■ BELOGIA
4
espresso coffee machines 4all
MHXANEZ KAOE ESPRESSO
ESPRESSO COFFEE MACHINES
HAEKrpoviKrj MHXavn Kacpe espresso evo<; YKpoun.
AttoteXei |iia SiacpoperiKn npoxaari arr|v ayopa Kai
fexcopifei Y,a THV aipoyn Xeitoupyikothtci xr|C tov
a n 6Xuxa epyovo|jik6 xric ox£6 iaa|j6 Kai ir|v
E^aiperiKr^ ox^cn a£iac;-Ti|jnc;.
AiaTi0£Tai anoKXEioTiKa oe nXEKrpoviKrj ekSooh Kai
HE ipnXa Tono0ETnH£va ia YKpoun oe uipoq 124
mm, npoacpepovrac; HEyaXri eueXi^o orouq xphotec;
yia potprmaxa take away. Kai yia inv XPnorl
KavoviKiov (pXiT^aviuv espresso, napexerai
anoonwHEvri axapixaa, nou heiwvei iqv anoaraari
ano to YKpoun oe 80 mm.
One group, electronic espresso coffee machine. It is an
alternative on the market and boasts for excellent
functionality, its perfect, ergonomic design and the
great value for money. It is available only in electronic,
high group version 124mm and offers great flexibility
to users serving take away drinks. For standard
espresso cups, a removable cup stand is provided,
which reduces the group high to 80 mm.
M o v t £ A o / Model
BELOGIA 4all D/1
AiaordoEic/ Dimensions
MxBxY
LxDxH
430x530x480 mm
Taor| / Voltage
laxu<; / Power
2700 W
Bpaorr|pa<; / Boiler
Bdpoc/ Weight
Auvaxoxnxa npoYpaM|iaxia|jou 4 SiacpopexiKtov
6oaeci)v ava YKpoun Kai nXiiKxpo yia xsipoKivriTri
6 iaxeipior| trie noooTnxaq xou Kacpe axo cpXixCavi.
KukXoc auibiaaiou KaGapionou.
4 different programmable doses per group and a
manual brewing button for manual dosing of coffee.
Self cleaning cycle.
r Kpoun Oep^ooicpuviKrii; XsixoupYia?.
H|i£piicia napayuYn 120 tpXix^avia ava YKpoun.
Qpiaia napayuYn 90 cpXn<avia ava YKpoun.
Thermosiphon function group.
Daily production 120 cups per group.
Hourly production 90 cups per group.
4o ll d/2
HXeKipoviKii nnxavn Kacps espresso
6uo ykpoutt yia x^pouc; Ka(p£CTriaar|<;
[i£ nEyaXec; anamiaEK; a s KaTavaXwari
Kai noiOTiKO anoTEXEana aro cpXuCavi.
AttoteXei |iia SiacpopETiKi'i npdiaori
orr|v ayopd Kai ^ExojpiCei yia fr|v tiipoyn
XEiToupYiKoxriTd th q t o v anoXuxa
epyovojiiKo Tr|c; axESiaajJo Kai ir|v
E^aipETiKq CJXEoq a^iaq-nnnq.
Aiaii0ETai anoKXEioriKa oe
nXEKipoviKq ek S ooh Kai he ipqXd
iono0EinH£va i a yKpoun oe uipoc; 124
mm, npoa<p£povTa<; HEyaXq eue Xi^io
cttouc; xphotec , yia pocpriMaicJv take
away. Kai yia Tr|v XPn°n kovovikwv
cpXiTCaviwv espresso, napexerai
anoOTT(jJH£vr| axapiraa, nou ^eiu v ei thv
anocnaori ano to ykpoutt oe 80 mm.
Two group, electronic espresso coffee
machine for HO.RE.CA. premises with
high consumption and high quality
results. It is an alternative on the market
and boasts for excellent functionality, its
perfect, ergonomic design and the great
value for money. It is available only in
electronic, high group version 124mm
and offers great flexibility to users serving
take away drinks. For standard espresso
cups, a removable cup stand is provided,
which reduces the group high to 80 mm.
Bava Kai ravouXa
Ceotou vepou.
Hot water outlet and wand.
A it t A o , a v a X o y i K O
|jav6 [i8Tpo.
Double, analogical
manometer.
M ovt £Ao / Model
BELOGIA 4all D/2
AiaardaEic / Dimensions
MxBxY
LxDxH
650x530x480 mm
Taar| / Voltage
230 V
loxuc; / Power
3050 W
Bpaarripac; / Boiler
11,5 Lt
Bdpoc;/ Weight
56 Kg
A vo Se IS iotoc; awAiiva? ai|jo0 he eo u tepiko owArjva ano TEtpXov nou
anoTpETTEi Tr|v ava7TTu£r| uipnXii? OspiJOKpaoiac; aro e£u tepiko tou .
AKpocpuaio ai|jou he SuvaTOTryra ipicov aou|j|irrpa)v tpuTiuv yia tr|v
KdXuxEpri TTEpiCTrpocpr1!tou ytiXaKTOc; TEoadpcjv (kXo o ik 6).
Stainless steel steam tube with an additional made of Teflon, interior
tube that keeps the external tube away from high temperature.
Steam outlet, either with 3 asymmetrical holes, for better milk spinning,
or the classical one, with 4 holes.
Download PDF

advertising