Samsung | SGH-E620 | Samsung SGH-E620 Benutzerhandbuch

SGH-E620
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
‹UÆË_« lOL§ w≠ o¥dD∞« vK´ W±öº∞«
.ÎôË√ …¸UOº∞« ·UI¥≈ qC≠_U≠ ,…œUOI∞« ¡UM£√ „bO° n¢UN∞« pºL¢ ô
œuÆu∞U° œËe∑∞« ¡UM£√ n¢UN∞« qOGA¢ ·UI¥≈
nK∑ª± s± »dI∞U° Ë√ )W±bª∞« ‹UD∫±( œuÆu∞U° b¥Ëe∑∞« sØU±√ w≠ n¢UN∞« Âbª∑º¢ ô
.WOzUOLOJ∞« œ«uL∞« Ë√ œuÆu∞« Ÿ«u≤√
…dzU© s∑± vK´ b§«u∑∞« ¡UM£√ n¢UN∞« ‚ö¨≈
s∑± vK´ UN±«bª∑ß« ÊS≠ «c∞ ,g¥uA∑∞« À«b•≈ w≠ WOJKßö∞« n¢«uN∞« V∂º∑¢ bÆ
.WO≤u≤UÆ dO¨Ë …dODî W∞Qº± bF¥ …dzUD∞«
‹U©UO∑•«
W±UN∞« W±öº∞«
WO∂D∞« …eN§_« s± »dI∞U° „œu§Ë ¡UM£√ pH¢U≥ ‚ö¨S° rÆ
‹«œœd∑° WO∫B∞« W¥U´d∞« eØ«d±Ë ‹UOHA∑ºL∞« w≠ W±bª∑ºL∞« …eN§_« d£Q∑¢ bI≠
.W¥¸Uº∞« ÂUJ•_«Ë b´«uI∞« ŸU∂¢≈ v§d¥ «c∞ .WO§¸Uª∞« WOJKßö∞« ‹U§uL∞«
ZzU∑≤ v∞≈ ÍœR¥ bÆ ‹«œU®¸ù« Ác≥ ŸU∂¢≈ Âb´ Ê≈
Êu≤UIK∞ WH∞Uª± Ë√ …dODî
W±UN∞« W±öº∞« ‹U©UO∑•«
‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «bÎOF° pH¢U≥ kH•«
g¥uA∑∞«
.¸UGB∞« ‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «bÎOF° t¢UI∫K±Ë tz«e§√ W≠UØË n¢UN∞« kH•«
.UNz«œ√ vK´ d£R¥ bÆ UL± ,g¥uA¢ ÀËb• v∞≈ WOJKßö∞« n¢«uN∞« …eN§√ ÷dF∑¢ bÆ
‹U¥¸UD∂∞«Ë ‹UI∫KL∞«
WÅUª∞« ÂUJ•_U° w´Ë vK´ sØ
«bª∑ß« s´ Z∑M¥ bI≠ .Z≤uº±Uß q∂Æ s± UN° vÅuL∞« ‹UI∫KL∞« Èuß Âbª∑º¢ ô
.«dÎODî ÊuJ¥ bÆË pH¢U≥ w≠ UHÎK¢ ,UN° ÕdB± dO¨ ‹UI∫K± W¥√
w≠ „d∫∑L∞« pH¢U≥ ‚ö¨≈Ë ,WIDM± Í√ w≠ W¥¸Uº∞« WÅUª∞« sO≤«uI∞« ŸU∂¢≈ Vπ¥
.dDî Ë√ g¥uA¢ Í√ ÀËb• w≠ V∂º∑¥ U±bM´ Ë√ ,t±«bª∑ß« UNO≠ ¸uE∫L∞« sØU±_«
¡UL∞« W±ËUI±
. W∂ßUM± dO¨ W¥¸UD∂° t∑¥¸UD° X∞b∂∑ß« «–≈ n¢UN∞« dπHM¥ bÆ
.lMBL∞« ‹«œU®¸ù UÎI≠Ë ,W±bª∑ºL∞« ‹U¥¸UD∂∞« s± hKª¢
●
●
.UÎ≠U§ t° kH∑∫¢ Ê√ pOK´ «c∞ ,¡ULK∞ ÂËUI± dO¨ pH¢U≥
WK≥RL∞« W±bª∞«
W¥UMF° «bª∑ßô«
.p∞c∞ sOK≥RL∞« W±bª∞« w∞uµº± b•√ Èuß t•öÅ≈ Ë√ n¢UN∞« VOØd∑° ÂuI¥ Ê√ Vπ¥ ô
Âb´ vK´ ’d•«Ë ,)Ê–_« vK´ tF{Ë( ÍœUF∞« l{u∞« w≠ ô≈ n¢UN∞« Âbª∑º¢ ô
.tKOGA¢ W∞U• w≠ qÆ_« vK´ ,w´«œ ÊËb° wz«uN∞« Wº±ö±
w≠ "ÊU±_«Ë W∫B∞« ‹U±uKF±" v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥ ,WKBHL∞« ÊU±_« ‹U±uKF± s± b¥eL∞
.86 W∫HÅ
∆¸«uD∞« WL∞UJ±
jG{« r£ ,`O¢UHL∞« W•u∞ «bª∑ßU° UOÎ∞U• tO≠ b§u¢ Íc∞« ÊUJLK∞ ∆¸«uD∞« rƸ qîœ√
. ÕU∑HL∞« vK´
1
W∞uL∫± d¥uB¢ «dO±UØ Ë «dO±UJ∞«
d¥uB¢Ë ¸uB∞« ◊UI∑∞ô pH¢U≥ w≠ Wπ±bL∞« «dO±UJ∞« Âbª∑ß«
u¥bOH∞«
●
qO∞b∞« «c≥ ‰u•
vMº∑¥ v∑•Ë ,‰UIM∞« pH¢U≥ «bª∑ß« WI¥d© ‰u• WH∏J± ‹U±uKF± p∞ d≠u¥ qO∞b∞« «c≥
."qOGA∑∞« ¡b°" rºI∞« vK´ Ÿö©ù« v§d¥ ,pH¢U≥ w≠ WOßUß_« ‹«eOL∞« rKF∑¢ Ê√ p∞
pH¢UN° WÅUª∞« U¥«eL∞«
‹U©UO∑•« ÊQA° WO∞U∑∞« ‹U±uKFLK∞ …dO∂Ø W¥UM´ w∞u¢ Ê√ v∞≈ ÃU∑∫¢ p≤√ ‰b¢
.n¢UN∞« ‹«eO± Ë√ W±öº∞«
●
w≠ ‹U±uKFL∞« s± b¥eL∞« vK´ qB∫¢ Ê√ lOD∑º¢ p≤√ vK´ ‰b¥ e±d∞« «c≥
.UNO∞≈ ¸UA¥ w∑∞« W∫HB∞«
v∞≈ qB∑∞ VOKI∑K∞ `HB∑∞« ÕU∑H± jGC¢ Ê√ ÃU∑∫¢ p≤√ vK´ ‰b¥ e±d∞« «c≥Ë
.Á¸U∑ª¢ p∞– bF°Ë œb∫L∞« ¸UOª∞«
t∑¥u≥ W≠dFL∞ qB∑L∞« …¸uÅ vK´ ‰uB∫∞«
vK´ WÅUª∞« t¢¸uÅ ÷d´ rO¢ U±bM´ p° qB∑¥ s± W¥ƒ¸ pMJL¥
.n¢UN∞«
▲
)Bluetooth( Àu¢uK∂∞«
Èdî_« WOBªA∞« ‹U≤UO∂∞«Ë u¥bOH∞«Ë ¸uB∞« ‰U߸ù Âbª∑º¥
Àu¢uK∂∞« WOMI¢ «bª∑ßU° Èdî_« …eN§_U° ‰UB¢ôU° ÂuI¥Ë
.…d∫∞« WOJKßö∞«
:WO∞U∑∞« “u±d∞« p∞ dNE¢ ·uß qO∞b∞« «c≥ w≠
→
●
.[ ] ‰U∏L∞« qO∂ß vK´ .n¢UN∞« vK´ ÕU∑HL∞« v∞≈ e±d∞« «c≥ ‰b¥
] [
vK´ ,n¢UN∞« W®U® vK´ t∑HO™Ë ÷dF¢ Íc∞« ,ÊdL∞« ÕU∑HL∞« rß« vK´ ‰b¥
<WLzUI∞«> ‰U∏L∞« qO∂ß
><
2
pH¢UN° WÅUª∞« U¥«eL∞«
3
U≠U§
ULØ JavaTM WOMI¢ vK´ WLzUI∞« Wπ±bL∞« »UF∞_U° l∑L¢
…b¥b§ »UF∞√ qOL∫¢ pMJL¥
●
rßô« WÆUD°
ÂbI¢ U±bM´Ë ,p¢«œ«b´≈Ë p±UƸQ° ¡ULß√ ‹UÆUD° ¡UA≤S° rÆ
WO≤Ëd∑J∞ù« rNzULß√ WÆUD° Âbª∑ß« ,s¥dîx∞ pºH≤
.W∂ßUML∞«
●
‹uB∞« eOOL¢
WLzUÆ v∞≈ Ãu∞uK∞ Ë√ wH¢U≥ rƸ Í√ VKD∞ d±_« qÆ jI≠
nzU™u∞«
●
»«Ë `HB∑±
b¥bF∞«Ë WOJKßö∞« »«Ë WJ∂® vK´ ‰uîb∞« n¢UN∞« p∞ `O∑¥
Àb•√ vK´ ‰uB∫∞« p∞cØ Èdî_« ‹U±bª∞« s±
.‹U±uKFL∞«
●
‹uB∞« qOπº¢
.‹«uÅ_« Ë√ ‹«dØcL∞« qOπº∑° ÂuI¥
●
r¥uI∑∞«
.W¥dNA∞«Ë WO´u∂ß_«Ë WO±uO∞« pπ±«d° WF°U∑± vK´ k≠U∫¥
●
)MMS( jzUßu∞« qzU߸ W±bî
¸uB∞«Ë ’uBM∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« …œbF∑L∞« jzUßu∞« qzU߸ «bª∑ßU° p∞ `Lº¢
.‹«uÅ_«Ë u¥bOH∞« Ë
w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞«
u¥bOH∞«Ë ¸uB∞« ‹UI≠d± vK´ Íu∑∫¥ Íc∞« w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Âö∑ßU° p∞ `Lº¥
.‹«uÅ_«Ë
●
●
15..................................................................... n¢UN∞« qO∞œ «bª∑ß«
16.......................................................................... V¥u∞« WJ∂® `HB¢
17............................................................................. qzUßd∞« ‰U߸≈
18............................................................................. qzUßd∞« ÷d´
20....................................................... )Bluetooth( Àu¢uK∂∞« «bª∑ß«
21
h≤ ‰Uîœ≈
‹U¥u∑∫L∞«
6
6
“u±d∞« ,ÂUƸ_« ,»« ,T9 ,ABC jL≤
23
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
W±bI∑L∞« ‰UB¢ô« ‹«eO±
29
WLzUI∞« nzU™Ë
W∫zö∞« w≠ …œu§u± WLzUI∞« ‹«¸UOî W≠UØ
85
‹öJAL∞« q•
WOBªA∞« W§U∫∞«Ë …b´UºL∞«
86
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
W∂KF∞« ‹U¥u∑∫±
.dÅUMF∞« lOL§ vK´ p∞uB• s± bØQ¢
pH¢U≥
lÆ«uL∞«Ë `O¢UHL∞«Ë ¸«¸“_«
7
qOGA∑∞« ¡b°
n¢UN∞« qOGA∑∞ v∞Ë_« ‹«uDª∞«
7..................................................................... tM∫®Ë n¢UN∞« VOØd¢
8........................................................................ ‚ö¨ù« Ë√ qOGA∑∞«
9.......................................................................... W®UA∞«Ë `O¢UHL∞«
11............................................................... WLzUI∞« nzU™Ë v∞≈ ‰uÅu∞«
12.................................................................................. pH¢U≥ j∂{
13................................................................ UNOK´ œd∞« Ë√ WL∞UJ± ¡«d§≈
14
n¢UN∞« øUî …uDî
Èdî_« WÅUª∞« ‹«eOL∞« Ë qzUßd∞«Ë «dO±UJ∞U° √b∂≤ UM´œ
14........................................................................... «dO±UJ∞« «bª∑ß«
4
nzU™u∞« WLzUÆ vK´ W±U´ …dE≤
.W¥e≥Uπ∞« W®U® s± <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« jL≤ v∞≈ ‰uÅuK∞
65 .’
«dO±UJ∞« .8
72 .’
72 .’
72 .’
73 .’
74 .’
75 .’
78 .’
81 .’
83 .’
84 .’
j∂C∞« .9
a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞« .1
n¢UN∞« j∂{ .2
W®UA∞« j∂{ .3
‹uB∞« j∂{ .4
WJ∂A∞« ‹U±bî .5
Bluetooth .6
W¥UL∫∞« .7
qOÅu∑∞« j∂{ .8
j∂C∞« ŸU§¸≈ .9
.WÆUD∂∞« s± W±u´b± X≤UØ «–≈ jI≠ dNE¢ *
.„bK° vK´ «ÎœUL∑´« d≠u∑¢ ô bÆ WOÅUª∞« Ác≥ **
5
44 .’
43 .’
47 .’
52 .’
53 .’
53 .’
57 .’
59 .’
qzUßd∞« .5
W∞U߸ ¡UA≤≈ .1
wKzU߸ .2
UI∂º± …bF± qzU߸ .3
qJ∞« `º± .4
j∂C∞« .5
w∞ü« œd∞« “UN§ .6
…dØ«c∞« WFß .7
59 .’
59 .’
59 .’
60 .’
61 .’
61 .’
‹UHKL∞« d¥b± .6
¸uB∞«
u¥bOH∞«
‹«uÅ_«
Èdî√ ‹UHK±
…dØ«c∞« WFß
61 .’
r¥uI∑∞« .7
35 .’
35 .’
36 .’
37 .’
38 .’
39 .’
39 .’
40 .’
40 .’
41 .’
41 .’
‹UIO∂D∑∞« .3
U≠Uπ∞« r∞U´ .1
‹uB∞« qπº± .2
wL∞UF∞« XOÆu∑∞« .3
t∂ML∞« .4
PIM s±«e¢ .5
** w¢uÅ d±√ .6
W∂ßU∫∞« .7
‰u∫L∞« .8
XÆRL∞« .9
XOÆu∑∞« W´Uß .0
42 .’
42 .’
42 .’
43 .’
43 .’
43 .’
`HB∑L∞« .4
¡b∂∞« W∫HÅ .1
‹U±öF∞« .2
Ê«uMFK∞ qI∑≤« .3
»«Ë l{Ë .4
WDAM∞« …dØ«c∞« `º± .5
29 .’
29 .’
29 .’
29 .’
29 .’
30 .’
30 .’
30 .’
‹UL∞UJL∞« .1
WO∞U∫∞« ¡ULß_« .1
W∑zU≠ ‹UL∞UJ± .2
…¸œUÅ ‹UL∞UJ± .3
…œ¸«Ë ‹UL∞UJ± .4
qJ∞« `º± .5
WL∞UJL∞« …b± .6
*WL∞UJL∞« WHKØ .7
31 .’
31 .’
31 .’
32 .’
33 .’
33 .’
34 .’
34 .’
35 .’
n¢UN∞« qO∞œ .2
¡ULß_« W∫zô .1
b¥b§ rß« W≠U{≈ .2
W´uLπ± .3
l¥dº∞« ‰UB¢ô« .4
wLß« WÆUD° .5
w±UƸ√ .6
…¸«œù« .7
* W±bª∞« rƸ .8
pH¢U≥
W∂KF∞« ‹U¥u∑∫±
lÆ«uL∞«Ë `O¢UHL∞«Ë ¸«¸“_«
dÅUMF∞« lOL§ vK´ p∞uB• s± bØQ¢
Ê–_« W´ULß
W®UA∞«
s•UA∞«
n¢UN∞«
‘ö≠
`HB∑∞« `O¢UH±
)sOL¥/¸Uº¥/qHß√/vK´√(
«dO±UJ∞«
«dO±UJ∞« ÕU∑H±
Ê–_« W´ULß f°UÆ
÷d´ W®U®
WO§¸Uî
dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞«
‹uB∞« `O¢UH±
‰UB¢ô« ÕU∑H±
»«u∞« v∞≈ ‰uÅu∞«
)bOØQ∑∞« ÕU∑H±(
sL¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞«
qOGA∑∞«Ë ‚ö¨ù« ÕU∑H±
WLzUI∞« s± ÃËdª∞«Ë
`O∫B∑∞« ÕU∑H±
«bª∑ßô« VO∑Ø
W¥¸UD∂∞«
¡öØË b•√ s± ‹UI∫KL∞« s± b¥bF∞« vK´ ‰uB∫∞« pMJL¥
.sOOK∫L∞« Z≤uº±Uß
ÂUƸ_«Ë W°U∑J∞« `O¢UH±
Êu≠ËdJOL∞«
WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
W•U∑L∞« ‹UI∫KL∞«Ë p∞ W±bIL∞« dÅUMF∞« nK∑ª¢ bÆ
W±bª∞« œËe± Ë√ „bK° vK´ œUL∑´ôU° pH¢U≥ l±
. p° ’Uª∞«
6
n¢UN∞U° s•UA∞« qOÅu∑° rÆ
4
W¥¸UD∂∞« VOØd∑° rÆ
qOGA∑∞« ¡b°
3
n¢UN∞« qOGA∑∞ v∞Ë_« ‹«uDª∞«
WÆUD∂∞« ‹U±uKF±
r∑¥ )„d∑AL∞« n¥dF¢ …b•Ë( WÆUD∂∞« rK∑º¢ ,‰UI≤ n¢U≥ WJ∂® w≠ „d∑A¢ U±bM´
‹U±bª∞«Ë p° ’Uª∞« "PIN" wBªA∞« n¥dF∑∞« rƸ q∏± ,pØ«d∑®« ‹U≤UO∂° UNKOL∫¢
.W•U∑L∞« W¥¸UO∑îô«
tM∫®Ë n¢UN∞« VOØd¢
dOA¢Ë .»ËUM∑± wßUOÆ ¸UO∑∞ ͸«b§ ¡U°dNØ cîQL° s•UA∞« qOÅu∑° rÆ
:W¥¸U§ s∫A∞« WOKL´ Ê√ v∞≈ s•UA∞« vK´ LED iO±u∞« …¸U®≈
.W¥¸UD∂∞« s∫® r∑¥ :dL•√ •
.q±UØ qJA° W≤u∫A± W¥¸UD∂∞« :dCî√ •
qLF¢ UN≤√ Ë√ `O∫Å qJA° W∞uÅu± XºO∞ W¥¸UD∂∞« Ê√ v∞≈ dOA¥ :w∞UI¢d° •
.«Îb§ WCHªM± Ë√ WO∞U´ …¸«d• W§¸œ X∫¢
5
WÆUD∂∞« qîœ√
W≤uKL∞« ‹öÅu∞« Ê√ s± bØQ¢
t§Ë vK´ …œu§uL∞« w∂≥c∞« ÊuK∞U°
.qHßô« ÁUπ¢U° WN§u± WÆUD∂∞«
7
2
W¥¸UD∂∞« Ÿe≤«
qOGA∑∞« l{Ë w≠ n¢UN∞« ÊUØ «–≈
vK´ jGC∞U° ÎôË√ tzUH©S° rÆ
.¸«dL∑ßU° [ ] ÕU∑HL∞«
1
qOGA∑∞« ¡b°
‚ö¨ù« Ë√ qOGA∑∞«
.n¢UN∞« `∑H° rÆ .1
qOGA∑∞«
.n¢UN∞« qOGA∑∞ [ ] ¸e∞« vK´ ôÎuD± jG{« .2
qOGA∑° rI¢ ô
U±bM´ n¢UN∞«
‰ULF∑ß« ÊuJ¥
.«Î¸uE∫± n¢UN∞«
jG{«Ë n¢UN∞« ¸Ëd± rƸ ‰UîœS° rÆ ,d±_« Âe∞ «–≈ .3
<o≠«u±>
.n¢UN∞« `∑H° rÆ .1
[
,)iO±u∞« s´ W¥¸UD∂∞« e±¸ nÆu∑Oß ( q±UØ qJA° n¢UN∞« s∫® r∑¥ U±bM´
.WÆUD∞« cîQ± s± s•UA∞« qBH° rÆ
6
.n¢UN∞« s´ s•UA∞« qBH° rÆ
7
‚ö¨ù«
Î uD± jG{« .2
] ¸e∞« vK´ ô
W¥¸UD∂∞« s∫® ÷UHª≤« d®R±
:W¥¸UD∂∞« s∫® iHªM¥ U±bM´
,d¥c∫¢ WLG≤ ‹uÅ ¸bB¥ •
,W¥¸UD∂∞« s∫® ÷UHª≤« W∞U߸ dNE¢ •
.W¨¸U≠ W¥¸UD∂∞« Ê√ vK´ ‰bO∞
e±¸ i±u¥ •
,UÎOzUIK¢ qOGA∑∞« ·UI¥S° “UNπ∞« ÂuI¥ «Îb§ UC
Î HªM± W¥¸UD∂∞« Èu∑º± `∂B¥ U±bM´Ë
.W¥¸UD∂∞« s∫® b´√ czbM´
8
qOGA∑∞« ¡b°
.WL∞UJ± ¡UN≤S° ÂuI¥
n¢UN∞« qOGA¢ ·UI¥≈ Ë√ qOGA∑∞ ÎôuD± tOK´ jG{«
v∞≈ „bOF¥Ë ,UN∞UîœS° XLÆ ‹U≤UO° Í√ ¡UG∞S° ÂuI¥ ,WLzUI∞« jL≤ w≠
.W¥e≥Uπ∞« jL≤
W®UA∞«Ë `O¢UHL∞«
.W®UA∞« s± dOî_« dDº∞« w≠ W∫{uL∞« nzU™u∞« ÍœR¥
WLzUI∞« ‹«¸UOî v∞≈ …d®U∂± ‰uÅu∞U° p∞ `Lº¥ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
:WO∞U∑∞«
w¢eN§√ :vK´√ •
*.rßU° ‰UB¢ô« :qHß√ •
.WOB≤ qzU߸ :¸Uº¥ •
.…œ¸«u∞« WL∞UJL∞« :sOL¥ •
.WLzUI∞« ‹«¸UOî v∞≈ VOKI∑∞U° rÆ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.WÅUª∞« “u±d∞« iF°Ë ·d•√Ë ÂUƸ√ ‰Uîœ≈ s± pMJL¥
v∞≈ ‰uÅuK∞ [1] vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
e±d∞« ‰Uîœù [0] vK´ ôÎuD± jG{«Ë .w¢uB∞« „b¥d° ÂœUî
.w∞Ëb∞«
WÅUî “u±¸ ‰Uîœ≈
‰Uîœù [ ] vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
Ë√ qOFH∑∞ [ ] vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{«Ë ÂUƸ_« sO° qÅ«uH∞«
. XLB∞« jL≤ qOFH¢ ¡UG∞≈
‹uB∞« rπ• j∂{
`∑≠ ¡UM£√ ,`O¢UHL∞« WLG≤ Èu∑º± j∂C° ÂuI¥ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
‚ö¨≈ ¡UM£√ ,wHKª∞« ¡uC∞« qOGA∑∞ tOK´ ôÎuD± jG{« .n¢UN∞«
.n¢UN∞«
.«dO±UJ∞« qOGA∑∞ ôÎuD± tOK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.u¥bO≠ qO㧛 Ë√ …¸uÅ ◊UI∑∞« WO≤UJ±≈ p∞ `O∑¥ «dO±UJ∞« jL≤ w≠
)WAP( »«u∞« `HB∑± qOGA¢ ¡b∂° ÂuI¥ W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.)wJKßö∞« oO∂D¢ ‰uØu¢Ëd°(
.eOLL∞« WLzUI∞« ¸UOî b¥b∫∑° p∞ `Lº¥ ,WLzUI∞« jL≤ w≠
)¸UºO∞« vK´(
.UNOK´ œd∞U° ÂuI¥ Ë√ WL∞UJ± qßd¥
,UN° ‰UB¢ôU° XLÆ w∑∞« ÂUƸ_« dî¬ l§d∑º¥ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.WLK∑ºL∞«Ë W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞«Ë
)sOLO∞« vK´(
.W®UA∞« s± hzUBª∞« `ºL° ÂuI¥
.„bK° vK´ «ÎœUL∑´« d≠u∑¢ ô bÆ WOÅUª∞« Ác≥ *
9
qOGA∑∞« ¡b°
WKFH± ‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ …eO±
WKFH± Àu¢uK∂∞« …eO±
”√d∞« W´ULß Ë√ Ê–_« W´ULº° ‰uÅu±
wBª® d¢uO∂LØ l± WM±«e∑±
GPRS WJ∂®
‰«uπ∑∞« WJ∂®
W±bª∞« w≠ pØ«d∑®« W∞U• w≠Ë ,‰eML∞« w≠ b§«u∑∞« bM´
,W∂ßUML∞«
“«e∑≥ô« vK´ ‰UB¢ô« WLG≤ j∂{«
WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ qFH± XLB∞« jL≤
)“«e∑≥«( vK´ qFH± XLB∞« jL≤
)X±UÅ( qFH± XLB∞« jL≤ .
t∂ML∞« j∂{
W¥¸UD∂∞« WÆU© Èu∑º±
“u±d∞«
)l°U¢(
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe± Ë√ „bK° vK´ œUL∑´ôU° W®UA∞« vK´ W∫{uL∞« “u±d∞« nK∑ª¢ UL°¸ *
÷dF∞«
rOLB∑∞«
:WOºOzd∞« ÷dF∞« W®U® vK´ o©UM± Àö£ b§u¢
“u±d∞«
.WHK∑ªL∞« “u±d∞« ÷dF¢
‹U±ußd∞«Ë hM∞«
‹ULOKF∑∞«Ë qzUßd∞« ÷dF¢
.UN∞UîœS° ÂuI¢ w∑∞« ‹U±uKFL∞«Ë
WLzUI∞«
¡ULß_«
ÊdL∞« ÕU∑HL∞« nzU™Ë ‹«d®R±
WBBªL∞« WO∞U∫∞« nzU™u∞« `{u¥
.sO≤dL∞« sO•U∑HLK∞
* “u±d∞«
WK∂I∑ºL∞« …¸U®ù« …uÆ
‰UB¢ô« ͸U§
‰U∂I∑ß« Ë√ ‰U߸≈ pMJL¥ ô:W±bª∞« ‚UD≤ øUî
.‹UL∞UJL∞«.‹UL∞UJL∞«
…b¥b§ WOB≤ W∞U߸
w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« d∂´ …b¥b§ W∞U߸
…b¥b§ w¢uÅ b¥d° W∞U߸
10
.VßUML∞« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1
b•√ ¡UI∑≤«
‹«¸UOª∞«
qOGA∑∞« ¡b°
Ë√ w∞U∑∞« ¸UOª∞« v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ `HB∑∞« `O¢UH± vK´ jG{« .2
.o°Uº∞«
WLzUI∞« nzU™Ë v∞≈ ‰uÅu∞«
.UN±bª∑º¢ w∑∞« WHO™u∞« Vº• W≤dL∞« `O¢UHL∞« nzU™Ë nK∑ª¢
«bª∑ß«
s± dOî_« dDº∞« w≠ W≤dL∞« `O¢UHLK∞ WO∞U∫∞« WHO™u∞« dNE¢ YO• W≤dL∞« `O¢UHL∞«
.W®UA∞«
W{ËdFL∞« WHO™u∞« bOØQ∑∞ [ ] Ë√ <¸UO∑î«> vK´ jG{« .3
.eOLL∞« ¸UOª∞« Ë√
WLzUI∞«
¡ULß_«
:sO∑O∞U∑∞« sO∑I¥dD∞« s± Í√ ¸UO∑î« pOK´ ÃËdªK∞ .4
.vK´_ b•«Ë Èu∑º± v∞≈ „d∫∑K∞ <Ÿu§¸> vK´ jG{« •
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ [ ] ÕU∑HL∞« jG{« •
.Áb¥d¢ Íc∞« ¸UOª∞U° ’Uª∞« ÕU∑HL∞« rƸ vK´ jG{«
«bª∑ß«
`O¢UH±
‹U≥Uπ¢ô«
dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
.WLzUI∞« jL≤ v∞≈ ‰uÅuK∞
11
sL¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
w≠ ¡ULß_« W∫zô v∞≈ ‰uÅuK∞
.n¢UN∞« qO∞œ
qOGA∑∞« ¡b°
pH¢U≥ j∂{
…¸uB∞« Ÿu≤ d∑î« .2
.<¸UO∑î«> vK´ jG{«Ë …¸uÅ d∑î« .3
jL≤ ‹UOHKî
)l°U¢( W¥e≥Uπ∞«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.WGK∞« r£ n¢UN∞« j∂{ r£ j∂C∞«
÷dF∞« WG∞
WGK∞« d∑î« .2
.<kH•> vK´ jG{« .4
W©d®√ q∏± ,÷dF∞« ‹U≤uJL° ’Uª∞« ÊuK∞« dOOG¢ pMJL¥
.UNOK´ rKFÎLÔ∞« ¡«e§_« W©d®√Ë s¥ËUMF∞«
`Dº∞« Êu∞
jLMK∞ w§¸Uª∞«
ÍœUF∞«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
r£ …œ¸«u∞« WL∞UJL∞« r£ ‹uB∞« j∂{ r£ j∂C∞«
.sO≤d∞« WLG≤
.WLGM∞« Ÿu≤ d∑î« .2
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.ÊuK∞« r£ W®UA∞« j∂{ r£ j∂C∞«
.WLGM∞« s∫∞ d∑î« .3
ÊuK∞« jL≤ d∑î« .2
< kH•> vK´ jG{« .4
WO§¸Uª∞« Ë√ WOºOzd∞« W®UA∞« WOHKî j∂{ sJL¥
s¥dîü« ÃU´“≈ ÍœUH∑∞ ∆œUN∞« jLM∞« v∞≈ ‰u∫∑∞« pMJL¥
.pH¢U≥ ‹uB°
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ [ ] ôÎuD± jG{«
WLG≤ s∫∞
‰UB¢ô«
XLB∞« jL≤
jL≤ ‹UOHKî
W¥e≥Uπ∞«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
r£ W®UA∞« WOHKî r£ W®UA∞« j∂{ r£ j∂C∞«
.¡UDG∞« ÷d´ Ë√ WOßUß_« W®UA∞«
12
UNOK´ œd∞« Ë√ WL∞UJ± ¡«d§≈
qOGA∑∞« ¡b°
.n¢UN∞« rÆ¸Ë WIDML∞« ÕU∑H± rƸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.[
.[
.[
‰öî s± hîdL∞« dO¨ «bª∑ßô« b{ n¢U≥ W¥UL• sJL¥
.¸ËdL∞« WLKØ
] vK´ jG{« .2
œb•Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.¸ËdL∞« WLKØ dOOG¢ r£ W¥UL∫∞« r£ j∂C∞«
] vK´ jG{« ,WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .3
] vK´ jG{« ,n¢UN∞« Êd¥ U±bM´ .1
.[
WL∞UJ± ¡«d§≈
WL∞UJ± vK´ œd∞«
] vK´ jG{« ,WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .2
r£ "00000000" WO{«d∑≠ô« ¸ËdL∞« WLKØ ‰UîœS° rÆ .2
.<o≠«u±> jG{«
.<o≠«u±> jG{« r£ ÂUƸ√ 8 v∞≈ 4 s± ¸Ëd± WLKØ qîœ√ .3
.<o≠«u±> jG{« r£ …b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√ .4
[ / ] vK´ jG{«
W•¸œ j∂{
¡UM£√ ‹uB∞«
WL∞UJ± ¡«d§≈
.n¢UN∞« qHÆ d∑î« .5
.qOGA¢ d∑î« .6
.<o≠«u±> jG{« r£ ,¸ËdL∞« WLKØ ‰UîœS° rÆ .7
13
n¢UN∞« qHÆ
r£ ,dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,◊UI∑∞ô« jL≤ w≠ .1
.WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« v∞≈ qI∑≤« d∑î«
.…¸uB∞« Ÿu≤ b¥b∫∑∞ [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« .2
n¢UN∞« øUî …uDî
…¸uB∞« ÷d´
…uDî
øUî
n¢UN∞«
Èdî_« WÅUª∞« ‹«eOL∞« Ë qzUßd∞«Ë «dO±UJ∞U° √b∂≤ UM´œ
«dO±UJ∞« «bª∑ß«
.U≥b¥d¢ w∑∞« …¸uB∞« d∑î« .3
.n¢UN∞« `∑H° rÆ .1
ôÎuD± [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.«dO±UJ∞« qOGA∑∞
.qOπº∑∞« jL≤ dOOG∑∞ [1] vK´ jG{« .2
u¥bO≠ qOπº¢
qOGA∑∞ ôÎuD± [
…¸uÅ ◊UI∑∞«
] vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .2
.«dO±UJ∞«
j∂{« r£ Ád¥uB¢ œ«dL∞« dEML∞« v∞≈ WßbF∞« t§Ë .3
.…¸uB∞«
.qOπº∑∞« ¡b∂∞ vK´ jG{« .3
…¸uB∞« s¥eª¢ r∑¥ .…¸uB∞« ◊UI∑∞ô [
u¥bOH∞« s¥eª¢ r∑¥ .qOπº∑∞« ·UI¥ù [ ] vK´ jG{« r£ .4
.UÎOzUIK¢
] vK´ jG{« .4
.UÎOzUIK¢
.Èdî√ …¸uÅ ◊UI∑∞ô < d¥uB¢ > vK´ jG{« .5
.dî¬ u¥bO≠ qOπº∑∞ <d¥uB¢> vK´ jG{« .5
14
WÆUD∂∞« v∞≈
qîb±Ô W≠U{≈
)l°U¢(
n¢UN∞« øUî …uDî
vK´ jG{« r£ n¢UN∞« rƸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.<‹«¸UOî>
r£ ,dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,qOπº∑∞« jL≤ w≠ .1
.u¥bOH∞« v∞≈ qI∑≤« d∑î«
u¥bOH∞« qOGA¢
.u¥bOH∞« Ÿu≤ ¸UO∑îô [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« .2
.U≥b¥d¢ w∑∞« u¥bOH∞« …¸uÅ d∑î« .3
.WÆUD∂∞« r£ rßô« kH• d∑î« .2
ULÎß« qîœ√ .3
n¢UN∞« qO∞œ «bª∑ß«
.‰Uîœù« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .4
n¢UN∞« …dØ«– v∞≈
.<¡ULß_«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.ÎôUîœ≈ œb• .2
Ë√ ,rÆd∞U° ‰UB¢ö∞ [ ] vK´ jG{« r£ rƸ vK´ jG{« .3
.‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{«
qîbÔ± s´ Y∫∂∞«
vK´ jG{« r£ n¢UN∞« rƸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.<‹«¸UOî>
.rÆd∞« Ÿu≤ r£ n¢UN∞« r£ rßô« kH• d∑î« .2
.‰UB¢ô« WN§ ‹U±uKF± b¥b∫¢ .3
,V∑JL∞« ,‰eML∞« ,„d∫∑L∞« n¢UN∞« ,WKzUF∞« rßô«Ë ,rßô«
WLG≤ ,qB∑L∞« W¥u≥ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« ,Èdî√ ,fØUH∞«
.‹«dØcL∞« ,W´uLπL∞« ,sO≤d∞«
.‰Uîœù« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .4
15
qîb±Ô W≠U{≈
n¢UN∞« øUî …uDî
V¥u∞« WJ∂® `HB¢
‰uÅu∞« pMJL¥ ,)WOJKßö∞« ‹UIO∂D∑∞« ‰uØu¢Ëd°( wKî«b∞« »«u∞« `HB∑± «bª∑ßU°
pMJL¥ ULØ …b¥bπ∞« ‹U±uKFL∞«Ë ‹U±bª∞« vK´ ‰uB∫K∞ WOJKßö∞« WJ∂A∞« v∞≈ W∞uNº°
.V¥u∞« WJ∂® Èu∑∫± qOL∫∑° ŸU∑L∑ßô«
qO∞œ r£ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.wLß« WÆUD° d∑î« r£ n¢UN∞«
‰U߸≈Ë ¡UA≤≈
rß« WÆUD°
.p° ’Uª∞« ‰UB¢ô« WN§ ‹U±uKF± œb• .2
.rßô« WÆUD° kH∫∞ < kH• > vK´ jG{« .3
.[
] vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
qOGA¢ ¡b°
`HB∑L∞«
vK´ jG{« ,s¥dî¬ ’Uª®√ v∞≈ rßô« WÆUD° ‰U߸ù .4
…dOBÆ qzU߸ r£ ‰U߸≈ d∑î« r£ <‹«¸UOî>
.Bluetooth /w≤Ëd∑J∞≈ b¥d°/jzUßu∞« qzU߸/
[vK´√] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,`HB∑∞« dÅUM´ sO° VOKI∑∞Ë • `HB∑± l± qIM∑∞«
»«u∞«
.[qHß√] Ë√
œb• r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{« dBM´ ¸UO∑îô •
.¸UO∑î«
d∑î« r£ <‹«¸UOî> jG{« WI°Uº∞« W∫HBK∞ …œuFK∞ •
.Ÿu§¸
¸e∞« vK´ jG{« `HB∑L∞« ‹«¸UOî v∞≈ ‰uÅuK∞ •
.<WLzUI∞«>
16
n¢UN∞« øUî …uDî
nK± n{√Ë .‹uB∞« Ë√ u¥bOH∞« Ë ¸uB∞« d∑î« .4
.jzUßË
Ë√ …¸uÅ W≠U{≈ œb• ,u¥bOH∞« Ë ¸uB∞« ¸UO∑îôË
.u¥bO≠ lDI± Ë√ …¸uÅ W≠U{ù u¥bO≠ W≠U{≈
lDI± W≠U{ù ‹uÅ W≠U{≈ œb• ,‹uB∞« ¸UO∑îôË
.w¢uÅ
qzUßd∞« ‰U߸≈
W∞U߸ ‰U߸≈
)l°U¢( jzUßË
œb•Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
WOBM∞« qzUßd∞« r£ W∞U߸ ¡UA≤≈ r£ qzUßd∞«
.W∞Ußd∞« h≤ ‰UîœS° rÆ .2
.W∞Ußd∞« d∑î« .5
Ë√ ‰U߸≈Ë kH• œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .3
.jI≠ ‰U߸≈
. [ ] vK´ jG{« r£ W∞Ußd∞« h≤ V∑Ø« .6
…œuBIL∞« WNπ∞« ÂUƸ√ qîœ√ .4
.‰U߸≈ d∑î« r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .7
.W∞Ußd∞« ‰U߸ù [ ] vK´ jG{« .5
.…œuBIL∞« WN§u∞« ÂUƸ√ qîœ√ .8
œb•Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.jzUßu∞« qzU߸ r£ W∞U߸ ¡UA≤≈ r£ ,qzUßd∞«
.W∞Ußd∞« ‰U߸ù [ ] vK´ jG{« .9
Ÿu{uL∞« d∑î« .2
. [ ] vK´ jG{«Ë W∞Ußd∞« Ÿu{u± qîœ√ .3
17
W∞U߸ ‰U߸≈
WOB≤
W∞U߸ ‰U߸≈
jzUßË
n¢UN∞« øUî …uDî
qzUßd∞« ÷d´
:¸UF®ù« dNE¥ U±bM´
.<÷d´> vK´ jG{« .1
qzUßd∞« d∑î« r£ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ .1
.w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° r£ ,W∞U߸ ¡UA≤≈ r£
W∞U߸ ÷d´
WOB≤
b¥d° ‰U߸≈
w≤Ëd∑J∞«
Ÿu{uL∞« d∑î« .2
. [ ] vK´ jG{«Ë w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« Ÿu{u± V∑Ø« .3
.œ¸«u∞« ‚ËbMÅ s± W∞U߸ d∑î« .2
.W∞U߸ d∑î« .4
:œ¸«u∞« ‚ËbMÅ s±
.[
œb• r£ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.…œ¸«u∞« r£ ,wKzU߸ r£ ,qzUßd∞«
] vK´ jG{«Ë w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« W∞U߸ h≤ V∑Ø« .5
.nK± ‚U∫∞≈ d∑î« .6
.‹uÅ ‹UHK± Ë√ u¥bO≠ Ë√ …¸uÅ n{√ .7
.W∞U߸ œb• .2
.‰U߸≈ d∑î« r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .8
.w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ qîœ√ .9
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« ‰U߸ù [ ] vK´ jG{« .10
18
n¢UN∞« øUî …uDî
œb• r£ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« ‚ËbMÅ r£ ,wKzU߸ r£ ,qzUßd∞«
b¥d° ÷d´
w≤Ëd∑J∞≈
:¸UF®ù« dNE¥ U±bM´
.<÷d´> vK´ jG{« .1
UΰUº• d∑î« .2
.qOL∫¢ d∑î« r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .2
b¥d∂∞« l§«¸ ÷d´ r∑¥ U±bM´ <rF≤> vK´ jG{« .3
.W∫HÅ ”√¸ Ë√ w≤Ëd∑J∞« b¥d° …œUF∑ßô w≤Ëd∑J∞ù«
.œ¸«u∞« ‚ËbMÅ s± W∞U߸ d∑î« .3
.W∫HÅ ”√¸ Ë√ UÎO≤Ëd∑J∞≈ «Îb¥d° d∑î« .4
:œ¸«u∞« ‚ËbMÅ s±
d∑î« r£ <‹«¸UOî> jG{« W∫HB∞« ”√¸ ‹d∑î« «–≈ .5
.qOL∫¢
œb• r£ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.…œ¸«u∞« r£ ,wKzU߸ r£ ,qzUßd∞«
.W∞U߸ œb• .2
19
W∞U߸ ÷d´
jzUßË
n¢UN∞« øUî …uDî
oO∂D∑∞« vK´ q .1
‹U≤UO° ‰U߸≈
…eN§Q° ÎUOJKßô n¢UN∞« qOÅu¢ s± pMJL¢ w∑∞« Àu¢uK∂∞« WOMI∑° eNπ± „“UN§ Ê≈
s´ n¢UN∞« w≠ rJ∫∑∞« Ë√ s¥bO∞« d• Àb∫∑∞«Ë UNF± ‹U≤UO∂∞« ‰œU∂¢Ë Èdî_« Àu¢uK∂∞«
.bF°
.dBM´ v∞≈ qI∑≤« .2
r£ d∂´ ‰U߸≈ d∑î« r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .3
.Bluetooth
r£ j∂C∞« œb•Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.‰UF≠ r£ qOFH∑∞« r£ Bluetooth
Ϋ“UN§ d∑î« .4
r£ Àu¢uK∂∞U° ’Uª∞« PIN e±¸ ‰UîœS° rÆ ,d±_« Âe∞ «–≈ .5
.<o≠«u±> jG{«
Àu¢uK∂∞« …eO± qOFH¢ Vπ¥ ,Àu¢uK∂∞« o¥d© s´ ‹U≤UO° wIK∑∞
.p° ’Uª∞« n¢UN∞« w≠
.‰U∂I∑ßô« WOKL´ bOØQ∑∞ <rF≤> vK´ jG{« ,d±_« Âe∞ «–≈
)Bluetooth( Àu¢uK∂∞« «bª∑ß«
Àu¢uK∂∞« qOGA¢
œb•Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 ÊdI∞«Ë s´ Y∫∂∞«
Àu¢uK° “UN§ l±
s´ Y∫∂∞« r£ w¢eN§√ r£ Bluetooth r£ j∂C∞«
.…b¥b§ …eN§√
‹U≤UO∂∞« wIK¢
Ϋ“UN§ d∑î« .2
rÆd∞« Ë√ Àu¢uK∂∞U° ’Uª∞«)PIN( wBªA∞« rÆd∞« qîœ√ .3
«–≈ ,dîü« Àu¢uK∂∞« “UNπ° ’Uª∞« )PIN( wBªA∞«
.<o≠«u±> vK´ jG{« r£ «Îb•«Ë t¥b∞ ÊUØ
ÊdI∞« r∑¢ ,e±d∞« fH≤ dîü« “UNπ∞« p∞U± qîb¥ U±bM´
.dîü« “UNπ∞U°
20
AB jL≤ «bª∑ß«
.t∞Uîœ≈ b¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« W®UA∞« vK´ dNE¥ v∑• VßUML∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
h≤ ‰Uîœ≈
“u±d∞« ,ÂUƸ_« ,»« ,T9 ,ABC jL≤
÷ËdFL∞« VO¢d∑∞U° “u±¸
`O¢UHL∞«
…dO∂J∞« “u±d∞« W∞U•
…dOGB∞« ·Ëd∫∞« W∞U•
,r¥uI∑∞« Ë√ n¢UN∞« qO∞œ Ë√ qzUßd∞« ‰U߸≈ q∏± ‹«eOL∞« iF∂∞ h≤ ‰Uîœ≈ pMJL¥
.“u±d∞« jL≤Ë ÂUƸ_« jL≤Ë ,T9 jL≤Ë ABC jL≤ «bª∑ßU°
hM∞« ‰Uîœ≈ jL≤ dOOG¢
.h≤ ‰Uπ± w≠ d®RL∞« ÊuJ¥ U±bM´ hM∞« ‰Uîœ≈ jL≤ ÷d´ r∑¥
ULØ .„bK° vK´ ¡ÎUM° ,ABC jL≤Ë T9 jL≤ sO° ‰UI∑≤ö∞ [ ] vK´ ôÎuD± jG{« •
.U≥œb∫¢ w∑∞« WGK∞U° ‰Uîœù« jL≤ v∞≈ ‰uÅu∞« UÎC¥√ pMJL¥
.ÂUƸ_« jL≤ v∞≈ ‰UI∑≤ô« Ë√ W∞U∫∞« dOOG∑∞ [ ] vK´ jG{« •
W≠Uº±
AB jL≤ «bª∑ß« ‰u• ‹U∫OLK¢
w≤«u£ dE∑≤« jI≠ ,ÕU∑HL∞« fH≤ w≠ nK∑ª± ·d• Ë√ sO¢d± ·d∫∞« fH≤ ‰Uîœù •
qîœ√ r£ .[sL¥√] jG{« Ë√ ,sOLO∞« WO•U≤ UOzUIK¢ d®RL∞« ‰u∫∑¥ v∑• …œËbF±
.w∞U∑∞« ·d∫∞«
21
.“u±d∞« jL≤ v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ [ ] vK´ ôÎuD± jG{« •
h≤ ‰Uîœ≈
.WO∞U∑∞« WLKJ∞« qîœ√Ë W≠Uº± 븜ù [ ] vK´ jG{« .4
T9 jL≤ «bª∑ß« ‰u• ‹U∫OLK¢
.ÎUOzUIK¢ UOK´ qÅ«u≠ Ë√ ‹U≠Uº± ‰Uîœù [1] vK´ jG{«
.W≠Uº± 븜ù [ ] vK´ jG{«
.d®RL∞« p¥d∫∑∞ ÷«dF∑ßô« `O¢UH± vK´ jG{«
`ºL∞ [C]ÕU∑HL∞« vK´ ôÎuD± jG{« .dîü« uK¢ ·d• ·c∫∞ [C] vK´ jG{«
.W®UA∞«
•
•
•
•
.W≠Uº± 븜ù [ ] vK´ jG{« •
.d®RL∞« p¥d∫∑∞ ÷«dF∑ßô« `O¢UH± vK´ jG{« •
`ºL∞ [C] ÕU∑HL∞« vK´ ôÎuD± jG{« .dîü« uK¢ ·d• ·c∫∞ [C] vK´ jG{« •
.W®UA∞«
T9 jL≤ «bª∑ß«
.…b•«Ë WDGC° e±¸ Í√ qîb¢ ÊQ° p∞ `Lº¥ ÍR∂M¢ h≤ ‰Uîœ≈ jL≤ u≥ T9
:T9 jL≤ w≠ WLKØ ‰Uîœ≈
T9 jL≤ ”u±UÆ w≠ …b¥b§ WLKØ W≠U{≈
.‹UGK∞« iF° w≠ W•U∑± …eOL∞« Ác≥ ÊuJ¢ ô UL°¸
.UN∑≠U{≈ b¥d¢ w∑∞« WLKJ∞« qîœ√ .1
ÂuI¢ w∑∞« `O¢UHLK∞ ‹ULKJ∞« s± WK¥b∂∞« ‹«¸UOª∞« ÷dF∞ [0] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .2
qHß√ W≠U{≈ WLKØ dNE¢ ,WK¥b° ‹«¸UOî œu§Ë Âb´ W∞U• w≠ .UNOK´ jGC∞U°
.W®UA∞«
<W≠U{≈> vK´ jG{« .3
.<o≠«u±> ÕU∑HL∞« vK´ jG{«Ë ,AB jL≤ «bª∑ßU° U≥b¥d¢ w∑∞« WLKJ∞« qîœ√ .4
…b•«Ë …d± jGC∞U° rÆ .WLKØ ‰Uîœ≈ w≠ ¡b∂K∞ [9] v∞≈ [2] s± `O¢UHL∞« vK´ jG{« .1
.·d• qØ q§√ s± ÕU∑H± qØ vK´
w≠ "U∂•d±" WLKØ ‰Uîœù ,[3]Ë [2]Ë [6]Ë [5]Ë [8] `O¢UHL∞« vK´ jG{« :‰U∏±
.T9 jL≤
UNO≠ ÂuI¢ …d± qØ w≠ WLKJ∞« dOG∑¢ UL°¸Ë ,W°U∑J∞« ¡UM£√ WLKJ∞U° T9 jLM∞« Q∂M∑¥
.ÕU∑H± vK´ jGC∞U°
.UN≠c• Ë√ ·Ëd∫∞« q¥bF¢ q∂Æ q±UJ∞U° WLKJ∞« ‰UîœS° rÆ .2
.4 …uDª∞« v∞≈ qI∑≤« `O∫B∞« qJA∞U° WLKJ∞« ÷dF¢ U±bM´Ë .3
ÂuI¢ w∑∞« `O¢UHLK∞ ‹ULKJ∞« s± WK¥b∂∞« ‹«¸UOª∞« ÷dF∞ [0] ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
.UNOK´ jGC∞U°
.[5] Ë [7] Ë [8] `O¢UHL∞« «bª∑ßU° rÆ "bOÆ" Ë "cM±" s± qJ∞ :‰U∏±
22
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
W±bI∑L∞« ‰UB¢ô« ‹«eO±
»« jLM∞« «bª∑ß«
W°U∑J∞« jL≤ hzUBî fHM° eOL∑¥ YO• ,WO°dF∞« WGK∞U° W°U∑J∞« jL≤ Âbª∑º¢ Ê√ sJL¥
.Áö´√ `{uL∞« W¥eOKπ≤ù« WGK∞U°
WL∞UJ± ¡«d§≈
ÂUƸ_« jL≤ «bª∑ß«
.n¢UN∞« rÆ¸Ë WIDML∞« ÕU∑H± rƸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.[
] vK´ jG{« .2
.ÂUƸ√ ‰Uîœ≈ WO≤UJ±≈ ÂUƸ_« jL≤ p∞ `O∑¥
.UN∞Uîœ≈ b¥d¢ w∑∞« ÂUƸ_« qL∫¢ w∑∞« `O¢UHL∞« vK´ jG{«
`ºL∞ [C]vK´ ÎôuD± jG{« Ë√ rƸ dî¬ `ºL∞ [C] ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
`O∫B∞« dO¨ rÆd∞« q¥bF∑∞ d®RL∞« p¥d∫¢ pMJL¥ .q±UJ∞U° W®UA∞«
“u±d∞« jL≤ «bª∑ß«
.“u±¸ 븜≈ WO≤UJ±≈ “u±d∞« jL≤ p∞ `O∑¥
WO∞Ëœ WL∞UJ± ¡«d§≈
.“u±d∞« jL≤ ‰Uîœù [ ] vK´ ôÎuD± jG{«
.+ e±d∞« dNE¥ cµMO• .[0] ÕU∑HL∞« vK´ ôÎuD± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.[
] vK´ jG{« r£ ,n¢UN∞« rÆ¸Ë WIDML∞« e±¸Ë bK∂∞« e±¸ qîœ√ .2
vK´ jG{«
q§√ s±
.[qHß√] Ë√ [vK´√] ÕU∑HL∞«
“u±d∞« s± b¥eL∞« ÷d´
VßUML∞« rÆd∞« ÕU∑H±
e±¸ ¸UO∑î«
.[C]
WKîbL∞« )“u±¸( e±¸ `º±
<o≠«u±>
)“u±d∞«( e±d∞« 븜≈
ÂUƸ√ dîP° ‰UB¢ô« …œU´≈
.ÂUƸ√ dîP° WLzUÆ ÷dF∞ [
.[
23
] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« r£ ,Áb¥d¢ Íc∞« rÆd∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .2
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
WL∞UJ± vK´ œd∞«
n¢UN∞« qO∞œ s± WL∞UJ± ¡«d§≈
WL∞UJL∞« …¸uÅ ÷dF¥Ë sO≤¸ ¸«bÅS° n¢UN∞« ÂuI¥ ,…œ¸«Ë WL∞UJ± rKº∑¢ U±bM´
.…œ¸«u∞«
Á¸UO∑îU° rÆd∞U° ‰UB¢ô« pMJL¥ ,n¢UN∞« qO∞œ w≠ n¢UN∞« ÂUƸ√ s¥eª∑° p±UOÆ œdπL°
.31 ’ .n¢UN∞« qO∞œ s±
.…œ¸«u∞« WL∞UJL∞« vK´ œdK∞ [
] Ë√ <‰u∂Æ> ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
ÂuI¢ w∑∞« ÂUƸ_« d∏Ø√ sOOF∑∞ l¥dº∞« ‰UB¢ô« …eO± «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥ ULØ
33 .’ .…œb∫± ÂUƸ√ `O¢UH± vK´ UÎF¥dß UN° ‰UB¢ôU°
WL∞UJ± Í√ vK´ œd∞« ‰u• ‹U∫OLK¢
jGC∞« pMJL¥ ,W∞UFH∞« w≠U{≈ j∂{ WLzUÆ s± œdK∞ ÕU∑H± Í√ ¸UOî qOFH¢ bM´
.73 .’.[ ] Ë√ .<i≠¸> ÕU∑HL∞« «b´U± ,WL∞UJL∞« vK´ œdK∞ ÕU∑H± Í√ vK´
`∑≠ W©Uº∂° pMJL¥ ,w≠U{≈ j∂{ WLzUÆ w≠ qFH± ‰UF≠ ¡UD¨ ÊuJ¥ U±bM´
.73 .’ .n¢UN∞«
.…œ¸«Ë WL∞UJ± i≠d∞ [ ] Ë√ <i≠¸> ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
.sO≤d∞« ‹uÅ r∑J∞ [ / ] ÕU∑HL∞« vK´ ôÎuD± jG{« ,UÎIKG± n¢UN∞« ÊuJ¥ U±bM´
WÆUD∂∞« w≠ Êeª± rÆd° ‰UB¢ô«
•
•
•
•
,t° ‰UB¢ô« b¥d¢ Íc∞« n¢UN∞« rÆd° ’Uª∞« lÆuL∞« rƸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.[ ] vK´ jG{«Ë
.[sL¥√] Ë√ [dº¥√] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,ÂUƸ_« sO° ‰UI∑≤ö∞Ë .2
.Áb¥d¢ Íc∞« rÆd∞U° ‰UB¢ö∞ [
.WL∞UJL∞« ¡UN≤≈
W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞« ÷d´
.W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞« œb´ W®UA∞« ÷dF¢ ,W∑zU≠ ‹UL∞UJ± p¥b∞ X≤UØ «–≈
] Ë√ <‰UB¢«> vK´ jG{« .3
.[
] vK´ jG{« Ë√ n¢UN∞« ‚ö¨S° rÆ
.<÷d´> vK´ jG{« .1
.W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞« w≠ VOKI∑∞U° rÆ ,…¸ËdC∞« bM´ .2
.Áb¥d¢ Íc∞« rÆd∞U° ‰UB¢ö∞ [
] vK´ jG{« .3
24
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
…œUF∑ß«/¸UE∑≤« W∞U• w≠ WL∞UJ± l{Ë
W´ULº∞« «bª∑ß«
.UN¢œUF∑ß« Ë√ ¸UE∑≤« W∞U• w≠ WL∞UJL∞« l{u∞ <·UMµ∑ß«> Ë√ <oOKF¢> vK´ jG{«
.n¢UN∞U° „Uº±ù« ÊËb° UNOK´ œd∞« Ë√ ‹UL∞UJ± ¡«d§ù W´ULº∞« Âbª∑ß«
Èdî√ WL∞UJ± ¡«d§≈
.n¢UNK∞ dº¥_« V≤Uπ∞« vK´ œu§uL∞« f°UI∞« w≠ W´ULº∞« qîœ√
.W±bª∞« Ác≥ r´b¢ UNF∂∑¢ w∑∞« WJ∂A∞« X≤UØ «–≈ Èdî√ WL∞UJ± ¡«d§≈ pMJL¥
:wK¥ ULØ W´ULº∞« vK´ …œu§uL∞« ¸«¸“_« qLF¢
.¸UE∑≤ô« w≠ WL∞UJL∞« l{u∞ <oOKF¢> vK´ jG{« .1
vK´ jG{«
q§√ s±
.‹UL∞UJL∞« sO° q¥b∂∑K∞ <‰UI∑≤«> vK´ jG{« .3
ôÎuD± sO¢d± ¸e∞«
rƸ dîQ° ‰UB¢ô« …œU´≈
w≠ X≤UØ w∑∞« WL∞UJL∞« ¡UN≤ù WIKFL∞« ¡UN≤≈ œb•Ë < ‹«¸UOî > vK´ jG{« .4
.¸UE∑≤« l{Ë
¸e∞«
WL∞UJ± vK´ œd∞«
¸e∞«
.WL∞UJ± ¡UN≤≈
.W¥œUF∞« WI¥dD∞U° WO≤U∏∞« WL∞UJL∞« ¡«d§S° rÆ .2
. vK´ jG{« ,WO∞U∫∞« WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .5
WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ ‹«¸UOª∞«
Èdî√ WL∞UJ± vK´ œd∞«
.WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ nzU™u∞« s± œb´ v∞≈ ‰uîb∞« pMJL¥
qOFH∑° XLÆ bÆË ,WOÅUª∞« Ác≥ r´b¢ p∑J∂® X≤UØ «–≈ ,…œ¸«Ë WL∞UJ± vK´ œd∞« pMJL¥
77 .’ .‹UL∞UJL∞« ¸UE∑≤« …eO±
WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ ‹uB∞« W§¸œ j∂{
l{Ë w≠ v∞Ë_« WL∞UJL∞« l{u∑ß .…œ¸«u∞« WL∞UJL∞« vK´ œdK∞ ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1
UÎOzUIK¢ oOKF∑∞«
◊.‹UL∞UJL∞« sO° q¥b∂∑K∞ <‰UI∑≤« > vK´ jG{« .2
25
.WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ W´ULº∞« ‹uÅ rπ• j∂C∞ [ / ] Âbª∑ß«
ÕU∑HL∞« vK´ jG{«Ë ‹uB∞« rπ• Èu∑º± …œU¥e∞ [ ] ÕU∑HL∞« [ ] vK´ jG{«
.‹uB∞« rπ• iHª∞ [ ]
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
)Bluetooth( Àu¢uK° W´ULß Â«bª∑ß«
.p≤–√ vK´ n¢UN∞« l{Ë ÊËœ n¢UN∞« vK´ Y¥b∫K∞ W¥¸UO∑îô« Àu¢uK° W´ULß Âbª∑ß«
79 .’ .n¢UN∞U° UNKOÅu¢Ë W´ULº∞« qOπº∑∞ ôÎË√ ÃU∑∫¢ ,…eOL∞« Ác≥ «bª∑ßô
w≠ X≤UØ w∑∞« WL∞UJL∞« ¡UN≤ù WIKFL∞« ¡UN≤≈ œb•Ë < ‹«¸UOî > vK´ jG{« .3
.¸UE∑≤« l{Ë
.[
] vK´ jG{« ,WO∞U∫∞« WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .4
.n¢UN∞« v∞≈ q¥u∫¢ Ë√ W´ULº∞« v∞≈ q¥u∫¢ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{«
WL∞UJ± q¥u∫¢
WLzUI∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.UNHzU™Ë «bª∑ß«Ë WLzUI∞« jL≤ v∞≈ ‰uÅu∞« pMJL¥
WJ∂A∞« X≤UØ «–≈ oOKF∑∞« WOF{Ë w≠ dî¬ qB∑± v∞≈ UÎO∞U• Ídπ¢ WL∞UJ± q¥u∫¢ pMJL¥
rNCF° l± Àb∫∑∞« sOKB∑L∞ sJL¥ ¸UOª∞« «cN°Ë .…eOL∞« Ác≥ r´b¢ UN∞ l∂∑¢ w∑∞«
.WL∞UJL∞« s± pzUN∑≤« bM´ UÎCF°
WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ WLzUI∞« nzU™Ë iF° d≠u∑¢ ô
.q¥u∫¢ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{«
.WLzUI∞« œb• r£ <‹«¸UOî > vK´ jG{«
‹uB∞« dNπ± «bª∑ß«
)XLB∞« jL≤( Êu≠ËdJOL∞« ¡UH©≈
n¢UN∞« vK´ Íc∞« hªAK∞ sJL¥ ô YO∫° XÆR± qJA° Êu≠ËdJOL∞« ¡UH©≈ pMJL¥
.p´ULß
‹uB∞« qOGA¢ Ë√ ‹uB∞« ¡UG∞≈ d∑î« r£ <‹«¸UOî> ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
…dOBÆ W≠Uº± vK´ n¢UNK∞ ŸUL∑ßô«Ë Àb∫∑K∞ Êu≠ËdJOLØ n¢UN∞« ‰ULF∑ß« pMJL¥
.tM±
l± Àb∫∑∞«Ë ŸUL∑ßö∞ [ ] vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{« ,WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ .1
.n¢UN∞U° „Uº±ù« ÊËœ dî¬ hª®
.wFO∂D∞« n¢UN∞« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ [
] vK´ WO≤U£ jG{« .2
26
n¢UN∞« qO∞œ «bª∑ß«
.31 .’ .UNEH• Ë√ ‹ôUîœ≈ b¥b∫∑∞ n¢UN∞« qO∞œ WLzUÆ v∞≈ ‰uÅu∞« pMJL¥
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
.n¢UN∞« qO∞œ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{«
WÆUD∂∞« ‹U±bî «bª∑ß«
‹U±bî WÆUD∂∞« d≠u¢ .n¢UN∞« vK´ WÆUD∂∞« «bª∑ß« bM´ WÆUD∂∞« W±bî WLzUÆ d≠«u∑¢
.lÆuL∞« ‹U±bîË WOKº∑∞«Ë W{U¥d∞«Ë uπ∞« W∞U•Ë ¸U∂î_« q∏±
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËeL° qB¢« Ë√ WÆUD∂∞« ‹ULOKF¢ l§«¸ ,qOÅUH∑∞« s± b¥eL∞
`O¢UHL∞« ‹ULG≤ ‰U߸≈ Ë√ ¡UG∞≈
.`O¢UHL∞« ‹ULG≤ qOGA¢ ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ pMJL¥
.`O¢UHL∞« WLG≤ qOGA¢ Ë√ `O¢UHL∞« WLG≤ ¡UG∞≈ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{«
qOGA¢ ¸UO∑î« Vπ¥ ,Wπ±d∂L∞« n¢UN∞« WLE≤√ Ë√ WO∞ü« œd∞« ‹U∂OπL° ‰UB¢ö∞
`O¢UHL∞« WLG≤
DTMF ‹ULG≤ WKºKß ‰U߸≈
‹ULGMØ Âbª∑º¢ ‹ULG≤ w≥ )DTMF( …œbF∑L∞« ‹«œœd∑∞« ‹«– W§ËœeL∞« ‹ULGM∞«
.‰UB¢ô« ¡UM£√ `O¢UHLK∞
·«d©_« …œbF∑± WL∞UJ± ¡«d§≈
WL∞UJ± w≠ Èdî√ ·«d©√ W∑ß v∑• ·«d©√ ‰uîb° ÕULºK∞ …eOL∞« Ác≥ Âbª∑ß«
‹UFL∑π± WL∞UJ± Ë√ ·«d©_« …œbF∑±
sJL∑¢ v∑• ,·«d©_« …œbF∑± ‹UL∞UJL∞« …eO± p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe± r´b¥ Ê√ Vπ¥
.…eOL∞« Ác≥ «bª∑ß« s±
WO∞U∑∑± W´uLπLØ )…œbF∑L∞« ‹«œœd∑∞« ‹«– W§ËœeL∞« ‹ULGM∞«( ‹ULG≤ ‰U߸≈ pMJL¥
.n¢UN∞« qO∞œ s± rƸ ŸU§d∑ß« bM´ Ë√ ,q±UJ∞U° t∞U߸≈ b¥d¢ Íc∞« rÆd∞« ‰Uîœ≈ bF°
w∞¬ ÂUEM° ‰UB¢ô« bM´ »Uº• rƸ Ë√ ¸Ëd± WLKØ ‰Uîœ≈ WOKL´ w≠ …eOL∞« Ác≥ b´Uº¢
.WO≠dBL∞« ‹U±bª∞« q∏±
d∑î«Ë ,WOH¢UN∞« W±bª∞« ÂUEM° ‰UB¢ô« ¡UM£√ , <‹«¸UOî > ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1
.DMTF ‰U߸≈
.<o≠«u±> vK´ jG{« r£ t∞U߸≈ b¥d¢ Íc∞« rÆd∞« qîœ√ .2
27
‹UL∞UJL∞« nzU™Ë
sOظUAL∞« b•√ ·c•
·«d©_« …œbF∑± WL∞UJ± j∂{
.·c• œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .1
.‰Ë_« ·dD∞U° qB¢« .1
sOظUAL∞« WLzUÆ s± UÎLƸ Ë√ UÎLß« d∑î« .2
l± Y¥b∫∞« WKÅ«u± pMJL¥ sJ∞Ë ,WL∞UJL∞« s± „¸UAL∞« «c≥ ◊UIß≈ r∑¥ czbM´
.s¥dîü«
¡UN≤ù [
] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« Ë√ n¢UN∞« oK¨√ ,·«d©_« …œbF∑± WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .3
.ÎUOzUIK¢ oOKF∑∞« l{Ë w≠ v∞Ë_« WL∞UJL∞« l{u∑ß .w≤U∏∞« ·dD∞U° qB¢« .2
…œbF∑± WL∞UJL∞« v∞≈ ‰Ë_« ·dD∞« W≠U{≈ r∑¥ .r{ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .3
.·«d©_«
.p∞– ‹œ¸√ «–≈ ,…œ¸«Ë WL∞UJ± vK´ œd∞U° rÆ Ë√ dî¬ hªA° qB¢« .4
.·«d©_« …œbF∑± WL∞UJL∞«
.r{ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .5
.p∞– ‹œ¸√ «–≈ 5 Ë 4 sO¢uDª∞« ¸dØ .6
sOظUAL∞« b•√ l± WÅUî W£œU∫± ¡«d§≈
.’Uî œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .1
sOظUAL∞« WLzUÆ s± UÎLƸ Ë√ UÎLß« d∑î« .2
s¥dîü« sOظUAL∞« qLJ¥ ULMO° ,hªA∞« «c≥ l± WOBª® …¸uB° Àb∫∑∞« pMJL¥
.iF∂∞« rNCF° l± W£œU∫L∞«
¸UOª∞« œb• r£ ,<‹«¸UOî> vK´ jG{« ,·«d©_« …œbF∑± WL∞UJL∞« v∞≈ …œuFK∞ .3
.r{
28
WLzUI∞« nzU™Ë
‹UL∞UJL∞« qπß ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,‹UL∞UJL∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
W∫zö∞« w≠ …œu§u± WLzUI∞« ‹«¸UOî W≠UØ
)2 WLzUI∞«( n¢UN∞« qO∞œ WLzUI∞« nzU™Ë
.…¸U∑ªL∞« WL∞UJL∞« qOÅUH¢ ÷d´ :qOÅUH∑∞« •
.rÆd∞« q¥bF¢ :oB∞ •
.n¢UN∞« qO∞œ w≠ rƸ kH• :rßô« kH• •
.…œbF∑± jzUßË W∞U߸ Ë√ …dOBÆ W∞U߸ ‰U߸≈ : W∞U߸ ‰U߸≈ •
.UNFOL§ Ë√ …¸U∑ªL∞« ‹UL∞UJL∞« ‹öπß `ºL° ÂuI¥ :`º± •
)1 WLzUI∞«( ‹UL∞UJL∞«
Ë√ UN∞U∂I∑ß« Ë√ UN° ‰UB¢ôU° XLÆ w∑∞« ‹UL∞UJL∞« ÷dF∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.p¢UL∞UJ± WHKJ¢Ë ,‹UL∞UJL∞« …b±Ë ,W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞«
œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.‹UL∞UJL∞«
)2-1 WLzUI∞«( W∑zU≠ ‹UL∞UJ±
.UNOK´ œd∞« r∑¥ r∞ sJ∞Ë UN∞U∂I∑ß« r¢ ‹UL∞UJ± dî¬ ÷d´ p∞ `O∑¢ WLzUI∞« Ác≥
)1-1 WLzUI∞«( WO∞U∫∞« ¡ULß_«
)3-1 WLzUI∞«( …¸œUÅ ‹UL∞UJ±
œd∞« r∑¥ r∞ Ë√ UN° ‰UB¢ô« Ë√ UN∞U∂I∑ß« r¢ WL∞UJ± 20 dî¬ ÷d´ p∞ `O∑¢ WLzUI∞« Ác≥
.UNOK´
.UN∞U߸≈ r¢ ‹UL∞UJ± dî¬ ÷d´ p∞ `O∑¢ WLzUI∞« Ác≥
‹UL∞UJL∞« qπß v∞≈ ‰uÅu∞«
)4-1 WLzUI∞«( …œ¸«Ë ‹UL∞UJ±
.WL∞UJL∞« Ÿu≤ ¸UO∑îô [sL¥√] Ë√ [dº¥√] jG{« .1
.UN±ö∑ßU° XLÆ w∑∞« ‹UL∞UJL∞« dî¬ ÷d´ WLzUI∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
.[qHß√] Ë√ [vK´√] vK´ jG{« ,‹UL∞UJL∞« WLzUÆ ‰öî VOKI∑∞Ë .2
.rÆd° ‰UB¢ö∞ [
29
] vK´ Ë√ ,WL∞UJ± s´ qOÅUH¢ ÷dF∞ [
] vK´ qB¢« .3
WLzUI∞« nzU™Ë
)7-1 WLzUI∞«( WL∞UJL∞« WHKØ
)5-1 WLzUI∞«( qJ∞« `º±
W•U∑± WLzUI∞« Ác≥ ÊuJ¢ .‹UL∞UJL∞« WHKJ¢ ÷d´ Ác≥ ‰UB¢ô« WJ∂® …eO± p∞ `O∑¢
W≠dF± ÷dG∞ …eOL∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô :WE•ö± .…eOL∞« Ác≥ WÆUD∂∞« r´b¢ U±bM´
.dO¢«uH∞«
.UNM± Ÿu≤ qØ w≠ ‹UL∞UJL∞« qØ `º± WO≤UJ±≈ p∞ `O∑¢
.WL∞UJ± dî¬ WHKJ¢ s± oI∫∑∞« :WL∞UJ± dî¬ WHKØ •
.p¢UL∞UJ± lOLπ∞ WO∞UL§ù« WHKJ∑∞« v∞≈ dE≤« :WOKJ∞« WHKJ∞« •
b¥b∫¢ ¸UOª∞« w≠ WMOFL∞« WHKJ∑K∞ vBÆ_« b∫∞« s´ WO∞UL§ù« WHKJ∑∞« ‹œ«“ «–≈
.Èdî√ WL∞UJ± ¡«d§≈ s± sJL∑¢ Ê√ q∂Æ œ«bF∞« dOHB¢ Vπ¥ ,vLEF∞« WHKJ∞«
WHKJ∞« b¥b∫¢ ¸UOª∞« w≠ WHKJ∑K∞ vBÆ_« b∫∞« s± oI∫∑∞« :vLEF∞« WHKJ∞« •
.vLEF∞«
.UN∫º± b¥d¢ w∑∞« ‹UL∞UJL∞« )Ÿ«u≤√( Ÿu≤ s± oI∫∑K∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1
<`º±> vK´ jG{« .2
.`ºL∞« WOKL´ bOØQ∑∞ <rF≤> jG{« .3
)6-1 WLzUI∞«( WL∞UJL∞« …b±
·uß .UN∑K∂I∑ß«Ë UN∑¥d§√ w∑∞« ‹UL∞UJLK∞ WOM±e∞« œbL∞« ÷d´ WLzUI∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËeL∞ UIÎ≠Ë wKFH∞« XÆu∞« dOG∑¥
.WL∞UJ± dî¬ …b± s± oI∫∑∞« :WL∞UJ± dî¬ …b± •
.PIN2 ‰Uîœ≈ v∞≈ ÃU∑∫¢ .WHKJ∞« ‹«œ«b´ dOHB¢ :‹«œ«bF∞« dOHB¢ •
.WKßdL∞« ‹UL∞UJL∞« …b± w∞UL§≈ W≠dF± :WKßdL∞« ‹UL∞UJL∞« •
¡«d§ù t° ÕuLºL∞« WHKJ∑K∞ vBÆ_« b∫∞« j∂{ :vLEF∞« WHKJ∞« b¥b∫¢ •
.PIN2 ‰Uîœ≈ v∞≈ ÃU∑∫¢ .‹UL∞UJ±
.WK∂I∑ºL∞« ‹UL∞UJL∞« …b± w∞UL§≈ W≠dF± :WK∂I∑ºL∞« ‹UL∞UJL∞« •
WHKJ¢ »Uº• bM´ …b•Ë qJ∞ dFº∞« j∂{ WOKL´ oO∂D¢ r∑¥ :…b•u∞« / dFº∞« •
.PIN2 ‰Uîœ≈ v∞≈ ÃU∑∫¢ .p¢UL∞UJ±
¸ËdL∞« WLKØ ‰Uîœ≈ v∞≈ ÃU∑∫¢ <ŸU§¸≈> vK´ jG{« ,‹UL∞UJL∞« XÆR± j∂{ …œU´ù
.n¢UN∞U° WÅUª∞«
WLKØ dOOG¢ pMJL¥ .00000000 vK´ ÎUI∂º± …bF± ¸ËdL∞« WLKØ Ê≈
.82 W∫HB∞« l§«¸ Ác≥ ¸ËdL∞«
30
)2 WLzUI∞«( n¢UN∞« qO∞œ WLzUI∞« nzU™Ë
n¢UN∞« qO∞œ ‹«¸UOî «bª∑ß«
)2 WLzUI∞«( n¢UN∞« qO∞œ
vK´ jG{« ,‰UB¢ô« ‹UN§ qOÅUH¢ Ë√ ‰UB¢ô« ‹UN§ WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî>
…dØ«– s´ WÆUD∂∞« qBHM¢ .n¢UN∞« …dØ«– w≠Ë WÆUD∂∞« vK´ n¢UN∞« ÂUƸ√ s¥eª¢ pMJL¥
.n¢UN∞« qO∞œ vLº¢ …b•«Ë …b•uØ ÊU±bª∑º¥ ULNMJ∞Ë ,n¢UN∞«
qO∞œ œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« l{Ë w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.n¢UN∞«
.‰UB¢ô« WN§ ‰u• qOÅUH∑∞« ÷dF¥ :÷d´ •
.‰UB¢« WN§ ‹U±uKF± q¥bF¢ :q¥bF¢ •
.w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° Ë√ jzUßË W∞U߸ Ë√ …dOBÆ W∞U߸ ‰U߸≈ :W∞U߸ ‰U߸≈ •
)1-2 WLzUI∞«( ¡ULß_« W∫zô
.n¢UN∞« qO∞œ w≠ ÂUƸ√ s´ Y∫∂K∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.WÆUD∂∞« Ë√ n¢UN∞« …dØ«– v∞≈ ‰UB¢ô« WN§ aº≤« :v∞≈ aº≤ •
qîb± s´ Y∫∂∞«
.‰UB¢ô« ‹UN§ lOL§ Ë√ ‰UB¢ô« WN§ ·c∫° rÆ :`º± •
tM´ Y∫∂¢ Íc∞« rßô« s± v∞Ë_« WKOKI∞« ·Ëd∫∞« iF° qîœ√ .1
)2-2 WLzUI∞«( b¥b§ rß« W≠U{≈
.W∫zö∞« s± Áb¥d¢ Íc∞« rßô« d∑î« .2
.n¢UN∞« qO∞œ v∞≈ …b¥b§ ‰UB¢« WN§ W≠U{ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
:n¢UN∞« …dØ«– w≠ rÆd∞« s¥eª¢
.n¢UN∞« d∑î« .1
31
WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ W´dº° ‰uÅuK∞ W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <¡ULß_«> vK´ jG{«
jzUßu∞« qzU߸ Ë√ …dOBI∞« qzUßd∞« WDß«u° ‰UB¢ô« WN§ ‰U߸≈ :d∂´ ‰U߸≈ •
.)Bluetooth( Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ë√
qO∞œ ‹«¸UOî v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ Ë√ ,rÆd∞U° ‰UB¢ö∞ [ ] vK´ jG{« .3
.n¢UN∞«
WLzUI∞« nzU™Ë
)3-2 WLzUI∞«( W´uLπ±
.‰UB¢ô« WN§ ‰u• ‹U±uKFL∞« qîœ√ Ë√ ‹«œ«b´ù« dOOG∑∞ q]Hß√ [ vK´ jG{« .2
.sOKB∑L∞« ‹U´uLπ± w≠ ‰UB¢ô« ‹UN§ rOEM∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.rß« hOBª¢ :VIK∞«/ ‰Ë_« rßô« •
.…b¥b§ sOKB∑± W´uLπ± ¡UA≤≈
.Wµ≠ Í√ w≠ rƸ W≠U{≈ :Èdî√/fØUH∞«/V∑JL∞«/XO∂∞«/‰«uπ∞« •
.W≠U{≈ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .1
.w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° Ê«uM´ hOBª¢ :w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« •
.W´uLπLK∞ UÎLß« qîœ√ .2
‰UB¢ö∞ pNO∂M∑∞ qB∑L∞« W¥u≥ …¸uBØ …¸uÅ hOBª¢ :qB∑L∞« W¥u≥ •
.rÆd∞« «cN°
.…¸uÅ œb•Ë qB∑L∞« W¥u≥ jî d∑î« .3
.rÆd∞« «c≥ ‰öî s± ‰UB¢ô« v∞≈ pNO∂M∑∞ wMG± s∫∞ hOBª¢ :sO≤d∞« WLG≤ •
.UÎM∫∞ œb•Ë s∫K∞« jî d∑î« .4
qB∑L∞« W´uLπ± v∞≈ rÆd∞« hOBª¢ :W´uLπ± •
.W´uLπL∞« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .5
.hªA∞« ‰u• …dØc± W≠U{≈ :…dØc± •
sOKB∑L∞« W´uLπ± v∞≈ ¡UC´√ W≠U{≈
.‰UB¢ô« WN§ kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .3
W´uLπ± œb• .1
WÆUD∂∞« w≠ rƸ s¥eª¢
.pH¢U≥ …dØ«– w≠ W≤eªL∞« ‰UB¢ô« ‹UN§ W∫zô ÷d´ r∑¥ <W≠U{≈> vK´ jG{« .2
.UÎLß« qîœ√Ë WÆUD∂∞« œb• .1
W´uLπL∞« v∞≈ UN∑≠U{≈ b¥d¢ …œb∫± ‰UB¢« ‹UN§ ¸UO∑îô [ ] vK´ jG{« .3
<¸UO∑î«> jG{« r£ …¸U∑ªL∞«
.n¢U≥ rƸ qîœ√Ë [qHß√] vK´ jG{« .2
.‰UB¢« WN§ r£ W≠U{≈ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,d∏Ø√ ¡UC´√ W≠U{ù .4
.UÎ¥¸Ëd{ ÊUØ «–≈ lÆuL∞« rƸ dOOG∑∞ [qHß√] vK´ jG{« .3
.‰UB¢ô« WN§ kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .4
.»uKDL∞« Vº• 4 …uDª∞« ¸dØ .5
32
)2 WLzUI∞«( n¢UN∞« qO∞œ WLzUI∞« nzU™Ë
l¥dº∞« ‰UB¢ô« ‹ôUîœ≈ …¸«œ≈
sOKB∑L∞« ‹U´uLπ± …¸«œ≈
‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,l¥dº∞« ‰UB¢ô« W®U® ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞«
‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,W´uLπ± qOÅUH¢ Ë√ W´uLπL∞« W∫zô ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈
.…¸U∑ªL∞« W´uLπLK∞ ¡UC´_« ÷dF° rÆ :÷d´ •
.…b¥b§ W´uLπ± W≠U{≈ :W≠U{≈ •
.…¸U∑ªL∞« W´uLπL∞« hzUBî dOOG¢ :q¥bF¢ •
v∞≈ w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° Ë√ jzUßË W∞U߸ Ë√ …dOBÆ W∞U߸ ‰U߸≈ :W∞U߸ ‰U߸≈ •
.rN∞ UN∞U߸≈ b¥d¢ w∑∞« ¡UC´_«
·c• r∑¥ s∞ p∞– l±Ë .‹U´uLπL∞« qØ Ë√ …¸U∑ªL∞« W´uLπL∞« ·c∫° rÆ :`º± •
.n¢UN∞« qO∞œ s± W´uLπL∞« ¡UC´√
.hBª± dO¨ ÕU∑HL∞ rƸ sOOF¢ :W≠U{≈ •
.ÕU∑HLK∞ hBªL∞« rÆd∞« ÷d´ :÷d´ •
hBªL∞« ÕU∑HLK∞ dî¬ rƸ sOOF¢ :dOOG¢ •
.¸U∑ªL∞« ÕU∑HLK∞ l¥dº∞« j∂C∞« ‹«œ«b´≈ lOL§ `º± :·c• •
l¥dº∞« ‰UB¢ô« ‹ôUîœS° ‰UB¢ô«
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ VßUML∞« ÕU∑HL∞« vK´ ôÎuD± jG{«
)5-2 WLzUI∞«( wLß« WÆUD°
)4-2 WLzUI∞«( l¥dº∞« ‰UB¢ô«
.s¥dîü« ’Uª®_« v∞≈ UN∞U߸≈Ë rßô« WÆUD° ¡UA≤ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
s± WO≤UL∏∞ ,)9 v∞≈ 2 s±( l¥dº∞« ‰UB¢ô« ÂUƸ√ sOOF∑∞ W´uLπL∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.ΫdO∏Ø UN° qB∑¢ w∑∞« ÂUƸ_«
rßô« WÆUD° kH•
l¥dº∞« ‰UB¢ô« ÂUƸ√ sOOF¢
w≠ n¢U≥ rƸ kH• w≠ l∂∑L∞« ¡«d§ù« tºH≤ u≥ rßô« WÆUD° ¡UA≤≈ w≠ l∂∑L∞« ¡«d§ù«
.32 ’ n¢UN∞« …dØ«–
b¥d∂∞« ÂœUî v∞≈ 1 rƸ ÕU∑HL∞« sOOF¢ r∑¥ YO• ,9 v∞≈ 2 s± ÕU∑HL∞« l{u± œb• .1
.p° ’Uª∞« w¢uB∞«
.‰UB¢ô« ‹UN§ W∫zô s± U≥b¥d¢ w∑∞« ‰UB¢ô« WN§ d∑î« .2
33
WLzUI∞« nzU™Ë
bM´ …dØ«c∞« lÆu± ¸UO∑î« n¢UN∞« pM± VKD¥ ·uß kH∫∞« bM´ ‰Qß« ‹d∑î« «–≈
.rÆd∞« kH•
v∞≈ WÆUD∂∞« w≠ W≤eªL∞« ‰UB¢ô« ‹UN§ lOL§ aº≤« :n¢UN∞« v∞≈ qJ∞« aº≤ •
.n¢UN∞« …dØ«–
.UL≥öØ Ë√ WÆUD∂∞« ,n¢UN∞« …dØ«– s± ‰UB¢ô« ‹UN§ lOL§ ·c• :qJ∞« `º± •
.t∫º± »uKDL∞«)lÆ«uL∞«( lÆuL∞« s± oI∫∑K∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1
rßô« WÆUD° ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,rßô« WÆUD° kH• bF°
rßô« WÆUD° q¥bF¢ :q¥bF¢ •
Ë√ jzUßu∞« qzU߸ Ë√ …dOBI∞« qzUßd∞« WDß«u° rßô« WÆUD° ‰U߸≈ :‰U߸≈ •
.)Bluetooth( Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞«
<`º±> vK´ jG{« .2
…eO± WDß«u° dî¬ hª® l± ¡ULß_« ‹UÆUD° ‰œU∂¢ :¡ULß_« ‹UÆUD° ‰œU∂¢ •
.Àu¢uK∂∞«
.<o≠«u±> vK´ jG{«Ë n¢UNK∞ ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√ .3
.rßô« WÆUD° ·c• :`º± •
.dº∞« WLKØ dOOG¢ pMJL¥ ,00000000 vK´ UÎI∂º± …bF± ¸ËdL∞« WLKØ Ê≈
.82 W∫HB∞« l§«¸
.`ºL∞« bOØQ∑∞ <rF≤> vK´ jG{« .4
.…dØ«c∞« w≠ W≤eªL∞« ‰UB¢ô« ‹UN§ œb´ ÷dF¥ :…dØ«c∞« WFß •
)6-2 WLzUI∞«( w±UƸ√
.rƸ qJ∞ rß« sOOF¢ Ë√ ,n¢UN∞« ÂUƸ√ s± oI∫∑K∞ WOÅUª∞« Ác≥ Âbª∑ß«
WÆUD∂∞« vK´ WOKFH∞« sOØd∑AL∞« ÂUƸ√ vK´ d£R¢ ô UM≥ U≥ƒ«d§≈ r¢ w∑∞« ‹«dOOG∑∞«
.p° WÅUª∞«
)7-2 WLzUI∞«( …¸«œù«
n¢UN∞« qO∞œ …¸«œù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.‰UB¢ô« ‹UN§ kH∫∞ w{«d∑≠ô« …dØ«c∞« lÆu± d∑î« :w∞Ë√ kH• •
34
.)3 WLzUI∞«( ‹UIO∂D∑∞« WLzUI∞« nzU™Ë
)1-3 WLzUI∞«( U≠Uπ∞« r∞U´
)8-2 WLzUI∞«( W±bª∞« rƸ
v∞≈ ‰uÅuK∞ bKπL∞« ¸UO∑îôË U≠U§ »UF∞√ qOGA¢Ë v∞≈ ‰uîbK∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.U≠U§ ‹U±bî
Ác≥ Âbª∑ß« .)SDN( W±bª∞« VK© ÂUƸ√ WÆUD∂∞« ‹bL∑´« «–≈ WLzUI∞« Ác≥ d≠«u∑¢
ÂUƸ√ p∞– w≠ UL° W±bî œËeL° WBBªL∞« W±bª∞« VK© ÂUƸQ° WLzUÆ ÷dF∞ WLzUI∞«
.w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂUƸ√Ë qO∞b∞« ‹U±öF∑ß«Ë ∆¸«uD∞«
U≠U§ »UF∞√ ‹«¸UOî «bª∑ß«
‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{«Ë WKL∫L∞« ‹UHKL∞« œb• ,U≠U§ r∞U´ W®U® s±
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈
.<÷d´> vK´ jG{«Ë Áb¥d¢ Íc∞« rÆd∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .1
.[
] Ë√ <‰UB¢«>ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .2
.…¸U∑ªL∞« W∂FK∞« qOGA¢ :¡b° •
w≠ WMLC∑L∞« »UF∞_« «b´ U± »UF∞_« lOL§ Ë√ …¸U∑ªL∞« W∂FK∞« ·c• :`º± •
.n¢UN∞«
.»UF∞_« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.X≤d∑≤ô« vK´ VßUML∞« lÆuL∞« s± W∂FK∞« Y¥b∫¢ :b¥bπ¢ •
.`ºL∞« s± W∂FK∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
qzUßd∞« WDß«u° s¥dî¬ ’Uª®√ W∂FK∞« ‹U±uKF± ‰U߸≈ :‹U±uKFL∞« ‰U߸≈ •
…dOBI∞«
35
)3 WLzUI∞«(
‹UIO∂D∑∞«
o©UML∞« j∂C∞ ,WO¢uÅ ‹«dØc± qOπº∑∞ Ë√ U≠U§ »UF∞√ qOGA∑∞ WLzUI∞« Ác≥ «bª∑ß«
Ë√ W∂ßU∫Ø n¢UN∞« «bª∑ßô Ë√ w¢uB∞« n¥dF∑∞« …eO± «bª∑ßôË ‹UNO∂M∑∞«Ë WOM±e∞«
.·UI¥≈ W´Uß Ë√ XÆR±
œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« l{Ë w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.‹UIO∂D∑∞«
iF° qOGA¢ vK´ p∞– d£R¥ bÆË .WMOF± ‹«uÅ√ ‹UµO≥ pH¢U≥ r´b¥ ô bÆ
‹uB∞« ‹UHK± Ë√ U≠U§ »UF∞√ iF° q∏± WKL∫L∞« ‹U¥u∑∫L∞«
WLzUI∞« nzU™Ë
.qOGA∑∞« ·UMµ∑ß« Ë√ ·UI¥ù [ ] vK´ jG{«
WO¢uB∞« …dØcL∞« kH• r∑¥ czbM´ .q]Hß√[ vK´ jGC∞U° rÆ p∞– s± wN∑M¢ U±bM´Ë .3
.ÎUOzUIK¢
v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> jG{« Ë√ Èdî√ WO¢uÅ …dØc± qOπº∑∞ [vK´√] jG{« .4
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞«
.WO¢uB∞« …dØcL∞« qOGA¢ …œU´≈ :÷d´ •
.Èdî√ WO¢uÅ …dØc± qO㧛 :qO㧛 •
.WO¢uB∞« ‹«dØcL∞« W∫zô ÷d´ :‹«uÅ_« W∫zô v∞≈ qI∑≤« •
b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« qzU߸ WDß«u° WO¢uB∞« …dØcL∞« ‰U߸ù :d∂´ ‰U߸≈ •
.)Bluetooth( Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù«
U≠Uπ∞« j∂{ v∞≈ ‰uÅu∞«
.U≠U§ ‹U±bî v∞≈ ‰uÅuK∞ qOÅu∑∞« bKπ± ¸UO∑î« pMJL¥
.bKπ± r£ j∂C∞« œb• ,U≠Uπ∞« r∞U´ WLzUÆ s±
83 W∫HB∞« l§«¸ ,qOÅu∑∞« j∂{ WLzUÆ Â«bª∑ßU° nK± d¥d∫¢ pMJL¥
…dØ«c∞« WFß h∫≠
d≠u∑L∞« rπ∫∞« v∞≈ W≠U{ùU° »UF∞_ W±bª∑ºL∞«Ë WO∞UL§ù« …dØ«c∞« ¸bÆ ÷d´ pMJL¥
.WKL∫L∞« »UF∞_« œb´ ÷d´ pMJL¥ ULØ .Âbª∑ºL∞« rπ∫∞«Ë
.…dØ«c∞« WFß œb• ,U≠Uπ∞« r∞U´ WLzUÆ s±
.WO¢uB∞« …dØcL∞« `º± :`º± •
)2-3 WLzUI∞«( ‹uB∞« qπº±
.WO¢uB∞« …dØcL∞« rß« dOOG¢ :rßô« dOOG¢ •
.WO¢uÅ ‹«dØc± qOπº∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.`ºL∞« s± WO¢uB∞« …dØcL∞« W¥UL∫∞ :W¥UL∫∞« •
WO¢uÅ …dØc± qOπº¢
.WO¢uB∞« …dØcL∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.qOπº∑∞« ¡b∂∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1
.Êu≠ËdJOL∞« w≠ Àb∫¢ .2
36
XLÆ w∑∞« WO¢uB∞« WLzUI∞« v∞≈ »U≥cK∞ :WKπºL∞« ‹«uÅ_« W∫zô v∞≈ qI∑≤« •
.UNKOπº∑°
.)3 WLzUI∞«( ‹UIO∂D∑∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.qOπº∑∞« …b± j∂{ œb• :j∂C∞« •
WO¢uÅ …dØc± qOGA¢
W∫zô v∞≈ qI∑≤« d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jGC∞U° rÆ ,‹uB∞« qπº± W®U® s± .1
.WKπºL∞« ‹«uÅ_«
W∞U߸ v∞≈ UN∑≠U{ù WO¢uÅ …dØc± qO㧛 :jzUßu∞« qzUßd∞ vBÆ_« b∫∞«
.…œbF∑± jzUßË
.…dØcL∞« qOGA¢ .WO¢uÅ …dØc± ¸UO∑î« .2
WO∞U∑∞« `O¢UHL∞« Âbª∑ß« ,qOGA∑∞« …œU´≈ ¡UM£√
b¥d∂∞« v∞≈ UN∑≠U{ù WO¢uÅ …dØc± qO㧛 :w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂K∞ vBÆ_« b∫∞«
.w≤Ëd∑J∞ô«
WHO™u∞«
`O¢UHL∞«
qOGA∑∞« ·UMµ∑ß« Ë√ ·UI¥û∞
[ ]
)3-3 WLzUI∞«( wL∞UF∞« XOÆu∑∞«
nKª∞« v∞≈ qOπº∑∞U° …œuFK∞
[dº¥√]
w≠ XÆu∞« vK´ ·dF∑∞« UC¥√ pMJL¥Ë WOK∫L∞« p∑IDM± XÆË j∂C∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.r∞UF∞« w≠ ÊUJ± Í√
ÂU±_« v∞≈ ‰UI∑≤ö∞
[sL¥√]
qOGA∑∞« …œU´≈ ·UI¥≈
<¡UN≤«> Ë√ [qHß√]
‹uB∞« W§¸œ q¥bF∑∞
[ / ]
.vBÆ√ b∫Ø ozUÆœ l∂ß …bL∞ WO¢uÅ …dØc± qO㧛 :vBÆ_« qOπº∑∞« XÆË
WOK∫L∞« p∑IDM± XÆË j∂{
37
l± o≠«u∑¢ w∑∞« WM¥bL∞« ¸UO∑îô [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« ,r∞UF∞« WD¥dî s± .1
WIDML∞« a¥¸U¢Ë XÆË ÷d´ r∑¥ ,s±e∞« jî „d∫¢ ¡UM£√Ë .p∑IDML∞ wK∫L∞« XÆu∞«
.…œb∫L∞«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,‹uB∞« qπº± W®U® s±
.XÆu∞« WIDM± kH∫∞ kH• d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .2
.…b¥b§ WO¢uÅ …dØc± qO㧛 :qO㧛 •
WO¢uB∞« …dØcL∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
WLzUI∞« nzU™Ë
.t∂ML∞« s∫∞ d∑î«Ë t∂ML∞« WLG≤ jî d∑î« .6
wHOB∞« XOÆu∑∞« oO∂D¢
.<kH•> vK´ jG{« .7
.wHOB∞« XOÆu∑∞« j∂{ b¥b∫∑∞ <‹«¸UOî > vK´ jG{« ,r∞UF∞« WD¥dî s± .1
t∂ML∞« ·UI¥≈
.U≥b¥d¢ w∑∞« XÆu∞« WIDM± s± oI∫∑K∞ [ ] vK´ jG{« .2
.t≠UI¥ù ÕU∑H± Í√ Ë√ <ÃËdî> vK´ jG{« ,U΢uÅ t∂ML∞« ¸bB¥ U±bM´ •
.<kH•> vK´ jG{« .3
.t∂ML∞« ·UI¥ù [
] Ë√ <bOØQ¢> vK´ jG{« ,ÿUI¥ù« ÎU¢uÅ t∂ML∞« ¸bB¥ U±bM´ •
U¢uÅ ¸bB¥ tKF§Ë t∂ML∞« ·UI¥ù ÕU∑H± Í√ vK´ Ë√ <…uH¨> vK´ jG{U≠ ô≈ Ë
.‹«d± fLî vBÆ√ b∫° p∞– qLF° ÂUOI∞« pMJL¥Ë .ozUÆœ fLî bF° Èdî√ …d±
UÎIKG± n¢UN∞« ÊUØ «–≈ v∑• qLFO∞ t∂ML∞« j∂{
)4-3 WLzUI∞«( t∂ML∞«
.…œb∫L∞« ‹UÆË_« w≠ UÎMO≤¸ ¸bBO∞ t∂ML∞« j∂C∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
t∂ML∞« j∂{
.tO∂M∑∞« Ÿu≤ œb• .1
.‰UF≠ r£ w∞¬ qOGA¢ d∑î« ,t∂ML∞« W®U® s±
¸bB¥Ë n¢UN∞« qOGA¢ r∑¥ ,t∂ML∞« j∂C∞ œb∫L∞« XÆu∞« w≠ UIÎKG± n¢UN∞« ÊUØ «–≈
.UÎMO≤¸ t∂ML∞«
vK´ jG{« r£ t∂ML∞« jî vK´ ‰UF≠ ¸UO∑îô [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« .2
.[qHß√]
.[qHß√] vK´ jG{«Ë XÆu∞« «c≥ w≠ t∂ML∞« Êd¥ wJ∞ XÆu∞« qîœ√ .3
.W´Uß 12 s± w∑ÆË oOºM¢ w≠ )¡Uº±(  Ë√ )U•U∂Å( ’ d∑î« .4
.¸«dJ∑∞« ¸UOî œb• .5
38
.)3 WLzUI∞«( ‹UIO∂D∑∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.l{u∞« œb• PIM s±«e∑∞« W®U® s± .3
)5-3 WLzUI∞«( PIM s±«e¢
.[ ] vK´ jG{« .4
VßU∫∞« ‹UIO∂D¢ l± WM±«e∑± WOBªA∞« ‹U≤UO∂∞« qFπ¢ wJ∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.pH¢U≥ l± œËeL∞« lß«u∞« s±«e∑∞« Z±U≤d° «bª∑ßU° o°UD∑L∞« wBªA∞«
s±«e∑∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,PIM s±«e∑∞« W®U® s±
.œb∫L∞« bKπLK∞ s±«e∑∞« √b°« :s±«e∑∞« ¡b° •
.s±«e¢ dî√ WπO∑≤ ÷d´« :ZzU∑M∞« ÷d´ •
.b¥b§ l{Ë W≠U{≈ :b¥b§ s±«e¢ l{Ë •
.bKπL∞« hzUBî dOOG¢ : s±«e∑L∞« l{u∞« q¥bF¢ •
.‹«bKπL∞« qØ Ë√ œb∫L∞« bKπL∞«« `ºL° rÆ :`º± •
s±«e∑∞« l{Ë ¡UA≤≈
<W≠U{≈> vK´ jG{« .1
.[qHß√] vK´ jG{«Ë bKπL∞« rß« qîœ√ .2
:s±«e∑∞« l{u∞ WO∞U∑∞« ‹U±uKFL∞« œb• .3
.WM±«e∑± UNKFπ¢ Ê√ b¥d¢ w∑∞« ‹UIO∂D∑∞« œb• :s±«e∑∞« Wµ≠ •
.s±«e∑∞« Ÿu≤ œb• :s±«e∑∞« Ÿu≤ •
.‰UB¢ô« WI¥d© d∑î« :s±«e∑∞« ‰uØu¢Ëd° •
)6-3 WLzUI∞«( w¢uÅ d±√
„Uº±ù« ÊËœ UN¢«¸bÆ s± “eF¢ w∑∞« W¥uI∞« WO¢uB∞« ‹«eOL∞« s± W´uLπ± pH¢U≥ ÂbI¥
.n¢UN∞U°
.bKπL∞« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .4
s±«e∑∞« ¡b°
WO∞UD¥ù«Ë WO≤UL∞_«Ë WOº≤dH∞«Ë W¥eOKπ≤ù« ‹UGK∞« vK´ jI≠ pH¢U≥ ·dF∑¥
.WO≤U∂ß_«Ë
s±«e¢ Z±U≤d° Ë MS Outlook Z±U≤d° t° b§u¥ wBªA∞« p∂ßU• Ê√ s± bØQ¢ .1
s± ÎU¥uß sOKB∑± wBªA∞« VßU∫∞«Ë n¢UN∞« s± öØ Ê√Ë WideSync lß«Ë
.‰UF≠ Àu¢uK° ‰UB¢« Ë√ USB q°UØ ‰öî
.MS Outlook `∑≠« .2
39
.)3 WLzUI∞«( ‹UIO∂D∑∞« WLzUI∞« nzU™Ë
WLzUI∞« nzU™Ë
)8-3 WLzUI∞«( ‰u∫L∞«
)7-3 WLzUI∞«( W∂ßU∫∞«
.…¸«d∫∞« W§¸œË ‹öLF∞« q∏± W±U´ ‹ö¥u∫¢ ¡«d§ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
»dC∞«Ë ÕdD∞«Ë lLπ∞« q∏± WOßUß_« WO°Uº∫∞« ‹UOKLF∞« cOHM∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.WLºI∞«Ë
.Áb¥d¢ Íc∞« ‰u∫L∞« Ÿu≤ œb• .1
.‰Ë_« rÆd∞« qîœ√ .1
.[qHß√] vK´ jG{«Ë WOKÅ_« …b•u∞« ¸UO∑îô [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« .2
.”uÆ Ë√ W¥dA´ W±ö´ 븜ù dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
.[qHß√] ÕU∑HL∞« jG{«Ë UNK¥u∫¢ r∑¥ wJ∞ WLOI∞« ‰UîœS° rÆ .3
.W¥dAF∞« W±öF∞« ‰Uîœù [ ] vK´ jG{« •
X∫¢ Ë√ )+( dHB∞« ‚u≠ v∞≈ …¸«d∫∞« W§¸œ dOOG∑∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« •
.)-( dHB∞«
.[
] Ë√ [
] vK´ jG{« ,d®RL∞« p¥d∫∑∞
.U≥b¥d¢ w∑∞« WO{U¥d∞« WHO™u∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ ÷«dF∑ßô« `O¢UH± b•√ vK´ jG{« .2
.w≤U∏∞« rÆd∞« qîœ√ .3
vK´ jGC∞U° ‹ôbFL∞« œ«b´≈Ë ÷d´ pMJL¥ ,‹öLF∞« ‰u∫± q§√ s±
<‰bFL∞« ÷d´>
.WπO∑M∞« ÷dF∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .4
.UNO∞≈ q¥u∫∑∞« w≠ V¨d¢ w∑∞« …b•u∞« ¸UO∑îô [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« .4
.t∑Kîœ√ Íc∞« mK∂LK∞ W¥ËUºL∞« WLOI∞« ÷d´ r∑¥
40
)4 WLzUI∞«( `HB∑L∞« WLzUI∞« nzU™Ë
)0 -3 WLzUI∞«( XOÆu∑∞« W´Uß
)9-3 WLzUI∞«( XÆRL∞«
¡e§ v∞≈ qB¢ w∑∞« ·UI¥ù« W´Uß WÆœË .wCIML∞« XÆu∞« ”UOI∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.WO≤U∏∞« s± WzU± s±
.‹U´Uß 10 v∞≈ qB¥ tßUOÆ sJL¥ XÆË vBÆ√Ë
n¢UN∞« qFπ¥ ·ußË .n¢UN∞« UN∂º∫¥ wJ∞ WOM±e∞« …d∑H∞« j∂C∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.…œb∫L∞« WOM±e∞« …d∑H∞« ¡UN∑≤« bM´ UÎMO≤¸ ¸bB¥ t∂ML∞«
.·UI¥ù« W´Uß ¡b∂∞ [ ] vK´ jG{« .1
.<j∂{> vK´ jG{« .1
qB¥ UL∞ …uDª∞« Ác≥ ¸«dJ¢ pMJL¥ .wM±e∞« qÅUH∞« s± bØQ∑K∞ [ ] vK´ jG{« .2
.WOM±“ qÅ«u≠ 4 w∞UL§≈ v∞≈
.<o≠«u±> vK´ jG{«Ë UN°Uº• b¥d¢ w∑∞« WOM±e∞« …d∑H∞« ‰UîœS° rÆ .2
XÆRL∞« ¡b°
<ŸU§¸≈> vK´ jG{« nÆu∑∞« W´Uß j∂{ …œU´ù .3
.»Uº∫∞« WOKL´ ¡«d§≈ ¡b∂∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .3
XÆRL∞« ·UI¥≈
)4 WLzUI∞«( `HB∑L∞«
v∞≈ qB¢ Ê√ pH¢U≥ w≠ )wJKßö∞« oO∂D¢ ‰uØu¢Ëd°( »«u∞« `HB∑± ‰öî s± lOD∑º¢
.WOJKßö∞« V¥u∞« WJ∂®
s± lß«Ë ‚UD≤Ë W∏¥b• ‹U±uKF± v∞≈ qB¢ Ê√ »«u∞« `HB∑± ‰öî s± lOD∑º¢ ULØ
.vIOßuL∞« ‹UHK±Ë ÊU∫∞_«Ë ‹UOHKª∞« q∏± jzUßu∞« ‹U¥u∑∫±
œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.`HB∑L∞«
41
.UÎMO≤¸ XÆRL∞« ¸bB¥ U±bM´ ÕU∑H± Í√ Ë√ <ÃËdî> vK´ jG{« •
.Êd¥ Ê√ q∂Æ XÆRL∞« nÆu¢ wJ∞ XÆRL∞« W®U® vK´ [ ] jG{« •
WLzUI∞« nzU™Ë
.UÎ¥Ëb¥ URL Ê«uM´ qîœ√ :lÆuLK∞ qI∑≤« •
)4 WLzUI∞«( `HB∑L∞« WLzUI∞« nzU™Ë
pMJL¥ ULØ .WO∞U∫∞« V¥u∞« W∫HB∞ URL Ê«uM´ ÷d´ :lÆuL∞« Ê«uM´ ¸UN™≈ •
.U± d®R± Ë√ »«u∞« `HB∑± q§√ s± WOºOz¸ W∫HBØ WO∞U∫∞« W∫HB∞« j∂{ UÎC¥√
)1-4 WLzUI∞«( ¡b∂∞« W∫HÅ
.W∑ÆRL∞« …dØ«c∞« `º± s± pMJL¥ :WDAM∞« …dØ«c∞« `º± •
WÅUª∞« WºOzd∞« W∫HB∞« qOL∫¢Ë WJ∂A∞U° pH¢U≥ qOÅu∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
jL≤ w≠ [ ] vK´ ôÎuD± jGC∞« UC
Î ¥√ pMJL¥Ë .WOJKßö∞« V¥u∞« W±bî œËeL°
.W¥e≥Uπ∞«
.»«u∞« `HB∑± w≠ WOH¥dF∑∞« »«u∞« qzU߸ v∞≈ ‰uÅu∞« :…œ¸«u∞« •
»«u∞« `HB∑± l± ¸U∫°ù«
.WO∞U∫∞« W∫HB∞« vK´ ¸uB∞« ÷d´ :¸uB∞« ÷d´ •
.»«u∞« `HB∑± …œUN® ÷d´ :hOî«d∑∞« •
»«u∞« `HB∑± s± ÃËdª∞«
.`HB∑L∞« s± ÃËdªK∞ [
] ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
vK´ jG{«
q§√ s±
.[qHß√] Ë√ [vK´√] ÕU∑HL∞«
`HB∑L∞« dÅUM´ d∂´ VOKI∑∞«
¸UO∑î« œb•Ë <‹«¸UOî>
`HB∑L∞« dÅUM´ b•√ ¸UO∑î«
Ÿu§¸ œb• r£ <‹«¸UOî >
WI°Uº∞« W∫HB∞« v∞≈ …œuF∞«
)2-4 WLzUI∞«( ‹U±öF∞«
»«u∞« W∫HÅ ‹«¸UOî «bª∑ß«
.V¥u∞« lÆ«u± v∞≈ W´dº° qîb¢ wJ∞ URL s¥ËUM´ kH∫∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,»«Ë W∫HÅ Í√ s±
W±ö´ W≠U{≈
.‹«d®RL∞« WLzUÆ v∞≈ ‰UI∑≤ô« :‹U±öF∞« •
.⁄¸U≠ lÆu± ¸UO∑îU° rÆ .1
.WO∞U∫∞« W∫HB∞« qOL∫¢ …œU´≈ :qOL∫∑∞« …œU´≈ •
.[qHß√] vK´ jG{«Ë d®RLK∞ W´uLπL∞« rß« qîœ√ .2
.WOºOzd∞« W∫HB∞« v∞≈ …œuF∞« :¡b∂∞« W∫HÅ •
42
)5-4 WLzUI∞«( WDAM∞« …dØ«c∞« `º±
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
V¥u∞« ‹U∫HÅ s¥eª∑° ÂuI¢ w∑∞« W∑ÆRL∞« …dØ«c∞« `ºL∞ WLzUI∞« Ác≥ «bª∑ßU° rÆ
.UNO∞≈ ‰uîb∞U° XLÆ w∑∞«
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞«
Ë jzUßu∞« …œbF∑± qzUß¸Ë …dOBÆ qzU߸ ‰U∂I∑ß«Ë ‰U߸ù qzUßd∞« WLzUÆ Âbª∑ß«
Y∂∞« qzUß¸Ë WOH¥dF∑∞« »«u∞« qzU߸ «bª∑ß« p∞cØ pMJL¥ .w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞«
.ÍuKª∞«
.<kH•> vK´ jG{«Ë URL Ê«uM´ qîœ√ .3
W±ö´ UN∞ l{Ë W∫HÅ v∞≈ ‰uÅu∞«
.[ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« r£ d®R± dBM´ v∞≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ
‹U±öF∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,dÅUMF∞« b•√ kH• bF°
.V¥u∞« lÆu± v∞≈ ‰uÅu∞« :lÆuLK∞ qI∑≤« •
.d®RL∞« rß«Ë Ê«uM´ q¥bF¢ :q¥bF¢ •
œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.qzUßd∞«
.‹«d®RL∞« lOL§ Ë√ ¸U∑ªL∞« d®RL∞« ·c∫° rÆ :`º± •
)1-5 WLzUI∞«( W∞U߸ ¡UA≤≈
lÆu± v∞≈ ‰uÅu∞«Ë V¥u∞« vK´ lÆuLK∞ URL Ê«uM´ ‰Uîœù UÎ¥Ëb¥ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.V¥u∞«
)3-4 WLzUI∞«( Ê«uMFK∞ qI∑≤«
b¥d° Ë√ …œbF∑± jzUßË W∞U߸ Ë√ …dOBÆ W∞U߸ ‰U߸≈Ë ¡UA≤ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.w≤Ëd∑J∞≈
)4-4 WLzUI∞«( »«Ë l{Ë
.»«u∞« `HB∑± v∞≈ ‰uÅuK∞ ‰UB¢ô« bKπ± ¸UO∑îô WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.83 W∫HB∞« l§«¸ .qOÅu∑∞« j∂{ WLzUÆ Â«bª∑ßU° bKπ± q¥bF¢ pMJL¥
43
WLzUI∞« nzU™Ë
.‹U≤UO∂∞« oOºM¢ ‚U≠¸SØ r¥uI∑∞« ‹U≤UO° Ë√ rß« WÆUD° ‚U≠¸≈ :‚U∫∞≈ •
)1-1-5 WLzUI∞«( WOBM∞« qzUßd∞«
w∑∞« ‹UE≠U∫∞« Èb•≈ w≠ Ë√ ‹«œuºL∞« ‚ËbMÅ w≠ W∞Ußd∞« kH• :w≠ kH• •
.‹QA≤√
WOB≤ qzU߸ ‰U∂I∑ß« Ë√ ‰U߸S° ÂUOI∞« )SMS( …dOBI∞« qzUßd∞« W±bî p∞ `O∑¢
.ÊU∫∞_« Ë WØd∫∑L∞« Âußd∞«Ë ¸uB∞« vK´ qL∑A¢ w∑∞«
.T9 ‰Uîœù« jL≤ w≠ W±bª∑ºL∞« WGK∞« dOOG¢ :WGK∞« ¸UO∑î« •
.hM∞« ‰Uîœ≈ jL≤ dOOG¢ :‰Uîœù« WI¥d© •
.jI≠ ‰U߸≈ Ë√ ‰U߸≈Ë kH• d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,wN∑M¢ U±bM´ .3
vK´ œUL∑´ôU° …dOBI∞« qzUßd∞« W°U∑Ø w≠ ÕuLºL∞« vBÆ_« b∫∞« nK∑ª¥
ÂuI¥ ,·d•_« s± vBÆ_« rÆd∞« s´ ·d•_« œb´ œ«“ «–S≠ .W±bª∞« œËe±
.W∞Ußd∞« ◊UIßS° n¢UN∞«
.WN§u∞« rƸ qîœ√ .4
.p∑∞U߸ V∑Ø√ .1
WN§u∞« ‰uI• ú±«Ë q]Hß√[ vK´ jG{« ,oÚK∑± s± d∏Ø√ v∞≈ W∞Ußd∞« ‰U߸ù
.WO≠U{ù«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .2
.UN∞U߸≈Ë W∞Ußd∞« s± Wªº≤ kH• :‰U߸≈Ë kH• •
.W∞Ußd∞« ‰U߸ù [ ] vK´ jG{« .5
.W∞Ußd∞« ‰U߸≈ :jI≠ ‰U߸≈ •
)2-1-5 WLzUI∞«( jzUßu∞« qzU߸
.d®R± Ë√ n¢UN∞« qO∞œ s± qîb± Ë√ WI∂º± …bF± W∞U߸ W≠U{≈ :븜≈ •
Ë h≤ vK´ Íu∑∫¢ qzU߸ ‰U߸S° )MMS( …œbF∑L∞« jzUßu∞« qzU߸ W±bî ÂuI¢
w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« v∞≈ n¢U≥ s± Ë√ dî¬ v∞≈ n¢U≥ s± ‹uÅË u¥bO≠ Ë …¸uÅ
WLG≤ Ë√ WØd∫∑± Âu߸ Ë√ …¸uÅ W≠U{≈ :WLG≤/„d∫∑± r߸/…¸uÅ W≠U{≈ •
.W∞Ußd∞
.Ÿu{uL∞« jî œb• .1
44
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
XLÆ w∑∞« WE≠U∫∞« Ë√ ‹«œuºL∞« ‚ËbMÅ w≠ W∞Ußd∞« kH• :w≠ kH• •
.UNzUA≤S°
.[ ] vK´ jG{«Ë W∞Ußd∞« Ÿu{u± qîœ√ .2
ÕU∑HL∞« vK´ jGC∞U° W∫HÅ qJ∞ qI∑≤« .W∫HÅ W≠U{≈ :W∫HÅ W≠U{≈ •
W∞Ußd∞« W®U® w≠ [qHß√] Ë [vK´√]
nK± Ë√ u¥bO≠ Ë√ …¸uÅ n{√ r£ ‹uB∞« jî Ë√ u¥bOH∞« Ë ¸uB∞« d∑î« .3
.w¢uÅ
.W≠UCL∞« W∫HB∞« `º± :W∫HB∞« `º± •
…œbF∑L∞« jzUßu∞« W∞Ußd∞ t° ÕuLºL∞« vBÆ_« rπ∫∞« nK∑ª¥ Ê√ sJL¥
.Èdî√ W∫HÅ n{√ , dî¬ nK± ‚U≠¸≈ lD∑º¢ r∞ «–≈ .bK∂∞« vK´ œUL∑´ôU°
.‹U≤UO∂∞« oOºM¢ ‚U≠¸SØ r¥uI∑∞« ‹U≤UO° Ë√ rß« WÆUD° ‚U≠¸≈ :‚U∫∞≈ •
.W∞Ußd∞« jî œb• .4
.hM∞« Ë√ Ÿu{uL∞« `º± :W∞Ußd∞«/Ÿu{uL∞« ·c• •
.W≠UCL∞« dÅUMF∞« W∞«“≈ :‹uB∞« ¡UG∞≈ /WDOßu∞« ·c• •
.‰U߸≈ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´Ë .7
.[
] vK´ jG{«Ë W∞Ußd∞« h≤ qîœ√ .5
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .6
.p∑∞U߸ h≤ Ë√ Ÿu{u± q¥bF¢ :q¥bF¢ •
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« Ê«uM´ Ë√ n¢UN∞« rƸ qîœ√ .8
WN§u∞« ‹ôUπ± ¡qL° rÆË q]Hß√[ vK´ jG{« ,oÚK∑± s± d∏Ø√ v∞≈ W∞Ußd∞« ‰U߸ù
.WO≠U{ù«
.W∞Ußd∞« ‰U߸ù [ ] vK´ jG{« .9
u¥bOH∞«Ë ¸uB∞« s± b¥eL∞« W≠U{S° rÆ :‹uÅ/u¥bO≠/…¸uÅ W≠U{≈ •
ô bÆ ,)WOLÆd∞« ‚uI∫∞« …¸«œ≈( DRM ÂUE≤ vK´ œUL∑´ôU° W∞UßdK∞ ‹«uÅ_«Ë
.‰U߸ù« …œU´ù WK°UÆ ‹UHKL∞« iF° ÊuJ¢
.W≠UCL∞« dÅUMF∞« dOOG¢ :‹uB∞«/u¥bOH∞«/…¸uB∞« dOOG¢ •
.UNzUA≤S° XLÆ w∑∞« W∞Ußd∞« ÷d´ :o∂º± ÷d´ •
.W∞Ußd∞« ‰U߸≈ :‰U߸≈ •
45
WLzUI∞« nzU™Ë
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOî v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOª∞«> vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´ .6
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.¸U∑ªL∞« ‰UπL∞« vK´ œUL∑´ôU° ‹«¸UOª∞« nK∑ª¢ bÆ
.hM∞« Ë√ Ÿu{uL∞« q¥bF¢ :q¥bF¢ •
)3-1-5 WLzUI∞«( w≤Ëd∑J∞≈ b¥d°
qzUßd∞«Ë ,’uBM∞« qLA¢ w∑∞« w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« qzU߸ ‰U∂I∑ß«Ë ‰U߸≈ pMJL¥
b¥d∂∞« W±bª° „«d∑®ô« pOK´ sOF∑¥ ,…eOL∞« Ác≥ s± …œUH∑ßö∞ .¸uB∞«Ë WO¢uB∞«
.56 Ë 57 .’ .b¥d∂∞« «cN∞ »Uº• rÆ¸Ë nK± ¡UA≤≈Ë w≤Ëd∑J∞ô«
.·UCL∞« dBMF∞« qOGA¢ Ë√ ÷d´ :÷d´ •
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« ‰U߸≈ :‰U߸≈ •
.Ÿu{uL∞« jî d∑î« .1
XLÆ w∑∞« ‹UE≠U∫∞« Ë√ …œuºL∞« ‚ËbMÅ w≠ W∞Ußd∞« kH• :w≠ kH• •
.UNzUA≤S°
.[ ] vK´ jG{«Ë w≤Ëd∑J∞ô« „b¥d° Ÿu{u± qîœ√ .2
.hM∞« Ë√ Ÿu{uL∞« W∞«“≈ :W∞Ußd∞«/Ÿu{uL∞« ·c• •
.¸U∑ªL∞« o≠dL∞« `º± :o∫KL∞« ·c• •
.‹UI≠dL∞« lOL§ `º± :‹UI∫KL∞« qØ ·c• •
.‰U߸≈ œb•Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´ .7
.W∞U߸ jî d∑î« .3
.[
] vK´ jG{«Ë w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« h≤ qîœ√ .4
WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« b¥b∫∑° jzUßu∞« …œbF∑± ‹UHK± W≠U{ù <‹«¸UOî> vK´ jG{« .5
:nK± ‚U∫∞≈ jî w≠
pH¢U≥ …dØ«– w≠ W≤eªL∞« dÅUMF∞« W≠U{S° rÆ :‹uÅ/u¥bO≠/…¸uÅ W≠U{≈ •
.‰U߸ù« …œU´ù WK°UÆ ‹UHKL∞« iF° ÊuJ¢ ô bÆ , DRM ÂUE≤ vK´ œUL∑´ôU°
.w≤Ëd∑J∞« b¥d° Ê«uM´ qîœ√ .8
.pH¢U≥ UNL´b¥ ô WµON∑° ‹UHK± qîœ√ :Èdî√ ‹UHK± •
‹ôUπ± ¡qL∞ q]Hß√[ vK´ jG{« ,oÚK∑± s± d∏Ø√ v∞≈ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« ‰U߸ù
.WO≠U{ù« WN§u∞«
.‹U≤UO∂∞« oOºM¢ ‚U≠¸SØ r¥uI∑∞« ‹U≤UO° Ë√ rß« WÆUD° ‚U≠¸≈ :‚U∫∞≈ •
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« ‰U߸ù [ ] vK´ jG{« .9
46
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
…œ¸«u∞« w≠ W∞U߸ ÷d´
)2-5 WLzUI∞«( wKzU߸
UL°d≠ ,UN∑∞U•Ë W∞Ußd∞« Ÿu≤ vK´ «ÎœUL∑´« ,qzUßd∞« WLzUÆ vK´ WO∞U∑∞« “u±d∞« dNE¢ bÆ
:“u±d∞« ŸuM∑¢
.UN∞U߸≈ qA≠ Ë√ UN∑K߸√ Ë√ UN∑LK∑ß« w∑∞« qzUßd∞« qØ Êeª∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
…dOBI∞« qzUßd∞« W±bî
jzUßu∞« W±bî
vK´ s± jzUßu∞« W±bî ŸU§d∑ß« sJL¥ t≤√ v∞≈ dOA¥ Ë jzUßu∞« ¸UDî≈
.ŸU§d∑ßô« w≠ XKA≠ jzUßu∞« W±bî Ê√ v∞≈ dOA¥Ë ÂœUª∞«
)1-2-5 WLzUÆ(…œ¸«u∞«
•
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« qzU߸ «b´ U± UN∑LK∑ß« w∑∞« qzUßd∞« qØ WE≠U∫∞« Ác≥ Êeª¢
•
UN±ö∑ß« XÆË W∞Ußd∞« ÷«dF∑ß«
:o¥d© s´ n¢UN∞« pN∂M¥ ,W∞Ußd∞« wIK¢ bM´
»«u∞« qzU߸/»«u∞« d∂´ WOH¥dF¢ qzU߸
•
ÍuKª∞« Y∂∞« qzU߸
•
UN∞U߸S° XLÆ w∑∞« qzUßdK∞ ‰uÅu∞« d¥dI¢
•
…œU´≈ ÊUJ±ù« w≠ ÊuJ¥ ô bÆ ,)WOLÆd∞« ‚uI∫∞« …¸«œ≈( DRM ÂUEM∞ UI≠Ë •
e±d∞« tO∞≈ dOA¥ Íc∞«Ë ,V¥u∞« ‹U¥u∑∫± ‰U߸≈
dOA¥ ULMO° ,WO∞U´ W¥u∞Ë√ ‹«– W∞U߸ „UM≥ Ê√ wMF¥ W∞UßdK∞ w∞U∑∞« e±d∞« •
.WOL≥√ qÆ√ W∞Ußd∞« Ê√ ÍœU±d∞« ÊuK∞« Ë– W∞Ußd∞« e±¸
47
•
wB≤ ¸UDî≈ l± W∞U߸ e±¸ ÷d´ •
.qzUßd∞« tO∂M¢ j∂{ Vº• “«e∑≥« Ë√ WLG≤ ¸bB¥ •
.œ¸«u∞« ‚ËbMÅ s± W∞U߸ d∑î«Ë <÷d´> vK´ jG{« ,‰U∫∞« w≠ W∞Ußd∞« …¡«dI∞
qOL∫¢ r∑¥ .qOL∫¢ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,jzUßu∞« W∞U߸ vK´ ‰uB∫K∞
.pH¢U≥ …dØ«– v∞≈ jzUßu∞« qzU߸ ÂœUî vK´ s± W∞Ußd∞«
WLzUI∞« nzU™Ë
.W∞Ußd∞« q¥u∫¢ :q¥u∫¢ •
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.W∞Ußd∞« `º± :`º± •
. WÆUD∂∞«Ë n¢UN∞« …dØ«– sO° W∞Ußd∞« qI≤ WO≤UJ±≈ : WÆUD∂∞« /n¢UN∞« v∞≈ qI≤ •
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
.pH¢U≥ …dØ«– v∞≈ W∞Ußd∞« s± jzUßu∞« Èu∑∫± kH• :Èu∑∫± ŸUD∑Æ« •
w≠ jI≠ W≤eªL∞« qzUßd∞« W¥UL• pMJL¥ .`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
.pH¢U≥ …dØ«–
jzUßu∞« qzU߸
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,qzUßd∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe± Ë√ „bK° vK´ œUL∑´ôU° ‹«¸UOª∞« ŸuM∑¢ bÆ
W∞Ußd∞« `∑≠ :÷d´ •
.ÂœUª∞« vK´ s± jzUßu∞« W∞U߸ l§d∑º¥ :qOL∫¢ •
.W∞Ußd∞« `º± :`º± •
w≠ UNzUA≤S° XLÆ w∑∞« ‹«bKπL∞« s± Í√ v∞≈ W∞Ußd∞« qIM° rÆ :w∑E≠U• v∞≈ qI≤ •
.w¢UE≠U• WLzUÆ
.qzUßd∞« nOMB¢ VO¢d¢ dOOG¢ :WDß«u° “d≠ •
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
…dOBI∞« qzUßd∞« W±bî WDß«u° œ¸ W∞U߸ ‰U߸≈ :…dOBI∞« qzUßd∞« d∂´ œd∞« •
)SMS(
qzUßd∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.)MMS( jzUßu∞« W±bî WDß«u° œ¸ W∞U߸ ‰U߸≈ :jzUßu∞« qzU߸ d∂´ œd∞« •
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,W∞U߸ ÷d´ ¡UM£√
.dî¬ hª® v∞≈ W∞Ußd∞« ‰U߸≈ …œU´≈ :q¥u∫¢ •
jzUßu∞« qzU߸
.qzUßd∞« lOL§ Ë√ W∞U߸ `º± :`º± •
.qßdL∞« vK´ œd∞« :œd∞« •
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
48
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
Y∂∞« qzU߸
.n¢UN∞« …dØ«– w≠ W∞Ußd∞« kH• :kH• •
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
.qzUßd∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.W∞Ußd∞« `º± :`º± •
j∂C∞« qzU߸
.pH¢U≥ vK´ W∞Ußd∞« w≠ …œb∫L∞« ‹«œ«b´ù« oO∂D¢ :s¥eª¢ •
qOÅu∑∞« d¥¸UI¢ qzU߸
.W∞Ußd∞« `º± :`º± •
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
.kH∫∞« s± W∞Ußd∞« `º± :W¥UL∫∞« •
.W∞Ußd∞« `º± :`º± •
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
)2-2-5 WLzUI∞«( ‹«œuºL∞«
.o•ô XÆË w≠ UN∞U߸S° XLÆ w∑∞« qzUßd∞« s¥eª∑° WE≠U∫∞« Ác≥ ÂuI¢
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{«
.W∞Ußd∞« q¥bF¢ :q¥bF¢ •
.qzUßd∞« lOL§ Ë√ W∞U߸ `º± :`º± •
49
.pH¢U≥ …dØ«– v∞≈ W∞Ußd∞« s± jzUßu∞« Èu∑∫± kH• :Èu∑∫± ŸUD∑Æ« •
»«u∞« qzU߸
.W∞Ußd∞« w≠ œb∫L∞« URL ‡° ‰UB¢ôU° rÆ :lÆuLK∞ qI∑≤« •
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
.W∞Ußd∞« `º± :`º± •
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
WLzUI∞« nzU™Ë
.qzUßd∞« nOMB¢ VO¢d¢ dOOG¢ :WDß«u° “d≠ •
.W∞Ußd∞« ‰U߸≈ :WO≤U£ ‰U߸≈ •
w≠ UNzUA≤S° XLÆ w∑∞« ‹«bKπL∞« s± Í√ v∞≈ W∞Ußd∞« qIM° rÆ :w∑E≠U• v∞≈ qI≤ •
.w¢UE≠U• WLzUÆ
.dî¬ hª® v∞≈ W∞Ußd∞« ‰U߸≈ …œU´≈ :q¥u∫¢ •
.qzUßd∞« nOMB¢ VO¢d¢ dOOG¢ :WDß«u° “d≠ •
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
.W∞Ußd∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
)3-2-5 WLzUÆ( …¸œUB∞«
.qzUßd∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.UN∞U߸≈ w≠ qA≠ Ë√ UNKßd¥ Ê√ pH¢U≥ ‰ËU∫¥ w∑∞« qzUßd∞« WE≠U∫∞« Ác≥ Êeª¢
)4-2-5 WLzUI∞«( WKßd±
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« bKπL∞« Ác≥ w≠ d≠u∑¢
.UN∞U߸S° XLÆ w∑∞« qzUßd∞« s¥eª∑° bKπL∞« «c≥ ÂuI¥
UN∞U߸S° n¢UN∞« ÂuI¥ w∑∞« W∞Ußd∞«
•
‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,qzUßd∞« WLzUÆ Ë√ W∞U߸ ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞«
.UN∞U߸≈ w≠ n¢UN∞« qA≠ w∑∞« W∞Ußd∞«
•
W∞Ußd∞« `∑≠ :÷d´ •
v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,qzUßd∞« WLzUÆ Ë√ W∞Ußd∞« ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞«
.W∞Ußd∞« ‰U߸≈ :‰U߸≈ •
.W®UA∞« vK´ W∞Ußd∞« ÷d´ :÷d´ •
.qzUßd∞« lOL§ Ë√ W∞U߸ `º± :`º± •
.qzUßd∞« lOL§ Ë√ W∞U߸ `º± :`º± •
w≠ UNzUA≤S° XLÆ w∑∞« ‹«bKπL∞« s± Í√ v∞≈ W∞Ußd∞« qIM° rÆ :w∑E≠U• v∞≈ qI≤ •
.w¢UE≠U• WLzUÆ
w≠ UNzUA≤S° XLÆ w∑∞« ‹«bKπL∞« s± Í√ v∞≈ W∞Ußd∞« qIM° rÆ :w∑E≠U• v∞≈ qI≤ •
.w¢UE≠U• WLzUÆ
.qzUßd∞« nOMB¢ VO¢d¢ dOOG¢ :WDß«u° “d≠ •
50
.ÂœUª∞« s± W∞Ußd∞« ŸU§d∑ßU° ¸UDî≈
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
ŸU§d∑ß« sJL¥ t≤√ v∞≈ dOA¥ :UN´U§d∑ß« r∑¥ r∞ W∞Ußd∞« ÊQ° ¸UDî≈
w≠ qA≠ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ê√ v∞≈ dOA¥ Ë ,ÂœUª∞« s± qzUßd∞« W±bî
.ŸU§d∑ßô«
•
.dî¬ hª® v∞≈ W∞Ußd∞« tO§u¢ :q¥u∫¢ •
•
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
e±¸ U±√ ,ÈuBÆ W¥u∞Ë√ ‹«– W∞Ußd∞« Ê√ wMF¥ W∞Ußd∞« V≤Uπ° e±¸ Ê≈
.qÆ« WOL≥√ ‹«– W∞Ußd∞« Ê√ wMFO≠ ÍœU±d∞« ÊuK∞U° ÊuKL∞« W∞Ußd∞«
.`ºL∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
.qzUßd∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
)5-2-5 WLzUI∞«( w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« ‚ËbMÅ
.[
] vK´ jG{«Ë W∫HÅ ”√¸ Ë√ w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° v∞≈ ‰UI∑≤ôU° rÆ .3
.UN∞U߸S° XLÆ w∑∞« qzUßd∞« s¥eª∑° bKπL∞« «c≥ ÂuI¥
‹U∫HB∞« VOKI∑∞ [ / ] jG{« ,W∫HÅ s± d∏Ø√ t∞ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« ÊUØ «–≈ .4
.Èdî_« uK¢ …b•«Ë
.W∫HB∞« W¥UN≤ Ë√ W¥«b° v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ s]L¥√[ Ë√ ]dº¥√[ ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« »Uº• d∑î« .1
qzU߸ vK´ ‰uB∫K∞ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« l§«¸ ÷d´ bM´ <rF≤> vK´ jG{« .2
.ÂœUª∞« s± w≤Ëd∑J∞« b¥d°
.tKOGA¢ Ë√ t{dF∞ o≠dL∞« nKL∞« d∑î« .5
.WLK∑ºL∞« qzUßd∞« ŸU§d∑ß«Ë w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« qzU߸ h∫H° n¢UN∞« ÂuI¥
<‹«¸UOî> vK´ jG{« ,qzUßd∞« WLzUÆ Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Èu∑∫± ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞
.w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« W∞U• vK´ œUL∑´ôU° ‹«¸UOª∞« nK∑ª¢ bÆ
.¸U∑ªL∞« dBMF∞« `∑≠ :÷d´ •
51
bI≠ ,UN∑∞U•Ë W∞Ußd∞« Ÿu≤ vK´ «ÎœUL∑´« ,qzUßd∞« WLzUÆ w≠ WO∞U∑∞« “u±d∞« dNE¢ UL°¸
:“u±d∞« ŸuM∑¢
.W∞Ußd∞« …¡«dÆ r¢ t≤Q° „¸UDî≈
•
.√dI¢ r∞ W∞Ußd∞« ÊQ° „¸UDî≈
•
WLzUI∞« nzU™Ë
)6-2-5 WLzUÆ( w¢UE≠U•
b¥d∂∞« ÂœUî s± UNFOL§ Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« qzU߸ s± …b•«Ë ŸU§d∑ß« :qOL∫¢ •
.w≤Ëd∑J∞ù«
.pKzU߸ rOEM¢Ë s¥eª∑° rÆË ,…b¥b§ ‹«bKπ± ¡UA≤ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.s¥dîü« rNO∞≈ qßdL∞« lOL§ v∞≈ Ë√ qßdL∞« v∞≈ œ¸ ‰U߸≈ :œd∞« •
…b¥b§ ‹«bKπ± ¡UA≤≈
.w≤Ëd∑J∞« b¥d° ‰U߸≈ …œU´≈ :q¥u∫¢ •
.<rF≤> jG{« .1
.<o≠«u±> jG{« r£ ,bKπL∞« rß« qîœ√ .2
.UÎO∞U• …¸U∑ªL∞« dÅUMF∞« `º± :`º± •
‹UE≠U∫∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
XLÆ w∑∞« ‹«bKπL∞« s± Í√ v∞≈ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« qI≤« :w∑E≠U• v∞≈ qI≤ •
.w¢UE≠U• WLzUÆ w≠ UNzUA≤S°
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,bKπL∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
.bKπL∞« `∑≠ :`∑≠ •
.…b¥b§ bKπ± n{√ :WE≠U• W≠U{≈ •
.bKπL∞« rß« dOOG∑° rÆ :WE≠U∫∞« rß« dOOG¢ •
.…¸U∑ªL∞« bKπL∞« `ºL° rÆ :`º± •
)3-5 WLzUI∞«( UI∂º± …bF± qzU߸
WLzUÆ v∞≈ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« qßd± Ê«uM´ q߸√ :WOHB∑∞« W∫zô v∞≈ W≠U{≈ •
.Ê«uMF∞« «c≥ vK´ s± w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« qzU߸ ‰U∂I∑ß« i≠d∞ WOHB∑∞«
ÂUƸ√ Ë√ ,w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ ,URL s¥ËUM´ ëdª∑ß« :Ê«uM´ ŸUD∑Æ« •
.W∞Ußd∞« s± n¢UN∞«
.pH¢U≥ …dØ«– v∞≈ W∞Ußd∞« s± jzUßu∞« Èu∑∫± kH• :Èu∑∫± ŸUD∑Æ« •
WO≤Ëd∑J∞« qzU߸ s´ UÎ∏∫° b¥d∂∞« ‚ËbMÅ h∫H° rÆ :w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« l§«¸ •
.…b¥b§
.¸dJ∑± qJA° W±bª∑ºL∞«Ë UÎI∂º± …bFL∞« qzUßd∞« «bª∑ßô WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.·c∫∞« s± w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
UÎI∂º± …bF± WOB≤ W∞U߸ ¡UA≤≈
.w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.⁄¸U≠ lÆu± ¸UO∑îU° rÆ .1
.<o≠«u±> jG{« r£ ,W∞U߸ qîœ√ .2
52
:WOB≤ qzU߸ ‰U߸ù WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« ¡UA≤S° rÆ :‰U߸ù« j∂{ •
.p∑∞U߸ rOKº¢ bM´ „¸UDîù WJ∂A∞« j∂C¥ :qOÅu∑∞« d¥dI¢
v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,ÎUI∂º± …bFL∞« qzUßd∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞«
.p∑J∂® vK´ p∞– bL∑F¥ , GPRS qCH¥ Ë√ GSM U±≈ d∑î« :q±U∫∞« ¸UO∑î«
.ÎUI∂º± …bF± W∞U߸ q¥bF¢ :q¥bF¢ •
.p° ’Uª∞« qzUßd∞« eØd± ‰öî s± pOK´ œd∞« q∂I∑ºLK∞ `O∑¥ :œd∞« ¸Uº±
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.ÎUI∂º± …bFL∞« W∞Ußd∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.l{u∞« ¸UO∑î« :w∞U∫∞« l{u∞« •
:ŸU{Ë_« w≠ WO∞U∑∞« hzUBª∞« j∂C° :l{u∞« j∂{ •
.p° ’Uª∞« qzUßd∞« eØd± rƸ dOOG¢ Ë√ s¥eª¢ :W±bª∞« eØd±
.UÎI∂º± …bFL∞« qzUßd∞« Uαbª∑º± …b¥b§ W∞U߸ q߸√ :W∞U߸ ‰U߸≈ •
.UÎI∂º± …bF± W∞U߸ `º± :`º± •
.UÎI∂º± …bF± W∞U߸ W≠U{≈ :b¥b§ W≠U{≈ •
s± ‰Ë_« qI∫∞« w≠ UN{d´ r∑¥ ·uß .WO{«d∑≠ô« WN§u∞« ‰Uîœ≈ :w∞Ë√ q∂I∑º±
.sOLK∑ºL∞« ‰uI•
)4-5 WLzUI∞«( qJ∞« `º±
v∞≈ qzUßd∞« ‰u∫¢ Ê√ WJ∂AK∞ sJL¥ .w{«d∑≠ô« qzUßd∞« Ÿu≤ j∂{ :w∞Ë√ Ÿu≤
.œb∫L∞« oOºM∑∞«
Ë√ qzU߸ bKπ± qØ w≠ Èdî_« uK¢ …b•«Ë qzUßd∞« `ºL∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
qØ w≠ ‹UL∞UJL∞« qzU߸ lOL§ `º± UÎC¥√ pMJL¥ .…b•«Ë …d± UFOL§ UN∫ºL∞
.…b•«Ë …d± ‹«bKπL∞«
)5-5 WLzUI∞«( j∂C∞«
.qzUßd∞« W±bî «bª∑ßô WHK∑ª± ‹«¸UOî ¡UA≤ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
)1-5-5WLzUI∞«( WOBM∞« W∞Ußd∞«
.qzUßd∞« ‰U∂I∑ß«Ë ‰U߸ù WO{«d∑≠ô« …dOBI∞« qzUßd∞« j∂{ WµON¢ pMJL¥
53
WLzUI∞« nzU™Ë
.qzUßd∞« ‰U߸≈ q∂Æ dOîQ∑∞« XÆË j∂{ :qOÅu∑∞« XOÆu¢
UN° ÕuLºL∞« WI≠dL∞« dÅUMF∞« s± vBÆ_« b∫∞« d∑î« :WKßdL∞« W∞Ußd∞« rπ•
.SMS ‡∞« W∞Ußd∞
:jzUßË qzU߸ ‰U∂I∑ßô WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« ¡UA≤S° rÆ :qOL∫∑∞« j∂{ •
sOKßdL∞« s± qzUßd∞« ‰U∂I∑ß« i≠d¥ :·ËdFL∞« dO¨ qßdL∞« i≠¸
.sO∞uNπL∞«
qzU߸ eØd± w≠ pKzU߸ kH• w≠ ‚dG∑ºL∞« XÆu∞« ‰u© j∂{ :WO∞Ë_« …bL∞«
.UNKOÅu∑° ÂUOI∞« WJ∂A∞« W∞ËU∫± ¡UM£√ SMS
.l{u∞« rß« qîœ√ :j∂C∞« rß«
)2-5-5 WLzUI∞«( jzUßu∞« qzU߸
.UN∞U∂I∑ß« Ë√ qzUßd∞« ‰U߸ù WO{«d∑≠ô« SMS ‹«œ«b´≈ j∂{ pMJL¥
:jzUßË qzU߸ ‰U߸ù WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« ¡UA≤S° rÆ :‰U߸ù« j∂{ •
.‹U≤ö´ù« q∂I¥ :W•uLº± ‹U≤ö´ù«
.p∑∞U߸ rOKº¢ bM´ „¸UDîù WJ∂A∞« j∂C¥ :qOÅu∑∞« d¥dI¢
.qzUßd∞« ‹U±uKF± ‰u∂Æ :W•uLº± ‹U±uKFL∞«
.q∂I∑ºL∞« ÊuHOK¢ s´ tzUHîù p≤«uM´ j∂C¥ :Ê«uMF∞« ¡UHî≈
.WOBªA∞«.qzUßd∞« ‰u∂Æ :W•uLº± WÅUª∞«
.œd∞« …¡«dI° UÎ∂K© n¢UN∞« qßd¥ q≥ œb∫¥ :œd∞« …¡«dÆ
.qßdL∞« v∞≈ WJ∂A∞« s± ‰uÅË d¥dI¢ ‰U߸≈ :ÕuLº± d¥dI¢
.pKzU߸ W¥u∞Ë√ Èu∑º± j∂{ :W¥u∞Ë_«
U±bM´ UÎOzUIK¢ …b¥bπ∞« qzUßd∞« bOF∑º¥ pH¢U≥ ÊUØ «–≈ œb∫¥ :wK∫L∞« ‰U∂I∑ßô«
.UNF∂∑¢ w∑∞« W±bª∞« œËe± WIDM± w≠ ÊuJ¢
.qzUßd∞« eØd± w≠ pKzU߸ kH• w≠ ‚dG∑ºL∞« XÆu∞« ‰u© j∂{ :kH∫∞« …b±
UOzUIK¢ …b¥bπ∞« qzUßd∞« bOF∑º¥ pH¢U≥ ÊUØ «–≈ œb∫¥ :dHº∞« ¡UM£√ ‰U∂I∑ßô«
.UNF∂∑¢ w∑∞« WJ∂A∞« dO¨ WJ∂® UN° WIDM± w≠ Îôuπ∑± ÊuJ¢ U±bM´
54
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.p∑∞U߸ rOKº¢ bM´ „¸UDîù WJ∂A∞« j∂C¥ :qOÅu∑∞« d¥dI¢
:p±U±√ WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« ‰«uπ∑∞« ¡UM£√ ‰U∂I∑ßô«Ë wK∫L∞« ‰U∂I∑ßô« s± ö
Î Ø `O∑¥Ë
w≤Ëd∑J∞ù« „b¥d° l± »uKDL∞« œd∞« ‰U߸ù WJ∂A∞« j∂C° rÆ :Ê«uM´ vK´ œd∞«
.rK∑ºL∞« v∞≈
qOL∫¢ ¸UOî Âbª∑ß« .pO∞≈ W±œUI∞« ‹«¸UDîù« n¢UN∞« ÷dF¥ :ÍËb¥ •
.UÎ¥Ëb¥ …b¥b§ qzU߸ qOL∫∑∞
.w≤Ëd∑J∞ù« „b¥d° W¥u∞Ë√ Èu∑º± j∂{ :W¥u∞Ë_«
.ÂœUª∞« s± UÎOzUIK¢ …b¥bπ∞« qzUßd∞« n¢UN∞« l§d∑º¥ :w∞¬ •
wKO¥c¢ dDß Ë√ ,WDOº° …dØc± ,pH¢U≥ rƸ ,pLß« ‚U≠¸S° rÆ :lOÆu∑∞« 븜≈
.w≤Ëd∑J∞ù« „b¥d∂∞
.qzUßd∞« qØ n¢UN∞« i≠d¥ :i≠¸ •
.jzUßu∞« qzU߸ W±bª∞ t±«bª∑ßô ‰UB¢« l{Ë d∑î« :l{u∞« •
.p° ’Uª∞« lOÆu∑∞« w≠ rßô« ¸d• :rßô« q¥bF¢
.83 W∫HB∞« l§«¸ .qOÅu∑∞« j∂{ WLzUÆ Â«bª∑ßU° l{Ë q¥bF¢ pMJL¥
.p° ’Uª∞« lOÆu∑∞« w≠ ÊuHOK∑∞« rƸ ¸d• :n¢UN∞« rƸ q¥bF¢
.p° ’Uª∞« lOÆu∑∞« w≠ wKO¥c∑∞« dDº∞« ¸d• :WE•öL∞« q¥bF¢
.w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° ‰U∂I∑ßô WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« ¡UA≤≈ :‰U∂I∑ßô« j∂{ •
qzU߸ ‰öî s± ÂœUª∞« h∫H° UÎ∂∞U¨ n¢UN∞« ÂuI¥ nOØ œb∫¥ :…d∑H∞« l§«¸
.…œ¸«u∞« w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞«
b¥d∂∞« l§«¸ …eO± «bª∑ß« pMJL¥ , wMLKF¢ ô vK´ ¸UOª∞« «c≥ j∂{ W∞U• w≠
.UÎ¥Ëb¥ w≤Ëd∑J∞ù« „b¥d° h∫H° ÂUOIK∞ w≤Ëd∑J∞ù«
55
)3-5-5 WLzUI∞«( w≤Ëd∑J∞≈ b¥d°
b¥d∂∞« qzU߸ ‰U∂I∑ß«Ë ‰U߸ù »uKDL∞« w{«d∑≠ô« WJ∂A∞« j∂{ WµON¢ pMJL¥
.w≤Ëd∑J∞ù«
b¥d∂∞« Âö∑ß« Ë√ ‰U߸≈ ¡UM£√ w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« l{Ë j∂{ dOOG¢ pMJL¥ ô
.w≤Ëd∑J∞ô«
.w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° ‰U߸ù WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« ¡UA≤S° rÆ :‰U߸ù« j∂{ •
WLzUI∞« nzU™Ë
.Âbª∑ºL∞« rß« qîœ√ :Âbª∑ºL∞« rß« •
.œd∞« …¡«dI° UÎ∂K© n¢UN∞« qßd¥ q≥ œb∫¥ :œd∞« …¡«dÆ
.w≤Ëd∑J∞ù« „b¥d° Ê«uM´ ‰Uîœ≈ :w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« Ê«uM´ •
…¡«dI° œd∞« VK© ‰U߸S° „dØc¥ n¢UN∞« ÊS≠ ,Êö´≈ vK´ ¸UOª∞« «c≥ j∂{ bM´
.p° ’Uª∞« w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ê«uM´ l± W∞Ußd∞«
.p° WÅUª∞« w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« W¥u≥ ‰Uîœ≈ :Âbª∑ºL∞« W¥u≥ •
.w≤Ëd∑J∞ù« „b¥d° dß WLKØ ‰Uîœ≈ :¸ËdL∞« WLKØ •
w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« ÂœUª∞ ‚UDM∞« rß« Ë√ IP Ê«uM´ ‰Uîœ≈ : SMTP ÂœUî •
.¸œUB∞«
.SMTP cHM± rƸ qîœ√ : SMTP cHM± •
w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« ÂœUª° ’Uª∞« ‰uØu¢Ëd∂∞« ¸UO∑î« :‰uØu¢Ëd∂∞« Ÿu≤ •
.‰uØu¢Ëd∂∞« Ÿu≤ j∂{ vK´ WOI∂∑L∞« ‹«¸UOª∞« bL∑F¢ .œ¸«u∞«
:POP3 ‰uØu¢Ëd∂∞« Ÿu≤ ÊuJ¥ U±bM´ …d≠u∑± WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞«
b¥d∂∞« q∂I∑º¥ Íc∞« ÂœUªK∞ ‚UDM∞« rß« Ë√ IP Ê«uM´ ‰Uîœ≈ : POP3 ÂœUî •
.w≤Ëd∑J∞ù«
.…œ¸«u∞« w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« W∞U߸ rπ∫∞ vBÆ_« b∫∞« œb∫¥ :s± d∂Ø√ «–≈ i≠¸
rπ∫∞« vK´ UNLπ• b¥e¥ w∑∞« w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« qzU߸ i≠d° n¢UN∞« ÂuI¥
.œb∫L∞«
w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« qzU߸ s± UΪº≤ „d∑¥ :ÂœUª∞« w≠ W∞Ußd∞« s± Wªº≤ ¡UI°≈
.UN´U§d∑ß« bF°
i≠¸ r∑¥ w∑∞« ‹U´u{uL∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« s¥ËUM´ œb∫¢ :lML∞« W∫zô •
.‹U´u{uL∞« Ác≥ vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« qzUßd∞« Ë√ s¥ËUMF∞« Ác≥ s± œd¢ w∑∞« qzUßd∞«
»Uº• ¸U∑ª¥Ë w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° »Uº• œ«b´S° ÂuI¥ :w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« »Uº• •
.t±«bª∑ß« r∑O∞
.ÎUMOF± U°Uº• ¸U∑ª¥ :w∞U∫∞« »Uº∫∞«
. POP3 cHM± rƸ qîœ√ : POP3 cHM± •
APOP ‰uîb∞« ÂUE≤ «bª∑ßU° ÂœUª∞U° qB¢« :APOP ‰uîœ qO㧛 •
.¸UOª∞« «c≥ b¥b∫¢ bM´
‹U±œUî «bª∑ßU° w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° ‹U°Uº• 5 v∑• WµON∑° ÂuI¥ :»Uº∫∞« j∂{
:»Uº• qJ∞ WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« d≠«u∑¢ .WHK∑ª± w≤Ëd∑J∞≈ b¥d°
.UÎO∞U• ¸U∑ªL∞« »Uº∫K∞ rß« ‰Uîœ≈ :»Uº∫∞« rß« •
:IMAP4 ‰uØu¢Ëd∂∞« Ÿu≤ ÊuJ¥ U±bM´ …d≠u∑± ‹«¸UOª∞« Ác≥
56
)5- 5-5 WLzUI∞«( Y∂∞«
b¥d∂∞« q∂I∑º¥ Íc∞« ÂœUªK∞ ‚UDM∞« rß« Ë√ IP Ê«uM´ ‰Uîœ≈ : IMAP4 ÂœUî •
.w≤Ëd∑J∞ù«
)5 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLzUI∞« nzU™Ë
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« d≠«u∑¢ .ÍuKª∞« Y∂∞« qzU߸ ‰U∂I∑ßô j∂C∞« q¥bF¢ pMJL¥
.ÍuKª∞« Y∂∞« qzU߸ Âö∑ß« d∑î« :‰U∂I∑ß« •
.IMAP4 cHM± rƸ qîœ√ : IMAP4 cHM± •
.UNM± ÍuKî Y° qzU߸ vIK∑¢ Ê√ b¥d¢ w∑∞« ‹«uMI∞« v∞≈ dOA¢ :WOMÆ_« W∫zô •
.‹U±uKFL∞« s± b¥e± vK´ ‰uB∫K∞ p∑±bî œËeL° ‰UB¢ô« v§d¥
b¥d∂∞« qzU߸ l± ‹UI≠d± ‰U∂I∑ßô ¸UOª∞« «c≥ œb• :‹UI∫K± 븜≈ •
.w≤Ëd∑J∞ù«
.Y∂∞« qzU߸ UN° ÷dF¢Ô w∑∞« WKCHL∞« WGK∞« d∑î« : WGK∞« •
.ÂœUª∞« s± UNF§d∑º¢ w∑∞« qzUßd∞« s¥ËUM´ œb´ j∂{« :b¥d∂∞« qOL∫¢ b• •
)6-5 WLzUI∞«( w∞ü« œd∞« “UN§
vK´ œd∞« lOD∑º¢ ô U±bM´ .w∞¬ œ¸ W∞PØ Âbª∑ºO∞ pH¢U≥ sOJL∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.V∞UD∞« W∞U߸ qπº¥Ë pM´ ôb° pH¢U≥ œd¥ ·uß ,…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞«
b¥d∂∞« ‹U±bª∞ t±«bª∑ßô ‰UB¢« l{Ë d∑î« :w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« l{Ë •
.w≤Ëd∑J∞ù«
.83 W∫HB∞« l§«¸ .qOÅu∑∞« j∂{ WLzUÆ Â«bª∑ßU° l{Ë q¥bF¢ pMJL¥
w∞ü« œd∞« “UN§ WOÅUî qOFH¢
)4-5-5 WLzUI∞«( »«Ë qzU߸
.‰UF≠ → qOFH¢ → j∂C∞« → …œ¸«u∞« d∑î« ,w∞ü« œd∞« “UN§ W®U® s±
d≠«u∑¢ .wJKßô V¥Ë ÂœUî s± »«u∞« d∂´ WOH¥dF¢ qzU߸ ‰U∂I∑ßô j∂C∞« dOOG¢ pMJL¥
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞«
.WOH¥dF∑∞« qzUßdK∞ pH¢U≥ Âö∑ß« WOHOØ j∂{« :‰U∂I∑ßô« •
bM´ ,WOH¥dF¢ qzU߸ tM± q∂I∑º¢ Ê√ b¥d¢ Íc∞« ÂœUª∞« Ê«uM´ qîœ√ :W±bª∞« eØd± •
…dOBI∞« qzUßd∞« eØd± l{u∞« vK´ ‰U∂I∑ßô« ¸UOª∞« j∂{
57
WLzUI∞« nzU™Ë
W∞U߸ qOGA¢
WO∫∑∞« j∂{
.÷d´ → …œ¸«u∞« d∑î« ,w∞ü« œd∞« W®U® s± .1
.UN±bª∑º¢ w∑∞« WO∫∑∞« ¸UO∑î«Ë p° WÅUª∞« WO∫∑∞« qzU߸ qO㧛 pMJL¥
…¸U∑ªL∞« W∞Ußd∞« qOGA¢ r∑¥ .Áb¥d¢ Íc∞« rßô« Ë√ rÆd∞« d∑î« .2
WO∫∑∞« qOπº¢
qzUßd∞« `º±
.WO∫∑∞« qO㧛 → WO∫∑∞« j∂{ → …œ¸«u∞« d∑î« ,w∞ü« œd∞« W®U® s± .1
.qzUßd∞« qØ Ë√ W∞U߸ ·c• pMJL¥ .1
.qOπº∑∞« ¡b∂∞ [ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .2
`º±→ …œ¸«u∞« d∑î« ,w∞ü« œd∞« W®U® s± .2
.U≥b¥d¢ w∑∞« WO∫∑∞« W∞U߸ qπß .3
w∞ü« œd∞« “UN§ WOÅUî j∂{
.[ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,p∞– s± wN∑M¢ U±bM´Ë
.w∞ü« œd∞« WOÅUî «bª∑ßô j∂C∞« q¥bF¢ pMJL¥
WO∫∑∞« ¸UO∑î«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« d≠«u∑¢ .j∂C∞«→ …œ¸«u∞« d∑î« ,w∞ü« œd∞« W®U® s±
→ WO∫∑∞« ¸UO∑î« → WO∫∑∞« j∂{ → …œ¸«u∞« d∑î« ,w∞ü« œd∞« W®U® s± .1
.w∞Ë√ ¸UO∑î« Ë√ Âbª∑ºL∞« ¸UO∑î«
.w∞ü« œd∞« …eO± qOGA¢ ·UI¥≈ Ë√ qOGA∑∞ :qOFH¢ •
.WL∞UJL∞« vK´ œd∞« q∂Æ n¢UN∞« ¸UE∑≤« …b± ‰u© j∂C∞ :XÆu∞« j∂{ •
p∞ `O∑¢ w∑∞« W∑ÆRL∞« W®UA∞« …eO± qOGA¢ ·UI¥≈ Ë√ qOGA∑∞ :W®UA∞« j∂{ •
.W∞U߸ rKJ∑L∞« „d¢ ¡UM£√ ŸUL∑ßô«
.U≥b¥d¢ w∑∞« WO∫∑∞« W∞U߸ d∑î« .2
qzUßd∞« h∫≠
.qzUßd∞« ·c•Ë WLK∑ºL∞« qzUßd∞« h∫≠ pMJL¥
58
¸uB∞« ÷d´
)7-5 WLzUI∞«( …dØ«c∞« WFß
.¸uB∞« ‹«bKπ± b•√ b• .1
Ÿu≤ qJ∞ W•U∑L∞« …dØ«c∞« p∞cØ …dØ«cK∞ vBÆ_« b∫∞« ÷dF∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.bKπ± qØ w≠ UOÎ∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞« ÷d´ UC
Î ¥√ pMJL¥ .W∞U߸
)6 WLzUI∞«( ‹UHKL∞« d¥b± WLzUI∞« nzU™Ë
.[ ] vK´ jG{« r£ ¸uB∞« Èb•≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .2
¸uB∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,qzU߸ WLzUÆ Ë√ …¸uÅ ÷d´ ¡UM£√
68 .’ u¥bOH∞«
l± UN∑LK∑ß« Ë√ UNKOL∫¢ Ë√ UNKOπº∑° XLÆ w∑∞« u¥bOH∞« l©UI± WLzUI∞« Ác≥ ÷dF¢
.qzUßd∞«
UN{d´ r∑¥ ô bÆ u¥bOH∞« qπºLØ Èdî√ …eN§√ vK´ WKπºL∞« u¥bOH∞« b≥UA±
.W∫O∫Å WI¥dD°
)6 WLzUI∞«( ‹UHKL∞« d¥b±
W≤eªL∞« ‹«uÅ_«Ë u¥bOH∞« l©UI±Ë ¸uB∞« v∞≈ ‰uÅu∞« ‹UHKL∞« d¥b± WLzUÆ p∞ `O∑¢
.n¢UN∞« …dØ«– w≠
d¥b± œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <WLzUI∞«> jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.‹UHKL∞«
…œU´ù ö
Î °UÆ Èu∑∫L∞« ÊuJ¥ ô bÆ ,)WOLÆd∞« ‚uI∫∞« …¸«œ≈(DMR ÂUEM∞ UÎI≠Ë
‡° Èu∑∫LK∞ ¸UA¥Ë .‰U߸ù«
¸uB∞«
u¥bOH∞« l©UI± qOGA¢
.u¥bOH∞« ‹«bKπ± b•√ d∑î« .1
71 .’ .[ ] ÕU∑HL∞« vK´ jG{« r£ l©UIL∞« b•√ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .2
u¥bOH∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,u¥bOH∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
59
l± UN∑LK∑ß« Ë√ UNKOL∫∑° XLÆ w∑∞« ¸uB∞«Ë UNDI∑∞« w∑∞« ¸uB∞« WLzUI∞« Ác≥ ÷dF¢
.qzUßd∞«
WLzUI∞« nzU™Ë
‹uB∞« l©UI± qOGA¢
.u¥bOH∞« lDI± qOGA∑∞ :÷d´ •
.‹uB∞« ‹«bKπ± b•√ d∑î« .1
b¥d∂∞« Ë√ jzUßË qzU߸ WDß«u° u¥bOH∞« lDI± ‰U߸ù Âbª∑º¥ :d∂´ ‰U߸≈ •
.Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù«
.[ ] vK´ jG{« r£ l©UIL∞« b•√ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .2
‹uB∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,‹uB∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
.‹uB∞« nK± qOGA∑∞ :÷d´ •
w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞« Ë√ …œbF∑L∞« jzUßu∞« qzU߸ WDß«u° nKL∞« ‰U߸≈ :d∂´ ‰U߸≈ •
..Àu¢uK∂∞« Ë√
qO∞œ ‰Uîœù WL∞UJ± tO∂M¢ s∫KØ Ë√ p° WÅUî sO≤¸ WLGMØ nKL∞« j∂C∞ :sOOF¢ •
.n¢U≥
.‹UHKL∞« W≠UØ Ë√ ¸U∑ªL∞« nKL∞« ·c∫∞ :`º± •
.nKL∞« rß« dOOG∑∞ :rßô« dOOG¢ •
.WKCHL∞« ‹«uÅ_« bKπ± v∞≈ nKL∞« qIM∞ :WKCHL∞« ‹«uÅ_« v∞≈ qI≤ •
s± nKL∞« «c≥ v∞≈ ‰uÅu∞« lM± WO≤UJ±≈ j∂C∞ :Bluetooth d∂´ WظUA± •
.ô Â√ Èdî√ Àu¢uK° …eN§√ ‰öî
.`ºL∞« s± nKL∞« W¥UL∫∞ :W¥UL∫∞« •
.nKL∞« hzUBî ÷dF∞ :hzUBª∞« •
W≠U{û∞ tEH• r¢ bÆ ÊUØ «–≈ u¥bOH∞« bNA± j∂C° rÆ :W®UAK∞ WOHKªØ d∑î« •
.W¥e≥Uπ∞« W®U® w≠ WOHKªØ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« qzU߸ v∞≈
u¥bOH∞« lDI± `ºL∞ :`º± •
.u¥bOH∞« lDI± rß« dOOG∑∞ :rßô« dOOG¢ •
.qCHL∞« u¥bOH∞« bKπ± v∞≈ nKL∞« qIM∞ :qCHL∞« u¥bOH∞« v∞≈ qI∑≤« •
s± nKL∞« «c≥ v∞≈ ‰uÅu∞« lM± WO≤UJ±≈ j∂C∞ :Bluetooth d∂´ WظUA± •
.ô Â√ Èdî√ Àu¢uK° …eN§√ ‰öî
.`ºL∞« s± u¥bOH∞« lDI± W¥UL∫∞ :W¥UL∫∞« •
.u¥bOH∞« lDI± hzUBî ÷dF∞ :hzUBª∞« •
‹«uÅ_«
l± UN∑LK∑ß« Ë√ UNKOL∫¢ Ë√ UNKOπº∑° XLÆ w∑∞« ‹uB∞« ‹UHK± WLzUI∞« Ác≥ ÷dF¢
.qzUßd∞«
60
)7 WLzUI∞«( r¥uI∑∞« WLzUI∞« nzU™Ë
)7 WLzUI∞«( r¥uI∑∞«
Èdî√ ‹UHK±
w∑∞« À«b•_« ÷d´ ÷dG° ,ÂUNL∞« WLzUÆË p∞UL´√ ‰Ëb§ l∂∑¢ s± r¥uI∑∞« …eO± pMJL¢
.‹«dØc± s¥Ëb¢Ë UN° ’Uª∞« tO∂M∑∞« XÆË vCI≤«
sJL¥ ô .bKπL∞« «c≥ w≠ n¢UN∞« UNL´b¥ ô sJ∞ UN±ö∑ß« r¢ w∑∞« ‹UHKL∞« s¥eª¢ r∑¥
*.pptË *.doc WL´bL∞« dO¨ ‹UHKL∞« ‹UIOºM¢ rC¢ .n¢UN∞« «c≥ w≠ ‹UHKL∞« Ác≥ `∑≠
.*.txtË
œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« l{Ë w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
.r¥uI∑∞«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ [ ] vK´ jG{« ,‹UHKL∞« WLzUÆ ÷d´ ¡UM£√
.Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« WDß«u° nKL∞« ‰U߸ù :d∂´ ‰U߸≈ •
r¥uI∑∞« WF§«d±
.‹UHKL∞« W≠UØ Ë√ ¸U∑ªL∞« nKL∞« ·c∫∞ :`º± •
a¥¸U¢ v∞≈ …¸U®ù« l± dNA∞« ÷dF° r¥uI∑∞« dNE¥ ,r¥uI∑∞« WLzUÆ v∞≈ ‰uîb∞« bM´
.‚¸“√ l°dL° ÂuO∞«
.nKL∞« rß« dOOG∑∞ :rßô« dOOG¢ •
:Àb∫∞« Ÿu≤ v∞≈ WO∞U∑∞« “u±d∞« dOA¢ .r¥uI∑∞« qHß√ œb∫L∞« ÂuOK∞ À«b•_« œb´ dNE¥Ë
‰Ëbπ± Àb•
WLN± dBM´
•
•
W¥uMß ÈdØ–
…dØc±
•
.`ºL∞« s± nKL∞« W¥UL∫∞ :W¥UL∫∞« •
•
.nKL∞« hzUBî ÷dF∞ :hzUBª∞« •
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{«
.r¥uI∑∞« ÷d´ jL≤ dOOG∑∞ :÷dF∞« jL≤ •
.b¥b§ Àb• W≠U{ù :¡UA≤≈ •
61
s± nKL∞« «c≥ v∞≈ ‰uÅu∞« lM± WO≤UJ±≈ j∂C∞ :Bluetooth d∂´ WظUA± •
.ô Â√ Èdî√ Àu¢uK° …eN§√ ‰öî
…dØ«c∞« WFß
¡eπ∞« ¸«bI±Ë jzUßu∞« dÅUMF∞ WBBªL∞« …dØ«c∞« WFß w∞UL§≈ s± oI∫∑∞« pMJL¥
.jzUßË ‚ËbMÅ qØ w≠ …dØ«c∞« s± wI∂∑L∞«
WLzUI∞« nzU™Ë
:WO∞U∑∞« ‰Uîœù« ‰uI• w≠ ‹«œ«b´ù« dOOG¢ Ë√ ‹U±uKF± ‰UîœS° rÆ .3
.œb∫± a¥¸U¢ ‰Uîœ≈ Ë√ w∞U∫∞« a¥¸U∑∞« v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ :v∞≈ qI∑≤« •
.Àb∫∞« Ê«uM´ ‰Uîœù :Ÿu{uL∞« •
.Àb∫∞« Ÿu≤ Vº• dÅUMF∞« nOMB∑∞ :WDß«u° “d≠ •
.Àb∫∞« qOÅUH¢ ‰Uîœù :qOÅUH∑∞« •
·c• ‹«¸UOî «bª∑ßU° r¥uI∑∞« w≠ W≤eªL∞« )dÅUMF∞«( dBMF∞« `ºL∞ :`º± •
.…œbF∑±
.Àb∫∞« W¥«b° XÆËË a¥¸U¢ ‰Uîœù :¡b∂∞« XÆË Ë ¡b∂∞« a¥¸U¢ •
.W´Uß 12 XÆu∞« oOºM¢ w≠  Ë√ ’ ¸UO∑îô :)Â( «¡Uº± / )’( U•U∂Å •
.Àb∫∞« ¡UN∑≤« XÆËË a¥¸U¢ ‰Uîœù :¡UN∑≤ô« XÆËË ¡UN∑≤ô« a¥¸U¢ •
.W´Uß 12 XÆu∞« oOºM¢ w≠  Ë√ ’ ¸UO∑îô :)Â( «¡Uº± / )’( U•U∂Å •
.Àb∫∞« lÆu± s´ ‹U±uKF± ‰Uîœù :lÆuL∞« •
.Àb∫K∞ tO∂M¢ j∂C∞ :t∂ML∞« •
ÂuO∞« ÷d´ vK´ ¸dJ∑± tO∂M¢ l± W∞ËbπL∞« À«b•_« `º± jI≠ pMJL¥
’Uª∞« tO∂M∑∞« XÆË “ËUπ¢ r¢ w∑∞« À«b•_« ÷dF∞ :W∑zUH∞« ‹UN∂ML∞« À«b•√ •
.UN°
…dØ«– w≠ W≤eªL∞« dÅUMF∞U° WÅUª∞« …dØ«c∞« W∞U• ÷dF∞ :…dØ«c∞« WFß •
.n¢UN∞«
.Àb∫∞« q∂Æ Àb∫∞U° tO∂M∑∞« UNO≠ r∑¥ w∑∞« …bL∞« œ«b´ù :q∂Æ •
Àb• ¡UA≤≈
.t∂ML∞« WLG≤ b¥b∫∑∞ :t∂ML∞« WLG≤ •
.ÂuO∞« w≠ Àb• s± d∏Ø√ W∞Ëb§ p∞cØ ,r¥uI∑∞« w≠ Àb• 400 s± d∏Ø√ W∞Ëb§ pMJL¥
.¸«dJ∑∞« …b•ËË Àb∫∞« ¸«dJ¢ œ«b´ù b¥b∫∑∞U° rÆ :¸«dJ∑∞« •
b¥b§ ‰Ëbπ± Àb• ‰Uîœ≈
.r¥uI∑∞« w≠ a¥¸«u∑∞« b•√ v∞≈ ‰UI∑≤ôU° rÆ .1
.b´u± b¥b∫¢ r£ ¡UA≤≈ œb• r£ <‹«¸UOî > vK´ jG{« .2
62
.t∂ML∞« WLG≤ b¥b∫∑∞ :t∂ML∞« WLG≤ •
)7 WLzUI∞«( r¥uI∑∞« WLzUI∞« nzU™Ë
qØ W¥uMº∞« ÈdØc∞U° „dØc¢ vK´ n¢UN∞« œ«b´ù b¥b∫∑∞U° rÆ :WMß qØ ¸«dJ∑∞« •
.ÂU´
.Àb∫∞« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« 4
.¡UN∑≤ô« a¥¸U¢ œ«b´S° rÆ ,Àb∫∞« ¸«dJ¢ W∞U• w≠ :v∑• •
.Àb∫∞« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .4
W¥uMß ÈdØ– ‰Uîœ≈
.r¥uI∑∞« w≠ Uª
Î ¥¸U¢ d∑î« .1
…dØc± ‰Uîœ≈
.r¥uI∑∞« w≠ Uª
Î ¥¸U¢ d∑î« .1
.W∂ßUM± r£ ¡UA≤≈ œb• r£ <‹«¸UOî > vK´ jG{« .2
.…dØc± r£ ¡UA≤≈ œb• r£ <‹«¸UOî > vK´ jG{« .2
:WO∞U∑∞« ‰Uîœù« ‰uI• w≠ ‹«œ«b´ù« dOOG¢ Ë√ ‹U±uKF± ‰UîœS° rÆ .3
.<kH•> vK´ jG{« r£ ,…dØc± qîœ√ .3
.W¥uMº∞« ÈdØc∞« s´ ‹U±uKF± ‰Uîœù :W∂ßUML∞« •
.a¥¸U¢ ‰Uîœù :a¥¸U∑∞« •
WLN± dBM´ ‰Uîœ≈
.W¥uMº∞« ÈdØcK∞ tO∂M¢ j∂C∞ :t∂ML∞« •
.r¥uI∑∞« w≠ Uª
Î ¥¸U¢ d∑î« .1
.ÂUNL∞« r£ ¡UA≤≈ œb• r£ <‹«¸UOî > vK´ jG{« .2
.Àb∫∞« q∂Æ Àb∫∞U° tO∂M∑∞« UNO≠ r∑¥ w∑∞« …bL∞« œ«b´ù :q∂Æ •
.t∂ML∞« qOGA¢ XÆË qîœ√ :tO∂M∑∞« XOÆu¢ •
:WO∞U∑∞« ‰Uîœù« ‰uI• w≠ ‹«œ«b´ù« dOOG¢ Ë√ ‹U±uKF± ‰UîœS° rÆ .3
.dBMF∞« s´ ‹U±uKF± ‰Uîœù :ÂUNL∞« •
.W¥«b∂∞« a¥¸U¢ ‰Uîœù :¡b∂∞« a¥¸U¢ •
.¡UN∑≤ô« a¥¸U¢ ‰Uîœù :¡UN∑≤ô« a¥¸U¢ •
.W¥u∞Ë_« Èu∑º± b¥b∫∑∞ :W¥u∞Ë_« ¸UO∑î« •
.Àb∫∞« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .4
63
.W´Uß 12 XÆu∞« oOºM¢ w≠  Â√ ’ ¸UO∑îô :)Â( «¡Uº±/ )’(U•U∂Å •
WLzUI∞« nzU™Ë
’Uª∞« tO∂M∑∞« XÆË “ËUπ¢ r¢ w∑∞« À«b•_« ÷dF∞ :W∑zUH∞« ‹UN∂ML∞« À«b•√ •
.UN°
…dØ«– w≠ W≤eªL∞« dÅUMF∞U° WÅUª∞« …dØ«c∞« WFß ÷dF∞ :…dØ«c∞« WFß •
.n¢UN∞«
Àb• ÷d´
:ÂuO∞« p∞c∞ W∞ËbπL∞« WO∞U∑∞« À«b•_« Ÿ«u≤√ v∞≈ r¥uI∑∞« a¥¸U¢ w≠ WF°dL∞« ”«uÆ_« dOA¢
W¥uMß ÈdØ– :w∞UI¢d∂∞« ÊuK∞« •
…dØc± :dCî_« ÊuK∞« •
.‰Ëbπ± Àb• :‚¸“_« ÊuK∞« •
WLN± dBM´ :dL•_« ÊuK∞« •
nK∑ª± jL≤ w≠ Àb• ÷d´
.ÂuO∞« À«b•√ ÷dF∞ r¥uI∑∞« w≠ Uª
Î ¥¸U¢ œb• .1
.dNA∞U° ÷dF∞« jL≤ w≠ r¥uI∑∞« dNE¥ ,UOÎ{«d∑≠«
t° WÅUª∞« qOÅUH∑∞« ÷dF∞ U£Îb• œb• .2
.jLM∞« dOOG∑∞ ÷dF∞« jL≤ œb• r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{«
ÂuO∞« ÷d´
v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,À«b•_« WLzUÆ Ë√ À«b•_« b•√ ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞«
.œb∫L∞« a¥¸U∑K∞ À«b•_« ÷d´ pMJL¥
.Àb∫∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ :÷d´ •
.t° WÅUª∞« qOÅUH∑∞« ÷dF∞ U£Îb• œb•
.Àb∫∞« q¥bF∑∞ :q¥bF¢ •
.b¥b§ Àb• W≠U{ù :¡UA≤≈ •
:W∞U∫∞«Ë Àb∫∞« ŸuM∞ UIÎ≠Ë WO∞U∑∞« “u±d∞« ÷d´ r∑¥
t∂ML∞« j∂{
•
¸dJ∑± Àb•
•
WKL∑J± WLN±
•
,W∫K± :dL•√( W¥u∞Ë_« Èu∑º± v∞≈ e±d∞« «c≥ Êu∞ dOA¥ :WLNL∞« W¥u∞Ë√
)WCHªM± :ÍœU±d∞« ,W¥œU´ :‚¸“_«
•
jzUßu∞« qzU߸ Ë√ …dOBI∞« qzUßd∞« «bª∑ßU° Àb∫∞« ‰U߸S° rÆ :d∂´ ‰U߸≈ •
.)Bluetooth( Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ë√
.r¥uI∑∞« ÷d´ jL≤ dOOG∑∞ :÷dF∞« jL≤ •
.Àb∫∞« Ÿu≤ Vº• dÅUMF∞« nOMB∑∞ :WDß«u° “d≠ •
·c• ‹«¸UOî «bª∑ßU° r¥uI∑∞« w≠ W≤eªL∞« )dÅUMF∞«( dBMF∞« `ºL∞ :`º± •
.…œbF∑±
64
)8 WLzUI∞«( «dO±UJ∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.Àb∫∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ :÷d´ •
.Àb∫∞« `ºL∞ :`º± •
.À«b•_« W≠UØ `ºL∞ :qJ∞« `º± •
Ÿu∂ß_« ÷d´
.)jI≠ ‰Ëbπ∞ W≤eªL∞« dÅUMFK∞ W∂ºM∞U°( ¸U∑ªL∞« Ÿu∂ß_« À«b•√ ÷d´ pMJL¥
.Àb∫∞« s´ ‹U±uKF± œu§Ë v∞≈ wM±e∞« ‰Ëbπ∞U° …œu§uL∞« WOKª∞« dOA¢
)8 WLzUI∞«(
«dO±UJ∞«
W∑zUH∞« ‹UN∂ML∞« À«b•_« ÷d´
Ë√ «dO±UJ∞« d∑î«Ë W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« WLzUI∞« ÁcN∞ ‰uÅuK∞
.[ ] vK´ ôÎuD± jG{«
XÆË vCI≤« Íc∞« ¸UF®ù« ÷dF° n¢UN∞« ÂuI¥ ,t∂ML∞« vK´ ·dF∑∞« lD∑º¢ r∞ «–≈
.t° ’Uª∞« tO∂M∑∞«
.rN≤–≈ ÊËœ ’Uª®_ «¸ÎuÅ jI∑K¢ ô •
.d¥uB∑∞« UNO≠ ŸuML± sØU±√ w≠ «¸ÎuÅ jI∑K¢ ô •
Í√ WOÅuBî vK´ ÍbF∑∞« w≠ tO≠ V∂º∑¢ bÆ ,ÊUJ± Í√ w≠ «¸ÎuÅ jI∑K¢ ô •
.œd≠
WO≠«d¨u¢u≠ …¸uÅ ◊UI∑∞«
«dO±UJ∞« wDF¢ .n¢UN∞« «bª∑ßU° WHK∑ª± ◊UL≤√ w≠ WO≠«d¨u¢u≠ ¸uÅ ◊UI∑∞« pMJL¥
.JPEG ¸uÅ
bI≠ l©Uß ¡u{ w≠ Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ X∫¢ …¸uB∞« jI∑K¢ U±bM´
.…¸uB∞« w≠ ‰ö™ dNE¢
65
.Áb¥d¢ Íc∞« Àb∫∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« WOKª∞« œb•
◊UI∑∞ö∞ p° ’Uª∞« n¢UN∞« w≠ WMLCL∞« «dO±UJK∞ WODLM∞« …b•u∞« «bª∑ß« pMJL¥
.u¥bOH∞« l©UI± qO㧛 ¸uB∞«
.q°UIL∞« Àb∫∞« kH∫∞ <÷d´> vK´ jG{« •
.<ÃËdî> vK´ jG{« •
UN° ’Uª∞« tO∂M∑∞« XÆË vCI≤« w∑∞« À«b•_« v∞≈ ‰uÅu∞«
.W∑zUH∞« ‹UN∂ML∞« À«b•√ d∑î« r£ <‹«¸UOî> vK´ jG{« 1
.À«b•_« b•√ œb• 2
.Àb∫∞« ·c•Ë bOØQ∑K∞ <bOØQ¢> vK´ jG{« 3
wCIML∞« tO∂M∑∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,À«b•_« WLzUÆ s±
WLzUI∞« nzU™Ë
.qOπº∑∞« jLM∞ q¥b∂∑K∞ :u¥bO≠ qO㧛 •
:WO∞U∑∞« ◊UL≤_« w≠ …¸uÅ ◊UI∑∞« :d¥uB∑∞« jL≤ •
.ÍœUF∞« l{u∞« w≠ …¸uÅ ◊UI∑∞ô :…b•«Ë …¸uÅ
·uß w∑∞« ¸uB∞« œb´ œb• .W∑°U∏∞« À«b•_« s± WKºKß ◊UI∑∞« :…œbF∑± …¸uÅ
.«dO±UJ∞« UNDI∑K¢
œb´ œb• .b•«Ë ¸U©≈ w≠ UNEH•Ë W∑°U£ b≥UA± …b´ ◊UI∑∞« :¡UºHOº≠ …¸uÅ
.«dO±UJ∞« UNDI∑K¢ ·uß w∑∞« W∑°U∏∞« ¸uB∞«
r∑¥ w∑∞« ¸uB∞« vK´ WÅUî ‹«dO£Q¢ oO∂D¢Ë ÊuK∞« W§¸œ dOOG∑∞ :‹«d£RL∞« •
.ÍœUF∞« jLM∞« w≠ U≥UDI∑∞«
w∑∞« …¸uB∞« dNE¢ ·uß .«dO±UJ∞« qOGA∑∞ «dO±UJ∞« WLzUÆ v∞≈ ‰uÅu∞U° rÆ .1
.W®UA∞« vK´ UNDI∑K¢ ·uß
.Ád¥uB¢ b¥d¢ U± u∫≤ «dO±UJ∞« tO§u¢ o¥d© s´ …¸uB∞« j∂{« .2
.«dO±UJ∞« ‹«¸UOî v∞≈ ‰uÅuK∞ dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« •
Èdî√ ◊UL≤√ v∞≈ q¥u∫∑∞« Ë√ «dO±UJ∞« ‹«œ«b´≈ dOOG∑∞ `O¢UHL∞« W•u∞ Âbª∑ß« •
.67 W∫HÅ ¸uB∞« bKπ± w≠ …¸uB∞« kH• r∑¥ .…¸uB∞« ◊UI∑∞ô [ ] vK´ jG{« .3
.WO≠«d¨u¢uH∞«
.ÍœUF∞« jLM∞« w≠ UN©UI∑∞« r∑¥ w∑∞« ¸uB∞« vK´ ·dîe± ¸U©≈ oO∂D∑∞ :‹«¸U©ù« •
vK´ jG{«
.iO±u∞« «bª∑ß« b¥b∫∑∞ :«dO±UJ∞« iO±Ë •
67 .’ <‹«¸UOî>
.«dO±UJ∞U° …¸uÅ ◊UI∑∞« q∂Æ XÆu∞« qO•d¢ j∂C∞ :XÆRL∞« •
<rF≤> r£ [C]
…¸uÅ ·c•
.WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« bKπ± v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ :WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« v∞≈ qI∑≤« •
<d¥uB¢>
◊UI∑∞ô« jL≤ v∞≈ Ÿu§d∞«
q§_ .4
.¸uB∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.…¸uÅ ◊UI∑∞ô w{«d∑≠ô« j∂C∞« dOOG∑∞ :j∂C∞« •
◊UI∑∞« jL≤ w≠ «dO±UJ∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,◊UI∑∞ô« jL≤ w≠
66
)8 WLzUI∞«( «dO±UJ∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.…¸uB∞« rπ• dOOG¢
[2]
.…¸uB∞« …œu§ W§¸œ dOOG¢
[3]
.…¸uB∞« …œu§ j∂{ b¥b∫∑∞ :WO´uM∞«
.«dO±UJ∞« jL≤ dOOG¢
[4]
.WM¥UFL∞« W®U® b¥b∫∑∞ :d¥uB∑∞« jL≤
.…¸uB∞« vK´ WÅUî ‹«dO£Q¢ oO∂D¢ Ë√ Ê«u∞_« W§¸œ dOOG¢
[5]
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ tO∞≈ ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞« ‹uB∞« b¥b∫¢ :◊UI∑∞ô« ‹uÅ
.[ ] ‚öGL∞« d¥d∫¢
…b∫∞« W§¸œË qOÅUH∑∞« …œU¥e∞ …¸uB∞U° ÁuA∑∞« ‰bF± qOKI¢
.b• vBÆ√ v∞≈
67
[6]
.…¸uB∞« rπ• b¥b∫∑∞ :rπ∫∞«
.UN±«bª∑ß« pMJL¥ w∑∞« `O¢UHL∞« nzU™Ë ÷d´ :‹U≥Uπ¢ô« `O¢UH± •
[7]
◊UI∑∞ô« jL≤ w≠ `O¢UHL∞« W•u∞ «bª∑ß«
.·dîe± ¸U©≈ ¸UO∑î«
[8]
UN±«bª∑ß« pMJL¥ w∑∞« `O¢UHL∞« nzU™Ë ÷d´
.XÆRL∞« j∂{
.WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« bKπ± v∞≈ …œuF∞«
[9]
WHO™u∞«
.‘öH∞« «bª∑ß« b¥b∫¢
[0]
.UÎOß√¸ …¸uB∞« VKÆ
.WM¥UFL∞« W®U® dOOG¢
[ ]
.…¸uB∞« ”UJF≤« ÷d´
ÕU∑HL∞«
[
]
[
]
.…¸uB∞« ŸuDß W§¸œ j∂{
[dº¥_«/sL¥_«]
.dOGB∑∞« Ë√ dO∂J∑∞«
[qHß√/ vK´√]
69 W∫HÅ qOπº∑∞« jL≤ qOGA¢
[1]
WLzUI∞« nzU™Ë
‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,¸uB∞« WLzUÆ Ë√ ,…¸uÅ ÷d´ ¡UM£√
:WO∞U∑∞«
¸uB∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« «bª∑ßô <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,…¸uÅ kH• bF°
.¸uB∞« W∫zô W®U® v∞≈ …œuF∞« :W∫zô •
◊UI∑∞ô« jL≤ v∞≈ Ÿu§d∞« :Èdî√ ◊UI∑∞« •
.W®UA∞« ¡qL° …¸uB∞« ÷d´ :÷d´ •
.ÀËu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« d∂´ …¸uB∞« ‰U߸≈ :d∂´ ‰U߸≈ •
WF®√ Ë√ w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« d∂´ …¸uB∞« ‰U߸≈ :d∂´ ‰U߸≈ •
.ÀËu¢uK∂∞«
‹ôUîœ≈ s± qB∑± W¥uN∞ …¸uÅ Ë√ ‹U®UAK∞ WOHKªØ …¸uB∞« j∂{ :sOOF¢ •
.n¢UN∞« qπß
‹ôUîœ≈ s± qB∑± W¥uN∞ …¸uÅ Ë√ ‹U®UAK∞ WOHKªØ …¸uB∞« j∂{ :sOOF¢ •
.n¢UN∞« qπß
.…¸uB∞« `º± :`º± •
.…¸uB∞« ·c• :`º± •
.…¸uB∞« rß« dOOG¢ :rßô« dOOG¢ •
.…¸uB∞« rß« dOOG¢ :rßô« dOOG¢ •
¸uB∞« bKπ± v∞≈ …œuF∞« :WKCHL∞« WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« v∞≈ qI∑≤« •
.WKCHL∞« WO≠«d¨u¢uH∞«
.WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« bKπ± v∞≈ »U≥c∞« :WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« v∞≈ qI∑≤« •
…¸Ëœ ‰bF± ¸UO∑î« pMJL¥ .`z«d® ÷dFØ VO¢d∑∞U° ¸uB∞« ÷d´ :¸uB∞« ÷d´ •
.¸uB∞«
.…¸uB∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
«c≥ v∞≈ ‰uÅu∞« r∑¥ Ê√ b¥d¢ XMØ «–≈ U± j∂{ :Bluetooth d∂´ WظUA± •
.ô Â√ dî¬ ÀËu¢uK° “UN§ d∂´ nKL∞«
.UN∫º± r∑¥ ô v∑• …¸uB∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
…¸uÅ ÷d´
¸uB∞« v∞≈ qI∑≤« d∑î«Ë dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,◊UI∑∞ô« jL≤ w≠ .1
.WO≠«d¨u¢uH∞«
.[ ] vK´ jG{« r£ ,…¸uÅ v∞≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .2
68
.«dO±UJ∞« ‹«¸UOî v∞≈ ‰uÅuK∞ dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« •
.Èdî√ ◊UL≤√ v∞≈ q¥u∫∑∞« Ë√ «dO±UJ∞« j∂{ dOOG∑∞ `O¢UHL∞« W•u∞ Âbª∑ß« •
.70 .’
.·c∫∞« s± qzUßd∞« W¥UL• :W¥UL∫∞« •
.…¸uB∞« hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
)8 WLzUI∞«( «dO±UJ∞« WLzUI∞« nzU™Ë
n¢UN∞« ‚ö¨≈ ¡UM£√ …¸uB∞« ◊UI∑∞«
.qOπº∑∞« ¡b∂∞ [ ] vK´ jG{« .3
.qOπº∑∞« ·UI¥ù sL¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« Ë√ [ ] vK´ jG{« .4
.[ ] vK´ ôÎuD± jG{ .1
.j∂C∞« dOOG∑∞ [
] vK´ jG{«Ë ¸UOî b¥b∫∑∞ [
] vK´ jG{« .2
.u¥bOH∞« b≥UA± bKπ± w≠ UOÎzUIK¢ u¥bOH∞« kH• r∑¥
vK´ jG{«
[
]
q§_ .5
u¥bO≠ bNA± qOGA¢
70 .’ <‹«¸UOª∞«>
.u¥bOH∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
<rF≤> r£ [C]
u¥bOH∞« bNA± `º±
<d¥uB¢>
.qOπº∑∞« jL≤ v∞≈ Ÿu§d∞«
.UÎOI≠√ Ë√ UÎ¥œuL´ …¸uB∞« wKI∞
•
.…¸uB∞« ŸuDß dOOG∑∞
•
.…¸uB∞« dOGB¢ Ë√ dO∂J∑∞
•
.‘öH∞« ‚ö¨≈ Ë√ qOGA∑∞ [ / ] ÕU∑H± jG{«
¸uB∞« bKπ± w≠ UÎOzUIK¢ …¸uB∞« kH• r∑¥ .…¸uÅ ◊UI∑∞ô [ ] vK´ jG{« .3
.WO≠«d¨u¢uH∞«
u¥bO≠ qOπº¢
qOπº∑∞« jL≤ w≠ «dO±UJ∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,qOπº∑∞« jL≤ w≠
.◊UI∑∞ô« jL≤ v∞≈ q¥u∫∑∞« :…¸uÅ ◊UI∑∞« •
.tEH•Ë «dO±UJ∞« W®U® vK´ t{d´ r∑¥ UL∞ u¥bO≠ qO㧛 pMJL¥
.[1] vK´ jG{« ,◊UI∑∞ô« jL≤ w≠ .1
.…¸uB∞« j∂{« r£ Ád¥uB¢ œ«dL∞« dEML∞« vK´ «dO±UJ∞« Wßb´ »uÅ .2
69
WLzUI∞« nzU™Ë
.…¸uB∞« ŸuDß W§¸œ j∂{
dº¥_«/sL¥_«
.u¥bO≠ vK´ sOF± dO£Q¢ oO∂D¢ Ë√ ÊuK∞« W§¸œ dOOG¢ :‹«d£RL∞« •
.dOGB∑∞« Ë√ dO∂J∑∞«
qHß√/ vK´√
.‘öH∞« «bª∑ß« b¥b∫¢ :«dO±UJ∞« iO±Ë •
65 .’ qOπº∑∞« jL≤ v∞≈ q¥u∫∑∞«
[1]
.qOπº∑∞« w≠ «dO±UJ∞« √b∂¢ Ê√ q∂Æ dOîQ∑∞« XÆË j∂{ :XÆRL∞« •
.…¸uB∞« rπ• dOOG¢
[2]
.…¸uB∞« …œu§ W§¸œ dOOG¢
[3]
.…¸uB∞« vK´ ’Uî dO£Q¢ oO∂D¢ Ë√ Ê«u∞_« W§¸œ dOOG¢
[5]
…b∫∞« W§¸œË qOÅUH∑∞« …œU¥e∞ …¸uB∞U° ‘uA∑∞« ‰bF± qOKI¢
.b• vBÆ√ v∞≈
[6]
.u¥bOH∞« b≥UA± bKπ± v∞≈ ‰UI∑≤ô« :u¥bOH∞« v∞≈ qI∑≤« •
.u¥bO≠ qOπº∑∞ w∞U∑∞« j∂C∞« dOOG¢ :j∂C∞« •
.¸U©ù« rπ• ¸UO∑î« :rπ∫∞«
.¸uB∞« …œu§ j∂{ œb• :u¥bOH∞« …œu§
.WM¥UF± W®U® œb• :W®UA∞« jL≤
.u¥bO≠ bNA± l± ‹uÅ qO㧛 :w¢uB∞« qOπº∑∞«
.‹uB∞« qOGA¢ Ë√ ‚ö¨≈
[7]
.XÆRL∞« j∂{
[8]
.u¥bOH∞« b≥UA± bKπ± v∞≈ ‰UI∑≤ô«
[9]
.UN±«bª∑ß« sJL¥ w∑∞« `O¢UHL∞« nzU™Ë ÷d´ :‹U≥Uπ¢ô« `O¢UH± •
qOπº∑∞« jL≤ w≠ `O¢UHL∞« W•u∞ «bª∑ß«
:qOπº∑∞« jL≤ w≠ «dO±UJ∞« j∂{ hOBª∑∞ `O¢UHL∞« W•u∞ «bª∑ß« pMJL¥
.‘öH∞« «bª∑ß« b¥b∫¢
[0]
.WM¥UFL∞« W®U® dOOG¢
[ ]
WHO™u∞«
`O¢UHL∞«
.ÎUOß√¸ …¸uB∞« VKÆ
[
]
.…¸uB∞« ”UJF≤« ÷d´
[
]
70
.[
] vK´ jG{« qOGA∑∞« ·UI¥ù
u¥bOH∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.[ / ] vK´ jG{« ,‹uB∞« rπ• j∂C∞
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« ,u¥bO≠ bNA± kH• bF°
)8 WLzUI∞«( «dO±UJ∞« WLzUI∞« nzU™Ë
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .3
.u¥bOH∞« b≥UA± W∫zô v∞≈ Ÿu§d∞« :W∫zô •
b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« qzU߸ WDß«u° u¥bOH∞« bNA± ‰U߸ù :d∂´ ‰U߸≈ •
.)Bluetooth(Àu¢uK∂∞« Ë√ w≤Ëd∑J∞ù«
W∞U߸ v∞≈ t∑≠U{ù tEH• r¢ «–≈ ,u¥bOH∞« bNA± j∂{ :W®UAK∞ WOHKªØ d∑î« •
.W¥e≥Uπ∞« W®UA∞ WOHKªØ ,w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° Ë√ jzUßË
W∞U߸ v∞≈ t∑≠U{ù tEH• r¢ «–≈ ,u¥bOH∞« bNA± j∂{ :W®UAK∞ WOHKªØ d∑î« •
.W¥e≥Uπ∞« W®UA∞ WOHKªØ ,w≤Ëd∑J∞≈ b¥d° Ë√ jzUßË
.u¥bOH∞« bNA± `º± :`º± •
.u¥bOH∞« bNA± `º± :`º± •
.u¥bOH∞« bNA± rß« dOOG¢ :rßô« dOOG¢ •
.u¥bOH∞« bNA± rß« dOOG¢ :rßô« dOOG¢ •
.u¥bOH∞« b≥UA± bKπ± v∞≈ ‰UI∑≤ô« :u¥bOH∞« v∞≈ qI∑≤« •
u¥bOH∞« bKπ± v∞≈ u¥bOH∞« bNA± qI≤ :qCHL∞« u¥bOH∞« v∞≈ qI∑≤« •
.qCHL∞«
.u¥bOH∞« bNA± hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
.`ºL∞« s± u¥bOH∞« bNA± W¥UL• :W¥UL∫∞« •
«c≥ v∞≈ ‰uÅu∞« r∑¥ Ê√ b¥d¢ XMØ «–≈ U± j∂{ :Bluetooth d∂´ WظUA± •
.ô Â√ dî¬ ÀËu¢uK° “UN§ d∂´ nKL∞«
u¥bO≠ bNA± qOGA¢
.`ºL∞« s± u¥bOH∞« bNA± W¥UL• :W¥UL∫∞« •
v∞≈ ‰UI∑≤« d∑î« r£ ,dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« ,qOπº∑∞« jL≤ w≠ .1
.u¥bOH∞«
.u¥bOH∞« bNA± hzUBî ÷d´ :hzUBª∞« •
71
.qOπº∑∞« jL≤ v∞≈ Ÿu§d∞« :dî¬ qO㧛 •
w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« qzU߸ WDß«u° u¥bOH∞« bNA± ‰U߸ù :d∂´ ‰U߸≈ •
.)Bluetooth( Àu¢uK∂∞« Ë√
.[ ] vK´ jG{« r£ ,u¥bO≠ bNA± v∞≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .2
WLzUI∞« nzU™Ë
)1-9 WLzUI∞«( a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞«
oKG± ¡UDG∞« Ë u¥bO≠ qOπº¢
q∂ÆË .n¢UN∞« vK´ sO{ËdFL∞« sOO∞U∫∞« a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞« dOOG∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
wL∞UF∞« XOÆu∑∞« WLzUÆ w≠ WOM±e∞« p∑IDM± b¥b∫¢ pOK´ sOF∑¥ a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞« j∂{
.38 .’ .[ ] vK´ ôÎuD± jG{« .1
.qOπº∑∞« jL≤ dOOG∑∞ [ ] vK´ jG{« .2
.w∞U∫∞« XÆu∞« ‰Uîœ≈ :XÆu∞« j∂{ •
.j∂C∞« dOOG∑∞ [ ] vK´ jG{«Ë ¸UOî b¥b∫∑∞ [ ] vK´ jG{« .3
.W´Uß 12 XÆu∞« oOºM¢ w≠  Ë√ ’ d∑î« :)Â( «¡Uº±/)’( U•U∂Å •
.UÎOI≠√ Ë√ UÎ¥œuL´ …¸uB∞« VKI∞
•
.XÆu∞« oOºM¢ b¥b∫¢ :XÆu∞« WµO≥ •
.…¸uB∞« ŸuDß dOOG∑∞
•
a¥¸U∑∞« WµO≥ b¥b∫¢ :a¥¸U∑∞« WµO≥ •
.w∞U∫∞« a¥¸U∑∞« ‰Uîœ≈ :a¥¸U∑∞« j∂{ •
.…¸uB∞« dOGB¢ Ë√ dO∂J∑∞
•
.‘öH∞« ¡UH©≈ Ë√ qOGA∑∞ [ / ] vK´ jG{«
.r¥uI∑∞« t° √b∂¥ Ÿu∂ß_« w≠ Âu¥ Í√ j∂{ :r¥uI∑∞« w≠ ¡b∂∞« Âu¥ •
.¸uB∞« bKπ± w≠ UÎOzUIK¢ …¸uB∞« kH• r∑¥ .…¸uÅ ◊UI∑∞ô [ ] vK´ jG{« .4
Ë√ ÍœöOL∞« U±≈ ÊuJO∞ r¥uI∑∞« dOOG¢ WOÅUª∞« Ác≥ p∞ `O∑¢ :r¥uI∑∞« q¥u∫¢ •
.w߸UH∞« r¥uI∑∞« Ë√ ÍdπN∞«
b≥UA± bKπ± w≠ u¥bOH∞« bNA± kH• r∑¥ .qOGA∑∞« ·UI¥ù [ ] vK´ jG{« .5
.ÎUOzUIK¢ u¥bOH∞«
)2-9 WLzUI∞«( n¢UN∞« j∂{
)9 WLzUI∞«( j∂C∞«
l± VßUM∑¢ wJ∞ pH¢U≥ ÂUEM° …œu§uL∞« WHK∑ªL∞« hzUBª∞« s± b¥bF∞« q¥bF¢ sJL¥
.pÆË–
pH¢U≥ j∂{ …œU´≈ W∞uNº° pMJL¥ .n¢UN∞« j∂{ hOBª∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.WO{«d∑≠ô« rOI∞« v∞≈ t´U§¸≈Ë
.j∂C∞« œb•Ë ,W¥e≥Uπ∞« l{Ë w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« Ác≥ v∞≈ ‰uÅuK∞
72
)9 WLzUI∞«( j∂C∞« WLzUI∞« nzU™Ë
)3-9 WLzUI∞«( W®UA∞« j∂{
)1-2-9 WLzUI∞«( WGK∞«
.¡uC∞«Ë W®UA∞« q§√ s± n¢UN∞« j∂{ dOOG∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.÷dF∞« hM∞ W•U∑L∞« …œbF∑L∞« ‹UGK∞« s± …b•«Ë b¥b∫∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
)1-3-9 WLzUI∞«( W®UA∞« WOHKî
)2-2-9 WLzUI∞«( WO∫∑∞« W∞U߸
.sO∑®UA∞« vK´ W¥e≥Uπ∞« W®U® j∂{ pMJL¥
qOGA¢ bM´ ,W´dº° UN{d´ r∑¥ w∑∞« WO∫∑∞« W∞U߸ ‰Uîœù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.n¢UN∞«
.WOºOzd∞« W®UA∞« vK´ ÷dFK∞ u¥bO≠ bNA± Ë√ …¸uÅ d∑î« :WOßUß_« W®UA∞« •
.WO§¸Uª∞« W®UA∞« vK´ UN{dF∞ …¸uÅ d∑î« :¡UDG∞« ÷d´ •
)3-2-9 WLzUI∞«( w≠U{≈ j∂{
jL≤ w≠ h≤ ÷d´ b¥d¢ sJ¢ r∞ «–≈ .W®UA∞« vK´ hM∞« lÆu± d∑î« :hM∞« lÆu± •
.‰UF≠ dO¨ d∑î« ,W¥e≥Uπ∞«
`O¢UHL∞« qHÆË ,wzUIK∑∞« œd∞« Ë√ ‰UB¢ô« WOÅUî qOGA¢ ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ pMJL¥
.WO§¸Uª∞«
.hM∞« jL≤ d∑î« :hM∞« jL≤ •
rÆd∞« VK© …œU´ù ‹ôËU∫± dA´ v∑• ¡«d§ù n¢UN∞« j∂{ :UO∞¬ ‰UB¢ô« …œU´≈ •
.ÕUπM° WOH¢U≥ WL∞UJ± ¡«d§≈ Âb´ bF° wH¢UN∞«
.hM∞« Êu∞ d∑î« :hM∞« Êu∞ •
bÆ XMØ «–≈ ,tLß« s± ôÎb° W±bª∞« œËe± ¸UF® ÷dFO∞ n¢UN∞« j∂{« :¸UFA∞« •
.tK¥eM∑° XLÆ
.n¢UN∞« `∑≠ œdπL° …œ¸«Ë WL∞UJ± W°U§ù :‰UF≠ ¡UD¨ •
¡UM∏∑ßU° ÕU∑H± Í√ vK´ jGC∞« ‰öî s± …œ¸«Ë WL∞UJ± Í√ W°U§≈ :œdK∞ ÕU∑H± Í√ •
.<i≠¸> Ë√ [ ] ÕU∑HL∞«
<‰u∂Æ> Ë√ [
] ÕU∑HL∞« vK´ jGC¢ Ê√ Vπ¥ ,¸UOª∞« «c≥ b¥b∫¢ Âb´ W∞U• w≠
.WL∞UJL∞« vK´ œdK∞
73
WLzUI∞« nzU™Ë
)4-9 WLzUI∞«( ‹uB∞« j∂{
)2-3-9 WLzUI∞«( ÊuK∞«
..WHK∑ªL∞« ‹«uÅ_« j∂{ hOBª∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.WLzUI∞« jLM∞ w§¸Uª∞« `Dº∞« Êu∞ ¸UO∑î« pMJL¥
)1 -4 -9 WLzUI∞«( …œ¸«u∞« WL∞UJL∞«
)3-3-9 WLzUI∞«( W®UA∞« ŸuDß
.…œ¸«u∞« qzUßd∞U° tO∂M∑∞« Ÿu≤Ë ‹uB∞« rπ• b¥b∫∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.…dOG∑L∞« …¡U{ù« ‹ôU• l± VßUM∑∑∞ W®UA∞U° ŸuDº∞« W§¸œ j∂{ pMJL¥
.qB∑LK∞ sO≤d∞« WLG≤ œb• :sO≤d∞« WLG≤ •
.sO≤d∞« ‹uÅ rπ• d∑î« :‹uB∞« W§¸œ •
.…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞U° „¸U∂î≈ WOHOØ œb• :tO∂M∑∞« Ÿu≤ •
)4-3-9 WLzUI∞«( wHKª∞« ¡uC∞«
ÊuJ¥ Íc∞« ,X≠Uª∞« jL≤ w≠ ¡ÎUC± wHKª∞« ¡uC∞« ¡UI∂∞ WOM±e∞« …d∑H∞« b¥b∫¢ pMJL¥
.UIÎKG± wHKª∞« ¡uC∞« tO≠
.…œb∫L∞« sO≤d∞« WLG≤ «bª∑ßU° sO≤¸ n¢UN∞« ¸bB¥ :WLG≤
.WOHKª∞« ¡u{ qOGA∑∞ WOM±e∞« …bL∞« ¸UO∑î« pMJL¥ :WOßUß_« W®UA∞« qOFH¢ •
.UMÎO≤¸ ¸bB¥ ô sJ∞Ë e∑N¥ n¢UN∞« :“«e∑≥«
X≠Uª∞« l{Ë w≠ ÷dF∞« W®U® ¡UI° XÆË b¥b∫¢ :WOßUß_« W®UA∞« rO∑F¢ •
.W®UA∞« THDM¢ ,œb∫± XÆË bF°Ë .wHKª∞« ¡uC∞« THDM¥ Ê√ bF°
.sO≤¸ ¸«bÅ≈ w≠ √b∂¥ r£ ‹«d± Àö£ ôÎË√ n¢UN∞« e∑N¥ :WLG≤ r£ “«e∑≥«
)2-4 -9 WLzUI∞«( `O¢UHL∞« WLG≤
)5-3-9 WLzUI∞«( ‰UB¢ô« ÂUƸ√ Êu∞
.t° ‰UB¢ö∞ n¢U≥ rƸ ‰Uîœ≈ bM´ ,jª∞« Êu∞ b¥b∫∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.ÕU∑H± Í√ jG{ bM´ n¢UN∞« U≥¸bB¥ w∑∞« WLGM∞« b¥b∫¢ WLzUI∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ [ / ] «bª∑ßU° `O¢UHL∞« WLG≤ rπ• j∂{ ÎUC¥√ pMJL¥
74
)9 WLzUI∞«( j∂C∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.‹uB∞« ‹«œ«b´≈ qØ ‚ö¨ù :‹uB∞« ¡UG∞≈ •
)3-4 -9 WLzUI∞«( qzUßd∞« WLG≤
)7-4 -9WLzUI∞«( WO≠U{≈ ‹ULG≤
jzUßu∞« qzUß¸Ë …œ¸«u∞« …dOBI∞« qzUßd∞« sO≤¸ WLG≤ j∂C∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.Y∂∞« qzUß¸Ë w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞«Ë
.pH¢U≥ vK´ n¢UNK∞ WO≠U{≈ ‹ULG≤ hOBª∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
WL∞UJL∞« ¡UM£√ WIOÆœ qØ w≠ VO∂∞« ‹uÅ ¸bBO∞ n¢UN∞« j∂C¥ :ozUÆb∞« œ«b´ •
.UN¥dπ¢ w∑∞« WL∞UJL∞« …b± vK´ U≠ÎdF∑± ¸«dL∑ßU° pKFπ¥ wJ∞ …¸œUB∞«
bM´ VO∂∞« ‹uÅ ¸«bÅ≈ vK´ n¢UN∞« ¸UOª∞« «c≥ j∂{ :qOÅu∑∞« WLG≤ •
.ÂUEM∞U° ‰UB¢ô«
W∞U߸ vIK∑¢ U±bM´ VO° ‹uB∞« ¸bB¥ wJ∞ n¢UN∞« j∂{ :WL∞UJL∞« ¡UM£√ t∂M± •
.WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√ t∂M∑∞« XÆË w¢Q¥ U±bM´ Ë√ …b¥b§
bM´ Ë√ QDî VJ¢d¢ U±bM´ VO° ‹uB∞« ¸bB¥ wJ∞ n¢UN∞« j∂{ :QDª∞« WLG≤ •
.n¢UN∞« vK´ QDî U± ¡w® ÀËb•
)5-9 WLzUI∞«( WJ∂A∞« ‹U±bî
W±bª∞« œËeL° ‰UB¢ô« v§d¥Ô .WJ∂A∞« ‹U±bî v∞≈ ‰uÅuK∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.p∞– w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ rNF± „d∑®« r£ rN∑±bî d≠«u¢ s± bØQ∑∞« q§√ s± p∞ l°U∑∞«
.qzUßdK∞ …œbF∑L∞« ‹ULGM∞« b•√ ¸UO∑î« :WLGM∞« •
.…œ¸«u∞« qzUßd∞U° „¸U∂î≈ WOHOØ œb• :tO∂M∑∞« Ÿu≤ •
.…b¥b§ W∞U߸ wIK∑° n¢UN∞« UNO≠ „d∂ª¥ w∑∞« ‹«dL∞« œb´ b¥b∫¢ :¸«dJ∑∞« •
)4-4 -9 WLzUI∞«( ‚ö¨ù« / qOGA∑∞«
.tÆö¨≈ Ë√ tKOGA¢ bM´ n¢UN∞« Á¸bB¥ Íc∞« s∫K∞« b¥b∫¢ WLzUI∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
)5-4 -9 WLzUI∞«( ¡UDG∞« WLG≤
.n¢UN∞« ‚ö¨≈ Ë√ `∑≠ bM´ n¢UN∞« U≥¸bB¥ w∑∞« WLGM∞« b¥b∫∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
)6-4 -9 WLzUI∞«( XLB∞« jL≤
l{u∞« w≠ œb∫± Àb∫° „d∂ª¥ wJ∞ n¢UN∞« qL´ WOHOØ j∂C∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.‹«uÅ√ ¸«bÅ≈ s± ôb° X±UB∞«
.“«e∑≥ô« l{Ë vK´ n¢UN∞« j∂{« :“«e∑≥« •
75
WLzUI∞« nzU™Ë
w∑∞« WOM±e∞« …bL∞« d∑î«Ë w≤«u∏∞« jî v∞≈ qI∑≤« , œ¸ b§u¥ ô ¸UO∑îU° XLÆ «–≈ .6
.WL∞UJ± q¥u∫¢ q∂Æ WJ∂A∞« UNO≠ dîQ∑¢
)1-5-9 WLzUI∞«( ‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢
.Áœb∫¢ Íc∞« rÆd∞« v∞≈ …œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« ‰U߸≈ …œU´≈ WJ∂A∞« Ác≥ W±bî sJL¢
)2-5-9 WLzUI∞«( ‹UL∞UJL∞« Vπ•
:WL∞UJ± q¥u∫¢ ¸UOî œb• .1
p¢UL∞UJ± dB• WO≤UJ±≈ WJ∂A∞« W±bî p∞ `O∑¢
.‹UL∞UJL∞« W≠UØ q¥u∫¢ :rz«œ •
:‹UL∞UJ± Vπ• ¸UOî œb• .1
.Èdî√ WL∞UJL° ôÎuGA± ÊuJ¢ U±bM´ ‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ :‰uGA± •
.…¸œUB∞« ‹UL∞UJL∞« W≠UØ lM± :…¸œUB∞« qØ •
.UNOK´ œd∞« Âb´ W∞U• w≠ ‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ :œ¸ b§u¥ ô •
.WO∞Ëb∞« ‹UL∞UJL∞« W≠UØ Vπ• :WO∞Ëb∞« •
WODG¢ ‚UD≤ øUî WIDM± w≠ ÊuJ¢ U±bM´ ‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ :WODG∑∞« øUî •
.UÎIKG± pH¢U≥ ÊuJ¥ U±bM´ Ë√ p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe±
.bK∂∞« qî«œ …œu§uL∞« ÂUƸ_« v∞≈ ‹UL∞UJL∞U° `Lº¢ :s©u∞« v∞≈ «b´ WO∞Ëœ •
W±bî œËe± ÊuJ¥ UL∏O• œb∫¢ wN≠ ,qLF¢ „bK° v∞≈Ë œö∂∞« øUî ÊuJ¢ U±bM´
.„bK° w≠ œu§uL∞« WJ∂A∞«
.‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ ‹«¸UOî W≠UØ ¡UG∞≈ :qJ∞« ¡UG∞≈ •
.…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« W≠UØ Vπ• :…œ¸«u∞« qØ •
.UNK¥u∫¢ r∑¥ w∑∞« ‹UL∞UJL∞« Ÿu≤ œb• .2
øUî n¢UN∞« «bª∑ß« bM´ …œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« lML¥ :dHº∞« ¡UM£√ …œ¸«Ë •
.pM©Ë
.qOFH¢ d∑î« ,‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ WOKL´ qOFH∑∞ .3
‹UL∞UJL∞« ¡«d§≈ r∑¥Ë :‹UL∞UJL∞« Vπ∫° ’Uª∞« j∂C∞« ¡UG∞≈ r∑¥ :qJ∞« ¡UG∞≈ •
.wFO∂© qJA° UN∞U∂I∑ß«Ë
.p∞c∞ UÎ≠öî ,qOFH∑∞« ¡UG∞≈ d∑î« Ë√
.jª∞« v∞≈ q¥u∫¢ v∞≈ qI∑≤« .4
ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« r£ ,tO∞≈ ‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢ b¥d¢ Íc∞« rÆd∞« ‰UîœS° rÆ .5
.<¸UO∑î«>
76
)9 WLzUI∞«( j∂C∞« WLzUI∞« nzU™Ë
‚UH¢« „UM≥ ÊUØ «–≈ p∞–Ë „bK° w≠ …œu§uL∞« WJ∂A∞« dO¨ Èdî√ WJ∂® ¸UO∑î« pMJL¥
.sO∑J∂A∞« sO° ͸Uß ‰uπ¢
‹UL∞UJL∞« Vπ∫° WÅUª∞« ¸ËdL∞« WLKØ dOOG∑° rÆ :Vπ∫∞« ¸Ëd± WLKØ dOOG¢ •
.p∑±bî œËe± p∞ UN±bI¥ w∑∞«Ë
.‰«uπ∑∞« ¡UM£√ W•U∑± WJ∂® ‰ËQ° ‰UB¢ô« :w∞¬ •
.UN∂π• r∑¥ w∑∞« ‹UL∞UJL∞« Ÿu≤ œb• .2
.U≥b¥d¢ w∑∞« WJ∂A∞« b¥b∫¢ :ÍËb¥ •
qOFH∑∞« ¡UG∞≈ vK´ jG{« ‹UL∞UJL∞« ¸UE∑≤« qOFH¢ ¡UG∞ù .qOFH¢ d∑î« .3
)5-5-9 WLzUI∞«( qB∑L∞« W¥u≥
r∑¥ Íc∞« hªA∞« n¢U≥ vK´ pH¢U≥ rƸ ÷d´ lM± s± Ác≥ WJ∂A∞« W±bî p∞ `O∑¢
œ«b´ù« «c≥ dOOG∑° Âbª∑ºLK∞ ‹UJ∂A∞« iF° `Lº¢ ô ,p∞– r¨¸Ë t° ‰UB¢ô«
,p∑±bî œËe± p∞ UN±bI¥ w∑∞«Ë ‹UL∞UJL∞« Vπ∫° WÅUª∞« ¸ËdL∞« WLKØ ‰UîœS° rÆ .4
.<¸UO∑î«> jG{« r£
)3-5-9 WLzUI∞«( ‹UL∞UJL∞« ¸UE∑≤«
.WJ∂A∞« UN±bI¢ w∑∞« w{«d∑≠ô« j∂C∞« Âbª∑ß« :w∞Ë√ j∂{ •
.dîü« hªA∞« n¢U≥ vK´ dNE¥ ô pLƸ Ê√ s± bØQ∑∞« :rÆd∞« Vπ• •
¡«d§S° p±UOÆ ¡UM£√ p° ‰UB¢ô« dî¬ hª® ‰ËU∫¥ U±bM´ WJ∂A∞« Ác≥ W±bî pLKF¢
.Èdî√ WL∞UJ±
hª® n¢U≥ vK´ ‰UB¢« ¡«d§S° UNO≠ ÂuI¢ …d± qØ w≠ pLƸ dNE¥ :rÆd∞« ‰U߸≈ •
dî¬
.‹UL∞UJL∞« ¸UE∑≤« ¸UOî UNOK´ o∂DM¥ w∑∞« ‹UL∞UJL∞« Ÿu≤ ¸UO∑îU° rÆ .1
.<¸UO∑î«> vK´ jG{«Ë qOFH¢ d∑î« .2
<qOFH∑∞« ¡UG∞≈> vK´ jG{« ,‹UL∞UJL∞« ¸UE∑≤« qOFH¢ ¡UG∞ù
)4-5-9 WLzUI∞«( WJ∂A∞« ¸UO∑î«
¡UM£√ W±bª∑ºL∞« WJ∂AK∞ ÍËbO∞« Ë√ wzUIK∑∞« ¸UO∑îô« s± WJ∂A∞« ¸UO∑î« WOÅUî pMJL¢
.„bK° øUî ‰uπ∑∞«
77
WLzUI∞« nzU™Ë
w≠ …œu§uL∞« ÂUƸ_« dO¨ ÂUƸ√ s± ‹UL∞UJL∞« ¡«d§≈ s± pMJL¢ :w§¸Uî –UH≤ •
.CUG w≠ „«d∑®ô« WFO∂© vK´ …eOL∞« Ác≥ bL∑F¢ .WIKGL∞« Âbª∑ºL∞« W´uLπ±
œËe± l± «bΕ«Ë j∂C° XLÆ «–≈ ,w{«d∑≠ô« CUG sOJL¢ r∑¥ :WO∞Ë√ W´uLπ± •
Âbª∑ºL∞« W´uLπ± «bª∑ß« ¸UOî p¥b∞ ,WL∞UJ± ¡«d§≈ bM´ .p° ’Uª∞« W±bª∞«
.WLzUI∞« s± b•«Ë Í√ ¸UO∑î« s± ôÎb° p° WÅUª∞« WO{«d∑≠ô« WIKGL∞«
¸UO∑î« Ë√ WO{«d∑≠ô« W´uLπL∞« qOFH¢ W∞U• w≠ ,CUG WHO™Ë ‰UD°S° rÆ :¡UG∞≈ •
.CUG ”dN≠
)8-5-9 WLzUI∞«( W±e∫∞« ¸UO∑î«
r´b¥ .WOH¢UN∞« ‹UL∞UJL∞« ‰U∂I∑ß«Ë ‰U߸ù ,W•U∑± WJ∂® vK´ n¢UN∞« qO㧛 Vπ¥
.WFLπL∞« GSM 900/1800Ë GSM 1900 :WO∞U∑∞« ‹UJ∂A∞« Ÿ«u≤√ s± U¥Î√ pH¢U≥
)6-5-9 WLzUI∞«( w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî
b¥d∂∞« qzU߸ v∞≈ ‰uÅu∞«Ë w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî rƸ qOπº∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.w¢uB∞«
W±bª∞« œËeL∞ sJL¥Ë .tKOGA¢ q∂Æ w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî rƸ ‰Uîœ≈ pOK´
.w¢uB∞« ÂœUª∞« rƸ „ƒUD´≈ p° ’Uª∞«
`LºO∞ w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUª° ‰UB¢ô« pOK´ Vπ¥ :‹uB∞« ÂœUî v∞≈ qOÅu¢ •
UFÎ¥dß w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUª° ‰UB¢ô« pMJL¥Ë .pKzU߸ v∞≈ ŸUL∑ßôU° p∞
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ [1] ÕU∑H± vK´ ‰uDL∞« jGC∞U°
.w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî rƸ qîœ√ :‹uB∞« ÂœUî rƸ •
)7-5-9 WLzUI∞«( WIKG± ‰UB¢« W´uLπ±
dHº∞« bM´ .t±bª∑º¢ Íc∞« w{«d∑≠ô« ‚UDM∞« tM± pH¢U≥ ¡«dA° XLÆ w∑∞« bK∂∞« œb∫¥
.VßUML∞« ‚UDMK∞ dOOG∑∞ W§U∫∞« dØc∑¢ Ê√ Vπ¥ ,øUªK∞
W´uLπ± vK´ …¸œUB∞«Ë …œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« dB• j∂C∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
sO±bª∑ºL∞« W´uLπ± s¥uJ¢ s´ qOÅUH∑∞« s± b¥eL∞Ë U≥¸UO∑î« r¢ w∑∞« sO±bª∑ºL∞«
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËeL° qB¢« ,WIKGL∞«
vK´ jG{« .UNKOFH∑° rÆ Ë√ UN≠c•« Ë√ CUG ”dN≠ ÂUƸ√ v∞≈ n{√ :”dNH∞« •
.”dNH∞« WLzUÆ j∂C∞ WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî>
78
)Bluetooth(Àu¢uK∂∞« …eO± j∂{
)9 WLzUI∞«( j∂C∞« WLzUI∞« nzU™Ë
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« Bluetooth WLzUÆ ÂbI¢
.Àu¢uK∂∞« WOÅUî ‰uFH± ‰UD°≈ Ë√ qOFH¢ :qOFH∑∞« •
)6-9 WLzUI∞«( Bluetooth
.WKÅu± Àu¢uK° …eN§√ s´ Y∫∂∞« :w¢eN§√ •
.Àu¢uK∂∞« …eO± qOFH∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.pH¢U≥ s´ Y∫∂∞« Èdî_« Àu¢uK∂∞« …eN§_ `O∑¥ :wH¢U≥ W¥ƒ¸ •
vK´ rßô« «c≥ ÷d´ r∑¥ YO• pH¢UN∞ Àu¢uK° “UN§ rß« hBª¥ :wH¢U≥ rß« •
.Èdî_« …eN§_«
…œbF∑L∞« jzUßu∞« …eO± «bª∑ß« ¡UM£√ Àu¢uK∂∞« …eO± «bª∑ß« sJL¥ ô •
.fJF∞« Ë√ ,«dO±UJ∞«Ë ,‹uB∞« qπº± q∏±
.pH¢U≥ l± …eN§_« iF° o≠«u∑¢ ô bÆ •
…eN§_« ÂUOÆ W∞U• w≠ bOØQ∑∞« pM± VKD¥ pH¢U≥ ÊUØ «–≈ UL´ œb∫¥ :s±_« jL≤ •
.p° WÅUª∞« ‹U≤UO∂∞« vK´ ‰uîb∞U° Èdî_«
Èdî_« Àu¢uK∂∞« …eN§Q° UÎOJKßô n¢UN∞« qOÅu¢ pMJL¥ ,Àu¢uK∂∞« WOMI¢ «bª∑ßU°
.bF° s´ n¢UN∞« w≠ rJ∫∑∞« Ë√ W´ULº∞U° Àb∫∑∞«Ë UNF± ‹U≤UO∂∞« ‰œU∂¢Ë
.W•U∑L∞« Àu¢uK∂∞« …eN§√ ÷d´ :Bluetooth ‹U±bî •
qî«œ W≤dL∞« Àu¢uK° …eN§√ qØ sO° d∫∞« wJKßö∞« ‰UB¢ô« Àu¢uK° UO§u∞uMJ¢ p∞ `O∑¢
ô UN≤S≠ u¥œ«d∞« ‹U§u± «bª∑ßU° qB∑¢ …eN§_« Ê_ «ÎdE≤Ë .¸U∑±√ 10 s± ‚UD≤
.iF∂∞« UNCF° l± ‰UB¢« w≠Ë …b•u± ÊuJ¢ Ê√ v∞≈ ÃU∑∫¢
Àu¢uK∂∞« “UN§ «bª∑ßU° ¡UÆbÅ√ s´ Y∫∂∞«
.w¢eN§√ b¥b∫∑° rÆ Àu¢uK∂∞« j∂{ ‹«¸UOî s± .1
79
pH¢U≥ ÂuI¥ .W•U∑L∞« ‹UJ∂A∞« s´ Y∫∂∞U° UÎOzUIK¢ pH¢U≥ ÂuI¥ ,b¥b§ ‚UD≤ b¥b∫¢ bM´
.‚UDM∞« qî«œ qC≠_« WJ∂A∞« vK´ qOπº∑∞U°
WLzUI∞« nzU™Ë
ôË jI≠ …d± Âbª∑º¥ e±d∞« «c≥ .<o≠«u±> jG{« r£ ,PIN Àu¢uK° e±¸ qîœ√ .4
.p∞– bF° ÁdØc∑¢ Ê_ ÃU∑∫¢
.WK±UØ ÊdI∞« `∂B¢ ,e±d∞« fH≤ qîœ√ dîü« “UNπ∞« p∞U± qîb¥ U±bM´
qî«œ …œu§uL∞« ”√¸ W´ULß Ë√ W´ULß UN∞ w∑∞« pK¢ WÅUî …eN§_« iF°
t∞ dîü« “UNπ∞« ÊUØ «–≈Ë ,0000 q∏± X°U£ PIN e±¸ UN∞ ÊuJ¥ bÆ …¸UOº∞«
t∞Uîœ≈ Vπ¥ ,¸Ëd± WLKØ
.…b¥b§ …eN§√ s´ Y∫∂∞« œb• .2
n¢UN∞« ÂuI¥ ,b¥b§ “UN§ s´ Y∫∂∞« b¥b∫¢ q∂Æ …b¥b§ …eN§√ s´ Y∫∂∞U° XLÆ «–≈
s´ Y∫∂¢ wJ∞Ë .UÎI°Uß UNM´ Y∫∂∞U° XLÆ w∑∞« …eN§_« l± Èdî√ …eN§√ ÷dF°
.Èdî√ …eN§√ œb• ,…b¥b§ …eN§√
“u±d∞« dOA¢ .UN° qB∑¢ Ê√ lOD∑º¢ w∑∞« …eN§_U° WLzUÆ ÷d´ r∑¥ Y∫∂∞« bF°Ë
:“UNπ∞« Ÿu≤ v∞≈ WO∞U∑∞«
• Ê–_« W´ULß Ë√ W´ULº∞«
•
.PAD
•
.VßU∫∞«
•
.·ËdF± dO¨ “UN§
•
.WF°UD∞«
•
.„d∫∑L∞« n¢UN∞«
“UNπ∞« ‹«¸UOî «bª∑ß«
.Áb¥d¢ Íc∞« “UNπK∞ VOKI∑∞U° rÆ “UNπ∞« WLzUÆ s± .1
.<¸UO∑î«> vK´ jGC∞U° rÆ œb∫L∞« “UNπK∞ Àu¢uK∂∞« ‹U±bî pH¢U≥ bπ¥ r∞ «–≈ .2
:“UNπ∞« W∞U• v∞≈ e±d∞« Êu∞ dOA¥
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{« .3
.W≤ËdIL∞« dO¨ …eN§_« ÍœU±d∞« ÊuK∞« dOA¥ •
.W≤ËdIL∞« …eN§_« v∞≈ ‚¸“_« ÊuK∞« dOA¥Ë •
‹«¸UOª∞« ŸuM∑¢ UL°¸.tF± ÊËdIL∞« “UNπ∞« Vº• ‹«¸UOª∞« ŸuM∑¢ UL°¸
.tF± ÊËdIL∞« “UNπ∞« Vº•
.UÎO∞U• œb∫L∞« “UNπ∞U° ‰UB¢ôU° rÆ :qOÅu¢ •
.pH¢UN° UO∞U• j∂¢d¢ w∑∞« …eN§ú∞ dL•_«Ë •
“UN§ d∑î« .3
80
r£ ÊdI∞« WOKLF∞ ͸ËdC∞« Àu¢uK∂∞U° ’Uª∞« PIN e±¸ ‰UîœS° rÆ ,d±_« Âe∞ «–≈ .6
<o≠«u±> jG{«
)9 WLzUI∞«( j∂C∞« WLzUI∞« nzU™Ë
Àu¢uK∂∞« WDß«u° ‹U≤UO° ‰U∂I∑ß≈
.p° ’Uª∞« n¢UN∞« w≠ Àu¢uK∂∞« …eO± qOFH¢ Vπ¥ ,Àu¢uK∂∞« WDß«u° ‹U≤UO° wIK∑∞
÷dF° n¢UN∞« ÂuI¥ pH¢U≥ w∞≈ ‹U≤UO° hîdL∞« dO¨ Àu¢uK∂∞« “UN§ ‰U߸≈ W∞U• w≠Ë
.<rF≤> jG{« ‹U≤UO° vIK∑¢ wJ∞ .bOØu¢ W∞U߸
.“UNπ∞« l± ‰UB¢ô« lDI° rÆ :qB≠
v∞≈ …d®U∂± ‹U≤UO∂∞« ¸bÅË “UNπ∞« s± ‹U≤UO∂∞« s´ Y∫∂∞« :‹UHKL∞« `HB¢
.pH¢U≥
.Àu¢uK∂∞« W±bî WLzUÆ ‘UF≤≈ …œU´S° rÆ :‹U±bª∞« W∫zô
.W≤ËdIL∞« “UNπ∞« WOLº¢ …œU´≈ :rßô« dOOG¢
pM± VKD¥ ÊUØ «–≈ UL´ b¥b∫¢ :“UNπ∞« `¥dB¢ ¡UG∞≈/“UNπ∞« `¥dB¢
.Èdî_« …eN§_« b•√ p° qB∑¥ U±bM´ ô Â√ ‰UB¢ôU° ÕULº∞« n¢UN∞«
.“UNπ∞« WLzUÆ s± “UNπ∞« W∞«“≈ :`º±
•
•
•
•
•
•
)7-9 WLzUI∞«( W¥UL∫∞«
Àu¢uK∂∞« WDß«u° ‹U≤UO° ‰U߸≈
…¸«œ≈ o¥d© s´,hîd± dO¨ «bª∑ß« Í√ b{ pH¢U≥ W¥UL∫∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.p° WÅUª∞« WÆUD∂∞«Ë pH¢U≥ v∞≈ …œbF∑± ‰uÅË ‹«dH®
.Àu¢uK∂∞« WOÅUî qOFH¢ .1
.UΙuH∫± t∞U߸≈ b¥d¢ Íc∞« dBMF∞« tO≠ ÊuJ¥ Íc∞« oO∂D∑∞« œb• .2
Vπ• r∑¥ ·uß ,w∞«u∑∞« vK´ ‹«d± Àö£ PIN2/PIN ‰UîœS° XLÆ «–≈
)wBªA∞« qOFH∑∞« ÕU∑H±( ‰Uîœ≈ pOK´ sOF∑¥ ,UNKOFH¢ …œU´≈ q§√ s± .WÆUD∂∞«
.p° ’Uª∞« WJ∂A∞« qGA± s± “u±d∞« vK´ ‰uB∫∞« sJL¥ .PUK2/PUK
.<‹«¸UOî> vK´ jG{«Ë Áb¥d¢ Íc∞« dBMF∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ VOKI∑∞U° rÆ .3
.Bluetooth r£ d∂´ ‰U߸≈ b¥b∫¢ .4
.W•U∑L∞« …eN§_U° WLzUÆ ÷dF¥Ë ‚UDM∞« qî«œ …eN§_« s´ n¢UN∞« Y∫∂¥
“UN§ d∑î« .5
81
WLzUI∞« nzU™Ë
)5-7-9 WLzUI∞«( WOÅuBª∞«
)1-7-9 WLzUI∞«( PIN e±d∞« qOFH¢
.nzU™u∞« lOL§ «b´ ULO≠ n¢UN∞« w≠ WLzUI∞« nzU™Ë lOL§ qHI∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
b{ p∑ÆUD° )ÂUƸ√ 8 v∞≈ 4 s±( PIN e±d∞« )WOBªA∞« W¥uN∞« b¥b∫¢ rƸ( wL∫¥
qØ w≠ PIN e±d∞« n¢UN∞« VKD¥ ,…eOL∞« Ác≥ qOGA¢ bM´ .t° hîdL∞« dO¨ «bª∑ßô«
.n¢UN∞« `∑H° UNO≠ ÂuI¢ …d±
nzU™Ë vK´ qîb¢ wJ∞ n¢UN∞« ¸Ëd± WLKØ ‰Uîœ≈ s± b° ô …eOL∞« Ác≥ qOFH¢ bM´Ë
.)00000000( v∞≈ o∂º± qJA° ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ r∑¥ .rz«uI∞«
)2-7-9 WLzUI∞«( PIN e±d∞« dOOG¢
)6-7-9 WLzUI∞«( WÆUD∂∞« qHÆ
e±¸ sOOF¢ ‰öî s± WO∞U∫∞« WÆUD∂∞U° jI≠ qLF¥ Ê√ n¢UNK∞ WÆUD∂∞« sO±Q¢ …eO± `O∑¢Ë
.WHK∑ª± WÆUD∂∞« Âbª∑º¢ wJ∞ SIM sO±Q¢ e±¸ qîb¢ Ê√ b° ô .WÆUD∂∞« sO±Q¢
e±d∞« qOFH¢" …eO± qOFH¢ Vπ¥ .p° ’Uª∞« PIN e±d∞« dOOG∑∞ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.…eOL∞« Ác≥ «bª∑ß« q∂Æ "PIN
)7-7-9 WLzUI∞«( FDN jLM∞«
)3-7-9 WLzUI∞«( n¢UN∞« qHÆ
W´uLπ± vK´ …¸œUB∞« p¢UL∞UJ± dB• p∞ `O∑¥ )X°U∏∞« ‰UB¢ô« rƸ( FDN jL≤
Ác≥ qOFH¢ r∑¥ U±bM´ .WÆUD∂∞« ‰öî s± UL´b± ÊUØ «–≈ n¢UN∞« ÂUƸ√ s± …œËb∫±
.n¢UN∞« qO∞œ w≠ W≤eªL∞« n¢UN∞« ÂUƸ√ s± jI≠ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ pMJL¥ ,…eOL∞«
.PIN2 e±d∞« ‰UîœS° ÂuI¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ …eOL∞« Ác≥ «bª∑ßô
.hîdL∞« dO¨ «bª∑ßô« s± n¢UN∞« ,n¢UN∞« sO±Q¢ …eO± s±R¢
)8-7-9 WLzUI∞«( PIN2 e±d∞« dOOG¢
«bÎL∑F± ÊUØ «–≈ p° ’Uª∞« w∞U∫∞« PIN2 e±d∞« dOOG∑° PIN2 e±d∞« dOOG¢ …eO± ÂuI¢
.WÆUD∂∞ô« s±
r∑¥ …d± qØ w≠ ÂUƸ√ 8 v∞≈ 4 s± ¸Ëd± WLKØ ‰Uîœ≈ Vπ¥ ,…eOL∞« Ác≥ sOJL¢ r∑¥ U±bM´
.UNO≠ n¢UN∞« qOGA¢
WLzUI∞« Âbª∑ß« ¸ËdL∞« WLKØ dOOG∑∞Ë )00000000( w≥ UÎI∂º± …bFL∞« ¸ËdL∞« WLKØË
.¸ËdL∞« WLKØ dOOG¢
)4-7-9 WLzUI∞«( ¸ËdL∞« WLKØ dOOG¢
qJA° ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ r∑¥ .n¢UN∞« ¸Ëd± WLKØ e±d∞« dOOG∑∞ W±UI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.)00000000( v∞≈ o∂º±
82
.UNKOFH¢ ¡UG∞≈ Ë√ DSN Ê«uM´ qOFH¢ :DNS •
.DNS2 Ë DNS1 qOFH¢ r∑¥ :¸UOª∞« «c≥ ¸UO∑î« bM´
)9 WLzUI∞«( j∂C∞« WLzUI∞« nzU™Ë
.‹U≤UO∂∞« qI≤ WJ∂® Ÿu≤ œb• :q±U∫∞« •
vK´ W•U∑L∞« ‹«¸UOª∞« nK∑ª¢ .W±bI∑L∞« ‹«¸UOª∞« dOOG∑° rÆ :ÂbI∑± j∂{ •
.q±U∫∞« j∂{
:GPRS vK´ q±U∫∞« j∂{ r∑¥ U±bM´
.‰uîb∞« WDI≤ rß« qîœ√ :APN
)8-9 WLzUI∞«( qOÅu∑∞« j∂{
X≤√Ë .WJ∂A∞«Ë pH¢U≥ sO° ‰UB¢ô« ŸU{Ë√ hOBª¢Ë ¡UA≤ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
b¥d∂∞« Ë√ jzUßu∞« qzU߸ qßd¢ Ë√ »«Ë `HB∑± Âbª∑º∑∞ ŸU{Ë_« Ác≥ v∞≈ W§U∫°
.w≤Ëd∑J∞ù«
ÊËœ ‹«œ«b´ù« dOOG∑° XLÆ «–≈ .UÎO{«d∑≠« WJ∂A∞U° ‰UB¢ö∞ bF± pH¢U≥ Ê≈
jzUßu∞« qzUß¸Ë »«u∞« ‹«eO± ÊS≠ ,p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe± v∞≈ Ÿu§d∞«
.`O∫Å qJA° qLF¢ ô bÆ w≤Ëd∑J∞ô« b¥d∂∞«Ë
.‰uîb∞« W¥u≥ qîœ√ :Ãu∞u∞« W¥u≥
l{Ë ¡UA≤≈
.¸ËdL∞« WLKØ ‰UîœS° rÆ :¸ËdL∞« WLKØ
:GSM vK´ q±U∫∞« j∂{ r∑¥ U±bM´
.l{u∞« rß« qîœ√ :l{u∞« rß« •
.PPP ÂœUî n¢U≥ rƸ ‰UîœS° rÆ :‰UB¢ô« rƸ
œËeL∞ WOºOzd∞« V¥u∞« W∫HB° ’Uª∞« URL Ê«uM´ ‰UîœS° rÆ :¡b∂∞« W∫HÅ •
.W±bª∞«
.‰uîb∞« W¥u≥ qîœ√ :Ãu∞u∞« W¥u≥
.¸ËdL∞« WLKØ ‰UîœS° rÆ :¸ËdL∞« WLKØ
.‹U≤UO∂∞« qI≤ Ÿu≤ œb• :WO≤UO∂∞« WL∞UJL∞« Ÿu≤
.ŸU{Ëú∞ <kH•> vK´ jG{« .2
83
:WO∞U∑∞« ‹U±uKFL∞« œb•Ë <b¥b§> vK´ jG{« .1
.UNKOFH¢ ¡UG∞≈ Ë√ qOØu∞« ÂœUî qOFH¢ :i¥uH∑∞« •
.cHML∞«Ë IP Ê«uM´ qOFH¢ r∑¥ ,¸UOª∞« «c≥ qOFH¢ bM´
‹öJAL∞« q•
ŸU{Ë_« ‹«¸UOî «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ <‹«¸UOî> vK´ jG{«
WOBªA∞« W§U∫∞«Ë …b´UºL∞«
q∂Æ ¡eπ∞« «c≥ h∫H∑° rÆ ,W¥¸ËdC∞« dO¨ W±bª∞« ‹UL∞UJL∞ nO∞UJ∑∞«Ë XÆu∞« dO≠u∑∞
.hBª∑L∞« W≤UOB∞« wMNL° ‰UB¢ô«
:WO∞U∑∞« qzUßd∞« dNE¢ bÆ :pH¢U≥ qOGA¢ bM´
"WÆUD∂∞« qîœ√"
.`O∫Å qJA° UN∂OØd¢ r¢ WÆUD∂∞« Ê√ s± bØQ¢ •
"¸ËdL∞« WLKØ qîœ√"
q∂Æ n¢UN∞« ¸Ëd± WLKØ ‰Uîœ≈ pOK´ sOF∑¥ «c∞ ,WKFH± WOzUIK∑∞« n¢UN∞« qHÆ …eO± •
.t±«bª∑ß«
.ŸU{Ë_« q¥bF¢ :q¥bF¢ •
ŸU{Ë_« `º± :`º± •
.b¥b§ l{Ë W≠U{≈ :b¥b§ qOÅu¢ W≠U{≈ •
)9-9 WLzUI∞«( j∂C∞« ŸU§¸≈
UL° ,WO{«d∑≠ô« t¢«œ«b´≈ v∞≈ n¢UN∞« …œU´ù n¢UN∞« j∂{ …œU´ù WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑ß«
v∞≈ t´U§¸≈Ë pH¢U≥ j∂{ …œU´≈ W∞uNº° pMJL¥ .‹uB∞«Ë W®UA∞« ‹«œ«b´≈ p∞– w≠
.XÆu∞« fH≤ w≠ WO{«d∑≠ô« rOI∞«
.UND∂{ ŸU§¸≈ b¥d¢ w∑∞« ŸU{Ë_« )‹Uµ≠( Wµ≠ b¥b∫∑∞ [ ] vK´ jG{« .1
.W±ö´ UNOK´ Ÿu{uL∞« dÅUMF∞« sO±Q∑∞ <ŸU§¸≈> vK´ jG{« .2
"PIN e±d∞« qîœ√"
W¥uN∞« rƸ ‰Uîœ≈ pOK´ Vπ¥ ,v∞Ë_« …dLK∞ n¢UN∞« Âbª∑º¢ XMØ «–≈ •
.WÆUD∂∞« l± œËeL∞« )PIN e±d∞«(WOBªA∞«
‰Uîœ≈ s± b°ô n¢UN∞« qOGA∑° UNO≠ ÂuI¢ …d± qØ ,WKFH± PIN e±d∞« ‰Uîœ≈ …eO± •
.PIN e±d∞« qOFH¢ WLzUÆ Âbª∑ß« …eOL∞« Ác≥ qODF∑∞Ë PIN e±d∞«
.j∂C∞« ŸU§¸≈ bOØQ∑∞ sO¢d± <rF≤> jG{« .3
.<o≠«u±> jG{« r£ n¢UN∞« ¸Ëd± WLKØ ‰UîœS° rÆ .4
WLKØ dOOG¢ pMJL¥ .00000000 rÆd∞« vK´ ÎUI∂º± …bF± ¸ËdL∞« WLKØ Ê≈
82 .’ .Ác≥ ¸ËdL∞«
84
`πM¥ ôË p° ‰UB¢ô« ‰ËU∫¥ hª®
)WO≤U£ s± d∏Ø_ tOK´ jGC∞« r¢ [
] ÕU∑HL∞«( .Õu∑H± n¢UN∞« Ê√ s± bØQ¢ •
‹öJAL∞« q•
.W∫O∫B∞« WJ∂A∞« v∞≈ XKÅË bÆ p≤√ s± bØQ¢ •
"PUK e±d∞« qîœ√"
sO±Q¢ r∑¥ w∞«u∑∞« vK´ ‹«d± Àö£ `O∫Å dO¨ qJA° PIN e±d∞« ‰Uîœ≈ r¢ «–≈ •
.t∞ l°U∑∞« W±bª∞« d≠u± p∞ t±bÆ Íc∞« PUK e±d∞« qîœ√ .n¢UN∞«
.…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« Vπ• ¸UOî vK´ n¢UN∞« j∂C¢ r∞ p≤√ s± bØQ¢ •
vK´ "ÂU¢ dO¨" Ë√ ,"WJ∂A∞« w≠ qA≠" Ë√ ,"W±bî b§u¢ ô" W∞Ußd∞« dNE¢
W®UA∞«
.rKJ∑¢ X≤√Ë p´ULß tMJL¥ ô WL∞UJL∞« q∂I∑º±
)Êu≠ËdJOL∞«( qOGA∑° XLÆ p≤√ s± bØQ¢ •
s± qI∑≤« .WODG∑∞« WHOF{ WIDM± w≠ Ϋb§«u∑± ÊuJ¢ bÆ :œuIH± WJ∂A∞U° ‰UB¢ô« •
.Èdî√ …d± ‰ËU• r£ :ÊUJL∞« «c≥
qJA∞U° n¢UN∞« qL• s± bØQ¢ .pL≠ s± WO≠UØ W§¸b° V¥dÆ n¢UN∞« Ê√ s± bØQ¢ •
.n¢UN∞« qHß√ b§u¥ Êu≠ËdJOL∞« Ê≈ YO• `O∫B∞«
œËe± l§«¸ .W±bª∞« œËe± l± UNO≠ „d∑A¢ r∞ W±bî ¸UOî v∞≈ ‰uÅu∞« ‰ËU∫¢ X≤√ •
.qOÅUH∑∞« s± b¥eL∞ W±bª∞«
n¢UN∞« √b∂¥ YO• W®UA∞« vK´ "WHOF{ W¥¸UD∂∞« d¥c∫¢" W∞Ußd∞« dNE¢
VO° ‹uB∞« ‚ö©S°
.W¥¸UD∂∞« s∫® b´Q≠ .w≠UJ∞« ¸bI∞U° W≤u∫A± dO¨ W¥¸UD∂∞« ÊuJ¢ bÆ •
t° ‰UB¢ô« r∑¥ r∞Ë ULÎƸ XKîœ√
.[
] vK´ XDG{ bÆ p≤√ s± bØQ¢ •
.W∫O∫B∞« WJ∂A∞« v∞≈ XKÅË bÆ p≤√ s± bØQ¢ •
.…¸œUB∞« ‹UL∞UJL∞« Vπ• ¸UOî vK´ n¢UN∞« j∂C¢ r∞ p≤√ s± bØQ¢ •
85
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
.WHOF{ WL∞UJL∞« ¡UM£√ ‹uB∞« …œu§
…dOGB∞« …bL´_« rƸ dOA¥ .) ( ÷dF∞« W®U® vK´ WJ∂A∞« …uÆ d®R± h∫≠« •
.WHOF{ ) ( v∞≈ ) ( W¥uÆ s± WJ∂A∞« ‹«¸U®≈ …uÆ v∞≈
w´uM∞« ’UB∑±ô« ‰bF± …œUN® ‰u• ‹U±uKF±
‹U§uLK∞ ÷dF∑∞U° WIKF∑L∞« w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« ‹U∂KD∑± l± o≠«u∑¥ n¢UN∞« «c≥
.WOJKßö∞«
XMØ «–≈ …c≠U≤ Í√ ¸«u§ v∞≈ qI∑≤« Ë√ ö
Î OKÆ „d∫¢ Ë√ W©Uº∂° n¢UN∞« p¥d∫¢ ‰ËU• •
.WJ∂A∞« …uÆ …œU¥e∞ wM∂± w≠
n¢UN∞« qO∞œ s± rƸ VKD° ÂuI¢ U±bM´ rƸ Í√ VK© pMJL¥ ô
YO∫° tFOMB¢Ë tLOLB¢ Èd§ bÆË .q∂I∑º±Ë qßd± wJKßô “UN§ W°U∏L° pH¢U≥ d∂∑F¥
fKπ± p∞– vK´ vÅË√ ULØ WOJKßö∞« W¥œœd∑∞« WÆUDK∞ ÷dF∑∞« œËb• “ËUπ∑¥ ô
¸dI¢ w∑∞«Ë WK±U® ‹«œU®¸≈ s± «Î¡e§ qJA¢ œËb∫∞« Ác≥Ë .w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô«
Ác≥ d¥uD¢ Èd§ bÆË .”UM∞« W±UF∞ WOJKßö∞« W¥œœd∑∞« WÆUDK∞ UN° ÕuLºL∞« ‹U¥u∑ºL∞«
…¸uD∑L∞« WOLKF∞« ‹Uß«¸b∞« o¥d© s´ WKI∑ºL∞« WOLKF∞« ‹ULEML∞« WDß«u° ‹«œU®¸ù«
͸ËdC∞« ÊU±_« g±U≥ qLA¢ œËb∫∞« Ác≥ Ê√ ULØ .W¥¸Ëb∞« ‹Uß«¸b∞«Ë WK±UA∞«Ë
.r≥¸UL´√Ë rN∑∫Å s´ dEM∞« iG° ,’Uª®_« lOL§ W±öß ÊULC∞ bFL∞«
.`O∫Å qJA° tM¥eª¢ r¢ rÆd∞« Ê√ ÊULC∞ "‰UB¢ô« ‹UN§" WLzUÆ …eOL∞« Âbª∑ß« •
.U¥Î¸Ëd{ p∞– ÊUØ «–≈ :`O∫Å qJA° rÆd∞« s¥eª¢ b´√ •
pOK´ sOF∑¥ ,WKJAL∞« q• vK´ WI°Uº∞« ‹«œU®¸ù« „b´Uº¢ r∞ «–≈
:wK¥ U± WF§«d±
.pH¢U≥ qºKº± rÆ¸Ë q¥œuL∞« rƸ •
.p° ’Uª∞« W∞UHJ∞« ‹U±uKF± •
‰bF± vLº¢ ”UOÆ …b•Ë Âbª∑º¢ „d∫∑L∞« n¢UN∞« …eN§_ WOßUOI∞« ÷dF∑∞« dO¥UF±Ë
u≥ w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« fKπ± t° vÅË√ Íc∞« ‰bFL∞« «c≥ œËb•Ë .w´uM∞« ’UB∑±ô«
*.mØ/◊«Ë 2.0
.WKJALK∞ `{«Ë nÅË •
.lO∂∞« bF° Z≤uº±Uß ‹U±bî Ë√ p° ’Uª∞« wK∫L∞« Z≤uº±Uß Ÿ“uL∞ l§¸« r£
.mØ/◊«Ë 0.310 u≥ n¢UN∞« «c≥ q¥œuL∞ t° ÕuLº± b• vK´√ Ê√ ULØ
86
‹U¥¸UD∂∞« «bª∑ß« bM´ ‹UO©UO∑•«
.nK∑∞« Ÿu≤ ÊUØ UÎ¥√ :n∞U¢ s•U® Ë√ W¥¸UD° Í√ UIÎKD± Âbª∑º¢ ô •
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
.jI≠ UN∞ hBªL∞« ÷dG∞« w≠ ô≈ W¥¸UD∂∞« Âbª∑º¢ ô •
WÆU© n¢UN∞« Âbª∑ºOº≠ ,‰UB¢ô« WJ∂A∞ WD∫± s± »dI∞U° n¢UN∞« X±bª∑ß« «–≈ •
WJ∂® vK´ ‹«¸U®ù« …uI° dO∂Ø qJA° w©UO∑•ô« XÆËË W£œU∫L∞« XÆË d£Q∑¥Ë .qÆ√
.‰UB¢ô« WJ∂® qGA± UNFC¥ w∑∞« dO¥UFL∞«Ë W¥uKª∞« ‰UB¢ô«
W¥¸UD∂∞« Ÿu≤Ë W¥¸UD∂∞« w≠ wI∂∑L∞« s∫A∞« vK´ W¥¸UD∂∞« s∫® XÆË bL∑F¥ •
sJ∞Ë ,‹«dL∞« ‹Uµ± UNG¥dH¢Ë W¥¸UD∂∞« s∫® r∑¥ Ê√ sJL¥ .sO±bª∑ºL∞« s•UA∞«Ë
dBÆ√ qOGA∑∞« w≠ ‚dG∑ºL∞« XÆu∞« ÊuJ¥ U±bM´Ë .Z¥¸b∑∞U° wN∑M∑ß UN∑O•öÅ
.…b¥b§ W¥¸UD° ¡«d® pOK´ :ÿu∫K± qJA° œU∑FL∞« XÆu∞« s±
¡UM£√ WOßUOÆ WOKOGA¢ l{«u± «bª∑ßU° w´uM∞« ’UB∑±ô« ‰bF± ‹«¸U∂∑î« ‹d§ bI∞
W¥œœd∑∞« ‹U§uL∞« lOL§ vK´Ë …bL∑FL∞« WÆUD∞« s± Èu∑º± vBÆQ° n¢UN∞« qOGA¢
WÆUD∞« s± Èu∑º± vK´Q° w´uM∞« ’UB∑±ô« ÷dF± b¥b∫¢ s± r¨d∞« vK´Ë .…d∂∑ªL∞«
Ê√ sJL¥ qOGA∑∞« ¡UM£√ n¢UNK∞ wKFH∞« ŸuM∞« ’UB∑±ô« ‰bF± Èu∑º± ÊS≠ ,…bL∑FL∞«
qLFK∞ tLOLB¢ Èd§ n¢UN∞« Ê√ V∂º° «c≥Ë .UαUL¢ vK´_« b∫∞« Èu∑º± ÊËœ ÊuJ¢
W±“ö∞« WÆUD∞« s± ¸«bIL∞« jI≠ Âbª∑º¥ YO∫° WÆUD∞« s± …œbF∑± ‹U¥u∑º± vK´
‹UJ∂® Ë√ ‹UD∫± wz«u≥ s± X°d∑Æ« ULKØ p≤S≠ : ÂU´ qJA°Ë .WJ∂A∞« v∞≈ ‰uÅuK∞
.n¢UN∞« s± W∏F∂ML∞« WÆUD∞« XKÆ :‰UB¢ô«
.XÆu∞« ¸ËdL° UOÎπ¥¸b¢ qIOß s∫A∞« ¸«bI± ÊS≠ :W±bª∑º± dO¨ W¥¸UD∂∞« XØd¢ «–≈ •
p∑¥¸UD° s∫® b´√Ë Z≤uº±Uß W±bî eØ«d± s± …bL∑FL∞« ‹U¥¸UD∂∞« ô≈ Âbª∑º¢ ô •
¸UO∑∞« ¸bB± s± s•UA∞« qBH° rÆ .Z≤uº±Uß s± jI≠ …bL∑F± s∫® …eN§Q°
:Ÿu∂ß√ s± d∏Ø√ s•UA∞U° WKB∑± W¥¸UD∂∞« „d∑¢ ô .«bª∑ßô« bOÆ ÊuJ¥ ô U±bM´
.W¥¸UD∂∞« dL´ dOBI¢ vK´ qLF¢ bÆ s∫A∞« …œU¥“ Ê_
«d§uKOØ qJ∞ ◊«Ë 2.0 w≥ WØd∫∑L∞« n¢«uN∞« s± ŸUF®ù« ’UB∑±« W∂ºM∞ ÂUF∞« t° ÕuLºL∞« b∫∞« *
ÊU±ú∞ UOÎIOI• UA
Î ±U≥ qL∫¥ b∫∞« «c≥ ,rºπ∞« Wπº≤√ s± «d§ 10 s´ b¥e¥ jßu∑L° )rπØ/◊«Ë(
rOÆ nK∑ª¢ bÆ ,ŸUF®ù« W∂º≤ ”UOÆ w≠ ŸuM¢ Ë√ ·ö∑î« Í√ wDG¥ wJ∞Ë ”UMK∞ WO≠U{≈ W¥UL• wDFO∞
.‹ôUB¢ô« WJ∂A∞ Íœœd∑∞« ‚UDM∞« Vº•Ë W∞Ëœ qØ ‹U∂KD∑± Vº• SAR
87
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
o¥dD∞« vK´ W±öº∞« ◊Ëd®
Í√ w≠Ë XÆË Í√ w≠ w¢uÅ ‰UB¢« WKOßu° «œÎËe± qIM∑∞« W¥d• …eO± pH¢U≥ pODF¥
p¥b∞ ÊuJ¥ Ê√ b° ô qIM∑L∞« pH¢U≥ U≥d≠u¥ w∑∞« U¥«eL∞« vK´ ‰uB∫∞« q§√ s±Ë :ÊUJ±
.WO∞ËRºL∞U° ”Uº•≈
pH¢U≥ «bª∑ß« bM´ .…œUOI∞« vK´ wßUß_« p±UL∑≥« VBM¥ Ê√ Vπ¥ ,…¸UOº∞« …œUOÆ ¡UM£√
.UNO≠ b§«u∑¢ w∑∞« WIDML∞« Ë√ W∞Ëb∞« w≠ WOK∫L∞« sO≤«uI∞« l∂¢« …œUOI∞« ¡UM£√ ‰uL∫L∞«
n¢UN∞« qOGA¢ WµO°
„d∫∑L∞« pH¢U≥ ‚ö¨≈Ë ,WIDM± Í√ w≠ W¥¸Uº∞« WÅUª∞« sO≤«uI∞« ŸU∂¢≈ Vπ¥ t≤√ dØc¢
Ë√ g¥uA¢ Í√ ÀËb• w≠ V∂º∑¥ U±bM´ Ë√ ,t±«bª∑ß« UNO≠ ¸uE∫L∞« sØU±_« w≠
.dDî
t° ’Uª∞« Âbª∑ºL∞« qO∞œ √dÆ« ,dî¬ “UNπ° t¢UI∫K± s± Í√ Ë√ n¢UN∞« qOÅu¢ bM´
dO¨ ‹Uπ∑M± Í√ qOÅu∑° rI¢ ôË .qOBH∑∞U° W±öº∞« ‹«œU®¸≈ vK´ ·dF∑¢ wJ∞ «bÎO§
.tF± WI≠«u∑±
Ë√ U≥b¥d∂¢ d±_« VKD∑¥ bÆË :W¥¸UD∂∞« s∫® WFß vK´ WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸œ d£R¢ •
.ôÎË√ UN∑µ≠b¢
·uß W¥¸UD∂∞« dL´Ë WFº∞« Ê√ V∂º° WMîUß Ë√ …œ¸U° sØU±√ w≠ W¥¸UD∂∞« „d∑¢ ô •
n¢UN∞« qLF¥ ô bI≠ ,W≠dG∞« …¸«d• W§¸œ w≠ W¥¸UD∂∞U° kH∑∫¢ Ê√ ULÎz«œ ‰ËU• .qI¥
W¥¸UD∂∞« X≤UØ u∞ v∑• :XÆR± qJA° ,WMîUß Ë√ …œ¸U° W¥¸UD∂∞« ÊuJ¢ U±bM´
…¸«d∫∞« W§¸b° ’Uî qJA° "Êu¥≈ ÂuO∏O∞" ‹U¥¸UD∂∞« d£Q∑¢ .q±UJ∞U° W≤u∫A±
.)X¥UN≤dN≠ 32( Ë√ W¥uµ± W§¸œ dHÅ s± qÆ√ ÊuJ¢ U±bM´
rº§ qB∑¥ U±bM´ p∞– Àb∫¥Ë :W¥¸UD∂K∞ WO°dNJ∞« …dz«b∞« dOBI¢ vK´ qLF¢ ô •
V∞Uº∞«Ë V§uL∞« sO≠dD∞« sO° «dήU∂± ôÎUB¢« )rKÆ Ë√ ”u°œ Ë√ :WKL´( w≤bF±
‰U∏L∞« qO∂ß vK´ d±_« «c≥ Àb∫¥ bÆË :)W¥¸UD∂∞« w≠ WO≤bFL∞« jz«dA∞«( W¥¸UD∂K∞
…dz«b∞« dOBI¢ ÍœR¥ bÆ W∂OI• Ë√ WEH∫± w≠ WO©UO∑•« W¥¸UD° qL∫¢ U±bM´
dOBI∑∞ V∂ºL∞« rºπ∞« Ë√ W¥¸UD∂∞« nK¢ v∞≈ V∞Uº∞«Ë V§uL∞« sO≠dDK∞ WO°dNJ∞«
.WO°dNJ∞« …dz«b∞«
U≥d¥Ëb¢ …œU´≈ ‰ËU• .WOK∫L∞« sO≤«uIK∞ UIÎ∂© W±bª∑ºL∞« ‹U¥¸UD∂∞« s± hKª¢ •
.¸UM∞« w≠ UN° oK¢ ôË .ULÎz«œ
Êu±bª∑ºL∞« `BM¥ WØd∫∑L∞« WOJKßö∞« ‹«¸U®ù« ‰U߸≈ …eN§√ l± ‰U∫∞« u≥ ULØË
w≠ n¢UN∞« «u±bª∑º¥ Ê√ ,tK±U• W±öß q§√ s±Ë n¢UNK∞ rOKº∞« qOGA∑∞« q§√ s±
ÊËb° wz«uN∞« Wº±ö± Âb´ l± Ê–_« vK´ n¢UN∞« l{Ë( u≥Ë rOKº∞« qOGA∑∞« l{Ë
)n¢UN∞« qOGA¢ ¡UM£√ ŸÚ«œ
88
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
:Èdî_« WO∂D∞« …eN§_«
WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_«
«c≥ ÊUØ «–≈ U± W≠dFL∞ läMÒBLÔ∞« …¸UA∑ßU° rÆ ,WOBª® WO∂© …eN§√ «bª∑ß« bM´
.wJKßö∞« œœd∑∞« ‹«¸U®≈ WÆUD∞ «œÎUC± “UNπ∞«
r¨¸Ë .)RF( Íu¥œ«d∞« œœd∑∞« ‹«¸U®≈ b{ WOL∫± W∏¥b∫∞« WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« rEF±
œœd∑∞« ‹«¸U®≈ b{ wÆ«Ë Ÿ¸b° …œËe± WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« iF° ÊuJ¢ ô bÆ ,p∞–
WAÆUML∞ WFMBL∞« WØdA∞« v∞≈ l§¸U≠ .wJKßö∞« pH¢U≥ s± W∏F∂ML∞« wJKßö∞«
.qz«b∂∞«
.‹U±uKFL∞« Ác≥ vK´ ‰uB∫∞« w≠ p¢b´Uº± s± p∂O∂© sJL∑¥ bÆË
Ác≥ w≠ sO≤«uÆ W¥√ œu§Ë W∞U• w≠ WO∫B∞« W¥U´d∞« o©UM± w≠ pH¢U≥ qOGA¢ ·UI¥S° rÆ
.p∞c° ÂUOI∞« pOK´ r∑∫¢ o©UML∞«
WLE≤_« Ë√ W∂ØdL∞« WLE≤_« iF° qL´ vK´ U∂ÎKß WO´UF®ù« ‹«œœd∑∞« d£R¢ bÆ
Ë√ läMÒBLÔ∞« WF§«d± pOK´ .p∑∂Ød± w≠ WLzöL∞« dO¨ WOzUÆu∞« ŸË¸b∞« ‹«– WO≤Ëd∑J∞ù«
.W∂ØdL∞« ÊQA° tM´ »uM¥ s±
.p∑∂Ød± vK´ t∂OØd∑° ÂuI¢ “UN§ Í√ lMB± l§«d¢ Ê√ Vπ¥
lLºK∞ …b´Uº± …eN§√
WIBKL∞« ‹ULOKF∑∞«
w≠Ë .WOLÆd∞« WOJKßö∞« n¢«uN∞« iF°Ë lLº∞« …b´Uº± …eN§√ sO° qî«b¢ Àb∫¥ bÆ
q• vK´ ‰uB∫K∞ lLº∞« …b´Uº± “UN§ wzUBî√ l± d±_« WF§«d± Vπ¥ ,W∞U∫∞« Ác≥
.q¥b°
‹U∂ØdL∞«
.n¢UN∞« ‚ö¨ù ‹ULOKF¢ t° b§u¢ ÊUJ± qØ w≠ pH¢U≥ oK¨√
89
)Pacemakers( VKI∞« ‹UC∂≤ rEM±
…eN§√ s´ «bÎOF° n¢UN∞« ¡UI°S° VKI∞« ‹UC∂≤ rOEM¢ …eN§_ WFMBL∞« WØdA∞« wÅu¢
qL∑∫± qî«b¢ Í√ VMπ∑∞ ,qÆ_« vK´ )‹UÅu° 6( rß 15 W≠UºL° VKI∞« ‹U°d{ rOEM¢
WÅUª∞« WKI∑ºL∞« ‹UOÅu∑∞«Ë ÀU∫°_« l± o≠«u∑¢ ‹UOÅu∑∞« Ác≥ Ê√ bπ¢Ë .ULNMO°
WO°dNØ ‹«¸U®≈ œu§u° „¸uF® bM´ ¸u≠ n¢UN∞« oK¨√ .WOJKßö∞« ‹UOMI∑∞« ÀU∫°Q°
.‹«¸U®ù« Ác≥ sO° qî«b¢Ë
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
∆¸«uD∞« WL∞UJ±
¸UπH≤ö∞ WK°UI∞« ‹UµO∂∞«
,WO{¸_« ◊uDª∞«Ë WOJKßö∞« ‹UJ∂A∞«Ë WO´UF®ù« ‹«¸U®ùU° n¢UN∞« «c≥ qLF¥
d∂∑F¢ ô w∞U∑∞U°Ë ,dî¬ wJKßô n¢U≥ Í√ q∏± ,Wπ±d∂L∞« Âbª∑ºL∞« nzU™Ë v∞≈ W≠U{≈
ô n¢U≥ Í√ vK´ bL∑F¢ ö≠ .·ËdE∞« W≠UØ w≠ WÆu£u± ‹ôUB¢« WOJKßö∞« ‹ôUB¢ô«
.)WO∫B∞« ∆¸«uD∞« ‹ôU• q∏±( W¥¸Ëd{ ‹ôUB¢« ¡«d§ù ÍdB• qJA° wJKß
‹ULOKF∑∞« W≠UØ l∂¢«Ë ,¸UπH≤ö∞ WK°UÆ œ«u± UN° WIDM± Í√ w≠ ÊuJ¢ U±bM´ n¢UN∞« oK¨√
Ác≥ w≠ d¥UD∑L∞« ¸dA∞« s´ Z∑M¥ bI≠ .’uBª∞« «cN° sØU±_« pK¢ w≠ WI∂DL∞«
.‹uL∞« v∑• Ë√ W°UÅù« tM´ dHº¥ bÆ UL± ¸UπH≤« ÀËb• o©UML∞«
w≠Ë qOGA¢ l{Ë w≠ n¢UN∞« ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ UN∞U∂I∑ß« Ë√ ‹UL∞UJ± Í√ ¡«d§ù dØc¢
¡UM£√ Ë√/Ë ∆¸«uD∞« ‹UL∞UJ± W±bî ‹UJ∂A∞« iF° d≠u¢ ô bÆ .WODG¢ UN° WIDM±
.W±bª∞« œËe± l± Ÿu{uL∞« l§«¸ .n¢UN∞« ‹«eO± «bª∑ß«
:∆¸«u© ‹UL∞UJ± ¡«d§ù
.n¢UN∞« `∑≠« .1
Vº• ∆¸«uD∞« ÂUƸ√ nK∑ª¢ bÆ .w∞U∫∞« pFÆuL∞ ∆¸«uD∞« rƸ vK´ jG{« .2
.WIDML∞«
.[
ŸU∂¢S° sO±bª∑ºL∞« `BM¥Ô U± ULÎz«b≠ ,œuÆu∞« ‹UD∫± w≠ n¢UN∞« ‚ö¨≈ qC≠_« s±
…eN§_« «bª∑ß« ¡UM£√ ‹ULOKF∑∞« ŸU∂¢≈ WOL≥Q° sO±bª∑ºL∞« dØc¥Ô ‹ULOKF∑∞«
Ë√ ‹U¥ËULOJ∞« l≤UB±Ë )tF¥“u¢Ë œuÆu∞« s¥eª¢ o©UM±( œuÆu∞« ‹UD∫± w≠ WO´UF®ù«
.W¥¸U§ dOπH¢ ‹UOKL´ Í√ w≠
Ác≥ s±Ë ,‹UÆË_« VK¨√ w≠ …eOL± ¸UπH≤ö∞ WK°UÆ œ«uL∞ W¥ËU∫∞« o©UML∞« ÊuJ¢
W¥ËULOJ∞« œ«uL∞« s¥eª¢Ë qI≤ qzUßËË VØ«dL∞« `Dß√ X∫¢ sØU±_« o©UML∞«
o©UML∞«Ë ,sO¢uO∂∞«Ë sO°Ëd∂∞« q∏± qzUº∞« ‰Ëd∑∂∞« “U¨ Âbª∑º¢ w∑∞« ‹U∂ØdL∞«Ë
ÊœUFL∞« ‚u∫º± Ë√ W°d¢_« Ë√ »u∂∫∞« q∏± ‹Uµ¥e§ Ë√ ‹U¥ËULOJ° jK∑ª± ¡«uN∞ W¥ËU∫∞«
.p∑∂Ød± „d∫± ·UI¥≈ pM± VKD¥ YO• Èdî√ WIDM± Í√ Ë√
] vK´ jG{« .3
WL∞UJ± ¡«d§≈ q∂Æ UNKOFH¢ ¡UG∞≈ r∑¥ Ê√ ‹UL∞UJL∞« Vπ• q∏± ‹«eOL∞« iF° ÃU∑∫¢Ë
’Uª∞« wK∫L∞« WØd∫∑L∞« n¢«uN∞« W±bî œËe± v∞≈Ë qO∞b∞« «c≥ v∞≈ l§¸U≠ .∆¸«uD∞«
.p°
90
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
W≤UOB∞«Ë W¥UMF∞«
W±öºK∞ W±U≥ Èdî√ ‹ULOKF¢
UN±«bª∑ß« r∑¥ Ê√ Vπ¥Ë ozUH∞« UNLOLB∑° eOL∑¢ w∑∞« ‹Uπ∑ML∞« s± n¢UN∞« «c≥
p∞ `O∑¥ UN´U∂¢≈Ë ÊULC∞« ◊Ëd® cOHM¢ w≠ „b´Uº∑ß WO∞U∑∞« `zUBM∞«Ë .W¥UMF°
.…b¥b´ ‹«uMº∞ n¢UN∞« «bª∑ß«
dHº¥ bÆ .W∂Ød± w≠ t∂OØd¢ Ë√ pH¢U≥ h∫H° sOBîdL∞« sOOMHK∞ jI≠ `Lß« •
bI≠Ë dDª∞ ÷dF∑∞« v∞≈ s¥bL∑F± dO¨ ’Uª®√ q∂Æ s± t∑≤UOÅ Ë√ n¢UN∞« VOØd¢
.W∞UHJ∞«
.¸UGB∞« ‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «bÎOF° t¢UI∫K±Ë tz«e§√ W≠UØË n¢UN∞« kH•« •
.n¢UN∞U° WÅUª∞«Ë p¢¸UOß w≠ W∂ØdL∞« ‹«Ëœú∞ ͸˜ h∫H° rÆ •
dz«Ëb∞« w≠ qØP∑° W°u©d∞«Ë qz«uº∞« V∂º∑¢ YO• .U≠ÎU§ n¢UN∞U° kH∑•« •
.WO≤Ëd∑J∞ù«
Íc∞« ÊUJL∞« fH≤ w≠ ¸UπH≤ö∞ WK°UÆ œ«u± Ë√ ‹«“U¨ Ë√ qz«uß Êeª¢ Ë√ qIM¢ ô •
.t¢UI∫K± Ë√ tz«e§√ s± Í√ Ë√ n¢UN∞« t° b§u¥
·ö¢≈ Ë√ WOzU°dNØ W±bB° p∑°UÅ≈ p∞– s´ Z∑M¥ bI≠ WKK∂± b¥Q° n¢UN∞« pºL¢ ô •
.“UNπ∞«
…uI° rªC∑¢ …œUßu∞« Ác≥ Ê√ dØc¢ WOz«u≥ …œUßu° …œËeL∞« ‹«¸UOºK∞ W∂ºM∞U° •
w≠ ,W∞uL∫± Ë√ W∂Ød± WOJKßô ‹«bF± Í√ p∞– w≠ UL° ,¡w® Í√ lC¢ ô …dO∂Ø
v∞≈ rOKß qJA° W∂ØdL∞« dO¨ WOJKßö∞« …eN§_« ÍœR¢ bI≠ .…œUßu∞« ŒUH∑≤« ‰Uπ±
.WOz«uN∞« …œUßu∞« XLªC¢ «–≈ …dODî ‹U°UÅ≈
dHº¥ bI≠ ,¸U∂G∞«Ë W°d¢_« UNO≠ d∏J¢ w∑∞«Ë WHOEM∞« dO¨ sØU±_« w≠ n¢UN∞« kH∫¢ ô •
.WØd∫∑L∞«.tz«e§√ ·ö¢≈ s´ p∞–
…¸«d∫∞« WCHªM± Ë√ WFH¢d± qOGA∑∞« ·Ëd™ w≠ n¢UN∞« Âbª∑º¢ Ë√ kH∫¢ ô •
‹«dz«b∞« vK´ dO∂Ø qJA° UN{UHª≤« Ë√ …¸«d∫∞« W§¸œ ŸUH¢¸U≠ .dO∂Ø qJA°
.WOJO∑ßö∂∞« lDI∞« iF° nKG¥ Ë√ V¥c¥Ë ‹U¥¸UD∂∞« nK∑¥ bÆË ,WO≤Ëd∑J∞ù«
.dO∂Ø qJA° …¸«d∫∞« WCHªM± qOGA∑∞« ·Ëd™ w≠ n¢UN∞« Âbª∑º¢ Ë√ kH∫¢ ô •
W°u©d∞« V∂º∑¢ bÆ ,qOGA∑K∞ W¥œUF∞« …¸«d∫∞« W§¸œ v∞≈ pH¢U≥ œuF¥ U±bM´Ë
.WO≤Ëd∑J∞ù« n¢UN∞« ‹«dz«œ ‹U•u∞ ·ö¢≈ w≠ tKî«œ …œu§uL∞«
91
«bª∑ß« w≤u≤UI∞« dO¨ s±Ë dDª∞« sL≠ ,…dzU© v∞≈ œuFB∞« q∂Æ pH¢U≥ oK¨√ •
.‹«dzUD∞« qOGA¢ l± qî«b∑¢ bÆ UN≤_ ‹«dzUD∞« w≠ WOJKßö∞« n¢«uN∞«
WOJKßö∞« n¢«uN∞« «bª∑ßU° WIKF∑L∞« WLE≤_«Ë ‹ULOKF∑∞« ŸU∂¢« Âb´ p{dF¥ bÆ •
TDªL∞U° ’Uª∞« n¢UN∞« ‹U±bî i≠¸ Ë√ oOKF¢ s´ dHº¥ bI≠ ,WO≤u≤UI∞« W∞¡UºLK∞
.sOM£ö∞ Ë√ WO≤u≤UI∞« W∞¡UºLK∞ t{dF∑∞ Ë√
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
‹U•u∞ dºØ w≠ p∞– V∂º∑¥ bI≠ ,…bA° ÁeN¢ Ë√ tD∂ª¢ Ë√ n¢UN∞« jIº¢ ô •
.WOKî«b∞« ‹«dz«b∞«
WFDÆ Âbª∑ßU≠ .n¢UN∞« nOEM∑∞ W¥uÆ ‹UHEM± Ë√ W¥ËULOØ œ«u± Í√ Âbª∑º¢ ô •
.Êu°UB∞«Ë ¡UL∞U° ö
Î OKÆ WKK∂±Ë WHOE≤ ‘ULÆ
,n¢UN∞« s± WØd∫∑L∞« ¡«e§_« œ«bº≤« v∞≈ ÊU≥b∞« ÍœR¥ bI≠ ,n¢UN∞« s≥b¢ ô •
.…bO§ …¸uB° qLF¥ s∞ w∞U∑∞U°Ë
Ë√ bÆ«uL∞« Ë√ ,n¥ËËdJOL∞« Ê«d≠√ q∏± sOªº¢ …eN§√ ‚u≠ Ë√ qî«œ n¢UN∞« lC¢ ô •
…¸«d∫∞« WπO∑≤ n¢UN∞« ¸UπH≤« w≠ p∞– V∂º∑¥ bI≠ .W¥eØdL∞« Wµ≠b∑∞« ‹UJ∂®
.…bz«e∞«
.tF± o≠«u∑± dî¬ Ë√ ‹UI∫KL∞« sL{ œu§uL∞« wz«uN∞« Èuß Âbª∑º¢ ô •
,¡«œ_« Èu∑º± ÷UHª≤« v∞≈ ÍœR¥ bÆ WI≠«u∑± dO¨ ‹UI∫K± Ë√ ‹UOz«u≥ «bª∑ßU≠
.WOJKßö∞« n¢«uN∞« qOGA¢ sO≤«uÆ n∞Uª¥ ULØ
…¸uB° qLF¢ ‹UI∫KL∞« s± Í√ Ë√ s•UA∞« Ë√ W¥¸UD∂∞« Ë√ n¢UN∞« sJ¥ r∞ «–≈ •
ÊuBBª∑L∞« „b´UºOß YO• ,bL∑F± W≤UOÅ eØd± »dÆ√ v∞≈ t° V≥–« ,WLOKß
.…¸ËdC∞« bM´
92
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe± Ë√ pH¢U≥ vK´ X∂∏L∞« Z±U≤d∂K∞ UIÎ≠Ë ,pH¢U≥ s´ qO∞b∞« «c≥ ‹U¥u∑∫± nK∑ª¢ bÆ *
.„bK∂∞ UIÎÆË p∞–Ë VO∑J∞« «c≥ w≠ WMO∂L∞« WO∫O{u∑∞« ‰UJ®_« s´ WHK∑ª± tF± W±bIL∞« ‹UI∫KL∞«Ë pH¢U≥ Ëb∂¥ bÆ *
Printed in Korea
WOL∞UF∞« V¥u∞« WJ∂®
Code No. : GH68-07110A
http://www.samsungmobile.com
Arabic. 08/2005. Rev 1.0
Download PDF

advertising