EXTRA 330 SC
1200
43
Nikdy nelétejte s
nevyváženým modelem!
6
Do not try to fly an out-of
balanced model!
TOP FLYER
Almost UNBREAKABLE
Velikost výchylek najdete na
straně 2.
Kabinu 6 ostříhněte podle naznačené rysky. Nasaďte kabinu na
trup a označte si pozici děr pro vruty. Vyvrtejte otvory pro
přichycení kabiny dle obrázku. Použijte vrták s průměrem 2mm.
Přišroubujte kabinu na trup šroubky 10. Vruty dotahujte jemně.
Cut the canopy 6 according to marked line. Put the canopy on the
fuselage and mark possition of the holes. Drill holes for screws.
Use drill 2mm. Screw canopy to fuselage and tighten slightly. Use
screws 10.
See page no.2 for
control surface deflection.
Dokončení modelu
Zkontrolujte celý model. Musí být souměrný a nepokroucený.
Superaerobatic model for 3D aerobatic flying
Superakrobatický model pro létání 3D
A
R
T
X
E
C
S
0
3
3
Instalace RC soupravy
Zkontrolujte funkci RC soupravy . Rozmístění jednotlivých prvků soupravy je znázorněno v návodu. Zapněte RC soupravu a
kontrolujte zda se kormidla pohybují správným směrem. Pokud ne, připojte táhlo na druhou stranu páky serva nebo přepněte na
vysílači revers vypínač pro požadované servo. Akumulátor umístěte tak, aby se jeho posouváním model vyvážil. Při provozu
elektromotoru postupujte podle instrukcí výrobce elektromotoru a regulátoru.
Zalétání
Zkontrolujte velikost a smysl výchylek na všech ovládaných prvcích. Před létáním vyzkoušejte chod motoru v různých režimech
otáček a přesvědčte se zda Vaše RC souprava není rušena. Model položte na zem, dejte plný „plyn“ a model se musí rozjet rovně.
Po asi 8 metrech model získá vyšší rychlost, mírně přitáhněte výškovku a model se odlepí od země. Model můžete hodit i z ruky.
Před prvním zapnutím vysílače dbejte na maximální bezpečnost! Při létání a jakékoliv manipulaci vždy zapínejte nejprve
vysílač a potom přijímač! Pokud jdete létat na místo, kde již někdo jiný létá, zjistěte jakou frekvenci má jeho vysílač, ušetříte si tak
velké zklamání z rozbitého modelu.
Final Check
Check the model. It must be symmetrical and not twisted.
Radio control set installation
Check the function of your RC set. Layout of parts of the RC set is shown in this construction guide. Accu pack will be used for
balancing the Extra 330 SC. Use instruction guide for speed controller for operating with electro power set.
Flying
Check each control surface for the correct movement and adjust pushrods. Check running of motor. For taking of you need a flying
field about 50m long without trees around. Put your Extra 330 on the flying field , put „full gas“. During 8 metres get the right speed
for taking off. Move elevator a little bit up and Extra 330 will be in the air. You can throw the model from hand.
Before the first start of transmitter see to maximum safety. During flying and any manipulation turn on initially
the transmitter and then receiver. If you go to fly to the place where somebody else is flying, check the frequency
of his transmitter.
Rychlostavebnice
Almost Ready to Fly
Technická data/ Technical data
Mnoho štěstí při létání s modelem Extra 330 přeje Hacker Model Production!
Good luck with the Extra 330 wish you Hacker Model Production!
Upozornění! Toto není hračka!
g
Warning! This is not a toy!
Made in Czech republic by HACKER MODEL PRODUCTION a.s., Zahradní 465, 270 54 Řevničov
Tel/Fax: (+420) 313 562229,562258 E-mail: info@hacker-model.com Internet: www.hacker-model.com
www.hacker-model.eu
4
1200 mm
250-400W
1230 mm from 770g outrunner
www.hacker-model.eu
1200
EXTRA 330 SC
37
1200
40
41
kryt c)
cover c)
40
CA
Stavební návod
170
mm
EXTRA 330 SC - TOP FLYER je superakrobatický model pro “3D” akrobatické létání. Model je vyroben moderní
technologií na CNC strojích z “téměř nezničitelného” materiálu EPP. Dle použité elektroniky lze dosáhnout letové váhy
modelu okolo pouhých 770 gramů ! Díky své konstrukci je model schopen létat i ve větru.
Model je schopen na půl plynu viset na vrtuli a po přidání plynu letět kolmo vzhůru, je schopen zaletět všechny
akrobatické prvky. Díky své konstrukci a použitým materiálům je velmi odolný.
Model je dodáván ve třech barevných modifikacích.
Důležité
Před započetím práce pročtěte pečlivě stavební návod. Všem úkonům věnujte náležitou pozornost. Na přesné práci
závisí i letové vlastnosti modelu. Před lepením zkontrolujte všechny díly zda spolu přesně lícují. Pokud díly nesedí,
upravte je nebo obrušte tak, aby přesně lícovaly.
Budete potřebovat
4 kanálovou RC soupravu s 4 mikroservy s dynamickým momenten 1,7-2kg/cm, motor 250-400W oběžného typu (KV
1050-1200) např. Hyperion Zs 3009-20, apod., regulátor pro střídavé motory 40A, kužel 45 mm , vrtuli 11/4,7”, baterii
LiPol 1500-2500 mAh 3 články, prodlužovací kabely 2x30cm (směrovka, výškovka) 2x20cm (křidélka) a 1x10cm
(regulátor), vteřinové lepidlo, aktivátor, 5min epoxy.
Pozor ! délky prodlužovacích kabelů se mohou lišit podle použitých serv a podle umístění přijímače!!!
rt b
Doražte kryt a) k motorovému loži a přilepte ho vteřinovým
lepidlem nebo 5min epoxy k trupu. Potom vložte kryt b) a za něj
kryt c). Kryt c) přilepte na trup. Pozor kryt b) nelepit!!! Na
spodek krytu c) nalepte plastovou výztuhu 41 vteřinovým
lepidlem dle obrázku.
Cover a) push into engine mount and glue to the fuselage with CA
or 5min epoxy. Insert cover b) and cover c). Cover c) glue to the
fuselage. Warning do not glue cover b)!!! On the bottom side of
the cover c) glue plastic former 41 as shown. Use CA and
activator.
38
41
4mm
125-135mm
OK-EXSC
EXTRA 330 SC
Construction guide
10mm
Items Needed To Complete: (Not Included)
4 Channel RC Set with 4 Micro Servos with dynamic torque around 1,7-2,0kg/cm, brushless electromotor 250-400W
outrunner (KV 1050-1200) for example Hyperion Zs3009-20, speed controller 40A , spinner 45 mm , propeller 11/4,7 ”,
accupack LiPol 1500-2500 mAh 3 cells, servo extension wires 2x30cm (rudder, elevator) 2x20cm (ailerons) 1x10cm
(ESC>RX), thin type cyanoacrylate glue, activator spray and 5min epoxy..
Warning! Lenght of extension cables can change according to different type of used servos and possition of
the receiver!!!
kryt b)
cover b)
36
Těžiště
Balance point (CG)
Important
Please, read these instructions several times until you are familiar with each step, before you begin to assembly. If the
parts will join, but with a gap, sand or trim the parts a little at a time until the parts exactly meet with no gaps.
)
Vyřízněte otvor pro přijímač. Otvor musí být o 1mm menší z každé
strany. Připojte kabely a přijímač zatlačte do připraveného
otvoru. Vložte pohonné baterie do trupu a vyvažte s nimi váš
model dle obrázku 38. Po vyvážení baterie přilepte suchým zipem
40 do trupu.
Cut opening for receiver. Opening should be 1mm smaller from
each side. Connect cables and push receiver to the opening. It is
held firmly by tension of the EPP foam during flight. Insert
accupack to the fuselage and moving it until the model balances at
the 125-135mm range as shown in picture 38. Then use dual lock
40 to secure accupack.
Doporučujeme: Plováky EXTRA No. Hc1808
EXTRA 330 SC - TOP FLYER is superaerobatic model for 3D aerobatic flying. Model is produced by modern
technology from EPP -“almost unbreakable” material.
According to used equipment you can achieve the weight only about 770 grams. You can fly also in the wind.
The Extra 330 SC is able to "torque roll” and then after giving more "gas” to rise vertically up, and all aerobatic figures.
(pa
Vyvážení modelu. Poloha těžiště je 125-135mm od
náběžné hrany křídla a je nutno ji dodržet. Model
podepřeme v označeném místě. V případě, že se model
sklání kupředu, můžeme korigovat polohu těžiště
posouváním baterie směrem dozadu. Je-li model naopak
lehký na předek, posuňte baterii více dopředu. Nikdy
nelétejte s nevyváženým modelem!
Support your model with your fingertips. It should balance,
slightly nose down, when your finger tips are 125-135 mm
behind the leading edge of the wing. Move the battery to
balance EXTRA 330 properly. Do not try to fly an out-of
balanced model, as it will crash!
39
37
38
Do krytu b) vyvrtejte vrtákem o průměru 4mm díru pro otočný
kolík 36. Z horní strany nasaďte do krytu b) otočný kolík, ze spoda
nastrčte podložku 37 a dírkou v čepu prostrčte uhlíkovou tyčku 38.
Tyčku vycentrujte a lehce zalepte vteřinovým lepidlem.
Drill hole 4mm to the cover b) for dowel 36 as shown.Push the
dovel into the part b) from upper side. From bottom side insert the
washer 37 and the carbon 38 push into the hole in dowel. Carbon
must be centered symetricaly. Finaly secure carbon with one drop
of CA.
42
39
Recommended: Floats EXTRA No. Hc1808
170mm
Maximální výchylky kormidel - Pro zalétání doporučujeme použít poloviční výchylky.
Maximum deflection of the control surfaces - For the first flight are recommended half deflections.
kryt c)
cover c)
kryt b)
cover b)
kryt b)
cover b)
38
37
36
10mm
kryt a)
cover a)
32
CA
Křidélka
Ailerons
+ 40
- 40
2
O
O
Výškovky
Elevators
+ 50
- 50
O
O
www.hacker-model.eu
Směrovka
Rudder
+ 45
- 45
O
O
Přiložte horní kryt trupu 32 k trupu a doražte ho dopředu na
motorové lože dle obrázku. Naznačte si um?stění baterie a kryt
rozřízněte souměrně dle baterie na tři č?sti. Délka prostřední č?sti
je 170mm.
Put the cover 32 to the fuselage and push into the engine mount as
shown. Mark possition of the accupack and cut cover to 3 parts
symetrically to accupack. The middle part should be 170mm long.
Položte kryt b) na trup, naznačte si tloušt´ku stěn trupu a přilepte
smrkové lišty 39 dle obrázku. Použijte vteřinové lepidlo a
aktivátor.
Put the cover b) on the fuselage and mark wall thickness and
glue spruce 39 as shown. Use CA and activator.
www.hacker-model.eu
11
34
31
CA
34
35
10mm
13
14
ohnout
bend
33
EXTRA 330 SC 1200
RC sestava 4 kanálová s pohonnou jednotkou
RC set- 4 channel and power set
15
Trubičky 15 ustříhněte na délku 5mm. Na podvozek 13 nasaďte
kolečka 14 a trubičky 15 podle obrázku. Trubičky 15 zajistěte na
koncích kapkou řídkého vteřinového lepidla. Kolečka se musí
lehce otáčet.
Cut the plastic tubes 15 to the length 5mm. Insert wheels 14 and
tubes 15 on the landing gear 13 as shown. Use drop of thin type
CA glue at the end of the plastic tubes 15 to secure it in place. The
wheels must slightly turn.
Elektromotor
Electromotor
Sestavte ostruhu a ohněte drát dle obrázku.
Assembly tail gear and bend the wire as shown.
Pohonná baterie
Accu pack
35
Mark possition
32
LiPol
35
m
m
12
Vypínač
Switch
2,5mm
4mm
31
Zabrušte hrany krytů kol a podvozku ostrým brusným papírem.
Do krytů podvozku 31 prořízněte modelářským nožem drážku
hloubky 4mm podle obrázku.
Sand edges of the wheel pants using the sharp sand paper. Cut
the slot in the landing gear covers 31 using sharp knife as shown.
The slot must be 4 mm deep.
Ostruhu přiložte k trupu a naznačte si její správnou
polohu.Ostruha musí být vycentrovaná s osou trupu. Prořízněte
zářez pro držák ostruhy.
Put the tail gear assembly up to fuselage to determine its
possition. Mark possition with a pen. The tail gear must be
centered on the axis of the fuselage. Cut slot for the tail gear
bracket.
Přijímač 4 kanálový
Receiver 4 channel
36
33
1
7
fuselage
Regulátor otáček
Speed controller
13
Výškovky
Elevators
31
CA
35
28
13
Trup
Fuselage
34
Serva
Servos
kryt kola
wheel pant
31
14
Sestavte podvozek podle obrázku. Zkontrolujte, zda vše lícuje.
Přilepte kryty podvozku 31 řídkým vteřinovým lepidlem na boky
krytů kol 28 a na podvozek 13 podle obrázku a následně lehce
zastříkejte aktivátorem. Díly musí být zajištěny ve správné poloze
až do úplného zaschnutí lepidla. Kryty podvozku ani podvozek
nelepte k trupu. Správná poloha krytů kol 28 vůči trupu je vidět na
obrázku 38.
Complete the landing gear as shown. Glue the landing gear
covers 31 into the sides of the wheel pants 28 and into the
landing gear 13 as shown. Use CA glue and apply activator spray.
The parts must be ensured in correct position until the glue is dry.
Do not glue the landing gear covers and landing gear on fuselage.
See picture 38 for right possition wheel covers to fuselage.
V označeném místě píchněte drát ostruhy do směrovky 7 a držák
ostruhy zasuňte do připraveného zářezu. Nakonec zalepte držák
ostruhy do trupu 1 vteřinovým lepidlem. Drát ve směrovce
nelepte!!!
Pin the wire into the rudder 7 and insert tail gear bracket to the slot.
Finaly glue bracket with CA and activator. Do not glue the wire into
the rudder!!!
www.hacker-model.eu
10
Směrovka
Rudder
Křidélka
Ailerons
www.hacker-model.eu
3
4
25
31
28
7
CA
25mm
32
1
8
28
CA
5
7
5
Na označené místo přilepte směrovku 7 vteřinovým lepidlem a
zastříkněte aktivátorem. Kontrolujte rovnoběžnost a kolmost dle
obrázku 16.
Glue in place rudder 7 with CA and activator. Check the alignment
of the rudder with the fuselage. See picture No.16.
2
3
Do krytu 5 motoru vyfrézujte chladící otvory a otvor pro hřídel s
unašečem dle obrázku.
Mill the openings into the cowl 5 for motor shaft and for cooling as
shown.
26
29
12
9
29
6
Seznam dílů/Part list
Číslo Počet
No.
Qty.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18A
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
2
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
4
2
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
4
Název
Description
Trup/Fuselage
Pravé křídlo/Right wing
Levé křídlo/Left wing
VOP/Horizontal stabilizer
Kryt motoru/Engine cowl
Kabina/Canopy
Směrovka/Rudder
Výztuha lože podvozku/Landing gear stiffener
Uhlíková tyčka 1,5x1000mm/Carbon 1,5x1000mm
Vrut 2,9x9,5mm/Wood screw 2,9x9,5mm
Uhlíková tyčka 1,5x115mm/Carbon 1,5x115mm
Uhlíková tyčka 1,5x160mm/Carbon 1,5x160mm
Podvozek/Landing gear
Kolo 55mm/Wheel 55mm
Trubička 2x0,5x12mm/Tube 2x0,5x12mm
překližková výztuha /plywood former
Drát “Z” 30mm /Wire “Z” 30mm
Lože motoru 1/Engine mount 1
Lože motoru 2/Engine mount 2
Lože motoru 3/Engine mount 3
Uhlíková tyčka 1,5x130mm/Carbon 1,5x130mm
Smrk 2x10x320mm/Spruce 2x10x320mm
Smrštitelná bužírka / Shrinkable tube
Páka kormidla - šměrovka / Control horn - Rudder
Páka kormidla -výškovka/Control horn -elevator
Lože motoru 4/Engine mount 4
Páka kormidla - křidélka/Control horn - Ailerons
Šroub M3x6mm/Screw M3x6mm
Kryt kola/Wheel pant
Konektor táhla/Pushrod connector
Pojistka konektoru/Quicklock
Kryt podvozku/Landing gear cover
kryt trupu/fuselage cover
ostruhové kolo/tail wheel
struha/tail gear
držák ostruhy/tail gear holder
otočn? čep/dowel
plastová podložka/plastic washer
uhlíková tyčka 1,5x40mm/carbon 1,5x40mm
smrk 3x3x180mm/Spruce 3x3x180mm
suchý zip/dual lock
plastová výztuha/plastic stiffener
Lože motoru 5/Engine mount 5
Podložka/Washer
Parts in the bag
39 12 20 35 36 34
21
16
16
37 13
38
15
11
18
23
26
24
40
22
42
17
19
33
10
5
Nasaďte táhlo 12 do páky směrovky 23. Servo připojte k přijímači.
Zapněte RC soupravu. Nastavte servo směrovky do neutrálu.
Páku serva přišroubujte k servu směrovky. Druhou stranu táhla 12
zastrčte do konektoru táhla 29. Táhlo 12 zajistěte šroubem
konektoru 29 tak, aby směrovka byla v neutrálu. Pro instalaci
serv výškovky použijte stejný postup.
Insert the rudder pushrod 12 into the rudder control horn 23.
Connect the servo to receiver and switch on the transmitter. Put
the servo in neutral possition. Install the servo arm on the servo.
Insert the pushrod 12 into the connector 29 and tighten the
screws. For elevator use the same procedure.
Položte na trup horní kryt 32, nasaďte kryt motoru a unašeč s
kuželem. Zadní hrana krytu motoru je zároveň s překližkovou
výztuhou 16. Přední část vycentrujte podle kuželu (kužel a
unašeč není součástí stavebnice).
Put the cover 32 on the fuselage. Then insert the cowl and spinner
with prop adapter. Rear edge of the cowl is parallel with edge of
the plywood former 16. Front of the cowl center with spinner.
(spinner and prop adapter is not included).
27
30
29
18A
14
41
44mm
1
23
32
14
25
27
30 43
Náhradní díly/Spare parts:
1331(x)D Trup/Fuselage
1331(x)E Křídla - pár/Wings - pair
1331(x)F VOP/Horizontal stabilizer
1331(x)G Směrovka/Rudder
1331H
Podvozek/Landing Gear
1331I
Motorové lože/Engine mount
1331(x)J Kryt motoru/Engine cowl
1331K
kabina/canopy
x - Barva / Color:
www.hacker-model.eu
A - červen?/ red
B - modra / blue
C - žlutá / yelow
27
43
Elektromotor připojte k regulátoru, vyzkoušejte jeho správnou
funkci a směr otáčen? a přišroubujte elektromotor k loži motoru.
Použijte šroubky 27 a podložek 43. Kabely od regulátoru prostrčte
otvorem v trupu dle obrázku.
Connect electromotor to speed controler and check the right
direction of rotation. Screw the electromotor onto the engine
mount . Use screws 27 and washers 43. Cables of speed controler
put through the hole in the fuselage as shown.
Svrtejte kryt motoru s trupem. Vyvrtejte jednu díru a našroubujte
do ní šroub 10. Použijte vrták s průměrem 2mm.Vyvrtejte
zbývající díry a našroubujte do nich šrouby 10. Stále kontrolujte
správnou polohu krytu motoru k trupu.
Hold the cowl with fuselage together and drill one hole. Use drill
2mm. Secure with screw 10. Then drill next holes. Check right
possition of the cowl.
www.hacker-model.eu
9
19
22
4
1
CA
CA
24
5mm
CA
23
24
3
4
4
150mm
150mm
2
3
2
21
Vmáčkněte páku 23 do drážky, zalepte ji vteřinovým lepidlem a
zastříkněte aktivátorem.
Press control horn 23 in place and glue with CA and activator.
Vmáčkněte páku 24 do drážky, zalepte ji vteřinovým lepidlem a
zastříkněte aktivátorem.
Press control horn 24 in place and glue with CA and activator.
Položte křídla 2 a 3 horní stranou dolů na rovnou pracovní desku,
přitiskněte je k sobě a důkladně slepte řídkým vteřinovým
lepidlem. Následně lehce zastříkejte aktivátorem. Křídla zajistěte
ve správné poloze, přitisknutá k sobě až do úplného zaschnutí
lepidla.
Put wings 2 and 3 on the flat board, top side down, hold together
and glue it properly. Use thin type CA glue and apply activator
spray. Hold wings in correct position until the glue is dry.
Modelářským nožem vyřízněte do křídla díru pro servo křidélek.
Drážka musí být ze všech stran o 1mm užší něž servo. Hloubka
díry musí být taková, aby servo bylo zároveň se spodní stranou
křídla.
Using the sharp knife cut an openings for the aileron servos into
the wing. The openings must be 1mm smaller from each side.
The depth must be similar like thickness of the servo.
20
23
2
5
150mm
CA
3
21
CA
2
150mm
1
4
29
4
28mm
1000 mm
30
Na rovné pracovní desce přiložte lištu 21 na VOP 4 podle
obrázku. Prořízněte ostrým nožem do obou polovin výškovky
drážku tak, aby do ní šla lišta lehce zasunout. Zalepte lištu 21 do
výškovek vteřinovým lepidlem .
On a flat board place the spruce 21 on the horizontal stabilizer 4
as shown. Using sharp knife cut the slot in both elevators . Insert
the spruce into slot. Glue spruce 21 in place with CA and
activator .
Prořízněte konec trupu pro vložení VOP 4 a důkladně ji zalepte
řídkým vteřinovým lepidlem do trupu 1. Kontrolujte rovnoběžnost
a souměrnost VOP 4 s křídlem - viz obr. 16.
Cut fuselage as shown and glue properly the elevator 4 into
fuselage 1 with CA and activator. Check the alignment of the stab
with the wing: making sure it is parallel with the wing. Also check
that the elevator is perpendicular to the fuselage side - see
picture No.16.
Modelářským nožem prořízněte do křídel 2 a 3 drážku hloubky
3mm v délce 1000 mm.
Cut the slot in the wings 2 and 3 using sharp knife. The slot must
be 3 mm deep.
Do pák serv nasaďte konektory táhel 29. Ze spodní strany je
zajistěte podložkami Quicklock 30.
Pro křidélka použijte dlouhé páky, abyste dosáhli požadovaných
výchylek.
Insert connectors 29 into servo arms and insert Quicklock
washers 30 on the opposite side as shown and press together.
For ailerons use long servo arms to achieve required deflections.
21
24
3
6
1
CA
9
3
25mm
3
Vyřízněte drážku ve výškovce pro páku 24.
Cut a slot for the control horn 24.
8
Přiložte směrovku 7 k trupu 1 a naznačte si jej? spr?vnou polohu
např. tenkým fixem. Směrovka musí být vycentrovaná s osou
trupu.
Put the rudder 7 on the fuselage. Mark position with a pen. The
rudder must be centered on the axis of the fusselage.
www.hacker-model.eu
26
2
Položte křídlo na rovnou pracovní desku. Vtlačte uhlíkovou tyčku
9 do drážky v křídle 2 a 3 a zalepte je do drážek řídkým vteřinovým
lepidlem a následně lehce zastříkejte aktivátorem. Po zaschnutí
lepidla vyřízněte drážku a zalepte uhlíkovou tyčku 9 stejným
způsobem i do horní strany křídla.
Put the wing on the flat board. Insert the carbon 9 into the slot In
wing 2 and 3. Glue the carbon into the wings 2 and 3 using thin
type CA glue and apply activator spray. (After glue is dry, the same
procedure cut slot and glue wire 9 on top side of the wind.)
2
Nastavte serva do neutrálu, nasaďte páky a vložte serva do křídel
2 a 3. Naznačte si um?stění pák křidélek 26 a modelářským
nožem prořízněte do křidélek drážky podle obrázku. Páky
zatlačte do drážek a zalepte je řídkým vteřinovým lepidlem.
Set servos to neutral and push servos into the holes in the wings 2
and 3. Mark possitions and cut slots into the ailerons for control
horns 26 using sharp knife (according to picture). Insert control
horns to the slots and glue with CA glue and activator.
www.hacker-model.eu
5
7
10
heat shrink - smrštitelná bužírka
tube 3x20 mm
“Z” wire 1,2mm
“Z” drát 1,2mm
carbon 1,5 mm
13
1
16
A
A
5min
42
uhlík. tyčka 1,5 mm
X
X
30mm
Y
22
(11,12,20)
!
17
CA
Připravte si táhla křidélek, výškovky a směrovky. Uhlíkovou tyčku nasuňte
spolu s drátem “Z” do smršťovací bužírky. Potom bužírku nahřejte nad
zapalovačem a n?sledně zakápněte vteřinovým lepidlem dle obrázku.
Prepare push rods for ailerons, rudder and elevator. Insert carbons and “Z”
wires into the heat shrink tube and then warm up the tubes with cigarette
lighter. Finally glue with CA and activator according to picture.
16
Přilepte výztuhy 16 na trup 5min epoxy. Nasaďte lože motoru do
trupu 1, tak aby díry (!) v něm byly vpravo. Lože motoru důkladně
zalepte do trupu 5min epoxy. Lože je nutné držet doražené k trupu
až do úplného zaschnutí lepidla.
Glue plywood formers 16 in place with 5min epoxy. Insert the
engine mount into the fuselage 1. Be sure that engine mount is
parallel with the fuselage 1. The holes in the front must be on the
right side! Glue engine mount in place using 5min epoxy. Hold the
fuselage 1 with engine mount in right possition until glue is dry.
11
8
Obalte servo samolepící páskou dokola. Připojte prodlužovací
kabely (30cm). Servo vtlačte do otvoru v trupu a prodlužovací
kabely vytáhněte otvory dle obrázku. Servo zajistěte několika
kapkami vteřinového lepidla mezi lepenkou a materiálem trupu.
Roll on the servos by self-adhesive tape and conect extension
cable (30cm). Push servos to the openings in the fuselage and
extension cables put through the openings as shown. Fix servos in
place with few drops of CA and activator. Ca glue apply between
self-adhesive tape and material of the fuselage.
14
CA
Y
A=A
B=B
X=X
Y=Y
90°
90°
B
B
Kontrolujte správnou polohu křídel k trupu. Křídla musí být
souměrně a kolmo k trupu.
Check if the wings is in the centre and in the right alignment. Also
check if the wings is perpendicular to the fuselage side.
17
11
8
1
Vyjměte servo a obalte ho samolepící páskou dokola podle
obrázku. Servo vtlačte zpět do otvoru v křídle a zajistěte ho
několika kapkami vteřinového lepidla mezi lepenkou a materiálem
křídla. Nasaďte táhlo křidélka 11 do konektoru serva 29 a zajistěte
šroubkem ve správné poloze.
Roll on the servos by self-adhesive tape and then push servos to
the openings in the wings. Fix servos in place with few drops of CA
and activator. Ca glue apply between self-adhesive tape and
material of the wing. Insert push rod to the connector and tight the
screw.
9
3
5min
CA
1
Otvorem pro křídlo vložte do trupu 1 výztuhu lože podvozku 8.
Výztuhu důkladně zalepte 5min epoxy. Zajistěte části ve správné
poloze až do úplného zaschnutí lepidla.
Insert the landing gear stiffener 8 into fuselage 1. Glue the landing
gear stiffener into fuselage 1. Use 5min epoxy glue. Hold parts in
right position until glue is dry.
CA
12
Důkladně zalepte po obvodu křídla 2 a 3 do trupu 1 řídkým
vteřinovým lepidlem a následně lehce zastříkejte aktivátorem.
Křídlo je nutné zajistit ve správné poloze až do úplného zaschnutí
lepidla.
Glue the wing 2 and 3 into the fuselage 1. Use thin type CA glue
and apply activator spray. Hold the parts in right position until glue
is dry.
15
Díra
18
! Hole
25
2
Modelářským ostrým nožem proveďte řez do trupu 1 dle obrázku.
Using sharp knife cut the fuselage 1 according to picture.
120mm
110mm
10mm
18A
5min
18
19
120mm
Slepte lože motoru 5min epoxy podle obrázku. Dírka v loži 25 a 18
musí být na pravé straně ve směru letu. Je to kvůli správnému
vyosení motoru.
Complete the engine mounts as shown. Glue it together with
5min epoxy. The hole in engine mount 25 and 18 must be on right
side in flight direction. It is because correct offset of the motor.
6
Modelářským nožem vyřízněte do trupu 1 díry pro serva výškovky
a směrovky. Díry musí být v obou směrech o 1mm menší než
serva.
Using sharp knife cut an openings into the fuselage 1 for the
rudder and the elevator servos. The openings must be 1mm
smaller in both directions.
www.hacker-model.eu
Slepená křídla 2 a 3 vložte opatrně do trupu 1 podle obrázku.
Insert wings 2 and 3 carefully into the fuselage 1 as shown.
Do směrovky 7 vyřízněte drážku pro páku 23.
Cut the slot in the rudder 7 for control horn 23.
www.hacker-model.eu
7
Download PDF
Similar pages