INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
AWARYJNEGO SYSTEMU ZASILANIA
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY
MANUAL
LINE INTERACTIVE UPS
§
§
§
§
§
§
§
§
PL
ARMAC OFFICE 650E LCD
ARMAC OFFICE 850E LCD
ARMAC OFFICE 1000E LCD
ARMAC OFFICE 1500E LCD
ARMAC OFFICE 650F LCD
ARMAC OFFICE 850F LCD
ARMAC OFFICE 1000F LCD
ARMAC OFFICE 1500F LCD
EN
WERSJA 2016/12 | 2016/12 VERSION
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
1. Ważne instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia zasilania awaryjnego (UPS) ........................................................... 3
1.1
Wprowadzenie ........................................................................................................................................................... 3
1.2
Zastosowanie ............................................................................................................................................................. 3
1.3
Ogólne środki ostrożności .......................................................................................................................................... 3
1.4
Indywidualne środki ostrożności ............................................................................................................................... 4
1.5
Transport .................................................................................................................................................................... 5
1.6
Gwarancja .................................................................................................................................................................. 5
1.7
Rozpakowanie i kontrola ........................................................................................................................................... 5
1.8
Przechowywanie oraz wentylacja.............................................................................................................................. 5
1.9
Zgodność z przepisami ............................................................................................................................................... 5
2. UPS ....................................................................................................................................................................................... 6
2.1
Przykładowy wygląd urządzenia ................................................................................................................................ 6
2.2
Funkcje ....................................................................................................................................................................... 6
2.2.1
Cichsze działanie w trybie bateryjnym ............................................................................................................. 6
2.2.2
Ochrona przed przeładowaniem ...................................................................................................................... 7
2.2.3
Ochrona przed wyczerpaniem baterii .............................................................................................................. 7
2.2.4
Automatyczny test podczas uruchomienia urządzenia.................................................................................... 7
2.3
Znaczenie przycisków oraz elementów UPS-a........................................................................................................... 7
2.4
Znaczenie elementów na wyświetlaczu LCD ............................................................................................................. 8
2.5
Podłączanie urządzenia do zasilania sieciowego ....................................................................................................... 8
2.6
Podłączanie sprzętu (obciążeń).................................................................................................................................. 8
2.7
Praca ........................................................................................................................................................................... 9
2.7.1
Włączanie UPS-a ............................................................................................................................................... 9
2.7.2
Wyłączanie UPS-a ............................................................................................................................................. 9
2.8
Tryby pracy ................................................................................................................................................................. 9
2.8.1
Zasilanie sieciowe (AC) ..................................................................................................................................... 9
2.8.2
Zasilanie bateryjne (DC) .................................................................................................................................... 9
3. Baterie ................................................................................................................................................................................. 9
3.1
Informacje ogólne oraz serwisowanie ....................................................................................................................... 9
3.2
Ładowanie baterii ...................................................................................................................................................... 9
4. Alarm ................................................................................................................................................................................. 10
4.1
Sygnały dźwiękowe i ich znaczenie .......................................................................................................................... 10
5. Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................................................. 10
5.1
Informacje ogólne .................................................................................................................................................... 10
5.2
Postępowanie wstępne ............................................................................................................................................ 10
5.3
Tabela rozwiązywania problemów .......................................................................................................................... 10
6. Dodatkowe oprogramowanie ........................................................................................................................................... 11
7. Specyfikacja ....................................................................................................................................................................... 11
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 2
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
1. Ważne instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia zasilania awaryjnego (UPS)
1.1 Wprowadzenie
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ – Niniejszy zbiór informacji użytkowania modeli ARMAC: OFFICE 650E LCD,
OFFICE 850E LCD, OFFICE 1000E LCD, OFFICE 1500E LCD, OFFICE 650F LCD, OFFICE 850F LCD, OFFICE 1000F
LCD, OFFICE 1500F LCD zawierają instrukcje i przepisy, których należy przestrzegać oraz dostosować się do
nich podczas instalacji, użytkowania i serwisowania urządzenia. Nie należy korzystać z urządzenia zasilania
awaryjnego przed uważnym przeczytaniem i dostosowaniem się do wszystkich informacji oraz zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do jej wykorzystania w
późniejszych celach.
UWAGA: UPS POSIADA PLOMBĘ GWARANCYJNĄ! ZDJĘCIE, ZERWANIE LUB USZKODZENIE JEJ POWODUJE
UTRATĘ GWARANCJI!
1.2 Zastosowanie
·
·
·
·
Ten produkt został specjalnie zaprojektowany do pracy z komputerami (PC), laptopami, monitorami
LED/LCD.
Produkt nie jest przeznaczony do pracy z urządzeniami gospodarstwa domowego i nie należy go używać
z urządzeniami takimi jak: drukarki laserowe, skanery, suszarki do włosów, lodówki, mikrofalówki,
pralki, odkurzacze, wentylatory, czajniki elektryczne, kuchenki indukcyjne, bramy garażowe oraz
wjazdowe, rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania, pompki, grzałki w terrariach oraz
akwariach i inne podobne urządzenia. Nie podłączaj również elementów mogących spowodować
przeciążenie UPS-a.
Ze względu na charakter pracy UPS-a (symulowany kształt fali sinusoidalnej podczas pracy w trybie
baterii), nie nadaje się on do pracy i nie należy go używać z jakimikolwiek niewymienionymi
urządzeniami posiadającymi silnik elektryczny bądź grzałkę. Podłączając wymienione powyżej produkty
do urządzenia, ryzykujesz ich uszkodzeniem.
Systemu UPS nie należy używać w systemach podtrzymywania życia lub innych istotnych urządzeniach
krytycznych dla zdrowia.
1.3 Ogólne środki ostrożności
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
PL
Użytkowanie urządzenia nie wymaga specjalistycznego szkolenia ani uprawnień elektrycznych.
Ten UPS jest przeznaczony do pracy w kontrolowanym środowisku (kontrolowana temperatura oraz
wilgotność, urządzenie powinno pracować wewnątrz budynku, bez zanieczyszczeń przewodzących
[zapylenia, palnych gazów, substancji powodujących korozje etc.]).
Podłącz wszelkie okablowanie w sposób zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami elektrycznymi
oraz w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko nadepnięcia lub potknięcia się o nie.
Używaj tylko kabli zasilających z certyfikatem VDE oraz CE przy podłączaniu obciążeń do UPS.
Wszelka instalacja oraz obwody w których będzie użytkowany UPS powinny być wykonane zgodnie z
lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi elektryczności.
Gniazdo sieciowe powinno być łatwo dostępne oraz znajdować się w pobliżu urządzenia. Pamiętaj, aby
podłączyć UPS do gniazda z uziemieniem.
W celu odizolowania dopływu systemu zasilania awaryjnego od gniazda prądu zmiennego, wyjmij
wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Nie wolno używać UPS-a do pracy poza znamionowymi wartościami obciążenia.
Nie należy demontować obudowy. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogłyby
być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie powierzaj wykwalifikowanemu personelowi
technicznemu.
Podczas trwania gwarancji zabrania się wymiany akumulatorów przez użytkowników urządzenia UPS.
Akumulatory należy wymieniać na akumulatory tego samego typu i o tej samej liczbie
zapieczętowanych komór elektrolitu. Serwisowanie akumulatorów powinno być wykonywane lub
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 3
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
·
·
·
nadzorowane przez wykwalifikowany personel posiadający wiedzę z zakresu akumulatorów oraz
wymaganych środków ostrożności.
W celu zapewnienia prawidłowego działania całego systemu UPS, w tym samego urządzenia oraz
baterii wraz z zwiększeniem ich żywotności, zaleca się ładowanie akumulatorów (poprzez prawidłowe
podłączenie urządzenia do zasilania i ustawienie włącznika zasilania na ON) co najmniej raz w przeciągu
pół roku, przez 24 godziny lub do pełnego naładowania, aby uniknąć całkowitego rozładowania baterii.
Baterie powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami w kraju,
w którym są one użytkowane.
Ikona Φ na tabliczce znamionowej oznacza symbol fazy.
UWAGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!
·
·
·
·
·
·
·
Po odłączeniu tego urządzenia od sieci, akumulator UPS-a nadal może podtrzymywać niebezpieczny
poziom napięcia.
Urządzenie zawiera jedną lub dwie baterie o dużej pojemności. Nie należy otwierać obudowy, aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem. Jeśli wymagany jest jakikolwiek przegląd lub wymiana akumulatora
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
Nie wrzucaj, nie otwieraj, nie rozbijaj akumulatorów. Zabronione jest wrzucanie baterii do ognia.
Wyciek elektrolitu jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może on być toksyczny.
Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z wodą (np. szklanki, butelki etc.) lub z innymi
substancjami, które mogłyby przedostać się do urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych
z nieprawidłowym obsługiwaniem UPS-a. Wewnętrzne zwarcie systemu UPS może prowadzić do
zagrożeń takich jak przepięcia, pożar lub porażenie prądem.
W przypadku wydobywania się dymu z urządzenia jak najszybciej odłącz dopływ zasilania sieciowego.
W przypadku pożaru jak najszybciej odłącz dopływ zasilania sieciowego oraz zawiadom straż pożarną
o zaistniałej sytuacji, dzwoniąc pod numer straży obowiązujący w kraju, w którym przebywasz.
NIGDY nie dopuść do sytuacji w której mogłyby wystąpić jakiekolwiek iskry lub płomienie w pobliżu
UPS-a lub baterii. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć bardzo negatywne konsekwencje w stosunku
do osób oraz rzeczy znajdujących się w pobliżu.
Producent i dystrybutor nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
użytkowania i niewłaściwego postępowania z UPS-em (niezgodnego z niniejszą instrukcją).
1.4 Indywidualne środki ostrożności
W przypadku wymogu serwisowania urządzenia, powinno się ono odbywać lub być nadzorowane przez
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pracy z akumulatorami oraz wiedzę dotyczącą
zachowania właściwych środków ostrożności przy pracy z bateriami.
· Podczas serwisowania lub innych czynności, które wymagać będą pracy wewnątrz urządzenia lub
kontaktu z elementami, które mogą być pod potencjalnym napięciem, należy przed dokonaniem tych
czynności przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
o Zdjąć wszelkie bransoletki, naszyjniki, pierścionki, zegarki lub inne metalowe przedmioty z rąk oraz
szyi.
o Używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
· Zawsze przed przystąpieniem do serwisowania UPS-a powinna znajdować się w pobliżu osoba, która
zareagowałaby oraz podjęła odpowiednie czynności w celu pomocy osobie serwisującej w razie
wypadku. Osoba serwisująca powinna zawsze umyć ręce po zakończeniu pracy nad urządzeniem.
· Podczas serwisowania należy posiadać w pobliżu dużo świeżej wody z mydłem na wypadek kontaktu
skóry, odzieży lub oczu z kwasem akumulatorowym. W przypadku takiego kontaktu natychmiast
przemyj miejsce w którym nastąpił kontakt wodą z mydłem. Jeśli kwas przedostał się do oczu
natychmiast przystąp do ich mycia oczu bieżącą zimną wodą przez co najmniej 15 minut i natychmiast
wezwij pomoc medyczną.
·
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 4
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
1.5 Transport
Podczas transportu należy przechowywać UPS-a tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wstrząsami oraz uderzeniami. Nie należy wyrzucać opakowania do śmieci.
1.6 Gwarancja
Utratę uprawnień wynikających z gwarancji powoduje ponadto zdjęcie, uszkodzenie lub zerwanie plomby
znajdującej się na urządzeniu. Ponadto gwarancja nie przysługuje w przypadku wystąpienia awarii i wad
wynikających z niewłaściwego użytkowania UPS-a i niewłaściwego postępowania z urządzeniem
(niezgodnego z niniejszą instrukcją). Uszkodzenia mechaniczne są podstawą do odrzucenia reklamacji.
1.7 Rozpakowanie i kontrola
Ostrożnie rozpakuj UPS z kartonu transportowego. Sprawdź czy następujące elementy znajdują się w
opakowaniu:
· UPS
· Instrukcja obsługi
W przypadku braku lub uszkodzenia jednego z wymienionych powyżej punktów, należy w miarę możliwości
spisać protokół rozbieżności/braków oraz niezwłocznie powiadomić sprzedawcę oraz przewoźnika o
wystąpieniu takiej sytuacji w tym samym dniu co data dostawy.
1.8 Przechowywanie oraz wentylacja
·
·
·
·
Nie należy instalować i przechowywać systemu zasilania awaryjnego w miejscach, w których obecna
jest stojąca albo bieżąca woda lub jakiekolwiek inne płynne substancje. Nie należy instalować ani
przechowywać UPS w miejscach w których występuje nadmierna wilgotność. Należy pamiętać, aby
unikać wystawienia urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bezpośrednich
źródeł ciepła.
Umieść UPS na stabilnej, suchej powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu. Pozostaw co najmniej
100 mm wolnej przestrzeni wokół UPS, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
UPS powinien również pracować w temperaturze oraz wilgotności otoczenia zgodnie z informacjami
zawartymi w specyfikacji.
Może wystąpić zjawisko kondensacji w przypadku, gdy urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia. W takim przypadku, zanim UPS zostanie uruchomiony, należy
upewnić się, że jest on całkowicie suchy.
1.9 Zgodność z przepisami
Ten produkt jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska.
Podczas wyrzucania urządzenia i/lub jego części
składowych, oddaj wszystkie możliwe elementy
na
recykling
w
lokalnym
punkcie
recyklingowym. Baterie i akumulatory nie mogą
być utylizowane wraz z odpadami domowymi!
Deklaracja zgodności (CE) znajduje się na stronie: www.armac.pl
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 5
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
2. UPS
2.1 Przykładowy wygląd urządzenia
2.2 Funkcje
2.2.1 Cichsze działanie w trybie bateryjnym
Podczas działania UPS-a w trybie baterii, naciśnij krótko włącznik, który włączy lub wyłączy sygnały
dźwiękowe. W przypadku gdy występuje niski poziom baterii urządzenia lub UPS jest przeciążony, tryb
wyciszenia nie będzie działał. Funkcja ta może być stosowana tylko z urządzeniami UPS z przyciskiem
dotykowym.
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 6
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
2.2.2 Ochrona przed przeładowaniem
W czasie gdy UPS jest przeciążony podczas pracy, a problem nie został rozwiązany przez użytkownika w
stosownym czasie, urządzenie automatycznie zakończy zasilać wyjście po pewnym czasie. Jeśli suma
obciążeń nie będzie przekraczać dozwolonej mocy, urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.
2.2.3 Ochrona przed wyczerpaniem baterii
W czasie gdy bateria jest prawie wyczerpana UPS wyłączy się automatycznie w celu ochrony baterii oraz
przedłużenia jej całkowitej żywotności.
2.2.4 Automatyczny test podczas uruchomienia urządzenia
Przed właściwym działaniem UPS-a wyświetlacz LCD pokaże napięcie wejściowe i wyjściowe oznaczając
przeprowadzanie automatycznego testu diagnostycznego. Po jego wykonaniu UPS będzie gotowy do
pracy.
2.3 Znaczenie przycisków oraz elementów UPS-a
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
EN
3
5
6
PL
6
4
3
7
5
5
5
5
7
6
4
3
5
5
5
5
5
5
7
5
3
2
1
4
6
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 7
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Przycisk włącznika / wyłącznika zasilania sieciowego (AC),
Wyświetlacz LCD,
Port USB,
Port RJ-11/RJ-45,
Bezpiecznik,
Wejściowy kabel zasilający,
Wyjściowe gniazda zasilające typu francuskie (E) / schuko (F). Modele o mocach 650 ~ 850 VA posiadają
2 gniazda, modele o mocach 1000 ~ 1500 VA posiadają 3 gniazda.
8
9
2
4
3
5
6
5
5
5
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5
5
7
5
1
5
5
2.4 Znaczenie elementów na wyświetlaczu LCD
Napięcie wejściowe zasilania sieciowego (AC),
Napięcie wyjściowe,
Pojemność baterii,
Poziom obciążenia,
UPS pracuje w trybie bateryjnym (DC),
UPC pracuje w trybie zasilania sieciowego (AC),
Automatyczne włączanie UPS-a po powrocie zasilania sieciowego (AC),
Praca wentylatora (Modele bez wentylatorów nie będą sygnalizować tego wskaźnika),
Sygnały wydawane przez UPS-a są wyłączone. W przypadku nadmiernego obciążenia lub niskiego stanu
baterii, UPS będzie wydawał sygnały dźwiękowe niezależnie od ustawień.
2.5 Podłączanie urządzenia do zasilania sieciowego
W celu podłączenia UPS-a do prądu użyj przewodu zasilającego podłączając go do zweryfikowanego 3przewodowego, uziemionego gniazda zasilania sieciowego. Nie podłączaj urządzenia do jakichkolwiek
tłumików przepięć, rozdzielaczy lub listew zasilających. Pamiętaj o tym, aby UPS był bezpośrednio
podłączony do gniazda.
2.6 Podłączanie sprzętu (obciążeń)
W celu podtrzymania działania sprzętu w przypadku wystąpienia braku zasilania sieciowego (AC) podłącz
go do gniazd wyjściowych znajdujących się z tyłu urządzenia. Nie używaj przejściówek, rozdzielaczy lub
zamienników gniazd w celu zamiany typu wyjścia gniazda wyjściowego.
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 8
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
2.7 Praca
2.7.1 Włączanie UPS-a
W celu włączenia urządzenia, naciśnij przycisk zasilający (ON/OFF) znajdujący się na przednim panelu. UPS
od teraz będzie gotowy do użycia.
2.7.2 Wyłączanie UPS-a
1) Podczas trybu zasilania sieciowego (AC):
W celu wyłączenia urządzenia, naciśnij przycisk zasilający (ON/OFF) znajdujący się na przednim
panelu przez co najmniej 3 sekundy. UPS przestanie zasilać podłączone z tyłu obciążenia oraz
przejdzie w tryb czuwania.
2) Podczas trybu bateryjnego (DC):
W celu wyłączenia urządzenia, naciśnij przycisk zasilający (ON/OFF) znajdujący się na przednim
panelu przez co najmniej 3 sekundy. UPS zostanie wyłączony po długim sygnale dźwiękowym.
2.8 Tryby pracy
2.8.1 Zasilanie sieciowe (AC)
Podczas działania UPS w trybie zasilania sieciowego (AC), wyświetlacz będzie wskazywał napięcie
wejściowe oraz wyjściowe zasilania sieciowego UPS-a. Na panelu LCD zostaną wyświetlone wskaźniki
procentowe pojemności akumulatora wraz ze wskazaniem aktualnego poziomu ładowania oraz
obciążenia. Podczas gdy poziom obciążenia osiągnie 100%, wskaźnik będzie migotał, a urządzenie będzie
wydawać długie sygnały dźwiękowe.
INFO: W tym trybie naciśnij krótko przycisk sterowania, a UPS pokaże przez 4 sekundy częstotliwość
wyjściową (Funkcja ta może być tylko używana tylko z urządzeniami UPS z przyciskiem dotykowym).
2.8.2 Zasilanie bateryjne (DC)
Podczas działania UPS w trybie zasilania bateryjnego (DC), wyświetlacz wskaże jedynie napięcie wyjściowe
zasilania bateryjnego (napięcie baterii). Na panelu LCD zostaną wyświetlone wskaźniki procentowe
pojemności akumulatora wraz ze wskazaniem aktualnego poziomu naładowania oraz obciążenia. Podczas
gdy poziom baterii będzie niski, wskaźnik będzie migotać, a urządzenie będzie wydawać sygnały
dźwiękowe co sekundę. W przypadku gdy UPS będzie przeciążony, wskaźnik będzie migotać, a urządzenie
będzie wydawać długie sygnały dźwiękowe.
3. Baterie
3.1 Informacje ogólne oraz serwisowanie
Pamiętaj o tym, aby naładować akumulatory po dostarczeniu ich od sprzedawcy. Jeśli nie były one używane
przez dłuższy okres czasu, baterie zaczną ulegać samoczynnemu rozładowaniu, co może skutkować krótką
żywotnością baterii lub spowodować jej uszkodzenie podczas okresu gwarancyjnego. Należy również
podjąć odpowiednie czynności, aby uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wokół UPS-a. W
przeciwnym razie wysokie temperatury mogą prowadzić do zmniejszenia żywotności akumulatorów. W
celu osiągnięcia ich maksymalnej żywotności, powyższe wskazania powinny być bezwzględnie
przestrzegane.
3.2 Ładowanie baterii
W sytuacji, gdy baterie nie są w pełni naładowane, UPS będzie je ładował oraz wyświetlał znacznik
ładowania za każdym razem, gdy urządzenie będzie podłączone do źródła zasilania. Wskaźnik kołowy
naładowania baterii będzie wzrastał wraz z pojemnością naładowania akumulatorów. Jeśli zostaną one w
pełni naładowane, wskaźnik pokaże 100%. Pełne naładowanie baterii trwa średnio więcej niż 12 godzin.
Czas podtrzymania ulega zmniejszeniu do chwili pełnego naładowania baterii.
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 9
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
4. Alarm
4.1 Sygnały dźwiękowe i ich znaczenie
Urządzenie podczas swojej pracy może wydawać odpowiednie sygnały w zależności od aktualnego stanu
urządzenia, baterii lub ich trybu pracy. Niniejsza tabela zawiera informacje o występujących sygnałach
dźwiękowych oraz powodach jego występowania.
Tabela sygnałów dźwiękowych i ich znaczenia
Urządzenie wydaje dźwięk co 8 sekund
UPS przeszedł w tryb bateryjny
Urządzenie wydaje dźwięk co 1 sekundę
Czas podtrzymania wynosi mniej niż 1 minutę
Urządzenie wydaje ciągły dźwięk
UPS jest przeciążony
5. Rozwiązywanie problemów
5.1 Informacje ogólne
Karta rozwiązywania problemów obejmuje większość problemów, które mogą wystąpić w normalnym
użytkowaniu urządzenia. Jeśli UPS nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z następującymi krokami oraz
odszukać możliwe przyczyny jak i rozwiązania przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną.
5.2 Postępowanie wstępne
Przed przystąpieniem do sprawdzania ewentualnych problemów z urządzeniem sprawdź, czy:
1) UPS jest prawidłowo podłączony do wyjściowego gniazda zasilającego;
2) Napięcie występujące na linii jest określone w specyfikacji;
3) Bezpiecznik lub urządzenie zabezpieczające obwód na tylnym panelu jest otwarte.
5.3 Tabela rozwiązywania problemów
Symptom
Tabela rozwiązywania problemów
Możliwy powód
UPS nie jest podłączony do zasilania
sieciowego oraz jest przeciążony
Bezpiecznik wejściowy jest wyłączony
UPS nie może zostać włączony
Napięcie zasilania wejściowego jest
zbyt niskie
Awaria UPS
UPS wydaje sygnał co 8 sekund
UPS wydaje sygnał co 1 sekundę
UPS wydaje ciągły sygnał
Czas podtrzymania jest mniejszy niż w
specyfikacji
UPS przechodzi w tryb bateryjny,
pomimo obecnego zasilania
Czas podtrzymania wynosi mniej niż 1
minutę
UPS jest przeciążony. W celu ochrony
UPS-a został on wyłączony
UPS jest przeciążony
Bateria nie jest w pełni naładowana
Ładowarka jest uszkodzona
PL
EN
Możliwe rozwiązanie
Podłącz UPS do zasilania sieciowego
oraz usuń obciążenia
Zresetuj bezpiecznik (wciśnij go
ponownie), usuń niektóre obciążenia
oraz sprawdź czy obciążenie nie
posiada zwarcia lub jest uszkodzone
Sprawdź, czy napięcie na zasilaniu
sieciowym jest za niskie
Prześlij urządzenie do serwisu w celu
naprawy
Zapisz natychmiastowo dane oraz
wyłącz system operacyjny
Wyłącz system oraz naładuj UPS-a
ponownie
Usuń obciążenia, które mogą
powodować włączenie zabezpieczenia
Zmniejsz obciążenie UPS-a
Naładuj ponownie baterie przez co
najmniej 12 godzin oraz przetestuj
ponownie czas podtrzymania
Prześlij urządzenie do serwisu w celu
naprawy
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 10
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SERIA OFFICE
Proszę przygotować oraz przesłać następujące informacje podczas rozmowy z serwisem technicznym:
1) Numer modelu UPS-a oraz jego numer seryjny;
2) Określenie daty lub czasu, w którym nastąpił problem;
3) Pełny opis problemu, który występuje w urządzeniu lub podczas jego pracy.
6. Dodatkowe oprogramowanie
Każdy UPS posiada możliwość sterowania nim oraz sprawdzania jego stanu za pomocą oprogramowania
monitorującego. Za pomocą kabla USB, podłącz jedną z jego końcówek do portu USB w komputerze a drugą
końcówkę do urządzenia. Zainstaluj oprogramowanie w celu umożliwienia komunikacji komputera z UPS-em.
·
·
·
Użyj aplikacji instalacyjnej oraz wykonaj instrukcje, które wyświetlają się na ekranie, aby zainstalować
oprogramowanie.
Po instalacji oprogramowania na pasku zasobnika systemowego pojawi się nowa ikona informująca o
aktywnym połączeniu między komputerem a urządzeniem. Kliknij na nią dwukrotnie.
Pojawi się nowe okno w którym możesz komunikować się z UPS-em oraz zarządzać jego ustawieniami.
Na stronie www.armac.pl możesz pobrać najnowszą wersję oprogramowania dla tego urządzenia.
Posiadanie najnowszego oprogramowania zapewnia możliwość korzystania z najnowszych funkcji UPS-a.
7. Specyfikacja
Model
OFFICE 650
OFFICE 850
OFFICE 1000
OFFICE 1500
Informacje o zasilaniu wejściowym urządzenia
Napięcie wejściowe
145 VAC ~ 290 VAC
Informacje o zasilaniu wyjściowym urządzenia
Napięcie wyjściowe
195 VAC ~ 255 VAC
Kształt fali wyjściowej
Symulowana sinusoida
Częstotliwość wyjściowa
50 Hz
Informacje o bateriach urządzenia
Klasyfikacja baterii
12 V / 7 Ah x 1
12 V / 9 Ah x 1
12 V / 7 Ah x 2
12 V / 9 Ah x 2
Waga baterii
1,95 kg
2,35 kg
3,95 kg
4,7 kg
Czas ładowania baterii
4 ~ 6 godzin do 90 % pojemności baterii
Czas podtrzymania
3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia
Informacje o środowisku pracy urządzenia
Poziom hałasu
Mniej niż 45 dB
Temperatura pracy
0 ~ 45 °C
Wilgotność
10 do 90 % bez kondensacji
Informacje o oprogramowaniu urządzenia
Oprogramowanie monitorujące
PowerManager
Informacje o danych fizycznych urządzenia
Wymiary (D x S x W)
305 mm x 85 mm x 141 mm
350 mm x 120 mm x 188 mm
Waga
4,6 kg
5,5 kg
9,5 kg
11,2 kg
PL
EN
TWOJE ŹRÓDŁO ENERGII | 11
MANUAL | OFFICE SERIES
1. Important instructions for uninterrupted power supply (UPS) usage ............................................................................. 13
1.1
Introduction ............................................................................................................................................................. 13
1.2
Usage ........................................................................................................................................................................ 13
1.3
General safety precautions ...................................................................................................................................... 13
1.4
Personal safety precautions..................................................................................................................................... 14
1.5
Transport .................................................................................................................................................................. 14
1.6
Product warranty ..................................................................................................................................................... 15
1.7
Unpacking and checking .......................................................................................................................................... 15
1.8
Storage and ventilation ............................................................................................................................................ 15
1.9
Compliance with regulations ................................................................................................................................... 15
2. UPS ..................................................................................................................................................................................... 16
2.1
Sample device appearance ...................................................................................................................................... 16
2.2
Features .................................................................................................................................................................... 16
2.2.1
Quieter operation in battery mode ................................................................................................................ 16
2.2.2
Overload protection ....................................................................................................................................... 17
2.2.3
Battery exhaustion protection ....................................................................................................................... 17
2.2.4
Automatic test during the device launch ....................................................................................................... 17
2.3
The importance of UPS buttons and elements........................................................................................................ 17
2.4
The importance of LCD screen elements ................................................................................................................. 18
2.5
Connecting the device to the mains ........................................................................................................................ 18
2.6
Connecting the devices (loads) ................................................................................................................................ 18
2.7
Operation ................................................................................................................................................................. 18
2.7.1
Turning the UPS on ......................................................................................................................................... 18
2.7.2
Turning the UPS off ......................................................................................................................................... 19
2.8
Operating modes...................................................................................................................................................... 19
2.8.1
Power supply (AC)........................................................................................................................................... 19
2.8.2
Battery mode (DC) .......................................................................................................................................... 19
3. Batteries ............................................................................................................................................................................ 19
3.1
General information and maintenance ................................................................................................................... 19
3.2
Charging the battery ................................................................................................................................................ 19
4. Alarm ................................................................................................................................................................................. 19
4.1
The importance of sound signals ............................................................................................................................. 19
5. Troubleshooting ................................................................................................................................................................ 20
5.1
General information................................................................................................................................................. 20
5.2
Preliminary proceedings .......................................................................................................................................... 20
5.3
Troubleshooting table .............................................................................................................................................. 20
6. Additional software ........................................................................................................................................................... 20
7. Technical specification ...................................................................................................................................................... 21
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 12
MANUAL | OFFICE SERIES
1. Important instructions for uninterrupted power supply (UPS) usage
1.1 Introduction
PLEASE SAVE THIS INSTRUCTION – The following information regarding the usage of ARMAC models: OFFICE
650E LCD, OFFICE 850E LCD, OFFICE 1000E LCD, OFFICE 1500E LCD, OFFICE 650F LCD OFFICE 850F LCD
OFFICE 1000F LCD OFFICE 1500F LCD contains instructions and rules that must be adhered to and complied
with during installation, use and maintenance of the device. Do not use a power backup before an attentive
reading and complying with all the information and safety instructions contained in the manual. Hold on to
the manual for its later purposes usage.
WARNING: UPS HAS A WARRANTY SEAL! REMOVING, BREAKING OR DAMAGING IT WIL RESULT IN A LOSS
OF WARRANTY!
1.2 Usage
·
·
·
·
This particular product has been specially designed to work with computers (PCs), laptops, monitors,
LED / LCD only.
This product is not intended to work with the household appliances and should not be used with
devices such as laser printers, scanners, hair dryers, refrigerators, microwave ovens, washing
machines, vacuum cleaners, fans, electric kettles, induction cookers, garage doors and entrance,
electric shutters, central heating ovens, pumps, heaters in terrariums and aquariums and other similar
devices. Do not connect the elements that might cause an overload of the UPS.
Due to the character of the UPS work (simulated shape of sinusoidal wave while operating in a battery
mode), it is not suitable to work nor should be used with any of unmentioned devices possessing
electric motor or heater. Connecting any above mentioned products to the device puts them at risk of
damage.
UPS system should not be used in any life support systems or other relevant devices critical to your
health.
1.3 General safety precautions
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
PL
Use the device does not require specialized training or electrical permits.
This UPS is designed to operate in a controlled environment (Controlled temperature and humidity,
device should work indoors, without any conductive contaminants [dust, flammable gases, corrosive
substances, etc.]).
Connect all the wiring in accordance with effective local electrical regulations and in such way to
eliminate the risk of stepping or tripping over them.
Use only VDE and CE certified power cables when connecting the load to the UPS.
Any installation or circuits in which UPS will be used should be made in accordance with local
regulations relating to electricity.
The power socket should be easily accessible and located near the device. Be sure to connect the UPS
to a grounded outlet.
In order to isolate the supply of emergency power system from the AC outlet, unplug it from the
electrical outlet.
Do not use UPS to work outside the rated values of load.
Do not disassemble the case. Inside the device there are no parts that can be repaired by the user.
Refer servicing to qualified maintenance personnel.
During the warranty period, it is prohibited to exchange UPS batteries by device users.
Batteries should be replaced with ones of the same type and the same number of sealed electrolyte
chambers. Batteries servicing should be performed or supervised by qualified personnel with
knowledge of batteries and required precautions.
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 13
MANUAL | OFFICE SERIES
·
·
·
To ensure proper work of the entire UPS system, including the device itself, and the battery along with
an increase in their lifetime, it is advised to charge the batteries (through the correct connection of
device to the power supply and setting the power switch to ON) at least once per six months, for 24
hours or till full charge, to prevent total battery discharge.
Batteries should be disposed of in accordance with applicable standards and regulations in the country,
in which they are used.
Icon Φ on the rating plate means the phase symbol.
CAUTION: RISK OF AN ELECTRIC SHOCK!
·
·
·
·
·
·
·
After unplugging the device from the mains, the UPS battery might still maintain a hazardous voltage.
The device contains one or two large capacity batteries. Do not open the case to avoid the risk of
electric shock. If any maintenance or battery replacement is required, contact the retailer or authorized
service.
Do not throw, open, break batteries. It is forbidden to throw batteries into the fire. Leaking electrolyte
is harmful to skin and eyes. It can be toxic.
Do not place any containers filled with water (eg. cups, bottles, etc.) or other substances that could get
into the device to avoid the dangers associated with improper handling of the UPS. Internal shortcircuit of the UPS system can lead to hazards such as spikes, fire or electric shock.
In case of the smoke coming from the device, promptly disconnect the mains power supply. In the
event of a fire, immediately disconnect the mains and notify the fire department of the situation by
dialing the proper number in the country of your stay.
NEVER allow a situation in which any sparks or flames could occur near the UPS or battery. Occurrence
of such a situation could have very negative consequences for people and things in the vicinity.
The manufacturer and distributor are not responsible for any damages resulting from improper usage
and handling of the UPS (not in accordance with these instructions).
1.4 Personal safety precautions
In case of required maintenance of this device, it should take place or be supervised by a person
qualified to work with batteries and possessing knowledge of preserving the proper safety precautions
when working with batteries.
· During maintenance or any other activities that will require work inside the device or contact with its
elements, which may be the potential voltage, it is advised, before attempting these operations, to
adhere to the following safety protocols:
o Remove any bracelets, necklaces, rings, watches and any other metal objects from the hands and
neck.
o Use tools with insulated handles.
· Always before the UPS maintenance there should be a person nearby who would react and take
appropriate steps to help the person servicing in the event of an accident. The person performing
maintenance should always wash hands after working on the device.
· While servicing it is advised to have plenty of fresh water with soap nearby in the event of skin, eyes
or clothing contact with battery acid. In case of such contact immediately wash the contact place with
soap and water. If the acid gotten into the eyes immediately proceed to wash them with cold running
water for at least 15 minutes and immediately call for medical assistance.
·
1.5 Transport
During transport, store the UPS only in the original package in order to protect against bumps and knocks.
Do not dispose of packaging.
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 14
MANUAL | OFFICE SERIES
1.6 Product warranty
Warranty will be void in case of removal, damage or rupture of the seal located on the device. In addition,
the guarantee does not apply in event of a fault and defects resulting from improper use of the UPS and
improper handling of the device (not in accordance with this manual). Mechanical damage is the basis for
rejecting the complaint.
1.7 Unpacking and checking
Carefully unpack the UPS from shipping box. Check if the following items are included in the package:
· UPS
· Manual
In the absence or failure of one of the above points, you should, if possible, write a report of discrepancies
/shortcomings and immediately notify the seller and carrier of the occurrence of such a situation on the
same day, as the date of delivery.
1.8 Storage and ventilation
·
·
·
·
Do not install and keep this UPS in areas where there is standing or running water or any other liquid
substances. Do not install or store the UPS in locations where there is excessive humidity. Remember
to avoid exposure device to direct sunlight or direct heat sources.
Place the UPS on a stable, dry surface in a well-ventilated place. Leave at least 100 mm of free space
around the UPS to ensure adequate ventilation.
The UPS should work as well in the temperature and humidity of the environment in accordance with
the information contained in the specification.
There may be condensation in the case when the device is moved directly from a cold to a warm
environment. In this case, before the UPS is turned on, make sure that it is completely dry.
1.9 Compliance with regulations
This product is compatible with EU rules on safety and the environment.
While throwing away this device and/or its
components return all the possible elements
for recycling at your local recycling point.
Batteries and accumulators must not be
disposed together with household waste!
Declaration of Conformity (CE) can be found at: www.armac.pl.
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 15
MANUAL | OFFICE SERIES
2. UPS
2.1 Sample device appearance
2.2 Features
2.2.1 Quieter operation in battery mode
While operation of the UPS in battery mode, briefly press the switch that turns on or turn off audio signals.
In case of low battery level of the device or when UPS is overloaded, the mute mode will not work. This
function can only be used with UPS devices with a touch screen button.
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 16
MANUAL | OFFICE SERIES
2.2.2 Overload protection
While the UPS is overloaded during work, and the problem is not resolved by the user at the appropriate
time, the device will automatically shut down the power output over time. If the total load does not
exceed the allowed power, the unit will return to normal operating mode.
2.2.3 Battery exhaustion protection
When the battery is almost exhausted, the UPS will turn off automatically to protect the battery and to
extend its overall life.
2.2.4 Automatic test during the device launch
Before the actual UPS work, the LCD screen will show the input and output voltage marking them as
conducting an automatic diagnostic test. After its execution, the UPS will be ready to work.
2.3 The importance of UPS buttons and elements
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
EN
3
5
6
PL
6
4
3
7
5
5
5
5
7
6
4
3
5
5
5
5
5
5
1
5
3
2
7
4
6
YOUR SOURCE OF ENERGY | 17
MANUAL | OFFICE SERIES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
On/off power supply (AC) switch,
LCD screen,
USB port,
RJ-11/RJ-45 Port,
Fuse,
Input power cable,
Power output sockets French type (E) / schuko (F). Models with capacities of 650 ~ 850 VA have 2
output outlets, models with capacity 1000 ~ 1500 VA have 3 output outlets.
8
9
5
5
7
5
1
5
5
2.4 The importance of LCD screen elements
2
4
3
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
6
5
5
5
5
Power supply (AC) input voltage,
Output voltage,
Battery capacity,
Load level,
UPS is in battery mode (DC),
The UPC is in the power supply mode (AC),
Automatic UPS launch after power supply (AC) restoration,
Fan operation (Models without the fans will not include this indicator),
Signals issued by the UPS are turned off. In the event of overload or low battery, the UPS will emit
sound signals regardless of the settings.
2.5 Connecting the device to the mains
To connect the UPS to the mains, use the power cord by plugging it into the verified 3-wire, grounded
power outlet. Do not connect to any surge suppressor, dividers or power strips. Remember to have UPS
directly connected to the power.
2.6 Connecting the devices (loads)
In order to sustain the device operation in the event of power failure (AC) connect it to the power output
at the back of the unit. Do not use any adapters, dividers or substitute slots in order to replace the output
type of output socket.
2.7 Operation
2.7.1 Turning the UPS on
To turn on the device, press the power button (ON/OFF) located on the front panel. UPS now will be ready
for use.
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 18
MANUAL | OFFICE SERIES
2.7.2 Turning the UPS off
1) During power supply mode (AC):
To turn off the unit, press the power (ON/OFF) located on the front panel for at least 3 seconds.
UPS will shut down the power connected to the rear load and go into standby.
2) During battery mode (DC):
To turn off the unit, press the power (ON/OFF) located on the front panel for at least 3 seconds.
UPS will be turned off after a long sound signal.
2.8 Operating modes
2.8.1 Power supply (AC)
During power supply mode (AC) the UPS display will show the power supply input and output voltage of
UPS. The LCD panel displays the percentages of battery along with an indication of the current level of
battery charge and load. While the load level reaches 100%, the indicator will flash and the unit will issue
long sound signals.
NOTE: In this mode, briefly press the control button and the UPS will show for 4 seconds the output
frequency (This function can be only used with UPS devices with a touch screen button).
2.8.2 Battery mode (DC)
During the battery mode (DC) operation of the UPS, the display will show only the output voltage of the
battery power (battery voltage). The LCD panel displays the percentages of battery capacity along with an
indication of the current charge level and load. While the battery level is low, the indicator will flash and
the unit will beep every second. When the UPS is overloaded, the indicator will blink, and the unit will
issue long sound signals.
3. Batteries
3.1 General information and maintenance
Remember to recharge the batteries after they are delivered from the seller. If they were not used for a
long period of time, the batteries will start to spontaneously discharge, which may result in short battery
life or cause battery damage during the warranty period. The appropriate steps should be taken to avoid
an excessive increase in temperature around the UPS. Otherwise, the high temperatures may lead to
decreased battery life. In order to achieve their maximum service life, these indications should be strictly
followed.
3.2 Charging the battery
When the batteries are not fully charged, the UPS will load them and the display charging indicator every
time the device is connected to a power source. Circular Indicator of battery will grow along with the
capacity of the battery charge. If they are fully charged, the indicator will show 100%. A full battery charge
takes an average of more than 12 hours. Backup time is reduced until the battery is fully charged.
4. Alarm
4.1 The importance of sound signals
While in use, the device, may send adequate signals depending on the current status of the device, battery,
or operating mode. Table below contains information about sound signals and the reasons for its
occurrence.
Table of sound signals and their corresponding meaning
The device beeps every 8 seconds
UPS switched to battery mode
The device beeps every second
Remaining backup time is shorter than 1 minute
The device emits a constant beeping
UPS is overloaded
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 19
MANUAL | OFFICE SERIES
5. Troubleshooting
5.1 General information
Troubleshooting card covers most of the problems that can occur during normal use of the device. If the
UPS is not working properly, please refer to the following steps and find possible causes and solutions
before contacting technical support.
5.2 Preliminary proceedings
Before checking the potential problems with the device check if:
1) UPS is correctly connected to the power output outlet;
2) The voltage across the line is stated in the specification;
3) The fuse or circuit protection device on the rear panel is open.
5.3 Troubleshooting table
Symptom
Troubleshooting Table
Possible reason
UPS is not connected to the mains and
is overloaded
Input fuse is turned off
UPS cannot be turned on
The voltage input is too low
UPS malfunction
UPS beeps every 8 seconds
UPS beeps every second
UPS emits a constant beeping
Backup time is shorter than the
specification
UPS switches to battery mode, despite
the current power
Remaining backup time is shorter than
1 minute
UPS is overloaded. For protection
purposes, it has been switched off
UPS is overloaded
The battery is not fully charged
The charger is damaged
Possible solution
Plug the UPS to the mains and remove
the load
Reset the fuse (press it again), remove
some of the load or check that the load
does not have a short circuit or is
damaged
Check if the power supply voltage is
too low
Send the device to the local service for
repair purposes.
Promptly save data and turn off the
operating system
Turn off the operating system and
charge the UPS again
Remove the load, which may cause the
inclusion of security
Reduce the UPS load
Recharge the batteries again for at
least 12 hours and retest the backup
time
Send the device to the local service for
repair purposes.
Please prepare and submit the following information when talking to the technical customer service:
1) The model number of the UPS and its serial number;
2) Determination of a date or of time during which the problem occurred;
3) Full description of the problem occurring in the device or during its operation.
6. Additional software
Every UPS has the ability to control it and check its status, using monitoring software. By using USB cable,
connect one of its terminals to a USB port on the computer and the other end into the device. Install the
software to allow the computer to communicate with the UPS.
·
·
·
PL
Use the installation application and follow the instructions that appear on the screen to install the
software.
After installing the software there will be a new icon on the taskbar, indicating the active connection
between the computer and the device. Click on it twice.
A new window will appear, where you can communicate with the UPS and manage its settings.
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 20
MANUAL | OFFICE SERIES
At www.armac.pl website you can download the latest version of the software for this device. Having the
latest software ensures the ability to use the latest features of the UPS.
7. Technical specification
Model
OFFICE 650
OFFICE 850
OFFICE 1000
OFFICE 1500
Device input power information
Input voltage
145 VAC ~ 290 VAC
Device output power information
Output voltage
195 VAC ~ 255 VAC
The shape of the output waveform
Simulated sinewave
Output frequency
50 Hz
Device battery information
Battery classification
12 V / 7 Ah x 1
12 V / 9 Ah x 1
12 V / 7 Ah x 2
12 V / 9 Ah x 2
Battery weight
1,95 kg
2,35 kg
3,95 kg
4,7 kg
Battery charging time
4 ~ 6 hours to 90 % battery capacity
Backup duration
3 ~ 20 minutes depending on the load
Device working environment information
Noise level
Less than 45 dB
Working temperature
0 ~ 45 °C
Humidity
10 to 90 % without condensation
Device software information
Monitoring software
PowerManager
Device physical data information
Dimensions (L x W x H)
305 mm x 85 mm x 141 mm
350 mm x 120 mm x 188 mm
Weight
4,6 kg
5,5 kg
9,5 kg
11,2 kg
PL
EN
YOUR SOURCE OF ENERGY | 21
Download PDF
Similar pages
PowerWalker VFI 1000-3000 CG PF1 Uninterruptible Power Supply
5 - SEW-EURODRIVE
operation and installation obsługa i instalacja
Instrukcja obsługi zasilacza awaryjnego UPS online (53922)
Ellipse PRO