Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών

Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των
Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE,
1275/2008/EC, 2009/125/EC
Σε απόσταση
6 μέτρων το πολύ
TV SCART
POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY
<0>-<9>: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ
MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ
OK
VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
EPG
FAV: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
RECALL: ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Red/Green/Yellow/Blue: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ TELETEXT
TTX: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ TELETEXT
SUBTITLE: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ (ΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ)
AUDIO: ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΗΧΟΥ
EXIT: ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ
INFO: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΚΑΝΑΛΙ
TV/RADIO: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
MUTE: ΣΙΓΑΣΗ ΗΧΟΥ
PAGE+/PAGE-: ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ
SLEEP: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ: OFF, 10, 30, 60, 90 ΚΑΙ 120 ΛΕΠΤΑ
PLAY/PAUSE
STOP: ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
REC
4
5.1.5.2 Επεξεργασία
Στο μενού «Επεξεργασία καναλιών», πιέστε το [Πράσινο]
πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο [Επάνω/Κάτω] για να
μετακινήσετε την επισήμανση. Πιέστε [ΟΚ] για να ανοίξετε το
παράθυρο «Μετονομασία». Εμφανίζεται ένα παράθυρο,
ως εξής:
1.Πιέστε [Κίτρινο] πλήκτρο για να επιλέξετε κεφαλαία ή όχι.
2.Πιέστε [Κόκκινο] πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα στον οποίο
βρίσκεται ο δρομέας.
3.Πιέστε [Μπλε] πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις.
14/01/2010
14/01/2010
την τελευταία διάδραση με το χρήστη/ ή αλλαγή ενός καναλιού.
Εμφανίζεται μήνυμα 2 λεπτά πριν τη μετάβαση στην κατάσταση
αναμονής (standby).
8 Eργαλεία
Πιέστε το πλήκτρο [ΟΚ] ή [Δεξιά] για είσοδο στα «Εργαλεία».
Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του μενού, θα εμφανιστεί ένα
παράθυρο διαλόγου, που θα σας ζητάει την εισαγωγή κωδικού
πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι «0000».
1. Πιέστε το πλήκτρο [Επάνω/Κάτω] για επιλογή σελίδων μενού:
Πληροφορίες, Φόρτωση εργοστασιακών ρυθμίσεων, Αναβάθμιση S/W
με ΟΤΑ, Αναβάθμιση με USB, Διάταξη USB, Ασφαλής αφαίρεση
διάταξης USB.
2. Πιέστε το πλήκτρο [Επάνω/Κάτω] για επιλογή στοιχείων στο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Exit] για επιστροφή στο βασικό μενού.
7.8 Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής (Standby)
H συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (standby),
εφόσον παραμείνει ανενεργή για 3 ώρες μετά
Πλήκτρο EPG: Αλλαγή δίσκου
Πλήκτρο 2:
Υπάρχουν τέσσερις επιλογές ταξινόμησης (ανατρέξτε στην ενότητα
5.1.5.1). Πιέστε το πλήκτρο [Κανάλι
Επάνω/ Κανάλι Κάτω] για να μετακινήσετε την
επισήμανση και πιέστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
10.1.3 Μετονομασία
1. Πιέστε το [Κόκκινο] πλήκτρο για να μετονομάσετε το επισημασμένο
πρόγραμμα. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Μετονομασία».
2. Πιέστε το [Κίτρινο] πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών.
3. Πιέστε το [Κόκκινο] πλήκτρο γοα διαγραφή του χαρακτήρα στον οποίο
βρίσκεται ο δρομέας.
4. Πιέστε το [Μπλε] πλήκτρο για αποθήκευση των τροποποιήσεων.
Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο "Μορφοποίηση Δίσκου". Μπορείτε να πιέσετε
το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε μεταξύ των τύπων: NTFS
και FAT.
Πιέστε το Πράσινο πλήκτρο για ρυθμίσετε την "Ψηφιακή Εγγραφή Video".
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: REC&TMS, Record (Εγγραφή), Timeshift
(Χρονική Μετατόπιση).
10.3.1 Χρονική Μετατόπιση
14/01
10.3 Διαμόρφωση DVR
Ρυθμίστε την ψηφιακή εγγραφή video (digital video recording):
1. Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε (ON/ OFF) τη χρονική μετατόπιση
2. Επιλέξτε τον τύπο εγγραφής: TS ή PS
1. Πιέστε το πλήκτρο [PAUSE] για να εμφανιστεί η χρονική μετατόπιση
των OSD ως εξής:
2. Πιέστε [Αριστερά/Δεξιά] για να μετακινήσετε το σλάιντ αριστερά ή δεξιά.
Πιέστε [ΟΚ] για αναπαραγωγή του σημείου όπου βρίσκεται το σλάιντ.
3. Πιέστε, επίσης, [PAUSE]/[fast back]/[slow back] (Παύση/ Ταχεία
αναστροφή/ Αργή αναστροφή για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.
Θα γίνει είσοδος στη λειτουργία αναπαραγωγής του προγράμματος,
που έχει γραφεί στον USB HDD (όπως στην παρακάτω εικόνα). Τώρα
μπορείτε
να εκτελέσετε παύση, ταχεία προώθηση, ταχεία αναπαραγωγή, ταχεία
αναστροφή, αργή αναστροφή.
14/01
10.3.2 Εγγραφή
1. Πιέστε το πλήκτρο εγγραφής (Rec) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο εγγραφής (Rec) για να ρυθμίσετε και
να θέσετε τη χρονική διάρκεια της εγγραφής.
3. Πιέστε το πλήκτρο [Stop] (Διακοπή) μία φορά για λήξη της
λειτουργίας αναπαραγωγής. Πιέστε [Stop] για δεύτερη φορά για
διακοπή εγγραφής.
4. Πιέστε το μπλέ πλήκτρο για γρήγορη προεπισκόπηση των
μαγνητοσκοπιμένων προγραμμάτων. Πιέστε [ΟΚ] για αναπαραγωγή
του επιλεγμένου αρχείου.
Σημείωση: Η χρονική μετατόπιση είναι διαθέσιμη μόνον όταν ο USB
HDD έχει συνδεθεί στο σύστημα και αν η
ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής είναι αρκετή για να γίνει αυτό.
4
4
4
19/11/2004
19/11
32
32
1006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
MP3/ JPEG/ BMP
MP4: Divx4.5.6; Maximal 1280x720 30fps;
(defined video codec)
AVI: Max L3.1 1280x720 30fps; (defined video codec)
ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΑΣH ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
~220-240V 50/60Hz
ΜΑΧ 0,5W
ΜΑΧ. 5W ( USB Max Load: DC 5V, 300mA) .
USER MANUAL
This product is in compliance with the orders of the
European Directives 2004/108/CE, 2006/95/CE,
1275/2008/EC, 2009/125/EC" .
Quick Installation
CONTENIDO
1.SAFETY INFORMATION.......................................................................1
2.INTRODUCTION...................................................................................2-4
3.SYSTEM CONNECTION.......................................................................5
BASIC OPERATIONS
4.WELCOME PAGE ................................................................................ 6
5.EDIT CHANNEL.................................................................................... 6-9
6.INSTALLATION..................................................................................... 9-11
7.SYSTEM SETUP .................................................................................. 11-15
8.TOOLS ................................................................................................. 15-17
9.GAME.................................................................................................... 17
10.REC..................................................................................................... 18-21
11.HOTKEY.............................................................................................. 21-25
USING THE
SET TOP BOX
SAFETY
INFORMATION
1
2
IR RECEIVER
RF IN
RF LOOP through
USB
TV SCART
3
POWER: Switch the receiver in and out of Standby mode.
<0>-<9>: Numeric keys.
CH-/CH+: Program changing keys.
MENU: Display main menu on TV screen, and press again to disappear menu.
OK: To confirm current setting, or display all programs in no-menu mode.
VOL-/ VOL+: To increase / decrease volume.
: Press to move the cursor
EPG: Shows the Electronic Program Guide.
FAV: Displays your favorite channels list. Press FAV again to access to the other favorite lists.
RECALL: Go back to the previous viewed channel.
Red/green/yellow /blue: Use to navigate between pages in teletext mode.
TTX: Switch on Teletext, if current channel has this option, and use EXIT key to quit Teletext.
SUBTITLE: Display subtitle options (availability depends on the channel).
AUDIO: Change the Audio language and Left/Right channel (availability depends on the
EXIT: Use this key to quit current menu.
INFO: Display information about the current channel.
TV/RADIO: Switch between Digital Radio and DVB-T modes.
MUTE: To navigate inside the menus.
PAGE+/PAGE -: To navigate inside the menus.
SLEEP:Setting sleep time at OFF 10Min 30Min 60Min 90Min 120Min.
PLAY/PAUSE
STOP:press this key will exit the timeshift function.
REC
4
System Connection
5
Basic Operations
4. Welcome Page
1 Press [Up/Down] key to select menu pages among
Edit Channel, Installation, System Setup, Tools, Game,
and REC.
2 Press [OK] or [Right] key to enter the “Edit Channel”. If
Menu Lock is “On”, a dialogue inquires the password,
“0000” is for default.
3 Press [Up/ down] key to select menu items among
TV Channel List, Radio Channel List and Delete All.
4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main
menu.
When turn on the power for the first time, the
welcome page will be shown as below:
1 Press [Up/Down] key to move highlight.
2 Press [Left/Right] key to select region, language,
Display mode, Aspect mode.
3 Move highlight to [OK] button and press [OK] key
to begin the auto scan.
4 Press [Exit] key to exit wecome page and enter into
main menu.
5.1 TV Channel List
When entering the “TV Channel List” menu, the window
shows as below.
5. Edit Channel
When pressing the [Menu] key to enter the main
menu, which shows as below:
6
Basic Operations
1 Move the highlight by pressing [Channel Up/Channel
Down] key then press [OK] key to preview the
current highlighted program in the preview window.
2 By pressing [Page Up/Page Down] key to execute
the Page Up/Page down function.
3 By pressing the [Volume Up/Volume Down] key to
switch to different Program Group.
4 By pressing the [Menu] or [Exit] keys to go back
to the “Edit Channel” menu.
5 By pressing the color key to execute the
corresponding functions in “Channel List.
5.1.2 Lock
5.1.1 Favorite
1 Press [Green] key to enter skip mode.
2 Press [Up/Down] key to move the highlight and
press [OK] to make a “skip mark” in the right side of the
highlighted channel.
3 After saving and exiting menu, the channel will be
skipped while user change channel in the full screen
1 Press the [FAV] key, and then [OK] key to open
the “Favorite” window .
2 Move the highlight among the 8 favorite groups
by pressing [Channel Up/Channel Down] key, and
press [OK] key to make a favorite mark in the left
side of the selected Favorite group.
3 Press [OK] key on the marked Favorite group to
cancel the existing favorite mark.
4 After marking, press [Exit] key to go back to “TV
Channel List”, there will be a favorite mark beside
the marked channel
1 Press [Red] key to enter the lock mode.
2 Press [Up/Down] key to move the highlight, and press
[OK] key to display a dialogue to ask you to input
password, “0000” is for default. If the correct
password is entered, then a “lock mark” can be seen
on the right side of the highlighted channel.
3 After saving and exiting the menu, the password dialog
will be required while you want to watch the locked
channel.
5.1.3 Skip
5.1.4 Move
1 Press [Yellow] key, then press [Up/Down] key to
move the highlight and press [OK] key to make
a mark. There will be a “moving mark” in the right side
of the selected channel .
7
Basic Operations
2 By pressing [Up/ down] key to move the selected
channel to the position that you want to place.
Press [OK] key to confirm your decision.
5.1.5 Edit
1 Press [Blue] key to open “Edit” menu.
2 Press [Exit] to exit “Edit Channel” menu. If you have
done some modification in “Edit Channel” menu, the
system will show up a message box to inquire
you whether saving or not when exiting.
1 Press [Yellow] key to switch whether capital or not.
2 Press [Red] key to delete the char on the cursor.
3 Press [Blue] key to save the modification.
5.1.5.1. Sort
5.1.5.3. Delete
Press [Blue] key, then press [Up/Down] key to move the
1 Press [Red] key can open the “Sort” window.
highlight and press [OK] key to make a delete mark in the
There are four kinds of sorting approaches. By
right side of the highlighted channel. After save and
Press [Channel Up/Channel Down] key to move
highlight and press [OK] key to confirm your selection. exit “Edit Channel” menu, the marked channel will be
deleted.
2 The four kinds of sorting approaches are:
Name (A-Z): Sorting in Alphabetical descending Order.
5.2 Radio Channel List
Name (Z-A): Sorting in Alphabetical ascending Order. Basically, the operations in “Radio Channel List” are almost
Lock: Collecting all locked channels and list in the
the same as those of the “TV Channel List”.
bottom of TV Channel List.
Default: Return to original setting order.
5.1.5.2. Edit
In “Edit Channel” menu, press [Green], then press
[Up/Down] key to move the highlight and press [OK] key to
open the “Rename” window. Which shows as below:
8
Basic Operations
5.3 Delete All
1 Press [Up/Down] key to select menu pages among
Auto scan, Channel scan, Aerial adjustment, LCN.
2 Press [OK] or [Right] key to enter the “Installation”. If
Menu Lock is “On”, then a dialogue to inquiry the
password will be shown. The default Password is
“0000”.
3 Press [Up/ down] key to select menu items.
4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main
menu.
Press [OK] key, it will pop up a warning message
to inquire you whether delete all services or not .
1 If the selection is “Yes”, all channels will be deleted.
2 If the selection is “No” or press [Exit] key, this
function will be ignored directly without saving.
Frequently asked Questions
Q: IF I recklessly delete all channels, what should I do?
A: There are two ways to restore:
To re-search all channels in “Installation” functions. 6.1 Auto Scan
Use “load Factory setting” function to restore all
When you enter to “Auto Scan” menu, there will display
channels in “Tools” function.
the screen like below:
6. Installation
When you enter the “Installation” menu, the menu
will be displayed as below:
1 In “FTA only” item, press [Left/Right] key to turn
yes/no.
2 Moving the highlight to “Search” item and press [OK]
key to start scanning.
3 In the “Auto Scan” menu, press [Exit] key to draw
back from the scanning.
9
Basic Operations
6.2 Channel Scan
When entering to “Channel Scan” menu, a channel
scan menu will be shown as below:
1 There are two choices of “Scan Mode,” by
channel or by frequency.
If you scan by channel, “Scan Band” and “Ch No”
6.3 Aerial Adjustment
are available to be adjusted.
When entering to “Aerial Adjustment” menu, a menu will be
If you scan by frequency, “Frequency” and
displayed as below:
“Bandwidth” are available to de adjusted.
1 The user can check and adjust the Signal Intensity
2 There are two choices of “Scan Band,” “UHF” or
and Signal Quality of every Ch No.
“VHF.”
2 Tuner Power :on/off
3 There are 56 choices of “CH No” ranging from
In frequency “CH05(177500Hz) ” to “CH69(858000Hz).”
4 You can adjust any frequency to search by.
5 There are three choices of “Bandwidth”, 6, 7, and
8 MHz.
6 When you complete your modification, move
highlight to “Search” item and press [OK] key, then it
will begin to scan.
7 Press [Exit] key to exit the scanning.
10
Basic Operations
6.4 LCN
LCN: To toggle the LCN mode On/Off
7. System Setup
When entering to “System Setup” menu, a menu will be
displayed as below:
Auto Standby
Press [Up/Down] key to select menu pages among
Language,TV system,Local time setting, Time setting
Parental lock, Osd setting,Favorite.
7.1 Language
When entering the “Language” menu, you will see the
screen as below:
1 Language: press [Volume Up/ Volume Down] key to
select menu languages, the selections of languages
include:English, Greece.
2 First Audio: Some channels have more than one
available audio language; with this function, a user
can set the first audio for this channel. If the playing
channel has the same audio as the “First Audio” you
set, system will play this audio language as default.
If the channel hasn’t the suited audio language, then
the system will compare automatically with the
second audio language.
3 Second Audio: If the channel contains the audio
track corresponding to the “Second Audio” instead of
the “First Audio”, system will play the second
audio language as default. If no audio language
corresponds to the “Second Audio”, then the default
language of current channel will be played
automatically.
4 Subtitle Language: Some channels have more than
11
Basic Operations
one subtitle for choosing.With this function, a user
can set the specified subtitle language. If the playing
channel has the same subtitle language as the “Subtitle
Language” the user set, system will play this subtitle
language as default. If the channel hasn’t the suited
subtitle language, then the default subtitle language of
current channel will be played automatically.
5 Teletext: The user can set teletext language. If the
streams have this language you can see the teletext in
language you set.
6 Press [Exit] key to draw back from “Language” menu.
The following options are provided:
4:3 PS/4:3 LB/16:9/AUTO.
Auto means system won’t do any aspect ratio switching.
3 Video Out: setting the TV video output mode. There
are two options are provided: RGB/CVBS.
4 Press [Exit] key to draw back from “TV System”
menu
7.3 Local Time Setting
7.2 TV System
When entering the “TV System” menu, you will see the
screen as below:
1 Region: Select the country which the user is in.
2 GMT Usage: Set to be By Region/User Define/OFF.
3 GMT Offset: Valid only when the setting of “GMT
Usage” is “User Define”. By pressing [Left/Right] keys
to switch “GMT Offset” values ranging from -11:30 ~
+12:00, with the increment unit by half an hour.
1 Display mode:To switch the system output video
4 Summer Time: Valid only when the setting of “GMT
resolution.
Usage” is “User Define”. When “Summer Time” is
2 Aspect Mode:To switch the screen aspect ratio. By pressing
“On”, one hour will be added .
[Left/Right] key to select each mode circularly.
12
Basic Operations
5 “Date” and “Time” items: Valid only when the
setting of “GMT Usage” is “Off”. By pressing
[Left/Right] keys to moving highlight and the number
keys for inpout.
6 Press [Exit] key to draw back from “Time” menu
7.5 Parental Lock
Press [OK] key on “Parental Lock” item, a dialogue
will be pop up to ask for the password (“0000” for
default.) Once the user make the password correct, a
screen will be shown as BELOW.
7.4 Timer Setting
Select “Timer Setting” item and press [OK] key to
enter “Timer list” menu.
1 Menu Lock: determining the users’ intention to block the
following menus with password: “Edit Channel/
Installation/Tools”.
Press [up/down] key to select a timer, then press [enter] 2 Channel Lock: determining the users’ intention to play
key to open and adjust the timer menu.
or lock channels with password. If the setting is “Yes”,
then the password will be asked to play the channels
with lock mark.
3 New Password: used for revising password, by keying
in the new password in this item. After the 4 digital
numbers are filled, the Confirm Password item will ask
you to input the new password again. If the password is
13
Basic Operations
correct, the screen will show up a message of
“Saving Data, Please Wait…” After finishing saving
and drawing back to “System Setup” menu, the
revising is completed.
4 Press [Exit] key to draw back from the “Parental
Lock” menu.
7.7 Favortie
7.6 OSD Setting
When entering the “Favorite” menu, a screen will be shown
as below:
When entering the “OSD Setting” menu, a screen will
be shown as below:
1 OSD Timeout: set the duration of showing up for the
program banner which contains some information about
the channel and shows up once the channel is
changed.
2 OSD Transparency: set the transparency of OSD.
Press [Left/Right] key to select the values.
There are 5 levels of transparency, 10%, 20%, 30%,
40%, and “Off” (Opaque of the OSD).
3 Load Default OSD Setting: press OK to restore default
OSD setting.
4 Press [Exit] key to draw back from the “OSD Setting”
menu.
press [OK] key to rename the favorite group. A
dialog shows as below:
14
Basic Operations
1 Press [Yellow] key to switch whether capital or not.
2 Press [Red] key to delete the char on the cursor.
3 Press [Blue] key to save the modificationm,
7.8 Auto Standby
The STB will be automatically switched into standby
mode after three hours in active mode following the
last user interaction and/ or a channel change,an alert
message will show 2 minutes before going into standby
mode.
In “Tools” menu:
1 Press [Up/Down] key to select menu pages among
Information,Load factory setting,S/W Upgrade by
OTA, Upgrade by USB, USB device, Remove USB
device safely.
8.1 Information
When entering the “Information” menu, a screen will be
shown as below. It shows the version and date for
the items such as “boot loader, main code, radio back,
country band, user db” information.
8. Tools
Press [OK] or [Right] key to enter the “Tools”. If
Menu Lock is “On”, it will display a dialogue for user to
key in password. The default Password is “0000”.
8.2 Load Factory Setting
press [OK] to load defaults settings, warning inquiry will be
popup as below.Once the “Yes” option is chosen, the all
revised parameters of the receiver will be reset to the default
alue. Please use this function carefully.
15
Basic Operations
2. Main Code: the user can only upgrade part of
the main code. Please confirm the upgrading file
format is “mcd*.bin”
Radio Back: the user can upgrade the background
logo. Please confirm the associated file name of the
upgrading file to be as “*.m2v”
8.3 Upgrade by USB
This function is only valid when the USB device has
been plugged-in and attached at the receiver box.
Open Upgrade by USB menu according to Menu
-> Tools-> Upgrade By USB.
8.4 USB Device
USB menu will automatically be shown once inserting
the USB disk to USB port, except the status of auto
scanning, multi picture displaying, and upgrading.
Another way to open USB menu is to go step by
step according to Menu->Tools->USB Device.
USB menu will be disabled when the USB device is
unplugged. Media Player List will not be saved after
unplugging USB and/or going to standby and power off.
Media player menu will be shown as below:
1. All Code: the user can only upgrade whole file to the
STB flash ROM. Please rename the new file name
to be the format as “all*.bin”, Then Press OK key
to start upgrade by USB.
16
Basic Operations
key operations:
FAV key: Put the selected file to play list .
0 Key: All the MP3 files in current directory will be
added into MP3 play list .
1 Key: All the Image files in current directory will be
added into Image play list.
2 Key:There are four kinds of sorting approaches.
By Press [Channel Up/Channel Down] key to move
highlight and press [OK] key to confirm your selection.
The four kinds of sorting approaches are:
Name (A-Z): Sorting in Alphabetical descending Order.
Name (Z-A): Sorting in Alphabetical ascending Order.
Music 1st: Sorting in Music file as priority;
Image 1st: Sorting in Image file as Priority;
Lock: Collecting all locked channels and list in the
bottom of TV Channel List.
Default: Return to original setting order.
Yellow Key: The “Please select play list type”
operation window will be shown by pressing Yellow key.
After that, the user can play the image or music by
choosing the files. If here is no file in the directory,
an operation window “This type of play list doesnot exist”
will be shown.
INFO: Set up slide show of images.
Blue Key: To rotate among the 3 repeat modes provided
as below:
Repeat Folder
The entire Random Folder
Repeat Single
EPG Key: Change the different disk.
Music/Image play operation
Press Yellow key to enter into playlist and select music/
group image
Red Key: Play the file list from the 1st music file.
Yellow Key: Delete the file highlighted by Yellow key.
17
Basic Operations
Blue Key: Delete all files by blue Key, with a remind
“Are you sure to save?”
2 Press [OK] or [Right] key to enter the “REC”. If Menu
Lock is “On”, it will display a dialogue for user to key in
password. The default Password is “0000”.
3 Press [Up/Down] key and [OK] key to select menu
items.
4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main menu.
8.5 Remove USB device safely
Before removing the USB device, press “Remove
USB device safely” first, with a reminding “You can safely
remove USB device now!”. Then the USB device can
be removed without concern.
9. Game
10.1 Record manager
There are two games for selection: Othello/Sudoku.
10. REC
When you enter to “REC” menu, you will see the
screen like below:
10.1.1 Lock
1 Press [Up/Down] key to select menu pages among
record manager Record manager, DVR Information,
Dvr configuration.
1 Press [Green] key to lock a program on HDD.
2 If you want to cancel the lock mark for a program,
press [Green] key again. It will ask you to input
password. Once you input the correct password, it will
cancel the lock feature for the program.
18
Basic Operations
10.1.2 Delete
1 Press [Blue] key to make a delete mark on the
highlight program.
2 If you want to cancel the delete operation, press
[Blue] key again to cancel the delete mark.
3 When exit the “Record Manager” menu, all the delete
mark channel will be deleted directly.
10.2 Disk Information
1 Move the highlight to “DVR Information” and press
[OK] key. It will display “DVR information” as below:
10.1.3 Rename
1 Press [Red] key to rename the highlight program. It will
show the “Rename” window.
2 You can press [Yellow] key to switch capital and
lowercase.
3 Press [Red]key to delete the char on the cursor.
4 Press [[Blue] key to save the modification
10.3 DVR Configuration
Set up digital video recording
1. Turn ON/OFF timeshift
2. Set record type: TS/PS
19
Basic Operations
10.3.1 Timeshift
10.3.2 Record
14/01
1 Press [PAUSE] key to see time shift OSD as below:
2 You can press [Left/Right] to move the slide to
left or right. Press [OK] key to play the point where
the slide is.
3 You also can press [Pause] /[fast back]/[slow /back]
can realize these function. Then it will enter the
mode which is playing the recorded program on
HDD. (like the picture below) Then you can do
pause, fast forward, fast back, slow forward, and
slow back.
1. Press record key to start recording
2. Press record key again to set and adjust recoring duration
time
3. Press [Stop] key first time to end the playing mode. Press
[Stop] key second time to stop the recording
4. Press blue key to show the recorded files fastly,press OK
to play the selected file.
Notes: Time Shifting/recording will only be available
when USB/ HDD is connected to system and read/write
speed is high enough to do that.
20
Basic Operations
11. Hotkey
11.1 Power
3 Mode: Left/Right/Stereo/Mono
1 Press [Power] Key can enter the Standby state
2 In Standby state, press [Power] Key again can call
back the unit and go on play the previous channel
3 User can also disconnect the device’s main power to end
the Standby state.
11.2 Channel Up/Channel Down
In full screen, press [CH+/CH-] to change channel.
11.3 Volume Up/Volume Down
In full screen, press [VOL+/VOL-] to adjust volume.
11.4 Number 0~9
11.7 Mute
In full screen, use number key and press [OK] on the
Remote Control Unit to change channel.
1 Press [MUTE] key to mute the sound and the screen will
show up mute OSD.
2 Press [MUTE] key again to restore sound.
11.5 TV/RADIO
In TV mode, pressing [TV/RADIO] key can switch to Radio
mode. In Radio mode, press [TV/RADIO] key to switch to
TV mode.
11.6 Audio
1 In full screen, press [AUDIO] key can open the
“Audio” window on the screen.
2 You can modify the audio track by press [Channel
Up / Channel Down] key and modify the audio mode by
press [Volume Up / Volume Down] key.
11.8 Favorite
1 In full screen, press [FAV] key, it will display a
window of “Favorite Group” on the left of the screen, which
you can watch like below.
2 In the window of “Favorite”, you can move highlight
by press [Channel Up/Channel Down] key and press [OK]
key to select favorite group.
3 In the window of “FAV group X”, you can move
highlight by press [Channel Up/Channel Down] key
21
Basic Operations
and press [OK] key to select favorite channels.
Pressing [Page Up/Page Down] keys can implement the
“Page up/Page down” function
5 Press [Exit] key to exit the current window.
Frequently Asked Question
Q: Why the screen displays “No Favorite Channel”, after
pressing [Favorite] key?
A: It is because that you haven’t set any channels as
“favorite channel”. Please refer to Favorite
11.9 Recall
Press [RECALL] key will directly switch to the previous
channel that you played before current channel.
11.10 EPG
1 The STB has an Electronic Program Guide (EPG) to help
you navigate channels through all the possible viewing
options. The EPG supplies information such as channel
listings and starting and ending times for all available
channels. Press [EPG] key to display EPG screen.
4
4
4 You also can press [Volume Up/Volume Down] keys to
select different “Favorite Group”.
22
Basic Operations
2 Press [OK] key in each item can see more detail
information and press [Red] key to cancel
3 Press [Red] key in EPG menu can display “Time
Bar” Menu. In “Time Bar” menu, you can press
[Left/Right] to select “back/current time/last program
or –0:30/next program or +0:30/-2:00/+2:00/last day
/next day”. Press [Up/Down] key to channel change.
4 Press [Green] key in EPG menu can open timer
menu. User can save a timer as he want.
5 In EPG menu, press [Exit] to close EPG screen.
19/11/2004
11.11 Subtitle
Press [SUBTITLE] key in full screen, you can select
subtitle and teletext subtitle language or switch subtitle
off.
11.12 TEXT
23
Basic Operations
1 Press [TEXT] key in full screen, you can open
teletext page on the channel which has teletext
information.
2 If the channel has no teletext information, it will
show “No Data” on the screen.
19/11
11.13 Menu
1 Press [MENU] key can open the menu, exit the
current menu to last menu or close the window.
11.14 Exit
Press [EXIT] key can exit the current menu to last menu
or close the window.
11.15 Information
1 In full screen, press [INFO] key can open information
screen, it will shows program banner.
2 In the program banner, press [INFO] key again, the
window shows the parameters of current channel.
11.16 Channel List
1 In full screen, press [OK] key can enter “Channel List”.
2 Press [Left/Right] key to change favorite.
3 Press [Up/Down] key to move highlight and press
[OK] key to play the highlighted channel.
4 Press [Page Up/Down] key to page up and page down.
5 Press [Exit] key to exit the channel list.
24
Basic Operations
2 Press [PAUSE] key again, the screen’s picture will
skip over to the current playing picture, and the
sound of the channel will correspond playing.
3 In playing mode, press [Pause] key, the picture will be
paused, but the sound of the channel will still
continues.
4 Press [PAUSE] key again, the screen’s picture will
skip over to the current playing picture, and the
sound of the channel will correspond playing.
11.17 Page Up/Page Down
11.21 STOP
1 In Channel list, press [Page+/Page-] key can page
up and page down the channel list.
1 In the time-shift mode, press [STOP] key can stop
time-shift play and comeback to life position.
2 When recording, press [STOP] key will list the
recording programs. Press [STOP] again will stop
recorder.
3 When playing recorded file from record manager,
press [stop] key will stop playing file and comeback
to record manager menu.
11.18 Record
1 Press [Record] key can record current program to
USB disc. The default record duration is 2 hrs.
2 Press [Record] key again can input record duration.
11.19 PLAY
Press [PLAY] key can change to normal playback
mode while other trick mode is enabled such as
PAUSE, Forward or Reverse.
11.20 Pause
1 In playing mode, press [Pause] key, the picture will be
paused, but the sound of the channel will still
continues.
11.22 FB
Press [FB] button rewinds backward with X2, X4, X8, X16
and X32 speed
11.23 FF
Press [FF] button plays forward with X2, X4, X8, X16 and
X32 speed.
25
1006
26
VIDEO PROFILE
AND LEVEL
MPEG-1 MPEG-2 MP@ML
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3
MAX. 15Mbit/s@MPEG2 MP@ML
MAX. 12.5Mbit/s@H26.4/AVC
.
MP3/JPEG/BMP
MP4: Divx4.5.6; Maximal 1280x720 30fps;
(defined video codec)
AVI: Max L3.1 1280x720 30fps; (defined video codec)
27
STANDBY CONSUMPIION
~220-240V 50/60Hz
MAX.0.5W
5 ( USB Max Load: DC 5V, 300mA)
28