Pango 1250 / 2500 Analog laser RGB

Pango 1250 / 2500 Analog laser RGB
Ref. nr.: 152.982 / 152.979
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
V1.3
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz product. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in
order to benefit fully from all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all
precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to
avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a
specialist. When the unit is switched on for the first
time, some smell may occur. This is normal and will
disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do
NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit
This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as
radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating
surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it.
A faulty or damaged mains lead can cause electrical
shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always
pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they
need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal
parts are visible, do NOT plug the unit into a mains
outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your
dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or
dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the
unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified
technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used
for a longer period of time, unplug it from the mains.
The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of
time, condensation may occur. Let the unit reach
room temperature before you switch it on. Never use
the unit in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do
not touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow
the applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is
ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make
sure nobody stands in the mounting area. Mount the
effect at least 50cm away from inflammable material
and leave at least 1 meter space on every side to
ensure sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look
into the LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This
shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not
leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The
residues of these sprays cause deposits of dust and
grease. In case of malfunction, always seek advice
from a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a
qualified technician before you switch the unit on
again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage
the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause
interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise
serious damage and/or dangerous radiation may
occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the
mains and/or other equipment. Unplug all leads and
cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged
when people walk on it. Check the mains lead before
every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if
power outlet match. If you travel, make sure that the
mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can
transport the unit in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient
magnitude to cause a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should
read and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks
should be aware of the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and
their guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and
35°C/95°F.
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your
local authorities or your dealer about the way to proceed.
2
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz apparaat. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens
kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is
het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te
voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is,
dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst
een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal
en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het
effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan
het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp.
uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het
apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld
te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT
worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de
dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook
wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt
wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst
op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te
stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan
bij gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en
moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op
hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met
clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging.
Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat
tenminste 1meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke
ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde
een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische
oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een
droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u
dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan
naar de netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product
aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op
te volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met
de effecten die dit toestel creëert. Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden
doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur
tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het
kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar
lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij
de dealer, zie www.stibat.nl
3
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig
durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung
vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt.
Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere
Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im
Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst
von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten
Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und
verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher
NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät
dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten
führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern
aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und
beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann
zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker
ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor
Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose
stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der
Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von
einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar
sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt
werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden.
Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das
Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder
Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit
220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker
abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker
abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich
Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst
auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien
benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und
gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die
geltenden Richtlinien beachtet und die
Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll, muss
es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette abgesichert
werden. Benutzen Sie ein Traversen system mit Haken.
Während der Montage darf sich niemand im Bereich
darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens 50cm von
brennbaren Materialien entfernt angebracht werden.
Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an jeder Seite
des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu
gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals direkt
in die LED blicken, um die Augen nicht zu beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und
ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese
hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und
Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen
Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen
Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den
Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen
Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen,
die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden,
um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu
vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen,
erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel
abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt
werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das
Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen
überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC /
50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen
Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des
Geräts entspricht.
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei
Berührung einen Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können. Das Gerät ist CE geprüft.
Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei Veränderungen am Gerät jeglicher
Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG). Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht
über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling
abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
4
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato
para disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o
una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas.
Guarde el manual para futuras consultas.
Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele
sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo
tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del
aparato Podría producir descargas eléctricas y fallos en
el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo
radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies
vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo
dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación
puede producir una descarga eléctrica o fallo en el
funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente,
siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos
mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados,
necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse
sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de
corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor.
NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga
el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo
exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de
tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 1016A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse
durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la
toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va
a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede
producirse condensación. Deje el aparato a temperatura
ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato
en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta
muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o
inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir
las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra
si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de
truss con ganchos. Asegúrese de que nadie permanece
en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia
de al menos 50cm de materiales inflamables y deje un
espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir
que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No
mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su
tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No
deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los
interruptores. Los residuos de estos sprays producen
depósitos de polvo y grasa. En caso de mal
funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique
un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato.
Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden
producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones,
de otro modo pueden producirse daños serios y/o
radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de
corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los
cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede
dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de
alimentación antes de cada uso por si hay daños o
defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz.
Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene
que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el
adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el
aparato en condiciones seguras.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente
magnitud como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie
de la letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques
epilépticos deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el
certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre
5°C/41°F y 35°C/95°F.
5
FRANÇAIS
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil Beamz. Veuillez lire la présente notice avant l’utilisation afin de pouvoir en
profiter pleinement.
Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie.
Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut
effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Avant d’utiliser l’appareil, prenez conseil auprès d’un
spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est
possible qu’une odeur soit perceptible. C’est normal, l’odeur
disparaîtra peu de temps après.
- L’appareil contient des composants porteurs de tension.
N’OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur
l’appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et
dysfonctionnements.
- Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur,
par exemple radiateur. Ne positionnez pas l’appareil sur une
surface vibrante. N’obturez pas les ouïes de ventilation.
- L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être
endommagé.
- Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur,
tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l’appareil avec les
mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur
et / ou le cordon secteur.
- Si l’appareil est endommagé et donc les éléments internes
sont visibles, ne branchez pas l’appareil, NE L’ALLUMEZ
PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS
l’appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d’incendie ou de décharge électrique,
n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les
réparations
- Branchez l’appareil à une prise 220-240 V/50 Hz avec terre,
avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée de
l’appareil, débranchez l’appareil du secteur.
- En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, de la
condensation peut être créée. Avant de l’allumer, laissez
l’appareil atteindre la température ambiante. Ne l’utilisez
jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Pendant le fonctionnement, le boîtier est très chaud. Ne le
touchez pas pendant le fonctionnement et juste après.
- Afin d’éviter tout accident en entreprise, vous devez
respecter les conseils et instructions.
- Assurez l’appareil avec une élingue de sécurité s’il doit être
monté au plafond. Utilisez un système de crochets. Assurezvous que personne ne puisse se trouver sous l’appareil. Il
doit être monté à 50 cm au moins de tout matériau
inflammable et à un mètre au moins de toute surface pour
garantir son bon refroidissement.
- Cet appareil contient des LEDs de grande intensité. Ne
regardez pas directement les LEDs pour éviter tout troubles
de la vision.
- N’allumez pas et n’éteignez pas l’appareil de manière
répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne
laissez pas l’appareil sans surveillance.
- N’utilisez pas d’aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les
résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de
dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ayez toujours les mains propres pour utiliser l’appareil.
- Ne forcez pas les réglages.
- Si l’appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un
technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de produits chimiques
qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l’appareil éloigné de tout équipement
électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des
pièces d’origine, sinon il y a risque de dommages graves et /
ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l’appareil avant de le débrancher du
secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les
cordons avant de déplacer l’appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n’est pas abîmé si des
personnes viennent à marcher dessus. Avant toute
utilisation, vérifiez son état.
- La tension d’alimentation est de 220-240 V~/50 Hz. Vérifiez
la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension
d’alimentation du pays est compatible avec l’appareil.
- Conservez l’emballage d’origine pour pouvoir transporter
l’appareil en toute sécurité.
Ce symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l’appareil,
pouvant engendrer une décharge électrique.
Ce symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles
doivent être lues et respectées.
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LENTILLE. Cela peut créer des troubles de la vision. Les personnes
photosensibles et épileptiques doivent prendre en compte les effets que ce jeu de lumière peut causer.
Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d’effectuer toute modification sur l’appareil. La certification CE et la
garantie deviendraient caduques !
NOTE: Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température
maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.
Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux
autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d’un appareil à
l’autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.
6
LASERSAFETY
Read for the commissioning of the laser all safety instructions and
technical data of this manual carefully and thoroughly.
Laser Light is different from any other light source with which you may be familiar. The light from this product can
potentially cause eye injury if not set up and used properly. Laser light is thousands of times more concentrated than light
from any other kind of light source. This concentration of light power can cause instant eye injuries, primarily by burning
the retina (the light sensitive portion at the back of the eye). Even if you cannot feel “heat” from a laser beam, it can still
potentially injure or blind you or your audience. Even very small amounts of laser light are potentially hazardous even at
long distances. Laser eye injuries can happen quicker than you can blink.
It is wrong to assume that a single beam of a bundle of hundreds by the laser beams made, it cannot cause injury.
It is also incorrect to assume that it is safe to look at a moving beam. In the laser safety regulation, it is not legal to aim
Class 3B/4 lasers in areas which people can get exposed also on a dance floor.
Caution:

Do not point lasers at people or animals.

Never look into the laser aperture or laser beams, this can potentially cause instant eye injury or blindness if
laser light directly strikes the eyes.

Do not point lasers in areas in which people can potentially get exposed, such as uncontrolled balconies, etc.

Install the laser units such that laser beams above the audience move See section later in this manual.

Test the laser units always first before the public is present.

Do not point lasers into the public or at highly reflective surfaces such as windows, mirrors and shiny metal.
Even laser reflections can be hazardous.

Never point a laser at aircraft or into the sky, this is a federal offense.

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in
hazardous radiation exposure.

Do not expose the output optic (aperture) to cleaning chemicals.

The operation of a laser is only allowed if the show is controlled by a skilled and well-trained operator familiar
with the requirements that are needed.

Do not use laser if housing is damaged or open, or if optics appear damaged in any way.

Never leave this device running unattended.

Always use appropriate lighting safety cables when hanging lights and effects overhead.
The legal requirements for using laser entertainment products vary from country to country. The user is responsible for
the leg al requirements at the location/country of use.
This unit contains laser components with high power, live parts and parts that emit radiation. Therefore, DO
NOT OPEN the housing, THIS CAN BE FATAL. It can also cause blindness, skin burns and fires.
Eye damage occurs faster than you can blink your eyes.
Further guidelines and safety programs for safe use of lasers can be found in the ANSI Z136.1 Standard “For Safe Use
of Lasers”, available from “www.laserinstitute.org”. Many local governments, corporations, agencies, military and others,
require all lasers to be used under the guidelines of ANSI Z136.1. Laser Display guidance can be obtained via the
International Laser Display Association, www.laserist.org.
ENGLISH : Attention! The use in France is only allowed to the professional user and not
to the enduser. See decision: www.legifrance.gouv.fr
NEDERLANDS : Let op! Het gebruik in Frankrijk is alléén toegestaan voor de
professionele gebruiker en niet voor de consument. Zie besluit: www.legifrance.gouv.fr
DEUTSCH : Hinweis! Die Nutzung in Frankreich ist nur für den professionellen Anwender
und nicht für den Endbenutzer zulässig. Siehe Beschluß: www.legifrance.gouv.fr
ESPAGÑOL: Atención!! El uso de este aparato en Francia está restringido a
profesionales y no a usuario final. Vea la decisión: www.legifrance.gouv.fr.
FRANCAIS : Attention! L'utilisation en France est autorisée à l'utilisateur professionnel et
non le consommateur. Consultez decret: www.legifrance.gouv.fr
Pour des questions de sécurité, la législation française interdit l'utilisation de lasers de
classe supérieure à 2 en dehors d'une liste d'usages spécifiques autorisés (une nouvelle
réglementation à partir du 1er juillet 2013).
7
INSTALLATION
CAUTION:
Please consider the respective national norms during the
installation! The installation must only be carried out by an
authorized employee or dealers!
This fixture has been designed to be hung. It is recommended for safety purposes, your lighting effect are properly
mounted using a suitable hanging clamp and safety cable. Items appropriate for safe and effective mounting are easily
sourced from your lighting vendor. International laser safety regulations require that lasers must be operated in the
fashion illustrated below, with a minimum of 3 meters (9.8 ft) of vertical separation between the floor and the lowest laser
light vertically. Additionally, 2.5 meters of horizontal separation is required between laser light and audience or other
public spaces.
CAUTION: Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than what is specified
herein may result in hazardous radiation exposure!









The installation of the fixture has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1
hour without any harming deformation.
Always use the supplied mounting bracket to hang the fixture.
The fixture should aid of a mounting bracket (not included) to the supplied mounting bracket to be confirmed.
The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This
secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the
main attachment fails.
Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during rigging, de-rigging and
servicing.
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an
expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical
installations are approved by a skilled person once a year.
The fixture should be installed in the position where persons cannot reach.
For your own safety and for others, we do strongly recommend you to use this laser
emergency kill switch. (ref.no: 152.958)
CAUTION: When installing the device, make sure there is no highly in
inflammable material (decoration articles, etc.) in between a
distance of min 0.5 meter.
8
FRONT AND REAR PANEL – PANGO 1250
1. Laser Aperture
2. Running LED
3. Power LED indicator
4. Mic LED
5. DMX signal LED
6. Key switch
7. Interlock
8. Sound active microphone
9. LCD function setting panel
10. X invert
11. Y invert
12. Sound sensitivity knob
13. DMX in/out
14. ON/OFF switch
15. Power input
16. DB25 ILDA interface
9
FRONT AND REAR PANEL – PANGO 2500
1. Laser Aperture
2. DMX signal LED
3. Mic LED
4. Power LED indicator
5. False LED
6. Interlock
7. Sound sensitivity knob
8. LCD function setting panel 9.
9. Y invert
10. X invert
11. Key switch
12. Sound active microphone
13. DMX in/out
14. DB25 ILDA interface
15. Power input
16. ON/OFF switch
10
DISPLAY
The control board offer several features: you can simple set the starting address,
run the pre-programmed program or make a reset. The main menu is accessed
by pressing the Mode-button, browse through the submenu by pressing Up or
Down.
Press the Enter-button in order to select the desired menu.
You can change the selection by pressing Up or Down. Confirm every selection
by pressing the Enter-button.
When you turn on the laser for the first time, it will take some seconds to auto load the built-in show. The
default setting is AUTO EFFECT 1.
First Menu
DMX512
AUTO
(Auto running mode)
Music
(Sound activate mode)
Second Menu
Running
A001 (DMX address)
Running
Running
Address
Light
(LCD backlight setting)
Cartoon
(Running speed)
Master
(set master unit)
Laser
(size and colour setting)
Colour
One beam
Invert X
Invert Y
OFF
ON
YES
NO
Default
(restore default setting)
Testing picture
Fourth Menu
Effect 1 (Full show)
Effect 2 ( Only beam)
Effect 3 (only cartoon)
Effect 1 (Full show)
Effect 2 (only beam)
Effect 3 (only animation)
Choose DMX address
OFF
ON
ON 5S (ON for 5 sec)
ON 10S (ON for 10 sec)
Press “UP” and “DOWN” to
choose running speed from
1~99 (Slow to fast)
OFF
ON
Size
Setting
Testing
Third Menu
(Press “UP” or “DOWN” to
choose the size of graphics)
1. Single colour (1~7)
2. RGY
3. RBP
4. GBC
5. RGB
ONE BEAM PROTECTION
For safety reason you can switch the One Beam protection On/Off via display. If the One Beam is activated (ON) highly
focused single beam are suppressed. Switch to OFF to deactivate the One Beam protection.
This function should only be turned off by well-trained operator, after checking well all safety aspects!
11
DMX-512 CONNECTION
If you are using a standard DMX controller, you can connect the DMX output of the controller directly to the DMX input of
the first unit in a DMX chain. Always connect the output of one unit with the input of the next unit until all units are
connected. If you use a controller with 5 pin DMX connection you will need to use a 5-pin to 3-pin adapter.
DMX Signal
At the last fixture, the DMX cable has to be terminated. Solder a 120 Ohm resistor between signal (-) and
signal (+) into a 3-pin XLR connector and plug this into the DMX output of the last fixture in the chain.
TROUBLE SHOOTING
1. If the power indicator is off and the laser doesn't work, please check the power supply and the input.
2. In Stand-Alone operation, if the power supply indicator is ON and sound active indicator is OFF, but
the laser doesn't work.
A. The sound may be too small and cannot activate the laser running, please increase the music
volume or increase sound sensitivity on rear panel.
B. Please check if unit has been set up in slave mode, or DMX mode.
3. In Master-Slave operation, slave units don't running, please check as below.
A. Make sure there's only one master in the chain, and the others are set in slave mode.
B. Make sure to use a good quality power cable and XLR connector.
4. In DMX operation, the unit can’t be controlled by the DMX console, but the DMX signal indicator is
flashing, please make sure the DMX console and unit have the same channel.
After trying the above solution you still cannot sort out the problem, please contact your dealer or our
company for service.
12
MX CHANNELS
Channel
Function
Value
Description
Laser OFF
000-041
042-083
084-125
126-167
168-209
210-251
252-255
000-255
000-127
128-191
192-255
000-127
128-255
000-127
128-255
000-127
128-255
000-127
128-255
000-063
064-127
128-191
192-255
000-255
000-127
128-255
000-024
025-199
200-224
225-255
000-255
Laser OFF
DMX mode, CH2-CH12 valid
Build in animation graphics auto running mode
Build in beam graphics auto running mode
Build in beam graphics auto running mode
Build in animation graphics auto running mode
DMX mode, CH2-CH12 valid
Selecting built-in patterns
Manual rotation
Auto counter-clockwise rotation (from slow to fast)
Auto clockwise rotation (from slow to fast)
Manual rolling
Auto rolling (from slow to fast)
Manual rolling
Auto rolling (from slow to fast)
Manual choose moving position
Auto moving (from slow to fast)
Manual choose moving position
Auto moving (from slow to fast)
Choose pattern size, 0 is normal size, from small to big
Auto zooming (-) from slow to fast
Auto zooming (+) from slow to fast
Manual zooming (+/-) from slow to fast
Auto drawing from slow to fast
Auto drawing from slow to fast
Choose the length of dot
Normal colour
Choose every single colour
Every single colour changing one by one
All the colours together changing alternatively in one pattern
Adjust colour changing speed from slow to fast
Auto Activate
1
Sound Activate
2
Pattern select
3
Rotation
4
X-axis rolling
5
Y-axis rolling
6
X-axis moving
7
Y-axis moving
Pattern size
8
9
10
Zooming
Drawing
Scanning speed
Display dot
11
Colour setting
12
Colour change speed
TECHNICAL SPECIFICATION
Ref.nr:
Laser Green
Laser Red
Laser Blue
Guaranteed laser power
Max. laser power
Scanner system
Class
Modes
Interface
Function
Rated voltage
Fuse
Rated power
Weight (per unit)
Dimensions per unit
Pango 1250
152.982
200mW @532nm
300mW @635nm
750mW @447nm
1000mW
1250mW
30K high speed optical
scanner
4
Sound Active, Auto run,
DMX512 (12 CH),
Master/slave mode, ILDA
3 pins XLR jack for DMX or
Maser-Slave linking, DB25
ILDA interface for PC
DMX, Auto, Sound active
and Master-Slave
AC110~240V 50/60Hz
T3A
80W
4.8Kg
218 x 235 x 172 mm
Pango 2500
152.979
400mW @532nm
600mW @637nm
1500mW @447nm
2000mW
2500mW
40K high speed optical
scanner
4
Sound Active, Auto run,
DMX512 (12 CH),
Master/slave mode, ILDA
3 pins XLR jack for DMX or
Maser-Slave linking, DB25
ILDA interface for PC
DMX, Auto, Sound active
and Master-Slave
AC110~240V 50/60Hz
T5A
150W
8.3Kg
255 x 281 x 206 mm
The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other.
Specifications can be changed without prior notice.
Declaration of Conformity
Manufacturer:
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM – ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands
Product number:
152.982; 152.979
Product Description:
Pango 1250 Analog laser RGB 30kpps
Pango 2500 Analog laser RGB 40kpps
Trade Name:
BEAMZ PROFESSIONAL
Regulatory Requirement:
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-17:1989+A2:1991
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 60825-1:2007
The products meet the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conform to the
above mentioned Declarations.
Almelo,
04-12-2015
Name
: B. Kosters
Controller regulations
Signature
:
www.tronios.com
Copyright © 2015 by TRONIOS the Netherlands
Download PDF

advertising