bruksanvisning
user manual
SV-DISK 3R FI
Innehåll
Panelen ..................................................................................................... 2
Säkerhetsanvisningar ............................................................................... 3
Innan du diskar första gången .................................................................. 4
Lasta diskmaskinen .................................................................................. 5
Använda diskmaskinen ............................................................................. 6
Inställningar ...............................................................................................10
Skötsel och rengöring ............................................................................... 12
Felsökning .................................................................................................14
Installation ................................................................................................. 18
Service ...................................................................................................... 19
Information för testinstitut ..........................................................................20
Teknisk information ................................................................................... 21
Egna noteringar ........................................................................................ 22
Panelen
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
1
Huvudströmbrytaren
8
Tidspar
2
Programväljare
9
Automatisk lucköppning
3
Autodisk
10 HI DRY / Hög temp, bättre tork
4
Intensivdisk
11 Fördröjd start
5
Ecodisk
12 Display
6
Snabbdisk
13 Indikator för spolglansmedel
7
Avspolning
14 Indikator för salt
Säkerhetsanvisningar
Allmänt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs och spara bruksanvisningen!
Använd inte diskmaskinen till något utöver det
som anges i denna bruksanvisning.
Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna
med något utöver diskgods.
Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom den kan utgöra en snubbelrisk.
Använd endast maskindiskmedel!
Denna maskin får användas av barn från 8 år
och personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt mental förmåga, sinnefrånvaro eller brist på
erfarenhet och kunskap. Dessa personer måste
ha tillsyn vid användning av maskinen eller få
anvisningar om hur maskinen ska användas och
förstå de risker som kan förekomma. Rengöring
av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn måste övervakas så att de inte leker med
diskmaskinen.
Skadad nätkabel får endast bytas av behörig
fackman.
Använd diskmaskinen endast i hushållsliknande
miljöer för att diska hushållsdisk. All annan användning är otillåten.
Placera aldrig diskgods med lösningsmedelsrester i diskmaskinen på grund av explosionsrisken.
Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får
heller inte diskas i diskmaskinen.
SV
•
•
Undvik långa transporter vid stark kyla.
Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande på
rygg.
Överfyllnadsskydd
Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av
vattenintag om diskmaskinens vattennivå stiger över den
normala. Om skyddet utlöses, stäng av vattentillförseln och
ring efter service.
Förpackningsmaterial
Förpackningen skyddar produkten under transporten. Materialet i förpackningen är återvinningsbart. Källsortera förpackningen för att bidra till minskad råvaruförbrukning och
minskat avfall. Din återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen för återvinning eller informera om närmaste återvinningsstation. Förpackningen består av:
•
•
•
•
Wellpapp av upp till 100% återvunnet material.
Expanderad polysteren (EPS) utan tillsatser av klor och
fluor.
Reglar av obehandlat trä.
Skyddsplast av polyeten (PE).
Skrotning
•
•
•
När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den
genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av
sladden så kort som möjligt.
Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning.
Kontakta din kommun för information om var och hur
din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.
VARNING!
Knivar och andra spetsiga föremål måste läggas
horisontellt i diskmaskinens anpassade korgar.
Installation
Se kapitel Installation.
Barnsäkerhet
•
•
•
Starta alltid genast diskmaskinen när du fyllt på
diskmedel.
Håll barn borta från diskmaskinen när den är
öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar!
Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen.
VARNING!
Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!
Vinterförvaring/transporter
•
Förvara diskmaskinen frostfritt.
3
Innan du diskar första gången
Avhärdaren
För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen
mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar
vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen.
Indikering för påfyllning av salt
När saltet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående
symbol i displayen.
Vattnets hårdhet anges i följande skalor: Tyska hårdhetsgrader (°dH) och franska hårdhetsgrader (°fH). Inkommande
vatten med en hårdhetsgrad över 6°dH (9°fH) måste avhärdas. Detta görs automatiskt med hjälp av den inbyggda avhärdaren. För att avhärdaren ska fungera optimalt måste
inställningen av den anpassas till det inkommande vattnets
hårdhetsgrad.
När saltet tar slut, skruva av locket och fyll behållaren med
salt. Vatten behövs bara första gången! Torka rent och
skruva åt. Kör ett program så att eventuellt salt i diskmaskinen sköljs bort.
Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken
hårdhetsgrad vattnet har.
Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man
använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgods.
Ställa in avhärdaren
I kapitel Inställningar på sidan 10 beskrivs hur du ställer in
avhärdaren.
Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.
Fylla på spolglansmedel
1
Öppna locket för spolglansmedel.
2
Fyll försiktigt på spolglansmedel. Fyll endast på så
mycket spolglansmedel tills det når nivån markerad med
max.
3
Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt
om behållaren.
4
Stäng locket ordentligt.
Fylla på salt
Innan du använder en diskmaskin med avhärdare måste
du fylla på salt i saltbehållaren för att det inkommande
vattnet automatiskt ska avhärdas. Använd grovt salt eller
specialsalt för diskmaskiner.
Tryck för att
öppna
VARNING!
För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram
startas direkt efter påfyllning av salt.
Häll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder
till att avhärdaren förstörs!
Gör så här första gången:
1 Skruva först bort locket enligt bilden.
2
Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens
påfyllningshål. Häll först i ca 1 l vatten.
3
Fyll sedan på så mycket salt max 1,5 kg, att behållaren
blir full.
4
Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast
ordentligt.
5
Kör ett program så att eventuellt salt i diskmaskinen
sköljs bort.
Indikering för påfyllning av spolglansmedel
När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser
ovanstående symbol i displayen.
Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.
Ställa in dosering av spolglansmedel
I kapitel Inställningar beskrivs hur du ställer in doseringen
av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan
ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering). (Förvalt från fabrik:
5)
Minska doseringen av spolglansmedel:
• Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.
• Om diskgodset har ränder.
• Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan
man späda spolglansmedlet med hälften vatten.
Lock till saltbehållaren
4
Lasta diskmaskinen
Diska energisnålt
•
•
•
•
•
Vänta med diskningen tills diskmaskinen är full, så
sparar du energi.
Skölj inte under rinnande vatten. Skrapa bara bort större
matrester innan du lastar diskmaskinen.
Välj miljöanpassat diskmedel. Läs miljödeklarationerna
på förpackningen!
Är disken bara lätt smutsad kan du välja ett program
med låg temperatur.
Du får ett bättre torkresultat om du använder tillvalet
Automatisk lucköppning som automatiskt öppnar diskmaskinens lucka i slutet av programmet. (Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell
kondens.)
SV
glashyllan och knivar läggs i knivstället till höger om sådant
finns.
Ömtåligt diskgods
En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero
på flera saker. Vissa material tål inte stark värme, andra
kan skadas av maskindiskmedlet.
Var försiktig med till exempel handgjorda föremål, ömtålig
dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och
plast. Titta efter märkningen "Tål maskindisk".
Diskmaskinens korgar
Diskmaskinen är utrustad med toppkorg, överkorg och underkorg.
Toppkorg
Toppkorgen har plats för bestick, slevar, vispar, serveringsbestick och liknande föremål.
Höjning och sänkning av överkorg
1 Dra ut överkorgen.
2
Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och lyft
upp den.
3
Lyft med båda händerna upp korgen igen och igen för
att stegvis komma till nästa läge. (Överkorgen kan justeras i tre lägen.) När överkorgen är i det översta läget
och lyfts upp sänks den ner till det nedersta läget. Notera
att båda sidorna av korgen alltid ska vara placerade på
samma höjd.
Överkorg
Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen.
Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt! Vinglas ställs i vin-
5
Använda diskmaskinen
Vikpinnar
Vikpinnarna kan fällas upp och ner för att man på ett bättre
sätt ska kunna placera kastruller, skålar och glas. Frigör
vikpinnarna genom att trycka fästet inåt innan läget justeras.
Dosera diskmedel
Tryck för att öppna
1
Fack för fördiskmedel
2
Fack för huvuddiskmedel
Underkorg
Diskmedel skall doseras efter vattnets hårdhetsgrad.
Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat och kastruller i
underkorgen.
Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen.
Diskmaskinen är utrustad med en avhärdare, dosera därför
som om du har mjukt vatten.
Överdosering av diskmedel kan försämra diskresultatet och
medför dessutom en extra belastning för miljön.
Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras. Det
finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk. Dosera en
mindre del diskmedel i facket för fördisk om pulver- eller
flytande maskindiskmedel används. Kontakta diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel.
OBS!
Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte
användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens
arbete.
Vikpinnar
Fäll ned de fällbara vikpinnarna (tallriksstöden) vid diskning
av kastruller. Frigör vikpinnarna genom att trycka fästet inåt
innan läget justeras.
Att tänka på
•
•
•
•
Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
Diskgodset ska inte ligga i eller på varandra.
Luta diskgods med fördjupningar, till exempel koppar,
så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för
föremål i plast.
Se till att små föremål inte ramlar igenom diskkorgen,
placera dem i toppkorgen.
OBS!
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
Diskmedelstabletter
Dela tabletten i två delar om locket till doseraren är svårt
att stänga. Det finns risk att diskmedlet inte doseras riktigt
om locket är spänt och inte kan öppnas på rätt sätt.
OBS!
Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta program
(under 75 minuter). Använd då istället pulver- eller flytande
maskindiskmedel.
3in1/Kombimedel
I kapitel Inställningar beskrivs hur du kan aktivera TAB (3in1/
Kombimedel). Observera att salt måste fyllas på i saltbehållaren. Om du inte är nöjd med disk- och torkresultatet inaktivera inställningen TAB (3in1/ Kombimedel) samt fyll på
salt, diskmedel och spolglansmedel. Se kapitel Innan du
diskar första gången.
Läs noga anvisningarna för dessa produkter. Är något oklart,
kontakta diskmedelstillverkaren.
6
SV
Huvudströmbrytaren
Tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen tänds.
Kontrollera även att vattenkranen är öppen.
PROGRAM - Välja program
Välj program beroende på typ av diskgods och hur smutsigt
det är.
Tryck en eller flera gånger på Programväljaren tills önskad
programsymbol aktiveras.
Autodisk
Diskmaskinen känner av hur smutsig disken är och anpassar
vattenförbrukning och temperatur därefter. Vid nyinstallation
behöver programmet köras fem gånger innan det helt anpassat sig och ger bästa resultat.
programmen och vissa tillval kan ej kombineras (tillgängliga
tillval är svagt upplysta).
Tidspar
Detta tillval reducerar programtiden, men förbrukar mer
energi och vatten.
Automatisk lucköppning
Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt i slutet av programmet vilket förbättrar programmets torkning. (Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens.)
OBS!
Diskmaskinens lucka får inte blockeras när den öppnas
automatiskt. Det kan störa lucklåsets funktion.
OBS!
Autodisk 1) +
Tidspar +
Automatisk
lucköppning
Ett effektivt vardagsprogram för lätt intorkade matrester.
(Programmet är inte avsett för inbränd mat, till exempel
gratängformar.)
Intensivdisk
Program för hårt smutsad disk som till exempel kastruller,
grytor och gratängformar. Om diskmaskinen inte fylls av
sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och så vidare.
Ecodisk
Detta program är avsett för diskning av normalt smutsat
gods och är det effektivaste programmet när det gäller
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Snabbdisk
Programmet används till glas och porslin som är lätt smutsat,
exempelvis kaffekoppar.
Montering av skyddsfilmen är viktigt då diskmaskinen har
automatisk lucköppning för förbättrad torkeffekt. På sikt
kan bänkskivan eller inredning som inte tål kondens påverkas vid regelbunden användning av automatisk lucköppning.
HI DRY / Hög temp, bättre tork
Tillvalet är anpassat för extra höga hygienkrav, exempelvis
vid diskning av nappflaskor och skärbrädor. Temperaturen
höjs både i huvuddisken och i den sista sköljningen.
Fördröjd start
Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 124 timmar efter det att du har stängt luckan.
1
Tryck en gång på knappen för att aktivera Fördröjd start.
Tryck flera gånger eller håll in knappen för att ställa in
önskat antal timmar.
2
Stäng luckan, diskmaskinen räknar ner med 1 timma åt
gången och startar vid vald fördröjning.
Om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start, öppna luckan, tryck
och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen släcks.
I kombination med Tidspar blir programmet kortare (15 minuter).
Starta diskmaskinen
Avspolning
För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.
TID - Återstående tid
TILLVAL - Välja tillval
Stäng luckan för att starta diskmaskinen. Om Huvudströmbrytaren är påslagen startar diskmaskinen automatiskt när
luckan stängs.
När du valt program och tillval, visas hur lång tid programmet
tog förra gången det kördes.
För att välja ett tillval tryck på någon av tillvalsknapparna
tills tillvalet aktiveras. Vilka tillval du kan välja varierar mellan
1)
Denna kombination (Autodisk + Tidspar + Automatisk lucköppning) kallas även Snabbintensiv (90 minuter).
7
Om du vill avbryta eller byta program
Öppna luckan, tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills
displayen släcks, om du vill byta program sedan du startat
diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats. Tryck därefter på Huvudströmbrytaren igen, välj ett nytt program och stäng luckan.
Fyll på eller öka doseringen av spolglansmedel.
Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
Aktivera tillvalet HI DRY / Hög temp, bättre tork.
Låt diskgodset svalna innan det tas ut.
Efter avslutat program
Vill du stoppa i mer disk?
Diskmaskinen stängs automatiskt av efter avslutat program.
Stäng av vattenkranen efter varje användning.
Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in
disken och stäng luckan. Efter en paus, fortsätter diskmaskinen där den slutade.
Lasta ur diskmaskinen
Om diskmaskinen stängs av vid
strömavbrott
Om diskprogrammet inte är avslutat fortsätter det avbrutna
programmet när diskmaskinen får ström igen.
OBS!
Under torkningen avbryts programmet om strömmen
stängs av eller om luckan är öppen i mer än 2 minuter.
Så får du det bästa torkresultatet
•
•
8
•
•
•
•
Lasta diskmaskinen full.
Luta diskgods med fördjupningar, till exempel koppar,
så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för
föremål i plast.
Varmt porslin är extra ömtåligt. Låt diskgodset svalna i
diskmaskinen innan det tas ut.
Lasta ur underkorgen först för att undvika att eventuellt
vatten droppar från överkorgen ner på diskgodset i underkorgen.
Diskmedel,
fack 1 / 2
(ml)
--- / 25
10 / 25
--- / 25
--- / 10
--- / ---
Autodisk
Intensivdisk
Ecodisk 2)
Snabbdisk
Avspolning
1
1
2
2
2-3
Antal sköljar
--- °C
25 °C
49 °C
70 °C
65 °C
Sista sköljning
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
Disktid
(ca tim:min)
0,01
0,2
0,86
1,7
0,9-1,5
Energi
(ca kWh)
3
10
9,5
17
11-20
Vattenförbr. (L)
Förbrukningsvärden 1)
Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet
när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
35 °C
55 °C
70 °C
50-65 °C
Huvuddisk
2)
1
2
1-3
Fördiskar
Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.
Automatisk
lucköppning
Automatisk
lucköppning
- Tillval
TILLVAL
1)
- Program
PROGRAM
Programtabell
SV
9
Inställningar
Öppna menyn för inställningar:
1. Öppna först luckan. Stäng av maskinen. Tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen tänds.
+
2. Inom 10 sekunder;
- tryck på Programväljaren och tillvalsknappen för Tidspar.
3. Displayen visar menyn för inställningar (aktuell inställning samt aktuellt inställningsvärde).
(Lämna menyn genom att bläddra igenom menyn eller trycka på Huvudströmbrytaren.)
Navigera i menyn för inställningar:
Tryck för att bläddra mellan inställningsvärden.
Tryck för att lagra inställningsvärdet och gå
vidare till nästa inställning.
Aktuell inställning.
Aktuellt inställningsvärde.
Du kan nu göra följande inställningar:
Inställningar
Alternativ
1. Spolglansmedel
1:00 - 1:05
Inställning för dosering av spolglansmedel.
Öka doseringen av spolglansmedel:
• Om diskgodset har vattenfläckar.
Minska doseringen av spolglansmedel:
• Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.
• Om diskgodset har ränder.
• Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten
kan man späda spolglansmedlet med hälften vatten.
2. Vattenhårdhet
2:00 - 2:09
Inställning av avhärdaren. Hämta inställningsvärdet från
vattenhårdhetstabellen nedan.
°dH
°fH
°dH
°fH
0-5
0-9
20-24
35-43
6-8
10-14
25-29
44-52
9-11
15-20
30-39
53-70
12-14
21-25
40-49
71-88
15-19
26-34
50+
89+
Glöm inte att fylla på salt i saltbehållaren efter att du
ställt in avhärdaren på 2:01 - 2:09.
Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under
6°dH (9°fH), välj 2:00. Avhärdaren inaktiveras och salt
behöver inte fyllas på.
De flesta svenska hushåll har en vattenhårdhet under
6°dH, vilket medför att använding av salt inte är nödvändigt.
10
SV
Inställningar
Alternativ
3. TAB
(3in1/ Kombimedel)
3:00 (Av)
3:01 (På)
Vid användning av så kallade 3in1/ Kombimedel kan
du aktivera denna inställning. Diskprogrammen anpassas då automatiskt så att bästa möjliga disk- och
torkresultat alltid erhålles. Om inställningen är aktiverad
behöver man inte fylla på spolglansmedel eftersom tillvalet stänger av doseringen för spolglansmedel. Den
sänker även doseringen av salt i avhärdaren. Observera
att salt måste fyllas på i saltbehållaren.
OBS!
För att erhålla ett gott diskresultat är det mycket viktigt
att undersöka vilket slags diskmedel eller kombiprodukt det handlar om! Läs noga på diskmedelsförpackningen hur diskmedlet ska användas. Bruksanvisning
eller upplysningar på förpackningen måste beaktas!
11
Skötsel och rengöring
Grovsilen
Spolarmarna
I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare
kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov.
Hål och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skräpet
med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på
undersidan.
Grovsil
1
Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2
Töm grovsilen. Glöm inte att sätta tillbaka den!
Finsilen
Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje
diskomgång. Rengör finsilen vid behov.
För att underlätta rengöringen kan du lossa spolarmarna.
Glöm inte att montera fast dem ordentligt efteråt.
Undre spolarm
• Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.
Finsil
1
Vrid handtaget moturs.
2
Lyft silen rakt upp med handtaget. Avlägsna sedan
grovsilen för att kunna rengöra finsilen.
3
Återmontera i omvänd ordning. Kontrollera att kanterna
tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen.
4
Lås fast silen genom att vrida handtaget medurs till
stoppläge. Handtaget ska peka rakt ut från diskmaskinen.
Övre spolarm
1 Dra ut överkorgen.
2
Skruva spolarmslagringen motsols för att lossa spolarmen från överkorgen.
OBS!
Diskmaskinen får inte användas utan att silarna är monterade!
Diskresultatet kan påverkas om grovsilen inte är rätt
monterad.
Luckan och lucktätningen
Rengör luckans sidor och lucktätningen regelbundet. Använd
en lätt fuktad trasa (eventuellt med lite rengöringsmedel).
Diskmaskinens innerbehållare
Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål
och hålls ren genom normal användning.
Kalkavlagringar
Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall programmet Intensivdisk
med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan
diskgods i maskinen).
12
SV
Panelen
OBS!
Håll knapparna rena och fria från fett. Torka av dem med
torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel
– det kan repa ytan. Stäng av diskmaskinen med Huvudströmbrytaren vid rengöring av knapparna för att undvika
ofrivilliga knapptryckningar.
Åtgärda stopp i avloppspumpen
Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad av eventuella föremål. Dessa kan du enkelt ta bort.
1
Stäng av maskinen med Huvudströmbrytaren och dra
ur stickkontakten ur vägguttaget.
2
Ta bort grovsilen och finsilen.
3
Ös ur vattnet ur diskutrymmet.
4
För att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det
färgade skyddet till höger i bottenbrunnen.
5
Snurra för hand pumphjulet som är placerat bakom
skyddet. Ta försiktigt bort eventuella föremål.
6
Montera tillbaka skyddet för avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
7
Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Om diskmaskinen ändå inte går att starta och ett surrande ljud hörs har överfyllnadsskyddet aktiverats.
•
•
•
Stäng av vattnet.
Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
Ring service.
Glöm inte montera tillbaka skyddet för avloppspumpen.
Åtgärda stopp i inloppsslangens sil
Om det finns små partiklar i det inkommande vattnet kan
inloppsslanges yttre sil blockeras, vilket leder till
Vattenintagsfel.
1
Stäng av maskinen med Huvudströmbrytaren och dra
ur stickkontakten ur vägguttaget.
2
Stäng av vattenkranen.
3
Skruva loss inloppsslangen.
4
Dra försiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengör den.
5
Sätt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter
rätt.
6
Skruva fast inloppsslangen.
7
Sätt i stickkontakten i vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stå på en stund och kontrollera att anslutningen är tät.
Inloppsslangens
yttre sil
Packning
Skydd för
avloppspump
13
Felsökning
Typ av fel i display
Åtgärd
F10
Överfyllnad
Rensa avloppspumpen. Se kapitel Skötsel och rengöring. Om problemet kvarstår
ring service.
F11
Uttömningsfel
Se ”Vatten kvar i diskmaskinen” i tabellen ”Problem” nedan. Om problemet kvarstår
ring service.
F12
Vattenintagsfel
Kontrollera att vattenkranen är öppen. Om problemet kvarstår ring service.
F40
Ventilläckage
Stäng av vattenkranen och ring service.
F52
Vattennivåfel
Ring service.
F54
Överfyllnad
Stäng av vattenkranen och ring service.
F56
Cirkulationsfel
Ring service.
Tryck på valfri knapp för att ta bort felmeddelandet.
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Knapparna reagerar inte på tryck.
Du har tryckt på knapparna för snabbt
efter att du öppnat luckan.
Vänta en stund och prova igen.
Smuts på knapparna.
Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.
Luckan är stängd.
Öppna luckan. Knapparna reagerar endast på knapptryckningar när luckan är
öppen.
Korgarna sitter inte i rätt läge.
Kontrollera att korgarna är i rätt horisontalläge.
Luckan går inte att stänga.
Kontrollera att diskgods inte hindrar
diskkorgarna från att skjutas in i rätt läge.
Lucklåset hakar inte i och låser.
14
Kontrollera lucklåset. Om det inte hakar
i och låser, öppna luckan. Tryck och håll
in knappen för tillvalet Automatisk
lucköppning i 15 sekunder. Vänta därefter i 30 sekunder. Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser.
SV
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Diskmaskinen startar inte.
Luckan är inte ordentligt stängd.
Kontrollera.
Du har öppnat diskmaskinen för att
stoppa i mer disk under ett pågående
program.
Stäng luckan och vänta. Efter en paus
fortsätter diskmaskinen där den slutade.
Lucklåset har inte hakat i och låst.
Kontrollera lucklåset. Om det inte har
hakat i och låst, öppna luckan. Tryck och
håll in knappen för tillvalet Automatisk
lucköppning i 15 sekunder. Vänta därefter i 30 sekunder. Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser samt
att diskmaskinen startar.
En propp/ säkring har löst ut.
Kontrollera.
Stickkontakten sitter inte i vägguttaget. Kontrollera.
Vattenkranen är stängd.
Kontrollera.
Överfyllnad/läckage.
Kontrollera.
Ett surrande ljud (avloppspumpen) hörs Stäng av vattenkranen. Dra ur kontakten
från diskmaskinen, som ej upphör när och ring därefter service.
strömmen bryts med Huvudströmbrytaren.
Kontrollera att inte tillvalet Fördröjd start Tryck och håll in Huvudströmbrytaren
är inkopplat.
tills displayen släcks om du vill avbryta
tillvalet Fördröjd start. Starta diskmaskinen på nytt.
Disken är inte ren.
Spolarmarna går inte runt.
Lyft av armarna och gör rent.
Kontrollera att diskgods inte hindrar
spolarmarna.
Gammalt diskmedel. Diskmedel är
färskvara.
Undvik storförpackningar.
Felaktig dosering av diskmedel.
Dosera efter vattnets hårdhetsgrad.
Kraftig över- eller underdosering medför
försämrat diskresultat.
Felaktigt diskprogram.
Välj ett längre program.
Felaktig lastning av diskmaskinen.
Täck inte porslin med stora skålar eller
dylikt. Undvik att placera mycket höga
glas i hörnen av korgarna.
Glas och koppar har vält under diskning- Ställ diskgodset stadigt.
en.
Fläckar på rostfritt eller silver.
Silen är inte i rätt position.
Skruva fast silen. Se kapitel Skötsel och
rengöring.
Vissa matrester såsom senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressing
kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det
lämnas kvar en längre tid.
Skölj bort den här sortens matrester om
du inte ska starta diskmaskinen på en
gång. Använd gärna programmet
Avspolning.
Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om
de kommer i kontakt under diskningen.
Även aluminium kan orsaka fläckar på
diskgodset.
För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgods av olika
metaller som till exempel silver, rostfritt
och aluminium.
15
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Fläckar eller slöja på diskgodset.
Avhärdaren läcker salt.
Kontrollera att saltlocket är ordentligt åtskruvat. Annars ring service.
Felaktigt inställd avhärdare.
Se kapitel Inställningar.
Felaktigt inställd dosering för spolglans- Se kapitel Inställningar.
medel.
Saltbehållaren är tom.
Fyll på salt. Se kapitel Innan du diskar
första gången.
3in1/ Kombimedel används och inställ- Inaktivera inställningen TAB (3in1/
ningen TAB (3in1/ Kombimedel) är akti- Kombimedel) samt fyll på salt och spolverad.
glansmedel.
För hög temperatur och/eller för mycket Diska kristallglas i låg temperatur och
diskmedel kan orsaka så kallad etsning dosera diskmedel med försiktighet.
på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åt- Kontakta diskmedelstillverkaren.
gärdas, bara förebyggas.
Diskgodset har en vit/blå kladdig film.
För hög dosering av spolglansmedel.
Sänk doseringen. Se under kapitel Innan
du diskar första gången och Inställningar. Om vattnet är mycket mjukt kan du
eventuellt späda ut spolglansmedlet med
hälften vatten.
Fläckar som är kvar efter diskningen.
Läppstift och te kan vara svårt att diska Byt till ett diskmedel med blekmedel.
bort.
Rester av diskmedel är kvar i diskmedels- Diskmedelsfacket var fuktigt när diskme- Diskmedelsfacket ska vara torrt när
facket efter diskningen.
del doserades.
diskmedel doseras.
Slamrande ljud vid diskning.
Disken är inte rätt placerad eller spolar- Kontrollera att diskgodset står stadigt.
marna går inte runt.
Snurra på spolarmarna för att se att de
går runt.
Vatten kvar i diskmaskinen.
Silarna är igensatta.
Rensa grovsil och finsil.
Föremål i avloppspumpen.
Rensa avloppspumpen. Se kapitel
Skötsel och rengöring.
Veck på avloppsslangen.
Kontrollera att slangen inte har några
veck eller skarpa böjar.
Stopp i avloppsslangen.
Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera
att inget skräp har fastnat och att anslutningens innerdiameter är minst 14 mm.
Smuts kring lister och hörn.
Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.
Dålig lukt i diskmaskinen.
Program med låg temperatur är valt un- Kör ett program med en högre temperader en längre tid.
tur cirka 1 gång i månaden.
16
SV
Problem
Tänkbara orsaker
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.
Tillvalet Automatisk lucköppning är inte Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
aktiverat.
Diskmaskinen är inte fullastad.
Åtgärder
Lasta diskmaskinen full.
Spolglansmedlet är slut eller inställt på Fyll på eller öka doseringen av spolglansför låg dosering.
medel. Se under kapitel Innan du diskar
första gången och Inställningar.
3in1/ Kombimedel används och inställ- Inaktivera inställningen TAB (3in1/
ningen TAB (3in1/ Kombimedel) är akti- Kombimedel) samt fyll på salt och spolverad.
glansmedel.
17
Installation
[mm]
556
573
520
700
670
125-175
660-750*
720-800*
817- 890
54
596**
444
196
1194
1252*
31
55
107
* Lucklängd
Påhängslucka monterad med glidfunktion, vilket gör att den förskjuts
uppåt när diskmaskinens lucka öppnas.
** Ta bort plastlisterna om nischens inbyggnadsmått är 597--600 mm.
Var försiktig! Kanten kan vara vass. Använd skyddshandskar!
Nominella mått. Variationer kan förekomma.
Det är viktigt att du läser igenom och följer de instruktioner
och anvisningar som finns nedan. Utför installation och anslutning enligt den separata installationsanvisningen.
VARNING!
Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under arbetet!
Säkerhetsanvisningar
•
•
•
•
•
•
Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en
person med erforderlig kompetens.
Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och
el.
Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar!
Var alltid två stycken!
Placera ett läckageskydd på golvet under diskmaskinen
för att förebygga eventuella vattenläckage.
Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att
det inte förekommer några läckage vid anslutningar.
Montering av skyddsfilmen är viktigt då diskmaskinen
har automatisk lucköppning för förbättrad torkeffekt. På
sikt kan bänkskivan eller inredning som inte tål kondens
påverkas vid regelbunden användning av automatisk
lucköppning.
VARNING!
Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!
18
Uppställning
•
•
•
•
Inbyggnads- och anslutningsmått finns i den separata
installationsanvisningen. Kontrollera att alla mått stämmer innan du börjar installera. Notera att påhängsluckans höjd kan justeras för att anpassas till övrig inredning.
Se till att underlaget är stadigt. Justera de ställbara fötterna så att diskmaskinen står vågrätt.
Montera skyddsfilmen (bifogas dokumentsats) under
bänkskivan. Skyddsfilmens funktion är att skydda
bänkskivan från fukt.
Kontrollera att diskmaskinen installeras så att luckan
kan öppnas fritt. Annars kan lucklåsets funktion störas.
Anslutning till avlopp
Se i den separata installationsanvisningen för nödvändiga
uppgifter.
Denna diskmaskin är lämplig att installeras i en upphöjd inbyggnad (för att få en arbetsvänlig höjd). Det betyder att
diskmaskinen kan placeras så att avloppsslangen mynnar
ut på en lägre nivå än diskmaskinens botten, exempelvis
Service
SV
att den leds direkt till golvbrunn. Diskmaskinen är försedd
med en integrerad skyddsanordning, som förhindrar att den
töms på vatten under diskfasen.
Läs kapitel Felsökning innan du kontaktar service. Vid kontakt ange uppgifterna på typskylten. Notera typ (1) och serienummer (2).
Avloppsslangen kan även ledas till en anslutningsnippel vid
diskbänkens vattenlås. Anslutningsnippelns invändiga diameter måste vara minst 14 mm.
Cylinda service 0771-25 25 00.
Avloppsslangen får förlängas med högst 3 m (den totala
längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter
av minst 14 mm. Helst ska man dock ersätta avloppsslangen
med en ny utan skarv.
Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm
över diskmaskinens botten.
1
Typ
2
Serienr.
Se till att avloppsslangen inte veckar sig.
Anslutning till vatten
Använd endast den inloppsslang som levereras med diskmaskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa slangar.
Det måste finnas en vattenkran (avstängningskran) på
tilloppsledningen. Vattenkranen ska placeras lättåtkomlig,
så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.
När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket
stå på en stund. Kontrollera att alla anslutningar är täta.
Anslutning till kallt vatten
Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten värms
upp med olja, el eller gas.
Anslutning till varmt vatten
Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten värms upp med energisnål varmvattenberedning som
exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme. Genom
att välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar
diskmaskinens konsumtion av elenergi.
OBS!
Överskrid inte tillåten temperatur på det inkommande
vattnet. Vissa material i en del husgeråd tål inte stark
värme. Se Ömtåligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen.
Anslutning till el
Information om den elektriska anslutningen hittar du på
typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med
elnätets data.
Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.
Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av
diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!
OBS!
Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.
19
Information för testinstitut
Beställ information för testinstitut via e-post
dishwashers@appliance-development.com.
Vid förfrågan ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).
20
1
Typ
2
Serienr.
Teknisk information
SV
Information om energimärkning
Informationsblad, enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010
Cylinda
Modellbeteckning:
SV-DISK 3R FI
Antal standardkuvert:
16 1)
Energieffektivitetsklass:
A+++
Årlig energiförbrukning (AEC):
245 kWh per år 2)
Energiförbrukning i en standarddiskcykel(Et):0,86 kWh
Effektförbrukning
0,49 W
Frånläge (Po):
Viloläge (Pl):
Årlig vattenförbrukning (AWC):
Torkeffektsklass:
Standardprogram:
Programtid för standarddiskcykeln:
Vilolägets varaktighet (Tl):
Ljudnivå:
Konstruktion:
0,49 W
2660 liter per år 3)
A 4)
Ecodisk 5) , tillval Automatisk lucköppning
180 minuter
Infinit
44 dB(A) re 1 pW
Inbyggnadsprodukt
1)
Enligt standard, EN 50242.
2)
Baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror
på hur maskinen används.
3)
Baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
4)
På en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).
5)
Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normalt smutsat
gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Tekniska uppgifter
Höjd:
817-890 mm
Bredd:
596 mm
Djup:
556 mm
Vikt:
35 kg 1)
Vattentryck:
0,03–1,0 MPa
Elektrisk anslutning:Se typskylt
Anslutningseffekt: Se typskylt
Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.
www.cylinda.se
Art Nr: 622805. Rev. 01. Rätten till ändringar förbehålles.
1)
21
Egna noteringar
22
Contents
Front panel ................................................................................................ 23
EN
Safety instructions .....................................................................................24
Before washing for the first time ............................................................... 25
Loading the dishwasher ............................................................................ 26
Using the dishwasher ................................................................................27
Settings ..................................................................................................... 31
Care and cleaning ..................................................................................... 33
Troubleshooting ........................................................................................ 35
Installation ................................................................................................. 39
Service ...................................................................................................... 40
Information for test institute .......................................................................41
Technical information ................................................................................ 42
Your notes ................................................................................................. 43
Front panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Main power switch
8
SpeedWash
2
Programme selector
9
Auto open
3
Auto wash
10 HI DRY
4
Intensive wash
11 Delayed start
5
Eco wash
12 Display
6
Quick wash
13 Rinse aid indicator
7
Rinse
14 Salt indicator
12
13 14
23
Safety instructions
General
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Read the operating instructions and keep them
in a safe place!
Never use the dishwasher for any purpose other
than that specified in these operating instructions.
Do not load the dishwasher door or dishwasher
baskets with anything other than dishes.
Never leave the dishwasher door open as
someone may trip on it.
Use only dishwasher detergent!
This machine can be used by children aged 8
and upwards, and by people with reduced physical capacity, mental ability, memory loss or
lacking experience and knowledge. These individuals must be supervised when using the machine or have instructions on how to use the
machine and understand the risks that can occur.
Cleaning of the machine must not be carried out
by children without supervision.
Children must be watched to ensure they do not
play with the dishwasher.
Damaged mains cables must only be replaced
by a qualified electrician.
Only use the dishwasher in household-type environments for dishwashing household dishes. All
other use is prohibited.
Never place dishes with solvent residues in the
dishwasher due to the risk of explosion. Nor may
dishes that contain ash, wax or lubricants be
washed in the dishwasher.
WARNING!
Knives and other pointed items must be placed
horizontally in the dishwasher's special cutlery
baskets.
WARNING!
Children must be supervised – dishwasher detergent is
corrosive!
Winter storage/transport
•
•
•
Overflow guard function
The overflow protection starts pumping out the machine
and turns off the water supply if the water level in the dishwasher exceeds the normal level. If the overflow protection
is triggered, turn off the water supply and call the service
department.
Packing material
The packaging protects the product during transport. The
packaging material is recyclable. Separate the different
packaging materials to help reduce raw material use and
waste. Your dealer can take the packaging for recycling or
direct you to the nearest recycling centre. The packaging
is comprised of:
•
•
•
•
See the section Installation.
Child safety
•
•
•
24
Always start the dishwasher immediately after
adding detergent.
Keep children away from the dishwasher when
the door is open. Some detergent may remain
inside!
Do not allow children to use or play with the
dishwasher. Be especially vigilant when the door
is open.
Corrugated cardboard made from up to 100% recycled
material.
Expanded polystyrene (EPS) with no added chlorine or
fluorine.
Supports made from untreated wood.
Protective plastic made from polyethylene (PE).
Disposal
•
•
•
Installation
Store the dishwasher where the temperature remains
above freezing.
Avoid long transport distances in very cold weather.
Transport the dishwasher upright or laying on its back.
When the dishwasher has reached the end of its service
life and is to be disposed of, it should immediately be
made unusable. Pull out the power cable and cut it as
short as possible.
The dishwasher is manufactured and labelled for recycling.
Contact your local authority for information about where
and how your dishwasher should be correctly recycled.
Before washing for the first time
The water softener
EN
In order to achieve good dishwashing results, the dishwasher needs soft water (water with low mineral content). Hard
water leaves a white coating on dishes and the dishwasher.
Refill salt indicator
When the salt needs topping up, the above symbol lights
on the display.
Water hardness is specified using the following scales: The
German water hardness scale (°dH) and the French water
hardness scale (°fH). A water supply with a water hardness
in excess of 6°dH (9°fH) must be softened. This is done
automatically with the aid of the built-in water softener. In
order for the softener to function optimally, it must be adjusted to the hardness of the water supply.
When the salt runs out, unscrew the cap and fill the container with salt. Water is only needed the first time! Wipe clean
and tighten. Run a programme to ensure that any salt in the
dishwasher is rinsed away.
Contact the local waterworks to check the water hardness
in your area.
Adjusting the water softener
Chapter Settings on page 31 describes how to adjust the
water softener.
After topping up, it may take a while before the symbol goes
out.
Top up with rinse aid
Drying is faster and a better result is achieved if you use
rinse aid. You will also achieve a better dishwashing result
with clear and spotless dishes.
1
Open the rinse aid compartment lid.
2
Carefully top up with rinse aid. Only add rinse aid to the
level marked max.
3
Wipe up any splashes of rinse aid around the compartment.
4
Close the lid firmly.
Fill up the salt
Before you begin using a dishwasher with a water softener,
you must fill the salt compartment with salt for the water
supply to be softened automatically. Use large grain salt or
special dishwasher salt.
Press to open
WARNING!
In order to avoid rust stains a dishwashing programme
must be started immediately after adding salt.
Never pour dishwasher detergent into the salt compartment. This destroys the water softener!
Do as follows the first time:
1 Unscrew the lid as illustrated.
Refill rinse aid indicator
When the rinse aid needs topping up, the above symbol
lights on the display.
2
Place the funnel supplied with the dishwasher in the salt
compartment top-up hole. First, pour in about 1 l of water.
3
Then add salt, a maximum of 1,5 kg, until the compartment is full.
After topping up, it may take a while before the symbol goes
out.
4
Wipe up any excess salt so that the lid can be screwed
on firmly.
Setting the rinse aid dosage
5
Run a programme to ensure that any salt in the dishwasher is rinsed away.
The section Settings describes how to set the rinse aid
dosage. Rinse aid dispensing can be set from 0 (Off) to 5
(High dose). (Factory settings: 5)
Decrease the rinse aid dosage:
• If the dishes have a sticky white/blue film.
• If the dishes are streaked.
• Build-up of foam. If you have very soft water, the rinse
aid can be diluted 50:50 with water.
Salt compartment lid
25
Loading the dishwasher
Energy-efficient dishwashing
•
•
•
•
•
Do not start the dishwasher until it is fully loaded to save
energy.
Do not rinse under running water. Simply scrape off
large food particles before loading the dishwasher.
Choose an environmentally-friendly detergent. Read the
environmental declaration on the packaging!
If the dishes are only slightly dirty, you can select a
programme with a low temperature.
Better drying results are achieved if you use the Auto
open option, which automatically opens the dishwasher
door at the end of the programme. (If the dishwasher is
built-in the surrounding furnishings must be resistant to
any condensation.)
shelf and knives are placed in the knife stand on the right
(if fitted).
Fragile dishes
Some cookware is not dishwasher safe. This can be for
several reasons. Some materials cannot withstand strong
heat, others can be damaged by dishwashing detergent.
Exercise caution with, for example, handmade items, fragile
decoration, crystal/glassware, silver, copper, tin, aluminium,
wood and plastic. Look for the "Dishwasher safe" marking.
The dishwasher's baskets
The dishwasher is equipped with a top cutlery tray, an upper
basket and a lower basket.
Top cutlery tray
The top cutlery tray has space for cutlery, ladles, whisks,
serving cutlery and similar items.
Raising and lowering the upper basket
1 Pull out the upper basket.
2
Grab the sides of the upper basket with both hands and
lift it up.
3
Repeatedly lift the basket with both hands to change its
position. (The upper basket can be set in three positions.) When the upper basket is in the highest position
lifting it will return it to the lowest position. Note that both
sides of the basket must always be set to the same
height.
Upper basket
Place glasses, cups, bowls, side plates and saucers in the
upper basket. All dirty surfaces should face inwards and
downwards! Wine glasses are placed on the wine glass
26
Foldable tines
The foldable tines can be folded up or down to make it
easier to load pots, bowls and glasses. Release the foldable
Using the dishwasher
tines by pressing the catch inwards before adjusting their
position.
Add detergent
EN
Press to open
1
Prewash detergent compartment
Lower basket
2
Main wash detergent compartment
Place plates, side plates, serving dishes and pots in the
lower basket.
Detergent is added according to water hardness.
Follow the instructions on the detergent packaging. This
dishwasher is fitted with a water softener, so use detergent
and rinse aid doses suitable for soft water.
Too much detergent can result in less effective dishwashing
and also entails greater environmental impact.
The detergent compartment must be dry when adding detergent. There is one compartment for the prewash and one
for the main wash. If powder or liquid dishwasher detergent
is used, add a small amount of the detergent to the prewash
compartment. Contact the detergent manufacturer if you
have questions about the detergent.
NOTE!
Use only dishwasher detergent! Washing up liquid must
not be used as the foam that forms prevents the dishwasher from operating effectively.
Foldable tines
Fold down the foldable tines (plate supports) when dishwashing pots. Release the foldable tines by pressing the catch
inwards before adjusting their position.
Points to consider
•
•
•
•
All dirty surfaces should face inwards and downwards!
Dishes should not be placed in or on each other.
Angle dishes with hollows, such as cups, so that the
rinse water will run off. This is also important for plastic
items.
Make sure small items cannot fall through the dishwasher basket; place them in the top cutlery tray.
NOTE!
Check that the spray arms can rotate freely.
Dishwasher tablets
Halve the tablet if it is difficult to close the dispenser lid.
There is a risk that the detergent will not be released properly if the lid is tight and will not open correctly.
NOTE!
Dishwasher tablets are not recommended for short programmes (less than 75 minutes). Use powder or liquid
dishwasher detergent instead.
3-in-1/All-in-one detergent
Chapter Settings describes how to activate TAB (3-in-1/ Allin-one detergent). Note that salt must be put in the salt
compartment. If you are not satisfied with the dishwashing
or drying results, deactivate the setting TAB (3-in-1/ All-inone detergent) and top up with salt, detergent and rinse aid.
See Chapter Before washing for the first time.
Read through the directions for these products carefully. If
anything is unclear, contact the detergent manufacturer.
27
The main power switch
Press and hold the main power switch until the display turns
on. Also check that the water tap is on.
PROGRAM - Choose programme
Choose a programme to suit the type of dishes and how
dirty they are.
Press the Programme selector one or more times until the
desired programme symbol is activated.
Auto wash
The dishwasher can measure how dirty the dishes are and
adjust water consumption and temperature accordingly.
When newly installed, the programme needs to be run five
times before it is fully adapted and can provide the best
results.
Auto wash 1) +
SpeedWash +
Auto open
An effective programme for daily use for slightly dried
leftovers. (This programme is not intended for burnt food,
such as on oven dishes.)
Intensive wash
Programme for very dirty dishes, such as pans, casserole
dishes and oven dishes. If these dishes do not completely
fill the dishwasher, you can add plates and the like.
Eco wash
This programme is intended for cleaning normally dirty
dishes and is the most effective programme in terms of
combined energy and water consumption.
programmes and some options cannot be combined
(available options glow dimly).
SpeedWash
This option shortens the programme time, but uses more
energy and water.
Auto open
The dishwasher door opens automatically at the end of the
programme, which improves the drying results. (If the dishwasher is built-in the surrounding furnishings must be resistant to any condensation.)
NOTE!
The dishwasher door must not be blocked when set to
open automatically. This can disrupt door lock functionality.
HI DRY
This option is intended for situations where demands on
hygiene are especially high, such as when dishwashing
baby bottles and cutting boards. The temperature is increased in both the main wash and the final rinse.
Delayed start
When you select Delayed start the dishwasher will start 124 hours after you close the door.
1
Press the button once to activate Delayed start. Press
the button several times – or hold it in – to set the desired number of hours.
2
Close the door and the dishwasher counts down 1 hour
at a time and starts after the selected delay.
If you want to cancel the Delayed start option, open the door
and press and hold the main power switch until the display
turns off.
Starting the dishwasher
Quick wash
This programme is used for glasses and porcelain that is
slightly dirty, such as coffee cups.
Close the door to start the dishwasher. If the main power
switch is on the dishwasher will start automatically when
the door is closed.
In combination with SpeedWash, a shorter programme is
achieved (15 minutes).
TID - Time remaining
Rinse
Used to rinse dishes while you wait for the dishwasher to
become fully loaded.
Stopping or changing a programme
TILLVAL - Selecting Options
To select an option, press one of the option buttons until
the option is activated. The available options vary between
1)
28
Once you have chosen a programme and options, the time
the programme took when last used is displayed.
If you want to change programme after starting the dishwasher, open the door then press and hold the main power switch
until the display turns off. Add more detergent if the lid of
the detergent dispenser has opened. Then press the main
power switch, choose a new programme and close the door.
This combination (Auto wash + SpeedWash + Auto open) is also known as QuickIntensive (90 minutes).
Do you want to add more dishes?
Once the programme has finished
Open the door. The dishwasher stops automatically. Add
the dishes and close the door. After a while, the dishwasher
continues the programme.
The dishwasher switches off automatically after the programme ends. Shut off the water tap after each use.
If the dishwasher is turned off due to a
power failure
If the dishwashing programme was not finished, the interrupted programme continues when power is restored.
EN
Unloading the dishwasher
Hot porcelain is more fragile. Leave the dishes to cool in
the dishwasher before unloading them.
Unload the lower basket first to avoid any water drops from
the upper basket falling onto the dishes in the lower basket.
NOTE!
During drying, the programme is interrupted if the power
is cut or the door is open for more than 2 minutes.
How to get the best drying results
•
•
•
•
•
•
Fully load the dishwasher.
Angle dishes with hollows, such as cups, so that the
rinse water will run off. This is also important for plastic
items.
Top up with rinse aid or increase the rinse aid dosage
level.
Activate the Auto open option.
Activate the HI DRY option.
Allow the dishes to cool before unloading the dishwasher.
29
30
--- / ---
Rinse
Auto open
1
35 °C
55 °C
70 °C
50-65 °C
1
1
2
2
2-3
--- °C
25 °C
49 °C
70 °C
65 °C
Final rinse
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
Dishwashing
time
(approx.
hrs:min)
0,01
0,2
0,86
1,7
0,9-1,5
3
10
9,5
17
11-20
Energy
Water cons. (L)
(approx. kWh)
Consumption values 1)
This dishwashing programme is the standard cleaning cycle used to compile the energy labelling information. It is intended for washing normally dirty dishes and is the most effective programme in terms of combined energy and water consumption.
--- / 10
Quick wash
2
1-3
Number of
rinses
2)
--- / 25
Eco wash 2)
Auto open
Main wash
Consumption values vary depending on the temperature of the incoming water, room temperature, load size, selected additional functions and more.
10 / 25
Prewashes
1)
--- / 25
Intensive wash
Detergent,
TILLVAL
compartment 1 - Options
/2
(ml)
Auto wash
- Programme
PROGRAM
Programme chart
Settings
Open the settings menu:
+
EN
1. First, open the door. Turn off the machine. Press and hold the main power switch until the display
lights up.
2. Within 10 seconds:
- press the Programme selector and the option button for SpeedWash.
3. The display shows the settings menu (current setting and its currently set value).
(Exit the menu by browsing through the menu or pressing the main power switch.)
Navigate the settings menu:
Press to browse between setting values.
Press to save the set value and continue to the
next setting.
Current setting.
Current setting value.
You can now adjust the following settings:
Settings
Options
1. Rinse aid
1:00 - 1:05
Rinse aid dosage setting.
Increase the rinse aid dosage:
• If the dishes have water marks.
Decrease the rinse aid dosage:
• If the dishes have a sticky white/blue film.
• If the dishes are streaked.
• Build-up of foam. If you have very soft water, the
rinse aid can be diluted 50:50 with water.
2. Water hardness
2:00 - 2:09
Adjusting the water softener. Read off the appropriate
setting from the water hardness table below.
°dH
°fH
°dH
°fH
0-5
0-9
20-24
35-43
6-8
10-14
25-29
44-52
9-11
15-20
30-39
53-70
12-14
21-25
40-49
71-88
15-19
26-34
50+
89+
Do not forget to put salt in the salt compartment after
you have set the water softener to 2:01 - 2:09.
For a water supply with a hardness under 6°dH (9°fH),
select 2:00. The water softener is deactivated and no
salt is needed.
31
Settings
Options
3. TAB
3:00 (Off)
(3-in-1/all-in-one detergent) 3:01 (On)
You can activate this setting when using 3-in-1/ All-inone detergent. The dishwashing programmes automatically adapt to provide the best possible dishwashing
and drying results every time. If this setting is activated
there is no need to add rinse aid since this option disables rinse aid dispensing. It also reduces the amount
of salt added to the water softener. Note that salt must
be put in the salt compartment.
NOTE!
In order to achieve good dishwashing results, it is
essential to check which type of detergent or all-inone product best suits your needs! Read the detergent packaging carefully for information on proper
use. Always follow the directions for use or information on the detergent packaging!
32
Care and cleaning
Coarse filter
Spray arms
The coarse filter traps larger food particles, which cannot
get past the drainage pump. Empty the coarse filter as necessary.
Holes and bearings can sometimes become blocked. Remove any debris using a pin or the like. The spray arms
also have holes underneath.
EN
Coarse filter
1
Lift the coarse filter by the handle.
2
Empty the coarse filter. Remember to replace it!
To facilitate cleaning you can remove the spray arms. Remember to fit them firmly back into place afterwards.
Lower spray arm
• Pull the lower spray arm straight up to release it.
Fine filter
Debris that collects on the fine filter is automatically rinsed
away during each wash. Clean the fine filter when necessary.
Fine filter
1
Turn the handle anticlockwise.
2
Lift the filter straight up using the handle. Free the coarse
filter to clean the fine filter.
3
Replace in reverse order. Check that the edges seal
properly when replacing the fine filter.
4
Lock the filter in place by turning the handle clockwise
to the stop position. The handle should point straight
out from the dishwasher.
Upper spray arm
1 Pull out the upper basket.
2
Unscrew the spray arm bearings counterclockwise to
remove the spray arm from the upper basket.
NOTE!
The dishwasher must not be used without the filters in
place!
Dishwashing results may be affected if the coarse filter is
incorrectly fitted.
The door and the door seal
Regularly clean the sides of the door and the door seal. Use
a slightly damp cloth (with a little cleaner if necessary).
The dishwasher tub
The dishwasher tub is made of stainless steel and is kept
clean through normal use.
Limescale deposits
If you have hard water, limescale deposits may build up in
the dishwasher. If this happens, run the Intensive wash
programme with two tablespoons of citric acid in the detergent compartment (with no dishes in the machine).
33
Front panel
NOTE!
Keep the buttons clean and free from grease. Wipe them
clean with a dry or slightly damp cloth. Never use cleaners
– they can scratch the surface. Use the main power switch
to turn off the dishwasher before cleaning the buttons to
avoid activating any buttons unintentionally.
Unblocking the drainage pump
If the dishwasher still contains water after the programme
has finished, something may be blocking the drainage pump.
Such items are easily removed.
1
Turn off the machine using the main power switch and
unplug it from the wall socket.
Unblocking the inlet hose filter
If the water supply contains small particles, the outer filter
on the inlet hose may become blocked, which results in
Water inlet fault.
1
Turn off the machine using the main power switch and
unplug it from the wall socket.
2
Turn off the water tap.
3
Unscrew the inlet hose.
4
Carefully remove the outer filter from the inlet hose and
clean it.
2
Remove the coarse filter and the fine filter.
3
Scoop out the water from the dishwasher tub.
4
In order to inspect the drainage pump, remove the coloured stop on the right in the bottom drain.
5
Replace the filter and check that the gasket is correctly
positioned.
5
Turn the pump wheel located behind the drainage pump
stop by hand. Carefully remove any items.
6
Screw the inlet hose firmly into place.
7
Plug the machine into the wall socket and turn on the
water tap. Allow the pressure to settle for a while and
check that the connection is watertight.
6
Replace the drainage pump stop along with the fine and
coarse filters.
7
Plug the machine in again.
If the dishwasher still does not start and a whirring sound
is heard, the overflow protection has been activated.
•
•
•
Shut off the water.
Remove the plug from the wall socket.
Call the service department.
Drainage pump stop
34
Do not forget to replace the drainage pump stop.
Outer filter on inlet
hose
Gasket
Troubleshooting
EN
Type of fault on the display
Action
F10
Overfilling
Clear the drainage pump. See the section Care and cleaning. If the problem persists, call the service department.
F11
Water outlet fault
See “Water remains in the dishwasher” in the table “Problem” below. If the problem
persists, call the service department.
F12
Water inlet fault
Check that the water tap is on. If the problem persists, call the service department.
F40
Inlet valve leakage
Turn off the water tap and call the service department.
F52
Water level fault
Call the service department.
F54
Overfilling
Turn off the water tap and call the service department.
F56
Circulation fault
Call the service department.
Press any button to clear the error message.
Problem
Possible causes
Action
The buttons do not react when pressed. You have pressed the buttons too soon Wait a moment then try again.
after opening the door.
Cannot close door.
The buttons are dirty.
Clean with a dry or slightly damp cloth.
The door is closed.
Open the door. The buttons only react
to use when the door is open.
The baskets are not correctly positioned. Check that the baskets are correctly positioned horizontally.
Check that the dishes are not blocking
the baskets from sliding properly into
place.
The door lock does not click into place
and lock.
Check the door lock. If it does not click
into place and lock, open the door. Press
and hold the button for the Auto open
option for 15 seconds. Then wait 30
seconds. Close the door. Check that the
door lock clicks into place and locks.
35
Problem
Possible causes
Action
The dishwasher does not start.
The door is not properly closed.
Check.
You have opened the dishwasher to add Close the door and wait. After a while,
more dishes while a programme is in
the dishwasher continues the proprogress.
gramme.
The door lock has not clicked into place Check the door lock. If it has not clicked
and locked.
into place and locked, open the door.
Press and hold the button for the Auto
open option for 15 seconds. Then wait
30 seconds. Close the door. Check that
the door lock clicks into place and locks.
A fuse/circuit breaker has been tripped. Check.
The plug is not plugged into the wall
socket.
Check.
The water tap is turned off.
Check.
Overflow/leaks.
Check.
A whirring sound (the drainage pump) Turn off the water tap. Pull out the plug
is heard from the dishwasher and does and call the service department.
not stop when the main power switch is
turned off.
Check that the Delayed start option has Press and hold the main power switch
not been selected.
until the display turns off if you want to
cancel the Delayed start option. Restart
the dishwasher.
The dishes are not clean.
The spray arms do not rotate.
Remove the arms and clean them.
Check that the dishes are not blocking
the spray arms.
Old detergent. Detergent is a perishable Avoid large packages.
product.
Spots on stainless steel or silver.
Incorrect detergent dosage.
Dose according to water hardness. Far
too much or far too little detergent results
in poorer dishwashing results.
Unsuitable dishwashing programme.
Choose a longer programme.
Dishes loaded incorrectly.
Do not cover porcelain with large bowls
or the like. Avoid placing very tall
glasses in the corners of the baskets.
Glasses and cups have toppled over
during the programme.
Place dishes to sit steady.
The filter is not correctly fitted.
Screw the filter firmly into place. See the
section Care and cleaning.
Some foodstuffs, such as mustard,
Rinse off these types of foodstuffs if not
mayonnaise, lemon, vinegar, salt and starting the dishwasher immediately.
dressings, can mark stainless steel if left Why not use the Rinse programme.
for too long.
All stainless steel can cause spots on
silver if they come into contact during
dishwashing. Aluminium can also cause
spots on dishes.
36
In order to avoid marks and tarnishing,
separate dishes made from different
metals, such as silver, stainless steel
and aluminium.
Problem
Possible causes
Action
Spots or films on the dishes.
The water softener is leaking salt.
Check that the salt compartment lid is
properly tightened. Otherwise call the
service department.
Incorrect water softener setting.
See the section Settings.
Incorrect rinse aid dosage setting.
See the section Settings.
Salt compartment empty.
Top up with salt. See the section Before
washing for the first time.
EN
3-in-1/ All-in-one detergent is used and Inactivate the setting TAB (3-in-1/ All-inthe setting TAB (3-in-1/ All-in-one deter- one detergent) and top up salt and rinse
gent) is activated.
aid.
Too high temperature and/or too much Wash crystal at a low temperature and
detergent can cause etching on crystal. with a conservative amount of detergent.
Unfortunately, this cannot be repaired, Contact the detergent manufacturer.
only prevented.
The dishes have a sticky white/blue film. Rinse aid dosage setting too high.
Spots left after washing.
Reduce the amount. See the sections
Before washing for the first time and
Settings. If you have very soft water, you
may want to dilute the rinse aid 50:50
with water.
Lipstick and tea can be difficult to wash Use a detergent with a bleaching agent.
off.
Detergent residue in the detergent com- The detergent compartment was damp The detergent compartment must be dry
partment after dishwashing.
when adding detergent.
when adding detergent.
Rattling sound when dishwashing.
The dishes are not correctly placed or
the spray arms are not rotating.
Check that the dishes are placed securely. Spin the spray arms to make sure
they can rotate.
Water remains in the dishwasher.
The filters are blocked.
Clean the coarse and fine filters.
Debris in the drainage pump.
Clean the drainage pump. See the section Care and cleaning.
Kink in drainage hose.
Check that the hose is free from kinks
and sharp bends.
Blocked drainage hose.
Disconnect the drainage hose where it
connects to the sink unit's water trap.
Check that no debris has fastened and
that the connection has an inner diameter of at least 14 mm.
Dirt around the seals and in corners.
Clean with washing-up brush and low
foaming cleaner.
Low temperature programmes have
been selected for a prolonged period.
Run a programme with a higher temperature about once a month.
Bad odour in dishwasher.
37
Problem
Possible causes
Action
The dishes are not dry enough.
The Auto open option is not activated.
Activate the Auto open option.
The dishwasher is not fully loaded.
Fully load the dishwasher.
Rinse aid needs topping up or dosage
is set too low.
Top up with rinse add or increase the
rinse aid dosage. See the sections Before washing for the first time and Settings.
3-in-1/ All-in-one detergent is used and Inactivate the setting TAB (3-in-1/ All-inthe setting TAB (3-in-1/ All-in-one deter- one detergent) and top up salt and rinse
gent) is activated.
aid.
38
Installation
[mm]
596**
556
573
520
EN
700
670
125-175
660-750*
720-800*
817- 890
54
444
196
1194
1252*
31
55
107
* Door length
Cover door with slide function fitted, which means the cover door
slides upwards when the dishwasher is opened.
** Remove the plastic strips if the recess dimension is 597--600 mm.
Exercise caution! The edges may be sharp. Wear protective gloves!
Nominal dimensions. Actual measurements may vary.
It is important that you read through and follow the instructions and directions below. Conduct installation and connection in accordance with the separate installation instructions.
Setup
•
Safety instructions
•
•
•
•
•
Connections to electricity, water and drainage must be
performed by a qualified professional.
Always follow applicable regulations for water, drainage
and electricity.
Take care during installation! Wear protective gloves!
There must always be two people!
Place a drip tray on the floor beneath the dishwasher to
prevent damage from any water leaks.
Before screwing the dishwasher into place, test the
dishwasher by running the Rinse programme. Check
that the dishwasher fills with water and drains. Check
also that none of the connections leak.
WARNING!
Turn off the water supply when installing the dishwasher!
WARNING!
The plug must be disconnected or power to the socket
turned off while the work is carried out!
•
•
•
The recess and connection dimensions are included in
the separate installation instructions. Check that all dimensions are correct before starting the installation.
Note that the height of the cover door can be adjusted
to match other fittings.
Make sure the area on which the dishwasher is to be
installed is firm. Adjust the adjustable feet so that the
dishwasher is level.
Attach the protective film (packed in the document bag)
to the underside of the worktop. The protective film is
to protect the worktop from moisture.
Check that the machine is installed such that the door
opens freely, otherwise door lock functionality may be
disrupted.
Drainage connection
See the separate installation instructions for necessary information.
This dishwasher is suitable for installing in a raised recess
(to attain an ergonomic working height). This means that
the dishwasher can be placed so that the drainage hose
runs to a lower level than the bottom of the dishwasher,
such as by routing it directly to a floor drain. The dishwasher
is fitted with an integrated anti-siphon device to prevent the
machine from being emptied of water during the wash cycle.
39
Service
The drainage hose can also be connected to a connection
nipple on the sink unit's water trap. The connection nipple
must have an internal diameter of at least 14 mm.
The drainage hose may be extended by a maximum of 3 m
(the total length of the drainage hose must not exceed 4,5
m). Any joins and connecting pipes must have an internal
diameter of at least 14 mm. However, the drainage hose
should ideally be replaced with a new hose without joins.
Read the chapter Troubleshooting before contacting the
service department. Provide the details on the serial number
plate in all contact. Include the type (1) and the serial number (2).
Cylinda service 0771-25 25 00.
No part of the drainage hose may be more than 950 mm
above the bottom of the dishwasher.
1
Ensure that the drainage hose has no kinks.
Connection to water supply
Use only the inlet hose supplied with the dishwasher. Do
not re-use old or other spare hoses.
The supply pipe must be fitted with a water tap (stopcock).
The water tap must be easily accessible, so that the water
can be shut off if the dishwasher has to be moved.
Once the installation is complete, turn on the water tap and
allow the pressure to settle for a while. Check that all connections are watertight.
Connection to cold water supply
Connect the dishwasher to the cold water supply if the
building is heated using oil, electricity or gas.
Connection to hot water supply
Connect the dishwasher to the hot water supply (max. 70
°C) if the building is heated using an energy-efficient means
such as district heating, solar power or geothermal power.
Choosing a hot water connection cuts dishwashing times
and reduces the dishwasher's energy consumption.
NOTE!
Do not exceed the permitted water supply temperature.
Certain materials used in some cookware cannot withstand strong heat. See Fragile dishes in the chapter
Loading the dishwasher.
Electrical connection
Information about the electrical connection can be found on
the serial number plate. This specification must match the
electricity supply.
The dishwasher must be connected to an earthed socket.
The electric wall socket must be placed outside of the installation area to be easily accessible after installing the dishwasher. Do not use an extension cord!
NOTE!
Repairs and maintenance relating to safety or performance must be carried out by a qualified professional.
40
Typ
2
Serienr.
Information for test institute
Request test institute information via e-mail
dishwashers@appliance-development.com.
The request should include the details on the serial number
plate. Include the article number (1) and the serial number
(2).
EN
1
Typ
2
Serienr.
41
Technical information
Information on energy labelling
Information sheet, in compliance with Commission Delegated Regulation (EU) No. 1059/2010
Cylinda
Model designation:
SV-DISK 3R FI
Number of standard place settings:
16 1)
Energy efficiency class:
A+++
Annual energy consumption(AEC):
245 kWh per year 2)
Energy consumption of the standard cleaning cycle(Et):0,86 kWh
Power consumption
0,49 W
Off-mode (Po):
0,49 W
Left-on mode (Pl):
Annual water consumption (AWC):
Drying efficiency class:
Standard programme:
Programme time for the standard cleaning cycle:
Duration of the left-on mode (Tl):
Noise emissions:
Construction:
2660 litres per year 3)
A 4)
Eco wash 5) , option Auto open
180 minutes
Infinite
44 dB(A) re 1 pW
Integrated product
1)
In accordance with standard, EN 50242.
2)
Based on 280 standard cleaning cycles with a cold water connection and consumption in accordance with energy saving mode. The actual
energy consumption depends on how the machine is used.
3)
Based on 280 standard cleaning cycles. The actual water consumption depends on how the machine is used.
4)
On a scale from G (least efficient) to A (most efficient).
5)
This dishwashing programme is the standard cleaning cycle used to compile the energy labelling information. It is intended for washing
normally dirty dishes and is the most effective programme in terms of combined energy and water consumption.
Height:
817-890 mm
Width:
596 mm
Depth:
556 mm
Weight:
35 kg 1)
Water pressure:
0.03–1.0 MPa
Electrical connection:See serial number plate
Rated power:
See serial number plate
1)
Weight can vary due to different specifications.
42
www.cylinda.se
504 (01-17)
Art. No.: 622805. Rev. 01. We reserve the right to make changes.
Technical data
Your notes
EN
43
service
• Vi har service i hela landet / Nationwide service
• Gå in på www.cylinda.se / Visit www.cylinda.se
• Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) / Call 0771-25 25 00
504 (01-17)
Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna
uppge
• Maskintyp / Model code
• Serienummer / Serial number
• Inköpsdatum / Purchase date
• Problembeskrivning / Problem description
• Namn och adress / Name and address
• Ditt telefonnummer / Phone number
Art no: 622977. Rev 01.
?
Download PDF

advertising