การประปานครหลวง ขอบเขตของงาน(TOR) คร78งท:

(ราง)
การประปานครหลวง
ขอบเขตของงาน(TOR) ครงท 1
งานจดซ"อเคร"องคอมพ%วเตอร&และอ(ปกรณ&ตางๆ จ+านวน 17 รายการ
เลขท ซล. 128/2555
ขอบเขตของงาน (TOR)
งานจดซ"อเคร"องคอมพ%วเตอร&และอ(ปกรณ&ตางๆ จ+านวน 17 รายการ
เลขท ซล. 128/2555
________________________
1. วตถ(ประสงค&
การประปานครหลวงมความประสงคจะประกวดราคางานจดซอเครองคอมพวเตอรและอปกรณตางๆ
จ"านวน 17 รายการ ส"าหรบจดสรรให)หนวยงานตาง ๆ ของการประปานครหลวง ดงน
ล"าดบท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รายการ
เครองคอมพวเตอร Notebook พร)อมอปกรณ
เครองคอมพวเตอรพร)อมอปกรณเครอขายส"าหรบงานทวไป
เครองคอมพวเตอรพร)อมอปกรณระดบส9ง
เครองพมพ Laser ด"า ขนาด A4
เครองพมพ LASER ด"า ขนาด A3
เครองพมพ LASER ส ขนาด A 4
เครองพมพ LASER ส ขนาด A 3
เครองพมพ LASER ด"า ขนาด A4 พร)อม Scanner
เครองพมพ LASER ด"า ขนาด A4 พร)อม Fax
เครองพมพแบบมลตฟJงชน
เครองพมพแบบ DOT MATRIX ชนดแครสน
เครองพมพ แบบ DOT MATRIX ชนดแครยาว
เครองพมพ Ink Jet สขนาด A3
เครองพมพ Ink Jet สขนาด A4
เครอง Scanner ขนาด A3
เครอง Scanner ขนาด A4
เครองส"ารองกระแสไฟฟRา (UPS) ขนาดไมน)อยกวา 800 VA
จ"านวน หนวยนบ
20
ชด
286
ชด
63
ชด
74
เครอง
31
เครอง
1
เครอง
2
เครอง
42
เครอง
1
เครอง
1
เครอง
11
เครอง
32
เครอง
12
เครอง
23
เครอง
2
เครอง
4
เครอง
265
เครอง
-22. ค(ณสมบต%ของผ78ประสงค&จะเสนอราคา
2.1 ผ9) ป ระสงคจะเสนอราคาต) อ งเป[ น ผ9) ม อาชพขายสนค) า ทประกวดราคาซอด) ว ยวธการทาง
อเล]กทรอนกส โดยมหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลททางราชการออกให) ไมเก%น 6 เด"อน นบถ`งวนยน
เอกสารประกวดราคาฯ
2.2 ผ9)ประสงคจะเสนอราคาต)องไมเป[นผ9)ทถ9กระบชอไว)ในบญชรายชอผ9)ทงงานของทางราชการ และ
ได)แจ)งเวยนชอแล)ว หรอไมเป[นผ9)ทได)รบผลของการสงให)นตบคคล หรอบคคลอน เป[นผ9)ทงงานตามระเบยบของทาง
ราชการและไมเป[นผ9)ถ9กแจ)งการจ"ากดสทธc การซอเอกสารสอบราคา/ประกวดราคาทกประเภทของการประปา
นครหลวง
2.3 ผ9)ประสงคจะเสนอราคาต)องไมเป[นผ9)มผลประโยชนรวมกนกบผ9)ประสงคจะเสนอราคารายอน
และ/หรอต)องไมเป[น ผ9)มผลประโยชนรวมกนระหวางผ9)ประสงคจะเสนอราคากบผ9)ให)บรการตลาดกลางอเล]กทรอนกส
ณ วนประกาศประกวดราคาซอด)วยวธการทางอเล]กทรอนกส หรอไมเป[นผ9)กระท"าการอนเป[นการขดขวางการ
แขงขนราคาอยางเป[นธรรม
2.4 ผ9)ประสงคจะเสนอราคาต)องไมเป[นผ9)ได)รบเอกสทธcหรอความค)มกน ซ`งอาจปฏเสธไมยอมข`นศาล
ไทย เว)นแตรฐบาลของผ9)ประสงคจะเสนอราคาได)มค"าสงให)สละสทธcและความค)มกนเชนวานน
2.5 ผ9) ประสงคจะเสนอราคาต)องมรายชออย9 ในบญชผ9) ซ อเอกสารการประกวดราคาซอด)วยวธการ
ทางอเล]กทรอนกสงานดงกลาวของการประปานครหลวง
2.6 ต)องมผลงานการขายและตดตงเครองไมโครคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง ในรอบปiท
ผานมาแกหนวยงานราชการ รฐวสาหกจ หรอบรษทเอกชนทเชอถอได) ซ`งมม9ลคาสญญาไมน)อยกวา 3 ล)านบาท
2.7 บคคลหรอนตบคคลทจะเข)าเป[นค9สญญาต)องไมอย9ในฐานะเป[นผ9ไ) มแสดงบญชรายรบรายจาย หรอแสดง
บญชรายรบรายจายไมถ9กต)องครบถ)วนในสาระส"าคญ
2.8 บคคลหรอนตบคคลทจะเข)าเป[นค9สญญากบหนวยงานของรฐซ`งได)ด"าเนนการจดซอจดจ)างด)วยระบบ
อเล]กทรอนกส (e-Government Procurement : e-GP) ต)องลงทะเบยนในระบบอเล]กทรอนกสของกรมบญชกลางทเว]บไซต
ศ9นยข)อม9ลจดซอจดจ)างภาครฐ (www.gprocurement.go.th)
3. รายละเอยดค(ณลกษณะเฉพาะ (Specifications)
มคณสมบตตามรายละเอยดของฝuายเทคโนโลยและสอสาร ทก"าหนดไว)ในเอกสารประกวดราคาซอด)วย
วธการทางอเล]กทรอนกส
4. ระยะเวลาด+าเน%นการ
ระยะเวลาด"าเนนการ 60 วน นบถดจากวนลงนามในสญญาซอขาย
5. เง"อนไขการจายเง%น
5.1 การประปานครหลวง จะจายเงน 95 % ของจ"า นวนในสญญาซอขาย สวนทเหลอจะจายให)
ครบถ)วนเมอผ9)ขายได)ยนหลกฐานการอบรมทผานการรบรองจากคณะกรรมการตรวจรบพสดเรยบร)อยแล)ว
5.2 ค9สญญาต)องรบจายเงนผานบญชเงนฝากกระแสรายวน เว)นแตการรบจายเงนแตละครงซ`งมม9ลคา
ไมเกนสามหมนบาทค9สญญาอาจรบจายเป[นเงนสดก]ได)
-36. วงเง%นในการจดหา ราคากลาง 17,102,500.- บาท
(เงนสบเจ]ดล)านหน`งแสนสองพนห)าร)อยบาทถ)วน) ไมรวมภาษม9ลคาเพม
ประกาศ ณ วนท 11 พฤษภาคม 2555
…………………………………
วภามล
Notebook 10610-55-1 Hi Notebook SPE.
-------------------------------------------1. !"#$%
- Notebook !"!#$ก&!'$(&!!"!#) ISO
9000 Series
- &#$2#3/'$2&5'ก!66!#'367#$((8&5#2!(ก!
9335#ก:$$
&#$2###93'6ก2;!<!ก=!#5#6> (
'!(35:?!
!ก NECTEC =($ก2!:?!
&#
ก3&! !ก9893 !2
- #;!'#ก &ก# 2.6 กก.
- 67#93?:E?!(5#6> ('67#93?:E?!(53)2FG'!(ก!!)H5#ก3&
6>(=6'2'"ก!'93?:E!ก'3&#?!(53)2FG'!(ก!!)H5#
ก3&6>(=6'2'"ก!
2. '()*!
67#
Notebook ! $:23!(3$(& 6#$
+,#-%./#010ก0) (CPU)
1. 67#ก#6393 &#(ก&! 4 ก#'3ก (4 core) '$ก&! 5'&3&!2) Intel AMD
;!## 1 '#&(
2. "!< &#(ก&! 2.00 GHz 3$=#=3($
!<5#ก!;!!#)O$
($ 8=#
3. $ '#&(!;! Cache &#(ก&! 6 MB
I/O INTERFACES
1. $&& External Monitor (&!#( 1 &2YY!:
2. $& UNIVERSAL SERIAL BUS Ports (&!#( 3 PORTS
./ก).',>?)->ก
1. $&&)&!( 100/1000 '$ก&! ;!## &#(ก&! 1 &
2. 2!!`5!# &# (ก&! WiFi (802.11b,g) 3 Bluetooth
3. Integrated Bluetooth 2.0 '$ก&!
+,#-#)@A)
$'#&(!;!'3ก (RAM) # DDR3 '$ก&! )#! &#(ก&! 4 GB
ก).*กB(>0
1. $'#&(ก<)83 (Hard Disk) )#!! &#(ก&! 500 GB ;!## 1 '#&(
com55.doc
1
2.
3.
drive Internal DVD+/-RW double ' dual layer '$ก&! ;!## 1 '#&(
$ Media card Reader
@>C'10
1. ?!
# LED )#! &#(ก&! 13 #
2. $!3$()?!
282 &#(ก&! 1366 x 768 Pixels
3. Integrated HD Webcam
Graphic Adapter
$'#&(6393
2?!
(ก!ก9'3ก $ $'#&(!;!)#! &#(ก&! 1 GB
' $ก&!
AUDIO Adapter
1. 67# 16 bit Stereo Full-duplex $(&!'$ก&! Software Driver
2. $ Speaker-out ' Headphone-out Jack 3 Microphone-in Jack
MOUSE
1. 67# Optical 2 6
s ก 3 $6s3# (Scroll wheel)
2. Touchpad
POWER SUPPLY
- $$2;!# Lithium-Ion 2!!`ก< u
5!# &#(ก&! 2.5 .
- $63 uuv! Adapter $2!!`5 ก uuv! 220 Volt 50 Hz
SOFTWARE
'! Software & 6#$5 'ก&ก!66!#'3=($ Software $'!!##67# Version 3&!2
OwH9893 Software ##9328&3!5#6>3&!6> =($3)2FG`8ก!กx'!(
- Microsoft Windows 7 professional '$ก&! $
5!#&ก Active directory =($
Security Identifier (SID) ) Window &O;!ก# 38& ;!##3 1 - $Ou5#ก!;! backup Operating System, Application 3)835#z!2กก< 5# hidden area
- 5#ก:$$ก!9
3! &2!!` boot '5!# Operating System 2!!` Restore Operating
System, Application 3)83)z!2ก!ก hidden area - =6ก!$5## )5'2!!`5!# #$
3. >%ก.Q%./ก>>R"S
- ก6{!2;!'ก<
Notebook =($ก!2?!(5#
6vก#ก!กก!ก
?!(#ก
- Mouse #&! USB port Optical $ Scroll Wheel 9&# Mouse
- 9&# CD Driver 2;!' Setup Notebook 1 - 8&ก!5!# Notebook 1 - 8&ก!5!# Microsoft Windows 7 |28:
4. ก)..%./ก
ก!6ก#36ก: 67#(3! &#(ก&! 5 6}
com55.doc
2
10609-55-2 PC SPE.
--------------------------------------------
1. !"#$%
67# =
$ ก!
52;!'!#2;!#ก!# 6 : '#&(!#) ก!
66!#'3$ก;!'# =(5#ก!ก;!'# computer name !$ก!66!#'3ก;!'#3
5#
ก! Join Domain ) ก!66!#'3 (&! &$6Y
~ '! =($
- CPU, ?!
, Mouse 3 KEYBOARD !"!#$ก&!'$(&!!"!#)
ISO 9000 Series' ก!93?:E =( NECTEC 3 CPU !"!#
ก!6'(
3!#2!ก3 &# (ก&! Energy star 5.0
- &#$2# 3/' $2&5'ก!66!#'3 67#$( (8&5#
2!(ก!93 35#ก:$$
&#$2### 93'6ก2;!<!ก=!#5#6>
( '!(35:?!
!ก NECTEC3 ก. 1956-2542 =($ก2!
:?!
&#ก3&!!ก9893!2
- 67#93?:E?!(5#6> ('67#93?:E?!(53)2FG'!(ก!!)H5#ก3&
6>(=6'2'"ก! '93?:E!ก'3&#?!( 53)2FG'!(ก!!)H5#
ก3&6>(=6'2'"ก!
- !2, $(3?!
67#'!(ก!!'($' $(ก
2. '()*!
67# =
$$ )#! &ก# 317 x 372 x 99 . (+25) 2!!`5!#!#3
### $:23!(3$(& 6#$
+,#-%./#010 (Microprocessor)
1. 67#ก#6393 &#(ก&! 4 ก#'3ก (4 core) '$ก&! 5'&3&!2) Intel AMD
;!## 1 '#&(
2. $!< &#(ก&! 3.3 GHz 3$=#=3($
!<5#ก!;!!#)O$
($ 8=#
3. $=#=3($$ 22?!3ก!6‚ 6‚38ก)&!(!ก( ก3
4. $'#&(!;! Cache L3 &#(ก&! 6 MB
C1#@.+0ก
1. $922!)83 (Network_Interface) $ก!
5!#5#=(|
!!ก
9'3ก (Build in) # 100/1000 Mbps &#(ก&! 1 2. $
22! USB &#(ก&! 5 &
+,#-#)@A)
$'#&(!;!'3ก (RAM) # DDR3 '$ก&! $)#! &#(ก&! 4 GB
com55.doc
3
I/O INTERFACES
6ก( SERIAL RS-232C INTERFACE (&!#( 1 Port
6ก( ENHANCED PARALLEL INTERFACES (&!#( 1 Port
ก).*กB(>0
1.
$'#&(ก<)83 (HARD DISK ) # SATA '$ก&! )#!! &#(ก&! 1 TB ;!##
1 '#&(
2. drive Internal DVD- RW 8x Supermulti drive '$ก&! ;!## 1 '#&(
3. $ 4-in1 card Reader '$ก&!
@>C'10
1. 67#?!
# LED Backlight ' LED Backlit )#! &#(ก&! 18 #
2. 5'!3$()?!
282 &#(ก&! 1366 x 768 Pixels
3. $ Refresh Rate &#(ก&! 60 Hz
Graphic Adapter
'#&(ก!2?!
ก!uu‚ก on board '$ก&!3$ Slot $2!!`
graphic card AUDIO Adapter
$ Speaker-out ' Headphone-out Jack 3 Microphone-in Jack
C%WXXQ
1.
2.
3.
&! USB
67## DETACHABLE KEY $;!## KEY 2#(&!#( 101 KEYS $กH ?!H! (
(&!`!3##6v#
6ก( FUNCTIONAL KEY (&!#( 12 KEYS
MOUSE
-
Optical &! USB 367# 2 6s scroll Wheel
POWER SUPPLY
$?!&!( u (Power Supply) )#! &ก# 280 Watts '$ก&! (#(ก&!) ;!## 1 '#&(
2!!`5 ก uuv! 220 Volt 50 Hz
ก)..กY)#)%0>'?->*.R">
-
2!!`5ก6ก:6vก#ก!=ก Kensington ' Padlock loop 6vก#ก!6‚
„! SOFTWARE
'! SOFTWARE 5'ก&ก!66!#'3=($ SOFTWARE $'!!##67# VERSION 3&!2
OwH9893 SOFTWARE ##9328&3!5#6>3&!6> 3)2FG5'ก&ก!66!#
'3 3;!ก! SOFTWARE '$35# HARD DISK
)
=
$ O 5'(8&5#2?!
$ 5!#ก=6ก$ #$ $& 6#$
1. Microsoft Windows 7 Professional (64 bit) ' Downgrade 67# Microsoft Windows 7 Professional (32
bit) ' Windows XP Professional Service pack 3&!2 9&# CD Software recovery
'$ก! Restore OS < 38& ;!##3 1 com55.doc
4
2. $Ou'!ก!ก!2;!'22?!ก!;!!#38ก)&!(!ก( ก3 !2!!`#$
- 2!!`22?!3ก ) BIOS 38ก)&!( !ก)&!(( ก3
- 2!!`ก<!(!# (Event Log) 5#86 EXCEL
- 2!!`22?!3ก!6‚ 6‚38ก)&!(!ก( ก3
3. Utility 2;!'ก!ก!5!#) PC (Administration PCs) ก =($ $
93!ก&!6>67#'!(ก!!$(ก 2&#$935#6> ($ utility
agent $$3) 2FG`8ก 3$!2!!`(&!#('5ก3$(#$
3.1 Status Monitoring 22?!
ก!5!#) '!ก$6Y
~ '!5#ก!5
3.2 Asset Information 2!!`2 asset ) &# OS version, Memory, IP
Address, MAC Address
3.3 Alert Utility 22?!
5#):6‚5!#
4. $ Hardware ' software($ &5& OS);!'#!$)!'23`'2)83=(|
! 5# Files '
Folder 55#ก!กH!!63?())83 &5'2!!``8ก&!#=(98 $ & #Y!
3. >%ก.Q%./ก>
- 3;!=
Internal ' External
- 6ก:6ก# † $;!5';!!# (&!28:
- MOUSE PAD ;!## 1 & 1 4. ,R>ก).ab()
98)!(2&8& ก!5!#& 6#$5'กก!66!#'3
- )*
MAINBOARD 2 INTERFACE CARDS 89ก CARD ; 1 <9=* 1 - )*
9ก>89ก<?8"
ก ; 1 <9=* 1 - )*
ก@<A Microsoft Windows 7 Professional N
)>; 1 <9=* 1 - 8"A
" ONLINE SUPPORT 8"@ Aก DOWNLOAD DRIVER
R
9ก>8"=?@
!*8S T=U!)ARUA9 URL 5'ก
ก!66!
#'3!
5. ก)..%./ก
6ก#36ก: 67#(3! &#(ก&! 5 6}
com55.doc
5
10609-55-3 HI - PC SPE.
--------------------------------------------
1. !"#$%
67# =
$ ก!
52;!'!#2;!#ก!# 6 : '#&(!#)ก!66!
#'3$ก;!'# =(5#ก!ก;!'# computer name !$ก!66!#'3ก;!'#3
5#ก! Join
Domain ) ก!66!#'3 (&! &$6Y
~ '! =($
CPU, ?!
, Mouse 3 KEYBOARD !"!#$ก&!'$(&!!"!#)
ISO 9000 Series' ก!93?:E =( NECTEC 3 CPU !"!#
ก!6'(
3!#2!ก3 &# (ก&! Energy star 5.0
&#$2#3/'$2&5'ก!66!#'3 67#$( (8&5#2!(ก!93
35#ก:$$
&#$2###93'6ก2;!<!ก=!#5#6> ( '!(35:?!
!ก NECTEC3 ก. 1956-2542 =($ก2!:?!
&#ก3&!!ก9893!2
67#93?:E?!(5#6> ('67#93?:E?!(53)2FG'!(ก!!)H5#ก3&
6>(=6'2'"ก! '93?:E!ก'3&#?!(53)2FG'!(ก!!)H5#
ก3&6>(=6'2'"ก!
!2, $(3?!
67#'!(ก!!'($' $(ก
2. '()*!
67# =
$$ )#! &ก# 317 x 372 x 99 . (+25) 2!!`5!# !#
3### $:2 3!(3$(& 6#$
+,#-%./#010 (Microprocessor)
1. 67#ก#6393 &#(ก&! 4 ก#'3ก (4 core) '$ก&! 5'&3&!2) Intel AMD
;!## 1 '#&(
2. $!< &#(ก&! 3.4 GHz 3$=#=3($
!<5#ก!;!!#)O$
($ 8=#
3. $=#=3($$ 22?!3ก!6‚ 6‚38ก)&!(!ก( ก3
4. $'#&(!;! Cache &#(ก&! 8 MB
C1#@.+0ก
1. $922!)83 (Network_Interface) $ก!
5!#5#=(|
!!ก
9'3ก (Build in) # 100/1000 Mbps &#(ก&! 1 2. $
22! USB &#(ก&! 5 &
com55.doc
6
+,#-#)@A)
$'#&(!;!'3ก (RAM) # DDR3 '$ก&! $)#! &#(ก&! 8 GB
I/O INTERFACES
6ก( SERIAL RS-232C INTERFACE (&!#( 1 Port
6ก( ENHANCED PARALLEL INTERFACES (&!#( 1 Port
ก).*กB(>0
1. $'#&(ก<)83 (HARD DISK ) # SATA '$ก&! )#!! &#(ก&! 1 TB ;!##
1 '#&(
2. drive Internal DVD- RW 8x Supermulti drive '$ก&! ;!## 1 '#&(
3. $ 4-in1 card Reader '$ก&!
@>C'10
1. 67#?!
# LED Backlight ' LED Backlit )#! &#(ก&! 23 #
2. 5'!3$()?!
282 &#(ก&! 1920 x 1080 Pixels
3. $ Refresh Rate &#(ก&! 60 Hz
Graphic Adapter
$'#&(6393
2?!
(ก!ก9'3ก $ $'#&(!;!)#! &#(ก&! 512 MB
' $ก&!
AUDIO Adapter
$ Speaker-out ' Headphone-out Jack 3 Microphone-in Jack
C%WXXQ
1 &! USB
2 67## DETACHABLE KEY $;!## KEY 2#(&!#( 101 KEYS $กH ?!H! (
(&!`!3##6v#
3 6ก( FUNCTIONAL KEY (&!#( 12 KEYS
MOUSE
- Optical &! USB 367# 2 6s scroll Wheel
POWER SUPPLY
- $?!&!( u (Power Supply) )#! &ก# 280 Watts '$ก&! (#(ก&!) ;!## 1 '#&(
- 2!!`5 ก uuv! 220 Volt 50 Hz
ก)..กY)#)%0>'?->*.R">
- 2!!`5ก6ก:6vก#ก!=ก Kensington ' Padlock loop 6vก#ก!
6‚„! SOFTWARE
'! SOFTWARE 5'ก&ก!66!#'3 =($ SOFTWARE $'!!##67#
VERSION 3&!2 OwH9893 SOFTWARE ##9328&3!5#6>3&!6> 3)2FG
5'ก&ก!66!#'3 3;!ก! SOFTWARE '$35# HARD DISK )
=
$ O 5'(8&5#2?!
$ 5!#ก=6ก$ #$ $& 6#$
com55.doc
7
1. Microsoft Windows 7 Professional (64 bit) ' Downgrade 67# Windows XP Professional Service pack 3&!2 9&# CD Software recovery '$ก! Restore OS <
38& ;!##3 1 2. $Ou'!ก!ก! 2;!'22?!ก!;!!#38ก)&!(!ก( ก3 !2!!`#$
- 2!!`22?!3ก ) BIOS 38ก)&!( !ก)&!(( ก3
- 2!!`ก<!(!# (Event Log) 5#86 EXCEL
- 2!!`22?!3ก!6‚ 6‚38ก)&!(!ก( ก3
3. Utility 2;!'ก!ก!5!#) PC (Administration PCs) ก =($$93
!ก&!6>67#'!(ก!!$(ก 2&#$935#6> ($ utility agent $
$3)2F`G 8ก 3$!2!!`(&!#('5ก3$(#$
3.1 Status Monitoring 22?!
ก!5!#) '!ก$6~Y'!5#ก!5
3.2 Asset Information 2!!`2 asset ) &# OS version, Memory, IP
Address, MAC Address
3.3 Alert Utility 22?!
5#):6‚5!#
4. $ Hardware ' software ($ &5& OS);!'#!$)!'23`'2)83=(|
! 5# Files '
Folder 55#ก!กH!!63?())83 &5'2!!``8ก&!#=(98 $ & #Y!
3. >%ก.Q%./ก>
- 3;!=
Internal ' External
- 6ก:6ก# † $;!5';!!# (&!28:
- MOUSE PAD;!## 1 & 1 4. ,R>ก).ab()
98)!(2&8& ก!5!#& 6#$5'กก!66!#'3
8& MAINBOARD 3 INTERFACE CARDS ก CARD ;!## 1 & 1 8&6ก:ก#$!ก ;!## 1 & 1 8& ก!5 Microsoft Windows 7 Professional |28: ;!## 1 & 1 8"A
" ONLINE SUPPORT 8"@Aก DOWNLOAD DRIVER
9ก>8"=?@
!*8S T=U!)ARUA9 URL @Aก
8
5. ก)..%./ก
6ก#36ก: 67#(3! &#(ก&! 5 6}
com55.doc
8
R
ก
DOT MATRIX 10611-55-9 DOT MATRIX SPE.
-------------------------------------------1. %&'
()*(+,
กก !" ISO 9002
)*+,-
./ !01!)2 2554
2. %&'
()./0*0
1. IMPACK DOT MATRIX PRINTER
2. ./ +1)!ก 24 "B (PINS)
3. !"1)!ก 15 F
4. !./ Input Buffer 1)!ก 128 KB
5. B", " 10 ++กHF 1)1)!ก 300 ++กH
6. B",++กH!" 10 ++กHF 1)1)!ก 100 ++กH
7. !ก Enhanced Graphics 1)!ก 360 x 360 .KF
8. Interface 1 x Parallel 1 x USB 1.1 "ก$%&
9. LMNกH
")) ) ) +)"
1)
10. LMNกH
!) ) ) +"
1)
11. LMO)กHL/1)1)!ก 3 L/
12. O)1)ก+กH
ก)กH 5 MP 16 F
13. กNกH FRICTION FEED, TRACTOR FEED
14. 1)+F*H1! *H+กSH !0HT GRAPHICS
15. )LM*H1!1)+กH,"ก
!! 3 +
16. +กH,++กH+กSH1)!ก 5 +L*H1!*H1! 10 FONTS 7 CODE
17. +กO)*H1!L/ + Windows +L TSM
18. ) Support ESC P2 Code
19. )LMO)ก+1ccN01! 220 V, 50 Hz
3. 2
ก45/0
f)"!)LfกO)+1F )ก+ก - fกO)
./ 1 OK 1 4. ก(,7ก(0
+ก+
ก/ 1" +ก !1)!ก 5 2
dot55.doc
1
DOT MATRIX 10611-55-8 DOT MATRIX short SPE.
-------------------------------------------1. %&'
()*(+,
กก !" ISO 9002
)*+,-
./ !01!)2 2554
2. %&'
()./0*0
1. IMPACK DOT MATRIX PRINTER
2. ()&*$*+$,-,./%*01ก$%& 24 345 (PINS)
3. :$&1&$4;:%,-,./%*01ก$%& 10 *-=$
4. *%$1:$&()& Input Buffer /%*01ก$%& 128 KB
5. :$&35$4AB,-,.%&; 4*&" 10 C+$+กDC%*-=$ /"0/%*01ก$%& 300 C+$+กDC%$-*&E
6. :$&35$4AB,-,.C+$+กDGB31"4*&" 10 C+$+กDC%*-=$ /"0/%*01ก$%& 100 C+$+กD
C%$-*&E
7. :$&GB31"I*ก&,-,. Enhanced Graphics /%*01ก$%& 360 x 360 (J"C%*-=$
8. Interface 1 x Parallel 1 x USB 1.1 "ก$%&
9. LMNกH
")) ) ) +)"
1)
10. LMNกH
!) ) ) +"
1)
11. LMO)กHL/1)1*01ก$%& 3 L/
12. O)1)ก+กH
ก)กH!)! 5 MP 10 F
13. กNกH FRICTION FEED, TRACTOR FEED
14. 1)+F*H1! *H+กSH !0HT GRAPHICS
15. )LM*H1!1)+กH,"ก
!! 3 +
16. +กH,++กH+กSH1)!ก 5 +L*H1!*H1! 10 FONTS 7
CODE
17. +กO)*H1!L/ + Windows +L TSM
18. ) Support ESC P2 Code
19. )LMO)ก+1ccN01! 220 V, 50 Hz
3. 2
ก45/0
f)"!)LfกO)+1F )ก+ก - fกO)
./ 1 OK 1 4. ก(,7ก(0
+ก+
ก/ 1" +ก !1)!ก 5 2
dot55.doc
1
ก (Ink jet Printer) A4
10611-55-10 INKJET A4 SPE.
-------------------------------------------1. ./012
31456
/
ก ! "#$
#ก %%&%ก'
()*+, ISO 9000 series %ก!
2. ./012
89:3:
1. "
INK JET
2. !>!ก
draft *%ก! 35 กE, A4
3. !%&Hก
#*%ก! 1200 x 1200 dpi *%ก! 4800x1200 dpi
4. **%ก! 7,500 '
5. !ก!กE N
กE, A4, LEGAL
6. N
*กER, (, S%Tก, !%, กE
U>, กE# InkJet
7. N)ก
#)ก
*กN$*ก
8. NกE**%ก! 250 '
9. $ก$ก*X
! ,/ USB2.0 ก!
10. N$!ก [
ก MICROSOFT WINDOWS XP ก! *
11. ก 220 V, 50 Hz
3. <=ก9>?89:
'&,%&ก$* กก !
- &ก$
U#! 1 $H 1 - Driver #
ก Windows XP ก!
4. ก916@ก1:
- ก "%!*%ก! 5 g
InkJet 55.doc
1
ก (Ink jet Printer) A3
10611-55-11 INKJET A3 SPE.
-------------------------------------------- ./012
31456
/
ก ! "%%&%ก'
N&ก'
ก+ก!%+, ISO 9000 series
3. ./012
89:3:
1. "
INK JET
2. !>!ก
*%ก! 17 กE, A4
3. !%&Hก
#*%ก! 1200 x 1200 dpi *%ก! 4800 dpi
4. !ก!กE N
กE, A4 LEGAL A3
5. #$
#%&ก&'(
&, ), *+ก, ,#, ก&'$-%./,
ก&'
01 INK JET
6. N)ก
#)ก
*กN$*ก
7. NกE**%ก! 120 '
8. $ก$ก*X
! ,/ USB2.0ก!
9. N$!ก [
ก MICROSOFT WINDOWS XP ก! *
10. ก 220 V, 50 Hz
3. <=ก9>?89:
'&,%&ก$* กก !
- &ก$
U#! 1 $H 1 - Driver #
ก Windows XP ก!
4. ก916@ก1:
กก#*,ก "%!*%ก! 5 g
InkJet 55.doc
2
LASER A4
10611-55-6 COLOR LASER A4 SPE.
----------------------------------------1. !"
#$! %&
/
ก!""!#
"$
%
%&
!%ก!'
(!)!ก#!%!!)! *
ISO 9000 series
2. !"
')( *#*
5 56
!%ก!% 1. "$
LASER PRINTER
2. !!>?*!%( Network printer
3. !!>?
!ก(FFG!"H(% 220 V, 50 Hz.
4. >!"Gก!N!!>"*!ก!N
*!6
5!%5>O
*! A4 >!
ก!Nก"$##!5Q(%ก#! 200 ' >!
ก!N
!( %
ก#! 100'
5. Oก (Toner) !ก
"$Oก (Toner Standard) !!>ก!N
A4 V!OกV!(%!
% 2,000 ' (%!
% 2,000 '"$% %#ก#
3. !"
'()*ก)
1. #!W#ก!*!#-V! (%ก#! 20 '!
2. #!W#ก! (%ก#! 20 '!
3. ? ก!N*! A4, B5, Label, 6
5!% (
4. #%#!5V!(%ก#! 64 MB.
5. !!>#!%(%ก#! 600 x 600 dpi.
6. ?`!N!ก!#Qก! %! PCL 6 postscript 3
7. Qก!? IEEE 1284 Parallel USB 2.0
8. '!*!%'! Network Interface Ethernet 10/100 Base-T(TX)
9. ก!?
!(ก Windows XP ก#!
4. -.ก)/0()*
'&*!%
& ก!?
!
("กก!""!#
- &ก!?
5V!# 1 ?Q 1 - Driver V!
ก Windows XP ก
5. ก)!&1ก!*
- "ก!กV!
(*ก "$%#!(%ก#! 5 "l
LASER color55.doc
1
LASER A3
10611-54-7 Color LASER A3 SPE
----------------------------------------1. Qm# ("
/
ก!""!#
%
%&!%ก!'
(!)!ก#!%!!)! *
ISO 9002
2. Qm!
5 56
!%ก!% 2.1 "$
LASER
2.2 !!>?
!ก(FFG!"H(% 220 V, 50 Hz.
2.3 >!"Gก!N!!>"*!ก!N
*!6
5!%5>O
*! A3
>!ก!Nก"$#ก!N 80 GMS #!5Q(%ก#! 200 '
2.4 !!>?*!%(
3. Qm!ก!
3.1 #!W#ก!ก!N A4 (%ก#! 25 '!
3.2 #!W#ก!ก!N A3 (%ก#! 13 '!
3.3 ? ก!N*! A3, B5, A4 (
3.4 #%#!5V!(%ก#! 256 MB
3.5 !!>#!%(%ก#! 600 x 600 dpi
3.6 o"ก#Qก!!!>ก *!#V!(
3.7 ?ก!?ก
#!
*! / USB2.0 ก#!
3.8 ก!?
!(ก Windows XP, Windows 7
3.9 ก!"#$%$
3.10 Oก (Toner) !ก
"$Oก (Toner Standard) !!>ก!N A4
V!OกV!(%!
% 6500 ' (%!
% 6500 '"$ o%"$% %#ก
#
4. &ก!?
!
'&* !%
& ก!?
!
("กก!""!#
- &ก!?
5V!# 1 ?Q 1 - Driver V!
ก Windows XP, Windows 7
5. ก!"ก "ก!%#!!กV!
(*ก (5 "l)
LASER color55.doc
2
LASER A4 Scanner
10611-55 -3 Laser A4-Scanner SPE.
----------------------------------------1. !"#
/
!ก## #$% %&!%ก'
()ก%) ISO 9000 series
2. %&'()(
334%ก% 1. #$
LASER PRINTER
2. ก
ก 8,000 3. ?!@ก(AAB!#C(% 220 V, 50 Hz.
4. !@ #$ NETWORK PRINTER @' RJ 45 %N 10/100 bps
5. !@ก@ก
/ USB2.0 ก
6. %3(%ก 64 MB.
7. ?#BกV?#กV43%3?W A4 ?!
กVก#$3X(%ก 250 '
8. Wกก
#$@X Standard %%ก Wก?
((
%ก 3,000 '/ ISO/IEC 19752
3. %&'(ก'+,,1. N!ก
กV A4 (%ก 24 '
2. !@
กV A4, B5, Label, 43%, Transparency (
3. ?
%(%ก 1200x1200 dpi.
4. !@bV!กXก
% PCL 6, PCL5e ก
5. d#กXก
?ก
e (
6. ก!@(ก Windows XP ก
4. %&'(ก'+./'(0',
1. #$b flatbed autofeeder
2. %!กb(%ก 600x600 dpi optical (%ก 24-bit 3. !@(กก A4
5. %&'(1'1')('
1. N!ก
กV A4 (%ก 24 '
2. %!ก( %ก 600x600 Dpi
LASER Sacanner A4 55.doc
1
6. 2/3.ก'+45&6'(
'&%& ก!@(#!กก##
- &ก!@
3 1 @X 1 - Driver ก Windows XP ก
7. ก'++#+8ก(
#กก!(ก #$%(%ก 5 #n
LASER Sacanner A4 55.doc
2
LASER A4 Scanner Fax
10611-55 -4 Laser A4-Scanner SPE.
----------------------------------------1. !"#
/
!ก## #$% %&!%ก'
()ก%) ISO 9000 series
2. %&'()(
334%ก% 1. #$
LASER PRINTER
2. ก
ก 8,000 3. ?!@ก(AAB!#C(% 220 V, 50 Hz.
4. !@ #$ NETWORK PRINTER @' RJ 45 %N 10/100 bps
5. !@ก@ก
/ USB2.0 ก
6. %3(%ก 64 MB.
7. ?#BกV?#กV43%3?W A4 ?!
กVก#$3X(%ก 250 '
8. Wกก
#$@X Standard %%กWก?
((
%ก 3,000 '/ ISO/IEC 19752
3. %&'(ก'+,,1. N!ก
กV A4 (%ก 24 '
2. !@
กV A4, B5, Label, 43%, Transparency (
3. ?
%(%ก 1200x1200 DPI.
4. !@bV!กXก
% PCL 6, PCL5e ก
5. d#กXก
?ก
e (
6. ก!@(ก Windows XP ก
4. %&'(ก'+./'(0',
1. #$b flatbed autofeeder
2. %!กb(%ก 600x600 Dpi optical (%ก 24-bit 3. !@(กก A4
5. %&'(1'1')('
1. N!ก
กV A4 (%ก 24 '
2. %!ก( %ก 600x600 Dpi
LASER Sacanner A4 55.doc
3
6. %&'(ก'++-/6 FAX
1.N!ก( %ก 33.6 kbps
2. %!ก(%ก 300 x 300 dpi
3. %3กN( (%ก 300 memory กN& fax(%ก 4 GB
4. ?3%dC((%ก 100 %
7. 2/3.ก'+45&6'(
'&%& ก!@(#!กก##
- &ก!@
3 1 @X 1 - Driver ก Windows XP ก
8. ก'++#+8ก(
#กก!(ก #$%(%ก 5 #n
LASER Sacanner A4 55.doc
4
Asก@
10611-55 -5 Laser A4-Multifunction SPE.
----------------------------------------1. !"#
/
!ก## #$%%&! %ก'
()ก%) ISO 9000 series
2. %&'()(
334%ก% 1. #$
LASER PRINTER
2. ก
ก 8,000 3. ?!@ก(AAB!#C(% 220 V, 50 Hz.
4. !@ #$ NETWORK PRINTER @' RJ 45 %N 10/100 bps
5. !@ก@ก
/ USB2.0 ก
6. %3(%ก 64 MB.
7. ?#BกV?#กV43%3?W A4 ?!
กVก#$3X(%ก 250 '
8. Wกก
#$@X Standard %%ก Wก?
((
%ก 3,000 '/ ISO/IEC 19752
3. %&'(ก'+,,1. N!ก
กV A4 (%ก 24 '
2. !@
กV A4, B5, Label, 43%, Transparency (
3. ?
%(%ก 1200x1200 DPI.
4. !@bV!กXก
% PCL 6, PCL5e ก
5. d#กXก
?ก
e (
6. ก!@(ก Windows XP ก
4. %&'(ก'+./'(0',
1. #$b flatbed autofeeder
2. %!กb(%ก 600x600 Dpi optical (%ก 24-bit 3. !@(กก A4
5. %&'(1'1')('
1. N!ก
กV A4 (%ก 24 '
2. %!ก( %ก 600x600 Dpi
LASER Sacanner A4 55.doc
5
6. %&'(ก'++-/6 FAX
1.N!ก( %ก 33.6 kbps
2. %!ก(%ก 300 x 300 dpi
3. %3กN( (%ก 300 memory กN& fax(%ก 4 GB
4. ?3%dC((%ก 120 %
7. 2/3.ก'+45&6'(
'&%& ก!@(#!กก##
- &ก!@
3 1 @X 1 - Driver ก Windows XP ก
8. ก'++#+8ก(
#กก!(ก #$%(%ก 5 #n
LASER Sacanner A4 55.doc
6
LASER A4 (ก
)
10611-55-1 LASER A4 SPE.
----------------------------------------1. !"#
$%&$ '(
/
ก!""!#
"$
%
%&!%ก!'
(!)!ก#!%!!)! *
ISO 9000 series
2. !"#
$%) *&*
5 56
!%ก!% 1. "$
LASER PRINTER > *!#?@!
2. !!A>
!ก(BBC!"D(% 220 V, 50 Hz.
3. !!A>*!%( Network printer
4. !!A>
!(ก"P ก! MICROSOFT WINDOWS XP ก#!
5. A!"Cก!W!!A"*!ก!W
*!6
5!%5AX
*! A4 A!ก!W
ก"$##!5Z(%ก#! 250 ' A!
ก!W
!(%ก#! 100 '
3. !"#
$%)*ก
1. ก 15,000 !"
2. #!
$%ก
ก
&' A4 ก 30 )*
3. %+
ก
&', A4, B5, Label, 345, Transparency 4. *5#4=ก 64 MB.
5. )*@#A&!*ก 1200 x 1200 DPI.
6. *FGก
&'5%ก
&'ก 10 7. *FGก
&'%ก
&', A4 ก 250 8. %+H'%ก
##Iก
!)*!) PCL 6, PCL5e 5
"*ก
9. KF
ก
##Iก
!A"ก!L*!) 5
",=
10. !ก
กA5(Duplex printing) & Automatic
11. %+ก
!+"@ ก!#
"@#! )
, A&/5
" USB2.0 5
"*ก
12. ก
%+ก Windows XP 5
"*ก
13. Xก!ก
"$>Z Standard %%#ก#
Xก!!A((
%ก#! 3,000 '/ \ ISO/IEC 19752
4. -.
ก/0)*
'&*!%
& ก!>
!
("กก!""!#
- &ก!>
5@!# 1 >Z 1 - Driver @!
ก Windows XP 5
"*ก
5. ก$(1ก$*
"ก!ก @!
(*ก "$%#!(%ก#! 5 "_
LASER55.doc
1
LASER A3
10611-55-2 Laser A3 SPE.
-------------------------------------------1. Za#("
/
ก!""!#
"$
%
%&!%ก!'
(!)!
ก#!%!!)! *
ISO 9000 series
2.
Za!
5 56
!%ก!% 1. "$
LASER PRINTER > *!#?@!
2. !!A>*!%( Network printer
3. !!A>
!(ก"P ก! MICROSOFT WINDOWS XP ก#!
4. !!A>
!ก(BBC!"D(% 220 V, 50 Hz.
3. !"#
$%)*ก
1. #!b#ก!'ก(!กก#! 10 #!
2. #!b#ก!(%ก#! 15 '!ก!W A3
3. #!b#ก!(%ก#! 25 '!ก!W A4
4. !!A>กก!W*! A3, A4, A5,B4, Letter, Legal (
5. #%#!5@!(%ก#! 64 MB.
6. !!A#!%(%ก#! 600 x 600 DPI.
7. >h!W!ก!#Zก! %! PCL5e ก#!
8. "Cก!W#!5Z(%ก#! 220 '
9. A!
!(%ก#! 220 '
10. >ก!>ก
#!
PARALLEL Port / USB2.0
11. Xก (Toner) !ก
"$Xก (Toner Standard) !!Aก!W A4 (%!
% 6,000 ' l%"$% %#ก#
4. -.
ก/0)*
'&*!%
& ก!>
!
("กก!""!#
- &ก!>
5@!# 1 >Z 1 - Driver @!
ก Windows XP 5
"*ก
5. ก$(1ก$*
"ก!ก@!
(*ก "$%#!(%ก#! 5 "_
LASER55.doc
2
ก (Scanner) A4 ! Auto feeder
10612-55-1 Scanner A4 SPE.
-------------------------------------------1. 012!34567
ก (Scanner) Auto Feeder &'(
)
ก*
+* 2 -
../0
( Automatic duplex) )6ก70.0ก
8
9
*'ก
-&':.&
9
; ISO 9000 series
2. 012!348
54
1. CD
.. flatbed CGก*
/0
2. (
)(ก6C
-(ก&Hก
8-
ก(
*':ก
3. '
':*8ก
(Optical Resolution) +:ก
600 X 600 dpi
4. '
N8ก
(กก*
;
* A4 +*+:ก
8 ppm
5. (
)&Q
ก
Scan ก(
;
*+:ก
A4
6. ' Interface .. 1 x Parallel - 1 x USB 2.0 -*'ก
7. (
)8V
+*ก...CW0.0ก
MICROSOFT WINDOWS XP -*'ก
8. ก 220 V, 50 Hz
3. :!ก
;<
76;
:(.6ก
8V
*+C'H8-ก.ก
CC
-
- 6ก
8V
ก (Scanner) _Q
1 V`* 1 - Driver (Q
-.0*Hก. Windows XP -*'ก
4. ก
37ก
.Cก
&'กQ
-*8+;-ก CD:
+:ก
5 Cc
Scanner 55.doc
1
ก(Scanner)
10612-54-2 Scanner A3 SPE.
-------------------------------------------6. 012!34567
CD
ก(Scanner) &')6ก70.0ก
8
9
*'ก
-&':.&
9
; ISO 9002
3. 012!348
54
1. CD Scanner V0* Flatbed
2. '
':*8ก
(ก+:ก
600 x 1200 dpi
3. 8V Imaging Technology .. Charge Coupled Device (CCD)
4. .ก
(ก&H.. Simplex Duplex
5. ก
C7('+Q
ก
48 bit
6. (
)&Q
ก
Scan ก(
&'';
*+*)g 11.7 x 17 0H
7. (
)ก*C`h((ก
_
ก+*/*:
8. 'i(Q
-.Vก.0i USB2.0 (
)0i(Q
-.ก
V&
..;
:.. Ethernet 10/100 BaseTx +*
:-
9. (
)8V
+*ก...CW0.0ก
MICROSOFT WINDOWS XP -*'ก
10. ก 220 V, 50 Hz
3. :!ก
;<
76;
:(.6ก
8V
*+C'H8-ก.ก
CC
-
- 6ก
8V
(Userls Manual) 6&
&0
9
;.0&7670 _Q
1 V`* 1 - Driver (Q
-.0*Hก. Windows XP -*'ก
4. ก
37ก
.Cก
&'กQ
-*8+;-ก CD:
+:ก
5 Cc
Scanner 55.doc
2
1 ก
!"
!#
$%ก
$&
---------------------------------------------------1.'
ก !"#$%&'##()!#* +#,ก-*!./0%+0&'#%)0'%#1,
ก23" (&'#ก#$4ก05#.1!./ 612ก !+78)4$!)ก%"0991
::0;+:&'#: <4- 2555
2.)
$
(&'#$%>&?#&'##()!#* +#,ก-*!./ 1ก$4ก$ 5 < ("#ก!)%!$? -. .1!./
5#ก 17 1ก %$1ก!.#A?
1. Notebook 10610-55-1 Hi Notebook SPE.
2. 10609-55-2 PC SPE.
3. 10609-55-3 Hi - PC SPE.
4. Laser A4 (
ก")
10611-55-1 LASER A4 SPE
5. LASER A3 10611-55-2 LASER A3 SPE.
6. # LASER A4 10611-55-6 Color LASER A4 SPE.
7. # LASER A3 10611-55-7 Color LASER A3 SPE.
8. LASER A4 " Scanner 10611-55-3 LASER A4-scanner SPE.
9. LASER A4 " Scanner Fax 10611-55-4 LASER A4-scanner Fax SPE.
10. %&ก' 10611-55-5 LASER A4-multifunction SPE.
11. DOT MATRIX ( 10611-55-8 DOT MATRIX Short SPE.
12. DOT MATRIX () 10611-55-9 DOT MATRIX SPE.
13. *#+ก (Ink jet Printer) A3 10611-55-11 INKJET A3 SPE.
14. *#+ก (Ink jet Printer) A4 10611-55-10 INKJET A4 SPE.
15. (, ก- (Scanner) A4 " Auto feeder 10612-55-1 SCANNER A4 SPE.
16. (, ก- (Scanner) A3 10612-55-2 SCANNER A3 SPE.
17. ก %%. (UPS) 800 VA 10615-55-1 UPS 800 SPE.
3. ,,
3.1 7i"51!"#$%0+7:.#4 ก#4%"1+7 %$?
3.1.1 +7%)ก0$?9ก/
3.1.2 +7ก:.#4/!)%!$?
3.1.3 +7ก!$4
3.1.4 +7klก#4
3.2 7i"51!"#!)%!$?&'##()!#*+#,ก-*!./ 2"("#23"A%"!,%0'ก% 9%1!"#%)ก%$?
3.2.1 0,ก1ก!"#!)% Tag ก$4ก$1#1%#1."#1 %$?
3.2.1.1 $0!' )%!$? m $%ก$4ก$
3.2.1.2 4)n$07i"4$ ก$("#1590;$(0*!)%!.#
TOR pc 55
Page 1 of
3.2.2 &'##()!#*
3.2.2.1 !"#!)% Tag 1#1%#&' !0'กก% 3. 15 IP Address
3.2.2.2 !"#!)%!$?2":o23"44&#5.19%115 Network Setting 0'ก
ก%
3.2.2.3 !)%!$?44 Anti Virus 0'กก%
3.2.2.4 !"#$%+4. Hard disk 2 drive &# drive C: (30% 5# hard disk !)%!$? OS) + drive D:
3.2.2.5 !)%!$?9+ก open source + free ware version .:,% #1."#1%$?
• open office
•
Acrobat reader
• PhotoScape
• 7- zip
• VLC
• freeware :$4 51+7. cd dvd( 3. Incd)
• GIMP
• Dia
• Ava find
• 9+ก /plug-in :"PDF file GanttProject
3.3 7i5" 1!"#%)ก:.#41ก0'>&?#0$? %2"oiก!"#+!)%!$? !:o0'0'ก
ก%2"("#0'23"A%"#1.:4i-* 2"+":v -. 60 $4o$%ก$2:$ww
3.4 7i"51!"#$:&#+"5#$%!$4!.#-กก!$4($:%, ก ก.#$!$4
A."#1ก. 3 $0ก
3.5 7i"51!"#:.$:&#ก$4ก$ 5 < On site Service 5#&'##()!#* &'#()(* &'##.6(
+!$#$กn (Scanner) + &'#:#ก+:Ax 0'##ก9%17i"7)!&#7i"+0.1 20;A01
!.#-กก!$4($:%,
3.6 7i5" 1!"#%)ก#4!1#1%5"# 7
3.7 7i5" 1!"#9#ก:)0y)z&'##()!#*+#,ก-*!./ ("#0$? Software !./0'4,!1#1%
0'#"2,-:4$!)%"0)2"ก &'#กA%"$4#4&'##()!#*+
#,ก-*!./ %$ก.!:$ww+"
4. ,234 $
(!&'#A5#ก:ก%)
5. ก
5.1 $ก{ก#4ก()-
5.1.1 #ก:+:%ก4)n$0ก$% &#",":.:$w)!)4, &#",":.ก$% 0'%)
y,ก)%"ก.1+!)%!$? &'#A9#()!#*+#,ก-*#()!#*
5.1.2 !"#$:&#$4#ก7i"7)!&#!$+0.1 .7)!6$-|*&##,ก-*0,ก1ก 0':.#4
2"+ก.ก!5"#:#?5#+0" 5#2. A.123"ก.# A.5#ก.กv4
A.&'#0'oiก$4,:6(2. 7)!6$-|*0'1$#1i.2:1ก7)!
TOR pc 55
Page 2 of
5.2
5.3
5.4
5.5
5.1.3 :$41ก0' $%>&?#กก. 12 3,% !"#$:&#$4# ก7i"7)! &#7i+" 0.10'A%"$4ก
+!.!$?1$กn-*#$กnก7i"7)! 2"!$+0.120;A01 &#7i"+0.1!
(Master Dealer)
5.1.4 !"#$:&#$4#ก7i"7)!/7i"+0.120;A01 +:%o}ก$4ก$:)"("#
4)ก$ก51+44 on site service !#%1$4ก$ 5 < 5#&'##()!#*
&'#()(* &'##.6(+!$#$กn (Scanner) + &'#:#ก+:Ax
5.1.5 !"##ก:$4#7ก51+!)%!$? &'#A9#()!#*+#,ก-*!.#(. 2#4<0'
7. +ก..13ก ${):ก) &#4)n$0#ก30' 3&'#o&#A%" >}'i.:$wwA."#1
ก. 3 "40 9%17i" # 5#.1$?
7i":*:#!"#+:%!14014,-:4$!)5#7)!6$-|*+#,ก-*0':#2"4o"
("#0$?4,"#ก:#"#)+!.5"# 2"3$%0,ก1ก !! ,-:4$!)00) 0'ก%
$:&#+"1ก:)" (Catalogue) +5%:o5#&'##()!#*+#,ก-*0':# !"#
0&'#10'+:%,-:4$!) 0':#0,ก1ก 0'#"#)+:#%"#ก$4 ,-:4$!)0'0ก
ก% 2"3$%0,ก1ก
ก-i+44&# Catalogue 1ก2%1#1%A.4o"&#%&'#A.oiก!"#4
5"# 7i":*:#!"#$:&###ก9%17i"7)!o}y-กก~%>#ก%
9%1! >}'!"#3?+&#$4# &#1&1$#1.3$%. ,-$กn-(&#,-:4$!)5#7)!6$-|*
1ก0':#25"#$?/ A!5"#ก%5#กก2%
ก-0'v.1#1%#&'2%0':.:$w >}'+!ก!.Aก5"#ก%5# ก
7i":*:#!"##ก:#y)41("#140145"#%5"#:12"3$%
6. ก
#
2
6.1 ก::)0y)z%$?
6.1.1 A.!#ก: +A.()-5"#:#5#7i":*:# 0'A.0&'#12#ก:
!5"# 5.3 2"3$%
6.1.2 1ก7i":*:#3?+()'!) ก#ก:A.3$%
6.2 ก7i":*:#12%,-:4$!)A.oiก!"#
1&'#ก:ก:#A.oiก!"#&#A.
4o"
กA.$4()-5#7i":*:#1$? "+!.
5"#7)%(%&#7)%(1vก"#1 &#7)%+7กAก&'#A50'ก%2:.0')23.::$w 0$??
(2ก-0'-กก()-7()-v.913*!.#ก0.$?
6.3 ก()-7i":*:#0',-:4$!)4o" +:#1#1%0
0)0'oiก!"# !!5"#ก% +!'0':,% 7i"3กก%
7. ก
7.1 7i"51 !"#$%0+7ก#42"k€10991+:&'#: ก 04."ก.#
%)ก#4 #1."#1 2 :$%*
7.2 7i"51!"#$%klก#42"+ก.($ก5#ก!&'##()!#* ( PC +
Notebook ) 0' .1 $?A%"$4A!)%!$?23" 1 !.# 1 &'# !0' $%>&?# A."#1ก. 6 3$' 9 9%1$ 5"#)30'#4 %$?
6.2.1 ก23" Windows 7 A."#1ก. 3 3$'9
6.2.2 ก23"9+ก Open Office + ก$กn#%6$1ก23"&'##()!#* A."#1
TOR pc 55
Page 3 of
ก. 3 3$'9
7.3 7i"51!"#$%klก#4ก23"&'#()(*‚!0' $%>&?#2"+ก.($กก0'A%"$4ก
!)%!$? 1 !.# 1 &'# A."#1ก. 6 3$' 9 9%1$ 5"#)30'#4 %$?
7.3.1 ก23"&'#()(*5%+44 Laser A4 ("# Scanner A."#1ก. 3 3$'9
7.3.2 ก23"&'#()(*5%+44 Laser A4 (()(*ก$4"#$!9$!)) A."#1ก. 3 3$'9
7.4 7i5" 1!"#$%!1:o0' )01ก #,ก-*02' 3"2ก#4 :$47i"#4 A.ก) 2 !.# &'##()!#* 1 &'#
7.5 #ก:0'23"ก#4ก#4 !"#i.&#4$4:4i-*5#$5"#0'#4 3. ก23" Windows 7 ,ก23"
9+ก Open Office &# #&'/ !&'#0'$%>&?#
8. ก
ก
%ก
8.1 ก
8.1.1 7i"51!"#%)ก:.#41ก0'>&?#0$? %2"oiก!"#+!)%!$?!:o0'0'ก
ก%2"("#0' 23"A%"#1.:4i-* 2"+":v -. 60 $4o$%ก$2:$ww
8.1.2 7i"51!"#$%:. Driver + i.&#ก23"5#&'##()!#* +#,ก-*!./ 2"+ก.
ก%$!.#A?
8.1.2.1 Driver 5##,ก-*!./
8.1.2.2 i.&#ก23"&'##()!#*+#,ก-*!./ ก4)n$07i7" )! 4$46n#$ก„n
!"4$4 ()23.กo.1#ก:) &'# 1 3,%
8.1.2.3 i. &#ก!>.#+ MAINTENANCE &'##()!#*+#,ก-*!./ ก
4)n$07i"7)! 4$46n#$ก„n !"4$4 ()23.กo.1#ก:) &'# 1 3,%
8.1.2.4.i. &#4$4:4i-*5#ก23" Windows 7 ($%2"!##4)
8.1.2.5 i.&#4$4:4i-*5#ก9+ก Open Office ($%2"!##4)
8.3 ก
-กก!$4($:%,ก!$4‚%$?
8.3.1 0%:#4+!$4&'##()!#*+#,ก-*0$?% &'#A%"$4$:&#+"ก7i"51.A%"
!)%!$?14"#1 ("#23"
8.3.2 !$4#oiก!"#+4o"5#กklก#40$?%
8.4 ก
ก.1) 95% 5#2:$ww>&?#51 :.0'&#.12"
4o"&'#7i"51A%"1&'$ก{ก#40'7.ก$4#ก-กก!$4‚14"#1+"
9. ก
%ก
9:
9.1 ก-7)%:$ww&'#ก:.#4 $41$ 2#$!"#1 0.20 5#>&?#&'##()!#*
+#,ก-*!./ 0'1$A.A%":.#4
9.2 .1$4ก$ก$ก{0'3$%(4.7)%:$ww&'#1ก0'$%>&?#5$%5"#ก)ก-|*0'
ก% .$4ก$$413$' 92#$!3$'9 100. m 40 (}'"#140o") !.#.1
7i"51!"#.1.$4&'#A%"$4+"กก
10.ก
ก
10.1 7i"51!"#;ก
ก<< 5 < :$4กก$3,%:115##,ก-* 2
#$! 5 % 5#i.:$ww
10.2 7i"51ก$3,%4ก(.#5#1ก0'$%>&?# !:$ww? ...5... < ...-... %&#
TOR pc 55
Page 4 of
$4+!.$0' กA%"$4#4 o"6121%$ก. 1ก0'$%>&?# 3,%4ก(.#
&#23"A.A%"0$?%&#+!.4:.กก23"#1.ก!) +3,%4ก(.#5#:.ก#4
5#&'##()!#*&##,ก-*!./ 0$? % 0'ก)%5}?9%1)23.7)%5#ก 7i"51
!"#$%ก>.#+> +ก"A52"#1i.2:6(23"กA%"%% $%) 9%1!"#)'$%ก>.#+>+ก"A5612..8 3
(0ก) $4+!.0'A%"$4+"กก 9%1A.)%.23".12%/ กก
0$?:)? &# 7i"51!"#$%&'##()!#* &##,ก-*!./ 0' ,-6(%+:o2ก
23"A%"A.!'ก.5#%)0'23"#1i. 0%+02" o"7i"51A.8)4!$ )! ก:)0y)"
4,61#ก0ก>.#+>+ก"A5 9%17i"51!"###ก.23".12ก"4,61#ก0ก
>.#+>+ก"A50$?:)?
10.3 ก$4ก$3,%4ก(.#?A.o} Drum 0'ก23"#1.7)%ก!) +$:%,:)?&# (?}ก
7"}ก Toner) 5#&'#()(*
10.4 ก()'#,ก-*612!$&'#A9#()!#*ก5#::)0y)0'()' #,ก-*23.#
2:.#,ก-* (Slot) 0'1$.#1i9. %1A.!"#+"2"04." +A.o&#2" ก$4ก$!:$ww !"#
:)?:,%A
11. ,CD%,4ก.ก
กE,43;
!ก
11.1 44+#ก:0$?%0'$%05}? o&#)5:)0y)z5#ก 9%17i"51 !"#A.71+(.
#ก: 5"#i&#0' $%05}?ก'1ก$444 9%1A.A%"$4v3#4 #1.1$กn-*#$กn
กก 0$?!"#A.+: &#1)1#2"4,#&'+:913*2%/ ก5"#i
#ก:%$ก. 0$?20(-)31* &#2ก-#&'#$#ก.#2"ก)%:11+ก.ก%"1
ก2%0$?:)?
11.2 5"#!ก?2"o&#:.}'5#:$ww #$&'#A50'ก 4#ก)ก:$ww 1ก
.:11&# $4:)A 0$?ก%)%0$?20+(.+#w0,ก60
12. ,4CD%,4ก!&
7i"510'5"8)4$!) 612.15#ก !"#8)4$!)!414 5"#4$$45#ก
#1..$%
--------------------------------------------------------------
TOR pc 55
Page 5 of
2
F#4
1. 1.1 &'##()!#*+#,ก-*!./ 0':#!"#oiก7)!+4)ก2!{%&#0140.!{5#
ISO 9000 Series +/&#A%"$4ก$4#7)!6$-|*9%1 NECTEC + #ก. 9%1+:%#ก:ก$4#
7)!6$-|*:)"
1.2.&'##()!#*0,ก1ก0'7i"5"ก%:#51!"#A!#ก:+4ก;ก%
1.3.&'##()!#*0,ก1ก0$?:.ก#4+#,ก-*0$?% 0$? Hardware + Software !"#
+442..:,%5#7i7" )!1ก$?/ (,.2..:,%, 9+ก Version .:,% +/&# Release .:,%) &#
+"+!.ก"#5#ก-A 0$??A.:)"07' i"7)!ก;51+"+!.1$A.:.#42$ก%
1.4 .&'##()!#*0,ก1ก0$?:.ก#4+#,ก-*0$?%!"#&'#2. (Brand new) A.23.
&'#ก.23"+" (Used) &#&'#":$1 (Obsolete) &#&'#0'23"+"+$4,2.
(Reconditioned) + &'#0':#!"##1i2. :1ก7)!
2. &'##()!#* +#,ก-*!./ 0' $%>&?#0$?% 17 1ก %$!.#A?
1. Notebook 10610-55-1 Hi Notebook SPE
2. 10609-55-2 PC SPE.
3. 10609-55-3 Hi - PC SPE.
4. Laser A4 (
ก")
10611-55-1 LASER A4 SPE.
5. LASER A3 10611-55-2 LASER A3 SPE.
6. # LASER A4 10611-55-6 Color LASER A4 SPE.
7. # LASER A3 10611-55-7 Color LASER A3 SPE
8. LASER A4 " Scanner 10611-55-3 LASER A4-scanner SPE.
9. LASER A4 " Scanner Fax 10611-55-4 LASER A4-scanner Fax SPE.
10. %&ก' 10611-55-5 LASER A4-multifunction SPE.
11. DOT MATRIX ( 10611-55-8 DOT MATRIX Short SPE
12. DOT MATRIX () 10611-55-9 DOT MATRIX SPE'1
13. *#+ก (Ink jet Printer) A3 10611-55-11 INKJET A3 SPE.
14. *#+ก (Ink jet Printer) A4 10611-55-10 INKJET A4 SPE.
15. (, ก- (Scanner) A4 " Auto feeder 10612-55-1 SCANNER A4 SPE.
16. (, ก- (Scanner) A3 10612-55-2 SCANNER A3 SPE.
17. ก %%. (UPS) 800 VA 10615-55-1 UPS 800 SPE.
#)#)22
()ก (1 '1/1 )ก)
TOR pc 55
Page 6 of
ก (UPS) 800 VA
10615-55-1 UPS 800 SPE.
-----------------1.
ก UPS ก 800 VA #
ก
ก 15 $% &'()*ก'(+,-.ก&# $%'(-/ ก. 1291/2545
& EN & UL& ISO 9001
2.
! ก$%<<'=>%?@('-,A+ '%>
1. -<ก
#'ก 450 Watt
2. '('E'-E'-,=FG'(' (Input Voltage) 220V. +/-25%
1 Phase $%G% 50 HZ +/- 10% &%ก #'&#'X (Output
Voltage) 220V+/-10% 1 Phase $%G% 50HZ +/- 0.1% &%ก
3. -<ก
ก 20 $% #ก<ก(( NON Linear Load
&ก'(((+,-.
4. %((ก' Overload, Short Circuit, ก*ก#กG% EMI/RFI &'dd@(ก e
5. %((-X,ก-, Battery # Overload
6. %* Outlet ก 3 * #-'((( universal $%'(%($'>ก##(
7. %%(ก&<ก -' 1 - ก, 50 dB
8. )* Battery ((-/ =F%<
&$'
9. %,$*.$((--%#-''dd@%-
10. %Gก)*# Battery
3. ก$$$%ก
ก
ก
ก ก 5 ! ##%(--%)*"
3 !
Ups800va 55.doc
1
Download PDF
Similar pages