VL118USB
5-IN-1 USB CHARGER AND POWER PACK
5-IN-1 USB-LADER EN POWERPACK
CHARGEUR USB ET POWER PACK 5 EN 1
CARGADOR USB Y POWER PACK 5 EN 1
5-IN-1 USB-LADEGERÄT UND POWER PACK
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSHANDLEITUNG
VL118USB – 5-IN-1 USB CHARGER AND POWER PACK
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the
device after its lifecycle could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it
should be taken to a specialized company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this
device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact
your dealer.
The VL118USB is a convenient USB charger and power pack featuring:
• -∆V control – This protection prevents battery overcharge by switching to trickle
mode as soon as the battery has reached its full charge.
• Timer – The charger has a timer that automatically turns off the charger after a
period of 5 hours.
• Overheating protection – The charger will switch off if the internal temperature
reaches 57°C in order to protect the internal circuit.
• Defective and non-rechargeable battery detection – This unit will not operate if a
defective or a non-rechargeable battery is inserted.
• Reverse polarity protection – The charger automatically detects reversed polarity if
a battery has been inserted improperly thus preventing damage.
• Short-circuit protection – The unit switches off and recovers automatically in case of
short-circuit.
VL118USB
2
HQPOWER
2. Safety Instructions
• Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by
the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or
problems.
• Protect this unit from rain and moisture.
• This charger is for indoor use only.
• Attempting to charge other types of batteries (alkaline, carbon-zinc, lithium…) other
than AAA-type NiMH batteries may cause personal injury or damage to the charger.
• Do not operate the charger if it presents any damage or deformation. Do not try to
repair the unit or the batteries but contact your local distributor.
• Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the
warranty.
• Keep the device away from children and unauthorised users.
3. Description
VL118USB
3
HQPOWER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
negative terminals
battery cover
positive terminals
torch on/off switch
torch LED
12VDC car adapter plug
USB output
LED indicator
mode switch
Mode Switch
Unit is switched off
Use mode
Charge mode
LED Indicator
Red
Green
Flashing
Charging
Fully charged
Defective or non-rechargeable battery
4. How to Use
1.
2.
3.
4.
5.
charging batteries using USB power from computer, printer or scanner
charging batteries using the car adapter
charging or powering an MP3 player, iPod® or digital camera using batteries
charging or powering an MP3 player, iPod® or digital camera using the car adapter
battery or USB-powered flashlight
VL118USB
4
HQPOWER
* 5V/380~1000mA USB power – see “6. Specifications” at the end of this manual and
the specifications of your device. iPod® may require 30-pin cable.
How to Insert Batteries Properly
VL118USB
5
HQPOWER
Charging Mode
• Place the mode switch in the charge mode.
• Open the base unit by sliding the battery cover toward the USB in/output. Insert 2 or
4 batteries into the base unit.
• Insert one end of the USB cord into the base unit. Connect the other end to your
computer’s USB port (computer must be switched on) or the car adapter (insert the
adapter into the vehicle’s power outlet).
• The red LED indicator will light. The LED will turn green as soon as the batteries are
fully loaded.
Using the Unit as a Power Device
• Place the mode switch in the use mode.
• Choose whether to power your device using the base unit or the car adapter. To
use the base unit, open by sliding the battery cover toward the USB in/output. Insert
4 (rechargeable or non-rechargeable) batteries into the base unit.
• Insert one end of the USB cord into the base unit or car adapter. Connect the other
end to your device.
Using the Flashlight
• Place the mode switch in the use mode.
• To use the base unit, open by sliding the battery cover toward the USB in/output.
Insert 4 (rechargeable or non-rechargeable) batteries into the base unit. You can
also connect the base unit to your computer’s USB port (computer must be
switched on) or the car adapter (insert the adapter into the vehicle’s power outlet).
• Slide the on/off switch to use the flashlight.
VL118USB
6
HQPOWER
5. Tips
• Switch off the unit and unplug the USB cable when not using the charger.
• Wait for the charging cycle to complete and do not interrupt the cycle to avoid
decreasing the battery lifetime.
• A short charging cycle may indicate your batteries are old. Check the batteries and
replace them.
• Make sure the unit is properly connected and that the switch is set to the correct
mode.
• Clean the unit using a clean and dry cloth. Clean the metal contacts to maintain
performance.
6. Specifications
Power Pack
Input
Output
Car Adapter
Input
Output
USB Output
Operating Temperature
Storage Temperature
Dimensions
Power Pack
Car Adapter
Total Weight
5VDC (USB-powered)
2 x 2.8VDC/300mA
12VDC/650mA
5VDC/1A
5VDC/1A
0°C ~ 25°C
-20°C ~ 65°C
55 x 88 x 22mm
100 x 42 x 20mm
Approximate Charging Times
Type
NiMH 1000mAh
NiMH 600mAh
VL118USB
Charging Time in Hours
2.7
1.9
7
HQPOWER
Approximate Torch Usage Times
Type
NiMH 900mAh
Alkaline
Usage Time in Hours
120
60
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held
responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this
device.
For more info concerning this product, please visit our website
www.hqpower.com.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
VL118USB
8
HQPOWER
VL118USB – 5-IN-1 USB-LADER EN POWERPACK
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan
het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke
afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik
neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en
raadpleeg uw dealer.
De VL118USB is een handige usb-lader en voedingspack en is uitgerust met:
• -∆V-beveiliging – Deze beveiliging voorkomt dat de batterij overladen wordt door
over te schakelen naar druppelladen van zodra de batterij volledig geladen is.
• Timer – De lader heeft een timer die de lader automatisch uitschakelt na een
periode van 5 uur.
• Beveiliging tegen oververhitting – De lader schakelt uit indien de temperatuur
binnen de lader 57°C bereikt. Zo wordt het interne circuit beschermd.
• Opsporing van defecte of niet-herlaadbare batterijen – De lader schakelt zichzelf
niet in indien er defecte of niet-herlaadbare batterijen geplaatst zijn.
• Beveiliging tegen omgekeerde polariteit – De lader spoort automatisch een
omgekeerde polariteit op indien de batterij niet correct werd geplaatst.
• Kortsluitbeveiliging – De lader schakelt automatisch uit en opnieuw in bij een
kortsluiting.
VL118USB
9
HQPOWER
2. Veiligheidsinstructies
• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in
deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten
of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
• Bescherm de lader tegen regen en vochtigheid.
• De lader is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
• Het laden van een type batterij (alkaline, koostof-zink, lithium…) buiten MiMH AAAbatterijen kan letsels veroorzaken of de lader ernstig beschadigen.
• Gebruik de lader niet indien hij schade of vervorming vertoont. Repareer de lader
niet zelf maar neem contact op met uw plaatselijke verdeler.
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen
niet onder de garantie.
• Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
3. Omschrijving
VL118USB
10
HQPOWER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
negatieve terminals
deksel batterijvak
positieve terminals
aan-uitschakelaar zaklantaarn
led zaklantaarn
12VDC-plug autoadapter
usb-uitgang
ledaanduiding
modusschakelaar
Modusschakelaar
Lader is uitgeschakeld
Gebruiksmodus
Laadmodus
Ledaanduiding
Rood
Groen
Flitsen
Laden
Volledig geladen
Defecte of niet-herlaadbare batterij
4. Gebruik
1.
2.
3.
4.
5.
batterijen laden via usb-voeding van de computer, printer of scanner
batterijen laden via de autoadapter
mp3-speler, iPod® of digitale camera laden of voeden via batterijen
mp3-speler, iPod® of digitale camera laden of voeden via autoadapter
zaklantaarn gebruiken via batterijen of usb-voeding
VL118USB
11
HQPOWER
* 5V/380~1000mA usb-voeding – zie ‘6. Technische specificaties’ achteraan de
handleiding en de handleiding van uw toestel. iPod® vereist kabel met 30-pin
aansluiting.
Plaatsen van de batterijen
VL118USB
12
HQPOWER
Laadmodus
• Plaats de modusschakelaar op laadmodus.
• Open de lader door het deksel naar de usb-connector toe open te schuiven. Plaats
2 of 4 batterijen.
• Koppel een eind van de usb-kabel aan de lader. Koppel het andere eind met de
usb-poort van uw computer (schakel de computer in) of de autoadapter (steek de
adapter in de voedingsuitgang van het voertuig).
• De rode ledaanduiding licht op. De led licht groen op van zodra de batterijen
volledig geladen zijn.
De lading als voeding gebruiken
• Plaats de modusschakelaar op gebruiksmodus.
• Kies of u uw toestel via de lader of via de autoadapter wenst te voeden. Bij gebruik
van de lader, open de lader door het deksel naar de usb-connector toe open te
schuiven. Plaats 2 of 4 batterijen.
• Koppel een eind van de usb-kabel aan de lader of de autoadapter. Koppel het
andere eind aan het toestel.
Zaklantaarn
• Plaats de modusschakelaar op gebruiksmodus.
• Bij gebruik van de lader, open de lader door het deksel naar de usb-connector toe
open te schuiven. Plaats 4 (herlaadbare of niet-herlaadbare) batterijen. U kunt de
lade rook koppelen aan de usb-poort van uw computer (schakel de computer in) of
de autoadapter (steek de adapter in de voedingsuitgang van het voertuig).
• Druk op aan-uitschakelaar om de zaklantaarn te gebruiken.
VL118USB
13
HQPOWER
5. Tips
• Schakel de lader uit en ontkoppel de usb-kabel wanneer u de lader niet gebruikt.
• Wacht en onderbreek het laadproces niet voor het volledig is afgelopen om de
levensduur van de batterijen niet te verminderen.
• Een kort laadproces duidt op het gebruik van oude en versleten batterijen.
Controleer de batterijen en vervang ze.
• Zorg ervoor dat lader correct is aangesloten en dat de correcte modus werd
geselecteerd.
• Reinig de lader met een schone en droge doek. Reinig de metalen contacten voor
de beste resultaten.
6. Technische specificaties
Voedingspack
Ingang
Uitgang
Autoadapter
Ingang
Uitgang
Usb-uitgang
Werktemperatuur
Opslagtemperatuur
Afmetingen
Voedingspack
Autoadapter
Gewicht
5VDC (usb-voeding)
2 x 2.8VDC/300mA
12VDC/650mA
5VDC/1A
5VDC/1A
0°C ~ 25°C
-20°C ~ 65°C
55 x 88 x 22mm
100 x 42 x 20mm
Laadduur (ongeveer)
Type
NiMH 1000mAh
NiMH 600mAh
VL118USB
Laadduur in uur
2.7
1.9
14
HQPOWER
Autonomie zaklantaarn (ongeveer)
Type
NiMH 900mAh
Alkaline
Gebruiksduur in uur
120
60
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet
aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.hqpower.com.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
VL118USB
15
HQPOWER
VL118USB – CHARGEUR USB ET POWER PACK 5 EN 1
1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin
de vie peut polluer l'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles)
parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie
traitera l’appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre
fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la
réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la
mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne
pas l’installer et consulter votre revendeur.
Le VL118USB est un chargeur USB et une alimentation pratique intégrant :
• -∆V – Ce dispositif prévient la surcharge de l’accu en commutant vers le mode de
charge de maintien dès que l’accu est entièrement rechargé.
• Minuterie – Le chargeur intègre une minuterie qui coupe automatiquement le
chargeur après une période de 5 heures.
• Protection surchauffe – Le chargeur coupe dès que la température interne atteint
les 57°C afin de protéger le circuit interne.
• Détection d’accus endommagés ou incompatibles – Ce chargeur ne démarre pas le
processus de recharge si un accu endommagé ou incompatible est inséré.
• Protection polarité inversée – Le chargeur détecte automatiquement l’insertion
inversé d’un accu afin d’éviter les endommagements.
• Protection courts-circuits – Le chargeur coupe et se réactive automatiquement lors
d’un court-circuit.
VL118USB
16
HQPOWER
2. Prescriptions de sécurité
• La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines
directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les
problèmes et les défauts qui en résultent.
• Protéger l’unité de la pluie et de l’humidité.
• N’employer le chargeur qu’à l’intérieur.
• La recharge de piles d’un type (alcaline, saline, lithium…) autre que les accus NiMH
de type R03 peut engendrer de graves blessures et endommager le chargeur.
• Ne pas employer le chargeur lorsqu’il est endommagé ou déformé. Ne pas essayer
de réparer e chargeur mais contacter votre distributeur local.
• Les dommages occasionnés par des modifications à l’appareil par le client, ne
tombent pas sous la garantie.
• Garder votre VL118USB hors de la portée de personnes non qualifiées et de
jeunes enfants.
3. Description
VL118USB
17
HQPOWER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bornes à pôle négatif
couvercle
bornes à pôle positif
interrupteur marche/arrêt de la lampe-torche
LED de la lampe-torche
fiche 12VDC de l’adaptateur allume-cigare
sortie USB
indicateur LED
sélecteur de mode
Sélecteur de mode
Unité débranchée
Mode d’utilisation
Mode de recharge
Indicateur LED
Rouge
Vert
Clignotement
Processus de recharge
Processus de recharge terminé
Insertion d’accu endommagé ou incompatible
4. Emploi
1. recharge d’accus depuis le port USB d’un ordinateur, d’une imprimante ou d’un
scanner
2. recharge d’accus depuis l’allume-cigare d’un véhicule
3. recharge ou alimentation d’un lecteur MP3, d’un iPod® ou d’une caméra numérique
depuis les accus
4. recharge ou alimentation d’un lecteur MP3, d’un iPod® ou d’une caméra numérique
depuis l’allume-cigare
5. lampe-torche alimentée par accus ou depuis un port USB
VL118USB
18
HQPOWER
* Alimentation USB 5V/380~1000mA – voir « 6. Spécifications techniques » en fin de
cette notice et les spécifications de votre appareil. Le raccordement à un iPod®
nécessite une fiche à 30 broches.
Insertion correcte des accus
VL118USB
19
HQPOWER
Mode de recharge
• Placer le sélecteur de mode en mode de recharge.
• Ouvrir la base d’accueil en glissant le couvercle vers la connexion USB. Insérer 2
ou 4 accus dans la base d’accueil.
• Insérer une fiche du cordon USB dans la base d’accueil. Insérer l’autre fiche dans
le port USB de votre ordinateur (brancher d’abord l’ordinateur) ou dans l’adaptateur
allume-cigare (insérer l’adaptateur dans la sortie d’alimentation du véhicule).
• La LED rouge s’allume. Elle s’allumera en vert dès que le processus de recharge
est terminé.
Le VL118USB comme alimentation
• Placer le sélecteur de mode en mode d’utilisation.
• Il est possible d’alimenter un appareil par la base d’accueil ou par l’adaptateur
allume-cigare. Pour utiliser la base d’accueil, ouvrir la base d’accueil en glissant le
couvercle vers la connexion USB. Insérer 4 piles (rechargeables ou non) dans
l’unité.
• Insérer une fiche du cordon USB dans la base d’accueil ou dans l’adaptateur
allume-cigare. Raccorder l’autre fiche à votre appareil.
La lampe-torche
• Placer le sélecteur de mode en mode d’utilisation.
• Pour utiliser la base d’accueil, ouvrir la base d’accueil en glissant le couvercle vers
la connexion USB. Insérer 4 piles (rechargeables ou non) dans la base d’accueil. Il
est également possible de raccorder l’unité à un port USB de votre ordinateur
(brancher d’abord l’ordinateur) ou à l’adaptateur allume-cigare (insérer l’adaptateur
dans la sortie d’alimentation du véhicule).
• Enfoncer l’interrupteur marche/arrêt pour utiliser la lampe-torche.
VL118USB
20
HQPOWER
5. Quelques tuyaux
• Débrancher la base d’accueil et déconnecter le cordon USB lorsque l’ensemble
n’est pas utilisé.
• Ne pas interrompre le processus de recharge et patienter jusqu’à la fin du cycle afin
d’éviter de réduire la durée de vie des accus.
• Un processus de recharge écourté peut indiquer que les accus sont usés. Vérifier
l’état des accus et les remplacer si nécessaire.
• Veiller à une interconnexion correcte et à ce que le mode correct soit sélectionné.
• Nettoyer l’ensemble avec un chiffon doux. Nettoyer régulièrement les contacts
métalliques pour des résultats optimaux.
6. Spécifications techniques
Alimentation
Entrée
Sortie
Adaptateur allume-cigare
Entrée
Sortie
Sortie USB
Température de service
Température de stockage
Dimensions
Alimentation
Adaptateur allume-cigare
Poids
5VCC (alimentation USB)
2 x 2.8VCC/300mA
12VCC/650mA
5VCC/1A
5VCC/1A
0°C ~ 25°C
-20°C ~ 65°C
55 x 88 x 22mm
100 x 42 x 20mm
Temps de charge approximatif
Type
NiMH 1000mAh
NiMH 600mAh
VL118USB
Temps de charge en heures
2.7
1.9
21
HQPOWER
Autonomie approximative de la lampe-torche
Type
NiMH 900mAh
Alcaline
Autonomie en heures
120
60
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne sera
aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage
(incorrect) de cet appareil.
Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web
www.hqpower.com.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées
sans notification préalable.
VL118USB
22
HQPOWER
VL118USB – CARGADOR USB Y POWER PACK 5 EN 1
1. Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles,
podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe
ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su
distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para eliminación.
¡Gracias por haber comprado el VL118USB! Lea atentamente las instrucciones del
manual antes de usarla. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo
instale y póngase en contacto con su distribuidor.
El VL118USB es un cargador USB y una alimentación práctica que incluye:
• -∆V – Este dispositivo impide la sobrecarga de la batería al conmutar al modo de
carga de mantenimiento en cuanto la batería esté completamente cargada.
• Temporizador – El cargador incorpora un temporizador que desactiva el cargador
automáticamente después de un período de 5 horas.
• Protección sobrecarga – El cargador está desactivado en cuanto la temperatura
interna alcance los 57°C para proteger el circuito interno.
• Detección de baterías dañadas o incompatibles – Este cargador no activa el
procedimiento de recarga si se ha introducido una batería dañada o
incompatible.
• Protección polaridad inversa – El cargador detecta automáticamente la introducción
inversa de una batería para evitar daños.
• Protección cortocircuitos – El cargador se desactiva y vuelve a activarse
automáticamente durante un cortocircuito.
VL118USB
23
HQPOWER
2. Instrucciones de seguridad
• Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual
invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u
otros problemas resultantes.
• No exponga este equipo a lluvia ni humedad.
• Utilice el cargador sólo en interiores.
• Recargue sólo baterías NiMH del tipo AAA. Nunca intente recargar baterías de otro
tipo (alcalina, carbón-zinc, litio…) porque esto podría causar daños y lesiones
graves.
• No utilice el cargador si está dañado o deformado. Contacte con su distribuidor
para la reparación. Nunca intente repararlo usted mismo.
• Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la
garantía.
• Mantenga el VL118USB lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
3. Descripción
VL118USB
24
HQPOWER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bornes con polo negativo
tapa
bornes con polo positivo
interruptor ON/OFF de la linterna
LED de la linterna
conector 12VDC del adaptador mechero
salida USB
indicador LED
selector de modo
Selector de modo
Aparato desconectado
Modo de uso
Modo de recarga
Indicador LED
Rojo
Verde
Parpadeo
Procedimiento de recarga
Procedimiento de recarga terminado
Introducción de batería dañada o incompatible
4. Uso
1.
2.
3.
4.
Recargar baterías por el puerto USB de un ordenador, una impresora o un escáner
Recargar baterías por el conector mechero de un vehículo
Recargar o alimentar un lector MP3, un iPod® o una cámara digital por baterías
Recargar o alimentar un lector MP3, un iPod® o una cámara digital por el conector
mechero
5. Linterna alimentada por baterías o un puerto USB
VL118USB
25
HQPOWER
* Alimentación USB 5V/380~1000mA – véase « 6. Especificaciones » al final de este
manual del usuario y las especificaciones de su aparato. Para la conexión a un iPod®
es posible que necesite un conector de 30 polos.
Introducir las baterías de manera correcta
VL118USB
26
HQPOWER
Modo de carga
• Ponga el selector de modo en la posición modo de recarga.
• Abra el aparato al deslizar la tapa hacia la conexión USB. Introduzca 2 ó 4 baterías.
• Introduzca un extremo del cable USB en el aparato. Introduzca el otro extremo en
el puerto USB del ordenador (primero, active el ordenador) o en el conector
mechero (introduzca el adaptador en la salida de alimentación del vehículo).
• El LED rojo se ilumina. Se vuelve verde en cuanto el procedimiento de carga se
haya terminado.
El VL118USB como alimentación
• Ponga el selector de modo en la posición modo de uso.
• Es posible alimentar un aparato por el cargador o el conector mechero. Para utilizar
el cargador, ábralo al deslizar la tapa hacia la conexión USB. Introduzca 4 baterías
(recargables o no) en el aparato.
• Introduzca un extremo del cable USB en el aparato o el conector mechero. Conecte
el otro extremo del cable al aparato.
La linterna
• Ponga el selector de modo en la posición modo de uso.
• Para utilizar el cargador, ábralo al deslizar la tapa hacia la conexión USB.
Introduzca 4 baterías (recargables o no) en el aparato. También es posible
conectar el aparato a un puerto USB del ordenador (primero, active el ordenador) o
el conector mechero (Introduzca el adaptador en la salida de alimentación del
vehículo).
• Pulse el interruptor ON/OFF para utilizar la linterna.
VL118USB
27
HQPOWER
5. Algunos consejos
• Desactive el aparato y desconecte el cable USB si no utiliza el cargador.
• No interrumpa el procedimiento de carga y espere hasta que haya terminado para
no disminuir la duración de vida de las baterías.
• Un procedimiento de carga breve indica que las baterías están agotadas. Controle
el estado de las baterías y reemplácelas si fuera necesario.
• Asegúrese de que conecte el cargador de manera correcta y que seleccione el
modo correcto.
• Limpie el aparato con un paño suave. Limpie regularmente los contactos metálicos
para obtener resultados óptimos.
6. Especificaciones
Alimentación
Entrada
Salida
Conector mechero
Entrada
Salida
Salida USB
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Dimensiones
Alimentación
Conector mechero
Peso
5VCC (alimentación USB)
2 x 2.8VCC/300mA
12VCC/650mA
5VCC/1A
5VCC/1A
0°C ~ 25°C
-20°C ~ 65°C
55 x 88 x 22mm
100 x 42 x 20mm
Tiempo de carga aproximativo
Tipo
NiMH 1000mAh
NiMH 600mAh
VL118USB
Tiempo de carga en horas
2.7
1.9
28
HQPOWER
Autonomía aproximativa de la linterna
Tipo
NiMH 900mAh
Alcalina
Autonomía en horas
120
60
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman SA no será
responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este
aparato.
Para más información sobre este producto, visite nuestra página
www.hqpower.com.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin
previo aviso.
VL118USB
29
HQPOWER
VL118USB – 5-IN-1 USB-LADEGERÄT UND POWER PACK
1. Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die
Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt
Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten
Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten
Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling
entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches RecyclingUnternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre
örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des VL118USB! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte
dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Das VL118USB ist ein praktisches USB-Ladegerät und Power Pack und verfügt über:
• -∆V-Schutz – Dieser Schutz verhindert ein Überladen der Batterie, indem das Gerät
sofort auf Erhaltungsladung umschaltet wenn die Batterie völlig geladen ist.
• Timer – Das Ladegerät hat einen Timer, der das Ladegerät nach einer Periode von
5 Stunden automatisch ausschaltet.
• Schutz vor Überhitzung – Das Ladegerät schaltet aus wenn die Temperatur
innerhalb des Gerätes 57°C erreicht. So wird den internen Kreis geschützt.
• Detektion defekter oder nicht-wiederaufladbarer Batterien – Das Ladegerät schaltet sich
selber nicht ein wenn Sie defekte oder nicht-wiederaufladbare Batterien eingelegt haben.
• Schutz vor umgekehrter Polarität – Das Ladegerät detektiert automatisch eine
umgekehrte Polarität wenn die Batterie nicht korrekt eingelegt wurde.
• Schutz vor Kurzschluss – bei Kurzschluss schaltet das Ladegerät automatisch aus
und wieder ein.
VL118USB
30
HQPOWER
2. Sicherheitshinweise
• Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
• Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte.
• Das Gerät eignet sich nur für die Anwendung im Innenbereich.
• Laden Sie nur MiMH AAA-Batterien, nie andere (Alkaline, Zink-Kohle, Lithium…).
Dies könnte Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes verursachen.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht wenn es beschädigt ist. Reparieren Sie es
nicht selber, sondern lassen Sie es von einem Fachmann machen.
• Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der
Garantieanspruch.
• Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
3. Umschreibung
VL118USB
31
HQPOWER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
negative Anschlüsse
Deckel Batteriefach
positive Anschlüsse
EIN/AUS-Schalter Taschenlampe
LED-Taschenlampe
12VDC-Kfz-Stromversorgungsadapter
USB-Ausgang
LED-Anzeige
Modus-Schalter
Modus-Schalter
Ladegerät ist ausgeschaltet
Betriebsmodus
Lademodus
LED-Anzeige
Rot
Grün
Blitzen
Laden
Völlig geladen
Defekte oder nicht-wiederaufladbare Batterie
4. Anwendung
1.
2.
3.
4.
Batterien über USB-Anschluss des Computers, Printers oder Scanners laden
Batterien über den Auto-Adapter
MP3-Spieler, iPod® oder digitale Kamera über Batterien laden oder versorgen
MP3-Spieler, iPod® oder digitale Kamera über Kfz-Stromversorgungsadapter laden
oder versorgen
5. Taschenlampe über Batterien oder USB-Anschluss verwenden
VL118USB
32
HQPOWER
* 5V/380~1000mA USB-Stromversorgung – siehe ‘6. Technische Daten’ am Ende der
Bedienungsanleitung und die Anleitung des Gerätes. iPod® braucht ein 30-pol.-Kabel.
Die batterien einlegen
VL118USB
33
HQPOWER
Lademodus
• Stellen Sie den Modusschalter auf Lademodus.
• Öffnen Sie das Ladegerät indem Sie den Deckel in Richtung des USB-Anschlusses
schieben. Legen Sie 2 oder 4 Batterien ein.
• Verbinden Sie das Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät. Verbinden Sie das
andere Ende mit dem USB-Anschluss des Computers (schalten Sie den Computer
ein) oder des Kfz-Adapters (stecken Sie den Adapter in den
Stromversorgungsausgang des Fahrzeuges).
• Die rote LED-Anzeige leuchtet. Die LED leuchtet grün sobald die Batterien völlig
geladen sind.
Das Gerät als Stromversorgung verwenden
• Stellen Sie den Modusschalter auf Betriebsmodus.
• Wählen Sie, ob sie das Gerät über Ladegerät oder Kfz-Adapter versorgen möchten.
Bei Anwendung des Ladegerätes, Öffnen Sie es, indem Sie den Deckel in Richtung
des USB-Anschlusses schieben. Legen Sie 2 oder 4 Batterien ein.
• Verbinden Sie das Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät oder Kfz-Adapter.
Verbinden Sie das andere Ende mit dem Gerät.
Taschenlampe
• Stellen Sie den Modusschalter auf Betriebsmodus.
• Bei Anwendung des Ladegerätes, Öffnen Sie es, indem Sie den Deckel in Richtung
des USB-Anschlusses schieben. Legen Sie 4 (wiederaufladbare oder nicht
wiederaufladbare) Batterien ein. Sie können das Ladegerät auch mit dem USBAnschluss des Computers (schalten Sie den Computer ein) oder des Kfz-Adapters
(stecken Sie den Adapter in den Stromversorgungsausgang des Fahrzeuges)
verbinden.
• Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um die Taschenlampe zu verwenden.
VL118USB
34
HQPOWER
5. Hinweise
• Schalten Sie das Ladegerät aus und trennen Sie das USB-Kabel vom Netz wenn
Sie das Gerät nicht verwenden.
• Warten Sie und unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht um die Lebensdauer der
Batterien nicht zu verringern.
• Ein kurzer Ladevorgang deutet auf Anwendung alter Batterien. Prüfen Sie die
Batterien und ersetzen Sie diese wenn nötig.
• Beachten Sie, dass das Ladegerät korrekt angeschlossen wurde und den korrekten
Modus gewählt wurde.
• Reinigen Sie das Ladegerät mit einem sauberen und trockenen Tuch. Reinigen Sie
die Metallkontakte für eine optimale Leistung.
6. Technische Daten
Power Pack
Eingang
Ausgang
Kfz-Adapter
Eingang
Ausgang
USB-Ausgang
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Abmessungen
Power Pack
Kfz-Adapter
Gewicht
5VDC (über USB)
2 x 2.8VDC/300mA
12VDC/650mA
5VDC/1A
5VDC/1A
0°C ~ 25°C
-20°C ~ 65°C
55 x 88 x 22mm
100 x 42 x 20mm
Ladedauer (ungefähr)
Typ
NiMH 1000mAh
NiMH 600mAh
VL118USB
Ladedauer in Stunden
2.7
1.9
35
HQPOWER
Autonomie Taschenlampe (ungefähr)
Typ
NiMH 900mAh
Alkaline
Ladedauer in Stunden
120
60
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV
übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher)
Anwendung dieses Gerätes.
Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.hqpower.com.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
VL118USB
36
HQPOWER