ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page1
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
www.rowenta.com
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page2
o
nl
ed
ad
fro
2
m
3
.v
w
w
w
1
e
.b
6
7
re
or
nb
de
an
4
8
5
10
11
13
9
14
12
15
16
17
17 c
17 e
17 f
17 b
17 d
17 g
17 a
18
2
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page3
o
nl
ed
ad
fro
m
VORBEREITUNG - PREPARATION - PRÉPARATION - VOORBEREIDING - PREPARAZIONE - PREPARACIÓN - PREPARAÇÃO - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
- HAZIRLIK - ПОДГОТОВКА - PRZYGOTOWANIE - ПОДГОТОВКА - PŘÍPRAVA - PRIPREMA - ELŐKÉSZÍTÉS - PREGĂTIREA - PRÍPRAVA PRIPRAVA - PRIPREMA -
.v
w
w
w
Click!
e
.b
re
or
nb
de
an
Click!
fig.1
fig.2
fig.3
fig.4
fig.5
fig.6
fig.7
fig.8
GEBRAUCH - USEMAINT - UTILISATION - GEBRUIK - UTILIZZO - USO - UTILIZAÇÃO - ΧΡΗΣΗ - KULLANIM - ЭКСПЛУАТАЦИЯ UŻYTKOWANIE - ИЗПОЛЗВАН - POUŽITÍ - UPORABA - HASZNÁLAT - UTILIZAREA - POUŽITIE - UPORABA - KORIŠĆENJE -
fig.9
fig.10
fig.11
fig.13
fig.14
fig.15
fig.17
3
fig.12
fig.16
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page4
o
nl
ed
ad
fro
m
INSTANDHALTUNG - ENANCE - ENTRETIEN - ONDERHOUD - MANUTENZIONE - MANTENIMIENTO - MANUTENÇÃO - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BAKIM - УХОД - KONSERWACJA - Е УПОТРЕБА - ÚDRŽBA - ODRŽAVANJE - KARBANTARTÁS - ÎNTREŞINEREA - ÚDRŽBA VZDRŽEVANJE - ODRŽAVANJE -
an
.v
w
w
w
e
.b
re
or
nb
de
1/4
fig.18
fig.20
fig.19
fig.21
1/4
fig.22
fig.23
BOILER SPÜLEN - RINSING THE TANK - RINÇAGE DE LA CUVE - SPOELEN VAN DE STOOMTANK - RISCIACQUO DELLA CALDAIA ACLARADO DEL RECIPIENTE - LIMPEZA DA CUBA - ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ - HAZNENİN DURULANMASI - ПРОМЫВКА РЕЗЕРВУАРА PŁUKANIE KOMORY - ИЗПЛАКВАНЕ НА СЪДА - VYPLÁCHNUTÍ NÁDOBKY - ISPIRANJE POSUDE - A TARTÁLY KIÖBLÍTÉSE CLĂTIREA CUVEI - VYPLACHOVANIE NÁDRŽKY - IZPIRANJE POSODE - ISPIRANJE REZERVOARA -
fig.24
fig.25
fig.26
4
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page5
o
nl
ed
ad
m
fro
5
e
™AZhZc H^Z Y^Z <ZWgVjX]hVclZ^hjc\ kdg YZg ZghiZc
KZglZcYjc\ >]gZh <Zg~ih Vj[bZg`hVb/ :^cZ
KZglZcYjc\! Y^Z c^X]i YZg <ZWgVjX]hVclZ^hjc\
Zciheg^X]i!WZ[gZ^iY^ZBVg`Zkdc_Z\a^X]Zg=V[ijc\
jcYY^Z<VgVci^ZZci[~aai#
™9Vh<Zg~iYVg[c^X]iYjgX]O^Z]ZcVbHigdb`VWZa
Vjh\ZhiZX`i kdb Higdb`gZ^h \ZigZcci lZgYZc#
HiZX`Zc IgZccZc H^Z >]g <Zg~i hiZih VW kdb
Higdb`gZ^hjcYaVhhZcH^ZZhVW`“]aZc/
" WZkdg H^Z YZc IVc` [“aaZc dYZg YZc @ZhhZa
Vjhhe“aZc!
"WZkdgH^ZZhgZ^c^\Zc!
"cVX]_ZYZgKZglZcYjc\#
™9Vh <Zg~i bjhh Vj[ Z^cZ hiVW^aZ! ]^ioZWZhi~cY^\Z
;a~X]Z \ZhiZaai jcY Vj[ Z^cZg hdaX]Zc WZig^ZWZc
lZgYZc#LZccH^Z>]g7“\ZaZ^hZcVj[hZ^cZHiVi^dc
hiZaaZc! hiZaaZc H^Z h^X]Zg! YVhh Y^Z ;a~X]Z! Vj[ Y^Z
H^Z Zh hiZaaZc! hiVW^a ^hi# HiZaaZc H^Z YVh <Z]~jhZ
7“\ZaZ^hZc c^X]i Vj[ YZc 7Zoj\ YZh 7“\ZaWgZiih
dYZgVj[Z^cZ[ZjX]iZ;a~X]Z#
™9^ZhZh <Zg~i ^hi c^X]i YV[“g kdg\ZhZ]Zc! kdc
EZghdcZc dYZg VjX] @^cYZgc b^i kZgg^c\ZgiZc
`ŽgeZga^X]Zc! hZchdg^hX]Zc dYZg bZciVaZc
.b
Sicherheitshinweise
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DE
Wichtige Empfehlungen
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page6
o
nl
ed
ad
m
fro
;~]^\`Z^iZcdYZgEZghdcZc!Y^Z`Z^cZZcihegZX]ZcYZ
:g[V]gjc\dYZg@Zccic^hhZWZh^ioZc!kZglZcYZioj
lZgYZc!Vj›ZglZcch^ZkdcZ^cZg[“g^]gZH^X]Zg]Z^i
kZgVcildgia^X]Zc EZghdc “WZglVX]i lZgYZc
dYZg ojkdg ]^ch^X]ia^X] YZg Cjiojc\ YZh <Zg~ih
Z^c\Zl^ZhZcljgYZc#
™@^cYZg b“hhZc “WZglVX]i lZgYZc! jb
h^X]ZgojhiZaaZc!YVhhh^Zc^X]ib^iYZb<Zg~ihe^ZaZc#
™9^ZhZh <Zg~i `Vcc kdc @^cYZg VW - ?V]gZc jcY
EZghdcZc!YZcZcZhVc:g[V]gjc\jcY@Zccic^hhZc
bVc\Zai dYZg YZgZc e]nh^hX]Z! hZchdg^ZaaZ dYZg
bZciVaZ ;~]^\`Z^iZc kZgg^c\Zgi h^cY! kZglZcYZi
lZgYZc! lZcc h^Z WZo“\a^X] YZg h^X]ZgZc
KZglZcYjc\ YZh <Zg~ih jciZgg^X]iZi jcY WZigZji
lZgYZc jcY Y^Z G^h^`Zc `ZccZc# @^cYZg Y“g[Zc
c^X]i b^i YZb <Zg~i he^ZaZc# 9^Z GZ^c^\jc\ jcY
EÅZ\Z YjgX] YZc CjioZg YVg[ c^X]i YjgX] @^cYZg
Zg[da\Zc!Vj›Zgh^Zh^cYb^cYZhiZch-?V]gZVaijcY
lZgYZc “WZglVX]i# =VaiZc H^Z YVh <Zg~i jcY YVh
Higdb`VWZaVj›Zg]VaWYZgGZ^X]lZ^iZkdc@^cYZgc
jciZg-?V]gZc#
™9^Z IZbeZgVijg YZg DWZgÅ~X]Zc `Vcc ]dX] hZ^c!
lZccYVh<Zg~i^c7Zig^ZW^hi!lVhKZgWgZccjc\Zc
kZgjghVX]Zc `Vcc# 7Zg“]gZc H^Z Y^Z ]Z^›Zc
<Zg~iZdWZgÅ~X]Zc oj\~c\a^X]Z BZiVaaiZ^aZ jcY
@jchihid[[iZ^aZ^cYZgC~]ZYZgBZiVaaiZ^aZc^X]i#
™AVhhZcH^ZYVh<Zg~ic^ZbVahjcWZVj[h^X]i^\i/
" lZcc Zh Vc YVh HigdbcZio Vc\ZhiZX`i
Vc\ZhX]adhhZc^hi!
6
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page7
o
nl
w
w
.v
w
e
7
.b
™Jb>]gZH^X]Zg]Z^ioj\Zl~]gaZ^hiZc!Zciheg^X]iY^ZhZh<Zg~iYZc\“ai^\ZcCdgbZcjcYG^X]ia^c^Zc
C^ZYZgheVccjc\!:aZ`igdbV\cZi^hX]ZKZgig~\a^X]`Z^i!JblZaikZgig~\a^X]`Z^i!####
™>]gZ 9Vbe[hiVi^dc ^hi Z^c ZaZ`ig^hX]Zh <Zg~i/ :h bjhh jciZg cdgbVaZc <ZWgVjX]hWZY^c\jc\Zc
kZglZcYZilZgYZc#:h^hicjg[“gYZc=Vjh\ZWgVjX]WZhi^bbi#
™:hWZh^ioi'H^X]Zg]Z^ihhnhiZbZ/
"Z^cKZci^a\Z\ZczWZgYgjX`!YVhYZc“WZghX]“hh^\Zc9Vbe[^b;VaaZZ^cZg;Z]a[jc`i^dcYZh
<Zg~ihVjhigZiZca~hhi!
"Z^cZHX]bZaoh^X]Zgjc\!jb_Z\a^X]ZzWZg]^iojc\ojkZgbZ^YZc#
™7ZigZ^WZcH^Z>]gZ9Vbe[hiVi^dchiZih/
"VcZ^cZg:aZ`igd^chiVaaVi^dcb^iZ^cZgHeVccjc\ol^hX]Zc''%jcY')%K#
"VcZ^cZg\ZZgYZiZcHiZX`YdhZ#
6chX]ajhh[Z]aZg`ŽccZcojc^X]iWZ]ZWWVgZcHX]~YZc[“]gZcjcYaVhhZcY^Z<VgVci^ZZgaŽhX]Zc#
zWZgeg“[Zc H^Z! lZcc H^Z Z^c KZga~c\Zgjc\h`VWZa kZglZcYZc! dW Zh h^X] l^g`a^X] jb Z^cZ
W^edaVgZ&+6"9dhZb^i:gYjc\]VcYZai#
re
or
nb
de
an
i
m
"W^hZhc^X]icVX]ZilV&HijcYZVW\Z`“]ai^hi#
™IgZccZc H^Z YZc 9Vbe[ZgoZj\Zg kdb CZio jcY
lVgiZcH^Zb^cYZhiZch'HijcYZc!
W^h Zg VW\Z`“]ai ^hi! WZkdg H^Z YZc @ZhhZa Wol# YZc
@Va`hVbbaZg _Z cVX] BdYZaa Ž[[cZc! jb ^]c oj
ZciaZZgZcWol#Vjhojhe“aZc#
™Kdgh^X]i LZcc YZg KZghX]ajhh YZh 7d^aZgh
VW\Z[VaaZcdYZgWZhX]~Y^\i^hi!aVhhZcH^ZkdcZ^cZg
oj\ZaVhhZcZc @jcYZcY^ZchihiZaaZ Z^cZc cZjZc
VcWg^c\ZcWol#^]cVjhiVjhX]Zc#
™;“aaZcH^ZYZc@ZhhZaWZ^b6jhhe“aZcc^ZbVahY^gZ`i
jciZgYZbLVhhZg]V]c#
™9Zg KZghX]ajhh YZh 7d^aZgh YVg[ l~]gZcY YZg
Cjiojc\c^X]i\ZŽ[[cZihZ^c#
™9Vh <Zg~i YVg[ c^X]i kZglZcYZi lZgYZc! lZcc
Zh \Z[VaaZc ^hi! d[[Zch^X]ia^X]Z 7ZhX]~Y^\jc\Zc
Vj[lZ^hi! aZX`i dYZg 7Zig^ZWhhiŽgjc\Zc Vj[lZ^hi#
9Zbdci^ZgZc H^Z >]g <Zg~i c^ZbVah hZaWhi/ AVhhZc
H^ZZhVjhH^X]Zg]Z^ih\g“cYZc^cZ^cZbVjidg^h^ZgiZc
@jcYZcY^ZchioZcigjb“WZgeg“[Zc#
fro
i
i
ed
ad
Z
i
ow
D
o
nl
ed
ad
™GdaaZc H^Z YVh Higdb`VWZa kdaahi~cY^\ VW! WZkdg H^Z Zh Vc Z^cZ \ZZgYZiZ HiZX`YdhZ VchiZX`Zc
VchX]a^Z›Zc#
™LZccYVhHigdb`VWZadYZgYZg9Vbe[hX]aVjX]WZhX]~Y^\ih^cY!b“hhZch^ZVjhH^X]Zg]Z^ih\g“cYZc
jcWZY^c\ikdcZ^cZbVcZg`VcciZcVjidg^h^ZgiZc@jcYZcY^ZchiZghZioilZgYZc#
™9^Z Hd]aZ >]gZh 7“\ZaZ^hZch jcY Y^Z 7“\ZaZ^hZchiVi^dc YZh <Z]~jhZh `ŽccZc hZ]g ]d]Z
IZbeZgVijgZcZggZ^X]ZcjcYKZgWgZccjc\ZckZgjghVX]Zc/7Zg“]gZcH^Zh^Zc^X]i#
7Zg“]gZcH^ZY^ZHigdb`VWZac^ZbVahb^iYZgHd]aZYZh7“\ZaZ^hZch#
™>]g<Zg~iZgoZj\i9Vbe[!YZgKZgWgZccjc\ZckZgjghVX]Zc`Vcc#<Z]ZcH^Zkdgh^X]i^\b^iYZb
7“\ZaZ^hZc jb! kdg VaaZb WZ^b kZgi^`VaZc 7“\Zac 9Vbe[Zc# G^X]iZc H^Z YZc 9Vbe[ c^ZbVah
\Z\ZcEZghdcZcdYZgI^ZgZ#
™IVjX]ZcH^Z>]gZ9Vbe[hiVi^dcc^ZbVah^cLVhhZgdYZgZ^cZVcYZgZ;a“hh^\`Z^i#=VaiZcH^Zh^Z
c^ZbVahjciZgYZcLVhhZg]V]c#
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
m
fro
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page8
BITTE BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF
Denken Sie an den Schutz Ihrer Umwelt !
>]g<Zg~iZci]~ailZgikdaaZGd]hid[[Z!Y^Zl^ZYZgkZglZgiZilZgYZc`ŽccZc#
:cihdg\Zc H^Z >]g <Zg~i YZh]VaW jblZai\ZgZX]i WZ^ Z^cZg HVbbZahiZaaZ >]gZg HiVYi
dYZg<ZbZ^cYZ#
8
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page9
o
nl
ed
ad
9
e
™EaZVhZ gZVY i]ZhZ ^chigjXi^dch XVgZ[jaan WZ[dgZ Äghi
jhZ#I]^hegdYjXi]VhWZZcYZh^\cZY[dgYdbZhi^XjhZ
dcan#6cnXdbbZgX^VajhZ!^cVeegdeg^ViZjhZdg[V^ajgZ
id Xdbean l^i] i]Z ^chigjXi^dch! i]Z bVcj[VXijgZg
VXXZeihcdgZhedch^W^a^inVcYi]Z\jVgVciZZl^aacdi
Veean#
™CZkZgjceaj\i]ZVeea^VcXZWnejaa^c\i]ZedlZgXdgY#
6alVnhjceaj\ndjgVeea^VcXZ/
"WZ[dgZÄaa^c\i]ZlViZgiVc`dgg^ch^c\i]ZWd^aZg!
"WZ[dgZXaZVc^c\i]ZVeea^VcXZ!
"V[iZgZVX]jhZ#
™I]Z Veea^VcXZ bjhi WZ jhZY VcY eaVXZY dc V ÅVi!
hiVWaZ!]ZVilViZg"gZh^hiVcihjg[VXZ#L]ZcndjeaVXZ
i]Z^gdcdci]Z^gdcgZhi!bV`ZhjgZi]Vii]Zhjg[VXZdc
l]^X]ndjeaVXZ^i^hhiVWaZ#
™I]^hVeea^VcXZ^hcdi^ciZcYZYidWZjhZYWneZghdch
^cXajY^c\X]^aYgZcl^i]gZYjXZYdg^beV^gZYe]nh^XVa!
hZchdgn dg bZciVa XVeVX^i^Zh dg eZghdch aVX`^c\
Veegdeg^ViZ`cdlaZY\ZdgZmeZg^ZcXZ!jcaZhhVeZghdc
gZhedch^WaZ[dgi]Z^ghV[Zinegdk^YZhZ^i]ZghjeZgk^h^dc
dg Veegdeg^ViZ ^chigjXi^dch XdcXZgc^c\ jhZ d[ i]Z
Veea^VcXZeg^dgid^ihjhZ#
™8]^aYgZch]djaYWZhjeZgk^hZYidZchjgZi]ZnYdcdi
eaVnl^i]i]ZVeea^VcXZ#
.b
Safety instructions
re
or
i
nb
de
an
.v
h
w
EN
Important
recommendations
w
w
Z
m
fro
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page10
o
nl
ed
ad
m
fro
™I]^h Veea^VcXZ bVn WZ jhZY Wn X]^aYgZc V\ZY - dg
dkZg VcY eZghdch aVX`^c\ Veegdeg^ViZ `cdlaZY\Z
dg ZmeZg^ZcXZ dg eZghdch l^i] gZYjXZY dg ^beV^gZY
e]nh^XVa! hZchdgn dg bZciVa XVeVX^i^Zh egdk^YZY i]Vi
i]Zn ]VkZ WZZc i]dgdj\]an ^chigjXiZY gZ\VgY^c\ jhZ
d[i]ZVeea^VcXZ!VgZhjeZgk^hZY!VcYjcYZghiVcYi]Z
g^h`h ^ckdakZY# 8]^aYgZc bjhi cdi WZ VaadlZY id eaVn
l^i]i]ZVeea^VcXZ#8aZVc^c\VcYbV^ciZcVcXZbjhi
cdiWZXVgg^ZYdjiWnX]^aYgZcjcaZhhi]ZnVgZV\ZY-
dg dkZg VcY VgZ hjeZgk^hZY# @ZZe i]Z Veea^VcXZ VcY
edlZgXdgYdjid[i]ZgZVX]d[X]^aYgZcjcYZg-nZVgh
d[V\Z#
™I]Z hjg[VXZh d[ ndjg Veea^VcXZ XVc gZVX] kZgn ]^\]
iZbeZgVijgZh l]Zc [jcXi^dc^c\! l]^X] bVn XVjhZ
Wjgch#9dcdiidjX]i]Z]dihjg[VXZhd[i]ZVeea^VcXZ
VXXZhh^WaZbZiVaeVgihVcYeaVhi^XeVgihVY_VXZciid
i]ZbZiVaa^XeVgih#
™CZkZgaZVkZi]ZVeea^VcXZjcViiZcYZY/
"l]Zc^i^hXdccZXiZYidi]ZbV^ch!
"jci^a^i]VhXddaZYYdlcVgdjcY&]djg#
™7Z[dgZ g^ch^c\ i]Z Wd^aZg$g^ch^c\ i]Z Vci^"hXVaZ kVakZ
YZeZcY^c\dci]ZbdYZa!lV^ijci^ai]ZVeea^VcXZ^h
XdbeaZiZanXdaYVcY]VhWZZcjceaj\\ZY[dgViaZVhi
' ]djgh WZ[dgZ jchXgZl^c\ i]Z Wd^aZg g^chZ XVe$ i]Z
hXVaZXdaaZXidgXdkZg#
™LVgc^c\/ ^[ i]Z Wd^aZg XVe dg i]Z Wd^aZg g^chZ XVe
YZeZcY^c\ dc i]Z bdYZa! ^h YgdeeZY dg hZkZgZan
`cdX`ZY! ]VkZ ^i gZeaVXZY Wn Vc 6eegdkZY HZgk^XZ
8ZcigZ!Vh^ibVnWZYVbV\ZY#
™L]Zcg^ch^c\i]ZWd^aZg!cZkZgÄaa^iY^gZXian[gdbi]Z
iVe#
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page11
o
nl
ed
ad
Environment protection first !
NdjgVeea^VcXZXdciV^chkVajVWaZbViZg^Vahl]^X]XVcWZgZXdkZgZYdggZXnXaZY#
AZVkZ^iViVX^k^XlVhiZY^hedhVaXZcigZ#
11
e
PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR
FUTURE REFERENCE
.b
™;dg ndjg hV[Zin! i]^h Veea^VcXZ Xdc[dgbh id Vaa Veea^XVWaZ gZ\jaVi^dch Adl KdaiV\Z 9^gZXi^kZ!
:aZXigdbV\cZi^X8dbeVi^W^a^in!:ck^gdcbZci!ZiX#
™NdjghiZVb\ZcZgVidg^gdc^hVcZaZXig^XVaVeea^VcXZ/^ibjhiWZjhZYjcYZgcdgbVaXdcY^i^dchd[
jhZ#>i^hYZh^\cZY[dgYdbZhi^XjhZdcan#
™>i^hZfj^eeZYl^i]'hV[ZinhnhiZbh/
"VegZhhjgZgZaZVhZkVakZYZh^\cZYidVkd^YZmXZhh^kZegZhhjgZ#>ci]ZZkZcid[bVa[jcXi^dc!i]Z
kVakZgZaZVhZhZmXZhhhiZVb#
"Vi]ZgbVa[jhZidVkd^YdkZg]ZVi^c\#
™6alVnheaj\ndjghiZVb\ZcZgVidg^gdc/
"^cidVbV^chX^gXj^il^i]kdaiV\ZWZilZZc''%KVcY')%KVaiZgcVi^c\XjggZcidcan!
"^cidVcZVgi]ZYZaZXig^XVahdX`Zi#
8dccZXi^c\ id i]Z lgdc\ kdaiV\Z bVn XVjhZ ^ggZeVgVWaZ YVbV\Z id i]Z Veea^VcXZ VcY l^aa
^ckVa^YViZndjg\jVgVciZZ#
<^kZci]ZY^kZghZhiVcYVgYh^cZ[[ZXi!^[i]ZVeea^VcXZ^hjhZY^cVXdjcigndi]Zgi]Vci]Vi^c
l]^X]^i^hejgX]VhZY!]VkZ^iX]ZX`ZYWnVc6eegdkZYHZgk^XZ6\Zci#
9dcdijhZVcZmiZch^dcaZVY#>[ndjVXXZeia^VW^a^in[dgYd^c\hd!dcanjhZVcZmiZch^dcaZVY
l]^X]^h^c\ddYXdcY^i^dc!]VhVeaj\l^i]VcZVgi]XdccZXi^dcVcY^hhj^iZYidi]ZedlZggVi^c\
d[i]ZVeea^VcXZ&+6#
™8dbeaZiZanjcl^cYi]ZedlZgXdgYWZ[dgZeaj\\^c\^cidVcZVgi]ZYhdX`Zi#
™8]ZX` i]Z ZaZXig^XVa edlZg VcY hiZVb XdgYh [dg h^\ch d[ lZVg dg YVbV\Z eg^dg id jhZ# >[ i]Z
ZaZXig^XVaedlZgXdgYdgi]ZhiZVbXdgY^hYVbV\ZY!^ibjhiWZgZeaVXZYViVc6eegdkZYHZgk^XZ
8ZcigZidVkd^YVcnYVc\Zg#
™9dcdiaZVkZi]ZedlZgXdgYXadhZiddg^cXdciVXil^i]hdjgXZhd[]ZVidgh]VgeZY\Zh#
™I]Z hdaZ eaViZ d[ ndjg ^gdc VcY i]Z ^gdc gZhi dc i]Z WVhZ jc^i XVc gZVX] ZmigZbZan ]^\]
iZbeZgVijgZh!VcYXVcXVjhZWjgch/YdcdiidjX]i]Zb#CZkZgidjX]i]ZZaZXig^XVaedlZgXdgYh
l^i]i]ZhdaZeaViZd[i]Z^gdc#
™6alVnhjhZVkZciZY$bZh]^gdc^c\WdVgYVcYWZXVgZ[jad[]dihiZVbl]Zc^gdc^c\XadhZidi]Z
ZY\Zhd[i]ZWdVgY#
™NdjgVeea^VcXZZb^ihhiZVb!l]^X]XVcXVjhZWjgch#6alVnh]VcYaZi]Z^gdcl^i]XVgZ!ZheZX^Vaan
l]Zc^gdc^c\kZgi^XVaan#CZkZgY^gZXii]ZhiZVbidlVgYheZdeaZdgVc^bVah#
™CZkZg^bbZghZndjghiZVb\ZcZgVidg^gdc^clViZgdgVcndi]Zga^fj^Y#CZkZgeaVXZ^ijcYZgV
gjcc^c\iVe#
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
m
™I]ZWd^aZgXVebjhicdiWZdeZcZYYjg^c\jhZ#
™I]ZVeea^VcXZbjhicdiWZjhZY^[^i]VhWZZcYgdeeZY!
^[^i]VhVcnk^h^WaZYVbV\Z!^[^iaZV`h!dg^[^i[jcXi^dch
VWcdgbVaan^cVcnlVn#9dcdiViiZbeiidY^hbVciaZ
ndjg Veea^VcXZ/ ]VkZ ^i ZmVb^cZY Vi Vc 6eegdkZY
HZgk^XZ8ZcigZidVkd^YVcnYVc\Zg#
fro
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page12
o
nl
ed
ad
m
fro
12
e
™A^hZo ViiZci^kZbZci aZ bdYZ Y¼Zbead^ VkVci aV
egZb^ƒgZji^a^hVi^dcYZkdigZVeeVgZ^a/jcZji^a^"hVi^dc
cdc Xdc[dgbZ Vj bdYZ Y¼Zbead^ Y‚\V" \ZgV^i aV
bVgfjZYZidjiZgZhedchVW^a^i‚#
™CZY‚WgVcX]ZoeVha¼VeeVgZ^aZci^gVcihjgaZXdgYdc#
9‚WgVcX]Zoidj_djghkdigZVeeVgZ^a/
"VkVciYZgZbea^gaZg‚hZgkd^gdjYZg^cXZgaVX]VjY^ƒgZ!
"VkVciYZaZcZiidnZg!
"VegƒhX]VfjZji^a^hVi^dc#
™A¼VeeVgZ^a Yd^i „igZ ji^a^h‚ Zi edh‚ hjg jcZ hjg[VXZ
hiVWaZcZXgV^\cVcieVhaVX]VaZjg#AdghfjZkdjhedhZo
aZ[ZghjgaZgZedhZ"[Zg!VhhjgZo"kdjhfjZaVhjg[VXZhjg
aVfjZaaZ kdjh aZ gZedhZo Zhi hiVWaZ# CZ eVh edhZg aZ
Wd^i^ZghjgaV]djhhZYZaVeaVcX]Z|gZeVhhZgdjhjg
jcZhjg[VXZbdaaZ#
™8Zi VeeVgZ^a c¼Zhi eVh eg‚kj edjg „igZ ji^a^h‚ eVg
YZh eZghdccZh n Xdbeg^h aZh Zc[Vcih Ydci aZh
XVeVX^i‚h e]nh^fjZh! hZchdg^ZaaZh dj bZciVaZh hdci
g‚Yj^iZh! dj YZh eZghdccZh Y‚cj‚Zh Y¼Zme‚g^ZcXZ
dj YZ XdccV^hhVcXZ! hVj[ h^ ZaaZh dci ej W‚c‚ÄX^Zg!
eVg a¼^ciZgb‚Y^V^gZ Y¼jcZ eZghdccZ gZhedchVWaZ YZ
aZjg h‚Xjg^i‚! Y¼jcZ hjgkZ^aaVcXZ dj Y¼^chigjXi^dch
eg‚VaVWaZhXdcXZgcVcia¼ji^a^hVi^dcYZa¼VeeVgZ^a#
™>a Xdck^Zci YZ hjgkZ^aaZg aZh Zc[Vcih edjg h¼VhhjgZg
.b
Consignes de sécurité
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
FR
Recommandations importantes
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page13
o
nl
ed
ad
m
fro
fj¼^ahcZ_djZcieVhVkZXa¼VeeVgZ^a#
™8ZiVeeVgZ^aeZji„igZji^a^h‚eVgYZhZc[Vcih}\‚hYZ
-VchZieajhZiaZheZghdccZhbVcfjVciY¼Zme‚g^ZcXZ
ZiYZXdccV^hhVcXZhdjYdciaZhXV"eVX^i‚he]nh^fjZh!
hZchdg^ZaaZh dj bZciVaZh hdci g‚Yj^iZh! h^ ZaaZh dci
‚i‚ [dgb‚Zh Zi ZcXVYg‚Zh fjVci | a¼ji^a^hVi^dc YZ
a¼VeeVgZ^a Y¼jcZ bVc^ƒgZ h’gZ Zi XdccV^hhZci aZh
g^hfjZhZcXdjgjh#AZhZc[VcihcZYd^kZcieVh_djZgVkZX
a¼VeeVgZ^a#AZcZiidnV\ZZia¼ZcigZi^ZceVga¼ji^a^hViZjg
cZ Yd^i eVh „igZ [V^i eVg YZh Zc[Vcih | bd^ch fj¼^ah
cZ hd^Zci }\‚h YZ - Vch Zi eajh Zi hjeZgk^h‚h# IZc^g
a¼VeeVgZ^aZihdcXdgYdc]dghYZaVedgi‚ZYZhZc[Vcih
YZbd^chYZ-Vch#
™AViZbe‚gVijgZYZhhjg[VXZheZji„igZ‚aZk‚ZadghfjZ
a¼VeeVgZ^a [dcXi^dccZ! XZ fj^ eZji egdkdfjZg YZh
Wg’ajgZh# CZ idjX]Zo eVh aZh hjg[VXZh X]VjYZh YZ
a¼VeeVgZ^a eVgi^Zh b‚iVaa^fjZh VXXZhh^WaZh Zi eVgi^Zh
eaVhi^fjZh|egdm^b^i‚YZheVgi^Zhb‚iVaa^fjZh#
™CZaV^hhZo_VbV^ha¼VeeVgZ^ahVchhjgkZ^aaVcXZ/
"adghfj¼^aZhigVXXdgY‚|a¼Va^bZciVi^dc‚aZXig^fjZ!
"iVcifj¼^ac¼VeVhgZ[gd^Y^Zck^gdc&]ZjgZ#
™6kVci YZ k^YVc\Zg aV X]VjY^ƒgZ$g^cXZg aZ XdaaZXiZjg
hZadc bdYƒaZ! ViiZcYZo idj_djgh fjZ aV XZcigVaZ
kVeZjg hd^i [gd^YZ Zi Y‚WgVcX]‚Z YZej^h eajh YZ
' ]ZjgZh edjg Y‚k^hhZg aZ WdjX]dc YZ k^YVc\Z $ aZ
XdaaZXiZjg#
™6iiZci^dc / H^ aZ WdjX]dc dj aZ WdjX]dc YZ k^YVc\Z
hZadcbdYƒaZZhiVW^b‚![V^iZhaZgZbeaVXZgeVgjc
8ZcigZHZgk^XZ6\g‚Z#
™Adgh Yj g^cV\Z YZ aV X]VjY^ƒgZ! cZ aV gZbea^hhZo
_VbV^hY^gZXiZbZcihdjhaZgdW^cZi#
Z
Z
13
e
Z
Z
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page14
o
nl
ed
ad
m
fro
™CZ Y‚k^hhZo _VbV^h aZ WdjX]dc eZcYVci aZ
[dcXi^dccZbZciYZa¼VeeVgZ^a#
™A¼VeeVgZ^a cZ Yd^i eVh „igZ ji^a^h‚ h¼^a V X]ji‚! h¼^a
eg‚hZciZ YZh YdbbV\Zh VeeVgZcih! h¼^a [j^i dj
eg‚hZciZ YZh VcdbVa^Zh YZ [dcXi^dccZbZci# CZ
Y‚bdciZo _VbV^h kdigZ VeeVgZ^a / [V^iZh"aZ ZmVb^cZg
YVchjc8ZcigZHZgk^XZ6\g‚‚!VÄcY¼‚k^iZgjcYVc\Zg#
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
™Edjg kdigZ h‚Xjg^i‚! XZi VeeVgZ^a Zhi Xdc[dgbZ Vjm cdgbZh Zi g‚\aZbZciVi^dch Veea^XVWaZh
9^gZXi^kZh7VhhZIZch^dc!8dbeVi^W^a^i‚:aZXigdbV\c‚i^fjZ!:ck^gdccZbZci°#
™KdigZXZcigVaZkVeZjgZhijcVeeVgZ^a‚aZXig^fjZ/^aYd^i„igZji^a^h‚YVchYZhXdcY^i^dchcdgbVaZh
Y¼ji^a^hVi^dc#>aZhieg‚kjedjgjcjhV\ZYdbZhi^fjZjc^fjZbZci#
™>aZhi‚fj^e‚YZ'hnhiƒbZhYZh‚Xjg^i‚/
" jcZ hdjeVeZ ‚k^iVci idjiZ hjgegZhh^dc! fj^ Zc XVh Ynh[dcXi^dccZbZci YZ a¼VeeVgZ^a! aV^hhZ
‚X]VeeZgaZhjgeajhYZkVeZjg!
"jc[jh^WaZi]Zgb^fjZedjg‚k^iZgidjiZhjgX]Vj[[Z#
™7gVcX]Zoidj_djghkdigZXZcigVaZkVeZjg/
"hjgjcZ^chiVaaVi^dc‚aZXig^fjZYdciaViZch^dcZhiXdbeg^hZZcigZ''%Zi')%K#
"hjgjcZeg^hZ‚aZXig^fjZYZineZ®iZggZ¯#
IdjiZ ZggZjg YZ WgVcX]ZbZci eZji XVjhZg jc YdbbV\Z ^gg‚kZgh^WaZ Zi VccjaZ aV \VgVci^Z# H^
kdjhji^a^hZojcZgVaadc\Z!k‚g^ÄZofjZaVeg^hZZhiW^ZcYZineZW^edaV^gZ&+6VkZXXdcYjXiZjgYZ
iZggZ#
™9‚gdjaZo XdbeaƒiZbZci aZ XdgYdc ‚aZXig^fjZ VkVci YZ aZ WgVcX]Zg hjg jcZ eg^hZ ‚aZXig^fjZ YZ
ineZiZggZ#
™H^ aZ XdgYdc Y¼Va^bZciVi^dc ‚aZXig^fjZ dj aZ XdgYdc kVeZjg Zhi ZcYdbbV\‚! ^a Yd^i „igZ
^be‚gVi^kZbZcigZbeaVX‚eVgjc8ZcigZHZgk^XZ6\g‚‚VÄcY¼‚k^iZgjcYVc\Zg#
™AVhZbZaaZYZkdigZ[ZgZiaVeaVfjZgZedhZ"[ZgYjWdˆi^ZgeZjkZciViiZ^cYgZYZhiZbe‚gVijgZhigƒh
‚aZk‚Zh!ZieZjkZcidXXVh^dccZgYZhWg’ajgZh/cZaZhidjX]ZoeVh#
CZidjX]Zo_VbV^haZhXdgYdch‚aZXig^fjZhVkZXaVhZbZaaZYj[Zg|gZeVhhZg#
™KdigZ VeeVgZ^a ‚bZi YZ aV kVeZjg fj^ eZji dXXVh^dccZg YZh Wg’ajgZh# BVc^ejaZo aZ [Zg VkZX
eg‚XVji^dc!hjgidjiZcgZeVhhV\ZkZgi^XVa#CZY^g^\Zo_VbV^haVkVeZjghjgYZheZghdccZhdjYZh
Vc^bVjm#
™CZeadc\Zo_VbV^hkdigZXZcigVaZkVeZjgYVcha¼ZVjdjidjiVjigZa^fj^YZ#CZaVeVhhZo_VbV^h
hdjha¼ZVjYjgdW^cZi#
MERCI DE CONSERVER CE MODE D’EMPLOI
Participons à la protection de l’environnement !
KdigZVeeVgZ^aXdci^ZciYZcdbWgZjmbVi‚g^VjmkVadg^hVWaZhdjgZXnXaVWaZh#
8dcÄZoXZaj^"X^YVchjced^ciYZXdaaZXiZdj|Y‚[VjiYVchjcXZcigZhZgk^XZV\g‚Zedjg
fjZhdcigV^iZbZcihd^iZ[[ZXij‚#
14
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page15
o
nl
h
g
15
e
h
™AZZh YZ \ZWgj^`hVVcl^_o^c\ VVcYVX]i^\ kddg ]Zi
ZZghiZ \ZWgj^`/ c^Zi"cVaZk^c\ dci]Z[i ]Zi bZg` kVc
VaaZVVchegV`Za^_`]Z^Y#
™IgZ` cdd^i VVc ]Zi hcdZg db YZ hiZ``Zg j^i ]Zi
hideXdciVXiiZigZ``Zc#=VVa^cYZkda\ZcYZ\ZkVaaZc
Vai^_YYZhiZ``Zgj^i]ZihideXdciVXi/
"kddgYVijYZhiddbiVc`dbhedZaid[kjai!
"kddgYVij]ZiVeeVgVVi\VVihX]ddcbV`Zc!
"cVZa`\ZWgj^`#
™=ZiVeeVgVVibdZideZZchiVW^ZaZc]^iiZWZhiZcY^\
deeZgkaV`\ZWgj^`iZc\ZeaVVihildgYZc#LVccZZgj
]Zi hig^_`^_oZg de ]Zi hig^_`^_oZgeaViZVj oZi! XdcigdaZZg
YVc d[ ]Zi deeZgkaV` lVVgde j YZoZ eaVVihi hiVW^Za
^h#OZi]Zihig^_`^_oZgeaViZVjcdd^ideYZ]dZhkVcYZ
eaVc`d[deZZcoVX]ideeZgkaV`#
™9^iVeeVgVVibV\c^Zi\ZWgj^`ildgYZcYddgeZghdcZc
d[ `^cYZgZc bZi kZgb^cYZgYZ! [nh^Z`Z! o^cij^\a^_`Z
d[ bZciVaZ XVeVX^iZ^iZc! d[ eZghdcZc Y^Z iZ lZ^c^\
ZgkVg^c\d[`Zcc^h]ZWWZciZco^_oZdcYZgYZhjeZgk^h^Z
hiVVckVcZZceZghddcY^Zkddg]ZckZgVcilddgYZa^_`
^h d[ Vah oZ \ZcdZ\ g^X]ia^_cZc \Z`gZ\Zc ]ZWWZc db
]ZiVeeVgVViXdggZXiiZ]VciZgZc#
™:gbdZiidZo^X]ide`^cYZgZco^_c!odYVio^_c^ZibZi
]ZiVeeVgVVi`jccZcheZaZc#
.b
Veiligheidsvoorschriften
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
h
NL
Belangrijke informatie
m
fro
Z
ed
ad
Z
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page16
o
nl
ed
ad
m
fro
™9^i VeeVgVVi bV\ \ZWgj^`i ldgYZc Yddg `^cYZgZc
kVcV[-_VVg!YddgeZghdcZcodcYZgZgkVg^c\d[`Zcc^h
Zc Yddg eZghdcZc bZi kZgb^cYZgYZ [nh^Z`Z! bZciVaZ
d[ o^cij^\Za^_`Z XVeVX^iZ^iZc Vah oZ \ZcdZ\ j^iaZ\ Zc
g^X]ia^_cZc \Z`gZ\Zc ]ZWWZc db ]Zi VeeVgVVi kZ^a^\
iZ `jccZc ]VciZgZc Zc YZ g^h^Xd¼h `ZccZc# @^cYZgZc
bd\Zcc^ZibZi]ZiVeeVgVViheZaZc#9ZgZ^c^\^c\h"Zc
dcYZg]djYhlZg`oVVb]ZYZcbd\Zcc^ZiYddg`^cYZgZc
j^i\ZkdZgY ldgYZc iZco^_ oZ djYZg o^_c YVc - _VVg Zc
dcYZghjeZgk^h^ZhiVVc#=djY]ZiVeeVgVViZc]ZihcdZg
Wj^iZc]ZiWZgZ^`kVc`^cYZgZc_dc\ZgYVc-_VVg#
™9Z deeZgkaV``Zc `jccZc oZZg ]d\Z iZbeZgVijgZc
WZgZ^`Zc Zc WgVcYldcYZc kZgddgoV`Zc# GVV` YZ
lVgbZ deeZgkaV``Zc kVc ]Zi VeeVgVVi cdd^i VVc
idZ\Vc`Za^_`Z bZiVaZc dcYZgYZaZc Zc eaVhi^X
dcYZgYZaZcW^_YZbZiVaZcdcYZgYZaZc#
™AVVi]ZiVeeVgVVicdd^iodcYZgidZo^X]i/
"lVccZZgYZhiZ``Zgcd\^c]ZihideXdciVXio^i!
" odaVc\ ]Zi VeeVgVVi cd\ c^Zi \ZYjgZcYZ & jjg ^h
V[\Z`dZaY#
™KddgYVijYZhiddbiVc`aZZ\i$]Zi`Va`dekVc\hnhiZZb
dbhedZai V[]Vc`Za^_` kVc ]Zi bdYZa! bdZi j Vai^_Y
YZhiZ``Zgj^i]ZihideXdciVXi]VaZcZciZcb^chiZ'
jjg lVX]iZc idiYVi YZ hiddb\ZcZgVidg ^h V[\Z`dZaY
VakdgZch YZ Yde kVc ]Zi V[kdZg\ZYZZaiZ$]Zi
dekVc\hnhiZZbadhiZhX]gdZkZc#
™LZZhkddgo^X]i^\/VahYZ`ZiZaYded[YZ`ZiZaV[haj^i^c\
V[]Vc`Za^_`kVc]ZibdYZadeYZ\gdcY^h\ZkVaaZcd[
ZZc]VgYZ`aVe]ZZ[i\Z`gZ\Zc!WgZc\ij]ZidcYZgYZZa
cVVgZZc:g`ZcYHZgk^XZ8Zcigjbdb]ZiWZhX]VY^\YZ
dcYZgYZZaiZkZgkVc\Zc#
w
w
w
nb
de
an
.v
e
.b
re
or
16
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page17
o
nl
Wees vriendelijk voor het milieu !
JlVeeVgVViWZkVibViZg^VaZcY^Z\ZhX]^`io^_ckddg]Zg\ZWgj^`#
AZkZg]Zi^cW^_]Zib^a^ZjhiVi^dc^cjl\ZbZZciZd[W^_dcoZiZX]c^hX]ZY^Zchi#
17
e
GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING TE BEWAREN
.b
™Kddg jl kZ^a^\]Z^Y WZVcilddgYi Y^i VeeVgVVi VVc YZ idZeVhhZa^_`Z cdgbZc Zc gZ\Za\Zk^c\Zc
G^X]ia^_cZcAVV\heVcc^c\!:aZ`igdbV\cZi^hX]Z8dbeVi^W^a^iZ^i!B^a^Zj!°#
™Jl hiddb\ZcZgVidg ^h ZZc ZaZ`ig^hX] VeeVgVVi/ YZ \ZcZgVidg bdZi ^c cdgbVaZ
\ZWgj^`hdbhiVcY^\]ZYZc\ZWgj^`ildgYZc#9^iVeeVgVVi^hj^ihaj^iZcY\ZhX]^`ikddg]j^h]djYZa^_`
\ZWgj^`#
™=Zi^hkddgo^ZckVc'kZ^a^\]Z^YhhnhiZbZc/
"ZZckZ^a^\]Z^Yh`aZeY^ZdkZgYgj`kddg`dbiZc^c\ZkVakVclZg`^c\hhiddgc^hhZc!]ZiiZkZZaVVc
hiddbaVVidcihcVeeZc!
"ZZci]Zgb^hX]ZWZkZ^a^\^c\dbdkZgkZg]^ii^c\iZkddg`dbZc#
™Haj^ijlVeeVgVViVai^_YVVcde/
"ZZcZaZ`ig^X^iZ^ihcZilVVgkVcYZheVcc^c\a^\iijhhZc''%Zc')%K#
"ZZc\ZVVgYhideXdciVXi#
:Zc [dji^ZkZ VVchaj^i^c\ `Vc dc]ZghiZaWVgZ hX]VYZ kZgddgoV`Zc# IZkZch kZgkVai ]Zi gZX]i de
\VgVci^Z#LVccZZgjZZckZgaZc\hcdZg\ZWgj^`i!XdcigdaZZgYVcd[YZhiZ``ZgkVc]ZiilZZeda^\Z
ineZ&+6^hZckddgo^Zc^hkVcZZcVVgY^c\#
™Gda]ZicZihcdZgkdaaZY^\j^ikddgYVijYZhiZ``Zg^cZZc\ZVVgYhideXdciVXihiZZ`i#
™>cY^Zc]ZicZihcdZgd[]ZihiddbhcdZgWZhX]VY^\Y^h!bdZiY^idcb^YYZaa^_`kZgkVc\ZcldgYZc
YddgZZc:g`ZcYZHZgk^XZY^Zchi!dbZa`g^h^Xdj^iiZhaj^iZc#=^Zgkddg`jcijXdciVXidecZbZcbZi
dcoZXdchjbZciZchZgk^XZ
™9Z hig^_`odda kVc jl hig^_`^_oZg Zc ]Zi hig^_`^_oZgeaViZVj kVc YZ hiddbiVc` `jccZc oZZg
]d\Z iZbeZgVijgZc WZgZ^`Zc Zc WgVcYldcYZc kZgddgoV`Zc/ gVV` YZoZ dcYZgYZaZc kVc jl
hiddb\ZcZgVidgc^ZiVVc#
GVV`]ZicZihcdZgcdd^ibZiYZhig^_`oddakVc]Zihig^_`^_oZgVVc#
™Jl VeeVgVVi \ZZ[i ]ZiZ hiddb V[ Y^Z WgVcYldcYZc `Vc kZgddgoV`Zc# <V kddgo^X]i^\ bZi jl
hig^_`^_oZgdb!kddgValVccZZgjkZgi^XVVahig^_`i#G^X]iYZhiddbcdd^ideeZghdcZcd[Y^ZgZc#
™=Zi VeeVgVVi cdd^i ^c lViZg d[ ZZc VcYZgZ kadZ^hid[ YdbeZaZc# =Zi VeeVgVVi cdd^i dcYZg YZ
`gVVcV[hedZaZc#
re
or
nb
de
an
.v
w
[
Z
w
w
m
™=djY YZ hiddbiVc` i^_YZc h]Zi hedZaZc cdd^i
gZX]ihigZZ`hdcYZgYZ`gVVc#
™9Z `ZiZaYde bV\ c^Zi \ZdeZcY ldgYZc i^_YZch ]Zi
\ZWgj^`#
™<ZWgj^`]ZiVeeVgVVic^ZiVah]Zi\ZkVaaZc^h!o^X]iWVgZ
hX]VYZkZgiddci!aZ`id[c^ZiXdggZXilZg`i#=ZiVeeVgVVi
cdd^i oZa[ YZbdciZgZc/ aVVi ]Zi cV`^_`Zc Yddg ZZc
:g`ZcYZHZgk^XZY^ZchidbZa`g^h^Xdj^iiZhaj^iZc#
fro
Z
ed
ad
Z
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page18
o
nl
ed
ad
m
fro
18
e
™AZ\\ZgZViiZciVbZciZaZ^higjo^dc^eZga¼jhdeg^bVY^
ji^a^ooVgZa¼VeeVgZXX]^deZgaVeg^bVkdaiV/jcji^a^ood
cdc Xdc[dgbZ VaaZ cdgbZ Y¼jhd egZhXg^iiZ hdaaZkV ^a
egdYjiidgZYVfjVah^Vh^gZhedchVW^a^i|#
™Cdc i^gVgZ ^a XVkd eZg hXdaaZ\VgZ a¼VeeVgZXX]^d YVaaV
egZhVY^XdggZciZ#
HXdaaZ\VgZhZbegZa¼VeeVgZXX]^d/"eg^bVY^g^Zbe^gZ^a
hZgWVid^ddY^hX^VXfjVgZaVXVaYV^V#
"eg^bVY^eja^gad#
"Ydedd\c^ji^a^ood#
™A¼VeeVgZXX]^dYZkZZhhZgZXdaadXVidZji^a^ooVidhjjcV
hjeZgÄX^ZhiVW^aZZgZh^hiZciZVaXVadgZ#6eed\\^VcYd^a
[ZggdhjaaVhjVWVhZ!Vhh^XjgVgh^X]ZaVhjeZgÄX^ZhjXj^
ƒ XdaadXVid h^V hiVW^aZ# Cdc XdaadXVgZ ^a hZgWVid^d hja
WdgYdYZaa¼VhhZYVhi^gddhjhjeZgÄX^bdgW^YZ#
™FjZhid VeeVgZXX]^d cdc YZkZ ZhhZgZ ji^a^ooVid YV
eZghdcZ XdbegZh^ WVbW^c^ aZ Xj^ XVeVX^i| Äh^X]Z!
hZchdg^Va^dbZciVa^hdcdg^YdiiZ!dYVeZghdcZeg^kZY^
ZheZg^ZcoVdY^XdcdhXZcoV!VbZcdX]ZcdcedhhVcd
WZcZÄX^VgZ! igVb^iZ jcV eZghdcV gZhedchVW^aZ YZaaV
adgdh^XjgZooV!Y^hdgkZ\a^VcoVdY^^higjo^dc^egZa^b^cVg^
gZaVi^kZVaa¼jhdYZaa¼VeeVgZXX]^d#
™HdgkZ\a^VgZ ^ WVbW^c^ eZg Zk^iVgZ X]Z \^dX]^cd Xdc
a¼VeeVgZXX]^d#
.b
Istruzioni di sicurezza
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
IT
Raccomandazioni importanti
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page19
o
nl
ed
ad
m
fro
™FjZhidVeeVgZXX]^dejŒZhhZgZji^a^ooVidYVWVbW^c^Y^
Zi|hjeZg^dgZV-Vcc^ZYVeZghdcZeg^kZY^ZheZg^ZcoV
d Y^ XdcdhXZcoV aZ Xj^ XVeVX^i| Äh^X]Z! hZchdg^Va^
d bZciVa^ hdcd g^YdiiZ! ejgX]‚ ^higj^iZ hjaa¼ji^a^ood
YZaa¼VeeVgZXX]^d Z ^c[dgbViZ hj^ g^hX]^ aZ\Vi^ V jc
ji^a^oodhXdggZiid#>WVbW^c^cdcYZkdcd\^dXVgZXdc
a¼VeeVgZXX]^d# AV eja^o^V Z aV bVcjiZco^dcZ cdc
YZkdcdZhhZgZZ[[ZiijViZYVWVbW^c^!VbZcdX]Zcdc
VWW^Vcd e^‘ Y^ - Vcc^ Z cdc h^Vcd VYZ\jViVbZciZ
hdgkZ\a^Vi^# IZcZgZ a¼VeeVgZXX]^d Z ^a XVkd adciVcd
YVaaVedgiViVYZ^WVbW^c^Y^Zi|^c[Zg^dgZV-Vcc^#
™AV iZbeZgVijgV YZaa¼VeeVgZXX]^d ejŒ ZhhZgZ ZaZkViV
YjgVciZ^a[jco^dcVbZcid/X^ŒejŒegdkdXVgZjhi^dc^#
Cdc idXXVgZ aZ hjeZgÄX^ XVaYZ eVgi^ bZiVaa^X]Z
VXXZhh^W^a^ZeVgi^eaVhi^X]Zk^X^cdVaaZeVgi^bZiVaa^X]Z#
™CdcaVhX^VgZbV^a¼VeeVgZXX]^d^cXjhidY^id/
"fjVcYdƒXdaaZ\VidVaaVgZiZZaZiig^XV#
"hZcdcƒgV[[gZYYVideZgVabZcd&dgV#
™Eg^bVY^hkjdiVgZaVXVaYV^V$hX^VXfjVgZ^akVcdgVXXd\a^"
XVaXVgZVhZXdcYVYZabdYZaadViiZcYZgZhZbegZX]Z
aVXZcigVgZkVedgZh^V[gZYYVZhXdaaZ\ViVYVVabZcd'
dgZeZghk^iVgZ^aiVeedY^hXVg^Xd$Veg^gZ^akVcd#
™6iiZco^dcZ/hZ^aiVeedYZaWd^aZgd^aiVeedY^g^hX^VXfjd
YZa Wd^aZg V hZXdcYV YZa bdYZaad XVYZ d k^ZcZ
jgiVid ^c bVc^ZgV [dgiZ! hdhi^ij^gad egZhhd jc XZcigd
Y^ Vhh^hiZcoV Vjidg^ooVid! ^c fjVcid edigZWWZ ZhhZgZ
YVccZ\\^Vid#
™9jgVciZ^ag^hX^VXfjdYZaaVXVaYV^V!cdcg^Zbe^gaVbV^
hdiidjc\ZiidY¼VXfjVY^gZiid#
™CdcVeg^gZ^aiVeedYZaWd^aZgYjgVciZa¼jhd#
™Cdcji^a^ooVgZa¼VeeVgZXX]^dhZƒXVYjid!hZegZhZciV
19
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page20
o
nl
ed
ad
m
fro
YVcc^ k^h^W^a^ d VcdbVa^Z Y^ [jco^dcVbZcid# Cdc
hbdciVgZ bV^ a¼VeeVgZXX]^d# [Vgad ZhVb^cVgZ egZhhd
jc8ZcigdHZgk^o^Vjidg^ooVideZgZk^iVgZeZg^Xda^#
e
.b
YZa[Zggd#
™A¼VeeVgZXX]^d ZbZiiZ kVedgZ X]Z ejŒ XVjhVgZ jhi^dc^# BVcZ\\^VgZ ^a [Zggd Xdc XVjiZaV!
hdegViijiidYjgVciZ^eVhhV\\^kZgi^XVa^#CdcY^g^\ZgZ^akVedgZhjeZghdcZdVc^bVa^#
™Cdc^bbZg\ZgZbV^aVXZcigVaZkVedgZ^cVXfjVdVaig^a^fj^Y^#CdcXdaadXVgaVbV^hdiidjc\Ziid
Y¼VXfjVY^gjW^cZiid#
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
™EZg\VgVci^gZaVbVhh^bVh^XjgZooV!fjZhidVeeVgZXX]^dƒXdc[dgbZVaaZcdgbZZV^gZ\daVbZci^
k^\Zci^9^gZii^kZ7VhhViZch^dcZ!8dbeVi^W^a^i|ZaZiigdbV\cZi^XV!6bW^ZciZ!ZXX#
™FjZhiVXZcigVaZkVedgZƒjcVeeVgZXX]^dZaZiig^Xd/YZkZeZgiVcidZhhZgZji^a^ooVid^cXdcY^o^dc^
Y¼jhdcdgbVa^#A¼VeeVgZXX]^dƒXdcXZe^idZhXajh^kVbZciZeZgjcji^a^oodYdbZhi^Xd#
™FjZhidVeeVgZXX]^dƒZfj^eV\\^VidXdc'h^hiZb^Y^h^XjgZooV/
" jcV kVakdaV Vci^"ZXXZhhd Y^ egZhh^dcZ! X]Z ^c XVhd Y^ bVa[jco^dcVbZci^ aVhX^V [jdg^jhX^gZ
a¼ZXXZhhdY^kVedgZ#
"jc[jh^W^aZiZgb^XdeZgZk^iVgZ>ahjgg^hXVaYVbZcid#
™8daaZ\VgZhZbegZaVXZcigVaZkVedgZ/
"jcVgZiZZaZiig^XVaVXj^iZch^dcZh^VXdbegZhVigV''%Z')%K#
"VjcVegZhVZaZiig^XV®ViZggV¯#
FjVah^Vh^ZggdgZY^XdaaZ\VbZcidejŒXVjhVgZYVcc^^ggZkZgh^W^a^ZVccjaaVgZaV\VgVco^V#HZh^
ji^a^ooVjcVegdajc\V!kZg^ÄXVgZX]ZaVegZhVh^VY^i^edW^edaVgZ&+6XdcXdcYjiidgZY^bZhhVV
iZggV#
™Hkda\ZgZXdbeaZiVbZciZ^aXVkdZaZiig^Xdeg^bVY^XdaaZ\VgadVjcVegZhVZaZiig^XVXdcbZhhVV
iZggV#
™HZ^aXVkdZaZiig^Xdd^aijWdYZakVedgZhdcdYVccZ\\^Vi^!V[ÄYVgcZaVg^eVgVo^dcZVjc8Zcigd
HZgk^o^Vjidg^ooVid!eZgZk^iVgZYVcc^ZaZh^dc^#
™AV e^VhigV YZa [Zggd Z aV WVhZ YZa [Zggd hja hZgWVid^d edhhdcd gV\\^jc\ZgZ iZbeZgVijgZ bdaid
ZaZkViZ!XVjhVcYd^ag^hX]^dY^jhi^dc^/cdcidXXVgaZ#CdcidXXVgZbV^^XVk^ZaZiig^X^XdcaVe^VhigV
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Partecipiamo alla protezione dell’ambiente !
>akdhigdVeeVgZXX]^dƒXdbedhidYVY^kZgh^bViZg^Va^X]ZedhhdcdZhhZgZg^X^XaVi^#
AVhX^ViZad^cjcejcidY^gVXXdaiVdegZhhdjc8Zcigd6hh^hiZcoV6jidg^ooVid
20
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page21
o
nl
ed
ad
m
fro
ES
Recomendaciones importantes
™AZV ViZciVbZciZ aVh ^chigjXX^dcZh YZ jhd VciZh YZ
ji^a^oVgedgeg^bZgVkZoZaVeVgVid/jcjhdcdXdc[dgbZ
Xdc aVh ^chigjXX^dcZh YZ jhd Zm^b^g†V V aV bVgXV YZ
XjVafj^ZggZhedchVW^a^YVY#
™CdYZhZcX]j[ZZaVeVgVidi^gVcYdYZaXVWaZ#
9ZhZcX]j[Zh^ZbegZZaVeVgVid/
"VciZhYZaaZcVgZaYZe‹h^iddYZVXaVgVgZaXVaYZg†c!
"VciZhYZa^be^Vgad!
"YZhej‚hYZXVYVjhd#
™:a VeVgVid YZWZ hZg ji^a^oVYd n XdadXVYd hdWgZ jcV
hjeZgÄX^ZZhiVWaZfjZcdhZVhZch^WaZVaXVadg#8jVcYd
XdadfjZaVeaVcX]VhdWgZhjWVhZ!VhZ\gZhZYZfjZ
aVhjeZgÄX^ZhdWgZaVfjZZhiVai^bVhZZcXjZcigVZh
ZhiVWaZ#CdXdadfjZcjcXVZaXjZgedYZaVeVgVidhdWgZ
aV[jcYVYZaViVWaVYZeaVcX]VgdhdWgZjcVhjeZgÄX^Z
WaVcYV#
™:hiZ VeVgVid cd ]V h^Yd Y^hZŠVYd eVgV hZg ji^a^oVYd
edgeZghdcVh^cXaj^Ydhadhc^ŠdhXjnVhXVeVX^YVYZh
[†h^XVh! hZchdg^VaZh d bZciVaZh hZVc gZYjX^YVh! d edg
eZghdcVhXdc[VaiVYZZmeZg^ZcX^VdYZXdcdX^b^Zcidh!
hVakd h^ ‚hiVh Zhi{c hjeZgk^hVYVh edg jcV eZghdcV
gZhedchVWaZ YZ hj hZ\jg^YVY d ]Vc gZX^W^Yd
^chigjXX^dcZhgZaVi^kVhVajhdYZaVeVgVid#
™HZgZXdb^ZcYVk^\^aVgVadhc^ŠdheVgVVhZ\jgVghZYZ
d
d
21
e
Advertencias de seguridad
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page22
o
nl
ed
ad
m
fro
fjZcd_jZ\VcXdcZaVeVgVid#
™:hiZVeVgVidejZYZhZgji^a^oVYdedgc^ŠdhVeVgi^gYZ
-VŠdhnedgeZghdcVhfjZXVgZoXVcYZZmeZg^ZcX^Vd
XdcdX^b^ZcidhdXjnVhXVeVX^YVYZh[†h^XVh!hZchdg^VaZh
d bZciVaZh hZVc gZYjX^YVh! h^ZbegZ fjZ ]VnVc h^Yd
^chigj^YVhjdg^ZciVYVhhdWgZZajhdhZ\jgdYZaVeVgVid
nXdcdoXVcadhg^Zh\dhfjZXdggZc#Adhc^Šdhcd]VcYZ
_j\VgXdcZaVeVgVid#AVa^be^ZoVnZabVciZc^b^Zcid
YZjhjVg^dcdadh]VcYZaaZkVgVXVWdc^Šdh!hVakdfjZ
iZc\Vc - VŠdh Xdbd b†c^bd n Zhi‚c hjeZgk^hVYdh#
BVciZc\VZaVeVgVidnZaXVWaZYZVa^bZciVX^‹c[jZgV
YZaVaXVcXZYZadhc^ŠdhbZcdgZhYZ-VŠdh#
™AV iZbeZgVijgV YZ aVh hjeZgÄX^Zh ejZYZ VjbZciVg
XjVcYd Za VeVgVid Zhi{ Zc [jcX^dcVb^Zcid! ad fjZ
edYg†VegdYjX^gfjZbVYjgVh#CdidfjZaVhhjeZgÄX^Zh
XVa^ZciZh YZa VeVgVid eVgiZh bZi{a^XVh VXXZh^WaZh n
eVgiZhea{hi^XVhh^ijVYVhXZgXVYZaVheVgiZbZi{a^XVh#
™CdYZ_ZcjcXVZaVeVgVidZcbVgX]Vh^chjeZgk^h^‹c/
"XjVcYdZhi‚XdcZXiVYdVaVgZYZa‚Xig^XV!
" b^ZcigVh cd hZ ]VnV Zc[g^VYd! ad fjZ XjZhiV
Vegdm^bVYVbZciZ&]dgV#
™6ciZhYZkVX^VgaVXVaYZgV$VXaVgVgZagZXdaZXidgYZXVa
hZ\c bdYZad! ZheZgZ h^ZbegZ V fjZ aV XZcigVa YZ
kVedgZhi‚[g†VnYZhXdcZXiVYVYjgVciZb{hYZ']dgVh
eVgVYZhZcgdhXVgZaiVe‹cYZkVX^VYd$ZaXdaZXidg#
™6iZcX^‹c/h^aViVeVYZa]Zgk^YdgdaViVeVYZZc_jV\jZ
YZa]Zgk^YdgYZeZcY^ZcYdYZabdYZad!hZ]VXV†Ydd
hZ ]V \daeZVYd YZ bVcZgV XdcijcYZciZ! YZWZg{ hZg
gZZbeaVoVYVZcjc8ZcigdYZHZgk^X^d6jidg^oVYd!nV
fjZedYg†VZhiVgZhigdeZVYV#
w
w
w
e
.b
22
re
or
nb
de
an
.v
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page23
o
nl
ed
ad
™8jVcYd VXaVgZ Za XVaYZg†c! cd ad gZaaZcZ cjcXV
Y^gZXiVbZciZXdcV\jVYZa\g^[d#
™AViVeVYZa]Zgk^YdgcdYZWZVWg^ghZYjgVciZhjjhd#
™:aVeVgVidcdYZWZji^a^oVghZh^]VXV†Yd!h^egZhZciV
YVŠdhVeVgZciZh!h^i^ZcZ[j\Vhdh^egZhZciVVcdbVa†Vh
YZ [jcX^dcVb^Zcid# Cd YZhbdciZ cjcXV Za VeVgVid/
aa‚kZad V fjZ ad ZmVb^cZc Zc jc 8Zcigd YZ HZgk^X^d
6jidg^oVYdeVgVZk^iVgg^Zh\dh#
¡Contribuyamos a la protección del medioambiente!
HjVeVgVidXdci^ZcZjc\gVccbZgdYZbViZg^VaZhVegdkZX]VWaZhdgZX^XaVWaZh#
:cig‚\jZad Zc jc ejcid YZ gZXd\^YV d! Zc hj YZ[ZXid! Zc jc XZcigd YZ hZgk^X^d
Vjidg^oVYdeVgVfjZhZaaZkZVXVWdhjigViVb^Zcid#
23
e
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO
.b
™EdghjhZ\jg^YVY!ZhiZVeVgVidXjbeaZaVhcdgbVhngZ\aVbZciVX^dcZhVea^XVWaZh9^gZXi^kVhYZ
7V_VIZch^‹c!8dbeVi^W^a^YVY:aZXigdbV\c‚i^XV!BZY^d6bW^ZciZ!ZiX##
™HjXZcigVaYZkVedgZhjcVeVgVidZa‚Xig^Xd!edgadfjZYZWZji^a^oVghZZcXdcY^X^dcZhcdgbVaZhYZ
jhd#:hiZVeVgVidZhi{eZchVYdc^XVbZciZeVgVhjjhdYdb‚hi^Xd#
™>cXdgedgV'h^hiZbVhYZhZ\jg^YVY/
"jcVk{akjaVeVgVZk^iVgZaZmXZhdYZegZh^‹cfjZ!ZcXVhdYZbVa[jcX^dcVb^ZcidYZaVeVgVid!
YZ_VZhXVeVgZaZmXZhdYZkVedg#
"jc[jh^WaZi‚gb^XdeVgVZk^iVgXjVafj^ZghdWgZXVaZciVb^Zcid#
™:cX]j[Zh^ZbegZhjXZcigVaYZkVedg/
"VjcV^chiVaVX^‹cZa‚Xig^XVXdcjckdaiV_ZYZZcigZ''%n')%K#
"VjcVidbVZa‚Xig^XVYZi^ZggV#
8jVafj^ZgZggdgYZXdcZm^‹cejZYZegdkdXVgYVŠdh^ggZkZgh^WaZhnVcjaVg{aV\VgVci†V#
H^ji^a^oVjcVaVg\VYdg!VhZ\gZhZYZfjZZaZcX]j[ZZhYZi^edW^edaVg&+6XdcidbVYZi^ZggV#
™9ZhZcgdaaZedgXdbeaZidZaXVWaZZa‚Xig^XdVciZhYZXdcZXiVgadVjcVidbVYZi^ZggV#
™:cXVhdYZfjZZaXVWaZYZVa^bZciVX^‹cdZaXVWaZYZkVedgZhi‚YVŠVYd!YZWZg{aaZkVgadVjc
8ZcigdYZHZgk^X^d6jidg^oVYdeVgVfjZadXVbW^ZcnZk^iVgXjVafj^ZgeZa^\gd#
™AVhjZaVYZhjeaVcX]VnaVWVhZhdWgZaVfjZZhiVgZedhVejZYZcVaXVcoVgiZbeZgVijgVhbjn
ZaZkVYVhndXVh^dcVgfjZbVYjgVh/cdaVhidfjZ#
CdidfjZcjcXVXVWaZhZa‚Xig^XdhXdcaVhjZaVYZaVeaVcX]V#
™HjVeVgVidZb^iZkVedgfjZejZYZegdkdXVgfjZbVYjgVh#BVc^ejaZaVeaVcX]VXdcegZXVjX^‹c!
hdWgZidYdXjVcYdeaVcX]ZZckZgi^XVa#CdY^g^_V_Vb{hZakVedg]VX^VeZghdcVhdVc^bVaZh#
™CdhjbZg_VcjcXVhjXZcigVaYZkVedgZcV\jVdXjVafj^Zgdigda†fj^Yd#CdaVXdadfjZcjcXV
WV_dZaV\jVYZa\g^[d#
re
or
nb
de
an
Z
.v
Z
w
w
w
Z
n
m
fro
Z
Z
Z
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page24
o
nl
ed
ad
m
fro
24
e
™AZ^V ViZciVbZciZ d bVcjVa YZ ^chigjZh VciZh
YVeg^bZ^gVji^a^oVdYdVeVgZa]d/jbVji^a^oVd
cd Xdc[dgbZ Vd bVcjVa YZ ^chigjZh! a^WZgiV V
bVgXVYZfjVafjZggZhedchVW^a^YVYZ#
™Cd YZha^\jZ d VeVgZa]d ejmVcYd eZad XVWd#
9Zha^\jZhZbegZdhZjVeVgZa]d/
"VciZhYZZcX]ZgdYZe‹h^iddjegdXZYZg|a^beZoV
YVXVaYZ^gV!
"VciZhYZegdXZYZg|a^beZoVYdVeVgZa]d!
"Ve‹hXVYVji^a^oVd#
™D VeVgZa]d YZkZ hZg ji^a^oVYd Z XdadXVYd hdWgZ
jbVhjeZg[†X^ZZhi{kZagZh^hiZciZVdXVadg#FjVcYd
XdadXVgd[ZggdhdWgZVgZheZXi^kVWVhZYZhjedgiZ
Yd [Zggd! XZgi^ÄfjZ"hZ YZ fjZ V hjeZg[†X^Z dcYZ V
XdadXdj‚Zhi{kZa#
CdXdadXVgd\ZgVYdgYZkVedghdWgZVXdWZgijgV
YV i{WjV YZ Zc\dbVg dj hdWgZ jbV hjeZg[†X^Z
bdaZ#
™:hiZVeVgZa]dcd[d^XdcXZW^YdeVgVhZgji^a^oVYd
edgeZhhdVh^cXaj^cYdXg^VcVhXj_VhXVeVX^YVYZh
[†h^XVh! hZchdg^V^h dj bZciV^h hZ ZcXdcigVb
gZYjo^YVh!djedgeZhhdVhXdb[VaiVYZZmeZg^„cX^V
.b
Instruções de segurança
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PT
Recomendações importantes
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page25
o
nl
ed
ad
m
fro
dj Xdc]ZX^bZcid! V cd hZg fjZ iZc]Vb h^Yd
YZk^YVbZciZ VXdbeVc]VYVh Z ^chigj†YVh hdWgZ
V XdggZXiV ji^a^oVd Yd VeVgZa]d! eZaV eZhhdV
gZhedch{kZaeZaVhjVhZ\jgVcV#
™w^bedgiVciZk^\^VgVhXg^VcVhedg[dgbVV\VgVci^g
fjZVhbZhbVhcdWg^cfjZbXdbdVeVgZa]d#
™:hiZ VeVgZa]d edYZ hZg ji^a^oVYd edg Xg^VcVh V
eVgi^g Ydh - Vcdh YZ ^YVYZ Z edg eZhhdVh hZb
ZmeZg^„cX^VZXdc]ZX^bZcidhdjXdbXVeVX^YVYZh
[†h^XVh!hZchdg^V^hdjbZciV^hgZYjo^YVh!hZi^kZgZb
gZXZW^Yd [dgbVd Z hjeZgk^hd gZaVi^kVbZciZ
| ji^a^oVd Yd VeVgZa]d YZ [dgbV hZ\jgV Z
XdbegZZcYVb dh eZg^\dh Zckdak^Ydh# 6h Xg^VcVh
cdedYZbWg^cXVgXdbdVeVgZa]d#6a^beZoVZV
bVcjiZcdYdbZhbdedgeVgiZYdji^a^oVYdgcd
YZkZ hZg gZVa^oVYV edg Xg^VcVh! ZmXZeid hZ ZhiVh
i^kZgZb bV^h YZ - Vcdh Z [dgZb hjeZgk^h^dcVYVh#
BVciZgdVeVgZa]dZdXVWdYZVa^bZciVd[dgVYd
VaXVcXZYZXg^VcVhXdbbZcdhYZ-Vcdh#
™FjVcYd d VeVgZa]d Zhi{ Zb [jcX^dcVbZcid! V
iZbeZgVijgV YVh hjeZg[†X^Zh edYZ hZg ZaZkVYV! d
fjZ edYZ egdkdXVg fjZ^bVYjgVh# Cd idfjZ cVh
hjeZg[†X^ZhfjZciZhYdVeVgZa]deVgiZhbZi{a^XVh
VXZhh†kZ^hZeVgiZhYZea{hi^Xdeg‹m^bVhYVheVgiZh
bZi{a^XVh#
™CjcXVYZ^mZdVeVgZa]dhZbk^\^a}cX^V/
"fjVcYdZhiZZhi{a^\VYd|XdggZciZ!
"YjgVciZXZgXVYZ&]dgVVi‚VggZ[ZXZg#
™6ciZh YZ ZhkVo^Vg V XVaYZ^gV$ZcmV\jVg d XdaZXidg
Z
25
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page26
o
nl
ed
ad
m
fro
YZ XVaX{g^d YZeZcYZcYd Yd bdYZad! YZha^\jZ
hZbegZd\ZgVYdgYZkVedgZZheZgZfjZVggZ[ZV
eZadbZcdhYjgVciZ']dgVhVciZhYZVWg^gViVbeV
YZZhXdVbZcid$dYZe‹h^idYZ{\jV#
™6iZcd/ hZ V iVbeV YV XVaYZ^gV dj V iVbeV YZ
ZcmV\jVbZcid YV XVaYZ^gV XdchdVciZ d bdYZad
Zhi^kZgidbWVYVdj\gVkZbZciZVbda\VYV!YZkZ
hZghjWhi^ij†YVcd8ZcigdYZ6hh^hi„cX^V6egdkVYd!
YVYdfjZYZkZg{ZhiVgYVc^ÄXVYV#
™FjVcYd egdXZYZg | a^beZoV YV XVaYZ^gV! cd V
ZcX]VY^gZXiVbZciZedgWV^mdYVidgcZ^gV#
™6XVaYZ^gVcdYZkZhZgVWZgiVYjgVciZVji^a^oVd#
™DVeVgZa]dcdYZkZhZgji^a^oVYdhZi^kZgXV†YdVd
X]d!VegZhZciVgYVcdhk^h†kZ^h![j\VhdjVcdbVa^Vh
YZ [jcX^dcVbZcid# CjcXV YZhbdciZ d VeVgZa]d/
ZhiZ YZkZ hZg ZmVb^cVYd edg jb HZgk^d YZ
6hh^hi„cX^V I‚Xc^XV Vjidg^oVYd edg [dgbV V Zk^iVg
fjVafjZgh^ijVdYZeZg^\deVgVdji^a^oVYdg#
w
w
an
.v
w
e
26
.b
™EVgV hjV hZ\jgVcV! ZhiZ VeVgZa]d Zhi{ Zb Xdc[dgb^YVYZ Xdb Vh cdgbVh Z gZ\jaVbZcidh
Vea^X{kZ^h9^gZXi^kVh7V^mVIZchd!8dbeVi^W^a^YVYZ:aZXigdbV\c‚i^XV!6bW^ZciZ!°#
™DhZj\ZgVYdgYZkVedg‚jbVeVgZa]dZa‚Xig^Xd!YZkZcYdhZgji^a^oVYdcVhXdcY^ZhcdgbV^hYZ
ji^a^oVd#DVeVgZa]d[d^XdcXZW^YdVeZcVheVgVjbVji^a^oVdYdb‚hi^XV#
™DVeVgZa]dZhi{Zfj^eVYdXdb'h^hiZbVhYZhZ\jgVcV/
" jbV k{akjaV fjZ Zk^iV fjVafjZg hdWgZegZhhd! Z fjZ Zb XVhd YZ bVj [jcX^dcVbZcid Yd
VeVgZa]d!a^WZgiVdZmXZhhdYZkVedg!
"jb[jh†kZai‚gb^XdeVgVZk^iVgdhdWgZVfjZX^bZcid#
™A^\jZhZbegZdhZj\ZgVYdgYZkVedg/
"VjbV^chiVaVdZa‚Xig^XVXj_ViZchdZhiZ_VXdbegZZcY^YVZcigZ''%Z')%K#
"VjbVidbVYVZa‚Xig^XVi^ed®iZggV¯#
DhZggdhYZa^\VdedYZbXVjhVgYVcdh^ggZkZgh†kZ^hZVcjaVgV\VgVci^V#
HZji^a^oVgjbVZmiZchdZa‚Xig^XV!kZg^ÄfjZhZVÄX]V‚Ydi^edW^edaVgYZ&+6XdbXdcYjidgYZ
iZggV#
™9ZhZcgdaZXdbeaZiVbZciZdXVWdZa‚Xig^XdVciZhYZda^\VgVjbVidbVYVXdbiZggV#
™HZ d XVWd YZ Va^bZciVd Za‚Xig^XV dj d XVWd YZ kVedg hZ ZcXdcigVgZb YZ Va\jbV [dgbV
YVc^ÄXVYdh! YZkZgd hZg dWg^\Vidg^VbZciZ hjWhi^ij†Ydh edg jb HZgk^d YZ 6hh^hi„cX^V I‚Xc^XV
Vjidg^oVYd!edg[dgbVVZk^iVgfjVafjZgh^ijVdYZeZg^\deVgVdji^a^oVYdg#
re
or
nb
de
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page27
o
nl
™6 WVhZ Yd [Zggd Z V WVhZ YZ hjedgiZ Yd [Zggd edYZb Vi^c\^g iZbeZgVijgVh bj^id ZaZkVYVh Z
egdkdXVgfjZ^bVYjgVh·cda]ZhidfjZ#
CjcXVidfjZcdhXVWdhZa‚Xig^XdhXdbVWVhZYd[ZggdYZZc\dbVg#
™D VeVgZa]d a^WZgiV kVedg fjZ edYZ egdkdXVg fjZ^bVYjgVh# BVc^ejaZ d [Zggd Xdb egZXVjd!
hdWgZijYdVdZc\dbVgcVkZgi^XVa#CjcXVY^g^_VdkVedgeVgVeZhhdVhdjVc^bV^h#
™CjcXVXdadfjZd\ZgVYdgYZkVedgYZcigdYZ{\jVdjfjVafjZgdjigda†fj^Yd#CjcXVdeVhhZedg
{\jVYVidgcZ^gV#
m
fro
DhZjVeVgZa]dXdci‚bbViZg^V^hfjZedYZbhZggZXjeZgVYdhdjgZX^XaVYdh#
:cigZ\jZ"dcjbedcidYZgZXda]VeVgVedhh^W^a^iVgdhZjigViVbZcid#
27
e
Protecção do meio ambiente em primeiro lugar!
.b
GUARDE O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS
UTILIZAÇÕES
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Z
ed
ad
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page28
o
nl
ed
ad
m
fro
w
w
w
nb
de
an
e
.b
‡ǻȚĮȕȐıIJİʌȡȠıİțIJȚțȐIJȚȢȠįȘȖȓİȢȤȡȒıȘȢʌȡȚȞĮʌȩ
IJȘȞʌȡȫIJȘȤȡȒıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢıĮȢȘȤȡȒıȘʌȠȣ
įİȞıȣȝȝȠȡijȫȞİIJĮȚȝİIJȚȢȣʌȠįİȓȟİȚȢIJȦȞȠįȘȖȚȫȞ
ȤȡȒıȘȢĮʌĮȜȜȐııİȚIJȘȞİIJĮȚȡİȓĮĮʌȩțȐșİİȣșȪȞȘ
‡
ȂȘȞȕȖȐȗİIJİIJȘıȣıțİȣȒĮʌȩIJȘȞʌȡȓȗĮIJȡĮȕȫȞIJĮȢ
IJȠțĮȜȫįȚȠ
ǺȖȐȗİIJİʌȐȞIJȠIJİIJȘıȣıțİȣȒıĮȢĮʌȩIJȘȞʌȡȓȗĮ
ʌȡȚȞ ȞĮ ȖİȝȓıİIJİ IJȠ įȠȤİȓȠ Ȓ ȞĮ ȟİȕȖȐȜİIJİ IJȠ
ȜȑȕȘIJĮ
ʌȡȚȞȞĮIJȘȞțĮșĮȡȓıİIJİ
ȝİIJȐĮʌȩțȐșİȤȡȒıȘ
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ țĮȚ ȞĮ
‡
IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚİʌȐȞȦıİıIJĮșİȡȒİʌȚijȐȞİȚĮȘȠʌȠȓĮ
ȞĮ ĮȞIJȑȤİȚ ıIJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ ǵIJĮȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ
ıȓįİȡȠıIJȘȕȐıȘIJȠȣİȜȑȖȟIJİĮȞȘİʌȚijȐȞİȚĮȩʌȠȣ
IJȠȕȐȗİIJİİȓȞĮȚıIJĮșİȡȒȂȘȞIJȠʌȠșİIJİȓIJİIJȘșȒțȘ
İʌȐȞȦıIJȠıȚįİȡȩʌĮȞȠIJȘȢıȚįİȡȫıIJȡĮȢıĮȢȒıİ
ȝĮȜĮțȒİʌȚijȐȞİȚĮ
‡ǻİȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚȘȤȡȒıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȣIJȒȢĮʌȩ
ȐIJȠȝĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ʌĮȚįȚȫȞ ȝİ
ȝİȚȦȝȑȞİȢ ıȦȝĮIJȚțȑȢ ĮȞIJȚȜȘʌIJȚțȑȢ Ȓ ʌȞİȣȝĮIJȚțȑȢ
ȚțĮȞȩIJȘIJİȢȒĮʌȩȐIJȠȝĮȤȦȡȓȢİȝʌİȚȡȓĮȒȖȞȫıİȚȢ
İțIJȩȢĮȞIJĮȐIJȠȝĮĮȣIJȐİȓȞĮȚıİșȑıȘȞĮȜȐȕȠȣȞ
ȝȑıȦ İȞȩȢ ĮIJȩȝȠȣ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚȐ
re
or
ȅįȘȖȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢ
28
.v
EL
ȈȘȝĮȞIJȚțȑȢıȣıIJȐıİȚȢ
ow
D
o
nl
ed
ad
IJȠȣȢİʌȓȕȜİȥȘȒʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢȩıȠȞĮijȠȡȐIJȘ
ȤȡȒıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢ
‡
ȆȡȑʌİȚȞĮİʌȚȕȜȑʌİIJİIJĮʌĮȚįȚȐȖȚĮȞĮȕİȕĮȚȦșİȓIJİ
ȩIJȚįİȞʌĮȓȗȠȣȞȝİIJȘıȣıțİȣȒ
‡ǹȣIJȒ Ș ıȣıțİȣȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ
ʌĮȚįȚȐȘȜȚțȓĮȢİIJȫȞțĮȚȐȞȦțĮȚĮʌȩȐIJȠȝĮʌȠȣ
įİȞȑȤȠȣȞİȝʌİȚȡȓĮțĮȚȖȞȫıİȚȢȒȝİʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ
ıȦȝĮIJȚțȑȢ ĮȞIJȚȜȘʌIJȚțȑȢ Ȓ įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ ȚțĮȞȩIJȘIJİȢ
ĮȞ İțʌĮȚįİȣIJȠȪȞ țĮȚ țĮIJĮȡIJȚıIJȠȪȞ ıIJȘ ȤȡȒıȘ
IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝİ ĮıijĮȜȒ IJȡȩʌȠ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ
IJȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ įȚĮIJȡȑȤȠȣȞ ȉĮ ʌĮȚįȚȐ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȓȗȠȣȞ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȅ țĮșĮȡȚıȝȩȢ
țĮȚ Ș ıȣȞIJȒȡȘıȘ Įʌȩ IJȠ ȤȡȒıIJȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ ʌĮȚįȚȐ ʌĮȡȐ ȝȩȞȠ ĮȞ
ȑȤȠȣȞȘȜȚțȓĮĮʌȩİIJȫȞțĮȚȐȞȦțĮȚİʌȚȕȜȑʌȠȞIJĮȚ
ǻȚĮIJȘȡİȓIJİIJȘıȣıțİȣȒțĮȚIJȠțĮȜȫįȚȩIJȘȢıİȝȑȡȠȢ
ʌȠȣ ȞĮ ȝȘȞ IJȘ ijIJȐȞȠȣȞ ʌĮȚįȚȐ ȝȚțȡȩIJİȡĮ Įʌȩ İIJȫȞ
Ǿ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ IJȦȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
‡
ĮȣȟȘȝȑȞȘ țĮIJȐ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ʌȡȐȖȝĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ İȖțĮȪȝĮIJĮ
ȂȘȞ ĮȖȖȓȗİIJİ IJȚȢ țĮȣIJȑȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ʌȡȠıȕȐıȚȝĮ ȝİIJĮȜȜȚțȐ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ țĮȚ ʌȜĮıIJȚțȐ
İȟĮȡIJȒȝĮIJĮʌȜȐȚıİȝİIJĮȜȜȚțȐİȟĮȡIJȒȝĮIJĮ
‡
ȂȘȞĮijȒȞİIJİʌȠIJȑIJȘıȣıțİȣȒȤȦȡȓȢİʌȓȕȜİȥȘ
ȩIJĮȞİȓȞĮȚıȣȞįİįİȝȑȞȘȝİIJȘȞȘȜİțIJȡȚțȒʌĮȡȠȤȒ
ȖȚĮʌİȡȓʌȠȣȫȡĮȝİIJȐȝȑȤȡȚȞĮțȡȣȫıİȚ
‡
ȆȡȚȞ ȞĮ ĮįİȚȐıİIJİ IJȠ ȝʌȩȚȜİȡ ȞĮ ȟİʌȜȪȞİIJİ
IJȠ ıȣȜȜȑțIJȘ ĮȜȐIJȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ
ʌİȡȚȝȑȞİIJİʌȐȞIJȠIJİȞĮțȡȣȫıİȚȘȖİȞȞȒIJȡȚĮĮIJȝȠȪ
m
fro
29
e
Ȣ
.b
Ȟ
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page29
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page30
o
nl
ed
ad
m
fro
țĮȚ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ įİȞ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ İįȫ țĮȚ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ȫȡİȢ ʌȡȚȞ ȞĮ ȟİȕȚįȫıİIJİ IJȠ ʌȫȝĮ
ĮįİȚȐıȝĮIJȠȢIJȠıȣȜȜȑțIJȘ
‡
ȆȡȠıȠȤȒ ĮȞ IJȠ țĮʌȐțȚ IJȠȣ įȠȤİȓȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ IJȠ
țĮʌȐțȚ ȟİȕȖȐȜȝĮIJȠȢ IJȠȣ įȠȤİȓȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ
ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ ʌȑıİȚ țȐIJȦ Ȓ ȣʌȠıIJİȓ ıȠȕĮȡȩ
ȤIJȪʌȘȝĮ ȗȘIJȒıIJİ ȞĮ ıĮȢ IJȠ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıȠȣȞ
Įʌȩ ȑȞĮ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ țĮșȫȢ
İȞįȑȤİIJĮȚȞĮȑȤİȚȣʌȠıIJİȓȗȘȝȓĮ
‡
ǵIJĮȞ ȟİʌȜȑȞİIJİ IJȠ įȠȤİȓȠ ȝȘȞ IJȠ ȖİȝȓȗİIJİ ʌȠIJȑ
ĮʌİȣșİȓĮȢĮʌȩIJȘȕȡȪıȘ
‡
ȉȠ țĮʌȐțȚ IJȠȣ įȠȤİȓȠȣ ȞİȡȠȪ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞȠȓȖİIJĮȚțĮIJȐIJȘȤȡȒıȘ
‡
ǾıȣıțİȣȒįİȞʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓĮȞȑȤİȚ
ʌȑıİȚĮȞʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚİȝijĮȞİȓȢȗȘȝȓİȢįȚĮȡȡȠȑȢȒ
ĮȞȦȝĮȜȓİȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢȂȘȞȜȪȞİIJİʌȠIJȑIJȘıȣıțİȣȒ
ıĮȢĮʌİȣșȣȞșİȓIJİıİȑȞĮǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȀȑȞIJȡȠ
ȈȑȡȕȚȢ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠijȪȖİIJİ
țȐʌȠȚȠȞțȓȞįȣȞȠ
w
w
e
30
.b
‡
īȚĮ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚȐ ıĮȢ Ș ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ ıȪȝijȦȞȘ ȝİ IJĮ ȚıȤȪȠȞIJĮ ʌȡȩIJȣʌĮ țĮȚ
IJȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȤĮȝȘȜȒ IJȐıȘ IJȘȞ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȒ ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮ IJȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțȜʌ
‡
Ǿ ȖİȞȞȒIJȡȚĮ ĮIJȝȠȪ ıĮȢ İȓȞĮȚ ȝȓĮ ȘȜİțIJȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȣʌȩ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢıȣȞșȒțİȢȤȡȒıȘȢȆȡȠȕȜȑʌİIJĮȚĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐȖȚĮȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ
‡
ǻȚĮșȑIJİȚıȣıIJȒȝĮIJĮĮıijĮȜİȓĮȢ
ȝȓĮ ĮȞIJȜȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ IJȘȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚțȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮijȒȞİȚȞĮįȚĮijȪȖİȚȠʌİȡȚııİȣȠȪȝİȞȠȢĮIJȝȩȢ
ȝȓĮșİȡȝȚțȒĮıijȐȜİȚĮȖȚĮIJȘȞĮʌȠijȣȖȒIJȘȢȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ
‡
ȈȣȞįȑİIJİʌȐȞIJȠIJİIJȘȖİȞȞȒIJȡȚĮĮIJȝȠȪıĮȢ
ȝİȝȓĮȘȜİțIJȡȚțȒİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝİIJȐıȘĮʌȩȦȢ9
ȝİȘȜİțIJȡȚțȩȡİȣȝĮIJȠįȩIJȘȖİȚȦȝȑȞȠȣIJȪʌȠȣ
ȅ
ʌȠȚȠįȒʌȠIJİıijȐȜȝĮıȪȞįİıȘȢİȓȞĮȚįȣȞĮIJȩȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚĮȞİʌĮȞȩȡșȦIJİȢȕȜȐȕİȢțĮȚ
ȞĮĮțȣȡȫıİȚIJȘȞİȖȖȪȘıȘ
ǹ
Ȟ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ țĮȜȫįȚȠ İʌȑțIJĮıȘȢ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ƞ ȡİȣȝĮIJȠįȩIJȘȢ İȓȞĮȚ įȚʌȠȜȚțȠȪ
IJȪʌȠȣ$ȝİĮȖȦȖȩȖİȓȦıȘȢ
‡
ȄİIJȣȜȓȟIJİİȞIJİȜȫȢIJȠȘȜİțIJȡȚțȩțĮȜȫįȚȠʌȡȚȞȞĮIJȠıȣȞįȑıİIJİȝİȡİȣȝĮIJȠįȩIJȘȖİȚȦȝȑȞȠȣ
IJȪʌȠȣ
re
or
nb
de
an
.v
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page31
o
nl
ed
ad
‡
ǹȞ IJȠ ȘȜİțIJȡȚțȩ țĮȜȫįȚȠ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ Ȓ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ĮIJȝȠȪ ȣʌȠıIJİȓ ȗȘȝȓĮ ʌȡȑʌİȚ
ȠʌȦıįȒʌȠIJİȞĮĮȞIJȚțĮIJĮıIJĮșİȓĮʌȩȑȞĮǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȀȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮ
ĮʌȠIJȡĮʌİȓțȐșİțȓȞįȣȞȠȢ
‡
Ǿ ʌȜȐțĮ IJȠȣ ıȓįİȡȠȪ ıĮȢ țĮȚ Ș İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠʌȠșȑIJȘıȒȢ IJȠȣ İʌȐȞȦ ıIJȘ ȖİȞȞȒIJȡȚĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠıȜȐȕȠȣȞ ʌȠȜȜȑȢ ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ
İȖțĮȪȝĮIJĮȝȘȞIJȚȢĮȖȖȓȗİIJİ
ȂȘȞĮȖȖȓȗİIJİʌȠIJȑIJĮȘȜİțIJȡȚțȐțĮȜȫįȚĮȝİIJȘȞʌȜȐțĮIJȠȣıȓįİȡȠȣ
‡
Ǿ ıȣıțİȣȒ ıĮȢ İțʌȑȝʌİȚ ĮIJȝȩ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ İȖțĮȪȝĮIJĮ ȃĮ
ȝİIJĮȤİȚȡȓȗİıIJİIJȠıȓįİȡȠȝİʌȡȠıȠȤȒțȣȡȓȦȢıIJȠțȐșİIJȠıȚįȑȡȦȝĮȂȘȞțĮIJİȣșȪȞİIJİʌȠIJȑ
IJȠȞĮIJȝȩʌȡȠȢʌȡȩıȦʌĮȒȗȫĮ
‡
ȂȘȕȣșȓȗİIJİʌȠIJȑIJȘȞțİȞIJȡȚțȒȝȠȞȐįĮĮIJȝȠȪıIJȠȞİȡȩȒıİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİȐȜȜȠȣȖȡȩȂȘȞ
IJȘȞȕȐȗİIJİʌȠIJȑțȐIJȦĮʌȩIJȘȕȡȪıȘ
m
fro
$ȢıȣȝȕĮȜȜȠȣȝİțȚİȝİȓȢıIJȘȞ
ʌȡȠıIJĮıȚĮIJȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ
+ıȣıțİȣȒıĮȢʌİȡȚȑȤİȚʌȠȜȜȜȐĮȟȚȠʌȠȚȒıȚȝĮȒĮȞĮțȣțȜȫıȚȝĮȣȜȚțȐ
īȚĮIJȘȞʌĮȡȐįȠıȘIJȘȢʌĮȜȚȐȢıĮȢıȣıțİȣȒȢʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞȒıİIJİȝİ
ȑȞĮțȑȞIJȡȠįȚĮȜȠȖȒȢȒȝİIJȘȞİIJĮȚȡİȓĮǹȞĮțȪțȜȦıȘǹǼȘȠʌȠȓĮ
șĮĮȞĮȜȐȕİȚIJȘȞİʌİȟİȡȖĮıȓĮIJȘȢ
Ƞ
ȩ
Ȣ
31
e
.b
ȆǹȇǹȀǹȁȅȊȂǼĭȊȁǹȄȉǼȉȅȆǹȇȅȃ
ǼīȋǼǿȇǿǻǿȅȋȇǾȈȉǾ
re
or
Ȟ
Ȣ
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page32
o
nl
ed
ad
m
fro
w
w
w
e
.b
‡
&LKD]ÕQÕ]ÕLONGHIDNXOODQPDGDQ|QFHNXOODQÕP
NLWDSoÕ÷ÕQÕGLNNDWOLELUúHNLOGHRNX\XQ.XOODQÕP
NLWDSoÕ÷ÕQD X\JXQ ROPD\DQ NXOODQÕPGDQ
GR÷DFDN VRUXQODUGDQ PDUND KLoELU úHNLOGH
VRUXPOXWXWXODPD]
‡
&LKD]ÕQ ¿úLQL DVOD HOHNWULN NDEORVXQGDQ
oHNHUHNoÕNDUPD\ÕQ
ùXKDOOHUGHFLKD]ÕQÕ]ÕQ¿úLQLSUL]GHQoÕNDUÕQ
+D]QH\L GROGXUPDGDQ YH\D VÕFDN VX
KD]QHVLQLGXUXODPDGDQ|QFH
&LKD]ÕWHPL]OHPHGHQ|QFH
+HUNXOODQÕPVRQUDVÕQGD
‡
&LKD]ÕQVÕFD÷DNDUúÕGLUHQoOLVD÷ODPELU]HPLQ
]HULQH NRQXOPDVÕ JHUHNLU hW\ W NDLGHVL
]HULQH EÕUDNÕUNHQ EÕUDNWÕ÷ÕQÕ] \]H\LQ
GHQJHGHROPDVÕQDGLNNDWHGLQ
*
|YGH NÕVPÕQÕ W PDVDVÕQÕQ NÕOÕIÕ ]HULQH
YH\DJHYúHNELU\]H\HEÕUDNPD\ÕQ
‡
%XFLKD]¿]LNVHOGX\XVDOYH\D]LKLQVHOHQJHOL
RODQHULúNLQYH\DoRFXNYH\DFLKD]KDNNÕQGD
KLoELU WHFUEH YH\D ELOJLVL ROPD\DQ úDKÕVODU
WDUDIÕQGDQ JYHQOLNOHULQGHQ VRUXPOX ELU
NLúLQLQ J|]HWLPL DOWÕQGD ROPDGÕNODUÕ YH\D EX
re
or
nb
de
an
*YHQOLNWDOLPDWODUÕ
32
.v
TR
gQHPOLWDYVL\HOHU
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page33
o
nl
ed
ad
m
fro
NLúL WDUDIÕQGDQ FLKD]ÕQ NXOODQÕPÕ NRQXVXQGD
H÷LWLOPHGLNOHULWDNGLUGHNXOODQÕOPDPDOÕGÕU
‡
&LKD]OD R\QDPDGÕNODUÕQGDQ HPLQ ROPDN LoLQ
oRFXNODUÕQJ|]HWLPDOWÕQGDWXWXOPDODUÕJHUHNLU
‡
%XFLKD]¿]LNVHOGX\XVDOYH\D]LKLQVHOHQJHOL
RODQ NLPVHOHU YH\D VHNL] \Dú ]HUL oRFXNODU
WDUDIÕQGDQ JYHQOLNOHULQGHQ VRUXPOX ELU
NLúLQLQ J|]HWLPL DOWÕQGD ROPDODUÕ YH\D EX
NLúL WDUDIÕQGDQ FLKD]ÕQ NXOODQÕPÕ NRQXVXQGD
H÷LWLOPHOHULKDOLQGHNXOODQÕODELOLUdRFXNODUFLKD]
LOHR\QDPDPDOÕGÕU%DNÕPYHWHPL]OLNLúOHULQLQ
ELU \HWLúNLQ J|]HWLPL DOWÕQGD EXOXQPDGÕNODUÕ
GXUXPODUGD\DúYH]HULoRFXNODUWDUDIÕQGDQ
JHUoHNOHúWLULOPHVLQHL]LQYHULOPHPHOLGLU
&
LKD]ÕYHNRUGRQXQX\DúDOWÕQGDNLoRFXNODUÕQ
XODúDPD\DFDNODUÕ\HUOHUGHPXKDID]DHGLQ
‡
&LKD]oDOÕúÕUNHQ\]H\OHULQVÕFDNOÕNODUÕDUWDELOLU
YHEXGXUXP\DQPDODUDQHGHQRODELOLU&LKD]ÕQ
VÕFDN \]H\OHULQH GRNXQPD\ÕQ HULúLOHELOLU
PHWDONÕVÕPODUYHPHWDONÕVÕPODUÕQ\DNÕQÕQGDNL
SODVWLNNÕVÕPODU
‡
&LKD]Õ oDOÕúÕUNHQ GDLPD J|]HWLPLQL] DOWÕQGD
WXWXQ
(OHNWULNNRUGRQXQXQ¿úLSUL]HWDNÕOÕ\NHQ
VDDWER\XQFDVR÷XPD\DEÕUDNÕOGÕ÷ÕQGD
‡
,VÕWÕFÕ\Õ ERúDOWPDGDQ |QFH NLUHo ELULNWLULFL\L
GXUXOD\ÕQ WDKOL\H WÕSDVÕQÕ WRSOD\ÕFÕ\Õ
JHYúHWPHGHQ|QFHPXWODNDEXKDUVDQWUDOLQLQ
¿úLQLQ SUL]GHQ oÕNDUÕOPÕú YH VDDWL DúNÕQ ELU
U
U
33
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page34
o
nl
ed
ad
fro
VUHER\XQFDVR÷XPXúROPDVÕQÕEHNOH\LQ
‡
'LNNDWOLROXQúD\HWVXÕVÕWÕFÕVÕQÕQNDSD÷ÕYH\D
VXÕVÕWÕFÕVÕQÕQGXUXODPDNDSD÷ÕPRGHOHED÷OÕ
RODUDN GH÷LúHELOLU \HUH GúUOU YH\D VHUW
GDUEH DOÕUVD KDVDU J|UPú RODELOHFH÷LQGHQ
<HWNLOL ELU 6HUYLV 0HUNH]L WDUDIÕQGDQ
GH÷LúWLULOPHOLGLU
6ÕFDNVXKD]QHVLGXUXODQÕUNHQDVODGR÷UXGDQ
‡
PXVOXNVX\XNXOODQPD\ÕQ
‡
6X ÕVÕWÕFÕVÕQÕQ NDSD÷Õ NXOODQÕP VÕUDVÕQGD
NHVLQOLNOHDoÕOPDPDOÕGÕU
‡
&LKD] GúPú LVH J|UQU KDVDUODU LoHUL\RU
LVH YH\D LúOH\Lú ER]XNOX÷X DU] HGL\RU LVH
NXOODQÕOPDPDOÕGÕU &LKD]ÕQÕ]Õ DVOD GHPRQWH
HWPH\LQ +HUKDQJL ELU WHKOLNHGHQ VDNÕQPDN
LoLQ <HWNLOL 6HUYLV WDUDIÕQGDQ GH÷LúWLULOPHVLQL
VD÷OD\ÕQ
m
.v
w
w
w
e
34
.b
‡
%X FLKD] JYHQOL÷LQL] GLNNDWH DOÕQDUDN LOJLOL QRUP YH G]HQOHPHOHUH 'úN *HULOLP
'LUHNWLÀHUL(OHNWURPDQ\HWLN8\XPOXOXNdHYUH.RUXQPDVÕ«X\JXQRODUDNUHWLOPLúWLU
‡
%XKDU MHQHUDW|U HOHNWULNOL ELU FLKD]GÕU 1RUPDO NXOODQÕP NRúXOODUÕQGD NXOODQÕOPDOÕGÕU
<DOQÕ]FDHYLoLQGHNXOODQÕPLoLQWDVDUODQPÕúWÕU
‡
DGHWHPQL\HWVLVWHPLLOHGRQDWÕOPÕúWÕU
&LKD]ÕQoDOÕúPDER]XNOX÷XDU]HWPHVLGXUXPXQGDKHUWUODúÕUÕEDVÕQFÕHQJHOOH\HQELU
VXSDSEXKDUID]ODVÕQÕQWDKOL\HVLQLVD÷ODU
$úÕUÕÕVÕQPD\DHQJHORODQWHUPLNVLJRUWD
‡
%XKDUMHQHUDW|UQ]Q¿úLQLSUL]HWDNDUNHQúXQODUDGLNNDWHGLQ
YH9DUDVÕQGDJHULOLPHVDKLSHOHNWULNúHEHNHVLQHWDNÕQ
©7RSUDNªWLSLELUHOHNWULNSUL]LQHWDNÕQ
+
DWDOÕ ED÷ODQWÕ JHUoHNOHúWLULOPHVL JDUDQWLQLQ JHoHUVL] NDOPDVÕQD QHGHQ RODFDN YH JHUL
G|QúROPD\DQKDVDUDQHGHQROXU
8
]DWPDNXOODQPDQÕ]KDOLQGHSUL]LQWRSUDNLOHWNHQOL$oLIWNXWXSOXROPDVÕQDGLNNDWHGLQ
‡
)LúLELUWRSUDNOÕSUL]HWDNPDGDQ|QFHNRUGRQXWDPDPHQDoÕQ
‡
(OHNWULN NRUGRQXQXQ YH\D EXKDU NRUGRQXQXQ KDVDU J|UPHVL GXUXPXQGD KHUKDQJL ELU
WHKOLNH\H PH\GDQ YHULOPHPHVL LoLQ PXWODND ELU <HWNLOL 6HUYLV WDUDIÕQGDQ GH÷LúWLULOPHVL
JHUHNLU
hWQQ WDEDQÕ YH W GHVWH÷L oRN \NVHN VÕFDNOÕNODUD HULúHELOLU YH \DQPDODUD QHGHQ
‡
RODELOLUOHU %X XQVXUODUD GRNXQPD\ÕQ (OHNWULN NRUGRQXQX DVOD WQQ WDEDQÕ LOH WHPDV
re
or
nb
de
an
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page35
o
nl
ed
ad
U
N
U
U
35
e
&LKD]ÕQÕ] oRN VD\ÕGD GH÷HUOHQGLULOHELOLU YH JHUL G|QúWUOHELOLU PDO]HPH
LoHUPHNWHGLU
øúOHQPHVLDPDFÕ\ODFLKD]ÕQÕ]ÕELUWRSODPDQRNWDVÕQDYH\D\RNVD\HWNLOLELUVHUYLV
PHUNH]LQHEÕUDNÕQÕ]
.b
dHYUHNRUXPDVÕQDNDWÕODOÕP
re
or
%8.8//$1,0.ø7$3d,ö,1,/h7)(1
08+$)$=$('ø1
nb
de
an
.v
w
w
w
m
fro
HWWLUPH\LQ
‡
&LKD]ÕQÕ]\DQPDODUDQHGHQRODELOHFHNEXKDUoÕNDUÕUhW\HPGDKDOHGHEXOXQXUNHQGLNNDWOL
ROXQ ELOKDVVD GD GLNH\ WOHPH VÕUDVÕQGD %XKDUÕ DVOD NLúLOHUH YH\D KD\YDQODUD GR÷UX
\|QOHQGLUPH\LQ
‡
%XKDUMHQHUDW|UQVXYH\DKHUKDQJLEDúNDELUVÕYÕLoLQHVRNPD\ÕQ$VODPXVOXNVX\XDOWÕQD
WXWPD\ÕQ
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page36
o
nl
ed
ad
m
fro
36
e
‡
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɱɬɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɢɛɨɪɚɩɪɟɠɞɟɱɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɟɝɨɜɩɟɪɜɵɣɪɚɡɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɛɨɪɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɨɬɤɚɤɨɣ
ɥɢɛɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
‡
ɇɟɬɹɧɢɬɟɩɪɢɛɨɪɡɚɩɪɨɜɨɞɱɬɨɛɨɬɤɥɸɱɢɬɶɟɝɨ
ɨɬɫɟɬɢ
ȼ
ɫɟɝɞɚɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟȼɚɲɭɬɸɝɨɬɫɟɬɢ
ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ
ɫɩɨɥɚɫɤɢɜɚɬɶɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ
ɩɪɟɠɞɟɱɟɦɱɢɫɬɢɬɶɩɪɢɛɨɪ
ɩɨɫɥɟɤɚɠɞɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
‡
ɉɪɢɛɨɪɞɨɥɠɟɧɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɯɪɚɧɢɬɶɫɹɧɚ
ɫɬɨɣɤɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɤɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɬɟɩɥɚ Ʉɨɝɞɚ ȼɵ ɫɬɚɜɢɬɟ ɭɬɸɝ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
ȼɵ ɫɬɚɜɢɬɟ ɩɪɢɛɨɪ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɇɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ
ɭɬɸɝ ɧɚ ɝɥɚɞɢɥɶɧɨɣ ɞɨɫɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɜɥɚɠɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
‡
Ⱦɚɧɧɵɣɩɪɢɛɨɪɧɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɰɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢɚɬɚɤɠɟɥɢɰɚɦɢɫɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
.b
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɬɟɯɧɢɤɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
RU
ȼɚɠɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ow
D
o
nl
ed
ad
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɤɨɝɞɚ ɢɦ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɥɢɰɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɢɯ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɡɚɧɢɦɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɩɪɢɛɨɪɚ
‡
ɉɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɣɬɟɡɚɞɟɬɶɦɢɢɧɟɪɚɡɪɟɲɚɣɬɟɢɦ
ɢɝɪɚɬɶɫɩɪɢɛɨɪɨɦ
‡
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɞɟɬɶɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɨɬ ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɥɢɰɚɦɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɵɬɚ ɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɢ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ
ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɪɢɫɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ Ⱦɟɬɹɦ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɝɪɚɬɶ
ɫ ɩɪɢɛɨɪɨɦ Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɱɢɫɬɤɟ ɢ ɭɯɨɞɭ ɡɚ
ɩɪɢɛɨɪɨɦɦɨɝɭɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɞɟɬɢɫɬɚɪɲɟɥɟɬ
ɟɫɥɢɨɧɢɞɟɥɚɸɬɷɬɨɩɨɞɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɏ
ɪɚɧɢɬɟ ɩɪɢɛɨɪ ɢ ɩɪɨɜɨɞ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɜ
ɦɟɫɬɚɯɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɞɥɹɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɥɟɬ
‡
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɢɛɨɪɚ
ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɤ ɭɬɸɝɭ
ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɠɨɝɢ ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɝɨɪɹɱɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɭɬɸɝɚɞɨɫɬɭɩɧɵɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɢɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯɤɧɢɦɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ
‡
ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟɩɪɢɛɨɪɛɟɡɩɪɢɫɦɨɬɪɚ
ɟɫɥɢɨɧɩɨɞɤɥɸɱɟɧɤɪɨɡɟɬɤɟ
ɩɨɤɚɨɧɩɨɥɧɨɫɬɶɸɧɟɨɫɬɵɥɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ
m
fro
37
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page37
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page38
o
nl
ed
ad
m
fro
ɱɚɫɩɨɫɥɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
‡
ɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɵɥɢɜɚɬɶ ɜɨɞɭ ɢɡ ɛɚɤɚɩɪɨɦɵɜɚɬɶ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɞɥɹɧɚɤɢɩɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɨɞɟɥɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ ɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɨɬ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɱɟɝɨɩɨɞɨɠɞɢɬɟɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɱɚɫɚ
ɩɨɤɚ ɨɧ ɨɫɬɵɧɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɨɬɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɭ
ɨɬɫɟɤɚɞɥɹɫɬɨɤɚɜɨɞɵɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɞɥɹɧɚɤɢɩɢ
‡
Ȼɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɟɫɥɢ ɤɪɵɲɤɚ ɛɨɣɥɟɪɚ ɢɥɢ
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɚɹ ɤɪɵɲɤɚ ɛɨɣɥɟɪɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɩɚɞɚɥɚ ɢɥɢ ɩɨ ɧɟɣ ɛɵɥ ɧɚɧɟɫɟɧ
ɫɢɥɶɧɵɣɭɞɚɪɡɚɦɟɧɢɬɟɟɟɜȺɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɋɟɪɜɢɫɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɚ
‡
ɉɪɢɩɪɨɦɵɜɚɧɢɢɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɧɟɧɚɩɨɥɧɹɣɬɟ
ɟɝɨɜɨɞɨɣɩɪɹɦɨɢɡɩɨɞɤɪɚɧɚ
‡
Ɂɚɩɪɟɳɟɧɨɨɬɤɪɵɜɚɬɶɤɪɵɲɤɭɛɨɣɥɟɪɚɜɨɜɪɟɦɹ
ɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
‡
ɇɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɩɪɢɛɨɪɨɦ ɟɫɥɢ ɨɧ ɭɩɚɥ ɟɫɥɢ
ɧɚ ɧɺɦ ɜɢɞɧɵ ɹɜɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɨɧ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɢɥɢ ɟɫɥɢ ȼɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ ɇɢɤɨɝɞɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ
ɪɚɡɛɢɪɚɣɬɟ ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɢɡ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ
e
.b
38
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
‡
Ⱦɥɹȼɚɲɟɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɚɧɧɵɣɩɪɢɛɨɪɨɬɜɟɱɚɟɬɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɧɨɪɦɚɦɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ɨ ɇɢɡɤɨɦ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɢ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ɨɛ ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɦɨɛɈɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ«
‡
ȼɚɲ ɩɚɪɨɜɨɣ ɭɬɸɝ ± ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɛɨɪ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɉɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
‡
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣɩɪɢɛɨɪɨɫɧɚɳɺɧɫɢɫɬɟɦɚɦɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɤɥɚɩɚɧɨɦɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹȼɫɥɭɱɚɟɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɩɪɢɛɨɪɚ
ɱɟɪɟɡɷɬɨɬɤɥɚɧɜɵɯɨɞɢɬɢɡɛɵɬɨɤɩɚɪɚ
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page39
o
nl
ed
ad
ȼɚɲɩɪɢɛɨɪɫɨɞɟɪɠɢɬɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɢɡ
ɰɟɧɧɵɯɢɥɢɦɨɝɭɳɢɯɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢɩɨɜɬɨɪɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɢɛɨɪɚ ɫɞɚɣɬɟ ɟɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬ ɩɪɢɟɦɚ ɢɥɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɬɚɤɨɜɨɝɨ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɚ
39
e
ɍɱɚɫɬɜɭɣɬɟɜɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
.b
ɆɕȻɅȺȽɈȾȺɊɂɆȼȺɋɁȺɌɈɑɌɈȼɕ
ɋɈɏɊȺɇəȿɌȿɂɇɋɌɊɍɄɐɂɘɉɈɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂɘ
ɉɊɂȻɈɊȺ
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
m
fro
ɬɟɩɥɨɜɵɦɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦɩɟɪɟɝɪɟɜɚɩɪɢɛɨɪɚ
‡
ȼɫɟɝɞɚɩɨɞɤɥɸɱɚɣɬɟȼɚɲɩɚɪɨɜɨɣɭɬɸɝ
ɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɟɬɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɜɤɨɬɨɪɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨ9
ɤɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɣɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɪɨɡɟɬɤɟ
ɇ
ɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɦ ɩɨɥɨɦɤɚɦ ɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɹɧɚɩɪɢɛɨɪɜɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɚɧɧɭɥɢɪɭɟɬɫɹ
ȿ
ɫɥɢ ȼɵ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɟɦ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɲɬɟɩɫɟɥɶɧɚɹ ɪɨɡɟɬɤɚ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ Ⱥ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɦ
ɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɦɨɬɚɣɬɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɤ
‡
ɡɚɡɟɦɥɺɧɧɨɣɪɨɡɟɬɤɟ
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ
‡
ɞɨɥɠɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ
ɉɨɞɨɲɜɚȼɚɲɟɝɨɭɬɸɝɚɢɩɨɞɫɬɚɜɤɚɤɧɟɦɭɦɨɝɭɬɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹɞɨɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
‡
ɢɜɵɡɵɜɚɬɶɨɠɨɝɢɧɟɤɚɫɚɣɬɟɫɶɢɯɇɢɤɨɝɞɚɧɟɤɚɫɚɣɬɟɫɶɩɨɞɨɲɜɨɣɭɬɸɝɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɜɨɞɚ
ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɢɫɩɭɫɤɚɟɬ ɩɚɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɠɨɝɨɜ Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ
‡
ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɫ ɩɪɢɛɨɪɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɝɥɚɠɤɟ ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɣɬɟ
ɩɚɪɧɚɥɸɞɟɣɢɥɢɧɚɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɜ ɜɨɞɭ ɢɥɢ ɥɸɛɭɸ ɞɪɭɝɭɸ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
‡
ɱɬɨɛɵɜɨɞɚɢɡɩɨɞɤɪɚɧɚɬɟɤɥɚɧɚɩɪɢɛɨɪ
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page40
o
nl
ed
ad
m
fro
40
e
‡
3U]HF]\WDMGRNáDGQLHLQVWUXNFMĊREVáXJLSU]HG
SLHUZV]\P XĪ\FLHP XU]ąG]HQLD SURGXFHQW
QLH RGSRZLDGD ]D XĪ\WNRZDQLH XU]ąG]HQLD
QLH]JRGQH]LQVWUXNFMą
‡
1LH RGáąF]DM XU]ąG]HQLD FLąJQąF ]D NDEHO
=DZV]HRGáąF]DMXU]ąG]HQLH
SU]HG QDSHáQLHQLHP ]ELRUQLND OXE SU]HG
SáXNDQLHP]ELRUQLND
SU]HGF]\V]F]HQLHP
SRNDĪG\PXĪ\FLX
‡
8U]ąG]HQLHSRZLQQRE\üXĪ\ZDQHLVWDZLDQH
QDVWDELOQHMSRZLHU]FKQLRGSRUQHMQDZ\VRNą
WHPSHUDWXUĊ .LHG\ RGVWDZLDV] ĪHOD]NR QD
VWRMDNXSHZQLMVLĊĪHSRZLHU]FKQLDQDNWyUHM
MHVWDZLDV]MHVWVWDELOQD1LHVWDZLDMREXGRZ\
QD SRNURZFX GHVNL GR SUDVRZDQLD OXE QD
PLĊNNLHMSRZLHU]FKQL
‡
8U]ąG]HQLH QLH SRZLQQR E\ü XĪ\ZDQH SU]H]
RVRE\ Z W\P G]LHFL NWyU\FK ]GROQRĞFL
¿]\F]QH SHUFHSF\MQH OXE XP\VáRZH Vą Z
MDNLPĞ VWRSQLX RJUDQLF]RQH DQL SU]H] RVRE\
NWyUHQLHPDMąFHGRĞZLDGF]HQLDZVWRVRZDQLX
WHJRW\SXXU]ąG]HĔOXEQLHPDMąRGSRZLHGQLHM
.b
3U]HSLV\EH]SLHF]HĔVWZD
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PL
:DĪQH]DOHFHQLD
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page41
o
nl
ed
ad
m
fro
ZLHG]\ FK\ED ĪH ]RVWDáD LP ]DSHZQLRQD
ZáDĞFLZD RSLHND DOER ]RVWDá\ RGSRZLHGQLR
SU]HV]NRORQHRGQRĞQLHMHJRVWRVRZDQLDSU]H]
RVREĊRGSRZLHG]LDOQą]DLFKEH]SLHF]HĔVWZR
']LHFL QLH SRZLQQ\ EDZLü VLĊ XU]ąG]HQLHP
‡
3RZLQQ\E\ü]DZV]HSRGQDG]RUHP
8U]ąG]HQLHQLHPRĪHE\üXĪ\ZDQHSU]H]G]LHFL
‡
SRQLĪHMODW&]\V]F]HQLHLNRQVHUZDFMDSU]H]
XĪ\WNRZQLND QLH SRZLQQ\ E\ü Z\NRQ\ZDQH
SU]H] G]LHFL PáRGV]H QLĪ ODW FK\ED ĪH Vą
QDG]RURZDQH 1DOHĪ\ WU]\PDü SU]HZyG RUD]
XU]ąG]HQLD]GDOHNDRGG]LHFLPáRGV]\FKQLĪ
ODW
7HPSHUDWXUD SRZLHU]FKQL PRĪH E\ü Z\VRND
‡
NLHG\ XU]ąG]HQLH MHVW ZáąF]RQH FR PRĪH
VSRZRGRZDüRSDU]HQLD1LHGRW\NDMFLHSá\FK
F]ĊĞFL XU]ąG]HQLD F]ĊĞFL PHWDORZ\FK RUD]
F]ĊĞFL SODVWLNRZ\FK ]QDMGXMąF\FK VLĊ Z
SREOLĪXF]ĊĞFLPHWDORZ\FK
1LJG\QLHSR]RVWDZLDMXU]ąG]HQLDEH]QDG]RUX
‡
NLHG\MHVWSRGáąF]RQ\GR]DVLODQLD
GRSyNLQLHRVW\JáRSU]H]RNRáRJRG]LQĊ
3U]HGRSUyĪQLHQLHP]ELRUQLNDSU]HSáXNDQLHP
‡
ZNáDGX RGNDPLHQLDMąFHJR Z ]DOHĪQRĞFL RG
PRGHOX WU]HED ]DZV]H RGáąF]\ü JHQHUDWRU
SDU\LRGF]HNDüDĪRVW\JQLHSU]H]FRQDMPQLHM
JRG]LQ\ L GRSLHUR ZWHG\ RWZRU]\ü NRUHN
]ELRUQLNDZ\MąüZNáDGRGNDPLHQLDMąF\
ą
Z
41
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page42
o
nl
ed
ad
fro
‡
8ZDJD MHĪHOL ]DW\F]ND SRGJU]HZDF]D
OXE ]DW\F]ND GR RGSURZDG]DQLD ZRG\ Z
]DOHĪQRĞFL RG PRGHOX XSDGáD OXE XOHJáD
PRFQHPX XGHU]HQLX QDOHĪ\ Z\PLHQLü Mą Z
=DWZLHUG]RQ\P&HQWUXP2EVáXJLJG\ĪPRJáD
RQDXOHF]QLV]F]HQLX
‡
3RGF]DVSáXNDQLD]ELRUQLNDQLJG\QLHQDSHáQLDM
JREH]SRĞUHGQLRSRGNUDQHP
‡
3RGF]DV NRU]\VWDQLD ] ERLOHUD QLH ZROQR
RWZLHUDü]DW\F]NLSRGJU]HZDF]D
‡
8U]ąG]HQLH QLH SRZLQQR E\ü XĪ\ZDQH MHĞOL
XSDGáR MHĞOL XV]NRG]HQLD Vą ZLGRF]QH MHĞOL
SU]HFLHNDOXEQLHG]LDáDSUDZLGáRZR1LJG\QLH
GHPRQWXMXU]ąG]HQLDRGGDMMHGRVSUDZG]HQLD
Z $XWRU\]RZDQ\P &HQWUXP 6HUZLVRZ\P Z
FHOXXQLNQLĊFLDQLHEH]SLHF]HĔVWZD
m
w
w
.v
w
e
42
.b
‡
'ODEH]SLHF]HĔVWZDXĪ\WNRZQLNDXU]ąG]HQLHWRMHVW]JRGQH]QRUPDPLLRERZLą]XMąF\PL
SU]HSLVDPL '\UHNW\ZD R QLVNLP QDWĊĪHQLX .RPSDW\ELOQRĞü HOHNWURPDJQHW\F]QD
ĝURGRZLVNRLWS
‡
*HQHUDWRU SDU\ MHVW XU]ąG]HQLHP HOHNWU\F]Q\P L PXVL E\ü XĪ\ZDQ\ Z QRUPDOQ\FK
ZDUXQNDFKXĪ\WNRZDQLD-HVWSU]H]QDF]RQ\GRXĪ\WNXZ\áąF]QLHZZDUXQNDFKGRPRZ\FK
‡
-HVWZ\SRVDĪRQ\ZV\VWHP\EH]SLHF]HĔVWZD
]DZyUSR]ZDODMąF\XQLNQąüQDGPLDUXFLĞQLHQLDNWyU\ZSU]\SDGNXZDGOLZHJRG]LDáDQLD
XU]ąG]HQLDXPRĪOLZLDXMĞFLHQDGPLDUXSDU\
EH]SLHF]QLNWHUPLF]Q\DE\XQLNQąüSU]HJU]DQLD
‡
*HQHUDWRUSDU\SRGáąF]DM]DZV]H
GRREZRGX]DVLODQLDRQDSLĊFLXRGGR9
GRX]LHPLRQHJRJQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
:
V]HONLH QLHSUDZLGáRZH SRGáąF]HQLD PRJą VSRZRGRZDü QLHRGZUDFDOQH XV]NRG]HQLD
L XWUDWĊ JZDUDQFML -HĞOL XĪ\ZDV] SU]HGáXĪDF]D VSUDZGĨ F]\ JQLD]GNR MHVW URG]DMX
GZXELHJXQRZHJR$]X]LHPLHQLHP
‡
5R]ZLĔ FDáNRZLFLH NDEHO HOHNWU\F]Q\ SU]HG SRGáąF]HQLHP GR JQLD]GND HOHNWU\F]QHJR ]
X]LHPLHQLHP
-HĞOLNDEHOHOHNWU\F]Q\OXESU]HZyGRGSDU\ZRGQHMMHVWXV]NRG]RQ\PXVLE\üNRQLHF]QLH
‡
Z\PLHQLRQ\Z$XWRU\]RZDQ\P&HQWUXP2EVáXJLZFHOXXQLNQLĊFLDQLHEH]SLHF]HĔVWZD
6WRSDĪHOD]NDRUD]Sá\WDREXGRZ\PRJąRVLąJQąüZ\VRNLHWHPSHUDWXU\LPRJąSU]\F]\QLü
‡
VLĊGRRSDU]HĔ1LHGRW\NDMLFK
re
or
nb
de
an
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page43
o
nl
m
Z
D
D
]
H
43
e
8U]ąG]HQLH ]DZLHUD ZLHOH PDWHULDáyZ QDGDMąF\FK VLĊ GR SRZWyUQHJR
Z\NRU]\VWDQLDOXEUHF\NOLQJX
$E\MHSU]HWZRU]\üQDOHĪ\MHRGGDüGRSXQNWX]ELyUNLRGSDGyZDZSU]\SDGNX
MHJREUDNXGRDXWRU\]RZDQHJRFHQWUXPVHUZLVX
.b
%LHU]P\XG]LDáZRFKURQLHĞURGRZLVND
re
or
3526,0<=$&+2:$û,16758.&-ĉ2%6à8*,
nb
de
an
.v
w
w
w
1LJG\QLHGRW\NDMSU]HZRGXHOHNWU\F]QHJRVWRSąĪHOD]ND
8U]ąG]HQLH HPLWXMH SDUĊ NWyUD PRĪH VSRZRGRZDü RSDU]HQLD 3RVáXJXM VLĊ RVWURĪQLH
‡
ĪHOD]NLHP]ZáDV]F]DZWUDNFLHSUDVRZDQLDSLRQRZR1LJG\QLHNLHUXMSDU\ZNLHUXQNXRVyE
OXE]ZLHU]ąW
1LJG\QLH]DQXU]DMJHQHUDWRUDSDU\ZZRG]LHOXELQQ\PSá\QLH1LJG\QLHZNáDGDMMHMSRG
‡
NUDQ]ELHĪąFąZRGą
fro
ed
ad
Z
Z
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page44
o
nl
ed
ad
w
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
поставяте ютията върху поставката й, се
уверете, че повърхността, върху която я поставяте, е стабилна.
Уредът не е предвиден да бъде използван
от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или от лица без опит и
знания, освен ако отговорно за тяхната
безопасност лице ги наблюдава или им е
дало предварителни указания относно
ползването на уреда.
Наглеждайте децата, за да се уверите, че не
играят с уреда.
Преди пълнене проверете дали уредът е
изключен от захранването и дали е изстинал.
Никога не оставяйте уреда без надзор:
- когато е включен в електрическото захранване;
- ако не е оставен да изстине около 1 час.
Гладещата повърхност на ютията и плочата
на поставката й върху парогенератора
могат да се нагреят до много високи температури и да причинят изгаряния: не ги
докосвайте. Никога не допирайте електрическите кабели до гладещата повърхност
на ютията.
Вашият уред изпуска пара, която може да
причини изгаряния.
Бъдете внимателни, когато работите с
ютията и особено когато гладите във вертикално положение. Никога не насочвайте
парата към хора или животни.
Преди да изплакнете колектора, изчакайте
ютията с парогенератор да изстине и я изключете два часа преди да развиете колектора.
Ако загубите или повредите колектора,
вземете нов или го подменете в одобрен
сервиз.
Никога не потапяйте ютията с парогенератор във вода или в каквато и да е друга течност. Никога не я поставяйте под течаща
вода.
Не използвайте уреда, ако е падал, ако по
него има явни повреди, ако тече или не работи правилно. Никога не разглобявайте
вашия уред: дайте го за проверка в одобрен сервиз, за да избегнете всякакъв риск.
Запазете настоящите инструкции
44
m
ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да пуснете уреда за първи път, прочетете внимателно ръководството за употреба: фирмата не носи никаква
отговорност при употреба не по предназначение.
За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Директива за ниско
напрежение, Директива за електромагнитната съвместимост, Директива за опазване
на околната среда и т.н.).
Вашата ютия с парогенератор е електрически уред: трябва да бъде използван по нормален начин.
Той е предназначен само за домашна употреба.
Снабден е с 2 системи за безопасност:
- клапан, предотвратяващ свръхналягане,
който в случай на неизправност изпуска
излишното количество пара;
- термично съпротивление, предотвратяващо прегряване.
Винаги включвайте вашата ютия с парогенератор:
- в електрическа инсталация, чието напрежение е между 220 и 240 V;
- в заземен електрически контакт. Ако използвате удължител, се уверете, че щепселът е от двуполюсен тип, 10 A със
заземен кабел.
Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които правят
гаранцията невалидна.
Развийте напълно електрическия кабел,
преди да го включите в заземен електрически контакт.
Ако захранващият кабел или маркучът за
парата е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той задължително трябва да
бъде сменен от одобрен сервиз.
Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда от мрежата. Винаги изключвайте вашия уред:
- преди да пълните резервоара или да
плакнете колектора;
- преди почистване;
- след всяка употреба.
Уредът трябва да се използва и да се поставя върху стабилна повърхност. Когато
fro
BG
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page45
o
nl
ed
ad
45
e
‡3ĜHGSUYQtPSRXåLWtPSĜtVWURMHVLSR]RUQČSĜHþWČWH
QiYRG N SRXåLWt SRXåtYiQt NWHUp QHQt Y VRXODGX
V QiYRGHP N REVOX]H ]EDYXMH YêUREFH MDNpNROLY
RGSRYČGQRVWL
‡3ĜtVWURMQHRGSRMXMWHWDKHP]DãĖĤUX
3ĜtVWURMYåG\RGSRMWH]HVtWČ
SĜHG GRSOQČQtP ]iVREQtNX QD YRGX QHER SĜHG
Y\SODFKRYiQtPRKĜtYDþH
SĜHGMHKRþLãWČQtP
SRNDåGpPSRXåLWt
‡äHKOLþNXMHWĜHEDSRXåtYDWDSRNOiGDWQDVWDELOQtD
WHSHOQČRGROQêSRYUFK.G\åSRNOiGiWHåHKOLþNXQD
SRGVWDYHFXMLVWČWHVHåHMHQDVWDELOQtPSRYUFKX
1HSRNOiGHMWHWČORSĜtVWURMHQDSRWDKåHKOLFtKRSUNQD
QHERQDPČNNêSRYUFK
‡7HQWRSĜtVWURMQHQtXUþHQNWRPXDE\KRSRXåtYDO\
RVRE\ YþHWQČ GČWt VH VQtåHQêPL I\]LFNêPL
VP\VORYêPL QHER GXãHYQtPL VFKRSQRVWPL QHER
RVRE\ EH] SDWĜLþQêFK ]NXãHQRVWt QHER ]QDORVWt
SRNXGQDQČQHGRKOtåtRVREDRGSRYČGQi]DMHMLFK
EH]SHþQRVW GR]RU QHER SRNXG MH WDWR RVRED
SĜHGHPQHSRXþLODRSRXåtYiQtWRKRWRSĜtVWURMH
‡'RKOpGQČWH QD WR DE\ GČWL V SĜtVWURMHP
QHPDQLSXORYDO\
.b
%H]SHþQRVWQtSRN\Q\
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CS
'ĤOHåLWiGRSRUXþHQt
m
fro
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page46
o
nl
ed
ad
m
fro
‡'ČWL VWDUãt OHW D RVRE\ V QHGRVWDWHþQêPL
]NXãHQRVWPL þL ]QDORVWPL QHER VH VQtåHQêPL
I\]LFNêPL VP\VORYêPL þL GXãHYQtPL VFKRSQRVWPL
PRKRX SĜtVWURM SRXåtYDW SRX]H WHKG\ SRNXG
E\O\ SRXþHQ\ D VH]QiPHQ\ V MHKR EH]SHþQêP
SRXåtYiQtPDVRXYLVHMtFtPLUL]LN\
'
ČWL VL QHVPt V SĜtVWURMHP KUiW ýLãWČQt D ~GUåEX
XåLYDWHOHP PRKRX SRG GR]RUHP SURYiGČW L GČWL
SRNXG MVRX VWDUãt OHW 8NOiGHMWH SĜtVWURM D ãĖĤUX
PLPRGRVDKGČWtPODGãtFKOHW
‡7HSORWD SORFK PĤåH EêW EČKHP SURYR]X SĜtVWURMH
Y\VRNi D PĤåH ]SĤVRELW SRSiOHQLQ\ 1HGRWêNHMWH
VH KRUNêFK SRYUFKĤ SĜtVWURMH SĜtVWXSQp NRYRYp
þiVWLDSODVWRYpþiVWLYEOt]NRVWLNRYRYêFKþiVWt
‡3ĜtVWURMQLNG\QHQHFKiYHMWHEH]GR]RUX
SRNXGMHSĜLSRMHQNHOHNWULFNpPXQDSiMHQt
GRNXGQHY\FKODGOSĜLEOLåQČKRGLQX
‡3ĜHG Y\SUi]GQČQtP QiGUåHY\SOiFKQXWtP ODSDþH
YRGQtKR NDPHQH Y ]iYLVORVWL QD PRGHOX YåG\
Y\SRMWH SDUQt JHQHUiWRU ]H ]iVXYN\ D SĜHG
RWHYĜHQtPRGWRNRYp]iWN\ODSDþHYRGQtKRNDPHQH
Y\þNHMWHQHMPpQČKRGLQ\QHå]FKODGQH
‡3R]RU3RNXGGRMGHNSiGXQHERNSRãNR]HQtNU\WX
RKĜtYDþH QHER NU\WX SUR Y\SOiFKQXWt RKĜtYDþH Y
]iYLVORVWLQDPRGHOXMHQXWQRQHFKDWMHMY\PČQLWY
DXWRUL]RYDQpPVHUYLVQtPFHQWUXSURWRåHPĤåHEêW
SRãNR]HQ
‡2KĜtYDþ QLNG\ QHY\SODFKXMWH YRGRX SĜtPR ]
NRKRXWNX
‡.U\WRKĜtYDþHVHEČKHPSRXåLWtQHVPtRWYtUDW
46
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page47
o
nl
‡3ĜtVWURM QHVPt EêW SRXåtYiQ SRNXG VSDGO
MHYt ]ĜHMPp ]QiPN\ SRãNR]HQt QHWČVQt QHER
VSUiYQČ QHIXQJXMH 3ĜtVWURM QLNG\ QHUR]HEtUHMWH ]
EH]SHþQRVWQtFK GĤYRGĤ KR QHFKWH ]NRQWURORYDW Y
DXWRUL]RYDQpPVHUYLVQtPVWĜHGLVNX
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Y
Y
W
ed
ad
‡3URYDãLEH]SHþQRVWMHSĜtVWURMYHVKRGČVSODWQêPLQRUPDPLDQDĜt]HQtPLVPČUQLFHSUR
Qt]NpQDSČWtRHOHNWURPDJQHWLFNpNRPSDWLELOLWČSURREODVWåLYRWQtKRSURVWĜHGt«
‡3DUQtJHQHUiWRUMHHOHNWULFNêSĜtVWURMPXVtEêWSRXåtYiQYEČåQêFKSURYR]QtFKSRGPtQNiFK
-HXUþHQYêKUDGQČSURSRXåLWtYGRPiFQRVWL
‡-HY\EDYHQEH]SHþQRVWQtPLV\VWpP\
YHQWLOHP]DEUDĖXMtFtPSĜHWODNXNWHUêYSĜtSDGČSRUXFK\SĜtVWURMHY\SXVWtSĜHE\WHþQRX
SiUX
WHSHOQRXSRMLVWNRXNWHUi]DEUDĖXMHSĜHKĜiWt
‡3DUQtJHQHUiWRUYåG\]DSRMXMWH
GRHOHNWULFNpVtWČVQDSČWtPYUR]PH]tDå9
GRX]HPQČQpHOHNWULFNp]iVXYN\
3
ĜLMDNpPNROLFK\EQpPSĜLSRMHQtPĤåHGRMtWNQHYUDWQpPXSRãNR]HQtQDNWHUpVH]iUXND
QHY]WDKXMH
3
ĜLSRXåLWtSURGOXåRYDFtãĖĤU\VHXMLVWČWHåHPiGYRXSyORYRX]iVWUþNX$VH]HPQLFtP
YRGLþHP
‡3ĜHG]DSRMHQtPHOHNWULFNpãĖĤU\GRX]HPQČQpHOHNWULFNp]iVXYN\MLFHORXUR]YLĖWH
‡3RNXGMHQDSiMHFtHOHNWULFNiãĖĤUDQHERSDUQtãĖĤUDSRãNR]HQiPXVtEêW]EH]SHþQRVWQtFK
GĤYRGĤY\PČQČQDYDXWRUL]RYDQpPVHUYLVQtPVWĜHGLVNX
‡äHKOLFtSORFKDåHKOLþN\DGHVNDSRGVWDYFHWČODSĜtVWURMHPRKRXGRVDKRYDWYHOPLY\VRNêFK
WHSORWD]SĤVRELWSRSiOHQLQ\QHGRWêNHMWHVHMLFK
1LNG\VHQHGRWêNHMWHåHKOLFtSORFKRXåHKOLþN\HOHNWULFNêFKãĖĤU
‡=SĜtVWURMHY\FKi]tSiUDNWHUiPĤåH]SĤVRELWSRSiOHQLQ\=DFKi]HMWHVHåHKOLþNRXRSDWUQČ
]HMPpQDSĜLYHUWLNiOQtPåHKOHQt3iUXQLNG\QHVPČUXMWHQDRVRE\QHER]YtĜDWD
‡3DUQt JHQHUiWRU QLNG\ QHSRQRĜXMWH GR YRG\ QHER MLQp WHNXWLQ\ 1LNG\ KR QHGiYHMWH SRG
WHNRXFtYRGX
7(1721È92'.328ä,7Ë6,3526Ë086&+29(-7(
3RGtOHMPHVHQDRFKUDQČåLYRWQtKR
SURVWĜHGt
9iãSĜtVWURMREVDKXMHþHWQpPDWHULiO\NWHUpO]H]KRGQRFRYDWQHERUHF\NORYDW
6YČĜWHMHMVEČUQpPXPtVWXQHERQHH[LVWXMHOLVPOXYQtPXVHUYLVQtPXVWĜHGLVNX
NGHVQtPEXGHQDORåHQRRGSRYtGDMtFtP]SĤVREHP
47
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page48
o
nl
ed
ad
an
e
.b
6LJXUQRVQLVDYMHWL
re
or
nb
de
.v
HR
9DåQHSUHSRUXNH
w
w
w
m
fro
‡3ULMH SUYH XSRUDEH XUHÿDMD SR]RUQR SURþLWDMWH
XSXWH]DXSRUDEXDNRVHXUHÿDMQHUDELVXNODGQR
XSXWDPD ]D XSRUDEX SURL]YRÿDþ VH RVOREDÿD
VYDNHRGJRYRUQRVWL
‡1LNDG QH LVNOMXþXMWH XUHÿDM L] PUHåH SRYODþHQMHP
]DSULNOMXþQLYRG
6YRMXUHÿDMXYLMHNLVNOMXþXMWHL]PUHåH
SULMH SXQMHQMD VSUHPQLND LOL LVSLUDQMD VDNXSOMDþD
NDPHQFD
SULMHþLãüHQMD
SRVOLMHVYDNHXSRUDEH
‡8UHÿDMVHWUHEDUDELWLLVWDYOMDWLQDVWDELOQXSRYUãLQX
RWSRUQXQDWRSOLQX.DGDJODþDORVWDYOMDWHQDSORþX
]D RGODJDQMH JODþDOD XYMHULWH VH GD MH SRYUãLQD
QD NRMX MH SRVWDYOMDWH VWDELOQD 1H RVWDYOMDMWH
XUHÿDMQDSRYUãLQLSORþH]DJODþDQMHQLWLQDPHNLP
SRYUãLQDPD
‡2YDMXUHÿDMQLMHQDPLMHQMHQ]DXSRUDEXRVREDPD
XNOMXþXMXüL L GMHFX VD VPDQMHQLP ¿]LþNLP
RVMHWLOQLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPDLOLRVREDPD
EH] LVNXVWYD LOL ]QDQMD RVLP DNR RQH QLVX SRG
QDG]RURPRVREHRGJRYRUQH]DQMLKRYXVLJXUQRVWLOL
DNRVXRGWHRVREHSUHWKRGQRGRELOHLQVWUXNFLMHR
48
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page49
o
nl
ed
ad
m
fro
UDEOMHQMXXUHÿDMD
‡'MHFXWUHEDQDG]LUDWLNDNRELVWHVHXYMHULOLGDVHQH
LJUDMXXUHÿDMHP
‡2YDMXUHÿDMPRJXUDELWLGMHFDRGJRGLQDLVWDULMD
NDR L RVREH VD VPDQMHQLP ¿]LþNLP RVMHWLOQLP LOL
PHQWDOQLPVSRVREQRVWLPDLOLRVREHEH]LVNXVWYDLOL
]QDQMDDNRVXSRGQDG]RURPLOLDNRVXSUHWKRGQR
GRELOH LQVWUXNFLMH R VLJXUQRP UDEOMHQMX XUHÿDMD L
DNR UD]XPLMX XNOMXþHQH RSDVQRVWL 'MHFD VH QH
VPLMX LJUDWL RYLP XUHÿDMHP ýLãüHQMH L RGUåDYDQMH
QHVPLMXYUãLWLGMHFDRVLPDNRVXX]UDVWDJRGLQD
LOLVWDULMDLSRGQD]RURPVX8UHÿDMLSULNOMXþQLYRG
GUåLWHGDOMHRGGRKYDWDGMHFHPODÿHRGJRGLQD
‡7LMHNRP XSRUDEH SRYUãLQD XUHÿDMD PRåH GRVHüL
YLVRNHWHPSHUDWXUHãWRPRåHX]URNRYDWLRSHNOLQH
1H GRGLUXMWH YUXüH SRYUãLQH XUHÿDMD L]ORåHQH
PHWDOQHGLMHORYHLSODVWLþQHGLMHORYHXQHSRVUHGQRM
EOL]LQLWDNYLKPHWDOQLKGLMHORYD
‡8UHÿDMQLNDGDQHRVWDYOMDMWHEH]QDG]RUD
NDGDMHSULNOMXþHQQDHOHNWULþQRQDSDMDQMH
XNROLNRVHQLMHKODGLRRNRVDW
‡3ULMH SUDåQMHQMD VSUHPQLNDLVSLUDQMD VDNXSOMDþD
NDPHQFD ]D YRGX RYLVQR R PRGHOX XYLMHN
LVNRSþDMWH JHQHUDWRU SDUH L SULþHNDMWH GD VH
UDVKODGLQDMPDQMHVDWDSULMHRWYDUDQMDGUHQDåQRJ
SRNORSFDVDNXSOMDþDNDPHQFD
‡%XGLWHRSUH]QLDNRMHSRNORSDFNXKDODLOLSRNORSDF
NXKDOD]DLVSLUDQMHRYLVQRRPRGHOXSDRLOLMDNR
XGDUHQWUHEDJD]DPLMHQLWLXRYODãWHQRPVHUYLVX
MHUPRåHELWLRãWHüHQ
w
w
w
nb
de
an
.v
49
e
.b
re
or
ow
D
o
nl
ed
ad
7LMHNRPLVSLUDQMDSDUQHNRPRUHQHPRMWHMHQLNDGD
‡
SXQLWLQHSRVUHGQRLVSRGVODYLQH
‡3RNORSDF NXKDOD QH VPLMH ELWL RWYRUHQ WLMHNRP
XSRUDEH
‡8UHÿDMVHQHVPLMHNRULVWLWLDNRMHSDRDNRLPDYLGOMLYD
RãWHüHQMDDNRFXULLOLDNRSRND]XMHQHSUDYLOQRVWLX
UDGX1HPRMWHQLNDGDUDVWDYOMDWLVYRMXUHÿDMQHND
JD SUHJOHGDMX
FHQWUX NDNR ELVWH
X RYODãWHQRP
L]EMHJOLRSDVQRVW
02/,029$66$ý89$-7(29(8387(
9Dã XUHÿDM VDGUåL PQRJREURMQH PDWHULMDOH NRML VH SRQRYR PRJX XSRWULMHELWL LOL
UHFLNOLUDWL
3UHGDMWHJDQDVDELUQRPMHVWRLOLDNRQHSRVWRMLXRYODãWHQLVHUYLVQLFHQWDUNDNR
ELVH]EULQXR
6XGMHOXMPRX]DãWLWLRNROLãD
50
e
.b
DYDãXVLJXUQRVWRYDMXUHÿDMMHVXNODGDQVYDåHüLPQRUPDPDLSURSLVLPD6PMHUQLFHR
‡=
QDMQLåHPQDSRQXHOHNWURPDJQHWQRMNRPSDWLELOQRVWLRNROLãX«
‡
9
DãD
SDUQD
SRVWDMD
MH
HOHNWULþQL
XUHÿDM
WUHED
VH
UDELWL
X
QRUPDOQLP
XYMHWLPD
XSRUDEH
3UHGYLÿHQDMHVDPR]DXSRUDEXXNXüDQVWYX
‡
2
SUHPOMHQDMHVVLJXUQRVQDVXVWDYD
NRMLP
VYDNL SUHWMHUDQ WODN NRML X VOXþDMX QHLVSUDYQRVWL XUHÿDMD
YHQWLORP
VH L]EMHJDYD
RPRJXüXMHLVWMHFDQMHVXYLãNDSDUH
WHUPLþNLPRVLJXUDþHP]DL]EMHJDYDQMHELORNDNYRJSUHJULMDYDQMD
‡
6
YRMXSDUQXSRVWDMXXYLMHNSULNOMXþLWH
Q DHOHNWULþQXLQVWDODFLMXþLMLVHQDSRQNUHüHL]PHÿXL9
QDX]HPOMHQXHOHNWULþQXXWLþQLFX
6
YDNDSRJUHãNDSULXNOMXþLYDQMXXPUHåXPRåHGRYHVWLGRQHSRYUDWQRJRãWHüHQMDLSRQLãWLWL
MDPVWYR $
NR
UDELWH
SURGXåQL
SULNOMXþQL
YRG
SURYMHULWH
MH
OL
XWLþQLFD
ELSRODUQRJ
WLSD
$
L
V
X]HPOMHQMHP
‡3RWSXQRRGPRWDMWHSULNOMXþQLYRGSULMHQHJRJDXNOMXþLWHXX]HPOMHQXHOHNWULþQXXWLþQLFX
‡$NRVXSULNOMXþQLYRGLOLFLMHY]DSDUXRãWHüHQLWUHEDLKREYH]DWQR]DPLMHQLWLXRYODãWHQRP
VHUYLVXNDNRELVHL]EMHJODVYDNDRSDVQRVW
‡3RGQLFDLED]DJODþDODPRJXSRVWLüLYHRPDYLVRNHWHPSHUDWXUHLPRJXX]URNRYDWLRSHNOLQH
QHPRMWHLKGLUDWL
1LNDGDQHGRWLþLWHHOHNWULþQHYRGRYHSRGQLFRPJODþDOD
‡9DãXUHÿDMLVSXãWDSDUXNRMDPRåHX]URNRYDWLRSHNOLQH2SUH]QRUXNXMWHJODþDORPSRVHEQR
SULRNRPLWRPJODþDQMX1LNDGDQHPRMWHXVPMHUDYDWLSDUXSUHPDRVREDPDLOLåLYRWLQMDPD
‡1LNDGDQHXUDQMDMWHVYRMXSDUQXSRVWDMXXYRGXLOLELORNRMXGUXJXWHNXüLQX1LNDGDMHQH
VWDYOMDMWHSRGYRGXL]VODYLQH
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
m
fro
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page50
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:20 Page51
o
nl
R
H
R
51
e
‡$ NpV]OpN HOVĘ KDV]QiODWD HOĘWW ROYDVVD
HO ¿J\HOPHVHQ D KDV]QiODWL ~WPXWDWyW D]
~WPXWDWyQDNQHPPHJIHOHOĘKDV]QiODWHVHWpQ
DJ\iUWyWVHPPLO\HQIHOHOĘVVpJHWQHPWHUKHOL
‡1HDWiSNiEHOQpOIRJYDK~]]DNLDNpV]OpNHW
0LQGLJK~]]DNLDNpV]OpNHW
D WDUWiO\ IHOW|OWpVH HOĘWW YDJ\ D Yt]PHOHJtWĘ
OH|EOtWpVHHOĘWW
DNpV]OpNWLV]WtWiVDHOĘWW
PLQGHQKDV]QiODWXWiQ
‡$ NpV]OpNHW VWDELO KĘUH QHP pU]pNHQ\
IHOOHWHQNHOOKDV]QiOQLpVHOKHO\H]QL$PLNRU
D YDVDOyW D YDVDOyWDUWyUD KHO\H]L J\Ę]ĘGM|Q
PHJUyODKRJ\DIHOOHWDPHO\UHKHO\H]LVWDELO
1H KHO\H]]H D] HJ\VpJHW D YDVDOyGHV]ND
KX]DWiUDYDJ\SXKDIHOOHWUH
‡$NpV]OpNHWFV|NNHQW¿]LNDLpU]pNV]HUYLYDJ\
PHQWiOLV NpSHVVpJJHO UHQGHONH]Ę V]HPpO\HN
J\HUPHNHNHW LV EHOHpUWYH LOOHWYH D NHOOĘ
WDSDV]WDODWRNNDO YDJ\ LVPHUHWHNNHO QHP
UHQGHONH]ĘV]HPpO\HNFVDNIHOJ\HOHWPHOOHWW
LOOHWYH DEEDQ D] HVHWEHQ KDV]QiOKDWMiN KD
D EL]WRQViJXNpUW IHOHOĘV V]HPpO\ PHJIHOHOĘ
.b
%L]WRQViJLXWDVtWiVRN
re
or
nb
de
an
.v
w
D
HU
)RQWRV¿J\HOPH]WHWpVHN
w
w
m
R
fro
ed
ad
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page52
o
nl
ed
ad
m
fro
HOĘ]HWHVWiMpNR]WDWiVWDGRWWQHNLNDNpV]OpN
KDV]QiODWiUDYRQDWNR]yDQ
‡
*RQGRVNRGMRQDJ\HUPHNHNIHOJ\HOHWpUĘOpV
QHHQJHGMHMiWV]DQLĘNHWDNpV]OpNNHO
‡
$ NpV]OpNHW pYHV YDJ\ DQQiO LGĘVHEE
J\HUPHNHN WRYiEEi NHOOĘ WDSDV]WDODWWDO
pV LVPHUHWHNNHO QHP UHQGHONH]Ę YDJ\
FV|NNHQW ¿]LNDL pU]pNV]HUYL YDJ\ PHQWiOLV
NpSHVVpJJHO UHQGHONH]Ę V]HPpO\HN FVDN
DNNRU KDV]QiOKDWMiN KD DQQDN EL]WRQViJRV
KDV]QiODWiUD
IHONpV]tWHWWpN NLNpSH]WpN ĘNHW pV LVPHULN D
KDV]QiODWiYDOMiUyYHV]pO\HNHW$J\HUPHNHN
QHP MiWV]KDWQDN D NpV]OpNNHO $ KDV]QiOy
iOWDOL WLV]WtWiVW pV NDUEDQWDUWiVW FVDN pYHV
YDJ\ DQQiO LGĘVHEE pV IHOJ\HOHW DODWW OpYĘ
J\HUPHNHN YpJH]KHWLN$
NpV]OpN pV DQQDN
YH]HWpNH pYHVQpO ¿DWDODEE J\HUPHNHN
NH]pEHQHPNHUOKHW
‡
$ NpV]OpN PĦN|GpVH N|]EHQ D IHOOHWHN
KĘPpUVpNOHWH PDJDV OHKHW DPL pJpVL
VpUOpVHNHW RNR]KDW 1H pULQWVH PHJ D
NpV]OpNiWIRUUyVRGRWWIHOOHWHLWKR]]iIpUKHWĘ
IpP UpV]HN pV D IpP UpV]HN N|]HOpEHQ
WDOiOKDWyPĦDQ\DJUpV]HN
‡
6RKDQHKDJ\MDDNpV]OpNHWIHOJ\HOHWQpONO
D
PLNRU D] D] HOHNWURPRV KiOy]DWUD
FVDWODNR]WDWYDYDQ
D
PtJN|UOEHOOyUiQiWKĦO
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
52
ow
D
o
nl
$WDUWiO\NLUtWpVHHOĘWW|EOtWVHNLDYt]OiJ\tWy
‡
SDWURQW PRGHOOWĘO IJJĘHQ PLQGLJ K~]]D
NL D JĘ]IHMOHV]WĘW pV YiUMRQ OHJDOiEE yUiW
KRJ\ OHKĦOM|Q PLHOĘWW NLQ\LWQi D Yt]HOYH]HWĘ
NXSDNRWYt]OiJ\tWySDWURQW
/HJ\HQyYDWRVKDDYt]WDUWiO\GXJyMDYDJ\D]
‡
|QWLV]WtWy WDUWiO\ GXJyMD PRGHOOWĘO IJJĘHQ
OHHVHWW LOOHWYH KDQJRVDQ NRSRJ FVHUH
FpOMiEyO YLJ\H HO D PiUNDV]HUYL]EH PLYHO
PHJVpUOKHW
$Yt]PHOHJtWĘHO|EOtWpVHNRUD]WVRKDQHW|OWVH
‡
IHON|]YHWOHQODFVDSDODWW
$ Yt]WDUWiO\ GXJyMiW KDV]QiODW N|]EHQ QHP
‡
V]DEDGNLQ\LWQL
$ NpV]OpNHW QHP V]DEDG KDV]QiOQL KD D]
‡
OHHVHWW KD OiWKDWy VpUOpVHN YDQQDN UDMWD
KD IRO\LN YDJ\ KD PĦN|GpVpEHQ ]DYDURN
WDSDV]WDOKDWyN 6RKD QH V]HUHOMH V]pW D
NpV]OpNHW$YHV]pO\HNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
PiUNDV]HUYL]EHQYL]VJiOWDVVDPHJ
m
fro
N
ed
ad
e
53
.b
‡
$] gQ VDMiW EL]WRQViJD pUGHNpEHQ D NpV]OpN PHJIHOHO D KDWiO\RV V]DEYiQ\RNQDN
pV HOĘtUiVRNQDN NLVIHV]OWVpJĦ EHUHQGH]pVHN HOHNWURPiJQHVHV NRPSDWLELOLWiV
N|UQ\H]HWYpGHOHP«LUiQ\HOY
‡
$]gQJĘ]|OĘVYDVDOyUHQGV]HUHHOHNWURPRVNpV]OpNFVDNQRUPiOKDV]QiODWLN|UOPpQ\HN
N|]|WWV]DEDGKDV]QiOQL.L]iUyODJRWWKRQLKDV]QiODWUDNpV]OW
‡
EL]WRQViJLUHQGV]HUUHOYDQIHOV]HUHOYH
HJ\V]HOHSDW~OQ\RPiVHONHUOpVHFpOMiEyODPHO\HQNHUHV]WODNpV]OpNQHPPHJIHOHOĘ
PĦN|GpVHHVHWpQWiYR]KDWDIHOHVOHJHVJĘ]
HJ\KĘEL]WRVtWpNDPHOO\HOHONHUOKHWĘDW~OPHOHJHGpV
‡
$JĘ]|OĘVYDVDOyUHQGV]HUFVDWODNR]WDWiViKR]PLQGLJDN|YHWNH]ĘNHWKDV]QiOMD
RO\DQHOHNWURPRVFVDWODNR]yDPHO\QHNDIHV]OWVpJHpV9N|]|WWYDQ
I|OGHOWWtSXV~HOHNWURPRVDOM]DW
%
iUPLO\HQFVDWODNR]WDWiVLKLEDYLVV]DIRUGtWKDWDWODQNiURVRGiVWRNR]KDWpVpUYpQ\WHOHQtWLD
JDUDQFLiW
re
or
N
nb
de
N
N
N
an
N
.v
w
w
w
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page53
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page54
o
nl
ed
ad
m
fro
+
D KRVV]DEEtWyW KDV]QiO HOOHQĘUL]]H KRJ\ D FVDWODNR]y ELSROiULV $HV I|OGHOpVVHO
HOOiWRWWWtSXV~
‡$] HOHNWURPRV YH]HWpNHW WHOMHVHQ WHNHUMH OH PLHOĘWW D]W HJ\ I|OGHOW HOHNWURPRV DOM]DWED
FVDWODNR]WDWMD
‡+D D WiSNiEHO YDJ\ D JĘ]YH]HWpN VpUOW DNNRU D YHV]pO\HN HONHUOpVH pUGHNpEHQ D]W
IHOWpWOHQOKLYDWDORVPiUNDV]HUYL]EHQNHOONLFVHUpOWHWQL
‡$YDVDOyWDOSDpVD]HJ\VpJYDVDOyWDUWyOHPH]HQDJ\RQPDJDVKĘIRNUDKHYOKHWpVpJpVL
VpUOpVHNHWRNR]KDWH]HNHWQHpULQWVHPHJ
6RKDQHpUMHQDYDVDOyWDOSiYDOD]HOHNWURPRVYH]HWpNHNKH]
‡$NpV]OpNJĘ]WERFViWNLDPLpJpVLVpUOpVHNHWRNR]KDWÏYDWRVDQEiQMRQDYDVDOyYDO
IĘNpSSIJJĘOHJHVYDVDOiVHVHWpQ6RKDQHLUiQ\tWVDDJĘ]WV]HPpO\HNYDJ\iOODWRNIHOp
‡$JĘ]|OĘVYDVDOyUHQGV]HUWVRKDQHPHUtWVHYt]EHYDJ\EiUPLO\HQPiVIRO\DGpNED6RKD
QHWDUWVDIRO\yYt]DOi
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
.e5-h.ė5,==(0(*(=7$+$6=1È/$7,
87$6Ë7È67
9HJ\QNUpV]WDN|UQ\H]HWYpGHOHPEHQ
$] gQ NpV]OpNH V]iPRV pUWpNHVtWKHWĘ YDJ\ ~MUDKDV]QRVtWKDWy DQ\DJRW
WDUWDOPD]
.pV]OpNpWDGMDOHHJ\J\ĦMWĘKHO\HQYDJ\HJ\+LYDWDORV6]HUYL]N|]SRQWEDQD
PHJIHOHOĘNH]HOpVEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ
54
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page55
o
nl
ed
ad
m
fro
RO
5HFRPDQGăULLPSRUWDQWH
W
D
55
e
W
‡&LWLŖL FX DWHQŖLH LQVWUXFŖLXQLOH GH XWLOL]DUH
vQDLQWHGHDIRORVLSHQWUXSULPDGDWćDSDUDWXO
R XWLOL]DUH
QHFRQIRUPć
GXPQHDYRDVWUć
FX
LQVWUXFŖLXQLOH GH XWLOL]DUH H[RQHUHD]ć ӾUPD
GHRULFHUćVSXQGHUH
1X VFRDWHŖL
SUL]ć WUćJkQG GH
‡
DSDUDWXO
GLQ
FDEOX
SUL]ć DSDUDWXO
6FRDWHŖL
vQWRWGHDXQD
GLQ
GXPQHDYRDVWUć
vQDLQWHGHDXPSOHUH]HUYRUXOVDXGHDFOćWL
ERLOHUXO
vQDLQWHGHDOFXUćŖD
GXSćӾHFDUHXWLOL]DUH
WUHEXLH
XWLOL]DW
DúH]DW
SH
‡$SDUDWXO
úL
R
VXSUDIDŖć VWDELOć WHUPRUH]LVWHQWć $WXQFL
FkQGDúH]DŖLӾHUXOSHVXSRUWDVLJXUDŖLYćFć
VXSUDIDŖDSHFDUHvOVSULMLQLŖLHVWHVWDELOć1X
DúH]DŖL FDUFDVD
SH KXVD PHVHL GH FćOFDW VDX
SHRVXSUDIDŖćPRDOH
‡$FHVW DSDUDW QX HVWH GHVWLQDW XWLOL]ćULL GH
FćWUH SHUVRDQH
LQFOXVLY
FRSLL FX FDSDFLWćŖL
PLQWDOH
UHGXVH
VDX
Ӿ]LFH
VHQ]RULDOH
VDX
GH FćWUH SHUVRDQH OLSVLWH GH H[SHULHQŖć
H[FHSŖLD FD]XOXL
úL FXQRúWLQŖH
FX
vQ FDUH
.b
D
,QVWUXFĠLXQLGHVLJXUDQĠă
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
D
ow
D
o
nl
ed
ad
DFHVWHD DX SXWXW EHQHӾFLD GLQ SDUWHD XQHL
SHUVRDQH UHVSRQVDELOH SHQWUX VLJXUDQŖD ORU
GH VXSUDYHJKHUH VDX LQVWUXLUH SUHDODELOć FX
SULYLUHODXWLOL]DUHDDSDUDWXOXL
‡&RSLLL WUHEXLH VXSUDYHJKHDŖL SHQWUX D DYHD
JULMćVćQXVHMRDFHFXDSDUDWXO
‡$FHVW DSDUDW SRDWH Ӿ XWLOL]DW GH FćWUH FRSLL
FXYkUVWDGHSHVWHDQLúLGHFćWUHSHUVRDQH
OLSVLWH GH H[SHULHQŖć úL FXQRúWLQŖH VDX DOH
FćURUFDSDFLWćŖLӾ]LFHVHQ]RULDOHVDXPLQWDOH
VXQW UHGXVH GDFć DFHVWHD DX IRVW LQVWUXLWH
úL SUHJćWLWH vQ FHHD FH SULYHúWH XWLOL]DUHD
DSDUDWXOXLvQWURPDQLHUćVLJXUćúLFXQRVFkQG
ULVFXULOH LPSOLFDWH &RSLLL QX WUHEXLH Vć VH
MRDFH FX DSDUDWXO $FWLYLWćŖLOH GH FXUćŖDUH úL
vQWUHŖLQHUH UHDOL]DWH GH XWLOL]DWRU QX WUHEXLH
HIHFWXDWH GH FćWUH FRSLL FX H[FHSŖLD FD]XOXL
vQ FDUH DX YkUVWD GH SHVWH DQL úL VXQW
VXSUDYHJKHDŖL1XŖLQHŖLDSDUDWXOúLFDEOXOVćX
ODvQGHPkQDFRSLLORUFXYkUVWDVXEDQL
‡7HPSHUDWXUD VXSUDIHŖHORU SRDWH Ӿ ULGLFDWć vQ
WLPSXO IXQFŖLRQćULL DSDUDWXOXL FHHD FH SRDWH
SURYRFDDUVXUL1XDWLQJHŖLVXSUDIHŖHOHFDOGHDOH
DSDUDWXOXLSćUŖLOHPHWDOLFHDFFHVLELOHúLSćUŖLOH
GHSODVWLFGLQSUR[LPLWDWHDSćUŖLORUPHWDOLFH
‡1XOćVDŖLQLFLRGDWćDSDUDWXOQHVXSUDYHJKHDW
DWXQFLFkQGDFHVWDHVWHFRQHFWDWODLQVWDODŖLD
HOHFWULFć
DWkWD WLPS FkW QX VD UćFLW vQ GHFXUV GH
DSUR[LPDWLYRUć
m
fro
56
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page56
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page57
o
nl
e
.b
57
re
or
nb
de
an
.v
‡3HQWUX VLJXUDQŖD GXPQHDYRDVWUć DFHVW DSDUDW HVWH FRQIRUP FX QRUPHOH úL
UHJOHPHQWćULOH DSOLFDELOH 'LUHFWLYD SULYLQG GLVSR]LWLYHOH GH MRDVć WHQVLXQH
'LUHFWLYD SULYLQG FRPSDWLELOLWDWHD HOHFWURPDJQHWLFć 'LUHFWLYD SULYLQG SURWHFŖLD
PHGLXOXL
‡6WDŖLD GXPQHDYRDVWUć GH FćOFDW FX DEXUL HVWH XQ DSDUDW HOHFWULF DFHVWD WUHEXLH
IRORVLWvQFRQGLŖLLQRUPDOHGHXWLOL]DUH$FHVWDHVWHGHVWLQDWH[FOXVLYXQHLXWLOL]ćUL
FDVQLFH
‡$SDUDWXOHVWHHFKLSDWFXVLVWHPHGHVLJXUDQŖć
R VXSDSć SHQWUX HYLWDUHD IRUPćULL XQHL SUHVLXQL SUHD PDUL FDUH vQ FD] GH
IXQFŖLRQDUH QHFRUHVSXQ]ćWRDUH D DSDUDWXOXL SHUPLWH HOLEHUDUHD VXUSOXVXOXL GH
DEXUL
w
w
w
m
‡ËQDLQWHGHDJROLUH]HUYRUXODFOćWLFROHFWRUXO
GH FDOFDU vQ IXQFŖLH GH PRGHO VFRDWHŖL
vQWRWGHDXQDGLQSUL]ćJHQHUDWRUXOFXDEXULúL
OćVDŖLOVćVHUćFHDVFćFHOSXŖLQRUHvQDLQWH
GHDGHVFKLGHFDSDFXOGHVFXUJHUHFROHFWRUXO
GHFDOFDU
‡$WHQŸLHvQFD]XOvQFDUHFDSDFXOERLOHUXOXLVDX
FDSDFXO UH]HUYRUXOXL SHQWUX DJHQW GH FOćWLUH
vQ IXQFŸLH GH PRGHO HVWH Fć]XW VDX ORYLW
VROLFLWDŸLvQORFXLUHDDFHVWXLDGHFćWUHXQFHQWUX
GHVHUYLFHDXWRUL]DWGHRDUHFHHVWHSRVLELOVć
ӾHGHWHULRUDW
‡ËQ WLPSXO FOćWLULL ERLOHUXOXL QX vO XPSOHŖL
QLFLRGDWćFXDSćGLUHFWGHODURELQHW
‡&DSDFXOERLOHUXOXLQXWUHEXLHVćӾHGHVFKLVvQ
WLPSXOIXQFŸLRQćULL
‡$SDUDWXO QX WUHEXLH XWLOL]DW GDFć D Fć]XW
GDFćSUH]LQWćGHIHFŖLXQLYL]LELOHGDFćSLHUGH
DSćVDXSUH]LQWćDQRPDOLLGHIXQFŖLRQDUH1X
GHPRQWDŖLQLFLRGDWćDSDUDWXOGXPQHDYRDVWUć
SHQWUX D HYLWD RULFH SHULFRO DVLJXUDŖL
H[DPLQDUHDDFHVWXLDvQWUXQFHQWUXGHVHUYLFH
DJUHDW
fro
ed
ad
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page58
o
nl
6ăSDUWLFLSăPODSURWHFĠLDPHGLXOXL
vQFRQMXUăWRU
58
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
m
RVLJXUDQŖćWHUPLFćSHQWUXHYLWDUHDVXSUDvQFćO]LULL
‡&RQHFWDŖLvQWRWGHDXQDVWDŖLDGXPQHDYRDVWUćGHFćOFDWFXDEXUL
ODRLQVWDODŖLHHOHFWULFćDFćUHLWHQVLXQHHVWHFXSULQVćvQWUHúL9
ODRSUL]ćHOHFWULFćFXvPSćPkQWDUH
(URULOHGHFRQHFWDUHODVXUVDGHDOLPHQWDUHSRWFDX]DGHIHFŖLXQLLUHPHGLDELOHúL
DQXOHD]ćJDUDQŖLD
'DFć XWLOL]DŖL XQ SUHOXQJLWRU YHULӾFDŖL GDFć SUL]D HVWH GH WLS ELSRODU $ FX
FRQGXFWRUSHQWUXvPSćPkQWDUH
‡'HVIćúXUDŖL FRPSOHW FDEOXO HOHFWULF vQDLQWH GH DO FRQHFWD OD R SUL]ć HOHFWULFć FX
vPSćPkQWDUH
‡ 3HQWUX
D HYLWD
HOHFWULFć
VDX
RULFH SHULFRO vQ
FD]XO vQ FDUH
FDEOXO
GH DOLPHQWDUH
FDEOXOSHQWUXDEXULVXQWGHWHULRUDWHDFHVWHDWUHEXLHvQORFXLWHREOLJDWRULXGHXQ
FHQWUXGHVHUYLFHDJUHDW
‡
7
DOSD
ӾHUXOXL
GXPQHDYRDVWUć
úL
SODFD
VXSRUWXOXL
SHQWUX
ӾHU
DO
FDUFDVHL
SRW
DWLQJHWHPSHUDWXULIRDUWHULGLFDWHúLSRWSURYRFDDUVXULQXOHDWLQJHŖL1XDWLQJHŖL
QLFLRGDWćFDEOXULOHHOHFWULFHFXWDOSDӾHUXOXLGHFćOFDW
‡
$
SDUDWXO
GXPQHDYRDVWUć
HPLWH
DEXUL
FDUH
SRW
SURYRFD
DUVXUL
0DQLSXODŖL
ӾHUXO
FXSUHFDXŖLHPDLDOHVvQWLPSXOFćOFćULLYHUWLFDOH1XvQGUHSWDŖLQLFLRGDWćMHWXOGH
DEXULFćWUHSHUVRDQHVDXDQLPDOH
‡1XVFXIXQGDŖLQLFLRGDWćVWDŖLDGXPQHDYRDVWUćGHFćOFDWFXDEXULvQDSćVDXvQDOW
OLFKLG1XRWUHFHŖLQLFLRGDWćVXEXQMHWGHDSćGHODURELQHW
9Ă58*Ă06Ă3Ă675$ğ,$&(67(,16758&ğ,81,
'(87,/,=$5(
PDWHULDOH
VDX
$SDUDWXO
GXPQHDYRDVWUă
FRQĠLQH
QXPHURDVH
YDORUL¿FDELOH
UHFLFODELOH
3UHGDĠLOODXQSXQFWGHFROHFWDUHVDXvQOLSVDDFHVWXLDODXQFHQWUXGHVHUYLFH
DXWRUL]DWSHQWUXD¿SURFHVDWvQPRGFRUHVSXQ]ăWRU
fro
ed
ad
ow
D
o
nl
H
59
e
‡3UHG SUYêP SRXåLWtP VYRMKR SUtVWURMD VL SR]RUQH
SUHþtWDMWHQiYRGQDSRXåtYDQLHVSRORþQRVĢQHQHVLH
åLDGQX ]RGSRYHGQRVĢ ]D SRXåLWLH NWRUp QLH MH Y
V~ODGHVQiYRGRPQDSRXåtYDQLH
‡3UtVWURMQHRGSiMDMWH]HOHNWULFNHMVLHWHĢDKDQtP]D
NiEHO
9åG\RGSRMWHSUtVWURMRGVLHWH
±S
UHGQDSĎĖDQtP]iVREQtNDDOHERY\SODFKRYDQtP
YêKUHYQpKRWHOHVD
±SUHGþLVWHQtP
±SRNDåGRPSRXåLWt
‡3UtVWURM MH SRWUHEQp SRXåtYDĢ D VNODGRYDĢ QD
VWDELOQRP SRYUFKX NWRUê QHY\WYiUD WHSOR $N
XPLHVWQLWH åHKOLþNX QD UXNiYQLN ]DEH]SHþWH DE\
ERO SRYUFK QD NWRUê MX SRORåtWH VWDELOQê 1LNG\
QHGiYDMWHWHOHVRQDSRĢDKGRVN\DOHERQDPlNNê
SRYUFK
‡7HQWRSUtVWURMQLHMHXUþHQêQDSRXåtYDQLHRVREDPL
YUiWDQHGHWtVR]QtåHQêPLI\]LFNêPL]P\VORYêPL
DOHER PHQWiOQ\PL VFKRSQRVĢDPL DOHER RVREDPL
NWRUp R SUtVWURML QHPDM~ SRWUHEQp YHGRPRVWL þL
VN~VHQRVWL V QtP SRNLDĐ QLH V~ SRG GR]RURP
]RGSRYHGQHMRVRE\DOHERLPWDNiRVREDSUHGWêP
QHSRVN\WODSRN\Q\WêNDM~FHVDSRXåtYDQLDSUtVWURMD
.b
%H]SHþQRVWQpSRN\Q\
re
or
nb
de
an
.v
w
SK
'Ð/(ä,7e2'325Òý$1,$
w
w
m
fro
ed
ad
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page59
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page60
o
nl
ed
ad
m
fro
‡
'RKOLDGQLWHQDWRDE\VDGHWLQHKUDOLVSUtVWURMRP
‡
7HQWR SUtVWURM P{åX SRXåtYDĢ GHWL RG URNRY D
RVRE\ NWRUp QHPDM~ VN~VHQRVWL D YHGRPRVWL
DOHER RVRE\ VR ]QtåHQêPL I\]LFNêPL ]P\VORYêPL
D GXãHYQêPL VFKRSQRVĢDPL DN V~ SRXþHQp D
LQIRUPRYDQpRWRPåHEH]SHþQpSRXåLWLHSUtVWURMD
QHVLH UL]LNi 'HWL VD QHVP~ KUDĢ V SUtVWURMRP
ýLVWHQLHD~GUåEXSRXåtYDWHĐRPQHVP~Y\NRQiYDĢ
GHWL NWRUp V~ PODGãLH DNR URNRY D MHGLQH SRG
GRKĐDGRP8FKRYiYDMWHSUtVWURMDMHKRNiEHOPLPR
GRVDKXGHWtNWRUpV~PODGãLHDNRURNRY
‡
3RYUFKRYiWHSORWDVDP{åH]YêãLĢYSUtSDGH]DSQXWLD
SUtVWURMDDP{åHVS{VRELĢSRSiOHQLQ\1HGRWêNDMWH
VDWHSOpKRSRYUFKXSUtVWURMDGRVWXSQpNRYRYpþDVWL
DSODVWRYpþDVWLYEOt]NRVWLNRYRYêFKþDVWt
‡
3UtVWURMQLNG\QHQHFKiYDMWHEH]GR]RUX
±DNMH]DSRMHQêGRHOHNWULFNHMVLHWH
±DNVDQHFKODGLODVSRĖKRGLQX
‡
3UHG Y\SUi]GQHQtP QiGRE\RSOiFKQXWtP ]EHUDþD
YRGQpKR NDPHĖD SRGĐD PRGHOX YåG\ Y\EHUWH
]iVWUþNXSDUQpKRJHQHUiWRUD]R]iVXYN\DSRþNDMWH
NêP VD VFKODGt DVSRĖ KRGLQ\ SUHG RWYRUHQtP
RGWRNRYHM]iWN\]EHUDþDYRGQpKRNDPHĖD
‡
'iYDMWHSR]RUDNþLDSRþNDYDULþDDOHERþLDSRþND
YDULþD QD RSODFKRYDQLH Y ]iYLVORVWL RG PRGHOX
VSDGQHDOHERVLOQRQDUD]tQHFKDMWHVLMXY\PHQLĢY
DXWRUL]RYDQRPVHUYLVQRPVWUHGLVNXSUHWRåHP{åH
E\ĢSRãNRGHQi
‡
3UL Y\SODFKRYDQt YêKUHYQpKR WHOHVD KR QLNG\
QHQDSĎĖDMWHSULDPRSRGWHþ~FRXYRGRX
w
w
w
e
.b
60
re
or
nb
de
an
.v
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page61
o
nl
ed
ad
3RGLHĐDMPHVDQDRFKUDQHåLYRWQpKR
SURVWUHGLD
7HQWRSUtVWURMREVDKXMHYHĐD]KRGQRWLWHĐQêFKDOHERUHF\NORYDWHĐQêFKPDWHULiORY
2GRY]GDMWHKRQD]EHUQpPLHVWRDOHERDNWDNpPLHVWRFKêEDWDNDXWRUL]RYDQpPX
VHUYLVQpPXVWUHGLVNXNWRUp]DEH]SHþtMHKROLNYLGiFLX
61
e
Ć$.8-(0(ä(67(6,2'/2ä,/,1È92'1$328ä,7,(
.b
‡
3UHYDãXEH]SHþQRVĢMHWHQWRSUtVWURMYV~ODGHVSODWQêPLQRUPDPLDQDULDGHQLDPLVPHUQLFD
RQt]NRQDSlĢRYêFK]DULDGHQLDFKHOHNWURPDJQHWLFNHMNRPSDWLELOLWHåLYRWQRPSURVWUHGt
‡
9DãD QDSDURYDFLD åHKOLþND MH HOHNWULFNê VSRWUHELþ P{åH VD SRXåtYDĢ LED Y EHåQêFK
SRGPLHQNDFKSRXåtYDQLD-HXUþHQêYêOXþQHQDSRXåLWLHYGRPiFQRVWL
‡
-HY\EDYHQêEH]SHþQRVWQêPLV\VWpPDPL
±
MHGQRXNODSNRXNWRUi]DEUDĖXMHY]QLNXSUHWODNXNWRUiYSUtSDGHQHIXQNþQRVWLSUtVWURMD
XYRĐQtSUHWODNSDU\
±
WHSORWQ~SRLVWNX]DEUDĖXM~FXDNpPXNRĐYHNSUHKULDWLX
‡
6YRMXQDSDURYDFLXåHKOLþNX]DSiMDMWHYåG\
±
GRHOHNWULFNHMVLHWHNWRUHMQDSlWLHMHPHG]LD9
±GRHOHNWULFNHM]iVXYN\W\SXÄX]HPQHQLH³
.
DåGi FK\ED WêNDM~FD VD ]DSRMHQLD GR HOHNWULFNHM VLHWH P{åH YLHVĢ GH¿QLWtYQ\P
SRãNRGHQLDPQDNWRUpVDQHY]ĢDKXMH]iUXND
$
NSRXåtYDWHSUHGOåRYDFtNiEHORYHUWHþLPi]iVXYNDVSUiYQ\W\SSRODULW\±ELSROiUQD
$VX]HPQHQêPYRGLþRP
‡
(OHNWULFNêNiEHO~SOQHUR]YLĖWHSUHG]DSRMHQtPGRHOHNWULFNHM]iVXYN\W\SXX]HPQHQLD
‡
$NMHQDSiMDFtHOHNWULFNêNiEHODOHERNiEHOQDSDUXSRãNRGHQêP{åXVDY\PLHĖDĢMHGLQHY
DXWRUL]RYDQRPVHUYLVQRPVWUHGLVNXDE\VD]DEUiQLORQHEH]SHþHQVWYX
‡
'RVNDYDãHMåHKOLþN\DSODWQLþNDUXNiYQLNDP{åXGRVLDKQXĢYHĐPLY\VRN~WHSORWXDP{åX
QLHNHG\VS{VRELĢSRSiOHQLQ\QHGRWêNDMWHVDLFK
‡
1LNG\VDQHGRWêNDMWHHOHNWULFNêFKNiEORYGRVNRXåHKOLþN\SULåHKOHQt
‡
9iã SUtVWURM XYRĐĖXMH SDUX NWRUi P{åH QLHNHG\ VS{VRELĢ SRSiOHQLQ\ 6R åHKOLþNRX
PDQLSXOXMWH RSDWUQH YåG\ åHKOLWH Y ]YLVOHM SRORKH 1LNG\ QHPLHUWH YêSDUQtNRP QD RVRE\
DQL]YLHUDWi
‡
1LNG\ QHSRQiUDMWH VYRMX QDSDURYDFLX åHKOLþNX GR YRG\ DOHER LQHM WHNXWLQ\ 1LNG\ MX
QHXPLHVWĖXMWHSRGYRGRYRG
re
or
nb
de
an
Y
.v
w
w
w
Ģ
m
fro
‡
ýLDSRþND YDULþD VD QHVPLH RWYiUDĢ SRþDV
SRXåtYDQLD
‡
3UtVWURMVDQHPiSRXåtYDĢDNVSDGRODNMHRþLYLGQH
SRãNRGHQê QHWHVQt DOHER QHVSUiYQH IXQJXMH
1LNG\ VYRM SUtVWURM QHUR]REHUDMWH QHFKDMWH VL KR
VNRQWURORYDĢYDXWRUL]RYDQRPVHUYLVQRPVWUHGLVNX
DE\VWHVDY\KOLSRãNRGHQLX
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page62
o
nl
ed
ad
m
fro
62
e
‡
3UHG SUYR XSRUDER SD]OMLYR SUHEHULWH QDYRGLOR ]D
XSRUDERYDãHQDSUDYHQHSUDYLODXSRUDEDQDYRGLOD
]DXSRUDERUD]UHãLSURL]YDMDOFDYVHRGJRYRUQRVWL
‡
1HL]NOMXþLWHQDSUDYHVSRWHJRP]DNDEHO
9HGQRRGNORSLWHVYRMRQDSUDYR
SUHGHQQDSROQLWHSRVRGRDOLL]SHUHWHUH]HUYRDU
SUHGþLãþHQMHP
SRYVDNLXSRUDEL
‡
1DSUDYDPRUDELWLQDPHãþHQDQDVWDELOQRSRGODJR
NL MH WRSORWQR RGSRUQD .R SRVWDYLWH OLNDOQLN QD
SRGVWDYHN SUHYHULWH GD MH SRYUãLQD QD NDWHUR VWH
JD SRVWDYLOL VWDELOQD 9 QREHQHP SULPHUX JD QH
SRODJDMWH QD SUHYOHNR OLNDOQH GHVNH DOL QD PHKNR
SRYUãLQR
‡
1DSUDYDQLSULPHUQD]DRVHEHYNOMXþQR]RWURFLNL
QLPDMRXVWUH]QLK¿]LþQLKVHQ]RULþQLKLQPHQWDOQLK
VSRVREQRVWL WHU ]D RVHEH NL QLPDMR L]NXãHQM
LQ ]QDQMD UD]HQ þH VR SRG QDG]RURP RVHEH
NL MH RGJRYRUQD ]D QMLKRYR YDUQRVW LQ NL QDG]LUD
XSRãWHYDQMHSUHGKRGQLKQDYRGLO
‡
1DSUDYR MH SRWUHEQR LPHWL SRG QDG]RURP LQ
]DJRWRYLWLGDRVWDQHL]YHQGRVHJDRWURN
.b
9DUQRVWQLQDVYHWL
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SL
3RPHPEQRSULSRURþLOR
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page63
o
nl
ed
ad
m
fro
‡
1DSUDYR ODKNR XSRUDEOMDMR RWURFL VWDUHMãL RG OHW LQ RVHEH EUH] L]NXãHQM LQ ]QDQMD DOL RVHEH NL
QLPDMRXVWUH]QLK¿]LþQLKVHQ]RULþQLKLQPHQWDOQLK
VSRVREQRVWL þH VR XVSRVREOMHQL LQ YRGHQL SUL
XSRUDELQDSUDYHLQþHVH]DYHGDMRQHYDUQRVWL
2
WURFLVHQHVPHMRLJUDWL]QDSUDYR2WURFLQHVPHMR
þLVWLWLLQY]GUåHYDWLQDSUDYHUD]HQþHVRVWDUHMãLRG
OHW LQ SRG QDG]RURP +UDQLWH QDSUDYR LQ QMHQH
SULNOMXþNHL]YHQGRVHJDRWURNNLVRPODMãLKRGOHW
‡
.RQDSUDYDGHOXMHVRODKNRSRYUãLQHQDSUDYHYURþH
NDUODKNRSRY]URþLRSHNOLQH1HGRWLNDMWHVHYURþLK
SRYUãLQQDSUDYHGRVWRSQLNRYLQVNLGHOLLQSODVWLþQL
GHOLNLVRYEOLåLQLNRYLQVNLKGHORY
‡
1DSUDYHQLNROLQHSXVWLWHEUH]QDG]RUD
NRMHSULNOMXþHQDQDHOHNWULNR
SULEOLåQRXURGRNOHUVHQHRKODGL
‡
3UHG SUD]QMHQMHP SRVRGHL]SLUDQMHP ]ELUDOQLND
YRGQHJD NDPQD RGYLVQR RG PRGHOD YHGQR
L]NOMXþLWHSDUQLJHQHUDWRULQSRþDNDMWHYVDMXULGD
VHRKODGLSUHGHQRGSUHWHL]SXVWQLSRNURY]ELUDOQLN
YRGQHJDNDPQD
‡
%RGLWH SD]OMLYL þH SRNURY JUHOQLND DOL SRNURY ]D
L]SLUDQMH JUHOQLND JOHGH QD PRGHO SDGH DOL MH
L]SRVWDYOMHQPRþQLPXGDUFHPJDPRUD]DPHQMDWL
SRREODãþHQ VHUYLVQL FHQWHU VDM MH SRNURY ODKNR
SRãNRGRYDQ
‡
0HG L]SLUDQMHP UH]HUYRDUMD QLNROL QH SROQLWH
QHSRVUHGQRSRGWHNRþRYRGR
‡
3RNURYD JUHOQLND QH RGSLUDMWH PHG XSRUDER
QDSUDYH
63
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page64
o
nl
ed
ad
m
fro
‡1DSUDYH QH XSRUDEOMDMWH þH VR SULVRWQH RþLWQH
SRãNRGEH þH SXãþD DOL þH NDåH QHSUDYLOQRVWL Y
GHORYDQMX
1
LNROL QH UD]VWDYOMDMWH YDãH QDSUDYH RGQHVLWH MR
QD SUHJOHG Y SRREODãþHQL VHUYLV GD VH L]RJQHWH
QHYDUQRVWL
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
‡=DYDãRYDUQRVWMHWDQDSUDYDVNODGQD]QRUPDPLLQYHOMDYQLPLXUHGEDPLQL]NRQDSHWRVWQD
GLUHNWLYDHOHNWURPDJQHWQD]GUXåOMLYRVWRNROMH«
‡9DãDSDUQDOLNDOQDSRVWDMDMHHOHNWULþQDQDSUDYDPRUDWHMRXSRUDEOMDWLYSRJRMLKQRUPDOQH
XSRUDEH8SRUDEOMDMWHMRL]NOMXþQR]DGRPDþRXSRUDER
‡2SUHPOMHQDMH]YDUQRVWQLPDVLVWHPRPD
]YDUQRVWQLPYHQWLORP]DQDGWODNNLYSULPHUXQHSUDYLOQHJDGHORYDQMDQDSUDYHL]SXVWL
SUHVHåHNYRGQHSDUH
VWHUPLþQRYDURYDONR]DSUHSUHþHYDQMHSUHJUHWMD
‡9DãRSDUQROLNDOQRSRVWDMRYHGQRSULNOMXþLWH
QDHOHNWULþQRQDSHOMDYRNDWHUHQDSHWRVWMHPHGLQ9
YR]HPOMHQRHOHNWULþQRYWLþQLFR
1
DSDþQD SRYH]DYD ODKNR SRY]URþL QHSRSUDYOMLYR ãNRGR LQ UD]YHOMDYL JDUDQFLMR ýH
XSRUDEOMDWHSRGDOMãHNSUHYHULWHGDMHYWLþQLFDELSRODUQD$]R]HPOMLWYHQLPYRGQLNRP
‡3RYVHPRGYLMWHHOHNWULþQLNDEHOSUHGSULNORSRPYR]HPOMHQRHOHNWULþQRYWLþQLFR
‡ýHMHQDSDMDOQLHOHNWULþQLNDEHODOLNDEHO]DYRGQRSDURSRãNRGRYDQJDMHSRWUHEQRREYH]QR
]DPHQMDWLQDSRREODãþHQHPVHUYLVXGDELVHL]RJQLOLQHYDUQRVWL
‡/LNDOQD SORãþD YDãHJD OLNDOQLND LQ NRYLQVNH SRYUãLQH QD RKLãMX ODKNR GRVHJDMR YLVRNH
WHPSHUDWXUHLQODKNRSRY]URþLMRRSHNOLQHQHGRWLNDMWHVHMLK
1
DOLNDOQLGHVNLVH]OLNDOQRSORãþRQLNROLQHGRWLNDMWHHOHNWULþQLKNDEORY
‡9DãD QDSUDYD SURL]YDMD YRGQR SDUR NL ODKNR SRY]URþL RSHNOLQH
= OLNDOQLNRP UDYQDMWH SUHYLGQR SUHGYVHP NR OLNDWH Y QDYSLþQHP SRORåDMX 1LNROL QH
XVPHUMDMWHYRGQHSDUHYOMXGLDOLåLYDOL
‡1LNROLQHSRWRSLWHYDãHSDUQHOLNDOQHSRVWDMHYYRGRDOLNDNãQRGUXJRWHNRþLQR1LNROLMHQH
GDMDMWHSRGWHNRþRYRGR
3526,026+5$1,7(7$1$92',/$=$8325$%2
6RGHOXMPRSULSUL]DGHYDQMLK]D]DãþLWR
RNROMD
9DãDQDSUDYDYVHEXMHãWHYLOQHYUHGQHPDWHULDOHNLVHODKNRUHFLNOLUDMR
=DWRMRRGQHVLWHQD]ELUQRPHVWRþHJDQLSDYSRREODãþHQLVHUYLVQLFHQWHUNMHU
MRERGRXVWUH]QRSUHGHODOL
64
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page65
o
nl
H
H
H
U
Sačuvajte
ovo uputstvo
65
e
R
.b
H
re
or
nb
de
an
.v
Nije predviđeno da aparat koriste deca ni hendikepirane osobe kao ni lica bez iskustva i
poznavanja aparata.Mogu ga koristiti samo
aku su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu bezbed-nost.
Decu treba nadzirati sve vreme da se ne bi
igrala aparatom.
Pre punjenja, proverite da li je aparat isključen
iz struje i da li je hladan.
Ne ostavljajte nikad aparat bez nadzora:
- ukoliko je uključen u struju;
- sve dok se potpuno ne ohladi (jedan sat
nakon isključivanja).
Grejna ploča pegle i postolje za njeno odlaganje mogu biti veoma vrući i mogu prouzrokovati opekotine: nemojte ih dodirivati.
Nemojte dodirivati strujne kablove grejnom
pločom pegle.
Aparat ispušta paru koja može prouzro-kovati
opekotine.
Pažljivo rukujte peglom, naročito prilikom vertikalnog peglanja. Nikada nemojte usmeravati
mlaz pare ka ljudima ili životinjama.
Pre ispiranja kolektora, isključite generator
pare i sačekajte 2 sata da se ohladi pre nego
što ga skinete.
Ako izgubite ili oštetite kolektor, zamenite ga u
ovlašćenom servisu.
Nikada nemojte potapati generator pare pod
vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nikada ga ne
stavljajte ispod mlaza vode.
Aparat ne treba koristiti ukoliko je pao, ukoliko
ima vidna oštećenja, ukoliko curi ili ukoliko primetite bilo kakvu neobičnost pri funkcionisanju. Nemojte nikada rasklapati aparat:
odnesite ga u ovlašćeni servis da biste izbegli
svaku opasnost.
w
Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre
prvog korišćenja aparata: Korišćenje koje nije
u skladu sa uputstvom za upotrebu oslobađa
proizvođača svake odgovornosti.
Radi Vaše bezbednosti, aparat je napravljen u
skladu sa važećim normama i pravilima (Direktive o niskom naponu, elektromagnetskoj
kompatibil-nosti, životnoj sredini…).
Vaš generator pare je električni aparat: Koristite ga u uobičajenim uslovima.
Generator pare je namenjen isključivo kućnoj
upotrebi.
Poseduje 2 bezbednosna sistema:
- ventil za sprečavanje nastanka previsokog
pritiska, koji u slučaju lošeg funkcionisanja
ispušta višak pare;
- termički osigurač koji sprečava pregrevanje.
Generator pare uvek uključite:
- u strujno kolo čiji je napon između 220 i 240
V;
- u utičnicu sa uzemljenjem. Ako koristite
produžni kabl, uverite se da je utičnica bipolarnog tipa 10A sa uzemljenjem.
Svaka greška pri uključivanju na izvor napajanja može izazvati nepopravljivi kvar i
poništiti garanciju.
Pre uključivanja u uzemljenu utičnicu, odmotajte kabl do kraja.
Ako su kabl ili kabl za paru oštećeni, moraju ih
zameniti u ovlašćenom servisu da bi se izbegla svaka opasnost.
Nemojte isključivati aparat iz struje povlačenjem kabla. Uvek isključite aparat iz struje:
- pre punjenja rezervoara ili ispiranja kolektora;
- pre čišćenja;
- pre svakog korišćenja.
Prilikom korišćenja, aparat mora da bude na
stabilnoj površini. Prilikom odlaganja pegle na
postolje, uverite se da je površina na koju je
odlažete stabilna.
SR
w
w
H
ZA VAŠU BEZBEDNOST
m
D
fro
ed
ad
Y
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page66
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
66
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page67
o
nl
ed
ad
fro
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN AM ANFANG DER
BROSCHÜRE, BEVOR SIE IHR GERÄT BENUTZEN.
m
DE
w
w
w
an
.v
BESCHREIBUNG
Bügeleisengriff
Präzisionsdampftaste (für
konzentrierten Dampf)
3. Dampftaste
4. Temperaturregler für die
Sohlentemperatur des Bügeleisens
5. Bügeleisenablage
6. Präzisionsbügelspitze
7. Sicherheitsverriegelung
(Verriegelung des Bügeleisens auf
der Bügeleisenablage)
8. Abnehmbarer Wassertank 1.5L
9. Abdeckung des Wassertanks
10. Abdeckung des Kalk-Kollektors
11. Kabelaufbewahrungsfach
12. Positionsstützen für das Bügeleisen
13. Temperaturkontrollleuchte des
Bügeleisens
14. Dampfschlauch
15. Aufbewahrungsclip für den
Dampfschlauch
16. Kalk-Kollektor
17 Bedienfeld
a. Dampfmengenregler
b. Dampfbereitschaftsanzeige
c. ECO-Einstellung
d. Wiedereinschalttaste “Restart”
e. Kontrollleuchte “Wassertank leer”
f. Kontrollleuchte für „Enkalken”
g. „Turbo“-Dampffunktionstaste/
„Vertikales Aufdampfen“
18. Ein-/Aus-Schalter
Beachten Sie:
2 • Welches Wasser verwenden?
Leitungswasser
• Ihr Gerät wurde für den Betrieb mit Leitungswasser entwickelt. Wenn Ihr Wasser
sehr kalkhaltig ist, mischen Sie 50% Leitungswasser mit 50% destilliertem Wasser
aus dem Handel.
• In einigen Küstenregionen kann der Salzgehalt Ihres Wassers hoch sein. Verwenden
Sie in diesem Fall nur destilliertes Wasser.
• Verwenden Sie niemals Regenwasser, Wasser, das Zusatzstoffe enthält (wie Stärke,
Parfüm), oder Wasser aus Haushaltsgeräten. Solche Zusatzstoffe können die
Eigenschaften des Dampfs beeinflussen
und bei hoher Temperatur in der Dampfkammer Ablagerungen verursachen, die zu
Flecken auf Ihrer Wäsche führen können.
3 • Bereiten Sie Ihren Dampfgenerator vor
• Stellen Sie den Dampfgenerator auf eine
stabile, horizontale und hitzeunempfindliche
• Es gibt mehrere Arten von Enthärtern und Arbeitsfläche.
das Wasser der meisten kann in Ihrer • Wir empfehlen Ihnen die Benutzung eines
Dampfbügelstation verwendet Werden. Bügeltischs, das für den Gebrauch mit
Einige Enthärter und vor allem diejenigen,
Enthärter
67
e
die chemische Produkte wie Salz verwen• Ihr Dampfgenerator verfügt über einen ver- den, können jedoch weiße oder braune
Spuren
verursachen. Dies ist vor allem bei
riegelbaren Haltebügel für das Bügeleisen
auf der Ablage, um den Transport und das Tischwasserfiltern der Fall.
• Wenn Sie diese Art von Problem haben,
Verstauen zu vereinfachen:
empfehlen wir Ihnen, herkömmliches Lei• Verriegelung - fig. 1.
tungswasser oder Wasser aus der Flasche
• Entriegelung - fig. 2.
zu verwenden.
Um Ihren Dampfgenerator zu transportie• Wenn das Wasser ausgetauscht ist, sind
ren:
mehrere
Anwendungen erforderlich, um
- Setzen Sie das Bügeleisen auf die Ablage
des Dampfgenerators und klappen Sie den das Problem zu lösen. Es wird empfohlen,
die
Dampffunktion
das erste Mal auf
Haltebügel über das Eisen, bis er hörbar einWäsche zu verwenden, die entsorgt werden
rastet. - fig. 1.
- Halten Sie das Eisen zum Transportieren an kann, um zu vermeiden, dass Ihre Kleidung
beschädigt wird.
seinem Griff - fig. 3.
.b
VORBEREITUNG
1 • Sicherheitsverriegelung
re
or
nb
de
1.
2.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page68
o
nl
ed
ad
fro
m
einem Dampfgenerator geeignet ist und das 6 • Dampfbügeln
über eine feste Abstellfläche für den Dampf- • Stellen Sie den Temperaturregler - fig.9
generator verfügt, die kein metallenes Gitter sowie den Dampfmengenregler entspreaufweist.
chend des zu bügelnden Stoffes ein - fig.10.
• Ziehen Sie den abnehmbaren Wassertank Schauen Sie dafür in die unten stehende
an seinem Griff heraus (er befindet sich an Tabelle.
der Vorderseite des Dampfgenerators) • Die Kontrollleuchte des Bügelautomaten
indem Sie auf die Verriegelung drücken, die leuchtet auf. Achtung: Zu Beginn des
sich auf dem Griff des Tanks befindet. - fig. Bügelns und wenn Sie die Temperatur wäh4.
rend des Bügelns verringern, ist das Gerät
• Füllen Sie den Wassertank bis zur Maximal- bereit, wenn die Kontrollleuchte erlischt und
standsanzeige. - fig. 5.
die grüne Leuchte am Bedienteil konstant
• Setzen Sie ihn wieder ein und achten Sie leuchtet.
darauf, dass er hörbar einrastet.
• Wenn Sie die Temperatur des Bügeleisens
• Ziehen Sie das Stromkabel komplett aus der während des Bügelns erhöhen, können Sie
Kabelaufwicklung und entnehmen Sie das sofort bügeln. Achten Sie jedoch darauf, den
Dampfkabel aus seinem Fach - fig. 6.
Dampfausstoß erst zu erhöhen, wenn die
• Schließen Sie den Dampfgenerator an eine Betriebsleuchte des Bügeleisens nicht mehr
geerdete Steckdose an - fig. 7.
leuchtet.
• Schalten Sie den beleuchteten Ein-/AusSchalter an - fig. 8 und er leuchtet auf. Die
grüne Kontrollleuchte (befindet sich vorne
auf dem Bedienfeld) blinkt nach dem Einschalten.
• Bei regelmäßiger Benutzung pumpt die
elektrische Pumpe Ihres Dampfgenerators
nach ca. einer Minute Wasser in den Boiler.
Bei diesem Vorgang ist ein Geräusch zu
hören, das durchaus normal ist.
• Der Dampfgenerator ist betriebsbereit,
sobald die Dampfbereitschaftsanzeige
leuchtet und die Temperaturkontrollleuchte
des Bügeleisens ausgegangen ist.
•
WOLLE/SEIDE/
VISKOSE
••
LEINEN/
BAUMWOLLE
•••
• „Turbo“ -Dampffunktion
Ihr Dampfgenerator verfügt über eine
« Turbo »-Dampffunktion, die es erlaubt,
einen zusätzlichen, intensiven Dampfausstoß
während des Bügelns abzugeben und damit
das Bügeln von schwer zu bügelnden Stellen,
dicken oder sehr geknitterten Stoffen erleichtert.
Für den Gebrauch dieser Funktion stellen Sie
den Temperaturregler auf die maximale Position (•••) und drücken Sie kurz auf den
Bei der ersten Benutzung kann es zu
„Turbo“-Knopf auf dem Bedienfeld, bis eine
blaue Lampe aufleuchtet - fig. 17.
einer unschädlichen Rauch- und
Um die « Turbo »-Dampffunktion wieder ausGeruchsbildung kommen. Dies hat
zuschalten, drücken Sie erneut auf den Knopf
keinerlei Folgen für die Benutzung des
und die Lampe erlischt. Sie können sie ebenGeräts und hört schnell wieder auf.
falls durch das Herunterregeln des
Dampfmengenreglers abstellen. Die « Turbo
»-Dampffunktion schaltet sich automatisch
5 • Funktion des Bedienfeldes nach 15 Minuten aus. Die blaue Lampe blinkt
• Die grüne Dampfbereitschaftsanzeige blinkt dann, um das bevorstehende Ende der «
Turbo »-Dampffunktion anzuzeigen.
- fig. 8: Der Boiler heizt sich auf.
• Die grüne Dampfbereitschaftsanzeige leuchtet - fig. 11: Der Dampfgenerator ist
einsatzbereit.
• Die rote Kontrolllampe « Wassertank leer»
• ECO-MODUS: Ihre Dampfbüleuchtet - fig. 15: Der Wassertank ist leer.
gelstation
besitzt
einen
• Die
orangefarbene
Kontrollleuchte
ECO-Modus, der weniger Ener« Entkalken » leuchtet - fig. 18: Ihr Kalk-Kol- gie verbraucht und gleichzeitig ausreichend
lektor muss ausgespült werden.
Dampfausstoß für effizientes Bügeln garan-
68
e
(Polyester, Acetat,
Acryl, Polyamid)
EINSTELLUNG DES
EINSTELLUNG DES
TEMPERATURREGLERS DAMPFMENGENREGLERS
.b
SYNTHETIK
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
GEWEBEART
BENUTZUNG
4 • Nehmen Sie Ihren Dampfgenerator in Betrieb
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page69
o
nl
ed
ad
fro
Einstellen der Dampfleistung:
Wenn Sie dickes Gewebe bügeln,
erhöhen Sie die Dampfleistung.
Um mit niedriger Temperatur zu
bügeln, stellen Sie den Dampfmengenregler auf das Leistungsminimum.
Betätigen Sie die Dampftaste unter
dem Griff des Bügeleisens bei empfindlichen Geweben (•) nur selten, um
zu vermeiden, dass evtl. Wassertropfen mit dem Dampf austreten.
DE
m
• Ihr Gerät ist mit einer Funktion ausgestattet,
die den gezielten Dampfausstoß erlaubt:
dabei handelt es sich um einen konzentrierten Dampfstoß, der an der Spitze der Sohle
entweicht und der speziell für gezieltes
Bügeln hartnäckiger Falten und schwierig
zu erreichender Bereiche gedacht ist.
• Drücken Sie, so oft Sie diese Funktion
benutzen möchten, den Knopf für den
gezielten Dampfstoß auf dem Eisen voll ein
- fig. 13.
Einstellen des Temperaturreglers:
Bügeln Sie zuerst die Stoffe, die eine
niedrige Temperatur erfordern und
zum Schluss diejenigen, die eine hohe
Temperatur benötigen. Wenn Sie
Mischgewebe bügeln, stellen Sie die
Bügeltemperatur auf die empfindlichste Faser ein. Wenn Sie den
Thermostaten auf das Minimum eingestellt haben, heizt Ihr Bügeleisen
nicht.
Achtung! Benutzen Sie die Funktion
für gezielten Dampfausstoß mit Vorsicht, da der Dampfaustritt äußerst
stark ist und Verbrennungen verursachen kann.
8 • Vertikales Aufdampfen
• Stellen Sie den Temperaturregler des
Bügeleisens und die Dampfleistung auf
dem Bedienfeld auf die Maximalposition.
(•••) und drücken Sie auf den Knopf
« Turbo/vertikales Aufdampfen».
• Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen
Bügel, und straffen Sie es mit der Hand.
• Neigen Sie das Bügeleisen leicht nach
vorne, drücken Sie mehrmals auf die
Dampftaste - fig.12 (unter dem Griff des
Bügeleisens), und führen Sie eine Auf- und
Abwärtsbewegung aus - fig.14. Beispiele für
69
e
7. Gezielter Dampfausstoß
Unsere Tipps: Bei der ersten Benutzung oder wenn Sie die Dampftaste einige Minuten nicht benutzt haben,
müssen Sie diese mehrmals hintereinander drücken, um Dampf zu erzeugen. – fig.12. Halten Sie dabei das Bügeleisen weg von der Bügelwäsche.
Hierdurch wird das kalte Wasser aus
dem Dampfkreislauf entfernt.
.b
Stellen Sie das Eisen während der
Bügelpausen niemals auf eine
metallische Ablagefläche, die die
Bügelsohle beschädigen könnte,
sondern auf die Positionsstütze der
Bügeleisenablage, die mit einem
Anti-rutsch-Belag ausgestattet ist,
der hohen Temperaturen widersteht.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
tiert. Stellen Sie hierzu den Dampfmengenregler, nachdem Sie den Thermostaten Ihres
Bügeleisens korrekt eingestellt haben (siehe
vorstehende Tabelle), auf den ECO-Modus
ein.
Der ECO-Modus kann für alle Gewebearbeiten verwendet werden. Bei sehr dicken oder
sehr geknitterten Geweben empfehlen wir
jedoch, den maximalen Dampfausstoß zu
wählen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
• Während des Bügelns schaltet sich die
Temperaturkontrollleuchte und die Dampfbereitschaftsanzeige entsprechend der
eingestellten Temperatur und Dampfmenge
ein und aus. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Geräts
nicht.
• Zur Dampfproduktion drücken Sie die unter
dem Bügeleisengriff befindliche Dampftaste
- fig.12. Die Dampfproduktion wird durch
Loslassen der Taste unterbrochen.
• Falls Sie Bügelstärke verwenden, sprühen
Sie die Stärke immer auf die Rückseite der
zu bügelnden Fläche.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page70
o
nl
ed
ad
fro
m
den Einsatz der Funktion „vertikales Auf- • Lassen Sie den Dampfgenerator mindestens
dampfen“ :
eine Stunde abkühlen, bevor Sie ihn in
• Entknittern auf dem Kleiderbügel von emp- einem Schrank oder sonstigen Ort verfindlichen Stoffen, die Sie nicht mit dem stauen. Sie können Ihren Dampfgenerator
heißen Bügeleisen in Kontakt bringen wol- nun gefahrlos wegräumen.
len.
• Auffrischen von Hemden oder Jeans, die Sie
INSTANDHALTUNG UND REIsofort tragen wollen.
während der Benutzung
• Die rote Kontrollleuchte “Wassertank leer”
blinkt - fig. 15: Sie haben kein Wasser mehr.
• Ziehen Sie den abnehmbaren Wassertank
an seinem Griff heraus (er befindet sich am
Vorderteil des Dampfgenerators) - fig. 16
und füllen Sie ihn bis zur Maximalstandsanzeige mit Wasser - fig. 5.
13 • Einfaches Entkalken Ihres
Dampfgenerators
Benutzen Sie keine Entkalkungsmittel
(Essig, industrielle Entkalker…), um das
Gerät zu entkalken, da diese Mittel das
Gerät beschädigen könnten.
Vor dem Entleeren Ihres Dampfgenerators muss dieser unbedingt mindestens
zwei Stunden lang abkühlen, um jedes
Verbrennungsrisiko auszuschließen.
Übergelaufene Flüssigkeit gleich
entfernen.
• Setzen Sie ihn wieder richtig in sein Fach
ein, bis er hörbar einrastet. Drücken Sie die
„Restart“-Taste auf dem Bedienfeld, um das
• Um die Lebensdauer Ihres Dampfgenerators
Gerät erneut in Betrieb zu setzen.
• Die rote Leuchtanzeige geht aus. Nun kön- zu verlängern und Kalklagerungen zu vermeiden, ist Ihr Dampfgenerator mit einem
nen Sie weiterbügeln.
integrierten Kalk-Kollektor ausgestattet. Dieser Kalk-Kollektor befindet sich im Boiler
11 • Aufbewahrung Ihres
und nimmt den dort entstehenden Kalk auf.
Dampfgenerators
Das Funktionsprinzip:
• Schalten Sie den Generator am Ein-/Aus- • Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte
Schalter aus, und ziehen Sie den "Entkalken" - fig. 18 auf der Bedienfläche zu
Netzstecker. Stellen Sie das Bügeleisen auf blinken beginnt, bedeutet das, dass der Kalkdie Ablage des Dampfgenerators. Klappen Kollektor ausgespült werden muss.
Sie den Haltebügel bis zum hörbaren ein- • Nehmen Sie, sobald der Dampfgenerator
rasten (« Klick »-Geräusch) über das Eisen. vollkommen abgekühlt ist, die Abdeckung
Ihr Bügeleisen wird dadurch sicher auf sei- des Kalk-Kollektors ab - fig. 19.
ner Ablage arretiert - fig.1. Nehmen Sie den
Dampfschlauch hoch und legen Sie ihn
zusammen. Legen Sie den Dampfschlauch
in sein Fach. Betätigen Sie den Knopf des
Kabelaufrollers um das Kabel einzurollen.
70
e
• Die Sohle Ihres Bügeleisens: Reinigen Sie
die abgekühlte Sohle Ihres Bügeleisens mit
• Nicht die Dampftaste unter dem Griff des einem feuchten Tuch oder einem nicht
scheuernden Schwamm.
Dampfgenerators betätigen.
• Das Gehäuse: Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts von Zeit zu Zeit mit einem
10 • Befüllen des Wassertanks weichen,
angefeuchteten Tuch.
9 • Trockenbügeln
.b
Halten Sie das Bügeleisen bzw. das Gehäuse nie unter fließendes Wasser. Verwenden Sie für die Sohle oder den Wassertank weder ein Reinigungsmittel noch
einen Entkalker.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NIGUNG
12 • Die Reinigung Ihres
Dampfgenerators
Da der austretende Dampf sehr heiß
ist, dürfen Sie ein Kleidungsstück
niemals an einer Person, sondern nur
auf einem Bügel hängend, glätten. Für
das Aufdampfen anderer Stoffe als
Leinen und Baumwolle halten Sie das
Bügeleisen einige Zentimeter vom
Stoff entfernt, um Verbrennungen des
Materials zu vermeiden.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page71
o
nl
ed
ad
fro
oder nach jeder 25 Anwendung komplett aus- DE
zuspülen. Wenn Sie dies tun:
• Überprüfen Sie, ob der Dampfgenerator
abgekühlt und seit mehr als 2 Stunden ausgesteckt ist.
• Stellen Sie den Dampfgenerator auf den
Rand Ihres Spülbeckens und das Bügeleisen
auf seine Sohle daneben.
• Entfernen Sie die Abdeckung des Kalk- Kollektors und schrauben Sie den KalkKollektor ab - fig. 19-20.
• Halten Sie Ihren Dampfgenerator geneigt
und füllen Sie den Boiler mit Hilfe einer
Karaffe mit 1/4 Liter Leitungswasser - fig. 24.
• Schwenken Sie den Behälter kurz, leeren Sie
ihn dann über dem Spülbecken komplett
aus - fig. 25-26.
• Setzen Sie den Kalk-Kollektor wieder an seinen Platz, indem Sie ihn komplett
einschrauben, damit er richtig dicht ist - fig.
22.
• Setzen Sie die Abdeckung des Kalk- Kollektors wieder an ihren Platz - fig. 23.
m
VORSICHT: Diese Maßnahme darf nur
vorgenommen werden, wenn der
Dampfgenerator seit mindestens zwei
Stunden ausgesteckt und völlig abgekühlt ist. Zur Durchführung dieser Maßnahme muss der Dampfgenerator in der
Nähe eines Spülbeckens aufgestellt werden, da beim Öffnen des Geräts Wasser
aus dem Behälter austreten kann.
Der Dampfgenerator funktioniert
nicht ohne den Kalk-Kollektor.
Regelmäßiges
Entkalken
Ihrer
Dampfstation hilft, deren Dampfleistung langfristig zu erhalten.
EIN PROBLEM?
Probleme
Mögliche Ursachen Lösungen
Der Dampfgenerator
schaltet sich nicht an
oder die Temperaturkontrollleuchte des Bügeleisens und die
An/Aus Kontrollleuchte
leuchten nicht auf.
Aus den Öffnungen in
der Sohle fließt Wasser.
Das Gerät ist nicht angeschaltet.
Prüfen Sie, ob das Gerät korrekt an den
Stromkreislauf angeschlossen ist und
drücken Sie den beleuchteten Ein- /AusSchalter.
Sie haben die Dampftaste
betätigt, bevor das Bügeleisen heiß war.
Verringern Sie die Dampfmenge, wenn Sie
bei niedriger Temperatur bügeln (Dampfmengenregler auf dem Bedienfeld am Gehäuse). Betätigen Sie die Dampftaste erst,
nachdem sich die Kontrollleuchte des Bügeleisens ausgeschaltet hat.
Betätigen Sie die Dampftaste fern von Ihrer Bügelwäsche bis Dampf heraustritt.
Das Wasser kondensiert in
der Leitung, da Sie zum ersten Mal mit Dampf bügeln
oder die Dampffunktion seit
einiger Zeit nicht mehr benutzt wurde.
Sie benutzen die Feuchtdampffunktion zu oft.
71
Stellen Sie den Thermostaten auf die
Maximalposition während Sie die TurboDampf-Funktion benutzen.
e
Drücken Sie bei der nächsten Benutzung
die auf dem Bedienfeld befindliche “Restart” Taste, um die orangefarbene Kontrollleuchte "Entkalken" auszuschalten.
Zusätzlich zu dieser regelmäßigen Wartung
wird empfohlen, den Behälter alle 6 Monate
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Schrauben Sie den Kalk-Kollektor völlig ab
und nehmen Sie ihn aus dem Boiler heraus.
Er enthält den im Boiler angefallenen Kalk fig. 20.
• Zur gründlichen Reinigung des Kalk-Kollektors muss dieser lediglich unter fließendem
Wasser ausgespült werden, um den in ihm
angesammelten Kalk zu entfernen - fig. 21.
• Setzen Sie den Kalk-Kollektor wieder in den
Boiler ein und schrauben Sie ihn gut fest,
um zu garantieren, dass er dicht ist - fig. 22.
• Befestigen Sie die Abdeckung des Kalk- Kollektors wieder - fig. 23.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page72
o
nl
ed
ad
Beachten Sie unsere Hinweise zur Bügeltemperatur (siehe § 6).
Sprühen Sie Stärke nur auf die Rückseite der
zu bügelnden Fläche.
Ihre Wäsche wurde nicht ausrei- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Wäsche
chend gespült oder Sie haben
ausreichend gespült wurde, so dass auch
ein neues Kleidungsstück gebü- Seifenreste oder chemische Produktreste
gelt, ohne es vorher zu
entfernt wurden.
waschen.
Der Wassertank ist leer, die rote Füllen Sie den Wassertank auf und drücken
Kontrollleuchte leuchtet auf.
Sie die "Restart"-Taste auf dem Bedienfeld.
Der Tank ist nicht bis zum
Schieben Sie ihn richtig bis zum Anschlag auf
Anschlag auf seinen Platz
seinen Platz, bis Sie das « Klick» -Geräusch
geschoben worden.
hören.
Die Dampfmenge steht auf
Erhöhen Sie die Dampfleistung (Regler am
Minimalposition.
Bedienfeld).
Die Temperatureinstellung ist
Der Dampf ist sehr heiß und trocken. Der
auf Maximum eingestellt.
Dampf ist daher kaum sichtbar.
Wasserflecken erscheinen Ihr Bügelbezug ist voller Wasser,
auf der Wäsche.
da er nicht für die Leistung eines
Dampfgenerators ausgelegt ist.
Die rote Kontrollleuchte « Sie haben für den Neustart nicht
Wassertank leer» leuchtet auf den « Restart» -Knopf
auf.
gedrückt.
Um den Kollektor herum Der Kollektor ist nicht richtig
festgeschraubt.
entweicht Dampf.
Die Kollektordichtung ist
beschädigt.
Das Gerät ist beschädigt.
Unten am Gerät strömt
Dampf oder Wasser aus.
Das Gerät ist beschädigt.
Die Kontrollleuchte
“Entkalken” leuchtet auf.
Sie haben die „Restart“ -Taste
nicht.
Überprüfen Sie, ob Ihr Bügeltisch geeignet ist.
Drücken Sie für den Neustart auf den
“Restart” -Knopf auf dem Bedienfeld.
Schrauben Sie den Kollektor nach einer vorherigen Abkühlzeit des Geräts von 2 Stunden
richtig fest.
Bitte eine autorisierte Kundendienststelle
kontaktieren.
Benutzen Sie den Dampfgenerator nicht mehr
und kontaktieren Sie eine autorisierte Kundendienststelle.
Benutzen Sie den Dampfgenerator nicht mehr
und kontaktieren Sie eine autorisierte Kundendienststelle.
Die „Restart“ -Taste auf dem Bedienfeld muss
gedrückt werden.
Falls Sie die Ursache des Defekts nicht finden können, wenden Sie sich an eine autorisierte
ROWENTA- Kundendienststelle. ROWENTA gewährt, soweit keine andere gesetzliche Frist
Ihres Landes dies regelt, ab dem Kaufdatum eine vertragliche Garantie von einem Jahr auf
das Gerät und von zwei Jahren auf den Dampferhitzer.
www.rowenta.com
72
e
Sie bügeln mit zu hoher Temperatur.
Sie verwenden Bügelstärke.
.b
Spülen Sie den Kalk-Kollektor aus, sobald die
Kontrollleuchte "Entkalken" zu blinken beginnt.
Wenn Ihr Wasser sehr hart ist, muss diese
Maßnahme öfter durchgeführt werden.
Geben Sie kein derartiges Produkt in den
Wassertank (siehe § 2).
re
or
nb
de
an
Es kommt kein oder nur
wenig Dampf.
.v
Es kommt kein oder nur
wenig Dampf.
Sie verwenden chemische
Entkalkungsmittel oder Zusatzstoffe im Bügelwasser.
Dies ist vollkommen normal. Die TurboDampf-Funktion ist nur für den zeitweisen,
punktuellen Einsatz gedacht (siehe § 6).
w
Aus den Öffnungen in der
Sohle fließt eine bräunliche Flüssigkeit, die
Flecken auf der Wäsche
hinterlässt.
Die Sohle des Bügelautomaten ist verschmutzt
oder braun: Sie kann
Flecken auf der Wäsche
hinterlassen.
w
w
Weiß gefärbtes Wasser
läuft aus den Dampflöchern.
m
Mögliche Ursachen Lösungen
Die Turbo-Dampf-Funktion
schaltet sich automatisch nach
15 Minuten aus: Die blaue
Anzeige blinkt und schaltet sich
dann aus.
In Ihrem Boiler lagert sich Kalk
ab, weil er nicht regelmäßig
gereinigt wird.
fro
Probleme
Die blaue Anzeige der
Turbo-Dampf-Funktion
blinkt /schaltet sich aus.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page73
o
nl
ed
ad
fro
m
PLEASE REFER TO SAFETY INSTRUCTIONS AT THE BEGINNING OF THIS
BOOKLET BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
w
w
EN
w
PREPARATION
1 • Safety lock
• Your steam generator is equipped with a
safety lock that holds the iron on to the
base unit in order to facilitate transport
and storage:
• Pull up – fig. 1.
• Push down – fig. 2.
The safety lock allows you to carry your
steam generator by the iron handle:
- place the iron on the iron rest of the
steam generator and lock it into place
(you will hear an audible “click” sound) –
fig. 1.
- Hold the iron by its handle in order to
transport your steam generator - fig. 3.
2 • Water recommendations
Tap water
• Rowenta steam generators are designed
to be used with UNTREATED TAP
WATER. If your water is very hard,
Rowenta recommends mixing half
untreated tap water with half distilled
water which reduces the hardness.
Softened water :
• There are many types of household
water softeners and the water from
many of them is perfectly acceptable for
use in the steam generator. However,
73
some types of softeners, particularly
those that use chemicals such as salt,
can cause the appliance to leak or spit
during use, this is notably the case with
filtering jugs. Therefore we would not
recommend using this type of water.
• If you experience this type of problem,
we recommend that you try using
untreated tap water or store-bought
distilled water which can be mixed 50%
distilled with 50% untreated tap water.
Once you have changed water it will take
several uses to correct the problem.
Rowenta recommends trying the steam
function for the first time on an old towel
or cloth that can be discarded to avoid
potentially damaging your clothes.
Always remember :
• Heat concentrates the elements in water
during evaporation. The types of water
listed below may contain organic waste,
mineral or chemical elements that can
cause spitting, brown staining or
premature wear of the appliance: water
from clothes dryers, scented or softened
water,
water
from
refrigerators,
batteries, air conditioners, rain water,
boiled, filtered or bottled water. These
types of water should not be used in
your ROWENTA steam generator.
e
Iron temperature control light
Steam cord
Steam cord storage clip
"Calc Away System" scale collector
Control panel
a. Steam output control dial
b. “Steam ready” light
c. ECO mode
d. “Restart” button
e. “Water tank empty” light
f. “Calc Away System” indicator
g. “Boost / vertical steam”
command
18. On / Off switch
.b
13.
14.
15.
16.
17
steam button)
3. Steam trigger
4. Iron temperature control dial
5. Base unit
6. Precision tip
7. Safety lock (to hold the iron on the
base unit)
8. Removable 1.5L tank
9. Tank filling shutter
10. "Calc away system" scale collector
cover
11. Electric cord storage compartment
12. Iron rest
re
or
1. Iron handle
2. Precision shot button (concentrated
nb
de
an
.v
DESCRIPTION
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page74
o
nl
ed
ad
fro
3 • Preparing your steam
generator
m
• Continuous green light - fig. 11 : steam
is ready for use.
• Flashing red light - fig. 15 : the tank is
empty.
• The “Calc Away System” orange
indicator flashes - fig. 18 : the collector
needs to be rinsed.
w
w
USE
4 • Switching on your steam
generator
TYPE OF FABRIC
• Press on the on / off switch - fig. 8, it
begins flashing. The green light located
on the control panel flashes
• When starting, and regularly while it is
being used, your steam generator's electric
pump injects water into the boiler. It makes
a slight noise but this is quite normal.
• The steam generator and the iron are ready
for use when the steam indicator light is on
and the iron light goes out.
SYNTHETICS
(Polyester, Acetate,
Acrylic, Polyamide)
SILK / WOOL
COTTON /
LINEN
SETTING
TEMPERATURE
SETTING
STEAM CONTROL
•
••
•••
• “Boost” function
Your generator is equipped with a
“Boost” function that allows you to
increase steam output during use at
particular moments and for particularly
difficult areas, for example if you are
ironing very thick or very creased fabrics.
To use this function, set the iron
thermostat to the maximum position (•••)
and then press on the Boost button
located on the control panel. A blue light
turns on – fig. 17.
The first time the appliance is used,
there may be some fumes and a slight
smell this is not harmful and will quickly
disappear.
5 • Operating the control
panel
• Flashing green light - fig. 8 : the water is
heating up in the boiler.
74
e
• Place the iron’s temperature control fig. 9 to the type of fabric to be ironed
and set the steam output - fig. 10. See
the table here below.
• The iron temperature control light turns
on. Important: whenever you start
using your iron and whenever you
reduce the temperature during use, the
iron is ready for use when its
temperature control light goes out and
when the green light located on the
control panel comes on and remains
on.
• During use, when you increase the
temperature of the iron, you can start
ironing immediately, but make sure you
only increase your steam output once
the iron’s thermostat light has gone
out.
.b
6 • Using your steam
generator
re
or
nb
de
an
.v
w
• Place the steam generator on a flat,
stable, horizontal and heat-resistant
surface.
• We recommend that you use an ironing
board that is suitable for use with steam
generators; (steam generator rest must
be tray-type rather than mesh-type). The
board should be a mesh type to allow
any excess steam to escape and to avoid
steam venting sideways.
• Lift the removable water tank (located at
the front of the steam generator)
pressing on the lock screw located on the
tank handle – fig. 4.
• Fill the tank with untreated tap water,
taking care not to exceed the maximum
level - fig. 5.
• Slide the tank back into its housing until
it “clicks” into place.
• Unwind the electrical power cord it
completely and remove the steam cord
from its housing- fig.6.
• Plug your steam generator into a mains
socket with an earth pin- fig.7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page75
o
nl
ed
ad
w
w
• Your appliance comes with a Precision
Shot function : It allows you to make a
concentrated steam injection when
ironing hard creases, details and
difficult access areas.
• To use this function, press fully on the
Precision Shot button located on top of
your iron as many times as necessary –
fig. 13.
e
7. Use the Precision Shot
.b
Do not place the iron on a metal
support. When taking a break from
ironing, always place the iron on the
iron rest plate of the unit. It is
equipped with non-slip pads and has
been designed to withstand high
temperatures.
re
or
nb
de
an
.v
Steam output control dial setting:
Thick fabric: increase the steam
output. At a low temperature: set the
steam output control dial to the low
position. For delicate fabrics(•), press
the steam control button (under the
handle of the iron) intermittently to
avoid possible water droplets
appearing with the steam.
Attention! Use the Precision Shot
function carefully, as the steam comes
out with exceptional force and could
cause burns.
75
EN
w
Recommendations: To prime the
steam circuit, either before using the
iron for the first time, or if you have
not used the steam function for a few
minutes, press the steam control
button several times in a row - fig. 12,
holding the iron away from your
clothes.
This will enable any cold water to be
removed from the steam circuit.
Iron temperature control setting:
Start with fabrics to be ironed at a low
temperature and finish with those
which need higher temperatures.
Mixed fibre fabrics: set the ironing
temperature to the setting for the
most delicate fabric.
If you set your thermostat to “min”,
the iron will not become hot.
m
• ECO Mode: Your steam
generator has an ECO mode
function which uses less
power whilst still guaranteeing a
sufficient steam output for you to iron
your garments properly. In order to use
this function, once the thermostat of
your iron has been correctly set (see
table above), position the steam output
setting on the ECO segment.
The ECO mode can be used with all types
of fabrics. However, for very thick or
creased fabrics, we recommend that you
use the maximum steam output or the
Boost function in order to ensure
optimum results.
• During ironing the iron indicator light
switches on and off according to
heating requirements but this has no
effect on use.
• To obtain steam, press on the steam
control button beneath the iron handle
and keep it pressed - fig. 12. The steam
will stop when you release the button.
• Always spray starch on the reverse side
of the fabric to be ironed.
fro
To deactivate the Boost function, press
the button again. The blue light will then
turn off. This function may also be
deactivated by turning the steam output
control dial.
The Boost function is deactivated
automatically after 15 minutes. The blue
light flashes to indicate that the Boost
function will turn off, then turns off.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page76
o
nl
ed
ad
fro
11 • Storing the steam
generator
m
8 • Vertical steam ironing
w
w
• Set the iron temperature control to the
maximum position (•••) and press the
Boost/vertical steam button.
• Hang the garment on a coat hanger and
hold the fabric slightly taut with one
hand. Press repeatedly on the steam
control button - fig. 12 (beneath the iron
handle) moving the iron from top to
bottom - fig. 14.
Examples of how to use the vertical
steaming function:
• Removing creases from delicate fabrics
hung on a coat hanger that you do not
want to bring into contact with the hot
iron.
• Refreshing a shirt or a suit just before
putting it on.
• The Iron soleplate: clean the soleplate
of your iron when it is cool with a damp
cloth or a non-abrasive sponge.
• The base unit: Clean the plastic parts of
the appliance occasionally with a soft
cloth.
9 • Dry ironing
• Do not press on the steam control
button.
10 • Re-filling the water tank
13 • Easy descaling of your
steam generator
• When there is no more steam and
the”Water tank empty” light flashes fig. 15 : water tank is empty.
• Remove the water tank using the
handle (on the front of the steam
generator) - fig. 16 and fill it - fig. 5 do
not fill above the Max. level.
Do not use any descaling substances
(vinegar, industrial descaling products,
etc.) when rinsing the scale collector:
they could damage it.
Before
emptying
your
steam
generator, it must always be left to
cool for 2 hours to avoid any risks of
scalding.
If this occurs, remove the excess
water.
• Push the water tank into position until it
"clicks" into place. Press the Restart
button on the control panel.
• The steam generator and the iron are
ready for use when the steam indicator
light is on and the iron indicator goes
out.
• To extend the life of your steam
generator and avoid scale particles
appearing on your ironing, your steam
generator is equipped with a built-in
scale collector. This scale collector,
located in the boiler, automatically
removes the scale that forms inside.
76
e
Do not use any cleaning or descaling
products for cleaning the soleplate
or the base-unit. Never hold the iron
or the base unit under the tap.
.b
MAINTENANCE AND
CLEANING
12 • Cleaning the generator
As steam is very hot: never attempt
to remove creases from a garment
while it is being worn, always hang
garments on a coat hanger. For
fabrics other than linen or cotton,
hold the iron a few centimetres from
the garment to avoid burning the
fabric.
re
or
nb
de
an
.v
w
• Turn off and unplug the steam
generator. Place the iron on the iron
rest on the steam generator. Lock the
iron onto the base unit by pressing it
until you hear an audible “click”, so
your iron is secure - fig. 1. Fold the
steam cord in two and place it in its
housing. Wind up the power cord and
place it in its storage compartment.
• Leave the steam generator to cool for at
least one hour before putting it away if
it is to be stored in a cupboard or
confined space. You can then store your
steam generator safely.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page77
o
nl
ed
ad
w
w
EN
Regular descaling of your steam
generator helps to maintain its
steam performance over time
IS THERE A PROBLEM?
Problems
Possible causes
Solutions
The steam generator does
not switch on or the iron indicator and ON/OFF indicator do not switch on.
Water runs through the
holes in the soleplate.
The appliance is not switched
on.
Check that your appliance is correctly plugged
in and press the illuminated on/off switch.
You are using the steam
control button before the iron
is hot enough.
Decrease the steam output while ironing at low
temperature (steam output control dial on the
control panel).
Wait for the thermostat light to go out before
activating the steam control button.
Press the steam control on the iron away from
the ironing board until steam comes out of the
iron.
Water has condensed in the
pipes because you are using
steam for the first time or you
have not used it for some
time.
You are using the Boost function before your iron is hot
enough.
77
Before you use the Boost function, set your temperature control button to Maximum.
e
The steam generator does not work
without the scale collector.
f
.b
Apart from this regular maintenance
process, we recommend that you rinse
the boiler completely every 6 months, or
every 25 times you use your iron.
• Make sure that the steam generator has
been unplugged and allowed to cool for
at least 2 hours.
• Place the steam generator on the edge
of your sink and the iron to one side, on
its base.
• Remove the collector cover and
unscrew the scale collector. - fig. 19-20.
• Hold your steam generator at an angle
and use a jug to fill the boiler with 1/4
litre of untreated tap water. - fig. 24.
• Shake the base unit for a few seconds
then empty it completely into the sink. fig. 25-26.
• Fit the scale collector back in its housing
and screw it in tightly to ensure it is
watertight. Do not overtighten the scale
collector - fig. 22.
• Put the scale collector cover back in
place. - fig. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
• Unscrew the scale collector and remove
it from the housing; it contains the scale
that has built up in the tank - fig. 20.
• To clean the collector properly, just
rinse it under running water to remove
the scale it contains- fig. 21.
• Put the scale collector back into its
housing and screw it in completely to
keep it watertight - fig. 22.
• Screw the scale collector cover back in
place - fig. 23.
The next time you use your iron, press
the “Restart” button on the control panel to turn off the orange “Calc Away
System collector” indicator.
m
f
IMPORTANT! This operation must
not be carried out unless the steam
generator has been unplugged for at
least two hours and has cooled down
completely.
To carry out this operation, the steam
generator must be close to a sink as
water may come out of the tank
when it is opened.
fro
Operation:
• An orange “Calc-Away System” light
located - fig. 18 on the control panel
starts flashing to tell you that the scale
collector needs rinsing.
• Once the steam generator has cooled,
unscrew the scale collector cover - fig. 19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page78
o
nl
ed
ad
fro
Possible causes
Solutions
The Boost function is
automatically deactivated
after 15 minutes: the blue
light flashes then switches
off.
Your boiler has a build-up of
scale because it has not been
rinsed out regularly.
This operation is completely normal. The Boost
function is designed to be used at specific times
(see § 6).
You are using chemical
descaling agents or additives
in the water for ironing.
Never add this type of product in the water tank
or in the boiler (see our recommendations
regarding water to be used).
Your linen is not rinsed
sufficiently or you have
ironed a new garment before
washing it.
Ensure linen is rinsed thoroughly to remove any
soap deposits or chemicals on new garments
which may be sucked up by the iron.
The soleplate is dirty or
brown and may stain the
linen.
You are ironing at too high
temperature.
See our recommendations regarding
temperature control settings.
You are using starch.
There is no steam.
The water tank is empty (red
light flashes).
The water tank is not
correctly fitted into position.
The steam output control dial
is set at minimum.
The soleplate temperature is
set to the maximum.
When taking a break from
ironing, if your ironing board
cover is soaked with water it
is not suited to the power of
a steam generator.
Always spray starch on the reverse side of the
fabric to be ironed.
Fill the water tank and press the “Restart”
button on the control panel.
Push it into position until it "clicks" into place.
Increase the steam output (control dial on the
control panel).
The generator is working but steam is very hot
and dry. As a consequence, it is less visible.
The red "water tank empty"
light flashes.
You have not pressed the
“Restart” button.
Check there is water in the water tank.
Press the “Restart” button on the control panel.
Steam escapes from the
scale collector valve.
The scale collector valve has
not been tightened correctly.
The scale collector valve is
damaged.
Tighten the scale collector after having let the
appliance cool for 2 hours.
Contact an Approved Service Centre (see
contact information at the end of this page)
The generator is faulty.
Do not use the steam generator and contact an
Approved Service Centre (see contact
information at the end of this page)
Steam escapes under the
appliance.
The generator is faulty.
Do not use the steam generator and contact an
Approved Service Centre (see contact
information at the end of this page)
The “Calc-Away System”
light signal flashes
You have not pressed the
“Restart” button.
Press the “Restart” button on the control panel.
Consult our web site: www.rowenta.co.uk
78
e
If you have any product problems or queries with your product, please telephone our
Customer Relations team on:
0845 602 1454 (UK) - (01) 677 4003 (ROI)
.b
Check that your ironing board is suitable. A
mesh type ironing board must be used to allow
any excess steam to escape and to avoid steam
venting sideways.
re
or
Rinse the collector when the “Calc-Away
System” indicator flashes. If your water is very
hard, rinse it more often.
nb
de
an
Water streaks appear on the
linen.
.v
There is little steam.
w
Brown streaks come
through the holes in the
soleplate and stain the
linen.
w
w
White streaks come through
the holes in the soleplate.
m
Problems
The Boost function blue
light signal flashes/turns off.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page79
o
nl
ed
ad
fro
m
MERCI DE VOUS RÉFÉRER AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ AU DÉBUT DE CETTE
NOTICE AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL.
.v
w
w
w
vapeur concentrée)
température du fer
5. Boîtier
6. Pointe précision
7. Safety lock (verrouillage du fer sur
le boîtier)
Réservoir amovible 1.5L
Volet de remplissage du réservoir
Cache collecteur de tartre
Compartiment de rangement du
cordon électrique
12. Plaque repose-fer
8.
9.
10.
11.
PRÉPARATION
1 • Safety lock
Adoucisseur
• Votre centrale vapeur est équipée d'un
arceau de maintien du fer sur le boitier
avec verrouillage pour faciliter le
transport et le rangement :
• Verrouillage - fig.1.
• Déverrouillage - fig.2.
Pour transporter votre centrale vapeur par
la poignée du fer :
- posez le fer sur la plaque repose-fer de la
centrale vapeur et rabattez l’arceau de
maintien
sur
le
fer
jusqu’à
l’enclenchement
du
verrouillage
(identifié par un “clic” sonore) - fig.1.
- Saisissez le fer par la poignée pour
transporter votre centrale vapeur - fig.3.
2 • Quelle eau utiliser ?
L’eau du robinet
• Votre appareil a été conçu pour
fonctionner avec l’eau du robinet. Si
votre eau est très calcaire, mélangez
50% d’eau du robinet et 50% d’eau
déminéralisée du commerce.
• Dans certaines régions de bord de mer,
la teneur en sel de votre eau peut être
élevée.
Dans
ce
cas,
utilisez
exclusivement de l’eau déminéralisée.
79
• Il y a plusieurs types d’adoucisseurs et
l’eau de la plupart d’entre eux peut être
utilisée dans la centrale vapeur.
Cependant, certains adoucisseurs et
particulièrement ceux qui utilisent des
produits chimiques comme le sel,
peuvent provoquer des coulures
blanches ou brunes, c’est notamment le
cas des carafes filtrantes.
• Si vous rencontrez ce type de problème,
nous vous recommandons d’essayer
d’utiliser de l’eau du robinet non traitée
ou de l’eau en bouteille.
• Une fois l’eau changée, plusieurs
utilisations seront nécessaires pour
résoudre le problème. Rowenta
recommande d’essayer la fonction
vapeur pour la première fois sur une
vieille serviette ou un vieux vêtement qui
peuvent être jetés afin d’éviter
d’endommager vos vêtements.
Souvenez-vous :
• Les eaux de pluie ou contenant des
additifs (comme l’amidon, le parfum ou
l’eau des appareils ménagers) ne
peuvent pas être utilisées. De tels
additifs peuvent affecter les propriétés
de la vapeur et à haute température
e
3. Gâchette vapeur
4. Bouton de réglage de la
FR
.b
Voyant du fer
Cordon vapeur
Rangement cordon vapeur
Calc Away system
Tableau de bord
a. Bouton de réglage du débit
vapeur
b. Voyant vapeur prête
c. Position ECO
d. Touche restart
e. Voyant réservoir vide
f. Voyant Calc away system
g. Commande vapeur « Boost /
vertical steam »
18. Interrupteur marche/arrêt
re
or
13.
14.
15.
16.
17
nb
de
an
DESCRIPTION
1. Poignée du fer
2. Bouton Precision shot (commande
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page80
o
nl
ed
ad
fro
5 • Fonctionnement
du tableau de bord
m
peuvent former des dépôts dans la
chambre à vapeur ce qui pourra tâcher
votre linge.
w
w
.v
w
• Voyant vert clignote - fig.8 : la chaudière
chauffe.
• Voyant vert allumé - fig.11 : la vapeur
est prête.
• Voyant rouge clignote - fig.15 : le
réservoir est vide.
• Voyant orange “Calc-Away System”
clignote - fig.18 : vous devez rincer
votre collecteur.
• Placez le bouton de réglage du
thermostat - fig.9 sur le type de tissu à
repasser et réglez le débit vapeur
- fig.10. Voir le tableau ci-dessous.
• Le voyant du fer s’allume. Attention : au
démarrage de la séance et lorsque vous
réduisez la température en cours de
séance, l’appareil est prêt lorsque le
voyant du fer s’éteint et que le voyant
vert situé sur le tableau de bord se fixe.
• En cours de séance, lorsque vous
augmentez la température du fer, vous
pouvez repasser immédiatement, mais
veillez à n’augmenter votre débit
vapeur qu’une fois que le voyant du fer
est éteint.
UTILISATION
4 • Mettez votre centrale
vapeur en marche
TISSUS
SYNTHÉTIQUES
(Polyester, Acétate,
Acrylique, Polyamide)
• Appuyez sur l’interrupteur lumineux
marche/arrêt - fig.8, il s’allume. Le
voyant vert situé sur le tableau de bord
clignote.
• Après
une
minute
environ,
et
régulièrement à l’usage, la pompe
électrique équipant votre appareil
injecte de l’eau dans la chaudière. Cela
génère un léger bruit qui est normal.
• La centrale vapeur et le fer sont prêts à
repasser quand le voyant vapeur est
allumé et le voyant du fer éteint.
POSITION DU
THERMOSTAT
POSITION DU
BOUTON DE VAPEUR
•
SOIE / LAINE
••
LIN / COTON
•••
• Fonction « Boost »
Votre centrale est équipée d’une fonction
« Boost » qui permet d’augmenter le
débit vapeur en cours de séance, ceci de
façon ponctuelle pour les zones difficiles
à repasser, les tissus très épais ou très
froissés.
Pour utiliser cette fonction, réglez votre
fer sur la position maximale du
thermostat (•••) et appuyez sur la touche
Boost située sur le tableau de bord, un
voyant bleu s’éclaire - fig.17.
Durant la première utilisation, il peut se
produire un dégagement de fumée et
une odeur sans nocivité. Ce phénomène
sans conséquence sur l’utilisation de
l’appareil disparaîtra rapidement.
80
e
6 • Repassez à la vapeur
.b
• Placez la centrale vapeur sur un
emplacement stable et horizontal ne
craignant pas la chaleur.
• Nous vous conseillons l’utilisation d’une
table à repasser adaptée aux centrales
vapeur, avec un repose centrale vapeur
de type plateau et non grillagé.
• Retirez le réservoir d’eau amovible
(situé à l'avant de la centrale vapeur) en
appuyant sur le verrou de blocage qui
se trouve sur la poignée du réservoir fig.4.
• Remplissez le réservoir d’eau sans
dépasser le niveau Max. - fig.5.
• Remettez-le bien à fond dans son
logement jusqu’au “clic”.
• Déroulez complètement le cordon
électrique et sortez le cordon vapeur de
son rangement - fig.6.
• Branchez votre centrale vapeur sur une
prise électrique de type «terre» - fig.7.
re
or
nb
de
an
3 • Préparez votre centrale
vapeur
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page81
o
nl
ed
ad
e
• Votre appareil est équipé de la fonction
Precision Shot : une vapeur concentrée
à la pointe de la semelle, à utiliser en
particulier pour un repassage ciblé des
plis récalcitrants, des détails et des
zones difficiles d'accès.
• Pour utiliser cette fonction, appuyez à
fond sur le bouton Precision Shot situé
au dessus du fer, aussi souvent que
nécessaire - fig.13.
.b
7. Utilisez le Precision Shot
FR
re
or
Pendant les pauses de repassage, ne
posez jamais le fer sur un repose-fer
métallique, ce qui pourrait l’abîmer
mais plutôt sur la plaque repose-fer
du boîtier : elle est équipée de patins
anti-dérapants et a été conçue pour
résister à des températures élevées.
Attention ! Utilisez la fonction
Precision shot avec précaution car la
puissance exceptionnelle de la vapeur
peut occasionner des brûlures.
81
nb
de
an
.v
w
w
w
Recommandation : Lors de la
première utilisation ou si vous n’avez
pas utilisé la vapeur depuis quelques
minutes, appuyez plusieurs fois de
suite sur la commande vapeur - fig 12
en dehors de votre linge. Cela
permettra d’éliminer l’eau froide du
circuit de vapeur.
Réglage de la température du fer :
Votre fer chauffe vite, commencez
d’abord par les tissus qui se
repassent à basse température, puis
terminez par ceux qui demandent une
température plus élevée. Si vous
repassez des tissus en fibres
mélangées, réglez la température de
repassage sur la fibre la plus fragile.
Si vous mettez votre commande
thermostat sur « Min », votre fer ne
chauffe pas.
Réglage du bouton de débit vapeur :
Si vous repassez un tissu épais,
augmentez le débit de vapeur.
Si
vous
repassez
à
basse
température, réglez le bouton de
débit vapeur sur la position mini.
Pour les tissus délicats (•), actionnez
très modérément la commande
vapeur pour éviter des coulures
éventuelles.
m
• Mode ECO : Votre centrale
vapeur est équipée d’un
mode ECO qui consomme
moins d’énergie tout en garantissant un
débit vapeur suffisant pour un repassage
efficace. Pour cela, une fois le thermostat
de votre fer correctement réglé (cf
tableau ci-dessus), positionnez le réglage
du débit vapeur sur le segment ECO.
Le mode ECO peut être utilisé sur tous
les types de tissus, toutefois pour les
tissus très épais ou très froissés, nous
vous recommandons d’utiliser le débit
vapeur maximum ou la touche Boost
pour garantir un résultat optimal.
• Pendant le repassage, le voyant situé
sur le fer s’allume et s’éteint selon les
besoins de chauffe, sans incidence sur
l’utilisation.
• Pour obtenir de la vapeur, appuyez sur
la commande vapeur située sous la
poignée du fer - fig.12. La vapeur
s’arrête en relâchant la commande.
• Si vous utilisez de l’amidon, pulvérisezle à l’envers de la face à repasser.
fro
Pour désactiver la fonction Boost,
appuyez à nouveau sur la touche, le
voyant bleu s'éteint. Vous pouvez
également la désactiver en tournant le
bouton de réglage du débit vapeur.
La fonction Boost se désactive
automatiquement au bout de 15
minutes. Le voyant bleu clignote pour
annoncer la fin de la fonction Boost puis
s’éteint.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page82
o
nl
ed
ad
fro
8 • Défroissez verticalement
m
plaque repose-fer de la centrale vapeur.
Rabattez l’arceau de maintien sur le fer
jusqu’au « clic » de verrouillage, votre fer
sera ainsi bloqué en toute sécurité sur
son boitier - fig.1. Saisissez le cordon,
pliez-le en deux. Rangez le cordon vapeur
dans son logement. Enroulez le cordon
électrique et rangez le dans son logement.
• Laissez refroidir la centrale vapeur au
moins une heure avant de la ranger si
vous devez la stocker dans un placard ou
un espace étroit. Vous pouvez ranger votre centrale vapeur en toute sécurité.
Ne passez jamais le fer ou le boîtier
sous l’eau du robinet.
N’utilisez aucun produit d’entretien
ou de détartrage pour nettoyer la
semelle ou le boîtier.
9 • Repassez à sec
• La semelle : nettoyez la semelle refroidie
de votre fer avec un chiffon humide ou
une éponge non abrasive.
• Le boîtier : nettoyez de temps en temps
les parties plastiques de l’appareil à l’aide
d’un chiffon doux.
• N’appuyez pas sur la commande vapeur.
10 • Remplissez à nouveau
le réservoir
• Vous n’avez plus de vapeur et le voyant
“réservoir vide” clignote - fig.15 : le réservoir d’eau est vide.
• Retirez le réservoir d’eau amovible en appuyant sur le verrou de blocage qui se
trouve sur la poignée du réservoir (située
à l’avant de la centrale vapeur) - fig.16 et
remplissez-le - fig.5 sans dépasser le niveau Max.
13 • Détartrez facilement votre centrale vapeur
N‘introduisez pas de produits
détartrants (vinaigre, détartants
industriels...) pour rincer la chaudière :
ils pourraient l’endommager.
Avant de procéder à la vidange de
votre centrale vapeur, il est impératif
de la laisser refroidir pendant plus de 2
heures, pour éviter tout risque de
brûlure.
En cas de débordement, éliminez le
surplus.
• Remettez-le bien à fond dans son logement jusqu’au “clic”. Appuyez sur la
touche Restart de redémarrage, située sur
le tableau de bord.
• La centrale vapeur et le fer sont prêts à repasser quand le voyant vapeur est allumé
et le voyant du fer éteint.
• Pour prolonger la durée de vie de votre
centrale vapeur et éviter les rejets de tartre, votre centrale vapeur est équipée d’un
collecteur de tartre intégré. Ce collecteur,
placé dans la chaudière, récupère automatiquement le tartre qui se forme à l’intérieur.
11 • Rangez la centrale vapeur
• Eteignez l’interrupteur marche/arrêt et débranchez la prise. Posez le fer sur la
82
e
La vapeur produite étant très chaude,
ne défroissez jamais un vêtement sur
une personne, mais toujours sur un
cintre. Pour les tissus autres que le
lin ou le coton, maintenez le fer à
quelques centimètres afin de ne pas
brûler le tissu.
.b
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
12 • Nettoyez la centrale vapeur
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Réglez le thermostat du fer sur la position
maximale (•••) et appuyez sur la touche
Boost/vertical steam.
• Suspendez le vêtement sur un cintre et
tendez légèrement le tissu d’une main.
• Appuyez sur la commande vapeur - fig.12
par intermittence en effectuant un mouvement de haut en bas - fig.14.
Exemples d’utilisation de la fonction défroissage vertical :
• Défroisser sur cintre les tissus délicats
que vous ne souhaitez pas mettre en
contact avec le fer chaud
• Rafraichir une chemise ou un costume
juste avant de le porter.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page83
o
nl
ed
ad
FR
Problèmes
Causes
Solutions
La centrale vapeur ne
s’allume pas ou le voyant
du fer et l’interrupteur
lumineux marche/arrêt ne
sont pas allumés.
L’eau coule par les trous de
la semelle.
L’appareil n’est pas sous
tension.
Vérifiez que l’appareil est bien branché sur une
prise en état de marche et qu’il est sous tension
(interrupteur lumineux marche/arrêt).
Vous utilisez la commande
vapeur alors que votre fer
n’est pas suffisamment
chaud.
Diminuez le débit de vapeur lorsque vous
repassez à basse température (bouton de
réglage situé sur le tableau de bord).
Attendez que le voyant du fer soit éteint avant
d’actionner la commande vapeur.
Appuyez sur la commande vapeur en dehors de
votre table à repasser, jusqu’à ce que le fer
émette de la vapeur.
L’eau s’est condensée dans
les tuyaux car vous utilisez la
vapeur pour la première fois
ou vous ne l’avez pas utilisée
depuis quelques temps.
Vous utilisez la fonction Boost
alors que votre fer n'est pas
suffisamment chaud.
Réglez votre fer sur la position maximale du
thermostat lorsque vous utilisez la fonction
Boost.
e
UN PROBLEME AVEC VOTRE GENERATEUR
.b
La centrale vapeur ne fonctionne
pas sans le collecteur de tartre.
re
or
En complément de cet entretien régulier, il
est recommandé de procéder à un rinçage
complet de la chaudière tous les 6 mois ou
toutes les 25 utilisations.
• Vérifiez que la centrale vapeur est froide et
débranchée depuis plus de 2H.
• Placez la centrale vapeur sur le bord de
votre évier et le fer à côté sur son talon.
• Retirez le cache collecteur et dévissez le
collecteur de tartre - fig.19-20.
• Maintenez votre centrale vapeur en position inclinée et avec une carafe, remplissez la chaudière d’1/4 de litre d’eau du robinet - fig.24.
• Remuez le boîtier quelques instants puis
videz-le complètement au dessus de votre
évier - fig.25-26.
• Remettez le collecteur dans son logement
en le revissant complètement pour assurer l’étanchéité - fig.22.
• Remettez le cache collecteur de tartre en
place - fig.23.
Un détartrage régulier de votre
centrale vapeur aide à maintenir ses
performances vapeur dans le temps.
83
nb
de
an
.v
w
w
w
• Dévissez complètement le collecteur et
retirez-le du boîtier, il contient le tartre accumulé dans la chaudière - fig.20.
• Pour bien nettoyer le collecteur il suffit
de le rincer à l’eau courante pour éliminer
le tartre qu’il contient - fig.21.
• Remettez le collecteur dans son logement
en le revissant complètement, pour assurer l’étanchéité - fig.22.
• Remettez le cache collecteur de tartre en
place - fig.23.
Lors de la prochaine utilisation
appuyez sur la touche “Restart”
située sur le tableau de bord pour
éteindre le voyant orange “CalcAway System”.
m
ATTENTION ! Cette opération ne doit
pas être effectuée tant que la centrale
vapeur n’est pas débranchée depuis
plus de deux heures et n’est pas
complètement froide.
Pour effectuer cette opération, la
centrale vapeur doit se trouver près
d’un évier car de l’eau peut couler de
la chaudière lors de l’ouverture.
fro
Principe de fontionnement :
• Un voyant orange “Calc-Away System”
clignote - fig.18 sur le tableau de bord
pour vous indiquer qu’il faut rincer le collecteur.
• Une fois la centrale vapeur complètement
refroidie, retirer le cache collecteur de tartre - fig.19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page84
o
nl
ed
ad
fro
Causes
Solutions
La fonction Boost se
désactive automatiquement
au bout de 15 minutes: le
voyant bleu clignote puis
s'éteint.
Ce fonctionnement est tout à fait normal. La
fonction Boost est prévue pour être utilisée
uniquement de manière ponctuelle (voir § 6).
Des coulures blanches
sortent des trous de la
semelle.
Votre chaudière rejette du
tartre car elle n’est pas rincée
régulièrement.
Rincez le collecteur lorsque le voyant “CalcAway System” clignote. Si votre eau est très
calcaire, augmentez les fréquences.
Des coulures brunes sortent
des trous de la semelle et
tachent le linge.
Vous utilisez des produits
chimiques détartrants ou des
additifs dans l’eau de
repassage.
N’ajoutez jamais aucun produit dans le réservoir
d’eau ou dans la chaudière (voir § 2).
Pulvérisez toujours l’amidon sur l’envers de la
face à repasser.
Votre linge n’a pas été rincé
suffisamment ou vous avez
repassé un nouveau
vêtement avant de le laver.
Assurez vous que le linge est suffisamment
rincé pour supprimer les éventuels dépôts de
savon ou produits chimiques sur les nouveaux
vêtements.
Le réservoir d’eau est vide
(voyant rouge clignote).
Remplissez le réservoir d’eau et appuyez sur la
touche “Restart” située sur le tableau de bord.
Le réservoir n’est pas remis à
fond dans son logement.
Remettez-le bien à fond dans son logement
jusqu’au “clic”.
Le débit de vapeur est réglé
au minimum.
Augmentez le débit de vapeur (bouton de
réglage sur le tableau de bord).
La température de la semelle
est réglée au maximum.
La vapeur, très chaude, est sèche, donc peu
visible.
Des traces d’eau
apparaissent sur le linge.
Votre housse de table est
saturée en eau car elle n’est
pas adaptée à la puissance
d’une centrale vapeur.
Assurez-vous d’avoir une table adaptée (plateau
grillagé qui évite la condensation).
Le voyant «réservoir vide»
clignote.
Vous n’avez pas appuyé sur
la touche “Restart” de
redémarrage.
Appuyez sur la touche “Restart” de
redémarrage située sur le tableau de bord.
De la vapeur sort autour du
collecteur.
Le collecteur est mal serré.
Resserrez le collecteur après avoir laissé
refroidir l'appareil pendant 2 heures.
Le joint du collecteur est
endommagé.
Contactez un Centre Service Agréé.
L’appareil est défectueux.
N’utilisez plus la centrale vapeur et contactez un
Centre Service Agréé.
De la vapeur sort en
dessous du boîtier.
L’appareil est défectueux.
N’utilisez plus le centrale vapeur et contactez un
Centre Service Agréé.
Le voyant “Calc-Away
System” clignote
Vous n’avez pas appuyé sur
la touche “Restart” de
redémarrage.
Appuyez sur la touche “Restart” de
redémarrage situé sur le tableau de bord.
Il n’y a plus de vapeur.
Il y a peu de vapeur.
S’il n’est pas possible de déterminer la cause d’une panne, adressez-vous à un Centre Service
Agréé ROWENTA. ROWENTA assure une garantie contractuelle de 1 an sur l’appareil et de
2 ans sur la chaudière à partir de la date d’achat, sauf législation spécifique à votre pays.
www.rowenta.com
84
e
Vous utilisez de l’amidon.
.b
Reportez-vous à nos conseils sur le réglage des
températures (voir § 6).
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
La semelle est sale ou brune Vous utilisez une température
trop importante.
et peut tacher le linge.
m
Problèmes
Le voyant bleu de la
fonction Boost clignote/
s'est éteint.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page85
o
nl
ed
ad
fro
m
GELIEVE DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORIN DIT BOEKJE TE RAADPLEGEN
VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.
w
w
w
• Uw stoomcentrale is uitgerust met een beugel
voor het onderhoud van het strijkijzer met vergrendeling om het vervoer en het opbergen te
vergemakkelijken.
• Vergrendeling - fig.1.
• Ontgrendeling - fig.2.
Om uw stoomcentrale te vervoeren met de
handgreep van het strijkijzer:
- Plaats het strijkijzer op het strijkijzerplateau van
de stoomcentrale en duw de beugel voor het
onderhoud op het strijkijzer naar beneden tot
de vergendeling vastklikt (u hoort “klik”) - fig.1.
- Grijp het strijkijzer vast met de handgreep om
uw stoomcentrale te vervoeren - fig.3.
zonder onthardingsmiddelen met chemische
producten zoals zout, kunnen echter witte of
bruine vlekken veroorzaken, dit is met name
het geval bij de filters.
• Als dit probleem bij u optreedt, raden wij u aan
onbehandeld kraanwater of flessenwater te gebruiken.
• Als het water eenmaal gekleurd is, kan het bij
de volgende keren dat u het apparaat gebruikt
nog gekleurd blijven, het duurt even voordat
dit probleem opgelost is. Wij raden u aan de
stoomfunctie voor de eerste keer te testen op
een gebruikte doek die weggegooid kan worden, om zo beschadiging van uw kleren te
voorkomen.
Opgelet:
2 • Welk soort water moet u gebruiken ?
Kraanwater
• Uw apparaat is ontwikkeld om te worden gebruikt met kraanwater. Als uw kraanwater erg
kalkrijk is, meng dan 50% kraanwater met 50%
flessenwater.
• In sommige kustregio's kan het zoutgehalte in
uw kraanwater verhoogd zijn. Gebruik in dit geval alleen flessenwater.
Onthardingsmidde
• Er zijn meerdere soorten onthardingsmiddelen, het water van de meeste soorten kan gebruikt worden voor het stoomapparaat. Bepaalde onthardingsmiddelen en in het bij-
85
• Gebruik nooit regenwater of water met toevoegingen (stijfsel, parfum, water van andere huishoudelijke apparaten). Dergelijke toevoegingen kunnen de stoomontwikkeling
aantasten en kunnen bij een hoge temperatuur
bezinksels in de stoomkamer vormen die uw
kleding kan aantasten.
3 • Uw Stoomgenerator voor
gebruik klaar maken
• Plaats de stoomgenerator op een stabiel en horizontaal vlak dat ook hittebestendig is.
• We raden u aan om een strijkplank te gebruiken die aangepast is aan stoomgeneratoren,
met een plateau voor de stoomgenerator en
geen rooster.
e
VOORBEREIDING
1 • Safety lock
NL
.b
8.
9.
10.
11.
12.
13.
re
or
5.
6.
7.
Stoomsnoer
Opbergruimte stoomsnoer
Calc Away-systeem
Bedieningspaneel
a. Knop voor het regelen van de
stoomgenerator
b. Controlelampje voor de stoom
c. ECOSTAND
d. Restart-knop
e. Lampje “het waterreservoir is
leeg”
f. Controlelampje “Calc-Away
System”
g. Regeling stoom « Boost / vertical
steam »
18. Aan-/uit-schakelaar
geconcentreerde stoom)
Sluitveer stoom
Knop regeling van de temperatuur
van het strijkijzer
Behuizing
Precisiepunt
Safety lock (vergrendeling van het
strijkijzer op de behuizing)
Verwijderbaar waterreservoir 1,5L
Vulklep van het waterreservoir
Dop kalkopvangsysteem
Opbergruimte voor het netsnoer
Strijkijzerplateau
Controlelampje van het strijkijzer
nb
de
3.
4.
14.
15.
16.
17
an
.v
BESCHRIJVING
1. Handgreep
2. Knop Precision shot (bediening
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page86
o
nl
ed
ad
fro
• Neem het uitneembare waterreservoir (vooraan op de stoomgenerator) eruit door te
drukken op de blokkeringsvergrendeling die
zich op de greep van het waterreservoir bevindt. - fig.4.
• Vul het waterreservoir zonder het maximumniveau te overschrijden. - fig.5.
• Duw hem opnieuw tot op de bodem in zijn behuizing tot u de "klik "hoort.
• Rol het snoer geheel uit en haal de stoomslang
uit zijn opbergvak - fig.6.
• Sluit uw stoomgenerator op een geaard stopcontact aan - fig.7.
m
Raadpleeg de tabel hieronder.
• Het controlelampje van het strijkijzer gaat
aan. Attentie: bij het aanzetten van het apparaat en wanneer u tijdens het strijken de temperatuur verlaagt is het apparaat op temperatuur wanneer het controlelampje van het
strijkijzer is gedoofd en wanneer het groene
lampje op het bedieningspaneel continu
brandt.
• Wanneer u de temperatuur van het strijkijzer
tijdens het strijken verhoogt, kunt u onmiddellijk strijken. Verhoog het stoomdebiet pas
wanneer het controlelampje van het strijkijzer
is gedoofd.
(Polyester, Acetaat,
Acryl, Polyamide)
• Zet de aan/uit-schakelaar aan - fig.8, het controlelampje gaat branden. Het groene lampje op het bedieningspaneel knippert en de
stoomtank warmt op.
• Na ongeveer één minuut, en regelmatig tijdens
het gebruik, spuit de elektrische pomp van uw
apparaat water in de stoomtank (boiler). Dit
veroorzaakt een geluid dat normaal is.
• De stoomgenerator en het strijkijzer zijn voor
het strijken gereed wanneer het controlelampje van de stoom aan en het controlelampje van het strijkijzer uit is.
ZIJDE/WOL
LINNEN /
KATOEN
POSITIE VAN DE
STOOMKNOP
•
••
•••
• Functie « Boost »
Uw stoomgenerator is uitgerust met een
«Boost»-functie die u de mogelijkheid geeft om
de hoeveelheid stoom te verhogen tijdens het
strijken, op zones die moeilijker te strijken zijn,
zoals op heel dikke stoffen of op heel gerimpelde
stoffen.
Om van deze functie gebruik te maken, dient u
uw strijkijzer in te stellen op een maximum positie van de thermostaat (•••) en op de Boostknop te drukken op het bedieningspaneel. Er
licht dan een blauw controlelampje op - fig.17.
Om de Boost-functie uit te schakelen, druk opnieuw op de knop en het blauwe controlelampje
dooft. U kunt deze functie ook uitschakelen door
aan de knop voor het regelen van de stoomhoeveelheid te draaien.
De Boost-functie wordt automatisch uitgeschakeld na 15 minuten. Het blauwe controlelampje knippert om het einde van de Boost-functie aan te geven en vervolgens dooft het.
Tijdens het eerste gebruik kan er rook en
een geur ontstaan die niet schadelijk
zijn. Dit verschijnsel, dat geen gevolgen
voor het gebruik van het apparaat heeft,
zal snel verdwijnen.
5 • Werking van het bedieningspaneel
• Groen controlelampje knippert - fig.8 : het water in de stoomtank (boiler) wordt verwarmd.
• Groen controlelampje knippert - fig.11 : de
stoom is klaar.
• Rood controlelampje knippert - fig.15 : het waterreservoir is leeg.
• Oranje controlelampje van het “Calc-Away
System” knippert - fig.18: u dient uw kalkopvangsysteem te spoelen.
• ECOSTAND: : Uw stoomapparaat is uitgerust met een ECOstand die minder energie verbruikt terwijl er genoeg stoom ontwikkeld
wordt om het strijken effectief te laten verlopen.
Hiervoor zet u het stoomvermogen, als de
6 • Stoomgenerator aanzetten
• Zet de temperatuurknop van het strijkijzer - fig.9
in op het type stof dat gestreken moet worden
en stel de hoeveelheid stoom in - fig.10.
86
e
SYNTHETISCHE
STOFFEN
TAND VAN DE
TEMPERATUURREGELAAR
.b
SOORT WEEFSEL
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
GEBRUIK
4 • Stel uw stoomgenerator in
bedrijf
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page87
o
nl
ed
ad
Het strijkijzer niet op een metalen plateau plaatsen omdat de zool zou kunnen beschadigen. Zet het strijkijzer
liever op het strijkijzerplateau van de
stoomtank: deze is voorzien van antislipprofiel en is speciaal ontwikkeld
voor hoge temperaturen.
m
8 • Verticaal gladstrijken
• Stel de temperatuurknop van het strijkijzer en
de stoomregelaar op het bedieningspaneel op
de maximumstand (•••) in en druk op de knop
Boost/vertical steam.
• Hang het kledingstuk op een kleerhanger en
trek de stof met één hand een beetje strak.
• Druk dan af en toe op de stoomknop fig.12 en
beweeg het strijkijzer van boven naar beneden
- fig 14. Voorbeelden voor het gebruik van de
verticale gladstrijkfunctie:
• Gladstrijken op een kledinghanger van kwetsbare stoffen die u niet rechtstreeks in contact
wilt brengen met het hete strijkijzer
• Een overhemd of een kostuum net voor het
aantrekken opfrissen.
Afstelling van de regelknop van de
stoomcapactiteit:
Indien u een dikke stof moet strijken,
verhoog dan de stoomcapaciteit.
Indien u met een lage temperatuur
strijkt, zet dan de afstelknop van de
stoomcapaciteit op de laagste stand.
Gebruik de stoomknop onder de handgreep van het strijkijzer met mate bij
het strijken van kwetsbare textiel soorten, om eventueel lekken te voorkomen.
De vrijkomende stoom is erg heet.
Strijk kledingstukken daarom nooit
terwijl ze worden gedragen, maar altijd op een kleerhanger. Voor stoffen
anders dan linnen of katoen, houd het
strijkijzer enkele centimeters van het
kledingstuk om verbranden te voorkomen.
9 • Strijken zonder stoom
• Druk niet op de stoomknop die zich onderaan
de handgreep bevindt.
87
e
• Uw apparaat is uitgerust met de Precision
Shot-functie: een stoom die geconcentreerd is
in de zool en die in het bijzonder wordt gebruikt
voor het strijken van hardnekkige plooien, details en zones die moeilijk bereikbaar zijn.
• Om deze functie te gebruiken, druk op de knop
Precision Shot op het strijkijzer, zo vaak als u
het nodig acht - fig.13.
.b
NL
7. Gebruik de Precision Shot
Attentie! Gebruik de functie Precision
shot voorzichtig omdat door de
bijzonder kracht van de stoom, deze
brandwonden kan veroorzaken.
Instelling van de thermostaat van het
strijkijzer:
Begin eerst met het wasgoed dat met
een lage temperatuur gestreken moeten
worden en eindig met het wasgoed dat
met een hogere temperatuur gestreken
kan worden. Indien u wasgoed met gemengde vezelsoorten strijkt, stel dan de
temperatuur van het strijken in op het
meest kwetsbare vezel. Als u uw thermostaatknop instelt op « Min », warmt
uw strijkijzer niet op.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Adviezen: Bij het eerste gebruik of
wanneer u het strijkijzer niet
gedurende enkele minuten hebt
gebruikt: druk verschillende keren
achter elkaar op de stoomknop - fig
12, maar richt niet op het wasgoed.
Hierdoor kan het koude water uit het
stoomcircuit verwijderd worden.
fro
thermostaat van uw strijkijzer goed ingesteld is
(zie de tabel hierboven), op de ECO-stand.
De ECO-stand kan gebruikt worden voor alle
stoftypes, ook voor dikke stoffen of erg gekreukte stoffen. Wij raden u aan te kiezen voor
het maximale stoomvermogen om zo een optimaal resultaat te garanderen.
• Tijdens het strijken gaan de controlelampjes
van het strijkijzer en van de stoom aan en uit,
afhankelijk van de verwarmingsbehoeften.
• Druk op de stoomknop onder de handgreep
van het strijkijzer - fig.12 als u met stoom wilt
strijken. De stoomafgifte stopt zodra deze
knop wordt losgelaten.
• Indien u stijfsel gebruikt, verstuif het dan op de
achterzijde van de stof die u wilt strijken.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page88
o
nl
ed
ad
fro
10 • Het opnieuw vullen van het
waterreservoir
m
• De strijkzool van uw strijkijzer: reinig de afgekoelde zool van uw strijkijzer met een vochtige doek of een spons (geen schuurspons).
• De behuizing: Maak af en toe de kunststof onderdelen met behulp van een droog doekje
schoon.
w
w
• Om de levensduur van uw stoomgenerator te
verlengen en het uitstoten van stukjes kalk te
voorkomen is uw stoomgenerator van een
geïntegreerd kalkopvangsysteem voorzien.
Dit kalkopvangsysteem verzamelt automatisch de kalk die binnenin de stoomtank wordt
gevormd.
Werkingsprincipe:
• Een oranje controlelampje “Calc-Away System” knippert - fig.18 op het bedieningspaneel
om aan te duiden dat u het kalkopvangsysteem
moet spoelen.
• Wanneer de stoomgenerator eenmaal geheel is afgekoeld neemt u de dop van het kalkopvangsysteem af - fig.19.
11 • De stoomgenerator opbergen
• Schakel de generator uit m.b.v. de lichtgevende
O/I-schakelaar en en haal de stekker uit het
stopcontact. Plaats het strijkijzer op de daarvoor bestemde plaat van de stoomgenerator.
Duw de beugel voor het onderhoud op het
strijkijzer naar beneden tot u de « klik » van de
vergrendeling hoort. Op die manier kunt u uw
strijkijzer op een veilige manier blokkeren op
uw stoomtank. - fig.1. Pak het snoer en vouw
dit dubbel. Berg de stoomslang in het daarvoor
bestemde vak op. Rol het netsnoer op en berg
het op in de daarvoor bestemde ruimte.
• Laat de stoomgenerator tenminste een uur afkoelen voordat u hem opbergt en ook indien
u hem in een kast of kleine ruimte opbergt. U
kunt uw stoomgenerator nu veilig opbergen.
NB! U dient dit niet te doen indien de
stekker van de stoomgenerator niet
sinds tenminste twee uur geleden uit
het stopcontact werd getrokken en niet
geheel afgekoeld is.
Om deze handeling uit te voeren dient
de stoomgenerator zich in de nabijheid van een spoelbak te bevinden
omdat het mogelijk is dat er water uit
komt lopen wanneer u het apparaat
opent.
REINIGING EN ONDERHOUD
12 • Het schoonmaken van de
stoomgenerator
Houd nooit het strijkijzer of de behuizing onder stromend water.
Gebruik geen enkel onderhoudsproduct bij het schoonmaken van de
strijkzool of de stoomtank.
• Schroef het kalkopvangsysteem volledig los en
trek hem uit de behuizing. Hij bevat de verzamelde kalkdeeltjes uit de stoomtank - fig.20.
• Om het systeem goed schoon te maken volstaat het om hem te spoelen met lopend wa-
88
e
Doe er geen producten in voor het verwijderen van kalkaanslag (azijn, industriële producten voor het verwijderen
van kalkaanslag ...) om de stoomtank te
spoelen: zij zouden hem kunnen beschadigen.
Voordat u uw stoomgenerator leegt
dient u het apparaat eerst tenminste
twee uur af te laten koelen, dit om elk
gevaar op verbranden te voorkomen.
.b
13 • Uw stoomgenerator eenvoudig ontkalken
re
or
nb
de
an
.v
w
• De stoom is op en het controlelampje “waterwaterreservoir is leeg” gaat branden fig.15 : het waterreservoir is leeg.
• Neem het uitneembare waterreservoir eruit
door te drukken op de blokkeringsvergrendeling die zich op de greep van het waterreservoir bevindt (vooraan op de stoomgenerator)fig.16 en vul dit fig.5 zonder het maximum niveau te overschrijden.
Mocht dat toch gebeuren, veeg het
dan weg met een doek.
• Duw hem opnieuw tot op de bodem in zijn behuizing tot u de "klik "hoort. Druk op de Restartknop voor het opstarten, deze vindt u op het
bedieningspaneel.
• De stoomgenerator en het strijkijzer zijn voor
het strijken gereed wanneer het controlelampje van de stoom aan en het controlelampje van het strijkijzer uit is.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page89
o
nl
ed
ad
fro
• U houdt de stoomgenerator schuin en vult de
stoomtank met behulp van een kan met 1/4 liter kraanwater - fig.24.
• U beweegt de tank voorzichtig heen en weer
en giet de tank vervolgens in de gootsteen leeg
- fig.25-26.
• U plaatst het systeem opnieuw in de behuizing
en schroeft het systeem goed vast om de dichtheid te garanderen - fig.22.
NL
• U plaatst opnieuw het beschermkapje van het
kalkopvangsysteem - fig.23.
m
De stoomgenerator werkt niet
zonder het kalkopvangsysteem.
U dient de stoomtank om de 6 maanden of om
de 25 gebruiksbeurten volledig te spoelen. Dit
in aanvulling op het periodiek onderhoud.
• U controleert of de generator volledig is afgekoeld en gedurende meer dan 2 uur niet gebruikt is.
• U plaatst de stoomgenerator op de rand van
uw gootsteen en het ijzer op de houder ernaast.
• U verwijdert de beschermkap en schroeft het
kalkopvangsysteem los - fig.19-20.
Ontkalk uw stoomgenerator regelmatig om langer te kunnen genieten
van optimale stoomprestaties.
PROBLEMEN MET UW STOOMGENERATOR ?
Problemen
De stoomgenerator gaat niet
aan of de controlelampjes
van het strijkijzer en de
verlichte aan/uit knop
branden niet.
Er komt water uit de gaatjes
van de strijkzool.
Het blauwe controlelampje
van de Boost-functie
knippert/dooft.
Mogelijke
oorzaken
Oplossingen
Het apparaat is niet
aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit
en druk op de aan/uit-schakelaar op de zijkant
van de behuizing.
U gebruikt de stoomknop
terwijl het strijkijzer
onvoldoende heet is.
Druk op de stoomknop terwijl u het strijkijzer
weg van de strijkplank houdt, totdat er stoom
uitkomt.
Er bevindt zich condenswater
in het stoomcircuit, omdat u
voor het eerst stoom gebruikt
of omdat u een tijd lang geen
stoom heeft gebruikt.
U gebruikt de Boost-functie
terwijl uw strijkijzer niet warm
genoeg is.
De Boost-functie wordt
automatisch uitgeschakeld na
15 minuten: het blauwe
controlelampje knippert en
dooft vervolgens.
Druk op de stoomknop terwijl u het strijkijzer
weg van de strijkplank houdt, totdat er stoom
uitkomt.
89
Stel uw strijkijzer in op de maximale positie van
de thermostaat wanneer u gebruik maakt van
de Boost-functie.
Dit is volledig normaal. De Boost-functie is
voorzien om alleen gebruikt te worden in
bepaalde gevallen (raadpleeg § 6).
e
Bij het eerstvolgende gebruik moet u
drukken op de “Restart”-knop op het
bedieningspaneel om het oranje
controlelampje “Calc-Away System”
te doen uitgaan.
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ter om de kalkaanslag die hij bevat te verwijderen - fig.21.
• Breng het systeem opnieuw in zijn behuizing
door hem opnieuw volledig vast te schroeven
om de dichtheid te verzekeren - fig.22.
• Plaats de dop van het kalkopvangsysteem terug - fig.23.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page90
o
nl
ed
ad
Oplossingen
Waterplekken verschijnen
op het strijkgoed.
e
Er is weinig stoom.
Uw strijkgoed is niet
voldoende uitgespoeld of u
heeft een nieuw kledingstuk
gestreken zonder het van te
voren te wassen.
Het waterreservoir is leeg
(het controlelampje
knippert.).
Het waterreservoir is niet
volledig in zijn behuizing
geplaatst.
De hoeveelheid stoom is op
de minimum hoeveelheid
afgesteld
De temperatuur van de
strijkzool is op maximum
ingesteld.
Uw strijkhoes is van water
verzadigd want deze is niet
aan de kracht van een
stoomgenerator aangepast.
Zie onze tips in verband met de instelling van
de temperatuur (zie § 6).
Breng stijfsel op de achterzijde van de te strijken
stof aan.
Zorg ervoor dat uw (nieuwe) kledingstukken
zorgvuldig zijn gewassen en er geen zeepresten
zijn achtergebleven.
Vul het waterreservoir en druk op de knop
"Restart" op het bedieningspaneel.
Plaats het volledig in zijn behzuiing tot het
“klikt”.
Verhoog de hoeveelheid stoom
(stoomregelknop op het bedieningspaneel).
De generator werkt maar de stoom is erg heet
en droog. Dit heeft als gevolg dat de stoom
minder zichtbaar is.
Zorgt u voor een geschikte stoomdoorlatende
strijkplank.
Het rode controlelampje
«waterwaterreservoir leeg»
knippert.
U heeft niet op de "Restart"
knop gedrukt.
Druk op de "Restart" knop zodat het
controlelampje uitgaat.
Er ontsnapt stoom rond het
verzamelstaafje.
Het verzamelstaafje is niet
goed vastgedraaid.
De pakking van het
kalkopvangsysteem is
beschadigd.
Draai het verzamelstaafje goed vast nadat u het
apparaat 2 uur heeft laten afkoelen.
Richt u tot een erkend servicecentrum.
Het apparaat is defect.
Gebruik de stoomgenerator niet langer en neem
contact op met een erkend Service Center.
Gebruik de stoomgenerator niet langer en neem
contact op met een erkend Service Center.
Stoom ontsnapt aan de
onderkant.
Het apparaat is defect.
Het controlelampje "CalcAway System" knippert.
U heeft niet op de "Restart"
knop gedrukt na het
ontkalken.
Druk op de "Restart" toets op het
bedieningspaneel van de stoomgenerator.
Indien het niet mogelijk is om de oorzaak van het defect zelf vast te stellen, richt u dan tot een
erkend servicecentrum van ROWENTA. ROWENTA biedt een contractgarantie van 1 jaar op
het apparaat en 2 jaar op de stoomtank vanaf de datum van aankoop, tenzij de wetgeving van
uw land dit anders bepaalt.
www.rowenta.com
90
.b
Er is geen stoom.
U gebruikt stijfsel.
re
or
De strijkzool is vuil of bruin
en veroorzaakt vlekken op
het strijkgoed.
nb
de
U gebruikt chemische
ontkalkingsmiddelen of voegt
producten toe aan het
strijkwater (bijv. stijfsel of
geparfumeerd water).
U strijkt op een te hoge
temperatuur.
an
Er komt bruine vloeistof uit
de gaatjes van de strijkzool
wat vlekken op het
strijkgoed veroorzaakt.
Spoel het kalkopvangsysteem om wanneer het
controlelampje “Calc-Away System” knippert.
Indien uw water bijzonder hard is doet u dit
vaker.
Voeg nooit een product aan het water in het
waterreservoir of in de stoomtank (boiler) toe
(zie § 2).
.v
Er komt kalkaanslag uit de
stoomtank, omdat hij niet
regelmatig is gespoeld.
w
Er druppelt witte vloeistof
uit de gaatjes in de
strijkzool.
w
w
Mogelijke
oorzaken
m
fro
Problemen
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page91
o
nl
ed
ad
fro
m
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO CONSULTARE LE ISTRUZIONI DI
SICUREZZA RIPORTATE ALL'INIZIO DI QUESTO MANUALE.
w
w
w
a. Pulsante di regolazione
erogazione vapore.
b. Spia “Pronto vapore”
c. Posizione ECO
d. Tasto “Riavvio”
e. Spia “Serbatoio vuoto”
f. Spia sistema anti-calcare
g. Comando vapore “Boost /
vertical steam”
18. Interruttore Avvio/Arresto
ferro sulla caldaia)
8. Recipiente rimovibile da 1,5 l.
9. Apertura per il riempimento del
serbatoio
10. Raccogli-calcare
11. Vano di conservazione del cavo
elettrico
12. Supporto poggiaferro
PREPARAZIONE
1 • Blocco di sicurezza
• La caldaia a vapore è dotata di una barra
di mantenimento del ferro sulla caldaia
con sblocco per facilitare il trasporto e la
conservazione:
• Blocco- fig. 1.
• Sblocco - fig. 2.
Per trasportare la caldaia a vapore mediante
il manico del ferro:
- posare il ferro sulla piastra poggiaferro
della caldaia a vapore e abbassare la
barra di mantenimento sul ferro fino al
blocco (quando viene udito un “clic”) fig. 1.
- Sollevare il ferro utilizzando il manico per
trasportare la caldaia a vapore - fig. 3.
2 • Che acqua utilizzare ?
Acqua di rubinetto:
• L'apparecchio è stato progettato per funzionare con acqua di rubinetto. Se l'acqua
di rubinetto contiene molto calcare, è necessario creare una miscela composta per
il 50% da acqua di rubinetto e per il 50%
da acqua demineralizzata reperibile in
commercio.
• In alcune regioni litoranee, il contenuto
salino dell'acqua può essere molto ele-
91
vato. In tal caso, utilizzare unicamente acqua demineralizzata.
Addolcitore d'acqua
• Esistono diversi tipi di addolcitori d'acqua
e la maggior parte di essi può essere utilizzata nel ferro a caldaia. Ciò nonostante
alcuni addolcitori, in particolare quelli che
utilizzano prodotti chimici come il sale,
possono provocare colature bianche o
marroni. È il caso soprattutto delle
brocche filtranti.
• Se si riscontra questo tipo di problema,
si consiglia di utilizzare acqua di rubinetto
non trattata o acqua in bottiglia.
• Una volta cambiata l'acqua saranno necessari più utilizzi per risolvere il problema. Per il primo utilizzo in modalità vapore, si consiglia di utilizzare un panno
usato che possa essere gettato via, al fine
di evitare danni agli abiti.
Da ricordare:
• Non utilizzare mai acqua piovana o acqua contenente additivi (come ad esempio amido, profumo o acqua prodotta
da altri elettrodomestici). Gli additivi
possono alterare le caratteristiche fisiche
del vapore e, in presenza di alte temperature, formare depositi nella camera di
e
5. Caldaia
6. Punta di precisione
7. Blocco di sicurezza (sblocco del
.b
vapore
re
or
temperatura del ferro
16. Sistema anti-calcare
17 Quadro comandi
3. Levetta vapore
4. Pulsante di regolazione della
nb
de
(comando vapore concentrato)
13. Spia luminosa ferro da stiro
14. Cavo vapore
15. Clip di sistemazione del cavo
an
.v
DESCRIZIONE
1. Impugnatura
2. Pulsante “Precision shot”
IT
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page92
o
nl
ed
ad
fro
5 • Funzionamento del quadro comandi
m
vaporizzazione in grado di macchiare la
biancheria.
w
w
• Spia verde lampeggiante - fig. 8: riscaldamento caldaia.
• Spia verde accesa - fig. 11: il vapore è
pronto.
• Spia rossa lampeggiante - fig. 15: il recipiente è vuoto.
• La spia arancione “Calc-Away System”
lampeggia - fig. 18: è necessario sciacquare il raccoglitore.
.v
w
3 • Preparare la caldaia
UTILIZZO
4 • Avviare la caldaia
• Accendete l’interruttore luminoso acceso / spento - fig.4, si accende. La spia
verde lampeggia e la caldaia si scalda.
• Dopo circa un minuto, e regolarmente
durante l'uso, la pompa elettrica di cui è
dotato l'apparecchio invia l'acqua nella
caldaia. Questa operazione produce un
rumore normale.
• La caldaia e il ferro da stiro sono pronti
per la stiratura quando la spia del vapore
è accesa e la spia del ferro è spenta.
TIPO DI TESSUTO
REGOLAZIONE
DELLA MANOPOLA
DELLA
TEMPERATURA
POSIZIONE DEL PULSANTE DEL VAPORE
TESSUTI
SINTETICI
(Polyester, Acétate,
Acrylique, Polyamide)
SETA / LANA
LINO / COTONE
Durante il primo utilizzo, può esserci
una fuoriuscita di fumo o di odore
assolutamente innocua. Tale fenomeno
non ha nessun effetto sull'utilizzo e
scomparirà rapidamente.
•
••
•••
• Funzione “Boost”
L'apparecchio è dotato di una funzione
Boost che consente di aumentare l’emissione di vapore durante il funzionamento,
specialmente nei punti più difficili da raggiungere, su tessuti troppo pesanti o stropicciati.
Per utilizzare questa funzione, regolare il
ferro sulla posizione massima del termostato (•••) e premere il tasto Boost
posto sul quadro di comando, si accenderà
una spia blu - fig. 17.
92
e
• Posizionare il pulsante di regolazione
della temperatura - fig. 9 del ferro da
stiro sul tipo di tessuto da stirare - fig. 10.
La spia luminosa del ferro si accende.
Attenzione: all'avvio dell'unità e ogni
volta che la temperatura viene ridotta
durante l'uso, l'apparecchio è pronto per
l'uso quando la spia del ferro si spegne
e quando la spia verde sul pannello
controlli rimane fissa. Se viene aumentata la temperatura durante l'uso è possibile utilizzare immediatamente il ferro,
ma si raccomanda di non aumentare la
potenza del vapore una volta che la spia
del ferro è spenta.
.b
6 • Per stirare con il vapore
re
or
nb
de
an
• Posizionare la caldaia su una superficie
stabile, piana e resistente al calore.
• Si consiglia di utilizzare un tavolo adatto
alle centrali vapore con piano apposito
di tipo "a vassoio” e non a griglia.
• Ritirare il recipiente dell’acqua rimovibile (nella parte anteriore della caldaia a
vapore) premendo sulla chiavetta di
blocco che si trova sul manico del recipiente - fig. 4.
• Riempite il serbatoio senza superare il livello Max. - fig. 5.
• Riposizionatelo con cura nel suo alloggiamento fino al “clic”.
• Srotolare completamente il cavo elettrico ed estrarre il cavo vapore dal suo
alloggiamento- fig. 6.
• Collegare la caldaia ad una presa elettrica con messa a terra - fig. 7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page93
o
nl
ed
ad
• L’apparecchio è dotato della funzione Precision Shot: concentrazione di vapore
sulla punta della piastra, da utilizzare in
particolare per ripassare pieghe più difficili, punti specifici e punti difficili da raggiungere.
• Per utilizzare questa funzione, premere a
fondo il pulsante Precision Shot, sopra il
ferro, tutte le volte necessarie - fig. 13.
e
7. Utilizzo di “Precision shot”
.b
Evitate di appoggiare il ferro da stiro
su una piastra poggiaferro metallica,
potrebbe danneggiarsi. Appoggiatela
piuttosto sulla piastra poggiaferro
della caldaia: é infatti fornita di
gommini antiscivolo ed é stata ideata
per resistere a temperature elevate.
re
or
Regolare la manopola di quantità di
vapore:
Se dovete stirare un tessuto di un
certo spessore aumentate la quantità
di vapore. Se dovete stirare a bassa
temperatura regolate la manopola di
quantità del vapore sul minimo. Per i
tessuti delicati (•), aziona con molta
moderazione il comando vapore
situato sotto la maniglia del ferro da
stiro per evitare delle eventuali
colature di liquido.
Attenzione! Utilizzare con cautela la
funzione Precision shot in quanto la
potenza del vapore potrebbe causare
ustioni.
93
nb
de
an
.v
w
w
w
Consiglio Al momento del primo utilizzo o se non avete usato il vapore da
un po’ di tempo: premete più volte
successivamente il pulsante vapore fig. 12, con il ferro lontano dai panni
da stirare. Ciò permetterà l’eliminazione dell’acqua fredda dal circuito del
vapore.
Regolare il termostato del ferro da
stiro:
Cominciate stirando i tessuti a bassa
temperatura e continuate con quelli a
temperatura più elevata. Se dovete
stirare indumenti con diverse fibre,
regolate la temperatura di stiratura
sulla fibra più delicata. Se il comando
del termostato viene posizionato su
“Min”, il ferro non si riscalderà.
m
• MODALITÀ ECO: Il ferro a
caldaia può funzionare in modalità ECO a basso consumo
energetico, garantendo comunque una
portata di vapore sufficiente per una stiratura efficace. A tal fine, una volta regolato correttamente il termostato del ferro
(vedere la tabella riportata qui sopra), occorre posizionare la manopola di regolazione del vapore sulla posizione ECO.
Il modo ECO può essere utilizzato su tutti
i tipi di tessuti, anche per i tessuti molto
spessi o stropicciati; si consiglia di utilizzare la portata vapore massimo per ottenere risultati ottimali.
• Durante la stiratura, la spia luminosa del
ferro e la spia luminosa del vapore
pronto si accende e si spegne, a seconda
delle esigenze di riscaldamento senza
interrompere l’utilizzo.
• Per ottenere vapore, premere sul comando vapore situato sotto la maniglia
del ferro - fig. 12. Il vapore si ferma rilasciando il comando
• Spruzzare sempre l’amido sul lato opporto del tessuto da stirare.
fro
Per disattivare la funzione Boost, premere di nuovo il tasto e si accenderà una
spia blu. La funzione può essere disattivata
anche ruotando il pulsante di regolazione
di emissione del vapore.
La funzione Boost si disattiva automaticamente dopo 15 minuti. La spia blu lampeggia per indicare la disattivazione della
funzione Boost, quindi si spegnerà.
IT
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page94
o
nl
ed
ad
fro
11 • Riporre la caldaia
• Regolare il termostato del ferro sulla
posizione di massimo (•••), quindi premere sul tasto Boost/vapore verticale.
• Appendete l’indumento sulla gruccia e tenete il tessuto leggermente teso con
una mano.
• Premete ad intermittenza il pulsante vapore - fig. 12 (che si trova sotto l’impugnatura del ferro da stiro) effettuando un
movimento dall’alto in basso - fig. 14.
Esempi d’utilizzo della funzione stiratura
verticale:
• Stirare sulla gruccia i tessuti delicati che
non volete che entrino a contatto con il
ferro caldo.
• Rinfrescare una camicia o un abito poco
prima di indossarlo.
• Premere l’interruttore luminoso acceso/spento e togliere la spina dalla
presa di corrente. Riporre il ferro sulla
piastra riponi-ferro presente sulla caldaia. Chiudere la barra di supporto sul
ferro fino a udire il “clic” del blocco,
quindi il ferro sarà bloccato in modo sicuro sulla caldaia - fig. 1. Ripiegare il
cavo in due e riporlo nel vano di alloggio
corrispondente. Avvolgere il cavo elettrico e riporlo nel vano di alloggio corrispondente.
• Lasciare raffreddare la caldaia almeno
un'ora prima di riporla se si intende
conservarla in un armadio o in uno spazio ristretto. È possibile riporre la caldaia in totale sicurezza.
m
8 • Per togliere le pieghe
9 • Stirare senza vapore
• Non premere il pulsante di controllo vapore.
• La piastra: pulire la piastra del ferro
quando è completamente fredda con un
panno umido o con una spugna non
abrasiva.
• La caldaia: Pulite di tanto in tanto le parti
di plastica con un panno morbido.
10 • Riempite nuovamente il
serbatoio
• Non c’è più vapore e la spia “recipiente
vuoto” lampeggia - fig. 15: Il recipiente
dell’acqua è vuoto.
• Ritirare il recipiente dell’acqua rimovibile
premendo sulla levetta di blocco sita
sull’impugnatura del recipiente (nella
parte anteriore della caldaia a vapore) fig.
16 e riempirlo - fig. 5 senza superare il livello max.
13 • Decalcificare facilmente
la caldaia
Per sciacquare la caldaia non utilizzate
assolutamente prodotti di decalcificazione : potrebbero danneggiarla. Prima
di procedere alla decalcificazione del
ferro caldaia, è assolutamente necessario lasciarlo raffreddare per oltre 2
ore, per evitare eventuali rischi di ustioni.
In caso di fuoriuscita, eliminate
l’acqua in eccesso.
• Riporlo accuratamente nel suo alloggiamento fino a sentire un “clic”. Premere
il tasto Restart di riavvio, situato sul
quadro degli strumenti.
• La caldaia e il ferro da stiro sono pronti
per la stiratura quando la spia del vapore
è accesa e la spia del ferro è spenta.
94
e
Non mettete mai il ferro da stiro o la
caldaia sotto il getto d'acqua del
rubinetto. Non usate nessun
detersivo né prodotto anticalcare per
pulire la piastra del ferro o la caldaia.
.b
PULIZIA E MANUTENZIONE
12 • Pulite la caldaia
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dato che il vapore prodotto è molto
caldo, non togliete mai le grinze di un
abito direttamente su una persona,
ma sempre su una gruccia. Per i tessuti diversi dal lino o dal cotone, mantenete il ferro ad alcuni centimetri di
distanza per non bruciare il tessuto.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page95
o
nl
ed
ad
w
w
Al successivo utilizzo premete il
tasto “Restart” situato sul pannello
di controllo per spegnere la spia
arancione “Calc-Away System”.
La decalcificazione regolare della
centrale vapore aiuta a garantire
prestazioni ottimali nel tempo.
Problemi
Possibili cause
Soluzioni
La caldaia non si accende o
la spia del ferro e
l’interruttore luminoso di
avvio/arresto non sono
accesi.
L’acqua cola attraverso i fori
della piastra.
L’apparecchio non è acceso.
Verificate che l’apparecchio sia correttamente
collegato e premete sull’interruttore
acceso/spento.
Utilizzate il comando vapore
prima che il ferro sia caldo.
Diminuite la potenza di erogazione del vapore
quando stirate a bassa temperatura (comando
vapore sul pannello di controllo). Attendete che
la spia del ferro si spenga prima di azionare il
comando vapore.
L'acqua si è condensata nei
Premere il tasto del comando vapore umido
tubi poiché utilizzate il vapore lontano dall'asse da stiro, finché il ferro non
per la prima volta o non
emette vapore.
l'avete utilizzata da qualche
tempo.
La funzione Boost è stata
Quando si utilizza la funzione Boost, regolare il
usata con un ferro non
ferro sulla posizione massima del termostato.
sufficientemente caldo.
e
La caldaia a vapore non funziona
senza il cassetto di recupero del
calcare.
.b
re
or
Oltre alla manutenzione regolare, si consiglia di effettuare un risciacquo completo
della caldaia ogni 6 mesi od ogni 25 utilizzi.
• Verificare che la caldaia a vapore sia IT
fredda e scollegata da più di 2 ore.
• Posizionare la caldaia a vapore sul bordo
del lavello e il ferro sul lato.
• Togliere il coperchio del filtro e svitare il
filtro anticalcare - fig. 19-20.
• Mantenere la caldaia a vapore in posizione inclinata e con una caraffa riempiere la caldaia di ¼ di litro di acqua di rubinetto - fig. 24.
• Agitare il serbatoio per qualche istante e
svuotarlo nel lavabo - fig. 25-26.
• Riposizionare il filtro nella sua sede avvitandolo con decisione - fig. 22.
• Riposizionare il coperchio del filtro - fig.
23.
UN PROBLEMA?
95
nb
de
an
.v
w
• Svitare completamente il collettore ed
estrarlo dalla caldaia, che contiene il calcare accumulato nella caldaia - fig. 20.
• Per pulire a fondo il contenitore è sufficiente sciacquarlo con acqua corrente
per eliminare tutto il calcare - fig. 21.
• Riponete il contenitore nel suo alloggiamento, riavvitandolo completamente
per garantire la tenuta- fig. 21.
• Riposizionare il coperchio del filtro - fig.
23.
m
ATTENZIONE ! Questa operazione
deve essere effettuata esclusivamente
quando il ferro caldaia è stato scollegato dall'alimentazione da oltre due
ore e risulta completamente freddo.
Per effettuare quest’operazione, la caldaia a vapore deve trovarsi vicino a un
lavandino in modo da far scolare l'acqua dalla caldaia al momento
dell’apertura.
fro
• Per prolungare la durata ed evitare i residui di calcare, la caldaia è dotata di un
raccoglitore di calcare integrato. Il collettore, posizionato nella caldaia, recupera
automaticamente il calcare formatosi
all’interno.
Principio di funzionamento :
• Una spia arancione “Calc-Away System” lampeggia - fig. 18 sul quadro di
comando per indicare che occorre risciacquare il collettore.
• Quando il ferro caldaia è completamente
freddo, ritirare il raccogli-calcare - fig. 19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page96
o
nl
ed
ad
fro
Possibili cause
Soluzioni
La funzione Boost si disattiva
automaticamente dopo 15
minuti: la spia blu si accende
e si spegne.
Funzionamento normale. La funzione Boost è
pronta per essere utilizzata (vedere par. 6).
Colature bianche o scure
escono dai fori della piastra.
Dalla caldaia fuoriesce il
calcare poiché non è
sciacquata regolarmente.
Dai fori della piastra
fuoriesce una materia
nerastra che sporca gli
indumenti.
State utilizzando sostanze
chimiche decalcificanti o
additivi nell'acqua da stiro.
Sciacquare il raccoglitore quando la spia “CalcAway System” lampeggia. Se l'acqua della zona
di residenza è particolarmente calcarea,
aumentare la frequenza
Non aggiungere questi tipi di prodotti nel
serbatoio d’acqua amovibile o nella
caldaia.(vedere par. 2).
La piastra è sporca e può
danneggiare i tessuti.
Utilizzate una temperatura
troppo elevata.
Assicuratevi che la biancheria sia ben
sciacquata cosicché non ci siano residui di
sapone o altri prodotti chimici sugli indumenti.
Il serbatoio dell’acqua è
vuoto (spia rossa accesa).
Riempite il serbatoio d’acqua e premete il tasto
“Restart” sul quadro comando.
Il serbatoio non è collocato
correttamente nel so
alloggiamento.
La potenza di erogazione del
vapore è regolata al minimo.
Verificate che il serbatoio d'acqua amovibile sia
ben posizionato fino ad udire il "clic".
Aumentate la potenza di erogazione del vapore
(pulsante della caldaia).
Strisce d’acqua rimangono
sulla biancheria.
La temperatura della piastra
è alla massima potenza.
La fodera dell'asse da stiro è
impregnata di acqua poiché
non è idonea alla potenza di
un ferro caldaia.
Il vapore, è bollente e secco. Di conseguenza è
meno visibile.
Controlla che l’asse sia adatto (asse con griglia
che previene condensa).
La spia rossa "serbatoio
d'acqua amovibile vuoto" è
accesa.
Non avete premuto il tasto
"Restart".
Premete sul tasto "Restart" per spegnere la spia.
Fuoriesce del vapore attorno Il collettore è stretto male.
al collettore.
Riporlo accuratamente nel suo alloggiamento
dopo averlo fatto raffreddare per due ore.
La guarnizione del collettore
è danneggiata.
Contattare un centro assistenza autorizzato.
L'apparecchio è difettoso.
Non utilizzare il ferro caldaia e contattare un
Centro Assistenza Autorizzato.
Fuoriesce vapore da sotto
l’apparecchio.
L'apparecchio è difettoso.
Non utilizzare il ferro caldaia e contattare un
Centro Assistenza Autorizzato.
La spia "Calc-Away System"
è accesa.
Non avete premuto il tasto
“Restart” per riavviare il ferro
caldaia.
Premete il tasto “Restart” di riavvio sul pannello
comandi.
Se non fosse possibile determinare la causa di un'anomalia rivolgetevi ad un centro
assistenza tecnica autorizzato ROWENTA. ROWENTA fornisce una garanzia contrattuale di
1 anno sull'apparecchio e 2 anni sulla caldaia a partire dalla data di acquisto, salvo se
altrimenti previsto da specifiche leggi vigenti.
www.rowenta.com
96
e
I vostri panni non sono
sufficientemente risciacquati
o avete ristirato un nuovo
panno prima di lavarlo.
.b
Utilizzate una temperatura troppo elevata.
Seguite le nostre indicazioni per regolare la
temperatura (vedere par. 6).
Spruzzate l’amido sempre sulla parte che non
viene stirata direttamente.
re
or
nb
de
an
.v
C’è poco vapore.
w
Non c’è vapore.
w
w
Utilizzate dell’amido.
m
Problemi
La spia blu della funzione
Boost si accende/spegne.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page97
o
nl
ed
ad
fro
m
ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD AL COMIENZO DEL PRESENTE MANUAL.
w
w
w
vapor concentrado)
sobre la base)
Depósito extraíble 1,5L
Pestaña de llenado del depósito
Oculta colector de cal
Compartimento para guardar el
cable eléctrico
12. Placa reposa-plancha
8.
9.
10.
11.
PREPARACIÓN
1 • Safety lock
Descalcificador
• La central de vapor está equipada con un
arco de sujeción de la plancha sobre la
base con bloqueo para facilitar el transporte y el almacenamiento del aparato:
• Bloqueo - fig. 1.
• Desbloqueo - fig. 2.
Para transportar la central de vapor utilizando el asa de la plancha:
- coloque la plancha sobre la placa reposaplancha de la central de vapor y abata el
arco de sujeción de la plancha hasta que
se accione el bloqueo (identificado mediante un “clic” sonoro) - fig. 1.
- Coja la plancha por el asa para transportar la central de vapor - fig. 3.
2 • ¿Qué tipo de agua debe
utilizar?
• Existen varios tipos de descalcificadores
y el agua que filtran la mayoría de ellos
puede utilizarse en una central de vapor.
• Sin embargo, algunos descalcificadores
y, concretamente, los que emplean productos químicos como la sal pueden generar derrames blancos o marrones; es
el caso, sobre todo, de las jarras filtrantes.
• Si tiene este tipo de problema, le recomendamos que utilice agua del grifo no
tratada o agua embotellada.
• Cuando haya cambiado el agua, será necesario utilizar varias veces el aparato
para resolver el problema. Para evitar
estropear su ropa, se recomienda probar
la función de vapor por primera vez sobre una prenda que pueda tirar.
Recuerde:
El agua del grifo
• El aparato está diseñado para funcionar
con el agua del grifo. Si el agua de su
casa es muy calcárea, mezcle un 50% de
agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada de la tienda.
• En ciertas regiones costeras, el nivel de
sal en el agua puede ser elevado. En ese
caso, utilice únicamente agua desmineralizada.
97
• No utilice nunca agua de lluvia ni agua
con aditivos (como almidón, perfume, o
agua de electrodomésticos). Dichos aditivos pueden afectar las propiedades del
vapor y, a una temperatura elevada, formar depósitos en la cámara de vaporización que podrían manchar su ropa.
e
temperatura de la plancha
5. Base
6. Punta de precisión
7. Safety lock (bloqueo de la plancha
.b
3. Gatillo de vapor
4. Botón de regulación de la
re
or
Indicador luminoso de la plancha
Cable vapor
Clip para guardar el cable vapor
Calc Away system
Cuadro de mandos
a. Botón de regulación del flujo de
vapor
b. Indicador de vapor listo
c. Botón ECO
d. Tecla restart
e. Indicador de depósito vacío
f. Indicador Calc away system
g. Mando de vapor «Boost/vertical
steam»
18. Interruptor encendido/apagado
nb
de
13.
14.
15.
16.
17
an
.v
DESCRIPCIÓN
1. Asa de la plancha
2. Botón Precision Shot (mando de
ES
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page98
o
nl
ed
ad
fro
5 • Funcionamiento del cuadro de mandos
m
3 • Prepare su central de vapor
w
w
• Indicador luminoso verde parpadea - fig.
8: el calderín está calentándose.
• Indicador verde encendido - fig. 11: el
vapor está listo.
• Indicador rojo encendido - fig. 15: el
depósito está vacío.
• Indicador naranja “Calc-Away System”
parpadea - fig. 18: debe vaciar el colector.
USO
4 • Encienda la central de vapor
• Pulse el interruptor luminoso de encendido/apagado - fig. 8, el indicador luminoso verde del cuadro de mandos parpadea.
• Al inicio del planchado, y regularmente
durante el uso, la bomba eléctrica del
aparato inyecta el agua en el calderín.
Esto genera un ruido que es normal.
• La central de vapor y la plancha están listas para planchar cuando el indicador de
vapor se enciende y no parpadea, y el indicador de la plancha se apaga.
TEJIDO
SINTÉTICOS
(Poliéster, Acetato,
Acrílico, Poliamida)
SEDA / LANA
LINO / ALGODÓN
BOTÓN DE
TEMPERATURA
BOTÓN DE VAPOR
•
••
•••
• Función «Boost»
La central incluye la función «Boost», que
permite aumentar el flujo de vapor durante el planchado de manera puntual
para las zonas de difícil planchado, los tejidos muy gruesos o muy arrugados.
Para utilizar esta función, regule la plancha
colocando el regulador de la plancha en la
posición máxima (•••) y pulse el botón Boost situado en el cuadro de mandos. Se
iluminará un indicador azul - fig. 17.
Durante la primera utilización, se puede
producir un desprendimiento de humo
y un olor que no son nocivos. Este
fenómeno desaparecerá rápidamente
sin consecuencias en la utilización.
98
e
• Ajuste el botón para regular el termostato - fig. 9 de la plancha según el tipo de
tejido a planchar y regule el flujo de vapor - fig. 10. Ver la tabla que figura a continuación.
• El Indicador luminoso de la plancha se
enciende. Atención: al empezar a planchar y cuando reduzca la temperatura durante la sesión de planchado, el aparato
estará listo cuando el piloto de la plancha
se apague y el piloto verde situado en el
cuadro de mandos se quede fijo.
• Durante la sesión de planchado, cuando
suba la temperatura de la plancha podrá
planchar inmediatamente, pero procure
no aumentar el flujo de salida de vapor
hasta que el piloto de la plancha se apague.
.b
6 • Planchar con vapor
re
or
nb
de
an
.v
w
• Coloque la central de vapor en un lugar
estable y horizontal al que no afecte el
calor.
• Le aconsejamos que utilice una tabla de
planchar adaptada a las centrales de vapor, con reposa-plancha para la central
de vapor de tipo bandeja sin rejilla.
• Retire el depósito de agua extraíble (situado en la parte delantera de la central
de vapor) pulsando el cerrojo de bloqueo
que se encuentra situado en el asa del
depósito - fig. 4.
• Llene el depósito de agua sin sobrepasar
el nivel máximo. - fig. 5.
• Colóquelo hasta el fondo en su alojamiento (identificado por un “clic” sonoro).
• Desenrolle por completo el cable eléctrico y saque el cordón de vapor de su
alojamiento - fig. 6.
• Enchufe la central de vapor a una toma
eléctrica con conexión a tierra - fig. 7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page99
o
nl
ed
ad
e
• Su aparato incluye la función Precision
Shot: vapor concentrado en la punta de
la suela, para utilizar particularmente a la
hora de efectuar un planchado marcado
de pliegues rebeldes, detalles y zonas de
difícil acceso.
• Para utilizar esta función, apriete a fondo
el botón Precision Shot situado en la
parte superior de la plancha, tantas veces
como sea necesario - fig. 13.
.b
7. Uso de Precision Shot
re
or
En las pausas de planchado, no
ponga la plancha en un soporte
metálico, deje siempre la plancha en
la placa reposa-plancha de la base.
Está
provista
de
topes
antideslizantes y se ha diseñado
para resistir altas temperaturas.
¡Atención! Use la función Precision
shot con precaución, ya que la
potencia excepcional del vapor puede
causar quemaduras.
99
nb
de
an
.v
w
w
w
Recomendación: En la primera
utilización o si no ha utilizado el
vapor desde hace algunos minutos,
pulse varias veces seguidas el
mando vapor - fig. 12 fuera de su
ropa. Esto permitirá eliminar el agua
fría del circuito de vapor.
Ajuste del termostato de la plancha:
Su plancha se calienta rápido,
comience primeramente por los
tejidos que se planchan a baja
temperatura y termine por los que
soportan una temperatura más
elevada. Si plancha tejidos con fibras
mezcladas, ajuste la temperatura de
planchado a la fibra más frágil. Si
coloca el mando del termostato en
posición«Min», la plancha no se
calentará.
Ajuste del mando del caudal vapor:
Si plancha un tejido grueso, aumente
el caudal de vapor. Si plancha a baja
temperatura, ajuste el mando del
caudal de vapor en la posición
mínima. Para los tejidos delicados (•),
accione con moderación el mando del
vapor situado debajo del asa de la
plancha para evitar posibles fugas de
agua.
m
• Modo ECO : Su central de
vapor está equipada con un
modo ECO que consume menos energía al tiempo que garantiza un
flujo de vapor suficiente para un planchado eficaz. Para activarlo, cuando haya
ajustado correctamente el termostato de
su plancha (véase la tabla siguiente), coloque el botón de regulación del flujo de
vapor en la posición ECO.
El modo ECO puede utilizarse en todo tipo
de tejidos; no obstante, para tejidos muy
gruesos o arrugados, le recomendamos
que utilice el flujo de vapor máximo o el
botón Boost para garantizar un resultado
óptimo.
• Durante el planchado, el indicador luminoso situado en la plancha y el indicador
vapor listo se encenderán y se apagarán
según las necesidades de calentado.
• Para obtener vapor, pulse el mando del
vapor que se encuentra sobre del asa de
la plancha - fig. 12. La salida de vapor
se detiene cuando suelta el mando.
• Si utiliza almidón, pulverice sobre el reverso del tejido a planchar.
fro
Para desactivar la función Boost, vuelva a
pulsar el botón. El indicador azul se apagará. Asimismo, cabe la posibilidad de
desactivarlo girando el botón de regulación del flujo de vapor.
La función Boost se desactiva automáticamente al cabo de 15 minutos. El indicador azul parpadea para anunciar la finalización de la función Boost y luego se
apaga.
ES
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page100
o
nl
ed
ad
fro
11 • Guarde la central de vapor
• Ajuste el termostato de la plancha en la
posición máxima (•••) y pulse el botón Boost/vertical steam.
• Cuelgue la ropa sobre una percha y tense
ligeramente el tejido con una mano.
• Pulse el mando del vapor - fig. 12 de manera intermitente realizando un movimiento desde arriba hacia abajo - fig. 14.
Ejemplos de uso de la función planchado
vertical:
• Eliminar en una percha las arrugas de los
tejidos delicados que no desea que entren
en contacto con la plancha caliente.
• Refrescar una camisa o un traje justo antes de ponérselo.
• Presione el interruptor luminoso funcionamiento / parada y desconecte la toma.
Coloque la plancha sobre la placa reposaplancha de la central de vapor. Abata el
arco de sujeción de la plancha hasta oír un
«clic» de bloqueo, así su plancha quedará
bloqueada en su base con total seguridad
- fig. 1. Recoja el cable, dóblelo en dos.
Guarde el cordón vapor en su alojamiento. Enrolle el cable eléctrico y guárdelo en su alojamiento.
• Deje enfriar la central de vapor al menos
una hora antes de guardarla, si va a hacerlo en un armario o un espacio estrecho. Puede guardar la central de vapor
con total seguridad.
9 • Planchado sin vapor
• No pulse el mando vapor.
10 • Rellenar el depósito
• Si el generador no produce vapor y el indicador “depósito vacío” parpadea - fig.
15: el depósito de agua está vacío.
• Retire el depósito de agua extraíble pulsando el cerrojo de bloqueo que se encuentra en el asa del depósito (situada en
la parte frontal de la central de vapor) - fig.
16 y rellénelo - fig. 5 sin sobrepasar el nivel Max.
En caso de desbordamiento, elimine
el excedente.
• Encájelo bien a fondo en su alojamiento
hasta oír un “clic”. Pulse el botón de reinicio Restart, situado en el cuadro de
mandos.
• La central de vapor y la plancha estarán
listas para planchar cuando el indicador
de vapor se encienda y el indicador de la
plancha se apague.
• La suela de la plancha: limpie la base de
la plancha una vez fría con un paño húmedo o una esponja no abrasiva.
• La base: de vez en cuando limpie las partes plásticas con un paño suave.
13 • Desincruste fácilmente la
central de vapor
No introduzca productos antical (vinagre, antical industrial,…) para aclarar el calderín: podrían dañarlo.
Antes de vaciar la central de vapor, es
necesario dejarla enfriar durante más
de 2 horas, para evitar cualquier
riesgo de quemaduras.
• Para prolongar la vida de la central de vapor y evitar los rechazos de cal, la central
de vapor está provista de un colector de
cal integrado. Este colector, colocado en
el calderín, recupera automáticamente la
cal que se forma en el interior.
100
e
No coloque nunca la plancha o su
base bajo el agua del grifo.
No utilice ningún producto de
mantenimiento o de descalcificación
para limpiar la suela o el calderín.
.b
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
12 • Limpieza del generador
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
El vapor que se produce es muy caliente, no desarrugue nunca la ropa
puesta sobre una persona vestida, utilice siempre una percha.
Para los tejidos que no sean de lino o
de algodón, mantenga la plancha a algunos centímetros para no quemar el
tejido.
m
8 • Planchar verticalmente
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page101
o
nl
ed
ad
nb
de
an
.v
w
w
w
Completando este mantenimiento regular,
se recomienda efectuar un enjuague completo del calderín cada 6 meses o 25 usos.
• Compruebe que la central de vapor esté
fría y desconectada desde hace por lo menos 2H.
• Coloque la central de vapor en el borde
del fregadero y la plancha al lado sobre su
talón.
ES
• Retire el ocultacolector y desenrosque el
colector de cal - fig. 19-20.
• Mantenga la central de vapor en posición
inclinada y, con una jarra, llene la caldera
con 1/4 de litro de agua del grifo - fig.24.
• Agite la caja unos momentos y a continuación vacíela completamente en el fregadero - fig. 25-26.
• Vuelva a colocar el recolector en su sitio,
apretándolo bien para asegurar su estanqueidad - fig. 22.
• Vuelva a colocar la tapa del recolector de
cal en su sitio - fig. 23.
¿CÓMO SOLUCIONAR LOS POSIBLES PROBLEMAS?
Problemas
Causas
Soluciones
La central de vapor no se
enciende o el indicador de la
plancha y el interruptor luminoso de encendido/ apagado no se encienden.
El agua sale por los orificios
de la suela.
El aparato no está conectado
a la red.
Asegúrese de que el aparato se encuentra correctamente conectado a una toma que funcione
y que tiene corriente.
Usted utiliza el mando de vapor a temperatura demasiado
baja o
antes de que la plancha esté
caliente.
El agua se condensa en los
tubos porque utiliza el vapor
por primera vez o no lo ha
utilizado desde hace un
tiempo.
Está usando la función Boost
cuando su plancha no está suficientemente caliente.
Disminuya el caudal de vapor cuando planche a
baja temperatura (botón de mando de vapor localizado en el cuadro de mandos). Espere que el
indicador luminoso de la plancha se apague
antes de utilizar el mando de vapor.
Pulse el mando de vapor fuera de la tabla de
planchar, hasta que la plancha emita vapor.
101
Ajuste la plancha en la posición máxima del termostato cuando utilice la función Boost.
e
La central de vapor no funciona sin
el colector de cal.
.b
re
or
• Desenrosque totalmente el colector y retírelo de la base: contiene la cal acumulada en el calderín - fig. 20.
• Para limpiar bien el recolector basta enjuagarlo con agua corriente para eliminar
la cal que contiene - fig. 21.
• Vuelva a colocar el recolector en su sitio,
apretándolo bien para asegurar su estanqueidad - fig. 22.
• Vuelva a colocar la tapa recolector de cal
en su sitio - fig. 23.
En la siguiente utilización pulse la tecla “Restart” situada en el cuadro de
mandos para apagar el piloto naranja
“Calc-Away System”.
m
¡ATENCIÓN! Esta operación no debe
realizarse hasta que la central de vapor lleve desenchufada más de dos
horas y esté completamente fría.
Para realizar esta operación, la central de vapor debe estar colocada sobre un fregadero ya que podría salir el
agua del depósito durante la apertura.
fro
Principio de funcionamiento:
• El indicador luminoso naranja “Calc-Away
System” parpadea - fig. 18 en el cuadro
de mandos para indicar que el recolector
debe ser aclarado.
• Una vez que la central de vapor se haya
enfriado por completo, retirar la tapa del
colector de cal - fig. 19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page102
o
nl
ed
ad
fro
Causas
Soluciones
La función Boost se desactiva
al cabo de 15 minutos: el
indicador azul parpadea y
luego se apaga.
Este funcionamiento es completamente normal.
La función Boost está prevista para ser utilizada
sólo de forma puntual (véase el apartado § 6).
Aparecen manchas blancas
en los orificios de la suela
de la plancha.
El calderín produce cal, ya
que no se ha enjuagado
regularmente.
Aclare el colector cuando el indicador “CalcAway System” parpadee. Si el agua es
demasiado calcárea, hágalo con más frecuencia.
Aparecen manchas
marrones en los orificios de
la suela y manchan la ropa.
Está utilizando productos
No añada nunca ningún producto en el depósito
químicos antical o aditivos en de agua o en el calderín (véase § 2).
el agua de planchado.
La suela está sucia o
marrón y puede manchar la
ropa.
Utiliza una temperatura
demasiado elevada.
Remítase a nuestros consejos sobre el ajuste de
las temperaturas (véase § 6).
Está usando almidón.
Pulverice siempre el almidón en la cara de la
prenda que no va a planchar.
Su ropa no se ha aclarado lo
suficiente o ha planchado
una prenda nueva antes de
lavarla.
Asegúrese de que la ropa está lo
suficientemente aclarada como para eliminar
los eventuales depósitos de jabón de productos
químicos en las prendas nuevas.
El depósito de agua está
vacío (el indicador rojo
parpadea).
Llene el depósito y pulse la tecla “Restart” que
se encuentra en el cuadro de mandos.
El depósito no ha sido
colocado a fondo en su
compartimento.
El caudal de vapor está
ajustado al mínimo.
La temperatura de la suela
está ajustada al máximo.
La funda de la tabla está
mojada de agua porque no
está adaptada a la potencia
de una central de vapor.
No ha presionado la tecla
“Restart” de puesta en
marcha.
El colector está mal apretado.
Vuelva a colocarlo a fondo en su
compartimento hasta que se oiga un “clic”.
El indicador “Calc-Away
System” parpadea.
No ha pulsado el botón
“Restart” de reinicio.
Apriete el colector después de dejar que el
aparato se enfríe durante dos horas.
Contacte con un Centro de Servicio Autorizado.
Deje de utilizar la central de vapor y contacte
con un Centro de Servicio Autorizado.
Deje de utilizar la central de vapor y contacte
con un Centro de Servicio Autorizado.
Pulse el botón “Restart” de puesta en marcha
situado en el cuadro de mandos hasta que se
apague el indicador.
Si no es posible determinar la causa de una avería, diríjase a un Centro de Servicio Autorizado
de ROWENTA. ROWENTA asegura una garantía contractual de 1 año sobre el aparato y de 2
años sobre el calderín a partir de la fecha de compra, salvo indicaciones específicas de la
legislación de su país.
www.rowenta.com
102
e
El aparato está defectuoso.
Presione la tecla “Restart” de puesta en marcha
situada en el cuadro de mandos.
.b
El vapor se escapa por
debajo del aparato.
Aumente el caudal de vapor (botón del cuadro
de mandos).
El vapor, muy caliente, es seco y por tanto,
menos visible.
Comprobar que su tabla de planchar es
adecuada (tabla con rejilla que evita la
condensación).
re
or
La junta del colector está
dañada.
El aparato es defectuoso.
nb
de
El colector desprende vapor
a su alrededor.
an
El indicador «depósito»
parpadea.
.v
Rayas de agua aparecen en
la ropa.
w
Hay poco o no hay vapor.
w
w
No hay vapor.
m
Problemas
El indicador azul de la
función Boost parpadea/ se
apaga.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page103
o
nl
ed
ad
fro
m
AGRADECEMOS QUE CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA NO INÍCIO
DESTE FOLHETO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.
w
w
w
cabo de vapor
do ferro
a. Regulação do débito de vapor
b. Indicador luminoso de vapor
pronto
c. Posição ECO
d. Botão “RESTART”
e. Indicador luminoso de depósito
vazio
f. Indicador luminoso “Calc-Away
System”
g. Comando de vapor « Boost /
vapor vertical »
18. Interruptor ligar/desligar
5. Caldeira
6. Ponta de precisão
7. Bloqueio de segurança (bloqueio
do ferro em cima da caldeira)
Depósito amovível 1,5 L
Patilha de enchimento do depósito
Tampa do colector de calcário
Compartimento de arrumação do
cabo eléctrico
12. Base para repouso do ferro
13. Luz piloto do ferro
8.
9.
10.
11.
PREPARAÇÃO
1 • Safety lock (Bloqueio de
segurança)
Amaciador
• O seu gerador de vapor está equipado
com um aro de bloqueio do ferro sobre
a base, para facilitar o transporte e a arrumação do mesmo:
• Bloqueio - fig.1.
• Desbloqueio - fig.2.
Para transportar o seu gerador de vapor
pela pega do ferro:
- pouse o ferro sobre a placa de suporte
do ferro do gerador de vapor e desça o
aro de suporte sobre o ferro até ao bloqueio (identificado por um « clique») fig.1.
- Segure o ferro pela pega para transportar o seu gerador de vapor - fig.3.
2 • Que tipo de água utilizar?
Água da torneira
• O seu aparelho foi concebido para funcionar com água da torneira. Se a água
for muito calcária, misture 50% de água
da torneira e 50% de água desmineralizada à venda no mercado.
• Em certas regiões junto à costa, o teor
em sal da sua água pode ser muito elevado. Neste caso, utilize exclusivamente
água desmineralizada.
• Existem vários tipos de amaciadores e a
água da maioria deles pode ser utilizada
no gerador de vapor. Contudo, determinados amaciadores e particularmente
aqueles que utilizam produtos químicos
como o sal, podem provocar derrames
brancos ou castanhos, sendo nomeadamente o caso dos jarros filtrantes.
• Se se deparar com este tipo de problema, recomendamos a utilização de
água da torneira não tratada ou de água
engarrafada.
• Depois de mudar a água, são necessárias várias utilizações para resolver o
problema. Ao experimentar a função de
vapor pela primeira vez, recomenda-se
que o faça sobre um pano usado que
possa deitar fora, para evitar danificar as
suas roupas.
Lembre-se:
• Nunca utilize água da chuva, nem água
que contenha aditivos (como amido,
perfumes, ou água de aparelhos electrodomésticos). Estes aditivos podem alterar as propriedades do vapor e, com
temperaturas elevadas, podem formar
depósitos na câmara de vaporização
susceptíveis de manchar a sua roupa.
103
e
16. Sistema Calc Away
17 Painel de comandos
.b
3. Botão vapor
4. Botão de regulação da temperatura
re
or
vapor concentrado)
nb
de
14. Cabo de vapor
15. Compartimento de arrumação do
an
.v
DESCRIÇÃO
1. Pega do ferro
2. Botão Precision shot (comando do
PT
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page104
o
nl
ed
ad
fro
5 • Funcionamento do painel
de comandos
• Coloque o gerador de vapor sobre uma
superfície estável e horizontal, resistente
ao calor.
• Aconselhamos a utilização de uma tábua
de engomar adaptada aos geradores de
vapor, com um tabuleiro com grelha que
evite a condensação.
• Retire o depósito de água amovível (localizado na parte da frente do gerador de
vapor) carregando no fecho de bloqueio
que se encontra na pega do depósito fig.4.
• Encha o depósito de água sem exceder
o nível máximo - fig.5.
• Encaixe-o no compartimento, devendo
ouvir um "clic" de bloqueio.
• Desenrole por completo o cabo eléctrico
e retire o cabo de vapor do respectivo
compartimento - fig.6.
• Ligue o gerador de vapor a uma tomada
de tipo “terra” - fig.7.
6 • Engomar com vapor
m
3 • Preparar o seu gerador
de vapor
(Poliéster, Acetato,
Acrílico, Poliamida)
POSIÇÃO DO TER- POSIÇÃO DO BOTÃO
MÓSTATO
DE VAPOR
•
SEDA / LÃ
••
ALGODÃO /
LINHO
•••
• Função “Boost”
O seu gerador de vapor está equipado
com uma função “Boost”, que permite
aumentar o débito de vapor durante a
sessão, de forma pontual para as zonas
mais difíceis de engomar, para os tecidos
muito grossos ou muito amarrotados.
Para utilizar esta função, regule o ferro
para a posição máxima do termóstato (•••)
e carregue no botão “Boost” situado no
painel de comandos, a luz piloto azul
acende - fig.17.
104
e
TECIDO
SINTÉTICO
.b
• Regule o termóstato do ferro - fig.9 seleccionando o tipo de tecido a engomar
e regule o débito de vapor - fig.10. Ver tabela abaixo.
• O indicador luminoso do ferro acendese. Atenção: no início da sessão e
quando reduz a temperatura durante a
sessão, o aparelho está pronto assim
que a luz piloto do ferro se apaga e que
o indicador luminoso verde situado no
painel de comandos fica fixo.
• Durante a sessão, assim que aumenta a
temperatura do ferro, pode passar imediatamente, mas tenha atenção para não
aumentar o débito de vapor uma vez
que o indicador luminoso do ferro está
apagado.
re
or
nb
de
an
Aquando da primeira utilização, o aparelho poderá libertar fumos e odores
inofensivos. Este fenómeno sem consequências para a utilização do aparelho
desaparecerá rapidamente.
.v
• Carregue no interruptor ligar/desligar fig.8, a luz piloto acende-se. A luz piloto
verde localizada no painel de comandos
pisca.
• Após aproximadamente um minuto, e
regularmente durante a utilização, a
bomba eléctrica integrada no seu aparelho injecta água para a caldeira. Esta
acção irá produzir um ruído normal para
este procedimento.
• O gerador de vapor e o ferro estão prontos para engomar quando o indicador luminoso de vapor está aceso e a luz piloto do ferro desligada.
w
4 • Colocar o seu gerador de
vapor a funcionar
w
w
UTILIZAÇÃO
• Funcionamento do painel de comandos
• Luz verde intermitente - fig.8 : a caldeira
está em aquecimento.
• Luz verde fixa - fig.11 : pode começar a
utilizar o vapor.
• Luz vermelha intermitente - fig.15 : o depósito está vazio.
• Luz laranja “Calc-Away System” intermitente - fig.18 : deve lavar o colector.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page105
o
nl
ed
ad
fro
Para desactivar a função “Boost”, carregue novamente no botão. O indicador luminoso azul desliga-se. Também pode desactivar esta função rodando o botão de
regulação do débito de vapor.
A função “Boost” é desactivada automaticamente ao fim de 15 minutos. O indicador luminoso azul pisca para indicar o fim
da função “Boost” e depois desliga-se.
7. Utilizar a função “Precision
Shot”
• O seu aparelho está equipado com a
função Precision Shot: um vapor concentrado que sai da ponta da base e que
deve ser utilizado, particularmente, para
engomar vincos difíceis, determinados
detalhes e zonas de difícil acesso.
• Para utilizar esta função, carregue no
botão “Precision Shot” situado na parte
de cima do ferro, as vezes que forem
necessárias - fig.13.
Atenção! Utilize a função “Precision
Shot” com precaução pois a saída de
vapor com muita força pode provocar
queimaduras.
105
e
Durante as pausas, não pouse o ferro
sobre um suporte metálico, pois
poderia danificá-lo. Em vez disso,
coloque-o sobre a base para repouso
do ferro que está equipada com protecções antiderrapantes e foi concebida para resistir a altas temperaturas.
.b
Regulação do botão de débito do vapor:
Se engomar um tecido grosso, aumente o débito do vapor. Se engomar
a baixa temperatura, regule o comando do débito de vapor para a posição mini. Para os tecidos delicados
(posição) (•), carregue com moderação no comando do vapor por forma a
evitar eventuais perdas de água.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Recomendação: Aquando da primeira
utilização ou se não tiver utilizado o
vapor durante alguns minutos, afaste
o ferro da peça de roupa e carregue
repetidamente no comando do vapor
- fig 12, de modo a eliminar a água fria
no circuito de vapor.
m
• MODO ECO : O seu gerador
de vapor está equipado com
um modo ECO que consome
menos energia, garantindo ao mesmo
tempo um débito de vapor suficiente para
um engomar eficaz. Para isso, depois de
regular correctamente o termóstato do
seu ferro (ver tabela abaixo), posicione a
regulação do débito de vapor sobre o segmento ECO.
O modo ECO pode ser utilizado sobre todos os tipos de tecido, todavia, para os tecidos mais grossos ou muito amarrotados, recomendamos que utilize o débito
de vapor máximo ou a função BOOST
para garantir um resultado ideal.
• Durante a sessão de engomar, o indicador situado por cima do ferro acende e
apaga consoante o nível de temperatura, sem afectar a utilização.
• Para obter vapor, carregue no comando
do vapor que se encontra na pega do
ferro - fig.12. Se soltar o comando, o vapor pára.
• Se utilizar amido, pulverize-o no lado
oposto ao que vai ser engomado.
Regulação da temperatura do ferro:
o seu ferro aquece rapidamente, comece por passar primeiro os tecidos
que só podem ser engomados a
baixas temperaturas e termine com
aqueles que exigem uma temperatura
mais elevada. Se engomar um tecido
com fibras mistas, regule a temperatura para a fibra mais delicada. Se colocar o comando do termóstato na posição “Min”, o ferro não aquece.
PT
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page106
o
nl
ed
ad
fro
11 • Arrumar o gerador de vapor
• Regule o termóstato do ferro para a posição máxima (•••) e carregue no botão
Boost/vapor vertical.
• Pendure a peça de roupa num cabide e alise ligeiramente o tecido com a mão.
• Carregue no comando do vapor - fig.12 de forma intermitente, efectuando um
movimento de cima para baixo com o ferro - fig.14. Exemplos de utilização da função de alisamento vertical:
• Alisar no cabide os tecidos delicados que
não deseja que entrem em contacto com
o ferro quente.
• Engomar ao de leve uma camisa ou um
fato imediatamente antes de vesti-lo.
• Desligue o gerador no interruptor luminoso
ligar/desligar e retire a ficha da tomada. Coloque o ferro sobre a base de repouso do
ferro do gerador de vapor. Desça o aro de
suporte sobre o ferro até ouvir um “clic”
de bloqueio, indicando que o ferro está bloqueado de forma segura sobre a caldeira
(consoante o modelo) - fig 1. Pegue no
cabo, dobre-o em dois. Arrume o cabo de
vapor no respectivo compartimento. Enrole
o cabo eléctrico e arrume-o no respectivo
compartimento.
• Deixe arrefecer o gerador de vapor pelo
menos uma hora antes de arrumá-lo,
caso tenha de arrumá-lo num armário ou
num espaço estreito. Pode arrumar o seu
gerador de vapor em total segurança.
9 • Engomar sem vapor
• Não pressione o comando do vapor.
10 • Encher novamente o depósito
• Produção de vapor inexistente e indicador
luminoso de "depósito vazio" pisca - fig.15:
o depósito da água está vazio.
• Retire o depósito de água amovível carregando no fecho de bloqueio localizado
na pega do depósito (situado na parte da
frente do gerador de vapor) - fig.16 e encha-o - fig.5 sem ultrapassar o nível máximo.
Se a água transbordar, deite fora o
excesso.
• Coloque-o correctamente no seu compartimento até ouvir um "clic" de bloqueio.
Pressione o botão Restart, situado no painel de comandos.
• O gerador de vapor e o ferro estão prontos para engomar quando o indicador luminoso de vapor está aceso e a luz piloto
do ferro desligada.
• A base: limpe a base arrefecida do ferro
com um pano húmido ou uma esponja
não-abrasiva.
• A caldeira: Regularmente, limpe as partes
plásticas com um pano macio.
13 • Descalcificar a caldeira
Não coloque produtos anti-calcário (vinagre, detergentes anti-calcário industriais…) para descalcificar a caldeira,
por forma a não danificá-la.
Antes de proceder ao esvaziamento da
caldeira, é obrigatório deixá-la arrefecer
durante mais de 2 horas, para evitar
qualquer risco de queimadura.
• Para prolongar a vida útil do gerador de vapor e evitar resíduos de calcário, o gerador
de vapor está equipado com um colector
de calcário integrado. Este colector, colocado na cuba, recupera automaticamente
o calcário que se forma no interior.
106
e
Nunca coloque o ferro ou a caldeira
debaixo da água da torneira.
Nunca utilize produtos de limpeza
ou descalcificantes para limpar a
base ou a caldeira.
.b
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
12 • Limpar o seu gerador de
vapor
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Uma vez que o vapor produzido é
muito quente, nunca passe a ferro
roupa vestida numa pessoa, utilize
sempre um cabide. Para tecidos que
não o linho ou o algodão, mantenha
o ferro a uma distância de alguns
centímetros para não queimar o
tecido.
m
8 • Engomar na vertical
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page107
o
nl
ed
ad
Uma descalcificação regular do seu
gerador de vapor permite manter um
bom desempenho do vapor ao longo
do tempo.
Aquando da próxima utilização, prima
o botão “Restart” situado no painel de
comandos para desligar o indicador luminoso laranja “Calc-Away System”.
PROBLEMAS COM O SEU GERADOR?
Problemas
Causas
Soluções
O gerador de vapor não liga
ou a luz piloto do ferro e o
interruptor luminoso
ligar/desligar não estão acesos.
A água sai pelos orifícios da
base.
O aparelho não está ligado à
corrente.
Verifique se o aparelho está devidamente ligado
a uma tomada em estado de funcionamento e
se está ligado à corrente.
Está a utilizar o comando de
vapor antes de o ferro estar
suficientemente quente.
Reduza o débito de vapor quando engoma a
baixa temperatura (controlo do débito de vapor
no painel de comandos). Aguarde que a luz piloto do ferro se apague antes de utilizar o comando do vapor.
Carregue no comando de vapor fora da tábua de
engomar até que o ferro produza vapor.
A água condensou-se nos tubos porque está a utilizar o
vapor pela primeira vez ou
não o utilizava há já algum
tempo.
Utiliza a função “Boost” antes
de o ferro estar suficientemente quente.
107
Regule o ferro para a posição máxima do termóstato quando utiliza a função “Boost”.
e
O gerador de vapor não funciona
sem o colector de calcário.
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Desenrosque totalmente o colector e retire-o da caldeira. O colector contém o calcário acumulado na caldeira - fig.20.
• Para limpar devidamente o colector, basta enxaguá-lo com água corrente de modo
a eliminar o calcário que contém - fig.21.
• Volte a instalar o colector no respectivo
compartimento enroscando-o na totalidade de modo a assegurar a estanquicidade - fig.22.
• Volte a colocar a tampa do colector de calcário no lugar - fig.23.
Como complemento desta manutenção regular, é recomendado proceder à lavagem
completa da caldeira uma vez a cada 6 meses ou a cada 25 utilizações.
• Certifique-se de que o gerador está frio e
desligado há mais de 2 horas.
• Coloque o gerador de vapor junto ao
lava-loiça e o ferro de lado sobre o respectivo repouso.
• Retire o colector de calcário e esvazie-o fig.19-20.
• Mantenha o seu gerador de vapor na posição inclinada e com uma garrafa encha
a caldeira com ¼ de litro de água da torneira - fig.24.
• Agite a caldeira durante alguns instantes
e esvazie-a completamente no lava-loiça
PT
- fig.25-26.
• Volte a colocar o colector no respectivo lugar enroscando-o para garantir a estanquicidade - fig.22.
• Volte a colocar a tampa do colector de calcário no lugar - fig.23.
m
ATENÇÃO! Esta operação não deve ser
efectuada enquanto o gerador de vapor
não estiver desligado há pelo menos
duas horas e não estiver totalmente frio.
Para efectuar esta operação, o gerador
de vapor deve estar situado na proximidade de um lava-loiça, dada a possibilidade de saída de água da caldeira
aquando da sua abertura.
fro
Princípio de funcionamento:
• Um indicador luminoso laranja “CalcAway System” pisca - fig.18 no painel de
comandos para indicar que é necessário
enxaguar o colector.
• Uma vez o gerador de vapor totalmente arrefecido, retire a tampa do colector de calcário - fig.19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page108
o
nl
ed
ad
fro
Causas
Soluções
A função “Boost” é
desactivada
automaticamente ao fim de
15 minutos. O indicador
luminoso azul pisca e depois
desliga-se.
A sua caldeira está a libertar
calcário, uma vez que não é
enxaguada regularmente.
Este funcionamento é normal. A função “Boost”
está prevista para ser utilizada apenas de forma
pontual (ver § 6).
Está a utilizar goma.
Pulverize sempre o amido no avesso da
superfície a engomar.
A roupa não foi
suficientemente enxaguada
ou engomou uma nova peça
antes de a lavar.
Certifique-se que a roupa está suficientemente
enxaguada para eliminar os eventuais restos de
detergente ou produtos químicos nas novas
peças de roupa.
O depósito de água está
vazio (indicador luminoso
vermelho intermitente).
O depósito não está
correctamente colocado no
seu compartimento.
Encha o depósito de água e carregue no botão
“Restart” no painel de comandos.
Existe pouco vapor.
A saída de vapor está
regulada no mínimo.
A temperatura da base está
regulada no máximo.
Aumente o débito de vapor (botão de regulação
no painel de comandos).
O vapor é muito quente e seco, por
conseguinte, é menos visível.
Marcas de água aparecem
na roupa.
A cobertura da tábua está
saturada de água, porque
não está adaptada à potência
de um gerador de vapor.
Certifique-se que a tábua é adequada (tabuleiro
com grelha que evite a condensação).
O indicador luminoso de
“Depósito vazio” pisca.
Sai vapor em redor do
colector.
Não premiu a tecla "Restart".
Prima a tecla "Restart" situada no painel de
comandos.
Volte a apertar o colector após deixar arrefecer
o aparelho durante 2 horas.
Contacte um Serviço de Assistência Técnica
autorizado.
Não utilize o gerador de vapor e contacte um
Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Não utilize o gerador de vapor e contacte um
Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Prima a tecla "Restart" situada no painel de
comandos.
Vapor inexistente.
O colector está mal apertado.
A junta do colector está
danificada.
O aparelho está avariado.
Sai vapor por baixo do
aparelho.
O indicador luminoso “CalcAway System” pisca.
O aparelho está avariado.
Não premiu a tecla "Restart".
Coloque-o correctamente no seu
compartimento até ouvir um "clic" de bloqueio.
Se não for possível determinar a causa da avaria, dirija-se a um Serviço de Assistência
Técnica autorizado ROWENTA. A ROWENTA assegura uma garantia contratual de 2 anos do
seu aparelho, a partir da data de compra, salvo legislação específica do seu país.
www.rowenta.pt
108
e
Utiliza produtos químicos
para proceder à
descalcificação ou aditivos na
água que utiliza para
engomar.
Utiliza uma temperatura
Veja os nossos conselhos sobre a regulação das
muito elevada.
temperaturas (ver § 6).
.b
Enxagúe o colector quando o indicador
luminoso “Calc-Away System” pisca. Se a sua
água for extremamente calcária, aumente as
frequências.
Nunca adicione qualquer produto no depósito
de água ou na caldeira (ver § 2).
re
or
nb
de
an
.v
A base está suja ou
castanha e pode manchar a
roupa.
w
Sai líquido castanho pelos
orifícios da base do ferro
que mancha a roupa.
w
w
Manchas brancas saem
pelos orifícios da base.
m
Problemas
O indicador luminoso da
função “Boost” está
intermitente/desligado.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page109
o
nl
ed
ad
fro
m
ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ, ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΑΡΌΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ.
.v
w
w
w
Αποσκληρυντικό νερού
2 • Τι είδους νερό πρέπει να χρησιμοποιήσω;
• Υπάρχουν πολλοί τύποι αποσκληρυντικών και
νερού, από τα οποία τα περισσότερα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στη γεννήτρια ατμού.
Ωστόσο, ορισμένα αποσκληρυντικά νερού, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα,
όπως το αλάτι, είναι δυνατό να προκαλέσουν
λευκούς ή καφετί λεκέδες, ιδίως στην περίπτωση των φίλτρων νερού.
• Αν συναντήσετε αυτό το πρόβλημα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ακατέργαστο
νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό.
• Μόλις αλλαχτεί το νερό, θα απαιτούνται πολλές χρήσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Συνιστάται να δοκιμάσετε τη λειτουργία ατμού για
πρώτη φορά σε ένα χρησιμοποιημένο πανί, το
οποίο να μπορείτε στη συνέχεια να πετάξετε,
προκειμένου να μην προκαλέσετε ζημίες στα
ρούχα σας.
Νερό βρύσης
Μην ξεχνάτε:
• Το ατμοσίδερό σας διαθέτει ένα άγκιστρο
επάνω στο δοχείο με ασφάλεια για εύκολη μεταφορά και φύλαξη:
• Κλείδωμα - fig. 1.
• Ξεκλείδωμα - fig. 2.
Για να μεταφέρετε το ατμοσίδερό σας από τη
λαβή του σίδερου:
- τοποθετήστε το σίδερο επάνω στην βάση στήριξης και χαμηλώστε προς τα εμπρός το άγκιστρο επάνω στο σίδερο μέχρι να κλειδώσει
(ακούγεται χαρακτηριστικό «κλικ») - fig. 1.
- Πιάστε το σίδερο από τη λαβή για να μεταφέρετε το ατμοσίδερό σας - fig. 3.
• Η συσκευή σας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί
με νερό της βρύσης. Αν το νερό σας είναι πολύ
σκληρό, αναμίξτε 50% νερό της βρύσης και
50% απιονισμένο νερό του εμπορίου.
• Σε κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές, η περιεκτικότητα του νερού σε άλατα μπορεί να είναι
υψηλή. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά απιονισμένο νερό.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ νερό βροχής ή νερό που περιέχει πρόσθετα (όπως
άμυλο, αρώματα ή νερό προερχόμενο από οικιακές συσκευές). Τα πρόσθετα αυτά είναι δυνατό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του ατμού
και, σε υψηλή θερμοκρασία, να σχηματίσουν,
μέσα στο διαμέρισμα δημιουργίας ατμού, εναποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να λερώσουν τα
ρούχα σας.
109
e
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1 • Σύστημα ασφάλειας «Safety
lock»
.b
Καλώδιο ατμού
Θήκη αποθήκευσης καλωδίου ατμού
Συλλέκτης αλάτων «Calc Away system»
Πίνακας λειτουργιών
a. Πλήκτρο ρύθμισης της παροχής ατμού
b. Φωτεινή ένδειξη ότι ο ατμός είναι
έτοιμος
c. Θέση ECO
d. Πλήκτρο επανεκκίνησης «Restart»
e. Φωτεινή ένδειξη ότι το δοχείο νερού
είναι άδειο
f. Φωτεινή ένδειξη «Calc away system»
g. Πλήκτρο ατμού «Boost / vertical steam»
18. Διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
re
or
14.
15.
16.
17
nb
de
an
ΠΕΡΙΓΡΑΦH
1. Λαβή του σίδερου
2. Πλήκτρο Precision shot (διακόπτης
συγκεντρωμένου ατμού)
3. Διακόπτης ατμού
4. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας του
σίδερου
5. Δοχείο
6. Άκρο ακριβείας
7. Safety lock (κλείδωμα του σίδερου επάνω
στο δοχείο)
8. Αφαιρούμενο δοχείο νερού 1,5L
9. Θύρα γεμίσματος δοχείου νερού
10. Κάλυμμα συλλέκτη αλάτων
11. Θήκη αποθήκευσης ηλεκτρικού καλωδίου
12. Βάση για τη στήριξη του σίδερου
13. Φωτεινή ένδειξη του σίδερου
EL
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page110
o
nl
ed
ad
fro
• Η πράσινη φωτεινή ένδειξη έχει ανάψει - fig. 11
: ο ατμός είναι έτοιμος.
• Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει - fig.
15 : το δοχείο του νερού είναι άδειο.
• Η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη “Calc-Away System” αναβοσβήνει - fig. 18 : πρέπει να ξεπλύνετε το συλλέκτη αλάτων.
m
3 • Προετοιμασία του ατμοσίδερου
ΥΦΆΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ
4 • Έναρξη λειτουργίας του
ατμοσίδερου
ΧΗΜΙΚΈΣ ΊΝΕΣ
(π.χ. βισκόζη,
πολυεστέρας)
• Πιέζετε το διακόπτη Λειτουργίας On/Off - fig.
8, ανάβει. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη (πάνω
στον πίνακα ρυθμίσεων) αναβοσβήνει.
• Μετά από περίπου ένα λεπτό, και τακτικά κατά
τη χρήση, η ηλεκτρική αντλία που διαθέτει η
συσκευή σας τροφοδοτεί το μπόιλερ με νερό.
Αυτό δημιουργεί ένα θόρυβο που είναι φυσιολογικός.
• Το ατμοσίδερο είναι έτοιμο για σιδέρωμα όταν
η ένδειξη ατμού ανάψει και η ένδειξη του σίδερου σβήσει.
Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να
παράγει μία εκπομπή καπνού και μία αβλαβή
μυρωδιά. Αυτό το φαινόμενο που δεν
επηρεάζει τη χρήση της συσκευής θα
εξαφανιστεί γρήγορα.
5 • Λειτουργίες του πίνακα ρυθμίσεων
• Η πράσινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει - fig.
8 : η συσκευή σας θερμαίνεται.
ΜΕΤΑΞΩΤΆ, ΜΆΛΛΙΝΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΆ, ΛΙΝΆ
ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΔΕΊΚΤΗ ΘΈΣΗ ΡύΘΜΙΣΗΣ ΑΤΜΟύ
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗ
•
••
•••
• Λειτουργία « Boost »
Το ατμοσίδερό σας διαθέτει μία λειτουργία
« Boost », η οποία σας επιτρέπει να αυξήσετε
την παροχή ατμού κατά το σιδέρωμα, ειδικά για
τα δύσκολα σημεία, τα πολύ χοντρά ή τα πολύ
τσαλακωμένα υφάσματα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ρυθμίστε το σίδερό σας στη μέγιστη θέση του
θερμοστάτη (•••) και πατήστε το πλήκτρο Boost
που βρίσκεται στον πίνακα ρυθμίσεων. Ανάβει
μία μπλε φωτεινή ένδειξη - fig. 17.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Boost,
πατήστε ξανά το πλήκτρο και η μπλε φωτεινή
ένδειξη θα σβήσει. Μπορείτε επίσης να την απενεργοποιήσετε στρέγοντας το πλήκτρο ρύθμισης της παροχής ατμού.
Η λειτουργία Boost απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 15 λεπτά. Η μπλε φωτεινή ένδειξη
110
e
• Ρυθμίστε την ένδειξη - fig. 9 του θερμοστάτη
ανάλογα με την υφή και το είδος του υφάσματος - fig. 10. Βλ. Παρακάτω πίνακα.
• Η ένδειξη του σίδερου ανάβει. Προσοχή: με
την έναρξη του σιδερώματος και όταν μειώνετε τη θερμοκρασία κατά το σιδέρωμα, η
συσκευή είναι έτοιμη όταν η ένδειξη του θερμοστάτη σβήσει και όταν η πράσινη φωτεινή
ένδειξη που βρίσκεται στον πίνακα ρυθμίσεων
παραμείνει σταθερή.
• Κατά το σιδέρωμα, όταν αυξήσετε τη θερμοκρασία του σίδερου, μπορείτε να σιδερώσετε
αμέσως, προσέξτε όμως να μην αυξήσετε τη
ροή ατμού παρά μόνο όταν η φωτεινή ένδειξη
του σίδερου είναι σβησμένη.
.b
6 • Σιδερώστε με ατμό
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Τοποθετήστε το ατμοσίδερο σε σταθερή και
οριζόντια επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη
θερμότητα.
• Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μία σιδερώστρα κατάλληλη για χρήση με ατμοσίδερο,
με επίπεδη βάση ατμοσίδερου και όχι με
πλέγμα.
• Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο νερού (το
οποίο βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του
ατμοσίδερου) πατώντας τη λαβή μπλοκαρίσματος που βρίσκεται στη λαβή του δοχείου
νερού - fig. 4.
• Γεμίστε το δοχείο νερού χωρίς να ξεπεράσετε
το ανώτατο σημείο. - fig. 5.
• Ξανατοποθετήστε το μέχρι τέρμα μέσα στην
υποδοχή του έως ότου ακούσετε ένα χαρακτηριστικό «κλικ».
• Ξετυλίξτε εντελώς το ηλεκτρικό καλώδιο και
βγάλτε το καλώδιο ατμού από τη θήκη του. fig. 6.
• Συνδέστε το ατμοσίδερο σε μία ηλεκτρική
πρίζα με γείωση - fig. 7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page111
o
nl
ed
ad
fro
αναβοσβήνει για να δηλώσει το τέλος της λειτουργίας Boost, κατόπιν σβήνει.
m
Ρύθμιση του θερμοστάτη του σίδερου :
Το σίδερό σας θερμαίνεται γρήγορα,
αρχίστε με τα υφάσματα που σιδερώνονται
σε χαμηλή θερμοκρασία και τελειώστε με
εκείνα που αντέχουν πιο υψηλές
θερμοκρασίες. Εάν σιδερώνετε υφάσματα
από αναμεμιγμένες ίνες, ρυθμίστε τη
θερμοκρασία σιδερώματος σύμφωνα με
την πιο εύθραυστη ίνα. Εάν θέσετε το
θερμοστάτη σας στο « Min », το σίδερό σας
δεν θα ζεσταθεί.
7. Χρήση του συστήματος Precision Shot
• Η συσκευή σας διαθέτει τη λειτουργία Precision Shot : ο ατμός συγκεντρώνεται στην άκρη
της πλάκας, για να χρησιμοποιηθεί ειδικά για
να σιδερώσετε στοχευμένα τις επίμονες ζάρες,
τις λεπτομέρειες και τις περιοχές με δύσκολη
πρόσβαση.
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
πατήστε μέχρι τέρμα το πλήκτρο Precision
Shot, το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος του
σίδερου, όσο συχνά χρειάζεται - fig. 13.
Προσοχή ! Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Precision shot με προσοχή, επειδή η μεγάλη
ισχύς του ατμού μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα.
111
e
Μην τοποθετείτε το σίδερο σε μεταλλική
βάση. Κατά τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα που δεν σιδερώνετε, ακουμπήστε το
σίδερο πάνω στην πλάκα της βάσης. Η
πλάκα διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα
και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτική
στις υψηλές θερμοκρασίες.
.b
Σας συμβουλεύουμε: Κατά την πρώτη
χρήση ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον
ατμό για μερικά λεπτά, πιέστε αρκετές
φορές διαδοχικά το διακόπτη ατμού
μακριά από το ρούχο - fig 12. Αυτό θα
επιτρέψει την απομάκρυνση του κρύου
νερού από το κύκλωμα ατμού.
Ρύθμιση του πλήκτρου ροής ατμού:
Εάν σιδερώνετε κάποιο χοντρό ύφασμα,
αυξήστε τη ροή ατμού.
Εάν σιδερώνετε σε χαμηλή θερμοκρασία,
ρυθμίστε το κουμπί της ροής ατμού στη
θέση mini.
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον
ατμό σε ευαίσθητα υφάσματα (•), πατήστε
πολύ απαλά το διακόπτη ατμού για να
αποφύγετε ενδεχόμενες κηλίδες.
re
or
• Λειτουργία ECO : Η γεννήτρια
ατμού διαθέτει λειτουργία ECO,
η οποία καταναλώνει λιγότερη
ενέργεια, εγγυούμενη ταυτόχρονα την παραγωγή επαρκούς ατμού για αποτελεσματικό σιδέρωμα. Γι’ αυτό, αν ρυθμιστεί σωστά ο θερμοστάτης του σίδερού σας (βλ. παραπάνω πίνακα),
τοποθετήστε τη ρύθμιση της παραγωγής ατμού
στη θέση ECO.
Η λειτουργία ECO μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
όλα τα υφάσματα, ωστόσο για τα πολύ χοντρά
ή τα πολύ τσαλακωμένα υφάσματα σάς συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη παροχή
ατμού, για σίγουρα άριστα αποτελέσματα.
• Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, η φωτεινή
ένδειξη του σίδερου ανάβει και σβήνει, ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης, χωρίς αυτό
να επηρεάζει το σιδέρωμα.
• Για την απόκτηση ατμού, πατήστε το διακόπτη ατμού, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη
λαβή του σίδερου – fig.12. Η ροή ατμού διακόπτεται εάν σταματήσετε να πιέζετε το διακόπτη.
• Πάντα ψεκάζετε το προϊόν κολλαρίσματος από
την ανάποδη πλευρά του ρούχου και όχι από
αυτήν που σιδερώνετε.
nb
de
an
.v
w
w
w
-
EL
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page112
o
nl
ed
ad
fro
• Σταματήστε τη λειτουργία της γεννήτριας ατμού
από το διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε την
από το ρεύμα. Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στη
βάση του. Ξαναβάλτε το τόξο συγκράτησης
επάνω στο σίδερο μέχρι να ακουστεί το «κλικ»
στερέωσης, έτσι το σίδερό σας θα ακινητοποιηθεί με ασφάλεια επάνω στο δοχείο του - fig. 1.
Κρατήστε το καλώδιο και διπλώστε το στα δύο.
Φυλάξτε το καλώδιο ατμού στη θέση του. Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο και φυλάξτε το στη
θέση του.
• Αφήστε το ατμοσίδερο να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα προτού το φυλάξετε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να το αποθηκεύσετε σε
ντουλάπι ή στενό χώρο. Μπορείτε να φυλάξετε
το ατμοσίδερο με κάθε ασφάλεια.
• Μην πιέζετε το διακόπτη ατμού.
10 • Γεμίστε πάλι το δοχείο νερού
• Όταν δεν έχετε πλέον ατμό και η φωτεινή ένδειξη «το δοχείο νερού είναι άδειο» αναβοσβήνει - fig. 15 : το δοχείο νερού είναι άδειο.
• Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο νερού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο μπλοκαρίσματος που
βρίσκεται επάνω στη λαβή του δοχείου νερού
(στο μπροστινό μέρος του ατμοσίδερου) - fig.
16 και γεμίστε το - fig. 5 χωρίς να υπερβείτε την
ένδειξη μέγιστης στάθμης Max.
Αν υπερχειλίσει, αφαιρέστε το παραπάνω
νερό.
• Η πλάκα του σίδερου: καθαρίστε την κρύα
πλάκα του σίδερού σας με ένα υγρό πανί ή ένα
μη λειαντικό σφουγγάρι.
• Το δοχείο: καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα πλαστικά του τμήματα με μαλακό
πανάκι.
13 • Εύκολη αφαλάτωση του
ατμοσίδερου
• Επανατοποθετήστε το καλά μέσα στη θέση του
μέχρι να ακουστεί το κλικ. Πατήστε το πλήκτρο
επανεκκίνησης Restart, το οποίο βρίσκεται πάνω
στον πίνακα οργάνων.
• Το ατμοσίδερο είναι έτοιμο για σιδέρωμα όταν
η ένδειξη ατμού ανάψει και η ένδειξη του σίδερου σβήσει.
112
Μην βάζετε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων
(ξύδι, βιομηχανικά προϊόντα αφαίρεσης
αλάτων) για να ξεπλύνετε το λέβητα: μπορεί
να του κάνουν ζημία.
Πριν να προχωρήσετε στην εκκένωση του
δοχείου νερού του ατμοσίδερου, πρέπει
οπωσδήποτε να αφήσετε το ατμοσίδερο να
κρυώσει για δύο ώρες για να αποφευχθεί
κάθε κίνδυνος εγκαύματος.
e
Μην βάζετε ποτέ το σίδερο ή το δοχείο
του απευθείας κάτω από τη βρύση.
Μην χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν
συντήρησης ή αφαίρεσης αλάτων για να
καθαρίσετε την πλάκα ή το δοχείο.
9 • Στεγνό σιδέρωμα
.b
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
12 • Καθαρίστε τη γεννήτρια
ατμού
re
or
nb
de
an
.v
w
Ο παραγόμενος ατμός είναι πολύ καυτός:
μην σιδερώνετε ποτέ κάθετα ένα ρούχο
πάνω σε ένα άτομο, αλλά πάντα πάνω
στον καλόγερο. Για τα υφάσματα που δεν
είναι λινά ή βαμβακερά, κρατήστε το
σίδερο μερικά εκατοστά μακριά από το
ύφασμα, ώστε να αποφύγετε το κάψιμο
του υφάσματος.
11 • Αποθήκευση του ατμοσίδερου
w
w
• Ρυθμίστε το θερμοστάτη του σίδερου στη θέση
maxi (•••) και πατήστε το πλήκτρο Boost/vertical
steam.
• Κρεμάστε το ρούχο σε μία κρεμάστρα τεντώνοντας ελαφριά το ύφασμα με το χέρι.
• Πιέζετε συνεχόμενα τη λειτουργία ατμού - fig. 12
σιδερώνοντας το ρούχο με κινήσεις από πάνω
προς τα κάτω - fig. 14.Παραδείγματα για τη
χρήση του κάθετου σιδερώματος:
• Σιδερώνετε σε καλόγερο τα ευαίσθητα υφάσματα που δεν θέλετε να έρθουν σε επαφή με το
καυτό σίδερο
• Φρεσκαρίστε τα πουκάμισα πριν ακριβώς φορεθούν.
m
8 • Σιδερώνετε κάθετα
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page113
o
nl
ed
ad
nb
de
an
.v
w
w
w
Εκτός από αυτή την τακτική συντήρηση, συνιστάται να πραγματοποιείτε πλήρες ξέπλυμα του
κάδου κάθε 6 μήνες ή κάθε 25 χρήσεις.
• Ελέγξτε αν η γεννήτρια είναι κρύα και εκτός πρίζας για πάνω από 2 ώρες.
• Τοποθετήστε τη γεννήτρια ατμού στο χείλος του
νεροχύτη σας και το σίδερο δίπλα, επάνω στη
βάση στήριξής του.
• Βγάλτε το καπάκι του συλλέκτη και ξεβιδώστε το
συλλέκτη αλάτων- fig. 19-20.
• Κρατήστε τη γεννήτρια ατμού σε κεκλιμένη
θέση και, με ένα δοχείο, γεμίστε το δοχείο νερού
με 1/4 λίτρο νερό της βρύσης - fig. 24.
EL
• Ανακινήστε το σκεύος για λίγο, κατόπιν αδειάστε το στο νεροχύτη - fig. 25-26.
• Ξαναβάλτε στη θέση του το συλλέκτη αλάτων
και βιδώστε τον καλά για να εξασφαλίσετε τη
στεγανότητά του - fig. 22.
• Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του συλλέκτη αλάτων στη θέση του - fig.23.
Η τακτική αφαίρεση των αλάτων από το
ατμοσίδερό σας συμβάλλει στη μακρόχρονη διατήρηση των επιδόσεων ατμού.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΑΣ
Προβλήματα
Πιθανές αιτίες
Λύσεις
Το ατμοσίδερο δεν ενεργοποιείται ή η ένδειξη του σίδερου και ο
φωτεινός διακόπτης on/off δεν
είναι αναμμένοι.
Παρατηρείται διαρροή νερού
από τις τρύπες της πλάκας του
σίδερου.
Η συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
Ελέγξτε εάν η συσκευή σας είναι σωστά συνδεδεμένη
στην πρίζα και πιέστε το φωτεινό διακόπτη λειτουργίας
On/Off που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της γεννήτριας ατμού.
Μειώνετε τη ροή ατμού όταν σιδερώνετε σε χαμηλή
θερμοκρασία (πλήκτρο ρύθμισης της παροχής ατμού
πάνω στον πίνακα λειτουργιών).
Περιμένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη του θερμοστάτη πριν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο ατμού.
Πατήστε το διακόπτη ατμού μακριά από τη σιδερώστρα σας, μέχρι το σίδερο να βγάλει ατμό.
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
ατμού ενώ το σίδερό σας δεν είναι αρκετά ζεστό.
Συμπυκνωμένη ποσότητα νερού
έχει απομείνει μέσα στους σωλήνες, γιατί η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Boost ενώ το σίδερό σας δεν είναι
αρκετά ζεστό.
113
Ρυθμίστε το σίδερό σας στη μέγιστη θέση του θερμοστάτη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Boost.
e
Το ατμοσίδερο δεν μπορεί να
λειτουργήσει χωρίς το συλλέκτη αλάτων.
.b
re
or
• Ξεβιδώστε τελείως το συλλέκτη αλάτων και
βγάλτε τον από το δοχείο, περιέχει τα άλατα που
είχαν συσσωρευτεί μέσα στο λέβητα - fig. 20.
• Για να καθαρίσετε καλά το συλλέκτη αλάτων, ξεπλύνετέ τον απλά στη βρύση για να βγάλετε τα
άλατα που περιέχει - fig. 21.
• Τοποθετήστε το συλλέκτη αλάτων πίσω στη
θέση του και βιδώστε τον καλά, ώστε να μην
υπάρχει διαρροή νερού - fig. 22.
• Τοποθετήστε το καπάκι του συλλέκτη πίσω στη
θέση του - fig. 23.
Την
επόμενη
φορά
που
θα
χρησιμοποιήσετε τη γεννήτρια, πιέστε το
πλήκτρο “Restart” πάνω στον πίνακα
ελέγχου για να σβήσετε την πορτοκαλί
φωτεινή ένδειξη “Calc- Away System”.
m
ΠΡΟΣΟΧΗ !Η διαδικασία αυτή πρέπει να
γίνεται εφόσον η γεννήτρια ατμού δεν
είναι στο ρεύμα για τουλάχιστον δύο ώρες
και έχει κρυώσει τελείως.
Για να κάνετε αυτή τη διαδικασία, η
γεννήτρια ατμού πρέπει να βρίσκεται
κοντά σε νεροχύτη, διότι μπορεί να τρέξει
νερό από το δοχείο όταν την ανοίξετε.
fro
• Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ατμοσίδερού σας και να αποφύγετε το να παραμένουν άλατα μέσα στο μπόιλερ, το ατμοσίδερο
διαθέτει ενσωματωμένο συλλέκτη αλάτων. Ο
συλλέκτης αυτός, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο
δοχείο, μαζεύει αυτόματα τα άλατα που σχηματίζονται στο εσωτερικό.
Αρχή λειτουργίας:
• Μία πορτοκαλί ένδειξη “Calc-Away System” αναβοσβήνει - fig. 18 στον πίνακα οργάνων, επισημαίνοντάς σας ότι πρέπει να ξεπλύνετε το συλλέκτη.
• Αφού κρυώσει εντελώς το ατμοσίδερο, αφαιρέστε το κάλυμμα του συλλέκτη αλάτων - fig. 19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page114
o
nl
ed
ad
fro
Πιθανές αιτίες
Λύσεις
Αυτή η λειτουργία είναι απολύτως φυσιολογική. Η
λειτουργία Boost προβλέπεται να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για λεπτομέρειες (βλ. παρ. 6).
Παρατηρείται διαρροή λευκών
στιγμάτων από τις τρύπες της
πλάκας του σίδερου.
Η λειτουργία Boost
απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από 15 λεπτά: η μπλε φωτεινή
ένδειξη αναβοσβήνει, κατόπιν
σβήνει.
Ο λέβητας έχει γεμίσει άλατα γιατί
δεν έχει γίνει τακτικός
καθαρισμός.
Ακαθαρσίες τρέχουν από την
πλάκα του σίδερου και
λεκιάζουν τα υφάσματά σας.
Χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα
αφαλάτωσης ή πρόσθετα μέσα
στο νερό σιδερώματος.
Η πλάκα είναι βρώμικη ή καφετί
και λεκιάζει τα ρούχα.
Σιδερώνετε σε πολύ υψηλή
θερμοκρασία.
Παρακαλώ, διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη
διαχείριση της θερμοκρασίας (βλ. παρ. 6).
Χρησιμοποιείτε προϊόν
κολλαρίσματος.
Να ψεκάζετε πάντα το προϊόν κολλαρίσματος στην
ανάποδη πλευρά του υφάσματος που σιδερώνετε.
Τα ρούχα δεν έχουν ξεπλυθεί
σωστά ή έχετε σιδερώσει ένα
καινούργιο ρούχο πριν να το
πλύνετε.
Σιγουρευτείτε ότι έχετε ξεβγάλει τα ρούχα σας καλά και
απομακρύνετε τα υπολείμματα που έχουν
απορροφηθεί από το σίδερο.
Το δοχείο νερού είναι άδειο
(ανάβει η κόκκινη ένδειξη).
Γεμίστε το δοχείο νερού και πατήστε το κουμπί
“Restart” στον πίνακα λειτουργιών.
Το δοχείο νερού δεν
ξανατοποθετήθηκε σωστά στη
θέση του.
Ο διακόπτης ρύθμισης ατμού έχει
οριστεί στο minimum.
Ξανατοποθετήστε το μέχρι τέρμα μέσα στην υποδοχή
του έως ότου ακούσετε ένα χαρακτηριστικό «κλικ».
Η θερμοκρασία της πλάκας του
σίδερου έχει οριστεί στο
maximum.
Ο ατμός είναι πολύ ζεστός και πολύ ξηρός, επομένως
δεν είναι εύκολα ορατός.
Το σιδερόπανό σας είναι
μουσκεμένο με νερό, διότι δεν
είναι προσαρμοσμένο στην
ένταση του ατμοσίδερου.
Δεν πατήσατε το πλήκτρο
λειτουργίας “Restart”.
Ο συλλέκτης αλάτων δεν είναι
καλά σφιγμένος.
Βεβαιωθείτε ότι η σιδερώστρα σας είναι κατάλληλη
(επιφάνεια με σχάρες που αποτρέπει την υγροποίηση
του ατμού).
Η βαλβίδα του συλλέκτη αλάτων
έχει χαλάσει.
Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη.
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Μην χρησιμοποιήσετε άλλο το ατμοσίδερο και
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Μην χρησιμοποιήσετε άλλο το ατμοσίδερο και
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Πιέστε το πλήκτρο « Restart » για επανεκκίνηση, το
οποίο βρίσκεται πάνω στον πίνακα λειτουργιών.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία της βλάβης, απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Η ROWENTA παρέχει εγγύηση 1 έτους για τη συσκευή και 2 ετών για το θερμαινόμενο
δοχείο από την ημερομηνία αγοράς, εκτός αν ισχύει ειδική νομοθεσία στη χώρα σας.
www.rowenta.com
114
e
Δεν πατήσατε το πλήκτρο
λειτουργίας “Restart”.
Πιέστε το πλήκτρο « Restart » για επανεκκίνηση, το
οποίο βρίσκεται πάνω στον πίνακα λειτουργιών.
Σφίξτε καλά το συλλέκτη αλάτων, αφού πρώτα
αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για 2 ώρες.
.b
Αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη
“Calc-Away System”.
Αυξήστε την παραγωγή ατμού (το πλήκτρο ρύθμισης
βρίσκεται στον πίνακα λειτουργιών).
re
or
Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη.
Ξεπλύνετε το συλλέκτη αλάτων όταν αναβοσβήσει η
φωτεινή ένδειξη “Calc- Away System”.Εάν το νερό σας
περιέχει πολλά άλατα, αυξήστε την συχνότητα
ξεπλύματος.
Μην βάζετε ποτέ κανένα προϊόν μέσα στο δοχείο
νερού ή μέσα στο μπόιλερ (βλ. παρ. 2).
nb
de
Βγαίνει ατμός από το κάτω
μέρος της συσκευής.
an
Αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη
«το δοχείο νερού είναι άδειο».
Βγαίνει ατμός γύρω από το
συλλέκτη αλάτων.
.v
Εμφανίζονται λωρίδες νερού
πάνω στα ρούχα.
w
Βγαίνει λίγος ατμός.
w
w
Δεν βγαίνει ατμός.
m
Προβλήματα
Η μπλε φωτεινή ένδειξη της
λειτουργίας Boost αναβοσβήνει/
είναι σβησμένη.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page115
o
nl
ed
ad
fro
m
LÜTFEN, CIHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNUN BAŞINDA
VERILEN EMNIYET TALIMATLARINI INCELEYIN.
e
.b
Ütünün göstergesi
Buhar kordonu
Buhar kordonu haznesi
Calc Away sistemi
Gösterge paneli
a. Buhar yoğunluk ayar düğmesi
b. Buhar hazır göstergesi
c. EKO pozisyonu
d. Restart düğmesi
e. "Hazne boş" ışıklı göstergesi
f. Kireç temizleme sistemi göstergesi
g. "Boost/vertical steam" dikey buhar
kumandası
18. Açma/kapama düğmesi
re
or
13.
14.
15.
16.
17
(yoğunlaştırılmış buhar kumandası)
3. Buhar tetiği
4. Ütünün ısı ayar düğmesi
5. Gövde
6. Kusursuz ütüleme ucu
7. Safety lock (gövde üzerinde bulunan ütü
kilidi)
8. 1,5 L takılıp çıkarılabilir hazne
9. Hazne doldurma kapağı
10. Kireç toplayıcı kapağı
11. Elektrik kordonu haznesi
12. Ütü tabanlığı plakası
nb
de
an
.v
w
w
w
ÜRÜNÜN TANITIMI
1. Ütünün tutacağı
2. Precision shot* düğmesi
TR
HAZIRLIK
1 • Güvenlik kilidi
Yumuşatıcı
• Buhar santraliniz, taşınmasını ve muhafaza
etmek üzerine yerine yerleştirilmesini
kolaylaştıracak şekilde, gövdesi üzerinde bir
ütü destek halkası ile donatılmıştır.
• Kilitleme - Şek.1.
• Kilit açma - Şek.2.
Buhar jeneratörünüzü ütünün tutacağından
kavrayarak taşımak için:
- Ütüyü buhar jeneratörü yerleştirin ve ütü
destek halkasını kilit pozisyonuna gelene
dek kapatın (bir "klik" sesi duyulur) - Şek.1.
- Buhar santralinizi taşımak için ütüyü
tutacağından kavrayın - Şek.3.
2 • Ne tür su kullanılmalıdır?
Musluk suyu
• Cihazınız musluk suyuyla çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Suyunuzun kireç oranı
yüksek ise, %50 musluk suyu ve %50 saf
suyu karıştırarak kullanabilirsiniz.
• Deniz kenarında bulunan bazı bölgelerde,
suda
bulunan
tuz
oranı
yüksek
olabilmektedir. Bu durumda yalnızca saf su
kullanın.
• Birçok tipte yumuşatıcı mevcuttur ve
bunların birçoğu buhar santrali ile birlikte
kullanılabilir. Yine de bazı yumuşatıcılar,
özellikle de tuz gibi kimyasallar, tekstil
üzerinde koyu lekelere veya ağarmaya
neden olabilirler. Bu durum bilhassa da su
arıtma filtresi kullanılması halinde
geçerlidir.
• Bu tip sorunlarla karşılaşmanız halinde,
işleme tabi tutulmamış musluk suyu veya
şişe suyu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
• Suyu değiştirmenizi takiben, sorun ancak
birkaç
kullanım
sonunda
ortadan
kalkacaktır. Giysilerinize zarar vermemek
için, buhar fonksiyonunu kullanmadan
önce, eski bir bez veya havlu üzerinde
deneme yapmanızı öneriyoruz.
Unutmayın:
• Asla yağmur suyu veya katkı maddeleri
içeren sular kullanmayın (nişasta, parfüm
veya elektrikli ev aletlerinden elde edilen
sular). Bu tip katkı maddeleri, buharın
özelliğini ve sıcaklığını olumsuz yönde
etkileyebilir ve cihazın buhar üretme
haznesi içinde kalıntılar oluşmasına, buna
bağlı olarak giysiler üzerinde lekelere
neden olabilir.
115
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page116
o
nl
ed
ad
• Termostat ayarını ütülenecek kumaş tipine
getirin - Şek. 9 ve buhar yoğunluğunu
ayarlayın. - Şek.10. Aşağıdaki tabloya bkz.
• Ütünün ışığı yanar. Dikkat: Ütüleme
işleminin başında ve ütüleme sırasında
sıcaklığı azalttığınızda, ütünün ışığı
söndüğünde ve yeşil ışık sabit kaldığında
cihaz kullanıma hazırdır.
• Ütüleme
işlemi
sırasında,
sıcaklığı
arttırdığınız zaman, ütülemeye hemen
başlayabilirsiniz;
ancak
buhar
yoğunluğunuancak
ütünün
ışığı
söndüğünde arttırın.
KULLANIM
4 • Buhar jeneratörünün
çalıştırılması
• Işıklı açma/kapama düğmesine basın, –
Şek. 8. ışık yanar. Gösterge paneli üzerinde
yer alan yeşil ışık yanıp söner.
• Cihazınızda bulunan elektrikli pompa,
yaklaşık bir dakika sonra ve kullanım
esnasında düzenli olarak, hazne içerisine su
enjekte eder. Bu normal olan bir ses çıkarır.
• Buhar ışığı yandığında ve ütü ışığı
söndüğünde buhar santrali ve ütü, ütüleme
işlemi için hazırdır
İlk kullanım sırasında, zararsız bir duman ve
koku olabilir. Bu durumun cihazın kullanımı
üzerinde bir etkisi yoktur. Duman ve koku
kısa bir süre içinde kaybolur.
5 • Gösterge panelinin işleyişi
• Yeşil ışık yanıp sönüyor – Şek. 8: Hazne
ısınıyor.
• Yeşil ışık yanıyor – Şek. 11: Buhar hazır.
• Kırmızı gösterge yanıp sönüyor - Şek.15 :
hazne boş.
• Turuncu “Calc-Away Sistemi” göstergesi Şek. 18: Kireç kolektörünüzü durulamanız
gerekir.
BUHAR DÜğMESININ
POZISYONU
•
İPEK / YÜN
••
KETEN/PAMUK
•••
• « Boost » fonksiyonu
Buhar jeneratörünüz, ütüleme sırasında
buhar debisinin arttırılmasını sağlayan
"boost" fonksiyonu ile donatılmıştır; bu inatçı
kırışıklıklar, çok kalın ve çok kırışık kumaşlar
için kullanılabilir.
Bu fonksiyonu kullanmak için, ütünüzün
termostatını maksimum (•••) pozisyona
ayarlayın ve kontrol paneli üzerinde bulunan
Boost tuşuna basın; mavi gösterge ışığı yanar
- Şek.17.
Boost fonksiyonunu kapatmak için, tuşun
üzerine yeniden basın, mavi gösterge söner.
Buhar debisi ayar düğmesini çevirerek de bu
fonksiyonu etkisiz duruma getirebilirsiniz.
Boost fonksiyonu 15 dakikanın sonunda
otomatik olarak kapanır. Mavi gösterge,
Boost fonksiyonunun kapalı olduğunu haber
vermek üzere yanıp söner.
• ECO modu : Buhar santraliniz,
hem etkili bir ütüleme için
yeterli buharı sağlayan hem de
daha az enerji tüketimi sağlayan bir EKO
modu ile donatılmıştır. Bunun için, ütünüzün
termostatını ayarlayın (bkz. yukarıdaki tablo),
116
e
(Polyester, Asetat,
Akrilik, Polyamit)
TERMOSTATIN
POZISYONU
.b
KUMAş
SENTETIKLER
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Buhar santralinizi sabit ve sıcağa dayanıklı
yatay bir düzlem üzerine yerleştirin.
• Izgara değil, tepsi tipi olan buhar jeneratörü
için, buhar santraline uygun ütü masası
kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
• Haznenin tutacağı üzerinde bulunan
kilitleme kilidine basarak takılıp-çıkarılabilir
su haznesini çıkarın (buhar jeneratörünün
önünde bulunan) - Şek. 4.
• Maksimum seviyeyi geçmeden su haznesini
doldurun - Şek. 5.
• Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir
“klik” sesi duymanız gerekmektedir.
• Elektrik kordonunu tamamen açın ve buhar
kordonunu bölmesinden çıkarın – Şekil 6.
• Buhar santralinizin fişini “toprak” tipi bir
elektrik prizine takın. Şek. 7.
m
6 • Buharlı ütüleme
fro
3 • Buhar jeneratörünüzün
hazırlanması
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page117
o
nl
ed
ad
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ütünün sıcaklığının ayarlanması:
Ütünüz çok çabuk ısınır, Önce düşük
sıcaklıkta ütülenen kumaşlardan başlayın
ve daha yüksek sıcaklıklar gerektiren
kumaşlarla ütüleme işinizi sonlandırın.
Eğer karma dokulu kumaşlar ütülüyorsanız,
en hassas kumaş türünü seçin. Termostat
düğmesi "min" konumda olduğunda, ütünüz ısınmaz.
Buhar yoğunluğunu ayarlama düğmesi:
Kalın kumaş ütülemek için, buhar debisini
arttırın.
Eğer düşük sıcaklıkta ütü yapıyorsanız, buhar yoğunluk düğmesini en düşük pozisyonuna ayarlayın.
Hassas kumaşlar için (•), olası akıntıları önlemek amacıyla buhar kontrolünü çok ölçülü bir şekilde ayarlayın.
Ütüleme işlemine ara verdiğinizde, ütüyü
asla metal bir ütü tabanlığı üzerine
koymayın, ütü zarar görebilir, ütüyü
tabanlık plakası üzerine bırakabilirsiniz:
Kaymaz patenlere sahiptir ve çok yüksek
sıcaklıklara
dayanabilecek
şekilde
tasarlanmıştır.
m
Öneri: İlk kullanım esnasında veya birkaç
dakika boyunca buharı kullanmadıysanız:
Ütünün buhar kontrol düğmesine ütüyü
çamaşır üzerine tutmadan birkaç kere peş
peşe basın - Şek. 12. Böylece buhar
kanalındaki soğuk su tahliye olur.
fro
buhar şiddeti ayarını EKO konumuna getirin.
EKO modu, tüm tekstil tipleri için
kullanılabilir. Bununla birlikte, daha kalın
veya aşırı kırışık tekstiller için, daha etkili
sonuç elde etmenizi sağlayacak şekilde,
maksimum buhar şiddetini veya Boost
tuşunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
• Ütüleme süresince, ütü üzerindeki ışık ve
buhar hazır ışıklı göstergesi yanar ve
kullanım üzerinde etkisi olmadan sıcaklık
ihtiyacına göre söner.
• Buhar elde etmek için, ütünün tutacağı
üzerinde bulunan buhar kontrolü düğmesi
üzerine basın. Şek. 12.
Buhar kontrol
düğmesine basmayı bıraktığınızda buhar
kesilir.
• Eğer çamaşır kolası kullanıyorsanız, çamaşır
kolasını ütülenecek çamaşırın ters yüzüne
püskürtün.
7. Precision Shot kullanımı
• Cihazınız bu fonksiyon ile kullanılmıştır:
Pecision Shot: Tabandan yoğun bir buhar
çıkar, bu buharı inatçı kırışıkları, detayları ve
erişilmesi zor alanları ütülemek için
kullanın.
• Bu fonksiyonu kullanmak için, düğmeyi
sonuna kadar bastırın - Ütünün üzerinde
bulunan Pecision Shot gerektiği kadar
kullanılmalıdır - Şek.13.
Dikkat! Precision Shot fonksiyonunu
dikkatli bir şekilde kullanın; cilt
yanıklarına neden olabilir.
8 • Dikey olarak buruşukluk
gidermek
• Ütünün sıcaklık düğmesini maksimum
konumuna getirin (•••) ve Boost/dikey
buhar tuşuna basın.
• Kıyafeti bir askıya asın ve kumaşı bir elinizce
hafifçe gerin.
• Yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirerek –
Şek. 12 buhar kontrol düğmesine sürekli
olarak basın – Şek. 14.
• Dikey buruşukluk giderme fonksiyonu
kullanım örnekleri:
• Sıcak ütü ile temas etmesini istemediğiniz
hassas kumaşların buruşukluklarını askı
üzerinde giderin.
• Bir gömleği veya bir kıyafeti giymeden önce
soğumasını bekleyin.
Çıkan buhar çok sıcak olduğundan bir
kıyafetin buruşukluğunu asla bir insan
üzerinde değil zaman bir askı
üzerinde giderin. Keten ve pamuk
dışındaki
kumaşlar
için,
kumaşı
yakmamak için ütüyü birkaç santimetre
uzakta tutun.
117
TR
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page118
o
nl
ed
ad
fro
• Taban: Soğumuş olan ütü tabanını nemli bir
bezle veya aşındırıcı olmayan bir süngerle
temizleyin.
• Gövde: Cihazın plastik bölümlerini ara sıra
hafif nemli yumuşak bir bez yardımıyla
temizleyin.
m
9 • Kuru ütüleme
Taşması halinde, fazla suyu alın.
• Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir «
klik » sesi duymanız gerekmektedir. Yeniden
« klik » sesini duyana kadar yerine
yerleştirin.
• Buhar ışığı yandığında ve ütü ışığı
söndüğünde buhar santrali ve ütü, ütüleme
işlemi için hazırdır.
11 • Buhar jeneratörünüzün
muhafaza edilmesi
• Açma/kapama düğmesini kapalı konuma
getirin ve fişini elektrik prizinden çekin.
Ütüyü buhar jeneratörünüzün levhası
üzerine yerleştirin. "Klik" kilitleme sesini
duyuncaya dek destek halkasını kapatın,
böylece ütünüz gövdesi üzerine emniyetli
bir şekilde yerleşir (modeline göre) - Şek. 1.
Kordonu tutun ve ikiye katlayın. Buhar
kordonu bölmesine yerleştirin. Elektrik
kablosunu sarın ve yuvası içine yerleştirin.
• Eğer bir dolap içerisine veya dar bir alana
kaldırmanız gerekiyorsa, kaldırmadan önce
buhar santralinin soğumasını bekleyin.
Buhar santralinizi güvenli bir şekilde
kaldırabilirsiniz.
BAKIM VE TEMİZLİK
12 • Buhar jeneratörünüzün
temizliği
Ütüyü veya standını asla akan musluk
suyu altına tutmayın.
Ütü tabanını veya gövdesini temizlemek
için hiçbir temizlik ürünü veya kireç
çözücü madde kullanmayın
• Buhar santralinizin kullanım ömrünü
uzatmak ve kireç birikiminden kaçınmak
için, buhar jeneratörünüz entegre bir kireç
kolektörü ile donatılmıştır. Hazne içinde
bulunan bu kolektör iç kısımda biriken
kireci otomatik olarak toplar.
İşleyiş prensibi:
• Turuncu “Calc-Away Sistemi” göstergesi
yanıp söner - Şek 18 ve kolektörün
durulanması gerektiğini bildirir.
• Buhar santraliniz tamamen soğuduğunda,
kireç kolektörü kapağını çıkarın Şek 19.
DİKKAT! Bu işlem, buhar santralinin fişi en
az iki saat önceden çekilmeden ve tamamen soğumadan gerçekleştirilmemelidir.
Bu işlemi gerçekleştirmek için, buhar
santralinin bir evye yanında olması
gerekmektedir, zira açılması esnasında
hazneden su akabilir.
• Kolektörü tamamen açın ve kutudan
çıkarın, hazne içerisinde biriken kireci
içermektedir - Şek 20.
• Kolektörü iyice temizlemek için, içerdiği
kireci gidermek için akan su ile durulanması
yeterlidir - Şek 21.
• Kolektörü
sızdırmazlığını
sağlayacak
şekilde, tamamen sıkıştırarak yuvası içine
yerleştirin. - Şek.22.
118
e
Hazneyi temizlemek için kireç giderici
ürünler (sirke, endüstriyel kireç gidericiler…)
kullanmayın: Hasar görmesine neden
olabilirsiniz.
Buhar
santralinin
boşaltılmasına
başlamadan önce, her türlü yanma riskini
önlemek için, buhar jenaratörünün soğuk ve
fişinin elektrik prizinden 2 saatten fazla bir
süre
öncesinde
çekilmiş
olması
gerekmektedir.
.b
13 • Buhar
jeneratörünüzün
kirecini temizleyin
re
or
nb
de
an
• Buhar gelmiyor ve "Hazne boş" gösterge
ışığı yanıyor – Şek. 15: su haznesi boş.
• Haznenin tutacağı üzerinde bulunan
kilitleme anahtarına basarak takılıp
çıkarılabilir su haznesini çıkarın (buhar
merkezinin ön kısmında yer alan) – Şek. 16
ve Max seviyeyi aşmadan hazneyi doldurun
Şek. 5.
.v
10 • Haznenin yeniden doldurulması
w
w
w
• Buhar kontrol düğmesine basmayın.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page119
o
nl
ed
ad
fro
• Kireç kolektör kapağını yeniden yerine takın
– Şek 23.
Bir sonraki kullanım esnasında, turuncu
“Calc-Away Sistemi” gösterge ışığının
sönmesi için gösterge paneli üzerinde yer
alan “Restart” düğmesi üzerine basın.
Buhar santraliniz kireç toplayıcı olmadan
çalışmaz.
m
Problemler
Nedenler
Çözümler
Buhar jeneratörü çalışmıyor
veya ütünün ışığı ve ışıklı
açma/kapama düğmesi
yanmıyor.
Cihaza elektrik gelmiyor.
Cihazın çalışan bir priz üzerine takılı olmasını ve
cihaza elektrik geliyor olmasını kontrol edin (ışıklı
açma/kapama düğmesi).
Tabanın deliklerinden su
akıyor.
Ütünüz yeterince sıcak olmadığı Düşük sıcaklıkta ütülerken buhar yoğunluğunu
halde buhar kullanıyorsunuz.
azaltın (gösterge paneli üzerinde yer alan buhar
kumandasını kullanmadan önce ütü ışığının
sönmesini bekleyin.
Buharı lk defa kullanmanız veya Buhar kontrol düğmesine, ütüyü masanızın dışına
uzun bir süreden beri
doğru tutarak, ütüden buhar çıkıncaya kadar basın.
kullanmamış olmanız
nedeniyle, borular içinde su
yoğunlaşması söz konusu.
Ütünüz yeterince sıcak olmadığı
halde Boost fonksiyonunu
kullanıyorsunuz.
119
e
TR
BUHAR SANTRALİNİZ HAKKINDAKİ SORUNLAR
k
.b
Santralinizi düzenli olarak kireçlerinden
arındırırsanız, zaman içinde buhar performansı kaybını önlemiş olursunuz.”
re
or
Bu düzenli bakıma ek olarak, haznenin altı
ayda bir veya her 25 kullanımda bir tamamen
sudan geçirilmesini tavsiye ederiz.
• Buhar santralinin soğuduğunu ve fişinin 2
saatten fazla bir süre önce prizden
çıkarıldığını kontrol edin.
• Buhar merkezini evyenin kenarına ve ütüyü
onun yanına yerleştirin.
• Kireç toplayıcıyı koruma ünitesini yerinden
çıkarın ve kireç toplayıcıyı gevşetin Şek.19-20.
• Buhar santralini eğik bir şekilde tutun ve bir
sürahi ile hazneyi ¼ litre musluk suyu ile
doldurun - Şek 24.
• Ütünün gövdesini süre çalkalayın, ardından
evyenizin üzerinden boşaltın - Şek. 25-26.
• Sızdırmazlığı sağlamak için, kolektörü
tamamen sıkarak yeniden yerine takın –
Şek 22
nb
de
an
.v
w
w
w
k
• Kireç toplama torbasını yerine koyun Şek.23.
Boost fonksiyonunu kullanırken, ütünün
termostatını maksimum pozisyonuna ayarlayın.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page120
o
nl
ed
ad
fro
Nedenler
Çözümler
Boost fonksiyonu, 15 dakika
sonunda otomatik olarak
kapanır; mavi ışıklı gösterge
yanıp sönüyor, ardından
sönüyor.
Bu oldukça normal bir durumdur. Boost fonksiyon,
yalnızca anlık olarak kullanım için öngörülmüştür.
(bkz. § 6).
Tabanın deliklerinden beyaz
renkte akıntılar çıkıyor.
Hazneniz kireç atıyor çünkü
düzenli olarak temizlenmemiş.
“Calc-Away Sistemi” ışıklı göstergesi yanıp sönüyor.
Suyunuz aşırı kireçli ise, temizlik aralıklarını arttırın.
Tabanın deliklerinden
kahverengi renkte akıntılar
çıkıyor ve çamaşırı lekeliyor.
Ütüleme suyunda kireç giderici
veya yardımcı kimyasal ek
ürünler kullanıyorsunuz.
Su haznesi veya hazne içerisine hiçbir ürün
eklemeyin. (Bkz. § 2).
Ütü tabanı kirli veya
kahverengi renkte ve çamaşırı
lekeleyebilir.
Çok yüksek bir sıcaklık
kullanıyorsunuz.
Isı ayarlama ile ilgili önerilerimizi dikkate alın (Bkz. §
6).
Nişasta kullanıyorsunuz.
Nişastayı her zaman ütülenecek yüzün tersinden
püskürtün.
Çamaşırınız yeterinde
durulanmamış veya yeni bir
giysiyi yıkamadan önce
ütülediniz.
Olası sabun kalıntılarından veya yeni giysilerin
kimyasal maddelerinden arınması için, çamaşırları
ütülemeden önce yıkayın.
Hazne boş (kırmızı ışıklı
gösterge yanıp sönüyor).
Hazneyi doldurun ve gösterge paneli üzerinde yer
alan "Restart" düğmesi üzerine basın.
Hazne yuvası içine oturmamış.
Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir « klik »
sesi duymanız gerekmektedir.
Buhar ayarı minimuma
ayarlanmıştır.
Buhar yoğunluğunu artırın (gösterge paneli
üzerindeki ayarlama düğmesi).
Taban sıcaklığı maksmum
dereceye ayarlanmış.
Çok sıcak olan buhar kuru ve dolayısıyla
görünmüyor.
Çamaşır üzerinde su izleri
oluşuyor.
Ütü masası kılıfınız suya
doymuş çünkü bir buhar
merkezinin gücüne uygun
değil.
Ütü masanızın uygun olmasından emin olun
(yoğunlaşmayı önleyen delikli tabla).
"Boş hazne" göstergesi yanıp
sönüyor.
Yeniden başlatmak için
"Restart" düğmesine
basmadınız.
Yeniden « klik » sesini duyana kadar yerine
yerleştirin.
Kireç toplayıcının/tıpanın
çevresinden buhar çıkıyor.
Kolektör yeterince
sıkıştırılmamış.
2 saat boyunca cihazı soğumaya bırakın,
tıpayı/kolektörü sıkıştırın.
Kireç toplayıcının contası
(modeline göre) hasar görmüş.
Yetkili bir Servis Merkezi ile irtibat kurun.
Cihaz hasarlı.
Buhar jeneratörünüzü kullanmayın ve yetkili bir
Servis Merkezi ile irtibat kurun.
Cihaz hasarlı.
Buhar jeneratörünüzü kullanmayın ve yetkili bir
Servis Merkezi ile irtibat kurun.
m
Problemler
Boost fonksiyonunun mavi
ışığı yanıp sönüyor/yanmıyor.
Buhar çok az.
Gövdenim altından su çıkıyor.
"Calc-Away Sistemi" göstergesi Yeniden başlatmak için "Restart"
yanıp sönüyor.
düğmesine basmadınız.
Yeniden « klik » sesini duyana kadar yerine
yerleştirin.
Eğer bir arızanın sebebini belirleyemiyorsanız Yetkili bir ROWENTA Satış Sonrası Servis Merkezine
müracaat ediniz. ROWENTA, ülkenizdeki özel yasalar haricinde, satın alım tarihinden itibaren cihaz için 1
sene ve hazne için 2 sene garanti vermektedir.
www.rowenta.tr
120
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Buhar yok.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page121
o
nl
ed
ad
fro
m
ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ
ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА.
w
w
w
• Ваш прибор оборудован дужкой крепления
утюга на корпусе с блокировкой для облегчения его транспортировки и хранения:
• Разблокировать - Рис. 1.
• Заблокировать - Рис. 2.
Для транспортировки утюга с парогенератором за рукоятку:
- поставьте утюг на предназначенную подставку, опустите дужку крепления утюга до
срабатывания блокировки (определяется
звуковым “щелчком”) - Рис.1.
- При переноске прибора держите утюг за
рукоятку - Рис. 3.
2 • Какую воду использовать?
Водопроводная вода
• Прибор предназначен для использования с
водопроводной водой. Если содержание
извести в вашей воде слишком велико, смешайте воду из-под крана с деминерализованной водой, продающейся в магазинах, в
соотношении 50% к 50%.
• Однако в некоторых приморских регионах
содержание соли в используемой воде может
быть повышено. В этом случае используйте
деминерализированную RU
Водосмягчитель
• Существуют несколько типов смягчителей и
воды, большинство из которых можно использовать в паровом утюге.Тем не менее,
некоторые смягчители, особенно те, которые
используют химические вещества, такие как
соли, могут привести к белым или коричневым потекам, это особенно касается кувшинных фильтров для воды.
• Если вы столкнулись с этой проблемой, мы
рекомендуем вам попробовать использовать
водопроводную воду или необработанную
воду в бутылках.
• После замены воды, необходимо чтобы прошло несколько использований для решения
проблемы. Rowenta рекомендует в первый
раз испробовать функцию пара на старом полотенце или старой одежде, которую можно
выбросить, чтобы избежать повреждения вашей одежды.
Помните:
• Никогда не используйте дождевую воду или
воду, содержащую добавки (такие как крах-
121
e
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
исключительно
1 • Предохранительная блокиводу.
ровка
.b
концентрированным паром)
Кнопка пара
корпус
Кнопка регулировки температуры утюга 16. Система “Calc-Away”
Корпус
17 Панель управления
Указатель точности
a. Регулятор подачи пара
Предохранительная блокировка
b. Индикатор «Прибор готов к работе»
(блокировка утюга на корпусе)
c. Позиция ECO
8. Съемная емкость для воды 1.5 л
d. Кнопка «Restart» для повторного
9. Крышка наполнения съемной емкости
включения
для воды
e. Индикатор «Съемная емкость для
10. Крышка приспособления для сбора
воды пуста»
накипи
f. Индикатор «Calc-Away»
11. Отделение для хранения
g. Кнопка включения пара
электрического шнура
«Boost/вертикальный пар»
12. Площадка для утюга
18. Кнопка вкл/выкл
3.
4.
5.
6.
7.
re
or
nb
de
13. Индикатор утюга
14. Трубка подачи пара утюг-корпус
15. Хранение трубки подачи пара утюг-
an
.v
ОПИСАНИЕ
1. Рукоятка утюга
2. Кнопка Точного выстрела (управление
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page122
o
nl
ed
ad
5 • Функционирование панели
управления
m
w
w
• Зеленый индикатор мигает - Рис. 8: нагреватель работает.
• Зеленый индикатор горит постоянно - Рис.
11: пар готов к работе.
• Красный индикатор мигает - Рис. 15: резервуар пустой.
• Световой индикатор оранжевого цвета “CalcAway” мигает - Рис. 18: Вам следует
сполоснуть приспособление для сбора
накипи.
• Нажмите на светящейся переключатель
вкл/выкл – Рис. 8, он засветится. Зеленый
индикатор на приборной панели мигает.
• Примерно через минуту, и периодически
во время пользования, электронасос, установленный в Вашем приборе, будет подавать
воду в нагреватель.
• Производимый им шум не является неисправностью. Парогенератор и утюг готовы к
работе, когда загорится световой индикатор
парогенератора, а световой индикатор утюга
погаснет.
• Установите ползунок регулятора температуры утюга - Рис. 9 на требуемый тип ткани
и отрегулируйте подачу пара - Рис. 10. См.
прилагаемую таблицу.
• Загорится световой индикатор утюга. Внимание: в начале процедуры глаженья, а
также при снижении температуры в процессе глаженья, прибор готов к работе, когда
индикатор утюга погаснет, а зеленый индикатор на панели управления будет гореть
постоянно.
• При увеличении температуры утюга в ходе
глаженья Вы без перерыва можете продолжать гладить вещи, однако будьте
внимательны, и увеличивайте мощность
подачи пара только после того, как погаснет
индикатор утюга.
TКАНЬ
ПОЗИцИя
ТЕРМОСТАТА
ПОЛОжЕНИЕ РЕГУЛяТОРА
ПОДАЧИ ПАРА
СИНТЕТИЧЕСКАя
ТКАНЬ
(Полиэстер, Ацетат,
Акрил, Полиамид)
•
ШЕЛК / ШЕРСТЬ
••
ЛЕН / ХЛОПОК
•••
• Функция «Boost»
Ваш прибор оснащен функцией "Boost", которая увеличивает поток пара в ходе глаженья,
это разовое воздействие для труднодоступных мест для глажки, если ткань толстая или
очень морщинистая.
Чтобы использовать эту функцию, установите
утюг на максимальное положение термостата
122
e
ПРИМЕНЕНИЕ
4 • Включите парогенератор
6 • Глажение с отпариванием
.b
• Установите парогенератор на горизонтальную, устойчивую и жаропрочную поверхность.
• Мы рекомендуем использование гладильной
доски, которая подходит для парогенераторов, с подставкой для парового утюга что
складывается и не имеет решеток.
• Снимите съемный резервуар для воды (расположен в передней части парогенератора),
нажав на защелку на ручке резервуара - Рис.
4.
• Заполните резервуар для воды без превышения максимального уровня. - Рис. 5.
• Поставьте его назад полностью в гнездо пока
не "кликнет".
• Полностью раскрутите шнур питания и выньте паровой шланг из ниши - Рис. 6.
• Включите прибор в розетку с заземлением Рис. 7.
re
or
nb
de
an
.v
w
3 • Подготовьте свой паровой
утюг
При первом использовании может
появиться безвредный дым или запах. Эти
явления никак не повлияют на работу
прибора и быстро прекратятся.
fro
мал, духи или воду с бытовых приборов).
Такие добавки могут влиять на свойства пара
и при высокой температуре могут образовывать отложения в паровой камере, что может
испачкать ваше белье.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page123
o
nl
ed
ad
fro
(• • •) и нажмите на кнопку Boost расположенную на панели управления, засветиться синий
индикатор - Рис. 17.
Чтобы отключить функцию Boost, нажмите
кнопку еще раз, голубой свет выключится. Вы
также можете отключить ее, повернув управления потоком пара.
Функция Boost автоматически отключается через 15 минут. Синий индикатор мигает, чтобы
показать завершение функции Boost, потом
выключается.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Режим ECO: Ваш парогенератор оснащен ECO режимом, который потребляет меньше энергии, обеспечивая при этом достаточный поток
для эффективного глажения с паром. Для этого
необходимо после установления термостат
утюга на необходимый режим (см. таблицу
выше), установить управления потоком пара
на позицию ECO.
Режим ECO может быть использован на всех
типах тканей, однако для очень толстых или
очень морщинистых тканей, мы рекомендуем
вам использовать максимальный поток пара
или кнопку Boost для достижения оптимального результата.
• Во время глажения индикатор, расположенный на утюге загорается или гаснет, в зависимости от необходимости дополнительного
нагрева. Это не влияет на возможность использования прибора.
• Для получения пара, нажмите на кнопку
управления паром под ручкой утюга - Рис.
12. При отпускании кнопки подача пара прекращается.
• Если вы используете крахмал, распыляйте
его с той стороны ткани, которую не будете
проглаживать.
Установка температуры утюга:
Ваш утюг быстро нагревается, потому
начинайте гладить ткани, требующие
низких температур, и заканчивайте теми,
которые необходимо гладить при высшей температуре. Если вы гладите
смешанную ткань, отрегулируйте температуру утюга для самой деликатной
ткани. Если вы установите термостат в
положение « Min », утюг не нагревается.
Установка регулятора подачи пара:
При глажении плотных тканей увеличьте
подачу пара.
Если вы гладите при низкой температуре,
установите подачу пара на минимум.
Для деликатных тканей (•), установите
регулятор пара на очень умеренный
режим, чтобы избежать возможных подтеков.
Не ставьте утюг на металлическую подставку - вы можете ее повредить.
Ставьте утюг на площадку на корпусе:
она имеет противоскользящее покрытие и может выдерживать значительную температуру.
7. Используйте точный выстрел
• Ваш прибор снабжен функцией точного
выстрела: концентрированный выброс пара
на вершине подошвы используется, в частности, для направленного разглаживания
неподатливых складок, деталей и труднодоступных мест.
• Для использования этой функции нажимайте
до упора на клавишу точный выброс, расположенную на верху утюга, всякий раз при
необходимости - Рис. 13.
Внимание Соблюдайте меры предосторожности при использовании функции
точного выстрела, т.к. повышенная мощность подаваемого пара может привести к ожогам.
Рекомендация: При первом использовании или если вы несколько минут не
пользовались паром: несколько раз
подряд нажмите кнопку подачи пара на
утюге - fig 12, направив утюг в сторону
от белья. Это позволит удалить холодную воду из системы парообразования.
123
RU
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page124
o
nl
ed
ad
fro
• Выключите переключатель вкл/выкл и
отключите прибор от электросети. Поставьте
утюг на специальную подставку. Поверните
запирающую скобу утюга до упора (Вы услышите щелчок). Таким образом, Ваш утюг будет
безопасно закреплен на корпусе - Рис. 1. Сложите шнур вдвое. Уберите трубку подачи пара
в отсек для хранения. Уберите электрический
шнур в отсек для хранения.
• Дайте парогенератору остыть хотя бы час,
перед тем как поставить его в шкаф или небольшое пространство для хранения. Вы можете
хранить ваш утюг в полной безопасности.
9 • Сухое глажение
• Не нажимайте на регулятор подачи пара.
10 • Наполнение резервуара для
воды
• У Вас нет пара, и мигает красный индикатор
“Емкость для воды пуста” - Рис. 15: резервуар
для воды пустой.
• Удалите съемную емкость для воды, нажав на
защелку, расположенную на рукоятке резервуара (расположенной на передней части
парогенератора) - Рис. 16 и наполните резервуар - Рис. 5 без превышения максимального
(Max.) уровня.
Если это произошло, удалите излишки
воды.
• Поставьте его назад полностью в гнездо пока
не "кликнет". Нажмите на кнопку “Restart” для
перезагрузки, расположенную на панели
управления.
• Парогенератор и утюг готовы к работе, когда
загорится световой индикатор парогенератора,
а световой индикатор утюга погаснет.
• Подошва: очистите подошву холодного утюга с
помощью влажной тканью или мягкой губки.
• Корпус: периодически очищайте пластмассовые части устройства мягкой тканью.
13 • Легкое удаление накипи из
прибора
Не используйте противоизвестняковые
средства (уксус, химические противоизвестняковые средства...) для промывки
нагревателя: они могут его повредить.
Прежде чем приступить к опорожнению
парогенератора, во избежание риска
получения ожога, в обязательном
порядке следует дать прибору остыть в
течение 2 часов и более.
• Для увеличения срока пользования прибором
и во избежание выбросов накипи ваш прибор
оборудован встроенным приспособлением для
сбора накипи. Приспособление, расположенное в нагреватели, автоматически собирает
накипь, которая образуется в парогенераторе.
124
e
Никогда не подставляйте утюг или его
корпус под кран с водой.
Не применяйте никаких средств бытовой химии или средств для удаления накипи для очистки подошвы или корпуса.
.b
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ
И ОЧИСТКА
12 • Очистите парогенератор
Образуемый пар очень горячий, ни в
коем случае не разглаживайте одежду
на человеке, а только лишь на плечиках.
При глажении тканей, кроме льняных и
хлопковых, удерживайте утюг в
нескольких сантиметрах, чтобы не
спалить ткань.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Установите регулятор температуры утюга на
максимальное положение (•••) и нажмите на
кнопку Boost/вертикальное разглаживание.
• Повесьте одежду на плечики и слегка натяните
ткань рукой.
• Нажимайте на регулятор подачи пара - Рис. 12
перерывами, выполняя движение сверху вниз Рис. 14. Примеры использования функции вертикального разглаживания:
• Разглаживайте одежду с тонких тканей на
плечиках, если не хотите чтобы она контактировали с горячим утюгом
• Гладьте рубашку или костюм перед как их надеть.
m
8 • Вертикальное разглаживание 11 • Хранение парогенератора
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page125
o
nl
ed
ad
nb
de
an
.v
w
w
w
В дополнение к этому регулярному техническому
обслуживанию, рекомендуется проводить тщательную промывку нагревателя после каждых 6
месяцев или каждые 25 применений.
• Убедитесь, что парогенератор холодный и отключен в течение более чем 2 часов.
• Установите парогенератор на краю вашей раковиной и утюг в стороне на пятку.
• Снимите крышку и отвинтите приспособление
для сбора накипи - Рис.19-20.
• Держите паровой утюг в наклоненном положении и кувшином заполните нагреватель 1/4 литрами воды из-под крана - Рис. 24.
• Перемешайте воду в устройстве несколько секунд, а затем опорожните его полностью над
раковиной - Рис. 25-26.
• Установите на место приспособление для сбора
накипи и хорошо закрутите, чтобы обеспечить RU
герметичность системы - Рис. 22.
• Установите на место крышку приспособления
для сбора накипи - Рис. 23.
Регулярное удаление накипи с вашего парогенератора поможет сохранить его
эксплуатационные качества в течение
долгого времени.”
НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Проблемы
Вероятные причины Устранение неисправностей
Парогенератор не
включается или световой
индикатор утюга и
переключателя.
Вода вытекает из
отверстий подошвы.
Устройство не включено.
Убедитесь, что электроприбор правильно
подключен к сети, и он включен (выключатель
вкл/выкл).
Вы используете функцию
отпаривания, когда утюг еще не
достаточно нагрелся.
Уменьшите расход пара при глаженье при низкой
температуре (ручка регулировки на панели
управления).
Подождите, пока утюг выключится перед началом
работы с паром .
Нажимайте на регулятор подачи пара в стороне от
гладильной доски до тех пор, пока утюг не станет
выбрасывать пар.
Вода конденсируется в трубках,
так как Вы используете пар первый
раз или Вы не использовали его в
течение некоторого времени.
Вы используете функцию Boost, когда
утюг еще не достаточно нагрелся.
125
Установите утюг на максимальное положение
термостата, когда вы используете Boost.
e
Утюг не работает без коллектора накипи
.b
re
or
• Полностью выкрутите приспособление и
выньте его из отделения, на приспособлении
находится накипь - Рис. 20.
• Чтобы качественно очистить коллектор, достаточно промыть его в воде, чтобы удалить
накипь, которую он содержит - Рис. 21.
• Поставьте приспособление в предназначенное
для этого место, хорошо закрутите, чтобы обеспечить герметичность системы – Рис. 22.
• Поставьте крышку приспособления для сбора
накипи на место - Рис. 23.
Во время последующего использования
нажмите на кнопку “Restart”, расположенную на панели управления, для того
чтобы световой индикатор оранжевого
цвета “Calc-Away” погас.
m
ВНИМАНИЕ! Для проведения этой операции прибор следует предварительно
отключить от сети не менее чем на два
часа, и подождать, пока он полностью
остынет.
Чтобы провести эту операцию, необходимо поставить утюг возле раковины,
поскольку после открытия из нагревателя может вытекать вода.
fro
Принцип работы:
• Световой индикатор оранжевого цвета “CalcAway” начинает мигать - Рис. 18 на панели
управления, информируя вас о необходимости
промыть приспособление для сбора накипи.
• После того как парогенератор полностью
остыл, снимите крышку приспособления для
сбора накипи - Рис. 19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page126
o
nl
ed
ad
fro
Вероятные причины Устранение неисправностей
Функция Boost автоматически
отключается через 15 минут: синий
индикатор мигает и потом
выключается.
Из нагревателя выходит накипь в
связи с нерегулярным ее удалением
из нагревателя.
w
w
Это является нормой. Функция Boost предназначена
для использования только на нерегулярной основе
(см. § 6).
Сполосните приспособление для сбора накипи,
если мигает индикатор “Calc-Away”. Если вода очень
жесткая, увеличьте частоту очищения.
Никогда не добавляйте никаких средств в
паронагреватель (см. § 2).
Подошва грязная или
имеет коричневые
полосы и может
загрязнить белье.
Вы используете слишком высокую
температуру.
Обратитесь к нашим рекомендациям по
регулировке температуры (см. § 6).
Вы используете крахмал.
Всегда распрыскивайте крахмал на
противоположной глажке стороне белья.
Вы недостаточно сполоснули белье
или Вы гладите новую одежду до
стирки.
Убедитесь в том, что Вы хорошо прополоскали
белье, чтобы удалить вероятные остатки мыла
или химических средств с новой одежды.
Резервуар для воды пуст (мигает
красный индикатор).
Наполните водой резервуар и нажмите на кнопку
“Restart” расположенную на панели управления.
Резервуар было неправильно
установлено.
Поставьте его назад полностью в гнездо пока не
"кликнет".
Подача пара настроена на
минимальное положение.
Увеличьте подачу пара (регулятор на панели
управления).
Температура подошвы утюга
настроена на максимальное
положение .
Парогенератор работает нормально, но пар, очень
горячий, сух и, соответственно, менее видим.
На белье появляются
следы воды.
Покрытие-чехол вашей гладильной
доски пропитано водой, т.к. оно не
соответствует мощности
парогенератора.
Убедитесь, что используете подходящую
гладильную доску (основа с решеткой,
позволяющая избежать конденсации).
Мигает индикатор
“Емкость для воды пуста”.
Вы не нажали на кнопку «Restart» для
повторного включения.
Нажмите на кнопку “Restart” для перезагрузки,
расположенную на панели управления.
Вокруг приспособления
для сбора накипи
происходит выделение
пара.
Приспособление для сбора накипи
плохо зафиксировано.
Крепче прижмите приспособление для сбора
накипи после охлаждения прибора в течение 2
часов.
Прокладка приспособления для
сбора накипи повреждена.
Обратитесь в уполномоченный Сервисный центр.
Прибор поврежден.
Не пользуйтесь парогенератором и обратитесь в
уполномоченный Сервисный центр.
Не пользуйтесь парогенератором и обратитесь в
уполномоченный Сервисный центр.
Отсутствие пара.
Недостаточная подача
пара.
Пар выходит снизу
прибора.
Прибор поврежден.
Световой индикатор
“Calc-Away” мигает.
Вы не нажали на кнопку «Restart» для
повторного включения.
Нажмите на кнопку “Restart” для перезагрузки,
расположенную на панели управления.
В случае невозможности установить причину неисправности, обратитесь в авторизованный
центр сервисного обслуживания ROWENTA. ROWENTA предусматривает договорную гарантию на 1
год на устройство и 2 года на нагреватель с даты покупки, если нет специального законодательства
в вашей стране.
www.rowenta.com
126
e
Вы применяете химические средства
для очистки от накипи или воду с
добавками.
.b
На отверстиях подошвы
появились коричневые
полосы, которые
оставляю пятна на белье.
re
or
nb
de
an
.v
w
Белые потеки
появляются из отверстий
подошвы.
m
Проблемы
Синий индикатор
функции Boost
мигает/выключается.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page127
o
nl
ed
ad
fro
m
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI
BEZPIECZEŃSTWA NA POCZĄTKU TEGO PODRĘCZNIKA.
.v
w
w
w
a. Przycisk regulacji sterowania
wydzielania pary
b. Lampka gotowości pary
c. Tryb EKO
d. Przycisk ponownego uruchamiania
e. Lampka zbiornik wody pusty
f. Lampka systemu Calc Away
g. Przycisk pary „Boost/ vertical steam”
18. Przycisk start/stop
PRZYGOTOWANIE
1 • Safety lock
Zmiękczacz
• Genrator wyposażony jest w blokowany
uchwyt obudowy, który ułatwia przenoszenie
i przechowywanie urządzenia:
• Blokowanie - rys. 1.
• Odblokowanie - rys. 2.
Aby przenieść generator pary przy
wykorzystaniu uchwytu żelazka:
- żelazko umieścić na podstawce, znajdującej
się na generatorze pary, następnie przechylić
uchwyt do pozycji pionowej nad żelazkiem,
aż do momentu, w którym blokada zaskoczy
(rozlegnie się charakterystyczny „klik”) - rys. 1.
- Uchwycić żelazko za rączkę w celu
przeniesienia generator pary - rys. 3.
2 • Jakiej wody używać?
Woda z kranu
• Urządzenie zostało stworzone w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody z kranu.
Jeśli jednak woda ta jest bardzo twarda,
należy zmieszać 50% wody z kranu z 50%
wody demineralizowanej, dostępnej na
rynku.
• W pewnych regionach nadmorskich,
zawartość soli w wodzie może być
podwyższona W takim przypadku, należy
używać wyłącznie wody demineralizowanej.
• Istnieje wiele typów zmiękczaczy wody, a
woda powstała dzięki większości z nich może
być używana w generatorach pary. Jednakże PL
niektóre zmiękczacze, a zwłaszcza te, których
bazą są produkty chemiczne, takie jak sól,
mogą powodować białe lub brunatne
nacieki; dotyczy to szczególnie filtrów do
wody.
• W takich przypadkach zalecane jest
używanie nieprzefiltrowanej wody z kranu
lub wody butelkowanej.
• Po zmianie wody niezbędnym będzie
kilkakrotne użycie urządzenia, w celu
rozwiązania tego problemu. Aby uniknąć
zniszczenia
ubrań
Rowenta
zaleca
wypróbowanie generatora pary po raz
pierwszy na zużytej bieliźnie, którą można
wyrzucić.
Uwaga:
• Nigdy nie należy używać wody deszczowej
ani wody zawierającej dodatki (jak krochmal,
perfumy czy wody pochodzącej ze sprzętów
AGD). Takie dodatki mogą wpływać na
właściwości generatora pary, a w wysokiej
temperaturze spowodować powstanie
nalotów w komorze pary, które następnie
mogą poplamić ubrania.
127
e
pary
16. Calc Away system
17 Panel sterowania
.b
re
or
13. Lampka sterowania temperaturą żelazka
14. Przewód pary
15. Zacisk do przechowywania przewodu
skoncentrowanym strumieniem pary)
3. Spust pary
4. Przycisk sterowania temperaturą żelazka
5. Obudowa
6. Końcówka do precyzyjnego prasowania
7. Safety lock (blokowanie żelazka na
obudowie)
8. Wyjmowalny pojemnik 1,5l
9. Klapka napełniania pojemnika
10. Osłona zbiornika kamienia
11. Miejsce na przechowywanie kabla
elektrycznego
12. Podstawka do odstawiania żelazka
nb
de
an
OPIS
1. Uchwyt żelazka
2. Przycisk Precision shot (sterowanie
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page128
o
nl
ed
ad
fro
• Zbiornik na wodę jest pusty - rys. 15:
włączona czerwona lampka pustego zbiornika
na wodę.
• Pomarańczowa lampka „Calc- Away System”
miga - rys. 18: należy przepłukać zbiornik
kamienia.
m
3 • Przygotowanie generatora
pary
• Nacisnąć przycisk z kontrolką start/stop - rys.
8, który zaświeci się. Zaświeci się zielona
lampka znajdująca się na panelu sterowania.
• Na początku pracy, a także regularnie
podczas dalszego użytkowania, pompa
elektryczna generatora pary wtryskuje do
kotła wodę. Wydaje ona dźwięk, ale jest to
sytuacja normalna.
• Generator pary i żelazko są gotowe do
eksploatacji, gdy wskaźnik pary się świeci, a
lampka żelazka jest zgaszona.
Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy,
mogą pojawić się opary i zapach, ale nie
świadczą one o wadzie produktu. Nie mają
one wpływu na użytkowanie i szybko
przestaną się pojawiać.
5 • Obsługa panelu sterowania
• Migająca zielona lampka-rys.8: żelazko grzeje.
• Włączona zielona lampka - rys. 11: para jest
gotowa do użycia.
TKANINY SZTUCZNE
(poliester, jedwab
octanowy, akryl, poliamid)
USTAWIENIE
REGULATORA TEMPERATURY
USTAWIENIE
REGULATORA PARY
•
JEDWAB/ WEłNA
••
BAWEłNA / LEN
•••
• Funkcja « Boost »
Genrator wyposażony jest w funkcję „Boost”,
która umożliwia zwiększenie ilości wydzielanej
pary podczas prasowania, w sposób
punktowy, w przypadku obszarów trudnych
do wyprasowania lub w przypadku bardzo
grubych lub pomiętych tkanin.
W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić
termostat żelazka na maksimum (•••),
następnie
nacisnąć
przycisk
Boost
umieszczony na panelu sterowania, zaświeci
się niebieska lampka - rys. 17.
W celu wyłączenia funkcji Boost, należy
ponownie nacisnąć przycisk, niebieska lampka
zgaśnie. Fukcję można również wyłączyć
128
e
TYP TKANINY
4 • Włączanie generatora pary
.b
• Ustawić przycisk regulacji temperatury - rys.
9 na typ tkaniny, która bedzie prasowana, a
następnie ustawić wydzielanie pary - rys. 10.
Patrz tabela poniżej.
• Lampka termostatu zacznie się świecić.
Należy
zachować
ostrożność!
Przy
rozpoczęciu pracy z urządzeniem i w
przypadku obniżania jego temperatury w
trakcie prasowania, generator pary będzie
gotowy, gdy lampka termostatu zgaśnie, a
zielona lampka „gotowości pary” pozostanie
włączona.
• W przypadku podnoszenia temperatury
żelazka w trakcie pracy można od razu
kontynuować prasowanie, jednak należy
zachować ostrożność i zwiększyć przepływ
pary dopiero po zgaśnięciu lampki
termostatu.
re
or
6 • Prasowanie na sucho
nb
de
an
.v
w
UŻYTKOWANIE
w
w
• Generator pary umieścić należy na stabilnej,
płaskiej i odpornej na wysokie temperatury
powierzchni.
• Zalecane jest korzystanie z deski do
prasowania odpowiedniej do generatorów
pary, bez metalowej siatki, z miejscem do
umieszczenia generatora typu płaskiego.
• Zbiornik na wodę należy zdemontować
używając uchwytu (umieszczonego z przodu
generatora pary) – Rys. 4.
• Napełnić zbiornik wodą uważając, by nie
przekroczyć poziomu maksymalnego. - rys.
5.
• Wsunąć zbiornik z powrotem do obudowy, aż
„zaskoczy” na miejsce.
• Całkowicie rozwinąć kabel zasilający, a
następnie wyjąć przewód pary z obudowy rys. 6.
• Generator pary podłączyć do gniazdka
ściennego
wyposażonego
w
bolec
uziemienia - rys. 7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page129
o
nl
ed
ad
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Zalecenia: Aby przygotować obwód pary,
przed pierwszym użyciem żelazka lub gdy
funkcja pary nie była użytkowana przez
kilka minut, trzymając żelazko z dala od
ubrań należy kilkakrotnie, raz za razem,
nacisnąć przycisk sterowania pary – Rys.
12. Pozwoli to na usunięcie wszelkiej
zimnej wody z obwodu pary
w
w
y
• Tryb EKO: Generator pary
wyposażony jest w tryb EKO,
który umożliwia mniejsze
zużycie energii, gwarantując jednocześnie
natężenie pary niezbędne do wydajnego
prasowania. W tym celu, gdy termostat żelazka
jest właściwie nastawiony (patrz tabelka
powyżej),
należy
ustawić
sterownik
wydzielania pary na pozycji EKO.
Tryb EKO może być używany do wszystkich
typów tkanin, jednak do tkanin bardzo
grubych lub bardzo pogniecionych zaleca się
użycie trybu maksymalnego wydzielenia pary
lub przycisku Boost, aby zagwarantować
najlepszy rezultat.
• Podczas prasowania lampka umieszczona na
górze żelazka i lampka gotowości pary
włączają się i gasną, zależnie od regulacji
temperatury dokonywanej bez przerywania
prasowania.
• Aby uzyskać parę, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk sterowania pary
znajdujący się pod uchwytem żelazka – Rys.
12. Para przestanie się wydobywać z
urządzenia, gdy przycisk ten zostanie
zwolniony.
• Tkaninę, która ma być prasowana, należy
zawsze spryskać po lewej stronie
krochmalem.
Regulowanie temperatury stopy żelazka:
Żelazko nagrzewa się szybko, prasowanie
należy rozpocząć od tkanin wymagających
niższej temperatury i zakończyć na tkaninach wymagających wysokiej temperatury.
Tkaniny z włóknami mieszanymi: temperaturę prasowania należy wyregulować do
ustawienia odpowiedniego dla bardziej
delikatnej tkaniny.W przypadku ustawienia
termostatu żelazka w pozycji „Min”, żelazko
nie będzie grzało.
m
y
fro
”
k
poprzez przekręcenie pokrętła regulowania
strumienia pary.
Funkcja Boost wyłącza się automatycznie po
upływie 15 minut. Niebieska lampka miga,
sygnalizując zakończenie działania funkcji
Boost, a następnie gaśnie.
Ustawianie pokrętła sterowania wydzielaniem pary:
Gruba tkanina: parę należy wyregulować
do wyższego ustawienia.
Przy niskiej temperaturze: pokrętło sterowania wydzielaniem pary należy
wyregulować do niskiego ustawienia.
W przypadku delikatnych tkanin (•), przycisk sterowania pary (umieszczony pod
uchwytem żelazka) należy wciskać z przerwami, by uniknąć pojawiania się wraz z
parą ewentualnych kropel wody.
Żelazka nie należy umieszczać na
metalowej podstawce. Jeśli prasowanie
jest przerywane, żelazko należy zawsze
umieszczać na podstawce urządzenia.
Jest ona wyposażona w podkładki
antypoślizgowe i została zaprojektowana
tak, by była odporna na wysokie
temperatury.
7. Używanie funkcji Precision Shot
• Urządzenie wyposażone jest w funkcję
Precision Shot: skoncentrowany strumień
pary wydzielany jest przez czubek stopy
żelazka, służy do wykorzystania przy
prasowaniu punktowym np. plis, detali,
trudno dostępnych stref.
• W celu użycia tej funkcji należy wcisnąć
przycisk Precision Shot umieszczony pod
uchwytem żelazka, tyle razy ile to potrzebne
- rys. 13.
y
WAŻNE! Należy ostrożnie używać funkcji
Precision shot, ponieważ wyjątkowa siła
pary może w danych przypadkach
spowodować poparzenia.
129
PL
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page130
o
nl
ed
ad
fro
m
8 • Prasowanie z wykorzystaniem 11 • Przechowywanie generatora
pary
pionowego strumienia pary
• Wcisnąć wyłącznik wł./wył.,a następnie
odłączyć generator od zasilania. Żelazko
umieścić na podstawce, znajdującej się na
generatorze pary. Opuścić uchwyt do
przenoszenia nad żelazkiem, aż do momentu
kiedy rozlegnie się charakterystyczny „klik”,
oznaczający zablokowanie, żelazko zostanie
wtedy bezpiecznie zablokowane na obudowie
- rys. 1. Przewód pary złożyć na pół. Umieścić
przewód w obudowie.Zwinąć przewód
elektryczny i umieścić w komorze
przechowywania.
• Generator pary pozostawić do ostygnięcia
przez co najmniej godzinę, zanim zostanie
schowany w szafce lub innym zamkniętym
miejscu. Generator pary można bezpiecznie
przechowywać.
9 • Prasowanie na sucho
• Nie należy naciskać na przycisk sterowania
pary.
10 • Ponowne napełnianie zbiornika z wodą
• Gdy zabraknie pary i lampka „Water tank
empty” miga – Rys. 15 oznacza to, że zbiornik
na wodę jest pusty.
• Zbiornik na wodę należy zdemontować
używając uchwytu (umieszczonego z przodu
generatora pary) – Rys. 16, a następnie
napełnić go – Rys. 5 uważając, by nie
przekroczyć poziomu Maks.
Jeśli poziom ten zostanie przekroczony,
nadmiar wody należy usunąć.
• Wsunąć zbiornik z powrotem do obudowy, aż
„zaskoczy” na miejsce. Wcisnąć przycisk Restart,
znajdujący się pod panelem sterowania.
• Generator pary i żelazko są gotowe do
eksploatacji, gdy wskaźnik pary się świeci, a
lampka żelazka jest zgaszona.
• Stopa żelazka: stopę należy czyścić po
ostygnięciu z użyciem wilgotnej szmatki lub
gąbki nierysującej powierzchni.
• Baza: Plastikowe elementy urządzenia należy
czyścić od czasu do czasu z użyciem miękkiej
szmatki.
13 • łatwe usuwanie kamienia z
generatora pary
Podczas płukania zbiornika kamienia nie
należy stosować żadnych środków usuwających kamień (octu, przemysłowych
środków usuwających kamień, itp.):
mogłyby one uszkodzić zbiornik.
Przed opróżnieniem generatora pary
należy zawsze pozostawić go do ostygnięcia przez 2 godziny, by uniknąć ryzyka
oparzenia.
• W celu przedłużenia okresu eksploatacyjnego
130
e
Żelazka ani podstawy nie należy nigdy
umieszczać pod strumieniem bieżącej
wody.
Do czyszczenia stopy lub podstawy nie
należy wykorzystywać żadnych środków
czyszczących, ani usuwających kamień.
.b
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
12 • Czyszczenie generatora pary
re
or
nb
de
an
.v
w
Ponieważ para jest bardzo gorąca: nigdy
nie wolno podejmować próby usuwania
zgnieceń z ubrania, kiedy jest ono
noszone, zawsze należy je najpierw
powiesić na wieszaku. W przypadku
tkanin innych niż len czy bawełna, żelazko
należy trzymać w odległości kilku
centymetrów od ubrania, by go nie spalić.
w
w
• Sterowanie temperaturą żelazka i pokrętło
sterowania emisją pary (umieszczone na
panelu sterowania) należy wyregulować do
położenia maksymalnego (•••) i nacisnąć
przycisk Boost/pionowy strumień pary.
• Ubranie powiesić na wieszaku i jedną ręką
lekko je naprężyć.
• Kilkakrotnie nacisnąć przycisk sterowania pary
- Rys. 12 jednocześnie przesuwając żelazko od
góry do dołu ubrania - Rys. 14 Przykłady użycia
funkcji wygładzania w pionie:
• Wygładzanie na wieszaku delikatnych tkanin,
aby nie narażać ich na kontakt z gorącym
żelazkiem.
• Odświeżenie koszuli lub garnituru tuż przed
założeniem.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page131
o
nl
ed
ad
w
w
Podczas następnego użytkowania żelazka
należy wcisnąć przycisk „Restart”, umieszczony na panelu sterowania, by wyłączyć pomarańczową lampkę „Calc-Away System”.
Regularne odkamienianie generatora
pary pomaga w utrzymaniu jego
właściwości prasowania przez długi czas.”
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z GENERATOREM
Problemy
Możliwe przyczyny Rozwiązania
Nie można włączyć generatora
pary lub wskaźnik żelazka i
wskaźnik Wł./WYł. nie włączają
się.
Przez otwory w stopie żelazka
wydostaje się woda.
Urządzenie nie jest włączone.
Przycisk sterowania pary został
użyty zanim żelazko zdążyło się
dostatecznie nagrzać.
Należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo
podłączone do zasilania, a następnie wcisnąć
podświetlony wyłącznik wł. /wył. (umieszczony z
przodu podstawy).
Należy zmniejszyć emisję pary podczas prasowania z
niską temperaturą (pokrętło sterowania emisją pary
umieszczone na panelu sterowania).
Przed włączeniem przycisku sterowania parą, należy
zaczekać, aż zgaśnie lampka termostatu.
Trzymając żelazko z dala od deski do prasowania
naciskać sterowanie parą, aż z żelazka zacznie
wydostawać się para.
Para uległa kondensacji w
przewodach, ponieważ funkcja
pary została użyta po raz
pierwszy lub nie była
wykorzystywana przez jakiś czas.
Nie należy używać przycisku
W przypadku korzystania z funcji Boost, należy ustawić
sterowania pary zanim żelazko nie termostat żelazka na maksymalną temperaturę.
jest dostatecznie nagrzane.
131
e
Generator pary nie działa bez zbiornika
kamienia.
.b
Oprócz regularnej konserwacji, zaleca się
przeprowadzenie
dokładnego
płukania
zbiornika co pół roku lub każdorazowo po 25
zastosowaniach.
• Należy upewnić się, że generator jest chłodny i
odłączony od prądu od ponad 2 godzin.
• Umieścić generator pary na krawędzi zlewu, a
żelazko z boku na podstawie.
• Zdjąć przykrywę kolektora i odkręcić kolektor
kamienia - rys. 19-20.
• Trzymać generator pary w pozycji pochylonej i
używając dzbanka napełnić bojler 1/4 litra
wody z kranu - rys. 24.
• Potrząsać przez chwilę obudową, a następnie
opróżnić całkowicie bojler nad zlewem. - rys.
25-26.
• Umieścić kolektor w obudowie dokręcając go
do całkowitego uszczelnienia - rys. 22.
• Umieścić przykrywkę kolektora we właściwym
miejscu.- rys. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
y
• Odkręcić zawór zbiornika kamienia i
wymontować go z obudowy; zawiera on
kamień, który nagromadził się w zbiorniku Rys. 20.
• Aby zbiornik kamienia prawidłowo oczyścić,
należy go zwyczajnie opłukać pod bieżącą
wodą, by usunąć znajdujący się w nim kamień
– Rys. 21.
• Zbiornik kamienia ponownie umieścić w
obudowie i dokręcić go, by był szczelny – Rys.
22.
• Osłonę zbiornika kamienia umieścić na swoim
miejscu – Rys. 23.
m
WAŻNE! Operacji tej nie wolno
przeprowadzać chyba, że generator pary
pozostał odłączony od zasilania na co
najmniej dwie godziny i całkowicie ostygł.
Aby przeprowadzić tę operację, generator
pary należy umieścić w pobliżu zlewu,
ponieważ po jego otwarciu z wnętrza
może wypłynąć woda.
fro
generatora pary i uniknięcia wystąpienia
kamienia na prasowanych ubraniach,
generator pary wyposażony został we
wbudowany zbiornik kamienia. Zbiornik ten,
umieszczony
w
zbiorniku
wody,
automatycznie usuwa kamień tworzący się w
jego wnętrzu.
Działanie:
• Gdy zbiornik kamienia wymaga opłukania,
pomarańczowa lampka „Calc-Away System”,
umieszczona na panelu sterowania – Rys. 18,
zaczyna migać.
• Po całkowitym ostygnięciu generatora pary
należy zdemontować osłonę zbiornika
kamienia – Rys. 19.
PL
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page132
o
nl
ed
ad
fro
Możliwe przyczyny Rozwiązania
Funkcja Boost wyłącza się
automatycznie po upływie 15
minut: niebieska lampka miga, a
następnie gaśnie.
Takie działanie jest całkowicie normalne. Funcji Boost
należy używać punktowo (patrz § 6).
Z otworów w stopie żelazka
wydostają się białe pasma.
W kotle nagromadził się kamień,
ponieważ nie był on regularnie
wypłukiwany.
Należy przepłukać zbiornik kamienia gdy miga lampka
„Calc- Away System”. Jeśli używana woda jest bardzo
twarda, zbiornik ten należy płukać częściej.
Z otworów w stopie żelazka
wydostaje się brązowawy osad i
brudzi bieliznę.
Stopa żelazka jest zabrudzona
lub brązowa i może poplamić
tkaniny.
Do wody używanej do
prasowania dodane zostały środki
odkamieniające lub dodatki.
Ustawiona jest zbyt wysoka
temperatura prasowania.
Do zbiornika z wodą lub kotła nie należy nigdy
dodawać tego typu środków (patrz § 2).
Używany jest krochmal.
Krochmal należy nanosić na lewą stronę ubrań
przeznaczonych do prasowania.
Tkanina została niedostatecznie
wypłukana lub prasowane jest
ubranie nowe, jeszcze nie prane.
Należy upewnić się, czy tkanina została okładnie
wypłukana i wszelkie resztki mydła lub produktów
chemicznych z nowych ubrań zostały usunięte.
Zbiornik na wodę jest pusty
(włączona lampka pustego
zbiornika na wodę).
Zbiornik na wodę należy napełnić, a następnie
nacisnąć przycisk „Restart”, umieszczony na panelu
sterowania.
Zbornik nie jest umieszczony na
swoim miejscu.
Wsunąć zbiornik z powrotem do obudowy, aż
„zaskoczy” na miejsce.
Przycisk regulacji pary ustawiony
jest na minimum.
Należy zwiększyć emisję pary (pokrętło sterowania
emisją pary umieszczone na panelu sterowania).
Temperatura stopy żelazka
jest ustawiona na maksimum.
Powierzchnia deski do
prasowania nasiąknięta jest
wodą, ponieważ nie jest ona
odpowiednia do pracy z
generatorem pary, ubrania mogą
nasiąkać wodą.
Nie został naciśnięty przycisk
ponownego uruchomienia
„Restart”.
Generator pracuje, ale para jest bardzo gorąca i sucha,
w rezultacie jest ona mniej widoczna.
Należy sprawdzić, czy deska do prasowania jest
odpowiednia do używanego urządzenia.
Zawór zbiornika kamienia nie
został prawidłowo dokręcony.
Należy go prawidłowo dokręcić, po ostudzeniu
urządzenia przez około 2 godziny.
Uszczelka zbiornika jest
uszkodzona.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem
Serwisowym.
Generator jest niesprawny.
Z generatora pary nie wolno korzystać. Należy
skontaktować się z Autoryzowanym Punktem
Serwisowym.
Z generatora pary nie wolno korzystać. Należy
skontaktować się z Autoryzowanym Punktem
Serwisowym.
Wcisnąć przycisk Restart, znajdujący się pod panelem
sterowania.
Nie został naciśnięty przycisk
ponownego uruchomienia
„Restart”.
W przypadku wystąpienia innego problemu, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu ROWENTA w
celu sprawdzenia urządzenia. ROWENTA udziela rocznej gwarancji umownej na urządzenie, oraz
dwuletniej gwarancji na generator pary, licząc od daty zakupu, chyba, że przepisy prawne danego kraju
stanowią inaczej.
www.rowenta.com
132
e
Lampka zbiornika kamienia
“Calc-Away System” pozostaje
włączona.
Wcisnąć przycisk Restart, znajdujący się pod panelem
sterowania.
.b
Generator jest niesprawny.
Patrz zalecenia dotyczące ustawiania sterowania
temperaturą (patrz § 6).
re
or
Spod urządzenia wydostaje się
para.
nb
de
Z zaworu zbiornika kamienia
wydostaje się para.
an
Lampka „zbiornik wody pusty”
świeci się.
.v
Na tkaninie pojawiają się smugi
wody.
w
Emitowana jest niewielka ilość
pary.
w
w
Brak pary.
m
Problemy
Niebieska lampka sygnalizująca
działanie funkcji Boost
miga/gaśnie.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page133
o
nl
ed
ad
fro
m
МОЛЯ, ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ
КНИЖКА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ УРЕД.
.v
w
w
w
a. Бутон за регулиране на
количеството пара
b. Индикатор „Готова пара"
c. Положение ЕСО
d. Бутон „Restart"
e. Индикатор „Празен резервоар"
f. Индикатор „Calc-Away System"
g. Бутон за пара „Boost / vertical
steam”
18. Прекъсвач за пускане/спиране
Омекотител за вода
• Вашата ютия с парогенератор е
оборудвана с свод за поддръжка на ютията
върху поставката с блокировка, за да се
улесни транспортирането и съхранението:
• Блокиране - фиг. 1.
• Разблокиране - фиг. 2.
За да пренесете ютията с парогенератор с
дръжката на ютията:
- Поставете ютията върху поставката на
парогенератора и натиснете свода за
поддръжка върху ютията докато се
задейства блокировката (обозначено с
прищракване) - фиг. 1.
- Хванете ютията за дръжката, за да
пренесете ютията с парогенератор - фиг. 3.
2 • Каква вода да използваме ?
Вода от чешмата
• Вашият уред е предвиден за работа с
чешмяна вода Ако водата, която
използвате, е много варовита, смесете 50%
чешмяна вода и 50% деминерали- зирана
вода от търговската мрежа.
• В някои морски райони съдържанието на
сол във водата може да е повишено. В
такъв случай, използвайте единствено и
само деминерализирана вода.
• Съществуват много видове омекотители и
водата от повечето от тях може да се
използва за ютията с парогенератор.
Въпреки това, някои омекотители и в
частност тези, които използват химични BG
вещества като сол, могат да причинят бели
или кафяви петна, какъвто е случаят с
филтриращите кани за вода.
• Ако срещнете такъв проблем, ви
съветваме да използвате нетретирана
чеш- мяна вода или бутилирана вода.
• След като водата е била веднъж сменена, е
необходимо неколкократно използване на
уреда, за да се разреши проблема.
Препоръчително е първото изпробване на
функцията пара да бъде върху използвана
дреха, която може да се изхвърли, за да се
предотврати повреждане на дрехите.
Не забравяйте:
• Никога не използвайте дъждовна вода или
вода, съдържаща добавки (като нишесте,
парфюм или вода от домакински уреди.
Такива добавки могат да нарушат
свойствата на парата и при висока
температура могат да образуват утайки в
парната камера, които да замърсят
дрехите ви.
133
e
за пара
16. Calc Away system
17 Командно табло
.b
ПОДГОТОВКА
1 • Предпазно заключване
13. Индикатор на ютията
14. Маркуч за пара
15. Механизъм за прибиране на маркуча
re
or
концентрирана пара)
3. Спусък за пара
4. Бутон за регулиране на температурата
на ютията
5. Корпус
6. Показател
7. Предпазно заключване (блокировка
на ютията върху корпуса)
8. Подвижен резервоар 1,5 л
9. Клапан за пълнене на резервоара
10. Тапа на колектора за котлен камък
11. Отделение за съхранение на
електрическия кабел
12. Поставка за ютията
nb
de
an
ОПИСАНИЕ
1. Дръжка на ютията
2. Бутон Precision shot (регулиране на
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page134
o
nl
ed
ad
fro
5 • Действие на командното
табло
m
3 • Подгответе вашата ютия с
парогенератор
• Натиснете светлинния превключвател за
включване/изключване - фиг. 8, който
светва. Зеленият индикатор, разположен
на командното табло, мига.
• Вашият уред е снабден с електрическа
помпа, която около минута след влючване
и на равни интервали пълни нагревателя с
вода. Чува се слаб шум, което е нормално.
• Парогенераторът и ютията са готови за
гладене, когато индикаторът за пара свети,
а индикаторът на ютията не свети.
При първа употреба може да се получи
отделяне на безвреден дим и миризма.
Това явление без последствия за
употребата на уреда изчезва бързо.
ТъКАНИ
СИНТЕТИЧНИ ТъКАНИ
(Полиестер, ацетат, акрил,
полиамид)
ПОЗИцИя НА
ТЕРМОСТАТА
ПОЗИцИя НА
БУТОНА ЗА ПАРА
•
КОПРИНА / ВъЛНА
••
ЛЕН / ПАМУК
•••
• Функция „Boost”
Вашата ютия с парогенератор е снабдена с
функция „Boost”, която позволява да се
увеличи количеството пара по време на
гладене по прецизен начин за зоните, които
са трудни за гладене, за твърде дебелите
или твърде измачканите тъкани.
За да използвате тази функция, настройте
ютията на максимално положение на
термостата (•••) и натиснете бутона „Boost”,
разположен върху командното табло –
светва син индикатор - фиг. 17.
134
e
• Поставете бутона за настройка на
термостата - фиг. 9 върху вида тъкан,
която ще гладите и регулирайте
количеството пара - фиг. 10. Вижте
таблицата по-долу.
• Индикаторът на ютията светва. Внимание:
в началото на гладенето и когато
намалявате температурата по време на
гладене, уредът е готов, когато
индикаторът на ютията изгасне и когато
зеленият индикатор на командното табло
започне да свети постоянно.
• По време на гладенето, когато увеличите
температурата на ютията, можете да
гладите незабавно, но внимавайте да не
увеличавате дебита на пара, след като
индикаторът на ютията е изгаснал.
.b
6 • Гладене с пара
re
or
nb
de
an
.v
4 • Включете ютията с
парогенератор
• Зеленият индикатор мига - фиг. 8:
нагревателят загрява.
• Зеленият индикатор свети - fig. 11: парата е
готова.
• Червеният индикатор мига - фиг. 15:
резервоарът е празен.
• Оранжевият индикатор „Calc-Away System"
мига - фиг. 18 трябва да изплакнете
колектора.
w
УПОТРЕБА
w
w
• Поставете я на Стабилно място в
хоризонтално положение, без да се
притеснявате от топлината.
• Препоръчваме ви да използвате дъска за
гладене,
подходяща
за
ютии
с
парогенератор
с
поставка
за
парогенератора тип „плоча” и без решетка.
• Издърпайте подвижния резервоар с вода
(разположен в предната част на ютията с
парогенератор) като натиснете блокиращия
зъб, който е върху на дръжката на
резервоара - фиг. 4.
• Напълнете резервоара с вода, без да
надвишавате нивото, обозначено с „Мах”. фиг. 5.
• Фиксирайте го добре на мястото му за
поставяне, докато чуете щракване.
• Развийте изцяло електрическия кабел и
извадете маркуча за парата от отделението фиг. 6.
• Включете ютията с парогенератор в заземен
електрически контакт - - фиг. 7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page135
o
nl
ed
ad
fro
За да изключите функцията „Boost”,
натиснете бутона отново – синият
индикатор изгасва. Също така можете да я
изключите като завъртите бутона за
регулиране на количеството пара.
Функцията „Boost” се изключва автоматично
след 15 минути. Синият индикатор мига, за
да покаже завършването на функция „Boost”,
а след това изгасва.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Съвет: При първата употреба или ако не
сте използвали парата няколко минути,
натиснете неколкократно бутона за
парата - фиг. 12, на разстояние от
дрехите. Това ще позволи да се
изхвърли студената вода от парния
цикъл.
m
• Икономичен режим ECO:
Вашата ютия е снабдена с
икономичен режим ECO, който
консумира по-малко енергия, като в същото
време гарантира достатъчно количество
пара за ефикасно гладене. За тази цел, след
като термостатът на ютията е правилно
настроен (вижте таблицата по-долу),
поставете регулатора на количеството пара
на делението ECO.
Икономичният режим ECO може да се
използва за всички видове тъкани, като все
пак за най-дебелите и най-измачканите
тъкани ви съветваме да използвате
максималното количество пара или бутон
„Boost”, за да се гарантира оптимален
резултат.
• По време на гладене индикаторът на
ютията светва и изгасва, без това да оказва
влияние върху работния процес.
• За да получите пара, натиснете бутона за
пара, разположен върху дръжката на
ютията - фиг. 12. Парата спира, когато
отпуснете бутона.
• Ако използвате нишесте за колосване,
поръсете го от обратната страна на
повърхността, която гладите.
Регулиране на температурата на
ютията:
Вашата ютия се загрява бързо, започнете
първо с тъканите, които се гладят при
ниска температура, и накрая изгладете
онези, за които е нужна по-висока
температура. Ако гладите смесени
тъкани, регулирайте температурата на
гладене като за най-фините от тях. Ако
поставите регулатора на термостата
върху „Min”, ютията няма да загрее.
Регулиране на количеството пара:
Ако гладите плътни тъкани, увеличете
количеството пара.
Ако гладите на ниска тмпература,
поставете бутона за количеството пара
на минимално положение.
За деликатни тъкани (•), регулирайте на
средно положение бутона за парата, за
да избегнете евентуални петна.
През паузите на гладене не слагайте
ютията никога върху метална поставка
за ютия, тъй като това може да я
повреди; слагайте я върху поставката
на корпуса: тя е снабдена с крачета
против подхлъзване и е проектирана
да издържи на високи температури.
7. Използване на
Precision Shot
функция
• Уредът е снабден с функция Precision Shot:
пара, концентрирана на върха на
гладещата повърхност – използва се поконкретно за гладене на трудни за
обработка гънки, апликации и зони с
труден достъп.
• За да използвате тази функция, натиснете
докрай бутон „Precision Shot",разположен
над ютията толкова често, колкото е
необходимо - фиг. 13.
Внимание!
Внимавайте при използването на
функцията „Precision
shot”, защото
изключителната сила на парата може да
причини изгаряния.
135
BG
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page136
o
nl
ed
ad
fro
m
8 • Вертикално изглаждане на 11 • Приберете парогенератора
измачкани тъкани
• Изключете
от
превключвателя
включване/изключване и от контакта.
Поставете ютията върху поставката на
парогенератора. Натиснете свода за
поддръжката върху ютията до щракване на
блокировката - по този начин ютията ще
бъде блокирана върху своя корпус - фиг. 1.
Хванете кабела и го сгънете на две.
Приберете маркуча за парата на
предвиденото за тази цел място. Навийте
електрическия кабел и го приберете на
предвиденото за тази цел място.
• Оставете парогенератора да изстине поне
един час, преди да го приберете, ако го
съхраняване в шкаф или в тясно
пространство.
Можете да приберете
парогенератора без никакъв риск.
9 • Гладене на сухо
• Не натискайте бутона за пара.
10 • Напълнете отново
резервоара
• Парата е свършила и индикаторът „Празен
резервоар" мига - фиг. 15: резервоарът за
вода е празен.
• Издърпайте подвижния резервоар с вода
като натиснете блокиращия зъб, който е
върху на дръжката на резервоара
(разположен в предната част на ютията с
парогенератор) - фиг. 16 и го напълнете фиг. 5 без да надвишавате максималното
ниво.
• Гладеща повърхност: почистете изстиналата
гладеща повърхност на ютията с влажна
кърпа или с неабразивна гъба.
• Корпус: почиствайте от време на време
пластмасовите части на уреда с помощта на
мека кърпа.
13 • Почиствайте лесно от
котлен камък
парогенератора
Не използвайте продукти срещу котлен
камък (оцет, промишлени продукти
срещу котлен камък), за да изплакнете
нагревателя: те могат да го повредят.
Преди да преминете към изпразване на
парогенератора, е необходимо да го
оставите да изстине за повече от 2 часа,
за да се избегне опасност от изгаряне.
В случай на преливане отстранете
излишното количество.
• Фиксирайте го добре на мястото му за
поставяне, докато чуете щракване.
Натиснете бутона „Restart" за повторно
включване, разположен на командното
табло.
• Парогенераторът и ютията са готови за
гладене, когато индикаторът за пара свети,
а индикаторът на ютията не свети.
• За да удължите живота на вашата ютия с
парогенератор и за да избегнете отлагането
на котлен камък, парогенераторът е
136
e
Никога не мийте ютията или корпуса й
под течаща вода.
Не използвайте препарат за поддръжка
или препарат за премахване на котлен
камък за почистване на гладещата
повърхност или на корпуса.
.b
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРъжКА
12 • Почистете парогенератора
re
or
nb
de
an
.v
w
Тъй като отделяната пара е много
гореща, никога не изглаждайте гънките
върху някого, а винаги на закачалка.
При гладене на различни от лен и памук
тъкани, дръжте ютията на няколко
сантиментра, за да не изгорите тъканта.
w
w
• Настройте термостата на ютията в
максимално положение (•••) и натиснете
бутона „Boost/vertical steam”.
• Закачете дрехата на закачалка и опънете
леко тъканта с едната ръка.
• Натискайте бутона за пара - фиг. 12 на
интервали, като движите ютията отгоре
надолу - фиг. 14. Примери за използване
на функцията вертикално гладене:
• Гладене на закачалка на деликатни тъкани,
които не искате да влизат в контакт с топла
ютия
• Освежаване на риза или костюм, веднага
преди обличане.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page137
o
nl
ed
ad
Редовно премахване на котления камък
от вашия парогенератор спомага за поддържане на ефективността на парата
във времето.”
ПРОБЛЕМ С ПАРОГЕНЕРАТОРА
Проблеми
Причини
Решения
Парогенераторът не се
включва или индикаторът на
ютията и светещият
превключвател не светят.
Уредът не е включен в
захранването.
Проверете дали уредът е правилно свързан с
електрически контакт, когато е в положение
включен, и дали е под напрежение (светещ
индикатор за включване/изключване).
Изтича вода през отворите на
гладещата повърхност.
Използвате пара, а ютията не е
достатъчно топла.
Намалете количеството пара, когато гладите при
ниска температура (бутон за регулиране,
разположен върху командното табло).
Изчакайте индикаторът на ютията да изгасне, преди
да задействате пускането на пара.
Водата се е кондензирала в
тръбите, защото използвате за
първи път пара или не сте
използвали известно време.
Натискайте бутона за пара извън дъската за
гладене, докато ютията не започне да изпуска пара.
Използвате функция „Boost”, а
ютията не е достатъчно топла.
Настройте ютията на максимално положение на
термостата, когато използвате функция „Boost”.
137
e
Ютията с парогенератор не работи без
колектора за котлен камък.
.b
Освен тази редовна поддръжка, се
препоръчва да се прави пълно изплакване на
нагревателя на всеки 6 месеца или след всяка
25-та употреба.
• Проверете дали парогенераторът е
изстинал и е бил изключен от контакта
повече от 2 часа.
• Поставете парогенератора на ръба на
мивката, а ютията - до него, поставена на
поставката си.
• Свалете капачката на колектора и развийте
колектора за котлен камък - фиг. 19-20.
• Наведете парогенератора и с помощта на
бутилка или кана налейте в нагревателя 1/4
л чешмяна вода - фиг. 24.
• Разтръскайте корпуса няколко пъти и после
го излейте докрай в мивката - фиг. 25-26.
• Поставете колектора на мястото му, като го
завиете отново докрай, за да не пропуска
вода – фиг. 22.
• Поставете отново капачката на колектора за
котлен камък - фиг. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Развийте напълно колектора и го отстранете
от корпуса - в него е събран натрупания в
резервоара котлен камък - фиг. 20.
• За да почистите добре колектора, е
достатъчно да го изплакнете на течаща вода,
за да отстраните котления камък в него фиг. 21.
• Поставете колектора обратно в леглото му и
го затегнете докрай, за да не пропуска вода фиг. 22.
• Поставете капачката на колектора за котлен
камък на мястото му - фиг. 23.
При следващото използване натиснете
бутон "Restart", разположен на командното табло, за да изгасне оранжевия
индикатор “Calc- Away System”.
m
ВНИМАНИЕ! Това действие не трябва да
се извършва, след като парогенераторът е бил изключен повече от два
часа и не е напълно изстинал.
За да извършите това действие, ютията
с парогенератор трябва да е поставена
над мивка, тъй като от нагревателя
може да изтече вода при отварянето му.
fro
оборудван с колектор за котлен камък. Този
колектор, разположен в нагревателя,
автоматично събира котления камък, който
се отлага вътре.
Принцип на действие:
• Оранжевият индикатор „Calc-Away System"
започва да мига - фиг. 18 на командното
табло, което ви показва, че колекторът
трябва да се изплакне.
• След като парогенераторът е напълно
изстинал, отстранете тапата на колектора за
котлен камък - фиг. 19.
BG
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page138
o
nl
ed
ad
fro
Причини
Решения
Това действие е напълно нормално. Функция „Boost”
е предвидена за използване само по прецизен
начин (вижте § 6).
Появяват се бели петна от
отворите на гладещата
повърхност.
Функция „Boost” се изключва
автоматично след 15 минути:
синият индикатор мига, а след
това изгасва.
Нагревателято отделя котлен
камък, защото не се изплаква
редовно.
Появяват се кафяви петна от
отворите на гладещата
повърхност и цапат дрехите.
Използвате химикали против
котлен камък или добавки във
водата за парно гладене.
Никога не добавяйте препаратв резервоара с вода
или в нагревателя (вижте § 2).
Гладещата повърхност е
мръсна или кафява и може да
остави петна върху дрехите.
Гладите на прекалено висока
температура.
Reportez-vous à nos conseils sur le réglage des
températures (voir § 6).
Използвате нишесте за
колосване.
Pulvérisez toujours l’amidon sur l’envers de la face à
repasser.
Дрехите ви не са изплакнати
достатъчно или сте гладили
нова дреха, преди да я
изперете.
Уверете се, че дрехите са изплакнати достатъчно, за
да се премахнат остатъци от перилен препарат или
химически продукти върху новите дрехи.
Резервоарът за вода е празен
(червеният индикатор мига).
Напълнете резервоара с вода и натиснете бутона
“Restart”, разположен на командното табло.
Резервоарът не е поставен
докрай в своето отделение.
Поставете го добре отново в неговото отделение
докато се чуе щракване.
Количеството пара е
регулирано на минимум.
Увеличете количеството пара (регулатор,
разположен върху командното табло).
Температурата на гладещата
повърхност е регулирана на
максимум.
Много горещата пара е суха и се вижда трудно.
Върху дрехите остават следи
от вода.
Калъфката на масата за гладене
се е намокрила, защото не е
пригодена за използване с
мощен парогенератор.
Трябва да имате подходяща маса за гладене
(поставка с решетка, която предотвратява
кондензацията).
Индикаторът „Празен
резервоар” мига.
Не сте натиснали бутона
“Restart” за рестартиране.
Натиснете бутона “Restart” за рестартиране,
разположен на командното табло.
Около колектора излиза пара.
Колекторът не е затегнат добре.
Затегнете отново колектора, след като сте оставили
уреда да изстине за 2 часа.
Уплътнението на колектора е
повредено.
Обърнете се към одобрен сервиз.
Уредът е повреден.
Не използвайте парогенератора и се обърнете към
одобрен сервиз.
Под корпуса излиза пара.
Уредът е повреден.
Не използвайте парогенератора и се обърнете към
одобрен сервиз.
Индикаторът “Calc-Away
System” мига.
Не сте натиснали бутон “Restart”
за рестартиране.
Натиснете бутон “Restart” за рестартиране,
разположен на командното табло.
e
138
.b
Ако причината за някоя повреда не може да се определи, се обърнете към одобрен сервиз на
ROWENTA. ROWENTA предоставя едногодишна гаранция за уреда и двугодишна гаранция за съда
към него - от датата на закупуване, освен ако има други разпоредби в законодателството на вашата
страна.
www.rowenta.com
re
or
Изплакнете колектора, когато индикаторът “CalcAway System” мига. Ако водата е много варовита,
правете го по-често.
nb
de
an
.v
w
Има малко пара.
w
w
Няма пара.
m
Проблеми
Синият индикатор на функция
„Boost” мига/ е изгаснал.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page139
o
nl
ed
ad
fro
m
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ NA
ZAČÁTKU TÉTO BROŽURY.
PŘÍPRAVA
1 • Lock systém
Změkčovače vody
• pro snadné uchycení žehličky na generátoru
a přenášení. Váš generátor je vybaven
přidržovacím kroužkem
žehličky na
odkládací podložce se zajištěním, aby jeho
přenášení a uložení bylo snadnější.
• Blokace - obr. 1.
• Odblokování - obr. 2.
Pro přenos vašeho generátoru páry za držadlo
žehličky:
- Položte žehličku na odkládací plochu
generátoru páry a sklopte přidržovací
kroužek na žehličce, musíte slyšet zaklapnutí
blokace (typický znak „zvuk zaklapnutí” ) obr. 1.
- Uchopte žehličku za držadlo a přeneste parní
generátor - obr. 3.
• Existuje několik typů zařízení pro změkčování
vody vodu z většiny z nich lze použít do parní
žehličky. Nicméně některá zařízení a zvláště
ta, která používají chemické látky, jako např.
sůl, což je zejména případ filtračních nádob,
mohou způsobit odtok bílé nebo hnědé
barvy.
• Vyskytne-li se tento problém, doporučujeme
vám použít neupravenou vodu z CS
vodovodního kohoutku nebo balenou vodu.
• Po výměně vody se problém odstraní až po
několika použitích. Abyste se vyhnuli poškození oděvů, Rowenta doporučuje funkci
napařování poprvé vyzkoušet na opotřebovaném prádle, které lze vyhodit, abyste si
nepoškodili normální oblečení.
2 • Jakou vodu lze použít?
Pamatujte si:
Voda z vodovodního kohoutku
• Váš přístroj je navržen tak, aby mohl používat
vodu z vodovodního kohoutku. Pokud je
voda příliš vápenitá, smíchejte 50 % vody z
kohoutku a 50 % demineralizované balené
vody.
• Voda v některých přímořských regionech
může obsahovat zvýšené množství soli. V
tomto případě používejte výhradně demineralizovanou vodu.
• Nikdy nepoužívejte dešťovou vodu nebo
vodu obsahující přísady (jako škrob, parfém
nebo vodu z domácích spotřebičů). Takové
přísady mohou změnit vlastnosti páry a při
vysoké teplotě způsobit vznik usazenin v
parní komoře, které by mohly znečistit
prádlo.
139
e
koncentrované páry)
Spouštěč páry
Tlačítko nastavení teploty žehličky
Tělo
Precision shot: pára koncentrovaná ve
špičce
7. Safety lock (zablokování žehličky)
8. Vyjímatelná nádržka 1.5L
9. Plnící otvor nádržky
10. Kryt kolektoru vodního kamene
11. Přihrádka na uložení elektrické šňůry
12. Plocha na odkládání žehličky
3.
4.
5.
6.
.b
Kontrolka žehličky
Parní šňůra
Uložení parní šňůry
Patentovaný odvápňovací systém AntiCalc (Calc Away systém)
17 Ovládací panel
a. Tlačítko pro nastavení průtoku páry
b. Kontrolka páry připravena
c. Režim ECO
d. Tlačítko restart
e. Kontrolka prázdné nádržky
f. Kontrolka Calc away systém
g. Ovladač páry " Boost / vertical steam "
18. Spínač zapnuto / vypnuto
re
or
13.
14.
15.
16.
nb
de
an
.v
w
w
w
POPIS
1. Držadlo žehličky
2. Tlačítko Precision shot (ovladač
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page140
o
nl
ed
ad
fro
• Zelená kontrolka svítí - obr. 11: pára je připravena k použití.
• Červená kontrolka bliká - obr. 15: nádržka na
vodu je prázdná.
• Oranžová kontrolka „Calc-Away System” bliká obr. 18: je třeba propláchnout ohřívací zásobník.
m
3 • Příprava Vašeho parního
generátoru
TKANINY
POUŽITÍ
SYNTETICKé TKANINY
4 • Zapnutí parního generátoru
• Stiskněte světelný přepínač zapnuto/vypnuto
- obr. 8, Zelená kontrolka na ovládacím panelu
bliká.
• Asi po jedné minutě a pravidelně během provozu dochází k tomu, že elektrické čerpadlo
přístroje vstřikuje vodu do ohřívacího zásobníku. Vzniká přitom zvuk, který je běžným provozním projevem.
• Parní generátor a žehlička jsou připraveny k
použití, až se rozsvítí kontrolka páry a zhasne
kontrolka žehličky.
Při prvním použití přístroje může dojít ke
vzniku výparů a zápachu bez škodlivých
účinků. Tento projev nemá vliv na použití
přístroje a rychle sám pomine.
5 • Funkce ovládacího panelu
POLOHA
POLOHA OVLADAČE
TERMOSTATU
PáRY
(polyester, acetátové,
akrylátové tkaniny,
polyamid)
•
HEDVáBÍ / VLNA
••
LEN / BAVLNA
•••
• Funkce " Boost "
Vaše žehlička je vybavena funkcí
"Boost", která umožňuje zvýšit průtok páry
během žehlení, a to i dočasně pouze na
obtížně žehlitelná místa, velmi silné nebo
pomačkané látky.
Pro použití této funkce nastavte termostat
žehličky na maximální polohu (•••) a stiskněte
tlačítko Boost umístěné na ovládacím panelu.
Rozsvítí se modrá kontrolka - obr. 17.
Pro deaktivaci funkce Boost stiskněte znovu
tlačítko,
modrá
kontrolka
zhasne.
Můžete ji deaktivovat rovněž otočením tlačítka
pro nastavení průtoku páry.
• kontrolka bliká - obr. 8: ohřívací zásobník se
zahřívá.
140
e
• Nastavte termostat - obr. 9 do příslušné
polohy podle typu žehlené tkaniny a upravte
průtok páry - obr. 10. Viz tabulka níže.
• Rozsvítí se kontrolka žehličky. Pozor : při
začátku žehlení a po snížení teploty během
žehlení je přístroj připraven, až když
kontrolka žehličky zhasne a zelená kontrolka
na kontrolním panelu trvale svítí.
• Pokud při žehlení zvýšíte teplotu žehličky,
můžete ihned žehlit, ale průtok páry můžete
zvýšit až poté, když kontrolka žehličky
zhasne.
.b
6 • Žehlení s napařováním
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Parní generátor postavte na pevnou
vodorovnou a tepluvzdornou plochu.
• Doporučujeme vám používat žehlicí prkno
uzpůsobené pro napařovací žehličky s
odkládací plochou pro napařovací žehličky
typu deska a nikoliv mřížka.
• Vyndejte vyjímatelnou nádržku (umístěnou v
přední části napařovací žehličky) stisknutím
blokačního tlačítka, které se nachází na
držadle nádrže. - obr. 4.
• Naplňte nádržku na vodu a nepřekračujte
přitom ukazatel maximálního množství - obr.
5.
• Vraťte ji řádně zpět na místo, až se ozve
slyšitelné zacvaknutí „klik“.
• Elektrickou šňůru odviňte po celé délce a
vyndejte parní šňůru z úložného prostoru
- obr. 6.
• Parní generátor připojte k uzemněné
elektrické zásuvce - obr. 7.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page141
o
nl
ed
ad
fro
Funkce se deaktivuje automaticky po 15
minutách. Modrá kontrolka bliká, aby
oznámila konec funkce Boost a poté zhasne.
m
Nastavení teploty žehličky:
Vaše žehlička se rychle zahřívá, nejdříve
začněte žehlit látky, které se žehlí při nízké
teplotě a nakonec žehlete ty, které snáší
nejvyšší teploty. Při žehlení tkanin ze
smíšených vláken nastavte teplotu žehlení
podle nejméně odolného vlákna. Pokud
nastavíte termostat na "mini“, žehlička
nehřeje.
Při přestávkách během žehlení žehličku
nikdy neodkládejte na kovovou odkládací
plochu, protože by ji to mohlo poškodit.
Odkládejte ji na odkládací plochu
jednotky: ta je opatřena protiskluzovými
podložkami a odolává vysokým teplotám.
7. Použití Precision Shot
• Váš přístroj je vybaven funkcí Precision Shot:
pára koncentrovaná ve špičce kluzké plochy,
CS
která se využívá obvykle při žehlení
obtížných záhybů, detailů a těžko
přístupných částí oděvu.
• Pro použití této funkce stiskněte tlačítko
Precision Shot umístěné nad žehličkou, a to
tak často, jak to bude třeba - obr. 13.
Pozor! Funkci Precision shot používejte s
největší opatrností, protože mimořádný
výkon páry může způsobit popálení.
141
e
Nastavení ovladače průtoku páry:
Při žehlení silnější tkaniny zvyšte průtok
páry.
Při žehlení s nízkou teplotou nastavte
ovladač průtoku páry na minimum.
Na jemné tkaniny (•) používejte ovladač
páry velice mírně, aby případně nevznikly
skvrny.
.b
y
Doporučení: Při prvním použití nebo poté,
co jste páru několik minut nepoužívali,
opakovaně stiskněte tlačítko ovládání
páry - obr. 12 a držte přitom žehličku
směrem od oděvu.
Dosáhnete tím
odstranění studené vody z parního
okruhu.
re
or
y
• Režim ECO: Parní žehlička je
vybavena režimem ECO, který
spotřebuje méně energie, a
přitom poskytne dostatečné množství páry
pro efektivní žehlení. Z tohoto důvodu
umístěte po správném nastavení termostatu
žehličky (viz tabulka výše) ovladač množství
páry do zóny ECO.
Režim ECO lze použít na všechny druhy látek,
nicméně u velmi silných nebo pomačkaných
látek doporučujeme pro dosažení optimálního
výsledku použít maximální množství páry
nebo tlačítko Boost.
• Při žehlení se průběžně zhasíná a rozsvěcuje
kontrolka žehličky, podle potřeby ohřívání,
což nevyžaduje přerušení procesu žehlení.
• Chcete-li použít páru, stiskněte tlačítko
ovládání páry umístěné pod držadlem
žehličky - obr. 12. Po uvolnění tlačítka se pára
vypne.
• Používáte-li škrob, aplikujte jej na opačnou
stranu tkaniny, než která je žehlena.
nb
de
an
.v
w
w
w
-
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page142
o
nl
ed
ad
fro
11 • Uložení parního generátoru
• Nastavte termostat žehličky na maximální
pozici (•••) a stiskněte tlačítko Boost/vertical
steam.
• Pověste oděv na ramínko a rukou jej držte
mírně napnutý.
• Opakovaně tiskněte tlačítko ovládání páry
- obr. 12. a pohybujte přitom žehličkou shora
dolů - obr. 14. Příklady použití funkce
vertikálního vyrovnání.
• Vyrovnání jemných látek na ramínku, u
kterých nechcete, aby přišly do kontaktu s
horkou žehličkou.
• Upravení košile nebo obleku těsně před jejich
oblečením.
• Vypněte přístroj spínačem zapnuto/vypnuto
a odpojte koncovku ze zásuvky. Postavte
žehličku na odkládací plochu parního
generátoru. Sklopte přidržovací kroužek
žehličky tak, abyste slyšeli "zaklapnutí"
blokace, žehlička tak bude bezpečně
zablokována ve svém pouzdře
obr. 1. Smotejte elektrickou šňůru a
upevněte ji pomocí suchého zipu.
Uložte
parní šňůru do zásuvného úložného prostoru.
• Před uložením parního generátoru do
vestavěné skříně nebo do úzkého prostoru jej
nechte nejméně hodinu vychladnout.
Poté můžete svůj parní generátor zcela
bezpečně uložit na místo.
9 • Žehlení na sucho
• Při
žehlení
ovládání páry.
nepoužívejte
tlačítko
10 • Doplnění nádržky
• Při nedostatku vody se rozsvítí červená
kontrolka „prázdná nádržka" - obr. 15:
nádržka na vodu je prázdná.
• Odnímatelnou nádržku na vodu vyndejte
pomocí tlačítka (nachází se na přední části
parního generátoru) - obr. 16. a naplňte ji obr. 5. nepřekračujte přitom ukazatel
maximálního množství.
• Žehlicí plocha: vychladlou žehlicí plochu
čistěte vlhkým hadříkem nebo nebrusnou
mycí houbou.
• Jednotka: plastové části přístroje občas mírně
otřete jemným hadříkem.
13 • Snadné odstranění vodního
kamene
z
parního
generátoru
Pokud překročíte ukazatel maxima,
odstraňte přebytečné množství vody.
Při proplachování ohřívacího zásobníku
nepoužívejte prostředky pro odstranění
vodního kamene (ocet, průmyslové
odstraňovače
vodního
kamene,…).
mohly by jej poškodit.
Před vyprázdněním parního generátoru je
naprosto nezbytné nechat jej alespoň 2
hodiny vychladnout, aby nedošlo k
popálení.
• Vraťte ji řádně zpět na místo, až se ozve
slyšitelné zacvaknutí „klik“. Znovu zapněte
stiskem tlačítka „Restart“ na ovládacím
panelu.
• Parní generátor a žehlička jsou připraveny k
použití, až se rozsvítí kontrolka páry a zhasne
kontrolka žehličky.
• V zájmu prodloužení životnosti parního
generátoru a pro zabránění výronu vodního
142
e
Nedávejte nikdy žehličku ani jednotku
podstavce přímo pod vodovodní
kohoutek.
Pro čištění žehlicí desky nebo jednotky
nepoužívejte žádné čisticí prostředky
nebo přípravky proti vodnímu kameni.
.b
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
12 • Čištění parního generátoru
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Protože pára je velice horká, nikdy se
nepokoušejte odstranit záhyb oděvu
přímo na nějaké osobě. Vždy k tomu
použijte ramínko. Při žehlení jiných tkanin,
než je len nebo bavlna, držte žehličku
několik centimetrů od oděvu, aby nedošlo
ke spálení tkaniny.
m
8 • Vertikální napařování
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page143
o
nl
ed
ad
e
Parní generátor nefunguje bez kolektoru
vodního kamene.
Pravidelné odstraňování vodního kamene
z napařovací žehličky vám pomůže déle
uchovat kvalitní napařování
CS
PROBLéM S PARNÍM GENERáTOREM
Problémy
Příčiny
Řešení
Parní generátor se nespustí
nebo kontrolka žehličky a
světelný spínač
zapnuto/vypnuto nesvítí.
Přístroj není pod napětím.
Zkontrolujte, že přístroj je správně zapojený do funkční
zásuvky a je pod napětím (světelný spínač
zapnuto/vypnuto).
Z otvorů v žehlící desce vytéká
voda.
Používáte funkci páry, ale vaše
žehlička ještě není dostatečně
zahřátá.
Při žehlení s nízkou teplotou snižte průtok páry
(ovladač se nachází na ovládacím panelu).
Před použitím ovládacího tlačítka páry počkejte, až
zhasne kontrolka žehličky.
Voda zkondenzovala v potrubí,
protože používáte páru poprvé
nebo jste ji delší dobu
nepoužívali.
Stiskněte tlačítko ovládání páry a žehličku přitom držte
mimo žehlicí prkno. Počkejte, až začne vydávat páru.
Používáte funkci Boost, ačkoliv
vaše žehlička není dostatečně
teplá.
Při používání funkce Boost nastavte termostat na
maximální hodnotu.
143
.b
Jako doplněk této pravidelné údržby se
doporučuje každých 6 měsíců nebo po
každých 25 použitích nádobu kompletně
vypláchnout.
• Zkontrolujte, zda je generátor studený a
vypojený ze sítě více než 2 h.
• Umístěte generátor páry na kraj dřezu a vedle
žehličku umístěnou v poloze na patě.
• Sejměte kryt kolektoru vodního kamene a
sběrač vyšroubujte - obr. 19-20.
• Držte generátor páry v nakloněné poloze a
do bojleru nalijte karafou ¼ litru vody z
kohoutku - obr. 24.
• Několikrát zatřepte tělem přístroje a poté z
něj do dřezu vylijte všechnu vodu - obr. 2526.
• Umístěte kolektor zpět a celý ho zašroubujte,
aby dobře těsnil - obr. 22.
• Vraťte kryt kolektoru vodního kamene na své
místo - obr. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Vyšroubujte celý kolektor a vyjměte jej z
jednotky.
Obsahuje
vodní
kámen
nahromaděný v nádržce - obr. 20.
• Pro správné vyčištění propláchněte kolektor
pod tekoucí vodou a odstraňte tím
nahromaděný vodní kámen
obr. 21.
• Vraťte zachytávač zpět na své místo a pevně
jej zašroubujte, čímž dosáhnete utěsnění obr. 22.
• Vraťte kryt kolektoru vodního kamene na
místo - obr. 23.
Při následujícím použití stiskněte na
ovládacím panelu tlačítko „Restart“, aby
zhasla oranžová kontrolka „Calc-Away
System”.
m
POZOR! Před tímto krokem musí být parní
generátor alespoň dvě hodiny odpojený
od sítě a zcela vychladlý.
Při této činnosti se parní generátor musí
nacházet blízko výlevky, protože při
otevření může z nádržky vytékat voda.
fro
k
kamene je váš parní generátor vybaven
Unikátním patentovaným odvápňovacím
systémem Anti-Calc. Tento odvápňovací
systém se nachází v nádržce a automaticky se
v něm hromadí vodní kámen, který se uvnitř
tvoří.
Funkční princip:
• Na ovládacím panelu bliká oranžová
kontrolka „Calc-Away System” - obr. 18., která
Vás upozorňuje na potřebu propláchnout
kolektor vodního kamene.
• Když je parní generátor zcela vychladlý,
vyjměte kryt kolektoru vodního kamene
- obr. 19.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page144
o
nl
ed
ad
fro
Příčiny
Řešení
Funkce Boost se deaktivuje
automaticky po 15 minutách:
modrá kontrolka bliká a poté se
vypne.
To je zcela normální fungování. Funkce Boost je
vytvořena tak, aby byla používána pouze nárazově (viz
§ 6).
V otvorech žehlicí desky se
objevují bílé skvrny.
V ohřívacím zásobníku se utvořil
vodní kámen, protože nebyl
pravidelně proplachován.
Když bliká kontrolka „Calc-Away System”, propláchněte
kolektor vodního kamene. Při použití velice tvrdé vody
provádějte toto propláchnutí častěji.
V otvorech žehlicí desky se
objevují hnědé skvrny a špiní
prádlo.
Používáte chemické prostředky
proti tvorbě vodního kamene
nebo přísady do vody pro
žehlení.
Do nádržky na vodu nebo do ohřívacího zásobníku
nikdy nepřidávejte žádné přísady (viz § 2).
Na žehlicí desce jsou nečistoty
nebo je zahnědlá a může špinit
prádlo.
Máte nastavenou příliš vysokou
teplotu žehlení.
Přečtěte si naše doporučení o nastavení teploty
(viz § 6).
Používáte škrob.
Škrob vždy aplikujte na opačnou stranu tkaniny, než
která je žehlena.
Prádlo není dostatečně
vymáchané nebo žehlíte nové
oblečení aniž byste je vyprali.
Ujistěte se, že prádlo je dostatečně vymáchané, abyste
zamezili případným stopám po mýdle nebo
chemických přípravcích na novém oblečení.
Nádržka na vodu je prázdná (svítí
červená kontrolka).
Doplňte nádržku na vodu a stiskněte tlačítko „Restart“
na ovládacím panelu.
Nádržka není správně umístěná
na svém místě.
Umístěte ji až na dno úložiště, musíte slyšet zaklapnutí.
Průtok páry je nastaven na
minimum.
Nastavte vyšší průtok páry (ovladač je na ovládacím
panelu).
Teplota žehlicí desky
je nastavena na maximum
Pára je velice horká a suchá,
v důsledku čehož je méně viditelná.
Na prádle se objevují proužky
vody.
Vaše žehlicí prkno je přesyceno
vodou, protože se nejedná o typ
prkna vhodný pro žehlení s
parním generátorem.
Ujistěte se, zda máte vhodné žehlicí prkno (prkno s
roštem zabraňující vzniku kondenzace).
Svítí kontrolka „prázdná
nádržka“.
Nestiskli jste tlačítko „Restart” pro
obnovení.
Stiskněte tlačítko „Restart“ na ovládacím panelu.
Kolem kolektoru vychází pára
Kolektor je špatně utáhnutý
Nechte přístroj 2 hodiny vychladnout a poté utáhněte
kolektor.
Těsnění kolektoru je poškozené.
Kontaktujte smluvní servisní středisko.
Přístroj je vadný.
Přestaňte parní generátor používat a kontaktujte
smluvní servisní středisko.
Ze spodní strany jednotky
vychází pára nebo voda.
Přístroj je vadný.
Přestaňte parní generátor používat a kontaktujte
smluvní servisní středisko.
Bliká oranžová kontrolka “CalcAway System”
Při opakovaném zapnutí jste
nestiskli tlačítko „Restart”.
Stiskněte tlačítko „Restart“ na ovládacím panelu.
e
144
.b
Jestliže nelze určit příčinu poruchy, kontaktujte smluvní servisní středisko ROWENTA. ROWENTA poskytuje
smluvní záruku v trvání 1 roku na přístroj a 2 let na nádržku od data nákup, a s výjimkou specifické zákonné
úpravy ve Vaší zemi.
www.rowenta.cz
re
or
nb
de
an
.v
w
Vytváří se nedostatek páry.
w
w
Nevytváří se pára.
m
Problémy
Modrá kontrolka funkce Boost
bliká / zhasla.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page145
o
nl
ed
ad
fro
m
PRIJE UPORABE UREĐAJA, PROČITAJTE SIGURNOSNE UPUTE NA POČETKU
OVE KNJIŽICE.
w
w
w
Omekšivač
• Vaša je parna postaja opremljena držačem za
pridržavanje glačala sa sigurnosnom
blokadom, čime je olakšano njeno prenošenje
i odlaganje:
• Zaključavanje - fig. 1.
• Otključavanje - fig. 2.
Prilikom prenošenja Vaše parne postaje
držeći za dršku glačala:
- postavite glačalo na bazu za odlaganje koja se
nalazi na parnoj postaji i spuštajte držač za
pridržavanje glačala dok ne začujete „klik”
kojim se potvrđuje da je sigurnosna blokada
zaključana. - fig. 1.
- Zatim uhvatite glačalo za dršku i prenesite Vašu
parnu postaju. - fig. 3.
2 • Koju vodu rabiti?
• Postoje različiti tipovi omekšivača vode s
kojima se može tretirati vodu koju ćete uliti u
spremnik parne postaje. Međutim, neki
omekšivači, a posebno oni koji sadrže kemijske
elemente poput soli, mogu uzrokovati pojavu
bijelih ili smeđih pruga osobito na filterima
vode.
• Ako se susretnete s navedenim problemom,
savjetujemo Vam korištenje obične čiste vode
HR
iz slavine ili vode kupljene u trgovini.
• Kada ste promijenili vodu, potrebno je
pričekati nakon nekoliko primjena da se
problem riješi. Kako ne biste oštetili rublje,
preporučujemo Vam da isprobate postavku za
paru na starom ručniku ili odjeći koju možete
baciti.
Pripazite da:
Voda iz slavine
• Vaš uređaj je napravljen tako da se može rabiti
voda iz slavine. Ako u vodi ima mnogo
otopljenog kamenca, preporučujemo Vam da
koristite 50% vode iz slavine i 50% destilirane
vode.
• U nekim krajevima blizu mora, sadržaj soli u
vodi može biti dosta visok. U tom slučaju,
rabite isključivo destiliranu vodu.
• Nikada ne rabite kišnicu niti vodu koja sadrži
aditive (poput škroba, mirisa ili vode iz
kućanskih aparata). Navedeni aditivi mogu
utjecati na svojstva pare uslijed čega može doći
do stvaranja naslaga pri visokoj temperaturi u
parnoj komorici koje mogu oštetiti Vaše rublje.
145
e
PRIPREMA
1 • Sigurnosna blokada
.b
12.
13.
pare)
Tipka za paru
Izbornik temperature glačanjar
Kućište
Vrh za precizno glačanje
Sigurnosna blokada (zaključavanje
glačala na kućištu glačala)
Odvojivi spremnik 1,5 l
Poklopac spremnika
Poklopac sakupljača kamenca
Pretinac za odlaganje električnog
priključnog voda
Baza za odlaganje glačala
Svjetlosni pokazatelj temperature
glačala
re
or
8.
9.
10.
11.
Crijevo za paru
Odlaganje crijeva za paru
Sustav Calc Away
Upravljačka ploča
a. Tipka za podešavanje protoka pare
pare
b. Svjetlosni pokazatelj spremnosti pare
c. Postavka ECO način rada
d. Tipka za ponovno pokretanje
e. Svjetlosni pokazatelj praznog
spremnika
f. Svjetlosni pokazatelj sustava Calc
Away
g. Tipka za paru „Turbo para/okomito
glačanje“
18. Prekidač za uključivanje/isključivanje
nb
de
3.
4.
5.
6.
7.
14.
15.
16.
17
an
.v
OPIS
1. Drška glačala
2. Tipka Precision shot (ispuštanje mlaza
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page146
o
nl
ed
ad
fro
5 • Rad upravljačke ploče
• Postavite parnu postaju na stabilnu i
vodoravnu površinu daleko od izvora
topline.
• Preporučujemo Vam da koristite daske za
glačanje prilagođene parnim postajama
koje su opremljene s ravnom pločom bez
rešetka za odlaganje parne postaje.
• Skinite odvojivi spremnik za vodu (smješten
ispred parne postaje) pritiskom na ručicu
zapora koja se nalazi na dršci spremnika –
fig. 4.
• Napunite spremnik za vodu, ali nemojte
prekoračiti maksimalnu razinu. – fig. 5.
• Postavite ga u njegovo ležište. Spremnik je
ispravno umetnut tek kada čujete „klik“.
• Odmotajte u cijelosti električni priključni
vod i izvadite crijevo za paru iz njegovog
pretinca- fig. 6.
• Priključite Vašu parnu postaju na uzemljenu
električnu utičnicu – fig. 7.
• Zeleni svjetlosni pokazatelj treperi - fig. 8:
komora za paru se zagrijava.
• Zeleni svjetlosni pokazatelj svijetli - fig. 11:
para je spremna.
• Crveni svjetlosni pokazatelj treperi - fig. 15:
spremnik je prazan.
• Narančasti svjetlosni pokazatelj sustava
„Calc-Away” treperi - fig. 18: isperite Vaš
sakupljač kamenca.
VRSTETKANINE
SINTETIKA
(poliester, acetat, akril,
poliamid)
POLOŽAJ IZBORNIKA POLOŽAJTIPKE ZA PARU
TEMPERATURE
•
SVILA/ VUNA
••
LAN / PAMUK
•••
• Koristite postavku „Turbo para“
Vaša parna postaja ima funkciju „Turbo para“
koja Vam omogućuje da povećate protok pare
tijekom glačanja kako biste lakše izglačali
zahtjevne ili jako zgužvane dijelove odjeće kao
i deblje tkanine.
Za korištenje navedene postavke, namjestite
izbornik temperature na glačalu na (•••), zatim
pritisnite na tipku TURBO na upravljačkoj ploči
i plavi će svjetlosni pokazatelj zasvjetliti - fig.
17.
146
e
• Postavite izbornik temperature - fig. 9 na
vrstu tkanine koju želite izglačati i podesite
protok pare – fig. 10. Pogledajte tablicu u
nastavku.
• Svjetlosni
pokazatelj
odgovarajuće
temperature glačala svijetli. Pažnja: kada
započinjete s glačanjem ili smanjujete
temperaturu tijekom glačanja, uređaj je
spreman za upotrebu kada se svjetlosni
pokazatelj glačala izgasi i zeleni svjetlosni
pokazatelj na kontrolnoj ploči zasvijetli.
• Tijekom
glačanja,
kada
povećate
temperaturu glačala, možete odmah nastaviti
s glačanjem, ali ne povećavajte protok pare
kada je svjetlosni pokazatelj glačala ugašen.
.b
6 • Uporaba parne postaje
re
or
nb
de
an
.v
Tijekom prve uporabe može doći do nastanka
dima ili mirisa koji nisu štetni za zdravlje. Ova
pojava koja nema nikakav negativan učinak
na uporabu uređaja će brzo nestati.
w
• Pritisnite prekidač sa signalnim svjetlom za
uključivanje/isključivanje - fig. 8. Na
upravljačkoj ploči se nalazi zeleni svjetlosni
pokazatelj koji će se upaliti i treperiti.
• Električna pumpa kojom je Vaš uređaj
opremljen, nakon otprilike jedne minute i
redovito tijekom uporabe, ubrizgava vodu u
komoru za paru. Uslijed ubrizgavanje javlja
se lagana buka što je normalno.
• Parna postaja i glačalo su spremni za
glačanje kada je upaljen svjetlosni
pokazatelj spremnosti pare, a pokazatelj
odgovarajuće temperature glačala ugašen.
w
w
UPORABA
4 • Uključivanje Vaše parne
postaje
m
3 • Priprema parne postaje
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page147
o
nl
ed
ad
fro
Postavku TURBO isključite ponovnim
pritiskom na istu tipku i plavi će se svjetlosni
pokazatelj ugasiti. Navedenu funkciju možete
isključiti i okretanjem tipke za podešavanje
protoka pare.
Postavka TURBO se automatski isključuje
nakon 15 minuta. Prilikom isključivanja
postavke TURBO plavi će svjetlosni pokazivač
treperiti i naposljetku se ugasiti.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Savjeti: Kod prve uporabe ili ako niste
koristili paru nekoliko minuta: pritisnite
uzastopno nekoliko puta na tipku za paru
- fig.12 dok držite glačalo dalje od rublja.
Na taj ćete način ukloniti hladnu vodu iz
kruga pare.
m
• Postavka ECO način rada:
Vaša parna postaja posjeduje
postavku ECO način rada čime
se troši manje energije uz dovoljan protok
pare koja je dostatna za učinkovito glačanje.
Za korištenje ovog načina rada podesite
izbornik temperature na glačalu (pogledajte
tablicu u nastavku) te namjestite tipku za
podešavanje protoka pare u položaj ECO
načina rada.
Postavka ECO način rada je prilagođena za
glačanje svih tipova tkanina. Ipak, za debele i
jako izgužvane tkanine, preporučujemo Vam
da koristite maksimalan protok pare ili funkciju
TURBO kako biste postigli zadovoljavajući
rezultat.
• Tijekom glačanja, svjetlosni se pokazatelj na
glačalu pali i gasi u intervalima zagrijavanja
bez ikakvog utjecaja na sam postupak
glačanja.
• Za ispuštanje pare, pritisnite na tipku za paru
koja se nalazi ispod drške glačala – fig. 12.
Protok pare se zaustavlja kada otpustite
tipku.
• Ako koristite štirku, poprskajte ju po obrnutoj
strani od strane glačanja.
Podešavanje temperature glačala:
Budući da se Vaše glačalo brzo zagrijava,
započnite s glačanjem tkaninama koje se
glačaju na niskoj temperaturi, a završite s
onima koje zahtijevaju višu temperaturu.
Ako glačate tkanine izrađene od različitih
vlakana, podesite temperaturu glačanja na
najosjetljiviju tkaninu. Ako postavite
izbornik temperature na „Min” Vaše se
glačalo neće zagrijati.
Tipka za podešavanje protoka pare:
Pri glačanju debljih tkanina, povećajte
protok pare.
Ako glačate na niskoj temperaturi,
postavite tipku za podešavanje protoka
pare u najniži položaj.
Prilikom glačanja osjetljive tkanine (•),
umjereno koristite tipku za paru kako
biste izbjegli eventualno istjecanje
tekućine.
Tijekom pauza između glačanja, glačalo
nemojte nikada postaviti na metalnu
ploču za odlaganje jer biste mogli
uništiti podnicu: stoga ga odložite na
ploču koja se nalazi na kućištu glačala
budući da je ona opremljena nožicama
protiv klizanja i napravljena da može
podnijeti visoke temperature.
7. Koristite funkciju Precision
Shot
• Vaš uređaj ima funkciju Precision Shot (mlaz
pare se ispušta na vrhu podnice) koji
koristite prilikom glačanja ustrajalih nabora,
detalja i teško dostupnih dijelova na odjeći.
• Za korištenje navedene postavke, pritisnite
tipku Precision Shot koji se nalazi na
gornjem dijelu glačala onoliko puta koliko
je potrebno – fig. 13.
Pažnja! Oprezno postupajte prilikom
korištenja postavke Precision shot jer velika
snaga pare može izazvati opekline.
147
HR
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page148
o
nl
ed
ad
fro
11 • Spremanje parne postaje
• Postavite izbornik temperature na glačalu na
maksimalan položaj (•••) i pritisnite na tipku
Turbo para/okomito glačanje.
• Objesite odjeću na vješalicu i lagano
rastegnite jednom rukom tkaninu.
• Pritišćite u intervalima tipku za paru – fig. 12
pomičući glačalo odozgo prema dolje – fig.
14. Primjeri uporabe postavke okomitog
glačanja:
• Izglačajte osjetljivu tkaninu na vješalici koju
ne želite glačati vrućim glačalom.
• Osvježite košulju ili odijelo neposredno prije
oblačenja.
• Isključite prekidač za uključivanje/isključivanje
i izvucite utikač električnog voda iz utičnice
naponske mreže. Postavite glačalo na bazu za
odlaganje koja se nalazi na parnoj postaji.
Spuštajte držač za pridržavanje glačala dok ne
začujete „klik” kojim se potvrđuje da je sigurnosna blokada zaključana – fig. 1. Uzmite
priključni vod i savijte ga u dva dijela. Spremite crijevo za paru u odgovarajući pretinac.
Zamotajte električni priključni vod i odložite
ga u odgovarajući pretinac.
• Ostavite da se parna postaja ohladi prije nego
što ju spremite u ormar ili odložite u uski prostor. Svoju parnu postaju možete bezbrižno
spremiti.
9 • Suho glačanje
• Nemojte pritiskati na tipku za podešavanje
protoka pare.
10 • Ponovno punjenje spremnika
• Nema više pare i svjetlosni pokazatelj
„praznog spremnika za vodu ” treperi - fig.
15: spremnik za vodu je prazan.
• Skinite odvojivi spremnik za vodu (smješten
ispred parne postaje) pritiskom na ručicu
zapora koja se nalazi na dršci spremnika
(smještenoj na prednjem dijelu parne
postaje)- fig. 16 i ponovno ga napunite –
fig. 5, a da ne prekoračite maksimalnu
razinu.
• Podnica glačala: ohlađenu podnicu Vašeg
glačala očistite vlažnom krpom ili spužvom
koja nije abrazivna.
• Kućište glačala: plastične dijelove povremeno
očistite vlažnom krpom.
13 • Lako uklanjanje kamenca iz
parne postaje
U slučaju prelijevanja, uklonite višak
vode.
• Postavite ga u njegovo ležište. Spremnik je
ispravno umetnut tek kada čujete „klik“.
Pritisnite tipku za ponovno pokretanje koja
se nalazi na upravljačkoj ploči.
• Parna postaja i glačalo su spremni za glačanje
kada je upaljen svjetlosni pokazatelj
spremnosti pare, a pokazatelj odgovarajuće
temperature glačala ugašen.
148
Nemojte rabiti proizvode za uklanjanje
kamenca (ocat, industrijske proizvode za
uklanjanje kamenca...) za čišćenje
komore za paru jer bi ju u protivnom
mogli oštetiti.
Prije nego započnete s čišćenjem Vaše
parne postaje, obavezno ju ostavite više
od 2 sata da se ohladi kako biste izbjegli
svaki rizik od nastanka opeklina.
e
Nikada nemojte čistiti glačalo ili njegovo
kućište pod mlazom tekuće vode.
Za čišćenje podnice ili kućišta glačala
nemojte rabiti sredstva za održavanje ili
uklanjanje kamenca.
.b
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
12 • Čišćenje parne postaje
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Budući da je para koja se stvara vrlo vruća,
nikada ne glačajte odjeću na osobi nego
uvijek obješenu na vješalici. Držite glačalo
na udaljenosti od nekoliko centimetara
od drugih tkanina, osim lana i pamuka,
prilikom njihovog glačanja kako ih ne
biste spalili.
m
8 • Okomito glačanje
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page149
o
nl
ed
ad
Redovito uklanjanje kamenca iz generatora pare doprinosi dugoročnom besprijekornom učinku pare.”
HR
Problemi
Uzroci
Rješenja
Parnu postaju nije moguće
uključiti ili svjetlosni pokazatelj
temperature glačala i prekidač
sa signalnim svjetlom za
uključivanje / isključivanje ne
svijetle.
Voda curi iz otvora na podnici.
Uređaj nije pod naponom.
Provjerite je uređaj dobro priključen na naponsku
mrežu, uključen i pod naponom (prekidač sa signalnim
svjetlom za uključivanje/isključivanje).
Koristite tipku za paru iako se
Vaše glačalo nije dovoljno
zagrijalo.
Smanjite protok pare kada glačate na niskoj
temperaturi (izbornik je smješten na upravljačkoj
ploči).
Pričekajte da se pokazatelj temperature glačala ugasi
prije nego uključite tipku za paru.
Pritišćite tipku za paru dalje od daske za glačanje, sve
dok glačalo ne počne izbacivati paru.
149
e
Parna postaja ne radi bez sakupljača
kamenca.
PROBLEM S VAŠOM PARNOM POSTAJOM
Voda se nakupila u cijevima jer
po prvi puta rabite paru ili ju
niste dugo koristili.
Koristite postavku TURBO iako se
Vaše glačalo nije dovoljno
zagrijalo.
.b
Osim redovitog održavanja, preporuča se
temeljito ispiranje komore za paru svakih 6
mjeseci ili nakon svakih 25 korištenja.
• Provjerite je li parna postaja hladna i
isključena iz električne mreže već 2 sata.
• Postavite parnu postaju uz rub Vašeg
sudopera i glačalo pokraj njegovog držača.
• Skinite poklopac sa sakupljača i odvijte
sakupljač kamenca – fig. 19-20.
• Držite Vašu parnu postaju u nagnutom
položaju te napunite komoru za paru s 1/4
vode iz slavine – fig. 24.
• Protresite kućište nekoliko trenutaka, a zatim
ispraznite spremnik u Vaš sudoper- fig. 2526.
• Ponovno umetnite sakupljač u njegovo
ležište i dobro ga zavijte kako biste osigurali
njegovu nepropusnost – fig. 22.
• Stavite poklopac sakupljača kamenca na
njegovo mjesto – fig. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Odvijte u cijelosti sakupljač i izvucite ga iz
kućišta budući da sadrži kamenac koji se
nakupio u komori za paru - fig. 20.
• Kako biste dobro očistili sakupljač kamenca,
dovoljno ga je isprati tekućom vodom da
biste uklonili sakupljeni kamenac- fig. 21.
• Ponovno umetnite sakupljač u njegovo
ležište i dobro ga zavijte, kako biste osigurali
njegovu nepropusnost – fig. 22.
• Stavite poklopac sakupljača kamenca na
njegovo mjesto – fig. 23.
Tijekom sljedeće uporabe uređaja,
pritisnite tipku za ponovno pokretanje
„Restart“, smještenu na upravljačkoj ploči,
kako biste ugasili narančasti svjetlosni
pokazatelj sustava „Calc-Away“.
m
PAŽNJA! Uklanjanje kamenca možete
obaviti samo kada je parna postaja
potpuno je hladna i isključena iz
naponske mreže više od dva sata.
Prilikom uklanjanja kamenca postavite
parnu postaju u blizini sudopera budući
da tijekom otvaranja komore za paru
može doći do istjecanja vode.
fro
-
• Vaša je parna postaja opremljena
integriranim sakupljačem kamenca kako
biste produljili njen vijek trajanja i izbjegli
učestalo odstranjivanje kamenca. Sakupljač
kamenca, smješten u komori za paru,
automatski sakuplja kamenac koji se stvara u
njenoj unutrašnjosti.
Princip rada:
• Narančasti svjetlosni pokazatelj sustava „CalcAway” treperi – fig. 18 na upravljačkoj ploči.
Isperite sakupljač kamenca.
• Nakon što se parna postaja potpuno ohladi,
skinite poklopac sakupljača kamenca – fig.
19.
Postavite izbornik na glačalu na maksimalnu
temperaturu prilikom korištenja postavke TURBO.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page150
o
nl
ed
ad
fro
Uzroci
Rješenja
Postavka TURBO se automatski
isključuje nakon 15 minuta: plavi
svjetlosni pokazivač treperi i
naposljetku se ugasi.
Vaš komora za paru izbacuje
kamenac budući da ju niste
redovito ispirali.
Takav je rad svjetlosnog pokazivača normalan.
Postavka TURBO se može koristiti samo na točno
određeni način (pogledajte pod § 6).
Koristite vodu za glačanje u koju
ste dodali kemijske proizvode za
uklanjanje kamenca ili aditive.
Podnica je prljava ili smeđa i
može zaprljati rublje.
Koristite vrlo visoku temperaturu.
Pogledajte naše savjete o podešavanju temperature
(pogledajte pod § 6).
Koristite štirku.
Uvijek prskajte štirku po obrnutoj strani od strane
glačanja.
Provjerite je li odjeća dovoljno isprana kako biste
izbjegli da nova odjeća bude zaprljana ostacima
sapuna ili kemijskim proizvodima.
Nema više pare.
Vaše rublje nije bilo dovoljno
dobro isprano ili ste izglačali novi
komad odjeće prije nego što ste
ga oprali.
Spremnik za vodu je prazan
(crveni svjetlosni pokazatelj
treperi).
Pritisnite tipku za ponovno pokretanje „Restart” koja se
nalazi na upravljačkoj ploči.
Spremnik nije umetnut u svoje
ležište.
Postavite ga u njegovo ležište. Spremnik je ispravno
umetnut tek kada čujete „klik“.
Protok pare je podešen na
minimum.
Povećajte protok pare (izbornik je smješten na
upravljačkoj ploči).
Temperatura podnice je
podešena na maksimum.
Para je veoma vruća, suha i slabo se vidi.
Na rublju se pojavljuju tragovi
vode.
Vaša navlaka za dasku je puna
vode jer nije prilagođena snazi
parne postaje.
Provjerite imate li odgovarajuću dasku (rešetkasta
ploča koja sprječava kondenzaciju).
Svjetlosni pokazatelj „praznog
spremnika za vodu” treperi.
Niste pritisnuli tipku za ponovno
pokretanje „Restart”.
Pritisnite tipku za ponovno pokretanje „Restart” koja se
nalazi na upravljačkoj ploči.
Para izlazi iz otvora sakupljača
kamenca.
Sakupljač kamenca je slabo
stegnut.
Zategnite sakupljač nakon što ostavite uređaj da se
ohladi tijekom 2 sata.
Brtva sakupljača je oštećena.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Uređaj je neispravan.
Nemojte više rabiti parnu postaju i obratite se
ovlaštenom servisu.
Para izlazi ispod kućišta.
Uređaj je neispravan.
Nemojte više rabiti parnu postaju i obratite se
ovlaštenom servisu.
Svjetlosni pokazatelj sustava
„Calc-Away” treperi.
Niste pritisnuli tipku za ponovno
pokretanje „Restart”.
Pritisnite tipku za ponovno pokretanje „Restart” koja se
nalazi na upravljačkoj ploči.
Ima malo pare.
U slučaju da problem i dalje postoji, molimo vas da se obratite ROWENTA ovlaštenom servisu. ROWENTA
pruža ugovorno jamstvo u trajanju od 1 godine na uređaj te 2 godine na komoru za paru od dana kupnje
osim ako zakonom nije drugačije propisano u Vašoj zemlji.
www.rowenta.com
150
e
Iz otvora na podnici glačala
izlazi smeđa tvar koja prlja
rublje.
.b
Isperite sakupljač kada svjetlosni pokazatelj sustava
„Calc-Away” počne treptati. Ako u vodi koju koristite
ima mnogo otopljenog kamenca, češće isperite
sakupljač.
Nikada nemojte dodavati nikakav proizvod u spremnik
za vodu ili komoru za paru (pogledajte pod § 2).
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Iz otvora na podnici glačala
izlazi bijela tvar.
m
Problemi
Plavi svjetlosni pokazivač
treperi/je ugašen.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page151
o
nl
ed
ad
fro
m
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A KÖNYV ELEJÉN LÉVŐ
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT.
Vízlágyító
• Az Ön gőzállomása egy zárral ellátott rögzítő
ívvel rendelkezik, amellyel a vasaló a
gőzfejlesztő egységre rögzíthető, s ezáltal
könnyebben szállítható és tárolható:
• Zárás - 1. ábra.
• Kioldás – 2. ábra.
Ha a gőzállomást a vasaló fogantyújával fogva
kívánja szállítani:
- helyezze
a
vasalót
a
gőzállomás
vasalótartójára és zárja rá a rögzítő ívet a
vasalóra (ezt egy kattanás jelzi) - 1. ábra.
- Fogja meg a vasaló fogantyúját a gőzállomás
szállításához - 3. ábra.
2 • Milyen vizet használjunk?
Csapvíz
• A készülék csapvízzel történő használatra
készült.
Ha a csapvíznek nagy a
mésztartalma, keverjen össze 50% csapvizet
és 50% kereskedelmi forgalomban kapható
ásványtalanított vizet.
• Egyes tengerparti régiókban igen magas
lehet a víz sótartalma. Ebben az esetben
használjon tiszta ásványtalanított vizet.
• Többféle típusú vízlágyító létezik, ezek
többsége alkalmas a gőzölős vasalóban való
használatra. Azonban egyes vízlágyítók,
nevezetesen amelyek különféle vegyi
anyagokat, például sókat használnak, fehér
vagy barna elszíneződéseket okozhatnak,
elsősorban a szűrőedényekben.
• Ha ilyen típusú problémát tapasztal, a
kezeletlen csapvíz vagy az üvegben kapható
tiszta víz használatát javasoljuk.
• A vízcserét követően a probléma csak
többszöri újabb használat után szűnik meg. HU
Az első alkalommal ajánlott próbát végezni a
gőzölő funkcióval egy régi, használt
ruhadarabon, amelyre már nincsen szüksége,
így megelőzhetjük a ruhák esetleges
károsodását.
Ne feledje:
• Soha ne használjon esővizet vagy
adalékanyagokat tartalmazó vizet (például
keményítő, illatanyagok, háztartási gépekből
vett víz).
A hasonló adalékanyagok
megváltoztathatják a gőz tulajdonságait, és
magas hőmérsékleten hőmérsékleten a
151
e
ELŐKéSZÍTéS
1 • Safety lock
.b
Vasalótartó lap
Vasaló jelzőfénye
Gőzvezeték
Gőzvezeték-tároló
Calc Away system
Vezérlőfelület
a. Gőzmennyiség-szabályzó gomb
b. Gőzölés készenlétet jelző lámpa
c. Eco üzemmód
d. „Restart” (újraindító) gomb
e. Üres tartályt jelző lámpa
f. Calc away system jelzőfény
g. „Boost /vertical steam” gőzgomb
18. Be-/kikapcsoló gomb
re
or
12.
13.
14.
15.
16.
17
vezérlőgomb)
3. Gőzgomb
4. A vasaló hőfokának beállítására szolgáló
gomb
5. Gőzfejlesztő egység
6. Gőzölős orr rész
7. Safety lock (a vasaló rögzítése a
gőzfejlesztő egységre)
8. Kivehető tartály 1.5L
9. Tartálytöltő nyílás fedele
10. Vízkőgyűjtő kupakja
11. Elektromos vezeték tároló rekesze
nb
de
an
.v
w
w
w
LEÍRáS
1. A vasaló fogantyúja
2. Precision shot gomb (koncentrált gőz
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page152
o
nl
ed
ad
fro
• A piros lámpa villog - 15. ábra: a víztartály
üres.
• A narancssárga „Calc-Away System” jelzőfény
villog - 18. ábra: ki kell öblíteni a vízkőgyűjtőt.
m
.v
w
w
w
gőzölő kamrában olyan lerakódások
keletkezhetnek, amelyek foltot hagynak a
kivasalt ruhadarabokon.
6 • Gőzvasalás
HASZNáLAT
(Poliészter, Acetát,
Akril, Poliamid)
4 • A gőzállomás bekapcsolása
• Nyomja meg a világító be-/kikapcsoló
gombot - 8. ábra, ez kigyullad.
A
vezérlőfelületen a zöld lámpa villogni kezd.
• Körülbelül egy perc elteltével, és a használat
ideje alatt rendszeresen, a készülék
elektromos pumpája vizet fecskendez a
vízmelegítőbe. Ez zajjal jár, ami természetes.
• A gőzállomás és a vasaló készen áll a
gőzvasalásra a gőzgomb világításakor és a
vasaló jelzőfényének kialvásakor.
Első használatkor ártalmatlan füst és szag
távozását tapasztalhatja. Ez a készülék
működését nem befolyásoló jelenség hamar
megszűnik.
5 • A vezérlőfelület működése
• A zöld lámpa villog - 8. ábra: a vízmelegítő
melegít.
• A zöld lámpa világít - 11. ábra: a gőz készen
áll.
HŐFOKSZABáLYZÓ
POZÍCIÓ
GŐZGOMBPOZÍCIÓ
•
SELYEM / GYAPJÚ
••
LENVáSZON /
PAMUT
•••
• „Boost” funkció
Készüléke "Boost” funkcióval is rendelkezik,
amely a gőzmennyiség vasalás közbeni
időszakos növelését teszi lehetővé a nehezen
vasalható területek, a nagyon vastag vagy
nagyon gyűrött anyagok esetében.
E
funkció
használatához
állítsa
a
hőfokszabályozót a legmagasabb fokozatra
(•••) és nyomja meg a vezérlőfelületen található
Boost gombot. Ekkor egy kék jelzőfény gyullad
ki - 17. ábra.
A Boost funkció kikapcsolásához nyomja meg
ismét a gombot, s a kék jelzőfény kialszik. A
gőzmennyiség beállítására szolgáló gomb
elforgatásával is ki tudja kapcsolni.
A Boost funkció 15 perc elteltével
automatikusan kikapcsol. A Boost funkció
152
e
ANYAG
MűSZáLAS
.b
• állítsa be a hőfokszabályozót - 9. ábra a
vasalandó anyagnak megfelelően, és állítsa
be a gőzmennyiséget - 10. ábra. Lásd lenti
táblázat.
• A vasaló jelzőfénye kigyullad. Figyelem: a
vasalás kezdetekor, és amikor vasalás közben
csökkenti a hőmérsékletet, a készük akkor áll
készen, ha a vasaló jelzőlámpája kialszik és a
vezérlőfelület zöld lámpája folyamatosan
világít.
• Vasalás közben, ha emeli a vasaló
hőmérsékletét, azonnal vasalhat, de ügyeljen
arra, hogy csak akkor emelje a
gőzmennyiséget, ha a vasaló jelzőlámpája
kialszik.
re
or
• Helyezze a gőzállomást egy stabil és
vízszintes, hőálló felületre.
• Javasoljuk, hogy a gőzállomásokhoz
alkalmas, nem rácsos, hanem tálcaszerű
gőzállomás-tartóval
rendelkező
vasalóállványt használjon.
• Távolítsa el a kivehető víztartályt (a
gőzállomás elején található) a tartály
fogantyúján található zár megnyomásával 4. ábra.
• Töltse meg a víztartályt, a maximális szint
túllépése nélkül - 5. ábra.
• Helyezze vissza teljesen a helyére, amíg egy
kattanást nem hall.
• Tekerje le teljesen a tápkábelt, és húzza ki a
gőzvezetéket a tartójából - 6. ábra.
• Csatlakoztassa a gőzállomást egy földelt
elektromos aljzatra - 7. ábra.
nb
de
an
3 • A gőzállomás előkészítése
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page153
o
nl
ed
ad
fro
végét a kék jelzőfény villogása jelzi, majd a
lámpa kialszik.
m
A vasaló hőmérsékletének beállítása:
Vasalója gyorsan felmelegszik, a vasalást az
alacsony
hőmérsékletet
igénylő
anyagokkal kezdje, és hagyja a végére a
magasabb
hőmérsékletet
igénylő
anyagokat. Ha kevert szálú szövetet vasal,
a hőmérsékletet a legérzékenyebb
anyagnak megfelelően állítsa be. Ha a
hőfokszabályozót a „Min” fokozatra állítja, a
vasaló nem melegszik.
A vasalás szüneteiben a vasalót soha ne
helyezze fém vasalótartóra, mivel az
megrongálhatja. Erre a célra használja a
gőzfejlesztő egység vasalótartó lapját:
csúszásgátlókkal van felszerelve, és
ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
7. A Precision Shot funkció
használata
• Készüléke rendelkezik a Precision Shot
funkcióval: a vasalótalp orránál kibocsátott
koncentrált gőz különösen a makacs ráncok,
a kisebb és nehezen hozzáférhető részek HU
célzott vasalásához használandó.
• E funkció használatához annyiszor nyomja be
teljesen a vasaló tetején található Precision
Shot gombot, ahányszor szükséges - 13.
ábra.
Figyelem! Óvatosan használja a Precision
Shot funkciót, mert a gőz rendkívüli ereje
égési sérüléseket okozhat.
153
e
A gőzmennyiség-szabályzó gomb
állítása:
Vastagabb szövet vasalásakor növelje a
gőzmennyiséget.
Alacsony hőmérsékletű vasaláskor állítsa a
gőzmennyiség-szabályozót a minimális
értékre.
Kényes anyagok (•) vasalásakor kezelje
nagyon finoman a gőzgombot az esetleges
szivárgások elkerülése érdekében.
.b
re
or
y
Javaslat: Első használatkor vagy ha pár
percig nem használta a gőzölést, nyomja
meg egymás után többször a gőzgombot
- 12. ábra anélkül, hogy a ruhadarab felé
irányítaná. Ezáltal távozik a gőzkörben
található hideg víz.
nb
de
an
.v
w
w
w
• ECO üzemmód: A vasaló
gőzölőrésze ECO üzemmódban
is
működtethető,
amely
csökkenti az energiafogyasztást, ugyanakkor
elegendő gőzmennyiséget biztosítva a
hatékony vasaláshoz. A funkció használatához
előbb állítsa be a vasaló termosztátját a
megfelelő állásba (ld. fenti táblázat), majd
állítsa a gőzölés-erősség gombját az ECO
mezőre.
Az ECO üzemmód bármilyen szöveten
használható, a különösen vastag vagy gyűrött
anyagok esetén, azonban az optimális
eredmény érdekében ajánlott a maximális
gőzölés-erősséget vagy a Boost gombot
használni.
• Vasalás közben a vasaló jelzőfénye kigyullad
és kialszik, attól függően, hogy szükség van-e
melegítésre, ez azonban nem befolyásolja a
használatot.
• Gőzöléshez nyomja meg a vasaló
fogantyúján található gőzgombot - 12. ábra.
A elengedésekor a gőzölés leáll.
• Amennyiben
keményítőt
használ,
permetezze azt a vasalt felület visszájára.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page154
o
nl
ed
ad
fro
11 • A gőzállomás tárolása
• állítsa a vasaló hőszabályzó gombját a
maximális állásba (•••) és nyomja meg a
Boost/vertical steam gombot.
• Akassza a ruhát egy vállfára, és egyik kezével
enyhén feszítse ki.
• A gőzgombot - 12. ábra - időnként
megnyomva mozgassa a vasalót fentről lefelé
- 14. ábra. Példák a függőleges
gyűrődésmentesítés használatára:
• A kényesebb szövetek vállfára akasztva
történő kisimítása, amelyeket a forró
vasalóval való érintkezés károsíthat.
• Ing illetve öltöny kisimítása közvetlenül a
viselés előtt.
• Kapcsolja ki a be-/kikapcsoló gombot, és
húzza ki a tápkábelt a csatlakozó aljzatból.
A vasalót helyezze a gőzállomás
vasalótartójára. Zárja rá a vasalóra a rögzítő
ívet. Ekkor egy kattanás hallatszik és a vasaló
biztonságos módon rögzül a gőzfejlesztő
egységre – 1. ábra. Fogja meg a vezetéket és
hajtsa kettőbe. A gőzvezetéket tárolja az erre
a célra kialakított rekeszben. Tekerje fel az
elektromos vezetéket és helyezze az erre a
célra kialakított rekeszbe.
• Ha szekrényben vagy szűk helyen tárolja a
gőzállomást, tárolás előtt hagyja lehűlni
legalább egy órán keresztül. Ez után
biztonságosan tárolhatja a gőzállomást.
9 • Száraz vasalás
• Ne nyomja meg a gőzgombot.
10 • A tartály ismételt feltöltése
• Nem áll rendelkezésre több gőz, és kigyulladt
az üres tartályt jelző lámpa - 15. ábra: a
víztartály üres.
• Távolítsa el a kivehető víztartályt a tartály
fogantyúján található zár megnyomásával (a
gőzállomás elején található) - 16. ábra, és
töltse meg - 5. ábra a maximális szint
túllépése nélkül.
Amennyiben ezt túllépte, öntse ki a
felesleget.
• Helyezze vissza teljesen a helyére, amíg egy
kattanást nem hall. Nyomja meg a
vezérlőfelületen
található
„Restart”
(újraindító) gombot.
• A gőzállomás és a vasaló készen áll a
gőzvasalásra a gőzgomb világításakor és a
vasaló jelzőfényének kialvásakor.
• A vasalótalp: a lehűlt vasalótalpat nedves
törlőruhával vagy egy puha szivaccsal
tisztítsa.
• A gőzfejlesztő egység: a készülék műanyag
részeit időnként tisztítsa meg egy puha
törlőkendővel.
13 • A gőzállomás
vízkőmentesítése
könnyű
A vízmelegítő vízkőmentesítéséhez ne
használjon vízkőoldó termékeket (ecet, ipari
vízkőoldó...): azok károsíthatják a készüléket.
A gőzállomás kiürítése előtt kötelező
módon hagyja azt hűlni több mint 2 órán
keresztül az égési sérülések elkerülése
érdekében.
• A gőzállomás élettartama növelésének és a
vízkő-kibocsátás elkerülésének érdekében a
készülék egy beépített vízkőgyűjtővel van
154
e
A vasalót vagy a gőzfejlesztő egységet
soha ne helyezze csap alá.
A vasalótalp és a gőzfejlesztő egység
tisztításához ne használjon tisztítószert
vagy vízkőoldót.
.b
KARBANTARTáS éS TISZTÍTáS
12 • A gőzállomás tisztítása
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Mivel a gőz nagyon meleg, a ruha
kisimítását soha ne végezze valakinek a
testén, hanem csakis vállfán. Lenvászontól
vagy pamuttól eltérő anyagokból készült
ruhák esetén tartsa a vasalót néhány
centiméteres távolságra, hogy ne égesse
meg az anyagot.
m
8 • Függőleges simítás
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page155
o
nl
ed
ad
fro
felszerelve. Ez a vízmelegítőben elhelyezett
vízkőgyűjtő automatikusan összegyűjti az
abban képződött vízkövet.
A gőzgenerátor rendszeres vízkőtelenítése
hosszú ideig segít megőrizni annak teljesítményét
Problémák
Okok
Megoldások
A gőzállomás nem kapcsol be,
vagy a vasaló jelzőfénye és a
világító be-/kikapcsoló gomb
nem világít.
Víz folyik a vasalótalp lyukaiból.
A készülék nincs az elektromos
hálózatra csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a készülék legyen üzemképes
csatlakozóaljzathoz kötve és bekapcsolva (világító be/kikapcsoló).
Megnyomta a gőzgombot,
mielőtt a vasaló eléggé
felmelegedett volna.
Alacsony hőmérsékletű vasaláskor csökkentse a
használt gőz mennyiségét (a szabályozó gomb a
vezérlőfelületen található).
Várja meg, amíg a vasaló jelzőfénye kialszik, és csak ez
után nyomja meg a gőzgombot.
A vasalót a vasalóasztaltól távol tartva nyomogassa a
gőzgombot, amíg a vasaló gőzt nem bocsát ki.
A Boost funkciót használja, de a
vasaló még nem elég meleg.
155
e
A gőzállomás a vízkőgyűjtő nélkül nem
működik.
PROBLéMA ADÓDOTT A GŐZFEJLESZTŐVEL?
A víz lecsapódott a csövekben,
mivel ez az első gőzvasalás, vagy
egy ideje nem használta a gőz
funkciót.
.b
A rendszeres tisztítás kiegészítéseképpen
ajánlatos elvégezni hathavonta vagy minden
25. használat után a vízmelegítő teljes
kiöblítését is.
• Ellenőrizze, hogy a vízmelegítő hideg és több
mint 2 órája áramtalanítva van.
• Helyezze a gőzállomást a mosogatója szélére,
és a vasalót mellé, a sarkára állítva.
• Vegye le a vízkőgyűjtő kupakját, és csavarja ki
a vízkőgyűjtőt - 19-20. ábra.
• Tartsa a gőzállomást döntött helyzetben, és
egy kancsó segítségével töltse meg a
vízmelegítőt 1/4 liter csapvízzel - 24. ábra.
• Mozgassa a gőzfejlesztő egységet néhány
másodpercig, majd teljesen ürítse ki a
mosogató fölött - 25-26. ábra.
• Tegye vissza a vízkőgyűjtőt a helyére, teljesen
visszacsavarva a vízmentesség biztosítása
érdekében - 22. ábra.
• Helyezze vissza a vízkőgyűjtő kupakját - 23.
ábra.
re
or
nb
de
an
.v
w
• Csavarja ki teljesen a vízkőgyűjtőt, és vegye ki
a gőzfejlesztőből. A vízkőgyűjtő a
vízmelegítőben
összegyűlt
vízkövet
tartalmazza - 20. ábra.
• A vízkőgyűjtő megfelelő tisztításához
elegendő folyó víz alatt kiöblíteni. Ezzel
eltávolítja belőle a vízkövet - 21. ábra.
• Helyezze vissza a vízkőgyűjtőt. Ehhez
csavarja teljesen be, hogy biztosítsa a
szivárgásmentességet – 22. ábra.
• Helyezze vissza a vízkőgyűjtő kupakját - 23.
ábra.
w
w
FIGYELEM! • Ezt a műveletet nem szabad
végrehajtani, ha a gőzállomás villásdugója
nincs legalább két órája kihúzva az
aljzatból, és mielőtt a készülék teljesen le
nem hűlt.
A művelet végrehajtásához a gőzállomást
a mosogató közelében kell elhelyezni,
mivel kinyitáskor a tartályból víz folyhat ki.
m
Működési elv:
• Egy narancssárga „Calc-Away System”
jelzőfény villog a vezérlőfelületen - 18. ábra,
amely figyelmezteti arra, hogy ki kell
öblítenie a vízkőgyűjtőt.
• Amint a gőzállomás teljesen lehűlt, távolítsa
el a vízkőgyűjtő kupakját - 19. ábra.
A következő használatkor nyomja meg a
vezérlőfelületen található „Restart”
(újraindító) gombot, hogy kikapcsolja az
„Calc-Away System” jelzőfényt.
állítsa vasalóját a hőfokszabályozó legmagasabb
fokozatába, ha a Boost funkciót használja.
HU
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page156
o
nl
ed
ad
fro
Okok
Megoldások
A Boost funkció 15 perc elteltével
automatikusan kikapcsol: a kék
jelzőfény villog, majd kialszik.
Ez a működés teljesen természetes. A Boost funkció
csak eseti jelleggel használható (lásd a 6. fejezetben).
A vasalótalp lyukain fehér
folyadék távozik.
A vízmelegítőből vízkő távozik,
mivel nem volt rendszeresen
kiöblítve.
A „Calc-Away System” jelzőfény villogásakor öblítse ki a
vízkőgyűjtőt. Amennyiben Önnél a víz rendkívül
kemény, gyakrabban végezze ezt a műveletet.
A víztartály üres (a piros lámpa
villog).
Töltse fel a víztartályt, majd nyomja meg a
vezérlőfelületen található „Restart” (újraindító) gombot.
A tartály nincs megfelelően,
teljesen visszahelyezve a helyére.
Helyezze vissza teljesen a helyére, amíg egy kattanást
nem hall.
A gőzmennyiség-szabályozó
minimumra van állítva.
Növelje a gőzmennyiséget (a vezérlőfelületen található
beállító gomb segítségével).
A vasalótalp hőmérséklete
maximumra van állítva.
A gőz rendkívül forró, száraz, tehát kevéssé látható.
A ruhán vízfoltok jelennek meg.
A vasalóasztal huzatja átitatódott
vízzel, mivel nem alkalmas a
gőzállomások teljesítményéhez.
Ellenőrizze, hogy a vasalóasztal megfelelő-e (rácsos
tálca, amely megakadályozza a víz lecsapódását).
Az üres tartályt jelző lámpa
villog.
Nem nyomta meg a „Restart”
újraindító gombot.
Nyomja meg a vezérlőfelületen található „Restart”
(újraindító) gombot.
A gőz a vízkőgyűjtő mellett
szivárog.
A vízkőgyűjtő nincs megfelelően
megszorítva.
Szorítsa meg a vízkőgyűjtőt miután 2 órán keresztül
hagyta hűlni a készüléket.
A vízkőgyűjtő tömítése meg van
sérülve.
A készülék meghibásodott.
Vegye fel a kapcsolatot egy Hivatalos
Szervizközponttal.
Ne használja a gőzállomást, és vegye fel a kapcsolatot
egy Hivatalos Szervizközponttal.
Gőz távozik a gőzfejlesztő alsó
részén.
A készülék meghibásodott.
Ne használja a gőzállomást, és vegye fel a kapcsolatot
egy Hivatalos Szervizközponttal.
A „Calc-Away System” jelzőfény
villog.
Nem nyomta meg a „Restart”
újraindító gombot.
Nyomja meg a vezérlőfelületen található „Restart”
(újraindító) gombot.
Kevés gőz áll rendelkezésre.
Ha nem lehetséges a hiba okának megállapítása, forduljon egy Hivatalos ROWENTA szervizközponthoz.
A ROWENTA 1 év szerződéses garanciát biztosít a készülékre és 2 évet a vízmelegítőre a vásárlás napjától
kezdődően, kivéve, ha az Ön országában hatályos törvények másképp rendelkeznek.
www.rowenta.com
156
e
A keményítőt mindig a vasalandó ruha visszájára
permetezze.
Ellenőrizze, hogy a ruhák megfelelően ki lettek öblítve
az új ruhákon található esetleges szappan- vagy
vegyszerlerakódások eltávolítása céljából.
.b
Olvassa el a hőmérséklet szabályozására vonatkozó,
utasításokat (lásd a 6. fejezetben).
Keményítőt használ.
re
or
nb
de
an
.v
Ne helyezzen semmilyen terméket a víztartályba vagy
a vízmelegítőbe (lásd a 2. fejezetben).
A beállított hőmérséklet túl
magas.
Ruhái nincsenek kellő mértékben
kiöblítve vagy egy újonnan
vásárolt ruhadarabot vasal
anélkül, hogy azt kimosta volna.
Nem áll rendelkezésre gőz.
w
A vasaló talpa piszkos vagy
barna, és foltot hagy a ruhán.
w
w
A vasalótalp lyukain barna
A vasaláshoz használt vízben
folyadék távozik, és foltot hagy a vízkőoldó vegyszer vagy más
ruhán.
adalékanyag van.
m
Problémák
A Boost funkció kék jelzőfénye
villog / kialszik.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page157
o
nl
ed
ad
fro
m
VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI INSTRUCŢIUNILE DE SIGURANŢĂ DE LA
ÎNCEPUTUL ACESTEI BROŞURI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.
w
w
w
a. Buton de reglare a debitului de abur
b. Indicator luminos care indică dacă
aburul este pregătit
c. Poziţie ECO
d. Tastă ”Restart”
e. Indicator luminos ”rezervor gol”
f. Indicator luminos ”Calc away system”
g. Funcţia ”Boost / Călcat vertical”
18. Întrerupător pornire/oprire
PREGĂTIREA
1 • Siguranța
Dedurizator
• Stația de abur este prevăzută cu un arc de
fixare a fierului de călcat pe generatorul de
abur cu dispozitiv de blocare pentru a facilita
transportul și depozitarea:
• Blocare - fig. 1.
• Deblocare - fig. 2.
Pentru a transporta stația de călcat cu aburi de
mânerul fierului de călcat:
- Aşezaţi fierul de călcat pe placa-suport a
staţiei de călcat cu aburi și rabatați arcul de
susţinere de pe fierul de călcat până la
declanşarea dispozitivului de blocare (până
se aude un “clic”) - fig. 1.
- Apucaţi fierul de călcat de mâner pentru a
transporta staţia de călcat cu aburi - fig. 3.
2 • Ce apă este recomandată?
Apă de la robinet
• Aparatul dumneavoastră a fost conceput să
funcţioneze cu apă de la robinet. Dacă apa
este extrem de calcaroasă, amestecaţi 50%
apă de la robinet şi 50% apă demineralizată
din comerţ.
• În anumite regiuni de la malul mării,
conţinutul de sare al apei poate fi ridicat. În
acest
caz,
utilizaţi
exclusiv
apă
demineralizată.
• Există mai multe tipuri de dedurizatoare şi
apa provenită de la majoritatea acestora
poate fi utilizată pentru stația de călcat cu
aburi. Cu toate acestea, anumite
dedurizatoare şi, în special, cele care
utilizează produse chimice precum sarea pot
cauza dâre albe sau maronii, acesta fiind mai
ales cazul cănilor filtrante.
• Dacă întâmpinaţi acest tip de problemă, vă
recomandăm să utilizaţi apă de la robinet
netratată sau apă îmbuteliată.
• După schimbarea apei, vor fi necesare mai
multe utilizări pentru rezolvarea problemei.
Rowenta recomandă încercarea pentru prima
dată a funcţiei de abur pe o haină uzată care
poate fi aruncată, pentru a evita deteriorarea RO
îmbrăcămintei dumneavoastră.
Nu uitați:
• Nu utilizaţi niciodată apă de ploaie şi nici apă
care conţine aditivi (precum amidonul,
parfumul sau apa de la aparatele
electrocasnice). Astfel de aditivi pot afecta
proprietăţile aburului şi, la temperatură
înaltă, pot forma în camera de vaporizare
depuneri care vă pot păta hainele.
157
e
16. Sistem ”Calc Away”
17 Panou de control
.b
furtunului pentru abur
re
or
concentrat)
Buton pentru evacuarea aburului
Buton de reglare a temperaturii tălpii
Generator de abur
Vârf de precizie
Siguranță (dispozitiv de fixare a fierului
pe generatorul de abur)
8. Rezervor detașabil 1,5 l
9. Clapetă de umplere a rezervorului
10. Colector de calcar
11. Compartiment pentru depozitarea
cablului electric
12. Placă-suport pentru fierul de călcat
3.
4.
5.
6.
7.
nb
de
13. Indicator luminos al fierului de călcat
14. Furtun pentru abur
15. Compartiment pentru depozitarea
an
.v
DESCRIERE
1. Mânerul fierului de călcat
2. Buton ”Precision Shot” (jet de abur
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page158
o
nl
ed
ad
MATERIALE
SINTETICE
(poliester, acetat,
acrilic, poliamidă))
POZIţIA
TERMOSTATULUI
POZIţIA BUTONULUI
PENTRU ABUR
•
MĂTASE / LâNĂ
••
IN / BUMBAC
•••
• Funcţia ”Boost”
Stația dumneavoastră de călcat cu aburi este
prevăzută cu funcția ”Boost”, care permite
creșterea debitului de abur în timpul utilizării
în mod punctual, pentru zonele dificile,
materialele foarte groase sau care se șifonează
ușor.
Pentru a utiliza această funcție, reglați fierul de
călcat în poziția maximă a termostatului (•••) și
apăsați tasta ”Boost” situată pe panoul de
158
e
• Reglați termostatul - fig. 9 în funcţie de tipul
de material pe care urmează să-l călcaţi şi
reglaţi debitul de abur - fig. 10. Consultați
tabelul de mai jos.
• Indicatorul luminos al fierului de călcat se
aprinde. Important: ori de câte ori începeţi să
utilizaţi fierul de călcat şi ori de câte ori
reduceţi temperatura în timpul utilizării, fierul
de călcat poate fi folosit atunci când
indicatorul luminos al fierului de călcat se
stinge şi atunci când indicatorul luminos
verde de pe panoul de comandă rămâne
aprins continuu.
• În timpul utilizării, atunci când măriţi
temperatura fierului de călcat, puteţi începe
să călcaţi imediat, însă trebuie să vă asiguraţi
că măriţi debitul de abur numai după ce
inidcatorul luminos al fierului de călcat s-a
stins.
.b
6 • Repassez à la vapeur
re
or
nb
de
an
.v
În timpul primei utilizări, este posibil să se
degaje fum şi miros, care însă nu sunt
nocive. Acest fenomen fără niciun fel de
consecinţe va dispărea rapid.
• Indiactorul luminos verde pâlpâie - fig. 8:
boilerul începe să funcționeze.
• Indiactorul luminos verde este aprins - fig. 11:
aburul este pregătit.
• Indicatorul luminos roșu pâlpâie - fig. 15:
rezervorul este gol.
• Indicatorul luminos portocaliu “Calc-Away
System” pâlpâie - fig. 18: trebuie să clătiți
colectorul.
w
• Apăsaţi întrerupătorul luminos pornire/oprire
- fig. 8 și acesta se va aprinde. Indicatorul
luminos verde situat pe panoul de control
pâlpâie.
• După aproximativ un minut şi în mod regulat
în timpul utilizării, pompa electrică a
aparatului dumneavoastră injectează apă în
rezervor. Acest fapt generează un zgomot,
care este însă normal.
• Staţia de călcat cu aburi şi fierul de călcat sunt
gata de utilizare atunci când indicatorul
luminos care indică dacă aburul este pregătit
este aprins, iar indicatorul luminos al fierului
de călcat este stins.
w
w
UTILIZAREA
4 • Pornirea staţiei de călcat cu
aburi
5 • Funcționarea panoului de
control
m
• Aşezaţi stația de călcat cu aburi pe o
suprafaţă stabilă şi orizontală, rezistentă la
căldură.
• Se recomandă utilizarea unei mese de călcat
speciale pentru stațiile de călcat cu aburi, cu
un suport de tip platou, fără grilaj.
• Scoateți rezervorul de apă detașabil (situat în
partea din față a stației de călcat cu aburi)
apăsând pe butonul de blocare de pe
mânerul rezervorului - fig. 4.
• Umpleți rezervorul de apă fără a depăşi
nivelul maxim. - fig. 5.
• Puneţi-l la loc, fixându-l bine în locaşul său,
până se aude un „clic”.
• Desfăşuraţi cablul electric în întregime şi
scoateţi furtunul pentru abur din spaţiul său
de depozitare - fig. 6.
• Conectaţi staţia de călcat cu aburi la o priză
electrică cu împământare - fig. 7.
fro
3 • Pregătirea stației de călcat cu
aburi
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page159
o
nl
ed
ad
fro
control, după care se va aprinde un martor
luminos albastru - fig. 17.
Pentru a dezactiva funcția ”Boost”, apăsați din
nou pe această tastă și indicatorul luminos
albastru se va stinge. De asemenea, puteți
dezactiva această funcție răsucind butonul de
reglare a debitului de abur.
Funcția ”Boost” se dezactivează automat după
15 minute. Indicatorul luminos albastru
pâlpâie pentru a avertiza că funcția ”Boost” se
apropie de sfârșit, după care se stinge.
În timpul pauzelor de călcat, nu aşezaţi
niciodată fierul de călcat pe o placăsuport metalică, deoarece aceasta l-ar
putea deteriora, ci folosiţi mai degrabă
placa-suport de pe generatorul de abur:
aceasta este echipată cu elemente
antiderapante şi a fost concepută pentru
a rezista la temperaturi ridicate.
7. Utilizarea funcţei ”Precision
Shot”
• Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu
funcţia ”Precision Shot”: un jet de abur
concentrat în vârful tălpii fierului de călcat, ce
poate fi utilizat în special pentru călcarea
pliurilor dificile, a detaliilor și a zonelor cu RO
acces dificil.
• Pentru a utiliza această funcție, apăsați până
la capăt butonul ”Precision Shot” situat
deasupra fierului de călcat, ori de câte ori este
necesar - fig. 13.
Atenţie! Utilizaţi cu prudenţă funcţia
”Precision Shot” deoarece puterea
excepţională a aburului poate provoca
arsuri.
159
e
Reglarea butonului de debit de abur:
În cazul în care călcaţi un material gros,
măriţi debitul de abur.
În cazul în care călcaţi la temperatură joasă,
reglaţi butonul de debit de abur în poziţia
minimă. Pentru materialele delicate (•),
acţionaţi butonul pentru evacuarea
aburului cu moderaţie, pentru a evita
eventualele scurgeri.
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Recomandare: La prima utilizare sau dacă
nu aţi folosit aburul timp de câteva
minute, apăsaţi de mai multe ori
consecutiv butonul pentru evacuarea
aburului - fig. 12 fără a direcţiona jetul
înspre material. Astfel, este posibilă
eliminarea apei reci din circuitul de abur.
m
• Modul
ECO: Stația
dumneavoastră de călcat cu
aburi este prevăzută cu un mod
ECO care consumă mai puţină energie,
garantând în acelaşi timp un debit de abur
suficient pentru un călcat eficace. În acest
scop, după ce termostatul fierului de călcat
este reglat corect (a se vedea tabelul de mai
sus), poziţionaţi reglajul debitului de abur pe
segmentul ECO.
• Modul ECO poate fi utilizat pe toate tipurile
de materiale. Totuşi, pentru ţesăturile foarte
groase sau foarte şifonate, vă recomandăm să
utilizaţi debitul de abur maxim sau tasta
”Boost” pentru a garanta un rezultat optim.
• În timp ce călcaţi, indicatorul luminos de pe
fierul de călcat se aprinde şi se stinge în
funcţie de nivelul de căldură necesar, fapt
care nu are însă niciun efect asupra utilizării.
Pentru a obţine abur, apăsaţi butonul pentru
evacuarea aburului situat sub mânerul
fierului de călcat - fig. 12. Aburul se opreşte
prin eliberarea butonului.
• Dacă utilizaţi amidon, pulverizaţi-l pe faţa
opusă celei pe care urmează să o călcaţi.
Reglarea temperaturii fierului de călcat:
Fierul dumneavoastră de călcat se
încălzeşte repede; începeţi întâi cu
materialele care trebuie călcate la
temperaturi mici şi terminaţi cu cele care
necesită o temperatură mai ridicată. În
cazul în care călcaţi materiale cu fibre
mixte, reglaţi temperatura de călcare în
funcţie de fibra cea mai sensibilă. Dacă
reglaţi termostatul în poziţia ”Min”, fierul de
călcat nu se va încălzi.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page160
o
nl
ed
ad
fro
fierul de călcat pe placa-suport a staţiei de
călcat cu aburi. Rabatați arcul de fixare de pe
fierul de călcat până când se aude un ”clic”, care
indică faptul că fierul de călcat este blocat în
deplină siguranță pe generatorul de abur fig.1. Apucați cablul și pliați-l în două. Aranjați
furtunul pentru abur în locașul său. Înfășurați
cablul electric și așezați-l în locașul său.
• Lăsaţi stația de călcat cu aburi să se răcească cel
puţin o oră înainte de a o depozita, în cazul în
care trebuie să o păstraţi într-un dulap în perete
sau într-un spaţiu mic. Puteţi depozita staţia de
călcat cu aburi în deplină siguranţă.
9 • Călcatul uscat
• Nu apăsați butonul pentru evacuarea aburului.
10 • Umplerea rezervorului
• În cazul în care nu mai există abur, martorul
luminos “rezervor gol” pâlpâie - fig. 15:
rezervorul de apă este gol.
• Scoateți rezervorul de abur detașabil apăsând
butonul de blocare situat pe mânerul
rezervorului (situat în partea frontală a stației
de călcat cu aburi) - fig. 16 și umpleți-l - fig.5
fără a depăși nivelul maxim.
În cazul în care apa dă pe dinafară,
eliminaţi surplusul.
• Puneţi-l la loc, fixându-l bine în locaşul său,
până se aude un „clic”. Apăsaţi tasta de
repornire „Restart”, situată pe panoul de
control.
• Stația de călcat cu aburi şi fierul de călcat sunt
gata de utilizare când indicatorul
luminos
care indică dacă aburul este pregătit este
aprins, iar inidcatorul luminos al fierului de
călcat este stins.
11 • Depozitarea staţiei de călcat
cu aburi
• Opriţi aparatul de la întrerupătorul de
pornire/oprire şi scoateţi-l din priză. Aşezaţi
• Talpa: curăţaţi talpa fierului dumneavoastră de
călcat numai când aceasta este rece, folosind o
cârpă umedă sau un burete neabraziv.
• Generatorul de abur: curățați din când în când
părțile din plastic ale aparatului cu ajutorul
unei cârpe moi.
13 • Detartrarea cu ușurință a
stației de călcat cu aburi
Nu introduceţi produse detartrante (oţet,
soluţii detartrante industriale, etc.) pentru a
clăti boilerul deoarece acestea ar putea
deteriora boilerul.
Înainte de a goli staţia de călcat cu aburi,
este obligatoriu să o lăsaţi să se răcească
timp de peste 2 ore, pentru a evita orice risc
de arsuri.
• Pentru a prelungi durata de viaţă a stației
dumneavoastră de călcat cu aburi şi pentru a
evita depunerile de calcar, aceasta este
prevăzută cu un colector de calcar integrat.
Acest colector, plasat în rezervor, recuperează
automat calcarul care se formează în interior.
160
e
Nu treceţi niciodată fierul de călcat sau
generatorul de abur sub jetul de apă de la
robinet.
Nu utilizaţi produse de curăţat sau
detartrant pentru a curăţa talpa sau
generatorul de abur.
.b
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA
12 • Curățarea stației de călcat cu
aburi
Deoarece aburul produs este foarte cald,
nu călcaţi niciodată o haină pe o persoană,
ci doar agăţată pe un umeraş. În cazul altor
materiale decât inul sau bumbacul,
menţineţi fierul de călcat la o distanţă de
câţiva centimetri, pentru a nu le arde.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Reglați termostatul fierului de călcat în poziția
maximă (•••) și apăsați tasta ”Boost/călcat
vertical”.
• Suspendaţi haina pe un umeraş şi întindeţi-o
uşor cu o mână. Apăsaţi butonul pentru
evacuarea aburului - fig. 12 cu intermitenţe,
efectuând o mişcare de sus în jos - fig. 14.
Exemple de utilizare a funcţiei de netezire
verticală:
• Neteziţi pe umeraş ţesăturile delicate pe care
nu doriţi să le aduceţi în contact cu fierul cald.
• Reîmprospătaţi o cămaşă sau un costum
imediat înainte de purtare.
m
8 • Călcatul vertical
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page161
o
nl
ed
ad
e
• Puneţi la loc colectorul în locaşul său
înşurubându-l complet, pentru a asigura
etanşeitatea. - fig. 22.
• Puneţi la loc capacul colectorului de calcar - fig.
23.
.b
Pe lângă întreţinerea periodică, se recomandă să
efectuaţi o clătire completă a cuvei o dată la 6
luni sau la fiecare 25 de utilizări.
• Asiguraţi-vă că stația de călcat cu aburi este
rece şi a fost deconectată de la priză de mai
mult de 2 ore.
• Aşezaţi stația pe marginea chiuvetei şi fierul de
călcat alături, pe suportul său.
• Scoateţi capacul de protecţie al colectorului de
calcar şi deşurubaţi colectorul - fig. 19-20.
• ţineţi generatorul de aburi în poziţie înclinată
şi turnaţi dintr-o carafă în rezervor ¼ de litru de
apă de la robinet - fig. 24.
• Agitați generatorul de aburi de câteva ori, apoi
goliţi-l complet în chiuvetă. - fig. 25-26.
• Reaşezaţi colectorul de calcar la locul său,
înşurubându-l complet pentru a asigura
etanşeitatea - fig. 22.
• Puneți la loc capacul de protecţie al
colectorului de calcar. - fig. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Deşurubaţi complet colectorul şi scoateţi-l din
generatorul de abur; acesta conţine calcarul
acumulat în rezervor - fig. 20.
• Pentru a curăţa colectorul în mod
corespunzător, este suficient să îl clătiţi cu un
jet de apă pentru a elimina calcarul pe care îl
conţine - fig. 21.
La următoarea utilizare, apăsaţi tasta
„Restart” de pe panoul de control pentru
a stinge martorul luminos portocaliu
„Calc-Away System”.
m
ATENţIE! Această operaţiune nu trebuie
efectuată dacă staţia de călcat cu aburi nu
este scoasă din priză de mai mult de două
ore şi nu s-a răcit complet.
Pentru a efectua această operaţiune, stația
de călcat cu aburi trebuie să fie în
apropierea unei chiuvete, deoarece este
posibil să curgă apă din rezervor în
momentul deschiderii.
fro
Principiu de funcționare:
• Un indicator luminos portocaliu „Calc-Away
System” - fig. 18 pâlpâie pe panoul de control,
pentru a vă indica faptul că trebuie să clătiţi
colectorul.
• După răcirea completă a staţiei de călcat cu
aburi, îndepărtaţi capacul colectorului de
calcar - fig. 19.
Staţia de călcat cu aburi nu funcţionează
fără colectorul de calcar.
O detartrare regulată a centralei dvs. de
vapori ajută la menţinerea în timp a performanţelor de generare de vapori ale
acesteia.”
PROBLEME CU STAţIA DE CĂLCAT DE ABURI
Probleme
Stația de călcat cu aburi nu
porneşte sau indicator luminos
al fierului de călcat şi
întrerupătorul luminos de
pornire/oprire nu sunt aprinse.
Scurgeri de apă.
Cauze
Soluţii
Aparatul nu este sub tensiune.
Verificaţi dacă aparatul este conectat, în mod corect, la
o priză în stare de funcţionare şi dacă este sub
tensiune (întrerupător luminos de pornire/oprire).
Utilizaţi butonul pentru
evacuarea aburului când fierul
dumneavoastră de călcat nu este
suficient de cald.
Diminuaţi debitul de abur când călcaţi la temperatură
joasă (buton de reglare situat pe panoul de control).
Aşteptaţi ca inidcatorul luminos al fierului de călcat să
se stingă înainte de a acţiona butonul pentru
evacuarea aburului.
Apăsaţi butonul pentru evacuarea aburului fără a
îndrepta fierul de călcat înspre masa de călcat, până
când fierul de călcat va începe să degaje abur.
Apa s-a condensat pe conducte,
pentru că utilizaţi aburul pentru
prima dată sau nu aţi utilizat
aburul o perioadă mai
îndelungată.
Utilizați funcția ”Boost” atunci
când fierul de călcat nu este
suficient de cald.
161
Reglați fierul de călcat în poziția maximă a
termostatului în timp ce utilizați funcția Boost.
RO
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page162
o
nl
ed
ad
fro
Cauze
Soluţii
Indicator luminos albastru al
funcţiei ”Boost” pâlpâie / s-a
stins.
Funcţia ”Boost” se dezactivează
automat după 15 minute:
indicatorul luminos albastru
pâlpâie, după care se stinge.
Această funcționare este perfect normală. Funcţia
”Boost” este concepută pentru a fi utilizată punctual (a
se vedea punctul 6).
Se scurge o substanţă albă prin
orificiile de pe talpa fierului de
călcat.
Se scurge o substanţă maronie
prin orificiile de pe talpa fierului
de călcat care pătează rufele.
Talpa este murdară sau maronie
şi ar putea păta rufele.
Rezervorul dumneavoastră
elimină calcar, deoarece nu a fost
clătit cu regularitate.
Utilizaţi produse chimice pentru
detartrare sau aditivi în apa pe
care o folosiţi pentru călcat.
Utilizaţi fierul de călcat la o
temperatură prea ridicată.
Clătiţi colectorul când martorul luminos „Calc-Away
System” pâlpâie. Dacă apa este foarte dură, măriţi
frecvenţa acestor operaţiuni.
Nu adăugaţi niciodată niciun fel de produs în
rezervorul de apă sau în boiler (a se vedea punctul 2).
Utilizaţi amidon.
Pulverizaţi întotdeauna amidonul pe faţa opusă celei
pe care urmează să o călcaţi.
Rufele dumneavoastră nu sunt
suficient de bine clătite sau au
călcat din nou hainele înainte de
a le spăla.
Asiguraţi-vă că rufele dumneavoastră sunt suficient de
bine clătite pentru a elimina eventualele depuneri de
săpun sau produse chimice.
Nu mai este abur.
Rezervorul de apă este gol
(martorul luminos este aprins).
Umpleţi rezervorul cu apă şi apăsaţi tasta „Restart”
situată pe panoul de control.
Cantitatea de abur evacuată
este mică.
Rezervorul nu este poziţionat
până la fund în locaşul său.
Debitul de abur este reglat la
nivelul minim.
Temperatura tălpii este reglată la
nivelul maxim.
Puneţi-l la loc, fixându-l bine în locaşul său, până se
aude un „clic”.
Măriţi debitul de abur (buton de reglare de pe panoul
de control).
Aburul foarte cald este uscat, deci puţin vizibil.
Pe rufe, apar urme de apă.
Husa de pe masa de călcat este
saturată cu apă, pentru că nu este
adaptată puterii unei staţii de
călcat cu aburi.
Asiguraţi-vă că folosiţi o masă potrivită (platou cu grilaj
care evită condensul).
Indicator luminos „rezervor gol”
se aprinde intermitent.
Nu aţi apăsat tasta de repornire
„Restart”.
Apăsaţi tasta de repornire „Restart”, situată pe panoul
de control.
Iese abur în jurul colectorului.
Colectorul nu este strâns
corespunzător.
Garnitura colectorului este
deteriorată.
Aparatul este defect.
Strângeţi colectorul după ce aţi lăsat staţia de călcat să
se răcească timp de 2 ore.
Contactaţi un centru de service autorizat.
Apăsaţi tasta de repornire „Restart” de pe panoul de
control.
Dacă nu este posibil să determinaţi cauza unei pene, adresaţi-vă unui centru de service autorizat
ROWENTA. ROWENTA asigură o garanţie contractuală de 1 an pentru aparat şi de 2 ani pentru rezervor de
la data de achiziţiei, cu excepţia cazului în care legislaţia specifică din ţara dumneavoastră se prevede altfel.
www.rowenta.com
162
e
Nu mai utilizaţi staţia de călcat cu aburi şi contactaţi un
centru de service autorizat.
Nu mai utilizaţi staţia de călcat cu aburi şi contactaţi un
centru de service autorizat.
.b
Consultaţi sfaturile noastre cu privire la reglarea
temperaturilor (a se vedea punctul 6).
re
or
nb
de
an
.v
Nu aţi apăsat tasta de repornire
„Restart”.
w
Aparatul este defect.
Indicator luminos “Calc-Away
System” se aprinde intermitent.
w
w
Se elimină abur în partea
inferioară a generatorului.
m
Probleme
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page163
o
nl
ed
ad
fro
m
PRED POUŽITÍM VÁŠHO PRÍSTROJA SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
NA ZAČIATKU TEJTO BROŽÚRY.
an
.v
w
w
w
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Regulátor prietoku pary
Kontrolné svetlo „para pripravená“
Poloha EKO
Tlačidlo „Restart“
Kontrolné svetlo „prázdna nádržka“
Kontrolné svetlo „Calc Away System“
Ovládač koncentrovanej pary Boost/
vertikálna para
18. Vypínač Zapnúť/Vypnúť
PRÍPRAVA
1 • Bezpečnostný zámok
Zmäkčovač
• Váš generátor pary je vybavený úchytom na
tele s aretáciou na umožnenie prepravy a
odkladania:
• Zablokovanie – obr. 1.
• Uvoľnenie – obr. 2.
Na prenos vášho generátora pary pomocou
rukoväte žehličky:
- položte žehličku na dosku na odkladanie
žehličky na generátore pary sklopte úchyt na
žehličke, až kým nezaklapne zablokovanie
(zistíte to podľa zvuku kliknutia) – obr. 1.
- Uchopte žehličku za rukoväť a preneste váš
generátor pary – obr. 3.
2 • Akú vodu použiť ?
Voda z kohútika
• Váš prístroj je navrhnutý tak, aby využíval
vodu z kohútika. Ak máte príliš tvrdú vodu,
zmiešajte 50 % vody z kohútika a 50 %
demineralizovanej vody z obchodu.
• V niektorých regiónoch na brehu mora môže
byť obsah soli vo vode príliš vysoký. V takom
prípade používajte iba demineralizovanú
vodu.
• Existuje viacero typov zmäkčovačov vody a
väčšina z nich sa môže používať v generátore
pary. Niektoré zmäkčovače však, najmä tie,
ktoré využívajú chemické látky, ako je soľ,
môžu vytvárať biele alebo hnedé zafarbenie,
ide najmä o filtračné karafy.
• Ak máte s takým problémom skúsenosti,
odporúčame vám používať nefiltrovanú vodu
z kohútika alebo vodu z fľaše.
• Po zmene vody je potrebné spustiť niekoľko
cyklov, kým sa problém odstráni.
Nezabúdajte:
• Nikdy nepoužívajte dažďovú vodu ani vodu
obsahujúcu prísady (ako škrob, parfum alebo
vodu z domácich spotrebičov). Také prísady
môžu zmeniť vlastnosti pary a pri vysokej SK
teplote vytvárať v parnej komore usadeniny,
ktoré môžu znečistiť vašu bielizeň.
163
e
pary
16. Systém Calc Away
17 Ovládací panel
.b
13. Kontrolné svetlo žehličky
14. Hadička na prívod pary
15. Odkladací priestor pre hadičku na prívod
koncentrovanej pary)
3. Spúšť na otváranie pary
4. Tlačidlo na regulovanie teploty žehličky
5. Skrinka
6. Špička na presné žehlenie
7. Bezpečnostný zámok (zablokovanie na
skrinke)
8. Odoberateľná nádržka s objemom 1,5 l
9. Klapka naplnenia nádoby
10. Zberač vodného kameňa
11. Priehradka na odkladanie elektrického
kábla
12. Doska na odkladanie žehličky
re
or
nb
de
POPIS
1. Rukoväť žehličky
2. Tlačidlo Presné dávkovanie (regulátor
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page164
o
nl
ed
ad
fro
5 • Funkcie ovládacieho panela
• Generátor pary položte na stabilnú
vodorovnú plochu, ktorá odoláva teplu.
• Odporúčame, aby ste použili žehliacu dosku
prispôsobenú pre generátory pary s miestom
na odkladanie generátora pary, ktoré má tvar
dosky a nie mriežky.
• Stlačením poistky zablokovania, ktorá sa
nachádza na rukoväti nádoby, vyberte
vyberateľnú nádržku na vodu (umiestnenú v
prednej časti generátora pary) – obr. 4.
• Nádržku na vodu naplňte, avšak dbajte, aby
ste nepreliali značku Max. – obr. 5.
• Nádržku na vodu znova založte na svoje
miesto až na doraz. Musíte počuť „cvak“.
• Napájací kábel úplne odmotajte a z úložného
priestoru vytiahnite hadičku na prívod pary –
obr. 6.
• Generátor pary zapojte do uzemnenejj
elektrickej zásuvky – obr. 7.
• Zelené kontrolné svetlo bliká – obr. 8: bojler
sa zahrieva.
• Zelené kontrolné svetlo svieti – obr. 11: para
je pripravená
• Červené kontrolné svetlo bliká – obr. 15:
nádržka je prázdna.
• Keď na ovládacom paneli bliká oranžové
kontrolné svetlo „Calc Away System“ – obr. 18.
musíte opláchnuť zberač vodného kameňa.
LáTKY
SYNTETICKé LáTKY
POLOHA
TERMOSTATU
(Polyester, Acetát,
Akryl)
•
HODVáB/VLNA
••
ĽAN/BAVLNA
•••
POLOHA REGULáTORA
PARY
•
Funkcia „Boost“
Váš generátor pary je vybavený funkciou
„Boost“, ktorá umožňuje zvýšiť prietok pary
počas žehlenia a presne na ťažko dostupné
miesta pre žehlenie veľmi hrubých alebo veľmi
pokrčených tkanín.
Ak chcete používať túto funkciu, nastavte
termostat na žehličke do maximálnej polohy
(•••) a stlačte tlačidlo Boost, ktoré sa nachádza
na ovládacom paneli. Rozsvieti sa modré
kontrolné svetlo – obr. 17.
Na deaktiváciu funkcie Boost stlačte znovu
tlačidlo a modré tlačidlo sa vypne. Môžete ju
vypnúť aj otočením tlačidla na reguláciu prúdu
pary.
164
e
• Termostat: – obr. 9 nastavte na okruh látky,
ktorú chcete žehliť a nastavte prietok pary. –
obr. 10. Pozrite si tabuľku nižšie.
• Rozsvieti sa kontrolné svetlo žehličky. Pozor:
pri začatí žehlenia a keď znížite teplotu počas
žehlenia, je prístroj pripravený vtedy, keď
kontrolné svetlo žehličky zhasne a keď zelené
kontrolné svetlo umiestnené na ovládacom
paneli svieti natrvalo.
• Keď počas žehlenia zvýšite teplotu na
žehlenie, môžete začať okamžite so žehlením,
ale nezvyšujte prietok pary, keď už raz
kontrolné svetlo na žehličke prestalo svietiť.
.b
6 • Žehlenie parou
re
or
nb
de
an
.v
e možné, že počas prvého používania
prístroja dôjde k unikaniu dymu a zápachu,
ktoré nie sú zdraviu škodlivé. Tento jav
neovplyvní prevádzku prístroja a rýchlo
zmizne.
w
4 • Zapnutie generátora pary
• Stlačte vypínač Zapnúť/Vypnúť - obr. 8,
vypínač sa rozsvieti. Zelené kontrolné svetlo
(umiestnené na ovládacom paneli) bliká a
bojler sa zahrieva.
• Elektrické čerpadlo, ktorým je vybavený tento
prístroj, asi po minúte vstrekne vodu do
bojlera a vstrekuje ju pravidelne počas
používania. Spôsobuje to nepatrný hluk. Ide
však o normálny jav.
• Generátor pary a žehlička sú pripravené na
žehlenie, keď svieti kontrolné svetlo pary a
keď zhasne kontrolné svetlo žehličky.
w
w
POUŽÍVANIE
m
3 • Príprava generátora pary
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page165
o
nl
ed
ad
fro
Funkcia Boost sa automaticky deaktivuje po 15
minútach. Modré kontrolné svetlo bliká, čo
vás upozorňuje na vypnutie funkcie Boost, a
potom vypne.
m
Nastavenie teploty žehličky:
Táto žehlička sa rýchlo zohrieva, začnite
žehliť najprv látky, ktoré sa žehlia na nízkej
teplote, a skončite tými, ktoré znesú vyššiu
teplotu. Ak žehlíte látky vyrobené zo
zmiešaných vlákien, teplotu žehlenia
nastavte na najcitlivejšie vlákna. Ak
nastavíte termostat do polohy „Min“, vaša
žehlička sa nebude zohrievať.
e
.b
y
re
or
Odporúčanie : Počas prvého používania
alebo ak ste paru nepoužívali niekoľko
minút niekoľkokrát za sebou, stlačte
regulátor pary mimo bielizne – obr. 12.
Tým z okruhu pary odstránite studenú
vodu.
nb
de
an
.v
w
w
w
ď
• Režim ECO : Váš generátor
pary je vybavený režimom EKO,
pri ktorom
sa spotrebúva menej energie a zabezpečuje
dostatočný prietok pary na účinné žehlenie. Za
týmto účelom po správnom nastavení
termostatu žehličky (pozri vyššie uvedenú
tabuľku) prepnite ovládač prietoku pary do
segmentu EKO.
Režim EKO sa môže používať na všetky druhy
tkanín, ale na veľmi hrubé alebo veľmi
pokrčené tkaniny vám odporúčame používať
maximálny prietok pary alebo tlačidlo Boost,
aby ste dosiahli optimálny výsledok.
• Počas žehlenia sa kontrolné svetlo
umiestnené na žehličke rozsvieti a zhasne
podľa toho, či je potrebné žehličku zohriať,
bez nutnosti prerušovať žehlenie.
• Ak potrebujete paru, stlačte regulátor pary
umiestnený pod rukoväťou žehličky – obr.
12. Para prestane vychádzať, keď regulátor
pustíte.
• Ak používate škrob, nastriekajte ho na tú
stranu, po ktorej nežehlíte.
Nastavenie regulátora prietoku pary:
Ak žehlíte hrubú látku, zvýšte prietok pary.
Ak žehlíte na nízkej teplote, regulátor
prietoku pary nastavte na minimálny
výkon.
Pri jemných látkach (•), zľahka stláčajte
regulátor pary, aby ste predišli prípadnému
vytekaniu vody.
Keď chcete žehlenie prerušiť, žehličku
nikdy neodkladajte na kovovú odkladaciu
plochu, pretože by sa mohla poškodiť, ale
skôr na dosku na odkladanie žehličky
umiestnenú na žehliacej sústave: je
vybavená protiklznými prvkami a odoláva
vysokým teplotám.
7. Používanie presného
dávkovania
• Váš prístroj je vybavený funkciou Presné
dávkovanie: para sústredená na špičke
žehliacej plochy na použitie najmä na
žehlenie prehybov riasenia, detailov a ťažko
prístupných miest.
• Na použitie tejto funkcie stlačte tlačidlo
Presné dávkovane, ktoré sa nachádza na
spodnej strane žehličky a vždy v prípade
potreby – obr. 13.
Pozor!
Funkciu Presné dávkovanie
používajte obozretne, pretože niekedy
môže nadmerná produkcia pary spôsobiť
popáleniny.
y
165
SK
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page166
o
nl
ed
ad
fro
11 • Odkladanie generátora pary
• Nastavte termostat žehličky do maximálnej
polohy (•••) a stlačte tlačidlo Boost/vertikálna
para.
• Oblečenie zaveste na vešiak a jednou rukou
látku zľahka natiahnite.
• Prerušovane stláčajte regulátor pary – obr. 12
a žehličkou pohybujte zhora nadol – obr. 14.
Príklady používania funkcie vertikálneho
žehlenia:
• Vyhlaďte na vešiaku zavesené jemné tkaniny,
ktoré si neželáte žehliť horúcou žehličkou.
• Obnovte vyhladenie košele alebo kostýmu
tesne pred ich oblečením.
• Vypnite vypínač Zapnúť/Vypnúť a prístroj
odpojte z elektrickej siete. Žehličku položte na
dosku na odkladanie žehličky. Sklopte úchyt až
kým nebudete počuť „kliknutie“ zablokovania.
Vaša žehlička sa tak bezpečne zablokuje
aretáciou – obr. 1. Uchopte hadičku a zložte ju
na polovicu. Hadičku na prívod pary uložte na
určené miesto. Zrolujte elektrický kábel a
upevnite ho do jeho priečinka.
• Ak chcete generátor pary odložiť do skrinky
alebo do úzkeho priestoru, pred odložením ho
nechajte minimálne jednu hodinu chladnúť.
Generátor pary môžete bezpečne odložiť.
9 • Žehlenie nasucho
• Nestláčajte regulátor pary.
10 • Opätovné plnenie nádržky
• Už nemáte paru a kontrolné svetlo „prázdna
nádržka“ bliká – obr. 15: nádržka na vodu je
prázdna.
• Stlačením poistky zablokovania, ktorá sa
nachádza na rukoväti nádoby, vyberte
vyberateľnú nádržku na vodu (umiestnenú v
prednej časti generátora pary) – obr. 4 a
naplňte ju– obr. 5, avšak neprelejte značku
Max.
• Žehliaca plocha žehličky: Žehliacu plochu
žehličky čistite, keď je žehlička vychladnutá,
vlhkou handričkou alebo nedrsnou špongiou.
• Obal prístroja: z času na čas očistite časti
prístroja z umelej hmoty jemnou handričkou.
13 • Jednoduché odstraňovanie
vodného kameňa z
generátora pary
V prípade preliatia nadbytočnú vodu
vylejte.
Na vyplachovanie bojlera nepoužívajte
prostriedky na odstraňovanie vodného
kameňa (ocot, priemyselné prípravky na
odstraňovanie vodného kameňa): mohli by
ho poškodiť.
Pred vyprázdňovaním generátora pary je
nevyhnutné, aby chladol minimálne 2
hodiny, aby sa predišlo akémukoľvek riziku
popálenia.
• Nádržku na vodu znova založte na svoje
miesto až na doraz. Musíte počuť „cvak“.
Stlačte tlačidlo opätovného spustenia
„Restart“ umiestnené na ovládacom paneli.
• Generátor pary a žehlička sú pripravené na
žehlenie, keď svieti kontrolné svetlo pary a
keď zhasne kontrolné svetlo žehličky.
• Tento generátor pary je vybavený
zabudovaným zberačom vodného kameňa,
aby sa predĺžila životnosť generátora pary a
aby sa predchádzalo usádzaniu vodného
kameňa. Zberač, ktorý je umiestnený v
166
e
Žehličku ani jej skrinku nikdy nedávajte
pod tečúcu vodu.
Na čistenie žehliacej plochy žehličky a
skrinky nepoužívajte žiaden čistiaci
prostriedok
ani
prostriedok
na
odstraňovanie vodného kameňa.
.b
ÚDRŽBA A ČISTENIE
12 • Čistenie generátora
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Používaná para je veľmi horúca, preto
nikdy oblečenie nežehlite na osobe, ale
vždy na vešiaku. Pri iných látkach, ako je
ľan alebo bavlna žehličku držte niekoľko
centimetrov od látky, aby ste ju nespálili.
m
8 • Vertikálne žehlenie
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page167
o
nl
ed
ad
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Zberač úplne odskrutkujte a vyberte ho zo
skrinky, obsahuje vodný kameň, ktorý sa
naakumuloval v nádržke – obr. 20.
• Ak chcete zberač dobre očistiť, stačí ho
opláchnuť pod tečúcou vodou, aby sa odstránil
vodný kameň, ktorý je na ňom usadený – obr.
21.
• Zberač znova založte na svoje miesto a až na
doraz ho zaskrutkujte, aby sa zabezpečila
nepriepustnosť – obr. 22.
• Kryt zberača vodného kameňa založte na
miesto – obr. 23.
w
w
POZOR! Tento úkon nevykonávajte, ak
generátor pary nebol odpojený z
elektrickej siete minimálne dve hodiny a
ak nieje úplne vychladnutý. Pri tomto
úkone je dobré, aby ste generátor pary
preniesli do blízkosti výlevky, pretože pri
otvorení môže z nádrže vytekať voda.
Pre zakončenie tejto bežnej údržby
odporúčame vykonať úplné prepláchnutie
nádržky každých 6 mesiacov alebo po každých
25 použitiach. Za týmto účelom:
• Skontrolujte, či je generátor studený a je
odpojený aspoň 2 hodiny;
• Umiestnite generátor pary na okraj drezu a
žehličku vedľa na podstavec;
• Odoberte kryt nádržky a odskrutkujte zberač
vodného kameňa – obr. 18 – 19.
• Držte svoj generátor pary v naklonenej polohe
a pomocou nádoby naplňte zohrievač ¼ litrom
vody z kohútika – obr. 26.
• Niekoľkokrát pohýbte priehradkou a úplne ju
vylejte do výlevky – obr. 25 – 26.
• Zberač znova založte na svoje miesto a až na
doraz ho zaskrutkujte, aby sa zabezpečila
nepriepustnosť – obr. 22.
• Kryt zberača vodného kameňa znova založte
na miesto - obr. 23.
m
y
fro
nádržke, automaticky zachytáva vodný kameň,
ktorý sa tvorí vo vnútri nádržky.
Prevádzkový princíp:
• Keď na ovládacom paneli bliká oranžové
kontrolné svetlo „Calc Away System“ - obr. 17,
znamená to, že je potrebné opláchnuť zberač.
• Ak je generátor pary úplne vychladnutý, zložte
kryt zberača vodného kameňa – obr. 19.
Generátor pary bez zberača vodného
kameňa nefunguje.
Pravidelné čistenie vášho generátora pary
od vodného kameňa pomáha udržiavať
jeho výkonnosť pri tvorbe pary po dlhší
čas.
Pri ďalšom používaní žehličky stlačte
tlačidlo „Restart“ umiestnené na ovládacom paneli, aby oranžové kontrolné svetlo
„Cylc-Away System“ zhaslo.
PROBLéMY GENERáTORA PARY
Problémy
Príčiny
Riešenia
Generátor pary sa nezapne
alebo nesvieti vypínač
Zapnúť/Vypnúť
Prístroj nie je pod napätím.
Skontrolujte, či je prístroj správne zapojený vo
funkčnej zásuvke a či je zapnutý (svietiaci vypínač
Zapnúť/Vypnúť).
Voda vyteká z otvorov žehliacej
plochy žehličky.
Používate paru aj napriek tomu,
že žehlička ešte nie je dostatočne
teplá.
Pri žehlení na nízkej teplote znížte prietok pary
(regulátor umiestnený na ovládacom paneli).
Skôr ako stlačíte regulátor pary, počkajte, kým zhasne
kontrolné svetlo žehličky.
Voda sa kondenzuje v hadičkách,
pretože ste paru použili po prvý
krát alebo preto, že ste ju už dlhší
čas nepoužívali.
Regulátor pary stláčajte mimo žehliacej dosky, až kým
zo žehličky nezačne vychádzať para.
Používate funkciu Boost aj napriek Pri používaní funkcie Boost nastavte žehličku do
tomu, že žehlička ešte nie je
maximálnej polohy.
dostatočne teplá.
167
SK
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page168
o
nl
ed
ad
fro
Príčiny
Riešenia
Funkcia Boost sa automaticky
deaktivuje po 15 minútach.
Modré kontrolné svetlo bliká a
potom zhasne.
Je to úplne normálne. Funkcia Boost je určená na
používanie len uvedeným spôsobom (pozri odsek 6).
Z otvorov žehliacej plochy
žehličky vyteká biely výtok.
Z bojlera vychádza vodný kameň,
pretože sa pravidelne
nevyplachuje.
Keď začne blikať tlačidlo „Calc Away System“,
vypláchnite zberač. Ak máte príliš tvrdú vodu, postup
vykonávajte častejšie.
Z otvorov žehliacej plochy
žehličky vyteká hnedý výtok a
zanecháva škvrny na bielizni.
Do vody na žehlenie pridávajte
chemické látky na odstraňovanie
vodného kameňa alebo prísady.
Do nádržky na vodu nikdy nepridávajte žiadne
prípravky (pozri odsek 2).
Žehliaca plocha žehličky je
znečistená alebo hnedá a
zanecháva škvrny na bielizni.
Používate príliš vysokú teplotu.
Pozrite si naše rady týkajúce sa nastavenia teploty
(pozri odsek 6).
Používate škrob.
Škrob nastriekajte na tú stranu, po ktorej nežehlíte.
Vaša bielizeň nie je dostatočne
vypláchnutá, alebo žehlíte nové
oblečenie pred opratím.
Uistite sa, že bielizeň je dostatočne prepláchnutá, aby
ste zabránili prípadnému znečisteniu nového
oblečenia zvyškami mydla alebo chemikálií.
Nádržka na vodu je prázdna
(svieti kontrolné svetlo).
Nádržku naplňte vodou a stlačte tlačidlo „Restart“
umiestnené na ovládacom paneli.
Nádržka na vodu nie je
dostatočne zatlačená na svojom
mieste.
Nádržku na vodu znova založte na svoje miesto až na
doraz. Musíte počuť „cvak“.
Máte málo pary.
Prívod pary je nastavená na
minimum.
Teplota žehliacej plochy žehličky
je nastavená na maximálnu
hodnotu.
Zvýšte prietok pary (regulátor umiestnený na
ovládacom paneli).
Veľmi teplá para je suchá a teda málo
viditeľná.
Na bielizni sa objavujú kvapky
vody.
Ochranný poťah žehliacej dosky
je saturovaný vodou, pretože nie
je prispôsobený na výkon
generátora pary.
Dbajte, aby bola žehliaca doska vhodná (mriežkovaná
doska, ktorá bráni vzniku kondenzátu).
Bliká kontrolné svetlo „prázdna
nádržka“.
Nestlačili ste tlačidlo opätovného
spustenia „Restart“.
Stlačte tlačidlo opätovného spustenia „Restart“
umiestnené na ovládacom paneli.
Z okolia zberača vychádza para.
Zberač je nesprávne utiahnutý.
Prístroj nechajte vychladnúť 2 hodiny a zberač znova
utiahnite.
Zberač je poškodený.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Prístroj je poškodený.
Generátor pary nepoužívajte a obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Spod krabice vychádza para.
Prístroj je poškodený.
Generátor pary nepoužívajte a obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Bliká kontrolné svetlo „Calc
Away System“.
Nestlačili ste tlačidlo opätovného
spustenia „Restart“.
Stlačte tlačidlo opätovného spustenia „Restart“
umiestnené na ovládacom paneli.
e
168
.b
Ak nie je možné určiť príčinu poruchy, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti ROWENTA.
Spoločnosť ROWENTA ponúka 1-ročnú zmluvnú záruku na prístroj a 2-ročnú záruku na nádržku, pričom
záruka platí odo dňa zakúpenia (okrem prípadov ak sa v špeciálnej legislatíve vašej krajiny uvádza inak).
www.rowenta.com
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nemáte žiadnu paru.
m
Problémy
Modré kontrolné svetlo bliká a
potom zhasne.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page169
o
nl
ed
ad
fro
m
PRED UPORABO NAPRAVE PREBERITE VARNOSTNA NAVODILA NA ZAČETKU TE
KNJIŽICE.
.v
w
w
w
Mehčalci
• Parna postaja je opremljena z držalom, s
pomočjo katerega se likalnik pritrdi na ohišje s
sistemom zaklepanja, ki omogoča prenašanje
in shranjevanje:
• Zaklepanje - sl. 1.
• Odklepanje - sl. 2.
Pri prenašanju parne postaje za ročaj
likalnika:
- Likalnik odložite na ploščo za odlaganje
likalnika na parni postaji in držalo likalnika
pritisnite navzdol, dokler se ne sproži sistem
zaklepanja, (dokler ne zaslišite klik) - sl. 1.
- Primite za ročaj likalnika za prenašanje parne
postaje - sl. 3.
• Obstaja več vrst mehčalcev vode, večino pa se
lahko uporablja v likalni parni postaji. Vendar
pa nekateri mehčalci, predvsem tisti, ki
vsebujejo veliko soli, lahko vodo obarvajo v
belo ali rjavo, zlasti pri uporabi vrča za filtracijo.
• Če imate takšno težavo, svetujemo, da
uporabljate neobdelano vodo iz pipe ali
embalirano vodo.
• Če se barva vode spremeni, je likalnik treba
uporabiti večkrat, da bi odpravili težavo. Da ne
bi poškodovali perila, svetujemo, da prvo
likanje s paro opravite na starih oblačilih, ki jih
lahko zavržete.
2 • Kakšno vodo uporabljati?
• Nikoli ne uporabljati deževnice ali vode, ki
vsebuje aditive (kot so škrob, dišave ali voda iz
električnih naprav). Ti aditivi lahko vplivajo na
čistočo pare in v posodi za vodo, pri visoki SL
temperaturi, ustvarjajo usedline, ki lahko
poškodujejo perilo.
Voda iz pipe
• Aparat je izdelan tako, da se lahko uporablja
voda iz pipe. Če je voda preveč klorirana,
pomešajte 50 % vode iz pipe in 50 %
nemineralne embalirane vode.
• V nekaterih krajih, k iso blizu morja, voda lahko
vsebuje veliko količino soli. V takem primeru
uporabljajte izključno nemineralno vodo.
Ne pozabite:
169
e
PRIPRAVA
1 • Sistem za zaklepanje
.b
Plošča za odlaganje likalnika
Kontrolna lučka likalnika
Kabel za paro
Spravljanje kabla za paro
Zbiralnik vodnega kamna Calc Away
system
17 Krmilna plošča
a. Gumb za nastavitev pretoka pare
b. Kontrolna lučka pripravljene pare
c. oložaj ECO
d. Tipka “Restart”
e. Kontrolna lučka “Prazen rezervoar”
f. Lučka “Calc away system” ali
g. “Boost / vertical steam” command
18. Stikalo za vklop/izklop
re
or
12.
13.
14.
15.
16.
Precision shot* (krmilna enota za
zgoščeno paro)
3. Sprožilnik pare
4. Gumb za nastavitev temperature
likalnika
5. Ohišje
6. Konica za natančno brizganje pare
7. Sistem za zaklepanje likalnika na ohišje
Safety lock
8. Odstanljiv rezervoar za vodo 1,5 l
9. Nastavek za polnjenje rezervoarja
10. Pokrovček zbiralnika vodnega kamna
11. Odlaganje električnega kabla (velkro
trak)
nb
de
an
OPIS
1. Ročaj likalnika
2. Gumb za natančno brizganje pare
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page170
o
nl
ed
ad
fro
5 • Vključite parno postajo
• Parno postajo postavite na stabilno in
vodoravno podlago, odporno na toploto.
• Priporočamo vam, da uporabite likalno desko,
ki je prilagojena za parno postajo, ki ima
ploščato odložišče za parno postajo in ki nima
rešetk.
• Odstranljiv rezervoar z vodo (ki se nahaja na
sprednjem delu parne postaje) tako, da
pritisnete na varnostno ključavnico, ki se
nahaja na ročaju rezervoarja - sl. 4.
• Napolnite rezervoar z vodo in pazite, da ne
presežete oznake za najvišji nivo - sl. 5.
• Potisnite ga do konca v njegovo ležišče, dokler
ne klikne.
• Do konca odvijte napajalni kabel in izvlecite
kabel za paro iz njegovega prostora za
shranjevanje - sl. 6.
• Parno postajo priključite na ozemljeno
električno vtičnico - sl. 7.
• Zelena lučka utripa - sl. 8: kotliček se segreva.
• Zelena lučka gori - sl. 11: para je pripravljena.
• Rdeča lučka gori - sl. 15: rezervoar je prazen.
• Oranžna lučka na zbiralniku vodnega kamna
“Calc-Away System” - sl. 18 utripa: vaš
zbiralnik/kotliček morate izplakniti.
.b
e
6 • Likanje na paro
• Termostat - sl. 9 nastavite za vrsto tkanine, ki
jo likate in regulirajte pretok pare - sl. 10.
Glejte spodnjo tabelo.
• Kontrolna lučka likalnika se prižge.
Pomembno: Kadarkoli začnete uporabljati
svoj likalnik in kadarkoli zmanjšate
temperaturo tekom uporabe, bo likalnik
popolnoma pripravljen za uporabo, ko se luč
termostata izključi in ko zelena luč, ki se
nahaja na kontrolni plošči, neha utripati in
ostane vključena.
• Tekom uporabe, kadar povečate temperaturo
likalnika, lahko začnete likati takoj, ampak
pazite, da pretok pare povečate le, ko se luč
termostata likalnika izključi.
TKANINE
SINTETIKA
(poliester, acetat,
akril, poliamid)
POLOŽAJ
TERMOSTATA
POLOŽAJ GUMBA
ZA PARO
•
SVILA/VOLNA
••
LAN /BOMBAŽ
•••
• Funkcija "Boost"
Parna centrala je opremljena s funkcijo
"Boost", ki med likanjem omogoča povečati
pretok pare in omogoča natančno likanje
težko dostopnih delov oblači ter likanje
debelejših in bolj zmečkanih materialov.
Za uporabo te funkcije termostat na vašem
likalniku nastavite v maksimalen položaj (•••) in
pritisnite na tipko "Boost", ki se nahaja na
krmilni plošči. Prižge se modra lučka - sl. 17.
170
re
or
nb
de
an
.v
Pri prvi uporabi lahko nastaneta dim in vonj,
ki nista škodljiva. Ta pojav, ki ne vpliva na
uporabo naprave, bo hitro izginil.
w
4 • Vključite parno postajo
• Pritisnite na osvetljeno stikalo za vklop/izklop
- sl. 8, ki se prižge. Zelena kontrolna lučka na
krmilni plošči utripa.
• Čez približno eno minuto in nato v rednih
razmakih med uporabo bo električna črpalka,
ki je vgrajena v vaši napravi, vbrizgala vodo v
kotliček. Pri tem bo nastal šum, ki je
normalen.
• Parna postaja in likalnik sta pripravljena za
likanje, ko je prižgana kontrolna lučka za paro
in ko ugasne kontrolna lučka likalnika.
w
w
UPORABA
m
3 • Pripravite parno postajo
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page171
o
nl
ed
ad
fro
Funkcijo Boost izključite s ponovnim pritiskom
na gumb in modra lučka ugasne. Prav tako jo
lahko izključite tako, da zavrtite gumb za
nastavitev preoka pare.
Funkcija Boost se samodejno izključi po 15
minutah. Modra lučka prične utripati, kar
naznanja, da je funkcija Boost izključena, nato
pa se lučka ugasne.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Priporočilo: Pri prvi uporabi, ali če pare
niste uporabljali že nekaj minut, večkrat
pritisnite na gumb za paro – sl. 12 proč od
perila, ki ga likate. Na ta način boste
odstranili hladno vodo iz parnega
tokokroga.
w
w
k
m
k
• Varčna uporaba (ECO): Vaš
likalnik lahko nastavite na
varčno uporabo, s čimer rabite
manj energije, pri tem pa je še vedno
zagotovljen
zadosten pretok pare za
učinkovito likanje. To storite tako, da termostat
likalnika (glejte tabelo) nastavite na položaj
ECO.
Tak način porabe je primeren za vse vrste
materialov, vendar pa priporočamo, da za
najboljši rezultat pri likanju debelejših in
bolj zmečkanih materialov uporabljate
maksimalen pretok pare ali tipko Boost.
• Med likanjem se kontrolna lučka na likalniku
prižge in ugasne glede na potrebo po
segrevanju, ne da bi to vplivalo na uporabo.
• Da bi dobili paro, pritisnite na gumb za paro
na ročaju likalnika - sl. 12. Para se ustavi, ko
sprostite gumb.
• Če uporabljate škrob, ga poškrobite na
hrbtno stran površine, ki jo likate.
Nastavitev temperature likalnika:
Likalnik se hitro segreva, zato začnite s
tkaninami, ki zahtevajo nižjo temperature,
in zaključite s tkaninami, ki prenašajo višjo
temperaturo. Če likate tkanine iz mešanih
vlaken, nastavite takšno temperaturo
likanja, ki ustreza najbolj občutljivemu
vlaknu. Če gumb za pretok pare nastavite
na »Min«, se vaš likalnik ne bo segreval.
Gumb za nastavitev pretoka pare :
Pri likanju goste tkanine povečajte pretok
pare.
Pri likanju z nizko temperaturo nastavite
gumb za pretok pare na najnižji položaj. Pri
likanju občutljivih tkanin (•) zelo zmerno
pritiskajte na gumb za paro, da preprečite
morebiten pretok usedline.
Med pavzami likanja nikoli ne postavljajte
likalnika na kovinsko odlagalno ploščo,
ker bi se lahko poškodoval, ampak na
ploščo za odlaganje na ohišju: opremljena
je z ovirami proti drsenju in je zasnovana
tako, da je odporna na visoke
temperature.
7. Uporaba gumba Precision
Shot
• Naprava je opremljena s funkcijo Precision
Shot: zgoščeno paro na vrhu likalne plošče
uporabljajte predvsem za ciljno likanje
trdovratnih gub, detajlov in predelov, ki jih je
težko doseči.
• Za uporabo te funkcije do konca pritisnite na
gumb za natančno brizganje pare Precision
Shot, ki se nahaja pod likalnikom tolikokrat,
kot je to potrebno - sl. 13.
Pozor! To funkcijo je treba uporabljati
zmerno, ker velika moč pare lahko povzroči
opekline.
171
SL
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page172
o
nl
ed
ad
fro
11 • Shranjevanje parne postaje
• Gumb za temperaturo likalnika nastavite v
maksimalni položaj (•••) in pritisnite na tipko
Boost/vertical steam.
• Oblačilo obesite na obešalnik in rahlo
zategnite tkanino z roko.
• V presledkih pritiskajte na gumb za paro - sl.
12 in izvajajte gibe od zgoraj navzgor - sl.
14.
• Občutljivo perilo, ki ga ne želite likati
neposredno z likalnikom, namestite na
obešalnik in poravnajte.
• Osvežite srajco ali kostim neposredno pred
oblačenjem.
• Ugasnite stikalo za vklop/izklop in iztaknite
vtikač iz vtičnice. Likalnik postavite na ploščo za
odlaganje na parni postaji. Pritrdite držalo
likalnika, dokler se s klikom ne sproži sistem
zaklepanja in likalnik bo varno zaklenjen na
svojem ohišju (odvisno od modela) - sl. 1.
Primite kabel in ga pripognite na dva dela.
Kabel za paro pospravite v njegovo ležišče.
Električni kabel zvijte in ga pospravite v
njegovo ležišče.
• Če boste parno postajo spravili v omaro ali
tesen prostor, pustite, da se ohlaja vsaj eno uro,
preden jo spravite. Parno postajo lahko
spravite povsem varno.
9 • Suho likanje
• Ne pritisnite na gumb za paro.
10 • Ponovno polnjenje
rezervoarja
• Nimate več pare in prižge se lučka za “prazen
rezervoar” - sl. 15: rezervoar za vodo je
prazen.
• Odstranljiv rezervoar za vodo tako, da
pritisnete na varnostno ključavnico, ki se
nahaja na ročaju rezervoarja (na prednjem
delu parne postaje) - sl. 16, in ga napolnite sl. 5 pri čemer pazite, da ne prekoračite
oznake za najvišji nivo.
• Likalna plošča: ohlajeno likalno ploščo likalnika
očistite z vlažno krpo ali z mehko krpo.
• Ohišje: plastične dele občasno očistite z mehko
krpo.
13 • Enostavno odstranjevanje
vodnega kamna iz parne
postaje
Za izpiranje kotlička ne uporabljajte
sredstev za odstranjevanje vodnega kamna
(kis, industrijska sredstva za odstranjevanje
vodnega kamna): lahko bi ga poškodovala.
Preden začnete postopek praznenja parne
postaje, morate obvezno pustiti, da se
ohlaja več kot 2 uri, da preprečite tveganje
opeklin.
V primeru prelivanja odlijte višek.
• Potisnite ga v njegovo odložišče dokler ne
klikne. Pritisnite na tipko Restart za ponovni
zagon, ki se nahaja na krmilni plošči. Rdeča
lučka se ugasne.
• Parna postaja in likalnik sta pripravljena za
likanje, ko je prižgana kontrolna lučka za paro
in ko ugasne kontrolna lučka likalnika.
• Za podaljšanje življenske dobe parne postaje in
za preprečevanje nabiranja vodnega kamna je
parna postaja opremljena z vgrajenim
zbiralnikom vodnega kamna. Ta zbiralnik, ki se
172
e
Likalnika ali ohišja nikoli ne postavljajte
pod tekočo vodo. Za čiščenje likalne
plošče ali ohišja ne uporabljajte
nobenega sredstva za vzdrževanje ali
odstranjevanje vodnega kamna.
.b
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
12 • Čiščenje parne postaje
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ker je nastala para zelo vroča, nikoli ne
gladite oblačila na osebi, ampak vedno na
obešalniku.
Pri drugih tkaninah, razen pri lanu in
bombažu, držite likalnik nekaj centimetrov
proč, da ne zažgete tkanine.
m
8 • Navpično glajenje
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page173
o
nl
ed
ad
e
.b
Poleg rednega vzdrževanja je priporočljivo, da
nadaljujete s popolnim izplakovanjem kotlička
vsakih 6 mesecev ali po vsakih 25 uporabah. Pri
tem upoštevajte naslednji postopek:
• Prepričajte se, da je parna postaja hladna in da
je bila pred tem izklopljena več kot 2 uri.
• Postavite parno postajo na rob pomivalnega
korita, likalnik pa poleg njega v pokončen
položaj.
• Odstranite pokrovček zbiralnika in odvijte
zbiralnik vodnega kamna - sl. 19-20.
• Nagnite parno postajo in s pomočjo vrča v
kotliček nalijte 1/4 litra vode iz pipe - sl. 24.
• Rahlo pretresite zbiralnik, nato pa ga
popolnoma izpraznite nad umivalnim koritom
- sl. 25-26.
• Namestite zbiralnik vodnega kamna nazaj v
prvotni položaj in ga dobro privijte, da
zagotovite tesnost - sl. 22.
• Ponovno namestite pokrovček vodnega
zbiralnika vodnega kamna - sl. 23.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Popolnoma odvijte zbiralnik in ga odstranite iz
ohišja – vsebuje vodni kamen, ki se je nabral v
kotličku - sl. 20.
• Za temeljito čiščenje zbiralnika zadošča, da ga
izplaknete pod tekočo vodo in tako odstranite
vodni kamen, ki se nahaja v njem - sl. 21.
• Zbiralnik ponovno namestite v njegovo ležišče
in ga privijte do konca, da zagotovite tesnost sl. 22.
• Ponovno namestite pokrovček zbiralnika za
vodni kamen - sl. 23.
Pri naslednji uporabi pritisnite na tipko
“Restart”, ki se nahaja na krmilni plošči,
da ugasne oranžna kontrolna lučka
“Calc- Away System”.
m
VAŽNO! Tega postopka ne smete izvajati,
če parna postaja ni že več kot dve uri
izključena z omrežnega napajanja in če se
še ni popolnoma ohladila.
Za izvajanje tega postopka se mora parna
postaja nahajati poleg pomivalnega korita,
saj pri odpiranju lahko iz posode izteče
voda.
fro
nahaja v posodi, avtomatsko zbira vodni
kamen, ki nastaja v notranjosti.
Načelo delovanja:
• Utripa oranžna kontrolna lučka “Calc-Away
System” - sl. 18 na krmilni plošči in vas
opominja na potrebo po izpiranju zbiralnika.
• Ko se parna postaja popolnoma ohladi,
odstranite pokrovček zbiralnika vodnega
kamna - sl. 19.
Parna postaja ne deluje brez zbiralnika
vodnega kamna.
Redno odstranjevanje vodnega kamna iz
generatorja pare pripomore k dolgoročnemu brezhibnemu učinku pare.
TEŽAVE Z GENERATORJEM
Težave
Vzroki
Rešitve
Parna postaja se ne prižge ali pa
se ne prižgeta kontrolna lučka
likalnika in osvetljeno stikalo za
vklop/izklop.
Naprava ni pod napetostjo.
Preverite, ali je aparat vključen v vtičnico v
obratovalnem stanju in ali je pod napetostjo
(osvetljeno stikalo za vklop/izklop).
Voda teče skozi luknje na likalni
plošči.
Gumb za paro uporabljate
prepogosto, medtem ko likalnik
ni še dovolj segret.
Zmanjšajte pretok pare pri likanju z nizko temperaturo
(gumb za nastavitev se nahaja na krmilni plošči).
Počakajte, da ugasne kontrolna lučka na likalniku,
preden vključite gumb za paro.
V ceveh se je voda kondenzirala,
Pritiskajte na gumb za paro izven likalne deske, dokler
ker paro uporabljate prvič ali je že likalnik ne začne oddajati pare.
nekaj časa niste uporabljali.
Uporabljate funkcijo Boost,
medtem ko vaš likalnik ni dovolj
segret.
173
Ko uporabljate funkcijo Boost, temperaturo likalnika
nastavite v maksimalni položaj.
SL
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page174
o
nl
ed
ad
fro
Vzroki
Rešitve
Modra lučka za funkcijo Boost
utripa/se je ugasnila.
Funkcija Boost se samodejno
izključi po 15 minutah; modra
lučka sprva utripa, nato pa se
ugasne.
Funkcija Boost se samodejno izključi po 15 minutah;
modra lučka sprva utripa, nato pa se ugasne.
Iz lukenj likalne plošče teče bela
usedlina.
S kotlička odpada vodni kamen,
ker ga ne izpirate dovolj pogosto.
Zbiralnik izplaknite, ko gori lučka “Calc-Away System”.
Če je voda zelo trda, povečajte pogostost izplakovanja.
Glejte naše nasvete v zvezi z nastavitvijo temperature
(glejte § 6).
Uporabljate škrob.
Škrob vedno poškropite po hrbtni strani, katero likate.
Vaše perilo ni bilo dovolj izprano
ali ste likali novo oblačilo še pred
samim pranjem.
Poskrbite, da je perilo dovolj izprano in da so na novih
oblačilih odstranjeni morebitni koščki mila ali
kemikalije.
Rezervoar za vodo je prazen
(prižgana je kontrolna lučka).
Napolnite rezervoar z vodo in pritisnite na gumb
“Restart”, ki se nahaja na krmilni plošči.
Rezervoar ni nameščen na dno
svojega ležišča.
Potisnite ga do konca v njegovo ležišče, dokler ne
klikne.
Pare je premalo.
Pretok pare je nastavljen na
minimum.
Temperatura likalne plošče je
nastavljena na maksimum.
Povečajte pretok pare (gumb za nastavitev na krmilni
plošči).
Zelo vroča para je zelo suha in zato ni dovolj vidna.
Na perilu so opazni sledovi
vode.
Prevleka likalne mize je
prepojena z vodo, ker ni
prilagojena moči parne postaje.
Uporabljajte prilagojeno likalno desko (rešetkasta
plošča, ki preprečuje kondenzacijo).
Prižge se kontrolna lučka za
"prazen rezervoar".
Niste pritisnili na tipko “Restart”
za ponoven zagon.
Pritisnite na tipko “Restart” za ponoven zagon, ki se
nahaja na krmilni plošči, dokler lučka ne ugasne.
Okrog zbiralnika uhaja para.
Zbiralnik je slabo privit.
Ponovno privijte zbiralnik po tem, ko ste napravo
pustili ohlajati 2 uri.
Spoj zbiralnika je poškodovan.
Obrnite se na pooblaščen servisni center.
Naprava je pomanjkljiva.
Parne postaje ne uporabljajte več in se obrnite na
pooblaščen servisni center.
Para uhaja izpod naprave.
Naprava je pomanjkljiva.
Parne postaje ne uporabljajte več in se obrnite na
pooblaščen servisni center.
Prižgana je oranžna kontrolna
lučka “Calc-Away System”.
Niste pritisnili na tipko “Restart” za
ponoven zagon.
Pritisnite na tipko “Restart” za ponoven zagon, ki se
nahaja na krmilni plošči, dokler lučka ne ugasne.
Ni več pare.
Če ni mogoče ugotoviti razloga za težavo, se obrnite na pooblaščen servisni center ROWENTA. ROWENTA
zagotavlja enoletno pogodbeno garancijo za napravo in dvoletno garancijo za kotliček od datuma
nakupa, razen v primeru veljavnosti specifičnega zakona v vaši državi.
www.rowenta.com
174
e
Uporabljate previsoko
temperaturo.
Likalna plošča je umazana ali
rjava in lahko pusti madeže na
perilu.
.b
Nikoli ne dodajajte nobenega sredstva v rezervoar za
vodo ali v kotliček (glejte § 2).
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Iz lukenj likalne plošče teče rjava V vodi za likanje uporabljate
usedlina, ki povzroča madeže na kemična sredstva za
perilu.
odstranjevanje vodnega kamna
ali dodatke.
m
Težave
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page175
o
nl
ed
ad
fro
m
PRE UPOTREBE OVOG UREĐAJA PROČITATI BEZBEDNOSNA UPUTSTVA NA
POČETKU OVE KNJIŽICE.
8.
9.
10.
11.
12.
za kućište)
Demontažni rezervoar 1,5l
Otvor za punjenje rezervoara
Poklopac kolektora kamenca
Odeljak za odlaganje električnog kabla
Ploča za odlaganje pegle
PRIPREMA
1 • „Safety lock“ sistem
Omekšivač
• Vaš generator pare je opremljen prstenom za
držanje pegle na kućištu koje se zaključava za
lakše prenošenje i odlaganje:
• Zaključavanje – fig. 1.
• Otključavanje – fig. 2.
Za prenošenje generatora pare pomoću ručke
pegle:
- postavite peglu na postolje za odlaganje
generatora pare i spustite prsten za držanje
na peglu sve dok se ne zaključa (dok ne
čujete „klik“) – fig. 1.
- Uhvatite peglu za ručku za prenošenje da
biste premestili vaš generator pare – fig. 3.
2 • Koju vodu treba koristiti?
Voda iz slavine
• Vaš aparat napravljen tako da može
funkcionisati sa vodom iz slavine. Ukoliko
voda sadrži veliku količinu kamenca,
pomešajte 50% vode iz slavine sa 50%
demineralizovane kupovne vode.
• U nekim krajevima blizu mora, sadržaj soli u
vodi može biti dosta visok. U tom slučaju,
koristite isključivo nemineralnu vodu.
• Postoji više vrsta omekšivača vode i većina se
može koristiti za peglu na paru. Međutim,
neki omekšivači koji koriste hemijske
proizvode poput soli, mogu da ostave belu ili
braon boju, što se naročito dešava kod
upotrebe posuda za filtriranje vode.
• Ukoliko se susretnete sa ovakvim
problemom, preporučujemo vam da
pokušate sa vodom iz slavine koja nije
obrađena ili flaširanom vodom.
• Ako vodu promenite, potrebno je da aparat
koristite više puta da biste rešili problem.
Rowenta savetuje prvu upotrebu peglanja na
paru na staroj tkanini ili staroj odeći koju
možete baciti da biste izbegli oštećenja svoje
odeće.
Ne zaboravite:
• Kišnica ili voda koja sadrži aditive (kao što je
štirak, mirisi ili voda iz uređaja za
domaćinstvo) se ne može koristiti. Ti aditivi
mogu da utiču na svojstva pare, a na visokoj SR
temperaturi u parnoj komori mogu da
naprave naslage koje mogu da naprave mrlje
na vašem vešu.
175
e
pegle
5. Kućište
6. Precizan vrh
7. „Safety lock“ sistem (pričvršćivanje pegle
.b
paru)
3. Taster za paru
4. Dugme za podešavanje temperature
Indikator pegle
Kabl za paru
Odlaganje kabla za paru
„Calc Away“ sistem
Komandna tabla
a. Dugme za podešavanje protoka pare
b. Indikator pripremljenosti pare
c. Pozicija ECO
d. Dugme restart
e. Indikator za prazan rezervoar
f. Indikator „Calc away“ sistem
g. Taster za udar pare/vertikalnu paru
„Boost / vertical steam“
18. Prekidač za uključivanje/isključivanje
re
or
13.
14.
15.
16.
17
nb
de
an
.v
w
w
w
OPIS
1. Metalna ručka
2. Dugme Precision shot (za usmerenu
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page176
o
nl
ed
ad
fro
5 • Funkcionisanje komandne
table
• Postavite generator pare na stabilno
vodoravno mesto koje je otporno na toplotu.
• Savetujemo vam upotrebu daske za peglanje
koja je prilagođena za generatore pare sa
postoljem za generator pare u obliku platoa
bez mreže.
• Skinite demontažni rezervoar za vodu (koji se
nalazi na prednjoj strani parnog generatora)
povlačeći ručku za blokiranje koja se nalazi na
dršci rezervoara – fig. 4.
• Napunite rezervoar za vodu ne prelazeći
novo Max. – fig. 5.
• Pažljivo ga vratite na mesto i gurnite sve dok
ne čujete „klik“.
• Potpuno razmotajte električni kabl i izvucite
kabl za paru iz ležišta – fig. 6.
• Uključite generator pare u utičnicu sa
uzemljenjem – fig. 7.
• Zeleni indikator treperi – fig. 8: bojler zagreva.
• Zeleni indikator svetli – fig. 11: para je
spremna.
• Crveni indikator treperi – fig. 15: rezervoar je
prazan.
• Narandžasti indikator „Calc-Away System“
treperi – fig. 18: morate isprati kolektor.
m
3 • Pripremite svoj generator
pare
(poliester, acetat, akril,
poliamid)
POZICIJA
TERMOSTATA
POZICIJA DUGMETA
ZA PARU
•
SVILA / VUNA
••
LAN / PAMUK
•••
• Funkcija „Boost“
Vaš generator pare ima funkciju „Boost“ koja
omogućuje da povećate protok pare u toku
peglanja, i to privremeno na onim mestima
koja se teže peglaju, veoma debelim ili
zgužvanim tkaninama.
Da biste koristili ovu funkciju, podesite peglu
na maksimalnu poziciju na termostatu (•••) i
pritisnite dugme Boost koje se nalazi na
komandnoj tabli; plavi indikator će zasvetleti –
fig. 17.
176
e
TKANINA
SINTETIKA
.b
• Podesite dugme za podešavanje termostata –
fig. 9 prema tipu tkanine koju želite da
ispeglate i podesite protok pare - fig. 10.
Pogledajte tabelu ispod.
• Indikator na pegli se uključuje. Važno: na
početku peglanja i prilikom svakog
smanjivanja temperature tokom peglanja,
pegla je spremna za rad nakon što se
kontrolna lampica ugasi, a zelena lampica,
smeštena na kontrolnoj tabli, upali i ostane
da svetli.
• Tokom upotrebe, kad povećate temperaturu
pegle, možete odmah da nastavite peglanje,
ali ispuštanje pare treba da pojačate tek
nakon što se kontrolna lampica isključi.
re
or
nb
de
an
Tokom prve upotrebe, može doći do
oslobađanja dima i bezopasnog mirisa. Ova
pojava ne utiče na korišćenje aparata i brzo
prestaje.
.v
• Pritisnite
svetleći
prekidač
za
uključivanje/isključivanje – fig. 8 koji će
zasvetleti. Zeleni indikator koji se nalazi na
komandnoj tabli počinje da treperi.
• Nakon jednog minuta i redovno tokom
korišćenja, električna pumpa aparata ubacuje
vodu u bojler. To proizvodi zvuk koji je
uobičajen.
• Generator pare i pegla su spremni za
peglanje kada je indikator pare uključen, a
indikator na pegli isključen.
w
4 • Uključite generator pare
w
w
KORIŠĆENJE
6 • Peglajte pomoću pare
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page177
o
nl
ed
ad
fro
Da biste isključili funkciju Boost, ponovo
pritisnite dugme; plavi indikator će se isključiti.
Takođe, funkciju možete isključiti okrećući
dugme za podešavanje protoka pare.
Funkcija Boost se automatski isključuje nakon
15 minuta. Plavi indikator treperi da bi najavio
kraj funkcije Boost, a potom se isključuje.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Preporuke: Tokom prvog korišćenja ili
ukoliko niste koristili paru nekoliko
minuta, pritisnite nekoliko puta dugme za
paru- fig. 12, a peglu udaljite od veša. To
će omogućiti da se ukloni hladna voda iz
parnog kola.
m
k
• ECO način rada: Vaša pegla na
paru se može namestiti na eco
način rada čime troši
manje energije obezbeđujući protok pare
dovoljan za efikasno peglanje. Da biste to
postigli, kada podesite termostat na pegli
(videti tabelu ispod), postavite podešavanje
protoka pare na segment ECO.
ECO način rada se može koristiti na svim
vrstama tkanina, ali za debele i jako izgužvane
materijale preporučujemo vam da koristite
maksimalni protok pare kako biste dobili
najbolji rezultat.
• Tokom peglanja, indikator na pegli se
uključuje i isključuje, u zavisnosti od
zagrevanja, bez uticaja na korišćenje pegle.
• Za dobijanje pare, pritisnite dugme za paru
koje se nalazi na metalnoj dršci – fig. 12.
Ispuštanje pare se zaustavlja pri puštanju
dugmeta.
• Ako koristite štirak, poprskajte ga na
suprotnoj strani od strane koju peglate.
Podešavanje temperature pegle:
Vaša pegla se brzo zagreva, počnite sa
tkaninama koje se peglaju na nižoj
temperaturi, da biste završili sa onim koje
zahtevaju višu temperaturu. Ako peglate
mešane tkanine, podesite temperaturu
peglanja za najosetljiviju tkaninu. Ako
podesite dugme termostata na „Min“, pegla
se neće grejati.
Podešavanje dugmeta za protok pare:
Ako peglate debelu tkaninu, pojačajte
ispuštanje pare.
Ako peglate na niskoj temperaturi,
podesite dugme za ispuštanje pare na
poziciju mini.
Za delikatne tkanine (•), blago pritisnite
dugme za paru da biste izbegli da se
tkanina oboji.
Za vreme pauza u peglanju, nemojte
odlagati peglu na metalnu površinu, jer
je to može oštetiti, već na postolje za
odlaganje pegle koje ima sistem protiv
klizanja i može izdržati veoma visoke
temperature.
7. Koristite
funkciju
„Precision
Shot“
• Vaš aparat ima funkciju „Precision Shot“:
usmerena para na vrhu koja se naročito
koristi prilikom ciljnog peglanja nabora,
detalja ili teže dostupnih područja.
• Da biste koristili ovu funkciju, pritisnite na
dnu dugme Precision Shot koje se nalazi
ispod pegle onoliko često koliko je potrebno
– fig. 13.
Pažnja! Koristite funkciju „Precision Shot“
oprezno, jer izuzetna moć pare može
prouzrokovati opekotine.
8 • Vertikalno peglanje
• Podesite termostat pegle na maksimum (•••) i
pritisnite dugme „Boost/vertical steam“.
177
SR
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page178
o
nl
ed
ad
fro
Spakujte kabl za paru u prostor za odlaganje
kabla. Spakujte električni kabl u prostor za
odlaganje kabla.
• Ostavite generator pare da se hladi najmanje
sat vremena pre nego što ga odložite ako ga
odlažete u plakaru ili u nekom uskom
prostoru. Možete bezbedno odložiti
generator pare.
m
e
.b
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
12 • Čišćenje generatora pare
Pošto je proizvedena para vrela, nikada ne
ispravljajte odeću na osobi, već isključivo
na vešalici. Za tkanine koje nisu lan ili
pamuk, držite peglu na nekoliko
centimetara od tkanine, kako je ne biste
izgoreli.
Nikada nemojte stavljati peglu ili
generator pare pod mlaz vode.
Nemojte koristiti sredstva za održavanje
ili za skidanje kamenca za čišćenje grejne
ploče ili kutije.
9 • Peglanje na suvo
• Ne pritiskajte dugme za paru.
10 • Ponovno punjenje
rezervoara
• Nemate više pare i indikator „prazan
rezervoar“ treperi - fig. 15: rezervoar za vodu
je prazan.
• Skinite demontažni rezervoar za vodu
povlačenjem za ručku (koja se nalazi na
prednjem delu generatora pare)- fig.16 i
napunite ga – fig. 5 ne prelazeći maksimalni
nivo vode.
• Grejna ploča: ohlađenu grejnu ploču pegle
možete čistiti vlažnom krpom ili
neabrazivnim sunđerom.
• Kućište: s vremena na vreme čistite plastične
delove aparata mekom krpom.
13 • Jednostavno
uklanjanje
kamenca iz generatora pare
Nemojte koristiti proizvode za uklanjanje
kamenca (sirće, industrijski proizvodi…)
prilikom ispiranja bojlera: oni bi mogli da ga
oštete.
Pre pražnjenja generatora pare, neophodno
je da se on dobro ohladi (2 sata), da bi se
izbegao svaki rizik od opekotina.
U slučaju prelivanja, odlijte višak vode.
• Pažljivo ga vratite na mesto i gurnite sve dok
ne čujete „klik“. Pritisnite dugme Restart koje
se nalazi na komandnoj tabli.
• Generator pare i pegla su spremni za
peglanje kada je indikator pare uključen, a
indikator na pegli isključen.
11 • Odlaganje generatora pare
• Isključite prekidač za uključivanje i
isključivanje i izvucite kabl iz utičnice.
Postavite peglu na postolje za odlaganje
generatora pare. Namestite prsten za držanje
na pegli dok ne čujete „klik“ za zatvaranje,
vaša pegla će tako biti blokirana na postolju –
fig. 1. Uzmite kabl i savijte ga na pola.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Okačite odevni predmet na vešalicu i blago
ga zategnite jednom rukom.
• Pritisnite dugme za paru- fig. 12 isprekidano
izvodeći pokret gore-dole – fig. 14. Primeri
upotrebe ove funkcije uspravno peglanje:
• Ispeglajte na vešalici osetljivu odeću koju ne
želite da peglate toplom peglom
• Osvežite košulju ili odelo neposredno pre
oblačenja.
• Za duži radni vek generatora pare i
izbegavanje izbacivanja kamenca, on ima
integrisani kolektor kamenca. Nalazi u
rezervoaru i automatski skuplja kamenac koji
se stvara u unutrašnjosti.
Princip funkcionisanja:
• Narandžasti indikator „Calc-Away System“
treperi - fig. 18 na komandnoj tabli i ukazuje
da treba isprati kolektor.
• Kada se generator pare ohladi, skinite
poklopac kolektora kamenca - fig. 19.
178
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page179
o
nl
ed
ad
fro
• Postarajte se da generator pare bude hladan i
isključen iz struje duže od 2 sata.
• Stavite generator pare na ivicu sudopere, a
peglu odmah pored njega u uspravnom
položaju.
• Skinite poklopac i odvijte sakupljač kamenca
– fig. 19-20.
• Držite generator pare pod uglom i nekom
posudom u njega sipajte 1/4 litre vode iz
slavine - fig. 24.
• Promućkajte vodu u rezervoaru nekoliko
sekundi, a zatim ga potpuno ispraznite - fig.
25-26.
• Vratite sakupljač kamenca na njegovo mesto
i dobro ga zavrtite da ne bi propuštao vodu fig. 22.
• Vratite poklopac sakupljača kamenca – fig.
23.
m
PAŽNJA! Ovaj postupak se ne sme
primenjivati ukoliko generator pare nije
isključen iz struje duže od dva sata i nije
potpuno hladan.
Da biste obavili ovaj postupak, generator
pare mora biti blizu slivnika zato što
prilikom otvaranja može curiti voda.
e
.b
Pre narednog korišćenja, pritisnite
dugme „Restart“ koje se nalazi na
komandnoj tabli da biste isključili
narandžasti
indikator
„Calc-Away
System“.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Potpuno odvijte kolektor i izvucite ga iz
kućišta. On sadrži akumulirani kamenac iz
bojlera – fig. 20.
• Da biste dobro očistili kolektor, dovoljno ga je
isprati pod mlazom vode i ukloniti kamenac
koji se u njemu nalazi – fig. 21.
• Vratite kolektor u kućište tako što ćete ga
zavrnuti do kraja, da biste obezbedili
nepropusnost – fig. 22.
• Vratite poklopac kolektora na mesto – fig. 23.
Generator pare ne radi bez kolektora
kamenca.
Redovno otklanjanje kamenca iz
generatora pare doprinosi dugoročnom
efikasnom korišćenju pare.
Pored
ovog
redovnog
održavanja,
preporučujemo vam da temeljno isperete
rezervoar na svakih šest meseci ili posle 25
upotreba.
PROBLEMI SA GENERATOROM
Problem
Uzrok
Rešenje
Generator pare neće da se
uključi ili indikator na pegli i
svetlosni prekidač za
uključivanje/isključivanje nisu
uključeni.
Voda curi kroz rupe na grejnoj
ploči.
Aparat nije pod naponom.
Proverite da li je aparat uključen u ispravnu utičnicu i
da li je pod naponom (svetlosni prekidač za
uključivanje/isključivanje).
Koristite dugme za paru kada
pegla nije dovoljno zagrejana.
Smanjite protok pare kada peglate na niskoj
temperaturi (dugme za podešavanje se nalazi na
komandnoj tabli).
Sačekajte da se indikator na pegli isključi pre nego što
pritisnete dugme za paru.
Pritisnite dugme za paru dok je pegla udaljena od
daske za peglanje, sve dok pegla ne počne da izbacuje
paru.
Voda se kondenzovala u cevima
zato što prvi put koristite paru ili
zato što je duže vreme niste
koristili.
Koristite funkciju Boost kada
pegla nije dovoljno zagrejana.
179
Podesite peglu na maksimalnu poziciju termostata
kada koristite funkciju Boost.
SR
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page180
o
nl
ed
ad
fro
Uzrok
Rešenje
Funkcija Boost se automatski
isključuje nakon 15 minuta: plavi
indikator treperi, potom se ugasi.
Ovakav rad je potpuno normalan. Funkcija Boost je
predviđena za korišćenje samo sa prekidima (videti §
6).
Bela tečnost curi iz rupa na
grejnoj ploči.
Bojler izbacuje kamenac zato što
nije redovno čišćen.
Isperite kolektor kada indikator „Calc-Away System“
treperi. Ako voda koju koristite ima puno kamenca,
ispirajte češće.
Braon tečnost izlazi iz rupa na
grejnoj ploči i pravi fleke na
vešu.
Koristite hemijske proizvode za
uklanjanje kamenca ili aditive u
vodi za peglanje.
Nikada nemojte dodavati bilo koji proizvod u vodu ili u
bojler (videti § 2).
Grejna ploča je prljava ili braon i
može isflekati tkaninu.
Koristite preveliku temperaturu
pegle.
Vratite se na savete o podešavanju temperature (videti
§ 6).
Koristite štirak.
Poprskajte ga na suprotnoj strani od strane koju
peglate.
Vaš veš nije dovoljno ispran ili
peglate novu odeću pre nego što
ste je oprali.
Proverite da li je veš dovoljno ispran da biste odstranili
moguće naslage sapuna ili hemijskih proizvoda na
novoj odeći.
Rezervoar sa vodom je prazan
(indikator svetli).
Napunite rezervoar vodom i pritisnite dugme „Restart“
koje se nalazi na komandnoj tabli.
Rezervoar nije postavljen do kraja
u svoje ležište.
Pažljivo ga postavite u ležište sve dok ne čujete „klik“.
Protok pare je podešen na
minimalnu vrednost.
Povećajte jačinu ispuštanja pare (dugme za
podešavanje na komandnoj tabli).
Temperatura grejne ploče
je podešena na maksimum.
Veoma vruća para je suva, dakle slabo
uočljiva.
Pojavljuju se tragovi vode na
tkanini.
Navlaka daske je natopljena
vodom, jer nije predviđena za
jačinu generatora pare.
Nabavite odgovarajuću dasku (mrežasto postolje koje
nije podložno kondenzaciji).
Indikator „prazan rezervoar”
svetli.
Niste pritisnuli dugme „Restart“
za ponovno pokretanje funkcija
pegle.
Pritisnite dugme „Restart“ koje se nalazi na komandnoj
tabli.
Para izlazi oko kolektora.
Kolektor nije dobro pričvršćen.
Dobro pričvrstite kolektor pošto ste ostavili aparat da
se hladi dva sata.
Spojnica kolektora je oštećena.
Kontaktirajte ovlašćeni servis.
Aparat je pokvaren.
Nemojte koristiti generator pare i kontaktirajte
ovlašćeni servis.
Para izlazi ispod kućišta.
Aparat je pokvaren.
Nemojte koristiti generator pare i kontaktirajte
ovlašćeni servis.
Indikator „Calc-Away System“
treperi.
Niste pritisnuli dugme „Restart“ za
ponovno pokretanje funkcija
pegle.
Pritisnite dugme „Restart“ koje se nalazi na komandnoj
tabli.
e
180
.b
Ako je nemoguće utvrditi uzrok kvara, obratite se ovlašćenom ROWENTA servisu. Rowenta daje garanciju
od jedne godine na aparat, od dana kupovine, i od dve godine na bojler od dana kupovine, osim ukoliko
to nije u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se aparat koristi.
www.rowenta.com
re
or
nb
de
an
.v
w
Ima premalo pare.
w
w
Nema više pare.
m
Problem
Plavi indikator funkcije Boost
treperi/isključio se.
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page181
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
181
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page182
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
182
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page183
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
183
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page184
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
184
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page185
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
185
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page186
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
186
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page187
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
187
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page188
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
188
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page189
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
189
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page190
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
190
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page191
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
191
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page192
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
192
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page193
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
193
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page194
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
194
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page195
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
195
ow
D
1800129089 DG8960 F0_110 x 154 28/01/13 10:21 Page196
o
nl
ed
ad
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1800129089 - 02/13 - DG89XX
Download PDF

advertising