7 Cisco Virtual Lab

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
ENTERPRISE NETWORK DESIGN AND SIMULATION – CISCO
VIRTUAL LAB
DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER’S THESIS
AUTOR PRÁCE
AUTHOR
BRNO 2008
Bc. KAROL OLLÉ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
NÁVRH A SIMULACE PODNIKOVÉ SÍTĚ - VIRTUÁLNÍ
LABORATOŘ CISCO
ENTERPRISE NETWORK DESIGN AND SIMULATION – CISCO VIRTUAL LAB
DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER’S THESIS
AUTOR PRÁCE
Bc. KAROL OLLÉ
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR
BRNO 2008
Ing. MICHAL SOUMAR
LICENČNÍ SMLOUVA
POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŢÍT ŠKOLNÍ DÍLO
uzavřená mezi smluvními stranami:
1. Pan
Jméno a příjmení:
Bytem:
Narozen/a (datum a místo):
(dále jen „autor“)
Karol Ollé
Kostelecká 1828, 54701 Náchod
28.09.1982 v Bratislavě
a
2. Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
se sídlem Údolní 244/53, 602 00 Brno
jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty:
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
(dále jen „nabyvatel“)
Článek 1
Specifikace školního díla
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP):
diplomová práce
(dále jen VŠKP nebo dílo)
Název VŠKP:
Vedoucí/ školitel VŠKP:
Ústav:
ENTERPRISE NETWORK DESIGN AND
SIMULATION – CISCO VIRTUAL LAB
Ing. Michal Soumar
Telekomunikací
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v:
tištěné formě
– počet exemplářů 2
elektronické formě – počet exemplářů 2
2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora
popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se
sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že
je dílo dílem původním.
3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění.
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická.
Článek 2
Udělení licenčního oprávnění
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva
uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním,
výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a
rozmnoženin.
2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a
majetkových práv k dílu.
3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti
ihned po uzavření této smlouvy.
4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b
zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je
k němu povinen a oprávněn ze zákona.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po
jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do
VŠKP.
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí
autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem,
zákonem archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy.
3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních
stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.
4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
V Brně dne 28. 05. 2008
……………………
Nabyvatel
……………………
Autor
Anotace
Tématem této diplomové práce (dále jen DP) je návrh rozsáhlých podnikových
sítí podle doporučení stanovených společností Cisco. Dále je realizována simulace
navržené topologie prostřednictvím programů s otevřeným zdrojovým kódem a
dohled nad sítí prostřednictvím programu Nagios.
Úvodní část obsahuje stručné seznámení se základním rozdělením sítě do
jednotlivých funkčních bloků.
Druhá část se zabývá popisem jednotlivých funkčních bloků a jejich rolí
v rámci celé síťové topologie. Bloky jsou dále rozděleny na jednotlivá zařízení a jsou
popsány služby, které tato zařízení musí poskytovat.
Třetí část DP se snaží zmapovat základní požadavky na služby, které jsou
kladeny na dnešní síťové infrastruktury. Hlavní důraz je kladen na dostupnost všech
nabízených služeb sítě. Jsou vyjmenovány jednotlivé protokoly druhé až třetí vrstvy
OSI modelu, které zabezpečují stálou dostupnost sítě v případě selhání aktivních
prvků.
Čtvrtá část DP se věnuje popisu návrhu síťové topologie WAN.
Pátá část obsahuje popis bezpečnostních rizik, která ohrožují dostupnost sítě,
tak i popis útoků, které mají za cíl krádež identity uživatele.
V šesté části DP jsou popsány programové nástroje pro zprávu sítí (Nagios,
Cisco Security Device Manager) a programy, které simulují Cisco přepínače,
směrovače (Dynamips and Dynagen, GNS3) a Cisco PIX firewall (PEMU).
Sedmá kapitola se zabývá konkrétním návrhem rozsáhlé sítě s použitím
principů, které byly zmíněny v předcházejících kapitolách. Navržená infrastruktura je
dále realizována pomocí simulačních programů a tato virtuální síť dovoluje
demonstrovat nastavení a chování všech popsaných protokolů a zařízení.
V závěrečném shrnutí je nejdůležitější poznatek, že návrh a konfigurace
rozsáhlé sítě a její realizace ve virtuálním prostředí je funkční a použitelná pro
pokusné účely i pro studijní účely.
Klíčová slova: LAN, VLAN, STP, VTP, OSPF, návrh sítě, Dynamips,
Dynagen, PEMU, Nagios, Cisco, IOS.
Abstract
This Master's Thesis (further only MT) deals with subject of enterprise network
design according to recommendations of Cisco company. As part of the thesis is
developed simulation of enterprise network, according to created concept. The virtual
lab is realized by open-source programs and monitored by Nagios software.
The first part contains brief introduction to network designs and description of
hierarchical network design.
The second part describes building blocks of the network design and their role
in hierarchical network. Each block is further divided into specific network devices
and then there are described services that have to be provided by them.
The third part of MT deals with basic service demands which are expected
from today’s network infrastructures. The main focus is on availability of network
services. There are specified information about second and third layer protocols of
OSI model which are securing availability of all services provided by the network
infrastructure in case of failure.
The following fourth part contains information about WAN design.
The fifth part describes security risks which can jeopardize network availability.
It also contains description of attacks on network users.
The sixth part of MT contains brief description of software tools for network
management and monitoring (Nagios, Cisco Security Device Manager) and programs
for simulating Cisco routes and switches (Dynamips and Dynagen, GNS3) and Cisco
PIX firewall simulation program (PEMU).
The seventh chapter deals with developed network design concept. The
concept is deployed as virtual lab running under simulation programs. The virtual
infrastructure allows demonstration of settings and behavior of all protocols and
equipments described before.
In conclusion is the most important recognition that the network concept and
its simulation as virtual lab is functional and it can be used for tests or educational
purposes.
Keywords: LAN, VLAN, STP, VTP, OSPF, Network Design, Dynamips,
Dynagen, PEMU, Nagios, Cisco, IOS.
Manifest
Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma „Návrh a simulace podnikové
sítě - virtuální laboratoř Cisco“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího
diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které
jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.
Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s
vytvořením této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob,
zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv
osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a
následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních
důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
V Brně dne 28. 05. 2008
……………………….
(Karol Ollé)
Acknowledgement
Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Michalu Soumarovi, za velmi
užitečnou metodickou pomoc, neúnavné vedení práce a obsahové nasměrování
textu práce. V neposlední řadě pak za ochotu ke konzultacím a cenné rady při
zpracování práce.
V Brně dne 28. 05. 2008
……………………….
(Karol Ollé)
Index
ABR
ACL
AIM
AM
API
ARP
ATM
BPDU
CAM
CatOS
CCO
CEF
CERT
Cisco TAC
CISF
CLI
DAI
DHCP
DoS
DSL
DTP
ECNM
EIGRP
FIB
GAN
GARP
GLBP
GNU
GNS3
HSRP
HTTP
I/O
IBNS
ICMP
ICSA
ID
IGMP
IOS
IP
IPS
IPSec
IPSG
ISL
ISP
LACP
LAN
LSA/SPF
MAC
MAN
Mbps
MSFC
MST
Area Border Router
Access Control List
Advanced Integration Module
Analog Modem
Application Programming Interface
Address Resolution Protocol
Asynchronous Transfer Mode
Bridge Protocol Data Unit
Content Addressable Memory
Catalyst Operating System
Cisco Connection Online
Cisco Express Forwarding
Computer Emergency Response Team
Cisco Technical Assistance Center
Catalyst Integrated Security Features
Command Line Interface
Dynamic ARP Inspection
Dynamic Host Configuration Protocol
Denial of Service
Digital Subscriber Line
Dynamic Trunking Protocol
Enterprise Composite Network Model
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
Forwarding Information Base
Global Area Network
General Attribute Registration Protocol
Gateway Load Balancing Protocol
General Public License
Graphical Network Simulator
Hot Standby Router Protocol
HyperText Transfer Protocol
Input/Output
Identity-Based Networking Services
Internet Control Message Protocol
International Computer Security Association
Identification
Internet Group Management Protocol
Internetwork Operating System
Internet Protocol
Intrusion Prevention System
IP Security
IP Source Guard
InterSwitch Link Protocol
Internet Service Provider
Link Aggregation Control Protocol
Local Area Network
Link-State Advertisement/Shortest Path First
Media Access Control
Metropolitan Area Network
Megabit per second
Multilayer Switch Feature Card
Multiple Spanning-Tree
NAC
NAT
NM
NNTP
NPE
NSF
OOP
OSPF
PAgP
PC
PoE
POP3
PPP
PSTN
PVC
PVST+
QoS
RIP
RSTP
SDM
SMS
SMTP
SNAC
SSH
SSL
SSO
STP
TCAM
UDLD
VLAN
VPN
VRRP
VTP
WAN
WIC
Network Admission Control
Network Address Translation
Network Module
Network News Transfer Protocol
Network Processing Engine
Non-Stop Forwarding
Object-Oriented Programming
Open Shortest Path First
Port Aggregation Protocol
Personal Computer
Power over Ethernet
Post Office Protocol Version 3
Point-to-Point Protocol
Public Switched Telephone Network
Permanent Virtual Circuit
Per VLAN Spanning-Tree Protocol Plus
Quality of Service
Routing Information Protocol
Rapid Spanning-Tree Protocol
Security Device Manager
Short Message Service
Simple Mail Transfer Protocol
Systems and Network Attack Center
Secure Shell
Secure Sockets Layer
Stateful SwitchOver
Spanning-Tree Protocol
Ternary Content Addressable Memory
Uni-Directional Link Detection
Virtual Local Area Network
Virtual Private Network
Virtual Router Redundancy Protocol
VLAN Trunking Protocol
Wide Area Network
WAN Interface Card
Table of Contents
Licenční smlouva
Anotace
Abstract
Manifest
Acknowledgement
Index
Table of Contents ....................................................................................................... 2
List of Figures ............................................................................................................. 4
Icons and Symbols ..................................................................................................... 5
Preamble .................................................................................................................... 7
1
Introduction ...................................................................................................... 8
2
Designing Multi-Layer Campus Networks ........................................................ 9
2.1
Campus Design Requirements ................................................................. 9
2.1.1
Access Layer ................................................................................... 10
2.1.2
Distribution Layer ............................................................................. 11
2.1.3
Core Layer ....................................................................................... 13
3
Campus Design Foundation Services ............................................................ 15
3.1
Layer 3 Routing protocols ....................................................................... 15
3.2
Alternative Paths..................................................................................... 16
3.3
CEF Load Balancing ............................................................................... 16
3.4
Spanning-Tree ........................................................................................ 17
3.5
UDLD ...................................................................................................... 18
3.6
Trunks ..................................................................................................... 18
3.7
Port-Channel........................................................................................... 19
3.8
First-Hop Redundancy ............................................................................ 19
3.9
Spanning VLANs .................................................................................... 19
3.10
QoS (Quality of Service) ......................................................................... 20
4
Designing WAN Networks .............................................................................. 22
5
Security Issues within the Campus ................................................................ 23
5.1
MAC Flooding Attack .............................................................................. 24
5.2
Malicious DHCP Server .......................................................................... 24
5.3
ARP Poisoning........................................................................................ 25
5.4
Spoofed IP Address ................................................................................ 26
6
Management, Monitoring and Simulation Tools ............................................. 28
6.1
Cisco Security Device Manager .............................................................. 29
6.1.1
Router Security Audit ....................................................................... 30
6.2
Nagios .................................................................................................... 32
6.3
Dynamips and Dynagen ......................................................................... 33
6.4
GNS3 ...................................................................................................... 35
6.5
PEMU ..................................................................................................... 37
7
Cisco Virtual Lab ............................................................................................ 39
7.1
Lab Design.............................................................................................. 39
7.1.1
Layers .............................................................................................. 40
7.1.2
VTP.................................................................................................. 41
7.1.3
OSPF ............................................................................................... 44
7.1.4
Redundancy .................................................................................... 45
7.1.4.1 HSRP ........................................................................................... 45
7.1.4.2 Port-Channel................................................................................ 46
2
7.1.5
WAN ................................................................................................ 47
7.1.6
Security............................................................................................ 48
7.1.6.1 Firewalls....................................................................................... 48
7.1.6.2 Other Security Measures ............................................................. 50
7.2
Example of Switch Configuration ............................................................ 50
7.3
GNS3 Configuration ................................................................................ 53
7.4
Dynamips and Dynagen Configuration ................................................... 55
7.5
PEMU ..................................................................................................... 56
7.6
SDM ........................................................................................................ 56
7.7
Nagios .................................................................................................... 57
7.8
PC Configuration .................................................................................... 59
8
Conclusion ..................................................................................................... 61
9
References .................................................................................................... 62
10
Appendix ........................................................................................................ 63
10.1
DVD Content........................................................................................... 63
3
List of Figures
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Figure 8
Figure 9
Figure 10
Figure 11
Figure 12
Figure 13
Figure 14
Figure 15
Figure 16
Figure 17
Figure 18
Figure 19
Figure 20
Figure 21
Figure 22
Figure 23
Figure 24
Figure 25
Enterprise Composite Network Model ................................................... 8
Multilayer Network Design..................................................................... 9
Definition of Access Layer ................................................................... 11
Definition of Distribution Layer ............................................................ 12
Definition of Core Layer....................................................................... 13
Link/Switch failure ............................................................................... 16
Spanning-Tree Configuration .............................................................. 17
Spanning VLANs ................................................................................. 20
QoS boundaries .................................................................................. 21
MAC Flooding Attack .......................................................................... 24
Malicious DHCP Server....................................................................... 25
ARP Poisoning .................................................................................... 26
SDM .................................................................................................... 29
Connection to SDM ............................................................................. 30
Security audit ...................................................................................... 31
Dynamips ............................................................................................ 35
Dynagen .............................................................................................. 35
GNS3 .................................................................................................. 36
Pemu console ..................................................................................... 37
Running PIX ........................................................................................ 38
High level layout .................................................................................. 40
Core switches, segment of VTP layout ............................................... 41
PIX firewall, VTP layout ....................................................................... 49
GNS3 virtual lab overview ................................................................... 54
Nagios web interface ........................................................................... 59
4
Icons and Symbols
VLAN XXX
- VLAN Description
- Network/Zone Cloud
12
- VLAN /
STP VLAN root /
secondary root
T
- Trunk
Po
1
Fa1/1
- Port-Channel
- Device Interface
- Switch (Catalyst 6500)
- Server
- Router (with Firewall)
- Web Server
- Router
- Management
Console
- Router
(not in Management scope)
- Notebook
- Switch
- Workstation
- Switch (Multilayer)
- Frame Relay Link
- Ethernet Link
- Firewall
- Serial Link
- Frame Relay Switch
- PC 01 / OSPF Area
- PC 02
- Universal Gateway
- PC 03 / OSPF Area
- PC 04 / OSPF Area
- VPN Concentrator
- PC 05
- PC 06
5
Cisco 3600
SERIES
0 1
1
ACTIVE
0
READY
SYSTEM
COM
RPS
PCMCIA
AUX
Catalyst 3560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1X
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
31X 33X
47X
16X
32X 34X
48X
STAT
DUPLX
SPEED
POE
2X
18X
SERIES
PoE-48
- Catalyst 3560-48PS
48
15X 17X
SYST
RPS
1
3
2
4
MODE
Catalyst 2948G-GE-TX
CONSOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
SWITCHED SHOULD BE IN THE OFF ‘O’ POSITION TO INSTALL /
REMOVE POWER SUPPLIES. FASTENERS MUST BE FULLY ENGAGED
PRIOR TO OPERATING POWER SUPPLY
41
42
43
44
47
STATUS
PSI
49
50
10/100 MGT
48
RPSU
51
- Cisco Catalyst 2948G
52
100-240V~
12A
50/60Hz
OUTPUT FAIL
OUTPUT FAIL
POE ENABLED
FAN OK
POE ENABLED
FAN OK
INPUT 1
OK
INPUT 1
OK
INPUT 2
OK
INPUT 2
OK
100-240V~
12A
50/60Hz
SUPERVISOR
1
46
SWITCHED SHOULD BE IN THE OFF ‘O’ POSITION TO INSTALL /
REMOVE POWER SUPPLIES. FASTENERS MUST BE FULLY ENGAGED
PRIOR TO OPERATING POWER SUPPLY
100-240V~
12A
50/60Hz
WS-X4548-GB-RJ45V
45
- Cisco 3620 2-slot Modular
Router-AC with IP Software (Front)
100-240V~
12A
50/60Hz
4200ACV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- Cisco Catalyst 4503-E
4200ACV
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
MAX 15.4W/PORT
STATUS
1
Catalyst
4503-E
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48-PORT
10/100/1000 BASE T
IN-LINE POWER 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
MULTI-SPEED
GIGABIT ETHERNET
SWITCHING MODULE 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2
3
FAN
STATUS
PWR MGMT
SWITCH LOAD
RESET
ACTIVE
STATUS
SYSTEM
WS-X6K-S2-MSFC2/2
1
WS-X6748-GE-TX
PORT 1
100%
CONSOLE
PORT
MODE
CONSOLE
SUPERVISOR 2
1
K
LIN
EJECT
13
12
PORT 2
K
LIN
1%
PCMCIA
11
2
23
24
14
25
35
26
37
38
36
47
48
2
10/100/1000
GE MOD
48 PORT
STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
FABRIC ENABLED
RJ45
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3
4
5
- Cisco Catalyst 6506
Chassis (Rear)
FAN
STATUS
6
INPUT
INPUT
100-240 V~
16 A
60/50 Hz
100-240 V~
16 A
60/50 Hz
ALL
N
U
R
ST
IN
ALL
N
U
R
ST
IN
INPUT
OK
FAN
OK
OUTPUT
FAIL
INPUT
OK
Power Supply 1
FAN
OK
OUTPUT
FAIL
Power Supply 2
Catalyst 6500 SERIES
Cisco 7200 Series VXR
3
C7200-I/O-2FE/E
DUAL FAST ETHERNET INPUT/OUTPUT CONTROLLER
SLOT 1
LINK
10 PWR
OK
SLOT 2
PCMCIA
1
4
LINK
ENABLED
100Mbps
EJECT
C7200-I/O-GE+E
FE/E 0
100Mbps
CPU
RESET
FE/E 1
AUX
CONSOLE
ETHERNET/GIGABIT ETHERNET INPUT/OUTPUT CONTROLLER
SLOT 1
GBIC EN
ENABLED
RX
SLOT 2
PCMCIA
PORT
GE 0
LINK
2
LINK
I0 PWR
OK
TX
PORT E 0
EJECT
CPU
RESET
AUX
CONSOLE
NETWORK PROCESSING ENGINE-400
- Cisco 7204VXR, 4-slot chassis,
1 AC Supply w/IP Software
0
- PIX Firewall 525 Chassis
F
A
I
L
O
V
E
R
100 Mbps ACT
LINK
100 Mbps ACT
LINK
PIX-525
10/100 ETHERNET 1
10/100 ETHERNET 0
USB
CONSOLE
CISCO3745-IO-2FE
W2
W1
ACT
100 Mbps
LINK
POWER
SYS
CONSOLE
AUX
CF
FASTETHERNET 0/1
W0
ACT
100 Mbps
LINK
FASTETHERNET 0/0
ETM
NPA
AIM1
AIM0
- Cisco 3700 Series 4-slot
Application Service Router
6
Preamble
To successfully run virtual lab, which is deployed as part of the Master’s
Thesis, is necessary to possess Cisco licensed software, original serial keys, and
IOS (Internetwork Operating System) images. Person or an institution which wish to
create a virtual lab based on this thesis has to be owner of CCO (Cisco Connection
Online) account to access necessary resources at http://cisco.com/.
Therefore all Cisco certified materials, software, images, and keys will not be
published and are not provided on attached DVD.
7
1
Introduction
Objectives of the Master’s Thesis are to introduce modern design of enterprise
networks and as part of the Thesis a virtual lab is deployed as a demonstration of
basic ideas introduced in theoretical part.
Most ideas and design concepts mentioned in the Thesis are following Cisco
Systems, Inc. guidelines. Cisco company references have been chosen because it is
considered as today’s leader in network technologies. The guidelines, called the
ECNM (Enterprise Composite Network Model) [8], represents a modular, hierarchical
approach to network design. The ECNM is referenced by Cisco as optimal design
approach with reduced complexity.
A hierarchical network design allows building a modular, deterministic, and
scalable foundation to address service needs of the intranet datacenter or WAN
(Wide Area Network).
To simplify scaling of the standard hierarchical model, the ECNM has been
developed, which divides an enterprise network design into physical, logical, and
functional areas of service (Figure 1). Each functional area within campus model
contains building access, building distribution, and building core layers.
Network
Management
E-Commerce
Internet Data Center
Building
Access
ISP A
Building
Distribution
Edge
Distribution
Internet
Connectivity
ISP B
Building
Backbone
Remote
Access VPN
PSTN
Server
Farm
WAN
Enterprise Campus
Figure 1
Enterprise Edge
Enterprise Composite Network Model
8
Frame
Relay/
ATM/PPP
Service Provider
Edge
The ECNM is characterized by the following features:

The ECNM is deterministic network with clearly defined boundaries
between modules.

The ECNM supports continued growth by making each module discrete.

Allows adding new modules.

Supports adding new services and solutions without changing underlying
network structure.
2
Designing Multi-Layer Campus Networks
Cisco shows in Enterprise Data Center guidelines [8] that the campus network
is the foundation of the enterprise data network. If the foundation services and
reference design in an enterprise network are not well designed, then application that
depends on those services will eventually suffer performance and reliability
challenges. However, if design principles and implementation best practice are taken
into consideration, the foundation will be reliable and well engineered, and the
network will support changes and growth.
2.1
Campus Design Requirements
The building blocks of the network design will be used to provide a solid
foundation for the network to grow and support emerging applications [2]. This topic
examines the requirements for these building blocks (Figure 2).
Access
Distribution
Core
Distribution
Access
Data Center
Figure 2
Multilayer Network Design
9
Multilayer or hierarchical network design allows building a modular,
deterministic, and scalable foundation with building blocks that allow the network to
meet evolving needs. A modular design makes the network easy to scale,
understand and troubleshoot by promoting deterministic traffic patterns. Cisco
introduced the hierarchical design model [8] in 1999.
The building block components are the access layer, the distribution or
aggregation layer, and the core or backbone layer.
In a hierarchical design, the capacity, features, and functionality of each
device are optimized for its position and role it plays in the network. The number of
flow and their associated bandwidth requirements increase as each flow travels
aggregation points and moves up the hierarchy from access to distribution to core.
Functionality is distributed at each layer. The hierarchical design avoids the need for
a fully meshed network.
Modular networks are easy to replicate, redesign, and expand because is not
needed to redesign the whole network each time a module is added or removed.
Building blocks can be put in service or taken out of service without impacting the
rest of the network. This flexibility facilitates troubleshooting, problem isolation, and
network management.
Summary of Multilayer Network Design benefits:
2.1.1

Offers hierarchy (each layer has specific role).

Modular topology (building blocks).

Easy to grow, understand, and troubleshoot.

Creates small fault domains (clear demarcations and isolation).

Promotes load balancing and redundancy.

Promotes deterministic traffic patterns.

Incorporates balance of both layer 2 and layer 3 technology, leveraging the
strength of both.

Utilizes layer 3 routing for load balancing convergence, scalability and
control.
Access Layer
The access layer (Figure 3) provides entry into the network for end stations,
such as PCs, phones, and printers. This layer is redundantly attached to the
distribution or aggregation layer switches for high availability, and is connected
through layer 2 or layer 3 functionality. If the connection between the distribution
layer switches is a layer 3 connection, all uplinks can actively forward traffic.
10
To Core
Distribution
Access
Figure 3
Definition of Access Layer
Access layer services:
2.1.2

Aggregates network end-point layer 2 / layer 3 features environment;
convergence, security, QoS (Quality of Service), IP (Internet Protocol)
multicast, etc.

Intelligent network services: QoS, trust boundary, broadcast suppression,
IGMP (Internet Group Management Protocol) snooping.

Intelligent network services: PVST+ (Per VLAN Spanning Tree Protocol
Plus), Rapid PVST+, EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing
Protocol), OSPF1 (Open Shortest Path First), DTP (Dynamic Trunking
Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol), LACP (Link Aggregation
Control Protocol), UDLD (Uni-Directional Link Detection), etc.

Automatic phone discovery, conditional trust boundary, PoE (Power over
Ethernet), auxiliary VLAN (Virtual Local Area Network), etc.

Spanning-Tree toolkit2: Portfast, UplinkFast, BackboneFast, LoopGuard,
BPDUGuard, BPDUFilter, RootGuard etc.

Cisco Catalyst3 integrated security4 features IBNS (Identity-Based
Networking Services) (802.1x), CISF (Catalyst Integrated Security
Features): port security, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
snooping, DAI (Dynamic ARP Inspection), IPSG (IP Source Guard), etc.
Distribution Layer
The distribution layer (Figure 4) provides aggregation for wiring closet
switches and uplinks to the core. This layer is used to terminate access-layer VLANs
from the access-layer switch. The distribution layer plays a key role in containing
1
Open Shortest Path First
http://ietf.org/html.charters/ospf-charter.html
2
Campus Network Multilayer Architecture and Design Guidelines
http://cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html
3
Cisco Switches
http://cisco.com/go/switches
4
Cisco security solutions
http://cisco.com/go/security
11
failures if layer 3 switching is used to communicate with other distribution-layer
switches. The distribution layer also eliminates the need for the core to support highdensity peering relationships for access-layer switches. This reduces the need for
process-intensive operations in the core.
It should be configured HSRP (Hot Standby Router Protocol), VRRP (Virtual
Router Redundancy Protocol), or GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) at this
layer to provide first-hop redundancy. Protocols like EtherChannel5 increase
availability in the distribution layer by building aggregating links. Load balancing
across equal cost routes provides optimal use of bandwidth. Using layer 3 routing in
the distribution and core layers does not produce blocking links, and therefore
optimizes link utilization.
To Core
Distribution
Access
Figure 4
Definition of Distribution Layer
Many enterprises enforce QoS (Quality of Service) and security policies in the
distribution layer because it is easy to make a common group profile and apply it to
all access switches. Hardware-enabled QoS is required when access-layer switches
are aggregated.
Distribution Layer services:
5

Availability, load balancing, and QoS are important consideration at this
layer.

Aggregates wiring closets (access layer) and uplinks to core.

Uses layer 3 switching in the distribution layer.

Protects core from high density peering and problems in access layer.

Route summarization, fast convergence, redundant path load sharing.

HSRP or GLBP to provide first-hop redundancy.
Understanding EtherChannel Load Balancing and Redundancy on Catalyst Switches
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk213/technologies_tech_note09186a0080094714.shtml
12
2.1.3
Core Layer
In a small campus, the core and distribution layers can be collapsed into one
layer. Unfortunately, collapsing these layers limits future grow and scalability. For
optimum core layer convergence, build triangles instead of squares, so that equalcost redundant paths can be taken advantage of for best deterministic convergence.
Redundant equal-cost load sharing links can converge in milliseconds, ensuring that
the network recovers quickly when topology changes occur.
Access
Distribution
Core
Distribution
Access
Data Center
Internet
WAN/GAN
Redundant
Nodes
Figure 5
Definition of Core Layer
When designing core topologies (Figure 5), consider the benefits of topologies
with point-to-point links. With point-to-point links, any topology change is propagated
almost immediately to the underlying protocols. Any topology that relies on indirect
notification and timer-based detection will converge in seconds due to its nondeterministic nature.
It should be considered whether to use two switches with dual or single
SuperVisors, or one switch with dual SuperVisor. Dual SuperVisors with SSO6
(Stateful SwitchOver) and NSF7 (Non-Stop Forwarding) can cause longer
convergence than single SuperVisor in a fully redundant topology. SSO and NSF are
designed to maintain layer 3 links during a convergence event. When the links stay
6
Stateful SwitchOver
http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s22/sso120s.htm
7
Cisco NSF and Timer Manipulation for Fast Convergence
http://cisco.com/en/US/products/ps6550/products_white_paper09186a00801dce40.shtml
13
up, there is an outage that is only as long as SSO requires to activate the standby
SuperVisor. This outage is one to three seconds8.
In non-redundant topologies, such as topologies with single switches in the
core or distribution layer, or topologies that are not fully meshed, SSO, NSF and
redundant SuperVisors can provide significant resiliency improvements. While one to
three seconds of outage is not desirable, one to three seconds is better than the
period of time it takes someone to physically replace a SuperVisor and recover the
SuperVisor configuration.
Core Layer services:
8

Network backbone connects building blocks.

Performance and stability vs. complexity.

Aggregation point for distribution layer.

Separate core layers helps in scalability during future growth.

Should be technology-independent.
Cisco Nonstop Forwarding with Stateful Switchover Deployment Guide
http://cisco.com/en/US/products/ps6550/products_white_paper0900aecd801dc5e2.shtml
14
3
Campus Design Foundation Services
This topic describes the foundation services that are required to build a stable
and flexible network.
Several foundation services must be implemented to achieve optimum
convergence in the access, distribution and core layers of the network. These
foundation services cover layer 2 and layer 3 functionality, and are optimized either at
one, or three of these layers.
Foundation services:

Layer 3 routing protocols.

Layer 2 redundancy
o Spanning-Tree9
o PVST+
o RSTP (Rapid Spanning-Tree Protocol)

UDLD (Uni-Directional Link Detection).

Trunking protocols (ISL/802.1q)

Load balancing
o Etherchannel link aggregation
o CEF (Cisco Express Forwarding) equal cost load balancing

First hop redundancy protocols
o VRRP, HSPR and GLBP

3.1
QoS (Quality of Service)
Layer 3 Routing protocols
Design recommendations for layer 3 foundation services [1] include:
9

Build triangles instead of squares for deterministic convergence; unlike
triangles, squares will always trigger a routing protocol update during link
failure. Triangles will not cause routing protocol convergence to occur
during link failure.

Control peering across the access layer links; layer 3 peer relationships are
established many times across the access nodes of distribution layer
switches. This process wastes memory and bandwidth and should be
minimized.

Summarize at the distribution layer; this approach creates boundaries for
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) queries and OSPF
802.1D MAC Bridges
http://ieee802.org/1/pages/802.1D-2003.html
15
LSA/SPF (Link-State Advertisement/Shortest Path First) propagation and
optimizes the routing protocols for campus convergence.

3.2
Optimize CEF (Cisco Express Forwarding) for best utilization of redundant
layer 3 paths; this method reduces the effect of CEF polarization and
provides optimum utilization of redundant paths.
Alternative Paths
To ensure that the access layer switches do not become the transit nodes in
the case of a link or switch failure, install redundant link to the core and use layer 3
links between the distribution layer switches. If a link on the switch were to fail the
layer 3 routing protocol would know of the alternate path and be able to switch the
traffic without the access layer having to be a transit point (Figure 6).
Figure 6
Link/Switch failure
Adding a redundant path to the network makes it easier to use route
summarization. Route summarization could be used at the distribution layer to
minimize the number of routing entries in the routing table and to limit the effect of
link failure on the rest of the network. To ensure that the access layer does not
become a transit point for traffic that would ultimately be dropped, a link is provided
between the distribution layer switches.
3.3
CEF Load Balancing
Traffic from the access layer flows across the distribution and core layers and
into the data center. As it proceeds, it crosses multiple redundant paths in the
campus network. To prevent CEF (Cisco Express Forwarding) polarization from
causing under-utilization of the redundant paths, it is necessary to verify the decision
input for the CEF hashing algorithm at the core and distribution layer.
16
3.4
Spanning-Tree
Design recommendations for layer 2 foundation services (Figure 7) include:

If spanning is necessary, use Rapid PVST+ (Rapid Per VLAN SpanningTree Protocol Plus) to span VLANs.

To protect against user-side loops, use Rapid PVST+.

To protect against unexpected STP (Spanning-Tree Protocol) participation,
use the spanning tree toolkit.

To protect against one-way up-up connections, use UDLD10 (UniDirectional Link Detection).

Use VTP11 (VLAN Trunking Protocol) transparent mode, set trunks to onon with no negotiate, and prune unused VLANs.

Match PAgP12 (Port Aggregation Protocol) settings between CatOS and
Cisco IOS software.
Layer 2 Loops
Same VLAN
Same VLAN
Layer 3 Equal
Cost Links
Same VLAN
Layer 3 Equal
Cost Links
Data Center
Internet
WAN/GAN
Figure 7
Spanning-Tree Configuration
10
Cisco Systems UniDirectional Link Detection Protocol
http://ietf.org/internet-drafts/draft-foschiano-udld-03.txt
11
Understanding VLAN Trunk Protocol
http://cisco.com/warp/public/473/21.html
12
Port Aggregation Protocol
http://ieee802.org/3/trunk_study/april98/finn_042898.pdf
17
The Cisco Spanning-Tree toolkit includes:

PortFast: Bypasses the listening-learning phase for an access port
(supported by MST (Multiple Spanning Tree) and Rapid PVST+).

UplinkFast: Provides 3-5 seconds of convergence after link failure.

BackboneFast: Cuts convergence time by max age for indirect failure.

LoopGuard: Prevents the alternate or root port from becoming designated
in the absence of BPDU (Bridge Protocol Data Unit) (supported by MST
and Rapid PVST+).

RootGuard: Prevents external switches from becoming root (supported by
MST and Rapid PVST+).

BPDUGuard: Disables the PortFast enabled port if BPDU is received
(supported by MST and Rapid PVST+).

BPDUFilter: Do not send or receive BPDU on PortFast enabled ports
(supported by MST and Rapid PVST+).
3.5
UDLD
Fiber optic interconnections are common in campus environment. Physical
misconfigurations in these interconnections can occur, causing a link to appear to be
up-up when there is actually a mismatched set of transmit and receive pairs. When
these physical misconfigurations occur, protocols such as STP (Spanning-Tree
Protocol) can cause network instability. UDLD detects these physical
misconfigurations and disables the ports in question.
UDLD Configuration:
3.6

Typically deployed on any fiber optic interconnection.

Use UDLD aggressive mode for best protection.

Turn on in global configuration to avoid operational errors and misses.
Trunks
Switch interconnections carry multiple VLANs. When configuring switch-toswitch interconnections, the DTP13 (Dynamic Trunking Protocol) should be set to onon with no negotiate to avoid DTP protocol negotiation. This approach can save
seconds of outage when restoring a failed link or node.
13
Dynamic Trunking Protocol
http://cisco.com/en/US/tech/tk389/tk390/tk181/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
18
Trunk Configuration:
3.7

Typically deployed on interconnection between access and distribution
layers.

Use VTP transparent mode to decrease potential for operational error.

Hard set trunk mode to on and encapsulation negotiate off for optimal
convergence.

Change the native VLAN to something unused to avoid VLAN hopping.

Manually prune all VLANs except those needed.

Disable trunk on host ports.
Port-Channel
Port-Channel is typically deployed in the distribution-to-core, and core-to-core
interconnections. To achieve maximum utilization of channel members, tune the load
balancing function of layer 3 and layer 4. When connecting a Cisco IOS software
device to CatOS device, make sure that the PAgP settings are the same on both
sides, as defaults for these devices are different.
3.8
First-Hop Redundancy
In a hierarchical network design, default gateway redundancy is an important
component of convergence. Both HSRP and GLBP can be tuned to achieve 900
milliseconds convergence14 for link or node failure in the layer 2 and layer 3 boundary
of the distribution hierarchical model.
HSRP is a Cisco proprietary protocol. VRRP (Virtual Router Redundancy
Protocol) provides multi-vendor interoperability, and GLBP facilitates uplink load
balancing.
3.9
Spanning VLANs
When a layer 2 link is inserted between two distribution switches, the switches
can communicate directly. HSRP hellos are exchanged via the distribution-todistribution link, and if the uplink to Access A fails (Figure 8), the duration of the
outage is dependent on how quickly the backup link can move from blocking to
forwarding state. Uplink Fast or Rapid PVST+ provides a state transition of about 1
second duration. 802.1d can take as long as 50 seconds to finish effect state
transition. After the link goes active, traffic is forwarded over the distribution-todistribution link to the HSRP primary (active) switch, and then to the core.
14
High Availability Campus Recovery Analysis
http://cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns432/c649/cdccont_0900aecd801a89fc.pdf
19
Core
Core
Layer 3
Distribution B
HSRP Standby
Access
Layer 2
B
F2
2
F: Forwarding
B: Blocking
B2
2
F
Distribution
Layer 2/3
Distribution A
HSRP Active
Access B
Access A
VLAN 2
Figure 8
VLAN 3
Spanning VLANs
This process results in non-optimal path, which is better than having no link at
all.
3.10
QoS (Quality of Service)
Switches use hardware QoS policies (Figure 9). Routers use software QoS
policies. QoS policies can be used to protect more than just voice and video traffic.
Experience has shown that internet worms and DoS (Denial of Service) attacks have
the ability to flood links, even in a high-speed campus environment. With QoS
policies, the network administrator can protect critical applications while providing a
lower class of service for suspected traffic.
20
End to End QoS
Layer 3 Equal
Cost Links
Layer 3 Equal
Cost Links
Data Center
Internet
WAN/GAN
Figure 9
QoS boundaries
Topic Campus Services would be much longer and deeper in details if this
would be a goal of the Thesis. Therefore the chapter has described only main
services and not in deep details. For more Campus provided services and detailed
explanations please refer to Cisco Validated Design Program site [8].
21
4
Designing WAN Networks
Modern WAN architectures require additional network capabilities to support
current growing bandwidth demands of applications. Requirements for deploying
VoIP (Voice over IP) and video conferencing include high availability, IP multicast,
and QoS. Today, most enterprises rely on private WAN connections such as Frame
Relay, ATM, or leased-line services. When deploying a traditional Frame Relay or
ATM-based private WAN, however, network operations must implement point-topoint or hub-and-spoke architectures that make provisioning and management of
moves, adds, or changes on the network complex. Also, the operational expense for
a private WAN can sometimes be higher than IP-based WAN technologies. The goal
is to have reliable connectivity that is secure, can be easily updated, and can scale to
meet evolving needs.
For more details please refer to Cisco Enterprise WAN/MAN design guides [8].
The description of the involved issues would extend beyond Master’s Thesis
assignment.
22
5
Security Issues within the Campus
Security is a critical aspect of any network design [3]. Network data must be
protected at all times, whether in-transmit or at rest. This topic describes the issues
relating to security and explains how the network devices can mitigate them.
Network security is a primary concern of enterprises and commercial network
administrators. In the past, physical security represented the main element of risk.
Currently, the regular release of Internet-based viruses, worms, and other attack
tools have increased the risk and shifted the focus to protecting business productivity.
A firewall between the network and the Internet was previously sufficient. Today,
network managers are moving to integrate end-to-end security throughout the
network. New security policies and capabilities are beginning to permeate every
location and device within the network.
The network has become a critical integration point for IP-enabled application
and communications systems such as voice over IP. With security becoming more
important than ever, a key place to examine new security concerns is within
capabilities to protect the switches and users attached to them.
Security vulnerabilities of email and attachments are prevalent. There are also
many other security threats that must be taken into consideration:

The tailgater: an individual who penetrates the physical security of the
building by walking in behind an authorized user. Once inside, the tailgater
attaches to the network and downloads confidential information or launches
an internal attack.

The infected laptop: laptop computers can potentially become a security
hole for worms and viruses. Laptops are used not only on the corporate
network, but also externally on less secure environments. These usage
patterns allow worms and viruses to be easily spread even if there was no
intention on the part of the user.

The unauthorized device: it is now easier than ever for users to attach
unauthorized devices to the network, especially with unsecured wireless
access points.

The mass infection: DoS (Denial of Service) attacks flood the network with
superfluous traffic, preventing authorized network devices from responding
to legitimate network requests.

The disgruntled employee: often known as the man-in-the-middle, the user
activates publicly available software to spy on the data of other employees.
This includes data and voice traffic using DHCP spoofing, IP spoofing and
ARP poisoning attacks.
Network hardware and software tools provide protection against these types of
attacks and if underway, mitigate the attacks as quickly and successfully as possible.
23
5.1
MAC Flooding Attack
The switch uses the CAM (Content-Addressable Memory) table to build up a
layer 2 forwarding table based on MAC (Media Access Control) addresses. This CAM
table does not have an infinite amount of space. Capitalizing on this limitation, MACbased attacks force a switch to learn bogus MAC addresses (Figure 10). The attack
floods the CAM table and stops the switch from learning additional real addresses for
forwarding purposes. When encountered, the MAC addresses that can not be
entered in the CAM table become unknown MAC addresses that are flooded
throughout the network. Although this is standard behavior for the switch, this
behavior can result in poor network and end-station performance.
00.00.00.aa.aa.aa
00.00.00.bb.bb.bb
250 000 bogus
MACs per second
Figure 10
MAC Flooding Attack
The port security feature [2] on the Cisco Catalyst switch helps to prevent
these types of attacks by limiting the number of MAC addresses that can be learned
on specific port. This ensures that only a small number of MAC addresses are
learned at given port and the port is locked down if other unverified MAC addresses
are encountered. Another element of port security is the Broadcast Suppression or
Storm Control feature that sets a threshold for the number of broadcast and multicast
packets an interface can transmit into the network.
5.2
Malicious DHCP Server
One of the ways an intruder can gain control of a switched network is by
spoofing the DHCP server and sending out false addresses and default gateway
information. By spoofing the real DHCP server, the bogus DHCP server intercepts
any requests from DHCP clients (Figure 11), and takes the first step in malicious plan
to gain illegitimate access to information.
24
DHCP
server
1. Thousands of DHCP
requests to overrun the
DHCP server
DHCP request
Bogus
DHCP
server
2. Bogus DHCP response
Figure 11
Malicious DHCP Server
To prevent this type of attack from occurring, a feature on the Cisco Catalyst
switches called DHCP Snooping [2] ensures that only certain ports on a switch can
process DHCP information other than a DHCP request. The feature defines trusted
ports which can send DHCP requests and acknowledgements, and un-trusted ports
which can only forward a DHCP request. Trusted ports are those that connect to
either the DHCP server or to switched ports such as uplinks. If a malicious user
inserts a bogus DHCP server on an un-trusted port, the switch shifts that interface
down. In addition, this feature enables the switch to build up a DHCP binding table
that maps clients MAC address, IP address, VLAN, and port ID. This table can then
be used as a foundation for other switch features that prevent future attacks from
succeeding.
5.3
ARP Poisoning
End stations use ARP (Address Resolution Protocol) packets to discover the
MAC address of their default gateway. Unfortunately, a security hole exists in ARP. A
router or end-station is allowed to send out a gratuitous ARP, which is an unsolicited
ARP reply. This process is often called ARP poisoning (Figure 12). Using gratuitous
ARPs, a malicious user can spoof the default gateway or any other device in the
network, thereby placing itself in a unique position to receive data packets he/she
would not normally be able to view. This type of attack is difficult to detect from the
end-station or default gateway perspective as these elements are not aware that their
traffic is being incorrectly directed, or that they are not receiving the traffic destined
for these locations.
25
Gateway = 10.1.1.1
MAC = A
Gratuitous ARP
10.1.1.50 = MAC B
Gratuitous ARP
10.1.1.1 = MAC B
Attacker = 10.1.1.25
MAC = B
Figure 12
Victim = 10.1.1.50
MAC = C
ARP Poisoning
Cisco Catalyst switches offer a feature called DAI (Dynamic ARP Inspection),
which helps to prevent this type of attack from occurring [1]. Like DHCP snooping,
DAI uses concept of trusted and un-trusted ports to decide which ARP packets are to
be inspected, DAI intercepts all ARP packets and examines them for proper MAC-toIP bindings, by inspecting the DHCP binding table that was build when DHCP
snooping was enabled. For trusted ports, no examination is performed; for un-trusted
ports, an ARP examination takes place and the table is compared with DHCP binding
table. Unmatched ARP packets are dropped.
DAI allows to watch the DHCP request as it populates a MAC-to-IP address
table. If GARPs (General Attribute Registration Protocol) are seen or IP-to-MAC
address changes, then the port should be lock down with the errdisable [9]
command.
For non-DHCP MAC and IP addresses, can be writen ARP ACLs (Access
Control List) to protect those devices.
5.4
Spoofed IP Address
To prevent malicious users from spoofing an IP (Internet Protocol) address
and gaining access to the network, the Cisco Catalyst switch can also use IP Source
Guard [2] feature. The IP Source Guard feature uses the DHCP snooping table to
check the binding of an IP address to a MAC address, its port and its associated
VLAN. The switch accomplishes this task by automatically configuring an ACL
(Access Control List) in the Cisco Catalyst TCAM (Ternary Content Addressable
Memory) that limits a port to the configured IP address handed to the end-station by
the DHCP server. If any inconsistencies appear, the port is disabled.
26
There are many other possible types of attacks and security holes in the
network environment, most of them are due to poor design or misconfiguration. Also
IOS or CatOS software, as any other software, has bugs. Cisco is publishing list of
known vulnerabilities at Cisco Bug Tookit15 (the tool is accessible only with active
CCO account).
For list of known network issues and attacks, the CERT (Computer
Emergency Response Team) site [10] is provided as reference point..
15
Cisco Bug Tookit
https://cisco.com/go/bugs
27
6
Management, Monitoring and Simulation Tools
Subject management and monitoring of enterprise networks is very complex
because is not covering only networking issues, but also complex programming and
database knowledge. Following chapter could be considered as brief-show of these
tools.
Monitoring tools:

Tivoli Netview (commercial)

OpenView (commercial)

Netcool (commercial)

Nagios (open-source)

Eyeofthestorm (commercial)

Syslog (open-source)

Syslog-NG (open-source/commercial)
Performance monitoring tools:

VitalSuite (commercial)

eHealt (commercial)

CACTI (open-source)

Aurora (commercial)
Configuration management:

CiscoWorks (commercial)

Voyance (commercial)

RANCID (open-source)
Simulation tools:

RouterSim (commercial)

OPNET (commercial)

Dynamips and Dynagen (open-source)

GNS3 (open-source)

PEMU (open-source)
and many others.
28
Monitoring and management tools for the virtual lab I did chose open-source
solution Nagios and Cisco SDM (Security Device Manager). SDM is not listed above
because it is not a tool for permanent monitoring or mass management; it could be
considered as graphical interface for simplified device configuration.
As network simulation tool is probably well known OPNET. But this tool is
designed for simulations of network environments from high point of view (meaning
application flows and their behavior in long terms and variable loads), it is not
designed to simulate particular hardware and running real software developed by the
vendor.
Therefore I have chosen simulation projects Dynamips and Dynagen, GNS3
and PEMU. All three tools are developed as open-source projects.
6.1
Cisco Security Device Manager
Cisco SDM is a web-based (Figure 13) device-management tool for Cisco
routers.
Figure 13
SDM
29
Cisco SDM supports a wide range of Cisco IOS Software releases and is
available for download on Cisco router models from Cisco 830 Series to Cisco 7301.
It ships preinstalled on all new Cisco 850 Series, Cisco 870 Series, Cisco 1800
Series, Cisco 2800 Series, and Cisco 3800 Series integrated services routers.
Cisco SDM can be used for deployment of Cisco routers for integrated
services such as dynamic routing, WAN access, WLAN, firewall, VPN, SSL VPN,
IPS, and QoS.
SDM can be used for SDM-generated configurations, already approved by the
Cisco TAC. Configuration checks built into Cisco SDM reduce misconfigurations.
SDM can be used for monitoring router performance statistics, system logs, and
firewall logs in real time.
Cisco SDM offers configuration support for LAN and WAN interfaces, NAT
(Network Address Translation), stateful firewall and application policy, IPS, IPSec
VPN, QoS, and NAC policy features. Cisco SDM also offers security auditing
capability to check and recommend changes to router’s configuration based on ICSA
Labs and Cisco TAC recommendations.
The Cisco SDM using for access a router SSL (Secure Sockets Layer) and
SSHv2 (Secure Shell) Protocol connections (Figure 14). When deployed at a branch
office, a Cisco SDM-enabled router can be configured and monitored from corporate
headquarters.
SSL connection
Internet
Remote user configuring
Router using Cisco SDM
Figure 14
6.1.1
SLL connection
Cisco Router
With Cisco SDM
Connection to SDM
Router Security Audit
When deploying a new router, a Cisco IOS Software firewall can be configured
to follow recommendations by the ICSA (International Computer Security
Association) and the TAC (Cisco Technical Assistance Center). Firewall wizard
allows deployment of high, medium, or low application firewall policy settings.
30
Figure 15
Security audit
When invoked on an already configured router, Cisco SDM allows to perform
security audits (Figure 15) to evaluate the strengths and weaknesses of the router
configurations against common security vulnerabilities.
The Cisco SDM also can be used for day-to-day operations such as
monitoring, fault management, and troubleshooting.
For more details and download of SDM please refer to [11]; requires login and
service contract.
31
6.2
Nagios
Nagios is a host and service monitor of network environment. It has been
designed to run under the Linux operating system. The monitoring daemon runs
intermittent checks on hosts and services that are specified using external plugins
which return status information to Nagios. When problems are encountered, the
daemon can send notifications out to administrative contacts (email, instant
message, SMS, etc.). Current status information, historical logs, and reports can all
be accessed via a web browser.
Nagios is licensed under the terms of the GNU (General Public License)
Version 2 as published by the Free Software Foundation.
Ethan Galstad is the creator and lead developer of the Nagios and the main
Nagios plugin developers are Ton Voon, Benoit Mortier, Holger Wiess, and Thomas
Guyot-Sionnest.
Nagios features are listed below:

Monitoring of network services (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ping, etc.).

Monitoring of host resources (processor load, disk and memory usage,
running processes, log files, etc.).

Monitoring of environmental factors such as temperature.

Simple plugin design that allows users to easily develop their own host and
service checks.

Ability to define network host hierarchy, allowing detection of and
distinction between hosts that are down and those that are unreachable.

Contact notifications when service or host problems occur and get resolved
(email, pager, or other user-defined method).

Optional escalation of host and service notifications to different contact
groups.

Ability to define event handlers to be run during service or host events for
proactive problem resolution.

Support for implementing redundant and distributed monitoring servers

External command interface that allows on-the-fly modifications to be made
to the monitoring and notification behavior through the use of event
handlers, the web interface, and third-party applications.

Retention of host and service status across program restarts.

Scheduled downtime for suppressing host and service notifications during
periods of planned outages.

Ability to acknowledge problems via the web interface.

Web interface for viewing current network status, notification and problem
history, log file, etc.
32

Simple authorization scheme that allows restrict what users can see and do
from the web interface.
For more details and download of Nagios please refer to [12].
6.3
Dynamips and Dynagen
Dynamips is a Cisco router emulator written by Christophe Fillot. It emulates
1700, 2600, 3600, 3700, and 7200 hardware platforms, and runs standard IOS
images. Dynamips provides a simple virtual switch; it does not emulate Catalyst
switches (although it does emulate the NM-16ESW).
Dynagen is a text-based front-end for Dynamips, which uses the Hypervisor
mode for communication with Dynamips. Dynagen simplifies building and working
with virtual networks:

Uses a simple configuration file for specifying virtual router hardware
configurations.

Simple syntax for interconnecting routers, bridges, frame-relay and ATM,
and Ethernet switches.

Can work in a client/server mode, with Dynagen running on a workstation
communicating with Dynamips running on a back-end server. Dynagen can
also control multiple Dynamips servers simultaneously for distributing large
virtual networks across several machines. Or Dynamips and Dyngen can
run on the same system.

Provides a management CLI for listing devices, starting, stopping,
reloading, suspending, resuming, and connecting to the consoles of virtual
routers.
Dynagen is written in Python, and is therefore compatible with any platform for
which there is a Python interpreter. The design is modular, with a separate OOP API
for interfacing with Dynamips. Other Python applications could be written that use this
API for programmatically provisioning virtual networks, or to provide other front-ends.
Dynagen uses a single network file to store the configuration of all the routers,
switches, and interconnections that make up a virtual lab. This file uses a simple .ini
file-like syntax.
Following lines show example of simple Lab configuration:
test.net
ghostios = true
# Ghostios option can significantly reduce the amount of real host RAM
needed for labs with multiple routers running the same IOS image. With this
feature, instead of each virtual router storing an identical copy of IOS in
its virtual RAM the host will allocate one shared region of memory that
they will all utilize.
sparsemem = true
# The feature does not conserve real memory, but instead reduces the amount
of virtual memory used by router instances. This can be important, because
33
OS limits a single process to 2 GB of virtual memory on 32-bit Windows, and
3 GB on 32-bit Linux.
autostart = false
# By default, all routers are automatically started when a lab is launched.
The autostart keyword overrides this behavior, and the lab must manually be
started.
[localhost]
# The first section specifies the host that is running Dynamips. In this
case, I intend to run Dynamips on the same machine as Dynagen.
[[7200]]
# Section is indented, and double bracketed. This means that what follows
is configuration that applies to the Dynamips server specified in the
section above. All whitespace is actually ignored. The double-bracket is
what really means that this section is nested under the [localhost]
section.
The [[7200]] section defines all the defaults that will be applied to any
7200 router instance I create.
image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-js-mz.122-40.image
# The image keyword specifies the location on the system running Dynamips
(in this example my local machine) of the image I want to use by default
for all router instances. Here I'm pointing to a 122-40 image on a Windows
system.
npe = npe-400
ram = 160
# Each of our router instances is going to use an NPE-400, and allocate 160
MB of RAM.
[[ROUTER R1]]
# Now, I'm defining a virtual router instance with the ROUTER keyword. The
string following this keyword is the name I'm assigning to this router, in
this case “R1”.
s1/0 = R2 s1/0
# This line states that I'm going to take R1 Serial 1/0 interface, and
connect it to R2 Serial 1/0 interface (via virtual back-to-back serial
cable). Dynagen automatically installs a PA-8T adapter in Port 1 to
accommodate this connection on both R1 and R2.
[[router R2]]
f0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{AAAE72B9-C26B-4FA5-87B2-B0D1166B7861}
# Dynamips can bridge virtual router interfaces (real host interfaces)
allowing the virtual network to communicate with the real world. On Windows
systems, the Winpcap library is used to accomplish this bridging. Interface
specification is a little more complex on Windows systems, so Dynamips
provides a command line switch to list the available interfaces on Windows
hosts. The Dynamips/Dynagen Windows installer includes a shortcut to this
utility.
In order to run virtual lab, there has to be Dynamips server running on a local
machine (Figure 16).
34
Figure 16
Dynamips
On Windows, opening a .net file in explorer automatically launch Dynagen and the
network is started (Figure 17).
Figure 17
Dynagen
As it was mentioned before, Dynamips has limited number of supported Cisco
routers. Also WIC modules, cards, and (in case of Cisco 7200) NPEs. Complete list
of supported hardware is posted on project site.
For more details and download of Dynamips and Dynagen please refer to [13]
site.
6.4
GNS3
GNS3 (Graphical Network Simulator) is a graphical network simulator that
allows design of network topologies and then run their simulations. At the moment
GNS3 supports IOS routers, ATM/Frame Relay/Ethernet switches and PIX firewalls.
GNS3 is based on Dynamips, Pemu (including Pemuwrapper) and partially
Dynagen, it is developed in python and through PyQt, the GUI part is made with the
Qt library (used also in the KDE project). GNS3 also uses the SVG (Scalable Vector
Graphics) technology to provide symbols for designed network topologies (Figure
18).
35
Figure 18
GNS3
Configuration file structure of GNS3 virtual lab is almost the same as in
Dynamips project, so after small changes in the lab file, the same simulation can be
started directly in Dynamips with no support of GNS3. Added information in the lab
file are coordinates of icons on the layout.
The main advantage of GNS3 is intuitive drawing of a lab. Devices can be
easily drag and drop into the lab and it is simple to create links between them. For
example, writing a configuration file of more extensive simulation for Dynamips would
take really long time; thanks to the graphical interface of GNS3 the same
configuration can be done in couple minutes.
For more details about GNS3 project please refer to [14].
36
6.5
PEMU
PEMU, originally called PIXemu, is Cisco PIX 525 emulator based on project
Qemu . Original source code of the simulator has been posted by user “mmm123”,
at Hacki17 forum.
16
The code is ported to MS Windows platform by user “Melifaro”.
Following screenshots (Figure 19, Figure 20) and commands demonstrate
how to run PEMU on MS Windows.
PEMU configuration file:
pemu.ini
serial=000000000
image=C:\Program Files\Dynamips\images\pix722.image
key=0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000
bios1=mybios_d8000
bios2=bios.bin
bios_checksum=1
Example of CLI command to start the PIX:
pemu.exe -net nic,vlan=1,macaddr=00:00:00:00:00:01 -net
tap,vlan=1,ifname=FW0 -net nic,vlan=2,macaddr=00:00:00:00:00:02 -net
tap,vlan=1,ifname=FW1 -serial telnet::10010,server,nowait -m 128
pix722.image
# For explanation of the PEMU start command please refer to PEMU help
"pemu.exe -h".
Figure 19
Pemu console
16
Qemu
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
17
Hacki
http://7200emu.hacki.at/
37
Figure 20
Running PIX
For more details and download of PEMU please refer to [15].
38
7
Cisco Virtual Lab
As practical demonstration of Cisco network designs is realized Virtual Lab
based on simulation tools Dynamips and Dynagen, GNS3 and PEMU.
The simulation acts as real network environment, so it is possible to manage
and monitor devices and real data flow can pass the network.
As has been mentioned before, Dynamips can run only IOS images for
specific Cisco routers; it is not possible to simulate Catalyst switches. But it is
possible to add switching card to the router and then configure most of layer 2
services. The EtherSwitch NM-16ESW18 is 16 port switch card which can support
almost all needed switching features. This is the reason why in physical layouts are
icons of switches, but on physical simulation layouts are icons of routers.
7.1
Lab Design
The main idea of the lab is to provide practical example of principles
mentioned in previous chapters. The virtual environment has been chosen for its
possible quick realization and zero-cost in comparing to setting up a real lab
environment.
The simulation represents one fictional company with two remote offices. The
connection between remotes sites and the Main site is realized by frame-relay
technology with PVCs. Internet connection is available for Main site and Agency # 1;
Agency # 2 has to use internet connectivity provided by the Main site.
Each of these three sites is configured for supporting on-site servers and their
local or distant users (Figure 21).
Detailed view of application flows illustrates logical layout (File Layouts__Low_levels_-_Logical_v1.0.pdf), where is described IP plan for the whole lab and
interconnection of subnets.
18
Cisco EtherSwitch Modules for the 2600/3600/3700 Series Routers
http://cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps259/product_data_sheet09186a00801aca3e.html
39
Management
&
Monitoring
DMZ
Main site
Internet
WAN
Agency # 1
Figure 21
7.1.1
Agency # 2
High level layout
Layers
Sites are subdivided into WAN, DMZ, Server Farm, Core, Distribution and
Access layers. This division is represented by specific devices, where for the Main
site19 are:





DMZ:
Server Farm:
Core:
Distribution:
Access:
_SW_B_DMZ_*
_SW_A_SRV_*
_SW_A_C_*
_SW_A_D_*
_SW_A_A_*
In some devices are layers collapsed. For example equipment
_SW_B_DMZ_01_ represents device in DMZ and Distribution layer. For remote sites
the design is collapsed core, because networks for that size do not need dedicated
devices, but cost effective solution.
Logical layout (File Layouts_-_Low_levels_-_Logical_v1.0.pdf) shows
overview of the designed layers of each site. (Letter A stands for Access; D stands
for Distribution; C stands for Core)
The second possible view at designed layers is from OSI model point of view.
It means how the Physical, Data link and Network layers are set.
Detailed description of Physical layer illustrates low level physical layout (File
Layouts_-_Low_levels_-_Physical_v1.0.pdf).
19
A or B character represents two separate buildings
40
Description of the Data link layer (in this case STP and VTP protocols) shows
STP and VTP layouts (File Layouts_-_Low_levels_-_STP-VTP_v1.0.pdf).
Routing configuration is described by routing layout (File Layouts__Low_levels_-_Routing_v1.0.pdf), which includes OSPF area overview.
7.1.2
VTP
VTP protocol is used for redistribution of configured VLANs (Figure 22),
otherwise manual configuration of VLAN database for each switching device would
be required. VTP servers on each site are configured two core switches, the rest of
devices is configured as VTP clients or is using transparent mode.
~
~~
~~
~~
~
~
~
~
~
~~
Figure 22
~
~~
Core switches, segment of VTP layout
Bellow is dump of a VTP server status on Agency # 1. As domain name has
been chosen “Agency1” and the domain using password authorization. The
password is not just security measure; it is also protection against misconfigured
devices which could delete the VLAN database for the site in case that the new
devices will be connected to the network configured as server with lowest revision
number.
_SW_RA01_C_01_
_SW_RA01_C_01_#sh vtp status
VTP Version
Configuration Revision
Maximum VLANs supported locally
Number of existing VLANs
VTP Operating Mode
VTP Domain Name
VTP Pruning Mode
VTP V2 Mode
VTP Traps Generation
MD5 digest
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2
3
68
16
Server
Agency1
Disabled
Disabled
Enabled
0xD3 0x0F 0xD5 0x02 0xE7 0xA1 0xDC 0x98
41
Configuration last modified by 10.1.1.129 at 3-1-02 00:13:14
Local updater ID is 10.1.1.129 on interface Vl11 (lowest numbered VLAN
interface found)
Detailed description of VTP is described on STP and VTP layout (File
Layouts_-_Low_levels_-_STP-VTP_v1.0.pdf) together with logical layout (File
Layouts_-_Low_levels_-_Logical_v1.0.pdf), the logical layout is important for
understanding VLAN IP assignment.
Next output shows Agency # 1 device which is configured as client.
_RFW_RA01_01_
_RFW_RA01_01_#sh vtp status
VTP Version
: 2
Configuration Revision
: 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs
: 16
VTP Operating Mode
: Client
VTP Domain Name
: Agency1
VTP Pruning Mode
: Disabled
VTP V2 Mode
: Disabled
VTP Traps Generation
: Enabled
MD5 digest
: 0xD3 0x0F 0xD5 0x02 0xE7 0xA1 0xDC 0x98
Configuration last modified by 10.1.1.129 at 3-1-02 00:13:14
Print-out of VLAN database contains all VLANs what were configured on VTP
server including all default VLANs (issued command show vlan-switch had to be
used because it is used on router with switching module, the router does not support
command show vlan as for example Catalyst switch series)
_SW_RA01_C_01_
_SW_RA01_C_01_#sh vlan-switch brief
VLAN Name
Status
Ports
---- -------------------------------- --------- -----------------------------1
default
active
Fa1/0, Fa1/2, Fa1/11,
Fa1/12
Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
11
VLAN0011
active
33
VLAN0033
active
171 VLAN0171
active
181 VLAN0181
active
191 VLAN0191
active
211 VLAN0211
active
221 VLAN0221
active
231 VLAN0231
active
241 VLAN0241
active
901 VLAN0901
active
911 VLAN0911
active
1002 fddi-default
act/unsup
1003 token-ring-default
act/unsup
1004 fddinet-default
act/unsup
1005 trnet-default
act/unsup
As VTP layout illustrates, for interconnection of switches is used trunk mode.
Native VLAN has been changed to bogus VLAN as part of security policy and for
42
WAN part are allowed only particular VLANs on the trunk. For tagging, devices are
using standard IEEE 802.1q instead of Cisco proprietary ISL.
_SW_A_C_01_
_SW_A_C_01_#sh int Fa1/7 switchport
Name: Fa1/7
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 33 ((Inactive))
Trunking VLANs Enabled: 1,10,20,33,1002-1005
Trunking VLANs Active: 1,10
Protected: false
Priority for untagged frames: 0
Override vlan tag priority: FALSE
Voice VLAN: none
Appliance trust: none
Although Dynamips routers with switch module are allowing configuring
switching services, as STP and VLAN, there are couple issues that should be
considered in configuration.
First is setting-up VLAN database, old method has to be used, not recommend
method, by configuring VLANs through vlan database. For that it has to be also
manually specified file for storing these information by vtp file nvram:vlan.dat.
_SW_RA01_C_01_
_SW_RA01_C_01_#vlan data
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
_SW_RA01_C_01_(vlan)#vtp server
Device mode already VTP SERVER.
_SW_RA01_C_01_(vlan)#vtp domain Agency1
Domain name already set to Agency1 .
_SW_RA01_C_01_(vlan)#vtp password Ag3nc11
Password already set to Ag3nc11.
_SW_RA01_C_02_(vlan)#vlan 11
VLAN 11 modified:
_SW_RA01_C_01_(vlan)#vlan 33
VLAN 33 modified:
~
_SW_RA01_C_01_(vlan)#apply
APPLY completed.
_SW_RA01_C_01_(vlan)#exit
Exiting....
_SW_RA01_C_01_#
Second issue is that Dynamips can not load the configuration of the vlan.dat
file at startup. Therefore after a device is launched, the whole setting of vlan
database has to be issued again (for every device).
43
7.1.3
OSPF
OSPF protocol is used as routing protocol for the virtual lab. Reasons for the
decision to use this particular protocol are:



OSPF is supported by all network vendors.
It has similar convergence times as EIRGP protocol which is Cisco
proprietary.
OSPF is the most used routing protocol for LAN environment.
Bellow is listed output of OSPF protocol statuses for Agency # 1. The network
has not been fully converged at the time of the print-out due to CPU requirements.
_RT_RA01_WAN_01_
_RT_RA01_WAN_01_#sh ip ospf neighbor
Neighbor ID
10.255.1.30
Serial2/1.1
10.254.1.1
10.254.1.3
Pri
0
1
1
State
FULL/
-
FULL/BDR
FULL/DROTHER
Dead Time
00:01:56
Address
192.168.100.1
Interface
00:00:06
00:00:07
10.1.1.1
10.1.1.129
Vlan11
Vlan11
_RT_RA01_WAN_01_
_RT_RA01_WAN_01_#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static
route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0
172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
172.16.0.12 [110/11] via 10.1.1.129, 00:01:36, Vlan11
172.16.0.4 [110/65] via 192.168.100.1, 00:08:30, Serial2/1.1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C
10.1.1.0/24 is directly connected, Vlan11
O
10.1.190.0/24 [110/11] via 10.1.1.129, 00:01:37, Vlan11
O
10.1.220.0/24 [110/11] via 10.1.1.129, 00:01:37, Vlan11
O
10.255.1.30/32 [110/65] via 192.168.100.1, 00:08:30, Serial2/1.1
C
10.254.1.30/32 is directly connected, Loopback0
O
10.1.230.0/24 [110/11] via 10.1.1.129, 00:01:37, Vlan11
O
10.1.255.0/24 [110/11] via 10.1.1.1, 00:04:20, Vlan11
O
10.254.1.3/32 [110/11] via 10.1.1.129, 00:01:37, Vlan11
192.168.100.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O
192.168.100.13/32 [110/64] via 192.168.100.1, 00:08:46, Serial2/1.1
O
192.168.100.9/32 [110/64] via 192.168.100.1, 00:08:46, Serial2/1.1
O
192.168.100.5/32 [110/64] via 192.168.100.1, 00:08:46, Serial2/1.1
C
192.168.100.0/30 is directly connected, Serial2/1.1
O
192.168.100.1/32 [110/64] via 192.168.100.1, 00:08:46, Serial2/1.1
C
192.168.100.128/30 is directly connected, Serial2/1.2
O
192.0.3.0/24 [110/11] via 10.1.1.1, 00:04:21, Vlan11
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.1, 00:04:21, Vlan11
O
O
44
Routing layout illustrates
_Low_levels_-_Routing_v1.0.pdf).
7.1.4
OSPF
areas
configuration
(File
Layouts_-
Redundancy
The main focus during designing network environment is on redundancy. It
has to be considered on each layer.
The first physical redundancy is done in big scale; it means that entire
building, in case of collapse, will be replaced by another building and production
services and data will not be lost. Therefore the Main site is divided into two
buildings.
Second physical redundancy focus is on devices. Each equipment has to be
replaceable by another device in case of hardware problem. The network is designed
that, if it is possible, there is more than one physical route to a destination. So in case
of a device collapse, an outage will be counted in matter of minutes (depends on
STP and OSPF recalculation) instead of hours of waiting for equipment replacement.
7.1.4.1 HSRP
First-hop redundancy is handled by HSRP protocol. The configuration, for
example for VLAN 241, includes one virtual IP address which is gateway for the
assigned subnet and two physical IPs configured as IP interfaces on HSPR routers.
The virtual IP address is always located on active router, it means that the third layer
protocols will route their flows to the active router.
_SW_RA01_C_02_
_SW_RA01_C_02_#sh standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface
Grp Pri P State
Active
Standby
Vl11
0
100 P Standby 10.1.1.129
local
Vl171
0
110 P Active local
10.1.170.2
Vl181
0
110 P Active local
10.1.180.2
Vl191
0
100 P Standby 10.1.190.2
local
Vl211
0
100 P Standby 10.1.210.2
local
Vl221
0
100 P Standby 10.1.220.2
local
Vl231
0
100 P Standby 10.1.230.2
local
Vl241
0
100 P Standby 10.1.240.2
local
Virtual IP
10.1.1.128
10.1.170.1
10.1.180.1
10.1.190.1
10.1.210.1
10.1.220.1
10.1.230.1
10.1.240.1
In case of failure of active router the standby router will take over and will stay
active until a router with higher priority will take over.
Print-out bellow describes HSRP status of Agency # 1 VLAN number 241. In
first case, the output describes standby router status.
_SW_RA01_C_02_
_SW_RA01_C_02_#sh standby Vlan241
Vlan241 - Group 0
State is Standby
5 state changes, last state change 00:00:11
Virtual IP address is 10.1.240.1
45
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac00
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac00 (v1 default)
Hello time 1 sec, hold time 3 sec
Next hello sent in 0.064 secs
Preemption enabled
Active router is 10.1.240.2, priority 110 (expires in 1.652 sec)
Standby router is local
Priority 100 (default 100)
Group name is "hsrp-Vl241-0" (default)
Second case describes active router status.
_SW_RA01_C_01_
_SW_RA01_C_01_#sh standby Vlan241
Vlan241 - Group 0
State is Active
Virtual IP address is 10.1.240.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac00
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac00 (v1 default)
Hello time 1 sec, hold time 3 sec
Next hello sent in 0.684 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 10.1.240.3, priority 100 (expires in 1.840 sec)
Priority 110 (configured 110)
Group name is "hsrp-Vl241-0" (default)
7.1.4.2 Port-Channel
As part of link redundancy is used Etherchannel protocol which combines a
number of physical links into one logical link. In case of failure of one link, the
channel stays intact and the flow is redirected only to the functional link. The
Etherchannel is used to increase physical speed, because throughput of all members
of the channel is added together. Bellow is detail of one port-channel interface which
is connection between two core switches.
_SW_A_C_01_
_SW_A_C_01_#sh etherchannel 1 detail
Group state = L2
Ports: 2
Maxports = 8
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
Ports in the group:
------------------Port: Fa1/1
-----------Port state
=
Channel group =
Port-channel =
Port index
=
Age of the port
Port: Fa1/2
------------
Up Mstr In-Bndl
1
Mode = On/FEC
Gcchange = 0
Po1
GC
= 0x00010001
Pseudo port-channel = Po1
0
in the current state: 00d:00h:24m:15s
Port state
= Up Mstr In-Bndl
Channel group = 1
Mode = On/FEC
Gcchange = 0
Port-channel = Po1
GC
= 0x00010001
Pseudo port-channel = Po1
46
Port index
= 1
Age of the port in the current state: 00d:00h:24m:10s
Port-channels in the group:
---------------------Port-channel: Po1
-----------Age of the Port-channel
= 00d:00h:24m:34s
Logical slot/port
= 8/0
Number of ports = 2
GC
= 0x00010001
HotStandBy port = null
Port state
= Port-channel Ag-Inuse
Ports in the Port-channel:
Index
Port
EC state
------+------+-----------0
Fa1/1
on
1
Fa1/2
on
Time since last port bundled:
00d:00h:24m:10s
Fa1/2
Port-Channel can be set for load balancing too, but this configuration is not
used in virtual lab.
7.1.5
WAN
WAN network, which is connecting Main site and both Agencies, is simulated
by virtual frame-relay switch. Each Agency is connected to the Main site by two PVC
circuits as redundant connection to server farm resources. The connection is used
also as internet connectivity for Agency # 2.
Because OSPF areas are configured and WAN network representing area
number 1; areas configured at Agencies can not be connected to backbone area 0.
Therefore on all ABR WAN routes have been configured virtual links. For details
please refer to configuration of the Main site WAN router which includes frame-relay
interface setting, OSPF configuration and virtual links.
_RT_A_WAN_01_.cfg
~
interface Serial2/1
no ip address
encapsulation frame-relay
serial restart-delay 0
!
interface Serial2/1.1 point-to-point
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
ip ospf network point-to-multipoint
ip ospf 1234 area 1
frame-relay interface-dlci 101
~
router ospf 1234
router-id 10.255.1.30
log-adjacency-changes
area 1 virtual-link 10.253.1.30
area 1 virtual-link 10.253.1.31
area 1 virtual-link 10.254.1.30
area 1 virtual-link 10.254.1.31
47
redistribute connected
redistribute static
network 10.255.1.30 255.255.255.255 area 0
network 172.16.0.5 0.0.0.3 area 0
network 192.168.100.1 0.0.0.3 area 1
network 192.168.100.5 0.0.0.3 area 1
network 192.168.100.9 0.0.0.3 area 1
network 192.168.100.13 0.0.0.3 area 1
~
Next output shows details of running PVC circuit between Main site and
Agency # 2.
_RT_RA01_WAN_01_
_RT_RA01_WAN_01_#sh frame-relay pvc
PVC Statistics for interface Serial2/1 (Frame Relay DTE)
Local
Switched
Unused
Active
2
0
0
Inactive
0
0
0
Deleted
0
0
0
Static
0
0
0
DLCI = 202, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE =
Serial2/1.1
input pkts 92
output pkts 86
in bytes 13787
out bytes 12114
dropped pkts 0
in pkts dropped 0
out pkts dropped 0
out bytes dropped 0
in FECN pkts 0
in BECN pkts 0
out FECN pkts 0
out BECN pkts 0
in DE pkts 0
out DE pkts 0
out bcast pkts 37
out bcast bytes 6866
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
pvc create time 00:13:25, last time pvc status changed 00:10:46
7.1.6
Security
The security measures have to be taken also on each layer; as the
redundancy. The first concern which has to be considered is physical security. It
means network devices and their interfaces have to be protected against
unauthorized users. This part of security is usually handled by storing active network
equipments in secure room with limited access and only access ports are available to
network users.
Chapter Security Issues within the Campus described basic security measures
what should be taken implemented during campus design. Following chapters are
describing exact security configurations issued in virtual lab.
7.1.6.1 Firewalls
Third layer security is simulated by virtual Cisco PIX firewall running under
PEMU program and enabled IOS firewall on Agency # 1.
The function of the PIX firewall in Main site is to secure and divide specific
subnets (Figure 23).
48
~~
~
~
~
Figure 23
~
PIX firewall, VTP layout
VLAN number 900 (configured name of the VLAN is DMZ-INTERNET) could
be used for placing a proxy server for internet connection. In this case the flow could
enter the distribution switch from any part of the virtual network because the subnet is
propagated into OSPF by DMZ switch. From switch the flow would be routed to the
proxy and then to proxy’s gateway. The gateway is represented by PIX firewall. On
PIX interface VLAN 900 (FastEthernet 0/0) is the flow inspected by configured
access-lists. Then, according to static routing table of the firewall, it is routed through
interface DMZ-INTERNET-NAT and NATed into public IP address.
Bellow is dump of main points of the PIX configuration including setting of an
interface, group definition, access-list, NAT and static routing.
_FW_B_DMZ_01_.cfg
~
interface Ethernet2
speed 100
duplex full
nameif DMZ-SRV-MANAGEMENT
security-level 0
ip address 10.0.253.1 255.255.255.0
~
object-group network NET-DMZ-INTERNET
description Internet subnet
network-object 10.0.255.0 255.255.255.0
~
access-list acl_DMZ-INTERNET extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 any log
49
access-list acl_DMZ-INTERNET extended deny ip any any log
~
access-list NO_NAT remark no NAT for NET-DMZ-SRV-MANAGEMENT
access-list NO_NAT extended permit ip object-group NET-DMZ-SRV-MANAGEMENT
10.0.0.0 255.0.0.0
~
nat (DMZ-SRV-MANAGEMENT) 0 access-list NO_NATT
~
static (DMZ-INTERNET,DMZ-INTERNET-NAT) 10.0.255.0 192.0.2.0 netmask
255.255.255.0
~
access-group acl_DMZ-INTERNET in interface DMZ-INTERNET
access-group acl_DMZ-SRV-MANAGEMENT in interface DMZ-SRV-MANAGEMENT
~
route DMZ-INTERNET-NAT 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 1
route NET-INTERCONNECT 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.1.12 1
~
7.1.6.2 Other Security Measures
All devices within the virtual network contain basic security settings:

First security recommendation is that all services which are not needed
suppose to be disabled. This setting has to be carefully planed considering
what services are used. In the virtual lab has been disabled for example
services ip bootp server and ip source-route.




Native VLAN has been set to bogus VLAN.
Only SSH protocol is allowed to access devices for remote management.
VTP domain is using password authorization.
An access-list is applied on every IP interface; allowing only proper
management subnet to enter a device, specifying IP subnets for VLAN
which can enter the VLAN IP interface.
Device logs are locally stored and sent to Syslog server.
Unused interfaces are in shutdown state.
Switch ports connecting end-user devices are configured as spanning-tree
portfast.



The configuration is following recommendations of SNAC (System and
Network Attack Center) [6, 7].
7.2
Example of Switch Configuration
The configured privilege and user password are not shown in the configuration
files because password-encryption service is enabled. Use following passwords to
access devices:
user / password : sdmsdm / sdmsdm.
50
The configuration has been snippet and only one device configuration is
presented due to limited number of pages of MT. Attached DVD contains
configurations of all simulated devices.
_SW_A_C_02_.cfg
!
version 12.4
service timestamps debug datetime
service timestamps log datetime
service password-encryption
!
hostname _SW_A_C_02_
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 16384 informational
enable secret 5 $1$IKCE$JC5sNlP9GlSWDR/2lTnfi/
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
clock timezone GMT+1 1
clock summer-time GMT+1 recurring
no ip source-route
ip cef
!
!
!
!
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip domain name cisco-lab.com
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-998521732
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-998521732
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-998521732
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-998521732
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#1.cer
!
!
!
spanning-tree vlan 10 priority 8192
vtp file nvram:vlan.dat
username sdmsdm privilege 15 secret 5 $1$LJ9t$LiHr/DK73t0xOld.HUO9k1
archive
log config
logging enable
notify syslog contenttype plaintext
hidekeys
!
!
ip ssh time-out 60
51
ip ssh authentication-retries 2
!
!
!
interface Loopback0
description _SW_A_C_02_OSPF
ip address 10.255.1.2 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
switchport mode trunk
!
~
!
interface FastEthernet1/1
description _SW_A_C_01_f1/1
switchport trunk native vlan 33
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet1/2
description _SW_A_C_01_f1/2
switchport trunk native vlan 33
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
!
~
!
interface Vlan10
description NET-INTERCONNECT
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 secondary
ip address 10.0.1.129 255.255.255.0
ip access-group 10 in
no ip redirects
ip ospf cost 10
ip ospf hello-interval 2
standby 0 ip 10.0.1.128
standby 0 timers 1 3
standby 0 priority 110
standby 0 preempt
!
router ospf 1234
router-id 10.255.1.2
log-adjacency-changes
redistribute connected
redistribute static
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
!
!
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
!
logging history informational
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 log
access-list 10 deny
any log
access-list 10 remark VLAN10_IN
access-list 23 permit 10.0.40.0 0.0.0.255 log
access-list 23 permit 10.0.1.0 0.0.0.255 log
access-list 23 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 log
52
access-list 23 permit 10.2.1.0 0.0.0.255 log
access-list 23 deny
any log
access-list 23 remark LINE_IN
access-list 90 permit 10.0.254.0 0.0.0.255 log
access-list 90 deny
any log
access-list 90 remark VLAN990_IN
access-list 99 permit 10.0.40.0 0.0.0.255 log
access-list 99 permit 192.168.204.0 0.0.0.255 log
access-list 99 deny
any log
access-list 99 remark SNMP_IN
snmp-server community c1sc0l4b RW 99
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart
warmstart
~
snmp-server enable traps rf
snmp-server host 10.0.40.10 c1sc0l4b
!
!
!
!
control-plane
!
banner motd #####################
#
#
#
Cisco Lab
#
#
#
#####################
!
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
login local
transport input ssh
!
!
webvpn cef
!
end
7.3
GNS3 Configuration
GNS3 is used mainly for topology drawing, because building Dynagen lab file
is simpler with GNS3. In case of the designed virtual lab, the configuration file is
almost 400 lines long. GNS3 is also used for running limited number of virtual
devices on one computer.
The final lab configuration (Figure 24) contains 29 routers (switches are
simulated only by EtherSwitch module), one virtual frame-relay switch and PIX
firewall.
53
Figure 24
GNS3 virtual lab overview
GNS3 lab configuration file contains specification for each equipment including
its position at lab overview. Bellow are listed specifics for PIX firewall and two
switches.
MMST_v1.0_GNS3.net
autostart = False
[pemu localhost]
workingdir = C:\CISCO_LAB
[[525]]
image = C:\CISCO_LAB\pix722.image
serial = 0x00000000
key = 0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000
[[FW _FW_B_DMZ_01_]]
e0 = _SW_B_DMZ_01_ f1/3
e1 = _SW_B_DMZ_01_ f1/4
e2 = _SW_B_DMZ_01_ f1/5
e3 = _SW_B_DMZ_01_ f1/6
e4 = _SW_B_DMZ_01_ f1/7
x = -231.0
y = 247.0
[localhost:7201]
54
workingdir = C:\CISCO_LAB
udp = 10100
[[3745]]
image = C:\CISCO_LAB\c3745-advsecurityk9-mz.124-15.T.image
idlepc = 0x618ba000
ghostios = True
sparsemem = True
[[ROUTER _SW_RA01_A_02_]]
model = 3745
console = 2030
cnfg = C:\CISCO_LAB\_SW_RA01_A_02_.cfg
slot1 = NM-16ESW
f1/1 = _SW_RA01_C_02_ f1/3
f1/2 = _SW_RA01_C_02_ f1/4
x = -475.585786438
y = -496.828427125
~
IOS image used on all devices is from advance security feature set; in T train.
It supports all required services used in the virtual lab. By the means of Dynagen
function ghostios and sparsemem, using only one image consumes less PC memory.
The attached DVD contains complete GNS3 preference file and lab configuration.
7.4
Dynamips and Dynagen Configuration
Dynagen configuration is almost identical to GSN3 just information about
equipment’s position is missing.
The first step to run Dynagen is to configure two .ini files. Bellow is content of
dynagen.ini and dynagenidledb.ini.
dynagen.ini
idledb = C:\CISCO_LAB\dynagenidledb.ini
# Idle pc database. Contains values generated per IOS image.
telnet = start C:\progra~1\PuTTY\putty.exe -telnet %h %p
# Telnet configuration, in this case PuTTY will be used for console access.
dynagenidledb.ini
c3745-advsecurityk9-mz.124-15.T.image = 0x618ba000
Final Dynagen lab configuration is set to run distributed virtual lab simulation.
For detailed description of the virtual lab design please refer to physical simulation
layout (File Layouts_-_Low_levels_-_Physical_Simulation_View_v1.0.pdf). Next printout is illustration of the Dynagen lab setting.
MMST_v1.0_Dynamips.net
autostart = False
ghostios = True
sparsemem = True
[PC_01:7201]
workingdir = C:\CISCO_LAB
udp = 10100
[[3745]]
image = C:\CISCO_LAB\c3745-advsecurityk9-mz.124-15.T.image
ram = 256
rom = 4
55
nvram = 128
disk0 = 64
confreg = 0x2102
idlepc = 0x618ba000
[[ROUTER _SW_A_T_01_]]
model = 3745
console = 2025
cnfg = C:\CISCO_LAB\_SW_A_T_01_.cfg
slot1 = NM-16ESW
f1/1 = _SW_A_C_01_ f1/5
f1/15 = nio_gen_eth:\device\npf_{bf4895c4-0489-436c-b4808396205579b9}
~
The attached DVD contains complete Dynagen preference file and distributed
lab configuration.
7.5
PEMU
As Cisco PIX firewall simulator is used program PEMU. Basic overview of the
PEMU has been described in chapter PEMU, with step-by-step procedure for
launching virtual PIX firewall. Following lines show issued PEMU and Pemuwraper
configuration (Pemuwraper is used for integrating PEMU instance into Dynagen)
pemu.ini
serial=000000000
image=C:\CISCO_LAB\pix722.image
key=0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000
bios1=mybios_d8000
bios2=bios.bin
bios_checksum=1
pemuwrapper-start.cmd
@echo off
rem Launch pemuwrapper
set pemuwrapper=%CD%\pemuwrapper.exe
start /B /wait "Pemuwrapper" "%pemuwrapper%"
pause
7.6
SDM
Switches and routers which are part of the virtual lab are all configured for
management by Cisco SDM. Cisco SDM program has been already described in
chapter Cisco Security Device Manager.
Due to the fact that the SDM is available only to CCO users, its installation is
not part of the attached DVD content. For demonstration of the SDM running within
the virtual lab please refer to screenshots in SDM document (File MMST__SDM.pdf).
56
7.7
Nagios
Whole virtual lab is monitored by program Nagios. Nagios is installed in
Debian VMWare machine and is connected to virtual lab as PC_01 (overview of the
virtual lab shows physical simulation layout (File Layouts_-_Low_levels__Physical_Simulation_View_v1.0.pdf)).
To access the VMWare server and Nagios web interface use following
passwords:
Debian standard user account:
user / password : user / user
Debian root account:
user / password : root / root
Nagios admin account:
user / password : nagiosadmin / nagios
All virtual devices are monitored by ping and SNMP. SNMP protocol is the
most widely used monitoring tool (either by open-source or commercial projects).
SNMP monitoring is really simplified in the virtual lab and it is used only for
discovering device’s uptime.
Nagios main configuration file contains links to hosts (groups) definitions and
services definitions.
/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
~
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg
~
The file where are defined monitoring groups and assigned services is listed
below. Nagios does not support management of configuration files thought the web
interface, therefore all configurations and changes has to be manually issued in
mentioned files.
/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg
~
define host{
use
generic-switch
host_name
_SW_A_T_01_
# The name given to this switch
alias
_SW_A_T_01_
# A longer name associated with the switch
address
10.0.1.22
# IP address of the switch
hostgroups
switches
# Host groups this switch is associated with
}
~
define hostgroup{
hostgroup_name switches
# The name of the hostgroup
alias
Network Switches
57
# Long name of the group
}
~
~
define service{
use
generic-service
#
host_name
_SW_A_T_01_
# The name of the host the service is associated with
hostgroup_name
switches
service_description
PING
# The service description
check_command
check_ping!200.0,20%!600.0,60%
# The command used to monitor the service
normal_check_interval
5
# Check the service every 5 minutes under normal conditions
retry_check_interval
1
# Re-check the service every minute until its final/hard state is
determined
}
~
define service{
use
generic-service
# Inherit values from a template
#
host_name
_SW_A_T_01_
hostgroup_name
switches
service_description
Uptime
check_command
check_snmp!-C c1sc0l4b -o sysUpTime.0
}
~
In order to verify configuration, run Nagios with the -v command line option:
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
The easiest way to start/stop/reload the Nagios daemon is by using the init script:
/etc/rc.d/init.d/nagios start
/etc/rc.d/init.d/nagios reload
/etc/rc.d/init.d/nagios stop
The Nagios daemon can be manually started with the -d command line option:
/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Example of running Nagios and monitoring status of one core switch in Main site
illustrates next figure (Figure 25).
58
Figure 25
Nagios web interface
The attached DVD contains the VMWare Debian image with configured Nagios. For
installation, configuration and management of the Nagios program please refer to
[12].
7.8
PC Configuration
IP configuration of a PC, hosts file and IP routing are the only requirements to
access the Dynamips simulation as real network. The IP routing on Windows
machine can be little tricky, due to many active network interfaces (physical and
loopbacks). It is necessary to manually configure IP routing table on each Windows
PC, because Windows is creating default routes with the same metric for each active
interface in the routing table.
Next print-outs show basic IP and hosts file configuration.
ipconfig
PS C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
59
Connection-specific
IP Address. . . . .
Subnet Mask . . . .
Default Gateway . .
DNS
. .
. .
. .
Suffix
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
:
: 192.168.204.1
: 255.255.255.0
:
DNS
. .
. .
. .
Suffix
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
:
: 10.0.40.10
: 255.255.255.0
: 10.0.40.1
Ethernet adapter LAN_TOOLS:
Connection-specific
IP Address. . . . .
Subnet Mask . . . .
Default Gateway . .
~
hosts
127.0.0.1
127.0.0.1
192.168.204.128
192.168.205.3
192.168.205.4
192.168.205.5
192.168.205.6
localhost
PC_01
PC_02
PC_03
PC_04
PC_05
PC_06
Workstation IP configuration is illustrated by physical simulation layout (File
Layouts_-_Low_levels_-_Physical_Simulation_View_v1.0.pdf).
60
8
Conclusion
General impression of this Master’s Thesis could be that is brief with lots of
references to resources and attached DVD with configurations and layouts. Reason
for that is the MT and its required content are limited by length. The topics covered by
the MT are so complex and just documentation published by Cisco concerning only
network designs contains tens of thousands pages. Therefore content of the MT has
been snippet and the main focus is paid to creation of network layouts and
configuration of the whole virtual lab environment.
Theoretical part of the MT covers basic description of the network hierarchical
design, primary campus network services and brief description of security.
Sixth chapter contains overview of monitoring, management and simulation
tools which are used for realization of the virtual lab. There are also mentioned
procedures to run these tools.
For demonstration of network designs, and main focus of the MT, concept of
an enterprise network has been realized. Attached DVD contains detailed network
layouts. Layouts describe hierarchical network architecture with focus on physical,
logical, VTP and STP design.
Physical layouts are drawings of cable connections for the lab environment.
Logical layouts focus on LAN IP management and also present the description of
proposed application flows. IP routing protocol used in the lab is OSPF and as
network protocol IPv4 is used. Other layouts describe VTP and STP designs of the
virtual lab.
Layouts are not printed as attachments of the MT, because of their complexity
and therefore are just saved on attached DVD. Printing layouts is usually not allowed
in production environment also. The production practice is to store layouts in secure
databases.
Virtual lab is running under Dynamips program with text-based Dynagen or
graphical GNS3 front end. For Cisco PIX firewall simulation is used PEMU program.
Because of CPU and RAM requirements, the lab is configured as distributed to run
on five computers (plus virtual computer running Nagios). The simulation follows
designed layouts exactly.
The lab is monitored by Nagios software by ICMP and SNMP protocols and as
management tool is used Cisco SDM. Devices are accessible by SSH from
management VLAN or through Dynagen by virtual serial connections.
Virtual lab is fully functional enterprise network with standard configurations and
basic security measures. The lab can not replace real equipment for test, but is the
cost-effective solution for educational purposes or tests that can not be performed in
real production environment.
61
9
References
[1]
Teare, D., Paquet, C. Building Scalable Cisco Internetworks (BSCI):
Authorized Self-Study Guide. 3rd Edition. Cisco Press, 2006. 864 s. ISBN
1-58705-223-7
[2]
Froom, R., Sivasubramanian, B., Frahim, E. Building Cisco Multilayer
Switched Networks (BCMSN): Authorized Self-Study Guide. 4th Edition.
Cisco Press, 2007. 984 s. ISBN 1-58705-273-3
[3]
Ranjbar, A. S., CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press,
2007. ISBN 1-58720-176-3
[4]
Morgan, B., Lovering, N., CCNP ISCW Official Exam Certification Guide.
Cisco Press, 2007. ISBN 1-58720-150-x
[5]
Teare, D. Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN): Authorized
CCDA Self-Study Guide (Exam 640-863). Second Edition. Cisco Press,
2007. 960 s. ISBN 1-58705-272-5
[6]
Borza, A., Duesterhaus D., Switch Security Guidance Activity of the SNAC
(Systems and Network Attack Center). Report Number: I33-010R-2004
[7]
Antoine V., Bongiorni R., Router Security Guidance Activity of the SNAC
(Systems and Network Attack Center). Report Number: C4-040R-02
[8]
Cisco Validated Design Program, Last revision unknown, [quoted
25.5.2008], <http://cisco.com/go/designzone>
[9]
Cisco Documentation, Last revision unknown, [quoted 25.5.2008],
<http://cisco.com/univercd/>
[10]
Computer Emergency Response Team, Last revision unknown, [quoted
25.5.2008], <http://cert.org/netsa/>
[11]
Cisco Security Device Manager, Last revision
25.5.2008], <http://cisco.com/go/sdm>
[12]
Nagios, Last revision 19.05.2008, [quoted 25.5.2008], <http://nagios.org/>
[13]
Dynamips,
Last
revision
unknown,
[quoted
<http://ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator>
[14]
GNS3, Last revision unknown, [quoted 25.5.2008], <http://gns3.net/>
[15]
PEMU, Last revision unknown, [quoted 25.5.2008], <http://pemu.net.cn/>
62
unknown,
[quoted
25.5.2008],
10
Appendix
10.1
DVD Content
63
64
65
66