‫كــت مهنــد
نــوآوران تحقيــق در ســال ‪ 1374‬بــا هــدف‬
‫فعاليــت در زمينــه فــروش تجهـ ‚ €‬
‫ـƒات ســمعى و بــی‪ ،‬تكنولــوژی‬
‫ـوز
و اطــ•ع رسـ €‬
‫هــای آمـ ‬
‫ـا“ تاســيس گرديــده و هــم اكنــون بــا‬
‫همــكاری ‪ 60‬نـ ‚ـƒوی متخصص و مجرب‪ ،‬افتخار ارائه محصو—ت و‬
‫خدمــات خــود را بــه بيــش از ‪ 10000‬ســازمان و موسســه دولـ ¡ـ‪¢‬‬
‫¦‬
‫و خصــو‪ ª‬در ا كشــور دارد‪ .‬ايــن كــت نماينــد§‬
‫انحصاری محصو—ت كت های زير را دارا مى باشــد ‪:‬‬
‫سيســتم ويدئو كنفرانس )‪(LifeSize‬‬
‫سيســتم كنفرانس ¡‬
‫صو“ )‪(TOA, PTN‬‬
‫سيســتم اط•ع €‬
‫رسا“ يكپارچه )‪(NDS, NAVORI‬‬
‫—براتــوار نــرم افزاری زبان و كامپيوتر )‪(Classmate, CHIeru‬‬
‫ديتا پروژكتور و برد هوشــمند )‪(HITACHI‬‬
‫برد هوشمند )‪(IBoard‬‬
‫از تمايــز هــای بارز ايــن €‬
‫كمپا“ مى توان موارد زير را نام برد ‪:‬‬
‫ارائــه راه حل جامع )‪(Total Solution‬‬
‫تمركــز بر ويدئو كنفرانس‬
‫€‬
‫گار ¡‬
‫ان‪ ¢‬و خدمات پشــتيبا“ رســمى محصو—ت در ايران‬
‫تنوع محصو—ت و ارائه زير ســاخت های ويدئو كنفرانس بر روی ماشـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬های مجازی‬
‫يكپارچه ســازی زير ســاخت های ويدئو كنفرانس بر روی يک پلتفرم‬
‫كم كردن هزينه های خريد ‚ €‬
‫تجهƒات ســخت افزاری به منظور اســتفاده از امكانات موجود در ســازمان‬
‫پيكر بندی بســيار ســاده با تكنولوژی ‬
‫پي‪Í‬فته‬
‫ســهولت برقراری ارتباط تصويری در حد يک شــماره ‚گƒی ســاده‬
‫اســتفاده از پورت های ورودی و خروجى اســتاندارد )‪(Standard I/O‬‬
‫انعطــاف پذيری بــا— در قيمت و انتخاب محصول‬
‫كمپـ €‬
‫ـا“ ‪ lifeSize‬در ســال ‪ ٢٠٠٣‬در كشــور آمريــكا )در شــهر ‪ (Austin, Texas‬بــا هــدف‬
‫ارائــه راه حــل هــای نويــن ويدئــو كنفرانــس بــا وفــاداری بــه كيفيــت با—تــر و كاربــری‬
‫ـانƒ تاســيس گرديــد‪ .‬ايــن كــت در ســال ‪ ٢٠٠٩‬بــا كمپـ €‬
‫آسـ ¡‬
‫ـا“ ‪ Logitech‬ادغــام گشــت‬
‫كــه ايــن همــكاری باعــث بهبــود كيفيــت و افزايــش توليــد محصــو—ت جديــد در ســالهای‬
‫اخـ ‚ـƒ گرديــده اســت‪ lifeSize .‬پــس از ‪ ١١‬ســال بــا بيــش از ‪ ٣٥٠‬نفر پرســنل و چندين شــعبه‬
‫در ا دنيــا از جملــه آمريــكا‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬فرانســه‪ ،‬بلژيــک‪ ،‬هلنــد‪ ،‬اي ـران‪ ،‬دانمــارک‬
‫و كانــادا بــه يــ‪ È‬از نــام آورتريــن كــت هــا در زمينــه ويدئــو كنفرانــس تبديــل گرديــده‬
‫اســت‪ .‬هم اكنون ســايت توليد محصو—ت ‪ lifeSize‬در كشــور مالزی و واحد ‪ R&D‬كت‬
‫نـ ‚ €‬
‫ـƒ در آلمــان و آمريــكا واقــع شــده اســت‪ lifeSize .‬بــا ســاختار متــ‪ È‬بــر علــم از آخريــن‬
‫دســتاوردهای تكنولــوژی در محصــو—ت خــود اســتفاده مــى كنــد‪ ،‬امــروزه در جهــان نــام‬
‫‪ lifeSize‬بــا محصــو—ت بــا كيفيــت بــا— و راه حــل هــای كامــ• حرفــه ای ويدئــو كنفرانــس‬
‫¡مƒادف گشــته اســت‪ lifeSize .‬در ســاخت و توســعه محصو—ت ويدئو كنفرانس كه شــامل‬
‫هچنــ‪ Ë‬راه حــل هــای ويدئــو كنفرانــس €‬
‫‚€‬
‫مبتــ‪ ¢‬بــر‬
‫ترمينــال هــا‪ ،‬زيــر ســاخت هــا و‬
‫تكنولوژی ‪ Cloud‬مى شــود‪ ،‬‬
‫پي‪Í‬و و يكه تاز مى باشــد‪.‬‬
‫برقــراری ارتباطــات ويدئــو كنفرانــس ‚ €‬
‫هــا“ همچــون ســازمان‬
‫مابــ‪ Ë‬ســازمان ‚‬
‫بهزيسـ ¡ـ‪ ،¢‬دانشــگاه صنعـ ¡ـ‪ ¢‬يــف‪ ،‬دانشــگاه پيــام نــور‪ ،‬كــت توانـ ‚ـƒ و بســياری ديگــر‬
‫از ســازمان هــای دولـ ¡ـ‪ ¢‬و كــت هــای خصــو‪ ،ª‬تائيــدی در انتخــاب مناســب تجهـ ‚ €‬
‫ـƒات‬
‫و راه حل های اين €‬
‫كمپا“ در ايران محســوب مى گردد‪.‬‬
‫بطــور ك‪ Ò‬هرچـ ‚ €‬
‫ـو“ بــا كيفيــت نيــاز‬
‫ـƒی كــه شــما ب ـرای تجربــه كــردن ارتبــاط ويدئـ ‚‬
‫داريــد‪ ،‬توســط ‪ lifeSize‬بــه راحت ترين شــكل در هــر زمان‪ ،‬در هر مكان و در هر دســتگاه‬
‫برای شــما آماده گرديده است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫برخى از ‬
‫مشيان يف سايز‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪4‬‬
‫نوآوری در ژن ماست ‪:‬‬
‫توليــد اولـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬ترمينــال ويدئوكنفرانس ‪ HD‬در ك•س تجاری در دنيا‬
‫توليــد ‚ €‬
‫اول‪ Ë‬ترمينــال ويدئو كنفرانس زير ‪ 5000‬د—ر‬
‫توليــد اولـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬ترمينال ويدئو كنفرانس ‪Full HD‬‬
‫ارائه ‚ €‬
‫اول‪ Ë‬راه حل ضبط و انتشــار خودكار‬
‫كای تجاری و همراه يف سايز‪:‬‬
‫اول‪ Ë‬راه حل زيرســاخت ويدئو كنفرانس €‬
‫مبت‪ ¢‬بر ماشـ ‚ €‬
‫ارائه ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬های مجازی‬
‫ـ‪ Ë‬راه حل ‪€ MCU‬‬
‫ارائــه اولـ ‚ €‬
‫مبت‪ ¢‬بر نرم افزار‬
‫توليــد ‚ €‬
‫اول‪ Ë‬پنل لم‪ Ú‬طراحى شــده برای ترمينــال های ويدئو كنفرانس‬
‫توليــد اولـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬ترمينال ويدئو كنفرانس ‪All In One‬‬
‫¦‬
‫€‬
‫اول‪ Ë‬تكنولوژی ”™‪€ “Smart Video‬‬
‫معر‪€ ‚ Þ‬‬
‫مب‪ ¢‬بر يكپارچه ســازی و وابســت‪ È‬ترمينال ها به زيرســاخت‬
‫مبت‪ ¢‬بر تكنولوژی ‪ Cloud‬بر روی ديتا سـ ¡‬
‫ـ‪ Ë‬تجربه ارتباطــات ويدئو كنفرانس €‬
‫ارائــه كننــده اولـ ‚ €‬
‫ـنƒ‬
‫‪5‬‬
‫كنفرانس ‬
‫صوŒ‪ ،‬وب كنفرانس و ويدئو كنفرانس در يک نگاه‬
‫ويدئو كنفرانس چيست؟‬
‫تكنولــوژی ويدئــو كنفرانــس ايــن امــكان را بــه شــما مــى دهــد كــه بواســطه برخــورداری از ترمينــال هــای ســخت افـزاری يــا نــرم افـزاری و‬
‫بــا كمــک يــک بسـ ¡ـƒ مخابـر ¡ا“ مناســب )شــبكه هــای رايــج ارتباطــى(‪ ،‬ارتبــاط زنــده صـ ¡‬
‫ـو“ وتصويــری بـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬دو يــا چنــد مــكان مختلــف را بصــورت‬
‫ـƒ نشســته و بــا يــک ديگــر گفــت و گــو مــى كننــد‪ .‬بــه اشـ ¡ـƒاک گذاشـ ¡ €‬
‫ـو“ افـراد در يــک اتــاق و دور يــک مـ ‚ €‬
‫ـ‪Ë‬‬
‫همزمــان برقـرار نماييــد‪ .‬بطوريكــه گـ ‚‬
‫اســناد‪ ،‬فايــل هــای كامپيوتــری‪ ،‬نمــودار ها‪ ،‬ويدئو های تجاری يا هر فايل تصويری‪ ،‬از ديگر امكانات اين تكنولوژی ارتباطى مى باشــد‪.‬‬
‫چرا به ويدئو كنفرانس نياز داريم؟‬
‫مــى دانيــد كــه بـرای تشــكيل يــک جلســه و يــا كــت در يــک جلســه بايــد در‬
‫يــک ســالن بصــورت ‚ €‬
‫فƒيــ‪ È‬حضــور يابيــد‪ ،‬حــال اگــر از نظــر جغرافيـ ‚ـا“ فاصلــه‬
‫زيــادی بـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬اف ـراد يــا مــكان برگ ـزاری جلســات باشــد ايــن نكتــه تبديــل بــه معضــل‬
‫خواهــد گرديــد‪ .‬امــا بــا ‬
‫پي‪Í‬فــت تكنولــوژی و افزايــش بهنــای بانــد خطــوط انتقــال‬
‫اط•عــات‪ ،‬راه حــل ديگــری ب ـرای برگــذاری جلســات فراهــم شــده اســت‪ .‬ويدئــو‬
‫كنفرانــس يــ‪ È‬از راه حــل هــای موجــود اســت كــه در ســال هــای اخـ ‚ـƒ‪ ،‬بــا توجــه‬
‫بــه افزايــش قيمــت ســوخت در ســطح جهـ €‬
‫ـا“‪ ،‬هزينــه هــای فزاينــده ســفرها‪ ،‬مــورد‬
‫توجــه مدي ـران كــت هــا ق ـرار گرفتــه اســت‪ .‬در گذشــته بــه علــت هزينــه بــا—ی‬
‫خطــوط پرعــت بــرای انتقــال اط•عــات ¡‬
‫دســƒ
بــه ويدئــو كنفرانــس بــرای‬
‫بســياری كــت هــا ممكــن نبــود و بــه همـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬دليــل اهميــت زيــادی بــه آن داده‬
‫نمــى شــد‪ ،‬امــا بــا گذشــت زمــان‪ ،‬فنــاوری ‬
‫فــ‪Í‬ده كــردن صــدا و تصويــر و‬
‫ـ‪ Ë‬دسـ ¡ـƒ
بــه ¡‬
‫همچنـ ‚ €‬
‫ـمگƒی داشــته‪ ،‬بــه طــوری كــه‬
‫اينƒنــت پرعــت رشــد چشـ ‚‬
‫هزينــه هــای اســتفاده از ويدئــو كنفرانــس كاهــش يافتــه و توجــه دســت انــدركاران‬
‫به اســتفاده از اين تكنولوژی ¡‬
‫بيشƒ شده است‪.‬‬
‫طرفــداران ويدئــو كنفرانــس معتقدنــد كــه تنهــا مزيــت آن‪ ،‬كاهــش هزينــه هــای‬
‫ســفر يــا رفــت و آمــد كاركنــان نيســت‪ ،‬بلكــه از طريــق ويدئــو كنفرانــس ارتبــاط موثــر‬
‫ميــ‪ Í‬مــى شــود‪ .‬ايــن نــوع از ارتباطــات تمــاس بــا كا‪ ،‬تأمـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬كننــدگان‪ ،‬شــعبات و‬
‫پرســنل را در ا جهــان موثرتــر و بيشـ ¡ـƒ از گذشــته ممكــن مــى ســازد‪ .‬طبيعتـاً در‬
‫صــورت نبــود ايــن نــوع از ارتبــاط‪ ،‬تنــاوب تمــاس هــا بــه علــت مشــك•ت ســفر كمـ ¡ـƒ‬
‫مــى شــود‪ .‬يــک مزيــت ديگــر‪ ،‬امــكان تمــاس بــا اف ـرادی اســت كــه تــا بــه حــال از‬
‫طريــق ســفر كــردن نـ ‚ €‬
‫ـƒ قابــل دسـ ¡ـƒس نبودنــد‪ .‬اهميــت نكتــه اخـ ‚ـƒ بــه خصــوص در‬
‫بازاريـ ‪è‬ـا“ و جــذب مشـ ¡ـƒيان جديــد نمايــان تــر مــى شــود‪ .‬عــ•وه بــر همــه اينهــا‪ ،‬يــک‬
‫مزيــت ديگــر اســتفاده از ايــن فنــاوری‪ ،‬امــكان كار كــردن افـراد از داخــل خانــه مــى‬
‫¦‬
‫¦‬
‫باشــد كــه از طـ €‬
‫ـر‪ Þ‬منجــر بــه رســيد§ بيشـ ¡ـƒ كاركنــان بــه امــور شــخ‪ é‬و خانــواد§‬
‫مى شود و از طرف ديگر نياز به دفاتر كار را ¡‬
‫كمƒ مى كند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ويدئــو كنفرانس در برابر كنفرانس ‬
‫صوŒ‬
‫حالــت چهــره‪ ،‬تُــن صــدا‪ ،‬حــا—ت چشــم‪ ،‬حــركات دســت و بــدن و يــا‬
‫بــه عبــارت بهـ ¡ـƒ همــان ‪€ ‚ Body Language‬‬
‫چƒی نيســت كه از طريــق ايميل يا‬
‫تمــاس تلفـ €ـ‪ ¢‬قابــل انتقــال باشــد‪ .‬امــا در يــک جلســه آن•يــن افـراد همديگــر‬
‫را بــه صــورت زنــده مشــاهده مــى كننــد‪ ،‬بــا همديگــر صحبــت مــى كننــد‪،‬‬
‫كار خــود را ارائــه مــى دهنــد و بــه صــورت ‪ Real Time‬حــا—ت و رفتــار‬
‫همديگــر را مشــاهده مــى كننــد‪ .‬بنابرايــن درصــد بســيار زيــادی از تعبـ ‚ـƒات‬
‫اشــتباه و ســو تفاهــم هــا كــه در اشــكال غـ ‚ـƒ تصويــری ارتبــاط بــه وجــود‬
‫مــى آيــد‪ ،‬از بـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬رفتــه و اف ـراد بــه وضــوح بازخــورد و عكــس العمــل ســاير‬
‫اعضای جلســه را برر
مى كنند‪.‬‬
‫ويدئو كنفرانس در برابر وب كنفرانس‬
‫ضعــف هــای وب كنفرانــس را مــى تــوان كمبــود امكانــات ويدئــو“‪ ،‬ارتباطــات انسـ €‬
‫ـا“ كمـ ¡ـƒ‪ ،‬كيفيــت پائـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬ارتبــاط و از همــه مهــم تــر‬
‫‚‬
‫¡‬
‫لــزوم ارتبــاط بــا ويــس دهنــده از طريــق وب نــام بــرد‪ .‬در حقيقــت وب كنفرانــس فقــط ‬
‫رو
را بـرای نمايــش و يــا اشــƒاک گــذاری داده هــا‬
‫فراهــم مــى كنــد و بخــش صـ ¡‬
‫ـو“ آن بــه طــور معمــول يــک طرفــه ‪ -‬از ارائــه كننــده بــه مخاطــب مــى باشــد‪ .‬مخاطبــان در طــول كنفرانــس‬
‫بــه جــز مطــرح كــردن ســوا—ت از طريــق رابــط €‬
‫متــ‪ ، ¢‬اغلــب راه ديگــری بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ارائــه كننــده ندارنــد‪ .‬ايــن كار طاقــت‬
‫فرساســت‪ ،‬چ ـرا كــه كارب ـران ابتــدا بايــد از يــک وب ســايت بازديــد كــرده و ســپس ب ـرای شــنيدن صــدا تمــاس برق ـرار كننــد‪ .‬در عــت هــای‬
‫ـ‪¡ Ë‬‬
‫اينƒنــت و يــا بــر روی تلفــن همـراه‪ ،‬ايــن رونــد خســته كننــده مــى باشــد‪ .‬اگــر تــا بــه حــال در منطقــه ای بــا آنـ ¡ €‬
‫پايـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬دهــى نامناســب قصــد‬
‫مكالمــه بــا تلفــن همـراه خود داشــته ايد يا از ¡‬
‫اينƒنت با عت ‚ €‬
‫پاي‪ Ë‬اســتفاده كرده ايد‪ ،‬مســلما اين موضوع را درک خواهيد كرد‪.‬‬
‫ـƒی داشــته ايــد وجــود نــدارد‪¡ .‬‬
‫از ديــدگاه ارائــه كننــده‪ ،‬هيــچ راهــى بـرای تشــخيص اينكــه كنفرانــس موفقيــت آمـ ‚ €‬
‫بهƒيــن خدمــات ويدئــو‬
‫كنفرانــس ايــن امــكان را بـرای شــما فراهــم مــى آورد كــه زبــان بــدن و حــا—ت چهــره )ارتباطــات غـ ‚ـƒ ك•مــى( حـ €‬
‫ـا‪ì‬ان در ويدئــو كنفرانــس را‬
‫ببينيــد و از اينكــه تــا چه حد پذيرای موضوع مورد بحث بوده اند‪ ،‬آگاه شــويد‪.‬‬
‫امكانات‬
‫كنفرانس ‬
‫صوŒ‬
‫كنفرانس تحت وب‬
‫ويدئوŒ‬
‫كنفرانس‬
‫“‬
‫جلسه رو در رو‬
‫ارتباطات دو طرفه‬
‫ارتباطات چند طرفه‬
‫نمايش و به ¡‬
‫اشƒاک گذاری اط•عات‬
‫مشاهده چهره افراد‬
‫تشخيص احساسات €‬
‫انسا“‬
‫¡‬
‫دسƒ
يع‬
‫‪7‬‬
‫كاربرد های ويدئو كنفرانس‬
‫آموزش‬
‫سازمان های ¡‬
‫دول‪¢‬‬
‫بانک ها و موسسات ما›‬
‫فناوری اط•عات‬
‫بانک ها و موسســات ما‪î‬‬
‫قضا“‬
‫‚‬
‫توليد كنندگان‬
‫پزش‪È‬‬
‫مديريت منابع انســا“€‬
‫اريا“‬
‫باز ‪è‬‬
‫رسانه ها و گرمى‬
‫نفت‪ ،‬گاز و انرژی‬
‫€‬
‫بازرگا“‬
‫مشاوره دهندگان‬
‫كمــک بــه حضــور محققــان و‬
‫مشــاوره دهنــدگان در حضــور و‬
‫ارائــه تجزيه و تحليل‬
‫تحقيق و توسعه‬
‫فروش‬
‫آمار های روزانه موثر‬
‫ارتباطــات €‬
‫جها“ به طور دائم‬
‫برگــزاری جلســات بــا ¡‬
‫مشــƒيان‬
‫از راه دور‬
‫آموزش‬
‫ارتبــاط كارشناســان بــا مديــران‬
‫با— دســت به طور موثر‬
‫از ¡‬
‫بهƒيــن هــا در ا جهــان‬
‫جهــت آمــوزش اســتفاده كنيــد‬
‫مشــاركت در سمينار ها از راه دور‬
‫حضــور مجازی معلم و‬
‫دانــش آموز بر ك•س‬
‫ذخــƒه و انتشــار ك•س هــای‬
‫‚‬
‫برگزار شده در آينده‬
‫œ‬
‫انساŒ‬
‫مديريت منابع‬
‫‬
‫آموز
‬
‫انتشــار بخشنامه های‬
‫آموزش از راه دور‬
‫‬
‫آموز
كاركنان‬
‫برگزاری جلســات‬
‫برگــزاری تــور هــای مجــازی‬
‫جهت آموزش‬
‫ارتباطــات يكپارچــه ‚ €‬
‫بــ‪ Ë‬پرســنل‬
‫و مديران‬
‫ارائــه گــزارش هــای درآمــدی و‬
‫ارتباطات روزانه‬
‫برگ ـزاری آمــوزش هــای متــداول‬
‫گروهى‬
‫ارائــه گــزارش هــای فصــ‪ Ò‬بــه‬
‫طور منسجم‬
‫ارائــه امكانــات خــود آمــوزی‬
‫برای پرسنل‬
‫€‬
‫بايــگا“‬
‫ضبــط‪ ،‬پخــش و‬
‫كردن جلسات‬
‫امكان مصاحبه درخواســت كننده‬
‫‚نƒو در مناطق دور دست‬
‫سازمان های ‬
‫دول™‬
‫استخدام های ای‬
‫عت بخشــيدن به فرايند های‬
‫قضا“‬
‫‚‬
‫آموزش از راه دور‬
‫ذخــƒه و انتشــار جلســات‬
‫‚‬
‫برگزار شده در آينده‬
‫مشــاركت مجازی در ك•س های‬
‫درون سـ €‬
‫ـازما“ و دانشگاها‬
‫‪8‬‬
‫انتشار اط•عيه ها‬
‫آموزش از راه دور‬
‫پزشŸ‬
‫مشــاوره و درمان از راه دور‬
‫برگ ـزاری ســمينار هــای آمـ ‬
‫ـوز
‬
‫مســتقيم از مراكز درمان‬
‫€‬
‫همگا“ متخصصان در‬
‫مشــاركت‬
‫ســمينار ها به طور مجازی‬
‫آمــوزش از راه دور )مســتقيم از‬
‫اتاق عمل(‬
‫‪9‬‬
‫‬
‫امكاناŒ برای ويدئوكنفرانس مورد نياز است؟‬
‫چه‬
‫در حاليكــه بســياری از فروشــندگان در بــازار‪ ،‬راه حــل هــای يكپارچــه ارائــه مــى دهنــد‪ ،‬بــا ايــن حــال اجـزای اصــ‪ Ò‬مــورد نيــاز بـرای يــک‬
‫سيســتم ويدئو كنفرانس عبارتند از‪:‬‬
‫كدک‬
‫‚€‬
‫دورب‪Ë‬‬
‫ورودی ويدئو‪:‬‬
‫خروجــى ويدئــو‪ :‬مانيتور‪،‬تلويزيون و ديتا پرژكتور‬
‫ورودی صدا‪ :‬ميكروفن‬
‫خروجى صدا‪ :‬اســپيكرهای تعبيه شــده بر روی تلويزيون ها‬
‫انتقال داده‪ :‬شــبكه های ‪ IP‬بصــورت اختصا‪ ª‬يا ¡‬
‫اينƒنت‬
‫‪Display‬‬
‫‪Speaker‬‬
‫‪Speaker‬‬
‫‪Display‬‬
‫‪ 8‬مزيت استفاده از ويدئو كنفرانس در دنيای امروز !‬
‫در جهــان كوچــک امــروز‪ ،‬شــما نيــاز داريــد كــه بــا همــكاران‪ ،‬كا‪ ،‬مشـ ¡ـƒيان‪ ،‬مايــه گــذاران‪ ،‬پرســنل و كليــه اف ـراد مرتبــط بــا تجــارت‬
‫ـو“ —يــف ســايز چنــان ارتبــاط‬
‫خــود روابــط محكمــى داشــته باشــيد و ايــن امــر از هــر زمــان ديگــری مهــم تــر شــده اســت‪ .‬راهكارهــای ويدئـ ‚‬
‫ـو“ خــود شــما در آن مــكان حضــور داريــد و بــه شــما كمــک مــى كنــد‬
‫ـا—“ را ب ـرای شــما امــكان پذيــر مــى ســازد‪ ،‬گـ ‚‬
‫بــا كيفيــت و ســطح بـ ‚‬
‫ـƒی اســت كــه شــما بـرای داشـ ¡ €‬
‫مســتقيما در روابــط و گفتگوهــا ســهيم باشــيد و ايــن دقيقــا چـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬يــک تجــارت موفــق بــه آن نيازمنديــد‪ .‬سيســتم‬
‫‪CODEC‬‬
‫‪IP‬‬
‫‪NETWORK‬‬
‫‪IP‬‬
‫‪CODEC‬‬
‫ويدئوكنفرانس —يف ســايز امكان ارتباط با كيفيت را از هر گوشــه جهان برای شــما ممكن مى ســازد‪:‬‬
‫‪ (١‬عت بخشــيدن به كســب و كار )امكان ايجاد روابط موثر از راه دور(‬
‫رقاب‪) ¢‬امروزه اســتفاده از اين فناوری برای ســازمان ها و موسســات خصو‪ ª‬يک شــاخص ¡‬
‫‪ (٢‬مزيت ¡‬
‫رقاب‪ ¢‬مى باشــد‪(.‬‬
‫¦‬
‫‚€‬
‫‪ (٣‬ايجــاد هماهنـ ¦ـ‪ È‬بـ ‚ €‬
‫جو“ در زمان‪ ،‬انرژی‬
‫ـ‪ Ë‬كار و زند§ شــخ‪ é‬و رســيدن به ثبات و‬
‫همچن‪ Ë‬توليد كمـ ¡ـƒ كربن با ‪ì‬فه ‚‬
‫ـو“ بــا كيفيــت ‪ HD‬در مقايســه بــا راه حــل های رايــگان ويدئو چــت )موثرتــر و اثربخش‬
‫‪ (٤‬كمـ ¡ـƒ شــدن هزينــه اجـرا و اســتفاده از ارتباطــات ويدئـ ‚‬
‫تــر از هر زمان ديگر(‬
‫‪ (٥‬عــدم نيــاز بــه ســفر )هــر سـ €‬
‫ـازما“ بــه دنبــال راه حــ‪ Ò‬ب ـرای كــم كــردن هزينــه هــای جــاری محولــه مــى گــردد‪ .‬در ايــن راســتا‪ ،‬ويدئــو‬
‫كنفرانــس مى تواند يک انتخاب ايده آل باشــد‪(.‬‬
‫‪ (٦‬تــداوم كســب و كار و ارتباطــات )طوفــان‪ ،‬آتــش ســوزی‪ ،‬زلزلــه و ب•يــای طبيعــى خط ـر ¡ا“ هســتند كــه مــى تواننــد كســب و كار شــما را‬
‫ـ‪ Ë‬حـ ‬
‫تهديــد كننــد‪ .‬در صــورت بــروز چنـ ‚ €‬
‫ـواد“ در شــعب مختلــف كســب و كار شــما‪ ،‬مــى توانيــد بــا اســتفاده از سيســتم ويدئــو كنفرانــس بــا‬
‫آن مــكان ارتبــاط برقـرار كنيــد و از وضعيت موجــود اط•ع دريافت نماييد و تصميمات درســت را اتخاذ نماييد‪(.‬‬
‫‪Camera‬‬
‫‪Microphone‬‬
‫‪Microphone‬‬
‫‪Camera‬‬
‫€‬
‫ـو“ يــک كــدک‪ ،‬يــک دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ ،Ë‬يــک ميكروفــون‪ ،‬يــک مانيتــور‬
‫بنابرايــن حداقــل قطعــات مــورد نيــاز در هــر نقطــه پايــا“ از يــک جلســه ويدئـ ‚‬
‫و يــک بلندگــو مــى باشــد‪ .‬كــدک تصويــر دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬و صــدای ميكروفــن را دريافــت كــرده و آن را بــه ســيگنال هــای ديجيتــال تبديــل مــى كنــد و‬
‫بعــد از كدگــذاری آن را بــه آدرس طــرف مقابــل مــى فرســتد‪.‬‬
‫گشــا“ ســيگنال را انجــام داده و‬
‫كــدک طــرف ديگــر رمــز‬
‫‚‬
‫تصويــر و صــدا را بــر روی مانيتــور و بلندگــو بــه تفكيــک‬
‫ارسال مى كند‪.‬‬
‫‪ (٧‬قابــل حمــل بــودن )رشــد يــع اســتفاده از تلفــن همـراه در ميــان مــردم جهــان و قابليــت اســتفاده از موبايــل بــه عنــوان ويدئــو كنفرانــس‬
‫به اين معناســت كه هر شــخص دارای تلفن همراه‪ ،‬يک سيســتم ويدئو كنفرانس ‚ €‬
‫نƒ با خود حمل مى كند‪(.‬‬
‫‪ (8‬ارتباطــات كاری و اداری )بــه منظــور ايجــاد اعتمــاد‬
‫¡‬
‫مشــƒيان‪،‬‬
‫و تفاهــم بــا همــكاران‪ ،‬فروشــندگان و‬
‫ارتبــاط رو در رو الزاميســت‪— ،‬يــف ســايز ب ـرای شــما‬
‫ايــن كار را انجــام مــى دهــد‪ ،‬چ ـرا كــه ارتبــاط رودررو‬
‫بدون تصوير ‪ “è‬معناســت‪(.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫ترمينال های ويدئو كنفرانس‬
‫همانطــور كــه مــى دانيــد‪ ،‬كارب ـران يــک شــبكه ارتباطــى جهــت اســتفاده از امكانــات آن نيازمنــد تجهـ ‚ €‬
‫ـƒ ¡ا“ مــى باشــند كــه بتواننــد بــا آن‬
‫اقــدام بــه برق ـراری ارتبــاط‪ ،‬دريافــت و ارســال اط•عــات نماينــد؛ اصط•ح ـاً بــه ايــن گونــه تجهـ ‚ €‬
‫ـƒات كــه كاربــر بــا آن در شــبكه در رابطــه‬
‫اســت‪ End Point ،‬گفته مى شود‪.‬‬
‫شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس هــم از ايــن قاعــده مســتثنا نيســتند‪ ،‬كاربـران جهــت برقـراری ارتبــاط بــا زيــر ســاخت ويدئــو كنفرانــس يــا‬
‫حـ ¡ـ‪ ¢‬ارتبــاط نقطــه بــه نقطــه نيازمنــد تجهـ ‚ €‬
‫ـƒات ســخت اف ـزاری يــا نــرم اف ـزار هــای ويدئــو كنفرانــس هســتند كــه در شــبكه هــای ويدئــو‬
‫‪LifeSize Softphone‬‬
‫نــرم افـزار ويدئوكنفرانــس ‪ LifeSize Softphone‬‬
‫ـو“ بــا كيفيــت حرفــه ای مــى‬
‫پي‪Í‬فتــه تريــن نــرم افـزار دســكتاپ بـرای ارتباطــات ويدئـ ‚‬
‫باشــد‪ LifeSize Softphone .‬با پشـ €‬
‫ـتيبا“ از وضوح تصوير ‪ FullHD‬و بهره ‚گƒی از رابط كاربری ســاده ‪ ،‬محيطى جذاب و كاربردی را برای كاربران‬
‫پي‪Í‬فتــه تريــن رمزنــگاری هــا اســتفاده كــرده كــه همـ ‚ €‬
‫خــود فراهــم كــرده اســت‪ .‬در عـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬حــال ايــن ترمينــال نــرم افـزاری از ‬
‫ـ‪ Ë‬امــكان موجــب‬
‫ويدئــو“ از راه دور توســط كامپيوتــر هــا و لــپ تــاپ هــای شــخ‪ é‬كــه از سيســتم عامــل هــای)‪Apple Mac,‬‬
‫مــى شــود تــا ارتباطــات‬
‫‚‬
‫‪ (Microsoft Windows‬بهــره مــى برنــد‪ ،‬در محيط كام• امن برقرار گردد‪.‬‬
‫كنفرانس با نام ترمينال شــناخته مى شــوند‪.‬‬
‫منظــور از نقطــه در شــبكه ويدئــو كنفرانــس يــک مــكان جغرافيـ ‚ـا“ مــى باشــد كــه بــه يــک ترمينــال ويدئــو كنفرانــس )ســخت افـزار‪ /‬نــرم‬
‫افـزار( تجهـ ‚ €‬
‫ـƒ شــده اســت‪ .‬حـ ¡ـ‪ ¢‬يــک شــخص هــم كــه بــا اســتفاده از لــپ تــاپ‪ ،‬تلفــن همـراه‪ ،‬يــا تبلــت بــه ايــن شــبكه متصــل شــده اســت‪،‬‬
‫يک نقطه محســوب مى گردد‪.‬‬
‫)‪Multi Point Control Unit (MCU‬‬
‫اســتفاده از لپ تــاپ جهت نصب ترمينال‬
‫نــرم افزاری و برقراری ارتباط‬
‫يک ســالن همايش مجهز شــده به ترمينال‬
‫ســخت افزاری ويدئو كنفرانس‬
‫ترمينال های نرم افزاری يف سايز‬
‫يــک اتاق كنفرانس مجهز شــده به ترمينال‬
‫ســخت افزاری ويدئو كنفرانس‬
‫ترمينال های سخت افزاری يف سايز‬
‫‬
‫حداكƒ پهنای‬
‫امــكان برقـراری ارتبــاط با كيفيــت تصوير ‪ Full HD‬بــا‬
‫باند ‪1.7Mb‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از كليه اســتاندارد های ويدئو كنفرانس )‪(H.323, SIP‬‬
‫قابليت ضبط جلسات با پسوند )‪Windows Media Video (WMV‬‬
‫‪or QuickTime (MOV) format‬‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از )‪Far-end Camera Control (H.224+H.281‬‬
‫امــكان انطباق با )‪(H.323 gatekeepers and SIP registrars‬‬
‫پشـ €‬
‫ويدئو“ )‪(H.263, H.263+, H.264‬‬
‫ـتيبا“ از استاندارد های‬
‫‚‬
‫ســازگاری با كليه سيستم های ويدئو كنفرانس‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Static NAT‬‬
‫تصوير عريض با نســبت ‪ 16:9‬در هر پهنای باند‬
‫بهــره ‚گƒی از فايل نصب با حجم كم )‪(30Mb‬‬
‫امــكان آپديــت به طور خودكار در صورت اتصال به ¡‬
‫اينƒنت‬
‫رابط كاربری ساده و آسان‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Address Book‬‬
‫مƒبـ €‬
‫قابليــت ‚ €‬
‫ـا“ از يک تماس مهمان )جمعاً ‪ 3‬تماس همزمان(‬
‫حداقل نياز مندی های سخت افزاری‪:‬‬
‫‪Softphone‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ClearSea‬‬
‫‪Icon Series‬‬
‫‪220 Series‬‬
‫امكان نمايش تماس های از دســت رفته‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪ H.235‬جهت رمز نگاری‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪Adaptive motion control (AMC) including‬‬
‫)‪forward error correction (FEC‬‬
‫ـتيبا“ از اســتانداردهای صـ ¡‬
‫پشـ €‬
‫ـو“ ‪G.711, G.722, G.722.1 and :‬‬
‫‪G.722.1C licensed From Polycom, G.728, G.729,‬‬
‫‪MPEG-4-AAC-LC‬‬
‫منطبــق با كليه وب كم های موجود در دنيا‬
‫)‪Windows XP/2003/Vista/7/8 (including 64-bit versions‬‬
‫‪DirectX 9.0c or higher‬‬
‫‪Mac OS X 10.5 Leopard or higher‬‬
‫‪Any x86 CPU with SSE2 instructions (audio/high-res video‬‬
‫‪calls): Core 2 Duo class. 2.33 GHz (H.264, 720p video‬‬
‫‪calls): Core 2 Quad class, 2.66 GHz (H.264, 1080p video‬‬
‫‪calls):‬‬
‫‪1 GB RAM and 30 MB hard-disk space‬‬
‫‪13‬‬
‫‪LifeSize 220 Series‬‬
‫‪LifeSize Room 220‬‬
‫ترمينــال هــای ويدئــو كنفرانــس ی ‪ 220s‬يــک مجموعــه كامــل و ‪ “è‬نظـ ‚ـƒ بـرای دفاتــر مديـران‪ ،‬اتــاق هــای كنفرانس و ســالن هــای همايش‬
‫اســت‪ .‬ايــن ی شــامل مــدل هــای ‪ Room 220 Room 220i ,Team 220 ,Express 220‬مــى باشــد كــه ¡‬
‫بهƒيــن انتخــاب بـرای تجربــه نمــودن‬
‫»كيفيــت برتــر ارتباطــى« در كنــار »كاربــری آســان« اســت‪ .‬ايــن ی بــا پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‬
‫پي‪Í‬فتــه تريــن فنــاوری هــای وضــوح تصويــر‪ ،‬بازيـ ‪è‬ـا“‬
‫‚€‬
‫بكارگــƒی آخريــن تكنولــوژی هــای پــردازش هوشــمندانه تصاويــر در رده پــر فــروش تريــن ی‬
‫همچنــ‪Ë‬‬
‫بســته هــای از دســت رفتــه و‬
‫‚‬
‫مــى تــوان مــدل ‪ Room 220‬را يــ‪ È‬از كامــل تريــن و پيــش رفتــه تريــن ترمينــال هــای ويدئــو كنفرانــس دنيــا بــه حســاب بــرد كــه بــا بهــره‬
‫‚€‬
‫دوربــ‪ 10X Ë‬و ارائــه طيــف وســيعى از پــورت هــای ورودی و‬
‫گــƒی از قابليــت هــای ممتــاز ی ‪ ،220s‬ماننــد‪ ،‬ارائــه كيفيــت ‪،Full HD‬‬
‫‚‬
‫خروجــى ديجيتــال‪ ،‬امــكان تجربــه با—تريــن وضــوح تصويــر را ب ـرای كارب ـران فراهــم مــى كنــد‪ .‬ايــن ترمينــال قدرتمنــد بــا بهــره منــدی از يــک‬
‫مƒبــان ‪ 1 + 7‬تمــاس باشــد كــه همـ ‚ €‬
‫‪ MCU‬داخــ‪ ،Ò‬مــى توانــد بــه طــور همزمــان ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬قابليــت باعــث شــده تــا ايــن ترمينــال‪ ،‬انتخـ ‪è‬ـا“ ايــدال بـرای‬
‫ســالن های جلســات و اتاق های كنفرانس بزرگ باشد‪.‬‬
‫ترمينــال های ويدئو كنفرانس دنيا قرار گرفته اســت‪.‬‬
‫¦‬
‫از ويــژ§ هــای منحــ به فرد اين ی مى تواند به موارد ذيل اشــاره كرد ‪:‬‬
‫ارائــه با—ترين كيفيــت و وضوح تصوير در ارتباطات‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از طيــف وســيعى از جديدترين پورت های ورودی و خروجى بــا كيبلينگ €‬
‫جƒال‬
‫ارائه آســان ترين رابط كاربری )‪(User Friendly‬‬
‫ـتيبا“ از كليه محصو—ت €‬
‫پشـ €‬
‫كمپا“ مايكروســافت )‪(Active Directory ,Lync 2010‬‬
‫قابليت رجيسـ ¡ـƒ شــدن در شــبكه تلفن های ‪ VoIP‬و آنالوگ‬
‫فعال بودن كليه امكانات ارائه شــده در مشــخصات €ف‪ ¢‬بدون فعال ســازی —يســنس‬
‫طراحى زيبا و متناســب برای دفاتر مديران و ســالن های كنفرانس‬
‫وضوح تصوير ‪1080P30 / 720P60‬‬
‫امكانات‬
‫‬
‫حداكƒ پهنای‬
‫امــكان برقـراري ارتبــاط با كيفيت تصويــر ‪ Full HD‬با‬
‫باند ‪1.7Mb‬‬
‫‪LifeSize Express‬‬
‫‪220‬‬
‫‪LifeSize Team‬‬
‫‪220‬‬
‫‪LifeSize Room‬‬
‫‪220‬‬
‫‪LifeSize Room 220i‬‬
‫)‪(Rack Mountable‬‬
‫‪720p30 @ 768 Kbps‬‬
‫‪720p60 @ 1.1 Mbps‬‬
‫‪1080p30 @ 1.7 Mbps‬‬
‫‪H.239/SIP (BFCP) Dual‬‬
‫‪Video and Presentation‬‬
‫‪720p30 @ 768 Kbps‬‬
‫‪720p60 @ 1.1 Mbps‬‬
‫‪1080p30 @ 1.7 Mbps‬‬
‫‪H.239/SIP (BFCP) Dual‬‬
‫‪Video and Presentation‬‬
‫‪720p30 @ 768 Kbps‬‬
‫‪720p60 @ 1.1 Mbps‬‬
‫‪1080p30 @ 1.7 Mbps‬‬
‫‪H.239/SIP (BFCP) Dual‬‬
‫‪Video and Presentation‬‬
‫‪720p30 @ 768 Kbps‬‬
‫‪720p60 @ 1.1 Mbps‬‬
‫‪1080p30 @ 1.7 Mbps‬‬
‫‪H.239/SIP (BFCP) Dual‬‬
‫‪Video and Presentation‬‬
‫نسبت وضوح تصوير به پهنای‬
‫باند مورد نياز‬
‫امكان ¡‬
‫اشƒاک گذاری‬
‫مستندات‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از نمايشگر‬
‫‪Dual HD‬‬
‫‪Dual HD‬‬
‫‪Dual HD‬‬
‫‪Dual HD‬‬
‫امكان پذيرش ارتباطات همزمان‬
‫‪8-Way 720p60. 720p30 8-Way 720p60. 720p30‬‬
‫‪4-Way 1080p30.‬‬
‫‪N/A‬‬
‫‪6-Way 1080p30 CP/VAS 6-Way 1080p30 CP/VAS‬‬
‫‪720p60, 720p30‬‬
‫)‪(MCU‬‬
‫‪PTZ 10x Camera/Phone‬‬
‫جان‪¢‬‬
‫‪PTZ 10x‬‬
‫امكانات ‪è‬‬
‫‪PTZ 10x Camera/Phone PTZ 10x Camera/Phone‬‬
‫‪OR PTZ 10x‬‬
‫‚€‬
‫‪Camera/Micpod‬‬
‫صدا‬
‫نده‬
‫دورب‪ Ë‬و ‚گƒ‬
‫‪Camera/Dual Micpod‬‬
‫€‬
‫‪Optimized for Video,‬‬
‫‪Optimized for Video,‬‬
‫‪Optimized for Video,‬‬
‫‪Optimized for Video,‬‬
‫پشتيبا“ از راه حل های‬
‫‪Audio and Data. Inside Audio and Data. Inside‬‬
‫‪Audio and Data. Inside‬‬
‫‪Audio and Data. Inside‬‬
‫ويدئو كنفرانس متداول‬
‫‪and Outside a Video Call and Outside a Video Call and Outside a Video Call and Outside a Video Call‬‬
‫قابليــت برقـراری ارتبــاط بــا كيفيــت )‪ (1280x720 pixels / HD‬بــا‬
‫پهنای باند ‪Kbps 768‬‬
‫انعطــاف پذيــری ‪ “è‬نظـ ‚ـƒ در كيفيــت تصويــر و مديريــت پهنــای‬
‫باند‬
‫اســكن ‪ Progressive‬يــا اســكن ‬
‫پي‪Í‬فتــه تمــام خطــوط افقــى در‬
‫هر فريم‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از دو نمايشــگر ‪ Full HD‬با پورت خروجى ‪HDMI‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از دو ‚ €‬
‫دورب‪Full HD Ë‬‬
‫دارای ‪ 6‬ورودی تصوير‬
‫دارای ‪ 2‬خروجى تصوير‬
‫دارای ‪ 8‬ورودی صدا‬
‫دارای ‪ 4‬خروجى صدا‬
‫€‬
‫¡€‬
‫ســاخ‪ Ë‬مكالمــات‬
‫پشــتيبا“ از خــط آنالــوگ تلفــن جهــت وارد‬
‫€‬
‫تلف‪ ¢‬به ويدئو كنفرانس‬
‫تصوير عريض با نســبت ‪ 16:9‬در هر پهنای باند‬
‫دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Full HD / PTZ Ë‬بــا زوم اپتيكال ‪ 10X‬و فوكوس اتوماتيك‬
‫‪14‬‬
‫€‬
‫مجهز به ‪ MCU‬داخ‪ Full HD Ò‬با پشـ €‬
‫همزما“‬
‫ـتيبا“ ‪ 8‬نقطه‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Transcoding‬‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Speed Matching‬‬
‫امــكان اعمال تنظيمات و مديريت از طريق وب‬
‫امكان نمايش تماس های از دســت رفته‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪ H.235‬جهت رمز نگاری‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪Adaptive motion control (AMC) including‬‬
‫)‪forward error correction (FEC‬‬
‫€‬
‫ويدئو“‪H.261, H.263, H.263+, H.264 :‬‬
‫پشتيبا“ از استانداردهای‬
‫‚‬
‫‪and H.239‬‬
‫ـتيبا“ از اســتانداردهای صـ ¡‬
‫پشـ €‬
‫ـو“ ‪G.711, G.722, G.722.1 and :‬‬
‫‪G.722.1C licensed From Polycom, G.728, G.729,‬‬
‫‪MPEG-4-AAC-LC‬‬
‫€‬
‫پشــتيبا“ از ‪ ) LifeSize Phone, 2nd Generation‬ارائــه ايــن‬
‫دســتگاه به طور رايگان در پكيج سيستم (‬
‫ســازگار بــا كليــه محصــو—ت مايكروســافت ‪Lync 2010 , Active‬‬
‫‪Directory‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ دوريـ ‪€ è‬‬
‫ـ‪ Ë‬و ترمينــال بطــور جداگانــه از آداپتــور خارجــى بــه‬
‫منظور صدمه نديدن دســتگاه در نوسانات برق‬
‫‪15‬‬
‫‪LifeSize Express 220‬‬
‫‪LifeSize Team 220‬‬
‫مــدل ‪ Team 220‬يــ‪ È‬از پرفــروش تريــن ترمينــال هــای ويدئو كنفرانس دنياســت‪ Team 220 .‬با وفاداری بــه قابليت های بلقوه ی ‪ 220s‬و‬
‫بكارگـ ‚ـƒی يــک ‪ MCU‬چهــار نقطــه ای تعبيــه شــده در داخــل دســتگاه ايــن امــكان را بــه كاربـران خــود مــى دهــد تــا بــا اســتفاده از ايــن سيســتم‬
‫حــس كــت در يــک جلســه كاری را بيشـ ¡ـƒ از قبــل تجربــه كننــد‪ .‬كيفيــت )‪ ،(1080P30 / 720P60‬قيمــت مناســب‪ ،‬امكانــات جانـ ‪è‬ـ‪ ¢‬منحــ بفرد‬
‫ايــن ترمينــال را بــه عنــوان اولـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬و آخريــن گزينــه انتخـ ‪è‬ـا“ بـرای مجموعــه هــای كوچــک تبديــل كــرده كــه نيازمنــد برقـراری ارتباطــات همزمــان‬
‫ترمينــال ‪ Express 220‬بــا ارائــه با—تريــن كيفيــت ارتبــاط )‪ (Full HD‬و كاربــردی تريــن رابــط كاربــری‪ ،‬بــه پرطرفدارتريــن ترمينــال ويدئــو‬
‫كنفرانــس ‪ Point To Point‬بـرای كاربــرد هــای تجــاری تبديــل شــده اســت‪ .‬كارا“ با— در هــر پهنای باندی و پشـ €‬
‫ـتيبا“ از آخرين نســل از درگاه های‬
‫‚‬
‫ورودی و خروجــى يــک ترمينــال ويدئــو كنفرانس قدرتمند را در ســاختاری قابل حمــل و زيبا به كاربر ارائه مى دهد‪.‬‬
‫مى باشند‪.‬‬
‫وضوح تصوير ‪1080P30 / 720P60‬‬
‫‬
‫حداكƒ پهنای‬
‫امــكان برقـراری ارتبــاط با كيفيت تصويــر ‪ Full HD‬با‬
‫باند ‪1.7Mb‬‬
‫انعطــاف پذيــری ‪ “è‬نظـ ‚ـƒ در كيفيــت تصويــر و مديريــت پهنــای‬
‫باند‬
‫اســكن ‪ Progressive‬يــا اســكن ‬
‫پي‪Í‬فتــه تمــام خطــوط افقــى در‬
‫هر فريم‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از دو نمايشــگر ‪ Full HD‬با پورت خروجى ‪HDMI‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از دو ‚ €‬
‫دورب‪Full HD Ë‬‬
‫دارای ‪ 3‬ورودی تصوير‬
‫دارای ‪ 2‬خروجى تصوير‬
‫دارای ‪ 7‬ورودی صدا‬
‫دارای ‪ 4‬خروجى صدا‬
‫€‬
‫¡€‬
‫ســاخ‪ Ë‬مكالمــات‬
‫پشــتيبا“ از خــط آنالــوگ تلفــن جهــت وارد‬
‫€‬
‫تلف‪ ¢‬به ويدئوكنفرانس‬
‫تصوير عريض با نســبت ‪ 16:9‬در هر پهنای باند‬
‫دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Full HD / PTZ Ë‬بــا زوم اپتيكال ‪ 10X‬و فوكوس اتوماتيك‬
‫€‬
‫مجهز به ‪ MCU‬داخ‪ Ò‬با پشـ €‬
‫همزما“‬
‫ـتيبا“ ‪ 4‬نقطه‬
‫‪16‬‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Transcoding‬‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Speed Matching‬‬
‫امــكان اعمال تنظيمات و مديريت از طريق وب‬
‫امكان نمايش تماس های از دســت رفته‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪ H.235‬جهت رمز نگاری‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪Adaptive motion control (AMC) including‬‬
‫)‪forward error correction (FEC‬‬
‫€‬
‫ويدئــو“ ‪H.261, H.263, H.263+, :‬‬
‫پشــتيبا“ از اســتانداردهای‬
‫‚‬
‫‪H.264 and H.239‬‬
‫ـتيبا“ از اســتانداردهای صـ ¡‬
‫پشـ €‬
‫ـو“ ‪G.711, G.722, G.722.1 and :‬‬
‫‪G.722.1C licensed From Polycom, G.728, G.729,‬‬
‫‪MPEG-4-AAC-LC‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از دو ميكروفــن ‪ 360‬درجــه رومـ ‚ €‬
‫ـƒی بــا قابليــت كاهــش‬
‫نويز و اكو‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪LifeSize Phone, 2nd Generation‬‬
‫ســازگار بــا كليــه محصــو—ت مايكروســافت ‪Lync 2010 , Active‬‬
‫‪Directory‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬و ترمينــال بطــور جداگانــه از آداپتــور خارجــى‬
‫وضوح تصوير ‪1080P60 / 720P60‬‬
‫‬
‫حداكƒ پهنای‬
‫امــكان برقـراری ارتبــاط با كيفيت تصويــر ‪ Full HD‬با‬
‫باند ‪1.7Mb‬‬
‫‬
‫حداكƒ پهنای باند ‪Kbps 768‬‬
‫امكان برقراری ارتباط با كيفيت ‪ HD‬با‬
‫انعطــاف پذيــری ‪ “è‬نظـ ‚ـƒ در كيفيــت تصويــر و مديريــت پهنــای‬
‫باند‬
‫اســكن ‪ Progressive‬يــا اســكن ‬
‫پي‪Í‬فتــه تمــام خطــوط افقــى در‬
‫هر فريم‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از دو نمايشــگر ‪ Full HD‬با پورت خروجى ‪HDMI‬‬
‫دارای ‪ 2‬ورودی تصوير‬
‫دارای ‪ 2‬خروجى تصوير‬
‫دارای ‪ 5‬ورودی صدا‬
‫دارای ‪ 4‬خروجى صدا‬
‫تصوير عريض با نســبت ‪ 16:9‬در هر پهنای باند‬
‫دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Full HD / PTZ Ë‬بــا زوم اپتيكال ‪ 10X‬و فوكوس اتوماتيك‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Transcoding‬‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Speed Matching‬‬
‫امــكان اعمال تنظيمات و مديريت از طريق وب‬
‫امكان نمايش تماس های از دســت رفته‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪ H.235‬جهت رمز نگاری‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪Adaptive motion control (AMC) including‬‬
‫)‪forward error correction (FEC‬‬
‫€‬
‫ويدئــو“‪H.261, H.263, H.263+, :‬‬
‫پشــتيبا“ از اســتانداردهای‬
‫‚‬
‫‪H.264 and H.239‬‬
‫ـتيبا“ از اســتانداردهاي صـ ¡‬
‫پشـ €‬
‫ـو“ ‪G.711, G.722, G.722.1 and :‬‬
‫‪G.722.1C licensed From Polycom, G.728, G.729,‬‬
‫‪MPEG-4-AAC-LC‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ميكروفــن ‪ 360‬درجــه رومـ ‚ €‬
‫ـƒی بــا قابليــت كاهــش نويــز‬
‫و اكو‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪LifeSize Phone, 2nd Generation‬‬
‫ســازگار بــا كليــه محصــو—ت مايكروســافت ‪Lync 2010 , Active‬‬
‫‪Directory‬‬
‫€‬
‫‪€è‬‬
‫دوريــ‪ Ë‬و ترمينــال از آداپتــور خارجــى بــه منظــور‬
‫پشــتيبا“‬
‫صدمه نديدن دســتگاه در نوسانات بطور جداگانه‬
‫به منظور صدمه نديدن دســتگاه در نوسانات برق‬
‫‪17‬‬
‫‪LifeSize Icon 600‬‬
‫ی ‪Icon‬‬
‫رويكردی جديد در تركيب‪œ ،‬‬
‫ه و تكنولوژی‬
‫€‬
‫طو—“ مدت اســت‪ .‬فلســفه ارائــه ی ‪ Icon‬به بهبود همه‬
‫يــ‪ È‬از افتخــارات بــزرگ ‪ ،LifeSize‬ايجــاد تجربــه ای عــا‪ î‬و متفــاوت بـرای كاربـران در‬
‫¦‬
‫جانبــه حــس كاربــر از ســاد§‪ ،‬كار ‚ا“ و زيبـ ‚ـا“ اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬ی جديــد ‪ Icon‬بــه طــور هوشــمندانه ای و دقيــق بــر اســاس مفهومــى از‬
‫تجربيــات فــردی و درگـ ‚ـƒی هــای برقـراری ارتبــاط طراحــى شــده و ايــن امــكان را بــه كاربـران مــى دهــد تــا بــا اســتفاده از جديــد تريــن و ‬
‫پي‪Í‬فتــه تريــن‬
‫بهƒيــن كيفيــت را در ¡‬
‫فنــاوری هــای پــردازش تصويــر و رابــط كاربــری‪¡ ،‬‬
‫كمƒيــن پهنــای بانــد تجربــه كننــد‪ .‬ايــن ی بــا تركيـ ‪è‬ـ‪ ¢‬هوشــمندانه از هـ €ـƒ و‬
‫تكنولوژی در كنار يكديگر احساس متفاوت بودن را به كاربران خود مى دهد‪.‬‬
‫پي‪Í‬فتــه تريــن ترمينــال ويدئــو كنفرانــس جهــان‪ ،‬بــا بهــره گـ ‚ـƒی از فنــاوری و تكنولــوژی هــای روز دنيــا ¡‬
‫‪ Icon 600‬‬
‫بهƒيــن تجربــه از‬
‫¦‬
‫ـت‪ È‬ترمينــال هــای پايـ €‬
‫ـا“ بــه زيــر ســاخت ايــن‬
‫ارتبــاط ويدئــو كنفرانــس را بـرای شــما بــه ارمغــان مــى آورد‪ .‬اســتفاده از فنــاوری تلفيــق و وابسـ‬
‫امــكان را بــه شــما مــى دهــد بــه راحـ ¡ـ‪ ¢‬اقــدام بــه دعــوت مهمانــان و كــت كننــدگان جلســه خــود كــرده و قــدرت ايجــاد ارتباطــات يكپارچــه‬
‫بــدون محدوديت را بيشـ ¡ـƒ از قبل تجربه كنيد‪.‬‬
‫‪ Icon 600‬همــان انتخــاب نهـ ‚ـا“ بـرای دفاتــر مديـران و ســالن هــای كنفرانــس اســت كــه بــا نگاهــى جديــد بــه رابــط كاربــری و تركيــب آن‬
‫بــا با—تريــن كيفيــت صدا و تصوير حس كت در يک جلســه در فضای مشـ ¡ـƒک را بــه كاربران القا مى كند‪.‬‬
‫¦‬
‫از ويــژ§ هــای متمايز اين ی مى توان به موارد ذيل اشــاره كرد ‪:‬‬
‫طراحــى زيبا و فراتر از زمان‬
‫€‬
‫راه انــداری در ‪ 5‬دقيقــه و حالــت آماده به كار طو—“ تر‬
‫ارائه با—ترين قدرت ارتباط و بهره وری در مقايســه با ترمينال های همســان‬
‫بهــره گـ ‚ـƒی از پيش رفته ترين اســتاندارد هــای انتقال و كدينگ تصوير)‪(H.264 High Profile‬‬
‫كنـ ¡ـƒل و مديريت ‪Web Base‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از جديد ترين نســل درگاه های ورودی و خروجى‬
‫انتقــال كامــل حس كنـ ¡ـƒل و مديريت از طريق پنل لم‪Ú‬‬
‫ذخƒه‪ ،‬اشـ ¡ـƒاک و هماهنگ ســازی با زير ســاخت ويدئو كنفرانس )‪(LifeSize UVC Platform‬‬
‫‚‬
‫ارائــه تجربه مفهومى جديــد از ريموت ¡‬
‫كنƒل به كاربران‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از با—ترين كيفيت و وضوح تصوير ‪1080P60 / 720P60‬‬
‫‬
‫حداكƒ‬
‫امــكان برقـراری ارتبــاط بــا كيفيت تصويــر ‪ Full HD P30‬بــا‬
‫پهنای باند ‪1.2Mb‬‬
‫امكانات‬
‫‪LifeSize Icon‬‬
‫‪600‬‬
‫‪LifeSize Icon 800‬‬
‫)‪(Rack Mountable‬‬
‫نسبت وضوح تصوير به پهنای‬
‫باند مورد نياز‬
‫)‪600 Kbps (720p30‬‬
‫)‪820 Kbps (720p60‬‬
‫)‪1.2 Mbps (1080p30‬‬
‫)‪1.7 Mbps (1080p60‬‬
‫)‪600 Kbps (720p30‬‬
‫)‪820 Kbps (720p60‬‬
‫)‪1.2 Mbps (1080p30‬‬
‫)‪1.7 Mbps (1080p60‬‬
‫‪H.239/BFCP Dual Video‬‬
‫‪and Presentation‬‬
‫‪H.239/BFCP Dual Video‬‬
‫‪and Presentation‬‬
‫‪Dual HD‬‬
‫‪Dual HD‬‬
‫امكان ¡‬
‫اشƒاک گذاری‬
‫مستندات‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از نمايشگر‬
‫ورودی های تصوير‬
‫ورودی های صدا‬
‫جان‪€ ‚ / ¢‬‬
‫دورب‪ Ë‬و‬
‫امكانات ‪è‬‬
‫‚گƒنده صدا‬
‫‪18‬‬
‫)‪1xHD Video in (Up to 1080p60‬‬
‫‪HDMI/DVI-D enabled‬‬
‫)‪1xDVI-I in (Up to 1080p60‬‬
‫‪DVI-I/HDMI/VGA enabled‬‬
‫)‪1xMic/Line in (3.5 mm‬‬
‫‪1xLifesize Link (Lifesize Phone, with‬‬
‫)‪Optional Lifesize Digital MicPods‬‬
‫‪1xHD Video in‬‬
‫‪1xDVI-I in‬‬
‫)‪2xLine in Balanced (PHoenix‬‬
‫‪1xLifesize Link (Lifesize Phone, with‬‬
‫)‪Optional Lifesize Digital MicPods‬‬
‫‪4xDVI in‬‬
‫‪Options: Camera 10x or Camera S‬‬
‫‪with Phone or Digital MicPod‬‬
‫‪Camera 10x with Phone‬‬
‫)‪4xHD Video in (Up to 1080p60‬‬
‫‪DVI/HDMI/VGA enabled‬‬
‫‬
‫حداكƒ پهنای‬
‫امــكان برقـراری ارتباط بــا كيفيت تصوير ‪ HD P30‬بــا‬
‫باند ‪Kbps 600‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ بيــش از ‪ 200‬نــوع وضــوح تصويــر در پهنــای باندهــای‬
‫مختلف‬
‫تصوير عريض با نســبت ‪ 16:9‬در هر پهنای باند‬
‫اســكن ‪ Progressive‬يــا اســكن ‬
‫پي‪Í‬فتــه تمــام خطــوط افقــى در‬
‫هر فريم‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Transcoding‬‬
‫€‬
‫پشتيبا“ از ‪Speed Matching‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪Adaptive motion control (AMC) including‬‬
‫)‪forward error correction (FEC‬‬
‫پشـ €‬
‫ويدئو“ ‪H.264 High Profile, H.264 :‬‬
‫ـتيبا“ از اســتانداردهای‬
‫‚‬
‫‪Baseline Profile, H.263, H.262+‬‬
‫ـتيبا“ از اســتانداردهای صـ ¡‬
‫پشـ €‬
‫ـو“ ‪G.711, G.722, G.722.1 and :‬‬
‫€‬
‫پشــتيبا“ از دو نمايشــگر ‪ Full HD‬بــا پــورت هــای خروجــى‬
‫‪HDMI,DVI‬‬
‫داراي ‪ 2‬ورودی تصوير‬
‫داراي ‪ 2‬خروجى تصوير‬
‫داراي ‪ 4‬ورودی صدا‬
‫داراي ‪ 4‬خروجى صدا‬
‫امــكان اعمال تنظيمات و مديريت از طريق وب‬
‫امكان نمايش تماس های از دســت رفته‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪ H.235‬جهت رمز نگاری‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ميكروفــن ‪ 360‬درجــه رومـ ‚ €‬
‫ـƒی بــا قابليــت كاهــش نويــز‬
‫و اكو‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ‪LifeSize Phone, 2nd Generation‬‬
‫ســازگار بــا كليــه محصــو—ت مايكروســافت ‪Lync 2010 , Active‬‬
‫‪Directory‬‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ دوريـ ‪€ è‬‬
‫ـ‪ Ë‬و ترمينــال از آداپتــور خارجــى بــه منظــور صدمــه‬
‫نديدن دســتگاه در نوسانات بطور جداگانه‬
‫‪G.722.1C licensed From Polycom, G.728, G.729,‬‬
‫‪MPEG-4-AAC-LC‬‬
‫‪19‬‬
‫زير ســاخت های ويدئو كنفرانس œ‬
‫مبت™ بر راهكار های مجازی ســازی‬
‫كمپـ €‬
‫پي‪Í‬فتــه تريــن راه حــل هــای زيرسـ ¡‬
‫ـا“ ‪ LifeSize‬تامـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬كننــده ‬
‫ـاخ‪ ¢‬ويدئــو كنفرانــس مبتـ €ـ‪¢‬‬
‫بــر تكنولــوژی مجــازی ســازی در دنياســت‪ .‬بــا اســتفاده از ويســهای مجــازی ســازی ‪ ،LifeSize‬شــما‬
‫قــادر خواهيــد بــود بــرای راه انــدازی زيرســاخت ويدئــو كنفرانــس از ورهــای موجــود اســتفاده‬
‫جو“ كنيد‪.‬‬
‫كــرده و در هزينه هــای اوليه ‪ì‬فه ‚‬
‫‪Lifesize Multi Point‬‬
‫يــ‪ È‬از بخــش هــای اصــ‪ Ò‬زيــر ســاخت شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس‪ ،‬واحــد همزمـ €‬
‫ـا“ نقــاط‬
‫است كه به اصـــط•ح ‪ MCU: MultiPoint Control Unit‬ناميده مى شود‪ .‬اين زير ساخت با تكنولوژی‬
‫‬
‫پي‪Í‬فتــه و قدرتمنــد‪ ،‬بــا دريافــت صــدا و تصويــر از همــه نقــاط متصــل‪ ،‬يــک تصويــر بــا چيدمــان‬
‫دلخــواه ســاخته و آن تصويــر و صــدا را بـرای همــه نقــاط بــه صــورت كامـ• ً زنــده و بــدون هيچگونــه‬
‫تاخƒی ارســال مى كند‪.‬‬
‫‚‬
‫‪Lifesize ClearSea‬‬
‫در ســال هــای اخـ ‚ـƒ راهــكار هــای ويدئــو كنفرانــس توانســته دنيــای ارتباطــات را عــوض كنــد‪.‬‬
‫ـا“ —يــف ســايز بــا معـ €‬
‫كمپـ €‬
‫ـر‪ LifeSize UVC ClearSea Þ‬امــكان ويدئــو كنفرانــس بـرای هــر شــخص در‬
‫هــر كجــا و بــر روی هــر دســتگاهى فراهــم كــرده اســت‪ .‬بــا اســتفاده از ايــن زيــر ســاخت شــما مــى‬
‫توانيــد يــک شــبكه ويدئــو كنفرانــس هماننــد ‪ Skype ,OOVOO‬و ‪ ...‬را بــر روی ¡‬
‫بســƒ شــبكه خــود‬
‫داشته باشيد‪.‬‬
‫‪Lifesize Video Center‬‬
‫‚€‬
‫تجهــƒات‬
‫يــ‪ È‬از نيازمنديهــای جــدی در اســتفاده از سيســتم ويدئوكنفرانــس‪ ،‬برخــورداری از‬
‫ـو“ بــر روي شــبكه بــا‬
‫‪ Streaming and Recording‬مىباشــد‪ .‬در واقــع نيــاز ارســال محتــوای ويدئـ ‚‬
‫€‬
‫توجــه به دشــواری هــای فراوان معمو— بايد توســط ‚ €‬
‫پذيرد‪.‬كمپا“ ‪ LifeSize‬با‬
‫تجهƒات تخص‪ é‬انجــام‬
‫اســتفاده از جديــد تريــن فنــاوری هــای مجــازی ســازی و ذخـ ‚ـƒه اط•عــات‪ ،‬ضمــن ايجــاد بسـ ¡ـƒی‬
‫امــن و كارا در ايــن زمينــه توانســته اســت ¡‬
‫بهƒيــن محصــول ضبــط و انتشــار تصاويــر ويدئــو كنفرانــس‬
‫زيرساخت های ويدئو كنفرانس متداول‬
‫‪Lifesize UVC Transit‬‬
‫كمپـ €‬
‫ـا“ ‪ LifeSize‬بــا ارائــه زيــر ســاخت ‪ LifeSize UVC Transit‬ايــن امــكان را بــه شــما مــى دهد كه‬
‫امني‪ ¢‬اقدام به ارسال و دريافت بسته های)‪¡ (Packet‬‬
‫با استفاده از برترين پروتكل های ارتباطى و ¡‬
‫صو“‬
‫و تصويــری ميــان شــبكه خارجــى و داخــ‪ Ò‬خــود كــرده بــه طوريكــه شــما مــى توانيــد ويدئــو‬
‫كنفرانــس را بــا كيفيــت ‪ Full HD‬در با—ترين ســطح از امنيت در شــبكه خود را تجربه كنيد‪.‬‬
‫‪LifeSize UVC Access‬‬
‫زمـ €‬
‫ـا“ كــه شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس بــزرگ شــده و تعــداد كارب ـران ايــن شــبكه زيــاد مــى‬
‫ـ‪ Ë‬مســئله ب ـرای مدي ـران شــبكه ويدئــو كنفرانــس‪ ،‬مديريــت ترافيــک و مـ ‚ €‬
‫شــود اولـ ‚ €‬
‫ـƒان دسـ ¡ـƒ
‬
‫كاربـر €ا“ و كنـ ¡ـƒل تمــاس ها مى باشــد‪ LifeSize UVC Access.‬اين امكان را به شــما مــى دهد به ر ¡‬
‫اح‪¢‬‬
‫€‬
‫م‪¡ Þ‬‬
‫¡‬
‫كنƒل كنيد‪.‬‬
‫مديري‪ ¢‬تماس ها را مديريت و پهنــای باند‬
‫بــا اســتفاده از يــک پنــل‬
‫‪Bridge‬‬
‫€‬
‫همزما“ نقــاط نيازمند ‪MCU‬‬
‫همانطــور كــه قبــ• گفتــه شــد در شــبكه های ويدئــو كنفرانس جهت‬
‫€‬
‫هســتيم‪ .‬امــا €‬
‫¡‬
‫بيشــƒ از ‪ 50‬نقطــه مــى شــود‪ ،‬مــى بايســت از‬
‫همزمــا“ نقــاط‬
‫زمــا“ كــه تعــداد‬
‫ـƒ ¡ا“ اســتفاده نمــود كــه بــه منظــور اســتفاده در ديتــا سـ ¡‬
‫تجهـ ‚ €‬
‫ـنƒ هــای ويدئــو كنفرانــس طراحــى‬
‫شــده انــد‪ LifeSize Bridge .‬يــک ‪ MCU‬ســخت اف ـزاری مــى باشــد كــه بــا بهــره منــدی از ‬
‫پي‪Í‬فتــه‬
‫تريــن و قدرتمنــد تريــن ســخت افــزار هــا و پروتــكل هــای ارتباطــى قــادر بــه برقــراری ارتبــاط‬
‫ويدئــو كنفرانــس از ‪ 8‬نقطــه تا ‪ 480‬نقطه به صورت ‪ Full HD‬مى باشــد‪.‬‬
‫جان™‬
‫امكانات ‪±‬‬
‫كمپـ €‬
‫ـا“ ‪ LifeSize‬بــا ارائــه يــک مجموعــه كامــل تجهـ ‚ €‬
‫ـƒات ســمعى و بــی در كنــار ترمينــال هــای خــود كاربـران ايــن فنــاوری را از اســتفاده‬
‫‚€‬
‫دوربــ‪ Ë‬هــای متنــوع بــا زوم هــای ‪ 3X‬و ‪ 10X‬اپتيــكال و ميكروفــن هــای لمــ‪ Ú‬از‬
‫ميكروفــن هــای حجيــم ‪ “è‬نيــاز كــرده اســت‪ .‬ارائــه‬
‫امكانــات جانـ ‪è‬ـ‪ ¢‬ترمينال های ويدئو كنفرانس ‪ LifeSize‬مى باشــد‪.‬‬
‫را بر روی زير ســاخت های مجازی ارائه دهد‪.‬‬
‫‪Lifesize Manager‬‬
‫‪ LifeSize UVC Manager‬يــک زيــر ســاخت مديريــت تصويــری چنــد كاره مــى باشــد كــه مديريــت‬
‫متمركــز شــبكه ويدئوكنفرانــس را فراهــم مــى نمايــد‪ .‬ايــن راه حــل نــرم اف ـزاری مبتكرانــه بــه مدي ـران‬
‫¦‬
‫شــبكه ايــن امــكان را مــى دهــد تــا برگـزاری جلســات را بــه ســاد§ و بــه صــورت متمركــز برنامــه ريــزی‪،‬‬
‫مديريــت و كنـ ¡ـƒل نماينــد‪ ،‬همچنـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬فرآينــد نگهــداری سيســتم هــا و زيرســاخت هــای تصويــری را‬
‫به صورت جامع در اختيار داشــته باشــند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
1. DEPLOYMENT OPTIONS
Rack-mountable LifeSize® UVC 1150 hardware
Rack-mountable LifeSize® UVC 3350 hardware
Rack-mountable LifeSize® UVC 3380 hardware
LifeSize® UVC Platform™ virtual machine software
2. LIFESIZE UVC VIRTUAL MACHINE
SOFTWARE
Supported on VMware vSphere® Hypervisor (ESXi) 5.1 and
higher (free up to 8 vCPUs) and Microsoft® Hyper-V® 2.0 and
3.0 (free up to 64 vCPUs)
Network interfaces: 10/100/1000 Ethernet adapter
Security-hardened Linux® OS
Configurable by administrator
3. VIRTUAL MACHINE CONFIGURATION
HW processors: 2x Intel Xeon E5-2650, 2.0 GHz
RAM: 32 GB DDR3 1600
Disk space: 100 GB min
Network: 1 Gbps min
4. LIFESIZE UVC HARDWARE
CONFIGURATION (1150/3350/3380)
Dimentions: 17.2” W x 1.7” H x 25.6” D
Intel i350 Dual port Gigabit Ethernet (on board) 2 x RJ45
Redundant hard drives, MD Raid 10 for fault tolerance
Stores Up to 2,600 hours for HD video (SATA 6 Gbps) at 768
Kbps (LifeSize® UVC Video Center™)
Power: AC Voltage: 100V-240V 50/60 Hz, 7.5 Amps
(Power=600watts) [80 Plus Platinum Certified] (UVC 1150
only)
Redundant Power (Hot Plug): AC Voltage: 100V-240V 50/60
Hz, 5-3.8 Amps (Power=700watts) [80 Plus Gold Certified]
(UVC 3350 and UVC 3380)
5. ENVIRONMENTAL DATA
(UVC 1150/3350/3380)
7. INTEGRATED WEB INTERFACE
œ ‫زير ســاخت های ويدئو كنفرانس‬
œ “ ‫مبت™ بر ماشـ‬
‫ مجازی‬²‫ـ‬
€ ‫ از امكانــات منحــ بفــرد كمپـ‬È‫يــ‬
¡ ‫ـا“ —يــف ســايز ارائــه راهــكار هــای زيــر سـ‬
€ ‚ ‫ بــر تكنولــوژی ماشـ‬¢‫ ويدئــو كنفرانــس مبتـ €ـ‬¢‫ـاخ‬
‫ هــای مجــازی‬Ë‫ـ‬
Integrated web UI for all Lifesize UVC applications
Configure multiple applications on a single instance
Multilingual web user interface-supports 10 languages:
English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,
Spanish, Simplified Chinese and Traditional Chinese (Lifesize
® UVC ClearSea™ coming soon)
Major web browsers supported (see release notes for details)
‫ بــا اســتفاده از ايــن زيــر ســاخت شــما مــى توانيــد هــر آنچــه كــه جهــت راه انــدازی شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس نيــاز داريــد را تحــت يــک‬.‫اســت‬
¦
‫ از ديگــر ويــژ§ هــای ايــن راهــكار‬.‫پلتفــرم واحــد راه انــدازی كــرده و اقــدام بــه مديريــت و كنـ ¡ـƒل ايــن شــبكه از طريــق يــک پنــل مشـ ¡ـƒک نماييــد‬
8. SYSTEM MANAGEMENT
€ ‫ از ســوی كمپـ‬UVC Platform ‫ارائــه‬
.‫ بــه واقــع توانســت معنــا و مفهــوم زيــر ســاخت شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس را متحــول كنــد‬LifeSize “‫ـا‬
Firmware update tool
REST APls support third-party integration (Lifesize UVC
Video Center)
Enable and disable Lifesize UVC applications from web
interface
Manage network configuration for all applications
Web interface to monitor critical system parameters such as
CPU, local disk and NAS availability and usage
IPv 6 support
Management support-Lifesize® UVC Manager™
SNMP support (fault Management)
¡ ‫زيرسـ‬
€ ‚ ‫ مــى تــوان بــه انعطــاف پذيــری و امــكان نصــب و راه انــدازی بــر روی ماشـ‬¢‫ـاخ‬
‫ كــه بــر خــ•ف زيــر ســاخت هــای‬،‫ هــای مجــازی اشــاره كــرد‬Ë‫ـ‬
¡ ‫ويدئو“ سخت افزاری‬
.‫ مى تواند با توجه به اندازه سازمان و نياز شما انعطاف پذير باشد‬،¢‫سن‬
‚
LifeSize® UVC Platform™
‫ مكالمــه‬،‫ پخــش و ضبــط‬،‫ايــن زيــر ســاخت عــ•وه بــر امــكان ارائــه طيــف وســيعى از برنامــه هــای كاربــردی )جلســات برنامــه ريــزی شــده و تقويــم هــا‬
¦
: ‫گروهى( دارای ويژ§ های منح به فردی مى باشد كه در ذيل آمده است‬
¡ ‫ از ويس های زير‬Ò‫مجموعه كام‬
‫ ويدئو كنفرانس تحت يک پلتفرم يكپارچه‬¢‫ساخ‬
¡ ‫ تحت يک پنل‬¢‫ساخ‬
¡ ‫كنƒل و مديريت كليه امكانات زير‬
¡ ،‫نظارت‬
‫مشƒک‬
€
‫ بر استانداردها و سازگار با كليه سيستم های ويدئو كنفرانس‬¢‫مبت‬
€
LDAP ‫ و قابليت ارائه ليست يكپارچه كاربران تحت‬ACTIVE DIRECTORY ‫پشتيبا“ از‬
‫ جهت نظارت و مديريت‬SSL , SSH ‫استفاده از پروتكل های‬
€ ‫امكان بروز‬
‫ پلتفرم‬î‫رسا“ متوا‬
9. CAPACITY
‫امكان راه اندازی و بهره برداری از كليه و يا‬
‫ از امكانات پلتفرم توسط فعالسازی —يسنس‬Ú‫بخ‬
See the Applications Capacity Limits chart for details
Capacity limits are for each application running independently
on the indicated hardware/appliance
Built-in capacity planner tool helps administrators plan
and manage hardware resources
‫بازيا“ آن در زمان بروز مشك•ت‬
è ‫امكان تهيه نسخه پشتيبان از تنظيمات اعمال شده و‬
€ ‚ ‫امكان راه اندازی بر روی‬
‫جو“ در خريد سخت افزار های گران قيمت‬
‚ ‫فه‬ì ‫ های مجازی و‬Ë‫ماش‬
10. INTEGRATED LICENSING
Web-based license management for product activation
Supports online and offline modes of license activation
Add capacity to existing products
Operating temperature: 5°C (41°F) to 35°C (95°F)
Operating humidity: 8% to 90%, noncondensing
Storage temperature: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F)
Storage humidity: 5% to 95%, noncondensing
Weight: UVC 1150 HW: 11.97 kg (26.4 Ibs). UVC 3350 and
UVC 3380 HW: 13.34 kg (29.4Ibs)
Sustained load= UVC 1150 HW: 85.2 watts (290.70 Btu/hr),
UVC 3350 HW: 250 watts (853 Btu/hr). UVC 3380 HW:397
watts (1354.56 Btu/hr)
Idle= UVC 1150 HW: 66.2 watts (225.87 Btu/hr), UVC 3350
HW: 124.7 watts (425.48 BTU/hr), UVC 3380 HW: 133.5 watts
(455.50 Btu/hr)
11. FLEXIBLE LICENSING
6. LIFESIZE UVC HARDWARE
CONFIGURATION (1150/3350/3380)
Microsoft® Hyper-V®
Supports corporate Active Directory/LDAP integration
Local user management
23
: LifeSize UVC Platform ™‫مشــخصات œف‬
Ability to increase capacity
Free trial: see the Applications Capacity Limits chart for details
12. SECURITY
HTTPS-based web access
SSH access for diagnostics
Supports static NAT deployment
Ability to lock down services for maintenance activities
Supports deployment in DMZ or private LAN
13. VIRTUALIZATION SUPPORT
¡ ‫بـرای انتخــاب‬
!‫ قبــل از خريد امتحان كنيد‬،‫بهƒين راهكار‬
VIRTUALIZED
VIDEO INFRASTRUCTURE
‫ و كليــه‬LifeSize UVC PlatForm “‫ارزيــا‬
‫جهــت بــرر
و‬
è
¡
‫ بــا دپارتمــان ويدئــو كنفرانــس‬،¢‫ســاخ‬
‫ويــس هــای زيــر‬
.‫بگƒيد‬
‚ ‫كــت مهند
نــوآوران تحقيق تماس‬
Lifesize Infrastructure
Core Applications
Mobile video & call control
LifeSize® UVC ClearSea™
Multiparty calling (bridge)
LifeSize® UVC Multipoint™
Additional Lifesize
Infrastructure Applications
Streaming & Recording
LifeSize® UVC Video Center™
Firewall/NAT traversal
LifeSize® UVC Transit™
Server/Clinet
Management
LifeSize® UVC Manager™
Gatekeeper
LifeSize® UVC Access™
22
1. COMMUNICATION PROTOCOLS
H.323, SIP
H.263, H.263+, H.264
Supports registration of H.323 and SIP devices
2. VIDEO PERFORMANCE
Up to 1080p30, up to 2 Mbps on desktop
3. PRESENTATION STANDARDS & PROTOCOLS
H.239
4. SECURITY
H.323/SIP encryption with AES
HTTPS secure management
5. SYSTEM MANAGEMENT
Web-based configuration
Support for REST API
6. ADDITIONAL FEATURES
H.323/SIP encryption with AES
HTTPS secure management
7. SECURITY
Unlimited user accounts
Unlimited guest invitations with invite-a-guest feature
Ring-all feature with up to 5 registered devices per user
Unified directory across mobiles, desktops and video systems
Multiparty call escalation through Lifesize UVC Multipoint
Advanced call routing
Dual home support LAN & WAN
8. CLIENT: WINDOWS® & MAC® OS X
25
a. VIDEO STANDARDS
H.263, H.263+, H.264
b. VIDEO SPECIFICATIONS/ VIDEO RESOLUTIONS
Supports multiple resolutions up to 1080p30 and 720p60
(receiving only)—self-adapting depending on available CPU
cores
c. AUDIO STANDARDS & FEATURES
G.722.1 Annex-C (Polycom® Siren14™), G.722.1
(Polycom® Siren7™, 16 KHz wide-band), G.711
μ-law, A-law
Full-duplex acoustic echo canceller with audio denoise filter
d. ADDITIONAL FEATURES
H.239 presentation (up to 1280x768), video sharing
Far-end camera control (H.224, H.281)
Live call transfer—move call from one device to another
H.323/SIP encryption with AES
Call recording, playback and export in Windows Media
Video (WMV) or Quicktime® (MOV)
Instant messaging and presence
Send in-band or out-of-band DTMF
Automatic bandwidth control, adaptive to network conditions
: LifeSize UVC ClearSea ™‫مشــخصات œف‬
Adaptive low-latency packet-loss recovery
Supports asymmetric input/output bandwidths (e.g., ADSL)
e. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
Windows XP/2003/Vista/7/8 (including 64-bit versions),
DirectX 9.0c or higher
Mac OS X 10.6 Snow Leopard or higher
Any x86 CPU with SSE2 instructions (audio/high-res video
calls); Core 2 Duo class, 2.33 GHz (H.264, 720p video
calls); Core 2 Quad class, 2.66 GHz (H.264, 1080p video
calls); 1 GB RAM and 30 MB hard-disk space
LifeSize® UVC ClearSea™
€ ‚ ‫ نـ‬UVC ClearSea ، ‫ـ•“ در دنيــای تلفــن هــای هم ـراه ايجــاد كــرد‬
‫همانطــور كــه ظهــور گـ‬
‫ـƒ عملكــرد مشــابهى‬
è ‫ انقـ‬،‫ـو
هــای هوشــمند‬
‫ ايــن امــكان را بــه اعضــای تيــم شــما مــى دهــد تــا افـراد با‬LifeSize UVC ClearSea .‫را در زيــر ســاخت هــای ويدئــو كنفرانــس بــه دنبــال داشــت‬
‫ تبلــت‬،‫ لــپ تــاپ هــا‬،‫ متمايــز از هــر دســتگاه از جملــه ترمينــال هــای ســخت افـزاری‬،‫بهــره بــردن از با—تريــن كيفيــت صــدا و وضــوح تصويــر‬
‫ها و‬
.‫ويدئو“ كنند‬
‫گو
های هوشــمند از دفاتر يا خانه هايشــان و يا در مســافرت های تجاری اقدام به برقراری ارتباط‬
‚
€ ‚ ‫ برقـراری ارتباطــات همزمــان مابـ‬،‫ بــه اشـ ¡ـƒاک گــذاری محتــوا‬،¢‫ تبــادل پيــام متـ €ـ‬، “‫ـو‬
‫ كليــه دارنــدگان اكانــت‬Ë‫ـ‬
‚ ‫انتقــال تمــاس هــای ويدئـ‬
¦
€‚
‫ امــكان دعــوت از كــت كننــده مهمــان در جلســات از ويــژ§ هــای ايــن‬Ë‫همچنــ‬
‫ و ترمينــال هــای ســخت افــزاری و‬UVC ClearSea ‫در‬
.‫زيرســاخت ارتباطى مى باشد‬
9. CLIENT: MOBILE DEVICES
Address book, call history, privacy mode switch
Instant messaging and presence
Live call transfer—move call from one device to another
Send DTMF in-band or out-of-band
H.224, H.281 (FECC)
H.239 presentation
H.323/SIP encryption with AES
a. VIDEO
H.264 decode HD 720p 30 fps on iPhone® 5, iPad® with
Retina display, HTC One S, HTC One X, Samsung Galaxy
Tab 10.1, Google Nexus 10, Motorola Xoom and Acer Iconia
H.264 decode HD 720p 15 fps on iPhone® 4S, iPod Touch®
5th generation, iPad® 2, iPad® 3rd generation, iPad® Mini
H.264 decode qHD on selected Android devices
H.264 encode/decode up to CIF resolution
(352x288) 30 fps on selected Android devices
H.263+ encode/decode up to CIF resolution
(352x288) 30 fps on all other supported devices
b. AUDIO
G.711 μ-law, A-law
c. RECOMMENDED DEVICES
Android™:
HTC EVO™, Desire™ HD, Incredible, Sensation, myTouch®
4G, Droid Incredible II, ThunderBolt, Flyer P512, Evo 3D,
One X, One S/Samsung Epic™, Galaxy S, Galaxy S II,
Galaxy S III, Galaxy S4, Galaxy Tab, Galaxy Tab 2, Galaxy
Tab 10.1, Captivate™, Fascinate™, Vibrant™, Mesmerize,
Galaxy Note, Galaxy Note 2, Sidekick 4G, Infuse 4G,
Droid Charge, Conquer, Google Nexus One, Nexus S,
Galaxy Nexus, Nexus 7, Nexus 10/Dell Streak 5, Streak
7/Motorola Atrix 4G, Xoom, Droid Bionic/Acer Iconia Tab
A500/Amazon® Kindle Fire HD 7, Kindle Fire HD 8.9.
This list includes only the certified devices; other Android
devices might work with Lifesize UVC ClearSea.
iOS:
iPhone® 5, iPhone® 4S, iPhone® 4, iPod touch® 4th and
5th generation, iPad® with Retina display, iPad® Mini,
iPad 3rd generation, iPad® 2, iPad® and iPhone® 3GS
(iPad® has no video camera, so only remote-party video
is shown if available; iPhone® 3GS uses the back camera).
Windows:
Microsoft Surface Pro
: ‫ در يــک نگاه‬LifeSize UVC ClearSea
‫ دســتگاه به ازای هر كاربر‬5 ‫ امكان ســاخت اكانت بيش از‬: ‫ايجاد اكانت نامحدود‬
(‫ توليد كنندگان‬،‫ كا‬،‫ويدئو“ با هر شــخص ‚بƒون از ســازمان )مشـ ¡ـƒيان‬
‫ امكان ارتباط‬: ‫دعوت از كت كنندگان مهمان‬
‚
€ ‫ پشـ‬: ‫ســازگاری با كليه ســخت افزار ها‬
Android , IOS ‫ دســتگاه با سيســتم عامل‬50 ‫ و بيش از‬Windows , Mac OS ‫ـتيبا“ از پلتفرم های‬
(‫ ترمينال های ســخت افزاری‬،‫ لپ تاپ ها‬،‫ برقـراری ارتباط با كاربران گوناگون )تلفن های هوشــمند‬: ‫تمــاس بــدون محدوديــت‬
‫ قابليت انتقال تماس از يک دســتگاه به ديگر دســتگاه ها‬: ‫انتقال تماس‬
‫ امكان بهره مندی كليــه كاربران از اط•عات دايركتوری‬: ‫دايركتــوری يكپارچــه‬
‫ به ســاده ترين شــكل ممكن‬Point-To-Point ‫ قابليت دعوت از ديگر كاربران در جلســات‬: ‫ارتباطات همزمان‬
‫ بر روی تلفن های هوشــمند‬720P ‫ و ارائه كيفيت‬Windows , Mac OS ‫ بــر روی‬1080P ‫ ارائــه كيفيــت‬: HD ‫وضــوح تصويــر‬
‫ امكان خريد و فعال ســازی به اندازه نياز ســازمان ها و كت ها‬: ‫منعطف با نياز شــما‬
24
4. PRESENTATION STANDARDS
& PROTOCOLS
H.264, H.263, H.263+, H.261
H.239, BFCP (Binary Floor Control Protocol)
Data sharing supports standard video system resolution
without affecting port capacity
Presentation embeded in main video window for mobile
callers and Lync participants
5. VIRTUAL OUTDOOR
Guides participants through conference selection
Promots audio and video participants for conference ID
and PIN
Localized voice prompts in 15 user-selectable language
6. LAYOUTS
Unique layout perparticipant, selectable via web UI and
DTMF tone via video system (Dedicated Encoder
conferences only)
18 continuous-presence layouts, voice-activated switching
Automatic speaker placement into prominent window
10. SECURITY
7. ON-SCREEN OVERLAYS
11. QUALITY OF SERVICE
Text and icon overlays to indicate participant names, audio
mute, video mute and encryption status
User and administrative preferences to enable site names
permanently for the duration of the conference
On-screen overlays are not available in 360p increased
capacity mode
8. CONFERENCE SUPPORT
Direct dial-in via H.323 or SIP
Automatic call escalation from Lifesize ClearSee (version 3.1
or higher) or Lifesize UVC ClearSea. sold separately
Conference registration to gatekeepers and SIP PBXs
Maximum of 105 video participants in a single meeting
(on Lifesize UVC 3380 hardware)
Automatically dial meeting participants
Scheduled conferences and on-demand virtual meeting
rooms with optional size limits
9. SYSTEM MANAGEMENT
Web-Based Configuration page within Lifesize UVC
Platform dashboard
REST management API for third-party management
15. LICENSE USE*
27
Management support-Lifesize UVC Manager
Multilingual web user interface (10 languages)
Live conference management with individual- and
conference-level controls for:
- Audio mute/unmute (entire conference or participant)
- Layout selection for entire conference or participant
- Adding participants via outbound dialing
- Termination (entire conference or single participant)
- Individual statistics reporting
- Dragging and dropping participants conference to
conference
- Enabling/disabling conference and individual persistent
site names
- One-second video paticipant snapshots and camera control
- Far-end camera present control
LifeSize® UVC Multipoint™
€
¡ ‫“ ترديد از‬è LifeSize UVC Multi point ،‫زما“ كه صحبت از ارتباطات همزمان در شــبكه های ويدئو كنفرانس مى شــود‬
‫بهƒين راهكارهای‬
€ ‫همزمـ‬
‫ ايــن امكان را به شــما مــى دهد كه‬،‫ راه انــدازی مــى گــردد‬LifeSize UVC Platform ‫ ايــن ويــس كــه بــر روی زيــر ســاخت‬.‫ـا“ در دنياســت‬
¡ ‫انعطــاف پذيــری در كيفيــت و تعــداد نقــاط را در كنــار آسـ‬
‫ ايــن ويــس قابليــت افــزودن پــورت هــای‬.‫ تجربــه كنيــد‬¢‫ـانƒين پنــل مديريـ ¡ـ‬
.‫ فراهم مى آورد‬HD ‫ نقطه‬20 ‫ تا‬5 ‫ را بــه ازای هــر —يســنس دارا مــى باشــد كه ايــن امر امكان برقراری ارتباط نقاط همزمــان را از‬HD
PIN-protected conferences
H.235 AES and SRTP/TLS encryption
HTTPS secure management
Secure API access
QoS support with Diffserve and TOS/IP precedence
Forward Error Correction (FEC) recovers video in packet loss
environments
12. LOGGING
Syslog for diagnostics with control over audio,
communications, database, license manager, system
administration, system information, system status, timer,
user interface and videoverbosity
Call detail records (CDR)
13. MYROSOFT LYNC SUPPORT
Register conferences to Microsoft Lync 2010 and 2013
Continuous-presence bridging with SIP, H.323, Microsoft RT
Video and Microsoft H.264 SVC
Microsoft AVMCU cascading support
14. INFRUSTRUCTURE SUPPORT
External gatekeeper and SIP PBX conference registration
Simple NAT/firewall traversal with Static 1:1 NAT OR dual
network IP addresses (LAN/WAN)
NTP (Network Time Protocol) support
Lifesize Networker support via gatekeeper
Resolution
Flex Port (Consumption)
Video Participants
Audio Participants
1080p
720p
480p
2
1
1/2
1
1
2
7
3
2
* Conferences consume flex ports rounded up to the nearest 1 flex port and are based on the conference resolution.
: ‫ در يــک نگاه‬LifeSize UVC Multipoint
¡ ‫ قابليــت‬: ‫انعطــاف پذيــری در ظرفيــت‬
‫كنƒل ظرفيت ويس دهى به ازای نســبت وضوح تصوير بــه تعداد نقاط قابل اتصال‬
‫ امكان ارتباط با سيســتم های ويدئو كنفرانس اســتاندارد —يف ســايز و ســازگار با ديگر توليد كنندگان‬: ‫قابليت عملكرد نامحدود‬
€ ¡ ‫ قابليت پيوسـ‬: ‫ســازگار با ماكروســافت لينک‬
Microsoft Lync 2010 / Lync 2013 ‫ تماس ها از‬Ë‫ـ‬
€
‫ امكان ارتقا بر اســاس مقياس و نياز ســازمان‬: ‫ بر —يســنس‬¢‫مبت‬
1. COMMUNICATION PROTOCOLS
& VIDEO STANDARDS
H.323, SIP, H.320 (ISDN) via Lifesize® Networker™ through
a gatekeeper
H.264, H.263
Microsoft RTVideo (Lync® 2010 and Lync 2013)
Microsoft H.264 SVC (Lync 2013)
2. VIDEO PERFORMANCE
Dedicated encoder conferences: One transcoder per
partticipant delivers any resolution, frame rate or bandwidth
without affecting any other caller
Shared encoder conferences: Two transcoders per
conference-1080p, 720p, 480p, 360p
Conferences set at 1080p and 720p: 1 encoder above 384
Kbps, 1 below 384 Kbps
Conferences set at 480p and 360p: 1 encoder above 128
Kbps, 1 below 128 Kbps
Video bandwidth: 128 Kbps to 4 Mbps per port
Video resolution: 1080p, 720p, 480p, 360p all at 30 frames
per second: 360p increased capacity mode at 20 frames
per second
: LifeSize UVC Multipoint ™‫مشــخصات œف‬
Bitrate
Resolution
128 Kbps
256 Kbps
384 Kbps
512 Kbps
768 Kbps
896 Kbps
1.7 Mbps
432x240
512x288
832x464
912x512
1136x640
1280x720
1920x1080
3. AUDIO STANDARDS & PERFORMANCE
AAC-LC, G.722.1c 48 Kbps, 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 14),
G.722.1 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 7), G.722, G.711 (µ-law),
G.711 (A-law)
DTMF tone detection (in-band and RFC2833)
Wideband audio mixing
20 audio-only ports consume the same system resources as
one 720p video caller
26
1. RECORDING CAPABILITIES
Record audio, video and data
Dynamically capture video and data; no preconfiguration
Recording bitrate dynamically adjusts to network traffic
Capture near-end video, far-end video or both (applies to
Lifesize Icon and Lifesize 220 Series video systems)
Auto-publishing support with a recording key
Recording indicator is visible only during the live call, not
in recording (available for Lifesize Icon and Lifesize 220
Series video systems)
Recording key-based authorization
IVR for PIN entry during SIP-based recording
Supports audio- and data-only streaming
Supports BFCP for presentation streams in SIP-based
recordings
Supports lost packet recovery for video streams
2. API (APPLICATION PROGRAMMING
INTERFACE)
Seamlessly integrate Lifesize UVC Video Center
with external systems using REST APIs
Authentication support and highly scalable
3. REPORTING
Access reports to track viewing patterns
Download raw CSV data per video to build custom reports
Schedule reports
4. STORAGE
Large internal storage for HD videos (1 TB in UVC appliance)
MD RAID 10
Further extend storage available for videos using network
attached storage (NAS)—NFS and CIFS/SMB
7. VIDEO & AUDIO FORMAT
High Definition, 16:9 aspect ratio
H.264 video, AAC-LC and G.711 audio
8. CHAT
Real-time text chat, scales to 1,000+ participants
9. CLOSED CAPTIONS (CC)
Create or upload subtitles in multiple languages
PC, Mac and iOS players support CC text display
Search through subtitles
¡ ‫ از خ•قانــه تريــن امكانـ‬،Full HD ‫ـنƒ و انتشــار همزمــان آن بــا كيفيــت‬
¡ ‫امــكان ضبــط ارتباطــات ويدئــو كنفرانــس بــر روی ديتــا سـ‬
‫ـا“ بــود كــه‬
€ ‫ كاربـران بــا فشــار دادن تنهــا يــک دكمــه بــه آسـ‬.‫—يــف ســايز بــه زيــر ســاخت شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس اضافــه كــرد‬
‫ـا“ مــى تواننــد اقــدام‬
.‫ به همراه نمودار ها و تصاوير كنند‬،‫آموز
برای هزاران نفر‬
‫ جلســات فروش و دوره های‬،‫به ضبط و انتشــار ســمينارها‬
¦
€ ‚ ‫ مــى تــوان بــه امــكان ارائــه نظـرات در زيــر ويدئــو هــا و همچنـ‬UVC Video Center ‫ـژ§ هــای‬
‫ پخــش و تغيـ ‚ـƒ چيدمــان جلســات ضبــط‬Ë‫ـ‬
‫از ويـ‬
‫ ايــن زيــر ســاخت بــا فراهــم كــردن امــن تريــن و كاربــردی تريــن محيــط نــرم اف ـزاری جهــت ضبــط و انتشــار ارتباطــات‬.‫شــده اشــاره كــرد‬
‫ ايــن قابليــت را بــه ســازمان هــا و كــت هــا مــى دهــد كــه جــدا از ضبــط و انتشــار جلســات ويدئــو‬،‫ـو“ بــر روی ور هــای مجــازی‬
‚ ‫ويدئـ‬
¡ ‫ را بر روی ديتا سـ‬YouTube ‫ ويس دهنده ای همانند‬،‫كنفرانس‬
.‫ـنƒ خود داشــته باشــند‬
Multilingual web user interface (10 languages)
Supports video metadata, comments and downloads
Edit thumbnails and attach files to video page
Advanced search
Add chapters to video timeline
Supports fixed URLs
11. FEDERATION
Minmizes bandwidth utilization between sites for live videos
Easily share content across multiple distributed
Lifesize UVC Video Centers
Enables predictable bandwidth planning and scalable
WAN streaming
Seamless to remote viewers
Monitor videos streamed to subscriber nodes
12. MULTICASTING
5. AUTO-PUBLISHING
6. STREAMING CAPABILITIES
Security-based profiles and permissions
Users see only videos they have privileges to access
Recording key prevents unauthorized recordings
Supports up to 2,000 live 720p30 HD viewers
Streams up to 1080p30
Supports up to 350 on-demand 720p30 HD viewers
Live streaming—unicast and multicast
On-demand streaming (unicast)
Secure streaming support—RTMPS
Supports RTMP tunneling over port 80—RTMPT
Instantly available on-demand videos
Stream videos to iPad®/iPhone®/iPod® devices
Fixed layouts while streaming video and data to mobile
devices
Static-streaming URLs
Dynamic user-controlled playback layout on PC and Mac:
side-by-side, picture-in-picture, video focus, data focus
LifeSize® UVC Video Center™
10. CONTENT MANAGEMENT
Supports large-scale live streaming, one-time
configuration
Admin-selected multicast layout option
Automatically attaches titles and tags recordings, files them
to the proper channel, assigns access privileges and publishes
videos to the web
29
Automatic adaptive bitrate streaming for best user experience
Scalable streaming through NIC bonding
:‫ در يــک نگاه‬LifeSize UVC Video Center
‫ قابليت نمايش ويدئو ها در‬: ‫اكƒ سيســتم عامل ها و دســتگاه ها‬
‫ســازگار با‬
(Mac® Or PC), iPhone® or iPad® ‫اكƒ كامپيوتر ها‬
€ ‫( با پشـ‬Full HD 1080p30) ‫ امــكان ضبــط بــا وضوح تصوير‬: SIP ‫ بــر پروتــكل‬¢‫مبتـ €ـ‬
SIP ‫ـتيبا“ از پروتكل‬
Text Chat & Comments ‫ قابليت به اشـ ¡ـƒاک گذاری نظرات از طريق‬: ‫امكانــات كامــل جهــت ارتباط كاربران‬
€ ‫ پشـ‬: ‫انعطــاف پذيــر در ظرفيــت‬
€ ‚ ‫ جهت افزايش ظرفيت انتشــار و همچنـ‬Multicasting ‫ـتيبا“ از فناوری‬
‫جو“ در پهنای باند‬
‚ ‫فه‬ì Ë‫ـ‬
‫تغيƒ چيدمان تصاوير به وســيله كاربران در زمان پخش مجدد‬
‚ ‫ قابليــت‬: ‫كنـ ¡ـƒل چيدمــان تصاويرتوســط كاربران‬
€ ‫ و سـ‬¢‫تغيƒ رابط كاربری به صورت دلخواه با المان های ¡ك‬
“‫ـازما‬
‚ ‫ قابليــت‬: ‫رابــط كاربــری دلخــواه‬
€ ‫ پشـ‬: Administrator ‫كنƒل و مديريت توســط‬
¡
Active Directory, Reporting Feathers, NAS, REST API “‫ـتيبا‬
13. USER ACCESS CONTROL
‫ امــكان اضافه كردن و بارگــذاری زير نويس به ويدئو ها‬: ‫امكانــات تلفيقــى‬
14. SYSTEM MANAGEMENT
Incremental FTP/NAS backup
Supports static NAT deployment under section
“System Management”
Registers to SIP registrars to enable click-to-record
Allows admin to monitor or terminate ongoing recording
and streaming session
Supports local and corporate LDAP directory users/groups
Supports offline transcodes
Factory reset
Full and partial restore facility
Management support—Lifesize® Control™ and Lifesize
UVC Manager
INTEGRATION WITH
‫ امكان خريد و فعال ســازی به اندازه نياز ســازمان ها و كت ها‬: ‫منعطف با نياز شــما‬
: LifeSize UVC Video Center ™‫مشــخصات œف‬
1. COMPATIBILITY
Record video and data from: Lifesize® Icon™ Series,
Lifesize® 220™ Series with 4.6 or newer software, Lifesize®
Unity™ 50 with 4.10.2 or newer software, and non-Lifesize
video systems using SIP6
Playback on Windows-based, Linux-based and Mac
computers, iOS devices
Major web browsers supported
IPv6 support
2. SUPPORTED USES
Record/stream outside of a call, point-to-point or
multipoint calls
Stream to mobile devices
Capture call participants with primary and secondary video
Single-button recording
On-the-fly transcoding to lower bitrate for live streaming
Archive, import up to 1080p30 HD videos
Embed videos into web pages
28
6. SYSTEM GROUPINGS &
DIRECTORIES SERVICES
Assign video systems and infrastructure to logical groups
for group-based management
Address book management
Standards-based H.350 user directory
Support for LDAP and Active Directory
environments
7. LIVE EVENTS MANAGER
Add participants, drop participants and terminate the call
Show call statistics for each system
View live snapshots of current conference
Mute on/off function
Enable/disable Do Not Disturb
Live packet loss and jitter monitoring
Monitor ongoing video calls and upgrades in a specific
network
View details of completed calls/upgrades
8. REPORTING
Prepackaged video network reports
Usage, inventory, diagnostic and reporting on call detail
records (CDR)
Graphical and data reports by year, month, week and day
API access for call detail records
One-button export of data
Real-time reports generated from CDRs
Unlimited report subscriptions delivered to your inbox
9. SECURITY
LifeSize® UVC Manager™
€ ‚ ‫فــت فنــاوری ويدئــو كنفرانــس و همچنـ‬Í‫پي‬
‫بــا‬
‫ مديريــت‬،‫ زمــان آن فـرا رســيده تــا كنـ ¡ـƒل‬، ‫ بزرگـ ¡ـƒ شــدن ايــن گونــه شــبكه هــا در دنيــا‬Ë‫ـ‬
‫ شــبكه هــای ويدئــو كنفرانــس را بــه دســت فرامـ‬¢‫غـ ‚ـƒ متمركــز و دسـ ¡ـ‬
‫ از قدرتمنــد تريــن راهــكار هــا جهــت‬È‫ يــ‬UVC Manager .‫ـو
بســپاريم‬
€‚
.‫ اعمال تنظيمات به طور همزمان مى باشــد‬Ë‫همچن‬
‫ نظارت و ارتقا يكپارچه سيســتم عامل دســتگاه ها و‬،‫ زمان بندی‬،‫مديريت متمركز‬
Secure access methods include SSL, SSH and SNMP
SMTP support for email alerts
Active Directory or LDAP authentication for admin account
management
Supports gatekeeper registrations as part of device
provisioning
HTTPS-based web access
Ability to lock down services for maintenance activities
Supports deployment in DMZ or private LAN
: ‫ در يــک نگاه‬LifeSize UVC Manager
‫ امــكان زمــان بنــدی ارتباطــات‬: ‫آســان تريــن راهــكار زمــان بنــدی‬
‫ ضبط جلســات‬،‫ نقطه به نقطه‬،‫همزمــان‬
‫ قابليــت نظــارت و مديريــت‬: ‫مديريــت يكپارچــه كليــه تنظيمــات‬
‫بــر كليــه سيســتم هــای نصــب شــده در شــبكه ويدئــو كنفرانــس‬
(‫)از زير ســاخت تا ترمينال ها‬
10. LIFESIZE UVC MANAGER PROXY
‫ قابليــت گ ـزارش گـ ‚ـƒی بــا ارائــه نمــودار‬: È‫ارائــه گ ـزارش گرافيــ‬
Free software that works with Lifesize UVC Manager server
to allow seamless monitoring of video systems behind
firewall/NAT boundaries
Makes Lifesize UVC Manager more scalable
Unlimited number of Lifesize UVC Manager proxies can
connect to a single Lifesize UVC Manager server
‫ و امكان ارســال گزارش ها به روی ايميل‬È‫گرافي‬
‫ قابليــت ثبــت اط•عات ترمينال ها بصورت خودكار و ارائــه اط•عات به طور يكپارچه‬: ‫دايركتــوری يكپارچــه‬
€ ‫ پشـ‬: ‫امنيت‬
¡ ‫ـتيبا“ از اســتاندارد های‬
‫ و رمزنگاری از مبدا به مقصد‬¢‫امني‬
: LifeSize UVC Manager ™‫مشــخصات œف‬
LifeSize® UVC Access™
‫ راهكار های زيــادی يافت‬،(H.323) ‫ بــر‬¢‫يا“ تمــاس هــای مبتـ €ـ‬è ƒ‫امــروزه در زمينــه فنــاوری ويدئــو كنفرانــس و زيــر شــاخه مديريــت و مسـ ‚ـ‬
¦
¡ ‫ امكانـ‬،‫ از لحــاظ نحــوه عملكــرد‬È‫مــى شــود كــه همـ ¦ـ‬
§‫ ويــژ‬î‫ و‬.‫ـا“ مشـ ¡ـƒک و اســتاندارد را در اختيــار مديـران ايــن گونــه شــبكه هــا مــى گذارنــد‬
‫ امــكان دســته بنــدی كاربــران بــر اســاس پهنــای بانــد مــورد اســتفاده مــى‬،‫ را از ديگــر محصــو—ت متمايــز مــى كنــد‬UVC Access ‫كــه‬
‫ ايــن امــكان را بــه شــما مــى دهــد كــه كنـ ¡ـƒل ترافيــک تمــاس هــای موجــود در شــبكه را بر اســاس‬¢‫ بــا ارائــه يــک پنــل مديريـ ¡ـ‬UVC Access .‫باشــد‬
€ ‫پهنــای بانــد مـ‬
‫ دســته بنــدی كــرده و امــكان برق ـرای تمــاس هــر يــک از كارب ـران را بــا توجــه بــه دسـ ¡ـƒ
هــای در نظــر گرفتــه شــده‬ޏ‫ـ‬
.‫محــدود و مديريت نماييد‬
: ‫ در يــک نگاه‬LifeSize UVC Access
¡
،‫ ها‬Zone ‫ مديريت دسـ ¡ـƒ
بر اســاس‬: ‫كنƒل شــبكه ويدئو كنفرانس‬
‫بسته به هر زمان‬
€ ‚ ‫ و‬Ò‫ مدريــت پهنای باند داخ‬: ‫كنـ ¡ـƒل پهنــای باند‬
‫ ها‬Zone Ë‫ماب‬
‫ بــه شــاخص‬IP ‫ امــكان تبديــل‬: ‫اختصــار شــاخص برقـراری تمــاس‬
¡ ‫عــددی و‬
URL ‫ آدرس‬¢‫ح‬
€ ƒ‫دس‬
¡ ‫ امكان اجازه يا رد‬: ‫امنيت‬
‫ بر روی‬H.323 ‫ بر پروتكل‬¢‫مبت‬
‫ترمينال ها‬
€
‫ امــكان ارتقــا بــر اســاس مقيــاس و نيــاز‬: ‫ بــر —يســنس‬¢‫مبتــ‬
‫سازمان‬
31
1. COMPATIBILITY
Works with most Lifesize infrastructure products and
supports tight integration with Lifesize video systems
2. WEB-BASED INTERFACE
All-in-one, easy-to-use, web-based interface for monitoring
your video network
Dashboard home screen provides snapshots of the entire
video infrastructure
Multilingual support (10 languages)
3. VIDEO MANAGEMENT SUITE
Discover, manage and monitor video systems and
infrastructure from Lifesize
Manages H.323, H.320 and SIP-based Lifesize systems
Supports large-scale scheduled and ad hoc upgrades of
video systems
SNMP forwarding (fault management)
Add non-Lifesize devices as external devices so that these
are available for call scheduling
HTTPS-based API support
4. REAL-TIME ALARMS, FILTER & WORK FLOW
Monitors key events through SNMP traps— authentication
failures, software upgrades, ad hoc calls and various other
network activities of video systems
Enables notification of technicians via email
Allows creation of multiple logical networks; assign admin
per network location
5. SMART SCHEDULER
Support plugin-free integration with Microsoft
Exchange server 2010 SP1 and Microsoft®
Exchange™ server 2007 SP3
Rich calendar interface to visualize video calls and upgrade
schedules
Embed Lifesize UVC Manager’s calendar into any web page
Use any calendar application on any device to schedule
video calls
Simple web scheduler to easily set up video calls
Resolves capacity conflicts
Intelligent resource scheduling for bandwidth and quality
optimization
Managed network video recorder is automatically picked
based on network of video devices—provides easy-to-set-up
recording/ streaming session
Add video devices on the fly that need to be part of the call
Invite via IP, ISDN, e.164 or SIP addresses
MCU prefix support
Auto-selects MCU if needed for a video call
View free and busy schedules of all devices while scheduling
calls or upgrades
Ability to change meeting host while scheduling a video call
30
4. Video Performance
Encoder per participant delivers any resolution, frame rate
or bandwidth for each participant
Video bandwidth: 128 Kbps to 4 Mbps per port
Video resolutions: 1080p30/720p60 through widescreen
CIFp30/p60
128 Kbps (432x240)p30 widescreen CIF
384 Kbps (912x512)p30 cable TV
512 Kbps (1072x608)p30 DVD resolution
768 Kbps (1280x720)p30 True HD
1.1 Mbps (1280x720)p60 True HD
1.7 Mbps (1920x1080)p30 Full HD
4. Audio Standards & Performance
AAC-LC, G.722.1c 48 Kbps, 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 14),
G.722.1 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 7), G.722, G.711 (μ-law),
G.711 (A-law)
DTMF tone detection (in-band and RFC2833)
Wideband audio mixing
Automatic background speaker volume reduction
8, 12 or 16 additional audio-only ports (depending on
model)
5. Presentation Standards & Protocols
H.264, H.263, H.263+, H.261
H.239, BFCP (Binary Floor Control Protocol)
Data sharing supports standard video system resolutions
without affecting port capacity
6. Localization
Unicode conference and site name support with 15
user-selectable languages
7. Virtual Operator
Direct dial-in via H.323 or SIP
Selectable FECC or DTMF tone control
12 selectable layouts for each participant
Automatic speaker placement into prominent window
Individual control to place any participant into the prominent
window
€ ‫معـ‬
‫ بــه منظورحفــظ و تــداوم تعــداد فريــم هــا و رمــز نــگاری به ازای‬Shared-Encoder ‫ بــا بهــره منــدی از تكنولــوژی‬LifeSize Bridge .‫ كــرد‬Þ‫ـر‬
¦
€ ‚ ‫ تجربــه با—تريــن كيفيــت صــدا و تصويــر را تضمـ‬،‫هــر يــک از كــت كننــدگان‬
‫ ويــژ§ ســازگاری بــا كليــه ترمينــال هــای ويدئــو‬.‫ كــرده اســت‬Ë‫ـ‬
¡
€‚
‫دســƒ
و بــه‬
‫يــب‬ì€ ‫ بــه منظــور بــا— بــردن‬Clustering ‫گــƒی از فنــاوری منحــ بفــرد‬
‫كنفرانــس موجــود و‬
‚ ‫ بهــره‬Ë‫همچنــ‬
.‫“ رقيب ترين ها در دنيا باشــد‬è ‫ جزء‬LifeSize Bridge ‫ باعث شــده تا‬،Downtime ‫حداقل رســاندن‬
12. LifeSize Bridge Utility Conference Control
Live conference management with individual- and
conference-level controls for:
- Audio and video (mute/unmute)
- Layout selection with layout lock
- Adding participants via outbound dialing
- Termination (entire conference or participant)
- User experience settings (self-view, speaker order, status
indications, announcements, navigation, text inset)
- Individual statistics reporting
- Drag-and-drop participant management
13. System Management
8. Layouts
14. LifeSize Management Support
Text overlay temporarily or permanently displays participants’
names. Audio-only participant name shown when speaking.
Mute icons for endpoint audio, admin audio, and video
Interactive overlay: enable and disable self-view, speaker
order, status indicators, mute video, announcements, camera
control navigation, permanent site names
Select from 15 supported languages and control the text
insert positioning
€ ‫در حــال حـ‬
¡ ‫ را قدرتمنــد تريــن راه حــل زيرسـ‬LifeSize Bridge ‫ مــى تــوان‬ì‫ـا‬
‫ ويدئــو كنفرانــس در حيطــه ارتباطــات چنــد جانبــه‬¢‫ـاخ‬
Schedule conferences for up to 48 participants with the
Expanded Conference License on the 16-port LifeSize Bridge
Cascade and lecture conferences
Scheduled and triggered outbound dialing
Conference registration to gatekeepers and SIP PBXs
Unlimited on-demand virtual meeting rooms
Up to 10,000 custom on-demand virtual meeting rooms
Automatic call escalation from LifeSize® ClearSea™ (version 3.1
or higher) or LifeSize® UVC ClearSea™, sold separately
Guides video participants through conference selection
Prompts audio participants for conference ID and PIN
Allows for temporary ad hoc conferences
9. On-Screen Overlays
LifeSize® Bridge™
11. Conference Support
LifeSize Bridge Utility application
WSDL management API for third-party management
IPV4 video processing and conference management
IPV6 video processing only (not available when clustering)
Unique layout per participant
12 continuous-presence layouts with drag-and-drop
placement per participant
Multiple continuous-presence layouts with voice-activated
switching occupying up to 4 main windows
DTMF tone and far-end camera control (FECC) to select layouts
Automatic layouts based on number of participants
33
10. Conference Control from the Endpoint
LifeSize® Manager™ and LifeSize® Control™: conference setup
and initiation, hardware health monitoring
LifeSize Control only: Microsoft® Exchange®, Google® Mail®
integration
15. Security
PIN-protected conferences
H.235 AES and SRTP/TLS encryption
FIPS-compliant H.235 encryption mode
HTTPS secure management
16. Quality of Service
QoS support with Diffserve and TOS/IP precedence
Network redundancy supporting NIC bonding failover (with
switches that support IEEE 802.1AX-2008)
Adaptive motion control (AMC), including forward error
correction (FEC)
: ‫ در يک نگاه‬LifeSize Bridge
€ ‚ ‫( با‬1080p30 and 720p60) ‫ ارائــه با—تريــن كيفيت وضوح تصوير‬: ‫“ رقيــب در قيمــت و كيفيــت‬è
‫ ترين هزينه به ازای هر كت كننده‬Ë‫پاي‬
‫ چيدمــان تصاويــر بــدون‬،‫ وضــوح تصويــر‬،‫ پهنــای بانــد ارتبــاط‬،‫ تنظيــم كــدک تصويــر‬: ‫قابليــت رمزنــگاری بــه ازای هــر كــت كننــده‬
“‫توانا‬
‚ ‫كاهــش ظرفيت و‬
€ ،‫قابليت افزايش ظرفيت‬
(16 ،12 ،8) ‫ پورت همزمان‬4 ‫ نقطه و امكان افزايش پله ای‬8 ‫ وع ظرفيت با ويس دهى به‬: ‫ بر —يسنس‬¢‫مبت‬
¡ ‫ نقطه‬48 ‫ گسـ ¡ـƒش ويس دهى تا‬: ‫توســعه ظرفيت‬
Cascading Bridge ‫ بر —يســنس يا صدها ارتباط در حالت‬¢‫مب‬
‫ همزمان جهت با— بردن دسـ ¡ـƒ
پذيری‬Bridge 10 ‫ قابليت ارائه ويس دهى مشـ ¡ـƒک‬: Clustering ‫دسـ ¡ـƒس پذيری با فناوری‬
Clustered Bridges ‫ رابط كاربری واحــد جهت مديريت چندگاه‬: ‫مديريــت متمركــز‬
€ ‫ پشـ‬: ‫انعطاف پذيری در نوع ارتباط جلســات‬
(Scheduled Meetings and On-Demand HD Virtual Rooms) ‫ـتيبا“ از هر دو راه حل ارتباط‬
(Drag-And-Drop) ‫ رابط كاربری آســان به همراه امكان‬: User Friendly ‫رابط كاربری‬
1. Capacity Models
8 ports upgradable to 12 and 16 ports
12 ports upgradable to 16 ports
16 ports upgradable with Expanded Conference mode,
allowing up to 48 participants in a single meeting
Cascading multiple bridges supports hundreds of
participants while also conserving bandwidth
2. High-Availability Clustering
Cluster up to 10 LifeSize Bridge 2200s. Available on an
8-, 12- and 16-port LifeSize Bridge (requires a clustering
license for each bridge)
: LifeSize Bridge ™‫مشخصات œف‬
Delivers pooled port capacity, single interface for
administrators, single dial plan for end users and redundancy
with automatic call failover
3. Communication Protocols &
Video Standards
H.323, SIP, H.320 (ISDN) via LifeSize® Networker™ through
a gatekeeper
H.264, H.263, H.261
32
‫™‪LifeSize® Camera S‬‬
‫™‪LifeSize® Camera 10x‬‬
‫ـ‪ Ë‬بســيار عــا‪ î‬و متحــرک بــا بزرگنمـ "‬
‫ـا“ مناســب بـرای اتــاق كنفرانــس كوچــک هســتيد‪ ،‬دوربـ ‚ €‬
‫اگــر شــما بــه دنبــال يــک دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪Camera S Ë‬‬
‫يــک انتخــاب ايــده آل اســت‪ .‬كيفيــت تصويــر درخشــان در طيــف گسـ ¡ـƒده ای از ايــط نــور باعــث ايجــاد تصويــر شــفاف و خـ ‚ـƒه كننــده در‬
‫ـ‪ Ë‬بــا اســتفاده از تجربــه توليــد دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬نيــاز هــای كاربـران و همچنـ ‚ €‬
‫ـ‪ LifeSize Ë‬بــا در نظــر گرفـ ¡ €‬
‫گروهــى از مهندسـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬ويدئــو كنفرانــس در‬
‫دوربيــ‪ ¢‬را توليــد كــرده انــد كــه درک جديــدی از وضــوح تصويــر و ¡‬
‫€‬
‫گســƒه نمايــش تصويــر را بــه كاربــران ويدئــو‬
‫طــى ســالهای متــوا‪،î‬‬
‫ايــط نــوری كــم گرديــده كــه بــا يــک ميــدان ديد )‪ 70° (FOV‬عمودی و ‪ 245°‬افقــى باعث تصوير برداری حرفه ای از كت كنندگان در نشســت‬
‫خواهــد شــد‪ .‬دقــت و ظرافــت تصويــر ايــن دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬تداعــى كننــده حــس حضــور واقعــى افـراد در جلســات مــى باشــد كــه بــا هندلينــگ آرام‬
‫€‬
‫‚€‬
‫دوربــ‪ Ë‬فقــط بــا ی ‪ICON‬‬
‫حــا‪ ì‬ايــن‬
‫و ‪ “è‬صــدا باعــث ايجــاد ارتبــاط چشــمى هدفمنــد و متمركــز مــى گــردد‪ .‬در حــال‬
‫عرضه مى گردد‪.‬‬
‫‪ LifeSize Camera S‬در يــک نگاه ‪:‬‬
‫ـ‪ Ë‬بــا هيــچ محصــول مشــابه ای قابــل مقايســه نباشــد‪ .‬ايــن دوربـ ‚ €‬
‫تابــش آفتــاب )‪ ،(Anti-Glare Visor‬باعــث شــده تــا ايــن دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ ،Ë‬بــا امــكان‬
‫تصويــر بــرداری بــا كيفيــت )‪ (Full HD 1080P60‬بر روی محصو—ت ی ‪ 220‬و ‪ Icon‬قابل عرضه مى باشــد‪.‬‬
‫‪ LifeSize Camera 10x‬در يــک نگاه ‪:‬‬
‫ـ‪ : (PTZ) Ë‬حركت نرم و صاف دوربـ ‚ €‬
‫بهبــود عملكــرد حركــت و زوم دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬در فعل و انفعا—ت واقعى تر‬
‫ـ‪ : (Pan / Tilt / Zoom) Ë‬حركــت نرم و صاف دوربـ ‚ €‬
‫بهبــود عملكــرد حركــت و زوم دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬در فعل و انفعا—ت واقعى تر‬
‫كيفيــت ‪ Full HD 1080P60‬بــا ‪ 3X‬زوم اپتيــكال ‪ :‬تصويــر بــرداری ‪ Full HD‬مناســب بـرای دفاتــر تجــاری‪ ،‬اتــاق كنفرانــس مخفيانــه و اتــاق‬
‫تصاويــری بــا كيفيــت ‪ Full HD‬برای ســالنهای كنفرانس بزرگ ‪ :‬مقياس پذيــری تصوير ‪ Full HD 1080p60‬قابليت ‪10x Zoom‬‬
‫هندلينــگ نــرم و آرام ‪ :‬ويدئــو با كيفيــت ¡‬
‫بهƒ در محيط های كم نور‬
‫جلسه كوچک‬
‫هندلينــگ نــرم و آرام ‪ :‬ويدئــو با كيفيــت ¡‬
‫بهƒ در محيط های كم نور‬
‫ـƒ ضــد آفتــاب ‪ :‬كاهش نور لـ € €‬
‫پوشــش لـ € €‬
‫خƒه كننده برای اطمينان از ارتباطات تصويری ‪ HD‬ســازنده تر‬
‫ـƒ در تابش ‚‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از خروجى تصوير ‪ : HDMI‬امكان اســتفاده از كابل ‪ HDMI‬تا ¡مƒاژ ‪¡ 15‬مƒی‬
‫‪34‬‬
‫نظــƒی همچــون دقــت در ارائــه رنــگ هــای واقعــى‬
‫گــƒی از حســگر ‪ CMOS‬و تكنولــوژی هــای ‪‚ “è‬‬
‫كنفرانــس عرضــه مــى كنــد‪ .‬بهــره ‚‬
‫و بــزرگ نمـ "‬
‫ـا“ تــا ‪ 10‬برابــر‪ ،‬صــاف بــودن تصويــر )‪ ،(Smooth‬حركــت م•يــم دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ (Quiet Pan/Tilt/Zoom Handling) Ë‬و سيســتم ضــد‬
‫ـƒ ضــد آفتــاب ‪ :‬كاهش نور لـ € €‬
‫پوشــش لـ € €‬
‫خƒه كننده برای اطمينان از ارتباطات تصويری ‪ HD‬ســازنده تر‬
‫ـƒ در تابش ‚‬
‫پشـ €‬
‫ـتيبا“ از خروجى تصوير ‪ : HDMI‬امكان اســتفاده از كابل ‪ HDMI‬تا ¡مƒاژ ‪¡ 15‬مƒی‬
‫‪35‬‬
‫™‪LifeSize® Digital Micpod‬‬
‫‪ ™LifeSize® Digital MicPod‬محصــو‪ “è î‬نظـ ‚ـƒ جهــت هــر چــه شــفاف تــر شــدن صــدا بــرداری در ســالنهای بــزرگ كنفرانــس مــى باشــد‬
‫ـا“ ‪ LifeSize‬معـ €‬
‫ـر‪ Þ‬شــده اســت‪ .‬عــت نمونــه بــرداری صدا در يک ســيگنال صـ ¡‬
‫كــه توســط كمپـ €‬
‫ـو“ ‪ 48‬كيلوهرتز بصــورت كام• ٌ حرفــه ای بوده‬
‫و امــكان افزايــش ‪ 3‬ميكروفــن ‪ 360‬درجــه جهــت اســتفاده در محيطهــای پــر و صــدا بـرای هرچــه واضــح تــر شــدن صــدا برداری وجــود دارد‪.‬‬
‫‪ Phone 2nd Generation‬بــه طــور هوشــمندانه ای و دقيــق بــر اســاس مفهومــى از احساســات فــردی و درگـ ‚ـƒی هــای كاربــری بــا سيســتم‬
‫های ويدئو كنفرانس طراحى شده است‪ LifeSize Phone.‬با استفاده از يک صفحه نمايش لم‪ Ú‬در كنار يک ‚گƒنده صدا ‪ ،360°‬اين امكان را به‬
‫كارب ـران مــى دهــد كــه قــدرت كنـ ¡ـƒل را در نــوک انگشتانشــان تجربــه كننــد‪ .‬تركيــب بــاور نكـ €‬
‫ـرد“ رابــط كاربــری بــا پنــل لمــ‪ Ú‬قابــل درک‪،‬‬
‫ـ‪ ،Ë‬تعويــض چيدمــان تصاويــر و‪ ...‬فراهــم كــرده كــه همـ ‚ €‬
‫محيطــى منحــ بــه فــرد را جهــت اشـ ¡ـƒاک گــذاری محتــوا‪ ،‬كنـ ¡ـƒل دوربـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬امــر‬
‫باعــث شــده تــا كاربــران نيــازی بــه ريمــوت ¡‬
‫كنــƒل نداشــته باشــند‪ .‬ايــن سيســتم امــكان غــرق شــدن شــما را در دنيــای ارتباطــات ويدئــو‬
‫كليــد قطــع و وصــل صــدا ”‪ “In-Call and Mute‬بــر روی ميكروفــن از ويژگيهــای كاربــر پســند ايــن سيســتم مى باشــد كه با چراغ شــاخص )‪(LED‬‬
‫وضعيــت صــدا بــرداری دســتگاه مشــخص مــى شــود‪ LifeSize Digital MicPod .‬انتخــاب قطعــى بـرای ســازمان هـ ‚ـا“ كــه نيــاز بــه گسـ ¡ـƒش طيف‬
‫¡‬
‫صو“ درمحصول‪ LifeSize Phone2G‬هســتند مى باشــد‪.‬‬
‫كنفرانــس بــا اســتفاده از فنــاوری تلفيق چندين تكنولوژی در كنــار يكديگر فراهم مى كند‪.‬‬
‫¶‬
‫ويژ· و مشــخصات دستگاه ‪:‬‬
‫‪ LifeSize Phone 2nd Generation‬در يــک نگاه ‪:‬‬
‫مجهــز بــه ‪ 3‬ميكروفــون با تكنولوژی پرتو تشــكيل دهنده "‪"beam-forming‬‬
‫عــت نمونه ¡‬
‫صو“ ‪ 48‬كيلو هرتز‬
‫چراغ شــاخص جهت مشــخص شــدن وضعيت قطع و وصل صدا‬
‫¡‬
‫ميليمƒ‬
‫ارتفاع‪15 :‬‬
‫¡‬
‫ميليمƒ‬
‫قطر‪86.2 :‬‬
‫وزن‪ 166 :‬گرم‬
‫قابليــت افزايــش دو ‪ MicPods LifeSize‬در هر ‪LifeSize Phone, 2nd Generation‬‬
‫‪36‬‬
‫‪LifeSize® Phone™ 2nd Generation‬‬
‫كاربری آســان ‪ :‬پنل لم‪ Ú‬منحبفرد‬
‫جهت كاربری آســان ‪ :‬توسط هر فرد‬
‫ـ‪ Ë‬پنل ¡‬
‫ويدئو“ ‪ :‬اولـ ‚ €‬
‫كنƒ‪ î‬لم‪ Ú‬اتاق كنفرانس جهــت مديريت صدا و تصوير‬
‫طراحــى شــده بـرای برای ارتباطات‬
‫‚‬
‫عملكرد آســان ‪ :‬رابط كاربری حســاس به نياز كاربر در هر بخش از ارتباط‬
‫منعطــف در راه انــدازی ‪ :‬پشـ €‬
‫ـتيبا“ از ) ‪ ( POE‬و همچنـ ‚ €‬
‫ـ‪ Ë‬قابليت اتصــال از طريق كابل اختصا‪ª‬‬
‫صدا برداری با نهايت شــفافيت بهــره منــدی از ميكروفــن ‪ 360°‬بــه همــراه فنــاوری تركيــب بــا ‪ LifeSize Digital Micpod‬جهــت ســالن‬
‫های بزرگ‬
‫‪37‬‬
LifeSize
Video Conferencing Systems
‫برخــى از مراكز “ œ‬
‫تجه شــده با ويدئو كنفرانس ‪LifeSize‬‬
‫¡‬
‫بهزيس‪ ¢‬كل كشور‪ ۶ ،‬استانداری از وزارت‬
‫كت مخابرات اســتان كرمانشــاه‪ ،‬كت مخابرات اســتان اردبيل‪ ،‬ســازمان‬
‫كشــور‪ ،‬دانشــگاه آزاداســ•مى واحــد تهـران مركــز‪ ،‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری اط•عــات‪ ،‬شــبكه بهداشــت و درمــان‬
‫اســتان فــارس‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــ‪ È‬شـ ‚ـƒاز‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــ‪ È‬رفســنجان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــ‪ È‬همــدان‪،‬‬
‫دانشــگاه صنعـ ¡ـ‪ ¢‬يــف‪ ،‬دانشــگاه جامــع امــام حسـ ‚ €‬
‫ـ‪) Ë‬ع(‪ ،‬كــت حفــاری و اكتشــافات انــرژی گسـ ¡ـƒ پــارس‪،‬‬
‫كــت حفــاری شــمال‪ ،‬كــت مــ‪ Ò‬انتقــال گاز ايــران‪ ،‬اداره كل راه ترابــری ‪ 5‬اســتان‪ ،‬دانشــگاه‬
‫آزاد اســتان هــا ‪ ۱۷‬واحــد‪ ،‬اداره كل زنــدان هــا ‪ 3‬اســتان‪ ،‬دانشــگاه های پيام نور كل كشــور‪ ،‬دانشــگاه پيام نور اســتان‬
‫ـپ‪ Ë‬تامـ ‚ €‬
‫ته ـران‪ ،‬داروســازی كاسـ ‚ €‬
‫ـتƒ €ا“‬
‫ـ‪ ،Ë‬داروســازی ســبحان انكولــوژی‪ ،‬داروســازی اكسـ ‚ـƒ‪ ،‬اداره كل بنــادر و كشـ ‚‬
‫بوشــهر‪ ،‬شــهرداری بوشــهر‪ ،‬بازار گسـ ¡ـƒ منطقه پنج )صنايع شـ ‚ـƒ پگاه( و دهها مراكز ديگر‬
Download PDF
Similar pages