en instruction manual vacuum cleaner sl-302

EN
INSTRUCTION
MANUAL
VACUUM CLEANER
SL-302
Thank you for purchasing Vox Electronics Vacuum Cleaner. We hope that you will enjoy using
this appliance for many years to come.
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
Before using your Vacuum Cleaner for the first time it is important that you read and follow
these instructions, even if you think you are familiar with this type of appliance.
Find a safe and convenient place to keep this manual handy for future reference. This appliance
has been designed to operate from a standard domestic power outlet. It is not intended for
industrial or commercial use.
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read this instruction booklet carefully.
2. Before using the appliance, check that the mains power voltage corresponds to the voltage
shown on the rating plate.
3. The appliance should be connected to a correctly-earthed 10A power socket.
4. Always remove the plug from the power socket when the appliance is not in use and before
cleaning or maintenance.
5. Always remove the plug from the power socket before opening the appliance.
6. Never use methylated spirits or other solvents to clean the appliance.
7. Do not use the appliance to vacuum liquids.
8. Never leave the appliance unattended when it is switched on. Keep the appliance out of the
reach of children or the infirm.
9. This appliance is only for household. Use as described in this instruction booklet.
10. Do not switch the appliance on if it appears to be faulty in any way.
11. For repairs or accessories, contact your dealer or an authorized Service Center.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years of age.
15. Do not remove the plug from the socket by pulling the cable or the appliance itself.
16. Do not use the appliance to vacuum lighted matches, cigarette ends and hot ash.
17. Do not use the appliance on wet surfaces.
18. Do not obstruct the air intake or outlet vent.
19. Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or strings.
Do not remove the plug from Do not run the appliance
the socket by pulling
over the power cable
the cable or the appliance
itself
Do not use the appliance on
wet surfaces.
Do not obstruct the air
intake or outlet vent.
Do not use the appliance to
vacuum lighted matches,
cigarette ends or hot ash.
Do not use the appliance to
vacuum needles.
drawing pins or strings
GET TO KNOW YOUR VACUUM CLEANER
A. Handle
B. Hose
C. Wind-force adjuster
D. Tube
E. Floor brush
F. Hose connector
G. Front cover
H. Indicator
I. Power switch
j. cable rewind button and carrying handle
K. Speed controller
ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER
Removing the flexible tube
Remove the plug from the power socket. To release the flexible
Tube, press the button on the end of the tube and pull the tube firmly from the air intake duct.
Fitting the extension tubes and accessories
Fitting the extension tube
The handle
Fitting the extension tubes
Fitting the accessories to the
extension tube
INSTRUCTIONS FOR USE
1. Before using the appliance, unwind length of cable and insert the plug into the power socket.
Do not extend the cable beyond the RED mark.
To rewind the power cable, press the rewind button (1) with one hand, and guide the other hand
to ensure that it does not whip causing damage
2. Press the ON/OFF button (2) to switch the appliance on .it is advisable to set the electronic
power regulator to MIN before switching the appliance on.
3. By turning the speed control knob the absorption power can be adjusted.
USING THE CLEANING ACCESSORIES
Dual-position carpet/floor brush.
Pos. 1: bristles extended. For hard floors
Narrow nozzle
For cleaning radiators: corners, edges, drawers etc.
Pos. 2: bristles retracted for carpets
Small brush
For cleaning curtain, shelves, books, inlaid furniture,
lamps and other delicate objects.
REPLACING THE DUST BAG
1. After removing the flexible tube, open front cover by pressing the button and puling upwards.
2. Remove the dust bag.
MAINTENANCE
1. When the motor filter is dirty,
remove the filter and wash
carefully in liquid or water. Allow the
filter to dry completely before putting it back.
DISPOSAL
Environmental Protection
Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling
advice.
OUR COMPANY WISHES YOU GREAT SATISFACTION WITH YOUR VACUUM CLEANER
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
USISIVAČ
SL-302
Hvala Vam što ste kupili Vox Electronics usisivač. Nadamo se da ćete uživati koristeći ovaj
aparat dugi niz godina.
PRE PRVE UPOTREBE
Pre prve upotrebe veoma je važno da pročitate i sledite ova uputstva, čak i ako mislite da ste
upoznati sa ovom vrstom aparata.
Pronađite sigurno i prikladno mesto na kom ćete čuvati ovo uputstvo za potrebe informisanja u
budućnosti. Ovaj aparat je dizajniran da radi sa standardnim utičnicama na našem području. On
nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.
VAŽNE SIGURNOSNE MERE
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.
Pre upotrebe aparata, proverite da li utičnica usisivača odgovara utčnici za struju na zidu.
Aparat mora biti povezan sa ispravno uzemljenom utičnicom jačine 10A.
Uvek isključite kabl iz utičnice kada ne koristite aparat, kao I pre njegovog održavanja.
Nikad ne koristiti metil-alokohol za čišćenje aparata.
Ne korisititi aparat za usisavanje tečnosti.
Ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora. Držite uredjaj van domašaja male dece I
nemoćnih.
Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu, koristite ga po uputstvu za upotrebu.
Ne uključujte aparat ako vam deluje da je neispravan.
Za popravku aparata I dodatni pribor kontaktirajte Vox Electronics Call centar ili najbliži
servis.
Ako je strujni kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog
servisera a sve u cilju izbegavanja rizika od povrede. Ova popravka ne spade u garanciju I
ne može biti predmet nesaobraznosti, jer je u pitanju fizičko oštećenje aparata
Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao I osobe sa umanjenim
psiho-fizičkim sposobnostima samo ako su nadgledani od strane starije osobe I ukoliko su
svesni opasnosti koje mogu nastati upotrebom usisivača.
Čuvajte usisivač I kabl dalje od dece koja su mlađa od 8 godina.
Nemojte vaditi kabl iz utičnice povlačenjem kabla ili samog aparata.
Ne usisavajte šibice, opuške I vruć pepeo.
Ne korisititi usisivač na mokrim površinama.
Ne ometajte slobodan protok vazduha kroz usisivač.
Ne usisavajte igle I ostale oštre predmete koji mogu oštetiti aparat.
NEPOŠTOVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA APARATA.
Ne vadite kabl iz utičnice
Ne pomerajte usisivač
povlačenjem direktno kabla
povlačenjem strujnog kabla.
Ili povlačenjem samog aparata.
Ne usisavajte šibice,
opuške i vruć pepeo.
Ne koristiti iznad mokrih
površina.
Ne usisavajte igle i
ostale predmete koji
mogu oštetiti aparat.
Ne ometajte slobodan protok
vazduha kroz usisivač.
UPOZNAJTE SVOJ USISIVAČ
A. Ručica
B. Crevo
C. Podešivač usisne snage
D. Cev
E. Četka za pod
F. Spoj creva usisivača
G. Prednji poklopac
H. Indikator napunjenosti kese
I. Prekidač za paljenje
J. Prekidač za uvlačenje kabla
K. Kontroler usisne snage
Sklapanje usisivača
Uklanjanje fleksibilnog creva
Isključite kabl iz utičnice. Da bi skinuli fleksibilno crevo, pritisnite dugme na kraju cevi I izvucite
crevo iz usisivača.
SKLAPANJE PODESIVIH CEVI I DODATAKA
Sklapanje produžne cevi
na ručicu usisivača
Sklapanje produžne cevi
Sklapanje dodataka
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Pre korišćenja uređaja, odmotajte ceo kabl I ubacite priključnicu u naponski šuko. Ne
izvlačite kabl preko CRVENE OZNAKE. Da bi izvukli strujni kabl, jednom rukom držite telo
usisivača, a drugom izvlačite kabl I pazite da se ne uvrne.
2. Pritisnite ON/OFF taster (2) da uključite usisivač.Preporučljivo je da podesite elektronski
regulator na minimum pre nego što upalite usisivač.
3. Okretanjem kontrolera brzine možete podešavati usisnu snagu.
KORIŠĆENJE DODATAKA ZA USISIVANJE
Četka za pod ima 2 položaja.
Položaj 1: četkasti deo izbačen za čvrste podove
Položaj 2: četkasti deo uvučen za tepihe
Uski usisnik
Mala četka
Za čišćenje ćoškova,radijatora,fioka I ivica.
Za čišćenje zavesa,polica,knjiga,nameštaja,lampi I
drugih osetljivih predmeta..
ZAMENA KESE ZA PRAŠINU
1.Kada uklonite fleksibilno crevo,otvorite prednji poklopac pritiskom na taster I podizanjem
nagore.
2.Uklonite kesu za prašinu.( Pogledati sliku niže)
ODRŽAVANJE
1. Kada je filter motora zaprljan, uklonite ga I pažljivo operite tečnim deterdžentom I vodom.
Potpuno ga osušite pre nego ga vratite na mesto.
ODLAGANJE
Zaštita životne sredine
Otpad električnih proizvoda ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Molimo vas da
reciklirate, ako postoji mogućnost. Potražite savet kod lokalnih vlasti ili ovlašćenog
prodavca.
NAŠA KOMPANIJA ŽELI VAM VELIKO ZADOVOLJSTVO U KORIŠĆENJU VAŠEG USISIVAČA
Download PDF

advertising