D
’
U
O
Y
S
R
OFFE OVE WITH!
L
N
I
L
L
A
F
Dhs.
19.00 14
Dhs.
.75
Dhs.
Dhs.
35.50 28
Dhs.
.50
25.00 18 50
Dhs.
.
≠c 5 Úª°SÉ«dG á¡μæH ¿GõjôJƒf RQCG
Ϋd 1,8 * 2 Qƒf øe ¢ùª°ûdG QGhO âjR
ΩGôZ 200 * 2 ¿hÒ∏HƒJ IÒ¨°U áJ’ƒcƒ°T ™£b
Nutrizain Jasmine Rice 5 Kg
Noor Sunflower Oil 2 x 1.8 Ltr
Toblerone Minis 2 x 200 Gm
Offer valid from 11 to 20 February or until stocks last. Purchase limit may apply.
AGô°ûdG óM ≥Ñ£j .᫪μdG PÉØf ≈àM hCG ôjGÈa 20 ájɨd 11 ïjQÉJ øe ¢Vhô©dG …ô°ùJ
Dhs.
Dhs.
5
Dhs.
Dhs.
.50
7.95
4.95
Dhs.
3
.25
2
Dhs.
.50
3.95
ƒ∏«μ∏d ’ÉL ∫ÉjhQ ìÉØJ
ƒ∏«μ∏d (ÚÑ∏ØdG) Rƒe
ƒ∏«μ∏d (¿Éà°ùcÉH) GQÉàfÉ°S
Royal Gala Apple Per Kg
Banana (Philippines) Per Kg
Santra (Pakistan) Per Kg
Dhs.
13.50 10
Dhs.
30.00 24
Dhs.
.95
ΩGôZ 90 * 3 »°ùc’ÉL áJ’ƒcƒ°T
Offer on fresh meat, fruits and vegetables valid only on 11, 12 and 13 February.
7
Dhs.
12
.95
.95
Dhs.
Dhs.
2
.95
Dhs.
Dhs.
1
.95
2
Dhs.
4
.45
.45
ƒ∏«μ∏d (Oƒ°SCG ) ñƒN
ƒ∏«μ∏d (óæ¡dG) π°üH
ƒ∏«μ∏d QÉ«N
Plum (Black) Per Kg
Onion (India) Per Kg
Cucumber Per Kg
12
.50
9
Dhs.
11.50
13.50
.95
ΩGôZ 225 * 2 Rôμ«æ°S áJ’ƒcƒ°T
Snickers Minis 2 x 225 Gm
Dhs.
.25
Dhs.
30.00 21
Dhs.
Bounty Minis 2 x 428 Gm
Dhs.
Dhs.
.95
»àfhÉH áJ’ƒcƒ°T IÒ¨°U ™£b
ΩGôZ 428 * 2
Galaxy Smooth 3 x 90 Gm
Dhs.
Dhs.
Dhs.
Dhs.
7
Dhs.
.95
ÊÉØ«J áJ’ƒcƒ°T
6 OóY IÒ¨°U ™£b + ΩGôZ 30 * 12
Tiffany Break Delight
12 x 30 Gm + Minis 6s
Dhs.
30.00 20
.95
7
25.00 18 75
Dhs.
.00
.
ΩGôZ 300 + ΩGôZ 600 ÊÉØ«J ôcÉμ°S
ΩGôZ 90 * 8 ÊÉØ«J ôcÉμ°S
ΩGôZ 44* 16 *2 ∂«°SÓc ƒjQhCG âjƒμ°ùH
2 * ΩGôZ 50 * 6 Rôμ«æ°S
Tiffany Deluxe Toffees
Tiffany Nutty Bites 8 x 90 Gm
Oreo Classic 2 x 16 x 44 Gm
Snickers Snack 6 x 50 Gm x 2
600 Gm + 300 Gm
Dhs.
Dhs.
5
.95
Dhs.
Dhs.
Dhs.
3
.95
Dhs.
5
.95
2
.25
27.50 19 25
Dhs.
.
ƒ∏«μ∏d É°Sƒc
ƒ∏«μ∏d AÉ«dƒ°UÉa
ΩGôZ 1200 * 2 ÉjOÉ°S êÉLO
Marrow Per Kg
Beans Per Kg
Sadia Whole Chicken 2 x 1200 Gm
.
35.95 29
.95
(óæ¡dG) ƒ∏«μ∏d ¿CÉ°V º◊
Fresh Mutton (India) Per Kg
Dhs.
15.00 10
Dhs.
.00
ΩGôZ 250 + ΩGôZ 500 í«∏ÿG êÉLO ôLôH
Al Khaleej Chicken Burger 500 Gm + 250 Gm
15.00 10 00
.
ΩGôZ 250 + ΩGôZ 500 è«∏ÿG êÉLO ¢ùàZÉf
Al Khaleej Chicken Nuggets 500 Gm + 250 Gm
.
.
Dhs.
Dhs.
17.25
9
.95
15 + 2.25 QƒμfCG Ö«∏M ¥ƒë°ùe %
Ϋd ! * 4 Qƒμf’ Ö«∏M
ΩGôZ 160 * 3 ƒJÉJƒH ΰùe ¢ùÑ«°T ≥FÉbQ
Anchor Milk Powder 2.25 + 15% Extra
Lacnor UHT Milk 4 x 1 Ltr
Mr Potato Crisps 3 x 160 Gm
8
Dhs.
Dhs.
5
26.50 20 00
ΩGôZ 185 * 3 ÉfÉμjôeCG ÉfƒJ
≠c1 ¿É£∏°S óæ¡dG RƒL ¥ƒë°ùe
ΩGôZ 77 * 10 õdOƒf ájÒ©°T
Ϋd 1,8 IÉ«M »JÉÑf âjR
American Tuna 3 x 185 Gm
Sultan Coconut Milk Powder 1 Kg
Indomie Noodles 10 x 77 Gm
Hayat Vegetable Oil 1.8 Ltr
Dhs.
.
Dhs.
11.50
8
Dhs.
.25
12.00
Dhs.
Dhs.
17.00 13 95
Dhs.
ΩGôZ 397 * 3 ≈∏fi ∞ãμe Ö«∏M
Dhs.
Dhs.
Dhs.
56.50 47 95
Dhs.
Nestle Condensed Milk 3 x 397 Gm
Dhs.
Dhs.
Dhs.
19.00 14 95
Dhs.
.95
Dhs.
6.95
.95
Dhs.
7
Dhs.
.95
11.50
Dhs.
Dhs.
38.00 27
Dhs.
30.50 20 00
Dhs.
.25
.
Dhs.
ΩGôZ 150 * 2 , 21Ëôc
πe 400 * 2 õæLôL øe º°ùé∏d∏d ø°Tƒd
Td
ΩGôZ 250 * 2 Iô£©e ‹OQÉj IQOƒH
Creme 21 Cream 2 x 150 Gm
Jergens Body Lotion 2 x 400 Ml
Yardley Perfumed Talc 2 x 250 Gm
Dhs.
36.00 25
Dhs.
.75
πe 200 ¥ô©JJ ππjõ‡
õ + »°UÉ°UQ
É »FÉ°ùf
FÉ f ô£Y
Dhs.
Dhs.
14.00 10
Dhs.
60.00 30
Dhs.
.50
.
πe 150 * 3 - 4*8 ¥ô©J πjõe
8x4 Body Spray 3 x 150 Ml
Lux Soap 6 x 170 Gm
Dhs.
26.50 20
Dhs.
.00
Dettol Antiseptic 2 x 750 Ml + 500 Ml
Axe Oil 12 x 3 Ml + 5 Ml Free
Super-Max Disposable Blade 5 + 5 Pcs Free
22.00 20
Dhs.
69.95 35
Dhs.
.50
.
πe 200 ¥ô©J πjõe + »FÉ°ùf »°UÉ°UQ ô£Y
πe 200 ¥ô©J πjõe + ƒ∏H ∫ÉjhQ »°UÉ°UQ ô£Y
Rasasi Chastity Women EDT + Deo 200 Ml
Rasasi Royle Blue Men + Deo 200 Ml
.
πe 200 ¥ô©J πjõe + »à°SÉ°ûJ »°UÉ°UQ ô£Y
Rasasi Chastity Men EDP + Deo 200 Ml
Dhs.
Dhs.
44.50 38
Dhs.
36.00 29 50
Dhs.
Dhs.
45.00 33
Dhs.
.95
.75
.
πe 150 ¥ô©J πjõe + πe 100 ,´ƒæàe ,±ƒd ∫ÉfÎfEG ô£Y
¥ô©J πjõe
π + ππe 1100 π«HÉ°S
π É ô£Y
£
¥ô©J πjõe + πe 50 »°ùfÉf π«HÉ°S ô£Y
Eternal Love EDT Astd 100 Ml + Deo 150 Ml
Sapil Solid EDT 100 Ml + Deo Set
Sapil Nancy Pink EDP 50 Ml + Deo Set
Dhs.
69.95 35 50
Dhs.
.
Ék fÉ› πe 500 + Ϋd 3 äQƒØeƒc á°ûªbCG ô£©e
IƒÑ©dÉH ,´ƒæàe ,≠c 6 πjQBG π«°ùZ ¥ƒë°ùe
≠c 3 * 2 πjQBG π«°ùZ ¥ƒë°ùe
Comfort Fabric Softener 3 Ltr
Ariel Washing Powder 6 Kg Astd Per Pc
Ariel Washing Powder 2 x 3 Kg
+ 500 Ml Essence Free
43.00 32 75
Dhs.
.
Ék fÉ› 5 + 5 OóY ¢ùcÉe ôHƒ°S ábÓM äÉæ«cÉe
.00
Dhs.
36.00 27 00
Dhs.
.
20.00 11 75
Ék fÉ› πe 5 + πe 3 * 12 ¢ùcCG º°ù∏H
Dhs.
Dhs.
36.00 25 75
Dhs.
Dhs.
Dhs.
πe 500 + πe 750 * 2 ∫ƒàjO º≤©e
Dhs.
Rasasi Royale Men EDT + Deo 200 Ml
30.00 20 00
Dhs.
.00
ΩGôZ170 * 6 ¢ùcƒd ¿ƒHÉ°U
Johnson’s Baby Soap 4 x 125 Gm
.
πe 200 ¥ô©J πjõe + ‹ÉLQ ∫ÉjhQ »°UÉ°UQ ô£Y
Rasasi Blue For Men EDT + Deo 200 Ml
Dhs.
ΩGôZ 125 * 4 ∫ÉØWCÓd ¿ƒ°ùfƒL ¿ƒHÉ°U
Dhs.
Dhs.
23.50 15
Dhs.
.00
39.00 29 95
.95
πe 200 ¥ô©J πjõe + ∫ÉLô∏d ƒ∏H »°UÉ°UQ ô£Y
Rasasi Romance Women EDT
+ Deo 200ml
Dhs.
Dhs.
39.00 29
Dhs.
Dhs.
45.00 28
Dhs.
.75
Dhs.
Dhs.
10.00
6
.00
Dhs.
Dhs.
12.00
8
.00
Dhs.
29.00 17 50
Dhs.
.
πe 100 πjƒL ô£Y
IóMGƒdÉH ,πe 100 …Ée ‹Ò°T ô£Y
πe 150 ôLƒ∏μ°ùjO ¥ô©J πjõe
πe 100 ¢Sƒ°ùμ«d ô£Y
Jewel EDP 100 Ml
Shirley May EDT 100 Ml Per Pc
Disclosure Deo 150 Ml
Lexus Gold Perfume 100 Ml
Dhs.
35.00 25
Dhs.
.00
Dhs.
Dhs.
45.00 20
Dhs.
25.00 12
Dhs.
.00
.00
º°S 30 OQƒa ∫ÉjhQ ájGƒW
™£b 3 OóY ∑ƒc …õjEG ÊGhBG º≤W
IQGôë∏d ßaÉM ܃c
Royal Ford Tawa 30 Cm
Easy Cook Steel Pot 3s
Vaccum Bottle
Dhs.
Dhs.
25.00 15 00
Dhs.
.
10
.00
6
Dhs.
10.00
6
ácGƒa á∏°S
Fruit Basket
15.00 10
1
99.00 49 00
.
í«JÉØe ábÓY
12 OóY ¿ƒdÉH
á©£≤dÉH á«FÉ°ùf ÖFÉ≤M
Round Balloon 12s
Ladies Bag Per Pc
Dhs.
2
Dhs.
2
Dhs.
.50
5.00
πjOÉæe ¥hóæ°U
Dhs.
3.00
Dhs.
Dhs.
.50
Key Buckles
Dhs.
Tissue Box Container
Dhs.
.25
5.00
3.00
Dhs.
1
.50
Dhs.
2.00
1
.00
á©£≤dÉH,ô©°T §≤∏e
á©£≤dÉH,ô©°T §≤∏e
á©£≤dÉH,ô©°T áWÉHQ
á©£≤dÉH,ô©°T áWÉHQ
Hair Clip Per Pc
Hair Crab Per Pc
Hair Band Per Pc
Elastic Hair Band Per Pc
Dhs.
15.00 10
Dhs.
20.00 10
Dhs.
.00
áYÉ°S
.00
Dhs.
Dhs.
.00
Dhs.
.50
Clock
Dhs.
Dhs.
Dhs.
Dhs.
Dhs.
39.00 26 50
Dhs.
.00
Dhs.
.
óMGƒdÉH ,´ƒæàe ,ø£b ∞°TÉæe
º°S 10 * 190 * 90 ,OôØe …h âjGh ôjô°S AÉ£Z
º°S 240 * 220 ∫GQƒc á«fÉ£H
Cotton Towel Astd Per Pc
White Way Fitted Sheet Single
Embee Coral Kingsize Blanket 220 x 240 Cm
90 x 190 x 10 Cm
Dhs.
34.00 24
Dhs.
Dhs.
.00
19.00
9
.00
Dhs.
Dhs.
24.00 14
Dhs.
15.00 10 00
Dhs.
.00
á©£≤dÉH ,´ƒæàe ,»ª°SQ ‹ÉLQ ¢ü«ªb
»°VÉjQ ‹
‹ÉLQ ∫É£æH
πjƒW ºc ‹ÉLQ äô°û«J
Men’s Formal Shirt Astd Per Pc
Men’s Trackpants
Men’s Full Sleeve T-Shirt
.
‹ÉLQ äô°û«J
Men’s T-Shirt
28” Dhs.
Dhs.
24” Dhs.
Dhs.
25.00 19 50
Dhs.
.
Dhs.
20” Dhs.
Dhs.
139
º°S 200 * 150 ¢ûJÉJ Qõ«a ±ƒ°U AÉ£Z
Feather Touch Silky Milky Blanket
150 x 200 Cm
174
75
65
199
85
Dhs.
Dhs.
49.00
29
.00
Dhs.
Dhs.
14.00
8
.00
Dhs.
Dhs.
13.00
9
.00
Dhs.
14.00 10
Dhs.
.00
Dhs.
14.00 10 00
Dhs.
.
¢SEG »H ¬jEG ôØ°S áÑ«≤M
πHófÉÑ°ùcEG ôØ°S áÑ«≤M
ΩɪcCG ¿hO øe ‹ÉLQ äô°û«J
3 OóY á«dÉLQ πjhGô°S
3 OóY »∏NGO ‹ÉLQ ¢ü«ªb
2 OóY á«dÉLQ πjhGô°S
Abs Trolley
Expandable Wheel Bag 32”
Men’s Sleeveless T-Shirt
Men’s Briefs 3-Pc Set
Men’s Vest 3-Pc set
Men’s Boxers 2-Pc Set
4.5 Display
LED Flash
5.5. Display
LED Flash
FM Radio
Quad Core
1.5 ghz
5 MP
Camera
Dual
Camera
Android
4.4.4
Bluetooth
5 MP Front
Camera
13 MP Rear
Camera
Android
5.1
2 GB Ram
Dhs.
Dhs.
325 285
Dhs.
249 185
Dhs.
599 519
Dhs.
Dhs.
1¬«L „ƒ°ùeÉ°S
230 É«cƒf
1¬«H ÖjÉa ƒaƒæ«d
Samsung J1 Ace
Nokia 230
Lenovo Vibe p1
3G
7” Display
Dual Core
3G
9” Display
8GB
Wi-Fi
Android
4.4
8GB
Dual Sim
5 MP Rear
Camera
Android
4.4
Dhs.
Dhs.
199 149
Dhs.
349 259
Dhs.
199 136
Dhs.
¢ù∏H ÉØdCCG ¿ƒ°ùa
Vsun Alpha Plus
Dhs.
¿ƒμ«∏c â∏HÉJ
QÉà°S ôHƒ°S â∏HÉJ
Clickon Tablet
Super Star Tablet
Dhs.
359 199
Dhs.
Dhs.
29.00 20
Dhs.
.00
.
hôμ«e ¿hÎ∏«a 䃰U Ωɶf
êQÉ°ûJ ∂jƒc …ôØ°S øMÉ°T
»H »L 8 - QÉ°ùμ«d »H ¢SEG ƒj
Quick Charge Power Bank - 5600mah
Lexar Flash Drive - 8GB
Dhs.
9
79.00 49
»H »L 8 ÉÑ«°TƒJ IôcGP äôc
ÚÑfÉL øe IAÉ°VEG - ¿hÎ∏«a ÇQGƒW IAÉ°VEG ìÉÑ°üe
Toshiba Micro SD Card - 8GB
Feltron 24-Led Double Side Emergency Light
12.00
14.00 10 00
Feltron Micro Hi-Fi System
Dhs.
Dhs.
Dhs.
Dhs.
.00
Dhs.
.00
Dhs.
32.00 25 00
Dhs.
.
¢ù∏H ΰùe ô©°T áHò°ûe
Mr. Plus Hair Trimmer 6012
Download PDF
Similar pages