Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: (058) 55 43 555
fax: (058) 55 43 500
ODDZIAŁ:
02-784 WARSZAWA
ul. Janowskiego 9
tel.: (022) 648 03 48..49
fax: (022) 648 03 50
instruction manual
NiszczarkA C860
C860 shredder
PL
Niszczarka WALLNER C860
•
•
•
•
•
•
•
UWAGA!
Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia są takie jak w twoim gniazdku.
Nie używaj urządzenia jeżeli kosz nie jest zainstalowany
Nie używaj urządzenia jeżeli kosz jest pełny.
Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
a) zanim opróżnisz kosz,
c) przed naprawą lub konserwacją,
d) przed otworzeniem urządzenia w przypadku naprawy.
Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną
osobę w tym samym czasie.
Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać
innych czynności związanych z obsługą urządzenia (np. czyszczenia itp.)
Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do
bezpiecznego użytkowania i obsługi tylko przez dorosłych.
Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.
Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy)
z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się
do tego zalecenia może spowodować obrażenia!
Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.
W przypadku niebezpieczeńtwa należy bezzwłocznie wyłączyć
urządzenie.
Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem
maszyny.
Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów, kart kredytowych i płyt CD. Niszczenie innych materiałów
może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
2
PL
MONTAŻ
•
•
•
•
•
•
rozpakuj niszczarkę
ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni
przymocuj pojemnik na płyty CD, DVD i karty kredytowe w wyznaczonym miejscu w
pojemniku na ścinki papieru
głowicę tnącą niszczarki umieść bezpośrednio na pojemniku na ścinki tak, by była
ona nieruchoma
podłącz urządzenie do gniazda
gniazdo powinno znajdować się w pobliżu niszczarki i powinno być łatwo dostępne
Budowa niszczarki
Szczelina do niszczenia papieru
Szczelina do niszczenia płyt CD/
DVD i kart plastikowych
Włącznik funkcji:
Reverse (Rev),
OFF,
AUTO
Pojemnik na ścinki
OBSŁUGA URZĄDZENIA
Niszczenie papieru / płyt CD/ kart plastikowych
Podłącz niszczarkę do gniazdka.
Ustaw włącznik funkcji w pozycji (AUTO).
Włóż papier / płytę CD/ kartę plastikową do odpowiedniej szczeliny wejściowej
niszczarki.
4. Niszczarka wyłącza się automatycznie po skończonej pracy.
1.
2.
3.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
3
PL
UWAGA!
Zabrania się wkładać większej ilości kartek / płyt CD/ kart plastikowych niż maksymalna,
podana przez producenta. W przypadku przepełnienia urządzenia, postępować zgodnie z
informacjami podanymi w „zacięcie papieru”.
OCHRONA SILNIKA
Urządzenie wyposażone jest w mechanizm zabezpieczający przed przesileniem silnika.
Nieprzerwany czas pracy nie może przekraczać 3 min. Po tym czasie niszczarka musi odpocząć (wystudzić się) minimum 60 min. przed ponownym przystąpieniem do pracy.
Zasilenie może odłączyć się automatycznie w przypadku następującej sytuacji:
• Bezustanne niszczenie papieru maksymalnej szerokości przez dłuższy czas
• Przekroczenie dopuszczalnej pojemności niszczarki, nnp. wkładając więcej niż 6 arkuszy papieru na raz lub wkładając papier nie pasujący do wielkości wlotu niszczarki.
W przypadku wystąpienia, jednej z powyższych sytuacji:
• odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj 15 minut, do czasu gdy urządzenie się schłodzi
• podłącz niszczarkę do zasilania i ustaw włącznik w pozycji (Rev) - usuń pozostałości
papieru ze szczeliny wejściowej
• możesz przystąpić do ponownego niszczenia
KONSERWACJA
Aby zapewnić sprawne działanie niszczarki, należy okresowo smarować system tnący.
Zaniechanie tej czynności może spowodować zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie
poziomu hałasu, częste zapychanie niszczarki bądź uszkodzenie całego urządzenia. Noże
tnące należy smarować po każdym piątym opróżnieniu kosza bądź w przypadku zwiększenia poziomu hałasu lub zmniejszenia wydajności cięcia.
SPOSÓB KONSERWACJI: Obficie zlać wałki smarem olejem przez szczelinę wej-
ściową, przesunąć włącznik w pozycję "AUTO" i uruchomić urządzenie na 3 sek.
(poprzez wsunięcie arkusza papieru przed czujnik), następnie włączyć przycisk
„REV” i uruchomić maszynę na 3 sek. Zmieniać funkcje „do przodu” i „do tyłu”
przynajmniej trzy razy.
UWAGA! Do konserwacji najlepiej używać typowy olej maszynowy - również
dostępny u Twojego sprzedawcy.
podstawowe zasady UŻYTKOWANIA
Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie
jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70% maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego
modelu. Ilość maksymalną należy stosować wyłącznie sporadycznie.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
4
PL
Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzi do dużych przeciążeń układów mechanicznych znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzących do jej uszkodzenia. Nie należy ciąć miękkich obiektów takich jak np.: folia, tekstylia, ręczniki papierowe
i papier toaletowy. Również papier z taśmą samoprzylepną nie powinien być wkładany do
niszczarki. Materiały te owijają się i zakleszczają noże.
WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.
OGÓLNE
Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty,
z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w/w przedmiotów. Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia ciała. Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności
w podłodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku. Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osłony i inne
zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia
oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).
ELEKTRYCZNE
Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki przedstawia instrukcja. Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy
urządzeniu. Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z
gniazdka sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd
lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawią się symptomy uszkodzenia urządzenia.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
SERWISOWE
Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami.
Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej
wymienionych usterek:
•
•
•
do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
5
PL
Rozwiązywanie problemów
problem
kontrola
rozwiązanie
urządzenie nie działa
wtyczka nie jest dokładnie podłączona do gniazda
podłącz dokładnie wtyczkę do gniazda
przełącznik nie jest ustawiony w ustaw przełącznik na pozycję „AUTO”
pozycji „AUTO”
przełącznik jest w pozycji „AUTO” sprawdź czy kosz jest dobrze ustaale nie pali się kontrolka
wiony
kosz jest ustawiony na stojaku ale wyjmij raz jeszcze kosz i sprawdź podłąkontrolka nie świeci się
czenie do gniazda
niszczarka nie działa po włożeniu papier powinien być wkładany cenpapieru
tralnie aby uaktywnić czujnik
w przypadku gdy wykonano po- należy skontaktować się z najbliżwyższe działania a urzą­dze­­nie nie szym serwisem
działa
urządzenie nie działa kontrolka świeci się
po dłuższym użytkowaniu
należy wyłączyć niszczarkę z zasilania
i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej
urządzenie wstrzymało pracę podczas
niszcz­enia dokumentów
jeśli urządzenie pracowało bez
przerwy przez dłuższy czas
należy wyłączyć niszczarkę z zasilania
i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej
zwiększenie poziomu
hałasu
jeśli noże tnące urządzenia nie wykonaj wtedy konserwację urządzebyły okresowo sma­rowane/oli- nia opisaną w instru­kcji
wione to zwiększa się poziom
hałasu podczas niszczenia dokumentów
zacięty papier
- włożono zbyt dużo arkuszy papieru jednorazowo
- papier nie był włożony prawidłowo do szczeliny niszczarki
włączyć przycisk „REV” i spró­bować
samodzielnie usunąć zaklinowany
papier, następnie włączyć „AUTO” aby
spróbo­wać raz jeszcze zniszczyć dokumenty. Jeśli nastąpiło poważne zacięcie papieru zwrócić się do sprzedawcy
USTERKI
W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie.
W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym
opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego
też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak
© ARGO S.A.
www.argo.pl
6
PL
najlepszego opakowania zastępczego.
Parametry techniczne
model :
Wallner C860
Rodzaj cięcia
ścinki
Rozmiar ścinka (mm)
3x9
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757
3
Szczelina wejściowa (mm)
220
Ilość niszczonych kartek 70g
6
Ilość niszczonych płyt CD
1
Automatyczny on/off
+
Funkcja reverse
+
Pojemność kosza (l)
25
Wymiary (mm)
365x240x500
Napięcie (V)
230-240 V ~50 Hz
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
geprufte
Sicherheit
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego
kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci
umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do
recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.
RoHS
SUD
geprufte
Sicherheit
© ARGO S.A.
www.argo.pl
7
EN
WALLNER C860 shredder
•
•
•
•
•
•
•
NOTE!
read the manual carefully before starting to work
check whether the voltage and frequency given in the table at the bottom of the equipment are the same as in your socket
do not use the machine if the waste basket is not installed
do not use the machine if the waste basket is full
pull the plug from the socket:
a) before emptying the waste basket
b) before any servicing or preservation actions are taken
c) before opening the equipment in case of repair
take note of the warning plate on the top of the machine to avoid serious injury when
your jewellery, tie or hand are too close to the machine
the machine may not be operated by children
IMPORTANT SAFETY NOTES
The machine can not be operated by more than one person at
any given time! The machine was designed for safe operation by
„one person only”.
During the shredding process no other work may be performed
on the machine
(for example cleaning, etc).
Keep children away from the machine. This machine’s design
and safety concept are based on adult dimensions to ensure that
it can be operated safely by adults only.
Repairs must be executed by a qualified service personnel.
Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, long hair or other
loose objects away from opening, injury may result!
Never insert fingers into opening. Serious injury may result!
In case of danger unplug the machine.
Always unplug the machine from the main power supply before
opening the machine.
Shredder designed to shred paper, credit cards and CDs. The
shredding of other materials may damage the machine.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
8
EN
INSTALLATION:
•
•
•
•
•
•
Unpack and set the machine upright.
Put the machine on a horizontal surface.
Place the CD/ Credit card's plastic bin inside the wastebasket
Place the shredder on top of the wastebasket
Plug in the machine.
The socket-outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible.
Parts and Function
Paper entry
CD/DVD/ Credit Card entry
Operation button:
Reverse (Rev),
OFF
AUTO
Waste basket
OPERATION
FEEDING THE PAPER / CD'S
Please check the voltage of your shredders carefully before using and then plug in.
Set to (AUTO) , the shredder is going to standby mode.
Feed the paper / CD / Credit Card into the proper entry of the shredder , the machine
will start automatically.
4. The machine switches off automatically after shredding
1.
2.
3.
CAUTION:
It is forbidden to place more sheets of paper / CD's / Credit Card then the maximum amount indicated by the producer. If the machine will be overloaded, then please proceed according to the information given in the "paper jam" section.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
9
EN
MOTOR PROTECTION
The shredder is equipped with a motor overload device.
After 3 minutes of continuous work allow the unit to cool for 60 minutes before restarting.
If:
a)
the shredder is operated continuously for too long
b)excess paper is fed in or the paper is not fed squarely into the shredder the overload device may shut off the motor.
If any of this happens:
• unplug the shredder and leave 15 minutes to cool
• plug the shredder in, put the switch in (Rev), pull the excess paper from the cutters
and ensure the feed slot is clear
• normal shredding may now be resumed.
CUTTER OILING INSTRUCTIONS
To ensure proper operation and function, periodic oiling of the cutting system is required.
Failure to oil your cutting system could result in reduced sheet capacity performance,
excess noise, paper jams and possibly machine failure. Oil your cutters every 5th or 6th
time you empty the basket, if excess squeaking and rubbing noise is coming from the machine or if the shredders sheet capacity has diminished.
Squeeze the lubricant across the full width of the cutters. Insert paper into sensor to activate the cutting system forward for 3 seconds. Then press „REV” to make
shredder reverse for 3 seconds. Alternate between forward and reverse at least
three times or until all paper clears the cutters.
CAUTION: Never use flammable synthetic oil, petroleum based or aero
sol lubricants to oil your cutting system. Use only a vegetable oil based lubricant in
a non-aerosol container with extension nozzle.
BASIC EXPLOITATION RULES
It is not advised to cut as many sheets as indicated as the maximum capacity of the shredder. By exploiting the machine at it's top capacity we significantly reduce it's vitality.
Therefore, to maintain a durable and faultless work of the shredder, it is adviced to place
no more then 70% of the maximum amount of sheets to be shred at one time indicated
for each model by the producer. The maximum amount of sheet should be used only occasionally.
It is forbidden to shred more sheets then the maximum amount of sheets to be shred at
one time indicated by the producer. It may cause the blockade of the machine and massive
engine overloading, which will diminish shredder's durability or even damage it . Also you
should not shred soft objects such as foil, paper towels, toilet paper or fabrics. Nor paper
with self-adhesive tape should be placed into the shredder. Those materials wrap around
and jam the knifes.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
10
EN
IMPORTANT RECOMMENDATIONS / WARNINGS
For your own safety please maintain particular care while installing and using the machine.
GENERAL
Keep hands, long hair, loose articles of clothing, jewellery and ties away from shredder's
opening to avoid serious injury. Unstable surfaces may cause the fall of the shredder, which
can result in body injuries. Please avoid fast stopping, use of additional force or surface
unevenness while transporting the shredder on trolley, casters or table. Do not remove
mechanical and electrical securities such as locks, covers or others. It is forbidden to use
objects not dediated to do so or liquids.
ELECTRICAL
The machine should be plugged to the electric circuit only as presented in the manual. The
socket must be in close vicinity with easy access to the shredder. While moving the machine, pull the plug from the socket. Do not use the machine when the wire or plug are damaged or after noticing symptoms of machine's damage. Please contact seller to obtain help.
SERVICE
Proceed only with routine actions according to the manual. Do not repair or service machines on your own. Unplug the machine from the circuit and contact seller when one or
more of the following faults occur:
• liquid gets into the machine
• machine malfunctions as a result of improper use
• machine does not work accordingly to the manual
© ARGO S.A.
www.argo.pl
11
EN
PROBLEM SOLVING
problems
checklists
solutions
No operation
Is the power plug properly
inserted to main power supply?
Fully put the power plug to the
outlet.
Is the switch set to
position?
„AUTO” Set switch to „AUTO” position
for operation.
Is the switch at „AUTO” position,
but power light is off?
Check if basket is out of stand.
Put basket back on stand.
Is the basket on the stand, but
power light is off?
Basket should be put on the
stand to trigger the safety
interlock switch for operation.
No operation when you insert the Paper should be inserted to
paper?
trigger the sensor in the centre.
You checked the above, but no Send back to your local service
operation and no power light?
for repair.
No operation after
long time operation
Power lamp is on?
Unplug the machine from
main supply. Allow it to cool
down to room temperature
and resume operation.
Stop at shredding
Machine is continuously
shredding for a long time?
Unplug the machine from
main supply. Allow it to cool
down to room temperature
and resume operation.
Excess squeaking
and rubbing noise
Without oiling of the cutting Perform the cutter oiling
system periodically, squeaking instruction to lubricate the
and rubbing noise will increase cutting system.
while shredding.
Paper jam
- Did you exceed the shredding
capacity
- Is the paper fed squarely into
the feed opening.
Set switch to „REV” for reverse
running and free excess paper.
Then set to „AUTO” for cutting
the remaining paper in the
cutting system. If serious jam
occurred, send back to local
service for repair.
MALFUNTION / MAINTENANCE
If any faults should appear, please pass the machine along with the warranty card to the
seller or closest authorised dealer. The machine might be passed futher, thus the user should maintain the original and complete packaging. In cases when the machine is passed for
repair in a not original or incomplete package, the risks of futher damages that might arise
in transportation are on the user's side. Thus, in such a case, it is in the user's best interest
to make the best possible replacement packaging.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
12
EN
Technical data
model :
Wallner C860
Shred type
shreds
Shred size (mm)
3x9
Security level DIN 32757
3
Entry Width (mm)
220
Shred Capacity (paper)
6
Shred Capacity (CD)
1
Automatic on/off
+
Reverse function
+
Waste basket's capacity (l)
25
Dimensions (mm)
365x240x500
Power (V)
230-240 V ~50 Hz
Note on environmental protection
geprufte
Sicherheit
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national
legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be
disposed of with domestic waste.
Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the
end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or
point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This
symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is
subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising
old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.
RoHS
SUD
geprufte
Sicherheit
© ARGO S.A.
www.argo.pl
13
EN
© ARGO S.A.
www.argo.pl
14
Download PDF

advertising