OPUS TS 2222 CD

OPUS TS 2222 CD • Instrukcja obsługi
OPUS TS 2222 CD
PL Instrukcja obs ugi
PL
1
Zasady bezpieczeństwa:
• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować i korzystać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi
urządzenia.
• Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
• Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu
230 V / 50 Hz.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.
• Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych.
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
• Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać
przewodu do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
• W razie konieczności zdjęcia głowicy z kosza, a także przy jego opróżnianiu lub gdy
urządzenie jest przenoszone, należy całkowicie wyłączyć urządzenie z sieci.
• Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• UWAGA! Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp.
• Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy
jest przenoszone.
• Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci.
• Należy zachować szczególną ostrożność sięgając w obszar szczeliny podawczej.
• W przypadku przegrzania urządzenia należy natychmiast wyłączyć niszczarkę
z prądu.
• Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na niszczarkę!
• Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych,
w temperaturze powyżej 8°C.
• Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
• Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona.
• Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym ustawiając go w pozycji „0” lub wyłączyć z sieci, należy pamiętać, że całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyciągnięciu wtyczki z gniazda sieciowego.
• Nie wolno używać w pobliżu niszczarki aerozoli, olei czy smarów na bazie ropy
naftowej lub innych palnych substancji.
• Nie wolno używać sprężonego powietrza w aerozolu do czyszczenia niszczarki.
2
Zalecenia producenta:
• Niszczarka służy do niszczenia papieru, kart kredytowych i płyt CD. Nie wolno uży2
OPUS TS 2222 CD • Instrukcja obsługi
PL
wać urządzenia do niszczenia innych materiałów.
• Wyłącznik niszczarki powinien znajdować się w pozycji „0” w przypadku, gdy
urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
• Należy pamiętać o opróżnianiu kosza na ścinki.
• Niszczarka może pracować tylko z koszem będącym w zestawie.
• Przed niszczeniem papieru usuń spinacze biurowe.
• W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i niezawodnego funkcjonowania nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 22 kartek papieru (80 g/m²).
Karty kredytowe i płyty CD należy niszczyć osobno. Nie wolno niszczyć miękkiej
folii PCV, papieru nabłyszczanego,
składanki
ani kartonu – może
Instrukcja obsługi
niszczarki / komputerowej
User guide TS 2222 CD
to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.
owa urządzenia
UWAGA!
Niestosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji.
3
Budowa urządzenia:
1 – Tryb REV (pozwala na wycofanie zaciętego
papieru
ze szczeliny
podawczej)
1 – Tryb
REV (pozwala
na wycofanie
zaciętego papieru ze szczeliny
podawczej)
2 – Tryb FWD (uruchamia noże, po wciśnięciu, noże obracają się w przód)
3 – Wyświetlacz
2 – Tryb FWD (uruchamia noże, po
wciśnięciu, noże obracają się w przód)
4 – Szczelina podawcza
5 – Szczelina podawcza na karty kredytowe / płyty CD
6 – Okienko podglądu zapełnienia kosza 3 – Wyświetlacz
3
1
7 – Kosz na ścinki
4 – Szczelina podawcza
8 – Kółka
5 – Szczelina podawcza na karty
kredytowe / płyty CD
6 – Okienko podglądu zapełnienia
kosza
7 – Kosz na ścinki
6
8 – Kółka
7
8
Zasilanie
Zasilanie
Zacięcie
papieru Przegrzanie
Zacięcie
papieru
Przegrzaniesilnika
silnika
3
Przepełniony
Przepełnionykosz
kosz
5
4
2
4
Obsługa niszczarki:
• Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
• Przed podłączeniem do sieci, należy upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia jest w pozycji „0”.
• Ustaw główny przełącznik w pozycji „I” - zapala się dioda gotowości do pracy.
• Włóż papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier należy wprowadzać w środek
szczeliny, po wprowadzeniu papieru niszczarka automatycznie rozpoczyna pracę. Maksymalna szerokość papieru to 225mm, jeśli kartki, które chcemy zniszczyć
są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Należy pamiętać, że jednorazowo można niszczyć do 22 kartek papieru 80g/m².
• Urządzenie niszczy także płyty CD i karty kredytowe – niszczarka posiada specjalną szczelinę podawczą na te materiały. Jednorazowo można niszczyć 1 płytę CD
lub 1 kartę kredytową. Nie można jednocześnie niszczyć papieru i płyt lub kart.
Nie wolno wkładać płyt CD lub kart do szczeliny przeznaczonej do niszczenia papieru, a papieru w szczelinę do niszczenia płyt i kart kredytowych.
• UWAGA ! Urządzenie nie służy do pracy ciągłej, po 7-10 minutach pracy ciągłej
silnik urządzenia może ulec przegrzaniu. Zapali się dioda informująca o przegrzaniu, a urządzenie automatycznie zakończy pracę. Odczekaj 50 minut by
silnik się schłodził.
• W przypadku zacięcia papieru zapali się dioda informująca o zacięciu. Naciśnij
przycisk REV by usunąć resztki papieru. Następnie naciśnij FWD - jeśli nie rozwiąże to problemu, należy wyłączyć urządzenie z zasilania i skontaktować się
z punktem serwisowym.
5
Czyszczenie:
• O przepełnieniu kosza poinformuje świecąca się odpowiednia dioda.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia niszczarki należy upewnić się, że włącznik
główny znajduje się w pozycji „0” , a wtyczka jest wyciągnięta z gniazda zasilającego.
• Kiedy kosz jest przepełniony, należy wyciągnąć go z urządzenia w celu opróżnienia ze ścinków. Przepełniony kosz może powodować problemy z wprowadzaniem kartek do szczeliny podawczej. Należy regularnie opróżniać kosz na ścinki.
• Czyszczenie obudowy: zabrudzoną obudowę należy przetrzeć miękką ściereczką
nasączoną wodą lub delikatnym detergentem. Nie wolno zanurzać urządzenia
w wodzie. Nie używać benzenu, alkoholu, rozpuszczalnika do farb czy benzyny –
użycie tych środków może spowodować trwałe zniszczenie obudowy.
6
Konserwacja:
• Regularne oliwienie noży tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności, podwyż4
OPUS TS 2222 CD • Instrukcja obsługi
PL
szeniu głośności oraz znacznie wydłuża sprawność niszczarki.
• Przed przystąpieniem do konserwacji niszczarki należy odłączyć urządzenie od
prądu!
• Noże tnące powinno się smarować specjalnym olejem (znajdującym się w ofercie
OPUS), po kilkukrotnym opróżnieniu kosza na ścinki. Wystarczy kilka kartek papieru zwilżyć olejem, a następnie poddać je zniszczeniu w taki sposób aby olej
został rozprowadzony na całej powierzchni noży tnących.
7
Możliwe nieprawidłowości działania
Niesprawność
Przyczyna
Środek zaradczy
Po włożeniu papieru do
szczeliny, niszczarka nie
rozpoczyna pracy.
Niszczarka nie jest prawidłowo podłączona do sieci.
Kartki przeznaczone do niszczenia są zbyt
cienkie.
Przegrzanie silnika. Zacięcie papieru.
Podłącz urządzenie do sieci w prawidłowy sposób.
Złóż kartkę lub włóż więcej papieru
i ponownie włóż do szczeliny.
Wyłącz niszczarkę, odczekaj 50 minut
i ponownie włącz urządzenie.
Usuń ścięty papier ze szczeliny.
Urządzenie nie przestaje
pracować po zakończeniu
niszczenia.
Czujnik w szczelinie podawczej jest pokryty resztkami papieru.
Wyczyść czujnik.
Niszczarka pracuje zbyt
głośno.
Niszczarka jest ustawiona na nierównej
powierzchni.
Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
Zbyt dużo kartek zostało włożonych do
szczeliny podawczej.
Papier ma większe wymiary od szczeliny
podawczej.
Papier nie został włożony w środek szczeliny podawczej.
Zmniejsz ilość niszczonych jednorazowo kartek.
Wciśnij przycisk REV, aby wyciągnąć papier, a następnie włóż kartki
ponownie do szczeliny. Jeśli kartki,
które chcemy zniszczyć są szersze,
należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru.
Włóż papier w środek szczeliny
podawczej.
Niszczarka pracuje nieprawidłowo.
5
8
Dane techniczne:
• Typ niszczarki: • Szerokość szczeliny podawczej: • Maks. ilość niszczonych kartek: • Szerokość cięcia: • Pojemność kosza: • Zasilanie: • Prąd znamionowy: • Waga netto: • Waga brutto: • Wymiary (W x S x G): cross-cut
225mm / 122 mm na CD / karty kredytowe
22* / 1 płyta CD lub karta kredytowa
3,9 x 44 mm
28 l
230 V / 50 Hz
1,6 A
12 kg
13 kg
649 x 373 x 289 mm
*papier 80 g/m²
Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest
przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych,
które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację
sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.
20.12.2017 OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● Poland ● www.opus.pl
6
OPUS TS 2222 CD • User guide
OPUS TS 2222 CD
GB User guide
7
GB
1
Health & Safety precautions
• Equipment is not designed to work constantly, only for 7-10 minutes at a one time.
• Before using/operating, the equipment please read the Health & Safety precautions, manufacturers’ recommendations and the operating manual.
• The operating manual should be available at all times for the operator to read.
• The equipment:
• can only be used in accordance with the specifications in the user guide/manual
• should be placed on a sturdy and level surface near a 230 V / 50 Hz AC socket.
• the socket must be earthed in accordance with electrical regulations.
• must be protected against moisture/damp and dust.
• do not put the equipment near heating or ventilation units.
• must not be used in a room with inflammable liquids or gases.
• must do not use near aerosols of, oil or grease made from petroleum or inflammable substances.
• do not use compressed air from a aerosol for cleaning shredder.
• the power supply cable should be protected against damage and not used to
pull or remove the plug from the power socket.
• should be kept away and out of reach of children and animal’s.
• Do not put any heavy objects on the device!
• Unplug the equipment from the power when removing the cover or cleaning the
inside shredding head.
• Danger! Equipment contains rotary elements. Keep away, long hair, loose jewellery, ties and other loose pieces of clothing as they could become entangled in the
cutting head blades.
• When or if the motor overheats, it will turn off automatically without a signal only
a red LED flashes, turn off the switch on the unit, straight away and wait for it to
cool down app. 50 minutes!
• When any malfunction occurs, check that the equipment is being used correctly
and then contact the dealer or service point.
• The equipment must not be put or kept outside and should be operated in a room
temperature higher than +8°C.
• Any repairs must be carryout by only authorised staff during the warranty/guarantee period.
• After using the shredder, it must be turned off by the switch on the unit or by unplugged from the power.
• If the equipment is not used for long periods, the power cable must be removed
the wall socket.
2
Recommendations:
• The equipment was designed for shredding paper, credit cards and CDs.
8
OPUS TS 2222 CD • User guide
GB
• Before shredding, you must remove paper clips and staples from the documents.
• Empty the shredded waste from the bin frequently.
• The shredder can only be operated with the original paper bin supplied.
• To ensure long and faultless use of the equipment, do not shred more than 22
sheets of 80 gram/m² paper, 1 plastic credit card or 1 CD at one time.
• Do not shred computer continues printout paper, PVC foil, coated paper or cardboard as it can damage of cutting knifes and mechanism and over load the
electric motor.
Instrukcja obsługi niszczarki / User guide TS 2222 CD
NOTE! Not compliance with the recommendations above can result, in the
guarantee/warranty being made void.
owa urządzenia
3
EQUIPMENT CONFIGURATION
1 – REV: Reverses the paper and let you withdraw
from the feed opening.
1 – Tryb the
REVjammed
(pozwalapaper
na wycofanie
zaciętego
papieru
szczelinyto clear jammed docu2 – FWD: Runs cutting blades forward, after
passing
paperzethrough
ments out, and clean the blades.
3 – Eliminated display (SEE BELOW)
podawczej)
2 – Tryb FWD (uruchamia noże, po
wciśnięciu, noże obracają się w przód)
4 - Paper in feed
3
1
5 - Slot for 1 credit cards or 1 CD
3 – Wyświetlacz
6 - Window for viewing waste level
4 – Szczelina podawcza
7 - Removable Waste bin
5 – Szczelina podawcza na karty
kredytowe / płyty CD
8 - Wheels
6 – Okienko podglądu zapełnienia
kosza
6
7
7 – Kosz na ścinki
8 – Kółka
8
Power
Zasilanie
Paperpapieru
jammed
Zacięcie
Motor
over heated
bin full kosz
Przegrzanie
silnika Waste
Przepełniony
9
5
4
2
4
Operation:
• The equipment should be placed on a level floor.
• Before plugging in the equipment, ensure there is nothing in the slots, like paper, cards or CDs and that the paper bin is fitted properly, there is a micro switch
which if the bin is not fitted correctly the motor will not start.
• There are two push buttons on the top marked, FWD, REV, and 1 on and off power
switch on the back.
• Before plugging in the equipment, ensure that power switch is on “0” pressed
in.
• To operate, switch the power on then the symbol goes blue, ready to work. If the
shredder is not used the will go into standby mode, when you insert paper, CD
or a credit card it will automatically start.
• FWD: it will start the cutting blades going for 10 seconds each time you press
the button. It is only for when you shred very small pieces of paper or clean out
some paper that had not gone through on auto.
• Insert paper into the feed slot on the top and it will start automatically. NOTE!
Paper should be only put in the middle of the slot.
• Maximum paper width 225mm. If the pages are wider, cut or fold to fit the slot.
You can only shred 22 sheets of 80 g/m² paper at a time.
• If the temperature of the electric motor gets to hot the shredder will automatically turn off and the thermometer symbol will turn Red.
• When the electric motor has cooled down the red light goes out, then the motor
is ready to start again.
• Credit card shredding. The shredder shreds only one credit card or one CD at a
time.
• Turn the power switch off when the shredding has finished.
• If too many sheets of paper are inserted into the slot, it will jam inside the cutting blades.
• Press the switch marked ‘’REV’’ to reverse the paper out and pull at the same.
• Press “FWD” forward to shred any paper scraps left in the cutting blades.
• If it will not solve the problem, contact the dealer or the service team.
5
Cleaning:
• Before cleaning the shredder ensure that the main power is switched off,
then unplug from the mains socket.
• When the shredded paper bin gets overfilled, it may cause the paper go inside
the mechanism feed and there is a risk of fire. Pull the bin out, remove shreds
and refit the bin under the shredder head.
• To avoid problems please clean the shred bin regularly before it overfills.
• Cleaning the housing. Wipe the cover of the shredder with gentle home deter10
OPUS TS 2222 CD • User guide
GB
gent or a damp cloth.
• Do not put the equipment into water.
• Do not wipe the unit with petroleum, thinners, alcohol or solvents. They will
cause permanent damage to the housing and the plastic.
6
Maintenance:
• To prevent reduction of efficiency, increased sound levels and to prolong the life
span of the shredder, it is necessary to oil cutting blades regularly.
• After filling the waste bin several times, the blades should be oiled with special
oil, provided by OPUS.
• Put a little oil in lines on a few pieces of paper and shred them so that the oil
will spread on the whole cutting mechanism.
7
Possible malfunctions:
Malfunction
Possible Cause
Remedy
Equipment does
not start after inserting
paper into the slot.
Not plug in properly.
Pages to be shred are too soft.
Overheating.
Paper jam.
The basket is not installed properly.
Plug the equipment in correctly.
Fold pages or insert more paper in the feed
Opening.
Turn off the shredder, wait about 30 min.
Check over heat symbol.
Remove stuck paper.
Install shred bin correctly.
Equipment does not stop
after shredding.
Sensor in the feed slot is blocked by
scraps of paper.
Clean the sensor.
The shredder operates
too loud.
Equipment is not on a sturdy and level
floor.
Place the shredder on sturdy and level
floor and lock front wheels.
The shredder does not
operate correctly.
Too many pages inserted into the
feed opening.
Paper format too big.
Paper is not inserted in the centre
of feed opening.
Reduce the number of pages inserted to
the slot.
Switch to REV button to remove paper and
insert the folded pages once again.
Insert paper in the middle of the feed
opening.
11
8
Technical Data:
• Shredder type: • Feed opening: • Performance: • Shred size: • Waste bin: • Voltage: • Input current: • Net weight: • Gross weight: • Dimensions: cross-cut
1. 225 mm – 1. 122 mm for CDs & Credit cards
22 sheets of 80 g/m² paper or 1 credit card or 1 CD
3.9 x 44 mm
28 L
230 Volt 50 Hz
1.6 Amps
12 kg
13 kg
H 649 x W 373 x D 289 mm
*paper 80 g/m²
Equipment and products marked with this symbol cannot be deposed together with normal
or municipal waste. The user is required to take their used product to a collection point for
recycling of waste electrical and electronic equipment. Proper segregation of used equipment reduces the negative impact of hazardous substances that may be in there, in to the
environment which could impact, human and wild life health. For more detailed information concerning the disposal of used equipment, please contact your local authority, waste
disposal service or the point of sale where you purchased the product. By ensuring proper
disposal of equipment we are helping to protect the environment, humanity and wild life
health.
20.12.2017 OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● Poland ● www.opus.pl
12
Download PDF

advertising