Samsung | SGH-T400 | Samsung SGH-T400 Instrukcja obsługi

UNMŽ qOb« w UuKF*« iFÐ nK²ð b
ZU½d³K Ë WUD³K ,WJ³AK ÎUF³ð nðUN« w
ÆnðUN« w ÿuH;«
ÊËœ U¹u²;« dOOGð o×Ð !u0UÝ kH²%
Æo³0 ÂöŽ≈
≤
SGH-T400
2
3/18/03, 2:46 PM
U¹u²;«
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Wö« ULOKFð
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “UN'« U¹u²×
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nðUN«
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wł—U)« qJA«
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA«
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²« ¡u{
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²« ¡bÐ
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹—UD³« Ë WUD³« VOBdð
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹—UD³« s×ý
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “UN'« ‚öž≈ Ë qOGAð
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê–_« WŽULÝ Â«b²Ý«
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U*UJ*«
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W*UJ ¡«dł≈
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« Wł—œ j³{
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W*UJ vKŽ œd«
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W²zUH« U*UJ*« ÷«dF²Ý«
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W*UJ*« ¡UMŁ√ «—UOš
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nðUN« qOœ
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡ULÝ_« Ë ÂU—_« kHŠ
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nðUN« qOœ «—UOš
¥± ÆÆÆÆÆ WUD³« …dB«– w tFu V0Š rdÐ ‰UBðô«
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nðUN« qOœ w Y׳«
qOœ «b²ÝUÐ rdÐ ‰UBðô«
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UöF²Ýô« ÂU—√ Ë√ Wb)«
≥
SGH-T400
3
3/18/03, 2:46 PM
©lÐUð®
U¹u²;«
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ h½ WÐU².
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÐU²J« j/ dOOGð
¥∂ ................................................... T9 jLM«
¥∏ ................................... ABC j/ Ë » « j/
µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂU—_« j/
µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “ud« j/
µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «—UO)«Ë nzUþu« ¡UI²½«
µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLzUI« ‰ULF²Ý«
µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLzUI« WOMÐ
µ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U*UJ
µ∑
µ∑
µ∏
µ∏
µπ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠±® W²zU
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠±® WK³I²0
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠±® WKÝd
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≠±® W*UJ*« …b
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ≠±® W*UJ*« WHKB
∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qzUÝ—
∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠≤® wðue b¹dÐ
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠≤® …¡«d
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠≤® WÐU²B
∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≠≤® WÐu²J qzUÝ—
∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ≠≤® œ«bŽ≈
∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∂≠≤® YÐ
∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∑≠≤® —ue
∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOðu9 qzUÝË
∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠≥® wðue ‰UBð«
∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠≥® wðue d√
∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠≥® WOðue …dBc
∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≠≥® w¬ œ—
¥
SGH-T400
4
3/18/03, 2:46 PM
∑¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ULG½
∑¥
∑µ
∑∑
∑∑
∏∑
∏∑
∏∑
∑π
∑π
∑π
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠¥® 5½d«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠¥® ULGM« nR
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠¥® 5½d« Wł—œ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≠¥® 5½d« Ÿu½
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ≠¥® `OðUH*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∂≠¥® qzUÝd«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∑≠¥® ‚öž≈ Ë qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∏≠¥® QD)«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©π≠¥® ozUb« œ«bŽ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±∞≠¥® qOeu²«
∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ j³{
∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠µ® nðUN«
∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠µ® WJ³A« Ubš
πµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠µ® W¹UL(«
π∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≠µ® WýUA«
±∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ≠µ® »«Ë `HB²
±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOEMð
±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠∂® ‰Ëb'«
±∞≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠∂® t³M*«
±∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠∂® W³ÝU(«
±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≠∂® ÂUN*« W×zô
±∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ≠∂® .uI²«
±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∂≠∂® w*UF« XOu²«
±±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∑≠∂® WŽU0«
±±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∏≠∂® q¹uײ«
±±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©π≠∂® XR*«
±±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±∞≠∂® WOðUIO*«
µµ
SGH-T400
5
3/18/03, 2:46 PM
©lÐUð®
U¹u²;«
±±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »UF√
±±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠∑® mMOuÐ
±±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠∑® WŽd0«
±±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠∑® q0F« …dB
±±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«Ë `HB²
±±π
±≤∞
±≤±
±≤±
±≤≥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≠∏® wÝUÝ√ lu
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≠∏® WKCH l«u
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥≠∏® v≈ qI²½«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«Ë `HB²
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “u— Ë√ ÂU—√ ¨h½ ‰Ušœ≈
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOFU{≈ Ubš
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©ALS® 5D)« Wbš
±≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q.UA*« qŠ
±≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOFłd UuKF
±≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ –UHM« «dHOý
±≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Wö0« Ë W×B« ULOKFð
±¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U×KDB*« WLzUM
±¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l¹d« lłd*« WMUDÐ
∂
SGH-T400
6
3/18/03, 2:46 PM
Wö« ULOKFð
«b²Ý« q³ WOU²« ULOKF²« …¡«d V−¹
nU ULOKF²« Ác¼ WHU Ê≈ ÆnðUN«
UuKF*« s b¹e* ÆΫdDš qJA¹ b Ë Êu½UIK
Ʊ≥≤ W×He Wö0« Ë W×B« ULOKFð lł«—
…œUOI« ¡UMŁ√ Wö«
¨…œUOI« ¡UMŁ√ bOUÐ ‰uL× nðU¼ Âb²0ð ô
ÆÎôË√ W³Bd*« nË√
œuu« WD× w nðUN« ‚öž≈
»d Ë√ œuu« UD× w nðUN« Âb²0ð ô
ÆWOzUOLOB œ«u
…dzUD« w nðUN« ‚öž≈
w WOJKÝö« nð«uN« «b²Ý« V³0¹ b
«b²Ý« Ê≈ ÆWŠö*« …eNł√ l Îöš«bð …dzUD«
nU «dzUD« w WOJKÝö« nð«uN«
ÆΫdDš qJA¹ Ë Êu½UIK
wUA*« w nðUN« ‚öž≈
ULOKF²« l³ð« ¨wUA*« qš«œ nðUN« “UNł oKž√
ÆWLE½_« Ë
qš«b²«
dŁR¹ U2 qš«b²UÐ WOJKÝö« nð«uN« dŁQ²ð b
ÆUNKLŽ vKŽ
W)Uš ULOKFð
WLE½√ Ë ULOKFð l³ð« ¨ÊuJð UL¦OŠ Ë ULz«œ
Î
UL¦OŠ pHðU¼ oKž√ ÆWOJKÝö« nð«uN« «b²Ý«
Ê√ sJL*« s UL¦OŠ Ë Î«—uE× t«b²Ý« ÊuJ¹
vKŽ vHA w® qš«b²« V³0РΫdDš qJA¹
Æ©‰U¦*« qO³Ý
∑∑
SGH-T400
7
3/18/03, 2:46 PM
Wö« ULOKFð
W¹ËdJ¹U*« «œœd²K ÷dF²«
w wЗË_« œU%ô« ◊Ëdý pHðU¼ rOLBð o«u¹
«b²Ý« Ê≈ ÆW¹ËdJ¹U*« «œœd²K ÷dF²«
Ác¼ WHU v≈ ÍœR¹ b WBšd dOž oŠö
Æ◊ËdA«
‰ULF²Ýô«
»d® WOFO³D« WOF{uUÐ nðUN« Âb²Ý«
¡UMŁ√ r0'« l wz«uN« föð VM& ¨©Ê–_«
ÆnðUN« qLŽ
U¹—UD³« Ë oŠö*«
s WBšd*« U¹—UD³« Ë oŠö*« jI Âb²Ý«
Æ!u0UÝ
W½UOB«
W½UOe Ë h×HÐ 5Bšd*« 5OMHK jI `LÝ«
ÆpHðU¼
∏∏
SGH-T400
8
3/18/03, 2:46 PM
“UN'« U¹u²×
∫WOU²« œ«u*« “UN'« qLA¹
U¹—UDÐ
bO« WULŠ
l Ê–_« WŽULÝ
…œö
sŠUA«
W¹—UD³« sŠUý
nðUN«
«b²Ýô« qOœ
WOU²« UI×K*« vKŽ ‰uB(« ÎUC¹√ pMJ1
∫bL²F*« !u0UÝ qOBË q³ s pHðUN
VÝU(« s qOL% …bŠË •
…—U?OÝ sŠUý •
…—UOÝ …bŠË • …—UO0« w qUŠ •
U½UO³« qUMð …bŠË • W?OÝUO U¹—UDÐ •
Æ©Data kit®
s nðUN« qHÝ√ qeu*« W¹ULŠ ¡UDž Ÿe½« ∫WEŠö
nOKG²« œ«u l tM hKð Ë —U³G«
ÆÈdš_«
π
SGH-T400
9
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
wł—U)« qJA«
“UN' WOÝUÝ_« deUMF« wU²« ÷dF« dNE¹
∫pHðU¼
Õu²H ¡UDG«
Ê–_« WŽULÝ
÷dF« WýUý
∫ uB« Wł—œ ÕU²H
uB« …bAÐ rJײ¹
l{Ë w ÆW*UJ*« ¡UMŁ√
ÊuJ¹ 5ŠË W¹e¼U'«
¨QŠu²H nðUN«
ue Wł—œ j³C¹
id Æ`OðUH*« WLG½
jG{« ¨…œ—«Ë W*UJ
ÕU²H vKŽ _uD
UbMŽ uB«…bý
ÆQIKG ¡UDG« ÊuJ¹
ÊuËdJO
±∞
SGH-T400
10
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
oKG ¡UDG«
wz«u¼
qOGA²« ¡u{
WOł—U)« WýUA«
nzUþu«
ÕU²H*«
—UA*« nzUþu« “U$SÐ ÂuIð ∫W½d*« `OðUH*«
dD0« vKŽ® UNu œułu*« hM« w UNO≈
Æ©÷dF« WýUý s v½œ_«
«—UOš 5Р×b²K ¨WLzUI« l{Ë w
ÆnðUN« qOœ …dB«– Ë WLzUI«
v≈ ‰ušbK
ÕU²H*« ∫W¹e¼U'« l{Ë w
WLzUI« v≈ ‰ušbK
Ë qzUÝ— WLzUI«
ÆdýU³ qJAÐ 5½d« WLG½
±±
SGH-T400
11
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
©lÐUð ÆÆÆ®
nzUþu«
ÕU²H*«
ÆWýUA« vKŽ ·dŠ_« `0*
»«Ë `HB² qOGA² ¨ W¹e¼U'« l{Ë w
ÆdýU³ qJAÐ
ÆW*UJ vKŽ œdK Ë√ W*UJ ¡«dłù
dšPÐ ‰UBðô« …œUŽù ¨ W¹e¼U'« l{Ë w
ÆtÐ ‰UBðôUÐ XL r—
s WHOþË —U²¹ ¨WLzUI« l{Ë w
UNUšœSÐ XL UuKF kH×¹ Ë√ WLzUI«
…dB«– Ë√ nðUN« …dB«– w ©rÝô« q¦®
ÆWUD³«
‚öž≈ Ë√ qOGA²Ð ÂuI¹ ¨pcB ÆW*UJ*« wNM¹
ÆÎôuD tOKŽ jGC« bMŽ nðUN«
l{Ë v≈ nðUN« bOF¹ ¨WLzUI« l{Ë w
ÆW¹e¼U'«
“ud« iFÐË ¨·ËdŠ ¨ÂU—√ ‰Ušœù
ÆWeU)«
~
bMŽ wðuB« b¹d³« v≈ dýU³*« ‰ueuK
ÆÎôuD tDG{
l{«u w WHK² ÷«dž_ Âb²0ð
ÆWHK²
¡UMŁ√ ÎôuD tDG{ bMŽ ÎUž«d
qšb¹
Ær— ‰Ušœ≈
ŸuM« s tO³M²« Ÿu½
ÕU²H*« qIM¹
w ÎôuD tDG{ bMŽ “«e²¼ô« v≈ wU(«
ÆW¹e¼U'« l{Ë
±≤
SGH-T400
12
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
WýUA«
WýUA« U¹u²×
∫oÞUM ÀöŁ vKŽ WýUA« Íu²%
“u—
hM« WIDM
ÂuÝd«Ë
WLzUI«
¡ULÝ_«
`OðUH*« «dýR
W½d*«
n)u«
WIDM*«
WHK²<« U½uI¹_« ÷dF
©±¥ W×He dE½«®
‰Ë_« j)«
ULOKF²« Ë qzUÝd« ÷dF
UNUšœSÐ ÂuIð UuKF W¹√ Ë
Æ©Îö¦ t³KÞ b¹dð Íc« rd«®
vDÝu« ◊uD)«
WBB<« nzUþu« ÷dF
ÆW½d*« `OðUHLK UOUŠ
Î
dOš_« j)«
±≥
SGH-T400
13
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
U½uI¹_«
U —bIРƉU³I²Ýô« …—Uý≈ …u dNEð
ÊuJð U —bIÐ ÊU³CI« œbŽ b¹«e²¹
ÆÈu√ …—Uýù«
ÆW*UJ*« ¡UMŁ√ dNEð
ÆWJ³ý …—Uý≈ duð ÂbŽ bMŽ dNEð
Æ…b¹bł WUÝ— œË—Ë bMŽ dNEð
Æb¹bł wðue b¹dÐ œË—Ë bMŽ dNEð
YOŠ ¨ÎôUF “«eN« ÊuJ¹ UbMŽ dNEð
ÆW*UJ œË—Ë bMŽ nðUN« e²N¹
vKŽ ÎUÞu³C t³M*« ÊuJ¹ UbMŽ dNEð
Æœb× U XOuð
U —bIÐ ÆW¹—UD³« WUÞ Èu²0 dNEð
ÊuJð U —bIÐ d³B√ ÊU³CI« œbŽ ÊuJ¹
Æd³B√ WOI³²*« WUD«
±¥
SGH-T400
14
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
WOHK)« …¡U{ù«
Í√ jG{ bMŽ `OðUH*« WŠu Ë WýUA« ¡wCð
w …—U²<« …b*UÐ …¡U{ô« …b œbײð ÆÕU²H
ÆnðUN« j³{ WLzUI« w WOHK)« …¡U{ù« WLzUI«
¡UMŁ√ —«dL²ÝUÐ `OðUH*« WŠuË WýUA« ¡wCð
oŠö*« s® …—UO0« …bŠuÐ nðUN« qOeuð
Æ©W¹—UO²šô«
¨WOHK)« …¡U{ù« j³{ ‰uŠ UuKF*« s b¹e*
Æ∏≤ W×He WOHK)« …¡U{ù« —UO)« lł«—
WOł—U)« WýUA«
Ë …—Uýù« …u U½uI¹√ WOł—U)« WýUA« dNEð
¨WUÝ— Ë√ W*UJ œË—Ë v≈ dOAðË ÆW¹—UD³« …u
bMŽ ¡wCð Ë “«eN« WOUF ¨W²zU U*UJ œułË
ÆtO³M²« XË
Wł—œ ÕU²H jG{ bMŽ WOł—U)« WýUA« ¡wCð
ÆÎUIKG ¡UDG« ÊuJ¹ UbMŽ ÎôuD uB«
±µ
SGH-T400
15
3/18/03, 2:46 PM
nðUN«
qOGA²« ¡u{
s1_« ·dD« vKŽ√ qOGA²« ¡u{ l{u²¹
ÆnðUN« qOGAð ¡UMŁ√ iu¹ Ë nðUNK
Ò
qOGA²« ¡u{ j³CÐ WIKF²*« qOeUH²« s b¹e*
Æ∏≥ W×He dE½«
qOGA²« ¡u{
±∂
SGH-T400
16
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
W¹—UD³« Ë WUD³« VOEdð
W¹uOK)« ôUBðô« WbÐ pB«d²ý« bMŽ qB%
ed« q¦ Wb)« qOeUHð UNF Ë WUD³« vKŽ
Æ„«d²ýô« qOeUHð v≈ WU{ùUÐ
ƉUHÞ_« ‰ËUM² sŽ ΫbOFÐ WUD³« kHŠ« •
Ë√ ‘b)« o¹dÞ sŽ WuN0Ð WUD³« —dC²ð •
VOBdð ¨p¹d% bMŽ ”«d²Šô« V−¹ «c ¨wM¦«
ÆWUD³« Ÿe½ Ë
ÂbŽ l{Ë w pHðU¼ “UNł Ê√ s ÎULz«œ bBQð •
ÆWUD³« VOBdð q³ W¹—UD³« Ÿe½« Ë qOGA²«
vKŽ jGCUÐ nðUN« oKž√ ¨d_« vC²« «–≈ Ʊ
Æ‚öžù« v²Š ôuD
Î
l—« rŁ W¹—UD³« qH p0« Ë V×Ý« Æ≤
ÆqJA« dE½« Æ“UN'« sŽ W¹—UD³«
±∑
SGH-T400
17
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
s¹dHE« X% WUD³« o“ Ë ‰UšœSÐ r Æ≥
WUD³« W¹Ë«“ ÊuJð YO×Ð 5O½bF*«
u×½ öeu*« Ë Èd0O« WLI« w …—uDA*«
ÆqJA« dE½« ÆnðUN« qš«œ
qšœ√ ¨ÎôË√ ÆnðUN« w W¹—UD³« l{Ë bŽ√ Æ¥
WBB<« »uI¦« w W¹—UD³« qHÝ√ ÊUMÝ√
nðUN« nKš ÁU&UÐ W¹—UD³« lœ« rŁ ¨UN
W¹—UD³« Ê√ s bBQð ÆUN½UJ w X³¦ð v²Š
ÆnðUN« qOGAð q³ `O×B« UNF{Ë w
ÆqJA« dE½«
±∏
SGH-T400
18
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
W¹—UD³« s×ý
Li-® W¹—UDÐ d³Ž WUDUÐ pHðU¼ “UNł b¹Ëeð r²¹
jI qLF²Ý« Æs×A« …œUŽù WKÐU ©ion
s b¹e* Æ…bL²F*« s×A« …eNł√ Ë U¹—UD³«
ÆwK;« SAMSUNG Ÿ“u lł«— qOeUH²«
‰U‡LF²Ý« q³ ÂU²« W¹—UD³« s×ý V−¹ ∫WEŠö
W¹—UD³« s×ý …œUŽ≈ r²ð Æ…d ‰Ë_ nðUN«
ÎU³¹dIð WIOœ ±∂∞ ‰öš qUB qJAÐ Wž—UH«
Æ…dO³J« W¹—UD³K W³0MUÐ
sŠUA« «bH²Ý«
ÆW¹—UD³« s×ý ¡UMŁ√ nðUN« ‰ULF²Ý« sJ1
s oI% ÆnðUN« qHÝQÐ sŠUA« qeu²Ð r Ʊ
qÐUI¹ sŠUA« WKeË vKŽ œułu*« rN0« Ê√
ÆqJA« dE½« ÆnðUN« `DÝ
±π
SGH-T400
19
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
—UO²UÐ W¹cG²« cšQ0 sŠUA« qeu²Ð r Æ≤
ÆwzUÐdNJ«
s×A« dýR „dײ¹ ¨W¹—UD³« s×ý ¡UMŁ√
œułu*« W¹—UD³« WUÞ dýR ÷dŽ œ«œe¹ Ë
ÆvMLO« UOKF« W¹Ë«e« w
qBHÐ r ¨W¹—UD³« s×ý s ¡UN²½ô« bMŽ Æ≥
ÆwzUÐdNJ« —UO²UÐ W¹cG²« cšQ sŽ sŠUA«
jGC« d³Ž nðUN« sŽ sŠUA« qBHÐ r
Ë WKeu« w²Nł öB s W¹œUd« WM0_« vKŽ
s b¹e* qJA« dE½« ÆÎUł—Uš t³×Ý«
Æ`O{u²«
≤∞
SGH-T400
20
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
W¹—UD³« WUÞ ÷UHH½« dýR
ÈuÝ o³²¹ r Ë ¨WHOF{ W¹—UD³« ÊuJð 5Š
dýR*« iu¹ W¹—UD³« qLF jI WKOK ozUœ
÷dF¹ Ë —«c½≈ WLG½ nðUN« —bB¹ ¨UC¹√ Æ©
®
ÆÍ—Ëœ qJAÐ WýUA« vKŽ dNEð d¹c% WUÝ—
`³Bð 5Š ÎUO¬ wð«– ‚öžSÐ nðUN« ÂuI¹
qOGAð lOD²0ð ô Ë Î«bł WHOF{ W¹—UD³«
ÆnðUN«
≤±
SGH-T400
21
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
nðUN« ‚öž≈ Ë qOGAð
Æ¡UDG« `²« Ʊ
v²Š …bŠ«Ë WO½UŁ s d¦B_
vKŽ jG{« Æ≤
ÆnðUN« qOGAð
Ë UNUšœSÐ r ¨…dHOA« nðUN« VKÞ U «–≈ Æ≥
…bF*« …dHOA« Ê≈ ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{«
W×He dE½« Æ0000 w¼ lMB*« q³ s UI³0
Î
ÆqOeUH²« s b¹e* ±≤π
Ë tUšœSÐ r ¨ PIN ed« nðUN« VKÞ «–≈ Æ¥
±≥∞ W×He dE½« ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{«
ÆqOeUH²K
WýUý dNEð ¨WJ³A« vKŽ nðUN« d¦F¹ UbMŽ
WýUA« vKŽ ÁU½œ√ W×{u*« —UE²½ô«
Æw«u²« vKŽ WOł—U)« WýUA« Ë WO0Ozd«
±∞ ∫ ≤π
∞∏ر¥ ¡UFЗ√
æWb)« œËeº
∞∏ر¥ X³«
±∞ ∫ ≤π
WOł—U)« WýUA«
WLzUI«
¡ULÝ_«
WO0Ozd« WýUA«
≤≤
SGH-T400
22
3/18/03, 2:46 PM
qOGA²« ¡bÐ
WUD³« WDÝ«uÐ ÷dF« WG b¹b% r²¹ ∫WEŠö
qLF²Ý« ¨WGK« dOOGð qł√ s ÆWKšb*«
¨ UuKF*« s b¹e* ÆWGK« WLzUI« «—UOš
Æ∏± W?×?H?e lł«—
ÕU²H*« jG{« ¨nðUN« ‚öžSÐ Vždð UbMŽ Ƶ
Æ5²O½UŁ s d¦B_
Ê–_« WŽULÝ Â«bH²Ý«
¡«dł≈ nðUNUÐ Ê–_« WŽULÝ qOeuð bMŽ pMJ1
qLF¹ ÆnðUN« qLŠ ÊËœ W*UJ vKŽ œd« Ë W*UJ
`{u u¼ ULB Ê–_« WŽULÝ vKŽ œułu*« ÕU²H*«
Í√ vKŽ jGC« Ë√ ¡UDG« `² ÊËœ p– Ë ÁU½œ√
Ædš¬ ÕU²H
Ê–_« WŽULÝ ÕU²H jG{«
qł√ s
ÆW¹e¼U'« l{Ë w 5ðd
‰UBðô« …œUŽ≈
r— dšPÐ
ÆW*UJ œË—Ë bMŽ
W*UJ vKŽ œd«
ÆW*UJ*« ¡UN½ù
W*UJ ¡UN½≈
Ë√ wðuB« ‰UBðô« w²eUš «b²Ý« pMJ1 ∫WEŠö
UbMŽ ¨ÕU²H*« vKŽ jGCUÐ wðuB« d_«
wðu) ‰UBð« vKŽ UÞu³C
Î
¡UDG« —UO)« ÊuJ¹
v≈ lł«— qOeUH²« s b¹e* Æwðu) d√ Ë√
Æ∏¥ W×He
≤≥
SGH-T400
23
3/18/03, 2:46 PM
U*UJ*«
W*UJ ¡«dł≈
r— Ë WIDM*« e— qšœ√ ¨W¹e¼U'« l{Ë w
Æ
jG{« rŁ nðUN«
vKŽ w¬ ‰UBð« …œUŽ≈ —UO)« j³{ bMŽ ∫WEŠö
‰UBðô« …œUŽ≈ r²OÝ t½S ¨©∏≥ W×He dE½«® ‰UF
j)« ÊUB ‰UŠ w «d dAŽ v²Š UOzUIKð
Î
Æœ— błu¹ ô Ë√ ôuGA
Î
∫WOËœ W*UJ ¡«dł≈
‰UBðô« edÐ ’U)«
ÕU²H*« jG{« Ʊ
Æ´ WöŽ dNEð v²Š wł—U)«
nðUN« r— Ë WIDM*« Ë WËb« e— ‰UšœSÐ r Æ≤
Æ
jG{« rŁ 5ÐuKD*«
∫rd« `O×Bð
ÆÆÆÆÆ wK¹ U0 r
ÆÆÆÆ `LK
Êd*« ÕU²H*« jG{«
tUšœ≈ - r— dš¬
v²Š
ÕU²H*« jG{«
v≈ © I ®dýR*« `³B¹
Êd*« ÕU²H*« jG{« 51
Ærd« `×e Ë
U r—
»uKD*« rd«
Æt×0
ÎôuD
ÕU²H*« jG{«
Æ…bŠ«Ë WO½UŁ s d¦B_
ÂU—_« qB
≤¥
SGH-T400
24
3/18/03, 2:46 PM
U*UJ*«
W*UJ ¡UN½≈
ÆW*UJ*« ¡UN½ù XË Í√ w
ÕU²H*« jG{«
nðUN« qOœ s W*UJ ¡«dł≈
…dB«– w nðUN« ÂU—√ Ë ¡ULÝ_« kHŠ pMJ1
ŸuL− vŽb¹ ÆnðUN« …dB«– Ë WUD³«
rÝô« —U²ð Ê√ wHJ¹ ÆnðUN« qOœ 5ðdB«c«
s b¹e* Æt o«u*« rdUÐ ‰UBðö »uKD*«
Æ≥∑ W×He lł«— nðUN« qOœ ‰uŠ qOeUH²«
wðu) ‰UBð«
dE½«® wðu) ‰UBð« vKŽ ¡UDG« —UO)« j³{ bMŽ
kH œd−0 ‰UBðô« ¡«dł≈ pMJ1 ¨©∏¥ W×He
s b¹e* Æ»uKD*« rÝö o«u*« wðuB« ed«
W×He lł«— wðuB« ‰UBðô« ‰uŠ qOeUH²«
Æ∂π
‰UBðô« q−Ý s rdÐ ‰UBðô« …œUŽ≈
Ë WKÝd W*UJ ±µ dš¬ ÂU—√ kH×Ð nðUN« ÂuI¹
Ác¼ s ÍQÐ ‰UBðô« …œUŽù ÆW²zU Ë WK³I²0
∫wK¹ U0 r ¨ÂU—_«
ÆW¹e¼U'« l{Ë v≈ …œuFK
ÕU²H*« jG{« Ʊ
≤µ
SGH-T400
25
3/18/03, 2:46 PM
U*UJ*«
ƉUBðô« q−Ý v≈ ‰ušbK
q−Ý d³Ž ×b²K
Æ»uKD*« rd« VKD
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Ë√
qLF²Ý« Æ≥
ƉUBðô«
ÕU²H*« jG{« Æ¥
uB« Wł—œ j³{
¨W*UJ*« ¡UMŁ√ uB« Wł—œ q¹bF𠜗√ U «–≈
Èd0O« WN'« w œułu*« ÕU²H*« qLF²Ý«
ÆqJA« w ULB nðUNK
Ò
iH)
jG{« Ë uB« …œU¹e
jG{«
Æ uB«
j³{ pMJ1 ¨Õu²H ¡UDG« Ë W¹e¼U'« l{Ë w
ÆÕU²H*« fH½ «b²ÝUÐ `OðUH*« ue Wł—œ
≤∂
SGH-T400
26
3/18/03, 2:46 PM
U*UJ*«
W*UJ vKŽ œd«
W½uI¹√ iuð Ë nðUN« Êd¹ ¨W*UJ œË—Ë bMŽ
ÆWýUA« jÝË w nðU¼ qJý vKŽ
Ë√ tL— ÷dŽ r²¹ ¨qB²*« vKŽ ·dF²« sJ√ «–≈
ÆpHðU¼ qOœ w ÎUþuH× ÊUB «–≈ tLÝ«
¡UDG« ÊUB «–≈ Æ¡UDG« `²« ¨W*UJ vKŽ œdK Ʊ
Ɖu³ Êd*« ÕU²H*« Ë√
jG{« ¨UŠu²H
Î
¨‰UF vKŽ œdK ÕU²H Í√ —UO)« j³{ bMŽ
W*UJ*« vKŽ œdK ÕU²H Í√ vKŽ jGC« pMJ1
dE½«® i— Êd*« ÕU²H*« Ë
¡UM¦²ÝUÐ
Æ©∏≤ W×He
i— Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨…œ—«Ë W*UJ id ∫WEŠö
ÕU²H jG{« ¨ÎUIKG ¡UDG« ÊUB «–≈ Æ
Ë√
s d0¹_« V½U'« vKŽ œułu*« uB« Wł—œ
ÆÎôuD nðUN«
jG{ Ë√ ¡UDG« ‚öžSÐ W*UJ*« ¡UN½≈ pMJ1 Æ≤
Æ
ÕU²H*«
qOœ ‰ULF²Ý« ¡UMŁ√ W*UJ vKŽ œd« p½UJSÐ ∫WEŠö
ÆWLzUI« Ë√ nðUN«
≤∑
SGH-T400
27
3/18/03, 2:46 PM
U*UJ*«
W²zUH« U*UJ*« ÷«dF²Ý«
vKŽ œd« vKŽ —œU dOž ¨U V³0 ¨XMB «–≈
…œUŽ≈ Ë W²zUH« U*UJ*« ÷«dF²Ý« pMJ1 ¨W*UJ
Æ5ÐuKD*« ’Uý_UÐ ‰UBðô«
vKŽ Ϋ—u W²zUH« ôUBðô« œbŽ ÷«dF²Ý« r²¹
ÆXzU ‰UBð« qB bFÐ —UE²½ô« WýUý
∫wK¹ U0 r ¨W²zUH« W*UJ*« vKŽ …dýU³ ŸöÞö
Æ¡UDG« `²« Ʊ
Æ—UNþ≈ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
r²¹ r ‰UBð« ÀbŠ_ o«u*« rd« ÷dF¹
ÆΫdu² ÊUB «–≈ ¨tOKŽ œd«
ÆÆÆjG{«
Ë√
ÕU²H*«
ÆÆÆqł√ s Æ≥
U*UJ*« ÷«dF²Ý«
W²zUH«
ÕU²H*« ÷ËdF*« rdUÐ ‰UBðô«
«—UOš Êd*« ÕU²H*«
«dIH« dE½«®
Æ©WOU²«
r— `0 Ë√ kHŠ
W²zUH« W*UJ*«
≤∏
SGH-T400
28
3/18/03, 2:46 PM
U*UJ*«
W²zU W*UJ r— kHŠ
Æ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
Æ—UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
≠≠ ÕU²H*« jG{« ÆVždð ULB rd« dOOG²Ð r Æ≥
Ærd« ‰öš ‰UI²½ö
Ë√
ÆÆÆjG{«
Æ
ÆÆÆqł√ s Æ¥
ÕU²H*«
rdUÐ ‰UBðô«
qšœ√ Ë kHŠ Êd*« ÕU²H*«
»uKD*« lu*«Ë rÝô«
lł«— ¨qOeUH²« s b¹e*®
Æ©≥∑ W×HB«
rd« kHŠ
W²zU W*UJ `
Æ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
—UO)« “d³¹ v²Š
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ`
Æ —UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
XË Í√ w
ÕU²H*« vKŽ jGC« pMJ1
ÆW²zUH« U*UJ*« WLzU s ÃËdK
w W²zUH« U*UJ*« WLzU v≈ ‰ušb« pMJ1 ∫WEŠö
s W²zU U*UJ —UO)« ¡UI²½« d³Ž XË Í√
Ƶ∑ W×He dE½« qOeUH²« s b¹e* ÆWLzUI«
≤π
SGH-T400
29
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
W*UJ*« ¡UMŁ« «—UOš
pMJ1 w²« «—UO)« s b¹bF« pHðU¼ du¹
v≈ ‰ueu« qł√ s ÆW*UJ*« ¡UMŁ√ UN«b²Ý«
ÕU²H*« jG{« ¨W¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√ «—UO)« Ác¼
Æ «—UOš Êd*«
uB« ¡UG≈
ô YO×Ð XR qJAÐ uB« ¡UG≈ pMJ1
ÆpO≈ ŸUL²Ýô« s dšü« ·dD« sJL²¹
ÊËœ WdG« w pF ÎUBý ÀœU% Ê√ œuð ∫ö¦
Î
ÆnðUN« vKŽ dšü« ·dD« pFL0¹ Ê√
∫wK¹ U0 r ¨ÎU²R uB« ¡UG≈ qł√ s
Æ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
—UO)« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ uB« ¡UG≈
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
ÆpFL0¹ Ê√ dšü« ·dD« lOD²0¹ ô ¨U¼bMŽ
∫wK¹ U0 r ¨ uB« qOGAð …œUŽ≈ qł√ s
Æ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
—UOš v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ uB« qOFHð
Æ rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
ÆpFL0¹ Ê√ dšü« ·dD« lOD²0¹ ¨U¼bMŽ
≥∞
SGH-T400
30
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ w Y׳«
©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ w r— sŽ Y׳« pMJ1
ÆW*UJ*« ¡UMŁ√
Æ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
—UO)« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ¡ULÝ_«
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Ë tMŽ Y׳ð Íc« rÝô« W¹«bÐ ‰UšœSÐ r Æ¥
ÆY×Ð Êd*« ÕU²H*« jG{«
s nðUN« qOœ ÷«dF²Ý« ÎUC¹√ pMJ1 ∫WEŠö
ÆY×Ð Êd*« ÕU²H*« jGCÐ t²¹«bÐ
l √b³ð W×zô w WþuH;« ¡ULÝ_« ×bMð
ƉUšœû oÐUD rÝ« ‰Ë√
jG{« ¨»uKD*« rÝö o«u*« rd« —UNþù Ƶ
Æ—UNþ≈ Êd*« ÕU²H*«
qOœ WOeUš ‰uŠ ÎöOBHð d¦B√ neË qł√ s
Æ≥∑ W×He lł«— ¨©¡ULÝô«® nðUN«
≥±
SGH-T400
31
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
W*UJ oOKFð
oOKF²« bO W¹—U'« WOHðUN« W*UJ*« l{Ë pMJ1
Èdš√ W*UJ ¡«dł≈ UC¹√ pMJ1Ë ¨X¾ý v²
Ác¼ duð p²J³ý X½UB U «–≈ W¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√
¨WUF 5²*UJ*« 5ðU¼ ÈbŠ≈ ÊuJð UbMŽ ÆWb)«
pMJ1 Ë ULB ¨oOKFð WUŠ w WO½U¦« ÊuJð
Æ5²*UJ*« 5Ð ‰UI²½ô«
rË ¨ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨W*UJ oOKF²
W*UJ*« qOFHð …œUŽ≈ pMJ1 ÆoOKFð —UO)« ¡UI²½UÐ
Æ…œUF²Ý« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jGCUÐ X¾ý v²
∫wK¹ U0 r W¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√ W*UJ ¡«dłù
Ë√ tÐ ‰UBðô« b¹dð Íc« rd« ‰UšœSÐ r Ʊ
Æ©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ s tzUI²½UÐ
ÆWO½UŁ W*UJ ¡«dłù
ÕU²H*« jG{« Æ≤
ÆoOKFð WUŠ w ÎUOzUIKð vË_« W*UJ*« l{uð
WO½UŁ WI¹dÞ
jGCÐ oOKFð WUŠ w W¹—U'« W*UJ*« l{ Ʊ
ÆoOKFð Êd*« ÕU²H*« rŁ «—UOš Êd*« ÕU²H*«
ÆÍœUŽ qJAÐ WO½U¦« W*UJ*« ¡«dłSÐ r Æ≤
Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨5²*UJ*« 5Ð qIM²« qł√ s
ÆdOOGð
œUF¹ Ë ¨oOKFð WUŠ w W¹—U'« W*UJ*« l{Ë r²¹
v²Š ¨oOKFð WUŠ w X½UB w²« W*UJ*« qOFHð
Ædšü« ·dD« l WŁœU;« WFÐU² s sJL²ð
p– Ë wFO³Þ qJAÐ W*UJ qB ¡UN½SÐ r ¨¡UN½û
Æ
ÕU²H*« jGCÐ
≥≤
SGH-T400
32
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
WO½UŁ W*UJ vKŽ œd«
W¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√ …œ—«Ë W*UJ vKŽ œd« pMJ1
j³{ bMŽ Ë ¨Wb)« Ác¼ duð WJ³A« X½UB «–≈
W×HB« dE½«® ‰UF vKŽ U*UJ*« —UE²½« —UO)«
WDÝ«uÐ …œ—«Ë W*UJ œułuÐ „—UDš≈ r²¹ Æ©π±
Æ—UE²½ô« w W*UJ 5MÞ
¨W¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√ …œ—«Ë WO½UŁ W*UJ vKŽ œdK
∫wK¹ U0 r
Æ…œ—«u« W*UJ*« vKŽ WÐUłû
ÕU²H*« jG{« Ʊ
WUŠ w ÎUOzUIKð vË_« W*UJ*« l{Ë r²¹
ÆoOKFð
jG{« ¨5²*UJ*« 5Ð qIM²« œ—√ U «–≈ Æ≤
ÆdOOGð Êd*« ÕU²H*«
jG{« ¨oOKF²« bO W*UJ*« ¡UN½≈ œ—√ U «–≈
¡UN½≈ —UOš ¡UI²½UÐ rË «—UOš Êd*« ÕU²H*«
ÆWIKF*«
ÕU²H*« jG{« ¨W¹—U'« W*UJ*« ¡UN½≈ qł√ s Æ≥
Æ
WŽu{u Èdš√ U*UJ Í√ qOFHð ÎUOzUIKð œUF¹
ÆoOKFð WUŠ w
≥≥
SGH-T400
33
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
·«dÞ_« …œbF² W*UJ ¡«dł≈
Ubš ÈbŠ≈ ·«dÞ_« …œbF² W*UJ*« q¦9
vB√ b×B ’Uý√ W²0 `L0ð Ë ¨WJ³A«
Æ·«dÞ_« …œbF² WOŽULł W*UJ w WB—UA*UÐ
w Ub)« œËe0 qBð« ¨ UuKF*« s b¹e*
Æp²IDM
·«dÞ_« …œbF² W*UJ ¡«dł≈
ÆW¹œUF« WI¹dDUÐ ‰Ë_« ·dDUÐ qBð« Ʊ
r²¹ ÆW¹œUF« WI¹dDUÐ w½U¦« ·dDUÐ qBð« Æ≤
ÆoOKF²« bO ÎUOzUIKð vË_« W*UJ*« l{Ë
…œbF²*« W*UJ*« v≈ ‰Ë_« ·dD« rC Æ≥
r Ë «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨·«dÞ_«
Ær{ —UO)« ¡UI²½UÐ
…œbF²*« W*UJ*« v≈ b¹bł ·dÞ WU{ù Æ¥
WI¹dDUÐ b¹b'« ·dDUÐ qBð« ¨·«dÞ_«
r rŁ ¨ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ë W¹œUF«
Ær{ —UO)« ¡UI²½UÐ
W*UJ*« v≈ WK³I²0 U*UJ WU{≈ pMJ1
Ë W*UJ*« vKŽ WÐUłùUÐ p–Ë ·«dÞ_« …œbF²
Ær{ —UO)« ¡UI²½« rŁ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{
Æ U*UJ*« œbŽ V0Š WOKLF« —dB
·«dÞ_« bŠ√ l ’Uš —«uŠ ¡«dł≈
¡UI²½UÐ r rŁ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
·«dÞ_« W×zô dNEð ¨bŠ«Ë —UO²š« —UO)«
ÆW*UJ*« w WB—UA*«
≥¥
SGH-T400
34
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
ÕU²H*« jGCÐ wMF*« ·dD« b¹bײРr Æ≤
Æ
rŁ
Ë√
Æ’Uš ¡UI²½UÐ r Æ≥
vKŽ ·dD« p– l ÀœUײ« Êü« pMJ1
Èdš_« ·«dÞ_« lÐU²ð 5Š w ¨œ«dH½«
ÆUNMOÐ ULO ÀœUײ«
¨·«dÞ_« …œbF² W*UJ*« v≈ …œuF« qł√ s Æ¥
¡UI²½UÐ r Ë «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{«
Ær{ —UO)«
rNCFÐ ŸULÝ ·«dÞ_« lOL' U¼bMŽ sJ1
Æ·«dÞ_« …œbF² W*UJ*« WFÐU² Ë iF³«
·«dÞ_« bŠ√ l W*UJ*« ¡UN½≈
¡UI²½UÐ r rŁ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
W×zô U¼bMŽ dNEð ÆbŠ«Ë —UO²š« —UO)«
ÆW*UJ*« w WB—UA*« ·«dÞ_«
ÕU²H*« jGCÐ »uKD*« ·dD« b¹bײРr Æ≤
Æ
rŁ
Ë√
Æ¡UN½≈ —UO)« ¡UI²½UÐ r Æ≥
rNCFÐ ŸULÝ ·«dÞ_« lOL' U¼bMŽ sJ1
Æ·«dÞ_« …œbF² W*UJ*« WFÐU² Ë iF³«
‚öžSÐ ·«dÞ_« …œbF²*« W*UJ*« ¡UN½≈ pMJ1 Æ¥
Æ
ÕU²H*« jGCÐ Ë√ ¡UDG«
≥µ
SGH-T400
35
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ*«
`OðUH*« WLG½ u) ¡UG≈ Ë qOFHð
Æ`OðUH*« WLG½ UJÝ≈ Ë√ ‚öÞSÐ rJײ« pMJ1
`OðUH*« —bBð ô ¨DTMF qH —UO)« ¡UI²½« bMŽ
ÆUNDG{ bMŽ WLG½ —«beSÐ
bMŽ DTMF qOGAð —UO)« ¡UI²½« V−¹ ∫WEŠö
…eNł√ l ‰UBðô« w nðUN« «b²Ý«
WÞUÝuÐ rJײ« WLE½√ Ë√ WOü« WÐUłù«
ÆnðUN«
qzUÝd« Wbš «bH²Ý«
÷dF« WýUý jÝË
qzUÝd« W½uI¹√ iuð
ÆW¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√ WUÝ— œË—Ë bMŽ
…¡«d ¨p²*UJ wNMð Ê√ bFÐ Ë√ ¡UMŁ√ ¨pMJ1
lł«— qOeUH²« s b¹e* ÆUNOKŽ œd« Ë√ WUÝd«
Æ∂∞ W×He
≥∂
SGH-T400
36
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ
UN WI«u*« ¡ULÝ_« Ë nðUN« ÂU—√ kHŠ pMJ1
kHŠ pMJ1 ¨p– v≈ WU{≈ ÆWUD³« …dB«– w
Ê√ l ÆnðUN« …dB«– w rÝ«Ë r— µ∞∞ v²Š
ÎUOKF ÊU²KBHM nðUN« …dB«– Ë WUD³« …dB«–
nðUN« qOœ vŽb¹ bŠ«Ë ÊUOJB ÊöLFð ULN½√ ô≈
Æ©¡ULÝ_«®
…dB«– w WþuH;« ÂU—_« s …œUù« pMJ1 ô ∫WEŠö
Ædš¬ nðU¼ w WUD³« «b²Ý« bMŽ nðUN«
¡ULÝ_« Ë ÂU—_« kHŠ
‚u kHŠ WLKJ« dNEð ¨r— ‰UšœSÐ pŽËdý bMŽ
w rd« kH×Ð p `L0² d0¹_« Êd*« ÕU²H*«
ÆnðUN« qOœ
ÆtEHŠ »uKD*« rd« qšœ√ Ʊ
Ærd« kH( kHŠ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
∫ UEŠö
ÕU²H*« ‰ULF²ÝUÐ ‰Ušœù« ¡UDš√ `O×Bð pMJ1 •
Æ≤¥ W×He lł«— qOeUH²« s b¹e* Æ
Êd*«
nðUN« Ub)® ÂU—_« 5Ð Už«d ‰Ušœù •
©nðUN« d³Ž WOdB öUF ¡«dł≈ q¦ WeU)«
v≈ …—Uýû ¢P¢ dNE¹ ÆôuD
ÕU²H*« jG{«
Æ⁄«dH«
œbF vB_« b(« œbײ¹ ¨o«u*« rÝô« qšœ√ Æ≥
‰uŠ ÂöF²Ýö ÆWUD³« ŸuMÐ sJL*« ·dŠ_«
Æ¥¥ W?×?H?e dE½« rÝô« ‰Ušœ≈ WOHOB
÷dF¹ ¨rÝô« kH( kHŠ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ¥
WUD³« w wUš lu ‰Ë√ nðUN« pOKŽ
ÆtO rÝô«Ë rd« kH×Ð ÂuI²
≥∑
SGH-T400
37
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ
‰Ë√ ÷dŽ r²¹ ¨W¾K²2 WUD³« …dB«– X½UB «–≈
ÆnðUN« …dB«– w wUš lu
…dB«– 5Ð ‰UI²½ö s1_« Êd*« ÕU²H*« jG{« Ƶ
Æ©WUDЮ WUD³« …dB«–Ë ©nðU¼® nðUN«
lu*« w rÝô« Ë rd« kHŠ b¹dð ô XMB «–≈ Æ∂
Õd²I*« lu*« `0*
ÕU²H*« jG{« ¨Õd²I*«
`OðUH*« vKŽ jGCUÐ b¹dð Íc« lu*« qšœ√ Ë
ÆWI«u*«
Ærd« Ë rÝô« kH( kHŠ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ∑
nðUN« qOœ «—UOš v≈ ‰ušb« pMJ1 Æ∏
Ë√ ¨ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jGCÐ ©¡ULÝ_«®
Ë√
ÕU²H*« jGCÐ …dB«c« d³Ž ‰UI²½ô«
Æ
Æ
ÕU²H*« jG{« ¨ÃËdK
©¡ULÝô«® nðUN« qOœ «—UOš
nðUN« qOœ w r— ÷dŽ Ë√ kHŠ bMŽ
Êd*« ÕU²H*« ‚u «—UOš dNE𠨩¡ULÝô«®
qOœ «—UOš v≈ ‰ušbUÐ p `L0² d0¹_«
ÆWOU²« «dIH« w Wueu*« ©¡ULÝô«® nðUN«
«—UO)« v≈ ‰ušb«
∫wK¹ U0 r ¨nðUN« qOœ «—UOš v≈ ‰ušbK
Æ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
Ædu² —UOš ‰Ë√ “«dÐ≈ r²¹
d¦B√ Ë√ …bŠ«Ë …d
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ»uKD*« —UO)« v≈ ‰UI²½ö
Æ—UO)« ¡UI²½ô —UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
≥∏
SGH-T400
38
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ
∫WOU²« «—UO)« du²ð
qO−ð
qO−0²Ð XL b sJð r «–≈ —UO)« «c¼ dNE¹ ∫WEŠö
ÆoÐU0« w wðue e—
U¼—U²ð ¡ULÝ_ WOðue “u— œUMÝ≈ pMJ1
ed« kH œd−0 UNM ÍQÐ ‰UBðô« pMJ1 YO×Ð
ÆtÐ ’U)« wðuB«
qł√ s pHðU¼ s WNłu*« ULOKF²« l³ð«
Æ»uKD*« ed« qO−0ð
uB« ŸULÝ
XL b XMB «–≈ jI —UO)« «c¼ dNE¹ ∫WEŠö
Æ¡ULÝ_« bŠ_ wðue e— qO−0²Ð UI³0
Î
XL w²« WOðuB« “ud« v≈ ŸUL²Ýô« pMJ1
ÆUNKO−0²Ð
uB« `
XL b XMB «–≈ jI —UO)« «c¼ dNE¹ ∫WEŠö
Æ¡ULÝ_« bŠ_ wðue e— qO−0²Ð UI³0
Î
ÆÎUIÐUÝ tKO−0²Ð XL wðue e— `0 pMJ1
Æ`0*« bOBQ² rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{«
«bH²Ý«
rd tÐUA r— VKD —UO)« «c¼ Âb²0¹
rd« vKŽ qBŠ« ÆnðUN« qOœ w ÿuH×
Êd*« ÕU²H*« qLF²Ý« ¨nðUN« qOœ s tÐUA*«
s b¹e*® »uKD u¼ U V0Š rd« dOOG²
ÕU²H*« jG{« ¨©≤¥ W×He lł«— ¨qOeUH²«
Ærd« VKD
≥π
SGH-T400
39
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝ_«® nðUN« qOœ
q¹bFð
ÂU—√ Ë ¡ULÝ√ vKŽ ö¹bFð ¡«dł≈ s pMJ1
ÆnðUN« qOœ w WþuH×
`
qOœ w WþuH× ÂU—√ Ë ¡ULÝ√ `0 s pMJ1
ÆnðUN«
jGCÐ tÐ XL Íc« `0*« VKÞ bOBQð V−¹
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*«
a½
lu v≈ nðUN« qOœ w r— a0½ s pMJ1
dšü tÐUA r— kH( —UO)« «c¼ qLF²Ý« Ædš¬
‰bŽ ¨a0M« bFÐ Æ…dB«c« w ÎUI³0 bł«u²
WUD³« …dB«– w dš¬ lu w tEHŠ« Ë rd«
ÆnðUN« …dB«– w Ë√
…dE«c« lu
WþuH;« ÂU—_« Ë ¡ULÝ_« œbŽ s oIײ« pMJ1
œbŽ nðUN« …dB«– w Ë WUD³« …dB«– s qB w
ÆULNO Wž—UH« l«u*«
5½d« WLG½
bMŽ nðUN« U¼—bB¹ 5½— WLG½ b¹b% s pMJ1
ÆqOb« w Áœb% Íc« rd« s W*UJ œË—Ë
ULG½ …bŽ s WÐuKD*« WLGM« —UO²š« pMJ1
ÆnðUN« U¼du¹ 5½—
¥∞
SGH-T400
40
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝô«® nðUN« qOœ
qOGA²« ¡u{
œË—Ë bMŽ qOGA²« ¡u{ Êu b¹b% s pMJ1
ÆqOb« w Áœb% Íc« rd« s W*UJ
¨wUIðdÐ ¨ÍœUŽ ∫w¼ Ê«u√ WFЗ√ nðUN« du¹
¡u{ Êu b¹b% pMJ1 Ë Æ‚—“√ Ë w−0HMÐ
¡u{ ¡wC¹ ÆÿuH× r— s¹dAF qOGA²«
r «–≈ qOGA²« ¡u{ WLzUI« j³C ÎUF³ð qOGA²«
W*UJ œË—Ë bMŽ U rd Áb¹bײРXL b sJð
Ærd« p– s
WUD³« …dB«– w tFu V0Š rdÐ ‰UBðô«
∫WUD³« …dB«– w tFu V0Š rdÐ ‰UBðö
ÆÆÆ wK¹ U0 r
l¹d« ‰UBðö
ÆÆÆ l«u*« w rdÐ
ÕU²H*« vKŽ ÎôuD jG{«
Æo«u*«
π v≈ ≤
`OðUH*« vKŽ jG{«
ÕU²H*UÐ WŽu³² ¨W³ÝUM*«
WýUA« ÷dFð U¼bMŽ Æ
lu*«Ë rd« ¨rÝô«
ÕU²H*« jG{« Æo«u*«
ƉUBð« Êd*«
‚u UË ±∞
„b¹dÐ Âb rd “u−× ± …dB«c« lu ∫WEŠö
ÆwðuB«
¥±
SGH-T400
41
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝô«® nðUN« qOœ
nðUN« qOœ w Y׳«
Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨W¹e¼U'« l{Ë w Ʊ
Æ¡ULÝô«
rd« VKÞ Wbš duð p²UDÐ X½UB «–≈ Æ≤
UuKF Ubš Ë Service Dialling Number
jG{« ¨ Information Number Services rd«
ÆY×Ð —UO)« —uNþ bMŽ rF½
Ë tMŽ Y׳ð Íc« rÝô« W¹«bÐ ‰UšœSÐ r Æ≥
ÆY×Ð Êd*« ÕU²H*« jG{«
s nðUN« qOœ ÷«dF²Ý« ÎUC¹√ pMJ1 ∫WEŠö
ÆY×Ð Êd*« ÕU²H*« jGCÐ t²¹«bÐ
√b³ð W×zô w nðUN« qOœ U¹u²× ×b²ð
ÆtUšœSÐ XL U* oÐUD rÝ« ‰ËQÐ
ÆÆÆ jG{«
ÆÆÆqł√ s Æ¥
—UNþ≈ Êd*« ÕU²H*«
rd« ÷«dF²Ý«
o«u*«
Ë√
ÕU²H*«
‰UI²½ö d¦B√ Ë√ …d
Æ»uKD*« rÝô« v≈
dš¬ rÝ« ¡UI²½«
qL×¹ Íc« ÕU²H*«
»uKD*« ·d(«
√b³¹ rÝ« sŽ Y׳«
nK² ·d×Ð
ÕU²H*« jG{« ¨»uKD*« rÝô« b& UbMŽ Ƶ
Ærd« VKD
¥≤
SGH-T400
42
3/18/03, 2:47 PM
©¡ULÝô«® nðUN« qOœ
Ë Service Directory Wb)« q³œ «bH²ÝUÐ rdÐ ‰UBðô«
Information Numbers UöF²Ýô« ÂU—√
ÂU—√ Ë Wb)« qOœ «—UO)« duð bL²F¹ ∫WEŠö
w²« WUD³« Ÿu½ vKŽ UöF²Ýô«
ÆUNb²0ð
pMJ1 ¨¡ULÝ_« ÕU²H*« jG{« ¨W¹e¼U'« l{Ë w
∫ Ub)« ÈbŠ≈ —UO²š«
Ë Wb)« qOœ ÷«dF²Ý« pMJ1 ∫Wb)« qOœ
ÆtI¹dÞ sŽ U*UJ*« ¡«dł≈
ÂU—√ ÷dŽ s pMJ1 ∫ UöF²Ýô« ÂU—√
ƉUBðô« ¡«dł≈ Ë W×zô qJý vKŽ UöF²Ýô«
¥≥
SGH-T400
43
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
Ë WUÝ— WÐU²B ¨nðUN« qOœ w rÝ« kHŠ bMŽ
WÐU²B v≈ ÃU²% ·uÝ „bOŽ«u ‰Ëbł WÐU²B
ÆpHðU¼ w tEHŠË h½
∫WOU²« WÐU²J« ◊U/√ pHðU¼ w du²ð
T9 jLM«
WÐuKD*« WUJUÐ R³M²« vKŽ jLM« «c¼ bL²F¹
Íu²×¹ ∫ö¦ ÆUNM d¦B√ Ë√ ·dŠ ‰Ušœ≈ œd−0
¨·dŠ s d¦B√ vKŽ `OðUH*« WŠu w ÕU²H qB
¨tDG{ bMŽ ÆL Ë J Ë K ·d(«
ÕU²H*« qL×¹
l ‰Ušœù« W½—UI* UF³ð WýUA« vKŽ WLKB dNEð
—dJ²ð ÆnðUN« w ÿuH× «œdH ”uU
WLKJ« dOG²ð wU²UÐË ¨‰Ušœ≈ qB bMŽ WOKLF«
wU²UÐ Æ…b¹bł W½—UI Ë ‰Ušœ≈ WOKLŽ qJ UF³ð
Î
ULKB WÐU²JÐ jLM« «c¼ «b²Ý« WOUF `C²ð
WÐU²J« j/ l W½—UI dO¦JРΫœbŽ q√ ôUšœSÐ
·dŠ√ lOLł ‰Ušœ≈ VKD²¹ Íc« Ë ABC ÍœUF«
ÆUN²ÐU²J wU²²« vKŽ WLKJ«
» « jLM« Ë ABC jLM«
‰Ušœ≈ o¹dÞ sŽ h½ WÐU²B ULN«b²ÝUÐ pMJ1
WI«u*« `OðUH*« jG{« ÆwU²²« vKŽ tdŠ√
ÆUNUšœ≈ œ«d*« ·dŠú
ÂU—_« j/
ÆhM« v≈ ÂU—√ ‰Ušœù Âb²0¹
“ud« j/
ÆhM« v≈ ÂU—√ ‰Ušœù Âb²0¹
Ê Í eMAOJO½uOuB pO−Oð ‡ WK−0 W¹—U& WB—U w¼
r— WOJ¹d√ Ÿ«d²š« …¡«dÐ WBš— qL% Ë ”
Æ∂\∞±±\µµ¥ ص\πµ≥\µ¥± ص\∏±∏\¥≥∑
¥¥
SGH-T400
44
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
WÐU²J« j/ dOOGð
qHÝ√ w ÎUOUŠ ‰UFH« WÐU²J« j/ dýR dNE¹
Æ÷dF« WýUý 51
∫dš¬ WÐU²B j/ v≈ ‰UI²½ö
j/ dýR X% s1_« Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
Æ…du²*« ◊U/_« W×zô dNEð ¨WÐU²J«
v≈ ‰UI²½ö
ÆÃËd)« Ë ¡UGû
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ»uKD*« jLM«
Êd*« ÕU²H*« jG{« ∫WEŠö
jLM« —UO²šô —UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Æ»uKD*«
w tðd²š« Íc« jLM« dýR W¹ƒ— pMJ1
ÆWýUA« 51 qHÝ√
¥µ
SGH-T400
45
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
T9 jLM«
·dŠ_ WI«u*« `OðUH*« jG{« ¨WLKB WÐU²J
∫wðü« …UŽ«d l WÐuKD*« WLKJ«
v≈
`OðUH*« WÞUÝuÐ WLKJ« ‰UšœSÐ √bЫ Ʊ
»uKD*« ·d×K o«u*« ÕU²H*« jG{« Æ
ÆjI …bŠ«Ë …d
¨
¨
`OðUH*« jG{« ¢hello¢ WÐU²J ∫‰U¦
ÆwU²²« vKŽ ¨
¨
¨
qB l WýUA« vKŽ WÐu²J*« WLKJ« dOG²ð
Æ ÕU²H WDG{
q¹bF²UÐ ÂUOI« q³ WLKJ« qUB WÐU²B qLB√ Æ≤
ÆUN×O×B²Ð Ë√ UNOKŽ
WHU WýUA« vKŽ WÐu²J*« WLKJ« X½UB «–« Æ≥
d¦B√ Ë√ …d
ÕU²H*« jG{« »uKDLK
`OðUHLK WI«u WK¹bÐ ULKB —UNþô
w ÊUB—UA²¹ ¢me¢ Ë ¢of¢ ∫ ‰U¦ ÆWÞuGC*«
nðUN« dNE¹ ¨
Ë
`OðUH*« lÐU²ð fH½
ÆôË√
Î
ÎU«b²Ý« d¦Bô« WLKJ«
Æ
jGCÐ ULKJ« 5Ð Už«dH« qšœ√ Æ¥
dOž ULKB WÐU²J ABC jLM« «b²Ý« sJ1
ÆT9 jLM« w …du²
¥∂
SGH-T400
46
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
rOd²« UöŽ
WHK²<« rOd²« UöŽ vKŽ
ÕU²H*« Íu²×¹
jLM« o³D¹ ÆUOKF« WKeUH« Ë WKeUH« ¨WDIMUB
rOd²« UöŽ ‰Ušœù WGK« bŽ«u T9
ÕU²H*« Âb²Ý« - ¨wU²« ‰U¦*« kŠô ÆW×O×B«
Æ5²HK² rOdð w²öŽ ‰Ušœù 5ðd
·dŠ_« Ÿu½ dOOGð
jG{« WOU²« ·dŠ_« Ë√ ·d(« Ÿu½ dOOG²
¨…dOGe ·dŠ√ ∫ «—UOš WŁöŁ błuð ¨
ÕU²H*«
Æ…dO³B ·dŠ√ Ë dO³B wöN²Ý« ·dŠ
.
t
a
e
s
'
t
e
l
·dŠ_« Ÿu½ dOOGð
jG{« WOU²« ·dŠ_« Ë√ ·d(« Ÿu½ dOOG²
¨…dOGe ·dŠ√ ∫ «—UOš WŁöŁ błuð ¨
ÕU²H*«
Æ…dO³B ·dŠ√ Ë dO³B wöN²Ý« ·dŠ
‰UI²½ô«
dýR p¹dײ
Ë√
ÕU²H*« jG{« •
Æ—U0O« v≈ Ë 5LO« v≈ WÐU²J«
WK¹bÐ ULKB v≈ ‰UI²½ö
ÕU²H*« jG{« •
ÆUNDGCÐ XL w²« `OðUHLK
ULKJ« Ë ·dŠ_« `
`0* d¦B√ Ë√ …bŠ«Ë …d
ÕU²H*« jG{«
ÕU²H*« jG{« ÆdýR*« —U0¹ v≈ ·dŠ_«
ÆWÐu²J*« ULKJ« lOLł `0* ôuD
Î
¥∑
SGH-T400
47
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
» « jLM« Ë ABC jLM«
« jLM« Ë√ ABC jLM« «b²ÝUÐ WÐU²J« bMŽ
»uKD*« ·dŠú WI«u*« `OðUH*« jG{« ¨»
∫wK¹ ULB UN²ÐU²B
vKŽ Ÿu³D*« ‰Ë_« ·d(« WÐU²J …bŠ«Ë …d •
ÆÕU²H*«
ÆÕU²H*« vKŽ Ÿu³D*« w½U¦« ·d×K 5ðd •
ÆÆÆ «cJ¼Ë •
WOU²² «d ÀöŁ
ÕU²H*« jG{« ∫‰U¦
5ðd
ÕU²H*« ¨ C ·d(« WÐU²J
·dŠ_« WÐU²J «cJ¼ Ë K ·d(« WÐU²J
WÐU²J« WI¹dD« Ác¼ vŽbð ÆÈdš_«
sJ1 WI¹dD« fHMÐ ÆjGC« …œbF²
Ë WOÐdFUB Èdš_« UGKUÐ WÐU²J«
ÆWOÝ—UH«
WMLC²*« ·dŠ_« vKŽ ôU¦ ÁU½œ√ ‰Ëb'« wDF¹
∫W¹eOK$ô« WGK« WUŠ w ÕU²H qB w
÷dF« VOðdð VŠ …du²*« “ud«
ÕU²H*«
…dOGB« ·dŠ_«
, ? ! 1 - ' @:
1
.
2
a b
d e
g h
j k
m n
p q
t u
w x
0 +
3
4
5
6
7
8
9
0
c 2
f 3
i 4
I 5
0 6
r s 7
v 8
y z 9
( ) & _ $
…dO³J« ·dŠ_«
: ; 1 = " /
A B C 2
D E F 3
G H I 4
J K L 5
M N 0 6
P Q R S 7
T U V 8
WXYZ9
0 * < > % #
¥∏
SGH-T400
48
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
ÕU²H jG{ bMŽ 5LO« v≈ dýR*« „dײ¹
·d(« fH½ ‰Ušœ≈ bMŽ ÆtI³Ý Íc« sŽ nK²
¨©ÕU²H*« fH½ vKŽ nK² ·dŠ Ë√® 5ðd
‰Ušœ≈ q³ 5LO« v≈ dýR*« WBdŠ dE²½«
ÆwU²« ·d(«
·dŠ_« Ÿu½ dOOGð
jG{« WOU²« ·dŠ_« Ë√ ·d(« Ÿu½ dOOG²
¨…dOGe ·dŠ√ ∫ «—UOš WŁöŁ błuð ¨
ÕU²H*«
Æ…dO³B ·dŠ√ Ë dO³B wöN²Ý« ·dŠ
Už«d ‰Ušœ≈
Æ ULKJ« 5Ð Už«d ‰Ušœù
ÕU²H*« jG{«
‰UI²½ô«
WÐU²J« dýR p¹dײ
Ë√
ÕU²H*« jG{«
Æ—U0O« v≈ Ë 5LO« v≈
ULKJ«Ë ·dŠ_« `
`0* d¦B√ Ë√ …bŠ«Ë …d
ÕU²H*« jG{«
ÕU²H*« jG{« ÆdýR*« —U0¹ v≈ ·dŠ_«
ÆWÐu²J*« ULKJ« lOLł `0* ôuD
Î
¥π
SGH-T400
49
3/18/03, 2:47 PM
h½ WÐU²E
ÂU—_« j/
`OðUH*« jG{« ÆhM« v≈ ÂU—√ ‰Ušœù Âb²0¹
j/ v≈ qI²½« rŁ WÐuKD*« ÂU—ú WI«u*«
Æb¹dð Íc« WÐU²J«
“ud« j/
ÆhM« v≈ “u— ‰Ušœù Âb²0¹
Æ“ud« UŽuL− s b¹e*« ÷dF
jG{«
U¼bFÐ ÂuI¹ ¨»uKD*« edK o«u*« ÕU²H*« jG{«
Íc« WÐU²J« j/ v≈ …œuFUÐ ÎUOzUIKð nðUN«
Ætb²0ð XMB
µ∞
SGH-T400
50
3/18/03, 2:47 PM
«—UO)«Ë nzUþu« ¡UI²½«
w²« «—UO)« s WŽuL− vKŽ pHðU¼ Íu²×¹
Ác¼ VOðdð - ÆVždð UL³0Š UND³{ pMJ1
¨WOŽd rz«u Ë WOÝUÝ√ rz«u w «—UO)«
5ŠU²H*« «b²ÝUÐ UNO≈ ‰ušb« r²¹ w²«Ë
Æ Ë 5½d*«
w ÆWLzUI« V0Š W½d*« `OðUH*« WHOþË dOG²ð
WOU(« Êd*« ÕU²H*« WHOþË œbײ𠨉«uŠ_« qB
ÆdOš_« WýUA« dDÝ w ÁöŽ√ …d¼UE« …—U³FUÐ
∫ö¦
Î
æWb)« œËeº
∞∏ ر¥ ¡UFЗ_«
±∞ Ø ≤π
WLzUI« ¡ULÝ_«
Êd*« ÕU²H*« jG{«
nzUþË v≈ ‰ušbK d0¹_«
WLzUI«
Êd*« ÕU²H*« jG{«
v≈ ‰ušbK s1_«
¡ULÝ_«
µ±
SGH-T400
51
3/18/03, 2:47 PM
«—UO)«Ë nzUþu« ¡UI²½«
—UO²š« Ë …du²*« «—UO)« nK² ÷«dF²Ýô
∫wK¹ U0 r ¨U¼bŠ√
ÆVÝUM*« Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
ÆÆÆjG{«
d0¹_« Êd*« ÕU²H*«
ÆÆÆqł√ s Æ≤
∫¡UI²½«
…d¼UE« WHOþu« •
Ë√
d¼UE« —UO)« •
Æ
ÕU²H*«
WHOþu« ÷«dF²Ý«
—UO)« Ë√ WOU²«
W×zö« w wU²«
Æ
ÕU²H*«
WHOþu« v≈ …œuF«
oÐU0« —UO)« Ë√
W×zö« w
s1_« Êd*« ÕU²H*«
w …uDš …œuF«
WLzUI« WOMÐ
Æ
ÕU²H*«
WLzUI« s ÃËd)«
‰Ušœ≈ «—UO)« Ë nzUþu« iFÐ VKD²ð
rŁ »uKD*« ‰UšœSÐ r ÆPIN ed« Ë√ …dHOA«
Æ
ÕU²H*« jG{«
µ≤
SGH-T400
52
3/18/03, 2:47 PM
WLzUI«
w²« «—UO)« s WŽuL− vKŽ pHðU¼ Íu²×¹
Ác¼ VOðdð - ÆVždð UL³0Š UND³{ pMJ1
ÆWOŽd rz«u Ë WOÝUÝ√ rz«u w «—UO)«
WOŽdH« rz«uI«Ë rz«uI« v≈ ‰ušb« pMJ1
ÆUN{«dF²Ý«Ë
WLzUI« Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨W¹e¼U'« l{Ë w Ʊ
ÕU²H*« jG{« ÆWLzUI« U¹u²× v≈ ‰ušbK
Æ U¹u²;« d³Ž ‰UI²½ö
Ë√
¨WOŽd rz«u vKŽ Íu²% WLzUI« X½UB «–≈ Æ≤
WÞUÝuÐ »uKD*« v≈ qI²½« ¨5½d« WLG½ ö¦
Î
ÕU²H*« jG{« Æ
Ë√
ÕU²H*« jG{
ÆWOŽdH« WLzUI« v≈ ‰ušbK —UO²š« Êd*«
WOŽdH« WLzUI« X½UB «–≈ ¨…uD)« Ác¼ —dB
rz«u vKŽ U¼—ËbÐ Íu²% UNðd²š« w²«
ÆÈdš√ WOŽd
jG{«
Æ
Ë√
Æ
Æ
qł√ s Æ¥
rz«uI« d³Ž ‰UI²½ô«
ÕU²H*«
—UO)«¡UI²½«
ÕU²H*«
WLzUI« v≈ …œuF«
WIÐU0«
µ≥
SGH-T400
53
3/18/03, 2:47 PM
WLzUI«
WLzUI« WOMÐ
ÆWLzUI« WOMÐ WOðü« qOeUH²« dNEð
jI ©dHe WLzUI«® ∞ WLzUI« …b¼UA pMJ1 ∫WEŠö
ÆWUD³« UIO³Dð Wbš duð p²UDÐ X½UB «–≈
œËe0 ‰UBðô« vłd¹ ¨ UuKF*« s b¹e*
WMO³*« rz«uI« ÂU—√ o«u²ð ô b ÆWb)«
bL²F¹ ÆnðUN« w UNU—√ l UU9 ÁU½œ√
WUD³« U¼duð w²« Ub)« vKŽ p–
ÆWb²0*«
≤ Èu²*«
W*UJ dš¬ …b Ʊ
—œUB« qB Æ≤
œ—«u« qB Æ≥
«œ«bF« dOHBð Æ¥
W*UJ dš¬ WHKB Ʊ
WOKJ« WHKJ« Æ≤
vLEF« WHKJ« Æ≥
«œ«bF« dOHBð Æ¥
vLEF« WHKJ« j³{ Ƶ
…bŠu« ØdF0« Æ∂
qOeuð Ʊ
Âb<« r— Æ≤
Wb)« eBd Ʊ
wÝUÝ_« ŸuM« Æ≤
kH(« …b Æ≥
œd« —U0 Æ¥
qOeuð —UFý≈ Ƶ
…¡«d Ʊ
‰U³I²Ý« Æ≤
«uMI« Æ≥
WGK« Æ¥
±
± Èu²*«
WOOzd« WLzUI«
W²zU Ʊ
WK³I²0 Æ≤
WKÝd Æ≥
W*UJ*« …b Æ¥
U*UJ Ʊ
W*UJ*« WHKB Ƶ
wðue b¹dРƱ
qzUÝ— Æ≤
…¡«d Æ≤
WÐU²B Æ≥
WÐu²J qzUÝ— Æ¥
œ«bŽ≈ Ƶ
YÐ Æ∂
—ue Æ∑
µ¥
SGH-T400
54
3/18/03, 2:47 PM
WLzUI«
≤ Èu²*«
qO−0ð Ʊ
‰UBð« Æ≤
bŠ«Ë `0 Æ≥
qJ« ŸULÝ Æ¥
qJ« `0 Ƶ
qO−0ð Ʊ
d√ Æ≤
qJ« ŸULÝ Æ≥
qJ« `0 Æ¥
qO−0ð Ʊ
ŸULÝ Æ≤
bŠ«Ë `0 Æ≥
qJ« `0 Æ¥
qOGAð Ʊ
WUÝ— qO−0ð Æ≤
WUÝ— —UO²š« Æ≥
± Èu²*«
WOOzd« WLzUI«
wðue ‰UBð« Ʊ
uB« UOUF Æ≥
wðue d√ Æ≤
WOðue …dBc Æ≥
w¬ œ— Æ¥
VOŠd²« WUÝ— Ʊ
±
wHðU¼ r— Æ≤
WGK« Æ≥
œdK ÕU²H Í√ Æ¥
WOHK)« …¡U{ù« Ƶ
qOGA²« ¡u{ Æ∂
w¬ ‰UBð« …œUŽ≈ Æ∑
w¬ œ— Æ∏
qB²*« r— Æπ
¡UDG« Ʊ∞
j³C« ŸUł—≈ Ʊ±
±5D)« Wbš Ʊ≤
≤ U*UJ*« q¹u% Ʊ
≤ U*UJ*« V−Š Æ≤
≤ U*UJ*« —UE²½« Æ≥
WJ³A« —UO²š« Æ¥
≤‰UBðô« hzUBš Ƶ
WIKG Âb²0 WŽuL− Æ∂
5½d« Ʊ
ULGM« nR Æ≤
5½d« Wł—œ Æ≥
5½d« Ÿu½ Æ¥
`OðUH*« Ƶ
qzUÝd« Æ∂
‚öž≈ Ë qOGAð Æ∑
QD)« Æ∏
ozUb« œ«bŽ Æπ
qOeu²« Ʊ∞
ULG½ Æ¥
nðUN« Ʊ
j³{ Ƶ
WJ³A« Ubš Æ≤
ÆWUD³« U¼duð w²« Ub)« vKŽ bL²F¹
Æp²IDM w Wb)« œËe vKŽ bL²F¹
±
≤
µµ
SGH-T400
55
3/18/03, 2:47 PM
WLzUI«
≤ Èu²*«
PIN ed« Ʊ
PIN ed« dOOGð Æ≤
nðUN« qH Æ≥
…dHOA« dOOGð Æ¥
WUD³« qH Ƶ
±
FDN jLM« Æ∂
±
PIN2 ed« dOOGð Æ∑
WOHK)« Ʊ
WOł—U)« WýUA« Æ≤
WLzUI« Êu Æ≥
ŸuD0« Æ¥
qOGA²« ¡u{ Ƶ
WJ³A« —UFý Æ∂
Âb<« j³{ Ʊ
wU(« Âb<« Æ≤
± Èu²*«
WOOzd« WLzUI«
W¹UL(« Æ≥
©lÐUð® j³{ Ƶ
WýUA« Æ¥
»«Ë `HB² Ƶ
‰Ëb'« Ʊ
t³M*« Æ≤
wu¹ t³M Ʊ
…bŠ«Ë …d* t³M Æ≤
wŽu³Ý√ t³M Æ≥
t³M*« WLG½ Æ¥
rOEMð Æ∂
W³ÝU(« Æ≥
ÂUN*« W×zô Æ¥
.uI²« Ƶ
w*UF« XOu²« Æ∂
WŽU0« Æ∑
WŽU0« Ʊ
a¹—U²« Æ≤
‰uÞ Æ±
Ê“Ë Æ≤
r−Š Æ≥
WŠU0 Æ¥
…—«dŠ Ƶ
q¹uײ« Æ∏
XR*« Æπ
WOðUIO*« Ʊ∞
mMOuРƱ
WŽd0« Æ≤
q0F« …dB Æ≥
»UF_« Æ∑
wÝUÝ√ lu Ʊ
WKCH l«u Æ≤
v≈ qI²½« Æ≥
»«Ë `HB² Æ∏
ÆWUD³« U¼duð w²« Ub)« vKŽ bL²F¹ ±
Æp²IDM w Wb)« œËe vKŽ bL²F¹ ≤
µ∂
SGH-T400
56
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ
∫WOHðUN« U*UJ*« ÷«dF²Ý« s pMJ9
W²zUH« •
WK³I²0*« •
WKÝd*« •
Ë a¹—Uð Ë © d«uð «–≈® ¡ULÝ_«Ë ÂU—_« dNEð
…b ÷«dF²Ý« ÎUC¹√ pMJ1 Æ U*UJ*« XOuð
ÆUN²HKBË W*UJ*«
W²zU
©±≠± WLzUI«®
V& r ¨W²zU W*UJ ±µ dš¬ ÷«dF²Ý« pMJ1
ÆUNOKŽ
∫pMJ1 ULB
ÆnðUN« qOœ w tEHŠ Ë√ t³KÞ ¨rd« q¹bFð •
ÆW×zö« s rd« `0 •
©≤≠± WLzUI«®
WK³I²
ÆUN²K³I²Ý« W*UJ ±µ dš¬ ÷«dF²Ý« pMJ1
∫pMJ1 ULB
ÆnðUN« qOœ w tEHŠ Ë√ t³KÞ ¨rd« q¹bFð •
ÆW×zö« s rd« `0 •
µ∑
SGH-T400
57
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ
WKÝd
©≥≠± WLzUI«®
ÆUN²¹dł√ W*UJ ±µ dš¬ ÷«dF²Ý« pMJ1
∫pMJ1 ULB
ÆnðUN« qOœ w tEHŠ Ë rd« q¹bFð •
Ærd« VKÞ •
ÆW×zö« s rd« `0 •
W*UJ*« …b
©¥≠± WLzUI«®
w²« U*UJLK WOMe« …b*« ÷«dF²Ý« pMJ1
∫WOU²« «œ«bF« du²ð ÆUN²K³I²Ý« Ë UN²¹dł√
ÆW*UJ dš¬ ‰uÞ ∫W*UJ
dš¬ …b
w²« U*UJ*« «d² ŸuL− ∫—œUB« qE
…b «œ«bF dOHBð …œUŽ≈ dš¬ cM UN²¹dł√
ÆW*UJ*«
w²« U*UJ*« «d² ŸuL− ∫œ—«u« qE
…b «œ«bF dOHBð …œUŽ≈ dš¬ cM UN²K³I²Ý«
ÆW*UJ*«
dOHB² «œ«bF« dOHBð —UO)« «b²Ý« pMJ1
nðUN« …dHOý qšœ√ ÆΫœb− bF« ¡b³ «œ«bF«
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ ©±≤π W×He dE½«®
nðUN« w W*UJ*« …b U½UOÐ nK²ð b ∫WEŠö
oKF²ð »U³Ý_ Wb)« œËe …—uðU w UNMŽ
ÆWJ³A« w Âb²0*« …dðuH« ÂUEMÐ
µ∏
SGH-T400
58
3/18/03, 2:47 PM
U*UJ
©µ≠± WLzUI«®
W*UJ*« WHKE
ÆUN²¹dł√ w²« U*UJ*« WHKB ÷«dF²Ý« pMJ1
∫WOU²« «œ«bF« du²ð
ÆUN²¹dł√ W*UJ dš¬ WHKB
∫W*UJ dš¬ WHKE
w²« U*UJ*« WHKB ŸuL− ∫WOKJ« WHKJ«
ÆW*UJ*« WHKB «œ«bF dOHBð dš¬ cM UN²¹dł√
vLEF« WHKJ« WLO WHKJ« wULł≈ vDð «–≈
¡«dł≈ œuF¹ ô vLEF« WHKJ« j³{ —UO)« w …œb;«
dOHBð bOFð Ê√ v≈ ÎUMJ2 Èdš√ W*UJ W¹√
U*UJ ¡«dł≈ WO½UJ≈ vI³ð ÆW*UJ*« WHKB «œ«bŽ
Æ ôU(« qB w WLzU ∆—«uD«
ÎUF³ð WMJL*« vLEF« WHKJ« ∫vLEF« WHKJ«
ÆÁU½œ√ dE½« ÆvLEF« WHKJ« j³{ —UO)« j³C
WHKB «œ«bŽ dOHBð pMJ1 ∫ «œ«bF« dOHBð
rŁ ©±≥∞ W×He dE½«® PIN2 ed« qšœ√ ÆW*UJ*«
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{«
WHKJ« b¹b% pMJ1 ∫vLEF« WHKJ« j³{
PIN2 ed« qšœ√ ÆpðU*UJ* WŠuL0*« vLEF«
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ ©±≥∞ W×He dE½«®
bL²F*« …bŠu« dFÝ b¹b% pMJ1 ∫…bŠu« ØdF«
PIN2 ed« qšœ√ ÆpðU*UJ WHKB UÐU0Š w
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ ©±≥∞ W×He dE½«®
µπ
SGH-T400
59
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
qzUÝ— œË—Ë bMŽ …œb× «—Uý≈ pHðU¼ —bB¹
ÆWÐu²J qzUÝ— Ë√ WOðue
WOðue WUÝ— œË—Ë bMŽ
W½uI¹_« dNEð
WUÝ— œË—Ë bMŽ
W½uI¹_« dNEð Ë ¨…b¹bł
…dB«– X½UB «–≈ QDš WUÝ— dNEð Æ…b¹bł WÐu²J
qzUÝ— ‰U³I²Ý« pMJ1 ô Ë ¨W¾K²2 qzUÝd«
…¡«d WLzUI« w ` —UO)« Âb²Ý« Æ…b¹bł
`0*« bFÐ pMJ1 Æ…dB«c« s qzUÝ— `0* qzUÝd«
WD¹dý b¹bł s p²ðU w²« qzUÝd« Âö²Ý«
ÆWOUB …dB«– WŠU0 duð
œË—Ë bMŽ Ë ¨WUF 5D)« Wbš ÊuJð UbMŽ ∫WEŠö
wž«d bŠ√ ÊS ± j)« v≈ wðue b¹dÐ
v≈ W³0MUÐ q¦*UÐ ÆTK²2 ÊuJOÝ W½uI¹_«
Æ≤ j)«
Ë —ue Íu²% qzUÝ— ‰U³I²Ý« ÎUC¹√ pMJ1
ÆWOIOÝu ULG½
ÆÆÆÆÆÆ ÂbH²Ý«
ÆÆÆÆÆ qł√ s
Æ∂∑ W×He —u) —UO)«
—ue ‰UÝ—≈
Æ∑¥ W×He 5½d« —UO)«
…œ—«Ë ULG½ kHŠ
wðu) b¹dÐ
©±≠≤ WLzUI«®
„b¹dÐ ‚ËbMe v≈ WŽd0Ð ‰ueu« s pMJ1
ÆwðuB«
©wðuB« b¹d³« v≈® qO)uð
r— qšbð Ê√ WOeU)« Ác¼ «b²Ý« q³ V−¹
œËe s tOKŽ XKBŠ Íc« uB« Âb
ÆWOU²« W×HB« dE½« ¨Wb)«
∂∞
SGH-T400
60
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
jGCðË —UO)« «c¼ wI²Mð Ê√ U¼bFÐ pMJ1
ÆpKzUÝ— v≈ ŸUL²Ýö rF½ Êd*« ÕU²H*«
uB« Âb v≈ …dýU³ ‰ušb« pMJ1 ∫WEŠö
ÆW¹e¼U'« l{Ë w ÎôuD
ÕU²H*« jGCÐ
Âb<« r—
uB« Âb r— dOOGð pMJ1
Âb r— dOOG²Ð UJ³A« iFÐ `L0ð ô ∫WEŠö
Æ uB«
Æ
ÆÆÆjG{«
ÆÆÆqł√ s
WI«u*« `OðUH*«
WÐuKD*«
Wb)« œËe r— ‰Ušœ≈
ÂU—ú
¡ULÝ_« Êd*« ÕU²H*«
s r— ¡UŽb²Ý«
nðUN« qOœ
Ë√
ÕU²H*«
r— `O×Bð
Æ
ÕU²H*«
dýR*« p¹d%
WOHOB ‰uŠ ULOKF²K ≥∑ W×He dE½« ∫WEŠö
Æ©¡ULÝô«® nðUN« qOœ «b²Ý«
©≤≠≤ WLzUI«®
qzUÝd« …¡«d
÷dŽ qzUÝd« …¡«d —UO)« ¡UI²½« 5Š r²¹
∫vË_« WUÝd« UuKF
WUÝd« r— •
¨UNUÝ—≈ r²¹ r ¨W1b ¨…b¹bł® WUÝd« WUŠ •
Æ©UNUÝ—≈ -
∂±
SGH-T400
61
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
dNEð ¨WUÝd« ÷dF —UNþ≈ Êd*« ÕU²H*« jG{«
∫WýUA«
ÆWUÝd« l tUÝ—≈ - «–≈ qÝd*« nðU¼ r— •
ÆWUÝd« XOuð Ë a¹—Uð •
ÆWUÝd« h½ •
ÕU²H*« jG{« ¨Èdš_« qzUÝd« ÷«dF²Ýô
jGCÐ WOU²« «—UO)« ¡UI²½« pMJ1 Æ
Ë√
∫ «—UOš Êd*« ÕU²H*«
ÆqzUÝd« `0* Âb²0¹ ∫`
UNUÝ—SÐ rIð r WUÝ— ‰UÝ—ù Âb²0¹ ∫‰UÝ—≈
ÆbFÐ
…œ—«u« WUÝd« vKŽ œdK Âb²0¹ ∫WUÝdÐ œd«
∫pMJ1 Ë ULB Æt³²Jð hMÐ
p– ÊUB «–≈ ¨qzUÝd« Wbš eBd r— dOOGð •
ÆUÐuKD
Î
WUÝd« ‰UÝ—≈ •
UNUÝ—≈Ë WUÝd« kHŠ •
UNUÝ—≈ ÊËœ WUÝd« kHŠ •
…œ—«u« WUÝd« vKŽ œdK Âb²0¹ ∫‰UBðUÐ œd«
ÆUNKÝd l W*UJ ¡«dłSÐ
s rd« ëd²Ýô Âb²0¹ ∫rd« ŸUD²«
qOœ w tEHŠ Ë√ t³KÞ pMJ1 YOŠ ¨WUÝd«
ÆnðUN«
UNUÝ—SÐ rIð r WUÝ— ‰UÝ—ù Âb²0¹ ∫‰UÝ—≈
ÆbFÐ
XL WUÝ— ‰UÝ—ù Âb²0¹ ∫WO½UŁ qÝ—√
ÆÎUIÐUÝ UNUÝ—SÐ
WUŠ ·ö²šUÐ …du²*« «—UO)« nK²ð ∫WEŠö
- ¨UNUÝ—≈ r²¹ r ¨W1b ¨…b¹bł® WUÝd«
Æ©UNUÝ—≈
∂≤
SGH-T400
62
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
©≥≠≤ WLzUI«®
qzUÝd« WÐU²E
v²Š Ë ·dŠ ±∂∞ v²Š qzUÝ— WÐU²B s pMJ1
ÆWOÐdF« WGK« WUŠ w ·dŠ ∂∞
‰uŠ qOeUH²« s b¹e* ÆWUÝd« h½ qšœ√ Ʊ
Æ¥¥ W?×?H?e lł«— ¨ h½ ‰Ušœ≈
pMJ1 ¨ WUÝd« WÐU²B s wN²Mð Ê√ bFÐ Æ≤
∫WOU²« «—UO)« ¡UI²½«
YOŠ ¨…dýU³ WUÝd« ‰UÝ—ù ∫jI ‰UÝ—≈
Æ»uKD*« rd« ‰Ušœ≈ pMJ1
q³ WUÝd« s W0½ kH( ∫‰UÝ—≈ Ë kHŠ
…¡«d pMJ1 ÆWÐuKD*« WNłu« v≈ UNUÝ—≈
dNEð ¨qzUÝd« …¡«d —UO)« WÞUÝuÐ WUÝd«
…¡«d Èb WýUA« vKŽ ¢WKÝd¢ …—U³F«
ÆUN²UŠ v≈ …—Uýû WUÝd«
YOŠ WUÝd« s W0½ kH( ∫jI kHŠ
¨ WUÝd« √dIð 5Š ÆÎUIŠô UNUÝ—≈ pMJ1
ÆWýUA« vKŽ ¢WKÝd dOž¢ …—U‡³F« dNEð
Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨»uKD*« —UO)« ¡UI²½« bFÐ Æ≥
Æ—UO²š«
WUÝd« ‰UÝ—≈ »uKD*« rd« ‰Ušœ≈ Vłu²¹
ÆtO≈
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Ë rd« qšœ√ Æ¥
Ë√
s rd« —UO²šô ¡ULÝ_« Êd*« ÕU²H*« jG{«
ÆnðUN« qOœ
∂≥
SGH-T400
63
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
©¥≠≤ WLzUI«®
WÐu²J qzUÝ—
kH%Ë bFð Ê√ ¨WLzUI« Ác¼ «b²ÝUÐ pMJ1
qJAÐ UNb²0ð YO×Ð qzUÝ— fLš v²Š
jGCÐ WÐuKD*« WUÝd« v≈ qI²½« Æ—dJ²
Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ
Ë√
ÕU²H*«
Æ «—UOš
∫WOU²« «—UO)« du²ð
WUÝ— q¹bFð Ë√ …b¹bł WUÝ— WÐU²J ∫WÐU²E
ÆÎUI³0 WÐu²J
¨WUÝd« h½ ‰Ušœ≈ ‰uŠ qOeUH²« s b¹e* ∫WEŠö
Æ¥¥ W×He lł«—
pMJ1 ÎÆUI³0 WÐu²J WUÝ— ¡UŽb²Ýô ∫‰UÝ—≈
UNUÝ—≈Ë UNEHŠ ¨UNUÝ—≈ WUÝd« ‰ULJ²Ý« bFÐ
ÆjI UNEHŠ Ë√
ÆWUÝd« `0* ∫`
©µ≠≤ WLzUI«®
œ«bŽ≈
U0 qzUÝd« Wbš «œb× j³{ s pMJ1
Æp³ÝUM¹
Wbš eBd r— q¹bFð Ë√ kH( ∫Wb)« eEd
s rd« «c¼ vKŽ qB% Ê√ V−¹ ÆqzUÝd«
ÆWb)« œËe
∂¥
SGH-T400
64
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
pKzUÝd wÝUÝ_« ŸuM« —UO²šô ∫wÝUÝ_« ŸuM«
b¹dÐ ¨X400 ¨fBU ¨ ue ¨h½® …—œUB«
WUÝd« WJ³A« ‰u% Æ©ERMES Ë√ w½Ëd²J≈
ÆÁ—UO²šUÐ ÂuIð Íc« ŸuM« v≈
w²« WOMe« …d²H« b¹bײ ∫kH(« …b
pKzUÝdÐ qzUÝd« Wbš eBd U¼¡UMŁ√ kH²×¹
ÆUNUÝ—≈ r²¹ Ê√ v≈ …—œUB«
¨WŽUÝ≤¥ ¨ UŽUÝ∂ ¨WŽUÝ w¼ WMJL*« rOI«
œËe s tÐ ÕuL0*« vB_« b(«Ë ¨Ÿu³Ý√
ÆtF qUF²ð Íc« Wb)«
‰UÝ—≈ s p²UÝ— q³I²0 5JL² ∫œd« —U
«–≈ pÐ ’U)« qzUÝd« Wbš eBd d³Ž p Áœ—
ÆWb)« Ác¼ duð WJ³A« X½UB
—UFý≈ WOeUš ¡UG≈ Ë qOFH² ∫qO)uð —UFý≈
- «–≈ ULO WdF s pMJ9 w²« Ë qOeu²«
WÞUÝuÐ ô Â√ dšü« ·dD« v≈ p²UÝ— rOK0ð
p²UÝ— qOeuð ‰UŠ pO≈ WJ³A« tKÝdð —UFý≈
Ædšü« ·dD« v≈
©∂≠≤ WLzUI«®
YÐ
lO{«u ‰uŠ WOB½ qzUÝ— ‰U³I²Ý« s pMJ1
÷dF¹ ÆÂUŠœ“ô« Ë√ fID« WUŠ q¦ WHK²
∫Ê√ ‰UŠ w U¼œË—Ë —u qzUÝd« nðUN«
ÆW¹e¼U'« l{Ë w nðUN« •
ƉUF vKŽ ◊u³C ‰U³I²Ý« —UO)« •
sL{ ‰UF l{Ë w WUÝd« Y³ð w²« …UMI« •
Æ «uMI« W×zô
∂µ
SGH-T400
65
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
ÆWUÝd« d³Ž ‰UI²½ö uB« ÕU²H jG{«
YO×Ð œ—Ë qzUÝ— fLš dš¬ kHŠ ÎUC¹√ r²¹
œËe0 ‰UBðô« vłd¹ ÆÎUIŠô UN²Fł«d pMJ1
Æ UuKF*« s b¹e* tF qUF²ð Íc« Wb)«
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÕU²H*« jG{« ¨vË_« WUÝd« ÷dF ∫…¡«d
ÕU²H*« jG{« ÆWUÝd« d³Ž ‰UI²½ö
Ë√
ÆWOU²« WUÝd« v≈ ‰UI²½ö WOU²« Êd*«
‰U³I²Ý« WOeUš ¡UG≈ Ë qOFH² ∫‰U³I²Ý«
ÆWŁu¦³*« qzUÝd«
qL% Æ…du²*« «uMI« lOLł —UNþù ∫ «uMI«
pMJ1 ÆrÝô« V½U−Ð ©¿® …—Uýù« WUFH« «uMI«
¨UNKOFHð ¨U¼œ«bŽ≈ ∫j³{ U¼«bŠ≈ —U²ð 5Š
ÆUN×0 Ë√ U¼¡UG≈
…b¹bł …UM WU{ù s …UM WU{≈ —UO)« pMJ1
r²¹ Íc« …UMI« n¹dFð qšœ√ Æ «uMI« WLzU v≈
ÎU½«uMŽ d²š« Ë Wb)« œËe s tOKŽ ‰uB(«
Æ…UMIK
ÆWUÝd« ÷dF WKCH*« p²G ¡UI²½ô
∫WGK«
∂∂
SGH-T400
66
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
©∑≠≤ WLzUI«®
—u)
Ác¼ vŽbð Æ—ue Íu²% qzUÝ— ‰U³I²Ý« pMJ1
vKŽ nðUN« Íu×¹ Æ¢—ue qzUÝ—¢ qzUÝd«
ÈdšQÐ UN«b³²Ý« pMJ1 w²« —uB« s b¹bF«
Æ…b¹bł
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Æ…—uB« l tUÝ—ù h½ WÐU²J ∫WÐU²E
WOUš WUJ« dNEð ¨U¼bMŽ Æ…—uB« `0* ∫`
Æ…—uB« Ê«uMFB
jG{« rŁ »uKD*« nðUN« r— qšœ√ ∫‰UÝ—≈
ÆtO≈ …—uB« ‰UÝ—ù rF½ Êd*« ÕU²H*«
s rd« ŸUD²« s pMJ1 ∫rd« ŸUD²«
qOœ w tEHŠ Ë …—ue vKŽ W¹ËU(« WUÝd«
ÆnðUN«
…—u) Íu% WUÝ— ‰U³I²Ý«
WUÝd« …¡«d Ë …—uB« ÷«dF²Ý« pMJ1
Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ—UNþ≈ Êd*« ÕU²H*« jGCÐ
Æ…—uB« Ë hM« 5Ð qIM²K s1_«
∂∑
SGH-T400
67
3/18/03, 2:47 PM
qzUÝ—
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Æ—ue qzUÝ— W×zô w WUÝd« kH( ∫kHŠ
ÆkHŠ ÊËœ WUÝd« `0* ∫`
tEHŠ Ë WUÝd« s rd« ŸUD²ô ∫rd« ŸUD²«
ÆnðUN« qOœ w
pK9 w²« nð«uN« 5Ð WOeU)« Ác¼ du²ð ∫WEŠö
Æ ¿UOBu½ s WOBc« qzUÝd« Ubš
…bŽ s …—ue vKŽ W¹ËU(« WUÝd« ÊuJ²ð
UNUÝ—≈ WdFð ÊS wU²UÐË ¨WOB½ qzUÝ—
ÆW¹œUF« WOBM« WUÝd« vKŽ b¹eð
pMJ1 ô tOKŽ Ë nðUN« w —uB« kHŠ r²¹
“UNł w p²UDÐ Xb²Ý« «–≈ UN«b²Ý«
Ædš¬ nðU¼
ÆsA¹—uЗuB UOBu½ WBdA WK−0 W¹—U& WöŽ UOBu½ ¿
∂∏
SGH-T400
68
3/18/03, 2:47 PM
WOðu) qzUÝË
…bŽ w WOðuB« qzUÝu« «b²Ý« pMJ1
∫ U«b²Ý«
wðue ‰UBð« •
wðue d√ •
WOðue …dBc •
©±≠≥ WLzUI«®
wðu) ‰UBð«
wðuB« ed« kH WÞUÝuÐ r— VKÞ pMJ1
ÆÎUIÐUÝ t tðœbŠ b XMB Íc« Ë tÐ ’U)«
cšQð Ê√ pOKŽ ¨wðuB« ‰UBðô« «b²Ý« q³
∫wK¹ U —U³²Žô« 5FÐ
Wb²0*« WGK« vKŽ WOðuB« “ud« bL²Fð ô •
ÆrKJ²*« ue …d³½ vKŽ qÐ
qCH¹ Æ¡U{uCK WÝU0Š WOðuB« «d³M« Ê≈ •
w U*UJ*« ¡«dł≈ Ë WOðuB« “ud« qO−0ð
ÆÎUMJ2 p– ÊuJ¹ YOŠ WzœU¼ sBU√
W*UJ ¡«dł≈ Ë√ wðue e— qO−0ð bMŽ •
w p½–√ »d nðUN« WŽULÝ qLŠ« ¨WOHðU¼
ÆwFO³D« l{u«
WO½UŁ w¼ wðue e— qO−0² …b ‰uÞ√ •
Æq−0ð ô Ϋbł …dOBI« ¡ULÝ_« Ê√ ô≈ ¨nB½Ë
s¹dAF wðue e— s¹dAŽ W¹UG kHŠ pMJ1 •
ÆnðUN« …dB«– w r—
Ë WOðue “u— qO−0ð s pMJ1 ∫qO−ð
‰UBðô« w UNb²0ð nðU¼ ÂU—_ U¼œUMÝ≈
ÆwðuB«
∂π
SGH-T400
69
3/18/03, 2:47 PM
WOðu) qzUÝË
v≈ ÁœUMÝUÐ Vždð Íc« wðuB« ed« q−Ý Æ±
ÆpHðU¼ s …UDF*« ULOKF²« ŸU³ðUÐ U r—
VKD¹ rŁ vË√ WMOFB ed« nðUN« q−0¹
ÆWO½UŁ ed« bOBQð
qšœ√ ÆÁbOBQ² WO½UŁ wðuB« ed« —dB Æ≤
XL Íc« edK o«u*« nðUN« r— U¼bFÐ
ÆtKO−0²Ð
Íc« nðUN« r— kH( rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
W×HB« w …œułu*« ULOKF²« l³ð« Æt²Kšœ√
qOœ w r— kHŠ WOKLŽ ‰uŠ qOeUH² ≥∑
ÆnðUN«
Æwðue ‰UBð« —UO)« «b²Ýô ∫‰UBð«
WýUA« ÷dFð Ë WOðue …—Uý≈ nðUN« —bB¹
nðUN« VKD¹ ÆÕu{uÐ ed« kH≈ Æ¢ rÝô« q¢
“ud« bŠ√ l oÐUD²¹ r «–≈ ed« kH —«dJð
r— ÎUOzUIKð nðUN« VKD¹ oÐUD²« bMŽ ÆWK−0*«
Æq−0*« edK o«u*« nðUN«
q−Ý ÊUB ‰UŠ w ‰UBð« —UO)« dNE¹ ô ∫WEŠö
ÆÎUOUš WOðuB« “ud«
ÆWOðuB« “ud« bŠ√ `0 pMJ1 ∫bŠ«Ë `
qOœ w ÎUþuH× o«u*« nðUN« r— vI³¹
ÆnðUN«
ÆÆÆjG{«
ÆÆÆÎU{ËdF rÝô« ÊUE «–≈
rF½ Êd*« ÕU²H*«
t×0*
Ë√
ÕU²H*«
rÝô« v≈ ‰UI²½ö
ÆwU²«
t×0 VKÞ ¡UGù
∑∞
SGH-T400
70
3/18/03, 2:47 PM
WOðu) qzUÝË
` —UO)« s ÃËdK
Êd*« ÕU²H*« jG{«
ÆbŠ«Ë
qB v≈ ŸUL²Ýô« s pMJ1 ∫qJ« ŸULÝ
ÆWOðuB« öO−0²«
WOðuB« “ud« lOLł `0 pMJ1 ∫qJ« `
WþuH× WI«u*« nðUN« ÂU—√ vI³ð ÆWK−0*«
UbMŽ rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« ÆnðUN« qOœ w
ÆWýUA« vKŽ ¢q−*« qE `¢ WUÝd« ÷dFð
`0 ÊËœ ÃËdK ¡UG≈ Êd*« ÕU²H*« jG{«
ÆWK−0*« “ud«
©≤≠≥ WLzUI«®
wðu) d√
v≈ l¹d0« ‰ueu« s WLzUI« Ác¼ pMJ9
o¹dÞ sŽ —«dL²ÝUÐ UNb²0ð w²« rz«uI«
Ærz«uI« pK² ÎUIÐUÝ UNðœbŠ WOðue “u— oD½
∫WOU²« «—UO)« —UO²š« pMJ1
÷«dF²Ý« ,—UO)« «c¼ ‰ušœ bMŽ pMJ1 ∫qO−ð
r²¹ ÆUN WOðue “u— œUMÝ≈ pMJ1 w²« rz«uI«
qO−0ð bFÐ rz«uI« ÁcN WOðuB« d«Ë_« qOFHð
s UN²UŠ neË dOG²¹ YOŠ ¨WOðuB« U¼“u—
ƉUF v≈ ©qO−0²« q³® ‰UF dOž
ÆWOðuB« d«Ë_« WOeUš «b²Ýô ∫d√
“ud« v≈ ŸUL²Ýô« pMJ1 ∫qJ« ŸULÝ
ÆUNKO−0²Ð XL w²« WOðuB«
WOðuB« “ud« lOLł `0 pMJ1 ∫qJ« `
ÆUNKO−0²Ð XL w²«
∑±
SGH-T400
71
3/18/03, 2:47 PM
WOðu) qzUÝË
©≥≠≥ WLzUI«®
WOðu) …dEc
s WOðuB« …dBc*« WOeUš «b²Ý« pMJ1
∫qł√
WOðue «dBc WŁöŁ W¹UG qO−0ð •
WK−0*« WOðuB« «dBc*« v≈ ŸUL²Ýô« •
WK−0*« WOðuB« «dBc*« qB Ë√ ÈbŠ≈ `0 •
∫WOU²« «—UO)« —UO²š« pMJ1
…dBc qO−0ð s—UO)« «c¼ pMJ1 ∫qO−ð
∫WýUA« ÷dFð ÆWOðue
…dBc*« lu •
…dBc*« qO−0ð XOuð Ë a¹—Uð •
qO−0²« …b œ«bŽ •
ÆWO½UŁ ≥µ w«uŠ u¼ qO−0²« …b* vB_« b(«
ÕU²H*« jG{« ¨‰uÞ√ …d²H qO−0²« œ—√ «–≈
pMJ1 ÆWFÐU² s ôbÐ
Î
qB dNEð ÆWFÐU² Êd*«
WOIÐ kHŠ r²¹ YOŠ qO−0²« WFÐU² U¼bMŽ
ÆWOU²« …dBc*« lu w …dBc*«
ÆqO−0²« ¡UN½ù nuð Êd*« ÕU²H*« jG{«
WUB X½UB «–≈ …b¹bł …dBc qO−0ð pMJ1 ô ∫WEŠö
…dBc `0 pOKŽ ¨W¾K²2 «dBc*« l«u
Æ…b¹bł …dBc qO−0ð q³ W1b
WUB v≈ ŸUL²Ýô« s —UO)« «c¼ pMJ1 ∫ŸUL²Ý«
ÆÀbŠ_« …dBc*« s Ϋ¡bÐ ¨WK−0*« «dBc*«
∫WýUA« ÷dFð
…dBc*« lu •
…dBc*« qO−0ð XOuð Ë a¹—Uð •
Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨WOU²« …dBc*« v≈ ‰UI²½ö
Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨ŸUL²Ýô« ·UI¹ù Æ—UO²š«
Ænuð
∑≤
SGH-T400
72
3/18/03, 2:47 PM
WOðu) qzUÝË
…dBc `0 s —UO)« «c¼ pMJ1 ∫bŠ«Ë `
«dBc*« WUB v≈ ŸUL²Ýô« …œËUF r²ð ÆWMOF
ÆÀbŠ_« …dBc*« s Ϋ¡bÐ WK−0*«
WUB `0 s —UO)« «c¼ pMJ1 ∫qJ« `
bOBQ² rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« ÆWK−0*« «dBc*«
Æ «dBc*« `00 p³KÞ
©¥≠≥ WLzUI«®
w¬ œ—
Ë U*UJ*« vKŽ ÎUO¬ œdK pHðU¼ j³{ pMJ1
ÆVždð w²« wü« œd« WUÝ— —«be≈
qB²*« ÂöŽù WeU)« p²UÝ— qO−0ð pMJ1
p t²UÝ— qO−0² ÁœUý—≈ Ë wU(« pF{uÐ
ÆÎUIŠô UNŽULÝ pMJ1 YO×Ð
‰U³I²Ý« Ë wü« œd« qLŽ ¡UG≈ ÎUC¹√ pMJ1
qLŽ ¡UMŁ√ dNE¹ Íc« ‰u³ ÕU²H*« WÞUÝuÐ W*UJ*«
Æwü« œd« WOeUš
∫WOU²« «—UO)« du²ð
q¼R dOž Ë√ WOeU)« qOGA² q¼R d²š« ∫qOGAð
ÆUNKLŽ ¡UGù
≥µ v²Š p²UÝ— qO−0ð pMJ1 ∫WUÝ— qO−ð
ÆqO−0²« ·UI¹ù nuð ÕU²H*« jG{« ÆWO½UŁ
ÆWUÝd« `0* ` ÕU²H*« jG{«
Ë p²UÝ— 5Ð —UO²šô« pMJ1 ∫WUÝ— —UO²š«
ÆnðUN« w ÎUI³0 5²þuH× 5²UÝ—
∑≥
SGH-T400
73
3/18/03, 2:47 PM
ULG½
hzUB)« j³C ULG½ WLzUI« «b²Ý« pMJ1
∫Vždð ULB …du²*« WOðuB«
bMŽ 5½d« Ÿu½ Ë ue Wł—œ ¨5½d« WLG½ •
ÆqzUÝd« Ë U*UJ*« œË—Ë
W*UJ*« qOeuð WLG½ ¨UNDG{ bMŽ `OðUH*« WLG½ •
ƉUšœù« ¡UDš√ bMŽ tO³M²« WLG½ Ë
©±≠¥ WLzUI«®
5½d«
œË—Ë bMŽ nðUN« 5½— WLG½ b¹b% pMJ1
ÆqzUÝd« Ë√ U*UJ*«
pMJ1 ¨5D)« Wbš rŽbð p²UDÐ X½UB «–≈ ∫WEŠö
ÆULNM qJ WHK² 5½— WLG½ b¹b%
∫WOU²« «—UO)« du²ð
UNŽULÝ Ë …b¹bŽ ÊU(√ 5Ð —UO²šô« pMJ1 ∫s(
ÆU¼—UO²š« q³
Ë …b¹bŽ ”dł «ue√ 5Ð —UO²šô« pMJ1 ∫”dł
ÆU¼—UO²š« q³ UNŽULÝ
WKÐU 5½— WLG½ ±∑ 5Ð —UO²šô« pMJ1 ∫wUG½√
ÆdOOG²K
± WKL× l«u*« ∫nðUN« v≈ ULGM« qOL% •
s nðUN« v≈ ULG½ qOL% pMJ1 Æ≥ v≈
lł«— ÆUOBu½ WLE½√ l WI«u² …œ—«Ë qzUÝ—
ÆqOeUH²K Wb)« œËe
∑¥
SGH-T400
74
3/18/03, 2:47 PM
ULG½
∫wK¹ U0 r ¨5½— WLG½ Íu% WUÝ— œË—Ë bMŽ
ÆWLGM« v≈ ŸUL²Ýö ŸUL²Ý« Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
Æ…dB«c« w WLGM« kH( kHŠ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
WLGM« kH×Ð Vždð Íc« …dB«c« lu d²š« Æ≥
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ tO
WLGMB …b¹b'« 5½d« WLG½ «b²ÝUÐ X³ž— «–≈ Æ¥
jG{« ô≈Ë ¨rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨nðUNÒK 5½—
Æô Êd*« ÕU²H*«
pMJ1 Æ≤ v≈ ± ÂbH² l«u*« ∫Âb²0*« ULG½ •
—UO)« «b²ÝUÐ qCHð w²« 5½d« WLG½ nOQð
Æ ULGM« nR
WOUš l«u*« w WI³Þ ¥∞ «– ULG½ qOL% •
ZU½d³« WÞUÝuÐ ULGM« qOL% pMJ1 Æ©lu ±≤®
X½d²½ô« s Ë√ ,nðUN« l s¹œËe*« WKeu« Ë
Æ»«Ë `HB² WÞUÝuÐ
¡UMŁ√ nðUN« sŽ W¹—UD³« qB V³0¹
ÆWKL;« ULGM« ŸUO{ qOLײ«
∫WEŠö
ULGM« nR
©≤≠¥ WLzUI«®
pÐ WeU)« 5½d« WLG½ œ«bŽSÐ WLzUI« Ác¼ p `L0ð
Æ5½— WLGMB UN«b²Ý« r²O
Æ…du² WOLG½ U¹u²0 ÀöŁ „UM¼ •
ÆvB√ b×B tÞu½ ±∞∞ ‰Ušœ≈ ÊUJùUÐ •
WOIOÝu UMJÝ WU{≈Ë q¹bF²K qÐU WÞu½ ‰uÞ •
ÆWłU(« V0Š
s( nOQð
Æ5M( nOQð pMJ1
«–≈ s×K« rÝ« dNE¹ ¨WLzUI« v≈ qšbð UbMŽ Ʊ
WýUA« vKŽ dNEð ¨p– ·öÐ ÆÁœ«bŽ≈ - b ÊUB
Íc« s×K« nOU² WOUš ¡UI²½UÐ r ÆWOUš WLKJ«
Æt¦¹bײ dš¬ s( rÝ« Ë√ Áœ«bŽSÐ Vždð
∑µ
SGH-T400
75
3/18/03, 2:47 PM
ULG½
s×K« œ«bŽù —UO²š« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« Æ≤
∫WOU²« `OðUH*« ‰ULF²ÝUÐ pÐ ’U)«
ÆÆÆvKŽ jG{«
ÆÆÆqł√ s
Æ
tÞuM« ¨ C ‰Ušœ≈
rK0« w vË_«
©ÁËœ® wIOÝu*«
Æ
©Í—® D ‰Ušœ≈
Æ
©w® E ‰Ušœ≈
Æ
©U® F ‰Ušœ≈
Æ
©ÁuÝ® G ‰Ušœ≈
Æ
©ô® A ‰Ušœ≈
Æ
©wð® B ‰Ušœ≈
Æ
iH) Ë√ tÞu½ l—
bŠ«Ë Êuð tÞu½
b& v²Š
WMJÝ ‰Ušœ≈
Æ»uKD*« ‰uDUÐ WMJ0«
WOIOÝu
Æ
ULG½ `0
¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
nB½ WÞu½ qI½
¨£A v≈ dOG²ð A tÞuM«
vKŽ_« v≈ Êuð
rK0« w qHÝ_« Ë√ ¨ B
rK0« w £C ¨ C wIOÝu*«
jGCð…d qB w wIOÝu*«
Æ
ÕU²H*« vKŽ UNO
v≈ £ WU{ù
UNzUG≈ Ë√ WÞuM«
dOG²¹ tÞuM« ‰uÞ®
tÞuM« ‰uÞ dOOG²
UNO jGCð …d qB w
Æ©ÕU²H*« vKŽ
Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{«
v≈ ŸUL²Ýô«
ŸUL²Ý«
pÐ WeU)« WLGM«
Æ
nOQ²« ¡UG≈
vKŽ jG{« ¨pÐ WeU)« WLGM« sŽ v{dð UbMŽ Æ≥
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*«
ÆWLGMK rÝ« qšœ√ Æ¥
Æ¥≤ W×He lł«— ¨rÝ« ‰Ušœ≈ WOHOB ‰uŠ ÂöF²Ýö ∫WEŠö
Æ5½— WLGMB s×K« XO³¦²Ð Vždð XMB «–≈ pM VKDð
∑∂
SGH-T400
76
3/18/03, 2:47 PM
ULG½
vKŽ jG{« ¨ 5½— WLGMB s×K« «b²Ýô Ƶ
Æ rF½ Êd*« ÕU²H*«
w WLGM« —«beSÐ pHðU¼ √b³¹Ë ¨s×K« Êe¹
ÆpHðU¼ ”dł UNO Êd¹ …d qB
…—U²H WLG½ `*
ÆUN×0 b¹dð w²« WLGM« —UO²šUÐ r Ʊ
ÆÊ«uŁ lC³
ÕU²H*« vKŽ lÐUðË jG{« Æ≤
ÆWLGM« UÞu½ qB `0 r²OÝ
VKD²Ý ÆŸUL²Ý« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« Æ≥
ÆWLGM« `0 bOBQð ÷dF« WýUý pM
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« vKŽ jGCUÐ
©≥≠¥ WLzUI«®
5½d« Wł—œ
s bŠ«Ë vKŽ 5½d« ue Wł—œ j³{ pMJ1
vKŽ uB« `OðUH Âb²Ý« Æ U¹u²0 W0Lš
Æj³C« ¡«dłù
ÕU²H*« Ë√ nðUN« V½Uł
©¥≠¥ WLzUI«®
5½d« Ÿu½
∫WOU²« «—UO)« du²ð
bMŽ `OðUH*« WŠu Ë WýUA« ¡wCð ∫jI …¡U{≈
ÆW*UJ œË—Ë
—UO)« w œb;« s×K« nðUN« —bB¹ ∫WLG½
ÆW*UJ œË—Ë bMŽ 5½d«
ÆW*UJ œË—Ë bMŽ nðUN« e²N¹ ∫“«e²¼«
rŁ «d ÀöŁ nðUN« e²N¹ ∫“«e²¼« Ë WLG½
œË—Ë bMŽ 5½d« —UO)« w œb;« s×K« —bB¹
ÆW*UJ
…dýU³ ‰UI²½ö ôuD
ÕU²H*« jG{« ∫WEŠö
ÆÊuJ0« j/ v≈ wU(« —«c½ù« Ÿu½ s
∑∑
SGH-T400
77
3/18/03, 2:47 PM
ULG½
©µ≠¥ WLzUI«®
`OðUH*«
s Í√ jG{ bMŽ —œUB« uB« b¹b% pMJ1
∫WOU²« «—UO)« du²ð Æ`OðUH*«
Æ ue Í√ `OðUH*« —bBð ô ∫‰UF
bMŽ
v≈
dOž
s ÕU²H qB —bB¹ ∫ UŽUI¹≈
ÆUeUš
Î
ÎUŽUI¹≈ tDG{
v≈
s ÕU²H qB —bB¹ ∫wIOÝu rKÝ
ÆwIOÝu*« rK0« s WHK² WÞu½ tDG{ bMŽ
ÎUðue tDG{ bMŽ ÕU²H qB —bB¹ ∫ÊËuð
ÆUHK²
Î
bMŽ uB« fH½ `OðUH*« lOLł —bBð ∫VOÐ
ÆUNM Í√ jG{
©∂≠¥ WLzUI«®
qzUÝd«
nðUN« sŽ —œUB« tO³M²« Ÿu½ b¹b% pMJ1
∫WOU²« «—UO)« du²ð Æ…b¹bł WUÝ— œË—Ë bMŽ
t³A¹ …bŠ«Ë …d* ÎUðue nðUN« —bB¹ ∫bŠ«Ë VOÐ
Æ—ue«
nðUN« —bB¹ ∫µ qzUÝ— WLG½ v≈ ± qzUÝ— WLG½
Æ…—U²<« qzUÝd« WLG½
œË—Ë bMŽ qOGA²« ¡u{ iu¹ ∫jI …¡U{≈
ÆWUÝ—
ÆWUÝ— œË—Ë bMŽ nðUN« e²N¹ ∫“«e²¼«
©∑≠¥ WLzUI«®
‚öž≈ Ë qOGAð
ÆnðUN« ‚öž≈ Ë qOGAð bMŽ WLGM« b¹b% pMJ1
∑∏
SGH-T400
78
3/18/03, 2:47 PM
ULG½
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Ë√ qOGA²« bMŽ ue nðUN« —bB¹ ô ∫‰UF dOž
Æ‚öžù«
bMŽ ÍbOKI²« s×K« nðUN« —bB¹ ∫ÍbOKIð s(
Æ‚öžù« Ë√ qOGA²«
bMŽ wŽUI¹≈ s( nðUN« —bB¹ ∫wŽUI¹≈ s(
Æ‚öžù« Ë√ qOGA²«
©∏≠¥ WLzUI«®
QD)«
bMŽ tO³Mð WLG½ —bBO nðUN« j³{ pMJ1
∫WOU²« «—UO)« du²ð ÆTÞU)« ‰Ušœù«
ÆQDš WLG½ nðUN« —bB¹ô ∫‰UF
dOž
dOž ‰Ušœ≈ v≈ ΫdOA WLG½ nðUN« —bB¹ ∫‰UF
Æ`O×e
©π≠¥ WLzUI«®
ozUb« œ«bŽ
WIOœ qB tO³Mð WLG½ —bBO nðUN« j³{ pMJ1
du²ð ÆW*UJ*« …b0 pöŽù …—œUB« U*UJ*« ¡UMŁ√
∫WOU²« «—UO)«
ÆozUœ WLG½ nðUN« —bB¹ô ∫‰UF
dOž
¡UMŁ√ WIOœ qB WLG½ nðUN« —bB¹ ∫‰UF
Æ…—œUB« U*UJ*«
©±∞≠¥ WLzUI«®
qO)u²«
qOeu²« bMŽ WLG½ —bBO nðUN« j³{ pMJ1
«—UO)« du²ð Æ U*UJ*« ¡«dł≈ ¡UMŁ√ WJ³AUÐ
∫WOU²«
ÆqOeuð WLG½ nðUN« —bB¹ô ∫‰UF dOž
l qOeu²« bMŽ WLG½ nðUN« —bB¹ ∫‰UF
ÆWJ³A«
∑π
SGH-T400
79
3/18/03, 2:47 PM
j³{
VÝUM² pHðU¼ hzUBš s b¹bF« j³{ pMJ1
Æj³{ WLzUI« WÞUÝuÐ pðU³KD²
nðUN«
©±≠µ WLzUI«®
VOŠd²« WUÝ—
UN{dFð w²« VOŠd²« WUÝ— œ«bŽ≈ pMJ1
ÆpHðU¼ qOGAð bMŽ …dOB …d²H WýUA«
ÆÆÆjG{«
ÆÆÆqł√ s
r²¹ v²Š
ÕU²H*«
WUÝd« `0
WOU(« WUÝd« `0
·dŠ_ WI«u*« `OðUH*«
WUÝd«
…b¹bł WUÝ— ‰Ušœ≈
lł«— ¨·dŠ_« ‰Ušœ≈ ‰uŠ UuKF*« s b¹e*
Æ¥¥ W×He
jG{« ¨WIÐU0« WLzUI« v≈ …œuF« Ë ¡UGû
Æ
ÕU²H*«
∏∞
SGH-T400
80
3/18/03, 2:47 PM
j³{
wHðU¼ r—
ÆWUD³« vKŽ WLzUI« Ác¼ U¹u²× bL²Fð ∫WEŠö
—UO²š« pMJ1 ¨pHðU¼ r— Ë pLÝ« kHŠ pMJ1
X½UB «–≈
Ë√
ÕU²H*« «b²ÝUÐ j)«
Æ5D)« Wbš duð p²UDÐ
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Ærd« Ë rÝô« `0* ∫`
p²UDÐ X½UB «–≈ Ærd« Ë rÝô« WÐU²J ∫WÐU²E
ÆWÐU²B Êd*« ÕU²H*« dNE¹ ,5D)« Wbš duð
’U)« pLÝ« qšœ√ Ë WÐU²B Êd*« ÕU²H*« jG{«
ÆwU(« j)UÐ
WGK«
Æ uB« Ë —UNþû WHK² UG —UO²š« pMJ1
jLMB Áb¹b%Ë WÐU²J« j/ —UO²š« ÎUC¹√ pMJ1
Æ¥¥ W×He lł«— ¨qOeUH²« s b¹e* ÆwÝUÝ√
∏±
SGH-T400
81
3/18/03, 2:47 PM
j³{
œdK ÕU²H Í√
Ϋ—œU ÊuJ² œdK ÕU²H Í√ —UO)« j³{ pMJ1
s Í√ jGCÐ …œ—«u« U*UJ*« WÐUł≈ vKŽ
Æi— Êd*« ÕU²H*« Ë
¡UM¦²ÝUÐ `OðUH*«
jG{«
W*UJ id
¡UDG« ÊuJ¹ UbMŽ
Æ
Ë√ i— ŒU²H*«
V½Uł vKŽ uB« ÕU²H
ÆnðUN«
Õu²H
oKG
uB« ÕU²H jG{« ∫WEŠö
—UO)« ÊUB «–≈ ôuD
Î
vKŽ œdK ÕU²H Í√
ƉUF dOž
Í√ vKŽ jGC« pMJ1 ¨…œ—«Ë W*UJ WÐUłù ∫‰UF
Æi— Êd*« ÕU²H*« Ë
¡UM¦²ÝUÐ ÕU²H
jGC« pMJ1 ¨…œ—«Ë W*UJ WÐUłù ∫‰UF dOž
ÆjI WÐUł≈ ÕU²H*« Ë√
ÕU²H*« vKŽ
WOHK)« …¡U{ù«
Ë ÕU²H Í√ jG{ bMŽ WOHK)« …¡U{ù« qLFð
…¡U{ù« qLŽ …d² b¹b% pMJ1 ÆW*UJ œË—ËbMŽ
WOHK)« …¡U{ù« qLŽ ¡UGSÐ t½√ kŠô ÆWOHK)«
WłU(« q³ W¹—UD³« Wbš …b w …œU¹“ oIײð
∫WOU²« «—UO)« du²ð ÆUNM×ý …œUŽù
bFÐ Ê«uŁ ±∞ …b* WOHK)« …¡U{ù« qLFð ∫dOB
Æ`OðUHLK «b²Ý« dš¬
bFÐ WO½UŁ ≤∞ …b* WOHK)« …¡U{ù« qLFð ∫q¹uÞ
Æ`OðUHLK «b²Ý« dš¬
ÆWOHK)« …¡U{ù« qLFð ô ∫‰UF
dOž
∏≤
SGH-T400
82
3/18/03, 2:47 PM
j³{
qOGA²« ¡u{
V0Š qOGA²« ¡u{ qLŽ ¡UG≈ Ë√ qOFHð pMJ1
∫WOU²« «—UO)«
nðUN« ÊuJ¹ 5Š qOGA²« ¡u{ iu¹ ∫‰UF
ÆW¹e¼U'« l{Ë w
ÆqOGA²« ¡u{ iu¹ ô
∫‰UF dOž
w¬ ‰UBð« …œUŽ≈
ÂuI¹ YO×Ð WOeU)« qLŽ ¡UG≈ Ë√ qOFHð pMJ1
rd« VKÞ …œUŽù ôËU× …dAFÐ ÎUO¬ nðUN«
Æœ— błu¹ ô Ë√ ÎôuGA ÊUB «–≈
w²ËU× qB 5Ð WKeUH« …d²H« nK²ð ∫WEŠö
ƉUBð«
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÆÎUO¬ rd« VKÞ …œUŽ≈ r²ð ∫‰UF
ÆÎUO¬ rd« VKÞ …œUŽ≈ r²ð ô
∫‰UF dOž
w¬ œ—
Ë√ ≥ bFÐ …œ—«u« W*UJ*« vKŽ ÎUO¬ nðUN« VO−¹
ÆÊ«uŁ ±∞ Ë√ µ
ÊuJ¹ UbMŽ jI WOeU)« Ác¼ du²ð ∫WEŠö
Æ©Í—UO²š«® …—UO0« …bŠuÐ Îôueu nðUN«
∏≥
SGH-T400
83
3/18/03, 2:47 PM
j³{
qB²*« r—
nðU¼ WýUý vKŽ pHðU¼ r— —uNþ V−Š pMJ1
ÆtÐ qB²ð Íc« ·dD«
dOOG²Ð Âb²0LK UJ³A« iFÐ `L0ð ô ∫WEŠö
ÆWOeU)« Ác¼ j³{
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÆWJ³A« j³{ «b²Ýô ∫WJ³A«
VŠ
Î
nðU¼ WýUý vKŽ pHðU¼ r— dNE¹ ô ∫rd« V−Š
Ædšü« ·dD«
nðU¼ WýUý vKŽ pHðU¼ r— dNE¹ ∫rd« ‰UÝ—≈
Ædšü« ·dD«
¡UDG«
d√ Ë wðue ‰UBð« 5²eU)« qOFHð pMJ1
Æ¡UDG« `² bMŽ ÎUO¬ ÊöLFð YO×Ð wðue
∫WOU²« «—UO)« du²ð
w ÎU¹Ëb¹ 5²eU)« qOFHð V−¹ ∫‰UF dOž
s b¹e* Æwðu) d√ Ë wðu) ‰UBð« rz«uI«
Æ∑≤ Ë ∂π W×He lł«— ¨ UuKF*«
wðuB« ‰UBðô« WOeUš qLFð ∫wðu) ‰UBð«
Æ¡UDG« `² bMŽ UO¬
Î
bMŽ ÎUO¬ wðuB« d_« WOeUš qLFð ∫wðu) d√
Æ¡UDG« `²
5Š Ë ,Ê–_« WŽULÝ Â«b²Ý« ¡UMŁ√ pMJ1 ∫WEŠö
wðu) ‰UBð« vKŽ UÞu³C
Î
¡UDG« —UO)« ÊuJ¹
jGCUÐ WHOþu« Ác¼ s …œUù« ,wðu) d√ Ë√
ÆÊ–_« WŽULÝ vKŽ œułu*« ÕU²H*« vKŽ
∏¥
SGH-T400
84
3/18/03, 2:47 PM
j³{
j³C« ŸUł—≈
j³C« WUŠ v≈ pHðU¼ hzUBš ŸUł—≈ pMJ1
ÆŸUł—ù« ÂU9ù …dHOA« ‰Ušœ≈ pOKŽ V−¹ ÆwË_«
¨ ∞∞∞∞ w¼ lMB*« w ÎUI³0 …bF*« …dHOA« ∫WEŠö
dOOGð ‰uŠ qOeUH² π∑ W×He lł«—
Æ…dHOA«
5D)« Wbš
bL²Fð ÆnðU¼ wDš UUD³« iFÐ Âb²0ð
ÆWUD³« Ÿu½ Ë WJ³A« vKŽ Wb)« Ác¼
qB w Æ U*UJ*« ¡«dłù qCH*« j)« b¹b% pMJ1
vKŽ U*UJ*« ‰U³I²Ý« vKŽ Ϋ—œU vI³ð ¨‰«uŠ_«
tðœbŠ Íc« j)« sŽ dEM« iGÐ 5D)« öB
ÎUOUŠ ‰UFH« j)« r— dNE¹ Æ…—œUB« U*UJLK
ÆWb)« œËe rÝ« bFÐ dýRLB
j)« œb% Ê√ ¨ÍËb¹ —UO)« „—UO²š« bMŽ ¨pMJ1
Ë√ q¹u% ¨V−Š WLzU w qLF« 5Š wMF*«
Æ U*UJ*« —UE²½«
∏µ
SGH-T400
85
3/18/03, 2:47 PM
j³{
WJ³A« Ubš
©≤≠µ WLzUI«®
s bBQ²K p²IDM w Wb)« œËe lł«—
ÆUNÐ „«d²ýô« Ë U¼duð
U*UJ*« q¹u%
dOG« U*UJ*« q¹u% «—UOš pHðU¼ dNE¹ ô ∫WEŠö
Wb)« œËe lł«— ¨WJ³A« w …du²
ÆqOeUH²K
Íc« rd« v≈ …œ—«u« U*UJ*« q¹u% pMJ1
ÆÁœb%
v≈ WOMN*« pðU*UJ q¹uײРVždð b ∫‰U¦
Æp²KDŽ ¡UMŁ√ p qO“
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÆÎUËœ U*UJ*« lOLł q¹uײ ∫rz«œ
¡UMŁ√ …œ—«u« U*UJ*« lOLł q¹uײ ∫‰uGA
ÆW¹—Uł W*UJ
w²« …œ—«u« U*UJ*« lOLł q¹uײ ∫œ— błu¹ ô
ÆUNOKŽ WÐUłùUÐ ÂuIð ô
…œ—«u« U*UJ*« lOLł q¹uײ ∫WJ³A« ×Uš
WODGð ×Uš „œułË Ë√ pHðU¼ ‚öž≈ ¡UMŁ√
ÆWJ³A«
XL w²« ö¹uײ« WUB ¡UGù ∫qJ« ¡UG≈
ÆU¼b¹bײÐ
∏∂
SGH-T400
86
3/18/03, 2:47 PM
j³{
s Ÿu½ qJ WHK² ö¹u% b¹b% pMJ1
∫WOU²« U*UJ*« Ÿ«u½√
ÆjI WOðue U*UJ •
j)« ÊuJ¹ UbMŽ du² dOž ¨jI fBU •
ÆÎôuGA w½U¦«
j)« ÊuJ¹ UbMŽ du² dOž ¨jI U½UOÐ •
ÆÎôuGA w½U¦«
∫pMJ1 ∫ö¦
Î
fBUH« W¬ v≈ fBUH« ôUBð« q¹u% •
Æp¹b WO³²J*«
p qO“ v≈ WOðuB« U*UJ*« q¹u% •
Æp²KDŽ ¡UMŁ√
∫wðü« l³ð« ¨ U*UJ*« q¹u% «—UOš j³C
ÕU²H*« jGCÐ »uKD*« q¹uײ« Ÿu½ d²š« Ʊ
Æ—UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ
Ë√
jGCÐ UNK¹u% »uKD*« U*UJ*« Ÿu½ d²š« Æ≤
Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ
Ë√
ÕU²H*«
Æ—UO²š«
VKÞ bOBQ² qOGAð Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Æq¹uײ«
ÆtO≈ U*UJ*« q¹uײРVždð Íc« rd« qšœ√ Æ¥
ôuD
ÕU²H*« jG{« ¨WËb« e— ‰Ušœù
—UO²š« ÎUC¹√ pMJ1 Æ´ …—Uýù« ÷dŽ v²Š
uB« Âb r— Ë√ nðUN« qOœ s r—
ÂbH Ë√ ¡ULÝ_« rŁ «—UOš Êd*« ÕU²H*« jGCÐ
Æ uB«
qÝd¹
Ë√ rF½ ÕU²H*« jG{« ¨«dOš√ Ƶ
qÝdð w²« WJ³A« v≈ q¹uײ« VKÞ nðUN«
ÆWýUA« vKŽ dNE¹ WI«u —UFý≈ U¼—ËbÐ
∏∑
SGH-T400
87
3/18/03, 2:47 PM
j³{
∫ÎUOUŠ ‰UF q¹u% ¡UGù
ÆÁƒUG≈ »uKD*« q¹uײ« Ÿu½ d²š« Ʊ
¡UGù« oO³Dð b¹dð w²« U*UJ*« Ÿu½ d²š« Æ≤
ÆtOKŽ
Æ¡UG≈ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
w²« WJ³A« v≈ ¡UGù« VKÞ nðUN« qÝd¹
ÆWýUA« vKŽ dNE¹ WI«u —UFý« U¼—ËbÐ qÝdð
WUFH« ö¹uײ« lOLł ¡UG≈ UC¹√ pMJ1
ÆqJ« ¡UG≈ —UO)« WÞUÝuÐ
∏∏
SGH-T400
88
3/18/03, 2:47 PM
j³{
U*UJ*« V−Š
ÆpðU*UJ bOOIð s U*UJ*« V−Š Wbš pMJ9
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Æ U*UJ ¡«dł≈ pMJ1 ô
∫…—œUB«
ÆWOËœ U*UJ ¡«dł≈ pMJ1 ô ∫WOËb«
U*UJ ¡«dł≈ pMJ1 ∫sÞu« v≈ «bŽ WOËb«
YOŠ WËb« v≈ Ë ÊuJð YOŠ WËb« sL{ jI
ÆWOÝUÝ_« p²J³ý
Æ…œ—«u« U*UJ*« ‰U³I²Ý« pMJ1 ô ∫…œ—«u«
U*UJ*« ‰U³I²Ý« pMJ1 ô ∫dH« ¡UMŁ√ …œ—«Ë
p²J³ý YOŠ WËb« ×Uš „œułË ¡UMŁ√ …œ—«u«
ÆWOÝUÝ_«
YO×Ð U*UJ*« V−Š Ÿ«u½√ qB ¡UG≈ ∫qJ« ¡UG≈
ÆÍœUŽ qJAÐ UNU³I²Ý« Ë U*UJ*« ¡«dł≈ pMJ1
s Ÿu½ qJ WHK² V−Š «—UOš b¹b% pMJ1
∫WOU²« U*UJ*« Ÿ«u½√
ÆjI WOðue U*UJ •
j)« ÊuJ¹ UbMŽ du² dOž ¨jI fBU •
ÆÎôuGA w½U¦«
j)« ÊuJ¹ UbMŽ du² dOž ¨jI U½UOÐ •
ÆÎôuGA w½U¦«
∫wK¹ U0 r ¨ U*UJ*« V−Š «—UOš j³C
ÕU²H*« jGCÐ »uKD*« V−(« Ÿu½ d²š« Ʊ
Æ—UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ
Ë√
jGCÐ UN³−Š »uKD*« U*UJ*« Ÿu½ d²š« Æ≤
Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ
Ë√
ÕU²H*«
Æ—UO²š«
ÆV−(« VKÞ bOBQ² qOGAð Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
∏π
SGH-T400
89
3/18/03, 2:47 PM
j³{
œËe lł«— ¨ U*UJ*« V−Š …dHOý qšœ√ Æ¥
Æ…dHOA« vKŽ ‰uB×K Wb)«
w²« WJ³A« v≈ V−(« VKÞ nðUN« qÝd¹
vKŽ dNE¹ WI«u —UFý« U¼—ËbÐ qÝdð
ÆWýUA«
∫ÎUOUŠ ‰UF V−Š ¡UGù
ÆÁƒUG≈ »uKD*« V−(« Ÿu½ d²š« Ʊ
¡UGù« oO³Dð b¹dð w²« U*UJ*« Ÿu½ d²š« Æ≤
ÆtOKŽ
Æ¡UG≈ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Æ U*UJ*« V−Š …dHOý qšœ√ Æ¥
w²« WJ³A« v≈ ¡UGù« VKÞ nðUN« qÝd¹
vKŽ dNE¹ WI«u —UFý« U¼—ËbÐ qÝdð
ÆWýUA«
WUFH« V−(« Ÿ«u½√ lOLł ¡UG≈ UC¹√ pMJ1
ÆqJ« ¡UG≈ —UO)« WÞUÝuÐ
V−Š …dHOý dOOGð pMJ1 ∫V−(« …dHOý dOOGð
b¹b% q³ WOU(« …dHOA« ‰Ušœ≈ pOKŽ Æ U*UJ*«
Æ…b¹bł Èdš√
ÆbOBQ²K 5ðd …b¹b'« …dHOA« ‰Ušœ≈ V−¹
π∞
SGH-T400
90
3/18/03, 2:47 PM
j³{
U*UJ*« —UE²½«
tO³Mð wIKð s U*UJ*« —UE²½« Wbš pMJ9
ÆW¹—Uł W*UJ ¡UMŁ√ …b¹bł W*UJ œË—uÐ
Ÿ«u½_ WHK² —UE²½« «—UOš b¹b% pMJ1
∫WOU²« U*UJ*«
ÆjI WOðue U*UJ •
j)« ÊuJ¹ UbMŽ du² dOž ¨jI fBU •
ÆÎôuGA w½U¦«
j)« ÊuJ¹ UbMŽ du² dOž ¨jI U½UOÐ •
ÆÎôuGA w½U¦«
∫wK¹ U0 r ¨ U*UJ*« —UE²½« Wbš qOFH²
Wb)« oO³Dð b¹dð w²« U*UJ*« Ÿu½ d²š« Ʊ
jG{« rŁ
Ë√
ÕU²H*« jGCÐ tOKŽ
Æ—UO²š« ÕU²H*«
ÆWb)« VKÞ bOBQ² qOGAð Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
w²« WJ³A« v≈ Wb)« VKÞ nðUN« qÝd¹
vKŽ dNE¹ WI«u —UFý« U¼—ËbÐ qÝdð
ÆWýUA«
∫wK¹ U0 r ¨ U*UJ*« —UE²½« Wbš qOFHð ¡UGù
Wbš ¡UG≈ »uKD*« U*UJ*« Ÿu½ d²š« Ʊ
ÆUN U*UJ*« —UE²½«
Æ¡UG≈ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
WJ³A« v≈ Wb)« ¡UG≈ VKÞ nðUN« qÝd¹
vKŽ dNE¹ WI«u —UFý« U¼—ËbÐ qÝdð w²«
ÆWýUA«
U*UJ*« —UE²½« Ÿ«u½√ qB qOFHð ¡UG≈ pMJ1 ULB
ÆqJ« ¡UG≈ —UO)« WÞUÝuÐ
π±
SGH-T400
91
3/18/03, 2:47 PM
j³{
WJ³A« —UO²š«
∫s WJ³A« —UO²š« WOeUš pMJ9
×Uš „œułË ¡UMŁ√ ¨WJ³A« ¡UI²½« WO¬ b¹b% ¿
ÆÎUO¬ Ë√ ÎU¹Ëb¹ ¨WOÝUÝ_« p²J³ý YOŠ WËb«
×Uš „œułË ¡UMŁ√ U WJ³ý ¡UI²½« pMJ1 ∫WEŠö
„UM¼ ÊUB «–≈ WOÝUÝ_« p²J³ý YOŠ WËb«
Ë WJ³A« Ác¼ 5Ð Ubš ‰œU³ð ‚UHð«
ÆWOÝUÝ_« p²J³ý
×Uš „œułË ¡UMŁ√ ¨WJ³A« ¡UI²½« WO¬ b¹bײ
∫wK¹ U0 r ¨WOÝUÝ_« p²J³ý YOŠ WËb«
—UO)« dNE¹ 5Š —UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
ÆWJ³A« —UO²š«
—UO)« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ rzö*«
bO WJ³ý ‰ËQÐ pKeË r²¹ ¨w¬ „—UO²š« bMŽ
Æ…du²*« UJ³A« W×zô w qLF«
sŽ Y׳UÐ nðUN« ÂuI¹ ¨ÍËb¹ „—UO²š« bMŽ
Æ≥ …u?D?)« v?≈ qI²½« ÆqLF« bO UJ³A«
v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≥
Æ rF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ WKCH*« WJ³A«
Æ d²š« w²« WJ³AUÐ pKOeuð r²¹
π≤
SGH-T400
92
3/18/03, 2:47 PM
j³{
‰UBðô« hzUBš
∫wK¹ ULB j)« n¹dFð hzUBš ÷«dF²Ý« pMJ1
Ø ©qB²*« jš vKŽ ·dF²«® CLIP
X½UB «–≈ ©‰ueu*« j)« vKŽ ·dF²«® COLP
qB²*« r— dNE¹ ¨WKŽU WJ³A« Ác¼ nzUþË
rd oÐUD nðUN« r— ÊUB «–≈ ÆW*UJ*« ¡UMŁ√
rÝ« ÎUC¹√ dNE¹ ¨nðUN« qOœ …dB«– w Êe
ÆqB²*«
Ø ©qB²*« jš vKŽ ·dF²« dEŠ® CLIR
©‰ueu*« j)« vKŽ ·dF²« dEŠ® COLR
r— dNE¹ ô ¨WUF WJ³A« Ác¼ nzUþË X½UB «–≈
ÆtÐ qB²ð Íc« hA« nðU¼ WýUý vKŽ pHðU¼
π≥
SGH-T400
93
3/18/03, 2:47 PM
j³{
WIKG ÂbH² WŽuL−
sL{ …—œUB« Ë …œ—«u« U*UJ*« bOOIð pMJ1
ÊuJð Ê√ pMJ1 ¨WMOF 5b²0 WŽuL−
ÆvB√ b×B UŽuL− ±∞ w «uCŽ
Î
‰ULF²Ý« Ë qOFHð WOHOB ‰uŠ qOeUH²« s b¹e*
ÆWb)« œËe0 qBð« ¨WOeU)« Ác¼
v≈ UUD³« b¹Ëe²Ð U WBdý ÂuIð ∫ö¦
Î
¡UCŽQÐ U*UJ*« dBŠ œuð Ë UNOHþu
Æo¹dH« fH½
WIKG Âb²0 WŽuL− —UO)« qOFHð
V−¹ ¨WIKG ÂbH² WŽuL− —UO)« „—UO²š« bMŽ
jG{« ÆWOeU)« Ác¼ qOFHð œuð XMB «–≈ U b¹b%
U¼bMŽ du²ð ÆWOeU)« qOFH² rF½ Êd*« ÕU²H*«
∫WOU²« «—UO)«
ÆWOeU)« qOFHð wGK¹ ∫¡UG≈
v≈ WŽuL− `0 Ë√ WU{ù ∫ UŽuL:« W×zô
WIKG*« 5b²0*« UŽuL− W×zô s Ë√
ÆqOeUH²K Wb)« œËe lł«— ÆW¹—U'«
ÆÆÆÆ jG{«
Æ
Ë√
ÆÆÆÆ qł√ s
ÕU²H*« UŽuL− ÷«dF²Ý«
5b²0*«
WOU(« WIKG*«
rË «—UOš Êd*« ÕU²H*«
rŁ n{√ —UO)« ¡UI²½UÐ
ÆWŽuL:« r— qšœ√
WŽuL− WU{≈
…b¹bł
Ë√
Êd*« ÕU²H*«
œ«d*« WŽuL:« —UO²šô
ÕU²H*« jG{« ¨UN×0
r Ë «—UOš Êd*«
Æ` —UO)« ¡UI²½UÐ
WŽuL− `0
π¥
SGH-T400
94
3/18/03, 2:47 PM
j³{
dOž ÂU—QÐ ‰U‡Bðô« lM1 Ë√ `L0¹ ∫wł—Uš –UH½
ÆWIKG*« 5b²0*« WŽuL− sL{ …œułu
w pB«d²ý« WFO³Þ v‡‡≈ WOeU)« Ác¼ lCð
ÆqOeUH²K Wb)« œËe lł«— ¨Wb)«
WJ³A« ⁄öÐ≈ pMJ1 ∫WOÝUÝ_« WŽuL:«
pMJ1 Æp¹b WOÝUÝ_« WIKG*« Âb²0*« WŽuL−0
w WOÝUÝ_« WŽuL:« —UO)« qOGAð U¼bMŽ
—UOš W*UJ ¡«dł≈ bMŽ vDFð YOŠ ÆpHðU¼
…bŠ«Ë ¡UI²½« sŽ ÎU{uŽ ¨WOÝUÝ_« WŽuL:« «b²Ý«
ÆW×zö« s
W¹UL(«
©≥≠µ WLzU®
∫pHðU¼ ‰ULF²Ý« dBŠ s W¹UL(« WOeUš pMJ9
Ær¼—U²ð s¹c« ’Uý_UÐ •
ÆU¼—U²ð w²« U*UJ*« Ÿ«u½QÐ •
«dHOA« Ë “ud« s b¹bF« ‰ULF²Ý« r²¹
lÞUI*« w ULB pHðU¼ “UNł hzUBš W¹UL(
Æ©ÎUC¹√ ±≤π W×He dE½√® WOU²«
PIN ed«
ed« ‰Ušœ≈ VKD¹ YO×Ð nðUN« j³{ pMJ1
ô wU²UÐ Æ‚öžù« l{Ë s qOGAð qB bMŽPIN
Âb²0¹ Ê√ PIN ed« ·dF¹ ô hA sJ1
ÆpHðU¼
πµ
SGH-T400
95
3/18/03, 2:47 PM
j³{
‰Ušœ≈ WOeU)« Ác¼ qOFHð ¡UGù Vłu²¹ ∫WEŠö
ÆW¹UL(« s b¹e* ,UC¹√
Î
PIN ed«
∫WOU²« «—UO)« du²ð
qOGAð qB bMŽ PIN ed« ‰Ušœ≈ V−¹ ∫qOGAð
Æ‚öžù« l{Ë s
‰Ušœù WłU(« ÊËœ …dýU³ nðUN« qLF¹ ∫¡UG≈
Æ‚öžù« l{Ë s qOGAð qB bMŽ PIN ed«
PIN ed« dOOGð
ÊuJð Ê√ WD¹dý PIN ed« dOOGð pMJ1
‰Ušœ≈ dOOG²« ¡«dł≈ q³ Vłu²¹ ÆWUF WOeU)«
ÆW¹UL(« s b¹e* wU(« PIN ed«
ÆÁbOBQ² 5ðd b¹b'« PIN ed« ‰Ušœ≈ V−¹
nðUN« qH
…dHOý ‰Ušœ≈ VKD¹ YO×Ð nðUN« j³{ pMJ1
wU²UÐ Æ‚öžù« l{Ë s qOGAð qB bMŽ nðUN«
Ê√ nðUN« …dHOý ·dF¹ ô hA sJ1 ô
ÆpHðU¼ Âb²0¹
w¼ lMB*« w ÎUI³0 …bF*« nðUN« …dHOý
dOOGð ‰uŠ UuKF* π∑ W×He lł«— Æ0000
Æ…dHOA«
∫WOU²« «—UO)« du²ð
qB bMŽ nðUN« …dHOý ‰Ušœ≈ V−¹ ∫qOGAð
Æ‚öžù« l{Ë s qOGAð
‰Ušœù WłU(« ÊËœ …dýU³ nðUN« qLF¹ ∫¡UG≈
Æ‚öžù« l{Ë s qOGAð qB bMŽ nðUN« …dHOý
π∂
SGH-T400
96
3/18/03, 2:47 PM
j³{
…dHOA« dOOGð
Èdš√ v≈ 0000 s …dHOA« dOOGð pMJ1
‰Ušœ≈ dOOG²« ¡«dł≈ q³ Vłu²¹ ÆU¼—U²ð
ÆW¹UL(« s b¹e* WOU(« …dHOA«
ÆbOBQ²K 5ðd …b¹b'« …dHOA« ‰Ušœ≈ V−¹
WUD³« qH
WUDÐ l qLF¹ YO×Ð nðUN« j³{ pMJ1
bMŽ WUD³« qH e— ‰Ušœ≈ VKD¹ ÆjI …œb×
ÆnðUN« w Èdš√ WUDР«b²Ý«
ÆbOBQ²K 5ðd WUD³« qH e— ‰Ušœ≈ V−¹
ÆWUD³« `²H WUD³« qH e— ‰Ušœ≈ V−¹
FDN jLM«
WŽuL− sL{ …—œUB« U*UJ*« dBŠ pMJ1
Ænð«uN« ÂU—√ s …œb×
∫ WOU²« «—UO)« du²ð
w WþuH;« ÂU—ôUÐ ‰UBðô« lOD²0ð ∫qOGAð
ÆPIN2 ed« ‰Ušœ≈ V−¹ ÆjI nðUN« qOœ
Æ r— ÍQÐ ‰UBðô« lOD²0ð ∫¡UG≈
ÊS PIN2 ed« Íu²% ô p²UDÐ X½UB «–« ∫WEŠö
ÆWLzUI« Ác¼ dNE¹ ô pHðU¼
Æπ∏ W×HB« lł«— ¨PIN2 ed« dOOG²
π∑
SGH-T400
97
3/18/03, 2:47 PM
j³{
PIN2 ed« dOOGð
dš¬ e— b¹bײ wU(« PIN2 ed« ‰Ušœ≈ V−¹
Æb¹bł
ÆbOBQ²K 5ðd b¹b'« ed« ‰Ušœ≈ Vłu²¹
ÊU PIN2 ed« Íu²% ô p²UDÐ X½UB «–« ∫WEŠö
ÆWLzUI« Ác¼ dNE¹ ô pHðU¼
©¥≠µ WLzUI«®
WýUA«
WOHK)«
w WýUA« UN{dFð w²« …—uB« —UO²š« pMJ1
ÆW¹e¼U'« l{Ë
W0L)« —uB« s …bŠ«Ë —UO²š« pMJ1 ∫…—u)
—UO²š« bMŽ Æ.uI²« Ë√ nðUN« w WþuH;«
Ë√
jGCÐ dNý_« 5Ð ‰UI²½ô« pMJ1 ,.uI²«
Æ
XL w²« —uB« ÷«dF²Ý« pMJ1 ∫Í—u)
l …œułu*« W−b*« W½«uDÝô« s UNKOLײÐ
Æ»«Ë `HB² WÞUÝuÐ X½d²½ô« s Ë√ nðUN«
jG{« Ë …—uB« ÷«dF²Ýô ÷dŽ ÕU²H*« jG{«
ÆW×zö« v≈ …œuFK
ÕU²H*«
—uB« ÷«dF²Ýô —u) lÐU²ð vKŽ —UO)« j³{«
ÆlÐU²²« vKŽ
Êu ¨hM« Êu b¹b% pMJ1 ∫Í—u) œ«bŽ≈
WÞUÝuÐ Xu« ÷dŽ Ë hM« l{uð ,WOHK)«
ÆW³ÝUM*« WOŽdH« «—UO)« —UO²š«
π∏
SGH-T400
98
3/18/03, 2:47 PM
j³{
—UO)« —UO²š« bMŽ jI WOeU)« Ác¼ du²ð ∫WEŠö
ÆÍ—ue
WOÝUÝ_« WLzUI«
ÆrÝ— Ë√ ÍbOKIð rz«uI« WOHKš Ÿu½ —UO²š« pMJ1
WLzUI« Êu
ÊuK WHK² ÖU/ ÀöŁ 5Ð —UO²šô« pMJ1
Ærz«uI«
ŸuD«
ÕU²H*« jG{« Æ WýUA« ŸuDÝ j³{ pMJ1
ÆŸuD0« iH) Ë√ …œU¹e
qOGA²« ¡u{
¡uC …du² Ê«u√ ∂ 5Ð —UO²šô« pMJ1
¨w−0HMÐ ¨dLŠ√ ¨wUIðdÐ ¨dCš√ ∫qOGA²«
ÆÍËULÝ ‚—“√Ë ‚—“√
ÊuK« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{«
ÆÁ—UO²šô —UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ »uKD*«
WJ³A« —UFý
‰bÐ WJ³A« e— —UNþô WýUA« j³{ pMJ1
ÆUNLÝ«
ÊUB «–≈ WJ³A« —UFý WýUA« ÷dFð ∫‰UF
Æ…dB«c« w UþuH×
Î
ÆWJ³A« rÝ« WýUA« ÷dFð ∫‰UF
dOž
ππ
SGH-T400
99
3/18/03, 2:47 PM
j³C«
©µ≠µ WLzUI«®
»«Ë `HB²
Wbš œËe vKŽ WLzUI« Ác¼ —uNþ bL²F¹ ∫WEŠö
Æp²IDM w WJ³A«
Proxy® Âb<« j³{ WLzUI« «b²ÝUÐ pMJ1
b¹b% Ë 5b µ «œb× j³{ ©Settings
Âb<« WLzUI« «b²ÝUÐ wUŠ ÂbLB U¼bŠ√
U½UO³« j³{ pMJ1 Æ©Current Proxy® wU(«
w Wb)« œËe lł«— ÆÂb qJ WOU²«
ÆqOeUH²« s b¹e* p²IDM
rÝ« ‰Ušœ≈ Ë√ ÷«dF²Ýô ∫©Proxy Name® rÝô«
Æ WJ³A« Âb
‰Ušœ≈ Ë√ ÷«dF²Ýô ∫©WDP Address® Ê«uMF«
ÆÂb<« lu Ê«uMŽ
‰Ušœ≈ Ë√ ÷«dF²Ýô ∫©Port Number® WЫu³« r—
ÆWЫu³« r—
Ë√ ÷«dF²Ýô ∫©Home URL® wÝUÝ_« lu*«
ÆwÝUÝ_« lu*« Ê«uMŽ ‰Ušœ≈
‰Ušœ≈ Ë√ ÷«dF²Ýô ∫©Access Point® –UHM«
∫WOU²« «œb;«
nðU¼ r— ‰Ušœù ∫©NAS Phone Number® rd«
ÆWJ³A«
Ãuu« rÝ« ‰Ušœù ∫©Login Name® Ãuu« rÝ«
ÆÎU¹—Ëd{ sJ¹ r «–≈ tK¼U& pMJ1 ÆWJ³A« v≈
…dHOý ‰Ušœù ∫©Password® Ãuu« …dHOý
sJ¹ r «–≈ UNK¼U& pMJ1 ÆWJ³A« v≈ Ãuu«
ÆU¹—Ëd{
Î
bŠ√ ¡UI²½« pMJ1 ∫©Network Type® WJ³A« Ÿu½
∫WJ³A« l qOeu²« Ÿ«u½√
±∞±∞∞
∞
SGH-T400
100
3/18/03, 2:47 PM
rOEMð
∫wK¹ U0 ÂUOI« s rOEMð WOeU)« pMJ9
ÆpUN W×zô Ë „bOŽ«u ‰Ëbł WÐU²B •
bŽu0 „dOBc²® œb× XË vKŽ t³M*« j³{ •
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ
ÆWOÐU0(« UOKLF« ¡«dł≈ •
Æ.uI²« WFł«d •
ÆrUF« ‰uŠ WHK² Êb w Xu« WdF •
ÆXu« Ë a¹—U²« j³{ •
«b²Ý« ¨Èdš√ «bŠ«Ë v≈ rOI« q¹u% •
ÆXR Ë√ WOðUIOLB nðUN«
‰Ëb'«
©±≠∂ WLzU®
Ë pðUŽUL²ł« ¨„bOŽ«u ¨pðU*UJ WËbł pMJ1
tO³Mð WLG½ nðUN« —bB¹ ÆWeU)« U³ÝUM*«
ÆpËb' …œb;« a¹—«u²« Ë UË_« bMŽ
∫‰Ëb'« WLzUI« w WOU²« «—UO)« du²ð
b¹b% Ë œb× a¹—Uð —UO²š« pMJ1 ∫a¹—U² qI²½«
Æt ‰Ëbł
‰Ë«b'« lOLł ÷«dF²Ý« pMJ1 ∫qJ« —UNþ≈
ÆUNðœbŽ√ w²«
ÆUNðœbŽ√ w²« bOŽ«u*« lOLł ¡UGù ∫qJ«
`
±±∞±∞
SGH-T400
101
3/18/03, 2:47 PM
rOEMð
∫wK¹ U0 r ¨b¹bł ‰Ëbł œ«bŽù
‰ULF²ÝUÐ dNA« d²š« ¨‰Ëb'« WLzU w Ʊ
d²š« Ë ¨nðUN« V½Uł vKŽ uB« ÕU²H
d²š« Ë
Ë√
«b²ÝUÐ Ÿu³Ý_«
ÎUC¹√ p½UJSÐ Æ
Ë√
‰U‡LF²ÝUÐ ÂuO«
Æa¹—U²« b¹bײ a¹—U² qI²½« —UO)« ‰ULF²Ý«
∫WEŠö
Ÿu³Ýô« —UO²šô
Ë√
«b²Ý« QC¹√ pMJ1 •
ÆÂuO« —UO²šô
Ë√
«b²Ý«Ë
WLzUI« v≈ …œuF«Ë .uI²« s ÃËdK
jG{« •
ÆWIÐU0«
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
∫…du² Ÿ«u½√ lЗ√ pUM¼ ƉËb'« Ÿu½ d²š« Æ≥
ÆXOu²« Ë qOeUH²« ‰Ušœ≈ V−¹ ∫…dEc •
ÆXOu²« Ë nðUN« r— ‰Ušœ≈ V−¹ ∫‰UBð« •
ÆXOu²« Ë qOeUH²« ‰Ušœ≈ V−¹ ∫ŸUL²ł« •
ÆXOu²« Ë rÝô« ‰Ušœ≈ V−¹ ∫œöO bOŽ •
UuKF*« s b¹e* ÆWÐuKD*« UuKF*« qšœ√ Æ¥
Æ¥¥ W?×?H?e lł«— ¨h½ ‰Ušœ≈ WOHOB sŽ
nðUN« VKD¹ UbMŽ rF½ d²š« t³M*« j³C Ƶ
Æô jG{« ô≈Ë Æt³M*« j³{ pM
œb;« Xu« vKŽ t³M*« j³{« rF½ d²š« «–≈ Æ∂
ÆrF½ jG{« rŁ
±≤±∞≤
∞
SGH-T400
102
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
Ë ‰Ëbł vKŽ ,Î UI³0 ,Íu²×¹ Íc« a¹—U²« dNE¹
bMŽ ‰Ëb'« U¹u²× dNEð Æt WöFB jš t²%
w bF ‰Ëbł vKŽ Íu²×¹ ÎU¹—Uð „—UO²š«
ÆoÐU0«
fHM ‰Ëbł s d¦B√ ¡UA½SÐ XL «–≈ ∫WEŠö
5Ð ‰UI²½ö
Ë√
jG{« ¨a¹—U²«
Æa¹—U²« pc WHK²<« ‰Ë«b'«
∫WOU²« «—UO)« du²ð
s b¹e* ÆÈdš√ U¹u²× WU{≈ pMJ1 ∫WU{≈
Æ¥≤ W×He lUÞ ¨h½ ‰Ušœ≈ ‰uŠ qOeUH²«
ƉËbł ¡UGù ∫`
ÆÁ—U²ðdš¬ a¹—Uð v≈ ‰Ëb'« qIM ∫qI½
ÆÁ—U²ðdš¬ a¹—Uð v≈ ‰Ëb'« a0M ∫a½
Æ»uKD*« a¹—U²« ‰Ë«bł lOLł ¡UGù ∫ÂuÐ
©≤≠∂ WLzUI«®
`
t³M*«
j³{ pMJ1 Æœb× X Ë vKŽ t³M*« j³{ pMJ1
Æd¦B√ Ë√ bŠ«Ë t³M
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÎUOu¹ t³M*« WLG½ nðUN« —bB¹ ∫wu¹ t³M
ÆXu« fH½ w
w t³M*« WLG½ nðUN« —bB¹ ∫…bŠ«Ë …d* t³M
Æœb;« Xu«
qB t³M*« WLG½ nðUN« —bB¹ ∫wŽu³Ý√ t³M
ÆXu« Ë ÂuO« fH½ w Ÿu³Ý√
Æt³M*« WLG½ —UO²š« pMJ1 ∫t³M*«
WLG½
±≥±∞≥∞
SGH-T400
103
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
∫t³M*« j³C
Ÿu½ —UO²šô —UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
Æt³M*«
j³{ t³M*« j³{ —UO)« WÞUÝuÐ pMJ1 Æ≤
Æt³M*« qLŽ ÂU¹√ Ë XOuð
»uKD*« ÂuO« œbŠ ¨wŽu³Ý√ t³M „—UO²š« bMŽ
dNE¹ Æ
ÕU²H*« jG{« Ë Ÿu³Ý_« s
—UO²š« —dB Æ»uKD*« ÂuOK WöFB ¿ ed«
ÆWI¹dD« fHMÐ dš¬ Âu¹
ÆtzUGù
jG{«
ÆÂu¹ s d¦B√ —UO²š« pMJ1
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ »uKD*« Xu« qšœ√ Æ¥
ÆrF½
ƉUF t³M*« …—U³F« WýUA« ÷dFð
t³M*« W½uI¹√ …b¼UA pMJ1 ¨t³M*« œ«bŽ≈ bMŽ
Ë ¡UDG« `²« ¨t³M*« 5½— ·UI¹ù ÆWýUA« vKŽ
ÆÕU²H Í√ jG{«
Æt³M*« ¡UG≈ d²š« ¨t³M*« ¡UGù
ÆÎUIKG nðUN« ÊuJ¹ UbMŽ t³M*« qLF¹ ô ∫WEŠö
±¥±∞¥
∞
SGH-T400
104
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
W³ÝU(«
©≥≠∂ WLzU®
¨Vð«d π s W³ÝU×B nðUN« ‰ULF²Ý« pMJ1
¨lL'« WOÝUÝ_« WOÐU0(« UOKLFUÐ ÂuI¹
W³0M« »U0Š Ë ¨WL0I« Ë »dC« ¨ÕdD«
ÆÎUC¹√ W¹u¾*«
∫WOU²« «uD)« l³ð« ¨W³ÝU(« ‰ULF²Ýô
ÆÂU—_« `OðUH ‰ULF²ÝUÐ ‰Ë_« œbF« qšœ√ Ʊ
WOKLF« —uNþ v²Š WOKLŽ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
Ø Ë√ ™ ¨ ≠ ¨ ´ WÐuKD*« WOÐU0(«
Æw½U¦« œbF« qšœ√ Æ≥
Ë lЫd«Ë YU¦« œbFK ≥ Ë ≤ 5ðuD)« bŽ√ Æ¥
Æ«ÆÆÆ
Ë√ W−O²½ ÕU²H*« jG{« ¨W−O²M« vKŽ ‰uB×K Ƶ
Æ
Êd*« ÕU²H*«
¨WýUA« `0* Ë√ œbF« ‰Ušœ≈ w QDš `0*
Æ
jG{«
Æ
ÕU²H*« jG{« ¨W¹dAŽ WKeU ‰ULF²Ýô
Æ5²¹dAŽ 5²½Uš W¹UG »U0(« sJ1
±µ±∞µ∞
SGH-T400
105
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
∫WK¦√
W−O²M«
ÕU²H*« qOGAð
`KDB*«
¥±
©
Ë√®
µ´≥x±≤
Ωµ+≥*±≤
π±
©
Ë√®
µ∑´≥¥
Ωµ∑´≥¥
±∞≤
©
Ë√®
¥µ
Ωµ∑´¥µ
≤µ
©
Ë√®
≤≥≠¥∏
Ω≤≥≠¥∏
π≠
©
Ë√®
±¥
Ω≤≥≠±¥
±∑∞∞
©
Ë√®
≤µx∂∏
Ω≤µ*∂∏
≤∑≤∞
©
Ë√®
¥∞
Ω¥∞*∂∏
≤[µ
©
Æ Ë√®
±¥Ø≥µ
Ω±¥Ø≥µ
∑
©
Ë√®
π∏
Ω±¥Øπ∏
≤∞
±∞x≤∞∞
≤∞∞ s •±∞
±∞
±∞∞ر∞
±∞∞ s •øΩ±∞
≤≤∞
±∞+≤∞∞
≤∞∞ vKŽ …œU¹“ •±∞
±∏∞
±∞≠≤∞∞
≤∞∞ s rBš •±∞
±∂
©
Ë√®
x¥
¥ ‡« lOÐdð
∞[±≤
©
Ë√®
Ø∏
∏ ”uJF
ÃËdK
jG{« ¨W³ÝU(« s ¡UN²½ô« bMŽ ∫WEŠö
ÆWIÐU0« WLzUI« v≈ …œuF« Ë
±∂±∞∂
∞
SGH-T400
106
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
©¥≠∂ WLzUI«®
ÂUN*« W×zô
∫pMJ1
ÆpUN W×zô œ«bŽ≈ •
ÆU¼cOHM² WOzUNM« bOŽ«u*« Ë U¹uË_« b¹b% •
ÆUN²UŠ Ë√ UN²¹uË_ ÎUF³ð ÂUN*« nOMBð •
∫ÂUN*« W×zô œ«bŽ≈
Æ…b¹bł WLN œ«bŽù …b¹bł Êd*« ÕU²H*« jG{« Ʊ
ÆqOeUH²« qšœ√ Æ≤
dE½« ¨ ‰Ušœù« WOHOB ‰uŠ UuKF*« s b¹e*
Æ¥≤ W?×?H?e
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Ë√
ÕU²H*« jGCÐ W¹uË_« WOŽu½ d²š« Æ¥
Æ—UO²š« ÕU²H*« rŁ
ÆcOHM²K wzUNM« bŽu*« qšœ√ Ƶ
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ∂
∫ÂUN*« W×zô WÐU²E
w ,ÎUI³0 …œb× ,Èdš√ ÂUN „UM¼ X½UB «–≈
Èu²0 l WýUA« vKŽ UN²¹ƒ— pMJ1 ¨W×zö«
ÆWU(«Ë WLN*« qOeUHð Ë W¹uË_«
Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨U WLN qOeUHð ÷«dF²Ýô
¨W¹uË√ ÷«dF²Ýô ¨
ÕU²H*« jG{« Æ—UNþ≈
dOOG²
ÕU²H*« jG{« ÆWLN*« XOuð Ë WöŽ
ÆWÐuKD*« WLN*« WUŠ
±∑±∞∑∞
SGH-T400
107
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
«—UO)« ¡UI²½ô «—UOš Êd*« ÕU²H*« jG{«
∫WOU²«
Æ…b¹bł WLN œ«bŽù ∫…b¹bł
ÆWLN*« vKŽ W*öŽ l{u ∫WöŽ
ÆWLN*« qOeUHð WÐU²J ∫WÐU²E
Ë√ Ë ± W¹uË√ ∫W¹uËú QF³ð ÂUN*« nOMB² ∫“d
ÆWU×K QF³ð Ë√ ¨ ≤ W¹u
ÆÈdš√ v≈ WLN a0M ∫a½
ÆWLN `0* ∫`
ÆÂUN*« lOLł `0* ∫qJ«
`
.uI²«
©µ≠∂ WLzU®
v²Š ±π∞∞ s «uŽú .uI²« WFł«d pMJ1
Æ≤∞ππ
ÆÆÆjG{«
ÆÆÆv≈ ‰UI²½ö
Æ
Ë√
oÐU0« ÂuO«
Æ
Ë√
wU²« ÂuO«
Æ
Ë√
oÐU0« Ÿu³Ý_«
Æ
Ë√
uB« Wł—œ ÕU²H
wU²« Ÿu³Ý_«
oÐU0« Ë√ wU²« dNA«
qI²½« ÕU²H*« WÞUÝuÐ a¹—«u²« dOOGð pMJ1
Æa¹—U²
±∏±∞∏
∞
SGH-T400
108
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
w*UF« XOu²«
©∂≠∂ WLzUI«®
w wU(« Xu« WdF* pHðU¼ «b²Ý« pMJ1
¡ULÝ√ ÷dF²Ý« ÆrUF« ‰uŠ WO0Oz— WM¹b ≤±
Æ
‰ULF²ÝUÐ Êb*« Ác¼
∫wK¹ U WýUA« ÷dFð
ÆWM¹b*« rÝ« •
Æ5OU(« Xu«Ë a¹—U²« •
«–≈ p²M¹bË …UI²M*« WM¹b*« 5Ð XOu²« ‚d •
b¹e*® wK;« XOu²« —UO)« XD³{ b XMB
g²OM¹dž XOuð Ë√ ©ÁU½œ√ dE½« qOeUH²« s
Æ©wÝUÝ√®
¨w*UF« XOu²K lłdLB p²M¹b XOuð b¹bײ
∫wK¹ U0 r
XOu² UN²Ouð WIÐUD*« WM¹b*« d²š« Ʊ
Æd¦B√ Ë√ …d
jGCÐ p²M¹b
ÆÊUOK;« Xu« Ë a¹—U²« ÷dF¹
Æj³{ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
ÆÆÆ jG{«
ÆÆÆqł√ s Æ≥
wK;« j³{ Êd*« ÕU²H*«
a¹—U²« Y¹b%
5OU(« Xu« Ë√
b¹b'« j³CK UIË
WNłu« j³{ Êd*« ÕU²H*«
v« WöŽ dNEð
ÆXu« ‚—U V½Uł
XË vKŽ ‰ôb²Ýô«
qLF²0ð WIDM
wHOB« XOu²«
WNłu« ¡UG≈ Êd*« ÕU²H*«
dNEð 5Š jI du²¹®
‚—U V½U−Ð WöF«
Æ©Xu«
XË vKŽ ‰ôb²Ýô«
qLF²0ð ô WIDM
wHOB« XOu²«
±π±∞π∞
SGH-T400
109
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
©∑≠∂ WLzUI«®
WŽU«
Æa¹—U²« Ë Xu« j³{ pMJ1
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÆÁ—UNþ≈ qJýË Xu« j³{ pMJ1 ∫WŽU«
XOuð j³{ ¨Xu« j³{ q³ V−¹ ∫WEŠö
Æw*UF« XOu²« —UO)« w p²M¹b
dNA« ¨ÂuO« qšœ√ ¨a¹—U²« j³{ pMJ1 ∫a¹—U²«
ÆWM0« Ë
±∞±±∞
±
SGH-T400
110
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
q¹uײ«
©∏≠∂ WLzUI«®
ÆÈdš√ «bŠ«Ë v≈ UOLJ« q¹u% pMJ1
∫Èdš« …bŠ«Ë v≈ U WOLB q¹uײ
¨WŠU0 ¨r−Š ¨÷dŽ ¨‰uÞ ∫…bŠ«u« Ÿu½ d²š« Ʊ
Æ d0¹_« Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ …—«dŠ Ë√
jG{« rŁ UNK¹u% b¹dð w²« WOLJ« qšœ√ Æ≤
Æs qI(« v≈ ‰UI²½ö
rŁ
Æ
Ë√
jGCÐ WOKe_« …bŠ«u« d²š« Æ≥
Æv≈ qI(« v≈ ‰UI²½ö
jG{«
Ë√
jGCÐ WÐuKD*« …bŠ«u« d²š« Æ¥
Æ W−O²M« —UNþù
Ë√ —UO²š« ÕU²H*« jG{« Ƶ
ÆW−O²½ ‚ËbMB« w W−O²M« dNEð
±±±±±
SGH-T400
111
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
…du²*« «bŠu«
«bŠu«
ŸuM«
m
ft
cm
in
mile
mm
km
yard
‰uÞ
ton
pound
kg
oz
g
grain
Ê“Ë
I
yd3
m3
ft3
cm3
in3
gaI
a
yd2
m2
ft2
cm2
in2
Acre
°F
°C
r−Š
WŠU0
…—«dŠ
±≤±±≤
±
SGH-T400
112
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
©π≠∂ WLzUI«®
XR*«
wC bFРΫ—«c½≈ —bBO nðUN« j³{ pMJ1
Æœb× XË
Æj³{ ÕU²H*« jG{« Ʊ
w“UM²« bF« ¡bÐ b¹dð w²« …d²H« qšœ√ Æ≤
Æ jG{« rŁ UNM
Æw“UM²« bF« ¡b³ W¹«bÐ ÕU²H*« jG{« Æ≥
v≈ ‰UI²½ô« ‰UŠ w ÎU¹—Uł w“UM²« bF« vI³¹
—«c½≈ nðUN« —bB¹ ¨bF« W¹UN½ bMŽ ÆÈdš« WLzU
jG{« ÆWýUA« vKŽ —UDš≈ WUÝ— dNEðË wðue
Æ—«c½ù« ue ¡UGù ¡UDG« `²« Ë√ ÕU²H Í√
ÆXR*« bŽ ·UI¹ù nuð ÕU²H*« jG{« Æ¥
pKN²0¹ XR*« WeUB ’«u)« «b²Ý« Ê« ∫WEŠö
ÆW¹—UD³« WUÞ s «¡eł
Î
±≥±±≥±
SGH-T400
113
3/18/03, 2:48 PM
rOEMð
WOðUIO*«
©±∞≠∂ WLzUI«®
WOðUIOLB nðUN« «b²Ý« WOeU)« Ác¼ `O²ð
błuð Æ©ö¦ WO{U¹— WIÐU0 w® se« »U0(
Æ UOðUIO ¥
Ë WO½U¦« s W¾*« s ¡eł WOðUIO*« Wœ mK³ð
Æ UŽUÝ ±∞ WOðUIOLK vBô« se«
Æ
ÕU²H*« jG{« ¨bF« ¡b³ Ʊ
—dB ¨vË_« WOðUIO*« nu ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æw«u²« vKŽ UOðUIO*« ·UI¹ù jGC«
Æ UOðUIO*« dOHB² ŸUł—≈ jG{« Æ≥
ÆÃËdK
Ë√
jG{« Æ¥
±¥±±¥
±
SGH-T400
114
3/18/03, 2:48 PM
»UF√
ÆnðUN« w …du²*« »UF_UÐ ŸU²L²Ýô« pMJ1
Ë√
WÞUÝuÐ WÐuKD*« W³FK« v≈ ×bð
Æ—UO²š« Êd*« ÕU²H*« jG{« rŁ
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Æ…b¹bł W³F ¡b³ ∫©New Game®
VFK« ¡bÐ
‰Ëbł ÷«dF²Ýô ∫©High Score® wUŽ ‰bF
lOL' ‰Ëb'« du²¹ ô ÆW³FK WOUF« ôbF*«
Æ»UF_«
`OðUH*« ÷«dF²Ýô ∫©Key Info® `OðUH*«
ÆW³FK« w Wb²0*«
Ë UNð¡bÐ W³F ·UM¾²Ýô ∫©Continue® ·UM¾²Ý«
ÊuJð UbMŽ WLzUI« Ác¼ du²ð ÆÎUIÐUÝ UN²EHŠ
ÆÎUIÐUÝ W³F XEHŠ b
ÆÆÆÆÆ jG{«
ÆÆÆÆÆ qł√ s
uB« Wł—œ `OðUH
Wł—œ q¹bFð
W³FK« ue
Æ
W³FK« bOL&
Æ
Ë nu²«
W³FK« s ÃËd)«
±µ±±µ±
SGH-T400
115
3/18/03, 2:48 PM
»UF√
©±≠∑ WLzUI«®
mMOu³«
…dB WÞUÝuÐ …bLŽ√ ±∞ ◊UIÝ≈ v≈ W³FK« ·bNð
ÆVŽö« UNłdŠb¹
Æ
¨jLM« —UO²š« ¨…b¹bł W³F ¡bÐ bMŽ ¨pMJ1
ÕU²H*« WÞUÝuÐ ÆVždð ULB …dJ« Ë ed«
Æ…dJ«Ë ed« WýUA« dNEð ¨W³FK« ¡bÐ ‰UŠ
rŁ ¨ÁU&ô« Ë Ê«—Ëb« d²š« rŁ ÎôË√ ed« d²š«
Æ…dJ« ·c …u d²š«
`OðUH*«
ÆΫ—U0¹ p¹dײK ∫
Ë√
Ë√
ÆÎUMO1 p¹dײK ∫
Ë√
Ë√
…dJ« d¹Ëbð ¨WŽd0« b¹b% ∫
ÆUNO— rŁ
Ë√
Ë√
Æ uB« ¡UG≈ Ë qOGA² ∫
©≤≠∑ WLzUI«®
WŽd«
Ë »uKD*« lu*« v≈ ‰ueu« v≈ W³FK« ·bNð
Æœb× s“ ¡UMŁ√ p–
,»uKD*« lu*« —UO²š« W³FK« ¡bÐ bMŽ pMJ1
ÆW³FK« WÐuFe Èu²0 Ë W³Bd*«
±∂±±∂
±
SGH-T400
116
3/18/03, 2:48 PM
»UF√
pueË bMŽ WýUA« vKŽ ‰bF*« Ë Xu« dNE¹
Æ»uKD*« lu*« v≈
`OðUH*«
Æ—U0O« u×½ WBd×K ∫
Ë√
Ë√
Æ5LO« u×½ WBd×K ∫
Ë√
Ë√
ÆWŽd0« …œU¹e ∫
ÆWŽd0« `³J ∫
©≥≠∑ WLzUI«®
qF« …dE
WFÐU²0 q0F« U¹ËUŠ d0B v≈ W³FK« ·bNð
Æ U¹ËU(« lOLł d0B v²Š U¼u×½ …dJ« ·c
jÝË UNKUŠ vKŽ …dJ« l{u²ð ¨W³FK« ¡bÐ bMŽ
l{u dOOGð pOKŽ ¨VFK« √b³ð U*UŠ ÆWýUA«
qB w ÆtO≈ bðdð Ë ·cIð YO×Ð …dJ« qUŠ
…œUù« WO½UJ≈ vKŽ qB% W¹ËUŠ UNO d0Jð …d
…dJ« …¡UHB b¹eð YO×Ð d¦B√ ·dŠ√ «b²Ý« s
ÆUNKUŠ Ë√
∫WOU²« «—UO)« du²ð
Æwz«b²Ðô« l{u« v≈ qU(« Ë …dJ« bOF¹ ∫B
b¹b% s pMJ1 U2 qU(UÐ …dJ« oBK¹ ∫C
ÆUN q¦_« l{u*«
ÆqU(« ‰uÞ s b¹e¹ ∫H
U qB rD% YO×Ð …u d¦B√ …dJ« qF−¹ ∫P
ÆÂbBð
±∑±±∑±
SGH-T400
117
3/18/03, 2:48 PM
»UF√
WKŠd*« ÊS qŠ«d*« lOLł „“UO²ł« ‰UŠ w
W³Ke U¹ËU(« `³Bð ÆÎöOK WHK² …dOš_«
,ÎUC¹√ ÆU¼d0J WÐUe≈ s d¦B√ v≈ ÃU²% YO×Ð
Ê√ v≈ t³¹dð Ë qU(« WLłUN ö×M« √b³ð
Æ…UO(« bIHð U¼bMŽ Ë ¨ÎUU9 db¹
`OðUH*«
ÆvKŽ_« u×½ WŠ«“û ∫
ÆqHÝ_« u×½ WŠ«“û ∫
Æ—U0O« u×½ WŠ«“û ∫
Ë√
Ë√
Æ5LO« u×½ WŠ«“û ∫
Ë√
Ë√
Ë√
Ë√
Æ…dJ« ·cI ∫
Ë√
±∏±±∏
±
SGH-T400
118
3/18/03, 2:48 PM
»«Ë `HB²
WJ³ý ÷«dF²Ýô pHðU¼ «b²Ý« pMJ1
vKŽ ŸöÞô« lOD²0ð YOŠ WOJKÝö« X½d²½ù«
Ë W{U¹d« Ë fID« —U³š√ ¨—U³š_« ÀbŠ√
b¹d³« «b²Ý« v≈ ÎWU{≈ Èdš√ UuKF
ÆX½d²½ù« Ubš s ÁdOžË w½Ëd²Jù«
p²IDM w Wb)« œËe0 ‰UBðô« vłd¹
WLzUI« «b²Ýô ÆWb)« ÁcNÐ „«d²ýö
UuKF XKšœ√ b ÊuJð Ê√ V−¹ »«Ë `HB²
ÆwHðU¼ r— WLzUI« w pHðU¼ r—
©±≠∏ WLzUI«®
©Home® wÝUÝ√ lu
Ë WJ³AUÐ pHðU¼ qB²¹ ¨`HB²*« qOGAð bMŽ
vKŽ WJ³A« Âb< WOÝUÝ_« W×HB« qL×¹
ÆWýUA«
…dýU³ `HB²*« qOGA²
ÕU²H*« jG{« ∫WEŠö
ÆW¹e¼U'« l{Ë s
s ÃËdK XË Í√ w
ÕU²H*« jG{«
ÆW¹e¼U'« l{Ë v≈ …œuF« Ë WJ³A«
±π±±π±
SGH-T400
119
3/18/03, 2:48 PM
»«Ë `HB²
©Bookmark® WKCH l«u
©≤≠∏ WLzUI«®
ÆUNKCHð l«u* s¹ËUMŽ µ v²Š kHŠ pMJ1
∫ «—UOš WŁöŁ du²ð
ÆqCH lu kH( ∫©Edit® WÐU²E
Æ©·dŠ ±¥ W¹UG® »uKD*« rÝô« qšœ√ Ʊ
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ©·dŠ ±≤∏ W¹UG® lu*« Ê«uMŽ qšœ√ Æ≥
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ¥
Æ—U²<« lu*« v≈ ‰UI²½ö ∫©Go® qI²½«
Æ—U²<« lu*« `0* ∫©Delete® `
±∞±≤∞
≤
SGH-T400
120
3/18/03, 2:48 PM
»«Ë `HB²
©Goto® v≈ qI²½«
©≥≠∏ WLzUI«®
‰UšœSÐ Vždð Íc« lu*« v≈ ‰UI²½ô« pMJ1
ÆqI²½« ÕU²H*« jG{ rŁ o«u*« Ê«uMF«
WJ³A« ÷«dF²Ý«
»«Ë `HB² WÞUÝuÐ WJ³A« ÷«dF²Ý« pMJ1
ÆnðUN« `OðUH Ë√
nðUN« `OðUH «bH²Ý«
¡UMŁ√ nK² qJAÐ nðUN« `OðUH qLFð
ÆnðUN« «b²Ý« ¡UMŁ√ UNMŽ WJ³A« ÷«dF²Ý«
ÆÆÆjG{«
ÆÆÆqł√ s
ÕU²H*«
d³Ž ‰UI²½ö
W×HB« U¹u²×
¡UM¦²ÝUЮ
ÕU²H*«
©WO0Ozd« W×HB« w
v≈ …œuF«
WIÐU0« W×HB«
Ë√
ÎôuD
ÕU²H*«
W×HB« v≈ ‰UI²½ô«
WO0Ozd«
±±≤±≤
SGH-T400
121
3/18/03, 2:48 PM
»«Ë `HB²
»«Ë `HB² WLzU «bH²Ý«
÷«dF²Ý« ¡UMŁ√ WHK² «—UOš …bŽ du²ð
ÆX½d²½ô« WJ³ý
∫»«Ë `HB² WLzU v≈ ‰ušbK
Æ
ÕU²H*« jG{« Ʊ
Æ «—UO)« s WŽuL− dNEð
—UO)« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
ÕU²H*« jG{« Æ≤
Æ»uKD*«
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ≥
Ë√
ÕU²H*« jG{« ¨…—ËdC« bMŽ Æ¥
jG{« rŁ »uKD*« wŽdH« —UO)« v≈ ‰UI²½ö
ÆrF½ Êd*« ÕU²H*«
Ÿu½ ·ö²šUÐ …du²*« rz«uI« nK²ð ∫WEŠö
Æ`HB²*«
∫WOU²« «—UO)« du²ð
ÆWIÐU0« W×HB« v≈ …œuFK ∫©Back® …œuŽ
W×HB« v≈ …œuFK ∫©Home® wÝUÝ√ lu
ÆWOÝUÝ_«
ÆWJ³A« s ÃËdK ∫©Exit® ÃËdš
U½UOÐ Ë√ …œ—«u« qzUÝd« kH( ∫©Inbox ® kHŠ
Æ»«u«
ÆWOU(« W×HB« qOL% …œUŽù ∫©Reload® qOL%
Æ`HB²*« Ÿu½ ÷«dF²Ýô ∫©Advanced® ŸuM«
±≤±≤≤
≤
SGH-T400
122
3/18/03, 2:48 PM
»«Ë `HB²
Ê«uMŽ —UNþù ∫©Show URL® Ê«uMF« —UNþ≈
ÆwU(« lu*«
…dB«c« `0* ∫©Clear Cache® …dB«c« `0
ÆÓU¦¹bŠ UNð—“ w²« l«u*« s¹ËUMŽ vKŽ W¹ËU(«
Æ`HB²*« Ÿu½ ÷«dF²Ýô ∫©About...® ŸuM«
“u— Ë√ ¨ÂU—√ ¨h½ ‰Ušœ≈
‰UFH« WÐU²J« j/ dýR ¨h½ ‰Ušœ≈ bMŽ ¨dNE¹
Æabc/ABC q¦ s1_« Êd*« ÕU²H*« ‚u UOUŠ
Î
s1_« Êd*« ÕU²H*« jG{« ¨WÐU²J« j/ dOOG²
Æ»uKD*« jLM« dýR —uNþ v²Š
Æ
Æ…dO³B Ë …dOGe ·Ëd×Ð WÐU²JK ∫abc/ABC
ÕU²H*« jGCÐ 5ŽuM« 5Ð ‰UI²M« pMJ1
ÆhM« sL{ ÂU—√ ‰Ušœù ∫123
rOd²« UöŽ Ë “ud« nK² WÐU²J ∫Sym
ed« —UO²šô
ÕU²H*« jG{« ÆhM« sL{
Æ»uKD*«
ÕU²H*« Âb²Ý« ∫WÐU²J« ¡UDš√ `O×B²
`0« ¨»uKD*« lu*« v≈ WÐU²J« dýR qIM
·d(« qšœ√ rŁ
WÞUÝuÐ QD)« ·d(«
Æ`O×B«
±≥±≤≥≤
SGH-T400
123
3/18/03, 2:48 PM
WOU{≈ Ubš
5D)« Wbš
Wbš duð ‰uŠ UuKF* Wb)« œËe lł«— ∫WEŠö
ÆUNÞËdýË 5D)«
WUDÐ w 5Dš nOþuð WOeU)« Ác¼ `O²ð
‰UÝ—ù 5D)« öB ‰ULF²Ý« pMJ1 U¼bMŽ Æ…bŠ«Ë
ÁcNÐ …œËe p²UDÐ X½UB «–≈ Æ U*UJ*« ‰U³I²Ý«Ë
p `O²ð WOU²« WOU{ù« «—UO)« ÊS WOeU)«
∫WOeU)« Ác¼ j³{Ë nOþuð
jš —UO²š«
t«b²ÝUÐ Vždð Íc« j)« —UO²š« pMJ1
lł«— Æ5D)« Wbš WLzUI« WÞUÝuÐ W*UJ*« ¡«dłù
ÆqOeUH²K ≥∏ W×He
j)« rÝ« WÐU²E
—UO)« WÞUÝuÐ 5D)« s qJ rÝ« b¹b% pMJ1
ÆwHðU¼ r—
± jš …—U³F« ‰bÐ t²¹ƒ— rÝô« WÐU²B bFÐ pMJ1
Æ∏± W×He dE½« Æ ≤jš Ë√
±¥±≤¥
≤
SGH-T400
124
3/18/03, 2:48 PM
WOU{≈ Ubš
5½d« j³{
YO×Ð jš qJ WHK² 5½— WLG½ b¹b% pMJ1
WÞUÝuÐ tOKŽ W*UJ œË—Ë bMŽ ÁeOO9 lOD²0ð
ÆqOeUH²K ∑¥ W×He dE½« Æ5½d« WLzUI«
W*UJ*« q¹u% «—UOš œ«bŽ≈
WLzU w W*UJ*« q¹u% «—UOš œ«bŽ≈ pMJ1
Íc« rd« v≈ 5D)« s qJ U*UJ*« q¹u%
ÆqOeUH²« s b¹e* ∏∂ W×He lł«— ÆtÐ Vždð
±µ±≤µ≤
SGH-T400
125
3/18/03, 2:48 PM
qEUA*« qŠ
!u0UÝ W½UOe eBd WFł«d q³ pMJ1
∫wK¹ ULB WDO0³« qBUA*« iFÐ qŠ WËU×
∫WOU²« qzUÝd« dNEð ¨nðUN« qOGAð bMŽ
WUD³« qšœ√
Æ`O×e qJAÐ WUD³« VOBdð s bBQð •
qHI nðUN«
lOD²0² nðUN« …dHOý ‰Ušœ≈ V−¹ •
WOeU)« qOFHð ¡UG≈ U¼bFÐ pMJ1 Æt«b²Ý«
ÆnðUNÒK qOGAð qB bMŽ UNOKŽ WEU;« Ë√
PIN ed« qšœ√
WUD³« l od*« PIN ed« qšbð Ê√ V−¹ •
ÆvËô« …dLK nðUN« qOGAð bMŽ
WEU;« Ë√ WOeU)« qOFHð ¡UG≈ U¼bFÐ pMJ1 •
ÆnðUNÒK qOGAð qB bMŽ UNOKŽ
PUK ed« qšœ√
ÀöŁ TÞUš qJAÐ PIN ed« ‰UšœSÐ XL «–« •
U¼bMŽ ÆlML²« l{Ë w nðUN« `³B¹ «d
pH WUD³« l od*« PUK ed« ‰Ušœ≈ pOKŽ
ÆnðUN« lM9
±∂±≤∂
≤
SGH-T400
126
3/18/03, 2:48 PM
qEUA*« qŠ
WýUA« vKŽ dNEð ¢Wbš błuð ô¢ WUÝd«
WHOF{ WIDM w Ϋbł«u² ÊuJð Ê√ sJ1 •
ÆWO½UŁ ‰ËUŠË öOK „d% ¨oH½ qš«œ Ë√ …—Uýô«
‰ËU% UbMŽ WUÝd« Ác¼ dNEð Ê√ sJ1 •
Ë√ WJ³A« w …du² dOž Wbš v≈ ‰ueu«
s b¹e* Wb)« œËe0 qBð« ¨WUD³«
ÆqOeUH²«
tÐ ‰UBðô« r²¹ rË r— XKšœ√
Ærd« ‰Ušœ≈ bFÐ
ÕU²H*« jG{ s bBQð •
‰ËU%Ë W³ÝUM*« WJ³AUÐ ‰ueu p½√ bBQð •
ÆW³ÝUM*« WJ³AUÐ ‰UBðô«
Æ U*UJ*« V−( wU(« j³C« s bBQð •
`−M¹ ô Ë pÐ ‰UBðô« ‰ËU×¹ hHý
jG{« ÆqOGA²« l{Ë w pHðU¼ Ê√ bBQð •
ÆôuD
Î
ÆW³ÝUM*« WJ³AUÐ ‰ueu p½√ bBQð •
Æ U*UJ*« V−( wU(« j³C« s bBQð •
W*UJ*« ¡UMŁ√ pŽULÝ lOD²¹ ô hHý
¡UG≈ dNEð Æ uB« ¡UGSÐ rIð r p½√ s bBQð •
ÆWýUA« vKŽ uB«
Æ`O×B« qJAUÐ nðUN« p0 Ë qLŠ s bBQð •
±∑±≤∑≤
SGH-T400
127
3/18/03, 2:48 PM
qEUA*« qŠ
vKŽ iuð ¢WHOF{ W¹—UD³«¢ WUÝd«
WýUA«
UNb³²Ý« Ë√ W¹—UD³« s×ý —«bI s bBQð •
ÆΫbOł W½u×A ÈdšQÐ
WHOF{ W*UJ*« ¡UMŁ√ uB« …œuł
…—Uýô« …u W½uI¹√ h×Hð •
Æ v≈
s …—Uýù«
qš«œ XMB «–≈ …cUM« u×½ t&« Ë√ ÎöOK „d% •
ÆvM³
…u ×b²ð Æ
nðUN« qOœ w rdÐ ‰UBðô« pMJ1 ô
w `O×e qJAÐ ÿuH× rd« Ê√ bBQð •
ÆqOb«
ÆWłU(« XŽœ «–≈ b¹bł s rd« kHŠ bŽ√ •
vKŽ VKG²K WOUB WIÐU0« ‰uK(« sJð r «–≈
Wbš eBd »d√ lł«— ¨UNNł«uð w²« WKJA*«
∫wU²UРΫœËe !u0UÝ s hšd
ÆpHðUN wK0K0²« rd«Ë q¹œu*« r— •
Æô Â√ ÊULC« X% ¨pHðU¼ WUHB WUŠ •
ÆWKJA*« qOeUHð •
±∏±≤∏
≤
SGH-T400
128
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
–UHM« «dHOý
s pHðU¼ W¹UL×Ð –UHM« «dHOý ÂuIð
Æhšd*« dOž «b²Ýô«
©PUK2 Ë PUK «bŽ® –UHM« «dHOý dOOGð pMJ1
πµ W×He lł«— ÆW¹UL(« WLzUI« «b²ÝUÐ
ÆqOeUH²K
nðUN« …dHOý
dOž «b²Ýô« s pHðU¼ W¹UL( Âb²0ð
lMB*« w ÎUI³0 …bF*« nðUN« …dHOý Æhšd*«
Èdš√ v≈ nðUN« …dHOý dOOGð pMJ1 Æ∞∞∞∞ w¼
w WþuH× …dHOA« W¹dÝ vKŽ kUŠ ÆU¼—U²ð
Æs¬ ÊUJ
¨WOU²² «d fL) QDš …dHOý ‰Ušœ≈ bMŽ
«d fLK ‰Ušœù« ‰u³ sŽ nðUN« lM²1
ÆÎU×O×e ‰Ušœù« ÊUB «–≈ v²Š ¨wKð w²«
±π±≤π≤
SGH-T400
129
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
PIN ed«
Ë hšd*« dOž «b²Ýô« s p²UDÐ wL×¹
qšbð Ê√ V−¹ ÆWUD³« l …œUŽ ÎUId ÊuJ¹
nðUN« qOGAð UNO r²¹ …d qB wPIN ed«
ÆWK¼R WOeU)« Ác¼ X½UB «–≈ ¨W¹e¼U'« l{Ë s
Æπµ W×He lł«—
qšb¹ «d ÀöŁ TÞUš qJAÐ ed« ‰Ušœ≈ bMŽ
qšbð Ê√ V−¹ ¨U¼bMŽ ¨lML²« l{Ë w nðUN«
ed« qšœ√ ÆrF½ ÕU²H*« jGCð rŁ PUK ed«
ed« qšœ√ ÆrF½ ÕU²H*« jG{« rŁ b¹b'« PIN
ÆrF½ ÕU²H*« jG{« rŁ bOBQ²K WO½UŁ
PIN2 ed«
«b²Ý« p `O²¹ Æ…œUŽ WUD³« l UId ÊuJ¹
w²« UUD³« w du²ðô w²« hzUB)« iFÐ
PIN2 ed« Íu% ô
ÀöŁ TÞUš qJAÐ PIN2 ed« ed« ‰Ušœ≈ bMŽ
¨U¼bMŽ ¨lML²« l{Ë w nðUN« qšb¹ «d
ÕU²H*« jGCð rŁ PUK2 ed« qšbð Ê√ V−¹
ÕU²H*« jG{« rŁ b¹b'« PIN2 ed« qšœ√ ÆrF½
ÕU²H*« jG{« rŁ bOBQ²K WO½UŁ ed« qšœ√ ÆrF½
ÆrF½
±∞±≥∞
≥
SGH-T400
130
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
PUK ed«
pH Âb²0¹Ë ¨WUD³« l …œUŽ ÎUId ÊuJ¹
qJAÐ PIN ed« ‰Ušœ≈ sŽ rłUM« nðUN« lM9
Æ «d Àö¦ TÞUš
qDF¹ «d dAF TÞUš qJAÐ ed« «c¼ ‰Ušœ≈
Æ…b¹bł WUDÐ vKŽ ‰uB(« pOKŽ U¼bMŽ ¨WUD³«
w Wb)« œËe lł«— ¨ PUKed« dOGð pMJ1 ô
Æt½«bI ‰UŠ
PUK2 ed«
pH Âb²0¹Ë ¨WUD³« l …œUŽ ÎUId ÊuJ¹
qJAÐ PIN2 ed« ‰Ušœ≈ sŽ rłUM« nðUN« lM9
Æ «d Àö¦ TÞUš
qDF¹ «d dAF TÞUš qJAÐ ed« «c¼ ‰Ušœ≈
Æ…b¹bł WUDÐ vKŽ ‰uB(« pOKŽ U¼bMŽ ¨WUD³«
Wb)« œËe lł«— ¨PUK2 ed« dOOGð pMJ1ô
Æt½«bI WUŠ w
V−(« …dHOý
œËe s UNOKŽ qB% ÂU—√ WFЗ√ s ÊuJ²ð
Ác¼ Âb²0ð ÆWOeU)« ÁcNÐ pB«d²ý« bMŽ Wb)«
Æ U*UJ*« V−Š ’«uš «b²Ý« bMŽ …dHOA«
±±≥±≥
SGH-T400
131
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
Wö«Ë W×B« ULOKFð
W¹u¹œ«d« «œœd²« WUD ÷dF²«
wЗË_« œU%ô« ◊Ëdý l nðUN« «c¼ o«u²¹
ÆW¹u¹œ«d« ëuú ÷dF²« w
s UNÐ ÕuL0*« œËb(« sL{ nðUN« rOLBð ëuú ÷dF²« w wЗË_« œU%ô« q³
q³ s œËb(« Ác¼ b¹b% - ÆW¹u¹œ«d«
ÀU×Ð√ ‰öš s WKI²0 WOLKŽ U0ÝR
g«u¼ vKŽ œËb(« Ác¼ Íu²% ÆW¹—Ëœ UÝ«—œË
iGÐ ’Uýô« lOLł WöÝ bOBQ² WöÝ
ÆWO×B« rNðôUŠ Ë√ r¼—ULŽ√ sŽ dEM«
nð«uN« w W¹u¹œ«d« ëuö ÷dF²« Âb²0¹
Specific® SAR ‡Ð ·dFð ”UO …bŠ«Ë WOJKÝö«
s UNÐ veu*« SAR ‡« mK³ð ©Absorption Rate
Æ2.0W/kg.* wЗË_« œU%ô« q³
WLOIUÐ WOBHA« WuL;« nð«uN« v≈ W³MUÐ SAR ‰« œËbŠ *
U«dž ±∞ s d¦E_ ‰bF0 2.0 Watts Kilogram(W/kg)
wU{≈ W¹ULŠ gU¼ œËb(« Ác¼ sLC²ð Ær'« W−½√ s
Î
UF³ð
SAR ‰« WLO dOG²ð b Æ”UOI« w «dOGð W¹√ i¹uF²
ÆWJ³A« «œœdð Ë WOMÞu« U³KD²LK
±≤±≥≤
≥
SGH-T400
132
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
UOF{Ë w nðUN« «cN SAR ‡« —U³²š« WMJ2 ‰UÝ—≈ WUÞ vB√ bMŽË WHK²<« qOGA²«
¨ÎUC¹√ ÆÕU−MÐ W¹œœd²« ôU:« lOLł wË
q√ nðUN« qLŽ ¡UMŁ√ wIOI(« SAR ‡« Èu²0
V³0Ð ¨tÐ ÕuL0*« wLEŽ_« Èu²0*« s dO¦JÐ
WHK² WUÞ U¹u²0 bMŽ qLF¹ nðUN« Ê√
¨ÎUuLŽ ÆWUD« dOu² ©WłU(« tOG³ð U V0Š®
©WU0*UЮ »d²« ULKB q√ WUÞ nðUN« qÝd¹
Æ…bŽUI« WD× wz«u¼ s
v≈ lO³K nð«uN« s Y¹bŠ q¹œu ÕdÞ q³
ULEM*« l o«u²« ozUŁË .bIð V−¹ ¨WUF«
‰U− w WBB²*« WOЗË_« U¾ON«Ë
lOLł W¹ULŠ oŁuð w²«Ë W¹u¹œ«d« ôUBðô«
ôUBðô« UDKÝ v≈ rN²öÝË 5b²0*«
hOš«d²« vKŽ ‰uB×K wMF*« bK³« w
ÆW“ö«
±≥±≥≥≥
SGH-T400
133
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
U¹—UD³« «bH²Ý« ‰uŠ «d¹c%
ÎU¹√ ¨qDF sŠUý Ë√ W¹—UDÐ ÎUIKD Âb²0ð ô •
ÆqDF« Ÿu½ ÊUB
ÆjI UNM œ«d*« ·bNÒK W¹—UD³« «b²Ý« •
UbMŽ ‰uÞ√ …b* UN²UÞ vKŽ W¹—UD³« kU% •
ÆWJ³A« bŽ«u UD× »d nðUN« Âb²0ð
XCH½« WD;« s XÐd²« ULKB ¨—UB²šUÐ
ÆW¹—UD³« s WJKN²0*« WUD«
Ÿu½ ·ö²šUÐ W¹—UD³« s×ý …b nK²ð •
…œUŽ≈ sJ1 Æ5b²0*« sŠUA«Ë W¹—UD³«
w Æ «d*« U¾* W¹—UD³« «b²Ý« Ë s×ý
m¹dH²« Ë s×A« UOKLŽ dŁR𠨉«uŠ_« qB
ÆW¹—UD³K w{«d²ù« dLF« vKŽ Xu« l
w ÎU{UH½« kŠöð UbMŽ W¹—UD³« ‰b³²Ý«
ÆoÐU0« sŽ UNKOGAð …b
sJð r u v²Š UN²M×ý W¹—UD³« bIHð •
Æ«b²Ýô« bO nðU¼ v≈ Wueu
WBšd s×ý …eNł√Ë U¹—UDÐ jI Âb²Ý« •
WUD« l³M sŽ sŠUA« qB≈ Æ!u0UÝ s
„d²ð ô Æ«b²Ýô« l{Ë w ÊuJ¹ô UbMŽ
s d¦B_ sŠUA« v« Wueu W¹—UD³«
Æw{«d²ù« U¼dLŽ dBI¹ p– Ê≈ ¨Ÿu³Ý√
±¥±≥¥
≥
SGH-T400
134
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
÷UH½« v≈ jO;« u'« …—«dŠ œU¹œ“« ÍœR¹ •
¡ULŠ≈ d_« VKD²¹ b ¨W¹—UD³« WFÝ w
ÆU¼b¹d³ð Ë√ W¹—UD³«
Ë√ …—U(« sBU_« w W¹—UD³UÐ kH²% ô •
U¼dLŽ Ë UN²FÝ s iH¹ t½≈ ¨…œ—U³«
Wł—œ w W¹—UD³« vKŽ kUŠ Æw{«d²ù«
X% …—«d(« Uł—œ dŁRð ÆWdG« …—«dŠ
WFÝ vKŽ ÿu×K qJAÐ Íu¾*« dHB«
ÆLi-ion Ÿu½ s U¹—UD³«
Ë Vłu*« W¹—UD³« w³D qOeuð V³0¹ •
všuð ÆW¹—UD³« w ÎöDŽ ULNCFÐ l VU0«
¡UMŁ√ w{dŽ qJAÐ p– Àb×¹ b ¨—c(«
ÆWO½bF Èdš√ ¡UOý√ l Ë√ W³OIŠ w UNF{Ë
s hKð ¨—UM« w W¹—UD³UÐ wdð ô •
ÆWLE½ô« V0ŠË rOK0« qJAUÐ W¹—UD³«
±µ±≥µ≥
SGH-T400
135
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
o¹dD« vKŽ Wö«
WKOÝuРΫœËe qIM²« W¹dŠ …eO pHðU¼ pODF¹
¡«bÐ≈ p– ÂeK²0¹ ÆWuL× Ë WBdײ ‰UBð«
ÆWOËR0*« fŠ Ë ’d(«
¡UMŁ√ W¹uË_« o¹dD« W³«d Ë —c(« q²×¹
«b²Ý« bMŽ WOU²« ULOKF²UÐ Âe²« Æ…œUOI«
∫…œUOI« ¡UMŁ√ pHðU¼
pHðU¼ hzUB) …bO'« p²dF „bŽU0ð Ʊ
ÊËœ t«b²Ý« vKŽ WF¹d0« tKOGAð ‚dÞË
Æ…œUOI« ¡UMŁ√ o¹dD« sŽ pUL²¼« ·de
UbMŽ ¨XFD²Ý« U …—UO0« …bŠË Âb²Ý« Æ≤
Æ…œUOI« ¡UMŁ√ nðUN« Âb²0ð
‰ueu« qN0¹ ÊUJ w nðUN« vKŽ kUŠ Æ≥
Ë ¨…œUOI« ¡UMŁ√ W*UJ œË—Ë ‰UŠ w tO≈
wðuB« b¹d³« Wbš Âb²0ð Ê√ qC_«
Æ…—UO0« …œUO ¡UMŁ√
l{Ë w p½√ nðUN« vKŽ dšü« ·dD« rKŽ√ Æ¥
w œuIð UbMŽ W*UJ*« m√ Ë√ oKŽ Æ…œUOI«
¨ÂUŠœ“ô« ¨d¹eG« dD*UB W¾OÝ W¹—Ëd ·Ëdþ
ÆÃuK¦«Ë
qOœ w r— sŽ Y׳ð Ë√ UEŠö V²Jð ô Ƶ
sŽ p¼U³²½« ·dB¹ t½≈ ¨…œUOI« ¡UMŁ√ nðUN«
Æo¹dD«
±∂±≥∂
≥
SGH-T400
136
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
ÊuJð UbMŽ U*UJ*« ¡«dł≈ UËœ ‰ËUŠ Æ∂
¡«dL(« —Ëd*« …—Uý≈ bMŽ ¨WHu² …—UO0«
Æö¦
Ë√ pÐUBŽ√ dO¦¹ b —«uŠ w qšbð ô Æ∑
Æo¹dD« sŽ p¼U³²½« ·dB¹ U2 pHÞ«uŽ
w tb²Ý« Æ…bŽU0*« VKD pHðU¼ Âb²Ý« Æ∏
Wz—UD« ôU(«Ë —Ëd*« Àœ«uŠË o¹d(« WUŠ
w½U− ∆—«uDUÐ ‰UBðô« Ê√ dBcð ÆÈdšô«
Æ ôU(« qB w
ö¦ Æs¹dšx …bŽU0*« VKD pHðU¼ Âb²Ý« Æπ
ÆÈdš_« ∆—«uD« ôUŠ Ë —Ëd*« Àœ«uŠ w
VKD ©…—ËdC« bMŽ® pHðU¼ Âb²Ý« Ʊ∞
pð—UOÝ qDFð 5Š ¨o¹dD« vKŽ …bŽU0*«
bMŽ s¹dšx …bŽU0*« VKD Ë√ ¨ö¦
Î
Æ…—ËdC«
±∑±≥∑≥
SGH-T400
137
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
q‡LF« W¾OÐ
W¹√ w WeUš bŽ«u W¹√ ŸU³ð« »ułË dBcð
p– ÊuJ¹ YOŠ pHðU¼ ‚öžSÐ ÎULz«œ rË WIDM
dDš v≈ Ë√ qš«bð v≈ ÍœR¹ ÊUB «–≈ Ë√ UÐuKD
Î
Æ©Îö¦ vHA²0 qš«œ®
Ë√ nðUN« qOGAð q³ «b²Ýô« qOœ √d«
WBšd oŠö Âb²Ý« ÆtF oŠö «b²Ý«
ÆlMB*« s
ÿUH×K Ë WO{d qOGAð ZzU²½ oOIײ ¨V−¹
w nðUN« «b²Ý« ¨WOBA« Wö0« vKŽ
Ë Ê–_« v≈ ÎôuL× ¨WOFO³Þ qOGAð WOF{Ë
Æ5H²J« vKŽ√ wz«uN«
WO½Ëd²Jô« …eNłô«
UŽUýùUÐ WO½Ëd²Jô« …eNł_« iFÐ dŁU²ð b
…eNł_« rEF Ê√ rž— ¨pHðU¼ s W¦F³M*«
ÆW¹u¹œ«d« ëu_« s w«Ë Ÿ—bÐ …œËe W¦¹b(«
Æqš«b²« ôUŠ w …eNł_« wFMB dA²Ý«
©PaceMaker® VKI« UC³½ rEM
VKI« UC³½ rOEMð …eNł√ uFMB weu¹
“UNł sŽ ΫbOFÐ wJKÝö« nðUN« vKŽ WEU;UÐ
q_« vKŽ © UA½« ∂® rÝ ±µ WU00 rOEM²«
ÆULNMOÐ qš«bð Í√ VM−²
±∏±≥∏
≥
SGH-T400
138
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
VKI« UC³½ rEM “UNł wb²0
©Pacemaker®
rEM*« sŽ √bOFÐ nðUN« vKŽ WEU;« V−¹ •
Æ © UA½« ∂® rÝ ±µ s d³B√ WU00
Æ—bB« VOł w nðUN« qLŠ ÂbŽ V−¹ •
nU<« ·dD« w Ê–ô« WŽULÝ ‰ULF²Ý« V−¹ •
Ær0'« s rEMLK
l qš«bð ŸuuÐ „—uFý —u nðUN« oKž√
ÆrEM*«
lL0« …bŽU0 …eNł√
Ë lL0« …bŽU0 …eNł√ 5Ð qš«bð Àb×¹ b
WFł«d WU(« Ác¼ w V−¹ ÆWOJKÝö« nð«uN«
‰uB×K lL0« …bŽU0 “UNł wzUBš√ l d_«
Æq¹bÐ vKŽ
WO³D« …eNł_«
©VO³D« Ë√® WO³D« …eNł_« wzUBš√ lł«—
Íc« “UN'«Ë nðUN« 5Ð qš«b²« WdF*
l qš«b²Ð „—uFý bMŽ nðUN« oKž√ Ætb²0ð
w nðUN« oKž√ Ætb²0ð Íc« w³D« “UN'«
dŁR¹ b ¨ «œUOF« Ë wUA*UB WO×B« sBU_«
ÆWO³D« …eNł_« iFÐ qLŽ vKŽ nðUN«
±π±≥π≥
SGH-T400
139
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
U³Bd*«
iFÐ qLŽ vKŽ ÎU³KÝ W¹u¹œ«d« «œœd²« dŁRð b
W³Bd*« lMB lł«— Æp²³Bd w W³Bd*« WLE½_«
Æ«cNB d√ ÀËbŠ ‰UŠ w
WIBK*« ULOKF²«
ULOKF²« pM VKDð ÊUJ qB w pHðU¼ oKž√
Ætöž≈
—U−H½û Ë√ ‚«d²Šû WKÐUI« œ«u*«
WKÐU œ«u »d ÊuJð UbMŽ nðUN« oKž√
ÆW¹“UG« ¡«uł_« w Ë√ ¨—U−H½û Ë√ ‚«d²Šû
«cNÐ sBUô« pKð w WI³D*« ULOKF²« l³ð«
w²« sBU_« w pHðU¼ oKž√ UËœ Æ’uB)«
V³0²« ÂbŽË …—UO0« „d× ¡UHÞ≈ UNO VKD¹
Æ «—«dý À«bŠSÐ
œuu« UD× w nðUN« ‚öž≈ qC_« s
œ«u Ë√ WOzUOLOB œ«u vKŽ W¹ËU(« sBU_«Ë
sJð r u v²Š —U−H½û Ë√ ‚«d²Šû WKÐU
Æ’uB)« «cNÐ W×{«Ë ULOKF²«
Ê≈ ÆXMB ULM¹√ WLE½_« Ë ULOKF²« l³ð« ¨UËœ
Ë pðUOŠ ÷dF¹ 5½«uI«Ë ULOKF²« ŸU³ð« ÂbŽ
ÆdDK s¹dšü« …UOŠ
±∞±¥∞
¥
SGH-T400
140
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
∆—«uD« U*UJ
WuŁu ôUBð« WOJKÝö« ôUBðô« d³²Fð ô
nðU¼ Í√ vKŽ bL²Fð ô ÆqOGA²« ·Ëdþ WUB v
Ë√ ¡«dłù oKD qJAÐ ©ÍdBŠ qJAЮ wJKÝô
Æ U*UJ*« ‰U³I²Ý«
v nðUN« ÊuJÐ Ê√ V−¹ U*UJ*« ¡«dłù¨dBcð
ô b ÆWODG²« …bOł WIDM w Ë qOGAð l{Ë
¨∆—«uD« U*UJ Wbš UJ³A« iFÐ duð
ÆWb)« œËe l Ÿu{u*« lł«—
∫∆—«uÞ W*UB ¡«dłô
ÆUIKG ÊUB «–≈ nðUN« qGý Ʊ
Æ∆—«uD« nðU¼ r— qšœ√ Æ≤
Æ
jG{« Æ≥
W*UJ ‰uŠ qOeUH²« WdF* Wb)« œËe0 qBð«
WJ³A« hzUBš iFÐ qOFHð WUŠ w ∆—«uD«
Æ U*UJ*« V−Š q¦
qUB ¡UDŽ≈ vKŽ ’dŠ« ¨∆—«uÞ W*UJ ¡«dł≈ bMŽ
s W*UJ*« wNMð ô Ë dšü« ·dDK qOeUH²«
Ædšü« ·dD« WI«u0 ô≈ pdÞ
±±¥±¥
SGH-T400
141
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
WLN Èdš√ WöÝ ULOKFð
W½UOeË h×HÐ 5Bšd*« 5OMHK jI `LÝ« •
t²½UOe ‰UŠ w WUHJ« nðUN« bIH¹ ÆpHðU¼
Æ5Bšd dOž ’Uý√ q³ s
pð—UOÝ w W²³¦*« «Ëœú Í—Ëœ h×HÐ r •
ÆnðUNUÐ WeU)«Ë
Ë√ ‚«d²Šö WKÐU œ«u s¹eð Ë√ qIMÐ rIð ô •
Ë√ nðUN« bł«uð ÊUJ fH½ w —U−H½ô«
ÆtðUI×K
sBU√ w tðUI×K Ë√ nðUN« l{uÐ rIð ô •
w WOz«uN« …œUÝu« `² tł«uð Ë√ oOFð
Æ…dODš UÐUeSÐ p– V³0²¹ b …—UO0«
Ê≈Æ…dzUD« v≈ œuFB« q³ pHðU¼ oKž√ •
qš«œ wJKÝö« ‰UBðô« …eNł√ «b²Ý«
WŠö*« …eNł√ vKŽ dŁR¹ bË —uE× «dzUD«
Æ…dzUD« w
WIKF²*« WLE½_«Ë ULOKF²« ŸU³ð« ÂbŽ Ê≈ •
b WOJKÝö« nð«uN« …eNł√ «b²ÝUÐ
pðUOŠ ÷dF¹ bË WO½u½UI« W¡U0LK p{dF¹
ÆdDK s¹dšü« …UOŠË
±≤±¥≤
¥
SGH-T400
142
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
W½UOB«Ë W¹UMF«
V0Š tULF²Ý«Ë nðUNUÐ W¹UMF« V−¹
∫t²zUHBË t²UHB p– kH×¹ ¨WOU²« ULOKF²«
‰ËUM² sŽ ΫbOFÐ tðUI×KË nðUN« vKŽ kUŠ •
ƉUHÞô« b¹
Ë qz«u0« V³0²ð ÆÎUUł nðUN« vKŽ kUŠ •
ÆWO½Ëd²Jù« dz«Ëb« w —«d{QÐ WÐuÞd«
ÎU³M& tM×ý ¡UMŁ√ WKK³ bOÐ nðUN« fLKð ô •
ÆWOzUÐdNB Wbe v≈ ÷dF²K
Ë WHOEM« dOž sBU_« w nðUN« kH% ô •
Æ—U³G« Ë WÐdð_« UNO d¦Jð w²«
·Ëdþ w nðUN« Âb²0ð Ë√ kH% ô •
qJAÐ …—«d(« WCHM Ë√ WFHðd qOGA²«
dO³B qJAÐ UN{UH½« Ë …—«d(« ŸUHð—« ÆdO³B
ÆWO½Ëd²Jô« «—«b« vKŽ dŁR¹
…—«d(« WCHM sBU_« w nðUN« kH% ô •
U qz«uÝ tKOGAð bMŽ qJA²ð b ¨dO³B qJAÐ
ÆqOGA²« ¡UMŁ√ tð—«dŠ ŸUHð—« V³0Ð
±≥±¥≥¥
SGH-T400
143
3/18/03, 2:48 PM
WOFłd UuKF
◊uGCK Ë√ ÎU{—√ ◊uI0K nðUN« ÷dFð ô •
«—«b« vKŽ dŁR¹ t½≈ ¨WOJO½UJO*«
ÆWO½Ëd²Jô«
W¹u UHEM Ë√ WOzUOLOB Ϋœ«u Âb²0ð ô •
ÎöOK U³Þd
Î
ÎUýUL «b²Ý« ÆnðUN« nOEM²
Æ¡U*UÐ ©jI®
Æt½u dOG² Ë√ 5¹e²K nðUN« s¼bÐ rIð ô •
wz«uNÐ ©ÎU¹—Ëd{ ÊUB «–≈® wz«uN« ‰b³²Ý« •
pcÐ ÂuI¹ Ê√ V−¹ ¨q¹œu*« fHM Ë o«u²
oŠö Ë√ UOz«u¼ «b²Ý« Ê≈ Æhšd wM
¡«œ_« ÷UH½« v≈ ÍœR¹ b WI«u² dOž
ÆWOJKÝö« nð«uN« qOGAð 5½«uI WHUË
UÎKKš kŠöð UbMŽ hšd*« W½UOB« eBd lł«— •
ÆtðUI×K bŠ√ Ë√ pHðU¼ ¡«œ√ w
±¥±¥¥
¥
SGH-T400
144
3/18/03, 2:48 PM
W‡‡)ö)«
U×KDB*« rN vKŽ WOU²« UuKF*« „bŽU0ð
«c¼ w Wb²0*« «—UB²šô« Ë WOMI²«
ÆqOb«
¡UDG« qOFHð
cOHMð Ë√ wðuB« ‰UBðô« ¡«dł≈ vKŽ …—bI« w¼
ed« kHË ¡UDG« `² œd−0 wðue d√
œ«d*« d_« Ë√ tÐ ‰UBðô« œ«d*« rÝö o«u*«
ÆÁcOHMð
5D)« Wbš
w 5Dš qOGAð WO½UJ≈ 5D)« Wbš duð
vKŽ U*UJ wIKð Ë ¡«dł≈ pMJ1 ¨…bŠ«Ë WUDÐ
ÆVždð ULB 5D)« s Í√
U*UJ*« V−Š
Æ…œ—«u« Ë …—œUB« U*UJ*« V−Š WO½UJ≈
U*UJ*« q¹u%
Ædš¬ nðU¼ r— v≈ U*UJ*« q¹u% WO½UJ≈
W*UJ*« oOKFð
r²ð UL¦¹— —UE²½ù« WUŠ w W*UJ l{Ë WO½UJ≈
U¼bMŽ pMJ1 ¨Èdš√ W*UJ ¡«dł≈ r²¹ Ë√ WÐUłù«
u¼ U V0Š Èdš√ v≈ W*UJ s ‰UI²½ô«
ƻuKD
U*UJ*« —UE²½«
¡UMŁ√ W*UJ œË—uÐ Âb²0*« ÂöŽ≈ vKŽ …—bI«
ÆW¹—Uł W*UJ0 tUGA½«
±µ±¥µ¥
SGH-T400
145
3/18/03, 2:48 PM
W‡‡)ö)«
Caller® CLI ‰UBðô« hzUBš Ubš
Services ©Line Identification
ÆqB²*« r— V−Š Ë√ —UNþ≈ pMJ1
©WKIM²*« ôUBðö w*UF« ÂUEM«® GSM
W¹uK)« ôUBðö WO*UF« WLE½_« sLCð
ÂUEM« wDG¹ Æ UJ³A« nK² 5Ð o«u²«
Èdš√ ¡«eł√Ë WOÐË—Ë_« Ê«bK³« d¦B√ GSM
ÆrUF« s …b¹bŽ
qB²*« W¹u¼
—UNþ« V−Š Ë√ —UNþSÐ 5Bd²ALK `L0ð Wbš
Ædšü« ·dD« nðU¼ WýUý vKŽ rNHð«u¼ ÂU—√
·«dÞ_« …œbF² W*UJ*«
Æ·«dÞ√ ∂ 5Ð VÞUð WIKŠ ¡«dł≈ WO½UJ≈
nðUN« …dHOý
dOž ‰ULF²0« s nðUN« W¹UL( Âb²0¹ e—
nðUN« …dHOý ‰Ušœ≈ Vłu²¹ YO×Ð hšd*«
tKOGAð UNO r²¹ …d qB w nðUN« qH ¡UGù
Æ‚öžô« l{Ë s
PIN ed«
ØnðUN« wL×¹ Vð«d ∏ v≈ ¥ s ÍœbŽ e—
r²¹ Æhšd*« dOž «b²Ýô« s WUD³«
l Wb)« œËe s PIN ed« vKŽ ‰uB(«
ÆÂb²0*« W³ždÐ ÁdOOGð sJ1Ë ¨WUD³«
±∂±¥∂
¥
SGH-T400
146
3/18/03, 2:48 PM
W‡‡)ö)«
PUK ed«
lM9 pH Âb²0¹ Vð«d ∏ s ÍœbŽ e—
TÞUš qJAÐ PIN ed« ‰Ušœ≈ sŽ rłUM« nðUN«
s PUK ed« vKŽ ‰uB(« r²¹ Æ «d Àö¦
ÆWUD³« l Wb)« œËe
‰«u−²«
¡UMŁ√® p²IDM ×Uš ÊuJð 5Š pHðU¼ «b²Ý«
Æ©Îö¦ dH0«
WUD³«
qOGA² WÐuKD*« UuKF*« vKŽ Íu²% WUDÐ
UuKF Ë …dB«c«Ë WJ³A« UuKF® nðUN«
oý w WUD³« qšbð Æ©WOBA« „d²A*«
ÆW¹—UD³« UNOL%Ë nðUN« dNþ vKŽ dOGe
qzUÝd« Wbš
‰U³I²Ý« Ë ‰UÝ—SÐ `L0ð Ë WJ³A« UNMRð Wbš
W*UJ ¡«dł≈ ÊËœ dš¬ „d²A v≈ Ë s qzUÝ—
ÎUdŠ ∑∞® ÎUdŠ ±∂∞ v≈ WUÝd« ‰uÞ qB¹ ÆtF
Æ©WOÐdF« WGK
±∑±¥∑¥
SGH-T400
147
3/18/03, 2:48 PM
W‡‡)ö)«
W½d*« `OðUH*«
¨nðUN« vKŽ
Ë
UöŽ qL% w²« `OðUH*«
∫UNM ·bN«Ë
UOUŠ UNb²0ð w²« WHOþu« V0×Ð nK²ð •
WýUAK qHÝ_« j)« vKŽ UNO≈ …—Uýù« r²ð •
Æ…dýU³ VÝUM*« ÕU²H*« ‚u ÷dF«
wðuB« b¹d³«
vKŽ wzUIKð qJAÐ VO& WOðUuKF WÐUł≈ Wbš
ÂuIð ¨Î«œułu ÊuJð ô 5Š pO≈ WNłu*« U*UJ*«
qO−0²Ð ÂuIð ULB © œ—√ «–≈ pðuBЮ VOŠd²UÐ
ÆWUÝ—
±∏±¥∏
¥
SGH-T400
148
3/18/03, 2:48 PM
©…dýU³ W*UJ®
Ærd« qšœ√ Ʊ
ÕU²H*« jG{« Æ≤
W*UJ ¡UN½≈
W*UJ ¡«dł≈
ÕU²H*« jG{« ‚öž≈ Ë qOGAð
nðUN«
l‡¹d‡« l‡łd*« W‡MUDÐ
SGH-T400 GSM Phone
ÆÎôuD
Æ
vKŽ W¼d³ jG{«
Æ»uKD*« —UO)« v≈
WDÝ«uÐ qI²½« Æ≥
ÆWÐuKD*« WLzUI« v≈
ÕU²H*« WDÝ«uÐ qI²½« Æ≤
ÆWLzUI« Êd*« ÕU²H*« vKŽ jG{« Ʊ
Ë√
Ë√
Æd0¹_« Êd*« ÕU²H*« jG{« Æ¥
‰ušb«
nzUþË v≈
WLzUI«
5½d*« 5ŠU²H*« s qB ÂuI¹ •
Ë
s dOš_« dD0« w ,tu …œb;« nzUþuUÐ
ÆWýUA«
3/18/03, 2:48 PM
149
SGH-T400
©wðue ‰UBð«®
Ë Îö−0 rÝô« ÊuJ¹ Ê√ ◊dý
‰UBð« vKŽ ◊u³C ¡UDG« —UO)«
wðu)
Æ¡UDG« `²« Ʊ
Æo«u*« wðuB« ed« oD½« Æ≤
Æ
±π±¥π¥
‰UI²½ö
¡ULÝ_« ÕU²H*« jG{« Ʊ
rÝô« W¹«bÐ qšœ√ Æ≤
Y×Ð ÕU²H*« jG{« Æ≥
jG{« Æ¥
Ë√
Æ»uKD*« rÝô« v≈
jG{« Ƶ
ƉUBðô« ¡«dłù
w Y׳«
qOœ
nðUN«
qO−0ð
rݫ
‰UBðö
wðuB«
Æ
V½Uł vKŽ
jG{«
nðUN«
¡UDG« `²«
Ë√
ÕU²H*« jG{«
Wł—œ j³{
uB«
vKŽ œd«
W*UJ
Ë
Ærd« qšœ√ Ʊ w ÂU—_« kHŠ
nðUN« qOœ
kHŠ ÕU²H*« jG{ Æ≤
rÝô« qšœ√ Æ≥
kHŠ ÕU²H*« jG{« Æ¥
Æ©Í—UO²š«® lu*« qšœ√ Æ≥
ÆrF½ ÕU²H*« jG{« Æ∂
3/18/03, 2:48 PM
150
SGH-T400
¡ULÝ_« ÕU²H*« jG{« Ʊ
«—UOš ÕU²H*« jG{« Æ≤
qO−ð —UO)« d²š« Æ≥
ULOKF²« l³ð« Ë ed« q−Ý Æ¥
±∞±µ∞
µ
± µ
SGH-T400
151
3/18/03, 2:48 PM
GSM nðU¼
SGH-T400
We(« wzUMŁ
«bH²Ýù« qOœ
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS
±≤ µ
SGH-T400
152
3/18/03, 2:48 PM
ELECTRONICS
Printed in Korea
Code No.:GH68-03664A
Arabic. 03/2003. Rev.1.0
±≥ µ
SGH-T400
153
3/18/03, 2:48 PM
Download PDF

advertising