Samsung | SGH-C210 | Samsung SGH-C210 Manual do usuário

SGH-C210
Âb²*« qOœ
SGH-C210 Cover
1
9/8/05, 1:44 PM
UË_« lOLł w o¹dD« vKŽ Wö«
·UI¹≈ qC/_U/ ¨…œUOI"« ¡UMŁ√ „bOÐ nðUN"« p9 ô
ÆÎôË√ …—UO"«
œuuUÐ œËe²« ¡UMŁ√ nðUN« qOGAð ·UI¹≈
UD×%® œuu"UÐ b¹Ëe²"« s@U%√ w/ nðUN"« Âb$²ð ô
œ«u*« Ë√ œuu"« Ÿ«u½√ nK²$% s% »dI"UÐ Ë√ ©W%b)«
ÆWOzUOLOJ"«
WUN« Wö« UÞUO²Š«
…dzUÞ 7 vKŽ bł«u²« ¡UMŁ√ nðUN« ‚öž≈
¨g¹uA²"« À«bŠ≈ w/ WOJKÝö"« nð«uN"« V³²ð b
…dODš W"Q% bF¹ …dzUD"« 7% vKŽ UN%«b$²Ý« ÊS/ «c"
ÆWO½u½U dOžË
…eNł_« s »dIUÐ „œułË ¡UMŁ√ pHðU¼ ‚öžSÐ r
WO³D«
ZzU²½ sŽ «œUý—ù« Ác¼ ŸU³ð≈ ÂbŽ dH¹ b
ÆÊu½UIK" WH"U$% Ë√ …dODš
e@«d%Ë UOHA²*« w/ W%b$²*« …eNł_« dŁQ²ð bI/
ÆWOł—U)« WOJKÝö"« Ułu*« «œœd²Ð WO×B"« W¹UŽd"«
ÆW¹—U"« ÂUJŠ_«Ë bŽ«uI"« ŸU³ð≈ vłd¹ «c"
SGH-C210 Cover
2
9/8/05, 1:44 PM
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‬
‫اﺣﻔﻆ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل‬
‫اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ‬
‰ËUM²- sŽ «ÎbOFÐ tðUI×K-Ë tz«eł√ W0U>Ë nðUN« kHŠ«
Æ—UGB« ‰UHÞ_«
¨g¹uAð ÀËbŠ v≈ WOJKÝö« nð«uN« …eNł√ ÷dF²ð b!
ÆUNz«œ√ vKŽ dŁR¹ b! U2
‫اﳌﻠﺤﻘﺎت واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬
‫ﻛﻦ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ‬
Æ!u2-UÝ q³! s- UNÐ v3u*« UI×K*« ÈuÝ ÂbI²2ð ô
UÎHKð ¨UNÐ ÕdB- dOž UI×K- W¹√ «bI²Ý« sŽ Z²M¹ bI0
Æ«dODš
ÊuJ¹ b!Ë pHðU¼ w0
Î
¨WIDM- Í√ w0 W¹—U2« W3U)« 5½«uI« ŸU³ð≈ V−¹
UNO0 —uE;« s>U-_« w0 „dײ*« pHðU¼ ‚öž≈Ë
Ë√ g¹uAð Í√ ÀËbŠ w0 V³2²¹ U-bMŽ Ë√ ¨t-«bI²Ý«
ÆdDš
W¹—UD³Ð t²¹—UDÐ Xb³²Ý« «–≈ nðUN« d−HM¹ b!
Æ W³ÝUM- dOž
«œUý—ù UI0Ë
Î
,W-bI²2*« U¹—UD³« s- hKIð •
ÆlMB*«
‫اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ‬
bŠ√ ÈuÝ tŠö3≈ Ë√ nðUN« VO>d²Ð ÂuI¹ Ê√ V−¹ ô
Æpc 5K¼R*« W-b)« wu¾2v≈ Ÿułd« vłd¹ ¨WKBH*« ÊU-_« U-uKF- s- b¹e*
Ƶ∑ W×H3 w0 ¢W-ö2«Ë W×B« ULOKFð¢
‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺎء‬
ÆÎU0Uł tÐ kH²% Ê√ pOKŽ «c ¨¡ULK ÂËUI- dOž pHðU¼
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ‬
vKŽ tF{Ë® ÍœUF« l{u« w0 ô≈ nðUN« ÂbI²2ð ô
vKŽ ¨wŽ«œ ÊËbÐ wz«uN« W2-ö- ÂbŽ vKŽ ’dŠ«Ë ¨©Ê–_«
ÆtKOGAð WUŠ w0 q!_«
#‫ﻣﻜﺎﳌﺔ اﻟﻄﻮار‬
UOUŠ
tO0 błuð Íc« ÊUJLK ∆—«uD« r!— qšœ√
Î
Æ ÕU²H*« vKŽ jG{« rŁ ,`OðUH*« WŠu «bI²ÝUÐ
±
SGH-C210
1
9/26/05, 10:09 AM
‫• ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺛﻼﺛﻲ اﳊﺰﻣﺔ‬
‫اﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻔﻚ‬
‫• ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺴﻴﻂ وﻣﻀﻐﻮط ﻣﻊ ﻫﻮاﺋﻲ‬
…œuł qC0√ ÍuI« !u2-UÝ wz«u¼ WOMIð p `O²ð
Æwł—U)« wz«uN« œułuÐ ÃUŽe½ô« ÊËœ ‰UBð«
‫• ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻟﻮاب‬
WJ³ý vKŽ ‰ušb« nðUN« p `³²¹
U-b)« s- b¹bF«Ë WOJKÝö« V¹Ë
ÀbŠ√ vKŽ ‰uB(« pc> Èdš_«
Æ U-uKF*«
pHðU¼ «bI²Ý« WI¹dÞ ‰uŠ WH¦J- U-uKF- p d0u¹ qOb« «c¼
¨pHðU¼ w0 WOÝUÝ_« «eO*« rKF²ð Ê√ p vM2²¹ v²ŠË ¨‰UIM«
¢nðUN« ×Uš …uDš¢ ,¢qOGA²« ¡bТ r2I« vKŽ ŸöÞù« vłd¹
∫WOU²« “u-d« p dNEð ·uÝ qOb« «c¼ w0
U-uKFLK …dO³> W¹UMŽ wuð Ê√ v≈ ÃU²% p½√ ‰bð
ÆnðUN« «eO- Ë√ W-ö2« UÞUO²Š« ÊQAÐ WOU²«
vKŽ qB% Ê√ lOD²2ð p½√ vKŽ ‰b¹ e-d« «c¼
ÆUNO≈ —UA¹ w²« W×HB« w0 U-uKF*« s- b¹e*«
▲
s- Í√ w0 ,WO*UF« GSM UJ³ý w0 pHðU¼ ÂbI²Ý«
±π∞∞ Ë ±∏∞∞Ë π∞∞ Ułu*«
‫ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‬
ÕU²H- jGCð Ê√ ÃU²% p½√ vKŽ ‰b¹ e-d« «c¼Ë
p– bFÐË œb;« —UO)« v≈ qB² VOKI²K `HB²«
ÆÁ—U²Ið
➝
qO³Ý vKŽ ÆnðUN« vKŽ ÕU²H*« v≈ e-d« «c¼ ‰b¹
Æ› ¤ ‰U¦*«
vKŽ t²HOþË ÷dFð Íc« ¨Êd*« ÕU²H*« rÝ« vKŽ ‰b¹
<‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨nðUN« WýUý
›
¤
æ º
≤
SGH-C210
2
9/26/05, 10:09 AM
‫• اﳊﺎﺳﺒﺔ‬
WOÐU2(« UOKLFUÐ ÂUOIK
Æ öLF« q¹u%Ë WOÝUÝ_«
‫• ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺼﻮت‬
Æ «u3_« Ë√ «d>c*« q−Ý
K‫• دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
Ë√ ‰eM- r!— ±∞∞∞ s- d¦>√ Êeš
UN' „dײ- nðU¼ Ë√ V²JÆpÐ W3U)« ‰UBðô«
(MMS) ‫• رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬
Íu²% w²« jzUÝu« qzUÝ— Âö²Ý«Ë ‰UÝ—SÐ r!
Æ «u3_« —uB«Ë ’uBM« vKŽ
‫• اﻟﺘﻘﻮﱘ وﻋﻨﺼﺮ اﳌﻬﻤﺔ‬
‫•ﺟﺎﻓﺎ‬
vKŽ WLzUI« W−-b*« »UF_UÐ l²9
‰uIð Ê√ sJ1 UL> JavaTM WOMIð
»UF_« s- b¹e*« qOLײÐ
Æ UI×K*«Ë d3UMF« nK²Ið b!
WO-uO« p-UN-Ë p−-«dÐ `³²ð
ÆW¹dNA«Ë WOŽu³Ý_«Ë
‫• اﳌﻨﺒﻪ‬
t³M- WŽU2> pHðU¼ ÂbI²Ý«
pGK³¹ Ë√ ÕU³B« w0 pE!uO
Æ5F- ÀbŠ bŽu0
≥
SGH-C210
3
9/26/05, 10:09 AM
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u« `HBð
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nðUN« qOœ «bI²Ý«
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qzUÝd« ‰UÝ—≈
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qzUÝd« ÷dŽ
١٩
‫إدﺧﺎل ﻧﺺ‬
‫اﶈﺘﻮﻳﺎت‬
٦
‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﺒﺔ‬
d3UMF« lOLł vKŽ puBŠ s- b>Qð
٦
‫ﻫﺎﺗﻔﻚ‬
“u-d«Ë ÂU!—_«Ë T9 Ë »«Ë ABC j/
٢٢
‫ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬K‫وﻇﺎﺋ‬
l!«u*«Ë «eO*«Ë —«—“_«
٧
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
W-bI²*« ‰UBðô« «eO-
pHðU¼ qOGA² vË_« «uD)«
‫ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬K‫وﻇﺎﺋ‬
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tM×ýË nðUN« VO>dð
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚öžù« Ø qOGA²«
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA«Ë `OðUH*«
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA«
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rz«uI« nzUþË
٢٦
W×zö« w0 …œułu- WLzUI« «—UOš lOLł
٥٥
‫ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت‬
٥٧
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ pHðU¼
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNOKŽ œd« Ë√ W*UJ- ¡«dł≈
١٤
K‫ﺧﻄﻮة ﺧﺎرج اﻟﻬﺎﺗ‬
ÆÈdš_« W3U)« «eO*«Ë qzUÝd«Ë »«u« Ë »UF_« l- √bЫ
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »UF_«
¥
SGH-C210
4
9/26/05, 10:09 AM
‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋ‬
µ
s- W-uŽb- X½U> «–≈ jI0 dNEð
ÆW!UD³«
SGH-C210
≥≥ Æ’
‫ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬.٥
WOB½ qzUÝ— Ʊ
jzUÝu« qzUÝ— Æ≤
»«Ë qzUÝ— Æ≥
wü« œd« “UNł Æ¥
▲
≤∂ Æ’
▲
5½d« WLG½ Ʊ
5½d« Wł—œ Æ≤
tO³M²« Ÿu½ Æ≥
`OðUH*« WLG½ Æ¥
`OðUH*« WŠu u3 Wł—œ Ƶ
qzUÝd« WLG½ Æ∂
W*UJ*« ¡UMŁ√ t³M- Æ∑
‚öžù«Ø qOGA²« Æ∏
WO0U{≈ ULG½ Æπ
≤∂ Æ’
≤∑ Æ’
≤∑ Æ’
≤∑ Æ’
≤∑ Æ’
≤∑ Æ’
≤∏ Æ’
≤∏ Æ’
≤∏ Æ’
≤π Æ’
≥∞ Æ’
≥∞ Æ’
≥∞ Æ’
≥∞ Æ’
≥± Æ’
*
5
9/26/05, 10:09 AM
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲
≥≥ Æ’
≥∑ Æ’
¥∞ Æ’
¥± Æ’
‫ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮت‬.٤
▲
t³M*« Ʊ
.uI²« Æ≤
a¹—U²«Ë X!u« Æ≥
W³ÝU(« Æ¥
ÂUN*« W×zô Ƶ
WOðu3 …d>c- Æ∂
WKLF« q¹u% Æ∑
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
‫ اﳌﻨﻈﻢ‬.٧
≥± Æ’
≥± Æ’
≥± Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
▲
▲
¥µ Æ’
¥∂ Æ’
¥∑ Æ’
¥∑ Æ’
¥∑ Æ’
¥∏ Æ’
¥π Æ’
»«Ë `HB²- Ʊ
»UF√ Æ≤
«u3√ Æ≥
—u3 Æ¥
qJ« `2- Ƶ
…d>«c« WFÝ Æ∂
≥± Æ’
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
WýUA« j³{ Ʊ
WOײ« WUÝ— Æ≤
w-U!—√ Æ≥
WGK« Æ¥
W¹UL(« Ƶ
w0U{≈ j³{ Æ∂
U¼U&ô« `OðUH- Æ∑
j³C« ŸUł—≈ Æ∏
¥µ Æ’
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ‬.٦
▲ ▲ ▲ ▲
K‫ ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺎﺗ‬.٩
¥± Æ’
¥≥ Æ’
¥¥ Æ’
¥¥ Æ’
¥µ Æ’
¥µ Æ’
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Y×РƱ
b¹bł qšb- Æ≤
WŽuL−- sŽ Y×Ð Æ≥
WŽuL−- q¹bFð Æ¥
l¹d2« ‰UBðô« W×zô Ƶ
qJ« `2- Æ∂
…d>«c« WFÝ Æ∑
*SDN Æ∏
▲
K‫ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬.٨
¥± Æ’
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
µ≤ Æ’
µ≥ Æ’
µ≥ Æ’
µ≥ Æ’
µ≥ Æ’
µ¥ Æ’
µµ Æ’
µµ Æ’
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
µ≤ Æ’
▲
¥π Æ’
¥π Æ’
µ∞ Æ’
µ∞ Æ’
µ∞ Æ’
µ± Æ’
µ± Æ’
µ± Æ’
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲
ÆW¹e¼U'« j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« j/ v≈ ‰u3uK
¥π Æ’
‫ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬.١
‫ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬.٢
W²zUH« U*UJ*« Ʊ
…œ—«Ë U*UJ- Æ≤
…—œU3 U*UJ- Æ≥
qJ« `2- Æ¥
W*UJ*« …b- Ƶ
*W*UJ*« WHK> Æ∂
‫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ‬.٣
U*UJ*« q¹u% Ʊ
U*UJ*« V−Š Æ≤
U*UJ*« —UE²½« Æ≥
WJ³A« —UO²š« Æ¥
qB²*« W¹u¼ Ƶ
WIKG- ‰UBð« WŽuL−- Æ∂
W-e(« —UO²š« Æ∑
‫ﻫﺎﺗﻔﻚ‬
‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﺒﺔ‬
l!«u*«Ë «eO*«Ë —«—“_«
d3UMF« lOLł vKŽ puBŠ s- b>Qð
Ê–_« WŽULÝ
WŽULÝ fÐU!
Ê–_«
WýUA«
`HB²« `OðUHs1√ØqHÝ√ØvKŽ√®
©d2¹√
v≈ ‰u3u« ÕU²HbO>Q²«Ë »«u«
d2¹_« Êd*« ÕU²H*«
‰UBðô« ÕU²H-
s1_« Êd*« ÕU²H*«
Ë ‚öžù«Ë qOGA²« ÕU²HWLzUI« s- ÃËd)«
WÐU²> `OðUHÂU!—_«Ë ·dŠ_«
·c(« ÕU²H`O×B²«Ë
nzUþu« `OðUHW3U)«
Êu0ËdJO*«
sŠUA«
«bI²Ýô« qOœ
nðUN«
W¹—UD³«
—U& bŠ√ s- UI×K*« s- b¹bF« vKŽ ‰uB(« pMJ1
Æ5OK;« !u2-UÝ
pHðU¼ l- W-bI*« UI×K*«Ë d3UMF« nK²Ið b!
„bKÐ vKŽ œUL²ŽôUÐ pÐ ’U)« !u2-UÝ dłUð sÆpÐ ’U)« W-b)« œËe- Ë√
∂
SGH-C210
6
9/26/05, 10:09 AM
sŠUA« qO3u²Ð r!
ÆnðUN« v≈
ÆW¹—UD³« VO>dð
¥
≥
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
nðUN« qOGA² vË_« «uD)«
≤
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
W!UD³« rK²2ð ¨qIM²- nðU¼ WJ³ý w0 „d²Að U-bMŽ
UNKOL% r²¹ ©„d²A*« W¹uNÐ W3U)« WODLM« …bŠu«®
U-b)«Ë pÐ ’U)« PIN r!— q¦- ¨p>«d²ý« U½UO³Ð
ÆWŠU²*« W¹—UO²šô«
±
‫ وﺷﺤﻨﻪ‬K‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﺎﺗ‬
wDzU(« œœd²*« —UO²« cšQ0 sŠUA« qO3u²Ð r!
ÆwÝUOI«
µ
ÆW!UD³« ‰Ušœ≈
≤
ÆW¹—UD³« W«“≈
±
dýR- n!u²¹ ® ,q-U> qJAÐ nðUN« s×ý r²¹ U-bMŽ
cšQ- s- sŠUA« qBHÐ r! ©iO-u« sŽ W¹—UD³«
ÆwzUÐdNJ« —UO²«
∂
ö3u« Ê√ s- b>Qð
w³¼c« ÊuKUÐ W½uK*«
W!UD³« vKŽ …œułu*«
ÆnðUN« ÁU&UÐ
∑
SGH-C210
7
≤
9/26/05, 10:09 AM
w0 nðUN« ÊU> «–≈
tIKž√ qOGA²« l{Ë
ôuD- jGCUÐ ôË√
Î
Æ[ ] vKŽ
±
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫اﻹﻏﻼق‬/‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
›
¤ —e« vKŽ ÎôuD- jG{« Ʊ
ÆnðUN« qOGA²
—Ëd- r!— ‰UšœSÐ r! ¨d-_« Âe «–≈ Æ≤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{«Ë nðUN«
ÆnðUN« s- sŠUA« W«“≈
∑
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
±
qOGA²Ð rIð ô
U-bMŽ nðUN«
‰ULF²Ý« ÊuJ¹
ÆΫ—uE×- nðUN«
≤
±
‫ﻣﺆﺷﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
Æ›
¤ —e« vKŽ ÎôuD- jG{« Ʊ
‫اﻹﻏﻼق‬
∫W¹—UD³« s×ý iHIM¹ U-bMŽ
¨d¹c% WLG½ u3 —bB¹ •
Ë ¨W¹—UD³« s×ý ÷UHI½« WUÝ— dNEð •
ÆWž—U0 W¹—UD³« Ê√ vKŽ ‰bO ©
®e-— i-u¹ •
“UN'« ÂuI¹ Ϋbł UÎCHIM- W¹—UD³« Èu²2- `³B¹ U-bMŽË
ÆW¹—UD³« s×ý bŽ√ czbMŽ ¨ÎUOzUIKð qOGA²« ·UI¹SÐ
∏
SGH-C210
8
9/26/05, 10:09 AM
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
ÆW*UJ- ¡UN½SÐ ÂuI¹
qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGA² ÎôuD- tOKŽ jG{«
nðUN«
XL! U½UOÐ Í√ ¡UGSÐ ÂuI¹ ¨WLzUI« j/ w0
ÆW¹e¼U'« j/ v≈ „bOF¹Ë ¨UNUšœSÐ
“u-d« iFÐË ·dŠ√Ë ÂU!—√ ‰Ušœ≈ s- pMJ1
ÆW3U)«
›1¤ vKŽ —«dL²Ýô« l- jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0
ÆwðuB« „b¹dÐ v≈ ‰u3uK
W3Uš “u-— ‰Ušœ≈
› ¤ vKŽ —«dL²Ýô« l- jG{« ,WLzUI« j/ w0
—«dL²Ýô« l- jG{«Ë Æ`OðUH*« WŠu ‚öžù
Æ XLB« j/ qOFHð ¡UG≈ Ë√ qOFH² › ¤ vKŽ
‫اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
‫اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ واﻟﺸﺎﺷﺔ‬
K‫اﻟﻮﺻ‬
dOš_« dD2« w0 W×{u*« nzUþu« ÍœR¹
ÆWýUA« s…dýU³- ‰u3uUÐ p `L2¹ ¨W¹e¼U'« j/ w0
µµ Æ’ …dýU³- WKCH*« rz«uI« v≈
«—UOš v≈ VOKI²UÐ r! ,WLzUI« j/ w0
ÆWLzUI«
▲
K‫اﻟﻮﺻ‬
ÆWýUA« s- hzUB)« `20 ÂuI¹
WLzUI« Èu²2- v≈ œuF¹ ,WLzUI« j/ w0
ÆoÐU2«
`HB²- qOGAð ¡b³Ð ÂuI¹ W¹e¼U'« j/ w0
Æ©wJKÝö« oO³Dð ‰u>uðËdЮ ©WAP® »«u«
w²« nzUþu« fHMÐ ÂuI¹ ¨WLzUI« j/ w0
Æd2¹_« Êd*« ÕU²H*« UNÐ ÂuI¹
ÆUNOKŽ œdUÐ ÂuI¹ Ë√ W*UJ- qÝd¹
w²« ÂU!—_« dš¬ lłd²2¹ ¨W¹e¼U'« j/ w0
W²zUH« U*UJ*«Ë ¨UNÐ ‰UBðôUÐ XL!
ÆWLK²2*«Ë
π
SGH-C210
9
9/26/05, 10:09 AM
‫اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
ô ªpÐ W3U)« W-b)« WIDM- ‚UD½ ×Uš
Æ U*UJ*« ‰U³I²Ý« Ë√ ‰UÝ—≈ pMJ1
‫اﻟﺮﻣﻮز‬
©lÐUð®
‫اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
WýUA« vKŽ oÞUM- ÀöŁ błuð ‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬
…b¹bł …dOB! WOB½ WUÝ—
‫اﻟﺮﻣﻮز‬
ÆWHK²<« “u-d« ÷dFð
…b¹bł wðu3 b¹dÐ WUÝ—
…b¹bł …œbF²- jzUÝË WUÝ—
‫اﻟﻨﺺ‬
ULOKF²«Ë qzUÝd« ÷dFð
ÆUNUšœSÐ ÂuIð w²« U-uKF*«Ë
▲
W*UJ*« WLG½ Ë√ qFH- XLB« j/
“«e²¼« vKŽ WÞu³C≥± Æ’ ¨±≤ Æ’
▲
WLzUI«
≤¥Æ’
nðUN« qOœ
qFH- XLB« j/
‫ اﳌﻔﺘﺎح اﳌﺮن‬K‫ﻣﺆﺷﺮات وﻇﺎﺋ‬
WBB<« WOU(« nzUþu« `{u¹
Æ5½d*« 5ŠU²HLK
t³M*« j³{
WK³I²2*« …—Uýù« …u!
≤∏ Æ’
▲
W¹—UD³« W!UÞ Èu²2-
‫اﻟﺮﻣﻮز‬
WKFH- U*UJ*« q¹u% …eOGPRS WJ³ý
‰«u−²« WJ³ý
,±≥ Æ’
qFH- `OðUH*« qH! j/
µ≤Æ’
‰UBðô« Í—Uł
±∞
SGH-C210
10
9/26/05, 10:09 AM
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
ÆVÝUM*« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« Ʊ
V2Š W½d*« `OðUH*« nzUþË nK²Ið
dNEð YOŠ ÆUN-bI²2ð w²« WHOþu«
w0 W½d*« `OðUHLK WOU(« WHOþu«
ÆWýUA« s- dOš_« dD2«
WHOþu« bO>Q² <‫ >اﺧﺘﻴﺎر‬vKŽ jG{« Æ≥
ÆeOL*« —UO)« Ë√ W{ËdF*«
s- Í√ —UO²š« pOKŽ ÃËdIK Æ¥
∫5²OU²« 5²I¹dD«
„dײK ›C¤ Ë√ æ º vKŽ jG{« •
ÆvKŽú bŠ«Ë Èu²2j/ v≈ …œuFK › ¤ ÕU²H*« jG{« •
ÆW¹e¼U'«
—UO)UÐ ’U)« ÕU²H*« r!— vKŽ jG{«
ÆÁb¹dð Íc«
‫ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬K‫وﻇﺎﺋ‬
‫ﺣﺪد أﺣﺪ اﳋﻴﺎرات‬
‰UI²½ö `HB²« `OðUH- vKŽ jG{« Æ≤
ÆoÐU2« Ë√ wU²« —UO)« v≈
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ‬
‫اﻻﲡﺎﻫﺎت‬
ÕU²H*« vKŽ jG{«
d2¹_« Êd*«
j/ v≈ ‰u3uK
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
K‫دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
ÕU²H*« vKŽ jG{«
‰u3uK s1_« Êd*«
K‫ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬WLzU! v≈
±±
SGH-C210
11
9/26/05, 10:09 AM
‫اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
‫اﳌﺮﻧﺔ‬
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻫﺎﺗﻔﻚ‬
‫ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮض‬
‫ﳊﻦ ﻧﻐﻤﺔ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل‬
‫‪> vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ<‬
‫‪ d²š«Ë‬ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺎﺗ‪ rŁ K‬اﻟﻠﻐﺔ‪Æ‬‬
‫≤‪ÆWGK« d²š« Æ‬‬
‫‪Ʊ‬‬
‫≤‪Æ‬‬
‫≥‪Æ‬‬
‫‪Æ¥‬‬
‫‪Ƶ‬‬
‫‪> vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ<‬
‫‪ d²š«Ë‬ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮت ‪ rŁ‬ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺮﻧﲔ‪Æ‬‬
‫«‪ÆWLGM« s( d²š‬‬
‫«‪ d²š‬درﺟﺔ اﻟﺮﻧﲔ‪Æ‬‬
‫«{‪Æ uB« Èu²2- j³‬‬
‫«{‪> jG‬ﻣﻮاﻓﻖ<‬
‫ﺧﻠﻔﻴﺎت ﳕﻂ‬
‫اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ‬
‫اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺼﺎﻣﺖ‬
‫‪W¹e¼U'« WýUý WOHKš j³{ sJ1‬‬
‫‪> vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ<‬
‫‪ d²š«Ë‬ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺎﺗ‪ rŁ K‬ﺿﺒﻂ اﻟﺸﺎﺷﺔ ‪ rŁ‬ﺧﻠﻔﻴﺔ‬
‫اﻟﺸﺎﺷﺔ ‪ rŁ‬ﻻﺋﺤﺔ ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺸﺎﺷﺔ‪Æ‬‬
‫≤‪ÆU¼b¹dð w²« …—uB« v≈ qI²½« Æ‬‬
‫≥‪> vKŽ jG{« Æ‬اﺧﺘﻴﺎر<‪Æ‬‬
‫‪ÍœUH² XLB« j/ v≈ ‰uײ« pMJ1‬‬
‫≈“‪ÆpHðU¼ uBÐ s¹dšü« ÃUŽ‬‬
‫«{‪ÆW¹e¼U'« j/ w0 › ¤ ÎôuD- jG‬‬
‫≤‪±‬‬
‫‪9/26/05, 10:09 AM‬‬
‫‪12‬‬
‫‪SGH-C210‬‬
‫ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
«bI²Ýô« s- t²¹UL( nðUN« qH! pMJ1
—Ëd- WLK> «bI²ÝUÐ p–Ë hšd*« dOž
ÆnðUN«
ÎôuD- jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
rŁ K‫ ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺎﺗ‬d²š« rŁ <‫>اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ
Æ‫ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور‬rŁ ‫اﳊﻤﺎﻳﺔ‬
¨WO{«d²0ô« d2« WLK> qšœ√ Æ≤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{√ rŁ ¢00000000¢
rŁ WOL!— —Ëd- WLK> ∏ v≈ ¥ s- qšœ√ Æ≥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{√
rŁ ¨Èdš√ …d- …b¹b'« —Ëd*« WLK> qšœ√ Æ¥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{√
ÆK‫ ﻗﻔﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬d²š√ Ƶ
Æ‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ‬d²š√ Æ∂
<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{√Ë —Ëd*« WLK> qšœ√ Æ∑
K‫ﻗﻔﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
dŁR¹ ô YO×Ð `OðUH*« WŠu qH! sJ1
nzUþË vKŽ `OðUH*« vKŽ w{dF« jGC«
ÆnðUN«
`OðUH*« WŠu ‰UH!ù
vKŽ ÎôuD- jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
Æ› ¤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{« Æ≤
nðUN« `OðUH- `²H
Æ<‫ >إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻔﻞ‬jG{« Ʊ
Æ› ¤ jG{« Æ≤
±≥
SGH-C210
13
9/26/05, 10:09 AM
‫ﻗﻔﻞ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ‬
K‫اﻟﻬﺎﺗ‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ أو اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺧﻄﻮة ﺧﺎرج اﻟﻬﺎﺗ‬
W3U)« «eO*«Ë qzUÝd«Ë »«u« Ë »UF_« l- √bЫ
ÆÈdš_«
ÆnðUN« r!—Ë WIDM*« ÕU²H- r!— qšœ√ Ʊ
Æ[ ] vKŽ jG{« Æ≤
Æ[ ] vKŽ jG{« ¨W*UJ*« ¡UN½ù Æ≥
‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
‫اﻷﻟﻌﺎب‬
d²š« rŁ ‫ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ‬d²š«Ë <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬jG{« Ʊ
Æb¹dð w²« W³FK« rŁ ‫أﻟﻌﺎب‬
Æ› ¤ jG{« Æ≤
Í√ jG{« Ë√ »UF_« ◊U/√ d²š« Æ≥
ÆÕU²HÆ—UO²šô« qIM `HB²« `OðUH- jG{√ Ʊ
Ë√ wI0√ jš qLF ›3¤ Ë√ ›1¤ jG{« Æ≤
ÆWKŁUL²- «d> ÀöŁ s- ÍœuLŽ
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻌﺒﺔ‬
Æ[
] vKŽ jG{« ¨nðUN« Êd¹ U-bMŽ Ʊ
Æ[ ] vKŽ jG{« ¨W*UJ*« ¡UN½ù Æ≤
›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ vKŽ jG{«
‫ﻟﻌﺒﺔ‬
‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ‬
.‫ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
‫ﺿﺒﻂ درﺟﺔ‬
‫اﻟﺼﻮت أﺛﻨﺎء‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
BubbleSmile
±¥
SGH-C210
14
9/26/05, 10:09 AM
v≈ dLŠ_« j¹dA« iHIM¹ U-bMŽ Æ¥
Æ› ¤ jG{√ ¨Ã—b*« vKŽ œułu*« j)«
j¹dA« ÊU> ULK>Ë ÆÁU&ô« —U²I¹ «c¼Ë
d¦>√ WÐdC« X½U> ULK> j)« v≈ »d!√
ÆW!œ
ÆUNK> UײH« ¡UN½≈ v²Š WOKLF« —d> Ƶ
ÆÊUB(« —UO²šô › ¤ jG{« Ʊ ‫ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻌﺒﺔ‬
jG{√ rŁ `HB²« `OðUH- vKŽ jG{« Æ≤ MobileChess
l{Ë b¹dð Íc« l!u*« —UO²šô › ¤ vKŽ
ÆtÐ ÊUB(«
—UO²šô« qIM `HB²« `OðUH- jG{« Ʊ
ÆWÐu³½_« qO3u² b¹dð Íc« l!u*« v≈
ÆWÐu³½_« ‰Ušœù › ¤ jG{« Æ≤
ÆVOÐU½_« jš ‰UL>≈ v²Š WOKLF« bŽ√ Æ≥
‫ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻌﺒﺔ‬
j³C `HB²« `OðUH- vKŽ jG{« Ʊ
ƉU:«
j/ v≈ »U¼cK › ¤ vKŽ jG{« Æ≤
Æ»dC«
…d- ÕU²H*« vKŽ jG{«Ë , › ¤ jG{« Æ≥
dLŠ_« j¹dA« „dײ¹ U-bMŽË ¨Èdš√
Æ×b*« WL! v≈
Æ»dC« …u! —U²I¹ «c¼Ë
‫ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻌﺒﺔ‬
Ultimate
Golf
Challenge
±µ
SGH-C210
15
9/26/05, 10:09 AM
Fun2Link
‫ﺧﻄﻮة ﺧﺎرج اﻟﻬﺎﺗ‬
K‫اﺳﺘﺨﺪام دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
K‫إﻟﻰ ذاﻛﺮة اﻟﻬﺎﺗ‬
rŁ nðUN« r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
Æ<‫ >ﺣﻔﻆ‬vKŽ jG{«
Ær!d« Ÿu½ d²Š« Æ≤
ÆK‫ اﻟﻬﺎﺗ‬d²š« Æ≥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë rÝô« qšœ√ Æ¥
ƉUšœù« kH( <‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« Ƶ
‫إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
rŁ nðUN« r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
Æ<‫ >ﺣﻔﻆ‬vKŽ jG{«
Ær!d« Ÿu½ d²š« Æ≤
Æ‫ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬d²š« Æ≥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ ULÝ«
qšœ√ Æ¥
Î
ƉUšœù« kH( <‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« Ƶ
‫إﺿﺎﻓﺔ ﻣُﺪﺧﻞ‬
‫ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻮاب‬
UIO³D²« ‰u>uðËdЮ wKš«b« »«u« `HB²- «bI²ÝUÐ
V¹u« WJ³ý v≈ WuN2Ð ‰u3u« pMJ1 ¨©WOJKÝö«
UL> …b¹b'« U-uKF*«Ë U-b)« vKŽ ‰uB×K WOJKÝö«
ÆV¹u« WJ³ý Èu²×- qOLײРŸU²L²Ýô« pMJ1
Æ› ¤ vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0
jG{« ¨`HB²« d3UMŽ 5Ð VOKI²K
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*« vKŽ
Æ› ¤ vKŽ jG{« dBMŽ —UO²šô
vKŽ jG{« WIÐU2« W×HBK …œuFK
Æ›C¤
jG{« `HB²*« «—UOš v≈ ‰u3uK
Æ› ¤ vKŽ
•
‫ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫اﳌﺘﺼﻔﺢ‬
‫اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻟﻮاب‬
•
•
•
±∂
SGH-C210
16
9/26/05, 10:09 AM
‫ﺧﻄﻮة ﺧﺎرج اﻟﻬﺎﺗ‬
<‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0
Æ‫ إﻧﺸﺎء‬rŁ ¨‫ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬rŁ ¨‫ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬d²š«Ë
vKŽ jG{«Ë WUÝd« Ÿu{u- qšœ√
Æ<‫>ﻣﻮاﻓﻖ‬
ÆWUÝd« Èu²×- n{√Ë <‫ >ﺧﻴﺎرات‬œbŠ
vKŽ jG{« ¨p– s- wN²Mð U-bMŽ
Æ‫ إرﺳﺎل‬d²š« rŁ <‫>ﺧﻴﺎرات‬
ÆWNłu« Ÿu½ d²š«
‫ ﺑﺮﻳﺪ‬Ë√ K‫ رﻗﻢ ﻫﺎﺗ‬s- ΫbŠ«Ë d²š«
ÆK‫ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬Ë√ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
b¹d³« Ê«uMŽ Ë√ WNłu« r!— qšœ√
qOœ s- ÎUL!— d²š« Ë√ w½Ëd²Jô«
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ nðUN«
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
‫إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ‬
‫وﺳﺎﺋﻂ‬
vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
ÆY×Ð œbŠ rŁ <K‫>دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
ÆÎôUšœ≈ d²š« Æ≤
ÆÎUL!— d²š« Æ≥
Ë√ ¨r!dUÐ ‰UBðö › ¤ vKŽ jG{« Æ¥
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ «—UO)«
Ƶ
Æ∂
Æ∑
‫إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
<‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0
Æ‫ إﻧﺸﺎء‬rŁ ‫ رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ‬rŁ ‫ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬œbŠË
ÆWUÝd« h½ ‰UšœSÐ r!
‫ ﺣﻔﻆ وإرﺳﺎل‬d²š«Ë <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ‫ إرﺳﺎل ﻓﻘﻂ‬Ë√
d²š« ¨‫— ﺣﻔﻆ وإرﺳﺎل‬UO²šUÐ XL! «–≈
Æ…d>«c« l!uvKŽ jG{« rŁ WNłu« r!— qšœ√
Æ<‫>ﻣﻮاﻓﻖ‬
±∑
SGH-C210
17
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ‬
9/26/05, 10:09 AM
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
Ƶ
‫إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻧﺼﻴﺔ‬
‫ﺧﻄﻮة ﺧﺎرج اﻟﻬﺎﺗ‬
‫إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ‬
‫وﺳﺎﺋﻂ‬
‫®‪©lÐUð‬‬
‫∏‪ d²š« ¨Èdš√ UNłË W0U{ù Æ‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘـﺒـﻞ ‪Æ∂ …u?D)« s- —d> rŁ‬‬
‫‪jG{« ¨Èdš√ Ÿ«u½√ s- UNłË W0U{ù Æπ‬‬
‫‪Ƶ …u?D?)« s?- —d>Ë æ º vKŽ‬‬
‫∞‪ d²š« ¨p– s- wN²Mð U-bMŽ Ʊ‬إرﺳﺎل‬
‫رﺳﺎﻟﺔ‪Æ‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﻋﺮض رﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻧﺼﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻹﺷﻌﺎر‪:‬‬
‫«{‪> vKŽ jG‬ﻋﺮض<‪ÆWUÝd« ÷dŽ r²¹ Æ‬‬
‫ﻋﺮض رﺳﺎﻟﺔ‬
‫وﺳﺎﺋﻂ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻹﺷﻌﺎر‪:‬‬
‫‪> vKŽ jG{« Ʊ‬ﻋﺮض<‪Æ‬‬
‫≤‪> vKŽ jG{« Æ‬ﺧﻴﺎرات< ‪ d²š« rŁ‬ﲢﻤﻴﻞ‪r²¹ Æ‬‬
‫‪ÆWUÝd« ÷dŽ‬‬
‫ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮارد‪:‬‬
‫‪> vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ<‬
‫‪ œbŠ rŁ‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ¨ ‪LŁ‬ﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ¨ ‪rŁ‬‬
‫اﻟﻮاردة‪Æ‬‬
‫≤‪ÆWUÝ— d²š« Æ‬‬
‫ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮارد‪:‬‬
‫‪> vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ<‬
‫‪ rŁ‬اﺧﺘﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ¨ ‪ rŁ‬رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ¨ ‪ rŁ‬اﻟﻮاردة‪Æ‬‬
‫≤‪ÆWUÝ— d²š« Æ‬‬
‫∏‪±‬‬
‫‪9/26/05, 10:09 AM‬‬
‫‪18‬‬
‫‪SGH-C210‬‬
ABC j/ ∫
»« j/ ∫ ‫اب‬
T9 j/ ∫
rd« j/ ∫
ed« j/ ∫dýR ÊËbÐ
•
•
•
•
•
‫إدﺧﺎل ﻧﺺ‬
Æ“ud« j/ ¨ÂU—_« ¨T9 ¨»« ¨ABC j/
Ë√ qzUÝd« ‰UÝ—≈ q¦ «eO*« iF³ h½ ‰Ušœ≈ pMJ1
j/Ë ¨ABC j/ «b,²ÝUÐ ¨rEM*« Ë√ nðUN« qOœ
Æ“ud« j/Ë ÂU—_« j/Ë ¨T9 j/Ë ¨WOÐdF«
ABC ‫اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﳕﻂ إدﺧﺎل اﻟﻨﺺ‬
·d(« WýUA« vKŽ dNE¹ v²Š VÝUM*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
ÆtUšœ≈ b¹dð Íc«
‰U− w7 dýR*« ÊuJ¹ UbMŽ hM« ‰Ušœ≈ j/ ÷dŽ r²¹
Æh½
ÆWOB½ WUÝ— WÐU²? :‫ﻣﺜﺎل‬
ÕU²H*«
÷ËdF*« VOðd²UÐ “ud«
…dO³J« ·dŠô« WUŠ
…dOGB« ·dŠ_« WUŠ
¡UA½≈
«—UOš
¥∞≤
»«
hM« ‰Ušœ≈ j/ dýR
ƉUšœù« j/ dOOG² sLO« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
W7UU
±π
SGH-C210
19
9/26/05, 3:06 PM
‫إدﺧﺎل ﻧﺺ‬
T9 ‫اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ‬
ABC ‫ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ‬
e-— Í√ qšbð ÊQÐ p `L2¹ ÍR³Mð h½ ‰Ušœ≈ j/ u¼ T9
Æ…bŠ«Ë WDGCÐ
fH½ w0 nK²I- ·dŠ Ë√ 5ðd- ·d(« fH½ ‰Ušœù •
WOŠU½ ÎUOzUIKð dýR*« ‰uײ¹ v²Š dE²½« jI0 ¨ÕU²H*«
ÆwU²« ·d(« qšœ√ rŁ Æ›s1√¤ jG{« Ë√ ¨5LO«
ÆW0U2- ë—œù › ¤ vKŽ jG{« •
¨› ¤ dO³> ‰Ë_« ·d(« ¨WU(« dOOG² › ¤ vKŽ jG{« •
·dŠ_« WUŠ d0u²ð ¨› ¤ …dOGB« ·dŠ_« WUŠ
Æ› ¤ WLKJ« ‰Ë√ w0 …dO³J«
ÆdýR*« p¹dײ ›51¤ Ë√ ›—U2¹¤ vKŽ jG{« •
vKŽ ÎôuD- jG{« Ædšü« uKð ·dŠ ·c( ›C¤ vKŽ jG{« •
ÆWýUA« `2* ›C¤ ÕU²H*«
j/ v≈ ‰u3u« pMJ1 t½S0 ,„bKÐ vKŽ œUL²ŽôUÐ •
Æ› ¤ vKŽ ÎôuD- jGCUÐ U¼œb% w²« WGK ‰Ušœù«
:T9 ‫إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﳕﻂ‬
r! ÆWLK> ‰Ušœ≈ w0 ¡b³K ›9¤ v≈ ›2¤ s- `OðUH*« vKŽ jG{«
Æ·dŠ q> qł√ s- ÕU²H- q> vKŽ …bŠ«Ë …d- jGCUÐ
‰Ušœù ¨›2¤Ë ›3¤Ë ›6¤Ë ›5¤Ë ›8¤ `OðUH*« vKŽ jG{« ∫‰U¦ÆT9 j/ w0 ¢U³Šd-¢ WLK>
w0 WLKJ« dOG²ð U0—Ë ¨WÐU²J« ¡UMŁ√ WLKJUÐ T9 jLM« Q³M²¹
ÆÕU²H- vKŽ jGCUÐ UNO0 ÂuIð …d- q>
ÆUN0cŠ Ë√ ·Ëd(« q¹bFð q³! q-UJUÐ WLKJ« ‰UšœSÐ r!
v≈ »U¼cUÐ r! `O×B« qJAUÐ WLKJ« ÷dFð U-bMŽË
Æ¥ …uD)«
ULKJ« s- WK¹b³« «—UO)« ÷dF ›0¤ ÕU²H*« vKŽ jG{«
ÆUNOKŽ jGCUÐ ÂuIð w²« `OðUHLK
›7¤ Ë ›8¤ `OðUH*« «bI²ÝUÐ r! ¢bO!¢ Ë ¢cM-¢ s- qJ ∫‰U¦Æ›5¤ Ë
ÆWOU²« WLKJ« qšœ√Ë W0U2- ë—œù › ¤ vKŽ jG{«
Ʊ
Æ≤
Æ≥
‫اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
Æ¥
T9 ‫ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ‬
«c¼ ÈbË ÆWOÐdF« WGKUÐ WÐU²J« j/ «bI²Ý« pMJ1
WGKUÐ WÐU²J« j/ w0 …œułu*« hzUB)« fH½ jLM«
ÆÁöŽ√ 5³*« W¹eOK$ù«
ÆÎUOzUIKð UOKŽ q3«u0 Ë√ U0U2- ‰Ušœù ›1¤ vKŽ jG{« •
≤∞
SGH-C210
20
9/23/05, 8:52 AM
‫اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ اﻟﺮﻣﻮز‬
‫إدﺧﺎل ﻧﺺ‬
Æ“u-— ë—œ≈ WO½UJ-≈ “u-d« j/ p `O²¹
‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ‬
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*«
“u-d« s- b¹e*« ÷dŽ
·dŠ_« WUŠ ÆT9 j/ w0 WU(« dOOG² › ¤ vKŽ jG{« •
¨› ¤ …dOGB« ·dŠ_« WUŠ d0u²ð ¨ › ¤ …dO³>
Æ› ¤ …dO³J« vË_« ·dŠ_«Ë
ÆdýR*« p¹dײ ›s1√¤ Ë√ ›d2¹√¤ vKŽ jG{« •
vKŽ ÎôuD- jG{« Ædšü« uKð ·dŠ ·c( ›C¤ vKŽ jG{« •
ÆWýUA« `2* ›C¤ÕU²H*«
VÝUM*« r!d« ÕU²H-
e-— —UO²š«
T9 ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮس ﳕﻂ‬
›C¤
©“u-d«® e-d« `2-
<‫>ﻣﻮاﻓﻖ‬
©“u-d«® e-d« ë—œ≈
Æ UGK« iFÐ w0 WŠU²- …eO*« Ác¼ ÊuJð ô U0—
ÆUN²0U{≈ b¹dð w²« WLKJ« qšœ√ Ʊ
s- WK¹b³« «—UO)« ÷dF ›0¤ ÕU²H*« vKŽ jG{« Æ≤
WUŠ w0 ÆUNOKŽ jGCUÐ ÂuIð w²« `OðUHLK ULKJ«
qHÝ√ ‫ إﺿﺎﻓﺔ‬WLK> dNEð ¨WK¹bÐ «—UOš œułË ÂbŽ
ÆWýUA«
Æ<‫ >إﺿﺎﻓﺔ‬vKŽ jG{« Æ≥
jG{«Ë ¨ABC j/ «bI²ÝUÐ U¼b¹dð w²« WLKJ« qšœ√ Æ¥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬ÕU²H*« vKŽ
‫اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ اﻷرﻗﺎم‬
ÆÂU!—√ ‰Ušœ≈ WO½UJ-≈ ÂU!—_« j/ p `O²¹
ÆUNUšœ≈ b¹dð w²« ÂU!—_« qL% w²« `OðUH*« vKŽ jG{«
≤±
SGH-C210
21
9/23/05, 8:52 AM
K‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
‫وﻇﺎﺋ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
W-bI²*« ‰UBðô« «eO-
▲
▲
¨nðUN« qOœ w0 nðUN« ÂU!—√ s¹eI²Ð p-UO! œd−0
ÆnðUN« qOœ s- Á—UO²šUÐ r!dUÐ ‰UBðô« pMJ1
¥π Æ’
5OF² l¹d2« ‰UBðô« …eO- «bI²Ý« UC¹√ pMJ1 UL>
`OðUH- vKŽ ÎUF¹dÝ UNÐ ‰UBðôUÐ ÂuIð w²« ÂU!—_« d¦>√
µ∞ Æ’ Æ…œb×- ÂU!—√
K‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﻟﻬﺎﺗ‬
dNE¹ ¨›0¤ vKŽ —«dL²Ýô« l- jG{« ,W¹e¼U'« j/ w0
Æ+ e-d«
Æ› ¤ vKŽ jG{« rŁ Áb¹dð Íc« nðUN« r!— l!u- qšœ√
ÂU!—_« ‰öš VOKI²K ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ vKŽ jG{«
ÆÈdš_«
ÆÁb¹dð Íc« r!dUÐ ‰UBðö › ¤ Ë√ <‫ >اﺗﺼﺎل‬vKŽ jG{«
Ʊ
‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
ÆnðUN« r!—Ë WIDM*« ÕU²H- r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
Æ[ ] vKŽ jG{« Æ≤
jG{« Ë√ r!— dš¬ `2* ›C¤ ÕU²H*« vKŽ jG{«
p¹d% pMJ1 Æq-UJUÐ WýUA« `2* ›C¤ vKŽ ôuDÎ
Æ`O×B« dOž r!d« q¹bF² dýR*«
‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ دوﻟﻴﺔ‬
Æ≤
Æ≥
Æ¥
c¾MOŠ Æ›0¤ ÕU²H*« vKŽ ÎôuD- jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
Æ´ e-d« dNE¹
jG{« rŁ ¨nðUN« r!—Ë WIDM*« e-—Ë bK³« e-— qšœ√ Æ≤
Æ[ ] vKŽ
:‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺨﺰن ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
‫إﻋﺎدة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺂﺧﺮ أرﻗﺎم‬
nðUN« r!dÐ ’U)« l!u*« r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
Æ› ¤ vKŽ jG{«Ë ¨tÐ ‰UBðô« b¹dð Íc«
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨ÂU!—_« VOKI²Ë Æ≤
ÆÁb¹dð Íc« r!dUÐ ‰UBðö › ¤ Ë√ <‫ >اﺗﺼﺎل‬vKŽ jG{« Æ≥
SGH-C210
22
d?šPÐ WLzU! ÷dF [
] v?KŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w0 Ʊ
ÆÂU!—√
jG{« rŁ ¨Áb¹dð Íc« r!d« v≈ ‰u3uK VOKI²UÐ r! Æ≤
Æ[ ] vKŽ
≤≤
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
‫ﻋﺮض اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ‬
U*UJ*« œbŽ WýUA« ÷dFð ¨W²zU0 U*UJ- p¹b X½U> «–≈
ÆW²zUH«
Æ<‫ >ﻋﺮض‬vKŽ jG{« Ʊ
ÆW²zUH« U*UJ*« w0 VOKI²UÐ r! ¨…—ËdC« bMŽ Æ≤
ÆÁb¹dð Íc« r!dUÐ ‰UBðö › ¤ vKŽ jG{« Æ≥
.‫إﻧﻬﺎء اﳌﻜﺎﳌﺔ‬
Æ›
¤ vKŽ jG{«
‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
5½— —«b3SÐ nðUN« ÂuI¹ ¨…œ—«Ë W*UJ- rK2²ð U-bMŽ
Æ…œ—«u« W*UJ*« …—u3 ÷dF¹Ë
ÆW*UJ*« vKŽ œdK <‫ › >ﻗﺒﻮل‬¤ Ë√ ÕU²H*« vKŽ jG{«
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬
r?!— d?šPÐ ‰UBðô« …œUŽ≈
5ðd- —e«
W*UJ- vKŽ œd«
ÎôuD- —e«
ÆW*UJ- ¡UN½≈
ÎôuD- —e«
‫ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺣﻮل اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
‫ ﺿﺒﻂ إﺿﺎﻓﻲ‬WLzU! s- ‫ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﺮد‬Í√ —UOš qOFHð bMŽ •
¨W*UJ*« vKŽ œdK ÕU²H- Í√ vKŽ jGC« pMJ1 ¨WUFH«
Ƶ¥ Æ’ Æ<‫ >رﻓﺾ‬Ë√ › ¤ ÕU²H*« «bŽUÆ…œ—«Ë W*UJ- i0d › ¤ Ë√ <‫ >رﻓﺾ‬ÕU²H*« vKŽ jG{« •
▲
ÊËbÐ UNOKŽ œd« Ë√ U*UJ- ¡«dłù WŽUL2« ÂbI²Ý«
ÆnðUNUÐ „U2-ù«
d2¹_« V½U'« vKŽ œułu*« fÐUI« w0 WŽUL2« qšœ√
ÆnðUNK
∫wK¹ UL> WŽUL2« vKŽ …œułu*« —«—“_« qLFð
≤≥
SGH-C210
23
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
‫إﻏﻼق أو إرﺳﺎل ﻧﻐﻤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
‫اﳋﻴﺎرات أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
Æ`OðUH*« ULG½ qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð pMJ1
‫ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺻﻮت‬Ë√ ‫ إﻟﻐﺎء ﺻﻮت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬œbŠË <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ‫اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
ÆW*UJ- ¡«dł≈ ¡UMŁ√ nzUþu« s- œbŽ v≈ ‰ušb« pMJ1
nðUN« WLE½√ Ë√ WOü« œd« U³O−0 ‰UBðö
Æ‫— ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺻﻮت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬UO²š« V−¹ ¨W³Ýu;«
‫ﺿﺒﻂ درﺟﺔ اﻟﺼﻮت أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
¡UMŁ√ WŽUL2« u3 r−Š j³C ›qHÝ√ØvKŽ√¤ ÂbI²Ý«
ÆW*UJ- ¡«dł≈
uB« Wł—œ Èu²2- …œU¹e ›vKŽ√¤ ÕU²H*« vKŽ jG{«
Æ uB« r−Š iH) ›qHÝ√¤ ÕU²H*« vKŽ jG{«Ë
DTMF ‫إرﺳﺎل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﻐﻤﺎت‬
w¼ ©DTMF® …œbF²*« «œœd²« «– WłËœe*« ULGM«
ƉUBðô« ¡UMŁ√ `OðUHLK ULGM> ÂbI²2ð ULG½
«œœd²« «– WłËœe*« ULGM«® ULG½ ‰UÝ—≈ pMJ1
b¹dð Íc« r!d« ‰Ušœ≈ bFÐ WOU²²- WŽuL−L> ©…œbF²*«
ÆnðUN« qOœ s- r!— ŸUłd²Ý« bMŽ Ë√ ¨q-UJUÐ tUÝ—≈
r!— Ë√ —Ëd- WLK> ‰Ušœ≈ WOKLŽ w0 …eO*« Ác¼ bŽU2ð
ÆWO0dB*« U-b)« q¦- w¬ ÂUEMÐ ‰UBðô« bMŽ »U2Š
ÂUEMÐ ‰UBðô« ¡UMŁ√ ¨<‫ > ﺧﻴﺎرات‬ÕU²H*« vKŽ jG{« Ʊ
ÆDMTF ‫ إرﺳﺎل‬d²š«Ë ¨WOHðUN« W-b)«
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ tUÝ—≈ b¹dð Íc« r!d« qšœ√ Æ≤
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬/‫وﺿﻊ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬
WUŠ w0 W*UJ*« l{u <‫ >اﺳﺘﺌﻨﺎف‬Ë√ <‫ >ﺗﻌﻠﻴﻖ‬vKŽ jG{«
ÆUNðœUF²Ý« Ë√ —UE²½«
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
Æ‫ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬œbŠ rŁ <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
(‫إﻃﻔﺎء اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن )ﳕﻂ اﻟﺼﻤﺖ‬
sJ1 ô YO×Ð X!R- qJAÐ Êu0ËdJO*« ¡UHÞ≈ pMJ1
ÆpŽULÝ nðUN« vKŽ Íc« hIAK
Æ‫ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻮت‬Ë√ ‫ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻮت‬d²š« rŁ <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
≤¥
SGH-C210
24
9/23/05, 8:52 AM
Ʊ
Æ≤
Æ≥
‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺔ أﺧﺮى‬
Æ¥
Ƶ
Æ∂
‫إﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ‬
Æ‫ اﺧﺘﺮ ﻃﺮف‬œbŠË <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ5>—UA*« WLzU! s- ÎUL!— Ë√ ÎULÝ« d²š«
Æ‫ ﺧﺎص‬œbŠ
¨hIA« «c¼ l- WOBIý …—uBÐ Àbײ« pMJ1
rNCFÐ l- WŁœU;« s¹dšü« 5>—UA*« qLJ¹ ULMOÐ
ÆiF³«
vKŽ jG{« ¨·«dÞ_« …œbF²- W*UJ*« v≈ …œuFK
Æ‫— ﺿﻢ‬UO)« œbŠ rŁ ¨<‫>ﺧﻴﺎرات‬
K‫اﺳﺘﺨﺪام دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
Ë√ ôUšœ≈ b¹bײ K‫ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬WLzU! v≈ ‰u3u« pMJ1
¥π Æ’
ÆUNEHŠ
ÆK‫ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬œbŠË <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
▲
ƉË_« „—UA*UÐ qBð«
l{Ë w0 vË_« W*UJ*« l{u²Ý Æw½U¦« „—UA*UÐ qBð«
ÆÎUOzUIKð oOKF²«
‰Ë_« ·dD« W0U{≈ r²¹ Æ‫ ﺿﻢ‬d²š«Ë <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ·«dÞ_« …œbF²- W*UJ*« v≈
«–≈ ¨…œ—«Ë W*UJ- vKŽ œdUÐ r! Ë√ dš¬ hIAÐ qBð«
Æp– œ—√
Æ‫ ﺿﻢ‬œbŠË <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æp– œ—√ «–≈ µ Ë ¥ 5ðuD)« —d>
Ʊ
Æ≤
Æ≥
l³²ð w²« WJ³A« X½U> «–≈ ¨…œ—«Ë W*UJ- vKŽ œd« pMJ1
—UE²½« qOFH²Ð XL! b! XM>Ë …eO*« Ác¼ rŽbð UN
≥∞ Æ’ Æ U*UJ*«
l{u²Ý Æ…œ—«u« W*UJ*« vKŽ œdK › ¤ vKŽ jG{« Ʊ
ÆÎUOzUIKð oOKF²« l{Ë w0 vË_« W*UJ*«
Æ U*UJ*« 5Ð q¹b³²K <‫ >اﻧﺘﻘﺎل‬vKŽ jG{« Æ≤
w²« W*UJ*« ¡UN½ù ‫ إﻧﻬﺎء اﳌﻌﻠﻘﺔ‬œbŠË <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« Æ≥
Æ—UE²½« l{Ë w0 X½U>
Æ › ¤ vKŽ jG{« ¨WOU(« W*UJ*« ¡UN½ù Æ¥
▲
‫وﻇﺎﺋ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
‫ﺿﺒﻂ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‬
Æ¥
W²Ý v²Š ·«dÞ√ ‰ušbÐ ÕUL2K …eO*« Ác¼ ÂbI²Ý«
d9R- W*UJ- Ë√ ·«dÞ_« …œbF²- W*UJ- w0 Èdš√ ·«dÞ√
U*UJ*« …eO- pÐ ’U)« W-b)« œËe- rŽb¹ Ê√ V−¹
Æ…eO*« Ác¼ «bI²Ý« s- sJL²ð v²Š ¨·«dÞ_« …œbF²-
≤µ
SGH-C210
25
9/23/05, 8:52 AM
‫إﺳﻘﺎط أﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ‬
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
W×zö« w0 …œułu- WLzUI« «—UOš lOLł
©± WLzUI«®
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
w²« SIM-AT W!UDÐ ÂbI²2ð XM> «–≈ WLzUI« Ác¼ d0u²ð
W{U¹d«Ë u'« WUŠË —U³š_« q¦- WO0U{≈ U-bIÐ œËeð
œUL²ŽôUÐ U-b)« ŸuM²ð b!Ë Æl!u*« U-bšË WOK2²«Ë
ÆpÐ ’U)« W-b)« œËe- jDš vKŽ
qBð« Ë√ W!UD³« ULOKFð v≈ lł—« ,qO3UH²« s- b¹e*
ÆpÐ ’U)« W-b)« œËe0
©≤ WLzUI«®
Æ‫ اﺧﺘﺮ ﻃﺮف‬œbŠË <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ5>—UA*« WLzU! s- ÎUL!— Ë√ ÎULÝ« d²š«
Æ‫ ﺣﺬف‬d²š« rŁ ›qHÝ√¤ vKŽ jG{«
pMJ1 sJË ¨W*UJ*« s- „—UA*« «c¼ ◊UIÝ≈ r²¹ czbMŽ
Æs¹dšü« l- Y¹b(« WK3«uÆ·«dÞ_« …œbF²- W*UJ*« ¡UN½ù › ¤ vKŽ jG{«
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
‫اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
‰UBðôUÐ XL! w²« U*UJ*« ÷dF WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
¨ U*UJ*« …b-Ë ¨W²zUH« U*UJ*« Ë√ UNU³I²Ý« Ë√ UNÐ
ÆpðU*UJ- WHKJðË
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
Æ‫ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬œbŠË ¨W¹e¼U'«
≤∂
SGH-C210
26
9/23/05, 8:52 AM
©≥≠≤ WLzUI«®
‫ﻣﻜﺎﳌﺎت ﺻﺎدرة‬
©≤ WLzUI«® U*UJ*«
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
ÆUNUÝ—≈ - U*UJ- dš¬ ÷dŽ p `O²ð WLzUI« Ác¼
©¥≠≤ WLzUI«®
‫ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
ÆUNM- Ÿu½ q> w0 U*UJ*« q> `2* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
w²« U*UJ*« ©Ÿ«u½√® Ÿu½ s- oIײK › ¤ vKŽ jG{« Ʊ
ÆUN×2- b¹dð
<‫ >ﻣﺴﺢ‬vKŽ jG{« Æ≤
Æ`2*« WOKLŽ bO>Q² 5ðd- <‫ >ﻧﻌﻢ‬jG{« Æ≥
©µ≠≤ WLzUI«®
‫ﻣﺪة اﳌﻜﺎﳌﺔ‬
w²« U*UJLK WOM-e« œb*« ÷dŽ WLzUI« Ác¼ p `O²ð
UÎI0Ë wKFH« X!u« dOG²¹ ·uÝ ÆUN²K³I²Ý«Ë UN²¹dł√
ÆpÐ ’U)« W-b)« œËe*
ÆW*UJ- dš¬ …b- s- oIײ« ∫‫• ﻣﺪة آﺧﺮ ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
ÆWKÝd*« U*UJ*« …b- wULł≈ W0dF- ∫‫• ﻛﻞ اﻟﺼﺎدرة‬
ÆWLK²2*« U*UJ*« …b- wULł≈ W0dF- ∫‫• ﻛﻞ اﻟﻮاردة‬
©±≠≤ WLzUI«®
UNU³I²Ý« - U*UJ- dš¬ ÷dŽ WLzUI« Ác¼ p `O²ð
ÆUNOKŽ œd« r²¹ r sJË
‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﺠﻞ ﻣﻜﺎﳌﺎت‬
ÆW*UJ- q−Ý d²š« Ʊ
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ Ë√ ‰UBðö › ¤ vKŽ jG{« Æ≤
Æ U*UJ*« q−Ý «—UOš
‫اﺳﺘﺨﺪام اﳋﻴﺎرات أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
∫WOU²« «—UO)« d0u²ð ¨<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jGCð U-bMŽ
Æ—U²<« U*UJ*« q−Ý r!— dOOGð ∫‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
Æ—U²<« U*UJ*« q−Ý `2- ∫‫ﻣﺴﺢ‬
©≤≠≤ WLzUI«®
27
‫ﻣﻜﺎﳌﺎت واردة‬
XL! w²« U*UJ*« dš¬ ÷dŽ WLzUI« Ác¼ p `O²ð
ÆUN-ö²ÝUÐ
≤∑
SGH-C210
‫اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ‬
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©≥ WLzUI«®
‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ‬
vłdÔ¹ ÆWJ³A« U-bš v≈ ‰u3uK WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
d0«uð s- b>Q²« qł√ s- p lÐU²« W-b)« œËe0 ‰UBðô«
Æp– w0 Vždð XM> «–≈ rNF- „d²ý« rŁ rN²-bš
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
Æ‫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ‬d²š« rŁ W¹e¼U'«
©±≠≥ WLzUI«®
‫ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
v≈ …œ—«u« U*UJ*« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ WJ³A« Ác¼ W-bš sJ9
ÆÁœb% Íc« r!d«
∫W*UJ- q¹u% —UOš œbŠ Ʊ
Æ U*UJ*« W0U> q¹u% ∫‫• ﲢﻮﻳﻞ داﺋﻤﺎ‬
W*UJ0 ÎôuGA- ÊuJð U-bMŽ U*UJ*« q¹u% ∫‫• ﻣﺸﻐﻮل‬
ÆÈdš√
ÆUNOKŽ œd« ÂbŽ WUŠ w0 U*UJ*« q¹u% ∫‫• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رد‬
ÃU²% Æ U*UJ*« U²!R- j³{ …œUŽ≈ ∫‫• ﺗﺼﻔﻴﺮ اﳌﺆﻗﺘﺎت‬
ÆnðUNUÐ W3U)« —Ëd*« WLK> ‰Ušœ≈ v≈
pMJ1 Æ00000000 vKŽ ÎUI³2- …bF- —Ëd*« WLK> Ê≈
µ¥ Æ’ ÆÁc¼ —Ëd*« WLK> dOOGð
▲
qJ dF2« j³{ WOKLŽ oO³Dð r²¹ ∫‫اﻟﻮﺣﺪة‬/‫• اﻟﺴﻌﺮ‬
‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% ÆpðU*UJ- WHKJð »U2Š bMŽ …bŠË
ÆPIN2
©∂≠≤ WLzUI«®
‫ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻜﺎﳌﺔ‬
Æ U*UJ*« WHKJð ÷dŽ Ác¼ ‰UBðô« WJ³ý …eO- p `O²ð
Æ…eO*« Ác¼ W!UD³« rŽbð U-bMŽ WŠU²- WLzUI« Ác¼ ÊuJð
ÆdOð«uH« W0dF- ÷dG …eO*« Ác¼ ÂbI²2ð ô ∫WEŠöÆW*UJ- dš¬ WHKJð s- oIײ« ∫‫• ﻛﻠﻔﺔ آﺧﺮ ﻣﻜﺎﳌﺔ‬
ÆpðU*UJ- lOL' WOULłù« WHKJ²« v≈ dE½« ∫‫• اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬
WHKJ²K vB!_« b(« sŽ WOULłù« WHKJ²« œ«“ «–≈
œ«bF« dOHBð V−¹ ¨‫— ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‬UO)« w0 5F*«
ÆÈdš√ W*UJ- ¡«dł≈ s- sJL²ð Ê√ q³!
w0 WHKJ²K vB!_« b(« s- oIײ« ∫‫• اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‬
Æ‫— ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‬UO)«
‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% ÆWHKJ« «œ«bŽ dOHBð ∫‫• ﺗﺼﻔﻴﺮ اﻟﻌﺪادات‬
ÆPIN2
ÕuL2*« WHKJ²K vB!_« b(« j³{ ∫‫• ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‬
ÆPIN2 ‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% Æ U*UJ- ¡«dłù tÐ
≤∏
SGH-C210
28
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©≥ WLzUI«® WJ³A« U-bš
ÂU!—_« v≈ U*UJ*UÐ `L2ð ∫‫• دوﻟﻴﺔ ﻋﺪا إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ‬
ÆwU(« bK³« qš«œ …œułu*«
œb% wN0 ¨qLFð „bKÐ v≈Ë œö³« ×Uš ÊuJð U-bMŽ
Æ„bKÐ w0 œułu*« WJ³A« W-bš œËe- ÊuJ¹ UL¦OŠ
Æ…œ—«u« U*UJ*« W0U> V−Š ∫‫• ﻛﻞ اﻟﻮاردة‬
«bI²Ý« bMŽ …œ—«u« U*UJ*« lM1 ∫‫• واردة أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ‬
ÆpMÞË Ã—Uš nðUN«
ª U*UJ*« V−×Ð ’U)« j³C« ¡UG≈ r²¹ ∫‫• إﻟﻐﺎء اﻟﻜﻞ‬
ÆwFO³Þ qJAÐ UNU³I²Ý«Ë U*UJ*« ¡«dł≈ r²¹Ë
W3U)« —Ëd*« WLK> dOOG²Ð r! ∫‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور اﳊﺠﺐ‬
Æp²-bš œËe- p UN-bI¹ w²«Ë U*UJ*« V−×Ð
ÆUN³−Š r²¹ w²« U*UJ*« Ÿu½ œbŠ Æ≤
¨ U*UJ*« —UE²½« qOFHð ¡UGù Æ<‫ > ﺗﻔﻌﻴﻞ‬vKŽ jG{« Æ≥
Æ< ‫ >إﻟﻐﺎء‬vKŽ jG{«
w²«Ë U*UJ*« V−×Ð W3U)« —Ëd*« WLK> ‰UšœSÐ r! Æ¥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬jG{« rŁ ¨p²-bš œËe- p UN-bI¹
WIDM- w0 ÊuJð U-bMŽ U*UJ*« q¹u% ∫‫• ﺧﺎرج اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬
U-bMŽ Ë√ pÐ ’U)« W-b)« œËe- WODGð ‚UD½ ×Uš
ÆÎUIKG- pHðU¼ ÊuJ¹
Æ U*UJ*« q¹u% «—UOš W0U> ¡UG≈ ∫‫• إﻟﻐﺎء اﻟﻜﻞ‬
ÆUNK¹u% r²¹ w²« U*UJ*« Ÿu½ œbŠ
jG{« Ë√ Æ<‫ >ﺗﻔﻌﻴﻞ‬d²š« ¨ U*UJ*« q¹u% WOKLŽ qOFH²
Æ‫ ﺣﺬف‬d²š«Ë <‫ >ﺧﻴﺎرات‬ÕU²H*« vKŽ
rŁ ¨tO≈ U*UJ*« q¹u% b¹dð Íc« r!d« ‰UšœSÐ r!
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«
w²« WOM-e« …b*« d²š« ¨‫— ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رد‬UO²šUÐ XL! «–≈
vKŽ jG{«Ë W*UJ- q¹u% q³! WJ³A« UNO0 dšQ²ð
Æ<‫>اﺧﺘﻴﺎر‬
©≤≠≥ WLzUI«®
29
Æ¥
Ƶ
‫ﺣﺠﺐ اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
pðU*UJ- dBŠ WO½UJ-≈ WJ³A« W-bš p `O²ð
∫ U*UJ- V−Š —UOš œbŠ Ʊ
Æ…—œUB« U*UJ*« W0U> lM- ∫‫• ﻛﻞ اﻟﺼﺎدرة‬
ÆWOËb« U*UJ*« W0U> V−Š ∫‫• اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
≤π
SGH-C210
Æ≤
Æ≥
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©µ≠≥ WLzUI«®
‫ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺘﺼﻞ‬
vKŽ pHðU¼ r!— ÷dŽ lM- s- Ác¼ WJ³A« W-bš p `O²ð
`L2ð ô ¨p– rž—Ë tÐ ‰UBðô« r²¹ Íc« hIA« nðU¼
Æœ«bŽù« «c¼ dOOG²Ð ÂbI²2LK UJ³A« iFÐ
t-bIð w²« w{«d²0ô« j³C« ÂbI²Ý« ∫‫• ﺿﺒﻂ أوﻟﻲ‬
ÆWJ³A«
nðU¼ vKŽ dNE¹ ô pL!— Ê√ s- b>Q²« ∫‫• ﺣﺠﺐ اﻟﺮﻗﻢ‬
Ædšü« hIA«
¡«dłSÐ UNO0 ÂuIð …d- q> w0 pL!— dNE¹ ∫‫• إﻇﻬﺎر اﻟﺮﻗﻢ‬
Ædš¬ hIý nðU¼ vKŽ ‰UBð«
©∂≠≥ WLzUI«®
©≥≠≥ WLzUI«®
‫اﻧﺘﻈﺎر اﳌﻜﺎﳌﺎت‬
dš¬ hIý ‰ËU×¹ U-bMŽ Ác¼ WJ³A« W-bš pLKFð
ÆÈdš√ W*UJ- ¡«dłSÐ p-UO! ¡UMŁ√ pÐ ‰UBðô«
—UOš UNOKŽ o³DM¹ w²« U*UJ*« Ÿu½ —UO²šUÐ r! Ʊ
Æ U*UJ*« —UE²½«
¨ U*UJ*« —UE²½« qOFHð ¡UGù Æ<‫ >ﺗﻔﻌﻴﻞ‬vKŽ jG{« Æ≤
Æ< ‫ >إﻟﻐﺎء‬vKŽ jG{«
©¥≠≥ WLzUI«®
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺒﻜﺔ‬
Ë√ wzUIK²« —UO²šô« s- Ác¼ WJ³A« —UO²š« …eO- pMJ9
Æ„bKР×Uš ‰u−²« ¡UMŁ√ W-bI²2*« WJ³AK ÍËbO«
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻐﻠﻘﺔ‬
…œ—«u« U*UJ*« dBŠ j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
U¼—UO²š« - w²« 5-bI²2*« WŽuL−- vKŽ …—œUB«Ë
5-bI²2*« WŽuL−- s¹uJð sŽ qO3UH²« s- b¹e*Ë
ÆpÐ ’U)« W-b)« œËe0 ‰UBðô« pMJ1 ¨WIKG*«
‰UBðô« WŽuL−- ”dN0 ÂU!—√ v≈ n{√ ∫‫• اﻟﻔﻬﺮس‬
vKŽ jG{« ÆUNKOFH²Ð r! Ë√ UN0cŠ« Ë√ ©CUG® WIKG*«
WLzU! j³C WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK <‫>ﺧﻴﺎرات‬
Æ”dNH«
„bKÐ w0 …œułu*« WJ³A« dOž Èdš√ WJ³ý —UO²š« pMJ1
Æ5²J³A« 5Ð Í—UÝ ‰u& ‚UHð« „UM¼ ÊU> «–≈ p–Ë
Ɖ«u−²« ¡UMŁ√ WŠU²- WJ³ý ‰ËQÐ ‰UBðô« ∫‫• ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬
ÆU¼b¹dð w²« WJ³A« b¹b% ∫‫• ﻳﺪوي‬
≥∞
SGH-C210
30
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
sŽ Y׳UÐ ÎUOzUIKð pHðU¼ ÂuI¹ ¨b¹bł ‚UD½ b¹b% bMŽ
WJ³A« vKŽ qO−2²UÐ pHðU¼ ÂuI¹ ÆWŠU²*« UJ³A«
Æ‚UDM« qš«œ qC0_«
©¥ WLzUI«®
‫ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮت‬
ÆWHK²<« «u3_« j³{ hOBI² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
©¥ WLzUI«® uB« j³{
©± ≠¥ WLzUI«®
‫ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺮﻧﲔ‬
tO³M² 5½d« WLG½ —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Ë√ WO{«d²0ô« ÊU(_« s- ΫbŠ«Ë —UO²š« pMJ1Æ U*UJ*«
ÆWKL;« ÊU(_« Ë√ «u3_«
dOž ÂU!—√ s- U*UJ*« ¡«dł≈ s- pMJ9 ∫‫• ﻧﻔﺎذ ﺧﺎرﺟﻲ‬
bL²Fð ÆWIKG*« ÂbI²2*« WŽuL−- w0 …œułu*« ÂU!—_«
ÆCUG w0 „«d²ýô« WFO³Þ vKŽ …eO*« Ác¼
XL! «–≈ ¨w{«d²0ô« CUG 5J9 r²¹ ∫‫• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﻟﻴﺔ‬
¡«dł≈ bMŽ ÆpÐ ’U)« W-b)« œËe- l- «ÎbŠ«Ë j³CÐ
WIKG*« ÂbI²2*« WŽuL−- «bI²Ý« —UOš p¹b ¨W*UJs- bŠ«Ë Í√ —UO²š« s- ÎôbÐ pÐ W3U)« WO{«d²0ô«
ÆWLzUI«
qOFHð WUŠ w0 ¨CUG WHOþË ‰uFH- ‰UDÐSÐ r! ∫‫• إﻟﻐﺎء‬
ÆCUG ”dN0 —UO²š« Ë√ WO{«d²0ô« WŽuL:«
©∑≠≥ WLzUI«®
©≤≠¥ WLzUI«®
Æ5½d« u3 r−Š j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
©≥≠¥ WLzUI«®
‫ﻧﻮع اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‬
U*UJ*UÐ „—U³š≈ WOHO> hOBI² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…œ—«u«
5½d« WLG½ «bI²ÝUÐ ÎUMO½— nðUN« —bB¹ ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ‬
Æ…œb;«
‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—ù ¨WŠU²- WJ³ý vKŽ nðUN« qO−2ð V−¹
ÆWOHðUN« U*UJ*«
GSM Ë ±π∞∞ GSM ∫WOU²« UJ³A« Ÿ«u½√ pHðU¼ rŽb¹
ÆWFL:« ±∏∞∞Øπ∞∞
‚UDM« UNM- pHðU¼ ¡«dAÐ XL! w²« WËb« œb%
Ê√ V−¹ ¨Ã—UIK dH2« bMŽ Æt-bI²2ð Íc« w{«d²0ô«
ÆVÝUM*« ‚UDMK dOOG²« d>c²ð
≥±
SGH-C210
31
‫اﺧﺘﻴﺎر اﳊﺰﻣﺔ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺮﻧﲔ‬
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©∑≠¥ WLzUI«®
‫ﻣﻨﺒﻪ أﺛﻨﺎء اﳌﻜﺎﳌﺔ‬
„d³IOÝ nðUN« ÊU> U- «–≈ —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
tO³M²« X!Ë wðQ¹ U-bMŽ Ë√ …b¹bł WUÝ— Âö²Ý« bMŽ
ÆW*UJ- ¡«dł≈ ¡UMŁ√
©∏≠¥ WLzUI«®
‫ اﻹﻏﻼق‬/‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
nðUN« Á—bB¹ Íc« s×K« —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æt!öž≈ Ë√ tKOGAð bMŽ
ÆÎUMO½— —bB¹ ô sJË e²N¹ nðUN« ∫‫• اﻫﺘﺰاز‬
w0 √b³¹ rŁ «d- ÀöŁ ÎôË√ nðUN« e²N¹ ∫‫ ﻧﻐﻤﺔ‬+ ‫• اﻫﺘﺰاز‬
Æ5½— —«b3≈
©¥≠¥ WLzUI«®
‫ﻧﻐﻤﺔ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
U¼—bB¹ w²« WLGM« —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆÕU²H- Í√ jG{ bMŽ nðUN«
©µ≠¥ WLzUI«®
‫درﺟﺔ ﺻﻮت ﻟﻮﺣﺔ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬
Æ`OðUH*« ULG½ u3 r−Š j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
©π≠¥ WLzUI«®
‫ﻧﻐﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬
ÆnðUNK WO0U{≈ ULG½ hOBI² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
VOÐ uB« —bB¹ wJ nðUN« j³{ ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ اﳋﻄﺄ‬
ÆQDš VJðdð U-bMŽ
q> w0 VO³« u3 —bBO nðUN« j³C¹ ∫‫• ﻋﺪاد اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‬
—«dL²ÝUÐ pKF−¹ wJ …—œUB« W*UJ*« ¡UMŁ√ WIO!œ
ÆUN¹d& w²« W*UJ*« …b- vKŽ U0dF²Î
—«b3≈ vKŽ nðUN« —UO)« «c¼ j³{ ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
ÆÂUEMUÐ ‰UBðô« bMŽ VO³« u3
SGH-C210
32
©∂≠¥ WLzUI«®
‫ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
tO³M²« Ÿu½ Ë√ 5½d« WLG½ —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…œ—«u« qzUÝdK
qzUÝdUÐ p-öŽ≈ WOHO> hOBIð ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة‬
Æ…b¹b'« …dOBI«
Y³« qzUÝdÐ „—U³š≈ WOHO> b¹b% ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺚ‬
Æ…b¹b'« ©CB® ÍuK)«
qzUÝdÐ p-öŽ≈ WOHO> b¹b% ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬
Æ…b¹b'« jzUÝu«
nðUN« UNO0 „d³I¹ w²« «d*« œbŽ b¹b% ∫‫• اﻟﺘﻜﺮار‬
Æ…b¹bł WUÝ— wIK²Ð
≥≤
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©µ WLzUI«® qzUÝd«
ÆWUÝd« `2- ∫‫ﻣﺴﺢ‬
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫‫إرﺳﺎل‬
ÆqÝd*« v≈ WUÝd« œ— ∫‫اﻟﺮد ﺑﻨﺺ‬
ÆqÝd*UÐ ‰UBðô« ∫‫اﻟﺮد ﺑﺎﺗﺼﺎل‬
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ URLs s¹ËUMŽ ’öI²Ý« ∫‫ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻨﻮان‬
ÆWUÝd« s- nðUN« ÂU!—√ Ë√ w½Ëd²Jô«
…d>«– v≈ W!UD³« s- WUÝd« qI½ ∫K‫ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗ‬
ÆnðUN«
v≈ nðUN« …d>«– s- WUÝd« qI½ ∫‫ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
Æ W!UD³«
v≈ WUÝd« s- «u3_« Ë√ —uB« kHŠ ∫‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺘﻮى‬
ÆpHðU¼
•
•
•
•
•
•
©µ WLzUI«®
©±≠µ WLzUI«®
•
•
©≤≠±≠µ WLzU!® ‫اﻟﺼﺎدرة‬
ÆWþuH;« Ë√ WKÝd*« WOBM« qzUÝd« ÷dŽ pMJ1
vKŽ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨WUÝ— ÷ dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
ÆWUÝd« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫‫• إرﺳﺎل‬
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ URLs s¹ËUMŽ ’öI²Ý« ∫‫• ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻨﻮان‬
ÆWUÝd« s- nðUN« ÂU!—√ Ë√ w½Ëd²Jô«
33
‫رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ‬
‰UÝ—SÐ ÂUOI« ©SMS® …dOBI« qzUÝd« W-bš p `O²ð
Ë —uB« vKŽ Íu²% w²« WOB½ qzUÝ— ‰U³I²Ý« Ë√
ÆW>dײ*« ÂuÝd«Ë uB« lÞUI-Ë
qzUÝd« WÐU²> w0 ÕuL2*« vB!_« b(« nK²I¹
œbŽ œ«“ «–S0 ÆW-b)« œËe- vKŽ œUL²ŽôUÐ …dOBI«
nðUN« ÂuI¹ ¨·dŠ_« s- vB!_« r!d« sŽ ·dŠ_«
ÆWUÝd« ◊UIÝSÐ
©±≠±≠µ WLzUI«® ‫اﻟﻮاردة‬
ÆWLzUI« Ác¼ w0 WLK²2*« WOBM« qzUÝd« ÷dŽ pMJ1
vKŽ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨WUÝ— ÷ dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
≥≥
SGH-C210
‫اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
…dOB! qzUÝ— ‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—ù qzUÝd« WLzU! ÂbI²Ý«
«eO- «bI²Ý« pc> pMJ1 ÆjzUÝu« …œbF²- qzUÝ—Ë
Y³« qzUÝ—Ë wðuB« b¹d³«Ë WOH¹dF²« »«u« qzUÝ—
ÆÍuK)«
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
Æ‫ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬œbŠË ¨W¹e¼U'«
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫ ﺣﻔﻆ وإرﺳﺎل‬Ë√ ‫ إرﺳﺎل ﻓﻘﻂ‬d²š«Ë <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
Æ‫ ﺣﻔﻆ ﻓﻘﻂ‬Ë√
l!u- œbŠ ¨‫ ﺣﻔﻆ ﻓﻘﻂ‬Ë√ ‫— ﺣﻔﻆ وإرﺳﺎل‬UO²šUÐ XL! «–≈
Æ…d>«c«
ÆWNłu« r!— qšœ√
ÆWUÝd« ‰UÝ—ù <‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«
Æ≥
Æ¥
Ƶ
Æ∂
©¥≠±≠µ WLzUI«® ‫رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬
WUÝ— WÐU²J vB!√ b×> ÎUI³2- qzUÝ— µ œ«bŽ≈ pMJ1
ÆWOB½
vKŽ jG{« ¨ÎUI³2- …bF*« qzUÝd« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK <‫>ﺧﻴﺎرات‬
ÆÎUI³2- …bF- WUÝ— q¹bFð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
…bF*« qzUÝd« ÎU-bI²2- …b¹bł WUÝ— qÝ—√ ∫‫• إرﺳﺎل‬
ÆUI³2Î
ÆÎUI³2- …bF- WUÝ— `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
©µ≠±≠µ WLzUI«® ‫ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬
pMJ1 YOŠ ÎUI³2- …bF*« WOHÞUF« “u-dUÐ pHðU¼ œËe¹
¡UA½ù WLzUI Ác¼ ÂbI²Ý« ÆWUÝ— WÐU²> w0 U¼U-bI²Ý«
ÆWOHÞUF« “u-d« q¹bFð Ë√
…d>«– v≈ W!UD³« s- WUÝd« qI½ ∫K‫• ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗ‬
ÆnðUN«
v≈ nðUN« …d>«– s- WUÝd« qI½ ∫‫• ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
Æ W!UD³«
v≈ WUÝd« s- «u3_« Ë√ —uB« kHŠ ∫‫• اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺘﻮى‬
ÆpHðU¼
©≥≠±≠µ WLzUI«®
‫إﻧﺸﺎء‬
ÆWOB½ WUÝ— ‰UÝ—≈Ë ¡UA½≈ pMJ1
Æp²UÝ— V²>« Ʊ
¥∞≤ »—UI¹ U- Ë√ wÝUO! ·dŠ ±π∏ v²Š ‰Ušœ≈ pMJ1
ÆU¹e-—
Î
Î
U0dŠ
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« Æ≤
—u3 Ë√ …—u3 Ë√ s( Ë√ u3 W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﺘﻮى‬
ÆWUÝdK W>dײ…bF- WOB½ WUÝ— ŸUłd²Ý« ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬
ÆUI³2Î
ÆWHÞUF« sŽ d³F¹ e-— ŸUłd²Ý« ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ‬
ÆnðU¼ qOœ ‰Ušœ≈ W0U{≈ ∫K‫• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺎﺗ‬
ÆV¹Ë W×H3 Ê«uMŽ W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت‬
ÆT9 ‰Ušœù« j/ w0 W-bI²2*« WGK« dOOGð ∫‫• اﻟﻠﻐﺔ‬
≥¥
SGH-C210
34
9/23/05, 8:52 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©µ WLzUI«® qzUÝd«
e>d- w0 qzUÝd« kHŠ …b- ‰uÞ j³{ ∫‫اﳌﺪة اﻷوﻟﻴﺔ‬
ÆUNLOK2ð WJ³A« WËU×- ¡UMŁ√ qzUÝd«
Æj³C« WŽuL−- rÝ« dOOGð ∫‫اﺳﻢ اﻟﻀﺒﻂ‬
∫WOU²« «—UO)« d0u²ð ∫‫• ﺿﺒﻂ ﻋﺎم‬
e>d- ‰öš s- pOKŽ œd« wIK²LK `O²¹ ∫‫ﻣﺴﺎر اﻟﺮد‬
ÆpÐ ’U)« qzUÝd«
rOK2ð r²¹ U-bMŽ p-öŽù WJ³A« j³{ ∫‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
ÆWUÝd«
ÆGPRS qCH¹ Ë√ GSM q-U(« Ÿu½ d²š« ∫‫اﺧﺘﻴﺎر اﳊﺎﻣﻞ‬
©∑≠±≠µ WLzUI«® ‫ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
WOBM« qzUÝd« lOLł `2* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆqzUÝdK ‚ËbM3 q> w0 W½e<« …dOBI«
œ«d*« ©o¹œUMB«® ‚ËbMB« h×H › ¤ vKŽ jG{« Ʊ
ÆUN×2Æ<‫ >ﻣﺴﺢ‬vKŽ jG{« Æ≤
Æ`2*« WOKLŽ bO>Q² 5ðd- <‫ >ﻧﻌﻢ‬vKŽ jG{« Æ≥
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« WOHÞUF« “u-d« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK
Æb¹bł wHÞUŽ e-— W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ‬
Æ—U²<« e-d« q¹bFð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
e-d« «bI²ÝUÐ …œbF²- jzUÝË WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫‫• إرﺳﺎل‬
ÆWHÞUF« sŽ d³F¹ Íc«
Æe-d« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
©∂≠±≠µ WLzUI«® ‫اﻟﻀﺒﻂ‬
WOBM qzUÝd« «œ«bŽ≈ j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…dOBI«
WLzUI« Ác¼ w0 …d0u²*« j³C« «—UOš ŸuM²ð b!
ÆpÐ ’U)« W-b)« œËe- vKŽ œUL²ŽôUÐ
qJ ∫©j³C« WŽuL−- r!— w¼ x ÊuJð YOŠ® x ‫• اﻟﻀﺒﻂ‬
ÆW3U)« WOŽdH« UN²LzU! WŽuL−ÆpKzUÝ— e>d- r!— dOOGð Ë√ s¹eIð ∫‫ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ‬
ÆWO{«d²0ô« WNłu« r!— s¹eI²Ð ÂuIð ∫‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوﻟﻲ‬
Æw{«d²0ô« qzUÝd« Ÿu½ j³{ ∫‫ﻧﻮع أوﻟﻲ‬
≥µ
SGH-C210
35
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©∞≠±≠µ WLzUI«® ‫رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺚ‬
…dOBI« qzUÝd« ‰UB¹SÐ ÍuK)« Y³« qzUÝ— W-bš ÂuIð
Æ‚dD«Ë u'« WUŠ q¦- WŽuM²- lO{«u- ‰uŠ
v≈ ‰u3u«Ë W-b)« j³{ dOOG² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆY³« qzUÝ—
ÆWLK²2*« qzUÝd« `²0 ∫‫ﻗﺮاءة‬
Ê√ v≈ WJ³A« qzUÝ— kH×Ð ÂuI¹ ‫‚ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ‬ËbM3
ÆnðUN« ¡UHÞ≈ r²¹
dOž X!Ë v≈ WJ³A« qzUÝ— ‫ ﻳﻘﻮم ﺑﺤﻔﻆ‬K‫‚ اﻷرﺷﻴ‬ËbM3
dNE¹ U-bMŽ ‫ ﺣﻔﻆ‬d²š« rŁ <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« Æœb×ÆK‫‚ اﻷرﺷﻴ‬ËbM3 w0 WUÝd« kHŠ r²¹ ÆwBM« —UFýù«
ÆY³« qzUÝ— ‰U³I²Ý« ‰UDÐ≈ Ë√ 5J9 ∫‫اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل‬
qzUÝ— UNM- q³I²2ð w²« «uMI« b¹b% ∫‫ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻗﻨﻴﺔ‬
ÆY³«
ÆqzUÝd« ÷dŽ UNÐ r²¹ w²« WGK« —UO²š« ∫‫اﻟﻠﻐﺔ‬
•
•
•
•
s- b¹e* pÐ ’U)« W-b)« œËe0 ‰UBðô« vłd¹
ÆqO3UH²«
©∏≠±≠µ WLzUI«® ‫ﺳﻌﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
w²« qzUÝdK wKJ« œbF« W0dF* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
pMJ1 w²« WOBM« qzUÝd« œbŽË tM¹eI²Ð XL!
qzUÝd« ‚ËbM3 s- q> w0 UNM¹eIð
©π≠±≠µ WLzUI«® ‫ﺑﺮﻳﺪ ﺻﻮﺗﻲ‬
wðuB« b¹d³« ÂœUš r!— s¹eI² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆpÐ ’U)« wðuB« b¹d³« v≈ ‰u3uK
wðuB« b¹d³« ÂœUš r!— qO−2² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆwðuB« b¹d³« qzUÝ— v≈ ‰u3u«Ë
‰u3u« q³! wðuB« b¹d³« ÂœUš r!— ‰Ušœ≈ pOKŽ
pÐ ’U)« W-b)« œËe* sJ1Ë ÆwðuB« „b¹dÐ v≈
ÆwðuB« ÂœU)« r!— „ƒUDŽ≈
ÂœUIÐ ‰UBðô« pOKŽ V−¹ ∫‫• ﺗﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ ﺧﺎدم اﻟﺼﻮت‬
ÆpKzUÝ— v≈ ŸUL²ÝôUÐ p `L2O wðuB« b¹d³«
‰uD*« jGCUÐ wðuB« b¹d³« ÂœUIÐ ‰UBðô« pMJ1Ë
ÆW¹e¼U'« j/ w0 ›1¤ ÕU²H- vKŽ
ÆwðuB« b¹d³« ÂœUš r!— Ë√ rÝ« dOž ∫‫• رﻗﻢ ﺧﺎدم اﻟﺼﻮت‬
≥∂
SGH-C210
36
9/23/05, 8:53 AM
•
•
•
•
•
‫ ﲢﻤﻴﻞ‬v≈ ‰u3u« pMJ1 ¨Î«—UFý≈ œb% U-bMŽ
jzUÝu« qzUÝ— ÂœUš s- WUÝd« ŸUłd²Ýô
Æ…œbF²*«
©µ WLzUI«® qzUÝd«
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ URLs s¹ËUMŽ ’öI²Ý« ∫‫ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻨﻮان‬
ÆWUÝd« s- nð«u¼ ÂU!—√ Ë√ w½Ëd²Jô«
Ædš¬ hIý v≈ WUÝd« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫‫ﲢﻮﻳﻞ‬
Æ‫ ﺻﻮر‬bK−- w0 WUÝd« s- …—u3 kHŠ ∫‫ﺣﻔﻆ اﻟﺼﻮرة‬
Æ‫ أﺻﻮات‬bK−- w0 WUÝd« s- u3 kHŠ ∫‫ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻐﻤﺔ‬
ÆWUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫‫اﳋﺼﺎﺋﺺ‬
©≤≠≤≠µ WLzUI«® ‫اﻟﺼﺎدرة‬
ÆUNUÝ—SÐ XL! w²« qzUÝd« WLzUI« Ác¼ ÷dFð
∫WUÝd« WU×Ð WOU²« “u-d« „d³IðË
ÆÎUOUŠ UNUÝ—≈ r²¹ w²« WUÝd«
•
WKÝd•
ÆUNUÝ—≈ w0 pHðU¼ qA0
•
ÆUNUÝ—≈ r²OÝ w²«
•
ÆWKłR•
©≤≠µ WLzUI«®
qO3u²Ð MMS …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— W-bš ÂuIð
nðU¼ s- u3Ë …—u3Ë h½ vKŽ Íu²% w²« qzUÝd«
Æw½Ëd²J« b¹dÐ v≈ nðU¼ s- Ë√ dšü
©±≠≤≠µ WLzUI«® ‫اﻟﻮاردة‬
ÆUN²LK²Ý« w²« jzUÝu« qzUÝ— WLzUI« Ác¼ ÷dFð
∫WUÝd« WUŠ vKŽ WOU²« “u-d« pbðË
ÆWUÝd« √d! b! p½QÐ —UFý≈
•
ÆWUÝd« √dIð r p½QÐ —UFý≈
•
ÆÂœU)« s- WUÝd« ŸUłd²ÝUÐ ÂuIð
•
Æp³KÞ W'UF0 ÂœU)« ÂuI¹
•
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ w0 ÂœU)« qA0
•
ÆUNð¡«dIÐ XL!
•
ÆU¼√dIð r
•
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨WUÝ— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
ÆWUÝd« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
ÆqÝd*« vKŽ œd« ∫‫• اﻟﺮد‬
ÆqÝd*UÐ ‰UBðô« ∫‫• اﻟﺮد ﺑﺎﺗﺼﺎل‬
≥∑
SGH-C210
37
‫رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
ÆWUÝd« v≈ «u3√ W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮت‬
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ ∫‫• إرﺳﺎل‬
‫ رﺳﺎﺋﻞ‬bK−- w0 Ë√ ‫ اﳌﺴﻮدة‬bK−- w0 WUÝd« kHŠ ∫‫• ﺣﻔﻆ‬
Æ‫ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬
ÆWUÝd« j³{ dOOGð ∫‫• اﻟﻀﺒﻂ‬
ÆWNłu« s¹ËUMŽ Ë√ ÂU!—√ qšœ√ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ‬
ÆUNzUA½SÐ XL! w²« WUÝd« ÷dŽ ∫‫• ﻋﺮض ﻣﺴﺒﻖ‬
UNM- bŠ«Ë eOOL²Ð r! ¨…œułu*« d3UMF« dOOG𠜗√ «–≈ Æ≥
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«Ë
Æ u3 Ë√ …—u3 Ë√ h½ q¹bFð ∫‫ اﻟﺼﻮت‬/‫ اﻟﺼﻮرة‬/‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺺ‬
W×H3 qJ qI²½« Æ U×H3 W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﺻﻔﺤﺔ‬
ÆWUÝd« WýUý vKŽ ›s1√¤ Ë√ ›d2¹√¤ vKŽ jGCUÐ
Æp²UÝ— s- dBMF« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
ÆW×HB« ÷dŽ …b- ‰uÞ œ«bŽ≈ ∫‫• اﳌﺪة‬
W×HB« v≈ ÎUOzUIKð WýUA« qI²Mð ,œb×- X!Ë bFÐË
ÆWOU²«
Æ «—UO)« s- ‫ إرﺳﺎل‬œbŠ ¨p– s- wN²Mð U-bMŽË Æ¥
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨WUÝ— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
ÆWUÝd« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ URLs s¹ËUMŽ ’öI²Ý« ∫‫• ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻨﻮان‬
ÆWUÝd« s- nð«u¼ ÂU!—√ Ë√ w½Ëd²Jô«
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ Ë√ ‰UÝ—≈ ∫‫• إرﺳﺎل‬
ÆWUÝd« ‰bŽ ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
ÆWUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫‫• اﳋﺼﺎﺋﺺ‬
©≥≠≤≠µ WLzUI«® ‫اﳌﺴﻮدة‬
w0 UNM¹eIð pMJ1 ¨…œbF²- jzUÝË WUÝ— ¡UA½≈ bFÐ
ÆÎUIŠô UNUÝ—ù «c¼ qzUÝd« ‚ËbM3
«—UO)U> «—UOš «bI²Ý«Ë WUÝ— ÷dŽ pMJ1
Æ‫‚ اﻟﺼﺎدرة‬ËbM3 w0 …œułu*«
©¥≠≤≠µ WLzUI«® ‫إﻧﺸﺎء‬
Æ…œbF²- jzUÝË WUÝ— ‰UÝ—≈Ë ¡UA½≈ pMJ1
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ WUÝd« Ÿu{u- qšœ√ Ʊ
«bI²ÝUÐ WUÝ— U¹u²×- n{√Ë <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« Æ≤
∫WOU²« «—UO)« s- «bŠ«Ë
Î
ÆWUÝd« h½ W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺺ‬
ÆWUÝd« v≈ …—u3 W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮرة‬
≥∏
SGH-C210
38
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©µ WLzUI«® qzUÝd«
©∂≠≤≠µ WLzUI«® ‫ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
…œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— lOLł `2* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆqzUÝ— ‚ËbM3 q> w0 W½e<«
qzUÝd« ©o¹œUM3® ‚ËbM3 h×H [ ] vKŽ jG{« Ʊ
ÆUN×2- œ«d*«
Æ<‫ >ﻣﺴﺢ‬vKŽ jG{« Æ≤
Æ`2*« WOKLŽ bO>Q² 5ðd- <‫ >ﻧﻌﻢ‬vKŽ jG{« Æ≥
©∑≠≤≠µ WLzUI«® ‫ﺳﻌﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
WBB<« …d>«c« r−Š ÷dF WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÎUOUŠ W-bI²2*« …d>«c« r−ŠË …œbF²*« jzUÝu« qzUÝd
ÆqzUÝ— ‚ËbM3 qJ
©∏≠≤≠µ WLzUI«® ‫اﻟﻀﺒﻂ‬
qzUÝ— Âö²Ý«Ë ‰UÝ—≈ qł√ s- «œ«bŽù« j³{ pMJ1
Æ…œbF²*« jzUÝu«
‰u3Ë r²¹ U-bMŽ p-öŽù WJ³A« j³{ ∫‫• ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
ÆWUÝd«
ÆrK²2*« s- œd« VKÞ ∫‫• ﻗﺮاءة اﻟﺮد‬
vKŽ Ϋ—œU! ÊU> «–≈ ULO0 nðUN« j³{ ∫‫• ﲢﻤﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬
qzUÝ— ÂœUš s- …b¹b'« …œ—«u« qzUÝd« ŸUłd²Ý«
Æ—UFý≈ ÊËœ …œbF²*« jzUÝu«
≥π
SGH-C210
39
Æ©To, Cc, Bcc® WNłu« Ÿu½ œbŠ
‫ دﻟﻴﻞ‬Ë√ ‫ ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬Ë√ K‫ —ﻗﻢ ﻫﺎﺗ‬s- ΫbŠ«Ë d²š«
ÆK‫اﻟﻬﺎﺗ‬
Ë√ ¨w½Ëd²Jô« b¹d³« Ê«uMŽ Ë√ WNłu« r!— qšœ√
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ nðUN« qOœ s- ÎUL!— d²š«
s- —d>Ë ‫ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ‬œbŠ , UNłu« s- b¹e*« W0U{ù
Æ∂ …u??D?)«
UNłu« Ÿ«u½_ WO0U{≈ s¹ËUMŽ Ë√ ÂU!—√ ‰Ušœù
Ƶ …u?D)« s- < > —d?> r?Ł vKŽ jG{« ,Èdš_«
Æ‫ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ‬œbŠ ,p– s- pzUN²½« bMŽË
Ƶ
Æ∂
Æ∑
Æ∏
Æπ
Ʊ∞
©µ≠≤≠µ WLzUI«® ‫رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬
w²« …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— s¹eI²Ð WLzUI« Ác¼ ÂuIð
pMJ1 pcÐË ÎUI³2- …bF- qzUÝd> UNEH×Ð XL!
Æ…b¹bł qzUÝ— ¡UA½ù UN-«bI²Ý«
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨ÎUI³2- …bF- WUÝ— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK
«bI²ÝUÐ …œbF²- jzUÝË WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
ÆÎUI³2- …bF*« WUÝd«
ÆÎUI³2- …bF*« WUÝd« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
jzUÝu« qzUÝ— l{u rÝ« hOBIð ∫‫اﺳﻢ اﻟﻮﺿﻊ‬
Æ…œbF²*«
’U)« jzUÝu« qzUÝ— ÂœUš Ê«uMŽ qšœ√ ∫‫ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻮﻗﻊ‬
ÆpÐ
Æ U½UO³« ‰UI²½« j/ œbŠ ∫‫اﳊﻤﺎﻳﺔ‬
ÆWЫu³« Ê«uMŽ qšœ√ ∫IP ‫ﻋﻨﻮان‬
ÆÂbI²2*« W¹u¼ qšœ√ ∫‫اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم‬
—Ëd*« WLK> qšœ« ∫‫ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور‬
ÂœUš Ê«uMF W-bI²2*« ‰u3u« WDI½ rÝ« qšœ√ ∫APN
.jzUÝu« qzUÝ—
©≥≠µ WLzUI«®
•
•
•
•
•
•
•
‫رﺳﺎﺋﻞ واب‬
ÂœUš s- qzUÝd« v≈ ‰u3uK WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ»«u«
ÆUN²LK²Ý« w²« WOH¹dF²« qzUÝd« ÷dŽ ∫‫• اﻟﻮاردة‬
qzUÝd« q³I²2¹ pHðU¼ «–≈ ULO0 b¹b% ∫‫• اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل‬
ÆWOH¹dF²«
ÆWOH¹dF²« qzUÝd« ‰U³I²Ý« nðUN« i0d¹ ∫‫أﺑﺪا‬
ÆWOH¹dF²« qzUÝd« lOLł nðUN« q³I²2¹ ∫‫داﺋﻤﺎ‬
ÆWOH¹dF²« qzUÝd« lOLł `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
b¹dð w²« qzUÝd« ·UM3√ d²š« ∫‫ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
ÆUNU³I²Ý«
ÆrK²2*« nðU¼ sŽ pHðU¼ r!— ¡UHš≈ ∫‫ﺣﺠﺐ اﻟﻬﻮﻳﺔ‬
w0 WUÝd« s¹eIð ¡UIÐ …b- ‰uÞ j³{ ∫‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء‬
ÆqzUÝd« e>dÆWUÝd« ‰UÝ—≈ q³! dOšQ²« X!Ë j³{ ∫‫ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
ÆpKzUÝd W¹uË_« Èu²2- j³{ ∫‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬
v≈ WJ³A« s- ‰u3u« d¹dIð ‰UÝ—≈ ∫‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﻤﻮح‬
ÆqÝd*«
w0 …bŠ«Ë W×H3 ÷dŽ …b- ‰uÞ j³{ ∫‫ﻣﺪة اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
WýUA« qI²Mð ,œb×- X!Ë bFÐ Æ…—œUB« pKzUÝ—
ÆWOU²« W×HB« v≈ UOzUIKð
Î
•
•
•
•
•
•
•
©π≠≤≠µ WLzUI«® ‫وﺿﻊ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬
qzUÝ— qł√ s- »uKD*« WJ³A« j³{ W¾ONð pMJ1
tO≈ ‰u3u« - l{Ë dš¬ qOFHð r²¹ Æ…œbF²*« jzUÝu«
ÆWIŠö²*« qzUÝd« ‰U³I²Ý« Ë√ ‰UÝ—ù UOzUIKð
Î
Í√ dOOGð q³! pÐ ’U)« W-b)« œËe- lł«—
ÆpHðU¼ w0 …œbF²*« jzUÝu« qzUÝd «œ«bŽ≈
¥∞
SGH-C210
40
9/23/05, 8:53 AM
©∂ WLzUI«® WOK2²«
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©∂ WLzUI«®
qOGAðË »«u« `HB²- «bI²Ý« WOK2²« WLzU! p `O²ð
w0 W½e<« «u3_«Ë —uB« v≈ ‰u3u«Ë U0Uł »UF√
ÆnðUN« …d>«–
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
Æ‫ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ‬d²š« rŁ W¹e¼U'«
©±≠∂ WLzUI«®
©¥≠µ WLzUI«®
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ‬
‫ﻣﺘﺼﻔﺢ واب‬
oO³Dð ‰u>uðËdЮ »«u« `HB²- ‰öš s- lOD²2ð
ÆWOJKÝö« V¹u« WJ³ý v≈ qBð Ê√ pHðU¼ w0 ©wJKÝö«
v≈ qBð Ê√ »«u« `HB²- ‰öš s- lOD²2ð UL>
q¦- jzUÝu« U¹u²×- s- lÝ«Ë ‚UD½Ë W¦¹bŠ U-uKFÆÊU(_«Ë UOHK)«
©±≠±≠∂ WLzUI«® ‫ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺒﺪء‬
qOL%Ë WJ³AUÐ pHðU¼ qO3u² WLzUI« Ác¼ 3bI²Ý«
ÆWOJKÝö« V¹u« W-bš œËe0 W3U)« W2Ozd« W×HB«
ÆW¹e¼U'« j/ w0 › ¤ vKŽ ÎôuD- jGC« UÎC¹√ pMJ1Ë
wU(« pF{Ë Ë√ qB²*« —U³šù WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆWUÝ— „d² r¼œUý—ùË
ÊuJð U-bMŽ <‫ >ﻗﺒﻮل‬vKŽ jGCUÐ W*UJ*« cš√ pMJ1
ÆWKFH- …eO*« Ác¼
ÆqB²*« UN>d²¹ w²« qzUÝd« `2- Ë√ ŸUL²Ýô« ∫‫• اﻟﻮاردة‬
‫• اﻟﻀﺒﻂ‬
Æ…eO*« Ác¼ ¡UHÞ≈ Ë√ qOGAð ∫‫ﺗﻔﻌﻴﻞ‬
ŸUL²Ýô« pMJ1 ,…eO*« Ác¼ 5J9 r²¹ U-bMŽ ∫‫ﺿﺒﻂ اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
qB²*« qO−2ð ¡UMŁ« 5KB²*« «u3√ qO−2ð v≈
Æt²UÝd
…—Uý≈ ‰U³I²Ý« s- WOM-e« …d²H« j³{ ∫‫ﺿﺒﻂ اﻟﻮﻗﺖ‬
ÆnðUN« WÐUł≈ …eO- qOFHð v²Š W*UJ*«
ÆœUý—û WUÝd« qO−2ð ∫‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﲢﻴﺘﻲ‬
,5²O{«d²0« 5²UÝ— nðUN« dNE¹ ∫‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺤﻴﺔ‬
‫ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ‬b¹b% pMJ1 ÆpKł√ s- UNM- …bŠ«ËË
ÆW3U)« p²UÝ— qO−2²Ð ÂuIð U-bMŽ
ÆWK−2*« qzUÝd« W0U> `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
¥±
SGH-C210
41
‫ﺟﻬﺎز اﻟﺮد اﻵﻟﻲ‬
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
ÆV¹u« ÂœUš s- WLK²2*« qzUÝd« …¡«d! :‫• اﻟﻮاردة‬
‫اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻟﻮاب‬
‫اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻟﻮاب‬
¤ ÕU²H*« vKŽ jG{«
‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ‬
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*« `HB²*« d3UMŽ d³Ž VOKI²«
Æ`HB²*« s- ÃËdIK ›
› ¤
`HB²*« d3UMŽ bŠ√ —UO²š«
›C¤
WIÐU2« W×HB« v≈ …œuF«
©≤≠±≠∂ WLzUI«® ‫ﻋﻼﻣﺎت‬
WŽd2Ð ‰u3uK URL s¹ËUMŽ kH( WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆV¹u« WJ³ý vKŽ l!«u*« v≈
‫إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼﻣﺎت‬
ÆUž—U0
Î
ÎUF!u- d²š« Ʊ
Æ<‫ >إدﺧﺎل‬vKŽ jG{« rŁ URL Ê«uMŽ qšœ√ Æ≤
Æ<‫ >إدﺧﺎل‬vKŽ jG{« rŁ qCH*« dBMF rÝ« qšœ√ Æ≥
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻼﻣﺎت‬
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨d3UMF« bŠ√ kHŠ bFÐ
∫WOU²« «—UO)«
ÆV¹u« l!u- v≈ ‰u3u« ∫‫• اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ‬
ÆqCH*« dBMF« rÝ«Ë Ê«uMŽ q¹bFð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
Æ—U²<« qCH*« dBMF« ·c×Ð r! ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر واﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎرات ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﺼﻔﺢ‬
‰u3uK › ¤ vKŽ ÎôuD- jG{« ,V¹Ë W×H3 Í√ qł√ s∫WOU²« `HB²*« «—UOš v≈
ÆWOU(« W×HB« qOL% …œUŽ≈ ∫‫• إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬
ÆWO2Ozd« W×HB« v≈ …œuF« ∫‫• ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺒﺪء‬
ÆU¹Ëb¹
Î
URL Ê«uMŽ qšœ√ ∫‫• اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ‬
ÆWOU(« V¹u« W×HB URL Ê«uMŽ ÷dŽ ∫‫• إﻇﻬﺎر اﻟﻌﻨﻮان‬
UN-«bI²Ý« r²O W×HB« dOOGð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺒﺪء‬
ÆpÐ W3Uš WO2Oz— W×HB>
ÆW²!R*« …d>«c« `2- s- pMJ1 ∫‫• ﻣﺴﺢ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻨﺸﻄﺔ‬
¥≤
SGH-C210
42
9/23/05, 8:53 AM
©∂ WLzUI«® WOKH²«
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
∫GSM vKŽ q(U(« j³{ r²¹ U(bMŽ
Æ»«u« WЫuÐ Ê«uMŽ qšœ√ ∫IP ‫• ﻋﻨﻮان‬
ÆÂb²H*« W¹u¼ qšœ√ :‫• اﺳﻢ اﻟﻮﻟﻮج‬
Æ—Ëd*« WLKT ‰UšœSÐ r$ :‫• ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور‬
ÆPPP ÂœUš nðU¼ r$— ‰UšœSÐ r$ :‫• رﻗﻢ اﻻﺗﺼﺎل‬
Æ U½UO³« ¡UŽb²Ý« Ÿu½ œbŠ :‫• ﻧﻮع اﳌﻜﺎﳌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‬
©µ≠±≠∂ WLzUI«® ‫ﻣﺴﺢ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻨﺸﻄﺔ‬
ÂuIð w²« W²$R*« …dT«c« `H* WLzUI« Ác¼ Âb²Ý«
ÆΫdšR( UNO≈ ‰u+uUÐ XL$ w²« V¹u« U×H+ s¹e²Ð
©≤≠∂ WLzUI«®
‫أﻟﻌﺎب‬
wD qLFð w²« UDUł UIO³Dð® MIDlets qOL% pMJ1
«b²ÝUÐ WŽuM²( —œUB( s( ©WTdײ*« nð«uN«
ÆpHðU¼ wD UNM¹eðË »«u« ÷dF²H(
W(b)« œËe( vKŽ œUL²ŽôUÐ UDUł U(bš dDu²ð ô b$
ÆpÐ ’U)«
©≥≠±≠∂ WLzUI«® ‫اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ‬
l$uLK URL Ê«uMŽ ‰Ušœù ÎU¹Ëb¹ WLzUI« Ác¼ Âb²Ý«
ÆV¹u« l$u( v≈ ‰u+u«Ë V¹u« vKŽ
©¥≠±≠∂ WLzUI«® ‫وﺿﻊ واب‬
qBð« Æ»«u« `HB²( w(œUš œ«bŽù WLzUI« Ác¼ Âb²Ý«
«—UOš sŽ qO+UH²« s( b¹e* pÐ ’U)« W(b)« œËe0
ÆpÐ W+U)« j³C«
∫ÂœUš qJ WOU²« «—UO)« dDu²ðË
ÆÂœU)« l{u ÎULÝ« 5OFð ∫‫• اﺳﻢ اﻟﻮﺿﻊ‬
ÆWOHOzd« p²×H+ Ê«uMŽ j³{ ∫‫• ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺒﺪء‬
Æ U½UO³« ‰UI²½« j/ œbŠ ∫‫• اﳊﻤﺎﻳﺔ‬
w²« WJ³A« s¹ËUMŽ s( Ÿu½ qJ q(U(« d²š« ∫‫• اﳊﺎﻣﻞ‬
ÆGSM Ë√ GPRS ªUNO≈ ‰u+u« -
∫GPRS vKŽ ΫbF( q(U(« ÊuJ¹ U(bMŽ
Æ»«u« WЫuÐ Ê«uMŽ qšœ√ ∫IP ‫ﻋﻨﻮان‬
ÆÂb²H*« W¹u¼ qšœ√ ∫‫اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم‬
Æ—Ëd*« WLKT ‰UšœSÐ r$ ∫‫ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور‬
ÆGPRS WJ³ý WЫu³ ‰u+u« WDI½ rÝ« qšœ√ ∫APN
¥≥
SGH-C210
43
9/29/05, 9:13 AM
•
•
•
•
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë Íu½U¦« Ê«uMF« qšœ√ Æ≥
©≥≠∂ WLzUI«®
‫أﺻﻮات‬
V¹u« WJ³ý s- WKL;« «u3_« WLzUI« Ác¼ ÷dFð
ÆqzUÝd« s- UN-ö²Ý« - w²« Ë√ WOJKÝö«
‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨ uB« v≈ ‰u3u« ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æ uB« rÝ« dOOGð ∫‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ‬
Æ uB« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
Æ5½— WLGM> uB« j³{ ∫‫• اﺧﺘﺮ ﻛﻨﻐﻤﺔ ﻟﻠﺮﻧﲔ‬
©¥≠∂ WLzUI«®
‫ﺻﻮر‬
V¹u« WJ³ý s- WKL;« —uB« WLzUI« Ác¼ ÷dFð
ÆqzUÝd« s- UN-ö²Ý« - w²« Ë√ WOJKÝö«
‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨…—uB« v≈ ‰u3u« ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æ…—uB« rÝ« dOOGð ∫‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ‬
Æ…—uB« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
WýUA WOHKI> …—uB« j³{ ∫‫• اﺧﺘﺮ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ‬
ÆW¹e¼U'«
‫ﺑﺪ ﻟﻌﺒﺔ‬
Æ»UF_« W×zô s- U¼b¹dð w²« W³FK« d²š« Ʊ
«—UO)« v≈ ‰u3u« pMJ1 ¨W³FK« ¡bÐ WýUý w0 Æ≤
∫WOU²«
.…b¹bł W³F ¡bÐ ∫©W³FK« ¡bЮ START GAME •
w²« …dOš_« W³FK« —«dL²Ý« ∫©—«dL²Ý«® CONTINUE •
.UN³FKÐ XL!
.W−O²½ vKŽ√ ‰Ëbł ÷dŽ ∫©W−O²½ vKŽ√® HIGH SCORE •
VFK« WOHO> ÷dŽ ∫©VFK« WOHO>® HOW TO PLAY •
.W³FK WBB<« `OðUH*« nzUþËË
.W³FK« u3 ¡UG≈ Ë√ qOGAð ∫©—UOš® OPTION •
Æ„—UOš bO>Q² › ¤ vKŽ jG{« Æ≥
‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻌﺒﺔ‬
Æ<‫ >ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬vKŽ jGCUÐ U¼b¹dð w²« W³FK« v≈ qI²½«
DNS ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺒﻂ‬
ULOKFð V2Š U0Uł ÂœU) DNS j³{ dOOG² ÃU²% U0—
ÆpÐ ’U)« W-b)« œËeÆ»UF_« W×zô vKŽ ‫ اﻟﻀﺒﻂ‬d²š« Ʊ
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë w2Ozd« Ê«uMF« qšœ√ Æ≤
¥¥
SGH-C210
44
9/23/05, 8:53 AM
‫اﳌﻨﺒﻪ‬
w0 ÎUMO½— —bBO t³M*« j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…œb;« U!Ë_«
‫ﺿﺒﻂ اﳌﻨﺒﻪ‬
ÆtO³M²« Ÿu½ œbŠ Ʊ
vKŽ jG{«Ë X!u« «c¼ w0 t³M*« Êd¹ wJ X!u« qšœ√ Æ≤
Æ<‫>ﻣﻮاﻓﻖ‬
«–≈ WŽUÝ ±≤ s- w²!Ë oO2Mð ‫ ﻣﺴﺎء ﻓﻲ‬Ë√ ‫ ﺻﺒﺎﺣﺎ‬d²š« Æ≥
Æd-_« Âe
,WŽUÝ ≤¥ oO2Mð vKŽ ÎUI³2- …bF- pHðU¼ Ê≈
¥∑ Æ’ X!u« oO2Mð dOOGð pMJ1
©µ≠∂ WLzUI«®
‫ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
Ë ‫ أﻟﻌﺎب‬ «bK−- w0 WeM*« d3UMF« W0U> `2- pMJ1
Æ‫ ﺻﻮر‬Ë ‫أﺻﻮات‬
ÆUN×2- œ«d*« © «bK:«® bK:« h×H › ¤ vKŽ jG{« Ʊ
Æ<‫ >ﻣﺴﺢ‬vKŽ jG{« Æ≤
Æ`2*« bO>Q² 5ðd- <‫ >ﻧﻌﻢ‬vKŽ jG{« Æ≥
©∂≠∂ WLzUI«®
‫ﺳﻌﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
d3UMF hB<« …d>«c« s- wKJ« r−(« W0dF- pMJ1
w0 ÎUOUŠ ÂbI²2*« …d>«c« r−Š v≈ W0U{ùUÐ jzUÝu«
ÆjzUÝË bK−- q>
▲
©∑ WLzUI«® rEM*«
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©±≠∑ WLzUI«®
‫ اﻟﺴﺒﺖ‬s- d²š« ,± …uD)« w0 ‫— ﻣﻨﺒﻪ اﻟﺼﺒﺎح‬UO²šUÐ XL! «–≈ Æ¥
Æ‫ اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﳋﻤﻴﺲ‬s- Ë√ ‫إﻟﻰ اﻷرﺑﻌﺎء‬
‫إﻳﻘﺎف اﳌﻨﺒﻪ‬
ÆÕU²H- Í√ vKŽ jG{« ¨ÎUðu3 t³M*« —bB¹ U-bMŽ •
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨tO≈ ‰u3uUÐ r! ¨t³M*« j³{ W«“ù •
Æ‫ إﻟﻐﺎء اﳌﻨﺒﻪ‬œbŠ rŁ
WLzU! s- ‫ إﻟﻐﺎء اﳌﻨﺒﻪ‬œbŠ , UN³M*« …eNł√ lOLł W«“ù •
Æ‫اﳌﻨﺒﻪ‬
¥µ
SGH-C210
45
©∑ WLzUI«®
‫اﳌﻨﻈﻢ‬
¨ÂUN*« WLzU!Ë pULŽ√ ‰Ëbł l³²ð s- rEM*« …eO- pMJ9
a¹—U²«Ë X!u« j³{ pMJ1 UL> ÆWOðu3 «d>c- ¡UA½≈Ë
Ë W³ÝU(« Wü«Ë UN³M*« q¦- W³ÝUM*« «eO*« «bI²Ý«Ë
Æ öLF«
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
Æ‫ اﳌﻨﻈﻢ‬œbŠË ¨W¹e¼U'«
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
ً‫ ﻣﻐﻠﻘﺎ‬K‫ﺿﺒﻂ اﳌﻨﺒﻪ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺎﺗ‬
Æ‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ‬rŁ ‫ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬d²š« ¨t³M*« WýUý sr²¹ ¨t³M*« j³C œb;« X!u« w0 UÎIKG- nðUN« ÊU> «–≈
ÆÎUMO½— t³M*« —bB¹Ë nðUN« qOGAð
©≤≠∑ WLzUI«®
‫اﻟﺘﻘﻮﱘ‬
Ë√ «d>c- WÐU²>Ë .uI²« WFł«d* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…d>cL> qLFK UN³M*« j³{
‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮة‬
Æ.uI²« vKŽ ÎUI¹—Uð d²š« Ʊ
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë pðd>c- qšœ√ Æ≤
w0 ÎUMO½— —bB¹ wJ t³M*« j³C › ¤ vKŽ jG{« Æ≥
Æ—U²<« ÂuO«
Æ<‫ >اﺟﺘﻴﺎز‬vKŽ jG{U0 ,ô≈ Ë
Æt³MLK X!u« qšœ√ Æ¥
Æ<‫ >ﻧﻐﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨t³M*« s( —UO²šô
ÆWŽUÝ ±≤ oO2Mð w0 ‫ ﻣﺴﺎء‬Ë√ ‫ ﺻﺒﺎﺣﺎ‬d²š« Ƶ
pMJ1 ,WŽUÝ ≤¥ oO2Mð vKŽ bF- pHðU¼ Ê≈
¥∑ Æ’ ÆoO2M²« dOOGð
▲
ÊQÐ …—Uýû Íœ—Ë v≈ .uI²« vKŽ a¹—U²« Êu dOG²¹
Æa¹—U²« p– w0 …œułu- …d>c- „UM¼
‫ﻋﺮض ﻣﺬﻛﺮة‬
Æ.uI²« s- «d>c- vKŽ Íu²×¹ ÎUI¹—Uð d²š« Ʊ
W−-d³*« «d>c*« ÷dF ›s1√¤ Ë√ ›d2¹√¤ vKŽ jG{« Æ≤
ÆÂuO« pc
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎرات ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻘﻮﱘ‬
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨.uI²« WýUý vKŽ
∫WOU²« «—UO)«
ÆUNzUA½SÐ XL! w²« «d>c*« lOLł ÷dŽ ∫‫• ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ‬
Æ «d>c*« lOLł `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
Æœb×- a¹—Uð v≈ ‰UI²½ô« ∫‫• اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ‬
d0u²¹Ë Æa¹—U²« j/ —UO²šUÐ p `L2¹ ∫‫• ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ‬
Æ‫ ﻓﺎرﺳﻲ‬Ë ‫ ﻫﺠﺮي‬Ë ‫ ﻣﻴﻼدي‬.uI²«
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨…d>c- ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
Æ…b¹bł …d>c- W0U{≈ ∫‫• ﺟﺪﻳﺪة‬
Æ…d>c*« q¹bFð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
Æ…d>cLK t³M- œ«bŽ≈ ∫‫• ﻣﻨﺒﻪ‬
Æ…d>c*« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
Ædš¬ a¹—Uð v≈ …d>c*« a2½ ∫‫• ﻧﺴﺦ إﻟﻰ‬
Æ…d>c*« a¹—Uð dOOGð ∫‫• ﻧﻘﻞ إﻟﻰ‬
¥∂
SGH-C210
46
9/23/05, 8:53 AM
ÆW−O²M« ÷dF › ¤ vKŽ jG{« Æ¥
©∑ WLzUI«® rEM*«
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©µ≠∑ WLzUI«®
‫ﻻﺋﺤﺔ اﳌﻬﺎم‬
ÆUNð—«œ≈Ë ULN- ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÂUN*« W×zô ¡UA½≈
Æ<‫ >ﺟﺪﻳﺪة‬vKŽ jG{« Ʊ
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ vË_« WLN*« qšœ√ Æ≤
ÆW¹uË_« Èu²2- œbŠ Æ≥
Æ vKŽ jG{«Ë wzUNM« a¹—U²« qšœ√ Æ¥
‫ﻋﺮض ﻻﺋﺤﺔ اﳌﻬﺎم‬
W-öŽ l- ULN*« ÷dŽ r²¹ , ULN*« WLzU! —U²Ið U-bMŽ
ªW¹uË_« Èu²2- dýR- ÊU>Ë WLN*« “U$≈ - «–≈ ÆWM¹UFÆq!_« Èu²2*« «– ¨W¹œUŽ ¨W×K*« W¹uËú
Æ› ¤ vKŽ jG{« ¨…œb×- WLN- WUŠ dOOG²
vKŽ jG{« ¨UNMŽ qO3UHð Ë√ WLzUI« s- WLN- ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK <‫>ﺧﻴﺎرات‬
Æ…b¹bł WLN- W0U{≈ ∫‫• ﺟﺪﻳﺪة‬
ÆWLN*« WUŠ dOOGð ∫‫• ﲢﺪﻳﺪ‬
WLN*« q¹bFð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
©≥≠∑ WLzUI«®
5OU(« a¹—U²«Ë X!u« dOOG² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
a¹—U²«Ë X!u« j³{ q³!Ë ÆnðUN« vKŽ 5{ËdF*«
Æ‫ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ‬w0 WOM-e« p²IDM- b¹b% pOKŽ 5F²¹
ÆwU(« X!u« ‰Ušœ≈ ∫‫• ﺿﺒﻂ اﻟﻮﻗﺖ‬
ÆwU(« a¹—U²« ‰Ušœ≈ ∫‫• ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬
X!Ë j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý« ∫‫• اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ‬
w0 X!u« vKŽ ·dF²« UC¹√ pMJ1Ë WOK;« p²IDMÆrUF« w0 ÊUJ- Í√
ÆWŽUÝ ≤¥ Ë√ WŽUÝ ±≤ oO2Mð —UO²š« ∫‫• ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺖ‬
©¥≠∑ WLzUI«®
47
‫اﳊﺎﺳﺒﺔ‬
WOÝUÝ_« WOÐU2(« UOKLF« cOHM² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆWL2I«Ë »dC«Ë ÕdD«Ë lL'« q¦Æ‰Ë_« r!d« qšœ√ Ʊ
Æ”u! Ë√ W¹dAŽ W-öŽ ë—œù <.( )> vKŽ jG{«
Æ› ¤ Ë√ › ¤ vKŽ jG{« ¨dýR*« p¹dײ
WHOþu« v≈ ‰u3uK `HB²« `OðUH- bŠ√ vKŽ jG{« Æ≤
ÆU¼b¹dð w²« WO{U¹d«
Æw½U¦« r!d« qšœ√ Æ≥
¥∑
SGH-C210
‫اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﺎرﻳﺦ‬
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
Æ‫ ﻣﺬﻛﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ‬WLzU! s- ÃËd)«Ë pðöO−2ð ¡UG≈ ∫‫• ﺧﺮوج‬
ÆWOðuB« …d>c*« kH( ‫ ﺣﻔﻆ‬d²š« Æ¥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ WOðuB« …d>c*« rÝ« qšœ√ Ƶ
©≤≠∂≠∑ WLzUI«® ‫ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺻﻮات اﳌﺴﺠﻠﺔ‬
uB« «d>c- W×zô v≈ ‰u3uK WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆUNKO−2²Ð XL! w²«
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{«
ÆWOðuB« pðd>c- qOGAð …œUŽ≈ ∫‫• ﻋﺮض‬
jzUÝu« qzUÝ— WDÝ«uÐ WOðuB« …d>c*« ‰UÝ—≈ ∫‫• إرﺳﺎل‬
Æ…œbF²*«
ÆWOðuB« …d>c*« rÝ« dOOGð ∫‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ‬
ÆWOðuB« …d>c*« hzUBš ÷dŽ ∫‫• اﳋﺼﺎﺋﺺ‬
ÆWOðuB« …d>c*« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
©≥≠∂≠∑ WLzUI«® ‫ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
w²« WOðuB« «d>c*« lOLł `2* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆUNKO−2²Ð XL!
ÆWU(« Ë√ W¹uË_« WDÝ«uÐ WLN*« nOMBð ∫‫ﻓﺮز‬
ÆWLN*« a2½ ∫‫ﻧﺴﺦ‬
Æ…d>cL> .uI²« v≈ WLN*« a2½ ∫‫ﻧﺴﺦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻮﱘ‬
ÆWLN*« `2- ∫‫ﻣﺴﺢ‬
Æ ULN*« lOLł `2- ∫‫ﻣﺴﺞ اﻟﻜﻞ‬
Æ ULN*« WLzU! s- ÃËd)« ∫‫ﺧﺮوج‬
©∂≠∑ WLzUI«®
•
•
•
•
•
•
‫ﻣﺬﻛﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ‬
sJ1 Æ uB« «d>c- qO−2² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆWO½UŁ ≥∞ v≈ qBð Ê√ WOðuB« …d>cLK
©±≠∂≠∑ WLzUI«® ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ‬
ÆqO−2²« ¡b³ <‫ >ﺗﺴﺠﻴﻞ‬vKŽ jG{« Ʊ
ÆÊu0ËdJO*« w0 Àb% Æ≤
X!Ë wN²M¹ U-bMŽ Ë√ ¨<‫ >إﻧﻬﺎء‬vKŽ jGCð U-bMŽ Æ≥
∫WOU²« «—UO)« ÷dŽ r²¹ ,qO−2²«
Æpðd>c- qOGAð …œUŽ≈ ∫‫• إﻋﺎدة اﻟﻌﺮض‬
ÆÈdš√ …d>c- qO−2ðË …d>c*« `2- ∫‫• إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
Æ…d>c*« kHŠ ∫‫• ﺣﻔﻆ‬
©¥≠∂≠∑ WLzUI«® ‫ﺳﻌﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
W-bI²2*« …d>«c« r−ŠË …d>«cK wKJ« r−(« h×Hð pMJ1
ÆWOðuB« «d>cLK UOUŠ
Î
¥∏
SGH-C210
48
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©∏ WLzUI«® nðUN« qOœ
ÆÁœU−¹≈ œ«d*« rÝô« s- vË_« WIKOKI« ·dŠ_« qšœ√ Ʊ
ÆWLzUI« s- Áb¹dð Íc« rÝô« d²š« Æ≤
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ Ë√ r!dUÐ ‰UBðö › ¤ vKŽ jG{« Æ≥
ÆnðUN« qOœ «—UOš v≈ ‰u3uK
K‫اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎرات دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨nðUN« qOœ w0 ‰Ušœ≈ ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK
ÆÍœUF« ‰UBðô« j/ v≈ r!d« oB ∫‫• ﻟﺼﻖ‬
ƉUBð« WNł U-uKF- q¹bFð ∫‫• ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
ÆnðUN« qOœ s- r!d« `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
ÆW!UD³« Ë√ nðUN« …d>«– v≈ ‰UBðô« WNł a2½« ∫‫• ﻧﺴﺦ‬
Æ5KB²*« WŽuL−- 5OFð ∫‫• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺼﺎل‬
Æb¹bł ‰Ušœ≈ W0U{≈ ∫‫• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﺧﻞ‬
©≤≠∏ WLzUI«®
‫ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ‬
©∑≠∑ WLzUI«®
‫ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ‬
Æ öLF« q¹uײРÂUOIK WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ WO³Mł_« WKLF« ‰bF- qšœ√ Ʊ
tK¹uײ UNM- q¹uײ« œ«d*« q3_« WKLF« mK³- qšœ√ Æ≤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« rŁ
mK³*« v≈ W0U{ùUÐ tUšœSÐ XL! Íc« mK³*« ÷dŽ r²¹
ÆÈdš_« WKLF« w0 t T0UJ*«
©∏ WLzUI«®
K‫دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
pÐ W3U)« W!UD³« vKŽ nðUN« ÂU!—√ s¹eIð pMJ1
…d>«–Ë W!UD³« d³²Fð ÆpHðU¼ …d>«– w0 UNM¹eIð pc>Ë
…bŠ«Ë …bŠu> ÊU-bI²2¹ ULNMJ ÎUOKF0 5²KBHM- pHðU¼
ÆnðUN« qOœ vL2ð
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
Æ<K‫ >دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬vKŽ jG{« Ë√ K‫ دﻟﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬d²š« rŁ W¹e¼U'«
ÆnðUN« qOœ v≈ b¹bł ‰Ušœ≈ W0U{ù WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
©±≠∏ WLzUI«®
‫ﺑﺤﺚ‬
ÆnðUN« qOœ w0 ÂU!—_« sŽ Y׳K WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
‫ﻣﺪﺧﻞ‬
ُ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬
¥π
SGH-C210
49
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
Æ<‫ >ﻋﺮض‬vKŽ jG{« rŁ WŽuL−- d²š« Æ≤
ÆÁb¹dð Íc« rÝô« d²š« Æ≥
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ Ë√ r!dUÐ ‰UBðö › ¤ vKŽ jG{« Æ¥
ÆnðUN« qOœ «—UOš v≈ ‰u3uK
©¥≠∏ WLzUI«®
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
UŽuL−- hzUBš q¹bF² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆpÐ W3U)« 5KB²*«
v≈ ‰u3uK <‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨WŽuL:« W×zô s∫WOU²« «—UO)«
…œ—«u« U*UJLK 5½d« WLG½ j³{ ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ رﻧﲔ اﳌﻜﺎﳌﺔ‬
ÆWŽuL:« ss- …œ—«u« qzUÝd« WLG½ j³{ ∫‫• ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة‬
ÆWŽuL:«
ÆWŽuL:« s- …œ—«u« U*UJLK e-— j³{ ∫‫• اﻟﺮﺳﻤﺔ‬
ÆWŽuL−LK rÝ« hOBIð ∫‫• اﺳﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ‬
©µ≠∏ WLzUI«®
‫ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ‬
s-® l¹d2« ‰UBðô« ÂU!—√ 5OF² WŽuL:« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆΫdO¦> UNÐ qB²ð w²« ÂU!—_« s- WO½UL¦ ¨©٩ v≈ ٢
K‫ﺗﺨﺰﻳﻦ إدﺧﺎل أو ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻬﺎﺗ‬
Ær!d« Ÿu½ d²š« Ʊ
ÆK‫ اﻟﻬﺎﺗ‬d²š« Æ≤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë ÎULÝ« qšœ√ Æ≥
vKŽ jG{«Ë w½Ëd²J« b¹dÐ Ê«uMŽ Ë√ ÎUL!— qšœ√ Æ¥
Æ<‫>ﺣﻔﻆ‬
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë ¨ œ—√ «–≈ ¨l!u*« r!— dOOG²Ð r! Ƶ
‫ﺗﺨﺰﻳﻦ إدﺧﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
Ær!d« Ÿu½ d²š« Ʊ
Æ‫ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬d²š« Æ≤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë ÎULÝ« qšœ√ Æ≥
Æ<‫ >ﺣﻔﻆ‬vKŽ jG{«Ë ÎUL!— qšœ√ Æ¥
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë ¨ œ—√ «–≈ ¨l!u*« r!— dOOG²Ð r! Ƶ
©≥≠∏ WLzUI«®
‫ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
nðUN« qOœ w0 pðôUšœ≈ sŽ Y׳K WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ5KB²*« UŽuL−- w0
ÆWŽuL:« rÝô vË_« WKOKI« ·dŠ_« qšœ√ Ʊ
µ∞
SGH-C210
50
9/23/05, 8:53 AM
©∏ WLzUI«® nðUN« qOœ
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
ÆUN×2- œ«d*« ©l!«u*«® l!u*« h×H › ¤ vKŽ jG{«
Æ<‫ >ﻣﺴﺢ‬vKŽ jG{«
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë nðUNK —Ëd*« WLK> qšœ√
Æ`2*« bO>Q² 5ðd- <‫ >ﻧﻌﻢ‬vKŽ jG{«
©∑≠∏ WLzUI«®
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
‫ﺗﻌﻴﲔ أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ‬
ÕU²H*« 5OFð r²¹ YOŠ ¨π v≈ ≤ s- ÕU²H*« l{u- œbŠ Ʊ
ÆpÐ ’U)« wðuB« b¹d³« ÂœUš v≈ ›١¤ r!—
ÆnðUN« qOœ W×zô s- Áb¹dð Íc« rÝô« d²š« Æ≤
ÆÁb¹dð Íc« r!d« d²š« Æ≥
‫ﺳﻌﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
w²« ôUšœû wKJ« œbF« W0dF* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
XL! w²« ôUšœù« œbŽ v≈ W0U{ùUÐ UNM¹eIð pMJ1
ÆnðUN« qOœ w0 UNM¹eI²Ð
©∏≠∏ WLzUI«®
SDN
‰UBð« ÂU!—√ rŽbð W!UD³« X½U> «–≈ WLzUI« Ác¼ d0u²ð
ÂU!—QÐ WLzU! ÷dF WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý« Æ©SDNÌ® W-b)«
ÂU!—√ p– w0 U0 W-bš œËe0 WBB<« W-b)« VKÞ
ÆwðuB« b¹d³« ÂU!—√Ë qOb« U-öF²Ý«Ë ∆—«uD«
vKŽ jG{«Ë Áb¹dð Íc« r!d« v≈ ‰u3uK VOKI²UÐ r!
Æ› ¤ Ë√ <‫>اﺗﺼﺎل‬
‫إدارة إدﺧﺎﻻت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ‬
<‫ >ﺧﻴﺎرات‬vKŽ jG{« ¨l¹d2« ‰UBðô« WýUý ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u3uK
ÆhBI- dOž ÕU²H* r!— 5OFð ∫‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
ÆÕU²H*« j³{ `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ‬
Æ`OðUH*« lOLł j³{ `2- ∫‫• ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
ÆÕU²HLK hB<« r!d« ÷dŽ ∫‫• اﻟﺮﻗﻢ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺈدﺧﺎﻻت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ‬
ÆW¹e¼U'« j/ w0 VÝUM*« ÕU²H*« vKŽ ÎôuD- jG{«
©∂≠∏ WLzUI«®
‫ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ‬
qOœ w0 W½e<« ôUšœù« lOLł `2* WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆnðUN«
µ±
SGH-C210
51
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
ÂuI¹ ÊU> «–≈ ULO0 nðUN« j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÕU²H*« vKŽ jGC« r²¹ r ‰UŠ w0 ÎUOzUIKð `OðUH*« j³CÐ
ÎU¹Ëb¹ `OðUH*« WŠu ‰UH!SÐ r! Ë√ …œb×- WOM-“ …d²0 sL{
Æ› ¤ vKŽ ÎôuD- jGCUÐ p–Ë
©≥≠±≠π WLzUI«® ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬
©π WLzUI«®
K‫ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺎﺗ‬
ÎUC¹√ pMJ1 ÆpHðU¼ j³{ W¾ON² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆWO{«d²0ô« rOI« «œ«bŽ≈ j³{ …œUŽ≈
j/ w0 <‫ >اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u3uK
ÆK‫ ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺎﺗ‬d²š« rŁ W¹e¼U'«
qł√ s- WýUA« ŸuDÝ j³C WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…¡U{ù« UNO0 dOG²ð w²« ôU(«
©±≠π WLzUI«®
‫ﺿﺒﻂ اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
Æ¡uC«Ë WýUA« j³{ dOOG² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
©¥≠±≠π WLzUI«® ‫اﻟﻀﻮء اﳋﻠﻔﻲ‬
¡uC« ÷dŽ ¡UIÐ …b- ‰uÞ œbײ WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆwHK)«
ÆwHK)« ¡uC« qOGAð …b- ‰uÞ œbŠ ∫‫• اﻟﻀﻮء اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻔﻌﻞ‬
j/ w0 WýUA« ¡UIÐ X!Ë œb% ∫‫• اﻟﻀﻮء اﳋﻠﻔﻲ ﺧﺎﻓﺖ‬
¨œb×- X!Ë bFÐ ÆwHK)« ¡uC« ¡UHÞ≈ bFÐ uH)«
ÆWOL!d« WŽU2« dNEðË WýUA« THDMð
©±≠±≠π WLzUI«® ‫ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
v≈ W0U{ùUÐ WOHK)« …—u3 dOOG² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆW¹e¼U'« j/ w0 hM« j³{
ÆWOHK)« …—u3 d²š« ∫‫• ﻻﺋﺤﺔ ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
Æa¹—U²«Ë X!uK nðUN« ÷dŽ œbŠ ∫‫• إﻇﻬﺎر اﻟﻨﺺ‬
ÆhM« Êu d²š« ∫‫• ﻟﻮن اﻟﻨﺺ‬
©µ≠±≠π WLzUI«® ‫اﻟﺸﻌﺎر‬
s- ÎôbÐ W-b)« œËe- —UFý ÷dF WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆtLÝ«
©≤≠±≠π WLzUI«® ‫ﻗﻔﻞ ﻟﻮﺣﺔ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬
lM* p–Ë ÎUOzUIKð `OðUH*« qH! WHOþuÐ eN−- pðU¼ Ê≈
ÆnðUN« vKŽ dOŁQ²« s- `OðUH*« vKŽ w{dF« jGC«
µ≤
SGH-C210
52
9/23/05, 8:53 AM
©π WLzUI«® nðUN« j³{
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©µ≠π WLzUI«®
‫اﳊﻤﺎﻳﺔ‬
dOž «bI²Ýô« s- pHðU¼ W¹UL( WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
pHðUN …œbF²*« ‰u3u« “u-— …—«œ≈ WDÝ«uÐ tÐ ÕuL2*«
ÆW!UD³«Ë
©∂≠±≠π WLzUI«® ‫ﻟﻮن ﺑﻨﻂ أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل‬
‰Ušœ≈ bMŽ WýUA« jš Êu —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆtÐ ‰UBðö nðU¼ r!—
©≤≠π WLzUI«®
«d- Àö¦ ¨PIN2 ¨PIN “u-— ‰UšœSÐ XL! «–≈
‰Ušœù ÃU²% qHI« ¡UGùÆW!UD³« qH! r²¹ ,WOU²²qGA- „œËe¹Ë Æ©qHI« ¡UG≈ ÕU²H-® PUK/PUK2
ÆWÐuKD*« “u-dUÐ WJ³A«
©±≠µ≠π WLzUI«® PIN ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻣﺰ‬
¥ s-® PIN e-d« ©WOBIA« W¹uN« b¹b% r!—® wL×¹
bMŽ ÆtÐ hšd*« dOž «bI²Ýô« b{ p²!UDÐ ©ÂU!—√ ∏ v≈
…d- q> w0 PIN e-d« nðUN« VKD¹ ¨…eO*« Ác¼ qOGAð
ÆnðUN« `²HÐ UNO0 ÂuIð
©≤≠µ≠π WLzUI«® PIN ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﻣﺰ‬
V−¹ ÆpÐ ’U)« PIN e-d« dOOG² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ…eO*« Ác¼ «bI²Ý« q³! PIN e-d« h×0 …eO- qOFHð
©≥≠π WLzUI«®
©¥≠π WLzUI«®
‫اﻟﻠﻐﺔ‬
…œbF²*« UGK« s- …bŠ«Ë —UO²šô WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ÷dF« hM
WGK« fH½ «bI²ÝUÐ nðUN« ÂuI¹ ¨wzUIKð —U²Ið U-bMŽ
ÆW!UD³« UN-bI²2ð w²«
µ≥
53
‫أرﻗﺎﻣﻲ‬
qJ rÝ« hOBI² Ë√ p-U!—√ h×H …eO*« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÂU!—√ vKŽ dŁRð ô UM¼ Àb% w²« «dOOG²« Ê≈ Ær!—
ÆpÐ W3U)« W!UD³« vKŽ WOKFH« „«d²ýô«
©≥≠µ≠π WLzUI«® K‫ﻗﻔﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
dOž «bI²Ýô« s- nðUN« ¨nðUN« qH! …eO- s-Rð
Æhšd*«
SGH-C210
‫رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻴﺔ‬
UN{dŽ r²¹ w²« WOײ« ‰Ušœù WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆnðUN« qOGAð bMŽ dB²I- qJAÐ
9/23/05, 8:53 AM
‫وﻇﺎﺋ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
©∑≠µ≠π WLzUI«® FDN ‫اﻟﻨﻤﻂ‬
pðU*UJ- dBŠ p `O²¹ ©XÐU¦« ‰UBðô« r!—® FDN j/
ÊU> «–≈ nðUN« ÂU!—√ s- …œËb×- WŽuL−- vKŽ …—œUB«
¨…eO*« Ác¼ qOFHð r²¹ U-bMŽ ÆW!UD³« ‰öš s- ULŽbÎ
w0 W½e<« nðUN« ÂU!—√ s- jI0 U*UJ- ¡«dł≈ pMJ1
ÂuIð Ê√ pOKŽ V−¹ …eO*« Ác¼ «bI²Ýô ÆnðUN« qOœ
ÆPIN2 e-d« ‰UšœSÐ
©∏≠µ≠π WLzUI«® PIN2 ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﻣﺰ‬
wU(« PIN2 e-d« dOOG²Ð PIN2 e-d« dOOGð …eO- ÂuIð
ÆW!UD³ô« s- «bL²FÊU> «–≈ pÐ ’U)«
Î
©∂≠π WLzUI«®
‫ﺿﺒﻂ إﺿﺎﻓﻲ‬
œd« Ë√ ‰UBðô« WO3Uš qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð pMJ1
ÆwzUIK²«
dAŽ v²Š ¡«dłù nðUN« j³{ ∫‫• إﻋﺎدة اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬
¡«dł≈ ÂbŽ bFÐ wHðUN« r!d« VKÞ …œUŽù ôËU×ÆÕU−MÐ WOHðU¼ W*UJjGC« ‰öš s- …œ—«Ë W*UJ- Í√ WÐUł≈ ∫‫• أي ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﺮد‬
Æ › ¤ Ë√ <‫¡ >رﻓﺾ‬UM¦²ÝUÐ ÕU²H- Í√ vKŽ
vKŽ jGCð Ê√ V−¹ ¨—UO)« «c¼ qOGAð ·UI¹≈ WUŠ w0
Æ› ¤ W*UJ*« vKŽ œdK Ë√ <‫>ﻗﺒﻮل‬
¥ s- —Ëd- WLK> ‰Ušœ≈ V−¹ ¨…eO*« Ác¼ 5J9 r²¹ U-bMŽ
ÆUNO0 nðUN« qOGAð r²¹ …d- q> w0 ÂU!—√ ∏ v≈
WLK> dOOG²Ë ©00000000® w¼ ÎUI³2- …bF*« —Ëd*« WLK>Ë
Æ‫ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور‬WLzUI« ÂbI²Ý« —Ëd*«
©¥≠µ≠π WLzUI«® ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور‬
r²¹ ÆnðUN« —Ëd- WLK> e-d« dOOG² W-UI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ©00000000® v≈ o³2- qJAÐ —Ëd*« WLK> j³{
©µ≠µ≠π WLzUI«® ‫اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ‬
p– w0 U0 ,jzUÝu« Èu²×- qHI WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
—uB«Ë WOðuB« «d>c*«Ë …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ—
Æ «u3_«Ë
ÆUNKH! œ«d*« ©d3UMF«® dBMF« h×H › ¤ vKŽ jG{« Ʊ
Æ…eOL*« d3UMF« qHI <‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{« Æ≤
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«Ë nðUN« dÝ WLK> qšœ√ Æ≥
WLK> ‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% ,s-R*« dBMF« v≈ ‰u3uK
ÆnðUN« —Ëd©∂≠µ≠π WLzUI«® ‫ﻗﻔﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
W!UD³UÐ jI0 qLF¹ Ê√ nðUNK W!UD³« qH! …eO- `O²ð
qšbð Ê√ bÐ ô ÆW!UD³« qH! e-— 5OFð ‰öš s- WOU(«
ÆWHK²I- W!UD³« ÂbI²2ð wJ W!UD³« qH! e-—
µ¥
SGH-C210
54
9/23/05, 8:53 AM
©∑≠π WLzUI«®
‫ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت‬
:‫; ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬K‫ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
¢W!UD³« qšœ√¢
Æ`O×3 qJAÐ UN³O>dð - W!UD³« Ê√ s- b>Qð •
¢—Ëd*« WLK> qšœ√¢
¨WKFH- WOzUIK²« nðUN« qH! …eO- •
q³! nðUN« —Ëd- WLK> ‰Ušœ≈ pOKŽ 5F²¹ «c
Æt-«bI²Ý«
¢PIN e-d« qšœ√¢
pOKŽ V−¹ ¨vË_« …dLK nðUN« ÂbI²2ð XM> «–≈ •
l- œËe*« ©PIN e-d«® WOBIA« W¹uN« r!— ‰Ušœ≈
ÆW!UD³«
UNO0 ÂuIð …d- q> ¨WKFH- PIN e-d« ‰Ušœ≈ …eO- •
PIN e-d« ‰Ušœ≈ s- bÐô nðUN« qOGA²Ð
ÆPIN ‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻣﺰ‬WLzU! ÂbI²Ý« …eO*« Ác¼ qODF²Ë
«—UB²š« `OðUHL> `HB²« `OðUH- «bI²Ý« pMJ1
ÆW¹e¼U'« j/ s- …dýU³- …œb×- rz«u! v≈ ‰u3uK
`OðUH- UMOOFð dOOG² WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
Æ`OðUHLK «—UB²šô«
Æ—UB²š« ÕU²HL> ÂbI²2¹ wJ ÕU²H*« d²š« Ʊ
ÆÕU²HLK UNBOBIð r²OÝ w²« WLzUI« d²š« Æ≤
©∏≠π WLzUI«®
pMJ1 Æ00000000 vKŽ ÎUI³2- …bF- —Ëd*« WLK> Ê≈
µ¥ Æ’ ÆÁc¼ —Ëd*« WLK> dOOGð
µµ
SGH-C210
55
‫إرﺟﺎع اﻟﻀﺒﻂ‬
t𫜫bŽ≈ v≈ nðUN« j³{ …œUŽù WLzUI« Ác¼ ÂbI²Ý«
ÆWO{«d²0ô«
rŁ ÂU!—√ ∏ v≈ ¥ s- W½uJ*« nðUN« —Ëd- WLK> qšœ√
Æ<‫ >ﻣﻮاﻓﻖ‬vKŽ jG{«
▲
¨W¹—ËdC« dOž W-b)« U*UJ* nOUJ²«Ë X!u« dO0u²
W-b)« e>d0 ‰UBðô« q³! ¡e'« «c¼ h×H²Ð r!
ÆhBI²*«
‫ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻻﲡﺎﻫﺎت‬
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت‬
‫ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺎول اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻚ وﻻ ﻳﻨﺠﺢ‬
¤ ÕU²H*«® ÆÕu²H- nðUN« Ê√ s- b>Qð •
©WO½UŁ s- d¦>_
ÆW×O×B« WJ³A« v≈ XK3Ë b! p½√ s- b>Qð •
V−Š —UOš vKŽ nðUN« j³Cð r p½√ s- b>Qð •
Æ…œ—«u« U*UJ*«
tOKŽ ÎUÞuGC- ›
.‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻜﺎﳌﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺳﻤﺎﻋﻚ وأﻧﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ‬
©Êu0ËdJ¹U*«® qOGA²Ð XL! p½√ s- b>Qð •
b>Qð ÆpL0 s- WO0U> Wł—bÐ V¹d! nðUN« Ê√ s- b>Qð •
Êu0ËdJO*« Ê≈ YOŠ `O×B« qJAUÐ nðUN« qLŠ sÆnðUN« qHÝ√ błu¹
‫ ﺑﺈﻃﻼق‬K‫ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ "اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﻬﺎﺗ‬
.‫اﻟﺼﻮت ﺑﻴﺐ‬
bŽQ0 Æw0UJ« —bIUÐ W½u×A- dOž W¹—UD³« ÊuJð b! •
ÆW¹—UD³« s×ý
¢PUK e-d« qšœ√¢
«d- ÀöŁ `O×3 dOž qJAÐ PIN e-d« ‰Ušœ≈ - «–≈ •
ÆnðUN« qH! r²¹ w«u²« vKŽ
Æt lÐU²« W-b)« d0u- p t-b! Íc« PUK e-d« qšœ√
"‫ أو "ﻏﻴﺮ ﺗﺎم‬,"‫ أو "ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ‬,"‫ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺪﻣﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
WIDM- w0 «Îbł«u²- ÊuJð b! ªœuIH- WJ³AUÐ ‰UBðô« •
…d- ‰ËUŠ rŁ ªÊUJ*« «c¼ s- qI²½« ÆWODG²« WHOF{
ÆÈdš√
l- UNO0 „d²Að r W-bš —UOš v≈ ‰u3u« ‰ËU% X½√ •
ÆW-b)« œËe.‫راﺟﻊ ﻣﺰود اﳋﺪﻣﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬
tÐ ‰UBðô« r²¹ rË UL!—
XKšœ√
Î
Æ › ¤ vKŽ XDG{ b! p½√ s- b>Qð •
ÆW×O×B« WJ³A« v≈ XK3Ë b! p½√ s- b>Qð •
V−Š —UOš vKŽ nðUN« j³Cð r p½√ s- b>Qð •
Æ…—œUB« U*UJ*«
µ∂
SGH-C210
56
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮع‬
UłuLK ÷dF²UÐ WIKF²*« wÐË—Ë_« œU%ô« U³KD²- l- o0«u²¹ nðUN« «c¼
ÆWOJKÝö«
tLOLBð Èdł b!Ë Æq³I²2-Ë qÝd- wJKÝô “UNł WÐU¦0 pHðU¼ d³²F¹
UL> WOJKÝö« W¹œœd²« W!UDK ÷dF²« œËbŠ “ËU−²¹ ô YO×Ð tFOMBðË
«œUý—≈ s- Ϋ¡eł qJAð œËb(« Ác¼Ë ÆwÐË—Ë_« œU%ô« fK−- p– vKŽ v3Ë√
W-UF WOJKÝö« W¹œœd²« W!UDK UNÐ ÕuL2*« U¹u²2*« —dIð w²«Ë WK-Uý
WKI²2*« WOLKF« ULEM*« WDÝ«uÐ «œUý—ù« Ác¼ d¹uDð Èdł b!Ë Æ”UM«
Ê√ UL> ÆW¹—Ëb« UÝ«—b«Ë WK-UA«Ë …—uD²*« WOLKF« UÝ«—b« o¹dÞ sŽ
lOLł W-öÝ ÊULC bF*« Í—ËdC« ÊU-_« g-U¼ qLAð œËb(« Ác¼
Ær¼—ULŽ√Ë rN²×3 sŽ dEM« iGÐ ¨’UIý_«
”UO! …bŠË ÂbI²2ð „dײ*« nðUN« …eNł_ WOÝUOI« ÷dF²« dO¹UF-Ë
fK−- tÐ v3Ë√ Íc« ‰bF*« «c¼ œËbŠË ÆwŽuM« ’UB²-ô« ‰bF- vL2ð
Æm>Ø «Ë ≤[∞ u¼ wÐË—Ë_« œU%ô«
Æm>Ø «Ë ∞[≥¥∏ u¼ nðUN« «c¼ q¹œu* tÐ ÕuL2- bŠ vKŽ√ Ê√ UL>
«dłuKO> qJ «Ë ≤[∞ w¼ W>dײ*« nð«uN« s- ŸUFýù« ’UB²-« W³2M ÂUF« tÐ ÕuL2*« b(« *
¨r2'« W−2½√ s- «dł ±∞ sŽ b¹e¹ jÝu²0 ©r−>Ø «Ë®
ŸuMð Ë√ ·ö²š« Í√ wDG¹ wJË ”UMK WO0U{≈ W¹ULŠ wDFO ÊU-ú UOIOIŠ
UÎA-U¼ qL×¹ b(« «c¼
Î
Íœœd²« ‚UDM« V2ŠË WËœ q> U³KD²- V2Š SAR rO! nK²Ið b! ¨ŸUFýù« W³2½ ”UO! w0
.‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮت أﺛﻨﺎء اﳌﻜﺎﳌﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ‬
Æ © ® ÷dF« WýUý vKŽ WJ³A« …u! dýR- h×0« •
WJ³A« «—Uý≈ …u! v≈ …dOGB« …bLŽ_« r!— dOA¹
ÆWHOF{ © ® v≈ © ® W¹u! sqI²½« Ë√ ÎöOK! „d% Ë√ WÞU2³Ð nðUN« p¹d% ‰ËUŠ •
…u! …œU¹e wM³- w0 XM> «–≈ …c0U½ Í√ —«uł v≈
ÆWJ³A«
‫ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ أي رﻗﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﻠﺐ رﻗﻢ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ‬
.K‫اﻟﻬﺎﺗ‬
- r!d« Ê√ ÊULC ¢‰UBðô« UNł¢ …eO*« ÂbI²Ý« •
Æ`O×3 qJAÐ tM¹eIð
ÆU¹—Ëd{
p– ÊU> «–≈ ª`O×3 qJAÐ r!d« s¹eIð bŽ√ •
Î
‫ ﻳﺘﻌﲔ‬,‫إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪك اﻹرﺷﺎدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ‬
:‫ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‬
ÆpHðU¼ q2K2- r!—Ë q¹œu*« r!— •
ÆpÐ ’U)« ÊULC« U-uKF- •
ÆWKJALK `{«Ë n3Ë •
ÆqO3UH²« s- b¹e* pÐ ’U)« !u2-UÝ Ÿ“u0 qBð« rŁ
Æ ôUBðô« WJ³A
µ∑
SGH-C210
57
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
qIOÝ s×A« —«bI- ÊS0 ªW-bI²2- dOž W¹—UD³« X>dð «–≈
ÆX!u« —Ëd0 UO−¹—bð
Î
!u2-UÝ W-bš e>«d- s- …bL²F*« U¹—UD³« ô≈ ÂbI²2ð ô
Æ!u2-UÝ s- jI0 …bL²F- s×ý …eNłQÐ p²¹—UDÐ s×ý bŽ√Ë
bO! ÊuJ¹ ô U-bMŽ —UO²« —bB- s- sŠUA« qBHÐ r!
ªŸu³Ý√ s- d¦>√ sŠUAUÐ WKB²- W¹—UD³« „d²ð ô Æ«bI²Ýô«
ÆW¹—UD³« dLŽ dOBIð vKŽ qLFð b! s×A« …œU¹“ Ê_
b!Ë ∫W¹—UD³« s×ý WFÝ vKŽ WOUF« …—«d(« Uł—œ dŁRð
ÆÎôË√ UN²¾0bð Ë√ U¼b¹d³ð d-_« VKD²¹
WF2« Ê√ V³2Ð WMšUÝ Ë√ …œ—UÐ s>U-√ w0 W¹—UD³« „d²ð ô
w0 W¹—UD³UÐ kH²% Ê√ UÎLz«œ ‰ËUŠ ÆqI¹ ·uÝ W¹—UD³« dLŽË
W¹—UD³« ÊuJð U-bMŽ nðUN« qLF¹ ô bI0 ¨W0dG« …—«dŠ Wł—œ
W½u×A- W¹—UD³« X½U> u v²Š ªX!R- qJAÐ ¨WMšUÝ Ë√ …œ—UÐ
Wł—bÐ ’Uš qJAÐ ¢Êu¹≈ ÂuO¦O¢ U¹—UD³« dŁQ²ð Æq-UJUÐ
Æ©X¹UN½dN0 ≥≤® Ë√ W¹u¾- Wł—œ dH3 s- q!√ ÊuJð U-bMŽ …—«d(«
p– Àb×¹Ë ªW¹—UD³K WOÐdNJ« …dz«b« dOBIð vKŽ qLFð ô
«dýU³ÎôUBð« ©rK! Ë√ ”uÐœ Ë√ ªWKLŽ® w½bF- r2ł qB²¹ U-bMŽ
Î
w0 WO½bF*« jz«dA«® W¹—UD³K VU2«Ë Vłu*« 50dD« 5Ð
qL% U-bMŽ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ d-_« «c¼ Àb×¹ b!Ë ª©W¹—UD³«
…dz«b« dOBIð ÍœR¹ b! W³OIŠ Ë√ WEH×- w0 WOÞUO²Š« W¹—UDÐ
r2'« Ë√ W¹—UD³« nKð v≈ VU2«Ë Vłu*« 50dDK WOÐdNJ«
ÆWOÐdNJ« …dz«b« dOBI² V³2*«
SGH-C210
58
•
•
•
•
l{«u- «bI²ÝUÐ wŽuM« ’UB²-ô« ‰bF- «—U³²š« dł bI
W!UD« s- Èu²2- vB!QÐ nðUN« qOGAð ¡UMŁ√ WOÝUO! WOKOGAð
s- ržd« vKŽË Æ…d³²<« W¹œœd²« Ułu*« lOLł vKŽË …bL²F*«
¨…bL²F*« W!UD« s- Èu²2- vKŽQÐ wŽuM« ’UB²-ô« ÷dF- b¹b%
qOGA²« ¡UMŁ√ nðUNK wKFH« ŸuM« ’UB²-ô« ‰bF- Èu²2- ÊS0
nðUN« Ê√ V³2Ð «c¼Ë ÆÎU-U9 vKŽ_« b(« Èu²2- ÊËœ ÊuJð Ê√ sJ1
YO×Ð W!UD« s- …œbF²- U¹u²2- vKŽ qLFK tLOLBð Èdł
ÆWJ³A« v≈ ‰u3uK W-“ö« W!UD« s- —«bI*« jI0 ÂbI²2¹
UJ³ý Ë√ UD×- wz«u¼ s- XÐd²!« ULK> p½S0 ª ÂUŽ qJAÐË
ÆnðUN« s- W¦F³M*« W!UD« XK! ª‰UBðô«
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬
•
ÆnK²« Ÿu½ ÊU> ÎU¹√ ªnUð sŠUý Ë√ W¹—UDÐ Í√ ÎUIKD- ÂbI²2ð ô •
ÆjI0 UN hB<« ÷dG« w0 ô≈ W¹—UD³« ÂbI²2ð ô •
¨‰UBðô« WJ³A WD×- s- »dIUÐ nðUN« X-bI²Ý« «–≈ •
X!ËË WŁœU;« X!Ë dŁQ²¹Ë Æq!√ W!UÞ nðUN« ÂbI²2O20
W¹uK)« ‰UBðô« WJ³ý vKŽ «—Uýù« …uIÐ dO³> qJAÐ wÞUO²Šô«
ƉUBðô« WJ³ý qGA- UNFC¹ w²« dO¹UF*«Ë
W¹—UD³« w0 wI³²*« s×A« vKŽ W¹—UD³« s×ý X!Ë bL²F¹
s×ý r²¹ Ê√ sJ1 Æ5-bI²2*« sŠUA«Ë W¹—UD³« Ÿu½Ë
wN²M²Ý UN²OŠö3 sJË ¨ «d*« U¾- UNG¹dHðË W¹—UD³«
s- dB!√ qOGA²« w0 ‚dG²2*« X!u« ÊuJ¹ U-bMŽË ÆZ¹—b²UÐ
Æ…b¹bł W¹—UDÐ ¡«dý pOKŽ ªÿu×K- qJAÐ œU²F*« X!u«
µ∏
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
«—Uý≈ b{ WOL×- W¦¹b(« WO½Ëd²Jù« …eNł_« rEFiFÐ ÊuJð ô b! ¨p– rž—Ë Æ©RF® wJKÝö« œœd²«
œœd²« «—Uý≈ b{ w!«Ë Ÿ—bÐ …œËe- WO½Ëd²Jù« …eNł_«
v≈ lł—U0 ÆwJKÝö« pHðU¼ s- W¦F³M*« wJKÝö«
Æqz«b³« WA!UM* WFMB*« W>dA«
(Pacemakers) ‫ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ‬
VKI« UC³½ rOEMð …eNł_ WFMB*« W>dA« w3uð
VKI« UÐd{ rOEMð …eNł√ sŽ «bOFÐ
nðUN« vKŽ bK:UÐ
Î
qš«bð Í√ VM−² ¨q!_« vKŽ © U3uÐ ∂® rÝ ±µ W0U20
l- o0«u²ð UO3u²« Ác¼ Ê√ b&Ë ÆULNMOÐ qL²× UOMI²« ÀU×ÐQÐ W3U)« WKI²2*« UO3u²«Ë ÀU×Ð_«
«—Uý≈ œułuÐ „—uFý bMŽ —u0 nðUN« oKž√ ÆWOJKÝö«
Æ «—Uýù« Ác¼ 5Ð qš«bðË WOÐdN>
‫أﺟﻬﺰة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺴﻤﻊ‬
iFÐË lL2« …bŽU2- …eNł√ 5Ð qš«bð Àb×¹ b!
V−¹ ¨WU(« Ác¼ w0Ë ÆWOL!d« WOJKÝö« nð«uN«
‰uB×K lL2« …bŽU2- “UNł wzUBš√ l- d-_« WFł«dÆq¹bÐ qŠ vKŽ
µπ
SGH-C210
59
5½«uIK UI³Þ
W-bI²2*« U¹—UD³« s- hKIð •
Î
Æ—UM« w0 UNÐ oKð ôË ÆUÎLz«œ U¼d¹Ëbð …œUŽ≈ ‰ËUŠ ÆWOK;«
‫ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
w0 wðu3 ‰UBð« WKOÝuÐ «ÎœËe- qIM²« W¹dŠ …eO- pHðU¼ pODF¹
U¼d0u¹ w²« U¹«e*« vKŽ ‰uB(« qł√ s-Ë ªÊUJ- Í√ w0Ë X!Ë Í√
ÆWOËR2*UÐ ”U2Š≈ p¹b ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô qIM²*« pHðU¼
vKŽ wÝUÝ_« p-UL²¼« VBM¹ Ê√ V−¹ ¨…—UO2« …œUO! ¡UMŁ√
5½«uI« l³ð« …œUOI« ¡UMŁ√ ‰uL;« pHðU¼ «bI²Ý« bMŽ Æ…œUOI«
ÆUNO0 bł«u²ð w²« WIDM*« Ë√ WËb« w0 WOK;«
K‫ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
‚öž≈Ë ¨WIDM- Í√ w0 W¹—U2« W3U)« 5½«uI« ŸU³ð≈ V−¹ t½√ d>cð
U-bMŽ Ë√ ¨t-«bI²Ý« UNO0 —uE;« s>U-_« w0 „dײ*« pHðU¼
ÆdDš Ë√ g¹uAð Í√ ÀËbŠ w0 V³2²¹
qOœ √d!« ¨dš¬ “UN−Ð tðUI×K- s- Í√ Ë√ nðUN« qO3uð bMŽ
W-ö2« «œUý—≈ vKŽ ·dF²ð wJ «bOł
tÐ ’U)« ÂbI²2*«
Î
ÆtF- WI0«u²- dOž U−²M- Í√ qO3u²Ð rIð ôË ÆqOBH²UÐ
`BM¹ W>dײ*« WOJKÝö« «—Uýù« ‰UÝ—≈ …eNł√ l- ‰U(« u¼ UL>Ë
W-öÝ qł√ s-Ë nðUNK rOK2« qOGA²« qł√ s- Êu-bI²2*«
l{Ë® u¼Ë rOK2« qOGA²« l{Ë w0 nðUN« «u-bI²2¹ Ê√ ¨tK-UŠ
qOGAð ¡UMŁ√ ÌŸ«œ ÊËbÐ wz«uN« W2-ö- ÂbŽ l- Ê–_« vKŽ nðUN«
©nðUN«
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر‬
WKÐU! œ«u- UNÐ WIDM- Í√ w0 ÊuJð U-bMŽ nðUN« oKž√
s>U-_« pKð w0 WI³D*« ULOKF²« W0U> l³ð«Ë ¨—U−H½ö
Æ’uB)« «cNÐ
ÀËbŠ oÞUM*« Ác¼ w0 d¹UD²*« —dA« sŽ Z²M¹ bI0
Æ u*« v²Š Ë√ WÐU3ù« tMŽ dH2¹ b! U2 —U−H½«
U- UÎLz«b0 ¨œu!u« UD×- w0 nðUN« ‚öž≈ qC0_« s5-bI²2*« d>c¹Ô ULOKF²« ŸU³ðSÐ 5-bI²2*« `BM¹Ô
w0 WOJKÝô …eNł√ «bI²Ý« ¡UMŁ√ ULOKF²« ŸU³ð≈ WOL¼QÐ
l½UB-Ë ©tF¹“uðË œu!u« s¹eIð oÞUM-® œu!u« UD×ÆW¹—Uł dO−Hð UOKLŽ Í√ w0 Ë√ U¹ËULOJ«
VKž√ w0 …eO2 —U−H½ö WKÐU! œ«u* W¹ËU(« oÞUM*« ÊuJð
V>«d*« `DÝ√ X% s>U-_« oÞUM*« Ác¼ s-Ë ¨ U!Ë_«
w²« U³>d*«Ë W¹ËULOJ« œ«u*« s¹eIðË qI½ qzUÝËË
¨5ðuO³«Ë 5ÐËd³« q¦- qzU2« ‰Ëd²³« “Už ÂbI²2ð
U¾¹eł Ë√ U¹ËULOJÐ jK²I- ¡«uN W¹ËU(« oÞUM*«Ë
WIDM- Í√ Ë√ ÊœUF*« ‚u×2- Ë√ WÐdð_« Ë√ »u³(« q¦Æp²³>d- „d×- ·UI¹≈ pM- VKD¹ YOŠ Èdš√
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
lMB
Ô*« …—UA²ÝUÐ r! ¨WOBIý WO³Þ …eNł√ «bI²Ý« bMŽ
=
œœd²« «—Uý≈ W!UD «ÎœUC- “UN'« «c¼ ÊU> «–≈ U- W0dF*
ÆwJKÝö«
Ác¼ vKŽ ‰uB(« w0 pðbŽU2- s- p³O³Þ sJL²¹ b!Ë
Æ U-uKF*«
w0 WO×B« W¹UŽd« oÞUM- w0 pHðU¼ qOGAð ·UI¹SÐ r!
ÂUOI« pOKŽ r²% oÞUM*« Ác¼ w0 5½«u! W¹√ œułË WUŠ
ÆpcÐ
‫اﳌﺮﻛﺒﺎت‬
WLE½_« iFÐ qLŽ vKŽ U³KÝ
WOJKÝö«
«œœdð
dŁRð
b!
Î
dOž WOzU!u« ŸË—b« «– WO½Ëd²Jù« WLE½_« Ë√ W³>d*«
»uM¹ s- Ë√ lMB
Ô*« WFł«d- pOKŽ Æp²³>d- w0 WLzö*«
=
ÆW³>d*« ÊQAÐ tMŽ
vKŽ t³O>d²Ð ÂuIð “UNł Í√ lMB- lł«dð Ê√ V−¹
Æp²³>d‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻠﺼﻘﺔ‬
ÆnðUN« ‚öžù ULOKFð tÐ błuð ÊUJ- q> w0 pHðU¼ oKž√
∂∞
SGH-C210
60
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ‬
#‫ﻣﻜﺎﳌﺔ اﻟﻄﻮار‬
•
UJ³A«Ë WOJKÝö« «—UýùUÐ nðUN« «c¼ qLF¹
ÂbI²2*« nzUþË v≈ W0U{≈ ¨WO{—_« ◊uD)«Ë WOJKÝö«
d³²Fð ô wU²UÐË ¨dš¬ wJKÝô nðU¼ Í√ q¦- ¨W−-d³*«
Æ·ËdE« W0U> w0 W!uŁu- ôUBð« WOJKÝö« ôUBðô«
¡«dłù ÍdBŠ qJAÐ wJKÝ ô nðU¼ Í√ vKŽ bL²Fð ö0
Æ©WO×B« ∆—«uD« ôUŠ q¦-® W¹—Ëd{ ôUBð«
ÊuJ¹ Ê√ V−¹ UNU³I²Ý« Ë√ U*UJ- Í√ ¡«dłù d>cð
ô b! ÆWODGð UNÐ WIDM- w0Ë qOGAð l{Ë w0 nðUN«
¡UMŁ√ Ë√ØË ∆—«uD« U*UJ- W-bš UJ³A« iFÐ d0uð
ÆW-b)« œËe- l- Ÿu{u*« lł«— ÆnðUN« «eO- «bI²Ý«
w0 t³O>dð Ë√ pHðU¼ h×HÐ 5Bšd*« 5OMHK jI0 `LÝ«
’UIý√ q³! s- t²½UO3 Ë√ nðUN« VO>dð dH2¹ b! ÆW³>dÆWUHJ«bI0Ë dD) ÷dF²« v≈ s¹bL²F- dOž
W3U)«Ë pð—UOÝ w0 W³>d*« «Ëœú Í—Ëœ h×HÐ r!
ÆnðUNUÐ
w0 —U−H½ö WKÐU! œ«u- Ë√ «“Už Ë√ qz«uÝ ÊeIð Ë√ qIMð ô
Ë√ tz«eł√ s- Í√ Ë√ nðUN« tÐ błu¹ Íc« ÊUJ*« fH½
ÆtðUI×KÁc¼ Ê√ d>cð WOz«u¼ …œUÝuÐ …œËe*« «—UO2K W³2MUÐ
Í√ p– w0 U0 ¨¡wý Í√ lCð ô …dO³> …uIÐ rIC²ð …œUÝu«
Æ…œUÝu« ŒUH²½« ‰U−- w0 ¨WuL×- Ë√ W³>d- WOJKÝô «bFv≈ rOKÝ qJAÐ W³>d*« dOž WOJKÝö« …eNł_« ÍœRð bI0
ÆWOz«uN« …œUÝu« XLICð «–≈ …dODš UÐU3≈
dOž s-Ë dD)« sL0 ¨…dzUÞ v≈ œuFB« q³! pHðU¼ oKž√
b! UN½_ «dzUD« w0 WOJKÝö« nð«uN« «bI²Ý« w½u½UI«
Æ «dzUD« qOGAð l- qš«b²ð
«bI²ÝUÐ WIKF²*« WLE½_«Ë ULOKF²« ŸU³ð« ÂbŽ p{dF¹ b!
oOKFð sŽ dH2¹ bI0 ¨WO½u½UI« W¡U2LK WOJKÝö« nð«uN«
W¡U2LK t{dF² Ë√ TD<UÐ ’U)« nðUN« U-bš i0— Ë√
Æ5MŁö Ë√ WO½u½UI«
∂±
SGH-C210
61
•
•
•
∫∆—«uÞ U*UJ- ¡«dłù
•
•
ÆnðUN« `²0« Ʊ
nK²Ið b! ÆwU(« pF!u* ∆—«uD« r!— vKŽ jG{« Æ≤
ÆWIDM*« V2Š ∆—«uD« ÂU!—√
Æ › ¤ vKŽ jG{« Æ≥
¡UG≈ r²¹ Ê√ U*UJ*« V−Š q¦- «eO*« iFÐ ÃU²%Ë
qOb« «c¼ v≈ lł—U0 Æ∆—«uD« W*UJ- ¡«dł≈ q³! UNKOFHð
ÆpÐ ’U)« wK;« W>dײ*« nð«uN« W-bš œËe- v≈Ë
9/23/05, 8:53 AM
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬
V³2²¹ bI0 ¨…bAÐ ÁeNð Ë√ tD³Ið Ë√ nðUN« jI2ð ô
ÆWOKš«b« «dz«b« UŠu d2> w0 p–
nOEM² W¹u! UHEM- Ë√ W¹ËULO> œ«u- Í√ ÂbI²2ð ô
ÎöOK! WKK³-Ë WHOE½ ‘UL! WFD! ÂbI²ÝU0 ÆnðUN«
ÆÊuÐUB«Ë ¡U*UÐ
¡«eł_« œ«b2½« v≈ ÊU¼b« ÍœR¹ bI0 ¨nðUN« s¼bð ô
Æ…bOł …—uBÐ qLF¹ s wU²UÐË ¨nðUN« s- W>dײ*«
Ê«d0√ q¦- 5I2ð …eNł√ ‚u0 Ë√ qš«œ nðUN« lCð ô
ÆW¹e>d*« W¾0b²« UJ³ý Ë√ b!«u*« Ë√ ¨n¹ËËdJO*«
…—«d(« W−O²½ nðUN« —U−H½« w0 p– V³2²¹ bI0
Æ…bz«e«
Ë√ UI×K*« sL{ œułu*« wz«uN« ÈuÝ ÂbI²2ð ô
dOž UI×K- Ë√ UOz«u¼ «bI²ÝU0 ÆtF- o0«u²- dš¬
UL> ¨¡«œ_« Èu²2- ÷UHI½« v≈ ÍœR¹ b! WI0«u²ÆWOJKÝö« nð«uN« qOGAð 5½«u! nUI¹
s- Í√ Ë√ sŠUA« Ë√ W¹—UD³« Ë√ nðUN« sJ¹ r «–≈
»d!√ v≈ tÐ V¼–« ¨WLOKÝ …—uBÐ qLFð UI×K*«
bMŽ ÊuBBI²*« „bŽU2OÝ YOŠ ¨bL²F- W½UO3 e>dÆ…—ËdC«
SGH-C210
62
•
•
•
•
•
•
‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
V−¹Ë ozUH« UNLOLB²Ð eOL²ð w²« U−²M*« s- nðUN« «c¼
w0 „bŽU2²Ý WOU²« `zUBM«Ë ÆW¹UMFÐ UN-«bI²Ý« r²¹ Ê√
nðUN« «bI²Ý« p `O²¹ UNŽU³ð≈Ë ÊULC« ◊Ëdý cOHMð
Æ…b¹bŽ «uM2
‰ËUM²- sŽ «ÎbOFÐ tðUI×K-Ë tz«eł√ W0U>Ë nðUN« kHŠ« •
Æ—UGB« ‰UHÞ_«
WÐuÞd«Ë qz«u2« V³2²ð YOŠ ÆUÎ0Uł nðUNUÐ kH²Š« •
ÆW?O?½Ëd²Jù« dz«Ëb« w0 q>P²Ð
W-bBÐ p²ÐU3≈ p– sŽ Z²M¹ bI0 WKK³- b¹QÐ nðUN« p29 ô •
Æ“UN'« ·öð≈ Ë√ WOzUÐdN>
UNO0 d¦Jð w²«Ë WHOEM« dOž s>U-_« w0 nðUN« kH% ô •
ÆW>dײ*«Ætz«eł√ ·öð≈ sŽ p– dH2¹ bI0 ¨—U³G«Ë WÐdð_«
Ë√ WFHðd- qOGA²« ·Ëdþ w0 nðUN« ÂbI²2ð Ë√ kH% ô •
Ë√ …—«d(« Wł—œ ŸUHð—U0 ÆdO³> qJAÐ …—«d(« WCHIMnK²¹ b!Ë ¨WO½Ëd²Jù« «dz«b« vKŽ dO³> qJAÐ UN{UHI½«
ÆWOJO²Ýö³« lDI« iFÐ nKG¹ Ë√ V¹c¹Ë U¹—UD³«
WCHIM- qOGA²« ·Ëdþ w0 nðUN« ÂbI²2ð Ë√ kH% ô •
…—«d(« Wł—œ v≈ pHðU¼ œuF¹ U-bMŽË ÆdO³> qJAÐ …—«d(«
w0 tKš«œ …œułu*« WÐuÞd« V³2²ð b! ¨qOGA²K W¹œUF«
ÆWO½Ëd²Jù« nðUN« «dz«œ UŠu ·öð≈
∂≤
9/23/05, 8:53 AM
∂≥
SGH-C210
63
9/23/05, 8:53 AM
ÆpÐ ’U)« W%b)« œËe% Ë√ tOKŽ X³¦*« Z%U½d³K" UI/Ë
¨pHðU¼ sŽ qO"b"« «c¼ U¹u²×% nK²$ð b •
Î
SAMSUNG ELECTRONICS
Printed in Korea
Code No.:GH68-07358A
Arabic. 09/2005. Rev 1.0
WO*UF"« V¹u"« WJ³ý
http://www.samsungmobile.com
SGH-C210 Cover
3
9/8/05, 1:44 PM
Download PDF

advertising