DFP 58B1
EN
English
CS
Česky
Operating instructions
Návod k použití
Operating instructions, 1
Precautions and advice, 2-3
Assistance, 9
Product Data, 10
Installation, 12-13
Description of the appliance, 14
Refined salt and rinse aid, 15
Loading the racks, 16-17
Detergent and dishwasher use, 18
Wash cycles, 19
Special wash cycles and options, 20
Care and maintenance, 21
Troubleshooting, 22
Návod k použití, 1
Opatření a rady, 4-5
Servisní služba, 9
Informační list výrobku, 11
Instalace, 34-35
Popis zařízení, 36
Regenerační sůl a Leštidlo, 37
Plnění košů, 38-39
Mycí prostředek a použití myčky, 40
Programy, 41
Speciální programy a Volitelné funkce, 42
Údržba a péče, 43
Poruchy a způsob jejich odstranění, 44
DISHWASHER - Contents
PL
Polski
MYČKA NÁDOBÍ -Obsah
UA
Українська
Instrukcja obsługi
Довідник користувача
Instrukcja obsługi, 1
Zalecenia i środki ostrożności, 3-4
Serwis Techniczny, 9
Karta produktu, 10
Instalacja, 23-24
Opis urządzenia, 25
Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 26
Ładowanie koszy, 27-28
Środek myjący i obsługa zmywarki, 29
Programy, 30
Programy specjalne i opcje, 31
Konserwacja i obsługa, 32
Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 33
Довідник користувача, 1
Запобіжні заходи та поради, 5-6-7
Допомога, 9
Встановлення, 45-46
Опис приладу, 47
Регенераційна сіль і ополіскувач, 48
Як завантажити короби, 49-50
Миючий засіб і використання посудомийної машини, 51
Програми, 52
Спеціальні програми й опції, 53
Догляд та очищення, 54
Несправності та засоби їх усунення, 55
ZMYWARKA - Spis treści
ПОСУДОМИЙНА МАШИНА - Зміст
ES
Español
Manual de instrucciones
LAVAVAJILLAS - Índice
Instrucciones de uso, 1
Precauciones y consejos, 7-8
Asistencia, 9
Ficha producto, 11
Instalación, 56-57
Descripción del aparato, 58
Sal regeneradora y abrillantador, 59
Cargar los cestos, 60-61
Detergente y uso del lavavajillas, 62
Programas, 63
Programas especiales y opciones, 64
Mantenimiento y cuidados, 65
Anomalías y soluciones, 66
1
EN
Precautions and advice
This appliance was designed and
manufactured in compliance with international
safety standards. The following information
has been provided for safety reasons and
should be read carefully.
Keep this instruction manual in a safe place
for future reference. If the appliance is sold,
given away or moved, make sure the manual
is kept with the machine.
Read the instructions carefully, as they
include important information on safe
installation, use and maintenance.
This appliance was designed for domestic
use or similar applications, for example:
- farmhouses;
- use by guests in hotels, motels and other
residential settings;
- bed & breakfasts.
Remove the appliance from all packaging
and make sure it was not damaged during
transportation. If it was damaged, contact
the retailer and do not proceed any further
with the installation process.
General safety
• This appliance should not be operated
by children younger than 8 years, people
with reduced physical, sensory or mental
capacities, or inexperienced people
who are not familiar with the product,
unless they are given close supervision
or instructions on how to use it safely and
are made aware by a responsible person
of the dangers its use might entail.
• Children must not play with the appliance.
• It is the user's responsibility to clean and
maintain the appliance. Children should
never clean or maintain it unless they are
given supervision.
•The appliance was designed for domestic
use inside the home and is not intended
for commercial or industrial use.
•The appliance must be used to wash
domestic crockery in accordance with the
instructions in this manual.
•The appliance must not be installed
outdoors, even in covered areas. It is
extremely dangerous to leave the machine
exposed to rain and storms.
•Do not touch the appliance when barefoot.
•When unplugging the appliance always
pull the plug from the mains socket. Do
2
not pull on the cable.
•The water supply tap must be shut off
and the plug should be removed from
the electrical socket at the end of every
cycle and before cleaning the appliance
or carrying out any maintenance work.
•The maximum number of place settings is
shown in the product sheet.
•If the appliance breaks down, do not under
any circumstances touch the internal parts
in an attempt to perform the repair work
yourself.
•Do not lean or sit on the open door: this
may cause the appliance to overturn.
• The door should not be left open as it may
create a dangerous obstacle.
•Keep detergent and rinse aid out of reach
of children.
•The packaging material should not be
used as a toy.
• Knives and other utensils with sharp
edges must be placed either with the
points/blades facing downwards in the
cutlery basket or horizontally on the tip-up
compartments or in the tray/third basket,
if available.
• Connect the appliance to the water mains
using the new supply hose provided with
the appliance. Do not re-use the old hose.
Install the back side of a free-standing
dishwasher against a wall.
Disposal
•To dispose of any packaging materials,
follow local legislation so that the
packagings may be reused.
•The European Directive 2012/19/EU
relating to Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) states that household
appliances should not be disposed of
using the normal solid urban waste cycle.
Exhausted appliances should be collected
separately in order to optimise the cost of
reusing and recycling the materials inside
the machine, while preventing potential
damage to the atmosphere and public
health. The crossed-out dustbin symbol
shown on all products reminds the owners
of their obligations regarding separated
waste collection.
For further information relating to the correct
disposal of household appliances, owners
may contact the relevant public authority or
the local appliance dealer.
Saving energy and respecting the
environment
Saving water and energy
• Only begin a wash cycle when the
dishwasher is full. While waiting for the
dishwasher to be filled, prevent unpleasant
odours with the Soak cycle (if available, see
Wash Cycles).
• Select a wash cycle that is suited to the
type of crockery and to the soil level using
the Table of Wash Cycles:
- For dishes with a normal soil level, use
the Eco wash cycle, which guarantees low
energy and water consumption levels.
- If the load is smaller than usual activate
the Half Load option (see Special wash cycles
and options, if available).
• If your electricity supply contract gives
details of electricity-saving time bands, run
the wash cycles when electricity prices are
lower. The Delayed Start option can help
you organise the wash cycles accordingly
(see Special wash cycles and options, if available).
PL
Zalecenia i środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia
podane zostały ze względów bezpieczeństwa
i należy je uważnie przeczytać.
Należy zachować niniejszą książeczkę
instrukcji dla przyszłych konsultacji. W
przypadku sprzedaży, odstąpienia lub
przeprowadzki należy dopilnować, aby
została przekazana wraz z urządzeniem
nowemu właścicielowi.
Uważnie przeczytać instrukcję: zawiera
ona ważne informacje dotyczące instalacji,
użytkowania i bezpieczeństwa.
To urządzenie zostało zaprojektowane
do użytku domowego lub podobnych
zastosowań, na przykład:
- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach
i innych obiektach typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.
Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli
okazałoby się uszkodzone, nie podłączać go,
lecz skontaktować się ze sprzedawcą.
Bezpieczeństwo ogólne
• Niniejsze urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych i umysłowych
lub nie posiadające jego odpowiedniej
znajomości lub doświadczenia, pod
warunkiem, że znajdują się one pod
ścisłym nadzorem odpowiedzialnej za
nie osoby bądź też otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego użytkowania
urządzenia oraz zrozumiały związane z
nim zagrożenia.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie oraz konserwację urządzenia
musi przeprowadzać użytkownik. Nie mogą
być one przeprowadzane przez dzieci bez
nadzoru.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
nieprofesjonalnego wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych.
• Urządzenie powinno być używane do
mycia naczyń w warunkach domowych
zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
• Urządzenia nie należy instalować na
świeżym powietrzu, nawet w miejscu
zadaszonym, gdyż wystawienie go na
działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
• Nie dotykać zmywarki, stojąc boso na
podłodze.
• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie
ciągnąć za kabel, lecz trzymać za wtyczkę.
• Po zakończeniu każdego cyklu i przed
przystąpieniem do czyszczenia i
konserwacji urządzenia należy zamknąć
zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Maksymalna ilość nakryć jest podana w
karcie produktu.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku
nie ingerować w wewnętrzne mechanizmy
urządzenia i nie próbować go samodzielnie
naprawiać.
• Nie opierać się ani nie siadać na otwartych
drzwiach: urządzenie mogłoby się
przewrócić.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi
zmywarki, gdyż można się o nie potknąć.
• Trzymać detergenty i płyn nabłyszczający
z dala od dzieci.
• Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
• Noże i przyrządy o ostrych krawędziach
należy wkładać do kosza na sztućce, tak
aby czubki/ostrza były skierowane do dołu,
lub układać w położeniu poziomym na
półeczkach lub na tacy/trzecim koszu w
3
modelach, w których są one zainstalowane.
• Należy podłączyć urządzenie do
sieci wodnej, stosując nowy przewód
doprowadzający wodę; nie należy używać
starego przewodu.
•P o d c z a s u s t a w i a n i a z m y w a r e k
wolnostojących, tylna część musi być
zwrócona w kierunku ściany.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych:
dostosować się do lokalnych przepisów;
w ten sposób opakowanie będzie mogło
zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/EU w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie
powinien być usuwany jako nieposortowane
odpady komunalne. Zużyte urządzenia
powinny podlegać selektywnej zbiórce w
celu uzyskania maksymalnego wskaźnika
odzysku i recyklingu ich materiałów
składowych oraz uniknięcia ewentualnych
zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Symbol
przekreślonego kosza umieszczany
jest na wszystkich produktach w celu
przypominania o obowiązku segregacji
odpadów.
W celu uzyskania bliższych informacji na
temat prawidłowego złomowania urządzeń
gospodarstwa domowego ich właściciele
mogą się zwrócić do właściwych służb
publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Oszczędność wody i energii
• Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym
ładunkiem. W oczekiwaniu na napełnienie
maszyny zapobiegać przykrym zapachom
przy pomocy cyklu namaczania (jeśli jest on
dostępny - zob. Programy).
• Wybierać programy odpowiednie do
rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia,
stosując się do Tabeli programów:
- dla naczyń normalnie zabrudzonych
stosować program Eco, który zapewnia
niskie zużycie energii i wody.
- przy ograniczonym ładunku włączyć opcję
Połowa ładunku (jeśli jest on dostępny - zob.
Programy specjalne i opcje).
• Jeśli zawarta umowa na dostawę energii
elektrycznej przewiduje strefy czasowe
oszczędności energetycznej, uruchamiać
zmywarkę w godzinach obowiązywania
4
niższej taryfy. Opcja Opóźnienia startu
może pomoc w takiej organizacji zmywania
(jeśli jest ona dostępny - zob. Programy specjalne i
opcje).
CS
Opatření a rady
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno
v souladu s platnými mezinárodními
bezpečnostními předpisy. Tato upozornění
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a
je třeba si je pozorně přečíst.
Je velmi důležité tento návod uschovat,
aby jej bylo možné kdykoli dle potřeby
konzultovat. V případě prodeje, darování
nebo přestěhování zařízení se ujistěte, že
návod zůstane uložen v jeho blízkosti.
Pozorně si přečtěte uvedené pokyny:
Obsahují důležité informace o instalaci,
použití a bezpečnosti.
Toto zařízení bylo navrženo pro použití v
domácnosti nebo pro podobné aplikace,
jako například:
- hospodářská stavení;
- použití zákazníky v hotelu, motelu nebo
jiných prostředích rezidenčního typu;
- penziony typu „bed and breakfast“.
Po rozbalení zařízení zkontroluje, zda
během přepravy nedošlo k jeho poškození.
V případě, že je poškozeno, je nezapojujte
a obraťte se na prodejce.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tento elektrospotřebič mohou používat
děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez zkušeností
nebo potřebné znalosti, když jsou pod
dozorem odpovědné osoby, případně
poté, co jim byly poskytnuty pokyny
týkající se bezpečného použití zařízení
a pochopení souvisejících nebezpečí.
• Děti si nesmí hrát se zařízením.
• Čištění a údržbu zařízení musí provádět
uživatel. Nesmí je provádět děti bez
dozoru.
• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro
neprofesionální použití v domácnosti.
• Zařízení musí být používání na mytí
nádobí v domácnosti podle pokynů
uvedených v tomto návodu.
• Zařízení nesmí být nainstalováno venku,
a to ani v případě, že by se jednalo o
místo chráněné před nepřízní počasí,
protože je velmi nebezpečné vystavit jej
působení deště a bouří.
• Nedotýkejte se myčky nádobí bosýma
nohama.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky
elektrického rozvodu tahem za kabel,
ale uchopením za zástrčku.
• N a k o n c i k a ž d é h o c y k l u a p ř e d
provedením operací čištění a údržby
je třeba zavřít kohoutek přívodu vody a
odpojit zástrčku ze zásuvky elektrického
rozvodu.
• Maximální počet jídelních souprav je
uveden v technickém listu výrobku.
• Při výskytu poruchy se v žádném případě
nepokoušejte o opravu vnitřních částí
zařízení.
• Neopírejte se o otevřená dvířka a
nesedejte si na ně: zařízení by se mohlo
převrátit.
• Dvířka nesmí zůstat v otevřené poloze,
protože by mohla představovat nebezpečí
zakopnutí.
• Udržujte mycí prostředek a leštidlo mimo
dosah dětí.
• Obaly nejsou hračky pro děti!
• Nože a nástroje s ostrými hroty musí být
umístěny do košíku na příbory s hroty/
ostřími obrácenými směrem dolů nebo
do vodorovné polohy na sklopné držáky
nebo na tác/do třetího koše u modelů,
jejichž je součástí.
• Zařízení musí být připojeno k rozvodu
vody novou přívodní hadicí a stará
přívodní hadice nesmí být znovu použita.
• Když se jedná o volně instalovatelnou
myčku nádobí, její zadní strana musí být
umístěna ke stěně.
účelem zabránění možným ublížením na
zdraví a škodám na životním prostředí.
Symbolem je přeškrtnutý koš, který je
uveden na všech výrobcích s cílem
připomenout povinnosti spojené se
separovaným sběrem.
Podrobnější informace týkající
se správného způsobu vyřazení
elektrospotřebičů z provozu mohou
jejich držitelé získat tak, že se obrátí na
navrženou veřejnou instituci nebo na
prodejce.
Likvidace
Посудомийна машина розроблена і
вироблена відповідно до міжнародних
стандартів безпеки. Це попередження
надаються задля вашої безпеки: уважно
ознайомтеся з ними.
Збережіть цю брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент.
У разі продажу, передачi iншiй особi або
переїзду переконайтеся в тому, що вона
залишається разом з виробом.
Уважно вивчіть інструкції: в них міститься
важлива інформація щодо встановлення,
використання та безпеки.
• Likvidace obalových materiálů: Při jejich
odstraňování postupujte v souladu
s místním předpisy a dbejte na možnou
recyklaci.
• Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu
tvořeném elektrickými a elektronickými
zařízeními (RAEE) předpokládá, že
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány
v rámci běžného pevného městského
odpadu. Vyřazená zařízení musí být
sesbírána zvlášť za účelem zvýšení
počtu recyklovaných a znovu použitých
materiálů, ze kterých jsou složena, a za
Jak ušetřit a brát ohled na životní
prostředí
Šetření vodou a energií
• Uvádějte myčku nádobí do chodu pouze
tehdy, když je naplněna. Během čekání
na naplnění zařízení zabraňte vzniku
nepříjemného zápachu použitím cyklu
Namáčení (je-li součástí - viz Programy).
• Zvolte program vhodný pro druh nádobí
a stupeň znečištění; podívejte se do
Tabulky programů:
- pro běžně znečištěné nádobí použijte
program Eko, který zaručuje nízkou
spotřebu energie a vody.
- při menším množství nádobí použijte
volitelnou funkci Poloviční náplň (je-li
součástí - viz Speciální programy a Volitelné funkce).
• V případě, že vaše smlouva na dodávku
elektrické energie předpokládá používání
časových pásem pro šetření elektrickou
energií, provádějte mytí v časových
pásmech se sníženou sazbou. Volitelná
funkce Odložený start může napomoci
organizaci mycích cyklů uvedeným
způsobem (je-li součástí - viz Speciální programy
a Volitelné funkce).
UA
Запобіжні заходи та поради
5
Цей прилад призначений для побутового
або аналогічного призначення, наприклад:
- у великих сільських будівлях;
- використання з боку клієнтів у готелях,
мотелях і інших готельних структурах;
- у пансіонах зі сніданками.
Звільніть прилад від упак овки і
переконайтеся у відсутності пошкоджень
внаслідок перевезення. За наявностi
пошкоджень не виконуйте нiяких пiдключень
та негайно зверніться до постачальника.
Загальна безпека
• Цей електропобутовий прилад може
використовуватися дітьми віком
старше 8 років і особами з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
можливостями або з браком досвіду та
необхідних знань, коли користування
відбувається під уважним наглядом
або за вказівками щодо безпечного
використання приладу від осіб,
відповідальних за їхню безпеку.
• Дітинеповиннігратисязелектропобутовим
приладом.
• Очищення і догляд за приладом
поглядається на користувача. Ці операції
не повинні виконуватися дітьми без
нагляду.
• Прилад призначений для непрофесійного
використання всередині житлових
приміщень.
• Прилад має використовуватися для
миття посуду та столових приборiв, згідно
інструкціям, вказаним у цій брошурі.
• Забороняється встановлювати прилад
поза приміщенням, навіть в захищених
мiсцях, тому що дуже небезпечно
піддавати його впливу дощу і грози.
• Не торкайтеся посудомийної машини
голими ногами.
• Не виймайте вилку з розетки, потягнувши
за кабель, тягніть тільки за саму вилку.
• Після кожного циклу і перш нiж розпочати
очищення або технiчне обслуговування,
закрийте водопровiдний кран та виймiть
штепсельну вилку з розетки.
• Максимальна кількість приборів вказана
у паспорті виробу.
• Якщо машина не працює через
несправностi, у жодному випадку не
робіть спроб самостійно виконати ремонт
внутрішніх механізмів.
• Не обпирайтеся і не сідайте на відкриті
дверцята: прилад може перекинутися.
6
• Не тримайте дверцята широк о
вiдкритими, щоб не спiткнутися.
• Зберiгайте миючий засiб та ополiскувач
в недосяжних для дiтей мiсцях.
• Забороняйте дiтям гратися з упаковками.
• Ножі і прибори з гострими краями
необхідно розташовувати вістрями і
ріжучими кромками вниз у кошику для
столових приборів або покладати їх
горизонтально на відкідні елементи
або у піднос/третій кошик, якщо останні
передбачені у придбаній вами моделі.
• Необхідно під’єднати прилад до
водопровідної мережі за допомогою
нової заливної труби. Стару заливну
трубу більше не використовувати.
• Якщо посудомийна машина має вільну
схему монтажу, важливо, щоб її задня
стінка була встановлена щільно до стіни
приміщення.
Утилiзацiя
• Утилізація пакувальних матеріалів:
дотримуйтесь місцевих норм, так як
упаковка може використовуватися
повторно.
Європейська директива 2012/19/EU з
відходів від електричної й електронної
апаратури (WEEE), передбачає, що
побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичайному порядку
для твердих міських відходів. Зняті з
експлуатації побутові прилади мають
бути зібрані окремо для оптимізації
ступеню відновлення й повторного
використання матеріалів, що входять
до їхнього складу і з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та
середовища. Символ закресленого бака,
зображеній на всіх виробах, нагадує про
необхідність окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо
правильної утилізації побутової техніки,
їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до
постачальника.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
Як заощадити воду та електроенергiю
• Запускайте посудомийну машину тiльки
при повному завантаженнi. Пiд час
очiкування повного заповнення машини
ви можете забезпечити уникнення
неприємних запахiв, завдяки циклу
Замочування
Програми).
(де він передбачений- див.
• Залежно від ступеню забруднення і типу
посуду виберiть придатну програму з
Таблицi програм:
- для миття звичайно забрудненого
начиння використовуйте програму Еко,
яка забезпечує низькi затрати енергiї та
води.
- при неповном у завантаженнi
cкористуйтеся опцiєю Половинного
завантаження (де вона передбачена - див.
Спеціальні програми й опції).
• Якщо у вашому договорi на постачання
електричної енергiї передбаченi годиннi
пояси для заощадження енергії,
виконуйте цикли у перiоди за зниженими
тарифами. Опція Відстроченого пуску
може допомогти організувати миття в
разі таких вимог (е вона передбачена - див.
Спеціальні програми й опції).
ES
Precauciones y consejos
El aparato ha sido proyectado y fabricado
en conformidad con las normas internacionales
de seguridad Estas advertencias se
suministran por razones de seguridad y
deben ser leídas atentamente.
Es importante conservar este manual para
poder consultarlo en cualquier momento. En
caso de venta, de cesión o de traslado, el
manual debe permanecer junto al aparato.
Lea atentamente las instrucciones: contienen
información importante sobre la instalación,
sobre el uso y sobre la seguridad.
Este aparato ha sido proyectado para uso
doméstico y para aplicaciones similares, por
ejemplo:
- cortijos;
- uso por parte de clientes en hoteles, moteles
y otros ambientes de tipo residencial;
- bed and breakfast.
Desembalar el aparato y comprobar que no
haya sufrido daños durante el transporte. Si
estuviera dañado, no conectarlo; llamar al
revendedor.
Seguridad general
• Este electrodoméstico puede ser utilizado
por niños de no menos de 8 años de
edad y por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o
carentes de experiencia o del conocimiento
necesario, pero sólo bajo la estricta
vigilancia de una persona responsable,
siguiendo las instrucciones sobre el uso
seguro y después de comprender bien los
peligros inherentes.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• La limpieza y el mantenimiento del aparato
deben ser efectuados por el usuario.
No deben ser efectuados por niños sin
vigilancia.
• El aparato ha sido fabricado para un uso
de tipo no profesional en el interior de una
vivienda.
• El aparato debe ser utilizado para el lavado
de vajilla de uso doméstico y según las
instrucciones contenidas en este manual.
• El aparato no se debe instalar al aire libre, ni
siquiera si el lugar está protegido, porque
es muy peligroso dejarlo expuesto a la
lluvia o a las tormentas.
• No tocar el lavavajillas con los pies
descalzos.
• No desconectar la clavija de la toma de
corriente tirando del cable sino sujetando
la clavija.
• Es necesario cerrar el grifo de agua y
desconectar la clavija de la toma de
corriente al final de cada ciclo antes
de realizar operaciones de limpieza y
mantenimiento.
• El número máximo de cubiertos se indica
en la ficha del producto.
• En caso de avería, no acceder nunca a
los mecanismos internos para intentar su
reparación.
• No apoyarse ni sentarse sobre la puerta
abierta: el aparato podría voltearse.
• La puerta no se debe dejar abierta, ya que
podría causar tropiezos.
• Conservar el detergente y el abrillantador
fuera del alcance de los niños.
• Los embalajes no son juguetes para los
niños.
• Los cuchillos y utensilios con bordes
filosos deben colocarse en el cesto para
cubiertos con las puntas/hojas hacia abajo
o en posición horizontal sobre los cestos
especiales adicionales o en la bandeja o el
tercer cesto en los modelos que lo tienen.
• El aparato se debe conectar a la red del
agua utilizando el nuevo tubo de carga. El
tubo de carga anterior no se debe reutilizar.
Si el lavavajillas es de libre instalación, el
lado posterior debe quedar contra una
7
pared.
Eliminación
• Eliminación del material de embalaje:
respetar las normas locales para que los
embalajes puedan ser reutilizados.
• La norma Europea 2012/19/EU sobre
residuos de equipos eléctricos y
electrónicos (REEE) establece que los
electrodomésticos no se deben eliminar
de la misma manera que los desechos
sólidos urbanos. Los aparatos eliminados
deben ser recogidos en forma separada
para optimizar la tasa de recuperación
y reciclado de los materiales que los
componen e impedir que provoquen
daños a la salud y el medio ambiente. El
símbolo del cubo tachado se encuentra
en todos los productos para recordar la
obligación de recolección separada.
Para mayor información sobre la correcta
eliminación de los electrodomésticos, los
propietarios podrán dirigirse al servicio
público encargado de la recolección o a
los revendedores.
Ahorrar y respetar el medio ambiente
Ahorrar agua y energía
• Poner en funcionamiento el lavavajillas sólo
con plena carga. A la espera de que la
máquina se llene, prevenir los malos olores
con el ciclo Remojo (si lo hay - ver Programas).
• Seleccionar un programa adecuado al
tipo de vajilla y al grado de suciedad
consultando la Tabla de programas:
- para la vajilla con suciedad normal utilizar
el programa Eco, que garantiza un bajo
consumo energético y de agua.
- si la carga es reducida, activar la opción
Media carga (si la hay - ver Programas especiales
y opciones).
• Si el suministro de energía eléctrica prevé
horarios de ahorro energético, realizar los
lavados en los horarios con tarifa reducida.
Para organizar mejor los lavados, puede
ser útil la opción de Arranque diferido (si la
hay - ver Programas especiales y opciones).
8
EN
Assistance
Before contacting Assistance:
• Check whether the problem can be resolved using the
Troubleshooting guide (see Troubleshooting).
• Restart the programme to check whether the problem
has ceased to exist.
• If the problem persists, contact the Authorised Technical
Assistance Service.
Never use the services of unauthorised technicians.
Please have the following information to hand:
• The type of malfunction.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the appliance data plate
(see Description of the appliance).
PL
Serwis Techniczny
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać
samodzielnie (patrz Nieprawidłowości w działaniu i
sposoby ich usuwania).
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy
usterka nie ustąpiła.
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z
autoryzowanym Serwisem Technicznym.
Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych
techników.
Podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na urządzeniu (patrz Opis urządzenia).
CS
Servisní služba
Před přivoláním servisní služby:
• Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami
(viz Poruchy a způsob jejich odstranění).
• Znovu uveďte do chodu mycí program s cílem ověřit,
zda byla porucha odstraněna.
• V případě negativního výsledku se obraťte na
Autorizovanou servisní službu.
Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na
neautorizované techniky.
Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku s jmenovitými údaji,
umístěném na zařízení. (viz Popis zařízení).
UA
Допомога
Перш ніж звернутися у Сервісний центр:
• Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему
(див. “Несправності і засоби їх усунення”).
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи
усунено несправність.
• У противному випадку зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Звертайтеся виключно до уповноважених
фахівців.
Cлiд повiдомити:
• тип несправності;
• Модель машини (Mod.);
• Серійний номер (S/N).
Ця інформація міститься на табличці з характеристиками,
прикріпленій до приладу.
(див. Опис приладу).
ES
Asistencia Técnica
Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:
• Verifique si la anomalía puede ser resuelta por Ud. mismo
(ver Anomalías y Soluciones).
• Vuelva a poner en funcionamiento el programa para controlar
si el inconveniente ha sido resuelto.
• Si no es así, llame al Servicio de Asistencia Técnica
Autorizado.
No llame nunca a técnicos no autorizados.
Comunique:
• el tipo de anomalía;
• el modelo de la máquina (Mod.);
• y el número de serie (S/N).
Esta información se encuentra en la placa de características
ubicada en el aparato (ver Descripción del aparato).
9
EN
Product Data (product fiche)
Product Fiche
Brand
Model
Rated capacity in standard place settings (1)
Energy efficiency class on a scale from A+++ (low consumption) to D (high consumption)
Energy consumption per year in kWh (2)
Energy consumption of the standard cleaning cycle in kWh
Power consumption of the off-mode in W
Power consumption of the left-on mode in W
Water consumption per year in litres (3)
Drying efficacy class on a scale from G (low efficacy) to A (high efficacy)
Programme time for standard cleaning cycle in minutes
The duration of the left-on mode in minutes
Noise in dB(A) Re 1pW
Built-in model
INDESIT
DFP 58B1
13
A+
295.0
1.04
0.5
5.0
3080.0
A
138’
12
49
No
NOTES
1) The information on the label and fiche relates to the standard cleaning cycle, this programme is suitable to clean normally soiled
tableware and it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption. The standard cleaning cycle
corresponds to the Eco cycle.
2) Based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption
depends on how the appliance is used.
3) Based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption depends on how the appliance is used.
PL
Karta produktu
Karta produktu
Marka
Nazwa modelu
Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1)
Klasa efektywności energetycznej, skala od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie)
Zużycie energii w kWh rocznie (2)
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh
Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania w W
Zużycie energii w trybie włączenia i trybie czuwania w W
Roczne zużycie wody w litrach rocznie (3)
Klasa efektywności suszenia, skala od G (minimalna efektywność) do A (maksymalna efektywność)
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania w minutach
Czas trwania trybu czuwania w minutach
Poziom emitowanego hałasu w dB(A) re1 pW
Model do zabudowy
Uwagi
INDESIT
DFP 58B1
13
A+
295.0
1.04
0.5
5.0
3080.0
A
138’
12
49
Nie
1) Informacja, że cykl jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej; Standardowy cykl zmywania odpowiada
cyklowi Eco.
2) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania, przy użyciu zimnej wody, oraz w trybie niskiego zużycia energii. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
3) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
10
Informační list výrobku
CS
Informační list výrobku
Značka
Model
Kapacita počtu standardních sad nádobí (1)
Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotřeba) až D (vysoká spotřeba)
Roční spotřeba energie v kWh (2)
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W
Roční spotřeba vody v litrech za rok (3)
Třída účinnosti sušení na stupnici od G (minimální účinnost) až po A (maximální účinnost)
Délka programu při standardním mycím cyklu v minutách
Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách
Emise hluku v dB(A) re 1 pW
Vestavný spotřebič
INDESIT
DFP 58B1
13
A+
295.0
1.04
0.5
5.0
3080.0
A
138’
12
49
Ne
1) Informace uvedené na štítku a v informačním listu se vztahují na standardní mycí cyklus. Tento program je vhodný pro mytí
běžně znečištěného nádobí. Jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Standardní mycí
cyklus koresponduje s cyklem Eco.
2) Na základě 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a spotřeby v režimu nízké spotřeby energie. Skutečná
spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
3) Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.
ES
Ficha producto
Ficha producto
Marca
Modelo
Capacidad nominal en número de cubiertos estándar (1)
Clase de eficiencia energética sobre una escala de A+++ (bajo consumo) a D (alto consumo)
Consumo energético anual en kWh (2)
Consumo energético del ciclo de lavado estándar en kWh
Consumo de potencia en el modo apagado en W
Consumo de potencia en el modo espera en W
Consumo de agua anual en litros (3)
Clase de eficacia de secado sobre una escala de G (eficacia mínima) a A (eficacia máxima)
Duración del programa por ciclo de lavado estándar en minutos
Duración del modo espera en minutos
Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW
Modelo de encastre
NOTAS
INDESIT
DFP 58B1
13
A+
295.0
1.04
0.5
5.0
3080.0
A
138’
12
49
No
1) La información contenida en la etiqueta y la ficha se refiere al ciclo estándar de lavado, este programa está diseñado para lavar
normalmente vajillas manchadas y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de agua y energía. El ciclo
estándar de lavado se corresponde con el ciclo Eco.
2) Basado en 280 ciclos de lavado estándar con agua fría y consumo de modos de bajo consumo energético. El consumo actual
dependerá de cómo se utilice el aparato.
3) Basado en 280 ciclos de lavado estándar. El consumo actual de agua depende de cómo se utilice el aparato.
11
Installation
EN
If the appliance must be moved at any time, keep it in an
upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto
its back.
Connecting the water supply
Adaptation of the water supply for installation should only
be performed by a qualified technician.
The water inlet and outlet hoses may be positioned towards
the right or the left in order to achieve the best possible
installation.
Make sure the dishwasher does not bend or squash the
hoses.
Connecting the water inlet hose
• To a 3/4” cold or hot water connection point (max. 60°C).
• Run the water until it is perfectly clear.
• Screw the inlet hose tightly into position and turn off the
tap.
If the inlet hose is not long enough, contact a specialist
store or an authorised technician (see Assistance).
The water pressure must be within the values indicated
in the Technical Data table - otherwise the dishwasher may
be function properly.
Make sure the hose is not bent or compressed.
Connecting the water outlet hose
Connect the outlet hose to a drain duct with a minimum
diameter of 2 cm. (A)
The outlet hose connection must be at a height ranging from
40 to 80 cm from the floor or surface where the dishwasher
rests.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
WARNING: HAZARDOUS VOLTAGE!
Under no circumstances should the water inlet hose be cut
as it contains live electrical parts.
Electrical connection
Before inserting the plug into the electrical socket, make
sure that:
• The socket is earthed and complies with current
regulations;
• the socket can withstand the maximum load of the
appliance as shown on the data plate located on the inside
of the door
(see chapter Description of the appliance);
• The power supply voltage falls within the values indicated
on the data plate on the inside of the door.
• The socket is compatible with the plug of the appliance. If
this is not the case, ask an authorised technician to replace
the plug (see Assistance). Do not use extension cables or
multiple sockets.
Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket should be easily accessible.
The cable should not be bent or compressed.
If the power supply cable is damaged, have it replaced
by the manufacturer or its authorised Technical Assistance
Service in order to prevent all potential hazards. (See
Assistance)
The Company shall not be held responsible for any
incidents, if these regulations are not observed.
Positioning and levelling
1. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor is
uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until
it reaches a horizontal position. If the appliance is levelled
correctly, it will be more stable and much less likely to move
or cause vibrations and noise while it is operating.
2. Before recessing the dishwasher, stick the adhesive
transparent strip* under the wooden shelf in order to protect
it from any condensation which may form.
Before connecting the water outlet hose to the sink drain,
remove the plastic plug (B).
Anti-flooding protection
To ensure floods do not occur, the dishwasher:
- is provided with a special system which blocks the water
supply in the event of anomalies or leaks from inside the
appliance.
Some models are also equipped with the supplementary
safety device New Acqua Stop*, which guarantees antiflooding protection even in the event of a supply hose rupture.
3. Place the dishwasher so that its sides or back panel are in
contact with the adjacent cabinets or the wall. This appliance
can also be recessed under a single worktop* (see the
Assembly instruction sheet).
4*. To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal
bushing on the lower central part at the front of the dishwasher
using a hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the
spanner in a clockwise direction to increase the height and
in an anticlockwise direction to decrease it. (see Building-in
instruction sheet attached to the documentation)
* Only available in selected models.
12
Advice regarding the first wash cycle
After the installation, remove the stoppers from the racks and
the retaining elastic elements from the upper rack (if any).
Water softener settings
Before starting the first wash cycle, set the hardness level of the water from the mains supply. (see chapter Rinse
aid and refined salt).
First load the softener tank with water, then introduce about
1 kg of salt. It is perfectly normal for water to flow out.
As soon as this procedure is complete, run a wash cycle.
Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.
After the salt has been poured into the machine, the LOW
The machine has a buzzer/set of tones (depending on the
dishwasher model) to inform the user that a command has
been implemented: power on, cycle end etc.
The symbols/indicator lights/LEDs on the control panel/
display may vary in colour and may have a flashing or fixed
light (depending on the dishwasher model).
The display* provides useful information concerning the
type of wash cycle, drying/wash-cycle phase, remaining
time, temperature etc.
SALT indicator light* switches off.
If the salt container is not filled, the water softener and
the heating element may be damaged as a result.
Technical data
Dimensions
Capacity
width 60 cm
height 85 cm
depth 60 cm
13 standard place-settings
Water supply pressure
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 psi – 145 psi
Power supply voltage
See appliance data plate
Total absorbed power
See appliance data plate
Fuse
See appliance data plate
This dishwasher conforms to the
following European Community
Directives:
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Labelling)
-2012/19/ CE Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE)
* Only available in selected models.
13
EN
Description of the
appliance
EN
Overall view
Upper rack
Upper sprayer arm
Tip-up dispensers
Rack height adjuster
Lower rack
Lower sprayer arm
Washing filter
Salt dispenser
Detergent dispenser and rinse-aid dispenser
Data plate
Control panel***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Control panel
Select wash cycle button
Button and indicator
lights Start/Pause
Display
ON/OFF/Reset button
Half load button
Delayed start button
Multi-functional tablets
button (Tabs)
Display
Washing indicator light
Rinse-aid indicator light
Wash cycle
number
Salt indicator light
Half load indicator light
Drying indicator light
Remaining time indicator
Delayed start indicator light
Multi-functional tablets
indicator light (Tabs)
***Only in completely built-in models.
* Only available in selected models.
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
14
Refined salt and
rinse aid,
Only use products which have been specifically designed
for dishwashers. Do not use table salt or industrial salt.
Follow the instructions given on the packaging.
If you are using a multi-function product, we recommend
that you add salt in any case, especially if the water is hard
or very hard. (Follow the instructions given on the packaging.)
If you do not add salt or rinse aid, the LOW SALT* and
LOW RINSE AID* indicator lights will remain lit.
Measuring out the refined salt
Water Hardness Table
level
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1.1 - 2
2.1 - 3
3.1 - 6
6.1 - 9
Average autonomy
salt dispenser with 1
wash cycle per day
months
7 months
5 months
3 months
2 months
2/3 weeks
EN
For values between 0°f and 10°f, we do not recommend the use
of salt. A setting of 5 may increase cycle duration.
The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the
dishes and on the machine's functional components.
• It is important that the salt dispenser be never empty.
• It is important to set the water hardness.
The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher
(see Description) and should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light in the control panel
is lit *;
• When the green float* on the cap of the salt dispenser is no
longer visible.
• See autonomy in the water hardness table.
1. Remove the lower rack and unscrew the
container cap (anticlockwise).
2. Only the first time you do this: fill the water
dispenser up to the edge.
3. Position the funnel (see figure) and
fill the salt container right up to its edge
(approximately 1 kg); it is not unusual for a
little water to leak out.
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the
opening; rinse the cap under running water and then screw it on.
It is advisable to perform this procedure every time you add salt
to the container.
Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can
get into the container during the wash cycle (this could damage
the water softener beyond repair).
(°dH = hardness measured in German degrees - °f = hardness
measured in French degrees – mmol/l = millimoles per litre)
Whenever you need to add salt, we recommend carrying out
the procedure before the washing cycle is started.
If you are not completely satisfied with the drying results, you
may want to adjust the quantity of rinse aid used.
• Switch the dishwasher on using the On/Off button.
Setting the water hardness
• Switch it off using the On/Off button
For perfect water softener operation, it is essential that the
adjustment be based on the water hardness in your house. Ask
your local water supplier for this information. The factory setting
is for medium water hardness.
• Switch the dishwasher on using the On/Off button.
• Switch it off using the On/Off button
• Hold down the START/PAUSE button
you hear a beep.
for 5 seconds until
• Switch it on using the On/Off button
• Access the adjustment menu - the salt indicator light is lit.
• Press button P to select the desired hardness level (see
hardness table).
• Switch it off using the On/Off button
• Setting is complete!
Measuring out the rinse aid
Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser
should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light on the panel/display
is lit *;
• When the dark optical indicator* on the dispenser door “D”
becomes transparent.
MA X
1. Open the dispenser “D” by pressing and pulling up the tab
on the lid;
2. Carefully introduce the rinse aid as far as the maximum
reference notch in the filling space - avoid spilling it. If this
happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.
NEVER pour the rinse aid directly into the tub.
Adjusting the amount of rinse aid
• Press the START/PAUSE button
will be heard.
three times - a beep
• Switch it on using the On/Off button
• Access the adjustment menu - the rinse-aid indicator light is lit.
• Press button P to select the level of rinse aid quantity to be
supplied.
• Switch it off using the On/Off button
• Setting is complete!
If the rinse aid level is set to ZERO, the rinse aid will not be
supplied and the low rinse aid indicator light will not be lit if you
run out of it.
A maximum of 4 levels can be set according to the dishwasher
model. The factory setting is for a medium level.
• If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
• If there are drops of water or limescale marks on the dishes,
set a high number (3-4).
* Only available in selected models.
15
Loading the racks
EN
Tips
Before loading the racks, remove all food residues from the
crockery and empty liquids from glasses and containers. No
preventive rinsing is needed under running water.
Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does
not tip over; and arrange the containers with the openings facing
downwards and the concave/convex parts placed obliquely,
thus allowing the water to reach every surface and flow freely.
Make sure that the lids, handles, trays and frying pans do not
prevent the sprayer arms from rotating. Place any small items
in the cutlery basket.
Since plastic dishes and non-stick frying pans usually retain more
water drops, their drying will be not so good as that of ceramic
or stainless-steel dishes.
Lightweight items such as plastic containers should be placed
in the upper rack and arranged so that they cannot move.
After loading the appliance, make sure that the sprayer arms
can rotate freely.
Lower rack
Several dishwasher models are fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical position when arranging dishes
or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls
easily.
Cutlery basket
The modular basket is equipped with top grilles for improved
cutlery arrangement. The cutlery basket should be positioned
only at the front of the lower rack
The lower rack can hold pans, lids, dishes, salad bowls, cutlery
etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides.
Knives and other utensils with sharp edges must be placed
in the cutlery basket with the points facing downwards or they
must be positioned horizontally in the tip-up compartments on
the upper rack
Upper rack
Load this rack with delicate and lightweight crockery such as
glasses, cups, saucers and shallow salad bowls.
Very soiled dishes and pans should be placed in the lower rack
because in this sector the water sprays are stronger and allow
a higher washing performance.
Several dishwasher models are fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical position when arranging tea/
dessert saucers or in a lower position to load bowls and food
containers.
*Only available in selected models with different numbers and
positions.
16
Tip-up compartments with adjustable position
The side tip-up compartments can be positioned at three different
heights to optimize the arrangement of crockery inside the rack.
Wine glasses can be placed safely in
the tip-up compartments by inserting
the stem of each glass into the
corresponding slots.
For optimum drying results incline
the tip-up compartments more. To
change the inclination, pull up the
tip-up compartment, slide it slightly
and position it as you wish.
The upper rack can be adjusted for height based on requirements:
high position to place bulky crockery in the lower rack and low
position to make the most of the tip-up compartments/sectors
by creating more space upwards.
Adjusting the height of the upper rack
In order to make it easier to arrange the crockery, the upper rack
may be moved to a higher or lower position.
The height of the upper rack should be adjusted WHEN THE
RACK IS EMPTY.
NEVER raise or lower the rack on one side only.
Cutlery tray*
Some dishwasher models are fitted with a sliding tray which
can be used to hold serving utensils or small cups. For optimum
washing performance avoid positioning bulky crockery directly
below the tray. The cutlery tray can be removed (see Figure).
If the rack is equipped with a Lift-Up device* (see figure), lift
it up by holding its sides. To restore the lower position, press
the levers (A) at the sides of the rack and follow the rack down.
Unsuitable crockery
• Wooden crockery and cutlery.
• Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique
crockery. Their decorations are not resistant.
• Parts in synthetic material which do not withstand high
temperatures.
• Copper and tin crockery.
• Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.
The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can
change and fade during the washing process. Some types of
glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number
of wash cycles too.
Damage to glass and crockery
Caused by:
• Type of glass and glass production process.
• Chemical composition of detergent.
• Water temperature of rinse cycle.
Tips:
• Only use glasses and porcelain guaranteed by the
manufacturer as dishwasher safe.
• Use a delicate detergent suitable for crockery.
• Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as
the wash cycle is over.
* Only available in selected models.
17
EN
Detergent and
dishwasher use
EN
Starting the dishwasher
Measuring out the detergent
1. Turn the water tap on.
2. Press the ON/OFF button.
3. Open the door and pour in a suitable amount of detergent
A good wash result also depends on the correct
amount of detergent being used. Exceeding the stated
amount does not result in a more effective wash and
increases environmental pollution.
(see below).
4. Load the racks (see Loading the racks) and shut the door.
5. Select the wash cycle in accordance with the type of crockery
and its soil level (see Table of wash cycles) by pressing the P
button.
6. Select the wash options* (see Special wash cycles and
options.)
7. Start the cycle by pressing the Start/Pause button: The wash
indicator light goes on and the time left to the end of the cycle
appears on the display together with the wash-cycle number.
8. At the end of the cycle, the display shows END. Switch off the
appliance by pressing the ON/OFF button, shut off the water tap
and unplug the appliance from the electricity socket.
9. Wait a few minutes before removing the crockery to avoid
getting burnt. Unload the racks, beginning with the lower level.
Based on how soiled the items are, the amount can be
adjusted to individual cases using powder or liquid
detergent.
In the case of normally soiled items, use approximately either
35 gr (powder detergent) or 35 ml (liquid detergent). If tablets
are used, one tablet will be enough.
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed
with water before being placed in the dishwasher, reduce
the amount of detergent used accordingly.
For good washing results also follow the instructions shown
on the detergent box.
For further questions please ask the detergent producers.
To open the detergent dispenser use the opening device “A”.
- The machine will switch off automatically during long
periods of inactivity in order to minimise electricity
consumption.
AUTO WASH CYCLES*: some models of dishwasher are
equipped with a special sensor which can be used to assess
the level of soiling and automatically select the most efficient
and economic wash cycle accordingly. The duration of the auto
wash cycles may vary due to the operation of the sensor.
Changing a wash cycle in progress
If a mistake was made in the wash-cycle selection process, it is
possible to change the cycle provided that it has only just begun:
Once the wash cycle has started, in order to change the wash
cycle switch off the machine by pressing and holding the ON/
OFF/Reset button. Switch it back on using the same button and
select the desired wash cycle and options.
Adding extra crockery
Press the Start/Pause button and open the door, taking care to
avoid the escaping steam. Then place the crockery inside the
dishwasher. Press the Start/Pause button: The cycle will start
again after a long beep has been emitted.
If the delayed start has been set, at the end of the countdown
the wash cycle will not start. It will stay in Pause mode.
Press the Start/Pause button to pause the machine; the wash
cycle is stopped.
At this stage the wash cycle cannot be changed.
Accidental interruptions
If the door is opened during the wash cycle or there is a power
cut, the cycle stops. It starts again from the point at which it
was interrupted once the door has been shut or the electricity
supply restored.
* Only available in selected models.
18
Introduce the detergent into the dry dispenser “B” only.
Place the amount of detergent for pre-washing directly
inside the tub.
1. When measuring out the detergent refer to the Table of wash
cycles to add the proper quantity. Compartment B comprises a
level showing the maximum quantity of liquid or powder detergent
that can be added to each cycle.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser
and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until
the closing device is secured in place.
The detergent dispenser automatically opens up at the right time
according to the wash cycle.
If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABS
option, because it adjusts the cycle so that the best washing and
drying results are always achieved.
Only use detergent which has been specifically designed
for dishwashers.
DO NOT USE washing up liquid.
Using excessive detergent may result in foam residues
remaining in the machine after the cycle has ended.
To achieve the best washing and drying results, the combined
use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.
We recommend using detergents that do not contain
phosphates or chlorine, as these products are harmful
to the environment.
Wash cycles
Wash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.
Based on the different conditions of use, the wash-cycle duration and data can change.
EN
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
Drying
Options
Wash Cycle
Duration
Water
Consumption
(l/cycle)
Energy
Consumption
(kWh/cycle)
1. Eco
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
02:18’
11
1,04
2. Intensive
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
02:30’
16,5
1,65
3. Normal
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
02:00’
16,0
1,3
4. Sixty
No
Delayed start – Tabs – Half Load
01:00’
11,5
1,1
5. Delicates
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
01:30’
12,0
1,1
6. Rapid
No
Delayed start – Tabs
00:30’
8,5
0,45
7. Prewash
No
Delayed start – Half Load
00:10’
4
0,01
8. Hygiene
Yes
Delayed start
01:20’
11,5
1,3
Wash Cycle
Instructions on wash-cycle selection and detergent dosage
1. The ECO wash cycle is the standard cycle to which the energy label data refers. It can be used to wash crockery with a normal
soil level and is the most efficient cycle in terms of energy and water consumption for this type of crockery.
27 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab (**Quantity of pre-washing detergent)
2. Heavily soiled dishes and pans (not to be used for delicate items). 30 gr/ml – 1 Tab
3. Normally soiled pans and dishes. 27 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab
4. Limited quantity of daily soiling (ideal for 4 place settings) 25 gr/ml – 1 Tab
5. Cycle for delicate items, which are more sensitive to high temperatures 30 gr/ml – 1 Tab
6. Fast cycle to be used for slightly dirty dishes (ideal for 2 place settings) 25 gr/ml – 1 Tab
7. Pre-wash while awaiting completion of the load with the dishes from the next meal. No detergent.
8. High-temperature disinfecting cycle. Ideal to clean crockery and feeding bottles. 30 gr/ml – 1 Tab
Standby consumption: Left-on mode consumption: 5,0 W - Off mode consumption: 0.5 W
19
Special wash cycles
and Options
EN
Notes:
Optimum performance levels when using the “Rapid” and “Sixty”
cycles can be achieved by respecting the specified number of
place settings.
To reduce consumption even further, only run the dishwasher
when it is full.
Note for Test Laboratories: for information on comparative EN
testing conditions, please send an email to the following address:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Wash options*
The OPTIONS may only be set, changed or reset after the
wash cycle has been selected and before the Start/Pause
button has been pressed.
Only the options which are compatible with the type of wash
cycle set may be selected. If an option is not compatible
with the selected wash cycle (see Table of wash cycles), the
corresponding symbol flashes rapidly 3 times.
If an option is selected which is not compatible with another
(previously selected) option, it will flash 3 times and switch
off, while the most recently selected option will remain active.
To deselect an option which has been set by mistake, press
the corresponding button again.
Half Load
If there are not many dishes to be washed, a half
load cycle may be used in order to save water, electricity
and detergent.
Select the wash cycle and press the HALF LOAD button; the
indicator lights up.
Press the HALF LOAD button again to deselect this option.
The amount of detergent can be halved.
Multi-functional tablets (Tabs)
This option optimises washing and drying results.
When using multi-functional tablets, press the MULTIFUNCTIONAL TABLETS button; the corresponding symbol
will light up. If the button is pressed again, the option will be
deselected.
The “Multi-functional tablets” option results in a
longer wash cycle.
The use of tablets is only recommended for models
having this option and it is not recommended with wash
cycles which do not specify the use of multi-functional
tablets.
Delayed start
It is possible to delay the start time of the cycle by
a period of time between 1 and 24 hours:
1. Select the desired wash cycle and any other options
required; press the DELAYED START button. The indicator
light will go on. Use the same button to select when the wash
cycle will start (h01, h02 etc.)
2. Confirm the selection using the START/PAUSE button to
start the countdown.
3. Once this time has elapsed, the DELAYED START indicator
light goes off and the wash cycle begins.
To deselect the DELAYED START option, press the DELAYED
START button until the text OFF appears.
The Delayed Start function cannot be set once a wash
cycle has started.
* Only available in selected models.
20
Care and maintenance
Shutting off the water and electricity
supplies
• Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
• Always unplug the appliance when cleaning it and when
performing maintenance work.
Cleaning the dishwasher
• The external surfaces of the machine and the control panel
can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been
dampened with water. Do not use solvents or abrasive
products.
• Any marks on the inside of the appliance may be removed
using a cloth dampened with water and a little vinegar.
Preventing unpleasant odours
• Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid
moisture from forming and being trapped inside the machine.
• Clean the seals around the door and detergent dispensers
regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming
trapped in the seals, which is the main cause behind the
formation of unpleasant odours.
Cleaning the filters
The filter assembly consists of three filters which remove food
residues from the washing water and then recirculate the water.
They should be cleaned if you wish to achieve the best results
in every wash.
Clean the filters regularly.
The dishwasher should not be used without filters or if the
filter is loose.
• After several washes, check the filter assembly and if necessary
clean it thoroughly under running water, using a non-metallic
brush and following the instructions below:
1. Turn the cylindrical filter C in an anti-clockwise direction and
pull it out (fig. 1).
2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the
side flaps (fig. 2);
3. Slide out the stainless-steel plate filter A. (fig. 3).
4. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER
REMOVE the wash-cycle pump protection (black detail) (fig.4).
Cleaning the sprayer arms
Food residue may become encrusted onto the sprayer arms
and block the holes used to spray the water. It is therefore
recommended that you check the arms from time to time and
clean them with a small non-metallic brush.
The two sprayer arms may both be removed.
To remove the upper sprayer arm,
turn the plastic locking ring in an
anti-clockwise direction. The upper
sprayer arm should be replaced
so that the side with the greater
number of holes is facing upwards.
The lower sprayer arm can be
removed by pressing on the side
tabs and pulling it upwards.
After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in
position correctly; this is essential for maintaining the efficient
operation of the dishwasher.
Leaving the machine unused for extended
periods
Cleaning the water inlet filter*
If the water hoses are new or have not been used for an extended
period of time, let the water run to make sure it is clear and free
of impurities before performing the necessary connections. If this
precaution is not taken, the water inlet could become blocked
and damage the dishwasher.
Clean the water inlet filter at the tap outlet regularly.
- Turn off the water tap.
- Unscrew the end of the water inlet hose, remove the filter and
clean it carefully under running water.
- Re-place the filter and screw the water hose back into position.
• Disconnect the appliance from the electricity supply and shut
off the water tap.
• Leave the door of the appliance ajar.
• When you return, run a wash cycle when the dishwasher is
empty.
* Only available in selected models.
21
EN
Troubleshooting
EN
Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance.
Problem:
Possible causes / Solutions:
The dishwasher does not start • The water supply tap is not turned on.
or cannot be controlled.
• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after approximately
one minute and reset the wash cycle.
• The appliance has not been plugged in properly or another electricity socket should be used.
• The dishwasher door has not been closed properly.
The door won’t close.
• Make sure that the racks were inserted all the way.
• The lock was released. Strongly push the door until a “clacking” noise is heard.
No water drain out of the
dishwasher.
• The wash cycle has not finished yet.
• The water drain hose is bent (see Installation).
• The drain duct is clogged up.
• The filter is clogged up with food residues.
• Check the height of the drain hose.
The dishwasher makes
excessive noise.
• The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms. Place the dishes
properly and make sure the sprayer arms can rotate freely.
• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers. (See Detergent and dishwasher use.) Do not prewash the dishes by hand.
The dishes and glasses are
covered in a white film or
limescale deposits.
• No refined salt.
• Water hardness adjustment is not suitable: increase the relevant values. (See Refined Salt
and Rinse Aid.)
• The salt and rinse-aid dispenser cap has not been closed properly.
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low.
The dishes and glasses are
streaked or have a bluish
tinge.
• The rinse aid dosage is too high.
The crockery has not been
dried properly.
• A wash cycle without a drying programme has been selected.
• The rinse aid has been used up. (See Refined Salt and Rinse Aid.)
• The rinse aid dispenser setting is not suitable.
• The crockery is made from non-stick material or plastic; the presence of water drops is
normal.
The dishes are not clean.
• The crockery has not been arranged properly.
• The sprayer arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes.
• The wash cycle is too gentle (see Wash Cycles).
• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers. (See Detergent and dishwasher use.)
• The lid on the rinse aid compartment has not been closed correctly.
• The filter is dirty or clogged up (see Care and maintenance.)
• The refined salt level is low (See Refined Salt and Rinse Aid.)
• Make sure that the height of the dishes is compatible with the rack adjustment.
• The holes in the sprayer arms are clogged up. (See Care and maintenance.)
The dishwasher won’t load
any water.
• There is no water in the mains supply or the tap is shut off.
• The water inlet hose is bent (see Installation).
• The filters are clogged up: they need cleaning. (See Care and maintenance.)
• The drain duct is clogged up: it needs cleaning.
• After checking and cleaning, switch the dishwasher on and off and start a new wash cycle.
• If the problem persists, turn off the water tap, remove the plug and call the Service Centre.
It is blocked with flashing lights.
* Only available in selected models.
22
Instalacja
W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie
w pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.
Połączenia hydrauliczne
Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być
dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę można
skierować na prawo lub na lewo, aby umożliwić optymalną
instalację.
Przewody rurowe nie mogą być zagięte ani przygniecione
przez zmywarkę.
Podłączenie węża doprowadzającego wodę
• Do zaworu wody z gwintem 3/4” GAS zimnej lub ciepłej
(max. 60°C).
• Odkręcić wodę i pozwolić płynąć aż stanie się przejrzysta.
• Przykręcić dobrze wąż doprowadzający wodę i odkręcić
kurek.
Jeśli wąż doprowadzający okaże się za krótki, zwrócić
się do specjalistycznego sklepu lub wykwalifikowanego
technika (zob. Serwis).
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości
podanych w tabeli danych technicznych, w przeciwnym
przypadku zmywarka może pracować nieprawidłowo.
Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie tworzyły
się zgięcia ani zwężenia.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający do przewodu
kanalizacyjnego o średnicy minimum 2 cm. (A)
Złącze przewodu odprowadzającego musi znajdować się na
wysokości od 40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym
umieszczono zmywarkę.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę
(B).
Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- posiada system przerywający dopływ wody w przypadku
wystąpienia anomalii lub wydostawania się wody ze środka.
Niektóre modele są wyposażone także w dodatkowe
urządzenie zabezpieczające New Acqua Stop*, które
gwarantuje ochronę przed zalaniem również w przypadku
pęknięcia przewodu doprowadzającego wodę.
PL
UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!
Węża doprowadzającego wodę nie można w żadnym
wypadku przecinać, gdyż zawiera części pod napięciem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić,
czy:
• gniazdko ma uziemienie i jest zgodne z obowiązującymi
przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
umieszczonej na drzwiach wewnętrznych
(zob. Opis zmywarki);
• napięcie zasilania zawiera się w przedziale wartości
podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na
drzwiach wewnętrznych;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku zwrócić się do wykwalifikowanego
technika o wymianę wtyczki (zob. Serwis); nie używać
przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana
elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo
dostępne.
Przewód nie powinien być powyginany ani przygnieciony.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby
uniknąć wszelkiego ryzyka. (zob. Serwis)
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania tych zasad.
Ustawienie i wypoziomowanie
1. Postawić zmywarkę na równym i twardym podłożu.
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając
przednie nóżki, aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej.
Dokładne wypoziomowanie zapewnia stabilność i zapobiega
drganiom i hałasom.
2. Po zamontowaniu zmywarki otworzyć drzwiczki i przykleić
przezroczysty pasek samoprzylepny* pod blatem drewnianym
w celu jego ochrony przed ewentualnymi skroplinami.
3. Ustawić zmywarkę, przysuwając jej boki lub tył do
sąsiadujących mebli lub do ściany. Urządzenie można
również wbudować pod blatem kuchennym* (zob. Karta
montażu).
4*. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą
klucza sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć
wysokość, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby ją zmniejszyć. (patrz ulotka z instrukcjami
dotyczącymi zabudowy załączona do dokumentacji)
* Tylko w niektórych modelach.
23
PL
Przed pierwszym użyciem
Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/
tonowe (zależnie od modelu zmywarki), które informują o
wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu cyklu, itd.
Ustawienia zmiękczacza wody
Przed włączeniem pierwszego mycia, należy ustawić
stopień twardości wody w sieci wodociągowej. (zob. rozdział Płyn nabłyszczający i sól ochronna).
Symbole/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu
sterowniczym/wyświetlaczu mogą posiadać różne kolory,
świecić światłem pulsującym lub stałym. (zależnie od modelu
Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy
oraz gumki przytrzymujące kosz górny (jeśli je zastosowano).
Pierwsze napełnienia zbiornika zmiękczacza należy wykonać przy użyciu wody, a następnie wsypać około 1 kg soli;
przelanie się wody jest normalnym zjawiskiem.
Natychmiast po napełnieniu zbiornika należy włączyć cykl
mycia.
Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.
zmywarki)
Wyświetlacz* wyświetla użyteczne informacje odnoszące
się do rodzaju ustawionego cyklu, fazy mycia/suszenia,
pozostałego czasu, temperatury, itd.
Po wsypaniu soli kontrolka BRAK SOLI* zgaśnie.
Nienapełnienie pojemnika soli może doprowadzić do
uszkodzenia zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
Dane tecniczne
Wymiary
Pojemność
Ciśnienie wody
zasilania
Napięcie zasilania
elektrycznego
Całkowita moc
pochłaniania
Bezpiecznik topikowy
szerokość 60 cm.
wysokość 85 cm.
głębokość 60 cm.
13 nakryć standardowych
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
natępującymi dyrektywami
unijnymi:
-2006/95/EC (o Niskim Napięciu)
-2004/108/EC (o Zgodności
Elektromagnetycznej)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Nakładanie
etykietek)
-2012/19/CE (WEEE)
* Tylko w niektórych modelach.
24
Opis urządzenia
Widok ogólny
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kosz górny
Zraszacz górny
Składane półeczki
Regulator wysokości kosza
Kosz dolny
Zraszacz dolny
Filtr zmywania
Pojemnik na sól
Pojemniki na detergent i pojemnik na środek
nabłyszczający
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania***
Panel sterowania
Przycisk wyboru programu
Przycisk i kontrolki
Wyświetlacz Start/Pauza
Przycisk On-Off/Reset
Przycisk połowy wsadu/ Extra Light
Przycisk startu z opóźnieniem
Przycisk tabletek
wielofunkcyjnych - Tabs
Wyświetlacz
Kontrolka zmywania
Kontrolka środka nabłyszczającego
Numer
programu
Kontrolka suszenia
Wskaźnik pozostałego czasu
Kontrolka soli
Kontrolka połowy wsadu
Kontrolka startu z opóźnieniem
Kontrolka tabletek
wielofunkcyjnych - Tabs
***Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy.
* Tylko w niektórych modelach.
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
25
Sól regenerująca i środek
nabłyszczający
Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do
zmywarek. Nie stosować soli jadalnej lub przemysłowej.
Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.
PL
W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego,
zaleca się mimo to dodanie soli, zwłaszcza gdy woda jest
twarda lub bardzo twarda. (Stosować zgodnie z zaleceniami
podanymi na opakowaniu).
Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego,
jest rzeczą normalną, że kontrolki BRAKU SOLI* oraz BRAKU
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO* pozostają przez cały czas
włączone.
Wsypywanie soli ochronnej
Stosowanie soli pozwala uniknąć osadzania się KAMIENIA na
naczyniach i elementach funkcjonalnych zmywarki.
• To ważne, aby zbiornik sali nie był nigdy pusty.
• To ważne, aby ustawić stopień twardości wody.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki (zob.
Opis) i należy go napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU SOLI*;
• gdy zielony pływak* na korku soli nie jest już widoczny.
• zob. autonomię w tabeli twardości wody.
1. Wyjąć kosz dolny i odkręcić korek pojemnika,
obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
2. Tylko przy pierwszym użyciu: napełnić
pojemnik solą po samą krawędź.
3. Ustawić lejek (zob. rysunek) i napełnić
zbiornik solą po samą krawędź (około 1 kg);
przelanie się niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem.
4. Wyjąć lejek, usunąć resztki soli z krawędzi pojemnika; opłukać
korek pod bieżącą wodą i zakręcić.
Zaleca się wykonywanie tych czynności przy każdym uzupełnianiu
soli.
Dokładnie zamknąć korek, tak aby podczas zmywania środek
myjący nie dostał się do zbiornika (mogłoby to nieodwracalnie
uszkodzić odwapniacz).
Gdy dodanie soli jest konieczne, zaleca się wykonanie tej
czynności przed włączeniem zmywania.
Ustawianie twardości wody
Aby odwapniacz działał prawidłowo, konieczne jest
przeprowadzenie regulacji na podstawie stopnia twardości wody
dostępnej w mieszkaniu. Dane te można uzyskać w administracji
wodociągu. Ustawiona wartość odpowiada średniemu stopniu
twardości.
• Włączyć zmywarkę przyciskiem ON/OFF
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Przytrzymać wciśnięty przycisk START/PAUZA
przez 5
sekund, do chwili, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
• Włączyć przyciskiem ON/OFF
• Przechodzi się do menu regulacji i zaświeci się kontrolka soli.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać żądany stopień twardości
(zob. tabela twardości).
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Ustawianie zakończone!
* Tylko w niektórych modelach.
26
Tabela twardości wody
poziom
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Autonomia średnia
pojemnik soli przy 1
myciu dziennie
miesiące
7 miesięcy
5 miesięcy
3 miesiące
2 miesiące
2-3 tygodnie
Od 0°f do 10°f zaleca się nie stosować soli.
* Przy ustawieniu 5 czas potrzebny na zużycie soli może się wydłużyć.
(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w
stopniach francuskich - mmol/l = milimol/litr)
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń. Pojemnik na
płyn nabłyszczający należy napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU ŚRODKA
NABŁYSZCZAJĄCEGO*
• gdy wskaźnik optyczny* znajdujący się na drzwiczkach
pojemnika “D”, zmienia kolor z ciemnego na przezroczysty.
MA X
1. Otworzyć pojemnik “D” naciskając i unosząc języczek na
pokrywie;
2. Ostrożnie wlać środek nabłyszczający, zwracając uwagę na
maksymalny poziom napełnienia i unikając wycieku. Jeśli do tego
dojdzie, natychmiast wytrzeć suchą ściereczką.
3. Zatrzasnąć pokrywę aż do usłyszenia kliknięcia.
Nie należy NIGDY wlewać środka nabłyszczającego
bezpośrednio do wnętrza komory zmywania.
Regulacja ilości środka nabłyszczającego
Gdy wyniki suszenia nie są zadowalające, można wyregulować
ilość środka nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę przyciskiem ON/OFF
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Nacisnąć 3 razy przyciskSTART/PAUZA
sygnał dźwiękowy.
; rozlegnie się
• Włączyć przyciskiem ON/OFF
• Przechodzi się do menu regulacji i zaświeci się kontrolka środka
nabłyszczającego.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać żądaną ilość dodawanego
środka nabłyszczającego.
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Ustawianie zakończone!
Poziom środka nabłyszczającego może być ustawiony na ZERO;
w tym przypadku środek nabłyszczający nie będzie dozowany
i w razie jego zużycia nie zaświeci się kontrolka braku środka
nabłyszczającego.
W zależności od modelu zmywarki, możliwe jest ustawienie
maksymalnie 4 poziomów. Ustawiona wartość odpowiada
poziomowi średniemu.
• jeśli na naczyniach widoczne są niebieskawe zacieki, należy
ustawić niższe numery (1-2).
• jeśli na naczyniach widoczne są krople wody lub osadza się
kamień, należy ustawić wyższe numery (3-4).
Ładowanie koszy
Zalecenia
Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i
opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Nie
jest konieczne płukanie naczyń pod bieżącą wodą.
Umieścić naczynia w sposób taki, by były one unieruchomione
i się nie przewracały; pojemniki powinny być ułożone w sposób
taki, by otwór znalazł się na dole, a części wklęsłe lub wypukłe
w pozycji pochylonej, umożliwiając dopływ wody do wszystkich
powierzchni oraz jej swobodny odpływ.
Upewnić się, że pokrywki, uchwyty, patelnie i tace nie utrudniają
obrotów spryskiwaczy. Umieścić małe przedmioty w koszyku na
sztućce.
Plastikowe naczynia i patelnie z tworzywa zapobiegającego
przywieraniu mają skłonność do większego zatrzymywania kropli
wody i, w związku z tym, stopień ich osuszenia będzie niższy od
stopnia osuszenia naczyń ceramicznych lub stalowych.
Jeżeli jest to możliwe, lekkie przedmioty (jak plastikowe
pojemniki) powinny być ułożone w koszu górnym w sposób
uniemożliwiający ich przemieszczanie.
Po napełnieniu zmywarki należy sprawdzić, czy spryskiwacze
obracają się swobodnie.
Niektóre modele zmywarek wyposażone są w pochylne półki*,
które można ustawić w pozycji pionowej celem ułożenia talerzy
lub w pozycji poziomej (obniżonej) celem ułożenia garnków i
salaterek.
PL
Koszyk na sztućce
- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają
optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być
umieszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza.
Kosz dolny
W koszu dolnym można umieszczać garnki, pokrywki, talerze,
salaterki, sztućce, itp. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić
w bocznych częściach kosza.
Noże i ostro zakończone narzędzia należy układać w koszu
na sztućce tak, aby ich ostre końce były skierowane w dół lub
też umieszczać je na uchylnych półeczkach górnego kosza w
pozycji poziomej.
Kosz górny
Załadować delikatne i lekkie naczynia: kieliszki, filiżanki, talerzyki,
niskie salaterki.
Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym,
ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy
i umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia.
Niektóre modele zmywarek są wyposażone w pochylne
półki*, używane w pozycji pionowej do układania spodków
lub talerzyków deserowych lub obniżone w celu umieszczenia
miseczek i pojemników na żywność.
*Tylko w niektórych modelach; różnią się numerem i miejscem
ułożenia.
27
Półeczki o różnym stopniu nachylenia
PL
W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku możliwe
jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach.
Kieliszki można ustawiać w bezpieczny
sposób dzięki półeczkom, wsuwając
nóżkę kieliszka w odpowiednie otwory.
W celu optymalizacji suszenia, należy
ustawić półeczki z jak największym
nachyleniem. Aby zmienić nachylenie,
należy unieść półeczkę, przesunąć ją
lekko i ustawić w żądanym położeniu.
W zależności od wymagań, możliwe jest dokonanie regulacji
wysokości kosza górnego: umieszczenie kosza w pozycji górnej
umożliwia ułożenie w koszu dolnym niewymiarowych naczyń;
umieszczenie kosza w pozycji dolnej umożliwia wykorzystanie
pochylnych półeczek i uzyskanie większej przestrzeni w kierunku
górnym.
Regulowanie wysokości górnego kosza
Aby ułatwić ładowanie naczyń, można umieścić kosz górny w
położeniu wysokim lub niskim.
Najlepiej wyregulować wysokość górnego kosza, gdy KOSZ
JEST PUSTY.
Nie należy NIGDY podnosić ani opuszczać kosza tylko z
jednej strony.
Taca na sztućce*
Niektóre modele zmywarek są wyposażone w przesuwną tacę,
na której można umieszczać sztućce serwingowe lub niewielkie
filiżanki. Dla uzyskania najlepszych efektów mycia, nie należy
wkładać pod tacę dużych naczyń.
Tacę na sztućce można wyjmować. (zob. rysunek)
Jeśli kosz posiada Lift-Up * (patrz rysunek) , unieść kosz
chwytając jego boczne części i przesunąć go w górę. W celu
powrotu do pozycji dolnej, nacisnąć dźwignie (A) w bocznych
częściach kosza i przesunąć kosz w dół.
Naczynia nieodpowiednie
• Sztućce i naczynia drewniane.
• Delikatne, dekorowane kieliszki, naczynia rzemieślnicze i
antykwaryczne. Ich dekoracje nie są odporne.
• Części z syntetycznych tworzyw nieodporne na działanie
wysokich temperatur.
• Naczynia z miedzi i cyny.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub
atramentem.
Dekoracje na szkle, elementy aluminiowe i srebrne podczas
mycia mogą zmienić kolor i się odbarwić. W wyniku wielokrotnego
mycia również niektóre rodzaje szkła (np. przedmioty z kryształu)
mogą stać się matowe.
Uszkodzenia szkła i naczyń
Przyczyny:
• Typ szkła i proces produkcji szkła.
• Skład chemiczny środka myjącego.
• Temperatura wody programu płukania.
Rada:
* Tylko w niektórych modelach.
28
• Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych
przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach.
• Stosować delikatne środki myjące do naczyń.
• Jak najszybciej wyjąć kieliszki i sztućce ze zmywarki po
zakończeniu programu.
Środek myjący i obsługa
zmywarki
Uruchomienie zmywarki
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk ON-OFF.
3. Otworzyć drzwiczki i wprowadzić odpowiednią ilość detergentu
(zob. poniżej).
4. Załadować kosze (zob. Ładowanie koszy) i zamknąć drzwi.
5. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia
ich zabrudzenia (zob. tabela programów) naciskając przycisk P.
6. Wybrać opcje mycia* (zob. Programy specjalne i opcje).
7. Uruchomić zmywarkę, naciskając przycisk Start/Pauza:
kontrolka zmywania włącza się, a na wyświetlaczu wskazywany
jest numer programu oraz czas pozostający do zakończenia
cyklu.
8. Po zakończeniu programu, na wyświetlaczu widoczny jest
napis END. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk ON-OFF,
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
9. Odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń, aby się nie
oparzyć. Wyładować kosze, zaczynając od dolnego.
- W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w
pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie wyłącza się
automatycznie.
Napełnianie dozownika detergentu
PL
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast
zanieczyszczenie środowiska.
Dozowanie można dostosować do stopnia zabrudzenia
naczyń.
Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się
około 35 g (detergentu w proszku) lub 35 ml (detergentu w
płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest
użycie jednej sztuki.
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka
myjącego.
Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy
również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
opakowaniach detergentów.
W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z
producentami detergentów.
W celu otwarcia pojemnika na środek myjący należy
otworzyć element “A”
PROGRAMY AUTO * : niektóre modele zmywarki są
wyposażone w specjalny czujnik zdolny ocenić stopień
zabrudzenia i ustawić najbardziej wydajny i oszczędny sposób
zmywania. Czas trwania programów Auto będzie się zmieniać w
zależności od wskazań czujnika.
Zmiana rozpoczętego programu
Jeśli został wybrany niewłaściwy program, można go zmienić,
pod warunkiem, że dopiero co się rozpoczął: aby zmienić cykl
zmywania po jego rozpoczęciu, należy wyłączyć urządzenie,
naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF/Reset, ponownie
włączyć urządzenie tym samym przyciskiem i wybrać nowy
program i odpowiednie opcje.
Wkładanie kolejnych naczyń
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, otworzyć drzwi, uważając na
wydostającą się parę i włożyć naczynia. Nacisnąć przycisk
Start/Pauza: cykl rozpocznie się na nowo po dłuższym sygnale
dźwiękowym.
Jeżeli został ustawiony opóźniony start, po zakończeniu
odliczania wstecznego nie nastąpi rozpoczęcie cyklu, ale
pozostanie on w trybie Pauzy.
Naciśnięcie przycisku Start/Pauza w celu wstrzymania pracy
urządzenia powoduje przerwanie programu.
Na tym etapie nie można zmienić programu.
Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia
Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po
zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego
wznowienie w miejscu, w którym został przerwany.
* Tylko w niektórych modelach.
Umieścić detergent wyłącznie w suchym pojemniku “B”
Detergent przeznaczony do zmywania wstępnego powinien
być umieszczony bezpośrednio w komorze.
1. Przystąpić do dozowania detergentu zgodnie z Tabelą
programów w celu wprowadzenia odpowiedniej ilości.
W zbiorniku B jest obecny poziom wskazujący maksymalną ilość
detergentu w płynie lub w proszku do użycia w każdym cyklu.
2. Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć
pokrywę, aż będzie słychać kliknięcie.
3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek myjący dociskając ją w
górę aż do prawidłowego zadziałania urządzenia zamykającego.
Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób
automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od
programu.
W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca
się użycie opcji TABS, która odpowiednio dostosuje program
myjący w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia
i suszenia.
Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do
zmywarek.
NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.
Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania
piany po zakończeniu cyklu.
Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się
tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka
nabłyszczającego i soli regenerującej.
Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających
fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej
wskazane ze względów ochrony środowiska.
29
Programy
Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242.
PL
W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać.
Liczba i rodzaj programów i opcji zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
Suszenie
Opcje
Czas trwania
programu
Zużycie wody
(l/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
1. Eco
Tak
Opóźniony start - Połowa wsadu
- Tabs
02:18’
11
1,04
2. Intensywny
Tak
Opóźniony start - Połowa wsadu
- Tabs
02:30’
16,5
1,65
3. Normalny
Tak
Opóźniony start - Połowa wsadu
- Tabs
02:00’
16,0
1,3
4. Sixty
Nie
Opóźniony start - Połowa wsadu
- Tabs
01:00’
11,5
1,1
5. Delikatny
Tak
Opóźniony start - Połowa wsadu
- Tabs
01:30’
12,0
1,1
6. Szybki 30’
Nie
Opóźniony start - Tabs
00:30’
8,5
0,45
7. Namaczanie
Nie
Opóźniony start - Połowa wsadu
00:10’
4
0,01
8. Cykl
dezynfekujący
Tak
Opóźniony start
01:20’
11,5
1,3
Program
Wskazówki dotyczące wyboru programów i dozowania detergentu
1. Cykl zmywania EKO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do
mycia średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla
tego rodzaju naczyń. 27 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab (**Ilość środka zmywającego w zmywaniu wstępnym)
2. Mocno zabrudzone naczynia i garnki (nie używać do naczyń delikatnych). 30 g/ml – 1 Tab
3. Normalnie zabrudzone naczynia i garnki. 27 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab
4. Codzienne zabrudzenia w ograniczonej ilości. (Idealny do 4 nakryć) 25 g/ml – 1 Tab
5. Cykl przeznaczony do delikatnych naczyń, wrażliwych na wysokie temperatury. 30 g/ml – 1 Tab
6. Szybki cykl przeznaczony do mało zabrudzonych naczyń. (idealny do 2 nakryć) 25 g/ml – 1 Tab
7. Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie ładunku po następnym posiłku. Bez detergentu
8. Cykl dezynfekujący w wysokiej temperaturze. Idealny do mycia naczyń i butelek do karmienia. 30 g/ml – 1 Tab
Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 5 W - zużycie w trybie off: 0,5 W
30
Programy specjalne i opcje
Uwagi:
najlepszą skuteczność działania programów “Fast i Szybki
30’” uzyskuje się przestrzegając zaleceń dotyczących ilości
wkładanych naczyń.
Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać
zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje
dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać
pod adresem: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Opcje zmywania*
OPCJE można ustawić, zmienić lub wyzerować dopiero po
wybraniu programu zmywania i przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Możliwy jest wybór tylko tych opcji, które są zgodne z rodzajem
wybranego programu. Jeśli jakaś opcja nie jest zgodna z
wybranym programem, (patrz tabela programów) odpowiedni
symbol pulsuje szybko 3 razy.
Po wybraniu opcji niekompatybilnej z inną wcześniej ustawioną
opcją ta ostatnia miga 3 razy i gaśnie, natomiast pozostaje
włączone ostatnie wybrane ustawienie.
Aby anulować omyłkowo ustawioną opcję, należy ponownie
nacisnąć odpowiadający jej przycisk.
PL
Połowa wsadu
Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz
częściowo, oszczędzając wodę, energię i środek myjący.
Należy wybrać program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU:
zaświeci się kontrolka.
Ponowne naciśnięcie przycisku POŁOWA WSADU spowoduje
wyłączenie opcji.
Można zmniejszyć o połowę ilość środka myjącego.
Tabletki wielofunkcyjne (Tabs)
Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki
zmywania i suszenia.
W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć
przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE, kontrolka zaświeci się;
kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza opcję.
Włączenie opcji "Pastylki wielofunkcyjne” powoduje
wydłużenie czasu trwania programu.
Stosowanie tabletek jest zalecane jedynie w urządzeniach
z opcją TABLETKI WIELOFUNKCYJNE; nie zaleca się tej
opcji w programach, które nie przewidują zastosowania
tabletek wielofunkcyjnych.
Opóźniony start
Uruchomienie programu można opóźnić od 1 do 24
godzin:
1. Po wybraniu żądanego programu mycia i ewentualnych opcji,
należy nacisnąć przycisk OPÓŹNIONY START: zaświeci się
kontrolka. Za pomocą tego samego przycisku, należy wybrać
czas rozpoczęcia cyklu zmywania. (h01, h02, itd.)
2. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk START/PAUZA:
rozpocznie się odliczanie wsteczne.
3. Po upływie ustawionego czasu, lampka kontrolna
OPÓŹNIONEGO STARTU gaśnie i program jest uruchamiany.
W celu anulowania STARTU Z OPÓŹNIENIEM naciskać przycisk
START Z OPÓŹNIENIEM aż wyświetli się OFF.
Nie można nastawić Opóźnienia startu po rozpoczęciu cyklu.
* Tylko w niektórych modelach.
31
Konserwacja i
obsługa
Odłączenie od wody i prądu
PL
• Po każdym zmywaniu zamknąć zawór wody, aby zapobiec
jej ewentualnemu wyciekaniu.
• Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem
do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności
konserwacyjnych.
Czyszczenie filtrów
Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają
wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie
wprowadzają ją do obiegu: dla uzyskania odpowiednich wyników
zmywania filtry należy czyścić.
Filtry czyścić regularnie.
Czyszczenie zmywarki
Zmywarki nie można używać bez filtrów lub z odłączonym
filtrem.
• Ewentualne plamy powstałe w komorze wewnętrznej można
czyścić szmatką nasączoną wodą i niewielką ilością octu.
• Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i w razie
konieczności dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą,
wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka
• Zewnętrzną powierzchnię zmywarki i panel sterowania można
czyścić nierysującą szmatką zmoczoną wodą. Nie stosować
rozpuszczalników ani środków rysujących powierzchnię.
Zapobieganie nieprzyjemnym zapachom
• Zostawiać zawsze lekko uchylone drzwi zmywarki, aby
zapobiec zaleganiu wilgoci.
• Regularnie czyścić przy użyciu zwilżonej gąbki uszczelki
obwodowe wokół drzwi i pojemników na detergent. Pozwoli
to zapobiec zaleganiu resztek jedzenia, które jest główną
przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.
(rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw.
NIGDY NIE USUWAĆ zabezpieczenia pompy mycia (szczegół
w kolorze czarnym) (rys.4).
Czyszczenie spryskiwaczy
Może się zdarzyć, że resztki jedzenia przylgną do spryskiwaczy
i zablokują otwory, z których wydobywa się woda: od czasu
do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić przy pomocy
niemetalowej szczoteczki.
Obydwa spryskiwacze są demontowalne.
Aby zdemontować górny
spryskiwacz, należy odkręcić
plastikowy pierścień, obracając
go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Podczas
ponownego montażu górnego
spryskiwacza należy zwrócić uwagę,
aby część z największą ilością
otworów była skierowana ku górze.
Dolny spryskiwacz demontuje
się naciskając na zatrzaski
umieszczone po bokach i
pociągając go w górę.
Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół
filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.
W przypadku dłuższej nieobecności
Czyszczenie filtra dopływu wody*
Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane
przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy
odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna
od zanieczyszczeń. Ostrożność ta zapobiega zbieraniu się
nieczystości w punkcie, w którym zmywarka pobiera wodę i w
następstwie tego, uszkodzeniu zmywarki.
Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się
na wyjściu zaworu.
- Zamknąć zawór wody.
- Odkręcić końcówkę przewodu doprowadzającego wodę do
zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie umyć go pod bieżącą wodą.
- Następnie ponownie włożyć filtr i przykręcić przewód.
32
• Odłączyć urządzenie od prądu i zamknąć zawór wody.
• Pozostawić uchylone drzwi zmywarki.
• Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.
* Tylko w niektórych modelach.
Nieprawidłowe działanie i
możliwe środki zaradcze
Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi
technicznej (patrz Obsługa techniczna). Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania.
Przed wezwaniem pomocy technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.
Usterki:
Możliwe przyczyny / Rozwiązanie:
Zmywarka nie rozpoczyna pracy
lub nie odpowiada na polecenia
• Kurek dopływu wody nie jest otwarty.
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie
jednej minuty i ponownie ustawić program.
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka lub zmienić gniazdko.
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.
Drzwi się nie zamykają
• Upewnić się, że kosze są wsunięte do końca.
• Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”.
Zmywarka nie odprowadza wody.
• Program zmywania jeszcze się nie skończył.
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.
• Filtr jest zapchany resztkami jedzenia.
• Sprawdzić wysokość przewodu odprowadzającego.
Zmywarka jest głośna.
• Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze. Ustawić prawidłowo naczynia i upewnić
się, że spryskiwacze swobodnie się obracają.
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w
zmywarce. (zob. Środek myjący i obsługa zmywarki). Nie wyjmować ręcznie naczyń.
Na naczyniach i szklankach
osadza się kamień lub tworzy się
białawy nalot.
• Brak soli regenerującej.
• Ustawienie twardości wody nie jest odpowiednie: zwiększyć wartości. (zob. Sól
regeneracyjna i środek nabłyszczający).
• Korek zbiornika soli i środka nabłyszczającego nie jest dobrze zamknięty.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca.
Na naczyniach i szklankach
tworzą się zacieki lub
niebieskawe smugi.
• Dozowana ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża.
Naczynia nie są całkiem suche.
• Wybrany został program bez suszenia.
• Środek nabłyszczający skończył się. (zob. Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający).
• Regulacja środka nabłyszczającego jest niewłaściwa.
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku; obecność kropli
wody jest normalnym zjawiskiem.
Naczynia nie są czyste.
• Naczynia nie są właściwie. ułożone.
• Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać, są zablokowane przez naczynia.
• Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy).
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w
zmywarce. (zob. Środek myjący i obsługa zmywarki).
• Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.
• Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Brak soli regeneracyjnej (zob. Środek nabłyszczający i sól).
• Upewnić się, że wysokość naczyń jest kompatybilna z wysokością kosza.
• Otwory spryskiwaczy są zatkane. (zob. Konserwacja i utrzymanie).
Zmywarka nie pobiera wody
• Brak wody w sieci wodociągowej lub zamknięty zawór wody.
• Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Filtry są zatkane: należy je wyczyścić. (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Odpływ jest zatkany: należy go wyczyścić.
• Po przeprowadzeniu kontroli i czyszczenia, należy wyłączyć i włączyć zmywarkę i
uruchomić nowy cykl zmywania.
• Jeśli usterka nie znika, należy zamknąć zawór wody, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
skontaktować się z serwisem.
jest zablokowana a kontrolki migają
* Tylko w niektórych modelach.
33
PL
Instalace
CS
Při stěhování udržujte zařízení ve svislé poloze; dle
potřeby je můžete naklonit na zadní stranu.
UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ!
Připojení k rozvodu vody
Přívodní hadice vody nesmí být v žádném případě
přeřezána, protože obsahuje součásti pod napětím.
Přizpůsobení rozvodu vody pro instalaci musí být
provedeno kvalifikovaným personálem.
Připojení k elektrickému rozvodu
Přívodní hadice a vypouštěcí hadice vody musí být nasměrovány směrem doprava nebo doleva s cílem umožnit co
nejlepší instalaci.
Hadice nesmí být ohnuté nebo přitlačené myčkou.
Připojení hadice pro přívod vody
• Připojení se provádí k přípojce vody o velikosti 3/4” typu
plyn se studenou nebo teplou vodou (max. 60 °C).
• Nechte vodu odtéct, dokud nebude průzračná.
• Řádně přišroubujte přívodní hadici a otevřete ventil.
V případě, že délka přívodní hadice nebude dostatečná,
se obraťte na specializovanou prodejnu nebo na
autorizovaného technika (viz Servisní služba).
Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot
uvedených v tabulce Technických údajů; v opačném případě
by se mohlo stát, že myčka nebude fungovat správně.
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu
se ujistěte, že:
• zásuvka je uzemněnaa že vyhovuje normám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající
jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému na štítku
se jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek
(viz kapitola Popis myčky);
• napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku
se jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek;
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném
případě požádejte o výměnu zástrčky autorizovaného
technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací
šňůry ani rozvodky.
Po instalaci zařízení musí kabel elektrického napájení a
zásuvka elektrického rozvodu zůstat snadno přístupné.
Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá ani
přiškrcená.
V případě poškození musí být napájecí kabel vyměněn
výrobcem nebo jeho střediskem Servisní služby, aby se
předešlo jakémukoli riziku. (Viz Servisní služba)
Připojení hadice vypouštění vody
Firma neponese žádnou odpovědnost za následky
nerespektování uvedených pokynů.
Připojte vypouštěcí hadici do odpadového potrubí s minimálním
průměrem 2 cm. (A)
Přípojka vypouštěcí hadice se musí nacházet ve výšce od
40 do 80 cm od podlahy nebo od plochy, na které je uložena
myčka.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Před připojením vypouštěcí hadice k sifonu umývadla
odstraňte plastový uzávěr (B).
Bezpečnostní opatření proti vytopení
Aby bylo zaručeno, že nedojde k vytopení, je myčka:
- vybavena systémem, který přeruší přívod vody v případě
poruch nebo jejího úniku dovnitř myčky.
Některé modely jsou vybaveny také přídavným bezpečnostním
zařízením New Acqua Stop*, které zaručuje ochranu proti
vytopení i v případě poškození přívodní hadice.
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
1. Umístěte myčku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte
nerovnosti odšroubováním nebo zašroubováním předních
nožiček až do dosažení vodorovné polohy zařízení. Dokonalé
vyrovnání do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení
a zamezí vzniku vibrací a hluku.
2. Po vestavění myčky přilepte pod dřevěnou polici průsvitný
samolepicí pás*, který bude polici chránit před případným
kondenzátem.
3. Umístěte myčku tak, aby se bočními stěnami nebo zadní
stěnou dotýkala přilehlého nábytku nebo stěny. Tento model
myčky lze rovněž vestavět pod dlouhou pracovní plochu*(viz
Montážní pokyny).
4*. Seřízení výšky zadní nožičky se provádí prostřednictvím
hexagonálního pouzdra červené barvy, nacházejícího se ve
spodní, čelní, centrální části myčky, klíčem na hexagonální
šrouby o velikosti 8 mm; otáčením ve směru hodinových
ručiček dosáhneme zvětšení výšky a otáčením proti směru
hodinových ručiček jejího snížení. (viz list s montážními
pokyny pro vestavění, přiložený k dokumentaci)
* Pouze u některých modelů.
34
Upozornění pro první mytí
Po instalaci odstraňte tampony umístěné na koších a
přidržovací gumy na horním koši (jsou-li součástí).
Nastavení dekalcifikátoru vody
Před zahájením prvního mytí nastavte úroveň tvrdosti
vody z vodovodní sítě. (viz kapitola Leštidlo a regenerační
sůl)
Při prvním naplnění nádržky dekalcifikátoru je třeba použít
vodu a následně je třeba přidat přibližně 1 kg soli; je zcela
běžné, že vyteče určité množství vody.
Bezprostředně poté zahajte jeden mycí cyklus.
Používejte pouze specifickou sůl pro myčky nádobí.
Zařízení je vybaveno akustickými signály/tóny (v závislosti
na modelu myčky), které avizují realizovaný ovládací
příkaz: zapnutí, konec cyklu apod.
Symboly/kontrolky/LED přítomné na ovládacím panelu/
displeji se mohou měnit z hlediska barvy a mohou buď
blikat, nebo svítit stálým světlem (v závislosti na modelu
myčky).
Na displeji* jsou zobrazovány užitečné informace, které
se týkají druhu nastaveného cyklu, fáze mytí/sušení,
zbývající doby, teploty apod.
Po doplnění soli zhasne kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL**.
Nenaplnění zásobníku soli může způsobit poškození
dekalcifikátoru vody a topného článku.
Technické údaje
Rozmìry
Šíøka 60 cm
Výška 85 cm
Hloubka 60 cm
Tlak vody v pøívodním
potrubí
Napájecí napìtí
13 standardních souprav
nádobí
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Viz štítek s jmenovitými údaji
Celkový pøíkon
Viz štítek s jmenovitými údaji
Pojistka
Viz štítek s jmenovitými údaji
Kapacita
Toto zaøízení je ve shodì
s následujícími smìrnicemi
Evropské unie:
-2006/95/EC (Nízké napìtí)
- 2004/108/EC (Elektromagne
tická kompatibilita)
- 2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
- 97/17/EC (Energetické
štítkování myèek nádobí)
-2012/19/EC (WEEE)
* Pouze u některých modelů.
35
CS
Popis zařízení
CS
Celkový pohled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ovládací panel
Horní koš
Horní ostřikovací rameno
Sklopné držáky
Mechanismus nastavení výšky koše
Spodní koš
Spodní ostřikovací rameno
Mycí filtr
Nádržka na sůl
Vanička na mycí prostředek a nádržka na
leštidlo
Štítek s jmenovitými údaji
Ovládací panel***
Tlačítko Volba Programu
Tlačítko a Kontrolky
Start/Pauza
Displej
Tlačítko Zapnout-Vypnout/Vynulovat
Tlačítko Poloviční Náplň
Tlačítko Odložený Start
Tlačítko Multifunkční
Tablety (Tabs)
Displej
Kontrolka Mytí
Kontrolka Leštidlo
Číslo
programu
Kontrolka Sušení
Indikátor zbývající doby
Kontrolka Sůl
Kontrolka Poloviční náplň
*** Pouze u modelů určených pro úplné vestavění. *
Kontrolka Odložený Start
Kontrolka Multifunkční Tablety
(Tabs)
Pouze u některých modelů.
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.
36
Regenerační sůl
a Leštidlo
Používejte pouze specifické mycí prostředky pro myčky
nádobí. Nepoužívejte kuchyňskou ani průmyslovou sůl.
Dodržujte pokyny uvedené na obalu.
Pokud používáte multifunkční produkt, stejně se
doporučuje přidat sůl, zejména v případě, že je voda tvrdá
nebo velmi tvrdá. (dodržujte pokyny uvedené na obalu).
Když se nepřidá sůl ani leštidlo, je zcela zřejmé, že
kontrolky CHYBĚJÍCÍ SŮL * a CHYBĚJÍCÍ LEŠTIDLO *
zůstanou i nadále rozsvícené.
Dávkování regenerační soli
Použití soli zabrání vytvoření VODNÍHO KAMENE na nádobí a
na funkčních komponentech myčky.
* Je důležité, aby nádobka na sůl nebyla nikdy prázdná.
* Je důležité provést nastavení tvrdosti vody.
Zásobník soli se nachází ve spodní části myčky nádobí (viz Popis)
a je třeba jej naplnit:
• když na ovládacím panelu bliká kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL*;
• když zelený plovák*, který je součástí uzávěru nádobky na sůl,
již není vidět.
• viz autonomie uvedená v tabulce tvrdosti vody.
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte
uzávěr nádržky jeho otáčením proti směru
hodinových ručiček.
2. Pouze při prvním použití: naplňte nádržku
vodou až po okraj.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte
nádobku na sůl až po okraj (přibližně 1 kg);
vytečení malého množství vody je zcela běžným jevem.
4. Odložte trychtýř, odstraňte zbytky soli z hrdla; před
zašroubováním uzávěru jej opláchněte pod tekoucí vodou.
Doporučuje se provést tento úkon při každém doplňování soli.
Dobře dotáhněte uzávěr, aby se do nádobky na sůl během mytí
nedostal mycí prostředek (mohlo by tak dojít k trvalému poškození
dekalcifikátoru).
Když je třeba doplnit sůl, doporučuje se udělat to před
zahájením mytí.
Pro dosažení dokonalé činnosti změkčujícího dekalcifikátoru je
nezbytné provést nastavení v závislosti na tvrdosti vody dostupné
v obydlí. Potřebný údaj lze zjistit u organizace zabývající se
dodávkou pitné vody. Nastavená hodnota odpovídá průměrné
tvrdosti vody.
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
• Vypnete mycku tlacítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
po dobu 5 sekund,
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
• Dostanete se do menu nastavení a rozsvítí se kontrolka soli.
• Stiskněte tlačítko P za účelem volby požadované úrovně tvrdosti
(viz tabulka tvrdosti).
• Vypněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
• Nastavení bylo dokončeno!
úroveň
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Průměrná autonomie
nádobka na sůl při 1
mycím cyklu denně
měsíce
7 měsíce
5 měsíce
3 měsíce
2 měsíce
2/3 týdny
CS
Od 0 °f do 10 °f se doporučuje nepoužívat sůl.
* Při nastavení 5 může dojít k prodloužení doby.
(°dH = tvrdost vody v německých stupních - °fH = tvrdost vody
ve francouzských stupních - mmol/l = milimol/litr)
Dávkování leštidla
Leštidlo usnadňuje SUŠENÍ nádobí. Nádržka na leštidlo se plní:
• když na ovládacím panelu/displeji bliká kontrolka/symbol
NEDOSTATEK LEŠTIDLA*
• když se optický indikátor*, který se nachází na dvířkách
nádobky „D“, změní z tmavého na průsvitný.
MA X
1. Otevřete nádobku „D“ stisknutím a nadzvednutím jazýčku
na víku;
2. Opatrně naplňte nádržku na leštidlo až po označení
maximálního otevření a zabraňte přitom jeho úniku. Dojde-li
k tomu, očistěte jej suchým hadrem.
3. Zavřete víko až po cvaknutí.
NIKDY neaplikujte leštidlo přímo dovnitř mycího prostoru.
Nastavte dávku leštidla
V případě, že nejste spokojeni s výsledkem sušení, je možné
provést nastavení množství leštidla.
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
• Vypněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
Nastavení podle tvrdosti vody
• Držte stisknuté tlačítko START/PAUZA
dokud neuslyšíte pípnutí.
Tabulka tvrdosti vody
• Po 3 stisknutích tlačítka START/PAUZA
uslyšíte pípnutí.
• Zapněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
• Dostanete se do menu nastavení a rozsvítí se kontrolka leštidla.
• Stiskněte tlačítko P za účelem volby požadované úrovně
množství leštidla, které má být dávkováno.
• Vypněte myčku tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT
• Nastavení bylo dokončeno!
Úroveň leštidla může být nastavena na NULU; v takovém
případě dávkování leštidla nebude prováděno a v případě použití
veškerého leštidla nedojde ani k rozsvícení kontrolky chybějícího
leštidla.
Je možné nastavit až do max. 4 základních úrovní v závislosti na
modelu myčky. Nastavená hodnota odpovídá průměrné úrovni.
• Pokud je na nádobí modravý povlak, nastavte nízké hodnoty
(1-2).
• Pokud jsou na nádobí kapky vody nebo skvrny vodního
kamene, nastavte vysoké hodnoty (3-4).
* Pouze u některých modelů.
37
Plnění košů
CS
Doporučení:
Před plněním košů odstraňte z nádobí zbytky jídla a vylijte
ze sklenic a pohárů tekutiny, které v nich zůstaly. Není třeba
provádět předběžné oplachování pod tekoucí vodou.
Umístěte nádobí tak, aby zůstalo bez pohybu a nepřevrátilo se,
aby nádoby zůstaly obráceny otvorem dolů a aby se vypouklé a
vyduté části nacházely v šikmé poloze, což umožní vodě dostat
se ke všem povrchům i odtékat.
Dávejte pozor, aby víka, rukojeti, pánve a tácy nebránily otáčení
ostřikovacích ramen. Malé předměty umístěte do košíku na
příbory.
Plastový příbor a pánve z antiadhezivního materiálu mají tendenci
více zachytávat kapky vody, a proto jejich schopnost sušení bude
menší než u keramického nebo ocelového nádobí.
Lehké předměty (jako např. plastové nádoby) musí být dle
možností umístěny do horního koše a tak, aby se nemohly
pohybovat.
Po naplnění zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou
volně otáčet.
Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*,
které lze použít ve svislé poloze k uložení talířů nebo ve
vodorovné poloze (spuštěné dolů) k uložení hrnců a salátových
mís.
Košík na příbory
Košík na příbory je vybaven horními mřížkami pro lepší
uspořádání příborů. Musí být umístěn výhradně v horní přední
části spodního koše.
Spodní koš
Do spodního košíku lze ukládat hrnce, víka, talíře, salátové mísy,
příbory apod. Talíře a velká víka je třeba dle možnosti umístit po
krajích koše.
Nože a nástroje s ostrými hroty musí být uloženy do košíku
na příbory hroty obrácenými směrem dolů nebo musí být uloženy
do vodorovné polohy na sklopné držáky horního koše.
Horní koš
Naložte do něj choulostivé a lehké nádobí: sklenice, šálky, talířky,
nízké salátové mísy.
Doporučuje se umístit značně znečištěné nádobí do spodního
koše, protože v této části myčky jsou proudy vody nejsilnější a
umožňují dosáhnout nejlepších výsledků mytí.
Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*,
které lze použít ve svislé poloze k uložení čajových nebo
dezertových talířků nebo spuštěné dolů k uložení misek a nádob
na potraviny.
*Přít. pouze na některých modelech, v různém počtu a v různých
polohách.
38
Sklopné držáky s proměnlivou polohou
Boční sklopné držáky lze umístit do tří odlišných výšek kvůli
optimalizaci umístění nádobí v prostoru koše.
Poháry lze umístit stabilně na sklopné
držáky zasunutím stopky poháru do
příslušných podélných otvorů.
Pro optimalizaci sušení umístěte
sklopné držáky s vyšším sklonem. Pro
změnu sklonu nadzvedněte sklopný
držák, mírně jej posuňte a umístěte
požadovaným způsobem.
Horní koš je výškově nastavitelný dle potřeby: do horní polohy
kvůli umístění neskladného nádobí; do spodní polohy kvůli využití
prostorů sklopných nebo naklonitelných držáků a vytvoření
většího prostoru směrem nahoru.
Nastavení výšky horního koše
Horní koš může být nastaven do spodní nebo do horní polohy
s cílem usnadnit ukládání nádobí.
Je lépe nastavit výšku horního koše při PRÁZDNÉM KOŠI.
NIKDY nezvedejte nebo nespouštějte koš pouze z jedné
strany.
Tác na příbor*
Některé modely myček jsou vybaveny posuvným tácem, který
lze použít pro uložení servírovacího příboru nebo šálků malých
rozměrů. Za účelem dosažení co nejlepších vlastností mytí
nepokládejte na uvedený tác neskladné nádobí.
Tác na příbor je vyjímatelný. (viz obrázek)
Když je koš vybaven systémem Lift-Up* (viz obrázek), zvedněte
koš po jeho uchopení na bocích a pohněte jím směrem nahoru.
Pro návrat do spodní polohy stiskněte páky (A) na bocích koše
a doprovoďte jej při sestupu směrem dolů.
Nevhodné nádobí
• Dřevěný příbor a nádobí.
• Choulostivé dekorované sklenice, umělecké řemeslné nádobí
a antikvární prvky. Jejich dekorace nejsou odolné.
• Části syntetického materiálu, které nejsou odolné vůči teplotě.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí znečištěné od popela, vosku, maziva nebo inkoustu.
Dekorace na skle, hliníkové a stříbrné kusy mohou mít během
mytí tendenci změnit barvu a vyblednout. Také některé druhy
skla (např. křišťálové předměty) se mohou po mnoha mytích
stát matnými.
Poškození skla a nádobí
Příčiny:
• Druh skla a postup výroby skla.
• Chemické složení mycího prostředku.
• Teplota vody oplachovacího programu.
Rada:
• Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem
zaručeny jako vhodné pro mytí v myčce nádobí.
• Používejte jemný mycí prostředek, vhodný pro tento druh
nádobí.
• Po ukončení programu vyjměte sklenice a příbory co nejdříve.
* Pouze u některých modelů.
39
CS
Mycí prostředek a
použití myčky
CS
Uvedení myčky do činnosti
Dávkování mycího prostředku
1. Otevřete kohoutek přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT.
3. Otevřete dvířka a nadávkujte mycí prostředek (viz níže).
4. Naplňte koše (viz Plnění košů) a zavřete dvířka.
5. Zvolte program podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění
(viz tabulka programů) stisknutím tlačítka P.
6. Zvolte volitelné funkce mytí*(viz Speciální Programy a Volitelné
Dávkování lze přizpůsobit stupni znečištění.
V případě běžného znečištění se obvykle používá přibližně
35 g práškového mycího prostředku nebo 35 ml tekutého
mycího prostředku. V případě použití tablet stačí jedna.
funkce).
7. Spusťte program tlačítkem Start/Pauza: Rozsvítí se kontrolka
mytí a na displeji se zobrazí číslo programu a doba zbývající do
konce cyklu.
8. Po skončení programu se na displeji zobrazí END. Vypněte
zařízení stisknutím tlačítka ZAPNOUT-VYPNOUT, zavřete
kohoutek přívodu vody a odpojte zástrčku ze zásuvky elektrické
sítě.
9. Před vyjmutím nádobí vyčkejte několik minut, abyste se vyhnuli
popálení. Vyložte koše počínaje spodním košem.
Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování
mycího prostředku, přičemž platí, že při překročení
doporučeného množství nedojde ke zvýšení účinnosti mytí,
ale pouze k vyššímu znečištění životního prostředí.
Když je nádobí málo znečištěné nebo když se předem
oplachovalo pod vodou, snižte výrazně množství mycího
prášku.
Pro dosažení dobrých výsledků mytí dodržujte pokyny
uvedené na obalu mycího prostředku.
V případě dalších otázek vám doporučujeme obrátit se na
výrobce mycích prostředků.
Pro otevření nádobky na mycí prostředek aktivujte otevírací
mechanismus „A“.
- Pro snížení spotřeby elektrické energie se zařízení
v některých podmínkách dlouhodobějšího NEPOUŽÍVANÍ
automaticky vypne.
AUT. PROGRAMY*:Některé modely myčky jsou vybaveny
speciálním snímačem, který dokáže posoudit stupeň znečištění
a nastavit tak co nejúčinnější a co nejúspornější mytí. Doba trvání
Aut. programů se může měnit v závislosti na zásahu snímače.
Změna probíhajícího programu
V případě volby chybného programu je možné provést jeho změnu
za předpokladu, že byl program právě zahájen: Při zahájeném
mytí je pro změnu mycího cyklu potřebné vypnout zařízení delším
stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT/Vynulovat, znovu jej
zapnout stejným tlačítkem a znovu zvolit program a požadované
volitelné funkce.
Přidání nádobí
Stiskněte tlačítko Start/Pauza a otevřete dvířka; dávejte přitom
pozor na vycházející páru. Poté vložte nádobí. Stiskněte tlačítko
Start/Pauza: cyklus bude obnoven po dlouhém pípnutí.
Je-li nastaven odložený start, po skončení odečítání nedojde
k zahájení mycího cyklu, ale zařízení zůstane ve stavu Pauzy.
Stisknutím tlačítka Start/Pauza za účelem přerušení činnosti
zařízení dojde k přerušení programu.
V této fázi není možné provádět změnu programu.
Náhodné přerušení
Když se během mytí otevřou dvířka nebo když dojde k přerušení
dodávky elektrické energie, program bude přerušen. Po zavření
dvířek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude
program pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.
Naplňte mycím prostředkem pouze suchou vaničku „B“.
Množství mycího prostředku určené pro předběžné mytí musí
být aplikováno přímo do mycího prostoru.
1. Dávkování mycího prostředku provádějte podle Tabulky programů,
aby bylo zajištěno použití jeho správného množství. Ve vaničce B
je vyznačena úroveň odpovídající maximálnímu množství tekutého
nebo práškového mycího prostředku, které lze použít pro každý
cyklus.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okrajů nádobky a zavřete
kryt až po zacvaknutí.
3. Zavřete víko nádobky na mycí prostředek jeho zatlačením nahoru,
až po správné zasunutí do zavíracího mechanismu.
Nádobka na mycí prostředek se otevře automaticky ve vhodném
okamžiku v závislosti na zvoleném programu.
Při použití kombinovaných mycích prostředků se doporučuje použít
volitelnou funkci TABS, která přizpůsobí mycí program tak, aby bylo
vždy dosaženo nejlepšího výsledku mytí a co nejlepšího možného
sušení.
Používejte výhradně mycí prostředky pro myčky nádobí.
NEPOUŽÍVEJTE mycí prostředky pro mytí v rukou.
Nadměrné použití mycích prostředků může způsobit
přítomnost pěny na konci cyklu.
Nejúčinnějšího mytí a sušení je možné dosáhnout
kombinovaným použitím mycího prostředku, tekutého
leštidla a regenerační soli.
* Pouze u některých modelů.
40
Doporučuje se používat mycí prostředky bez fosfátů
a bez chloru, které jsou vhodnější z hlediska ochrany
životního prostředí.
Programy
Údaje programů jsou naměřeny v laboratorních podmínkách v souladu s evropskou normou EN 50242.
V závislosti na různých podmínkách použití může docházet ke změnám doby trvání a dat programů.
CS
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.
Sušení
Volitelné funkce
Doba trvání
programu
Spotřeba vody
(l/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
1. Eko mytí
Ano
Odložený start - Poloviční náplň Tabs
02:18’
11
1,04
2. Intenzivní
Ano
Odložený start - Poloviční náplň Tabs
02:30’
16,5
1,65
3. Běžné mytí
Ano
Odložený start - Poloviční náplň Tabs
02:00’
16,0
1,3
4. Sixty
Ne
Odložený start - Poloviční náplň Tabs
01:00’
11,5
1,1
5. Jemné mytí
Ano
Odložený start - Poloviční náplň Tabs
01:30’
12,0
1,1
6. Ekspress 30’
Ne
Odložený start - Tabs
00:30’
8,5
0,45
7. Namáčení
Ne
Odložený start - Poloviční náplň
00:10’
4
0,01
Ano
Odložený start
01:20’
11,5
1,3
Program
8. Hygienizační
funkce
Pokyny pro volbu programů a dávkování mycího prostředku
1. Mycí cyklus EKO je standardní program, na který se vztahují údaje uvedené na energetickém štítku; tento cyklus je vhodný pro mytí
běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska energetické úspory a úspory vody pro tento druh nádobí.
27 g/ml + 6 g/ml** – 1 tableta (**Množství mycího prostředku pro předmytí)
2. Silně znečištěné nádobí a hrnce (nevhodný pro choulostivé nádobí) 30 g/ml – 1 tableta
3. Běžně znečištěné nádobí a hrnce 27 g/ml + 6 g/ml** – 1 tableta
4. Každodenní nečistota v omezeném množství (Ideální pro 4 soupravy) 25 g/ml – 1 tableta
5. Cyklus pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty 30 g/ml – 1 tableta
6. Rychlý cyklus, který se používá pro mírně znečištěné nádobí (ideální pro 2 soupravy) 25 g/ml – 1 tableta
7. Předběžné mytí, kdy se očekává doplnění náplně po dalším jídle. Bez mycího prostředku
8. Hygienizační cyklus při vysokých teplotách Ideální pro mytí nádobí a kojenecké láhve 30 g/ml – 1 tableta
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v režimu left-on: 5,0 W - spotřeba v režimu vypnutí: 0,5 W
41
Speciální programy
a Volitelné funkce
CS
Poznámky:
Nejlepších výsledků s programy „Rychlé mytí“ a „Express 30’“
je možné dosáhnout, když bude dle možností dodržen počet
uvedených souprav.
Pro menší spotřebu používejte myčku na nádobí s plnou náplní.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o
zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na
adresu: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Volitelné funkce mytí*
VOLITELNÉ FUNKCE mohou být nastaveny, měněny nebo
vynulovány teprve po provedení volby mycího programu
a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Mohou být zvoleny pouze volitelné funkce kompatibilní se
zvoleným programem. Když některá volitelná funkce není
kompatibilní se zvoleným programem, (viz tabulka programů)
příslušný symbol třikrát rychle zabliká.
Když bude zvolena volitelná funkce, která není kompatibilní
s některou z předem nastavených volitelných funkcí, tato
kontrolka zabliká třikrát a zhasne, zatímco zůstane rozsvícena
poslední nastavená volba.
Za účelem zrušení chybně nastavené volitelné funkce
stiskněte znovu příslušné tlačítko.
Poloviční náplň
Při mytí malého množství nádobí je možné provést
mytí poloviční náplně a ušetřit tak vodu, energii a
mycí prostředek.
Zvolte program a stiskněte tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ; dojde
k rozsvícení příslušné kontrolky.
Další stisknutí tlačítka POLOVIČNÍ NÁPLŇ způsobí zrušení dané
volitelné funkce.
Je možné použít pouze poloviční dávku mycího
prostředku.
Multifunkční tablety (Tabs)
Tato volitelná funkce optimalizuje výsledek mytí
a sušení.
Při použití multifunkčních tablet stiskněte tlačítko
MULTIFUNKČNÍ TABLETY. Dojde k rozsvícení příslušného
symbolu; dalším stisknutím dojde ke zrušení provedené volby.
Použití volitelné funkce „Multifunkční tablety“ bude
mít za následek prodloužení trvání programu.
Použití tablet se doporučuje pouze v případech, kdy
je k dispozici příslušná volitelná funkce, a nedoporučuje
se s programy, které nepočítají s použitím multifunkčních
tablet.
Odložený start
Zahájení programu může být odloženo o 1 a 24
hodin:
1. Zvolte požadovaný mycí program a případné další volitelné
funkce. Poté stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START; dojde k
rozsvícení kontrolky. Prostřednictvím stejného tlačítka zvolte,
kdy má být zahájen mycí cyklus (h01, h02 apod.)
2. Potvrďte volbu tlačítkem START/PAUZA; dojde k zahájení
odečítání.
3. Po uplynutí uvedené doby zhasne kontrolka ODLOŽENÝ
START a spustí se program.
Zrušení volby ODLOŽENÉHO STARTU se provádí
několikanásobným stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START,
dokud se nezobrazí OFF.
Není možné nastavit Odložený start během již probíhajícího
cyklu.
* Pouze u některých modelů.
42
Údržba a péče
Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického
napájení
• Po každém mytí uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste se
vyhnuli nebezpečí úniků.
• Při čištění zařízení a během operací údržby odpojte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky elektrického rozvodu.
Čištění myčky nádobí
• Vnější povrch a ovládací panel se může čistit neabrazivním
hadrem navlhčeným ve vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani
abrazivní prostředky.
• Stěny vnitřního mycího prostoru se dají vyčistit od případných
skvrn hadrem navlhčeným ve vodě s malým množstvím octa.
Zabránění vzniku nepříjemných zápachů
• Dvířka nechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo
hromadění vlhkosti.
Čištění filtrů
Filtrační jednotka je tvořena dvěma filtry, které čistí vodu
použitou k mytí od zbytků jídla a opětovně ji uvádějí do oběhu:
K zabezpečení trvale dobrých výsledků mytí je třeba filtry čistit.
Pravidelně čistěte filtry.
Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů nebo s odpojeným
filtrem.
• Po několika mytích zkontrolujte filtrační jednotku a dle potřeby
ji důkladně umyjte pod tekoucí vodou. Pomozte si přitom
nekovovým kartáčkem a postupujte dle níže uvedených pokynů:
1. Otáčejte válcovým filtrem C proti směru hodinových ručiček a
vytáhněte jej (obr. 1).
2. Vytáhněte nádobku filtru B mírným zatlačením na boční jazýčky
(obr. 2);
3. Vyvlečte nerezový talíř filtru A (obr. 3).
4. Zkontrolujte výstupní otvor a odstraňte případné zbytky jídla.
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranný kryt mycího čerpadla
(součást černé barvy) (obr. 4).
• Pravidelně čistěte obvodová těsnění dvířek a nádobek na mycí
prostředek s použitím mokré houby. Zabrání se tak hromadění
zbytků jídla, které jsou hlavními původci nepříjemného
zápachu.
Čištění ostřikovacích ramen
Může se stát, že se na ostřikovacích ramenech zachytí zbytky
jídla a ucpou otvory, kterými vytéká voda: Čas od času je třeba
je zkontrolovat a vyčistit nekovovým kartáčkem.
Obě ostřikovací ramena jsou demontovatelná.
Demontáž horního ostřikovacího
ramena vyžaduje odšroubování
plastové kruhové matice proti
směru hodinových ručiček. Horní
ostřikovací rameno je třeba
namontovat tak, aby bylo obráceno
otvory směrem nahoru.
Demontáž spodního ostřikovacího
ramena se provádí stisknutím
jazýčků, nacházejících se po
stranách, směrem nahoru.
Po vyčištění filtrů proveďte zpětnou montáž filtrační jednotky a
její správné umístění do jejího uložení; představuje nezbytný
předpoklad správné činnosti myčky.
Opatření v případě dlouhodobé nečinnosti
• Odpojte napájecí kabel zařízení ze zásuvky elektrického
rozvodu a zavřete kohoutek přívodu vody.
Čištění filtru přívodu vody*
Jestliže jsou hadice přívodu vody nové nebo pokud zůstaly delší
dobu v nečinnosti, před připojením je třeba nechat odtéci vodu,
dokud nebude průzračná a zbavená nečistot. Bez uvedeného
opatření může dojít k ucpání přívodu vody a poškození myčky.
Pravidelně čistěte vstupní filtr rozvodu vody, umístěný na
výstupu z vodovodního kohoutu.
- Zavřete kohout přívodu vody.
- Odšroubujte koncovou část přívodní hadice vody, sejměte filtr
a opatrně jej vyčistěte pod proudem tekoucí vody.
- Vložte filtr zpět na původní místo a zašroubujte hadici.
• Nechte pootevřená dvířka.
• Po vašem návratu proveďte jeden mycí cyklus naprázdno.
* Pouze u některých modelů.
43
CS
Poruchy a způsob jejich
odstranění
CS
Může se stát, že zařízení nebude fungovat. Dříve, než se obrátíte na Servisní službu, zkontrolujte prostřednictvím
následujícího seznamu, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém.
Poruchy:
Možné příčiny / Řešení:
Nedochází k uvedení myčky
do chodu nebo myčka
nereaguje na ovládací povely
• Je zavřen kohoutek s vodou.
• Vypněte zařízení tlačítkem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, opět jej zapněte po uplynutí jedné minuty a
znovu nastavte program.
• Zástrčka není řádně zastrčena v zásuvce elektrického rozvodu nebo je třeba použít jinou
zásuvku.
• Dvířka myčky nejsou řádně zavřená.
Není možné zavřít dvířka
• Zkontrolujte, zda jsou koše zasunuté až na doraz.
• Došlo k zamknutí zámku; energicky zavřete dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Myčka nevypouští vodu.
• Mycí program ještě neskončil.
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz Instalace).
• Odpadové potrubí umyvadla je ucpáno.
• Filtr je ucpán zbytky jídla.
• Zkontrolujte výšku vypouštěcí hadice.
Myčka je hlučná.
• Nádobí naráží vzájemně do sebe nebo do ostřikovacích ramen. Umístěte nádobí správně a
zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena otáčejí volně.
• Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný pro
mytí v myčkách. (viz Mycí prostředek a Použití myčky). Nepředmývejte nádobí ručně.
Na nádobí a na sklenicích
jsou viditelné nánosy vodního
kamene nebo bílý povlak.
• Chybí regenerační sůl.
• Nastavení tvrdosti vody není vhodné; zvyšte hodnoty. (viz Regenerační sůl a Leštidlo),
• Uzávěr nádobky na sůl a na leštidlo není dobře uzavřen.
• Leštidlo bylo spotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné.
Na nádobí a na sklenicích jsou • Dávkování leštidla je nadbytečné.
patrné bílé zbytky nebo modrý
povlak.
Nádobí je málo suché.
• Byl zvolen program bez sušení.
• Leštidlo bylo spotřebováno. (viz Regenerační sůl a Leštidlo),
• Regulace leštidla neodpovídá potřebě.
• Nádobí je z antiadhezivního materiálu nebo z plastu; výskyt kapek vody je zcela běžným
jevem.
Nádobí není dostatečně čisté.
• Nádobí není rozmístěno správně.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet, protože jsou zablokována nádobím.
• Mycí program je příliš mírný (viz Programy).
• Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný pro
mytí v myčkách. (viz Mycí prostředek a Použití myčky).
• Uzávěr leštidla nebyl správně uzavřen.
• Filtr je znečištěný nebo ucpaný (viz Údržba a péče).
• Chybí regenerační sůl (viz Regenerační sůl a Leštidlo).
• Ujistěte se, že je výška talířů kompatibilní s nastavením koše.
• Otvory ostřikovacích ramen jsou ucpané. (viz Údržba a péče).
Myčka nenapouští vodu
• Chybí voda v rozvodu vody nebo je zavřený ventil.
• Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace).
• Jsou ucpané filtry; je třeba je očistit. (viz Údržba a péče).
• Jsou ucpaná odpadová potrubí; je třeba je vyčistit.
• Po provedení kontroly a vyčištění vypněte a znovu zapněte myčku a zahajte nový mycí
cyklus.
• Když problém přetrvává, zavřete přívod vody, odpojte zástrčku a obraťte se na servisní
středisko.
je zablokovaná s rozsvícenými
kontrolkami
* Pouze u některých modelů.
44
Встановлення
Під час переїзду прилад має знаходитися у
вертикальному положенні, за необхідностi нахиляйте його
назад.
УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА!
UA
Водопровідні під'єднання
Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiльки у нiй
мiстяться частини пiд напругою.
Н а л а ш т у в а н н я в од о п р о в і д н и х с и с т е м м а є
здiйснюватися тiльки фахiвцями.
Підключення до електричної мережі
Труба подачi та шланг зливу води мають дивитись праворуч або ліворуч, щоб забезпечити оптимальне встановлення машини.
Труби не повинні бути зігнутими або здавленими посудомийною машиною.
Пiд'єднання труби подачi води
• До водорозбірного з'єднання з газовою різьбою 3/4”
холодної або гарячої води (макс. 60°C).
• Дати стекти воді, доки вона не стане прозорою.
• Добре закрутити трубу для заправлення і відкрити кран.
Якщо довжини труби подачi води не вистачає,
зверніться у спеціалізовану крамницю або до
уповноваженого фахівця (див. Допомога).
Тиск води має перебувати у межi значень, наведених
у таблицi технiчних даних, в іншому разі посудомийна
машина може працювати некоректно.
Зверніть увагу, щоб труба не утворювала згинів та
утисків.
Пiд'єднання шлангу для зливу води
Пiд’єднайте зливний шланг до к аналізаційного
трубопроводу дiаметром не менше за 2 см. (A)
Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40 до
80 від підлоги або опірної поверхні посудомийної машини.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону мийки,
видаліть пластикову пробку (B).
Захист вiд затоплення
Щоб унеможливити затоплення, посудомийну машину:
- оснащено системою, яка перериває подачу води в разi
порушень в роботi або витоків всереденi машини.
Деякi моделi оснащенi також додатковим пристроєм
безпеки New Acqua Stop*, який запобiгає затопленню
також у випадку розриву труби подачi.
Перш нiж вставити вилку в електричну розетку,
переконайтеся, що:
• розетк а має за землення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження
у межах потужності приладу, зазначене у табличці з
характеристиками;
(див. розділ Опис посудомийної машини);
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних у табличці з характеристиками на подвійних
дверцятах;
• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу. В
iншому випадку звернiться до уповноваженого фахiвця
iз проханням замiнити вилку (див. Допомога) ; не
використовуйте подовжувачі й трійники.
З встановленої машини має забезпечуватись легкий
доступ до шнуру живлення й електричної розетки.
Шнур живлення не повинен мати згинів або утисків.
Задля вашої безпеки: пошкоджений шнур живлення
має замiнятися тiльки виробником або його власною
службою технiчної допомоги. (Див.Допомога)
Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.
Розміщення і вирівнювання
1. Встановіть посудомийну машину на рiвній та твердій
підлозі. Якщо пiдлога не є iдеально горизонтальною,
компенсуйте нерiвностi за допомогою переднiх ніжок –
розкручуючи чи закручуючи їх. Належне вирiвнювання
надає стабільність машині та запобігає вібрації і шуму.
2. Перед вбудуванням посудомийної машини прикріпіть
прозору клейку стрічку* під дерев'яною поличкою з метою
захисту від конденсату.
3. Розташуйте посудомийну машину так, щоб бічні стінки
або спинка прилягали до найближчих меблiв або до
стіни. Прилад також можна вбудувати під суцільну робочу
поверхню* (див. аркуш з інструкціями з монтажу).
4*. Для налаштування висоти задньої нiжки обертайте
червону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi
внизу на переднiй частинi машини. Скористуйтеся
шестигранним гайковим ключем на 8 мм, обертаючи за
годинниковою стрiлкою для збiльшення висоти та проти
годинникової стрiлки для її зменшення. (див.iнструкцiю з
вбудування у додатку до документацiї)
* Наявне лише в деяких моделях.
45
UA
Застереження перед першим використанням
Після монтажу вийміть прокладки, розташовані на
коробах, а також еластичні гумки для утримання,
розташовані на верхньому коробі (де вони наявні).
Налаштування з пом'якшення води
Пер ніж розпочати перше миття, необхідно налаштувати рівень жорсткості води у водопровідній мережі.
(див.розділ Ополіскувач і регенераційна сіль)
Перше завантаження бачку з пом'якшувачем має відбуватися водою, потім слід засипати приблизно 1 кг солі;
деякий витік води є нормальним.
Відразу ж після цього запустити цикл миття.
Використовуйте лише спецiальну сіль для посудомийної машини. Пiсля додавання солi iндикатор ВIДСУТНЯ
Посудомийна машина оснащена звуковими/світловими
сигналами (залежно від моделі), які сповіщають про те,
що команда задіяна: увімкнення, кінець циклу, тощо..
Символи/індикатори/світлодіоди,наявні на панелі
управління/дисплеї,можуть змінювати колір, блимати
або горіти постійним світлом. (залежно від модулі
посудомийної машини).
На дисплеї*виводиться корисна інформація відносно до
типу завданого циклу, фази миття/сушіння, остаточного
часу, температури, тощо...
СІЛЬ* згасне.
Вiдсутнiсть солi в контейнері може викликати
ушкодження пристрою пом’якшення води та нагрiвального
елементу.
Технічні дані
Розмiри
Мiсткiсть
Ширина, см 60
Висота, см 85
Глибина, см 60
13 стандартних комплектів
посуду
Тиск у системі
водопостачання
0,05 ÷ 1мПа (0,5 - 10 бар)
7,25 – 145 psi
Напруга живлення
Див. на табличці з даними
Загальна споживана
потужність
Див. на табличці з даними
Запобіжник
Див. на табличці з даними
Цей прилад вiдповідає таким
Директивам ЄС:
- 2006/95/ЕС (Про Низьку
напругу)
-2004/108/EC (Про
електромагнітну сумісність)
- -2009/125/EC (Ком. Рег.
1016/2010) (Екодізайн)
-97/17/EC (Маркування)
- -2012/19/EU (RAEE
- Утилізація відходів
електричної й електронної
апаратури)
* Наявне лише в деяких моделях.
46
Опис приладу
Загальний вигляд
UA
1.
Верхній короб
2.
Верхнiй розпилювач
3.
Вiдкиднi елементи
4.
Регулятор висоти коробу
5.
Нижній короб
6.
Нижнiй розпилювач
7.
Фiльтр мийної води
8.
Контейнер для солi
9.
Ванночки для миючого засобу i ємність для
ополіскувача
10.
Табличка з технiчними даними
11.
Панель управління***
Панель управління
Кнопка вибору програми
Дисплей
Кнопка On-Off/Reset (Увімкн-Вимкн/Скидання)
Кнопка половинного завантаження/Extra Light
Кнопка з iндикаторами
Пуску/Паузи
Кнопка відстроченого
пуску
Кнопка
багатофункціональних
таблеток - Tabs
Дисплей
Індикатор миття
Індикатор відсутності ополіскувача
Індикатор сушіння
Номер
програми
Індикатори відсутності солі
Індикатор половинного завантаження
Індикатор часу, який залишився
Індикатор відстроченого пуску
Індикатор багатофункціональних
таблеток - Tabs
*** Тільки в моделях з повним вбудуванням * Наявне лише в деяких моделях.
Номери та типи програм і опцій залежать від конкретних моделей посудомийних машин.
47
Регенераційна сіль і
ополіскувач
UA
Використовуйте лише спецiальнi засоби для
посудомийної машини. Не використовуйте харчову або
промислову сіль.
Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.
При використаннi багатофункцiональних засобiв
рекомендується протедодання солi, особливо при
жорсткiй або дуже жорсткiй водi. (Слiдуйте вказiвкам на
упаковках засобiв).
Якщо не додавати не сiль, не ополiскувач, вважається
за норму увiмкнутий стан iндикаторів ВІДСУТНЯ СІЛЬ* і
ВІДСУТНІЙ ОПОЛІСКУВАЧ*.
Як завантажити регенерацiйну сiль
Використання солі запобігає утворенню НАКИПУ на посуді
та на функціональних компонентах посудомийної машини.
• Важливо слідкувати, щоб контейнер для солі не залишався
порожнім.
• Важливо виконати налаштування відповідно до жорсткості
води.
Контейнер для солi знаходиться у нижнiй частинi посудомийної
машини (див. Опис) та має заповнюватися:
• коли на панелi управління спалахує iндикатор ВIДСУТНЯ
СІЛЬ*;
• коли зелений поплавець* на пробці для солі більше не
помітний.
• див.автономну роботу в таблиці жорсткості води.
1. Витягнiть нижнiй короб та розкрутіть
ковпачок контейнеру для солі проти
годинникової стрілки.
2. Тільки при першому використанні:
заповніть бак водою до країв.
3. Розташуйте лійку (див.малюнок) та
заповнiть контейнер сiллю до країв
(близько 1 кг); невеличкi виплески води є нормальними.
4. Вийміть лійку, видаліть залишки солі з носиків, обполосніть
ковпачок під проточною водою і закрутіть його знову.
Рекомендується проводити цю операцiю при кожному
насипаннi cолi.
Добре закрутiть ковпачок, щоб запобiгти попаданню всередину
миючого засобу пiд час миття (це може безповоротньо
ушкодити пристрій для пом’якшення води).
Коли необхідно додати сіль, рекомендується виконати дії
перед запуском посудомийної машини.
Встановлення жорсткості води
Щоб отримати оптимальні результати пом'якшувача
води антинакипіну, необхідно виконати налаштування
відповідно до ступеню жорсткості води в місцевій мережі
водопостачання. Ці дані можна отримати в організаціяхпостачальниках комунальних послуг з водопостачання. На
заводі машину налаштовано на середню жорсткість води.
• Увімкнути посудомийну машину за допомогою кнопки
УВІМКН/ВИМКН
• Вимкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Натиснути і притримати кнопку ПУСК/ПАУЗА
.
впродовж 5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал.
• Увімкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Tепер ви увійшли у меню, спалахує індикатор регенераційної
солі.
• Натиснути на кнопку P, щоб вибрати бажаний рівень
жорсткості (див.таблицю жорсткості).
• Вимкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Налаштування завершене!
48
Таблиця жорсткості води
ступінь
1
2
3
4
Середній автономний
режим контейнер для
солі з 1 циклом миття
у день
°dH
°fH
ммоль/л
місяці
0-6
0 - 10
0-1
7 місяці
6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 місяці
12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 місяці
17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 місяці
6,1 - 9
2/3 тижні
5. 34 - 50 61 - 90
Якщо значення перебуває у межi вiд 0°f до 10°f,
рекомендується не використовувати регенераційну сiль.
* Якщо задано 5, тривалість може збільшитися.
(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою - °fH =
жорсткiсть у градусах за французською системою - ммоль/л
= мiлiмоль/лiтр)
Як завантажити ополіскувач
Ополіскувач полегшує СУШІННЯ посуду. Ємнiсть для
ополiскувача заповнюється:
• коли на панелi керування спалахує iндикатор ВIДСУТНIЙ
ОПОЛIСКУВАЧ*
• коли оптичний індикатор*, який знаходиться на дверцятах
контейнера “D”, переходить з темного у прозорий стан.
MA X
1. Відкрийте ємність “D”, натиснувши і потягнувши за язичок
на кришці;
2. Обережно заповніть ємність ополіскувачем до максимальної
відмітки, слідкуючи за тим, щоб він не витік назовні. У разi
переливання витрiть витоки сухою ганчiркою.
3. Закрийте кришку, має пролунати клацання.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наливати ополiскувач безпосередньо
у бак.
Вiдмiряйте дозу ополiскувача
Якщо ви не задовольненi результатами сушiння, можна
змінити дозу ополiскувача.
• Увімкнути посудомийну машину за допомогою кнопки
УВІМКН/ВИМКН
• Вимкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Натиснути 3 рази на кнопку ПУСК/ПАУЗА
звуковий сигнал.
, пролунає
• Увімкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Tепер ви увійшли у меню, спалахує індикатор ополіскувача.
• Натиснути на кнопку P, щоб вибрати бажаний рівень кількості
ополіскувача.
• Вимкнути кнопкою УВІМКН/ВИМКН
• Налаштування завершене!
Рівень ополіскувача можна задати на НОЛЬ, в цьому випадку
ополіскувач не буде видаватися і не спалахне індикатор
відсутності ополіскувача, якщо він закінчиться.
Залежно від моделі посудомийної машини можна задати до
4-х рівнів. На заводі машину налаштовано на середній рівень.
• якщо на посудi спостерігаються синюваті розведенні,
завдайте менші номери (1-2).
• якщо залишаються водянi краплi або плями накипу,
завдайте бiльші номери (3-4).
* Наявне лише в деяких моделях.
Як завантажити короби
Рекомендації
Перед звантаженням коробiв очистiть посуд вiд залишкiв
їжi та вилийте із склянок та ємностей наявну рiдину.
Немає необхідності у попередньому ополіскуванні під
проточною водою.
Розташуйте посуд і прибору в стійкому положенні, щоб
уникнути перегортання, ємності слід завантажувати отвором
вгору, а вигнуті або випуклі частини - в поперечному
положенні, щоб надати можливості воді досягати всіх
поверхонь і вільно стікати.
Слідкуйте, щоб кришки, ручки, сковороди і лотки не заважали
обертанню розпилювачів. Розташуйте дрібні речі в кошику
для приборів.
Пластиковий посуд і сковороди з антипригарним покриттям
більше утримують водяні краплі і тому їх ступень висушування
буде нижчим у порівнянні з посудом з кераміки або з
неіржавіючої сталі.
Легкі речі (наприклад, пластикові ємності) рекомендовано
розташовувати у верхньому коробі таким чином, щоб
попередити їх пересування.
Пiсля завантаження посуду переконайтеся, що розпилювачi
вiльно обертаються.
Деякі моделі посудомийних машин оснащені секторами, які
можуть нахилятися*, у вертикальному положенні їх можна
використовувати для тарілок, у горизонтальному (тобто,
опущеному) – для каструль та салатниць.
Кошик для приборiв
Кошик для приборів оснащений верхніми решітками для їх
кращого розташування. Він має розташовуватися тiльки у
переднiй частинi нижнього коробу.
Нижній короб
У нижньому коробі можна розмістити каструлі, кришки,
тарілки, салатниці, столові прибори, тощо. Великі тарілки і
кришки краще розташувати з боків коробу.
Ножі та ріжучі прибори мають розташовуватися гострими
кiнцями униз або горизонтально на вiдкидних елементах
верхнього коробу.
Верхній короб
Призначений для делікатного і легкого посуду: склянок,
чашок, блюдець, низьких салатниць.
Рекомендується розташувати забруднений посуд у нижній
короб, тому що в цьому секторі водяні струмені діють більш
енергійно і забезпечують кращі результати миття.
Деякі моделі посудомийних машин оснащені секторами, які
можуть нахилятися*, у вертикальному положенні їх можна
використовувати для блюдець, у горизонтальному (тобто,
опущеному) – для мисок та лотків для харчових продуктів.
*Н
аявні
тільки в деяких моделях і різняться кількістю і
положенням.
49
UA
UA
Відкидні елементи зі змінним положенням*
Бічні відкидні елементи можуть займати три різні положення
за висотою, що дозволяє оптимізувати розташування посуду
і приборів у коробі.
Келихи можна надійно розмістити
на відкидних елементах,
вставляючи ніжку у відповідні
отвори.
Щоб оптимізувати сушіння, слід
розташувати відкидні елементи
з більшим нахилом. Щоб змінити
нахил, підніміть відкидний елемент,
злегка протягніть його і розташуйте
у бажане положення.
Верхній короб може регулюватися за висотою відповідно
до власних потреб: верхнє положення - для розташування
посуду великих розмірів у нижньому коробі; нижнє положення
- для створення і використання більшого місця вгорі на
відкидних або нахильних елементах.
Як вiдрегулювати висоту верхнього коробу
Щоб полегшити розташування приборів, передбачене високе
або низьке положення верхнього коробу.
Рекомендується налаштовувати висоту верхнього
короба, коли вiн НЕЗАПОВНЕНИЙ.
НЕ пiдіймайте та не опускайте короб ТIЛЬКИ з одного
боку.
Підноси для столових приборів*
В деяких моделях посудомийних машин передбачений
висувний піднос*, який може містити деякі столові прибори
або маленькі чашки. Щоб отримати кращі результати миття,
не слід завантажувати під підносом посуд великих розмірів.
Піднос для столових приборів є знімним. (див.малюнок)
Якщо короб оснащений системою Lift-Up* (див.малюнок),
візьміться за нього з боків і потягніть вгору для підйому. Щоб
повернутися у нижнє положення, натисніть на важіль (A) з
боків коробу і притримайте його під час опускання.
Посуд і столові прибори, не придатні для
використання у посудомийній машині
• Дерев'яний посуд і столові прибори.
• Склянки з делікатним декором, посуд народних художніх
промислів або антикварний посуд. Такий декор не є
стійким.
• Частини з синтетичних матеріалів, не стійких до високих
температур.
• Мідний і олов'яний посуд.
• Посуд забрудненій попелом, воском, мастилом або
фарбою.
Декори на склі, алюмінієві і срібні деталі під час миття можуть
змінюватися колір і відбілюватися. Деякі типи скла (напр.,
речі з хрусталя) після багатьох циклів миття можуть стати
непрозорими.
Ушкодження склу і посуду
Причини:
• Тип скла і процедура з його обробки.
• Хімічний склад миючого засобу.
• Температура води в програмі ополіскування.
Порада:
*Наявні
тільки в деяких моделях і різняться кількістю і
положенням.
50
• Використовуйте тільки склянки і вироби з порцеляни, для
котрих їх виробник гарантує можливість миття в посудомийній
машині.
• Використовуйте делікатний миючий засіб для посуду.
• Вийміть склянки і столові прибори з посудомийної машини
відразу ж після завершення програми.
Миючий засіб і використання
посудомийної машини
Як увiмкнути посудомийну машину
1. Вiдкрийте водопровідний кран.
2. Натисніть на кнопку УВІМКН/ВИМКН.
3. Вiдкрийте дверцята та вiдмiряйте миючий засiб (див.
нижче).
4. Завантажте короби (див. Як завантажити короби) та
закрийте дверцята.
5. Виберіть програму відповідно до посуду та ступеню його
забруднення (див. Таблицю програм) , натискаючи кнопку P.
6. Виберіть опції миття* (див. Спеціальні програми й опції).
7. Запустіть машину натиснувши на кнопку Пуску/Паузи:
спалахує індикаторна лампа миття, на дисплеї з’являються
номер програми та час, який залишився до кінця циклу.
8. Наприкінці програми на дисплеї з'явиться напис END.
Вимкнiть прилад шляхом натискання кнопки УВІМКН/ВИМКН,
закрийте кран водопостачання та витягнiть вилку з мережної
розетки.
9. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте декiлька
хвилин, щоб не обшпаритися. Звiльнiть короби, починаючи
з нижнього.
Як завантажити миючий засіб
Добрий результат миття залежить також вiд правильного
дозування миючого засобу, у разi його перевищення
миття не буде ефективним та, крiм того, вiдбувається
забруднення довкiлля.
Дозування має залежати від рівня забруднення.
З а з в и ч а й д л я н о рма л ь н о го за б руд н е н н я с л і д
використовувати 35 г миючого засобу. у порошку або 35
мл рідкого миючого засобу. Достатнім буде використання
однієї таблетки.
Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо
обполiснутий у водi, значно зменшiть дозу миючого
засобу.
Для оптимального результату миття дотримуйтесь
інструкцій, наведених на упаковці з миючим засобом.
В разі додаткових запитань ми радимо звернутися до
виробників миючих засобів.
Щоб відкрити ємність з миючим засобом, скористайтеся
спеціальним механізмом “A”
- З метою заощадження електроенергії, за деяких умов
тривалого НЕВИКОРИСТАННЯ машина вимикається
автоматично.
П Р О Г РА М И A U T O ( А ВТ О ) * : д е я к і м о д ел і
посудомийної машини оснащені особливим датчиком,
який визначає ступінь забруднення посуду і задає
більш ефективну та економічну програму. Тривалість
програм «Авто» може змінюватися, залежно від показань
датчика.
Як змiнити програму, яка вже почала працювати
В разі вибору помилкової програми надається можливість
змінити її на початку циклу: якщо миття розпочалося, для
зміни циклу вимкніть машину шляхом тривалого натискання
на кнопку УВІМКН/ВИМКН/Перезавантаження, знову увімкніть
її за допомогою тієї ж кнопки та виберіть бажану програми
та опції.
Додайте iнший посуд та начиння
Натиснiть кнопку Пуск/Пауза, обережно вiдкрийте дверцята
(Увага! Може виходити гаряча пара) та додайте посуд
і кухонне начиння. Натиснiть кнопку Пуск/Пауза: цикл
відновиться після тривалого звукового сигналу.
Якщо завдано відстрочений пуск, наприкінці зворотного
відліку цикл миття не розпочнеться, а залишиться в режимі
Паузи.
Засипайте миючий засіб тільки у суху ванночку “B”.
Кількість миючого засобу, призначеного для попереднього
миття, має завантажуватися безпосередньо у бак.
1. Відмірте миючий засіб у правильній кількості за допомогою
Таблиці програм .
Ванночка B має рівень, який вказує на максимальну кількість
рідкого або порошкового миючого засобу для одного циклу.
2. Видалiть залишки миючого засобу з країв ванночки та закрийте
кришку (почується клацання).
3. Закрийте кришку ємності для миючого засобу, проштовхнувши
її вгору до правильного фіксування спеціального механізму.
Ємність з миючим засобом відкривається автоматично у
визначений момент залежно від програми.
При використання комбінованих миючих засобів рекомендується
скористатися опцією TABS, яка пристосовує програму миття
таким чином, щоб досягти найкращого результату миття і сушіння.
Використовуйте лише миючi засоби для посудомийних
машин.
При натиск анні на кнопку Пуск/Пауза машина
переводиться в режим Паузи, і програма тимчасово
переривається.
В цій фазі неможливо змінити програму.
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ миючими засобами для ручного
миття.
Випадкове переривання
Найкращi показники миття та сушiння отримуються
тiльки завдяки використанню комбінованого миючого
засобу, рiдкого ополiскувача та регенерацiйної солi.
Якщо під час миття відкриються дверцята або відбудеться
збій в електроживленні, програма переривається. При
поверненнi електроенергiї або при закриттi дверцят програма
продовжить роботу з мiсця, де її було перервано.
* Наявне лише в деяких моделях.
Перевищення дози миючого засобу може викликати
залишки пiни наприкiнцi циклу.
Рекомендується використовувати миючі засоби,
що не мiстять фосфатiв та хлору. Це вiдповiдатиме
полiтицi збереження довкiлля.
51
UA
Програми
UA
Дані щодо програми є лабораторними значеннями, заміряними відповідно до Європейського Стандарту EN 50242.
Залежно від різних умов використання тривалість і дані у програми можуть змінюватися.
Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.
Сушіння
Опції
Тривалість
програми
Споживання
води (л/цикл)
Споживання
електроенергії
(кВт-год/цикл)
1. Еко
Так
Відстрочений пуск - Tabs Половинне завантаження
02:18’
11
1,04
2. Інтенсивне
Так
Відстрочений пуск - Tabs Половинне завантаження
02:30’
16,5
1,65
3. Звичайне
Так
Відстрочений пуск - Tabs Половинне завантаження
02:00’
16,0
1,3
Ні
Відстрочений пуск - Tabs Половинне завантаження
01:00’
11,5
1,1
Так
Відстрочений пуск - Tabs Половинне завантаження
01:30’
12,0
1,1
6. Експрес
Ні
Відстрочений пуск - Tabs
00:30’
8,5
0,45
7. Замочування
Ні
Відстрочений пуск Половинне завантаження
00:10’
4
0,01
Так
Відстрочений пуск
01:20’
11,5
1,3
Програма
4. Sixty
5. Делікатне
8. Гігієнічна
обробка
Вказівки щодо вибору програми і дозування миючого засобу
1. Цикл миття ЕСО (ЕКО) - це стандартна програма, дані про яку наводяться на етикетці енергоефективності; цей цикл призначений
для миття посуду зі звичайними забрудненнями; ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання електроенергії і води
для названого типу посуду. 27 г/мл + 6 г/мл** – 1 Таб (**Кількість миючого засобу для попереднього миття)
2. Посуд та каструлi дуже забрудненi (не використовувати для крихких речей). 30 г/мл** – 1 Таб
3. Посуд та каструлi звичайно забрудненi. 27 г/мл + 6 г/мл** – 1 Таб
4. Щоденне забруднення, обмежена кількість. (Ідеально підходить для 4 приборів) 25 г/мл – 1 Таб
5. Цикл для делікатного посуду, чутливого до високих температур. 30г/мл** – 1 Таб
6. Швидкий цикл для посуду з незначними забрудненнями. (Ідеально підходить для 2 приборів) 25 г/мл – 1 Таб
7. Попереднє миття, поки машина очiкує на завантаження після наступного прийняття їжі. Без миючого засобу
8. Цикл гігієнічної обробки з високою температурою. Ідеально підходить для миття дитячого посуду і пляшок. 30 г/мл** – 1 Таб
Споживання електроенергії у черговому режимі: Споживання електроенергії в увімкненому режимі: 5 Вт - Споживання електроенергії
у вимкненому режимі: 0,5 Вт
52
Спеціальні програми
й опції
Зауваження:
найкращi показники програми «Експрес» i «Sixty» отримуються
за умови завантаження рекомендованої кiлькостi приборiв.
Щоб зменшити споживання енергії і води, повністю
завантажуйте посудомийну машину.
Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй: щодо
iнформацiї з умов проведення порiвняльних випробувань EN,
звернiться за адресою:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Опції миття*
Встановлення ОПЦIЙ, їх модифiкацiя та скасування має
вiдбуватися лише пiсля вибору програми миття та перед
натисканням на кнопку Пуск/Пауза.
Мають обиратися лише опцiї, сумiснi з типом заданої
програми. Якщо опцiя не є сумiсною з обраною програмою,
(див.Таблицю програм) , вiдповiдний символ/світлодіод
швидко блиматиме тричi.
При виборі опцiї, несумiсної з попередньо заданою опцiєю
або з програмою миття, така несумiсна опцiя тричi спалахне
та згасне, в той час як остання обрана установка горітиме.
Щоб скасувати вибiр помилково заданої опцiї, натиснiть ще
раз на вiдповiдну кнопку.
Половинне завантаження
Вiдстрочений пуск
Можна відкласти початок програми на 1 - 24 години:
1. Виберіть бажану програму миття та наявнi опцiї,
натиснiть кнопку ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК: індикатор спалахне.
Цією ж кнопкою виберіть бажаний час для початку циклу
миття. (h01, h02, тощо)
2. Підтвердіть вибір, натиснувши на кнопку ПУСКУ/ПАУЗИ,
розпочнеться зворотній відлік часу.
3. Пiсля вичерпання заданого часу індикатор ВIДСТРОЧЕНОГО
ПУСКУ згасне, і програма розпочне роботу.
Щоб скасувати ВІДСТРОЧЕНИЙ ПУСК, натискайте на кнопку
ВІДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ до появи на дисплеї OFF.
При вже запущеному циклі неможливо активувати
Відстрочений пуск.
Опція Багатофункціональні таблетки
(Tabs)
За допомогою цієї опції можна оптимізувати результати миття
і сушіння. При використанні багатофункціональних таблеток
натисніть кнопку БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТАБЛЕТОК.
Спалахне символ. При повторному натисканні цю опцію
буде скасовано.
При використання опції БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
ТАБЛЕТКИ тривалість програми збільшиться.
Рекомендується використовувати таблетки тільки
там, де така опція передбачена, і навпаки - не
використовувати там, де не передбачені
багатофункціональні таблетки.
При невеликiй кiлькостi посуду можна задати цикл
половинного завантаження, заощаджуючи воду,
електроенергiю та миючий засiб. Виберiть програму та
натиснiть кнопку ПОЛОВИННОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ:
індикатор спалахне.
При повторному натисканнi на кнопку ПОЛОВИННОГО
ЗАВАНТАЖЕННЯ опцiю буде скасовано.
Пам’ятайте також про половинну дозу миючого засобу.
* Наявне лише в деяких моделях.
53
UA
Догляд та очищення
UA
Виключення води й електричного
живлення
• Для запобiгання витокам закривайте кран водопостачання
пiсля кожного миття.
• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час чищення
машини та під час робіт з технічного обслуговування.
Чищення посудомийної машини
• Зовнiшня поверхня та панель управління мають очищуватися
змоченою у водi м’якою не абразивною ганчiркою. Не
використовуйте розчинники або абразивнi засоби.
• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за допомогою
ганчiрки, зволоженої у розчинi води з оцетом.
Як запобiгти неприємним запахам
• З метою уникнення накопиченню вологи залишайте
дверцята завжди напiввiдкритими.
• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою герметичнi
прокладки по периметру дверцят i ванночок для миючих
засобiв. Такi дiї унеможливлюють накопичення залишкiв
їжi, утворюючих неприємнi запахи.
Очищення фільтрів
Фiльтрувальна группа складається з трьох фiльтрiв для
очищення води вiд залишкiв їжi та повертання її у контур: щоб
результати миття були завжди задовільненими, необхідно
очищати фільтри.
Регулярно очищайте фільтри.
Посудомийна машина не має використовуватись без
фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.
• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтрувальну групу
та промийте її пiд проточною водою у разi необхiдностi,
використовуючи неметалеву щiтку. Нижче приведений
порядок дiй:
1. обернiть проти годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр
C та виймiть його (мал. 1).
2. Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на
бiчнi ребра (мал. 2);
3. Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A (мал. 3).
4. Перевірте оглядовий колодязь та видалiть залишки їжi. НІ
В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВИДАЛЯЙТЕ захист насосу мийної води
(деталь чорного кольору) (мал.4).
Як чистити розпилювачi
Може трапитися, що залишки їжі залишаються на
розпилювачах і закривають отвори, з яких виходить вода:
час від часу перевіряйте їх і очищайте неметалевою щіткою.
Обидва розпилювача можуть зніматися.
Щоб зняти верхнiй розпилювач,
слiд розгвинтити проти
годинникової стрiлки пластмасову
круглу гайку. При встановленнi
верхнього розпилювача повернiть
д о го р и ч а с т и н у з б i л ь ш о ю
кiлькостю отворiв.
Щоб зняти нижнiй розпилювач,
натиснiть на виступи, розташованi
по боках, та потянiть його догори.
П i с л я оч и щ е н н я ф i л ьт р i в п р а в и л ь н о в с т а н о в i т ь
фiльтрувальний вузол на мiсце; це важливо для належної
роботи посудомийної машини.
Очищення фільтру на подачі води*
Якщо труби для води є новими або перебувають довгий час
без використання, спускайте воду, аж доки вона не стане
прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення мiсця, де
вода надходить у машину, що призведе до ушкодження
посудомийної машини.
Час вiд часу очищайте фiльтр на подачi води,
розташований на виходi з водопровiдного крану.
- Закрийте водопровідний кран.
- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть
фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.
- Знову встановiть фiльтр та закрутiть трубу.
54
В разі тривалої відсутності
• В i д ’ є д н а й те ел е к т р и ч н i з ’ є д н а н н я та з а к р и й те
водопровiдний кран.
• Залиште дверцята напiввiдкритими.
• Виконайте цикл миття з незаповненою машиною.
* Наявне лише в деяких моделях.
Несправності та
засоби їх усунення
При порушеннях в роботі посудомийної машини перевірте такі позиції, перш ніж звертатися по допомогу у Сервісний
центр.
Несправності
Можливі причини / Засоби усунення:
Посудомийна машина не
розпочинає роботу або не
відповідає на команди
• Не відкритий водопровідний кран.
• Вимкнути машину за допомогою кнопки УВІМКН/ВИМКН, через хвилину знову увімкнути
її і перевстановити програму.
• Вилка не добре вставлена в електричну розетку o Замінити електричну розетку.
• Дверцята посудомийної машини погано закриті.
Дверцята не зачиняються
• Переконатися, що короби вставлені до упору.
• Це спрацювало замикання; енергійно проштовхніть дверцята до відчуття клацання.
З посудомийної машини не
зливається вода.
• Програму миття ще не завершено.
• Перегин зливного шланга (див. Встановлення).
• Забився зливний отвір мийки.
• Фiльтр засмiчений залишками їжi.
• Перевірити висоту зливного шлангу.
Чутнi шуми пiд час миття.
• Посуд стикається мiж собою або з розпилювачами. Правильно завантажити посуд і
перевірити, що розпилювачі вільно обертаються.
• Надмірне піноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засіб не
придатний для посудомийної машини. (див. Миючий засіб і використання посудомийної
машини) Не виконувати попереднє миття вручну.
На посудi та склянках
помiтний вапняний накип
або бiлуватi розведення.
• Як завантажити регенерацiйну сiль.
• Невідповідне налаштування жорсткості води; збільшити значення. (Див. Регенераційна
сіль і ополіскувач),
• Погано закручена кришка контейнеру для солі і ополіскувача.
• Закiнчився ополіскувач, або недостатнє його дозування.
На посудi і склянках помiтні
синюватi розведення.
• Надмірна кiлькiсть ополiскувача.
Кухонне начиння не
виходить досить сухим.
• Було задано програму без сушiння.
• Закінчився ополіскувач. (див. Регенераційна сіль і ополіскувач),
• Помилкове регулювання ополiскувача.
• Посуд з антипригарного або з пластикового матеріалу; è водяні краплі є цілком
нормальним явищем.
Посуд залишився
забрудненим.
• Посуд не дуже добре розташований.
• Розпилювачі не обертаються через блокування посудом.
• Дуже делiкатна програма миття (див. Програми).
• Надмірне піноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засіб не
придатний для посудомийної машини. (див. Миючий засіб і використання посудомийної
машини)
• Кришка ополiскувача не закручена належним чином.
• Фiльтр забруднений або засмічений (див. Технічне обслуговування і догляд).
• Вiдсутня регенерацiйна сiль (див. Ополiскувач та регенерацiйна сiль).
• Переконатися, що висота тарілок відповідає розмірам коробу.
• Засмічені отвори розпилювачів. (див. Догляд та очищення).
Посудомийна машина не
завантажує воду.
• Відсутня вода у водопровідній мережі або закритий кран.
• Перегин труби для подачі води (див. Встановлення).
• Засмічені фільтри, необхідно очистити їх. (див. Догляд та очищення).
• Засмічений зливний отвір, необхідно очистити його.
• Після перевірок і очищення вимкнути і знову увімкнути посудомийну машину, щоб
запустити новий цикл миття.
• Якщо проблема залишається, слід закрити водопровідний кран, вимкнути вилку з
електричної розетки і звернутися у сервісний центр.
заблокована, блимають індикатори
* Наявне лише в деяких моделях.
55
UA
Instalación
ES
En caso de traslado mantener el aparato en posición
vertical; si fuera necesario inclinarlo, hacerlo hacia la parte
posterior.
ATENCIÓN: ¡TENSIÓN PELIGROSA!
En ningún caso se debe cortar el tubo de carga de agua
porque contiene partes bajo tensión.
Conexiones hidráulicas
La adaptación de los equipos hidráulicos para la
instalación debe ser realizada sólo por personal especializado.
Los tubos de carga y de descarga de agua pueden orientar
hacia la derecha o hacia la izquierda para permitir una mejor
instalación.
Los tubos no pueden ser plegados ni aplastados por el
lavavajillas.
Conexión del tubo de carga de agua
• A una toma de agua de 3/4” frío o caliente (máx. 60°C).
• Hacer pasar el agua hasta que se ve límpida.
• Enroscar bien el tubo de carga y abrir la llave.
Si la longitud del tubo de carga no es adecuada, dirigirse
a una tienda especializada o a un técnico autorizado (ver
Asistencia).
La presión del agua debe estar comprendida entre los
valores indicados en la tabla de Datos técnicos, de lo
contrario el lavavajillas podría no funcionar correctamente.
Controle que en el tubo no hayan dobleces ni
estrangulaciones.
Conexión del tubo de desagüe de agua
Conectar el tubo de desagüe a un conducto de desagüe con
un diámetro mínimo de 2 cm. (A)
La junta del tubo de desagüe debe estar a una altura
comprendida entre 40 y 80 cm del piso o de la superficie de
apoyo del lavavajillas.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Antes de conectar el tubo de descarga del agua al sifón del
lavabo, quitar el tapón de plástico (B).
Dispositivo de seguridad contra inundación
Para garantizar que no se produzcan inundaciones, el
lavavajillas:
- Posee un sistema que interrumpe la entrada de agua en el
caso de anomalías o de pérdidas desde el interior.
Algunos modelos poseen también un dispositivo adicional
de seguridad New Agua Stop*, que los protege contra
inundaciones aún en caso de rotura del tubo de alimentación.
Conexión eléctrica
Antes de introducir la clavija en la toma de corriente,
comprobar que:
• La toma con una conexión a tierra y que sea conforme
con la normativa;
• La toma sea capaz de soportar la carga máxima
de potencia de la máquina indicada en la placa de
características ubicada en la contrapuerta
(ver Descripción del lavavajillas);
• La tensión de alimentación esté dentro de los valores
indicados en la placa de características ubicada en la
contrapuerta;
• La toma sea compatible con la clavija del aparato. Si no
es así, solicitar la sustitución a un técnico autorizado (ver
Asistencia); no utilizar prolongaciones ni tomas múltiples.
Una vez instalado el aparato, el cable de alimentación
eléctrica y la toma de corriente deben ser fácilmente
accesibles
El cable no se debe plegar ni comprimir.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser
cambiado por el fabricante o por su Servicio de Asistencia
Técnica a fin de prevenir riesgos. (Ver Asistencia)
La Empresa declina toda responsabilidad cuando no se
hayan respetado estas normas.
Colocación y nivelación
1. Emplazar el lavavajillas sobre un piso plano y rígido.
Compensar las irregularidades desenroscando o enroscando
las patas delanteras hasta que el aparato esté en posición
horizontal. Una cuidadosa nivelación asegura estabilidad y
evita vibraciones, ruidos y desplazamientos.
2. Después de haber empotrado el lavavajillas, abra la
puerta y pegue la cinta adhesiva transparente *debajo de
la superficie de madera para protegerla de una posible
condensación.
3. Colocar el lavavajillas haciendo adherir los costados o
la parte posterior a los muebles adyacentes o a la pared.
El aparato se puede empotrar debajo de una encimera
continua* (ver hoja de Montaje).
4*. Para regular la altura de la pata posterior, accionar el
casquillo hexagonal rojo que se encuentra en la parte inferior
frontal y central del lavavajillas, utilizando una llave de boca
hexagonal con una apertura de 8 mm girando en sentido
horario para aumentar la altura y en sentido antihorario para
disminuirla. (Ver la hoja de instrucciones para empotrado
adjunta a la documentación.)
* Presente sólo en algunos modelos.
56
Advertencias para el primer lavado
Después de la instalación, quitar los tampones colocados en
los cestos y los elásticos de retención en el cesto superior
(donde estén presentes.
Programación ablandador de agua
Antes de realizar el primer lavado, programar el nivel de
durezadel agua de red. (ver capítulo Sal regeneradora y
Abrillantador)
La primera carga del depósito del ablandador debe producirse con agua, luego introducir aprox. 1 kg de sal, es
normal que el agua salga.
Realizar un ciclo de lavado inmediatamente.
Utilizar sólo sal específica para lavavajillas.
Después de la carga de sal, la luz indicadora de FALTA DE
La máquina dispone de señales sonoras/tonos (según el
modelo de lavavajillas)) que indican la presión del mando:
encendido, fin de ciclo, etc.
Los símbolos/testigos/indicadores luminosos presentes en
el panel de control/display, pueden variar de color, parpadear
o tener luz fija. (según el modelo de lavavajillas).
En el display aparece información sobre el tipo de ciclo
programado, la fase de lavado/secado, el tiempo residual,
la temperatura, etc.
SAL* se apaga.
La falta de llenado del contenedor de sal puede dañar el
ablandador de agua y el elemento que produce calor.
Datos técnicos
Dimensiones
ancho: 60 cm
altura: 85 cm
profundidad: 60 cm
Capacidad
13 cubiertos estándar
Presión del agua
de alimentación
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Tensión de
alimentación
Ver la placa de características
Potencia total
absorbida
Fusible
Ver la placa de características
Ver la placa de características
Este aparato es conforme a las
siguientes Directivas de
la Comunidad:
-2006/95/EC (Bajo Voltaje)
-2004/108/EC (Compatibilidad
Electromagnética)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etiquetado)
-2012/19/EU (DEEE)
* Presente sólo en algunos modelos.
57
ES
Descripción del aparato
ES
Vista de conjunto
Cesto superior
Rociador superior
Cestos adicionales
Regulación de la altura del cesto superior
Cesto inferior
Rociador inferior
Filtro de lavado
Depósito de sal
Cubeta de detergente y depósito de
abrillantador
Placa de características
Panel de mandos***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Panel de mandos
Tecla Selección de Programa
Display
Botón On-Off/Reset
Botón Media carga
Tecla y testigo
Inicio/Pausa
Tecla Inicio Diferido
Botón Pastillas
multifunción - Tabs
Display
Testigo Lavado
Testigo abrillantador
Testigo Secado
Número de
Programa
Indicador de tiempo residual
Testigo Sal
Testigo Media Carga
Testigo Inicio diferido
Testigo Pastillas
Multifunción - Tabs
*** Sólo en los modelos totalmente empotrados * Presente sólo en algunos modelos.
El número y el tipo de programas y opciones varían según el modelo de lavavajillas.
58
Sal regeneradora
y abrillantador
Utilizar sólo productos específicos para lavavajillas. No
utilizar sal de cocina o industrial.
Seguir las indicaciones del envase.
Si se utiliza un producto multifunción, se recomienda
igualmente añadir sal, especialmente cuando el agua es dura
o muy dura. (Seguir las indicaciones del envase.)
Si no se añade ni sal ni abrillantador, es normal que los
testigos FALTA SAL * y FALTA ABRILLANTADOR *
permanezcan encendidos.
Cargar la sal regeneradora
La sal previene la formación de CAL sobre las vajillas y los
componentes del lavavajillas.
• Es importante que el depósito de sal nunca esté vacío.
• Es importante seleccionar la dureza del agua.
El depósito de sal está ubicado en la parte inferior del lavavajillas
(ver Descripción) y se debe llenar:
• cuando en el panel se enciende el testigo FALTA SAL*;
• cuando el flotador verde* del tapón de la sal no está visible.
• ver la autonomía en la tabla de dureza del agua.
1. Extraer el cesto inferior y desenroscar el
tapón del depósito en sentido antihorario.
2. Sólo para el primer uso: llenar el depósito
de agua hasta el borde.
3. Colocar el embudo ( ver la figura ) y
llenar el depósito de sal hasta el borde
(aproximadamente 1 kg); es normal que se
derrame un poco de agua.
4. Sacar el embudo, eliminar los residuos de sal de la boca y
enjuagar el tapón bajo el agua corriente antes de enroscarlo.
Es aconsejable realizar esta operación cada vez que se carga
la sal.
Cerrar bien el tapón para evitar que en el depósito entre
detergente durante el lavado (podría dañarse irremediablemente
el ablandador).
Cuando sea necesario cargar sal, se recomienda hacerlo
antes de lanzar el lavado.
Selección de la dureza del agua
Para asegurar el funcionamiento correcto del ablandador antical,
es indispensable seleccionar la dureza del agua. Este dato se
puede averiguar con la empresa de suministro de agua potable.
El valor preseleccionado corresponde a una dureza media.
• Encender el lavavajillas con la tecla ON/OFF
• Apagar con la tecla ON/OFF
• Mantener pulsada la tecla START/PAUSA
hasta oír una señal acústica.
5 segundos,
Tabla de Dureza del Agua
nivel
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Autonomía media
recipiente de sal con 1
ciclo de lavado por día
meses
7 meses
5 meses
3 meses
2 meses
2/3 semanas
De 0°f a 10°f se aconseja no utilizar sal.
* Ajustando el valor en 5, la duración puede prolongarse.
(°dH = dureza en grados alemanes - °fH = dureza en grados
franceses - mmol/l = milimol/litro)
Cargar el abrillantador
El abrillantador facilita el SECADO de la vajilla. El depósito del
abrillantador se debe llenar:
• cuando en el panel/display se enciende el testigo FALTA
ABRILLANTADOR*
• cuando el indicador óptico* de la tapa del recipiente “D”
pasa de oscuro a transparente.
MA X
1. Abrir el depósito “D” pulsando y levantando la lengüeta de
la tapa;
2. Introducir el abrillantador con precaución hasta alcanzar la
marca del nivel máximo, sin que desborde. Si esto sucede,
limpiar rápidamente con un paño seco.
3. Cerrar la tapa hasta el encastre.
No verter NUNCA el abrillantador directamente en el interior
de la cuba.
Regular la dosis de abrillantador
Si no se obtiene un buen resultado de secado, es posible regular
la dosis de abrillantador.
• Encender el lavavajillas con la tecla ON/OFF
• Apagar con la tecla ON/OFF
• Pulsar 3 veces la tecla START/PAUSA
señal acústica.
; se oirá una
• Encender con la tecla ON/OFF
• El display muestra el nivel de selección actual y el testigo del
abrillantador.
• Pulsar la tecla P para seleccionar la cantidad de abrillantador.
• Encender con la tecla ON/OFF • Apagar con la tecla ON/OFF
• El display muestra el número del nivel de selección actual y
el testigo de la sal.
• Selección efectuada.
El nivel de abrillantador se puede ajustar en CERO; en este
caso, no hay suministro de abrillantador y el testigo de falta
de abrillantador no se enciende. El valor preseleccionado
corresponde a un nivel medio.
• si en la vajilla quedan estrías azulinas, seleccionar un valor
bajo (1-2).
• si en la vajilla quedan gotas de agua o manchas de cal,
seleccionar un valor alto (3-4).
• Pulsar la tecla P para seleccionar el nivel de dureza deseado
(ver la tabla de Dureza del agua).
• Apagar con la tecla ON/OFF
• Selección efectuada.
Aunque se utilicen pastillas multifunción, hay que llenar el
depósito de sal.
59
ES
Cargar los cestos
ES
Sugerencias
Antes de cargar los cestos, eliminar de la vajilla los residuos
de alimentos y vaciar los vasos y las copas. No es necesario
aclarar la vajilla con agua corriente.
Disponer la vajilla de manera que quede firme y no se vuelque.
Los recipientes deben colocarse con la abertura hacia abajo y las
partes cóncavas o convexas en posición oblicua, para permitir
que el agua alcance todas las superficies y fluya.
Asegurarse de que las tapas, las asas, las sartenes y las
bandejas no impidan la rotación de los rociadores. Colocar los
objetos pequeños en el cesto de los cubiertos.
La vajilla de plástico y las sartenes antiadherentes tienden a
retener las gotas de agua, por lo que quedarán menos secas
que las vajillas de cerámica o acero.
Es conveniente colocar los objetos livianos (por ejemplo, los
recipientes de plástico) en el cesto superior, de modo que no
puedan moverse.
Una vez terminada la carga, comprobar que los rociadores
giren libremente.
Algunos modelos de lavavajillas tienen sectores reclinables*,
que se pueden utilizar en posición vertical, para colocar platos,
u horizontal, para colocar ollas y ensaladeras.
Cesto de los cubiertos
El cesto de los cubiertos tiene rejillas superiores para facilitar la
disposición. El cesto se debe colocar sólo en la parte delantera
del cesto inferior.
Cesto inferior
El cesto inferior puede contener ollas, tapas, platos, ensaladeras,
cubiertos, etc. Los platos y las tapas grandes se deben colocar
preferentemente a los costados.
Cesto superior
Cargar la vajilla delicada y liviana: vasos, tazas, platitos,
ensaladeras bajas.
Algunos modelos de lavavajillas tienen sectores reclinables*,
utilizables en posición vertical para colocar platitos de té o
de postre, o en posición horizontal para colocar escudillas y
recipientes.
Se recomienda poner la vajilla muy sucia en el cesto inferior,
donde los chorros de agua son más enérgicos y permiten obtener
mejores prestaciones de lavado.
* Presente sólo en algunos modelos.
60
Cestos adicionales de posición variable*
Los cestos adicionales laterales se pueden colocar a tres alturas
diferentes para optimizar la disposición de la vajilla en el cesto.
Las copas se pueden colocar de forma
estable sobre las solapas, introduciendo
el pie en las ranuras correspondientes.
Para optimizar el secado, poner las
solapas con la mayor inclinación. Para
variar la inclinación, levantar la solapa,
desplazarla suavemente y ponerla en la
posición deseada.
El cesto superior es de altura regulable según las necesidades;
la posición más alta facilita la disposición de vajillas voluminosas
en el cesto inferior; la posición más baja permite aprovechar los
espacios de los cestos adicionales y los sectores reclinables
creando más espacio hacia arriba.
Regular la altura del cesto superior
Para facilitar la colocación de la vajilla, el cesto superior se puede
ubicar en posición alta o baja.
Es preferible regular la altura del cesto superior con el
CESTO VACÍO.
No levantar ni bajar el cesto de un solo lado.
Bandeja para cubiertos*
Algunos modelos de lavavajillas poseen una bandeja
deslizable que se puede utilizar para contener cubiertos
para servir o tazas de pequeñas dimensiones. Para mejores
prestaciones de lavado, evite cargar vajilla voluminosa
debajo de la bandeja.
La bandeja para cubiertos se puede extraer. (ver la figura)
Si el cesto tiene Lift-Up* (ver la figura), sujetarlo por los costados
y levantarlo. Para volver a la posición inferior, pulsar las palancas
(A) a los costados del cesto y acompañarlo hacia abajo.
Vajillas no aptas para el lavado en lavavajillas
• Cubiertos y vajillas de madera.
• Vasos decorados delicados, vajillas artesanales y
antigüedades. Las decoraciones no son resistentes.
• Partes en material sintético no resistentes a la alta temperatura.
• Vajilla de cobre o estaño.
• Vajilla sucia de ceniza, cera, grasa lubricante o tinta.
Las decoraciones sobre vidrio, aluminio y plata durante el lavado
pueden cambiar de color o descolorarse. Ciertos tipos de vidrio
(por ejemplo, los objetos de cristal) después de muchos lavados
pueden perder brillo.
Daños al vidrio y a la vajilla
Causas:
• Tipo de vidrio y procedimiento de producción del vidrio.
• Composición química del detergente.
• Temperatura del agua del programa de aclarado.
Consejo:
• Utilizar sólo vasos y porcelana cuya resistencia al lavado en
lavavajillas esté garantizada por el fabricante.
• Utilizar detergente delicado para vajilla.
• Sacar los vasos y los cubiertos del lavavajillas lo más pronto
posible al finalizar el programa.
* Presente sólo en algunos modelos.
61
ES
Detergente y uso del
lavavajillas
ES
Cargar el detergente
Poner en funcionamiento el lavavajillas
Los buenos resultados del lavado dependen de la correcta
dosificación del detergente; en caso de exceso, no se lava más
eficazmente y se contamina el medio ambiente.
1. Abrir el grifo de agua.
2. Pulsar la tecla ON-OFF.
3. Abrir la puerta y dosificar el detergente (ver más abajo).
4. Cargar los cestos (ver Cargar los cestos) y cerrar la puerta.
5. Seleccionar el programa según la vajilla y su grado de
suciedad (ver la tabla de programas) pulsando la tecla P.
6. Seleccionar las opciones de lavado * (ver programas
Según el grado de suciedad, la dosis se puede adaptar en cada
caso con un detergente en polvo o líquido.
En general, para la suciedad normal hay que utilizar unos 35 g
(detergente en polvo) o 35 ml (detergente líquido). Si se emplean
pastillas, es suficiente una.
Si la vajilla está poco sucia o ha sido aclarada anteriormente
bajo el agua, reducir la dosis de detergente.
Para asegurarse un buen lavado, seguir las instrucciones del
envase del detergente.
En caso de dudas, consultar con el fabricante del detergente.
Para abrir el depósito de detergente, accionar el dispositivo de
apertura “A”.
especiales y opciones).
7. Pulsar la tecla Inicio/Pausa: se iluminará el piloto de lavado y
se visualizará en la pantalla el número del programa y el tiempo
que falta para que finalice el ciclo.
8. Al finalizar el programa, la pantalla indica END. Apagar el
aparato pulsando la tecla ON-OFF, cerrar el grifo de agua y
desconectar la clavija de la toma de corriente.
9. Esperar unos minutos antes de sacar la vajilla, para evitar
quemarse. Descargar los cestos comenzando por el inferior.
- Para reducir el consumo de energía eléctrica, si el
aparato no se está utilizando, se apaga automáticamente.
PROGRAMAS AUTO*:con algunos modelos se puede
evaluar el grado de suciedad a través de un sensor y seleccionar
en consecuencia el lavado más eficiente y económico. La
duración de los programas Auto varía según la intervención del
sensor.
Introducir el detergente sólo en la cubeta “B” seca. El detergente
para el prelavado se debe poner directamente en la cubeta.
1. Dosificar el detergente consultando la Tabla de los programas
para introducir la cantidad correcta. En la cubeta B hay una
marca que indica le cantidad máxima de detergente líquido o
en polvo que se puede introducir para cada ciclo.
2. Eliminar los residuos de detergente de los bordes de la cubeta
y cerrar la tapa hasta el enganche.
3. Cerrar la tapa del depósito de detergente empujando hacia
arriba hasta que el dispositivo de cierre quede enganchado.
El depósito de detergente se abre automáticamente en el
momento oportuno según el programa.
Si se utilizan detergentes combinados, se recomienda la opción
TABS, que adecua el programa para lograr el mejor resultado
de lavado y secado posible.
Utilizar sólo detergente para lavavajillas.
NO UTILIZAR detergentes para lavado a mano.
Un uso excesivo de detergente puede dejar residuos de espuma
al final del ciclo.
Las mejores prestaciones de lavado y secado se obtienen con
el uso combinado de detergente, abrillantador líquido y sal
regeneradora.
Se aconseja usar detergentes sin fosfatos y sin cloro, que
son los más indicados para proteger el medio ambiente.
* Presente sólo en algunos modelos.
62
Modificar un programa en curso
Si no se ha seleccionado el programa deseado, es posible
cambiarlo, siempre que esté recién empezado: una vez
comenzado el lavado, para cambiar el ciclo de lavado, apagar
la máquina pulsando ON/OFF/Reset; volver a encenderla y
seleccionar nuevamente el programa y las opciones deseadas.
Agregar vajilla
Pulsar la tecla Inicio/Pausa, abrir la puerta con cuidado para no
quemarse con el vapor e introducir la vajilla. Pulsar la tecla Inicio/
Pausa: el ciclo se reanudará después de una señal acústica
prolongada.
Si se ha programado el arranque diferido, llegado el momento
del inicio, el ciclo de lavado no comienza sino que permanece
en Pausa.
Al pulsar la tecla Inicio/Pausa para poner la máquina en
pausa, el programa se interrumpe.
En esta fase no se puede cambiar el programa.
Interrupciones accidentales
Si durante el lavado se abre la puerta o se produce una
interrupción de corriente, el programa se interrumpe. Cuando
se cierra la puerta o vuelve la corriente, el programa se reanuda
a partir del punto en el que se había interrumpido.
Programas
Los datos de los programas se obtienen en condiciones de laboratorio según la Norma Europea EN 50242.
La duración y los datos de los programas pueden variar según las distintas condiciones de uso.
ES
El número y el tipo de programas y opciones varían según el modelo de lavavajillas.
Secado
Opciones
Duración del
programa
Consumo de
agua (l/ciclo)
Consumo de
energía
(kWh/ciclo)
1. Eco
Sí
Inicio diferido - Media carga - Tabs
02:18’
11
1,04
2. Intensivo
Sí
Inicio diferido - Media carga - Tabs
02:30’
16,5
1,65
3. Normal
Sí
Inicio diferido - Media carga - Tabs
02:00’
16,0
1,3
4. Sixty
No
Inicio diferido - Media carga - Tabs
01:00’
11,5
1,1
5. Delicado
Sí
Inicio diferido - Media carga - Tabs
01:30’
12,0
1,1
6. Rápido 30’
No
Inicio diferido - Tabs
00:30’
8,5
0,45
7. Remojo
No
Inicio diferido - Media carga
00:10’
4
0,01
8. Hygiene
Sí
Inicio diferido
01:20’
11,5
1,3
Programa
Indicaciones para la selección de programas y dosis de detergente
1. El ciclo de lavado ECO es el programa estándar al que se refieren los datos de la etiqueta energética; este ciclo es adecuado
para lavar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía y agua para este tipo
de vajilla. 27 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab (**Cantidad de detergente del prelavado)
2. Vajilla y ollas muy sucias (no usar para vajilla delicada). 30 g/ml – 1 Tab 3. Vajilla y ollas con suciedad normal. 27 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab 4. Vajilla con la suciedad diaria en cantidad limitada. (Ideal para 4 cubiertos) 25 gr/ml – 1 Tab 5. Ciclo para vajilla delicada, más sensible a las altas temperaturas. 30 g/ml – 1 Tab 6. Ciclo veloz para utilizar con vajilla poco sucia. (ideal para 2 cubiertos) 25 gr/ml – 1 Tab 7. Lavado preliminar a la espera de completar la carga después de otra comida. Sin detergente
8. Ciclo higienizante a elevadas temperaturas. Ideal para lavar vajilla y biberón. 30 gr/ml – 1 Tab Consumos en modo stand-by: Consumo en modo left-on: 5 W - consumo en modo off: 0,5 W
63
Programas especiales y opciones
ES
Notas:
las mejores prestaciones de los programas "Rápido 30’ y Sixty "
se obtienen preferiblemente respetando la cantidad de cubiertos
especificados.
Para consumir menos use el lavavajillas a plena carga.
Nota para los laboratorios de pruebas: para obtener
información detallada sobre las condiciones de la prueba
comparativa EN, escribir a la siguiente dirección:
ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Media carga
Si la vajilla es poca, se puede utilizar la media carga,
que permite ahorrar agua, energía y detergente.
Seleccione el programa y pulse la tecla MEDIA CARGA; el
testigo se enciende.
Al volver a pulsar MEDIA CARGA, la opción se desactiva.
Es posible reducir a la mitad la cantidad de detergente.
Opciones de lavado*
Las OPCIONES pueden ser elegidas, modificadas o
anuladas sólo después de haber elegido el programa de
lavado y antes de haber presionado el botón Puesta en
funcionamiento/Pausa.
Pueden seleccionarse sólo las opciones compatibles con el
tipo de programa elegido. Si una opción no es compatible
con el programa seleccionado, (ver la tabla de programas) el
símbolo/led correspondiente centelleará velozmente 3 veces.
Si se selecciona una opción incompatible con otra ya elegida,
ésta parpadea 3 veces y se apaga, mientras que permanece
encendida la última selección realizada.
Para deseleccionar una opción erróneamente elegida, pulsar
de nuevo la tecla correspondiente.
Inicio diferido
Es posible postergar de 1 a 24 horas el comienzo
del programa:
1. Seleccione el programa de lavado deseado y otras
opciones, presione el botón del COMIENZO RETRASADO: el
piloto se iluminará. Con el mismo botón seleccione el tiempo
diferido del comienzo del ciclo de lavado. (h01, h02, etc.)
2. Confirme la elección con el botón PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO/PAUSA, comenzará la cuenta al revés.
3. Una vez cumplido el tiempo, el testigo de INICIO DIFERIDO
se apagará y comenzará el programa.
Para deseleccionar el INICIO DIFERIDO, pulsar la tecla
INICIO DIFERIDO hasta visualizar OFF.
No es posible seleccionar el Inicio Diferido después de
que el ciclo ha comenzado.
Pastillas Multifunción (Tabs)
Con esta opción se optimiza el resultado del
lavado y del secado.
Si se utilizan pastillas multifunción, pulsar PASTILLAS
MULTIFUNCIÓN; el símbolo se enciende; al volver a pulsar,
la opción se desactiva.
La opción “Pastillas Multifunción” alarga el programa.
Utilizar pastillas multifunción sólo si en el modelo
existe la opción; no utilizarlas con programas no aptos
para el uso de pastillas (ver la tabla de las opciones).
* Presente sólo en algunos modelos.
64
Mantenimiento y cuidados
Interrumpir el agua y la corriente eléctrica
• Cerrar el grifo de agua después de cada lavado para prevenir
el riesgo de pérdidas.
• Desconectar la clavija de la toma de corriente para la limpieza
y los trabajos de mantenimiento.
Limpiar el lavavajillas
• La superficie externa y el panel de control se pueden limpiar
con un paño no abrasivo humedecido con agua. No utilizar
disolventes ni productos abrasivos.
• Las manchas de la cuba interna se pueden eliminar con un
paño embebido en agua y un poco de vinagre.
Evitar los malos olores
• Deje siempre entreabierta la puerta para evitar el estancamiento
de humedad.
• Limpiar regularmente las juntas perimétricas de la puerta y
de las cubetas de detergente con una esponja húmeda. De
este modo se evitarán estancamientos de comida que son
los principales responsables del mal olor.
Limpiar los filtros
El grupo filtrante está formado por tres filtros que eliminan del
agua de lavado los residuos de alimentos y la vuelven a poner
en circulación: para obtener buenos resultados en el lavado, es
necesario limpiarlos.
Limpie los filtros regularmente.
El lavavajillas no se debe utilizar sin filtros o con el filtro
desenganchado.
• Después de algunos lavados, controlar el grupo filtrante y si
es necesario limpiarlo con cuidado bajo el agua corriente y con
la ayuda de un cepillo no metálico, respetando las siguientes
instrucciones:
1. Girar en sentido antihorario el filtro cilíndrico C y extraerlo
(fig. 1).
2. Extraer el cartucho del filtro B ejerciendo una leve presión
sobre las aletas laterales (fig. 2);
3. Extraer el plato del filtro de acero inoxidable A. (fig. 3).
4. Inspeccionar el sumidero y eliminar los residuos de comida.
NO QUITAR NUNCA la protección de la bomba de lavado
(detalle de color negro) (fig.4).
Limpiar los rociadores
Puede suceder que algunos residuos de comida se adhieran a
los brazos rociadores y obstruyan los orificios por los que debe
salir el agua: cada tanto es importante controlarlos y limpiarlos
con un cepillo no metálico.
Ambos rociadores son desmontables.
Para desmontar el rociador superior,
es necesario desenroscar en
sentido antihorario la virola de
plástico. El rociador superior se
vuelve a montar con la parte que
tiene el mayor número de orificios
dirigida hacia arriba.
El rociador inferior se desmonta
haciendo presión sobre las
lengüetas ubicadas a los costados
y tirándolo hacia arriba.
Después de la limpieza de los filtros, volver a montar el grupo
filtrante y a colocarlo correctamente en su lugar. Esto es
fundamental para el buen funcionamiento del lavavajillas.
Limpieza del filtro de entrada de agua*
Si los tubos de agua son nuevos o están inactivos desde hace
mucho tiempo, antes de realizar la conexión, dejar correr el agua
para verificar que sea límpida y que no contenga impurezas. Sin
esta precaución, existe el riesgo de que el lugar por donde entra
el agua se atasque y el lavavajillas se dañe.
Si se ausenta durante largos períodos
• Desconectar las conexiones eléctricas y cerrar el grifo del
agua.
• Dejar la puerta entreabierta.
• Al regresar, hacer un lavado con el lavavajillas vacío.
Periódicamente limpiar el filtro de entrada de agua colocado
a la salida del grifo.
- Cerrar el grifo del agua.
- Desenroscar el extremo del tubo de carga de agua, quitar el
filtro y limpiarlo delicadamente bajo un chorro de agua corriente.
- Introducir nuevamente el filtro y enroscar el tubo.
* Presente sólo en algunos modelos.
65
ES
Anomalías y soluciones
ES
Si el aparato presenta anomalías de funcionamiento, controlar los siguientes puntos antes de llamar al Servicio de
Asistencia Técnica.
Anomalías:
Posibles causas/Solución:
El lavavajillas no arranca o no
responde a los mandos.
• El grifo de agua no está abierto.
• Apagar la máquina con la tecla ON/OFF, volver a encenderla después de un minuto
aproximadamente y elegir el programa.
• La clavija no está bien introducida en la toma de corriente; o cambiar la toma de corriente.
• La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.
La puerta no se cierra.
• Comprobar que los cestos estén introducidos hasta el fondo.
• Se disparó la cerradura; empujar enérgicamente la puerta hasta oír el encastre.
El lavavajillas no descarga agua. • El programa de lavado aún no ha terminado.
• El tubo de desagüe está plegado (ver Instalación).
• El desagüe del fregadero está obstruida.
• El filtro está atascado con residuos de comida.
• Controlar la altura del tubo de desagüe.
El lavavajillas hace ruido.
• La vajilla se golpea entre sí o contra los rociadores. Disponer la vajilla correctamente y
comprobar que los rociadores giren libremente.
• Demasiada espuma: el detergente no está dosificado adecuadamente o no es adecuado
para lavar en lavavajillas. (ver Detergente y uso del lavavajillas) No prelavar la vajilla a
mano.
En la vajilla y en los vasos
quedan depósitos calcáreos o
una pátina blanquecina.
• Falta la sal regeneradora.
• La regulación de la dureza del agua no es adecuada; aumentar los valores. (ver Sal
regeneradora y abrillantador)
• El tapón del depósito de la sal o del abrillantador no está bien cerrado.
• El abrillantador se ha terminado o la dosis es insuficiente.
En la vajilla y en los vasos
quedan estrías o matices
azulados.
• La dosis de abrillantador es excesiva.
La vajilla no queda bien seca.
• Se ha seleccionado un programa sin secado.
• El abrillantador se ha terminado. (ver Sal regeneradora y abrillantador)
• La regulación del abrillantador no es adecuada.
• La vajilla es de material antiadherente o de plástico; es normal que queden gotas de agua.
La vajilla no queda limpia.
• La vajilla no está distribuida correctamente.
• Los rociadores no giran libremente. Están bloqueados por la vajilla.
• El programa de lavado no es suficientemente enérgico (ver Programas).
• Demasiada espuma: el detergente no está dosificado adecuadamente o no es adecuado
para lavar en lavavajillas. (ver Detergente y uso del lavavajillas)
• El tapón del abrillantador no se ha cerrado correctamente.
• El filtro está sucio o atascado (ver Mantenimiento y cuidados).
• Falta la sal regeneradora (ver Sal regeneradora y Abrillantador).
• Comprobar que la altura de los platos sea compatible con la regulación del cesto.
• Los orificios de los rociadores están obstruidos. (ver Mantenimiento y cuidados)
El lavavajillas no carga agua.
• Falta la alimentación de agua o el grifo está cerrado.
• El tubo de carga de agua está plegado (ver Instalación).
• Los filtros están atascados; es necesario limpiarlos. (ver Mantenimiento y cuidados)
• El desagüe está atascado; es necesario limpiarlo.
• Efectuadas las verificaciones y la limpieza, apagar y encender el lavavajillas y lanzar un
nuevo ciclo de lavado.
• Si el problema persiste, cerrar el grifo del agua, desconectar la clavija eléctrica y llamar al
centro de asistencia.
Está bloqueado y los testigos parpadean.
* Presente sólo en algunos modelos.
66
ES
67
195155492.00 - NC
02/2017jk-XeroxFabriano
ES
www.indesit.com
68
Download PDF
Similar pages