В
ВЕЕЛ
ЛИ
ИК
КО
ОТТЪ
ЪР
РН
НО
ОВ
ВС
СК
КИ
ИУ
УН
НИ
ИВ
ВЕЕР
РС
СИ
ИТТЕЕТТ
““С
СВ
В.. С
СВ
В.. К
КИ
ИР
РИ
ИЛ
ЛИ
ИМ
МЕЕТТО
ОД
ДИ
ИЙ
Й””
Ф
ФА
АК
КУ
УЛ
ЛТТЕЕТТ ““М
МА
АТТЕЕМ
МА
АТТИ
ИК
КА
АИ
ИИ
ИН
НФ
ФО
ОР
РМ
МА
АТТИ
ИК
КА
А””
Ю
ЮБ
БИ
ИЛ
ЛЕ
ЕЙ
ЙН
НА
АМ
МЕ
ЕЖ
ЖД
ДУ
УН
НА
АР
РО
ОД
ДН
НА
АН
НА
АУ
УЧ
ЧН
НА
АК
КО
ОН
НФ
ФЕ
ЕР
РЕ
ЕН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
5
50
0Г
ГО
ОД
ДИ
ИН
НИ
ИВ
ВТ
ТУ
У ““С
СВ
В.. С
СВ
В.. К
КИ
ИР
РИ
ИЛ
ЛИ
ИМ
МЕ
ЕТ
ТО
ОД
ДИ
ИЙ
Й””
С
СЕ
ЕК
КЦ
ЦИ
ИЯ
Я
Ф
ФА
АК
КУ
УЛ
ЛТ
ТЕ
ЕТ
ТМ
МА
АТ
ТЕ
ЕМ
МА
АТ
ТИ
ИК
КА
АИ
ИИ
ИН
НФ
ФО
ОР
РМ
МА
АТ
ТИ
ИК
КА
А
1
10
0М
МА
АЙ
Й2
20
01
13
3 гг..
А
АУ
УД
ДИ
ИТ
ТО
ОР
РИ
ИЯ
Я ““Д
ДЖ
ЖО
ОН
НА
АТ
ТА
АН
НА
АС
СО
ОВ
В””
У
УЧ
ЧЕ
ЕБ
БЕ
ЕН
НК
КО
ОР
РП
ПУ
УС
С3
3
ГГР
Р.. В
ВЕЕЛ
ЛИ
ИК
КО
О ТТЪ
ЪР
РН
НО
ОВ
ВО
О,, У
УЛ
Л.. ““А
АР
РХ
Х.. ГГЕЕО
ОР
РГГИ
ИК
КО
ОЗ
ЗА
АР
РО
ОВ
В”” 1
1,, FFM
MII@
@U
UN
NII--V
VTT..B
BG
G
П
ПР
РО
ОГГР
РА
АМ
МА
А
Ю
ЮБ
БИ
ИЛ
ЛЕ
ЕЙ
ЙН
НА
АМ
МЕ
ЕЖ
ЖД
ДУ
УН
НА
АР
РО
ОД
ДН
НА
АН
НА
АУ
УЧ
ЧН
НА
АК
КО
ОН
НФ
ФЕ
ЕР
РЕ
ЕН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
5
50
0 ГГО
ОД
ДИ
ИН
НИ
ИВ
ВТ
ТУ
У ““С
СВ
В.. С
СВ
В.. К
КИ
ИР
РИ
ИЛ
ЛИ
ИМ
МЕ
ЕТ
ТО
ОД
ДИ
ИЙ
Й””
С
Е
К
Ц
И
Я
Ф
А
К
У
Л
Т
Е
Т
М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А
И
И
Н
Ф
О
Р
М
А
СЕКЦИЯ ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТ
ТИ
ИК
КА
А
1
10
0М
МА
АЙ
Й2
20
01
13
3 ГГ..
А
У
Д
И
Т
О
Р
И
Я
“
Д
Ж
О
Н
АУДИТОРИЯ “ДЖОН А
АТ
ТА
АН
НА
АС
СО
ОВ
В””
У
УЧ
ЧЕ
ЕБ
БЕ
ЕН
НК
КО
ОР
РП
ПУ
УС
С3
3
9:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Регистрация на участниците,
Аула на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Пленарно заседание,
Аула на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
13:00 – 14:00
Регистрация на участниците,
Аудитория “Джон Атанасов”, учебен корпус 3,
Ул. “Арх. Георги Козаров” № 1
14:00 – 14:45
In memoriam
Аудитория “Джон Атанасов”, учебен корпус 3
14:45 – 15:00
Кафе пауза
15:00 – 18:00
Заседание на секция 8. факултет “Математика и информатика”
Аудитория “Джон Атанасов”, учебен корпус 3
19:00
Коктейл: Интерхотел „Велико Търново”
П
ПР
РО
ОГГР
РА
АМ
МА
АН
НА
АД
ДО
ОК
КЛ
ЛА
АД
ДИ
ИТ
ТЕ
Е
Ю
Б
И
Л
Е
Й
Н
А
М
Е
Ж
Д
У
Н
А
Р
О
Д
Н
А
Н
А
У
Ч
Н
А
К
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КО
ОН
НФ
ФЕ
ЕР
РЕ
ЕН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
5
50
0 ГГО
ОД
ДИ
ИН
НИ
ИВ
ВТ
ТУ
У ““С
СВ
В.. С
СВ
В.. К
КИ
ИР
РИ
ИЛ
ЛИ
ИМ
МЕ
ЕТ
ТО
ОД
ДИ
ИЙ
Й””
С
СЕ
ЕК
КЦ
ЦИ
ИЯ
ЯФ
ФА
АК
КУ
УЛ
ЛТ
ТЕ
ЕТ
ТМ
МА
АТ
ТЕ
ЕМ
МА
АТ
ТИ
ИК
КА
АИ
ИИ
ИН
НФ
ФО
ОР
РМ
МА
АТ
ТИ
ИК
КА
А
час
14:00 – 14:15
Автор, ЗАГЛАВИЕ
In memoriam
Доц. д-р Маргарита Върбанова, проф. д-р Здравко Лалчев,
Проф. дпн Иван Ганчев – създател на Методика на обучението по математика във
Великотърновския Университет “Св. Св. Кирил и Методий”
14:15 – 14:30
Доц. д-р Милко Такев, Акад. Борислав Боянов – Търновец, математик и родолюбец
14:30 – 14:45
Проф. дмн Стефка Буюклиева, Учителят Стефан Додунеков
14:45 – 15:00
Кафе пауза
15:00 – 15:15
Prof. Dr Andre Govaert, Improving Quality оf Study Programmes. How Can we
Improve the Learning Outcomes
15:15 – 15:30
Нанко Бозуков, Информационна технология за енергийно спестяване при
обновяване на сгради
15:30 – 15:45
Стефка Буюклиева, Душан Биков, Wireless Network Security and Cracking Security
Key
15:45 – 16:00
Валентин Бакоев, Комбинаторни и алгоритмични свойства на N-мерния булев куб
16:00 – 16:15
Златко Върбанов, Тодор Тодоров, On DNA Codes and their Applications
16:15 – 16:30
Златко Върбанов, Петя Белева-Димитрова, Процеси в ОС Windows и
компютърни вируси
16:30 – 16:45
Марияна Николова, Проектите като образователна технология в обучението по
информационни технологии
16:45 – 17:00
Стефан Калчев, Васил Милев, Архитектура на данните, фундамент на
архитектурата на предприятие
17:00 – 17:15
Силвия Върбанова, Проектиране на уеб базирана информационна система за
академичния състав на университетска катедра
17:15 – 17:30
Камелия Колева, Синергетичните идеи при решаване на логически задачи
17:30 – 17:45
Силвия Върбанова, Душан Биков, Верица Йовановска, Александър Кръстев,
Costs And Investments Of Information Systems in Small & Medium Enterprises
17:45 - 18:00
Димо Милев, Методи за изследване на информационни системи
18:00 - 18:15
Гергана Маркова, Анализ на подходите за сегментиране при разпознаване на
символи
18:15 - 18:30
Тихомир Трифонов, Георги Димков, Иван Симеонов, Визуализации на звук и
комплексни числа
WIRELESS NETWORK SECURITY AND CRACKING
SECURITY KEY
Dusan Ilija Bikov, Stefka Hristova Bouyuklieva, Aleksandra Ilo
Stojanova
Abstract
Wireless technology gives us mobility easy access to the computer network without
copper wires. With the increased use of wireless technology, more and more Wi-Fi hotspots,
rising number of cell phones, PDAs, Tablet PC, laptops (devices with Wi-Fi module), wireless
security is an ever increasing issue for many organizations. In other words wireless networks
add another entry point into a network for hackers. Because this technology is relatively new
there is many security vulnerabilities.
In this paper, we study security on the wireless network and its vulnerability, also we give
examples of how hackers can crack security key, explode vulnerabilities and attack the wireless
network. We consider the weak points of these networks in order to suggest ways and methods to
ensure a good protection.
Key words: wireless security, key cracking, WEP, WPA/WPA2
Wireless network security
Wireless network is a relatively new technology compared to wired network
technologies and has fewer available security options. We can categorize security
methods by the applicable layer of the OSI model.
Layer 2, or MAC layer, security options are as follows:
Static WEP - Wired Equivalent Privacy (not recommended)
Authentication type:
Shared Key
Open System
WEP Key Format:
ASCII
Hexadecimal - (0-9, a-f, A-F)
Key Type:
64-bit, 10 hexadecimal digits or 5 ASCII characters
128-bit, 26 hexadecimal digits or 13 ASCII characters
152-bit, 32 hexadecimal digits or 16 ASCII characters
256-bit, 58 hexadecimal digits or 29 ASCII characters
Is concatenated with a 24-bit initialization vector (IV) to form the RC4 key
WPA/ WPA2(802.11i) - Wi-Fi Protected Access (Personal/Enterprise)
Wi-Fi Security
WPA-Personal
WPA-Enterprise
WPA2-Personal
Authentication
Preshared Key
802.1X/EAP
Preshared Key
Cipher
Encryption
TKIP
RC4
TKIP
RC4
CCMP (default) AES (default)
TKIP (optional) RC4 (optional)
WPA2-Enterprise 802.1X/EAP
CCMP (default) AES (default)
TKIP (optional) RC4 (optional)
Password (Passphrase):
Hexadecimal, length between 8 and 64 characters
ASCII, length between 8 and 63 characters
Radius:
WPA/WPA2 based on Radius Server
Layer 3, or Network layer, security options are as follows:
IPSec - Internet Protocol Security
SSL VPN (Secure Sockets Layer virtual private network)
Layer 7, or Application layer, security options are as follows:
Secure applications such as Secure Shell (SSH), HTTP over SSL (HTTPS), and
FTP/SSL (FTPS)
Table 1. Wireless network security
Nowadays wireless networking products are more prevalent and cheap and
anyone can set up a WLAN for a few minutes (configuring is not always secure)
[10]. This widespread use of wireless networks means many potential network
intruders [12].
The following recommendations will improve the secure wireless network:
change default administrator passwords and usernames, use WEP/WPA
encryption, change the default SSID, do not auto-connect to open Wi-Fi networks,
enable firewall settings on your laptop and home access point, reduce Wi-Fi
transmitter power, disable remote administration.
Wired Equivalent Privacy (WEP)
WEP is a security algorithm for IEEE 802.11. Introduced as part of the
original 802.11 standard ratified in September 1999, its intention was to provide
data confidentiality comparable to that of a traditional wired network [1]. WEP
uses the stream cipher RC4 for confidentiality [2], and the CRC-32 checksum for
integrity [3].
Fig.1. Basic WEP encryption: RC4 keystream XORed with plaintext
Standard 64-bit WEP uses a 40 bit key (also known as WEP-40), which is
concatenated with a 24-bit initialization vector (IV) to form the RC4 key. Similarly
we have 128, 152 and 256-bit WEP key, available from some vendors.
As there are serious security flaws in the protocol which lead to practical
attacks demonstrating that WEP fails to achieve its security goals, new standards
are developed.
WPA/WPA2
To fix the problems of WEP, a new standard with the name Wi-Fi Protected
Access (WPA) was released in 2003. It is now a part of the IEEE 802.11
specifications [1]. WPA includes a message integrity check for prevent an attacker
to capture, alter and/or resend data packets. The WPA protocol implements much
of the IEEE 802.11i standard. Specifically, the Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP), was adopted for WPA. WEP used a 40-bit or 104-bit encryption
key that must be manually entered on wireless access points and devices and does
not change.
WPA2 also known as IEEE 802.11i-2004, is the successor of WPA. When
802.11i started winding down, the Wi-Fi Alliance updated the WPA standard to
WPA2. WPA includes a requirement for just TKIP encryption; WPA2 requires
support for both TKIP and AES. Almost all gear shipped starting in late 2002
could be upgraded to work with AES [4,5].
Encryption protocols
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) uses RC4 as its cipher with a 128bit per-packet key, meaning that it dynamically generates a new key for each
packet. First, it implements a key mixing function that combines the secret root
key with the initialization vector before passing it to the RC4 initialization.
Finally, TKIP implements a 64-bit Message Integrity Check (MIC). Key mixing
increases the complexity of decoding the keys by giving an attacker substantially
less data. The message integrity check prevents forged packets from being
accepted. Under WEP it was possible to alter a packet whose content was known
even if it had not been decrypted.
CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication
Code Protocol) uses a 128-bit encryption key and a 128-bit block size of data.
Wireless Hacking Techniques
Most wireless hacking attacks can be categorized as follows: Eavesdropping
or Sniffing, DoS, AP Masquerading or Spoofing, MAC Spoofing, Planting Rogue
Access Points, Cracking Encryption and Authentication Mechanisms. Here we will
talk about Cracking Encryption and Authentication Mechanisms. Mechanisms
include cracking WEP, WPA/WPA2 preshared key authentication passphrases.
Hackers use these mechanisms to connect to the WLAN using stolen credentials,
capture other users’ data and decrypt or encrypt it.
Authentication and Cracking Techniques
Two methods of authentication can be used in the 802.11 standard: Open
System authentication and Shared Key authentication.
Open system does not provide any security mechanisms, it is simply a
request to make a connection to the network. Subsequently WEP keys can be used
for encrypting data frames. At this point, the client must have the correct keys.
In shared-key authentication the client uses the WEP key for authentication
in a four step challenge-response handshake. After the authentication and
association, the pre-shared WEP key is also used for encrypting the data frames
using RC4. It is easy to obtain a plaintext/ciphertext pair by monitoring: the
attacker learns both the cleartext challenge sent by the AP and the encrypted
version sent by the client. From this, it is easy to derive the keystream used to
encrypt the response [6].
RC4 is a stream cipher and the same traffic key must never be used twice.
The purpose of IV, which is transmitted as plain text, is to prevent any repetition,
but a 24-bit IV is not long enough to ensure this on a busy network and there is
50% probability the same IV to be repeated after 5000 packets. The method,
known as the Fluhrer, Mantin and Shamir (FMS) attack, uses encrypted output
bytes to determine the most probable key bytes, resulting in a passive attack that
can recover the RC4 key after eavesdropping on the network [9].
WPA Personal uses an ASCII passphrase for authentication. WPA
Enterprise uses a RADIUS server [11] to authenticate users. WPA Enterprise is a
more secure robust security option but relies on the creation and more complex
setup of a RADIUS server.
Figure 2 shows the 802.1x/EAP process and the communication process
which is used to authenticate a client using 802.1x/EAP.
Fig. 2. 802.1X authentication process
802.11i and WPA use the same encryption and authentication mechanisms
as WPA2. Table 2 summarizes the authentication and encryption options for
WLANs and associated weaknesses.
Original
IEEE 802.11
standard
WPA
Encryption
WEP
Authentication
WEP
TKIP
Passphrase or
RADIUS (802.1x/EAP)
Passphrase or
RADIUS (802.1x/EAP)
Passphrase or
RADIUS (802.1x/EAP)
WPA2
AES (can use TKIP
while in mixed mode)
IEEE 802.11i AES (can use TKIP
while in mixed mode)
Weakness
IV weakness allows the WEP
key to be cracked. The same key
is used for encryption and
authentication of all clients to
the WLAN.
Passphrase is susceptible to a
dictionary attack.
Passphrase is susceptible to a
dictionary attack.
Passphrase is susceptible to a
dictionary attack.
Table 2. 802.11 and WPA security solutions and weaknesses
Cracking WEP security key
We can easy crack WEP key, if we have compatible wireless adapter
(Atheros, AirPcap, Wi-Spy, etc.) and keys cracking program (AirSnort,
WEPCrack, Reaver, Aircrack, etc). Although a hacker can attempt to crack WEP
by brute force, the most common technique is the FMS attack.
Aircrack-ng is an 802.11 WEP and WPA-PSK keys cracking program that
can recover keys once enough data packets have been captured. It implements the
standard FMS attack along with some optimizations like KoreK attacks (statistical
cracking method), as well as the all-new PTW attack, thus making the attack much
faster compared to other WEP cracking tools [8]. To crack the WEP we use
aireplay-ng which replaies an ARP (address resolution protocol) packet to generate
new unique IVs. To crack the WEP key for an access point, we need to gather lots
of initialization vectors. Once we have captured a large number of IVs, we can use
them to determine the key.
Airodump-ng is used for packet capturing of raw 802.11 frames and is
particularly suitable for collecting WEP IVs (Initialization Vector) for the intent of
using them with aircrack-ng [8]. Some information from airodump-ng for the Test
network is shown in Table 3.
BSSID
PWR Beacons #Data #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
B0:48:7A:AC:20:E4 -51
75
0
0
9
54e. WEP WEP
OPN
Test
Table 3. Airodump-ng in monitor Test network
Here are the basic steps we can use to determine the WEP key:
1. Test Wireless Device Packet Injection
2. Start airodump-ng to capture the Ivs
3. Use aireplay-ng to do a fake authentication with the access point
4. Start aireplay-ng in ARP request replay mode
5. Run aircrack-ng to obtain the WEP key
6. sudo aircrack-ng -K -b B0:48:7A:AC:20:E4 Wep_Test-01.cap
Fig. 3. Aircrack-ng crack WEP key
Depending on the type of the attack we need different number of IVs for
cracking the key. With the option ”-K” we use FMS/KoreK (250,000 Ivs, 64 bit,
etc.) attack, default type of attack for 1.0-rc1 is PTW (20,000 packets, 64-bit, etc.).
Cracking WPA/WPA2 security key
We can crack WPA/WPA2 key, but we need compatible wireless adapter
and keys cracking program (Reaver, Aircrack, etc) and dictionary.
Aircrack-ng can only crack WPA/WPA2 pre-shared keys. The user has to be
sure that the authentication type of network is PSK, otherwise, he can try to crack
it. The only thing that gives the information to start an attack is the handshake
between the client and AP. Four-way handshaking is done when the client
connects to the network and messages (EAPOL-Key frames) are exchanged (fig.
4).
Fig. 4. Wireshark, show EAPoL packets
To have an unbreakable wireless network at home, one should use
WPA/WPA2 password composed of random characters including special symbols
[8]. If ASCII characters are used, the 256 bit key is calculated by applying the
PBKDF2 key derivation function to the passphrase, using the SSID as the salt and
4096 iterations of HMAC-SHA1 [7]. To crack the key, it must be contained in the
dictionary which is used for breaking the WPA/WPA2. There is no difference
between cracking WPA or WPA2 networks.
Information from airodump-ng for the Test network is shown in Table 4.
BSSID
PWR Beacons #Data #/s
B0:48:7A:AC:20:E4 -51
75
0
0
CH MB ENC
9
CIPHER AUTH ESSID
54e. WPA2 CCMP
PSK
Test
Table 4. Airodump-ng in monitor Test network
Fig. 5. AP interface for set the security key
Here are the basic steps for cracking WPA/WPA2 key:
1. start airodump-ng to collect authentication handshake
2. use aireplay-ng to deauthenticate the wireless client
3. run aircrack-ng to crack the pre-shared key
4. sudo aircrack-ng WAP_Test-01.cap -w password.lst
Figure 6 shows the result of the key cracking. We made a password list with
hundreds of words and put the security key “warriors” on the list. There are readymade dictionaries with several million words, and specifies dictionaries also can be
generated.
Fig 6. Aircrack-ng crack WPA/WPA2 key
Conclusion
The goal of this paper is to show some basic security methods, which can
make the wireless network more secure. We can configure AP using techniques
which improve the security. Here we show mechanisms for authentication of
wireless networks, security solutions, weaknesses, etc.
To crack the wireless security key, the attacker must have compatible
wireless adapter and keys cracking program. The using of WEP encryption is not
recommended, because WEP key is easy to be cracked. On another hand
WPA/WPA2 is more secure but is susceptible to a dictionary attack, and here we
must use strong security key (number, character, special symbols).
REFERENCES
[1] IEEE-SA Standards Board. Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and
Physical Layer (PHY) Speci_cations. Communications Magazine, IEEE, 2007.
[2] Seth Fogie,
“WPA Part 2: Weak IVs”, in Security Reference Guide,
informit.com. Last updated Dec 23, 2004.
[3] William Arbaugh, "An Inductive Chosen Plaintext Attack against
WEP/WEP2". cs.umd.edu. May 2001.
[4] Glenn Fleishman, "Battered, but not broken: understanding the WPA crack".
Ars Technica. 2008-11-06, http://arstechnica.com/security/2008/11/wpa-cracked/.
[5] Jakob Jonsson. 2002. On the Security of CTR + CBC-MAC. In Revised Papers
from the 9th Annual International Workshop on Selected Areas in Cryptography
(SAC’02), K.Nyberg and H.Heys (Eds.). Springer-Verlag, London, UK, 76-93.
[6] Nikita Borisov, Ian Goldberg, and David Wagner. 2001. Intercepting mobile
communications: the insecurity of 802.11. In Proceedings of the 7th annual
international conference on Mobile computing and networking (MobiCom '01).
ACM, New York, NY, USA, 180-189.
[7] Van Rantwijk, Joris (2006-12-06). "WPA key calculation — From passphrase
to hexadecimal key". Retrieved 2011-12-24.
[8] http://www.aircrack-ng.org/
[9] Martin Beck and Erik Tews. 2008. Practical attacks against WEP and WPA.
Proceedings of the second ACM conference on Wireless network security (WiSec
'09) ACM, New York, NY, USA, 79-86.
[10] Neil Skea and Manoj Maharaj. 2011. Wireless Network Security. Alternation
18,1 (2011) 318 - 335 ISSN 1023-1757
[11] Iyad Aldasouqi and Walid Salameh. Detecting and Localizing Wireless
Network Attacks Techniques. International Journal of Computer Science and
Security. ISSN 1985-1553Volume: 4; Issue: 1; Start page: 82; Date: 2010;
[12] Hongbo Liu, Hui Wang and Yingying Chen, Ensuring Data Storage Security
against Frequency-Based Attacks in Wireless Networks, Distributed Computing in
Sensor Systems, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6131, 2010, pp 201-215.
PhD Student Dusan Iilija Bikov,
Department of Information technologies,
St.Cyril and St.Methoduis University of Veliko Tarnovo
e-mail: dule.juve@gmail.com
Prof. Stefka Hristova Bouyuklieva, Dr. Habil,
Department of Algebra and Geometry,
St.Cyril and St.Methoduis University of Veliko Tarnovo
e-mail: stefka@uni-vt.bg
Aleksandra Ilo Stojanova
Faculty of Computer Science, University “Goce Delcev” - Shtip
e-mail: stojanova_alex@yahoo.com
Download PDF

advertising