USER MANUAL
Svenska, English
Erika 2.5
COFFEE MAKER
Svenska
Säkerhetsföreskrifter............................................. 4-5
Produktöversikt.........................................................6
Användning.......................................................... 7-8
Underhåll..................................................................8
Specifikationer..........................................................9
Övrig information.......................................................9
English
Safety precautions........................................10-11
Product overview...............................................12
Operation.....................................................13-14
Maintenance.....................................................14
Specifications....................................................15
Other information...............................................15
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten
och spara den för framtida bruk. Om du följer dessa instruktioner
kommer du ha glädje av produkten länge.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Svenska
4
Innan du ansluter enheten: Säkerställ att ditt vägguttags spänning
motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt
(typskylten är placerad på undersidan av enheten).
För att förhindra risk för elchock: Öppna aldrig höljet. Det finns
inga delar som du som användare själv kan laga. Överlåt all
service till kvalificerad servicepersonal.
Reparationer av elektriska enheter får endast utföras av behörig
servicepersonal. Felaktig reparation kan utsätta användaren och
enheten för allvarlig fara.
Använd inte produkten om den har en skadad kontakt eller sladd,
eller efter att den tappats och skadats på något sätt. Gör du det
kan det leda till elchock/personskador eller skador på egendom.
Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren,
dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att
undvika fara.
Koppla inte från enheten genom att dra i sladden, dra i kontakten.
Annars kan sladden eller enheten skadas.
Tryck inte in föremål i några öppningar på enheten då skada på
enheten och/eller elchock kan uppstå.
Använd inte enheten till annat än det den är avsedd för.
Sänk inte ned enheten i vatten eller annan vätska.
Koppla alltid från enheten innan du utför rengöring och underhåll.
Placera inte enheten nära värmeavgivande produkter, eller i direkt
solljus.
Använd inte enheten utomhus.
Denna utrustning får inte användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller har bristfällig
erfarenhet eller kunskap. De ska ha lämplig tillsyn och ges
tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras
säkerhet, för att få använda utrustningen.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Lämna aldrig enheten i närheten av barn. Produkten är ingen
leksak! Noggrann tillsyn krävs när produkten används i närheten
av barn.
–– Rör inte vid värmeplattan - ytan kommer vara mycket varm under
och efter bryggning.
–– Tillsätt vatten innan du startar maskinen.
––
Svenska
5
PRODUKTÖVERSIKT
1.
2.
3.
4.
5.
Filter
Tratt
Kaffekannans lock
Handtag
Lock
6. Spridararm
7. Vattenbehållare
8. Display
9. Värmeplatta
10. Kontrollknappar
5
1
6
7
2
3
8
4
Svenska
6
9
10
ANVÄNDNING
Före första användning
–– För bästa resultat bör du brygga 2-3 omgångar med bara vatten (inget kaffe)
innan du för första gången brygger kaffe. När allt vatten bryggts stänger du av
apparaten och låter den svalna fem minuter. Repetera sedan processen med
nytt vatten.
Brygga kaffe
1. Fäll upp locket och fyll vattenbehållaren med önskad mängd vatten. Säkerställ
att vattennivån inte är lägre än min-indikeringen och inte överstiger maxindikeringen. Använd alltid kallt vatten för bästa resultat.
2. Sätt i ett filter i storleken ”1x4” i tratten. Du kan använda det tvättbara filtret som
ingår, eller pappersfilter. Om du använder pappersfilter sätter du det direkt i
tratten och struntar i det tvättbara filtret som ingår.
3. Tillsätt kaffepulver i filtret. Vanligtvis är ett mått kaffe lagom till en kopp men det
kan behöva justeras enligt personliga preferenser. Stäng sedan locket.
4. Placera kaffekannan på värmeplattan.
5. Anslut strömkabeln till ett eluttag. Displayen visar ”0000”.
6. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta enheten (kaffebryggaren gör ett ljud för
att signalera att den startar). Den startar bryggprocessen genast.
Obs! Du kan ta ut kaffekannan och hälla upp när du vill. Enheten är utrustad
med droppstopp som gör att den stoppar flödet när du tar bort kannan, men
tiden du lyfter bort kannan får inte överstiga 30 sekunder.
7. När bryggprocessen är klar kan kaffet hållas varmt på värmeplattan innan
apparaten automatiskt stängs av. Den stängs av automatiskt 40 minuter efter
påbörjad bryggning, vilket betyder att varmhållningsläget är aktivt mellan 0-36
minuter beroende på hur mycket kaffe du brygger. Kaffebryggaren ger ifrån sig
en signal innan den stängs av.
8. Stäng av enheten genom att trycka på ON/OFF och kopplar ur kontakten från
eluttaget.
Obs! Om du kokat kaffe och önskar starta en ny bryggningsprocess direkt
ska du först stänga av kaffebryggaren och låta den svalna i minst 5 minuter.
Därefter kan du återigen fylla vattenbehållaren och starta en ny bryggning.
Obs! Det färdiga kaffet är mindre än mängden vatten du tillsatte, detta beror på
att delar av vattnet absorberas av kaffepulvret.
9. Stäng alltid av kaffebryggaren och koppla ur kontakten från eluttaget när
kaffebryggaren inte används.
Svenska
7
ANVÄNDNING
Fördröjd start
Om du inte vill att kaffebryggaren ska starta direkt kan du använda funktionen för
fördröjd start. Exempelvis: Nu är klockan 20:10 och du vill att kaffebryggaren ska
starta automatiskt kl. 06:15 på morgonen. Följ först steg 1-5 på föregående sida
och ställ sedan in tiden så här:
1. Tryck på SET-knappen en gång, ikonen ” ” visas på displayen. Ställ in den
aktuella tiden (vad klockan är just nu) genom att trycka på HOUR och MINknapparna. Tiden som ska ställas in är 20:10 i detta exempel.
2. Tryck på SET-knappen igen och ikonen visas på displayen. Ställ in den
fördröjda starttiden genom att trycka på HOUR och MIN-knapparna. Tiden som
ska ställas in är i detta exempel 06:15.
3. Tryck på SET-knappen en tredje gång för att ställa in tiden för automatisk
avstängning. Ikonen visas på displayen. Ställ in tiden genom att trycka på
MIN-knappen (max 40 minuter).
4. När du trycker på SET-knappen en fjärde gång bekräftar du alla inställningar.
Obs! Du kan trycka på SET-knappen två gånger efter att du sparat
inställningarna, för att kontrollera dem.
Obs! Om du inte trycker på några knappar inom 5 sekunder kommer
inställningarna sparas.
Obs! Du kan ändra till 12 timmarsläge genom att trycka och hålla in HOURknappen i 7 sekunder när tiden är inställd på 23:00. Displayen ändrar till 12
timmarsläge och visar “AM ” i det övre högra hörnet, eller “PM” i det lägre högra
hörnet. När tiden är på 11:00 PM, och HOUR-knappen trycks och hålls in,
ändras displayen till 24 timmarläge.
UNDERHÅLL
Rengöring
1. Koppla alltid från kontakten från eluttaget innan du rengör produkten.
2. Sänk aldrig ner enheten i vatten.
3. Du kan rengöra kaffebryggaren med en mjuk, fuktig trasa.
4. Kaffekannan, det inkluderade filtret och tratten kan rengöras i varmt vatten med
diskmedel.
Svenska
8
Ta bort kalkavlagringar
1. Ta bort kalkavlagringar regelbundet.
2. Kör enheten som beskrivet tidigare i manualen. Använd vanlig vinäger för att
fylla vattentanken. Tillsätt inget kaffe.
3. Efter att du kört enheten med vinägern låter du brygga enbart vatten 2-3 gånger
för att skölja bort vinäger och kalkrester.
SPECIFIKATIONER
Modellnummer
530031 (Erika 2.5)
Strömförsörjning
AC 230 V, 50 Hz
Effekt
915-1080 W
Kapacitet
1,25 liter (10 koppar)
Sladdlängd
90 cm
ÖVRIG INFORMATION
Miljö
Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den
elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat
hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata
återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din
återförsäljare för mer information.
Den här symbolen på produktens förpackning innebär att
materialet är återvinningsbart.
Lag och säkerhet
Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den
uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven.
Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska
fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge
säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EUlagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska
och elektroniska produkter.
Svenska
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och
förbättra produkten och medföljande material.
9
SAFETY PRECAUTIONS
Read this instruction manual carefully before use and save it for future
reference. If you follow these instructions, your appliance will provide
you with years of good service.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
English
10
––
––
Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating
on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is
located on the bottom of the product).
To reduce the risk of electric shock: Do not remove the cover.
There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to
qualified service personnel.
Repairs to electrical appliances shall always be performed by
qualified personnel. Improper repairs may place the user and the
equipment at serious risk.
Do not operate the appliance with a damaged plug or cord, after
a malfunction or after being dropped or damaged in any way.
Doing so may cause electric shock/personal injuries and property
damage may occur.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified people to
avoid a hazard.
Do not remove the appliance from the mains power supply by
pulling the cord, pull the plug. Otherwise damage to the cord and
appliance may occur.
Do not push objects into any openings as damage to the
equipment and/or electric shock may occur.
Do not use the appliance for anything other than its intended use.
Do not immerse the product in water or any other liquid.
Always unplug the appliance after use and before any cleaning or
maintenance.
Do not place the appliance near heat emitting appliances or in
direct sunlight.
Do not use the appliance outdoors.
The equipment is not intended for use by people (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
SAFETY PRECAUTIONS
or lack of experience or knowledge. They should be given
appropriate supervision and instructions to use the equipment by
a person responsible for their safety.
–– Never leave the appliance within reach of children. The product is
not a toy! Close supervision is required when using the appliance
near children.
–– Do not touch the heating plate - the surface will be hot during and
some time after use.
–– Add water before the appliance has been turned on.
English
11
PRODUCT OVERVIEW
1.
2.
3.
4.
5.
Filter
Funnel
Carafe lid
Handle
Top cover
6. Outlet arm
7. Water tank
8. Display
9. Heating plate
10. Control buttons
5
1
6
7
2
3
8
4
English
12
9
10
OPERATION
Before first use
–– For a perfect taste, carry out 2 or 3 boil-processes with fresh water (without
coffee). Once all the water has passed through, switch off the appliance and let
it cool down for 5 minutes. Then repeat the process with fresh water.
Making coffee
1. Open the top cover and fill the water tank with the required quantity of water.
Ensure that the water level is not lower than the minimum mark, and not higher
than the maximum mark. Use fresh, cold water for best taste.
2. Insert a filter of size “1x4” into the funnel. You can use the washable filter
provided, or a paper filter. If you use a paper filter, put it directly in the funnel
and skip the washable filter included.
3. Add coffee powder into the filter. Usually a cup of coffee need a level spoon of
coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Then close the
top cover.
4. Place the carafe on the heating plate.
5. Connect the power cord into a wall outlet. The display will show ”0000”.
6. Press the ON/OFF button to start the appliance (the coffee maker makes a
sound to indicate the start). It will start the brewing process immediately.
Note: You can take out the carafe, pour and serve at any time. The appliance
will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.
7. When the brewing process is finished, the coffee can be kept warm on the
heating plate before the appliance automatically turns off. The coffee maker is
automatically turned off in 40 minutes after start, which means that the keep
warm time will be approx. 0-36 minutes depending on how much coffee you
are brewing. Before it turns off it makes a sound.
8. Turn off the appliance by pressing the ON/OFF button and unplug the power
cord from the wall outlet.
Note: If you have made a cup of coffee and wish to make some more straight
away, switch off the coffee maker and allow it to cool down for at least 5
minutes. Then you can refill the water tank and start a new brewing process.
Note: The coffee you get is less than the water you have added, as some
water is absorbed by coffee ground.
9. Always turn off the coffee maker and unplug the power cord from the electrical
outlet when the coffee maker is not in use.
English
13
OPERATION
Delay start
If you do not want the coffee maker to start operation immediately, you can use
the delay start function. For example: Now it is 20:10 and you hope that the coffee
maker will start automatically at 06:15 in the morning, first follow step 1-5 of above
section, then you can set the delay start function as follows:
1. Press the SET button one time, the icon ” ” is shown on the display.Set the
current time (real clock) by pressing the HOUR and MIN buttons continuously,
that is 20:10 in this example.
2. Press the SET button once again and the icon is shown on the display. Set
the delayed start time by pressing the HOUR and MIN buttons repetitively, that
is 06:15 in this example.
3. Press the SET button for a third time to set the automatic shutdown time. The
icon is shown on the display. Set the automatic shutdown time by pressing
the MIN button (maximum 40 minutes).
4. At the fourth press of the SET button, the coffee maker confirms all settings.
Note: You can press the SET button twice after you have finalized the settings,
to check them.
Note: If no buttons are pressed within 5 seconds, the settings will be
confirmed.
Note: You can change to 12 hour mode by pressing and holding the HOUR
button for 7 seconds when the hour has been set to 23:00. The display will
change to 12 hour mode and show “AM ” on the upper right corner, or “PM”
on the lower right corner. When the hour is set to 11:00 PM, and the HOUR
button is pressed and held, the display will change to 24 hour mode.
MAINTENANCE
Cleaning
1. Always remove the main plug from the wall socket before cleaning the
appliance.
2. Never immerse the appliance in water.
3. You should clean it with a damp cloth.
4. The carafe, filter and funnel can be washed in hot soapy water.
English
14
Descaling
1. Descale your coffee maker regularly.
2. Operate the appliance as described earlier in the instructions. Use ordinary
vinegar to fill the water tank and do not add any ground coffee.
3. After descaling let the appliance work 2-3 times more with only water to rinse
away the vinegar and scale remainders.
SPECIFICATIONS
Model number
530031 (Erika 2.5)
Power supply
AC 230 V, 50 Hz
Effect
915-1080 W
Capacity
1.25 liter (10 cups)
Cord length
90 cm
OTHER INFORMATION
Environment
This symbol on the product or in the instructions means that the
electrical and electronic equipment must be disposed of separately
from other household waste when it does not work anymore.
The EU has separate waste collection systems, contact your local
dealer or authority for more information.
This symbol on the products packaging means that the material is
recyclable.
Law and safety
This product has been manufactured according to current regulations
for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if
used according to safety instructions. The product is manufactured
according to current regulations within the EU legislation, limiting the
use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
English
Reservations
We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to
make ongoing changes and improvements to the product and related materials.
15
Made in P.R.C by Bergsala SDA AB
P.O. Box 10204, 434 23 Kungsbacka, Sweden
Download PDF

advertising