INSTRUCTION BOOK
Heat Pump Tumble Dryer
English
2
Deutsch
Español
16
Français
30
Deutsch
44
Italiano
58
Polish
72
Deutsch
Suomi
86
Deutsch
Dansk
100
Deutsch
Norsk
114
Deutsch
Svenska
128
Porteguese
142
Slovensko
156
Ελληικα
170
Dutch
184
Български
198
Safety Reminders
Drain Hose Kit: Fitting Instructions
Preparing the Load
Controls and Indicators
Selecting the Programme
Door and Filter
Water Container
Operation
Cleaning and Routine Maintenance
Troubleshooting
Customer Service
3
8
9
10
11
12
13
14
14
15
15
By placing the
mark on this product, we are confirming compliance to all relevant European
safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product.
Please read and follow these instructions carefully and operate the machine accordingly. This
booklet provides important guidelines for safe use, installation, maintenance and some useful
advice for best results when using your machine.
Keep all documentation in a safe place for future reference or for any future owners.
Please check that the following items are
delivered with the appliance:
Ⴠ Instruction manual
Ⴠ Guarantee card
Ⴠ Energy label
02 EN
Check that no damage has occurred to
the machine during transit. If it has, call for
service by GIAS. Failure to comply with the
above can compromise the safety of the
appliance. You may be charged for a service
call if a problem with your machine is caused
by misuse.
SAFETY REMINDS
Use
Ⴠ This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
ჀWARNING Misuseofatumbledryermaycreateafirehazard
Ⴠ This appliances is intended to be used in household and similar
applications such as:
- Staff kitchen areas in shops , offices and other working environments;
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments"
A different use of this appliance from household environment or from
typical housekeeping functions,as commercial use by expert or trained
users, is excluded even in the above applications.
If the appliance is used in a manner inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may void the manufacturer’s warranty. Any
damage to the appliance or other damage or loss arising through use
that is not consistent with domestic or household use ( even if located in a
domestic or household environment) shall not be accepted by the
manufacturer to the fullest extent permitted by law.'›
ჀThismachineshouldonlybeusedforitsintendedpurposeasdescribed
inthis manual. Ensure that the instructions for installation and use are
fully understood before operating the appliance.
ჀDonottouchtheappliancewhenhandsorfeetaredamporwet
ჀDonotleanonthedoorwhenloadingthemachineorusethedoortolift
or move the machine.
ჀDonotallowchildrentoplaywiththemachineoritscontrols
03 EN
Ⴠ WARNING Donotusetheproductiftheflufffilterisnotinpositionoris
damaged; fluff could be ignited.
Ⴠ WARNING Where the hot surface symbol is
located the
temperaturerise during operation of the tumble dryer may be in excess of
60 degrees C.
Ⴠ RemovetheplugfromtheelectricitysupplyAlwaysremovetheplug
before cleaning the appliance.
ჀDonotcontinuetousethismachineifitappearstobefaulty
ჀLintandfluffmustnotbeallowedtocollectontheflooraroundthe
outsideof the machine.
Ⴠ The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down
cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that
the items will not be damaged.
ჀThe tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used
for cleaning.
ჀWARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle
unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is
dissipated.
Ⴠ0D[LPXPORDGGU\LQJZHLJKWVHHHQHUJ\ODEHO
Installation
• Do not use adapters, multiple connectors and/or extensions.
• Never install the dryer against curtains and be sure to prevent items from
falling or collecting behind the dryer.
•The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door
or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer.
Important: During transport ensure that the dryer is in an upright position, if it's necessary you
can only flip in the side shown;
Caution: If the product is in different side, wait at least 4 hours before switching on so that the oil
can flow back into the compressor. Failure to do this could result in damage to the compressor.
04 EN
The Laundry
•Donotdryunwasheditemsinthetumbledryer
•WARNING Donottumbledryfabricstreatedwithdrycleaningfluids
•WARNING Foam rubber materials can under certain circumstances
whenheated become ignited by spontaneous combustion. Items such as
foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber
backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads MUST
NOT be dried in the tumble dryer.
•Alwaysrefertothelaundrycarelabelsfordirectionsonsuitabilityfor
drying.
•Clothesshouldbespindriedorthoroughlywrungbeforetheyareputinto
the tumble dryer. Clothes that are dripping wet should not be put into the
dryer.
• Lighters and matches must not be left in pockets and NEVER use
flammable liquids near the machine.
•GlassfibrecurtainsshouldNEVER beputinthismachineSkinirritation
may occur if other garments are contaminated with the glass fibres.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil
acetone alcohol petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and
wax removers should be washed in hot water with an extra amount of
detergent before being dried in the tumble dryer.
•Fabricsoftenersorsimilarproducts shouldbeusedasspecifiedbythe
fabric softener instructions.
05 EN
Ventilation
• Adequate ventilation must be provided in the room where the tumble
dryer is located to prevent gases from appliances burning other fuels,
including open fires, being drawn into the room during operation of the
tumble dryer.
• Installing the rear of the appliance close to a wall or vertical surface.
•There should be a gap of at least 12 mm between the machine and any
obstrubtions.The inlet and outlet should be kept clear of obstruction.To
ensure adequate ventilation the space between the bottom of the
machine and the floor must not be obstructed.
• Check regularly that the air flowing through the dryer is not restricted.
• Check frequently the fluff filter after use, and clean, if necessary.
•Prevent items from falling or collecting behind the dryer as these may
obstruct the air inlet and outlet
• NEVER install the dryer up against curtains.
• In cases where the dryer is installed on top of a washing machine, a
suitable stacking kit must be used according to the follow configuration.
-Stacking kit Mod 35100019: for minimum washing machine depth 49 cm
-Stacking kit Mod 35900120: for minimum washing machine depth 51 cm
The stacking kit shall be one of that above, obtainable from our spare
service.
The stacking kit shall be one of that above, obtainable from our spare
service.
The instructions for installation and any fixing attachments, are provided
with the staking kit.
Do not install the product in a low
temperature room or in a room where there is
a risk of frost occurring. At temperature
around freezing point the product may not be
able to operate properly: there is a risk of
damage if the water is allowed to freeze in
the hydraulic circuit (valves, hoses, pumps).
For a better product performance the
ambient room temperature must be between
+2°C and +35°C. Please note that operating
in cold condition (between +2 and +15°C)
Air Outlets in the Base
06 ENmight simply some water condensation and
water drops on floor.
06 EN
Environmental Issues
Electrical Requirements
Ⴠ All packaging materials used are
environmentally-friendly and recyclable. Please
help dispose of the packaging via
environmentally-friendly means. Your local council
will be able to give you details of current means of
disposal.
ჀTo ensure safety when disposing of an old tumble
dryer disconnect the mains plug from the socket,
cut the mains power cable and destroy this
together with the plug. To prevent children shutting
themselves in the machine break the door hinges
or the door lock.
European Directive 2012/19/EU
Tumble dryers are supplied to operate at a
voltage of 220-240V, 50 Hz single phase.
Check that the supply circuit is rated to at least
6 A.
Electricity can be extremely dangerous.
This appliance must be earthed.
The socket outlet and the plug on the
appliance must be of the same type.
Do not use multiple adapters and/or
extension leads.
The plug should be accessible for
disconnection after the appliance has been
installed.
This appliance is marked according
to the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring
that WEEE does not become an environmental
issue; it is essential to follow some basic rules:
- WEEE should not be treated as household
waste.
- WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
In many countries, when you buy a new appliance,
the old one may be returned to the retailer who has
to collect it free of charge on a one-to-one basis, as
long as the equipment is of equivalent type and
has the same functions as the supplied equipment.
GIAS Service
Ⴠ To ensure the continued safe and efficient
operation of this appliance we recommend that
any servicing or repairs are only carried out by an
authorised GIAS service engineer.
07 EN
You may be charged for a service call if a
problem with your machine is caused by
incorrect installation.
If the mains cord on this appliance is
damaged, it must be replaced by a special cord
which is ONLY obtainable from the spares
service. It must be installed by a competent
person.
Do not plug the machine in and switch it
on at the mains until the installation is
completed.For your safety, this dryer must be
correctly installed. If there is any doubt about
installation, call GIAS Service for advice.
Adjusting the Feet
Once the machine is
in place the feet
should be adjusted to
ensure that the
machine is level.
DRAIN HOSE : FITTING INSTRUCTIONS
To avoid emptying the water container after each
drying cycle, the water can be discharged directly
to a waste water drain pipe (the same drainage
system as household sinks). Water Bye-Laws
prohibit connection to a surface water drain. The
waste water drain pipe should be located adjacent
to the tumble dryer.
The kit consists of:1 hose and 1 tap.
WARNING! Switch off and remove the
tumble dryer plug from the electricity supply
before carrying out any work.
4. Attach the black
hose from the kit,
(using the connector
and pipe clips
supplied), to the hose
removed from the
bridge connection.
5. Once the machine is
in place, check the
bottom to ensure that
the new hose does not
kink when pushing the
tumble dryer into
position.
Fit the Hose as Follows:
1.Flip the machine
slowly to the right side.
6. Connect the new
drain hose to the waste
Water pipe.
2. The waste water
pipe is situated at the
right-hand side of the
machine (see the
picture). A grey hose
connects to the bridge
at the left hand side of
the machine. Using
pliers, remove the pipe
retaining clip from the
bridge.
7. Connect to the
mains electricity
supply.
Caution: If the product
is in different side, wait
at least 4 hours before
switching on so that the
oil can flow back into
t h e c o m p r e s s o r.
Failure to do this could
result in damage to the
compressor.
3. Pull the hose off the
bridge connection.
08 EN
PREPARING THE LOAD
Before using the tumble dryer for the first time:
⌧Please read this instruction book thoroughly.
⌧Remove all items packed inside drum.
⌧Wipe the inside of the drum and door with a
damp cloth to remove any dust which may have
settled in transit.
Clothes Preparation
Make sure that the laundry you are going to dry is
suitable for drying in a tumble dryer, as shown by
the care symbols on each item.
Check that all fastenings are closed and that
pockets are empty. Turn the articles inside out.
Place clothes loosely in the drum to make sure
that they don't get tangled.
Maximum Drying Weight
Cottons
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Synthetics
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Sort the Load as Follows
• Bycaresymbols
These can be found on the collar or inside seam:
Suitable for tumble drying.
..
Tumble drying at high temperature.
.
Tumble drying at low temperature only.
Do not tumble dry.
Do Not Tumble Dry:
Woollens, silk, delicate fabrics, nylon stockings,
delicate embroidery, fabrics with metallic decorations, garments with PVC or leather
trimmings, training shoes, bulky items such as
sleeping bags, etc.
IMPORTANT: Do not dry articles which have
been treated with a dry cleaning fluid or rubber
clothes (danger of fire or explosion).
During the last 15 minutes the load is always
tumbled in cool air.
Energy Saving
Only put into the tumble dryer laundry which has
been thoroughly wrung or spin-dried. The drier the
laundry the shorter the drying time thus saving
electricity.
ALWAYS
•Try to dry the maximum weight of laundry, this will
save time and electricity.
•Check that the filter is clean before every drying
cycle.
NEVER
• Exceed the maximum weight, this will waste time
and electricity.
•Put dripping wet items into the tumble dryer, this
may damage the appliance.
Do not overload the drum, large items when
wet can exceed the maximum admissible clothes
load (for example: sleeping bags, duvets).
09 EN
If the item does not have a care label it must be
assumed that it is not suitable for tumble drying.
ჀByamountandthickness
Whenever the load is bigger than the dryer
capacity, separate clothes according to
thickness (e.g. towels from thin underwear).
•Bytypeoffabric
Cottons/linen: Towels, cotton jersey, bed and
table linen.
Synthetics: Blouses, shirts, overalls, etc. made
of polyester or polyamid, as well as for cotton/synthetic mixes.
•Bydryinglevel
Sort into: iron dry, cupboard dry, etc. For delicate
articles press the Delicates button
to select
low drying temperature.
CONTROLS AND INDICATORS
Filter Care
Indicator
Programme
Display
Time Selection
Button
Delay Start
Button
Start/Pause
Button
Acrylic Synthetic
Button
Programme
Selector
Anti-Crease
Button
Control Panel and Indicator Lights
SELECTING THE PROGRAMME
The Candy Sensor Dry machine gives many options for drying the laundry to suit all circumstances.
The table on the next page lists the programmes and the function of each programme.
Note:
The sensor may not detect a small load of small articles. For small loads and separate items or predried fabrics with low moisture content, use the timed programmes. If the sensor does not detect the
item the dryer will only operate for 10 minutes before going into cooldown. If the load is too large or
too wet to tumble dry the dryer will automatically go into cooldown after approximately 3 hours. In
these cases we advise to use a time cycles between 30 and 75minutes depending on the load size
and dryness required, and select high or low heat depending upon the fabric type.
The wool drying cycle of this machine has been approved by The Woolmark
Company for the drying of machine washable wool products provided that the
products are washed and dried according to the instructions on the garment label
and those issues by the manufacturer of this machine. M1530.
In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade mark is a Certification
trade mark.
10 EN
SELECTING THE PROGRAMME
PROGRAMME
IDEAL FOR
Perfect Home
Clothes you want completely dryed, e.g. towels, bathrobes, table clothes
or sheet. Time: around 3h.
Store Dry
Clothes you want to fold and store without ironing, e.g. shirts in mixed fabrics,
socks, baby clothes. Time: around 2h and 45 min.
Hang Dry
Clothes you don’t need to iron, but just hang after the drying cycle. Time:
around 2h and 30 min.
Iron Dry
Leave clothes slightly damp to allow easier ironing. Time: around 1h and
50 min.
Anti Crease
Clothes you just need to refresh. Good for items of clothing which have
been left prior to ironing or if they have been dried outside or on radiators.
This programme has a specific Anti-Crease function that relaxes fibres and
makes easier ironing. Time: 9 min + 3 min cool down.
Wool
Woolen clothes: the program can be used to dry up to 1 kg of laundy
(around 3 jumpers). It is recommended to reverse all clothes before
drying. The cycle average time is around 70 min: timing can change
due to dimensions and thickness of laod and to spinning chosen
during washing. At the end of the cycle, clothes are ready to be
worn, but if they are more heavy, edges can be a bit wet: it is
suggested to dry them naturally. It is recommended to unload
clothes at the very end of the cycle. Attention: felting process of wool
is irreversible; please dry exclusively clothes with symbol (symbol
"ok tumble"); this program is not indicated for acrylic clothes.
Mix & Dry
To dry mixed cotton and synthetic clothes: save time and no need to
separate the washing and dry them in different cycles. Time: around 2h
(max 4 kg).
Shirts
To dry shirts both cotton and synthetic fabrics. Time: 1h for 2kg of synthetic
shirts (around 10 shirts); 1h and 20 min for 3 kg of cotton shirts (around 10
shirts).
Rapid 40 Min.
For dry, refreshed and ready to dress clothes in onyl 40 minutes. Sensor
system keeps under control the temperature to have always the best result.
Max 2 kg.
Time
If you want to choose drying times, from 30 to 180 minutes. By selecting “20
min” you choose a “cool programme”, ideal to refresh clothes and to remove
eventual smells.
Jeans
To dry up to 4 kg of Jeans (around 5 pairs). The programme works for around
2h, but timing can change according to the load and washing spin speed.
Jeans programme can only be used for 100% cotton items, please do not
mix colours nor dry jeans with embroideries or accessories.
11 EN
DOOR and FILTER
To Clean the Condenser Filter
Pull on handle to open the door.
To restart the dryer, close the door and press
Start / Pause button.
WARNING! When the tumble dryer is in use
the drum and door may be VERY HOT. Never
stop a tumble dryer before the end of the drying
cycle unless all items are quickly removed and
spread out so that the heat is dissipated.
Filter
IMPORTANT: To maintain the efficiency of the
dryer check that the fluff filter is clean before
each drying cycle.
1.Pull the
upwards.
filter
1.Remove
kickplate.
the
2. Turn the two locking
levers anti-clockwise
and pull out the front
cover.
3. Gently remove the
filter frame and clean
any dust or fluff with a
cloth from the filter. Do
not use water to clean
the filter.
4. Remove the sponge
gently from its place
and then wash the
sponge by holding it
under a running tap
turning it so to remove
any dust or fluff.
2. Open filter as shown.
3. Gently remove lint
using a soft brush or
your fingertips.
4.Snap the filter
together and push
back into place.
5. Refit the front cover
ensuring it is in the
correct way (as
indicated by the arrow)
and pushed firmly into
place. Lock the two
levers by turning them
clockwise.
Filter Care Indicator
Lights when the
filter needs cleaning.
If the laundry is not
drying check that the
filter is not clogged.
6. Refit the kickplate.
DO NOT USE WATER TO CLEAN THE FILTER.
WARNING! If you open the door mid cycle,
before the cool-down cycle has completed,the
handle may be hot. Please use extreme caution
when attempting to empty the water reservoir
during the cycle.
12 EN
WATER CONTAINER
The water removed from the laundry during the
drying cycle is collected in a container inside the
door of the dryer. When the container is full the
indicator on the control panel will light, and the
container MUST be emptied. However, we
recommend that the container is emptied after
each drying cycle.
NOTE: Very little water will collect during the first
few cycles of a new machine as an internal
reservoir is filled first.
To Remove the Container
1. Open the door and load the drum with
laundry. Ensure that garments do not hinder
closure of the door.
2. Gently close the door pushing it slowly until
you hear the door 'click' shut.
3. Turn the Programme Selector dial to select
the required drying programme (see
Programme Guide).
4. If drying synthetics, acrylics or delicate
items, press the
button to reduce the
heat level.
The indicator will light up when the machine is
in low heat setting. To deselect in the first few
minutes of the programme, press the
button , after this time reset the machine to
change the setting.
1. Gently pull out the
water container holding
the handle.
When it is full the
water container will
weigh about 6 kg.
2 . Ti l t t h e w a t e r
container to empty the
water out through the
spout.
When empty, replace
the water container
back as shown; first
insert the base of the
container into position
as shown then gentle
push the top into
position.
3. Press
Button to
restart the cycle.
NOTE: If you have the
option of drainage near
to the dryer you can use
the discharge kit to
provide a permanent
drainage for the water
collected in the
container of the dryer.
This means that you
don't have to empty the
water container.
OPERATION
5. Press the
button. The dryer will start
automatically and the indicator above the
button will be continuously lit.
6. If the door is opened during the programme
to check the laundry, it is necessary to press
to recommence drying after the door has
been closed.
7. When the cycle is nearing completion the
machine will enter the cool down phase, the
clothes will be tumbled in cool air allowing the
load to cool down.
8. Following the completion of the cycle the
drum will rotate intermittently to minimize
creasing. This will continue until the machine
is switched OFF or the door is opened.
Do not open the door during the automatic
programs in order to obtain a proper drying.
1
13 EN
OPERATION
Delay Start Function
The Delay Start Function
allows the user to delay the start of the drying cycle by 1 to 24 hours.
When the function is first selected the display will show a delay of 1 hour, subsequent presses of
the button will increase the delay with 1 hour steps.
To commence the programme press
and the appliance will complete the drying cycle at the
end of this time. The indicator light will flash to indicate that the start delay is in progress.
Cancelling and Resetting the Programme
To cancel a programme press the
button for 3 seconds. In the TIME CONTROL display 0:00
Light will flash to indicate that it has been reset.
CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE
Cleaning the Dryer
Drying Guide
Drying Guide
ჀClean the filter and empty the water container
after every drying cycle.
ჀRegularly clean the condenser.
ჀAfter each period of use, wipe the inside of the
drum and leave the door open for a while to
allow circulation of air to dry it.
Ⴠ Wipe the outside of the machine and the door
with a soft cloth.
Ⴠ DO NOT use abrasive pads or cleaning
agents.
Ⴠ To prevent the door sticking or the build up of
fluff clean the inner door and gasket with a
damp cloth after every drying cycle.
WARNING! The Drum, door and load may
be very hot.
IMPORTANT Always switch off and remove
the plug from the electricity supply before
cleaning this appliance.
For electrical data refer to the rating label on
the front of the dryer cabinet (with the door open).
WARNING! The Drum, door and load may
be very hot.
14 EN
The standard cycle HANG DRY (
) is the most
energy efficient and best suited for drying normal
wet cotton laundry.
The table in last page shows the approximate time
and energy consumption of the main drying
programmes.
Power consumption of off-mode
0,20 W
Power consumption of on-mode
0,75 W
Information for Test Laboratory
EN 61121 Programme Programme To Use
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
-HANG DRY
-IRON DRY
-HANG DRY + SYNTHETIC
Technical Specifications
Drum capacity
Maximum load
Height
Width
Depth
Energy class
115
See energy label
85 cm
60 cm
60 cm
See energy label
TROUBLESHOOTING
What Might be the Cause of...
The dryer is noisy…
off the dryer and contact GIAS
Service for advice.
The
Indicator is on…
•Does the filter need cleaning?
The
Indicator is on…
•Does the water container need emptying?
• Switch
Defects you can remedy yourself
Before calling GIAS Service for technical advice
please run through the following checklist. A
charge will be made if the machine is found to be
working or has been installed incorrectly or used
incorrectly.
If the problem persists after completing the
recommended checks, please call GIAS
Service, they may be able to assist you over the
telephone.
Time display to end could change during
drying cycle. The time to end is
continuously checked during the drying
cycle and the time is adjusted to give the
best estimation time. The displayed time
may increase or decrease during the cycle
and this is normal.
Drying time is too long/clothes are not dry
enough…
• Have you selected the correct drying
time/programme?
• Were the clothes too wet? Were the clothes
thoroughly wrung or spindried?
•Does the filter need cleaning?
•Is the dryer overloaded?
•Has the option been selected from a previous
cycle?
The dryer does not operate…
• Is there a working electricity supply to the
dryer? Check using another appliance such as a
table lamp.
• Is the plug properly connected to the mains
supply?
• Is there a power failure?
•Has the fuse blown?
• Is the door fully closed?
• Is the dryer switched on,
both at the mains
supply and at the machine?
• Has the drying time or the programme been
selected?
Ⴠ Has the machine been switched on again after
opening the door?
15 EN
CUSTOMER SERVICE
Should there still be a problem with your dryer
after completing all the recommended
checks, please call GIAS Service for advice.
They may be able to assist you over the
telephone or arrange for a suitable
appointment for an engineer to call under the
terms of your guarantee. However, a charge
may be made if any of the following applies to
your machine:
• Is found to be in working order.
• Has not been installed in accordance with
the installation instructions.
• Has been used incorrectly.
Spares
Always use genuine spares, available direct
from GIAS Service.
GIAS Service
For service and repairs call your local GIAS
Service engineer.
The manufacturer declines all
responsibility in the event of any printing
mistakes in this booklet. The manufacturer
also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without
changing the essential characteristics.
ÍNDICE
Advertencias sobre seguridad
Desagüe: Instrucciones de Colocación
Preparación del material para secar
Controles e indicadores
Selección del programa
Puerta y filtro
Depósito del agua
Operación
Limpieza y mantenimiento de rutina
Resolución de problemas
Servicio de atención al cliente
17
22
23
24
25
26
27
28
28
29
29
Al mostrar el logo
marcado en este producto, declaramos, bajo nuestra propia
responsabilidad, el cumplimiento de todos los requisitos europeos en términos de seguridad,
salud y medio ambiente, establecidos en la legislación de este producto.
Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y utilice la máquina según sus indicaciones. Este
folleto presenta directrices importantes para el seguro, la instalación y el mantenimiento seguros y
algunos consejos útiles para obtener los mejores resultados de su secadora.
Conserve toda la documentación en un lugar seguro para referencia futura o para los dueños futuros.
Por favor verifique que los siguientes artículos
hayan sido entregados con el electrodoméstico:
ჀManual de instrucciones
ჀTarjeta de garantía
ჀEtiqueta de energía
16 ES
Verifique que no se hayan producido daños al
electrodoméstico durante el transporte. De
haberlos, llame al Servicio técnico de GIAS. El
incumplimiento de lo anterior puede perjudicar a la
seguridad del electrodoméstico. Es posible que se
le cobre una llamada al servicio técnico si el
problema con el electrodoméstico es el resultado
de un uso incorrecto.
ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD
Uso
Ⴠ Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años
y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
limitadas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios,
siempre y cuando estén supervisadas por una persona encargada de
velar por su seguridad o hayan sido instruidas en su utilización de
manera segura.
Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben
ocuparse del mantenimiento ni de la limpieza del electrodoméstico, salvo
que estén supervisados una persona encargada de velar por su
seguridad.
Ⴠ ADVERTENCIA El uso incorrecto de una secadora puede provocar
riesgo de incendio.
ჀEste producto es exclusivamente para uso doméstico o similar:
-zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos
laborales;
-granjas;
-pasajeros de hoteles, moteles u otros entornos residenciales;
-hostales (B&B).
No se recomienda el uso de este producto con fines diferentes del
doméstico o similar, por ejemplo, con fines comerciales o profesionales.
El empleo de la lavadora con fines no recomendados puede reducir la
vida útil del artefacto e invalidar la garantía. Todos los daños, averías o
pérdidas ocasionados por un uso diferente del doméstico o similar
(aunque ese uso se realice en un entorno doméstico) no serán
reconocidos por el fabricante en la medida en que lo permita la ley.
ჀEstamáquinadebeusarsesolamenteparaelpropósitoparaelcual
fuediseñadatalycomo se describe en este manual. Asegúrese de
que entiende todas las instrucciones de instalación antes de utilizar el
electrodoméstico.
Ⴠ No toque el electrodoméstico cuando tenga las manos o los pies
mojados o húmedos.
Ⴠ No se apoye en la puerta al cargar la secadora ni utilice la puerta para
levantar o mover la máquina.
Ⴠ No permita a los niños jugar con la máquina ni los mandos.
17 ES
Ⴠ ADVERTENCIA No use el producto si el filtro de pelusa no está en su
lugar o si está dañado, ya que la pelusa podría arder.
Ⴠ ADVERTENCIA En el lugar donde aparezca el símbolo de superficie
caliente
,el incremento de temperatura durante la operación de la
secadora puede exceder los 60 grados centígrados.
Ⴠ Desconecte el enchufe de la red del suministro eléctrico. Siempre debe
desenchufar la máquina antes de limpiarla.
Ⴠ No siga usando esta máquina si pareciera tener algún desperfecto.
Ⴠ No hay que dejar que se acumulen lanilla y pelusas en el suelo
alrededor de la máquina.
Ⴠ El tambor interior puede calentarse mucho. Antes de retirar la ropa de
la máquina, siempre deje que ésta termine de enfriarse.
ჀLa última parte del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo frío) para
lograr una temperatura final que no dañe los tejidos.
ჀLa secadora no debe ser usada si se han empleado agentes químicos
en el lavado.
ჀATENCIÓN: Nunca detenga la secadora antes del fin de ciclo sin que
los tejidos hayan sido removidos velozmente y separados de manera
que el calor se disperse.
ჀMáxima capacidad de secado: Ver etiqueta energética.
Instalación
Ⴠ No utilice adaptadores, conectores múltiples y/o alargaderas.
Ⴠ Nunca instale la secadora junto a cortinas, y procure que no caigan
objetos ni se acumule nada detrás de la secadora.
Ⴠ El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cierre,
de una puerta corredera ni de puertas cuyas bisagras se encuentren en
el lado opuesto del lugar donde se encuentra la secadora.
Important: Importante; Durante el transporte asegúrese que la secadora este en posición
vertical, si es necesario puede girarla por el lado que se muestra;
Atención : Si el producto está en lado diferente, espere por lo menos 4 horas antes de
encenderlo para que el aceite pueda fluir de nuevo enel compresor. De no hacerlo, podría
dañarse el compresor.
18 ES
La Colada
Ⴠ Noutilicelasecadoraconprendasquenohayalavado
Ⴠ ADVERTENCIA Nodebeusarseparasecartejidostratadoscon
líquidosparalimpiezaen seco.
Ⴠ ADVERTENCIA Los materiales de gomaespuma en algunas
circunstancias pueden arder por combustión espontánea si se
calientan. Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), los
gorros de ducha, los tejidos impermeables a base de goma, así como las
almohadas o las NO DEBEN secarse en la secadora.
Ⴠ Consultesiemprelasetiquetassobrelavadodelasprendaspara
conocersisepuedensecar en secadora.
ჀAntesdeintroducirropaenlasecadoraaquélladebecentrifugarse
o escurrirse bien Las prendas que escurren agua NO deben
introducirse en la secadora.
Ⴠ Debensacarsedelosbolsillosencendedoresycerillasynose
debenNUNCA usarlíquidos inflamables cerca de la máquina.
ჀNosedebenintroducirNUNCA cortinasdefibradevidrioenesta
máquinaPuede producirse irritación de la piel si otras prendas se
contaminan con fibras de vidrio.
ჀLasprendasquesehayanensuciadoconsustanciascomoaceite
de cocina acetona alcoholgasolina, queroseno, limpiamanchas,
trementina, ceras y limpiadores de ceras deben lavarse en agua caliente
con una cantidad extra de detergente antes de introducirse en la
secadora.
Ⴠ Los suavizantes de tejidos y los productos similares pueden
utilizarsesiguiendolas instrucciones del suavizante.
19 ES
VENTILACIÓN
Debe asegurarse una ventilación adecuada en la sala donde esté ubicada
la secadora para evitar que los gases de aparatos que quemen otros
combustibles, incluyendo llamas abiertas, entren en la sala cuando se
está usando la secadora.
Ⴠ El aire extraído no debe descargarse dentro de un conducto que sea
utilizado para expulsar humos de aparatos que quemen gas u otros
combustibles.
ჀCompruebe periódicamente que no esté obstruido el paso de la corriente
de aire a través de la secadora.
Ⴠ Después de usar la máquina, revise el filtro de pelusas y límpielo si es
necesario.
ჀInstallar la parte trasera del aparato cerca de un muro o pared vertical.
Ⴠ Tiene que dejarse almenos un espacio de 12 mm entre la secadora y
cualquier obstrucción. La válvulade entrada y de salida tienen que estar
lejos de obstáculos. Para asegurarse de una adecuada ventilación el
espacio entre la parte inferior de la máquina y el pavimento no debe ser
obstruido.
ჀProcure que no caigan objetos ni se acumulen detrás de la máquina, ya
que éstos pueden obstruir la entrada y salida de aire
Ⴠ Controlar frecuentemente el fitro despues del uso y limpiarlo, si fuera
necesario.
Ⴠ NUNCA instale lasecadorajuntoacortinas
Ⴠ En el caso de que la secadora se instale encima de una lavadora, se
debe instalar el kit accesorio columna correspondiente de acuerdo con la
siguiente configuración.
-Kit Mod 35100019: para una lavadora de profundidad de al menos 49 cm.
-Kit Mod 35100120: para una lavadora de profundidad de al menos 51 cm.
El kit debe ser uno de los indicados arriba, disponibles en los centros se
asistencia técnica. Las intrucciones de montaje en la secadora y de todos
los accesorios están en el própio kit.
No instalar el producto en una habitación expuesta a
.
Air Outlets in the Base
06
bajas temperaturas o en la que exista riesgo de
formación de hielo. A la temperatura de congelación del
agua, el producto podría no funcionar correctamente. Si
el agua del circuito hiela, se pueden producir daños en
los componentes tales como: (válvulas, bombas,
tubos...). Para garantizar las prestaciones del producto,
la temperatura de la habitación debe estar comprendida
entre +2ºC y +35ºC. Por favor, tenga en cuenta que el
funcionamiento del aparato en condiciones de bajas
temperaturas ( entre +2ºC y +15ºC) podría implicar
condensación de agua y la presencia de gotas de agua
en el suelo.
EN
20 ES
Requisitos Eléctricos
Temas Medioambientales
Ⴠ Todos los materiales de embalaje utilizados son
ecológicos y reciclables. Por favor deshágase de
los materiales de embalaje por medios
ecológicos. Su ayuntamiento podrá informarle de
los medios actuales de desecho.
Ⴠ Por razones de seguridad cuando se deseche
una secadora, desenchufe el cable eléctrico de la
toma general, corte el cable y destrúyalo junto con
el enchufe. Para evitar que los niños se queden
encerrados en la máquina, rompa las bisagras o la
cerradura de la puerta.
Directiva Europea 2012/19/EU
Este dispositivo tiene el distintivo de la
directiva europea 2012/19/EU sobre
Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE).
Los RAEE contienen tanto sustancias
contaminantes (que pueden repercutir
negativamente en el medio ambiente) como
componentes básicos (que pueden reutilizarse).
Es importante que los RAEE se sometan a
tratamientos específicos con el objeto de extraer y
eliminar, de forma adecuada, todos los agentes
contaminantes. Igual de importante es recuperar
y reciclar todo el material posible.
La gente puede desempeñar una función
importante a la hora de asegurarse de que los
RAEE no se convierten en un problema
medioambiental; es crucial seguir algunas
normas básicas:
- Los RAEE no han de tratarse como residuos
domésticos.
- Los RAEE han de depositarse en los puntos de
recogida habilitados para ello que gestiona el
ayuntamiento o empresas contratadas para ello.
En muchos países se ofrece la posibilidad de
recogida a domicilio de los RAEE de mayor
volumen.
En muchos países, cuando la gente compra un
nuevo dispositivo, el antiguo se puede entregar al
vendedor, quien lo recoge de forma gratuita (un
dispositivo antiguo por cada dispositivo adquirido)
siempre que el equipo entregado sea similar y
disponga de las mismas funciones que el
adquirido.
Servicio Técnico de GIAS
Para que esta máquina siga funcionando de modo
seguro y eficiente, recomendamos que todo
mantenimiento o reparación sea efectuado
únicamente por un ingeniero de mantenimiento
autorizado de GIAS.
21 ES
Las secadoras están preparadas para funcionar
con un voltaje monofásico de 220-240 V, a 50 Hz.
Verifique que el circuito de suministro tenga una
corriente nominal de al menos 6 A.
Ⴠ La electricidad puede ser muy peligrosa.
Este electrodoméstico debe conectarse a
tierra.
Ⴠ La toma de corriente y el enchufe del
electrodoméstico deben ser del mismo tipo.
Ⴠ No utilice adaptadores múltiples y/o
alargaderas.
Ⴠ Después de instalar la máquina, el enchufe
debe quedar en una posición accesible para su
desconexión.
Si el electrodoméstico no funciona
correctamente o se avería, apáguelo y
desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Consulte al Servicio técnico de GIAS para la
posible reparación.
Es posible que se le cobre una llamada al
servicio técnico si el problema con el
electrodoméstico es el resultado de una
instalación incorrecta.
Si se dañara el cable eléctrico de este
electrodoméstico, debe reemplazarse con un
cable especial que se puede obtener
ÚNICAMENTE del Servicio de recambios. Una
persona capacitada debe encargarse de la
instalación.
No enchufe el electrodoméstico ni lo encienda
conectado a la red eléctrica hasta que se haya
completado la instalación. Por su seguridad, esta
secadora debe instalarse correctamente.En caso
de alguna duda acerca de la instalación, llame al
Servicio GIAS de Atención al Cliente para obtener
información.
Ajuste de las Patas
Una vez que la
máquina esté en su
sitio, las patas deben
ajustarse para
asegurarse de que
esté nivelada.
DESAGüE: INSTRUCCIONES DE COCLOCACIÓN
Para evitar el vaciado del recipiente
contenedor de agua después de cada ciclo de
secado, el agua puede ser vertida
directamente al tubo de desagüe
(El mismo sistema de drenaje existente en
hogares)
La legislación prohíben la conexión a
un drenaje de agua superficial. La evacuación
del las aguas debe estar ubicado junto a la
secadora.
El kit se compone de: 1 manguera y 1 grifo.
ADVERTENCIA! Desconecte el enchufe
de la secadora del suministro de electricidad
antes de realizar cualquier trabajo.
Coloque la manguera de la siguiente manera:
1.Incline la secadora
lentamente hacia el
lado derecho.
4. Conecte la manera
negra del kit,(Usando
e l c o n e c t o r y
a b r a z a d e r a s
suministradas),a la
manguera retirado de
la conexión de puente.
5. Una vez que la
máquina está
en su lugar, comprobar
en la parte inferior que
El nuevo tubo instalado
no queda doblado ni
obstruido.
6. Conecte el nuevo
tubo al desagüe
2 . E l t u v o d e
evacuación está
situado a mano
derecha (consulte
laimagenn).Unamang
uera gris conecta al
puente en el lado
izquierda de la
máquina.Usando
alicates, retirar el clip
de retención del
Puente del tubo.
7. Conéctese a la red
eléctrica
Precaución:
Si el
producto ha estado
inclinado o en posición
diferente a la normal,
espere por lo menos 4
horas antes de su
conexión de manera
que le lubricante
pueda fluir de nuevo en
el compresor.
De no hacerlo, podría
resultar dañado el
Compresor.
3. Tire de la manguera
de laconexión de
puente.
22 ES
PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA SECAR
Maximum
Drying Weight
Peso
Máximo
de Para el Secado
Algodón
máx 10 Kg
9 Kg
8 Kg
Fibras sintéticas
máx
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
4 Kg
7 Kg 6 Kg
Clasifique la Carga de la Siguiente Manera:
ჀSegúnlossímbolosdecuidado
Se encuentran en el cuello o en la costura
interior:
Preparación de la Ropa
Apropiado para secadora.
..
Usar secadora a alta temperatura.
.
Usar secadora solamente a baja
temperatura.
No secar en secadora.
No Secar En Secadora:
No cargue el tambor en exceso; los artículos grandes,
al humedecerse, pueden superar la carga de ropa máxima
admisible (por ejemplo: sacos de dormir, edredones)
Durante los últimos 15 minutos (aproximada-mente) la
carga siempre se seca con aire frío.
Ahorro De Energía
Se deben poner en la secadora solamente
artículos que se hayan escurrido bien o que se
hayan centrifugado. A menos humedad que
tengan las prendas que se han de secar, más
corto será el tiempo de secado, lo cual ahorrará
energía eléctrica.
SIEMPRE
Ⴠ Procure secar el máximo peso permitido de
prendas, para economizar tiempo y energía.
Ⴠ Compruebe que el filtro esté limpio antes de
iniciar el ciclo de secado.
NUNCA
Ⴠ Debe excederse del peso máximo, porque de
hacerlo malgastaría tiempo y energía eléctrica.
Ⴠ Introduzca en la secadora artículos que
chorreen agua, porque se puede dañar el
aparato.
23 ES
Si el artículo no tiene etiqueta de cuidado, se
debe presuponer que no es apropiado para
secadora.
ჀSegúnlacantidadyelgrosor
Cuando la cantidad del material para secar sea
mayor que la capacidad de la secadora, separe
la ropa de acuerdo a su espesor (por ej. separe
las toallas de la ropa interior fina).
ჀSegúneltipodetejido
Algodón/hilo: Toallas, jerseys de algodón,
ropa de cama y mantelería.
Fibras sintéticas: Blusas, camisas, monos,
etc. hechos de poliéster o poliamida y también
para mezclas de algodón/fibras sintéticas.
ჀSegúnelgradodesecado
Clasificar los artículos según como tienen que quedar:
listos para planchar, listos para guardar, etc. Para
prendas delicadas, presione el botón
Delicados
Sintéticos para seleccionar una temperatura más
CONTROLES E INDICADORES
Pantalla
Botón Selección
Tiempo
Indicador De
Mantenimiento Del Filtro
Botón De
Inicio Diferido
Indicador
Depósito Lleno
Botón Acrilicos
Synteticos
Botón
Start/pausa
Selector De
Programa
Botón AntiArrugas
Panel De Control Y Luces De Aviso
Selector de Programa– Selecciona el programa deseado.
Botón Selección Tiempo
– Permite que el usuario modifique la duración del programa
seleccionado por el Selector de Programa. Sólo puede utilizarse con las opciones: Mix&Dry,
Camisas y Tiempo.
Botón Inicio Diferido
- Permite que el usuario retrase el inicio del ciclo de secado (ver detalles
del funcionamiento).
Botón Acrilicos Synteticos - Pulse para seleccionar el tipo de tejido a secar: Acrylic y
Synthetics. Cuando se pulsa este botón, la opción Acrylic Synthetics se activa y el indicador
se
enciende.
Botón Botón Anti- Arrugas
– Permite que el usuario seleccione un ciclo antiarrugas post
secado.
Botón Start/Pause
– Pulse para iniciar/ detener el programa de secado seleccionado.
Indicador Mantenimiento Filtro
- Se enciende cuando el filtro necesita limpiarse. Indicador
Empty Water – Se enciende cuando el contenedor de agua está lleno.
Indicador Contenedor Agua lleno
– Se enciende cuando el contenedor de agua está lleno.
Auto Programa en Display - Se enciende el indicador correspondiente cuando se ha
seleccionado un programa automático.
Refresh
– El indicador se enciende cuando el programa inicia la fase de enfriado.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
La secadora Candy Sensor Dry ofrece muchas opciones para secar la colada y adaptarse a todas las
circunstancias.En la siguiente tabla se enumeran los programas y la función de cada programa.
Nota: Es posible que el sensor no detecte una pequeña cantidad de piezas pequeñas.Para cantidades pequeñas y
piezas separadas o telas previamente secadas que contienen poca humedad, utilice los programas de duración
controlada. Ajuste el programa entre 30 y 75 minutos según la cantidad de piezas que se quiere secar y el grado de
secado requerido, y seleccione temperatura alta o baja, dependiendo del tipo de tela. Si el sensor no detecta la
pieza, la secadora sólo funcionará durante 10 minutos antes de entrar en la etapa de enfriamiento.Si la carga es
excesiva o las prendas están demasiado mojadas para secar en la secadora, ésta entrará automáticamente en la
etapa de enfriamiento después de aproximadamente 3 horas.
El programa de secado de lana de esta secadora ha sido aprobado por The Woolmark
Company para el secado de productos de lana lavables a máquina siempre y cuando
los productos sean lavados y secados siguiendo las instrucciones en la etiqueta de la
prenda y las indicadas por el fabricante de esta máquina. M1530.
En Reino Unido, Irlanda, Hong Kond e India la marca Woolmark es una Certificación de
marca registrada.
24 ES
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMME
IDEAL FOR
Perfect Home
Las prendas que han de ser secadas completamente, tales como toallas,
albornoces y sábanas. Duración: 3 horas aproximadamente.
Seco Armario
Las prendas que se pueden doblar sin, planchar, como camisetas con
mezclas de tejidos, jerseys, calcetines, ropa de bebé. Duración: unas 2
horas y 45 min.
Seco no plancha
Prendas que se prefiere no planchar directamente después del secado.
Duración unas 2 horas y 30 minutos.
Seco listo plancha
Anti Crease
Refresh lana
Prendas que se prefiere mantener ligeramente húmedas, de manera que
se facilita el planchado. Duración una hora y 50 minutos.
Prendas que se han de ahuecar, después de averlos dejado secos en el
cesto de la ropa por unos pocos días o después del secado al aire libre o en
los radiadores. El ciclo tiene una función que anti arrugas que hace que
actúa en las fibras haciéndo el planchado más fácil y más rápido.
Duración: 9 minutos + 3 minutos de enfriamiento.
Prendas de lana: el programa puede ser utilizado para secar hasta
1kg de colada (alrededor de 6 jerseys). se aconseja de hacer girar la
ropa
antes de secarla.El tiempo puede variar según las
dimensiones, la densidad de la carga y del centrifugado
seleccionado en el lavado.Al final del ciclo, las prendas están listas
para ser utilizadas, pero en el caso de aquellas más pesadas, los
bordes podrían estar ligeramente húmedas: se sugiere de secarlas
naturalmente.Se aconseja extraer de inmediato las prendas al final
del ciclo de secado.Atención: el proceso de encogimiento de la lana
es irreversible, secar las prendas exclusivamente que contengan el
simbolo (simbolo "ok tumble"), este programa no está pensado para
acrílicos.
Mezclar & Secar
Cuando se desea mezclar tejidos de algodón y sintéticos, sin perder el
tiempo a dividirlos y a secar en ciclos diferentes- Duración: unas 2 horas
(maximo 4 kg de colada)
Camisas
secado de las camisas de algodón o fibras sintéticas. Duración: 1 hora para
2 kg de ropa de fibras sintéticas (alrededor de 10 prendas), 1 hora y 20
minutos para 3 kg de camisas de algodón (alrededor de 10 prendas)
Rápido 40'
Tener ropa seca y lista para usar en tan sólo 40 minutos. El sensor controla
constantemente la temperatura para los mejores resultados de secado.
Max 2 kg de ropa.
Tiempo
Quién quiere seleccionar manualmente el tiempo de secado de 30 a 180
minutos. Seleccionando "20 Minutos", se elije un programa frío, ideal para
refrecar las prendas y para eliminar los malos olores.
Jeans
Para secar hasta 4kg de Vaqueros (unos 5 pares). El programa dura unos 2
horas, pero el tiempo puede modificarse en base a la carga y a la velocidad
de centrifugado realizado en el lavado. Se aconseja utilizar el ciclo
Vaqueros para prendas de algodón 100%, teniendo cuidado de no mezclar
los colores y de no secar vaqueros con bordados y accesorios.
25 ES
PUERTA Y FILTRO
Para limpiar el filtro del condensador
Tire de la palanca para abrir la puerta.
Para poner la secadora en marcha
nuevamente, cierre la puerta y presione.
ADVERTENCIA! Cuando la secadora está
en uso, el cesto y la puerta pueden estar muy
calientes.Nunca detenga la secadora antes de
que el final del ciclo de secado a menos que todos
los artículos son rápidamente extraídos y
extendidos para disipar el calor.
Filtro
IMPORTANTE: Compruebe que el filtro de la
secadora esté limpio de pelusa antes de cada ciclo
de secado.No haga funcionar la secadora sin el
filtro.Los filtros tapados u obstruidos pueden
aumentar el tiempo de secado y causar daños que
pueden dar lugar a altos costos de reparación.
Para mantener la eficiencia de la
1.Extraiga el filtro hacia
arriba .
2. Abra filtrado como se
muestra
3.3.Delicadamente
quitar la pelusa
utilizando un cepillo
suave o con los dedos
4.Cierre el filtro y
colóquelo en su lugar.
Indicador Cuidado del Filtro
Se enciende cuando
el filtro necesita
limpieza.
Revise y limpie el filtro
principal en la puerta
y el condensador
situado en laparte
inferior de la secadora.
Si la ropa no está seca
controle que el filtro no
esté obstruido.
1.Extraiga el zócalo.
2. Gire el bloqueo de
dospalancas en
sentido anti-horarioy
tire de la parte
delantera
3. Retire suavemente el
marco del filtro y limpie
el polvo y la pelusa con
un paño suave. No
utilice agua para limpiar
el filtro.
4. 4.Retire la esponja
con suavidad y lávela
sosteniéndola bajo el
grifo para eliminar
el polvo y la pelusa.
5. Vuelva a colocar la
cubierta frontal
asegurándose que se
encuentra en
laposición correcta (la
indicada por la flecha)
y empuje firmemente
en su lugar. Bloquee las
dos palancas en
sentido horario.
6. Vuelva a colocar el
zócalo.
NO USE AGUA PARA LAVAR EL FILTRO
26 ES
DEPÓSITO DEL AGUA
El agua extraída de la ropa durante
el ciclo de secado se recoge en un recipiente
dentro de la puerta de la secadora. Cuando el
contenedor está lleno
el indicador en el
panel de mandos se ilumina, y el contenedor
deberá ser vaciado. Sin embargo, se
recomienda que el contenedor sea vaciado
después de cada ciclo de secado.
NOTAS: Muy poca agua se recogerá durante
losprimeros ciclos dado que el depósito se
llena primero.
Para retirar el recipiente
1.Colada. Asegúrese de que no estorbe el
cierre de la puerta.
2. Cierre suavemente la puerta empujándola
lentamente hasta que escuche la puerta 'clic'.
3. Gire selector programador para seleccionar
el programa de secado requerido (véase
Guía del Programa).
4. En caso de sintéticos, acrílicos o artículos
delicados, pulse el botón para bajar la
temperatura. El indicador se encenderá
cuando la máquina está en baja temperatura.
Para anular la selección de los primeros
minutos del programa, pulse el botón
después de reiniciar esta vez la máquina para
cambiar la programación.En caso de
sintéticos,
acrílicos o artículos delicados,
pulse el botón para bajar la temperatura.
1. Retire con cuidado
el recipiente
contenedor mediante
el asa.Cuando está
lleno, el depósito de
agua pesa alrededor
de 6 kg.
2. Incline recipiente para
vaciar elagua a través
delasurtidor.Cuando está
vacío,repongael depósito
deagua, como se
muestra,En primer
lugarinsertar la base
delrecipiente en su
posición comosemuestra
a continuación,y
posteriormente con un
suave empuje la parte
superior.
5. Pulse el botón.
La secadora se
accionará
automáticamente y el indicador por encima
del
botón se ilumina de forma continua
6.Si se abre la puerta durante el programa
para
comprobar la ropa, es necesario recomenzar
el secado
después cerrar la puerta.
3. Accione el Botón
re-iniciar el ciclo.
NOTA:Si usted tiene
la opción de drenaje
cerca de la secadora
se puede utilizar la
descarga mediante el
kit en dotación.
Esto significa que
usted no tiene que
vaciar el recipiente.
FUNCIONAMIENTO
7. Cuando el ciclo está a punto de
completarse, la máquina entrará en la fase de
enfriamiento, la ropa se rociará con aire
fresco. Permitir que la carga se enfríe.
8. Tras la finalización del ciclo el
tambor gira intermitentemente para reducir al
mínimo las arrugas. Esto continuará hasta
que la máquina se desconecta o se abre la
puerta.
1
ADVERTENCIA! Si se abre la puerta de la
mitad del ciclo, antes de que el ciclo de
enfriamiento se ha completado, el mango
puede estar caliente. Por favor, tenga mucho
cuidadoal intentar vaciar el depósito de agua
durante el ciclo.
27 ES
No abra la puerta durante el programa
automático con el fin de preservar el correcto
secado seleccionado.
OPERACIÓN
Inicio Diferido
La función Inicio Diferido permite al usuario retrasar el inicio del ciclo de secado entre 1 y 24
horas.
Cuando la función se selecciona por primera vez, en el display aparecerá un retraso de 1 hora.
Cuando se pulse este botón sucesivas veces, el retraso se irá incrementando 1 hora.
Para iniciar el programa, pulse Start/Pausa el electrodoméstico completará el ciclo de secado al
término de este tiempo. La luz del indicador se encenderá para indicar que la función Delay Start
está activada.
Cancelación Y Restablecimiento Del Programa
Para cancelar un programa, pulse el botón Start/Pausa durante 3 segundos. En el display TIME
CONTROL se encenderá la luz del indicador 0:00 para indicar que éste se ha puesto a cero.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RUTINA
Limpieza De La Secadora
Guía de secado
Drying Guide
Ⴠ Limpie el filtro después de cada ciclo de
secado.
El ciclo estandar SECO NO PLANCHA(
) es el de
mayor eficiencia energética y el pensado para el
secado de una colada normal de algodón.
Ⴠ Después de usar la secadora, pase un trapo
por el interior del tambor y deje la puerta
abierta durante un rato para permitir que
circule el aire para secarla.
La tabla en la última página muestra
aproximadamente los tiempos y consumos de energía
de los programas principales.
Consumo de electricidad en modo apagado
0,20 W
Ⴠ Con un trapo suave, limpie la parte exterior
de la máquina y la puerta.
Consumo de electricidad en modo "STAND BY
0,75 W
Ⴠ NO use almohadillas abrasivas ni productos
de limpieza.
Ⴠ Para evitar que la puerta se atasque o que se
acumule pelusa, limpie la parte interna de la
puerta y la junta con un paño húmedo después
de cada ciclo de secado.
¡AVISO! El tambor, la puerta y las piezas
que se han secado pueden estar muy calientes.
IMPORTANTE Antes de limpiar esta
máquina, siempre debe apagarla y
desenchufarla del suministro eléctrico.
Para datos referentes a energía eléctrica,
refiérase a la etiqueta de homologación que se
encuentra en la parte delantera de la secadora
(con la puerta abierta).
28 ES
Información para las pruebas de laboratorio
EN 61121 Programa Programa Para El Uso
-Algodón Seco
-Planchar Algodón
-Tejidos Delicados
-Seco no plancha
-Seco listo plancha
-Seco no plancha +
Sintetico
Especificaciones Técnicas
Capacidad del tambor
Peso máximo que se puede secar
Altura
115
Ver etiqueta energética
85 cm
Ancho
60 cm
60 cm
Ver etiqueta energética
Profundidad
Categoría de consumo de energía
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Causa Posible De...
Defectos que puede solucionar usted mismo
Antes de llamar al Servicio técnico de GIAS para
obtener asesoramiento técnico, lea
detenidamente la siguiente lista de
comprobación. Se cobrará el servicio técnico si
resulta que la máquina funciona correctamente, o
si ha sido instalada o utilizadaincorrectamente. Si
el problema continúa después de completar la
verificación recomendada, por favor llame al
Servicio técnico de GIAS para recibir asistencia
telefónica.
El tiempo restante fin ciclo puede cambiar
durante el ciclo. El tiempo fin
está
continuamente controlado durante el ciclo y
el tiempo se adapta para ofrecer la
información mas actualizada posible. El
tiempo puede incrementarse o disminuir
durante el ciclo, lo cual es perfectamente
normal.
El tiempo de secado es excesivamente
largo/la ropa no se seca suficientemente…
ჀHa seleccionado el tiempo de secado/programa
correcto?
ჀEstaba la ropa demasiado mojada?
ჀLa ropa fue bien estrujada o centrifugada?
● Hace falta limpiar el filtro?
ჀGSe ha sobrecargado la secadora?
Ⴠ Está enroscada o tapada la manguera de
ventilación?
Ⴠ Se tiene todavía seleccionada la opción
de
un ciclo anterior?
La secadora no funciona…
Ⴠ Está funcionando el suministro de electricidad
hacia la secadora?
Compruébelo Con otro aparato como una
lámpara de mesa.
Ⴠ El enchufe está correctamente conectado al
suministro de la red?
Ⴠ Se ha cortado la electricidad?
Ⴠ Se ha quemado el fusible?
● La puerta está completamente cerrada?
Ⴠ La secadora está encendida, tanto en el
suministro de electricidad como en la máquina?
● Se ha seleccionado el programa o el tiempo de
secado?
● Se ha encendido la máquina después de abrir la
puerta?
● La secadora ha dejado de funcionar porque el
depósito del agua está lleno y hay
Que vaciarlo?
29 ES
La secadora hace mucho ruido…
● Apague la secadora y póngase en contacto con
el Servicio técnico de GIAS para obtener
asesoría.
El indicador
está encendido…
Hace falta limpiar el filtro?
Está enroscada o tapada la manguera de
ventilación?
El indicador
está encendido…
Ⴠ Hace falta sacar el agua del recipiente?
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Si después de realizar todas las
comprobaciones recomendadas persistiera
algún problema con la secadora, llame al
Servicio GIAS de Atención al Cliente para
obtener asesoramiento. Es posible que le
puedan asesorar por teléfono o bien convenir
una hora apropiada para que le visite un
ingeniero bajo los términos de la garantía. Sin
embargo, es posible que se le cobre si alguna
de las situaciones siguientes es aplicable a
su máquina:
Ⴠ Si se halla en buen estado de
funcionamiento.
Ⴠ Si no se ha realizado la instalación de
acuerdo a las instrucciones.
Ⴠ Si se ha usado incorrectamente.
Servicio De Recambios
Utilice siempre recambios originales, que se
pueden conseguir a través del Servicio
técnico de GIAS.
Servicio Técnico De Gias
Para mantenimiento y reparaciones, llame al
ingeniero del Servicio técnico de GIAS local.
El fabricante no se hace responsable de los
errores de imprenta que pueda contener este
folleto. El fabricante también se reserva el
derecho de efectuar modificaciones a sus
productos sin cambiar las características
esenciales.
Rappels de sécurité
Desagüe: Instrucciones de Colocación
Preparación del material para secar
Controles e indicadores
Selección del programa
Puerta y filtro
Depósito del agua
Fonctionnement
Nettoyage et entretien de routine
Dépistage de pannes
Service clientèle
31
36
37
38
39
40
41
42
42
43
43
En utilisant le symbol
sur ce produit, nous déclarons sur notre propre responsabilité que
ce produit est conforme à toutes les normes Européennes relatives à la sécurité, la santé et à
l'environnement.
Veuillez lire et suivre ces instructions avec soin et utiliser la machine en conséquence. Ce livret
contient des instructions importantes sur la sécurité d'utilisation, l'installation et l'entretien de la
machine, ainsi que des conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de son
utilisation. Conservez toute la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter à une
date ultérieure ou la transmettre aux prochains propriétaires
Vérifiez que les articles suivants ont bien été
livrés avec l’appareil :
Ⴠ Manuel d'utilisation
Ⴠ Carte de garantie
Ⴠ Étiquette d'énergie
30 FR
Vérifiez que la machine ne s'est pas
détériorée en transit. Si c'est le cas, contactez
GIAS pour une opération de dépannage.Le
non-respect de ces instructions peut
compromettre la sécurité de votre appareil. Un
appel de service peut vous être facturé si la
défaillance de votre appareil est causée par une
mauvaise utilisation.
RAPPELS DE SÉCURITÉ
Utilisation
Ⴠ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ou
des personnes présentant un handicap physique, moteur ou mental, et
manquant de connaissance sur l’utilisation de l’appareil, si elles sont sous
la surveillance d’une personne, donnant des instructions pour une
utilisation en toute sécurité de l’appareil.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doit pas être fait par des
enfants sans surveillance d’un adulte.
Ⴠ ATTENTION Lamauvaiseutilisationdಬunsèchelingerisquedecauser
unincendie
ჀLe produit est conçu pour être utilisé dans un foyer domestique, comme
- Le coin cuisine dans des magasins ou des lieux de travail,
- Employés et clients dans un hôtel, un motel ou résidence de ce type,
- Dans des bed and breakfast,
- Service de stock ou similaire, mais pas pour de la vente au détail.
La durée de vie de l’appareil peut être réduite ou la garantie du fabricant
annulée si l’appareil n’est pas utilisée correctement.
Tout dommage ou perte résultant d'un usage qui n'est pas conforme à un
usage domestique (même s'ils sont situés dans un environnement
domestique ou un ménage) ne sera pas acceptée par le fabricant dans
toute la mesure permise par la loi.
ჀCettemachineestconçueuniquementpourusagedomestiqueàsavoir
poursécherlelinge domestique et les vêtements.
ჀCettemachinenedoitêtreutiliséequepourlಬ emploiauquelelleest
destinéeetquiest décrit dans ce manuel.
Assurez-vous d'avoir bien compris les instructions d'installation et
d'utilisation avant de faire fonctionner la machine.
ჀNetouchezpaslamachinesivousavezlesmainsoulespiedsmouillés
ouhumides
ჀNevousappuyezpassurlaportelorsquevouschargezlamachineet
n
utilisezpaslaporte pour soulever ou déplacer la machine.
Ⴠ Ne laissez pas des enfants jouer avec la machine ou avec ses
commandes
ჀATTENTION Nಬutilisezpascettemachinesilefiltreàpeluchesnಬestpas
en place ou sಬ il est endommagé ; les peluches risquent en effet de
s’allumer.
31 FR
Ⴠ ATTENTION Lಬ augmentation de température pendant le
fonctionnement du sèche-linge peut être supérieure à 60°C là où se
trouve le symbole de surface chaude .
ჀDébranchezducourantdesecteurRetireztoujourslapriseavantde
nettoyerlamachine
ჀCessezdಬutiliserlamachinesiellesembledéfectueuse
ჀVeillezàcequelespeluchesnepuissentpassಬaccumulersurlesolàlಬ
extérieurdela machine.
ჀIlsepeutquelಬintérieurdutamboursoittrèschaudVeillez à ce que le
sèche-linge termine
son cycle de refroidissement avant d’en sortir le linge.
ჀLa dernière partie du cycle s'effectue à froid (cycle de refroidissement)
pour garantir la préservation des textiles.
ჀLe sèche-linge ne doit pas être utilisé si le lavage a été effectué avec
des produits chimiques.
ჀAVERTISSEMENT: Ne jamais arrêter le sèche-linge avant la fin du
cycle de séchage à condition que les éléments sont rétirés rapidement
et répartis de telle sorte que la chaleur puisse se dissiper.
Installez l'arrière de l'appareil près d'un mur ou d'une surface verticale.
Ⴠ Charge maximum pour le séchage: Se reporter à l'étiquette
énergétique.
instalación
Ⴠ N'utilisez pas d'adaptateurs, de multi-prises et/ou de rallonges.
Ⴠ Veillez à ne pas installer le sèche-linge contre des rideaux et assurezvous que rien ne pourra tomber ou s’accumuler derrière le sèche-linge.
Ⴠ Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable,
une porte coulissante ou une porté munie de gonds placée en face de la
porte du sèche-linge..
Important : Pendant le transport, l’appareil doit être stocké dans sa position normale d’utilisation. Si
nécessaire, l’appareil peut être incliné comme montré ci-dessous.
Attention : Si le produit est transporté différemment, attendez au moins 4 heures avant d’allumer l’appareil,
ceci afin que le gaz liquide retourne dans le compresseur. En cas de non respect de cette procédure, le
compresseur pourrait être endommagé
32 FR
Le Linge
Ⴠ Ne séchez pas des vêtements non lavés dans le sèche-linge.
Ⴠ ATTENTION NE séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des
liquides de nettoyage à sec.
Ⴠ ATTENTION Quand elles sont chauffées, les mousses alvéolaires
peuvent dans certains cas brûler par combustion sponta-née. Les
articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets
de douche, le textile imperméable, les articles caoutchoutés et les
vêtements ou coussins rembourrés de caoutchouc mousse NE
DOIVENT. PAS être séchés dans le sèche-linge.
ჀReportez-vous toujours aux étiquettes d’entretien du linge pour vérifier
le mode de séchage recommandé.
Ⴠ Les vêtements doivent être essorés en machine ou à la main avant d’
être placés dans le sèche-linge. Les vêtements qui dégoulinent NE
DOIVENT PAS être mis dans le sèche-linge.
Ⴠ Enlevez les briquets et les allumettes des poches et veillez à ne
JAMAIS utiliser de liquides inflammables à proximité de la machine.
Ⴠ Les rideaux en fibres de verre ne doivent JAMAIS être placés dans
cette machine. La contamination d’autres vêtements par les fibres de
verre peut entraîner des irritations de la peau.
Ⴠ Les articles qui ont été souillés par des substances telles que huile de
cuisson, acétone, alcool, pétrole, kérosène, produit anti-taches,
térébenthine, cire et décapant pour cire doivent être lavés à l'eau chaude
avec une quantité supplémentaire de déter-gent avant d'être séchés
dans le sèche-linge.
Ⴠ Les agents adoucissants, et autres produits similaires, doivent être
utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant du
produit.
33 FR
Ventilation
La pièce où se trouve le sèche-linge doit avoir une ventilation adéquate de
manière à ce que les gaz des appareils qui brûlent d’autres combustibles, y
compris les cheminées, ne soient pas attirés dans la pièce pendant que le
sèche-linge est en marche
Ⴠ.Installez l'arrière de l'appareil près d'un mur ou d'une surface verticale.
Ⴠ Il doit y avoir un espace minimum de 12 mm entre la machine et
quelconque obstacle. L'entrée et la sortie d'air doivent être dégagées. Pour
assurer une ventilation adéquate, l'espace entre le bas de la machine et le
sol ne doit pas être obstrué.
Ⴠ L’ air d’ échappement ne doit pas être évacué par un conduit qui est
également utilisé pour évacuer les fumées d’échappement d’appareils qui
brûlent du gaz ou d’autres combustibles.
Ⴠ Vérifiez régulièrement que l’ air peut circuler librement autour du sèchelinge.
ჀContrôlez régulièrement le filtre à peluches après usage et nettoyez-le si
nécessaire.
ჀVeillezàcequeriennepuissetomberou s’accumuler entre les côtés et
l’arrière du sèchelinge, afin de ne pas obstruer l'entrée et la sortie d’air.
ჀNಬinstallezJAMAIS lesèchelingecontredes rideaux.
ჀDans le cas ou le sèche-linge est positionné en colonne au dessus d'une
machine à laver, un kit de superposition approprié doit être utilisé, selon la
configuration suivante.
Kit Mod 35100019: pour un lave linge avec une profondeur min. 49 cm
Kit Mod 35900120: pour un lave linge avec une profondeur min. 51 cm
Le kit de superposition est disponible auprès du service pièces détachées.
Les instructions pour l'installation de l'appareil et de ses accessoires sont
fournis avec le kit.
Air Outlets in the Base
Ne pas installer le produit dans une pièce à la
température basse où le risque de formation de
glace est possible. A la température de congélation
de l'eau, le produit risque de ne pas fonctionner
correctement. Si l'eau du circuit hydraulique se
glace, les composants suivants risquent d'être
endommagés : soupape, pompe, tubes. Afin de
garantir les meilleures prestations du produit, la
température de la pièce doit être comprise entre
+2°C et +35°C. Veuillez noter que l'utilisation à des
températures basses (entre 2° et 15°C) peut
entraîner une condensation de l'eau et des gouttes
sur le sol.
06 EN
34 FR
Besoins Électriques
Protection De L'environnement
Ⴠ Tous les matériaux de conditionnement
utilisés sont écologiques et recyclables.
Veuillez les éliminer de manière écologique.
Votre municipalité pourra vous donner le détail
exact des méthodes d’élimination en vigueur.
Ⴠ Pour assurer la sécurité lors de l’élimination
d’un vieux sèche-linge, veuillez débrancher la
fiche du courant de secteur, couper le câble
d’alimentation et le détruire avec la fiche. Pour
empêcher que les enfants ne s’enfer-ment
dans la machine, cassez les charnières de la
porte ou son dispositif de verrouillage.
Directive Européenne 2012/19/CE
Cet appareil est commercialisé en
accord avec la directive
européenne 2012/19/CE sur les
déchets des équipements
électriques et électroniques
(DEEE).
Les sèche-linges sont prévues pour une
tension monophasée de 220-240 V, 50 Hz.
Vérifiez que la tension nominale du circuit
d'alimentation est réglée sur 6A minimum.
L’électricité peut être extrêmement
dangereuse.
Cet appareil doit être mis à la terre.
La prise de courant et la fiche de la machine
doivent être du même type.
N'utilisez pas de multi-prises et/ou de
rallonges.
La fiche doit être accessible pour
débrancher l’appareil une fois qu’il a été
installé.
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement
ou s’il tombe en panne, mettez-le à l’arrêt et
débranchez-le du courant de secteur. Consultez
le service GIAS pour prévoir une éventuelle
réparation.
Les déchets des équipements électriques et
électroniques (DEEE) contiennent des
substances polluantes (ce qui peut entraîner
des conséquences négatives pour
l'environnement) et des composants de base
Un appel de service peut vous être facturé
(qui peuvent être réutilisés). Il est important de
si la défaillance de votre appareil est causée
traiter ce type de déchets de manière
par une installation incorrecte.
appropriée afin de pouvoir éliminer
correctement tous les polluants et de recycler
Si le cordon électrique de cet appareil
les matériaux
estendommagé, il doit être remplacé par un
Les particuliers peuvent jouer un rôle important
cordon spécial qui est UNIQUEMENT disponible
en veillant à ce que les DEEE ne deviennent
auprès du service des pièces de rechange. Il doit
pas un problème environnemental. Il est
être installé par une personne compétente.
essentiel de suivre quelques règles simples :
-Les DEEE ne doivent pas être traités comme
Ne branchez pas l'appareil et ne mettez pas
les déchets ménagers
en marche l'interrupteur de secteur tant que
-Les DEEE doivent être remis aux points de
l'installation n'est pas terminée. Par mesure de
collecte enregistrés. Dans de nombreux pays,
sécurité, veillez à installer ce sèche-linge
la collecte des produits gros électroménagers
correctement. En cas de doute concernant son
peut être effectuée à domicile.
installation, veuillez demander conseil à GIAS
Service.
Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez
un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné
au détaillant qui doit collecter gratuitement sur
Ajustement Des Pieds
la base un contre un. L'équipement repris doit
être équivalent ou bien avoir les mêmes
fonctions que le produit acquis.
Lorsque la machine est
Service GIAS
● Pour veiller au fonctionnement efficace et sans en place, les pieds
risque de cet appareil, nous vous recommandons de doivent être ajustés
faire exclusivement appel à un technicien GIAS pour mettre la machine
agréé pour son entretienou sa réparation éventuelle. de niveau.
35 FR
KIT TUYAU D'ÉVACUATION : INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Afin d'éviter d'avoir à vider le réservoir d'eau
après chaque cycle de séchage, l'eau qui est
normalement recueillie dans ce même
réservoir pendant le cycle le séchage peut être
évacuée directement par un tuyau
d'évacuation d'eau sales (le même système
de vidange que celui des éviers domestiques).
Les arrêtés municipaux en matière
d'évacuation d'eau interdisent la connexion à
un égout d'eau de surface. Le système de
vidange d'eaux sales doit être placé à
proximité du sèche-linge.
Le Kit contient : 1 tuyau et 1 étrier de tuyau.
ATTENTION ! Avant d'entreprendre tout
travail, éteignez le sèche-linge et retirez la prise
de l'alimentation électrique secteur.
Installez le Kit Suivant les Instructions:
3. Retirez le tuyau du
raccord.
4. Fixez le tuyau noir
du kit (en utilisant le
connecteur et les
étriers de tuyau
fournis) au tuyau
démonté du raccord.
5. Placez le robinet
fourni dans le kit pour
fermer le tuyau.
6. Une fois la machine
en place, ajustez les
pieds de façon à ce
que le tuyau de se
coince pas sous la
machine.
7. Connectez le
nouveau tuyau
d'évacuation au tuyau
d'eau sales.
1. Inclinez lentement
l’appareil sur le côté
droit.
8 . B r a n c h e z
électriquement
l’appareil.
2 . L e t u y a u
d’évacuation d'eau
sale se trouve du côté
droit de la machine
(voir ci contre). Un
tuyau gris est branché
sur le raccord sur le
côté gauche. A l'aide
d'une pince, retirez
l'étrier de fixation du
tuyau de raccord.
Attention : Si le
produit est transporté
différemment,
attendez au moins 4
heures avant d’allumer
l’appareil, ceci afin que
le gaz liquide retourne
dans le compresseur.
En cas de non respect
de cette procédure, le
compresseur pourrait
être endommagé.
36 FR
PRÉPARATION DE LA CHARGE
Avant d’utiliser le sèche-linge pour la première
fois :
Ⴠ Veuillez lire ce manuel d’instruction en détail.
Ⴠ Retirez tous les articles qui se trouvent à
l’intérieur du tambour.
Ⴠ Essuyez l’intérieur du tambour et de la porte
avec un chiffon humide pour éliminer la
poussière éventuelle qui aurait pu s’y infiltrer en
transit.
Préparation Des Vêtements
Vérifiez sur les étiquettes comportant les
symboles d’entretien que le linge que vous
souhaitez sécher convient au séchage en
machine.
Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées
et que les poches sont vides. Mettez les articles
à l’envers. Placez les vêtements en vrac dans le
tambour en veillant à ce qu’ils ne s’emmêlent
pas les uns avec les autres.
Ne séchez pas en machine :
Les lainages, la soie, les tissus délicats, les bas
de nylon, les broderies délicates, les tissus
ayant des décorations métalliques, les
vêtements avec des bordures en PVC ou en
cuir, les chaussures de sport, les articles
volumineux comme les sacs de couchage, etc.
Ne surchargez pas le tambour ; lorsqu’ils sont
mouillés, les grands articles peuvent dépasser le poids de
maximum admissible (ex : sacs de couchage, couettes).
IMPORTANT : Ne séchez pas les articles qui ont été
traités avec un liquide de nettoyage à sec ou les
vêtements en caoutchouc (risque d’incendie ou
d’explosion).
Pendant les 15 dernières minutes (approxi-mativement),
les vêtements sont toujours échés à l'air froid.
Économies D’énergie
Ne mettez que du linge essoré en machine ou à la
main dans le sèche-linge. Plus le linge est sec,
plus le temps de séchage sera court, ce qui
économisera de l’énergie.
TOUJOURS
Ⴠ Essayez de sécher le poids de linge
maximum,pour économiser du temps et de
l’électricité.
Ⴠ Vérifiez que le filtre est propre avant chaque
cyclede séchage.
JAMAIS
Ⴠ Ne dépassez pas le poids maximum pour ne
pas gaspiller du temps ou de l’électricité.
Ⴠ Ne mettez pas d'articles dégoulinant d’eau
dans le sèche-linge pour ne pas endommager
l’appareil.
37 FR
Poids De Séchage Maximum
Coton
Maxi
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Synthétiques
Maxi
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Triez La Charge Comme Suit :
Ⴠ Par symbole de soin d’entretien
Vous les trouverez sur le col ou la couture
intérieure :
Convient pour séchage en machine.
..
.
Séchage à haute température.
Séchage à basse température
uniquement.
Ne séchez pas en machine.
Si le vêtement ne comporte aucune étiquette de
conseils de lavage, considérez qu'il ne convient
pas pour le séchage en machine.
Ⴠ Par quantité et épaisseur
Lorsque la charge est plus importante que la
capacité du sèche-linge, séparez les vêtements
selon leur épaisseur (ex : les serviettes des
sousvêtements fins).
Ⴠ Par type de tissu
Coton/toile de lin : Serviettes, jersey en coton,
linge de lit ou de table.
Synthétiques : Chemisiers, chemises, blouses
etc.
en polyester ou polyamide, ainsi que pour les
mélanges de coton/synthétique.
Ⴠ Par degré de séchage
Triez selon : sec pour repassage, sec pour
rangement, etc. Pour les articles délicats,
appuyez
Sur le bouton Séchage Délicat pour sélectionner
une température de séchage basse.
COMMANDES et INDICATEURS
Display
Voyant
entretien filtre
Bouton Sélection Bouton départ
temps
différé
Voyant vidage
réservoir d'eaud'eau
Bouton
Début/Pause
Sélecteur de
programmes
L'option Acryliques
Bouton
/ Synthétiques
Défroissage
Panneau de commande et témoins indicateurs
Sélecteur de programmes: En tournant le sélecteur, il permet de choisir le programme désiré.
Sélection Temps
: Permet de modifier la durée du programme choisi; il peut être utilisé pour
certains programmes uniquement .
Départ différé
:Permet de différer le départ du cycle de séchage, par exemple pour utiliser
l'appareil pendant les heures creuses (pour cela, se référer à la section dediée).
Textiles Délicats: En appuyant sur ce bouton,le voyant s'éteint
et l'indicateur délicats
s'allume ; le séchage s'effectuera à températures modérées pour un meilleur soin du linge.
Défroissage
: Permet de programmer un cycle anti-plis à la fin du séchage. Le tambour en
mouvement continus évite d'alourdir le linge sec.
Ventilation : S'allume quand le cycle est dans la phase finale de refroidissement.
Départ/Pause (symbole): permet de lancer le programme selectionné ou de suspendre le cycle.
Programmes automatiques : En fonction du programme choisi, les voyants s'allument (voir liste
programmes); l'indicateur ECO
indique qu'un programme à faible consommation a été choisi.
Nettoyage filtre : Quand cet voyant s'allume, il est nécessaire de nettoyer le filtre.
Réservoir d'eau
:Quand cet voyant s'allume, il est nécessaire de vider le réservoir de l'eau de
condensation.
SÉLECTION DU PROGRAMME
La machine Candy Sensor Dry propose diverses options de séchage du linge répondant à tous les
besoins. Le tableau ci-après répertorie les programmes et leurs fonctions correspondantes.
Note : Il se peut que le capteur ne détecte pas les petites charges de petits articles. Pour les petites
charges et les articles individuels ou les tissus pré-séchés ayant une faible teneur en humidité, utilisez
les programmes à durée déterminée. Réglez le programme entre 30 et 75 minutes selon la taille de la
charge et le degré de séchage voulu, et sélectionnez une température haute ou basse selon le type de
tissu. Si le capteur ne détecte pas l'article, le sèche-linge ne fonctionnera que pendant 10 minutes
avant de se mettre en mode refroidissement.
Si la charge est trop importante ou trop mouillée, le sèche-linge se met automatiquement en mode
refroidis-sement après environ 3 heures.
Le cycle de sechage Laine de cette machine a ete approuve par The Woolmark
Company pour le sechage des produits en laine lavables en machine, a condition
que les produits soient laves et seches selon les instructions donnees sur
l'etiquette du vetement et celles emises par le fabricant de cette machine.
M1530.
Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong et en Inde la marque
Woolmark est une marque de certification.
38 FR
SÉLECTION DU PROGRAMME
PROGRAMME
Idéal Pour
Perfect Home
Du linge que l'on veut complètement sec, par exemple les serviettes en
éponge, les peignoirs, les nappes et les draps. Durée: environ 3 heures.
Sec
Du linge qui peut être rangé sans être repassé, comme les pulls en tissus
mixtes, les chaussettes, les vêtements pour enfants. Durée: environ 2
heures et 45 minutes.
Prêt à Ranger
Du linge qui ne nécessite pas de repassage, mais qu'il faut suspendre à
un cintre après le séchage. Durée : 2 heures et 30 minutes.
Prêt à repasser
Du linge que l'on préfère garder légèrement humide, afin de faciliter le
repassage. Durée: environ 1 heure et 50 minutes.
Anti-Plis
Du linge à rafraîchir, idéal pour du linge qui à été laissé dans le bac à linge
pendant quelques jours ou après les avoir séchés à l'extérieur ou sur des
radiateurs. Le cycle a une fonction anti-plis qui relaxe les fibres et facilite le
repassage. Durée: 9 minutes + 3 minutes de refroidissement.
Laine
Vêtements en Laine : Le programme peut-être utilisé pour sécher
jusqu'à 1 kg de laine. (environ trois chandails)Il est recommandé de
sécher les vêtements sur l'envers.La durée peut varier en fonction de
la taille, de l'épaisseur de la charge et de la vitesse d'essorage
choisie lors du lavage préalable.A l'issue du cycle, les vêtements sont
prêts à être portés, mais si ils sont un peu plus lourds, les bords
peuvent être encore un peu humide. Il est conseillé de les sécher
alors naturellement.Il est recommandé de décharger l'appareil à
l'issue du cycle. Attention : le processus de feutrage de la laine est
irréversible, veuillez sécher exclusivement les vêtement avec le
symbole "Ok pour sèche-linge"; ce programme n'est pas indiqué
pour des vêtements en acrylique.
Mix & Dry
To dry mixed cotton and synthetic clothes: save time and no need to
separate the washing and dry them in different cycles. Time: around 2h
(max 4 kg).
Chemises
Sécher les chemises en coton ou en fibres synthétiques. Durée: 1 heure
pour 2 Kg de chemises en fibres synthétiques (environ 10 chemises ); 1
heure et 20 minutes pour 3 Kg de chemises en coton (environ 10 chemises).
Rapide 40'
Permet d'avoir des vêtements secs, rafraîchis et prêts à porter en
seulement 40 minutes. Le capteur contrôle constamment la température
pour un meilleur résultat de séchage. Max 2 Kg de linge.
Temps
Si besoin, ce programme permet de choisir manuellement la durée de
séchage, de 30 à 180 minutes. En sélectionnant "20 minutes" on choisi un
programme à froid, idéal pour éliminer d'éventuelles odeurs.
Jeans
Pour sécher jusqu'à 4 Kg de jeans (environ 5 paires de Jeans). Le programme
dure environ 2 heures, mais la durée peut varier en fonction de la charge et de la
vitesse d'éssorage utilisée lors du cycle de lavage. Il est conseillé d'utiliser le
cycle Jeans pour les articles 100% Coton, en faisant attention à ne pas mélanger
les couleurs et à ne pas sécher les jeans ayant des broderies et des accessoires.
39 FR
PORTE et FILTRE
Tirez sur la poignée pour ouvrir la porte.
Pour remettre le sèche-linge en marche,
fermez la porte et appuyez
.
ATTENTION ! Lorsque le sèche-linge est
en cours d’utilisation, il se peut que le tambour
et la porte soient TRES CHAUDS. N'arrêtez
jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de
séchage sauf si tous les articles sont
rapidement retirés et étendus de façon à
dissiper la chaleur.
Filtre
IMPORTANT: Pour garder une efficacité
constante du sèche-linge, vérifier que le filtre
soit propre avant chaque cycle de séchage
Ne pas utiliser le sèche-linge sans le filtre. Un
filtre encrassé peut augmenter la durée de
séchage et causer des dégâts qui peuvent
entraîner des coûts de réparation importants.
1. Tirez le filtre vers le
haut.
2. Ouvrez le filtre,
comme illustré.
3. Retirez doucement
les peluches à l’aide
d’une brosse douce ou
du bout des doigts.
4. Réenclenchez le
filtre et poussez-le en
place.
Indicateur Entretien Filtre
Vérifier et nettoyer
le filtre situé dans la
porte ainsi que le
condenseur situé
derrière la plaque de
protection, en bas du
sèche-linge.
Si le linge n’est pas
sec, vérifier que le filtre
ne soit pas encrassé.
Nettoyage du condenseur
1. Enlever la plaque de
protection
2. Tourner les deux
leviers de blocage
dans le sens contraire
des aiguilles d’une
montre et retirer la
porte.
3. Retirez doucement
la poussière ou les
peluches avec un
chiffon. Ne pas utiliser
d’eau pour nettoyer le
condenseur.
4 .
E n l e v e r
délicatement l’éponge
de son emplacement
et laver l’éponge en la
passant sous un filet
d’eau afin d’enlever
tout reste de poussière
ou de peluches.
5 . R e m e t t e z
correctement le
condenseur en place
(en suivant la flèche)
en le poussant
fermement. Bloquez
les deux leviers en
position en les
tournant dans le sens
des aiguilles d’une
montre.
6. Remettez la plaque
de protection en place.
Ne pas utilizer de l'eau pour nettoyer les
filtres.
40 FR
RÉSERVOIR D’EAU
L'eau éliminée lors du cycle de séchage est
collectée dans un bac à condensation situé à
l'interieur de la porte du sèche-linge.
Lorsque le bac est plein , le voyant lumineux
s'allume sur le bandeau de commandes. Il
signale alors qu'il faut vider le bac. Toutefois, il
est conseillé de vider le bac après chaque cycle
de séchage.
NOTE : Lors des premiers cycles, lorsque le
séche-linge est neuf, il n'y a que très peu d'eau
qui est récupérée car le réservoir intérieur est
rempli en premier.
Pour Retirer Le Réservoir
1.Ouvrir la porte et charger le linge dans le
tambour.Vérifier qu'aucun vêtement
n'entrave la fermeture de la porte.
2. Fermer doucement la porte en la poussant
jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
3. Tournez le sélecteur de programme et
choisir le programme de séchage souhaité
(consultez le guide de programmation pour
de plus amples détails)
4. Pour sécher des articles délicats,
synthétiques ou acryliques,appuyez sur le
bouton
pour diminuer la température de
séchage. Le voyant s'allume lorsque vous
sélectionnez cette option. Pour désactiver ce
mode, appuyez de nouveau et programmez
de nouveau
l'appareil.
1. Retirez délicatement
le réservoir en le tenant
par la poignée. Lorsqu'il
est plein, le réservoir
d'eau pèse environ 6Kg.
2. Incliner le réservoir et
videz-le par le trou prévu
à cet effet. Lorsque le
réservoir est vide, le
replacer dans la porte
comme indiqué ; il faut
d'abord inséré la base
puis délicarement
pousser la partie
supérieure dans
l'encoche.
3. Appuyer sur le bouton
pour relancer le cycle
Note : Si vous disposez
d ' u n e b o u c h e
d'évacuation proche du
sèche-linge, il est
possible d'installer le kit
d'évacuation de façon
permanente pour
vidanger l'eau
accumulée dans le
sèche-linge. Il n'y aura
ainsi plus besoin de
vider le réservoir d'eau.
FONCTIONNEMENT
5. Appuez sur le bouton
. Le sèche-linge
démarre automatiquement et le voyant situé
au dessus du bouton s'allume.
6. Si vous ouvrez la porte pendant le cycle de
séchage pour vérifier le linge, il est
nécessaire d'appuyer sur le bouton
, pour
recommencer le séchage une fois la porte
refermée.
7. Lorsque le cycle est bientôt terminé, la
phase de ventilation à froid commence. Les
vêtements sont séchés avec de l'air froid afin
de les refroidir.
8. Lorsque le programme est terminé, le
voyant END s'allume sur le display.
9. A la fin du cycle, le tambour continuera à
tourner de manière intermittente afin de
minimiser les plis.
Cette opération se
poursuit jusqu'à ce que la porte s'ouvre.
1
ATTENTION ! Si la porte du sèche-linge est
ouverte lors du cycle ou avant que la phase de
refroidissement soit complétée, la poignée du
réservoir peut être très chaude. Il faut donc faire
très attention et manipuler le réservoir avec
précaution lors de son vidage.
41 FR
Afin d'assurer un séchage efficace dans
les meilleures conditions, ne pas ouvrir la
porte lors des cycles de séchage
automatiques.
FONCTIONNEMENT
Départ Différé
La fonction départ différé permet de différér le départ du cycle de séchage de 1 à 24 heures.
Lorsque cette fonction est selectionnée pour la première fois, l'afficheur indique un délai d'une
heure. Il convient d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour repousser successivement le
démarrage d'heure en heure, et ce jusqu'à 24H maximum.
Pour démarrer le programme, appuyez sur Marche/Arrét. Le voyant lumineux clignotera et
l'afficheur indiquera le temps restant du cycle.
Annulation et Réinitialisation du Programme
Pourt annuler le programme, appuyez sur la touche Marche/Arrét pendant 3 secondes. La
machine indiquera qu'elle à été réinitialisée par le clignotement de 0:00 sur l'afficheur.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE ROUTINE
Nettoyage Du Sèche Linge
Ⴠ Nettoyez le filtre et videz le réservoir d’ eau
après chaque cycle de séchage.
ჀNettoyez le condenseur à intervalles réguliers.
Ⴠ Après chaque période d’utilisation, essuyez
l’intérieur du tambour et laissez la porte ouverte
pendant un moment pour qu’il puisse sécher
grâce à la circulation d’air.
Ⴠ Essuyez l’extérieur de la machine et la porte
avec un chiffon doux.
Ⴠ N’UTILISEZ PAS de tampons ou d’agents de
nettoyage abrasifs.
Ⴠ Pour empêcher que la porte n'adhère ou que
les peluches s'accumulent, nettoyez après
chaque fin de cycle la surface intérieure et le
joint de la porte avec un chiffon humide.
ATTENTION! Il est possible que le tambour,
la porte et la charge soient très chauds.
42 FR
Guide De Séchage
Drying Guide
Le cycle normatif PRÉT À RANGER (
) est le
plus économe et le plus approprié pour le séchage
des textiles cotons. Le tableau sur la dernière page
vous montre les durées et la consommation
approximative des principaux programmes de
séchage.
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
0,20 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand
0,75 W
Information pour Laboratoire d'essai
EN 61121 Programme Programme
Pour utiliser
- Prét à ranger
-Coton Sec
- Prét à repasser
-Coton Sec Au Fer
-Les Tissus Délicats
- Prét à Ranger + Délicat
Spécifications Techniques
Capacité du tambour
115
Charge maximale
Se reporter à l'étiquette énergétique
Hauteur
85 cm
Largeur
60 cm
Profondeur
60 cm
Étiquette d'énergie
Se reporter à l'étiquette énergétique
DÉPISTAGE DE PANNES
Qu'est-ce qui peut être à l'origine de...
Défauts que vous pouvez rectifier vousmême
Avant d’appeler le service GIAS pour obtenir des
conseils, veuillez suivre la liste des vérifications
ci-dessous. L’intervention sera facturée si la
machine fonctionne correctement ou si elle a été
installée ou utilisée de manière incorrecte. Si le
problème persiste alors que vous avez terminé
les vérifications recommandées, veuillez appeler
le service GIAS qui pourra peut-être vous aider
par téléphone.
Le temps restant affiché peut variér pendant
le cycle de séchage. Le temps est
constamment ajusté au cours du cycle afin de
donner la meilleure estimation possible. Le
fait que le temps restant augmente ou
diminue pendant le cycle est normal.
La période de séchage est trop longue/les
vêtements ne sont pas suffisamment secs…
ჀAvez-vous sélectionné le temps de séchage/le
programme qui convient ?
Ⴠ Les vêtements étaient-ils trop mouillés ? Les
vêtements avaient-ils été adéquatement essorés
en machine ou à la main ?
Ⴠ Le filtre doit-il être nettoyé ?
Ⴠ Faut-il nettoyer le condenseur ?
Ⴠ Le sèche-linge est-il surchargé ?
Ⴠ Les entrées, sorties et la base du sèche-linge
sont-elles libres d'obstructions ?
Ⴠ Avez-vous sélectionné le bouton Séchage
Délicat au cours d’un cycle précédent ?
Le sèche-linge ne fonctionne pas…
Ⴠ Le sèche-linge est-il branché sur une
alimentation électrique adéquate ? Vérifiez à
l’aide d’un autre appareil, par exemple une lampe
de chevet.
Ⴠ La fiche est-elle bien branchée sur
l’alimentation de secteur ?
ჀY a-t-il une panne de courant ?
ჀLe fusible a-t-il sauté ?
ჀLa porte est-elle bien fermée ?
ჀLe sèche-linge est-il en position de marche, au
niveau du courant de secteur et de la machine ?
ჀLa période de séchage ou le programme a-t-il
été sélectionné ?
ჀLa machine a-t-elle été remise en marche après
l’ouverture de la porte ?
Ⴠ Le sèche-linge s’est-il arrêté parce que le
réservoir d’eau est plein et qu’il faut le vider ?
43 FR
Le sèche-linge est bruyant…
Ⴠ Arrêtez le sèche-linge et contactez le service
GIAS pour obtenir des conseils.
L'indicateur
est allumé…
Ⴠ Le filtre doit-il être nettoyé ?
Ⴠ Faut-il nettoyer le condenseur ?
L'indicateur
est allumé…
Ⴠ Le réservoir d’eau doit-il être vidé ?
SERVICE CLIENTÈLE
En cas de problème après avoir effectué
toutes les inspections recommandées,
veuillez contacter le Service. Il pourra vous
aider par téléphone ou organiser la visite d'un
technicien, en vertu des conditions de votre
garantie.
Cependant, vous serez facturé dans l’un des
cas suivants :
Ⴠ Si la machine est en bon état de marche.
Ⴠ Si la machine n’a pas été installée
conformément aux instructions d’installation.
Ⴠ Si la machine a été utilisée incorrectement.
Pièces De Rechange
Utilisez toujours des pièces de rechange du
fabricant, disponibles auprès du service
GIAS.
Service GIAS
Pour les entretiens et les réparations,
contactez votre technicien local du service
GIAS.
Le constructeur décline toute
responsabilité en cas d’erreurs
d’impression dans le présent document. Le
constructeur se réserve le droit d’apporter
les modifications nécessaires à ses
produits sans en changer
les caractéristiques de base.
Sicherheitshinweise
Ablaufschlauchbausatz: Installationsanleitung
Vorbereitung der Füllung
Schalterblende und Anzeigen
Auswählen des Programms
Tür und Sieb
Wassertank
Betrieb
Reinigung und Routinewartungen
Fehlersuche
Kundendienst
45
50
51
52
53
54
55
56
56
57
57
Mit der Anbringung des
-Zeichens am Gerät zeigen wir an, dass wir sämtliche für dieses
Produkt geltenden und notwendigen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und
Umweltstandards einhalten und hierfür haftbar sind.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und richten Sie sich bei der Bedienung der
Wäschetrockner an die Anleitung. Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise für die sichere
Installation, Anwendung und Wartung sowie einige nützliche Hinweise für optimale Ergebnisse beim
Gebrauch Ihrer Maschine.
Heben Sie diese Dokumentation an einem sicheren Ort auf, um jederzeit wieder darauf zurückgreifen
zu können bzw. um sie an zukünftige Besitzer weitergeben zu können
Kontrollieren Sie,ob die Maschine durch
den Transport beschädigt wurde.Falls dies der
Fall ist, wenden Sie sich an den GIASService.
Zum Lieferumfang Ihrer Waschmaschine
gehören folgende Dokumentation und
Zusatzteile:
ჀBedienungsanleitung
ჀGarantieschein
ჀEnergieeffizienzklasse
Die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt
werden, wenn Sie sich nicht an diese
Sicherheitshinweis e halten. Falls ein Problem mit
Ihrer Maschine durch Zweckentfremdung
verursacht wird, müssen Sie Reparaturarbeiten
möglicherweise selbst bezahlen.
44 DE
SICHERHEITSHINWEISE
Gebrauch
Ⴠ Kinder unter 8 Jahren sowie Personen, die aufgrund ihrer physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Wäschetrockner sicher zu
bedienen, dürfen die Wäschetrockner nicht ohne Aufsicht oder
Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen, sich in der Nähe
aufhalten oder das Gerät saubermachen.
Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und
Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Einführung, ausgeführt
werden.
Ⴠ Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch konzipiert
bzw. für den haushaltsnahen Gebrauch, wie z.B:
-Teeküchen für das Personal von Büros, Geschäften oder ähnlichen
Arbeitsbereichen;
- Ferienhäuser;
- Gäste von Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
-Gäste von Apartments/Ferienwohnungen, Bed and Breakfast
Einrichtungen
Eine andere Nutzung als die normale Haushaltsnutzung, wie z.B.
gewerbliche oder professionelle Nutzung durch Fachpersonal, ist auch
im Falle der oben erwähnten Einrichtungen ausgeschlossen.
Sollte das Gerät entgegen diesen Vorschriften betrieben werden,
kann dies die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen und den
Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller verwirken.
Eventuelle Schäden am Gerät oder andere Schäden oder Verluste, die
durch eine nicht haushaltsnahe Nutzung hervorgerufen werden sollten
(selbst wenn sie in einem Haushalt erfolgen), werden, so weit vom
Gesetz ermöglicht, vom Hersteller nicht anerkannt.
Ⴠ WARNUNG Zweckentfremdung des Trockners kann zu Brandgefahr
führen.
Ⴠ Diese Maschine dient als Haushaltsgerät ausschließlich zum Trocknen
von Haushaltstextilien und Kleidungsstücken.
Ⴠ Verwenden Sie dieses Gerät nur für die vorgesehenen Zwecke gemäß
der Anleitung. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Ⴠ Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder
Füßen.
45 DE
Ⴠ Lehnen Sie sich nicht gegen die Tür, wenn Sie die Maschine beladen,
und fassen Sie die Maschine nicht an der Tür, wenn Sie sie hochheben
oder verschieben.
Ⴠ Lassen Sie Kinder nicht mit der Maschine oder den Schaltern spielen.
Ⴠ WARNUNG Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Flusensieb
nicht richtig eingebaut oder beschädigt ist; Flusen könnten Feuer
fangen.
Ⴠ WARNUNG An der Stelle, an der sich das Symbol für heiße Flächen
befindet
,kann die Temperatur während des Trocknerbetriebs auf
über 60°C steigen.
Ⴠ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose! Ziehen Sie vor dem
Reinigen des Geräts immer den Stecker heraus!
Ⴠ Fusseln und Flusen dürfen sich nicht auf dem Fußboden im Bereich um
die Maschine ansammeln.
Ⴠ Die Trommel in dem Gerät kann sehr heiß werden. Lassen Sie den
Trockner stets vollständig bis zum Ende der Abkühlphase laufen, bevor
Sie die Wäsche herausnehmen.
ჀGVerwendenGSieGdieGMaschineGbeiGvermutetenGStörungenGnichtGweiter
Ⴠ Max. füllmenge (Mischwäsche): s. Energielabel
Installation
Ⴠ Verwenden Sie keine Adapter, Mehrfachsteck dosen und/oder
Verlängerungskabel.
Ⴠ Stellen Sie den Trockner nie in der Nähe von Vorhängen auf. Achten
Sie darauf, dass keine Gegenstände hinter den Trockner fallen oder sich
dort ansammeln können.
Ⴠ Das Gerät darf nicht hinter einer verschließ baren Tür, einer Schiebetür
oder einer Tür mit Scharnier an der dem Trockner entgegen gesetzten
Seite installiert werden.
Wichtig: Das Gerät soll möglichst stehend transportiert werden. Bei Bedarf kann es nur in die gezeigte
Richtung geneigt werden.
Achtung: Wenn das Gerät in eine andere Lage transportiert wurde, warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie es einschalten, damit sich die Flüssigkeit im Kompressor wieder stabilisieren kann. Tun Sie es
nicht, können Schäden am Kompressor die Folge sein.
46 DE
Die Wäsche
Ⴠ Trocknen Sie keine ungewaschenen Gegenstände im Trockner.
Ⴠ WARNUNG AUFKEINENFALLStoffeinderMaschinetrocknendiemit
chemischen Reinigungs mitteln behandelt wurden.
Ⴠ WARNUNG Wenn Schaumgummimaterialien heiß werden, können sie
sich unter bestimmten Bedingungen plötzlich entzünden. Gegenstände
wie Schaumgummi (Latex- schaumstoff), Duschhauben, wasserab
weisende Textilien, mit Gummi verstärkte Produkte sowie Kleidungsstücke oder Kissen- mit Schaumstoffpolster sind für den Wäschetrockner NICHT GEEIGNET.
Ⴠ Sehen Sie immer auf den Pflegeetiketten nach, ob das Material für das
Trocknen geeig-net ist.
Ⴠ Textilien vor dem Einfüllen in den Trockner erst schleudern oder
gründlich auswringen. Füllen Sie KEINE tropfnassen Textilien in den
Trockner.
Ⴠ Feuerzeuge und Streichhölzer unbedingt aus den Taschen entfernen
und AUF KEINEN FALL mit feuergefährlichen Flüssigkeiten in der Nähe
der Maschine hantieren.
Ⴠ KEINE Vorhänge aus Glasfasermaterial in die Maschine füllen.
Kommen andere Textilien mit Glasfasern in Berührung, so kann dies zu
Hautreizungen führen.
Ⴠ Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Azeton, Alkohol,
Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachsen und
Wachsentferner getränkt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge
Waschpulver in heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie im
Trockner getrocknet werden.
Ⴠ Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten wie in der
Gebrauchanleitung des Weichspülers angegeben verwendet werden.
47 DE
ENTLÜFTUNG
In dem Raum, in dem sich der Trockner befindet, muss eine ausreichende
Entlüftung vorhanden sein, um zu verhindern, dass Gase aus der
Verbrennung anderer Brennstoffe, zum Beispiel offene Feuer, während
desTroc-knerbetriebs in den Raum gesogen werden.
Ⴠ Hinweis zur Aufstellung des Gerätes an Wänden oder in Nischen
Ⴠ Der Mindestabstand zwischen Gerät und sämtlichen angrenzenden
Oberflächen beträgt 12 mm. Die Luftzufuhr- und Auslassöffnungen müssen
immer großräumig freigehalten werden. Den Platz zwischen
Geräteunterseite und Boden ebenfalls rundum freihalten.
Ⴠ Die Abluft darf nicht in einen Kaminschacht geleitet werden, der für das
Ableiten von Rauch aus der Verbrennung von Gas oder anderen
Brennstoffen verwendet wird.
Ⴠ Prüfen Sie regelmäßig die reibungslose Luftzirkulation im Trockner.
Ⴠ Bitte alle Filter regelmäßig prüfen und ggf. reinigen.
Ⴠ Bei der Aufstellung als Wasch-/Trockensäule muß aus
Sicherheitsgründen ein geeigneter Zwischenbaurahmen mit den folgenden
Eigenschaften verwendet werden.
Ⴠ Originalzwischenbaurahmen (35100019): für Waschmaschinen mit einer
Tiefe von mindestens 49 cm
ჀOriginalzwischenbaurahmen (35100120): für Waschmaschinen mit einer
Tiefe von mindestens 51 cm
Ⴠ Die vorgenannten Originalzwischenbaurahmen sind über Ihren Händler
bzw. unseren Kundendienst zu beziehen. Hinweise zur Anbringung finden
Sie in der dem Verpackunsginhalt beigefügten Anleitung. Die Verwendung
von generischen Zwischenbaurahmen ist bei ggf. eingeschränkter
Funktionsweise ebenfalls möglich.
Ⴠ Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen beiden
Seitenteilen und der Rück-seite des Trockners herunterfallen und sich dort
ansammeln, da hierdurch die Ansaug- und Abluftanschlüsse blockiert
werden können.
Ⴠ Der Trockner darf AUF KEINEN FALL in der unmittelbaren Nähe von
Vorhängen aufgestellt werden.
Bitte das Gerät keinesfalls in einem Raum mit zu
niedriger Raumtemperatur, außerhalb geschlossener
Räume oder im Freien in Betrieb nehmen. Bei diesen
Umgebungsbedingungen ist der ordnungsgemäße
Betrieb des Gerätes nicht gewährleistet bzw. das
Gerät könnte Schaden nehmen (Flüssigkeiten im
Hydraulikkreislauf können zu zäh werden oder gar
einfrieren und dadurch Bauteile wie Ventile oder
Schläuche beschädigt werden). Die Raumtemperatur
sollte immer im Bereich zwischen +2°C und +35°C
liegen. Im Temperaturbereich zwischen +2°C und
06 EN
+15°C könnte sich Kondenswasser am Gerät oder im
Raum bilden.
Air Outlets in the Base
48 DE
Umweltschutz
Ⴠ Das gesamte Verpackungsmaterial besteht
aus umwelt-freundlichen, wiederverwertbaren
Materialien. Bitte helfen Sie mit, diese umweltfreundlich zu entsorgen. Ihre Stadtverwaltung
kann Sie über Entsorgungsmöglichkeiten
informieren.
Ⴠ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
zerschneiden Sie das Netzkabel und werfen Sie
Netzkabel und Netzstecker getrennt in den Müll,
bevor Sie Ihren alten Trockner entsorgen.
Zerstören Sie Scharniere und die Türverriegelung, damit sich Kinder nicht versehentlich in
der Waschmaschine einsperren können.
Europäische Vorschrift 2012/19/EU
Dieses Gerät ist entsprechend der
europäischen Richtlinie 2012/19/EU
als elektrisches / elektronisches
Altgerät (WEEE) gekennzeichnet.
Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten
vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber
auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und
Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei
falscher Behandlung können diese der menschlichen
Gesundheit und der Umwelt schaden. Es ist daher sehr
wichtig, dass elektrische und elektronische Altgeräte
(WEEE) einer speziellen Verwertung zugeführt
werden, damit die schädlichen Stoffe ordnungsgemäß
entfernt und entsorgt werden bzw. wertvolle Rohstoffe
der Wiederverwertung zugeführt werden können
Sie können mit der Beachtung der folgenden simplen
Hinweise einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass
elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt nicht
schaden:
- Elektrische- und elektronische Altgeräte (WEEE)
sollten keinesfalls wie Rest- oder Haushaltsmüll
behandelt werden.
- Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort
eingerichteten kommunalen oder gewerblichen
Sammelstellen zur Rückgabe und Verwertung
elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE).
Informieren Sie sich, ob ggf. in Ihrem Land bzw. Ihrer
Region für große/sperrige elektrische und
elektronische Altgeräte (WEEE) eine Abholung
angeboten wird. Sorgen Sie in jedem Falle dafür, dass
Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher
aufbewahrt wird.
In einigen Ländern sind Händler unterbestimmten
Voraussetzungen beim Geräteneukauf auch zur
Rücknahme des Altgerätes verpflichtet, wenn das
Altgerät dem neuen Fabrikat in der Funktion entspricht.
GIAS Service
Ⴠ Um einen sicheren und einwandfreien Betrieb dieses
Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, alle Wartungsund Reparatur-arbeiten nur von einem zugelassenen
GIAS Kundendienst-techniker durchführen zu lassen.
49 DE
Elektro-Anschluss
Dieser Trockner ist für eine Netzspannung von
220-240 V und 50 Hz (Einphasenstrom)
ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis
eine Nennleistung von 6A hat.
Strom kann lebensgefährlich sein.
Dieses Gerät muss an eine geerdete
Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
Die Steckdose und der Stecker am Gerät
müssen vom selben Typ sein.
Verwenden Sie keine Mehrfachstecker
und/oder Verlängerungskabel.
Der Stecker sollte so angebracht werden, dass
er nach der Installation des Geräts leicht aus
der Steckdose zu ziehen ist.
Falls das Gerät nicht richtig funktioniert oder
ausfällt, schalten Sie es aus und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an
den GIAS-Service.
Falls ein Problem mit Ihrer Maschine durch
falsche Installation verursacht wird, müssen Sie
Reparaturarbeiten möglicherweise selbst
bezahlen.
Sollte das Netzanschlusskab el an diesem
Gerät beschädigt sein, muss es durch ein
spezielles Kabel ersetzt werden, das NUR beim
Ersatzteilservice erhältlich ist. Es muss von
einer fachkundigen Person installiert werden.
Schließen Sie die Maschine erst an und drücken
Sie die Einschalttaste erst, wenn die Installation
abgeschlossen ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit
muss der Trockner richtig installiert werden.
Sollten Sie bezüglich der Installation Fragen
haben, wenden Sie sich an den GIAS Service.
Einstellen der Füße
Sobald sich die
M a s c h i n e a m
endgültigen Ort
befindet, sollten die
Füße so eingestellt
werden, dass die
Maschine eben steht.
ABLAUFSET – MONTAGEANLEITUNG
Damit der Kondenswasserbehälter nicht nach
jeder Nutzung des Gerätes geleert werden muß,
kann das Wasser auch über ein Ablaufset
(optionales Zubehör) direkt in den
Hausabwasseranschluß (normaler
Hausabwasseranschluß, wie etwa der der
Spüle) abgeleitet werden. Eine Ableitung des
Wassers ohne festen Anschluß (etwa in eine
Sickergruße) ist nicht möglich.
Der Abwasseranschluß sollte sich in der Nähe
des Wäschetrockners befinden (max.
Entfernung=Länge des im Set gelieferten
Standardschlauchs, eine Verlängerung ist nicht
möglich)
Das Ablaufset besteht aus folgenden
Komponenten: 1 Schlauch sowie 1 Zubehörteil
zum Schließen eines verbleibenden Schlauchs.
ACHTUNG! Bitte unbedingt das Gerät
abschalten und den Stecker vom Stromnetz
trennen, bevor Sie mit den nachfolgend
beschriebenen Montageschritten beginnen.
Bitte das Kondenswasserablaufset wie Folgt Montieren:
1 . D e n Tr o c k n e r
vorsichtig zur rechten
Seite neigen.
2. Der Anschluss für
das Ablaufset befindet
sich auf der rechten
Seite des Gerätes
(siehe Bild). Ein grauer
Schlauch führt dort zu
einem.
Verbindungsstück an
der linken Seite des
Gerätes. Mit Hilfe einer
Zange lösen Sie die
Fixierungsklemme des
Schlauchs.
3. Den Schlauch vom
Ve r b i n d u n g s s t ü c k
abziehen.
4. Nun den schwarzen
Schlauch des
Ablaufsets mit dem
grauen Schlauch
verbinden und gut mit
der Klemme fixieren,
so dass dieser nicht
versehentlich
abrutschen kann.
5. Das andere,
verbleibende
Schlauchende mit dem
mitgelieferten Stöpsel
schließen.
6. Nachdem das Gerät
wieder aufgestellt
worden ist, stellen Sie
sicher, dass der neue
Schlauch nicht
geknickt wird, wenn
der Trockner wieder an
seinen Platz gerückt
wird.
7. Den schwarzen
Ablaufschlauch an das
Abwasserrohrsystem
anschließen.
8. Das Gerät wieder an
das Stromnetz
anschließen.
Achtung: Wenn das
Gerät auf eine andere
Seite geneigt wurde,
warten Sie mindestens
4 Stunden, bevor Sie
es einschalten, damit
sich die Flüssigkeit im
Kompressor wieder
stabilisieren kann. Tun
Sie es nicht, können
S c h ä d e n a m
Kompressor die Folge
sein.
50 DE
VORBEREITUNG DER FÜLLUNG
Bevor Sie den Trockner das erste Mal benutzen:
Ⴠ Lesen Sie die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig
durch!
ჀEntfernen Sie alle in der Trommel befindlichen
Gegenstände!
ჀWischen Sie die Innenseiten der Trommel und Tür
mit einem feuchten Tuch aus, um den beim
Transport eventuell dort angesammelten Staub zu
entfernen.
Maximales Fassungsvermögen
Baumwolle
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Synthetische Stoffe
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Sortieren Sie die Füllung folgendermaßen:
● Anhand der Pflegeanleitungssymbole Diese
finden Sie am Kragen oder der Sauminnenseite:
Für Trockner geeignet.
Vorbereitung der Textilien
Vergewissern Sie sich anhand der Pflegeanleitungssymbole in jedem Wäschestück, dass die
Wäsche, die Sie trocknen wollen, für eine Trocknung
im Trockner geeignet ist.
Überprüfen Sie, ob alle Verschlüsse zu und die
Taschen entleert sind. Wenden Sie die Innen-seiten
der Textilien nach außen. Füllen Sie die
Kleidungsstücke locker in die Trommel, so dass
diese sich nicht verheddern.
Nicht Für Den Trockner Geeignet:
Wollsachen, Seide, empfindliche Stoffe,
Nylonstrümpfe,gewirkte Textilien, Stoffe mit MetallD e k o r, K l e i d u n g s s t ü c k e m i t P V C - o d e r
Lederbesatz,Trainingsschuhe, voluminöse
Wäschestücke wie Schlafsäcke usw.
Energiesparen
Füllen Sie nur gründlich ausgewrungene oder
geschleudert e Wäsche in den Trockner. Je
trockener die Wäsche, desto kürzer ist die
Trocknungszeit, was sich energiesparend auswirkt.
IMMER
Ⴠ Es ist wirtschaftlicher, IMMER die maximale
Füllmenge zu trocknen.
Ⴠ Kontrollieren Sie IMMER vor jedem
Trocknungsvorgang, ob das Sieb sauber ist.
NIE
Ⴠ Überschreiten Sie NIE die maximale
Füllmenge,denn dies ist zeitaufwendig und
Energieverschwendung.
Ⴠ Füllen Sie AUF KEINEN FALL tropfnasse
Kleidungs-stücke in den Wäschetrockner; dies kann
zu Schäden am Gerät führen.
..
Im Trockner bei hoher Temperatur.
.
Im Trockner nur bei geringer Temperatur.
Nicht für den Trockner geeignet.
Falls ein Wäschestück keine Pflegeanleitung hat,
muss angenommen werden, dass es nicht für das
Trocknen im Trockner geeignet ist.
● Nach Menge und Volumen
Ist die Füllmenge größer als das Fassungs-vermögen
des Trockners, sortieren Sie die Wäsche nach
Stoffdicke (trennen Sie z.B. Handtücher von dünner
Unterwäsche).
● Nach Stoffart
Baumwolle/Leinen: Handtücher, Baumwolljersey,
Bett- und Tischwäsche.
Textilien aus Kunstfaser: Blusen, Hemden, Overalls,
usw. aus Polyester oder Polyamid und auch
Baumwoll/ Synthetikgemische.
● Nach Trocknungsgrad
Sortieren Sie nach: Bügelfeucht, Schranktrocken, usw.
Für empfindliche Textilien drücken Sie zur Wahl einer
niedrigeren Trocknungstemperatur die Taste
.
51 DE
WICHTIG: Kleidungsstücke, die mit einem
chemischen Reinigungsmittel behandelt worden
sind, oder Gummibekleidung dürfen nicht im
Wäschetrockner getrocknet werden (Brand- oder
Explosionsgefahr).
Innerhalb der letzten 15 Minuten (ca.) wird die
Wäsche stets mit kalter Luft getrocknet.
Überladen Sie die Trommel nicht, große
Teile können, wenn sie nass sind, die maximal
zulässige Wäscheladung überschreiten (zum
Beispiel Schlafsäcke, Bettdecken).
SCHALTERBLENDE UND ANZEIGEN
Auto- Programm
Anzeige
Trockendauer
Flusensieb
Anzeige
StartzeitVorwahl
Wasseranzeige
Schontrocknen
Start/Pause
Taste
Programmwähler
Knitterschutz
Taste
Schalterblende: Kontroll- und Leuchtanzeigen
Programmwahlschalter: Der Programmwahlschalter kann in beide Richtungen gedreht werden, um das
gewünschte Programm auszuwählen.
Trockendauer
: Ermöglicht die individuelle Einstellung der Programmdauer in einigen Programmen.
Diese Funktion ist nicht in allen Programmen verfügbar.
Startzeitvorwahl : Mit dieser Funktion kann die Startzeit von minimal 1 Stunde bis maximal 24 Stunden
verzögert werden (s. Stratzeitvorwahl).
Schontrocken-Option: Nach Drücken dieser Optionstaste
leuchtet die entsprechende
Anzeige
auf. Der Trockenvorgang wird zur optimalen Gewebeschonung bei geringerer Temperatur durchgeführt.
Knitterschutz-Option
: Wenn die Funktion eingeschaltet ist, verlängert sich die StandardKnitterschutzphase am Ende des Trockengangs. Die Wäsche bleibt mit dieser
Option locker und knitterfrei. Die Wäsche kann während des Knitterschutzprogramms jederzeit entnommen
werden.
Abkühlphase
: Diese Anzeige leuchtet während der Abkühlphase auf.
Start/Pause
: Diese Taste betätigen, um das gewünschte Programm zu starten oder den.........
Trockenvorgang zu unterbrechen (zum Beispiel, um Wäsche nachzulegen).
Sensorgesteuerte Programme: je nach ausgewähltem Programm (s. Programmübersicht) leuchtet das
jeweilige Symbol im Display auf. Das Symbol ECO leuchtet bei Anwahl eines sparsamen Programms auf.
Anzeige Filterreinigung
: Alle Filter müssen nach jedem Trockengang sorgfältig gereinigt werden, um
einen einwandfreien Betrieb des Trockners zu gewährleisten. Das Aufleuchten der Anzeige weist hierauf
hin.
Anzeige Behälter leeren : Der Kondensatbehälter muß nach jedem Trockengang entleert werden. Bei
vollem Kondensatbehälter leutet die Anzeige Behälter leeren auf. Bitte den Behälter dann komplett
entleeren.
AUSWÄHLEN DES PROGRAMMS
Dieser Wäschetrockner verfügt über eine sensorgesteuerte Trocknung (Fuzzy Logic), bei der man lediglich den
gewünschten Trocknungsgrad auswählen muß.Bei der Trocknung von kleineren Wäscheposten oder bereits
vorgetrockneter Wäsche wird die Auswahl eines zeitgesteuerten Trockenprogramms und zusätzlich die Anwahl der
"Schontrocknen-Option" empfohlen. Wenn die Sensorsteuerung keine eingelegte Wäsche erkennen kann, wird das
gewählte Programm automatisch nach 10 Minuten abgebrochen und die Abkühlphase eingeleitet.
Wenn die Sensorsteuerung eine Überfüllung bzw. zu feuchte Wäsche erkennt, wird das gewählte Programm automatisch
auf eine Dauer von 3 Stunden verlängert und anschließend die Abkühlphase eingeleitet.
Am Ende jedes Trockenprogramms erfolgt eine Abkühlphase, bei der die Wäsche für ca. 15 Minuten mit kalter Luft abgekühlt
wird.
Das Wollprogramm dieses Wäschetrockners wurde von The Woolmark Company für das
Trocknenvon maschinenwaschbaren Produkten aus Wolle genehmigt, vorausgesetzt, daß die
Produkte entsprechend den Pflegehinweisen auf dem Einnäh-Etikett und der Anleitung des
Herstellers dieses Wäschetrockners gewaschen und getrocknet werden. M1530.
Großbritannien, Irland, Hong Kong und Indien ist das Warenzeichen Woolmark ein
eingetragenes Warenzeichen.
52 DE
AUSWÄHLEN DES PROGRAMMS
PROGRAMM
Geeignet Für
Perfect Home
Intensives Trocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien, wie
Handtüchern etc.; Programmdauer ca. 3 Stunden.
Schranktrocken
Intensives Trocknen von normal dicken und einlagigen Textilien;
Programmdauer 2:45 Stunden.
Bügeltrocken
Für Textilien, die noch gebügelt werden sollen; Programmdauer ca. 2:30
Stunden.
Mangeltrocken
Auf-frischens
Wolle
Für Textilien, die erst später gebügelt werden bzw. gemangelt werden
sollen; Programmdauer ca. 1:50 Stunden.
Sonderprogramm zum Auffrischen von getragener oder schonenden
Reinigen von Textilien mit handelsüblichen Trocknereinigungsmitteln; ideal
zur Vorbereitung der Wäsche vor dem Bügeln nach langer lagerung oder
wenn diese auf der Leine getrocknet wurden; Programmdauer ca. 9
Minuten + 3 Minuten Abkühlphase.
Wolltextilien: dieses Programm eignet sich für die Trocknung von bis zu einem
Kilogramm Wäsche (ca. 3 kleine Teile). Es wird empfohlen alle Kleidungsstücke
vor dem Trocknen auf links zu ziehen.Die Trockendauer ist abhängig von der
Größe und Dichte der Wäsche und der beim Waschgang ausgewählten
Schleuderdrehzahl.Nach Beendigung des Trockenprogramms ist die Kleidung
direkt bereit zum Tragen. Schwere/dicke Kleidungsstücke können an den
Rändern noch feucht sein - in diesem Falle kurz an der Luft weitertrocknen.Es
wird empfohlen die Textilien unmittelbar nach Beendigung des
Trockenvorgangs aus dem Gerät zu entnehmen.ACHTUNG: Das Einlaufen
und Verfilzen von Wolltextilien kann nicht wieder rückgängig gemacht werden.
Bitte ausschließlich Textilien mit dem entsprechenden Zeichen auf dem
Wäschetikett im Wäschetrockner trocknen. Dieses Programm eignet sich nicht
für Kleidungsstücke mit Acryl-/Kunstfaseranteilen im Gewebe.
Mix & Dry
Sonderprogramm zur gleichzeitigen Trocknung von Baumwoll- und
Kunstfasertextilien; Programmdauer ca. 2 Stunden (ACHTUNG: maximale
Füllmenge 4 kg Wäsche).
Hemdens
Sonderprogramm speziell zur Trocknung von Hemden und Blusen aus
Baumwolle und Kunstfaser; Programmdauer ca. 1 Stunde für ca. 2 kg
Kunstfasertextilien (ca. 10 Hemden) oder 1:20 Stunden für ca. 3 kg
Baumwolltextilien (ca. 10 Hemden).
Kurz 40 Min'
Zur schnellen Trocknung von max. 2 kg Wäsche in nur 40 Minuten.
Zeitprogramme
Jeans
Neben den sensorgesteuerten Programmen stehen zeitgesteuerte
Programme zwischen 30 und 180 Minuten zur Auswahl. Im 20 MinutenZyklus wird ausschließlich kalte Luft verwendet, so dass dies optimal zum
Lüften von getragener Kleidung ist.
Zur Trockung von bis zu 4 kg Jeans (enstspricht ca. 5 Paar
Baumwollhosen). Die Programmdauer beträgt ca. zwei Stunden, kann
jedoch auf Grund von der Beladungsmenge und Restfeuchte abweichen.
Das Jeans-Programm bitte nur zur Trockung von Wäschestücken aus
100% Baumwolle verwenden. Bitte in diesem Programm nur farbechte
Wäsche und keine Kleidungsstücke mit Bestickung oder aufgebrachten
Applikationen trocknen.
53 DE
TÜR und SIEB
Reinigung des Kondensatorfilters
Ziehen Sie am Griff, um die Tür zu öffnen.
Um den Trocknungs-vorgang wieder in Gang
1. Entfernen Sie die
zu setzen,
Wartungsklappe
schließen Sie die Tür und drücken .
2. Drehen Sie die zwei
Verschlusshebel gegen
den Uhrzeigersinn und
WARNUNG! Während des Trocknungsziehen Sie den
vorgangs können Trommel und Tür SEHR
Kondensatordeckel
HEISS werden. Stoppen Sie den Trockner nie
heraus
vor Ende des Trocknungsvorgangs, außer alle
3. Nehmen Sie
Gegenstände werden schnell herausv
orsichtig den
genommen und ausgebreitet, so dass die
Filterrahmen heraus
Wärme abgeleitet wird.
und entfernen Sie
etwaigen Staub oder
Sieb
Flusen vorsichtig mit
WICHTIG: Damit der Wäschetrockner immer optimale
einem Tuch. Reinigen
Leistung erbringen kann, überprüfen Sie vor jedem
Sie den Filter nicht mit
Trocknungsvorgang, ob das Flusensieb sauber ist.
Benutzen Sie den Trockner nicht ohne Filter. Durch
Wasser.
verstopfte Filter kann sich die Trocknungsdauer
4. Entfernen Sie den
verlängern oder es können Schäden verursacht
Schaumgummifilter
werden, die kostenpflichtige Reparaturen mit sich
und reinigen Sie ihn
ziehen.
unter fließendem
Wasser, wobei Sie es
1. Ziehen Sie das Sieb
nach oben.
drehen, um Flusen und
2. Öffnen Sie das Sieb wie
Staub vollständig zu
auf der Abbildung.
entfernen.
3. Entfernen Sie die
5. Passen Sie den
Flusen sanft mit einer
K
ondensatordeckel
weichen Bürste oder den
wieder ein (Richtung
Fingerspitzen.
wird durch den Pfeil
4. Klappen Sie das Sieb
angegeben) und stellen
zusammen und setzen
Sie es wieder an seinen
Sie sicher, dass er fest
Platz ein.
an seinen Platz
gedrückt wird.
Schließen Sie die zwei
Flusensieb-Anzeige
Verschlusshebel durch
leuchtet auf, wenn
eine Drehung im
das Sieb gesäubert
Uhrzeigersinn.
werden muss.
6. Setzen Sie die
Wartungsklappe wieder
Wenn die Wäsche
ein.
nicht trocknet, kontrollieren Sie, ob das
Sieb verstopft ist.
REINIGEN SIE DEN FILTER NICHT MIT WASSER
54 DE
WASSERTANK
Das beim Trocknen entstehende Kondenswasser
wird im dafür vorgesehenen Behälter in der Tür
gesammelt. Wenn der Behälter voll ist, leuchtet die
Anzeige
auf und der Behälter MUSS geleert
werden. Es wird jedoch empfohlen, den
Kondenswasserbehälter nach jedem
Trockenvorgang zu leeren.
WICHTIG: Ein geringer Teil des Kondenswassers
verbleibt bei den ersten Trockenvorgängen eines
Neugerätes im Leitungssystem.
Entfernen des Behälters
1.D e n B e h ä l t e r a m
Handgriff vorsichtig aus
der Halterung entnehmen. Wenn der Behälter
komplett mit Wasser
gefüllt ist, kann er bis zu 6
kg wiegen.
2.Den Behälter vorsichtig
auf der Seite des
Ausgusses neigen, so
dass das Wasser
herausfliessen kann.
Wenn der Behälter
komplett entleert ist, bitte
wie im unteren Bild
gezeigt wieder einsetzen:
zunächst den unteren Teil
einsetzen und dann den
oberen Behälterteil
vorsichtig gegen die Tür
drücken. Anschließend
die Taste Start/Pause
drücken, um den
Tr o c k e n v o r g a n g z u
starten/fortzusetzen.
3.Anschließend die Taste
Start/Pause drücken, um
den Trockenvorgang zu
starten/fortzusetzen.
WICHTIG: Sollte sich ein
geeigneter Abfluss in der
Nähe des Gerätes
befinden, kann ein
Wasserablaufset
(optional, je nach Geräteausstattung) montiert
werden, das einen
dauerhaften Abfluss des
e n t s t e h e n d e n
Kondenswasser gewährleistet. So entfällt
dann das Leeren des
Behälters komplett.
BETRIEB
1. Öffnen Sie die Tür des Gerätes und füllen die
Trommel mit der zu trocknenden Wäsche.
Vergewissern Sie sich, dass heraushängende
Wäsche nicht das Schließen der Tür verhindern
kann.
2. Schließen Sie langsam die Tür, bis Sie ein
„Klick“ hören.
3. Drehen Sie den Programmwähler auf das
gewünschte Programm (hierzu bitte die
Programmempfehlungen in dieser Anleitung
beachten).
4. Wenn Sie Synthetik, Acryl oder Feinwäsche
trocknen möchten, nutzen Sie die
Schontrocknen-Option
, um die Temperatur
zu reduzieren. Die Anzeige leuchtet auf, sobald
das Gerät im niedrigen Wärmemodus ist. Sie
können innerhalb der ersten Minuten des
gewählten Programms die Schontrocken-Taste
noch nachträglich drücken. Nach dieser Zeit
müssen Sie das Programm allerdings löschen,
wenn Sie die Einstellung ändern wollen.
5. Drücken Sie die taste
. Der Trockner
startet automatisch und die Anzeige über der
Taste leuchtet durchgängig.
6. Sollte einmal die Tür während des
Programms geöffnet werden müssen, drücken
Sie erneut die taste
, um die Trocknung
fortzuführen.
1
ACHTUNG: Wenn
die Tür während eines
l a u f e n d e n
Tr o c k e n v o r g a n g s
(oder bevor die
Abkühlphase komplett
abgeschlossen ist)
geöffnet wird, kann der
Handgriff sehr heiß
sein. Bitte in diesem
Fall mit der nötigen
Vorsicht vorgehen.
7. Neigt sich die Trocknung dem Ende zu,
beginnt kurz zuvor die Abkühlphase, um die
Luft und damit die Wäsche abzukühlen.
8. Ist das Programm beendet, dreht die
Trommel weiter bis das Gerät ausgeschaltet
wird oder die Tür geöffnet wird. Dies dient dazu,
dass die Wäsche durch Stoppen der Trommel
nicht verknittert.
55 DE
Bitte öffnen Sie die Tür nicht in
sensorgesteuerten Programmen, um eine
optimale Trocknung zu ermöglichen.
BETRIEB
Startzeitvorwahl
Mit der Startzeitvorwahlfunktion
können Sie den Beginn des Trocknungsvorgangs um 1 bis
24 Stunde verzögern.
Wenn diese Funktion erstmalig ausgewählt wird, zeigt das Display eine Verzögerung von 1
Stunden. Durch nachfolgendes mehrmaliges Drücken der Taste, wird die Verzögerung auf 24
Stunden verlängert.
Drücken Sie taste
, um das Programm zu beginnen, und das Gerät wird den
Trocknungsvorgang am Ende dieses Zeitraums durchführen. Die Lichtanzeige für 6 oder 9
Stunden blinkt, um anzuzeigen, dass die Startverzögerung aktiviert wurde.
Abbrechen und Zurücksetzen des Programms
Zum Abbrechen des Programms drücken Sie die Taste Start/Pause 3 Sekunden lang. Die
Maschine zeigt an, dass die zurückgesetzt wurde, wenn im Display 0:00 blinkt.
REINIGUNG UND ROUTINEWARTUNGEN
Reinigung des Trockners
Trocknungswerte
Drying Guide
Ⴠ Reinigen Sie nach jedem Trocknungsvorgang das Flusensieb und leeren Sie den
Kondenswasser- Behälter.
Ⴠ Reinigen Sie alle Filter in regelmäßigen
Abständen.
Ⴠ Wischen Sie nach jeder Anwendungs-phase
die Innenseite der Trommel aus und lassen
Sie die Tür einige Zeit offen stehen, damit sie
durch die Luftzirkulation getrocknet wird.
Ⴠ Reinigen Sie die Auß enseite der Maschine
und der Tür mit einem weichen Tuch.
Ⴠ AUF KEINEN FALL Scheuerschwämme
oder Scheuermittel benutzen.
Ⴠ Wir empfehlen, dass Sie die Tür, die
Türdichtung sowie das Geräteäußere nach
jedem Gebrauch kurz mit einem feuchten
Tuch reinigen.
WICHTIG Schalten Sie immer das Gerät
aus und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor das Gerät gereinigt wird.
Die elektrischen Daten befinden sich auf
dem Betriebstypenschild an der Vorderseite
des Trockners (bei offener Tür).
WARNUNG! Trommel, Tür und die
Wäsche selbst können sehr heiß sein.
56 DE
Die Standardardprogramme für die Ermittlung der
Werte auf dem Energielabel BÜGELTROCKEN (
)
bieten die besten Energieverbrauchswerte und eignen
sich zur Trocknung von normalfeuchten
Baumwolltextilien. Die Tabelle auf der letzten Seite gibt
die ungefähren Programmdauern und
Energieverbrauchswerte in den
Hauptrockenprogrammen an.
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand
0,20 W
0,75 W
Informationen für Test-Labor
EN 61121 Programm
Programm zu verwenden
-Trockene Baumwolle
-Bügeltrocken
-Trockene Baumwolle, Eisen -Mangeltrocken
- Bügeltrocken+Synthetisch
-Empfindliche Textilien
Technische Daten
Trommelinhalt
Maximales
Höhe
Breite
Tiefe
Energieeffizienzklasse
115
S. Energielabel
85 cm
60 cm
60 cm
S. Energielabel
FEHLERSUCHE
Mögliche Gründe für...
Fehler, die Sie selbst beheben können
Prüfen Sie alle Punkte in der folgenden Checkliste,
bevor Sie sich an den GIAS-Service wenden.
Sollte die Waschmaschine funktionstüchtig sein
oder unsachgemäß installiert oder verwendet
worden sein, wird Ihnen der Besuch des
Kundendien-sttechnikers inRechnung gestellt.
Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem
Sie die Checkliste durchgegangen sind, wenden
Sie sich bitte an den GIAS-Service, der Ihnen evtl.
telefonisch weiterhelfen kann.
Die Restzeitanzeige auf dem Display könnte
sich während des Trocknungsgangs ändern.
Die Restzeit wird kontinuierlich während der
Trocknung überprüft und die Zeit wird
angepasst, um eine bestmögliche Schätzung
der Restdauer zu geben. Es ist daher ganz
normal, dass die angezeigte Restzeit sich
vergrößern oder verkleinern kann
Der Trockner ist zu laut…
Ⴠ Schalten Sie den Trockner aus und wenden Sie
sich an den GIAS-Service.
Die
leuchtet…
Ⴠ Muss das Sieb gereinigt werden?
Ⴠ Muss der Kondensator gereinigt werden?
Die
leuchtet…
Ⴠ Muss der Kondenswasser-Behälter geleert
werden?
KUNDENDIENST
Sollten trotz obengenannter Kontrollen
weiterhin Störungen bei Ihrem Trockner
auftreten, wenden Sie sich bitte an den GIASService, der Sie beraten kann. Der Kundendienst kann Sie möglicherweise telefonisch
beraten oder mit Ihnen einen geeigneten
Termin für einem Techniker im Rahmen der
Garantie vereinbaren.Ihnen wird jedoch
eventuell eine Gebühr berechnet, wenn sich
herausstellt, dass Ihre Maschine:
Die Trocknungszeit ist zu lang/die Textilien
sind nicht trocken genug…
Ⴠ Haben Sie die richtige Trocknungszeit/das
richtige Programm gewählt?
Ⴠ funktionsfähig ist.
ჀWaren die Textilien zu nass? Wurden die Textilien
sorgfältig ausgewrungen oder
geschleudert?
Ⴠ nicht gemäß der Installationsanweisung
Ⴠ Muss das Sieb gereinigt werden?
installiert worden ist.
Ⴠ Muss der Kondensator gereinigt werden?
Ⴠ unsachgemäß benutzt wurde.
Ⴠ Ist der Trockner überladen?
ჀSind die Luftansaug- und Abluftanschlüsse sowie
Ersatzteile
die Fläche unter dem Sockel des
Trockners frei?
Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile, die
● Ist die Taste
noch von einem früher gewählten
Sie direkt beim GIAS-Service erhalten.
Programm gedrückt?
Der Trockner funktioniert nicht…
GIAS - Service
Ⴠ Ist der elektrische Netzanschluss für den
Wenden Sie sich für Wartungs- und ReparaTrockner in Ordnung? Kontrollieren Sie diesen mit
einem anderen Gerät, wie z.B. einer Tischlampe.
turarbeiten an Ihren GIAS-Servicetechniker.
Ⴠ Befindet sich der Stecker korrekt in der
Steckdose?
Ⴠ Gibt es einen Stromausfall?
Ⴠ Ist die Sicherung herausgesprungen?
ჀIst die Tür richtig geschlossen?
Ⴠ Ist der Trockner sowohl am Netzanschluss als
Der Hersteller übernimmt keine
auch an der Maschine angestellt?
Verantwortung für etwaige Druckfehler in
Ⴠ Ist die Trocknungszeit oder das Programm
dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller
gewählt worden?
behält sich das Recht vor, seine Produkte
Ⴠ Ist die Maschine nach dem Türöffnen wieder
ggf. anzupassen, ohne wesentliche
angestellt worden?
Eigenschaften zu verändern.
ჀHat der Trockner den Betrieb eingestellt, weil der
Kondenswasser-Behälter voll ist und entleert
werden muss?
57 DE
INDICE
Consigli di Sicurezza
Kit di Montaggio Tubo di Scarico: Istruzioni Per il Montaggio
Preparazione della Biancheria
Comandi e Spie Di Segnalazione
Selezione del Programma
Portellone e Filtro
Vaschetta Dell’acqua
Funzionamento
Pulizia e Manutenzione Ordinaria
Ricerca Guasti
Servizio Assistenza Clienti
59
64
65
66
67
68
69
70
70
71
71
Apponendo la marcatura
su questo prodotto, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, di
ottemperare a tutti i requisiti relativi alla tutela di sicurezza, salute e ambiente previsti dalla
legislazione europea in essere per questo prodotto.
Leggere attentamente le istruzioni per un corretto funzionamento della macchina. Questo
opuscolo fornisce importanti linee guida per una manutenzione,un uso e un'installazione sicuri.
Esso contiene inoltre utili consigli che consentiranno di sfruttare al meglio le potenzialità di questa
macchina.
Conservare la documentazione in un luogo sicuro per eventuali riferimenti o per futuri proprietari.
Controllare che al momento della consegna
la macchina sia dotata dei seguenti
componenti:
ჀLibretto di istruzioni
ჀCertificato di garanzia
ჀEtichetta efficienza energetica
58 IT
Verificare che durante il trasporto la
macchina non abbia subito danni. In caso
contrario, rivolgersi al Centro Assistenza
GIAS.La mancata osservanza di tale procedura
potrebbe compromettere la sicurezza
dell’apparecchio. La chiamata può essere
soggetta a pagamento se le cause di
malfunzionamento della macchina sono
attribuibili a un uso improprio.
CONSIGLI DI SICUREZZA
Utilizzo
Ⴠ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di 8 anni e oltre e
da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con
mancanza di esperienza e di conoscenza a patto che siano
supervisionate o che siano date loro istruzioni in merito all’utilizzo sicuro
dell’apparecchio e che capiscano i pericoli del suo utilizzo.
Evitare che i bambini giochino con la lavatrice o che si occupino della sua
pulizia e manutenzione senza supervisione.
ჀATTENZIONE L’uso improprio dell’asciugatrice può provocare rischio
di incendio.
Ⴠ Questo apparecchio è destinato ad uso in ambienti domestici e simili
come per esempio:
- aree di ristoro di negozi, uffici o altri ambienti di lavoro;
- negli agriturismo;
- dai clienti di hotel, motel o altre aree residenziali simili;
- nei bed & breakfast.
Un utilizzo diverso da quello tipico dell’ambiente domestico, come l’uso
professionale da parte di esperti o di persone addestrate, è escluso
anche dagli ambienti sopra descritti. Un utilizzo non coerente con quello
riportato, può ridurre la vita del prodotto e può invalidare la garanzia del
costruttore. Qualsiasi danno all’apparecchio o ad altro, derivante da un
utilizzo diverso da quello domestico (anche quando l’apparecchio è
installato in un ambiente domestico) non sarà ammesso dal costruttore
in sede legale.
Ⴠ Questa macchina è prevista unicamente per uso domestico, ovvero
per l’asciugatura di capi e indumenti per la casa.
ჀLaGmacchinaGquiGdescrittaGdeveGessereGutilizzataGesclusivamenteGperGloG
scopoG alG qualeG è destinata secondo quanto illustrato nel presente
libretto. Prima di attivare la macchina, accertarsi di avere letto
attentamente e compreso le istruzioni d’uso e di installazione.
Ⴠ Non toccare l’asciugatrice con mani o piedi umidi o bagnati.
Ⴠ Non appoggiarsi al portellone per caricare la macchina; non utilizzare il
portellone per sollevare o spostare la macchina.
Ⴠ Non consentire ai bambini di giocare con la macchina o con i suoi
comandi.
59 IT
Ⴠ ATTENZIONE Non utilizzare il prodotto se il filtro antifilacce non è
correttamente posizionato o risulta danneggiato; il filtro non è ignifugo.
ჀATTENZIONE Se è esposto il simbolo indicante il riscaldamento della
superficie
,quando l’asciugatrice è in funzione la temperatura può
essere superiore a 60 gradi C.
Ⴠ Staccare la spina dalla presa elettrica. Prima di pulire la macchina,
staccare sempre la spina.
Ⴠ Se si presume che la macchina sia guasta, non continuare ad usarla.
Ⴠ Evitare che sul pavimento attorno alla macchina si raccolgano filacce e
pelucchi.
Ⴠ Dopo il ciclo di asciugatura, l’ interno del cestello può essere molto
caldo. Prima di estrarre la biancheria è pertanto opportuno lasciar
raffreddare completamente la macchina.
Ⴠ L'ultima parte del ciclo di asciugatura viene fatta senza calore (ciclo
freddo) per assicurare che i capi siano lasciati ad una temperatura che
non li danneggi.
Ⴠ L'asciugatrice non dev'essere usata se sono stati usati prodotti chimici
per il lavaggio
ჀATTENZIONE: mai fermare un' asciugatrice prima della fine del ciclo di
asciugatura senza che tutti i capi siano rimossi velocemente e separati in
modo che il calore si dissolva
Ⴠ Massimo carico di asciugatura: vedere etichetta energetica.
Installation
ჀNon utilizzare adattatori, connettori multipli e/o prolunghe.
Ⴠ Non installare l’asciugatrice vicino ai tendaggi e rimuovere
tempestivamente eventuali oggetti caduti dietro la macchina.
Ⴠ L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta che può
essere chiusa a chiave, una porta scorrevole o una porta i cui cardini
siano sul lato opposto rispetto a quelli dell'asciugatrice.
Importante: durante il trasporto mantenere in posizione verticale l'asciugabiancheria. Se
necessario ribaltarla esclusivamente nel lato indicato in figura.
Attenzione: se il prodotto è stato ribaltato non correttamente prima di avviarlo attendere almeno 4
ore in modo tale che l'olio possa scorrere nuovamente nel compressore. In caso contrario il
compressore può subire danni.
60 IT
La Biancheria
Ⴠ Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
ჀATTENZIONE Evitare di asciugare articoli trattati con prodotti di pulizia
a secco.
Ⴠ ATTENZIONE In determinate circostanze, i materiali in gomma
possono essere soggetti ad autocombustione se riscaldati. Articoli in
gommapiuma (lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli in
caucciù e vestiti o cuscini imbottiti con gommapiuma NON VANNO
asciugati nell'asciugatrice.
Ⴠ Leggere attentamente le etichette con le istruzioni di lavaggio per
conoscere le caratteristiche dell’asciugatura idonea.
Ⴠ Gli indumenti devono essere introdotti nell’ asciugatrice solo dopo
essere stati opportunamente centrifugati in lavatrice o strizzati a mano.
EVITARE di caricare nel cestello indumenti ancora gocciolanti.
Ⴠ Controllare accuratamente che nelle tasche degli indumenti da
asciugare non siano presenti accendini o fiammiferi ed EVITARE
ASSOLUTAMENTE l’uso di prodotti infiammabili in prossimità della
macchina.
Ⴠ Evitare ASSOLUTAMENTE di asciugare tende in fibra di vetro. La
contaminazione dei capi con le fibre di vetro può infatti dar luogo a
fenomeni d’irritazione cutanea.
Ⴠ I capi che sono stati macchiati con sostanze come olio da cucina,
acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, acquaragia, cere e
sostanze per rimuovere le cere dovrebbero essere lavati in acqua calda
con una quantità extra di detergente prima di essere asciugati
nell'asciugatrice.
Ⴠ Gli ammorbidenti o prodotti simili dovrebbero essere utilizzati come
specificato nelle rispettive istruzioni.
61 IT
VENTILAZIONE
Il locale in cui viene installata l’asciugatrice deve essere adeguatamente
ventilato onde evitare che i gas provenienti da apparecchiature
funzionanti con altri combustibili, comprese fiamme libere, siano aspirati
nel locale dove l’asciugatrice è in funzione.
Installare il retro della macchina vicino al muro o ad una parete verticale
Ⴠ Ci dovrebbe essere uno spazio di almeno 12 mm tra la macchina e
qualsiasi ostruzione. La valvola interna ed esterna dovrebbe essere
tenuta lontana da ostacoli. Per assicurare un'adeguata ventilazione lo
spazio tra la parte inferiore della macchina e il pavimento non dev'essere
ostruito
Ⴠ Non scaricare l’aria nella canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi
provenienti da attrezzature funzionanti a gas o altri combustibili.
ჀControllare periodicamente che attorno all’asciugatrice vi sia una buona
circolazione d’aria, senza impedimenti di sorta.
Ⴠ Dopo l’uso ispezionare il filtro antifilacce e, se necessario, pulirlo.
Ⴠ Rimuovere tempestivamente eventuali oggetti caduti, dietro/sotto la
macchina in quanto potrebbero ostruire le prese e gli sfiati dell’aria.
Ⴠ EVITARE ASSOLUTAMENTE d’installare la macchina contro tendaggi.
Ⴠ Nel caso in cui l'asciugatrice fosse installata sopra una lavatrice,
dev'essere usato un'accessorio su misura per separarli, considerando la
seguente configurazione.
- Kit Mod 35100019: per una macchina profonda almeno 49 cm
- Kit Mod 35900120: per una macchina profonda almeno 51 cm
Ⴠ Il kit dovrebbe essere uno di quelli sopra indicati, ottenibile dal nostro
servizio ricambi. Le istruzioni per l'installazione della macchina e di tutti
gli accessori, sono fornite con il kit.
Air Outlets in the Base
Non installare il prodotto in luoghi freddi o
dove visia il rischio di formazione di ghiaccio.Alla
temperatura di congelamento dell'acqua il
prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
Se l'acqua del circuito idraulico ghiaccia sono
possibili danni a componenti quali: valvole,
pompe, tubi. Per garantire le prestazioni del
prodotto la temperatura della stanza deve essere
compresa tra +2°C e +35°C. Nel caso
l'asciugatrice venga utilizzata in ambienti con
basse temperature (tra +2°C e +15°C) è possibile
che capitino fenomeni di condensazione e di
piccole perdite d'acqua sul pavimento.
06 EN
62 IT
Requisiti Elettrici
Tutela dell’ambiente
Ⴠ Tutti i materiali utilizzati per l’imballaggio sono
ecologici e riciclabili. Smaltite l’imballaggio con
metodi ecologici. Presso il comune di residenza
si potranno reperire ulteriori informazioni sui
metodi di smaltimento.
Ⴠ Per garantire la sicurezza al momento dello
smaltimento di una asciugatrice, scollegare la
spina dell’alimentazione dalla presa, tagliare il
cavo dell’alimentazione di rete e distruggerlo
insieme alla spina. Per evitare che i bambini
possano rimanere intrappolati all'interno della
lavatrice, rompere i cardini o la chiusura
dell’oblò.
Direttiva Europea 2012/19/EU
Questo elettrodomestico è marcato
conformemente alla Direttiva Europea
2012/19/EU sui Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE).
I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che
possono cioè avere un impatto negativo anche
molto pesante sull'ambiente) sia materie prime
(che possono essere riutilizzate). E' perciò
necessario sottoporre i RAEE ad apposite
operazioni di trattamento, per rimuovere e smaltire
in modo sicuro le sostanze inquinanti ed estrarre e
riciclare le materie prime.
Ogni cittadino può giocare un ruolo decisivo
nell'assicurare che i RAEE non diventino un
problema ambientale; basta seguire qualche
semplice regola:
- i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura
indifferenziata.
- i RAEE devono essere consegnati ai Centri di
Raccolta (chiamati anche isole ecologiche,
riciclerie, piattaforme ecologiche …) allestiti dai
Comuni o dalle Società di igiene urbana; in molte
località viene anche effettuato il servizio di ritiro a
domicilio dei RAEE ingombranti.
In molte nazioni, quando si acquista una nuova
apparecchiatura, si può consegnare il RAEE al
negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente
(ritiro "uno contro uno") a patto che il nuovo
apparecchio sia dello stesso tipo e svolga le stesse
funzioni di quello reso.
Servizio GIAS
Ai fini della durata e del buon funzionamento della
macchina, per gli eventuali interventi di assistenza o
riparazione consigliamo di rivolgersi
esclusivamente al servizio assistenza autorizzato
GIAS.
63 IT
Le asciugatrici sono state progettate per
funzionare ad una tensione di 220-240V, 50 Hz
monofase. Controllare che il circuito
dell’alimentazione sia idoneo per valori di
corrente di almeno 6A.
L’elettricità può essere estremamente
pericolosa
L’apparecchio deve essere opportunamente
collegato a terra.
La presa e la spina dell’apparecchio devono
essere dello stesso tipo.
Non utilizzare adattatori multipli e/o
prolunghe.
Una volta completata l’installazione, la spina
deve risultare accessibile e facilmente
scollegabile.
La chiamata può essere soggetta a pagamento,
se le cause di malfunzionamento della macchina
sono attribuibili a un’installazione non corretta.
Nel caso risulti danneggiato, il cavo di
alimentazione dell’apparecchio dev’essere
prontamente sostituito con apposito cavo
reperibile ESCLUSIVAMENTE presso il servizio di
ricambi. L’installazione deve essere effettuata da
persone competenti.
Non inserire la spina nella presa e non accendere la macchina finché l’installazione non sarà
stata completata. Ai fini della sicurezza personale è
essenziale che l’asciugatrice venga installata
correttamente. In caso di dubbi sull’installazione,
rivolgersi al Servizio Assistenza GIAS.
Nel caso in cui la macchina non funzioni
correttamente o sia fuori uso, spegnere e
staccare la spina dalla presa. Per la riparazione,
rivolgersi al Centro Assistenza GIAS.
Regolazione dei Piedini
Una volta posizionata la
macchina, si dovrebbe
procedere alla
regolazione dei piedini,
per garantire una
perfetta messa in bolla.
KIT ACCESSORIO TUBO FLESSIBILE DI SCARICO: ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Per evitare di dover svuotare il recipiente
dell'acqua al termine di ciascun ciclo di
essicazione, l'acqua normalmente raccolta
può essere scaricata direttamente in un tubo di
scarico dell'acqua di rifiuto (lo stesso sistema
di scarico dei lavandini ad uso domestico). Le
leggi locali sugli impianti idrici vietano il
collegamento ad un sistema di scarico in
superficie. Il sistema con il tubo di scarico
dell'acqua di rifiuto deve essere situato
accanto all'essiccatore a tamburo.
3.Estrarre il raccordo
dal collegamento a
ponte.
4.Fissare il raccordo
n e r o d e l s e t
(utilizzando il
connettore e i ganci per
tubi forniti) al raccordo
r i m o s s o d a l
Il kit contiene: 1 tubo flessibile, 1 collare per collegamento a ponte.
tubi.
5.Posizionare il
AVVERTENZA! Spegnere e togliere la rubinetto fornito con il
spina dell'essiccatore dalla presa di set per chiudere il
alimentazione elettrica prima di eseguire raccordo rimanente.
qualsiasi operazione.
Montare il Kit Come Indicato di Seguito:
1.Flip the machine
slowly to the right side.
2. The waste water
pipe is situated at the
right-hand side of the
machine (see the
picture). A grey hose
connects to the bridge
at the left hand side of
the machine. Using
pliers, remove the pipe
retaining clip from the
bridge.
3. Pull the hose off the
bridge connection.
6.Una volta che la
macchina è in
posizione, verificare
all'estremità inferiore
che il nuovo raccordo
non si attorcigli quando
si riposiziona
l'essiccatrice
7.Collegare il nuovo
raccordo di scarico al
tubo di scarico
dell'acqua.
8.Collegare alla rete
elettrica principale.
Attenzione: se i l
prodotto si trova in una
posizione diversa,
attendere almeno 4 ore
prima dell'accensione
in modo che l'olio
possa penetrare nel
compressore. La
mancata osservanza
potrebbe provocare
danni al compressore.
64 IT
PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA
Prima di utilizzare l’asciugatrice per la prima volta:
Ⴠ Leggere attentamente il presente libretto
d’istruzioni.
Ⴠ Togliere tutti gli articoli presenti all’ interno del
cestello.
Ⴠ Pulire l’ interno del cestello e il portellone con un
panno umido in modo da eliminare l’eventuale
polvere depositata durante il trasporto.
Preparazione dei Capi
Verificare che la biancheria da asciugare sia idonea
per l’asciugatura meccanica, come indicato dai
simboli sull’etichetta di lavaggio dei vari articoli.
Controllare che le chiusure siano chiuse e le tasche
vuote. Girare i capi con il rovescio all’esterno.
Introdurre i capi nel cestello uno ad uno, in modo che
non si aggroviglino.
Evitare Di Asciugare:
Articoli di lana, seta, tessuti delicati, calze di
nylon,ricami delicati, tessuti con decorazioni
metalliche, indumenti con guarnizioni in PVC o in
pelle, scarpe da ginnastica, articoli pesanti come
sacchi a pelo ecc.
IMPORTANTE: Evitare di asciugare
articoli preventivamente trattati con prodotti di
pulizia a secco o capi in gomma (pericolo
d’incendio o esplosione).
Durante gli ultimi 15 minuti (approssimativamente) i capi sono sempre asciugati con aria
fredda.
Non sovraccaricare il cestello, in quanto I
capi ingombranti, a caldo, possono superare il
carico massimo consentito. (per esempio sacchi
a pelo e piumoni)
Risparmio Energia
Introdurre nell’asciugatrice solo biancheria
accuratamente strizzata a mano o centrifugata a
macchina. Quanto più asciutta è la biancheria, tanto
più rapido è il tempo richiesto per l’asciugatura, con
conseguente risparmio di consumo elettrico.
COSA FARE SEMPRE
● Cercare sempre di far lavorare la macchina a pieno
carico di biancheria: si risparmia tempo ed elettricità.
● Prima di ogni ciclo di asciugatura verificare
SEMPRE che il filtro sia pulito.
COSA NON FARE MAI
ჀNon superare mai il peso massimo: si perde tempo
e si consuma più elettricità.
Ⴠ Evitare di caricare capi ancora gocciolanti: si
rischia di rovinare la macchina.
65 IT
Peso Massimo di Asciugatura
Capi in cotone
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Capi sintetici
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Selezionare La Biancheria Nel Modo Seguente:
● In base ai simboli delle etichette di lavaggio
Le etichette di lavaggio sono apposte sul collo o
sulle cuciture interne:
Articolo idoneo per l’asciugatura
meccanica.
..
Asciugatura ad alta temperatura.
.
Solo asciugatura a bassa temperatura.
Articolo non idoneo all’asciugatura
meccanica.
Se il capo è sprovvisto di etichetta di lavaggio, si
deve presumere che non sia idoneo
all’asciugatura meccanica.
Ⴠ In base al quantitativo ed alla pesantezza
Se il carico è superiore alla capacità della
macchina, separare i capi in base alla pesantezza
(p. es., separare gli asciugamani dalla biancheria
leggera).
Ⴠ In base al tipo di tessuto
Articoli di cotone/lino: Asciugamani, jersey di
cotone, biancheria da tavola/letto.
Articoli sintetici: Camicette, camicie, tute ecc. in
poliestere o poliammide e misti cotone/sintetici.
● In base al grado di asciugatura
Selezionare tra: capi asciutti da stirare, capi pronti
da riporre ecc. Per i capi delicati premere il
pulsante
,impostando una temperatura di
asciugatura ridotta.
COMANDI E SPIE DI SEGNALAZIONE
Display Programmi
Automatici
Pulsante
Selezione Tempo
Spia Pulizia
Filtro
Pulsante Partenza
Ritardata
Spia Elimina
Acqua
Pulsante
Acrilici/Sintetici
Tasto
Avvio/pausa
Selettore
Programmi
Pulsante
Anti Piega
Pannello di Comando e Spie Luminose
Manopola: Ruotando in entrambe le direzioni, consente di selezionare il programma desiderato.
Selezione Tempo
: Permette di modificare la durata del programma scelto; può essere
utilizzato solo per alcuni programmi .
Partenza Ritardata
: Dà la possibilità all’utente di ritardare la partenza del ciclo di asciugatura,
ad esempio per sfruttare gli orari in cui l’elettricità costa meno (vedi sezione dedicata).
Tessuti Delicati (simbolo):Premendo questo pulsante, si spegne la spia
e si accende la spia
delicati
; l’asciugatura avverrà a temperature ridotte per una maggiore cura dei tessuti.
Anti-Piega
: Consente di programmare un ciclo anti-piega a fine asciugatura, mantenendo il
cesto in movimento e non facendo appesantire i panni asciutti.
Cool down
: Si accende quando il ciclo è nella fase finale di raffreddamento.
Avvio/Pausa
: Serve per dare inizio al programma selezionato o bloccare il ciclo.
Programmi automatici: A seconda del programma scelto, si accenderanno le relative spie
(vedere elenco programmi); la spia ECO
indica che è stato scelto un programma a basso
consumo.
Pulizia filtro
: Quando si accende questa spia, è necessario pulire il filtro.
Tanica acqua
: Questa spia si accende per ricordare di svuotare la tanica dell’acqua di
condensa.
SELEZIONE DEL PROGRAMMA
Questa asciugatrice è dotata di un sensore di asciugatura che permette di scegliere il programma preferito in
base al carico, fermandosi quando la biancheria all’interno è pronta. Per carichi ridotti o tessuti già
parzialmente asciutti, si consiglia di selezionare un programma a tempo, premendo il pulsante “Tessuti
Delicati” per avere una temperatura ridotta all’interno del cesto. Nel caso il sensore non rilevi la presenza del
carico, l’asciugatrice funzionerà solo per 10 minuti, per poi passare alla fase di raffreddamento.
Se il carico è troppo abbondante o eccessivamente bagnato, l’asciugatrice funziona in automatico per 3 ore,
passando poi alla fase di raffreddamento.In ogni caso, la fase di raffreddamento viene sempre effettuata a
fine ciclo con aria fredda e ha una durata media di 15 minuti.
Il programma "ciclo lana" di questa asciugabiancheria è stato approvato da The
Woolmark Company per l’asciugatura dei capi in lana etichettati "lavabili in
lavatrice”, purchè i capi siano lavati e asciugati seguendo le istruzioni riportate
sull'etichetta cucita al capo e le indicazioni fornite dal fabbricante della macchina.
M1530.
Nel Regno Unito, nell’Eire, a Hong Kong e in India il marchio Woolmark è un
marchio certificato.
66 IT
SELEZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA
IDEALE PER
Perfect Home
Capi che si vogliono completamente asciutti, come asciugamani,
accappatoi, tovaglie e lenzuola. Durata: circa 3 ore.
Asciutto Armadio
Capi che possono essere ripiegati, senza stirarli, come maglie in tessuti
misti, calzini, indumenti per bambini. Durata: circa 2 ore e 45 min.
Asciutto No-Stiro
Capi che si preferisce non stirare, ma appendere direttamente dopo
l’asciugatura. Durata: circa 2 ore e 30 min.
Asciutto Pronto-stiro
Capi che si preferisce mantenere leggermente più umidi, in modo da
facilitare la stiratura. Durata: circa 1 ora e 50 min.
Anti Piega
Ravviva Lana
Mix&Dry
Capi da ravvivare, dopo averli lasciati nel cesto dei panni asciutti per
qualche giorno o dopo averli asciugati all’aperto o su caloriferi. Il ciclo ha
una funziona anti-piega che rilassa le fibre e rende più facile e rapida la
stiratura. Durata: 9 minuti + 3 minuti di cool down.
capi in lana: il programma può essere utilizzato per asciugare fino a
1kg di biancheria (circa 3 maglioni). Si consiglia di rovesciare i capi
prima di asciugarli. Il tempo può variare a seconda delle dimensioni
e della densità del carico e della centrifuga scelta per il lavaggio.A
fine ciclo, i capi sono pronti per essere indossati, ma nel caso di
indumenti più pesanti, i bordi potrebbero risultare leggermente
umidi: si suggerisce di farli asciugare naturalmente.Si consiglia di
estrarre subito i capi al termine del ciclo di asciugatura. Attenzione:
il processo di ristringimento della lana è irreversibile; asciugare
esclusivamente i capi con simbolo (simbolo "ok tumble"); questo
programma non è indicato per capi acrilici
Quando si vuole mischiare capi in cotone e sintetici, senza perdere tempo a
dividerli e ad asciugarli in cicli diversi. Durata: circa 2h (max 4 kg di bucato)
Camicie
Asciugare le camice in cotone o in fibre sintetiche. Durata: 1 ora per 2kg di
camicie in fibre sintetiche (circa 10 capi); 1 ora e 20 min per 3 kg di camicie in
cotone (circa 10 capi).
Rapido 40 Min.
Avere capi asciutti, rinfrescati e pronti da indossare in solo 40 minuti. Il
sensore monitora costantemente la temperatura per il miglior risultato di
asciugatura. Max 2kg di bucato.
Tempi
Chi vuole scegliere manualmente il tempo di asciugatura, da 30 a 180
minuti. Selezionando “20 minuti” si sceglie un programma a freddo, ideale
per capi da ravvivare, per eliminare eventuali odori.
Jeans
Per asciugare fino a 4kg di Jeans (circa 5 paia). Il programma dura circa 2
ore, ma il tempo può modificarsi in base al carico e alla velocità di centrifuga
utilizzata nel lavaggio. Si consiglia di utilizzare il ciclo Jeans per capi in
cotone 100%, avendo cura di non mischiare i colori e di non asciugare jeans
con ricami e accessori.
67 IT
PORTELLONE e FILTRO
Pulizia Filtro
Tirare la maniglia per aprire lo sportello.
Per avviare la macchina, richiudere il portellone
e premere il tasto.
AVVERTENZA! Si ricorda che quando la
macchina è in funzione il cestello e il portellone
possono essere MOLTO CALDI. Non arrestare
mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di
asciugatura a meno che tutti i capi in essa
contenuti non vengano rimossi rapidamente e
stesi in modo da dissipare il calore.
Filtro
IMPORTANTE: Ai fini della massima efficacia
della macchina, prima di ogni ciclo di asciugatura
è essenziale verificare la pulizia del filtro
antifilacce.
Importante: Non utilizzare l'asciugabiancheria
senza I filtri. I filtri intasati possono allungare il
tempo di asciugatura e causare danni con
conseguenti costosi interventi di pulizia.
1. Tirare il filtro verso l’alto.
2. Aprire il filtro come
illustrato.
3 . R i m u o v e r e
delicatamente le
Filacce con la punta delle
dita o aiutandosi con uno
spazzolino morbido.
4. Richiudere il filtro e
reinserirlo in sede.
1.Rimuovere lo zoccolo
2. Girare in senso
antiorario I ganci e
rimuovere il coperchio
supporto filtri
3. R i m u o v e r e
delicatamente il telaio
agendo sul gancio
superiore a pulire la
rete filtrante da residui o
depositi. Non usare
acqua.
4. Rimuovere
delicatamente il filtro a
spugna dalla sede a
lavarlo sotto acqua
corrente per rimuovere
residui o depositi.
Spia Di Pulizia Filtro
Si accende segnalando
la necessità di pulire il
filtro.
Procedere con la verifica
ed eventuale pulizia del
filtro principale e dei filtri
allocati nella parte
inferiore del Dryer.
Se la biancheria non si
asciuga verificare che il
filtro non sia intasato.
5. Rimontare i filtri e
posizionare il coperchio
supporto filtri nella
corretta posizione
indicata dalla freccia
(posizione verso l'alto).
Bloccare il coperchio
con i ganci.
NON USARE ACQUA PER PULIRE IL FILTRO
68 IT
6. R i m o n t a r e
zoccolo.
lo
VASCHETTA DELL’ACQUA
L'acqua eliminata dalla biancheria durante il
ciclo di asciugatura viene raccolta in una
vaschetta posta all'interno della porta della
macchina. Quando la vaschetta è piena si
accende la spia
sul pannello dei comandi,
segnalando che si DEVE vuotare la vaschetta.
Tuttavia, si consiglia di svuotare la vaschetta
dopo ogni ciclo di asciugatura.
FUNZIONAMENTO
1. Aprire la porta e caricare la biancheria nel
cesto. Assicurarsi che i capi non si incastrino
nella porta.
2. Chiudere gentilmente la porta fino a sentire
un “click”.
NOTA: Nei primi cicli, quando la macchina è
nuova, si raccoglie poca acqua in quanto si 3. Ruotare il selettore programmi e scegliere il
programma di asciugatura desiderato (per
riempie prima il serbatoio interno.
dettagli, guardare la Guida Programmi).
Poista Säiliö Seuraavasti
4. Se bisogna asciugare tessuti sintetici, acrilici
o delicati, premere il pulsante
per ridurre la
temperatura di asciugatura. La spia si illumina
quando si sceglie questa opzione. Per deselezionarla, nei primi minuti di avvio del
programma, ri-premere il pulsante
e
programmare nuovamente la macchina.
1. E s t r a r r e c o n d e l i
c a t e z z a l a vaschetta,
afferrandola dalla
maniglia. Da piena, la
vaschetta dell'acqua
pesa circa 6 kg.
2. Inclinare la vaschetta f
acendo defluirel'
ac q u a d a l beccuccio.
Quando è vuota, riporre
la vaschetta nell'alloggio
come indicato; prima
inserire la base della
vaschetta e poi
gentilmente premere la
parte superiore
nell'apposita sede.
3. Premere il pulsante
per riavviare il ciclo.
NOTA: Se c'è uno s c a r i
c o v i c i n o all'asciugatrice, si può usare
l'apposito kit per f a r s c a
r i c a r e costantemente
l'acqua r a c c o l t a d a l l
amacchina.Così
facendo si eviterà di
svuotare la vaschetta
dell'acqua.
5. Premere il pulsante
. L’asciugabiancheria
inizia automaticamente e la spia luminosa
sopra il tasto resta accesa.
6. Se si apre la porta durante il ciclo per
controllare la biancheria, è necessario
successivamente richiudere la porta e premere
il pulsante
, il ciclo di asciugatura
ricomincerà nuovamente.
7. Quando il ciclo è prossimo alla fine, inizia una
fase di raffreddamento. I capi vengono
asciugati con aria fredda al fine di raffreddarli.
8. Quando il programma è terminato, la spia
END si illumine sul display.
9. A seguito della fine del ciclo, il cesto effettuerà
delle rotazioni ad intermittenza per minimizzare
le pieghe. Continuerà fino a quando la porta
verrà aperta.
1
AT T E N Z I O N E ! S e l a p o r t a
dell'asciugabiancheria viene aperta durante il ciclo,
prima quindi che sia completata la fase di
raffreddamento, la maniglia della vaschetta può
essere molto calda. Fare attenzione e usare la
massima cautela nel maneggiare vaschetta se la si
vuole svuotare.
69 IT
Non aprire la porta durante i cicli di
asciugatura automatici per avere un'asciugatura
sempre efficace.
FUNZIONAMENTO
Partenza Ritardata
La funzione Partenza Ritardata
consente all’utente di ritardare la partenza del ciclo di
asciugatura da 1 a 24 ore.
Agendo la prima volta sul tasto di questa funzione, comparirà sul display un ritardo di 1 ora, a ogni
successiva pressione del tasto, si aggiungerà un ulteriore ritardo di 1 ora.
Successivamente, premere il tasto
e trascorso il tempo di ritardo selezionato, il ciclo di
asciugatura verrà avviato. La spia luminosa lampeggerà indicando che count down è iniziato.
Annullamento e Azzeramento Del Programma
Per cancellare il programma premere il pulsante
per 3 secondi. Nel display “TIME
CONTROL” lampeggerà 0:00 indicando che è stato azzerato il programma.
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA
Pulizia dell’asciugatrice
Guida Ad Una
Drying Guide
Corretta Asciugatura
Ⴠ Si consiglia di pulire il filtro e di svuotare la
vaschetta dell’acqua dopo ogni ciclo di
asciugatura.
Ⴠ Pulire regolarmente il filtro.
Ⴠ Dopo l’ uso, pulire l’ interno del cestello e
lasciare aperto il portellone per un certo periodo
di tempo in modo che circoli aria e si asciughi.
Ⴠ Pulire l’esterno della macchina e il portellone
con un panno morbido.
Ⴠ NON usare spugnette abrasive né prodotti di
pulizia.
Ⴠ Pre evitare che si accumuli della lanuggine e
che l'oblò abbia difficoltà ad aprirsi/chiudere, a
fine di ogni ciclo d'asciugatura pulire con un
panno umido la parte interna dell'oblò e la
guarnizione.
AVVERTENZA! Il cestello, il portellone e il
carico possono essere molto caldi.
IMPORTANTE Prima di procedere alla
pulizia, disattivare sempre la macchina e
staccare la spina dalla presa a muro.
Per i dati elettrici vedere la targhetta dei dati
posta sul davanti del mobile della macchina (con
portellone aperto).
70 IT
Il ciclo standard ASCIUTTO NO-STIRO (
)è
quello a maggior efficienza energetica e il più adatto
per un'asciugatura di un normale bucato bagnato
in cotone.
La tabella nell'ultima pagina mostra
approssimatamente tempi e consumo di energia
dei programmi principali.
Consumo di energia modalità "spento"
Consumo di energia modalità "stand-by»
0,20 W
0,75 W
Informazıonı per Test dı Laboratorıo
EN 61121 Programmı
-Cotone Asciutto
-Cotone Asciutto da Stirare
-Tessuti Delicati
Programmı da usare
- Asciutto No-Stiro
- Asciutto
Pronto-stiro
-Asciutto No-Stiro+Sintetico
Specifiche Tecniche
Capacità del cestello
Carico massimo
115
Altezza
85 cm
Larghezza
60 cm
Profondità
60 cm
Efficienza Energetica
vedere etichetta energetica
vedere etichetta energetica
RICERCA GUASTI
Quale Può Essere La Causa...
Problemi che può risolvere l’utente
Prima di rivolgersi al Centro Assistenza GIAS,
consultare la seguente checklist. La chiamata
verrà addebitata all'utente nel caso in cui risulti
che la macchina funziona o è stata installata o
utilizzata in maniera errata. Se il problema persiste
anche dopo aver eseguito i controlli consigliati,
rivolgersi al servizio di assistenza GIAS che sarà a
disposizione per suggerire eventuali soluzioni per
telefono.
Il tempo di asciugatura residuo può variare
durante il ciclo. Il tempo infatti
viene
costantemente aggiornato per migliorarne la
stima. E' per tanto normale che durante il ciclo,
il tempo mostrato sul display possa aumentare
o diminuire.
Tempo di asciugatura eccessivamente
lungo/capi non sufficientemente asciutti…
ჀIl programma/tempo di asciugatura selezionato è
corretto?
Ⴠ I capi sono stati introdotti eccessivamente
bagnati? Si è provveduto a strizzare o centrifugare
adeguatamente i capi prima d’introdurli nella
macchina?
Ⴠ Si deve pulire il filtro?
Ⴠ Si deve pulire il condensatore?
ჀL’asciugatrice è stata caricata eccessivamente?
Ⴠ Vi sono ostruzioni a livello delle prese, degli
sfiati e della base dell’asciugatrice?
Ⴠ Il tasto
è stato selezionato da un ciclo
precedente?
L’asciugatrice non funziona…
Ⴠ L’alimentazione elettrica cui è collegata la
macchina è attiva? Controllare provando con un
altro apparecchio (ad esempio, lampada da
tavolo).
Ⴠ La spina di alimentazione è stata collegata
correttamente all’alimentazione elettrica?
Ⴠ Manca la corrente?
Ⴠ Fusibile bruciato?
Ⴠ Il portellone è stato chiuso perfettamente?
Ⴠ La macchina è stata opportunamente attivata
(sia collegata all’alimentazione sia attivata
localmente)?
Ⴠ È stato selezionato il tempo o il programma di
asciugatura?
ჀLa macchina è stata riattivata dopo aver aperto il
portellone?
ჀLa macchina ha smesso di funzionare perché la
vaschetta dell’acqua è piena e deve essere
svuotata?
71 IT
L’asciugatrice fa molto rumore…
Ⴠ Spegnere l’asciugatrice e rivolgersi al Servizio
Assistenza GIAS.
La spia di segnalazione
è accesa…
Ⴠ Si deve pulire il filtro?
Ⴠ Si deve pulire il condensatore?
La spia di segnalazione
è accesa…
Ⴠ Si deve svuotare la vaschetta dell’acqua?
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
Se il problema persiste anche dopo aver
effettuato tutti icontrolli consigliati, rivolgersi al
Servizio Assistenza GIAS.
Sarà a disposizione per suggerire eventuali
soluzioni per telefono o per fissare la visita del
tecnico in base alle condizioni di garanzia. Si
ricorda che l’intervento del tecnico può essere
soggetto a pagamento nel caso la macchina:
Ⴠ risulti perfettamente funzionante.
Ⴠ non sia stata installata secondo quanto
indicato nelle istruzioni d’installazione.
Ⴠ sia stata utilizzata in modo improprio.
Ricambi
Utilizzare sempre ricambi originali, disponibili
direttamente presso il Servizio Assistenza
GIAS.
Servizio GIAS
Per assistenza e riparazioni, rivolgersi al
tecnico del Servizio Assistenza GIAS più
vicino.
Il produttore declina ogni responsabilità
in caso di eventuali errori di stampa nel
presente opuscolo. Il produttore si
riserva il diritto di apportare le
necessarie modifiche ai propri prodotti,
senza alterarne le caratteristiche
essenziali.
SPIS TREŚCI
Bezpieczeństwo
Wąż Odpływowy: Instrukcja Montażu
Przygotowanie Ładunku Prania
Pokrętła I Lampki
Wybór Programu
Drzwiczki I Filtr
Pojemnik Na Wodę
Działanie
Czyszczenie I Konserwacja
Wykrywanie I Usuwanie Usterek
Obsługa Klienta
73
78
79
80
81
82
83
84
84
85
85
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy na własną
odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów europejskich dotyczących
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska określonych w przepisach dla tego produktu.
PROSZĘ dokładnie zapoznać się z instrukcją i zgodnie z nią użytkować pralkę. Niniejszy poradnik
zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania, konserwacji oraz
porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki podczas korzystania z urządzenia.
Dokumentacja urządzenia powinna być zabezpieczona na wypadek konieczności skorzystania z
niej w przyszłości, jak i dla kolejnych jej posiadaczy
PROSZĘ sprawdzić, czy następujące pozycje
zostały dostarczone wraz z urządzeniem:
Ⴠ!Instrukcja obsĄugi
Ⴠ!Karta gwarancyjna
Ⴠ!Informacja o zużyciu energii
72 PL
Niezastosowanie się do powyższego może
wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z
suszarki. Jeżeli problem związany z
urządzeniem wynika z niewłaściwego
użytkowania, za wezwanie serwisu może zostać
pobrana opłata.Sprawdzić, czy nie nastąpiło
uszkodzenie urządzenia podczas transportu.
Jeżeli tak się stało, należy wezwać serwis
GIAS.
BEZPIECZEŃSTWO
Używanie
Ⴠ Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz
przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i
umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że
będą nadzorowane lub pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania i
że rozumieją niebezpieczeństwa, jakie wynikają z użytkowania takiego
sprzętu.
Należy unikać możliwości zabawy przez dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez nadzoru.
ჀOSTRZEŻENIE NieprawidĄowe użytkowanie suszarki bębnowej może
spowodować niebezpieczeństwo pożaru.
ჀUrządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
- w strefach wypoczynku, na terenie sklepów, w biurach lub innych
miejscach pracy;
- w gospodarstwach agroturystycznych;
- dla klientów hoteli, moteli lub innych podobnych centrach pobytowych;
- w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie przez osoby przeszkolone i
specjalistów, jest zabronione także w miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy innych elementów, wynikające z użytkowania
innego niż domowego (także, kiedy sprzęt zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo nie będą uznane przez
Producenta.
Ⴠ Urządzenie sĄ uży do zastosowań w gospodarstwie domowym, do
suszenia tkanin I odzieży.
ჀUrządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
opisanym w instrukcji. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy
upewnić się, że instrukcje instalacji i eksploatacji zostały dobrze
zrozumiane.
Ⴠ Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami lub nogami.
Ⴠ Nie opierać się o drzwiczki podczas Ą adowania urządzenia, nie
podnosić ani nie przesuwać urządzenia przez pociąganie za drzwiczki.
73 PL
Ⴠ Nie dopuszczać, aby dzieci bawiĄ y się urządzeniem oraz jego pokrętĄ
ami.
ჀOSTRZEŻENIE Nie używać wyrobu jeśli filtr kĄaczków jest nie na swoim
miejscu lub uszkodzony; kłaczki mogą spowodować zapalenie.
Ⴠ OSTRZEŻENIE Tam gdzie umieszczony jest symbol gorącej
powierzchni może nastąpić wzrost temperatury powyżej
60°C
podczas pracy suszarki bębnowej.
Ⴠ Wyjąć wtyczkę ze źródĄ a zasilania. Zawsze wyjmować wtyczkę przed
czyszczeniem urządzenia.
Ⴠ Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidĄowo, nie należy kontynuować posĄ
ugiwania się nim
Ⴠ Na podĄ odze wokóĄ urządzenia nie powinny znajdować się drobne
zanieczyszczenia czy kurz.
Ⴠ Bęben znajdujący się wewnątrz może być bardzo nagrzany. Przed
usunięciem prania suszarka powinna całkowicie ostygnąć.
ჀGOstatnia faza cyklu suszenia odbywa się bez podgrzewania (cykl na
zimno) tak aby pozostawić załadunek w temperaturze która nie zniszczy
ubrań.
ჀGNie należy suszyc w suszarce bebnowej jeżeli do prania zastosowane
były przemysłowe środki chemiczne.
ჀGUWAGA: Nie należy nigdy zatrzymywać suszarki przed zakończenim
cyklu suszenia chyba że całość załadunku zostanie natychmiast wyjęta z
bebna suszarki i rozłożona tak aby umożliwić ostygnięcie ubrań.
Instalacja
ჀNie używać przejściówek, rozgałęźników ani przedłużaczy.
Ⴠ Suszarka nie powinna być instalowana w pobliżu zasłon i należy
upewnić się, aby żadne przedmioty nie spadały pod, czy zbierały się za
suszarką.
Ⴠ Zabronione jest ustawianie urządzenia za drzwiami z możliwością
zamknięcia, drzwiami przesuwnymi oraz drzwiami z zawiasami po
stronie przeciwnej względem suszarki.
WAŻNE: suszarkę należy transportować w pozycji pionowej, w razie konieczności można ją przechylić jedynie na stronę
pokazaną na rysunku:
UWAGA: jeżeli suszarka została przechylona w niewłaściwą stronę należy ustawić ją pionowo i odczekać minimum 4
godziny przed włączeniem. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem suszarki.
74 PL
Pranie
Ⴠ W suszarce bębnowej nie należy suszyć ubrań niewypranych.
Ⴠ OSTRZEŻENIE Nie suszyć tkanin pranych pĄ ynami do czyszczenia
chemicznego.
Ⴠ OSTRZEŻENIE MateriaĄ y z gumy piankowej mogą w pewnych
okolicznościach, wskutek nagrzania, samorzutnie się zapalić.
ZABRONIONE JEST suszenie w suszarce bębnowej takich rzeczy, jak
gumy piankowe (pianki lateksowe), czepki pod prysznic, materiały
wodoodporne, ubrania podgumowane oraz ubrania i poduszki z
wkładkami z gumy Piankowej.
Ⴠ GPrzyGsuszeniuGnależyGzawszeGkierowaćGsięGzaleceniamiGntUGpraniaG
odzieżyU
Ⴠ Ubranie powinno być odwirowane lub dokĄ adnie wykręcone przed
umieszczeniem w suszarce. NIE wkładać ubrań ociekających wodą do
suszarki.
Ⴠ Nie należy pozostawiać w kieszeniach zapalniczek czy zapaĄ ek oraz
NIE używać Ąatwo
palnych płynów w pobliżu suszarki.
Ⴠ ZasĄ ony z wĄ ókna sztucznego NIE powinny być wkĄ adane do tego
urządzenia. Odzież zanieczyszczona włóknem szklanym może
powodować podrażnienie skóry.
ჀRzeczy, które zostaĄy zabrudzone takimi substancjami, jak olej jadalny,
aceton, alkohol,benzyna, kerosen, odplamiacze, terpentyna, woski i
środki usuwające wosk, powinny przed rozpoczęciem suszenia zostać
wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością detergentów.
Ⴠ Środki zmiękczające tkaniny i podobne produkty należy stosować
zgodnie z instrukcjami.
75 PL
WENTYLACJA
ჀW pomieszczeniu umiejscowienia suszarki bębnowej należy zapewnić
odpowiednią wentylację, aby podczas pracy suszarki gazy powstałe
przy spalaniu innych paliw, np. z kominków nie mogły dostać się do tego
pomieszczenia.
ჀTylną ścianę suszarki dosunąc do ściany lub pionowej powierzchni.
ჀNależy pozostawić wolne co najmniej 12 mm pomiedzy urządzeniem a
innymi przedmiotami. Wloty i wyloty muszą być drożne. Dla zapewnienia
prawidłowej wentylacji przestrzeń pomiędzy dolną ścianką urzadzenia a
podłogą musi być drożna i wolna od jakichkolwiek przedmiotów.
ჀUsuwanepowietrzeniepowinnodostaćsiędo
kanału wentylacyjnego, przeznaczonego do
usuwania wyziewów z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
Ⴠ Sprawdzać regularnie czy jest swobodny przepń yw powietrza
przechodzącego przez suszarkę.
ჀSprawdzać często filtr i czyscić go w razie potrzeby.
Ⴠ Uważaćabyzasuszarkąniegromadziń ysię przedmioty, ponieważ
mogą one blokować wlot i wylot powietrza.
ჀNIGDY nieustawiaćsuszarkibezpośrednioprzy zasłonach.
Ⴠ Do zainstalowania suszarki w kolumnie na pralce konieczny jest
specjalny łacznik według nastepujacej specyfikacji.
- Łącznik Mod 35100019: dla pralki o głebokości minimum 49 cm.
- Łącznik Mod 35100120: dla pralki o głebokości minimum 51 cm.
Konieczny jest jeden z wymienionych powyzej łaczników, jest on
dostępny w naszej sieci zajmującej się sprzedażą części zamiennych.
Instrukcja montażu oraz wszelkie elementy mocujące dostarczane są w
komplecie z łącznikem.
Nie instalować urządzenia w pomieszczeniach
o niskiej temperaturze lub w miejscach, gdzie
może wystapić ryzyko zamarzania. Przy
temperaturach bliskich granicy zamarzania
urządzenie może przestać funkcjonować
poprawnie: istnieje bowiem poważne ryzyko
uszkodzenia, jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody
w przewodach hydraulicznych (zawory, węże,
pompy). Dla zagwarantowania lepszego działania,
temperatura otoczenia musi być pomiędzy +2°C a
+35°C. Zwracamy uwagę, że używanie suszarki w
Air Outlets in the Base
niskich temperaturach (od +2°C do +15°C) może
skutkować skraplaniem się wody i okapywaniem
06 ENwody na podłogę.
76 PL
Ochrona Środowiska
Ⴠ Wszystkie elementy opakowania są wykonane
z materiałów przyjaznych środowisku i nadają się
do odzysku. Prosimy o pozbywanie się
opakowania w sposób przyjazny środowisku.
Informacje o aktualnych szczegółach odnośnie
do pozbywania się zużytych urządzeń można
uzyskać u lokalnych władz.
Ⴠ W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
wyrzucaniu starej suszarki, wyłącz wtyczkę z
gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go
wraz z wtyczką. W celu zapobieżenia zamknięciu
się dzieci w starej pralce, wyłamać zawiasy lub
zamek drzwiczek.
Dyrektywa Europejska 2012/19/EU
Wymagania Odnośnie Elektryczności
Suszarki bębnowe są przygotowane do pracy z
prądem 220 240V, 50 Hz. Należy upewnić się,
że natężenie prądu w obwodzie wynosi
przynajmniej 6A.
Napięcie elektryczne może być skrajnie
niebezpieczne.
Urządzenie to musi być uziemione.
Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą być
tego samego typu.
Nie używać przejściówek ani przedłużaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
powinna być dostępna do odłączenia.
To urządzenie jest oznakowane
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/EU on dotyczącą
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub
przestaje działać, należy wyłączyć zasilanie i
wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. W sprawie
ewentualnych napraw należy zgłosić się do
serwisu GIAS.
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogą być
ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby
dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i
pozbycia się właściwie wszystkich
zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego; istotne
jest, aby przestrzegać kilku podstawowych
zasad:
-WEEE nie powinien być traktowany jako odpad
komunalny.
-WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach
duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na
zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt
jest właściwego rodzaju i ma takie same funkcje,
co sprzęt dostarczony.
Serwis GIAS
‫ ٴ‬W celu zapewnienia bezpiecznego i
wydajnego użytkowania tego urządzenia
zaleca się przeprowadzać wszelkiego rodzaju
serwis, czy naprawy przez autoryzowanego
serwisanta GIAS.
Jeżeli problem z urządzeniem wynika z
niewłaściwej instalacji, za wezwanie serwisu
może zostać pobrana opłata.
Jeżeli przewód zasilający urządzenie
ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić
specjalnym przewodem, dostępnym
WYŁĄCZNIE w serwisie części zamiennych.
Instalację taką musi przeprowadzić
upoważniona osoba.
Nie podłączać urządzenia ani nie włączać
Zasilania do czasu zakończenia instalacji. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa suszarka musi
być prawidłowo zainstalowana. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do
instalacji należy skontaktować się telefonicznie
z serwisem GIAS.
Regulacja Nóżek
Po ustawieniu
urządzenia na miejscu
należy upewnić się, że
urządzenie jest
wypoziomowane.
77 PL
Instalacja Przewodu Odprowadzającego
Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika na
wodę po każdym cyklu suszenia, woda odbierana
podczas cyklu suszenia może być odprowadzana
bezpośrednio do rury kanalizacji ściekowej (do tego
samego systemu kanalizacji, do którego podłączony
jest zlewozmywak). Przepisy zabraniają
podłączania się do systemu odprowadzania wód
powierzchniowych. Rura systemu kanalizacji
ściekowej powinna znajdować się w pobliżu
suszarki kondensacyjnej.
Zestaw obejmuje: 1 wąż, 1 zaślepkę.
UWAGA! Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac, należy wyłączyć suszarkę i
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania
elektrycznego.
Zestaw należy zamontować w następujący sposób:
1.Odchylić suszarkę
powoli na jej prawy
bok.
4. Czarny wąż z
zestawu podłączyć za
pomocą łącznika i
zacisków do węża
zdjętego z króćca.
5. Przy pomocy
zaślepki zatkać
pozostały przewód.
6 . U s t a w i ć i
wypoziomować
urządzenie zwracając
uwagę aby waż
odpływowy nie został
przycięty ani
załamany.
7. Podłączyć nowy wąż
odpływowy do
kanalizacji ściekowej.
2.Zbiornik na wodê
umieszczony jest po
prawej stronie
urzadzenia (patrz
rysunek ). Szary waz
podlaczony jest do
krócca po lewej stronie
suszarki. Za pomoca
szczypiec zdjac
opaskê z krócca.
8.Podłączyć suszarkę
do źródła zasilania
lektrycznego.
UWAGA:
Jeżeli urządzenie
zostało przechylone na
niewłaściwy (lewy) bok
należy ustawić je
pionowo i odczekać
minimum 4 godziny
przed włączeniem
suszarki. Nie
przestrzeganie tego
zalecenia może
uszkodzić suszarkę.
3. Zdjąć wąż z króćca.
78 PL
PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU
Przed pierwszym użyciem suszarki:
ჀDokładnie zapoznać się z instrukcją.
Ⴠ Usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w
bębnie.
Ⴠ Wytrzeć wnętrze bębna i drzwiczki wilgotną
ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się
zebrać podczas transportu.
Przygotowanie Ubrań
Sprawdzić, czy pranie przeznaczone do
suszenia może być suszone w suszarce
bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym
wyrobie.
Sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są
zamknięte, a kieszenie puste. Odwrócić
wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieścić
ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.
Nie Suszyć W Suszarce Bębnowej:
Jedwab, tkaniny delikatne, pończochy
nylonowe, delikatne hafty, tkaniny z
metalowymi ozdobami, odzież z ozdobami z
tworzywa sztucznego lub skóry, buty sportowe,
przedmioty przestrzenne, takie jak śpiwory itp.
Nie przeładowywać bębna; duże sztuki mogą po
namoknięciu spowodować przekroczenie maksymalnego
dopuszczalnego Obciążenia (np.śpiwory, kołdry).
UWAGA: Nie suszyć wyrobów, które były
traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub
rękawic gumowych (niebezpieczeństw o pożaru lub
wybuchu).
Podczas ostatnich 15 minut (w przybliżeniu) wsad jest
zawsze suszony chłodnym powietrzem.
Oszczędność Energii
Wkładać do suszarki bębnowej tylko takie
pranie, które zostało dokładnie wykręcone lub
odwirowane. Im bardziej suche pranie, tym
krótszy czas jego suszenia i dzięki temu oszczędność energii elektrycznej.
ZAWSZE
Suszyć jak największą ilość prania; oszczędza
to czas i energię elektryczną.
ჀPrzed każdym cyklem czyszczenia sprawdzić
czystość filtra.
NIGDY
Ⴠ Nie należy przekraczać maksymalnego
ciężaru; spowoduje to stratę czasu i energii
elektrycznej.
ჀNie wkładać do suszarki prania ociekającego
wodą,może to doprowadzić od uszkodzenia
urządzenia.
79 PL
Maksymalny Ciężar Przy Suszeniu
Maks. ciężar wyrobów z bawełny
Max. 10 Kg
9 Kg
8 Kg
Maks. ciężar wyrobów syntetycznych
Max.
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
4 Kg
7 Kg 6 Kg
Sortować Ładunek Jak Następuje:
Zewzględunasymboleużytkowania
Można je znaleźć na kołnierzyku bądź
wewnętrznym szwie:
..
.
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszenie w suszarce bębnowej przy
wysokiej temperaturze.
Suszenie w suszarce bębnowej tylko przy
niskiej temperaturze.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek dotyczących prania, należy założyć, że tkanina nie
nadaje się do suszenia w suszarce.
ჀWedńugilościIgrubości
W przypadku ładunku większego niż pojemność
suszarki, oddzielić ubranie w zależności od jego
grubości (np. ręczniki od bielizny).
ჀWedńugtyputkaniny
Bawełna, bielizna: ręczniki, bluzy bawełniane,
bielizna pościelowa i stołowa.
Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule,
kombinezony itp., wykonane z poliestru lub
poliamidu, jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
ჀPodwzględemstanuwysuszenia
Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem, do
wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W przypadku
delikatnych tkanin naciśnij przycisk W celu wybrania
niskiej temperatury suszenia.
STEROWANIE I WSKAŹNIKI
Program
Automatyczny
Czas
Suszenia
Filtr
Opóźniony
Start
Akrylowe
Syntetyczne
Zbiornik na
Wodę
Start/Pauza
Wybór
programu
Ochrona Przed
Gnieceniem
Panel sterowania i kontrolki sygnalizacyjne
Pokrętło wyboru programu: Obraca się w obydwu kierunkach, pozwala wybrać żadany program.
Przycisk wyboru czasu
: pozwala na zmianę czasu trwania wybranego programu; może być
stosowany tylko dla niektórych programów.
Przycisk opóźnienia startu
: daje użytkownikowi możliwość opóźnienia rozpoczęcia cyklu
suszenia, na przykład aby wykorzystać strefy czasowe w ciągu dnia w których energia elektryczna jest
najtańsza (patrz odpowiedni opis ).
Tkaniny delikatne: Naciśniecie tego przycisku powoduje zapalenie ikonki "Tkaniny delikatne";
suszenie odbędzie się w niskich temperaturach dla wiekszej ochrony tkanin.
Przycisk funkcji zapobiegania gnieceniu się ubrań
: pozwala na zaprogramowanie cyklu
zapobiegajacego gnieceniu się ubrań pod koniec suszenia, utrzymując bęben w ruchu i nie zbijając
suszonych tkanin.
Chłodzenie
: zapala się kiedy cykl jest w ostatniej fazie chłodzenia.
Przycisk Start/Pauza
: służy do uruchomienia wybranego programu lub zatrzymania cyklu.
Programy automatyczne: w zależności od wybranego programu zapalają się odpowiednie kontrolki
(zobacz wykaz programów); kontrolka ECO
oznacza że został wybrany program energooszczędny.
Kontrolka czyszczenia filtra
: zapalenie się tej kontrolki oznacza konieczność wyczyszczenia filtra.
Kontrolka zbiornika na wodę
: kontrolka zapala się aby przypominać o opróżnieniu pojemnika ze
skroploną wodą.
WYBÓR PROGRAMU
Suszarka ta jest wyposażona w czujnik stopnia wysuszenia który umożliwia wybór programu w
zależności od wielkości załadunku ,wystarczy wybrać żądany poziom suchości ubrań.
Dla małego załadunku lub tkanin już częściowo wysuszonych wskazane jest użycie programu na
czas oraz użycie przycisku "Tkaniny delikatne " co pozwala na obniżenie temperatury wewnątrz
bębna. Jeżeli czujnik nie wykryje obecności załadunku suszarka będzie działać tylko przez 10
minut, a nastepnie przejdzie do fazy chłodzenia. Jeżeli załadunek jest zbyt duży lub zbyt mokry,
suszarka działa automatycznie przez 3 godziny, nastepnie przechodzi do fazy chłodzenia.
Za każdym razem faza chłodzenia odbywa się pod koniec cyklu z użyciem zimnego powietrza i trwa
średnio 15 minut .
Program suszenia wyrobów wełnianych na tym urzadzeniu został
zatwierdzony przez The Woolmark Company w zakresie suszenia wyrobów
pranych w pralkach z zastrzezeniem ,ze wyroby sa prane i suszone zgodnie z
instrukcja prania na wszywce i zaleceniami producenta tego urzadzenia.
M1530.
Wielka Brytania , Irlandia, Hong Kong i Indie są krajami w których znak
Woolmarku jest certyfikowanym znakiem handlowym.
80 PL
WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
Programy
Idealne Dla
Perfect Home
Tkaniny które chcemy mieć całkowicie suche, takie jak: ręczniki,
szlafroki,obrusy, prześcieradła. Czas trwania: około 3 godziny.
Suche do szafy
Tkaniny które mogą być składane bez prasowania, jak koszulki z tkanin
mieszanych, skarpetki, odzież dla dzieci. Czas trwania: około 2 godziny i
30 minut.
Suche bez
prasowania
Tkaniny które nie wymagają prasowania, można je powiesić do szafy
bezpośrednio po suszeniu. Czas trwania: około 2 godziny i 30 minut.
Suche do
prasowania
Leave clothes slightly damp to allow easier ironing. Time: around 1h and
50 min.
Anti Crease
Tkaniny które chcemy odświeżyć, po tym jak były złożone w koszu na
bieliznę przez kilka dni loraz po tym jak były suszone na zewnatrz lub na
grzejniku . Cykl ten posiada funkcję zapobiegajaca gnieceniu tkanin która
pozwala na rozprostowanie i rozluźnienie zagnieconych włókien .Sprawia że
prasowanie jest szybsze i łatwiejsze .Czas trwania: 9 minut + 3 minuty na
chłodzenie.
Odświeżanie
wełny
odzież wełniana: program może być wykorzystywany do suszenia
maksymalnie 1 kilograma prania (około 3 swetrów).Zaleca się
wywrócenie ubrań na lewą stronę przed suszeniem.Czas ten może
ulec zmianie z uwagi na rozmiar i grubość wsadu oraz wybraną
prędkość wirowania podczas prania.Na zakończenie cyklu odzież jest
gotowa do założenia, ale w przypadku grubszych ubrań ich krawędzie
mogą być nieco wilgotne: zaleca się wysuszenie ich w sposób
naturalny.Zaleca się wyciągnięcie wszystkich ubrań zaraz po
zakończeniu cyklu.Uwaga: proces sfilcowania wełny jest
nieodwracalny; prosimy suszyć wyłącznie ubrania oznaczone
symbolem (symbol "można suszyć w suszarce bębnowej"); ten
program nie jest wskazany dla odzieży z akrylu.
Mix & Dry
Jeśli chce się połączyć suszenie tkanin bawełnianych z syntetycznymi, bez
straty czasu na dzielenie ich i suszenie w oddzielnych cyklach. Czas
trwania: około 2 godziny (max 4 kg załadunku).
Koszule
Suszenie koszul bawełnianych lub z tkanin syntetycznych. Czas trwania: 1
godzina dla 2 kg koszul z tkanin syntetycznych (około 10 koszul); 1 godzina i
20 minut dla 3 kg koszul bawełnianych (około 10 koszul).
Szybki 40
Dla ubrań, które chcemy mieć wysuszone, odświeżone i gotowe do
założenia w zaledwie 40 minut . Czujnik stopnia wysuszenia stale
monitoruje temperaturę dla uzyskania najlepszych efektów suszenia. Max 2
kg załadunku.
Dla użytkowników którzy chcą wybrać czas suszenia manualnie, od 30 do
180 minut . Wybierając "20 minut" wybiera się progam na zimno, idealny dla
ubrań przeznaczonych do odświeżenia w celu wyeliminowania wszelkich
zapachów .
Na czas
Jeans
Przeznaczony do suszenia ubrań jeans’owych ( 5 sztuk lub max 4kg). Program
trwa około 2 godzin – jego długość jest uzależniona od wielkości załadunku i
stopnia odwirowania ubrań podczas prania. Program JEANS może być używany
także do suszenia innych ubrań, ale tylko bawełnianych (100%bawełny);
proszę nie mieszać ubrań o różnych kolorach ani nie suszyć ubrań z haftami lub
innymi ozdobami.
81 PL
DRZWICZKI I FILTR
Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć drzwiczki.
Zamknąć drzwiczki i nacisnąć ,aby ponownie
uruchomić suszarkę.
OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania
suszarki bębnowej bęben i drzwiczki mogą być
BARDZO GORĄCE. W żadnym wypadku nie
należy wyłączać suszarki przed zakończeniem
cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy
zostaną szybko wyjęte I rozłożone w celu
rozproszenia ciepła.
Filtr
UWAGA: Aby suszarka pracowała wydajnie,
przed każdym cyklem suszenia należy
sprawdzić, czy filtr Kłaczków jest czysty.
1. Wyciągnąć filtr do
góry.
2. Otworzyć filtr, tak jak
pokazano.
3. Delikatnie usunąć
kłaczki przy użyciu
miękkiej
szczoteczki lub
palców.
4. Zatrzasnąć filtr i
wsunąć na swoje
miejsce.
Czyszczenie filtra kondensatora
1.Zdjąć płytę
zabezpieczającą w
dolnej części
urządzenia.
2.Przekręcić dwie
dźwigienki mocujące w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara i wyjąć przednią
pokrywę.
3. Wyciągnąć delikatnie
ramkę filtra i oczyścić z
kurzu i kłaczków. Nie
używać wody do
czyszczenia filtra!.
4. Wyjąć gąbkę z ramki i
umyć ją pod bieżącą
wodą wyciskając tak
a b y
u s u n ą ć
zabrudzenia.
Lampka Sygnalizacyjna Filtra
zapala się, jeżeli filtr
wymaga czyszczenia.
Jeżeli pranie nie jest
suszone, sprawdzić,
czy filtr nie jest
zatkany.
5. Zamontować
przednią pokrywę we
właściwym położeniu
(jak pokazuje strzałka) i
zamknąć dźwigienki
mocujące.
6. Umieścić płytę
zabezpieczającą na
swoim miejscu.
Nie używać wody do czyszczenia filtra.
DO CZYSZCZENIA FILTRA KONDENSATORA
NIE NALEŻY UŻYWAĆ WODY! .
82 PL
POJEMNIK NA WODĘ
Woda odprowadzona z suszarki podczas
suszenia gromadzi się w zbiorniku w drzwiach
urządzenia. Kiedy zbiornik wypełnia się, na
panelu zapala się lampka
.
NALEŻY
wówczas opróżnić pojemnik. Zaleca się
jednak opróżnianie zbiornika po każdym cyklu
suszenia.
UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli w
nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo
wody,ponieważ w pierwszej kolejności
wypełniany jest zbiornik wewnętrzny.
Wyjmowanie zbiornika
1. Otwórz drzwiczki i załaduj pranie do bębna.
Upewnij się, że odzież nie blokuje zamknięcia
drzwiczek.
2. Delikatnie zamknij drzwiczki pchając je
powoli, aż usłyszysz "kliknięcie".
3. Ustaw pokrętło programu na wymaganej
pozycji (patrz Przewodnik Programów).
4. Jeśli suszysz tkaniny sztuczne, akrylowe,
delikatne, naciśnij przycisk
, aby osłabić
moc grzania. Kontrolka zapali się, gdy
maszyna działa w trybie słabego grzania. Aby
wyłączyć ten tryb w pierwszych minutach
programu, naciśnij
. Po upłynięciu
żądanego czasu przywróć maszynę do
poprzedniego ustawienia.
1. Delikatnie
wyciągnąć
zbiornik wody z drzwi
trzymając za uchwyt.
Zbiornik wypełniony
wodą waży około 6
kg.
2. Przechylić
zbiornik i wylać wodę.
Po opróżnieniu
założyć ponownie w
drzwiach najpierw
umieszczając jego
dolną część a
następnie lekko
dopychając górną.
3. Nacisnąć
aby
powrócić do cyklu
suszenia.
UWAGA: jeżeli w
pobliżu suszarki
znajduje się odpływ
wody, można
podłączyć zestaw
o d p ł y w o w y ,
umożliwiając tym
samym sposób stały
odpływ wody
gromadzącej się w
suszarce. Opróżnianie
pojemnika nie będzie
wówczas konieczne.
DZIAŁANIE
5. Naciśnij przycisk
. Suszarka wystartuje
automatycznie a kontrolka nad przyciskiem
będzie stale zapalona.
6. Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie
suszenia w celu sprawdzenia prania, należy
nacisnąć przycisk
po zamknięciu
drzwiczek, by wznowić suszenie.
7. Kiedy cykl zbliży się ku końcowi, maszyna
wejdzie w tryb schładzania i ubrania będą
wirowane w chłodnym powietrzu.
8. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu
zapali się napis END.
9. Po zakończeniu cyklu, bęben będzie się
obracał co jakiś czas, aby zapobiec
pognieceniu ubrań do momentu, gdy maszyna
zostanie wyłączona lub drzwiczki będą
zamknięte.
1
UWAGA: jeżeli suszenie zostanie
zatrzymane przed zakończeniem fazy
chłodzenia uchwyt zbiornika może być gorący.
Proszę zachować szczególną ostrożność przy
próbach opróżniania zbiornika podczas
suszenia!.
83 PL
Nie otwieraj drzwi podczas trwania programu
automatycznego - może to zakłócić proces
suszenia.
DZIAŁANIE
Funkcja Opóźnienia Startu
Funkcja pozwala użytkownikowi
na opóźnienie pracy suszarki od 1 do 24 godzin. Po
pierwszym naciśnięciu klawisza, wyświetlacz pokaże domyślne opóźnienie pracy suszarki o
godzinę.
Powtórne naciśnięcie klawisza spowoduje opóźnienie o kolejne godziny. Aby rozpocząć
program, należy nacisnąć przycisk
a suszarka zakończy cykl suszenia zgodnie ze
wskazanym opóźnieniem startu. Podświetlenie wskaźników wskaże czy rozpoczęło się suszenie
z opóźnieniem startu.
Anulowanie Programu
Aby anulować program przytrzymaj wciśnięty przycisk
przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu
pojawią się migające cyfry 0:00, które oznaczają anulowanie programu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie Suszarki
Dane Techniczne
Drying Guide
Ⴠ Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić
filtr I opróżnić pojemnik na wodę.
Ⴠ Czyścić kondensator regularnie.
Ⴠ Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze
bębna I pozostawić otwarte drzwiczki przez
pewien czas, aby pozwolić cyrkulacji powietrza
wysuszyć go.
Ⴠ Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki
przy pomocy miękkiej szmatki.
Ⴠ NIE używać ostrych czyścików ani
szorujących środków czyszczących.
Ⴠ Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek I
nagromadzeniu kłaczków, należy od czasu do
czasu czyścić wewnętrzną stronę drzwiczek i
uszczelkę mokrą szmatką.
Cykl standardowy SUCHE BEZ PRASOWANİA
(
) ma najlepszą sprawnośc energetyczną i nadaje
się najlepiej do suszenia bielizny bawełnianej.
Tabela na ostatniej stronie pokazuje przybliżony czas i
zużycie energii dla głównych programów suszenia.
Zużycie energii w trybie wyłączenia
Zużycie energii w trybie czuwania
0,20 W
0,75 W
Informacje dla laboratoriów badawczych
EN 61121 Program Programy do zastosowania
-Suche bez
prasowania
-Suche do
-SUSZENIE BAWEŁNY
DO PRASOWANIA
prasowania
-TKANINY ŁATWE DO
-Suche bez
RANIA I PRASOWANIA
prasowania +TKANINY
-SUSZENIE BAWEŁNY
SYNTETYCZNE
OSTRZEŻENIE! Bęben, drzwiczki i
ładunek mogą być bardzo gorące.
Technical Specifications
UWAGA Przed czyszczeniem urządzenie
powinno być wyłączone, a wtyczka wyjęta z
gniazdka zasilania.
Odnośnie danych elektrycznych, patrz
etykietka wartości znamionowych na przedniej
części suszarki (przy otwartych drzwiczkach).
84 PL
Pojemność bębna
Maksymalny ładunek
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Pasmo poziomu
energetycznego
115
zob. etykieta energetyczna
85 cm
60 cm
60 cm
zob. etykieta energetyczna
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Przyczyny Usterek...
Usterki, które można naprawić samemu
Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do
serwisu GIAS należy sprawdzić listę
następujących problemów. W przypadku
stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo,
zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest
niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania
serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem z
urządzeniem nadal istnieje po sprawdzeniu
p o n i ż s z y c h p u n k t ó w, n a j p i e r w n a l e ż y
skontaktować się z serwisem GIAS telefonicznie.
Czas do końca cyklu zmienia się zgodnie z
postępem suszenia. Czas do końca cyklu, jaki
wskazuje wyświetlacz urządzenia,
jest
wskazaniem szacunkowym wynikającym ze
sprawdzania przez przez suszarkę poziomu
wysuszenia tkaniny. Czas do końca suszenia
jaki wskazuje wyświetlacz może się zwiększać
lub zmniejszać i jest to normalne.
Czas suszenia zbyt długi/ odzież nie jest
wystarczająco sucha…
Ⴠ Czy został wybrany prawidłowy czas/ program
suszenia?
Ⴠ Czy odzież była zbyt mokra? Czy była dokładnie
wykręcona lub odwirowana?
Ⴠ Czy filtr wymaga czyszczenia?
Ⴠ Czy kondensator wymaga czyszczenia?
Ⴠ Czy suszarka nie jest przepełniona?
Ⴠ Czy wloty, wyloty i podstawa suszarki są wolne
od przeszkód?
Ⴠ Czy opcja
została wybrana z poprzedniego
cyklu?
Suszarka nie działa…
Ⴠ Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do
suszarki? Sprawdzić posługując się innym
urządzeniem, jak np. lampka stołowa.
Ⴠ Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do
źródła zasilania?
ჀCzy nie ma przerwy w dopływie prądu?
ჀCzy bezpiecznik nie jest przepalony?
ჀCzy drzwiczki są całkowicie zamknięte?
ჀCzy suszarka jest włączona zarówno do źródła
prądu, jak i na urządzeniu?
ჀCzy został wybrany czas suszenia lub program?
ჀCzy urządzenie zostało włączone ponownie po
otwarciu drzwiczek?
Ⴠ Czy suszarka przestała działać z powodu
zapełnienia korytka na wodę, które wymaga
Opróżnienia?
85 PL
Suszarka głośno pracuje…
Ⴠ Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z
serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy
technicznej.
Wskaźnik
jest włączony…
Ⴠ Czy filtr wymaga czyszczenia?
ჀCzy kondensator wymaga czyszczenia?
Wskaźnik
jest włączony…
Ⴠ Czy pojemnik na wodę nie wymaga
opróżnienia?
OBSŁUGA KLIENTA
Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich punktów
problem nadal występuje, należy zwrócić się
o pomoc do serwisu GIAS.
Możliwe jest uzyskanie pomocy drogą
telefoniczną lub zamówienie wizyty
serwisanta zgodnie z warunkami gwarancji.
Przy zaistnieniu jakiejkolwiek z
wymienionych sytuacji użytkownik może
zostać obciążony kosztami serwisu:
Ⴠ Suszarka pracuje prawidłowo.
Ⴠ Nie została zainstalowana zgodnie z
instrukcją odnośnie instalacji.
Ⴠ Była nieprawidłowo użytkowana.
Części Zamienne
Należy zawsze korzystać z oryginalnych
części
Zamiennych, dostępnych bezpośrednio w
serwisie GIAS.
Serwis GIAS
W sprawie serwisowania i napraw należy
kontaktować się z serwisantem GIAS.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za błędy drukarskie w niniejszym
poradniku. Producent zastrzega sobie
również prawo do dokonania
odpowiednich zmian produktu bez zmiany
zasadniczych jego cech.
INDEKSI
Turvallisuusohjeet
Tyhjennysletkusarjan Asennusohjeet
Valmisteleminen täyttöä varten
Toimintopainikkeet ja merkkivalot
Ohjelman valitseminen
Luukku ja suodatin
Vesisäiliö
Koneen käyttö
Puhdistus ja säännöllinen huolto
Vianmääritys
Asiakaspalvelu
87
92
93
94
95
96
97
98
98
99
99
Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus- terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on
asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle.
Lue ohjeet huolellisesti ja käytä konetta niiden mukaisesti. Tässä ohjekirjassa on tärkeitä
turvallista käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita sekä joitakin hyödyllisiä vinkkejä, joiden
avulla saavutat parhaat tulokset käyttäessäsi konetta.
Säilytä koneen dokumentaatio turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta tai tulevia omistajia varten.
Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut
kuljetuksessa. Jos kone on vaurioitunut, soita
valmistajan GIAShuoltoon.Edellä mainitun
ohjeen noudattamatta jättäminen voi
heikentää laitteen turvallisuutta. Jos
koneessa on väärinkäytöstä johtuva ongelma,
siihen liittyvä huoltokäynti voi olla
maksullinen.
Tarkasta, että koneen mukana toimitetaan
seuraavat osat:
Ⴠ Ohjekirja
Ⴠ Takuukortti
Ⴠ Energialuokan kertova merkki
86 SU
TURVALLISUUSOHJEET
Käyttö
• Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt,
joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen
käsittelyyn tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet
ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he
ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• VAROITUS Kuivausrummun väärinkäyttö voi aiheuttaa palovaaran.
•Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa
paikoissa, esimerkiksi:
-myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
-maatiloilla;
-hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
-aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista poikkeavalla tavalla, kuten
kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä
kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä
voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy
mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa
enimmäislaajuudessa.
• Tämä kone on tarkoitettu vain kotikäytössä tapahtuvaan tekstiilien ja
vaatteiden kuivaamiseen.
•Tätä laitetta tulee käyttää vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen, joka
on kuvattu tässä oppaassa. Perehdy asennus- ja käyttöohjeisiin hyvin
ennen laitteen käyttöä.
• Älä koske laitteeseen kostein tai märin käsin tai jaloin.
• Älä nojaa luukkuun, kun täytät konetta, äläkä nosta tai liikuta konetta
luukusta.
87 SU
• Älä päästä lapsia leikkimään koneella tai sen toimintopainikkeilla.
• VAROITUS Älä käytä tuotetta, jos nukkasuodatin ei ole paikallaan tai
jos se on vaurioitunut – nukka saattaa syttyä palamaan.
•VAROITUS Kuumien pintojen varoitussymbolilla merkittyjen pintojen
lämpötila voi kuivausrumpua käytettäessä olla yli 60 °C.
•Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke aina ennen koneen
puhdistamista.
• Älä jatka koneen käyttöä, jos havaitset sen vialliseksi.
• Älä anna pölyn tai nukan kerääntyä lattialle koneen ympärille.
• Kuivaimen sisällä oleva rumpu voi olla erittäin kuuma. Älä poista
pyykkiä koneesta, ennen kuin jäähdytysaika on kokonaan loppunut.
•Kuivausohjelman viimeinen vaihe suoritetaan ilman lämmitystä
(jäähdytysohjelma), jotta lämpö ei vaurioita tekstiilejä.
Ⴠ Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos tekstiilien pesussa on käytetty
teollisuuskemikaaleja.
Ⴠ VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen
kuivausohjelman päättymistä, paitsi jos tekstiilit otetaan heti pois
rummusta ja levitetään niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
ჀKuivausrummun suurin täyttömäärä: Katso energiamerkinnästä
Asennus
•Älä käytä sovittimia, useita liittimiä tai jatkojohtoja.
•Älä koskaan asenna kuivainta verhoja vasten
ja varmista, että
tavaroiden putoaminen tai kerääntyminen laitteen taakse on estetty.
• Konetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven
taakse, jossa on sarana vastakkaisella puolella kuivausrummun
luukkuun nähden.
Tärkeää: Varmista, että laite on pystyasennossa kuljetuksen aikana. Jos laite on pakko asettaa
kyljelleen, se saa tapahtua vain kuvan osoittamalle puolelle:
Huomaa: Jos laite on asetettu toiselle kyljelle, odota ainakin neljä tuntia ennen virran kytkemistä
laitteeseen, jotta öljy ehtii valua takaisin kompressoriin. Muussa tapauksessa kompressori
saattaa vaurioitua.
88 SU
Pyykki
•Äläkuivatakuivausrummussapese-mättömiätekstiilejä
•VAROITUS ÄLÄ kuivaa rummussa tekstiil-ejä jotka
on käsitelty
kuivapesunes-teillä
•VAROITUS Vaahtokumimateriaalit voivat tietyissä oloissa lämmitettyinä
syttyä palamaan itsestään. Kuivausrummussa EI SAA kuivata vaahtokumia
(lateksivaahtoa) sisältäviä vaatekappaleita kuten suihkumyssyjä, vedenpitäviä
tekstiileitä, kumiselkäisiä esineitä tai tyynyjä, jotka sisältävät vaahtokumia.
•Varmistaainatuotteensoveltuvuuskuivaukseentuotteenpesuohjeista
.• Vaatteet pitää lingota tai niistä pitää vääntää vesi kunnolla pois, ennen
kuin ne voi asettaa kuivausrumpuun. Vaatteita, joista valuu vettä, EI saa
laittaa kuivaimeen.
• Sytyttimiä tai tulitikkuja ei saa jäädä taskuihin. Koneen läheisyydessä
EI SAA KOSKAAN käsitellä palavia nesteitä.
•Lasikuitukankaita EI SAA KOSKAAN laittaa koneeseen. Vaatteisiin
joutuneet lasikuidut saattavat aiheuttaa ihoärsytystä.
• Vaatteet, jotka ovat likaantuneet ruokaöljyyn, asetoniin, alkoholiin,
bensiiniin, paloöljyyn, tahranpoistoaineisiin, tärpättiin, vahoihin ja
vahanpoistoaineisiin, on pestävä kuumalla vedellä ja tavallista
runsaammalla pesuaineella ennen kuivausta kuivausrummussa.
• Huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita tulee käyttää
huuhteluaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
89 SU
POISTOTUULETUS
Huoneeseen, johon rumpukuivaaja on asen-nettu, on järjestettävä
riittävä poistotuuletus, jotta mahdollisista polttoaineita polttavista
laitteista tai avotulesta tulevat kaasut eivät pääse huoneeseen
rumpukuivaajaa käy-tettäessä.
• Laitteen takaosan asentaminen seinän tai pystypinnan lähelle.
•Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita
polttoaineita käyttävien laitteiden palokaasujen poistoon.
•Tarkista säännöllisesti, ettei ilmanvirtaus kuivaimen läpi ole estynyt.
•Tarkista nukkasihti käytön jälkeen ja puhdista se tarvittaessa.
•Koneen ja mahdollisten esteiden väliin tulee jäädä vähintään 12 mm:n
rako. Tulo- ja poistoaukot on pidettävä vapaina. Riittävän ilmanvaihdon
takaamiseksi koneen pohjan ja lattian välistä tilaa ei saa tukkia.
Ⴠ Varmista, että koneen taakse ei voi pudota eikä kerääntyä tavaroita,
koska ne voivat tukkia ilman sisään- ja ulostulon.
•ÄLÄ KOSKAAN asenna kuivaajaa verhoja vasten.
•Jos kuivain asennetaan pesukoneen päälle, on käytettävä sopivaa
asennussarjaa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
-Asennussarjan malli 35100019: pesukoneille, joiden syvyys on
vähintään 49 cm.
-Asennussarjan malli 35900120: pesukoneille, joiden syvyys on
vähintään 51 cm.
•Asennussarjan on oltava jompikumpi edellä mainituista, ja niitä saa
varaosapalvelustamme. Asennussarjan mukana toimitetaan
asennusohjeet ja mahdolliset kiinnikkeet.
Air Outlets in the Base
Älä asenna laitetta huoneeseen,
jossa on matala lämpötila tai
huoneeseen jonka lämpötila voi laskea
alle +2°C. Laite ei ehkä toimi tällöin
kunnolla, vesi saattaa jäätyä laitteen
sisällä (venttiili, letku, pumppu) ja rikkoa
laitteen. Suositeltava huoneen lämpötila
on +2°C - +35°C. Huomioithan, että
käyttö kylmissä olosuhteissa (+2 - +15
°C) saattaa aiheuttaa veden
kondensoitumista ja vesipisaroita
06 EN
lattialle.
90 SU
Ympäristönäkökohdat
Sähkövaatimukset
Ⴠ Kaikki pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää.
Muista hävittää pakkausmateriaalit
ympäristöystävällisellä tavalla. Paikallisviranomaiset antavat lisätietoja käytössä
olevista hävitystavoista.
● Varmista turvallisuus poistaessasi vanhan
pesukoneen käytöstä. Irrota pistoke pistorasiasta, katkaise virtajohto ja hävitä se yhdessä
pistokkeen kanssa. Hajota luukun saranat tai
luukun lukko, jotta lapset eivät pysty sulkemaan
itseään koneen sisään.
Euroopan Unionin Direktiivi 2012/19/EU
Tämä laite on merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa
ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka
voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan
erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki
saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti
ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja
kierrättää.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
-Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä.
-Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava
jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen
yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin
keräyspisteisiin. Monissa maissa on
suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta
kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa
toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
GIAS-huolto
● Jotta varmistat koneen jatkuvan turvallisuuden ja tehokkaan toiminnan, suosittelemme, että kaikki huolto- ja korjaustyöt
suorittaa vain GIAS-huollon huoltoteknikko.
91 SU
Kuivausrummut toimivat 220-240V:n
jännitteellä (50Hz:n yksivaihe). Varmista, että
syöttövir-tapiirin mitoitusvirta on vähintään
6 A.
Sähkö voi olla erittäin vaarallista.
Tämä laite on maadoitettava.
Pistorasian ja pistokkeen on oltava
samantyyppisiä.
Älä käytä useita sovittimia tai jatkojohtoja.
Pistokkeen pitää olla irrotettavissa
pistorasiasta myös laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos koneessa on väärästä asennuksesta
johtuva ongelma, siihen liittyvä huoltokäynti voi
olla maksullinen.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on
vaihdettava erikoisjohtoon, joka on saatavissa
AINOASTAAN varaosapalvelust a. Laitteen saa
asentaa vain ammattitaitoine n henkilö.
Älä liitä konetta sähköverkkoon äläkä
kytke koneeseen virtaa, ennen kuin asennus
on valmis. Oman turvallisuutesi takia kuivain
pitää asentaa oikein. Jos asennuksessa on
jotakin epäselvää, soita paikalliseen
GIAShuoltoon ja kysy ohjeita.
Jos laite ei toimi oikein tai jos se lakkaa
toimimasta, sammuta virta ja irrota sähköjohto
pistorasiasta. Ota yhteys GIAS-huoltoon ja
kysy neuvoa korjauksesta.
Jalkojen Säätäminen
Kun kone on paikoillaan, sen jalat on
säädettävä, jotta kone
seisoo vaakasuorassa.
POISTOVESILETKUN ASENNUSOHJEET
;Jos haluaa välttää vesisäiliön tyhjentämisen
joka ohjelman jälkeen, niin kone voidaan liittää
poistovesiletkun kanssa suoraan viemäriin (ja
asennussarjaa käyttäen).
5. Peitä mukana
tulevalla sulkuliittimellä
tyhjennysputken pää.
Huom! Irroita koneen virtajohto ennen
kuin aloitat minkäänlaisia asennuksia.
6 . K u n
o l e t
asettamassa konetta
paikoilleen, tarkista
s e n
p o h j a
varmistaaksesi,
etteivät letkut taivu liian
tiukalle mutkalle
työntäessäsi koneen
paikoilleen.
Asenna tyhjennysletku seuraavasti:
1. Käännä kone
varovasti oikealle
kyljelleen.
2 . Ty h j e n n y s p u t k i
sijaitsee koneen
oikealla puolella (ks.
kuva). Pohjassa on
myös harmaa letku,
joka on yhdistetty
siihen koneen
vasemmalta puolelta.
Irrota letkun
kiinnitysklemmari
pihdeillä.
7. Kiinnitä uusi
tyhjennysletku
viemäriin.
8. Kytke laitteen
v e r k k o j o h t o
pistorasiaan.
3. Vedä letku pois
liittimestä.
4. Kiinnitä sen jälkeen
musta tyhjennysletku
tähän irrotettuun
tyhjennysletkuun
käyttäen sarjan
mukana tulevia
liitoskappaletta ja
klemmareita.
Huomaa: Jos laite on
asetettu toiselle
kyljelle, odota ainakin
neljä tuntia ennen
virran kytkemistä
laitteeseen, jotta öljy
ehtii valua takaisin
kompressoriin.
Muussa tapauksessa
kompressori saattaa
vaurioitua.
92 SU
VALMISTELEMINEN TÄYTTÖÄ VARTEN
Ennen kuivausrummun ensimmäistä käyttökertaa:
Ⴠ Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ⴠ Poista kaikki tavarat rummun sisältä.
Ⴠ Pyyhi rummun sisusta ja luukku kostealla
kankaalla poistaaksesi kuljetuksessa muodostuneen pölyn.
Vaatteiden Valmistelu
Varmista, että kuivattava pyykki soveltuu
rumpukuivaukseen, lukemalla jokaisen tekstiilin
hoitolappujen symbolit.
Tarkista, että kaikki hakaset ovat kiinni ja taskut ovat
tyhjiä. Käännä vaatteet nurin päin. Aseta vaatteet
rumpuun väljästi ja varmista, että ne eivät kietoudu
toisiinsa.
Enimmäiskuivauspaino
Puuvillat
Synteettiset
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Lajittele Pyykki Seuraavasti:
Ⴠ Hoitolappujen mukaan
Ne ovat joko kauluksessa tai sisäsaumassa:
Soveltuu rumpukuivaukseen.
..
Rumpukuivaus korkeassa lämpötilassa.
.
Rumpukuivaus vain alhaisessa
lämpötilassa.
Ei rumpukuivausta.
Ei Rumpukuivausta:
Villavalmisteet, silkki, arat tekstiilit, nailonsukat,
arat kirjotut tekstiilit, metallikoristeiset tekstiilit, PVCtai nahkakoristeiset vaatekappaleet, harjoituskengät,
huokoiset tekstiilit (esim. makuupussit) jne.
TÄRKEÄÄ: Älä kuivaa tekstiilejä, jotka on
käsitelty kuivapesunesteel lä tai valmistettu
kumista (tulipalon tai räjähdyksen vaara).
Viimeisen 15 minuutin aikana pyykkiä
pyöritetään kylmässä ilmassa.
Älä täytä rumpua liian täyteen. Suuret
tekstiilit saattavat kastuessaan ylittää
suurimman sallitun täyttömäärän (esim.
makuupussit, täkit).
Energian Säästäminen
Laita kuivausrumpuun vain sellaista pyykkiä,
josta on väännetty vesi pois tai joka on lingottu.
Mitä kuivempaa pyykki on, sitä lyhyempi on
kuivausaika, ja näin säästyy myös sähköä.
PYRI AINA
Ⴠ kuivaamaan suurin sallittu määrä pyykkiä
kerralla, koska silloin säästyy aikaa ja sähköä
Ⴠ tarkistamaan suodattimen puhtaus ennen
jokaista kuivausjaksoa.
ÄLÄ KOSKAAN
Ⴠ ylitä suurinta sallittua painomäärää, koska
silloin tuhlaantuu aikaa ja sähköä
Ⴠ laita kuivausrumpuun vettä valuvia tekstiilejä,
koska se voi vaurioittaa laitetta.
93 SU
Jos tekstiilissä ei ole hoitolappua, on oletettava,
että se ei sovellu rumpukuivaukseen.
Ⴠ Määrän ja paksuuden perusteella
Aina kun täyttömäärä ylittää kuivaimen
kapasiteetin, lajittele vaatteet niiden paksuuden
mukaan (esim. pyyhkeet erilleen ohuista
alusvaatteista).
Ⴠ Kangastyypin mukaan
Puuvillat/pellava: Pyyhkeet, puuvillatrikoot,
liinavaatteet.
Synteettiset: Polyesterista tai polyamidista
valmistetut puserot, paidat, haalarit, jne., kuten
myös puuvilla-keinokuitusekoitteet.
Ⴠ Kuivausasteen mukaan
Lajittele tekstiilit silityskuiviin, kaappikuviin jne.
Jos käsittelet arkoja tekstiilejä, valitse alhainen
kuivauslämpötila painamalla
-painiketta.
TOIMINTOPAINIKKEET JA MERKKIVALOT
Aikanäyttö
Suodattimen
huollon merkkivalo
Veden
tyhjennysmerkkivalo
Akryyli- ja
Ajanvalintapainike Ajastinpainike
keinokuitupainike
Käynnistys/tau
ko-painike
Ohjelmanvalitsin
Rypistymisenest
opainike
Ohjauspaneeli Ja Merkkivalot
Säädin: Säädintä voi kääntää kumpaankin suuntaan tarvittavan ohjelman valitsemista varten.
Ajanvalinta
: tarvittavan ohjelman kuivausajan muuttamiseen; käytettävissä vain joidenkin
ohjelmien kanssa.
Ajastettu käynnistys : Kuivausohjelman käynnistymisen ja pyykkien kuivaamisen siirtämiseen
myöhemmäksi ajankohdaksi, jolloin sähkö on edullisempaa (katso aihetta koskeva luku).
Arat tekstiilit : Vedettäessä tämä ilmaisin
sammuu ja uusi ilmaisin
syttyy; tämä
erikoistoiminto alentaa kuivauslämpötilaa, mikä suojaa arkoja vaatteita.
Rypistymisenesto
: Valitse rypistymisenestotoiminto kuivausohjelman lopussa. Rumpu
jatkaa pyörimistä säännöllisinä jaksoina ja raikastaa pyykin.
Jäähdytys : tämä merkkivalo palaa ohjelman viimeisen jäähdytysvaiheen aikana.
Käynnistys/tauko
: Tarvittavan ohjelman käynnistäminen tai keskeyttäminen.
Automaattiset ohjelmat:Tietyt merkkivalot syttyvät valitun ohjelman mukaan (katso
Ohjelmaluettelo); ECO-merkkivalo
syttyy, kun tämä ohjelma valitaan.
Suodattimen huolto
: Kun tämä merkkivalo syttyy, suodattimet on puhdistettava
Vesisäiliö täynnä
: Kun tämä merkkivalo palaa, vesisäiliö on tyhjennettävä.
OHJELMAN VALITSEMINEN
The Candy Sensor Dry machine gives many options for drying the Tässä koneessa on erityinen
Sensor Dry -toiminto, jonka avulla ohjelman voi valita helposti valitsemalla halutun
kuivuusasteen.jKäytä pienillä kuormilla ja esikuivatuille vaatteille Ajastusohjelmaa. Arat tekstiilit painiketta painamalla voit alentaa rummun sisälämpötilaa.Jos anturi ei tunnista tekstiilejä,
kuivain käy vain 10 minuuttia, ennen kuin jäähdytysvaihe käynnistyy.Jos kuorma on liian suuri tai
liian märkä, kuivain käy automaattisesti kolme tuntia ja käynnistää sitten jäähdytysvaiheen.
Jokaisen ohjelman lopussa on jäähdytysvaihe: se kestää noin 15 minuuttia, ja sen aikana pyykki
raikastetaan kylmällä ilmalla.
The Woolmark Company on hyväksynyt tämän koneen villan kuivausohjelman
konepestävien villatuotteiden kuivaamiseen edellyttäen, että tuotteet pestään ja
kuivataan vaatteessa olevien ohjeiden ja tämän koneen valmistajan antamien
ohjeiden mukaan. M1530.
Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-tavaramerkki on
sertifiointimerkki
94 SU
OHJELMAN VALITSEMINEN
Ohjelma
Käyttötarkoitus
Perfect Home
Tekstiilit, jotka haluat täysin kuiviksi, esim. pyyhkeet, kylpytakit, pöytäliinat
ja petivaatteet. Aika: noin 3 h.
Kaappikuiva
Tekstiileille, jotka haluat viikata ja panna kaappiin silittämättä, esim.
sekoitekangaspaidat, sukat ja vauvanvaatteet. Aika: noin 2 h 45 min.
Ei-silityskuiva
Vaatteille, joita ei tarvitse silittää, vaan jotka voi ripustaa suoraan
kuivauksen jälkeen. Aika: noin 2 h 30 min.
Silityskuiva
Leave clothes slightly damp to allow easier ironing. Time: around 1h and
50 min.
Rypistymisenes
Clothes you just need to refresh. Good for items of clothing which have
been left prior to ironing or if they have been dried outside or on radiators.
This programme has a specific Anti-Crease function that relaxes fibres and
makes easier ironing. Time: 9 min + 3 min cool down.
Villan raikastus
Villavaatteet: ohjelmaa voidaan käytää enintään 1 kilolle pyykkiä
(noin 3 paitaa). Suositellaan vaatteiden kääntämistä nurinpäin
ennen kuivausta. Aika voi vaihdella tekstiilien koon, täyttömäärän
ja pesussa valitun linkousnopeuden mukaan. Ohjelman lopussa
tekstiilit voidaan ottaa heti käyttöön, jos ne ovat vähän painavia tai
osin märkiä, suositellaan lopuksi kuivatusta vaakatasossa.
Suositellaan, että tekstiilit poistetaan heti ohjelman päätyttyä
koneesta.Huomio: villatekstiilien kanssa vaaditaan erityistä
huomiota; kuivaa vain tekstiilejä missä on merkintä että soveltuu
rumpukuivaukseen. Ohjelma ei ole tarkoitettu akryylitekstiileille.
Sekakuivaus
Sekaohjelma puuvilla- ja keinokuituvaatteiden kuivaamiseen: säästää
aikaa, kun niitä ei tarvitse pestä ja kuivata erikseen. Aika: noin 2 h
(enintään )4 kg.
Paitaohjelma
Pika 40 Min.
Puuvillaisten ja keinokuituisten paitojen kuivamiseen. Aika: 1 h kahdelle
kilolle keinokuitupaitoja (noin 10 paitaa); 1 h 20 min kolmelle kilolle
puuvillapaitoja (noin 10 paitaa) 3 kg.
Kuivat, raikkaat ja käyttövalmiit vaatteet vain 40 minuutissa.
Anturijärjestelmä valvoo lämpötilaa ja takaa aina parhaan tuloksen.
Enintään 2 kg.
Aika
Kuivausajan voi valita itse, ja se voi olla 30 min–180 min. Valitsemalla ”20
min” valitset ”viileän ohjelman”, joka sopii erityisesti vaatteiden
raikastamiseen ja hajujen poistamiseen.
Farkut
Farkkujen kuivaaminen (enintään noin viidet farkut). Ohjelman kesto on
noin kaksi tuntia, mutta aika voi vaihdella kuorman ja pesukoneen
linkousnopeuden mukaan. Farkkuohjelmaa voi käyttää vain vaatteille, jotka
ovat 100-prosenttista puuvillaa. Älä kuivaa eri värejä samanaikaisesti äläkä
kuivaa farkkuja, joissa on koruompeleita tai koristeita..
95 SU
LUUKKU JA SUODATIN
Lauhdutinsuodattimen puhdistaminen
Avaa luukku kahvasta vetämällä.
Kuivain käynnistyy uudelleen, kun suljet
luukun ja painat painiketta.
VAROITUS! Kun kuivausrumpu on
käynnissä, rumpu ja luukku saattavat olla
ERITTÄIN KUUMIA. Älä koskaan pysäytä
kuivausrumpua ennen kuivausjakson
päättymistä, ellet ota vaatteita nopeasti pois
koneesta ja levitä niitä siten, että kuumuus
haihtuu.
Suodatin
TÄRKEÄÄ: Pitääksesi kuivaimen toiminnan
tehokkaana, tarkista ennen jokaista
kuivausjaksoa, että nukkasuodatin on
puhdas.
Älä käytä kuivainta ilman suodattimia.
Tukkeutuneet suodattimet voivat pidentää
kuivausaikaa ja aiheuttaa kalliita korjauksia
vaativia vaurioita.
1 . Ve d ä s u o d a t i n t a
ylöspäin.
2.Avaa suodatin kuvan
osoittamalla tavalla.
3.Poista nukka
varovasti pehmeällä
harjalla tai sormilla.
4.Napsauta suodatin
kiinni ja aseta se
takaisin paikoilleen.
Suodattimen Huollon Merkkivalo
Syttyy, kun suodatin
on puhdistettava.
Tarkasta ja puhdista
ovessa oleva
pääsuodatin ja
kuivaimen pohjassa
o l e v a t
lauhdutinsuodattimet.
Jos pyykki ei kuivu,
tarkista, ettei suodatin
ole tukossa.
1. Irrota alaosan
peitelevy.
2. Käännä molempia
l u k i t u s v i p u j a
vastapäivään ja vedä
etukansi ulos.
3. Irrota varovasti
suodattimen kehys ja
poista pöly ja nukka
suodattimesta rievulla.
Älä puhdista suodatinta
vedellä.
4 . I r r o t a
vaahtomuovinen sieni
varovasti paikoiltaan ja
pese se juoksevalla
vedelläkäännellen sitä
niin, että lika ja nukka
irtoavat.
5. Aseta etukansi
paikoilleen ja varmista,
että se on oikeassa
asennossa (nuolen
osoittamalla tavalla) ja
tiukasti paikoilleen
työnnettynä. Lukitse
molemmat vivut
kääntämällä niitä
myötäpäivään.
6. Aseta alaosan
peitelevy takaisin
paikoilleen.
ÄLÄ PUHDISTA SUODATINTA VEDELLÄ.
96 SU
VESISÄILIÖ
Pyykistä kuivauksen aikana poistunut vesi
kerääntyy kuivaajaan pohjalla olevaan säiliöön.
Kun säiliö on täynnä,
- merkkivalo syttyy
ohjauspaneelissa ja säiliö TÄYTYY tyhjentää.
Suosittelemme kuitenkin, että säiliö tyhjennetään jokaisen kuivausjakson jälkeen.
HUOMAA: Uuden koneen muutaman
ensimmäisen jakson aikana kerääntyy hyvin
vähän vettä, koska sisäinen säiliö täyttyy ensin.
Poista Säiliö Seuraavasti
KÄYTTÖ
1. Avaa luukku ja lataa pyykit rumpuun.
Varmista, että tekstiilit eivät estä luukun
sulkemista.
2. Sulje luukku työntämällä sitä hitaasti,
kunnes kuulet luukun naksahtavan kiinni.
3. Valitse haluamasi kuivausohjelma
kääntämällä ohjelmavalitsinta (ks.
ohjelmanvalintaopas).
4. Jos kuivaat keinokuituja, akryylia tai herkkiä
vaatteita, laske lämpötilaa painamalla
painiketta.
Merkkivalo palaa, kun kone on asetettu
käyttämään matalampaa lämpötilaa.
Valinnan voi perua ohjelman ensimmäisten
minuuttien aikana painamalla
painiketta,
mutta tämän jälkeen kone on nollattava, jos
asetusta halutaan muuttaa.
1 . Ve d ä k e v y e s t i
vesisäiliötä kahvasta
ulospäin.
Täysi vesisäiliö
painaa n. 6 kg.
2. Kallista vesisäiliötä
kaataaksesi veden
ulos tyhjennysaukon
kautta.
Kun vesisäiliö on tyhjä,
aseta se takaisin kuvan
osoittamalla tavalla
laittamalla ensin
alapuoli paikoilleen ja
sitten painamalla
kevyesti yläpuoli
paikoilleen.
5. Paina
painiketta. Kuivain käynnistyy
automaattisesti, ja painikkeen yläpuolella
oleva merkkivalo palaa koko ajan.
6. Jos luukku avataan kesken ohjelman
pyykkien tarkastamista varten, kuivausta
jatketaan luukun sulkemisen jälkeen
painiketta painamalla.
7. Kun ohjelma lähestyy loppuaan, kone
siirtyy jäähdytysvaiheeseen, jossa pyykkejä
kuivataan kylmällä ilmalla niiden
jäähdyttämiseksi.
3. Käynnistä laite
painamalla
painiketta.
HUOM:On mahdollista
käyttää myös
tyhjennysletkua, jolloin
v e s i p o i s t u u
vesisäiliöstä suoraan
viemäriin tai altaaseen,
eikä vesisäiliötä
tarvitse tyhjentää
erikseen.
8. Ohjelman päättymisen jälkeen rumpu pyörii
ajoittain rypistymisen välttämiseksi. Tämä
jatkuu, kunnes koneen virta katkaistaan tai
luukku avataan.
1
Älä avaa luukkua automaattisten
ohjelmien aikana, jotta kuivaustulos ei
heikkene.
97 SU
KONEEN KÄYTTÖ
Käynnistyksen Viivästäminen
Ajastinkäynnistystoiminnon
avulla käyttäjä voi lykätä kuivausohjelman käynnistämistä 1–24
tuntia.
Kun toiminto valitaan, näytössä näkyy yhden tunnin viive. Painikkeen uudet painallukset lisäävät
viivettä tunnin kerrallaan.
Ohjelma käynnistetään painamalla painiketta
ja kone suorittaa kuivausohjelman valitun
ajan kuluttua. Merkkivalon vilkkuminen osoittaa, että ajastin on käytössä.
Ohjelman Peruutus Ja Nollaus
Ohjelma peruutetaan painamalla painiketta
vilkkuu 0:00 sen merkiksi, että kone on nollattu.
olmen sekunnin ajan. Aikavalintanäytössä
PUHDISTUS JA SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO
Kuivaimen Puhdistaminen
Kuivausopas
● Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö
jokaisen kuivausjakson jälkeen.
● Puhdista suodattimet säännöllisesti.
● Pyyhi jokaisen käyttökerran jälkeen rummun
Sisäpuoli ja jätä luukku auki hetkeksi aikaa,
jotta ilma pääsee kiertämään ja kuivattamaan
rumpua.
● Pyyhi koneen ulkopuoli ja luukku pehmeällä
kankaalla.
● ÄLÄ käytä hankaavia sieniä tai puhdistusaineita.
Ⴠ Luukun jumittumista ja nukan kertymistä voi
ehkäistä puhdistamalla luukun sisäpuoli ja
tiiviste kostealla pyyhkeellä jokaisen
kuivausohjelman jälkeen.
Vakio-ohjelma Eİ-SİLİTYSKUİVA
(
) on
energiatehokkain ohjelma ja soveltuu parhaiten
normaalikostean puuvillapyykin kuivatukseen.
Viimeisellä sivulla oleva taulukko kertoo
keskimääräisen ajan ja energiankulutuksen
tärkeimmille kuivausohjelmille.
Tehonkulutus pois päältä -tilassa
0,20 W
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa
0,75 W
Tietoa testauslaboratorion
EN 61121 ohjelma
Ohjelman käyttäminen
-Kuiva Puuvilla
-Ei-silityskuiva
-Silityskuiva
-Ei-silityskuiva+ ja
-Kuiva Puuvilla Raudan
-Herkille Tekstiileille
VAROITUS! Rumpu, luukku ja pyykki
saattavat olla erittäin kuumia.
TÄRKEÄÄ Kytke aina virta pois päältä ja
irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat
laitetta.
Katso sähkötiedot tehokilvestä kuivaimen
etukannesta (luukku auki).
98 SU
kenokuitupainike
Tekniset Tiedot
Rummun tilavuus
Enimmäisvetoisuus
Korkeus
Leveys
Syvyys
Energialuokka
115
Katso energiamerkinnästä
85 cm
60 cm
60 cm
Katso energiamerkinnästä
VIANMÄÄRITYS
Mikä On Vikana...
Viat, jotka voit korjata itse
Ennen kuin otat yhteyttä GIAS-huoltoon,
suorita seuraavat tarkistukset. Työstä
veloitetaan, jos kone toimii kunnolla, se on
asennettu väärin tai jos sitä on käytetty
ohjeiden vastaisesti. Jos ongelma ei ratkea
suositeltujen tarkistusten jälkeen, soita GIAShuoltoon. Sieltä voi saada puhelimitse apua
ongelman ratkaisemiseen.
Näytössä näkyvä jäljellä oleva kuivausaika
saattaa muuttua kuivauksen aikana.
Elektroninen ohjaus tarkistaa jatkuvasti
kuivausjakson aikana kuivausaikaa ja arvioi
jäljellä olevan ajan. Jäljellä oleva
kuivausaika saattaa joko lisääntyä tai
vähentyä kuivausjakson aikana, tämä on
täysin normaalia.
Kuivausaika on liian pitkä/vaatteet eivät ole
tarpeeksi kuivia…
Ⴠ Oletko valinnut oikean kuivausajan/
ohjelman?
Ⴠ Olivatko vaatteet liian märkiä? Väännettiinkö
vesi kunnolla pois vaatteista tai lingottiinko ne?
Ⴠ Tarvitseeko suodatin puhdistusta?
Ⴠ Tarvitseeko kondensaattori puhdistusta?
Ⴠ Onko kuivaimessa liikaa vaatteita?
Ⴠ Onko ilmanotto- ja poistoaukoissa tai kuivaajan pohjassa esteitä?
Ⴠ Onko
-vaihtoehto valittuna edellisen
kuiva-usjakson perusteella?
Kuivain ei käynnisty…
● Toimiiko virransyöttö kuivaimeen? Kokeile
pistorasian toimivuus toisella sähkökojeella,
kuten lampulla.
ჀOnko pistoke oikein kytketty pistorasiaan?
ჀOnko sähkökatkos?
● Onko sulake palanut?
Ⴠ Onko luukku kokonaan suljettu?
Ⴠ Onko kuivain kytketty päälle sekä virransyötöstä että koneesta?
Ⴠ Onko kuivausaika tai ohjelma valittu?
Ⴠ Onko kone kytketty uudestaan päälle, sen
jälkeen, kun luukku avattiin?
● Onko kuivaajan toiminta pysähtynyt, koska
vesiastia on täynnä ja se pitää tyhjentää?
99 SU
Kuivain on meluisa…
Ⴠ Sammuta kuivaimen virta ja kysy ohjeita
GIAS-huollosta.
-merkkivalo palaa…
Ⴠ Tarvitseeko suodatin puhdistusta?
Ⴠ Tarvitseeko kondensaattori puhdistusta?
-merkkivalo palaa…
Ⴠ Tarvitseeko vesisäiliö tyhjentää?
Asiakaspalvelu
Jos kuivaimessa on vieläkin ongelma, vaikka
olet suorittanut kaikki suosittelemamme
tarkistukset, soita GIAS-huoltoon ja kysy
lisäohjeita. He saattavat pystyä selvittämään
ongelman puhelimitse, tai sitten he järjestävät
sopivan ajan, jolloin huoltoteknikko hoitaa
asian takuuehtojen mukaisesti. Laskutus
hoidetaan kuitenkin normaalisti, jos joku
seuraavista kohdista pätee sinun koneeseesi:
Ⴠ Koneen todetaan olevan toimintakunnossa.
Ⴠ Konetta ei ole asennettu asennusohjeiden
mukaisesti.
Ⴠ Konetta on käytetty väärin.
Varaosat
Käytä aina alkuperäisiä varaosia, joita saa
suoraan GIAS-huollosta.
GIAS-Huolto
Jos kone tarvitsee huoltoa tai korjausta, soita
paikallisen GIAS-huollon huoltoteknikolle.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta tässä
käyttöohjeessa mahdollisesti esiintyvistä
painovirheistä. Valmistaja myös pidättää
itsellään oikeuden tehdä asiaankuuluvia
muutoksia tuotteisiinsa muuttamatta
kuitenkaan niiden perusominaisuuksia.
INDEKS
Sikkerhedspåmindelser
Afløbsslangesæt: Monteringsvejledning
Forberedelse af ilægning af tøj
Knapper og indikatorer
Valg af program
Låge og filter
Vandbeholder
Betjening
Rengøring og løbende vedligeholdelse
Fejlfinding
Service
101
106
107
108
109
110
111
112
112
113
113
Ved at placere
Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar, overholdelse af alle
europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt.
Læs venligst denne instruktionsbog grundigt igennem og følg anvisningerne. Denne
instruktionsbog giver dig nogle vigtige retningslinjer angående sikker anvendelse, installation,
vedligehold samt gode råd om hvordan, du opnår de bedste resultater med din maskine.
Opbevar alle papirer et sikkert sted, så du har dem når du skal bruge dem igen, eller hvis du
sælger maskinen.
Kontrollér at følgende ting fulgte med
maskinen:
Kontrollér at maskinen ikke er
beskadiget, når du modtager den. Hvis den er,
skal du ringe til GIAS.Følges ovenstående
ikke kan maskinen tage skade. Du kan komme
til at betale for reparation, hvis der opstår
problemer med din maskine, og dette skyldes
misbrug.
• Instruktionsbog
• Garantibevis
• Energietiket
100 DA
SIKKERHEDSPÅMINDELSER
Anvendelse
•Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
• ADVARSEL Misbrug af tørretumbleren kan medføre brandfare.
•Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
- Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- Stuehuse;
- Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø;
- Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske
husholdningsformål, som kommerciel brug af eksperter eller trænede
brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette
apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette,
kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller
tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med
hjemlig
eller husholdningsbrug.
(selv hvis apparatet befinder sig i et hjemme- eller husholdningsmiljø),
vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med
gældende lovgivning.
•Maskinenerkuntilhusholdningsbrugdvstilattº rringaftekstilvarer
ogtºjIen husholdning.
• Denne maskine må kun anvendes til det tilsigtede formål som
beskrevet I denne håndbog. Husk at alle instruktioner vedr. installation
og anvendelse skal både læses og forstås før maskinen tages i brug.
• Undgå at røre ved maskinen med fugtige eller våde hænder og fødder.
• Man må ikke læne sig op af lågen, når der lægges tøj i maskinen, eller
bruge lågen til at løfte eller flytte maskinen.
101 DA
• Børn må ikke lege med maskinen og dens knapper.
• ADVARSEL Produktet må ikke bruges hvis fnugfilteret sidder forkert
eller er beskadiget; fnug kan antændes.
• ADVARSEL Der hvor symbolet for varm overflade er placeret, kan
temperaturen, under tumbling, overstige 60 grader C.
• Tag stikket ud at kontakten. Tag altid stikket ud før apparatet rengøres.
• Maskinen må ikke anvendes, hvis den virker defekt.
• Bomuldsfibre og fnug må ikke ophobes på gulvet omkring maskinen.
• Tromlens inderside kan væ re meget varm. Lad altid tø rretumbleren
fuldføre afkølingsperioden før tøjet tages ud.
•Den sidste del af en tørretumblercyklus gennemføres uden varme
(nedkølingscyklus) for at sikre, at tingene er på en temperatur, der sikrer
at tingene ikke beskadiges.
•Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis industrielle kemikalier er blevet
anvendt til rengøring.
•ADVARSEL: Stop aldrig en tørretumbler før afslutningen af ​tørringen,
medmindre alle ting hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen spredes.
•Maksimal belastning og vægt til tørring: se energimærke
Installation
• Der
må ikke anvendes adaptere, flere stikdåser og/eller
forlængerledninger.
•Tørretumbleren må aldrig installeres opad gardiner, og genstande skal
forhindres i at falde ned bag ved eller samles bag tørretumbleren.
•Maskinen må ikke installeres bag en dør, der kan låses, bag en
skydedør eller bag en dør, hvor hængslet sidder i modsatte side af
tørretumblerens hængsel.
Viktig:Sørg for at tørketrommelen er i oppreist stilling under transport. Hvis det er nødvendig,
kan du snu den på siden som vist;
Forsiktig:Hvis produktet står på feil side, vent minst 4 timer før du slår på maskinen slik at oljen
kan strømme tilbake inn i kompressoren.Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i skader på
kompressoren.
102 DA
Vasketøjet
• Unlad at tørre uvaskede ting i tørretumbleren.
• ADVARSEL Man må ikke tørretumble tørt stof behandlet med kemiske
rensevæsker.
•ADVARSELSkumgummimateriale kan, under visse omstæ ndigheder,
selvantæ nde, hvis det bliver for varmt. Skumgummi (latex skum),
badehætter,vandafvisende tekstiler,materialer med gummibehandlet
bagside og tøj eller puder medskumgummi fyld MÅ IKKE tørres i
tørretumbleren.
•G KontrollerG altidG vaskemì rkerneSG omG tþ jetG tålerG tþ rretumblingU
•Tø jet skal centrifugeres eller vrides omhyggeligt, fø r det læ gges I tø
rretumbleren. Tøj, der er drivvådt, må IKKE lægges i tørretumbleren.
• Lightere og tæ ndstikker må ikke efterlades i lommer, og der må
ALDRIG anvendes brandfarlige væsker i nærheden af maskinen.
•Glasfibergardiner må IKKE læ gges i maskinen. Der kan opstå
hudirritation, hvis andre beklædningsgenstande kontamineres med
glasfibre.
• Tø j, der er blevet snavset af stoffer som madolie, acetone, alkohol,
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voksprodukter og voksfjerner,
bør vaskes i varmt vand tilsat ekstra meget vaskemiddel, før det tørres i
tørretumbleren.
•Skyllemidler eller lignede produkter skal anvendes i overensstemmelse
med skyllemidlets brugervejledning.
103 DA
Ventilation
Der skal være tilstrækkelig ventilation i det rum, hvor tørretumbleren
placeres, så det undgås at gasser fra andre apparater, eller åben ild,
trækkes ind I rummet under tørrebumbling.
•Installation af apparatets bagside tæt på en væg eller lodret overflade.
• Der bør være en afstand på mindst 12 mm mellem maskinen og
eventuelle forhindringer. Indløbet og udløbet skal holdes fri for
forhindringer. For at sikre tilstrækkelig ventilation, må rummet mellem
bunden af maskinen og gulvet ikke afspærres.
• Udsugningsluft må ikke afledes i en træ kkanal, der er beregnet til
aftræk af røggasser fra apparater, der kører på gas eller anden
brændsel.
•Kontroller fnugfilteret ofte efter brug, og rengør hvis nødvendigt.
• Kontrollér fnugfiltret efter brug og rengør det om nødvendigt.
• Indløb og udløb skal holdes fri for tilstopninger.
For at sikre tilstrækkelig ventilation må mellemrummet mellem
maskinens bund og gulvet ikke tilstoppes. Der skal være mindst 12 mm
fri luft mellem maskinen og ting, der kan blokere.
• Genstande skal forhindres i at falde ned og samles mellem
tørretumblerens sider og bagside, da disse kan tilstoppe luftindsugning
og -udsugning.
•GTþrretumblerenGmåGALDRIG installeresGopGmod gardiner.
•I tilfælde, hvor tørretumbleren er installeret oven på en vaskemaskine,
skal en passende vaske-/tørresøjle anvendes i henhold til følgende
konfiguration.
- vaske-/tørresøjle Mod 35100019: for minimal vaskemaskine dybde 49
cm
- vaske-/tørresøjle Mod 35900120: for minimal vaskemaskine dybde 51
cm
Vaske-/tørresøjlen skal være en afde ovenstående, og kan fås fra vores
tilbehørs-service. Instruktioner for installation og eventuel fastsættelse
leveres sammen med vaske-/tørresøjlen.
Air Outlets in the Base
Dette produkt må ikke anvendes i et rum
med lav temperatur eller i et rum med risiko
for frost. Ved temperaturer omkring
frysepunktet vil produktet ikke fungerer
korrekt: Der er risiko for, at det hydrauliske
system kan fryse (ventiler, slanger, pumpe).
Produktet fungerer optimalt i rum med
temperaturer mellem +2°C og +35°C. Vær
opmærksom på, at i kølige omgivelser
(mellem +2°C og +15°C) kan der opstå vand
kondensering og vand dråber på gulvet.
06 EN
104 DA
Elektriske Krav
Miljøhensyn
Ⴠ Den anvendte emballage er miljøvenlig og
genanvendelig. Bortskaf emballagen med
tanke for miljøet. Hent vejledning til
bortskaffelse af emballagen hos din lokale
kommune.
Ⴠ For at sikre sikker bortskaffelse af en gammel
tørretumbler, skal du tage stikket ud af væggen,
skære ledningen og stik af og smide dem ud.
Bræk hængslerne af lågen eller ødelæg låsen,
så det undgås at børn kommer til at lukke sig
selv inde i maskinen.
European Directive 2012/19/EU
Tørretumblere kan køre på 220-240V, 50 Hz
enfaset. Kontrollér at strømkredsen er
klassificeret til mindst 6A.
Elektricitet kan være meget farligt.
Dette apparat skal være jordforbundet.
Stikkontakten og maskinens stik skal
passe sammen.
Der må ikke anvendes flere adaptere
og/eller forlængerledninger.
Stikket skal være tilgængeligt til afbrydelse
efter,at apparatet er blevet installeret.
This appliance is marked according
to the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring
that WEEE does not become an environmental
issue; it is essential to follow some basic rules:
- WEEE should not be treated as household
waste.
- WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
Du kan komme til at betale for reparation,
hvis der opstår problemer med din maskine, der
skyldes ukorrekt installation.
Hvis hovedledningen til denne maskine
erbeskadiget, skal den udskiftes med en
særligledning, som KUN fås hos
reservedelsforha ndleren. Den skal installeres
af en kvalificeret person.
Du må ikke sætte stikket i og tænde for
maskinen, før installationen er fuldført. Af
hensyn til din egen sikkerhed skal denne
tørretumbler være installeret korrekt. Hvis der er
nogen tvivl om installation, skal du ringe til GIAS
Service for rådgivning.
In many countries, when you buy a new appliance,
the old one may be returned to the retailer who has
to collect it free of charge on a one-to-one basis,
as long as the equipment is of equivalent type and
has the same functions as the supplied
equipment.
GIAS Service
Ⴠ To ensure the continued safe and efficient
operation of this appliance we recommend that
5
any servicing or repairs are only carried out by
an authorised GIAS service engineer.
105 DA
Hvis maskinen ikke kører ordentligt eller
går istykker, så sluk for den og tag stikket ud af
stikkontakten. Kontakt GIAS Service mht.
eventuel reparation.
Justering af Fødder
Når maskinen er på
plads, skal fødderne
justeres, så maskinen
står vandret.
AFLØBSSLANGE: MONTERINGSVEJLEDNING
Va n d e t k a n t ø m m e s d i r e k t e u d i
spildevandsafløbet (samme afløbssystem som
vasken), så det ikke er nødvendigt at tømme
vandbeholderen efter hver tørrecyklus. I
henhold til gældende forskrifter for vand må
afløbet ikke tilsluttes et afløb for overfladevand.
Spildevandsafløbet skal være placeret ved
siden af tørretumbleren.
Sættet består af 1 slange og 1 hane.
ADVARSEL! Sluk for tørretumbleren, og
tag stikket ud af stikkontakten, før der udføres
noget arbejde.
Montér Slangen Som Følger:
1. Vip forsigtigt
maskinen mod højre.
2. Spildevandsrøret er
anbragt i maskinens
højre side (se billedet).
En grå slange er
tilsluttet broen i
maskinens venstre
side. Brug en tang til at
fjerne slangens
holdeclips fra broen.
3. Træk slangen af
brotilslutningen.
4. Sæt den sorte
slange fra sættet til den
slange, der er taget af
brotilslutningen, ved
h j æ l p a f d e
medfølgende stik og
rørclips.
5. Anbring den hane,
der følger med sættet,
tæt på den resterende
slange.
6. Anbring den hane,
der følger med sættet,
tæt på den slange, der
sidder tilbage.
7.Når maskinen er klar,
skal det kontrolleres, at
den nye slange ikke
bukkes nedenunder,
når tørretumbleren
skubbes på plads.
8 . Ti l s l u t d e n n y e
afløbsslange til
spildevandsrøret..
9. Tilslut til lysnettet.
Advarsel: Hvis
produktet har været
vendt til andre plien
kan nå at løbe tilbage i
kompressoren. Hvis
dette ikke overholdes,
106 DA
FORBEREDELSE AF ILÆGNING AF TØJ
Før tørretumbleren anvendes første gang:
Ⴠ Læs venligst denne instruktionsbog grundigt.
Ⴠ Fjern alle genstande som er lagt ind I tromlen.
Ⴠ Aftør tromlens inderside og låge med en fugtig klud
for at fjerne eventuelt støv, som har sat sig under
transporten.
Klargøring Af Tøj
Maksimal tørrevægt
Bomuld
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Syntetiske
stoffer
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Sorter Tøjet, Der Skal Lægges I, Som Følger:
Ⴠ Efter vaskemærker
De findes i kraven eller på en indvendig søm:
Du skal sikre, at det vasketøj, du skal til at tørre,
egner sig til tørring i en tørretumbler, som vist på
vaskemærker på hver genstand.
Kontroller at alle lukninger er lukkede, og at
lommerne er tomme. Vend vrangen ud på
genstandene. Læg tøjet løst i tromlen for at sikre, at
det ikke filtrer sig sammen..
Egnet til tørring i tumbler.
. . Tørring i tumbler ved høj temperatur.
.
Må ikke tørres I tørretumbler:
Kun tørring i tumbler ved lav
temperatur.
Må ikke tørres i tørretumbler.
Uld, silke, sarte stoffer, nylonstrømper, sart broderi,
stof med metaldekoration, beklædningsgenstande
med PVC eller læderkanter, gummisko,
pladskrævende genstande, som f.eks. soveposer,
osv.
VIGTIGT: Tør ikke genstande som er
behandlet med kemisk rensevæske eller
gummitøj (fare for brand eller eksplosion).
I løbet af de sidste ca. 15 minutter tørres tøjet
altid i nedkølet luft.
Tromlen må ikke overfyldes, større, våde
ting, kan overstige den maksimalt tilladte vægt
(f.eks.: soveposer og dyner).
Hvis der ikke findes noget vaskemærke, må det
betragtes som uegnet til tørretumbling.
Ⴠ Efter antal og tykkelse
Når det tøj, der skal lægges i, overstiger
tørretumblerens kapacitet, skal tøjet adskilles i
overensstemmelse med tykkelse (f.eks.
håndklæder fra tyndt undertøj).
Ⴠ Efter stoftype
Bomuld/linned: Håndklæder, bomuldsjersey,
sengelinned og duge.
Syntetiske stof: Skjortebluser, skjorter, overalls,
osv., fremstillet af polyester eller polyamid samt
efter bomulds/syntetiske blandinger.
Ⴠ Efter tørringsniveau
Sorter tøjet i: Strygetørt, Skabstørt, osv. For sarte
genstande tryk på knappen
for at vælge lav
tørretemperatur.
Energibesparelse
Læg kun vasketøj i tørretumbleren som er
blevet grundigt vredet eller centrifugeret. Jo
mere tørt vasketøj er, jo kortere vil tørretiden
være og derved spare elektricitet.
ALTID
Ⴠ Prøv altid at tørre vasketøj så meget vasketøj
som maskinen tillader, dette sparer både tid og
elektricitet.
Ⴠ Det skal altid kontrolleres, at filtret er rent før
hver tørrecyklus.
ALDRIG
Ⴠ Den maksimale vægt må aldrig overskrides,
dette vil spilde tid og elektricitet.
Ⴠ Læg aldrig drivvåde genstande I
tørretumbleren, dette kan beskadige apparatet.
107 DA
KNAPPER OG INDIKATORER
Filterplejeindikator
Displayet
Tidsindstillings
knap
Forsinket
start-knap
Knap for
akryl/syntetisk
Tøm vand
indikator
Start/Pauseknap
Programvælger
Antikrølknap
Kontrolpanel Og Indikatorlys
Drejeknap: Du kan dreje knappen i begge retninger for at vælge det ønskede program.
Tidsvalg
: Tilpasning af tørretiden på det valgte program; denne mulighed er kun gældende
for visse programmer.
Forsinket start
: Udsættelse af starten på tørreprogram og til at tørre tøjet, på tidspunkter,
hvor elektriciteten koster mindre (se venligst beskrivelse i det pågældende afsnit).
Satre tekstiler : Når denne funktion vælges, vil denne indikator
slukke og et nyt
vil vises;
med denne specielle tørrefunktion, er det muligt at tørre tøj ved lavere temperaturer og dermed
yde den bedste beskyttelse til dit sarte tøj.
Antikrøl
: Vælg anti-krøl-funktionen til sidst i tørreprogrammet. Tromlen vil blive ved med at
rotere regelmæssigt for at opfriske vasketøjet og forhindre krøl.
Cool down
: Denne indikator tændes i den sidste del af tørreprogrammet, når cool down
påbegyndes.
Start/Pause
: For at starte det valgte program eller pause programmet.
Automatiske programmer: Alt efter hvilklet program der ønskes, vil forskellige indikatorer lyse
(se venligst programoversigten); ECO indikator , tændes, når du vælger.
Filterpleje : Lyser, når filter skal renses. Gør venligst dette.
Fyldt vandtank
: Lyser, når vandtanken er fuld. Tøm venligst med det samme.
VALG AF PROGRAM
Denne maskine er udstyret med det specielle Sensor Dry, som hjælper dig med vælge det rette
program ved at vælge, hvor tørt du ønsker dit tøj skal være. I tilfælde af små mængder og for-tørret tøj,
vælg venligst et Timerprogram og vælg programmet for "Sarte tekstiler", for at sænke temperaturen i
tromlen. Hvis sensoren ikke opfanger tekstiler i maskinen, vil denne tørretumbler være i funktion i 10
minutter, hvorefter den vil påbegynde cool down-fasen. Hvis mængden er for stor eller for våd, vil
denne maskine automatisk være i funktion i 3 timer og derefter påbegynde col down-fasen.
Ved afslutning af hvert program vil der altid forekomme en cool down-fase: Kold luft opfrisker tøjet i ca.
15 minutter.
Denne maskines uld-tørrecyklus er blevet godkendt af The Woolmark Company til
tørring af maskinvaskbare uldprodukter, forudsat at produkterne vaskes og tørres
i henhold til instrukserne på vaskemærket og instrukserne fra producenten af
denne vaskemaskine. .M1530
I Storbritannien, Irland, Hong Kong og Indien er Woolmark varemærket et
certificeringsvaremærke.
108 DA
VALG AF PROGRAM
Program
Ideelt Til
Perfect Home
Tøj, du ønsker helt tørt, f.eks. håndklæder, badekåber, duge eller lagner.
Tid: ca. 3 timer.
Skabstørt
Tøj, du ønsker at lægge sammen og opbevare uden strygning, f.eks.
bluser af blandingstekstiler, sokker, babytøj. Tid: ca. 2 timer og 45 minutter.
Strygefrit - tørt
Tøj, der ikke behøver strygning, men kan hænges på bøjle efter tørring.
Tid: ca. 2 timer og 30 minutter.
Strygetørt
Antikrøl
Efterlader tøjet let fugtigt, så strygningen gøres lettere. Tid: ca. 1 time og
50 minutter.
Tøj, du ønsker at opfriske. Godt program til tøj, der skal stryges, er blevet
tøret udendørs eller på en radiator. Dette program har en særlig antikrølfunktion, der opbløder fibrene og gør strygning lettere. Tid: 9 minutter + 3
minutters cool down.
Uld-opfrisk
Uld tøj: Dette program kan tørre op til 1 kg uldtøj (svarende til 3
sweatshirts)Det anbefales at vende vrangen ud på alt tøjet inden
tørring.Tiden kan varierer ud fra størrelse og tykkelse på tøjet og ud
fra den valgte centrifugeringshastighed under vask.Efter endt
tørring, er tøjet klar til brug. Dog kan der stadig være lidt fugt tilbage i
tykke syninger: det anbefales at lufttørre hvis dette er tilfældet.Det
anbefales at tage tøjet ud, lige efter programmet er slut.OBS!: Filtret
uld er uigenkaldeligt; Tør derfor kun tøj med symbolet (symbol "ok
tumble"); Dette program er ikke beregnet til akryl tøj.
Mix & Dry
Til blandede tekstiler, bomuld og syntetisk: Spar tid og undgå at opdele
disse tekstiler og tørre dem på to forskellige programmer. Tid: ca. 2 timer
(maks. 4 kg.).
Skjorteprogram
Rapid 40 Min.
Tid
Jeans
Til tørring af skjorter af både bomuld og syntetiske tekstiler. Tid: ca. 1 time for
2 kg. syntetiske skjorter (ca. 10 skjorter); 1 time og 20 minutter for 3 kg.
Bolumdsskjorter (ca. 10 skjorter).
Få tørt, opfrisket tøj, der er klar til brug på kun 40 minutter. Sensor-systemet
holder styr på temperaturen, så du altid opnår det bedste resultat. Maks. 2
kg.
Du kan vælge tørre tid, fra 30-180 minutter. Hvis du vælger "20 min", vælger
du et "koldt program", ideelt til at opfriske tøjet eller til at fjerne eventuel lugt.
Til tørring af op til 4 kg. jeans/jeansstof. Programmet varer ca. 2 timer, men
tidsindstillingen kan ændres alt efter mængde og omdrejningshastighed.
Jeans-programmet kan kun benyttes til tekstiler af 100 % bomuld, vær
venlig ikke at blande farvede tekstiler, eller tørre jeans med broderier eller
accessories.
109 DA
LÅGE OG FILTER
Slik rengjør du kondensatorfilteret
Træk i håndtaget for at åbne lågen.
For at genstarte tørretumbleren, luk lågen og
tryk på.
1.Fjern sparkepladen. .
WARNING! When the tumble dryer is in use
the drum and door may be VERY HOT. Never
stop a tumble dryer before the end of the drying
cycle unless all items are quickly removed and
spread out so that the heat is dissipated.
Filter
VIGTIGT: For at bevare tørretumblerens
effektivitet skal det kontrolleres, at fnugfiltret er
rent før hver tørrecyklus.
1. Træk filtret opad.
2 . D r e j d e t o
låsehåndtag mod uret,
og tag frontdækslet af.
3. Fjern forsigtigt
filterrammen, og
rengør filteret for støv
og fnug med en klud.
Der må ikke benyttes
vand til at rengøre
filteret.
2. Åbn filtret som vist.
4. Fjern forsigtigt
svampen fra dens
placering, og vask den i
rindende vand.Drej
den rundt imens, så
støv og fnug fjernes.
3.Fjern forsigtigt
bomuldsfibrene med
en blød børste eller
fingerspidserne.
4.Smæk filtret sammen
og skub det på plads.
6. Sæt frontdækslet på
igen. Sørg for, at det
vender den rigtige vej
(se på pilen). Skub det
ordentligt på plads. Lås
de to håndtag ved at
dreje dem med uret.
Filterplejeindikator
Lyser når filtret
behøver rengøring.
Hvis vasketøjet ikke
tørrer, skal det kontrolleres, at filtret ikke er
tilstoppet.
7. Sæt sparkepladen
på igen.
BRUG IKKE VAND TIL RENGØRING AF FILTERET
IKKE BRUK VANN FOR Å RENGJØRE
FILTERET.
110 DA
VANDBEHOLDER
Det vand, der fjernes fra vasketøjet under
tørringen, amles i en beholder ved
tørretumblerens bund. Når beholderen er fuld,
lyser indikatoren
på kontrolpanelet, og
beholderen SKAL tømmes. Vi anbefaler dog, at
beholderen tømmes efter hver tørring.
BEMÆRK: Der samles kun meget lidt vand I
forbindelse med en ny maskines første
tørringer, da en indvendig beholder fyldes først.
Sådan Aftages Beholderen
1.T r æ k f o r s i g t i g t
vandbeholderen ud ved
at holde i håndtaget.
Når beholderen er
fyldt, vil vandbeholderen veje ca. 6
kg.
2.Tip vandbeholderen
for at tømme vandet ud
gennem mundstykket.
Når beholderen er tom,
sæt da vandbeholderen tilbage på
plads som vist; sæt
bunden af beholderen
på plads som vist, og
tryk derefter forsigtigt
toppen på plads.
3.Tryk på
knappen
for at genstarte
tørreprocessen.
NOTE: Hvis du har et
afløb tæt ved
tørretumbleren, kan du
benytte afløbs-udstyret
til at skabe permanent
afløb for det vand, der
samles i tørret u m b l e r e n s
v a n d b e h o l d e r. D e t
betyder, at det ikke vil
1
være nødvendigt at
t ø m m e v a n d beholderen.
ADVARSEL! Hvis du åbner lågen mens tørretumbleren er i gang og før afkølingsprocessen er fuldendt, kan håndtaget være
varmt. Vær derfor ekstra forsigtig, hvis du
forsøger at tømme vandbeholderen midt i en tørreproces.
BETJENING
1. Åbn døren, og fyld tromlen med vasketøj.
Forvis dig om, at tøjet ikke forhindrer lukning
af lågen.
2. Luk lågen forsigtigt ved at skubbe langsomt
på den, indtil du hører den lukke med et klik.
3. Drej programvælgeren for at vælge det
ønskede tørreprogram (se programvejledningen).
4. Hvis du tørrer akryl, syntetiske eller sarte
stoffer, skal du trykke på knappen
for at
skrue ned for varmen.
Indikatoren tændes, når maskinen er indstillet
til mindre varme. Hvis du ønsker at fravælge
denne funktion de første få minutter af
programmet, skal du trykke
på knappen og
herefter nulstille maskinen for at ændre
indstillingen.
5. Tryk på
knappen. Tørretumbleren
starter automatisk, og indikatoren oven over
knappen vil hele tiden være tændt.
6. Hvis du åbner lågen under programmet for
at tjekke vasketøjet, er det nødvendigt at
trykke
på knappen for at fortsætte
tørringen, når lågen er lukket igen.
7. Når cyklussen nærmer sig sin afslutning,
går maskinen ind i nedkølingsfasen, og tøjet
bliver tørretumblet i nedkølet luft, så
vasketøjet afkøles.
8. Når programmet er færdigt, viser
indikatoren SLUT sig I LED-displayet.
9. Når cyklussen er færdig, roterer tromlen
med mellemrum for at undgå, at tøjet krøller.
Den fortsætter hermed, indtil der slukkes for
maskinen, eller lågen åbnes.
111 DA
Åbn ikke lågen, mens de automatiske
programmer kører, så du får en god tørring.
BETJENING
Forsinket start
Funktionen for udskudt
start giver brugeren mulighed for at udskyde start af tørrecyklus med 1
til 24 timer.
Når funktionen vælges, vises en forsinkelse på 1 time i displayet. Efterfølgende tryk på knappen
udskyder forsinkelsen yderligere i intervaller af 1 time.
Du starter programmet ved at trykke på
. Det betyder, at tørrecyklussen er afsluttet, når det
angivne tidsrum er gået. Indikatoren blinker for at angive, at der er valgt udskudt start.
Annullering Og Genindstilling Af Program
Du kan annullere et program ved at trykke på knappen
i tre sekunder. I displayet TIME
CONTROL blinker tidspunktet 0:00 for at angive, at det er blevet nulstillet.
RENGØRING OG LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE
Cleaning the Dryer
Tørrevejledning
Ⴠ Rens filtret og tøm vandbeholderen efter hver
tørringscyklus.
Ⴠ Rengør filtrene jævnligt.
Ⴠ Efter hver anvendelsesperiode aftº rres
tromlens inderside og lågen efterlades åben i et
stykke tid, så den kan tørre vedluftcir-kulation.
Ⴠ Aftø r maskinens yderside og lågen med en
blød klud.
Ⴠ BRUG IKKE skuresvampe eller slibende
rengøringsmidler.
Ⴠ Hvis du vil undgå, at lågen sætter sig fast eller,
at der samler sig fnug, skal du rengøre
indersiden af lågen og pakningen med en fugtig
klud efter hver tørrecyklus.
Standardcyklus STRYGEFRIT - TØRT (
) er
den mest energieffektive og bedst egnet til tørring
af normalt, vådt bomuldsvasketøj.
Tabellen på sidste side viser ca. tider og
energiforbrug på de vigtigste tørre programmer.
Effektforbrug i stand by-tilstand
0,20 W
Effektforbrug i slukket tilstand
0,75 W
Oplysninger til Testlaboratorium
EN 61121 Program
-Tørt Bomuld
-Tørt Bomuld Til Jern
-Sarte Stoffer
ADVARSEL! Tromlen, lågen og tøjet
kanvære meget varmt.
VIGTIGT Sluk altid for og tag stikket ud af
kontakten før apparatet rengøres.
For elektriske data se klassificeringsetik
etten på tørretumblerens forside (med lågen
åben).
112 DA
Program til at bruge
-Strygefrit-tørt
-Strygetørt
- Strygefrit-tørt+Syntetisk
Tekniske Specifikationer
Tromlekapacitet
Maksimal vægt
Højde
Bredde
Dybde
Energietiketbånd
115
se energimærke
85 cm
60 cm
60 cm
se energimærke
FEJLFINDING
Hvad Kan Det Skyldes At...
Fejl du selv kan afhjælpe
Før du ringer til GIAS Service for teknisk råd,
beder vi dig tjekke følgende. Du vil få en
regning, hvis maskinen fungerer som den skal,
er blevet installeret ukorrekt eller er blevet
misbrugt. Har du tjekket det du skal og varer
problemet ved, skal du ringe til GIAS Service,
som forhåbentligt kan hjælpe dig over
telefonen.
Sluttiden kan ændre sig under tørringen.
Sluttiden tjekkes konstant under tørringen
og vises estimeret. Tiden i displayet kan
ændre sig op og ned, det er helt normalt.
Tørretiden er for lang/tøjet er ikke tørt
nok....
Ⴠ Har du valgt den korrekte tørretid/det
korrekte program?
Ⴠ Var tøjet for vådt? Var tøjet blevet vredet
grundigt eller centrifugeret?
Ⴠ Trænger filtret til at blive renset?
Ⴠ Trænger kondensatoren til at blive rengjort?
Ⴠ Er der for meget tøj i tørretumbleren?
Ⴠ Er indløb, udløb og tørretumblerens bund fri
for tilstopninger?
Ⴠ Var der valgt
i en tidligere tørrecyklus?
Tørretumbleren fungerer ikke...
● Findes der en elektricitetsforsyning der virker
til tørretumbleren?
Kontroller det ved at anvende et andet
apparat, som f.eks. en bordlampe.
Ⴠ Er stikket korrekt forbundet til lysnettet?
● Er der strømsvigt?
●Er sikringen sprunget?
● Er lågen helt lukket?
● Er der tændt for tørretumbleren, både ved
lysnettet og ved maskinen?
● Er der valgt tørretid eller program?
● Er der tændt for maskinen igen efter lågen
har været åbnet?
● Er tørretumbleren standset, fordi
vandbakken er fuld og skal tømmes?
Tørretumbleren larmer for meget....
Ⴠ Sluk for tørretumbleren og kontakt GIAS
Service.
Indikatoren er tændt…
Ⴠ Trænger filtret til at blive renset?
Ⴠ Trænger kondensatoren til at blive rengjort?
Indikatoren er tændt…
Ⴠ Skal vandbeholderen tømmes?
SERVICE
Hvis der stadig er et problem med din
tørretumbler efter hele den anbefalede kontrol
er udført, bedes du ringe til GIAS Service for
rådgivning. De vil måske kunne hjælpe dig
over telefonen eller arrangere aftale om
besøg af en tekniker I henhold til din garantis
bestemmelser. Der kan imidlertid opkræves et
gebyr, hvis følgende finder anvendelse på din
maskine:
Ⴠ Det konstateres, at den fungerer.
Ⴠ Er ikke blevet installeret i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Ⴠ Er blevet anvendt forkert.
Reservedele
Der må kun bruges originale reservedele
direkte fra GIAS Service.
GIAS Service
For service eller reparation, ring til din lokale
GIAS servicetekniker.
Fabrikanten fralægger sig alt ansvar i
tilfælde af trykfejl i denne instruktionsbog.
Fabrikanten forbeholder sig også retten til at
foretage passende ændringer i deres
produkt uden at ændre ved dets
væsentligste karakteristika.
113 DA
Sikkerhetspåminnelser
Avløpsslange: Monteringsveiledning
Gjøre klart tøyet
Kontrollpanel og indikatorlamper
Velge program
Dør og filter
Vannbeholder
Drift
Rengjøring og rutinemessig vedlikehold
Feilsøking
Kundeservice
115
120
121
122
123
124
125
126
126
127
127
Ved
symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse
og miljøkravene i lovverket for dette produktet.
Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye og bruk maskinen i henhold til dem. Dette heftet gir
deg viktige retningslinjer for sikker bruk, installasjon, vedlikehold samt noen råd for å få optimale
resultater når du bruker maskinen.
Oppbevar all dokumentasjon på et trygt sted som referanse eller for eventuelle fremtidige eiere.
Vennligst kontroller at følgende artikler fulgte
med maskinen ved levering:
•Instruksjonsbok
•Garantikort
•Energimerke
114 NO
Kontroller at det ikke har oppstått skader
på maskinen under transport. Hvis det har
skjedd, ta kontakt med GIAS for service.Hvis
ovenstående advarsel ikke følges, kan det
sette maskinens sikkerhet I fare. Det kan bli
krevd betaling for service hvis problemet med
maskinen skyldes feil bruk.
SIKKERHETSPÅMINNELSER
Bruk
•Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk
av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn skal ikke leke
med produktet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har
tilsyn.
• ADVARSEL Feil bruk av en tørketrommel kan føre til brannfare.
•Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk
som:
- Personalkjøkken i butikker,
- på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdshus;
- Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
-"Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre
enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter
eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk.
Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette
kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens
garanti.
Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk
(selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke
aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov.
• Denne maskinen er kun beregnet til bruk i hjemmet dvs til å tº rke
husholdningstekstiler og klær.
• Denne maskinen skal bare brukes til dens opprinnelige formål slik det
er beskrevet i denne håndboken. Sørg for at du har forstått
instruksjonene for installasjon og bruk før du tar i bruk maskinen.
• Ikke berør maskinen hvis du er våt eller fuktig på hender eller føtter.
• Ikke len deg på dø ren når du fyller maskinen med tø y, og bruk heller
ikke døren til å løfte eller flytte maskinen.
•GIkkeGlaGbarnGlekeGmedGmaskinenGellerGdensGkontrollerU•GADVARSEL
IkkeGbrukGproduktetGhvisGlofilteretGikkeGerGpåGplassGellerGerGskadetbGdet kan
føre til at loen antennes.
115 NO
• ADVARSEL På steder hvor symbolet for varm overflate
vises, kan
temperaturen stige til over 60 ºC under bruken av tørketrommelen.
• Ta ut støpselet fra stikkontakten for strømtilførsel. Ta alltid ut støpselet
før rengjøring av enheten.
• Avslutt bruken av maskinen hvis det virker som den har defekter.
• Tø ytrevler og lo må ikke få samle seg på gulvet rundt eller under
maskinen.
•Trommelen inne i maskinen kan bli svæ rt varm. La alltid tø
rketrommelen fullføre avkjølingsperioden før du tar ut tøyet.
•Den siste delen av tørketrommelsyklusen foregår uten varme
(nedkjølingssyklus) for å sørge for at plaggene forblir på en temperatur
som ikke er skadelig for dem.
•Tørketrommelen må ikke brukes hvis du har vasket med
industrikjemikalier.
•ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før en tørkesyklus er ferdig
dersom du ikke fjerner og sprer alle plaggene slik at varmen forsvinner.
•Maksimal tørkevekt på klesmengde: se energimerking.
Installasjon
•Ikke bruk adaptere, flere kontakter og/eller skjøteledninger.
•Installer aldri tørketrommelen slik at den er i kontakt med forheng eller
gardiner, og kontroller at ting ikke kan falle ned eller samler seg bak
maskinen.
•Maskinen må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en
dør med hengsler på motsatt side av døren i forhold til tørketrommelens
dør.
Viktig:Sørg for at tørketrommelen er i oppreist stilling under transport. Hvis det er nødvendig,
kan du snu den på siden som vist;
Forsiktig:Hvis produktet står på feil side, vent minst 4 timer før du slår på maskinen slik at oljen
kan strømme tilbake inn i kompressoren.Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i skader på
kompressoren.
116 NO
Tøyet
• Legg ikke uvasket, tørt tøy I tørketrommelen.
• ADVARSEL IKKE legg tø y som har blitt behandlet med væ sker for tø
rrensing I tørketrommelen.
•ADVARSEL Skumgummimateriale kan, under visse omstendigheter,
antennes av seg selv når det blir oppvarmet. Gjenstander slik som
skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, artikler med gummi
på baksiden og klær og puter utstyrt med skumgummiputer MÅ IKKE tørkes i
tørketrommelen.
• Se alltid på vaskeetikettene for informasjon om tø yet er egnet for tø
rking I tørketrommel.
•G Tþ yetG bþ rG sentrifugeresG ellerG vrisG grundigG fþ rG detG plasseresG iG tþ
rketrommelenUGTþy som er dryppvått, bør IKKE legges i tørketrommelen.
• Lightere og fyrstikker må ikke bli liggende i lommer på klærne som skal
tørkes, og bruk ALDRI brennbare væsker i nærheten av maskinen.
• Glassfiberstoff må ALDRI legges i tø rketrommelen. Det kan oppstå
hudirritasjoner hvis andre tekstiler blir forurenset med glassfibrer.
• Tø y som er tilsmusset med matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin,
flekkfjerningsmidler, terpentin, voks eller voksfjernere, bør vaskes i
varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i
tørketrommelen.
• Tø ymyknere eller lignende produkter bø r brukes i henhold til
instruksjonene for produktet.
117 NO
VENTILASJON
Det må være tilstrekkelig ventilasjon I rommet der tørketrommelen er
plassert, slik at du hindrer at gasser fra annet utstyr som bruker
brennstoff, inkludert åpne ildsteder, trekkes inn i rommet når
tørketrommelen er I bruk.
•Det må være et mellomrom på minst 12 mm mellom maskinen og
hindringer. Innløp og utløp må holdes fritt for hindringer. For å sørge for
ordentlig ventilering må plassen mellom bunnen av maskinen og gulvet
ikke tildekkes.
• Utløpsluften må ikke slippes ut I luftekanaler som brukes til eksosdamp
fra apparater som brenner gass eller andre brennstoff.
•Kontroller lofilteret regelmessig etter bruk og rengjør det ved behov.
• Kontroller lofilteret etter bruk av maskinen, og rengjør det om
nødvendig.
• Kontroller at ting aldri kan falle ned eller samle seg bak
tørketrommelen, ettersom det kan føre til blokkering av luftinntak og utløp.
• Installer ALDRI tø rketrommelen slik at den er i kontakt med forheng
eller gardiner.
•Dersom tørketrommelen står oppå en vaskemaskin må det brukes et
passende stablingssett, i henhold til den følgende konfigurasjonen.
-Stablesett Mod 35100019: for minstedybde på vaskemaskin : 49 cm
-Stablesett Mod 35900120:for minstedybde på vaskemaskin : 51 cm
Du må bruke ett av stablesettene over. De kan fås fra våre
reservedeltjenester. Instruksene for montering og alle andre vedlegg for
festing følger med stablepakken
Air Outlets in the Base
Ikke installer dette produktet i et rom med
lav temperatur, eller i et rom hvor det er risiko
for frost. Det er ikke sikkert produktet vil
fungere skikkelig ved temperaturer rundt
frysepunktet: det er en risiko for skade
dersom vannet fryser i hydraulikkkretsen
(ventiler, slanger, pumper).
Romtemperaturen må være på mellom +2°C
og +35°C for å sikre best mulig produktytelse.
Vær oppmerksom på at ved bruk av produktet
ved lav temperatur (mellom +2°C og +15°C)
kan det oppstå kondens og vanndråper på
06 ENgulvet.
118 NO
Miljømessige hensyn
Ⴠ All emballasje som er brukt til maskinen, er
miljøvennlig og gjenvinnbar. Vennligst deponer
emballasjen på en forsvarlig og miljøvennlig
måte. Lokale myndigheter vil kunne gi deg
informasjon om gjeldende regler for deponering
av avfall.
Ⴠ Tenk på sikkerheten når du kasserer en
gammel tørketrommel. Koble derfor fra
maskinens strømledning, klipp over
strømledningen og ødelegg den sammen med
kontakten. For å hindre at barn kan bli
innestengt i maskinen må du ødelegge
dørhengslene eller dørlåsen.
EU Directiv 2012/19/EU
Elektriske Krav
Tørketromler er konstruert for bruk med en
spenning på 220-240 V, 50 Hz enfaset.
Kontroller at tilførselskretsen har kapasitet
for minst 6 A.
Elektrisitet kan være svært farlig.
Denne maskinen må kobles til jord.
Stikkontakten og støpselet på maskinens
strømledning må være av samme type.
Ikke bruk flere adaptere og/eller
skjøteledninger.
Støpselet må være tilgjengelig for
frakobling etter at maskinen er installert.
Dette produktet er merket i samsvar med
det europeiske 2012/19/EU-direktivet om
avfallshåndtering for elektriske og
elektroniske produkter («Avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)
Det kan bli krevd betaling for service hvis
problemet med maskinen skyldes feil
installasjon.
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan skape
negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende komponenter (som kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å
sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt
essensielt å følge noen grunnleggende regler:
Hvis maskinens strømkabel er skadet, må
den skiftes ut med en spesialkabel som BARE
leveres fra reservedelsservic e. Kabelen må
installeres av en kyndig person.
Ikke koble til og slå på maskinen før
installasjonen er ferdig. For din egen sikkerhet
må tørketrommelen installeres riktig. Hvis du er
i tvil om installasjonen, ring GIAS Service for å få
råd.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av
registrerte firmaer. I mange land finnes det
hjemmehenting for store artikler med avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres til
forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er
forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis,
så lenge apparatet er av lik type og har samme
funksjoner som det leverte utstyret.
GIAS Service
Ⴠ For å sikre at maskinen skal fungere sikkert og
effektivt anbefaler vi at eventuell service eller
reparasjon bare utføres av en autorisert GIAS
servicetekniker.
Hvis maskinen ikke fungerer ordentlig eller
er defekt, slå den av og ta støpselet ut av
stikkontakten. Kontakt GIAS Service for
eventuelle reparasjoner.
Justere Føttene
Når maskinen er
plassert der den skal
stå, bør føttene
justeres for å sikre at
maskinen står plant.
119 NO
AVLØPSSLANGE: MONTERINGSANVISNING
For å unngå å tømme vannbeholderen etter
hver tørkesyklus kan vannet slippes direkte til et
avløpsdreneringsrør (samme
dreneringssystem som for
husholdningsvasker). Water Bye-lovene forbyr
tilkobling til et overflatevannavløp.
Dreneringsrøret for avløpsvann skal plasseres
ved siden av tørketrommelen.
Settet består av 1 slange og 1 gjengetapp.
A D VA R S E L ! S l å a v o g f j e r n
tørketrommelpluggen fra strømtilførselen før du
utfører noe arbeid.
Monter Slangen Som Følger:
1. Vipp maskinen sakte
mot høyre side.
2. Avfallsvannrøret
ligger på høyre side av
maskinen (se bildet).
En grå slange kobles til
broen på venstre side
2. Avfallsvannrøret
ligger på høyre side av
maskinen (se bildet).
En grå slange kobles til
broen på venstre side
av maskinen. Ved hjelp
av tang fjerner du
rørets festeklemme fra
broen.
4. Fest den svarte
slangen fra settet (ved
h j e l p
a v
koblingsstykket og
rørklemmene som
følger med) til slangen
som er fjernet fra
broforbindelsen.
5 .
S e t t
p å
gjengetappen som er i
settet for å lukke den
gjenværende slangen
6. Når maskinen er på
plass, kontroller
bunnen og sjekk at den
nye slangen ikke får en
k n e k k
n å r
tørketrommelen
skyves på plass.
7. Koble den nye
avløpsslangen til
avløpsdreneringsrøret
8 . K o b l e t i l
s t r ø m n e t t e t s
strømtilførsel.
Forsiktig:Hvis
produktet står på feil
side, vent minst 4 timer
før du slår på maskinen
slik at oljen kan
strømme tilbake inn i
kompressoren. Hvis
ikke kan
3. Trekk slangen av
broforbindelsen.
120 NO
GJØRE KLART TØYET
Maksimal Tørkevekt
Før du bruker tørketrommelen for første gang:
Ⴠ Les instruksjonene i denne håndboken nøye.
ჀFjern alle objekter som er pakket inne I trommelen.
● Tørk innsiden av trommelen og døren med en
fuktig klut slik at du fjerner eventuelt støv og smuss
som har samlet seg under transporten.
Sjekk Av Tøyet Før Tørking
De siste 15 minuttene (ca.) tromles alltid tøyet
med kaldluft.
Ikke legg for mye tøy I trommelen. Store
artikler kan overskride den største tillatte
tøymengden når de er våte (f.eks. soveposer,
dyner).
Energisparing
Legg kun tøy som er grundig vridd eller
sentrifugert, i tørketrommelen. Jo tørrere det
vaskede tøyet er, desto kortere blir tørketiden,
og dermed spares det strøm.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Sortering Av Tøyet:
Egnet for tørking i tørketrommel.
Ikke Bruk Tørketrommel:
VIKTIG: Ikke tørk artikler som er behandlet
med væske for tørrensing eller klær av gummi
(fare for brann eller eksplosjon).
Max.
Synthetics
Ⴠ Etter vedlikeholdssymbolene
Disse finner du på kragen eller den innvendige
sømmen:
Kontroller at tøyet som skal tørkes, er egnet for
tørking i tørketrommel. Sjekk vedlikeholdssymbolene på tøyet.
Kontroller at alle hemper er festet og at lommene er
tomme. Vreng tøyet hvis aktuelt. Plasser tøyet løst i
trommelen slik at plaggene ikke tvinnes inn i
hverandre.
Ulltøy, silke, ømfintlige stoffer, nylonstrømper, fine
broderier, stoff med metallpynt, tøy med PVC- eller
lærbeslag, joggesko, store artikler som soveposer
osv.
Bomullstøy
..
Tørking i tørketrommel ved høy
temperatur.
.
Tørking i tørketrommel bare ved lav
temperatur.
Må ikke tørkes I tørketrommel.
Hvis tøyet ikke har en vedlikeholdslapp, må man
anta at det ikke er egnet for tørking i
tørketrommel.
Ⴠ Etter mengde og tykkelse
Når tøymengden er større enn kapasiteten til
tørketrommelen, skill tøyet etter tykkelse (f.eks.
håndklær fra tynt undertøy).
Ⴠ Etter type stoff
Bomull/lin: Håndklær, jerseystoff, sengetøy og
duker.
Syntetiske stoffer: Bluser, skjorter, overaller osv.
som er laget av polyester eller polyamid, samt
tøy som består av en blanding av bomull og
syntetiske stoffer.
Ⴠ Etter tørkenivå
Sorter etter: stryketørt, skaptørt osv. Ved tørking
av ømfintlige artikler trykker du på knappen
for
å velge en lav tørketemperatur.
ALLTID
Ⴠ Prøv å tørke den maksimale vekten med tøy,
ettersom dette vil spare tid og strøm.
Ⴠ Kontroller at filteret er rent før en tørkesyklus
startes.
ALDRI
Ⴠ Overskrid ikke den maksimale vekten. Det er
sløsing med tid og strøm.
Ⴠ Ikke legg dryppvått tøy I tørketrommelen. Det
kan føre til skader på maskinen.
121 NO
KONTROLLPANEL OG INDIKATORLAMPER
Rengjøring av filter
indikator
Display
Tast for
tidsvalg
Forsinket
start-tast
Akryl/syntettast
Tømming av
Vannbeholder indikator
Start/Pause
Tast
Programvelger
Antikrølltast
Bryter: Kan vris i begge retninger ved valg av program.
Tidsinnstilling
: Med denne kan du endre tørketiden til et program. Fungerer bare med noen
programmer.
Forsinket start
: Med denne kan du utsette starten på tørkesyklusen og tørke tøyet når
strømprisene er lave (se eget avsnitt).
Ømfintlig tøy : Når denne funksjonen velges, slår indikatorlampen
seg av og denne slår seg
på. Tørketemperaturen
reduseres for å beskytte ømfintlig tøy når denne spesialfunksjonen
brukes.
Antikrøll
: Velg denne når antikrøllfunksjonen skal kjøres etter avsluttet tørkesyklus.
Trommelen fortsetter å rotere med jevne intervaller for å hindre at tøyet krøller seg.
Avkjøling
: Denne indikatorlampen slår seg på i siste avkjølingsfase av tørkesyklusen.
Start/pause : Med denne kan du starte det valgte programmet eller sette det på pause.
Automatiske programmer : Ulike indikatorlamper lyser avhengig av hvilket program som er valgt
(se programoversikten); ECO-indikatorlampen
tennes når du velger.
Rengjøring av filter
: Når denne indikatorlampen lyser, må filtrene rengjøres.
Full vannbeholder
: Når denne indikatorlampen lyser, må vannbeholderen tømmes.
VELGE PROGRAM
Denne trommelen her en spesiell sensortørkefunksjon som forenkler programvalget ved at du
velger tørkegraden. Hvis tøymengden er liten eller tøyet er forhåndstørket, bruker du et
tidsvalgprogram og trykker inn knappen "Ømfintlig tøy" for å redusere temperaturen i trommelen.
Hvis sensoren ikke registrerer at det er tøy i trommelen, går tørketrommelen bare i ti minutter før
avkjølingsperioden starter.Hvis du har lagt i for mye tøy eller tøyet er for vått, går tørketrommelen
automatisk i tre timer før avkjølingsperioden starter.
Det er alltid en avkjølingsperiode på slutten av et program. Dette er en avkjølingsperiode hvor
tøyet "luftes" i cirka 15 minutter.
Tørkesyklusen for ull for denne maskinen er godkjent av The Woolmark Company
for tørking av maskinvaskbare ullprodukter, så lenge som produktene vaskes og
tørkes i henhold til vaskeanvisningen på plagget og bruksanvisningen fra denne
tørketrommelens produsent. .M1530
I Storbritannia, Eire, Hong Kong og India er Woolmarks varemerke et sertifisert
varemerke
122 NO
VELGE PROGRAM
PROGRAM
Lämpligt För
Perfect Home
Kläder som ska vara helt torra, t.ex. handdukar, morgonrockar, dukar eller
lakan. Tid: cirka 3 timmar.
Garderobstorrt
Kläder som ska vikas och läggas undan utan strykning, t.ex. skjortor i
blandmaterial, strumpor och barnkläder. Tid: cirka 2 timmar och 45
minuter.
Hengetørt
Kläder som inte behöver strykas utan kan hängas direkt efter torkcykeln.
Tid: cirka 2 timmar och 30 minuter.
Stryktorrt
Lätt torkning som underlättar strykningen. Tid: cirka 1 timme och 50
minuter.
Antikrøll
För kläder som bara behöver fräschas upp. Passar för textilier som har
legat i väntan på att strykas eller som har torkats utanför torktumlaren eller
vid en värmekälla. Programmet har en speciell funktion för skrynkelfritt
som löser upp skrynklorna och gör materialet lättare att stryka. Tid: 9 min +
3 min avsvalning.
Uppfräschning av ylle
ullklær: programmet kan brukes til å tørke opptil 1 kg klesvask (tilsv.
3 gensere).Det anbefales å vrenge alle klær før tørking. Tiden kan
endres pga. av størelse og mengde på klesvask samt
vaskeprogramvalg.Mot slutten av syklusen er klærne klare til bruk,
men hvis de er tunge, kan kantene være litt våte: vi foreslår å tørke
dem naturlig. Det anbefales å ta ut klærne når syklusen er
slutt.Merk: toving av ull kan ikke angres, tørk utelukkende klær som
er merket med symbol for tørketrommel, dette programmet er ikke
egnet for akrylklær.
Blanda & torka
För torkning av blandade plagg i bomull och syntet: sparar tid och eliminerar
behovet att dela upp tvätt och torkning i olika cykler. Tid: cirka 2 timmar (max
4 kg).
Skjortprogram
Snabb 40 Min.
För torkning av skjortor i både bomull och syntet. Tid: 1 timme för 2 kg
syntetskjortor (cirka 10 skjortor); 1 timme och 20 minuter för 3 kg
bomullsskjortor (cirka 10 skjortor).
För torkning och uppfräschning av kläder som kan användas direkt på
endast 40 minuter. Givarsystemet kontrollerar temperaturen för att alltid
garantera bästa resultat. Max 2 kg.
Tid
För val av torktider, mellan 30 och 180 minuter. Om du väljer ”20 min” blir
resultatet ett ”avsvalningsprogram”, lämpligt för uppfräschning av kläder
och för att avlägsna dålig lukt.
Jeans
För torkning av upp till 4 kg jeans (cirka 5 par). Programmet tar ungefär 2
timmar, men tidsinställningen kan ändras beroende på mängd och
centrifugeringshastighet. Jeansprogrammet ska bara användas för plagg i
100 procent bomull. Undvik att blanda färger eller torka jeans med broderier
eller accessoarer.
123 NO
DØR OG FILTER
Slik rengjør du kondensatorfilteret
Trekk i håndtaket for å åpne døren.
Når du skal starte tørketrommelen igjen, lukker
du døren og trykker på .
ADVARSEL! Når tørketrommelen er i bruk,
kan trommelen og døren være SVÆRT
VARME. Stopp aldri en tørketrommel før slutten
av tørkesyklusen er nådd, med mindre alt tøyet
fjernes raskt og legges utover slik at varmen
spres.
Filter
VIKTIG: For at tørketrommelen fortsatt skal
fungere effektivt bør du kontrollere at lofilteret
er rent før hver tørkesyklus
Ikke bruk tørketrommelen uten filter. Tette filtre
kan øke tørketiden og forårsake skade som
kan resultere i dyre reparasjonskostnader
1.Trekk filteret
oppover.
2. Åpne filteret som
vist.
3. Fjern loet forsiktig
med en myk børste
eller med fingertuppene.
4. Knepp filteret
sammen og skyv det
tilbake på plass.
Indikator For Filtervedlikehold
Lyser når filteret
trenger rengjøring.
Sjekk og rengjør
hovedfilteret i døren og
kondensatorfiltrene i
b u n n e n
a v
tørketrommelen. Hvis
t øye t i k k e t ø r k er,
kontroller at filteret ikke
er tett.
1. Ta av sparkeplaten.
2. Drei de to
låsehendlene mot
klokken og trekk ut
frontdekselet.
4. Fjern filterrammen
forsiktig og fjern støv
eller lo fra filteret med
en klut. Ikke bruk vann
for å rengjøre filteret.
5. Ta svampen forsiktig
ut og vask den ved å
holde den under
rennende vann og snu
den for å fjerne støv og
lo.
6. Sett tilbake
frontdekselet på riktig
måte (som indikert av
pil) og skyv det godt på
plass. Lås de to
hendlene ved å skru
dem med klokka.
7. Sett tilbake
sparkeplaten.
IKKE BRUK VANN FOR Å RENGJØRE
FILTERET.
124 NO
VANNBEHOLDER
Vannet som fjernes fra tøyet under tørking,
s a ml e s i en beholde r i b u n n e n a v
tørketrommelen. Når vannbeholderen er full, vil
indikatoren
på kontrollpanelet lyse, og
beholderen MÅ da tømmes. Vi anbefaler
imidlertid at beholderen tømmes etter hver
tørkesyklus.
MERKNAD: Det vil samle seg svært lite vann I
løpet av de par første syklusene på en ny
maskin, ettersom den innebygde tanken fylles
opp først.
Slik Fjerner du Beholderen
1.Trekk vannbeholderen forsiktig ut
mens du holder i
håndtaket. Når den er
f u l l ,
v i l
vannbeholderen veie
ca. 6 kg.
1. Åpne døren og fyll trommelen med tøy. Pass
på at ikke noe av tøyet stikker ut og hindrer at
døren kan lukkes.
2. Lukk døren forsiktig til du hører den "klikker"
igjen.
3. Velg ønsket program ved å vri på
programvelgeren (se programveiledningen).
4. Skal du tørke syntetiske stoffer, akryl eller
ømtålige plagg, må du trykke på
tasten for
å redusere varmenivået.
Indikatorlampen lyser når maskinen er stilt inn
på lav varme. Hvis du vil avbryte programmet i
de første minuttene av programmet, trykk på
ff-knappen. Etter dette må du tilbakestille
maskinen for å endre innstillingen.
5. Trykk på
tasten. Tørketrommelen starter
automatisk og indikatorlampen over tasten
lyser gjennom hele tørkingen.
2.Vipp vannbeholderen for å helle
vannet ut gjennom
tuten. Når den er tom,
må du sette tilbake
vannbeholderen som
vist. Først setter du inn
undersiden av
beholderen som vist,
deretter skyver du den
forsiktig på plass.
3. Trykk på
tasten
for å starte syklusen på
nytt. MERKNAD: Hvis
du har muligheten til
drenering i nærheten
av tørketrommelen,
kan du bruke
utslippssettet for å
sørge for et permanent
avløp for vannet som
samles i tørketrommelbeholderen. Dette
betyr at du ikke trenger
å tømme vannbeholderen.
BRUK AV MASKINEN
6. Dersom du åpner døren i løpet av
programmet for å kontrollere tøyet, må du etter
at døren er lukket igjen, trykke på
tasten for
å fortsette tørkingen.
7. Når syklusen nesten er fullført, går
maskinen inn i nedkjølingsfasen og klærne bli
tørket i kjølig luft slik at tøyet kjøles ned.
8. Når syklusen er avsluttet, roterer trommelen
en gang iblant for å hindre at tøyet blir krøllete.
Denne roteringen fortsetter frem til maskinen
skrus AV eller døren åpnes.
For å få skikkelig tørking må du ikke åpne
døren under det automatiske programmet.
1
ADVARSEL! Hvis du åpner døren i midten
av syklusen før nedkjølingssyklusen er
fullført, kan håndtaket være varmt. Vær veldig
forsiktig når du tømmer vannbeholderen i
løpet av syklusen.
125 NO
DRIFT
Startforsinkelse
Med funksjonen ”forsinket start”
kan du utsette start av tørkesyklusen med én til 24 timer.
Når funksjonen velges, vises en forsinkelsestid på én time. Du kan stille inn tiden ved å trykke
flere ganger på tasten, ett trykk for hver time.
Trykk på
for å starte programmet. Maskinen starter tørkingen når forsinkelsestiden er omme.
Indikatorlampen blinker for å vise at forsinket start er stilt inn og at tiden telles ned.
Avbryte Og Nullstille Programmet
Du kan avbryte programmet ved å trykke på tasten
displayet for å vise at maskinen har blitt tilbakestilt.
i tre sekunder. 0:00 blinker i TIDS-
RENGJØRING OG RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD
Rengjøring Av Tørketrommelen
Tørkeguide Drying Guide
Ⴠ Rengjør filteret og tøm vannbeholderen
etter hver tørkesyklus.
Ⴠ Rengjør filtrene regelmessig.
Ⴠ Når du har brukt maskinen, bø r du tø rke av
innsiden av trommelen og døren og la døren stå
åpen en stund slik at luftsirkulasjonen kan tørke
den.
Ⴠ Tø rk utsiden av maskinen og dø ren med en
myk klut.
Ⴠ IKKE bruk skrubber eller rengjø ringsmidler
med slipemidler.
Ⴠ Innsiden av døren og tetningslisten bør
rengjøres med en fuktig klut etter hver
tørkesyklus for å unngå at det hoper seg opp
med lo og at døren setter seg fast.
Standardsyklusen HENGETORT (
) er mest
energieffektiv og passer best for tørking av vanlig
våt bomullsvask.
Tabellen på siste side viser omtrentlig tid og
energiforbruk for de viktigste tørkeprogrammene.
0,20 W
Eneriforbruk ved venstre på modus
0,75 W
Informasjon for Testlaboratorium
EN 61121 Program
Program For å bruke
-Tørr Bomull
-Tørr Bomull Til Jern
-Tesuti Delikat
-Hengetørt
- Stryktorrt
-Hengetørt + Syntettast
ADVARSEL! Trommelen, døren og tøyet
kan være svært varmt.
VIKTIG Slå alltid av og ta ut støpselet fra
kontakten før du rengjør maskinen.
Eneriforbruk ved av-modus
Tekniske Spesifikasjoner
Trommel kapasitet
Maksimal tøymengde
I ♥Ŧŕ ś
Bredde
Dybde
Merke for energimessig
yteevne
For elektriske data, se etiketten på fronten
av maskinens kabinett (med døren åpen).
126 NO
115
Œ
Ñ ÑŌÑǾŊÒÖ ÑǾÔÒŌŊ
85 cm
60 cm
60 cm
Œ
Ñ ÑŌÑǾŊÒÖ ÑǾÔÒŌŊ
FEILSØKING
Hva kan årsaken være...
Defekter som du kan utbedre selv
Før du ringer GIAS Service for å få teknisk
hjelp, bør du gå gjennom sjekklisten nedenfor.
Det vil bli krevd en avgift hvis maskinen viser
seg å være I orden eller hvis den er installert
eller brukt på feil måte. Hvis problemet
vedvarer etter at du har fullført den anbefalte
feilsøkingen, vennligst ring
GIASKundeservice, slik at de eventuelt kan
hjelpe deg over telefonen.
Tiden som vises for avslutning kan bli
endret under tørkesyklusen. Tiden for
avslutning blir kontrollert kontinuerlig
under tørkesyklusen og blir justert for å
angi best mulig tidsanslag. Tiden som
gjenstår kan øke eller bli redusert under
syklusen, og dette er helt normalt.
Tørketiden er for lang eller tøyet blir ikke
tørt nok…
Ⴠ Har du valgt riktig tørketid og -program?
Ⴠ Var tøyet for vått? Var tøyet grundig vridd
eller sentrifugert?
Ⴠ Trenger filteret rengjøring?
Ⴠ Trenger kondensatoren rengjøring?
Ⴠ Er det fylt for mye tøy i tørketrommelen?
Ⴠ Er inntakene, utløpene og bunnen av tørketrommelen fri for tilstoppinger?
Ⴠ Er knappen
valgt i en tidligere syklus?
Tørketrommelen fungerer ikke…
Ⴠ Fungerer strømtilførselen til
tørketrommelen? Kontroller uttaket ved å
bruke en annen enhet, f.eks. en bordlampe.
●Er støpselet satt skikkelig inn i strømuttaket?
● Er det strømbrudd?
● Har sikringen gått?
● Er døren helt lukket?
͓Er tørketrommelen slått på, både med strømtilførselen og på selve maskinen?
● Har du valgt en tørketid eller et
tørkeprogram?
●Er maskinen slått på igjen etter at døren har
vært åpnet?
͓ Har tørketrommelen sluttet å fungere fordi
vannbeholderen er full og må tømmes?
Tørketrommelen lager mye støy …
Ⴠ Slå av tørketrommelen og kontakt GIAS
Service for å få råd.
Indikatoren
er på…
Ⴠ Trenger filteret rengjøring?
Ⴠ Trenger kondensatoren rengjøring?
indikatoren
er på…
Ⴠ Trenger vannbeholderen å tømmes?
Kundeservice
Hvis du fremdeles har problemer med
tørketrommelen etter at du har fullført alle de
anbefalte kontrollene, vennligst ring GIAS
Service for å få hjelp. De kan muligens hjelpe
deg på telefonen og eventuelt gi deg en avtale
om besøk av en tekniker i henhold til
garantivilkårene for maskinen. Hvis noe av
det følgende er tilfellet for maskinen din, må
du kanskje betale en avgift:
Ⴠ Maskinen er i orden.
ჀMaskinen er ikke installert I samsvar installasjonsinstruksjonene.
Ⴠ Maskinen er brukt på feil måte.
Reservedeler
Bruk alltid originale reservedeler, tilgjengelig
direkte fra GIAS Service.
GIAS Service
Ring din lokale GIAS Service-ingeniør for
service og reparasjoner.
127 NO
Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved
eventuelle skrivefeil i dette heftet.
Produsenten forbeholder seg også retten
til å foreta nødvendige endringer i
produktene sine uten å endre de
grunnleggende egenskapene.
HAKEMISTO
Säkerhetsinformation
Avloppsslangsats: Monteringsinstruktioner
Förbereda lasten
Kontroller & indikatorer
Välja program
Lucka och filter
Vattenbehållare
Funktion
Rengöring och regelbundet underhåll
Felsökning
Kundservice
129
134
135
136
137
138
139
140
140
141
141
Genom att placera
märkning på denna product, försäkrar vi att på vårt ansvar
övernstämmelse med alla europeiska säkerhets-, hälso-, och miljökrav som anges I
lagstiftningen för denna produkt.
Läs och följa dessa anvisningar noggrant och hantera maskinen i enlighet med dem. Detta häfte
innehåller viktiga riktlinjer för säker användning, installation, underhåll och en del användbara
råd för bästa resultat när du använder maskinen.
Förvara all dokumentation på en säker plats för framtida referens eller för eventuella kommande
ägare .
Kontrollera att följande föremål medföljde
apparaten:
Kontrollera att maskinen inte skadats
under transporten. Om den skadats kontaktar
du GIAS.Underlåtenhet att följa ovanstående
anvisningar kan sätta apparatens säkerhet ur
spel. Om du får problem med maskinen och
kontaktar service och det visar sig problemet
beror på felaktig användning riskerar du att
debiteras för samtalet.
• Bruksanvisning
• Garantisedel
• Energietikett
128 SV
Säkerhetsinformation
Användning
•Produkten får användas av barn över 8 års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar
nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt
bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker
som finns.
Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
• VARNING Felaktig användning av en torktumlare kan orsaka brand.
•Den här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
-i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
-lantbruk;
-för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
-på bed and breakfast-liknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av
experter eller professionella användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om
apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden
påverkas och garantin upphöra att gälla.
Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan
skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller
inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter.
•Maskinen får endast användas för avsett ändamål så som beskrivs I
bruksanvisningen. Kontrollera att du förstår anvisningarna för
installation och användning helt innan du börjar använda apparaten.
• Rör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer och fötter.
• Luta dig aldrig mot luckan när du fyller på maskinen och lyft eller flytta
aldrig maskinen i luckan.
• Låt aldrig barn leka med maskinen eller dess kontroller.
•GVARNING AnvändGinteGproduktenGomGluddfiltretGinteGsitterG påGplatsG
ellerGomGdet är skadat. Luddet kan antändas.
129 SV
• VARNING Där symbolen för varm yta sitter kan temperaturen under
användning överstiga 60° C.
• Dra ut kontakten ur eluttaget. Dra alltid ut kontakten innan maskinen
rengörs.
• Avbryt användningen av maskinen om den visar sig vara felaktig.
• Ludd får inte ansamlas på golvet runt maskinen.
• Trummans insida kan vara mycket varm. Låt alltid torktumlaren avsluta
avkylningsperioden innan tvätten tas ut.
•Det sista steget under torkcykeln körs utan värme (avsvalning) för att
säkerställa att temperaturen inte överstiger en nivå som skulle kunna
skada textilierna.
•Använd inte torktumlaren för tvätt som rengjorts med industrikemikalier.
•VARNING: Om du stoppar torktumlaren innan torkcykeln slutförts
måste alla textilier avlägsnas snabbt och hängas upp så att värmen
snabbt går ur materialet.
•Maximal last våt tvätt: Se energi dekalen.
Installation
•Använd inga adaptrar, förgreningsdosor och/eller förlängningar
• Placera aldrig torktumlaren så att den är i kontakt med t.ex. gardiner
och se till att föremål inte kan falla ner eller samlas bakom maskinen.
•Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en
dörr som har gångjärnet på andra sidan än torktumlaren.
Viktigt! Torktumlaren måste hållas i stående läge under transport. Om det inte går får den endast
läggas ned på denna sida:
Obs! Om maskinen har legat på en annan sida måste du vänta minst 4 timmar före påslagning så
att oljan hinner flöda tillbaka in i kompressorn, annars kan kompressorn skadas.
130 SV
Tvätten
• Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
• VARNING Torktumla inte material
som behandlats med
kemtvättvätskor.
•VARNING Skumgummimaterial kan, under vissa förhållanden,
självantända när de hettas upp. Föremål som skumgummi (latexskum),
badmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksidor och plagg
eller kuddar fyllda med skumgummikuddar FÅR INTE torkas i
torktumlaren.
• Se alltid tvättråden för information om lämplighet för torktumling.
• Plagg måste centrifugeras eller vridas ur noga innan de placeras i
torktumlaren.
Plagg som är droppvåta får INTE placeras i tumlaren.
•Cigarettändare och tändstickor får inte lämnas kvar i fickor och
eldfarliga vätskor får ALDRIG användas i närheten av maskinen.
•Glasfibergardiner får INTE placeras i maskinen. Hudirritation kan
uppstå om plagg förorenas med glasfibrerna.
• Föremåll som har smutsats ned med t.ex. matlagningsolja, aceton,
alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax eller
vaxborttagningsmedel, bör tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel
innan de torkas i torktumlaren.
• Mjukgöringsmedel eller liknande produkter ska användas enligt
anvisningarna.
131 SV
VENTILATION
Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas i det
rum som torktumlaren placeras i för att förhindra att gaser från
förbränningsapparater eller andra öppna eldar dras in i rummet vid
användning av torktumlaren.
• Utsläppsluften får inte ledas in I samma kanal som används för
evakuering av förbrän-ningsgaser från apparater som förbränner gas
eller andra bränslen.
•Kontrollera regelbundet att luftflödet genom torktumlaren inte
begränsats.
•Kontrollera luddfiltret efter varje användning och rengör vid behov.
•Produkten ska installeras med baksidan mot en vägg eller en vertikal
yta.
•Det bör vara minst 12 mm avstånd mellan maskinen och väggen eller
eventuella utstickande delar. Se till att inget är i vägen för inlopp och
utlopp. Utrymmet mellan maskinens underkant och golvet får inte täppas
till eftersom det kan förhindra nödvändig ventilation.
• Förhindra att föremål faller ner eller samlas bakom torktumlaren
eftersom de kan täppa till luftintag och luftutsläpp.
•InstalleraALDRIG torktumlarenmotett draperi.
•Om torktumlaren installeras ovanpå en tvättmaskin måste lämplig
monteringssats användas, i enlighet med följande konfiguration.
-Monteringssats Mod 35100019: för tvättmaskiner med ett minsta djup
på 49 cm
-Monteringssats Mod 35900120: för tvättmaskiner med ett minsta djup
på 51 cm
Någon av ovanstående monteringssatser måste användas. Den kan
beställas från vår reservdelsservice. Anvisningar för installation och
eventuella fastsättningsanordningar medföljer monteringssatsen.
Installera inte produkten i ett rum med låg
temperatur eller där det kan förekomma
temperaturer under +2°C. Vid temperaturer runt
0°C fungerar produkten nödvändigtvis inte
ordentligt: det finns en risk för skador ifall vattnet
fryser i den hydrauliska kretsen (ventiler, slangar,
pumpar). För att produkten skall
fungera bättre skall temperaturen vara mellan
+2°C och +35°C. Notera dock att en kylig
rumtemperatur (mellan +2°C och +15°C) kan
orsaka kondensering och vattendroppar på golvet.
Air Outlets in the Base
132 SV
Miljöhänseenden
Elanslutningskrav
Ⴠ Allt använt förpackningsmaterial är
miljövänligt och återvinningsbart. Försök kasta
bort förpackningsmaterialet på ett miljövänligt
sätt. Din kommun kan ge dig mer information
om tillgängliga möjligheter.
Ⴠ Av säkerhetsskäl måste du när du kastar bort
en gammal torktumlare koppla bort nätsladden
från eluttaget, klippa av nätsladden och förstöra
den tillsammans med kontakten. För att
förhindra att barn råkar stänga in sig i maskinen
bör du bryta av gångjärnen och förstöra
lucklåset.
Europeisk Direktiv 2012/19/EU
Torktumlaren är avsedd för 220-240V, 50 Hz
en fas. Kontrollera att elkretsen är säkrad till
minst 6A.
Elektricitet kan utgöra en stor risk.
Maskinen måste jordas.
Eluttaget och apparatkontakten måste vara
av samma typ.
Använd inte förgreningsdosor och/eller
förlängningssladdar.
Stickproppen måste sitta tillgängligt så att
den kan dras ut sedan maskinen
installerats.
Maskinen är märkt enligt EU-direktivet
2012/19/EU för avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både
förorenande ämnen (som kan leda till skada på
miljön) och grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande
ämnen omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Om du får problem med maskinen och
kontaktar service och det visar sig problemet
beror på felaktig installation riskerar du att
debiteras för samtalet.
Om apparatens nätsladd är skadad måste
den bytas ut mot en specialsladd som BARA
kan erhållas som reservdel. Den måste
installeras av en för ändamålet utbildad person.
Även som privatperson kan du bidra till att avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är
av största vikt att följa vissa grundläggande regler:
-Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som
hushållsavfall.
-Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på
därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat
regi. I många länder går det att beställa hämtning av
större volymer avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den gamla
apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då
ta emot den utan extra kostnad så länge som den är
av samma produktslag och har samma funktioner
som den apparat som ursprungligen levererades.
Koppla inte in maskinen eller slå på den
förrän den har installerats korrekt. För din egen
säkerhet måste torktumlaren installeras på rätt
sätt. Vid eventuella tveksamheter angående
installationen bör GIASservice kontaktas för
rådgivning.
Om apparaten inte fungerar på rätt sätt eller
går sönder måste du genast stänga av den och
koppla bort den från eluttaget. Kontakta GIAS
Service och rådgör.
GIAS- Service
Ⴠ För att garantera en fortsatt säker och effektiv
funktion av denna maskin rekommenderar vi att
service och reparationer endast utförs av en
servicetekniker som GIAS auktoriserat.
133 SV
Justera Fötterna
När maskinen är på
plats bör du justera
fötterna så att
maskinen hamnar i
våg.
INSTRUKTIONER FÖR ATT KOPPLA AVLOPPSSLANGEN
Om man vill undvika att tömma
vattenbehållaren efter varje program så kan
maskinen kopplas till avloppet genom en
avloppsslang. I avloppsserien finns det en
slang och en kran/lock.
Viktigt att minnas; maskinen får endast kopplas
till ett avlopp.
Varning! Stäng av torktumlaren och
koppla bort den från eluttaget innan ni utför
installationer av något slag på maskinen.
Montera slangen så här:
1.Luta långsamt
maskinen åt höger
sida.
2. Avloppsröret sitter
på maskinens högra
sida (se bild). Det finns
en grå slang som är
kopplad genom en bro
till den vänstra sidan av
maskinen. Koppla loss
slangen med en tång.
3. Lösgör slangen från
brokopplingen.
4. Koppla den svarta
slangen från satsen till
slangen som lösgjorts
från brokopplingen
(med hjälp av den
m e d f ö l j a n d e
mellandelen och
slangklämmaren).
5. Sätt dit kranen som
medföljer i satsen för
a tt tä p pa ti l l den
slangände som inte är
kopplad.
6. När maskinen är på
plats kontrollerar du
botten för att
säkerställa att den nya
slangen inte kläms när
torktumlaren skjuts på
plats.
7. Anslut den nya
avloppsslangen till
avloppsröret.
8. Sätt in kontakten i
eluttaget.
Obs! Om maskinen har
legat på en annan sida
måste du vänta minst 4
timmar före påslagning
så att oljan hinner flöda
t i l l b a k a i n i
kompressorn, annars
kan kompressorn
skadas.
134 SV
FÖRBEREDA LASTEN
Innan torktumlaren används första gången:
Ⴠ Läs denna instruktionsbok noga.
● Ta ut allt som packats inuti trumman.
ჀTorka trummans insida och luckan med en fuktig duk
för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats
under transporten.
Förbereda Plagg
Se till att tvätten som ska torkas är lämplig för
torktumling, vilket anges av tvättmärkningen I varje
plagg.
Kontrollera att alla knäppen är stängda och alla
fickor tomma. Vänd plaggen ut och in. Lägg plaggen
löst i trumman så att de inte trasslar ihop sig.
Maximal Torkvikt
Max. 10 Kg
Bomull
Max.
Syntet
4 Kg
VIKTIGT: Torktumla inte plagg som
behandlats med kemtvättvätska eller
gummikläder (brand- eller explosionsrisk).
Under de sista 15 minuterna (cirka) tumlas
innehållet alltid i kall luft.
Överfyll inte trumman. Stora föremål kan
när de blöts ned överskrida den högsta tillåtna
belastningen (t.ex. sovsäckar och duntäcken).
Energibesparing
Placera endast plagg som vridits ur noga eller
centrifugerats i torktumlaren. Ju torrare tvätt
desto kortare torktid vilket sparar energi.
8 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
Sortera Lasten Enligt Följande:
Ⴠ Enligt tvättmärkning
Dessa kan påträffas på kragen eller
innersömmen:
Kan torkas I torktumlare.
Torktumlas Ej:
Ylle, siden, ömtåliga material, nylonstrumpor,
ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer,
plagg kantade med PVC eller läder, gymnastikskor,
skrymmande föremål som sovsäckar etc.
7 Kg 6 Kg
9 Kg
..
Torktumlas vid hög temperatur.
.
Torktumlas endast vid låg temperatur.
Torktumlas ej.
Om föremålet inte har någon tvättmärkning
måste du förutsätta att det inte är lämpligt att
torktumla det.
Ⴠ Enligt mängd och tjocklek
När lasten är större än tumlarens kapacitet
sorteras plagg enligt tjocklek (man skiljer t.ex. på
handdukar och tunna underkläder).
Ⴠ Enligt textiltyp
Bomull/linne: Handdukar, bomullsjersey, lakan
och dukar.
Syntet: Blusar, skjortor, overaller osv. av
polyester eller polyamid, liksom bomull/
syntetblandningar.
Ⴠ Enligt torrhetsgrad
Sortera i: stryktorrt, skåptorrt, etc. För känsliga
artiklar trycker du på
-knappen för att välja
låga torktemperaturer.
ALLTID
Ⴠ Försök torka maximal tvättvikt, vilket sparar
tid och energi.
Ⴠ Kontrollera att filtret är rent före varje
torkomgång.
ALDRIG
Ⴠ Överskrid aldrig maximal vikt, det slösar med
tid och energi.
Ⴠ Lägg aldrig droppvåta plagg I torktumlaren,
eftersom det kan skada maskinen.
135 SV
KONTROLLER OCH INDIKATORER
Display
Knappen tid
Indikering
rensa filter
Knappen
startfördröjning
Indikering töm
ur vatten
Knappen
start/paus
Programväljare
Knappen
skrynkelfritt
Knappen
akryl/syntet
Kontrollpanel Och Indikatorlampor
Bryter: Kan vris i begge retninger ved valg av program.
Tidsinnstilling
: Med denne kan du endre tørketiden til et program. Fungerer bare med noen
programmer.Den fungerar endast vid val av: Blanda&torka, skjortor och tidprogram.
Forsinket start
: Med denne kan du utsette starten på tørkesyklusen og tørke tøyet når
strømprisene er lave (se eget avsnitt).
Ømfintlig tøy : Når denne funksjonen velges, slår indikatorlampen
seg av og denne slår seg
på. Tørketemperaturen
reduseres for å beskytte ømfintlig tøy når denne spesialfunksjonen
brukes.
Antikrøll
: Velg denne når antikrøllfunksjonen skal kjøres etter avsluttet tørkesyklus.
Trommelen fortsetter å rotere med jevne intervaller for å hindre at tøyet krøller seg.
Avkjøling
: Denne indikatorlampen slår seg på i siste avkjølingsfase av tørkesyklusen.
Start/pause
: Med denne kan du starte det valgte programmet eller sette det på pause.
Automatiske programmer: Ulike indikatorlamper lyser avhengig av hvilket program som er valgt
(se programoversikten); ECO-indikatorlampen
tennes når du velger.
Rengjøring av filter
: Når denne indikatorlampen lyser, må filtrene rengjøres.
Full vannbeholder
: Når denne indikatorlampen lyser, må vannbeholderen tømmes.
VÄLJA PROGRAM
Denne trommelen her en spesiell sensortørkefunksjon som forenkler programvalget ved at du
velger tørkegraden. Hvis tøymengden er liten eller tøyet er forhåndstørket, bruker du et
tidsvalgprogram og trykker inn knappen "Ømfintlig tøy" for å redusere temperaturen i trommelen
Hvis sensoren ikke registrerer at det er tøy i trommelen, går tørketrommelen bare i ti minutter før
avkjølingsperioden starter. Hvis du har lagt i for mye tøy eller tøyet er for vått, går tørketrommelen
automatisk i tre timer før avkjølingsperioden starter.
Det er alltid en avkjølingsperiode på slutten av et program. Dette er en avkjølingsperiode hvor
tøyet "luftes" i cirka 15 minutter.
Programmet för torktumling av ull I denna maskin har blivit godkänd av The
Woolmark Company gällande maskintvättbara ullprodukter förutsatt att dessa
tvättas och torkas enligt instruktioner från tillverkare av denna maskin. .M1530
I UK. Irland .Hong Kong och Indien är varumärket Woolmark ett registerat
certifierat varumärke.
136 SV
VÄLJA PROGRAM
PROGRAM
Lämpligt För
Perfect Home
Kläder som ska vara helt torra, t.ex. handdukar, morgonrockar, dukar eller
lakan. Tid: cirka 3 timmar.
Garderobstorrt
Kläder som ska vikas och läggas undan utan strykning, t.ex. skjortor i
blandmaterial, strumpor och barnkläder. Tid: cirka 2 timmar och 45
minuter.
Torrt, ej strykning
Kläder som inte behöver strykas utan kan hängas direkt efter torkcykeln.
Tid: cirka 2 timmar och 30 minuter.
Stryktorrt
Lätt torkning som underlättar strykningen. Tid: cirka 1 timme och 50
minuter.
Skrynkelfritt
För kläder som bara behöver fräschas upp. Passar för textilier som har
legat i väntan på att strykas eller som har torkats utanför torktumlaren eller
vid en värmekälla. Programmet har en speciell funktion för skrynkelfritt
som löser upp skrynklorna och gör materialet lättare att stryka. Tid: 9 min +
3 min avsvalning.
Uppfräschning av ylle
Ylle tekstiler: programmet kan användas för att torka upp till 1 kg
tvätt (ca. 3 tröjor). Det rekommenderas att vika ut och in alla tekstiler
innan de torkas. Programmets längd kan variera beroende på
tekstilernas tyg samt vilken centrigfugering som har använts. I slutet
på programmet är tekstilerna torra nog att användas, om de ännu är
torra i kanterna så rekommenderas det att de hängs upp för att
torka. Det rekommenderas att tekstilerna genast tas ut ur maskinen
efter att programmet är avslutat. MÄRK!: Förminskingar och andra
problem med ylle kan inte repareras, använd därför bara
programmet för tekstiler som har godkännts / märkts för ylle
torkning. Det här programmet är inte avsett för akryler.
Blanda & torka
För torkning av blandade plagg i bomull och syntet: sparar tid och eliminerar
behovet att dela upp tvätt och torkning i olika cykler. Tid: cirka 2 timmar (max
4 kg).
Skjortprogram
Snabb 40 Min.
För torkning av skjortor i både bomull och syntet. Tid: 1 timme för 2 kg
syntetskjortor (cirka 10 skjortor); 1 timme och 20 minuter för 3 kg
bomullsskjortor (cirka 10 skjortor).
För torkning och uppfräschning av kläder som kan användas direkt på
endast 40 minuter. Givarsystemet kontrollerar temperaturen för att alltid
garantera bästa resultat. Max 2 kg.
Tid
För val av torktider, mellan 30 och 180 minuter. Om du väljer ”20 min” blir
resultatet ett ”avsvalningsprogram”, lämpligt för uppfräschning av kläder
och för att avlägsna dålig lukt.
Jeans
För torkning av upp till 4 kg jeans (cirka 5 par). Programmet tar ungefär 2
timmar, men tidsinställningen kan ändras beroende på mängd och
centrifugeringshastighet. Jeansprogrammet ska bara användas för plagg i
100 procent bomull. Undvik att blanda färger eller torka jeans med broderier
eller accessoarer.
137 SV
LUCKA OCH FILTER
Rensa kondensorfiltret
Dra i handtaget för att öppna luckan.
Om du vill starta om torktumlaren stänger du
luckan och trycker på .
VARNING! När torktumlaren är i bruk kan
trumman och luckan bli MYCKET VARMA.
Stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykeln
är slut såvida inte alla plagg snabbt tas ut och
sprids ut så att värmen kan skingras.
Filter
VIKTIGT: Upprätthåll tumlarens effektivitet
genom att kontrollera att luddfiltret är rent före
varje torkomgång.
Använd inte torktumlaren utan filtren.
Igensatta filter kan öka torktiden och orsaka
skador som kan leda till kostsamma
reparationer.
1. Dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret så som
visas.
3. Ta försiktigt bort ludd
med en mjuk borste
eller med fingrarna.
4.Snäpp ihop filtret
igen och skjut in det på
plats.
Filterindikator
Tänds när filtret
behöver rensas.
Kontrollera och rengör
luckans huvudfilter och
kondensorfiltren i
torktumlarens botten.
Om tvätten inte torkar
kontrollerar du att filtret
inte är igentäppt.
1.Ta bort sparkplåten.
2. Vrid de två
låsspärrarna moturs
och dra ut frontpanelen.
3. Ta försiktigt ut
filterramen och
avlägsna eventuellt
damm eller ludd med en
duk. Använd inte vatten
för rengöringen.
4. Ta försiktigt ut
svampen och tvätta den
genom att hålla den
under rinnande vatten
och vända den så att
damm och ludd spolas
bort.
5. Sätt tillbaka
frontpanelen åt rätt håll
(se pilen) och tryck den
på plats. Lås de två
spärrarna genom att
vrida dem medurs.
6. Sätt tillbaka
sparkplåten.
RENGÖR INTE FILTRET MED VATTEN.
138 SV
VATTENBEHÅLLARE
Vattnet som avlägsnas från tvätten under
torkningen samlas upp i en behållare i
torktumlarens underdel. När behållaren är full
tänds
-indikatorn på kontrollpanelen, och
då MÅSTE behållaren tömmas. Vi rekommenderar däremot att behållaren töms efter varje
torkomgång.
OBS: De första gångerna maskinen används
samlas inte så mycket vatten I behållaren
eftersom den interna behållaren fylls först.
Ta Bort Behållaren
ANVÄNDNING
1. Öppna luckan och lägg i tvätten. Se till att
plaggen inte kommer i kläm när du stänger
luckan.
2. Tryck försiktigt igen luckan tills du hör
klicket när spärren slår i.
3. Vrid programväljaren till det önskade
torkprogrammet (se programguiden).
4. Vid torkning av syntet, akryl eller ömtåliga
plagg trycker du på
knappen för att
minska värmen.
Indikeringslampan tänds när torktumlaren
har ställts in till låg värme. Du kan ångra dig
och trycka på knappen start/paus igen efter
några få minuter; därefter återställs
torktumlaren och du kan ändra inställningen.
1. Dra försiktigt ut
vattenbehållaren med
hjälp av handtaget. När
behållaren är full
väger den cirka 6 kg.
5. Tryck på knappen. Torktumlaren startas
automatiskt och lampan över knappen lyser
kontinuerligt.
2.Luta vattenbehållaren så att
vattnet rinner ut genom
öppningen.
När den är tom sätter
du tillbaka den enligt
bilden: sätt först
behållarens botten på
plats och tryck sedan
dit överdelen.
6. Om du öppnar luckan under pågående
program för att kontrollera tvätten måste du
trycka på
knappen igen för att fortsätta
torkningen när du har stängt luckan.
7. När cykeln börjar närma sig slutet övergår
torktumlaren till avsvalningsfasen. Plaggen
torktumlas nu i kall luft för att de ska svalna.
3. Tryck på
för att
starta programmet.
OBS! Om det finns
möjlighet kan
maskinen anslutas till
avloppet med hjälp av
en avloppssats. Då
b e h ö v e r i n t e
vattenbehållaren
tömmas för hand.
8. Efter fullföljd cykel roterar trumman med
avbrott för att minimera skrynklingen. Detta
pågår tills torktumlaren stängs AV eller luckan
öppnas.
Öppna inte luckan under pågående
automatiskt program om du vill ha korrekt
torkning.
1
VARNING! Om luckan öppnas mitt i en
torkomgång, det vill säga innan avsvalningen,
kan handtaget vara hett. Var mycket försiktig om
du försöker tömma vattenbehållaren under
pågående torkomgång.
139 SV
FUNKTION
Fördröjd Start
Med funktionen
fördröjd start kan du fördröja starten av torkcykeln med 1 till 24 timmar.
När du väljer funktionen visas först en fördröjning på 1 timma på displayen. Tryck upprepade
gånger på knappen för att öka tiden med 1 timma i taget.
Starta programmet genom att trycka på
så fullföljs torkcykeln efter den valda fördröjningstiden. Indikeringslampan blinkar för att visa att fördröjningstiden är aktiverad.
Avbryta Och Återställa Programmet
Du avbryter ett program genom att hålla knappen
blinkar 0:00 för att indikera att det har återställts.
intryckt i 3 sekunder. I TID-displayen
RENGÖRING OCH REGELBUNDET UNDERHÅLL
Rengöra Torktumlaren
Torkguide Drying Guide
Ⴠ Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter
varje torkomgång.
Ⴠ Rensa filtren regelbundet.
Ⴠ Efter varje användning bör man torka av
trummans insida och lämna luckan öppen ett
tag för att låta luftcirkulationen torka den.
Ⴠ Torka maskinens utsida och luckan med en
mjukduk.
Ⴠ Använd ALDRIG svampar eller rengöringsmedel med slipverkan.
Ⴠ Förhindra att luckan fastnar eller att det
samlas ludd genom att rengöra insidan av
luckan och tätningen med en fuktad trasa efter
varje torkcykel.
Standardcykeln TORRT, EJ STRYKNING (
) är
mest energieffektiv och lämpar sig bäst för torkning
av normalvåt bomullstvätt.
Tabellen på den sista sidan visar den ungefärliga
program tiden och energikonsumptionen för
standardprogrammen.
Effektförbrukning i frånläge
0,20 W
Effektförbrukning i standbyläge
0,75 W
Information för testlaboratorium
EN 61121 Program
-Torr Bomull
-Torr Bomull Järn
-Ömtåliga Tyger
VARNING! Trumman, luckan och lasten
kan vara mycket varma.
VIKTIGT Slå alltid av strömmen och dra ut
kontakten innan maskinen rengörs.
För elektriska data, se etiketten på
framsidan av torktumlaren (öppna luckan).
140 SV
Program att använda
-Torrt, ej strykning
- Stryktorrt
- Torrt, ej strykning + Syntet
Tekniska Specifikationer
Trommel kapasitet
Maximal last
I ♀╨
ŕ
Bredd
Djup
Energiklass
115
Ĭ Ñ ÑŌÑǾŊÒŇÑÔMÕÑŌ
85 cm
60 cm
60 cm
Ĭ Ñ ÑŌÑǾŊÒŇÑÔMÕÑŌ
FELSÖKNING
Vad Kan Vara Orsaken Till...
Problem som du kan åtgärda själv
Innan du ringer till GIAS Service bör du gå
igenom följande checklista. Om maskinen visar
sig fungera eller ha installerats eller använts på
fel sätt kommer du att debiteras för samtalet.
Om problemet kvarstår efter att du utfört de
rekommenderade kontrollerna kan du kontakta
GIAS Service, de kan ev. hjälpa dig över
telefon.
Den resterande tvätt tiden kan förändras
under tvättcykeln. Den resterande tiden
kontrolleras elektroniskt under genom hela
tvättcykeln och den tid som visas
uppdateras därför hela tiden. Att den
resterande tvätt tiden förkortas eller
förlängs under de olika faserna är alltså
normalt.
Torktiden är för lång/plaggen är inte
tillräckligt torra…
Ⴠ Har du valt rätt torktid/program?
Ⴠ Var plaggen för våta? Var plaggen ordentligt
urvridna eller centrifugerade?
Ⴠ Behöver filtret rensas?
Ⴠ Behöver kondensorn rengöras?
Ⴠ Är tumlaren överlastad?
Ⴠ Är luftintag, luftutsläpp och torktumlarens
underdel fria från hinder?
Ⴠ Har
ställts in under en tidigare torkomgång?
Torktumlaren startar inte…
Ⴠ Har torktumlaren kopplats till ett fungerande
eluttag? Kontrollera med en annan apparat
som t.ex. en bordslampa.
Ⴠ Är stickproppen korrekt ansluten till eluttaget?
Ⴠ Är det strömavbrott?
Ⴠ Har säkringen gått?
Ⴠ Är luckan helt stängd?
Ⴠ Är torktumlaren påslagen, både vid eluttaget
och maskinen?
Ⴠ Har torktid eller program ställts in?
Ⴠ Har maskinen satts på igen sedan luckan
öppnats?
Ⴠ Har toktumlaren slutat fungera eftersom
vattentråget är fullt och behöver tömmas?
Torktumlaren för oväsen…
Ⴠ Stäng av torktumlaren och kontakta GIAS
Service och be om råd.
Indikatorn
lyser…
ჀBehöver filtret rensas?
ჀBehöver kondensorn rengöras?
Indikatorn
lyser…
ჀBehöver vattenbehållaren tömmas?
KUNDSERVICE
Kvarstår problemen med torktumlaren efter
de
rekommenderade kontrollerna bör du
kontakta
GIAS-service. De kan hjälpa dig per telefon
eller boka in ett besök av en tekniker enligt
bestämmelser i garantin. En avgift kan
emellertid tas ut om något av följande gäller
din maskin:
Ⴠ Befinns vara funktionsduglig.
Ⴠ Inte har installerats i enlighet med instruktionerna.
Ⴠ Har använts på ett oriktigt sätt.
Reservdelar
Använd alltid originalreservdelar som kan
beställas direkt från GIAS service.
GIAS - Service
För service och reparationer kontaktar du
närmaste GIAS-servicetekniker.
141 SV
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i häftet. Tillverkaren
förbehåller sig även rätten att göra
nödvändiga ändringar av sina produkter
utan att deras huvudsakliga egenskaper
förändras.
ÍNDICE
Segurança
Tubo de drenagem: instruções de instalação
Preparação da carga
Comandos e indicadores
Selecção do programa
Porta e filtro
Recipiente da água
Funcionamento
Limpeza e manutenção de rotina
Resolução de problemas
Assistência a clientes
143
148
149
150
151
152
153
154
154
155
155
Vao colocar o símbolo
neste produto declaramos, sob nossa responsabilidade, a
conformidade com todas as exigências de segurança europeia, para com a saúde e os requisitos
ambientais estabelecidos na legislação em relação a este produto.
Por favor leia e siga estas instruções cuidadosamente antes de pôr a máquina a funcionar. Este
manual fornece-lhe instruções importantes para proceder em segurança à utilização, instalação e
manutenção, assim como conselhos úteis para obter melhores resultados da utilização da
máquina.
Guarde todos os documentos num lugar seguro para referência futura ou para ceder aos eventuais
futuros proprietários.
Verifique se os seguintes artigos estão incluídos
na máquina:
Ⴠ Manual de instruções
Ⴠ Cartão de garantia
Ⴠ Kit de ventilação e instruções
Ⴠ Etiqueta de energia
142 PT
Verifique se a máquina não sofreu
qualquer tipo de dano durante o transporte.
Caso contrário, solicite a assistência da
GIASA. inobservância do exposto anteriormentepode pôr em causa a segurança da
máquina. Pode serlhe cobrada uma visita
daassistência se o problema da máquina se
dever a uma utilização indevida..
SEGURANÇA
Utilização
ჀEste electrodoméstico não deve ser usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou
mentais ou pessoas que tenham falta de experiência e não saibam operar
com o aparelho, a menos sejam supervisionadas por alguém com
experiência e que supervisione a sua segurança e que entenda os riscos
envolvidos.
As crianças não devem brincar com o electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem ser feitas por crianças.
ჀATENÇÃO Amáutilizaçãodeumamáquinadesecarpodecriarriscode
incêndio
Ⴠ Este electrodoméstico foi concebido para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares, tais como:
-Pequenas cozinhas de staff em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
-Turismo rural ou de habitação;
-Por clientes alojados em hotéis, motéis ou outro género de residenciais e
afins;
Alojamento tipo “cama e pequeno-almoço” .
Uma utilização diferente deste electrodoméstico em situações que não
sejam as tarefas domésticas para que foi concebido, tal como utilizações
comerciais ou profissionais, estão excluídas das utilizações explicitadas e
em conformidade. Se o aparelho for utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as utilizações não foram as previstas em
conformidade com o uso a que o aparelho se destina.Qualquer dano no
equipamento que seja devido a utilizações não conformes com o que é
suposto com a utilização doméstica e familiar (mesmo que o aparelho
esteja localizado em casa), não são cobertas pela garantia dada por lei.
ჀEstamáquinadestinaseapenasausodomésticoousejaparasecar
têxteisevestuário domésticos.
ჀEstamáquinadeveapenasserutilizadaparaosfinsparaosquaisfoi
concebida conforme descrito neste manual. Certifique-se de que
compreende perfeitamente as instruções de instalação e utilização antes
de colocar a máquina em funcionamento.
ჀNãotoquenamáquinacomasmãosoupéshúmidosoumolhados
ჀNãoseapoienaportaaocarregaramáquinaouutilizeaportaparaerguer
oumovera máquina.
143 PT
ჀNãopermitaqueascriançasbrinquemcomamáquinaouosrespectivos
controlos
Ⴠ ATENÇÃO Não utilize o produto se o filtro de cotão não estiver bem
posicionadoouse estiver danificado; o cotão é inflamável.
ჀATENÇÃO Oaumentodetemperaturaduranteofuncionamentodamáquina
de secar pode exceder os 60 graus C, onde exista o símbolo de superfície
quente .
ჀRetireafichadatomadadecorrenteeléctricaFaçaomesmoantesdelimpar
amáquina
ჀNãoinsistaemutilizaramáquinaselheparecerqueexistequalqueravaria
ჀNãodeixequeseacumulempartículasdefibrasecotãoemtornodamáquina
ჀOinteriordotamborpodeestarmuitoquenteAntesderetirararoupadeixe
semprea máquina de secar completar o período de arrefecimento.
Ⴠ A parte final de um ciclo de secagem ocorre sem calor (é o ciclo de
arrefecimento) para assegurar que as peças ficam a uma temperatura que
assegure que não são danificadas.
ჀO secador de roupa não deve ser utilizado para secar roupas que tenham sido
limpas com produtos químicos industriais.
ჀAVISO: Nunca pare uma máquina de secar roupa antes do fim do ciclo de
secagem, a menos que todas as peças de roupa sejam rapidamente
removidas e espalhadas para que o calor se dissipe.
Ⴠ Peso máximo de carga de secagem: Consulte a etiqueta de eficiência
energética.
Instalação
Ⴠ Não utilize adaptadores, vários conectores e/ou extensões.
Ⴠ Nunca instale a máquina junto a cortinas e tenha o cuidado de evitar a queda
ou acumulação de objectos atrás da mesma.
Ⴠ O equipamento não deve ser instalado atrás de uma porta que bloqueie,
deslizante ou que tenha uma dobradiça no lado oposto ao do secador de
tambor.
Importante: Durante o transporte assegure-se de que o secador é mantido na vertical; se necessário pode
virá-lo apenas para o lado indicado na figura;
Cuidado: Se o produto estiver deitado sobre outro lado, aguarde, pelo menos, 4 horas, antes de o ligar, para
que o óleo possa fluir novamente para o compressor. Se não o fizer, corre o risco de provocar danos no
compressor.
144 PT
Lavandaria
Ⴠ Não seque itens não lavados no secador de tambor.
Ⴠ ATENÇÃO Não pôr na máquina de secar roupa tecidos tratados com
produtos de limpeza a seco.
Ⴠ ATENÇÃO Os materiais de borracha esponjosa podem, em certas
circunstâncias, ser inflamáveis por combustão espontânea quando
aquecidos. Itens como borracha esponjosa (borracha látex), toucas de
banho, tecidos à prova de água, artigos compostos por borracha e
roupas ou almofadas enchidas com borracha esponjosa NÃO PODEM
ser secados no secador de tambor.
Ⴠ Consulte sempre as indicações das etiquetas de lavagem e secagem.
Ⴠ A roupa deve ser centrifugada ou bem torcida antes de ser colocada na
máquina de secar. NÃO deve pôr na máquina roupa ensopada e a
pingar.
Ⴠ Não deixe isqueiros e fósforos nos bolsos e NUNCA utilize líquidos
inflamáveis perto da máquina.
Ⴠ NUNCA deverá utilizar-se esta máquina para secar cortinas de fibra de
vidro. Se outras roupas forem contaminadas com estas fibras, podem
provocar irritações na pele.
Ⴠ Itens que foram sujos com substâncias tais como óleo de cozinha,
acetona, álcool, gasolina, querosene, produtos para a remoção de
nódoas, terebintina, ceras e produtos para a remoção de cera deverão
ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente
antes de serem secos no secador de tambor.
Ⴠ Amaciadores de roupas ou produtos similares deverão ser usados
como especificado nas instruções do amaciador.
145 PT
VENTILAÇÃO
A sala onde está localizada a máquina de secar deve possuir uma ventilação
adequada para evitar que os gases provenientes dos electrodomésticos queimem
outros combustíveis, incluindo chamas vivas, que sejam atraídos à sala durante o
funcionamento da máquina de secar.
ჀInstale a máquina com a parte traseira do aparelho perto de uma parede.
Ⴠ O ar de exaustão não pode ser eliminado pelo
tubo de chaminé que é utilizado para os fumos de exaustão de electrodomésticos
que queimem gás ou outros combustíveis.
Ⴠ Verifique regularmente se nada está a limitar o fluxo de ar na máquina.
ჀVerifique com frequência a limpeza do filtro , pois é natural que este tenha cotão
acumulado após cada utilização.
Ⴠ Deve haver uma distância de, pelo menos, 12 mm entre a máquina e quaisquer
obstrucções,
paredes, móveis ou outros objectos. A zona de carregamento e retirada da roupa
deve ser
mantida livre de obstrucções, bem como as saídas de ar. Para garantir a ventilação
adequada não
deve existir nenhuma obstrução entre a máquina e o chão onde esta se encontra
colocada.
Ⴠ Evite que caiam e se acumulem objectos atrás e ao lado da máquina, uma vez que
podem obstruir a entrada e saída de ar.
Ⴠ NUNCA instale a máquina junto a cortinas.
ჀNos casos em que o secador é instalado por cima de uma máquina de lavar roupa,
deve ser utilizado um "kit de empilhamento" adequado e de acordo com a
sequência
de configuração.
Kit de empilhamento Mod: 35100019 para a profundidade mínima da máquina de
lavar roupa = 49 centímetros
Kit de empilhamento Mod: 35900120 para a profundidade mínima da máquina de
lavar roupa = 51cm
O kit de empilhamento deve ser um dos indicados anteriormente e deve ser obtido
através dos serviços da marca.
As instruções para instalação e todos os anexos respeitantes à fixação do kit, são
fornecidos com o mesmo.
Air Outlets in the Base
06
Não instale o produto numa sala com baixas
temperaturas ou onde exista o risco de ocorrência de
congelação. Com temperaturas em torno do pontos de
congelação, o produto pode não ser capaz de funcionar
correctamente: há o risco de danos no aparelho se a água
congelar no circuito hidráulico (válvulas, mangueiras,
tubos). Para um melhor desempenho do produto a
temperatura ambiente da sala onde este está instalado
deve estar entre os 2ºC e os 35ºC. Por favor tome em
consideração que o funcionamento em condições de
temperaturas mais baixas (entre os 2ºC e os 15ºC) pode
gerar alguma condensação de água e pode acontecer que
EN alguma
água escorra para o chão.
146 PT
Requisitos eléctricos
Ambiente
● Todos os materiais de embalagem utilizados
não são hostis ao ambiente e são recicláveis.
Ajude, desfazendo-se das embalagens por
meios não hostis ao ambiente. As autoridades
locais estarão em condições de o informar
sobre os meios actuais de recolha de lixo.
● Para garantir as condições de segurança,
quando se desfizer de uma máquina de secar
velha, retire a ficha eléctrica da tomada de
corrente, corte o cabo de alimentação e destrua
ambos. Para evitar a eventualidade de alguma
criança ficar fechada dentro da máquina, parta
as dobradiças ou o fecho da porta.
Directiva Europeia 2012/19/EU
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19 /UE relativa aos Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
REEE contém substâncias poluentes (que podem
trazer consequências negativas para o meio
ambiente) e componentes básicos (que podem
ser reutilizados). É importante ter os REEE
submetidos a tratamentos específicos, a fim de
remover e eliminar adequadamente todos os
componentespoluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais.
Os consumidores podem desempenhar um papel
importante no sentido de garantir que os REEE
não se tornem num problema ambiental. Para isso
é essencial seguir algumas regras básicas:
- REEE não devem ser tratadas como lixo
doméstico.
-REEE devem ser entregues nos pontos de coleta
próprios geridos pelo município ou por empresas
especializadas para o efeito. Em alguns países a
recolha de REEE de grandes dimensões podem
ser alvo de recolha ao domicílio.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de um
género semelhante.
Assistência GIAS
Ⴠ Para assegurar continuadamente as
operações seguras e eficientes desta máquina,
recomendamos que os serviços de
manutenção ou reparação sejam executados
apenas por um técnico autorizado da GIAS.
147 PT
As máquinas de lavar são concebidas para
funcionarem com uma corrente monofásica
de 220-240 volts e 50 Hz. Verifique se o
circuito de corrente está classificado a, pelo
menos, 6 A.
A electricidade pode ser extremamente
perigosa.
Esta máquina deve estar ligada à terra.
A tomada de corrente e a ficha da
máquina devem ser do mesmo tipo.
Não utilize vários adaptadores e/ou
extensões.
A ficha deve ficar acessível para se poder
desligar a máquina após a sua
instalação.
Pode ser-lhe cobrada uma visita da
assistência se o problema da máquina se dever
a uma instalação incorrecta.
Se o cabo de alimentação da máquina
sedanificar, deve ser substituído por um cabo
especial APENAS disponível no serviço de
peças sobressalentes. Tem de ser instalado por
uma pessoa competente.
Se o electrodoméstico não estiver a
funcionar devidamente, desligue-o e
desconecte a ficha da tomada. Consulte a
Assistência GIAS para uma possível
reparação.
Ajustar os Pés
Depois de a máquina
estar devidamente
posicionada, os pés
devem ser ajustados
para assegurar que a
máquina está nivelada.
TUBO DE DRENAGEM: INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Para evitar esvaziar o recipiente de água
depois de cada ciclo de secagem, a água
pode ser descarregada directamente para um
cano de esgoto (o mesmo sistema de
drenagem dos lavatórios da casa). A
legislação das águas proíbe a ligação a um
sistema de drenagem de superfície. O cano de
esgoto deve estar localizado perto do tambor
do secador.
O kit é composto por: 1 tubo e 1 torneira.
AVISO! Desligue e remova a ficha do
tambor do secador da alimentação eléctrica
antes de executar qualquer trabalho.
Instale a mangueira da seguinte forma:
1. Incline o secador
lentamente para o lado
direito.
2. O tubo da água
servida está situado do
lado direito do secador
(vide a figura). Uma
mangueira cinzenta
liga à peça de suporte
do lado esquerdo do
secador. Utilizando
alicates, remova o
clipe de retenção dos
tubos da dita peça.
3. Tire a mangueira da
peça de suporte.
4. Encaixe a
mangueira preta do
conjunto (usando a
ligação e os clipes do
tubo fornecidos) na
mangueira removida
da peça de suporte.
5. Tire a mangueira da
ligação à peça de
suporte.
6. Encaixe a
mangueira preta do
conjunto (usando a
ligação e os clipes do
tubo fornecidos) na
mangueira removida
da peça em “U”.
7. Monte a torneira
fornecida com o
conjunto, para fechar a
restante mangueira.
8. Uma vez o secador
instalado, verifique o
fundo para se
assegurar de que a
nova mangueira não
se dobra quando
empurra o secador de
roupa para a
respectiva posição
final.
9. Ligue a nova
mangueira de
drenagem ao tubo de
água servida.
10. Ligue à rede de
alimentação de
energia.
Cuidado: Se o produto
estiver deitado sobre
outro lado, aguarde,
pelo menos, 4 horas,
antes de o ligar, para
que o óleo possa fluir
novamente para o
compressor.
Se não o fizer, corre o
risco de provocar
danos no compressor.
148 PT
PREPARAÇÃO DA CARGA
Peso Máximo De Secagem
Lãs, sedas, tecidos delicados, meias de nylon,
bordados delicados, tecidos com decoração
metálica, vestuário com guarnições de PVC
ou couro, ténis, artigos volumosos, tais como
sacos-cama, etc.
Durante os últimos 15 minutos, a roupa é
sempre seca com ar frio.
Algodões
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Sintéticos
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Separe A Carga Como Se Segue:
Ⴠ Por símbolos de cuidados de secagem
Podem ser encontrados no colarinho ou na
costura interna:
Pode ser seco em máquina de secar.
Não sobrecarregue o tambor, os artigos de
grandes dimensões podem exceder a carga
máxima admissível de roupa quando molhados
(por exemplo: sacos-cama, edredões).
..
Secagem a alta temperatura.
.
Secagem apenas a baixa temperatura.
Não pôr na máquina de secar roupa.
Economia De Energia
Ponha somente na máquina de secar roupa as
peças que tenham sido bem torcidas ou
centrifugadas. Quanto mais seca estiver a
roupa, menor será o tempo de secagem,
resultando numa economia de electricidade.
SEMPRE
Ⴠ Tente secar o peso máximo de roupa, o que
origina economia de tempo e de electricidade.
Ⴠ Verifique se o filtro está limpo antes de cada
ciclo de secagem.
NUNCA
Ⴠ Exceda o peso máximo recomendado, o que
provocará desperdício de tempo e de
electricidade.
Ⴠ Ponha na máquina artigos ensopados e a
pingar, o que pode danificar a máquina.
Se o artigo não possuir uma etiqueta de cuidados,
deve assumir-se que não se adequa à máquina de
secar.
Ⴠ Por quantidade e volume
Sempre que a carga for superior à capacidade da
máquina, separe a roupa de acordo com o volume
(por exemplo, toalhas e roupa interior).
Ⴠ Por tipo de tecido
Algodões/linho: Toalhas, camisolas de algodão,
lençóis e toalhas de mesa.
Sintéticos: Blusas, camisas, fatos-macacos, etc.,
de poliéster ou poliamida, assim como misturas de
algodão/fibras sintéticas.
Ⴠ Por grau de secagem
Separe por: secagem para engomar, secagem para
guardar, etc. Para artigos delicados prima o botão
para
seleccionar uma temperatura de secagem
baixa.
IMPORTANTE: Não seque artigos
tratados com um produto de limpeza a seco ou
vestuário de borracha (perigo de incêndio ou de
explosão).
149 PT
CONTROLOS E INDICADORES
Programa
automático
Indicador de
Estado do Filtro
Botão Selecção
Botão
de tempo
Atrasar Início
Indicador
Esvaziar água
Botão Acrílico
Sintéticos
Botão
Start/Pause
Selector de
Programas
Botão Anti-
rugas
Painel De Controlo e Luzes Indicadoras
Botão selector: É rodado em ambas as direcções para se escolher o programa pretendido.
Selecção de tempo
: Permite alterar a duração do programa seleccionado; só pode ser utilizado em
certos programas.
Início diferido
: Oferece a possibilidade de retardar o início de funcionamento do ciclo de secagem
para tirar partido dos períodos do dia em que a energia é mais barata.
Tecidos delicados : Quando seleccionado, este indicador
apaga e acende-se o indicador
de
tecidos delicados; com esta função especial, a temperatura de secagem é mais baixa para melhor
proteger as roupas delicadas.
Anti-vincos
: Pode seleccionar a função anti-vincos no fim do programa de secagem. O tambor
continua a mover-se em fases e períodos regulares de forma a refrescar e secar suavemente a roupa.
Arrefecimento
: acende-se quando o ciclo está na fase final de arrefecimento.
Início/Pausa
: Dá início ao programa escolhido e também serve para fazer pausa ao ciclo se
necessário.
Programas automáticos: Dependendo do programa escolhido, assim se acende o indicador específico
(por favor ver "lista de programas"); o indicador ECO
acende-se quando foi seleccionado um
programa de baixo consumo.
Filtro : Quando este símbolo se acende significa que é necessário limpar o filtro.
Depósito da água
: Quando se acende, significa que tem que despejar o depósito da água, pelo
facto deste estar cheio.
SELECÇÃO DO PROGRAMA
Este secador de roupa é dotado de um sensor especial de secagem que o ajuda a escolher o programa mais
indicado com base na carga e nível de secagem pretendido. Para pequenas cargas e roupas previamente
"semi-secas", pode usar o programa de "Tempo" e seleccionar "Tecidos Delicados" para obter uma
temperatura mais baixa dentro do secador.
No caso do sensor não detectar carga na máquina, o secador irá trabalhar apenas por 10 min antes de iniciar
a fase de arrefecimento. Se a carga dentro da máquina for muita ou estiver demasiado molhada, o secador
vai, automaticamente, trabalhar por 3 horas, passando depois à fase de arrefecimento.
No fim de cada programa, acontece sempre a fase de arrefecimento no fim de cada ciclo: é uma fase de
entrada de ar fresco, que serve para refrescar a roupa e que dura aproxidamente 15 min.
O ciclo de secagem para lãs desta máquina foi aprovado pela The Woolmark
Company para a secagem de produtos de lã laváveis à máquina. Lavar e secar os
produtos de acordo com as instruções da etiqueta e com as instruções do fabricante
desta máquina. .M1530
No Reino Unido, Irlanda, Hong Kong e Índia a marca registada Woolmark é uma
marca registada de certificação.
150 PT
SELECÇÃO DO PROGRAMA
PROGRAMA
Perfect Home
Pronta a guardar
Não engomar
IDEAL PARA
Para roupas que pretende que fiquem muito bem secas, como toalhões,
toalhas de mesa, lençóis. Duração: cerca de 3 horas.
Peças que pretende dobrar e guardar sem engomar, como por exemplo
malhas, tecidos mistos, sintéticos, meias, roupa de crianças. Duração:
cerca de 2:30 h.
Roupas que prefere não passar a ferro, mas apenas tirar da máquina e
pendurar logo depois do ciclo de secagem. Duração: cerca de 2:30h.
Pronto a engomar
Roupa que se pretende que fique com uma humidade ligeira, de forma a
facilitar o engomar. Duração: cerca de 1:50h.
Anti Crease
Roupas às quais apenas quer dar um toque final e refrescá-las. Roupas
que estavam por passar ou que tenham sido secas ao ar, por exemplo.
Este programa tem uma função "Anti Vinco" que relaxa as fibras e torna
mais fácil o engomar. Duração: 9 min + 3 min de arrefecimento.
Lãs revigoradas
Peças de lã: o programa pode ser usado para secar até 1 kg de roupa
(cerca de 3 camisolões).É recomendável que coloque as roupas do
avesso dentro da máquina antes de as secar.O tempo pode ser
alterado conforme o tamanho e espessura da roupa, bem como a
velocidade de centrifugação utilizada durante a lavagem. No fim do
ciclo as roupas estão prontas para serem usadas, mas as mais grossas
podem estar um pouco húmidas ou molhadas, sugerimos que acabe de
as secar naturalmente.No fim do ciclo retire logo as roupas da
máquina.Atenção: o processo de perda de pelo e consistência das
roupas é irreversível; por favor seque exclusivamente roupas com o
símbolo de que podem ser secas em secador de roupa; este programa
não é indicado para fibras acrílicas.
Mix & Dry
Ideal para quando se pretende misturar algodões e sintéticos, sem perdas
de tempo a separar a roupa e a secá-la em ciclos diferentes. Duração:
cerca de 2h (máximo 4Kg de roupa).
Programa
De camisas
Para secar camisas de algodão ou fibras sintéticas. Duração: 1 hora para 2
Kg de camisas de fibra sintética (cerca de 10 peças); 1:20h para 3 Kg de
camisas de algodão (cerca de 10 peças).
Rápido 40'
Para secar, refrescar e deixar a roupa pronta a vestir em apenas 40 min. O
sistema de sensores monitoriza constantemente a temperatura para o
melhor resultado de secagem. Máx 2 Kg de roupa.
Tempo
Permite escolher manualmente o tempo de secagem de 30 a 180 min. Ao
seleccionar "20 minutos", está a escolher um programa a frio, ideal para
revitalizar e refrescar a roupa e eliminar eventuais odores.
Calças de ganga
Para secar até 4 Kg de gangas (cerca de 5 pares). O programa dura cerca de 2
horas, mas o tempo pode ser alterado com base na carga introduzida na
máquina e na velocidade de centrifugação escolhida. O programa de gangas só
pode ser utilizado para peças 100% de algodão, sendo obrigatório ter o cuidado
de não misturar roupas de cor e não secar calças com acessórios ou apliques
especiais.
151 PT
PORTA E FILTRO
Puxe o manípulo para abrir a porta.
Para Limpar o Filtro do Condensador
Para reiniciar a máquina de secar, feche a porta
e prima
.
ATENÇÃO! Quando a máquina de secar
roupa estiver a ser utilizada, o tambor e a porta
podem estar MUITO QUENTES. Nunca pare
um secador de tambor antes do fim do ciclo de
secagem, a não ser que todos os itens sejam
rapidamente removidos e estendidos para que
o calor seja dissipado.
Filtro
IMPORTANTE: Para manter a eficiência da
máquina, verifique se o filtro do cotão está
limpo antes de cada ciclo de secagem.
Não ponha o secador a funcionar sem os
filtros.
Os filtros entupidos podem aumentar o tempo
de secagem e provocar danos, que podem
resultar em custos de reparação dispendiosos
1. Puxe o filtro para
cima.
2. Abra o filtro como
ilustrado.
3. Retire com cuidado
os resíduos de tecido,
usando uma escova
macia ou a ponta dos
dedos.
4. Junte e feche entre
si as duas metades do
filtro e volte a montá-lo
no seu lugar.
Indicador de Controlo do Estado do Filtro
Acende-se quando
o filtro precisa de ser
limpo.
Verifique e limpe o filtro
principal, na porta, e os
filtros do condensador,
localizados na parte de
baixo do secador. Se a
roupa não estiver a
ficar seca, verifique se
o filtro não está
entupido.
1. Retire o rodapé.
2. Rode as duas
alavancas de bloqueio
no sentido contrário ao
dos ponteiros do
relógio e extraia a
tampa dianteira.
3 . R e t i r e
cuidadosamente a
moldura do filtro e limpe
todo o pó ou cotão do
filtro com um pano. Não
use água para limpar o
filtro.
4. Retire a esponja
cuidadosamente do
seu lugar, e depois
lave-a, mantendo-a
debaixo da torneira
aberta, e virando-a,
para conseguir tirar
todo o pó ou cotão.
5. Volte a colocar a
tampa dianteira,
assegurando-se de que
o faz da forma correcta,
(tal como indicado pela
seta), e empurre-a
firmemente para o seu
lugar. Bloqueie as duas
alavancas, rodando-as
no sentido dos
ponteiros do relógio.
6. Volte a montar o
rodapé.
NÃO USE ÁGUA PARA LIMPAR O FILTRO.
152 PT
RECIPIENTE DA ÁGUA
A água removida da roupa durante o ciclo de
secagem é recolhida num depósito instalado do lado
de dentro da porta do secador Sempre que esse
depósito fica cheio, o indicador luminoso
no
painel de comandos acende-se, e o depósito TEM de
ser despejado. No entanto, recomendamos que o
depósito seja sempre despejado após cada ciclo de
secagem.
NOTA: Em se tratando de um secador novo, é
natural que, durante os primeiros ciclos de secagem,
se acumule pouca água no interior desse depósito,
na medida em que é enchido primeiro um outro
depósito interno com que o secador está equipado.
Para Retirar o Recipiente
1. Puxe cuidadosamente
o depósito para a água
pegando-lhe pela pega.
Cheio de água, o
depósito pode pesar
cerca de 6 kg.
2. Incline o depósito para
a água para despejar a
água pelo respectivo
bico.
Quando o depósito
estiver vazio, volte a
colocá-lo no interior da
porta do secador, da
forma indicada; comece
por inserir a parte inferior
do depósito no
respectivo suporte, tal
como se pode ver na
figura, e em seguida
empurre delicadamente
a parte superior do
depósito até ficar bem
encaixada.
3. Prima a tecla
para
reiniciar o ciclo.
NOTA: Se dispuser de
uma instalação de
esgoto perto do local
onde o secador está
instalado, pode utilizar o
conjunto de descarga
p a r a a s segurar um
despejo permanente da
água que se acumula no
interior do depósito para
a água instalado no
secador. Isso significa
que não tem de despejar
o depósito para a água.
UTILIZAÇÃO
1. Abra a porta e carregue o tambor com
roupa. Assegure-se de que as peças de roupa
não impedem o fechamento da porta.
2. Feche cuidadosamente a porta,
empurrando-a lentamente até a ouvir fazer
“click”.
3. Rode o botão selector do programa para
seleccionar o programa pretendido para a
secagem (vide o Guia de Programas).
4. Se pretende secar artigos sintéticos,
acrílicos ou delicados, prima a tecla
para
reduzir o nível de calor. O indicador vai
acender-se quando o secador estiver
regulado para uma temperatura baixa. Para
anular a selecção feita nos primeiros minutos
do programa, prima a tecla
, e, decorrido
este tempo, reponha o secador a zeros, para
alterar a regulação.
5. Prima o botão
. O secador irá arrancar
automaticamente e o indicador em cima da
tecla ficará continuamente aceso.
6. Se a porta for aberta durante o programa,
para verificar a roupa, é necessário
pressionar
para recomeçar a secagem, depois de a
porta ter sido fechada.
7. Quando o ciclo está perto do fim, o secador
entra na fase de arrefecimento e a roupa gira
em ar frio, permitindo assim o arrefecimento
da carga.
8. Depois de o ciclo ter sido concluído, o
tambor roda intermitentemente para
minimizar a formação de rugas e vincos. Este
movimento do secador de roupa continua até
que o dito secador seja desligado ou até a
porta ser aberta.
1
Não abra a porta durante os programas
automáticos, para conseguir obter uma
secagem adequada.
153 PT
FUNCIONAMENTO
Início Retardado
A Função de inicio diferido
permite ao utilizador adiar o inicio do ciclo de secagem de 1 a 24
horas.
Quando a função é seleccionada pela primeira vez, o visor irá mostrar o tempo diferido de 1 hora,
pressionando o botão, irá aumentar o tempo diferido com intervalos de 1 hora.
Para iniciar o programa pressione
e o electrodoméstico irá completar o ciclo de secagem no
final desse tempo. O indicador luminoso irá piscar para indicar que o inicio diferido está em
progresso.
Cancelar e Repor o Programa
Para cancelar o programa pressione
;durante 3 segundos. No visor DE CONTROLO DO
TEMPO, 0:00 a luz irá piscar para indicar que foi cancelado.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA
Limpeza Da Máquina
Drying Guide
Guia de secagem
Ⴠ Após cada ciclo de secagem, limpe o filtro e
esvazie o recipiente da água.
Ⴠ Limpe regularmente os filtros.
Ⴠ Após cada utilização, limpe o interior do
tambor e deixe a porta aberta por alguns
instantes, de modo a permitir que a circulação
do ar o seque.
Ⴠ Limpe o exterior da máquina e a porta com um
pano macio.
Ⴠ NÃO usar produtos ou discos de limpeza
abrasivos.
Ⴠ Para evitar a acumulação de cotão e que a
porta tenha dificuldades em abrir/fechar, limpe
a porta interior e o selo plástico com um pano
húmido após cada ciclo de secagem.
O ciclo padrão NÃO ENGOMAR
(
)éo
mais eficiente a nível energético e o mais
adequado para a secagem de roupas de algodão
com um nível de humidade normal.
A tabela da última página mostra o tempo
aproximado e os consumos de energia dos
principais programas de secagem.
Consumo de electricidad en modo apagado
0,20 W
Consumo de electricidad en modo "STAND BY 0,75 W
Informações para análises laboratoriais
EN 61121 Programa
-Algodão Aeco
-Ferro a Seco de Algodão
-Tecidos Delicados
ATENÇÃO! O tambor, a porta e a carga
podem estar muito quentes.
IMPORTANTE Desligue sempre a
máquina e retire a ficha da tomada de corrente
antes de limpá-la.
Quanto a dados eléctricos, consulte a
etiqueta na frente da máquina (com a porta
aberta).
154 PT
Programa para usar
- Não engomar
- Pronto a engomar
- Não engomar
+ Sintético
Especificações Técnicas
Capacidade do tambor
Carga máxima
!▄
Ċĵ ʼnĂ
Largura
Profundidade
Faixa da Etiqueta de
Energia
115
FŎŌŒ
ÞÕPÑ MÑPÒØÞÑPMŇÑ ÑŅÒŃÒŲŌŃÒMÑŌÑǾŊŮPÒŃMB
85 cm
60 cm
60 cm
FŎŌŒ
ÞÕPÑ MÑPÒØÞÑPMŇÑ ÑŅÒŃÒŲŌŃÒMÑŌÑǾŊŮPÒŃMB
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Qual Poderá Ser A Causa De...
Anomalias que você mesmo pode remediar
Antes de contactar a Assistência GIAS para
aconselhamento técnico, passe rapidamente pela
seguinte lista de verificação. Se chamar um
técnico e este verificar que a máquina está a
funcionar normalmente, foi mal instalada ou usada
incorrectamente, ser-lhe-á cobrada uma quantia
consoante o caso. Se o problema persistir após ter
completado as verificações recomendadas, ligue
para a Assistência GIAS, eles poderão
eventualmente resolver o problema pelo telefone.
O tempo remanescente indicado no visor
poderá ser alterado durante o ciclo de
secagem. O tempo remanescente é
continuamente verificado durante o ciclo de
secagem e, o tempo é ajustado para fornecer a
estimativa mais correcta.
O tempo
remanescente pode ser aumentado ou
diminuído durante o ciclo de secagem e isso é
normal.
O tempo de secagem é demasiado longo/as
roupas não estão suficientemente secas…
Ⴠ Seleccionou o tempo/programa de secagem
correctos?
ჀA roupa estava demasiado ensopada? As roupas
foram bem torcidas ou
centrifugadas?
Ⴠ O filtro necessita de limpeza?
ჀO condensador necessita de limpeza?
ჀA máquina está com excesso de roupa?
ჀAs entradas, saídas e a base da máquina estão
desobstruídas?
ჀA opção
foi seleccionada num ciclo anterior?
A máquina não funciona…
Ⴠ Existe energia eléctrica para alimentar a
máquina? Verifique utilizando outro aparelho
eléctrico, por exemplo, um candeeiro.
Ⴠ A ficha está correctamente ligada à corrente
eléctrica?
Ⴠ Houve algum corte de corrente?
Ⴠ O fusível fundiu-se?
Ⴠ A porta está bem fechada?
ჀA máquina está ligada à corrente, quer através da
tecla ‘ON’, quer através do cabo de alimentação?
Ⴠ O tempo de secagem ou o programa foram
seleccionados?
Ⴠ A máquina foi ligada de novo após ter aberto a
porta?
Ⴠ A máquina deixou de funcionar devido ao
tabuleiro da água estar cheio e precisar de ser
esvaziado?
A máquina de secar faz muito ruído…
Ⴠ Desligue a máquina de secar e contacte a
Assistência GIAS para obter ajuda.
O indicador
está aceso…
Ⴠ O filtro necessita de limpeza?
Ⴠ O condensador necessita de limpeza?
O indicador
está aceso…
Ⴠ O recipiente da água necessita de ser
esvaziado?
SERVIÇO DE CLIENTES
Se após todas as verificações
recomendadas, ainda subsistir qualquer
problema com a máquina, ligue por favor para
o Serviço de Assistência GIAS para
aconselhamento. Podem conseguir ajudá-lo
pelo telefone ou combinar consigo a
intervenção adequada de um técnico, nos
termos da garantia. No entanto, pode ser
debitado nas seguintes situações:
Ⴠ A máquina está em bom estado de
funcionamento.
Ⴠ Não foi instalada de acordo com as
instruções de instalação.
Ⴠ Foi utilizada incorrectamente.
Peças sobressalentes
Use sempre peças sobressalentes originais,
que obteve directamente da Assistência
Técnica Autorizada.
Assistência Técnica Autorizada
Para serviço e reparações, entre em contacto
com um técnico local devidamente
credenciado pela Assistência Técnica
Autorizada.
155 PT
O fabricante declina toda e qualquer
responsabilidade por eventuais erros de
impressão ou de tradução ocorridos neste
manual. Além disso, o fabricante reserva-se
o direito de introduzir modificações
apropriadas nos seus produtos, sem que
estas alterem as suas características
essenciais.
INDEKS
Opombe Za Varnost
Odtočna Cev: Navodila Za Priključitev
Priprava Na Polnjenje Stroja
Tipke Za Upravljanje In Signalne Lučke
Izbira Programa
Vrata In Filter
Posoda Za Vodo
Obratovanje
Čiščenje In Vzdrževanje
Odpravljanje Napak
Pomoč Strankam
157
162
163
164
165
166
167
168
168
169
169
Z oznako
na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z
vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na
ta izdelek.
Prosimo vas, da ta navodila pozorno preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi. Ta knjižica
vsebuje pomembna navodila za varno uporabo, namestitev in vzdrževanje vašega stroja ter tudi
uporabne napotke za doseganje najboljših rezultatov.
Vso dokumentacijo, ki ste jo dobili s strojem, skrbno shranite, saj jo boste morda še potrebovali ali
pa jo boste Predali drugemu lastniku.
Prosimo, preverite, ali ste s strojem dobili tudi
naslednje:
Ⴠnavodila za uporabo
Ⴠgarancijski list
Ⴠnalepko o energijski varčnosti
156 SL
Prepričajte se, da med. prevozom stroj ni
bil poškodovan. Če se je poškodoval, pokličite
pooblaščeni servis.Če ne boste upoštevali
zgornjih navodil, lahko ogrozite varnost
naprave. Če bi napaka na stroju nastala zaradi
nepravilne uporabe, vam lahko zaračunamo
klic servisne službe.
OPOMBE ZA VARNOST
Uporaba
Ⴠ Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnosti ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila
razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem
povezanih tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom, prav tako otroci ne smejo čistiti in
vzdrževati aparata brez nadzora.
Ⴠ OPOZORILO: Napačna uporaba sušilnega stroja lahko povzroči
požar.
Ⴠ Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah ali drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer uporaba komercialne namene s strani
strokovnjakov ali izučenih uporabnikov, ta aparat ni namenjen.
Nenamenska uporaba aparata lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in
izniči veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nikakšrne
odgovornosti, skladno z veljavnimi zakoni, za morebitno škodo na
aparatu ali poškodbe ali izgubo zaradi nenamenske uporabe, tudi če je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
Ⴠ Ta naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvih, z njo
lahko sušite le gospodinjski tekstil in oblačila.
ჀGStrojGseGsmeGuporabljatiGleGzaGnamenSGkiGjeGopisanGvGtemGpriročnikuUG
PredGuporaboGstroja se prepričajte, ali ste popolnoma razumeli navodila
za namestitev in uporabo.
Ⴠ Stroja se ne dotikajte, če imate vlažne oziroma mokre roke ali noge.
Ⴠ Med polnjenjem stroja se ne naslanjajte na njegova vrata in jih nikoli ne
uporabljajte za dviganje ali premikanje stroja.
Ⴠ Nikoli ne dovolite otrokom, da bi se igrali s strojem ali njegovimi tipkami.
Ⴠ OPOZORILO: Stroja ne uporabljajte, če filter za puh ni pravilno
nameščen ali če je poškodovan; puh se lahko vžge.
157 SL
ჀOPOZORILO: Na mestih, kjer je simbol za vročo površino
,se lahko
temperatura med delovanjem sušilnega stroja dvigne na več kot 60
stopinj Celzija.
Ⴠ Izvlecite vtič iz električne vtičnice. Pred čiščenjem stroja vtič vedno
izvlecite iz vtičnice.
Ⴠ Če se vam zdi, da stroj ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati.
Ⴠ Na tleh v okolici stroja se ne smejo nabirati nitke ali puh.
Ⴠ Boben v stroju se lahko zelo segreje. Preden začnete perilo jemati iz
stroja, vedno počakajte, da sušilni stroj konča fazo hlajenja.
Ⴠ Zadnja faza programa sušenja poteka brez segrevanja (faza
ohlajanja). S tem dosežemo, da je perilo po koncu sušenja take
temperature, da ni nevarnosti za poškodbe tkanine.
Ⴠ V stroju ni dovoljeno sušiti perila, ki je bilo čiščeno z industrijskimi
kemikalijami.
ჀOPOZORILO: Če je že nujno potrebno prekiniti program sušenja pred
koncem, kar odsvetujemo, takoj poberite perilo iz bobna in ga razgrnite,
da se toplota razgubi.
Ⴠ Največja dovoljena količina perila: glej energijsko oznako.
Installation
Ⴠ Ne uporabljajte adapterjev, razdelilcev in/ali podaljškov.
Ⴠ Nikoli ga ne postavite ob zavese in pazite, da predmeti ne bodo mogli
pasti za sušilni stroj ali se za njim nabirati.
Ⴠ Naprave ne smete namestiti za vrati, ki se dajo zakleniti, drsnimi vrati ali
vrati, ki imajo tečaje na nasprotni strani kot sušilni stroj.
Pomembno: Med transportom naj bo sušilni stroj v pokončnem položaju. Če je nujno, ga nagnite samo tako,
kot je to prikazano na spodnji sliki:
V nasprotnem primeru počakajte vsaj 4 ure in šele nato vključite sušilni stroj, da bo lahko olje steklo nazaj v
kompresor. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe kompresorja!.
158 SL
Perilo
Ⴠ V sušilnem stroju ne sušite kosov, ki niso bili oprani.
Ⴠ OPOZORILO: Nikoli ne sušite tkanin, obdelanih s tekočinami za
kemično čiščenje.
Ⴠ OPOZORILO: Materiali iz penaste gume lahko včasih pri segrevanju
(pod posebnimi pogoji) zagorijo zaradi samovžiga. Predmetov iz
penaste gume (lateks pena), kap za prhanje, proti vodi odpornih tkanin,
izdelkov in oblačil z gumijasto podlogo in blazin z vložki iz penaste gume
NE SMETE sušiti v sušilniku za perilo.
Ⴠ Da izveste, ali je material primeren za sušenje, vedno poglejte etiketo
na tekstilu.
Ⴠ GPredenGdasteGoblačilaGvGsušilniGstrojSGmorajoGbitiGožetaGročnoGaliGsG
centrifugoGvGpralnemstroju. V sušilni stroj se NE SME dajati oblačil, iz
katerih še kaplja.
ჀPazite, da v žepih ni vžigalnikov ali vžigalic, in v bližini sušilnega stroja
NIKOLI ne uporabljajte gorljivih tekočin.
ჀV stroju NIKOLI ne smete sušiti zaves iz steklenih vlaken. Če steklena
vlakna pridejo na druga oblačila, lahko pride do draženja kože.
ჀKose, ki so se umazali s snovmi, kot so na primer jedilno olje, aceton,
alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalec madežev, terpentin, vosek ali
odstranjevalec voska, morate najprej oprati v vroči vodi z nekaj več
detergenta, preden jih začnete sušiti v sušilnem stroju.
Ⴠ Mehčalce perila in podobne izdelke uporabite, kot je navedeno v
navodilih za uporabo Mehčalca.
159 SL
PRETOK ZRAKA
V prostoru, kjer stoji sušilni stroj, je treba zagotoviti zadostno zračenje,
zato da stroj med delovanjem v prostor ne bi potegnil plinov, ki jih pri
izgorevanju izločajo nekatere naprave, na primer kamini.
Ⴠ Zrak, ki izhaja iz stroja, ne sme biti speljan v dimnik, na katerega so
priključene naprave, ki
za zgorevanje uporabljajo plin ali druga goriva.
Ⴠ Sušilni stroj postavite s hrbtno stranjo ob zid ali drugo vertikalno
površino.
Ⴠ Redno preverjajte, ali ima zrak, ki teče skozi sušilni stroj, prosto pot.
Ⴠ Po uporabi preverite, ali se je v filtru nabral puh, in filter po potrebi
očistite.
Ⴠ Okoli stroja mora biti vsaj 12 mm praznega prostora. Odprtine za vstop
in izstop zraka morajo biti vedno neovirane, prav tako mora biti
omogočeno kroženje zraka med dnom stroja in tlemi, kar je nujno za
zadostno zračenje.
Ⴠ Preprečite, da bi predmeti padali za stroj ali se nabirali za njim, saj bi
lahko ovirali pretok zraka (vhode in izhode za zrak).
ჀNIKOLI ne namestite sušilnega stroja ob zavesah.
Ⴠ Redno po vsaki uporabi preverjajte stanje filtra za delce tkanine in ga
po potrebi očistite.
Ⴠ Če želite postaviti sušilni stroj na pralni stroj, morate uporabiti
namenski komplet za sestavljanje obeh strojev ter upoštevati navodila.
Ⴠ Komplet za sestavljanje sušilnega in pralnega stroja model 35100019:
za pralne stroje globine najmanj 49 cm
Ⴠ Komplet za sestavljanje sušilnega in pralnega stroja model 35900120:
za pralne stroje globine najmanj 51 cm
Ⴠ Komplet za sestavljanje sušilnega in pralnega stroja izberite glede na
globino vašega pralnega stroja; na voljo so pri p ooblaščenih servisih.
Kompletu so priložena tudi navodila za instalacijo in vsi otrebni deli za
pritrditev.
Aparata ne smete namestiti v prostoru, kjer je
Air Outlets in the Base
nizka temperatura oziroma obstaja tveganje za
pojav zmrzali. Pri temperaturah okoli ledišča aparat
morda ne bo pravilno deloval: obstaja tveganje za
poškodbe, saj bi lahko voda v hidravličnem
tokokrogu zamrznila (ventili, cevi, črpalke). Za
učinkovito delovanje mora biti temperatura v
prostoru med +2 in +35°C. Upoštevajte, da lahko
med delovanjem pri nizkih temperaturah (med +2 in
+15°C) pride do kondenzacije vode in posledično
06 EN
kapljic vode na tleh.
160 SL
Zahteve za Električno Napeljavo
Varovanje Okolja
●
Vsi materiali, iz katerih je izdelana
embalaža, so okolju prijazni in jih je mogoče
reciklirati. Prosimo, odvrzite embalažo na
okolju prijazen način. Na vaši občini ali
komunalni službi vam bodo lahko podrobno
povedali več o odstranjevanju odpadkov.
Ⴠ Ko boste sušilni stroj odvrgli, varnost
zagotovite tako, da stroj izključite iz vtičnice ter
nato prerežete električni kabel in ga skupaj z
vtičem uničite. Da preprečite, da bi se otroci
zaprli v stroj, odlomite tečaje vrat ali
ključavnico na vratih.
Sušilni stroji delujejo na enofazni izmenični tok
s 50 Hz in napetostjo 220 240 V. Prepričajte se,
da je nazivna zmogljivost priključka vsaj 6 A.
Električni tok je lahko zelo nevaren.
Ta naprava mora biti ozemljena.
Vtičnica električne napeljave in vtič morata
biti iste vrste.
Ne uporabljajte več adapterjev in/ali
podaljškov.
Vtič mora biti po namestitvi stroja na
dostopnem mestu, da ga lahko po porabi
iztaknete.
European Directive 2012/19/EU
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/ES o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje
(in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi
osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno
uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava
OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno
odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in
recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih
pravil:
- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz
gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče
odpadkov, upravljano s strani občine ali
registrirane družbe. V številnih državah je za večje
kose OEEO organizirano tudi zbiranje po
domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan
prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to
velja v primeru, da gre opremo enakovrednega
tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
Pooblaščeni Servis
‫ ٴ‬Zaradi zagotavljanja stalnega varnega in
učinkovitega delovanja stroja priporočamo, da
Vse servisne storitve in vsa popravila izvaja le
pooblaščeni serviser.
161 SL
Če naprava ne deluje pravilno ali če se
pokvari, jo izključite, vtič pa iztaknite iz vtičnice.
Za morebitno popravilo pokličite pooblaščeni
servis.
Če napaka na stroju nastane zaradi
nepravilne namestitve, vam lahko klic servisne
Službe zaračunamo.
Če je električni kabel poškodovan, ga je
treba nadomestiti s posebnim kablom, ki ga
lahko dobite SAMO pri pooblaščenem
prodajalcu nadomestnih delov. Namestiti ga
mora za to usposobljena oseba.
Stroja ne priključujte in ne vklapljajte, dokler
ni popolnoma nameščen. Zaradi vaše varnosti je
treba sušilni stroj namestiti pravilno. Če imate
kakršne koli dvome o nameščanju stroja,
pokličite pooblaščeni servis, kjer vam bodo z
veseljem svetovali.
Nastavitev Nivelirnih Nog
Ko boste stroj postavili
na želeno mesto, je
treba nastaviti še
nivelirne noge, da stroj
stoji vodoravno.
Nastavite vse štiri
nivelirne noge tako, da
stroj stoji trdno in
vodoravno.
Odtočna Cev: Navodila Za Priključitev
Da bi se izognili praznjenju posode za vodo po
vsakem programu sušenja lahko napeljemo
odtok vode neposredno v odtok (obstoječi hišni
sistem za odvajanje vode). Neposredna
povezava s površinskim odtokom je z zakonom
prepovedana. Odtok, na katerega priključimo
cev za odvajanje vode, mora biti v bližini
sušilnega stroja.
V kompletu sta 1 cev in 1 pipa
OPOZORILO! Pred kakršnim koli
posegom izklopite vtikač sušilnega stroja iz
električnega omrežja.
Cev priključite na naslednji način.
1 Previdno nagnite
stroj na desno..
2. Odtok za odpadno
vodo je na desni
strani stroja (gl sliko).
Siva cev ga povezuje z
mostičkom na levi
strani. S kleščami
odstranite držalo cevi
na mostičku.
3. Ločite cev
odpriključka na
mostičku.
4. Priključite priloženo
črno cev (uporabite
obstoječi konektor in
držalo) na cev, ki ste jo
odkopili od priključka
namostičku.
5. Zravnajte stroj in
preverite, da se nova
cev ne zvije ali
priščipne, ko potisnete
stroj na mesto.
6. Priključite novo cev
na odtok.
7. Priključite stroj na
električno omrežje.
POZOR: Če stroj ni
stal pokonci, počakajte
vsaj 4 ure, da olje steče
nazaj v kompresor. V
nasprotnem primeru
obstaja možnost
p o š k o d b e
kompresorja!
162 SL
PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
Preden prvič uporabite sušilni stroj:
Ⴠ Skrbno preberite navodila za uporabo;
Ⴠ Odstranite vse dele, ki so v bobnu;
Ⴠ Z vlažno krpo obrišite notranjost bobna in vrat, da
odstranite prah, ki se je nabral med prevozom.
Priprava Oblačil
Prepričajte se, ali je perilo, ki ga nameravate dati v
sušilni stroj, primerno za strojno sušenje; to je
prikazano na opozorilnih simbolih na vsakem kosu
perila.
Preverite, ali so vsi gumbi, zadrge in podobno zapeti
in ali so žepi prazni. Obrnite oblačila navzven.
Oblačila položite v boben narahlo (ne natrpajte jih),
da se ne bodo prepletla.
V Sušilnem Stroju ne Sušite:
Svile, občutljivega blaga, najlonskih nogavic, občutljivih vezenin, blaga s kovinskimi okraski, oblačil
z dodatki iż PVC ali usnja, športnih čevljev in velikih
kosov, kot so spalne vreče ipd.
POMEMBNO: Ne sušite predmetov, ki so
bili obdelani s tekočinami za kemično čiščenje,
ali gumijastih oblačil (nevarnost požara ali eksplozije).
Zadnjih 15 minut (približno) se perilo vedno
obrača v hladnem zraku.
Bobna ne smete preveč napolniti, saj lahko
z velikimi kosi, ko so mokri, prekoračite najvišjo
dovoljeno težo perila (na primer: spalne vreče,
prešite odeje).
Maksimalna Teža za Sušenje
Bombaž največ
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Sintetika največ
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
7 Kg 6 Kg
Perilo Sortirajte po Naslednjem Zaporedju:
Ⴠ Po etiketah na oblačilih
Najdete jih na ovratniku ali notranjem šivu:
Primerno za sušenje v sušilnem stroju.
..
Sušenje v stroju pri visokih temperaturah.
.
Sušenje v stroju le pri nizkih temperaturah.
Ne sušite v sušilnem stroju.
Če oblačilo nima etikete, ga raje ne sušite Strojno.
ჀPo količini in gostoti blaga
Kadar koli je količina materiala za sušenje večja od
zmogljivosti sušilnega stroja, razdelite obleke po
debelini materiala (npr. ločite brisače od tankega
spodnjega perila).
ჀPo vrsti materiala
Bombažne/lanene tkanine: brisače, bombažni
jersey, posteljno in namizno perilo.
Sintetika: bluze, srajce, delovne halje itd., Izdelane
iz poliestra ali poliamida; velja tudi za mešanice iz
bombaža in sintetike.
Ⴠ Po tem, kako močno jih želite posušiti Razdelite
na: popolnoma suho, primerno za zlaganje itd. Za
občutljivo blago pritisnite tipko , da izberete sušenje
pri nizki temperaturi.
Varčevanje z Energijo
V sušilni stroj polagajte le perilo, ki ste ga strojno ali
ročno oželi. Čim bolj suho je perilo, tem krajši bo čas
sušenja, kar pomeni manjšo porabo električne
energije.
VEDNO
Ⴠ Sušite čim bolj napolnjen stroj, tako boste prihranili
čas in električno energijo.
Ⴠ Pred sušenjem preverite, ali je filter očiščen.
NIKOLI
Ⴠ Ne prekoračite najvišje dovoljene teže; s tem bi
porabili več časa in električne energije.
Ⴠ Ne napolnite stroja s tako mokrimi oblačili, da z njih
še kaplja; tako bi lahko stroj poškodovali.
163 SL
TIPKE ZA UPRAVLJANJE IN SIGNALNE LUČKE
Prikaz avto
Programa
Tipka za nast
časa
Indikator za
vodo
Indikator za filter
Tipka za
Zamik
Tipka za
Akril-sint
Tipka
Start/Pavza
Gump za
Programe
Tipka proti
mečkanju
Stikalna Plošča In Kontrolne Lučke
Gumb za izbiranje programov – Izberite ustrezen program
Tipka za nastavljanje časa
- Omogoča spreminjanje trajanja z gumbom izbranega programa.
Na voljo je samo, če so izbrani programi Mix&Dry, Srajce in časovni programi
Tipka za zamik vklopa
- Uporabniku omogoča, da zamakne začetek izvajanja programa
sušenja (gl. podrobnejši opis v navodilih)
Tipka za akril/sintetiko - S pritiskom na to tipko izberete vrsto tkanine, ki jo želite posušiti – akril
ali sintetična vlakna. Če je izbrana ta opcija, se osvetli indikator.
Tipka za preprečevanje mečkanja
- Uporabniku omogoča vklop faze za preprečevanje
mečkanja po zaključenem programu sušenja
Tipka start/pavza
- S pritiskom na to tipko zaženete izbrani program ali pa ga začasno
prekinete.
Indikator za vzdrževanje filtra
- Osvetli se, ko je treba očistiti filter.
Indikator polne posode za vodo
- Osvetli se, ko je posoda za vodo polna.
Prikaz samodejnega programa – Če ste izbrali samodejni program, se osvetli ustrezen indikator
Osvežitev
- Indikator se osvetli, ko začne program izvajati fazo ohlajanja.
IZBIRA PROGRAMA
Sušilni stroj Sensor Dry vam ponuja veliko možnosti sušenja perila za vse okoliščine.V spodnji
razpredelnici so našteti programi in njihove funkcije.
Opomba: Tipalo morda ne bo zaznalo majhnih količin majhnih kosov tekstila v stroju. Za majhne količine
perila, Ločene kose ali tkanine, ki so že bile delno posušene, raje uporabite programe s časovnikom.
Program nastavite na čas med 30 in 75 minutami, odvisno od količine perila in tega, kako močno ga želite
posušiti, izberite še visoko ali nizko temperaturo, primerno za vrsto tkanine.
Če tipalo perila v stroju ne zazna, bo sušilni stroj deloval le 10 minut, nato se bo začel cikel sušenja s
hladnim zrakom. Če je perila preveč ali če je premokro za strojno sušenje, bo sušilni stroj po 185 minutah
samodejno začel cikel Hladnega sušenja.
Cyklus sušenia vlny tejto sušicky bol schválený spolocnostou The Woolmark
Company na sušenie vlnených výrobkov vhodných na pranie v prácke za
predpokladu, že ich budete prat a sušit podla pokynov na etikete všité v odeve
a pokynov vydaných výrobcom tejto sušicky. .M1530
V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a v Indii je obchodná značka
Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.
164 SL
IZBIRA PROGRAMA
Program
Idealno Za
Perfect Home
Perilo, ki ga želite posušiti do konca, npr. brisače, kopalne halje, prti, rjuhe.
Program traja pribl. 3 ure.
Za v omaro
Perilo, ki ga želite zložiti in shraniti brez likanja, npr. srajce iz mešanice
vlaken, nogavice, otroška oblačila. Program traja pribl. 2 uri 45 minut.
Suho brez likanja
Clothes you don’t need to iron, but just hang after the drying cycle. Time:
around 2h and 30 min.
Za likanje
Anti Crease
Osvežitev volne
Mix & Dry
Perilo, ki ga ni potrebno likati, ampak ga po sušenju obesite na obešalnik.
Program traja pribl. 2 uri in 30 minut.
Perilo, ki ga želite samo osvežiti. Primerno za perilo, ki je bilo nekaj časa
shranjeno v košu za likanje, ali ste ga sušili na prostem ali na radiatorju.
Program vsebuje posebno fazo za odpravljanje gub iz perila, ki sprošča
vlakna in olajša likanje. Program traja 9 minut, sledi 3-minutna faza
ohlajanja.
volnena oblačila: Program se lahko uporablja, da posuši do 1 kg
perila (okoli 3 puloverje ).Priporočljivo je, da pred sušenjem obrnete
vsa oblačila.čas se lahko spremeni zaradi dimenzije in debeline
perila in izbranega ožemanja med pranjem.Ob koncu cikla so
oblačila pripravljena, da se oblečejo, vendar če so le ta bolj težka,
so lahko robovi malce mokri : predlagamo, da jih posušite
naravno.Priporočljivo je, da izpraznite oblačila na samem koncu
cikla.Priporočljivo je, da izpraznite oblačila na samem koncu
cikla.Pozor: proces polstenja volne je nepovraten; posušite
izključno oblačila s simbolom "primerno za sušenje " ; ta program ni
primeren za akrilna oblačila.
Za hkratno sušenje perila iz bombaža in sintetike. Zagotavlja prihranek na
času, saj vam ni potrebno ločevati perila in sušiti vsake vrste posebej.
Program traja pribl. 2 uri (največja dovoljena količina 4 kg).
Srajce
Za sušenje srajc iz bombaža in sintetičnih tkanin. Program traja 1 uro za 2 kg
srajc iz sintetičnih tkanin (pribl. 10 srajc), 1 uro 20 minut za 3 kg srajc iz
bombaža (pribl. 10 srajc).
Rapid 40 Min.
Stroj srajce posuši in osveži, tako da so pripravljene za ponovno uporabo, v
samo 40 minutah. Senzorski sistem ndazira temperaturo in zagotavlja
vsakič najboljše rezultate. Za največ 2 kg perila.
Hitri 40'
Če želite, lahko sami določite trajanje programa sušenja - od 30 do 180
minut. Če nastavite "20 min", poteka sušenje s hladnim zrakom, kar je
idealno za osvežitev perila in odstranitev morebitnega vonja.
Jeans
Przeznaczony do suszenia ubrań jeans’owych ( 5 sztuk lub max 4kg).
Program trwa około 2 godzin – jego długość jest uzależniona od wielkości
załadunku i stopnia odwirowania ubrań podczas prania. Program JEANS
może być używany
także do suszenia
innych ubrań, ale tylko
bawełnianych (100%bawełny); proszę nie mieszać ubrań o różnych
kolorach ani nie suszyć ubrań z haftami lub innymi ozdobami.
165 SL
VRATA IN FILTER
Za odpiranje vrat potegnite ročico.
Za ponovni zagon sušilnega stroja zaprite vrata
in pritisnite tipko
OPOZORILO! Med delovanjem sušilnega
stroja se lahko boben in vrata ZELO
SEGREJEJO! Sušilnega stroja nikoli ne
zaustavljajte pred koncem sušilnega cikla,
razen če nameravate hitro odstraniti vse perilo,
tako da se lahko Stroj ohladi.
Filter
POMEMBNO:Zaradi zagotavljanja in
ohranjanja učinkovitosti sušilnega stroja pred
vsakim sušenjem Preverite, ali je filter za puh
čist.
1.Potegnite filter
navzgor.
2. Filter odprite, kot je
prikazano.
3. Z mehko krtačko ali
konicami prstov
narahlo odstranite
nitke.
4. Filter zaprite nazaj in
ga vstavite nazaj na
njegovo Mesto.
Signalna Lučka za Stanje Filtra
se prižge, ko je
treba filter očistiti.
Če se perilo ne suši
pravilno, preverite, da
ni filter Zamašen.
Čiščenje filtra kondenzatorja
1.Snemite podnožje.
2. Obrnite jezička v levo
in izvlecite sprednji
pokrov.
3. Nežno izvlecite okvir
filtra in odstranite prah
in delce tkanine s filtra,
uporabite krpo. Filtra ne
čistite z vodo!
4. Nežno odstranite
gobico in jo nato
izperite pod tekočo
vodo; pri tem jo
obračajte, da z nje
odstranite prah in delce
tkanine.
5. Znova namestite
sprednji pokrov, pri tem
pa pazite, da je pravilno
nameščen (gl.
puščico!). Zaprite
jezička, ki ga
pridržujeta na mestu.
6.Spet namestite
podnožje..
Nepoužívajte vodu a na čistenie filtra.
166 SL
POSODA ZA VODO
Voda, ki se med sušenjem izloči iz perila, se
zbira v posodi v vratih sušilnega stroja. Ko se
posoda napolni, se osvetli indikator
na
stikalni plošči. Takrat MORATE izprazniti
posodo za vodo. Priporočamo pa, da posodo za
vodo izpraznite po vsakem programu sušenja.
OPOMBA: Ko začnete uporabljati stroj, se bo
po nekaj programih sušenja v nabralo zelo malo
vode, saj se mora najprej napolniti rezervoar v
notranjosti stroja.
1.Odprite vrata in vložite perilo v boben. Pazite,
da perilo ne ovira zapiranje vrat.
2.Nežno zaprite vrata – potisnite jih proti stroju,
dokler se slišno ne zaprejo.
3.Obrnite gumb za izbiranje programov na
ustrezen program (gl. razpredelnico
programov).
4.Če sušite perilo iz sintetike, akrila ali
občutljivo perilo, pritisnite tudi na tipko
, da
zmanjšate temperaturo. Ko je nastavljena nižja
temperatura sušenja, je osvetljena ustrezna
kontrolna lučka. Če si premislite, lahko prvih
nekaj minut izvajanuja programa temperaturo
ponovno zvišate s ponovnim pritiskom na
tipko
. Če to želite storiti pozneje, morate
stroj najprej resetirati.
Praznjenje Posode Za Vodo
1. Primite za ročaj
posode za vodo in jo
nežno izvlecite. Polna
posoda teheta približno
6 kg.
2 . Nagnite posodo za
vodo, da iz nje izteče
voda. Prazno posodo
za vodo namestite
nazaj v stroj, kot je to
prikazano na sliki:
najprej namestite dno
posode v pravilen
položaj, nato pa nežno
potisnite še zgornji del v
pravilen položaj.
3. S pritiskom na tipko
ponovno zaženite
program sušenja.
OPOMBA: Če je v
bližini sušilnega stroja
odtok, lahko uredite
stalno odtekanje vode
iz sušilnega stroja s
pomočjo ustreznega
kompleta. V tem
primeru vam ne bo
treba prazniti posode
za vodo.
UPORABA SUŠILNEGA STROJA
5.Pritisnite na tipko
. Sušilni stroj začne
izvajati izbrani program, kontrolna lučka nad
tipko je stalno osvetljena.
6.Če med izvajanjem programa odprete vrata,
da bi preverili suhost perila, po zapiranju vrat
ponovno zaženete program s pritiskom na
tipko.
7.Proti koncu programa opravi stroj fazo
ohlajanja – perilo se med obračanjem bobna
ohlaja s pomočjo hladnega zraka.
8.Ko je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže indikator END (Konec).
9.Po zaključku programa se boben občasno
zavrti, kar prepreči pretirano mečkanje perila.
Ta faza poteka, dokler ne izklopite stroja oz.
dokler ne odprete vrat.
1
OPOZORILO! V kolikor odprete vrata sredi
cikla sušenja, preden je na vrsti faza ohlajanja, je
ročaj posode lahko zelo vroč. V primeru, da ste
se kljub temu odločili izprazniti posodo z vodo,
bodite pri rokovanju izjemno previdni.
Med izvajanjem samodejnih programov ne
odpirajte vrat stroja, saj bo le v tem primeru
možno pravilno sušenje.
167 SL
Obratovanje
Časovni Zamik Vklopa
Funkcija za časovni zamik vklopa uporabniku omogoča, da zamakne začetek sušenja za od 1 do
24 ur.
Ko izberete to funkcijo, se na prikazovalniku prikaže vrednost 1 ure, z vsakim pritiskom na tipko
pa se časovni zamik poveča v korakih po 1 uro.
Program zaženete s pritiskom na tipko
; ko poteče nastavljeni čas, stroj začne izvajati izbrani
program. Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je nastavljen časovni zamik vklopa.
Preklic In Resetiranje Programa
Če želite preklicati izbrani program, 3 sekunde pritiskajte na tipko
. Na prikazovalniku TIME
CONTROL utripa vrednost 0:00, kar pomeni, da je program resetiran.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Čiščenje Sušilnega Stroja
Navodila za Drying
Sušenje
Guide
Ⴠ Očistite filter in izpraznite posodo za vodo po
vsakem sušenju.
Ⴠ Redno čistite kondenzator.
Ⴠ Po vsaki uporabi obrišite notranjost bobna in
pustite vrata nekaj časa odprta, da zrak kroži po
bobnu in ga posuši.
Ⴠ Zunanjost stroja in vrata obrišite z mehko krpo.
Ⴠ NE UPORABLJAJTE grobih gobic, krpic ali
čistil.
Ⴠ Da bi preprečili nabiranje delcev tkanin in
oteženo odpiranje/zapiranje vrat po vsakem
zaključenem programu sušenja obrišite
notranjo stran vrat in tesnilo z vlažno krpo.
Standardni program SUHO BREZ LIKANJA (
) je
energijsko najbolj učinkovit in najbolj primeren za
sušenje običajno mokrega perila iz bombaža.
Tabela na zadnji strani kaže približen čas in porabo
energije glavnih programov sušenja.
OPOZORILO! Boben, vrata in perilo so
lahko zelo vroči!
POMEMBNO: Preden začnete stroj čistiti,
ga vedno ugasnite in izvlecite električni vtič iz
vtičnice.
Podatke o električnih delih najdete na
nalepki, ki je na sprednji strani ohišja sušilnega
stroja (ko so vrata odprta).
168 SL
Poraba električne energije v stanju izključenosti
0,20 W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti
0,75 W
Informacije za preskusni laboratorij
Program EN 61121
-Bombaž, Suho
-Bombaž, za likanje
-Um. tkanine
Ustrezni program
- Suho brez likanja
- Za likanje
- Suho brez likanja+
Sintetika
Tehnični Podatki
Prostornina bobna
Največja obremenitev
ë╜
▫╜
■Ă
Širina
Globina
Nalepka o energetski
varčnosti
115
ŊÕÑÓÑŌÑǾŊÒÓŒ
ÔŎ ŎŖŌMÔŎ
85 cm
60 cm
60 cm
ŊÕÑÓÑŌÑǾŊÒÓŒ
ÔŎ ŎŖŌMÔŎ
ODPRAVLJANJE NAPAK
Kaj je Lahko Vzrok, da ...
Napake, ki jih lahko odpravite sami
Preden pokličete pooblaščeni servis za nasvet,
vas prosimo, da pregledate ta seznam. Če bi se
izkazalo, da stroj dela ali da je bil nepravilno
uporabljen ali nameščen, vam bomo morali
storitve servisa zaračunati. Če težave ne morete
odpraviti z nasveti po tem seznamu, prosimo,
pokličite pooblaščeni servis, saj vam bodo
morda lahko pomagali po telefonu.
Če sušenje traja predolgo oz. če oblačila niso
dovolj suha:
● Ste izbrali pravi program/čas sušenja?
● So bile obleke preveč mokre? Ste oblačila
temeljito ročno ali strojno oželi?
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
● Je sušilni stroj preobremenjen?
● Ali kaj ovira dno sušilnega stroja ali dovodne in
odvodne odprtine?
?
● Ste pri prejšnjem ciklu izbrali možnost
Sušilni stroj ne deluje ...
Ⴠ Ali je stroj pod napetostjo? V vtičnico priključite
drugo napravo, da preverite, ali vtičnica deluje.
Ⴠ Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
Ⴠ Je prišlo do napake pri oskrbi z električnim
tokom?
Ⴠ Je pregorela varovalka?
Ⴠ So vrata pravilno zaprta?
Ⴠ Ali je sušilni stroj vklopljen in vključen v
vtičnico?
Ⴠ Ste izbrali čas sušenja ali program sušenja?
Ⴠ Ste po odprtju vrat stroj vklopili ponovno?
Ⴠ Je stroj prenehal delovati, ker je posoda za
zbiranje vode polna in jo je treba izprazniti?
Sušilni stroj je zelo glasen ...
Ⴠ Izključite stroj in za nasvet pokličite
pooblaščeni servis.
Signalna lučka
je prižgana ...
ჀJe treba očistiti filter?
ჀJe treba očistiti kondenzator?
Signalna lučka
je prižgana ...
ჀJe treba izprazniti posodo za vodo?
Pomoč Strankam
Če vaš sušilni stroj še vedno ne dela niti
potem, ko ste preverili vse točke na tem
seznamu, vas prosimo, da za nasvet pokličete
pooblaščeni servis. Morda vam bodo lahko
pomagali po telefonu ali pa se boste dogovorili
za primeren čas serviserjevega klica skladno
z določili garancije. Vendar pa vam lahko v
naslednjih primerih servisne storitve tudi
zaračunamo:
● če stroj deluje;
● če stroj ni bil nameščen v skladu z navodili za
Namestitev;
Ⴠče ste stroj uporabljali narobe.
Nadomestni Deli
Vedno uporabljajte originalne nadomestne
dele, ki so na voljo pri pooblaščenem servisu.
Pooblaščeni Servis
Če potrebujete servisne storitve ali popravilo
stroja, pokličite najbližji pooblaščeni servis.
169 SL
Izdelovalec ne odgovarja za morebitne
tiskarske napake v tem priročniku.
Proizvajalec si pridržuje pravico do
primernih sprememb svojih naprav, tako da
ne spreminja njihovih osnovnih
značilnosti.
Υπενθυμίσεις ασφαλείας
σετ ευκαμπτου σωληνα αποστραγγισησ νερου
οδηγιεσ συναρμολογησησ
προετοιμασια του φορτιου
Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
Επιλογή του προγράμματος
Πόρτα και φίλτρο
δοχείο νερού
λειτουργια
Καθαρισμός και προγραμματισμένη συντήρηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εξυπηρέτηση πελατών
171
176
176
177
178
179
180
181
182
182
183
183
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
σε αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας ευθύνη, τη
συμμόρφωση με το σύνολο όλων των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ασφάλεια,
υγεία και του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
˂˦˞˟˙˰˱ˢ ˞˲˱˚˯ ˱˦˯ ˬˡˤˠ˜ˢ˯ ˧˞˦ ˱ˤˮˢ˜˱ˢ ˱˦˯ ˭˦˰˱˙ ˢ˧˱ˢ˨˻˪˱˞˯ ˱ˬ ˴ˢ˦ˮ˦˰˩˹ ˱ˤ˯ ˰˲˰˧ˢ˲˛˯ ˞˪˱˜˰˱ˬ˦˴˞ ˑˬ
ˢˠ˴ˢ˦ˮ˜ˡ˦ˬ˞˲˱˹˭˞ˮ˚˴ˢ˦˰ˤ˩˞˪˱˦˧˚˯ˬˡˤˠ˜ˢ˯˞˰˳˞˨ˬ˺˯˴ˮ˛˰ˤ˯ˢˠ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ˯˰˲˪˱˛ˮˤ˰ˤ˯˧˞˦ˬˮ˦˰˩˚˪ˢ˯
˴ˮ˛˰˦˩ˢ˯˲˭ˬˡˢ˜˫ˢ˦˯ˠ˦˞˱˞˧˞˨˺˱ˢˮ˞˞˭ˬ˱ˢ˨˚˰˩˞˱˞˹˱˞˪˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˢ˜˱ˢ˱ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛˰˞˯
˓˲˨˙˫˱ˢ˱ˬ˰˺˪ˬ˨ˬ˱ˤ˯˱ˢ˧˩ˤˮ˜˶˰ˤ˯˰ˢ˞˰˳˞˨˛˥˚˰ˤˠ˦˞˩ˢ˨˨ˬ˪˱˦˧˛˞˪˞˳ˬˮ˙˛ˠ˦˞˱˲˴˹˪˩ˢ˨˨ˬ˪˱˦˧ˬ˺˯
˧˞˱˹˴ˬ˲˯˱ˤ˯˰˲˰˧ˢ˲˛˯
Ελέγξτε ότι στην παράδοση η συσκευή συνοδεύεται
από τα εξής:
Ⴠ
Ⴠ
Ⴠ
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Κάρτα εγγύησης
Ενεργειακή σήμανση
170 EL
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί
ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν έχει, καλέστε για
σέρβις τη GIAS.Η μη τήρηση των παραπάνω
μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια της
συσκευής. Μπορεί να χρεωθείτε για την
επίσκεψη του σέρβις αν το πρόβλημα της
συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χρήση
Ⴠ ˅ ˰˲˰˧ˢ˲ή ˞˲˱ή ˢί˪˞˦ ˧˞˱ά˨˨ˤ˨ˤ ˠ˦˞ ˴ˮή˰ˤ ˞˭ό ˭˞˦ˡ˦ά ˤ˨˦˧ί˞ς ά˪˶ ˱˶˪ 8 ˢ˱
ώ˪ ˧˞˦ ˞˭ό ά˱ˬ˩˞ ˩ˢ ˩ˢ˦˶˩έ˪ˤ ˵˲˴ˬ˳˲˰˦˧ή ˡˢ˫˦ό˱ˤ˱˞ ˤ ˴˶ˮίς ˭ˮˬˠˢ˪έ˰˱ˢˮˤ ˢ
˩˭ˢ˦ˮί˞ ˧˞˦ ˠ˪ώ˰ˤ ˰˱ˤ ˴ˮή˰ˤ ˱ˤς ˰˲˰˧ˢ˲ής ˲˭ό ˱ˬ˪ όˮˬ ό˱˦ ˥˞ ˢ˭˦˟˨έ˭ˬ˪˱˞˦,
˥˞ ˱ˬ˲ς ˡˬ˥ˬύ˪ ˬ˦ ˧˞˱ά˨˨ˤ˨ˢς ˬˡˤˠίˢς ˧˞˦ ˥˞ έ˴ˬ˲˪ ˧˞˱˞˪ˬή˰ˢ˦ ˱ˬ˲ς ˧˦˪ˡύ˪ˬ˲
ς ˭ˬ˲ ˢˠ˧˲˩ˬ˪ˢί ˤ ˴ˮή˰ˤ ˱ˤς ˰˲˰˧ˢ˲ής. ˊˤ˪ ˞˳ή˪ˢ˱ˢ ˱˞ ˭˞˦ˡ˦ά ˪˞ ˭˞ίˣˬ˲˪ ˩ˢ ˱
ˤ ˰˲˰˧ˢ˲ή ή ˪˞ ˞˰˴ˬ˨ˬύ˪˱˞˦ ˩ˢ ˱ˬ ˧˞˥˞ˮ˦˰˩ό ˧˞˦ ˱ˤ ˰˲˪˱ήˮˤ˰ˤ ˱ˤς ˴˶ˮίς ˱ˤ˪
ˢ˭ί˟˨ˢ˵ˤ ˢ˪ή˨˦˧˞.
Ⴠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κακή χρήση ενός περιστροφικού στεγνωτηρίου
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ⴠ ˅ ˰˲˰˧ˢ˲ή ˞˲˱ή ˭ˮˬˬˮίˣˢ˱˞˦ ˞˭ˬ˧˨ˢ˦˰˱˦˧ά ˠ˦˞ ˬ˦˧˦˞˧ή ˧˞˦ ˭˞ˮˢ˩˳ˢˮˢίς ˩ˢ ˱
ˤ˪ ˬ˦˧˦˞˧ή ˴ˮή˰ˢ˦ς ό˭˶ς:
- ː˱ˬ˪ ˞ˠˮˬ˱ˬ˲ˮ˦˰˩ό;
- ʿ˭ό ˱ˬ˲ς ˭ˢ˨ά˱ˢς ˫ˢ˪ˬˡˬ˴ˢί˶˪, ˩ˬ˱έ˨ ˧˞˦ ˭˞ˮˢ˩˳ˢˮώ˪ ˴ώˮ˶˪;
- ʿ˭ό ˱ˬ˲ς ˭ˢ˨ά˱ˢς ˱˶˪ bed & breakfast.
-˔ˮή˰ˤ ˡ˦˞˳ˬˮˢ˱˦˧ή ˞˭ό ˱ˤ˪ ˧˨˞˰˦˧ή ˬ˦˧˦˞˧ή ˴ˮή˰ˤ ,ό˭˶ς ˢ˭˞ˠˠˢ˨˩˞˱˦˧ή ˴
ˮή˰ˤ ˞˭ό ˢ˦ˡή˩ˬ˪ˢς ή
ˢ˭˞ˠˠˢ˨˩˞˱ίˢς ,ˡˢ˪ ˢ˪ˡˢί˧˪˲˱˞˦ έ˰˱˶ ˧˞˦ ˞˪ ˠί˪ˢ˱˞˦ ˰˱ˬ˲ς ˭ˮˬ˞˪˞˳ˢˮ˥έ˪˱ˢς ˴
ώˮˬ˲ς. ˂˦˞˳ˬˮˢ˱˦˧ή ˞˭ό ˱ˤ˪ ˭ˮˬ˞˪˞˳ˢˮ˥ˢί˰˞ ˴ˮή˰ˤ ˩˭ˬˮˢί ˪˞ ˢ˭ˤˮˢά˰ˢ˦ ˱
ˤ˪ ˡ˦άˮ˧ˢ˦˞ ˣ˶ής ˱ˤς ˰˲˰˧ˢ˲ής ˧˞˦ ˪˞ ˞˧˲ˮώ˰ˢ˦ ˱ˤ˪ ˦˰˴ύ ˱ˤς ˢˠˠύˤ˰ˤς ˭ˬ˲ ˱ˤ
˪ ˰˲˪ˬˡˢύˢ˦. ˄ˤ˩˦ές ή ˟˨ά˟ˢς ˰˱ˤ ˰˲˰˧ˢ˲ή ή ˰ˢ ˱ˮί˱ˬ˲ς ˭ˬ˲ ˩˭ˬˮˢί ˪˞ ˞˭ˬˡ
ˬ˥ˬύ˪ ˰ˢ ˡ˦˞˳ˬˮˢ˱˦˧ή ˞˭ό ˱ˤ˪ ˬ˦˧˦˞˧ή , ˴ˮή˰ˤ ˱ˤς ˰˲˰˧ˢ˲ής (έ˰˱˶ ˧˞˦ ˞˪ ˤ ˰˲
˰˧ˢ˲ή ˢί˪˞˦ ˢˠ˧˞˱ˢ˰˱ˤ˩έ˪ˤ ˰ˢ ˬ˦˧˦˞˧ό ˭ˢˮ˦˟ά˨˨ˬ˪) ˡˢ˪ ˞˪˞ˠ˪˶ˮίˣˢ˱˞˦ ˞˭ό ˱ˬ
˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱ή ˬύ˱ˢ ˢ˪ώ˭˦ˬ˪ ˱˶˪ ˡ˦˧˞˰˱ˤˮί˶˪.
Ⴠ ʿ˲˱˛ ˤ ˰˲˰˧ˢ˲˛ ˭ˮˬˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˞˭ˬ˧˨ˢ˦˰˱˦˧˙ ˠ˦˞ ˬ˦˧˦˞˧˛ ˴ˮ˛˰ˤ ˡˤ˨
˰˱˚ˠ˪˶˩˞ˬ˦˧˦˞˧˻˪˲˳˞˰˩˙˱˶˪˧˞˦ˢ˪ˡ˲˩˙˱˶˪
Ⴠʿ˲˱˛ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛˥˞˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˢ˜˱˞˦˩˹˪ˬˠ˦˞˱ˤ˪˭ˮˬ˟˨ˢ˭˹˩ˢ˪ˤ
˴ˮ˛˰ˤ˱ˤ˯˹˭˶˯˞˲˱˛˭ˢˮ˦ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦˰˱ˬ˭˞ˮ˹˪ˢˠ˴ˢ˦ˮ˜ˡ˦ˬˀˢ˟˞˦˶˥ˢ˜˱ˢ˹˱˦ˬ˦
ˬˡˤˠ˜ˢ˯ ˢˠ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ˯ ˧˞˦ ˴ˮ˛˰ˤ˯ ˚˴ˬ˲˪ ˧˞˱˞˪ˬˤ˥ˢ˜ ˭˨˛ˮ˶˯ ˭ˮ˦˪ ˱ˤ
˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˱ˤ˯˰˲˰˧ˢ˲˛˯
Ⴠˊˤ˪˞ˠˠ˜ˣˢ˱ˢ˱ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛˞˪˱˞˴˚ˮ˦˞˛˱˞˭˹ˡ˦˞˰˞˯ˢ˜˪˞˦˲ˠˮ˙˛˟ˮˢˠ˩˚˪˞
Ⴠ ˊˤ˰˱ˤˮ˜ˣˢ˰˱ˢ˰˱ˤ˪˭˹ˮ˱˞˹˱˞˪˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˢ˜˱ˢˮˬ˺˴˞˰˱ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛˧˞˦˩ˤ
˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˢ˜˱ˢ˱ˤ˪˭˹ˮ˱˞ˠ˦˞˞˪˺˵˶˰ˤ˛˩ˢ˱˞˳ˬˮ˙˱ˤ˯˰˲˰˧ˢ˲˛˯
Ⴠ ˊˤ˪ ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱ˢ ˰ˢ ˭˞˦ˡ˦˙ ˪˞ ˭˞˜ˣˬ˲˪ ˩ˢ ˱ˤ ˰˲˰˧ˢ˲˛ ˛ ˩ˢ ˱˞ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˞
˴ˢ˦ˮ˦˰˩ˬ˺˱ˤ˯
171 EL
Ⴠˎˏˍ˃ˇ˂ˍˎˍˇ˅ː˅ˊˤ˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦˛˰ˢ˱ˢ˱ˬ˭ˮˬ˷˹˪˞˪˱ˬ˳˜˨˱ˮˬ˴˪ˬ˲ˡ˦ˬ˺
ˢ˜˱ˢ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˰˱ˤ ˥˚˰ˤ ˱ˬ˲ ˢ˜˱ˢ ˚˴ˢ˦ ˲˭ˬ˰˱ˢ˜ ˣˤ˩˦˙ ˑˬ ˴˪ˬ˺ˡ˦ ˩˭ˬˮˢ˜ ˪˞
˞˪˞˳˨ˢˠˢ˜
Ⴠˎˏˍ˃ˇ˂ˍˎˍˇ˅ː˅ʻ˭ˬ˲˚˴ˢ˦˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜˱ˬ˰˺˩˟ˬ˨ˬ˥ˢˮ˩˛˯ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯
ˤ˥ˢˮ˩ˬ˧ˮ˞˰˜˞˧˞˱˙˱ˤ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˱ˬ˲˰˱ˢˠ˪˶˱ˤˮ˜ˬ˲˩˭ˬˮˢ˜˪˞˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˢ˦
˱ˬ˲˯˟˞˥˩ˬ˺˯&
Ⴠʿ˳˞˦ˮ˚˰˱ˢ˱ˬ˳˦˯˞˭˹˱ˤ˪˭˞ˮˬ˴˛ˮˢ˺˩˞˱ˬ˯ˎ˙˪˱˞˞˳˞˦ˮˢ˜˱ˢ˱ˬ˳˦˯˭ˮ˦˪
˧˞˥˞ˮ˜˰ˢ˱ˢ˱ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛
Ⴠ ˊˤ ˰˲˪ˢ˴˜˰ˢ˱ˢ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ˱ˤ˯ ˰˲˰˧ˢ˲˛˯ ˞˪ ˞˲˱˛ ˭˞ˮˬ˲˰˦˙˰ˢ˦
ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞
Ⴠ˂ˢ˪˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱ˢ˰˱˦˯˜˪ˢ˯˧˞˦˱ˬ˴˪ˬ˺ˡ˦˪˞˰˲˰˰˶ˮˢ˺ˬ˪˱˞˦˰˱ˬ
ˡ˙˭ˢˡˬˠ˺ˮ˶˞˭˹˱ˬˢ˫˶˱ˢˮ˦˧˹˩˚ˮˬ˯˱ˤ˯˰˲˰˧ˢ˲˛˯
Ⴠˑˬˢ˰˶˱ˢˮ˦˧˹˱ˬ˲˱˲˩˭˙˪ˬ˲˩˭ˬˮˢ˜˪˞ˢ˜˪˞˦˭ˬ˨˺˥ˢˮ˩˹ˎ˙˪˱˞ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱ˢ
˰˱ˬ˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬ˪˞ˬ˨ˬ˧˨ˤˮ˻˰ˢ˦˱ˤ˪˭ˢˮ˜ˬˡˬ˵˺˫ˤ˯˱ˬ˲˭ˮ˦˪˞˳˞˦ˮ˚˰ˢ˱ˢ
˱˞ˮˬ˺˴˞
Ⴠˑˬ˱ˢ˨ˢ˲˱˞˜ˬ˩˚ˮˬ˯ˢ˪˹˯˧˺˧˨ˬ˲˱ˬ˲˰˱ˢˠ˪˶˱ˤˮ˜ˬ˲ˠ˜˪ˢ˱˞˦˴˶ˮ˜˯˥ˢˮ˩˹˱ˤ˱˞
˧ˮ˺ˬ˯˧˺˧˨ˬ˯ˠ˦˞˪˞ˢ˫˞˰˳˞˨˦˰˱ˢ˜˹˱˦˱˞ˮˬ˺˴˞ˢ˪˞˭ˬ˥˚˱ˬ˪˱˞˦˰ˢ˥ˢˮ˩ˬ˧ˮ˞
˰˜˞˭ˬ˲˪˞ˡ˦˞˰˳˞˨˜ˣˢ˦˹˱˦ˡˢ˪˥˞˧˞˱˞˰˱ˮ˞˳ˬ˺˪ˬ˦˜˪ˢ˯˱ˬ˲˯
Ⴠˑˬ˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬ˪˞˩ˤ˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˤ˥ˢ˜˰ˢ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ˭ˬ˲˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦˛˥ˤ˧˞
˪˴ˤ˩˦˧˙ˠ˦˞˱ˬ˪˧˞˥˞ˮ˦˰˩˹
Ⴠˎˏˍ˃ˇ˂ˍˎˍˇ˅ː˅ˋ˞˩ˤ˪˰˱˞˩˞˱˙˱ˢ˭ˬ˱˚˱ˤ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˱ˬ˲˰˱ˢˠ˪˶˱ˤˮ˜ˬ˲
˭ˮ˦˪˱ˤ˪ˬ˨ˬ˧˨˛ˮ˶˰ˤ˱ˬ˲˧˺˧˨ˬ˲ˢ˧˱˹˯˧˦˞˪˹˨˞˱˞ˮˬ˺˴˞˞˭ˬ˩˞˧ˮ˲˪˥ˬ˺˪˧
˞˦˞˭˨˶˥ˬ˺˪ˠˮ˛ˠˬˮ˞ˬ˺˱˶˯˻˰˱ˢ˪˞ˡ˦˞˴˚ˢ˱˞˦ˤ˥ˢˮ˩˹˱ˤ˱˞
Ⴠˊ˚ˠ˦˰˱ˬ˟˙ˮˬ˯˳ˬˮ˱˜ˬ˲˰˱ˢˠ˪˻˩˞˱ˬ˯˂ˢ˜˱ˢˢ˪ˢˮˠˢ˦˞˧˛ˢ˱˦˧˚˱˞
Εγκατάσταση
ჀΜη χρησιμοποιείτε αντάπτορες, πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.
ჀΠοτέ μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες και φροντίστε απαραίτητα
να αποτρέπετε την πτώση ή τη συσσώρευση αντικειμένων πίσω από το στεγνωτήριο.
Ⴠ Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη
πόρτα ή πόρτα που έχει μεντεσέ σε αντίθετη πλευρά από αυτή του μηχανικού
στεγνωτηρίου.
Επισήμανση : Μην γέρνετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά της . Εάν πρέπει να την γείρετε πρέπει να το
κάνετε από την δεξιά πλευρά κοιτάζοντας την.(βλέπε φωτό) .
Προσοχή : εάν έχετε γείρει τη συσκευή σε λάθος πλευρά ,πρέπει να περιμένετε 4 ώρες πριν την βάλετε
σε λειτουργία .Η αναμονή αυτή είναι απαραίτητη για να επανέλθει το λιπαντικό στο κομπρεσέρ ,εάν δεν
τηρήσετε αυτή την οδηγία το κομπρεσέρ της συσκευής μπορεί να πάθει βλάβη.
172 EL
Τα Pούχα
Ⴠˊˤ˰˱ˢˠ˪˻˪ˢ˱ˢ˰˱ˬ˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˦˧˹˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬˢ˜ˡˤ˭ˬ˲ˡˢ˪˚˴ˬ˲˪˭˨˲˥ˢ˜
Ⴠˎˏˍ˃ˇ˂ˍˎˍˇ˅ː˅ˊˤ˰˱ˢˠ˪˻˪ˢ˱ˢ˰˱ˬ˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˦˧˹˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬ˲˳˙˰˩˞˱˞
ˢ˭ˢ˫ˢˮˠ˞˰˩˚˪˞˩ˢ˲ˠˮ˙˰˱ˢˠ˪ˬ˺˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺
Ⴠˎˏˍ˃ˇ˂ˍˎˍˇ˅ː˅ˑ˞˲˨˦˧˙˞˭˹˞˳ˮ˻ˡˢ˯ˢ˨˞˰˱˦˧˹˩˭ˬˮˬ˺˪˲˭˹ˬˮ˦˰˩˚˪ˢ˯
˰˲˪˥˛˧ˢ˯˪˞˞˲˱˞˪˞˳˨ˢˠˬ˺˪˹˱˞˪˥ˢˮ˩˞˪˥ˬ˺˪
˃˜ˡˤ˹˭˶˯˞˳ˮ˻ˡˢ˯ˢ˨˞˰˱˦˧˹˞˳ˮ˻ˡˢ˯˨˞˱˚˫˰˧ˬ˲˳˙˧˦˞˪˱ˬ˲˯˞ˡ˦˙˟ˮˬ˴˞
˲˳˙˰˩˞˱˞ˢ˜ˡˤ˩ˢˢ˭˚˪ˡ˲˰ˤˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺˧˞˦ˢ˪ˡ˺˩˞˱˞˛˩
˩˞˫˦˨˙ˮ˦˞˩ˢˠ˚˩˦˰ˤ˞˭˹˞˳ˮ˻ˡˢ˯ˢ˨˞˰˱˦˧˹˂˃ˋˎˏ˃ˎ˃ˇ˪˞˰˱ˢˠ˪˻˪ˬ˲˪˰˱ˬ
˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˦˧˹˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬ
Ⴠ ˎ˙˪˱˞˞˪˞˱ˮ˚˴ˢ˱ˢ˰˱˦˯ˢ˱˦˧˚˱ˢ˯˳ˮˬ˪˱˜ˡ˞˯˱˶˪ˮˬ˺˴˶˪ˠ˦˞ˬˡˤˠ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ
˱ˤ˪˧˞˱˞˨˨ˤ˨˹˱ˤ˱˞ˠ˦˞˩ˤ˴˞˪˦˧˹˰˱˚ˠ˪˶˩˞
Ⴠ ˑ˞ ˮˬ˺˴˞ ˥˞ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˰˱˺˟ˬ˪˱˞˦ ˰˱ˬ ˭˨˲˪˱˛ˮ˦ˬ ˛ ˧˞˨˙ ˰˱ˬ ˴˚ˮ˦ ˭ˮ˦˪
˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˬ˺˪˰˱ˬ˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˦˧˹˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬ˂ˢ˪˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˬ˺˪˱˞˦˰˱ˬ
˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬˮˬ˺˴˞˭ˬ˲ˢ˜˪˞˦˱˹˰ˬ˲ˠˮ˙˻˰˱ˢ˪˞˰˱˙ˣˬ˲˪
Ⴠ ˂ˢ˪ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˞˳˛˪ˢ˱ˢ ˰˱˦˯ ˱˰˚˭ˢ˯ ˞˪˞˭˱˛ˮˢ˯ ˛ ˰˭˜ˮ˱˞ ˧˞˦ ˎˍˑ˃ ˩ˤ
˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˢ˜˱ˢˢ˺˳˨ˢ˧˱˞˲ˠˮ˙˧ˬ˪˱˙˰˱ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛
Ⴠˎˍˑ˃ˡˢ˪˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˬ˺˪˱˞˦˰˱ˤ˰˲˰˧ˢ˲˛˧ˬ˲ˮ˱˜˪ˢ˯˩ˢ˜˪ˢ˯ˠ˲˞˨˦ˬ˺
ˊ˭ˬˮˢ˜˪˞˭ˮˬ˧˨ˤ˥ˢ˜ˢˮˢ˥˦˰˩˹˯˱ˬ˲ˡ˚ˮ˩˞˱ˬ˯˞˪˙˨˨˞ˢ˪ˡ˺˩˞˱˞˩ˬ˨˲˪˥ˬ˺˪˩ˢ
˱˦˯˜˪ˢ˯ˠ˲˞˨˦ˬ˺
Ⴠ˃˜ˡˤ˭ˬ˲˚˴ˬ˲˪˨ˢˮ˶˥ˢ˜˩ˢˬ˲˰˜ˢ˯˹˭˶˯˩˞ˠˢ˦ˮ˦˧˹˨˙ˡ˦˞˰ˢ˱˹˪ˬ˦˪˹˭˪ˢ˲˩˞
˟ˢ˪ˣ˜˪ˤ˧ˤˮˬˣ˜˪ˤ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˦˧˙˨ˢ˧˚ˡ˶˪˪˚˳˱˦˧ˢˮ˦˙˧˞˦˞˳˞˦ˮˢ˱˦˧˙˧ˢˮ˦ˬ˺˥˞
˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˭˨˚˪ˬ˪˱˞˦ ˰ˢ ˣˢ˰˱˹ ˪ˢˮ˹ ˩ˢ ˭ˮ˹˰˥ˢ˱ˤ ˭ˬ˰˹˱ˤ˱˞ ˞˭ˬˮˮ˲˭˞˪˱˦˧ˬ˺
˭ˮ˦˪˱˞˰˱ˢˠ˪˻˰ˢ˱ˢ˰˱ˬ˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˦˧˹˰˱ˢˠ˪˶˱˛ˮ˦ˬ
Ⴠ ˊ˞˨˞˧˱˦˧˙ ˛ ˭˞ˮ˹˩ˬ˦˞ ˭ˮˬ˷˹˪˱˞ ˥˞ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˬ˺˪˱˞˦ ˹˭˶˯
˧˞˥ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦˰˱˦˯ˬˡˤˠ˜ˢ˯˱ˬ˲ˢ˧˙˰˱ˬ˱ˢ˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯
173 EL
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Στο χώρο όπου έχει τοποθετηθεί το περιστροφικό στεγνωτήριο πρέπει
να παρέχεται επαρκής εξαερισμός ώστε να αποτραπεί η αναρρόφηση
στο χώρο αερίων από συσκευές καύσης και από ανοικτές φωτιές.
ჀΕγκαταστείστε το πίσω μέρος της συσκευής κοντά σε έναν τοίχο ή μια
κάθετη επιφάνεια
ჀΘα πρέπει να παρμβάλλεται ένα κενό τουλάχιστον 12mm ανάμεσα στη
συσκευή και σε οποιοδήποτε εμπόδιο.Η είσοδος και η έξοδος θα πρέπει
να παραμένουν μακριά από εμπόδια.Για να εξασφαλιστεί ο επαρκής
εξαερισμός της συσκευής ,το κενό ανάμεσα στη συσκευή και στο
πάτωμα δεν πρέπει να παρεμβάλλεται από εμπόδια
Ⴠ Ο εξαγόμενος αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καπναγωγό που
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές καύσης
αερίου ή άλλων καυσίμων.
Ⴠ Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχει περιορισμός ροής αέρα μέσω του
στεγνωτηρίου.
Ⴠ Ελέξτε συχνά το φίλτρο χνουδιών,ιδανικά μετά από κάθε χρήση, και
καθαρίστε το εάν είναι απαραίτητο
Ⴠ Εμποδίζετε να πέφτουν ή να συσσωρεύονται αντικείμενα πίσω από το
στεγνωτήριο γιατί αυτά μπορεί να εμποδίσουν την είσοδο και την έξοδο
του αέρα.
Ⴠ ΠΌΤΕ μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες.
ჀΣε περίπτωση που το στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω σε ένα πλυντήριο,
αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση κατάλληλου
συνδετικού,ακολουθώντας την παρακάτω συνθήκη.
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με πλυντήριο,Μοντέλο 35100019:ελάχιστο
βάθος πλυντηρίου 49εκ
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με πλυντήριο,Μοντέλο 35900120:ελάχιστο
βάθος πλυντηρίου 51εκ
Ο σύνδεσμος στεγνωτηρίου θα πρέπει να είναι ένας από τους παραπάνω,
αγορασμένος από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα ανταλλακτικών μας.Οι
οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στη συσκεασία του συνδέσμου.
Air Outlets in the Base
Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε χώρο με χαμηλή
θερμοκρασία ή σε χώρο όπυ υπάρχει κίνδυνος
παγετού.Σε θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, το προϊόν
ενδέχεται να μη μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς αν επιτραπεί να παγώσει το
νερό στο κύκλωμα (βαλβίδες, λαστιχένιοι σωλήνες,
αντλίες). Για καλύτερη απόδοση του προϊόντος, η
θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι από +2°C
έως +35°C.Παρακαλώ σημειώστε ότι λειτουργώντας σε
κρύες συνθήκες (ανάμεσα στους +2°C και +15°C) μπορεί
να προκληθεί συμπύκνωση των υδρατμών με
αποτέλεσμα νερό στο πάτωμα.
174 EL
Θέματα σχετικά με το περιβάλλον
Ⴠ Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι
φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην απόρριψη των
υλικών συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον. Οι τοπικές σας αρχές θα μπορέσουν να
σας ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες των
διαθέσιμων μεθόδων απόρριψης.
Ⴠ Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη παλιού
περιστροφικού στεγνωτηρίου, αποσυνδέστε το φις
ρευματοληψίας από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο
ρεύματος και καταστρέψτε το μαζί με το φις. Για να
αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών μέσα στη
συσκευή σπάστε τους μεντεσέδες ή την ασφάλιση της
πόρτας.
Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU,
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Electrical Requirements
Τα περιστροφικά στεγνωτήρια παραδίδονται
διαμορφωμένα για λειτουργία με μονοφασική
τάση 220 - 240 V , 50 Hz. Ελέγξτε ότι το
κύκλωμα παροχής ρεύματος έχει ονομαστική
τιμή ρεύματος τουλάχιστον 6A.
Ⴠ Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει εξαιρετικά
επικίνδυνο.
Ⴠ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί.
Ⴠ Η πρίζα και το φις της συσκευής πρέπει να
είναι ίδιου τύπου.
Ⴠ Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και/ή καλώδια
επέκτασης.
Ⴠ Μετά την εγκατάσταση, το φις της συσκευής
πρέπει να είναι προσπελάσιμο για
αποσύνδεση.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για
το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι
σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα,
ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες :
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή υποστεί
βλάβη, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα. Για ενδεχόμενες επισκευές
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη του σέρβις αν
προκληθεί πρόβλημα στη συσκευή σας λόγω κακής
χρήσης.
Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αυτής έχει
υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό
καλώδιο, το οποίο διατίθεται ΜΟΝΟ από το τμήμα μας
ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από
εξειδικευμένο άτομο.
-Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
Οικιακά απόβλητα.
-Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές
χώρες, για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα
συσκευή, η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά με το
παλαιά.
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
Ⴠ Για να διασφαλίσετε τη συνεχόμενη ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία αυτής της συσκευής,
συνιστούμε τα σέρβις και οι επισκευές να εκτελούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της GIAS.
Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα και μην
ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της από το δίκτυο έως
ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Για τη δική σας
ασφάλεια, αυτό το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί
σωστά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την
εγκατάσταση, καλέστε για συμβουλές την υπηρεσία
Σέρβις της GIAS.
Ρύθμιση των ποδιών
Όταν η συσκευή είναι στη
θέση της, θα πρέπει να
ρυθμιστούν τα πόδια για
να διασφαλιστεί η
οριζοντιότητα.
175 EL
ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για να απαλλαγείτε από την εργασία
αδειάσματος του δοχείου νερού μετά από κάθε
κύκλο ,το νερό που μαζεύεται μπορεί να
διοχετευτεί στο δίκτυο αποχέτευσης του νερού
(το δίκτυο που πάει το νερό από το νιπτήρα) Η
ισχύουσες νομοθεσίες απαγορεύουν τη
διοχέτευση του νερού σε επιφανειακό δίκτυο
αποστράγγισης νερών .Το σύστημα με το
σωλήνα αποχέτευσης του νερού στεγνώματος
πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο στεγνωτήριο
συμπύκνωσης.
Το κιτ περιλαμβάνει : 1 εύκαμπτο σωλήνα,ένα
ρακόρ για σωλήνες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τις
εργασίες συναρμολόγησης αποσυνδέστε τη
συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής .
Οδηγίες για την συναρμολόγηση του κιτ:
1.Γείρετε προσεκτικά
τη συσκευή προς την
δεξιά πλευρά.
2 . Η σ ω λ ή ν α
αποχέτευσης του νερού
βρίσκεται στη δεξιά
π λ ε υ ρ ά
τ ο υ
στεγνωτηρίου (βλέπε
εικόνα) Ένας γκρι
σύνδεσμος λειτουργεί
ως συνδετική γέφυρα
στην αριστερή πλευρά
της συσκευής. Με την
βοήθεια μιας πένσας
β γ ά λ τ ε τ ο γ ά ν τ ζο
στήριξης της σωλήνας
από την δοκό στήριξης.
3. Αφαιρέστε το
σύνδεσμο από την
σύνδεση .
4. Στερεώστε το μαύρο
ρακορ του σετ (με την
βοήθεια του συνδέσμου
και των γάντζων που
συνοδεύουν το σετ
forniti) στο ρακορ που
απελευθερώσατε από
τη σύνδεση .
5 . Τοπο θ ε τ ε ί σ τ ε το
διακόπτη για να κλείσετε
το ρακόρ που
απέμεινε.
6. Όταν επαναφέρετε τη
συσκευή στη θέση της
βεβαιωθείτε ότι το κάτω
μέρος του νέου ρακόρ
δεν κουλουριάζεται με
την επαναφορά της
συσκευής στη θέση της
και ενόσω λειτουργεί.
7. Συνδέστε το νέο
ρακόρ αποστράγγισης
με το σωλήνα
αποχέτευσης νερού.
8.Συνδέστε τη συσκευή
στο δίκτυο παροχής .
Προσοχή : Εάν για να
κάνετε αυτή την
προσθήκη μετακινήσατε
τη συσκευή πρέπει να
αφήσετε εκτός
λειτουργίας τουλάχιστον
4 ώρες ,ώστε το
λιπαντικό να
επανακυκλοφορήσει στο
κομπρεσσέρ. Η μη
εφαρμογή αυτής της
οδηγίας μπορεί να
καταστρέψει το
κομπρεσσέρ της
συσκευής.
176 EL
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Πριν την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου:
ჀΔιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
ჀΑφαιρέστε όλα τα είδη που έχουν συσκευαστεί μέσα
στο τύμπανο.
ჀΣκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου και την πόρτα
με υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη που
μπορεί να κάθισε στη μεταφορά.
Προετοιμασία των ρούχων
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να
στεγνώσετε είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
περιστροφικό στεγνωτήριο, όπως αυτό
υποδεικνύεται από τα σύμβολα φροντίδας σε κάθε
είδος. Ελέγξτε ότι όλα τα κουμπιά είναι κουμπωμένα
και οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα ρούχα το μέσα
έξω. Τοποθετήστε τα ρούχα στο τύμπανο χωρίς να τα
πιέσετε, για να μη μπερδευτούν.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο:
μάλλινα, μεταξωτά, ευαίσθητα υφάσματα, νάιλον
κάλτσες, ευαίσθητες δαντέλες, υφάσματα με
μεταλλικές διακοσμήσεις, ενδύματα με διακοσμητικά
από PVC ή δέρμα, παπούτσια γυμναστικής, ογκώδη
είδη όπως υπνόσακους κλπ.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τοποθετείτε στο περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο
ρούχα που έχουν στυφτεί καλά με το χέρι ή στο
πλυντήριο. Όσο πιο στεγνά είναι τα ρούχα, τόσο
μικρότερος είναι ο χρόνος στεγνώματος και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια.
ΠΑΝΤΑ
Ⴠ Προσπαθείτε να στεγνώνετε το μέγιστο φορτίο
ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και ρεύμα.
Ⴠ Πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος ελέγχετε ότι το
φίλτρο είναι καθαρό.
ΠΟΤΕ
● Μην υπερβείτε το μέγιστο βάρος. Έτσι γίνεται
σπατάλη χρόνου και ρεύματος.
Ⴠ Μη φορτώσετε στο στεγνωτήριο είδη τόσο υγρά που
στάζουν. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΟ : Μ η σ τ ε γ ν ώ ν ε τ ε ε ί δ η
επεξεργασμένα με υγρό στεγνού καθαρισμού ή
ενδύματα από ελαστικό (κίνδυνος πυρκαγιάς ή
έκρηξης).
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 15 λεπτών
(περίπου) το φορτίο στεγνώνει με κρύο αέρα.
Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα μεγάλα είδη
(π.χ. υπνόσακοι, παπλώματα) όταν είναι υγρά μπορεί να
υπερβούν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
177 EL
Μέγιστο βάρος στεγνώματος
Βαμβακερά
Συνθετικά
Μέγ. 10 Kg
Μέγ. 4 Kg
7 Kg 6 Kg
9 Kg
8 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
Ταξινομήστε το φορτίο ως εξής
ჀΚατά σύμβολα φροντίδας
Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κολάρο ή σε εσωτερική
ραφή:
Κατάλληλο για στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
..
.
Στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο σε
υψηλή θερμοκρασία.
Στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο
σε χαμηλή θερμοκρασία.
Μην το στεγνώνετε σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
Αν ένα είδος δεν έχει ετικέτα φροντίδας, πρέπει να
θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για περιστροφικό
στέγνωμα.
Ⴠ Κατά ποσότητα και πάχος
Όταν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη δυναμικότητα
του στεγνωτηρίου, χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με το
πάχος (π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
Ⴠ Κατά τύπο υφάσματος
Βαμβακερά/ λευκά: Πετσέτες, βαμβακερά ζέρσεϊ,
λευκά είδη.
Συνθετικά: Μπλούζες, πουκάμισα, φόρμες κλπ. από
πολυεστέρα ή πολυαμίδιο, καθώς και μικτές ίνες
βαμβάκι/ συνθετικές.
Ⴠ Κατά βαθμό στεγνώματος
Ταξινόμηση σε: στεγνά για σιδέρωμα, στεγνά για φύλαξη
κλπ. Για ευπαθή είδη πιέστε το κουμπί Ευπαθή για να
επιλέξετε χαμηλή θερμοκρασία στεγνώματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Οθόνη
Προγραμμάτων
Πλήκτρο
μετάθεσηςέναρξης
λειτουργίας
Λυχνία
Απομάκρυνσης
Πλήκτρο Ακρυλικά
Συνθετικά
Λυχνία
Καθαρισμού
Πλήκτρο
Ξεζαρώματος
Επιλογέας
προγράμματος
Πλήκτρο
Επιλογής
Πλήκτρο έναρξης
/διακοπής λειτουργίας
Πάνελ χειριστηρίων και Λυχνίες Ενδείξεων
Eπιλογέας: περιστρέφοντας αμφίδρομα επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
Διάρκεια κύκλου
: Προσαρμώζετε την προκαθορισμένη διάρκεια του προγράμματος που
έχετε επιλέξει. Η ρύθμιση ενεργοποιείται σε συγκεκριμμένα προγράμματα.
Μετάθεση έναρξης λειτουργίας
: Για να μεταφέρετε την έναρξη λειτουργίας όταν η χρέωση
είναι πιο φτηνή(βλέπε σχετική παράγραφο).
Ευαίσθητα υφάσματα : πιέζοντας η ένδειξη σβύνει και ανάβει μια άλλη.Με αυτή την ειδική
λειτουργία μειώνετε την θερμοκρασία στεγνώματος για καλύτερη προστασία του ευαίσθητου
ρουχισμού που θέλετε να στεγνώσετ
Ξετσαλάκωμα
: η λειτουργία αυτή επιλέγεται στο τέλος του κύκλου στεγνώματος.Ο κάδος
περιστρέφεται σε επαναλλαμβανόμενες φάσεις ξεζαρόνοντας τα ρούχα.
Στέγνωμα με κρύο αέρα
: Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται στην τελευταία φάση του κύκλου που
γίνεται με κρύο αέρα.
Εναρξη /Διακοπή λειτουργίας
:για να ξεκινήσει ή να διακόψετε την λειτουργία της συσκευής.
Αυτόματα προγράμματα:Ανάλογα με το πρόγραμμα εμφανίζεται και η αντίστοιχη ένδειξη
(συμβουλευθείτε το πίνακα προγραμμάτων) ένδειξη ECO
ενεργοποιείται όταν επιλέγετε την
αντίστοιχη λειτουργία.
Καθαρισμός φίλτρου
: όταν ανάψει αυτή η ένδειξη πρέπει να καθαρίσετε τα φίλτρα.
Γεμάτο δοχείο νερού
: Όταν εμφανισθεί πρέπει να αδειάσετε το δοχεί νερού .
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συσκευή αυτή διαθέτει αισθητήρα στεγνώματος ο οποίος σας βοηθά να επιλέξετε το πρόγραμμα προσδιορίζοντας το
βαθμό στεγνώματος που επιθυμείτε. Για μικρά φορτία ή ρούχα που είναι σχεδόν στεγνά ,είναι σκόπιμο να επιλέγετε ένα
πρόγραμμα με βάση την διάρκεια,και ταυτόχρονη ενεργοποίηση του πλήκτρου ''Delicate fabrics'' προκειμένου να μειώσετε
την θερμοκρασία στο εσωτερικό του τύμπανου. Εάν ο αισθητήρας δεν εντοπίζει κανένα ρούχο,η συσκευή θα λειτουργήσει για
ένα δεκάλεπτο και μετά θα ξεκινήσει την τελευταία φάση με κρύο αέρα.
Εάν το φορτίο είναι εξαιρετικά μεγάλο ή πολύ βρεγμένο το στεγνωτήριο θα λειτουργήσει επί 3 ώρες και μετά θα ξεκινήσει η
τελευταία φάση με κρύο αέρα.
'Ολα τα προγράμματα ολοκληρώνονται με την φάση στεγνώματος με κρύο αέρα της οποίας η διάρκεια είναι περίπου 15
λεπτά.
̰̕G̱̲ό̢̢̤̲̭̭G̭ά̬̬̪̮̺̮G̶̵̢̰ύ ̵̶̰G̴̵̵̨̦̤̮̺̲ί̶̰Gέ̸̦̪G̦̤̫̲̪̩̦ί ̢̱ό ̵̨̮7he
:oolmark&ompany ̢̤̪G̵̰G̴̵έ̢̤̮̺̭G̭ά̬̬̪̮̺̮G̲̰ύ̸̺̮G̶̱̰G̱̬έ̵̢̮̰̮̪G̴̵̰G̶̵̱̬̮
ή̲̪̰G̶̱ό ̵̰̮Gό̲̰Gό̵̪G̵̢G̲̰ύ̸̢ ̱̬έ̵̢̮̰̮̪G̢̫̪G̴̵̦̤̮ώ̵̢̮̰̮̪G̴ύ̷̢̭̺̮G̭̦G̵̪ς ̨̰̥̤ί̦
ς ̵̪ς ̵̦̪̫έ̵̢ς ̵̶̰G̲̰ύ̸̶̰G̢̫̪G̵̪ς ̨̰̥̤ί̦ς ̵̶̰ ̵̴̶̴̵̢̢̢̫̫̦ή ̶̵̢̰ύ ̵̶̰G̴̵̵̨̦̤̮̺
̲ί̶̰UG.M1530
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Honk Kong και Ινδία το εμπορικό σήμα Woolmark
είναι ένα Certification trade mark.
178 EL
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα
Ιδανικό για
Perfect Home
Εξαιρετικά στεγνός ρουχισμός πχ. πετσέτες,μπουρνούζια,τραπεζομάντυλα
Διάρκεια : 3 ώρες περίπου.
Στεγνά ενδύματα
Ρούχα που δεν
σιδερώνονται
Νοπός ρουχισμός
για σιδέρωμα
Φρεσκάρισμα
Πρόγραμμα για
πουκάμισα
Mix & Dry
Πρόγραμμα για
πουκάμισα
Γρήγορο
διάρκειας 40’
Επιλογή
διάρκειας
Jeans
(μπλου τζην και
100% ανθεκτικά
βαμβακερά)
Ρούχα για φύλαξη χωρίς σιδέρωμα πχ.συνθετικές
μπλούζες,κάλτσες,παιδικά.Διάρκεια : περίπου 2,45' ώρες.
Ρούχα που δεν σιδερώνονται.Διάρκεια : περίπου 2,30' ώρες
Απαλό στέγνωμα για εύκολο σιδέρωμα. Διάρκεια κύκλου 1 ώρα και 50
λεπτά.
Πρόγραμμα για ρούχα που θέλουν μόνο φρεσκάρισμα. Ιδανικό για ρούχα
που είχαν φυλαχθεί χωρίς να σιδερωθούν ή έχουν στεγνώσει σε καλοριφέρ
ή σε εξωτερικό χώρο. Αυτό το πρόγραμμα έχει λειτουργία που
απομακρύνει το τσαλάκωμα διευκολύνοντας το σιδέρωμα . Διάρκεια 9
λεπτά +3 λεπτά αναμονή.
Μάλλινα ρούχα: το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
στέγνωμα φορτίου έως και 1 κιλού (περίπου 3 πουλόβερ).Προτείνεται
να αναστρέφετε όλα τα ρούχα πριν το στέγνωμα.το χρονοδιάγραμμα
μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πάχος του φορτίου και την επιλογή
στροφών στυψίματος κατά την πλύση.Στο τέλος του κύκλου, τα ρούχα
είναι έτοιμα να φορεθούν, αλλά εάν είναι πιο βαριά , τα άκρα τους μπορεί
να είναι λίγο υγρά: προτείνεται για να τα στεγνώνετε φυσικά.Προτείνεται
να ξεφορτώνετε τα ρούχα στο τέλος του κύκλου.Προσοχή: Η διαδικασία
αλλοίωσης του μαλλιού
είναι μη αναστρέψιμη. Παρακαλώ να
στεγνώνετε αποκλειστικά και μόνο, ρούχα με το σύμβολο για στέγνωμα
("ok tumble»). Αυτό το πρόγραμμα δεν ενδείκνυται για ακρυλικά ρούχα.
Πρόγραμμα για να στεγνώσετε ταυτόχρονα βαμβακερά και συνθετικά :
κερδίζετε χρόνο και δεν χρειάζεται να εξχωρίσετε το ρουχισμό σε
διαφορετικούς κύκλους. Διάρκεια κύκλου 2 ώρες (μέγιστο φορτίο περίπου 4
kg).
Για το στέγνωμα συνθετικών και βαμβακερών πουκάμισων . Διάρκεια : 1
ώρα για 2 Kg συνθετικών πουκάμισων (περίπου 10 πουκάμισα) και 1 ώρα
και 20 λεπτά για 3 Kg βαμβακερών πουκάμισων (περίπου 10 πουκάμισα).
Ρούχα στεγνά ,έτοιμα για φόρεμα σε 40 λεπτά. Οι αισθητήρες ελέγχουν
διαρκώς την θερμοκρασία για τέλειο αποτέλεσμα . Μέγιστο φορτίο 2 kg.
Μπορείτε να διαμορφώσετε ανάλογα με τις ανάγκες σαας την διάρκεια του
κύκλου επιλέγοντας μεταξύ 30 και 180 λεπτά. Επιλέγοντας 20min επιλέγετε ένα
κύκλο με κρύο αέρα,ιδανικό για το φρεσκάρισμα και την απομάκρυνση των
οσμών .
Στέγνωμα μέχρι 4 κιλά από μπλουτζήν (περίπου 5 παντελόνια). Το πρόγραμμα
λειτουργεί για περίπου 2 ώρες αλλά η διάρκειά του μπορεί να αλλάζει ανάλογα με
το φορτίο και τις επιλεγμένες στροφές πλύσης. Το Jeans πρόγραμμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για 100% βαμβακερά υφάσματα εκτός από τζην όπου
έχουν διακοσμηθεί περίτεχνα με αξεσουάρ ή μπορντούρες άλλου χρώματος,
Καλό είναι επίσης να μην αναμειγνύονται τα χρώματα σε αυτό το πρόγραμμα.
179 EL
ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.
Για να καθαρίσετε το φίλτρο συμπυκνωτή
Για να ξεκινήσει πάλι το στεγνωτήριο, κλείστε την
πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείται το
στεγνωτήριο, το τύμπανο και η πόρτα μπορεί να είναι
ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ. Ποτέ μη σταματήσετε τη λειτουργία του
στεγνωτηρίου πριν το τέλος του κύκλου στεγνώματος,
εκτός αν όλα τα είδη αφαιρεθούν γρήγορα και
απλωθούν για να απομακρυνθεί η θερμότητα.
Φίλτρο
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΟ : Γι α ν α δ ι α τ η ρ ή σ ε τ ε τ η ν
αποδοτικότητα του στεγνωτηρίου ελέγχετε ότι το
φίλτρο χνουδιού είναι καθαρό πριν από κάθε κύκλο
στεγνώματος.
1. Τραβήξτε το φίλτρο
προς τα πάνω.
2. Ανοίξτε το φίλτρο όπως
δείχνει η εικόνα.
3. Αφαιρέστε απαλά ίνες
και χνούδι με μαλακή
βούρτσα ή τα δάκτυλά
σας.
1.Αφαιρέστε το
κλείστρο στο κάτω
μέρος της συσκευής .
2. Περιστρέψτε προς τα
αριστερά τους γάντζους
για να βγάλετε το
καπάκι στήριξης των
φίλτρων
3.Απομακρύνετε
μαλακά το πλέγμα
πιέζοντας τον επάνω
γάντζο, καθαρίστε το
πλέγμα από υπόλοιπα
σκόνης και κατακάθια.
Μην χρησιμοποιήσετε
νερό
4. Απομακρύνετε
μαλακά το σπογγώδες
φίλτρο από τη βάση του
και πλύνετε κάτω από
τη βρύση ώστε να
απομακρυνθούν τα
κατακάθια και οι
βρωμιές .
4. Κουμπώστε πάλι το
φίλτρο και πιέστε το στη
θέση του.
Ενδ. λυχνία Φροντίδα φίλτρου
Ανάβει όταν το
φίλτρο χρειάζεται
καθάρισμα.
Αν τα ρούχα δεν
στεγνώνουν, ελέγξτε
μήπως υπάρχει
απόφραξη στο φίλτρο.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ.
5. Τοποθετείστε τα
φίλτρα, το καπάκι στη
σωστή θέση (το τόξο να
κοιτάζει προς τα
επάνω) στερεώστε το
καπάκι με τους
γάντζους
6. Τοποθετείστε το
καπάκι του φίλτρου στη
θέση του .
180 EL
δοχείο νερού
Κατά την διάρκεια του κύκλου το νερό
απομακρύνεται από τα ρούχα και
συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται
στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της
συσκευής .
Όταν το
δοχείο γεμίσει στον πίνακα με τα
χειριστήρια ανάβει μια λυχνία ειδοποιώντας ότι το
δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να το αδειάσετε Σκόπιμο είναι να
αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε κύκλο
στεγνώματος .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τους πρώτους κύκλους
λειτουργίας το νερό που συγκεντρώνεται στο
δοχείο είναι λιγότερο γιατί γεμίζει το εσωτερικό
ρεζερβουάρ.
Άδειασμα του δοχείου νερού
1. Απομακρύνετε με
προσοχή το δοχείο από
την θέση του κρατώντας
το από την χειρολαβή.
Όταν το δοχείο γεμίσει
με 'acqua pesa circa 6
kg.
2. Γείρετε το δοχείο για
να βγει το νερό από το
στόμιο του δοχείου.
Όταν αδειάσει
επανατοποθετήσετε τη
στη θέση της,
τοποθετείστε πρώτα την
βάση της και μετά
πιέζοντας απαλά το
επάνω μέρος στην θέση
του .
3.Πιέστε το πλήκτρο
για να ξεκινήσει ο
κύκλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κοντά
στη συσκευή υπάρχει
ένα σιφόνι αποχέτευσης
μπορείτε με την βοήθεια
του κιτ να διοχετεύσετε
μόνιμα το νερό στο
δίκτυο αποχέτευσης. Με
αυτό το τρόπο θα
απαλλαγείτε από την
υ π ο χ ρ έ ω σ η
αδειάσματος του
δοχείου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στο
τύμπανο. Βεβαιωθείτε ότι τα ενδύματα δεν
εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
2. Κλείστε απαλά την πόρτα σπρώχνοντάς την αργά
έως ότου ακουστεί ο ήχος κλεισίματος 'κλικ'.
3. Περιστρέψτε τον περιστροφικό Επιλογέα
προγράμματος για να επιλέξετε το απαιτούμενο
πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Οδηγό
προγραμμάτων).
4. Αν στεγνώνετε συνθετικά, ακρυλικά ή ευπαθή
είδη, πιέστε το κουμπί Ακρυλικά/ Συνθετικά για να
μειωθεί το επίπεδο θέρμανσης.
Όταν η συσκευή είναι σε ρύθμιση χαμηλής
θέρμανσης, θα ανάψει η λυχνία δίπλα στο κουμπί
πίεσης. Για να αλλάξετε πρόγραμμα μέσα στα
πρώτα λίγα λεπτά, πιέστε το κουμπί Ακρυλικά/
Συνθετικά και κατόπιν κάνετε επαναφορά της
συσκευής για να αλλάξετε ρύθμιση.
5. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το στεγνωτήριο
θα ξεκινήσει αυτόματα και θα είναι σταθερά
αναμμένη η ενδεικτική λυχνία DRY.
6. Αν στη διάρκεια του προγράμματος ανοίξετε την
πόρτα για να ελέγξετε τα ρούχα, πρέπει να
πατήσετε Έναρξη/Παύση για να αρχίσει πάλι το
στέγνωμα αφού κλείσει η πόρτα.
7. Όταν ο κύκλος πλησιάζει το τέλος του, η συσκευή
θα εισέλθει σε φάση ψύξης και τα ρούχα θα
περιστρέφονται σε κρύο αέρα ώστε να κρυώσουν.
8. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ανάψει η
ενδεικτική λυχνία END.
9. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, το τύμπανο
θα περιστρέφεται διακοπτόμενα για να
ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Αυτό θα συνεχιστεί
έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή ή ανοιχτεί η
πόρτα.
1
181 EL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λειτουργία Καθυστέρηση έναρξης
Η λειτουργία καθυστέρησης
έναρξης επιτρέπει στο χρήστη να καθυστερήσει την έναρξη του κύκλου
στεγνώματος από 1 έως 24 ώρες.
Όταν για πρώτη φορά επιλέγεται η λειτουργία, η οθόνη θα δείξει μια καθυστέρηση 1 ώρας, μετά πρέσες
το κουμπί θα αυξήσει την καθυστέρηση με τα βήματα 1 ώρα.
Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα,
πατήστε και η συσκευή θα ολοκληρώσει τον κύκλο στεγνώματος κατά τη
τέλος του χρόνου αυτού. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει για να δείξει ότι η καθυστέρηση έναρξης είναι σε εξέλιξη.
Ακύρωση και επαναφορά του προγράμματος
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη
ελέγχου χρόνου 0:00 Φως θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι έχει γίνει επαναφορά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός του στεγνωτηρίου
Οδηγός στεγνώματος
Drying Guide
Ⴠ Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο νερού
μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
Ⴠ Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το
συμπυκνωτή .
Ⴠ Μετά από κάθε περίοδο χρήσης, σκουπίζετε το
εσωτερικό του τυμπάνου και αφήνετε την πόρτα
ανοικτή για λίγο για να επιτραπεί κυκλοφορία του
αέρα για να στεγνώσει.
Ⴠ Σκουπίζετε το εξωτερικό της συσκευής και την
πόρτα με ένα απαλό πανί.
Ⴠ ΜΗ χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, είδη καθαρισμού
ή καθαριστικές ουσίες που χαράζουν.
Ⴠ Για να αποφύγετε το μάγκωμα της πόρτας ή τη
συσσώρευση χνουδιών, καθαρίζετε το εσωτερικό
της πόρτας & το λάστιχο με ένα υγρό πανί μετά
από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.
Ο στανταρ κύκλος (ο οποίος είναι μαρκαρισμένος με το
εικονίδιο ΡΟΎΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΙΔΕΡΏΝΟΝΤΑΙ ( )
είναι ο πιο αποδοτικός ενεργειακά και ο πιο κατάλληλος
για το στέγνωμα βρεγμένου βαμβακερού φορτίου.
Ο πίνακας στην τελευταία σελίδα δείχνει τις
προσεγγιστικές διάρκειες και καταναλώσεις
των
κυρίων προγραμμάτων στεγνώματος.
Η κατανάλωση ισχύος "εκτός λειτουργίας»
Η κατανάλωση ισχύος "που παραμένουν στην κατάσταση
λειτουργίας»
0,20 W
0,75 W
Πληροφορίες για Εργαστηριακές Μετρήσεις
Πρόγραμμα ΕΝ61121
-Στεγνά Βαμβακερά
-Στεγνά Βαμβακερά για Σιδέρωμα
-Εύκολη Φροντίδα Υφασμάτων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα απενεργοποιείτε τη
συσκευή και αφαιρείτε το φις από την παροχή
ρεύματος πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε
στην πινακίδα στοιχείων στο μπροστινό μέρος του
περιβλήματος του στεγνωτηρίου (με την πόρτα
ανοικτή).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η πόρτα του τυμπάνου
και τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ ζεστά.
182 EL
Πρόγραμμα Χρήσης
- Ρούχα που δεν
σιδερώνονται
- Νοπός ρουχισμός
για σιδέρωμα
- Ρούχα που δεν
σιδερώνονται + Συνθετικά
Τεχνικές προδιαγραφές
Χωρητικότητα τυμπάνου
Μέγιστο φορτίο
Рֻ ґֱ
Πλάτος
Βάθος
Κατηγορία ενεργειακής
σήμανσης
115
̊ fi ˘ ̊ fi
85 εκ
60 εκ
60 εκ
̊ fi ˘ ̊ fi
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ο στεγνωτήριο κάνει θόρυβο…
ჀΑπενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS για
συμβουλές.
Ποια μπορεί να είναι η αιτία για…
Προβλήματα που μπορείτε να διορθώσετε
μόνοι σας
Πριν καλέσετε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS για
τεχνικές συμβουλές, ελέγξτε όλη την παρακάτω
λίστα ελέγχου. Θα χρεωθείτε αν βρεθεί ότι η
συσκευή λειτουργεί ή έχει εγκατασταθεί ή
χρησιμοποιείται λανθασμένα. Αν το πρόβλημα
επιμένει μετά την ολοκλήρωση των συνιστώμενων
ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Ίσως να μπορέσουν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου.
Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος/ ρούχα όχι
εντελώς στεγνά…
Ⴠ Έχετε επιλέξει σωστό χρόνο/ πρόγραμμα
στεγνώματος;
Ⴠ Μήπως τα ρούχα ήταν πολύ βρεγμένα;
Στύφτηκαν τα ρούχα καλά με το χέρι ή σε
πλυντήριο;
Ⴠ Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
Ⴠ Μήπως υπερφορτώθηκε το στεγνωτήριο;
Ⴠ Μήπως είχε γίνει η επιλογή
από
προηγούμενο κύκλο;
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί…
Ⴠ Υπάρχει κανονική παροχή ρεύματος προς το
στεγνωτήριο; Ελέγξτε με χρήση άλλης συσκευής
όπως επιτραπέζιου φωτιστικού.
Ⴠ Έχει συνδεθεί σωστά το φις στην παροχή
ρεύματος δικτύου;
Ⴠ Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
Ⴠ Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
Ⴠ Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
Ⴠ Έχει ενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο, τόσο στην
παροχή ρεύματος όσο και στο μηχάνημα;
Ⴠ Έχει επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος ή το
πρόγραμμα;
Ⴠ Έχει ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή μετά το
άνοιγμα της πόρτας;
Η ενδεικτική λυχνία Φροντίδα φίλτρου είναι
αναμμένη…
ჀΜήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
Η ενδεικτική λυχνία Άδειασμα νερού είναι
αναμμένη…
ჀΜήπως το δοχείο νερού χρειάζεται άδειασμα;
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το
στεγνωτήριό σας μετά την ολοκλήρωση όλων των
συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία
Σέρβις της GIAS για συμβουλές.
Ίσως να μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου ή να κλείσετε κατάλληλο ραντεβού για
επίσκεψη τεχνικού βάσει των όρων της εγγύησής
σας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει χρέωση αν για τη
συσκευή σας ισχύει κάποιο από τα εξής:
Ⴠ Βρεθεί ότι λειτουργεί κανονικά.
Ⴠ Δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης.
Ⴠ Έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.
Ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά,
διαθέσιμα απ' ευθείας μέσω της υπηρεσίας Σέρβις
της GIAS.
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
Για σέρβις και επισκευές καλέστε τον τοπικό
σας τεχνικό της υπηρεσίας Σέρβις της GIAS.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα στο παρόν
ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο . Ε π ί σ η ς ο κα τα σ κ ε υ α σ τ ή ς
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να
επιφέρει κατάλληλες τροποποιήσεις στα
προϊόντα του χωρίς την αλλαγή ουσιωδών
χαρακτηριστικών.
183 EL
Veiligheidsaanwijzingen
Montageset Voor Afvoerslang: Montage Instructies
Het wasgoed voorbereiden
Bediening & Indicatielampjes
Het Programma Kiezen
Deur En Filter
Condensator
Bediening
Schoonmaken En Onderhoudsbeurten
Problemen Oplossen
Klantenservice
185
190
191
192
193
194
195
196
196
197
197
Door het plaatsen van de
markering op dit product, verklaren wij, op onze eigen
verantwoordelijkheid, alle Europese veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen na te leven
opgesteld in de regelgeving geldig voor dit product.
Lees deze instructies zorgvuldig door en gebruik deze machine op basis van deze aanwijzingen. Dit
boekje geeft u naast belangrijke richtlijnen voor het veilige gebruik de veilige installatie en het veilige
onderhoud van de machine ook enkele nuttige tips over hoe u de beste resultaten bekomt wanneer u met
deze machine wast.
Bewaar alle documentatie op een veilige plek zodat u of de toekomstige eigenaars van de machine ze in
de toekomst opnieuw kunnen raadplegen.
Controleer dat de volgende items samen met de
wasmachine werden geleverd:
Controleer of de machine schade heeft
opgelopen tijdens het vervoer. Indien dit het
geval is, neem dan contact op met GIAS.Als u
de bovenstaande aanwijzingen niet opvolgt, kan
de veiligheid van de machine niet worden
gegarandeerd. Indien het probleem met uw
machine wordt veroorzaakt door misbruik,
kunnen de kosten van de onderhoudsbeurt aan u
worden doorberekend.
ჀHandleiding
ჀGarantiekaart
ჀEnergiekeurmerk
184 NL
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Gebruik
Ⴠ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan
of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud
door de gebruiker wordt niet gedaan door kinderen zonder toezicht.
Ⴠ WAARSCHUWING Misbruik van een droogtrommel kan brand
veroorzaken.
Ⴠ Deze apparaten zijn bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
-Kantines voor medewerkers, in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen;
- Boerderijen;
-Door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort
omgevingen;
- Bed and breakfast omgevingen.
Een ander gebruik van dit toestel dan binnen de huishoudelijke
omgeving
of van de typische huishoudelijke functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in de
bovenstaande toepassingen. Als het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant vervallen. Eventuele schade aan het
apparaat of andere schade of verlies ontstaan door gebruik dat niet in
overeenstemming is met huishoudelijk gebruik (ook als ze gelokaliseerd
is in een huishoudelijk milieu) worden niet geaccepteerd door de
fabrikant in de ruimste mate toegestaan door de wet.
Ⴠ Deze machine is alleen voor huishoudelijk gebruik, m.a.w. voor het
drogen van huishoudelijk textiel en kleding.
Ⴠ Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor
het vervaardigd is, zoals dat in deze handleiding beschreven wordt.
Verzeker u ervan dat u de instructies voor de installatie en het gebruik
volledig begrijpt voordat u de machine gebruikt
ჀRaak de machine niet aan als uw handen of voeten nat of vochtig zijn.
ჀLeun niet tegen de deur als u de machine laadt en gebruik de deur niet
om de machine op te tillen of te verplaatsen
185 NL
ჀSta niet toe dat kinderen met de machine of de bediening ervan spelen.
Ⴠ WAARSCHUWING Gebruik het apparaat niet als de pluizenfilter niet
geplaatst of beschadigd is; pluis kan ontbranden.
Ⴠ WAARSCHUWING Op de plaats van het symbool voor warm
oppervlak
kan de temperatuur tijdens het drogen tot meer dan 60
graden C stijgen
Ⴠ Haal de stekker uit het stopcontact. Haal altijd de stekker uit het
stopcontact voordat u de machine schoonmaakt.
ჀBlijf deze machine niet gebruiken als ze een gebrek lijkt te hebben.
ჀPluizen of dons mogen zich niet op de grond rondom de buitenkant van
de machine ophopen.
Ⴠ De trommel kan vanbinnen erg heet worden. Wacht altijd met het
uithalen van het wasgoed tot de afkoelingsperiode van de droger voorbij
is.
Ⴠ Het laatste deel van een droogcyclus verloopt zonder warmte
(koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen niet worden
beschadigd.
ჀDe wasdroger mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn
gebruikt voor het reinigen.
Ⴠ WAARSCHUWING: Stop nooit een wasdroger voor het einde van de
droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgehangen
worden, zodat de hitte wordt verdreven.
ჀMaximaal gewicht voor het drogen: zie energielabel.
Installatie
ჀGebruik geen adapters, meervoudige stekkers en/of verlengsnoeren.
Ⴠ Installeer de droger nooit tegen gordijnen aan en zorg ervoor dat er geen
artikelen achter de droger kunnen vallen en zich daar kunnen ophopen.
Ⴠ De machine mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur,
een schuifwand of een deur met een klink aan de andere zijde van de deur
t.o.v. de droogtrommel.
Belangrijk: Het apparaat moet in een rechtopstaande positie worden vervoerd. Indien nodig,
mag de droger alleen worden gedraaid volgens getoonde zijde;
Let op: Als het apparaat in een andere positie werd vervoerd, wacht dan ten minste vier uur
voordat u het apparaat aanzet, zodat de vloeistof in de compressor zich kan stabiliseren. Als u dit
na laat kan dit leiden tot schade aan de compressor.
186 NL
De Was
ჀGeenongewassenwasgoedindedroogtrommeldrogen
Ⴠ WAARSCHUWING Geenstoffenindedroogtrommeldoendiemet
chemische reinigingsvloeistoffen zijn behandeld.
Ⴠ WAARSCHUWING Materialen uit schuimrubber kunnen onder
bepaalde omstandigheden wanneer ze verhit worden, spontaan
ontbranden. Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
waterproef textiel, artikelen met een rubberzijde en kleding of kussens
met schuimrubberen pads MOGEN NIET in de droogtrommel worden
gedroogd.
ჀBekijkaltijddewasvoorschriftenophetwasgoedomtecontroleren
ofuhetindedroger mag drogen.
ჀKlerenmoetengecentrifugeerdofgrondiguitgewrongenworden
voordat zij in de droogtrommel gestopt worden. Druipnatte kleren
mogen NIET in de droger gestopt worden.
Ⴠ Aanstekers en lucifers mogen niet in zakken blijven zitten en
gebruikNOOIT ontvlambare vloeistoffen in de buurt van het apparaat.
Ⴠ GlasvezelgordijnenmogenNOOIT inditapparaatwordengestopt
Erkunnenzich huidirritaties voordoen als andere kledingstukken met de
glasvezels in aanraking geweest zijn.
Ⴠ Wasgoeddatisverontreinigdmetsubstantieszoalskookolie
aceton alcohol petroleum kerosine, vlekverwijderaars, terpetine,
wax en waxverwijderaars, moeten in heet water gewassen worden met
extra wasmiddel voordat ze in de droogtrommel worden gedroogd.
ჀWasverzachtersenvergelijkbareproductenmoetenwordengebruikt
volgensde Aanwijzingen die op de wasverzachter staan vermeld.
187 NL
VENTILATIE
De kamer waarin de droger geplaatst wordt, moet voldoende geventileerd
worden om te voorkomen dat gassen van mechanismen die werken via
brandstofverbranding, zoals een open haard, in de kamer gezogen
worden wanneer de droger in werking is.
Ⴠ De achterkant van het apparaat installeren dichtbij een muur of een
verticale oppervlakte
Ⴠ Afzuiglucht mag niet in een via een afvoer waarlangs uitlaatstoffen van
mechanismen die gas of andere brandstoffen verbranden, worden
afgevoerd.
Ⴠ Controleer regelmatig dat de lucht die door de droger stroomt, niet
geblokkeerd wordt.
ჀControleer regelmatig de pluizenfilter na gebruik en maak proper indien
nodig.
Ⴠ Er dient een minimale afstand van 12 mm te zijn tussen de machine en
eventuele belemmeringen. De in- en uitlaat moeten vrij zijn van obstakels.
Bewaar voldoende ventilatieruimte tussen de bodem van de machine en
de vloer.
Ⴠ Voorkom dat artikelen achter de droger vallen of zich daar ophopen
omdat deze de luchtaanvoer en afvoer kunnen belemmeren.
Ⴠ Installeer de droger NOOIT tegen gordijnen aan.
ჀWanneer de droger wordt geïnstalleerd bovenop een wasmachine, moet
een geschikte stapelkit worden geplaatst volgens de volgende
configuratie.
-Stapelkit 35100019: voor wasmachines met minimale diepte=49cm
-Stapelkit 35100020: voor wasmachines met minimale diepte=51cm
De stapelkit, één van de hierboven beschreven modellen, is te
verkrijgen via onze servicedienst.
De instructies voor de installatie en de eventuele bevestigingstools,
zitten in de verpakking van de stapelkit.
Air Outlets in the Base
Installeer het apparaat niet in een erg koude
ruimte of in een ruimte waar het kan vriezen. Bij een
temperatuur rond het vriespunt kan de droger
mogelijk niet goed functioneren: er is een kans op
schade indien het water gaat bevriezen in het
hydraulisch systeem (leidingen, kleppen, pomp).
Voor een betere prestatie van het product moet de
temperatuur van de ruimte tussen +2°C en +35°C
graden zijn. Gelieve er rekening mee te houden dat
werking van de droger in koude omstandigheden
(tussen +2 en +15°C) condenswater en
waterdruppels op de vloer kan veroorzaken.
188 NL
Het Milieu
Elektrische Vereisten
Ⴠ Alle verpakkingsmaterialen zijn
milieuvriendelijk en recycleerbaar. Doe de
verpakkingsmaterialen op een
milieuvriendelijke manier van de hand. Uw
gemeente kan u informeren over de beste
manier om deze materialen weg te ruimen.
Ⴠ Wanneer u een oude wasmachine van de
hand doet, moet u voor alle veiligheid de
stekker uit het stopcontact halen, het
stroomsnoer afknippen en dit samen met de
stekker vernietigen. Om te voorkomen dat
kinderen zichzelf in de machine opsluiten,
breekt u de scharnieren of het slot van de deur.
Europese Richtlijn 2012/19/EC
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19 / EU inzake
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
Drogers worden geleverd om te kunnen werken op
een voltage van 220-240V, 50Hz monophase.
Controleer of het voedingscircuit ten minste 6A
bedraagt.
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen (die
negatieve gevolgen voor het milieu kunnen
veroorzaken) en basiscomponenten (die kunnen
worden hergebruikt). Het is belangrijk AEEA te
onderwerpen aan specifieke behandelingen,
teneinde afval en alle verontreinigende stoffen op
een correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Als de machine niet correct functioneert of
kapot gaat, schakelhet dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wendt u tot GIASService voor reparaties.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen bij de
garantie dat AEEA geen milieu-issue wordt; het is
essentieel om een ​aantal basisregels te volgen:
-AEEA mag niet worden behandeld als huishoudelijk
afval.
-AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd door de
gemeente of door geregistreerde bedrijven. In veel
landen, voor grote AEEA, kan thuisophaling
aanwezig zijn.
In veel landen, als u een nieuw apparaat koopt,
kunnen de oude worden teruggegeven aan de
dealer die het kosteloos moet afhalen op een éénop-één-basis, zolang het apparatuur een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde functies heeft
als de geleverde apparatuur.
GIAS-Service
Ⴠ Om te zorgen voor een continue veilige en
efficiënte werking van dit apparaat, bevelen wij
Aan dat servicing of reparaties alleen worden
uitgevoerd door een bevoegde GIAS
onderhoudsmonteur.
189 NL
Elektriciteit kan erg gevaarlijk zijn.
Deze machine moet geaard zijn.
Het stopcontact en de stekker van de machine
moeten van hetzelfde soort zijn.
Gebruik geen meervoudige adapters en/of
verlengsnoeren.
Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de
stekker bereikbaar blijven om uit het
stopcontact te halen.
Indien het probleem met uw machine wordt
Veroorzaakt door een verkeerde installatie,
kunnen de kosten van de onderhoudsbeurt aan
u worden doorberekend.
Als de stroomkabel van het toestel
beschadigd is, dan moet hij vervangen worden
door een speciaal snoer dat ALLEEN bij de dienst
Reserveondelen verkrijgbaar is. De kabel moet
door een bekwaam persoon worden geïnstalleerd.
Sluit de machine niet aan en start deze niet
voordat de installatie is voltooid. Voor uw veiligheid
moet deze droger op de juiste manier worden
geïnstalleerd. Als er ook maar enige twijfel bestaat
over de installatie, bel dan de GIASService voor
advies.
De Voeten Verstellen
Als de machine is
geplaatst, moeten de
voeten worden versteld
zodat de machine
waterpas staat.
Afvoerslang kit: Montage-instructies
Om te voorkomen dat het waterreservoir moet
worden geleegd na elk droogcyclus, kan het
water dat normaal gesproken wordt verzameld
tijdens het droogproces direct worden afgevoerd
naar een afvalwaterafvoerpijp (Hetzelfde
afvoersysteem als bij huishoudelijke wastafels).
Gemeenschappelijke water regelgeving verbiedt
het aansluiten op het oppervlaktewater. De
afvoerslang moet naast de droger worden
geplaatst.
⌧De kit bestaat uit: een slang, een rechte pijpaansluiting, een pijpbeugel en plastic tie-rap. .
WAARSCHUWING! Schakel eerst de
machine uit en trek de stekker uit het
stopcontact, voor uw de droger gebruikt.
Bevestig de kit als volgt::
1.Kantel het toestel
langzaam op z'n
rechterzijde.
2.De slang met het
vuile water bevindt zich
aan de rechterzijde
van het toestel (zie
tekening). Een grijze
slang is verbonden met
de brug aan de
linkerzijde. Verwijder
de oude pijpbeugel van
de brug met behulp
van een tang.
3. Koppel de slang los
van de brug-verbinding
4. Bevestig de zwarte
slang uit de kit (met
behulp van de
geleverde brug en de
g e l e v e r d e
pijpbeugels), aan de
verwijderde slang van
de brug-verbinding..
5.Plaats de kraan
(geleverd in de kit) om
de slang te sluiten.
6 . Wa n n e e r u
demachine terug op
zijn plaats zet,
controleer dan
devoetsteunen en
zorgervoor dat de
nieuwe slangniet
geplooid wordt onder
het toestel..
7. Sluit de nieuwe
afvoerslang aan op de
waterslang voor vuil
water.
8.Sluit de machine aan
op de voeding.
Opgelet : Als het
product werd
getransporteerd op z'n
linkerzijde, wacht ten
minste 4uur voor
het inschakelenzodat
d e
o l i e k a n
terugstromenin t
h e c o m p r e s s o r.
Doet u dit niet dan kan
dat leiden tot
beschadigingvan de
compressor.
190 NL
HET WASGOED VOORBEREIDEN
Alvorens de droogtrommel voor de eerste keer te
gebruiken:
Ⴠ Lees deze handleiding a.u.b. aandachtig door.
Ⴠ Verwijder alle artikelen die in de trommel zijn
Gepakt.
Ⴠ Veeg de binnenkant van de trommel en de deur
met een vochtige doek af om alle stof te verwijderen
dat zich tijdens het vervoer kan hebben verzameld.
Maximaal te Drogen Gewicht
Katoen
Max.
10 Kg
9 Kg
8 Kg
Synthetische
stoffen
Max.
4 Kg
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
Sorteer Het Wasgoed Als Volgt:
Ⴠ Op wasvoorschrift
Deze vindt u in de kraag of in de binnennaad:
Voorbereiding van de Kleren
Zorg ervoor dat het wasgoed dat u wilt drogen,
geschikt is voor het drogen in een droogtrommel,
zoals wordt aangegeven door de wasvoorschriften
op ieder artikel.
Controleer dat alle sluitingen dicht zijn en dat de
Zakken leeg zijn. Keer de kleren binnenstebuiten.
Leg de kleren losjes in de trommel om ervoor te
zorgen dat ze niet in elkaar verward raken.
Niet In De Droogtrommel Drogen:
Wol, zijde, fijn goed, nylon kousen, fijn
borduurwerk, stoffen met metalen versieringen,
kledingstukken met pvc of leren randen,
trainingsschoenen, artikelen met een groot
volume zoals slaapzakken, enz.
BELANGRIJK: Stop geen artikelen in de
droogtrommel, die zijn behandeld met een chemische
reinigingsvloeistof en ook geen rubber kleren (gevaar
voor brand of explosie).
Tijdens de laatste 15 minuten (ongeveer) draait de was in
koude lucht.
Overlaadt de trommel niet. Grote stukken kunnen
wanneer ze nat zijn de maximaal toegelaten waslading
overschrijden (bijvoorbeeld: slaapzakken, donsdekens).
Energiebesparing
7 Kg 6 Kg
..
.
Kan in de droogtrommel gedroogd
worden.
Drogen in de droogtrommel op hoge
temperatuur.
Drogen in de droogtrommel alleen op
lage temperatuur.
Niet in de droogtrommel drogen.
Als de stof geen wasvoorschrift heeft, kunt u er
van uitgaan dat het niet geschikt is voor de
droogtrommel.
Ⴠ Op hoeveelheid en dikte
Altijd wanneer de hoeveelheid wasgoed groter is
dan de capaciteit van de droger, sorteer de
kleren op dikte (b.v. handdoeken apart van dun
ondergoed).
ჀOpGtypeGstof
Katoen/linnen: Handdoeken, jersey katoen,
beden tafellinnen.
Synthetische stoffen: Blouses, overhemden,
overalls, enz. gemaakt van polyester of
polyamide, evenals voor gemengd
katoen/synthetisch
.ჀGOpGdeGtemperatuurGvanGhetGdrogen
Sorteer op: strijkdroog, kastdroog, enz. Voor fijn
goed druk op de
-knop om een lage
droogtemperatuur in te stellen.
Stop alleen wasgoed in de droogtrommel dat
grondig is uitgewrongen of gecentrifugeerd.
Hoe droger het wasgoed, hoe korter de
droogtijd waardoor elektriciteit wordt bespaard.
ALTIJD
Ⴠ Probeer altijd om het maximale gewicht aan
wasgoed te drogen, zo bespaart u tijd en
elektriciteit.
Ⴠ Controleer altijd voor iedere droogcyclus of de
filter schoon is.
NOOIT
Ⴠ Stop nooit meer dan het maximale gewicht in
de droger, dit is verspilling van tijd en
elektriciteit.
Ⴠ Stop nooit druipnat wasgoed in de
droogtrommel, dit kan het apparaat
beschadigen.
191 NL
BEDIENINGSKNOPPEN EN INDICATIELAMPJES
Programma
Display
Tijds Instelling
Toets
Filter Schoonmaken
Indicatielampje
Startkeuze
Knop
Watercontainer
Legen indicatielampje
Acryl / Synthetisch
Toets
Start/Pause
Toets
Programmakeu
zeschakelaar
Anti- Kreuk
Toets
Bedieningspaneel / Indicatielampjes
Knop :Kan in beide richtingen worden gedraaid om het gewenste programma te selecteren.
Tijdselectie
: Om de droogtijd te veranderen van een gewenst programma: werkt met slechts
enkele programma's.
Uitgestelde start
: Om de start van de droogcyclus uit te stellen en te drogen wanneer de
electriciteitskost lager is (zie ook speciale sectie).
Delicate materialen : Wanneer geactiveerd, valt dit
lampje uit en dit
nieuwe lampje licht
op. Met deze speciale functie drogen uw delicate kleren op een lagere temperatuur.
Anti-kreuk
: selecteer de anti-kreuk functie op het einde van de droogcyclus. De trommel blijft
regelmatig draaien om uw was op te frissen.
Koelfase
: Dit lampje licht op tijdens de laatste koelfase van de cyclus.
Start/pauze
: Om het programma te starten of te pauzeren.
Automatische programma’s : Afhankelijk van het gewenste programma, lichten special lampjes
op (zie ‘programma lijst’) ; ECO indicatie
springt op wanneer u laag verbruik selecteert.
Filter
:Wanneer dit oplicht moeten de filters worden gereinigd.
Waterreservoir vol
: Wanneer dit oplicht, moet het reservoir worden geledigd.
HET PROGRAMMA KIEZEN
Dit toestel heeft een speciale Sensor Dry om u te helpen bij het selecteren van het juiste
programma door de gewenste droogtegraad te kiezen. Voor kleine ladingen en voor vooraf
gedroogde kledij, kies Tijdprogramma en selecteer 'delicate materialen' om de temperatuur te
verlagen binnenin de trommel. Wanneer de sensor geen artikel detecteert, zal de droogkast
slecht 10 minuten werken alvorens de koelfase te starten. Wanneer de lading te groot of te nat is,
zal de droogkast gedurende 3 uur werken en dan de koelfase starten.
Op het einde van elk programma, is er altijd een koelfase : dit is een koele lucht verfrissende fase
van ongeveer 15 minuten.
Het wol programma van deze droger is door The Woolmark Company
goedgekeurd voor het drogen van machine wasbare producten uit wol, mits de
producten gewassen en gedroogd worden volgens de onderhoudsinstructies op
het etiket en de gebruiksaanwijzing van deze droger. .M1530
In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark
handelsmerk een Certificatie handelsmerk.
192 NL
HET PROGRAMMA KIEZEN
Programma's
Ideaal Voor
Perfect Home
Kledij dat u volledig gedroogd wenst, vb. handdoeken, badjassen,
tafelkleden of lakens. Tijd: ongeveer 3u.
Kastdroog
Kledij dat u wil vouwen en opbergen zonder te strijken, vb. overhemden in
gemengde stoffen, sokken, babykleren. Tijd: ongeveer 2u en 45 min.
Niet strijkdroog
Kledij die niet moet worden gestreken maar enkel worden opgehangen na
de droogcyclus. Tijd: ongeveer 2u en 30 min.
Strijkdroog
Anti Crease
Laat de kledij nog licht vochtig om gemakkelijker te strijken. Tijd: ongeveer
1u en 50 min.
Kledij die u enkel wenst te verfrissen. Ideaal voor kleding dat eerder klaar
lag om te strijken of dat buiten of op een radiator is gedroogd. Dit
programma heeft een speciale functie tegen het kreuken. Het ontspant de
vezels en vergemakkelijkt het strijken. Tijd: 9 min + 3 min afkoelen.
Wol
Wollen kleding: Dit programma kan gebruikt worden om tot 1 Kg wasgoed
te drogen. (Ongeveer 3 truien)Het is aanbevolen om alle kleren eerst om
te keren voor het drogen.De gemiddelde cyclusduur is ongeveer 70 min:
De duur van de cyclus kan verschillen van de afmeting en de dikte van de
lading of van de gekozen centrifugering.Aan het einde van de cyclus zijn
alle kleren klaar om gedragen te worden, als de kleren iets zwaarder
aanvoelen dan kan het zijn dat de hoeken van de kleding nog een beetje
nat zijn: Het is aan te raden om het dan natuurlijk te laten drogen.Het is aan
te raden om de kleren pas helemaal op het einde van de cyclus te
verwijderen.Opgelet: Het viltproces van Wol is onomkeerbaar. Gelieve
alleen kleren te drogen met symbool (symbool "ok tumble"). Dit
programma is niet geschikt voor acrylvezel.
Mix & Dry
Om gemengd katoen en synthetische kleren te drogen: u bespaart tijd en u
hoeft de was niet te scheiden en te drogen in verschillende cycli. Tijd:
ongeveer 2u (maximum 4 kg).
Shirts
Om overhemden zowel katoen als synthetische stoffen te drogen. Tijd: 1u
voor 2kg synthetische overhemden (ongeveer 10 overhemden); 1u en 20
min voor 3 kg katoenen overhemden (ongeveer 10 overhemden).
Rapid 40 Min.
Droogt, verfrist en maakt uw kleren instant klaar in slechts 40 minuten. Het
sensorsysteem houdt de temperatuur onder controle om het beste resultaat
na te streven. Maximum 2 kg.
Tijd
U kan droogtijden kiezen, gaande van 30 tot 180 minuten. Door „20 min“ te
selecteren kiest u een „koel programma“, ideaal om kleren te verfrissen en
mogelijke geuren te verwijderen.
Jeans
Droogt tot 4 kg Jeans (ongeveer 5 stuks). Het programma werkt ongeveer
2u, maar de timing kan veranderen volgens de lading en de zwiersnelheid.
Het jeansprogramma kan enkel worden gebruikt voor jeans van 100%
katoen. Meng liever geen kleuren noch
jeans met borduursel of
toebehoren.
193 NL
DEUR en FILTER
Trek aan de hendel om de deur te openen.
De Condens Filter Schoonmaken
Om de droger opnieuw te starten, doet u de
deur dicht
en drukt u op .
WAARSCHUWING! Wanneer de droger in
gebruik is, kunnen de trommel en de deur ERG
WARM worden. De droger nooit uitzetten voor
het einde van de droogcyclus, tenzij het
wasgoed snel uit de droger wordt gehaald en
uitgespreid om de hitte af te voeren.
Filter
BELANGRIJK: Controleer, om ervoor te
zorgen dat de droger efficiënt blijft werken, voor
iedere droogcyclus of de pluizenfilter schoon is.
1. Trek de filter omhoog.
2. Open de filter zoals
getoond wordt.
3. Haal de pluizen met
een zacht borsteltje of
met uw vingertoppen
voorzichtig weg.
4. Klik de filter samen en
duw hem terug op zijn
Plaats.
Filter Schoonmaken Indicatielampje
brandt wanneer het
filter schoongemaakt
moet worden.
Als het wasgoed niet
droog wordt,
controleer dan of de
filter verstopt is.
Geen water gebruiken om het filter te reinigen!
1.V e r w i j d e r
schopplaat.
de
2.D r a a i d e t w e e
sluithendels tegen de
klok in en haal
de condensator uit de
machine.
3. Haal de condens-unit
uit de machine en haal
voorzichtig alle stof of
pluizen met een doek
weg. Gebruik geen
water om de filter
schoon te maken
4. Verwijder voorzichtig
de spons van zijn plaat
en was hem daarna
door hem onder een
stromende kraan te
houden en hem zo te
draaien dat alle stof of
pluizen verwijderd
worden
5. P l a a t s
d e
condensator opnieuw.
Zorg ervoor dat u hem
in de juiste richting
plaatst (volgens de pijl)
en druk hem stevig aan.
Draai de twee hendels
weer met de klok mee
aan.
6. Breng de schopplaat
weer op haar plaats..
194 NL
WATER CONTAINER
Het water dat tijdens de droogcyclus uit de was
wordt verwijderd, wordt verzameld in een
reservoir dat zich bevindt in de deur van de
droogmachine. Wanneer de container vol is
zal het indicatielampje op het regelpaneel
branden en MOET de container worden
geleegd. Echter, we raden aan dat de
container na iedere droogcyclus wordt
geleegd.
LET OP: Tijdens de eerste cycli van een
nieuwe machine wordt er weinig water
verzameld in het reservoir, omdat eerst het
interne reservoir wordt gevuld.
Om Het Reservoir Te Verwijderen
1.Trek de lade
voorzichtig naar buiten
tot het helemaal is
verwijderd. Ondersteun
de lade met twee handen.
W a n n e e r
d e
watercontainer vol is, zal
deze ongeveer 6kg
wegen.
2 . H o u d
d e
watercontainer schuin,
zodat het water door het
gat achterin kan
wegstromen.
Als de watercontainer
leeg is, schuift u deze
weer op zijn plaats. Begin
eerst onderaan en duw
voorzichtig het bovenste
deel op zijn plaats.
3. Druk om de cyclus te
herstarten.
OPMERKING: Wanneer
u een afvoermogelijkheid
bij de droger heeft, kunt u
de afvoerset gebruiken
w a a r m e e e e n
permanente afvoer
ontstaat voor het door de
droger verzamelde water.
Hierdoor hoeft de
waterlade niet meer
geleegd te worden. U
vindt alle informatie over
de montage van de set in
de verpakking van de set
BEDIENING
1. Doe de deur open en laad de trommel met
wasgoed. Zorg ervoor dat de kledingstukken
het sluiten van de deur niet belemmeren.
2. Doe de deur voorzichtig dicht u hoort dan
een 'klik'.
3. Draai de programma knop naar het door u
gewenste programma(zie programma Gids).
4. Voor synthetische, acryl of fijne artikelen
drukt u de
toets om de temperatuur te
verlagen. Het indicatie lampje gaat branden
als de temp. is verlaagd. Om uit te schakelen
tijdens de eerste paar minuten van het prog.
druk de
toets. Na deze periode moet u de
machine resetten om deze instelling te
wijzigen.
5. Druk op de
toets. De droger zal
automatisch starten en de indicator boven
deze toets zal gaan branden.
6. Als de deur geopend is geweest tijdens de
cyclus moet u opnieuw op deze
toets
drukken om het programma te hervatten, zorg
dat de deur gesloten is.
7. Als de cyclus bijna ten einde is zal de
machine een koelfase ingaan om de kleding
af koelen.
8. Als het programma klaar is zal het END
indicatielampjeop het display gaan branden.
9. Nadat de cyclus is afgerond, zal de trommel
met tussenpozen draaien om kreukelvorming
te minimaliseren. Er zal een signaal klinken,
dit stopt als u de machine uitgeschakeld of de
deur opent.
Om een goede droging te verkrijgen de de
deur niet openen tijdens een programma.
1
195 NL
BEDIENING
Start Uitstel
Uitgestelde start functie
geeft de mogelijkheid de start van de droogcyclus uit te stellen van 1
to 24 uur.
Wanneer de functie is gekozen, toont het bedieningspaneel een uitstel van 1 uur. Iedere
volgende druk op de knop zal de uitgestelde start met 1 uur verlengen.
Om de uitstel te bevestigen druk op
en zal na het verstrijken van die tijd de droogcyclus
starten. Het lampje zal gaan knipperen om aan te geven dat de startuitstel is geactiveerd.
Het Programma Annuleren En Resetten
Om een programma te stoppen
gedurende 3 sec. indrukken. In het TIJD display 0:00
Lampje gaat knipperen om aan te geven dat het programma is gereset.
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDSBEURTEN
Schoonmaken Van De Droger
Drogen gids
Drying Guide
Ⴠ Maak het filter schoon en leeg het
waterreservoir na iedere droogcyclus.
Ⴠ Maak de filters regelmatig schoon.
Ⴠ Veeg na iedere gebruiksperiode de
binnenkant van de trommel af en laat de deur
een poosje open zodat ze kan drogen door de
circulatie van de lucht.
Ⴠ Veeg de buitenkant van de machine en de
deur af met een zachte doek.
Ⴠ GEEN schuursponsjes of
schoonmaakmiddelen gebruiken.
Ⴠ Om te voorkomen dat de deur pla
kt of pluis zich ophoopt, moet u de binnendeur
regelmatig schoonmaken met een natte doek.
'De standaard cyclus NIET STRIJKDROOG ( ) is de
meest energie-efficiënte en het best geschikt voor
het drogen van normaal vochtig katoenen
wasgoed.
De tabel op de laatste pagina geeft de gemiddelde
duurtijd en energieverbruik aan van de
belangrijkste droogprogramma's.
Effektforbrug i slukket tilstand
0,20 W
Effektforbrug i stand by-tilstand
0,75 W
Testspecificaties
EN 61121 Programma
-Katoen drogen
-Strijkdroog Katoen
-Delicate kleding
Programmakeuze
-Niet strijkdroog
- Strijkdroog
- Niet strijkdroog +
Synthetisch
BELANGRIJK Voor u dit apparaat
schoonmaakt, moet u het altijd uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact halen.
De elektrische gegevens vindt u op het
kwalificatieetiket op de voorkant van de droger
(met de deur open).
WAARSCHUWING! De trommel, de deur
en het wasgoed kunnen erg warm zijn.
196 NL
Technische Specificaties
Trommelcapaciteit
Maximale lading
I ◘◘┼Ċś
Breedte
Diepte
Energieniveaugroep
115
ŖÒÑ ÑŌÑǾŊÒÑÕMNÑÕ
85 cm
60 cm
60 cm
ŖÒÑ ÑŌÑǾŊÒÑÕMNÑÕ
PROBLEMEN OPLOSSEN
Wat Zou De Reden Kunnen Zijn Voor...
Defecten die u zelf kunt oplossen
Voordat u de GIAS-Service voor technisch
advies belt, kunt u de volgende controlelijst
afgaan. Er zullen kosten worden aangerekend
als blijkt dat de machine werkt of dat de machine
niet juist werd geïnstalleerd of gebruikt. Als het
probleem zich na de aanbevolen controles nog
steeds voordoet, belt u GIAS-Service, zodat zij
u telefonisch kunnen helpen.
De weergegeven tijd in het display kan
wijzigen tijdens het drogen. De droogtijd
wordt continue aangepast tijdens de cyclus
en geeft een geschatte tijd weer. De tijd zal
tijdens het drogen meer of minder worden
dit is heel normaal.
De droger maakt herrie…
Ⴠ G Schaker de droger uit en neem contact op
met GIAS-Service voor advies.
Het indicatielampje staat aan…
ჀGMoet het filter schoongemaakt worden?
Ⴠ Moet de condensator schoongemaakt
worden?
Het indicatielampje staat aan…
ჀGMoet het waterreservoir geleegd worden?
KLANTENSERVICE
Als er nog steeds een probleem mocht zijn
met uw droger nadat u alle aanbevolen
controles hebt uitgevoerd, bel dan a.u.b. de
GIAS-Service voor advies. Zij kunnen u
misschien aan de telefoon helpen of volgens
de bepalingen van de garantie een afspraak
maken met een technicus die u komt
opzoeken. Er kunnen evenwel kosten in
rekening worden gebracht als een van de
volgende punten op uw machine van
toepassing is:
De droogtijd is te lang/kleren zijn niet droog
genoeg…
Ⴠ G Hebt u de juiste droogtijd/het juiste
programma gekozen?
Ⴠ Waren de kleren te nat? Waren de kleren
grondig uitgewrongen of gecentrifugeerd?Ⴠ G
Moet het filter schoongemaakt worden?
ჀDe machine blijkt goed te werken
Ⴠ Moet de condensator schoongemaakt
●Ze is niet ge Installatievoorschriften.
worden?
●Ze is op een onjuiste manier gebruikt.
ჀIs de droger te vol geladen?
ჀGWorden de aan- en afvoeren en het onderstuk
Reserveonderdelen
van de droger niet geblokkeerd?
● Is de
-knop geselecteerd voor een
Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
voorgaande cyclus?
Deze zijn direct beschikbaar via GIASDe droger werkt niet…
Service.
Ⴠ Staat er spanning op het elektriciteitssnoer
van de droger? Controleer dit door het met een
GIAS - Service
ander apparaat te gebruiken, zoals een
Voor onderhoud en reparaties belt u met uw
tafellamp.
locale GIAS onderhoudsmonteur.
ჀGIs de stekker op de juiste manier verbonden
met de netspanning?
ჀIs de stroom uitgevallen?
Is de stroom uitgevallen?
De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in dit
ჀIs de zekering doorgeslagen?
boekje. De fabrikant behoudt ook hetrecht
ჀGIs de deur helemaal dicht?
voor om de producten waar nodig aan te
ჀGStaat de droger aan, zowel bij de netspanning
passen zonder de hoofdkenmerken te
als bij de machine?
veranderen.
ჀIs de droogtijd of het programma ingesteld?
ჀGIs de machine opnieuw ingeschakeld nadat de
deur open is geweest?
ჀGIs de droger gestopt omdat het waterreservoir
vol is en geleegd moet worden?
197 NL
Препоръки за безопасност
Комплект за дренажен маркуч: Инструкции за монтаж
Подготовка на зареждането
Контроли и индикатори
Избор на програма
Врата и филтър
Воден резервоар
Работа
Почистване и рутинна поддръжка
Отстраняване на неизправности
Обслужване на клиенти
199
204
205
206
207
208
209
210
210
211
211
Чрез поставяне на този символ
на продукта, потвърждаваме,
че съответства с всички необходими Европейски изисквания за
безопасност, здраве и околна среда, които са приложими в
законодателството за този продукт.
Моля, прочетете инструкциите внимателно и се съобразявайте с тях
по време на употреба на машината. Тази брошура предоставя
важни насоки за безопасна употреба, монтаж и поддръжка, както и
полезни съвети за най-добрите резултати при работа с машината.
Съхранявайте документацията на сигурно място за бъдещи
справки или за бъдещи собственици.
Уверете, че уредът не е
п р и
Моля, проверете, дали следните п о в р е д е н
документи са доставени с уреда: транспортирането. Ако е
повреден, се обадете за
с
ъдействие на GIAS.
Ⴠ ΧϒςφιφλωϊιφGοηGϋχφϊψμθη
Неспазването на тези
Ⴠ ΌηψηυώπφυυηGςηψϊη
препоръки може да
Ⴠ ΎυμψκπμυGμϊπςμϊ
застрашават безопасността
на уреда. Можете да бъдете
таксувани за обаждане за
сервиз, ако проблемът с уреда
е бил причинен от неправилна
употреба.
198 BG
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
УПОТРЕБА
Ⴠ ̹͕͎͏͚͓͕͍͇͗͌͋͌͋͌͘͏͎͖͕͎͉͇͕͙͇͔͇͉͒͋͌͗͟͝͡͏͒͏͕͊͋͏͔͏͏
͒͏͇͔͇͓͇͔͒͌͘͝͏͛͏͎͏͌͑͘͞͏͙͌͘͏͉͔͏͏͚͓͙͉͔͌͘͏͖͕͕͈͔͕͙͘͘͘͏͏͒͏
͒͏͖͇͘ ͔͇ ͕͖͏͙ ͏ ͖͕͎͔͇͔͏ͦ ͇͕͑ ͇͘ ͖͕͋ ͔͇͈͔͒ͥ͋͌͏͌ ͏͒͏
͏͔͙͚͙͗͑͘͏͇͔͗͏ ͎͇ ͏͎͖͕͎͉͇͔͙͕͒͌ ͔͇ ͚͇͗͌͋ ͖͕ ͈͎͕͖͇͔͌͌͘ ͔͇͞͏͔ ͏
͇͎͈͗͏͇͙͗ ͉͎͇͔͗͘͡͏͙͌ ͘ ͙͕͉͇ ͕͖͇͔͕͙͘͘͏ ̶͕͞͏͙͉͇͔͙͕͌͘ ͏
͖͕͍͇͙͇͔͙͈͉͇͇͋͋͗͑͌͗ͦ͋͌͘͡͏͎͉͉͇͙͕͙͇͈͎͔͇͎͕̫͇͙͇͗͋͌͌͋͗͌͟͡͝͝
͔͇͉͎͇͙͖͕͕͗͋͊͋͘͡͏͔͏͉͇͇͍͇͙͇͕͙͚͇͕͉͔͒͌͋͋͌͋͗͋͒͌͗͌͋͌͘͘͘͡͞
͇͕͔͇͔͇͈͇͉͇͔͑͌͒ͥ͋͘͏͔͖͔͇͙͕͌͗͌͑͘͡
Ⴠ̴̴̴̧̩̯̳̯̬͖͇͉͌͗͏͔͇͙͇͚͖͕͙͈͇͔͇͚͒͗͌͘͟͏͔͙͇͓͕͍͇͖͒ͦ͌͋͗͌͋͏͎͉
͏͇͕͖͇͔͕͙͕͙͖͕͍͇͑͗͘͘
Ⴠ̹͕͎͏͚͖͔͇͎͔͇͔͎͇͗͌͋͌͗͌͋͌͞͏͎͖͕͎͉͇͔͉͕͓͇͔͒͌͋͟͏͏͒͏͖͕͕͈͔͋͏
͚͕͉͒͘͏͇͙͕ͦ͑
͚͔͔͑͌͑͘͜͏ ͕͈͇͙͒͘͏ ͎͇ ͖͕͔͇͇͌͗͒͘ ͉ ͓͇͇͎͊͏͔͏ ͕͛͏͘͏ ͏ ͚͋͗͊͏
͇͈͕͙͔͗͏
͖͕͙͇͔͙͉͇͗͗͘͘
͓͛͌͗͏
͕͙͑͒͏͔͙͌͏͉͕͙͌͒͜͏͓͕͙͌͒͏͏͚͋͗͊͏͍͏͒͏͔͠͏͗͌͋͘͏
͙͇͘͏͎͇͔͕͚͉͑͠͏
̺͖͕͙͈͇͙͇͔͇͙͕͎͗͌͏͚͉͇͇͎͗͌͋͗͌͋͗͒͘͏͔͇͕͙͕͓͇͔͇͙͇͋͟͞͏͒͏͎͇
͚͔͛͑͝͏͏ ͕͑͏͙͕ ͔͌ ͇͘ ͙͏͖͏͔͞͏ ͎͇ ͕͓͇͋͑͏͔͙͉͕͙͕͘ ͇͙͕͑ ͙͕͉͇͗͊͑͘͡
͚͖͕͙͈͇͕͙͖͙͔͗͌͌͑͌͗͘͏͏͒͏͕͈͚͔͌͞͏͖͕͙͈͗͌͏͙͌͒͏͌͘͏͎͉͇͕͑͒ͥ͋͗͞͏
͖͗͏͕͖͏͇͔͕͙͕͖͕͕͊͗͌͘͏͎͖͕͎͉͇͔͒͌
̧͕͚͙͑͗͌͋͌͘͡͏͎͖͕͎͉͇͖͕͔͇͒͞͏͔͕͙͕͔͉͕͙͉͙͙͉͑͐͌͌͌͘͘͡͏͙͕͎͌͘͏
͙͕͉͇ ͓͕͍͌ ͇͋ ͑͘͘͡͏ ͍͏͉͕͙͇ ͓͚ ͏ ͇͋ ͕͙͓͔͌͏ ͇͇͔͊͗͝͏͙͇ͦ ͔͇
͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙͌͒ͦ ̩͘͏͑͞͏ ͙͌͠͏ ͖͕ ͚͇͗͌͋ ͏͒͏ ͚͋͗͊͏ ͖͕͉͗͌͋͏ ͏͒͏
͎͇͚͈͊͏ ͖͕͗͏͎͙͏͇͞͠͏ ͕͙ ͏͎͖͕͎͉͇͔͒͌ ͕͙͕͑͌ ͔͌ ͌ ͉ ͕͙͉͙͙͉͌͘͘͡͏͌ ͘
͕͓͇͔͇͙͇͋͟͏͒͏͈͏͙͕͉͇͙͇͚͖͕͙͈͇͕͗͌͋͗͏͇͕͔͇͓͑͌͘͏͇͉͕͓͇͔͇͗͋͟
͇͔͓͇͇͖͗͌͋ͦ͋͌͗͘͘͏͓͇͕͙͖͕͌͗͏͎͉͕͋͏͙͕͙͖͔͙͇͖͕͎͉͕͔͇͌͒ͦ͋͌͌͒͌͘
͕͙͎͇͕͔͇͑
Ⴠ̹͕͎͏͚͙͈͉͇͇͈͗͌͋͗ͦ͋͋͌͡͏͎͖͕͎͉͇͔͇͓͕͖͕͖͔͇͎͔͇͔͒͗͌͋͌͘͞͏͇͙͕͌͑͑͌
͕͖͏͇͔͕͉͕͉͕͙͉͕͙͕̺͉͙͗͑͋͌͗͌͌͌͌͘͘͘͡͞͏͔͙͚͗͑͘͝͏͏͙͎͇͓͕͔͙͇͍͌͏
͚͖͕͙͈͇͇͔͇͖͔͕͔͗͌͒ͦ͘͘͡͏͖͗͌͋͏͇͈͕͙͇͚͇͗͗͌͋͘
Ⴠ̴͕͕͉͇͙͚͇͕͇͙͕͙͓͕͌͋͑͐͌͗͌͋͑͊͌͑͗͘͘͘͏͗͌͡͝͏͒͏͇͇͑͗͑
Ⴠ̴͕͈͇͙͔͇͉͇͙͇͙͇͕͇͙͕͎͇͍͇͙͓͇͌͌͒ͦ͊͐͌͗͋͑͗͌͋͌͘͟͏͔͇͙͇͏͔͌
͏͎͖͕͎͉͇͙͉͇͙͇͙͇͎͇͇͖͕͉͒͐͌͗͋͋͏͔͙͊͌͌
Ⴠ͏͒͏͖͓͙͗͌͌͘͏͙͓͇͌͟͏͔͇͙͇
Ⴠ̴͖͕͎͉͕͉͇͙͔͇͇͇͌͒ͦ͐͌͋͌͋͝͏͇͙͓͇͊͗ͦ͘͟͏͔͇͙͇͏͒͏͔͔͌͐͏͙͕͔͙͕͌͑͗͒͏
199 BG
Ⴠ̴̴̴̧̩̯̳̯̬͌͏͎͖͕͎͉͇͙͚͇͇͕͒͐͌͗͌͋͑͛͏͙͙͎͇͓͔͖͕͙͇͉͒͗͌͌͌͘͜͡͡͡
͔͖͇͉͗͏͔͕͒͏͒͏͖͕͉͔͓͙͓͕͍͇͎͇͖͇͌͗͌͋͌͌͋͌͒͘͜͡͡͏
Ⴠ̴̴̴̧̩̯̳̯̬͇͓͙͕͙͕͔͇ͦ͘͘͏͓͉͕͇͎͇͕͇͖͕͉͔͕͙͒͊͗͌͗͌͘͜͠͡
͙͓͖͇͙͚͇͙͇͌͌͗͗ ͌͘ ͖͕͉͏͇͉͇͟ ͖͕ ͉͓͗͌͌ ͔͇ ͇͈͕͙͇͗ ͔͇ ͚͘͟͏͔͙͇͒ͦ ͏
͓͕͍͇͔͇͉͌͋͋͏͟͏&
Ⴠ̯͎͉͇͙͖͇͕͙͕͔͙͇͙͇̩͋͌͌͌͌͒͑͑͘͠͏͔͇͊͏͏͎͉͇͍͇͙͖͇͕͙͕͔͙͇͋͐͌͌͌͒͑͘͠
͙͇͑
Ⴠ͖͗͌͋͏͖͕͞͏͙͉͇͔͌͘͏͒͏͔͕͙͋͌͐͘͏͖͕͖͕͍͇͙͇͋͋͗͑͡
Ⴠ̶͇͙͙͇͈͕͙͇͚͇͇͕͗͌͑͗͌͌͗͗͌͋͑͘͏͎͍͇͖͕͉͔͊͒͌͋͗͌͋͌
Ⴠ̴͇͖͕͇͕͕͕͓͇͋͑͒͟͏͔͇͙͇͔͙͈͉͇͇͌͗ͦ͋͏͓͇͓͙͇͙͇͌͜͡͞͏͖͚͙͇͙͇͌͜͞
Ⴠ̻͏͔͇͔͇͙͇͇͙͔͇͖͕͇͓͇͙͇͎͇͚͔͔͉͉͇͔͇͉͇͔͒͗͊͗͌͌͌͑͒ͥ͊͗ͦ͌͘͘͟͞͞͝͏͑
͡ ͔͇͕͇͍͇͔͙͇͇͓͔͙͒͒͋͌͑͌͌͒͌͌͜͞͏͙͇͕͙͌͋͋͘͏͔͇͙͙͓͖͇͙͚͇͊͌͌͗͗
͖͗͏͕͙͕͇͔͖͕͉͙͑ͦ͋͌͌͗͌͋ͦ͘
Ⴠ̸͚͟͏͔͙͇͔͙͈͉͇͇͒ͦ͌͗ͦ͋͌͘͏͎͖͕͎͉͇͇͕͇͒͑͘͏͎͖͕͎͉͇͔͒͏͖͕͓͗͏͔͒͌͟͏
͜͏͓͏͇͑͒͏͖͗͏͖͕͞͏͙͉͇͔͌͘
Ⴠ̴̴̴̧̩̯̳̯̬͏͕͇͔͖͑͊͌͘͏͇͙͚͗͐͌͘͟͏͔͇͙͇͓͇͒͟͏͔͇͖͗͌͋͏͇͔͇͑͗ͦ
͝͏͇͔͇͚͔͕͉͔͇͕͉͑͒͌͌͌͑͘͘͘͟͡͏͑͞͏͖͓͙͗͌͋͌͏͎͇͏͎͉͇͔͋͌͏͈͎͕͗͡͏
͇͎͖͔͗͗͌͋͌͒͌͏͙͇͇͙͕͖͑͌͒͞͏͔͇͙͇͇͎͔͇͌͗͌ͦ͘
Ⴠ̳͇͑͘͏͓͇͔͕͙͕͖͒͌͊͒͗͏͚͔͉͌͌͘͟͏͍͙͔͌͌͌͗͊͏͔͐͏͙ͦ͌͏͙͑͌
Монтаж
Ⴠ̴͌͏͎͖͕͎͉͇͙͇͇͖͙͒͐͌͋͌͗͏͇͎͕͔͗͑͒͏͙͌͒͏͏͏͒͏͚͍͋͒͡͏͙͌͒͏
Ⴠ̴͏͕͇͔͓͕͔͙͑͊͌͏͇͙͚͗͐͌͘͟͏͔͙͇͎͇͖͙͇͒ͦ͋͌͗͋͌͏͚͉͙͎͌͌͗͌͌͌͘͞
͇͔͔͓͕͇͙͇͖͇͇͙͋͌ͦ͌͊͋͋͏͒͏͇͈͋͌͘͘͡͏͇͙͖͓͙͗͗͌͋͌͏
Ⴠ̺͙͔͙͈͉͇͇͓͕͔͙͗͌͋͌͗ͦ͋͌͘͡͏͇͎͇͉͇͙͇͕͙͕͎͇͉͇͖͎͗͋͗͑ͦ͌͑͒ͥ͒͊͘͞͡
͇͇͉͇͙͇͗͠͏͒͏͙͇͇͉͇͖͇͔͙͇͕͙͙͇͔͇͙͇͖͕͙͑͗͗͘͘͏͉͕͖͕͕͍͔͇͔͇͙͇͎͒͏
͔͇͉͇͙͗͏͇͙͇͔͇͚͑͘͟͞͏͔͇͙͇͓͇͒͟͏͔͇
̩͇͍͔͕̺͉͙͖͕͉͓͔͇͙͇͔͖͕͙͌͗͌͌͌͌͗͌͌͗͗͘͘͞͏͇͔͚͗͌͘͟͏͔͙͇͉͒ͦ͌͏͎͖͇͉͔͕͗͌
͖͕͕͍͔͒͌͏͇͕͔͕͈͕͌͑͌͌͋͜͏͓͕͓͕͍͙͇͔͇͕͔͌͌͋͑͒͏͙͔͇͔͇͙͇͙͇͔͇͇͙͕͌͌͋͗͑͑͌͘
͖͕͇͎͇͔͕͑
̩͔͏͓͇͔͏̧͕͚͙͔͇͚͇͙͇͙͇͔͇͌͑͗͌͋͌͋͗͊͗͘͡͏͎͇͇͙͖͕͔͇͇͖͑͐͌͌͗͌͋͘͞͞͏͇͕͋͊
͉͑͒ͥ͞͏͙͌ ͙͇͇͑ ͌͞ ͓͇͕͙͕͒͘ ͇͋ ͓͕͍͌ ͇͋ ͌͘ ͉͔͗͌͡ ͕͈͇͙͔͕͗ ͉ ͕͓͖͕͇͑͗͌͗͘
̴͖͇͎͉͇͔͙͕͌͌͘ ͔͇ ͙͕͉͇ ͓͕͍͌ ͇͋ ͕͉͋͌͋͌ ͕͋ ͖͕͉͇͗͌͋ ͔͇ ͕͓͖͕͇͑͗͌͗͘
200 BG
Прането
•Не сушете непрани дрехи в барабанната сушилня.
•ВНИМАНИЕ Не сушете в машината сухи материи, които са били
третирани с почистваща течност за химическо чистене.
•ВНИМАНИЕ Материалите от пенеста гума могат, при определени
обстоятелства, при нагряване, да предизвикат пожар от спонтанно
запалване. Артикулите като микропореста гума (латексна пяна),
шапки за душ, водоустойчив текстил, гумирани артикули и дрехи
или възглавници с подложки от микропореста гума не трябва да се
сушат в барабанната сушилня.
•Винаги правете справка с етикетите за грижа при пране, за
подходящи насоки при сушене.
•Дрехите трябва да са минали през центрофуга или да са добре
изцедени, преди да се поставят в сушилнята. Дрехи, от които тече
вода не трябва да бъдат поставяни в сушилнята.
•Извадете запалки и кибритени клечки от джобовете и НИКОГА не
използвайте запалими течности в близост до машината.
•Никога не поставяйте пердета от стъклени нишки в машината.
Може да настъпи раздразнение на кожата, ако по други дрехи има
следи от стъклени нишки.
•Дрехи, които са били замърсени с течности като олио за готвене,
ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за премахване на
петна, терпентин, вакси и средства за премахване на вакси следва
да се перат с гореща вода с допълнително количество препарат,
преди да се сушат в сушилната машина.
•Омекотителите за тъкани и подобните продукти следва да се
използват съгласно инструкциите на производителя.
201 BG
Вентилация
• В стаята, където е разположена сушилнята, трябва да се предостави
подходяща вентилация, за да се предотвратят газове от уреди на
гориво, включително и открит огън.
Монтиране на уреда с гръб, близо до стена или вертикална
повърхност.
Трябва да има разстояние от поне 12 mm между машината и други
предмети. Входящите и изходящите маркучи трябва да се предпазят от
запушване. За да се осигури подходяща вентилация, разстоянието
между долната част на машината и пода, не трябва да бъде запушено.
• Редовно проверявайте, дали въздуха, който преминава в сушилнята
не е ограничен.
• Редовно проверявайте филтъра за мъх след употреба и почистване,
ако е необходимо.
Уверете се, че зад сушилнята не могат да падат или да се събират
предмети, тъй като те могат да попречат на входния и изходния въздух.
• НИКОГА не монтирайте сушилнята зад пердета.
• В случай, че сушилнята е монтирана над пералнята, трябва да се
използва подходящ свързващ комплект, в съответствие със следната
конфигурация.
-Свързващ комплект Мод. 35100019: за минимална дълбочина на
пералнята 49 cm
-Свързващ комплект Мод. 35900120: за минимална дълбочина на
пералнята 51 cm
Свързващият комплект трябва бъде един от посочените по-горе, който
може да получите в сервиза ни за резервни части.
Свързващият комплект трябва бъде един от посочените по-горе, който
може да получите в сервиза ни за резервни части.
Инструкциите за монтаж или фиксиращи приставки, са предоставени
със свързващия комплект.
Не монтирайте уреда в стая с ниска
температура или в стая, където има
опасност от замръзване. При температури
на замръзване, уредът може да не работи
правилно: има риск от повреда, ако водата
з а м р ъ з н е в х и д р а вл и ч н ат а в е р и га
(клапани, маркучи, помпи). За по-добро
изпълнение, стайната температура трябва
д а бъ д е м е ж д у 2 ° C π 5 ° C Моля,не забравяйте,че работата в студени
условия (между 2 и 5°C може да
Изводи за въздух в основата
доведе до образуване на воден конденз и
06 EN капки вода на пода.
202 BG
Електрически изисквания
Проблеми в околната среда
Ⴠ ΋ωπϏςπGφχηςφιϒϏυπGτηϊμψπησπG ωη χψπψφλφω
ϒφθψηουπGπGψμώπςσπψϋμτπUGΣφσϗS πούιϒψσϗρϊ
μGφϊχηλϒώπϊμGχψπψφλφωϒφθψηουφU ΣμωϊυηϊηGωσ
ϋξθηGϑμGιπGληλμGλμϊηρσπ φϊυφωυφGχψηιπσυφϊφG
πούιϒψσϗυμGυη φϊχηλϒώπϊμU
ჀΞηGφωπκϋψϗιηυμGυηGθμοφχηωυφωϊGχψπ πούιϒψσϗ
υμGυηGωϊηψηGωϋϐπσυϗS ποιηλμϊμGϑμχωμσηGφϊGςφυ
ϊηςϊηSGφϊψμξμϊμ οηύψηυιηϑπϗGςηθμσGπGκπGϋυπϑ
φξμϊμUGΞη χψμλφϊιψηϊπϊμGοηϊιηψϗυμϊφGυηGλμώηG
ι τηϐπυηϊηSGωϏϋχμϊμGχηυϊπϊμGυηGιψηϊηϊηGπσπ ςσ
ϖϏηGυηGιψηϊηϊηU
Сушилните работят при волтаж от 220-240V,
50 Hz еднофазно. Уверете, че ел. веригата в
поне 6 A.
Електричеството може да бъде
изключително опасно. Този уред трябва
да бъде заземен.
Контактът и щепселът трябва да са от
един и същи вид.
Не използвайте адаптори и/или
удължители.
Щепселът трябва да бъде достъпен за
изваждане след като уредът е монтиран.
Европейската директива 2012/19/EU
ΣφξμϊμGληGθϒλμϊμGϊηςωϋιηυπGοη φθηξλ
ηυμGοηGωμψιποSGηςφGχψφθσμτϒϊGωGϋψμληGμ θπσGχ
ψπϏπυμυGφϊGυμχψηιπσυηGϋχφϊψμθηU
Уредът е маркиран в съответствие с
Европейска директива 2012/19/ЕС
за Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО).
Електрическото и електронно оборудване
съдържа и двете замърсяващи вещества
(което може да причини негативни последици
за околната среда) и основни компоненти
(които могат да се използват отново). Важно е
W E E E д а с е п од л а гат н а с п е ц и ф и ч н о
третиране, за да се отстранят и изхвърлят по
подходящ начин всички замърсители, а
материалите да се извлекат и рециклират.
Хората могат да играят важна роля в
осигуряването на това, че електрическото и
електронно оборудване не се превърне в
проблем за околната среда. Важно е да
спазвате някои основни правила:
- WEEE не трябва да се третират като
д о м а к и н с к и
о т п а д ъ ц и .
- WEEE следва да се предават в
съответните пунк тове за събиране,
управлявани от общинските власти или от
регистрирани компании. В много държави е
възможно събиране на WEEE по домовете.
΋GτυφκφGλϒψξηιπGχψπGοηςϋχϋιηυμGυηGυφιGϋψμλ
ωϊηψπϗϊGτφξμGληGωμGιϒψυμGυηGϊ ϒψκφιμώηGυη
λψμθυφSGςφρϊφGϊψϗθιηGληGκφGχψπμτμGθμοχσηϊυφ υηG
θ η ο ηGIμ λ υ φGς ϒ τGμ λ υ φ ISGχ ψ πGϋ ω σ φ ι π μGϏ μ
ϋωϊψφρωϊιφϊφGμGφϊGμςιπιησμυϊμυGιπλGπGπτη
ω ϒ ϑ π ϊ μGό ϋ υ ς ώ π π SGς η ϊ φGλ φ ω ϊ η ι μ υ φ ϊ φ U
Сервиз GIAS
Ⴠ ΨGώμσGφωπκϋψϗιηυμGχψφλϒσξπϊμσυηϊη θμοφ
χηωυφωϊGπGμόμςϊπιυηGψηθφϊηGυηGϋψμληS χψμχφ
ψϒϏιητμGιωπϏςπGφθωσϋξιηυπϗGπ χφχψηιςπGληGω
μGποιϒψϐιηϊGωητφGφϊ φϊφψποπψηυGπυξμυμψGφϊGω
μψιποη*IAS
203 BG
ΉςφGςηθμσϒϊGυηGϋψμληGμGχφιψμλμυSGϊφ
ωσμλιηGληGωμGοητμυπGωϒωGωχμώπησμυGςηθμσS
ςφρϊφGτφξμGληGωμGχφσϋϏπGΨΉΣΥGφϊGωμψιποη οηG
ψμομψιυπGϏηωϊπUGΩψϗθιηGληGθϒλμGτφυϊπψηυ φϊG
ς φ τ χ μ ϊ μ υ ϊ υ φ G σ π ώ μ U
ΤμGιςσϖϏιηρϊμGτηϐπυηϊηSGλφςηϊφ
τ φ υ ϊ η ξ ϒ ϊGυ μGμGο η ι ϒ ψ ϐ μ υ UGΞ ηGι η ϐ η
θμοφχηωυφωϊSGωϋϐπσυϗϊηGϊψϗθιηGληGθϒλμ
τφυϊπψηυηGχψηιπσυφUGΉςφGπτηϊμGωϒτυμυπϗ
φϊυφωυφGτφυϊηξηSGωμGφθηλμϊμGυηGωμψιποη
GIASοηGωϒιμϊU
Регулиране на крачетата
̱͕͇͙͕͓͇͊͟͏͔͇͙͇͌
͓͕͔͙͏͇͔͇͙͈͉͇͗͗ͦ
͇͚͋͗͌͊͒͏͇͙͗͌
͇͙͇͙͇͎͇͔͑͗͌͞͏͉͕͙͕
͔͇͚͇͗͌͋
МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ: ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
За да избегнете източването на водния
резервоар след всеки цикъл, водата може да
бъде изхвърляна директно в отходна тръба
(същата дренажна система като
домакинските мивки). Правилник при водата
з ат ва ря щ а с в р ъ з к а к ъ м п о въ рх н о с т з а
източване на вода. Дренажната тръба за вода
трябва да бъде разположена до сушилнята.
ΡφτχσμςϊϒϊGωμGωϒωϊφπGφϊ1τηψςϋϏGπ1ςψηυU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ΟοςσϖϏμϊμGπποιηλμ
ϊμGφϊGμσUGοηύψηυιηυμGωϋϐπσυϗϊηS χψμλπGληGχψφ
ιμλμϊμGςηςιηϊφGπGληGμGψηθφϊηU
Монтирайте маркуча, както следва:
4.Прикрепете черния
маркуч от комплекта
( и з п о л з в а й т е
съединителя и
щипките за тръба) с
маркуча, отстранен
от свръзката с мост.
5.Щом машината е на
място, проверете
дъното, за да се
уверите, че новият
маркуч не се прегъва,
когато избутате
сушилнята на мястото
и.
6 . С въ р ж ет е н о в и я
дренажен маркуч към
отходната тръба за
вода.
1 . Н а к л о н ет е б а в н о
м а ш и н ата н а д я с н о .
7.Свържете към
ел.захранване
2. Тръбата за отходна
вода се намира в
д я с н ат а с т р а н а н а
машината (вижте
изображението).
Сивият маркуч
се свързва с моста
от лявата страната на
на машината. С
п о м о щ т а
на клещи, отстранете
скобите за тръба от
м
о
с
т
а
.
Внимание: Ако уредът
е на другата страна,
изчакайте поне 4 часа
преди да го включите,
така че маслото да
може да се върне
обратно в компресора.
Неспазването на това,
може да доведе до
п о в р е д а
н а
к о м п р е с о р а .
3.Издърпайте маркуча
от свръзката на моста.
204 BG
ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
Преди да използвате сушилнята за пръв път:
моля, прочетете внимателно тази книжка с
инструкции.
Извадете всички предмети от
барабана. Избършете барабана и вратата
свлажна кърпа, за да отстраните праха, който
може да се е събрал по време на транспортиране.
Максимално тегло при сушене
Памук
Макс. 10 Kg
9 Kg
8 Kg
Синтетични
Макс.
4 Kg
4 Kg 3,5 Kg 3 Kg
4 Kg
7 Kg 6 Kg
Сортирайте дрехите, както следва
• По символи за грижа
Подготовка на дрехите
Уверете се, че прането, което ще сушите е
подходящо за сушилня, както е посочено на
етикетите за грижа на всяка дреха.
Уверете се, че всички закопчалки са затворени и
джобовете са празни. Обърнете дрехите на
обратно. Поставете дрехите свободно в барабана,
за да не се оплетат.
Можете да ги откриете на яката или по вътрешния
шев:
Подходящи за сушене в сушилня.
..
Сушене в машина при висока температура.
.
Сушене в машина при ниска температура.
Да не се суши в машина.
Да не се суши в машина:
Вълнени, копринени и деликатни тъкани,
найлонови чорапи, деликатни бродерии, тъкани
с метални декорации, дрехи с PVC или кожени
декорации, маратонки, обемисти предмети като
спални чували и т.н.
ВАЖНО: Не сушете дрехи, които са били
третирани с течности за химическо чистене или
гумени дрехи (опасност от пожар или
експлозия).
ΦψμοGχφωσμλυπϊμ5τπυϋϊπGφϊGχψφκψητηϊηS χψ
ηυμϊφGιπυηκπGωμGωϋϐπGωϒωGωϊϋλμυGιϒολϋύU
Пестене на енергия
̩͚͘͟͏͔͙͇͖͕͙͇͉͙͇͓͕͖͇͔͕͙͕͒ͦͦ͐͌͗͌͑͌͘͘ ͌ ͓͏͔͇͕͒
͖͎͗͌ ͔͙͕͚͇͌͗͛͊͝ ͏͒͏ ͌ ͏͎͔͕͌͋͌͝ ͕͈̱͕͕͙͕͖͕͋͗͌͒͑
͚͕͉͖͇͔͙͕͙͕͕͉͇͗͌͒͑͘͜ ͖͕͓͇͕͒͑ ͉͓͗͌͌ ͌͠ ͌͘ ͚͘͟͏͏
͖͙͌͌͘͘͠͏͙͌ ͙͌͒͌͑͗͏͙͉͕͌͘͞
΋ΟΤΉΌΟ
yΥχπϊιηρϊμGληGωϋϐπϊμGτηςωπτησυφϊφGϊμκσφ
χψηυμSGοηGληGωχμωϊπϊμGιψμτμGπGμσμςϊψπϏμωϊιφU
yΦψφιμψϗιηρϊμSGλησπGόπσϊϒψϒϊGμGϏπωϊGχψμλπ
ιωμςπGώπςϒσGυηGωϋϐμυμU
ΤΟΡΥΌΉ
yΤμGυηλιπϐηιηρϊμGτηςωπτησυφϊφGϊμκσφGυη
χψηυμϊφGˀGϊφιηGϑμGςφωϊιηGχφιμϏμGιψμτμGπ
μσμςϊψπϏμωϊιφU
yΦφωϊηιϗυμϊφGυηGτφςψπGχψμλτμϊπGιGωϋϐπσυϗϊη
τφξμGληGχφιψμλπGϋψμληU
̴ ͖͌ ͗ ͌ ͙ ͕ ͉ ͇ ͗ ͉ ͇ ͐ ͙ ͈͌ ͇ ͗ ͇ ͈ ͇ ͔ ͇ದ͑ ͕ ͊ ͇ ͙ ͕
͕ ͈ ͌ ͓ ͏ ͘ ͙ ͏ ͙ ͖͌ ͗ ͌ ͋ ͓ ͌ ͙ ͏͘ ͇͓ ͕ ͑ ͗ ͏ ͙ ͕ ͉ ͇͓ ͕ ͍ ͌
͋ ͇͔ ͇ ͋ ͉ ͏ ͟ ͏͙ ͌ ͊ ͒ ͕ ͙ ͕͔ ͇͋ ͗ ͌ ͜ ͏ ͙ ͔͌ ͇ ͖ ͗ ͏ ͓ ͌ ͗ ͘ ͖ ͇ ͒ ͔ ͏ ͞ ͚ ͉ ͇ ͒ ͏ ͎ ͇ ͉ ͏ ͉ ͑ ͏ 205 BG
Ако предметът няма етикет за грижа, се
предполага, че не е подходящ за сушилня.
Ⴠ По количество и дебелина
К о гат о з а р еж д а н ет о е п о - гол я м о от
к апацитета на сушилнята, разделете
дрехите според дебелината им (например
х а в л и и о т т ъ н к о б е л ь о ) .
• По вид на тъканта
Памук/лен: Хавлии, памучен анцуг, спално
б е л ь о
и
п о к р и в к и .
Синтетика: Блузи, тениски, гащеризони и
т.н. от полиестер или полиамид, както и
микс от памук и синтетика.
•По степен на сушене
ΨφψϊπψηρϊμGχφaGIκφϊφιπGοηGκσηλμυμIbGIκφϊφ
ιπ οηGχψπθπψηυμIGπGϊUυUGΞηGλμσπςηϊυπGλψμύ
πS υηϊπωυμϊμGθϋϊφυη
΍μσπςηϊυπSGοηGλη
ποθμψμϊμGυηρTυπωςηϊηGϊμτχμψηϊϋψηGυη
ωϋϐμυμU
КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
Дисплей за
програма
Бутони за избор на
продължителност
Бутон за
отложен
старт
Индикатор за
грижа на филтъра
Бутон за
Акрилна
синтетика
Индикатор
за резервоар
Бутон
«Старт/Пауза"
Бутон за избор
на програма
Бутон против
образуване на
гънки
Контролен панел и светлинни индикатори
Бутон за избор на програма: може да го завъртите в двете посоки, за да изберете желаната
програма.
Избор на продължителност :
Можете да променяте продължителността на сушене на
желана от вас програма; работи само при някои програми.
Отложен старт :
За да отложите старта на цикъла на сушене и да изсушите пранетo при
по-ниско таксуване на електричество (моля, вижте съответния раздел).
Деликатни тъкани: Когато се включи, индикаторът
се изключва и новият
се включва;с
тази специална функция, температурата на сушене е по-ниска, за да защити по-добре
деликатните дрехи.
Бутон против образуване на гънки
Изберете тази функция в края на цикъла на сушене.
Барабанът продължава да се върти нормално, за да освежи прането.
Оглаждане:
Този индикатор се включва във финалната фаза на охлаждане.
Старт/Пауза :
За да стартирате или да дадете пауза на желания цикъл.
Автоматични програми: В зависимост от желаната програма, се включват специфични
индикатори (вижте „Списък с програми“).
Грижа за филтър :
Когато е активиран, филтрите се нуждаят от почистване.
Пълен резервоар за вода:
Когато е активиран, моля, изпразнете резервоара за вода.
ИЗБОР НА ПРОГРАМА
Сушилнята на Candy Sensor Dry дава много опции за сушене на прането, за да подхожда на всички
обстоятелства. Таблицата на следващата страница описва програмите и функциите на всяка
програма.
Забележка:
Сензорът може да не засече по-малки зареждания на малки предмети. За малки зареждания или
отделни артикули или предварително изсушени тъкани с ниско съдържание на влага, използвайте
програмите с време. Ако сензорът на засече артикул, сушилнята ще работи само 10 минути преди да
започне да се охлажда. Ако зареждането е прекалено голямо или прекалено мокро за сушилня,
сушилнята автоматично ще започне охлаждането след 3 часа. В тези случаи ви съветваме да
използвате програми с време между 30 и 75 минути, в зависимост от размера на прането и
необходимото сушене, и да изберете висока или ниска температура, в зависимост от типа тъкан.
Програмата на тази машина за сушене на вълна е одобрена от The Woolmark
Company за сушене на вълнени дрехи, обозначени за пране в пералня, при
условие че продуктите се перат и сушат съгласно инструкциите на етикета и
тези на производителя на машината M1530.
В Обединеното кралство, Ирландия, Хонконг и Индия търговската марка
Woolmark е сертификационна търговска марка.
206 BG
ИЗБОР НА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА
ИДЕАЛНА ЗА
Идеален Дом
Дрехи, които искате да изсушите напълно, напр. хавлии, халати,
покривки или чаршафи. Време: около 3ч.
Готови за сгъване
Дрехи, които искате да сгънете и съхранявате без да гладите, напр. тениски
от смесени тъкани, чорапи, бебешки дрехи. Време: около 2часа и 45 минути.
Готови за закачане
Дрехи, които не трябва да гладите, а само да закачите на закачалка след
цикъла на сушене. Време: около 2часа и 30минути.
Готови за гладене
Оставете дрехите леко влажни, за по-лесно гладене. Време: около 1
час и 50минути.
Против гънки
Дрехи, които просто искате да освежите. Подходящ за дрехи, които са
оставени за гладене или са сушени на простор или радиатор. Тази
програма има специфична функция против гънки, която успокоява
тъканите и улеснява гладенето. Време: 9 мин. + 3 мин. охлаждане.
Вълна
Вълнени дрехи: програмата може да бъде използвана при сушене на
до 1 кг. пране (около 3 гащеризона). Препоръчително е да обръщате
всички дрехи преди сушене. Средното време на цикъла е около 70
мин.: продължителността може да се промени, заради размерите и
дебелината на зареждането и центрофугата при пране. В края на
цикъла, дрехите са готови за обличане, но ако са по-тежки, краищата
могат да бъдат леко влажни: препоръчително е да ги оставите да
изсъхнат естествено. Препоръчително е да извадите дрехите в самия
края на цикъла. Внимание: сплъстяването при вълната е неизбежно;
моля, сушете единствено дрехи със символ ("подходящи за сушилня");
тази програма не е подходяща за акрилни дрехи.
Микс и Сушене
За сушене на микс от памучни и синтетични дрехи: спестете време, не
е необходимо да ги разделяте при пране и сушене. Време: около 2 часа
(макс. 4 кг.)
Ризи
За сушене на ризи от памучни и синтетични тъкани. Време: 1 час за 2 кг
от синтетични ризи (около 10 ризи); 1 час и 20 мин. за 3 кг. памучни ризи
(около 10 ризи).
Бърза 40 мин.
За сухи, освежени и готови за обличане дрехи само за 40 минути.
Сензорната система контролира температурата, за да имате винаги
перфектни резултати. Макс. 2 кг.
Време
Ако искате да избере време на сушене – от 30 до 180 минути. Чрез
избиране на "20 мин.", вие избирате "хладка програма", идеална за
освежаване на дрехите и за отстраняване на евентуални миризми.
Дънки
За сушене на до 4 кг. дънки (около 5 чифта). Програмата е с
продължителност от около 2 часа, но времето може да се променя
според заряда и скоростта на центрофуга при пране. Програмата за
дънки може да се използва само за дънки от 100% памук; моля, не
смесвайте цветовете и не сушете дънки с бродерии или аксесоари.
207 BG
ВРАТА и ФИЛТЪР
Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.
За да рестартирате сушилнята, затворете
вратата и натиснете бутона "Старт/Пауза
Почистване на филтър на кондензатор
1.Отстранете капака.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Когато сушилнята
работи, барабанът и вратата могат да станат
МНОГО ГОРЕЩИ. Никога не спирайте
сушилната преди края на цикъла на сушене,
освен ако не извадите бързо всички изделия и
ги прострете, за да се разсее топлината.
Филтър
ВАЖНО: За да поддържате ефективността на
сушилнята, проверявайте дали филтъра за
мъхчета е чист след всеки цикъл на сушене.
1 . Издърпайте филтъра
нагоре.
2. Отворете филтъра,
както е показано.
3. Внимателно
отстранете мъхчетата
с мека четка или пръсти.
4 . Щракнете филтъра
и поставете обратно.
2. Завъртете двете
заключващи лостове
по посока обратна на
часовниковата
стрелкаи издърпайте
предния капак.
3. Внимателно
отстранете рамката
на филтъра и
почистете праха или
мъхчетата от
филтъра с кърпа. Не
използвайте вода
при почистване на
филтъра.
4. Отстранете
внимателно гъбата
от мястото и след
това измийте под
течаща вода, като го
въртите, за да
отстраните всякакъв
прах или мъхчета.
Индикатор за грижа на филтъра
Светва, когато
филтърът се нуждае
от почистване.
Ако прането не се
с у ш и , п р о в е р ет е
дали филтърът не е
запушен.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ПРИ ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ΉςφGφϊιφψπϊμGιψηϊηϊη χφG
ιψμτμGυηGώπςϒσSGχψμλπGφύσηξληυμϊφGληGμ χψπςσϖ
ϏπσφSGλψϒξςηϊηGτφξμGληGθϒλμGκφψμϑηUGΣφσϗS θϒλμ
ϊμGποςσϖϏπϊμσυφGιυπτηϊμσυπSGςφκηϊφGωμGφχπϊιηϊμ
ληGποχψηουπϊμGιφλυπϗGψμομψιφηψGχφGιψμτμGυηGώπς
ϒσU
5. Поставете обратно
предния капак, като
се уверите, че е
поставен правилно
(както е показано със
стрелк ата) и го
избутайте силно на
м я с т о т о м у.
З а к л ю ч е т е
двата лоста, като ги
завъртите по посока
на часовниковата
с т р е л к а .
6. Поставете обратно
к а п а к а .
208 BG
ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
Водата от прането, по време на сушене се
събира в контейнер във вратата на сушилнята.
Когато контейнерът се напълни, индикаторът
на контролното табло ще светне и контейнера
трябва да бъде изпразнен.Препоръчваме
контейнерът да се изпразва след всеки цикъл
на сушене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще се събира много малко вода
по време на първите няколко цикъла, когато
машината е нова, тъй като първо се пълни
в ъ т р е ш н и я р е з е р в о а р .
Изваждане на контейнера
1 . В н и м а т е л н о
издърпайте.
водния резервоар, като
дъ рж и т е д р ъ ж к а т а .
Когато е пълен,
водният резервоар ще
тежи около 6 кг.
1. Отворете вратата и заредете прането.
Уверете се, че дрехите не възпрепятстват
на затварянето на вратата.
2. Внимателно затворете вратата, като я
натиснете бавно, докато се чуе "кликване".
3. Завъртете кръговия селектор на
програми, за да изберете желаната
програма за сушене (вижте Ръководството
за програми).
4. Ако сушите синтетични, акрилни или
деликатни дрехи,
натиснете бутона,
за да намалите нивото на нагряване
Индикаторът ще светне, когато машината
е с настройка за ниска температура. За да
деселектирате през първите няколко
минути програмата, натиснете бутона
,
след това рестартирайте машината, за да
промените настройката.
2. Наклонете водния
резервоар, за да
изпразните водата от
дюзата. Когато е празен,
заменете водният
резервоар, к ак то е
показано; първо
поставете основата на
резервоара на място,
както е показано, след
това внимателно
избутайте горната част.
5. Натиснете бутона
. Сушилнята ще
започне автоматично и индикаторът над
бутона ще свети постоянно.
6. Ако отворите вратата по време на
програмата, за да проверите прането,
необходимо е да натиснете ,
за да
възстановите сушенето, след като
затворите вратата.
3.Натиснете Бутон
за
рестартиране на цикъла.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате
възможност за дренаж,
б
л
и
з
о
до сушилнята, може да
използвате комплекта за
изхвърляне, за да
п р е д о с т а в и т е
постоянно източване на
в о д а т а ,
която се събира в
контейнера след всеки
ц
и
к
ъ
л
.
Това означава, че вие не
трябва да изпразвате
водния резервоар.
РАБОТА
7. Когато краят на цикъла наближи,
машината ще влезе във фаза на
охлаждане, дрехите ще се въртят в
барабана със студен въздух, което
позволява охлаждане на прането.
1
8. След приключване на цикъла,
барабанът ще се върти с прекъсвания, за
да се намали намачкването. Това ще
продължи, докато машината не се изключи
или вратата не бъде отворена.
Не отваряйте вратата по време на
автоматичните програми за да може
дрехите да се изсушат.
209 BG
ИЗПОЛЗВАНЕ
Бутон за отложен старт
Функцията за отложен старт
позволява на потребителя да отложи старта на цикъла
от 1 до 24 часа. Когато функцията е избрана, на дисплея ще се покаже забавяне от 1 час,
последващите натискания на бутона ще увеличат забавяне с по 1 час.
За да стартирате програма, натиснете
и уредът ще завърши цикъла на сушене в края
на този период. Светлинният индикатор ще премигне, за да покаже, че отложеният старт е
започнал.
Прекратяване и рестартиране на програмата
За да прекратите програма, натиснете бутона
за 3 секунди. На дисплея за КОНТРОЛ
НА ВРЕМЕ 0:00
Ще премигне светлина, за да покаже, че е била рестартирана.
ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА ПОДДРЪЖКА
Почистване на сушилната машина
Ⴠ̶͕͞͏͙͉͇͙͐͌͛͘͏͙͇͒͗͡͏͏͎͖͇͎͉͇͙͉͕͔͗͐͌͋͏ͦ
͎͉͕͇͉͗͌͌͗͗͒͌͋͌͑͘͘͏͝͏͔͇͚͔͑͒͌͌͘͟͡
Ⴠ̶͕͞͏͙͉͇͙͕͉͔͕͕͔͔͎͇͙͕͇͐͌͗͌͋͑͋͌͗͘
Ⴠ ̸͉͒͌͋͌͑͘͏͖͌͗͏͕͔͇͚͖͕͙͈͇͋͗͌͏͎͈͙͗͌͌͟͡
͈͇͇͈͇͔͇͗ ͕͙͉͙͗͌͡ ͏ ͕͙͇͉͙͌͌͘ ͉͇͙͇͙͇͗
͕͙͉͕͔͇͎͇͗͌͏͎͉͙͔͕͉͓͎͇͇͓͕͍͇͌͗͌͌͋͌͋͌͘͘
͏͎͚͘͟͏
Ⴠ ̯͎͈͙͗͌͌͟͡ ͉͔͔͇͙͇͟͡ ͖͕͉͔͕͙͗͘͜͡ ͔͇
͓͇͟͏͔͇͙͇͏͉͇͙͇͙͇͓͇͖͇͗͌͑͑͗͘͡
Ⴠ̴ ̬͏ ͎ ͖ ͕ ͒ ͎ ͉ ͇ ͐ ͙ ͇͌ ͈ ͗ ͇ ͎ ͏ ͉ ͔ ͏͑ ͡ ͗ ͖ ͏͏ ͒ ͏ ͖͕͞͏͙͉͇͘͠͏͖͖͇͇͙͗͌͗͏
Ⴠ̮͇͇͖͕͙͉͇͙͋͗͌͋͗͏͙͎͇͖͉͇͔͔͇͉͇͙͇͙͇͌͒͌͌͗
͏͒͏ ͔͇͇͉͇͔͒͊͌͘ ͔͇ ͓͜͡ ͖͕͞͏͙͉͇͙͐͌͘
͉͙͔͇͙͇͗͌͟͡ ͉͇͙͇͗ ͏ ͚͖͙͔͔͒͌͡͏͙͇ͦ ͘ ͉͇͍͔͇͒
͖͇͉͑͗͒͌͋͌͑͘͘͡͏͝͏͔͇͖͕͑͒͡͞͏͙͉͇͔͌͘
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ΊηψηθηυϒϊS
ιψηϊηϊηGπGοηψμξληυμϊφGτφκηϊGληGθϒληϊ
τυφκφGκφψμϑπU
ВА Ж Н О В и н а г и и з к л юч ва й те и
изваждайте щепсела от електрическата
мрежа, преди почистване на уреда.
̮ ͇ ͏ ͔ ͛ ͕ ͗ ͓ ͇ ͝ ͏ ͦ Относно данни за
електричеството, вижте табелката с данни на
предната страна на сушилнята (при отворена
врата).
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е ! Б а р а б а н ъ т,
вратата и прането може да са много горещи.
210 BG
Ръководство
Dryingпри
Guide сушене
Стандартният цикъл ГОТОВ ЗА ЗАКАЧАНЕ
(
) е най енергийно ефективен и е подходящ
за сушене на нормално мокро памучно пране.
Таблицата на последната страница показва
приблизителното време и консумация на
енергия от основните програми на сушене.
Консумация на енергия в режим "изкл."
0,20 W
Консумация на енергия в режим "вкл."
0,75 W
Информация за изпитателни лаборатории
Програма EN 61121
Програма за използване
- СУШЕНЕ НА ПАМУК
- СУШЕНЕ НА ЗАКАЧАЛКА
- СУХО ГЛАДЕНЕ (Памук)
- СУХО ЗА ГЛАДЕНЕ
- ЛЕСНА ГРИЖА ЗА ТЕКСТИЛ - СУШЕНЕ НА ЗАКАЧАЛКА +
СИНТЕТИКА
Технически спецификации
Капацитет на барабана
Максимално зареждане
Височина
Ширина
Дълбочина
Енергиен клас
115
Виж енергийния етикет
85 cm
60 cm
60 cm
Вижте енергийният стикер
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Каква може да е причината за..
Дефекти, които можете да поправите сами
Преди да се обадите на сервиза GIAS за
т е х н и ч е с к и с ъ в е т, м о л я , п р е г л е д а й т е
следния списък. Ще бъдете таксувани, ако
се окаже, че машината работи или е била
монтирана или използвана неправилно.
Ако проблемът продължава след
извършване на препоръчаните проверки,
моля, обадете се на сервиза GIAS, те могат
да ви асистират по телефона.
Показаното време може да се промени по
време на цикъла на сушене. Времето за край
се проверява постоянно по време на цикъла
на сушене и времето се регулира, за да даде
най-доброто време. Показаното време може
да се увеличи или намали по време на
цикъла на сушене и това е нормално.
Времето за сушене е прекалено
дълго/дрехите не са достатъчно сухи...
Ⴠ̯͎͈͇͗͒͏͒͏͙͖͇͉͌͗͘͏͔͕͙͕͉͓͎͇͒͗͌͌ ͚͔͌͘͟
͖͕͇͓͇͌͗͊͗"
Ⴠ̫͗͌͜͏͙͈͇͌ͦ͒͜͏͖͇͔͕͓͕͗͌͑͒͌͑͗͏"̨͇ͦ͒͜͏
͋͗͌͜͏͙͉͔͌͏͓͇͙͔͕͌͒͏͎͔͌͋͌͝͏͏͒͏͖͕͚͔͋͌͘͟
͏͎͔͙͕͚͇͗͌͌͗͛͊͞͝"
Ⴠ̻͏͙͙͒͗͡͡͏͓͇͒͏͔͚͍͇͕͙͖͕͋͞͏͙͉͇͔͌͘"
Ⴠ̸͚͟͏͔͙͇͖͙͕͉͇͔͇͒ͦ͗͌͗͌͒͏͌"
Ⴠ̵͖͝͏͙͇͈ͦ
͏͇͒͒͏͌͏͎͈͇͔͇͕͙͗ ͖͗͌͋͏͌͟
͔͝͏͑͒͡"
Сушилнята не работи...
Ⴠ̯͓͇͒͏͖͕͇͉͇͔͔͇͙͋͌͌͒͌͑͗͏͙͉͕͓͌͑͘͞͡ ͚͘͟
͏͔͙͇͒ͦ"̶͕͉͙͖͕͓͕͙͇͔͇͚͚͗͌͗͌͌͋͗͊͗͌͋͑͘͠
͇͙͕͔͇͙͕͔͇͓͇͇͒͘͘
Ⴠ͖͙͖͇͉̀͌͌͒͗͘͡͏͔͕͒͒͏͉͎͇͔͓͙͌͗͑͌͒͌͑͘͡͡
͗͏͇͙͇͌͑͘͞ ͓͍͇͗͌"
Ⴠ̯͓͇͒͏͖͘͏͇͔͔͇͙͕͇͗͌͑"
Ⴠ̯͓͇͒͏͏͎͕͖͖͇͎͊͗ͦ͒͗͌͋͏͙͌͒"
Ⴠ̩͇͙͇͙͇͔͇͖͔͕͎͇͙͉͕͔͇͗͒͗͌͒͡͏͌"
Ⴠ̩͔͑͒ͥ͌͒͞͏͚͙͇͙͕͓͓͍͇͙͇͙͇͌͗͌͋͑͑͑͗͌͑͡͡
͇͏͓͓͇͑͟͡͏͔͇͙͇"
Ⴠ̯͎͈͇͗͒͏͒͏͙͉͓͎͇͚͔͌͗͌͌͌͌͘͘͟͏͒͏͖͕͇͗͊͗
͓͇"
Ⴠ̳͇͟͏͔͇͙͇͈͌͌͒͟͏͉͔͇͕͙͔͕͉͕͑͒ͥ͌͒͌͋͘͞ ͕
͙͉͇͔͙͕͔͇͉͇͙͇͙͇͗ͦ͌͗"
211 BG
Сушилнята е
шумна...
Ⴠ̯͎͙͚͑͒ͥ͌͌͘͟͞͏͔͙͇͒ͦ͏͉͍͙͕͙͕͌͗͌͌͘͘͘͡
͗͏͎͏͇͔͗͏͙͉ͦ͌͗͘͏͎͎͇͉͙͌͘͡
Индикаторът
е включен...
Ⴠ̻͏͙͙͒͗͡͡͏͓͇͒͏͔͚͍͇͕͙͖͕͋͞͏͙͉͇͔͌͘"
Индикаторът
е включен...
Ⴠ̩͕͔͋͏͙͎͉͕͇͙͈͉͇͇ͦ͗͌͌͗͗͗ͦ͋͌͘͏͎͖͇͎͔͗
͏"
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако все още има проблем с вашата
сушилня след приключване на всички
препоръчани проверки, моля обадете се
на оторизирания сервиз за съвет.
Те могат да ви помогнат по телефона или
да организират подходяща среща с
инженер, който да се свърже с вас по
силата на условията на вашата гаранция.
Въпреки това, може да бъдете таксувани,
ако някои от следните неща се отнасят за
машината ви:
Ⴠ Ако работи нормално.
Ⴠ Не е монтирана, в съответствие с
инструкциите за монтаж
Ⴠ Използвана е неправилно
Резервни части
Винаги използвайте оригинални резервни
части, налични директно от GIAS Service.
GIAS Service
FОтносно сервизни и ремонтни дейности,
обадете се на вашия местен инженер на
GIAS Service.
Производителят не поема никаква
отговорност в случай на каквито и да е
печатни грешки в та зи книжка.
Производителят също така си запазва
правото да извършва съответни промени
на продукта без да променя основните
характеристики.
Energy
½
½
Capacity
Capacity (kg)
Class
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
7
A+
2,54
250
2,35
230
2,03
202
1,11
113
1,58
160
Capacity (kg)
Class
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
Energy kWh
Time
Min.
7
A++
2,25
250
2,00
230
1,73
202
0,98
113
1,35
160
Time
8
A+
2,95
280
2,60
250
2,3
225
1,21
133
1,83
180
9
A+
3,23
330
2,82
300
2,56
260
1,31
149
2,05
210
10
A+
3,80
350
3,35
335
3,05
315
1,70
159
2,44
230
8
9
10
A++
A++
A++
2,50
2,75 3,11
280
330
379
2,20
2,40 2,74
250
300
336
1,95 2,18
2,49
225
260
305
1,08
1,15 1,18
133
149
152
1,55
1,74 1,99
180
210
244
40010326
Download PDF
Similar pages
instruction book
40007962 INST BOOK GCC 581NB-S 6L
Instructions for use
5KCM0802 - Coolblue
Powershred® M-3C The World`s Toughest Shredders®