HD9140
2
3
1
A
B
C
D
3
E
F
2
G
1
H
I
J
1
K
2
3
L
4
5
6
4
HD9140
English 6
Dansk 14
Deutsch 22
Ελληνικα 31
Español 41
Suomi 50
Français 58
Italiano 67
Nederlands 76
Norsk 85
Português 93
Svenska 102
Türkçe 110
124
131
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Lid
XL steaming bowl
Removable bottom
Steaming bowl 3
Removable bottom
Steaming bowl 2
Steaming bowl 1
Drip tray
Flavour booster
Water inlet
Base with water tank
Control panel
1 Refill light
2 Timer buttons
3 Descaling light
4 On/stop button with light ring
5 Menu buttons with light rings
6 Keep-warm button with light ring
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the base in water or rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure the plug is inserted
firmly into the socket.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-- Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge
of the table or worktop on which the appliance stands.
-- Never steam frozen meat, poultry or seafood. Always thaw these ingredients completely before
you steam them.
-- Never use the food steamer without the drip tray, otherwise hot water splashes out of the
appliance.
-- Only use steaming bowls 1, 2 and 3 and the XL steaming bowl in combination with the original
base.
-- Keep the mains cord away from hot surfaces.
English
7
Caution
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
-- Do not expose the base of the appliance to high temperatures, hot gas, steam or damp heat
from other sources than the steamer itself. Do not place the food steamer on or near an
operating or still hot stove or cooker.
-- Always make sure the appliance is off before you unplug it.
-- Always unplug the appliance and let it cool down before you clean it.
-- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for
professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in
the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage
caused.
-- Place the food steamer on a stable, horizontal and level surface and make sure there is at least
10cm free space around it to prevent overheating.
-- Always install the removable bottoms in one direction. Make sure the bottoms are positioned
correctly. When the removable bottom is positioned correctly you hear a click.
-- Beware of the hot steam that comes out of the food steamer during steaming or when you
remove the lid.When you check food, always use kitchen utensils with long handles.
-- Always remove the lid carefully and away from you. Let condensation drip off the lid into the
food steamer to avoid scalding.
-- Always hold the steaming bowls by their handles when the food is hot.
-- Do not move the food steamer while it is operating.
-- Do not reach over the food steamer while it is operating.
-- Do not touch the hot surfaces of the appliance. Always use oven mitts when you handle hot
parts of the appliance.
-- Do not place the appliance near or underneath objects that would be damaged by steam, such
as walls and cupboards.
-- Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
-- Never connect the appliance to a timer switch or remote control system in order to avoid a
hazardous situation.
-- There is a small sieve inside the water tank. If the sieve becomes detached, keep it out of the
reach of children to prevent them from swallowing it.
Automatic shut-off
The appliance is equipped with automatic shut-off. The appliance switches off automatically if you do
not press a menu button within 1 minute after pressing the on/stop button. The appliance also
switches off automatically after the set steaming time (including keep-warm time)has elapsed.
Boil-dry protection
This food steamer is equipped with boil-dry protection. The boil-dry protection automatically
switches off the appliance if it is switched on when there is no water in the water tank or if the
water runs out during use. Let the food steamer cool down for 10 minutes before you use it again.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Before first use
1 Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance
for the first time (see chapter ‘Cleaning’).
2 Wipe the inside of the water tank with a damp cloth.
8
English
Preparing for use
1 Put the appliance on a stable, horizontal and level surface.
2 Fill the water tank with water up to the maximum level. With a full water tank, the steamer
can steam for approximately 1 hour (Fig. 2).
Only fill the water tank with water. Never put seasoning, oil, or other substances in the water
tank.
3 Place the drip tray on the water tank in the base (Fig. 3).
Never use the appliance without the drip tray.
4 If desired, put dried or fresh herbs or spices on the flavour booster to add extra flavour to
the food to be steamed (Fig. 4).
Thyme, coriander, basil, dill, curry and tarragon are some of the exciting herbs and spices that you
can put on the flavour booster. You can combine them with garlic, caraway or horseradish to
enhance flavour without adding salt. We advise you to use 1/2 to 3tsp of dried herbs or spices. Use
more if you use fresh herbs or spices.
For suggested herbs or spices for various types of food, see the food steaming table in chapter ‘Food
table and steaming tips’.
Tip: If you use ground herbs or spices, rinse the drip tray to wet the flavour booster.This prevents ground
herbs or spices from falling through the openings of the flavour booster (Fig. 5).
5 Put the food to be steamed in one or more steaming bowls and/or in the XL steaming bowl
(see section ‘XL steaming bowl’ below). 
Tip: Put eggs on the egg holders to steam eggs conveniently (Fig. 6).
-- The steaming bowls are numbered. You find the number on the handle.The top steaming bowl
is no. 3, The middle steaming bowl is no. 2 and the bottom steaming bowl is no. 1.
6 Place larger pieces of food and food that require a longer steaming time in the bottom
steaming bowl.
7 Arrange the food with ample space between the pieces to allow maximum steam flow. Do
not put too much food in the steaming bowls.
8 Put one or more steaming bowls on the drip tray.  (Fig. 7)
Note: Make sure you place the bowls properly and that they do not wobble.
-- You do not have to use all 3 steaming bowls.
-- Only stack the steaming bowls in the following order: steaming bowl 1, steaming bowl 2,
steaming bowl 3.
-- If you use steaming bowls 2 and 3 with their removable bottoms, always make sure that the rim
of the bottom points upwards and that the bottom locks into place (‘click’) (Fig. 8).
-- If you have removed the bottom of steaming bowl 2 only, you can still place steaming bowl 3 on
top.
-- If you want to steam large-size food (e.g. corn cobs or yams), you can remove the bottoms from
steaming bowls 2 and/or 3 to maximise the steaming space (Fig. 9).
9 Put the lid on the top steaming bowl (Fig. 10).
Note: If the lid is not placed on the steaming bowl properly or at all, the food is not steamed properly.
XL steaming bowl
The XL steaming bowl is intended for soup, stew, porridge and rice, and other food that is not
suitable for steaming in the other steaming bowls.
1 You can use the XL steaming bowl in the following combinations:
English
9
-- Bowls 1 and 2 or bowls 2 and 3 (Fig. 11).
-- Bowls 1, 2 and 3.  (Fig. 12)
Note:The XL steaming bowl cannot be placed on top of steaming bowl 1 as it does not provide sufficient
space.
2 Before you place the XL steaming bowl on top of bowl 2 or 3, you need to remove the
bottoms from steaming bowls 2 or 3.
Tip:When you use the XL steaming bowl, you can reduce the steaming time by covering the XL steaming
bowl with aluminium foil.  (Fig. 13)
Using the appliance
1 Put the plug in the wall socket.
,, The appliance beeps.
,, The light ring round the on/stop button lights up (Fig. 14).
2 Press the menu button for the type of food you want to steam (Fig. 15).
For the preset steaming times of the menu buttons, see chapter ‘Food table and steaming tips’.
Note: If you want to set a different steaming time than the preset steaming time of the menu buttons,
press the menu button with the steaming time that comes closest to the desired steaming time.Then use
the + and - timer buttons to increase or decrease the steaming time.
,, The light ring round the button lights up and the preset steaming time is shown on the
display.
,, The steaming process starts and the timer counts down the steaming time.
,, The appliance beeps and switches to the keep-warm mode when the steaming time has
elapsed
3 When you want to steam foods that require various steaming times, set the timer to the
longest steaming time. Put the food with the longest steaming time in bowl 1. Steam until the
remaining steaming time on the display is equal to the shorter steaming time. Then carefully
remove the lid with oven mitts and place bowl 2 containing the ingredients with the shorter
steaming time on top of bowl 1. Put the lid on bowl 2 and continue steaming until the set
steaming time has elapsed.
Note: Food in the top bowl usually takes a little longer to steam than food in the lower bowls.
4 If you steam large quantities of food, stir the food halfway through the steaming process.
Wear oven mitts and use a kitchen utensil with a long handle.
5 Carefully remove the lid.
Beware of hot steam that comes out of the appliance when you remove the lid.
To prevent burns, wear oven mitts when you remove the lid, the XL steaming bowl and the other
steaming bowls. Remove the lid slowly and away from you. Let condensation drip off the lid into the
steaming bowl.
6 Remove the plug from the wall socket and let the food steamer cool down completely
before you remove the drip tray.
-- Be careful when you remove the drip tray, because the water in the water tank and the drip tray
may still be hot even if the other parts of the appliance have cooled down already.
7 Empty the water tank after each use.
Note: If you want to steam more food, use fresh water.
10
English
Keep-warm mode
The steamer automatically switches to the keep-warm mode after any menu. The food is kept warm
for 20 minutes. The light ring round the keep-warm button lights up and the light ring round the
menu button goes out.
-- If you want to keep the food warm longer than 20 minutes, press the on/stop button within 1
minute after the first keep-warm cycle has finished to start another keep-warm cycle (Fig. 14).
-- If you want to deactivate the keep-warm mode when it is active, press the on/stop button.
-- If you want to start a keep-warm cycle when the appliance is off or after it has switched off
automatically, first press the on/stop button and then the keep-warm button (Fig. 16).
Refill light
When the water level in the water tank drops below the MIN level, the refill light flashes and
you hear a beep to indicate that you have to refill the water tank.
Cleaning and maintenance
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone
to clean the appliance.
1 Remove the plug from the wall socket and let the appliance cool down.
2 Clean the outside of the base with a moist cloth.
Never immerse the base in water, nor rinse it under the tap.
Do not clean the base in the dishwasher.
3 Clean the water tank with a cloth soaked in warm water with some washing-up liquid. Raise
the sieve in the water tank to clean it. Then wipe the water tank with a clean moist cloth.
If the sieve in the water tank becomes detached, keep it out of the reach of children to prevent
them from swallowing it.
4 Remove the bottoms from steaming bowls 2 and/or 3. Clean steaming bowls 1, 2 and 3, the
XL steaming bowl and the lid by hand or in the dishwasher. Use a short cycle and a low
temperature. 
Repeated cleaning of steaming bowls 1, 2 and 3, the XL steaming bowl and the lid in a dishwasher
may result in a slight dulling of these parts.
Descaling
You have to descale the appliance after it has been used for 15 hours. The descaling light flashes for
1 hour to indicate that you have to descale the food steamer. It is important that you descale the
food steamer regularly to maintain optimal performance and to extend the lifetime of the appliance.
Note:The descaling light always flashes for 1 hour while the appliance is in use, even if you have descaled
the appliance. If you do not descale the appliance within this 1 hour, the descaling light automatically
goes out. It goes on again after you have used the appliance for another 15 hours.
1 Fill the water tank with white vinegar (8% acetic acid) up to the maximum level.
Do not use any other kind of descaler.
2 Put the drip tray and steaming bowl 1 on the base properly (Fig. 7).
3 Put the lid on top of steaming bowl 1 (Fig. 10).
4 Put the plug in the wall socket.
5 Press a menu button and the + or - button to let the appliance operate for 25 minutes.
English 11
If the vinegar starts to boil over the edge of the base, unplug the appliance and reduce the
amount of vinegar.
6 After 25 minutes, unplug the appliance and let the vinegar cool down completely. Then empty
the water tank.
7 Rinse the water tank with cold water several times. 
Note: Repeat the procedure if there is still some scale in the water tank.
Storage
1 Make sure all parts are clean and dry before you store the appliance (see chapter ‘Cleaning’).
2 Place steaming bowl 3 on the drip tray.
3 Make sure the removable bottoms are in place in steaming bowls 2 and 3.
4 Place steaming bowl 2 in steaming bowl 3. Place steaming bowl 1 in steaming bowl 2.  (Fig. 17)
5 Place the XL steaming bowl on the other steaming bowls.
6 Place the lid on the XL steaming bowl.
7 To store the mains cord, push it into the cord storage compartment in the base (Fig. 18).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 19).
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If
you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care
Centre in your country.
Problem
Possible cause
Solution
The steamer does
not work.
The steamer is not plugged in.
Put the plug in the wall socket.
There is no water in the water
tank.
Fill the water tank.
You have not pressed the on/
stop button yet.
Press the on/stop button.
Some pieces of food in the
steamer are larger and/or
require a longer steaming time
than others.
Set a longer steaming time with the +
button.
Not all the food is
cooked.
English
12
Problem
Possible cause
Solution
Put larger pieces of food and food that
requires a longer steaming time in the
bottom steaming bowl (no. 1).
You put too much food in the
steaming bowls.
Do not overload the steaming bowls.
Cut the food into small pieces and put
the smallest pieces on top.
Arrange the food with spaces between
the pieces to enable maximum flow of
steam.
The appliance does You have not descaled the
not heat up
appliance regularly.
properly.
Descale the appliance. See chapter
‘Cleaning and maintenance’.
Food table and steaming tips 
The steaming times mentioned in the table below are only an indication. Steaming times may vary
depending on the size of the food pieces, the spaces between the food in the steaming bowl, the
amount of food in the bowl, the freshness of the food and your personal preference.
Food steaming table
Food to be
steamed
Amount
Suggested herbs/spices for flavour
booster
Steaming time
(min)
Asparagus
400g
Lemon balm, bay leaves, thyme
13-15
Broccoli
400g
Garlic, crushed red chilli, tarragon
16-18
Cauliflower
400g
Rosemary, basil , tarragon
16-18
Chicken fillet
250g
Curry, rosemary, thyme
30-35
Fish fillet
250g
Dry mustard, allspice, marjoram
10-12
Soup
250ml
Herbs/spices to taste
12-16
Eggs
6-8
-
15
Preset steaming times of menu buttons (Fig. 20)
Tips for steaming food
Vegetables and fruits
-- Cut off thick stems from cauliflower, broccoli and cabbage.
-- Steam leafy, green vegetables for the shortest possible time, because they lose colour easily.
-- Do not thaw frozen vegetables before you steam them.
------
Meat, poultry, fish, seafood and eggs
Tender pieces of meat with a little fat are most suitable for steaming.
Wash meat properly and dab it dry, so that as little juice as possible drips out.
Always place meat below other food types.
Puncture eggs before you put them in the steamer.
Never steam frozen meat, poultry or seafood. Always let frozen meat, poultry or seafood thaw
completely before you put it in the steamer.
English 13
-- If you use more than one steaming bowl, condensation drips from the upper steaming bowl or
bowls into the lower steaming bowl. Make sure the flavour of the food in the different steaming
bowls go well together.
-- Leave gaps between the pieces of food. Put thicker pieces nearer the outside of the steaming
bowl.
-- If the steaming bowl is very full, stir the food halfway through the steaming process.
-- Small amounts of food require a shorter steaming time than large amounts.
-- If you only use one steaming bowl, the food requires a shorter steaming time than when you
use 2 or 3 steaming bowls.
-- Food in the lowest steaming bowl is ready more quickly than food in the higher steaming bowls.
If you use more than one steaming bowl, let the food cook 5-10 minutes longer. Make sure that
the food is well done before you eat it.
-- You can add food during the steaming process. If an ingredient needs a shorter steaming
time, add it later. Make sure that the food is well done before you eat it.
-- If you lift the lid, steam escapes and steaming takes longer.
-- Food continues to be steamed for some time when the steamer switches to the keep-warm
mode, so if the food is already very well done, remove it from the steamer when the steaming
menu is finished.
-- If the food is not done, set a longer steaming time. You may need to put some more water in
the water tank.
Flavour Booster
-- Thyme, coriander, basil, dill, curry and tarragon are some of the herbs and spices that you can
put in the Flavour Booster. You can combine them with garlic, caraway or horseradish to
enhance flavour without adding salt. We advise you to use 1/2 to 3tsps of dried herbs or spices.
Use more if you use fresh herbs or spices.
Note: For more tips about herbs, and spices to use in the Flavour Booster, see the food steaming table
above.
Sweet desserts
-- Add some cinnamon to desserts to enhance sweetness instead of adding more sugar.
Tips for XL steaming bowl
-- When you prepare soup or stew that requires a longer cooking time, we advise you to cover
the XL steaming bowl with aluminium foil before you put the lid on it.
-- You can use the XL steaming bowl to prepare chicken broth, couscous, stew or to poach fish in
water.
-- You can also use the XL steaming bowl to warm up ready-made soup.
Recipes
For recipes, consult the recipe booklet or visit our website www.philips.com/kitchen.
14
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Låg
XL dampskål
Aftagelig bund
Dampskål 3
Aftagelig bund
Dampskål 2
Dampskål 1
Drypbakke
Smagsfremmer
Vandindtag
Basisenhed med vandbeholder
Betjeningspanel
1 Indikator for påfyldning
2 Timer-taster
3 Afkalkningsindikator
4 On/stop-knap med lysende ring
5 Menuknapper med lysende ringe
6 Keep warm-knap med lysende ring
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Fare
-- Apparatet må ikke kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Kontroller altid, at stikket er sat
ordentligt i stikkontakten.
-- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
-- Hold netledningen uden for børns rækkevidde. Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af
(køkken)bordet, hvor apparatet er placeret.
-- Damp aldrig frosset kød, fjerkræ eller skaldyr. Optø altid disse ingredienser helt, før du damper
dem.
-- Brug aldrig steameren uden en drypbakke, da det varme vand ellers kan sprøjte ud af apparatet.
-- Brug kun dampskålene 1, 2 og 3 og XL dampskålen med den originale basisenhed.
-- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
Dansk 15
Forsigtig
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er
anbefalet af Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Udsæt ikke apparatets bund for høje temperaturer, varm luft, damp eller fugtig varme fra andre
kilder end steameren selv. Stil ikke steameren på eller i nærheden af ovn eller kogeapparat, der
er i brug eller stadig er varmt.
-- Sørg altid for, at apparatet er slukket, før du tager stikket ud af stikkontakten.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle, før det rengøres.
-- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis det anvendes forkert eller til
professionelle eller semi-professionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse
med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips’ ansvar for eventuelle skader.
-- Anbring steameren på et stabilt, plant underlag, og sørg for, at der er mindst 10 cm luft omkring
det for at undgå overophedning.
-- Isæt altid aftagelige bunde i én retning. Sørg for, at bundene sidder korrekt. Du hører et klik, når
de sidder korrekt.
-- Vær opmærksom på den varme damp, der kommer ud af steameren under dampning, eller
når du fjerner låget. Brug altid køkkenredskaber med langt skaft, når du ser til maden.
-- Vær forsigtig, når du tager låget af, og bevæg det i retning væk fra kroppen. Lad kondensvand fra
låget dryppe ned i steameren for at undgå skoldning.
-- Hold altid dampskålene i håndtagene, når maden er varm.
-- Flyt ikke steameren under brug.
-- Ræk ikke ind over steameren under brug.
-- Rør ikke ved apparatets varme flader. Brug altid grydelapper, når du rører ved apparatets varme
dele.
-- Undlad at stille apparatet i nærheden af eller under genstande, der kan tage skade af damp,
såsom murværk og skabe.
-- Brug ikke apparatet i nærheden af brandbare dampe og/eller dampe, der udgør en
eksplosionsfare.
-- Slut aldrig apparatet til en timer eller et fjernbetjeningssystem for at undgå farlige situationer.
-- Der er en lille si inde i vandbeholderen. Hvis sien løsnes, skal den opbevares utilgængeligt for
børn for at undgå, at de kommer til at sluge den.
Auto-sluk
Apparatet er udstyret med auto-sluk. Apparatet slukkes automatisk, hvis du ikke trykker på
menuknappen inden for et minut efter, at du har trykket på on/stop-knappen. Apparatet slukkes også
automatisk, efter den angivne damptid er gået (inklusive hold varm-tiden.
Sikring mod tørkogning
Steameren er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tørkogning. Denne beskyttelsesfunktion
slukker automatisk apparatet, hvis det er tændt, uden der er vand i vandbeholderen, eller hvis
steameren løber tør for vand under brug. Lad steameren køle af i 10 minutter, før du tager den i
brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert
at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Før apparatet tages i brug
1 Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet
første gang (se afsnittet “Rengøring”).
2 Tør indersiden af vandbeholderen med en fugtig klud.
16
Dansk
Klargøring
1 Stil apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
2 Fyld vandbeholderen med vand op til maksimum-markeringen. Med en fuld vandbeholder, kan
steameren dampe i omkring 1 time (fig. 2).
Hæld kun vand i vandbeholderen. Put aldrig krydderier, olie eller andet i vandbeholderen.
3 Placer drypbakken på vandbeholderen i basisenheden (fig. 3).
Brug aldrig apparatet uden drypbakke.
4  Læg tørrede eller friske urter på smagsforstærkeren, hvis du ønsker ekstra smag i de
madvarer, du damper (fig. 4).
Timian, koriander, basilikum, dild, karry og estragon er blandt de urter og krydderier, du kan lægge på
smagsforstærkeren. Du kan kombinere dem med hvidløg, kommen eller peberrod for at give mere
smag uden at tilsætte salt. Vi anbefaler, du bruger mellem 1/2 og 3 tsk tørrede urter eller krydderier,
og mere, hvis du bruger friske.
Forslag til urter og krydderier til forskellige typer råvarer findes i tabellen under “Tabel og gode råd
til dampning”.
Tip: Hvis du bruger knuste urter og krydderier, skal du skylle drypbakken for at gøre smagsforstærkeren
våd. Dette forhindrer knuste urter og krydderier i at komme ned i åbningerne i
smagsforstærkeren (fig. 5).
5 Sæt maden, der skal dampes i en eller flere dampskåle og/eller i XL-dampskålen (se afsnittet
“XL-dampskål” nedenfor). 
Tip: Kom æg i æggeholderne for at opnå den mest praktiske dampning (fig. 6).
-- Dampskålene er nummererede. Nummeret står på håndtaget. Den øverste dampskål er nr. 3,
den midterste dampskål er nr. 2, og den nederste dampskål er nr. 1.
6 Læg større stykker kød eller ingredienser, der kræver længere damptid, i den nederste
dampskål.
7 Læg ingredienserne med rigelig afstand for at opnå maksimal dampfunktion. Læg ikke for
mange ingredienser i dampskålene.
8 Stil en eller flere dampskåle på drypbakken.  (fig. 7)
Bemærk: Sørg for, at skålene står rigtigt, så de ikke kan vælte.
-- Det er ikke nødvendigt at bruge alle tre dampskåle.
-- Sæt kun dampskålene oven i hinanden i følgende rækkefølge: dampskål 1, dampskål 2, dampskål
3.
-- Hvis du bruger dampskål 2 og 3 med de aftagelige bunde, skal du altid sørge for, at bundens kant
peger opad, og at bunden låses på plads (“klik”) (fig. 8).
-- Hvis du kun har fjernet bunden på dampskål 2, kan du stadig stille dampskål 3 ovenpå.
-- Hvis du ønsker at dampe madvarer i store størrelser (f.eks. majskolber eller kartofler), kan du
fjerne bunden på dampskål 2 og/eller 3 for at skabe mere plads til dampningen (fig. 9).
9 Læg låget på den øverste dampskål (fig. 10).
Bemærk: Hvis du ikke lægger låget på eller lægger det forkert på, bliver maden ikke dampet ordentligt.
XL dampskål
Formålet med XL-dampskålen er suppe, ragout, grød og ris og andre former for mad, der ikke
passer til dampning i de andre dampskåle.
1 Du kan bruge XL-dampskålen i følgende kombinationer:
-- Skål 1 og 2 eller skål 2 og 3 (fig. 11).
Dansk 17
-- Skål 1, 2 og 3.  (fig. 12)
Bemærk: XL-dampskålen kan ikke sættes oven på dampskål 1, fordi den ikke giver nok plads.
2 Før du placerer XL-dampskålen oven på skål 2 eller 3, skal du fjerne bunden af dampskål 2
eller 3.
Tip: Når du bruger XL-dampskålen, kan du reducere dampningstiden ved at dække XL-dampskålen med
folie.  (fig. 13)
Sådan bruges apparatet
1 Sæt stikket i stikkontakten.
,, Apparatet bipper.
,, Den lysende ring på on/stop-knappen tændes (fig. 14).
2 Tryk på menuknappen for den type mad, du ønsker at dampe (fig. 15).
Læs mere om menuknappernes forudindstillede dampningstider i kapitlet “Tabel og gode råd til
dampning”.
Bemærk: Hvis du ønsker at indstille en anden dampningstid end menuknappernes forudindstillede tider,
skal du trykke på den menuknap, der ligger tættest på den ønskede dampningstid. Brug derefter timeren
+/- til at forlænge eller forkorte dampningstiden.
,, Den lysende ring omkring knappen tændes, og de forudindstillede dampningstider vises på
displayet.
,, Dampningen går i gang, og timeren viser, hvor lang dampningstid der er tilbage.
,, Apparatet bipper og går over til keep warm-tilstand, når dampningstiden er gået
3 Når du ønsker at dampe madvarer, der kræver forskellig dampningstid, skal du indstille
timeren til den længste dampningstid. Læg de madvarer, der kræver længst tilberedningstid i
skål 1. Damp maden, indtil den resterende dampningstid på displayet svarer til den korteste
dampningstid. Fjern så låget forsigtigt med grydelapper, og sæt skål 2 med de ingredienser, der
kræver kortere tilberedningstid oven på skål 1. Læg låget på skål 2 og fortsæt dampningen,
indtil den indstillede dampningstid er gået.
Bemærk: Dampningen tager som regel lidt længere tid i den øverste skål end i de nederste.
4 Hvis du damper store mængder mad, skal du røre i maden halvvejs igennem dampningen.
Brug grydelapper og køkkenredskaber med langt skaft.
5 Fjern forsigtigt låget.
Vær opmærksom på den varme damp, der stiger op af apparatet, når du fjerner låget.
Brug grydelapper for at undgå forbrænding, når du fjerner låget, XL-dampskålen og andre dampskåle.
Fjern langsomt låget i en bevægelse væk fra dig selv. Lad kondensvand fra låget dryppe ned i
dampskålen.
6 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad steameren køle helt af, før du fjerner drypbakken.
-- Vær forsigtig, når du fjerner drypbakken, da vandet i vandbeholderen og i drypbakken stadig kan
være varmt, selvom de andre dele af apparatet er kølet af.
7 Tøm vandbeholderen efter brug.
Bemærk: Brug friskt vand, hvis du skal dampe mere mad.
Keep warm-tilstand
Steameren skifter automatisk til keep warm-tilstand efter alle menuer. Maden holdes varm i 20
minutter. Den lysende ring omkring keep warm-knappen lyser op, og den lysende ring omkring
menuknappen slukkes.
18
Dansk
-- Hvis du ønsker at holde maden varm i mere end 20 minutter, skal du trykke på on/stopknappen inden for et minut efter, at det første keep warm-interval er slut for at starte et nyt
interval (fig. 14).
-- Hvis du ønsker at deaktivere keep warm-tilstanden, mens den er aktiv, skal du trykke på on/
stop-knappen.
-- Hvis du ønsker at starte keep warm-funktionen, mens apparatet er slukket, eller efter det
automatisk er blevet slukket, skal du først trykke på on/stop-knappen og derefter på keep warmknappen (fig. 16).
Indikator for påfyldning
Når vandstanden i vandbeholderen når ned under minimumsmarkeringen, blinker
påfyldningsindikatoren for at indikere, at du skal fylde vand i beholderen.
Rengøring og vedligeholdelse
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til
rengøring af apparatet.
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud.
Selve apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
Basisenheden må ikke rengøres i opvaskemaskine.
3 Gør vandbeholderen ren med en klud, der er dyppet i varmt vand med opvaskemiddel. Træk
sien op i vandbeholderen og gør den ren. Tør vandbeholderen efter med en ren, fugtig klud.
Hvis sien løsnes, skal den opbevares utilgængeligt for børn for at undgå, at de kommer til at sluge
den.
4 Fjern bundene fra dampskål 2 og/eller 3.Rengør dampskål 1, 2 og 3, XL-dampskålen og låget i
hånden eller i opvaskemaskinen. Anvend kort program og lav temperatur. 
Gentagende maskinvask af dampskål 1, 2 og 3, XL-dampskålen og låget kan gøre disse dele en smule
matte.
Afkalkning
Du skal afkalke apparatet, når det har været brugt i sammenlagt 15 timer. Afkalkningsindikatoren
blinker i en time for at vise, at du skal afkalke dampkogeren. Det er vigtigt, at du jævnligt afkalker
dampkogeren for at bevare den optimale ydeevne og forlænge apparatets levetid.
Bemærk: Afkalkningsindikatoren blinker altid i en time, mens apparatet er i brug, selv hvis du har afkalket
appararet. Hvis du ikke afkalker apparatet inden for denne time, slukkes afkalkningsindikatoren
automatisk. Den tændes igen, når du igen har brugt apparatet i 15 timer.
1 Fyld vandbeholderen med hvid eddike op til maksimum-markeringen.
Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.
2 Sæt drypbakken og dampskål 1 ordentligt på basisenheden (fig. 7).
3 Læg låget oven på skål 1 (fig. 10).
4 Sæt stikket i stikkontakten.
5 Tryk på en menuknap og + eller - knappen for at lade apparatet køre i 25 minutter.
Hvis eddiken begynder at koge ud over kanten af basisenheden, skal du tage apparatet ud af
stikkontakten og hælde noget af eddiken ud.
Dansk 19
6 Tag apparatet ud af stikkontakten efter 25 minutter, og lad eddiken køle helt af. Tøm
vandbeholderen.
7 Skyl vandbeholderen med koldt vand flere gange. 
Bemærk: Er der stadig kalkrester i vandbeholderen, gentages proceduren.
Opbevaring
1 Sørg for, at alle dele er rene og tørre, inden apparatet stilles væk (se afsnittet “Rengøring”).
2 Stil dampskål 3 på drypbakken.
3 Sørg for, at de udtagelige bunde er på plads i dampskål 2 og 3.
4 Sæt dampskål 2 ned i dampskål 3. Stil dampskål 1 ned i dampskål 2.  (fig. 17)
5 Placer XL-dampskålen på de andre dampskåle.
6 Placer låget på XL-dampskålen.
7 Ledningen opbevares bedst ved at skubbe den ind i rummet til ledningsopbevaring i
basisenheden (fig. 18).
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, kan du besøge Philips’
websted på adressen www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre
findes i folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 19).
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af
apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du
kontakte Philips Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Steameren virker
ikke.
Steameren er ikke sat i
stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
Der er ikke nok vand i
vandbeholderen.
Fyld vandtanken.
Du har ikke trykket på on/stopknappen.
Tryk på on/stop-knappen.
Ikke alle ingredienser Nogle ingredienser i steameren
er blevet dampet.
er større og/eller kræver længere
dampningstid end andre.
Indstil en længere dampningstid med 
+-knappen.
Dansk
20
Problem
Mulig årsag
Løsning
Læg større stykker kød eller
ingredienser, der kræver længere
dampningstid, i den nederste dampskål
(nr.1).
Du har lagt for meget mad i
dampskålene.
Fyld ikke dampskålene for meget. Skær
madvarerne ud i mindre stykker, og læg
de mindste stykker øverst.
Læg madvarerne med rigelig afstand for
at opnå maksimal dampfunktion.
Apparatet varmes
ikke ordentligt op.
Du har ikke afkalket apparatet
regelmæssigt.
Afkalk dampkogeren. Se afsnittet
“Rengøring og vedligeholdelse”.
Tabel og gode råd til dampning 
De dampningstider, der er angivet i tabellen nedenfor, er kun cirkatider. Dampningstiden varierer
afhængigt af madvarernes størrelse, afstanden mellem ingredienserne i dampskålen, mængden af mad
i skålen, hvor friske råvarerne er, og hvordan du selv foretrækker din mad tilberedt.
Damptabel
Madvarer der skal
dampes
Mængde
Forslag til urter/krydderier til
smagsforstærkeren
Dampningstid
(min)
Asparges
400 g
Citronmelisse, laurbærblade, timian
13-15
Broccoli
400 g
Hvidløg, knust rød chili, estragon
16-18
Blomkål
400 g
Rosmarin, basilikum, estragon
16-18
Kyllingefilet
250 g
Karry, rosmarin, timian
30-35
Fiskefilet
250 g
Sennepspulver, allehånde, merian
10-12
Suppe
250 ml
Urter/krydderier efter behag
12-16
Æg
6-8
-
15
Forudindstillede dampningstider for menuknapperne (fig. 20)
Gode råd til dampning af madvarer
Frugt og grøntsager
-- Skær de kraftige stokke af blomkål, broccoli og kål.
-- Damp bladrige, grønne grøntsager kortest mulig tid, da de nemt mister farve.
-- Optø ikke frosne grøntsager, før du damper dem.
Kød, fjerkræ, fisk, skaldyr og æg
Møre kødstykker med lidt fedt er mest velegnede til dampning.
Skyl kødet grundigt, og dup det tørt, så der drypper så lidt saft som muligt ud.
Placer altid kød under andre madvarer.
Punkter æggene, før du lægger dem i steameren.
Damp aldrig frosset kød, fjerkræ eller skaldyr. Lad altid kød, fjerkræ og skaldyr tø helt op, før du
lægger disse madvarer i steameren.
-- Hvis du bruger mere end én dampskål, vil kondens fra de(n) øverste dampskål(e) dryppe ned i
de dampskåle, der står under. Sørg for, at smagen i de forskellige dampskåle passer sammen.
------
Dansk 21
----------
Sørg for, at der er plads mellem madvarerne. Læg tykkere dele tættere på dampskålens yderside.
Hvis dampskålen er meget fuld, skal du røre rundt halvvejs gennem dampningen.
Mindre mængder mad kræver kortere dampningstid end større mængder.
Hvis du kun bruger én dampskål, kræves der kortere dampningstid, end hvis du bruger to eller
tre dampskåle.
Madvarer i den nederste dampskål bliver hurtigere færdige end madvarer i de øverste
dampskåle. Hvis du bruger mere end én dampskål, skal du forlænge tilberedningstiden med 5-10
minutter. Sørg for, at maden er færdigtilberedt, før du spiser den.
Du kan tilføje mad under dampningsprocessen. Hvis en ingrediens skal have kortere
dampningstid, tilføjer du det senere. Sørg for at maden er færdig, før du spiser den.
Hvis du løfter låget, slipper dampen ud, og dampningstiden forlænges.
Maden vil fortsætte med at blive dampet et stykke tid efter, at steameren er gået over til keep
warm-tilstand. Hvis maden allerede er færdig, skal du fjerne det fra steameren, så snart
dampmenuen er slut.
Hvis maden ikke er færdig, skal du indstille en længere dampningstid. Det kan være nødvendigt at
fylde mere vand i vandbeholderen.
Flavour Booster
-- Timian, koriander, basilikum, dild, karry og estragon er blandt de urter og krydderier, du kan
lægge på Flavour Booster. Du kan kombinere dem med hvidløg, kommen eller peberrod for at
give mere smag uden at tilsætte salt. Vi anbefaler, du bruger mellem 1/2 og 3 tsk. tørrede urter
eller krydderier, og mere, hvis du bruger friske urter og krydderier.
Bemærk: Hvis du vil have flere tips om de urter og krydderier, der kan bruges i Flavour Booster, skal du
se damptabellen ovenfor.
Søde desserter
-- Kom lidt kanel i desserter for at fremhæve sødmen i stedet for at komme mere sukker i.
Tip til XL-dampskål
-- Når du tilbereder suppe eller ragout, der kræver længere tilberedningstid, anbefaler vi, at du
dækker XL-dampskålen med folie, før du sætter låget på.
-- Du kan bruge XL-dampskålen til at tilberede kylling, afkog, couscous, ragout eller pochere fisk i
vand.
-- Du kan også bruge XL-dampskålen til at varme suppeblandinger.
Opskrifter
Se opskriftshæftet, eller besøg vores websted www.philips.com/kitchen for at få opskriftsforslag.
22
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Deckel
XL-Dampfaufsatz
Abnehmbarer Bodeneinsatz
Dampfaufsatz 3
Abnehmbarer Bodeneinsatz
Dampfaufsatz 2
Dampfaufsatz 1
Auffangschale
Gewürzeinsatz
Wassereinfüllöffnung
Aufheizsockel mit Wasserbehälter
Bedienfeld
1 Nachfüll-Anzeige
2 Timer-Tasten
3 Entkalkungsanzeige
4 Ein/Aus-Taste mit Leuchtring
5 Menütasten mit Leuchtringen
6 Warmhaltetaste mit Leuchtring
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Gerätebasis niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Achten Sie stets darauf, dass der
Stecker fest in der Steckdose sitzt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst
defekt oder beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips ServiceCenter oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel
ausgetauscht werden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Halten Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie es nicht über die
Kante der Tisch- oder Arbeitsplatte hängen, auf der das Gerät steht.
-- Dampfgaren Sie kein tiefgefrorenes Fleisch oder Geflügel und keine tiefgefrorenen
Meeresfrüchte. Tauen Sie diese Lebensmittel vor dem Dampfgaren vollständig auf.
Deutsch 23
-- Verwenden Sie den Dampfgarer niemals ohne Auffangschale, da sonst heiße Flüssigkeit aus dem
Gerät herausspritzen kann.
-- Verwenden Sie die Dampfaufsätze 1, 2 und 3 und den XL-Dampfaufsatz nur mit dem OriginalGerätesockel.
-- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
Achtung
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die von Philips nicht
ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Setzen Sie den Gerätesockel weder großer Hitze noch heißem Gas, Dampf oder Dunst aus, der
nicht vom Dampfgarer selbst erzeugt wird. Stellen Sie den Dampfgarer niemals auf oder in die
Nähe eines Herdes oder Kochers, der in Betrieb oder noch heiß ist.
-- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es von der Stromversorgung
trennen.
-- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät
abkühlen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch
oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung
der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips
jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
-- Stellen Sie den Dampfgarer auf eine stabile, waagerechte und ebene Unterlage. Halten Sie um
das Gerät herum mindestens 10 cm Platz frei, um eine Überhitzung zu vermeiden.
-- Legen Sie die abnehmbaren Bodeneinsätze immer in dieselbe Richtung ein, und achten Sie
darauf, dass sie korrekt eingesetzt sind. Sie sollten ein Klicken hören, wenn der Boden einrastet.
-- Vorsicht vor heißem Dampf, der beim Dampfgaren oder beim Abnehmen des Deckels aus dem
Dampfgarer austritt. Verwenden Sie zum Prüfen der Zutaten immer Utensilien mit langen
Griffen.
-- Nehmen Sie den Deckel stets vorsichtig ab, und halten Sie ihn von sich weg. Lassen Sie
Kondenswasser vom Deckel in den Dampfgarer tropfen, um Verbrühungen zu vermeiden.
-- Fassen Sie die Dampfaufsätze immer an den Griffen an, wenn die Speisen heiß sind.
-- Verschieben Sie den Dampfgarer nicht während des Gebrauchs.
-- Greifen Sie nicht über den Dampfgarer, wenn dieser in Betrieb ist.
-- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts. Verwenden Sie immer Ofenhandschuhe,
wenn Sie heiße Geräteteile anfassen.
-- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wänden und anderen Gegenständen bzw. unter
Schränke, die durch den Dampf beschädigt werden können.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
-- Schließen Sie das Gerät nie an einen Zeitschalter oder Fernbedienungssystem an, um
Gefährdungen zu vermeiden.
-- Im Wasserbehälter befindet sich ein kleines Sieb. Sollte sich das Sieb gelöst haben, bewahren Sie
es außerhalb der Reichweite von Kindern auf; sie könnten es verschlucken.
Automatische Abschaltung
Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik, die das Gerät automatisch ausschaltet, wenn Sie
innerhalb 1 Minute nach Drücken der Ein/Aus-Taste keine Menütaste drücken. Das Gerät schaltet
sich auch automatisch nach Ablauf der eingestellten Garzeit (einschließlich Warmhaltezeit) aus.
Trockengehschutz
Dieser Dampfgarer ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet. Durch diesen Trockengehschutz
wird das Gerät automatisch abgeschaltet, wenn beim Einschalten des Geräts kein Wasser im
Wasserbehälter ist oder während des Betriebs das Wasser ausgeht. Lassen Sie den Dampfgarer vor
dem nächsten Gebrauch 10 Minuten abkühlen.
24
Deutsch
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt
wird.
Vor dem ersten Gebrauch
1 Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln
in Kontakt kommen (siehe “Reinigung”).
2 Reinigen Sie den Wasserbehälter von innen mit einem feuchten Tuch.
Zum Gebrauch vorbereiten
1 Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Unterlage.
2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX. Ein voller Wasserbehälter reicht für
ca. 1 Stunde Dampfgaren (Abb. 2).
Füllen Sie ausschließlich Wasser in den Wasserbehälter. Geben Sie niemals Gewürze, Öl oder
andere Substanzen in den Wasserbehälter.
3 Setzen Sie die Auffangschale auf den Wasserbehälter im Aufheizsockel (Abb. 3).
Verwenden Sie den Dampfgarer niemals ohne die Auffangschale.
4 Geben Sie nach Wunsch getrocknete oder frische Kräuter oder Gewürze in den
Gewürzeinsatz, um den gegarten Speisen zusätzlichen Geschmack zu verleihen (Abb. 4).
Zu den aromatischen Kräutern und Gewürzen, die Sie in den Gewürzeinsatz geben können, gehören
u. a. Thymian, Koriander, Basilikum, Dill, Curry und Estragon. Kombiniert mit Knoblauch, Kümmel oder
Meerrettich können Sie den Geschmack ohne zusätzliches Nachsalzen noch verbessern. Wir
empfehlen 1/2 bis 3 Teelöffel getrocknete Kräuter und Gewürze. Wenn Sie frische Kräuter und
Gewürze verwenden, können Sie entsprechend mehr nehmen.
Vorschläge zu Kräutern und Gewürzen für bestimmte Speisen finden Sie in der Dampfgartabelle im
Kapitel “Lebensmitteltabelle und Tipps zum Garen”.
Tipp:Wenn Sie gemahlene Kräuter und Gewürze verwenden, spülen Sie die Auffangschale mit Wasser ab,
um den Gewürzeinsatz anzufeuchten. Dadurch wird verhindert, dass gemahlene Kräuter und Gewürze
durch die Öffnungen des Gewürzeinsatzes fallen (Abb. 5).
5 Geben Sie die Zutaten zum Dampfgaren in einen oder mehrere Dampfaufsätze und/oder in
den XL-Dampfaufsatz (siehe Abschnitt “XL-Dampfaufsatz” unten). 
Tipp: Setzen Sie Eier auf die Eierhalter, um sie mühelos zu kochen (Abb. 6).
-- Die Dampfaufsätze sind nummeriert. Die jeweilige Nummer befindet sich am Griff. Der oberste
Dampfaufsatz trägt die Nummer 3, der mittlere Dampfaufsatz die Nummer 2 und der untere
Dampfaufsatz die Nummer 1.
6 Legen Sie größere Lebensmittelstücke oder solche, die eine längere Garzeit benötigen, in den
unteren Dampfaufsatz.
7 Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig und mit ausreichendem Abstand zwischen den
Portionen, um eine optimale Dampfzirkulation zu gewährleisten. Füllen Sie nicht zu viele
Zutaten in die Dampfaufsätze.
8 Setzen Sie einen oder mehrere Dampfaufsätze auf die Auffangschale.  (Abb. 7)
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Aufsätze richtig aufeinander legen und diese nicht wackeln.
-- Sie müssen nicht alle 3 Dampfaufsätze verwenden.
Deutsch 25
-- Setzen Sie die Dampfaufsätze nur in der folgenden Reihenfolge aufeinander: Dampfaufsatz 1,
Dampfaufsatz 2, Dampfaufsatz 3.
-- Achten Sie beim Gebrauch der Dampfaufsätze 2 und 3 mit den abnehmbaren Bodeneinsätzen
immer darauf, dass der Rand des Bodeneinsatzes nach oben zeigt und der Einsatz hörbar
einrastet (Abb. 8).
-- Wenn Sie nur den Boden des Dampfaufsatzes 2 entfernt haben, können Sie trotzdem den
Dampfaufsatz 3 darauf setzen.
-- Wenn Sie größere Lebensmittel (z. B. Maiskolben oder Süßkartoffeln) garen möchten, können
Sie die Böden der Dampfaufsätze 2 und/oder 3 entfernen, um mehr Platz zum Garen zu
schaffen (Abb. 9).
9 Setzen Sie den Deckel auf den oberen Dampfaufsatz (Abb. 10).
Hinweis:Wenn der Deckel nicht richtig oder überhaupt nicht auf den Dampfaufsatz gesetzt wird, werden
die Lebensmittel nicht richtig gegart.
XL-Dampfaufsatz
Der XL-Dampfaufsatz ist geeignet für Suppen, Eintöpfe, Haferbrei und Reis, aber auch für andere
Lebensmittel, die sich nicht in den anderen Dampfaufsätzen garen lassen.
1 Sie können den Dampfaufsatz in folgenden Kombinationen verwenden:
-- Aufsätze 1 und 2 oder Aufsätze 2 und 3; (Abb. 11)
-- Aufsätze 1, 2 und 3.  (Abb. 12)
Hinweis: Der XL-Dampfaufsatz kann nicht auf den Dampfaufsatz 1 aufgesetzt werden, da dies nicht
genügend Platz bietet.
2 Bevor Sie den XL-Dampfaufsatz auf den Dampfaufsatz 2 oder 3 aufsetzen, müssen Sie die
Böden aus den Dampfaufsätzen 2 und 3 herausnehmen.
Tipp:Wenn Sie den XL-Dampfaufsatz verwenden, können Sie die Garzeit verringern, indem Sie den XLDampfaufsatz mit Alu-Folie abdecken.  (Abb. 13)
Das Gerät benutzen
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
,, Das Gerät piept.
,, Der Leuchtring um die Ein/Aus-Taste leuchtet auf (Abb. 14).
2 Drücken Sie die Menütaste für die Lebensmittelart, die Sie garen möchten (Abb. 15).
Weitere Informationen zu den voreingestellten Garzeiten der Menütasten finden Sie im Kapitel
“Lebensmitteltabelle und Tipps zum Garen”.
Hinweis:Wenn Sie eine andere als die voreingestellte Garzeit der Menütasten einstellen möchten,
drücken Sie die Menütaste mit der Garzeit, die der gewünschten Garzeit am nächsten kommt.
Anschließend drücken Sie die Tasten +/- der Zeitschaltuhr, um die Garzeit zu reduzieren oder zu
erhöhen.
,, Der Leuchtring der Taste leuchtet auf, und die voreingestellte Garzeit wird auf dem Display
angezeigt.
,, Das Dampfgaren beginnt, und die Zeitschaltuhr zeigt die verbleibende Garzeit an.
,, Das Gerät piept und wechselt in den Warmhaltemodus, sobald die Garzeit abgelaufen ist.
3 Wenn Sie Speisen mit unterschiedlichen Garzeiten dampfgaren, stellen Sie die Zeitschaltuhr
auf die längste Garzeit ein. Geben Sie die Lebensmittel mit der längsten Garzeit in den
Dampfaufsatz 1, und garen Sie diese so lange, bis die auf dem Display angezeigte verbleibende
Garzeit der kürzeren Garzeit der anderen Lebensmittel entspricht. Nehmen Sie dann mit
Ofenhandschuhen vorsichtig den Deckel ab, und setzen Sie den Dampfaufsatz 2 mit den
Zutaten, die eine kürzere Garzeit erfordern, auf den Dampfaufsatz 1. Setzen Sie den Deckel
26
Deutsch
auf den Dampfaufsatz 2, und garen Sie die Speisen weiter, bis die eingestellte Garzeit
abgelaufen ist.
Hinweis: Die Garzeit für Speisen im oberen Dampfaufsatz ist normalerweise etwas länger als für die in
den unteren Dampfaufsätzen.
4 Wenn Sie große Mengen Lebensmittel dampfgaren, rühren Sie diese nach der Hälfte der
Garzeit um. Tragen Sie dabei Ofenhandschuhe, und verwenden Sie ein Utensil mit langem
Griff.
5 Nehmen Sie vorsichtig den Deckel ab.
Vorsicht vor heißem Dampf, der beim Abnehmen des Deckels austritt.
Tragen Sie beim Abnehmen des Deckels, des XL-Dampfaufsatzes und der anderen Dampfaufsätze
immer Ofenhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Nehmen Sie den Deckel langsam ab, und
halten Sie ihn von sich weg. Lassen Sie Kondenswasser vom Deckel in den Dampfaufsatz tropfen.
6 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie den Dampfgarer vollständig
abkühlen, bevor Sie die Auffangschale entfernen.
-- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auffangschale entfernen, da das Wasser im Wasserbehälter
und in der Auffangschale noch heiß sein kann, auch wenn die anderen Geräteteile bereits
abgekühlt sind.
7 Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch.
Hinweis:Wenn Sie weitere Lebensmittel dampfgaren möchten, verwenden Sie frisches Wasser.
Warmhaltemodus
Nach jedem Menüdurchlauf wechselt der Dampfgarer in den Warmhaltemodus. Die Speisen
werden 20 Minuten lang warm gehalten. Der Leuchtring um die Warmhaltetaste leuchtet auf, und
der Leuchtring der Menütaste erlischt.
-- Wenn Sie Lebensmittel länger als 20 Minuten warm halten möchten, drücken Sie innerhalb von
1 Minute nach dem Beenden des Warmhaltevorgangs auf die Ein/Aus-Taste, um einen weiteren
Warmhaltevorgang zu starten (Abb. 14).
-- Wenn Sie den Warmhaltevorgang vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
-- Wenn Sie nach dem Ausschalten des Geräts oder nach dem automatischen Abschalten einen
Warmhaltevorgang starten möchten, drücken Sie zunächst die Ein/Aus-Taste und anschließend
die Warmhaltetaste (Abb. 16).
Nachfüll-Anzeige
Wenn der Wasserstand im Wasserbehälter unter die Markierung MIN fällt, blinkt die NachfüllAnzeige, und Sie hören einen Piepton. Füllen Sie dann den Wasserbehälter auf.
Reinigung und Wartung
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2 Reinigen Sie den Aufheizsockel von außen mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie den Aufheizsockel keinesfalls in Wasser. Spülen Sie ihn auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Reinigen Sie den Aufheizsockel nicht in der Spülmaschine.
Deutsch 27
3 Reinigen Sie den Wasserbehälter mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Heben Sie
zum Reinigen das Sieb im Wasserbehälter an. Wischen Sie anschließend den Wasserbehälter
mit einem sauberen, feuchten Tuch aus.
Wenn sich das Sieb im Wasserbehälter gelöst hat, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von
Kindern auf; sie könnten sich daran verschlucken.
4 Entfernen Sie die Böden vom Dampfaufsatz 2 und/oder 3. Reinigen Sie die Dampfaufsätze 1, 2
und 3, den XL-Dampfaufsatz und den Deckel von Hand oder in der Spülmaschine bei kurzem
Spülgang und niedriger Temperatur. 
Durch wiederholtes Reinigen der Dampfaufsätze 1, 2 und 3, des XL-Dampfaufsatzes und des
Deckels in der Spülmaschine können diese Teile matt werden.
Entkalken
Nach 15 Stunden Betrieb muss das Gerät entkalkt werden. Die Entkalkungsanzeige blinkt 1 Stunde
lang, wenn der Dampfgarer entkalkt werden muss. Regelmäßiges Entkalken des Dampfgarers ist
erforderlich, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
Hinweis: Die Entkalkungsanzeige blinkt immer 1 Stunde lang, während das Gerät in Betrieb ist, auch
wenn Sie es entkalkt haben.Wenn Sie das Gerät innerhalb dieser Stunde nicht entkalken, erlischt die
Anzeige automatisch. Die Anzeige leuchtet erneut auf, nachdem das Gerät weitere 15 Stunden lang in
Betrieb war.
1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit Haushaltsessig (8 % Säuregehalt).
Verwenden Sie keinen anderen Entkalker.
2 Stellen Sie die Auffangschale und den Dampfaufsatz 1 ordnungsgemäß auf den
Gerätesockel (Abb. 7).
3 Setzen Sie den Deckel auf den Dampfaufsatz 1 (Abb. 10).
4 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
5 Drücken Sie eine Menütaste und die Taste + oder -, um das Gerät 25 Minuten laufen zu
lassen.
Wenn der Essig überkocht und über den Rand des Sockels läuft, ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, und gießen Sie etwas Essig ab.
6 Ziehen Sie nach 25 Minuten den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie den Essig
vollständig abkühlen. Leeren Sie anschließend den Wasserbehälter.
7 Spülen Sie den Wasserbehälter mehrmals mit kaltem Wasser nach. 
Hinweis:Wurden nicht alle Kalkablagerungen entfernt, wiederholen Sie den Vorgang.
Aufbewahrung
1 Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Gerät verstauen (siehe
Kapitel “Reinigung”).
2 Setzen Sie den Dampfaufsatz 3 auf die Auffangschale.
3 Achten Sie darauf, dass die abnehmbaren Bodeneinsätze in den Dampfaufsätzen 2 und 3
korrekt eingesetzt sind.
4 Setzen Sie den Dampfaufsatz 2 auf den Dampfaufsatz 3. Setzen Sie anschließend den
Dampfaufsatz 1 auf den Dampfaufsatz 2.  (Abb. 17)
5 Setzen Sie den XL-Dampfaufsatz auf die anderen Dampfaufsätze.
28
Deutsch
6 Setzen Sie den Deckel auf den XL-Dampfaufsatz.
7 Das Netzkabel lässt sich zum Aufbewahren in das Kabelfach im Aufheizsockel
schieben (Abb. 18).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe internationale Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 19).
Fehlerbehebung
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten
können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können,
wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Problem
Mögliche Ursache
Der Dampfgarer
funktioniert nicht.
Der Dampfgarer ist nicht an Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
das Stromnetz
angeschlossen.
Nicht alle Speisen
sind fertig gegart.
Lösung
Der Wasserbehälter ist leer.
Füllen Sie den Wasserbehälter.
Sie haben noch nicht auf
die Ein/Aus-Taste gedrückt.
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
Einige Lebensmittelstücke
im Dampfgarer sind größer
und/oder benötigen eine
längere Garzeit als andere.
Stellen Sie mit der Taste “+” eine längere
Garzeit ein.
Geben Sie größere Lebensmittel oder solche,
die länger gegart werden müssen, in den
unteren Dampfaufsatz (Dampfaufsatz 1).
Sie haben zu viele
Lebensmittel in die
Dampfaufsätze gefüllt.
Überfüllen Sie die Dampfaufsätze nicht.
Schneiden Sie die Zutaten in kleinere Stücke,
und legen Sie die kleineren Stücke nach oben.
Verteilen Sie die Zutaten mit ausreichendem
Abstand zwischen den Portionen, um einen
maximalen Dampffluss zu gewährleisten.
Das Gerät heizt
nicht ausreichend
auf.
Das Gerät wurde nicht
regelmäßig entkalkt.
Entkalken Sie das Gerät. Weitere
Informationen finden Sie unter “Reinigung
und Wartung”.
Deutsch 29
Lebensmitteltabelle und Tipps zum Garen 
Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Garzeiten gelten jeweils nur als Hinweis. Die
Garzeiten können je nach Größe der Zutaten, Abstand zwischen den Lebensmitteln in den
Dampfaufsätzen, Menge der Zutaten in den Aufsätzen, Frische der Lebensmittel und je nach Ihren
eigenen Vorlieben variieren.
Dampfgartabelle
Lebensmittel
Menge
Empfohlene Kräuter/Gewürze für
Gewürzeinsatz
Garzeit (in
Min.)
Spargel
400 g
Zitronenmelisse, Lorbeerblätter,
Thymian
13-15
Broccoli
400 g
Knoblauch, zerstoßene Chili-Flocken,
Estragon
16-18
Blumenkohl
400 g
Rosmarin, Basilikum, Estragon
16-18
Hähnchenbrustfilet
250 g
Curry, Rosmarin, Thymian
30-35
Fischfilet
250 g
Senfkörner, Piment, Majoran
10-12
Suppe
250 ml
Kräuter/Gewürze nach Belieben
12-16
Eier
6-8
-
15
Voreingestellte Garzeiten der Menütasten (Abb. 20)
Tipps zum Garen von Lebensmitteln
Gemüse und Obst
-- Entfernen Sie den Strunk von Blumenkohl, Brokkoli und Kohl.
-- Grünes Blattgemüse sollte so kurz wie möglich gegart werden, da es sonst seine Farbe verliert.
-- Tiefgefrorenes Gemüse darf vor dem Garen nicht aufgetaut werden.
Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte und Eier
-- Zarte Fleischstücke mit etwas Fett sind zum Garen besonders gut geeignet.
-- Waschen Sie das Fleisch gründlich, und tupfen Sie es trocken, damit so wenig Saft wie möglich
austritt.
-- Legen Sie Fleisch immer unter alle anderen Lebensmittel.
-- Stechen Sie Eier vor dem Kochen im Dampfgarer ein.
-- Dampfgaren Sie nie tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel oder tiefgefrorene Meeresfrüchte. Tauen Sie
Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte erst vollständig auf, bevor Sie diese Lebensmittel in den
Dampfgarer geben.
-- Wenn Sie mehr als einen Dampfaufsatz verwenden, läuft Kondenswasser vom oberen
Dampfaufsatz in die unteren Dampfaufsätze. Stellen Sie daher sicher, dass die Lebensmittel in
den verschiedenen Dampfaufsätzen geschmacklich gut zusammenpassen.
-- Lassen Sie ausreichend Platz zwischen den Portionen. Legen Sie größere Stücke an den äußeren
Rand des Dampfaufsatzes.
-- Wenn der Dampfaufsatz sehr voll ist, rühren Sie nach der Hälfte der Garzeit die Speisen um.
-- Kleinere Lebensmittelmengen benötigen eine kürzere Garzeit als große Mengen.
-- Wenn Sie nur einen Dampfaufsatz verwenden, benötigen die Lebensmittel eine kürzere Garzeit
als in 2 oder 3 Dampfaufsätzen.
-- Lebensmittel im untersten Dampfaufsatz sind schneller gar als die in den oberen
Dampfaufsätzen. Wenn Sie mehrere Dampfaufsätze verwenden, rechnen Sie mit einer um 5 bis
10 Minuten längeren Garzeit. Prüfen Sie vor dem Verzehr, ob die Speisen vollständig gar sind.
30
Deutsch
-- Während des Dampfgarvorgangs können Sie weitere Lebensmittel hinzufügen. Zutaten, die eine
kürzere Garzeit benötigen, geben Sie später hinzu. Prüfen Sie vor dem Verzehr, ob die Speisen
vollständig gar sind.
-- Wenn Sie den Deckel anheben, entweicht Dampf und das Garen dauert länger.
-- Die Lebensmittel werden auch nach dem Wechseln in den Warmhaltemodus für einige Zeit
weiter gegart. Entnehmen Sie deshalb bereits vollständig gegarte Speisen, sobald der
Dampfgarvorgang beendet ist.
-- Wenn die Lebensmittel noch nicht gar sind, stellen Sie eine längere Garzeit ein. Gegebenenfalls
müssen Sie etwas Wasser in den Wasserbehälter nachfüllen.
Aromaverstärker
-- Zu den Kräutern und Gewürzen, die Sie in den Aromaverstärker geben können, gehören u. a.
Thymian, Koriander, Basilikum, Dill, Curry und Estragon. Kombiniert mit Knoblauch, Kümmel oder
Meerrettich können Sie den Geschmack ohne Nachsalzen verbessern. Wir empfehlen 1/2 bis
3 Teelöffel getrocknete Kräuter und Gewürze. Wenn Sie frische Kräuter und Gewürze
verwenden, benötigen Sie eine größere Menge.
Hinweis:Weitere Tipps zur Verwendung von Kräutern und Gewürzen im Aromaverstärker finden Sie in der
oben stehenden Tabelle.
Süße Nachspeisen
-- Fügen Sie Nachspeisen etwas Zimt statt Zucker hinzu, um den süßen Geschmack zu verstärken.
Tipps für den XL-Dampfaufsatz
-- Wenn Sie eine Suppe oder einen Eintopf mit einer längeren Garzeit zubereiten, empfehlen wir,
den XL-Dampfaufsatz mit Alu-Folie abzudecken, bevor Sie den Deckel aufsetzen.
-- Sie können im XL-Dampfaufsatz Hühnerbrühe, Couscous und Eintöpfe zubereiten oder Fisch
dünsten.
-- Sie können mit dem XL-Dampfaufsatz auch Fertig- Suppen aufwärmen.
Rezepte
Rezepte finden Sie im Rezeptheft oder auf unserer Website www.philips.com/kitchen.
Ελληνικα 31
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.
philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Καπάκι
Μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL
Αποσπώμενη βάση
Μπολ μαγειρέματος στον ατμό 3
Αποσπώμενη βάση
Μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2
Μπολ μαγειρέματος στον ατμό 1
Δίσκος περισυλλογής υγρών
Ενισχυτής γεύσης
Είσοδος νερού
Βάση με δεξαμενή νερού
Πίνακας ελέγχου
1 Λυχνία πλήρωσης
2 Κουμπιά χρονόμετρου
3 Λυχνία αφαίρεσης αλάτων
4 Κουμπί ενεργοποίησης/διακοπής με φωτεινό δαχτύλιο
5 Κουμπιά μενού με φωτεινούς δαχτύλιους
6 Κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας με φωτεινό δαχτύλιο
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Να σιγουρεύεστε πάντα ότι έχετε
τοποθετήσει καλά το φις μέσα στην πρίζα.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί
φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με
τη συσκευή.
-- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την
άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
-- Μην μαγειρεύετε ποτέ κατεψυγμένο κρέας, πουλερικά ή θαλασσινά στον ατμό. Πρέπει
πάντα να αποψύχετε πλήρως αυτά τα τρόφιμα πριν τα μαγειρέψετε στον ατμό.
32
Ελληνικα
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ατμομάγειρα χωρίς το δίσκο περισυλλογής υγρών,
διαφορετικά ζεστό νερό θα πετάγεται έξω από τη συσκευή.
-- Χρησιμοποιείτε τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό 1, 2 και 3 και το μπολ μαγειρέματος στον
ατμό XL μόνο σε συνδυασμό με την αυθεντική βάση.
-- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips
κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή
σας καθίσταται άκυρη.
-- Μην εκθέτετε τη βάση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες, ζεστά αέρια, ατμό ή
θερμότητα με υγρασία από άλλες πηγές εκτός του ατμομάγειρα. Μην τοποθετείτε τον
ατμομάγειρα πάνω ή κοντά σε φούρνο ή κουζίνα που βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι
ακόμα ζεστή.
-- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
-- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήνετέ την να κρυώσει πριν τον
καθαρισμό της.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με
μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται
άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα
προκληθούν.
-- Τοποθετήστε τον ατμομάγειρα σε σταθερή, οριζόντια επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι
υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερου χώρου γύρω από αυτόν έτσι ώστε να μην
υπερθερμανθεί.
-- Τοποθετείτε πάντα τις αποσπώμενες βάσεις προς μία κατεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι οι
βάσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά. Όταν η αποσπώμενη βάση τοποθετηθεί σωστά, ακούτε
το χαρακτηριστικό ‘κλικ’.
-- Προσέχετε το ζεστό ατμό που εξέρχεται από τον ατμομάγειρα κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος με ατμό ή όταν αφαιρείτε το καπάκι. Όταν ελέγχετε το φαγητό,
χρησιμοποιείτε πάντα οικιακά σκεύη με μακριές λαβές.
-- Αφαιρείτε πάντα το καπάκι προσεχτικά και με κατεύθυνση μακριά από εσάς. Αφήστε τους
υδρατμούς να τρέξουν από το καπάκι μέσα στον ατμομάγειρα προς αποφυγή εγκαυμάτων.
-- Κρατάτε πάντα τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό από τις λαβές τους όταν το φαγητό είναι
ζεστό.
-- Μην μετακινείτε τον ατμομάγειρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
-- Μην σκύβετε πάνω από τον ατμομάγειρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
-- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου
κατά την επαφή σας με ζεστά μέρη της συσκευής.
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από αντικείμενα στα οποία ο ατμός ενδέχεται
να προκαλέσει βλάβη, όπως τοίχους και ντουλάπια.
-- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχουν εκρηκτικά ή/και εύφλεκτα
αέρια.
-- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειριστηρίου προς αποφυγή
επικίνδυνων καταστάσεων.
-- Υπάρχει ένα μικρό σουρωτήρι μέσα στη δεξαμενή νερού. Εάν το σουρωτήρι αποσυνδεθεί,
κρατήστε το μακριά από παιδιά προς αποφυγή κατάποσής του.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα εάν δεν πιέσετε κανένα κουμπί μενού εντός 1 λεπτού αφού πατήσετε το κουμπί
ενεργοποίησης/διακοπής. Επιπλέον, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αφού έχει παρέλθει
ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος στον ατμό (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
διατήρησης θερμοκρασίας).
Ελληνικα 33
Προστασία βρασμού εν κενώ
Αυτός ο ατμομάγειρας είναι εξοπλισμένος με προστασία βρασμού εν κενώ. Η προστασία
βρασμού εν κενώ απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή εάν ενεργοποιηθεί όταν δεν υπάρχει
νερό στη δεξαμενή νερού ή εάν το νερό εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αφήστε
τον ατμομάγειρα να κρυώσει για 10 λεπτά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Πριν την πρώτη χρήση
1 Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
2 Σκουπίστε το εσωτερικό της δεξαμενής νερού με ένα υγρό πανί.
Προετοιμασία για χρήση
1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια.
2 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό μέχρι τη μέγιστη στάθμη. Με τη δεξαμενή νερού
γεμάτη, ο ατμομάγειρας μπορεί να μαγειρεύει στον ατμό για περίπου 1 ώρα (Εικ. 2).
Γεμίζετε τη δεξαμενή νερού μόνο με νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ καρυκεύματα, λάδι ή άλλες
ουσίες μέσα στη δεξαμενή νερού.
3 Τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής υγρών πάνω στη δεξαμενή νερού μέσα στη
βάση (Εικ. 3).
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το δίσκο περισυλλογής υγρών.
4 Εάν θέλετε, τοποθετήστε αποξηραμένα ή νωπά βότανα ή μπαχαρικά στον ενισχυτή
γεύσης για να προσθέσετε γεύση στο φαγητό που μαγειρεύετε στον ατμό (Εικ. 4).
Θυμάρι, κόλιανδρο, βασιλικός, άνηθος, κάρυ και εστραγκόν είναι μερικά από τα γευστικά
βότανα και καρυκεύματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον ενισχυτή γεύσης. Μπορείτε
να τα συνδυάσετε με σκόρδο, κύμινο ή χράνο για να ενισχύσετε τη γεύση χωρίς προσθήκη
αλατιού. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 1/2 μέχρι 3 κουταλιές της σούπας αποξηραμένα
βότανα ή καρυκεύματα. Χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα εάν χρησιμοποιείτε νωπά
βότανα ή καρυκεύματα.
Για τα προτεινόμενα βότανα ή καρυκεύματα για διαφορετικούς τύπους τροφίμων, δείτε τον
πίνακα τροφίμων για μαγείρεμα στον ατμό στο κεφάλαιο ‘Πίνακας τροφίμων και συμβουλές
για μαγείρεμα στον ατμό’.
Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε βότανα ή καρυκεύματα σε σκόνη, ρίξτε νερό στο δίσκο περισυλλογής
υγρών για να υγρανθεί ο ενισχυτής γεύσης. Με αυτό τον τρόπο η σκόνη δεν πέφτει από τα
ανοίγματα του ενισχυτή γεύσης (Εικ. 5).
5 Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό σε ένα ή
περισσότερα μπολ μαγειρέματος στον ατμό ή/και στο μπολ μαγειρέματος στον ατμό
XL (δείτε την ενότητα ‘μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL’ παρακάτω). 
Συμβουλή: Τοποθετείτε τα αυγά στις θήκες αυγών για πρακτικό μαγείρεμα στον ατμό (Εικ. 6).
-- Τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό είναι αριθμημένα. Θα βρείτε τον αριθμό στη λαβή. Το
πάνω μπολ μαγειρέματος στον ατμό είναι ο αριθμός 3, το μεσαίο είναι ο αριθμός 2 και το
κάτω είναι ο αριθμός 1.
34
Ελληνικα
6 Τοποθετείτε τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφίμων και τρόφιμα που απαιτούν περισσότερο
χρόνο μαγειρέματος στον ατμό στο κάτω μπολ.
7 Τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να υπάρχει άφθονος χώρος μεταξύ των κομματιών
και να επιτρέπεται η μέγιστη ροή ατμού. Μην τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα τροφίμων
στα μπολ μαγειρέματος στον ατμό.
8 Τοποθετείτε ένα ή περισσότερα μπολ μαγειρέματος στον ατμό πάνω στο δίσκο
περισυλλογής υγρών.  (Εικ. 7)
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τα μπολ σωστά και σταθερά.
-- Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε και τα 3 μπολ μαγειρέματος στον ατμό.
-- Στοιβάζετε τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό μόνο με την εξής σειρά: μπολ 1, μπολ 2, μπολ
3.
-- Εάν χρησιμοποιήσετε τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2 και 3 με τις αποσπώμενες βάσεις
τους, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το περίγραμμα της βάσης δείχνει προς τα επάνω και ότι η
βάση εφαρμόζει στη θέση της (‘κλικ’) (Εικ. 8).
-- Εάν έχετε αφαιρέσει τη βάση μόνο από το μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2, μπορείτε
ακόμη να τοποθετήσετε το μπολ 3 από πάνω.
-- Εάν θέλετε να μαγειρέψετε τρόφιμα μεγάλου μεγέθους στον ατμό (π.χ. καλαμπόκια ή
γλυκοπατάτες), μπορείτε να αφαιρέσετε τις βάσεις από τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2
ή/και 3, για να μεγιστοποιήσετε τη χωρητικότητα για μαγείρεμα στον ατμό (Εικ. 9).
9 Τοποθετήστε το καπάκι στο υψηλότερο μπολ μαγειρέματος στον ατμό (Εικ. 10).
Σημείωση: Εάν το καπάκι δεν τοποθετηθεί σωστά ή δεν τοποθετηθεί καθόλου στο μπολ
μαγειρέματος στον ατμό, τα τρόφιμα δεν θα μαγειρευτούν σωστά στον ατμό.
Μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL
Το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL προορίζεται για σούπες, γιαχνί, χυλούς και ρύζι, και άλλα
φαγητά που δεν μπορούν να μαγειρευτούν στα άλλα μπολ μαγειρέματος στον ατμό.
1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL στους ακόλουθους
συνδυασμούς:
-- Μπολ 1 και 2 ή μπολ 2 και 3 (Εικ. 11).
-- Μπολ 1, 2 και 3.  (Εικ. 12)
Σημείωση: Το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το μπολ
μαγειρέματος στον ατμό 1, καθώς δεν παρέχει επαρκή χώρο.
2 Πριν τοποθετήσετε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL πάνω από το μπολ 2 ή 3, θα
χρειαστεί να αφαιρέσετε τις βάσεις από τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2 ή 3.
Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε το μπολ μαγειρέματος XL, μπορείτε να μειώσετε το χρόνο
μαγειρέματος στον ατμό καλύπτοντας το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL με
αλουμινόχαρτο.  (Εικ. 13)
Χρήση της συσκευής
1 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
,, Η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα.
,, Ο φωτεινός δαχτύλιος γύρω από το κουμπί ενεργοποίησης/διακοπής ανάβει (Εικ. 14).
2 Πιέστε το κουμπί μενού για τον τύπο φαγητού που θέλετε να μαγειρέψετε στον
ατμό (Εικ. 15).
Για τους προκαθορισμένους χρόνους για μαγείρεμα στον ατμό στα κουμπιά μενού, δείτε το
κεφάλαιο ‘Πίνακας τροφίμων και συμβουλές για μαγείρεμα στον ατμό’.
Ελληνικα 35
Σημείωση: Εάν θέλετε να ορίσετε διαφορετικό χρόνο για μαγείρεμα στον ατμό από αυτόν που έχει
προκαθοριστεί στα κουμπιά μενού, πιέστε το κουμπί μενού με το χρόνο για μαγείρεμα στον ατμό που
πλησιάζει περισσότερο στον επιθυμητό χρόνο και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χρονόμετρου + και για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο για μαγείρεμα στον ατμό.
,, Ο φωτεινός δαχτύλιος γύρω από το κουμπί ανάβει και ο προκαθορισμένος χρόνος για
μαγείρεμα στον ατμό εμφανίζεται στην οθόνη.
,, Η διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό ξεκινά και το χρονόμετρο αρχίζει την αντίστροφη
μέτρηση του χρόνου για μαγείρεμα στον ατμό.
,, Η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα και μεταβαίνει σε λειτουργία διατήρησης
θερμοκρασίας όταν παρέλθει ο χρόνος για μαγείρεμα στον ατμό.
3 Εάν θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό τρόφιμα που απαιτούν διαφορετικούς χρόνους για
μαγείρεμα στον ατμό, ρυθμίστε το χρονόμετρο στο μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος
στον ατμό. Τοποθετήστε τα τρόφιμα που χρειάζονται τον περισσότερο χρόνο για
μαγείρεμα στον ατμό στο μπολ 1. Μαγειρέψτε μέχρι ο υπολειπόμενος χρόνος για
μαγείρεμα στον ατμό στην οθόνη να αντιστοιχεί στο λιγότερο χρόνο που απαιτείται για
μαγείρεμα στον ατμό. Στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι με γάντια φούρνου
και τοποθετήστε το μπολ 2, το οποίο θα περιλαμβάνει τα τρόφιμα που απαιτούν
λιγότερο χρόνο για μαγείρεμα στον ατμό πάνω από το μπολ 1. Τοποθετήστε το καπάκι
στο μπολ 2 και συνεχίστε το μαγείρεμα στον ατμό, μέχρι να παρέλθει ο καθορισμένος
χρόνος μαγειρέματος.
Σημείωση: Τα τρόφιμα στο υψηλότερο μπολ χρειάζονται συνήθως λίγο περισσότερο χρόνο να
ετοιμαστούν σε σχέση με τα τρόφιμα στα κατώτερα μπολ.
4 Εάν μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων στον ατμό, ανακατέψτε τα τρόφιμα στα
μέσα της διαδικασίας μαγειρέματος στον ατμό. Φοράτε γάντια φούρνου και
χρησιμοποιείτε σκεύος κουζίνας με μακριά λαβή.
5 Αφαιρέστε προσεχτικά το καπάκι.
Προσέξτε τον καυτό ατμό που εξέρχεται από τη συσκευή όταν αφαιρείτε το καπάκι.
Προς αποφυγή εγκαυμάτων, φοράτε γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε το καπάκι, το μπολ XL και
τα άλλα μπολ μαγειρέματος στον ατμό. Αφαιρέστε το καπάκι αργά και με κατεύθυνση μακριά
από εσάς. Αφήστε τους υδρατμούς να τρέξουν από το καπάκι μέσα στο μπολ μαγειρέματος
στον ατμό.
6 Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τον ατμομάγειρα να κρυώσει τελείως πριν
αφαιρέσετε το δίσκο περισυλλογής υγρών.
-- Προσέχετε όταν αφαιρείτε το δίσκο περισυλλογής υγρών, επειδή το νερό στη δεξαμενή
νερού και το δίσκο περισυλλογής υγρών ενδέχεται να είναι ακόμα ζεστό ακόμα και εάν
άλλα μέρη της συσκευής έχουν κρυώσει εντελώς.
7 Αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε χρήση.
Σημείωση: Εάν θέλετε να μαγειρέψετε κι άλλα τρόφιμα στον ατμό, χρησιμοποιήστε φρέσκο νερό.
Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας
Ο ατμομάγειρας μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας μετά από κάθε
μενού. Τα τρόφιμα διατηρούνται ζεστά για 20 λεπτά. Ο φωτεινός δαχτύλιος γύρω από το
κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας ανάβει και ο φωτεινός δαχτύλιος γύρω από το κουμπί
μενού σβήνει.
-- Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα τρόφιμα ζεστά για περισσότερο από 20 λεπτά, πιέστε το
κουμπί ενεργοποίησης/διακοπής εντός 1 λεπτού από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
διατήρησης θερμοκρασίας για να ξεκινήσει ένας ακόμη κύκλος διατήρησης
θερμοκρασίας (Εικ. 14).
36
Ελληνικα
-- Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας ενώ είναι
ενεργή, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/διακοπής.
-- Εάν θέλετε να ξεκινήσετε έναν κύκλο διατήρησης θερμοκρασίας όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη ή αφού έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα, πιέστε πρώτα το κουμπί
ενεργοποίησης/διακοπής και, στη συνέχεια, το κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας (Εικ. 16).
Λυχνία πλήρωσης
Όταν το επίπεδο νερού στη δεξαμενή νερού πέσει κάτω από το επίπεδο ΜΙΝ, η λυχνία
πλήρωσης αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να
γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
Καθαρισμός και συντήρηση
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως
πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
1 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
2 Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της βάσης με ένα υγρό πανί.
Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση σε νερό και μην την ξεπλένετε στη βρύση.
Μην καθαρίζετε τη βάση σε πλυντήριο πιάτων.
3 Καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού με ένα πανί μουσκεμένο σε ζεστό νερό και λίγο υγρό
απορρυπαντικό. Ανασηκώστε το σουρωτήρι στη δεξαμενή νερού για να το καθαρίσετε.
Στη συνέχεια, σκουπίστε τη δεξαμενή νερού με ένα καθαρό υγρό πανί.
Εάν το σουρωτήρι μέσα στη δεξαμενή νερού αποσυνδεθεί, κρατήστε το μακριά από παιδιά
προς αποφυγή καταπόσεώς του.
4 Αφαιρέστε τις βάσεις από τα μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2 ή/και 3. Καθαρίστε τα μπολ
μαγειρέματος στον ατμό 1, 2 και 3, το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL και το καπάκι με
το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε σύντομο κύκλο και χαμηλή θερμοκρασία. 
Ο επανειλημμένος καθαρισμός των μπολ μαγειρέματος στον ατμό 1, 2 και 3, του μπολ
μαγειρέματος στον ατμό XL και του καπακιού στο πλυντήριο πιάτων ενδέχεται να
προκαλέσει ελαφρύ θάμπωμα των μερών αυτών.
Αφαίρεση αλάτων
Πρέπει να αφαιρείτε τα άλατα αφού η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί για 15 ώρες. Η λυχνία
αφαίρεσης αλάτων αναβοσβήνει για 1 ώρα υποδεικνύοντας ότι πρέπει να αφαιρέσετε τα άλατα
από τον ατμομάγειρα. Είναι σημαντικό να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τον ατμομάγειρα
προκειμένου να διατηρείτε την καλύτερη απόδοση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της
συσκευής.
Σημείωση: Η λυχνία αφαίρεσης αλάτων αναβοσβήνει πάντα για 1 ώρα, ενώ η συσκευή
χρησιμοποιείται, ακόμα και αν έχετε αφαιρέσει τα άλατα από τη συσκευή. Εάν δεν αφαιρέσετε τα
άλατα από τη συσκευή μέσα σε αυτή τη 1 ώρα, η λυχνία αφαίρεσης αλάτων σβήνει αυτόματα.
Ανάβει ξανά αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για άλλες 15 ώρες.
1 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με λευκό ξύδι (8% ακετικό οξύ) μέχρι το μέγιστο επίπεδο.
Μην χρησιμοποιείτε άλλο είδος αφαλατικού.
2 Τοποθετήστε σωστά το δίσκο περισυλλογής υγρών και το μπολ μαγειρέματος στον
ατμό 1 στη βάση (Εικ. 7).
3 Τοποθετήστε το καπάκι πάνω από το μπολ μαγειρέματος στον ατμό 1 (Εικ. 10).
4 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Ελληνικα 37
5 Πιέστε ένα κουμπί μενού και το κουμπί + ή - για να αφήσετε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 25 λεπτά.
Εάν το ξύδι αρχίσει να βράζει και ξεχειλίζει από τη βάση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και μειώστε την ποσότητα ξυδιού.
6 Μετά από 25 λεπτά, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε το ξύδι να
κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια, αδειάστε τη δεξαμενή νερού.
7 Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού με κρύο νερό αρκετές φορές. 
Σημείωση: Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν υπάρχουν ακόμη άλατα στη δεξαμενή νερού.
Συστήματα αποθήκευσης
1 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή
(δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
2 Τοποθετήστε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό 3 πάνω στο δίσκο περισυλλογής υγρών.
3 Βεβαιωθείτε ότι οι αποσπώμενες βάσεις έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση στα μπολ
μαγειρέματος στον ατμό 2 και 3.
4 Τοποθετήστε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό 2 μέσα στο μπολ 3. Τοποθετήστε το
μπολ 1 μέσα στο μπολ 2.  (Εικ. 17)
5 Τοποθετήστε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL επάνω στα άλλα μπολ μαγειρέματος
στον ατμό.
6 Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στο μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL.
7 Για να αποθηκεύσετε το καλώδιο, σπρώξτε το μέσα στο χώρο αποθήκευσης καλωδίου
στη βάση (Εικ. 18).
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο
διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 19).
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε
με τη συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω
πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Ο ατμομάγειρας
δεν λειτουργεί.
Ο ατμομάγειρας δεν είναι
συνδεδεμένος στην πρίζα.
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
38
Ελληνικα
Πρόβλημα
Δεν
μαγειρεύονται
όλα τα τρόφιμα.
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν υπάρχει καθόλου νερό
στη δεξαμενή νερού.
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
Δεν έχετε πιέσει ακόμα το
κουμπί ενεργοποίησης/
διακοπής.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
διακοπής.
Μερικά κομμάτια τροφίμων
μέσα στον ατμομάγειρα είναι
μεγαλύτερα ή/και απαιτούν
περισσότερο χρόνο
μαγειρέματος στον ατμό από
τα άλλα.
Ρυθμίστε περισσότερο χρόνο
μαγειρέματος στον ατμό με το κουμπί +.
Τοποθετείτε τα μεγαλύτερα κομμάτια
τροφίμων και τα τρόφιμα που απαιτούν
περισσότερο χρόνο μαγειρέματος στον
ατμό στο κάτω μπολ μαγειρέματος στον
ατμό (αρ. 1).
Έχετε τοποθετήσει μεγάλη
ποσότητα τροφίμων στα
μπολ μαγειρέματος στον
ατμό.
Μην παραγεμίζετε τα μπολ μαγειρέματος
στον ατμό. Κόβετε τα τρόφιμα σε μικρά
κομμάτια και τοποθετήστε τα μικρότερα
από αυτά στην κορυφή.
Τακτοποιήστε τα τρόφιμα έτσι ώστε να
υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ των
κομματιών και να επιτρέπεται η μέγιστη
δυνατή ροή ατμού.
Η συσκευή δεν
θερμαίνεται
σωστά.
Δεν αφαιρείτε τακτικά τα
άλατα από τη συσκευή.
Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή.
Δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και
συντήρηση’.
Πίνακας τροφίμων και συμβουλές για μαγείρεμα στον ατμό. 
Οι χρόνοι μαγειρέματος στον ατμό που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί είναι μόνο
ενδεικτικοί. Οι χρόνοι μαγειρέματος στον ατμό μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος
των κομματιών των τροφίμων, τα κενά διαστήματα μεταξύ των τροφίμων στο μπολ
μαγειρέματος στον ατμό, την ποσότητα των τροφίμων στο μπολ, τη νωπότητα των τροφίμων
και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
Πίνακας τροφίμων για μαγείρεμα στον ατμό
Τρόφιμα για
μαγείρεμα στον
ατμό
Ποσότητα
Προτεινόμενα βότανα/καρυκεύματα
για τον ενισχυτή γεύσης
Χρόνος
μαγειρέματος
(λεπτά)
Σπαράγγι
400γρ.
Μελισσόχορτο, δαφνόφυλλα, θυμάρι
13-15
Μπρόκολο
400γρ.
Σκόρδο, τριμμένο κόκκινο πιπέρι,
εστραγκόν
16-18
Κουνουπίδι
400γρ.
Δενδρολίβανο, βασιλικός, εστραγκόν
16-18
Ελληνικα 39
Τρόφιμα για
μαγείρεμα στον
ατμό
Ποσότητα
Προτεινόμενα βότανα/καρυκεύματα
για τον ενισχυτή γεύσης
Χρόνος
μαγειρέματος
(λεπτά)
Φιλέτο
κοτόπουλο
250γρ.
Κάρυ, δενδρολίβανο, θυμάρι
30-35
Φιλέτο ψαριού
250γρ.
Ξηρή μουστάρδα, μπαχάρι,
μαντζουράνα
10-12
Σούπα
250ml
Βότανα/καρυκεύματα για γεύση
12-16
Αυγά
6-8
-
15
Προκαθορισμένοι χρόνοι για μαγείρεμα στον ατμό στα κουμπιά μενού (Εικ. 20)
Συμβουλές για μαγείρεμα τροφίμων στον ατμό
Λαχανικά και φρούτα
-- Κόβετε τους παχείς μίσχους από το κουνουπίδι, το μπρόκολο και το λάχανο.
-- Τα πράσινα λαχανικά που έχουν φύλλα πρέπει να μαγειρεύονται στον ατμό για το
λιγότερο δυνατό χρόνο καθώς αποχρωματίζονται εύκολα.
-- Μην αποψύχετε κατεψυγμένα λαχανικά πριν τα μαγειρέψετε στον ατμό.
Κρέας, πουλερικά, ψάρια, θαλασσινά και αυγά
-- Τα μαλακά κομμάτια κρέατος με λίγο λίπος είναι τα πιο κατάλληλα για μαγείρεμα στον
ατμό.
-- Πλύνετε καλά το κρέας και στραγγίστε μέχρι να στεγνώσει, έτσι ώστε να βγάλει όσο το
δυνατό λιγότερους χυμούς.
-- Τοποθετείτε το κρέας πάντα κάτω από άλλα είδη τροφίμων.
-- Τρυπήστε τα αυγά πριν τα τοποθετήσετε στον ατμομάγειρα.
-- Μην μαγειρεύετε ποτέ κατεψυγμένο κρέας, πουλερικά ή θαλασσινά στον ατμό. Αφήνετε
πάντα το κατεψυγμένο κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά να αποψύχονται πλήρως
πριν τα τοποθετήσετε στον ατμομάγειρα.
-- Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα μπολ μαγειρέματος στον ατμό, υδρατμοί θα
στάζουν από τα υψηλότερο μπολ στα κατώτερα μπολ μαγειρέματος στον ατμό.
Βεβαιωθείτε ότι οι γεύσεις των τροφίμων στα διαφορετικά μπολ μαγειρέματος στον ατμό
συνδυάζονται καλά.
-- Αφήνετε κενά διαστήματα μεταξύ των κομματιών τροφίμων. Τοποθετείτε τα παχύτερα
κομμάτια πιο κοντά στο εξωτερικό μέρος του μπολ μαγειρέματος στον ατμό.
-- Εάν το μπολ μαγειρέματος στον ατμό είναι γεμάτο, ανακατέψτε τα τρόφιμα στο μέσο της
διαδικασίας μαγειρέματος στον ατμό.
-- Οι μικρές ποσότητες τροφίμων απαιτούν λιγότερο χρόνο μαγειρέματος στον ατμό απ’ ό,τι
οι μεγαλύτερες.
-- Εάν χρησιμοποιείτε μόνο ένα μπολ μαγειρέματος στον ατμό, τα τρόφιμα απαιτούν λιγότερο
χρόνο για μαγείρεμα στον ατμό απ’ ό,τι όταν χρησιμοποιείτε 2 ή 3 μπολ μαγειρέματος
στον ατμό.
-- Τα τρόφιμα στο κατώτερο μπολ μαγειρέματος στον ατμό ετοιμάζονται γρηγορότερα από
τα τρόφιμα στα υψηλότερα μπολ. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα μπολ
μαγειρέματος στον ατμό, αφήνετε τα τρόφιμα να μαγειρεύονται 5-10 λεπτά περισσότερο.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα έχουν γίνει πριν τα δοκιμάσετε.
-- Μπορείτε να προσθέσετε τρόφιμα κατά την διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό. Εάν
κάποιο συστατικό χρειάζεται λιγότερο χρόνο μαγειρέματος στον ατμό, προσθέστε το
αργότερα. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι καλοψημένο πριν να το φάτε.
-- Εάν ανασηκώνετε το καπάκι, ο ατμός διαφεύγει και το μαγείρεμα στον ατμό διαρκεί
περισσότερο.
40
Ελληνικα
-- Τα τρόφιμα συνεχίζουν να μαγειρεύονται στον ατμό για λίγη ώρα όταν ο ατμομάγειρας
μεταβαίνει σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Επομένως εάν τα τρόφιμα έχουν ήδη
μαγειρευτεί καλά, αφαιρέστε τα από τον ατμομάγειρα όταν το μαγείρεμα στον
ατμό ολοκληρωθεί.
-- Εάν τα τρόφιμα δεν έχουν μαγειρευτεί καλά, ρυθμίστε περισσότερο χρόνο μαγειρέματος
στον ατμό. Ενδέχεται να χρειαστεί να προσθέσετε νερό στη δεξαμενή νερού.
Ενισχυτής γεύσης
-- Θυμάρι, κόλιαντρο, βασιλικός, άνηθο, κάρυ και εστραγκόν είναι μερικά μόνο από τα βότανα
και καρυκεύματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον Ενισχυτή γεύσης. Μπορείτε να τα
συνδυάσετε με σκόρδο, κύμινο ή χράνο για να ενισχύσετε τη γεύση χωρίς προσθήκη
αλατιού. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 1/2 έως 3 κουταλάκια του γλυκού
αποξηραμένα βότανα ή καρυκεύματα. Χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα εάν
χρησιμοποιείτε φρέσκα μυρωδικά ή καρυκεύματα.
Σημείωση: Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τα μυρωδικά και τα καρυκεύματα που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε στον Ενισχυτή γεύσης, ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα τροφίμων για
μαγείρεμα στον ατμό.
Γλυκά επιδόρπια
-- Προσθέστε λίγη κανέλα αντί για επιπλέον ζάχαρη σε επιδόρπια για να ενισχύσετε τη
γεύση τους.
Συμβουλές για το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL
-- Όταν ετοιμάζετε σούπα ή γιαχνί που απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος, σας
συνιστούμε να καλύπτετε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL με αλουμινόχαρτο, προτού
το σκεπάσετε με το καπάκι.
-- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL για να ετοιμάσετε ζωμό
κοτόπουλου, κουσκούς και γιαχνί ή για να σιγοβράσετε ψάρι σε νερό.
-- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το μπολ μαγειρέματος στον ατμό XL για να ζεστάνετε
μια έτοιμη σούπα.
Συνταγές
Για συνταγές, ανατρέξτε στο βιβλίο συνταγών ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη
διεύθυνση www.philips.com/kitchen.
Español 41
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Tapa
Recipiente de preparación al vapor extragrande
Parte inferior extraíble
Recipiente de preparación al vapor 3
Parte inferior extraíble
Recipiente de preparación al vapor 2
Recipiente de preparación al vapor 1
Bandeja de goteo
Potenciador de sabor
Entrada de agua
Base con depósito de agua
Panel de control
1 Piloto de rellenado
2 Botones del temporizador
3 Piloto de eliminación de cal
4 Botón de encendido/apagado con anillo de encendido
5 Botones de menú con anillos de encendido
6 Botón de conservación del calor (KEEP WARM) con anillo de encendido
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la base en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con
el voltaje de red local.
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra. Asegúrese siempre de que la clavija
esté bien insertada en la toma.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. No deje que el cable de
alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato.
-- No prepare nunca al vapor carne, pescado o marisco congelados. Descongele siempre estos
alimentos completamente antes de prepararlos al vapor.
-- No utilice nunca la vaporera sin la bandeja de goteo. De lo contrario, el agua caliente salpicará
por el aparato.
-- Utilice sólo los recipientes de preparación 1, 2 y 3 y el recipiente extragrande junto con la base
original.
42
Español
-- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
Precaución
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- No exponga la base del aparato a altas temperaturas, gas caliente, vapor o calor húmedo de
otras fuentes. No coloque la vaporera sobre una cocina o un fogón encendido o aún caliente, ni
la sitúe cerca de ellos.
-- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de desenchufarlo.
-- Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe.
-- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Si se utiliza el aparato de forma
incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo
con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades
por ningún daño.
-- Coloque la vaporera sobre una superficie estable, horizontal y plana. Asegúrese de que haya,
como mínimo, 10 cm de espacio libre a su alrededor para evitar que se caliente en exceso.
-- Instale siempre la parte inferior extraíble en una sola dirección. Asegúrese de que la parte
inferior se ha colocado correctamente. Al colocar bien la parte inferior extraíble se oye un “clic”.
-- Tenga cuidado con el vapor caliente que sale de la vaporera mientras prepara alimentos al
vapor o al quitar la tapa. Cuando compruebe la comida, utilice siempre utensilios de cocina con
mango largo.
-- Cuando quite la tapa, hágalo siempre con cuidado y manténgase alejado del aparato. Deje que
las gotas de condensación caigan de la tapa a la vaporera para evitar quemaduras.
-- Sostenga el recipiente de cocción al vapor por el mango cuando contenga comida caliente.
-- No mueva la vaporera mientras está en funcionamiento.
-- No intente coger la vaporera mientras está en funcionamiento.
-- No toque las superficies calientes del aparato y utilice siempre guantes de cocina al manipularlas.
-- No coloque el aparato debajo o cerca de objetos a los que pudiera perjudicarles el vapor,
como paredes o armarios.
-- No utilice el aparato en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
-- Para evitar situaciones de peligro, no conecte nunca el aparato a un interruptor con
temporizador o a un sistema de control remoto.
-- El depósito de agua contiene un pequeño tamiz. Si el tamiz se suelta, manténgalo fuera del
alcance de los niños para evitar que lo ingieran.
Desconexión automática
El aparato dispone de una función de desconexión automática. Si no pulsa ningún botón de menú
transcurrido un minuto después de haber pulsado el botón de encendido/apagado, el aparato se
apagará automáticamente. También se desconectará automáticamente una vez transcurrido el
tiempo de cocción (incluido el tiempo de conservación de calor) establecido.
Protección contra el hervido sin agua
Esta vaporera cuenta con un dispositivo de protección contra el hervido sin agua. Si el aparato se
enciende con el depósito de agua vacío o si se acaba el agua durante el uso, el dispositivo de
protección apaga automáticamente el aparato. Deje que la vaporera se enfríe durante 10 minutos
antes de volver a utilizarla.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Español 43
Antes de utilizarlo por primera vez
1 Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que van a entrar en contacto
con los alimentos (consulte el capítulo ‘Limpieza’).
2 Limpie el interior del depósito de agua con un paño húmedo.
Preparación para su uso
1 Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y plana.
2 Llene el depósito con agua hasta el nivel máximo. Con el depósito de agua lleno, la vaporera
produce vapor durante 1 hora aproximadamente (fig. 2).
Llene el depósito únicamente con agua. No añada condimentos, aceite u otras sustancias al
depósito de agua.
3 Coloque la bandeja de goteo sobre el depósito de agua de la base (fig. 3).
No utilice nunca el aparato sin la bandeja de goteo.
4 Si lo desea, coloque especias o hierbas secas o frescas en el potenciador de sabor para
realzar el sabor de los alimentos que va a cocer (fig. 4).
El tomillo, el cilantro, la albahaca, el eneldo, el curry y el estragón son algunas de las exquisitas
hierbas y especias que puede introducir en el potenciador de sabor. Puede combinarlas con ajo,
alcaravea o rábano picante para mejorar el sabor sin añadir sal. Recomendamos que utilice entre
media y 3 cucharaditas de hierbas o especias secas. Aumente esta cantidad si va a emplear especias
o hierbas frescas.
Para conocer las hierbas o especias que se recomiendan para los diversos tipos de alimentos,
consulte la tabla de cocción al vapor del capítulo “Tabla de alimentos y consejos de cocción al
vapor”.
Consejo: Si utiliza especias o hierbas molidas, enjuague la bandeja de goteo para humedecer el
potenciador de sabor. De esta forma evitará que las hierbas o las especias molidas caigan por las
aberturas del potenciador de sabor (fig. 5).
5 Coloque los alimentos que va a cocer en uno o varios de los recipientes de preparación al
vapor y/o en el recipiente de preparación al vapor extragrande (consulte la sección
“Recipiente de preparación al vapor extragrande” a continuación). 
Consejo: Para cocer huevos de una manera cómoda, colóquelos en la rejilla para huevos (fig. 6).
-- Los recipientes de preparación al vapor están numerados y los números se pueden encontrar
en el mango. El recipiente de preparación al vapor superior es el número 3. El central es el
número 2 y el inferior, el número 1.
6 Coloque en el recipiente de preparación al vapor inferior los trozos grandes de alimentos y
aquellos que necesiten un mayor tiempo de cocción.
7 Deje un espacio amplio entre los alimentos para permitir que el vapor circule con la máxima
fluidez. No coloque demasiada cantidad de comida en los recipientes de preparación al vapor.
8 Coloque uno o varios recipientes de preparación al vapor en la bandeja de goteo.  (fig. 7)
Nota: Asegúrese de colocar los recipientes correctamente y de que no se tambaleen.
-- No es necesario utilizar los 3 recipientes de preparación al vapor.
-- Apile los recipientes de preparación al vapor únicamente siguiendo este orden: recipiente 1,
recipiente 2 y recipiente 3.
-- Si utiliza los recipientes de preparación al vapor 2 y 3 con la parte inferior extraíble, asegúrese
de que el borde de la parte inferior apunta hacia arriba y que encaja perfectamente en su sitio
(“clic”) (fig. 8).
44
Español
-- Si sólo ha quitado la parte inferior del recipiente número 2, todavía podrá colocar el recipiente
de preparación al vapor número 3 en la parte superior.
-- Si desea cocinar al vapor alimentos de gran tamaño, tales como mazorcas de maíz o ñame, quite
la parte inferior de los recipientes 2 y/o 3 para aprovechar al máximo el espacio de
vaporización (fig. 9).
9 Coloque la tapa sobre el recipiente de preparación al vapor superior (fig. 10).
Nota: Si la tapa no se ha colocado, o no se encaja correctamente en el recipiente de preparación al
vapor, los alimentos no se cocinarán correctamente.
Recipiente de preparación al vapor extragrande
El recipiente de preparación al vapor extragrande está diseñado para sopa, estofado, gachas y arroz,
así como para otros alimentos que no se pueden preparar al vapor en los otros recipientes.
1 Puede utilizar el recipiente de preparación al vapor extragrande con las combinaciones
siguientes:
-- Recipientes 1 y 2 o recipientes 2 y 3 (fig. 11).
-- Recipientes 1, 2 y 3.  (fig. 12)
Nota: El recipiente de preparación al vapor extragrande no se puede colocar sobre el recipiente de
preparación al vapor 1, ya que no dispone de espacio suficiente.
2 Antes de colocar el recipiente de preparación al vapor extragrande sobre el recipiente 2 ó 3,
deberá quitar la parte inferior del recipiente 2 ó 3.
Consejo: Cuando utilice el recipiente de preparación al vapor extragrande, puede reducir el tiempo de
cocción cubriendo el recipiente con papel de aluminio.  (fig. 13)
Uso del aparato
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
,, El aparato emite un pitido.
,, El anillo de encendido que rodea el botón de encendido/apagado se ilumina (fig. 14).
2 Pulse el botón de menú para seleccionar el tipo de alimento que desea preparar al
vapor (fig. 15).
Para conocer los tiempos de cocción programados de los botones de menú, consulte el capítulo
“Tabla de alimentos y consejos de cocción al vapor”.
Nota: Si desea establecer un tiempo de cocción diferente a los tiempos programados en los botones de
menú, pulse el botón de menú con el tiempo de preparación que se acerque más al tiempo deseado.
Luego utilice los botones + y - del temporizador para aumentar o disminuir el tiempo de cocción.
,, El anillo de encendido que rodea el botón se ilumina y el tiempo de cocción programado
aparece en el display.
,, El proceso de preparación al vapor comienza y el temporizador realiza la cuenta atrás del
tiempo de cocción.
,, Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el aparato emite un pitido y cambia al modo de
conservación del calor.
3 Cuando desee preparar al vapor alimentos que necesiten diferentes tiempos de cocción,
seleccione en el temporizador el mayor tiempo de preparación posible. Coloque la comida
que necesite el mayor tiempo de cocción en el recipiente 1. Deje que los alimentos se
cocinen hasta que el tiempo de cocción restante que aparece en la pantalla sea igual al menor
tiempo de cocción. Luego quite la tapa con cuidado utilizando guantes de cocina y coloque el
recipiente 2, que contiene los alimentos con el menor tiempo de cocción, sobre el
recipiente 1. Coloque la tapa en el recipiente 2 y continúe cocinando al vapor hasta que
transcurra el tiempo de cocción establecido.
Español 45
Nota: Los alimentos que se colocan dentro del recipiente superior suelen tardar un poco más en cocerse
que los de los recipientes inferiores.
4 Si prepara al vapor grandes cantidades de comida, mueva los alimentos en mitad del proceso
de cocción. Utilice guantes de cocina y utensilios de cocina con mango largo.
5 Quite la tapa con cuidado.
Tenga cuidado con el vapor caliente que sale del aparato cuando quite la tapa.
Para evitar quemaduras, utilice guantes de cocina al quitar la tapa, el recipiente de preparación al
vapor extragrande y el resto de recipientes. Quite la tapa con cuidado y manténgala alejada del
cuerpo. Deje que las gotas de condensación caigan de la tapa al recipiente de preparación al vapor.
6 Desenchufe la clavija de la toma de corriente y deje que la vaporera se enfríe completamente
antes de quitar la bandeja de goteo.
-- Tenga cuidado al quitar la bandeja de goteo. Aunque las demás piezas del aparato ya se hayan
enfriado, puede que el agua del depósito de agua y la bandeja de goteo todavía estén calientes
todavía.
7 Vacíe el depósito de agua después de cada uso.
Nota: Si desea preparar más alimentos al vapor, utilice agua limpia.
Modo de conservación del calor
Cuando termina el tiempo de duración de un menú, la vaporera cambia al modo de conservación
del calor de manera automática. Los alimentos se mantienen calientes durante 20 minutos. El anillo
de encendido que rodea el botón de conservación del calor (KEEP WARM) se enciende y el anillo
que rodea el botón de menú se apaga.
-- Si desea mantener los alimentos calientes durante más de 20 minutos, pulse el botón de
encendido/apagado antes de que transcurra 1 minuto después de finalizar el primer ciclo de
conservación del calor. De esta manera, se iniciará otro ciclo de conservación del calor (fig. 14).
-- Si desea desactivar el modo de conservación del calor mientras está activo, pulse el botón de
encendido/apagado.
-- Si desea iniciar un ciclo de conservación del calor mientras el aparato está apagado o después
de que se haya desconectado automáticamente, pulse primero el botón de encendido/apagado
y luego el botón de conservación del calor (fig. 16).
Piloto de rellenado
Cuando el nivel de agua del depósito de agua esté por debajo del nivel MIN, el piloto de rellenado
parpadea y se emite un pitido para indicar que debe rellenar el depósito de agua.
Limpieza y mantenimiento
No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para
limpiar el aparato.
1 Desenchufe la clavija de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2 Limpie la parte exterior de la base con un paño húmedo.
No sumerja nunca la base en agua ni la enjuague bajo el grifo.
No limpie la base en el lavavajillas.
3 Limpie el depósito de agua con un paño empapado en agua caliente y un poco de detergente
líquido. Eleve el tamiz del depósito de agua para limpiarlo. Luego limpie el depósito de agua
con un paño húmedo limpio.
46
Español
Si el tamiz del depósito de agua se suelta, manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar
que lo ingieran.
4 Quite la parte inferior de los recipientes de preparación al vapor 2 y/o 3. Lave los recipientes
1, 2 y 3, el recipiente de preparación al vapor extragrande y la tapa a mano o en el lavavajillas.
Utilice un programa de lavado corto y seleccione una temperatura baja. 
Si lava frecuentemente en el lavavajillas los recipientes de preparación al vapor 1, 2 y 3, el recipiente
extragrande y la tapa, es posible que estas piezas pierdan brillo.
Eliminación de los depósitos de cal
Es necesario eliminar los depósitos de cal del aparato cuando éste se haya utilizado durante
15 horas. El piloto de eliminación de cal parpadea durante 1 hora para indicar que debe eliminar la
cal de la vaporera. Es importante que elimine la cal de la vaporera con frecuencia para mantener un
rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del aparato.
Nota: El piloto de eliminación de cal siempre parpadea durante 1 hora cuando el aparato está en uso,
incluso si ya ha eliminado los depósitos de cal del aparato. Si no elimina los depósitos de cal del aparato
durante esta hora, el piloto de eliminación de cal se apagará automáticamente. Éste se volverá a
iluminar cuando vuelva a usar el aparato durante 15 horas.
1 Llene el depósito de agua con vinagre blanco (8% de ácido acético) hasta el nivel máximo.
No utilice otro tipo de descalcificador.
2 Coloque la bandeja de goteo y el recipiente de preparación al vapor 1 en la base
correctamente (fig. 7).
3 Coloque la tapa sobre el recipiente de preparación al vapor 1 (fig. 10).
4 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
5 Pulse un botón de menú y el botón + o - y deje que el aparato funcione durante 25 minutos.
Si el vinagre comienza a hervir y sobrepasa el borde de la base, desenchufe el aparato y reduzca
la cantidad de vinagre.
6 Cuando hayan pasado 25 minutos, desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente
el vinagre. Luego vacíe el depósito de agua.
7 Enjuague varias veces el depósito de agua con agua fría. 
Nota: Repita el proceso si todavía quedan depósitos de cal en el depósito de agua.
Almacenamiento
1 Antes de guardar el aparato compruebe que todas las piezas están limpias y secas (consulte
el capítulo “Limpieza”).
2 Coloque el recipiente de preparación al vapor 3 en la bandeja de goteo.
3 Asegúrese de que la parte inferior extraíble de los recipientes de preparación al vapor 2 y 3
están colocadas en su sitio.
4 Introduzca el recipiente de preparación al vapor 2 dentro del recipiente 3. Coloque el
recipiente 1 dentro del 2.  (fig. 17)
5 Coloque el recipiente de preparación al vapor extragrande con el resto de recipientes.
6 Coloque la tapa sobre el recipiente de preparación al vapor extragrande.
7 Para guardar el cable de alimentación, introdúzcalo en el compartimento para el cable de la
base (fig. 18).
Español 47
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su
país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 19).
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver
el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de su país.
Problema
Posible causa
Solución
La vaporera no
funciona.
La vaporera no está enchufada.
Enchufe el aparato a la toma de corriente.
No hay agua en el depósito de
agua.
Llene el depósito de agua.
No ha pulsado todavía el botón
de encendido/apagado.
Pulse el botón de encendido/apagado.
No se han
cocinado todos
los alimentos.
Algunos de los alimentos que se Seleccione un tiempo de preparación
preparan en la vaporera tienen superior con el botón +.
distinto tamaño o necesitan
tiempos de cocción diferentes.
Coloque en el recipiente de preparación al
vapor inferior (nº 1) los trozos más
grandes de alimentos y aquellos que
necesiten un mayor tiempo de cocción.
Ha colocado demasiada
cantidad de comida en los
recipientes de preparación al
vapor.
No sobrecargue los recipientes de
preparación al vapor. Corte los alimentos
en trozos pequeños y coloque los trozos
menores en la parte superior.
Coloque los alimentos dejando espacio
entre ellos para permitir que el vapor
circule con la máxima fluidez.
El aparato no se
calienta
correctamente.
No ha eliminado los depósitos
de cal del aparato con
regularidad.
Elimine los depósitos de cal del aparato.
Consulte el capítulo “Limpieza y
mantenimiento”.
Tabla de alimentos y consejos de cocción al vapor 
Los tiempos de preparación al vapor que aparecen en la tabla siguiente son sólo orientativos. Los
tiempos de cocción pueden variar según el tamaño de los alimentos, el espacio que se deja entre
ellos, la cantidad que se introduce en el recipiente, el estado de la comida y sus preferencias
personales.
48
Español
Tabla de cocción al vapor
Alimento que va
a cocinar
Cantidad
Sugerencia sobre hierbas y especias
para el potenciador de sabor
Tiempo de
preparación
(min.)
Espárrago
400 g
Melisa, hojas de laurel y tomillo
13 - 15
Brécol
400 g
Ajo, chile rojo machacado y estragón
16 - 18
Coliflor
400 g
Romero, albahaca y estragón
16 - 18
Filete de pollo
250 g
Curry, romero y tomillo
30 - 35
Filete de pescado
250 g
Mostaza en polvo, pimienta de Jamaica
y mejorana
10 - 12
Sopa
250 ml
Hierbas o especias al gusto
12 - 16
Huevos
6-8
-
15
Tiempos de cocción programados de los botones de menú (fig. 20)
Consejos para cocer al vapor
Frutas y verduras
-- Corte los tallos gruesos de la coliflor, del brécol y de la col.
-- Cueza durante el menor tiempo posible las verduras verdes con hojas, ya que pierden color con
facilidad.
-- No descongele las verduras congeladas antes de prepararlas al vapor.
Carne, pescado, marisco y huevos
-- Los trozos tiernos de carne con un poco de grasa son muy apropiados para la preparación al
vapor.
-- Lave bien la carne y séquela con un paño para que desprenda el menor líquido posible.
-- Coloque siempre la carne debajo de los demás alimentos.
-- Pinche los huevos antes de colocarlos en la vaporera.
-- No cueza nunca carne, pescado o mariscos congelados. Descongele siempre completamente
estos alimentos antes de introducirlos en la vaporera.
-- Si utiliza varios recipientes de preparación al vapor, caerán gotas de condensación desde los
recipientes superiores al inferior. Asegúrese de que los sabores de los alimentos de los
diferentes recipientes combinan bien entre sí.
-- Deje espacio entre los trozos de alimentos. Coloque los trozos más gruesos cerca de las
paredes del recipiente para preparar al vapor.
-- Si el recipiente para preparar al vapor está muy lleno, mueva los alimentos en mitad del proceso
de cocción.
-- Las cantidades pequeñas de comida necesitan menos tiempo de cocción que las cantidades
mayores.
-- Si únicamente utiliza un recipiente de preparación al vapor, tardará menos tiempo en cocer los
alimentos que si utiliza 2 ó 3 recipientes.
-- Los alimentos que se colocan dentro del recipiente de preparación al vapor inferior suelen
cocerse más rápidamente que los de los recipientes superiores. Si utiliza más de un recipiente
de preparación al vapor, deje que la comida se cueza durante 5 ó 10 minutos más. Asegúrese de
que los alimentos se han cocinado completamente antes de comerlos.
-- Puede añadir alimentos durante el proceso de preparación al vapor. Si algunos ingredientes
necesitan un tiempo de cocción inferior, añádalos más tarde. Asegúrese de que los alimentos se
han cocinado completamente antes de comerlos.
-- Si levanta la tapa, el vapor saldrá y el proceso de preparación al vapor tardará más tiempo.
Español 49
-- Los alimentos continúan cociéndose durante algunos minutos cuando la vaporera cambia al
modo de conservación del calor. Si los alimentos ya están bien cocinados, sáquelos de la
vaporera una vez finalizado el menú de preparación al vapor.
-- Si los alimentos no están listos, seleccione un tiempo de cocción superior. Es posible que
necesite añadir un poco más de agua en el depósito de agua.
Potenciador del sabor
-- El tomillo, el cilantro, la albahaca, el eneldo, el curry y el estragón son algunas de las hierbas y
especias que puede introducir en el potenciador del sabor. Puede combinarlas con ajo, alcaravea
o rábano picante para mejorar el sabor sin añadir sal. Recomendamos que utilice entre media
cucharadita y 3 cucharaditas de hierbas o especias secas. Aumente esta cantidad si va a emplear
especias o hierbas frescas.
Nota: Para ver más ideas acerca de hierbas y especias que se pueden utilizar en el potenciador del
sabor, consulte la tabla de cocción al vapor que aparece más arriba.
Postres dulces
-- Añada canela a los postres en lugar de más azúcar para aumentar el dulzor.
Consejos para el recipiente de preparación al vapor extragrande
-- Cuando prepare sopa o estofado que requiera un tiempo de preparación mayor, le
recomendamos cubrir el recipiente de preparación al vapor extragrande con papel de aluminio
antes de poner la tapa.
-- Puede utilizar el recipiente de preparación al vapor extragrande para preparar caldo de pollo,
cuscús, estofado o para cocer pesado lentamente.
-- También puede utilizar el recipiente de preparación al vapor extragrande para calentar sopa
precocinada.
Recetas
Para ver recetas, consulte el recetario o visite nuestro sitio Web www.philips.com/kitchen.
50
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Kansi
XL-höyrytysastia
Irrotettava pohja
Höyrytysastia 3
Irrotettava pohja
Höyrytysastia 2
Höyrytysastia 1
Valumisastia
Flavour Booster
Vedentäyttöaukko
Runko ja vesisäiliö
Ohjauspaneeli
1 Täyttövalo
2 Ajastinpainikkeet
3 Kalkinpoiston merkkivalo
4 Virtapainike, jossa valorengas
5 Valikkopainikkeet, joissa valorenkaat
6 Lämpimänäpitopainike, jossa valorengas
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai huuhtele sitä vesihanan alla.
Tärkeää
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
-- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Pidä virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työpöydän
reunan yli.
-- Älä höyrytä pakastettua lihaa, kanaa tai kalaa. Sulata ne aina ennen höyryttämistä.
-- Älä käytä höyrykeitintä ilman valumisastiaa, ettei kuuma vesi roisku laitteesta.
-- Käytä höyrytysastioita 1, 2 ja 3 ja XL-höyrytysastiaa vain alkuperäisen rungon kanssa.
-- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
Varoitus
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia
osia, takuu raukeaa.
-- Älä altista laitteen runkoa muiden lämmönlähteiden korkeille lämpötiloille, kuumille kaasuille tai
höyryille. Älä aseta höyrykeitintä kuumalle liedelle tai sen lähelle.
Suomi 51
-- Varmista, että laitteesta on kytketty virta ennen kuin irrotat sen pistokkeen pistorasiasta.
-- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli)ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy
eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
-- Aseta höyrykeitin tasaiselle, vakaalle alustalle ja varmista, että sen ympärillä on vähintään 10 cm
tyhjää tilaa, ettei laite kuumene liikaa.
-- Aseta irrotettavat pohjat aina samansuuntaisesti. Varmista, että pohjat on asetettu oikein. Kun
irrotettava pohja on asetettu oikein, laitteesta kuuluu naksahdus.
-- Varo höyrykeittimestä höyryttämisen tai kannen avaamisen aikana tulevaa kuumaa höyryä. Käytä
ruokaa tarkistaessasi aina pitkävartisia keittiövälineitä.
-- Avaa kansi varovasti ja poispäin itsestäsi. Anna tiivistyneen höyryn tippua kannesta
höyrykeittimeen.
-- Pitele höyrytysastiaa aina kahvoista, kun ruoka on kuumaa.
-- Älä siirrä höyrykeitintä käytön aikana.
-- Älä nojaa höyrykeittimen päälle käytön aikana.
-- Älä kosketa laitteen kuumia pintoja. Käytä aina pannulappuja, kun kosket laitteen kuumiin osiin.
-- Älä aseta laitetta sellaisten kohteiden, esimerkiksi seinien tai kaappien, lähelle tai alle, joita höyry
voi vahingoittaa.
-- Älä käytä laitetta helposti räjähtävien ja/tai tulenarkojen kaasujen läheisyydessä.
-- Älä liitä laitetta ajastinkytkimeen tai kaukosäädinjärjestelmään.
-- Vesisäiliössä on pieni siivilä. Pidä mahdollisesti irronnut siivilä pois lasten ulottuvilta, etteivät he
niele sitä.
Automaattinen virrankatkaisu
Laitteessa on automaattinen katkaisutoiminto. Laitteesta katkeaa virta automaattisesti, jos jotain
valikkopainiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa virtapainikkeen painamisesta. Laitteen virta katkeaa
automaattisesti myös määritetyn höyrytysajan (johon sisältyy lämpimänäpito) täytyttyä.
Ei käynnisty tyhjänä
Höyrykeittimessä on ylikuumenemissuoja. Se katkaisee laitteesta virran automaattisesti, jos virta
kytketään, vaikka vesisäiliö on tyhjä, tai vesi loppuu käytön aikana. Anna keittimen jäähtyä 10 minuutin
ajan ennen uudelleen käyttöä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Käyttöönotto
1 Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen käyttöönottoa
(katso kohtaa Puhdistaminen).
2 Pyyhi vesisäiliön sisäpinta kostealla liinalla.
Käyttöönoton valmistelu
1 Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle.
2 Täytä vesisäiliö vedellä enimmäisrajaan asti. Täydellä vesisäiliöllä höyrystimellä voi höyrystää
noin tunnin ajan (Kuva 2).
Lisää vesisäiliöön ainoastaan vettä. Älä lisää vesisäiliöön mausteita, öljyä tai muita aineita.
3 Aseta valumisastia vesisäiliön päälle (Kuva 3).
Älä käytä laitetta ilman valumisastiaa.
52
Suomi
4 Voit lisätä höyrytettävän ruoan makua laittamalla kuivattuja tai tuoreita yrttejä tai mausteita
Flavour Boosteriin (Kuva 4).
Esimerkiksi timjamia, korianteria, basilikaa, tilliä, curryä tai rakuunaa voi laittaa Flavour Boosteriin. Voit
yhdistellä niitä valkosipulin, kuminan tai piparjuuren kanssa lisäämättä suolaa. Suosittelemme
käyttämään 1/2–3 teelusikallista kuivattuja yrttejä tai mausteita. Tuoreita yrttejä tai mausteita pitää
käyttää enemmän.
Erilaisiin ruokiin sopivia yrttejä ja mausteita on Ruokataulukko ja höyrytysvihjeitä -luvussa olevassa
ruoanhöyrytystaulukossa.
Vinkki: Jos käytät hienonnettuja yrttejä tai mausteita, kostuta Flavour Booster huuhtelemalla valumisastia.
Se estää hienonnettuja yrttejä tai mausteita putoamasta Flavour Boosterin reikien läpi (Kuva 5).
5 Laita höyrytettävä ruoka yhteen tai useampaan höyrytysastiaan ja/tai XL-höyrytysastiaan
(katso alla olevaa kohtaa XL-höyrytysastia). 
Vinkki: Kananmunat on kätevä höyryttää munatelineessä (Kuva 6).
-- Höyrytysastiat on numeroitu. Numerot on merkitty kahvoihin. Ylimmän höyrytysastian numero
on 3, keskimmäisen 2 ja alimman astian 1.
6 Laita isommat ruokapalat ja pitempään höyrytettävä ruoka alimpaan höyrytysastiaan.
7 Saat parhaan höyrytystuloksen, kun jätät ainesten välille riittävästi tilaa. Älä laita
höyrytysastioihin liikaa ruokaa.
8 Aseta vähintään yksi höyrytysastia valumisastian päälle.  (Kuva 7)
Huomautus:Varmista, että astiat ovat tukevasti paikoillaan.
-- Kaikkia höyrytysastioita ei tarvitse käyttää yhdellä kertaa.
-- Pinoa höyrytysastiat aina numerojärjestyksessä 1, 2, 3.
-- Jos käytät höyrytysastioita 2 ja 3 niiden irrotettavien pohjien kanssa, varmista aina, että pohjan
reuna osoittaa ylös ja että pohja napsahtaa paikalleen (Kuva 8).
-- Jos olet irrottanut pohjan vain höyrytysastiasta 2, voit asettaa höyrytysastian 3 sen päälle.
-- Jos haluat kypsentää isokokoisia ruoka-aineita (kuten maissintähkiä), saat käyttöön suuremman
astian poistamalla pohjan höyrytysastioista 2 ja/tai 3 (Kuva 9).
9 Laita kansi ylimmän höyrytysastian päälle (Kuva 10).
Huomautus: Jos kantta ei suljeta oikein tai lainkaan, ruoan höyrytys ei onnistu kunnolla.
XL-höyrytysastia
XL-höyrytysastia on tarkoitettu keitoille, muhennoksille, puuroille ja riisille sekä muille ruoka-aineille,
jotka eivät sovellu höyrytettäviksi muissa höyrytysastioissa.
1 Voit käyttää XL-höyrytysastiaa seuraavissa yhdistelmissä:
-- Astiat numero 1 ja 2 tai astiat numero 2 ja 3 (Kuva 11).
-- Astiat numero 1, 2 ja 3.  (Kuva 12)
Huomautus: XL-höyrytysastiaa ei voi laittaa höyrytysastian numero 1 päälle, koska se on siihen liian suuri.
2 Ennen kuin laitat XL-höyrytysastian astioiden numero 2 tai 3 päälle, poista niistä pohjat.
Vinkki: Käyttäessäsi XL-höyrytysastiaa voit lyhentää höyrytysaikaa peittämällä XL-höyrytysastian alumiinif
oliolla.  (Kuva 13)
Käyttö
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
,, Laitteesta kuuluu merkkiääni.
,, Virtapainikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 14).
Suomi 53
2 Paina sen tyyppisen ruoan valikkopainiketta, jota aiot höyryttää (Kuva 15).
Tietoja valikkopainikkeiden esimääritetyistä höyrytysajoista on luvussa Ruokataulukko ja
höyrytysvihjeitä.
Huomautus: Jos haluat käyttää muuta kuin valikkopainikkeen esimääritettyä höyrytysaikaa, paina sitä
painiketta, jonka esimääritetty aika on lähinnä haluamaasi aikaa. Pidennä tai lyhennä aikaa
ajastinpainikkeilla (+ ja -).
,, Painikkeen valorengas syttyy, ja esimääritetty höyrytysaika näkyy näytössä.
,, Höyrytys alkaa, ja ajastin laskee lyhenevää höyrytysaikaa.
,, Laitteesta kuuluu merkkiääni, ja se siirtyy lämpimänäpitotoimintoon, kun höyrytysaika on
kulunut.
3 Jos höyrytät ruokia, joiden vaatimat höyrytysajat ovat erilaisia, aseta ajastin pisimmän
höyrytysajan mukaan. Laita pisimpään höyrytettävät ruoat höyrytysastiaan numero 1. Höyrytä,
kunnes näytössä jäljellä oleva höyrytysaika on sama kuin lyhyempi höyrytysaika. Avaa kansi
varovasti pannulapuilla ja aseta astian numero 1 päälle höyrytysastia numero 2, jossa on
lyhyemmän höyrytyksen vaativa ruoka. Laita kansi astian numero 2 päälle ja jatka
höyryttämistä jäljellä oleva aika.
Huomautus:Ylimmässä astiassa olevan ruoan höyryttäminen kestää tavallisesti kauemmin kuin
alemmissa astioissa.
4 Jos höyrytät paljon ruokaa, sekoita ruokaa höyrytyksen puolessavälissä. Käytä pannulappuja ja
pitkäkahvaisia keittiövälineitä.
5 Avaa kansi varovasti.
Varo laitteesta kannen avaamisen aikana tulevaa kuumaa höyryä.
Käytä pannulappuja, kun avaat kannen tai otat höyrytysastian. Avaa kansi hitaasti ja poispäin itsestäsi.
Anna tiivistyneen höyryn tippua kannesta höyrytysastiaan.
6 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna höyrykeittiimen jäähtyä kokonaan ennen valumisastian
irrottamista.
-- Irrota valumisastia varovasti, koska vesisäiliössä ja valumisastiassa oleva vesi voi olla edelleen
kuumaa, vaikka laitteen muut osat olisivatkin jäähtyneet.
7 Tyhjennä vesisäiliö käytön jälkeen.
Huomautus: Lisää vesisäiliöön uutta vettä, kun jatkat höyryttämistä.
Lämpimänäpitotoiminto
Höyrykeitin siirtyy automaattisesti lämpimänäpitotoimintoon valikkotoimintojen jälkeen. Ruoka
pidetään lämpimänä 20 minuutin ajan. Lämpimänäpitopainikkeen valorengas syttyy ja
valikkopainikkeen valorengas sammuu.
-- Jos haluat pitää ruoan lämpimänä yli 20 minuutin ajan, paina virtapainiketta 1 minuutin kuluessa
ensimmäisen lämpimänäpitotoiminnon päättymisen jälkeen ja toiminto käynnistyy
uudelleen (Kuva 14).
-- Jos haluat katkaista lämpimänäpitotoiminnon kesken toiminnon, paina virtapainiketta.
-- Jos haluat käynnistää lämpimänäpitotoiminnon, kun laitteen virta on katkaistu, paina ensin
virtapainiketta ja sitten lämpimänäpitopainiketta (Kuva 16).
Täyttövalo
Kun vesisäiliön vedenpinta laskee MIN-tason alapuolelle, täyttövalo vilkkuu ja kuulet merkkiäänen
osoituksena siitä, että vettä on lisättävä.
54
Suomi
Puhdistus ja hoito
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
2 Pyyhi laitteen ulkopinta puhtaaksi kostealla liinalla.
Älä upota runkoa veteen, äläkä huuhtele sitä juoksevan veden alla.
Älä pese runkoa astianpesukoneessa.
3 Puhdista vesisäiliö kostealla liinalla, jossa on hieman pesuainetta. Irrota ja puhdista vesisäiliön
siivilä. Pyyhi sitten vesisäiliö puhtaalla kostealla liinalla.
Jos vesisäiliön siivilä irtoaa, pidä se poissa lasten ulottuvilta, etteivät he niele sitä.
4 Poista pohjat höyrytysastioista 2 ja/tai 3. Pese höyrytysastiat 1, 2 ja 3, XL-höyrytysastia ja
kansi käsin tai astianpesukoneessa. Käytä lyhyttä pesuohjelmaa ja matalaa lämpötilaa. 
Jos höyrytysastiat 1, 2, 3, ja XL sekä kannet pestään usein astianpesukoneessa, ne saattavat kulua
hieman.
Kalkinpoisto
Kalkki tulee poistaa, kun laitetta on käytetty 15 tuntia. Kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu 1 tunnin ajan
merkkinä kalkinpoiston tarpeellisuudesta. Höyrykeitin on puhdistettava kalkista säännöllisesti, jotta
laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla koko käyttöikänsä.
Huomautus: Kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu aina 1 tunnin ajan, kun laite on käytössä, vaikka
kalkinpoisto olisi tehty. Jos kalkinpoistoa ei tehdä tämän 1 tunnin kuluessa, merkkivalo sammuu
automaattisesti. Merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen, kun laitetta on käytetty taas 15 tuntia.
1 Lisää vesisäiliöön ruokaetikkaa (8 % etikkaa) enimmäismerkkiin asti.
Älä käytä muita kalkinpoistoaineita.
2 Aseta valumisastia ja höyrytysastia 1 alustalle asianmukaisesti (Kuva 7).
3 Aseta kansi höyrytysastian 1 päälle (Kuva 10).
4 Työnnä pistoke pistorasiaan.
5 Paina valikkopainiketta ja (+)- tai (-)-painiketta ja anna laitteen käydä 25 minuuttia.
Jos etikka alkaa kiehua rungon laitojen yli, irrota laite pistorasiasta ja vähennä etikan määrää.
6 Irrota laite 25 minuutin kuluttua pistorasiasta ja anna etikan jäähtyä. Tyhjennä sitten vesisäiliö.
7 Huuhtele vesisäiliö kylmällä vedellä useita kertoja. 
Huomautus:Toista toimenpide, jos vesisäiliössä on edelleen kalkkia.
Säilytys
1 Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, ennen kuin laitat laitteen säilytykseen (katso
kohta Puhdistaminen).
2 Aseta höyrytysastia 3 valumisastian päälle.
3 Varmista, että irrotettavat pohjat on asetettu höyrytysastioihin 2 ja 3.
4 Aseta höyrytysastia 2 höyrytysastiaan 3. Aseta höyrytysastia 1 höyrytysastiaan 2.  (Kuva 17)
5 Aseta XL-höyrytysastia toisten höyrytysastioiden päälle.
Suomi 55
6 Laita kansi XL-höyrytysastian päälle.
7 Työnnä virtajohto säilytyksen ajaksi rungossa olevaan säilytyspaikkaan (Kuva 18).
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 19).
Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan
ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Höyrykeitin ei
toimi.
Höyrykeitintä ei ole kytketty
verkkovirtaan.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Vesisäiliössä ei ole vettä.
Täytä vesisäiliö.
Virtapainiketta ei ole painettu.
Paina virtapainiketta.
Jotkin höyrykeittimeen laitettavista
ruokapaloista ovat muita
suurempia ja/tai niiden
kypsennysaika on muita pidempi.
Valitse pidempi höyrytysaika +painikkeella.
Osa ruoasta ei ole
kypsentynyt.
Laita isommat ruokapalat ja pitempään
höyrytettävä ruoka alimpaan
höyrytysastiaan (1).
Höyrytysastiassa on liikaa ruokaa.
Älä täytä höyrytysastioita liian täyteen.
Leikkaa ruoka pieniksi paloiksi ja aseta
pienimmät palat päällimmäiseksi.
Asettele ruokapalat väljästi, jotta höyry
pääsee kiertämään niiden ympärillä.
Laite ei kuumene
kunnolla.
Laitteesta ei ole poistettu
säännöllisesti kalkkia.
Poista kalkki. Lisätietoja on luvussa
Puhdistus ja hoito.
Ruokataulukko ja höyrytysvihjeitä 
Taulukossa mainitut höyrytysajat ovat viitteellisiä. Höyrytysaika voi vaihdella makusi sekä ruokapalojen
koon, asettelun, määrän ja tuoreuden mukaan.
56
Suomi
Ruoan höyrytystaulukko
Höyrytettävä
ruoka
Määrä
Ruokiin sopivia yrttejä ja mausteita
(Flavour Booster)
Höyrytysaika
(minuutteina)
Parsa
400 g
Sitruunamelissa, laakerinlehti, timjami
13–15
Parsakaali
400 g
Valkosipuli, murskattu punainen chili,
rakuuna
16-18
Kukkakaali
400 g
Rosmariini, basilika, rakuuna
16-18
Broilerin filee
250 g
Curry, rosmariini, timjami
30–35
Kalafilee
250 g
Sinappijauhe, maustepippuri, meirami
10–12
Keitto
250 ml
Yrtit/mausteet maun mukaan
12–16
Kananmunat
6-8
-
15
Valikkopainikkeiden esimääritetyt höyrytysajat (Kuva 20)
Vinkkejä ruoan höyryttämiseen
Vihannekset ja hedelmät
-- Poista paksut kannat kukkakaalista, parsakaalista ja kaalista.
-- Höyrytä lehteviä vihreitä vihanneksia mahdollisimman vähän aikaa, koska ne menettävät helposti
värinsä.
-- Älä sulata jäätyneitä vihanneksia ennen niiden höyryttämistä.
----------------
Liha, kana, kala, merenelävät ja kananmunat
Höyrytykseen sopivat parhaiten mureat lihapalat, joissa on vähän rasvaa.
Pese liha huolellisesti ja painele se kuivaksi, jotta nestettä valuu mahdollisimman vähän.
Aseta liha aina muiden ruoka-aineiden alle.
Tee kananmuniin reikä, ennen kuin laitat ne höyrykeittimeen.
Älä höyrytä jäätynyttä lihaa, kanaa tai kalaa. Anna jäätyneen lihan, kanan ja kalan aina sulaa
täydellisesti, ennen kuin laitat ne höyrykeittimeen.
Jos käytät useampaa kuin yhtä höyrytysastiaa, tiivistynyt höyry tippuu ylemmistä astioista
alimmaiseen. Varmista, että eri astioissa kypsennettävien ruokien maut sopivat yhteen.
Jätä ruokapalojen väliin tilaa. Aseta paksuimmat palat lähimmäs höyrytysastian ulkoreunaa.
Jos höyrytysastia on erittäin täynnä, sekoita ruokaa höyrytyksen puolivälissä.
Pieni määrä ruokaa kypsyy suurta määrää nopeammin.
Jos käytät vain yhtä höyrytysastiaa, ruoka kypsyy nopeammin kuin käytettäessä kahta tai kolmea
astiaa.
Ruoka kypsyy alimmassa höyrytysastiassa nopeammin kuin ylemmissä astioissa. Jos käytät useita
höyrytysastioita, anna ruoan kypsyä 5–10 minuuttia kauemmin. Tarkista ruoan kypsyys, ennen
kuin aloitat syömisen.
Voit lisätä ruokaa höyrytyksen aikana. Jos ruoka-aine tarvitsee lyhyemmän höyrytysajan, lisää se
myöhemmin. Tarkista ruoan kypsyys, ennen kuin aloitat syömisen.
Jos nostat kantta, keittimestä purkautuu höyryä ja höyrytys kestää kauemmin.
Ruoka kypsyy edelleen jonkin aikaa sen jälkeen, kun höyrykeitin siirtyy lämpimänäpitotilaan, joten
jos ruoka on jo hyvin kypsää, poista se höyrykeittimestä, kun höyrytysjakso on päättynyt.
Jos ruoka ei ole kypsää, valitse pidempi höyrytysaika. Vesisäiliöön on ehkä lisättävä vettä.
Flavour Booster
-- Flavour Booster -osaan voi laittaa esimerkiksi timjamia, korianteria, basilikaa, tilliä, curryä tai
rakuunaa. Voit yhdistellä niitä valkosipulin, kuminan tai piparjuuren kanssa lisäämättä suolaa.
Suomi 57
Suosittelemme käyttämään 1/2–3 teelusikallista kuivattuja yrttejä tai mausteita. Tuoreita yrttejä tai
mausteita pitää käyttää enemmän.
Huomautus: Lisätietoja Flavour Booster -osassa käytettävistä yrteistä ja mausteista on edellä olevassa
ruokien höyrytystaulukossa.
Makeat jälkiruoat
-- Voit korostaa jälkiruokien makeutta lisäämällä kanelia sokerin sijasta.
Vinkkejä XL-höyrytysastian käyttöön
-- Kun valmistat keiton tai muhennoksen, joka tarvitsee pitemmän kypsymisajan, suosittelemme
peittämään XL-höyrytysastian alumiinifoliolla ennen kuin asetat kannen siihen.
-- Voit käyttää XL-höyrytysastiaa kanaliemen, kuskusin, muhennoksen tai kalan hauduttamiseen.
-- Voit myös käyttää XL-höyrytysastiaa valmiin keiton lämmittämiseen.
Reseptejä
Ruokaohjeita on reseptivihkossa ja osoitteessa www.philips.com/kitchen.
58
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Couvercle
Bol vapeur grande capacité
Fond amovible
Bol vapeur 3
Fond amovible
Bol vapeur 2
Bol vapeur 1
Plateau égouttoir
Diffuseur d’arômes
Orifice de remplissage
Socle avec réservoir d’eau
Bloc de commande
1 Voyant de remplissage
2 Boutons du programmateur
3 Voyant de détartrage
4 Bouton marche/arrêt avec anneau lumineux
5 Boutons de menu avec anneaux lumineux
6 Bouton de maintien au chaud avec anneau lumineux
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
-- N’immergez jamais le socle dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension supportée par le secteur local.
-- Branchez l’appareil sur une prise murale mise à la terre. Assurez-vous que la fiche est
correctement insérée dans la prise.
-- N’utilisez jamais l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même est
endommagé.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre
Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Maintenez le cordon d’alimentation hors de portée des enfants. Ne le laissez pas dépasser de la
table ou du plan de travail sur lequel l’appareil est posé.
-- Ne cuisez jamais à la vapeur de la viande, de la volaille, du poisson ou des fruits de mer
congelés. Décongelez toujours ces aliments avant de les cuire à la vapeur.
Français 59
-- Utilisez toujours le cuiseur vapeur avec le plateau égouttoir pour éviter les éclaboussures d’eau
chaude.
-- Utilisez exclusivement les bols vapeur 1, 2 et 3 ainsi que le bol vapeur grande capacité avec le
socle d’origine.
-- Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces chaudes.
Attention
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont pas été
spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation
de tels accessoires ou pièces.
-- N’exposez jamais le socle de l’appareil à des températures élevées, des gaz chauds, de la vapeur
ou de la chaleur humide provenant d’autres sources que l’appareil lui-même. Ne le placez pas
sur ou à proximité d’une plaque chauffante ou d’une cuisinière en cours de fonctionnement ou
encore chaude.
-- Arrêtez toujours l’appareil avant de le débrancher.
-- Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. S’il est employé de manière
inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les
instructions du mode d’emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute
responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
-- Posez le cuiseur vapeur sur une surface horizontale, stable et plane, et veillez à laisser un espace
libre de 10 cm tout autour pour éviter les surchauffes.
-- Installez toujours les fonds amovibles dans la même direction, en vous assurant qu’ils sont
correctement positionnés (vous devez entendre un clic).
-- Faites attention à la vapeur brûlante s’échappant du cuiseur vapeur lors de la cuisson ou lorsque
vous enlevez le couvercle. Utilisez toujours des ustensiles de cuisine à manche long lorsque vous
vérifiez la cuisson des aliments.
-- Retirez toujours le couvercle avec précaution en le gardant à distance. Laissez la condensation
s’égoutter du couvercle dans le cuiseur vapeur pour éviter les brûlures.
-- Tenez toujours les bols vapeur par la poignée lorsque les aliments sont chauds.
-- Ne déplacez jamais le cuiseur vapeur lorsqu’il est en cours d’utilisation.
-- Ne passez jamais votre bras au-dessus du cuiseur vapeur lorsque celui-ci est en cours
d’utilisation.
-- Ne touchez jamais les surfaces chaudes de l’appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine
lorsque vous manipulez les parties chaudes de l’appareil.
-- Ne placez jamais l’appareil à proximité ou en dessous d’objets qui pourraient être endommagés
par la vapeur (murs, placards, etc.).
-- N’utilisez jamais l’appareil en présence de fumées explosives ou inflammables.
-- Pour éviter tout accident, il est vivement déconseillé de connecter l’appareil à un minuteur ou à
un système de contrôle séparé.
-- Le réservoir d’eau contient un petit filtre. S’il se détache, tenez-le hors de portée des enfants
pour éviter qu’ils ne l’avalent.
Arrêt automatique
Cet appareil est équipé d’un dispositif d’arrêt automatique. L’appareil s’éteint automatiquement si
vous n’appuyez pas sur un bouton de menu 1 minute après avoir appuyé sur le bouton marche/
arrêt. L’appareil s’éteint aussi automatiquement une fois le temps de cuisson (temps de maintien au
chaud compris) écoulé.
Coupure automatique en cas de marche à vide
Ce cuiseur vapeur est équipé d’une protection anti-marche à vide. L’appareil s’éteint
automatiquement s’il est allumé alors qu’il n’y a pas ou plus d’eau dans le réservoir. Laissez le cuiseur
vapeur refroidir pendant 10 minutes avant de l’utiliser à nouveau.
60
Français
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Avant la première utilisation
1 Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des
aliments (voir chapitre « Nettoyage »).
2 Nettoyez l’intérieur du réservoir d’eau à l’aide d’un chiffon humide.
Avant l’utilisation
1 Placez l’appareil sur une surface horizontale, stable et plane.
2 Remplissez le réservoir avec de l’eau, jusqu’au niveau maximal. Lorsque le réservoir d’eau est
plein, le cuiseur vapeur peut être utilisé pendant 1 heure environ (fig. 2).
Remplissez le réservoir d’eau uniquement avec de l’eau. Ne versez jamais d’assaisonnement,
d’huile ou d’autres substances dans le réservoir d’eau.
3 Placez l’égouttoir sur le réservoir d’eau posé sur le socle (fig. 3).
N’utilisez jamais l’appareil sans le plateau égouttoir.
4 Vous pouvez mettre des épices, des herbes fraîches ou séchées dans le diffuseur d’arômes
pour ajouter une touche de saveur supplémentaire aux aliments que vous cuisez (fig. 4).
Le thym, la coriandre, le basilic, l’aneth, le curry ou l’estragon conviennent parfaitement. Vous pouvez
les utiliser avec du persil, du carvi ou du raifort pour apporter de la saveur sans ajouter de sel. Nous
vous conseillons d’utiliser 1/2 à 3 cuillères à café d’herbes ou d’épices séchées (davantage si vous
utilisez des épices ou des herbes fraîches).
Vous trouverez des suggestions d’herbes et d’épices adaptées aux différents types d’aliments dans le
tableau de cuisson à la vapeur, chapitre « Tableau des aliments et conseils pour la cuisson à la
vapeur ».
Conseil : Si vous utilisez des herbes hachées ou des épices moulues, rincez le plateau égouttoir pour que
le diffuseur d’arômes soit humide.Vous éviterez ainsi que les herbes hachées ou les épices moulues ne
s’échappent par les orifices du diffuseur d’arômes (fig. 5).
5 Placez les aliments à cuire dans un ou plusieurs bols vapeur et/ou dans le bol vapeur grande
capacité (reportez-vous à la section « Bol vapeur grande capacité » ci-dessous). 
Conseil : Placez les œufs dans les emplacements prévus à cet effet pour faciliter leur cuisson (fig. 6).
-- Les 3 bols vapeur sont numérotés ; leur numéro figure sur la poignée. Le bol vapeur supérieur
porte le n° 3, le bol central le n° 2 et le bol inférieur le n° 1.
6 Placez les aliments qui nécessitent un long temps de cuisson et les morceaux épais au fond
du bol vapeur.
7 Laissez suffisamment d’espace entre les aliments pour permettre à la vapeur de se diffuser au
maximum. Ne surchargez pas les bols vapeur.
8 Placez un ou plusieurs bols vapeur sur le plateau égouttoir.  (fig. 7)
Remarque :Vérifiez que les bols sont correctement positionnés et qu’ils ne bougent pas.
-- Vous n’êtes pas obligé d’utiliser les 3 bols vapeur.
-- Empilez toujours les bols vapeur dans l’ordre suivant : bol vapeur 1, bol vapeur 2 et bol
vapeur 3.
-- Si vous utilisez les bols vapeur 2 et 3 avec leur fond amovible, assurez-vous que le bord saillant
du fond est orienté vers le haut et que le fond est correctement fixé (clic) (fig. 8).
Français 61
-- Si vous avez uniquement retiré le fond du bol vapeur 2, vous pouvez toujours placer le bol
vapeur 3 sur le dessus.
-- Pour cuire de gros aliments (épis de maïs ou patates douces), retirez le fond des bols vapeur 2
et/ou 3 afin d’agrandir l’espace de cuisson (fig. 9).
9 Placez le couvercle sur le bol vapeur supérieur (fig. 10).
Remarque : Si vous ne placez pas le couvercle sur le bol vapeur ou si vous ne le positionnez pas
correctement, les aliments ne seront pas bien cuits.
Bol vapeur grande capacité
Le bol vapeur grande capacité est tout spécialement conçu pour contenir de la soupe, du ragoût, du
porridge ou encore du riz, ainsi que tout autre aliment dont la cuisson n’est pas adaptée aux autres
bols vapeur.
1 Le bol vapeur grande capacité peut être associé aux bols vapeur suivants :
-- les bols 1 et 2 ou les bols 2 et 3 utilisés ensemble ; (fig. 11)
-- les bols 1, 2 et 3 utilisés ensemble.  (fig. 12)
Remarque : Le bol vapeur grande capacité ne peut pas être placé sur le bol vapeur 1 car l’espace serait
insuffisant.
2 Avant de placer le bol vapeur grande capacité sur le bol 2 ou 3, retirez le fond du bol
vapeur 2 ou 3 concerné.
Conseil : Lorsque vous utilisez le bol vapeur grande capacité, vous pouvez réduire le temps de cuisson des
aliments en couvrant le bol vapeur grande capacité avec du papier aluminium.  (fig. 13)
Utilisation de l’appareil
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
,, L’appareil émet des bips.
,, L’anneau lumineux entourant le bouton marche/arrêt s’allume (fig. 14).
2 Appuyez sur le bouton de menu correspondant au type d’aliment que vous souhaitez cuire à
la vapeur (fig. 15).
Pour savoir à quel temps de cuisson prédéfini correspondent les boutons de menu, reportez-vous
au chapitre « Tableau des aliments et conseils pour la cuisson à la vapeur ».
Remarque : Pour régler un temps de cuisson différent de la durée prédéfinie, appuyez sur le bouton de
menu correspondant au temps de cuisson le plus proche du temps voulu. Appuyez ensuite sur les
boutons + et - du minuteur pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.
,, L’anneau entourant le bouton s’allume et le temps de cuisson prédéfini apparaît sur
l’afficheur.
,, La cuisson démarre et le compte à rebours commence.
,, L’appareil émet des bips et passe en mode de maintien au chaud à la fin du temps de cuisson.
3 Si vous souhaitez cuire des aliments qui nécessitent des temps de cuisson différents, réglez le
minuteur sur le temps de cuisson le plus long. Placez les aliments qui demandent le temps de
cuisson le plus long dans le bol 1 et faites cuire jusqu’à ce que le temps de cuisson restant
affiché sur le minuteur soit égal au temps de cuisson le plus court. Retirez le couvercle avec
des gants de cuisine et placez le bol 2 (qui contient les aliments nécessitant le temps de
cuisson le plus court) au-dessus du bol 1. Replacez le couvercle sur le bol 2 et laissez cuire
jusqu’à la fin du temps de cuisson défini.
Remarque : Les aliments placés dans le bol supérieur mettent en général un peu plus longtemps à cuire
que les aliments placés dans le bol inférieur.
62
Français
4 Si vous cuisez des aliments en grande quantité, remuez-les à mi-cuisson en utilisant des gants
de cuisine et un ustensile de cuisine à manche long.
5 Retirez le couvercle avec précaution.
Faites attention à la vapeur brûlante qui s’échappe de l’appareil lorsque vous retirez le couvercle.
Utilisez toujours des gants de cuisine lorsque vous retirez le couvercle, le bol vapeur grande capacité
et les autres bols vapeur pour ne pas vous brûler. Retirez doucement le couvercle en le gardant à
distance. Laissez les gouttes de condensation s’écouler du couvercle dans le bol vapeur.
6 Débranchez le cuiseur vapeur et laissez-le refroidir complètement avant de retirer le plateau
égouttoir.
-- Soyez prudent lorsque vous retirez le plateau égouttoir ; l’eau du réservoir et le plateau
égouttoir peuvent être encore chauds même si les autres parties de l’appareil ont déjà refroidi.
7 Videz le réservoir d’eau après chaque utilisation.
Remarque : Si vous souhaitez cuire plusieurs portions, remplissez à chaque fois le réservoir d’eau.
Mode de maintien au chaud
Le cuiseur vapeur passe automatiquement en mode de maintien au chaud après toute cuisson. Les
aliments sont maintenus au chaud pendant 20 minutes. L’anneau entourant le bouton de maintien
au chaud s’allume et l’anneau entourant le bouton de menu s’éteint.
-- Pour maintenir les aliments au chaud pendant plus de 20 minutes, appuyez sur le bouton
marche/arrêt dans la minute qui suit la fin du premier cycle de maintien au chaud ; un nouveau
cycle de maintien au chaud démarre alors (fig. 14).
-- Si vous souhaitez désactiver le mode de maintien au chaud alors qu’il est actif, appuyez sur le
bouton marche/arrêt.
-- Si vous voulez démarrer un cycle de maintien au chaud lorsque l’appareil est éteint ou après
son arrêt automatique, appuyez d’abord sur le bouton marche/arrêt, puis sur le bouton de
maintien au chaud (fig. 16).
Voyant de remplissage
Lorsque le niveau d’eau du réservoir atteint la limite minimale (repère MIN), le voyant de
remplissage clignote et un signal sonore retentit pour indiquer que vous devez remplir le réservoir.
Nettoyage et entretien
N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que
l’essence ou l’acétone pour nettoyer l’appareil.
1 Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
2 Nettoyez l’extérieur du socle à l’aide d’un chiffon humide.
Ne plongez jamais le socle dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
Ne nettoyez pas le socle au lave-vaisselle.
3 Nettoyez le réservoir d’eau avec un chiffon humidifié à l’eau chaude légèrement savonneuse.
Soulevez le filtre du réservoir d’eau pour le nettoyer, puis essuyez le réservoir à l’aide d’un
chiffon propre et humide.
Si le filtre du réservoir se détache, tenez-le hors de portée des enfants pour éviter qu’ils ne
l’avalent.
4 Retirez le fond des bols vapeur 2 et/ou 3. Nettoyez les bols vapeur 1, 2 et 3, le bol vapeur
grande capacité et le couvercle à la main ou au lave-vaisselle. Utilisez un cycle court et une
température peu élevée. 
Français 63
Si vous nettoyez souvent les bols vapeur 1, 2 et 3, le bol vapeur grande capacité et le couvercle au
lave-vaisselle, il est possible qu’ils finissent par ternir légèrement.
Détartrage
Nous vous recommandons de détartrer le cuiseur vapeur après 15 heures d’utilisation. Le voyant de
détartrage clignote pendant 1 heure pour signaler que vous devez nettoyer l’appareil. Il est vivement
conseillé de détartrer le cuiseur vapeur régulièrement pour obtenir des performances optimales et
prolonger la durée de vie de l’appareil.
Remarque : Le voyant de détartrage clignote toujours pendant 1 heure quand l’appareil est en marche,
même si vous avez détartré l’appareil. Si vous ne détartrez pas l’appareil dans l’heure, le voyant de
détartrage s’éteint automatiquement. Il s’allume à nouveau après 15 heures d’utilisation.
1 Remplissez le réservoir d’eau avec du vinaigre blanc (8 % d’acide acétique), jusqu’au niveau
maximal.
N’utilisez aucun autre type de détartrant.
2 Positionnez correctement le plateau égouttoir et le bol vapeur 1 sur le socle (fig. 7).
3 Placez le couvercle sur le bol vapeur 1 (fig. 10).
4 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
5 Appuyez sur un bouton de menu et sur le bouton + ou - de façon à ce que l’appareil
fonctionne pendant 25 minutes.
Si le vinaigre commence à bouillir et à déborder du socle, débranchez l’appareil et diminuez la
quantité de vinaigre.
6 Une fois les 25 minutes écoulées, débranchez l’appareil. Laissez le vinaigre refroidir
complètement, puis videz le réservoir.
7 Rincez le réservoir à l’eau froide plusieurs fois. 
Remarque : Répétez cette opération si des particules de calcaire sont encore présentes dans le réservoir
d’eau.
Rangement
1 Nettoyez et séchez tous les éléments avant de ranger l’appareil (voir chapitre « Nettoyage »).
2 Placez le bol vapeur 3 sur le plateau égouttoir.
3 Assurez-vous que les fonds amovibles sont bien installés dans les bols vapeur 2 et 3.
4 Posez le bol vapeur 2 dans le bol vapeur 3 et le bol vapeur 1 dans le bol vapeur 2.  (fig. 17)
5 Placez le bol vapeur grande capacité sur les autres bols vapeur.
6 Placez le couvercle sur le bol vapeur grande capacité.
7 Rangez le cordon d’alimentation dans le compartiment de rangement du socle (fig. 18).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local.
64
Français
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposezle à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 19).
Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre
appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause possible
Solution
Le cuiseur vapeur
ne fonctionne pas.
Le cuiseur vapeur n’est pas
branché.
Branchez le cordon d’alimentation sur la
prise secteur.
Il n’y a pas d’eau dans le
réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau.
Vous n’avez pas encore
appuyé sur le bouton
marche/arrêt.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Certains morceaux sont plus
épais que d’autres et/ou
certains aliments nécessitent
un temps de cuisson plus
long que les autres.
Augmentez le temps de cuisson à l’aide du
bouton +.
Tous les aliments
ne sont pas cuits.
Placez les aliments qui nécessitent un temps
de cuisson important et les morceaux épais
au fond du bol vapeur (n° 1).
Les bols vapeur sont trop
remplis.
Ne surchargez pas les bols vapeur. Coupez
les aliments en petits morceaux et placez
les plus petits morceaux sur le dessus.
Laissez de l’espace entre les morceaux pour
permettre à la vapeur de se diffuser au
maximum.
L’appareil ne
chauffe pas
correctement.
Vous n’avez pas détartré
l’appareil régulièrement.
Détartrez l’appareil (voir chapitre
« Nettoyage et entretien »).
Tableau des aliments et conseils pour la cuisson à la vapeur 
Les temps de cuisson indiqués dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Le temps de
cuisson dépend de la taille des morceaux, de l’espace entre les morceaux dans le bol vapeur, de la
quantité d’aliments et de leur fraîcheur, mais aussi de vos préférences de cuisson.
Français 65
Tableau de cuisson à la vapeur
Aliments à cuire
Quantité
Suggestions d’épices/herbes à
mettre dans le diffuseur d’arômes
Temps de cuisson
(min)
Asperges
400 g
Mélisse, laurier, thym
13-15
Brocoli
400 g
Ail, piment rouge en poudre,
estragon
16-18
Chou-fleur
400 g
Romarin, basilic, estragon
16-18
Filet de poulet
250 g
Curry, romarin, thym
30-35
Filet de poisson
250 g
Moutarde sèche, piment de la
Jamaïque, marjolaine
10-12
Soupe
250 ml
Herbes/épices selon votre goût
12-16
Œufs
6-8
-
15
Temps de cuisson prédéfinis des boutons de menu (fig. 20)
Conseils pour cuire les aliments à la vapeur
Fruits et légumes
-- Coupez les queues épaisses du chou-fleur, du brocoli et du chou.
-- Cuisez les légumes verts à feuilles le moins longtemps possible car ils perdent rapidement leur
couleur.
-- Ne décongelez pas les légumes congelés avant de les cuire à la vapeur.
Viande, volaille, poisson, fruits de mer et œufs
-- Les morceaux de viande tendre qui contiennent un peu de gras conviennent parfaitement à la
cuisson à la vapeur.
-- Lavez bien la viande et séchez-la en la tamponnant pour qu’elle libère le moins de jus possible.
-- Placez toujours la viande sous les autres types d’aliment.
-- Faites un petit trou dans les œufs avant de les placer dans le cuiseur vapeur.
-- Ne cuisez jamais à la vapeur de la viande, de la volaille, du poisson ou des fruits de mer
congelés. Faites-les toujours décongeler avant de les placer dans le cuiseur vapeur.
-- Si vous utilisez plusieurs bols vapeur, les gouttes de condensation s’écoulent du bol supérieur
dans le bol inférieur. Veillez à ce que les aliments que vous faites cuire dans les différents bols
s’accordent bien.
-- Laissez de l’espace entre les morceaux d’aliments. Placez les morceaux les plus épais vers
l’extérieur du bol vapeur.
-- Si le bol vapeur est rempli, remuez les aliments à mi-cuisson.
-- Il n’est pas nécessaire de cuire les petites quantités d’aliments aussi longtemps que les grandes
quantités.
-- Si vous utilisez un seul bol vapeur, le temps de cuisson nécessaire est moins long que si vous
utilisez 2 ou 3 bols vapeur.
-- Les aliments placés dans le bol vapeur du bas sont prêts plus rapidement que ceux placés dans
les bols vapeur du haut. Si vous utilisez plusieurs bols vapeur, laissez les aliments cuire 5 à
10 minutes de plus. Vérifiez que les aliments sont bien cuits avant de les manger.
-- Vous pouvez ajouter des aliments en cours de cuisson : si un aliment a besoin de cuire moins
longtemps qu’un autre, ajoutez-le plus tard. Assurez-vous que vos aliments sont bien cuits avant
de les manger.
-- Si vous soulevez le couvercle, la vapeur s’échappe et la cuisson sera plus longue.
66
Français
-- Les aliments continuent à cuire un moment après le passage en mode de maintien au chaud.
C’est pourquoi nous vous conseillons de retirer les aliments du cuiseur vapeur une fois la
cuisson terminée si les aliments sont déjà très cuits.
-- Si les aliments ne sont pas cuits, augmentez le temps de cuisson. Vous devrez peut-être ajouter
de l’eau dans le réservoir.
Diffuseur d’arômes
-- Le thym, la coriandre, le basilic, l’aneth, le curry ou l’estragon conviennent parfaitement. Vous
pouvez les utiliser avec de l’ail, du persil, du carvi ou du raifort pour apporter de la saveur sans
ajouter de sel. Nous vous conseillons d’utiliser 1/2 à 3 cuillères à café d’herbes ou d’épices
séchées (davantage si vous utilisez des épices ou des herbes fraîches).
Remarque : Pour plus d’astuces concernant les herbes et les épices à utiliser dans le diffuseur d’arômes,
reportez-vous au tableau de cuisson ci-dessus.
Desserts sucrés
-- Ajoutez un peu de cannelle dans vos desserts pour renforcer leur douceur au lieu de rajouter
du sucre.
Conseils pour l’utilisation du bol vapeur grande capacité
-- Lorsque vous préparez des aliments nécessitant un temps de cuisson plus long, notamment de
la soupe ou du ragoût, nous vous conseillons de couvrir le bol vapeur grande capacité avec du
papier aluminium avant de placer le couvercle.
-- Vous pouvez utiliser le bol vapeur grande capacité pour préparer du bouillon de volaille, du
couscous, du ragoût ou encore pour pocher du poisson dans de l’eau.
-- Vous pouvez également utiliser le bol vapeur grande capacité pour réchauffer de la soupe
préparée.
Recettes
Vous trouverez des recettes dans le livret de recettes ou sur notre site Internet à l’adresse www.
philips.com/kitchen.
Italiano 67
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Coperchio
Contenitore grande per la cottura a vapore
Parte inferiore rimovibile
Contenitore per cottura a vapore 3
Parte inferiore rimovibile
Recipiente per cottura a vapore 2
Contenitore per cottura a vapore 1
Vassoio antigoccia
Flavour Booster
Apertura per l’acqua
Base con serbatoio per l’acqua
Pannello di controllo
1 Spia per il rabbocco
2 Pulsanti timer
3 Spia per la pulizia dal calcare
4 Pulsante On/Stop con anello luminoso
5 Pulsanti menu con anelli luminosi
6 Pulsante per mantenere caldi gli alimenti con anello luminoso
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete mai la base nell’acqua e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Collegate l’apparecchio a una presa dotata di messa a terra. Controllate che la spina sia inserita
correttamente nella presa.
-- Non utilizzate l’apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso sono
danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Tenete il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Evitate che il cavo penda dal
bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è posizionato l’apparecchio.
-- Non cuocete mai al vapore carne, pollame o pesce surgelato. Questi alimenti devono sempre
essere completamente scongelati prima della cottura al vapore.
-- Non utilizzate mai il sistema di cottura a vapore senza il vassoio antigoccia, per evitare che
l’acqua calda fuoriesca dall’apparecchio.
68
Italiano
-- Utilizzate soltanto i contenitori per la cottura a vapore 1, 2 e 3 e il contenitore grande per la
cottura a vapore insieme alla base.
-- Tenete il cavo lontano da superfici incandescenti.
Attenzione
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips.
Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Non esponete mai la base dell’apparecchio a temperature elevate, a gas caldo, vapore o a calore
umido proveniente da altre fonti di calore. Non posizionatelo mai sopra o accanto a un piano
cottura in funzione o ancora caldo.
-- Assicuratevi sempre che l’apparecchio sia spento prima di scollegarlo.
-- Prima di procedere alla pulizia, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente e lasciate
raffreddare l’apparecchio.
-- L’apparecchio è destinato a uso domestico. Se viene utilizzato impropriamente, per scopi
professionali o semiprofessionali o in maniera non conforme alle istruzioni per l’uso, la garanzia
viene annullata e Philips declina qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danni causati.
-- Posizionate il sistema di cottura a vapore su una superficie piana, orizzontale e stabile e tenetelo
a una distanza di almeno 10 cm dagli altri oggetti per evitare fenomeni di surriscaldamento.
-- Installate sempre le basi rimovibili in un’unica direzione. Assicuratevi che le basi siano montate
correttamente. Quando la base rimovibile è montata correttamente si sente uno scatto.
-- Fate attenzione al vapore caldo che fuoriesce dal sistema di cottura a vapore durante il
funzionamento o quando rimuovete il coperchio. Quando controllate gli alimenti, utilizzate
sempre utensili per la cucina con manici lunghi.
-- Rimuovete sempre il coperchio con attenzione e lontano da voi. Per evitare ustioni, attendete
che la condensa confluisca all’interno dell’apparecchio.
-- Tenete sempre i contenitori per la cottura a vapore per i manici quando il cibo è caldo.
-- Non spostate il sistema di cottura a vapore durante il funzionamento.
-- Non sporgetevi davanti al sistema di cottura a vapore durante il funzionamento.
-- Non toccate le superfici calde dell’apparecchio. Se è necessario, utilizzate sempre dei guanti da
forno.
-- Non posizionate l’apparecchio vicino o sotto oggetti che possono essere danneggiati dal vapore
come pareti e armadietti.
-- Non utilizzate l’apparecchio in presenza di materiale esplosivo e/o di gas infiammabili.
-- Non collegate l’apparecchio a un timer o a un sistema di controllo a distanza in modo da evitare
situazioni pericolose.
-- Il recipiente dell’acqua contiene un piccolo setaccio. Se quest’ultimo si stacca, tenete
l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini per evitare che venga ingerito.
Spegnimento automatico
L’apparecchio è dotato di un sistema di spegnimento automatico. Il sistema si spegne
automaticamente se non viene premuto alcun pulsante entro 1 minuto dalla pressione del pulsante
on/stop. L’apparecchio si spegne automaticamente anche quando è trascorso il tempo impostato
(incluso il tempo di mantenimento del calore) per la cottura a vapore.
Protezione contro il funzionamento a secco
Questo sistema di cottura a vapore è dotato di protezione contro il funzionamento a secco. Questa
funzionalità spegne automaticamente l’apparecchio qualora quest’ultimo sia in funzione e non
contenga più acqua. Lasciate raffreddare il sistema di cottura a vapore per 10 minuti prima di
utilizzarlo.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Italiano 69
Primo utilizzo
1 Al primo utilizzo dell’apparecchio, lavate con cura tutte le parti che verranno a contatto con
il cibo (vedere il capitolo “Pulizia”).
2 Pulite la parte interna del serbatoio dell’acqua con un panno umido.
Predisposizione dell’apparecchio
1 Posizionate l’apparecchio su una superficie orizzontale, piana e stabile.
2 Riempite il serbatoio dell’acqua fino al livello massimo. Con un serbatoio dell’acqua pieno, la
vaporiera può emettere vapore per circa 1 ora (fig. 2).
Riempite il serbatoio solo con acqua. Non aggiungete mai spezie, olio o altre sostanze.
3 Posizionate il vassoio antigoccia sul recipiente dell’acqua nella base (fig. 3).
Non utilizzate mai l’apparecchio senza il vassoio antigoccia.
4 Utilizzate aromi disidratati o freschi, oppure spezie a proprio piacimento collocandoli sul
sistema Flavour Booster che consente di aggiungere sapore alle pietanze cotte al
vapore (fig. 4).
Timo, coriandolo, basilico, aneto, curry e dragoncello sono soltanto alcuni degli aromi e spezie che
possono essere messi nel Flavour Booster. È possibile abbinare anche aglio, cumino o rafano per
aumentare il sapore delle pietanze senza aggiungere sale. È consigliabile usare da un minimo di
mezzo cucchiaino a un massimo di 3 cucchiaini di aromi o spezie. Se si usano prodotti freschi, è
possibile aumentare la dose.
Per avere suggerimenti sugli aromi o le spezie consigliate per i vari tipi di alimenti, vedere la tabella
per la cottura a vapore degli alimenti nel capitolo “Tabella degli alimenti e suggerimenti per la
cottura a vapore”.
Consiglio Se si usano aromi o spezie macinate, sciacquate il vassoio antigoccia per inumidire il Flavour
Booster. In questo modo, gli aromi o le spezie macinati non passeranno attraverso le aperture del Flavour
Booster (fig. 5).
5 Mettete il cibo da cuocere a vapore in uno o più contenitori e/o nel contenitore grande per
la cottura a vapore (consultate la sezione riportata di seguito “Contenitore grande per la
cottura a vapore”). 
Consiglio Inserite le uova nei porta-uova per una cottura più semplice (fig. 6).
-- I contenitori per la cottura a vapore sono numerati. Il numero è riportato sui manici. Il recipiente
superiore è il numero 3, quello di mezzo è il numero 2 e quello inferiore è il numero 1.
6 Posizionate le porzioni più ampie di alimenti e le pietanze che richiedono un tempo di
cottura a vapore superiore nel contenitore inferiore.
7 Disponete gli alimenti lasciando degli ampi spazi tra i vari pezzi per consentire un flusso di
vapore ottimale. Non mettete troppo cibo nei contenitori per la cottura a vapore.
8 Mettete uno più contenitori per la cottura a vapore sul vassoio antigoccia.  (fig. 7)
Nota Accertatevi di posizionare i contenitori correttamente e assicuratevi che non si muovano.
-- Non è necessario usare tutti e 3 i recipienti per la cottura a vapore.
-- Impilate i contenitori per la cottura al vapore nel seguente ordine: contenitore per la cottura a
vapore 1, contenitore per la cottura a vapore 2, contenitore per la cottura a vapore 3.
-- Se utilizzate i contenitori per la cottura a vapore 2 e 3 con le basi rimovibili, assicuratevi sempre
che il bordo sia rivolto verso l’alto e che i blocchi inferiori siano in posizione (“clic”) (fig. 8).
-- Se avete rimosso solo la parte inferiore del contenitore per la cottura a vapore 2, potete
inserire in alto il contenitore per la cottura a vapore 3.
70
Italiano
-- Se desiderate cuocere a vapore cibi grandi (ad esempio pannocchie o patate dolci), potete
rimuovere le parti inferiori dai contenitori per la cottura a vapore 2 e/o 3 per aumentare lo
spazio disponibile per la cottura (fig. 9).
9 Inserite il coperchio sul recipiente per la cottura a vapore superiore (fig. 10).
Nota Se il coperchio non è inserito o non è inserito correttamente sul contenitore per la cottura a vapore,
gli alimenti non saranno cotti correttamente.
Contenitore grande per la cottura a vapore
Il contenitore grande deve essere utilizzato per minestre, stufati, porridge, riso e per gli alimenti che
non possono essere cotti negli altri contenitori per la cotture a vapore.
1 Potete utilizzare il contenitore grande per la cottura a vapore nelle seguenti combinazioni:
-- Contenitori 1 e 2 o contenitori 2 e 3 (fig. 11).
-- Contenitori 1, 2 e 3.  (fig. 12)
Nota Il contenitore grande per la cottura a vapore non può essere posizionato al di sopra del contenitore
1 poiché lo spazio è insufficiente.
2 Prima di posizionare il contenitore grande per la cottura a vapore sul contenitore 2 o 3, è
necessario rimuovere le parti inferiori dai contenitori 2 o 3.
Consiglio Quando usate il contenitore grande per la cottura a vapore, potete ridurre il tempo di cottura a
vapore coprendolo con la carta di alluminio.  (fig. 13)
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
,, L’apparecchio emette un segnale acustico.
,, L’anello luminoso attorno al pulsante on/stop si illumina (fig. 14).
2 Premete il pulsante menu per selezionare il tipo di alimento che desiderate cuocere a
vapore (fig. 15).
Per i tempi preimpostati per la cottura a vapore dei pulsanti menu, consultare il capitolo “Tabella
degli alimenti e suggerimenti per la cottura a vapore”.
Nota Se desiderate impostare un tempo di cottura a vapore diverso rispetto a quello preimpostato dal
pulsante menu, premete il pulsante con il tempo di cottura che più si avvicina a quello desiderato.
Successivamente utilizzate i pulsanti + e - del timer per aumentare e diminuire il tempo di cottura.
,, L’anello luminoso attorno al pulsante si illumina e il tempo di cottura a vapore preimpostato
viene visualizzato sul display.
,, Il processo di cottura a vapore inizia e il timer avvia il conto alla rovescia.
,, Quando il tempo di cottura a vapore è terminato, l’apparecchio emette un segnale acustico e
viene attivata la modalità di mantenimento della temperatura.
3 Se desiderate cuocere a vapore alimenti che richiedono tempi di cottura diversi, impostate il
timer sul tempo di funzionamento massimo. Inserite gli alimenti che richiedono un tempo di
cottura più lungo nel contenitore 1. Cuocete a vapore finché il tempo di cottura residuo
visualizzato sul display non coincide con il tempo di cottura minimo. Rimuovete con
attenzione il coperchio utilizzando dei guanti da forno e posizionate il contenitore 2 che
contiene gli ingredienti che richiedono un tempo di cottura inferiore nel contenitore 1.
Inserite il coperchio sul contenitore 2 e continuate la cottura fino al termine del tempo
preimpostato.
Nota Gli alimenti che si trovano nel contenitore superiore richiedono un tempo di cottura leggermente
superiore rispetto a quelli che si trovano nei contenitori inferiori.
Italiano 71
4 Se desiderate cuocere grosse quantità di alimenti, girateli a metà cottura. Indossate guanti da
forno e utensili per la cucina con manici lunghi.
5 Rimuovete il coperchio con cautela.
Prestate attenzione al vapore caldo che fuoriesce dall’apparecchio quando viene rimosso il
coperchio.
Per evitare ustioni, quando rimuovete il coperchio, il contenitore grande e gli altri contenitori per la
cottura a vapore, indossate i guanti da forno. Rimuovete il coperchio lentamente e lontano dal
corpo. Attendete che la condensa confluisca all’interno del contenitore.
6 Rimuovete la presa a muro e lasciate che il sistema di cottura a vapore si raffreddi
completamente prima di rimuovere il vassoio antigoccia.
-- Prestate attenzione quando rimuovete il vassoio, poiché l’acqua all’interno del recipiente e del
vassoio potrebbe essere ancora calda anche se le altre parti dell’apparecchio si sono già
raffreddate.
7 Dopo ogni utilizzo svuotate il recipiente dell’acqua.
Nota Se si desidera cuocere altre pietanze, utilizzate acqua pulita.
Modalità di mantenimento della temperatura
Dopo ogni cottura, il sistema passa automaticamente alla modalità di mantenimento della
temperatura. Gli alimenti sono tenuti caldi per 20 minuti. L’anello luminoso intorno al pulsante di
mantenimento della temperatura si accende, mentre quello intorno al pulsante menu si spegne.
-- Se desiderate mantenere caldi gli alimenti per più di 20 minuti, premete il pulsante on/stop
entro 1 minuto dalla conclusione del primo ciclo di mantenimento per iniziarne uno
nuovo (fig. 14).
-- Se desiderate disattivare la funzione di mantenimento della temperatura, premete il pulsante on/
stop.
-- Se desiderate avviare un ciclo di mantenimento della temperatura quando l’apparecchio è
spento o dopo che si è spento automaticamente, premete innanzitutto il pulsante on/stop e
quindi quello di mantenimento della temperatura (fig. 16).
Spia per il rabbocco
Quando il livello dell’acqua nel contenitore si trova al di sotto del livello MIN, la spia per il rabbocco
lampeggia e viene emesso un bip a indicare che il recipiente dell’acqua deve essere riempito.
Pulizia e manutenzione
Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per
pulire l’apparecchio.
1 Togliete la spina dalla presa e lasciate raffreddare l’apparecchio.
2 Pulite la parte esterna della base con un panno umido.
Non immergete mai la base nell’acqua e non risciacquatela sotto l’acqua corrente.
Non pulite la base nella lavastoviglie.
3 Pulite il recipiente dell’acqua con un panno immerso in acqua calda e con del detersivo.
Alzate il setaccio all’interno del recipiente per pulirlo. Successivamente, asciugate il recipiente
con un panno asciutto.
Se il setaccio nel serbatoio dell’acqua si stacca, tenetelo lontano dalla portata dei bambini per
evitare che venga ingerito.
72
Italiano
4 Rimuovete le parti inferiori dai contenitori 2 e/o 3. Pulite i contenitori 1, 2 e 3, il contenitore
grande e il coperchio a mano o in lavastoviglie, utilizzando un ciclo breve e una temperatura
bassa. 
La pulizia ripetuta dei recipienti 1, 2 e 3 e del contenitore grande e del coperchio in lavastoviglie
potrebbe provocare un leggero sbiadimento di queste parti.
Rimozione del calcare
Dopo aver utilizzato l’apparecchio per 15 ore, è necessario provvedere alla rimozione del calcare. La
spia per la pulizia dal calcare lampeggia per un’ora ad indicare che è necessario effettuare questa
procedura. È importante che questa operazione venga effettuata ad intervalli regolari per mantenere
le prestazioni ottimali e per prolungare la vita utile dell’apparecchio.
Nota La spia per la pulizia dal calcare lampeggia sempre per 1 ora mentre l’apparecchio viene utilizzato
anche se quest’ultimo è già stato pulito. Se non rimuovete il calcare entro questa ora, la spia si spegne
automaticamente. Si riaccenderà dopo un utilizzo di 15 ore.
1 Riempite il serbatoio dell’acqua con aceto di vino bianco (8% di acido acetico) fino al
livello massimo.
Non utilizzate nessun altro tipo di agente disincrostante.
2 Posizionate correttamente il vassoio antigoccia e il contenitore 1 sulla base (fig. 7).
3 Posizionate il coperchio nella parte superiore del contenitore 1 (fig. 10).
4 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
5 Premete il pulsante menu e il pulsante + o - per fare in modo che l’apparecchio si accenda
per 25 minuti.
Se l’aceto inizia a bollire fuoriuscendo dai bordi della base, scollegate l’apparecchio e riducetene
la quantità.
6 Dopo 25 minuti, scollegate l’apparecchio e lasciate raffreddare completamente l’aceto.
Successivamente svuotate il vassoio dell’acqua.
7 Sciacquate il serbatoio dell’acqua più volte con acqua fredda. 
Nota Ripetete questa procedura fino alla completa eliminazione del calcare dal serbatoio dell’acqua.
Conservazione
1 Assicuratevi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporre l’apparecchio (vedere il
capitolo “Pulizia”).
2 Inserite il contenitore per la cottura a vapore 3 sul vassoio antigoccia.
3 Assicuratevi che le basi rimovibili siano montate correttamente nei contenitori per la cottura
a vapore 2 e 3.
4 Inserite il contenitore per la cottura a vapore 2 sul contenitore 3. Inserite il contenitore per
la cottura a vapore 1 nel contenitore 2.  (fig. 17)
5 Posizionate il contenitore grande per la cottura a vapore sugli atri contenitori.
6 Posizionate il coperchio sul contenitore grande.
7 Per riporre il cavo di alimentazione, spingetelo nel vano di avvolgimento della base (fig. 18).
Italiano 73
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese
(per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 19).
Risoluzione dei guasti
In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso dell’apparecchio. Se non
riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Problema
Possibile causa
Soluzione
Il sistema di
cottura a vapore
non funziona.
Il sistema di cottura a vapore
non è collegato alla presa di
corrente.
Inserite la spina nella presa di corrente a
muro.
Non c’è acqua nel serbatoio.
Riempite il serbatoio dell’acqua.
Non è stato ancora premuto il
pulsante on/stop.
Premete il pulsante on/stop.
Non è stato
Alcune pietanze all’interno del Impostate un tempo di cottura più lungo
utilizzando il pulsante +.
cotto tutto il cibo. sistema di cottura a vapore
sono più grandi e/o richiedono
un tempo di cottura più lungo
rispetto alle altre.
Posizionate le porzioni più ampie di alimenti
e le pietanze che richiedono un tempo di
cottura a vapore superiore nel contenitore
inferiore (numero 1).
Nei recipienti per la cottura a
Non sovraccaricate i recipienti per la
vapore sono stati inseriti troppi cottura a vapore. Tagliate gli alimenti in pezzi
alimenti.
piccoli e mettete le porzioni più piccole
nella parte superiore.
Disponete gli alimenti lasciando ampi spazi
tra le porzioni per consentire la massima
circolazione del vapore.
L’apparecchio
non si riscalda a
sufficienza.
La pulizia dal calcare non è
stata effettuata a intervalli
regolari.
Effettuate la pulizia dell’apparecchio. Vedere
il capitolo “Pulizia e manutenzione”.
Tabella degli alimenti e suggerimenti per la cottura a vapore 
I tempi di cottura a vapore indicati nella tabella riportata di seguito sono solo indicativi e possono
variare a seconda delle dimensioni delle porzioni, dello spazio tra gli alimenti all’interno del
contenitore, della loro quantità, del loro grado di freschezza e del gusto personale.
74
Italiano
Tabella per la cottura a vapore degli alimenti
Alimento da
cuocere
Quantità
Aromi/spezie consigliati per il
Flavour Booster
Tempo di cottura
(min)
Asparagi
400 g
Cedronella, foglie di alloro, timo
13-15
Broccoli
400 g
Aglio, peperoncino rosso tritato,
dragoncello
16 - 18
Cavolfiore
400 g
Rosmarino, basilico, dragoncello
16 - 18
Petto di pollo
250 g
Curry, rosmarino, timo
30-35
Filetto di pesce
250 g
Senape in polvere, pepe di Giamaica,
maggiorana
10-12
Zuppa
250 ml
Aromi/spezie a piacere
12-16
Uova
6-8
-
15
Tempi predefiniti di cottura dei pulsanti menu (fig. 20)
Suggerimenti per la cottura a vapore degli alimenti
Frutta e verdura
-- Tagliate i gambi spessi del cavolfiore, dei broccoli e della verza.
-- Cuocete a vapore le verdure verdi e con molte foglie per il più breve tempo possibile, poiché
tendono a perdere colore facilmente.
-- Non scongelate le verdure surgelate prima di cuocerle a vapore.
Carne, pollame, pesce, frutti di mare e uova
-- La carne tenera con poco grasso è la più adatta per la cottura a vapore.
-- Lavate accuratamente la carne e asciugatela in modo che da essa fuoriesca la minima quantità di
succhi.
-- Posizionate sempre la carne sotto gli altri cibi.
-- Forate le uova prima di metterle all’interno dell’apparecchio.
-- Non cuocete mai a vapore la carne, il pollame o il pesce surgelati. Lasciate sempre che questo
tipo di alimenti si scongeli completamente prima di inserirli all’interno del sistema di cottura a
vapore.
-- Se utilizzate più di un contenitore per la cottura a vapore, le gocce di condensa del contenitore
o dei contenitori superiori si riversano in quelli inferiori. Assicuratevi che il sapore degli alimenti
nei vari contenitori sia compatibile.
-- Lasciate dello spazio tra le pietanze. Fate in modo che i pezzi più grandi siano collocati verso il
bordo dell’apparecchio.
-- Se il recipiente è molto pieno, girate le pietanze a metà cottura.
-- Quantità piccole di alimenti richiedono un tempo di cottura a vapore inferiore rispetto alle
quantità più grandi.
-- Se si utilizza un solo recipiente, il cibo richiede un tempo di cottura inferiore rispetto a quello
necessario con due o tre recipienti.
-- Gli alimenti nel contenitore per la cottura a vapore inferiore richiedono un tempo di
preparazione inferiore rispetto a quelli nei contenitori superiori. Se si utilizza più di un
contenitore, lasciate cuocere gli alimenti per altri 5-10 minuti. Assicuratevi che i cibi siano ben
cotti prima di mangiarli.
-- Durante il processo di cottura a vapore potete aggiungere altri alimenti. Se un ingrediente
richiede un tempo di cottura più breve, aggiungetelo in un secondo momento. Prima di
mangiarli assicuratevi che gli alimenti siano ben cotti.
-- Se alzate il coperchio, il vapore fuoriesce e il tempo di cottura si prolunga.
Italiano 75
-- Quando il sistema di cottura a vapore passa alla modalità di mantenimento della temperatura, gli
alimenti continuano ad essere cotti per alcuni minuti pertanto, se questi ultimi sono già pronti, è
necessario rimuoverli dall’apparecchio quando il processo di cottura è terminato.
-- Se il cibo non è cotto, impostate un tempo di cottura più lungo. In questo caso, è necessario
aggiungere acqua nel serbatoio.
Flavour Booster
-- Timo, coriandolo, basilico, aneto, curry e dragoncello sono soltanto alcuni degli aromi e spezie
che possono essere messi nel Flavour Booster. È possibile abbinare anche aglio, cumino o rafano
per aumentare il sapore delle pietanze senza aggiungere sale. È consigliabile usare da un minimo
di mezzo cucchiaino a un massimo di 3 cucchiaini di aromi o spezie. Se si usano prodotti freschi,
è possibile aumentare la dose.
Nota Per altri suggerimenti su erbe e spezie da usare nel Flavour Booster, vedere la tabella per la cottura
a vapore riportata sopra.
Dessert deliziosi
-- Aggiungete della cannella ai dessert per aumentare la loro dolcezza invece di aggiungere
zucchero.
Suggerimenti per il contenitore grande per la cottura a vapore
-- Quando preparate una minestra o uno stufato che richiede un tempo di cottura maggiore,
prima di posizionare il coperchio sul contenitore grande, inserite un foglio di carta di alluminio.
-- Potete usare il contenitore grande per preparare brodo di pollo, cuscus, stufato o per cuocere in
acqua il pesce.
-- Potete usare il contenitore grande anche per riscaldare zuppe precotte.
Ricette
Per le ricette, fate riferimento al ricettario oppure visitate il sito Web www.philips.com/kitchen.
76
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Deksel
Extra grote stoomschaal
Verwijderbare bodem
Stoomschaal 3
Verwijderbare bodem
Stoomschaal 2
Stoomschaal 1
Lekbak
Flavour Booster (kruiden- en specerijenbakje)
Waterinlaat
Voet met waterreservoir
Bedieningspaneel
1 Bijvullampje
2 Timerknoppen
3 Ontkalkingslampje
4 Aan/stopknop (ON/STOP) met lichtring
5 Menuknoppen met lichtringen
6 Warmhoudknop (KEEP WARM) met lichtring
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de voet nooit in water en spoel deze ook niet af onder de kraan.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker goed
in het stopcontact zit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
-- Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Laat het netsnoer niet over de rand van de
tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
-- Stoom nooit bevroren vlees, gevogelte of zeevruchten. Ontdooi deze producten eerst volledig
voordat u ze gaat stomen.
-- Gebruik de stoomkoker nooit zonder de lekbak, anders spat er heet water uit het apparaat.
-- Gebruik stoomschalen 1, 2 en 3 en de extra grote stoomschaal alleen in combinatie met de
originele voet.
Nederlands 77
-- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
Let op
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips
worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Stel de voet van het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, heet gas, stoom of vochtige
warmte van andere bronnen dan de stoomkoker zelf. Plaats de stoomkoker niet op of in de
buurt van een kachel of kooktoestel als deze/dit is ingeschakeld of nog heet is.
-- Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact
haalt.
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat
schoonmaken.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij (semi-)professioneel of onjuist
gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie
en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade.
-- Plaats de stoomkoker op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er
minstens 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat is om oververhitting te voorkomen.
-- Plaats de verwijderbare bodems altijd in één richting. Zorg ervoor dat de bodems juist zijn
geplaatst. Wanneer u de verwijderbare bodem juist plaatst, hoort u een klik.
-- Pas op voor de hete stoom die tijdens het stomen of als u het deksel verwijdert uit de
stoomkoker komt. Gebruik keukengerei met een lang handvat als u het voedsel tijdens het
stomen wilt controleren.
-- Verwijder het deksel altijd voorzichtig en beweeg het van u af. Laat de condens van het deksel in
de stoomkoker druppelen om verbranding te voorkomen.
-- Houd de stoomschalen altijd bij hun handgrepen vast wanneer het voedsel warm is.
-- Verplaats de stoomkoker niet wanneer deze is ingeschakeld.
-- Buig niet over de stoomkoker wanneer deze is ingeschakeld.
-- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen
wanneer u hete delen van het apparaat aanraakt.
-- Plaats het apparaat niet in de buurt van of onder voorwerpen die door stoom kunnen worden
beschadigd, zoals muren en kastjes.
-- Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
-- Sluit het apparaat niet aan op een tijdschakelaar of systeem voor bediening op afstand om
gevaarlijke situaties te vermijden.
-- In het waterreservoir bevindt zich een kleine zeef. Als de zeef is losgeraakt, houd deze dan
buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de zeef inslikken.
Automatische uitschakeling
Het apparaat is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Het apparaat schakelt automatisch
uit als u na het indrukken van de aan/stopknop niet binnen 1 minuut op een menuknop drukt. Het
apparaat schakelt ook automatisch uit als de ingestelde stoomtijd (inclusief warmhoudtijd) is
verstreken.
Droogkookbeveiliging
De stoomkoker is uitgerust met droogkookbeveiliging. De droogkookbeveiliging schakelt het
apparaat automatisch uit als het wordt ingeschakeld zonder water in het waterreservoir of als het
water tijdens gebruik opraakt. Laat de stoomkoker 10 minuten afkoelen voordat u het apparaat
opnieuw gebruikt.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
78
Nederlands
Voor het eerste gebruik
1 Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
2 Veeg de binnenkant van het waterreservoir schoon met een vochtige doek.
Klaarmaken voor gebruik
1 Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond.
2 Vul het waterreservoir tot het maximumniveau met water. Wanneer het waterreservoir
volledig is gevuld, kan de stoomkoker ongeveer 1 uur stomen (fig. 2).
Vul het waterreservoir alleen met water.Vul het reservoir nooit met kruiden, olie of andere
vloeistoffen.
3 Plaats de lekbak op het waterreservoir in de voet (fig. 3).
Gebruik het apparaat nooit zonder de lekbak.
4 Doe indien gewenst gedroogde of verse kruiden of specerijen in de Flavour Booster om
extra smaak toe te voegen aan het voedsel dat u wilt stomen (fig. 4).
Tijm, koriander, basilicum, dille, kerrie en dragon zijn heerlijke kruiden en specerijen die u in de
Flavour Booster kunt doen. U kunt ze combineren met knoflook, karwijzaad of mierikswortel om de
smaak te versterken zonder zout toe te voegen. Wij adviseren u 1/2 tot 3 theelepels gedroogde
kruiden of specerijen te gebruiken. Gebruik een grotere hoeveelheid als u verse kruiden of
specerijen gebruikt.
Zie de stoomtabel in hoofdstuk ‘Voedseltabel en stoomtips’ voor gebruik van de beschreven kruiden
of specerijen met verschillende soorten voedsel.
Tip: Als u gemalen kruiden of specerijen wilt gebruiken, spoel dan de lekbak om de Flavour Booster nat te
maken. Dit voorkomt dat gemalen kruiden of specerijen door de openingen van de Flavour Booster
vallen (fig. 5).
5 Plaats het te stomen voedsel in een of meer stoomschalen en/of in de extra grote
stoomschaal (zie ‘Extra grote stoomschaal’ hieronder). 
Tip: Plaats eieren op de eierhouders om eenvoudig eieren te stomen (fig. 6).
-- De stoomschalen zijn genummerd. U vindt het nummer op de handgreep. De bovenste
stoomschaal heeft nummer 3, de middelste stoomschaal heeft nummer 2 en de onderste
stoomschaal heeft nummer 1.
6 Plaats grotere stukken voedsel en voedsel dat langer moet stomen in de onderste
stoomschaal.
7 Verdeel het voedsel zo dat er voldoende ruimte zit tussen de stukken voor maximale
stoomcirculatie. Doe niet te veel voedsel in de stoomschalen.
8 Plaats een of meer stoomschalen op de lekbak.  (fig. 7)
Opmerking: Zorg ervoor dat u de schalen juist plaatst en dat ze niet wiebelen.
-- U hoeft de 3 stoomschalen niet allemaal te gebruiken.
-- Stapel de stoomschalen alleen in deze volgorde: stoomschaal 1, stoomschaal 2, stoomschaal 3.
-- Wanneer u stoomschaal 2 en 3 met de verwijderbare bodems gebruikt, moet u altijd
controleren of de rand van de bodem naar boven wijst en of de bodem vastklikt (‘klik’) (fig. 8).
-- Wanneer u alleen de bodem uit stoomschaal 2 hebt verwijderd, kunt u stoomschaal 3 er toch
bovenop plaatsen.
-- Als u grote stukken etenswaren wilt stomen (bijv. maïskolven of zoete aardappelen), kunt u de
bodem uit stoomschaal 2 en/of 3 verwijderen, zodat de stoomruimte zo groot mogelijk
is (fig. 9).
Nederlands 79
9 Plaats het deksel op de bovenste stoomschaal (fig. 10).
Opmerking: Als het deksel niet of niet goed op de stoomschaal is geplaatst, wordt het voedsel niet goed
gestoomd.
Extra grote stoomschaal
De extra grote stoomschaal is bedoeld voor soep, stoofschotels, pap, rijst en ander voedsel dat niet
in de andere stoomschalen kan worden gestoomd.
1 U kunt de extra grote stoomschaal als volgt met de andere schalen gebruiken:
-- Met schaal 1 en 2 of met schaal 2 en 3 (fig. 11).
-- Met schaal 1, 2 en 3.  (fig. 12)
Opmerking: De extra grote stoomschaal kan niet boven op stoomschaal 1 worden geplaatst, omdat deze
niet groot genoeg is.
2 Voordat u de extra grote stoomschaal boven op schaal 2 of 3 plaatst, moet u de bodems van
stoomschalen 2 of 3 verwijderen.
Tip:Wanneer u de extra grote stoomschaal gebruikt, kunt u de stoomtijd verkorten door de extra grote
stoomschaal af te dekken met aluminiumfolie.  (fig. 13)
Het apparaat gebruiken
1 Steek de stekker in het stopcontact.
,, Het apparaat piept.
,, De lichtring rond de aan/stopknop gaat branden (fig. 14).
2 Druk op de menuknop voor het soort voedsel dat u wilt stomen (fig. 15).
Raadpleeg hoofdstuk ‘Voedseltabel en stoomtips’ voor de vooraf ingestelde stoomtijden van de
menuknoppen.
Opmerking: Als u een andere stoomtijd wilt instellen dan de vooraf ingestelde stoomtijd van de
menuknoppen, druk dan op de menuknop met de stoomtijd die het meest overeenkomt met de
gewenste stoomtijd. Gebruik de timerknoppen + en - om de stoomtijd te verlengen of te verkorten.
,, De lichtring rond de knop gaat branden en de vooraf ingestelde stoomtijd verschijnt op het
display.
,, Het stoomproces begint en de timer telt de stoomtijd af.
,, Het apparaat piept en schakelt over naar de warmhoudmodus wanneer de stoomtijd is
verstreken.
3 Als u voedsel wilt stomen met verschillende stoomtijden, stel de timer dan in op de langste
stoomtijd. Plaats het voedsel met de langste stoomtijd in schaal 1. Stoom het voedsel tot de
resterende stoomtijd op het display overeenkomt met de kortere stoomtijd.Verwijder
voorzichtig met ovenhandschoenen het deksel en plaats schaal 2 met de ingrediënten met de
kortere stoomtijd boven op schaal 1. Plaats het deksel op schaal 2 en ga door met stomen
tot de ingestelde stoomtijd is verstreken.
Opmerking: Het stomen van voedsel in de bovenste schaal duurt meestal wat langer dan in de onderste
schalen.
4 Als u grote hoeveelheden voedsel stoomt, roer deze dan door wanneer de helft van de
stoomtijd is verstreken. Draag ovenhandschoenen en gebruik keukengerei met een lang
handvat.
5 Verwijder het deksel voorzichtig.
Pas op voor de hete stoom die uit het apparaat komt wanneer u het deksel verwijdert.
80
Nederlands
Draag ovenhandschoenen wanneer u het deksel, de extra grote stoomschaal en de andere
stoomschalen verwijdert om brandwonden te voorkomen. Verwijder het deksel langzaam en
beweeg het van u af. Laat de condens van het deksel in de stoomschaal druppelen.
6 Haal de stekker uit het stopcontact en laat de stoomkoker volledig afkoelen voordat u de
lekbak verwijdert.
-- Pas op wanneer u de lekbak verwijdert, want het water in het waterreservoir en de lekbak kan
nog heet zijn, zelfs als de andere delen van het apparaat al zijn afgekoeld.
7 Leeg het waterreservoir na elk gebruik.
Opmerking: Als u meer voedsel wilt stomen, gebruik dan vers water.
Warmhoudmodus
De stoomkoker schakelt na elk menu automatisch over naar de warmhoudmodus. Het voedsel
wordt 20 minuten warm gehouden. De lichtring rond de warmhoudknop gaat branden en de
lichtring rond de menuknop gaat uit.
-- Als u het voedsel langer dan 20 minuten warm wilt houden, druk dan binnen 1 minuut na het
einde van de eerste warmhoudcyclus op de aan/stopknop om een tweede warmhoudcyclus te
starten (fig. 14).
-- Als u de warmhoudmodus wilt uitschakelen wanneer deze actief is, druk dan op de aan/
stopknop.
-- Als u een warmhoudcyclus wilt starten wanneer het apparaat uit is of nadat het automatisch is
uitgeschakeld, druk dan eerst op de aan/stopknop en dan op de warmhoudknop (fig. 16).
Bijvullampje
Wanneer het waterniveau in het waterreservoir onder het MIN-niveau zakt, knippert het
bijvullampje en klinkt een pieptoon om aan te geven dat u het waterreservoir moet bijvullen.
Schoonmaken en onderhoud
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2 Maak de buitenkant van de voet schoon met een vochtige doek.
Dompel de voet nooit in water en spoel deze nooit af onder de kraan.
Maak de voet niet schoon in de vaatwasmachine.
3 Maak het waterreservoir schoon met een doek gedrenkt in warm water met een beetje
afwasmiddel. Beweeg de zeef in het waterreservoir omhoog om deze schoon te maken.Veeg
daarna het waterreservoir schoon met een schone, vochtige doek.
Als de zeef in het waterreservoir is losgeraakt, houd deze dan buiten het bereik van kinderen om
te voorkomen dat ze de zeef inslikken.
4 Verwijder de bodem van stoomschaal 2 en/of 3. Maak stoomschalen 1, 2 en 3, de extra grote
stoomschaal en het deksel met de hand of in de vaatwasmachine schoon. Gebruik een kort
programma en een lage temperatuur. 
Wanneer de stoomschalen 1, 2 en 3, de extra grote stoomschaal en het deksel meerdere malen in
een vaatwasmachine zijn schoongemaakt, kunnen ze er enigszins dof uit gaan zien.
Nederlands 81
Ontkalken
U moet het apparaat ontkalken nadat het 15 uur is gebruikt. Het ontkalkingslampje knippert 1 uur
om aan te geven dat u de stoomkoker moet ontkalken. Het is belangrijk dat u de stoomkoker
regelmatig ontkalkt om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal blijft functioneren en om de
levensduur van het apparaat te verlengen.
Opmerking: Het ontkalkingslampje knippert altijd 1 uur terwijl het apparaat in gebruik is, zelfs wanneer
u het apparaat hebt ontkalkt. Als u het apparaat niet binnen dit uur ontkalkt, gaat het ontkalkingslampje
automatisch uit. Het lampje gaat weer aan zodra u het apparaat weer gedurende 15 uur hebt gebruikt.
1 Vul het waterreservoir met blanke azijn (8% azijnzuur) tot het maximumniveau.
Gebruik geen andere ontkalker.
2 Plaats de lekbak en stoomschaal 1 goed op de voet (fig. 7).
3 Plaats het deksel op stoomschaal 1 (fig. 10).
4 Steek de stekker in het stopcontact.
5 Druk op een menuknop en op de + of - knop om het apparaat 25 minuten te laten werken.
Als de azijn over de rand van de voet begint te koken, haal dan de stekker uit het stopcontact en
verminder de hoeveelheid azijn in de voet.
6 Haal na 25 minuten de stekker uit het stopcontact en laat de azijn volledig afkoelen. Leeg
vervolgens het waterreservoir.
7 Spoel het waterreservoir een aantal keren met koud water. 
Opmerking: Herhaal deze procedure als er nog steeds kalk in het waterreservoir zit.
Opbergen
1 Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt (zie
hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
2 Plaats stoomschaal 3 op de lekbak.
3 Zorg ervoor dat de verwijderbare bodems in stoomschaal 2 en 3 zijn geplaatst.
4 Plaats stoomschaal 2 in stoomschaal 3. Plaats stoomschaal 1 in stoomschaal 2.  (fig. 17)
5 Plaats de extra grote stoomschaal op de andere stoomschalen.
6 Plaats het deksel op de extra grote stoomschaal.
7 Berg het netsnoer op in de snoeropbergruimte in de voet (fig. 18).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw lokale Philips-dealer.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 19).
82
Nederlands
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van
het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande
informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stoomkoker
werkt niet.
De stekker van de stoomkoker
zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
Er zit geen water in het
waterreservoir.
Vul het waterreservoir.
U hebt nog niet op de aan/
stopknop gedrukt.
Druk op de aan/stopknop.
Sommige stukken voedsel in de
stoomkoker zijn groter en/of
moeten langer stomen dan
andere.
Stel een langere stoomtijd in met de +
knop.
Niet al het
voedsel is gaar.
Plaats grotere stukken voedsel en voedsel
dat langer moet stomen in de onderste
stoomschaal (nummer 1).
U hebt te veel voedsel in de
stoomschalen gedaan.
Doe de stoomschalen niet te vol. Snijd
het voedsel in kleine stukjes en leg de
kleinste stukjes bovenop.
Verdeel het voedsel zo dat er ruimte is
tussen de stukken voor maximale
stoomcirculatie.
Het apparaat
warmt niet goed
op.
U hebt het apparaat niet
regelmatig ontkalkt.
Ontkalk het apparaat. Zie hoofdstuk
‘Schoonmaken en onderhoud’.
Voedseltabel en stoomtips 
De stoomtijden in de onderstaande tabel zijn alleen een indicatie. Stoomtijden kunnen verschillen
afhankelijk van de grootte van stukken voedsel, de ruimte tussen de stukken voedsel in de
stoomschaal, de hoeveelheid voedsel in de schaal, de versheid van het voedsel en uw persoonlijke
voorkeur.
Voedselstoomtabel
Voedsel om te
stomen
Hoeveelheid
Kruiden/specerijen voor in de
Flavour Booster
Stoomtijd (min)
Asperges
400 g
Citroenmelisse, laurierblaadjes, tijm
13-15
Broccoli
400 g
Knoflook, geplette rode Spaanse
peper, dragon
16-18
Bloemkool
400 g
Rozemarijn, basilicum, dragon
16-18
Kipfilet
250 g
Kerrie, rozemarijn, tijm
30-35
Visfilet
250 g
Mosterdpoeder, piment, marjolein
10-12
Nederlands 83
Voedsel om te
stomen
Hoeveelheid
Kruiden/specerijen voor in de
Flavour Booster
Stoomtijd (min)
Soep
250 ml
Kruiden/specerijen naar smaak
12-16
Eieren
6-8
-
15
Vooraf ingestelde stoomtijden van menuknoppen (fig. 20)
Tips voor het stomen van voedsel
Groenten en fruit
-- Snijd de dikke stengels van bloemkool, broccoli en kool weg.
-- Stoom groene bladgroenten zo kort mogelijk, omdat deze snel hun kleur verliezen.
-- Ontdooi bevroren groenten niet voordat u ze stoomt.
----------------
Vlees, gevogelte, vis, zeevruchten en eieren
Mals vlees met weinig vet is het meest geschikt om te stomen.
Was het vlees goed en dep het droog, zodat zo weinig mogelijk sap uit het vlees druppelt.
Plaats vlees altijd onder het andere voedsel.
Prik een gaatje in de eieren voordat u ze in de stoomkoker plaatst.
Stoom nooit bevroren vlees, gevogelte of zeevruchten. Laat bevroren vlees, gevogelte of
zeevruchten altijd eerst volledig ontdooien voordat u deze producten gaat stomen.
Als u meer dan één stoomschaal gebruikt, lekt er condens van de bovenste stoomschaal of schalen in de onderste schaal. Zorg ervoor dat de smaken van het voedsel in de verschillende
stoomschalen goed combineren.
Zorg ervoor dat de stukken voedsel genoeg ruimte hebben. Leg dikkere stukken dicht bij de
zijkant van de stoomschaal.
Als de stoomschaal te vol is, roer het voedsel dan door wanneer de helft van de stoomtijd is
verstreken.
De stoomtijd voor kleinere hoeveelheden voedsel is korter dan voor grote hoeveelheden.
Als u maar één stoomschaal gebruikt, is de stoomtijd voor het voedsel korter dan wanneer u 2
of 3 stoomschalen gebruikt.
Voedsel in de onderste stoomschaal is sneller klaar dan voedsel in de bovenste stoomschalen.
Als u meer dan één stoomschaal gebruikt, laat het voedsel dan 5-10 minuten langer koken. Zorg
ervoor dat het voedsel goed gaar is voordat u gaat eten.
U kunt tijdens het stoomproces voedsel toevoegen. Als een ingrediënt een kortere stoomtijd
nodig heeft, voeg het dan later toe. Zorg ervoor dat het voedsel goed gaar is voordat u het
opeet.
Als u het deksel optilt, ontsnapt er stoom en duurt het stomen langer.
Het voedsel wordt nog enige tijd gestoomd wanneer de stoomkoker overschakelt naar de
warmhoudmodus. Als het voedsel al heel erg gaar is, verwijder dan de schaal van de stoomkoker
nadat het stoommenu is voltooid.
Als het voedsel nog niet gaar is, stel dan een langere stoomtijd in. Mogelijk moet u het
waterreservoir bijvullen.
Flavour Booster
-- Tijm, koriander, basilicum, dille, kerrie en dragon zijn voorbeelden van kruiden en specerijen die
u in de Flavour Booster kunt doen. U kunt ze combineren met knoflook, karwijzaad of
mierikswortel om de smaak te versterken zonder zout toe te voegen. Wij adviseren u 1/2 tot 3
theelepels gedroogde kruiden of specerijen te gebruiken. Gebruik een grotere hoeveelheid als u
verse kruiden of specerijen gebruikt.
Opmerking: Zie de voedselstoomtabel hierboven voor meer tips over kruiden en specerijen die u kunt
gebruiken in de Flavour Booster.
84
Nederlands
Zoete desserts
-- Voeg wat kaneel toe aan nagerechten om deze zoeter te maken, in plaats van meer suiker toe
te voegen.
Tips voor de extra grote stoomschaal
-- Wanneer u soep of een stoofschotel bereidt waarvoor een langere stoomtijd nodig is, raden wij
u aan de extra grote stoomschaal af te dekken met aluminiumfolie voordat u het deksel erop
plaatst.
-- U kunt de extra grote stoomschaal gebruiken voor het bereiden van kippensoep, couscous of
een stoofschotel, of voor het pocheren van vis in water.
-- U kunt de extra grote stoomschaal ook gebruiken om kant-en-klare soep op te warmen.
Recepten
Zie het receptenboekje of ga naar onze website www.philips.com/kitchen voor recepten.
Norsk 85
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Lokk
Ekstra stor dampbolle
Uttakbar bunn
Dampbolle 3
Uttakbar bunn
Dampbolle 2
Dampbolle 1
Dryppebrett
Smaksbooster
Påfyllingsåpning
Sokkel med vannbeholder
Kontrollpanel
1 Påfyllingslampe
2 Timer-knapper
3 Avkalkingslampe
4 ON/STOP-knapp med lysring
5 Menyknapper med lysringer
6 KEEP WARM-knapp med lysring
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Senk aldri sokkelen ned i vann, og skyll den aldri under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
-- Du må ikke koble apparatet til annet enn en jordet stikkontakt. Pass alltid på at støpselet er
ordentlig koblet til stikkontakten.
-- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Oppbevar alltid ledningen utilgjengelig for barn. Ikke la ledningen henge over kanten av bordet
eller benken.
-- Damp aldri frosset kjøtt, fjærfe eller sjømat. Disse ingrediensene må alltid tines helt opp før du
damper dem.
-- Bruk aldri dampkokeren uten dryppbrettet. Hvis du gjør det, spruter varmt vann ut av apparatet.
-- Bruk bare dampbollene 1, 2 og 3 og den ekstra store dampbollen sammen med
originalsokkelen.
-- Hold strømledningen unna varme overflater.
86
Norsk
Viktig
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Ikke utsett sokkelen på apparatet for høye temperaturer, varm gass, damp eller fuktig varme fra
andre kilder enn dampkokeren. Ikke plasser dampkokeren på eller i nærheten av en påslått eller
fortsatt varm stekeovn eller komfyr.
-- Kontroller alltid at apparatet er slått av før du kobler det fra.
-- Trekk alltid støpslet ut av kontakten og la apparatet kjøles ned før rengjøring.
-- Dette apparatet skal bare brukes i husholdningen. Hvis apparatet brukes feil eller på en måte
som tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis bruksanvisningen ikke følges, vil ikke garantien være
gyldig lenger, og Philips vil da ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader.
-- Plasser dampkokeren på en stabil, vannrett og jevn overflate, og kontroller at det er minst 10 cm
klaring rundt den for å forhindre overoppheting.
-- Sett alltid de uttakbare bunnene inn i én retning. Kontroller at bunnene er plassert riktig. Når
den uttakbare bunnen er plassert riktig, hører du et klikk.
-- Pass deg for den varme dampen som kommer ut av dampkokeren under dampingen eller når
du tar av lokket. Når du skal sjekke maten, må du alltid bruke kjøkkenredskaper med lange skaft.
-- Ta alltid lokket forsiktig av og i retning bort fra deg. La kondensen dryppe av lokket og ned i
dampkokeren for å unngå skålding.
-- Hold alltid dampbollene i håndtakene når maten er varm.
-- Ikke flytt på dampkokeren når den er i bruk.
-- Ikke beveg hånden over dampkokeren når den er i bruk.
-- Ikke berør noen av de varme overflatene på apparatet. Bruk alltid grytekluter når du må
håndtere varme deler på apparatet.
-- Ikke plasser apparatet i nærheten av eller under objekter som kan bli skadet av damp, for
eksempel vegger og skap.
-- Ikke bruk apparatet i nærheten av eksplosiv og/eller brennbar gass.
-- Koble aldri apparatet til en tidsbryter eller et fjernkontrollsystem. På den måten unngår du farlige
situasjoner.
-- Det er en liten sil på innsiden av vannbeholderen. Hvis silen løsner, må den oppbevares
utilgjengelig for barn, slik at de ikke svelger den.
Automatisk utkobling
Apparatet er utstyrt med automatisk utkobling. Apparatet slås av automatisk hvis du ikke trykker på
en menyknapp innen ett minutt etter at du har trykket på ON/STOP-knappen. Apparatet slår seg
også av automatisk når den angitte damptiden (inkludert keep-warm-tiden) er utløpt.
Beskyttelse mot tørrkoking
Denne dampkokeren er utstyrt med beskyttelse mot tørrkoking. Beskyttelsen mot tørrkoking slår
apparatet automatisk av hvis det er slått på når det ikke er vann i vannbeholderen, eller hvis det går
tomt for vann når det er i bruk. La dampkokeren avkjøles i ti minutter før du bruker den igjen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke
det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før første gangs bruk
1 Rengjør delene som kommer i kontakt med mat, grundig før apparatet brukes for første gang
(se avsnittet Rengjøring).
2 Tørk av innsiden av vannbeholderen med en fuktig klut.
Norsk 87
Før bruk
1 Plasser apparatet på en stabil, vannrett og jevn overflate.
2 Fyll vannbeholderen med vann opp til maksimumsnivået. Når vannbeholderen er full, kan
dampkokeren dampe i cirka én time (fig. 2).
Fyll bare vann på vannbeholderen. Bruk aldri krydder, olje eller andre stoffer i vannbeholderen.
3 Plasser dryppbrettet på vannbeholderen i sokkelen (fig. 3).
Bruk aldri apparatet uten dryppebrettet.
4 Hvis du vil, kan du legge tørkede eller friske urter eller krydder på smaksboosteren for å gi
ekstra smak til maten som skal dampes (fig. 4).
Timian, koriander, basilikum, dill, karri og estragon er eksempler på spennende urter og krydder som
du kan legge på smaksboosteren. Du kan kombinere dem med hvitløk, karve eller pepperrot for å
forsterke smaken uten å legge til salt. Vi anbefaler å bruke 1/2 til 3 ts tørkede urter eller krydder.
Bruk mer hvis du bruker friske urter eller krydder.
Du finner anbefalte urter eller krydder for ulike typer mat i damptabellen for mat i avsnittet
Mattabell og damptips.
Tips: Hvis du bruker malte urter eller krydder, må du skylle dryppebrettet for å fukte smaksboosteren.
Dette hindrer at malte urter eller krydder faller gjennom åpningene i smaksboosteren (fig. 5).
5 Legg maten som skal dampes, i én eller flere av dampbollene og/eller i den ekstra store
dampbollen (se avsnittet Ekstra stor dampbolle nedenfor). 
Tips: Plasser egg i eggholderne for å dampe egg på en praktisk måte (fig. 6).
-- Dampbollene er nummerert. Du finner nummeret på håndtaket. Den øverste dampbollen er nr.
3, den midterste dampbollen er nr. 2, og den nederste dampbollen er nr. 1.
6 Plasser større matstykker og mat som krever lengre damptid, i den nederste dampbollen.
7 Plasser matstykkene slik at det er god plass mellom dem og dampflyten blir maksimal. Ikke
legg for mye mat i dampbollene.
8 Sett én eller flere dampboller på dryppebrettet.  (fig. 7)
Merk: Kontroller at du plasserer bollene på riktig måte, og at de ikke vakler.
-- Du trenger ikke bruke alle tre dampbollene.
-- Plasser dampbollene bare i denne rekkefølgen: dampbolle 1, dampbolle 2, dampbolle 3.
-- Hvis du bruker dampbollene 2 og 3 med de uttakbare bunnene, må du alltid sørge for at kanten
på bunnen peker oppover, og at bunnen låses på plass (du hører et klikk) (fig. 8).
-- Hvis du bare har fjernet bunnen i dampbolle 2, kan du fremdeles plassere dampbolle 3 øverst.
-- Hvis du vil dampe mat med stor størrelse (f.eks. maiskolber eller søtpoteter), kan du fjerne
bunnene i dampbolle 2 og/eller 3 for å få maksimalt med dampområde (fig. 9).
9 Legg lokket på den øverste dampbollen (fig. 10).
Merk: Hvis lokket ikke plasseres riktig på dampbollen, eller hvis det ikke legges der i det hele tatt, blir
ikke maten dampet skikkelig.
Ekstra stor dampbolle
Den ekstra store dampbollen er beregnet for suppe, lapskaus, grøt og ris og annen mat som ikke
passer til å dampes i de andre dampbollene.
1 Du kan bruke den ekstra store dampbollen i følgende kombinasjoner:
-- bollene 1 og 2 eller bollene 2 og 3 (fig. 11)
-- bollene 1, 2 og 3  (fig. 12)
88
Norsk
Merk: Den ekstra store dampbollen kan ikke plasseres oppå dampbolle 1, da den ikke har tilstrekkelig
med plass.
2 Du må fjerne bunnene fra dampbollene 2 eller 3 før du setter den ekstra store dampbollen
oppå bolle 2 eller 3.
Tips: Når du bruker den ekstra store dampbollen, reduserer du damptiden ved å dekke den ekstra store
dampbollen med aluminiumsfolie.  (fig. 13)
Bruke apparatet
1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
,, Apparatet piper.
,, Lysringen rundt ON/STOP-knappen lyser (fig. 14).
2 Trykk på menyknappen for den typen mat du ønsker å dampe (fig. 15).
Hvis du vil vite mer om de forhåndsinnstilte damptidene for menyknappene, kan du se avsnittet
Mattabell og damptips.
Merk: Hvis du vil angi en annen damptid enn den forhåndsinnstilte damptiden for menyknappene,
trykker du på menyknappen med damptiden som er nærmest den ønskede damptiden. Bruk deretter
pluss (+)- og minus (-)-knappene på timeren til å øke eller redusere damptiden.
,, Lysringen rundt knappen lyser, og den forhåndsinnstilte damptiden vises på displayet.
,, Dampingen begynner, og damptiden telles ned på timeren.
,, Apparatet blinker og går i hold varm-modus (KEEP WARM) når damptiden er utløpt.
3 Når du vil dampe mat med forskjellige damptider, angir du tiden for maten som krever lengst
damptid, på timeren. Plasser maten med lengst damptid i bolle 1. Damp til den gjenværende
damptiden på displayet samsvarer med damptiden for maten som krever kortere damptid. Ta
deretter forsiktig av lokket med gryteklutene, og plasser bolle 2 med ingrediensene med
kortere damptid oppå bolle 1. Legg lokket på bolle 2, og fortsett dampingen til den angitte
damptiden er utløpt.
Merk: Det tar vanligvis litt lenger tid å dampe mat i den øverste bollen enn mat i de nedre bollene.
4 Hvis du damper store mengder mat, kan du røre om i maten midtveis i dampingen. Bruk
grytekluter og et kjøkkenredskap med langt skaft.
5 Ta forsiktig av lokket.
Pass deg for varm damp som kommer ut av apparatet når du tar av lokket.
For å unngå at du brenner deg, må du bruke grytekluter når du tar av lokket og tar ut den ekstra
store dampbollen og de andre dampbollene. Ta av lokket sakte og i retning bort fra deg. La kondens
dryppe av lokket og ned i dampbollen.
6 Ta støpselet ut av stikkontakten, og la dampkokeren avkjøles helt før du tar ut dryppebrettet.
-- Vær forsiktig når du tar ut dryppebrettet. Vannet i vannbeholderen og på dryppebrettet kan
fortsatt være varmt selv om andre deler av apparatet allerede er avkjølt.
7 Tøm vannbeholderen hver gang du har brukt den.
Merk: Bruk friskt vann hvis du vil dampe mer mat.
Keep-warm-modus
Dampkokeren går automatisk i hold varm-modus når dampmenytidene er utløpt. Maten holdes
varm i 20 minutter. Lysringen rundt KEEP WARM-knappen begynner å lyse, og lysringen rundt
menyknappen slukkes.
Norsk 89
-- Hvis du vil holde maten varm i mer enn 20 minutter, trykker du på ON/STOP-knappen innen
ett minutt etter at den første hold varm-syklusen er ferdig, for å begynne en ny hold varmsyklus (fig. 14).
-- Hvis du vil deaktivere hold varm-modus når den er aktiv, trykker du på ON/STOP-knappen.
-- Hvis du vil begynne en hold varm-syklus når apparatet er slått av, eller etter at det er slått av
automatisk, trykker du på ON/STOP-knappen og deretter på KEEP WARM-knappen (fig. 16).
Påfyllingslampe
Når vannivået i vannbeholderen går under minimumsnivået, blinker påfyllingslampen, og du hører et
pip som indikerer at du må fylle på vannbeholderen.
Rengjøring og vedlikehold
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre
apparatet.
1 Ta støpselet ut av stikkontakten, og la apparatet avkjøles.
2 Rengjør utsiden av sokkelen med en fuktig klut.
Sokkelen må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
Ikke rengjør sokkelen i oppvaskmaskin.
3 Rengjør vannbeholderen med en klut fuktet med varmt vann og litt flytende oppvaskmiddel.
Hev silen i vannbeholderen for å rengjøre den. Deretter tørker du vannbeholderen med en
ren og fuktig klut.
Hvis silen i vannbeholderen løsner, må den oppbevares utilgjengelig for barn, slik at de ikke
svelger den.
4 Fjern bunnene fra dampbollene 2 og/eller 3. Rengjør dampbollene 1, 2 og 3, den ekstra store
dampbollen og lokket for hånd eller i oppvaskmaskinen. Bruk et kort program og en lav
temperatur. 
Hvis du vasker dampbollene 1, 2 og 3, den ekstra store dampbollen og lokket i oppvaskmaskinen
flere ganger, kan det hende at disse delene blir matte.
Avkalking
Du må avkalke apparatet når det har vært brukt i 15 timer. Avkalkingslampen blinker i én time for å
indikere at du må avkalke dampkokeren. Det er viktig at du avkalker dampkokeren jevnlig for å
opprettholde optimal ytelse og forlenge levetiden til apparatet.
Merk: Avkalkingslampen blinker alltid i én time når apparatet er i bruk, selv om du har avkalket
apparatet. Hvis du ikke avkalker apparatet i løpet av denne timen, slukkes avkalkingslampen automatisk.
Den tennes igjen når du har brukt apparatet i ytterligere 15 timer.
1 Fyll vannbeholderen med hvit eddik (8 % eddiksyre) opp til maksimumsnivået.
Ikke bruk andre typer avkalkingsmidler.
2 Sett dryppebrettet og dampbolle 1 ordentlig tilbake på sokkelen (fig. 7).
3 Sett lokket på dampbolle 1 (fig. 10).
4 Sett støpselet inn i stikkontakten.
5 Trykk på en menyknapp og pluss (+)- eller minus (-)-knappen for å la apparatet gå i
25 minutter.
Hvis eddiken begynner å koke over kanten av sokkelen, må du koble fra apparatet og redusere
mengden eddik.
90
Norsk
6 Etter 25 minutter kobler du fra apparatet og lar eddiken avkjøles helt. Deretter tømmer du
vannbeholderen.
7 Skyll vannbeholderen med kaldt vann flere ganger. 
Merk: Gjenta prosedyren hvis det fremdeles er kalkbelegg i vannbeholderen.
Oppbevaring
1 Kontroller at alle delene er rene og tørre før du setter apparatet til oppbevaring (se avsnittet
Rengjøring).
2 Plasser dampbolle 3 på dryppebrettet.
3 Kontroller at de uttakbare bunnene er på plass i dampbollene 2 og 3.
4 Plasser dampbolle 2 i dampbolle 3. Plasser dampbolle 1 i dampbolle 2.  (fig. 17)
5 Plasser den ekstra store dampbollen på de andre dampbollene.
6 Sett lokket på den ekstra store dampbollen.
7 Når du skal oppbevare ledningen, trykker du den inn i oppbevaringsrommet for ledningen i
sokkelen (fig. 18).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i
nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 19).
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’
forbrukertjeneste der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Dampkokeren
virker ikke.
Dampkokeren er ikke koblet til
veggkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Det er ikke vann i
vannbeholderen.
Fyll vannbeholderen.
Du har ikke trykket på ON/
STOP-knappen ennå.
Trykk på ON/STOP-knappen.
Enkelte matbiter i dampkokeren
er større og/eller krever lengre
damptid enn andre.
Angi en lengre damptid med pluss (+)knappen.
All maten er ikke
kokt.
Legg større matstykker og mat som
krever lengre damptid i den nederste
dampbollen (nr. 1).
Norsk 91
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du har lagt for mye mat i
dampbollene.
Ikke legg for mye mat i dampbollene. Del
opp maten i små biter, og legg de minste
bitene øverst.
Plasser maten slik at det blir åpninger
mellom bitene. Dermed blir dampflyten
maksimal.
Apparatet varmes Du har ikke avkalket apparatet
ikke ordentlig opp. jevnlig.
Avkalk apparatet. Se avsnittet Rengjøring
og vedlikehold.
Mattabell og damptips 
Damptidene som er oppgitt i tabellen nedenfor, er bare veiledende. Damptider kan variere avhengig
av størrelsen på matbitene, åpningene mellom maten i dampbollen, mengden mat i bollen, hvor fersk
maten er og personlige preferanser.
Damptabell for mat
Mat som skal
dampes
Mengde
Anbefalte urter/krydder for
smaksboosteren
Damptid (min)
Asparges
400 g
Sitronmelisse, laurbærblader, timian
13–15
Brokkoli
400 g
Hvitløk, presset rød chili, estragon
16-18
Blomkål
400 g
Rosmarin, basilikum, estragon
16-18
Kyllingfilet
250 g
Karri, rosmarin, timian
30–35
Fiskefilet
250 g
Tørr sennep, allehånde, merian
10–12
Suppe
250 ml
Urter/krydder etter smak
12–16
Egg
6–8
-
15
Forhåndsinnstilte damptider for menyknappene (fig. 20)
Tips for damping av mat
Grønnsaker og frukt
-- Skjær av tykke stilker fra blomkål, brokkoli og kål.
-- Damp bladrike, grønne grønnsaker på kortest mulig tid. De mister nemlig farge lett.
-- Ikke tin frosne grønnsaker før du damper dem.
----------
Kjøtt, fjærfe, fisk, sjømat og egg
Møre kjøttstykker med lite fett er best egnet til damping.
Vask kjøttet grundig, og tørk det, slik at så lite saft som mulig drypper ut.
Plasser alltid kjøtt under andre mattyper.
Stikk hull på egg før du legger dem i dampkokeren.
Damp aldri frosset kjøtt, fjærfe eller sjømat. Disse ingrediensene må alltid tines helt opp før du
damper dem.
Hvis du bruker mer enn én dampbolle, drypper kondens fra de øverste bollene ned i den
nederste. Pass på at smaken på maten i de ulike dampbollene passer godt sammen.
La det være åpninger mellom matbitene. Legg tykke biter nærmere kanten av dampbollen.
Hvis dampbollen er svært full, kan du røre i maten midtveis i dampingen.
Små mengder mat krever kortere damptid enn store mengder.
92
Norsk
-- Hvis du bare bruker én dampbolle, krever maten kortere damptid enn hvis du bruker to eller
tre dampboller.
-- Mat i den nederste dampbollen er klar raskere enn maten i de øvre dampbollene. Hvis du
bruker mer enn én dampbolle, må du la maten koke 5–10 minutter lenger. Kontroller at maten
er gjennomkokt før du spiser den.
-- Du kan legge til mat under dampingen. Hvis en ingrediens trenger kortere damptid, kan du legge
den til senere. Kontroller at maten er gjennomkokt før du spiser den.
-- Hvis du tar av lokket, forsvinner damp, og dampingen tar lenger tid.
-- Maten fortsetter å bli dampet i en periode etter at dampkokeren er gått over i hold varmmodus. Hvis maten allerede er gjennomkokt, kan du derfor ta den ut av dampkokeren når
dampmenytiden er utløpt.
-- Hvis maten ikke er kokt, kan du angi en lengre damptid. Det kan hende at du må helle på mer
vann i vannbeholderen.
Flavour Booster
-- Timian, koriander, basilikum, dill, karri og estragon er eksempler på urter og krydder som du kan
legge i smaksforsterkeren Flavour Booster. Du kan kombinere dem med hvitløk, karve eller
pepperrot for å forsterke smaken uten å tilsette salt. Vi anbefaler å bruke 1/2 til 3 ts tørkede
urter eller krydder. Bruk mer hvis du bruker friske urter eller krydder.
Merk: Hvis du vil ha flere tips om urter og krydder du kan bruke i smaksforsterkeren Flavour Booster,
kan du se på damptabellen for mat ovenfor.
Søte desserter
-- Tilsett litt kanel til desserter for mer søt smak i stedet for å tilsette mer sukker.
Tips for den ekstra store dampbollen
-- Når du lager suppe eller lapskaus som trenger lengre koketid, anbefaler vi at du dekker den
ekstra store dampbollen med aluminiumsfolie før du setter på lokket.
-- Du kan bruke den ekstra store dampbollen for å lage kyllingkraft, couscous eller lapskaus, eller til
å posjere fisk i vann.
-- Du kan også bruke den ekstra store dampbollen for å varme opp ferdiglaget suppe.
Oppskrifter
Vil du ha oppskrifter, kan du se i oppskriftsheftet eller gå til Internett-sidene våre på www.philips.
com/kitchen.
Português 93
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Tampa
Taça de vaporização XL
Fundo amovível
Taça de vaporização 3
Fundo amovível
Taça de vaporização 2
Taça de vaporização 1
Tabuleiro de recolha
Intensificador de sabor
Entrada de água
Base com depósito de água
Painel de controlo
1 Luz de enchimento
2 Botões do temporizador
3 Luz de descalcificação
4 Botão ligar/parar com círculo de luz
5 Botões do menu com círculos de luz
6 Botão conservar calor com círculo de luz
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Perigo
-- Nunca mergulhe a base em água nem a enxagúe debaixo de uma torneira.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o
ligar.
-- Este aparelho só deve ser ligado a uma tomada com terra. Verifique sempre se a ficha fica bem
introduzida na tomada.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho estiverem
danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de
perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável
pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
-- Mantenha o fio de alimentação fora do alcance das crianças. Não deixe o fio de alimentação
suspenso na mesa ou na bancada da cozinha onde o aparelho estiver colocado.
-- Nunca cozinhe a vapor carne, aves e marisco congelados. Descongele sempre estes ingredientes
totalmente antes de cozinhá-los a vapor.
-- Nunca utilize a panela a vapor sem o tabuleiro de pingos; senão salta água quente do aparelho.
-- Utilize as taças de vaporização 1, 2, 3 e XL apenas em combinação com a base original.
94
Português
-- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
Cuidado
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia será
considerada inválida.
-- Não exponha a base do aparelho a temperaturas demasiado elevadas, gás quente, vapor ou
calor húmido de outras fontes para além da própria panela a vapor. Não coloque a panela a
vapor em cima ou perto de um forno ou fogão em funcionamento ou ainda quente.
-- Certifique-se sempre de que o aparelho está desligado antes de retirar a ficha da tomada.
-- Antes de limpar o aparelho, desligue-o sempre da corrente e deixe arrefecer.
-- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Se for utilizado incorrectamente ou para
fins profissionais ou semi-profissionais, ou se for utilizado de uma forma que não esteja nas
instruções de utilização no manual do utilizador, a garantia é considerada inválida e a Philips
recusa qualquer responsabilidade pelos danos causados.
-- Coloque a panela a vapor numa superfície horizontal estável e plana e certifique-se de que
deixa um intervalo de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para evitar o sobreaquecimento.
-- Coloque os fundos amovíveis sempre na mesma direcção. Assegure-se de que os fundos estão
correctamente posicionados. Quando o fundo amovível está posicionado correctamente ouvese um estalido.
-- Tenha cuidado com o vapor quente libertado pelo aparelho durante a utilização ou quando
remove a tampa. Quando verificar o estado de cozedura dos alimentos, utilize sempre utensílios
de cozinha com cabos longos.
-- Remova sempre a tampa com cuidado e na direcção oposta ao seu corpo. Deixe a
condensação pingar da tampa para dentro da panela a vapor para evitar escaldar-se.
-- Segure sempre as taças de vaporização pelas pegas quando a comida está quente.
-- Não desloque a panela a vapor durante a utilização.
-- Não se debruce sobre a panela a vapor durante a utilização.
-- Não toque nas superfícies quentes do aparelho. Utilize sempre luvas de forno quando manusear
componentes quentes do aparelho.
-- Não coloque o aparelho perto ou debaixo de objectos que possam ficar danificados devido ao
vapor, tais como paredes e armários.
-- Não utilize o aparelho na presença de gases explosivos e/ou inflamáveis.
-- Nunca ligue o aparelho a um temporizador ou a um sistema de telecomando para evitar
situações perigosas.
-- Dentro do depósito de água há um pequeno crivo. Se o crivo se soltar, mantenha-o fora do
alcance das crianças pois estas podem engoli-lo.
Desactivação automática
O aparelho está equipado com um sistema de desactivação automática. O aparelho desliga-se
automaticamente se não premir um botão do menu num intervalo de 1 minuto após ter premido o
botão ligar/parar. O aparelho também se desliga automaticamente depois de terminar o tempo
definido da cozedura a vapor (incluindo o período de conservação do calor).
Protecção contra funcionamento a seco
A panela a vapor está equipada com protecção contra funcionamento a seco. A protecção contra
funcionamento a seco desliga automaticamente o aparelho se este estiver ligado e não houver água
no depósito de água ou se acabar a água durante a utilização. Deixe a panela a vapor arrefecer
durante 10 minutos antes de utilizar novamente.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador,
este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas
actualmente disponíveis.
Português 95
Antes da primeira utilização
1 Limpe muito bem todas as peças que entrem em contacto com os alimentos antes de utilizar
o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo “Limpeza”).
2 Limpe o interior do depósito de água com um pano húmido.
Preparar para a utilização
1 Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal e plana.
2 Encha o depósito de água até ao nível máximo. Com um depósito de água cheio, a panela a
vapor pode cozer durante aprox. 1 hora (fig. 2).
Encha apenas o depósito de água com água. Nunca introduza temperos, óleo ou outras
substâncias no depósito de água.
3 Coloque o tabuleiro de recolha sobre o depósito de água da base (fig. 3).
Nunca utilize o aparelho sem o tabuleiro de recolha.
4 Se desejar, pode colocar ervas secas ou frescas ou especiarias no intensificador de sabor para
dar mais sabor aos alimentos a serem cozinhados a vapor (fig. 4).
Tomilho, coentros, manjericão, endro, caril e estragão são algumas das ervas e especiarias deliciosas
que pode colocar no intensificador de sabor. Pode combiná-las com alho, alcaravia ou rábano
silvestre para intensificar o sabor sem adicionar sal. Aconselhamos a utilização de 1/2 a 3 colheres
de chá de ervas ou especiarias secas. Adicione maior quantidade se utilizar ervas ou especiarias
frescas.
Para sugestões quanto às ervas e especiarias a utilizar consoante os alimentos, consulte a tabela
para cozinhar a vapor no capítulo “Tabela de alimentos e dicas para cozinhar a vapor”.
Sugestão: Se utiliza ervas ou especiarias moídas, enxagúe o tabuleiro de recolha para humedecer o
intensificador de sabor. Isto evitará que as ervas ou especiarias moídas caiam através das aberturas do
intensificador de sabor (fig. 5).
5 Coloque os alimentos a cozer a vapor numa ou em várias taças de vaporização e/ou na taça
XL (consulte a secção “Taça de vaporização XL” apresentada abaixo). 
Sugestão: Coloque os ovos nos suportes para ovos para que estes sejam bem cozidos (fig. 6).
-- As taças de vaporização estão numeradas. O número de cada uma encontra-se no respectivo
cabo. A taça de vaporização superior é a número 3, a taça intermédia é a número 2 e a taça
inferior é a número 1.
6 Coloque as peças maiores e os alimentos que requeiram mais tempo de cozedura na taça de
vaporização inferior.
7 Disponha os alimentos com espaço suficiente entre eles para permitir um fluxo máximo de
vapor. Não coloque demasiados alimentos nas taças de vaporização.
8 Coloque uma ou mais taças de vaporização no tabuleiro de recolha de pingos.  (fig. 7)
Nota: Assegure-se de que coloca as taças adequadamente e de que estas não oscilam.
-- Não é obrigatório utilizar as 3 taças de vaporização.
-- Empilhe sempre as taças de vaporização na seguinte ordem: taça 1, taça 2, taça 3.
-- Se utilizar as taças de vaporização 2 e 3 com os respectivos fundos amovíveis, certifique-se
sempre de que o rebordo na parte inferior está direccionado para cima e de que o fundo
encaixa na posição correcta (com um estalido) (fig. 8).
-- Se tiver retirado apenas o fundo da taça de vaporização 2, pode colocar a taça de vaporização
3 por cima.
96
Português
-- Se quiser cozer a vapor alimentos grandes (por exemplo, espigas de milho ou inhame), pode
retirar os fundos das taças de vaporização 2 e/ou 3 para maximizar o espaço para a cozedura a
vapor (fig. 9).
9 Coloque a tampa na taça de vaporização superior (fig. 10).
Nota: Se a tampa da taça de vaporização não estiver bem colocada, os alimentos não serão cozinhados
de forma adequada.
Taça de vaporização XL
A taça de vaporização XL destina-se a sopas, guisados, papas de cereais e arroz, e outros alimentos
que não são adequados para cozer a vapor nas outras taças de vaporização.
1 Pode utilizar a taça de vaporização XL nas seguintes combinações:
-- Taças 1 e 2 ou taças 2 e 3 (fig. 11).
-- Taças 1, 2 e 3.  (fig. 12)
Nota: A taça de vaporização XL não pode ser colocada em cima de taça de vaporização 1, visto não
existir espaço suficiente.
2 Antes de colocar a taça de vaporização XL em cima das taças 2 ou 3, tem de retirar os
fundos de taças de vaporização 2 ou 3.
Sugestão: Quando utiliza a taça de vaporização XL, pode reduzir o tempo de cozedura a vapor cobrindo
a taça XL com folha de alumínio.  (fig. 13)
Utilizar o aparelho
1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
,, O aparelho emite um sinal sonoro.
,, O círculo de luz em redor do botão ligar/parar acende-se (fig. 14).
2 Prima o botão de menu do tipo de alimentos que pretende cozinhar (fig. 15).
Para os tempos de cozedura programados dos botões de menu, consulte o capítulo “Tabela de
alimentos e dicas para cozinhar a vapor”.
Nota: Se pretende programar um tempo de cozedura diferente dos tempos de cozedura programados
para os botões de menu, prima o botão de menu com o tempo de cozedura que mais se aproxima ao
tempo de cozedura pretendido. Utilize os botões + e - do temporizador para aumentar ou diminuir o
tempo de cozedura.
,, O círculo de luz em redor do botão ilumina-se e aparece no visor o tempo de cozedura
programado.
,, É iniciada a cozedura e o temporizador começa a contagem decrescente do tempo de
cozedura.
,, O aparelho emite um sinal sonoro e passa para o modo “conservar calor” quando o tempo
de cozedura se esgotar.
3 Se pretende cozer a vapor alimentos com diferentes tempos de cozedura, programe o
temporizador para o tempo de cozedura a vapor mais longo. Coloque os alimentos com o
maior tempo de cozedura na taça 1. Deixe cozer até o tempo restante de cozedura no visor
corresponder ao tempo de cozedura mais curto. Em seguida, remova cuidadosamente a
tampa, utilizando luvas de forno e coloque a taça 2, que contém os alimentos com o menor
tempo de cozedura, sobre a taça 1. Coloque a tampa na taça 2 e deixe cozer até terminar o
tempo de cozedura a vapor programado.
Nota: Normalmente, os alimentos na taça superior demoram um pouco mais a cozer do que os
alimentos nas taças inferiores.
Português 97
4 Se cozinhar grandes quantidades de comida, mexa os alimentos a meio da cozedura. Use
luvas de forno e um utensílio de cozinha de cabo longo.
5 Remova cuidadosamente a tampa.
Tenha cuidado com o vapor quente que sai do aparelho quando remove a tampa.
Para evitar queimaduras, utilize luvas de forno quando remover a tampa, a taça de vaporização XL e
as restantes taças. Remova a tampa lentamente e na direcção oposta ao seu corpo. Deixe a
condensação pingar da tampa para dentro da taça de vaporização.
6 Retire a ficha da tomada eléctrica e deixe a cozinha a vapor arrefecer completamente antes
de remover o tabuleiro de recolha.
-- Tenha cuidado ao remover o tabuleiro de recolha. A água do depósito de água e no tabuleiro
de recolha pode ainda estar quente mesmo que os outros componentes do aparelho já tenham
arrefecido.
7 Esvazie o depósito de água após cada utilização.
Nota: Se pretende cozinhar mais alimentos, utilize água fresca.
Modo “Conservar calor”
A panela a vapor muda automaticamente para o modo “conservar calor” após cada menu. Os
alimentos são mantidos quentes durante 20 minutos. O círculo de luz em redor do botão
“conservar calor” acende-se e o círculo de luz em redor do botão de menu apaga-se.
-- Se pretende manter os alimentos quentes durante mais de 20 minutos, prima o botão ligar/
parar no minuto seguinte ao final do primeiro ciclo de conservação de calor para iniciar um
novo ciclo (fig. 14).
-- Se pretende desactivar o modo “conservar calor” enquanto este está activo, prima o botão
ligar/parar.
-- Se pretende iniciar um ciclo de conservação de calor quando o aparelho está desligado ou após
este se ter desligado automaticamente, prima o botão ligar/parar e depois o botão “conservar
calor” (fig. 16).
Luz de enchimento
Quando o nível da água do depósito de água for inferior ao nível MIN, a luz de enchimento fica
intermitente e é emitido um sinal sonoro para indicar que deve encher o depósito de água.
Limpeza e manutenção
Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo
ou acetona, para limpar o aparelho.
1 Desligue a ficha da tomada eléctrica e deixe o aparelho arrefecer.
2 Limpe o exterior da base com um pano húmido.
Nunca mergulhe a base em água nem a enxagúe debaixo de uma torneira.
Não lave a base na máquina de lavar loiça.
3 Lave o depósito de água com um pano embebido em água morna e detergente líquido.
Levante o crivo do depósito de água para limpá-lo. Passe um pano húmido e limpo no
depósito.
Se o crivo do depósito de água se soltar, mantenha-o fora do alcance das crianças para evitar que
estas o engulam.
98
Português
4 Retire os fundos das taças de vaporização 2 e/ou 3. Lave as taças de vaporização 1, 2, 3 e XL
e a tampa à mão ou na máquina de lavar loiça. Utilize um ciclo de lavagem curto e uma
temperatura baixa. 
A lavagem frequente da taças de vaporização 1, 2, 3 e XL e da tampa na máquina de lavar loiça
pode tornar as peças ligeiramente baças.
Descalcificação
Deve descalcificar o aparelho após 15 horas de utilização. A luz de descalcificação fica
intermitente durante 1 hora para indicar que deve descalcificar a panela a vapor. É importante que
descalcifique a panela a vapor regularmente para manter o funcionamento ideal e prolongar a vida
útil do aparelho.
Nota: A luz de descalcificação fica sempre intermitente durante 1 hora enquanto o aparelho estiver a ser
utilizado, mesmo se já o tiver descalcificado. Se não descalcificar o aparelho durante esta hora, a luz de
descalcificação apaga-se automaticamente. Ela liga-se novamente depois de ter utilizado o aparelho
durante 15 horas.
1 Encha o depósito de água com vinagre branco (8% de ácido acético) até ao nível máximo.
Não utilize nenhum outro tipo de descalcificador.
2 Coloque o tabuleiro de recolha de pingos e a taça de vaporização 1 correctamente na
base (fig. 7).
3 Coloque a tampa em cima da taça de vaporização 1 (fig. 10).
4 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
5 Prima um botão de menu e o botão + ou - para deixar o aparelho em funcionamento
durante 25 minutos.
Ao ferver, se o vinagre ultrapassar as bordas da base, desligue o aparelho da corrente eléctrica e
reduza a quantidade de vinagre.
6 Passados 25 minutos, desligue o aparelho da corrente eléctrica e deixe o vinagre arrefecer
completamente. Esvazie o depósito de água.
7 Enxagúe várias vezes o depósito de água com água fria. 
Nota: Repita este procedimento até limpar todo o calcário do depósito de água.
Arrumação
1 Certifique-se de que todos os componentes estão limpos e secos antes de arrumar o
aparelho (consulte o capítulo “Limpeza”).
2 Coloque a taça de vaporização 3 no tabuleiro de recolha.
3 Assegure-se de que os fundos amovíveis estão colocados nas taças de vaporização 2 e 3.
4 Coloque a taça de vaporização 2 na taça de vaporização 3. Coloque a taça 1na taça
2.  (fig. 17)
5 Coloque a taça de vaporização XL nas outras taças de vaporização.
6 Coloque a tampa na taça de vaporização XL.
7 Para guardar o cabo de alimentação, coloque-o no compartimento para arrumação do cabo
da base (fig. 18).
Português 99
Garantia e assistência
Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode
encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos normais no final da sua vida
útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar
o meio ambiente (fig. 19).
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir
resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Apoio ao
Cliente do seu país.
Problema
Possível causa
Solução
A panela a vapor
não funciona.
A panela a vapor não está
ligada à corrente eléctrica.
Ligue a ficha à tomada eléctrica.
Não há água no depósito de
água.
Encha o depósito de água.
Ainda não premiu o botão
ligar/parar.
Prima o botão ligar/parar.
Alguns alimentos são maiores
e/ou requerem um tempo de
cozedura mais longo do que os
outros alimentos.
Programe um tempo de cozedura mais
longo com o botão +.
Nem todos os
alimentos estão
cozinhados.
Coloque as peças maiores e alimentos
que requeiram mais tempo de cozedura
na taça de vaporização inferior (n.º1).
Colocou demasiados alimentos
nas taças de vaporização.
Não sobrecarregue as taças de vapor.
Corte os alimentos em pedaços
pequenos e coloque os mais pequenos
por cima.
Disponha os alimentos com espaço entre
as peças para permitir que o vapor
circule.
O aparelho não
Não descalcificou o aparelho
aquece o suficiente. regularmente.
Descalcifique o aparelho. Consulte o
capítulo “Limpeza e manutenção”.
Tabela de alimentos e dicas para cozinhar a vapor 
Os tempos de cozedura a vapor apresentados na tabela abaixo são apenas indicativos. Os tempos
de cozedura a vapor podem variar dependendo do tamanho dos alimentos, dos espaços entre os
alimentos na taça de vaporização, da quantidade de alimentos na taça, da frescura dos alimentos e
da sua preferência pessoal.
100 Português
Tabela para cozinhar a vapor
Alimentos a
serem
cozinhados a
vapor
Quantidade
Ervas/especiarias sugeridas para o
intensificador de sabor
Tempo de
cozedura a vapor
(min.)
Espargos
400 g
Erva-cidreira, folhas de louro, tomilho
13-15
Brócolos
400 g
Alho, pimento vermelho esmagado,
estragão
16-18
Couve-flor
400 g
Alecrim, manjericão, estragão
16-18
Peito de frango
250 g
Caril, alecrim, tomilho
30-35
Filetes de peixe
250 g
Mostarda em pó, pimenta da Jamaica,
manjerona
10-12
Sopa
250 ml
Ervas/especiarias a gosto
12-16
Ovos
6-8
-
15
Tempos de cozedura programados dos botões de menu (fig. 20)
Dicas para cozinhar alimentos a vapor
Vegetais e frutas
-- Elimine os talos mais grossos da couve-flor, brócolos e couve.
-- Coza a vapor os vegetais verdes de folha durante o mínimo tempo possível, uma vez que estes
perdem a cor facilmente.
-- Não descongele os vegetais congelados antes de cozinhá-los a vapor.
Carne, aves, peixe, marisco e ovos
-- Os pedaços de carne tenros e com um pouco de gordura são mais adequados à cozedura a
vapor.
-- Lave bem a carne e seque-a com um pano para que solte o mínimo de suco possível.
-- Coloque sempre a carne por baixo dos outros alimentos.
-- Perfure os ovos antes de colocá-los na panela a vapor.
-- Nunca cozinhe a vapor carne, aves ou marisco congelados. Deixe sempre a carne, as aves e o
marisco descongelar completamente antes de colocá-los na panela a vapor.
-- Se utilizar mais do que uma taça de vaporização, a condensação pinga das taças superiores para
a taça inferior. Certifique-se de que os sabores dos alimentos das várias taças vão bem uns com
os outros.
-- Deixe espaços entre os alimentos. Coloque as peças mais grossas perto da borda da taça de
vaporização.
-- Se a taça estiver muito cheia, mexa os alimentos a meio da cozedura.
-- Pequenas quantidades de alimentos requerem um tempo de cozedura menor do que grandes
quantidades.
-- Se utilizar apenas uma taça de vaporização, os alimentos requerem um tempo de cozedura
menor do que quando utiliza 2 ou 3 taças.
-- Os alimentos na taça de vaporização inferior ficam prontos mais depressa do que os alimentos
nas taças superiores. Se utilizar mais do que uma taça de vaporização, deixe os alimentos
cozinharem por mais 5-10 minutos. Certifique-se de que os alimentos estão bem cozinhados
antes de os comer.
-- Pode adicionar alimentos durante o processo de cozedura a vapor. Se um ingrediente necessitar
de um tempo de cozedura a vapor mais curto, adicione-o posteriormente. Assegure-se de que
os alimentos estão bem cozidos antes de os consumir.
Português 101
-- Se levantar a tampa, o vapor escapa-se e a cozedura demora mais tempo.
-- Os alimentos continuam a ser cozinhados durante algum tempo quando a panela a vapor muda
para o modo “conservar calor”. Se os alimentos já estiverem muito passados, retire-os da panela
a vapor quando o menu terminar.
-- Se os alimentos não estiverem cozinhados, programe um tempo de cozedura mais longo. Pode
ter de introduzir mais água no depósito de água.
Flavour Booster
-- Tomilho, coentros, manjericão, aneto, caril e estragão são algumas das ervas aromáticas e
especiarias que pode colocar no Flavour Booster. Pode combiná-las com alho, alcaravia ou
rábano silvestre para intensificar o sabor sem adicionar sal. Aconselhamos a utilização de 1/2 a 3
colheres de chá de ervas aromáticas ou especiarias secas. Adicione maior quantidade se utilizar
ervas aromáticas ou especiarias frescas.
Nota: Para mais dicas sobre ervas aromáticas e especiarias a utilizar no Flavour Booster, consulte a
tabela para cozinhar a vapor que se encontra acima.
Sobremesas doces
-- Adicione um pouco de canela às suas sobremesas para aumentar o grau de doçura em vez de
adicionar mais açúcar.
Dicas para a taça de vaporização XL
-- Quando preparar sopas ou guisados que exijam tempos de preparação mais longos,
aconselhamo-lo a cobrir a taça de vaporização XL com folha de alumínio antes de colocar a
tampa.
-- Pode utilizar a taça de vaporização XL para preparar canja, cuscuz, guisados ou escalfar peixe
em água.
-- Também pode utilizar a taça de vaporização XL para aquecer sopas pré-preparadas.
Receitas
Para mais receitas, consulte o folheto de receitas ou visite o nosso Web site www.philips.com/
kitchen.
102 Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Lock
Extra stor ångskål
Löstagbar botten
Ångskål 3
Löstagbar botten
Ångskål 2
Ångskål 1
Droppbricka
Smakförstärkare
Påfyllningshål för vatten
Basdel med vattentank
Kontrollpanel
1 Påfyllningslampa
2 Timerknappar
3 Avkalkningslampa
4 På/stopp-knapp med ljusring
5 Menyknappar med ljusringar
6 Knapp för värmehållning med ljusring
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned basdelen i vatten och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten är ordentligt isatt
i uttaget.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn. Låt inte sladden hänga ned över
bordskanten eller arbetsytan där apparaten står.
-- Ångkoka aldrig fryst kött, fågel eller fisk och skaldjur. Tina alltid dessa ingredienser helt innan du
ångkokar dem.
-- Använd aldrig ångkokaren utan droppbrickan. I så fall kan varmt vatten stänka ut ur apparaten.
-- Använd bara ångskålarna 1, 2 och 3 och den extra stora ångskålen i kombination med
originalbottenplattan.
-- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
Svenska 103
Varning!
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har
rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
-- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer, varm gas, ånga eller fuktig hetta från andra källor än
ångkokaren. Placera inte ångkokaren på eller i närheten av en spis eller ugn som är påslagen eller
fortfarande varm.
-- Se alltid till att apparaten är avstängd innan du kopplar ur den.
-- Dra alltid ur nätsladden och låt apparaten svalna innan du rengör den.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt
bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att
gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
-- Ställ ångkokaren på en stabil, plan och jämn yta och kontrollera att det finns minst 10 cm fritt
utrymme runt den för att undvika överhettning.
-- Sätt alltid i de löstagbara bottnarna åt ett håll. Se till att bottnarna sitter ordentligt. När botten
sitter ordentligt hör du ett klickljud.
-- Se upp för den varma ånga som kommer ut ur ångkokaren under ångkokningen eller när du tar
bort locket. När du kontrollerar maten bär du alltid använda köksredskap med långa handtag.
-- Ta alltid bort locket försiktigt och vänt bort från dig själv. Låt kondensen droppa av locket och
ned i ångkokaren så att du inte bränner dig.
-- Håll alltid ångskålen i handtagen när maten är varm.
-- Flytta inte på ångkokaren när den används.
-- Böj dig inte över ångkokaren när den används.
-- Rör inte vid apparatens varma ytor. Använd alltid grytlappar när du rör vid apparatens varma
delar.
-- Placera inte apparaten i närheten av eller under föremål som kan skadas av ånga, t.ex. väggar och
skåp.
-- Använd inte apparaten i närheten av explosiva och/eller brandfarliga gaser.
-- Anslut aldrig apparaten till en timer eller ett fjärrkontrollssystem eftersom det kan leda till en
farlig situation.
-- Det sitter en liten sil inuti vattentanken. Om silen tas bort måste den förvaras utom räckhåll för
barn så att de inte sväljer den.
Automatisk avstängning
Apparaten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Apparaten stängs av automatiskt om
du inte trycker på en menyknapp inom en minut efter att du har tryckt på på/stopp-knappen.
Apparaten stängs också av automatiskt efter att den inställda tillagningstiden (inklusive
värmehållningstiden) har gått.
Torrkokningsskydd
Ångkokaren har ett torrkokningsskydd. Det gör att apparaten automatiskt stängs av om den slås på
när det inte finns något vatten i vattentanken eller om vattnet tar slut under användning. Låt
ångkokaren svalna i 10 minuter innan du använder den igen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Före första användningen
1 Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder apparaten för
första gången (se avsnittet Rengöring).
2 Torka vattentankens insida med en fuktig trasa.
104 Svenska
Förberedelser inför användning
1 Placera apparaten på en stabil, plan och jämn yta.
2 Fyll vattentanken med vatten upp till maxnivån. När vattentanken är full kan ångkokaren
köras i cirka 1 timme (Bild 2).
Häll endast vatten i vattentanken. Häll aldrig kryddor, olja eller andra ämnen i vattentanken.
3 Sätt droppbrickan på vattentanken i basdelen (Bild 3).
Använd aldrig apparaten utan droppbrickan.
4 Om du vill kan du lägga torkade eller färska örter eller kryddor på smakförstärkaren för att
få extra smak på maten som ska ångkokas (Bild 4).
Timjan, koriander, basilika, dill, curry och dragon är några av de spännande örter och kryddor som
du kan lägga på smakförstärkaren. Du kan kombinera dem med vitlök, kummin eller pepparrot för
att förstärka smaken utan att salta. Vi rekommenderar att du använder 1/2 till 3 tsk torkade örter
eller kryddor. Ta mer om du använder färska örter eller kryddor.
Förslag på örter eller kryddor för olika typer av mat finns i ångkokningstabellen i kapitlet Mattabell
och ångtips.
Tips: Om du använder malda örter eller kryddor sköljer du droppbrickan så att smakförstärkaren blir
blöt. Det förhindrar att malda örter eller kryddor åker genom öppningarna i smakförstärkaren (Bild 5).
5 Lägg maten som ska tillagas i en eller flera ångskålar och/eller i den extra stora ångskålen (se
avsnittet Extra stor ångskål nedan). 
Tips: Lägg ägg i ägghållarna för att ångkoka dem på ett praktiskt sätt (Bild 6).
-- Ångskålarna är numrerade. Numren finns på handtagen. Den övre ångskålen är nr 3, ångskålen i
mitten är nr 2 och den nedre ångskålen är nr 1.
6 Lägg stora matbitar och mat som kräver längre tillagningstid i den nedre ångskålen.
7 Lägg i maten med utrymme mellan bitarna för att tillse maximalt ångflöde. Lägg inte för
mycket mat i ångskålarna.
8 Ställ en eller flera ångskålar på droppbrickan.  (Bild 7)
Obs! Se till att skålarna står stadigt.
-- Du behöver inte använda alla tre ångskålarna.
-- Stapla ångskålarna endast i följande ordning: ångskål 1, ångskål 2, ångskål 3.
-- Om du använder ångskålarna 2 och 3 med de löstagbara bottnarna ska du alltid se till att den
upphöjda kanten på bottnen är riktad uppåt och att bottnen sätts fast ordentligt (ett klickljud
hörs) (Bild 8).
-- Om du endast har tagit bort bottnen på ångskål 2 kan du fortfarande sätta ångskål 3 ovanpå.
-- Om du vill ångkoka stora saker (t.ex. majskolvar eller jams) kan du ta bort bottnarna från
ångskålarna 2 och/eller 3 för att maximera utrymmet (Bild 9).
9 Sätt locket på den övre ångskålen (Bild 10).
Obs! Om locket inte sätts på ångskålen ordentligt eller inte alls ångkokas inte maten ordentligt.
Extra stor ångskål
Den extra stora ångskålen är avsedd för soppa, gryta, gröt och ris och annan mat som inte passar att
tillaga i den andra ångskålarna.
1 Du kan använda den extra stora ångskålen i följande kombinationer:
-- Skål 1 och 2 eller skål 2 och 3 (Bild 11).
-- Skål 1, 2 och 3.  (Bild 12)
Svenska 105
Obs! Den extra stora ångskålen kan inte ställas ovanpå ångskål 1 eftersom det inte finns tillräckligt med
plats.
2 Innan du ställer den extra stora ångskålen ovanpå skål 2 eller 3, måste du ta bort bottnarna
från ångskål 2 eller 3.
Tips: När du använder den extra stora ångskålen kan du minska tillagningstiden genom att täcka den
extra stora ångskålen med aluminiumfolie.  (Bild 13)
Använda apparaten
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
,, Apparaten piper.
,, Ljusringen runt på/stopp-knappen tänds (Bild 14).
2 Tryck på menyknappen för den typ av mat du vill ångkoka (Bild 15).
De förinställda tillagningstiderna för menyknapparna finns i kapitlet Mattabell och ångtips.
Obs! Om du vill ställa in en annan tillagningstid än den förinställda tiden trycker du på menyknappen
med den tillagningstid som ligger närmast den önskade tillagningstiden. Använd sedan timerknapparna +
och - för att öka och minska tillagningstiden.
,, Ljusringen runt knappen tänds och den förinställda tillagningstiden visas i teckenfönstret.
,, Ångkokningen startar och timern räknar ned tillagningstiden.
,, Apparaten piper och växlar till varmhållningsläget när tillagningstiden har gått.
3 Om du vill ångkoka mat som kräver olika tillagningstider ställer du in timern på den längsta
tillagningstiden. Lägg maten med den längsta tillagningstiden i skål 1. Ångkoka tills den
återstående tillagningstiden i teckenfönstret är samma som den kortaste tillagningstiden. Ta
sedan försiktigt bort locket med hjälp av grytlappar och sätt skål 2 med ingredienserna med
kortare tillagningstid ovanpå skål 1. Sätt på locket på skål 2 och fortsätt med ångkokningen
tills den inställda tillagningstiden har gått.
Obs! Mat i den övre skålen tar ofta lite längre tid att ångkoka än mat i de nedre skålarna.
4 Om du ångkokar stora mängder mat rör du i maten när halva tillagningstiden har gått. Använd
grytlappar och köksredskap med långa handtag.
5 Ta försiktigt bort locket.
Se upp för den varma ånga som kommer ut ur apparaten när du tar bort locket.
Undvik brännskador genom att använda grytlappar när du tar bort locket, den extra stora skålen
och de andra ångskålarna. Ta bort locket långsamt och vänt bort från dig själv. Låt kondensen droppa
av locket och ned i ångskålen.
6 Ta ut kontakten ur vägguttaget och låt ångkokaren svalna helt innan du tar bort droppbrickan.
-- Var försiktig när du tar bort droppbrickan eftersom vattnet i vattentanken och droppbrickan
fortfarande kan vara varma även om apparatens andra delar redan har svalnat.
7 Töm vattentanken efter varje användning.
Obs! Om du vill ångkoka mer mat ska du använda nytt vatten.
Varmhållningsläge
Ångkokaren växlas automatiskt till varmhållningsläget efter alla menyer. Maten hålls varm i 20
minuter. Ljusringen runt varmhållningsknappen tänds och ljusringen runt menyknappen släcks.
-- Om du vill hålla maten varm längre än 20 minuter trycker du på på/stopp-knappen inom en
minut efter att den första varmhållningsperioden är slut för att starta en ny
varmhållningsperiod (Bild 14).
-- Om du vill avaktivera varmhållningsläget när det är aktivt trycker du på på/stopp-knappen.
106 Svenska
-- Om du vill starta varmhållningen när apparaten är avstängd eller efter att den har stängts av
automatiskt trycker du först på på/stopp-knappen och sedan på varmhållningsknappen (Bild 16).
Påfyllningslampa
När vattennivån i vattentanken sjunker under MIN-nivån blinkar påfyllningslampan och du hör ett
pipljud som anger att du måste fylla på vattentanken.
Rengöring och underhåll
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
1 Ta ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna.
2 Rengör utsidan av basdelen med en fuktig trasa.
Sänk aldrig ned basdelen i vatten och spola inte av den under kranen.
Diska inte basdelen i diskmaskin.
3 Rengör vattentanken med en trasa som doppats i varmt vatten med lite diskmedel. Lyft upp
silen i vattentanken och rengör den. Torka sedan av vattentanken med en ren fuktig trasa.
Om silen i vattentanken tas bort måste den förvaras utom räckhåll för barn så att de inte sväljer
den.
4 Ta bort bottnarna från ångskålarna 2 och/eller 3. Rengör ångskålarna 1, 2 och 3, den extra
stora ångskålen och locket för hand eller i diskmaskinen. Använd ett kort program och låg
temperatur. 
Upprepad rengöring av ångskålarna 1, 2 och 3, den extra stora ångskålen och locket i diskmaskin kan
göra att dessa delar blir lite matta.
Avkalkning
Du måste kalka av apparaten efter du har använt den i 15 timmar. Avkalkningslampan blinkar i en
timme för att visa att du måste kalka av ångkokaren. Det är viktigt att du kalkar av ångkokaren
regelbundet för att bibehålla optimala prestanda och förlänga apparatens livslängd.
Obs! Avkalkningslampan blinkar alltid i en timme medan apparaten används, även om du har avkalkat
apparaten. Om du inte avkalkar apparaten inom en timme släcks avkalkningslampan automatiskt. Den
tänds igen när du har använt apparaten i ytterligare 15 timmar.
1 Fyll vattentanken med vit ättika (8 % ättiksyra) upp till maxnivån.
Använd inte någon annan typ av avkalkningsmedel.
2 Ställ droppbrickan och ångskål 1 ordentligt på basdelen (Bild 7).
3 Sätt locket på ångskål 1 (Bild 10).
4 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
5 Tryck på en menyknapp och knappen + eller - så körs apparaten i 25 minuter.
Om ättikan börjar koka över basdelens kant kopplar du ur apparaten och minskar mängden
ättika.
6 Efter 25 minuter kopplar du ur apparaten och låter ättikan svalna helt. Töm sedan
vattentanken.
7 Skölj vattentanken med kallt vatten flera gånger. 
Obs! Upprepa proceduren om det fortfarande finns kalkbeläggningar kvar i vattentanken.
Svenska 107
Förvaring
1 Se till att alla delar är rena och torra innan du ställer undan apparaten (se kapitlet Rengöring).
2 Sätt ångskål 3 på droppbrickan.
3 Se till att de löstagbara bottnarna sitter på plats i ångskålarna 2 och 3.
4 Sätt ångskål 2 i ångskål 3. Sätt ångskål 1 i ångskål 2.  (Bild 17)
5 Ställ den extra stora ångskålen på de andra ångskålarna.
6 Lägg locket på den extra stora ångskålen.
7 Förvara nätsladden genom att skjuta in den i sladdförvaringsutrymmet i basdelen (Bild 18).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philipsåterförsäljare.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 19).
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i
ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ångkokaren
fungerar inte.
Ångkokaren är inte ansluten till
elnätet.
Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Det finns inget vatten i tanken.
Fyll vattentanken.
Du har inte tryckt på på/stoppknappen ännu.
Tryck på på/stopp-knappen.
Några matbitar i ångkokaren är
större och/eller tar längre tid
att tillaga än andra.
Ställ in en längre tillagningstid med
knappen +.
All mat tillagas inte.
Lägg stora matbitar och mat som kräver
längre tillagningstid i den nedre ångskålen
(nr 1).
Du har lagt för mycket mat i
ångskålarna.
Lägg inte för mycket mat i ångskålarna.
Skär maten i mindre delar och lägg de
minsta bitarna överst.
Lämna utrymme mellan matbitarna så
att ångan kan flöda maximalt.
Apparaten värms
inte upp ordentligt.
Du har inte kalkat av apparaten
regelbundet.
Kalka av apparaten. Se kapitlet Rengöring
och underhåll.
108 Svenska
Mattabell och ångtips 
Tillagningstiderna som anges i tabellen nedan är ungefärliga. Tillagningstiderna kan variera beroende
på matbitarnas storlek, utrymmet mellan maten i ångskålen, mängden mat i skålen, hur färsk maten
är och din personliga smak.
Ångkokningstabell
Mat som ska
ångkokas
Mängd
Föreslagna örter/kryddor för
smakförstärkaren
Tillagningstid
(min)
Sparris
400 g
Citronmeliss, lagerblad, timjan
13–15
Broccoli
400 g
Vitlök, krossad röd chili, dragon
16-18
Blomkål
400 g
Rosmarin, basilika, dragon
16-18
Kycklingfilé
250 g
Curry, rosmarin, timjan
30–35
Fiskfilé
250 g
Senapspulver, kryddpeppar, mejram
10–12
Soppa
250 ml
Örter/kryddor efter smak
12–16
Ägg
6–8
-
15
Förinställda tillagningstider för menyknappar (Bild 20)
Tips för ångkokning
Grönsaker och frukt
-- Skär av tjocka stjälkar från blomkål, broccoli och vitkål.
-- Ångkoka gröna bladgrönsaker så kort tid som möjligt eftersom de lätt förlorar färgen.
-- Tina inte frysta grönsaker innan du ångkokar dem.
----------------
Kött, fågel, fisk, skaldjur och ägg
Små köttbitar med lite fett är mest lämpliga för ångkokning
Skölj köttet ordentligt och klappa det torrt så att så lite saft som möjligt rinner ut.
Lägg alltid kött under annan mat.
Stick hål på ägg innan du lägger dem i ångkokaren.
Ångkoka aldrig fryst kött, fågel eller fisk och skaldjur. Tina alltid dessa ingredienser helt innan du
lägger dem i ångkokaren.
Om du använder fler än en ångskål droppar kondens från de övre ångskålarna ned i den nedre
ångskålen. Se till att smaken på maten i de olika skålarna passar ihop.
Lämna utrymme mellan matbitarna. Lägg tjockare bitar närmare ångskålens utsida.
Om ångskålen är väldigt full rör du om i maten när halva tillagningstiden har gått.
Små mängder mat tar kortare tid att ångkoka än stora mängder.
Om du endast använder en ångskål blir tillagningstiden kortare än om du använder två eller tre
ångskålar.
Mat i den nedersta ångskålen blir klar snabbare än mat i de övre ångskålarna. Om du använder
fler än en ångskål låter du maten koka 5–10 minuter längre. Se till att maten är ordentligt tillagad
innan du äter den.
Du kan lägga till mat under tillagningen. Om en ingrediens behöver kortare tillagningstid lägger
du i den senare. Kontrollera att maten är genomkokt innan du äter den.
Om du lyfter på locket kommer ånga ut och ångkokningen tar längre tid.
Maten fortsätter att ångkokas en stund när ångkokaren växlats till varmhållningsläget, så om
maten redan är ordentligt tillagad tar du bort den från ångkokaren när ångmenyn är slutförd.
Om maten inte är klar ställer du in en längre tillagningstid. Du kanske behöver hälla i mer vatten
i vattentanken.
Svenska 109
Flavour Booster
-- Timjan, koriander, basilika, dill, curry och dragon är några av de spännande örter och kryddor
som du kan lägga i Flavour Booster. Du kan kombinera dem med vitlök, kummin och pepparrot
för att förstärka smaken utan att salta. Vi rekommenderar att du använder 1/2 till 3 tsk torkade
örter eller kryddor. Ta mer om du använder färska örter eller kryddor.
Obs! Mer tips om örter och kryddor för användning i Flavour Booster, finns i tabellen för ångkokning av
mat ovan.
Desserter
-- Tillsätt lite kanel i desserter för att förstärka sötman istället för att tillsätta mer socker.
Tips för den extra stora ångskålen
-- När du tillagar soppa eller gryta som kräver längre tillagningstid, rekommenderar vi att täcka den
extra stora ångskålen med aluminiumfolie innan du lägger på locket.
-- Du kan använda den extra stora ångskålen för att tillaga kycklingbuljong, couscous, gryta eller att
pochera fisk i vatten.
-- Du kan också använda den extra stora ångskålen för att värma upp färdig soppa.
Recept
Recept hittar du i recepthäftet eller på vår webbplats www.philips.com/kitchen.
110 Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Kapak
XL buhar haznesi
Çıkarılabilir taban
Buhar haznesi 3
Çıkarılabilir taban
Buhar haznesi 2
Buhar haznesi 1
Damla tepsisi
Lezzet artırıcı
Su girişi
Su hazneli taban
Kontrol paneli
1 Doldurma ışığı
2 Zamanlayıcı düğmeleri
3 Kireç çözme ışığı
4 Işık halkalı açma/durdurma düğmesi
5 Işık halkalı menü düğmeleri
6 Işık halkalı sıcak tutma düğmesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Tabanı kesinlikle suya batırmayın ve suda yıkamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Cihazın fişini sadece toprak hatlı bir prize takın. Fişin prize doğru takıldığından mutlaka emin olun.
-- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Elektrik kablosunu çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Elektrik kablosunun cihazın
bulunduğu masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
-- Donmuş kırmızı et, beyaz et veya deniz ürünlerini kesinlikle buharda pişirmeyin. Bu malzemeleri
buharda pişirmeden önce çözün.
-- Buharlı yemek makinesini damla tepsisi olmadan kesinlikle kullanmayın; aksi takdirde cihazdan
dışarı sıcak su sıçrar.
-- Orijinal tabanla birlikte sadece buhar haznesi 1, 2 ve 3 ile XL buhar haznesini kullanın.
-- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Türkçe 111
Dikkat
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle
kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
-- Cihazın tabanını yüksek sıcaklığa, sıcak gaza, buhara veya buharlı pişirici dışında diğer kaynaklardan
gelen aşırı ısıya maruz bırakmayın. Buharlı yemek makinesini, çalışan veya sıcak durumdaki ocak ya
da fırınların üzerinde veya yanında bırakmayın.
-- Cihazın fişini prizden çıkarmadan önce, her zaman kapalı olduğundan emin olun.
-- Cihazı temizlemeden önce, her zaman fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
-- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da
yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması
durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararla ilgili olarak her türlü
sorumluluğu reddedecektir.
-- Buharlı yemek pişiricisini sabit, yatay ve düz bir zemine yerleştirin, aşırı ısınmasını engellemek için
etrafında en az 10 cm boş alan bulunduğundan emin olun.
-- Çıkarılabilir tabanları her zaman bir yönde yerleştirin. Tabanların doğru yerleştirildiğinden emin
olun. Çıkarılabilir taban doğru yerleştirildiğinde ‘klik’ sesi duyarsınız.
-- Buhar ile pişirme yaparken veya kapağı açtığınızda cihazdan çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
Yemeği kontrol ederken, her zaman uzun saplı mutfak aletleri kullanın.
-- Kapağı çıkarırken her zaman dikkatli olun ve kendinizden uzak tutun. Çıkan buhar nedeniyle
yanmayı önlemek için, kapaktaki yoğuşmuş damlaların buharlı yemek makinesinin içine süzülmesini
bekleyin.
-- Yemek sıcak olduğu zaman, buhar haznelerini daima saplarından tutun.
-- Buharlı yemek pişiricisini çalışırken hareket ettirmeyin.
-- Buharlı yemek makinesi çalışırken üzerine doğru eğilmeyin.
-- Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Cihazın sıcak parçalarını tutmak için her zaman fırın
eldiveni kullanın.
-- Cihazı, buhardan zarar görecek duvar, dolap vb. şeylerin yanına veya altına yerleştirmeyin.
-- Cihazı patlayıcı ve/veya yanıcı buhar bulunan yerlerde çalıştırmayın.
-- Tehlikeli bir durum yaratmamak için cihazı zamanlayıcı düğmesine veya uzaktan kumanda
sistemine bağlamayın.
-- Su haznesinin içinde küçük bir süzgeç bulunmaktadır. Süzgeç yerinden çıkarılınca, çocuklar
tarafından yutulmasını önlemek için, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Otomatik kapanma
Cihazda otomatik kapama donanımı bulunmaktadır. Cihaz, açma/kapama düğmesine basıldıktan
sonraki 1 dakika içinde menü düğmesine basılmadığı takdirde, kendisini otomatik olarak kapatacaktır.
Ayrıca, cihaz, ayarlanan buharda pişirme süresi dolunca da (sıcak tutma süresi dahildir) kendisini
otomatik olarak kapatır.
Susuz kaynama koruması
Bu buharlı yemek makinesinde susuz kaynama koruması bulunur. Susuz kaynama koruması, cihaz su
haznesinde su olmadan çalıştırıldığında veya kullanım sırasında su bittiğinde cihazı otomatik olarak
kapatacaktır. Buharlı yemek makinesini yeniden kullanmadan önce 10 dakika soğumaya bırakın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi
ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.
İlk kullanımdan önce
1 Cihazı ilk kez kullanmadan önce, gıdayla temas edecek parçaları iyice temizleyin (bkz.’Temizlik’
bölümü)
2 Su haznesinin iç kısmını nemli bir bezle silin.
112 Türkçe
Cihazın kullanıma hazırlanması
1 Cihazı, sabit, düz ve yatay bir zemin üzerine yerleştirin.
2 Su haznesini maksimum seviyeye kadar doldurun. Su haznesi tam dolu olduğunda, buharlı
pişirici yaklaşık olarak 1 saat buhar verebilir (Şek. 2).
Su haznesine sadece su doldurun. Hazneye baharat, yağ ve diğer maddeleri kesinlikle koymayın.
3 Damla tepsisini tabandaki su haznesinin üzerine yerleştirin (Şek. 3).
Damla tepsisi olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın.
4 İsterseniz, buharda pişmiş yemeklerinize daha fazla lezzet katmak için, lezzet artırıcının
üzerine kurutulmuş ya da taze ot ve baharat koyun (Şek. 4).
Kekik, kişniş, fesleğen, dereotu, köri ve tarhun, lezzet artırıcı üzerine koyabileceğiniz lezzetli ot ve
baharatlardan bazılarıdır. Tuz eklemeden lezzeti artırmak için bunlarla birlikte sarımsak, kimyon ve
yaban turpu da kullanabilirsiniz. 1/2 - 3 çay kaşığı kurutulmuş ot veya baharat kullanmanızı tavsiye
ederiz. Taze ot veya baharatlar tercih ediyorsanız, daha fazla miktarda kullanabilirsiniz.
Çeşitli yemekler için önerilen ot ve baharatlar için, ‘Yemek tablosu ve buharda pişirme önerileri’
bölümündeki tabloya başvurun.
İpucu: Ot ya da baharat kullanacaksanız, lezzet artırıcıyı ıslatmak için damla tepsisini sudan geçirin. Bu, ot
veya baharatların lezzet artırıcıdaki deliklerden düşmesini engelleyecektir (Şek. 5).
5 Buharda pişirilecek olan yiyecekleri bir ya da daha fazla buhar haznesine ve/veya XL buhar
haznesine yerleştirin (aşağıdaki ‘XL buhar haznesi’ bölümüne bakın). 
İpucu: Buharda kolayca pişmesi için yumurtaları yumurta yuvasına koyun (Şek. 6).
-- Buhar hazneleri numaralandırılmıştır. Haznenin numarasını sap kısmında bulabilirsiniz. En üstte 3
numaralı buhar haznesi yer alır, 2 numara ortada, 1 numaralı buhar haznesi ise en altta yer
almaktadır.
6 Daha büyük parçaları ve daha uzun bir pişme süresi gerektiren yiyecekleri en alttaki buhar
haznesine yerleştirin.
7 Maksimum buhar akışına izin vermek için yiyecekleri yerleştirirken parçaların arasında
yeterince boşluk bırakın. Buhar haznelerine çok fazla yiyecek koymayın.
8 Damla tepsisinin üzerine bir ya da daha fazla buhar haznesi koyun.  (Şek. 7)
Dikkat: Haznelerin düzgün bir şekilde yerleştiğinden ve sallanmadığından emin olun.
-- 3 buhar haznesini birden kullanmak zorunda değilsiniz.
-- Buhar haznelerini sadece aşağıdaki sıraya göre yerleştirin: buhar haznesi 1, buhar haznesi 2, buhar
haznesi 3.
-- 2 ve 3 numaralı buhar haznelerini çıkarılabilir tabanlarıyla birlikte kullanıyorsanız, tabanın yüksek
kenarının her zaman yukarı baktığından ve tabanın yerine kilitlendiğinden (‘klik sesi duyulur’) emin
olun (Şek. 8).
-- Sadece 2 numaralı buhar haznesinin tabanını çıkardıysanız, 3 numaralı buhar haznesini en üste
koyabilirsiniz.
-- İri malzemeli yemekler (örneğin mısır koçanı veya yer elması) pişirmek istiyorsanız, buharlı
pişirme alanını genişletmek için 2 ve/veya 3 numaralı buhar haznelerinin tabanlarını
çıkarabilirsiniz (Şek. 9).
9 Kapağı en üstteki buhar haznesinin üzerine koyun (Şek. 10).
Dikkat: Kapak buhar haznesine düzgün yerleştirilmezse, yiyecek iyi pişmez.
XL buhar haznesi
XL buhar haznesi; çorba, güveç, lapa ve pilav ve diğer buhar haznelerinde pişirilmesi uygun olmayan
başka yiyecekler için tasarlanmıştır.
Türkçe 113
1 XL buhar haznesini aşağıdaki kombinasyonlarla birlikte kullanabilirsiniz:
-- 1 ve 2 numaralı hazneler ya da 2 ve 3 numaralı hazneler (Şek. 11).
-- 1, 2 ve 3 numaralı hazneler.  (Şek. 12)
Dikkat: XL buhar haznesi, yeterli alanı sağlamadığı için 1 numaralı buhar haznesinin üzerine
yerleştirilemez.
2 XL buhar haznesini 2 veya 3 numaralı buhar haznesinin üzerine yerleştirmeden önce, 2 ya da
3 numaralı buhar haznesinden tabanları çıkarmanız gerekmektedir.
İpucu: XL buhar haznesini kullanırken, XL buhar haznesini alüminyum folyoyla sararak buharda pişirme
süresini azaltabilirsiniz.  (Şek. 13)
Cihazın kullanımı
1 Fişi prize takın.
,, Cihaz sesli uyarı verir.
,, Açma/kapama düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanar (Şek. 14).
2 Buharda pişirmek istediğiniz yiyecek tipi için menü düğmesine basın (Şek. 15).
Menü düğmelerinin önceden ayarlanmış pişirme süreleri için, bkz. ‘Yiyecek tablosu ve buharda pişirme
ipuçları’ bölümü.
Dikkat: Menü düğmelerindeki önceden ayarlanmış buharda pişirme sürelerinden farklı bir pişirme süresi
istiyorsanız, istediğinize en yakın pişirme süresini sağlayan menü düğmesine basın. Ardından + ve zamanlayıcı düğmelerini kullanarak buharda pişirme süresini artırın veya azaltın.
,, Düğme etrafındaki ışık halkası yanar ve ekranda, önceden ayarlanmış buharda pişirme süresi
gösterilir.
,, Buharda pişirme işlemi başlar ve zamanlayıcı, belirlenen pişirme süresinden geriye doğru sayar.
,, Buharda pişirme süresi dolduğunda, cihaz sesli uyarı verir ve sıcak tutma moduna geçer
3 Buharda pişme süresi farklı olan yiyecekleri buharda pişirmek istediğinizde, zamanlayıcıyı en
uzun pişirme süresine ayarlayın. En uzun pişirme süresi gereken yiyeceği 1 numaralı hazneye
koyun. Ekranda kalan buharda pişirme süresi, daha kısa pişirme süresi gerektiren yiyecekle eşit
oluncaya kadar buharda pişirin. Ardından, fırın eldiveni takarak kapağı dikkatlice çıkarın ve
daha kısa pişirme süresi gereken yiyecekleri 1 numaralı haznenin üzerindeki 2 numaralı
hazneye yerleştirin. Kapağı 2 numaralı haznenin üstüne koyun ve buharda pişirme süresi
dolana kadar pişirmeye devam edin.
Dikkat: Genellikle, en üst haznedeki yiyeceğin buharda pişmesi, aşağıdaki haznelere göre biraz daha
uzun sürer.
4 Çok miktarda yiyecek pişirecekseniz, buharda pişirme işleminin yarısında yiyecekleri karıştırın.
Bir fırın eldiveni takın ve uzun saplı bir mutfak aleti kullanın.
5 Kapağı dikkatli bir şekilde çıkarın.
Kapağı çıkardığınızda cihazdan çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
Yanıklardan korunmak için, kapağı, XL buhar haznesini ve diğer buhar haznelerini çıkarırken, fırın
eldiveni takın. Kapağı yavaşça çıkarın ve kendinizden uzak tutun. Kapaktaki yoğuşmuş damlaların buhar
haznesinin içine süzülmesini bekleyin.
6 Cihazın fişini prizden çekin ve damla tepsisini çıkarmadan önce buharlı yemek makinesini
tamamen soğumaya bırakın.
-- Cihazın diğer parçaları soğuduğu halde, su haznesi ve damla tepsisi içindeki su sıcak
olabileceğinden, damla tepsisini çıkarırken dikkatli olun.
7 Her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.
114 Türkçe
Dikkat: Daha fazla yiyeceği buharda pişirmek istiyorsanız, temiz su kullanın.
Sıcak tutma modu
Buharlı yemek makinesi tüm menü uygulamalarından sonra otomatik olarak sıcak tutma moduna
geçer. Yemek 20 dakika boyunca sıcak tutulur. Sıcak tutma düğmesinin etrafındaki ışıklı halka yanar ve
menü düğmesi etrafındaki ışıklı halka söner.
-- Yemeği 20 dakikadan uzun bir süre sıcak tutmak istiyorsanız, ilk sıcak tutma işlemi bittikten
sonraki 1 dakika içinde açma/kapama düğmesine basarak yeni bir sıcak tutma işlemini
başlatın (Şek. 14).
-- Sıcak tutma modu çalışırken, devre dışı bırakmak istiyorsanız, açma/kapama düğmesine basın.
-- Cihaz kapalıyken veya otomatik olarak kapandıktan sonra bir sıcak tutma işlemi başlatmak
istiyorsanız, önce açma/kapama düğmesine, ardından sıcak tutma düğmesine basın (Şek. 16).
Doldurma ışığı
Su haznesindeki su seviyesi MIN seviyesinin altına düştüğünde, doldurma ışığı su haznesini
doldurmanız gerektiğini göstermek için yanıp söner ve bip sesi duyarsınız.
Temizlik ve bakım
Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton
gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.
1 Cihazın fişini prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
2 Tabanın dış tarafını nemli bir bezle temizleyin.
Tabanı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
Tabanı bulaşık makinesinde yıkamayın.
3 Su haznesini ılık suyla ıslatılmış bir bez ve bir miktar bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin. Su
haznesini temizlemek için içindeki süzgeci kaldırın, sonra temiz bir nemli bezle silerek
temizleyin.
Su haznesinin içindeki süzgeç yerinden çıkartıldığında, çocukların yutmasını engellemek için,
çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
4 2 ve/veya 3 numaralı buhar haznelerinin tabanlarını çıkarın. 1, 2 ve 3 numaralı buhar
haznelerini, XL buhar haznesini ve kapağını elinizde veya bulaşık makinesinde temizleyin. Kısa
bir program ve düşük bir sıcaklık kullanın. 
1, 2 ve 3 numaralı buhar hazneleri, XL buhar haznesi ve kapak sürekli bulaşık makinesinde
yıkandığında, renkleri bir miktar solabilir.
Kirecin temizlenmesi
Cihazı 15 saat kullandıktan sonra kireç çözme işlemi uygulamanız gerekir. Kireç çözme ışığı, buharlı
yemek makinesine kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini göstermek amacıyla 1 saat boyunca
yanıp söner. Buharlı yemek makinesinden en iyi performansı almak ve cihazın ömrünü uzatmak için,
cihaza kireç çözme işleminin uygulanması önemlidir.
Dikkat: Cihazda kireç çözme işlemi yapmış olsanız bile, kireç çözme ışığı 1 saat boyunca yanıp söner.
Cihazda bu 1 saatlik süre içinde kireç çözme işlem yapmazsanız, kireç çözme ışığı otomatik olarak söner.
Cihazı tekrar 15 saat süreyle kullanırsanız, kireç çözme ışığı tekrar yanar.
1 Su haznesini maksimum seviyeye kadar sirke (% 8 asetik asit) ile doldurun.
Başka tür bir kireç çözücü kullanmayın.
2 Damla tepsisini ve 1 numaralı buhar haznesini tabana düzgün şekilde yerleştirin (Şek. 7).
3 Kapağı 1 numaralı buhar haznesinin üzerine koyun (Şek. 10).
Türkçe 115
4 Fişi prize takın.
5 Bir menü düğmesine ve + veya - düğmesine basarak cihazı 25 dakika çalıştırın.
Sirke kaynarken taşarak tabana akmaya başlarsa cihazı prizden çekin ve sirke miktarını azaltın.
6 25 dakika sonra cihazın fişini prizden çıkarın ve sirkeyi soğumaya bırakın. Ardından su
haznesini boşaltın.
7 Su haznesini soğuk su ile birkaç kez durulayın. 
Dikkat: Su haznesinde hala kireç kaldıysa, işlemi tekrarlayın.
Saklama
1 Cihaza yerleştirmeden önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun (bkz.
‘Temizleme’ bölümü).
2 3 numaralı buhar haznesini damla tepsisinin üzerine yerleştirin.
3 Çıkarılabilir tabanların, 2 ve 3 numaralı buhar haznelerinin içinde yerine oturduğundan emin
olun.
4 2 numaralı buhar haznesini, 3 numaralı buhar haznesinin içine yerleştirin. 1 numaralı buhar
haznesini, 2 numaralı buhar haznesinin içine yerleştirin.  (Şek. 17)
5 XL buhar haznesini diğer buhar haznelerinin üzerine koyun.
6 Kapağı XL buhar haznesinin üzerine yerleştirin.
7 Kabloyu saklamak için, tabandaki kablo saklama bölmesine itin (Şek. 18).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr
adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile
iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde
bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 19).
Sorun giderme
Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle
çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun
Nedeni
Çözüm
Buharlı yemek
makinesi
çalışmıyor.
Buharlı yemek makinesi fişe
takılmamıştır.
Fişi prize takın.
Su haznesinde yeterince su yoktur.
Su haznesini doldurun.
Açma/kapama düğmesine henüz
basılmamıştır.
Açma/kapama düğmesine basın.
116 Türkçe
Sorun
Nedeni
Çözüm
Bütün yiyecekler
pişmedi.
Buharlı yemek makinesindeki bazı
yiyecek  parçaları diğerlerinden
daha büyüktür ve/veya daha uzun
süre buharda pişirilmeleri gerekir.
+ düğmesi ile daha uzun bir pişirme
süresi ayarlayın.
Daha büyük parçaları ve daha uzun bir
pişme süresi gerektiren yiyecekleri en
alttaki buhar haznesine (1 numaralı)
yerleştirin.
Buhar haznelerine çok fazla yiyecek Buhar haznelerini aşırı doldurmayın.
konmuştur.
Yiyecekleri küçük parçalara bölün ve en
küçük parçaları üste koyun.
Yiyeceklerin maksimum buhar akışını
alabilmesi için parçalar arasında yeterince
boşluk bırakın.
Cihaz yeterince
ısınmıyor.
Cihaza düzenli olarak kireç
giderme işlemi uygulanmamaktadır.
Cihazdaki kireci temizleyin. Bkz.
‘Temizleme ve bakım’ bölümü.
Yemek tablosu ve buharda pişirme ipuçları 
Aşağıdaki tabloda gösterilen buharda pişirme süreleri, sadece örnek amaçlıdır. Buharda pişirme
süreleri, malzemelerin büyüklüğüne, buhar haznesindeki yiyecekler arasındaki boşluklara, haznedeki
yiyecek miktarına, yiyeceğin tazeliğine ve sizin kişisel tercihlerinize göre değişebilir.
Buharda yemek pişirme tablosu
Buharda pişirilecek
yemek
Miktar
Lezzet artırıcı için önerilen otlar/
baharatlar
Buharda pişirme
süresi (dak)
Kuşkonmaz
400 g
Oğulotu, defne yaprakları, kekik
13-15
Brokoli
400 g
Sarımsak, kırmızı pul biber, tarhun
16-18
Karnabahar
400 g
Biberiye, fesleğen, tarhun
16-18
Tavuk filetosu
250 g
Köri, biberiye, kekik
30-35
Balık filetosu
250 g
Toz hardal, yenibahar, mercanköşk
10-12
Çorba
250 ml
Lezzet katmak için otlar/baharatlar
12-16
Yumurta
6-8
-
15
Menü düğmelerindeki ayarlarlanmış pişirme süreleri (Şek. 20)
Buharda yemek pişirme ipuçları
Sebze ve meyveler
-- Karnabahar, brokoli ve lahana saplarını kesin.
-- Yapraklı ve yeşil sebzeler renklerini kolayca kaybettikleri için, bu yiyecekleri mümkün olan en kısa
sürede buharda pişirin.
-- Donmuş sebzeleri buharda pişirmeden önce buzlarını çözmeyin.
Kırmızı et, beyaz et, balık, deniz ürünleri ve yumurta
-- Az yağlı ince et parçaları, buharda pişirmek için en uygun yiyeceklerdir.
-- Eti iyice yıkayın ve kurulayın, böylece etten damlayacak su miktarı minimum seviyede olacaktır.
Türkçe 117
-- Eti her zaman başka yiyecek çeşitlerinin altına yerleştirin.
-- Buharda pişirme makinesine koymadan önce, yumurtalara ufak bir delik açın.
-- Donmuş kırmızı et, beyaz et ve deniz ürünlerini kesinlikle buharda pişirmeyin. Kırmızı et, beyaz et
ve deniz ürünlerini buharlı yemek makinesine koymadan önce tamamen çözülmesini bekleyin.
-- Birden fazla buhar haznesi kullanıyorsanız, üstteki buhar haznesinde yoğuşan damlalar alttaki
buhar haznesine damlayacaktır. Farklı buhar haznelerindeki yiyeceklerin tatlarının birbirine
karışmasının lezzet açısından sorun yaratmayacağından emin olun.
-- Yiyecek parçaları arasında boşluk bırakın. Daha kalın parçaları buhar haznesinin kenarlarına yakın
yerleştirin.
-- Buhar haznesi çok dolu ise, buharda pişirme işleminin yarısında yiyecekleri karıştırın.
-- Küçük miktarları pişirmek için gereken süre, büyük miktarlara göre daha kısadır.
-- Sadece bir buhar haznesi kullanıyorsanız, buharda pişirme süresi 2 ya da 3 buhar haznesinin
kullanıldığı durumlara göre daha kısa olacaktır.
-- En alt buhar haznesindeki yiyecek, üstteki buhar haznelerine göre daha hızlı pişecektir. Birden fazla
buhar haznesi kullanıyorsanız, yemeği fazladan 5-10 dakika daha pişmeye bırakın. Yemeye
başlamadan önce iyice pişmiş olduğundan emin olun.
-- Buharda pişirme süreci boyunca yiyecek ekleyebilirsiniz. Eklenecek yiyecek daha kısa bir pişirme
süresi gerektiriyorsa, sonradan ekleyin. Yemeye başlamadan önce iyice pişmiş olduğundan emin
olun.
-- Kapağı kaldırırsanız, buhar dışarı kaçar ve buharda pişirme süresi uzar.
-- Buharlı yemek makinesi, sıcak tutma moduna geçtikten sonra bir süre daha pişirmeye devam
edecektir; yani yemeğiniz pişmişse, buharda pişirme işlemi bittikten sonra hemen çıkarın.
-- Yemek pişmemişse, daha uzun bir pişirme süresi ayarlayın. Bu durumda, su haznesine bir miktar
daha su koymanız gerekebilir.
Lezzet Artırıcı
-- Kekik, kişniş, fesleğen, dereotu, köri ve tarhun, Lezzet Artırıcıya koyabileceğiniz ot ve baharatlardan
bazılarıdır. Tuz eklemeden lezzeti artırmak için bunlarla birlikte sarımsak, kimyon ve yaban turpu
da kullanabilirsiniz. 1/2 - 3 çay kaşığı kurutulmuş ot veya baharat kullanmanızı tavsiye ederiz. Taze
ot veya baharat kullanıyorsanız daha fazla kullanın.
Dikkat: Lezzet Artırıcıda kullanacağınız otlar ve baharatlarla ilgili bazı ipuçları için, bkz. yukarıdaki
buharda yemek pişirme tablosu.
Tatlılar
-- Daha fazla şeker eklemek yerine, tadını artırmak için tatlılara biraz tarçın ekleyin.
XL buhar haznesi için ipuçları
-- Daha uzun bir pişirme süresi gerektiren bir çorba ya da güveç pişirirken, kapağı üzerine
kapatmadan önce XL buhar haznesini alüminyum folyoyla sarmanızı tavsiye ediyoruz.
-- Tavuk suyu, kuskus, güveç hazırlamak ya da balık buğulama yapmak için XL buhar haznesini
kullanabilirsiniz.
-- Ayrıca hazır çorbaları ısıtmak için de XL buhar haznesini kullanabilirsiniz.
Tarifler
Tarifler için, lütfen tarif kitapçığına bakın veya www.philips.com/kitchen web sitemizi ziyaret edin.
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
1
2
1
10
11
12
13
16
17
2
1
3
2
1
1
3
2
14
15
1
2
3
18
19
135
20
4222.200.0137.4
Download PDF

advertising