Original operating manual
Part 1
I/1
Part 2
II/1
Notice d’utilisation d’origine
Partie 1
I/2
Partie 2
II/7
Manual de instrucciones original
Parte 1
I/3
Parte 2
II/14
Originele gebruiksaanwijzing
Deel 1
I/4
Deel 2
II/21
Originalbruksanvisning
Del 1
I/5
Del 2
II/28
Oryginalna instrukcja eksploatacji
Części 1
I/6
Części 2
II/34
Eredeti kezelési utasítás
1. rész
I/7
2. rész
II/41
Originál návodu k obsluze
Část 1
I/8
Část 2
II/48
Originálny návod na obsluhu
Časť 1
I/9
Časť 2
II/55
Оригинал Руководство по эксплуатации
Часть 1
I/10
Часть 2
II/62
UNM 410-10-50 D
A 713 010
G870543_001
2010/08/jbrg-08
16
410
10
n
295
2,2
1210
17
19
06
07
09
1a
H
11
T
B
810
410
820
14
01
m
62
02
03
18
05
13
12
04
08
P
PS
50
11
P
max
1b
10
1
LWA
400
50
3
16
0,72
96
LpA4
76
0
1
0
max.
0
60:40
10
min.
P
min
8
T
5-35
40
2a
4a
5a
6a
7a
8a
8b
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen
GB
EC Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that this product complies with the following guidelines: 2006/42/EC machinery directive in
conjunction with 97/23/EC (module A) pressure equipment directive, 2009/105/EC simple pressure vessels directive and 2006/95/EC low
voltage directive; 2000/14/EC outdoor-noise-directive.
Piston compressor: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Serial no.: T100109 Year of CE mark: 2010
Conformity evaluation procedure:
Internal control of production according to 97/23/EC
Internal control of production with assessment of technical documentation and
annex III, module A
periodical checking according to 2000/14/EC annex VI, Item 6 – procedure 2
Sign of type: ZUA 233/126
Sound power level LWA according to DIN EN ISO (RL 2000/14/EC)
Measured value: 93.5 dB(A) Guaranteed value: 96 dB(A)
Certificate-registry-no.: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Nominated centre:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Undersigned is Head of research and development; Documentation representative
F
Déclaration de conformité CE
Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est conforme aux directives suivantes : directive machine 2006/42/CE
associée à la directive 97/23/CE (Module A) équipements sous pression, la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression
simples et la directive 2006/95/CE basse tension ; directive 2000/14/EC relative aux matériels utilisés à l'extérieur .
Compresseur à pistons : UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 N° de série : T100109 Année du marquage CE : 2010
Méthode d'évaluation de la conformité :
Contrôle interne de la production selon 97/23/CE
Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation
annexe III, module A
technique et contrôle périodique selon 2000/14/CE annexe VI, Point 6 –
procédure 2
Signe de type : ZUA 233/126
Niveau de puissance acoustique LWA selon DIN EN ISO 3744 (directive
2000/14/CE)
Valeur mesurée : 93,5 dB(A) Valeur garantie : 96 dB(A)
Certificat- numéro d'enregistrement : OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Organisme notifié :
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Signataire est Directeur de recherche et développement; Responsable de documentation
E
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes directivas: 2006/42/EC
Directiva de máquinas en combinación con 97/23/EC (Modul A) Directiva de equipos de presión, 2009/105/EC Directiva sobre depósitos
de presión sencillos y 2006/95/EC Directiva de baja tensión; 2000/14/EC Directiva sobre emisiones sonoras de máquinas al aire libre.
Compresor de pistón: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 N.º serie: T100109 Año del marcado "CE" de conformidad:
2010
Procedimiento de evaluación de la conformidad:
Control de la producción según 97/23/CE anexo III,
Control de la producción con evaluación de la documentación técnica y
módulo A
comprobaciones periódicas según 2000/14/CE anexo VI, Punto 6 –
Procedimiento 2
Identificación de la muestra tipo: ZUA 233/126
LWA Nivel de potencia sonora según DIN EN ISO 3744 (Directiva 2000/14/CE)
Valor registrado: 93,5 dB(A) Valor garantizado: 96 dB(A)
Certificado-Registro n°: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Organismo notificado:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
El firmante es Director de investigación y desarrollo; Responsable de documentación
NL
EG-conformiteitsverklaring
Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat dit product overeenkomt met de volgende richtlijnen: 2006/42/EG machinerichtlijn in
combinatie met 97/23/EG (Modul A) drukapparatuur-richtlijn, 2009/105/EG richtlijn over eenvoudige drukvaten en 2006/95/EG
laagspanningsrichtlijn; 2000/14/EC outdoor-richtlijn.
Zuigercompressor: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Serienr.: T100109 Jaar van de CE-markering: 2010
Conformiteitbeoordelingsprocedure:
Interne fabricagecontrole volgens 97/23/EG bijlage
Interne fabricagecontrole met beoordeling van de technische documentatie
III, module A
en periodieke controles volgens 2000/14/EG bijlage VI, pnt. 6 – Procedure 2
Type indicator: ZUA 233/126
Geluidsvermogensniveau LWA volgens DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Meetwaarde: 93,5 dB(A) Gegarandeerde waarde: 96 dB(A)
Certificaat registratie-Nr.: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Aangemelde instanties:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Ondertekend: Hoofd Onderzoek en ontwikkeling; Documentatieverantwoordelijke
NO
EF-samsvarserklæring
Vi erklærer at vi alene har ansvaret for at dette produktet oppfyller følgende direktiver: maskindirektivet 2006/42/EF sammen med
direktivet for trykkpåkjent utstyr 97/23/EF (modul A), direktivet for enkle trykkbeholdere 2009/105/EF og lavspenningsdirektivet
2006/95/EF; utendørsdirektivet 2000/14/EF.
Stempelkompressor: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V = 50 l, DN 13 Serienr.: T100109 År for CE-merking: 2010
Prosedyre for samsvarsvurdering:
Intern produksjonskontroll ifølge 97/23/EF Tillegg
Intern produksjonskontroll med vurdering av tekniske dokumenter og
III, Modul A
regelmessig kontroll ifølge 2000/14/EF Tillegg VI, Pkt. 6 – Prosedyre 2
Modellbetegnelse: ZUA 233/126
Lydtrykknivå LWA ifølge DIN EN ISO3744 (RL 2000/14/EF)
Måleverdi: 93,5 dB(A) Garantert verdi: 96 dB(A)
Sertifikatnr.: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Teknisk kontrollorgan:
Dudenstr. 28 – DE-68167 Mannheim
Westendstr. 199 – DE-80686 München
0036
Undertegneren er dokumentansvarlig og leder for forsknings- og utviklingsavdelingen
Reutlingen, 02.08.2010
pp/p.p./bij volmacht/ etter fullmakt
Christian Kneip
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen
PL
Deklaracja zgodności WE
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, iż produkt ten jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz normami:
2006/42/WE Dyrektywa maszynowa w połączeniu z 97/23/WE (Modul A) dyrektywą dot. urządzeń pneumatycznych, 2009/105/WE
dyrektywą dot. prostych zbiorników ciśnieniowych i 2006/95/WE dyrektywą niskonapięciową; 2000/14/WE dyretywą outdoor.
Sprężarka tłokowa: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Nr seryjny: T100109 Rok oznakowania CE: 2010
Procedury oceny zgodności:
Wewnętrzna kontrola produkcji wg 97/23/WE załącznik
Wewnętrzna kontrola produkcji z oceną dokumentacji technicznej i
III, moduł A
okresową kontrolą wg 2000/14/WE załącznik VI, Pkt. 6 – procedura 2
Oznaczenie wzoru konstrukcyjnego: ZUA 233/126
Moc akustyczna LWA wg DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/WE)
Wartość zmierzona: 93,5 dB(A) Wartość gwarantowana: 96 dB(A)
Nr rej. certyfikatu: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Jednostka notyfikowana:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Podpis: Kierownik Działu Badań i Rozwoju; Rzeczoznawca
H
EG-konformitásnyilatkozat
Kizárólagos felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a következõ irányelveknek: 2006/42/EK Gépek-irányelv
összefügésben a 97/23/EK (Modul A) Nyomáselőállító készülékek-irányelvvel, 2009/105/EK Irányelv egyszerű tartályokról és
2006/95/EK Alacsony feszültségű irányelvek; 2000/14/EK Kültéri-irányelvek.
Dugattyús kompresszor: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Sorozatszám: T100109 A CE-bejegyzés éve: 2010
Megfelelőségértékelési eljárás:
A gyártás belső ellenőrzése 97/23/EK III. melléklet,
A gyártás belső ellenőrzése a műszaki dokumentálás értékelésével és
Modul A szerint
rendszeres 2000/14/EK VI. melléklet szerint, 6.pont – Eljárás 2
Gyártási minta jele: ZUA 233/126
Hangteljesítményszint LWA DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EK) szerint
Mért érték: 93,5 dB(A) Garantált érték: 96 dB(A)
Bizonyítvány-Reg.száma: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Kijelölt szervek:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Aláíró: Fejlesztés/Kísérlet vezetõje; A dokumentálás felelõse
CZ
ES-Prohlášení o shodě
Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi: 2006/42/ES Směrnice pro strojní
zařízení s 97/23/ES (Modul A) Směrnice pro tlaková zařízení, 2009/105/ES Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby a 2006/95/ES
Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí; 2000/14/ES Směrnice pro použití ve venkovním prostoru.
Pístový kompresor: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Sériové č.: T100109 Rok označení CE: 2010
Postupy posuzování shody:
Interní řízení výroby spojené podle 97/23/ES příloha
Interní řízení výroby spojené s posouzením technické dokumentace a
III, Modul A
pravidelnou kontrolou podle 2000/14/ES příloha VI, Pkt. 6 – procedura 2
Schválení typu: ZUA 233/126
Hladina akustického výkonu LWA podle DIN EN ISO3744 (RL 2000/14/ES)
Nameřěná hodnota: 93,5 dB(A) Garantovaná hodnota: 96 dB(A)
Registrační číslo certifikátu: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Oznámené subjekty:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Podepsaná osoba je vedoucí vývoje a výzkumu; Zodpovědný za dokumentaci
SK
EG-Osvedčenie konformity
Prehlasujeme na našu zodpovednosť, že daný produkt zodpovedá nasledovným smerniciam: : 2006/42/ES Smernica o strojoch spolu so
97/23/ES (Modul A) Smernicou o tlakových zariadeniach,, 2009/105/ES Smernicou o jednoduchých tlakových nádobách a 2006/95/ES
Smernicou o nízkonapäťových zariadeniach; 2000/14/ES Smernica o emisii hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.
Piestový kompresor: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Sériové č.: T100109 Rok označenia CE: 2010
Postupy posudzovania zhody:
Interné riadenie výroby podľa 97/23/EK príloha III,
Interné riadenie výroby s posúdením technických podkladov a pravidlenou
Modul A
skúškou podľa 2000/14/EK príloha VI, bod 6 – Postup práce 2
Označenie stavebnej vzorky: ZUA 233/126
Hladina akustického výkonu podľal LWA DIN EN ISO3744 (RL 2000/14/ES)
Nameraná hodnota: 93,5 dB(A) Garantovaná hodnota: 96 dB(A)
Registračné č. certifikátu: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Notifikované orgány:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Podpísaný je vedúci vývoja/skúšky; zodpovedný za dokumentáciu
RUS
Декларация о соответствии ЕС
Мы заявляем со всей ответственностью, что данное изделие соответствует следующим стандартам: 2006/42/EG
директива по машинному оборудованию, а также 97/23/EG (Modul A) директива по оборудованию под давлением,,
2009/105/EG директива по напорным резервуарам и 2006/95/EG директива по низковольтному оборудованию;
2000/14/EG директива по шумам, производимым вне помещений.
Поршневой компрессор: UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13 Серийный №: T100109 Год маркировки
CE: 2010
Методы оценки соответствия:
внутренний контроль изготовления согласно
внутренний контроль изготовления с экспертизой технических документов и
97/23/EG дополнение III, Модуль A.
регулярной проверки согласно 2000/14/EG дополнение IV. , п. 6 –
Процедура 2
Идентификационный номер образца:
Уровень мощности звуковых колебаний LWA согласно DIN EN ISO 3744
ZUA 233/126
(директива 2000/14/EG)
Измеренное значение: 93,5 dB(A) гарантированное значение: 96 dB(A)
Регистрационный номер сертификата: OR/
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH
Центр техконтроля:
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim
Westendstr. 199 - D-80686 München
0036
Нижеподписавшийся: Руководитель отдела исследования и развития; ответственный за документацию
Reutlingen, 02.08.2010
/z up./v zastoupení/v.z./ Во исполнение
Christian Kneip
Annex to Declaration of Conformity dated 02.08.2010 for piston compressor UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Annexe sur la déclaration de conformité du 02/08/2010 pour compresseur à pistons UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Apéndice de la Declaración de conformidad de 02.08.2010 para el compresor de pistón UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Bijlage voor de conformiteitsverklaring van 02.08.2010 voor zuigercompressor UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Tillegg til samsvarserklæring av 02.08.2010 for stempelkompressor UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V = 50 l, DN 13
Załącznik do deklaracji zgodności z dnia 02.08.2010 dotyczący sprężarki tłokowej UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Melléklet a Konformitásnyilatkozathoz 2010.08.02-án a dugattyús kompresszor UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Dodatek k Prohlášení o shodě z 02.08.2010 pro pístový kompresor UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Príloha Vyhlásenia o zhode zo 02.08.2010 pre piestový kompresor UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN 13
Приложение к Декларации о соответствии от 02.08.2010 для поршневого компрессора UNM 410-10-50 D, ps= 11 bar, V= 50 l, DN
13
Production was carried out in compliance with the following standards:
La fabrication a été effectuée dans le respect des normes suivantes :
Este equipo se fabricó de conformidad con las siguientes normas:
De fabricage vond plaats onder naleving van de volgende normen:
Produksjonen skjedde i samsvar med følgende normer:
Urządzenie wyprodukowano z zachowaniem wymienionych poniżej norm:
A gyártás a következő normatívák figyelembevételével történik:
Výroba probíhá v souladu s uvedenými normami:
Výroba prebehla v súlade s nasledujúcimi normami:
При изготовлении были соблюдены следующие стандарты:
Machine/Machine /Máquina/Machine/
Sound/Acoustique /Sonido/
Electrical system/ Électrique /Sistema eléctrico/
Maskin/Maszyna/ Gépek/ Strojní
Geluid/ Støy/Akustyka/Zaj/ Elektrotechniek/Elektrisk anlegg/ Elektryka/
zařízení /Zariadenie/ Агрегат:
Hluk /Hlučnosť/Шум:
Elektromosság/elektrická zařízení/Elektrická
výbava/Электрооборудование:
EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009; EN ISO
ISO 3744:2009
EN 55014-1:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-312100-2:2003 + A1:2009; EN 1012:2005
3:2008; EN 61000-3-11:2000; EN 60947-4-1:2001 +
EN 60204-1:2007+ A1:2009; EN 286A1:2002 + A2:2005
1:1998 + A1:2002 +AC:2002
The detailed designations of the standards can be viewed in the EU gazettes under http://www.newapproach.org/
Les désignations détaillées des normes sont disponibles dans les journaux officiels de l'UE sur http://www.newapproach.org.
Para conocer la denominación completa de las normas, consulte los boletines oficiales de la UE (http://www.newapproach.org/)
Een uitvoerige beschrijving van de normen kan in de publikatiebladen van de EU op http://www.newapproach.org/ bekeken worden
Nærmere beskrivelse av normene finner du i lokale EU-publikasjoner på http://www.newapproach.org/.
Szczegółowe oznaczenia norm podane są w odpowiednich dokmentacjach UE dostępnych na stronie http://www.newapproach.org/
A normatívák teljes szövege megtalálható a http://www.newapproach.org/ oldalon.
Úplná znění norem můžete nahlédnout na úředních stránkách EU http://www.newapproach.org/.
Podrobné označenia noriem možno nájsť v úradných vestníkoch EÚ na http://www.newapproach.org/
Подробные обозначения стандартов см. в официальных бюллетенях ЕС на http://www.newapproach.org.
UNM 410-10-50 D
Table of contents - Part 1
1.1
1.2
Scope of delivery ......................
Conventional use ......................
1
1
1.3
1.4
1.5
Technical data ..........................
Components.............................
Vessel inspections .....................
1
1
1
1.1 Scope of delivery
– Compressor with instruction manual
– Documents accompanying compressed air
vessel
1.2 Conventional use
The compressor is designed for generating
and storing compressed air only. Compressed air is only suitable for compressed
air tools/devices/machines.
Any other type of use is considered contrary
to the intended use.
The compressor must not be used in potentially explosive areas. Combustible, caustic
or toxic gases must not be sucked in!
1.3 Technical data
see Figs. 1a, 1b
1.4 Components
01
02
03
04
05
06
Compressor unit
Intake filter
Oil filler plug
Oil drain screw
Oil inspection glass
Pressure pipe
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GB
Check valve
Vessel
Condensate drain valve
Pressure switch with ON/OFF switch
Safety valve
Pressure gauge (vessel pressure)
Pressure gauge (working pressure)
Electric motor
External protective motor switch
V-belt
Belt guard grating
Filter pressure reducer (FDM)
Quick-action coupling (clean, regulated compressed air)
1.5 Vessel inspections
Compressor with type test: Inspection is
not required prior to commissioning.
Type identification: see compressor type
plate
We recommend that a "qualified person" perform a pressure test on the vessel, depending on its rate of utilisation, after 10 years in
accordance with the Ordinance on Industrial
Safety and Health. Contact any of our service
partners.
L It is essential to retain vessel documents
included in the delivery (= certification
documents) for the entire service life of
the vessel. The statutory specified inspections must be arranged in accordance
with the applicable regulations of the respective country in which the vessel is
used.
I/1
F
UNM 410-10-50 D
Table des matières - partie 1
1.1
1.2
Eléments fournis .......................
Consignes d'utilisation ...............
2
2
1.3
1.4
1.5
Caractéristiques techniques ........
Structure .................................
Contrôles de la cuve ..................
2
2
2
1.1 Eléments fournis
– Compresseur avec mode d'emploi
– Papiers d'accompagnement cuve à air
comprimé
1.2 Consignes d'utilisation
Le compresseur convient exclusivement pour
la production et l'accumulation d'air comprimé. L'air comprimé convient uniquement
pour les outils / appareils / machines à air
comprimé.
Toute autre utilisation est détournée de sa
destination première.
Le compresseur ne doit pas être utilisé dans
des zones explosibles. Les gaz inflammables,
irritants ou toxiques ne doivent pas être
aspirés !
1.3 Caractéristiques techniques
Voir illustration 1a, 1b
1.4 Structure
01
02
03
04
05
06
07
I/2
Groupe de compresseur
Filtre d'aspiration
Bouchon d'huile
Vis de vidange d'huile
Regard de la jauge d'huile
Tube de pression
Clapet anti-retour
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Cuve
Soupape de vidange des produits de
condensation
Pressostat avec commande marche/
arrêt
Soupape de sûreté
Manomètre (pression de la cuve)
Manomètre (pression effective)
Moteur électrique
Disjoncteur externe de protection du
moteur
Courroies trapézoïdales
Grille protectrice de courroie
Manodétendeur de filtre (FDM)
Raccord pompier (air comprimé purifié,
régulé)
1.5 Contrôles de la cuve
Compresseur avec contrôle d'homologation
de type : un contrôle avant la mise en
service n'est pas nécessaire.
Marquage du type de construction : voir la
plaque signalétique du compresseur
Selon sa sollicitation, nous recommandons
après une période de 10 ans de soumettre la
cuve à un contrôle de pression par une "personne qualifiée" selon le texte allemand "Betriebsicherheitsverordnung". Parlez-en avec
nos partenaires SAV.
L Les papiers joints à la cuve (documents
d'homologation) doivent être impérativement conservés pendant toute la durée de
vie de la cuve. Les contrôles prescrits par
la loi doivent être organisés selon la législation en vigueur dans le pays dans lequel
la cuve est utilisée.
UNM 410-10-50 D
Índice - Parte 1
1.1
1.2
Suministro ...............................
Uso previsto.............................
3
3
1.3
1.4
1.5
Datos técnicos ..........................
Composición.............................
Comprobaciones en el depósito...
3
3
3
1.1 Suministro
– Compresor con manual de instrucciones
– Documentación del depósito de aire comprimido
1.2 Uso previsto
El compresor ha sido diseñado exclusivamente para generar y almacenar aire comprimido. El aire comprimido solamente es
apto para herramientas, aparatos o máquinas neumáticas.
Cualquier otro uso se considera inadecuado.
El compresor no se debe utilizar en entornos
potencialmente explosivos. En ningún caso
se deben aspirar gases inflamables, corrosivos o tóxicos.
1.3 Datos técnicos
Véanse figuras 1a, 1b
1.4 Composición
01
02
03
04
05
06
07
Grupo de compresión
Filtro de aspiración
Tapón de llenado de aceite
Tornillo de purga de aceite
Mirilla de aceite
Tubo de presión
Válvula antirretorno
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
E
Depósito
Válvula de purga de agua condensada
Presostato con interruptor de conexión/
desconexión
Válvula de seguridad
Manómetro (presión del depósito)
Manómetro (presión de trabajo)
Motor eléctrico
Disyuntor externo
Correa trapezoidal
Rejilla protectora de la correa
Reductor de la presión del filtro (FDM)
Acoplamiento rápido (aire comprimido
regulado y limpio)
1.5 Comprobaciones en el depósito
Compresor con comprobación de modelo
constructivo: no es necesaria su comprobación antes de la puesta en servicio.
Identificación del modelo constructivo: véase la placa de tipo del compresor
Recomendación: después de 10 años, encargar a una "persona capacitada" que realice
una comprobación de la presión según la
normativa sobre seguridad de funcionamiento (BetrSichV). Póngase en contacto con
nuestros concesionarios de servicio asociados.
L Es obligatorio conservar la documentación
suministrada relativa al depósito (= documentos de homologación) durante toda
su vida útil. Las comprobaciones obligatorias por ley se deben organizar según las
disposiciones aplicables del país donde se
utilice el depósito.
I/3
NL UNM 410-10-50 D
Inhoudsopgave - deel 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Leveringsomvang......................
Toepassing conform de bepalingen .........................................
Technische gegevens .................
Opbouw...................................
Keuringen van de tank...............
4
4
4
4
4
1.1 Leveringsomvang
– Compressor met gebruiksaanwijzing
– Containerdocumenten persluchtcontainer
1.2 Toepassing conform de bepalingen
De compressor is uitsluitend bestemd voor
de opwekking en opslag van perslucht. De
perslucht is alleen geschikt voor persluchtgereedschap/-apparatuur/-machines.
Ieder ander gebruik is oneigelijk.
De compressor mag niet in explosiegevaarlijke zones worden gebruikt. Brandbare, bijtende of giftige gassen mogen niet worden
aangezogen!
1.3 Technische gegevens
zie afbeelding 1a, 1b
1.4 Opbouw
01
02
03
04
05
I/4
Compressoraggregaat
Aanzuigfilter
Olievulstop
Olieaftapschroef
Oliekijkglas
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Drukbuis
Terugslagventiel
Container
Condensaataftapventiel
Drukschakelaar met IN/UIT-schakelaar
Veiligheidsventiel
Manometer (containerdruk)
Manometer (werkdruk)
Elektromotor
Externe motorveiligheidsschakelaar
V-snaar
Riembeschermrooster
Filterdrukvermindering (FDM)
Snelkoppeling (gereinigde, geregelde
perslucht)
1.5 Keuringen van de tank
Compressor met typeonderzoek: Keuring
vóór inbedrijfstelling is niet vereist.
Typeaanduiding: zie compressor-typeplaatje
Aanbeveling: Container in overeenstemming
met de belasting na 10 jaar door een „bevoegd persoon“ conform het bedrijfsveiligheidsbesluit aan een drukcontrole laten
onderwerpen.Neem contact op met onze servicepartners.
L Bij de tank meegeleverde documenten (=
toelatingsdocumenten) gedurende de levensduur van de tank beslist bewaren. De
wettelijk voorgeschreven keuringen dienen te worden georganiseerd volgens de
geldende voorschriften van het land
waarin de tank wordt gebruikt.
UNM 410-10-50 D
Innholdsfortegnelse – del 1
1.1
1.2
Innholdet i esken ......................
Hensiktsmessig bruk .................
5
5
1.3
1.4
1.5
Tekniske data ...........................
Oppbygning .............................
Kontroll av beholderen...............
5
5
5
1.1 Innholdet i esken
– Kompressor med bruksanvisning
– Dokumentasjon for trykkluftbeholder
1.2 Hensiktsmessig bruk
Kompressoren egner seg kun for lagring og
produksjon av trykkluft. Trykkluften egner
seg bare til bruk av trykkluftverktøy/-utstyr/
-maskiner.
All annen bruk er uhensiktsmessig bruk.
Kompressoren skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder. Brennbare, etsende eller giftige gasser skal ikke suges ut.
1.3 Tekniske data
Se bilde 1a, 1b
1.4 Oppbygning
01
02
03
04
05
06
Kompressoraggregat
Sugefilter
Oljepåfyllingsplugg
Oljetappeskrue
Oljenivåglass
Trykkrør
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
N
Tilbakeslagsventil
Beholder
Kondenstappeventil
Trykkbryter med PÅ/AV-bryter
Sikkerhetsventil
Manometer (beholdertrykk)
Manometer (arbeidstrykk)
Elektromotor
Ekstern motorvernbryter
Kilerem
Rembeskyttelsesgitter
Filtertrykkreduksjonsventil (FDM)
Hurtigkobling (renset, regulert trykkluft)
1.5 Kontroll av beholderen
Kompressor med modellkontroll: Kontroll
før igangsetting er ikke nødvendig.
Modellmerking: se kompressortypeskilt
Anbefales: Få fagfolk til å foreta en trykkontroll av beholderen ut fra belastningen etter
ti år i samsvar med forskriftene for driftssikkerhet. Ta kontakt med en av våre servicepartnere.
L Dokumentasjon for beholderen (typegodkjennelse) skal oppbevares gjennom hele
beholderens levetid. De lovbestemte kontrollene må organiseres i samsvar med
gjeldende forskrifter i det landet der beholderen brukes.
I/5
PL UNM 410-10-50 D
Spis treści - części 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Zakres dostawy ........................
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem ........................
Dane techniczne .......................
Konstrukcja..............................
Kontrole zbiornika .....................
6
6
6
6
6
1.1 Zakres dostawy
– Sprężarka wraz z instrukcją obsługi
– Dokumentacja załączona do zbiornika
sprężonego powietrza
1.2 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Sprężarka przeznaczona jest wyłącznie do
wytwarzania i magazynowania sprężonego
powietrza . Sprężone powietrze może być
stosowane
tylko
w
narzędziach,
urządzeniach i maszynach pneumatycznych.
Każde inne zastosowanie jest niezgodne z
przeznaczeniem.
Sprężarki nie wolno używać w obszarach
zagrożonych eksplozją. Nie wolno zasysać
gazów palnych, żrących lub trujących!
1.3 Dane techniczne
Patrz rys. 1a, 1b
1.4 Konstrukcja
01
02
03
04
05
06
I/6
Agregat sprężarkowy
Filtr ssawny
Zatyczka wlewu oleju
Śruba spustowa oleju
Wziernik oleju
Przewód ciśnieniowy
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zawór zwrotny
Zbiornik
Zawór spustowy kondensatu
Przełącznik ciśnieniowy z
przełącznikiem WŁ./WYŁ.
Zawór bezpieczeństwa
Manometr (ciśnienie zbiornika)
Manometr (ciśnienie robocze)
Silnik elektryczny
Zewnętrzny wyłącznik ochrony silnika
Pasek klinowy
Kratka ochronna paska
Reduktor ciśnienia z filtrem (FDM)
Szybkozłączka (oczyszczone,
regulowane powietrze sprężone)
1.5 Kontrole zbiornika
Sprężarka
ze
świadectwem
wzoru
konstrukcyjnego:
kontrola
przed
uruchomieniem nie jest wymagana.
Oznaczenie wzoru konstrukcyjnego: patrz
tabliczka znamionowa sprężarki
Zalecenie: odpowiednio do zużycia zbiornik
należy poddać po 10 latach eksploatacji
kontroli
ciśnienia
przez
osobę
z
odpowiednimi uprawnieniami. Zapraszamy
do skontaktowania się z pracownikami
naszego serwisu.
L Załączoną dokumentację zbiornika (=
dokumenty
dopuszczające)
należy
przechowywać
przez
cały
okres
użytkowania zbiornika. Zalecane prawem
kontrole należy organizować zgodnie z
przepisami obowiązującymi w kraju
użytkowania zbiornika.
UNM 410-10-50 D
Tartalom – 1. rész
1.1
1.2
A szállítmány részei...................
Rendeltetés szerinti használat.....
7
7
1.3
1.4
1.5
Műszaki adatok.........................
Felépítés..................................
A tartály ellenőrzése..................
7
7
7
1.1 A szállítmány részei
– Kompresszor Kezelési Utasítás
–A
sűrített-levegő
tartály
dokumentumai
minősítő
1.2 Rendeltetés szerinti
használat
A kompresszor kizárólag sűrített-levegő
előállítására és tárolására alkalmazható. Az
előállított sűrített-levegő kizárólag sűrítettlevegős szerszámokhoz, - készülékekhez és
- gépekhez alkalmazható.
Minden más felhasználás a rendeltetéstől
eltérő.
A
kompresszort
nem
szabad
robbanásveszélyes helyre telepíteni. Éghető
, irritáló vagy mérges gázokat nem szívhat
be!
1.3 Műszaki adatok
lásd 1a, 1b képeket
1.4 Felépítés
01
02
03
04
Kompresszor-aggregát
Szívószűrő
Olajbetöltő dugó
Olajleeresztő csavar
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
H
Olajszint figyelőablak
Nyomócső
Visszacsapó szelep
Légtartály
Kondenzátum-leeresztő szelep
Nyomáskapcsoló BE/KI-kapcsolóval
Biztonsági szelep
Nyomásmérő (tartálynyomás)
Nyomásmérő (munkanyomás)
Elektromotor
Külső motorvédő kapcsoló
Ékszíj
Védőrács
Szűrő-nyomáscsökkentő (FDM)
Gyorscsatlakozó (tisztított,
szabályozott sűrített-levegő)
1.5 A tartály ellenőrzése
Kompresszor
mintaellenőrzéssel:
Beüzemelés
előtt
nincs
szükség
ellenőrzésre.
Mintajelzés: lásd Kompresszor-Típustábla
Ajánlás: A tartályt a terhelésétől függően
ajánlatos 10 év után egy szakemberrel
megvizsgáltatni. Vegye fel a kapcsolatot egy
Servicepartnerünkkel.
L A
szállított
tartálypapírokat
(=
engedélyezési
dokumentáció)
mindenképpen örizzük meg, míg a
tartályt üzemeltetik. A törvények által
előírt ellenőrzéseknél mindig annak az
országnak az előírásait kell betartani, ahol
a tartályt üzemeltetik.
I/7
CZ UNM 410-10-50 D
Obsah - Část 1
1.1
1.2
Obsah dodávky.........................
Řádné použití ...........................
8
8
1.3
1.4
1.5
Technická data..........................
Stavba ....................................
Kontrola vzdušníku....................
8
8
8
1.1 Obsah dodávky
– Kompresor s návodem k obsluze
– Dokumentace k tlakové nádobě
1.2 Řádné použití
Kompresor je určený k výrobě a akumulaci
stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch je
vhodný pouze pro použití u pneumatického
nářadí a přístrojů.
Jiné použití je nevhodné.
Kompresor nesmí být instalován v prostředí,
kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nesmí být
nasávány žádné hořlavé, žíravé nebo
jedovaté plyny!
1.3 Technická data
viz obr. 1a, 1b
1.4 Stavba
01
02
03
04
05
06
I/8
Kompresorový agregát
Filtr sání
Plnící zátka oleje
Výpustný šroub oleje
Kontrolní okénko oleje
Tlaková trubka
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zpětný ventil
Vzdušník
Výpustný ventil kondenzátu
Tlakový spínač s vypínačem EIN/AUS
(ZAP/VYP)
Pojistný ventil
Manometr (tlak v nádobě)
Manometr (pracovní tlak)
Elektromotor
Externí tepelná ochrana motoru
Klínový řemen
Ochranný kryt řemene
Redukční ventil s filtrem (FDM)
Rychlospojka (čistý, upravený stl.
vzduch)
1.5 Kontrola vzdušníku
Kontrola
kompresoru:
U
tohoto
kompresoru není zapotřebí žádné
přezkoušení před uvedením do provozu.
Označení typu se nachází na štítku
kompresoru.
Doporučení: Na nádobě je třeba pravidelně
provádět revizní činnost dle platné legislativy
ČR. V případě potřeby kontaktujte naše
servisní partnery.
L Dokumentaci
k
tlakové
nádobě
uchovávejte po celou dobu životnosti
tlakové nádoby. Na nádobě je třeba
pravidelně provádět revizní činnost dle
platné legislativy ČR.
UNM 410-10-50 D
Obsah - časť 1
1.1
1.2
Rozsah dodávky........................
Využitie podľa predpisov ............
9
9
1.3
1.4
1.5
Technické dáta .........................
Zloženie ..................................
Skúšky nádoby .........................
9
9
9
1.1 Rozsah dodávky
– Kompresor s návodom na obsluhu
– Sprievodné dokumenty nádob, tlakovo
vzduchové nádoby
1.2 Využitie podľa predpisov
Kompresor je určený výlučen na výrobu
stlačeného vzduchu a uloženie. Stlačený
vzduch je určený len pre tlakovo-vzduchové
náradie/prístroje/zariadenia.
Každé iné využitie je využitím na iné účely.
Kompresor smie nie nasadený v prostredí s
nebezpečenstvom
výbuchu.
Horľavé,
žieravé, alebo jedovaté plyny smú nie byť
nasávané!
1.3 Technické dáta
viď obrázky 1a, 1b
1.4 Zloženie
01
02
03
04
05
06
Agregát kompresora
Sací filter
Plniaca zátka oleja
Odpúšťacia skrutka oleja
Olejoznak
Tlaková rúra
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SK
Spätný ventil
Nádoba
Odpúšťací ventil kondenzátu
Tlakový spínač s prepínačom zapnúť/
vypnúť
Bezpečnostný ventil
Manometer (tlak v nádobe)
Manometer (pracovný tlak)
Elektromotor
Externý ochranný spínač motora
Klinový remeň
Ochraná mreža remeňa
Redukčný ventil s filtrom (FDM)
Rýchlospojka (čistý, regulovaný
stlačený vzduch)
1.5 Skúšky nádoby
Kompresor s konštrukčnou skúškou: Skúška
pred uvedením prevádzky nie je
potrebná.
Označenie konštrukcie: viď Kompresortypový štítok
Odporúčanie: Nádobu príslušne jej nárokom
po 10 rokoch podrobiť tlakovej skúške
prostredníctvom
"odborníka"
podľa
prevádzkovej bezpečnosti. Porozprávajte sa
s našim servisným partnerom.
L Sprievodné dokumenty k nádobe (=
Osvedčenie) bezpodmienečne uchovávať
počas
životnosti
nádoby.
Zákonne
predpísané
skúšky
musia
byť
organizované podľa platných predpisov
krajiny, v ktorých sú zahrnutá aj nádoba.
I/9
RUS UNM 410-10-50 D
Оглавление Часть 1
1.1
1.2
Комплект поставки................... 10
Использование по назначению.. 10
1.3
1.4
1.5
Технические характеристики .... 10
Конструкция............................ 10
Проверка ресивера .................. 10
1.1 Комплект поставки
– Компрессор
с
руководством
эксплуатации
– Сопроводительные
документы
ресивер сжатого воздуха
по
на
1.2 Использование по
назначению
Компрессор предназначен исключительно
для производства и аккумулирования
сжатого воздуха. Сжатый воздух пригоден
только
для
эксплуатации
пневмоинструмента/-агрегатов/-станков.
Использование в любых других целях
является
использованием
не
по
назначению.
Запрещается использовать компрессор
во
взрывоопасных
зонах!
Запрещаетсявсасывать горючие, едкие и
ядовитые газы!
1.3 Технические
характеристики
см. рис. 1a, 1b
1.4 Конструкция
01
02
03
04
05
06
I/10
Компрессорный агрегат
Всасывающий фильтр
Пробка маслоналивного отверстия
Резьбовая пробка маслосливного
отверстия
Маслоуказатель
Напорная труба
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Обратный клапан
Ресивер
Клапан для слива конденсата
Пневматический выключатель с
выключателем ВКЛ./ВЫКЛ.
Предохранительный клапан
Манометр (давление в ресивере)
Манометр (рабочее давление)
Электродвигатель
Внешний защитный автомат
двигателя
Клиновой ремень
Защитная решётка ремня
Редукционный клапан фильтра (FDM)
Быстродействующая муфта
(очищенный, отрегулированный
сжатый воздух)
1.5 Проверка ресивера
Компрессор,
прошедший
типовые
испытания: проверка перед вводом в
эксплуатацию не требуется.
Обозначение
типа:
см.
фирменную
табличку компрессора
Рекомендуется: через 10 лет проведите
испытание
ресивера
давлением
в
соответствии
с
его
условиями
эксплуатации
с
привлечением
квалифицированного
специалиста.
Обратитесь к нашим партнёрам по
сервису.
L Входящие в комплект компрессора
документы
на
ресивер
(=
разрешительные
документы)
необходимо хранить в течение всего
срока службы ресивера. Проверки,
предусмотренные
законами,
необходимо
организовывать
в
соответствии с действующими нормами
страны эксплуатации.
UNM
Table of contents - Part 2
T
H
2.1
2.2
General information ..................
Symbols and their meaning ........
1
1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Safety instructions ....................
Commissioning .........................
Operation ................................
Maintenance.............................
Decommissioning......................
Troubleshooting ........................
Warranty .................................
1
2
3
3
5
5
6
B
Working pressure [bar]
P
Vessel pressure [bar]
P
Vessel capacity [l]
Maximum permissible working
overpressure of vessel [bar]
P
Compression final pressure [bar]
P
Switch-on pressure [bar]
max
min
Voltage [V], frequency [Hz],
phase(s) [~]
Electric protection, delayedaction [A]
Oil quantity
2.2 Symbols and their meaning
Read the Instruction Manual
LWA
Warning against dangers
LpA4
Danger of electric shock!
Unit can start up again automatically!1
1
0
Hot surface!
Oil-free compressed air
OIL
Oiled compressed air
OIL
Condensate drain valve
Suction capacity [l/min]
Filling capacity [l/min]
Motor output [kW]
n
Max. operating speed [rpm]
1
0
max.
min.
Switching on/off
Protective motor switch (external)
x
P
PS
Observe the safety instructions!
Read the Instruction Manual Part 1 and
2!
Subject to technical modifications. Figures
(at the start of the Instruction Manual) may
vary from the original.
width
Weight [kg]
m
2.1 General information
Overall dimensions:
depth x height [mm]
GB
0
T
2
[l]
LWA Sound power level according
to EN ISO 3744
(RL 2000/14/EC) [dB(A)]
LpA4 sound pressure level
according to DIN 45 635 T 13; 4
m distance [dB(A)]
Operation/Downtime ratio
Max. number of switching cycles
[1/h]
Ambient temperature [°C]
Min. distance to wall [cm]
1.
e.g. when switch-on pressure is reached
2.
Initial filling: mineral oil up to 10 °C. Under 10 °C, use
fully synthetic oil.
2.3 Safety instructions
WARNING
Uncontrolled movement of compressed
air hose when quick-action coupling is
opened!
X Hold the compressed air hose tightly!
WARNING
Burn hazard on the motor, unit, check
valve, connecting hose/pressure pipe
and from hot oil!
X Wear safety gloves!
II/1
GB UNM
WARNING
Hearing damage from noise during operation!
X Wear ear protection!
WARNING
Damage to the connexion cable!
X Protect it from sharp edges, oil and heat!
X Grasp the plug and unplug it from the
power outlet!
CAUTION
Risk of crushing!
X Never actuate the guide roll locking brake
manually but always with your foot.
• Be calm and focused and ensure proper
operation.
• Protect yourself and other persons, animals, property, and the environment by
taking the necessary protective measures
and being trained in use of the devices to
prevent harm to your health, property
damage, financial loss, environmental
harm or risk of accident.
• Repairs may be carried out only by
Schneider Druckluft GmbH or its approved
service partners.
• Observe the Instruction Manual for vessels!
• Prohibited: Manipulations, use for purposed other than those intended; temporary repairs; compressing other energy
sources; removing or damaging safety
equipment; use in case of leaks or malfunctions; not using original spare parts;
exceeding the specified permitted final
compression pressure; working without
safety equipment; transporting the unit,
maintaining it, repairing it or leaving it unsupervised while pressurised; using other/
incorrect lubricants; smoking; open flame;
removing stickers.
• Prohibited: Releasing compressed air via
the condensate drain valve; hanging the
unit on crane ropes; shutting down or
starting up without actuated locking
brakes of guide roll (item 38).
2.4 Commissioning
2.4.1 Transport
• Check the handle for secure fit.
• Vessel depressurised.
II/2
• In the vehicle: transport the compressor in
an upright position, secure and protect it.
2.4.2 Conditions at the installation location
• Rooms: as dust-free as possible, dry, well
ventilated.
• Installation surface: flat, horizontal.
2.4.3 Before first use
1. Carry out a visual inspection.
2. Check the electrical connection.
3. Check the oil level (see Chap. 2.6.6).
L For units with attached oil dipstick, replace with sealing plug in unit and fill with
oil.
2.4.4 Electrical connection
• The mains voltage must match that specified on the rating plate.
• Electric protection according to technical
data.
L When using extension cords: cable crosssection: min. 2.5 mm²; max. cable
length:10 m.
2.4.5 Checking/changing the rotation
direction
For three-phase compressors:
1. Check the rotation direction each time
the power plug is plugged in: switch on
the compressor, observe it and switch it
off again if the rotation direction is incorrect.
2. Unplug the power plug.
3. Three-phase plug with phase inverter:
press it in and rotate it by 180°. (Figure
2a)
Three-phase plug without phase inverter: reverse the phases in the plug.
Repeat step 1.
4. If direction of rotation has not changed:
contact service partner.
2.4.6 Filling the mist oiler
For compressors with mist oiler:
1. Depressurise the compressor/vessel.
2. Unplug the power plug.
3. Unscrew the oil tank from the mist oiler.
(Figure 3a)
Use suitable oil (Art. No. B770000)!
2.4.7 Adjusting the mist oiler
1. Carefully screw the regulating screw
closed using a screwdriver in a clockwise
UNM
direction. The screw it open by 1/2 to 1
turn (Figure 3a).
2. During air extraction, oil deposits in the
form of droplets can be seen at the upper
sight glass. Dosing: 1 droplet oil at 300
– 600 l/min air consumption. Readjust If
necessary and check regularly.
2.5 Operation
L Do not overload the compressor: do not
exceed the max. number of switching cycles and the ratio of operating time to
standstill!
2.5.1 Insert
Switch on the compressor at the ON/OFF
switch (item 10). The compressor starts up
and switches off automatically at maximum
pressure.
GB
2.5.2 Adjusting the working pressure
1. Pull up the adjustment button on the (filter) pressure reducer (Figure 4a).
2. Rotate clockwise = pressure is increased. Rotate anticlockwise = pressure
is reduced.
3. Read the set working pressure on the
pressure gauge (item 13).
4. Press the adjustment button down to
lock it in place.
2.5.3 After use
1. Switch off the compressor.
2. Disconnect the power supply.
3. Disconnect plug nipple of air hose from
(safety) quick-action coupling (Fig. 3a) .
4. Clean compressor (Chap. 2.6.2), depressurise it (Chap. 2.6.1), transport to storage location (Chap. 2.4.1).
2.6 Maintenance
Interval / No later than Tasks
-- / As needed
-- / after each use
daily / commissioning
Once after 10 h / --- / Weekly
50 h / After 6 months
500 h / after 1 year
1,000 h / after 2 years
2,500 h / After 5 years
See chap.
Clean compressor
2.6.2
Clean filter insert (FDM)
2.6.3
Drain condensate from pressure vessel
2.6.5
Drain condensate from FDM
2.6.4
Check the oil level, add oil if necessary.
2.6.6
Check screw connections
2.6.8
Check intake filter
2.6.9
Check V-belt tension (where applicable)
2.6.10
Clean intake filter
2.6.9
Change oil (1st oil change mineral or synthetic oil) 2.6.7
Change oil (with mineral oil)
2.6.7
Change intake filter
2.6.9
Change check valve and insert
2.6.11
Check screw connections
2.6.8
Change oil (with synthetic oil)
2.6.7
Change V-belts (where applicable)
2.6.10
Change safety valve
2.6.12
2.6.1 Before each maintenance task
1. Swtich on the compressor at the ON/OFF
switch (item 10). Disconnect the power
supply.
2. Depressurise the compressor: using the
blow gun, blow out all pressure from the
vessel.
L Only drain oil if the unit has been sufficiently cooled.
2.6.2 Cleaning the compressor
• Clean the cooling fins on the cylinder, cylinder head and aftercooler using compressed air.
• Clean the fan impeller cover on the motor.
2.6.3 Clean FDM insert
1. Depressurise vessel of FDM.
II/3
GB UNM
2. Hold a suitable vessel under the condensate drain. Drain condensate.
3. Disassemble vessel of FDM. Unscrew the
mounting screw of the filter insert by
screwing anticlockwise (Fig. 4a).
4. Remove the filter insert, clean in soapy
water (max. 50 °C).
5. Installation is in reverse order.
2.6.4 Draining condensate from FDM
Draining semi-automatically: Rotate the
condensate drain valve 1/4 turn anticlockwise. Under 1 bar: condensate drains. (Figure 4a)
Draining manually: Rotate the condensate
drain valve clockwise and push it up. Condensate drains.
2.6.5 Draining condensate from pressure vessel
L Dispose of condensate in accordance with
local specifications!
Caution: Wear safety glasses!
1. Place a suitable vessel under the condensate drain.
2. In order to drain condensate, the vessel
pressure must be 2 - 3 bar.
3. Open condensate drain valve (item 09).
4. Close condensate drain valve again following condensate drainage.
2.6.6 Checking the oil level
• The oil level must be between the top and
bottom marks (oil dipstick/oil inspection
glass) (Figure 7a).
• Correct if necessary.
L If oil is milky, it must be changed immediately.
2.6.7 Changing/adding oil
1. Allow the compressor to warm up, switch
it off, disconnect the power supply.
2. Pull out the oil filler plug/oil dipstick
(item 03), hold the used oil container under the oil filler plug (item 04), screw
open the oil drain screw, drain used oil
completely.
3. Screw the oil drain screw closed.
4. Add the prescribed quantity of oil.
5. Check the oil level, correct if necessary.
Insert the oil filler plug or oil dipstick.
6. Dispose of used oil according to applicable regulations.
II/4
L Recommendation: mineral oil Art. No.
B111002, synthetic oil Art. No. B111006.
No guarantee can be provided if the
wrong oils are used.
Do not mix synthetic and mineral oil:
compressor damage is possible!
2.6.8 Check screw fittings
1. Check all screw connections for tight fit
and retighten if necessary.
2. Observe the tightening torques (tightening torques calculated according to VDI
2230).
2.6.9 Cleaning the intake filter
1. Unscrew the intake filter. (Fig. 5a)
2. Clean the filter insert using the blow gun,
exchange the filter insert if necessary.
3. Screw the intake filter back on.
L Do not purge the intake opening. No foreign objects may enter.
Never operate the compressor without an
intake filter.
2.6.10 Checking, adjusting the V-belt
tension
V-belt driven compressors:
1. Switch off the compressor. Disconnect
the power supply.
Checking V-belt tension:
Using a suitable blunt tool (spanner wrench),
press V-belt at top centrally and downwards
between V-belt discs. It may not give more
the width of the V-belt (Figure 8a).
Adjusting V-belt tension:
1. Remove outer belt guard grating.
2. Mark the position of the electric motor on
the base plate.
3. Unscrew the mounting screws of the motor (Figure 8b).
4. Move the motor towards the compressor
unit. Take off the V-belt.
5. Push the motor approx. 2 mm parallel
past the mark. Tighten the mounting
screws.
6. Fit the V-belt over the small V-belt disc
first, then stretch it over the large V-belt
disc.
7. Check the V-belt tension and repeat the
process if necessary.
8. Install outer belt guard grating.
UNM
2.6.11 Cleaning/replacing the check
valve
1. Unscrew the locking screw (Figure 6a).
2. Clean insert, replace in case of damage,
squeezing or hardening.
3. Clean seat, replace complete check valve
if damaged.
2.6.12 Replacing the safety valve
1. Detach the safety valve (item 11) by unscrewing it anticlockwise.
2. Apply Loctite® 243 to the thread of the
new safety valve or wind Teflon tape
around the valve.
3. Screw the new safety valve into place by
screwing it clockwise.
2.7 Decommissioning
2.7.1 Preservation
Oil-lubricated compressors: compressor is
taken out of service for a long period (over 6
GB
months) or is new from the factory and will
not be operated until much later.
1. Replace oil with corrosion inhibitor oil
(viscosity SAE 30). See Chap. 2.6.7.
2. Allow the compressor to warm up, switch
it off, disconnect the power supply.
3. Drain the condensate, depressurise the
compressor.
4. Prior to returning to operation, replace
corrosion inhibiting oil with compressor
oil.
Store the compressor in a dust-free and dry
area where it is not exposed to high temperature fluctuations.
2.7.2 Disposal
Dispose of the unit and packaging materials
according to applicable regulations.
2.8 Troubleshooting
Problem
A
B
C
D
Cause
Remedy
Protective
motor In case of malfunctions (e.g. X Switch off the compressor. Wait
switch
interrupts overheating;
low
voltage; a short while. Actuate the protecpower supply
extension cable too long or tive motor switch is available.
with incorrect cross-section), Switch on the compressor.
the protective motor switch is Protective motor switch trips
again: switch off compressor.
tripped.
Disconnect the power supply.
Contact the service partner
Pressure relief does Power failure / undervoltage in X Switch off the compressor. It denot function
mains
with
compressor pressurises. Switch on the comswitched on
pressor
Compressor
does Vessel pressure is higher than X Relieve pressure in the vessel
not
start
when switch-on pressure.
until the pressure switch is actiswitched on.
vated automatically.
Power supply faulty.
X Have the power supply checked
by a qualified person (service
partner).
Protective motor switch inter- X See item A.
rupts power supply.
X Have
the
pressure
switch
Pressure switch defective
changed by a qualified person.
Compressor starts Mains connection cable longer X Check connection cable length
up briefly / buzzes than permitted or the cross and cable cross-section (see
and then switches section is too small
Chap. 2.4.4)
off automatically
II/5
GB UNM
Problem
E
E
F
G
H
I
J
K
L
Cause
Compressor
continuously
runs Intake filter badly contami- X Clean or replace
nated
Air consumption of compressed X Check air consumption. Contact
air tools is too high
the service partner
Compressor
runs Leakage at compressor
X Locate leak, contact service partcontinuously
ner
Excessive condensate in the X Drain the condensate (see
tank
Chap. 2.6.5)
Compressed air line leaky
X Check the compressed air network, seal leak
Condensate drain valve is open X Close or replace
or missing
Load-relieving valve Load-relieving valve leaky
X Clean or replace
is blowing off
or
replace
(see
Switch-off pressure Check valve insert leaky or X Clean
Chap. 2.6.11)
reached:
load- defective
relieving
valve Check valve is damaged
X Replace
blows
off
until
switch-on pressure
is reached
Compressor
switches on
quently.
Excessive condensate in the X Drain the condensate (see
fre- pressure tank.
Chap. 2.6.5).
Compressor overloaded.
X See item E
Safety valve blows Vessel pressure is higher than X Have the pressure switch reset/
out.
the set switch-off pressure.
replaced by a qualified person.
Safety valve is defective
X Replace or contact service partner
X Ensure sufficient ventilation.
Compressor over- Air supply not sufficient.
heats.
Cooling fins on cylinder (cylin- X Clean
der head) contaminated
X Switch off compressor.
Duty cycle too long.
Oil-lubricated com- Condensate collects in the oil X Compressor is too large, contact
pressor:
the
oil
service partner
level rises without High humidity.
X Change oil.
oil
having
been
added
V-belt driven com- V-belt or belt disc is scraping X Look for point of contact, remedy
pressor:
unusual against belt guard grating
error
running noises
V-belt sags
X Tighten
the
V-belt
(see
Chap. 2.6.10)
2.9 Warranty
Basic principle: complete unit in original
condition / proof of purchase.
Material and production defects are covered
by statutory provisions.
Excluded warranty claims: Wear/consumable parts; improper use; overload; manipuII/6
Remedy
lation/use for other than intended use;
insufficient/incorrect/no maintenance; accumulation of dust/dirt; incorrect/impermissible work methods; failure to observe the
Instruction Manual; incorrect processing/
working materials; incorrect electrical connection; improper installation.
F
UNM
Table des matière - Partie 2
2.1
2.2
n
Généralités .............................. 7
Les pictogrammes et leur signification...................................... 7
Consignes de sécurité................ 7
Mise en service......................... 8
Fonctionnement ........................ 9
Entretien ................................. 9
Mise hors service ...................... 11
Elimination des dérangements .... 12
Garantie .................................. 13
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
T
H
B
Poids [kg]
m
P
Pression de service [bars]
P
Pression du réservoir [bars]
max
Capacité de la cuve [l]
Surpression maximale admissible de la cuve [bars]
Pression finale de compression
[bars]
P
Pression d'enclenchement [bars]
P
PS
2.1 Généralités
P
Respecter les consignes de sécurité !
Lire les parties 1 et 2 du mode d'emploi !
Sous réserve de modifications techniques.
Les illustrations (au début du mode d'emploi)
peuvent différer du produit original.
min
Tension [V], fréquence [Hz],
phase(s) [~]
Fusible (à action retardée) [A]
2.2 Les pictogrammes et leur signification
Quantité d'huile
Lire la notice d'utilisation
LWA
Avertissement de dangers
Risque d'électrocution !
LpA4
L'outil peut redémarrer tout seul
!1
1
0
Surface brûlante !
1
0
max.
Mise en marche/arrêt
Disjoncteur de protection
moteur (externe)
min.
Air comprimé exempt d'huile
Air comprimé huilé
OIL
Soupape de vidange des produits de condensation
Débit d'aspiration [l/min]
Débit de remplissage [l/min]
0
T
2
[l]
Niveau de puissance acoustique
LWA selon EN ISO 3744 (directive 2000/14/CE) [dB(A)]
Niveau de pression sonore LpA4
selon DIN 45 635 T 13; 4 m de
distance [dB(A)]
Rapport durée de service/arrêt
Nombre max. de cycles de commutation [1/h]
Température ambiante [°C]
Distance min. par rapport au
mur [cm]
du
OIL
Vitesse maximale en fonctionnement [tr/min]
Dimensions : hauteur x profondeur x largeur [mm]
1. Par
ex. lorsque la pression d'enclenchement est attein-
te
2.
Premier remplissage : huile minérale, jusqu'à 10 °C.
En deçà de 10 °C, utiliser de l'huile entièrement synthétique.
2.3 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
Le tuyau à air comprimé fouette lors de
l'ouverture du raccord pompier !
X Maintenir le tuyau à air comprimé !
Puissance du moteur [kW]
II/7
F
UNM
AVERTISSEMENT
Risque de brûlure au niveau du moteur,
du groupe, du clapet anti-retour, du
tuyau souple d'accouplement/tube de
pression et en raison de l'huile brûlante
!
X Porter des gants de protection !
AVERTISSEMENT
Troubles de l'audition dus au bruit pendant le fonctionnement !
X Porter une protection auditive !
AVERTISSEMENT
Endommagements du câble de raccordement!
X Protéger contre les arêtes vives, l'huile et
la chaleur !
X Retirer le connecteur de la prise de courant !
ATTENTION
Risque de coincement !
X Ne pas actionner le frein de blocage de la
poulie-guide avec la main mais avec le
pied.
• Reposé et concentré, assurer le fonctionnement en bonne et due forme.
• Protégez-vous ainsi que les autres personnes, les animaux, les objets et votre environnement en prenant des mesures de
protection, en vous faisant expliquer le
fonctionnement des appareils et en prenant les dispositions nécessaires pour éviter les atteintes à la santé, les dommages
matériels, les pertes de valeur, les dommages causés à l'environnement ou les risques d'accident.
• Les réparations peuvent seulement être effectuées par Schneider Druckluft GmbH ou
ses partenaires fiables homologués.
• Tenir compte de la notice d'utilisation pour
les réservoirs !
• Interdit : manipulations, utilisations
autres que l'usage prévu ; réparations
d'urgence ; comprimer d'autres sources
d'énergie ; retirer ou endommager les dispositifs de sécurité ; utilisation en cas de
manques d'étanchéité ou de dysfonctionnements ; pas de pièces de rechange d'origine ; dépasser la pression finale de
II/8
compression telle qu'indiquée ; travailler
sans équipement de protection ; transporter, entretenir, réparer, laisser sans surveillance l'appareil sous pression ; utiliser
d'autres/de mauvais lubrifiants ; fumer ;
flamme ouverte ; retirer les autocollants.
• Sont interdits : Évacuer les produits de
condensation par le biais de la soupape de
vidange des produits de condensation ;
suspendre l'appareil à la grue ; stationner
ou mettre en marche sans avoir serré les
freins de blocage des poulies-guides
(Pos. 38).
2.4 Mise en service
2.4.1 Transport
• Vérifier que la poignée est bien fixée.
• Réservoir hors pression.
• Dans le véhicule ; transporter le compresseur debout, le bloquer et le protéger.
2.4.2 Conditions du lieu de mise en
place
• Locaux : peu de poussière, secs, bien aérés.
• Surface d'appui : plane, horizontale.
2.4.3
Avant la première mise en service
1. Procéder à un contrôle visuel.
2. Contrôler le raccordement électrique.
3. Contrôler le niveau d'huile (voir le
chap.2.6.6).
L Pour les appareils avec jauge d'huile jointe, remplacer avec celle-ci le bouchon
d'obturation et verser l'huile.
2.4.4 Raccordement électrique
• La tension du réseau et les indications sur
la plaque indiquant la puissance doivent
être identiques.
• Protection par fusibles selon les caractéristiques techniques.
L En cas d'utilisation de câbles de rallonge :
section : min. 2,5 mm² ; longueur max.
de câble : 10 m.
2.4.5 Contrôler / modifier le sens de
rotation
Pour les compresseurs à courant triphasé :
1. Contrôler le sens de rotation lors de chaque nouveau branchement de la prise réseau : mettre en marche et observer le
UNM
F
compresseur, en cas de mauvais sens de
rotation le mettre à nouveau hors circuit.
2. Débrancher la prise.
3. Prise triphasée avec changeur de phase
enfoncer ce dernier et le tourner de
180°. (Illustration 2a)
Prise triphasée sans changeur de phase :
échanger les phases dans la prise.
Recommencer l'étape 1.
4. Le sens de rotation n'a pas changé : contacteur le partenaire SAV.
2.4.6 Remplir le graisseur à brouillard
d'huile
Pour les compresseurs avec graisseur à
brouillard d'huile :
1. Mettre le compresseur / le réservoir hors
pression.
2. Débrancher la prise réseau.
3. Dévisser le réservoir d'huile du graisseur
à brouillard d'huile. (illustration 3a)
Utiliser de l'huile adéquate (n° d'art.
B770000) !
2.5 Fonctionnement
2.4.7
2.5.3 Après l'utilisation
1. Mettre le compresseur hors circuit.
2. Coupez l'alimentation électrique.
3. Séparer le raccord à enficher du tuyau à
air comprimé du raccord rapide (de sécurité) (illustration 3a).
4. Nettoyer le compresseur (chap. 2.6.2),
le dépressuriser (chap. 2.6.1), le transporter sur le lieu de stockage (chap.
2.4.1).
Régler le graisseur à brouillard
d'huile
1. A l'aide d'un tournevis, visser la vis
d'ajustage avec précaution dans le sens
horaire. Puis l'ouvrir de 1/2 à 1 tour (figure 3a).
2. Lors de la vidange de l'air, une retombée
d'huile sous forme de gouttes est visible
au niveau du verre-regard supérieur.
Dosage : 1 goutte d'huile pour 300 –
600 l/min de consommation d'air. Au besoin ajuster en conséquence et contrôler
régulièrement.
L Ne pas surcharger le compresseur : ne
pas dépasser le nombre maximal de cycles de commutation et ne pas enfreindre
le rapport temps de marche et immobilisation !
2.5.1 Utilisation
Mettre en marche le compresseur avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (pos. 10). Le
compresseur démarre et s'arrête automatiquement à la pression maximale.
2.5.2 Régler la pression de travail
1. Tirer en haut le bouton d'ajustage sur le
réducteur de pression (du filtre) (illustration 4a).
2. Tourner dans le sens horaire = la pression augmente. Tourner dans le sens
anti-horaire = la pression baisse .
3. Lire la pression de travail réglée sur le
manomètre (pos. 13).
4. Pousser le bouton de d'ajustage vers le
bas pour bloquer.
2.6 Entretien
Intervalle / au plus tard
-- / au besoin
Activités
Nettoyer le compresseur
Nettoyer l'insert du filtre (manodétenteur de filtre)
-- / après chaque utilisation
Vidanger les condensats du réservoir à pression.
Vidanger les condensats du manodétenteur de
filtre.
Tous les jours / Mise en service
Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si
nécessaire.
une seule fois au bout de 10 h / -- Contrôles les raccords à vis
-- / toutes les semaines
Contrôler le filtre d'aspiration
voir le
chap.
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9
II/9
F
UNM
Intervalle / au plus tard
Activités
voir le
chap.
50 h / au bout de six mois
Contrôler la tension de la courroie trapézoïdale
(si existante)
Nettoyer le filtre d'aspiration
Vidanger l'huile (1ère vidange d'huile minérale
ou synthétique)
Après 500 h / Au bout d'1 an
Vidanger l'huile (huile minérale).
Remplacer le filtre d'aspiration
Remplacer le clapet anti-retour et l'insert.
Contrôles les raccords à vis
Après 1 000 h / Au bout de 2 ans Vidanger l'huile (huile synthétique).
Remplacer la courroie trapézoïdale (si existante)
2.500 h / au bout de 5 ans
Remplacer la soupape de sûreté
2.6.1
Avant toute opération d'entretien
1. Mettre le compresseur hors circuit à l'interrupteur MARCHE/ARRET (pos. 10).
Coupez l'alimentation électrique.
2. Mettre le compresseur hors pression :
évacuer toute la pression du réservoir
avec un pistolet souffleur.
L Ne vidanger l'huile que lorsque l'appareil
est suffisamment refroidi.
2.6.2 Nettoyer le compresseur
• Nettoyer à l'air comprimé les nervures de
refroidissement au niveau du cylindre, de
la culasse et du refroidisseur postérieur.
• Nettoyer la chape de roue de ventilateur
sur le moteur.
2.6.3 Nettoyer l'insert du manodétendeur de filtre
1. Mettre la cuve du manodétendeur de filtre hors pression.
2. Placer un récipient adéquat sous l'orifice
de sortie des produits de condensation.
Vidange le condensant.
3. Démonter la cuve du manodétendeur de
filtre. Dévisser la vis de fixation de l'insert de filtre dans le sens anti-horaire
(illustration 4a).
4. Retirer l'insert de filtre et le nettoyer
dans une solution savonneuse 50°C
max.)
5. Montage dans l'ordre inverse.
II/10
2.6.10
2.6.9
2.6.7
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
2.6.12
2.6.4
Évacuation des condensats du
manodétendeur de filtre
Vidange semi-automatique : tourner la
soupape de vidange des produits de condensation de 1/4 de tour dans le sens anti-horaire. En dessous de 1 bar : les produits de
condensation sont évacués. (Illustration 4a)
Vidange manuelle : tourner la soupape de
vidange des produits de condensation dans
le sens anti-horaire et la pousser vers le
haut. Les produits de condensation sont évacués.
2.6.5 Vidanger les produits de condensation du réservoir sous pression
L Éliminer les condensats selon les prescriptions en vigueur !
Attention : porter des lunettes de
protection !
1. Placer un récipient adéquat sous l'orifice
de vidange des produits de condensation.
2. Pour pouvoir vidanger les produits de
condensation, une pression du réservoir
de 2 - 3 bars est nécessaire.
3. Ouvrir la soupape de vidange des produits de condensation (Pos. 09).
4. Refermer la soupape de vidange des produits de condensation une fois la vidange
des produits de condensation effectuée.
2.6.6 Contrôler le niveau d'huile
• Le niveau d'huile doit être entre le repère
inférieur et le repère supérieur (jauge
d'huile/regard de la jauge d'huile)
(illustration 7a).
• Corriger au besoin.
UNM
L Si l'huile a un aspect laiteux, effectuer immédiatement une vidange.
2.6.7 Vidanger l'huile/faire l'appoint
1. Faire monter le compresseur en température, l'arrêter et interrompre l'alimentation électrique.
2. Retirer le bouchon d'huile/la jauge d'huile (pos. 03), placer un récipient à huile
usagée sous la vis de purge d'huile
(pos. 04), dévisser cette dernière et vidanger la totalité de l'huile usagée.
3. Visser la vis de purge d'huile.
4. Remplir la quantité d'huile prescrite.
5. Contrôler le niveau d'huile et corriger au
besoin. Mettre en place le bouchon d'huile et la jauge d'huile.
6. Eliminer l'huile usagée selon les prescriptions en vigueur.
L Recommandation : huile minérale réf.
B111002, huile synthétique réf. B111006.
Aucune garantie en cas d'utilisation d'huiles non homologuées.
Ne pas mélanger les huiles synthétiques
et minérales : risque d'endommagement
du compresseur !
2.6.8 Contrôle des assemblages vissés
1. Vérifier que les assemblages vissés sont
bien vissés et resserrer au besoin.
2. Respecter les couples de serrage (calcul
des couples de serrage selon VDI 2230).
2.6.9 Nettoyage du filtre d'aspiration
1. Dévisser le filtre d'aspiration. (Figure 5a)
2. Nettoyer l'élément filtrant à l'aide d'un
pistolet souffleur ; remplacer l'élément
filtrant, si nécessaire.
3. Visser le filtre d'aspiration.
L Ne pas nettoyer à l'air comprimé l'ouverture d'aspiration. Des corps étrangers ne
doivent pas pénétrer.
Ne jamais utiliser le compresseur sans filtre d'aspiration.
2.6.10 Vérifier et régler la tension de la
courroie trapézoïdale
Compresseurs
entraînés
par
courroie
trapézoïdale :
1. Mettre le compresseur hors tension.
Couper l'alimentation électrique.
Vérifier la tension de la courroie
trapézoïdale :
Pousser la courroie trapézoïdale vers le bas
en haut entre les poulies pour courroie trapé-
F
zoïdale avec un outil émoussé (clé plate). La
flexion maximale doit correspondre à la largeur de la courroie trapézoïdale (figure 8a).
Régler la tension de la courroie
trapézoïdale :
1. Retirer la grille protectrice de courroie
externe.
2. Marquer la position du moteur électrique
sur la plaque de base.
3. Desserrer les vis de fixation du moteur
(figure 8b).
4. Pousser le moteur en direction du groupe
de compresseur. Retirer la courroie trapézoïdale.
5. Reculer le moteur en parallèle et le placer à env. 2 mm au-delà du repère. Serrer les vis de fixation.
6. Placer la courroie trapézoïdale d'abord
sur la petite poulie de courroie, puis sur
la grande.
7. Vérifier la tension de la courroie trapézoïdale et répéter le processus si nécessaire.
8. Placer la grille protectrice de courroie externe.
2.6.11 Nettoyer/remplacer le clapet
anti-retour
1. Dévisser le bouchon de fermeture à vis
(illustration 6a).
2. Nettoyer l'insert, le remplacer en cas
d'endommagement, d'empreintes ou de
durcissement.
3. Nettoyer le siège, remplacer le clapet
anti-retour complet en cas d'endommagement.
2.6.12 Remplacer la soupape de sûreté
1. Desserrer la soupape de sûreté (pos. 11)
dans le sens anti-horaire.
2. Enduire le filetage de la soupape de sûreté neuve de Loctite® 243 ou l'entourer
de ruban en Téflon.
3. Visser la soupape de sûreté neuve à fond
dans le sens horaire.
2.7 Mise hors service
2.7.1 Conservation
Pour compresseur lubrifié par huile : Si le
compresseur doit être immobilisé de manière
prolongée (6 mois et plus) ou que sa mise en
service est longuement différée après sa livraison.
II/11
F
UNM
1. Remplacer l’huile anticorrosive (viscosité
SAE 30). Voir chap. 2.6.7.
2. Faire monter le compresseur en température, l'arrêter et couper l'alimentation
électrique.
3. Vidanger les condensats, mettre le compresseur hors pression.
4. Avant la remise en service, remplacer
l'huile anticorrosive par de l'huile pour
compresseur.
Stocker le compresseur au sec et à l'abri de
la poussière et ne pas le soumettre à de fortes variations de température.
2.7.2 Mise au rebut
Eliminer le matériel d'emballage et l'appareil
selon les prescriptions en vigueur.
2.8 Elimination des dérangements
Dysfonctionnement
Cause
A
Alimentation électrique coupée par le
disjoncteur de protection du moteur
En cas de dysfonctionnement X Mettre le compresseur hors ten(p. ex. surchauffe ; sous- sion. Patienter quelques instants.
tension ; câble de rallonge trop Actionner le disjoncteur de prolong ou à section non adé- tection du moteur externe évenquate), le disjoncteur de pro- tuellement disponible. Activer le
tection
du
moteur
se compresseur.
déclenche.
Le disjoncteur de protection du
moteur
se
déclenche
de
nouveau : arrêter le compresseur. Couper l'alimentation électrique. Contacter le partenaire
SAV.
B
La
décharge
de
pression ne fonctionne pas.
Le compresseur ne
démarre pas lors de
sa mise en circuit
C
D
E
Correction
Coupure de courant / sous-ten- X Mettre le compresseur hors tension dans le réseau alors que le sion. Il se décharge. Mettre le
compresseur est en circuit
compresseur en marche
La pression du réservoir est X Evacuer la pression du réservoir
supérieure
à
la
pression jusqu'à ce que le manostat s'enclenche automatiquement
d'enclenchement
Alimentation électrique défec- X Faire contrôler l'alimentation
électrique par une personne
tueuse
autorisée (partenaire SAV).
Le disjoncteur de protection du X Voir le point A
moteur interrompt l'alimentation électrique
Manostat défectueux
X Faire changer le manostat par
une personne autorisée
Le
compresseur Le câble de raccordement au X Vérifier la longueur de raccordedémarre
briève- réseau est trop long ou sa sec- ment au réseau et la section de
ment / ronfle et tion est trop faible.
câble (voir chap.2.4.4).
s'arrête automatiquement.
Le
compresseur Filtre d'aspiration fortement X Le nettoyer ou le remplacer.
fonctionne en per- encrassé
manence.
Les outils à air comprimé con- X Contrôler la consommation d'air.
somment trop d'air comprimé.
Contacter le partenaire SAV.
Fuite au niveau du compres- X Localiser la fuite et contacter le
seur
partenaire SAV
II/12
UNM
Dysfonctionnement
E
F
G
H
I
J
K
L
Cause
F
Correction
Le
compresseur Trop de condensat dans la cuve
fonctionne en per- Conduite d'air comprimé non
manence.
étanche
Soupape de vidange des condensats ouverte ou manquante
Le détendeur crache Détendeur non étanche
Pression
d'arrêt Mécanisme de clapet antiatteinte : le déten- retour non étanche ou défecdeur crache jusqu'à tueux
ce que la pression Clapet anti-retour endommagé
d'enclenchement
soit atteinte
Le compresseur se Beaucoup de condensat dans le
met fréquemment réservoir à pression
en marche
Compresseur surchargé
La
soupape
de Pression de réservoir supésécurité crache
rieure à la pression de coupure
réglée
Soupape de sûreté défectueuse
X Vidanger
(Voir chap. 2.6.5.)
X Vérifier la conduite, étancher la
fuite
X Fermer ou mettre en place.
X Le
nettoyer ou le remplacer
X Nettoyer ou remplacer le mécanisme (voir chap. 2.6.11).
X Le
remplacer
X Vidanger
les condensats (voir
chap. 2.6.5).
X Voir le point E
X Faire régler / remplacer le manostat par une personne autorisée
X Remplacer
la soupape ou contacter le partenaire SAV
Le
compresseur Air frais insuffisant
X Veiller à une aération et à une
chauffe trop
évacuation d'air suffisantes
Nervures de refroidissement du X Les nettoyer
cylindre (culasse) encrassées
Durée d'utilisation trop longue X Arrêter le compresseur
Compresseur lubri- Accumulation de condensats X Compresseur
surdimensionné,
fié à l'huile : le dans l'huile
contacter le partenaire SAV.
niveau
d'huile Humidité de l'air élevée.
X Vidanger l'huile
monte sans que de
l'huile ait été ajoutée
Compresseur
La courroie trapézoïdale ou la X Chercher le point de contact, élientraîné par cour- poulie de courroie frotte con- miner le défaut
roie trapézoïdale : tre la grille protectrice.
bruits de fonction- Glissement de la courroie tra- X Tendre la courroie trapézoïdale
nement inhabituels pézoïdale
(voir chap. 2.6.10)
2.9 Garantie
Condition de base : appareil dans son état
d'origine/preuve d'achat.
Pour tous les défauts matériels et vices de
fabrication, les dispositions légales entrent
en vigueur.
Sont exclus : pièces d'usure / consommables ; utilisation non conforme ; surcharge ;
manipulation / utilisation détournée ; entretien insuffisant / incorrect / absent ; génération de poussière / saleté ; mode de travail
non autorisé / inadéquat ; non respect du
mode d'emploi ; moyen de traitement / de
travail inadéquat ; raccordement électrique
défectueux ; mise en place non conforme.
II/13
E
UNM
Índice - Parte 2
n
2.1
2.2
Indicaciones generales............... 14
Los símbolos y su significado ...... 14
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Indicaciones de seguridad ..........
Puesta en servicio .....................
Funcionamiento ........................
Mantenimiento..........................
Puesta fuera de servicio .............
Solución de fallos ......................
Garantía ..................................
T
H
B
14
15
16
16
18
19
20
Peso [kg]
m
P
Presión de trabajo [bar]
P
Presión del depósito [bar]
max
Volumen del depósito [l]
Sobrepresión de servicio
máxima admisible para el depósito [bar]
Presión final de compresión
[bar]
P
Presión de conexión [bar]
P
PS
2.1 Indicaciones generales
Deben observarse las indicaciones de
seguridad.
Véase el manual de instrucciones, partes 1 y 2.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las figuras (del principio del
manual de instrucciones) pueden ser diferentes a las del original.
P
min
Tensión [V], frecuencia [Hz],
fase(s) [~]
Protección por fusible (retardado) [A]
2.2 Los símbolos y su significado
Volumen de aceite
Leer el manual de instrucciones
LWA
Advertencia sobre peligros
Peligro por descarga eléctrica
LpA4
El aparato puede volver a
ponerse en marcha por sí solo1
1
Superficie caliente
0
Conectar/desconectar
OIL
Aire comprimido lubricado
OIL
Válvula de purga de agua condensada
Potencia de aspiración [l/min]
Capacidad de llenado [l/min]
Potencia del motor [kW]
II/14
1
0
max.
min.
0
T
2
[l]
LWA Nivel de potencia sonora
según EN ISO 3744
(RL 2000/14/CE) [dB(A)]
LpA4 nivel de intensidad sonora
según DIN 45 635 T 13; 4 m de
distancia [dB(A)]
Relación tiempo de servicio/
parada
Número máx. de ciclos de conmutación [1/h]
Temperatura ambiente [°C]
Distancia mín. respecto a la
pared [cm]
Disyuntor (externo)
Aire comprimido no lubricado
Número máximo de revoluciones
de servicio [rpm]
Dimensiones: alto x profundidad x ancho [mm]
1.
P. ej. al alcanzar la presión de conexión
2.
Primer llenado: aceite mineral, hasta 10 °C. Por debajo de 10 °C, utilizar aceite totalmente sintético.
2.3 Indicaciones de
seguridad
ADVERTENCIA
La manguera puede salir disparada al
abrir el acoplamiento rápido.
X Sujetar con firmeza la manguera de aire
comprimido.
UNM
ADVERTENCIA
Riesgo de quemaduras con el motor,
grupo, válvula antirretorno, manguera
de empalme/tubo de presión y aceite
caliente.
X Utilizar guantes de protección.
ADVERTENCIA
Daños auditivos debido al ruido durante
el funcionamiento.
X Utilizar protección para los oídos.
ADVERTENCIA
Daños en el cable de conexión.
X Proteger de los cantos vivos, el aceite y el
calor.
X Extraer de la caja de contacto por el enchufe.
ATENCIÓN
Peligro de aplastamiento
X No accionar con la mano el freno de estacionamiento del rodillo de dirección; accionarlo con el pie.
• Trabajar descansado y concentrado para
asegurar un funcionamiento correcto.
• Proteja su propia integridad así como al
resto de personas, los animales, los materiales y al medio ambiente adoptando las
medidas de protección y precaución necesarias, la instrucción sobre los aparatos y
la prevención sanitaria con objeto de evitar
daños a la salud, daños materiales, daños
medioambientales y posibles accidentes.
• Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por Schneider Druckluft GmbH o empresas colaboradoras.
• Tener en cuenta las instrucciones de servicio del depósito.
• Prohibido: manipulaciones, finalidades
distintas; reparaciones de emergencia;
comprimir otras fuentes de energía; eliminar dispositivos de seguridad o dañarlos;
uso en caso de falta de estanqueidad o
anomalías en el funcionamiento; usar piezas no originales; sobrepasar la presión final de compresión admisible como se
indica; trabajar sin equipo de protección;
transportar, mantener, reparar, dejar sin
vigilancia el aparato bajo presión; utilizar
otros lubricantes no permitidos; fumar;
E
fuego abierto; retirar las etiquetas adhesivas.
• Prohibido: Purgar el aire comprimido a
través de la válvula de purga de agua condensada; colgar el aparato por los cables
de la grúa; parar o arrancar el equipo sin
accionar los frenos de estacionamiento de
los rodillos de dirección (pos. 38).
2.4 Puesta en servicio
2.4.1 Transporte
• Asegurarse de que la empuñadura esté
asentada con firmeza.
• Despresurizar el depósito.
• En el vehículo: transportar el compresor en
posición vertical, asegurarlo y protegerlo.
2.4.2
Requisitos del lugar de instalación
• Espacios: pobres en polvo, secos, bien
ventilados.
• Superficie de apoyo: plana, horizontal.
2.4.3
Antes de la primera puesta en
servicio
1. Efectuar un examen visual.
2. Comprobar la conexión eléctrica.
3. Comprobar el nivel de aceite (véase
cap. 2.6.6).
L En aparatos provistos de varilla de medición de aceite, cambiarla por el tapón obturador del grupo y rellenar con aceite.
2.4.4 Conexión eléctrica
• La tensión de alimentación y los datos en
la placa de características deben ser iguales.
• Protección por fusible eléctrica según datos
técnicos.
L En caso de utilizar cables de prolongación: sección transversal de cable: mín.
2,5 mm²; máx. longitud de cable:10 m.
2.4.5
Controlar/modificar el sentido
de giro
Para compresores de corriente trifásica:
1. Controlar el sentido de giro cada vez que
se inserta el enchufe de red: conectar el
compresor, observar y, si el sentido de
giro es incorrecto, volver a desconectar.
2. Volver a extraer el enchufe de red.
3. Enchufe de corriente trifásica con inversor de fase: insertarlo y girarlo 180°.
(Fig. 2a)
Enchufe de corriente trifásica sin inverII/15
E
UNM
sor de fase: cambiar las fases en el enchufe.
Repetir el paso de trabajo 1.
4. Si el sentido de giro no ha cambiado, ponerse en contacto con la empresa colaboradora de Schneider.
2.4.6 Llenado del lubricador por neblina
Para compresores con lubricador por neblina:
1. Despresurizar el compresor/depósito.
2. Volver a extraer el enchufe de red.
3. Desmontar el depósito de aceite del lubricador por neblina desatornillándolo.
(Fig. 3a)
Utilizar aceite apropiado (n.º de art.
B770000).
2.4.7 Ajuste del lubricador por neblina
1. Enroscar el tornillo de regulación con cuidado con un destornillador en sentido
horario. Luego atornillar 1/2 hasta 1
vuelta (figura 3a).
2. En caso de reducción de aire, se puede
ver en la mirilla superior un poso de aceite en forma de gotas. Dosificación: 1
gota de aceite a 300-600 l/min (consumo de aire). Reajustar y controlar regularmente en caso de necesidad.
2.5 Funcionamiento
L No sobrecargar el compresor: no sobrepasar el número máx. de ciclos de conmutación y la relación del tiempo de servicio
respecto a la parada.
2.5.1 Uso
Encender el compresor en el interruptor de
conexión/desconexión (pos. 10). El compresor se pone en marcha y se apaga automáticamente a presión máxima.
2.5.2 Ajuste de la presión de trabajo
1. Tirar hacia arriba el botón de ajuste en el
manorreductor (de filtro) (figura 4a).
2. Girar en sentido horario = la presión aumenta. Girar en sentido antihorario = la
presión se reduce.
3. Leer la presión de trabajo ajustada en el
manómetro (pos. 13).
4. Presionar el botón de ajuste hacia abajo
para bloquearlo.
2.5.3 Después del uso
1. Apagar el compresor.
2. Interrumpir el suministro de corriente.
3. Retirar la boquilla insertable de la manguera de aire comprimido del acoplamiento rápido (de seguridad) (figura 3a).
4. Limpiar (cap. 2.6.2), despresurizar (cap.
2.6.1), transportar el compresor al lugar
de almacenamiento (cap. 2.4.1).
2.6 Mantenimiento
Intervalo / Máximo
Tareas
-- / En caso necesario
Véase
cap.
Limpiar el compresor
Limpiar el inserto filtrante (reductor de la presión del
filtro)
-- / después de cada uso
Purgar los condensados del depósito de presión
Purgar el condensado del reductor de la presión del
filtro
a diario / puesta en servicio Controlar el nivel de aceite y rellenarlo si es necesario
Una sola vez tras 10 h / -- Atornillados: comprobar
2.6.5
2.6.4
-- / Semanalmente
50 h / Al cabo de 1/2 año
2.6.9
2.6.10
II/16
Comprobar el filtro de aspiración
Comprobar el tensado de la correa trapezoidal (si
existe)
Limpieza del filtro de aspiración
Cambiar el aceite (primer cambio de aceite con aceite
mineral o sintético)
2.6.2
2.6.3
2.6.6
2.6.8
2.6.9
2.6.7
UNM
Intervalo / Máximo
Tareas
Véase
cap.
500 h / al cabo de 1 año
Cambiar el aceite (en caso de aceite mineral)
Cambiar el filtro de aspiración
Cambiar la válvula antirretorno y la pieza insertada
Atornillados: comprobar
1.000 h / al cabo de 2 años Cambiar el aceite (en caso de aceite mineral)
Cambiar la correa trapezoidal (si existe)
2.500 h / Al cabo de 5 años Cambiar la válvula de seguridad
2.6.1 Antes del mantenimiento
1. Apagar el compresor en el interruptor de
conexión/desconexión (pos. 10). Interrumpir el suministro de corriente.
2. Despresurizar el compresor: extraer con
la pistola de soplado toda la presión del
depósito.
L No purgar el aceite hasta que el aparato
se haya enfriado.
2.6.2 Limpiar el compresor
• Limpiar con aire comprimido la aleta de refrigeración en el cilindro, la culata y el refrigerador de salida.
• Limpiar la cubierta de rueda de ventilador
en el motor.
2.6.3 Limpiar el inserto del reductor de
la presión del filtro
1. Despresurizar el depósito del reductor de
la presión del filtro.
2. Colocar un recipiente adecuado debajo
de la salida de condensados. Purgar los
condensados.
3. Desmontar el depósito del reductor de la
presión del filtro. Desenroscar el tornillo
de fijación del inserto filtrante en sentido
antihorario (figura 4a).
4. Retirar el inserto filtrante y limpiarlo en
lejía jabonosa (máx. 50 °C).
5. El montaje se realiza siguiendo el orden
inverso.
2.6.4 Purgar el condensado del reductor de la presión del filtro
Descarga semiautomática: girar la válvula
de purga de agua condensada 1/4 de vuelta
en sentido antihorario. Los condensados a
una presión inferior a 1 bar. (Fig. 4a)
Descarga manual: girar la válvula de purga
de agua condensada en sentido antihorario y
presionar hacia arriba. Salen los condensados.
E
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
2.6.12
2.6.5
L
1.
2.
3.
4.
Purgar el condensado del depósito de presión
Eliminar el condensado respetando las
disposiciones vigentes.
Atención: utilizar gafas de protección.
Colocar un recipiente adecuado debajo
de la salida de condensados.
Para que puedan salir, se debe disponer
de una presión de 2-3 bar.
Abrir la válvula de purga de condensado
(pos. 09).
Volver a cerrar la válvula de purga una
vez evacuados los condensados.
2.6.6 Comprobar el nivel de aceite
• El nivel de aceite debe encontrarse entre
las marcas inferior y superior (varilla de
medición de aceite/mirilla de aceite)
(figura 7a).
• Corregir en caso necesario.
L Si el aceite tiene un aspecto lechoso,
cambiar inmediatamente el aceite.
2.6.7 Cambio/adición de aceite
1. Dejar el compresor en marcha hasta que
se caliente, desconectarlo e interrumpir
el suministro de corriente.
2. Extraer el tapón de llenado de aceite o la
varilla de medición de aceite (pos. 03),
sujetar un recipiente para el aceite usado
debajo del tornillo de purga de aceite
(pos. 04), desenroscarlo y recoger todo
el aceite usado.
3. Enroscar el tornillo de purga de aceite.
4. Añadir el volumen de aceite prescrito.
5. Comprobar el nivel de aceite y corregirlo
en caso necesario. Insertar el tapón de
llenado de aceite o la varilla de medición
de aceite.
6. Deben tenerse en cuenta las prescripciones de tratamiento de residuos al eliminar el aceite.
II/17
E
UNM
L Aceites recomendados: aceite mineral n.º
art. B111002, aceite sintético n.º art.
B111006. No asumimos ninguna garantía
si se utilizan aceites inadecuados.
No mezclar aceites sintéticos con minerales, ya que el compresor podría sufrir daños.
2.6.8 Comprobar los atornillados
1. Comprobar que todas las uniones atornilladas asientan correctamente y apretarlas en caso necesario.
2. Respetar los pares de apriete (cálculo de
los pares de apriete según VDI 2230).
2.6.9 Limpieza del filtro de aspiración
1. Desenroscar el filtro de aspiración.
(Fig. 5a)
2. Limpiar el inserto filtrante con una pistola de soplado; cambiarlo en caso necesario.
3. Volver a enroscar el filtro.
L No soplar la abertura de aspiración ya que
no deben entrar cuerpos extraños.
No poner nunca el compresor en funcionamiento sin filtro de aspiración.
2.6.10 Comprobación y ajuste de la tensión de la correa trapezoidal
Compresores con accionamiento por correa
trapezoidal:
1. Apagar el compresor. Interrumpir el suministro de corriente.
Comprobación de la tensión:
Hacer presión con una herramienta roma
(llave de boca) en la zona superior central de
la correa trapezoidal, entre las poleas. Solo
puede ceder como máximo el ancho de la correa (figura 8a).
Ajuste de la tensión de la correa trapezoidal:
1. Extraer la rejilla protectora exterior de la
correa.
2. Marcar la posición del motor eléctrico en
la placa base.
3. Soltar los tornillos de fijación del motor
(figura 8b).
4. Desplazar el motor en dirección al grupo
de compresión. Extraer la correa trapezoidal.
5. Desplazar el motor unos 2 mm en paralelo por encima de la marca. Apretar los
tornillos de fijación.
II/18
6. Colocar primero la correa sobre la polea
pequeña y después sobre la grande.
7. Comprobar el tensado de la correa trapezoidal, repetir el proceso si es necesario.
8. Colocar la rejilla protectora exterior de la
correa.
2.6.11 Limpiar/cambiar la válvula antirretorno
1. Desatornillar el tornillo de cierre
(fig. 6a).
2. Limpiar la pieza insertada y sustituirla en
caso de que presente daños, marcas o
envejecimiento.
3. Limpiar el asiento y, en caso de daños,
sustituir la válvula antirretorno completa.
2.6.12 Cambiar la válvula de seguridad
1. Soltar válvula de seguridad (pos. 11) en
sentido antihorario.
2. Recubrir la rosca de la nueva válvula de
seguridad con Loctite® 243 o envolverla
con cinta de teflón.
3. Atornillar firmemente una nueva válvula
de seguridad en sentido horario.
2.7 Puesta fuera de servicio
2.7.1 Conservación
En los compresores lubricados por aceite: si
el compresor va a estar parado durante un
período prolongado (a partir de 6 meses) o
acaba de salir de fábrica y no se tiene previsto utilizarlo hasta bastante más adelante,
1. cambiar el aceite por aceite de anticorrosivo (viscosidad SAE 30). Véase cap.
2.6.7.
2. Dejar el compresor en marcha hasta que
se caliente, desconectarlo e interrumpir
el suministro de corriente.
3. Dejar salir el condensado, despresurizar
el compresor.
4. Antes de volver a ponerlo en servicio,
cambiar el aceite anticorrosivo por aceite
de compresor.
El compresor debe guardarse en un lugar
limpio y seco, donde no esté expuesto a fuertes oscilaciones de temperatura.
2.7.2 Eliminación
Eliminar el material de embalaje y el aparato
según las prescripciones vigentes.
UNM
E
2.8 Solución de fallos
Fallo
A
B
C
Causa
El disyuntor inte- En caso de anomalías (p. ej., X Apagar el compresor. Esperar un
rrumpe el suminis- sobrecalentamiento;
subten- momento. Si lo tiene, accionar el
tro de corriente
sión; cable de prolongación disyuntor externo. Conectar el
demasiado largo o con la sec- compresor.
ción transversal errónea), el El disyuntor se dispara de nuevo:
disyuntor se dispara
desconectar el compresor. Interrumpir el suministro de corriente. Ponerse en contacto con la
empresa de servicios colaboradora
La descarga de pre- Corte de corriente / subtensión X Apagar el compresor. Se descarsión no funciona
en la red estando el compresor gará. Conectar el compresor.
conectado
El compresor no se La presión del depósito supera X Purgar la presión del depósito
pone en marcha al la presión de conexión
hasta que el presostato se conecencenderlo
te automáticamente
Suministro de corriente inco- X Encargar la comprobación del surrecto
ministro de corriente a una persona capacitada (empresa de
servicios colaboradora)
El disyuntor interrumpe el X Véase el punto A
suministro de corriente
Presostato averiado
D
E
F
Solución
X Encargar
la sustitución del presostato a una persona capacitada
El cable de conexión a la red X Comprobar la longitud del cable
tiene una longitud inadecuada de conexión y la sección transo su sección transversal es versal (véase cap. 2.4.4)
demasiado pequeña
El compresor se
pone en marcha
brevemente / emite
un zumbido y se
vuelve a apagar
automáticamente
El compresor fun- Filtro de aspiración muy sucio X Limpiar o sustituir
ciona
continua- Las herramientas neumáticas X Comprobar el consumo de aire.
mente
consumen demasiado aire
Ponerse en contacto con la empresa de servicios colaboradora
Fuga en el compresor
X Localizar, ponerse en contacto
con concesionario de servicio
asociado
Exceso de condensados en el X Purgar (véase cap. 2.6.5)
depósito
Tubería de aire comprimido no X Comprobar, sellar la fuga
estanca
Válvula de purga de agua con- X Cerrar o montar
densada abierta o inexistente
Sale aire de la vál- Válvula de descompresión no X Limpiar o sustituir
vula de descompre- estanca
sión
II/19
E
G
H
I
J
UNM
Fallo
Causa
Solución
Se ha alcanzado la
presión de desconexión: la válvula
de descompresión
deja salir aire hasta
volver a la presión
de conexión
El compresor se
conecta con frecuencia
Inserto de la válvula antirre- X Limpiar
o
torno no estanco o averiado
cap. 2.6.11)
La válvula antirretorno está X Sustituir
dañada
Exceso de condensación en el
depósito de presión
Sobrecarga del compresor
La válvula de segu- La presión del depósito es
ridad descarga
superior a la presión de desconexión ajustada
Válvula de seguridad averiada
sustituir
(véase
X Purgar
los condensados (véase
cap. 2.6.5)
X Véase el punto E
X Encargar el ajuste o la renovación del presostato a una persona capacitada
X Sustituir o ponerse en contacto
con concesionario de servicio
asociado
El compresor se El aire adicional no es sufi- X Procurar suficiente ventilación y
calienta demasiado ciente
purga
Nervios de refrigeración del X Limpiar
cilindro (culata) sucios
K
L
El tiempo de uso es excesivo
Compresor
lubri- Acumulación de condensación
cado con aceite: el en el aceite
nivel
de
aceite
aumenta sin que se Humedad del aire elevada
haya
rellenado
aceite
Compresor
con La correa trapezoidal o las
accionamiento por poleas hacen contacto con la
correa trapezoidal: rejilla protectora
ruidos de marcha La correa trapezoidal se cae
extraños
2.9 Garantía
Fundamento: aparato completo en estado
original / comprobante de compra.
Sobre los fallos de material y de fabricación
se aplican las disposiciones legales.
Quedan excluidos de la garantía: piezas
de desgaste y consumibles; uso inadecuado;
sobrecarga; manipulación/uso distinto a la
II/20
X Desconectar
el compresor
X Compresor sobredimensionado,
ponerse en contacto con la empresa de servicios colaboradora
X Cambiar el aceite
X Buscar
el punto de contacto y solucionarlo
X Tensar
la correa
(véase cap. 2.6.10)
trapezoidal
finalidad; mantenimiento deficiente/erróneo/inexistente; acumulación de polvo/suciedad; modo de trabajar no permitido/
erróneo; inobservancia del manual de instrucciones; medios de aplicación/trabajo
erróneos; conexión eléctrica defectuosa; instalación inadecuada.
UNM
Inhoudsopgave - deel 2
T
H
2.1
2.2
Algemene aanwijzingen ............. 21
Symbolen en hun betekenis........ 21
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Veiligheidsaanwijzingen .............
Inbedrijfname ..........................
Gebruik ...................................
Onderhoud...............................
Buitenbedrijfstelling ..................
Verhelpen van een storing..........
Garantie ..................................
B
P
Werkdruk [bar]
P
Tankdruk [bar]
P
Containerinhoud [l]
Maximaal toelaatbare bedrijfsoverdruk van de container [bar]
P
Compressie-einddruk [bar]
P
Inschakeldruk [bar]
PS
max
2.1 Algemene aanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen in acht nemen!
Gebruiksaanwijzing deel 1 en 2 lezen!
Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen (in het begin van de gebruiksaanwijzing) kunnen afwijken van het origineel.
min
Spanning [V], frequentie [Hz],
fase(n) [~]
Elektrische bescherming (traag)
[A]
2.2 Symbolen en hun betekenis
Oliehoeveelheid
Gebruiksaanwijzing doorlezen
LWA
Waarschuwing voor gevaren
Gevaar van een elektrische
schok!
Het apparaat kan zelfstandig
weer starten!1
LpA4
1
0
Hete oppervlakken!
Olievrije perslucht
OIL
Geoliede perslucht
OIL
Condensaataftapventiel
Aanzuigvermogen [l/min]
Vulcapaciteit [l/min]
Motorvermogen [kW]
n
Hoogste bedrijfstoerental
[omw/min]
1
0
max.
min.
In-/Uitschakelen
Motorveiligheidsschakelaar
(extern)
Afmetingen: hoogte x diepte x
breedte [mm]
Gewicht [kg]
m
21
22
23
23
25
25
27
NL
0
T
2
[l]
LWA Geluidsvermogensniveau
conform EN ISO 3744 (RL 2000/
14/EG) [dB(A)]
LpA4 geluidsdrukniveau volgens
DIN 45 635 T 13; 4 m afstand
[dB(A)]
Verhouding bedrijfstijd:stilstand
Max. aantal schakelcycli [1/h]
Omgevingstemperatuur [°C]
Min. afstand tot de wand [cm]
1.
Bijv. bij het bereiken van de inschakeldruk
2.
Eerste vulling: minerale olie, tot 10 °C. Onder 10 °C
volsynthetische olie gebruiken.
2.3 Veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING
Zwiepende persluchtslang bij het openen van de snelkoppeling!
X Persluchtslang vasthouden!
WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar op de motor, aggregaat, terugslagventiel, verbindingsslang/drukbuis en door hete olie!
X Beschermingshandschoenen dragen!
II/21
NL UNM
WAARSCHUWING
Gehoorschade door lawaai tijdens het
gebruik!
X Gehoorbescherming dragen!
WAARSCHUWING
Beschadigingen aan de aansluitkabel!
X Beschermen tegen scherpe randen, olie en
hitte!
X Bij de stekker uit het stopcontact trekken!
VOORZICHTIG
Gevaar van beknelling!
X Blokkeerrem van de stuurrol niet met de
hand maar met de voet bedienen.
• Uitgerust en geconcentreerd het vakkundige gebruik garanderen.
• Bescherm uzelf, andere personen, dieren,
objecten en uw omgeving door telkens
noodzakelijke beschermende maatregelen,
instructie in de apparaten en voorzorgsmaatregelen om gezondheisschade, materiële schade. waardeschade, schade aan
het milieu of gevaren voor ongevallen te
vermijden.
• Reparaties mogen alleen door Schneider
Druckluft GmbH of diens toegelaten servicepartners worden uitgevoerd.
• Gebruiksaanwijzing voor containers in acht
nemen!
• Verboden: manipulaties, oneigenlijk gebruik; noodreparaties; andere energiebronnen
verdichten;
veiligheidsinrichtingen verwijderen of beschadigen; gebruiken bij lekkages of bedrijfsstoringen;
geen
originele
reserveonderdelen; toegestane compressie-einddruk overschrijden zoals aangegeven;
zonder
beschermingsuitrusting
werken; apparaat onder druk transporteren, onderhouden, repareren, onbeheerd
laten; andere/verkeerde smeermiddelen
gebruiken; roken; open vuur; stickers verwijderen.
• Verboden: perslucht via condensaataftapventiel aftappen; apparaat aan kraankabels hangen; apparaat neerzetten of in
bedrijf nemen zonder blokkeerremmen
van de stuurrollen (pos. 38) aan te trekken.
II/22
2.4 Inbedrijfname
2.4.1 Transport
• Controleren of handgreep goed vastzit.
• Container drukloos.
• In het voertuig: compressor staand transporteren, beveiligen en beschermen.
2.4.2 Voorwaarden voor de plaats van
opstelling
• Ruimtes: stofarm, droog, goed geventileerd.
• Standvlak: vlak, horizontaal.
2.4.3 Vóór de eerste inbedrijfname
1. Visuele controle uitvoeren.
2. Elektrische aansluiting controleren.
3. Oliepeil controleren (zie hoofd. 2.6.6).
L Bij apparaten met bijgevoegde oliemeetstok, deze door de sluitstop in de aggregaat vervangen en olie ingieten.
2.4.4 Elektrische aansluiting
• Netspanning en gegevens op het plaatje
moeten identiek zijn.
• Elektrische beveiliging vlg. Technische Gegevens.
L Bij gebruik van verlengingskabels: kabeldiameter: min. 2,5 mm²; max. kabellengte:10 m.
2.4.5
Draairichting controleren/wijzigen
Voor draaistroom-compressors:
1. Draairichting bij elk opnieuw insteken
van de stekker controleren: compressor
inschakelen, observeren en bij verkeerde draairichting weer uitschakelen.
2. Stekker eruit trekken.
3. Draaistroomstekker met faseomvormer:
deze indrukken en 180° draaien. (afbeelding 2a)
Draaistroomstekker zonder faseomvormer: fases in stekker verwisselen.
Werkstap 1 herhalen.
4. Draairichting is niet veranderd: contact
opnemen met servicepartner.
2.4.6 Olievernevelaar vullen
Voor compressors met olievernevelaar:
1. Compressor/container drukloos maken.
2. Stekker eruit trekken.
3. Oliecontainer van olievernevelaar afschroeven. (afbeelding 3a)
Geschikte olie (art.-nr. B770000) gebruiken!
UNM
2.4.7 Olievernevelaar instellen
1. Regelschroef voorzichtig met schroevendraaier met de klok mee dichtschroeven.
Dan 1/2 tot 1 slag openschroeven
(afbeelding 3a).
2. Bij luchtafname is op het bovenste kijkglas een olieneerslag als druppelvorming
zichtbaar. Dosering: 1 druppel olie bij
300 – 600 l/min luchtverbruik. Indien
nodig bijstellen en regelmatig controleren.
2.5 Gebruik
L Compressor niet overbelasten: het max.
aantal schakelcycli en de verhouding bedrijfstijd ten opzichte van stilstand niet
overschrijden!
2.5.1 Inzetstuk
Compressor met de AAN/UIT-schakelaar
(pos. 10) inschakelen. Compressor start en
schakelt automatisch bij maximale druk uit.
NL
2.5.2 Werkdruk instellen
1. Instelknop op de (filter-)drukregelaar
omhoog trekken (afbeelding 4a).
2. Rechtsom draaien = druk wordt verhoogd. Linksom draaien = druk wordt
verlaagd.
3. Ingestelde werkdruk op de manometer
(pos. 13) aflezen.
4. Instelknop naar beneden drukken om te
arrêteren.
2.5.3 Na het gebruik
1. Compressor uitschakelen.
2. Stroomtoevoer onderbreken.
3. Steeknippel van de persluchtslang van
de
(veiligheids-)snelkoppeling
(afbeelding 3a) losmaken.
4. Compressor reinigen (Hfdst. 2.6.2),
drukloos maken (Hfdst. 2.6.1), naar opslagplaats vervoeren (Hfdst. 2.4.1).
2.6 Onderhoud
Interval / uiterlijk
Werkzaamheden
-- / indien nodig
zie hoofd.
Compressor reinigen
Filterinzet reinigen (FDM)
-- / altijd na gebruik
Condensaat uit drukvat laten weglopen
Condensaat uit FDM laten weglopen
dagelijks / inbedrijfname Oliepeil controleren, evt. bijvullen
eenmalig na 10 h / -Schroefverbindingen controleren
-- / wekelijks
Aanzuigfilter controleren
50 h / na 1/2 jaar
500 h / na 1 jaar
1.000 h / na 2 jaar
2.500 h / na 5 jaar
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9
V-snaarspanning controleren (indien aanw.)
2.6.10
Aanzuigfilter reinigen
2.6.9
Olie verversen (1e olieverversing minerale of synthe- 2.6.7
tische olie)
Olie verversen (bij minerale olie)
2.6.7
Aanzuigfilter vervangen
2.6.9
Terugslagventiel en inzetstuk vervangen
2.6.11
Schroefverbindingen controleren
2.6.8
Olie verversen (bij synthetische olie)
2.6.7
V-snaar vervangen (indien aanw.)
2.6.10
Veiligheidsventiel vervangen
2.6.12
2.6.1 Vóór elk onderhoud
1. Compressor met de AAN/UIT-schakelaar
(pos. 10) uitschakelen. Stroomtoevoer
onderbreken.
2. Compressor drukloos maken: met uitblaaspistool gehele druk uit de container
wegblazen.
L Olie alleen aftappen wanneer het apparaat voldoende afgekoeld is.
II/23
NL UNM
2.6.2 Compressor reinigen
• Koelribben bij de cilinder, cilinderkop en
nakoeler met perslucht reinigen.
• Afdekking ventilatorwiel bij de motor reinigen.
2.6.3 Inzetstuk FDM reinigen
1. Tank van de FDM drukloos maken.
2. Geschikte container onder condensaatuitlaat houden. Condensaat laten
weglopen.
3. Tank van de FDM demonteren. Bevestigingsschroef van de filterinzet linksom
afschroeven (afbeelding 4a).
4. Filterinzet verwijderen, in zeepsop (max.
50 °C) reinigen.
5. Montage in omgekeerde volgorde.
2.6.4 Condensaat FDM laten weglopen
Halfautomatisch laten weglopen: Condensaataftapventiel 1/4 omwenteling linksom draaien. Onder 1 bar: condensaat loopt
weg. (afbeelding 4a)
Handmatig laten weglopen: Condensaataftapventiel linksom draaien en naar boven
drukken. Condensaat loopt weg.
2.6.5 Condensaat drukvat aftappen
L Condensaat volgens geldende voorschriften afvoeren!
Let op: Veiligheidsbril dragen!
1. Geschikt vat onder condensaatuitlaat
plaatsen.
2. Om condensaat af te kunnen tappen,
moet een tankdruk van 2 - 3 bar aanwezig zijn.
3. Condensaataftapventiel (pos. 09) openen.
4. Condensaataftapventiel na voltooide
condensaatuitlaat weer sluiten.
2.6.6 Oliepeil controleren
• Oliepeil moet zich tussen de onderste en
bovenste markering bevinden (oliemeetstok/oliekijkglas) (afbeelding 7a).
• Indien nodig corrigeren.
L Bij melkachtige olie moet de olie onmiddellijk ververst worden.
2.6.7 Olie verversen/bijvullen
1. Compressor laten warmdraaien, uitschakelen, stroomtoevoer onderbreken.
2. Olievulstop resp. oliemeetstok (pos. 03)
eruit halen, afgewerkt olie-vat onder de
olieaftapschroef (pos. 04) houden, deze
II/24
openschroeven, afgewerkte olie volledig
laten weglopen.
3. Olieaftapschroef dichtschroeven.
4. Vastgestelde oliehoeveelheid ingieten.
5. Oliepeil controleren, indien nodig corrigeren. Olievulstop resp. oliemeetstok
erin steken.
6. Afgewerkte olie volgens de geldende
voorschriften als afval verwerken.
L Aanbeveling:
minerale
olie
art.nr.
B111002,
synthetische
olie
art.nr.
B111006. Geen garantie bij verkeerde
olie.
Synthetische en minerale olie niet mengen: schade aan compressor mogelijk!
2.6.8 Schroefverbindingen controleren
1. Controleren of alle schroefverbindingen
goed vastzitten, indien nodig vaster aandraaien.
2. Aanhaalmomenten in acht nemen (berekening van de aanhaalmomenten volgens VDI 2230).
2.6.9 Aanzuigfilter reinigen
1. Aanzuigfilter afschroeven. (Afbeelding
5a)
2. Filterinzet met uitblaaspistool reinigen,
indien nodig filterinzet vervangen.
3. Aanzuigfilter opschroeven.
L Aanzuigopening niet uitblazen. Er mogen
geen vreemde voorwerpen naar binnen
komen.
Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken.
2.6.10 V-snaarspanning controleren,
instellen
V-snaaraangedreven compressoren:
1. Compressor uitschakelen. Stroomtoevoer onderbreken.
V-snaarspanning controleren:
V-snaar boven in het midden tussen de Vriemschijven met een geschikt stomp gereedschap (vorksleutel) naar beneden drukken. Maximaal de breedte van de V-snaar
mag meegeven (afbeelding 8a).
V-snaarspanning instellen:
1. Buitenste riembeschermrooster afnemen.
2. Positie van de elektromotor op de grondplaat markeren.
UNM
3. Bevestigingsschroeven van de motor
losdraaien (afbeelding 8b).
4. Motor verschuiven in richting compressoraggregaat. V-snaar verwijderen.
5. Motor ca. 2 mm parallel over de markering heen terugschuiven. Bevestigingsschroeven aandraaien.
6. De V-snaar eerst over de kleine V-riemschijf leggen en dan over de grote Vriemschijf drukken.
7. V-snaarspanning controleren, procedure
evt. herhalen.
8. Buitenste riembeschermrooster monteren.
2.6.11 Terugslagventiel reinigen/vervangen
1. Sluitschroef
eraf
schroeven
(afbeelding 6a).
2. Inzetstuk reinigen, bij beschadiging, afdrukken of uitharding vervangen.
3. Passing reinigen, bij beschadigingen
compleet terugslagventiel vervangen.
2.6.12 Veiligheidsventiel vervangen
1. Veiligheidsventiel (pos. 11) linksom losdraaien.
2. Schroefdraad van het nieuwe veiligheidsventiel voorzien van Loctite® 243,
of met Teflonband omwikkelen.
NL
3. Nieuw veiligheidsventiel rechtsom vastschroeven.
2.7 Buitenbedrijfstelling
2.7.1 Conservering
Bij oliegesmeerde compressoren: Compressor wordt voor een langere periode (vanaf 6
maanden) stilgelegd of is nieuw en wordt pas
aanzienlijk later in bedrijf genomen.
1. Olie vervangen door tegen corrosie beschermende olie (viscositeit SAE 30).Zie
Hfdst. 2.6.7.
2. Compressor laten warmdraaien, uitschakelen, stroomtoevoer onderbreken.
3. Condensaat aftappen, compressor drukloos maken.
4. Voordat het apparaat opnieuw in bedrijf
wordt genomen, de tegen corrosie beschermende olie vervangen door compressorolie.
Compressor stofarm, droog bewaren en niet
blootstellen aan sterke temperatuurschommelingen.
2.7.2 Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal en apparaat volgens
de geldende voorschriften als afval verwerken.
2.8 Verhelpen van een storing
Storing
A
B
C
Oorzaak
Verhelpen
Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt
stroomtoevoer
Bij storingen (bijv. oververhit- X Compressor uitschakelen. Een
ting; onderspanning; verlen- ogenblik wachten. Evt. aanwezigingskabel te lang of met ge externe motorveiligheidsverkeerde diameter) wordt de schakelaar
motorveiligheidsschakelaar
indrukken.Compressor inschakegeactiveerd
len.
Motorveiligheidsschakelaar
wordt
opnieuw
geactiveerd:
compressor
uitschakelen.Stroomtoevoer
onderbreken. Contact opnemen met
servicepartner
Drukontlasting
Stroomonderbreking / onder- X Compressor uitschakelen. Hij
werkt niet
spanning in het net bij inge- ontlast zich. Compressor inschaschakelde compressor
kelen
Compressor
start Containerdruk
groter
dan X Druk uit container laten wegloniet bij het inscha- inschakeldruk
pen, tot drukschakelaar automakelen
tisch inschakelt
II/25
NL UNM
Storing
C
D
E
Compressor
start Stroomvoorziening foutief
niet bij het inschakelen
Motorveiligheidsschakelaar
onderbreekt stroomtoevoer
Drukschakelaar defect
Ontlastingsklep
blaast af
G
Uitschakeldruk
bereikt:
Ontlastingsklep blaast af
tot het bereiken van
de inschakeldruk
Compressor schakelt vaak in
I
J
K
Verhelpen
X Stroomtoevoer
door bevoegde
persoon (servicepartner) laten
controleren
X Zie punt A
door bevoegde
persoon laten vervangen
Compressor
loopt Netaansluitkabel heeft niet- X Kabellengte en kabeldiameter
kort aan, bromt en toegestane lengte of kabeldia- controleren (zie Hfdst. 2.4.4)
schakelt dan auto- meter is te gering
matisch uit
Compressor
loopt Aanzuigfilter sterk vervuild
X reinigen of vervangen
continu door
Persluchtgereedschappen heb- X Luchtverbruik controleren.Contact opnemen met servicepartner
ben te hoog luchtverbruik
Lekkage bij de compressor
X lokaliseren, contact opnemen
met servicepartner
Te veel condensaat in de tank X aftappen (zie Hfdst. 2.6.5)
Persluchtleiding ondicht
X controleren, lekkage dichtmaken
F
H
Oorzaak
Condensaataftapventiel
geopend of niet aanwezig
Ontlastingsklep lek
X Drukschakelaar
X Sluiten
resp. plaatsen
X reinigen
of vervangen
Terugslagventielinzetstuk
lek X reinigen of vervangen
of defect
Hfdst.) 2.6.11)
X vervangen
Terugslagventiel beschadigd
(zie
Zeer veel condensaat in het X Condensaat laten weglopen (zie
drukvat
Hfdst. 2.6.5)
X Zie punt E
Compressor overbelast
Veiligheidsventiel
Containerdruk hoger dan de X Drukschakelaar door bevoegde
blaast af
ingestelde uitschakeldruk
persoon opnieuw instellen / laten
vervangen
Veiligheidsventiel defect
X vervangen of contact opnemen
met servicepartner
Compressor wordt Toevoerlucht niet toereikend
X Voor voldoende luchttoevoer en
te heet
ontluchting zorgen
Koelribben bij de cilinder (cilin- X reinigen
derkop) verontreinigd
Gebruiksduur te lang
X Compressor uitschakelen
Oliegesmeerde
Condensaat verzamelt zich in X Compressor te groot, contact opcompressor:
olie- de olie
nemen met servicepartner
peil stijgt, zonder hoge luchtvochtigheid
X Olie verversen
dat olie werd bijgevuld
II/26
UNM
L
NL
Storing
Oorzaak
V-snaaraangedreven
compressor:
ongebruikelijke
loopgeluiden
V-snaar of riemschijf sleept X Contactpunt zoeken, fout verheltegen het riembeschermroos- pen
ter
V-snaar slipt
X V-snaar
spannen
(zie
Hfdst. 2.6.10)
2.9 Garantie
Basis: gehele apparaat in originele toestand
/ aankoopbon.
Voor materiaal- en fabricagefouten zijn de
wettelijke voorwaarden van kracht.
Uitgesloten zijn: slijtage-/verbruiksdelen;
ondeskundig gebruik; overbelasting; mani-
Verhelpen
pulatie / oneigenlijk gebruik; gebrekkig /
verkeerd / geen onderhoud; ophoping van
stof en vuil; niet toegestane / verkeerde
werkwijze; niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; verkeerde verwerkings-/
werkmiddelen; verkeerde elektrische aansluiting; ondeskundige opstelling.
II/27
N
UNM
Innholdsfortegnelse – del 2
2.1
2.2
Generelle anvisninger ................ 28
Symboloversikt......................... 28
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Sikkerhetsanvisninger ...............
Igangsetting.............................
Bruk........................................
Vedlikehold ..............................
Ute av drift ..............................
Feil og utbedring.......................
Garanti ....................................
T
H
B
Vekt [kg]
m
28
29
30
30
32
32
33
P
Arbeidstrykk [bar]
P
Beholdertrykk [bar]
P
Beholdervolum [l]
Maksimalt tillatt driftsovertrykk
for beholderen [bar]
P
Kompresjonstrykk [bar]
P
Innkoblingstrykk [bar]
PS
max
2.1 Generelle anvisninger
Følg sikkerhetsreglene!
Les gjennom del 1 og 2 av bruksanvisningen.
Med forbehold om tekniske endringer. Bildene (foran i bruksanvisningen) kan avvike fra
originalen.
min
Spenning [V], frekvens [Hz],
fase(r) [~]
Elektrisk sikring
(treg) [A]
Oljemengde
2.2 Symboloversikt
Les bruksanvisningen
LWA
Farevarsel
LpA4
Fare for elektrisk støt
1
Maskinen kan starte automatisk1
0
1
0
max.
Varm overflate
Slå på/av
T
[l]
LWA lydtrykksnivå i henhold til
EN ISO 3744; (RL 2000/14/EF)
[dB(A)]
LpA4 lydtrykksnivå i henhold til
DIN 45 635 T 13; 4 m avstand
[dB(A)]
Forholdet driftstid:stopptid
Maks. antall driftssykluser [1/h]
Omgivelsestemperatur [° C]
Minimumsavstand til vegg [cm]
1.
f.eks. når den når innkoblingstrykket
Motorvernbryter (ekstern)
Oljefri trykkluft
2.3 Sikkerhetsanvisninger
Oljet trykkluft
OIL
Kondenstappeventil
Sugekapasitet [l/min]
Påfyllingskapasitet [l/min]
Motorytelse [kW]
II/28
min.
0
2
2. Første
OIL
n
Mål: høyde x dybde x bredde
[mm]
Høyeste arbeidsturtall
[o/min]
gangs påfylling: mineralolje, inntil 10 °C. Under
10 °C må det brukes fullsyntetisk olje.
ADVARSEL
Løpsk trykkluftslange når hurtigkoblingen åpnes.
X Hold godt fast på trykkluftslangen.
ADVARSEL
Fare for forbrenning på motor, aggregat, tilbakeslagventil, koblingsslange/
trykkrør og varm olje.
X Bruk vernehansker.
UNM
ADVARSEL
Hørselsskade pga. driftsstøy.
X Bruk hørselsvern!
ADVARSEL
Skade på tilkoblingskabel.
X Beskytt den mot skarpe kanter, olje og
varme.
X Trekk i støpselet når du skal ta kabelen ut
av stikkontakten.
FORSIKTIG
Klemfare!
X Ikke trykk ned parkeringsbremsen for
transporthjulet med hånden. Bruk foten.
• Kontroller rolig og grundig at produktet
brukes riktig.
• Gjennomfør alle nødvendige sikkerhetstiltak, sørg for opplæring i bruken av produktet
og
følg
alle
regler
for
ulykkesforebygging. På den måten oppnår
du best mulig beskyttelse av personer, dyr
og gjenstander og unngår skade på helse,
miljø og materiell.
• Alle reparasjoner skal utføres av Schneider
Druckluft GmbH eller deres godkjente servicepartnere.
• Følg bruksanvisningen for beholderen.
• Følgende er ikke tillatt: manipulering;
misbruk; nødreparasjoner; andre energikilder; fjerne eller skade sikkerhetsutstyr; drift ved lekkasje eller driftsfeil;
bruke uoriginale reservedeler; overskridelse av spesifisert tillatt kompresjonstrykk; arbeide uten verneutstyr; transport,
vedlikehold eller reparasjon av produktet
under trykk; la produktet stå uten tilsyn
under trykk; bruke andre/gale smøremidler; røyke; åpen ild; fjerne klebelapper.
• Følgende er ikke tillatt: Tappe trykkluft
via kondenstappeventilen; henge apparatet i heisetau; stoppe eller starte transporthjulene (pos. 38) uten tiltrukket
parkeringsbrems.
2.4 Igangsetting
2.4.1 Transport
• Kontroller at håndtaket sitter godt fast.
• Trykkløs beholder.
• I kjøretøyet: transporter kompressoren
stående, sikret og beskyttet.
N
2.4.2 Krav til oppstillingsstedet
• Tørt lokale med lite støv og god ventilasjon.
• Glatt og vannrett underlag.
2.4.3 Før første igangsetting
1. Foreta visuell kontroll.
2. Kontroller elektrisk tilkobling.
3. Kontroller oljenivået (se kap.2.6.6).
L På apparat med oljepeilepinne: Erstatt
peilepinnen med proppen i aggregatet, og
fyll olje.
2.4.4 Elektrisk tilkobling
• Nettspenningen må stemme med spesifikasjonen på merkeskiltet.
• Elektrisk sikring iht. tekniske data.
L Ved bruk av forlengelsesledninger: min.
ledningstverrsnitt 2,5 mm²; maks. ledningslengde 10 m.
2.4.5
Kontrollere/endre rotasjonsretning
For vekselstrømskompressorer:
1. Kontroller rotasjonsretningen hver gang
du setter i nettstøpselet: Slå på kompressoren, observer rotasjonsretningen,
og slå kompressoren av igjen ved feil rotasjonsretning.
2. Trekk ut nettstøpslet.
3. Vekselstrømsstøpsel med fasevender:
Trykk inn fasevenderen og drei den
180°. (bilde 2a)
Vekselstrømsstøpsel uten fasevender:
bytt om fasene i støpslet.
Gjenta punkt 1.
4. Hvis rotasjonsretningen ikke er endret:
Kontakt vår servicepartner.
2.4.6 Fylle opp oljetåkesmøreren
For kompressorer med oljetåkesmører:
1. Gjør kompressoren/beholderen trykkløs.
2. Trekk ut nettstøpselet.
3. Skru oljebeholderen av oljetåkesmøreren. (bilde 3a)
Bruk riktig type olje (art.nr. B770000)!
2.4.7 Justering av oljetåkesmøreren
1. Stram reguleringsskruen forsiktig med
urviseren ved hjelp av en skrutrekker.
Deretter løsner du skruen 1/2 til 1 omdreining (bilde 3a).
2. Ved luftuttak ses et oljebunnfall som
dråpedannelse i det øverste nivåglasset.
Dosering: 1 dråpe olje per luftforbruk på
II/29
N
UNM
300–600 l/min. Etterjuster ved behov og
kontroller regelmessig.
2.5 Bruk
L Ikke overbelast kompressoren: Ikke
overskrid maks. antall driftssykluser eller
forholdet mellom driftstid og stopptid.
2.5.1 Bruk
Slå på kompressoren med PÅ/AV-bryteren
(pos. 10). Kompressoren starter og slås automatisk av ved maksimaltrykket.
2.5.2 Innstilling av arbeidstrykk
1. Trekk opp innstillingsknappen på (filter)trykkreduksjonsventilen (bilde 4a).
2. Drei knappen med urviseren = trykket
stiger. Drei knappen mot urviseren =
trykket synker.
3. Trykk ned innstillingsknappen for å låse
den.
2.5.3 Etter bruk:
1. Slå av kompressoren.
2. Kutt strømforsyningen.
3. Koble stikknippelen på trykkluftslangen
fra
(sikkerhets-)hurtigkoblingen
(bilde 3a).
4. Rengjør kompressoren (kap. 2.6.2), gjør
den trykkløs (kap. 2.6.1) og transporter
den til lagringsplassen (kap. 2.4.1).
2.6 Vedlikehold
Intervall/senest
Arbeidsoppgaver
se kap.
-- / ved behov
Rengjøre kompressoren
2.6.2
Rengjøre filterinnsatsen (FDM)
2.6.3
-- / alltid etter bruk
Tappe kondensat fra trykkbeholderen
2.6.5
Tappe kondensat fra FDM
2.6.4
daglig/igangsetting
Kontrollere oljenivå, eventuelt etterfylle olje
2.6.6
én gang etter 10 t / -- Kontrollere skruforbindelsene
2.6.8
-- / ukentlig
Kontrollere sugefilteret
2.6.9
50 t / etter 1/2 år
Kontrollere kileremstrammingen (hvis montert.)
2.6.10
Rengjøre sugefilteret
2.6.9
Skifte olje (1. oljeskift av mineralolje eller syntetisk olje) 2.6.7
500 t / etter 1 år
Skifte olje (gjelder mineralolje)
2.6.7
Skifte sugefilter
2.6.9
Skifte tilbakeslagventil og innsats
2.6.11
Kontrollere skruforbindelsene
2.6.8
1000 t / etter 2 år
Skifte olje (gjelder syntetisk olje)
2.6.7
Skifte kilerem (hvis montert.)
2.6.10
2500 t / etter 5 år
Skifte sikkerhetsventil
2.6.12
2.6.1 Før alt vedlikeholdsarbeid
1. Slå av kompressoren med PÅ/AV-bryteren (pos. 10). Kutt strømforsyningen.
2. Gjør kompressoren trykkløs: Blås hele
trykket ut av beholderen med utblåsningspistolen.
L Tapp bare ut olje når maskinen er tilstrekkelig avkjølt.
2.6.2 Rengjøre kompressoren
• Rengjør kjøleribbene på sylinderen, topplokket og etterkjøleren med trykkluft.
• Rengjør viftehjuldekselet på motoren.
II/30
2.6.3 Rengjør FDM-innsatsen
1. Gjør FDM-beholderen trykkløs.
2. Hold en passende beholder under kondenstappingen. Tapp ut kondensat.
3. Demonter beholderen fra FDM. Skru festeskruen av filterinnsatsen mot urviseren (bilde 4a).
4. Ta ut filterinnsatsen, og rengjør den i
varmt såpevann (maks. 50 °C).
5. Monteres i omvendt rekkefølge.
2.6.4 Tappe kondensat fra FDM
Tappe halvautomatisk: Drei kondenstappeventilen 1/4 omdreining mot urviseren.
UNM
Under 1 bar: Kondensatet renner ut.
(bilde 4a)
Tappe manuelt: Drei kondenstappeventilen
mot urviseren og trykk den oppover. Kondensatet renner ut.
2.6.5 Tappe kondensat fra trykkbeholderen
L Kondensatet må avfallshåndteres etter
gjeldende forskrifter.
NB! Bruk vernebriller!
1. Plasser en passende beholder under kondenstappingen.
2. For å kunne tappe kondens må beholdertrykket være 2–3 bar.
3. Åpne kondenstappeventilen (pos. 09).
4. Steng kondenstappeventilen igjen etter
utført kondenstapping.
2.6.6 Kontroll av oljenivået
• Oljenivået skal ligge mellom nedre og øvre
merke (oljepeilepinne/oljenivåglass) (bilde
7a).
• Korriger ved behov.
L Hvis oljen er melkeaktig, må det straks
skiftes olje.
2.6.7 Skifte/etterfylle olje
1. La kompressoren gå varm, og slå den av
ved å kutte strømforsyningen.
2. Trekk ut oljepåfyllingspluggen/oljepeilepinnen (pos. 03), hold karet for brukt
olje under oljetappeskruen (pos. 04),
åpne skruen og tapp ut all brukt olje.
3. Skru fast oljetappeskruen.
4. Fyll på angitt mengde olje.
5. Kontroller oljenivået, og korriger ved behov. Sett på igjen oljepåfyllingspluggen
eller peilepinnen.
6. Den brukte oljen må avfallshåndteres etter gjeldende forskrifter.
L Anbefales: mineralolje art. nr. B111002,
syntetisk olje art. nr. B111006. Garantien
blir ugyldig ved bruk av feil olje.
Ikke bland syntetisk olje og mineralolje:
fare for kompressorskade!
2.6.8 Kontroll av forskruninger
1. Kontroller at alle skruforbindelser sitter
godt og etterstram om nødvendig.
2. Overhold tiltrekkingsmomentene (beregning av tiltrekkingsmomenter ifølge
VDI 2230).
N
2.6.9 Rengjøring av sugefilteret
1. Skru av sugefilteret. (bilde 5a)
2. Rengjør filterinnsatsen med utblåsningspistol, og skift ut filterinnsatsen ved behov.
3. Skru fast sugefilteret.
L Ikke blås ut sugeåpningen. Det må ikke
komme noen fremmedlegemer inn dit.
Bruk aldri kompressoren uten sugefilter.
2.6.10 Kontrollere/justere kileremstrammingen
Kileremdrevne kompressorer:
1. Slå av kompressoren. Kutt strømforsyningen.
Kontrollere kileremstrammingen:
Trykk kileremmen ned oppe midt mellom kileremskivene med et passende, stumpt redskap (gaffelnøkkel). Den skal maksimalt gi
etter bredden av kileremmen (bilde 8a).
Justere kileremstrammingen:
1. Ta av det ytre rembeskyttelsesgitteret.
2. Merk posisjonen til elektromotoren på
grunnplaten.
3. Løsne
festeskruene
til
motoren
(bilde 8b).
4. Skyv motoren i retning kompressoraggregatet. Ta av kileremmen.
5. Skyv motoren parallelt ca. 2 mm forbi
merkingen. Trekk til festeskruene.
6. Legg først kileremmen over den minste
kileremskiven, og trykk den deretter
over den største kileremskiven.
7. Kontroller kileremstrammingen, og gjenta prosedyren om nødvendig.
8. Sett på det ytre rembeskyttelsesgitteret.
2.6.11 Rengjøre/skifte tilbakeslagventil
1. Skru ut låseskruen (bilde 6a).
2. Rengjør innsatsen, skift den ut hvis den
er skadet, klemt eller hard.
3. Rengjør setet, og skift ut hele tilbakeslagventilen hvis den er skadd.
2.6.12 Skifte sikkerhetsventil
1. Løsne sikkerhetsventilen (pos. 11) mot
urviseren.
2. Sett gjengene på den nye sikkerhetsventilen inn med Loctite® 243, eller vikle teflonbånd rundt.
3. Skru fast den nye sikkerhetsventilen
med urviseren.
II/31
N
UNM
2.7 Ute av drift
2.7.1 Konservering
Oljesmurte kompressorer: Når kompressoren ikke skal brukes over lengre tid (over
6 måneder) eller er ny fra fabrikken, men
først skal brukes mye senere.
1. Bytt ut oljen med korrosjonsbeskyttende
olje (viskositet SAE 30). Se kap. 2.6.7.
2. La kompressoren gå seg varm, og slå
den av ved å kutte strømforsyningen.
3. Tapp av kondensatet og gjør kompressoren trykkløs.
4. Før ny igangsetting må du skifte ut den
korrosjonsbeskyttende oljen med kompressorolje.
Lagre kompressoren på et tørt sted med lite
støv. Den bør heller ikke utsettes for voldsomme temperatursvingninger.
2.7.2 Avfallshåndtering
Kasser emballasje og maskin i samsvar med
gjeldende forskrifter.
2.8 Feil og utbedring
Symptom
A
B
C
D
E
F
Årsak
Løsning
Motorvernbryteren Motorvernbryteren utløses ved X Slå av kompressoren. Vent litt.
kutter strømforsy- feil
(f.eks.
overoppheting, Trykk inn ekstern motorvernbryningen
underspenning, for lang forlen- ter, hvis tilgjengelig. Slå på komgelseskabel eller med feil tverr- pressoren.
snitt)
Hvis motorvernbryteren utløses
på nytt: Slå av kompressoren.
Kutt strømforsyningen. Ta kontakt med vår servicepartner.
Trykkavlastningen Strømbrudd/underspenning
i X Slå av kompressoren. Trykket refungerer ikke
nettet når kompressoren er duseres. Slå på kompressoren
slått på
Kompressoren star- Beholdertrykket er større enn X Tapp trykk av beholderen til
ter ikke når den slås innkoblingstrykket
trykkbryteren kobler seg inn automatisk
på
Feil med strømforsyningen
X Få fagfolk til å kontrollere strømforsyningen (vår servicepartner)
Motorvernbryteren
kutter X Se punkt A
strømforsyningen
Defekt trykkbryter
X Få fagfolk til å skifte trykkbryteren
Kompressoren star- Nettledningen
har
ulovlig X Kontroller nettledningens lengde
ledningstverrsnitt
(se
ter/brummer og slår lengde eller for lite ledningst- og
kap. 2.4.4)
seg
deretter
av verrsnitt
igjen
Kompressoren går Sugefilteret er veldig skittent X Rengjør eller skift ut
hele tiden
Trykkluftverktøy har for stort X Kontroller luftforbruket. Ta konluftforbruk
takt med vår servicepartner.
Lekkasje på kompressoren
X Finn lekkasjen, og ta kontakt
med vår servicepartner
For mye kondensat i beholde- X Tapp ut (se kap. 2.6.5)
ren
Utett trykkluftledning
X Finn lekkasjen og tett den igjen
Kondenstappeventilen er åpen X Steng eller monter ventil
eller borte
Avlastningsventilen Avlastningsventilen lekker
X Rengjør eller skift ut
blåser ut
II/32
G
H
Symptom
Årsak
Utkoblingstrykket er
nådd: Avlastningsventilen blåser ut til
innkoblingstrykket
er nådd
Kompressoren
kobler ofte inn
Innsatsen i tilbakeslagventilen X Rengjør eller
kap. 2.6.11)
er utett eller defekt
Skadd tilbakeslagventil
X Skift ut
I
Sikkerhetsventilen
blåser ut
J
Kompressoren
for varm
N
ut
(se
Løsning
Veldig mye kondensat i trykkbeholderen
Overbelastet kompressor
Beholdertrykket er høyere enn
det innstilte utkoblingstrykket
Defekt sikkerhetsventil
blir For lite tilførselsluft
UNM
skift
X Tapp
ut
kondensat
(se
kap. 2.6.5)
X Se punkt E
X Få fagfolk til å justere / skifte ut
trykkbryteren
X Skift ut eller kontakt vår servicepartner
X Sørg for tilstrekkelig utlufting og
ventilering
Kjøleribbene på sylinderen X Rengjør
(topplokket) er tilsmusset
K
L
Har vært i bruk for lenge
X Slå av kompressoren
Oljenivået i olje- Det samler seg kondensat i X Kompressoren er overdimensjosmurt kompressor oljen
nert, kontakt vår servicepartner
stiger uten at det Høy luftfuktighet
X Skift olje
etterfylles olje
Uvanlig driftsstøy i Kileremmen eller remskiven X Oppsøk verksted, og få reparert
kileremdrevet kom- gnisser mot rembeskyttelses- feilen
pressor
gitteret
Kileremmen slurer
X Stram
kildremmen
(se
kap.2.6.10)
2.9 Garanti
Grunnlag for garantikrav: komplett produkt i originaltilstand/kjøpsbevis.
For material- og fabrikasjonsfeil gjelder lovpålagte betingelser.
Unntatt fra garantien: slite- og forbruksdeler; uhensiktsmessig bruk; overbelast-
ning; manipulering/misbruk; for dårlig/feil/
intet vedlikehold; støv-/ smusskonsentrasjon; ulovlig/feil arbeidsmåte; manglende
overholdelse av bruksanvisningen; feil rense-/arbeidsmiddel; feil elektrisk tilkobling;
uhensiktsmessig oppstilling.
II/33
PL UNM
Spis treści - części 2
n
2.1
2.2
Wskazówki ogólne..................... 34
Symbole i ich znaczenie ............. 34
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Wskazówki bezpieczeństwa ........
Uruchamianie ...........................
Eksploatacja.............................
Konserwacja.............................
Wyłączanie z eksploatacji ...........
Usuwanie usterek......................
Gwarancja ...............................
T
H
B
34
35
36
36
38
39
40
Ciężar [kg]
m
P
Ciśnienie robocze [bar]
P
Ciśnienie w zbiorniku [bar]
max
Pojemność zbiornika [l]
Maks. dopuszczalne ciśnienie
robocze zbiornika [bar]
Końcowe ciśnienie sprężania
[bar]
P
Ciśnienie włączania [bar]
P
PS
2.1 Wskazówki ogólne
P
Należy
przestrzegać
wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa!
Przeczytać 1 i 2 część instrukcji obsługi!
Możliwość zmian technicznych zastrzeżona.
Rysunku
(zamieszczone
na
początku
instrukcji obsługi) mogą odbiegać od
oryginału.
min
Napięcie [V], częstotliwość [Hz],
fazy [~]
Bezpieczniki elektryczne (bierne)
[A]
2.2 Symbole i ich znaczenie
Ilość oleju
Należy przeczytać instrukcję
obsługi
Ostrzeżenie
przed
niebezpieczeństwami
Niebezpieczeństwo
porażenia
prądem elektrycznym!
Urządzenie może uruchomić się
ponownie samoczynnie!1
LWA
LpA4
1
Gorąca powierzchnia!
0
Włączanie/wyłączanie
OIL
OIL
Zawór spustowy kondensatu
Wydajność wyjściowa [l/min]
Wydajność napełniania [l/min]
Moc silnika [kW]
II/34
1
0
max.
min.
Stycznik silnikowy (zewnętrzny)
sprężone
powietrze
nie
zawierające oleju
sprężone powietrze zawierające
olej
Maks. robocza prędkość
obrotowa [obr./min]
Wymiary: wys. x głęb. x szer.
[mm]
0
T
2
[l]
Moc akustyczna LWA wg EN ISO
3744 (Dyrektywa 2000/14/WE)
[dB(A)]
LpA4 poziom ciśnienia
akustycznego wg DIN 45 635 T
13; w odstępie 4 m [dB(A)]
Stosunek czasu pracy do czasu
postoju
Maks. ilość cykli przełączania
[1/h]
Temperatura otoczenia [°C]
Min. odstęp od ściany [cm]
1.
Np. w przypadku pojawienia się ciśnienia włączającego
2. Pierwsze napełnienie: olej mineralny, do 10 °C.
Poniżej 10 °C należy stosować olej syntetyczny.
2.3 Wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Możliwość
uderzenia
przez
wąż
sprężonego powietrza w przypadku
otwarcia szybkozłącza!
X Przytrzymać wąż sprężonego powietrza!
UNM
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzenia przez
silnik,
agregat,
zawór
zwrotny,
przewód łączący/rurę tłoczną oraz
przez gorący olej!
X Nosić rękawice ochronne!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu
podczas eksploatacji!
X Stosować nauszniki!
OSTRZEŻENIE
Uszkodzenia
przewodu
przyłączeniowego!
X Chronić przed zetknięciem z ostrymi
krawędziami,
olejem
oraz
wysoką
temperaturą!
X Wyjmować z gniazda pociągając za
wtyczkę!
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!
X Nie wolno blokować ręcznie hamulca kółka
kierującego, lecz jedynie nogą.
• Aby zapewnić prawidłową eksploatację,
należy
być
wypoczętym
i
skoncentrowanym.
• Chronić siebie, inne osoby, zwierzęta,
przedmioty oraz otoczenie za pomocą
wymaganych
środków
ochronnych,
instrukcji dotyczących urządzeń sposobów
postępowania, mających na celu uniknięcie
zagrożeń dla zdrowia, szkód rzeczowych,
wartościowych, degradacji środowiska
naturalnego oraz wypadków.
• Naprawy mogą wykonywać wyłącznie
pracownicy firmy Schneider Druckluft
GmbH lub jej partnerzy serwisowi.
• Przestrzegać
instrukcji
eksploatacji
zbiorników!
• Zabronione: manipulacje, użytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem; awaryjne
naprawy; sprężanie innych źródeł energii;
usuwanie lub uszkadzanie urządzeń
zabezpieczających; używanie w przypadku
nieszczelności lub zakłóceń działania;
stosowanie
nieoryginalnych
części
zamiennych; przekraczanie dozwolonych
ciśnień końcowych sprężania; praca bez
wyposażenia
ochronnego;
transportowanie, konserwacja, naprawa
urządzenia pod ciśnieniem, pozostawianie
PL
bez
nadzoru;
stosowanie
innych/
nieprawidłowych smarów; palenie; otwarty
ogień; usuwanie naklejek.
• Zabronione są: spuszczanie sprężonego
powietrza
przez
zawór
spustowy
kondensatu; zawieszanie urządzenia na
linach; pozostawianie lub uruchamianie
urządzenia bez zablokowanych hamulców
kółek kierujących (poz. 38).
2.4 Uruchamianie
2.4.1 Transport
• Sprawdzić osadzenie uchwytu.
• Zbiornik w stanie bezciśnieniowym.
• W pojeździe: transportować sprężarkę w
pozycji stojącej, zabezpieczyć i osłonić.
2.4.2 Warunki w miejscu ustawienia
• Pomieszczenia: bez kurzu, suche, dobrze
wietrzone.
• Powierzchnia ustawienia : równa, pozioma.
2.4.3
Przed pierwszym
uruchomieniem
1. Przeprowadzić kontrolę wzrokową.
2. Sprawdzić przyłącze elektryczne.
3. Sprawdzić
poziom
oleju
(patrz
rozdz. 2.6.6).
L W urządzeniach z dołączonym prętowym
wskaźnikiem poziomu oleju, należy
zastąpić go korkiem zamykającym w
agregacie i wlać olej.
2.4.4 Przyłącze elektryczne
• Napięcie zasilania oraz dane na tabliczce
znamionowej muszą być identyczne.
• Bezpieczniki elektryczne zgodnie z danymi
technicznymi.
L W przypadku zastosowania przedłużaczy
należy zwracać uwagę na: przekrój
przewodu – min. 2,5 mm˛, maks. długość
kabla: 10 m.
2.4.5 Sprawdzić/zmienić kierunek
obrotów
Dot.
sprężarek
zasilanych
prądem
trójfazowym:
1. Sprawdzać
kierunek
obrotów
po
każdorazowym ponownym włożeniu
wtyczki: włączyć sprężarkę, obserwować
i w przypadku nieprawidłowego kierunku
obrotów wyłączyć ponownie.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania.
3. Wtyczka trójfazowa z przemiennikiem
faz: włożyć i obrócić o 180° (rys. 2a).
II/35
PL UNM
Wtyczka trójfazowa bez przemiennika
faz: zamienić fazy we wtyczce.
Powtórzyć 1 czynność roboczą.
4. Jeśli kierunek obrotów nie uległ zmianie:
powiadomić punkt serwisowy.
2.4.6 Napełnianie rozpylacza oleju
Dot. sprężarek z rozpylaczem oleju:
1. Zniwelować ciśnienie w sprężarce/
zbiorniku.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania.
3. Odkręcić rozpylacz oleju od zbiornika
oleju (rys. 3a).
Zastosować odpowiedni olej (nr art.
B770000)!
2.4.7 Regulacja naolejacza
1. Ostrożnie dokręcić śrubę regulacyjną za
pomocą śrubokręta zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Następnie odkręcić o
1/2 do 1 obrotu (ilustracja 3a).
2. Podczas pobierania powietrza przez
górny wziernik widać osad oleju w
kształcie kropli. Dozowanie: 1 kropla
oleju przy 300 – 600 l/min zużycia
powietrza. W razie potrzeby odpowiednio
wyregulować i regularnie kontrolować.
2.5 Eksploatacja
2.5.1 Wkład
Włączyć sprężarkę za pomocą przełącznika
WŁ./WYŁ. (poz. 10). Sprężarka włącza i
wyłącza się automatycznie w przypadku
ciśnienia maksymalnego.
2.5.2 Ustawianie ciśnienia roboczego
1. Pociągnąć do góry przycisk nastawczy na
filtrze/reduktorze ciśnienia (rys. 4a).
2. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek
zegara = zwiększanie ciśnienia. Obrót w
kierunku
przeciwnym
do
ruchu
wskazówek zegara = redukcja ciśnienia.
3. Odczytać ustawione ciśnienie robocze na
manometrze (poz. 13).
4. Przycisk nastawczy w celu zablokowania
wcisnąć w dół.
2.5.3 Po użyciu
1. Wyłączyć sprężarkę.
2. Przerwać dopływ prądu.
3. Odłączyć złączkę wtykową przewodu
sprężonego powietrza od szybkozłącza
zabezpieczającego (rys. 3a).
4. Oczyścić sprężarkę (rozdz. 2.6.2),
pozbawić ciśnienia (rozdz. 2.6.1),
przetransportować
do
miejsca
składowania (rozdz. 2.4.1).
L Nie przeciążać sprężarki: nie przekraczać
maks. liczby cykli przełączania oraz
proporcji czasu eksploatacji do postoju!
2.6 Konserwacja
Częstotliwość / najpóźniej Czynności
patrz
rozdz.
-- / w razie potrzeby
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.4
2.6.6
Czyszczenie sprężarki
Oczyścić wkład filtra (FDM)
-- / po każdym użyciu
Spuścić kondensat ze zbiornika ciśnieniowego
Spuścić kondensat z FDM
codziennie / przy uruchamianiu Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby dolać
oleju
jednorazowo po 10 h / -Sprawdzić złącza śrubowe
-- / Co tydzień
Kontrola filtra ssącego
50 h / po pół roku
Sprawdzić naciąg paska klinowego (jeśli jest
zamontowany)
Czyszczenie filtra ssącego
Wymienić olej (1. wymiana oleju, olej mineralny
lub syntetyczny)
II/36
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.9
2.6.7
UNM
PL
Częstotliwość / najpóźniej Czynności
patrz
rozdz.
500 h / po 1 roku
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
1 000 h / po 2 latach
2.500 h / po 5 latach
2.6.1
Wymienić olej (w przypadku oleju mineralnego)
Wymiana filtra ssącego
Wymiana zaworu zwrotnego i wkładu
Sprawdzić złącza śrubowe
Wymienić olej (w przypadku oleju syntetycznego)
Wymiana
paska
klinowego
(jeśli
jest
zamontowany)
Wymiana zaworu bezpieczeństwa
Przed każdą czynnością
konserwacyjną
1. Wyłączyć
sprężarkę
za
pomocą
przełącznika WŁ./WYŁ. (poz.
10).
Przerwać dopływ prądu.
2. Doprowadzić
sprężarkę
do
stanu
bezciśnieniowego: za pomocą pistoletu
wydmuchowego zniwelować całkowicie
ciśnienie w zbiorniku.
L Olej należy spuszczać dopiero po
wystarczającym ostygnięciu urządzenia.
2.6.2 Czyszczenie sprężarki
• Oczyścić żeberka chłodzące na cylindrze,
głowicy cylindra i na chłodnicy końcowej
przy użyciu sprężonego powietrza.
• Oczyścić pokrywę wentylatora na silniku.
2.6.3 Czyszczenie wkładu FDM
1. Pozbawić zbiornik FDM ciśnienia.
2. Przytrzymać pod otworem spustu
kondensatu
odpowiedni
pojemnik.
Spuścić kondensat.
3. Zdemontować zbiornik FDM. Odkręcić
śrubę mocującą od wkładu filtra,
przekręcając ją ręcznie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(rys. 4a).
4. Wyciągnąć wkład filtra i wyczyścić w
roztworze mydła (maks. 50°C).
5. Montaż należy wykonać w odwrotnej
kolejności.
2.6.4 Spuszczanie kondensatu FDM
Spuszczanie
półautomatyczne:obrócić
zawór spustowy kondensatu o 1/4 obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Przy ciśnieniu poniżej 1 bara:
kondensat wypływa samoczynnie (rys. 4a).
Spuszczanie ręczne:
obrócić
zawór
spustowy
kondensatu
w
kierunku
2.6.12
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i
nacisnąć do góry. Spływa kondensat.
2.6.5
L
1.
2.
3.
4.
Spuszczanie skroplin ze
zbiornika ciśnieniowego
Zutylizować
kondensat
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami!
Uwaga: Nosić okulary ochronne!
Podstawić pod otwór spustu kondensatu
odpowiedni pojemnik.
W celu spuszczenia skroplin niezbędne
jest ciśnienie w zbiorniku rzędu 2 3 barów.
Otworzyć zawór spustowy kondensatu
(poz. 09).
Po spuszczeniu kondensatu należy
ponownie zamknąć zawór spustowy.
2.6.6 Kontrolowanie poziomu oleju
• Poziom oleju musi sięgać miejsca
pomiędzy dolnym i górnym znacznikiem
(prętowy wskaźnik poziomu oleju/wziernik
oleju) (rys. 7a).
• W razie potrzeby skorygować.
L W przypadku mlecznego zabarwienia
oleju należy niezwłocznie przeprowadzić
wymianę oleju.
2.6.7 Wymiana/dolewanie oleju
1. Rozgrzać sprężarkę, wyłączyć, odłączyć
zasilanie.
2. Wyciągnąć zatyczkę wlewu oleju lub
prętowy
wskaźnik
poziomu
oleju
(poz. 03), podstawić pojemnik na zużyty
olej pod śrubę spustową oleju (poz. 04),
odkręcić śrubę, spuścić w całości zużyty
olej.
3. Dokręcić śrubę spustową oleju.
4. Wlać olej w odpowiedniej ilości.
5. Sprawdzić poziom oleju i w razie
potrzeby uzupełnić olej. Włożyć zatyczkę
II/37
PL UNM
wlewu oleju lub prętowy wskaźnik
poziomu oleju.
6. Zużyty olej należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
L Zalecenie: olej mineralny nr kat.
B111002, olej syntetyczny nr kat.
B111006. Nie uznaje się gwarancji w
przypadku zastosowania nieprawidłowego
oleju.
Nie mieszać oleju syntetycznego i
mineralnego:
możliwe
uszkodzenie
sprężarki!
2.6.8 Sprawdzanie złączek
1. Należy sprawdzić wszystkie złączki pod
względem prawidłowego osadzenia i w
razie potrzeby dokręcić.
2. Przestrzegać
wartości
momentów
dokręcania
(obliczanie
momentów
dokręcania wg VDI 2230).
2.6.9 Czyszczenie filtra ssawnego
1. Odkręcić filtr ssawny. (Ilustracja 5a)
2. Oczyścić wkład filtra za pomocą pistoletu
nadmuchowego, w razie potrzeby
wymienić wkład.
3. Dokręcić filtr ssawny.
L Nie przedmuchiwać otworu ssącego. Do
środka nie mogą wniknąć ciała obce.
Nigdy nie należy używać sprężarki bez
filtra ssącego.
2.6.10 Sprawdzanie i regulacja naciągu
pasa klinowego
Sprężarki napędzane za pomocą pasa
klinowego:
1. Wyłączyć sprężarkę. Przerwać dopływ
prądu.
Sprawdzanie naciągu pasa klinowego:
Docisnąć pas klinowy po środku pomiędzy
tarcze
paska
klinowego za pomocą
odpowiedniego i tępego narzędzia (klucz
płaski). Może on ugiąć się maksymalnie o
szerokość pasa (ilustracja 8a).
Regulacja naciągu pasa klinowego:
1. Zdjąć zewnętrzną kratkę ochronną paska
2. Oznaczyć pozycję silnika elektrycznego
na płycie podstawy.
3. Odkręcić
śruby
mocujące
silnika
(ilustracja 8b).
4. Przesunąć silnik w kierunku agregatu
sprężarki. Zdjąć pas klinowy.
II/38
5. Przesunąć silnik równolegle ok. 2 mm
poza
oznaczenie.
Dokręcić
śruby
mocujące.
6. Założyć pas klinowy najpierw na
mniejszą tarczę, a następnie wcisnąć go
na większą tarczę.
7. Sprawdzić naprężenie pasa klinowego, w
razie potrzeby powtórzyć procedurę.
8. Założyć zewnętrzną kratkę ochronną
paska
2.6.11 Czyszczenie/wymiana zaworu
zwrotnego
1. Odkręcić śrubę zamykającą (rys. 6a).
2. Oczyścić wkładkę, w razie uszkodzenia,
odciśnięcia lub stwardnienia wymienić.
3. Oczyścić gniazdo, w razie uszkodzenia
wymienić cały zawór zwrotny.
2.6.12 Wymiana zaworu
bezpieczeństwa
1. Wykręcić zawór bezpieczeństwa w
kierunku
przeciwnym
do
ruchu
wskazówek zegara (poz. 11).
2. Posmarować gwint nowego zaworu
bezpieczeństwa smarem Loctite® 243
lub owinąć teflonową taśmą.
3. Wkręcić nowy zawór bezpieczeństwa
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2.7 Wyłączanie z eksploatacji
2.7.1 Konserwacja
W przypadku sprężarek ze smarowaniem
olejowym: jeśli sprężarka jest wyłączona z
użycia przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy)
lub jest fabrycznie nowa, lecz jej
eksploatacja następuje znacznie później.
1. Wymienić olej na olej zabezpieczający
przed korozją (lepkość SAE 30). Patrz
rozdz. 2.6.7.
2. Rozgrzać sprężarkę, wyłączyć, odłączyć
zasilanie.
3. Spuścić kondensat, zniwelować ciśnienie
w sprężarce.
4. Przed
ponownym
uruchomieniem
wymienić olej zabezpieczający przed
korozją na olej sprężarkowy.
Przechowywać sprężarkę w pomieszczeniu
bez pyłu, suchym; nie narażać na duże
wahania temperatury.
2.7.2 Utylizacja
Opakowanie
oraz
urządzenie
należy
utylizować
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami.
PL
UNM
2.8 Usuwanie usterek
Usterka
A
B
C
Przyczyna
Sposób usuwania
Stycznik
przerywa
prądu
silnikowy W przypadku usterek (np. X Wyłączyć
sprężarkę.
Chwilę
dopływ przegrzania, spadku napięcia, odczekać.
Ew.
włączyć
zbyt długiego przedłużacza lub zamontowany
zewnętrzny
nieprawidłowego
przekroju) wyłącznik
ochronny
silnika.
stycznik silnikowy włącza się
Włączyć sprężarkę.
Wyłącznik
ochronny
silnika
zadziała ponownie: wyłączyć
sprężarkę.
Przerwać
dopływ
prądu. Skontaktować się z
partnerem serwisowym
Nie działa redukcja Awaria
prądu/zbyt
niskie X Wyłączyć sprężarkę. Urządzenie
ciśnienia
napięcie w sieci przy włączonej zostanie odciążone. Włączyć
sprężarce
sprężarkę.
Sprężarka
nie Ciśnienie zbiornika jest wyższe X Zredukować
ciśnienie
w
uruchamia
się niż ciśnienie włączania
zbiorniku,
aż
automatycznie
podczas włączania
włączy się wyłącznik ciśnieniowy
Nieprawidłowe
zasilanie X Zlecić
sprawdzenie
prądem
doprowadzenia
prądu
przez
uprawnioną osobę (partnera
serwisowego)
Stycznik silnikowy przerywa X Patrz punkt A
dopływ prądu
Uszkodzony
ciśnieniowy
D
Sprężarka
włącza
się
na
krótko/
brzęczy i wyłącza
się automatycznie
E
Sprężarka pracuje
nieprzerwanie
F
wyłącznik X Zlecić sprawdzenie wyłącznika
ciśnieniowego przez uprawnioną
osobę
Przewód
zasilający
ma X Sprawdzić długość i przekrój
niedozwoloną długość lub też przewodu zasilającego (patrz
przekrój przewodu jest zbyt rozdz. 2.4.4)
mały
Silnie zabrudzony filtr ssawny X Oczyścić lub wymienić
Zbyt·duże·zużycie·powietrza w X Sprawdzić zużycie powietrza.
narzędziach·pneumatycznych
Skontaktować się z partnerem
serwisowym
Wycieki ze sprężarki
X Zlokalizować, skontaktować się z
pracownikiem serwisu
Zbyt duża ilość kondensatu w X Spuścić (patrz rozdz. 2.6.5)
zbiorniku
Nieszczelny
przewód X Sprawdzić, uszczelnić wyciek
sprężonego powietrza
Otwarty
zawór
spustowy X Zamknąć wzgl. założyć
kondensatu lub brak zaworu
Zawór odciążający Nieszczelny zawór odciążający X Oczyścić lub wymienić
wypuszcza
powietrze
II/39
PL UNM
G
H
I
J
Usterka
Przyczyna
Sposób usuwania
Osiągnięto ciśnienie
wyłączające: zawór
odciążający
wypuszcza
powietrze aż do
momentu
osiągnięcia ciśnienia
włączającego
Sprężarka
włącza
się
częściej
niż
zwykle
Nieszczelny lub uszkodzony X Oczyścić lub wymienić (patrz
wkład zaworu zwrotnego
rozdz. 2.6.11)
Uszkodzony zawór zwrotny
X Wymienić
Bardzo duża ilość kondensatu
w zbiorniku ciśnieniowym
Sprężarka przeciążona
Zawór
Ciśnienie w zbiorniku jest
bezpieczeństwa
wyższe
od
ustawionego
wypuszcza
ciśnienia wyłączania
powietrze
Uszkodzony
zawór
bezpieczeństwa
Sprężarka jest zbyt Niewystarczający
dopływ
rozgrzana
powietrza
X Spuścić
kondensat
(patrz
rozdz. 2.6.5)
X Patrz punkt E
X Zlecić
regulację/wymianę
wyłącznika ciśnieniowego przez
upoważnioną osobę
X Wymienić
lub
powiadomić
pracownika serwisu
X Zapewnić
wentylację
odpowiedni nawiew i
Zabrudzone żeberka chłodzące X Oczyścić
na cylindrze (głowicy cylindra)
K
l
Sprężarka
smarowana olejem:
poziom
oleju
wzrasta, pomimo iż
nie dolewano oleju
Sprężarka
napędzana
za
pomocą
pasa
klinowego:
nietypowe odgłosy
pracy
Zbyt długi czas pracy
W oleju zbiera się kondensat
Wysoka wilgotność powietrza
sprężarkę
X Sprężarka
jest
przewymiarowana, powiadomić
partnera serwisowego
X Wymienić olej
Pas klinowy lub koło pasowe X Odszukać
miejsce
styku
i
trze o kratkę ochronną paska
naprawić usterkę
X Naprężyć pas klinowy (patrz
Pas klinowy ześlizguje się
rozdz. 2.6.10)
2.9 Gwarancja
Podstawa:
kompletne
urządzenie
w
oryginalnym stanie/dowód zakupu.
W przypadku usterek materiałowych i
produkcyjnych obowiązują postanowienia
ustawowe.
Wykluczenia: części ulegające zużyciu/
eksploatacyjne; nieprawidłowe użytkowanie;
przeciążenie;
manipulacje/zmianę
II/40
X Wyłączyć
przeznaczenia;
niewystarczającą,
nieprawidłową
konserwację
lub
brak
konserwacji;
pył
i
zanieczyszczenia;
niedozwolony/nieprawidłowy sposób pracy;
nieprzestrzeganie
instrukcji
obsługi;
nieprawidłowe
środki
eksploatacyjne;
nieprawidłowe
przyłącze
elektryczne;
nieodpowiednie ustawienie.
H
UNM
Tartalom – 2. rész
Motorteljesítmény [kW]
2.1
2.2
Általános tudnivalók .................. 41
A szimbólumok, és jelentésük..... 41
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Biztonsági ismeretek .................
Üzembe helyezés ......................
Üzemeltetés .............................
Karbantartás ............................
Üzemen kívül helyezés ..............
Üzemzavarok elhárítása .............
Garancia ..................................
n
41
42
43
43
45
46
47
T
H
B
Tömeg [kg]
m
2.1 Általános tudnivalók
A biztonsági előírásokat tartsa be!
Olvassa el a Kezelési Utasítás 1. és 2.
részét is!
A műszaki adatokban történő változtatások
jogát fenntartjuk. A képek (a Kezelési
utasítás elején) a valóságtól eltérőek
lehetnek.
P
Munkanyomás [bar]
P
Tartálynyomás [bar]
P
Légtartály térfogata [l]
Megengedett üzemi túlnyomás a
tartályban [bar]
P
Sűrítési végnyomás [bar]
P
Bekapcsolási nyomás [bar]
PS
max
min
Feszültség [V], frekvencia [Hz],
Fázisszám(n) [~]
2.2 A szimbólumok, és
jelentésük
Elektromos biztosíték (tartó) [A]
Olajmennyiség
Kezelési útmutatót elolvasni
Figyelmeztetés veszélyekre!
LWA
Áramütés veszélye áll fenn!
A
készülék
újraindulhat!1
Legnagyobb üzemi fordulatszám
[1/min]
Méretek: magasság x mélység x
szélesség [mm]
önmagától
LpA4
1
Forró felületek!
0
Be-,ill. kikapcsolni
1
0
max.
min.
Motorvédő kapcsoló (külső)
olajmentes sűrítettlevegő
0
T
2
[l]
LWA Hangteljesítmény-szint EN
ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
szerint [dB(A)]
LpA4 Zajszint
DIN 45 635 T 13 szerint; 4 m-ről
mérve [dB(A)]
Üzemi:és állásidő aránya
Kapcsolási ciklusok max. száma
[1/h]
Környezeti hőmérséklet [°C]
Faltól való min.távolság [cm]
1.
Pl. a bekapcsolási nyomás elérésével!
2.
OIL
olajozott sűrítettlevegő
OIL
Kondenzvíz leeresztő szelep
Szívó-teljesítmény [l/min]
Töltőteljesítmény [l/min]
Első betöltés: 10 C-ig ásványi olajat, 10
teljesen szintetikus olajat kell használni.
C alatt
2.3 Biztonsági ismeretek
FIGYELMEZTETÉS
Kicsapódó sűrített-levegő tömlő
gyorscsatlakozó nyitásánál!
X Sűrített-levegő tömlőt erősen tartani!
a
II/41
H
UNM
FIGYELMEZTETÉS
Égési
veszély
a
motornál,
az
aggregátnál a visszacsapó szelepnél, a
csatlakozó tömlőnél/nyomócsőnél és a
forró olaj miatt!
X Viseljen védőkesztyűt!
FIGYELMEZTETÉS
Zaj
miatti
halláskárosodás
közben!
X Viseljen hallásvédő eszközt!
üzem
FIGYELMEZTETÉS
A csatlakozó kábel sérülései!
X Éles törésektől, olajtól és a melegtől
védje!
X A dugasznál fogva húzza ki az aljzatból!
VIGYÁZAT
Becsípődésveszély!
X A futógörgő fékjét nem kézzel, hanem
csak lábbal szabad működtetni!
• Biztosítsa
a
nyugodt,
koncentrált,
szakszerű üzemmenetet.
• Védje saját magát, más személyeket,
háziállatokat, egyéb tárgyakat és a
környezetet a mindenkor szükséges
védőintézkedések betartásával és a géptől
való megfelelő távoltartással, hogy az
egészség-,
az
érték-,
a
környezetkárosodást
és
a
baleseti
helyzetet elkerülje.
• Javításokat csak a Schneider Légtechnika
szakemberei
vagy
a
szerződött
szervizpartnerek végezhetnek.
• A légtartályra vonatkozó útmutatót vegye
figyelembe!
átalakításokat,
idegenkezű
• Tilos:
beavatkozásokat
végezni;
más
energiaforrásokat alkalmazni; a biztonsági
felszereléseket
eltávolítani
vagy
károsítani; tömítetlen vagy hibás gépet
működtetni; nem eredeti alkatrészeket
beépíteni, a megadott és megengedett
sűrítési
végnyomást
túllépni;
védőfelszerelések nélkül dolgozni; nyomás
alatti gépet szállítani; karbantartást és
javítást felügyelet nélkül végezni; más/
nem megfelelő kenőanyagot alkalmazni;
munka közben dohányozni vagy nyílt
lángot használni; a felragasztott feliratokat
eltávolítani.
II/42
• Tilos: Sűrítettlevegőt a kondenzvíz
leeresztő szelepen keresztül elengedni; a
készüléket darukötélre függeszteni; a
futógörgők fékeinek meghúzása nélkül
(Pos. 38) a készüléket leállítani ill.
beindítani.
2.4 Üzembe helyezés
2.4.1 Szállítás
• Ellenőrizze a kézifogantyú rögzítettségét.
• A légtartály nyomásmentes legyen.
• Járműben: A kompresszort álló helyzetben
szállítsa, biztosítsa és védje.
2.4.2 A felállítási hely követelményei
• A tér: porszegény, száraz és jól szellőzött.
• Elhelyezés: sík, vizszintes felületen.
2.4.3 Az első üzembevétel előtt
1. Szemrevételezéssel ellenőrizzen.
2. Az elektromos csatlakozót ellenőrizze.
3. Az olajszintet ellenőrizze (lásd 2.6.6fej.).
L Azon készülékeknél melyekhez olajnívó
pálca van mellékelve, az aggregáton
eltávolítjuk
a
záródugót,
feltöltjük
kompresszorolajjal és helyére dugjuk az
olajnívó pálcát.
2.4.4 Elektromos csatlakozás
• A hálózati feszültségnek egyeznie kell a
típustáblán megadott értékekkel.
• Elektromos biztosíték a Műszaki adatok
szerint.
L Hosszabbító
kábel
alkalmazásánál:
vezeték-keresztmetszet: min. 2,5 mm˛;
max. kábelhossz:10 m.
2.4.5 A forgásirány ellenőrzése /
megváltoztatása
Háromfázisú kompresszoroknál:
1. A forgásirányt a hálózati csatlakozó
mindenegyes bedugása után ellenőrizni
kell: a kompresszort bekapcsolni, a
forgásirányt megfigyelni és eltérő forgás
esetén a gépet kikapcsolni.
2. Hálózati csatlakozót kihúzni.
3. Fázisváltós csatlakozónál: azt benyomni
és 180 -kal elfordítani (2a ábra)
Fázisváltó
nélküli
csatlakozónál:
fázisokat a csatlakozóban felcserélni.
Az 1. munkalépést megismételni.
4. Ha a forgásirány nem változik meg,
lépjen kapcsolatba szervizünkkel.
2.4.6 Ködolajozó feltöltése
Ködolajozóval szerelt kompresszoroknál:
UNM
1. A kompresszort és a légtartályt
nyomásmentessé tenni.
2. A hálózati csatlakozót kihúzni.
3. Az olajtartályt a ködolajozóról lecsavarni
(3a ábra)
Mindig a megfelelő olajat (termékszám:
B770000) alkalmazza!
2.4.7 Beállítjuk a ködolajozót
1. A szabályozó csavart csavarhúzóval
óvatosan
az
óramutató
járásával
megegyezően zárjuk.Ezután 1/2, max. 1
fordulatot nyitjuk(3a kép).
2. Ha most levegőt veszünk el az olajozón
keresztül, a felső üvegnézőkén olajcsepp
képződés látszik. Adagolás: 1 csepp olaj
300 – 600 l/perc levegőelvételnél.
Szükség
esetén
szabályozni,
alkalmanként ellenőrizni.
2.5 Üzemeltetés
L A kompresszort ne terhelje túl: A
kapcsolási ciklusok max. számát és az
üzemi /állás-idő megadott arányát ne
lépje túl!
H
2.5.1 Használat
A kompresszort a BE/KI-kapcsolóval (10.
tétel) indítsa be. A kompresszor működik,
majd a maximális nyomás elérésekor
automatikusan lekapcsol.
2.5.2 A munkanyomás beállítása
1. A
beállító-gombot
a
(szűrő-)
nyomáscsökkentőn húzza fel (4a ábra).
2. Forgassa el az óramutató járásának
irányában = a nyomás emelkedik.
Forgassa
az
óramutató
járásával
ellenkező irányban = a nyomás csökken.
3. A beállított munkanyomást olvassa le a
nyomásmérőn (13. tétel).
4. A beállító-gombot lenyomva az ismét
rögzített állapotba kerül.
2.5.3 Használat után
1. A kompresszort kikapcsoljuk.
2. Leválasztjuk a hálózatról.
3. A
levegőtömlő
csatlakozóját
a
gyorscsatlakozóból ( 3a kép) kihúzzuk .
4. A kompresszort megtisztítjuk (lásd
könyv).
2.6.2),
nyomásmentesítjük
(lásd könyv). 2.6.1), a raktározás
helyszínére szállítjuk (lásd könyv).
2.4.1).
2.6 Karbantartás
Időköz / Legkésőbb
Műveletek
-- / szükség szerint
A kompresszor tisztítása
Szűrőbetétet kifújatjuk (FDM)
-- / minden használat után
a tartályból leengedjük a kondenzvizet
A kondenzvizet a szűrő-nyomáscsökkentőből
leeresztjük.
naponta / beüzemelés
Olajszint ellenőrzés, esetleg utántöltés
első 10 óra után / -Csavarkötések ellenőrzése
-- / hetente
Szívószűrő ellenőrzése
50 üzemóra után / félév Ékszíj feszességének ellenőrzése (ha van)
elteltével
Szívószűrő tisztítása
Olajat lecserélni(1. olajcsere ásványi ill.
szintetikus olajjal)
500 óra / 1 év után
1.000 óra / 2 év után
Olajat lecserélni(ásványi olaj esetén)
Szívószűrő cseréje
A visszacsapó szelepet és betétet cserélni.
Csavarkötések ellenőrzése
Olajat lecserélni (szintetikus olaj esetén)
Ékszíj cseréje (ha van)
Lásd a fej.
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.9
2.6.7
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
II/43
H
UNM
Időköz / Legkésőbb
Műveletek
Lásd a fej.
2 500 üzemóra után / 5 év Biztonsági szelep cseréje
elteltével
2.6.1
Minden karbantartási munka
megkezdése előtt
1. A kompresszort a BE/KI-kapcsolóval (10.
tétel) kikapcsolni. Áram-hozzávezetést
megszüntetni.
2. A kompresszort nyomásmentessé tenni:
lefúvó pisztollyal a légtartályból a
nyomást teljesen leengedni.
L Az olajat csak akkor engedjük le, ha a
készülék megfelelően lehűlt!
2.6.2 A kompresszor tisztítása
• A hengeren, a hengerfejen és az utóhűtőn
a
hűtőbordákat
sűrített-levegővel
megtisztítani.
• A motoron a ventilátorkerék burkolatát
megtisztítani.
2.6.3 A szűrő-nyomáscsökkentő
betétjét megtisztítjuk.
1. A
szűrő-nyomáscsökkentőt
nyomásmentesítjük.
2. Tartson
alkalmas
edényt
a
kondenzátum-leengedő alá. Engedje le a
kondenzátumot.
3. A tartályát lecsavarjuk. A szűrőbetét
felfogatócsavarját
az
óramutató
járásával ellentétesen lelazítjuk.( 4a
kép).
4. Vegye
ki
a
szűrőbetétet
és
szappanoldatban tisztítsa meg (max. 50
°C).
5. A visszaszerelést fordított sorrendben
végezze.
2.6.4 A kondenzvizet leengedjük.
A
Félautomatikus
leeresztés:
kondenzátum-leeresztő
szelepet
1/4
fordulattal nyissa meg az óramutató
járásával
ellentétes
irányban:
a
kondenzátum lefolyik (4a ábra)
Kézi leeresztés: A kondenzátum-leeresztő
szelepet az óramutató járásával ellentétes
irányban forgassa el majd nyomja felfelé, a
kondenzátum lefolyik.
2.6.5 A kondenzvizet leengedjük a
tartályból.
L A kondenzvizet az érvényes előírások
szerint semlegesítjük!
Figyelem: Viseljünk védőszemüveget!
II/44
2.6.12
1. A kondenzleürítő szelep alá megfelelő
tartályt kell állítani.
2. Hogy a kondenzvizet le tudjuk a
tartályból ereszteni, 2-3 bar nyomás
szükséges!
3. A kondenzleürítő szelepet (Pos.09)
nyitjuk.
4. A
kondenzleürítő
szelepet
a
kondenzátum leeresztése után újra
zárjuk.
2.6.6 Olajszint ellenőrzése
• Az olajszintnek az alsó és a felső jelölés
között kell lennie (szintmérő pálca /
olajfigyelő ablak) (7a ábra).
• Igény szerint helyesbíteni kell.
L Fehéres színű olaj esetén azonnal le kell
cserélni.
2.6.7 Olajcsere / utántöltés
1. A kompresszort járassa melegre, majd
kapcsolja ki és az áram-hozzávezetést
szüntesse meg.
2. Az olajbetöltő dugót ill. a szintmérő
pálcát (03. tétel) vegye ki, helyezzen
gyűjtőedényt az olajleeresztő csavar alá
(04. tétel), vegye ki a csavart és az
elhasznált olajat teljesen engedje le.
3. A leeresztő csavart zárja vissza.
4. A megadott mennyiségű olajat töltse be.
5. Ellenőrizze az olajszintet, szükség esetén
helyesbítsen. Dugja helyére a betöltő
dugót ill. a mérőpálcát.
6. Az elhasznált olajat a vonatkozó
előírások szerint távolítsa el.
L Ajánlás:
ásványi
olaj:
B111002,
szintetikus olaj: B111006. Nem megfelelő
olaj garanciavesztéssel jár.
A szintetikus ill. ásványi olajat ne
keverjük:
Kompresszor üzemzavar
lehetséges!
2.6.8 Csavarkötések ellenőrzése
1. Valamennyi
csavarkötés
biztos
meghúzását ellenőrizze. Szükség esetén
a csavarokat húzza utána.
2. A meghúzási nyomatékokat tartsa be (a
nyomatékok meghatározása a VDI 2230
szerint történhet).
UNM
2.6.9 A szívószűrő tisztítása
1. Légszűrőt lecsavarni. (Kép 5a)
2. Szűrőbetétet
kifúvópisztollyal
kifúvatni,sükség esetén cserélni.
3. Légszűrőt visszacsavarni.
L A szívónyílást nem szabad kifújni. Nem
szabad idegen anyagoknak bekerülni.
A
kompresszort
ne
működtesse
szívószűrő nélkül.
2.6.10 Az ékszíj feszességét
ellenőrizzük, szükség esetén
beállítjuk.
Ékszíjhajtású kompresszorok:
1. A
kompresszort
kikapcsoljuk.
Az
áramellátást megszakítjuk.
Ékszíjfeszességet ellenőrizzük:
Az ékszíjat felül a két tárcsa között egy
villáskulccsal megnyomjuk. Max. az ékszíj
szélességének megfelelően engedhet.(8 a
kép).
Az ékszíjfeszesség beállítása:
1. A védőrács külső elemét levesszük.
2. Az elektromotor helyzetét az alaplapon
bejelöljük.
3. A motor felerősítő csavarjait oldjuk. (8b
kép).
4. A
motort
az
aggregát
felé
eltoljuk.Levesszük az ékszíjat.
5. A motort párhuzamosan 2 mm-t a
jelöléstől visszaállítjuk. Meghúzzuk a
motor felerősítő csavarjait.
6. Az
ékszíjat
először
a
kisebb
ékszíjtárcsára helyezzük fel, utána pedig
felkapatjuk a nagyobbik tárcsára.
7. Ellenőrizzük az ékszíj feszességét, adott
esetben a műveletet megismételjük.
8. A
védőrács
külső
elemét
visszahelyezzük.
H
2.6.11 A visszacsapó szelep tisztítása /
cseréje
1. A zárócsavart hajtsa ki (6a ábra).
2. A betétet megtisztítjuk, károsodás
esetén, lenyomat ill. keményedéskor
cseréljük.
3. Az üléket megtisztítjuk, ha károsodott, a
kpl. visszacsapó szelepet kicseréljük.
2.6.12 Biztonsági szelepet cseréljük.
1. A
biztonsági
szelepet(Pos. 11)
az
óramutató
járásával
ellentétesen
kitekerjük.
2. Az új biztonsági szelep menetét Loctite®
243-al bekenjük.
3. Az új biztonsági szelepet az óramutató
járásával egyezően betekerjük.
2.7 Üzemen kívül helyezés
2.7.1 Konzerválás
Olajkenésű
kompresszoroknál:
A
kompresszort hosszabb időre leállítjuk (6
hónapnál tovább) vagy gyári új és csak
később lesz beüzemelve.
1. Az olajat korrózióvédő olajra( SAE 30)
cseréljük. Lásd könyvet. 2.6.7.
2. Járassuk
a
kompresszort
míg
felmelegszik, kikapcsolni, leválasztani a
hálózatról.
3. Kondenzvizet leengedni,a kompresszort
nyomásmentesíteni.
4. Az
újbóli
beüzemelés
előtt
a
korrózióvédő olajat normál olajra kell
cserélni.
A kompresszort pormentes, száraz helyen
tároljuk;
ne
tegyük
ki
nagy
hőmérsékletingadozásnak.
2.7.2 Az anyagok eltávolítása
A csomagolóanyagokat és magát a gépet is a
vonatkozó előírások szerint selejtezze és
távolítsa el.
II/45
H
UNM
2.8 Üzemzavarok elhárítása
Hiba
A
B
C
D
E
F
Ok
Elhárítás
A
motorvédő Zavarok
esetén
(pl. X Kapcsoljuk ki a kompresszort.
kapcsoló lekapcsolja túlmelegedés;
alacsony Várjunk egy rövid ideig. Vagy
a gépet
feszültség; hosszabbító túl meglévő
külső
motorvédőt
hosszú
ill.
kevés
a működtessük.
Kompresszort
keresztmetszete)
kiold
a bekapcsoljuk.
motorvédő kapcsoló.
Motorvédő
újra
kiold:
Kompresszort
kikapcsolni.
Hálózatról leválasztani. Értesítse
Servicepartnerét.
A tehermentesítés Áramkimaradás / Alacsony X Kompresszort kikapcsolni. A gép
nem működik
hálózati feszültség bekapcsolt tehermentesít.
A
gépet
kompresszor esetén
bekapcsolni.
A
kompresszor A tartálynyomás magasabb X A
nyomást
a
tartályból
bekapcsoláskor nem mint a bekapcsolási nyomás
elengedjük,
míg
a
indul el.
nyomáskapcsoló automatikusan
bekapcsol.
Az áramellátás hibás!
X Az áramellátást szakemberrel
(Servicepartner) ellenőriztessük!
A motorvédő megszakítja az X Lásd A pont
áramellátást
Hibás a nyomáskapcsoló
X Vizsgáltassuk
meg
A hálózat tömítetlen
X ellenőrizni,tömítetlenségeket
a
nyomáskapcsolót
szakemberrel,vagy cseréltessük
ki.
A
kompresszor A hálózati csatlakozó vezeték X Az
elektromos
csatlakozó
rövid időre beindul / nagyon hosszú vagy kevés a vezetéket ill. keresztmetszetét
morog
és keresztmetszete.
ellenőrizzük (lásd könyv). 2.4.4)
automatikusan
kikapcsol.
A
kompresszor A szívószűrő teljesen eldugult. X kitisztítani, ill. cserélni
állandóan megy.
A levegős szerszámoknak igen X Ellenőrizzük a levegőfogyasztást.
nagy a fogyasztása
Lépjünk
kapcsolatba
egy
Servicepartnerrel.
Olajfolyás a kompresszoron
X határolja be a helyét, értesítsen
egy Servicepartnert
Sok a kondenzvíz a tartályban X engedje le (lásd könyv). 2.6.5)
Tehermentesítő
szelep lefúj
II/46
megszüntetni
A kondenzleürítő szelep nyitva X zárni, ill. pótolni
van, vagy hiányzik
tömítetlen a szelep
X tisztítani vagy kicserélni
UNM
G
H
I
J
H
Hiba
Ok
Elérte a kikapcsolási
nyomást:
a
tehermentesítő
szelep
a
bekapcsolási
nyomás
eléréséig
fúj
A
kompresszor
gyakran bekapcsol
a visszacsapószelep betétje X kitisztítani vagy cserélni (lásd
nem tömít vagy károsodott
könyv). 2.6.11)
A
visszacsapó
meghibásodott
Elhárítás
szelep X kicserélni
Sok a kondenzvíz a tartályban X kondenzvizet leengedni (lásd
könyv). 2.6.5)
A kompresszor túlterhelt
X lásd E pont
Biztonsági
szelep A tartálynyomás magasabb X A
nyomáskapcsolót
lefúj
mint a beállított végnyomás
szakemberrel állíttassuk be /
cseréltessük le.
A biztonsági szelep hibás
X cserélje ki vagy vegye fel a
kapcsolatot
egy
Servicepartnerrel
A
kompresszor Nem elegendő a hűtőlevegő
X Biztosítsung elegendő be- ill.
túlmelegszik
elmenő levegőáramot
A
hengeren(hengerfejen) X megtisztítani
eltömődtek a hűtőbordák
K
L
Működési idő túl hosszú
Olajkenésű
a kondenzvíz felgyülemlik az
kompresszor
: olajban
olajszint utántöltés
nélkül emelkedik
magas a levegő páratartalma
Ékszíjhajtású
az ékszíj vagy az ékszíjtárcsa
kompresszor:
súrolja a védőrácsot
szokatlan zajok
Az ékszíj megcsúszik
2.9 Garancia
Alap:
komplett
berendezés
original
állapotban / számla.
Anyag ill. gyártási hibák esetén érvényesek a
helyi normák.
Kizárva:
kopó/
elhasználódó;
szakszerűtlen használatból eredő károk;
X Kompresszort
lekapcsolni
Xa
kompresszor
túlméretezett,vegyük
fel
a
kapcsolatot
egy
Servicepartnerrel
X olajat lecserélni
X megkeresni az érintkezés helyét,
megszüntetni a hibát
X meg
kell
húzni
(lásd
könyv). 2.6.10)
túlterhelés; manipuláció / idegenkezüség;
felelőtlen / téves / karbantartás mellőzése;
por- / elkoszosodás; nem megengedett/
rossz munkavégzés; a Kezelési Utasítás
mellőzése;
rossz
munkálatok/
segédanyagok;
hibás
elektromos
csatlakozás; szakszerütlen telepítés.
II/47
CZ UNM
Obsah - Část 2
T
H
2.1
2.2
Všeobecné pokyny .................... 48
Symboly a jejich význam ........... 48
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Bezpečnostní pokyny .................
Uvedení do provozu...................
Provoz.....................................
Údržba ....................................
Vyřazení z provozu ....................
Hledání závad...........................
Záruční podmínky .....................
B
Hmotnost [kg]
m
48
49
50
50
52
52
53
P
Pracovní tlak [bar]
P
Tlak ve vzdušníku [bar]
P
Objem vzdušníku [l]
Maximální povolený přetlak
vzdušníku [bar]
P
Maximální provozní tlak [bar]
P
Spínací tlak [bar]
PS
max
2.1 Všeobecné pokyny
Dbejte bezpečnostních pokynů!
Čtěte část 1 a 2 návodu k obsluze!
Technické změny vyhrazeny. Vyobrazení (na
začátku návodu k použití) se mohou
odlišovat od originálu.
min
Napětí [V], Frekvence [Hz],
Fáze(n) [~]
Elektrické jištění (nosné) [A]
2.2 Symboly a jejich význam
Množství oleje
Čtěte návod k obsluze
LWA
Varování před nebezpečím
Nebezpečí zasažení el. proudem!
Přístroj se může
znovu spustit!1
LpA4
samovolně
1
0
Horký povrch!
Zapnout/Vypnout
OIL
Olejem přimazaný stl. vzduch
OIL
Výpustný ventil kondenzátu
Nasávané množství [l/min]
Plnící množství [l/min]
Výkon motoru [kW]
n
II/48
Maximální provozní otáčky
[ot./min]
1
0
max.
min.
0
T
2
[l]
LWA Hladina akustického výkonu
podle EN ISO 3744
(RL 2000/14/EG) [dB(A)]
LpA4 Hladina akustického tlaku
DIN 45 635 T 13; odstup 4 m
[dB(A)]
Poměr: doba provozu / doba
klidu
Maximální počet spínacích cyklů
[1/h]
Okolní teplota [°C]
Minimální odstup od zdi [cm]
Ochrana motoru (externí)
Stl. vzduch bez oleje
Rozměry: výška x hloubka x
šířka [mm]
1.
Např. při dosažení spínacího tlaku
2.
První náplň: minerální olej od 10 °C. Pod 10 °C
používejte plně syntetický olej.
2.3 Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Při
otevření
rychlospojky
nebezpečí švihnutí hadicí!
X Držte pevně vzduchovou hadici!
hrozí
VAROVÁNÍ
Nebezpečí
popálení
na
motoru,
agregátu, zpětném ventilu, propojovací
hadici a od oleje!
X Noste ochranné rukavice!
UNM
VAROVÁNÍ
Během provozu může dojít k poškození
sluchu!
X Noste chrániče sluchu!
VAROVÁNÍ
Poškození el. kabelu!
X Chraňte el. kabel před ostrými hranami,
olejem a horkem!
X Kabel ze zásuvky vytahujte za zástrčku!
POZOR
Nebezpečí pohmoždění!
X Brzdu otočného kolečka neobsluhujte
rukou, ale nohou.
• Pracujte odpočatí, koncentrovaní a řádně
poučení.
• Chraňte sebe, jiné osoby, zvířata, věci a
životní prostředí vhodnými preventivními
opatřeními tak, abyste předešli škodám na
zdraví, věcech či životním prostředí a
zamezili nebezpečí úrazu.
• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný
personál firmy Schneider Bohemia nebo
její servisní partneři.
• Čtěte provozní dokumentaci k tlakové
nádobě!
• Je zakázáno: používání k jiným účelům,
než ke kterým je určen; provádět nouzové
opravy; používání jiných zdrojů energie;
odstraňovat
nebo
poškozovat
bezpečnostní zarízení; používání pri
netěsnostech nebo poruchách zařízení;
používat jiné než originální náhradní díly;
překračovat maximální provozní tlak;
pracovat bez ochranných pomucek;
zařízení
pod
tlakem
transportovat,
provádět údržbu, opravovat, ponechat bez
dozoru; používat jiná/špatná mazadla;
kouřit; používat v blízkosti otevřeného
ohně; odstraňovat nálepky.
• Je zakázáno: Vypouštět stl. vzduch přes
výpustný ventil kondenzátu; věšet přístroj
na lana jeřábu; odstavit nebo nechat běžet
kompresor bez zatažené brzdy otočného
kolečka (poz. 38).
2.4 Uvedení do provozu
2.4.1 Transport
• Překontrolujte pevné uchycení.
• Kompresor transportujte vždy bez tlaku ve
vzdušníku.
CZ
• Ve
vozidle:
Kompresor
přepravujte
nastojato, řádně zabezpečený a chráněný
před poškozením.
2.4.2 Podmínky v provozu
• Prostor: bezprašný, suchý, dobře větraný.
• Umístění: rovina, vodorovně.
2.4.3 Před uvedením do provozu
1. Proveďte vizuální prohlídku kompresoru.
2. Zkontrolujte elektrické připojení.
3. Zkontrolujte stav oleje (viz kap. 2.6.6).
L U přístrojů s přiloženou měrkou oleje
vyjměte tuto měrku v agregátu a naplňte
olejem.
2.4.4 Elektrické připojení
• Napětí v síti musí odpovídat údajům na
štítku kompresoru.
• El. zabezpečení viz Technická data.
L Při použití prodlužovacího kabelu: průřez
vodiče min. 2,5 mm˛; max. délka
kabelu:10 m.
2.4.5 Kontrola / Změna směru otáček
Pro kompresory s třífázovým připojením
platí:
1. Při každém novém připojení do sítě
zkontrolujte směr otáček: zapněte
kompresor, pozorujte a při špatném
směru otáček kompresor vypněte.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Zástrcka s menicem fází: zastrcte a
otocte o 180°. (obr. 2a)
Zástrcka bez menice fází: prohodte mezi
sebou dve fáze v zástrčce.
Opakujte první krok.
4. Směr otáček se nezměnil: kontaktujte
servisní středisko.
2.4.6 Plnění mlhového přimazávače
Pro kompresory s přimazávačem platí:
1. Vypusťte tlak z kompresoru / vzdušníku.
2. Odpojte od el. sítě.
3. Odšroubujte
nádobku na
olej
z
přimazávače. (obr. 3a)
Používejte vhodný olej! (obj. č. B770000)!
2.4.7 Nastavení mlhového
přimazávače
1. Zašroubujte opatrně regulační šroub ve
směru hodinových ručiček. Poté povolte
o 1/2 až 1 otáčku (obr. 3a).
2. Při odběru vzduchu jsou v horním
kontrolním okénku vidět tvořící se kapky
oleje. Dávkování: 1 kapka oleje při
II/49
CZ UNM
spotřebě vzduchu 300 – 600 l/min. Podle
potřeby upravte nastavení a pravidelně
kontrolujte.
2.5 Provoz
L Nepřetěžujte kompresor: nepřekračujte
max. počet spínacích cyklů a poměr doba
provozu / doba klidu!
2.5.1 Použití
Zapněte kompresor tlačítkem EIN/AUS (ZAP/
VYP; poz. 10). Kompresor se rozběhne a
automaticky se vypne při
dosažení
maximálního tlaku.
2.5.2 Nastavení pracovního tlaku
1. Pracovní
tlak
nastavte
pomocí
redukčního ventilu (obr. 4a).
2. Otáčením ve směru hodinových ručiček
se pracovní tlak zvyšuje. Otáčením proti
směru hodinových ručiček se pracovní
tlak snižuje.
3. Nastavený pracovní tlak přečtete na
manometru (poz. 13) .
4. Pro zajištění zamáčkněte nastavovací
regulační šroub dolů.
2.5.3 Po použití
1. Vypněte kompresor.
2. Přerušte přívod el. proudu.
3. Odpojte
vsuvku
hadice
od
(bezpečnostní) rychlospojky (obr. 3a).
4. Vyčistěte kompresor (kap. 2.6.2),
vypusťte
vzduch
(kap.
2.6.1),
transportujte na místo uskladnění (kap.
2.4.1).
2.6 Údržba
Interval / Nejpozději
-- / podle potřeb
-- / po každém použití
denně / při uvedení
provozu
po prvních 10 h / --- / týdně
50 h / po 1/2 roce
500 h / po 1 roce
1.000 h / po 2 letech
2.500 h / po 5 letech
Činnost
vyčistit kompresor
Vyčištit vložku filtru redukčního ventilu
vypustit kondenzát z tlakové nádoby
Vypustit kondenzát z redukčního ventilu
do kontrolovat stav oleje, popř. olej doplnit
kontrola šroubových spojení
kontrola sacího filtru
kontrola napnutí klínového řemene (pokud je
použit)
vyčistit sací filtr
výměna oleje (1. výměna minerálního nebo
syntetického oleje)
výměna oleje (minerální olej)
výměna sacího filtru
výměna zpětného ventilu a vložky
kontrola šroubových spojení
výměna oleje (syntetický olej)
výměna klínového řemene (pokud je použit)
výměna pojistného ventilu
2.6.1 Před prováděním údržby
1. Pomocí vypínače EIN/AUS (ZAP/VYP;
poz. 10) vypněte kompresor. Přerušte
přívod el. proudu.
2. Vypusťte tlak z kompresoru: pomocí
ofukovací pistole vypust’te všechen
vzduch z nádoby.
II/50
viz kap.
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.9
2.6.7
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
2.6.12
L Olej vypouštějte pouze tehdy, je-li
přístroj dostatečně vychladlý.
2.6.2 Čištění kompresoru
• Vyčistěte chladící žebra na válci, hlavu
válce a dochlazovač.
• Vyčistěte kryt ventilátoru na motoru.
UNM
2.6.3
Vyčištění vložky filtru
redukčního ventilu
1. Odtlakujte nádobu redukčního ventilu.
2. Držte vhodnou nádobku pod odvaděčem
kondenzátu a vypusťte kondenzát.
3. Demontujte nádobku redukčního ventilu.
Proti
směru
hodinových
ručiček
odšroubujte upevňovací šroub vložky
filtru (obr. 4a).
4. Vyjměte vložku filtru a vyčistěte ji v
roztoku mýdla (max. 50 °C).
5. Poté namontujte zpět v opačném pořadí.
2.6.4 Vypouštění kondenzátu z
redukčního ventilu
Poloautomatické vypouštění: Při tlaku 1
bar otevřete výpustný ventil kondenzátu o 1/
4 otáčky proti směru hodinových ručiček a
kondenzát automaticky vyteče (obr. 4a).
Manuální vypouštění:Při provozním tlaku
otevřete výpustný ventil kondenzátu o 1/4
otáčky proti směru hodinových ručiček a
výpustný ventil zatlačte nahoru. Nechte
výtéct kondenzát.
2.6.5 Vypouštění kondenzátu ze
vzdušníku
L Kondenzát likvidujte dle zákonných
předpisů!
Pozor: Noste ochranné brýle!
1. Držte vhodnou nádobku pod odvaděčem
kondenzátu.
2. Nechte kondenzát pod tlakem 2 - 3 bar
vytéci.
3. Otevřete výpustný ventil kondenzátu
(poz. 09).
4. Po vypuštění kondenzátu uzavřete
výpustný ventil kondenzátu.
2.6.6 Kontrola stavu oleje
• Hladina oleje se musí pohybovat mezi
spodní a horní ryskou (u měrky oleje /
kontrolního okénka) (obr. 7a).
• Podle potřeby upravte stav oleje.
L V případě, že má olej mléčný nádech, je
nutné jej okamžitě vyměnit.
2.6.7 Výměna / doplnění oleje
1. Kompresor nechte zahřát, vypněte ho a
přerušte přívod el. proudu.
2. Vytáhněte měrku oleje (poz. 03),
povolte výpustný šroub (poz. 04) a do
připravené nádoby vypusťte všechen
olej.
CZ
3. Utáhněte výpustný šroub.
4. Doplňte příslušné množství oleje.
5. Zkontrolujte stav oleje, podle potřeby
upravte. Zasuňte zpět měrku oleje.
6. Starý olej zlikvidujte podle platných
zákonných předpisů.
L Doporučujeme: minerální olej obj.č.
B111002, syntetický olej obj.č. B111006.
Při použití špatného typu oleje zaniká
záruka.
Syntetický a minerální olej nemíchat :
hrozí poškození kompresoru!
2.6.8 Kontrola šroubových spojů
1. Každých
500
provozních
hodin
zkontrolujte šroubové spoje, zda jsou
řádně utažené.
2. Dodržujte utahovací momenty.
2.6.9 Čištění filtru sání
1. Vytáhněte vložku filtru. (Obr. 5a)
2. Vložku filtru vyčistěte ofukovací pistolí,
popř. vyměňte.
3. Vložku filtru vložte zpět.
L Nevyfoukávejte sací otvor. Nesmí se do
něj dostat žádná cizí tělesa.
Kompresor nikdy nespouštějte bez sacího
filtru.
2.6.10 Kontrola a nastavení klínového
řemene
Kompresory s klínovým řemenem:
1. Vypněte kompresor. Přerušte přívod el.
proudu.
Kontrola napnutí řemene:
Vhodným tupým nářadím vyzkoušejte
průhyb řemene uprostřed mezi oběma
řemenicemi. Průhyb by měl být maximálně
na šířku řemene (obr. 8a).
Nastavení napnutí řemene:
1. Sundejte vnější kryt řemene.
2. Označte si pozici elektromotoru na
základní desce.
3. Povolte upevňující šrouby motoru
(obr. 8b).
4. Motor posuňte směrem k agregátu.
Sundejte klínový řemen.
5. Motor posuňte cca o 2 mm paralelně přes
značky na základní desce. Dotáhněte
upevňovací šrouby.
6. Řemen navlečte nejprve na malou
řemenici a poté nasaďte na velkou
řemenici.
II/51
CZ UNM
7. Zkontrolujte napnutí řemene, v případě
potřeby postup zopakujte.
8. Nasaďte kryt řemene.
2.6.11 Čištění / výměna zpětného
ventilu
1. Vyšroubujte
šestihrannou
matici
(obr. 6a).
2. Vyčistěte vložku; pokud je vložka
poškozená, vyměňte ji.
3. Vyčistěte dosedací plochu; pokud je
poškozená, vyměňte kompletně zpětný
ventil.
2.6.12 Výměna pojisného ventilu
1. Pozor: Nejprve vypusťte všechen tlak z
nádoby! Povolte pojistný ventil proti
směru hodinových ručiček (poz. 11).
2. Závity nového pojistného ventilu potřete
lepidlem Loctite® 243, nebo obtočte
teflonovou páskou.
3. Nový pojistný ventil pevně utáhněte ve
směru hodinových ručiček.
2.7 Vyřazení z provozu
2.7.1 Uskladnění
Uskladnění olejových kompresorů je nutné,
pokud má být kompresor odstaven na delší
dobu (6 měsíců a více), nebo pokud je úplně
nový a bude uveden do provozu později.
1. Naplňte
ochranným
protikorozním
olejem (viskozita SAE 30). Viz kap.
2.6.7.
2. Zahřejte
kompresor,
vypněte
ho,
přerušte přívod el. proudu.
3. Vypusťte kondenzát, vypusťte vzduch z
kompresoru.
4. Před opětovným uvedením do provozu
vypusťte ochranný protikorozní olej a
naplňte kompresorovým olejem.
Kompresor uskladněte na suché, čisté místo
bez výrazných změn teploty okolí.
2.7.2 Likvidace
Přístroj a obaly likvidujte podle platných
předpisů.
2.8 Hledání závad
Závada
A
B
C
D
Příčina
Odstranění
Ochrana
motoru Ochrana
motoru
vypne X Vypněte
kompresor.
Chvilku
přerušila přívod el. kompresor při poruše (např. počkejte. Pokud má kompresor
proudu
přehřátí; podpětí; když je externí ochranu motoru, zapněte
použit prodlužovací kabel a je jí. Zapněte kompresor.
příliš dlouhý nebo má špatný Pokud ochrana motoru znovu
průřez)
vypne
kompresor:
Vypněte
kompresor. Přerušte přívod el.
proudu. Kontaktujte servisní
středisko.
Kompresor se po Kompresor se neodtlakuje díky X Vypněte kompresor. Kompresor
natlakování
přerušení přívodu el. proudu se sám odtlakuje. Znovu zapněte
neodtlakuje
nebo
podpětí
(za
běhu kompresor.
kompresoru)
Kompresor se po Tlak ve vzdušníku je vyšší než X Vypouštějte
vzduch
ze
zapnutí nespustí
spínací tlak
vzdušníku, dokud se automaticky
nezapne tlakový spínač
Porucha napájení
X Zkontrolujte napájení (servisní
středisko)
Ochrana
motoru
přerušila X Viz bod A
přívod el. proudu
Vadný tlakový spínač
X Tlakový spínač vyměňte (pouze
kvalifikovaný elektrikář)
Kompresor
se Síťový přívod má nepřípustnou X Zkontrolujte délu a průřez
krátce rozběhne / délku nebo je průřez vodiče přívodního
kabelu
(viz
"vrčí" a následně se příliš malý
kap. 2.4.4)
automaticky vypne
II/52
UNM
Závada
E
F
G
Příčina
CZ
Odstranění
Kompresor
je Sací filtr je silně znečištěn
X Vyčistěte nebo vyměňte
nepřetržitě v chodu Pneumatické nářadí má příliš X Zkontrolujte spotřebu vzduchu.
vysokou spotřebu vzduchu
Kontaktujte servisní středisko.
Netěsnosti na kompresoru
X Lokalizujte
netěsnosti,
kontaktujte servisní středisko.
Příliš mnoho kondenzátu ve X Vypusťte
kondenzát
(viz
vzdušníku
kap. 2.6.5)
Rozvody stl. vzduchu netěsní X Přezkoušejte,
netěsnosti
odstraňte.
Výpustný ventil kondenzátu je X Uzavřete nebo vyměňte.
otevřený nebo chybí
Při provozu uniká Odlehčovací ventil netěsní
X Vyčistěte nebo vyměňte.
stl. vzduch přes
odlehčovací ventil
V klidu uniká stl. Vložka
zpětného
ventilu X Vyčistěte nebo vyměňte (viz
kap. 2.6.11)
vzduch
z netěsní nebo je vadná
odlehčovacího
Zpětný ventil je poškozený
X Vyměňte.
ventilu,
tlak
poklesne
až
na
spínací tlak
H
Kompresor se často Mnoho
zapíná
vzdušníku
I
Pojistný
ventil
vypouští vzduch
J
Kompresor
přehřátý
K
Olejový kompresor:
množství
oleje
stoupá, aniž by byl
olej doplňován
L
Kompresor
Řemen nebo řemenice
poháněný klínovým dotýkají krytu
řemenem: nezvyklá Řemen prokluzuje
hlučnost při chodu
kompresoru
je
kondenzátu
ve X Kondenzát
vypusťte
(viz
kap. 2.6.5)
Kompresor je přetížený
X Viz bod E
Tlak ve vzdušníku je vyšší než X Tlakový spínač musíte znovu
nastavený
tlak
pojistného nastavit nebo vyměnit (pouze
ventilu
kvalifikovaný elektrikář).
Pojistný ventil je vadný
X Vyměňte
nebo
kontaktujte
servisní středisko.
Nedostatečný přívod vzduchu X Zajistěte dostatečné větrání.
Chladící žebra válce nebo hlavy X Vyčistěte.
jsou znečištěná
Provoz kompresoru je příliš X Vypněte kompresor.
dlouhý
V oleji se nachází kondenzát
X Kompresor je předimenzován,
volejte servis firmy Schneider
Bohemia.
Vysoká vlhkost vzduchu
X Vyměňte olej.
2.9 Záruční podmínky
Podklad pro uplatnění reklamace:
kompletní přístroj v původním stavu / doklad
o koupi.
se X Vyhledejte a odstraňte místo
dotyku.
X Napněte klínový řemen (viz
kap. 2.6.10)
Schneider Bohemia poskytuje podle zákona
záruku na chyby materiálu a výrobní chyby:
dle údaje uvedeného v záručním listě.
Ze záruky jsou vyloučeny: Spotřební
(opotřebitelné)
díly;
škody
vzniklé
II/53
CZ UNM
nesprávným používáním; škody způsobené
přetížením zařízení; škody vzniklé špatnou
manipulací; škody vzniklé nedostatečnou /
špatnou / žádnou údržbou; škody vyvolané
velkou
prašností;
škody
způsobené
nevhodným zacházením; škody způsobené
II/54
nedbáním návodu k obsluze; škody
způsobené
používáním
nevhodných
pracovních prostředků; škody způsobené
chybným el. připojením; škody vzniklé
nevhodnou instalací.
UNM
Obsah - časť 2
T
H
2.1
2.2
Všeobecné pokyny .................... 55
Symboly a ich význam ............... 55
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Bezpečnostné pokyny ................
Uvedenie do prevádzky..............
Prevádzka................................
Údržba ....................................
Uvedenie mimo prevádzky .........
Odstránenie poruchy .................
Záruka ....................................
B
P
Pracovný tlak [bar]
P
Tlak v nádobe [bar]
P
Obsah nádoby [l]
Maximálny prípustný
prevádzkový tlak nádoby [bar]
P
Koncový kompresný tlak [bar]
P
Zapínací tlak [bar]
PS
max
2.1 Všeobecné pokyny
Dodržiavať bezpečnostné pokyny!
Čítať návod na obsluhu časť 1 a 2!
Technické zmeny vyhradené. Obrázky(na
začiatku návodu na obsluhu) sa môžu od
originálu odlišovať.
min
Napnutie [V], Frekvencia [Hz],
Fáza(n) [~]
Elektické zabezpečenie
(zotrvačné) [A]
2.2 Symboly a ich význam
Množstvo oleja
Čítať návod na obsluhu
Upozornenie
nebezpečenstvom
Nebezpečenstvo
elektrickým prúdom!
Prístroj
sa
môže
samovoľne spustiť!1
pred
LWA
zásahu
LpA4
znova
1
Horúci povrch!
0
1
0
0
Zap-/Vypnúť
max.
Ochraný
(externý)
spínač
Rozmery: výška x hĺbka x šírka
[mm]
Váha [kg]
m
55
56
57
57
59
59
61
motora
bezolejový stlačený vzduch
OIL
SK
min.
T
2
[l]
LWA úroveň akustického tlaku
podľa EN ISO 3744
(RL 2000/14/EG) [dB(A)]
LpA4Hladina akustického tlaku
podľa
DIN 45 635 T 13; 4 m odstup
[dB(A)]
Pomer
prevázdkový
časodstávka
Max. počet prepínacích cyklov
[1/h]
Teplota okolia [°C]
Min. odstup od steny [cm]
1.
Napr. pri dosiahnutí riadiaceho tlaku
2.
olejom mazaný stlačený vzduch
Prvé naplnenie: minerálny olej, do 10 °C. pod10 °C
použiť plne syntetický olej.
OIL
Odpúšťací ventil kondenzátu
Sací výkon [l/min]
Plniaci výkon [l/min]
Výkon motora [kW]
n
Najvyššie prevádzkové otáčky
[U/min]
2.3 Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Šibajúca tlakovo-vzduchová hadica pri
otvorení rýchlospojky!
X Pevne držať tlakovo-vzduchovú hadicu!
VAROVANIE
Nebezpečenstvo popálenia na motore,
agregáte, spätnom ventile, spájacej
hadici/tlakovej rúre a horúcim olejom!
X Nosiť ochrané rukavice!
II/55
SK UNM
VAROVANIE
Poruchy sluchu spôsobené
počas prevádzky!
X Nosiť ochranu na uši!
hlukom
VAROVANIE
Poškodenie pripájacieho kábla!
X Chrániť pred ostrými hranami, olejom a
horúčavou!
X Vytiahnuť konektor so zásuvky!
POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenín!
X Zaisťovaciu brzdu kladky spojazdniť nie
ručne, ale nohou.
• Pracovať oddýchnutý, koncentrovaný,
zabezpečiť vecnú prevádzku.
• Chráňte seba, iné osoby, zvieratá,
predmety a Vaše životné prostredie vždy
nevyhnutnými
ochranými
opatreniami,školením
prístrojov
a
opatreniami, predchádzať tým poškodeniu
zdravia, predmetov, hodnôt, škodám na
životnom
prostredí
alebo
nebezpečenstvám úrazu.
• Opravy smú byť realizovné len Schneider
Druckluft GmbH, alebo ich autorizovanými
servisnými partnermi.
• Dodržiavať návod na obsluhu pre nádoby!
• Zakázané: Manipulácie, Použitie na iné
účely; Núdzové opravy; stláčať iné zdroje
energie;
Bezpečnostné
vybavenia
odstrániť alebo poškodiť; Používať pri
netesnostiach
alebo
prevádzkových
poruchách; žiadne originálne náhradné
diely;
Prekročiť
prípustný
koncový
kompresný tlak ako uvedené; Pracovať
bez ochraného vybavenia; Prepravovať
prístroj pod tlakom, vykonávať údržbu,
opravovať, nechať bez dozoru; používať
iné/nesprávne mazivá; fajčiť; otvorený
oheň; Odstrániť nálepku.
• Zakázané: Odpúšťať stlačený vzduch cez
odpúšťací ventil kondenzátu; Zavesiť
prístroj na žeriavové lano; Bez zatiahnutej
zaisťovacej
brzdy
odstaviť
kladku
(Poz. 38) alebo uviesť do prevádzky.
2.4 Uvedenie do prevádzky
2.4.1 Preprava
• Skontrolovať pevné uloženie rukoväte.
• Nádoby bez tlaku.
II/56
• Vo
vozidle:
Prepravovať
kompresor
nastojato, zabezpečiť a chrániť.
2.4.2 Podmienky na mieste uloženia
• Priestory: bez prachu, suché, dobre
prevzdušnené.
• Plocha uloženia: hladká, vodorovná.
2.4.3 Pred prvým uvedením do
prevádzky
1. Zrealizovať vizuálnu kontrolu.
2. Skontrolovať elektrickú prípojku.
3. Skontrolovať
stav
oleja.
(viď
kap. 2.6.6).
L Pri prístrojoch s priloženou odmerkou
oleja túto vymeniť za uzatváracie zátky v
agregáte a doplniť olej.
2.4.4 Elektrická prípojka
• Sieťové napätie a údaje na výkonovom
štítku musia byť identické.
• Elektrické zabezpečenie podľa Technický
dát.
L Pri použití predlžovacieho kábla: Prierez
vedenia: min. 2,5 mm˛; max. dĺžka
kábla:10 m.
2.4.5 Skontrolovať/zmeniť smer
otáčok
Pre kompresory so striedavým prúdom:
1. Skontrolovať smer otáčok pri každom
novom zasunutí konektora:Kompresor
zapnúť, pozorovať a pri chybných
otáčkach znova vypnúť.
2. Konektor vytiahnuť.
3. Konektor striedavého prúdu s meničom
fáz: tento zatlačiť a otočiť o 180°.
(obrázok 2a)
Konektor striedavého prúdu bez meniču
fáza: Vymeniť fázy v zásuvke.
Zopakovať pracovný krok 1.
4. Smer otáčok sa nezmenil: Kontaktovať
servisného partnera.
2.4.6 Doplniť hmlový primazávač
Pre kompresory s hmlovým primazávačom:
1. Kompresor/nádoby urobiť beztlakovými.
2. Konektor vytiahnuť.
3. Odskrutovať hmlový primazávač od
nádobky. (obrázok 3a)
Použiť vhodný oelj (obj.č. B770000)!
2.4.7 Nastaviť hmlový primazávač
1. Zaskrutkovať regulačnú skrutku opatrne
so skrutkovačom v smere hodinových
UNM
ručičiek. Potom naskrutkovať na 1/2 až 1
otáčok (obrázok 3a).
2. Pri odbere vzduchu je na hornom
olejoznaku viditeľná usadenina oleja v
tvare kvapky. Dávkovanie: 1 kvapka
oleja pri 300 – 600 l/min spotreby
vzduchu. V prípade potreby príslušne
nastaviť a pravidelne kontrolovať.
2.5 Prevádzka
L Nepreťažiť kompresor:Neprekročiť max.
počet prepínacích cyklov a pomer
prevádzkového času k odstávke!
2.5.1 Nasadenie
Kompresor zapnúť na prepínači zapnúť/
vypnúť
(Poz. 10).
Kompresor
sa
automaticky zapne a vypne pri dosiahnutí
maximálneho tlaku.
SK
2.5.2 Nastavenie pracovného tlaku
1. Nastavovacie tlačidlo redukčného ventilu
s filtrom - ventilom min. tlaku potiahnuť
(obrázok 4a).
2. Otočiť v smere hodinových ručičiek =
tlak sa zvýši. Otočenie proti smeru
hodinových ručičiek = tlak sa zníži.
3. Nastavený pracovný tlak na manometri
odčítať (Poz. 13).
4. Nastavovacie tlačidlo na aretáciu zatlačiť
smerom dole.
2.5.3 Po nasadení
1. Kompresor vypnúť.
2. Prerušiť prívod prúdu.
3. Oddeliť
vsuvku
tlakovo-vzduchovej
hadice od (bezpečnostnej) rýchlospojky
(obrázok 3a).
4. Kompresor vyčistiť (Kap. 2.6.2), urobiť
beztlakovým (Kap. 2.6.1), prepraviť na
miesto uloženia (Kap. 2.4.1).
2.6 Údržba
Interval / najneskôr
Činnosť
-- / v prípade potreby
Kompresor vyčistiť
Vyčistiť nástavec filtra (redukčný ventil s
filtrom)
-- / po každom nasadení
Kondenzát vypustiť z tlakovej nádoby
Vypustiť kondenzát s redukčného ventila s
filtrom
denne/ Uvedenie do prevádzky Skontrolovať stav oleja, v prípade potreby
doplniť
jednorázovo po 10 h / -skontrolovať skrutkovania
-- / týždenne
skontrolovať sací filter
50 h / po 1/2 roku
Skontrolovať napnutie klinového remeňa (keď
existuje)
Vyčistiť sací filter
Vymeniť olej (1.výmena oleja minerálny alebo
syntetický olej)
500 h / po 1 roku
Vymeniť olej (pri minerálnom oleji)
Vymeniť sací filter
1.000 h / po 2 rokoch
2.500 h / po 5 rokoch
Vymeniť spätný ventil a nástavec
Skontrolovať skrutkovania
Vymeniť oelj (pri syntetickom oleji)
Vymeniť klinové remene (keď existujú.)
vymeniť bezpečnostný ventil
viď kap.
2.6.2
2.6.3
2.6.5
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.9
2.6.7
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
2.6.12
II/57
SK UNM
2.6.1 Pred každou údržbou
1. Kompresor vypnúť na prepínači zapnúť/
vypnúť (Poz. 10). Prerušiť prívodu
prúdu.
2. Kompresor urobiť beztlakovým: s
vyfukovacou pištoľou vyfúknúť celkový
tlak z nádoby.
L Olej odpustiť len vtedy, keď je prístroj
dostatočne vychladený.
2.6.2 Vyčistiť kompresor
• Chladiace rebrá na valci, hlavu valca a
dochadzovač
vyčistiť
so
stlačeným
vzduchom.
• Vyčistiť kryt ventilátora motora.
2.6.3 Vyčistiť nástavec redukčného
ventila s filtrom
1. Urobiť nádobu redukčného ventila s
filtrom beztlakovým.
2. Podržať
vhodnú
nádobu
pod
odpúšťačom
kondenzátu.Odpustiť
kondenzát.
3. Nádobu redukčného ventila s filtrom
odmontovať. Upevňovaciu skrutku proti
smeru hodinových ručičiek odskrutkovať
od nástavca filtra. (obrázok 4a).
4. Nástavec filtra ododbrať, vyčistiť v
mydlovom lúhu (max. 50 °C) .
5. Montáž v opačnom poradí.
2.6.4
Vypustiť kondenzát redukčného
ventila s filtrom
Poloautomaticky odpustiť: Odpúšťací
ventil kondenzátu otočiť o 1/4 otáčok proti
smeru hodinových ručičiek. Pod 1 bar:
Kondenzát odtečie. (obrázok 4a)
Manuálne odpustiť: Odpúšťací ventil
kondezátu otočiť proti smeru hodinových
ručičiek a zatlačiť hore. Kondenzát odtečie.
2.6.5
L
1.
2.
3.
Kondenzát tlakovej nádoby
odpustiť
Kondenzát odstrániť podľa platných
predpisov!
Pozor: Nosťe ochranné okuliare!
Postaviť
vhodnú
nádobu
pod
odpúšťačom kondenzátu.
Aby sa mohol kondenzát odpustiť, musí
byť zastúpený tlak v nádobe od 2 3 bar.
Otvoriť odpúšťací ventil kondenzátu
(Poz. 09) .
II/58
4. Odpúšťací
ventil
kondenzátu
po
prevedenom
odpustení
kondenzátu
znova zatvoriť.
2.6.6 Skontrolovať stav oleja
• Stav oleja sa musí nacházdať medzi
spodným a vrchným označením (olejová
odmerka/olejoznak) (obrázok 7a).
• V prípade potreby opraviť.
L Pri mliečnom oleji musí nasledovať
okamžitá výmena oleja.
2.6.7 Vymeniť/doplniť olej
1. Kompresor nechať zahriaty, vypnúť,
prerušiť prívod prúdu.
2. Plniace zátky oleja resp. olejovú
odmerku (Poz. 03) vytiahnuť, podržať
nádobu-starého oleja pod odpúšťacou
skrutkou
oleja
(Poz. 04),
túto
naskrutkovať, starý olej úplne odpustiť.
3. odpúšťaciu skrutku oleja naskrutkovať.
4. Zadané množstvo oleja naplniť.
5. Skontrolovať stav oelja, v prípade
potreby opraviť. Plniace zátky oleja resp.
odmerku oleja zasunúť.
6. Starý olej odstrániť podľa platných
predpisov.
L Odporúčanie: Minerálny olej Obj. č.
B111002, syntetický olej Obj. č. 111006.
Žiadna záruka pri zlom oleji.
Syntetický a minerálny olejnie miešať:
Možné škody na kompresore!
2.6.8 Skontrolovať skrutkovania
1. Skontrolovať všetky skrutkovania na
pevnom uložení, v prípade potreby
dotiahnuť.
2. Dodržať
uťahovacie
momenty
(Započítanie uťahovacích momentov
podľa VDI 2230).
2.6.9 Vyčistiť nasávací filter
1. Nasávací
filter
odskrutkovať.
(obrázok 5a)
2. Vyčistiť nástavec filtra s vyfukovacou
pištoľou, v prípade potreby vymeniť
nástavec filtra.
3. Sací filter naskrutkovať.
L Nevyukovať nasávací otvor. Nesmú sa
dostať dovnútra žiadne cudzie častice.
Nikdy neprevádzkovať kompresor bez
nasávacieho filtra.
SK
UNM
2.6.10 Napnutie klinového remeňa
skontrolovať, nastaviť
Kompresory
prevádzkované
klinovým
remeňom:
1. Kompresor vypnúť. Prerušiť prívod
prúdu.
Skontrolovať
napnutie
klinového
remeňa:
Klinový remeň hore v strede medzi platňou
klinového remeňa zatlačiť smerom dole
vhodným tupým predmetom ( vidlicový
kľúč). Môže sa povoliť maximálne šírka
klinového remeňa (obrázok 8a).
Nastaviť napnutie klinového remeňa:
1. Odobrať vonkajšiu ochranú mrežu
remeňa.
2. Označiť
pozíciu
elektromotora
na
základnej doske.
3. Upevňovacie
skrutkovania
motora
uvoľniť (obrázok 8b).
4. Motor
posunúť
smerom
agregát
kompresora. Klinový remeň odobrať.
5. Motor
cca. 2 mm paralelne cez
označenie posunúť späť. Upevňovacie
skrutkovania zatiahnuť.
6. Klinový remeň najprv položiť cez malú
platňu klinového remeňa a potom
zatlačiť nad veľkú platňu klinového
remeňa.
7. Skontrolovať
napnutie
klinového
remeňa, v opačnom prípde postup
zopakovať.
8. Vonkajšiu ochranú mrežu remeňa
namontovať.
2.6.11 Spätný ventil vyčistiť/vymeniť
1. Uzatváracie
skrutky
odskrutkovať
(obrázok 6a).
2. Nástavec
vyčistiť,
pri
poškodení,
zatlačiť, alebo vytvrdnutie nahradiť.
3. Uloženie vyčistiť, pri poškodení vymeniť
kompletný spätný ventil.
2.6.12 Vymeniť bezpečnostný ventil
1. Bezpečenostný ventil (Poz. 11) proti
smeru hodinových ručičiek uvoľniť.
2. Závit nového bezpečnostného ventilu s
Loctite® 243 natrieť, alebo s teflónovou
páskou obtočiť.
3. Nový bezpečnostný ventil v smere
hodinových ručičiek zaskrutkovať.
2.7 Uvedenie mimo prevádzky
2.7.1 Konzervácia
Pri
olejom
mazaných
kompresoroch:
Kompresor je na dlhší čas(od 6 mesiacov)
mimo prevádzky, alebo je nový a bude
podstatne neskôr prevádzkovaný.
1. Olej vymeniť za protikorózny olej
(Viskozita SAE 30). Viď Kap. 2.6.7.
2. Nechať kompresor spojazdený, vypnúť,
prerušiť prívod el. prúdu.
3. Kondenzát vypustiť, urobiť kompresor
beztlakovým.
4. Pred opätovným uvedením do prevádzky
vymeniť protikorózny olej za olej do
kompresora.
Kompresor uskladňovať v prostredí bez
prachu, v suchu: nevystavovať žiadnym
silným výkyvom teplôt.
2.7.2 Odstránenie
Baliaci materiál a prístroj odstrániť podľa
platných predpisov.
2.8 Odstránenie poruchy
Porucha
A
B
Príčina
Odstránenie
Ochranný
spínač Pri poruchách (napr. Prehriatie; X Kompresor
vypnúť.
Chvíľu
motora
prerušuje podpätí;
predlžovací
kábel počkať. Poprípade existujúci
prívod prúdu
príliš dlhý alebo so zlým externý ochranný spínač motora.
priemerom) vypína ochranný Kompresor zapnúť.
vypínač motora
Ochranný
spínač
motora
opätovne vypína: Kompresor
vypnúť. Prerušiť prívod prúdu.
Kontaktovať servisného partnera
Odpúšťanie
tlaku Výpadok prúdu / podpätie v X Kompresor vypnúť.Odpustí sa.
nefunguje
sieti pri zapnutom kompresore
Kompresor zapnúť
II/59
SK UNM
Porucha
C
D
E
Kompresor
nenabehne
spustení
Príčina
Tlak v nádobe
pri zapínací tlak
Odstránenie
väčší
ako X Tlak vypustiť z nádoby, kým
tlakový
spínač
automaticky
zapne
Chybné
zásobovanie X Prívod
el.
prúdu
nechať
elektrickým prúdom
skontrolovať
odborníkom
(Servisným partnerom)
Ochranný
spínač
motora X Viď bod A
prerušuje prívod prúdu
Tlakový spínač poškodený
X Nechať vymeniť tlakový spínač
znalou osobou
Kompresor
Vedenie sieťového pripojenia X Skontrolovať
dĺžku
vedenia
nakrátko nabehne/ ma neprípustnú dĺžku alebo je sieťového pripojenia a priemer
hučí
a
potom príliš malý priemer vedenia
vedenia(viď Kap. 2.4.4)
automaticky vypne
Kompresor
beží Sací filter silno znečistený
X vyčistiť alebo obnoviť
nepretržite
Tlakovo-vzduchové náradie má X Skontrolovať spotrebu vzduchu.
príliš vysokú spotrebu vzduchu
Kontaktovať servisného partnera
Netesnosti na kompresore
X Vyhľadať,
Kontaktovať
servisného partnera
Príliš
veľa
kondenzátu
v X Vypustiť (viď Kap. 2.6.5)
nádobe
Tlakový rozvod netesní
X skontrolovať,
zaizolovať
Výpustný ventil kondenzátu X Zatvoriť resp. nahradiť
otvorený alebo chýba
F
Výpustný
vyfukuje
G
Vypínací
tlak
dosiahnutý:
Výpustný
ventil
odpúšťa
až
po
dosiahnutie
zapínacieho tlaku
Kompresor sa často
zapína
H
I
J
ventil Výpustný ventil netesní
X Vyčistiť
alebo vymeniť
Nástavec
spätného
ventila X Vyčistiť alebo
netesní alebo je pokazený
Kap. 2.6.11)
X nahradiť
Spätný ventil poškodený
Veľmi
veľa
kondezátu
tlakových nádobách
Kompresor preťažený
medzery
v X Kondenzát
Kap. 2.6.5)
obnoviť
vypustiť
(viď
bod E
Bezpečnostný ventil Tlak v nádobe vyšší ako X Tlakový
spínač
odborníkom
odpúšťa
nastavený zapínací tlak
nechať nanovo nastaviť/obnoviť
Bezpečnostný ventil poškodený X obnoviť
alebo
kontaktovať
servisného partnera
dostatočné
Kompresor je príliš Prívod vzduchu nedostatočný X Zabezpečiť
ovzdušenie a odvzdušnenie
horúci
Chladiace rebrá na ventile X vyčistiť
(hlave ventila) znečistené
Príliš dlhá doba nasadenia
II/60
X Viď
(viď
X Kompresor
vypnúť
UNM
K
L
Porucha
Príčina
Odstránenie
Olejom
mazaný
kompresor:
Stav
oleja stúpa, bez
toho aby sa doplnil
olej
Kompresor
poháňaný klinovým
remeňom:
Nezvyčajný hluk pri
chode
Zbiera sa kondenzát v oleji
X Kompresor
Vysoká vlhkosť vzduchu
SK
predimenzovaný,
kontaktovať Servisného partnera
X Vymeniť olej
Klinový remeň alebo platňa X Vyhľadať
kontaktné
miesto,
remeňa sa šmýka na ochrannej poruchu odstrániť
mreži remeňa
Klinový remeň prešmykuje
X Napnúť
klinový remeň (viď
Kap. 2.6.10)
2.9 Záruka
Základ: Kompletný prístroj v originálnom
stave/doklad o kúpe.
Pre Materiál a výrobné chyby platia zákonné
predpisy.
Vylúčené sú: Opotrebované / Spotrebované
časti; nesprávne využívanie; Preťaženie;
Manipulácia / Využívanie na iné účely;
nedostatočná / zlá / žiadna údržba; Nánosy
prachu/ nečistôt; neprípustný / nesprávny
postup práce; nedodržiavanie návodu na
obsluhu; zlé pracovné prostriedky/materiál
na spracovanie; Nesprávne elektrické
pripojenie; nesprávne uloženie.
II/61
RUS UNM
Оглавление - Часть 2
2.1
2.2
Общие указания ......................
Предупреждающие знаки и их
значение.................................
Правила техники безопасности .
Ввод в эксплуатацию ...............
Эксплуатация ..........................
Техническое обслуживание ......
Вывод из эксплуатации ............
Устранение неисправностей......
Гарантия .................................
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Производительность
нагнетания [л/мин]
62
Мощность двигателя [кВт]
62
63
63
64
64
67
67
69
n
T
H
B
Масса [кг]
m
2.1 Общие указания
Соблюдайте
правила
техники
безопасности!
Прочтите
руководство
по
эксплуатации, часть 1 и 2!
Компания оставляет за собой право на
внесение
технических
изменений.
Иллюстрации (в начале руководства)
могут отличаться от оригинала.
P
Рабочее давление [бар]
P
Давление в ресивере [бар]
max
Объём ресивера [л]
Макс. допустимое превышение
рабочего давления ресивера
[бар]
Конечное давление сжатия
[бар]
P
Давление включения [бар]
P
PS
P
min
Напряжение [В], частота [Гц],
фаза(ы) [~]
Электрический
предохранитель
(инерционный) [A]
2.2 Предупреждающие знаки и
их значение
Прочитайте руководство
эксплуатации
по
Количество масла
Опасность
поражения
электрическим током!
Возможен
самостоятельный
запуск компрессора!1
LWA Уровень мощности
звуковых колебаний согласно
EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
[дБ(A)]
LpA4 Уровень звукового
давления согласно DIN 45 635
T 13; на расстоянии 4 м [дБ(A)]
Соотношение между временем
работы и простоя
LWA
LpA4
Включение/выключение
1
OIL
Защитный
автомат
электродвигателя (внешний)
Сжатый
воздух,
не
содержащий масла
Сжатый воздух, содержащий
масло
Клапан для слива конденсата
Производительность
всасывания [л/мин]
II/62
2
Предупреждение об опасности
Горячая поверхность!
OIL
Макс. рабочая частота
вращения [об/мин]
Размеры: Высота x Глубина x
Ширина [мм]
0
1
0
max.
min.
0
T
[л]
Макс.
кол-во
циклов
включения [1/ч]
Температура окружающей
среды [°C]
Мин. расстояние до стены [см]
1.
2.
например, при достижении давления включения
Первая заправка: минеральное масло, до 10 °C.
При температуре ниже 10 °C применяйте масло на
синтетической основе.
UNM RUS
2.3 Правила техники
безопасности
Предупреждение
Резкое непредвиденное движение
пневматического
шланга
при
открывании
быстродействующей
муфты опасно.
X Крепко удерживайте пневматический
шланг!
Предупреждение
Опасность ожога при прикосновении
к двигателю, агрегату, обратному
клапану, соединительному шлангу/
напорной трубе и при выплёскивании
горячего масла!
X Надевайте защитные перчатки!
Предупреждение
Опасность повреждения слуха из-за
шума во время работы!
X Надевайте защитные наушники!
Предупреждение
Повреждения
соединительного
кабеля!
X Защищайте кабель от истирания об
острые кромки, воздействия масла и
высоких температур!
X Вытягивайте из розетки, держа за
вилку!
Осторожно
Опасность защемления!
X Стопорное
устройство
поворотного
ролика следует приводить в действие
ногой, а не вручную.
• Отдохнув,
сконцентрировавшись,
обеспечьте надлежащую эксплуатацию.
• Предпринимайте необходимые меры для
предотвращения
нанесения
вреда
окружающей среде, животным своему
здоровью и здоровью других людей, а
также
для
предотвращения
материального ущерба и несчастных
случаев.
• Ремонт доверяйте только персоналу
Schneider Druckluft GmbH или его
авторизованным партнёрам по сервису.
• Соблюдайте
руководство
по
эксплуатации ресивера!
• Запрещается: вносить изменения в
конструкцию,
использовать
не
по
назначению,
выполнять
ремонт
в
авральном порядке, сжимать другие
источники
энергии;
удалять
или
повреждать устройства безопасности,
использовать
устройство
в
негерметичном
или
неисправном
состоянии;
с
неоригинальными
запасными
частями;
превышать
указанное
допустимое
конечное
давление
сжатия,
работать
без
защитного
снаряжения;
транспортировать,
обслуживать,
ремонтировать, оставлять без присмотра
устройство
под
давлением;
использовать
другие/неправильные
смазочные материалы; курить; работать
с открытым огнём; удалять наклейки.
• Запрещается:
Выпускать
сжатый
воздух
через
клапан
для
слива
конденсата; подвешивать устройство на
тросе крана; останавливать или вводить
в эксплуатацию без приведённых в
рабочее
положение
стопорных
устройств
поворотных
роликов
(поз. 38).
2.4 Ввод в эксплуатацию
2.4.1 Транспортировка
• Проверьте прочность крепления ручки.
• Сбросьте давление в ресивере.
• В
автомобиле:
транспортируйте
компрессор в вертикальном положении,
предохраняйте и защищайте.
2.4.2 Требования к месту установки
• Помещения
должны
быть
сухими,
слабозапылёнными
и
хорошо
проветриваемыми.
• Опорная
поверхность:
ровная,
горизонтальная.
2.4.3 Перед первым вводом в
эксплуатацию
1. Осмотрите прибор.
2. Проверьте
электрическое
подключение.
3. Проверьте
уровень
масла
(см.
главу 2.6.6).
L У устройств с прилагаемым щупом для
определения уровня масла заменить
щуп на резьбовую пробку в агрегате и
залить масло.
II/63
RUS UNM
2.4.4 Подключение к электросети
• Напряжение
сети
должно
соответствовать данным на фирменной
табличке.
• Электрический
предохранитель
согласно техническим характеристикам.
L При использовании удлинительных
кабелей: поперечное сечение провода:
мин. 2,5 ммІ; макс. длина кабеля:10 м.
2.4.5 Проверьте/измените
направление вращения
Для трёхфазных компрессоров:
1. Проверяйте направление вращения
при каждом включении сетевой вилки:
включите
компрессор
и
при
неправильном направлении вращения
выключите.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Трёхфазная вилка с переключателем
фаз: нажмите на него и поверните на
180°. (Рис. 2a)
Трёхфазная вилка без переключателя
фаз: поменяйте фазы в вилке.
Повторите шаг 1
4. Направление
вращения
не
изменилось: свяжитесь с партнёром по
сервису.
2.4.6 Заполнение маслораспылителя
Для компрессоров с маслораспылителем:
1. Сбросьте давление в компрессоре/
ресивере.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Отверните
масляный
бачок
от
маслораспылителя. (Рис. 3a)
Используйте подходящее масло (номер по
каталогу B770000)!
2.4.7 Регулировка
маслораспылителя
1. Осторожно
заверните
отвёрткой
регулировочный винт по часовой
стрелке. Затем отверните на 1/2 или 1
оборота (рис. 3a).
2. При потере воздуха через верхнее
смотровое стекло можно увидеть
оседающие капли масла. Дозировка: 1
капля масла при расходе воздуха 300
– 600 л/мин. При необходимости
отрегулируйте
и
регулярно
проверяйте.
2.5 Эксплуатация
L Не перегружайте компрессор: не
превышайте
макс.
число
циклов
включения и соотношение времени
работы и положения «стоп»!
2.5.1 Эксплуатация
Включите
компрессор
с
помощью
выключателя
(поз. 10).
Компрессор
запускается и автоматически отключается
при максимальном давлении.
2.5.2 Настройка рабочего давления
1. Поднять
ручку
регулировки
на
редукционном
клапане
(фильтра)
(рис. 4a).
2. Вращение по часовой стрелке =
давление увеличивается. Вращение по
часовой
стрелке
=
давление
уменьшается.
3. Считайте
выставленное
рабочее
давление на манометре (поз. 13).
4. Для
фиксации
нажмите
ручку
регулировки вниз.
2.5.3 После окончания работы
1. Выключите компрессор.
2. Отключите подачу тока.
3. Отсоедините
вставной
ниппель
пневматического
шланга
от
предохранительной быстроразъёмной
муфты (рис. 3a).
4. Очистите компрессор (гл. 2.6.2),
сбросьте
давление
(гл.
2.6.1),
переместите компрессор к месту
хранения (гл. 2.4.1).
2.6 Техническое обслуживание
Интервал / Крайний срок
Мероприятия
-- / по потребности
Чистка компрессора
2.6.2
Чистка сменного элемента фильтра (фильтр- 2.6.3
регулятор давления)
II/64
см.
главу
UNM RUS
Интервал / Крайний срок
-- / после каждого применения
Ежедневно / при вводе
эксплуатацию
один раз через 10 часов / --- / еженедельно
50 часов / через полгода
500 ч / через 1 год
1000 ч / через 2 года
2500 часов / через 5 лет
2.6.1
Мероприятия
Слив конденсата из ресивера
Слейте конденсат из фильтра-регулятора
давления
в Контроль уровня масла, при необходимости
дополнить
Проверка резьбовых соединений
Контроль всасывающего фильтра
Проверка натяжения клинового ремня (если
есть)
Чистка всасывающего фильтра
Замена масла (1-я замена минерального или
синтетического масла)
Замена
масла
(при
использовании
минерального масла)
Замена всасывающего фильтра
Замена обратного клапана и золотника
Проверка резьбовых соединений
Замена
масла
(при
использовании
синтетического масла)
Замена клинового ремня (если есть)
Замена предохранительного клапана
Перед проведением любых
работ по техобслуживанию
1. Выключите компрессор с помощью
выключателя (поз. 10). Отключите
подачу тока.
2. Сброс давления во всём компрессоре:
с помощью продувочного пистолета.
L Сливайте
масло
только
после
достаточного охлаждения устройства.
2.6.2 Чистка компрессора
• Отчистите охлаждающие рёбра на
цилиндре, головке цилиндра и на
дополнительном охладителе сжатым
воздухом.
• Отчистите кожух вентилятора двигателя.
2.6.3 Очистите сменный элемент
фильтра-регулятора давления.
1. Сбросьте давление в патроне фильтрарегулятора давления.
2. Подставьте подходящую ёмкость под
отвод конденсата. Слейте конденсат.
3. Снимите патрон фильтра-регулятора
давления. Отверните крепёжный винт
сменного элемента фильтра против
часовой стрелки (рис. 4a).
см.
главу
2.6.5
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.9
2.6.7
2.6.7
2.6.9
2.6.11
2.6.8
2.6.7
2.6.10
2.6.12
4. Извлеките сменный элемент фильтра,
промойте
в
мыльном
растворе
(макс. 50°C).
5. Монтаж производится в обратном
порядке.
2.6.4
Слейте конденсат из фильтрарегулятора давления
Полуавтоматический слив: поверните
клапан для слива конденсата на 1/4
оборота против часовой стрелки. При
давлении 1 бар конденсат сливается.
(Рис. 4a)
Слив вручную: поверните клапан для
слива конденсата против часовой стрелки
и нажмите вверх. Конденсат сливается.
2.6.5 Слив конденсата из бачка под
давлением
L Утилизируйте конденсат с соблюдением
действующих норм!
Внимание: Надевайте защитные очки!
1. Подставьте подходящую ёмкость под
отвод конденсата.
2. Для слива конденсата в ресивере
должно присутствовать давление в 2–3
бара.
II/65
RUS UNM
3. Откройте клапан для слива конденсата
(поз. 09).
4. После завершения отвода конденсата
снова закройте клапан для слива
конденсата.
2.6.6 Контроль уровня масла
• Уровень масла должен находиться
между нижней и верхней отметками
(щуп для определения уровня масла/
маслоуказатель) (рис. 7a)
• При
необходимости
произведите
корректировку.
L Если масло приобрело молочный цвет,
его необходимо сразу же заменить.
2.6.7 Wymiana/dolewanie oleju
1. Прогрейте компрессор до рабочей
температуры, выключите, отключите
подачу тока.
2. Вытащите пробку маслоналивного
отверстия или щуп для определения
уровня масла (поз. 03), подставьте
бачок для отработавшего масла под
маслосливное отверстие (поз. 04),
отверните резьбовую пробку, дайте
полностью
стечь
отработавшему
маслу.
3. Заверните
пробку
маслосливного
отверстия.
4. Залейте заданный объём масла.
5. Проверьте
уровень
масла,
при
необходимости
долейте.
Вставьте
пробку маслоналивного отверстия или
щуп для определения уровня масла.
6. Утилизируйте отработавшее масло с
соблюдением местных предписаний.
L Рекомендуется: минеральное масло –
номер
по
каталогу
B111002,
синтетическое масло – номер по
каталогу B111006. При использовании
нерекомендованных масел гарантия
теряет силу.
Смешивание
синтетического
и
минерального масел запрещается: это
может
привести
к
повреждению
компрессора!
2.6.8 Проверка резьбовых
соединений
1. Проверьте надёжность всех резьбовых
соединений и при необходимости
подтяните.
II/66
2. Соблюдайте моменты затяжки (Расчёт
моментов
затяжки
выполняется
согласно VDI 2230).
2.6.9 Чистка всасывающего фильтра
1. Отвинтите
всасывающий
фильтр.
(Рис. 5a)
2. Очистите фильтрующий элемент с
помощью продувочного пистолета, при
необходимости
замените
фильтрующий элемент.
3. Приверните всасывающий фильтр.
L Не продувайте всасывающее отверстие.
Не допускайте попадания инородных
предметов.
Никогда не используйте компрессор без
всасывающего фильтра.
2.6.10 Проверка, регулировка
натяжения клинового ремня
Компрессоры с клиноременным приводом:
1. Выключите компрессор. Отключите
подачу тока.
Проверка
натяжения
клинового
ремня:
Прижмите клиновой ремень по центру
между клиноременными шкивами сверху
вниз подходящим неострым инструментом
(гаечным
ключом).
Ремень
должен
прогибаться не больше, чем на свою
ширину (рис. 8a).
Регулировка натяжения клинового
ремня:
1. Снимите наружную защитную решётку
ремня.
2. Отметьте положение электродвигателя
на плите основания.
3. Выверните винты крепления двигателя
(рис. 8b).
4. Сдвиньте двигатель в направлении
компрессорного агрегата. Снимите
клиновой ремень.
5. Сдвиньте электродвигатель назад,
примерно на 2 мм за отметку. Затяните
крепёжные винты.
6. Установите клиновой ремень сначала
на малую клиноременную шайбу, а
затем
натяните
на
большую
клиноременную шайбу.
натяжение
клинового
7. Проверьте
ремня, при необходимости повторите
процедуру ещё раз.
UNM RUS
8. Установите
наружную
защитную
решётку ремня.
2.6.11 Чистка/замена обратного
клапана
1. Выверните
резьбовую
заглушку
(рис. 6a).
2. Очистите золотник; в случае его
повреждения, вмятин или отвердения
– замените.
3. Очистите гнездо, в случае его
повреждения
замените
обратный
клапан в сборе.
2.6.12 Замена предохранительного
клапана
1. Выверните предохранительный клапан
(рис. 11b) против часовой стрелки.
2. Смажьте
резьбу
нового
предохранительного клапана смазкой
Loctite®
243
или
обмотайте
тефлоновой лентой.
3. Заверните новый предохранительный
клапан по часовой стрелке.
2.7 Вывод из эксплуатации
2.7.1
Консервация
Для смазываемых маслом компрессоров:
компрессор не будет эксплуатироваться в
течение длительного времени (более
6 месяцев) или эксплуатация нового
компрессора переносится на длительный
срок.
1. Замените масло антикоррозионным
маслом (вязкость SAE 30). См. гл.
2.6.7.
2. Прогрейте компрессор до рабочей
температуры, выключите, отключите
подачу тока.
3. Слейте конденсат, сбросьте давление
в компрессоре.
4. Перед
последующим
вводом
в
эксплуатацию
замените
антикоррозийное
масло
компрессорным.
Храните компрессор на складе в сухом
непыльном месте, не подвергайте его
воздействию
сильных
температурных
колебаний.
2.7.2 Утилизация
Утилизируйте упаковочный материал и
устройство с соблюдением действующих
местных предписаний.
2.8 Устранение неисправностей
Неисправность
A
B
C
Причина
Устранение
Защитный автомат При
повреждениях X Выключите
компрессор.
двигателя
(например,
перегреве; Немного
подождите.
При
прерывает подачу низком напряжении; слишком необходимости приведите в
тока
длинном кабеле или его действие защитный автомат
неправильном
поперечном двигателя.
Включите
сечении)
срабатывает компрессор.
защитный автомат двигателя
Если
защитный
автомат
двигателя срабатывает снова:
выключите
компрессор.
Отключите
подачу
тока.
Свяжитесь с партнёром по
сервису
Снижение
Прерывание подачи тока / X Выключите компрессор. Он
давления
не пониженное напряжение в разгружается.
Включите
функционирует
сети
при
включенном компрессор
компрессоре
При
включении Давление в ресивере больше X Сбрасывайте
давление
в
компрессор
не чем давление включения
ресивере,
пока
запускается
пневматический выключатель
не включится автоматически.
II/67
RUS UNM
Неисправность
C
D
E
F
G
H
Причина
При
включении Сбой
в
компрессор
не электроэнергии
запускается
Устранение
подаче X Привлеките
к
проверке
питания квалифицированного
специалиста
партнёра
по
сервису
Защитный автомат двигателя X См. пункт A
прерывает подачу тока
Неисправен пневматический X Привлеките
к
замене
выключатель
пневматического выключателя
квалифицированного
специалиста
Компрессор
Неправильно
подобрана X Проверьте
длину
сетевого
запускается
на длина сетевого кабеля или кабеля и сечение провода (см.
короткое время / сечение провода слишком гл. 2.4.4)
издаёт необычный мало
звук
и
автоматически
отключается.
Компрессор
Всасывающий фильтр сильно X Очистите или замените
работает
загрязнён
непрерывно
Слишком
большое X Проверьте расход воздуха.
потребление
воздуха Свяжитесь с партнёром по
пневмоинструментом
сервису
Негерметичность
X Локализуйте утечку, свяжитесь
компрессора
с партнёром по сервису
Слишком большое количество X Слейте
конденсат
(см.
конденсата в ресивере
гл. 2.6.5)
Негерметичность
шланга X Проверьте шланг, устраните
подачи воздуха
негерметичность.
Клапан для слива конденсата X Закройте или установите
открыт или отсутствует
X Очистите или замените
Утечка
сжатого Негерметичность
воздуха
через разгрузочного клапана
разгрузочный
клапан
Достигнуто
Негерметичность
золотника X Очистите или замените (см.
давление
обратного клапана или его гл. 2.6.11)
выключения:
неисправность
утечка
сжатого Повреждение
обратного X Замените
воздуха
через клапана
разгрузочный
клапан
до
достижения
давления
включения
конденсат
(см.
Частое включение Слишком большое количество X Слейте
гл. 2.6.5)
компрессора
конденсата в ресивере
Перегрузка компрессора
X См. пункт E
II/68
UNM RUS
Неисправность
I
J
K
L
Причина
Устранение
к
установке/
Стравливание
Давление в ресивере больше X Привлеките
пневматического
воздуха
через чем установленное давление замене
предохранительны выключения
выключателя
квалифицированного
й клапан
специалиста
Неисправность
X Замените или свяжитесь с
предохранительного клапана
партнёром по сервису
Перегрев
Недостаточное
количество X Обеспечьте
достаточный
компрессора
приточного воздуха
приток и отвод воздуха
Охлаждающие
рёбра
на X Очистите
цилиндре (головке цилиндра)
загрязнены
Большая продолжительность X Выключите компрессор
эксплуатации
Маслозаполненный В
масле
накапливается X Параметры
компрессора
компрессор:
конденсат
выбраны
неправильно,
повышение уровня
свяжитесь с партнёром по
масла
без
его
сервису
долива
Высокая влажность воздуха X Замените масло
Компрессор
с
клиноременным
приводом:
необычный
шум
работы
Клиновой
ремень
или X Найдите место касания и
ременной шкив задевает за устраните неисправность
защитную решётку ремня
Клиновой
ремень X Натяните клиновой ремень (см.
проскальзывает
гл. 2.6.10)
2.9 Гарантия
Условие: исходное состояние всего
устройства/квитанция о покупке.
Производственные дефекты и дефекты
материала подпадают под действие
законодательных положений.
Предоставление гарантии исключено:
быстроизнашивающиеся/расходные
детали; ненадлежащая эксплуатация;
перегрузка;
внесение
изменений
в
устройство/использование
не
по
назначению;
недостаточное
/
неправильное
обслуживание
/
обслуживание не проводилось; скопления
пыли/грязи;
недопустимый
/
неправильный
режим
работы;
несоблюдение
руководства
по
эксплуатации;
неправильный
обрабатываемый
/
эксплуатационный
материал;
неправильное
электроподключение;
ненадлежащая
установка.
II/69
Ersatzteilkatalog / spare parts catalogue / catalogue de pièces de
rechange en ligne / catálogo de piezas de recambio /
reserveonderdelencatalogus / reservedeler katalog / katalog części
zamiennych / pótalkatrész katalógusunkat folyamatosan / katalog
náhradních dílů / katalóg náhradných dielov / каталога запасных
частей:
L www.schneider-airsystems.com/td
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals:
L www.schneider-airsystems.com/reach
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen
+49 (0) 71 21 9 59-2 44
+49 (0) 71 21 9 59-2 69
| service@tts-schneider.com
L
www.schneider-airsystems.com
L
www.schneider-airsystems.com/international/
international.html