Samsung | SGH-E730 | Samsung SGH-E730 User Manual

SGH-E730
‫دﻟﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم‬
SGH-E730 Cover
1
10/27/05, 2:50 PM
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت‬
·UI¹≈ qC/_U/ ¨…œUOI"« ¡UMŁ√ „bOÐ nðUN"« p9 ô
ÆÎôË√ …—UO"«
‫ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد‬+‫إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗ‬
UD×%® œuu"UÐ b¹Ëe²"« s@U%√ w/ nðUN"« Âb$²ð ô
œ«u*« Ë√ œuu"« Ÿ«u½√ nK²$% s% »dI"UÐ Ë√ ©W%b)«
ÆWOzUOLOJ"«
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‬
‫ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻃﺎﺋﺮة‬+‫إﻏﻼق اﻟﻬﺎﺗ‬
«c" ¨g¹uA²"« À«bŠ≈ w/ WOJKÝö"« nð«uN"« V³²ð b
…dODš W"Q% bF¹ …dzUD"« 7% vKŽ UN%«b$²Ý« ÊS/
ÆWO½u½U dOžË
ZzU²½ sŽ «œUý—ù« Ác¼ ŸU³ð≈ ÂbŽ dH¹ b
ÆÊu½UIK" WH"U$% Ë√ …dODš
‫ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻫﺎﺗﻔﻚ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدك ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ‬
e@«d%Ë UOHA²*« w/ W%b$²*« …eNł_« dŁQ²ð bI/
ÆWOł—U)« WOJKÝö"« Ułu*« «œœd²Ð WO×B"« W¹UŽd"«
ÆW¹—U"« ÂUJŠ_«Ë bŽ«uI"« ŸU³ð≈ vłd¹ «c"
SGH-E730 Cover
2
10/27/05, 2:50 PM
WUN« Wö« UÞUO²Š«
‰UHÞ_« ‰ËUM² sŽ ΫbOFÐ pHðU¼ kHŠ«
g¹uA²«
‰ËUM²/ sŽ «ÎbOFÐ tðUI×K/Ë tz«eł√ W2UBË nðUN« kHŠ«
Æ—UGB« ‰UHÞ_«
¨g¹uAð ÀËbŠ v≈ WOJKÝö« nð«uN« …eNł√ ÷dF²ð b!
ÆUNz«œ√ vKŽ dŁR¹ b! U2
/U¹—UD³«Ë /UI×K*«
WU)« ÂUJŠ_UÐ wŽË vKŽ s
Æ!u4/UÝ q³! s/ UNÐ v5u*« UI×K*« ÈuÝ Âb>²4ð ô
UÎHKð ¨UNÐ ÕdB/ dOž UI×K/ W¹√ «b>²Ý« sŽ Z²M¹ bI2
Æ«dODš
ÊuJ¹ b!Ë pHðU¼ w2
Î
‚öž≈Ë ¨WIDM/ Í√ w2 W¹—U4« W5U)« 5½«uI« ŸU³ð≈ V−¹
Ë√ ¨t/«b>²Ý« UNO2 —uE;« sBU/_« w2 „dײ*« pHðU¼
ÆdDš Ë√ g¹uAð Í√ ÀËbŠ w2 V³4²¹ U/bMŽ
W¹—UD³Ð t²¹—UDÐ Xb³²Ý« «–≈ nðUN« d−HM¹ b! •
ÆW³ÝUM/ dOž
«œUý—ù UI2Ë
Î
,W/b>²4*« U¹—UD³« s/ hK>ð •
ÆlMB*«
WK¼R*« Wb)«
¡U*« WËUI
ÆÎU2Uł tÐ kH²% Ê√ pOKŽ «c ¨¡ULK ÂËUI/ dOž pHðU¼
W¹UMFР«b ²Ýô«
¨©Ê–_« vKŽ tF{Ë® ÍœUF« l{u« w2 ô≈ nðUN« Âb>²4ð ô
q!_« vKŽ ¨wŽ«œ ÊËbÐ wz«uN« W4/ö/ ÂbŽ vKŽ ’dŠ«Ë
ÆtKOGAð WUŠ w2
bŠ√ ÈuÝ tŠö5≈ Ë√ nðUN« VOBd²Ð ÂuI¹ Ê√ V−¹ ô
Æpc 5K¼R*« W/b)« wu¾4/
∆—«uD« W*UJ
v≈ Ÿułd« vłd¹ ¨WKBH*« ÊU/_« U/uKF/ s/ b¹e*
Æπ≥ W×H5 w2 ¢W/ö4«Ë W×B« ULOKFð¢
«b>²ÝUÐ UÎOUŠ tO2 błuð Íc« ÊUJLK ∆—«uD« r!— qšœ√
Æ
ÕU²H*« vKŽ jG{« rŁ ¨`OðUH*« WŠu
±
SGH-E730
1
11/4/05, 2:03 PM
qOb« «c¼ ‰uŠ
«dOUJ« •
pHðU¼ w WU)« «eO*«
MP3 qGA •
vIOÝu*« MP3 UHK/ qOGAð
ÆMP3 qGALB pHðU¼ «b>²ÝUÐ
ÀuðuK³« •
u¹bOH«Ë —uB« ‰UÝ—ù Âb>²4¹
ÂuI¹Ë Èdš_« WOB>A« U½UO³«Ë
«b>²ÝUÐ Èdš_« …eNł_UÐ ‰UBðôUÐ
Æ…d(« WOJKÝö« ÀuðuK³« WOMIð
pHðU¼ «b>²Ý« WI¹dÞ ‰uŠ WH¦J/ U/uKF/ p d2u¹ qOb« «c¼
vłd¹ ¨pHðU¼ w2 WOÝUÝ_« «eO*« rKF²ð Ê√ p vM4²¹ v²ŠË ¨‰UIM«
Æ¢nðUN« ×Uš …uDš¢ Ë ¢qOGA²« ¡bТ r4I« vKŽ ŸöÞù«
∫WOU²« “u/d« p dNEð ·uÝ qOb« «c¼ w2
U/uKFLK …dO³B W¹UMŽ wuð Ê√ v≈ ÃU²% p½√ ‰bð
ÆnðUN« «eO/ Ë√ W/ö4« UÞUO²Š« ÊQAÐ WOU²«
▲
pHðU¼ w2 W−/b*« «dO/UJ« Âb>²Ý«
Æu¹bOH« d¹uBðË —uB« ◊UI²ô
b¹e*« vKŽ qB% Ê√ lOD²4ð p½√ vKŽ ‰b¹ e/d« «c¼
ÆUNO≈ —UA¹ w²« W×HB« w2 U/uKF*« s/
➝
ÕU²H/ jGCð Ê√ ÃU²% p½√ vKŽ ‰b¹ e/d« «c¼Ë
p– bFÐË œb;« —UO)« v≈ qB² VOKI²K `HB²«
ÆÁ—U²>ð
‰U¦*« qO³Ý vKŽ ÆnðUN« vKŽ ÕU²H*« v≈ e/d« «c¼ ‰b¹
Æ[
]
vKŽ t²HOþË ÷dFð Íc« ¨Êd*« ÕU²H*« rÝ« vKŽ ‰b¹
ÆæWLzUI«º ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨nðUN« WýUý
›
¤
<
>
≤
SGH-E730
2
11/4/05, 2:03 PM
©MMS® …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— Wbš •
pHðU¼ w WU)« «eO*«
w²« …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— «b>²ÝUÐ p `L4ð
u¹bOH« Ë —uB«Ë ’uBM« vKŽ Íu²%
Æ «u5_«Ë
w½Ëd²Jù« b¹d³« •
Íu²×¹ Íc« w½Ëd²Jù« b¹d³« Âö²ÝUÐ p `L4¹
Æ «u5_«Ë u¹bOH«Ë —uB« UI2d/ vKŽ
UGUł •
WOMIð vKŽ WLzUI« W−/b*« »UF_UÐ l²9
Æ…b¹bł »UF√ qOL% pMJ1 ULB JavaTM
.uI²« •
WO/uO« p−/«dÐ WFÐU²/ vKŽ k2U×¹
ÆW¹dNA«Ë WOŽu³Ý_«Ë
/uB« q−O •
Æ «u5_« Ë√ «dBc*« qO−4²Ð ÂuI¹
l qB²*« …—u vKŽ ‰uB(« •
t²¹u¼ WGdF
rOð U/bMŽ pÐ qB²¹ s/ W¹ƒ— pMJ1
ÆnðUN« vKŽ W5U)« tð—u5 ÷dŽ
rÝô« WIUDÐ •
p/U!—QÐ ¡ULÝ√ U!UDÐ ¡UA½SÐ r!
p4H½ ÂbIðU/bMŽË ¨p𫜫bŽ≈Ë
rNzULÝ√ W!UDÐ Âb>²Ý« ,s¹dšx
ÆW³ÝUM*« WO½Ëd²Jù«
»«u« `HB² •
WOJKÝö« V¹u« WJ³ý v≈ ‰u5u«
WŽuM²/ U/bš v≈ ‰u5u«Ë
ÆW¦¹bŠ U/uKF/Ë
FM u¹œ«— •
WKCH*« u¹œ«d« «uM! v≈ ŸUL²Ýô«
ÆÊUJ/ Í√ w2Ë ¨X!Ë Í√ w2 p¹b
≥
SGH-E730
3
11/4/05, 2:03 PM
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ V¹u« WJ³ý `HBð
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nðUN« qOœ «b>²Ý«
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qzUÝd« ‰UÝ—≈
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qzUÝd« ÷dŽ
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÀuðuK³« «b>²Ý«
≤≤
h½ ‰Ušœ≈
“u/d« ¨ÂU!—_« »« ¨T9 ¨ABC j/
≤µ
/U*UJ*« nzUþË
W/bI²*« ‰UBðô« «eO/
≥∞
WLzUI« nzUþË
W×zö« w2 …œułu/ WLzUI« «—UOš W2UB
π≤
/öJA*« qŠ
WOB>A« WłU(«Ë …bŽU4*«
π≥
WöO«Ë W×B« /ULOKFð
U¹u²;«
∂
W³KF« /U¹u²×
d5UMF« lOLł vKŽ puBŠ s/ bBQð
∂
pHðU¼
l!«u*«Ë «eO*«Ë —«—“_«
∑
qOGA²« ¡bÐ
nðUN« qOGA² vË_« «uD)«
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tM×ýË nðUN« VOBdð
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚öžù«ØqOGA²«
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA«Ë `OðUH*«
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLzUI« nzUþË v≈ ‰u5u«
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ pHðU¼ j³{
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNOKŽ œd« Ë√ W*UJ/ ¡«dł≈
±µ
nðUN« ×Uš …uDš
Èdš_« W5U)« «eO*«Ë vIOÝu*«Ë «dO/UJ« l/ √bЫ
±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «dO/UJ« «b>²Ý«
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆMP3 qOGAð
¥
SGH-E730
4
11/4/05, 2:03 PM
WLzUI« nzUþË vKŽ WUŽ …dE½
/UHK*« d¹b Æ∂
—uB« Ʊ
u¹bOH« Æ≤
vIOÝu*« Æ≥
«u5_« Æ¥
Èdš√ UHK/ Ƶ
…dB«c« WFÝ Æ∂
.uI²« Æ∑
¥∂ Æ’
¥∂ Æ’
¥∑ Æ’
¥∏ Æ’
¥∏ Æ’
¥∏ Æ’
¥π Æ’
Æ≥
`HB²*« Æ¥
¡b³« W×H5 Ʊ
U/öF« Æ≤
l!uLK qI²½« Æ≥
WDAM« …dB«c« ·cŠ Æ¥
l{u« j³{ Ƶ
wU(« l{u« Æ∂
≥∞ Æ’
≥∞ Æ’
≥± Æ’
≥± Æ’
≥± Æ’
≥± Æ’
≥± Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
≥≤ Æ’
≥≥ Æ’
≥¥ Æ’
≥¥ Æ’
≥µ Æ’
≥µ Æ’
≥∂ Æ’
≥∂ Æ’
≥∑ Æ’
µ
SGH-E730
5
▲
/UIO³D²«
MP3 qGA/ Ʊ
uB« q−4/ Æ≤
U2Uł rUŽ Æ≥
FM u¹œ«— Æ¥
w*UF« XO!u²« Ƶ
t³M*« Æ∂
W³ÝU(« Æ∑
‰u;« Æ∏
X!R*« Æπ
XO!u²« WŽUÝ Æ±∞
11/4/05, 2:03 PM
▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
≥∑ Æ’
¥∞ Æ’
¥± Æ’
¥≤ Æ’
¥≥ Æ’
¥¥ Æ’
¥¥ Æ’
¥µ Æ’
¥µ Æ’
¥∂ Æ’
▲
▲
≥∑ Æ’
▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
∂∏ Æ’
…b¹bł WUÝ— ¡UA½≈ Ʊ
wKzUÝ— Æ≤
ÖULM« Æ≥
qJ« `4/ Æ¥
j³C« Ƶ
wü« œd« “UNł Æ∂
Y³« qzUÝ— Æ∑
…dB«c« WFÝ Æ∏
▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲
∂µ Æ’
∂∂ Æ’
∂∂ Æ’
∂∑ Æ’
∂∏ Æ’
∂∏ Æ’
Ƶ
▲
∂µ Æ’
qzUÝd«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
W/uŽb/ X½UB «–≈ jI2 dNEð *
ÆW!UD³« s/
¥π Æ’
µ≤ Æ’
µ∏ Æ’
µπ Æ’
µπ Æ’
∂¥ Æ’
∂¥ Æ’
∂µ Æ’
▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æπ
a¹—U²«Ë X!u« Ʊ
nðUN« j³{ Æ≤
WýUA« j³{ Æ≥
uB« j³{ Æ¥
WJ³A« U/bš Ƶ
ÀuðuK³« Æ∂
W¹UL(« Æ∑
…dB«c« WFÝ Æ∏
j³C« ŸUł—≈ Æπ
¥π Æ’
▲
j³C«
Æ∏
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
«dOUJ«
▲
▲
∏± Æ’
∏± Æ’
∏≤ Æ’
∏≥ Æ’
∏µ Æ’
∏∑ Æ’
π∞ Æ’
π± Æ’
π± Æ’
▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲
∏± Æ’
▲
ÆW¹e¼U'« j/ w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« j/ v≈ ‰u5uK
∑≥ Æ’
/U*UJ*« Ʊ
WOU(« ¡ULÝ_« Ʊ
W²zUH« U*UJ*« Æ≤
WKÝd*« U*UJ*« Æ≥
WK³I²4*« U*UJ*« Æ¥
qJ« `4/ Ƶ
W*UJ*« …b/ Æ∂
*W*UJ*« WHKB Æ∑
nðUN« qOœ
Æ≤
¡ULÝ_« W×zô Ʊ
*FDN W×zô Æ≤
b¹bł rÝ« W2U{≈ Æ≥
UŽuL:« Æ¥
l¹d4« ‰UBðô« Ƶ
¡ULÝ_« U!UDÐ Æ∂
w/U!—√ Æ∑
…—«œù« Æ∏
*W/b)« r!— Æπ
pHðU¼
W³KF« U¹u²×
l!«u*«Ë `OðUH*«Ë —«—“_«
d5UMF« lOLł vKŽ puBŠ s/ bBQð
WŽUL4«
WýUA«
«dO/UJ«
`HB²« `OðUH/
ØqHÝ√ØwKŽ√®
©s1√Ød4¹√
rIÞ fÐU!
Ê–_« WŽULÝ
‰u5u« ÕU²H/
Ø»«u« v≈
bOBQ²«
d4¹_« Êd*« ÕU²H*«
‰UBðô« ÕU²H/
uB« `OðUH/
ØqOGA²« ÕU²H/
s/ ÃËd)«Ë ·UI¹ù«
WLzUI«
`O×B²«Ø·c(« ÕU²H/
WÐU²J« `OðUH/
`OðUH/
nzUþu«
W5U)«
sŠUA«
nðUN«
‘öH«
ÕU²H/
«dO/UJ«
WýUA«
WOł—U)«
rJײ« `OðUH/
ØMP3 qGA0
FM u¹œ«—
«b>²Ýô« qOœ
nðUN«
—U& bŠ√ s/ UI×K*« s/ b¹bF« vKŽ ‰uB(« pMJ1
Æ5OK;« !u4/UÝ
Êu2ËdJO*«
WŠU²*« UI×K*«Ë p W/bI*« d5UMF« nK²>ð b!
W/b)« œËe/ Ë√ „bKÐ vKŽ œUL²ŽôUÐ pHðU¼ l/
ÆpÐ ’U)«
∂
SGH-E730
6
11/4/05, 2:03 PM
sŠUA« qO5u²Ð r!
ÆnðUNUÐ
¥
ÆW¹—UD³« VOBd²Ð r!
qOGA²« ¡bÐ
≥
nðUN« qOGA² vË_« «uD)«
qOGA²« ¡bÐ
≤
WIUD³« /UuKF
W!UD³« rK²4ð ¨qIM²/ nðU¼ WJ³ý w2 „d²Að U/bMŽ
UNKOL% r²¹ ©„d²A*« W¹uNÐ W5U)« WODLM« …bŠu«®
U/b)«Ë pÐ ’U)« PIN r!— q¦/ ¨pB«d²ý« U½UO³Ð
ÆWŠU²*« W¹—UO²šô«
±
tM×ýË nðUN« VOdð
wDzU(« wzUÐdNJ« —UO²« cHM0 sŠUA« qO5u²Ð r!
ÆwÝUOI«
e/— n!uð® q/UB qJAÐ nðUN« s×ý r²¹ U/bMŽ
cHM*« s/ sŠUA« qBHÐ r! ¨©iO/u« sŽ W¹—UD³«
ÆwzUÐdNJ«
µ
ÆW!UD³« qšœ√
ÆW¹—UD³« Ÿe½«
≤
±
∂
ö5u« Ê√ s/ bBQð
w³¼c« ÊuKUÐ W½uK*«
tłË vKŽ …œułu*«
ÆW!UD³«
w2 nðUN« ÊUB «–≈
r! qOGA²« l{Ë
jGCUÐ ÎôË√ tzUHÞSÐ
—«dL²ÝUÐ ÕU²H*« vKŽ
Æ[ ]
∑
SGH-E730
7
≤
11/4/05, 2:03 PM
±
qOGA²« ¡bÐ
‚öžù« Ø qOGA²«
ÆnðUN« `²HÐ r! Ʊ
[
] —e« vKŽ ÎôuD/ jG{« Æ≤
ÆnðUN« qOGA²
PIN e/— ‰UšœSÐ r! ¨d/_« Âe «–≈ Æ≥
ÆæoG«uº jG{«Ë
ÆnðUN« `²HÐ r! Ʊ
‚öžù«
] vKŽ ÎôuD/ jG{« Æ≤
∑
qOGA²«
qOGA²Ð rIð ô
U/bMŽ nðUN«
‰ULF²Ý« ÊuJ¹
ÆΫ—uE×/ nðUN«
Æ[
ÆnðUN« sŽ sŠUA« qBHÐ r!
±
≤
±
W¹—UD³« s×ý ÷UH ½« WöŽ
∫W¹—UD³« s×ý iH>M¹ U/bMŽ
¨d¹c% WLG½ u5 —bB¹ •
¨W¹—UD³« s×ý ÷UH>½« WUÝ— dNEð •
ÆWž—U2 W¹—UD³« Ê√ vKŽ ‰bO
e/— i/u¹ •
“UN'« ÂuI¹ Ϋbł ÎUCH>M/ W¹—UD³« Èu²4/ `³B¹ U/bMŽË
ÆW¹—UD³« s×ý bŽ√ czbMŽ ¨ÎUOzUIKð qOGA²« ·UI¹SÐ
∏
SGH-E730
8
11/4/05, 2:03 PM
ÆW5U)« “u/d« iFÐË ·dŠ√Ë ÂU!—√ ‰Ušœ≈ s/ pMJ1
›1¤ vKŽ —«dL²Ýô« l/ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
vKŽ ÎôuD/ jG{«Ë ÆwðuB« „b¹dÐ ÂœUš v≈ ‰u5uK
ÆWOËb« WzœU³« ‰Ušœù ›0¤
W5Uš “u/— ‰Ušœ≈
qOFHð ¡UG≈ Ë√ qOFH² [ ] vKŽ —«dL²Ýô« l/ jG{«
ÂU!—_« 5Ð q5«uH« ‰Ušœù [ ] vKŽË ÆXLB« j/
Æ—«dL²Ýô« l/ jG{«Ë
uB« Èu²4/ j³{
¨`OðUH*« WLG½ Èu²4/ j³CÐ ÂuI¹ ¨W¹e¼U'« j/ w2
¡uC« qOGA² tOKŽ ÎôuD/ jG{« ÆnðUN« `²2 ¡UMŁ√
ÆnðUN« ‚öž≈ ¡UMŁ√ ¨wHK)« ©—U4O« vKŽ®
qOGA² ÎôuD/ tOKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
◊UI²« WO½UJ/≈ p `O²¹ «dO/UJ« j/ w2 Æ«dO/UJ«
Æu¹bO2 qO−4ð Ë√ …—u5 ©5LO« vKŽ®
WýUA«Ë `OðUH*«
nu«
s/ dOš_« dD4« w2 W×{u*« nzUþu« ÍœR¹
ÆWýUA«
…dýU³/ ‰u5uUÐ p `L4¹ ¨W¹e¼U'« j/ w2
∏± Æ’
ÆWKCH*« rz«uI« v≈
«—UOš v≈ VOKI²UÐ r! ,W¹e¼U'« j/ w2
ÆWLzUI«
▲
qOGA²« ¡bÐ
ÆW*UJ/ ¡UN½SÐ ÂuI¹
nðUN« qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGA² ÎôuD/ tOKŽ jG{«
¨UNUšœSÐ XL! U½UOÐ Í√ ¡UGSÐ ÂuI¹ ¨WLzUI« j/ w2
ÆW¹e¼U'« j/ v≈ „bOF¹Ë
`HB²/ qOGAð ¡b³Ð ÂuI¹ W¹e¼U'« j/ w2
Æ©wJKÝö« oO³Dð ‰uBuðËdЮ ©WAP® »«u«
WLzUI« —UOš b¹bײРp `L4¹ ¨WLzUI« j/ w2
ÆeOL*«
ÆWýUA« s/ hzUB)« `40 ÂuI¹
ÆoÐU4« WLzUI« Èu²4* œuF¹ ¨WLzUI« j/ w2
ÆUNOKŽ œdUÐ ÂuI¹ Ë√ W*UJ/ qÝd¹
XL! w²« ÂU!—_« dš¬ lłd²4¹ ¨W¹e¼U'« j/ w2
ÆWLK²4*«Ë W²zUH« U*UJ*«Ë ¨UNÐ ‰UBðôUÐ
π
SGH-E730
9
11/4/05, 2:03 PM
`OðUH*«
qOGA²« ¡bÐ
WýUA«
“ud«
ÆWHK²<« “u/d« ÷dFð
/UuÝd«Ë hM«
ULOKF²«Ë qzUÝd« ÷dFð
UNUšœSÐ ÂuIð w²« U/uKF*«Ë
WLzUI«
¡ULÝ_«
rOLB²«
`OðUH*«
ÆqOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√ oÐU4« nK*« v≈ œuF¹
Æu¹œ«d« «uM! `HB²Ð ÂuI¹ ©ÂU/_« w2 ®
Êd*« ÕU²H*« nzUþË /UöŽ
WOU(« nzUþu« `{u¹
Æ5½d*« 5ŠU²HLK WBB<«
WK³I²4*« …—Uýù« …u!
nu«
—UO²š« WýUý ÷dF —«dL²ÝUÐ tOKŽ jG{«
ÆFM u¹œ«— Ë√ MP3 qGA/ v≈ ‰u5uK WHOþu« ©ÂU/_« w2®
…œUŽ≈ ·UI¹≈ Ë√ ¡b³Ð ÂuI¹ ¨MP3 qGA/ w2
¡UHÞ≈ Ë√ qOGA²Ð ÂuI¹ ¨FM u¹œ«— w2 ÆqOGA²«
ÆnðUN«
“ud«
ÆqOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√ wU²« nK*« v≈ ‰UI²½ô«
Æu¹œ«d« «uM! `HB²Ð ÂuI¹ ©ÂU/_« w2®
‰UBðô« Í—Uł
Ë√ ‰UÝ—≈ pMJ1 ô ‡W/b)« ‚UD½ ×Uš
Æ U*UJ*« ‰U³I²Ý«
t³M*« j³{
…b¹bł WOB½ WUÝ—
…b¹bł …œbF²/ jzUÝË WUÝ—
…b¹bł wðu5 b¹dÐ WUÝ—
±∞
SGH-E730
10
11/4/05, 2:03 PM
`OðUH*« «b ²Ý«
W½d*«
∏µ Æ’
WKFH/ U*UJ*« q¹u% …eO/
∏∑ Æ’
WLzUI«
“ud«
©lÐUð®
ÆW¾K²2 qzUÝd« o¹œUM5 bŠ√
▲
V4Š W½d*« `OðUH*« nzUþË nK²>ð
dNEð YOŠ ÆUN/b>²4ð w²« WHOþu«
w2 W½d*« `OðUHLK WOU(« WHOþu«
ÆWýUA« s/ dOš_« dD4«
w½Ëd²J≈ b¹dÐ ‰UÝ—≈ Ë√ Âö²Ý«
Æ…b¹bł
▲
qOGA²« ¡bÐ
rz«uI« nzUþË v≈ ‰uu«
WKFH/ ÀuðuK³« …eO/
¡ULÝ_«
GPRS WJ³ý
WUŠ w2Ë ¨‰eM*« w2 bł«u²« bMŽ
ÆW³ÝUM*« W/b)« w2 pB«d²ý«
ÕU²H*« vKŽ jG{«
‰u5uK s1_« Êd*«
w2 ¡ULÝ_« W×zô v≈
ÆnðUN« qOœ
∏≥ Æ’
“«e²¼ô« vKŽ ‰UBðô« j³{
∏¥ Æ’
▲
ÕU²H*« vKŽ jG{«
d4¹_« Êd*«
j/ v≈ ‰u5uK
ÆWLzUI«
▲
WUŠ w2Ë ¨V²J*« w2 bł«u²« bMŽ
ÆW³ÝUM*« W/b)UÐ pB«d²ý«
qFH/ XLB« j/
W¹—UD³« W!UÞ Èu²4/
œUL²ŽôUÐ WýUA« vKŽ W×{u*« “u/d« nK²>ð U0— *
ÆpÐ ’U)« W/b)« œËe/ Ë√ „bKÐ vKŽ
±±
SGH-E730
11
11/4/05, 2:03 PM
qOGA²« ¡bÐ
pHðU¼ j³{
ÆVÝUM*« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« Ʊ
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ÆWGK« rŁ nðUN« j³{ rŁ j³C« d²š«Ë
ÆWGK« d²š« Æ≤
÷dF« WG
‰UI²½ö `HB²« `OðUH/ vKŽ jG{« Æ≤
ÆoÐU4« Ë√ wU²« —UO)« v≈
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
/U*UJ*« rŁ /uB« j³{ rŁ j³C« d²š«Ë
Æ5½d« WLG½ rŁ …œ—«u«
—UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« Æ≤
Æ5½d« WLG½ Ÿu½
VOKI²K ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ vKŽ jG{« Æ≥
Æ5½d« ÊU(√ ‰öš
ÆÁb¹dð Íc« 5½d« s( d²š« Æ¥
ÆækHŠº vKŽ jG{« Ƶ
WLG½ s(
‰UBðô«
/«—UO)« bŠ√ œbŠ
bOBQ² [
] Ë√ æ—UO²š«º vKŽ jG{« Æ≥
ÆeOL*« —UO)« Ë√ W{ËdF*« WHOþu«
s/ Í√ —UO²š« pOKŽ ÃËd>K Æ¥
∫5²OU²« 5²I¹dD«
„dײK <C> Ë√ æŸuł—º vKŽ jG{« •
ÆvKŽú bŠ«Ë Èu²4/
j/ v≈ …œuFK [ ] ÕU²H*« jG{« •
ÆW¹e¼U'«
—UO)UÐ ’U)« ÕU²H*« r!— vKŽ jG{«
ÆÁb¹dð Íc«
`OðUH «b ²Ý«
/U¼U&ô«
±≤
SGH-E730
12
11/4/05, 2:03 PM
ÍœUH² XLB« j/ v≈ ‰uײ« pMJ1
ÆpHðU¼ uBÐ s¹dšü« ÃUŽ“≈
ÆW¹e¼U'« j/ w2 [ ] ÎôuD/ jG{«
`OðUHLB `HB²« `OðUH/ «b>²Ý« pMJ1
…œb×/ rz«u! v≈ ‰u5uK U¼U&«
ÆW¹e¼U'« j/ s/ …dýU³/
Î
∫ÁU&« ÕU²H/ WLzU! 5OF²
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
`OðUH rŁ nðUN« j³{ rŁ j³C« d²š«Ë
Æ/U¼U&ô«
ÆU/ ÎUŠU²H/ d²š« Æ≤
ÆdOOGð d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≥
hOB>ð b¹dð w²« WLzUI« v≈ qI²½« Æ¥
ÆUN ÕU²H/
ÆækHŠº vKŽ jG{« Ƶ
XLB« j/
`OðUH
/U¼U&ô«
Ë√ WO4Ozd« WýUA« WOHKš j³{ sJ1
ÆWOł—U)«
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
WOHKš rŁ WýUA« j³{ rŁ j³C« d²š«Ë
Æ¡UDG« WýUý Ë√ WOÝUÝ_« WýUA« rŁ WýUA«
Æ…—uB« d²š« rŁ …—uB« Ÿu½ d²š« Æ≤
Ê«uMŽ —UO²š« pMJ1 ¨¡UDG« WýUý w2Ë
vKŽ t{dŽ r²¹ wJ h½ ‰Ušœù ¡UDG«
ÆWOł—U)« WýUA«
Æ[
] vKŽ jG{« Æ≥
j/ /UOHKš
W¹e¼U'«
U½uJ0 ’U)« ÊuK« dOOGð pMJ1
WÞdý√Ë s¹ËUMF« WÞdý√ q¦/ ¨÷dF«
Æ…œ«d*« ¡«eł_«
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ÆWLzUI« Êu rŁ WýUA« j³{ rŁ j³C« d²š«Ë
ÆÊuK« j/ d²š« Æ≤
`DO« Êu
jLM wł—U)«
WLzUI«
±≥
SGH-E730
13
11/4/05, 2:03 PM
qOGA²« ¡bÐ
UNOKŽ œd« Ë√ W*UJ ¡«dł≈
ÕU²H/ r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ÆnðUN« r!—Ë WIDM*«
Æ[ ] vKŽ jG{« Æ≤
Æ[ ] vKŽ jG{« ¨W*UJ*« ¡UN½ù Æ≥
Æ[
W*UJ ¡«dł≈
] vKŽ jG{« ¨nðUN« Êd¹ U/bMŽ Ʊ
Æ[ ] vKŽ jG{« ¨W*UJ*« ¡UN½ù Æ≤
vKŽ œd«
ÆW*UJ
Æ[ / ] vKŽ jG{«
Wł—œ j³{
¡UMŁ√ /uB«
W*UJ ¡«dł≈
dOž «b>²Ýô« b{ nðU¼ W¹ULŠ sJ1
Æ—Ëd*« WLKB ‰öš s/ hšd*«
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
WLK dOOGð rŁ W¹UL(« rŁ j³C« œbŠË
Æ—Ëd*«
WO{«d²2ô« —Ëd*« WLKB ‰UšœSÐ r! Æ≤
ÆæoG«uº jG{« rŁ ¢00000000¢
rŁ ÂU!—√ ∏ v≈ ¥ s/ —Ëd/ WLKB qšœ√ Æ≥
ÆæoG«uº jG{«
jG{« rŁ …b¹b'« —Ëd*« WLKB qšœ√ Æ¥
ÆæoG«uº
ÆnðUN« qHI d²š« Ƶ
ÆqOGAð d²š« Æ∂
jG{« rŁ ¨—Ëd*« WLKB ‰UšœSÐ r! Æ∑
ÆæoG«uº
nðUN« qHI
±¥
SGH-E730
14
11/4/05, 2:03 PM
›1¤ vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
ÆqO−4²« j/ dOOG²
ÆqO−4²« ¡b³ [ ] vKŽ jG{«
ÆqO−4²« ·UI¹ù [ ] vKŽ jG{«
ÆUOzUIKð
u¹bOH« s¹e>ð r²¹
Î
…œuFK s1_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
ÆqO−4²« j/ v≈
Ʊ
nðUN« ×Uš …uDš
u¹bOG qO−Oð
Èdš_« W5U)« «eO*« Ë vIOÝu*«Ë «dO/UJUÐ √b³½ UMŽœ
«dOUJ« «b ²Ý«
Æ≤
Æ≥
Æ¥
ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨qO−4²« j/ w2 Ʊ
Æu¹bOH« v≈ qI²½« d²š« rŁ ¨d4¹_« Êd*«
Æb¹dð Íc« u¹bOH« lDI/ d²š« Æ≤
ÆnðUN« `²HÐ r!
] vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
Æ«dO/UJ« qOGA² ôuD/
Î
Ád¹uB𠜫d*« dEM*« vKŽ WÝbF« tłË
Æ…—uB« j³{« rŁ
r²¹ Æ…—uB« ◊UI²ô vKŽ jG{«
ÆUOzUIKð
…—uB« s¹e>ð
Î
ÆÈdš√ …—u5 ◊UI²ô [
] vKŽ jG{«
[
u¹bOH« qOGAð
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
Ƶ
ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨◊UI²ô« j/ w2 Ʊ
—uB« v≈ qI²½« d²š« rŁ ¨d4¹_« Êd*«
ÆWOG«džuðuH«
ÆU¼b¹dð w²« …—uB« d²š« Æ≤
±µ
SGH-E730
15
11/4/05, 2:03 PM
…—u ◊UI²«
…—uB« ÷dŽ
nðUN« ×Uš …uDš
MP3 qOGAð
▲
∫WOU²« ‚dD« Âb>²Ý«
ÆWOJKÝô V¹Ë W×H5 s/ qOLײ« •
Æ¥∂ Æ’
«b>²ÝUÐ VÝUŠ “UNł s/ qOLײ« •
qOœ lł«— ÆSamsung PC Studio II
Æ Samsung PC Studio II Âb>²4/
Æ ∏∑ Æ’ ¨ÀuðuK³« d³Ž ‰U³I²Ýô« •
/UHK aO½
v≈ MP3
nðUN«
▲
nK qOGAð
MP3
▲
vKŽ jG{« MP3 qGA/ WýUý s/ Ʊ
Æ[
]
`OðUH*« Âb>²Ý« ¨qOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√ Æ≤
∫WOU²«
…œUŽ≈ qOGAð ·UM¾²Ý«Ø·UI¹≈ [
]•
ÆqOGA²«
ÆoÐU4« nK*« v≈ ‰UI²½ô« ∫›d4¹√¤ •
ÆqLF¹ nK/ w2 ¡«—u« v≈ ‰UI²½ô«
ÆwU²« nK*« v≈ ‰UI²½ô« ∫›s1√¤ •
ÆqLF¹ nK/ w2 ¡«—u« v≈ ‰UI²½ô«
ÆqOGA²« WLzU! `²H ∫›vKŽ√¤ •
ÆqOGA²« …œUŽ≈ ·UI¹≈ ∫›qHÝ√¤ •
uB« Wł—œ j³{ ∫[ / ] •
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ÆMP3 qGA rŁ /UIO³D²« d²š« rŁ
¨W×zö« v≈ WGU{≈ d²š« rŁ æ/«—UOšº jG{« Æ≤
ÆnK WGU{≈ Ë√ qJ« WGU{≈ rŁ
WMOF/ UHK/ d²š« ¨nK WGU{≈ qł√ s/ Æ≥
Ρ«b²Ð« «uD)« —dB ÆæWGU{≈º jG{« rŁ
Æ≤ …uD)« s/
W×zô ¡UA½≈
÷dŽ
±∂
SGH-E730
16
11/4/05, 2:04 PM
nðUN« ×Uš …uDš
nðUN« qOœ «b ²Ý«
nðUN« …dB«– v≈
rŁ nðUN« r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Æ[
] vKŽ jG{«
Ær!d« Ÿu½ rŁ nðUN« d²š« Æ≤
∫‰UBðô« WNł U/uKF/ b¹b% Æ≥
¨„dײ*« nðUN« ¨WKzUF« rÝô«Ë ¨rÝô«
b¹d³« ¨fBUH« ¨V²J*« ¨‰eM*«
WLG½ ¨qB²*« W¹u¼ ¨w½Ëd²Jù«
Æ «dBc*« ¨WŽuL:« ¨5½d«
ƉUšœù« kH( [
] vKŽ jG{« Æ¥
W!UD³« v≈
rŁ nðUN« r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Æ[
] vKŽ jG{«
ÆWIUD³« d²š« Æ≤
UÎLÝ« qšœ√ Æ≥
ƉUšœù« kH( [
] vKŽ jG{« Æ¥
qšb
Ô WGU{≈
V¹u« WJ³ý `HBð
UIO³D²« ‰uBuðËdЮ wKš«b« »«u« `HB²/ «b>²ÝUÐ
WOJKÝö« WJ³A« v≈ WuN4Ð ‰u5u« pMJ1 ¨©WOJKÝö«
pMJ1 ULB …b¹b'« U/uKF*«Ë U/b)« vKŽ ‰uB×K
ÆV¹u« WJ³ý Èu²×/ qOLײРŸU²L²Ýô«
Æ[
] vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
qOGAð ¡bÐ
`HB²*«
•
d³Ž qIM²«
»«u« `HB²
jG{« ¨`HB²« d5UMŽ 5Ð VOKI²Ë
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*« vKŽ
Æ< > vKŽ jG{« ,dBMŽ —UO²šô
æŸuł—º jG{« WIÐU4« W×HBK …œuFK
Æ[C] Ë√
jG{« ¨`HB²*« «—UOš v≈ ‰u5uK
vKŽ√ …œułu*« d²š« Ë√ [ ] vKŽ
ÆWýUA«
±∑
SGH-E730
17
11/4/05, 2:04 PM
•
•
•
nðUN« ×Uš …uDš
qzUÝ— ‰UÝ—≈
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
rŁ …b¹bł WUÝ— ¡UA½≈ rŁ qzUÝd« œbŠË
ÆWOB½ qzUÝ—
ÆWUÝd« h½ ‰UšœSÐ r!
Ë√ ‰UÝ—≈Ë kHŠ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÆjIG ‰UÝ—≈
WNłu« ÂU!—√ qšœ√
ÆWUÝd« ‰UÝ—ù [
] vKŽ jG{«
Ʊ
WUÝ— ‰UÝ—≈
WOB½
Æ≤
Æ≥
Æ¥
Ƶ
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
rŁ ¨…b¹bł WUÝ— ¡UA½≈ rŁ ¨qzUÝd« œbŠË
ÆjzUÝË WUÝ—
ÆŸu{u*« d²š« Æ≤
vKŽ jG{«Ë WUÝd« Ÿu{u/ qšœ√ Æ≥
Æ[
]
WUÝ— ‰UÝ—≈
…œbF² jzUÝË
Ææ¡ULÝ_«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ƉUšœ≈ v≈ qI²½« Ë√ ÎULÝ« qšœ√ Æ≤
ÆÎôUšœ≈ œbŠ Æ≥
‰UBðö [ ] vKŽ jG{« rŁ ÎUL!— d²š« Æ¥
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ë√ ¨r!dUÐ
Æ «—UO)« v≈
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
Æ¡ULÝ_« /UIUDÐ d²š« rŁ nðUN« qOœ rŁ
ÆpÐ ’U)« ‰UBðô« WNł U/uKF/ œbŠ
ÆrÝô« W!UDÐ kH( [
] vKŽ jG{«
’U>ý√ v≈ rÝô« W!UDÐ ‰UÝ—ù
d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨s¹dš¬
Ë√ jzUÝË WUÝ— Ë√ …dOBI WUÝ— rŁ d³Ž ‰UÝ—≈
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³«
Ʊ
qšbÔ sŽ Y׳«
‰UÝ—≈Ë ¡UA½≈
rÝ« WIUDÐ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
±∏
SGH-E730
18
11/4/05, 2:04 PM
nðUN« ×Uš …uDš
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
rŁ ¨…b¹bł WUÝ— ¡UA½≈ rŁ qzUÝd« d²š« rŁ
Æw½Ëd²Jù« b¹d³«
ÆŸu{u*« d²š« Æ≤
vKŽ jG{«Ë WUÝd« Ÿu{u/ qšœ√ Æ≥
Æ[
]
ÆWUÝ— d²š« Æ¥
jG{«Ë w½Ëd²Jô« b¹d³« h½ qšœ√ Ƶ
Æ[
] vKŽ
ÆnK ‚U(≈ d²š« Æ∂
Ë√ vIOÝu/ ,u¹bO2 ,…—u5 n{√ Æ∑
Æ «u5√ UHK/
ƉUÝ—≈ d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ∏
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« s¹ËUMŽ qšœ√ Æπ
b¹d³« ‰UÝ—ù [
] vKŽ jG{« Ʊ∞
Æw½Ëd²Jù«
b¹dÐ ‰UÝ—≈
w½Ëd²J≈
Æu¹bOH« Ë√ —u rŁ u¹bOGË …—u d²š« Æ¥
ÆjzUÝË nK/ n{√Ë
ÆæWGU{≈º vKŽ jG{« rŁ …—u5 d²š« Ƶ
vKŽ jG{« ¨u¹bO2 bNA/ d²š« «–≈
ÆWGU{≈ d²š« rŁ d4¹_« Êd*« ÕU²H*«
Æ uB« Ÿu½ rŁ ¨/u d²š« Æ∂
ÆæWGU{≈º vKŽ jG{« rŁ u5 d²š« Æ∑
ÆWUÝ— d²š« Æ∏
vKŽ jG{« rŁ WUÝd« h½ V²B« Æπ
Æ[
]
ƉUÝ—≈ d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ʊ∞
Ê«uMŽ Ë√ WNłu« nðU¼ r!— qšœ√ Ʊ±
Æw½Ëd²Jù« b¹d³«
ÆWUÝd« ‰UÝ—ù [
] vKŽ jG{« Ʊ≤
±π
SGH-E730
19
11/4/05, 2:04 PM
WUÝ— ‰UÝ—≈
…œbF² jzUÝË
©lÐUð®
nðUN« ×Uš …uDš
∫œ—«u« ‚ËbM5 s/
æW?LzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Æ…œ—«u« rŁ ¨wKzUÝ— rŁ ¨qzUÝd« œbŠ rŁ
ÆWUÝ— œbŠ Æ≤
æW?LzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
‚ËbM rŁ ¨wKzUÝ— rŁ ¨qzUÝd« œbŠ rŁ
Æw½Ëd²Jù« b¹d³«
b?¹d?Ð …œUF²Ýô b?¹b'« b¹d³« lł«— d?²š«
ÆW?×?H?5 ”√— Ë√ w?½Ëd²J«
ÆW?×?H5 ”√— Ë√ ÎU?O?½Ëd?²J≈ Ϋb?¹d?Ð d?²š«
jG{« ¨W×HB« ”√— d²š« «–≈
ÆqOL% d²š« rŁ æ/«—UOšº
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
qzUÝd« ÷dŽ
WUÝ— ÷dŽ
…œbF² jzUÝË
©lÐUð®
b¹dÐ ÷dŽ
w½Ëd²J≈
∫—UFýù« dNE¹ U/bMŽ
Ææ÷dŽº vKŽ jG{« Ʊ
Æœ—«u« ‚ËbM5 s/ WUÝ— d²š« Æ≤
∫œ—«u« ‚ËbM5 s/
æW?LzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Æ…œ—«u« rŁ ¨wKzUÝ— rŁ ¨qzUÝd« œbŠ rŁ
ÆWUÝ— œbŠ Æ≤
∫—UFýù« dNE¹ U/bMŽ
Ææ÷dŽº vKŽ jG{« Ʊ
Æœ—«u« ‚ËbM5 s/ WUÝ— d²š« Æ≤
WUÝ— ÷dŽ
WOB½
WUÝ— ÷dŽ
…œbF² jzUÝË
≤∞
SGH-E730
20
11/4/05, 2:04 PM
nðUN« ×Uš …uDš
oO³D²« vKŽ qšœ«
ÆdBMŽ v≈ qI²½«
rŁ d³Ž ‰UÝ—≈ d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÆÀuðuK³«
«“UNł
Î
d²š«
PIN e/— ‰UšœSÐ r! ¨d/_« Âe «–≈
Ææo?G«u?º j?G?{« r?Ł Àu?ðu?K³UÐ ’U)«
Ʊ
Æ≤
Æ≥
s?/ p?M?J?9 w?²?« Àu?ðuK³« WOMI²Ð eN−/ „“UNł Ê≈
Èd?š_« Àu?ðu?K³« …eNłQÐ ÎU?O?J?K?Ýô nðUN« qO5uð
r?J?×?²?« Ë√ W?ŽU?L?4?UÐ Àbײ«Ë UNF/ U½UO³« ‰œU³ðË
ÆbFÐ sŽ nðUN« w2
Æ¥
Ƶ
¨Àu?ðu?K?³?« o?¹d?Þ s?Ž U½UOÐ wIK²
Æp?H?ðU?¼ w?2 Àu?ðu?K?³?« …e?O?/ q?O?F?H?ð V?−¹
bOBQ² ærF½º vKŽ jG{« ¨d/_« Âe «–≈
ƉU³I²Ýô« WOKLŽ
ÀuðuK³« «b ²Ý«
/U½UOÐ ‰UÝ—≈
/U½UO³« wIKð
æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2
ƉUFG rŁ qOFH²« rŁ ÀuðuK³« rŁ j³C« œbŠË
ÀuðuK³« qOGAð
æW?LzUI«º vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Y×Ð rŁ wðeNł√ rŁ ÀuðuK³« rŁ j³C« œbŠË
Æb¹bł “UNł sŽ
Ϋ“UNł d²š« Æ≤
’U)« ©PIN® wB>A« r!d« qšœ√ Æ≥
©PIN® w?B?>?A?« r?!d?« Ë√ Àu?ðuK³UÐ
ÊU?B «–≈ ¨d?šü« Àu?ðu?K?³?« “U?N−Ð ’U)«
ÆæoG«uº vKŽ jG{« rŁ ΫbŠ«Ë t¹b
qšœ√ dšü« “UN'« pU/ qšb¹ U/bMŽ
Æd?šü« “U?N?'U?Ð ÊdI« r²ð ¨e/d« fH½
ÊdI«Ë sŽ Y׳«
ÀuðuKÐ “UN−Ð
≤±
SGH-E730
21
11/4/05, 2:04 PM
h½ ‰Ušœ≈
vKŽ jG{« ¨hM« ‰Ušœ≈ j/ w2 Èdš√ UG ‰Ušœù •
ÆWGK« —UO²š« œbŠ rŁ æ/«—UOšº
“u/d« ¨ÂU!—_« ¨»« ¨ABC ¨T9 j/
ABC j/ «b ²Ý«
·d(« WýUA« vKŽ dNE¹ v²Š VÝUM*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
Æt?U?šœ≈ b?¹d?ð Íc«
`OðUH*«
÷ËdF*« VOðd²UÐ “u/—
…dOGB« ·Ëd(« WUŠ
…dO³J« “u/d« WUŠ
Ë√ q?zU?Ýd?« ‰U?Ý—≈ q?¦?/ «e?O*« iF³ h½ ‰Ušœ≈ pMJ1
¨T9 j/Ë ABC j/ «b>²ÝUÐ ¨rEM*« Ë√ nðUN« qOœ
Æ“u/d« j/Ë ÂU!—_« j/Ë ¨WOÐdF« j/Ë
hM« ‰Ušœ≈ j/ dOOGð
‰U−/ w2 W/öF« ÊuJ¹ U/bMŽ hM« ‰Ušœ≈ j/ ÷dŽ r²¹
Æh?? ?½
hM« ‰Ušœ≈ j/ dOOG² s1_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« •
s1_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ ÎôuD/ jG{« Ë√ ÆÁb¹dð Íc«
ÆhM« ‰Ušœ≈ j/ —UO²šô
¨T9 j/ ∫
ABC j/ ∫
ÆÂU!—_« j/ ∫
Æ“u/d« j/ ∫
ÆT9 j/ Ë ABC j/ 5Ð ‰UI²½ö [ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« •
Æ“u/d« j/ v≈ ‰UI²½ö [ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« •
≤≤
SGH-E730
22
11/4/05, 2:04 PM
h½ ‰Ušœ≈
T9 j/ «b ²Ý«
WDGCÐ e/— Í√ qšbð ÊQÐ p `L4¹ ÍR³Mð h½ ‰Ušœ≈ j/ u¼ T9
Æ…bŠ«Ë
∫T9 j/ wG WLK ‰Ušœ≈
ÆWLKB ‰Ušœ≈ w2 ¡b³K ›9¤ v≈ ›2¤ s/ `OðUH*« vKŽ jG{« Ʊ
Æ·dŠ qB qł√ s/ ÕU²H/ qB vKŽ …bŠ«Ë …d/ jGCUÐ r!
WLKB ‰Ušœù ¨›3¤Ë ›2¤Ë ›6¤Ë ›5¤Ë ›8¤ `OðUH*« vKŽ jG{« ∫‰U¦/
U0—Ë ¨WÐU²J« ¡UMŁ√ WLKJUÐ T9 jLM« Q³M²¹ ÆT9 j/ w2 ¢U³Šd/¢
ÆÕU²H/ vKŽ jGCUÐ UNO2 ÂuIð …d/ qB w2 WLKJ« dOG²ð
ÆUN2cŠ Ë√ ·Ëd(« q¹bFð q³! q/UJUÐ WLKJ« ‰UšœSÐ r! Æ≤
Æ¥ …uD)« v≈ V¼–« `O×B« qJAUÐ WLKJ« ÷dFð U/bMŽË Æ≥
ULKJ« s/ WK¹b³« «—UO)« ÷dF ›0¤ ÕU²H*« vKŽ jG{«
ÆUNOKŽ jGCUÐ ÂuIð w²« `OðUHLK
Æ›5¤ Ë ›7¤ Ë ›8¤ `OðUH*« «b>²ÝUÐ r! ¢bO!¢ Ë ¢cM/¢ s/ qJ ∫‰U¦/
Ϋd2u²/ ›0¤ ÊuJ¹ ô bI2 ,„bKÐ vKŽ œUL²ŽôUÐ
Æq¹bÐ WLKB —UOš v≈ ‰UI²½ö
ABC j/ «b ²Ý« ‰uŠ /U×OLKð
fH½ w2 nK²>/ ·dŠ Ë√ 5ðd/ ·d(« fH½ ‰Ušœù
W/öF« ‰uײ¹ v²Š …œËbF/ w½«uŁ dE²½« jI2 ¨ÕU²H*«
·d(« qšœ√ rŁ Æ›s1√¤ jG{« Ë√ ¨5LO« WOŠU½ UOzUIKð
Î
ÆwU²«
…dOGB« ·dŠ_« WUŠ ,WU(« dOOG² [ ] vKŽ jG{«
d2u²ð ULB ¨© ® dO³B ‰Ë_« ·d(« WUŠ ¨©W/öŽ Ãu¹ ô®
Æ© ® …dO³B ·dŠ_« lOLł WUŠ
ÆW2U4/ ë—œù [ ] vKŽ jG{«
ÆW/öF« p¹dײ `HB²« `OðUH/ [C] vKŽ jG{«
vKŽ ÎôuD/ jG{« Ædšü« uKð ·dŠ ·c( [C] vKŽ jG{«
ÆWýUA« `4* ÕU²H*«
»« j/ «b ²Ý«
«c¼ ÈbË ÆWOÐdF« WGKUÐ WÐU²J« j/ «b>²Ý« pMJ1
WGKUÐ WÐU²J« j/ w2 …œułu*« hzUB)« fH½ jLM«
ÆÁöŽ√ 5³*« W¹eOK$ù«
ÆWOU²« WLKJ« qšœ√Ë W2U4/ ë—œù [ ] vKŽ jG{« Æ¥
≤≥
SGH-E730
23
11/4/05, 2:04 PM
•
•
•
•
•
ÂUI—_« j/ «b ²Ý«
ÆÂU!—√ ‰Ušœ≈ WO½UJ/≈ ÂU!—_« j/ p `O²¹
ÆUNUšœ≈ b¹dð w²« ÂU!—_« qL% w²« `OðUH*« vKŽ jG{«
“ud« j/ «b ²Ý«
Æ“u/— ë—œ≈ WO½UJ/≈ “u/d« j/ p `O²¹
vKŽ jG{«
qł√ s
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*«
“u/d« s/ b¹e*« ÷dŽ
VÝUM*« r!d« ÕU²H/
e/— —UO²š«
›C¤
WKšb*« ©“u/d«® e/d« `4/
æoG«uº
©“u/d«® e/d« ë—œ≈
T9 j/ «b ²Ý« ‰uŠ /U×OLKð
ÆÎUOzUIKð UOKŽ q5«u2 Ë√ U2U4/ ‰Ušœù ›1¤ vKŽ jG{«
…dOGB« ·dŠ_« WUŠ ¨WU(« dOOG² [ ] vKŽ jG{«
d2u²ð ULB ¨© ® dO³B ‰Ë_« ·d(« WUŠ ¨©W/öŽ Ãu¹ ô®
Æ© ® …dO³B ·dŠ_« lOLł WUŠ
ÆW2U4/ ë—œù [ ] vKŽ jG{«
ÆW/öF« p¹dײ ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{«
vKŽ ÎôuD/ jG{« Ædšü« uKð ·dŠ ·c( [C] vKŽ jG{«
ÆWýUA« `4* [C] ÕU²H*«
•
•
•
•
•
T9 j/ ”uUI wG …b¹bł WLK WGU{≈
Æ UGK« iFÐ w2 WŠU²/ …eO*« Ác¼ ÊuJð ô U0—
ÆUN²2U{≈ b¹dð w²« WLKJ« qšœ√ Ʊ
s/ WK¹b³« «—UO)« ÷dF ›0¤ ÕU²H*« vKŽ jG{« Æ≤
WUŠ w2 ÆUNOKŽ jGCUÐ ÂuIð w²« `OðUHLK ULKJ«
qHÝ√ W¾−Nð WLKB dNEð ¨WK¹bÐ «—UOš œułË ÂbŽ
ÆWýUA«
ÆæW¾−Nðº vKŽ jG{« Æ≥
jG{«Ë ¨ABC j/ «b>²ÝUÐ U¼b¹dð w²« WLKJ« qšœ√ Æ¥
ÆæoG«uº ÕU²H*« vKŽ
≤¥
SGH-E730
24
11/4/05, 2:04 PM
U*UJ*« nzUþË
W/bI²*« ‰UBðô« «eO/
W*UJ ¡«dł≈
▲
▲
U*UJ*« nzUþË
nðUN« qOœ s W*UJ ¡«dł≈
¨nðUN« qOœ w2 nðUN« ÂU!—√ s¹e>²Ð p/UO! œd−0
ÆnðUN« qOœ s/ Á—UO²šUÐ r!dUÐ ‰UBðô« pMJ1
Æ≥≤ ’
5OF² l¹d4« ‰UBðô« …eO/ «b>²Ý« UC¹√ pMJ1 ULB
`OðUH/ vKŽ …œUŽ UNÐ ‰UBðôUÐ ÂuIð w²« ÂU!—_« d¦B√
≥µ Æ’ Æ…œb×/ ÂU!—√
∫WIUD³« wG Êe rIdÐ ‰UBðô«
nðUN« r!dÐ ’U)« l!u*« r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ÆvKŽ jG{«Ë ¨tÐ ‰UBðô« b¹dð Íc«
Æ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨ÂU!—_« VOKI²Ë Æ≤
ÆÁb¹dð Íc« r!dUÐ ‰UBðö [ ] Ë√ æ‰UB𫺠vKŽ jG{« Æ≥
ÆW*UJ*« ¡UN½≈
Æ[
] vKŽ jG{« Ë√ nðUN« ‚öžSÐ r!
ÆnðUN« r!—Ë WIDM*« e/— r!— qšœ√ ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Æ[ ] vKŽ jG{« Æ≤
jG{« Ë√ r!— dš¬ `4* [C] ÕU²H*« vKŽ jG{«
p¹d% pMJ1 Æq/UJUÐ WýUA« `4* [C] vKŽ ôuD/
Î
Æ`O×B« dOž r!d« q¹bF² W/öF«
WOËœ W*UJ ¡«dł≈
c¾MOŠ Æ›0¤ ÕU²H*« vKŽ ÎôuD/ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
Æ´ e/d« dNE¹
jG{« rŁ ¨nðUN« r!—Ë WIDM*« e/—Ë bK³« e/— qšœ√ Æ≤
Æ[ ] vKŽ
ÂUI—√ dšPÐ ‰UBðô« …œUŽ≈
] ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨W¹e¼U'« j/ w2 Ʊ
ÆÂU!—√ dšPÐ
jG{« rŁ ¨Áb¹dð Íc« r!d« v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≤
Æ[ ] ÕU²H*« vKŽ
WLzU! ÷dF [
≤µ
SGH-E730
25
11/4/05, 2:04 PM
U*UJ*« nzUþË
W*UJ vKŽ œd«
] vKŽ jG{« Æ≥
qł√ s
ÎôuD/ 5ðd/ —e«
r!— dšQÐ ‰UBðô« …œUŽ≈
—e«
W*UJ/ vKŽ œd«
—e«
ÆW*UJ/ ¡UN½≈
▲
vKŽ jG{«
W*UJ Í√ vKŽ œd« ‰uŠ /U×OLKð
wGU{≈ j³{ WLzU! s/ œdK ÕU²H Í√ —UOš qOFHð bMŽ •
¨W*UJ*« vKŽ œdK ÕU²H/ Í√ vKŽ jGC« pMJ1 ¨WUFH«
Æ∏≤ Æ’ Æ [ / ] Ë√ ¨[ ] ¨æiG—º ÕU²H*« «bŽU/
¨wGU{≈ j³{ WLzU! w2 öFH/
Î
¡UDG« qOFHð ÊuJ¹ U/bMŽ •
Æ∏≤ Æ’ ÆnðUN« `²2 WÞU4³Ð pMJ1
Æ…œ—«Ë W*UJ/ i2d [ ] Ë√ æiG—º ÕU²H*« vKŽ jG{« •
ÎôuD/ jG{« ¨w³½U'« ÕU²H*« WLzU! j³{ vKŽ œUL²ŽôUÐ •
∏≤ Æ’
ÆW*UJ/ i2— Ë√ 5½d« u5 r²J vKŽ
▲
WŽULO« «b ²Ý«
ÊËbÐ UNOKŽ œd« Ë√ U*UJ/ ¡«dłù WŽUL4« Âb>²Ý«
ÆnðUNUÐ „U4/ù«
d4¹_« V½U'« vKŽ œułu*« fÐUI« w2 WŽUL4« qšœ√
ÆnðUNK
∫wK¹ ULB WŽUL4« vKŽ …œułu*« —«—“_« qLFð
5½— —«b5SÐ nðUN« ÂuI¹ ¨…œ—«Ë W*UJ/ rK4²ð U/bMŽ
Æ…œ—«u« W*UJ*« …—u5 ÷dF¹Ë
Æ…œ—«u« W*UJ*« vKŽ œdK [ ] Ë√ æ‰u³Iº ÕU²H*« vKŽ jG{«
▲
ÆÁb¹dð Íc« r!dUÐ ‰UBðö [
W*UJ ¡«dł≈ ¡UMŁ√ …dGu²*« /«—UO)«
W²zUH« /U*UJ*« ÷dŽ
ÆW*UJ/ ¡«dł≈ ¡UMŁ√ nzUþu« s/ œbŽ v≈ ‰ušb« pMJ1
U*UJ*« œbŽ WýUA« ÷dFð ¨W²zU2 U*UJ/ p¹b X½UB «–≈
ÆW²zUH«
Ææ÷dŽº vKŽ jG{« Ʊ
ÆW²zUH« U*UJ*« w2 VOKI²UÐ r! ¨…—ËdC« bMŽ Æ≤
W*UJ ¡«dł≈ ¡UMŁ√ /uB« Wł—œ j³{
¡«dł≈ ¡UMŁ√ WŽUL4« u5 Wł—œ j³C [ / ] Âb>²Ý«
ÆW*UJ/
≤∂
SGH-E730
26
11/4/05, 2:04 PM
uB« Wł—œ Èu²4/ …œU¹e [ ] ÕU²H*« vKŽ jG{«
Æ uB« Wł—œ iH) [ ] ÕU²H*« vKŽ jG{«Ë
WOł—U)« WŽULO« «b ²Ý«
▲
U*UJ*« nzUþË
Èdš√ W*UJ vKŽ œd«
Ác¼ rŽbð p²J³ý X½UB «–≈ ¨…œ—«Ë W*UJ/ vKŽ œd« pMJ1
Æ U*UJ*« —UE²½« …eO/ qOFH²Ð XL! b!Ë ¨WO5U)«
Æ∏∂ Æ’
vË_« W*UJ*« l{u²Ý ÆW*UJ/ vKŽ œdK [ ] vKŽ jG{« Ʊ
ÆÎUOzUIKð oOKF²« l{Ë w2
Æ U*UJ*« 5Ð q¹b³²K æ‰UI²½«º vKŽ jG{« Æ≤
w²« W*UJ*« ¡UN½ù WIKF*« ¡UN½≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≥
Æ—UE²½« l{Ë w2 X½UB
Æ[ ] vKŽ jG{« ¨WOU(« W*UJ*« ¡UN½ù Æ¥
Ë√ ÀbײK W¹—UO²šô« WOł—U)« WŽUL4« Âb>²Ý«
¨ÎôË√ ÆtMŽ …dOB! W2U4/ bFÐ vKŽ nðUN« v≈ ŸUL²Ýô«
ÆnðUNUÐ WŽUL4« q5Ë pOKŽ wG³M¹
·UM¾²Ý«ØoOKFð WUŠ wG W*UJ l{Ë
WUŠ w2 W*UJ*« l{u æ·UM¾²Ý«º Ë√ æoOKFðº vKŽ jG{«
ÆUNðœUF²Ý« Ë√ —UE²½«
W*UJ q¹u%
Èdš√ W*UJ ¡«dł≈
w2 dš¬ qB²/ v≈ ÎUOUŠ Íd& W*UJ/ q¹u% pMJ1
Ác¼ rŽbð UN l³²ð w²« WJ³A« X½UB «–≈ oOKF²« WOF{Ë
rNCFÐ l/ Àbײ« 5KB²LK sJ1 —UO)« «cNÐË Æ…eO*«
ÆW*UJ*« sŽ pUBH½« bMŽ UCFÐ
Î
UNF³²ð w²« WJ³A« X½UB «–≈ Èdš√ W*UJ/ ¡«dł≈ pMJ1
ÆW/b)« Ác¼ rŽbð
Æ—UE²½ô« w2 W*UJ*« l{u æoOKFðº vKŽ jG{« Ʊ
ÆW¹œUF« WI¹dDUÐ WO½U¦« W*UJ*« ¡«dłSÐ r! Æ≤
Æ U*UJ*« 5Ð q¹b³²K æ‰UI²½«º vKŽ jG{« Æ≥
w²« W*UJ*« ¡UN½ù WIKF*« ¡UN½≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ¥
Æ—UE²½« l{Ë w2 X½UB
Æ[ ] vKŽ jG{« ¨WOU(« W*UJ*« ¡UN½ù Ƶ
Æq¹u% d²š«Ë æ/«—UOšº vKŽ jG{«
≤∑
SGH-E730
27
11/4/05, 2:04 PM
U*UJ*« nzUþË
ÀuðuKÐ WŽULÝ Â«b ²Ý«
nðUN« vKŽ Y¹b×K W¹—UO²šô« ÀuðuKÐ WŽULÝ Âb>²Ý«
ÃU²% ¨…eO*« Ác¼ «b>²Ýô Æp½–√ vKŽ nðUN« l{Ë ÊËœ
∏µ Æ’ ÆnðUNUÐ UNKO5uðË WŽUL4« qO−4² ÎôË√
nðUN« WLE½√ Ë√ WOü« œd« U³O−0 ‰UBðö
Æ`OðUH*« WLG½ qOGAð —UO²š« V−¹ ¨W³Ýu;«
▲
`OðUH*« /ULG½ ‰UÝ—≈ Ë√ ‚öž≈
Æ`OðUH*« ULG½ qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð pMJ1
WLG½ qOGAð Ë√ `OðUH*« WLG½ ¡UG≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{«
Æ`OðUH*«
v≈ q¹u% Ë√ WŽULO« v≈ q¹u% œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÆnðUN«
/uB« Õu{Ë …eO «b ²Ý«
s¹e>ð Ë√ b¹bײ nðUN« qOœ WLzU! v≈ ‰u5u« pMJ1
≥≤ Æ’ Æ öšb*«
ÆnðUN« qOœ —UO²šô æ/«—UOšº vKŽ jG{«
sJ1 pcÐË Êu2ËdJO*« WOÝU4Š s/ …eO*« Ác¼ b¹eð
uË v²Š Õu{uÐ pŽULÝ pO≈ Àbײ¹ Íc« h>AK
ÆÎU4L¼ fLNð XMB
Õu{Ë ¡UG≈ Ë√ /uB« Õu{Ë qOFHð —UO²šô æ/«—UOšº vKŽ jG{«
Æ/uB«
▲
nðUN« qOœ «b ²Ý«
DTMF /ULG½ WKOKÝ ‰UÝ—≈
w¼ ©DTMF® …œbF²*« «œœd²« «– WłËœe*« ULGM«
ƉUBðô« ¡UMŁ√ `OðUHLK ULGMB Âb>²4ð ULG½
«œœd²« «– WłËœe*« ULGM«® ULG½ ‰UÝ—≈ pMJ1
b¹dð Íc« r!d« ‰Ušœ≈ bFÐ WOU²²/ WŽuL−LB ©…œbF²*«
ÆnðUN« qOœ s/ r!— ŸUłd²Ý« bMŽ Ë√ ¨q/UJUÐ tUÝ—≈
r!— Ë√ —Ëd/ WLKB ‰Ušœ≈ WOKLŽ w2 …eO*« Ác¼ bŽU4ð
ÆWO2dB*« U/b)« q¦/ w¬ ÂUEMÐ ‰UBðô« bMŽ »U4Š
©XLB« j/ ® ÊuGËdJO*« ¡UHÞ≈
sJ1 ô YO×Ð X!R/ qJAÐ Êu2ËdJO*« ¡UHÞ≈ pMJ1
ÆpŽULÝ nðUN« vKŽ Íc« h>AK
qOGAð Ë√ /uB« ¡UG≈ d²š« rŁ æ/«—UOšº ÕU²H*« vKŽ jG{«
Æ/uB«
≤∏
SGH-E730
28
11/4/05, 2:04 PM
U*UJ*« nzUþË
·«dÞ_« …œbF² W*UJ j³{
ƉË_« ·dDUÐ qBð«
l{Ë w2 vË_« W*UJ*« l{u²Ý Æw½U¦« ·dDUÐ qBð«
ÆÎUOzUIKð oOKF²«
‰Ë_« ·dD« W2U{≈ r²¹ Ær{ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{«
Æ·«dÞ_« …œbF²/ W*UJ*« v≈
«–≈ ¨…œ—«Ë W*UJ/ vKŽ œdUÐ r! Ë√ dš¬ h>AÐ qBð«
Æp– œ—√
Ær{ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{«
Æp– œ—√ «–≈ µ Ë ¥ 5ðuD)« —dB
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
W/b)« ÂUEMÐ ‰UBðô« ¡UMŁ√ ¨æ/«—UOšº ÕU²H*« vKŽ jG{« Ʊ
ÆDMTF ‰UÝ—≈ d²š«Ë ¨WOHðUN«
ÆæoG«uº vKŽ jG{« rŁ tUÝ—≈ b¹dð Íc« r!d« qšœ√ Æ≤
qzUÝd« ‰UÝ—≈ …eO «b ²Ý«
v≈ ‰u5u« Ë√ …dOB! WUÝ— ‰UÝ—≈Ë ¡UA½≈ pMJ1
¥π Æ’
ÆWLK²4*« qzUÝd«
ÆWUÝ— —UO²šô æ/«—UOšº vKŽ jG{«
▲
·«dÞ_« …œbF² W*UJ ¡«dł≈
W²Ý v²Š ·«dÞ√ ‰ušbÐ ÕUL4K …eO*« Ác¼ Âb>²Ý«
W*UJ/ Ë√ ·«dÞ_« …œbF²/ W*UJ/ w2 Èdš√ ·«dÞ√
Æ UFL²−/
U*UJ*« …eO/ pÐ ’U)« W/b)« œËe/ rŽb¹ Ê√ V−¹
Æ…eO*« Ác¼ «b>²Ý« s/ sJL²ð v²Š ¨·«dÞ_« …œbF²/
WIUD³« /Ubš «b ²Ý«
vKŽ W!UD³« «b>²Ý« bMŽ WIUD³« Wbš WLzU! d2«u²ð
u'« WUŠË —U³š_« q¦/ U/bš W!UD³« d2uð ÆnðUN«
Æl!u*« U/bšË WOK4²«Ë W{U¹d«Ë
qBð« Ë√ W!UD³« ULOKFð lł«— ¨qO5UH²« s/ b¹e*
ÆpÐ ’U)« W/b)« œËe0
Ƶ
Æ∂
≤π
SGH-E730
29
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
W×zö« w2 …œułu/ WLzUI« «—UOš W2UB
©± WLzUI«®
/U*UJ*«
‰UBðôUÐ XL! w²« U*UJ*« ÷dF WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
¨ U*UJ*« …b/Ë ¨W²zUH« U*UJ*« Ë√ UNU³I²Ý« Ë√ UNÐ
ÆpðU*UJ/ WHKJðË
j/ w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
Æ/U*UJ*« œbŠË ¨W¹e¼U'«
©±≠±WLzUI«®
WOU(« ¡ULÝ_«
Ë√ UNU³I²Ý« - U*UJ/ dš¬ ÷dŽ p `O²ð WLzUI« Ác¼
ÆUNOKŽ œd« r²¹ r Ë√ UNÐ ‰UBðô«
/U*UJ*« /ö−Ý v≈ ‰uu«
ÆW*UJ*« Ÿu½ —UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ jG{« Ʊ
Ë√ ›vKŽ√¤ vKŽ jG{« ¨ U*UJ*« WLzU! ‰öš VOKI²Ë Æ≤
Æ›qHÝ√¤
vKŽ Ë√ ¨W*UJ/ sŽ qO5UHð ÷dF [
] vKŽ jG{« Æ≥
Ær!dÐ ‰UBðö [ ]
5—UA*« bŠ√ l WUš WŁœU× ¡«dł≈
Æ’Uš œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ʊ
Æ5B—UA*« WLzU! s/ ÎUL!— Ë√ ULÝ«
Î
d²š« Æ≤
¨h>A« «c¼ l/ WOB>ý …—uBÐ Àbײ« pMJ1
rNCFÐ l/ WŁœU;« s¹dšü« 5B—UA*« qLJ¹ ULMOÐ
ÆiF³«
¨æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨·«dÞ_« …œbF²/ W*UJ*« v≈ …œuFK Æ≥
Ær{ œbŠ rŁ
5—UA*« bŠ√ ◊UIÝ≈
Æ·cŠ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ʊ
Æ5B—UA*« WLzU! s/ ÎUL!— Ë√ ÎULÝ« d²š« Æ≤
pMJ1 sJË ¨W*UJ*« s/ „—UA*« «c¼ ◊UIÝ≈ r²¹ czbMŽ
Æs¹dšü« l/ Y¹b(« WK5«u/
jG{« Ë√ nðUN« oKž√ ¨·«dÞ_« …œbF²/ W*UJ*« ¡UN½ù Æ≥
Æ·«dÞ_« …œbF²/ W*UJ*« ¡UN½ù [ ] ÕU²H*« vKŽ
≥∞
SGH-E730
30
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
©µ≠±WLzUI«®
©∂≠± WLzUI«®
©± WLzUI«® U*UJ*«
qJ« `O
ÆUNM/ Ÿu½ qB w2 U*UJ*« qB `4/ WO½UJ/≈ p `O²¹
U*UJ*« © ö−Ý® q−Ý s/ oIײK [
] vKŽ jG{« Ʊ
ÆUN×4/ b¹dð w²«
Ææ`Oº vKŽ jG{« Æ≤
Æ`4*« WOKLŽ bOBQ² ærF½º jG{« Æ≥
W*UJ*« …b
w²« U*UJLK WOM/e« œb*« ÷dŽ WLzUI« Ác¼ p `O²ð
œËe* UÎI2Ë wKFH« X!u« dOG²¹ ·uÝ ÆUN²K³I²Ý«Ë UN²¹dł√
ÆpÐ ’U)« W/b)«
ÆW*UJ/ dš¬ …b/ s/ oIײ« ∫W*UJ dš¬ …b •
ÆWKÝd*« U*UJ*« …b/ wULł≈ W2dF/ ∫…—œUB« q •
ÆWLK²4*« U*UJ*« …b/ wULł≈ W2dF/ ∫…œ—«u« q •
v≈ ÃU²% Æ U*UJ*« U²!R/ j³{ …œUŽù ∫/U²IR*« dOHBð •
ÆnðUNUÐ W5U)« —Ëd*« WLKB ‰Ušœ≈
▲
pMJ1 Æ00000000 vKŽ ÎUI³4/ …bF/ —Ëd*« WLKB Ê≈
Æπ∞ Æ’
ÆÁc¼ —Ëd*« WLKB dOOGð
/U*UJ*« /ö−Ý /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨ U*UJ*« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æ…—U²<« W*UJ*« qO5UHð ÷dŽ ∫qOUH²« •
Æ÷ËdF*« r!dUÐ ‰UBðô« ∫‰UBð« •
ÆnðUN« qOœ w2 r!— kHŠ ∫nðUN« qOœ wG kHŠ •
jzUÝË WUÝ— Ë√ …dOB! WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫WUÝ— ‰UÝ—≈ •
Æ…œbF²/
ÆUNFOLł Ë√ …—U²<« U*UJ*« ö−Ý `40 ÂuI¹ ∫`O •
©≤≠± WLzUI«®
©≥≠± WLzUI«®
31
WKÝd*« /U*UJ*«
ÆUNUÝ—≈ - U*UJ/ dš¬ ÷dŽ p `O²ð WLzUI« Ác¼
©¥≠± WLzUI«®
WK³I²O*« /U*UJ*«
XL! w²« U*UJ*« dš¬ ÷dŽ WLzUI« Ác¼ p `O²ð
ÆUN/ö²ÝUÐ
≥±
SGH-E730
W²zUH« /U*UJ*«
UNU³I²Ý« - U*UJ/ dš¬ ÷dŽ p `O²ð WLzUI« Ác¼
ÆUNOKŽ œd« r²¹ r sJË
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
©≤ WLzUI«®
nðUN« qOœ
…dB«– w2Ë W!UD³« vKŽ nðUN« ÂU!—√ s¹e>ð pMJ1
ULNMJË ¨nðUN« …dB«– sŽ W!UD³« qBHMð ÆnðUN«
ÆnðUN« qOœ vL4ð …bŠ«Ë …bŠuB ÊU/b>²4¹
l{Ë w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
ÆnðUN« qOœ œbŠË ¨W¹e¼U'«
©±≠≤ WLzUI«®
¡ULÝ_« W×zô
ÆnðUN« qOœ w2 ÂU!—√ sŽ Y׳K WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
‰u5uK W¹e¼U'« j/ w2 æ¡ULÝ_«º vKŽ jG{«
ÆWLzUI« Ác¼ v≈ WŽd4Ð
qšb sŽ Y׳«
Y׳ð Íc« rÝô« s/ vË_« WKOKI« ·Ëd(« iFÐ qšœ√ Ʊ
tMŽ
ÆW×zö« s/ Áb¹dð Íc« rÝô« d²š« Æ≤
æ/«—UOšº vKŽ Ë√ ¨r!dUÐ ‰UBðö [ ] vKŽ jG{« Æ≥
ÆnðUN« qOœ «—UOš v≈ ‰u5uK
©∑≠± WLzUI«®
W*UJ*« WHK
Æ U*UJ*« WHKJð ÷dŽ Ác¼ ‰UBðô« WJ³ý …eO/ p `O²ð
Æ…eO*« Ác¼ W!UD³« rŽbð U/bMŽ WŠU²/ WLzUI« Ác¼ ÊuJð
ÆdOð«uH« W2dF/ ÷dG …eO*« Ác¼ Âb>²4ð ô ∫WEŠö/
ÆW*UJ/ dš¬ WHKJð s/ oIײ« ∫W*UJ dš¬ WHK •
ÆpðU*UJ/ lOL' WOULłù« WHKJ²« v≈ dE½« ∫WOKJ« WHKJ« •
WHKJ²K vB!_« b(« sŽ WOULłù« WHKJ²« œ«“ «–≈
œ«bF« dOHBð V−¹ ¨vLEF« WHKJ« j³{ —UO)« w2 5F*«
ÆÈdš√ W*UJ/ ¡«dł≈ s/ sJL²ð Ê√ q³!
—UO)« w2 WHKJ²K vB!_« b(« s/ oIײ« ∫vLEF« WHKJ« •
ÆvLEF« WHKJ« j³{
‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% ÆWHKJ« «œ«bŽ dOHBð ∫/«œ«bF« dOHBð •
ÆPIN2
ÕuL4*« WHKJ²K vB!_« b(« j³{ ∫vLEF« WHKJ« j³{ •
ÆPIN2 ‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% Æ U*UJ/ ¡«dłù tÐ
…bŠË qJ dF4« j³{ WOKLŽ oO³Dð r²¹ ∫…bŠu«ØdFO« •
ÆPIN2 ‰Ušœ≈ v≈ ÃU²% ÆpðU*UJ/ WHKJð »U4Š bMŽ
≥≤
SGH-E730
32
11/4/05, 2:04 PM
FDN W×zô
▲
b¹bł rÝ« WGU{≈
ÆWGU{≈ —UO²šô æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ʊ
vKŽ jG{« rŁ pÐ ’U)« PIN2 wB>A« e/d« qšœ√ Æ≤
ÆæoG«uº
—UO²šô æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ë√ ¨nðUN« r!—Ë rÝ« qšœ√ Æ≥
ÆnðUN« qOœ s/ ¡ULÝ_« …œUF²Ýô ¡ULÝ_« W×zô
Æl!u*« r!— dOOG²Ð r! ¨d/_« Âe «–≈ Æ¥
ÆrÝô« kH( ækHŠº vKŽ jG{« Ƶ
¡ULÝ_« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« rŁ ‰UBðô« WNł v≈ qI²½«
¢nðUN« «—UOš «b>²Ý«¢ Æ «—UO)«
▲
©≤ WLzUI«® nðUN« qOœ
WLzUI« nzUþË
©≤≠≤ WLzUI«®
wJ ‰UBðô« UNł s/ WLzU! ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
YO×Ð ©œb;« ‰UBðô« r!—® FDN j/ w2 UN/«b>²Ý« r²¹
nðUN« ÂU!—QÐ ‰UBðôUÐ …—œUB« U*UJLK nðUN« `L4¹
j/ qOFHð sJ1 Æ…eO*« Ác¼ rŽbð W!UDÐ X½UB «–≈ ¨…œb;«
π± Æ’ ÆFDN W×zô WLzU! w2 FDN
nðUN« qOœ /«—UOš «b ²Ý«
æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨¡ULÝ_« qO5UHð WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK
Æ¡ULÝ_« U/uKF/ q¹bFð ∫q¹bFð •
Æ jzUÝË WUÝ— Ë√ …dOB! WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫WUÝ— ‰UÝ—≈ •
ÆW!UD³« Ë√ nðUN« …dB«– v≈ ‰UBðô« WNł a4½« ∫aO½ •
WUÝ— Ë√ …dOB! WUÝ— WDÝ«uÐ rÝô« ‰UÝ—≈ ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√ jzUÝË
ƉUBðô« UNł lOLł Ë√ ‰UBðô« WNł ·c×Ð r! ∫`O •
sŽ ‰UBðô« UNł U/uKF/ WŽU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ •
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ nðUN« qO5uð o¹dÞ
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨¡ULÝ_« W×zô ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
ƉUBðô« WNł sŽ qO5UH²« ÷dŽ ∫÷dŽ •
ÆjzUÝË WUÝ— Ë√ …dOB! WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫WUÝ— ‰UÝ—≈ •
qOœ v≈ …b¹bł ‰UBð« WNł W2U{≈ ∫b¹bł rÝ« WGU{≈ •
ÆnðUN«
ƉUBðô« UNł lOLł Ë√ …—U²<« ‰UBðô« WNł `4/ ∫`O •
j/ w2 UN/«b>²Ý« b¹dð w²« WGK« d²š« ∫WGK« —UO²š« •
ÆhM« ‰Ušœ≈
≥≥
SGH-E730
33
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
WIUD³« wG rI— s¹e ð
ÆWIUD³« œbŠ Ʊ
ÆnðUN« r!—Ë ÎULÝ« qšœ√ Æ≤
ÆÎU¹—Ëd{ ÊUB «–≈ l!u*« r!— dOOG²Ð r! Æ≥
ƉUBðô« WNł kH( [
] vKŽ jG{« Æ¥
©¥≠≤ WLzUI«®
/UŽuL:«
UŽuL−/ w2 ¡ULÝ_« rOEM² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ5KB²*«
Æ…b¹bł 5KB² WŽuL− ¡UA½≈
ÆWGU{≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ʊ
ÆWŽuL−LK ÎULÝ« qšœ√ Æ≤
Æ…—u5 œbŠË W¹uN« WLÝ— jš d²š« Æ≥
ÆUM(
Î
œbŠË tO³M²« jš d²š« Æ¥
ÆWŽuL:« kH( ækHŠº vKŽ jG{« Ƶ
5KB²*« WŽuL− v≈ ¡UCŽ√ WGU{≈
ÆWŽuL−/ œbŠ Ʊ
w2 W½e<« ¡ULÝ_« W×zô ÷dŽ r²¹ ÆæWGU{≈º vKŽ jG{« Æ≤
ÆpHðU¼ …dB«–
©≥≠≤ WLzUI«®
b¹bł rÝ« WGU{≈
qOœ v≈ …b¹bł ‰UBð« WNł W2U{ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆnðUN«
∫nðUN« …d«– wG rId« s¹e ð
ÆnðUN« d²š« Ʊ
WNł ‰uŠ U/uKF*« qšœ√ Ë√ «œ«bŽù« dOOG²Ð r! Æ≤
ƉUBðô«
ÆrÝ« hOB>ð ∫VIK«Ø ‰Ë_« rÝô« •
ÆW¾2 Í√ w2 r!— W2U{≈ ∫dš¬ØfUGØV²J؉eM؉«uł •
Æw½Ëd²J≈ b¹dÐ Ê«uMŽ hOB>ð ∫w½Ëd²Jù« b¹d³« •
qB²*« W¹u¼ …—uBB …—u5 hOB>ð ∫W¹uN« WLÝ— •
Ær!d« «cNÐ ‰UBðö pNO³M²
s/ ‰UBðô« v≈ pNO³M² wMG/ s( hOB>ð ∫tO³M²« •
Ær!d« «c¼ ‰öš
q³! wðQ¹ tO³M²«Ë W¹uN« WLÝ— wG œb;« j³C« Ê≈
ÆWŽuL:« j³{
ÆqB²*« WŽuL−/ v≈ r!d« hOB>ð ∫WŽuL− j³{ •
Æh>A« ‰uŠ …dBc/ W2U{≈ ∫/UEŠö •
ƉUBðô« WNł kH( [
] vKŽ jG{« Æ≥
≥¥
SGH-E730
34
11/4/05, 2:04 PM
l¹dO« ‰UBðô« /öšbÔ …—«œ≈
æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨l¹d4« ‰UBðô« WýUý ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK
Æh?B>/ dOž ÕU²H* r!— 5OFð ∫WGU{≈ •
ÆÕU?²HLK hB<« r!d« ÷dŽ ∫÷dŽ •
h?B<« ÕU²HLK dš¬ r!— 5OFð ∫dOOGð •
Æl?¹d4« ‰UBðô« j³{ «œ«bŽ≈ `4/ ∫·cŠ •
©≤ WLzUI«® nðUN« qOœ
WLzUI« nzUþË
ÕU²H*« 5OFð r²¹ YOŠ ¨9 v≈ 2 s/ ÕU²H*« l{u/ œbŠ Ʊ
ÆpÐ ’U)« wðuB« b¹d³« ÂœUš v≈ ›1¤ r!—
ÆU¼b¹dð Íc« rÝô« d²š« Æ≤
r!d« d²š« ¨r!— s/ d¦B√ ‰UBðô« WNł Èb X½UB «–≈ Æ≥
ÆÁb¹dð Íc«
l¹dO« ‰UBðô« /öšbÔ0 ‰UBðô«
ÆW¹e¼U'« j/ w2 VÝUM*« ÕU²H*« vKŽ ÎôuD/ jG{«
Æ…—U²<« WŽuL:« W2U{ù U¼b¹dð w²« ‰UBðô« WNł œbŠ Æ≥
rŁ WGU{≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨d¦B√ ¡UCŽ√ W2U{ù Æ¥
Æ»uKD*« V4Š p– —dB ƉUBð« WNł
5KB²*« /UŽuL− …—«œ≈
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨WŽuL:« W×zô ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æ…—U²<« WŽuL−LK ¡UCŽ_« ÷dFÐ r! ∫÷dŽ •
Æ…b¹bł WŽuL−/ W2U{≈ ∫WGU{≈ •
Æ…—U²<« WŽuL:« hzUBš dOOGð ∫q¹bFð •
Ë√ jzUÝË WUÝ— Ë√ …dOB! WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫WUÝ— ‰UÝ—≈ •
ÆrN UNUÝ—≈ b¹dð w²« ¡UCŽ_« v≈ w½Ëd²J≈ b¹dÐ
l/Ë Æ UŽuL:« qB Ë√ …—U²<« WŽuL:« ·c×Ð r! ∫`O •
ÆnðUN« qOœ s/ WŽuL:« ¡UCŽ√ ·cŠ r²¹ s p–
©µ≠≤ WLzUI«®
l¹dO« ‰UBðô«
¡ULÝ_« /UIUDÐ
s/® l¹d4« ‰UBðô« ÂU!—√ 5OF² WŽuL:« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆΫdO¦B UNÐ qB²ð w²« ÂU!—_« s/ WO½UL¦ ¨©π v≈ ≤
v≈ UNUÝ—≈Ë rÝô« W!UDÐ ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æs¹dšü« ’U>ý_«
l¹dO« ‰UBðô« ÂUI—√ 5OFð
©∂≠≤ WLzUI«®
≥µ
SGH-E730
35
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
…—«œù«
▲
pMJ1 ¨00000000 vKŽ ÎUI³4/ …bF/ —Ëd*« WLKB Ê≈
Æ∏∏ Æ’ Æd4« WLKB dOOGð
pÐ WU)« rÝô« WIUDÐ kHŠ
¡«dłù« t4H½ u¼ rÝô« W!UDÐ ¡UA½≈ w2 l³²*« ¡«dłù«
Æ≥¥ ’ ÆnðUN« …dB«– w2 nðU¼ r!— kHŠ w2 l³²*«
▲
©∏≠≤ WLzUI«®
nðUN« qOœ …—«œù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
UNł kH( w{«d²2ô« …dB«c« l!u/ d²š« ∫wË_« kH(« •
ƉUBðô«
nðUN« pM/ VKD¹ ·uÝ kH(« bMŽ ‰QÝ« d²š« «–≈
Ær!d« kHŠ bMŽ …dB«c« l!u/ —UO²š«
w2 W½e<« ‰UBðô« UNł lOLł a4½« ∫nðUN« v≈ qJ« aO½ •
ÆnðUN« …dB«– v≈ W!UD³«
pÐ W5U)« ‰UBðô« UNł nOMBð ∫¡ULÝ_« WDÝ«uÐ “dG •
ÆWKzUF« rÝ« Ë√ ‰Ë_« rÝô« V4Š
¨nðUN« …dB«– s/ ‰UBðô« UNł lOLł ·cŠ ∫qJ« `O •
ÆUL¼öB Ë√ W!UD³«
»uKD*« ©l!«u*«® l!u*« s/ oIײK [
] vKŽ jG{« Ʊ
Æt×4/
ÆærF½º rŁ æ`Oº vKŽ jG{« Æ≤
ÆPIN2 wB>A« r!d« ‰Ušœù ÃU²% ¨FDN d²š« «–≈
ÆæoG«uº vKŽ jG{« rŁ nðUNUÐ W5U)« —Ëd/ WLKB qšœ√ Æ≥
rÝô« WIUDÐ /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨rÝô« W!UDÐ kHŠ bFÐ
∫WOU²« «—UO)«
rÝô« W!UDÐ q¹bFð ∫q¹bFð •
…dOB! WUÝ— WDÝ«uÐ rÝô« W!UDÐ ‰UÝ—≈ ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√ jzUÝË WUÝ— Ë√
h>ý l/ ¡ULÝ_« U!UDÐ ‰œU³ð ∫¡ULÝ_« /UIUDÐ ‰œU³ð •
ÆÀuðuK³« …eO/ WDÝ«uÐ dš¬
ÆrÝô« W!UDÐ ·cŠ ∫·cŠ •
qO5uð o¹dÞ sŽ rÝô« W!UDÐ WŽU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ •
ÆÀuðuK³« o¹dÞ sŽ WFÐUDÐ nðUN«
©∏≠≤ WLzUI«®
wUI—√
5OFð Ë√ ¨nðUN« ÂU!—√ s/ oIײK WO5U)« Ác¼ Âb>²Ý«
vKŽ dŁRð ô UM¼ U¼ƒ«dł≈ - w²« «dOOG²«Ær!— qJ rÝ«
ÆpÐ W5U)« W!UD³« vKŽ WOKFH« 5Bd²A*« ÂU!—√
≥∂
SGH-E730
36
11/4/05, 2:04 PM
UHK/ qOGA² Ë√ U2Uł »UF√ qOGA² WLzUI« Ác¼ «b>²Ý«
WOM/e« oÞUM*« j³C ¨WOðu5 «dBc/ qO−4² Ë√ WOIOÝu/
«b>²Ýô Ë√ wðuB« n¹dF²« …eO/ «b>²ÝôË UNO³M²«Ë
WM/«e/ ÎUC¹√ pMJ1 Æ·UI¹≈ WŽUÝ Ë√ X!R/ Ë√ W³ÝU×B nðUN«
l/ nðUN« …dB«– w2 W½e<« .uI²« U½UOÐ Ë√ ·U²N« qOœ
v≈ ‰u5uUÐ WLzUI« Ác¼ „œËeð ¨p– v≈ W2U{ùUÐ ÆVÝU(«
h×2Ë ’U)« „dDŽ Ÿu½ ¡UA½« q¦/ W/UN« Èdš_« nzUþu«
Æ‚u4²« WLzU! œ«bŽ≈Ë W¹dJH« pðUOUF2
l{Ë w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
Æ/UIO³D²« œbŠË ¨W¹e¼U'«
©±≠≥ WLzUI«®
Æ…dB«c« w2 W½e<« ¡ULÝ_« œbŽ ÷dF¹ ∫…d«c« WFÝ •
©π≠≤ WLzUI«®
MP3 qGA
kH( ÃU²% ¨ÎôË√ ÆvIOÝu*UÐ ŸU²L²Ýö WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆnðUN« …dB«– w2 MP3 UHK/
WOIOÝu*« /UHK*« ‰U³I²Ý«Ë q¹eMð
ÆnðUN« …dB«c MP3 UHK/ kH( ‚dD« Ác¼ Âb>²Ý«
¥∂ Æ’
ÆWOJKÝô V¹Ë W×H5 s/ qOLײ« •
Samsung Z/U½dР«b>²ÝUÐ VÝUŠ “UNł s/ qOLײ« •
ÆSamsung PC Studio II Âb>²4/ qOœ ÆPC Studio II
π∞ Æ’
ÆÀuðuK³« qO5uð WDÝ«uÐ •
▲
≥∑
SGH-E730
37
Wb)« rI—
VKÞ ÂU!—√ W!UD³« bL²Ž« «–≈ WLzUI« Ác¼ d2«u²ð
ÂU!—QÐ WLzU! ÷dF WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý« Æ©SDN® W/b)«
ÂU!—√ p– w2 U0 W/bš œËe0 WBB<« W/b)« VKÞ
ÆwðuB« b¹d³« ÂU!—√Ë qOb« U/öF²Ý«Ë ∆—«uD«
vKŽ jG{«Ë Áb¹dð Íc« r!d« v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r!
Æ[ ] vKŽ Ë√ æ‰UBð«º
▲
©≥ WLzUI«® UIO³D²«
WLzUI« nzUþË
©≥ WLzUI«® /UIO³D²«
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
`OðUH*«
qOGAð ‰öš …œuF« ÆoÐU4« nK*« v≈ …œuF«
ÆnK/
d4¹√
‰öš ‰UI²½ô« ÆwU²« nK*« v≈ ‰UI²½ô«
ÆnK/ qOGAð
s1√
Æ÷dF« W×zô `²H
vKŽ√
ÆqOGA²« ·UI¹≈
qHÝ√
Æ uB« Wł—œ j³{
/
Æ «u5_« rEM/ j/ dOOGð
2
Æ—«dJ²« j/ dOOGð
3
«u5_« rEM/ Êu dOOGð
5
q¹b³²« j/ ¡UHÞ≈ Ë√ qOGAð
6
vIOÝu*« nK /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨MP3 qGA/ WýUý ÷dŽ s/
∫WOU²« «—UO)« v≈
ÆvIOÝu*« UHK/ qOGAð ∫÷dŽ •
Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« WDÝ«uÐ nK*« ‰UÝ—≈ ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³«
nK/ w2 UNU³I²Ý« Ë√ UNK¹eMð - w²« UHK*« s¹e>ð r²¹
∂∂ Æ’ ÆvIOÝu*«
▲
WHOþu«
÷dF« W×zô v≈ WOIOÝu /UHK WGU{≈
Æ÷dF« W×zô v≈ MP3 UHK/ W2U{≈
WGU{≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨MP3 qGA/ WýUý s/ Ʊ
ÆW×zö« v≈
ÆWOU²« «—UO)« s/ U¹√
Î d²š« Æ≤
v≈ nðUN« …dB«– w2 UHK*« lOLł W2U{≈ ∫qJ« WGU{≈ •
Æ÷dF« W×zô
Æ÷dF« W×zô v≈ …œb×/ UHK/ W2U{≈ ∫nK WGU{≈ •
jG{« rŁ nK*« v≈ qI²½« ¨nK WGU{≈ —UO²šUÐ XL! «–≈ Æ≥
ÆæWGU{≈º vKŽ
ÆMP3 qGA/ WýUý v≈ ŸułdK æŸuł—º jG{« Æ¥
vIOÝu*« /UHK qOGAð
Æ[
] vKŽ jG{« ¨MP3 qGA/ WýUý s/
∫WOU²« `OðUH*« Âb>²Ý« ¨qOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√
WHOþu«
`OðUH*«
qOGA²« ·UM¾²Ý« Ë√ ·UI¹û
≥∏
SGH-E730
38
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
Æ÷dF« W×zô v≈ UHK/ W2U{≈ ∫W×zö« v≈ WGU{≈ •
qš«œ Áb¹dð Íc« ÊUJ*« v≈ œb;« nK*« qI½ ∫W×zö« qI½ •
ÆqOGA²« WLzU!
WLzU! s/ …œb;« UHK*« qB Ë√ nK*« ·c( ∫·cŠ •
ÆqOGA²«
©≥ WLzUI«® UIO³D²«
ÎUIKG nðUN« ÊuJ¹ UbMŽ MP3 /UHK qOGAð
ÆMP3 qGA/ `²H vKŽ rŁ vKŽ ÎôuD/ jG{« Ʊ
ÆvIOÝu*« qOGAð ¡b³ vKŽ jG{« Æ≤
,qOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√
ÆMP3 qGA/ w2 rJײK WOU²« `OðUH*« Âb>²Ý« •
WHOþu«
`OðUH*«
qOGA²« ·UM¾²Ý« Ë√ ·UI¹≈
¡UMŁ√ …œuF« ÆoÐU4« nK*« v≈ …œuF«
nK*« qOGAð
nK/ v≈ ‰UI²½ô« ÆwU²« nK*« v≈ ‰UI²½ô«
ÆnK/ qOGAð ¡UMŁ√
uB« Wł—œ j³{
/
Æ÷dF« W×zô ÷dF ∫÷dF« W×zô `²G
s×KB Ë√ pÐ W5Uš 5½— WLGMB nK*« j³CÐ ÂuI¹ ∫5OFð
ÆnðUN« qOœ ‰Ušœù W*UJ/ tO³Mð
ÆnðUN« …dB«– s/ vIOÝu*« nK/ W«“≈ ∫`O
UHK/ qOGA² w{«d²2ô« j³C« dOOG²Ð r! ∫j³C«
ÆvIOÝu*«
Æ—«dJ²« j/ œbŠ ∫…œUŽù« j/
VOðd²UÐ vIOÝu*« qOGA² MP3 qGA*« j³{« ∫jK)«
Æwz«uAF«
Æ «u5_« rEM/ j/ œbŠ ∫‰œUF*«
Æwł—U)« `D4« Ÿu½ œbŠ ∫ÊuK«
Æ uB« Èu²4/ œbŠ ∫/uB« Wł—œ
ÆnK*« hzUBš ÷dFÐ ÂuI¹ ∫hzUB)«
39
•
•
•
Æ÷dF« W×zô v≈ ‰uu«
d²š«Ë æ/«—UOšº vKŽ jGCUÐ r! ¨MP3 qGA/ WýUý s/ Ʊ
ÆqOGA²« WLzU! v≈ ‰ušbK ÷dF« W×zô `²G
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
Æœb;« nK*« qOGAð ∫÷dŽ •
≥π
SGH-E730
•
•
11/4/05, 2:04 PM
WLzUI« nzUþË
WHOþu«
`OðUH*«
ÆqOGA²« ·UM¾²Ý« Ë√ ·UI¹û
ÆnK)« v≈ qO−4²UÐ …œuFK
d4¹√
ÆÂU/_« v≈ ‰UI²½ö
s1√
ÆqOGA²« …œUŽ≈ ·UI¹≈
qHÝ√
Æ uB« Wł—œ q¹bF²
/
WOðuB« …dc*« /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨ uB« q−4/ WýUý s/
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æ…b¹bł WOðu5 …dBc/ qO−4ð ∫qO−Oð •
…dBc*UÐ W5U)« WOU²« j³C« «œ«bŽ≈ œbŠ ∫j³C« •
ÆWOðuB«
UN²¹UL( W2uAJ*« `OðUH*« qHI [ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« •
ÆqOGA²« …œUŽ≈ vKŽ dŁRð ô wJ w{dF« jGC« s/
ÆWýUA« qHÝ√ [ ] qHI« e/— dNE¹
©≤≠≥ WLzUI«®
/uB« q−O
Ê√ sJ1 ÆWOðu5 «dBc/ qO−4² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆWŽUÝ v≈ WOðuB« …dBc*« œb²9
WOðu …dc qO−Oð
ÆqO−4²« ¡b³ [
] vKŽ jG{« Ʊ
ÆÊu2ËdJO*« w2 Àb% Æ≤
ÆqOGA²« ·UM¾²Ý« Ë√ ·UI¹ù [
] vKŽ jG{«
czbMŽ ænIuðº vKŽ jGCUÐ r! p– s/ wN²Mð U/bMŽË Æ≥
ÆÎUOzUIKð WOðuB« …dBc*« kHŠ r²¹
vKŽ jG{«
›vKŽ√¤
[
∂∑ Æ’
▲
WOðu …dc qOGAð
æ/«—UOšº vKŽ jGCUÐ r! ¨ uB« q−4/ WýUý s/ Ʊ
Æ/«u_« W×zô v≈ qI²½« d²š«Ë
Æ…dBc*« qOGAð ÆWOðu5 …dBc/ —UO²š« Æ≤
WOU²« `OðUH*« Âb>²Ý« ¨qOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√
]
qł√ s Æ¥
qO−4²« j/ v≈ …œuF«
WOðuB« …dBc*« qOGAð …œUŽ≈
Ææ/«—UOšº uB« …dBc/ «—UOš v≈ ‰u5u«
æŸuł—º
oÐU4« Èu²4*« v≈ …œuF«
¥∞
SGH-E730
40
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
©≥ WLzUI«® UIO³D²«
l/ W³FK« U/uKF/ ‰œU³² nðUN« j³{ pMJ1 ULB
Ë√ …dýU³/ WJ³A« s/ W³FK« qOGAð ¡UMŁ√ WJ³A«
ÆX½d²½ôUÐ ‰UBðô« b¹dð U/bMŽ
Æ…—U²<« W³FK« `4/ ∫`O •
ÆW³FK« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
UGUł /«œ«bŽ≈ j³{
ÆU2Uł U/bš v≈ ‰u5uK l{u« «œ«bŽ≈ j³{ pMJ1
Æj³C« d²š« ¨U2Uł rUŽ WýUý s/
∫WOU²« «—UO)« d2u²ð
.‰u5u« WDI½ rÝ« ‰Ušœ≈ ∫APN •
ÆÂb>²4*« W¹u¼ ‰Ušœ≈ ∫Ãuu« W¹u¼ •
Æ—Ëd*« WLKB ‰Ušœ≈ ∫—Ëd*« WLK •
Â√ i¹uH²« ÂœUš «b>²Ý« b¹dð «–≈ ULO2 œbŠ ∫i¹uH²« •
«c¼ vKŽ œUL²ŽôUÐË ÆWJ³A« U/bš v≈ ‰u5uK ô
ÆdOG²¹ i¹uH²« j³{ ÊS2 ¨j³C«
∫WOU²« «—UO)UÐ „œËe¹ ∫i¹uH²« j³{ •
∫qOGAð vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ
ÆHTTP i¹uH²K IP Ê«uMŽ qšœ√ ∫IP Ê«uMŽ
Æi¹uH²« cHM/ r!— qšœ√ ∫cHM*«
ÆqO−4²« …b/ —UO²š« ∫qO−O²« XOIuð
WOðuB« …dBc*« u5 Wł—œ —UO²š« ∫/uB« Wł—œ
ÆqOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√ W/b>²4*«
…dBc* WO{«d²2ô« kH(« WzœUÐ b¹b% ∫wË_« rÝô«
Æ uB«
«dBc*« WLzU! v≈ ‰UI²½ô« ∫/«u_« W×zô v≈ qI²½« •
ÆUNKO−4²Ð XL! w²« WOðuB«
©≥≠≥ WLzUI«®
¥±
SGH-E730
41
UGUł rUŽ
U2Uł »UF√ qOGAðË v≈ ‰ušbK WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆU2Uł U/bš v≈ ‰u5uK bK:« —UO²šôË
UGUł »UF√ /«—UOš «b ²Ý«
v≈ qI²½« rŁ WKL;« /UHK*« œbŠ ¨U2Uł rUŽ WýUý s/ Ʊ
ÆW³F
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
Æ…—U²<« W³FK« qOGAð ∫¡bÐ •
bMŽ UNULJ²Ý« r²¹ wJ W³FK« j³{« ∫oO³D²« j³{ •
qOGAð ¡UMŁ√ ÎUðu5 t³M*« —bBÐ U/bMŽ Ë√ W*UJ/ œË—Ë
ÆW³FK«
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
ÆUž—U2
Î
ÎUF!u/ v≈ qI²½« Æ≥
ÆWGU{≈ d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ¥
Æ vKŽ jG{«Ë …UMIK ÎULÝ« qšœ√ Ƶ
ÆUN œœd²« b¹b% b¹dð w²« …UMI« r!— d²š« Æ∂
u¹œ«d« v≈ ŸUL²Ýô«
Æu¹œ«d« …UM! v≈ qI²½« ¨FM u¹œ«— WýUý s/ Ʊ
Æu¹œ«d« qOGA² [
] vKŽ jG{« Æ≤
Æ uB« Wł—œ j³{« [ / ] vKŽ jG{«
«b>²Ý« Ë√ …œ—«u« U*UJ*« vKŽ œd« pMJ1 •
Æu¹œ«d« v≈ ŸUL²Ýô« ¡UMŁ√ Èdš_« nðUN« nzUþË
u¹œ«d« UD×/ WODGð vKŽ u¹œ«d« YÐ …œuł bL²Fð •
Æ…œb;« WIDM*« pKð w2
jG{« rŁ FM u¹œ«— WLzU! v≈ qšœ« ¨u¹œ«d« ¡UHÞù Æ≥
ÆWO½UŁ vKŽ [
]
u¹œ«d« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« FM u¹œ«— WýUý vKŽ
∫WOU²« «—UO)«
Æu¹œ«d« ¡UHÞ≈ Ë√ qOGAð ∫u¹œ«d« ¡UHÞ≈Øu¹œ«d« qOGAð •
∫¡UG≈ vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ
.w4Ozd« DNS Ê«uMŽ qšœ√ ∫DNS1
.Íu½U¦« DNS Ê«uMŽ qšœ√ ∫DNS2
…d«c« WFÝ
»UF_ W/b>²4*«Ë WOULłù« …dB«c« —b! ÷dŽ pMJ1
pMJ1 ULB ÆÂb>²4*« r−(«Ë d2u²*« r−(« v≈ W2U{ùUÐ
ÆWKL;« »UF_« œbŽ ÷dŽ
Æ…d«c« WFÝ œbŠ ¨U2Uł rUŽ WýUý s/
©¥≠≥ WLzUI«®
FM u¹œ«—
ÆpHðU¼ vKŽ FM u¹œ«— v≈ ‰u5uK WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Âb>²4ð w²«Ë ¨”√d« WŽUL4Ð nðUN« q5Ë pOKŽ ¨ôË√
Æu¹œ«dK wz«uNB
u¹œ«d« /«uMI j³{Ë Y׳«
Æu¹œ«d« qOGA² [
] vKŽ jG{« Ʊ
…UM! œœdð v≈ ‰UI²½ö ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« Æ≤
Æu¹œ«d«
Æ©MHz® eðd¼ UGO/∞[± —«bI0 œœd²« qI²M¹
wzUIK²« Y׳ ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ ÎôuD/ jG{« Ë√
ÆWŠU²*« u¹œ«d« «uM! kHŠË
¥≤
SGH-E730
42
11/4/05, 2:05 PM
©≥ WLzUI«® UIO³D²«
WLzUI« nzUþË
qOGA² [
] vKŽ jG{« rŁ œœd²« Ë√ …UMI« d²š« Æ≥
Æu¹œ«d«
Æ uB« Wł—œ q¹bF² [ / ] vKŽ jG{«
©µ≠≥ WLzUI«®
w*UF« XOIu²«
pMJ1Ë WOK;« p²IDM/ X!Ë j³C WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆrUF« w2 ÊUJ/ Í√ w2 X!u« vKŽ ·dF²« UC¹√
WOK;« p²IDM XIË j³{
—UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« ¨rUF« WD¹dš s/ Ʊ
¡UMŁ√Ë Æp²IDM* wK;« X!u« l/ o2«u²ð w²« WM¹b*«
WIDM*« a¹—UðË X!Ë ÷dŽ r²¹ ¨s/e« jš „d%
Æ…œb;«
ÆX!u« WIDM/ kH( [
] vKŽ jG{« Æ≤
Èdš√ XIË WIDM j³{Ë ÷dŽ
Æ›qHÝ√¤ vKŽ jG{« ¨rUF« WD¹dš s/ Ʊ
X!u« WIDM/ —UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« Æ≤
ÆU¼b¹dð w²« Èdš_«
ÆX!u« WIDM/ kH( vKŽ jG{« Æ≥
©DST® wHOB« XOIu²« oO³Dð
j³{ b¹bײ æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨rUF« WD¹dš s/ Ʊ
Æ—UNM« ¡u{ kHŠ XOIuð
u¹œ«— …UM! ≥∞ s¹e>ð pMJ1 Æu¹œ«— …UM! W2U{≈ ∫WGU{≈
ÆvB!√ b×B
Æ…UMI« œœdð Ë√ rÝ« q¹bFð ∫q¹bFð
«œœdð kHŠË wzUIK²« `HB²« nðUNK `O²¹ ∫wð«– Y×Ð
ÆWŠU²*« u¹œ«d«
Æ «uMI« lOLł Ë√ …—U²<« …UMI« W«“≈ ∫·cŠ
w2 u¹œ«d« ŸUL²Ýô pNO³M² nðUN« j³{« ∫u¹œ«d« t³M
vKŽ WI¦³M*« —UFýù« WŠu dNEð U/bMŽ Æœb×/ X!Ë
ÆWMOF/ u¹œ«— …UM! qOGA² æŸUL²Ý«º vKŽ jG{« ,WýUA«
WŽULÝ v≈ uB« j/ dOOGð ∫WŽULO« qOFHðØdN:« qOFHð
Æ uB« d³J/ Ë√ nðUN«
Æu¹œ«d« u5 Wł—œ b¹b% ∫j³C«
43
•
•
•
•
•
•
Î
UIKG
nðUN« ÊuJ¹ UbMŽ u¹œ«d« v≈ ŸUL²Ýô«
Æu¹œ«d« v≈ ‰u5uK [ ] rŁ [ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« Ʊ
w²« u¹œ«d« …UM! v≈ ‰UI²½ö [ ] Ë√ [ ] vKŽ jG{« Æ≤
ÆU¼b¹dð
w2 wzUIK²« Y׳K [ ] Ë√ [ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« ¨Ë√
ÆWŠU²*« u¹œ«d« «uM!
¥≥
SGH-E730
•
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
Ë√ æoG«uº vKŽ jG{« ¨ÿUI¹ù« ÎUðu5 t³M*« —bB¹ U/bMŽ •
Æt³M*« ·UI¹ù
t³M*« ·UI¹ù ÕU²H/ Í√ vKŽ Ë√ æ…uHžº vKŽ jG{U2 ô≈ Ë
pMJ1Ë ÆozU!œ fLš bFÐ Èdš√ …d/ ÎUðu5 —bB¹ tKFłË
Æ «d/ fLš vB!√ b×Ð p– qLFÐ ÂUOI«
ÎUIKG nðUN« ÊU «–≈ v²Š qLFO t³M*« j³{
ƉUFG rŁ wzUIKð qOGAð d²š« ¨t³M*« WýUý s/
r²¹ ¨t³M*« j³C œb;« X!u« w2 UÎIKG/ nðUN« ÊUB «–≈
ÆÎUMO½— t³M*« —bB¹Ë nðUN« qOGAð
©∑≠≥ WLzUI«®
W³ÝU(«
WOÝUÝ_« WOÐU4(« UOKLF« cOHM² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆWL4I«Ë »dC«Ë ÕdD«Ë lL'« q¦/
ƉË_« r!d« qšœ√ Ʊ
Ë√ W¹dAŽ W/öŽ ë—œù d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
Ɣu!
Æ[ ] Ë√ [ ] vKŽ jG{« ¨W/öF« p¹dײ
X!u« ©oÞUM/® WIDM/ s/ oIײK [
] vKŽ jG{« Æ≤
ÆU¼b¹dð w²«
ÆækHŠº vKŽ jG{« Æ≥
©∂≠≥ WLzUI«®
t³M*«
w2 ÎUMO½— —bBO t³M*« j³C WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ…œb;« U!Ë_«
t³M*« j³{
ÆtO³M²« Ÿu½ œbŠ Ʊ
jG{« rŁ ‰UF2 —UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« Æ≤
Æ›qHÝ√¤ vKŽ
vKŽ jG{«Ë X!u« «c¼ w2 t³M*« Êd¹ wJ X!u« qšœ√ Æ≥
Æ›qHÝ√¤
±≤ s/ w²!Ë oO4Mð w2 ©¡U4/®
Î
 Ë√ ©UŠU³5®
Î
’ d²š« Æ¥
Æ›qHÝ√¤ vKŽ jG{«Ë WŽUÝ
Æt³M*« s( d²š«Ë t³M*« WLG½ jš d²š« Ƶ
Æt³M*« j³C ærF½º rŁ ækHŠº vKŽ jG{« Æ∂
t³M*« ·UI¹≈
Í√ Ë√ æoG«uº vKŽ jG{« ¨ÎUðu5 t³M*« —bB¹ U/bMŽ •
ÆÕU²H/
¥¥
SGH-E730
44
11/4/05, 2:05 PM
ÆtUšœSÐ XL! Íc« mK³LK W¾2UJ*« WLOI« ÷dŽ r²¹
WLzUI« nzUþË
‰u;« /«—UOš «b ²Ý«
∫WOU²« «—UO)« v≈ –UHMK æ/«—UOšº ÕU²H*« jG{«
WOU(« WLOI« `4/ ∫·cŠ •
q¹uײ« WOKLŽ fJŽ ∫fJŽ •
öLF« ‰bF/ W×zô q¹bFð Ë√ –UHMK ∫/öLF« ‰bF •
©≥ WLzUI«® UIO³D²«
©π≠≥ WLzUI«®
X!R*«
UN³4×¹ wJ WOM/e« …d²H« j³C WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
bMŽ ÎUMO½— —bB¹ t³M*« nðUN« qF−¹ ·uÝË ÆnðUN«
Æ…œb;« WOM/e« …d²H« ¡UN²½«
XIR*« ¡bÐ
Ææj³{º vKŽ jG{« Ʊ
jG{«Ë UNÐU4Š b¹dð w²« WOM/e« …d²H« ‰UšœSÐ r! Æ≤
ÆæoG«uº vKŽ
Æ»U4(« WOKLŽ ¡«dł≈ ¡b³ vKŽ jG{« Æ≥
XIR*« ·UI¹≈
X!R*« —bB¹ U/bMŽ ÕU²H/ Í√ Ë√ æŸuł—º vKŽ jG{« •
ÆUMO½—
Î
q³! X!R*« n!uð wJ X!R*« WýUý vKŽ [
] jG{« •
ÆÊd¹ Ê√
¥µ
SGH-E730
45
`OðUH/ bŠ√ vKŽ jGCUÐ W³ÝU(« p²¬ WHOþË d²š« Æ≤
ÆWýUA« vKŽ ÷ËdF*« `O{u²K ÎUI2Ë `HB²«
Æw½U¦« r!d« qšœ√ Æ≥
ÆW−O²M« ÷dF vKŽ [
] jG{« Æ¥
©∏≠≥ WLzUI«®
‰u;«
öLF« q¦/ W/UŽ ö¹u% ¡«dłù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ…—«d(« Wł—œË
ÆÁb¹dð Íc« ‰u;« Ÿu½ œbŠ Ʊ
WOK5_« …bŠu« —UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« Æ≤
Æ›qHÝ√¤ vKŽ jG{«Ë
ÕU²H*« jG{«Ë UNK¹u% r²¹ wJ WLOI« ‰UšœSÐ r! Æ≥
Æ›qHÝ√¤
ÆW¹dAF« W/öF« ‰Ušœù [ ] vKŽ jG{« •
‚u2 v≈ …—«d(« Wł—œ dOOG² [ ] vKŽ jG{« •
Æ©≠® dHB« X% Ë√ ©´®dHB«
Æ›qHÝ√¤ vKŽ jG{« Æ¥
w²« …bŠu« —UO²šô ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jG{« Ƶ
ÆUNO≈ q¹uײ« w2 Vždð
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
©¥ WLzUI«®
`HB²*«
oO³Dð ‰uBuðËdЮ »«u« `HB²/ ‰öš s/ lOD²4ð
ÆWOJKÝö« V¹u« WJ³ý v≈ qBð Ê√ pHðU¼ w2 ©wJKÝö«
v≈ qBð Ê√ »«u« `HB²/ ‰öš s/ lOD²4ð ULB
jzUÝu« U¹u²×/ s/ lÝ«Ë ‚UD½Ë W¦¹bŠ U/uKF/
ÆvIOÝu*« UHK/Ë ÊU(_«Ë UOHK)« q¦/
j/ w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
Æ`HB²*« œbŠË ¨W¹e¼U'«
©±≠¥ WLzUI«®
¡b³« W×H
©±∞≠≥ WLzUI«®
XOIu²« WŽUÝ
WŽUÝ W!œË ÆwCIM*« X!u« ”UOI WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆWO½U¦« s/ WzU/ s/ ¡eł v≈ qBð w²« ·UI¹ù«
Æ UŽUÝ ±∞ v≈ qB¹ tÝUO! sJ1 X!Ë vB!√Ë
Æ·UI¹ù« WŽUÝ ¡b³ [
] vKŽ jG{« Ʊ
pMJ1 ÆwM/e« q5UH« s/ bBQ²K [
] vKŽ jG{« Æ≤
q5«u2 ¥ wULł≈ v≈ qB¹ U* …uD)« Ác¼ —«dJð
ÆWOM/“
ÆæŸUł—≈º vKŽ jG{« n!u²« WŽUÝ j³{ …œUŽù Æ≥
qOL%Ë WJ³AUÐ pHðU¼ qO5u² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆWOJKÝö« V¹u« W/bš œËe0 W5U)« W4Ozd« W×HB«
ÆW¹e¼U'« j/ w2 [
] vKŽ ÎôuD/ jGC« UÎC¹√ pMJ1Ë
»«u« `HB² l —U×Ðù«
vKŽ jG{«
qł√ s
Æ›qHÝ√¤ Ë√ ›vKŽ√¤ ÕU²H*«
`HB²*« d5UMŽ d³Ž VOKI²«
.<
>
`HB²*« d5UMŽ bŠ√ —UO²š«
[C] Ë√ æŸuł—º
WIÐU4« W×HB« v≈ …œuF«
vKŽ ôuD/
Î
WO4Ozd« W×HB« v≈ …œuF«
¥∂
SGH-E730
46
11/4/05, 2:05 PM
©≤≠¥ WLzUI«®
/UöF«
WŽd4Ð qšbð wJ URL s¹ËUMŽ kH( WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆV¹u« l!«u/ v≈
WöŽ WGU{≈
Æ⁄—U2 l!u/ —UO²šUÐ r! Ʊ
ÆW/öFK ÎULÝ« qšœ√ Æ≤
ÆvKŽ jG{«Ë URL Ê«uMŽ qšœ√ Æ≥
©¥ WLzUI«® `HB²*«
WLzUI« nzUþË
»«u« `HB² s ÃËd)«
Æ`HB²*« s/ ÃËd>K [ ] vKŽ jG{«
WöŽ UN l{Ë W×H v≈ ‰uu«
Æ vKŽ jG{« rŁ W/öŽ dBMŽ v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r!
/UöF« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨d5UMF« bŠ√ kHŠ bFÐ
∫WOU²« «—UO)«
ÆV¹u« l!u/ v≈ ‰u5u« ∫‰UI²½« •
ÆW/öF« rÝ«Ë Ê«uMŽ q¹bFð ∫q¹bFð •
Æ—U²<« W/öF« ·c×Ð r! ∫`O •
`HB²*« WLzUI /«—UOš «b ²Ý«Ë —UO²š«
ÆWýUA« vKŽ√ w2 œułu*« d²š« Ë√ [ ] vKŽ jG{«
ÆWIÐU4« W×HB« v≈ …œuF« ∫oÐUO« •
ÆWO4Ozd« W×HB« v≈ …œuF« ∫WOOOzd« W×HB« •
Æ»«u« `HB²/ s/ ÃËd)« ∫¡UN½≈ •
ÆWOU(« W×HB« qOL% …œUŽ≈ ∫qOL% …œUŽ≈ •
V¹u« W×HB URL Ê«uMŽ ÷dŽ ∫V¹Ë Ê«uMŽ —UNþ≈ •
W×HBB WOU(« W×HB« j³{ ÎUC¹√ pMJ1 ULB ÆWOU(«
Æ»«u« `HB²/ qł√ s/ WO4Oz—
ÆW>4M« U/uKF/Ë »«u« `HB²/ …œUNý ÷dŽ ∫ÆÆƉuŠ •
»«u« W×H /«—UOš «b ²Ý«
] vKŽ jG{« ¨»«Ë W×H5 Í√ s/
∫WOU²« «—UO)«
ÆU¹Ëb¹
Î
URL Ê«uMŽ qšœ√ ∫lIuLK qI²½« •
≤≠¥ WLzUI« Æ U/öF« WLzU! v≈ ‰UI²½ô« ∫/UöF« •
‚ËbM5Ë …—œUB« ‚ËbM5Ë …œ—«u« ‚ËbM5 h×Hð ∫qzUÝd« •
‰UÝ—≈Ë ¡UA½≈ pMJ1 ULB ÆwKzUÝ— WLzU! w2 …œuO*«
µ≤ Æ’ Æ…dOB! WUÝ—
v≈ ‰u5uK [
▲
Æ/UHK*« d¹b WLzU! v≈ ‰UI²½ô« ∫/UHK*« d¹b •
▲
▲
∂µ Æ’
¥∑
SGH-E730
47
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
j³C« „ƒUDŽ≈ rNMJ1 ULB ¨i¹uHð ÂœUš VKD²ð
ÆVÝUM*«
∫WOU²« GPRS WJ³ý «œ«bŽ≈ j³{« ∫GPRS j³{ •
∫qOGAð vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ
ÆIP i¹uH²« Ê«uMŽ qšœ√ ∫IP i¹uHð
Æi¹uH²« cHM/ r!— qšœ√ ∫i¹uH²« cHM
ÆGPRS WJ³ý WЫu³ ‰u5u« WDI½ rÝ« qšœ√ ∫APN
ÆÂb>²4*« W¹u¼ qšœ√ ∫Ãuu« W¹u¼
Æ—Ëd*« WLKB qšœ√ ∫—Ëd*« WLK
∫¡UG≈ vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ
.w4Ozd« Ê«uMF« qšœ√ ∫DNS1
.Íu½U¦« Ê«uMF« qšœ√ ∫DNS2
ÆGPRS WJ³ý WЫu³ ‰u5u« WDI½ rÝ« qšœ√ ∫APN
ÆÂb>²4*« W¹u¼ qšœ√ ∫Ãuu« W¹u¼
Æ—Ëd*« WLKB qšœ√ ∫—Ëd*« WLK
∫WOU²« WJ³ý «œ«bŽ≈ j³{« ∫GSM j³{ •
©≥≠¥ WLzUI«®
lIuLK qI²½«
l!u* URL Ê«uMŽ v≈ ÎU¹Ëb¹ ‰ušbK WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆtO≈ ‰u5uK w½Ëd²J«
©¥≠¥ WLzUI«®
WDAM« …d«c« ·cŠ
ÂuIð w²« W²!R*« …dB«c« `4* WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆUNO≈ XK5Ë w²« V¹u« U×H5 s¹e>²Ð
©µ≠¥ WLzUI«®
l{u« j³{
qBð« Æ»«u« `HB²/ w/œUš ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
«—UOš sŽ qO5UH²« s/ b¹e* pÐ ’U)« W/b)« œËe0
Æj³C«
∫ÂœUš qJ WOU²« «—UO)« d2u²ð
ÆÂœU)« l{Ë rÝ« b¹b% ∫l{u« rÝ« •
ÆWO4Ozd« p²×H5 Ê«uMŽ j³{« ∫¡b³« W×H lIu •
- w²« WJ³A« s¹ËUMŽ s/ Ÿu½ qJ Îö/UŠ d²š« ∫qU(« •
ÆUNO≈ ‰u5u«
ÂœUš Âb>²4¹ pHðU¼ ÊUB «–≈ ULO2 œbŠ ∫i¹uH²« •
W/b)« œËe* sJ1 Æ»«u« `HB²/ ‚öÞù i¹uH²«
l³²ð w²« WJ³A« X½UB «–≈ ULO2 sŽ „—U³š≈ pÐ ’U)«
ÆUN
¥∏
SGH-E730
48
11/4/05, 2:05 PM
©µ WLzUI«®
qzUÝd«
©µ WLzUI«® qzUÝd«
WLzUI« nzUþË
…dOB! qzUÝ— ‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—ù qzUÝd« WLzU! Âb>²Ý«
pMJ1 Æw½Ëd²Jù« b¹d³« Ë jzUÝu« …œbF²/ qzUÝ—Ë
Y³« qzUÝ—Ë WOH¹dF²« »«u« qzUÝ— «b>²Ý« pcB
ÆÍuK)«
j/ w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
ÆqzUÝd« œbŠË ¨W¹e¼U'«
©±≠µ WLzUI«®
…b¹bł WUÝ— ¡UA½≈
Ë√ …dOB! WUÝ— ‰UÝ—≈Ë ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æw½Ëd²J≈ b¹dÐ Ë√ …œbF²/ jzUÝË WUÝ—
©±≠±≠µ WLzUI«® WOB½ qzUÝ—
‰UÝ—SÐ ÂUOI« ©SMS® …dOBI« qzUÝd« W/bš p `O²ð
—uB« vKŽ qL²Að w²« WOB½ qzUÝ— ‰U³I²Ý« Ë√
ÆÊU(_« Ë WBdײ*« ÂuÝd«Ë
qzUÝd« WÐU²B w2 ÕuL4*« vB!_« b(« nK²>¹
œbŽ œ«“ «–S2 ÆW/b)« œËe/ vKŽ œUL²ŽôUÐ …dOBI«
nðUN« ÂuI¹ ,·dŠ_« s/ vB!_« r!d« sŽ ·dŠ_«
ÆWUÝd« ◊UIÝSÐ
∫qOGAð vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ
ÆIP i¹uH²« Ê«uMŽ qšœ√ ∫IP i¹uHð
Æi¹uH²« cHM/ r!— qšœ√ ∫i¹uH²« cHM
ÆPPP ÂœU)« nðU¼ r!— qšœ√ ∫‰UBðô« rI—
ÆÂb>²4*« W¹u¼ qšœ√ ∫Ãuu« W¹u¼
Æ—Ëd*« WLKB qšœ√ ∫—Ëd*« WLK
∫¡UG≈ vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ
.w4Ozd« Ê«uMF« qšœ√ ∫DNS1
.Íu½U¦« Ê«uMF« qšœ√ ∫DNS2
ÆPPP ÂœU)« nðU¼ r!— qšœ√ ∫‰UBðô« rI—
ÆÂb>²4*« W¹u¼ qšœ√ ∫Ãuu« W¹u¼
Æ—Ëd*« WLKB qšœ√ ∫—Ëd*« WLK
Æ U½UO³« ¡UŽb²Ý« Ÿu½ d²š« ∫WO½UO³« W*UJ*« Ÿu½
©∂≠¥ WLzUI«®
Æp²UÝ— V²B« Ʊ
¥π
SGH-E730
49
wU(« l{u«
qł√ s/ ‰UBðô« l{Ë —UO²šô WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ»«u« `HB²/ v≈ ‰u5u«
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
ÆWUÝd« ‰UÝ—ù [
] vKŽ jG{« Ƶ
©≤≠±≠µ WLzUI«® jzUÝË qzUÝ—
‰UÝ—SÐ ©MMS® …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— W/bš ÂuIð
s/ u5Ë u¹bO2 Ë …—u5 Ë h½ vKŽ Íu²% qzUÝ—
w½Ëd²J≈ b¹dÐ v≈ nðU¼ s/ Ë√ dš¬ v≈ nðU¼
ÆŸu{u*« jš œbŠ Ʊ
Æ vKŽ jG{« rŁ WUÝd« Ÿu{u/ qšœ√ Æ≤
Æu¹bOG Ë …—u jš d²š« Æ≥
ÆŸuM« œbŠË u¹bOH« Ë√ —u d²š« Æ¥
ÆæWGU{≈º vKŽ jG{« rŁ …—u5 d²š« Ƶ
Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« ,u¹bO2 bNA/ —UO²šUÐ XL! «–≈
ÆWGU{≈ d²š« rŁ d4¹_«
Æ/u jš œbŠ Æ∂
ÆæWGU{≈º vKŽ jG{« rŁ ¨ uB« nK/Ë Ÿu½ œbŠ Æ∑
WUÝd tÐ ÕuL4*« vB!_« r−(« nK²>¹ Ê√ sJ1
lD²4ð r «–≈ ÆbK³« vKŽ œUL²ŽôUÐ …œbF²*« jzUÝu«
ÆÈdš√ W×H5 n{√ ¨dš¬ nK/ ‚U2—≈
∫WOU²« «—UO)« v≈ q5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
ÆUNUÝ—≈Ë WUÝd« s/ W>4½ kHŠ ∫‰UÝ—≈ Ë kHŠ •
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ ∫jIG ‰UÝ—≈ •
qOœ s/ ‰Ušœ≈ Ë√ ÎUI³4/ …bF/ WUÝ— W2U{≈ ∫‰Ušœ≈ •
ÆW/öŽ Ë√ nðUN«
‚U2—≈ ∫WLG½ WGU{≈ØWdײ ÂuÝ— WGU{≈ Ø…—u WGU{≈ •
ÆWUÝd s( Ë√ Ë√ WBdײ/ ÂuÝ— Ë√ …—u5
‚U2—SB .uI²« U½UOÐ Ë√ rÝ« W!UDÐ ‚U2—≈ ∫‚U(≈ •
Æ U½UO³« oO4Mð
Ë√ /«œuO*« ‚ËbM5 w2 WUÝd« kHŠ ∫wG kHŠ •
w²EGUŠ
‰Ušœ≈ j/ w2 W/b>²4*« WGK« dOOGð ∫WGK« —UO²š« •
ÆhM«
‰UÝ—≈Ë kHŠ d²š«Ë æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨wN²Mð U/bMŽ Æ≥
ÆjIG ‰UÝ—≈ Ë√
ÆWNłu« r!— qšœ√ Æ¥
›qHÝ√¤ vKŽ jG{« ¨ÌoK²/ s/ d¦B√ v≈ WUÝd« ‰UÝ—ù
ÆWO2U{ù« WNłu« ‰uIŠ ú/«Ë
µ∞
SGH-E730
50
11/4/05, 2:05 PM
©µ WLzUI«® qzUÝd«
WLzUI« nzUþË
qB v≈ ‰UI²½ôUÐ r! Æ U×H5 W2U{≈ ∫W×H WGU{≈ •
WýUý vKŽ ›s1√¤ Ë√ ›d4¹√¤ vKŽ jGCUÐ W×H5
ÆqzUÝd«
ÆW2UC*« W×HB« `4/ ∫W×HB« `O •
‰UI²½« Ë√ W×HB« ÷dŽ …b/ dOGð ∫W×HB« q¹bFð •
ÆÂU/_« v≈ W×HB«
‚U2—≈ .uI²« U½UOÐ Ë√ rÝ« W!UDÐ ‚U2—≈ ∫‚U(≈ •
Æ U½UO³« oO4Mð
ÆhM« Ë√ Ÿu{u*« `4/ ∫WUÝd«ØŸu{u*« ·cŠ •
Æ·UC*« dBMF« W«“≈ ∫/uB«ØjOÝu« ·cŠ •
ƉUÝ—≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨pzUN²½« bMŽË Ʊ±
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« Ê«uMŽ Ë√ nðUN« r!— qšœ√ Ʊ≤
vKŽ jG{« ¨ÌoK²/ s/ d¦B√ v≈ WUÝd« ‰UÝ—ù
ÆWO2U{ù« WNłu« ôU−/ ¡q0 r!Ë ›qHÝ√¤
ÆWUÝd« ‰UÝ—ù [
] vKŽ jG{« Ʊ≥
©≥≠±≠µ WLzUI«® w½Ëd²Jù« b¹d³«
w²« w½Ëd²Jô« b¹d³« qzUÝ— ‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—≈ pMJ1
…œUH²Ýö Æ—uB«Ë WOðuB« qzUÝd«Ë ¨’uBM« qLAð
b¹d³« W/b>Ð „«d²ýô« pOKŽ 5F²¹ ¨…eO*« Ác¼ s/
ÆWUÝ— jš œbŠ Æ∏
Æ[
] vKŽ jG{« rŁ WUÝd« h½ qšœ√ Æπ
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨WUÝd« ¡UA½≈ ¡UMŁ√Ʊ∞
∫WOU²« «—UO)« v≈
bI2 ¨—U²<« ‰U:« Ë√ ‰U:« WUŠ vKŽ œUL²ŽôUÐ
ÆWŠU²*« «—UO)« dOG²ð
Æp²UÝ— v≈ h½ Ë√ Ÿu{u/ W2U{≈ ∫WGU{≈
p²UÝ— h½ Ë√ Ÿu{u/ q¹bFð ∫q¹bFð
b¹e*« W2U{SÐ r! ∫/u WGU{≈Øu¹bOG WGU{≈Ø…—u WGU{≈
œUL²ŽôUÐ WUÝdK «u5_«Ë u¹bOH«Ë —uB« s/
ÊuJð ô b! ¨©WOL!d« ‚uI(« …—«œ≈® DRM ÂUE½ vKŽ
ƉUÝ—ù« …œUŽù WKÐU! UHK*« iFÐ
d5UMF« dOOGð ∫/uB« dOOGðØu¹bOH« dOOGðØ…—uB« dOOGð
ÆW2UC*«
ÆUNzUA½SÐ XL! w²« WUÝd« ÷dŽ ∫o³O ÷dŽ
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ ∫‰UÝ—≈
Ë√ …œuO*« ‚ËbM5 w2 WUÝd« kHŠ ∫wG kHŠ
ÆÖuLMB WUÝd« kHŠ pMJ1 ULB Æw²EGUŠ
µ±
SGH-E730
51
11/4/05, 2:05 PM
•
•
•
•
•
•
•
WLzUI« nzUþË
©≤≠µ WLzUI«®
wKzUÝ—
UN²LK²Ý« w²« qzUÝd« qB Êe>² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
UNUÝ—ù W½e<« Ë√ UNUÝ—≈ w2 nðUN« qA2 Ë√ UN²KÝ—√ Ë√
ÆÎUIŠô
©±≠≤≠µ WLzUI«® …œ—«u«
qzUÝ— «bŽ U/ UN²LK²Ý« w²« qzUÝd« qB bK:« «c¼ Êe>¹
ÆÍuK)« Y³« qzUÝ—Ë w½Ëd²Jô« b¹d³«
SGH-E730
52
Æb¹d³« «cN »U4Š r!—Ë nK/ ¡UA½≈Ë w½Ëd²Jô«
Æ∂≥ Ë ∂≤ Æ’
ÆŸu{u*« jš d²š« Ʊ
vKŽ jG{« rŁ pÐ ’U)« w½Ëd²Jô« b¹d³« Ÿu{u/ qšœ√ Æ≤
Æ[
]
ÆWUÝ— jš d²š« Æ≥
ÆjG{« rŁ pÐ ’U)« w½Ëd²Jô« b¹d³« h½ qšœ√ Æ¥
ÆnK ‚U(≈ jš d²š« Ƶ
v≈ jzUÝu« …œbF²/ UHK/ W2U{ù æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ∂
∫WOU²« «—UO)« «b>²ÝUÐ w½Ëd²Jô« „b¹dÐ
∫vIOÝu WGU{≈ Ø/u WGU{≈ Øu¹bOG /UHK WGU{≈ Ø …—u WGU{≈ •
vIOÝu/ Ë√ «u5√ Ë√ u¹bO2 Ë√ —u5 UHK/ n{√
ô b! ¨©WOL!d« ‚uI(« …—«œ≈® DRM ÂUE½ vKŽ œUL²ŽôUÐ
ƉUÝ—ù« …œUŽù WKÐU! UHK*« iFÐ ÊuJð
ÆpHðU¼ UNLŽb¹ ô W¾ON²Ð UHK/ qšœ√ ∫Èdš√ /UHK •
Æ.uI²« U½UOÐ Ë√ rÝ« W!UDÐ ‚U2—≈ ∫‚U(≈ •
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨w½Ëd²Jô« b¹d³« ¡UA½≈ ¡UMŁ√ Æ∑
∫WOU²« «—UO)« v≈
ÆhM« Ë√ Ÿu{u*« q¹bFð ∫q¹bFð •
Æo2d*« nK*« `²2 ∫÷dŽ •
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« ‰UÝ—≈ ∫‰UÝ—≈ •
µ≤
▲
Æw²EGUŠË√ …œuO*« ‚ËbM5 w2 WUÝd« kHŠ ∫wG kHŠ •
ÆhM« Ë√ Ÿu{u*« W«“≈ ∫WUÝd«ØŸu{u*« ·cŠ •
Æ UI2d*« lOLł Ë√ —U²<« o2d*« `4/ ∫W«“≈ •
Æ UI2d*« lOLł `4/ ∫/UI×K*« W«“≈ •
ƉUÝ—≈ œbŠË æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨pzUN²½« bMŽ Æ∏
Æw½Ëd²J« b¹dÐ Ê«uMŽ qšœ√ Æπ
jG{« ¨ÌoK²/ s/ d¦B√ v≈ w½Ëd²Jù« b¹d³« ‰UÝ—ù
ÆWO2U{ù« WNłu« ôU−/ ¡q* ›qHÝ√¤ vKŽ
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« ‰UÝ—ù [
] vKŽ jG{«Æ±∞
11/4/05, 2:05 PM
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨qzUÝd« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
WUÝd« `²2 ∫÷dŽ •
ÆÂœU)« vKŽ s/ jzUÝu« WUÝ— lłd²4¹ ∫qOL% •
ÆqzUÝd« lOLł Ë√ …—U²<« WUÝd« `4/ ∫`O •
Æw²EGUŠ v≈ WUÝd« qI½ ∫w²EGUŠ v≈ qI½ •
v≈ …dOBI« WUÝd« qI½ ∫WIUD³« Ë√ nðUN« v≈ qI½ •
ÆW!UD³« Ë√ nðUN« …dB«–
ÆqzUÝd« nOMBð VOðdð dOOGð ∫WDÝ«uÐ “dG •
Æ`4*« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
©µ WLzUI«® qzUÝd«
WLzUI« nzUþË
ô b! ¨©WOL!d« ‚uI(« …—«œ≈® DRM ÂUEM UI2Ë •
¨V¹u« U¹u²×/ ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ÊUJ/ù« w2 ÊuJ¹
e/d« tO≈ dOA¹ Íc«Ë
«– WUÝ— „UM¼ Ê√ wMF¹ WUÝdK wU²« e/d« •
ÊuK« Ë– WUÝd« e/— dOA¹ ULMOÐ ¨WOUŽ W¹uË√
ÆWOL¼√ q!√ WUÝd« Ê√ ÍœU/d«
UNö²Ý« XIË WUÝd« ÷dŽ
∫o¹dÞ sŽ nðUN« pN³M¹ ¨WUÝd« wIKð bMŽ
wB½ —UDš≈ l/ WUÝ— e/— ÷dŽ •
ÆqzUÝd« tO³Mð j³{ V4Š “«e²¼« Ë√ WLG½ —bB¹ •
d²š«Ë æ÷dŽº vKŽ jG{« ¨‰U(« w2 WUÝd« …¡«dI
Æœ—«u« ‚ËbM5 s/ WUÝ—
r²¹ ÆqOL% d²š«Ë æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨MMS —UFý≈ qł√ s/
…dB«– v≈ jzUÝu« qzUÝ— ÂœUš vKŽ s/ WUÝd« qOL%
ÆpHðU¼
…œ—«u« wG WUÝ— ÷dŽ
vKŽ ΫœUL²Ž« ¨qzUÝd« WLzU! vKŽ WOU²« “u/d« dNEð b!
∫“u/d« ŸuM²ð U0d2 ¨UN²UŠË WUÝd« Ÿu½
ÆqO5u²« d¹dIðØ»«u« qzUÝ— Ø…dOBI« qzUÝd« ∫
•
Æ…œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— ∫
•
Æ…œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— —UFý≈ ∫
•
µ≥
SGH-E730
53
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
jzUÝu« qzUÝ—
W/bš WDÝ«uÐ œ— WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫…dOBI« qzUÝd« d³Ž œd« •
©SMS® …dOBI« qzUÝd«
W/bš WDÝ«uÐ œ— WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫jzUÝu« qzUÝ— d³Ž œd« •
Æ©MMS® jzUÝu«
Ædš¬ h>ý v≈ WUÝd« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫q¹u% •
ÆqzUÝd« lOLł Ë√ WUÝ— `4/ ∫`O •
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ ¨URL s¹ËUMŽ ëd>²Ý« ∫Ê«uMŽ ŸUD²I« •
ÆWUÝd« s/ nðUN« ÂU!—√ Ë√ ¨w½Ëd²Jù«
v≈ WUÝd« s/ jzUÝu« Èu²×/ kHŠ ∫Èu²× ŸUD²I« •
ÆpHðU¼ …dB«–
ÆWUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
»«u« qzUÝ—
ÆWUÝd« w2 œb;« URL ‡Ð ‰UBðôUÐ r! ∫lIuLK qI²½« •
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ ¨URL s¹ËUMŽ ëd>²Ý« ∫Ê«uMŽ ŸUD²I« •
ÆWUÝd« s/ nðUN« ÂU!—√ Ë√ ¨w½Ëd²Jù«
ÆWUÝd« `4/ ∫`O •
qOu²« d¹—UIð qzUÝ—
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ ¨URL s¹ËUMŽ ëd>²Ý« ∫Ê«uMŽ ŸUD²I« •
ÆWUÝd« s/ nðUN« ÂU!—√ Ë√ ¨w½Ëd²Jù«
ÆWUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
qzUÝd« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨WUÝ— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
…dOBI« qzUÝd«
Ë√ …dOBI« qzUÝd« ‰öš s/ qÝd*« vKŽ œd« ∫d³Ž œd« •
ÆjzUÝu« qzUÝ—
Æs¹dš¬ ’U>ý√ WUÝd« ‰UÝ—≈ ∫q¹u% •
ÆWUÝd« `4/ ∫`O •
…dB«– 5Ð WUÝd« qI½ WO½UJ/≈ ∫WIUD³« ØnðUN« v≈ qI½ •
ÆW!UD³«Ë nðUN«
lM/ W×zô v≈ qÝd*« r!— W2U{≈ ∫lM*« W×zô v≈ WGU{≈ •
Ær!d«
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ ¨URL s¹ËUMŽ ëd>²Ý« ∫Ê«uMŽ ŸUD²I« •
ÆWUÝd« s/ nðUN« ÂU!—√ Ë√ ¨w½Ëd²Jù«
v≈ WUÝd« s/ jzUÝu« Èu²×/ kHŠ ∫Èu²× ŸUD²I« •
ÆpHðU¼ …dB«–
Æ`4*« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
o¹dÞ sŽ …—U²<« WUÝd« ŸU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ •
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ nðUN« qO5uð
µ¥
SGH-E730
54
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
©µ WLzUI«® qzUÝd«
©≥≠≤≠µ WLzUI«® …—œUB«
Ë√ UNKÝd¹ Ê√ pHðU¼ ‰ËU×¹ w²« qzUÝd« bK:« «c¼ Êe>¹
ÆUNUÝ—≈ w2 qA2
∫WOU²« «—UO)« bK:« Ác¼ w2 d2u²ð
ÆUNUÝ—SÐ nðUN« ÂuI¹ w²« WUÝd«
•
ÆUNUÝ—≈ w2 nðUN« qA2 w²« WUÝd«
•
æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨qzUÝd« WLzU! Ë√ WUÝd« ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK
bO! WUÝd« X½UB «–≈ ¨WUÝd« ‰UÝ—≈ ¡UG≈ ∫‰UÝ—ù« ¡UG≈ •
‰UÝ—ù«
ÆWýUA« vKŽ WUÝd« ÷dŽ ∫÷dŽ •
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ ∫WO½UŁ qÝ—√ •
ÆqzUÝd« lOLł Ë√ WUÝ— `4/ ∫`O •
Æw²EGUŠ v≈ WUÝd« qIMÐ r! ∫w²EGUŠ v≈ qI½ •
…dB«– 5Ð WUÝd« qI½ WO½UJ/≈ ∫WIUD³« ØnðUN« v≈ qI½ •
ÆW!UD³«Ë nðUN«
ÆqzUÝd« nOMBð VOðdð dOOGð ∫WDÝ«uÐ “dG •
ÆWUÝd« `4/ ∫`O •
Æ`4*« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
©≤≠≤≠µ WLzUI«® …œuO*«
UNEH×Ð XL! w²« qzUÝd« s¹e>²Ð bK:« «c¼ ÂuI¹
ÆoŠô X!Ë w2 UNUÝ—ù
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÆWUÝd« ÷dŽ ∫÷dŽ •
ÆWUÝd« q¹bFð ∫q¹bFð •
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ ∫‰UÝ—≈ •
ÆqzUÝd« lOLł Ë√ WUÝ— `4/ ∫`O •
«bK:« s/ Í√ v≈ WUÝd« qIMÐ r! ∫w²EGUŠ v≈ qI½ •
Æw²EGUŠ WLzU! w2 UNzUA½SÐ XL! w²«
…dB«– 5Ð WUÝd« qI½ WO½UJ/≈ ∫WIUD³« ØnðUN« v≈ qI½ •
ÆW!UD³«Ë nðUN«
ÆqzUÝd« nOMBð VOðdð dOOGð ∫WDÝ«uÐ “dG •
Æ`4*« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
ÆWUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
µµ
SGH-E730
55
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
Æ`4*« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
ÆqzUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
©µ≠≤≠µ WLzUI«® w½Ëd²Jù« b¹d³« ‚ËbM
w²« w½Ëd²Jù« b¹d³« qzUÝ— s¹e>²Ð bK:« «c¼ ÂuI¹
ÆUNUÝ—SÐ XL!
w½Ëd²Jô« b¹d³« »U4Š d²š« Ʊ
w½Ëd²Jù« b¹d³« lł«— ÷dŽ bMŽ ærF½º vKŽ jG{« Æ≤
ÆÂœU)« s/ w½Ëd²J« b¹dÐ qzUÝ— vKŽ ‰uB×K
w½Ëd²Jô« b¹d³« qzUÝ— h×HÐ nðUN« ÂuI¹
ÆWLK²4*« qzUÝd« ŸUłd²Ý«Ë
ΫœUL²Ž« ¨qzUÝd« WLzU! w2 WOU²« “u/d« dNEð U0—
∫“u/d« ŸuM²ð bI2 ¨UN²UŠË WUÝd« Ÿu½ vKŽ
ÆWUÝd« …¡«d! - t½QÐ „—UDš≈
•
Æ√dIð r WUÝd« ÊQÐ „—UDš≈
•
ÆÂœU)« s/ WUÝd« ŸUłd²ÝUÐ —UDš≈
•
ÆUNŽUłd²Ý« r²¹ r WUÝd« ÊQÐ —UDš≈
•
«– WUÝd« Ê√ wMF¹ WUÝd« V½U−Ð °e/— Ê≈
ÊuKUÐ ÊuK*« WUÝd« e/— U/√ ¨ÈuB! W¹uË√
Æq!« WOL¼√ «– WUÝd« Ê√ wMFO2 ÍœU/d«
o¹dÞ sŽ …—U²<« WUÝd« ŸU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ •
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ nðUN« qO5uð
Æ`4*« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
ÆqzUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
©¥≠≤≠µ WLzUI«® WKÝd*« ‚ËbM
ÆUNUÝ—SÐ XL! w²« qzUÝd« s¹e>²Ð bK:« «c¼ ÂuI¹
æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨qzUÝd« WLzU! Ë√ WUÝ— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK
WUÝd« ÷dŽ ∫÷dŽ •
Æs¹dš¬ ’U>ý√ v≈ WUÝd« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫q¹u% •
ÆqzUÝd« lOLł Ë√ WUÝ— `4/ ∫`O •
Æw²EGUŠ ‚ËbM5 v≈ WUÝd« qIMÐ r! ∫w²EGUŠ v≈ qI½ •
…dB«– 5Ð WUÝd« qI½ WO½UJ/≈ ∫WIUD³« ØnðUN« v≈ qI½ •
ÆW!UD³«Ë nðUN«
ÆqzUÝd« nOMBð VOðdð dOOGð ∫WDÝ«uÐ “dG •
o¹dÞ sŽ …—U²<« WUÝd« ŸU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ •
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ nðUN« qO5uð
µ∂
SGH-E730
56
11/4/05, 2:05 PM
WLzUI« nzUþË
©µ WLzUI«® qzUÝd«
ÆÎUOUŠ …—U²<« d5UMF« `4/ ∫œb;« `O
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« qzUÝ— lOLł `4/ ∫qJ« `O
‚ËbM5 v≈ œd²4*« w½Ëd²Jù« b¹d³« qI½« ∫w²EGUŠ v≈ qI½
Æw²EGUŠ
¨r−(« V4Š w½Ëd²Jô« Íœd³« qzUÝ— nOMBð ∫WDÝ«uÐ “dG
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« wKÝd/ s¹ËUMŽ Ë√ U½UO³« ¨Ÿu{u*«
Æ`4*« s/ w½Ëd²Jô« b¹d³« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)«
vKŽ jG{« ¨w½Ëd²Jô« b¹d³« Ë√ W×HB« ”√— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« qzUÝ— lOLł Ë√ …bŠ«Ë …œUF²Ý« ∫qOL%
Æo2d*« nK*« `²2 ∫nK*« `²G
ÆnðUN« …dB«– w2 o2d*« nK*« kHŠ ∫nK*« kHŠ
qBË qÝd*« v≈ Ë√ qÝd*« v≈ vKŽ œ— WUÝ— ‰UÝ—≈ ∫v≈ œd«
Æs¹dšü« 5LK²4*«
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫q¹u%
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« `4/ ∫`O
Ë√ qÝdLK w½Ëd²Jô« b¹d³« Ê«uMŽ W2U{≈ ∫lM*« W×zô v≈ WGU{≈
ÆlM*« W×zô v≈ w½Ëd²Jô« b¹d³« Ÿu{u/
b¹d³« s¹ËUMŽ Ë√ ¨URL s¹ËUMŽ ëd>²Ý« ∫Ê«uMŽ ŸUD²I«
ÆWUÝd« s/ nðUN« ÂU!—√ Ë√ ¨w½Ëd²Jù«
µ∑
SGH-E730
57
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vKŽ jG{«Ë W×H5 ”√— Ë√ w½Ëd²J≈ b¹dÐ v≈ ‰UI²½ôUÐ r! Æ≥
Æ[
]
[ / ] jG{« ¨W×H5 s/ d¦B√ t w½Ëd²Jù« b¹d³« ÊUB «–≈ Æ¥
ÆÈdš_« uKð …bŠ«Ë U×HB« VOKI²
ÆW×HB« W¹UN½ Ë√ W¹«bÐ v≈ ‰UI²½ö vKŽ jG{«
ÆtKOGAð Ë√ t{dF o2d*« nK*« d²š« Ƶ
wU²« w½Ëd²Jô« b¹d³« v≈ ‰UI²½ö [ ] Ë√ [ ] vKŽ jG{« Æ∂
ÆoÐU4« Ë√
jG{« ¨qzUÝd« WLzU! Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Èu²×/ ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ
b¹d³« WUŠ vKŽ œUL²ŽôUÐ «—UO)« nK²>ð b!
Æw½Ëd²Jô«
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« ÷dŽ ∫÷dŽ •
Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« qzUÝ— s/ …bŠ«Ë ŸUłd²Ý« ∫qOL% •
Æw½Ëd²Jù« b¹d³« ÂœUš s/ UNFOLł
rNO≈ qÝd*« lOLł v≈ Ë√ qÝd*« v≈ œ— ‰UÝ—≈ ∫v≈ œd« •
Æs¹dšü«
Æw½Ëd²J« b¹dÐ ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ ∫q¹u% •
Ætð¡«d! - t½√ vKŽ w½Ëd²Jô« b¹d³« rOKFð ∫¡ËdIL b¹b% •
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
©≥≠µ WLzUI«®
ÖULM«
ÎUI³4/ …bF*« qzUÝd« «b>²Ýô WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ—dJ²/ qJAÐ W/b>²4*«Ë
©±≠≥≠µ WLzUI«® WOB½ ÖU/
d¦B_« WOBM« qzUÝdK o³4*« œ«bŽû WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆU/«b>²Ý«
Î
Æ⁄—U2 l!u/ —UO²šUÐ r! Ʊ
Æ jG{« rŁ ¨WUÝ— qšœ√ Æ≤
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≥
ÆÎUI³4/ …bF/ WUÝ— q¹bFð ∫q¹bFð •
qzUÝd« ÎU/b>²4/ …b¹bł WUÝ— qÝ—√ ∫WUÝ— ‰UÝ—≈ •
ÆÎUI³4/ …bF*«
ÆÎUI³4/ …bF*« WUÝd« `4/ ∫`O •
©≤≠≥≠µ WLzUI«® jzUÝu« qzUÝ— ÖU/
sJ1 ô ÎUI³4/ …bF/ …œbF²/ jzUÝË WUÝ— ±± pHðU¼ pK1
…b¹bł WI³4/ …bF/ jzUÝË WUÝ— ¡UA½≈ pMJ1 ÆUN×4/
ÆUNUÝ—≈Ë
[
] vKŽ jG{« rŁ ÎUI³4/ …bF/ jzUÝË WUÝ— v≈ qI²½«
ÆÎUI³4/ …bF*« WUÝd« ÷dF
s/ UI2d*« lOLł Ë√ —U²<« o2d*« kHŠ ∫o×K*« ŸUD²I«
ÆnðUN« …dB«– v≈ w½Ëd²Jô« b¹d³«
o¹dÞ sŽ …—U²<« WUÝd« ŸU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ nðUN« qO5uð
Æ·c(« s/ w½Ëd²Jù« b¹d³« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ
Æw½Ëd²Jù« b¹d³« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)«
•
•
•
•
©∂≠≤≠µ WLzUI«® w²EGUŠ
s¹e>²Ð r!Ë ¨…b¹bł UE2UŠ ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆpKzUÝ— rOEMðË
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÆWUÝd« ÷dŽ ∫÷dŽ •
ÆWUÝd« q¹bFð ∫q¹bFð •
ÆWUÝd« ‰UÝ—≈ ∫‰UÝ—≈ •
ÆqzUÝd« lOLł Ë√ …—U²<« WUÝd« `4/ ∫`O •
ÆqzUÝd« nOMBð VOðdð dOOGð ∫WDÝ«uÐ “dG •
Æ`4*« s/ WUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
ÆWUÝd« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
µ∏
SGH-E730
58
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
©µ WLzUI«® qzUÝd«
©±≠µ≠µ WLzUI«® WOB½ WUÝ—
WO{«d²2ô« …dOBI« qzUÝd« «œ«bŽ≈ W¾ONð pMJ1
ÆqzUÝd« ‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—ù
qzUÝ— ‰UÝ—ù WOU²« «—UO)« ¡UA½SÐ r! ∫‰UÝ—ù« j³{
∫WOB½
eBd/ ‰öš s/ pOKŽ œd« q³I²4LK `O²¹ ∫œd« —UO •
ÆpÐ ’U)« qzUÝd«
rOK4ð bMŽ „—UDšù WJ³A« j³C¹ ∫qOu²« d¹dIð •
Æp²UÝ—
tO2 vI³²Ý Íc« X!u« ‰uÞ j³{« ∫WOŠöB« …b •
Æ…dOBI« qzUÝd« W/bš eBd/ w2 W½e>/ pKzUÝ—
WJ³AK sJ1 Æw{«d²2ô« WUÝd« Ÿu½ j³{ ∫WUÝd« Ÿu½ •
Æ—U²>/ oO4Mð v≈ qzUÝd« q¹u%
’U)« qzUÝd« eBd/ r!— dOOGð Ë√ s¹e>ð ∫Wb)« ed •
ÆpÐ
Æq³Ið s w²« qzUÝd« s/ pHðU¼ ÂU!—√ hBš ∫rId« lM
ÆV−(« WLzU! w2 WMLC²/ UM¼ …œb;« ÂU!—_« Ê√ ULB
©≤≠µ≠µ WLzUI«® jzUÝË WUÝ—
‰UÝ—ù WO{«d²2ô« jzUÝu« qzUÝ— «œ«bŽ≈ j³{ pMJ1
ÆUNU³I²Ý« Ë√ qzUÝd«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨WUÝ— ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
ÆÖULM« qOGAð …œUŽ≈ ∫÷dŽ …œUŽ≈ •
ÆÖuLM« ‰UÝ—≈ ∫‰UÝ—≈ •
ÆÖuLM« q¹bFð ∫q¹bFð •
ÆÖULM« `4/ ∫`O •
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨Ã–ULM« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
ÆÖULM« qOGAð …œUŽ≈ ∫÷dŽ •
ÆÖULM« ‰UÝ—≈ ∫WUÝ— ‰UÝ—≈ •
ÆÖuLM« q¹bFð ∫q¹bFð •
Æb¹bł Öu/ W2U{≈ ∫rÝ« WGU{≈ •
ÆÖULM« lOLł Ë√ —U²<« ÖuLM« `4/ ∫`O •
©¥≠µ WLzUI«®
©µ≠µ WLzUI«®
59
j³C«
«b>²Ýô WHK²>/ «—UOš ¡UA½ù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆqzUÝd« ‰UÝ—≈ W/bš
µπ
SGH-E730
qJ« `O
w2 Èdš_« uKð …bŠ«Ë qzUÝd« `4* WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÎUC¹√ pMJ1 Æ…bŠ«Ë …d/ UFOLł UN×4* Ë√ qzUÝ— bK−/ qB
Æ…bŠ«Ë …d/ «bK:« qB w2 U*UJ*« qzUÝ— lOLł `4/
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
qzUÝd« bOF²4¹ pHðU¼ ÊUB «–≈ œb×¹ ∫wK;« ‰U³I²Ýô« •
W/b)« œËe/ WIDM/ w2 ÊuJð U/bMŽ ÎUOzUIKð …b¹b'«
ÆUNF³²ð w²«
qzUÝd« bOF²4¹ pHðU¼ ÊUB «–≈ œb×¹ ∫dHO« ¡UMŁ√ ‰U³I²Ýô« •
WJ³ý UNÐ WIDM/ w2 Îôu−²/ ÊuJð U/bMŽ UOzUIKð …b¹b'«
ÆUNF³²ð w²« WJ³A« dOž
dHO« ¡UMŁ√ ‰U³I²Ýô« Ë wK;« ‰U³I²Ýô« s/ öB
Î `O²¹Ë
∫p/U/√ WOU²« «—UO)«
s/ ÎUOzUIKð …b¹b'« qzUÝd« nðUN« lłd²4¹ ∫wzUIKð
ÆÂœU)«
ÆqzUÝd« qB nðUN« i2d¹ ∫iG—
Âb>²Ý« ÆpO≈ W/œUI« «—UDšù« nðUN« ÷dF¹ ∫ÍËb¹
ÆÎU¹Ëb¹ …b¹bł qzUÝ— qOLײ qOL% —UOš
W5U)« W/“ö« WJ³A« «œ«bŽ≈ j³{« ∫jzUÝu« qzUÝ— l{Ë
tO≈ q5u« r²¹ l{Ë dš¬ Ê√ Æ…œbF²*« jzUÝu« qzUÝdÐ
ÆWIŠö²*« qzUÝd« Âö²Ý« Ë√ ‰UÝ—ù ÎUOzUIKð qFH¹
Í√ dOOGð q³! pÐ ’U)« W/b)« œËe/ l/ h×Hð
ÆpHðU¼ w2 …œbF²*« jzUÝu« qzUÝd j³{
qzUÝ— ‰UÝ—ù WOU²« «—UO)« ¡UA½SÐ r! ∫‰UÝ—ù« j³{
∫jzUÝË
rOK4ð bMŽ „—UDšù WJ³A« j³C¹ ∫qOu²« d¹dIð •
Æp²UÝ—
Æq³I²4*« ÊuHOKð sŽ tzUHšù p½«uMŽ j³C¹ ∫Ê«uMF« V−Š •
Æœd« …¡«dIÐ ÎU³KÞ nðUN« qÝd¹ q¼ œb×¹ ∫œd« …¡«dI •
ÆpKzUÝ— W¹uË√ Èu²4/ j³{ ∫W¹uË_« •
kHŠ w2 ‚dG²4*« X!u« ‰uÞ j³{ ∫¡UN²½ù« a¹—Uð •
ÆqzUÝd« eBd/ w2 pKzUÝ—
ÆqzUÝd« ‰UÝ—≈ q³! dOšQ²« X!Ë j³{ ∫bFÐ qOuð •
WI2d*« d5UMF« s/ vB!_« b(« d²š« ∫‰UÝ—ù« r−Š •
Æ…dOBI« WUÝdK UNÐ ÕuL4*«
qzUÝ— ‰U³I²Ýô WOU²« «—UO)« ¡UA½SÐ r! ∫‰U³I²Ýô« j³{
∫jzUÝË
5KÝd*« s/ qzUÝd« ‰U³I²Ý« i2d¹ ∫‰uN:« iG— •
Æ5uN:«
Æ U½öŽù« q³I¹ ∫WŠuLO /U½öŽù« •
v≈ WJ³A« s/ ‰u5Ë d¹dIð ‰UÝ—≈ ∫ÕuLO d¹dI²« •
ÆqÝd*«
∂∞
SGH-E730
60
11/4/05, 2:06 PM
©µ WLzUI«® qzUÝd«
WLzUI« nzUþË
Âö²Ý« Ë√ ‰UÝ—ù vB!_« b(«Ë OMA W>4½ d²š« ∫W OM«
ÆqzUÝd«
ÊuJ¹ ô b! ,pÐ ’U)« W/b)« œËe/ vKŽ œUL²ŽôUÐ
¨WU(« Ác¼ w2 ÆX¹UÐ uKOB ≤πµ vB!_« b(« rŽœ ÎUMJ2
ÆX¹UÐ uKOB ±∞∞ v≈ j³C« dOOGð bFÐ WO½UŁ ‰ËUŠ
ÆUNM/ qzUÝd« q³Ið ô w²« pHðU¼ ÂU!—√ hBš ∫rId« lM
V−Š WLzU! w2 WMLC²/ UM¼ …œb;« ÂU!—_« Ê√ ULB
Æ…dOBI« qzUÝd«
©≥≠µ≠µ WLzUI«® w½Ëd²Jù« b¹d³«
‰UÝ—ù »uKD*« w{«d²2ô« WJ³A« j³{ W¾ONð pMJ1
Æw½Ëd²Jù« b¹d³« qzUÝ— ‰U³I²Ý«Ë
¡UMŁ√ w½Ëd²Jô« b¹d³« l{Ë j³{ dOOGð pMJ1 ô
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« Âö²Ý« Ë√ ‰UÝ—≈
b¹dÐ ‰UÝ—ù WOU²« «—UO)« ¡UA½SÐ r! ∫‰UÝ—ù« j³{
Æw½Ëd²J≈
v≈ w½Ëd²Jô« „b¹dÐ s/ W>4½ ‰UÝ—≈ ∫pOHM W O½ qÝ—√ •
ÆpÐ ’U)« w½Ëd²Jô« b¹d³« Ê«uMŽ
Âö²Ý« r²¹ U/bMŽ pžöÐù WJ³A« j³{« ∫qOu²« bOQð •
Æw½Ëd²Jô« „b¹dÐ
∂±
SGH-E730
61
ÆÎUF{Ë d²š« ∫wU(« l{u« •
∫j³{ qJ WOU²« «—UO)« j³{« ∫l{u« j³{ •
Æ…œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— l{u ÎULÝ« 5Ž ∫l{u« rÝ«
…œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— ÂœUš Ê«uMŽ qšœ√ ∫lIu*« ÂœUš
ÆpÐ ’U)«
Æi¹uH²« ÂœUš «b>²ÝUÐ GPRS WJ³AÐ qBð« ∫i¹uH²«
WJ³AÐ ‰UBðö W/“ö« «œ«bŽù« j³{« ∫GPRS j³{
ÆGPRS
qšœ« ©qOGAð vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ® ∫IP Ê«uMŽ ≠
Æ IP Ê«uMŽ
qšœ√ ©qOGAð vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ® ∫cHM*« ≠
ÆcHM*« r!—
qšœ√ ©¡UG≈ vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ ∫DNS1 ≠
.w4Ozd« Ê«uMF«
qšœ√ ©¡UG≈ vKŽ ΫbF/ i¹uH²« ÊuJ¹ U/bMŽ ∫DNS2 ≠
.Íu½U¦« Ê«uMF«
Ê«uMF W/b>²4*« ‰u5u« WDI½ rÝ« qšœ√ ∫APN ≠
ÆGPRS WJ³ý
ÆÂb>²4*« W¹u¼ qšœ√ ∫Ãuu« W¹u¼ ≠
Æ—Ëd*« WLKB qšœ√ ∫—Ëd*« WLK ≠
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
‰UÝ—SÐ „dBc¹ nðUN« ÊS2 ¨ÊöŽ≈ vKŽ —UO)« «c¼ j³{ bMŽ
ÆpÐ ’U)« w½Ëd²Jù« b¹d³« Ê«uMŽ l/ WUÝd« …¡«dIÐ œd« VKÞ
W×HB« ”√— bOF²4¹ pHðU¼ ÊUB «–≈ ULO2 b¹b% ∫qOLײ« /«—UOš •
ÆÎö/UB w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√ jI2
b¹d³« qzUÝ— `4/ r²¹ ÊUB «–≈ ULO2 b¹b% ∫`O*« /«—UOš •
ÆÂœU)UÐ UNO2 qB²ð w²« WOU²« …d*« w2 Ë√ …dýU³/ w½Ëd²Jô«
w½Ëd²Jù« b¹d³« WUÝ— r−( vB!_« b(« œb×¹ ∫s d³√ «–≈ iG— •
b¹e¹ w²« w½Ëd²Jù« b¹d³« qzUÝ— i2dÐ nðUN« ÂuI¹ Æ…œ—«u«
Æœb;« r−(« vKŽ UNL−Š
b¹d³« qzUÝ— s/ ÎU>4½ „d²¹ ∫ÂœU)« vKŽ WUÝd« s W O½ „dð •
ÆUNŽUłd²Ý« bFÐ w½Ëd²Jù«
—U²>¹Ë w½Ëd²J≈ b¹dÐ »U4Š œ«bŽSÐ ÂuI¹ ∫w½Ëd²Jù« b¹d³« »UOŠ
Æt/«b>²Ý« r²O »U4Š
‰UÝ—≈ ¡UMŁ√ w½Ëd²Jô« b¹d³« »U4Š j³{ dOOGð pMJ1 ô
pÐ ’U)« W/b)« œËe* sJ1 ULB Æw½Ëd²J« b¹dÐ …œUF²Ý« Ë√
ÆÁU½œ√ j³C« qł√ s/ W¹—ËdC« U/uKF*« „ƒUDŽ≈
ÆUMOF/
Î
ÎUÐU4Š —UO²š« ∫wU(« »UO(« •
w½Ëd²J≈ b¹dÐ UÐU4Š µ v²Š W¾ON²Ð ÂuI¹ ∫»UO(« j³{ •
ÆWHK²>/ w½Ëd²J≈ b¹dÐ U/œUš «b>²ÝUÐ
Æw?½Ëd?²?J?ô« „b?¹dÐ l/ œdK VKÞ ‰UÝ—≈ ∫…¡«d?I b?OQð •
w?½Ëd?²?J?ô« b?¹d?³?K? W?¹u?Ë_« Èu?²?4?/ d?²?š« ∫W?¹u?Ë_« •
Æ—œUB«
…d?Bc?/ Ë√ p?H?ðU¼ r!— ¨pLÝ« ‚U2—SÐ r! ∫l?OIu²« ë—œ≈ •
Ë nðUN« rI— q¹bFð ¨rÝô« q¹bFð «—UOš «b>²ÝUÐ WDO4Ð
ÆWEŠö*« q¹bFð
ÆpLÝ« qšœ√ ∫rÝô« q¹bFð •
ÆpHðU¼ r!— qšœ√ ∫nðUN« rI— q¹bFð •
ÆWDO4Ð …dBc/ qšœ√ ∫WEŠö*« q¹bFð •
b¹dÐ ‰U³I²Ýô WOU²« «—UO)« ¡UA½≈ ∫‰U³I²Ýô« j³{
Æw½Ëd²J≈
h×HÐ ÎU³Už nðUN« ÂuI¹ nOB œb×¹ ∫…d²H« lł«— •
Æ…œ—«u« w½Ëd²Jù« b¹d³« qzUÝ— ‰öš s/ ÂœU)«
pMJ1 ¨Wb ²O dOž vKŽ —UO)« «c¼ j³{ WUŠ w2
h×HÐ ÂUOIK w½Ëd²Jù« b¹d³« lł«— …eO/ «b>²Ý«
ÆÎU¹Ëb¹ w½Ëd²Jù« „b¹dÐ
Æœd« …¡«dIÐ ÎU³KÞ nðUN« qÝd¹ q¼ œb×¹ ∫œd« …¡«dI •
∂≤
SGH-E730
62
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
©µ WLzUI«® qzUÝd«
bMŽ APOP ‰ušb« ÂUE½ «b>²ÝUÐ ÂœU)UÐ qBð« ∫APOP ÃuË
Æ—UO)« «c¼ b¹b%
∫IMAP4 ‰uBuðËd³« Ÿu½ ÊuJ¹ U/bMŽ …d2u²/ «—UO)« Ác¼
q³I²4¹ Íc« ÂœU>K ‚UDM« rÝ« Ë√ IP Ê«uMŽ ‰Ušœ≈ ∫IMAP4 ÂœUš
Æw½Ëd²Jù« b¹d³«
ÆIMAP4 cHM/ r!— qšœ√ ∫IMAP4 cHM
b¹d³« qzUÝ— l/ UI2d/ ‰U³I²Ýô —UO)« «c¼ œbŠ ∫o×K*« ë—œ≈
Æw½Ëd²Jù«
w²« qzUÝd« s¹ËUMŽ œbŽ j³{« ∫b¹d³« s vBI_« b(« qOL%
ÆÂœU)« s/ UNFłd²4ð
b¹d³« U/b) t/«b>²Ýô ‰UBð« l{Ë d²š« ∫w½Ëd²Jù« b¹d³« l{Ë
Æw½Ëd²Jù«
ŸUłd²Ý« Ë√ ‰UÝ—≈ ¡UMŁ√ l{Ë nK/ dOOGð pMJ1 ô
Æw½Ëd²Jô« b¹d³«
ÆÎUF{Ë d²š« ∫wU(« l{u« •
qJ Æw½Ëd²Jô« b¹d³K ŸU{Ë√ W4Lš v²Š j³{« ∫l{u« j³{ •
∫GPRS WJ³AÐ ‰UBðö WOU²« «—UO)« v≈ ÃU²% ¨l{Ë
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« l{u ÎULÝ« qšœ√ ∫l{u« rÝ«
Æ GPRSWJ³ý qł√ s/ W/b>²4*« ‰u5u« WDI½ rÝ« qšœ√ ∫APN
ÆÂb>²4*« W¹u¼ qšœ√ ∫Ãuu« W¹u¼
∂≥
SGH-E730
63
∫»U4Š qJ WOU²« «—UO)« d2«u²ð
÷dF »U4(« «b>²Ýô —UO)« «c¼ œbŠ ∫«b ²Ýô« bOI
Æw½Ëd²Jô« b¹d³« ‚ËbM w2 »U4(«
ÆÎUOUŠ —U²<« »U4×K rÝ« ‰Ušœ≈ ∫»UO(« rÝ«
qzUÝ— w2 qÝd/ rÝUB t{dŽ r²O ÎULÝ« qšœ√ ∫Âb ²O*« rÝ«
Æ—œUB« w½Ëd²Jô« b¹d³«
Æw½Ëd²Jù« „b¹dÐ Ê«uMŽ ‰Ušœ≈ ∫w½Ëd²Jù« b¹d³« Ê«uMŽ
s/ b¹dð Íc« w½Ëd²Jô« b¹d³« Ê«uMŽ qšœ√ ∫œd« Ê«uMŽ
Æœ— WUÝ— ‰UÝ—≈ rK²4*«
ÆpÐ W5U)« w½Ëd²Jù« b¹d³« W¹u¼ ‰Ušœ≈ ∫Âb ²O*« W¹u¼
Æw½Ëd²Jù« „b¹dÐ dÝ WLKB ‰Ušœ≈ ∫—Ëd*« WLK
b¹d³« ÂœU) ‚UDM« rÝ« Ë√ IP Ê«uMŽ ‰Ušœ≈ ∫SMTP ÂœUš
Æ—œUB« w½Ëd²Jù«
ÆSMTP cHM/ r!— qšœ√ ∫SMTP cHM
b¹d³« ÂœU>Ð ’U)« ‰uBuðËd³« —UO²š« ∫‰uuðËd³« Ÿu½
Ÿu½ j³{ vKŽ WOI³²*« «—UO)« bL²Fð Æœ—«u« w½Ëd²Jù«
ƉuBuðËd³«
∫POP3 ‰uBuðËd³« Ÿu½ ÊuJ¹ U/bMŽ
Íc« ÂœU>K ‚UDM« rÝ« Ë√ IP Ê«uMŽ ‰Ušœ≈ ∫POP3 ÂœUš
ÆpÐ ’U)« w½Ëd²Jù« b¹d³« q³I²4¹
Æ POP3 cHM/ r!— qšœ√ ∫POP3 cHM
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
UNBd²¹ w²« WUÝd« `4/ Ë√ v≈ ŸUL²Ýô« ∫…œ—«u«
ÆqB²*«
j³C«
Æ…eO*« Ác¼ n!Ë√ Ë√ qGý ∫qOFHð
…—Uý≈ ‰U³I²Ý« s/ wM/e« q5UH« j³{« ∫XIu« j³{
ÆnðUN« vKŽ œd« …eO/ qOFHð v²Š ‰UBðô«
pMJ1 ,WKFH/ …eO*« Ác¼ ÊuJð U/bMŽ ∫WýUA« j³{
qO−4ð ¡UMŁ√ 5KB²*« öO−4ð u5 v≈ ŸUL²Ýô«
ÆWUÝdK qB²*«
5²O{«d²2« 5²UÝ— nðUN« ÷dF¹ ∫WOײ« —UO²š«
jI2 Âb>²4*« qO−4ð —UO²š« pMJ1 ÆpÐ W5Uš WUÝ—Ë
ÆW5U)« p²UÝd pKO−4ð bMŽ
ÆœUý—û WUÝd« q−Ý ∫WOײ« qO−Oð
ÆWK−4*« WUÝd« `4/ ∫qJ« `O
©∑≠µ WLzUI«® Y³«
•
•
•
•
qzUÝ—
lO{«u0 …dOB! qzUÝ— ‰UÝ—SÐ ÍuK)« Y³« W/bš ÂuIð
Æ—Ëd*« Ë√ W{U¹d« Ë√ u'« WUŠ q¦/ WŽuM²/
W/b)UÐ ’U)« j³C« dOOG² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆY³« qzUÝ— ‰u5uK
ÆWLK²4*« qzUÝd« `²2 ∫…¡«dI •
Æ—Ëd*« WLKB qšœ√ ∫—Ëd*« WLK
.w4Ozd« Ê«uMF« qšœ√ ∫DNS1
.Íu½U¦« Ê«uMF« qšœ√ ∫DNS1
s? w?²?« w?½Ëd?²?J?ô« b?¹d³« s¹ËUMŽ hOB>ð ∫l?M?*« W×zô
W?U?Ýd?« l?O?{«u?/ b?¹b?% p?M?J?1 ULB ÆqzUÝd« UNM/ q³Ið
ÆU?N?K?³?I?ð s? w?²«
©¥≠µ≠µWLzUI«® »«Ë qzUÝ—
d?³?Ž W?O?H?¹d?F?ð q?zU?Ý— ‰U?³?I?²?Ýô j?³?C?« d?OOGð pMJ1
∫WOU²« «—UO)« d2«u²ð ÆwJKÝô V¹Ë ÂœUš s/ »«u«
ÆWOH¹dF²« qzUÝdK pHðU¼ Âö²Ý« WOHOB j³{« ∫‰U³I²Ý« •
q³I²4ð Ê√ b¹dð Íc« ÂœU)« Ê«uMŽ qšœ√ ∫Wb)« ed •
vKŽ ‰U³I²Ý« —UO)« j³{ bMŽ ¨WOH¹dFð qzUÝ— tM/
ÆSMS-C Specific l{u«
©∂≠µ WLzUI«®
wü« œd« “UNł
wU(« pF{uÐ 5KB²*« —U³šù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆqzUÝ— „d² r¼œUý—≈Ë
bMŽ æ‰u³Iº vKŽ jGCUÐ W*UJ/ vKŽ œd« pMJ1
Æ…eO*« Ác¼ qOFHð
∂¥
SGH-E730
64
11/4/05, 2:06 PM
©∂ WLzUI«®
/UHK*« d¹b
WLzUI« nzUþË
lÞUI/Ë —uB« v≈ ‰u5u« /UHK*« d¹b WLzU! p `O²ð
…dB«– w2 W½e<« «u5_«Ë vIOÝu*« UHK/Ë u¹bOH«
ÆnðUN«
j/ w2 æWLzUI«º jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
Æ/UHK*« d¹b œbŠË ¨W¹e¼U'«
©∂ WLzUI«® UHK*« d¹b/
ô b! ¨©WOL!d« ‚uI(« …—«œ≈® DRM ÂUEM UI2Ë
Î
Èu²×LK —UA¹Ë ƉUÝ—ù« …œUŽù ÎöÐU! Èu²;« ÊuJ¹
Æ
‡Ð
©±≠∂ WLzUI«®
—uB«
ÆnðUN« qH! v²Š WJ³A« qzUÝ— W²IR ‚ËbM5 kH×¹
Æq/UB qJAÐ WJ³A« qzUÝ— nOý—_« ‚ËbM5 kH×¹Ë
w2 qzUÝd« kH( kHŠ d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÆwBM« —UFýù« dNE¹ U/bMŽ nOý—_« ‚ËbM5
ÆY³« qzUÝ— ‰U³I²Ý« 5J9 ÂbŽ Ë√ 5J9 ∫‰U³I²Ý« •
ÆY³« qzUÝ— UNM/ q³I²4ð w²« «uMI« b¹b% ∫…UMI« •
s/ WLzU! ¡UA½≈ pMJ1 ¨WU)« WOMI_« „—UO²š« bMŽ
ÆWUFH« Y³« «uM!
Y³« qzUÝ— ÷dŽ r²¹ w²« © UGK«® WGK« d²š« ∫WGK« •
ÆUNÐ
s/ b¹e* pÐ ’U)« W/b)« œËe0 ‰UBðô« vłd¹
ÆqO5UH²«
w²« —uB«Ë UN²DI²« w²« —uB« WLzUI« Ác¼ ÷dFð
ÆqzUÝd« l/ UN²LK²Ý« Ë√ UNKOLײРXL!
—uB« ÷dŽ
Æ—uB« «bK−/ bŠ√ d²š« Ʊ
] vKŽ jG{« rŁ —uB« ÈbŠ≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≤
Æ[
©∏≠µ WLzUI«®
▲
—uB« /«—UOš «b ²Ý«
æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨qzUÝ— WLzU! Ë√ …—u5 ÷dŽ ¡UMŁ√
∑∂ Æ’
Æ «—UO)« v≈ ‰u5uK
∂µ
SGH-E730
65
…d«c« WFÝ
pcB …dB«cK vB!_« b(« ÷dF WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
…dB«c« ÷dŽ ÎUC¹√ pMJ1 ÆWUÝ— Ÿu½ qJ WŠU²*« …dB«c«
ÆbK−/ qB w2 ÎUOUŠ W/b>²4*«
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
«c¼ v≈ ‰u5u« lM/ WO½UJ/≈ j³C ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA •
Æô Â√ Èdš√ ÀuðuKÐ …eNł√ ‰öš s/ nK*«
Æ`4*« s/ u¹bOH« lDI/ W¹UL( ∫`O*« s W¹ULŠ •
Æu¹bOH« lDI/ hzUBš ÷dF ∫hzUB)« •
©≥≠∂ WLzUI«®
vIOÝu*«
©≤≠∂ WLzUI«®
…eNł√ vKŽ WK−4*« u¹bOH« lÞUI/ qOGAð r²¹ ô b!
ƉuL;« u¹bOH« q−4/ q¦/ Èdš√
Ë√ UNKOLײРXL! w²« MP3 UHK/ WLzUI« Ác¼ ÷dFð
ÆdðuO³LJ« “UNł s/ U¼œ«dO²Ý« Ë√ qzUÝd« l/ UN/ö²Ý«
▲
vIOÝu*« /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨vIOÝu*« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
ÆqOGA²« ¡b³ ∫÷dŽ •
Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« WDÝ«uÐ nK*« ‰UÝ—ù ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³«
Æ÷dF« W×zô v≈ nK/ W2U{ù ∫÷dŽ W×zô WGU{≈ •
s×KB Ë√ pÐ W5Uš 5½— WLGMB nK*« j³C ∫5OFð •
ÆnðU¼ qOœ ‰Ušœù W*UJ/ tO³Mð
[
u¹bOH« lÞUI qOGAð
Æu¹bOH« «bK−/ bŠ√ d²š« Ʊ
] vKŽ jG{« rŁ lÞUI*« bŠ√ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≤
∑π Æ’
Æ ÕU²H*«
▲
vIOÝu nK qOGAð
] vKŽ jG{ rŁ UHK*« bŠ√ v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r!
≥∏ Æ’
Æ[
u¹bOH«
UNKO−4²Ð XL! w²« u¹bOH« lÞUI/ WLzUI« Ác¼ ÷dFð
ÆqzUÝd« l/ UN²LK²Ý« Ë√ UNKOL% Ë√
u¹bOH« /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨u¹bOH« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æu¹bOH« lDI/ qOGA² ∫÷dŽ •
qzUÝ— WDÝ«uÐ u¹bOH« lDI/ ‰UÝ—ù Âb>²4¹ ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√ jzUÝu«
u¹bOH« lDI/ `4* ∫`O •
Æu¹bOH« lDI/ rÝ« dOOG² ∫rÝô« dOOGð •
ÆqCH*« u¹bOH« bK−/ v≈ nK*« qIM ∫qCH*« u¹bOH« v≈ qI½ •
∂∂
SGH-E730
66
11/4/05, 2:06 PM
Æ UHK*« W2UB Ë√ —U²<« nK*« ·c( ∫`O
UHK/ qOGA²Ð ’U)« w{«d²2ô« j³C« dOOGð ∫j³C«
≥π Æ’
ÆvIOÝu*«
ÆnK*« rÝ« dOOG² ∫rÝô« dOOGð
«c¼ v≈ ‰u5u« lM/ WO½UJ/≈ j³C ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA
Æô Â√ Èdš√ ÀuðuKÐ …eNł√ ‰öš s/ nK*«
Æ`4*« s/ nK*« W¹UL( ∫`O*« s W¹ULŠ
ÆnK*« ’«uš ÷dF ∫hzUB)«
•
•
▲
•
•
•
•
•
•
©¥≠∂ WLzUI«®
•
•
•
•
•
•
•
/«u_«
UNKO−4²Ð XL! w²« uB« UHK/ WLzUI« Ác¼ ÷dFð
ÆqzUÝd« l/ UN²LK²Ý« Ë√ UNKOL% Ë√
Æ[
/uB« lÞUI qOGAð
Æ uB« «bK−/ bŠ√ d²š« Ʊ
] vKŽ jG{« rŁ lÞUI*« bŠ√ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≤
¥∞ Æ’
▲
WLzUI« nzUþË
©∂ WLzUI«® UHK*« d¹b/
Æ uB« nK/ qOGA² ∫÷dŽ
…œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— WDÝ«uÐ nK*« ‰UÝ—≈ ∫d³Ž ‰UÝ—≈
ÆÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jô« b¹d³« Ë√
s×KB Ë√ pÐ W5Uš 5½— WLGMB nK*« j³C ∫5OFð
ÆnðU¼ qOœ ‰Ušœù W*UJ/ tO³Mð
Æ UHK*« W2UB Ë√ —U²<« nK*« ·c( ∫`O
ÆnK*« rÝ« dOOG² ∫rÝô« dOOGð
/«u_« bK−/ v≈ nK*« qIM ∫WKCH*« /«u_« v≈ qI½
ÆWKCH*«
«c¼ v≈ ‰u5u« lM/ WO½UJ/≈ j³C ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA
Æô Â√ Èdš√ ÀuðuKÐ …eNł√ ‰öš s/ nK*«
Æ`4*« s/ nK*« W¹UL( ∫`O*« s W¹ULŠ
ÆnK*« hzUBš ÷dF ∫hzUB)«
/uB« /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨ uB« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈
∂∑
SGH-E730
67
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
©∑ WLzUI«®
.uI²«
¨ÂUN*« WLzU!Ë pULŽ√ ‰Ëbł l³²ð s/ .uI²« …eO/ pMJ9
’U)« tO³M²« X!Ë vCI½« w²« À«bŠ_« ÷dŽ ÷dGÐ
Æ «dBc/ s¹ËbðË UNÐ
j/ w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
Æ.uI²« œbŠË ¨W¹e¼U'«
.uI²« WFł«d
÷dFÐ .uI²« dNE¹ ¨.uI²« WLzU! v≈ ‰ušb« bMŽ
Æ‚—“√ lÐd0 ÂuO« a¹—Uð v≈ …—Uýù« l/ dNA«
dOAð Æ.uI²« qHÝ√ œb;« ÂuOK À«bŠ_« œbŽ dNE¹Ë
∫Àb(« Ÿu½ v≈ WOU²« “u/d«
W¹uMÝ W³ÝUM/ •
bŽu/ •
ŸuM²/ •
WLN/ •
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{«
Æ.uI²« ÷dŽ j/ dOOG² ∫÷dF« j/ •
Æb¹bł ÀbŠ W2U{ù ∫¡UA½≈ •
a¹—Uð ‰Ušœ≈ Ë√ wU(« a¹—U²« v≈ ‰UI²½ö ∫v≈ qI²½« •
Æœb×/
©µ≠∂ WLzUI«®
Èdš√ /UHK
nðUN« UNLŽb¹ ô sJ UN/ö²Ý« - w²« UHK*« s¹e>ð r²¹
ÆnðUN« «c¼ w2 UHK*« Ác¼ `²2 sJ1 ô ÆbK:« «c¼ w2
Æ*.txt Ë *.ppt Ë *.doc WLŽb*« dOž UHK*« UIO4Mð rCð
v≈ ‰u5uK [
] vKŽ jG{« ¨ UHK*« WLzU! ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« WDÝ«uÐ nK*« ‰UÝ—ù ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³«
Æ UHK*« W2UB Ë√ —U²<« nK*« ·c( ∫`O •
ÆnK*« rÝ« dOOG² ∫rÝô« dOOGð •
«c¼ v≈ ‰u5u« lM/ WO½UJ/≈ j³C ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA •
Æô Â√ Èdš√ ÀuðuKÐ …eNł√ ‰öš s/ nK*«
Æ`4*« s/ nK*« W¹UL( ∫`O*« s W¹ULŠ •
ÆnK*« hzUBš ÷dF ∫hzUB)« •
©∂≠∂ WLzUI«®
…d«c« WFÝ
d5UMF WBB<« …dB«c« WFÝ wULł≈ s/ oIײ« pMJ1
‚ËbM5 qB w2 …dB«c« s/ wI³²*« ¡e'« —«bI/Ë jzUÝu«
ÆjzUÝË
∂∏
SGH-E730
68
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
©∑ WLzUI«® .uI²«
¡UN²½« X!ËË a¹—Uð ‰Ušœù ∫¡UN²½ù« XIË Ë ¡UN²½ù« a¹—Uð •
ÆÀb(«
X!u« oO4Mð w2 ©¡U4/®
Î
 Ë√ ©UŠU³5®
Î
’ —UO²šô ∫ÂØ’ •
ÆWŽUÝ ±≤
ÆÀb(« l!u/ sŽ U/uKF/ ‰Ušœù ∫lIu*« •
ÆÀb×K tO³Mð j³C ∫t³M*« •
q³! Àb(UÐ tO³M²« UNO2 r²¹ w²« …b*« œ«bŽù ∫q³I •
ÆÀb(«
Æt³M*« WLG½ b¹bײ ∫t³M*« WLG½ •
Æ—«dJ²« …bŠËË Àb(« —«dJ𠜫bŽù b¹bײUÐ r! ∫—«dJ²« •
Æ¡UN²½ô« a¹—U𠜫bŽSÐ r! ¨Àb(« —«dJð WUŠ w2 ∫v²Š •
ÆÀb(« kH( ækHŠº vKŽ jG{« Æ¥
W¹uMÝ W³ÝUM ‰Ušœ≈
Æ.uI²« w2 ÎU>¹—Uð d²š« Ʊ
ÆW¹uMÝ W³ÝUM rŁ ¡UA½≈ œbŠ rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
‰uIŠ w2 «œ«bŽù« dOOGð Ë√ U/uKF/ ‰UšœSÐ r! Æ≥
∫WOU²« ‰Ušœù«
ÆÀb(« Ÿu½ V4Š d5UMF« nOMB² ∫WDÝ«uÐ “dG
.uI²« w2 W½e<« ©d5UMF«® dBMF« `4* ∫`O
Æ…œbF²/ ·cŠ «—UOš «b>²ÝUÐ
X!Ë “ËU& - w²« À«bŠ_« ÷dF ∫W²zUH« /UN³M*« À«bŠ√
ÆUNÐ ’U)« tO³M²«
W½e<« d5UMFUÐ W5U)« …dB«c« WUŠ ÷dF ∫…d«c« WFÝ
ÆnðUN« …dB«– w2
69
•
•
ÀbŠ ¡UA½≈
Æ.uI²« vKŽ À«bŠ_« WËbł pMJ1
b¹bł bŽu/ ‰Ušœ≈
Æ.uI²« w2 a¹—«u²« bŠ√ v≈ ‰UI²½ôUÐ r! Ʊ
ÆbŽu rŁ ¡UA½≈ œbŠ rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
‰uIŠ w2 «œ«bŽù« dOOGð Ë√ U/uKF/ ‰UšœSÐ r! Æ≥
∫WOU²« ‰Ušœù«
ÆÀb(« Ê«uMŽ ‰Ušœù ∫Ÿu{u*« •
ÆÀb(« qO5UHð ‰Ušœù ∫qOUH²« •
ÆÀb(« W¹«bÐ X!ËË a¹—Uð ‰Ušœù ∫¡b³« XIË Ë ¡b³« a¹—Uð •
oO4Mð w2 ©¡U4/®
Î
 Ë√ ©UŠU³5®
Î
’ —UO²šô ∫ÂØ’ •
ÆWŽUÝ ±≤ X!u«
∂π
SGH-E730
•
•
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
ÆÀb(« Ê«uMŽ qšœ√ ∫Ÿu{u*« •
ÆÀb(« qO5UHð qšœ√ ∫qOUH²« •
ÆÀb(« ¡bÐ X!ËË a¹—Uð qšœ√ ∫¡b³« XIË Ë ¡b³« a¹—Uð •
oO4Mð w2 ©¡U4/®
Î
 Ë√ ©UŠU³5®
’ —UO²šô ∫ÂØ’ •
Î
WŽUÝ ±≤ X!u«
¡UN²½« X!ËË a¹—Uð ‰Ušœù ∫¡UN²½ù« XIË Ë ¡UN²½ù« a¹—Uð •
ÆÀb(«
oO4Mð w2 ©¡U4/®
Î
 Ë√ ©UŠU³5®
’ —UO²šô ∫ÂØ’ •
Î
ÆWŽUÝ ±≤ X!u«
ÆÀb(« qł√ s/ t³M*« j³{ ∫t³M*« •
q³! Àb(UÐ tO³M²« UNO2 r²¹ w²« …b*« œ«bŽù ∫q³I •
ÆÀb(«
Æt³M*« WLG½ b¹bײ ∫t³M*« WLG½ •
ÆÀb(« kH( ækHŠº vKŽ jG{« Æ¥
WLN dBMŽ ‰Ušœ≈
Æ.uI²« w2 UÎ>¹—Uð d²š« Ʊ
ÆWLN rŁ ¡UA½≈ œbŠ rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
‰uIŠ w2 «œ«bŽù« dOOGð Ë√ U/uKF/ ‰UšœSÐ r! Æ≥
∫WOU²« ‰Ušœù«
ÆdBMF« sŽ U/uKF/ ‰Ušœù ∫WLN •
ÆW¹uM4« ÈdBc« sŽ U/uKF/ ‰Ušœù ∫W³ÝUM*« •
Æa¹—Uð ‰Ušœù ∫a¹—U²« •
ÆW¹uM4« ÈdBcK tO³Mð j³C ∫t³M*« •
q³! Àb(UÐ tO³M²« UNO2 r²¹ w²« …b*« œ«bŽù ∫q³I •
ÆÀb(«
Æt³M*« qOGAð X!Ë qšœ√ ∫t³M*« XOIuð •
oO4Mð w2 ©¡U4/®
Î
 Â√ ©UŠU³5®
Î
’ —UO²šô ∫ÂØ’ •
ÆWŽUÝ ±≤ X!u«
Æt³M*« WLG½ b¹bײ ∫t³M*« WLG½ •
„dBcð vKŽ nðUN« œ«bŽù b¹bײUÐ r! ∫WMÝ q —«dJ²« •
ÆÂUŽ qB W¹uM4« ÈdBcUÐ
ÆÀb(« kH( ækHŠº vKŽ jG{« Æ¥
…b¹bł /UIdH² ‰Ušœ≈
Æ.uI²« w2 ÎU>¹—Uð d²š« Ʊ
ÆŸuM² rŁ ¡UA½≈ œbŠ rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
‰uIŠ w2 «œ«bŽù« dOOGð Ë√ U/uKF/ ‰UšœSÐ r! Æ≥
∫WOU²« ‰Ušœù«
∑∞
SGH-E730
70
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
©∑ WLzUI«® .uI²«
Æ.uI²« ÷dŽ j/ dOOG² ∫÷dF« j/
W/Uð dOž Ë√ W/U²B WLN*« b¹bײ ∫WUð dOžØX9
ÆÀb(« Ÿu½ WDÝ«uÐ U¹u²;« nOMBð ∫WDÝ«uÐ “dG
.uI²« w2 W½e<« ©d5UMF«® dBMF« `4* ∫`O
Æ…œbF²/ ·cŠ «—UOš «b>²ÝUÐ
qO5uð d³Ž œb;« Àb(« WŽU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ
ÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ nðUN«
X!Ë “ËU& - w²« À«bŠ_« ÷dF ∫W²zUH« /UN³M*« À«bŠ√
ÆUNÐ ’U)« tO³M²«
W½e<« d5UMFUÐ W5U)« …dB«c« WFÝ ÷dF ∫…d«c« WFÝ
ÆnðUN« …dB«– w2
•
•
•
•
•
•
•
nK² j/ wG ÀbŠ ÷dŽ
ÆdNAUÐ ÷dF« j/ w2 .uI²« dNE¹ ¨UO{«d²2«
Î
ÆjLM« dOOG² ÷dF« j/ œbŠ rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{«
ÂuO« ÷dŽ
÷dF UÎŁbŠ œbŠ Æœb;« a¹—U²K À«bŠ_« ÷dŽ pMJ1
ÆtÐ W5U)« qO5UH²«
ÆW¹«b³« a¹—Uð ‰Ušœù ∫¡b³« a¹—Uð •
Æ¡UN²½ô« a¹—Uð ‰Ušœù ∫¡UN²½ù« a¹—Uð •
ÆW¹uË_« Èu²4/ b¹bײ ∫W¹uË_« •
ÆÀb(« kH( ækHŠº vKŽ jG{« Æ¥
ÀbŠ ÷dŽ
Ÿ«u½√ v≈ .uI²« a¹—Uð w2 WFÐd*« ”«u!_« dOAð
∫ÂuO« pc WËb:« WOU²« À«bŠ_«
WLN/ dBMŽ ∫dLŠ_« ÊuK« •
ÆbŽu/ ∫‚—“_« ÊuK« •
W¹uMÝ W³ÝUM/ ∫wUIðd³« ÊuK« •
ŸuM²/ ∫dCš_« ÊuK« •
ÆÂuO« À«bŠ√ ÷dF .uI²« w2 ÎU>¹—Uð œbŠ Ʊ
tÐ W5U)« qO5UH²« ÷dF ÎUŁbŠ œbŠ Æ≤
vKŽ jG{« ¨À«bŠ_« WLzU! Ë√ À«bŠ_« bŠ√ ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº
ÆÀb(« qO5UHð ÷dF ∫÷dŽ •
ÆÀb(« q¹bF² ∫q¹bFð •
Æb¹bł ÀbŠ W2U{ù ∫¡UA½≈ •
…dOBI« qzUÝd« «b>²ÝUÐ Àb(« ‰UÝ—SÐ r! ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√ jzUÝu« qzUÝ— Ë√
∑±
SGH-E730
71
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
W²zUH« /UN³M*« À«bŠ√ v≈ ‰uu«
ÆW²zUH« /UN³M*« À«bŠ√ d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Ʊ
ÆÀ«bŠ_« bŠ√ œbŠ Æ≤
W²zUH« /UN³M*« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨À«bŠ_« WLzU! s/
∫WOU²« «—UO)«
ÆÀb(« qO5UHð ÷dF ∫÷dŽ •
ÆÀb(« `4* ∫`O •
ÆÀ«bŠ_« W2UB `4* ∫qJ« `O •
∫WU(«Ë Àb(« ŸuM UI2Ë
WOU²« “u/d« ÷dŽ r²¹
Î
t³M*« j³{ •
—dJ²/ ÀbŠ •
W/Uð WLN/ •
Èu²4/ v≈ e/d« «c¼ Êu dOA¹ ªWLN*« W¹uË√ •
∫ÍœU/d« ¨W¹œUŽ ∫‚—“_« ¨W×K/ ∫dLŠ√® W¹uË_«
©WCH>M/
Ÿu³Ý_« ÷dŽ
d5UMFK W³4MUЮ —U²<« Ÿu³Ý_« À«bŠ√ ÷dŽ pMJ1
Æ©jI2 ‰Ëb' W½e<«
U/uKF/ œułË v≈ wM/e« ‰Ëb'UÐ …œułu*« WOK)« dOAð
ÆÁb¹dð Íc« Àb(« vKŽ Íu²% w²« WOK)« œbŠ ÆÀb(« sŽ
W²zUH« /UN³M*« À«bŠ√ ÷dŽ
÷dFÐ nðUN« ÂuI¹ ¨t³M*« vKŽ ·dF²« lD²4ð r «–≈
ÆtÐ ’U)« tO³M²« X!Ë vCI½« Íc« —UFýù«
ÆqÐUI*« Àb(« kH( ækHŠº vKŽ jG{« •
ÆæÃËdšº vKŽ jG{« •
∑≤
SGH-E730
72
11/4/05, 2:06 PM
▲
vKŽ jG{«
∑µ Æ’
æ/«—UOšº
▲
WLzUI« nzUþË
©∏ WLzUI«® «dO/UJ«
b¹dð U/ u×½ «dO/UJ« tOłuð o¹dÞ sŽ …—uB« j³{« Æ≤
ÆÁd¹uBð
«—UOš v≈ ‰u5uK d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« •
Æ«dO/UJ«
Ë√ «dO/UJ« «œ«bŽ≈ dOOG² `OðUH*« WŠu Âb>²Ý« •
∑µÆ’ ÆÈdš√ ◊U/√ v≈ q¹uײ«
w2 …—uB« kHŠ r²¹ Æ…—uB« ◊UI²ô [ ] vKŽ jG{« Æ≥
ÆWOG«džuðuH« —uB« bK−/
qł_ Æ¥
Æ—uB« «—UOš «b>²Ý«
ærF½º rŁ æ`Oº
Æ[
]
©∏ WLzUI«®
ÆrN½–≈ ÊËœ ’U>ý_ «—u5
jI²Kð ô •
Î
Æd¹uB²« UNO2 ŸuM2 sBU/√ w2 «Î—u5 jI²Kð ô •
w2 tO2 V³4²ð b! ¨ÊUJ/ Í√ w2 «—u5
jI²Kð ô •
Î
Æœd2 Í√ WO5uBš vKŽ ÍbF²«
…—u5 ·cŠ
…—u ◊UI²«
◊UI²ô« j/ v≈ Ÿułd«
WHK²>/ ◊U/√ w2 WO2«džuðu2 —u5 ◊UI²« pMJ1
ÆJPEG —u5 «dO/UJ« wDFð ÆnðUN« «b>²ÝUÐ
▲
◊UI²« j/ wG «dOUJ« /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨◊UI²ô« j/ w2
ÆWOU²« «—UO)« v≈
∑∑ Æ’ ÆqO−4²« jLM q¹b³²K ∫u¹bOG qO−Oð •
∫WOU²« ◊U/_« w2 …—u5 ◊UI²« ∫d¹uB²« j/ •
ÆÍœUF« l{u« w2 …—u5 ◊UI²ô ∫W¹œdG WDI
…dýU³*« fLA« WFý√ X% …—uB« jI²Kð U/bMŽ
Æ…—uB« w2 ‰öþ dNEð bI2 lÞUÝ ¡u{ w2 Ë√
ÎUŠu²H nðUN« ÊuJ¹ UbMŽ …—u ◊UI²«
Æ«dO/UJ« qOGA² «dOUJ« WLzU! v≈ ‰u5uUÐ r! Ʊ
ÆWýUA« vKŽ UNDI²Kð ·uÝ w²« …—uB« dNEð ·uÝ
∑≥
SGH-E730
«dOUJ«
w2 WMLC*« «dO/UJK WODLM« …bŠu« «b>²Ý« pMJ1
lÞUI/ qO−4ð —uB« ◊UI²ö pÐ ’U)« nðUN«
Æu¹bOH«
W¹e¼U'« j/ w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« WLzUI« ÁcN ‰u5uK
Æ[ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« Ë√ «dO/UB d²š«Ë
73
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
ŸdÝ√ ‚öG*« WHOþË X½UB ULKB d³B√ ISO r!— ÊUB ULKB
j³C« V³4¹ b! Æ¡uCK WOÝU4Š d¦B√ «dO/UJ« X½UBË
Æ…—uBK ÁuA²« iFÐ ISO ‡ wUF«
vKŽ …eJðd*« …d¼UE« WIDM*« j³{« ∫WDI½ vKŽ eOdð
—UÞ≈ ÷dF qOGAð d²š« Æ…—uB« s/ …œb×/ WIDM/
d¼UE« dEM*« dOžË …—uB« nB²M/ w2 eOBd²« WDI½
Æ—UÞù« w2 …—uB« rO4Ið ŸuD4 UI2Ë
Î
tO≈ ŸUL²Ýô« b¹dð Íc« uB« b¹b% ∫WÝbF« /u
Æ[ ] ‚öG*« d¹d% —“ vKŽ jGCð U/bMŽ
bMŽ tFL4ð Íc« uB« n!Ë√ Ë√ qGý ∫V¹dI²« /u
Æ…—uB« dO³Jð
bMŽ tFL4ð Íc« uB« n!Ë√ Ë√ qGý ∫ŸuDO« /u
Æ…—uB« ŸuDÝ j³{
Æ…—uB« rÝô WO{«d²2ô« WzœU³« dOOGð ∫wË_« rÝô«
pMJ1 w²« `OðUH*« nzUþË ÷dŽ ∫«dOUJ« /«dB² •
ÆUN/«b>²Ý«
œbŽ œbŠ ÆW²ÐU¦« À«bŠ_« s/ WK4KÝ ◊UI²« ∫…œbF² …—u
Æ«dO/UJ« UNDI²Kð ·uÝ w²« —uB«
ÆbŠ«Ë —UÞ≈ w2 UNEHŠË W²ÐUŁ b¼UA/ …bŽ ◊UI²« ∫WGuHB …—u
Æ«dO/UJ« UNDI²Kð ·uÝ w²« W²ÐU¦« —uB« œbŽ œbŠ
vKŽ W5Uš «dOŁQð oO³DðË ÊuK« Wł—œ dOOG² ∫/«dŁR*«
ÆÍœUF« jLM« w2 U¼UDI²« r²¹ w²« —uB«
UNÞUI²« r²¹ w²« —uB« vKŽ ·dše/ —UÞ≈ oO³D² ∫/«—UÞù«
ÆÍœUF« jLM« w2
ÆiO/u« «b>²Ý« b¹bײ ∫iOu«
Æ«dO/UJUÐ …—u5 ◊UI²« q³! X!u« qOŠdð j³C ∫XIR*«
ÆWOG«džuðuH« —uB« bK−/ v≈ ‰UI²½ö ∫WOG«džuðuH« —uB« v≈ qI²½«
Æ…—u5 ◊UI²ô w{«d²2ô« j³C« dOOG² ∫j³C«
Æ…—uB« r−Š b¹bײ ∫r−(«
Æ…—uB« …œuł j³{ b¹bײ ∫…œu'«
ÆWM¹UF*« WýUý b¹bײ ∫÷dF« WýUý
s/Ë Æ«dO/UJ« WOÝU4×Ð rJײ¹ Íc« ISO j³{ dOOGð ∫ISO
ISOr!— iHš√ ¨ÎUCH>M/ ¡uC« UNO2 ÊuJ¹ w²« ôU(« qł√
.…œu'« …œU¹e
•
•
•
•
•
•
∑¥
SGH-E730
74
11/4/05, 2:06 PM
ÕU²H*«
Æ·dše/ —UÞ≈ —UO²š«
7
ÆX!R*« j³{
8
ÆWOG«džuðuH« —uB« bK−/ v≈ …œuF«
9
Æ‘öH« «b>²Ý« b¹b%
0
ÆWM¹UF*« WýUý dOOGð
—uB« /«—UOš «b ²Ý«
«—UO)« «b>²Ýô æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨…—u5 kHŠ bFÐ
∫WOU²«
◊UI²ô« j/ v≈ Ÿułd« ∫Èdš√ cš√ •
b¹d³« Ë√ jzUÝu« d³Ž …—uB« ‰UÝ—≈ ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« WFý√ Ë√ w½Ëd²Jù«
W¹uN …—u5 Ë√ UýUAK WOHK>B …—uB« j³{ ∫5OFð •
ÆnðUN« q−Ý ôUšœ≈ s/ qB²/
Æ…—uB« ·cŠ ∫`O •
Æ…—uB« rÝ« dOOGð ∫rÝô« dOOGð •
◊UI²ô« j/ wG `OðUH*« WŠu «b ²Ý«
UN/«b>²Ý« pMJ1 w²« `OðUH*« nzUþË ÷dŽ
WHOþu«
Æ…—uB« ŸuDÝ Wł—œ j³{
d4¹√Øs1√
ÆdOGB²« Ë√ dO³J²«
qHÝ√Ø vKŽ√
ÆqO−4²« j/ qOGAð
1
Æ…—uB« r−Š dOOGð
2
Æ…—uB« …œuł Wł—œ dOOGð
3
∑∑ Æ’
Æ«dO/UJ« j/ dOOGð
4
«dOŁQð oO³Dð Ë√ Ê«u_« Wł—œ dOOGð
Æ…—uB« vKŽ W5Uš
5
…œU¹e …—uBUÐ ‘uA²« ‰bF/ qOKIð
ÆbŠ vB!√ v≈ …b(« Wł—œË qO5UH²«
6
∑µ
SGH-E730
75
ÕU²H*«
ÆUOÝ√—
…—uB« VK!
Î
Æ…—uB« ”UJF½« ÷dŽ
▲
WLzUI« nzUþË
©∏ WLzUI«® «dO/UJ«
WHOþu«
11/4/05, 2:06 PM
WLzUI« nzUþË
dOŁQð Ë√ —UÞ≈ Ë√ “u/— W2U{SÐ …—uB« 5¹eð ∫q¹bFð
Æ’Uš
Æ…—uB« `4/ ∫`O
Æ…—uB« rÝ« dOOGð ∫rÝô« dOOGð
ÆWKCH*« —uB« bK−/ v≈ …œuF« ∫WKCH*« —uB« v≈ qI½
pMJ1 Æ`z«dý ÷dFB VOðd²UÐ —uB« ÷dŽ ∫—uB« ÷dŽ
Æ—uB« …—Ëœ ‰bF/ —UO²š«
r²¹ Ê√ b¹dð XMB «–≈ U/ j³{ ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA
Æô Â√ dš¬ ÀuðuKÐ “UNł d³Ž nK*« «c¼ v≈ ‰u5u«
q5Ë ‰öš s/ …—U²<« …—uB« WŽU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ …—uB«
Æ·c(« s/ qzUÝd« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ
Æ…—uB« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nðUN« ‚öž≈ ¡UMŁ√ …—uB« ◊UI²«
Æ[ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« Ʊ
Æ —UNþù [ ] vKŽ jG{« ,…—ËdC« bMŽ Æ≤
Ær4'« vKŽ «dO/UJ« WÝbŽ tOłu²Ð …—uB« j³CÐ r! Æ≥
—uB« bK−/ v≈ »U¼c« ∫WOG«džuðuH« —uB« v≈ qI²½«
ÆWOG«džuðuH«
«c¼ v≈ ‰u5u« lM/ WO½UJ/≈ j³C ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA
Æô Â√ Èdš√ ÀuðuKÐ …eNł√ ‰öš s/ nK*«
q5Ë ‰öš s/ …—U²<« …—uB« WŽU³Þ ∫ÀuðuK³« d³Ž WŽU³Þ
ÆÀuðuK³« WDÝ«uÐ WFÐUDÐ …—uB«
ÆUN×4/ r²¹ ô v²Š …—uB« W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ
Æ…—uB« hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)«
•
•
•
•
•
…—u ÷dŽ
d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨◊UI²ô« j/ w2 Ʊ
ÆWOG«džuðuH« —uB« v≈ qI²½« d²š«Ë
Æ[
] vKŽ jG{« rŁ ¨…—u5 v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≤
æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨—uB« WLzU! Ë√ ¨…—u5 ÷dŽ ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK
Æ—uB« W×zô WýUý v≈ …œuF« ∫W×zö« •
ÆWýUA« ¡q0 …—uB« ÷dŽ ∫÷dŽ •
b¹d³« Ë√ jzUÝu« d³Ž …—uB« ‰UÝ—≈ ∫d³Ž ‰UÝ—ù« •
ÆÀËuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù«
…—u5 Ë√ UýUAK WOHK>B …—uB« j³{ ∫5OFð •
ÆnðUN« qOœ ôUšœ≈ s/ qB²/ W¹uN
∑∂
SGH-E730
76
11/4/05, 2:06 PM
vKŽ jG{«
Æ[
∑π Æ’
qł_ Ƶ
]
u¹bO2 bNA/ qOGAð
d4¹_« Êd*« ÕU²H*«
Æu¹bOH« «—UOš «b>²Ý«
▲
©∏ WLzUI«® «dO/UJ«
WLzUI« nzUþË
▲
Ë√ «dO/UJ« j³{ dOOG² `OðUH*« WŠu Âb>²Ý« •
Æ∑∂ Æ’ ÆÈd?š√ ◊U?/√ v?≈ q¹uײ«
ÆqO−4²« ¡b³ [ ] vKŽ jG{« Æ≥
ÆqO−4²« ·UI¹ù s1_« Êd*« ÕU²H*« Ë√ [ ] vKŽ jG{« Æ¥
Æu¹bOG bK−/ w2 UÎOzUIKð u¹bOH« kHŠ r²¹
vKŽ jG{«
ÎU¹œuLŽ …—uB« VK!
Æ[ ]
…—uB« ”UJF½« ÷dŽ
Æ[
]
Æ…—uB« ŸuDÝ j³{«
Æ[
]
…—uB« dO³Jð
…—uB« kHŠ r²¹ Æ…—u5 ◊UI²ô [ ] vKŽ jG{« Ƶ
ÆWOG«džuðuH« —uB« bK−/ w2 UOzUIKð
Î
ærF½º rŁ [C]
u¹bOH« bNA/ `4/
u¹bOG qO−Oð
s1_« Êd*« ÕU²H*«
ÆqO−4²« j/ v≈ Ÿułd«
«dO/UJ« WýUý vKŽ t{dŽ r²¹ U* u¹bO2 qO−4ð pMJ1
ÆtEHŠË
qO−O²« j/ wG «dOUJ« /«—UOš «b ²Ý«
‰u5uK d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨qO−4²« j/ w2
∫WOU²« «—UO)« v≈
Æ◊UI²ô« j/ v≈ q¹uײ« ∫…—u ◊UI²« •
vKŽ 5F/ dOŁQð oO³Dð Ë√ ÊuK« Wł—œ dOOGð ∫/«dŁR*« •
Æu¹bO2
Æ‘öH« «b>²Ý« b¹b% ∫iOu« •
Õu²H ¡UDG« Ë u¹bOG qO−Oð
ÆjLM« qO−4² ›1¤ vKŽ jG{« ¨◊UI²ô« j/ w2 Ʊ
Æœ«d*« dEM*« vKŽ «dO/UJ« WÝbŽ tłË Æ≤
«—UOš v≈ ‰u5uK d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« •
ÆwU²« r4I« lł«— Æ«dO/UJ«
∑∑
SGH-E730
qł√ s Æ¥
Æ[ ]
77
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
b?N?A?/ r?Ýô W?O?{«d?²?2ô« W?zœU³« dOOGð ∫w?Ë_« rÝô«
u?¹b?O?H?«
sJ1 w²« `OðUH*« nzUþË ÷dŽ ∫u¹bOH« q−O /«dB² •
ÆUN/«b>²Ý«
qO−O²« j/ wG `OðUH*« WŠu «b ²Ý«
«d?O?/U?J?« j?³?{ h?OB>² `OðUH*« WŠu «b>²Ý« pMJ1
∫q?O?−4²« j/ w2
WHOþu«
`OðUH*«
ÆÎUOÝ√— …—uB« VK!
d4¹_«Øs1_«
ÆdOGB²« Ë√ dO³J²«
qHÝ√Ø vKŽ√
ÆqO−4²« j/ qOGAð
1
Æ…—uB« r−Š dOOGð
2
Æ…—uB« …œuł Wł—œ dOOGð
3
▲
Æ…—uB« ”UJF½« ÷dŽ
Æ…—uB« ŸuDÝ Wł—œ j³{
∑≥ Æ’
w??2 «d??O? /U??J?« √b?³?ð Ê√ q?³?! d?O?šQ?²?« X?!Ë j?³?{ ∫X??IR?*« •
ÆqO−4²«
Æu¹bOH« b¼UA bK−/ v≈ ‰UI²½ô« ∫u¹bOH« v≈ qI²½« •
Æu¹bO2 qO−4² wU²« j³C« dOOGð ∫j³C« •
Æu¹bO2 qO−4ð j/ b¹b% ∫qO−O²« j/
ÆjzUÝu« WUÝd W³ÝUM/ ÊuJ² jzUÝu« qzUÝ— bŠ d²š«
Æ3GP W¾O¼ w2 u¹bOH« bNA/ kHŠ r²¹
WŠU²*« …dB«c« œËbŠ w2 u¹bO2 qO−4² ÍœUŽ œbŠ
ÆUOUŠ
Î
Æ—UÞù« r−Š —UO²š« ∫r−(«
Æ—u?B?« …œu?ł j?³?{ œb?Š ∫…œu?'«
Æu?¹b?O?2 bNA/ l/ u5 qO−4ð ∫w?ðu?B« qO−O²«
bMŽ tFL4ð Íc« uB« ·UI¹≈ Ë√ qOGAð ∫V¹dI²« /u
Æd??O? ³?J?²?«
bMŽ tFL4ð Íc« uB« ·UI¹≈ Ë√ qOGAð ∫ŸuDO« /u
Æq?O?−4²« …—u5 ŸuDÝ q¹bFð
∑∏
SGH-E730
78
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
©∏ WLzUI«® «dO/UJ«
Æu¹bOH« bNA/ rÝ« dOOGð ∫rÝô« dOOGð
Æu¹bOH« b¼UA bK−/ v≈ ‰UI²½ô« ∫u¹bOH« v≈ qI²½«
Æ`4*« s/ u¹bOH« bNA/ W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ
Æu¹bOH« bNA/ hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)«
•
•
•
•
u¹bOG bNA qOGAð
rŁ ¨d4¹_« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« ¨qO−4²« j/ w2 Ʊ
Æu¹bOH« v≈ qI²½« d²š«
vKŽ jG{« rŁ ¨u¹bO2 bNA/ v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≤
Æ[
]
vKŽ WOU²« `OðUH*« Âb>²Ý« ¨qOGA²« …œUŽ≈ ¡UMŁ√
∫WýUA«
WHOþu«
`OðUH*«
ÆqOGA²« ·UM¾²Ý«Ø·UI¹≈
ÆqOGA²« ·UI¹≈
ÆnK/ ‰öš nK)« v≈ wD>²«
qHÝ√
d4¹√
ÆnK/ ‰öš ÂU/_« v≈ wD>²«
s1√
uB« Wł—œ j³{
Ø
79
`OðUH*«
Æu¹bOH« qO−4ð j/ dOOGð
4
«dOŁQð oO³Dð Ë√ Ê«u_« Wł—œ dOOGð
Æu¹bOH« …—u5 vKŽ W5Uš
5
…œU¹e …—uBUÐ ‘uA²« ‰bF/ qOKIð
ÆbŠ vB!√ v≈ …b(« Wł—œË qO5UH²«
6
uB« r²B ÂbŽ Ë√ r²B
7
ÆX!R*« j³{
8
Æu¹bOH« b¼UA bK−/ v≈ …œuF«
9
Æ‘öH« «b>²Ý« b¹b%
0
u¹bOH« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ¨u¹bO2 bNA/ kHŠ bFÐ
∫WOU²« «—UO)«
ÆqO−4²« j/ v≈ Ÿułd« ∫dš¬ qO−Oð •
qzUÝ— WDÝ«uÐ u¹bOH« bNA/ ‰UÝ—ù ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√ jzUÝu«
Æu¹bOH« bNA/ `4/ ∫`O •
∑π
SGH-E730
WHOþu«
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
vKŽ jG{«
qł√ s Æ¥
Æ[ ]
ÎU¹œuLŽ …—uB« VK!
Æ[ ]
…—uB« ”UJF½« ÷dŽ
Æ[
]
Æ…—uB« ŸuDÝ j³{«
Æ[
]
…—uB« dO³Jð
ÆqO−4²« ¡b³ [ ] vKŽ jG{« Ƶ
bNA/ kHŠ r²¹ ÆqO−4²« ·UI¹ù [ ] vKŽ jG{« Æ∂
Æu¹bOH« bK−/ w2 ÎUOzUIKð u¹bOH«
Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« ,u¹bO2 bNA/ qOGAð …œUŽ≈ bFÐ
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK d4O«
Æu¹bOH« bNA/ qOGAð ∫÷dŽ •
jzUÝu« qzUÝ— WDÝ«uÐ u¹bOH« bNA/ ‰UÝ—ù ∫d³Ž ‰UÝ—≈ •
ÆÀuðuK³« Ë√ w½Ëd²Jù« b¹d³« Ë√
Æu¹bOH« bNA/ `4/ ∫`O •
Æu¹bOH« bNA/ rÝ« dOOGð ∫rÝô« dOOGð •
bK−/ v≈ u¹bOH« bNA/ qI½ ∫qCH*« u¹bOH« v≈ qI½ •
ÆqCH*« u¹bOH«
r²¹ Ê√ b¹dð XMB «–≈ U/ j³{ ∫ÀuðuK³« d³Ž W—UA •
Æô Â√ dš¬ ÀËuðuKÐ “UNł d³Ž nK*« «c¼ v≈ ‰u5u«
Æ`4*« s/ u¹bOH« bNA/ W¹ULŠ ∫`O*« s W¹ULŠ •
Æu¹bOH« bNA/ hzUBš ÷dŽ ∫hzUB)« •
nðUN« ‚öž≈ ¡UMŁ√ u¹bOG qO−Oð
Æ[ ] vKŽ ÎôuD/ jG{« Ʊ
Æ
÷dF [ ] vKŽ jG{« ¨…—ËdC« bMŽ Æ≤
Ær4'« vKŽ «dO/UJ« WÝbŽ V¹uB²Ð …—uB« j³CÐ r! Æ≥
∏∞
SGH-E730
80
11/4/05, 2:07 PM
©≤≠≤≠π WLzUI«® WOײ« WUÝ—
r²¹ w²« VOŠd²« WUÝ— ‰Ušœù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆnðUN« qOGAð bMŽ ¨WŽd4Ð UN{dŽ
©≥≠≤≠π WLzUI«® /U¼U&ô« `OðUH
‰u5uK U¼U&« `OðUHLB qIM²« `OðUH/ «b>²Ý« pMJ1
Ác¼ Âb>²Ý« ÆW¹e¼U'« j/ s/ Î…dýU³/ …œb×/ rz«u! v≈
ÆÕU²H/ Í_ ÁU&« ÕU²H/ 5OF² WLzUI«
/U¼U&« `OðUH WLzUI 5OFð
`OðUH/ s/ ÕU²HLB t/«b>²Ý« r²¹ wJ ÕU²H*« œbŠ Ʊ
Æ U¼U&ô«
ÆdOOGð d²š« rŁ æ/«—UOšº vKŽ jG{« Æ≤
ÆÕU²HLK UNBOB>ð b¹dð w²« WLzUI« v≈ qI²½« Æ≥
ÆækHŠº vKŽ jG{« Æ¥
/U¼U&ô« `OðUH /«—UOš «b ²Ý«
∫WOU²« «—UO)« v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{«
Æ U¼U&« `OðUH/ WLzU! dOOGð Ë√ 5OFð ∫dOOGð •
Æœb×/ ÕU²H* ÁU&« ÕU²H/ 5OFð qOFHð ¡UG≈ ∫·cŠ •
©π WLzUI«®
©±≠π WLzUI«®
81
a¹—U²«Ë XIu«
5OU(« a¹—U²«Ë X!u« dOOG² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
5F²¹ a¹—U²«Ë X!u« j³{ q³!Ë ÆnðUN« vKŽ 5{ËdF*«
w*UF« XOIu²« WLzU! w2 WOM/e« p²IDM/ b¹b% pOKŽ
Æ¥≥ Æ’
ÆwU(« X!u« ‰Ušœ≈ ∫XIu« j³{ •
±≤ X!u« oO4Mð w2  Ë√ ’ d²š« ∫©Â® ¡UOØ©’® UŠU³ •
ÆWŽUÝ
ÆX!u« oO4Mð b¹b% ∫XIu« W¾O¼ •
ÆwU(« a¹—U²« ‰Ušœ≈ ∫a¹—U²« j³{ •
Æa¹—U²« oO4Mð b¹b% ∫a¹—U²« W¾O¼ •
a¹—U²« ÂUE½ b¹b% ∫a¹—U²« ÂUE½ •
©≤≠π WLzUI«®
nðUN« j³{
ÂUEMÐ …œułu*« WHK²<« hzUB)« s/ b¹bF« q¹bFð sJ1
Æp!Ë– l/ VÝUM²ð wJ pHðU¼
∏±
SGH-E730
j³C«
WuN4Ð pMJ1 ÆnðUN« j³{ hOB>² W/UI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆWO{«d²2ô« rOI« v≈ tŽUł—≈Ë pHðU¼ j³{ …œUŽ≈
l{Ë w2 æWLzUI«º vKŽ jG{« ¨WLzUI« Ác¼ v≈ ‰u5uK
Æj³C« œbŠË ¨W¹e¼U'«
▲
©π WLzUI«® j³C«
WLzUI« nzUþË
©±≠≤≠π WLzUI«® WGK«
…œbF²*« UGK« s/ …bŠ«Ë b¹bײ WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ÷dF« hM WŠU²*«
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
ÆiH>M/ uBÐ rKJ²ð XMB u v²Š
ÆnðUN« `²2 œd−0 …œ—«Ë W*UJ/ WÐUłù ∫¡UDG« qOFHð •
s/ UNEH( …d¼UE« `OðUH*« qH! ∫¡UDG« `OðUH qHI •
nðUN« WHOþË vKŽ dŁRð ô wJ œuBI*« dOž jGC«
ÆÎUIKG/ nðUN« ÊuJ¹ U/bMŽ
©≥≠π WLzUI«® WýUA« j³{
qł√ s/ nðUN« j³{ dOOG² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ¡uC«Ë WýUA«
©±≠≥≠π WLzUI«® WýUA« WOHKš
Æ5²ýUA« vKŽ W¹e¼U'« WýUý j³{ pMJ1
vKŽ ÷dFK u¹bO2 bNA/ Ë√ …—u5 d²š« ∫WOÝUÝ_« WýUA« •
ÆWO4Ozd« WýUA«
ÆWOł—U)« WýUA« vKŽ UN{dF …—u5 d²š« ∫¡UDG« WýUý •
©≤≠≥≠π WLzUI«® hM« —UNþ≈
ÆW¹e¼U'« WýUý w2 hM« ÷dŽ j³{ pMJ1
Æ U¼U&ô« `OðUH/ UMOOFð qB qOFHð ¡UG≈ ∫qJ« ·cŠ •
©¥≠≤≠π WLzUI«® w³½U'« ÕU²H*«
bMŽ qLF¹ «– U/ nðUN« j³C WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ…œ—«u« U*UJ*« ¡UMŁ√ [ / ] vKŽ —«dL²ÝUÐ jGC«
Æ5½d« r²B ∫/uB« ¡UG≈ •
Æ…œ—«u« U*UJ*« i2— ∫iG— •
©µ≠≤≠π WLzUI«® wGU{≈ j³{
œd« Ë√ ‰UBðô« WO5Uš qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð pMJ1
ÆWOł—U)« `OðUH*« qH!Ë ¨wzUIK²«
dAŽ v²Š ¡«dłù nðUN« j³{ ∫wzUIKð ‰UBð« …œUŽ≈ •
W*UJ/ ¡«dł≈ ÂbŽ bFÐ wHðUN« r!d« VKÞ …œUŽù ôËU×/
ÆÕU−MÐ WOHðU¼
Í√ vKŽ jGCUÐ …œ—«u« W*UJ*« vKŽ œd« ∫œdK ÕU²H Í√ •
Æ[ / ] Ë æiG—º ¨[ ] «bŽ U/ ¨ÕU²H/
jGC« pOKŽ wG³M¹ ,—UO)« «c¼ —UO²š« r²¹ ô U/bMŽ
ÆW*UJ/ vKŽ œdK æ/«—UOšº Ë√ [ ] vKŽ
h>AK ÕUL4K Êu2ËdJO*« WOÝU4Š …œU¹“ ∫/uB« Õu{Ë •
ÆÕu{uÐ pðu5 ŸUL4 dšü«
∏≤
SGH-E730
82
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
©π WLzUI«® j³C«
w2 ÷dF« WýUý ¡UIÐ X!Ë b¹b% ∫WOÝUÝ_« WýUA« rO²Fð •
X!Ë bFÐË ÆwHK)« ¡uC« THDM¹ Ê√ bFÐ uH)« l{Ë
ÆWýUA« THDM𠨜b×/
“u/— ÷dŽ ¡UHš≈ Ë√ —UNþ≈ j³{ ∫¡UDG« dýR —UNþ≈ •
ÆWOł—U)« WýUA« vKŽ ¡UDG« WýUý
©∑≠≥≠π WLzUI«® ‰UBðô« ÂUI—√ Êu
r!— ‰Ušœ≈ bMŽ ¨j)« Êu b¹bײ WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆtÐ ‰UBðö nðU¼
©∏≠≥≠π WLzUI«® qB²*« /UuKF —UNþ≈
«–≈ rÝ« Ë√ ,qB²*« nðU¼ r!— ÷dF WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
r U/bMŽ WO4Ozd« WýUA« vKŽ nðUN« qOœ w2 tEHŠ ¡UDG« WýUý l —UO²š« ÎUC¹√ pMJ1 ULB ÆW*UJ/ vKŽ œdð
ÆWOHK)« WýUA« vKŽ qB²*« U/uKF/ ÷dF
©¥≠π WLzUI«® /uB«
j³{
ÆWHK²<« «u5_« j³{ hOB>² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
©±≠¥≠π WLzUI«® …œ—«u« /U*UJ*«
tO³M²« Ÿu½Ë uB« Wł—œ b¹bײ WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ…œ—«u« qzUÝdUÐ
sJð r «–≈ ÆWýUA« vKŽ hM« l!u/ d²š« ∫hM« l{u •
ƉUFG dOž d²š« ¨W¹e¼U'« j/ w2 h½ ÷dŽ b¹dð
ÆhM« j/ d²š« ∫hM« »uKÝ√ •
ÆhM« Êu d²š« ∫hM« Êu •
©≥≠≥≠π WLzUI«® .uI²«
w2 wU(« dNAK .uI²« ÷dF WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆW¹e¼U'« WýUý
©¥≠≥≠π WLzUI«® WLzUI« Êu
ÆWLzUI« jLM wł—U)« `D4« Êu —UO²š« pMJ1
©µ≠≥≠π WLzUI«® WýUA« ŸuDÝ
ôUŠ l/ VÝUM²² WýUAUÐ ŸuD4« Wł—œ j³{ pMJ1
Æ…dOG²*« …¡U{ù«
©∂≠≥≠π WLzUI«® wHK)« ¡uC«
ΡUC/ wHK)« ¡uC« ¡UI³ WOM/e« …d²H« b¹b% pMJ1
ÆUÎIKG/ wHK)« ¡uC« tO2 ÊuJ¹ Íc« ¨ uH)« j/ w2
qOGA² WOM/e« …b*« —UO²š« pMJ1 ∫WOÝUÝ_« WýUA« qOFHð •
ÆWOHK)« ¡u{
∏≥
SGH-E730
83
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
nðUN« UNO2 „d³>¹ w²« «d*« œbŽ b¹b% ∫—«dJ²« •
Æ…b¹bł WUÝ— wIK²Ð
©¥≠¥≠π WLzUI«® ‚öžù« Ø qOGA²«
nðUN« Á—bB¹ Íc« s×K« b¹b% WLzUI« Ác¼ p `O²ð
Æt!öž≈ Ë√ tKOGAð bMŽ
©µ≠¥≠π WLzUI«® ¡UDG« WLG½
U¼—bB¹ w²« WLGM« b¹bײ WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æt!öž≈ Ë√ tײ2 bMŽ nðUN«
©∂≠¥≠π WLzUI«® XLB« j/
wJ nðUN« qLŽ WOHOB j³C WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
—«b5≈ s/ ôbÐ X/UB« l{u« w2 œb×/ Àb×Ð „d³>¹
Æ «u5√
Æ“«e²¼ô« l{Ë vKŽ nðUN« j³{« ∫“«e²¼« •
Æ uB« «œ«bŽ≈ qB ‚öžù ∫/uB« ¡UG≈ •
©∑≠¥≠π WLzUI«® WOGU{≈ /ULG½
nðUNK WO2U{≈ ULG½ hOB>² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆpHðU¼ vKŽ
qB w2 VO³« u5 —bBO nðUN« j³C¹ ∫ozUIb« œ«bŽ •
—«dL²ÝUÐ pKF−¹ wJ …—œUB« W*UJ*« ¡UMŁ√ WIO!œ
ÆUN¹d& w²« W*UJ*« …b/ vKŽ U2dF²/
Î
ÆqB²LK 5½d« WLG½ œbŠ ∫5½d« WLG½ •
Æ5½d« u5 Wł—œ d²š« ∫/uB« Wł—œ •
Æ…œ—«u« U*UJ*UÐ „—U³š≈ WOHOB œbŠ ∫tO³M²« Ÿu½ •
5½d« WLG½ «b>²ÝUÐ 5½— nðUN« —bB¹ ∫WLGM«
Æ…œb;«
ÆUMO½—
—bB¹ ô sJË e²N¹ nðUN« ∫“«e²¼«
Î
w2 √b³¹ rŁ «d/ ÀöŁ ÎôË√ nðUN« e²N¹ ∫WLG½ rŁ “«e²¼«
Æ5½— —«b5≈
©≤≠¥≠π WLzUI«® `OðUH*« WLG½
nðUN« U¼—bB¹ w²« WLGM« b¹b% WLzUI« Ác¼ p `O²ð
ÆÕU²H/ Í√ jG{ bMŽ
«b>²ÝUÐ `OðUH*« WLG½ r−Š j³{ ÎUC¹√ pMJ1
ÆW¹e¼U'« j/ w2 [ / ]
©≥≠¥≠π WLzUI«® qzUÝd« WLG½
…dOBI« qzUÝd« 5½— WLG½ j³C WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
qzUÝ—Ë w½Ëd²Jù« b¹d³«Ë jzUÝu« qzUÝ—Ë …œ—«u«
ÆY³«
ÆqzUÝdK …œbF²*« ULGM« bŠ√ —UO²š« ∫WLG½ •
Æ…œ—«u« qzUÝdUÐ „—U³š≈ WOHOB œbŠ ∫tO³M²« Ÿu½ •
∏¥
SGH-E730
84
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
©π WLzUI«® j³C«
ÆUNOKŽ œd« ÂbŽ WUŠ w2 U*UJ*« q¹u% ∫œ— błu¹ ô •
WIDM/ w2 ÊuJð U/bMŽ U*UJ*« q¹u% ∫WODG²« ×Uš •
U/bMŽ Ë√ pÐ ’U)« W/b)« œËe/ WODGð ‚UD½ ×Uš
ÆÎUIKG/ pHðU¼ ÊuJ¹
Æ U*UJ*« q¹u% «—UOš W2UB ¡UG≈ ∫qJ« ¡UG≈ •
ÆUNK¹u% r²¹ w²« U*UJ*« Ÿu½ œbŠ Æ≤
ÆqOFHð d²š« ¨ U*UJ*« q¹u% WOKLŽ qOFH² Æ≥
Æpc U2öš
¨¡UG≈ d²š« Ë√
Î
Æj)« v≈ q¹u% v≈ qI²½« Æ¥
rŁ ¨tO≈ U*UJ*« q¹u% b¹dð Íc« r!d« ‰UšœSÐ r! Ƶ
ÆæoG«uº Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
d²š«Ë WO½UŁ jš v≈ qI²½« ¨œ— błu¹ ô —UO²šUÐ XL! «–≈ Æ∂
q¹u% q³! WJ³A« UNO2 dšQ²ð w²« WOM/e« …b*«
ÆW*UJ/
©≤≠µ≠π WLzUI«® /U*UJ*« V−Š
pðU*UJ/ dBŠ WO½UJ/≈ WJ³A« W/bš p `O²ð
∫ U*UJ/ V−Š —UOš œbŠ Ʊ
Æ…—œUB« U*UJ*« W2UB lM/ ∫…—œUB« q •
ÆWOËb« U*UJ*« W2UB V−Š ∫WOËb« •
u5 —«b5≈ vKŽ nðUN« —UO)« «c¼ j³{ ∫qOu²« WLG½ •
ÆÂUEMUÐ ‰UBðô« bMŽ VO³«
uB« —bB¹ wJ nðUN« j³{ ∫W*UJ*« ¡UMŁ√ /UN³M •
X!Ë wðQ¹ U/bMŽ Ë√ …b¹bł WUÝ— vIK²ð U/bMŽ VOÐ
ÆW*UJ/ ¡«dł≈ ¡UMŁ√ t³M²«
VOÐ uB« —bB¹ wJ nðUN« j³{ ∫WOôœ /ULG½ •
qLB√ b! pHðU¼ ÊQÐ …—Uýû WI¦³M*« …c2UM« dNEð U/bMŽ
ÆQDš ÀËbŠ v≈ Ë√ WHOþu«
©µ≠π WLzUI«®
©±≠µ≠π WLzUI«® /U*UJ*« q¹u%
v≈ …œ—«u« U*UJ*« ‰UÝ—≈ …œUŽ≈ WJ³A« Ác¼ W/bš sJ9
ÆÁœb% Íc« r!d«
∫W*UJ/ q¹u% —UOš œbŠ Ʊ
Æ U*UJ*« W2UB q¹u% ∫rz«œ •
W*UJ0 ÎôuGA/ ÊuJð U/bMŽ U*UJ*« q¹u% ∫‰uGA •
ÆÈdš√
∏µ
SGH-E730
85
WJ³A« /Ubš
vłdÔ¹ ÆWJ³A« U/bš v≈ ‰u5uK WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
d2«uð s/ bBQ²« qł√ s/ p lÐU²« W/b)« œËe0 ‰UBðô«
Æp– w2 Vždð XMB «–≈ rNF/ „d²ý« rŁ rN²/bš
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
vKŽ jG{« ¨ U*UJ*« —UE²½« qOFHð ¡UGù ÆqOFHð d²š« Æ≤
Æ¡UG≈
©¥≠µ≠πWLzUI«® WJ³A« —UO²š«
Ë√ wzUIK²« —UO²šô« s/ WJ³A« —UO²š« WO5Uš pMJ9
Æ„bKР×Uš ‰u−²« ¡UMŁ√ W/b>²4*« WJ³AK ÍËbO«
„bKÐ w2 …œułu*« WJ³A« dOž Èdš√ WJ³ý —UO²š« pMJ1
Æ5²J³A« 5Ð Í—UÝ ‰u& ‚UHð« „UM¼ ÊUB «–≈ p–Ë
Ɖ«u−²« ¡UMŁ√ WŠU²/ WJ³ý ‰ËQÐ ‰UBðô« ∫wzUIKð •
ÆU¼b¹dð w²« WJ³A« b¹b% ∫ÍËb¹ •
©µ≠µ≠π WLzUI«® qB²*« W¹u¼
vKŽ pHðU¼ r!— ÷dŽ lM/ s/ Ác¼ WJ³A« W/bš p `O²ð
`L4ð ô ¨p– rž—Ë tÐ ‰UBðô« r²¹ Íc« h>A« nðU¼
œ«bŽù« «c¼ dOOG²Ð Âb>²4LK UJ³A« iFÐ
ÆWJ³A« UN/bIð w²« w{«d²2ô« j³C« Âb>²Ý« ∫WOË_« •
nðU¼ vKŽ dNE¹ ô pL!— Ê√ s/ bBQ²« ∫rId« V−Š •
Ædšü« h>A«
SGH-E730
86
ÂU!—_« v≈ U*UJ*UÐ `L4ð ∫sÞu« v≈ «bŽ WOËœ •
ÆbK³« qš«œ …œułu*«
œb% wN2 ¨qLFð „bKÐ v≈Ë œö³« ×Uš ÊuJð U/bMŽ
Æ„bKÐ w2 œułu*« WJ³A« W/bš œËe/ ÊuJ¹ UL¦OŠ
Æ…œ—«u« U*UJ*« W2UB V−Š ∫…œ—«u« q •
«b>²Ý« bMŽ …œ—«u« U*UJ*« lM1 ∫dHO« ¡UMŁ√ …œ—«Ë •
ÆpMÞË Ã—Uš nðUN«
ª U*UJ*« V−×Ð ’U)« j³C« ¡UG≈ r²¹ ∫qJ« ¡UG≈ •
ÆwFO³Þ qJAÐ UNU³I²Ý«Ë U*UJ*« ¡«dł≈ r²¹Ë
W5U)« —Ëd*« WLKB dOOG²Ð r! ∫V−(« —Ëd WLK dOOGð •
Æp²/bš œËe/ p UN/bI¹ w²«Ë U*UJ*« V−×Ð
ÆUN³−Š r²¹ w²« U*UJ*« Ÿu½ œbŠ Æ≤
vKŽ jG{« Ø U*UJ*« —UE²½« qOFHð ¡UGù qOFHð d²š« Æ≥
Æ¡UG≈
w²«Ë U*UJ*« V−×Ð W5U)« —Ëd*« WLKB ‰UšœSÐ r! Æ¥
ÆæoG«uº jG{« rŁ ¨p²/bš œËe/ p UN/bI¹
©≥≠µ≠π WLzUI«® /U*UJ*« —UE²½«
dš¬ h>ý ‰ËU×¹ U/bMŽ WJ³A« Ác¼ W/bš pLKFð
ÆÈdš√ W*UJ/ ¡«dłSÐ p/UO! ¡UMŁ√ pÐ ‰UBðô«
—UOš UNOKŽ o³DM¹ w²« U*UJ*« Ÿu½ —UO²šUÐ r! Ʊ
Æ U*UJ*« —UE²½«
∏∂
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
W/e(« UNM/ pHðU¼ ¡«dAÐ XL! w²« WËb« œb%
Ê√ V−¹ ¨Ã—U>K dH4« bMŽ ÆUN/b>²4ð Íc« WO{«d²2ô«
ÆVÝUM*« ‚UDMK dOOG²« dBc²ð
sŽ Y׳UÐ ÎUOzUIKð pHðU¼ ÂuI¹ ¨…b¹bł W/eŠ b¹b% bMŽ
WJ³A« vKŽ qO−4²UÐ pHðU¼ ÂuI¹ ÆWŠU²*« UJ³A«
Æ‚UDM« qš«œ qC2_«
©π WLzUI«® j³C«
©∂≠π WLzUI«®
ÀuðuK³«
ÆÀuðuK³« …eO/ qOFH² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
«b>²Ý« ¡UMŁ√ ÀuðuK³« …eO/ «b>²Ý« sJ1 ô •
¨ uB« q−4/ q¦/ …œbF²*« jzUÝu« …eO/
ÆfJF« Ë√ ¨«dO/UJ«Ë
ÆpHðU¼ l/ …eNł_« iFÐ o2«u²ð ô b! •
ÎUOJKÝô nðUN« qO5uð pMJ1 ¨ÀuðuK³« WOMIð «b>²ÝUÐ
Àbײ«Ë UNF/ U½UO³« ‰œU³ðË Èdš_« ÀuðuK³« …eNłQÐ
ÆbFÐ sŽ nðUN« w2 rJײ« Ë√ WŽUL4UÐ
¡«dłSÐ UNO2 ÂuIð …d/ qB w2 pL!— dNE¹ ∫rId« —UNþ≈ •
Ædš¬ h>ý nðU¼ vKŽ ‰UBð«
©∂≠µ≠π WLzUI«® wðuB« b¹d³« ÂœUš
wðuB« b¹d³« ÂœUš r!— qO−4² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
ÆwðuB« b¹d³« qzUÝ— v≈ ‰u5u«Ë
ÆtKOGAð q³! wðuB« b¹d³« ÂœUš r!— ‰Ušœ≈ pOKŽ
ÂœU)« r!— „ƒUDŽ≈ pÐ ’U)« W/b)« œËe* sJ1Ë
ÆwðuB«
b¹d³« ÂœU>Ð ‰UBðô« pOKŽ V−¹ ∫/uB« ÂœUš v≈ qOuð •
pMJ1Ë ÆpKzUÝ— v≈ ŸUL²ÝôUÐ p `L4O wðuB«
‰uD*« jGCUÐ UÎF¹dÝ wðuB« b¹d³« ÂœU>Ð ‰UBðô«
ÆW¹e¼U'« j/ w2 ›1¤ ÕU²H/ vKŽ
ÆwðuB« b¹d³« ÂœUš r!— qšœ√ ∫/uB« ÂœUš rI— •
©∑≠µ≠π WLzUI«® We(« —UO²š«
‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—ù ¨WŠU²/ WJ³ý vKŽ nðUN« qO−4ð V−¹
ÆWOHðUN« U*UJ*«
Ë GSM 1900 ∫WOU²« UJ³A« Ÿ«u½√ pHðU¼ rŽb¹
wŁö¦« ‚UDM«Ë WFL:« GSM 900/1800
(GSM 900/1800/1900)
∏∑
SGH-E730
87
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
ÆÀuðuK³« “UNł «b ²ÝUÐ ¡UIb√ sŽ Y׳«
ÆwðeNł√ b¹bײРr! ÀuðuK³« j³{ «—UOš s/ Ʊ
Æb¹bł “UNł sŽ Y×Ð œbŠ Æ≤
Y׳« b¹b% q³! …b¹bł …eNł√ sŽ Y׳UÐ XL! «–≈
l/ Èdš√ …eNł√ ÷dFÐ nðUN« ÂuI¹ ¨b¹bł “UNł sŽ
Y׳ð wJË ÆÎUIÐUÝ UNMŽ Y׳UÐ XL! w²« …eNł_«
ÆÈdš√ …eNł√ œbŠ ¨…b¹bł …eNł√ sŽ
lOD²4ð w²« …eNł_UÐ WLzU! ÷dŽ r²¹ Y׳« bFÐË
∫“UN'« Ÿu½ v≈ WOU²« “u/d« dOAð ÆUNÐ qB²ð Ê√
ÆVÝU(«
• Ê–_« WŽULÝ Ë√ WŽUL4« •
Æ„dײ*« nðUN«
•
ÆWFÐUD« •
Æ·ËdF/ dOž “UNł
•
PDA •
∫“UN'« WUŠ v≈ e/d« Êu dOA¹
ÆW½ËdI*« dOž …eNł_« ÍœU/d« ÊuK« dOA¹ •
ÆW½ËdI*« …eNł_« v≈ ‚—“_« ÊuK« dOA¹Ë •
5Ð d(« wJKÝö« ‰UBðô« ÀuðuKÐ UOłuuMJð p `O²ð
ΫdE½Ë Æ—U²/√ ±∞ s/ ‚UD½ qš«œ W½d*« ÀuðuKÐ …eNł√ qB
UN½S2 u¹œ«d« Ułu/ «b>²ÝUÐ qB²ð …eNł_« Ê_
UNCFÐ l/ ‰UBð« w2Ë …bŠu/ ÊuJð Ê√ v≈ ÃU²%ô
ÆiF³«
ÀuðuK³« …eO j³{
∫WOU²« «—UO)« ÀuðuK³« WLzU! ÂbIð
ÆÀuðuK³« WO5Uš ‰uFH/ ‰UDÐ≈ Ë√ qOFHð ∫qOFH²« •
ÆWK5u/ ÀuðuKÐ …eNł√ sŽ Y׳« ∫wðeNł√ •
sŽ Y׳« Èdš_« ÀuðuK³« …eNł_ `O²¹ ∫wHðU¼ W¹ƒ— •
pHðU¼
r²¹ YOŠ pHðUN ÀuðuKÐ “UNł rÝ« hB>¹ ∫wHðU¼ rÝ« •
ÆÈdš_« …eNł_« vKŽ rÝô« «c¼ ÷dŽ
bOBQ²« pM/ VKD¹ pHðU¼ ÊUB «–≈ ULŽ œb×¹ ∫sü« jLM« •
U½UO³« vKŽ ‰ušbUÐ Èdš_« …eNł_« ÂUO! WUŠ w2
ÆpÐ W5U)«
ÆWŠU²*« ÀuðuK³« …eNł√ ÷dŽ ∫ÀuðuK³« /Ubš •
∏∏
SGH-E730
88
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
©π WLzUI«® j³C«
ÆÀuðuK³« W/bš WLzU! ‘UF½≈ …œUŽSÐ r! ∫Wb)« W×zô •
ÆW½ËdI*« “UN'« WOL4ð …œUŽ≈ ∫rÝô« dOOGð •
VKD¹ ÊUB «–≈ ULŽ b¹b% ∫“UN'« `¹dBð ¡UG≈Ø“UN'« `¹dBð •
bŠ√ pÐ qB²¹ U/bMŽ ô Â√ ‰UBðôUÐ ÕUL4« nðUN« pM/
ÆÈdš_« …eNł_«
Æ“UN'« WLzU! s/ “UN'« W«“≈ ∫`O •
ÀuðuK³« WDÝ«uÐ /U½UOÐ ‰UÝ—≈
ÆÀuðuK³« WO5Uš qOFHð Ʊ
b¹dð Íc« dBMF« tO2 ÊuJ¹ Íc« oO³D²« œbŠ Æ≤
ÆÎUþuH×/ tUÝ—≈
jG{«Ë Áb¹dð Íc« dBMF« v≈ ‰u5uK VOKI²UÐ r! Æ≥
Ææ/«—UOšº vKŽ
ÆÀuðuK³« rŁ d³Ž ‰UÝ—≈ b¹bŠ Æ¥
WLzU! ÷dF¹Ë ‚UDM« qš«œ …eNł_« sŽ nðUN« Y׳¹
ÆWŠU²*« …eNł_UÐ
Ϋ“UNł d²š« Ƶ
ÀuðuK³UÐ ’U)« PIN e/— ‰UšœSÐ r! ¨d/_« Âe «–≈ Æ∂
ÆæoG«uº jG{« rŁ ÊdI« WOKLF Í—ËdC«
ÆpHðUNÐ UOUŠ j³ðdð w²« …eNłú dLŠ_«Ë •
“UNł d²š« Æ≥
e/d« «c¼ ÆæoG«uº jG{« rŁ ¨PIN ÀuðuKÐ e/— qšœ√ Æ¥
Æp– bFÐ ÁdBc²ð Ê_ ÃU²% ôË jI2 …d/ Âb>²4¹
¨e/d« fH½ qšœ√ dšü« “UN'« pU/ qšb¹ U/bMŽ
ÆÎö/UB ÊdI« `³B¹
WŽULÝ Ë√ WŽULÝ UN w²« pKð W5Uš …eNł_« iFÐ
PIN e/— UN ÊuJ¹ b! …—UO4« qš«œ …œułu*« ”√—
¨…dHOý t dšü« “UN'« ÊUB «–≈Ë ¨0000 q¦/ XÐUŁ
ÆtUšœ≈ V−¹
“UN'« /«—UOš «b ²Ý«
v≈ ‰u5uK æ/«—UOšº vKŽ jG{« ,“UN'« WLzU! s/
∫WOU²« «—UO)«
ÆtF/ ÊËdI*« “UN'« V4Š «—UO)« ŸuM²ð U0—
lD!« Ë√ ÎUOUŠ œb;« “UN'UÐ ‰UBðôUÐ r! ∫qBG ØqOuð •
ƉUBðô«
—b5Ë “UN'« s/ U½UO³« sŽ Y׳« ∫/UHK*« `HBð •
ÆpHðU¼ v≈ …dýU³/ U½UO³«
∏π
SGH-E730
89
11/4/05, 2:07 PM
WLzUI« nzUþË
©≤≠∑≠π WLzUI«® PIN dOOGð
V−¹ ÆpÐ ’U)« PIN e/d« dOOG² WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ…eO*« Ác¼ «b>²Ý« q³! ¢PIN e/d« h×2¢ …eO/ qOFHð
©≥≠∑≠π WLzUI«® nðUN« qHI
Æhšd*« dOž «b>²Ýô« s/ nðUN« ¨nðUN« qH! …eO/ s/Rð
v≈ ¥ s/ —Ëd/ WLKB ‰Ušœ≈ V−¹ ¨…eO*« Ác¼ 5J9 r²¹ U/bMŽ
ÆUNO2 nðUN« qOGAð r²¹ …d/ qB w2 ÂU!—√ ∏
WLKB dOOG²Ë ©00000000® w¼ ÎUI³4/ …bF*« —Ëd*« WLKBË
Æ—Ëd*« WLK dOOGð WLzUI« Âb>²Ý« —Ëd*«
©¥≠∑≠π WLzUI«® —Ëd*« WLK dOOGð
r²¹ ÆnðUN« —Ëd/ WLKB e/d« dOOG² W/UI« Ác¼ Âb>²Ý«
Æ©00000000® v≈ o³4/ qJAÐ —Ëd*« WLKB j³{
©µ≠∑≠π WLzUI«® WOuB)«
w2 U0 jzUÝu« U¹u²×/ lOLł W¹UL( WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
u¹bOH«Ë —uB«Ë w½Ëd²Jô« b¹d³«Ë jzUÝu« qzUÝ— p–
Æ uB«Ë vIOÝu*« UHK/Ë
b¹dð w²« d5UMF« Ë√ dBMF« h×H² [
] vKŽ jG{« Ʊ
ÆUNKH!
ÆWLKF*« d5UMF« W¹UL( ækHŠº vKŽ jG{« Æ≤
ÆæoG«uº vKŽ jG{« rŁ nðUNUÐ ’U)« —Ëd*« WLKB qšœ√ Æ≥
ÀuðuK³« WDÝ«uÐ /U½UOÐ ‰U³I²Ý≈
…eO/ qOFHð V−¹ ¨ÀuðuK³« WDÝ«uÐ U½UOÐ wIK²
ÆpÐ ’U)« nðUN« w2 ÀuðuK³«
w≈ U½UOÐ hšd*« dOž ÀuðuK³« “UNł ‰UÝ—≈ WUŠ w2Ë
vIK²ð wJ ÆbOBuð WUÝ— ÷dFÐ nðUN« ÂuI¹ pHðU¼
ÆærF½º jG{« U½UOÐ
©∑≠π WLzUI«® W¹UL(«
dOž «b>²Ý« Í√ b{ pHðU¼ W¹UL( WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
pHðU¼ v≈ …œbF²/ ‰u5Ë «dHý …—«œ≈ o¹dÞ sŽ ¨hšd/
ÆpÐ W5U)« W!UD³«Ë
¨w«u²« vKŽ «d/ ÀöŁ PIN/PIN2 ‰UšœSÐ XL! «–≈
5F²¹ ¨UNKOFHð …œUŽ≈ qł√ s/ ÆW!UD³« V−Š r²¹ ·uÝ
ÆPUK/PUK2 ©wB>A« qOFH²« ÕU²H/® ‰Ušœ≈ pOKŽ
ÆpÐ ’U)« WJ³A« qGA/ s/ “u/d« vKŽ ‰uB(« sJ1
©±≠∑≠π WLzUI«® PIN qOFHð
¥ s/® PIN e/d« ©WOB>A« W¹uN« b¹b% r!—® wL×¹
bMŽ ÆtÐ hšd*« dOž «b>²Ýô« b{ p²!UDÐ ©ÂU!—√ ∏ v≈
…d/ qB w2 PIN e/d« nðUN« VKD¹ ¨…eO*« Ác¼ qOGAð
ÆnðUN« `²HÐ UNO2 ÂuIð
π∞
SGH-E730
90
11/4/05, 2:07 PM
©π≠π WLzUI«®
j³C« ŸUł—≈
nðUN« …œUŽù nðUN« j³{ …œUŽù WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
WýUA« «œ«bŽ≈ p– w2 U0 ¨WO{«d²2ô« t𫜫bŽ≈ v≈
v≈ tŽUł—≈Ë pHðU¼ j³{ …œUŽ≈ WuN4Ð pMJ1 Æ uB«Ë
ÆX!u« fH½ w2 WO{«d²2ô« rOI«
w²« ŸU{Ë_« © U¾2® W¾2 b¹bײ [
] vKŽ jG{« Ʊ
ÆUND³{ ŸUł—≈ b¹dð
ÆW/öŽ UNOKŽ Ÿu{u*« d5UMF« qHI æŸUł—≈º vKŽ jG{« Æ≤
Æj³C« ŸUł—≈ bOBQ² 5ðd/ ærF½º jG{« Æ≥
ÆæoG«uº jG{« rŁ nðUN« —Ëd/ WLKB ‰UšœSÐ r! Æ¥
▲
Æ00000000 r!d« vKŽ ÎUI³4/ …bF/ d4« WLKB Ê≈
dOOGð WLzU! Âb>²Ý« ÆÁc¼ d4« WLKB dOOGð pMJ1
π∞ Æ’ Æ—Ëd*« WLK
—Ëd/ WLKB ‰Ušœù ÃU²% ,qHI*« dBMF« v≈ ‰u5uK
Æ00000000 vKŽ ÎUI³4/ …bF/ d4« WLKB Ê≈ ÆnðUN«
©∂≠∑≠π WLzUI«® WIUD³« qHI
W!UD³UÐ jI2 qLF¹ Ê√ nðUNK W!UD³« qH! …eO/ `O²ðË
qšbð Ê√ bÐ ô ÆW!UD³« qH! e/— 5OFð ‰öš s/ WOU(«
ÆWHK²>/ W!UD³« Âb>²4ð wJ W!UD³« qH! e/—
©∑≠∑≠π WLzUI«® FDN jLM«
pðU*UJ/ dBŠ ©XÐU¦« ‰UBðô« r!—® FDN j/ p `O²¹
ÊUB «–≈ nðUN« ÂU!—√ s/ …œËb×/ WŽuL−/ vKŽ …—œUB«
¨…eO*« Ác¼ qOFHð r²¹ U/bMŽ ÆW!UD³« ‰öš s/ ULŽb/
Î
w2 …œb;« nðUN« ÂU!—√ s/ jI2 U*UJ/ ¡«dł≈ pMJ1
Æ≥≥ Æ’
ÆFDN W×zô
ÆPIN2 e/d« ‰UšœSÐ ÂuIð Ê√ pOKŽ V−¹ …eO*« Ác¼ qOFH²
▲
©π WLzUI«® j³C«
WLzUI« nzUþË
…dB«c« h×Hð pMJ1 ULB ÆUGUł rUŽ Ë ¨nðUN« qOœ ¨.uI²«
w½Ëd²Jô« b¹d³«Ë …œbF²*« jzUÝu« qzUÝ— w2 WBd²A*«
Æ UHK*« d¹b/Ë
©∏≠∑≠π WLzUI«® PIN2 ed« dOOGð
wU(« PIN2 e/d« dOOG²Ð PIN2 e/d« dOOGð …eO/ ÂuIð
ÆW!UD³ô« s/ «ÎbL²F/ ÊUB «–≈ pÐ ’U)«
©∏≠π WLzUI«®
…d«c« WFÝ
s¹e>² W/b>²4*« …dB«c« r−Š W2dF* WLzUI« Ác¼ Âb>²Ý«
¨/UHK*« d¹b ¨qzUÝd« w2 U½UO³«
π±
SGH-E730
91
11/4/05, 2:07 PM
WýUA« vKŽ ¢ÂUð dOž¢ Ë√ ¨¢WJ³A« wG qAG¢ Ë√ ¨¢Wbš błu¹ ô¢ WUÝd« dNEð
WIDM/ w2 Ϋbł«u²/ ÊuJð b! ªœuIH/ WJ³AUÐ ‰UBðô« •
ÆÈdš√ …d/ ‰ËUŠ rŁ ªÊUJ*« «c¼ s/ qI²½« ÆWODG²« WHOF{
œËe/ l/ UNO2 „d²Að r W/bš —UOš v≈ ‰u5u« ‰ËU% X½√ •
ÆqO5UH²« s/ b¹e* W/b)« œËe/ lł«— ÆW/b)«
tÐ ‰UBðô« r²¹ rË ÎULI— XKšœ√
Æ[ ] vKŽ XDG{ b! p½√ s/ bBQð •
ÆW×O×B« WJ³A« v≈ XK5Ë b! p½√ s/ bBQð •
Æ…—œUB« U*UJ*« V−Š —UOš vKŽ nðUN« j³Cð r p½√ s/ bBQð •
`−M¹ ôË pÐ ‰UBðô« ‰ËU×¹ h ý
] ÕU²H*«® ÆÕu²H/ nðUN« Ê√ s/ bBQð •
©WO½UŁ
ÆW×O×B« WJ³A« v≈ XK5Ë b! p½√ s/ bBQð •
Æ…œ—«u« U*UJ*« V−Š —UOš vKŽ nðUN« j³Cð r p½√ s/ bBQð •
s/ d¦B_ tOKŽ jGC« - [
ÆrKJ²ð X½√Ë pŽULÝ tMJ1 ô W*UJ*« q³I²O
©Êu2ËdJO*«® qOGA²Ð XL! p½√ s/ bBQð •
qLŠ s/ bBQð ÆpL2 s/ WO2UB Wł—bÐ V¹d! nðUN« Ê√ s/ bBQð •
ÆnðUN« qHÝ√ błu¹ Êu2ËdJO*« Ê≈ YOŠ `O×B« qJAUÐ nðUN«
SGH-E730
92
öJA*« qŠ
WOB>A« WłU(«Ë …bŽU4*«
r! ¨W¹—ËdC« dOž W/b)« U*UJ* nOUJ²«Ë X!u« dO2u²
ÆhB>²*« W½UOB« wMN0 ‰UBðô« q³! ¡e'« «c¼ h×H²Ð
∫WOU²« qzUÝd« dNEð bI ªpHðU¼ qOGAð bMŽ
¢W!UD³« qšœ√¢
Æ`O×5 qJAÐ UN³OBdð - W!UD³« Ê√ s/ bBQð •
¢—Ëd*« WLKB qšœ√¢
¨WKFH/ WOzUIK²« nðUN« qH! …eO/ •
Æt/«b>²Ý« q³! nðUN« —Ëd/ WLKB ‰Ušœ≈ pOKŽ 5F²¹ «c
¢PIN e/d« qšœ√¢
‰Ušœ≈ pOKŽ V−¹ ¨vË_« …dLK nðUN« Âb>²4ð XMB «–≈ •
ÆW!UD³« l/ œËe*« ©PIN e/d«® WOB>A« W¹uN« r!—
qOGA²Ð UNO2 ÂuIð …d/ qB ¨WKFH/ PIN e/d« ‰Ušœ≈ …eO/ •
PIN e/d« ‰Ušœ≈ s/ bÐô nðUN«
ÆPIN qOFHð WLzU! Âb>²Ý« …eO*« Ác¼ qODF²Ë
¢PUK e/d« qšœ√¢
vKŽ «d/ ÀöŁ `O×5 dOž qJAÐ PIN e/d« ‰Ušœ≈ - «–≈ •
ÆnðUN« qH! r²¹ w«u²«
Æt lÐU²« W/b)« d2u/ p t/b! Íc« PUK e/d« qšœ√
π≤
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
ŸuM« ’UB²ô« ‰bF …œUNý ‰uŠ /UuKF
WIKF²*« wÐË—Ë_« œU%ô« U³KD²/ l/ o2«u²¹ nðUN« «c¼
ÆWOJKÝö« UłuLK ÷dF²UÐ
Èdł b!Ë Æq³I²4/Ë qÝd/ wJKÝô “UNł WÐU¦0 pHðU¼ d³²F¹
W!UDK ÷dF²« œËbŠ “ËU−²¹ ô YO×Ð tFOMBðË tLOLBð
œU%ô« fK−/ p– vKŽ v5Ë√ ULB WOJKÝö« W¹œœd²«
w²«Ë WK/Uý «œUý—≈ s/ Ϋ¡eł qJAð œËb(« Ác¼Ë ÆwÐË—Ë_«
WOJKÝö« W¹œœd²« W!UDK UNÐ ÕuL4*« U¹u²4*« —dIð
WDÝ«uÐ «œUý—ù« Ác¼ d¹uDð Èdł b!Ë Æ”UM« W/UF
WOLKF« UÝ«—b« o¹dÞ sŽ WKI²4*« WOLKF« ULEM*«
œËb(« Ác¼ Ê√ ULB ÆW¹—Ëb« UÝ«—b«Ë WK/UA«Ë …—uD²*«
lOLł W/öÝ ÊULC bF*« Í—ËdC« ÊU/_« g/U¼ qLAð
Ær¼—ULŽ√Ë rN²×5 sŽ dEM« iGÐ ¨’U>ý_«
Âb>²4ð „dײ*« nðUN« …eNł_ WOÝUOI« ÷dF²« dO¹UF/Ë
«c¼ œËbŠË ÆwŽuM« ’UB²/ô« ‰bF/ vL4ð ”UO! …bŠË
Ø «Ë ≤[∞ u¼ wÐË—Ë_« œU%ô« fK−/ tÐ v5Ë√ Íc« ‰bF*«
ÆmB
u¼ nðUN« «c¼ q¹œu* tÐ ÕuL4/ bŠ vKŽ√ Ê√ ULB
ÆmBØ «Ë∞[≥¥µ
π≥
SGH-E730
93
/uB« ‚öÞSÐ nðUN« √b³¹ YOŠ WýUA« vKŽ ¢WHOF{ W¹—UD³«¢ WUÝd« dNEð
ÆVOÐ
s×ý bŽQ2 Æw2UJ« —bIUÐ W½u×A/ dOž W¹—UD³« ÊuJð b! •
ÆW¹—UD³«
ÆWHOF{ W*UJ*« ¡UMŁ√ /uB« …œuł
r!— dOA¹ Æ©
® ÷dF« WýUý vKŽ WJ³A« …u! W/öŽ h×2« •
v≈ ©
® W¹u! s/ WJ³A« «—Uý≈ …u! v≈ …dOGB« …bLŽ_«
ÆWHOF{ © ®
v≈ qI²½« Ë√ ÎöOK! „d% Ë√ WÞU4³Ð nðUN« p¹d% ‰ËUŠ •
ÆWJ³A« …u! …œU¹e wM³/ w2 XMB «–≈ …c2U½ Í√ —«uł
ÆnðUN« qOœ s rI— VKDÐ ÂuIð UbMŽ rI— Í√ VKÞ pMJ1 ô
- r!d« Ê√ ÊULC ¢‰UBðô« UNł¢ WLzU! …eO*« Âb>²Ý« •
Æ`O×5 qJAÐ tM¹e>ð
ÆÎU¹—Ëd{ p– ÊUB «–≈ ª`O×5 qJAÐ r!d« s¹e>ð bŽ√ •
∫wK¹ U WFł«d pOKŽ 5F²¹ ¨WKJA*« qŠ vKŽ WIÐUO« /«œUý—ù« „bŽUOð r «–≈
ÆpHðU¼ q4K4/ r!—Ë q¹œu*« r!— •
ÆpÐ ’U)« WUHJ« U/uKF/ •
ÆWKJALK `{«Ë n5Ë •
!u4/UÝ U/bš Ë√ pÐ ’U)« wK;« !u4/UÝ Ÿ“u* lł—« rŁ
ÆlO³« bFÐ
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
/U¹—UD³« «b ²Ý« bMŽ /UOÞUO²Š«
ÆnK²« Ÿu½ ÊUB ÎU¹√ ªnUð sŠUý Ë√ W¹—UDÐ Í√ ÎUIKD/ Âb>²4ð ô
ÆjI2 UN hB<« ÷dG« w2 ô≈ W¹—UD³« Âb>²4ð ô
¨‰UBðô« WJ³A WD×/ s/ »dIUÐ nðUN« X/b>²Ý« «–≈
X!ËË WŁœU;« X!Ë dŁQ²¹Ë Æq!√ W!UÞ nðUN« Âb>²4O42
W¹uK)« ‰UBðô« WJ³ý vKŽ «—Uýù« …uIÐ dO³B qJAÐ wÞUO²Šô«
ƉUBðô« WJ³ý qGA/ UNFC¹ w²« dO¹UF*«Ë
Ÿu½Ë W¹—UD³« w2 wI³²*« s×A« vKŽ W¹—UD³« s×ý X!Ë bL²F¹
W¹—UD³« s×ý r²¹ Ê√ sJ1 Æ5/b>²4*« sŠUA«Ë W¹—UD³«
U/bMŽË ÆZ¹—b²UÐ wN²M²Ý UN²OŠö5 sJË ¨ «d*« U¾/ UNG¹dHðË
qJAÐ œU²F*« X!u« s/ dB!√ qOGA²« w2 ‚dG²4*« X!u« ÊuJ¹
Æ…b¹bł W¹—UDÐ ¡«dý pOKŽ ªÿu×K/
qIOÝ s×A« —«bI/ ÊS2 ªW/b>²4/ dOž W¹—UD³« XBdð «–≈
ÆX!u« —Ëd0 UO−¹—bð
Î
bŽ√Ë !u4/UÝ W/bš eB«d/ s/ …bL²F*« U¹—UD³« ô≈ Âb>²4ð ô
qBHÐ r! Æ!u4/UÝ s/ jI2 …bL²F/ s×ý …eNłQÐ p²¹—UDÐ s×ý
„d²ð ô Æ«b>²Ýô« bO! ÊuJ¹ ô U/bMŽ —UO²« —bB/ s/ sŠUA«
b! s×A« …œU¹“ Ê_ ªŸu³Ý√ s/ d¦B√ sŠUAUÐ WKB²/ W¹—UD³«
ÆW¹—UD³« dLŽ dOBIð vKŽ qLFð
VKD²¹ b!Ë ∫W¹—UD³« s×ý WFÝ vKŽ WOUF« …—«d(« Uł—œ dŁRð
ÆÎôË√ UN²¾2bð Ë√ U¼b¹d³ð d/_«
•
•
•
•
«b>²ÝUÐ wŽuM« ’UB²/ô« ‰bF/ «—U³²š« dł bI
vB!QÐ nðUN« qOGAð ¡UMŁ√ WOÝUO! WOKOGAð l{«u/
W¹œœd²« Ułu*« lOLł vKŽË …bL²F*« W!UD« s/ Èu²4/
wŽuM« ’UB²/ô« ÷dF/ b¹b% s/ ržd« vKŽË Æ…d³²<«
‰bF/ Èu²4/ ÊS2 ¨…bL²F*« W!UD« s/ Èu²4/ vKŽQÐ
Ê√ sJ1 qOGA²« ¡UMŁ√ nðUNK wKFH« ŸuM« ’UB²/ô«
Ê√ V³4Ð «c¼Ë ÆÎU/U9 vKŽ_« b(« Èu²4/ ÊËœ ÊuJð
s/ …œbF²/ U¹u²4/ vKŽ qLFK tLOLBð Èdł nðUN«
W/“ö« W!UD« s/ —«bI*« jI2 Âb>²4¹ YO×Ð W!UD«
s/ XÐd²!« ULKB p½S2 ª ÂUŽ qJAÐË ÆWJ³A« v≈ ‰u5uK
W¦F³M*« W!UD« XK! ª‰UBðô« UJ³ý Ë√ UD×/ wz«u¼
ÆnðUN« s/
•
•
•
WBdײ*« nð«uN« s/ ŸUFýù« ’UB²/« W³4M ÂUF« tÐ ÕuL4*« b(« *
s/ «dł ±∞ sŽ b¹e¹ jÝu²0 ©r−BØ «Ë® «dłuKOB qJ «Ë ≤[∞ w¼
W¹ULŠ wDFO ÊU/ú UOIOIŠ
UÎA/U¼ qL×¹ b(« «c¼ ¨r4'« W−4½√
Î
W³4½ ”UO! w2 ŸuMð Ë√ ·ö²š« Í√ wDG¹ wJË ”UMK WO2U{≈
‚UDM« V4ŠË WËœ qB U³KD²/ V4Š SAR rO! nK²>ð b! ¨ŸUFýù«
Æ ôUBðô« WJ³A Íœœd²«
π¥
SGH-E730
94
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
wÝUÝ_« p/UL²¼« VBM¹ Ê√ V−¹ ¨…—UO4« …œUO! ¡UMŁ√
…œUOI« ¡UMŁ√ ‰uL;« pHðU¼ «b>²Ý« bMŽ Æ…œUOI« vKŽ
bł«u²ð w²« WIDM*« Ë√ WËb« w2 WOK;« 5½«uI« l³ð«
ÆUNO2
nðUN« qOGAð W¾OÐ
Í√ w2 W¹—U4« W5U)« 5½«uI« ŸU³ð≈ V−¹ t½√ dBcð
UNO2 —uE;« sBU/_« w2 „dײ*« pHðU¼ ‚öž≈Ë ¨WIDM/
Ë√ g¹uAð Í√ ÀËbŠ w2 V³4²¹ U/bMŽ Ë√ ¨t/«b>²Ý«
ÆdDš
√d!« ¨dš¬ “UN−Ð tðUI×K/ s/ Í√ Ë√ nðUN« qO5uð bMŽ
«œUý—≈ vKŽ ·dF²ð wJ «bOł
tÐ ’U)« Âb>²4*« qOœ
Î
dOž U−²M/ Í√ qO5u²Ð rIð ôË ÆqOBH²UÐ W/ö4«
ÆtF/ WI2«u²/
WOJKÝö« «—Uýù« ‰UÝ—≈ …eNł√ l/ ‰U(« u¼ ULBË
rOK4« qOGA²« qł√ s/ Êu/b>²4*« `BM¹ WBdײ*«
w2 nðUN« «u/b>²4¹ Ê√ ¨tK/UŠ W/öÝ qł√ s/Ë nðUNK
l/ Ê–_« vKŽ nðUN« l{Ë® u¼Ë rOK4« qOGA²« l{Ë
Æ©nðUN« qOGAð ¡UMŁ√ ÌŸ«œ ÊËbÐ wz«uN« W4/ö/ ÂbŽ
WF4« Ê√ V³4Ð WMšUÝ Ë√ …œ—UÐ sBU/√ w2 W¹—UD³« „d²ð ô •
W¹—UD³UÐ kH²% Ê√ UÎLz«œ ‰ËUŠ ÆqI¹ ·uÝ W¹—UD³« dLŽË
ÊuJð U/bMŽ nðUN« qLF¹ ô bI2 ¨W2dG« …—«dŠ Wł—œ w2
X½UB u v²Š ªX!R/ qJAÐ ¨WMšUÝ Ë√ …œ—UÐ W¹—UD³«
¢Êu¹≈ ÂuO¦O¢ U¹—UD³« dŁQ²ð Æq/UJUÐ W½u×A/ W¹—UD³«
Wł—œ dH5 s/ q!√ ÊuJð U/bMŽ …—«d(« Wł—bÐ ’Uš qJAÐ
Æ©X¹UN½dN2 ≥≤® Ë√ W¹u¾/
p– Àb×¹Ë ªW¹—UD³K WOÐdNJ« …dz«b« dOBIð vKŽ qLFð ô •
ÎôUBð« ©rK! Ë√ ”uÐœ Ë√ ªWKLŽ® w½bF/ r4ł qB²¹ U/bMŽ
jz«dA«® W¹—UD³K VU4«Ë Vłu*« 52dD« 5Ð «dýU³/
Î
‰U¦*« qO³Ý vKŽ d/_« «c¼ Àb×¹ b!Ë ª©W¹—UD³« w2 WO½bF*«
ÍœR¹ b! W³OIŠ Ë√ WEH×/ w2 WOÞUO²Š« W¹—UDÐ qL% U/bMŽ
nKð v≈ VU4«Ë Vłu*« 52dDK WOÐdNJ« …dz«b« dOBIð
ÆWOÐdNJ« …dz«b« dOBI² V³4*« r4'« Ë√ W¹—UD³«
‰ËUŠ ÆWOK;« 5½«uIK UÎI³Þ W/b>²4*« U¹—UD³« s/ hK>ð •
Æ—UM« w2 UNÐ oKð ôË ÆULz«œ
U¼d¹Ëbð …œUŽ≈
Î
o¹dD« vKŽ WöO« ◊Ëdý
wðu5 ‰UBð« WKOÝuÐ «ÎœËe/ qIM²« W¹dŠ …eO/ pHðU¼ pODF¹
w²« U¹«e*« vKŽ ‰uB(« qł√ s/Ë ªÊUJ/ Í√ w2Ë X!Ë Í√ w2
ÆWOËR4*UÐ ”U4Š≈ p¹b ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô qIM²*« pHðU¼ U¼d2u¹
πµ
SGH-E730
95
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
∫Èdš_« WO³D« …eNł_«
lMB
Ô*« …—UA²ÝUÐ r! ¨WOB>ý WO³Þ …eNł√ «b>²Ý« bMŽ
=
œœd²« «—Uý≈ W!UD «œUC/
“UN'« «c¼ ÊUB «–≈ U/ W2dF*
Î
ÆwJKÝö«
Ác¼ vKŽ ‰uB(« w2 pðbŽU4/ s/ p³O³Þ sJL²¹ b!Ë
Æ U/uKF*«
w2 WO×B« W¹UŽd« oÞUM/ w2 pHðU¼ qOGAð ·UI¹SÐ r!
ÂUOI« pOKŽ r²% oÞUM*« Ác¼ w2 5½«u! W¹√ œułË WUŠ
ÆpcÐ
/U³d*«
WLE½_« iFÐ qLŽ vKŽ U³KÝ
W¹u¹œ«d«
«œœd²«
dŁRð
b!
Î
dOž WOzU!u« ŸË—b« «– WO½Ëd²Jù« WLE½_« Ë√ W³Bd*«
»uM¹ s/ Ë√ lMB
Ô*« WFł«d/ pOKŽ Æp²³Bd/ w2 WLzö*«
=
ÆW³Bd*« ÊQAÐ tMŽ
vKŽ t³OBd²Ð ÂuIð “UNł Í√ lMB/ lł«dð Ê√ V−¹
Æp²³Bd/
WIBK*« /ULOKF²«
‚öžù ULOKFð tÐ błuð ÊUJ/ qB w2 pHðU¼ oKž√
ÆnðUN«
WO½Ëd²Jù« …eNł_«
«—Uý≈ b{ WOL×/ W¦¹b(« WO½Ëd²Jù« …eNł_« rEF/
iFÐ ÊuJð ô b! ¨p– rž—Ë Æ©RF® Íu¹œ«d« œœd²«
œœd²« «—Uý≈ b{ w!«Ë Ÿ—bÐ …œËe/ WO½Ëd²Jù« …eNł_«
WBdA« v≈ lł—U2 ÆwJKÝö« pHðU¼ s/ W¦F³M*« wJKÝö«
Æqz«b³« WA!UM* WFMB*«
©Pacemakers® VKI« /UC³½ rEM
VKI« UC³½ rOEMð …eNł_ WFMB*« WBdA« w5uð
VKI« UÐd{ rOEMð …eNł√ sŽ «bOFÐ
nðUN« vKŽ bK:UÐ
Î
qš«bð Í√ VM−² ¨q!_« vKŽ © U5uÐ ∂® rÝ ±µ W2U40
l/ o2«u²ð UO5u²« Ác¼ Ê√ b&Ë ÆULNMOÐ qL²×/
UOMI²« ÀU×ÐQÐ W5U)« WKI²4*« UO5u²«Ë ÀU×Ð_«
«—Uý≈ œułuÐ „—uFý bMŽ —u2 nðUN« oKž√ ÆWOJKÝö«
Æ «—Uýù« Ác¼ 5Ð qš«bðË WOÐdNB
lLOK …bŽUO …eNł√
iFÐË lL4« …bŽU4/ …eNł√ 5Ð qš«bð Àb×¹ b!
V−¹ ¨WU(« Ác¼ w2Ë ÆWOL!d« WOJKÝö« nð«uN«
‰uB×K lL4« …bŽU4/ “UNł wzUBš√ l/ d/_« WFł«d/
Æq¹bÐ qŠ vKŽ
π∂
SGH-E730
96
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
∆—«uD« W*UJ
—U−H½ö WKÐUI« /U¾O³«
UJ³A«Ë W¹u¹œ«d« «—UýùUÐ nðUN« «c¼ qLF¹
Âb>²4*« nzUþË v≈ W2U{≈ ¨WO{—_« ◊uD)«Ë WOJKÝö«
d³²Fð ô wU²UÐË ¨dš¬ wJKÝô nðU¼ Í√ q¦/ ¨W−/d³*«
Æ·ËdE« W2UB w2 W!uŁu/ ôUBð« WOJKÝö« ôUBðô«
¡«dłù ÍdBŠ qJAÐ wJKÝ ô nðU¼ Í√ vKŽ bL²Fð ö2
Æ©WO×B« ∆—«uD« ôUŠ q¦/® W¹—Ëd{ ôUBð«
ÊuJ¹ Ê√ V−¹ UNU³I²Ý« Ë√ U*UJ/ Í√ ¡«dłù dBcð
ô b! ÆWODGð UNÐ WIDM/ w2Ë qOGAð l{Ë w2 nðUN«
¡UMŁ√ Ë√ØË ∆—«uD« U*UJ/ W/bš UJ³A« iFÐ d2uð
ÆW/b)« œËe/ l/ Ÿu{u*« lł«— ÆnðUN« «eO/ «b>²Ý«
WKÐU! œ«u/ UNÐ WIDM/ Í√ w2 ÊuJð U/bMŽ nðUN« oKž√
sBU/_« pKð w2 WI³D*« ULOKF²« W2UB l³ð«Ë ¨—U−H½ö
Æ’uB)« «cNÐ
ÀËbŠ oÞUM*« Ác¼ w2 d¹UD²*« —dA« sŽ Z²M¹ bI2
Æ u*« v²Š Ë√ WÐU5ù« tMŽ dH4¹ b! U2 —U−H½«
U/ ULz«b2
¨œu!u« UD×/ w2 nðUN« ‚öž≈ qC2_« s/
Î
5/b>²4*« dBcÔ¹ ULOKF²« ŸU³ðSÐ 5/b>²4*« `BMÔ¹
W¹u¹œ«— …eNł√ «b>²Ý« ¡UMŁ√ ULOKF²« ŸU³ð≈ WOL¼QÐ
©tF¹“uðË œu!u« s¹e>ð oÞUM/® œu!u« UD×/ w2
ÆW¹—Uł dO−Hð UOKLŽ Í√ w2 Ë√ U¹ËULOJ« l½UB/Ë
VKž√ w2 …eO2 —U−H½ö WKÐU! œ«u* W¹ËU(« oÞUM*« ÊuJð
VB«d*« `DÝ√ X% sBU/_« oÞUM*« Ác¼ s/Ë ¨ U!Ë_«
w²« U³Bd*«Ë W¹ËULOJ« œ«u*« s¹e>ðË qI½ qzUÝËË
¨5ðuO³«Ë 5ÐËd³« q¦/ qzU4« ‰Ëd²³« “Už Âb>²4ð
U¾¹eł Ë√ U¹ËULOJÐ jK²>/ ¡«uN W¹ËU(« oÞUM*«Ë
WIDM/ Í√ Ë√ ÊœUF*« ‚u×4/ Ë√ WÐdð_« Ë√ »u³(« q¦/
Æp²³Bd/ „d×/ ·UI¹≈ pM/ VKD¹ YOŠ Èdš√
∫∆—«uÞ U*UJ/ ¡«dłù
ÆnðUN« `²2« Ʊ
nK²>ð b! ÆwU(« pF!u* ∆—«uD« r!— vKŽ jG{« Æ≤
ÆWIDM*« V4Š ∆—«uD« ÂU!—√
Æ[ ] vKŽ jG{« Æ≥
¡UG≈ r²¹ Ê√ U*UJ*« V−Š q¦/ «eO*« iFÐ ÃU²%Ë
qOb« «c¼ v≈ lł—U2 Æ∆—«uD« W*UJ/ ¡«dł≈ q³! UNKOFHð
ÆpÐ ’U)« wK;« WBdײ*« nð«uN« W/bš œËe/ v≈Ë
π∑
SGH-E730
97
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
W½UOB«Ë W¹UMF«
ozUH« UNLOLB²Ð eOL²ð w²« U−²M*« s/ nðUN« «c¼
WOU²« `zUBM«Ë ÆW¹UMFÐ UN/«b>²Ý« r²¹ Ê√ V−¹Ë
p `O²¹ UNŽU³ð≈Ë ÊULC« ◊Ëdý cOHMð w2 „bŽU4²Ý
Æ…b¹bŽ «uM4 nðUN« «b>²Ý«
‰ËUM²/ sŽ «ÎbOFÐ tðUI×K/Ë tz«eł√ W2UBË nðUN« kHŠ« •
Æ—UGB« ‰UHÞ_«
WÐuÞd«Ë qz«u4« V³4²ð YOŠ ÆUÎ2Uł nðUNUÐ kH²Š« •
ÆWO½Ëd²Jù« dz«Ëb« w2 qBP²Ð
p²ÐU5≈ p– sŽ Z²M¹ bI2 WKK³/ b¹QÐ nðUN« p49 ô •
Æ“UN'« ·öð≈ Ë√ WOzUÐdNB W/bBÐ
UNO2 d¦Jð w²«Ë WHOEM« dOž sBU/_« w2 nðUN« kH% ô •
ÆWBdײ*«Ætz«eł√ ·öð≈ sŽ p– dH4¹ bI2 ¨—U³G«Ë WÐdð_«
Ë√ WFHðd/ qOGA²« ·Ëdþ w2 nðUN« Âb>²4ð Ë√ kH% ô •
Ë√ …—«d(« Wł—œ ŸUHð—U2 ÆdO³B qJAÐ …—«d(« WCH>M/
b!Ë ¨WO½Ëd²Jù« «dz«b« vKŽ dO³B qJAÐ UN{UH>½«
lDI« iFÐ nKG¹ Ë√ V¹c¹Ë U¹—UD³« nK²¹
ÆWOJO²Ýö³«
WCH>M/ qOGA²« ·Ëdþ w2 nðUN« Âb>²4ð Ë√ kH% ô •
…—«d(« Wł—œ v≈ pHðU¼ œuF¹ U/bMŽË ÆdO³B qJAÐ …—«d(«
WöOK WU¼ Èdš√ /ULOKFð
w2 t³OBdð Ë√ pHðU¼ h×HÐ 5Bšd*« 5OMHK jI2 `LÝ«
’U>ý√ q³! s/ t²½UO5 Ë√ nðUN« VOBdð dH4¹ b! ÆW³Bd/
ÆWUHJ« bI2Ë dD) ÷dF²« v≈ s¹bL²F/ dOž
W5U)«Ë pð—UOÝ w2 W³Bd*« «Ëœú Í—Ëœ h×HÐ r!
ÆnðUNUÐ
w2 —U−H½ö WKÐU! œ«u/ Ë√ «“Už Ë√ qz«uÝ Êe>ð Ë√ qIMð ô
ÆtðUI×K/ Ë√ tz«eł√ s/ Í√ Ë√ nðUN« tÐ błu¹ Íc« ÊUJ*« fH½
Ác¼ Ê√ dBcð WOz«u¼ …œUÝuÐ …œËe*« «—UO4K W³4MUÐ
Í√ p– w2 U0 ¨¡wý Í√ lCð ô …dO³B …uIÐ r>C²ð …œUÝu«
Æ…œUÝu« ŒUH²½« ‰U−/ w2 ¨WuL×/ Ë√ W³Bd/ WOJKÝô «bF/
v≈ rOKÝ qJAÐ W³Bd*« dOž WOJKÝö« …eNł_« ÍœRð bI2
ÆWOz«uN« …œUÝu« XL>Cð «–≈ …dODš UÐU5≈
dOž s/Ë dD)« sL2 ¨…dzUÞ v≈ œuFB« q³! pHðU¼ oKž√
b! UN½_ «dzUD« w2 WOJKÝö« nð«uN« «b>²Ý« w½u½UI«
Æ «dzUD« qOGAð l/ qš«b²ð
«b>²ÝUÐ WIKF²*« WLE½_«Ë ULOKF²« ŸU³ð« ÂbŽ p{dF¹ b!
oOKFð sŽ dH4¹ bI2 ¨WO½u½UI« W¡U4LK WOJKÝö« nð«uN«
W¡U4LK t{dF² Ë√ TD<UÐ ’U)« nðUN« U/bš i2— Ë√
Æ5MŁö Ë√ WO½u½UI«
•
•
•
•
•
•
π∏
SGH-E730
98
11/4/05, 2:07 PM
Wö«Ë W×B« ULOKFð
w2 tKš«œ …œułu*« WÐuÞd« V³4²ð b! ¨qOGA²K W¹œUF«
ÆWO½Ëd²Jù« nðUN« «dz«œ UŠu ·öð≈
V³4²¹ bI2 ¨…bAÐ ÁeNð Ë√ tD³>ð Ë√ nðUN« jI4ð ô
ÆWOKš«b« «dz«b« UŠu d4B w2 p–
nOEM² W¹u! UHEM/ Ë√ W¹ËULOB œ«u/ Í√ Âb>²4ð ô
¡U*UÐ ÎöOK! WKK³/Ë WHOE½ ‘UL! WFD! Âb>²ÝU2 ÆnðUN«
ÆÊuÐUB«Ë
¡«eł_« œ«b4½« v≈ ÊU¼b« ÍœR¹ bI2 ¨nðUN« s¼bð ô
Æ…bOł …—uBÐ qLF¹ s wU²UÐË ¨nðUN« s/ WBdײ*«
Ê«d2√ q¦/ 5>4ð …eNł√ ‚u2 Ë√ qš«œ nðUN« lCð ô
bI2 ÆW¹eBd*« W¾2b²« UJ³ý Ë√ b!«u*« Ë√ ¨n¹ËËdJO*«
Æ…bz«e« …—«d(« W−O²½ nðUN« —U−H½« w2 p– V³4²¹
dš¬ Ë√ UI×K*« sL{ œułu*« wz«uN« ÈuÝ Âb>²4ð ô
dOž UI×K/ Ë√ UOz«u¼ «b>²ÝU2 ÆtF/ o2«u²/
ULB ¨¡«œ_« Èu²4/ ÷UH>½« v≈ ÍœR¹ b! WI2«u²/
ÆWOJKÝö« nð«uN« qOGAð 5½«u! nU>¹
s/ Í√ Ë√ sŠUA« Ë√ W¹—UD³« Ë√ nðUN« sJ¹ r «–≈
»d!√ v≈ tÐ V¼–« ¨WLOKÝ …—uBÐ qLFð UI×K*«
bMŽ ÊuBB>²*« „bŽU4OÝ YOŠ ¨bL²F/ W½UO5 eBd/
Æ…—ËdC«
ππ
SGH-E730
99
11/4/05, 2:07 PM
•
•
•
•
•
•
œËe% Ë√ tOKŽ X³¦*« Z%U½d³K" UI/Ë
¨pHðU¼ sŽ qO"b"« «c¼ U¹u²×% nK²$ð b *
Î
ÆpÐ ’U)« W%b)«
WMO³*« WO×O{u²"« ‰UJý_« sŽ WHK²$% tF% W%bI*« UI×K*«Ë pHðU¼ Ëb³¹ b *
Æ„bK³" UÎI/Ë ¨VO²J"« «c¼ w/
SAMSUNG ELECTRONICS
WO*UF"« V¹u"« WJ³ý
http://www.samsungmobile.com
SGH-E730 Cover
3
Printed in Korea
Code No.: GH68-07763A
Arabic. 11/2005. Rev. 1.0
10/27/05, 2:50 PM
Download PDF

advertising