Samsung | MM-J320 | Samsung 20 W 2.2Ch Mini Audio System J320 Benutzerhandbuch

MM-J320
MM-J330
Mikro komponentni sistem
MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW reprodukcija
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili Samsung proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 1
2016/2/3 18:42:36
Bezbednosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI
KOJE MOŽETE SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI
OPREZ : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, UPARITE ŠIRI
PIN UTIKAČA SA ŠIRIM SLOTOM I UMETNITE DO KRAJA.
Ovaj simbol ukazuje na „opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se
dobijaju uz ovaj proizvod.
UPOZORENJE
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
• Da biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili
vlazi.
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja
ili izvršavanje procedura, osim onih koje nisu ovde
navedene, može dovesti do izlaganja opasnom
zračenju.
Usklađeno sa 21CFR 1040.10 osim kod odstupanja
shodno Napomeni o laserima br. 50, od 24. juna
2007.
• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE
VATRE, SVEĆE I DRUGE
PREDMETE SA OTVORENIM
PLAMENOM UVEK DRŽITE
DALJE OD PROIZVODA.
OPASNOST :
• VIDLJIVO I NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE
KADA JE OTVOREN. IZBEGAVATI DIREKTNO
IZLAGANJE ZRAKU. (FDA 21 CFR)
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE OTVOREN.
IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU. (IEC 60825-1)
• OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 2
2016/2/3 18:42:36
Mere opreza
• Osigurajte da AC mrežni napon u vašem
domu bude u skladu sa zahtevima navedenim
na identifikacionoj nalepnici na zadnjoj strani
proizvoda.
• Da biste aparat isključili u potpunosti, morate
ga isključiti iz zidne utičnice. Zbog toga, zidna
utičnica i utikač stalno moraju biti lako dostupni i
spremni.
• Proizvod instalirajte horizontalno na odgovarajuću
podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno
prostora za ventilaciju (7,5 - 10 cm/3 - 4 inča).
• Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i
utičnicu.
-- Neispravno uzemljenje može uzrokovati
električni udar ili oštećenje opreme. (Samo
oprema Klase l.)
• Ne stavljajte proizvod na pojačala ili drugu
opremu koja može da se zagreje. Uverite se da
otvori za ventilaciju nisu pokriveni.
• Ne stavljajte ništa na gornji deo proizvoda.
• Pre pomeranja proizvoda proverite da li je prorez
za ubacivanje diska prazan.
• Da biste u potpunosti isključili proizvod, isključite
AC utikač iz zidne utičnice. Izvucite AC utikač iz
zidne utičnice ako ovaj uređaj ne nameravate da
koristite duže vreme.
• Za vreme grmljavine isključite utikač iz zidne
utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu
oštetiti proizvod.
• Ne izlažite proizvod direktnom sunčevom
zračenju ili drugim izvorima toplote. To može
izazvati pregrevanje ili kvar proizvoda.
• Zaštitite proizvod od vlage i prevelike toplote ili
opreme koja stvara jaka magnetna ili električna
polja (tj. zvučnika).
• Isključite mrežni kabl iz AC zidne utičnice ako
proizvod ne funkcioniše ispravno.
• Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.
Nije namenjen za industrijsku upotrebu.
• Ako je vaš proizvod ili disk čuvan na hladnom
mestu može da se javi kondenzacija. Ako
se proizvod transportuje zimi, pre korišćenja
sačekajte oko 2 sata da proizvod postigne sobnu
temperaturu.
• Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom
sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne
stavljajte baterije u kućni otpad.
Čuvanje i rukovanje diskom
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili male ogrebotine na disku
mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da
prouzrokuju preskakanje.
-- Izbegavajte dodirivanje površine
diska na kojoj su snimljeni
podaci.
-- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
-- Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili
prljavština, očistite ga blagom
sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
-- Prilikom čišćenja nežno brišite od
centra ka spoljnom obodu diska.
• Čuvanje diska
-- Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
-- Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
-- Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i skladištite
uspravno.
• Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim
delovima u proizvodu može se javiti kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u proizvodu,
proizvod možda neće ispravno funkcionisati. Ako
se to desi, izvadite disk i ostavite proizvod na 1 ili
2 sata sa uključenim napajanjem.
• Zvučnike postavite na prihvatljivom rastojanju sa
obe strane sistema da biste obezbedili dobar
stereo zvuk.
• Usmerite zvučnike prema oblasti slušanja.
• Ne potapajte i ne prskajte ovaj aparat. Ne
stavljajte na aparat predmete napunjene
tečnostima, kao što su vaze.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 3
3
2016/2/3 18:42:36
Kompatibilnost sa diskovima i formatima
Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne
datoteke (DRM).
CD-R diskovi
• Neki CD-R diskovi možda neće moći da se
reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je
muzika narezana na disk (CD-rekorder ili PC) i
stanja diska.
• Koristite CD-R diskove od 650 MB/74 minuta.
Ne koristite CD-R diskove preko 700 MB/80
minuta jer možda neće moći da se reprodukuju.
• Neki CD-RW (prepisivi) diskovi možda neće moći
da se reprodukuju.
• Samo CD-R diskovi koji su pravilno „zatvoreni” se
mogu reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija
zatvorena, ali je disk ostao otvoren, možda
nećete moći da u potpunosti reprodukujete disk.
• Za datoteke kodirane u formatu promenljive
bitske brzine (VBR), (tj. za datoteke kodirane
i malom i velikom bitskom brzinom - 32 Kb/s
~ 320 Kb/s), može se desiti da zvuk preskače
tokom reprodukcije.
• Može se reprodukovati maksimalno 999 numera po CD-u.
Podržani audio formati
Oznaka
tipa
datoteke
*.mp3
MP3-CD diskovi
• Mogu se reprodukovati samo CD-R diskovi sa
MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
• Imena MP3 datoteka ne bi trebalo da sadrže prazna
mesta ili specijalne znakove (na primer, /, =, +).
• Koristite diskove koji su snimani brzinom
kompresije/dekompresije podataka većom od
128 Kb/s.
• Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani
multisesijski diskovi. Ako na multisesijskom disku
postoji prazan deo, disk se može reprodukovati
samo do tog praznog segmenta.
• Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više
vremena za početak reprodukovanja i možda
neće moći da se reprodukuju sve snimljene
datoteke.
*.wma
Brzina
Bitska
brzina
MPEG 1
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_
Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_
Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Audio kodek semplovanja
➣➣Ne podržava WMA profesionalni kodek.
➣➣Gornja tabela pokazuje podržane formate, brzine
semplovanja i bitske brzine. Datoteke snimljene u
formatima koji nisu podržani možda neće biti
pravilno reprodukovane.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
FM antena
Simboli
4
Korisničko uputstvo
Važno
Daljinski upravljač/Baterije
Napomena
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 4
2016/2/3 18:42:37
Sadržaj
Hvala što ste kupili ovu SAMSUNG mini liniju.
Molimo odvojite vremena da pročitate ova uputstva.
Ona će vam omogućiti da upravljate vašim sistemom i iskoristite sve prednosti njegovih funkcija.
Bezbednosna upozorenja........................ 2
Za ponavljanje jedne ili svih numera... 10
Mere opreza.............................................. 3
Preskakanje po 10 numera................. 11
Čuvanje i rukovanje diskom..................... 3
Slušanje radija......................................... 11
Kompatibilnost sa diskovima i
formatima.................................................. 4
Bluetooth................................................. 12
Podržani audio formati............................. 4
Podešavanje sata.................................... 14
Pribor......................................................... 4
Funkcija tajmera...................................... 15
Sadržaj....................................................... 5
Otkazivanje tajmera................................ 15
Opis............................................................ 6
Funkcija snimanja................................... 16
Prednja/gornja ploča........................... 6
Izbor moda EKVILAJZERA..................... 17
Zadnja ploča........................................ 7
Ažuriranje softvera.................................. 17
Daljinski upravljač............................... 8
Rešavanje problema............................... 18
CD/MP3/WMA-CD reprodukcija.............. 9
Specifikacije............................................ 19
TV SoundConnect................................... 14
Izbor numere............................................. 9
Traženje određenih muzičkih pasaža
na CD disku............................................. 10
Ponavljanje jedne ili svih numera na
kompakt disku......................................... 10
Preskakanje po 10 numera..................... 10
Reprodukovanje sa USB uređaja........... 10
Da izaberete numeru na USB
uređaju............................................... 10
Da brzo pretražite fasciklu................ 10
Da koristite pretraživanje velikom
brzinom.............................................. 10
• Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se
razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
• Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je
a. tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru
(tj. kada niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
b. vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru
(tj. kada niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
• Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 5
5
2016/2/3 18:42:37
Opis
Prednja/gornja ploča
1
2
3
4 5
6
7
!
5V 500mA AUX IN
9 8
0
1
Taster POWER (NAPAJANJE)
Pritisnite ovaj taster da biste uključili ili
isključili proizvod.
2
Taster Function
3
Taster STOP (ZAUSTAV.)
4
Taster PLAY/PAUSE (REPROD./PAUZ.)
5
Taster OPEN/CLOSE (OTVARANJE/
ZATVARANJE)
6
Taster VOLUME CONTROL –
(SMANJENJE JAČINE ZVUKA)
7
Taster VOLUME CONTROL +
(POVEĆANJE JAČINE ZVUKA)
KONEKTOR AUX IN
8
1. Koristite audio kabl (nije isporučen) za
povezivanje AUX IN konektora na plejeru
sa audio izlazom na spoljašnjoj analognoj
komponenti.
2. Pritisnite taster
da biste prebacili ulazni
mod na AUX.
~~ Ako se u AUX modu nijedan od tastera
ne pritisne duže od 8 sati, napajanje se
automatski isključuje.
9
USB konektor
0
Prorez za DISK
!
Displej
KORIŠĆENJE DODIRNOG TASTERA
¡¡ Kucnite dodirni ekran vrhom prsta.
¡¡ Da biste izbegli oštećenje dodirnog ekrana, osim prstiju ne koristite druge predmete da biste njime rukovali.
¡¡ Nemojte dodirivati dodirni ekran prljavim prstima.
¡¡ Nemojte dodirivati dodirni ekran kada nosite rukavice.
¡¡ Dodirni ekran možda neće raditi ako koristite nokat ili druge predmete, kao što je hemijska olovka.
6
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 6
2016/2/3 18:42:37
Zadnja ploča
3
2
1
1. ONLY FOR SERVICE (SAMO ZA SERVISIRANJE)
• Ovaj konektor služi samo za servisiranje. Ne koristite
ga.
2. Priključak konektora za FM antenu
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM antene.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa
dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu
čvrstu površinu.
3. Ako je prijem loš, možda će biti potrebno da instalirate
spoljašnju antenu. Da biste to uradili, priključite spoljašnju
FM antenu u konektor FM antene na zadnjoj ploči sistema
koristeći koaksijalni kabl od 75 Ω (nije isporučen).
3. Priključci konektora za 2.0-kanalni zvučnik
Priključci konektora za zvučnike se nalaze na zadnjoj ploči
sistema.
1. Da biste postigli dobar kvalitet zvuka, kablove za
povezivanje zvučnika identifikovane u nastavku umetnite u odgovarajuće priključke zvučnika na zadnjoj
ploči sistema.
• L evi zvučnik (označen sa L).
• Desni zvučnik (označen sa R).
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 7
7
2016/2/3 18:42:37
Daljinski upravljač
POWER (NAPAJANJE)
TIMER CLOCK (TAJMER SAT)
TIMER ON/OFF (TAJMER UKLJ./ISK.)
USB REC (USB SNIM.)
Pretraga unazad
STOP (ZAUSTAVI)
Skip/RDS PTY (Preskoči/Vrsta RDS
programa)*
EQ (EKV.)
VOLUME (-) (JAČINA ZVUKA (-))
FUNCTION (FUNKCIJA)
SLEEP (SPAVANJE) (Podesite vreme do
isključivanja proizvoda.)
REPEAT (PONAVLJ.)
+10
Pretraga unapred
PLAY/PAUSE (REPROD./PAUZA)
Skip/RDS DISPLAY (Preskoči/RDS PRIKAZ)*
MUTE (ISKLJ. ZVUK) (Privremeno isključite zvuk.
Ponovo pritisnite da biste ponovo uključili zvuk.)
TUNING/ALBUM
(PODEŠ. STANICE/ALBUM
)
VOLUME (+) (JAČINA ZVUKA (+))
ENTER (UNESI)
MO/ST (MONO/STEREO)
TUNING MODE (MOD PODEŠ. STANICE)
TUNING/ALBUM
(PODEŠ. STANICE/ALBUM
)
* Ovaj proizvod ne mora da ima RDS funkciju.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
• Stavite baterije u daljinski upravljač tako da polaritet
(+,- ) odgovara slici u odeljku za bateriju.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Nemojte kratkospajati, rastavljati niti previše
zagrevati baterije.
• Postoji opasnost od eksplozije ako baterije
zamenite pogrešnim tipom baterije. Stavljajte samo
baterije istog ili ekvivalentnog tipa.
• Daljinski upravljač se može koristiti na udaljenosti
do oko 7 metara (23 stope) u pravoj liniji od
uređaja.
8
* Veličina baterije: AAA
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 8
2016/2/3 18:42:38
CD/MP3/WMA-CD reprodukcija
Omogućava reprodukciju kompakt diskova od 12 cm
bez adaptera.
Ovaj proizvod je dizajniran za reprodukciju audio CD, CD,
CD-R, CD-RW ili MP3/WMA-CD diskova.
• P
ažljivo otvorite ili zatvorite fioku za CD. Ne koristite
preveliku silu.
• Ne primenjujte silu na proizvod i ne stavljajte na njega
teške predmete.
• U proizvod ne stavljajte diskove nestandardnog oblika,
kao što su CD diskovi u obliku srca ili osmougaoni CD
diskovi. Možete da oštetite proizvod.
• Za najbolji zvuk, pažljivo i ispravno održavajte svoje
kompakt diskove.
1. P
ritisnite taster OPEN/CLOSE da otvorite fioku za disk.
2. Polako stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku
bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster OPEN/CLOSE da zatvorite fioku za
disk. Disk će se automatski reprodukovati.
• Za MP3/WMA-CD audio diskove, potpuno skeniranje
numera na disku može potrajati nekoliko minuta.
• Ako reprodukujete datoteku sa engleskim nazivom
ili MP3/WMA-CD medijum sa engleskim naslovom,
naslov pesme biće prikazan na displeju. (Drugi jezici,
sem engleskog jezika, ne mogu biti prikazani.)
• Numera sa engleskim naslovom koji sadrži specijalni
znak se neće prikazati.
Izbor numere
Možete izabrati željenu numeru tokom
reprodukcije diska.
Da reprodukujete prethodnu numeru
Pritisnite taster [ za manje od 3 sekunde od početka
reprodukcije trenutne datoteke.
Pritisnite taster [ dva puta, 3 sekunde ili duže, nakon
početka reprodukcije trenutne datoteke.
Da reprodukujete sledeću numeru
Pritiskajte taster ] .
Da reprodukujete trenutnu datoteku od početka
Pritisnite taster [ jednom, 3 sekunde nakon početka
reprodukcije trenutne datoteke.
Da reprodukujete izabranu numeru
Pritiskajte taster [ ili ] da biste prešli na željenu
numeru.
• Možete izabrati numeru direktno bez tastera [ ili ] .
(pogledajte stranu 10)
<Prikaz reprodukcije CD/MP3/WMA-CD diska>
Indikator numere
+
1 0:19
Indikator vremena reprodukcije
4. Podešavanje jačine zvuka putem:
• Podešavanjem dugmeta VOLUME na uređaju ili pritiskanjem
tastera Vol + ili Vol - na daljinskom upravljaču.
• Jačina zvuka se može podesiti u 31 koraku (VOLUME
MIN, VOLUME 01- VOLUME 29 i VOLUME MAX).
5. Za privremeno pauziranje reprodukcije, pritisnite
taster PLAY/PAUSE (p) . Ponovo pritisnite taster
PLAY/PAUSE (p) da biste nastavili reprodukciju
diska.
6. Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster STOP (@).
• Ako CD nije umetnut u fioku za DISK, uređaj prikazuje
poruku “NO DISC”.
• Kvalitet reprodukcijeMP3/WMA-CD diska može da varira
zavisno od stanja diska koji sadrži muzičke datoteke ili
stanja rekordera kojim je disk snimljen.
• Ako se na istom disku nalaze različiti tipovi datoteka ili
nepotrebne fascikle, imaćete probleme tokom reprodukcije.
• Držite fioku zatvorenu kad god je ne koristite da biste
sprečili ulazak prašine.
• Možete da stavite ili izvadite kompakt diskove kada su
izabrane funkcije za radio, USB ili pomoćni izvor. Takođe,
kada pritisnete taster OPEN/CLOSE, proizvod će
automatski preći u MP3/CD mod.
• Ako nije pritisnut nijedan taster na proizvodu ili daljinskom
upravljaču duže od 3 minuta, kada je proizvod u modu
pauze, on će biti promenjen u mod zaustavljanja.
• Ako nije pritisnut nijedan taster na proizvodu ili daljinskom
upravljaču duže od 25 minuta, kada je proizvod u modu
zaustavljanja ili modu bez diska, napajanje će se automatski
isključiti.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 9
9
2016/2/3 18:42:38
Traženje određenih muzičkih
pasaža na CD disku
Reprodukovanje sa USB uređaja
Dok slušate disk, možete brzo da potražite
određeni muzički pasaž u numeri.
1. Pritisnite tastere (, ) za funkciju pretragu.
Pritisnite ...
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Proizvod ne reprodukuje zvuk kada je u ( ,) 3 ili (
,) 4 modu brzog pretraživanja.
Ponavljanje jedne ili svih numera na
kompakt disku
Možete reprodukovati CD, grupu numera u fascikli
ili jednu numeru neprekidno:
Na proizvod priključite spoljašnji memorijski uređaj
kao što je USB memorija ili spoljašnji HDD (jedinica
čvrstog diska) disk. Možete reprodukovati datoteke
u MP3/WMA formatu.
Pre nego što počnete! • Povežite spoljašnji USB uređaj sa vašim proizvodom.
• Izaberite USB mod pritiskom na taster
na glavnom
uređaju ili izaberite USB pritiskom na taster FUNCTION na
daljinskom upravljaču.
• Prva numera prvog direktorijuma se automatski reprodukuje.
➣➣Da zaustavite reprodukciju
Pritisnite STOP ( @ ) da zaustavite reprodukciju.
➣➣Da uklonite USB uređaj
Ako još jednom pritisnete taster STOP ( @ ) ,
možete bezbedno da uklonite USB uređaj.
Nemojte povezivati USB punjač na USB priključak
ovog proizvoda. Možete oštetiti proizvod.
☛☛
1. Pritisnite taster REPEAT.
Da izaberete numeru na USB uređaju
Možete da izaberete MP3 datoteku tokom
reprodukovanja.
1. Ako želite da pređete na prethodnu/sledeću
numeru, kratko pritisnite tastere [,].
Svaki put kada pritisnete taster REPEAT, brzina
reprodukcije se menja na sledeći način:
MP3/WMA: OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CDDA: OFF ➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Kada želite da zaustavite funkciju ponavljanja,
pritiskajte taster REPEAT (PONOVI) dok se ne
prikaže "OFF" .
• OFF: Otkazuje ponovljeno reprodukovanje.
• TRACK: Ponovo reprodukuje izabranu numeru.
• DIR: Ponovo reprodukuje sve numere u izabranoj fascikli.
• ALL: Ponovo reprodukuje ceo disk.
• RANDOM: Reprodukuje numere po slučajnom
redosledu.
Preskakanje po 10 numera
Pritisnite taster +10 u toku moda reprodukcije. Na
taj način dolazi do preskakanja po 10 numera u
odnosu na trenutnu numeru.
• Uređaj prelazi na prethodnu/sledeću datoteku u
direktorijumu.
• Ako tastere [,] pritisnete više puta u odnosu
na broj datoteka u direktorijumu, uređaj prelazi na
sledeći direktorijum.
Da brzo pretražite fasciklu
1. Pritisnite taster TUNING/ALBUM , ili . na
daljinskom upravljaču da biste prešli u prethodnu/sledeću
fasciklu.
2. Kada se pretraživanje završi, videćete ime sledeće/
prethodne fascikle. Počeće reprodukcija prve numere u
fascikli.
Da koristite pretraživanje velikom brzinom
Možete brzo pretraživati željenu sekciju tokom
reprodukovanja.
1. Pritiskajte taster (,).
• Svaki put kada pritisnete taster, vršiće se brzo
kretanje unapred/unazad.
U modu brze reprodukcije zvuk se neće emitovati.
☛☛
Za ponavljanje jedne ili svih numera
1. Pritisnite taster REPEAT.
Svaki put kada pritisnete taster REPEAT, brzina
reprodukcije se menja na sledeći način:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Kada želite da zaustavite funkciju ponavljanja,
pritiskajte taster REPEAT dok se ne prikaže"OFF".
• OFF: Otkazuje ponovljeno reprodukovanje.
• TRACK: Ponovo reprodukuje izabranu numeru.
10
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 10
2016/2/3 18:42:38
• DIR:Ponovo reprodukuje sve numere u izabranoj fascikli.
• ALL: Ponovo reprodukuje sve numere.
• RANDOM: Reprodukuje numere po slučajnom redosledu.
Preskakanje po 10 numera
Pogledajte odeljak Preskakanje po 10 numera.
Pročitajte uputstva u nastavku pre korišćenja USB
uređaja sa ovom jedinicom.
• Neki USB uređaji možda neće pravilno raditi sa ovim
proizvodom.
• Maksimalna struja koju podržava USB priključak za
spoljašnji uređaj je 500 mA (na bazi 5V DC).
• Ovaj proizvod podržava samo USB uređaje koji su
formatirani u sistemu datoteka FAT16 i FAT32.
• USB HDD diskove treba priključiti na odvojeni izvor
napajanja. U suprotnom, USB HDD diskovi neće raditi.
• Ako je spoljašnji USB uređaj za skladištenje povezan
sa više uređaja, biće reprodukovane samo datoteke na
prvom HDD disku.
• Ako spoljašnji USB uređaj ima više particija, prepoznaje
se samo prva particija koja podržava sistem datoteka.
• DRM datoteke nisu podržane. Upravljanje digitalnim
pravima ograničava neovlašćeni pristup DRM
datotekama radi zaštite prava autora od piraterije.
• Čak i ako je tip datoteke .mp3, datoteka se ne može
reprodukovati ako je formatirana u MPEG layer 1 ili 2
formatu.
• Ne koristite USB čvorište. USB čvorišta nisu podržana.
• Jedinica prikazuje samo prvih 15 karaktera imena MP3/
WMA datoteke.
• Ovaj uređaj je namenjen za podršku prenosnim HDD
diskovima sa manje od 160GB. U zavisnosti od uređaja,
prenosni HDD disk veličine 160 GB ili veći možda neće
biti podržan.
• Prepoznavanje datoteka na USB uređaju može potrajati
nekoliko minuta.
• USB uređaji (posebno, USB HDD diskovi) mogu izazvati
odlaganje pri prelasku na sledeću numeru.
• Neki USB uređaji, digitalni fotoaparati, USB čitači
kartica, iPod, iPhone i pametni telefoni možda neće biti
podržani.
• Kod USB uređaja koji podržavaju samo USB VER. 1.1,
uređaj može datotekama pristupati sporo ili možda neće
prepoznati svojstva datoteke.
• Ako nije pritisnut nijedan taster na proizvodu ili
daljinskom upravljaču za više od 3 minuta, kada je
proizvod u modu pauze, on će biti promenjen u mod
zaustavljanja.
• Ako nije pritisnut nijedan taster na proizvodu ili
daljinskom upravljaču duže od 25 minuta, kada je
proizvod u modu zaustavljanja ili modu USB uređaja,
napajanje će se automatski isključiti.
• Može se reprodukovati maksimalno 999 datoteka po
USB uređaju.
Slušanje radija
Memorisanje željenih stanica
Možete memorisati do 15 FM stanica.
1. Izaberite FM pritiskom na taster FUNCTION
(FUNKCIJA).
2. Da biste tražili stanicu, pritisnite taster STOP
(ZAUST.) na proizvodu ili taster TUNING
MODE (MOD PODEŠ. STANICE) jednom ili
više puta dok se ne prikaže tekst MANUAL
(RUČNO).
3. Izaberite stanicu na sledeći način:
• Pritisnite i držite taster TUNING/ALBUM
(PODEŠ. STANICE/ALBUM) ,, . na
daljinskom upravljaču da biste automatski
tražili aktivne stanice.
4.
Pritisnite taster MO/ST (MONO/STEREO) da
biste prebacivali između stereo i mono moda.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO
(MONO) za jasnije, neometane radio emisije.
• To važi samo kada se slušaju FM stanice.
5. Ako ne želite da memorišete pronađenu radio
stanicu, vratite se na 3. korak i potražite drugu
stanicu.
U suprotnom:
a. Pritisnite taster ENTER (UNESI).
• Na displeju se prikazuje FM uz trepćući broj.
To je trenutni unapred podešeni broj.
b. Pritisnite tastere ,, . za promenu i izbor
broja unapred podešene stanice.
• Možete izabrati broj od 1 do 15.
c. Pritisnite taster ¬ da biste sačuvali
unapred podešenu stanicu.
6. Da biste memorisali dodatne radio stanice,
ponovite korake od 3 do 5.
Izbor memorisane stanice
Da biste slušali memorisanu stanicu, pratite
sledeće korake:
1. Izaberite FM pritiskom na taster FUNCTION
(FUNKCIJA).
2. Pritiskajte taster STOP (ZAUSTAVI) dok
se ne prikaže „PRESET“ (PRETHODNO
PODEŠENO).
3. Pritisnite taster TUNING/ALBUM (PODEŠ.
STANICE/ALBUM) ,, . na daljinskom
upravljaču da biste izabrali unapred podešeni
broj.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 11
11
2016/2/3 18:42:38
Bluetooth
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali
u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako
međusobno povezivanje Bluetooth kompatibilnih
uređaja putem bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može uzrokovati pojavu buke ili
kvar, u zavisnosti od upotrebe, kada:
-- Deo vašeg tela dodiruje prijemni/predajni
sistem Bluetooth uređaja ili Soundbar uređaja ili
mikro liniju.
-- Je izložen električnim varijacijama od
opstrukcija koje izaziva zid, ugao ili kancelarijski
paneli.
-- Je izložen električnim smetnjama od uređaja
istog frekventnog opsega, uključujući
medicinsku opremu, mikrotalasne rerne i
bežične LAN mreže.
• Uparite mikro liniju sa Bluetooth uređajem dok su
blizu jedan drugome.
• Što je rastojanje između mikro linije i Bluetooth
uređaja veće, kvalitet je lošiji. Ako rastojanje
pređe radni opseg Bluetooth funkcije, veza će biti
prekinuta.
• U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth
veza možda neće funkcionisati pravilno.
• Bluetooth veza funkcioniše samo kada su
Bluetooth uređaj i mikro linija u međusobnoj
blizini. Veza će biti automatski prekinuta ako se
Bluetooth uređaj udalji van ovog dometa. Čak i
kada je uređaj u opsegu dejstva, kvalitet zvuka
može biti oslabljen zbog prepreka poput zidova ili
vrata.
• Ovaj bežični uređaj može tokom rada uzrokovati
električne smetnje.
Povezivanje mikro linije na Bluetooth
uređaj
Pre nego što počnete, proverite da li Bluetooth
uređaj podržava funkciju Bluetooth kompatibilnih
stereo slušalica.
1. Pritisnite taster FUNCTION za prikaz poruke
BT.
• Na kratko ćete videti poruku WAIT
(SAČEKAJ), a zatim BT READY (SPREMAN
ZA BT) na prednjem displeju mikro linije.
12
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju
koji želite da povežete. (Pogledajte korisničko
uputstvo za Bluetooth uređaj.)
3. Izaberite meni za stereo slušalice na Bluetooth
uređaju.
• Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite "[Samsung] MICRO xxxxxx " sa
liste.
• Kada je proizvod povezan sa Bluetooth
uređajem, na prednjem displeju će se
prikazivati tekst Device name ; BT.
• Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa
proizvodom, obrišite prethodni izbor
“[Samsung] MICRO xxxxxx ” koji je
Bluetooth uređaj pronašao i ponovo
pokrenite pretragu proizvoda.
5. Možete da slušate muziku koja se reprodukuje
na povezanom Bluetooth uređaju preko
sistema mikro komponente.
• U Bluetooth modu, funkcije za reprodukciju/
zaustavljanje/dalje/nazad kod nekih modela
nisu dostupne.
• Proizvod podržava samo SBC podatke
srednjeg kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali
ne podržava SBC podatke visokog kvaliteta
(328kbps@44,1kHz).
• Funkcija AVRCP nije podržana.
• Povežite samo Bluetooth uređaj koji podržava
funkciju A2DP (AV).
• Ne možete povezivati Bluetooth uređaj koji
podržava samo funkciju HF (hendsfri).
• Istovremeno se može povezati samo jedan
Bluetooth uređaj.
• Kada se Bluetooth uređaj povezuje sa mikro
linijom od vas će se možda tražiti da unesete PIN
kod (lozinku). Ako se prikaže prozor za unos PIN
koda, unesite <0000>.
• Kada isključite mikro liniju i uparivanje se prekine,
uparivanje neće biti obnovljeno automatski. Da
biste se ponovo povezali, morate ponovo upariti
uređaj.
• Mini linija možda neće pretraživati ili se neće
pravilno povezati u sledećim slučajevima:
-- Ako mini liniju okružuje jako električno polje.
-- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na
mestu ili je neispravan.
• Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne
pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu,
fluorescentna svetla i plinski šporeti koriste isti
frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može
uzrokovati električne smetnje.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 12
2016/2/3 18:42:39
Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i
mikro linije
Korišćenje aktivacije putem Bluetooth
veze
Možete da raskinete vezu Bluetooth uređaja i mikro
linije. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth
uređaj u vezi instrukcija.
• Mikro linija će biti odspojena.
• Kada se mini linija odspoji sa Bluetooth uređaja,
mini linija će na displeju prikazati poruku BT
DISCONNECTED ; BT READY.
Kada je proizvod isključen, možete povezati
pametan uređaj sa proizvodom putem Bluetooth
veze da biste ga uključili.
Da raskinete vezu mikro linije i Bluetooth
uređaja
2. Kada je proizvod isključen, povežite svoj
pametan uređaj na proizvod preko Bluetooth
veze. (Informacije o Bluetooth povezivanju
potražite u uputstvu za pametni uređaj.)
• Bluetooth uređaj mora prethodno biti uparen
sa mini linijom.
Pritisnite taster za drugi mod na prednjoj ploči mikro
linije da biste prešli iz Bluetooth moda u drugi mod
ili isključili mikro liniju. Trenutno povezani uređaj je
odspojen.
• Povezani Bluetooth uređaj će sačekati određeno
vreme na odgovor mini linije pre nego što raskine
vezu.(Vreme raskida veze se može razlikovati, u
zavisnosti od Bluetooth uređaja)
• U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza
se može izgubiti ako se rastojanje između mini
linije i Bluetooth uređaja pređe 5 m (16,25 stopa).
• Ako se Bluetooth uređaj vrati u efektivan domet
nakon prekida veze, možete ponovo pokrenuti
mini liniju da biste obnovili uparivanje sa Bluetooth
uređajem.
• Mini linija se automatski isključuje nakon 25
minuta u modu pripravnosti.
• Kada je Bluetooth uređaj povezan na sistem
mini linije, komponentni sistem se automatski
prebacuje na Bluetooth mod, ako je u nekom
drugom modu (osim kad se u TV SoundConnect
modu prikazuje „REQUEST“ (ZAHTEV) ako
Bluetooth uređaj nije ranije uparen sa mikro
linijom).
1. Pritisnite i držite pritisnutim taster FUNCTION
da uključite funkciju aktivacije putem
Bluetooth veze. Na displeju se prikazuje
ON BLUETOOTH POWER (UKLJUČEN
BLUETOOTH).
3. Kada je veza uspostavljena, proizvod se
automatski uključuje u Bluetooth modu.
• Izaberite muziku koju želite da reprodukujete
sa pametnog uređaja.
• Pritisnite i držite pritisnuim taster FUNCTION
da uključite ili isključite funkciju aktivacije putem
Bluetooth veze. Svaki put kada pritisnete
i zadržite ovaj taster, mini linija na displeju
prikazuje ON -BLUETOOTH POWER ; OFFBLUETOOTH POWER.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 13
13
2016/2/3 18:42:39
TV SoundConnect
Možete slušati zvuk sa svog Samsung televizora
kompatibilnog sa funkcijom SoundConnect
preko mikro linije korišćenjem funkcije TV
SoundConnect.
Povezivanje mikro linije na Samsung
televizor kompatibilan sa funkcijom
SoundConnect
Pre aktiviranja ove funkcije, obavezno aktivirajte
režim SoundConnect ili SoundShare na Samsung
televizoru.
1. Pritisnite taster FUNCTION na glavnom uređaju
ili taster
na daljinskom upravljaču da biste
prikazali poruku.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. U meniju SoundConnect postavki na televizoru
postavite stavku Add New Device (Dodaj novi
uređaj) na opciju On (Uklj.). (Detalje potražite u
korisničkom uputstvu za TV aparat.)
3. Kada se mikro linija poveže na televizor, na
prednjem displeju će se prikazati tekst [TV]
Name ; TV.
4. Zvuk sa povezanog televizora se reprodukuje
preko mikro komponentnog sistema.
• U TV SoundConnect modu, funkcije za
reprodukciju/ponavljanje/zaustavljanje/
sledeće/nazad nisu dostupne.
• Funkcija SoundConnect je dostupna na
nekim Samsung TV aparatima proizvedenim
posle 2012. Proverite da li vaš TV
aparat podržava funkciju SoundShare
ili SoundConnect. (Detaljnije informacije
potražite u korisničkom uputstvu za TV
aparat.)
• Ako mikro liniju uređaj isključite iz struje,
TV SoundConnect veza će se prekinuti. Da
biste ponovo uspostavili vezu, priključite
mikro liniju u utičnicu, a zatim ponovo
podesite TV SoundConnect vezu.
• Samo jedna mikro linija se može povezati na
televizor preko funkcije TV SoundConnect.
• Za povezivanje na drugi televizor u modu TV
SoundConnect, pritisnite taster p i zadržite
duže od 5 sekundi, a zatim povežite drugi
televizor na osnovu gornjih uputstava.
Da raskinete vezu televizora i mikro linije
Možete da raskinete vezu televizora i mikro
linije.
14
Pogledajte korisničko uputstvo za TV aparat u vezi
instrukcija.
• Kada se mikro linija odspoji sa televizora,
mikro linija će na displeju prikazati poruku TV
DISCONNECTED ; REQUEST.
Da raskinete vezu mikro linije i televizora
Pritisnite taster za drugi mod na prednjoj ploči mikro
linije da biste prešli iz TV SoundConnect moda u
drugi mod ili isključili mikro liniju. Trenutno povezani
uređaj je odspojen.
• Povezani televizor će sačekati određeno vreme
na odgovor od mikro linije pre nego što raskine
vezu. (Vreme raskida veze se može razlikovati, u
zavisnosti od televizora)
• Veza se može prekinuti ili zvuk može slabiti ako je
rastojanje između televizora i mikro linije veće od
2 m (6,5 stopa).
• Nestabilnost mrežnog okruženja može izazvati
prekid veze ili slabljenje zvuka.
• U TV SoundConnect modu, mikro linija se
automatski isključuje nakon 25 minuta ako nije
priključena na televizor.
Podešavanje sata
Tokom svakog koraka imate nekoliko sekundi da
podesite potrebne opcije. Ako prekoračite to vreme,
morate da počnete ponovo.
1. Uključite sistem pritiskanjem tastera POWER
( ).
2. Pritisnite taster TIMER CLOCK a zatim pritisnite
taster ENTER (
) , prikazuje se tekst
"CLOCK" .
3. Pritisnite taster ENTER (
) . Trepću sati.
• Da povećate sate, pritisnite: ,
• Da smanjite sate, pritisnite: .
4. Kada se prikaže tačan sat, pritisnite taster
ENTER (
). Trepću minuti.
• Da povećate minute, pritisnite: ,
• Da smanjite minute, pritisnite: .
5. Kada se prikaže tačan minut, pritisnite taster ENTER
(
). Na displeju se prikazuje " TIME" .
• Sada je podešeno tačno vreme.
• Možete da prikažete vreme čak i kada
koristite drugu funkciju, jednim pritiskom na
taster TIMER CLOCK.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 14
2016/2/3 18:42:39
Funkcija tajmera
Tajmer vam omogućava da u određeno vreme
automatski uključite ili isključite sistem.
• Pre podešavanja tajmera, proverite da li je trenutno
vreme tačno.
• Tokom svakog koraka imate nekoliko sekundi da
podesite potrebne opcije. Ako prekoračite to vreme,
morate da počnete ponovo.
• Ako više ne želite da se sistem uključuje ili isključuje
automatski, morate da otkažete tajmer pritiskom na
taster TIMER ON/OFF (TAJMER UKLJ./ISK.).
Primer: Želite da se svako jutro budite uz muziku.
1. Uključite sistem pritiskanjem tastera POWER ( ) .
2. Pritiskajte taster TIMER CLOCK (PODEŠ. TAJMERA)
dok se ne prikaže TIME.
3. Pritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: ON se prikazuje na par sekundi. Možete da
podesite vreme uključivanja tajmera.
4. Podesite vreme uključivanja tajmera.
a
b
c
d
P
ritisnite taster , ili . da podesite sate.
P
ritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: Trepću minuti.
Pritisnite
taster , ili . da podesite minute.
P
ritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: O
FF se prikazuje na par sekundi. Možete
da podesite vreme isključivanja tajmera.
5. Podesite vreme isključivanja tajmera.
a Pritisnite taster , ili . da podesite sate.
b Pritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: Trepću minuti.
c Pritisnite
taster , ili . da podesite minute.
d Pritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: Prikazuje se VOL XX, gde je XX već podešena jačina zvuka.
6. Pritiskajte taster , ili . da podesite jačinu zvuka, a
zatim pritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: Prikazuje se izvor koji treba izabrati.
7. Pritisnite taster , ili . da biste izabrali izvor koji će biti
reprodukovan kada se sistem uključi.
Ako izaberete... Morate i...
FM (radio)
P ritisnuti taster ENTER (
a
).
b Izabrati unapred podešenu stanicu
pritiskom na taster , ili ..
CD/MP3 (kompakt disk) Staviti kompakt disk.
USB
Povezati USB uređaj.
8. Pritisnite taster ENTER (UNESI) (
).
Rezultat: Prikazuje se CHKREC (Da li želite da snimite?).
9. Pritisnite taster ENTER (
).
Rezultat: Prikazuje se REC N. Možete pritisnuti
taster , ili . da biste izabrali REC Y ili REC N, a
zatim pritisnite taster ENTER (
).
1).Ako izaberete REC N (SNIM. NE), mini linija
neće snimati kada je uključite. Ako ste već
postavili snimanje tajmera tjunera, izborom
opcije REC N (SNIM. NE) to poništavate.
Obratite pažnju da će se mini linija i dalje
uključivati i isključivati prema vremenima koje
ste postavili ranije u ovom postupku.
2).Ako izaberete REC Y (SNIM. DA), možete da
podesite da mini linija snima kada se uključi.
Vremena uključivanja i isključivanja snimanja
mogu se razlikovati od vremena uključivanja
i isključivanja koja ste postavili ranije u ovom
postupku.
a. Pritisnite taster ENTER (
).
Rezultat: ON se prikazuje na par sekundi.
Možete da podesite vreme uključivanja
snimanja tajmera tjunera.
b. Pritisnite taster ENTER (
).
Rezultat: OFF se prikazuje na par
sekundi. Možete da podesite vreme
isključivanja snimanja tajmera tjunera.
• Maksimalno vreme snimanja tajmera tjunera
je 5 sati.
• Ako su vremena uključivanja i isključivanja
tajmera ista, prikazuje se reč ERROR.
• Kada disk nije umetnut ili USB nije povezan na
mini liniju, ako ste izabrali „MP3/CD“ ili „USB“,
mini linija automatski bira „FM“.
• Ako su vremena uključivanja ili isključivanja
ista kao vreme snimanja tajmera, koristi se
samo vreme uključivanja ili isključivanja, dok
se vreme snimanja tajmera ne koristi.
• Ako je automatski tajmer uključen, funkcija
MP3/CD ili USB može zahtevati dodatni korak
za aktiviranje, u zavisnosti od diska (ili uređaja).
Bolje je da umesto toga izaberete funkciju
tjunera.
Otkazivanje tajmera
Posle podešavanja tajmera, on će se pokrenuti
automatski u trenutku koji pokazuje indikator
TIMER na displeju. Ako više ne želite da koristite tajmer, morate ga otkazati.
1. Da otkažete tajmer, jednom pritisnite taster TIMER
ON/OFF (TAJMER UKLJ./ISK.) i se više neće
prikazivati.
2. Da vratite tajmer, ponovo pritisnite TIMER ON/
OFF (TAJMER UKLJ./ISK.).
se ponovo
prikazuje.
• Kada izaberete mod TIMER OFF , funkcije TIMER
RECORDING i TIMER nisu dostupne.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 15
15
2016/2/3 18:42:40
Funkcija snimanja
Možete snimati sa CD diska, radio emisija ili
spoljašnjeg izvora na USB uređaj za skladištenje.
1. Povežite spoljašnji USB uređaj za skladištenje na
USB konektor na svom proizvodu.
2. Reprodukujte disk, numeru na stanici ili povežite
spoljašnji izvor na proizvod.
CD
• Pritisnite taster
na glavnom uređaju ili taster
FUNCTION na daljinskom upravljaču da biste
izabrali funkciju MP3/CD.
• Pritisnite taster OPEN/CLOSE da otvorite fioku
za disk.
• Stavite CD i pritisnite taster OPEN/CLOSE da
zatvorite fioku za disk.
• Koristite tastere za CD izbor ( [ ili ] ) da
izaberete željenu pesmu.
Tuner
• Pritisnite taster
na glavnom uređaju ili taster
FUNCTION na daljinskom upravljaču da biste
izabrali funkciju FM.
• Pronađite stanicu koju želite da snimate.
Spoljašnji izvor
• Povežite spoljašnju komponentu/MP3 plejer na
proizvod.
• Pritisnite taster
na glavnom uređaju ili
pritisnite taster FUNCTION na daljinskom
upravljaču da izaberete <AUX> ulaz.
• Reprodukujte pesmu sa spoljašnjeg uređaja.
3. Pritisnite taster USB REC da biste započeli
snimanje.
CD
• Prikazuje se "TRACK RECORDING" i počinje
snimanje sa CD diska.
• Pritisnite i držite taster USB REC da biste
započeli snimanje svih numera na disku. Prikazuje
se "FULL CD RECORDING".
MP3/WMA-CD
• Pritisnite taster USB REC. Datoteka koja se trenutno
reprodukuje se kopira na USB uređaj.
• Pritisnite i držite taster USB REC . Sve datoteke iz
trenutne fascikle se kopiraju na USB uređaj.
COPY: “CHECK”“START”“COPY XX”“COPY END”
se prikazuje. Kada se snimanje završi,
prikazaće se "STOP".
• Ako postoji datoteka sa istim imenom, prikazaće se
"FILE EXIST", a funkcija se otkazuje.
Tjuner/Spoljašnji izvor
• Tuner: "TUNER RECORDING""RECORD"
• External Source : "AUX
RECORDING""RECORD"
16
4. Da zaustavite snimanje, pritisnite taster STOP
(@) . Proizvod automatski kreira i čuva snimljene
datoteke u formatu .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Da biste bezbedno izvadili USB memorijski uređaj,
ponovo pritisnite taster STOP (@) . Nakon snimanja
se na vašem USB uređaju kreira direktorijum pod
nazivom “RECORDING(DISCxxxx)”(FULL CD
RECORDING), “RECORDING”(TRACK
RECORDING), “CD COPY”(MP3/WMA-CD),
“TUNER RECORDING” ili “AUX RECORDING”.
• Ne isključujte USB ili AC kabl tokom snimanja jer
to može dovesti do oštećenja datoteke.
• Ako odspojite USB uređaj tokom snimanja,
nezavršena snimljena datoteka se može oštetiti i
ne može se obrisati. Ako do toga dođe, povežite
USB uređaj na računar i napravite rezervnu kopiju
podataka koji se čuvaju na USB uređaju, a zatim
ga formatirajte.
• Kada na USB memoriji nema dovoljno slobodnog
prostora, sistem će prikazati poruku "NOT
ENOUGH MEMORY".
• USB uređaj ili HDD na koji snimate mora biti
formatiran u FAT sistemu datoteka. NTFS sistem
datoteka nije podržan.
• Kada koristite funkciju veoma brze pretrage CD
diska, snimanje na CD neće funkcionisati.
• Ponekad, vreme snimanja može trajati duže za
neke USB uređaje.
• Funkcija REPEAT (PONOVI) je automatski
postavljena na "OFF" i nije dostupna tokom
snimanja.
• Ne možete snimati radio program tokom pretrage
ili ako u modu tjunera nije dostupna nijedna radio
stanica.
• Obratite pažnju da se podešavanjem previše
glasnog nivoa unosa prilikom snimanja muzike
sa spoljašnjeg izvora preko AUX i USB kanala u
snimak može uvesti šum. U tom slučaju, smanjite
nivo jačine zvuka spoljašnjeg uređaja.
• Maksimalno vreme snimanja za TUNER/AUX je 5
sati.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 16
2016/2/3 18:42:40
Izbor moda EKVILAJZERA
Vaša mini linija obezbeđuje unapred definisane
postavke ekvilajzera koje su optimizovane za
konkretni muzički žanr.
1. Pritisnite taster EQ (EKV.).
Svaki put kada pritisnete taster EQ (EKV.), brzina
reprodukcije se menja na sledeći način:
OFF;FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSICAL;ELECTRONIC;P
OWER BASS
• Taster EQ (EKV.) biće onemogućen tokom snimanja,
a proizvod se automatski prebacuje u „OFF“ (ISK.).
• Mod ekvilajzera se može razlikovati u zavisnosti od
regiona.
Ažuriranje softvera
Samsung će ubuduće možda nuditi ažuriranja za
fabrički softver proizvoda.
Ako se ažuriranje ponudi, fabrički softver možete da
ažurirate povezivanjem USB uređaja sa dopunom
fabričkog softvera pohranjenom na USB priključak
vašeg proizvoda.
U slučaju da postoji više datoteka za ažuriranje,
morate ih pojedinačno preneti na USB uređaj i koristiti
ih za pojedinačno ažuriranje fabričkog softvera.
Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar
za korisnike da biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje.
• Umetnite USB uređaj na kome se nalazi ispravka
fabričkog softvera u USB priključak na glavnom
uređaju.
• Ažuriranje fabričkog softvera možda neće pravilno
raditi ako se audio datoteke koje podržava proizvod
nalaze na USB uređaju za skladištenje.
• Nemojte isključivati napajanje ili vaditi USB uređaj
dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski
isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera.
• Nakon ažuriranja, sva podešavanja se vraćaju na
fabričke podrazumevane vrednosti. Preporučujemo
da zapišete podešavanja, tako da ih lako možete
podesiti nakon ažuriranja. Ukoliko ažuriranje
fabričkog softvera ne bude uspešno, preporučujemo
da formatirate USB uređaj u FAT16 / FAT32 i
pokušate ponovo.
• Kada se ažuriranje softvera završi, uključite proizvod
bez umetanja diska. Na displeju se prikazuje poruka
"NO DISC" . Pritisnite i zadržite taster STOP na
glavnom uređaju duže od 5 sekundi. Na displeju se
prikazuje "INIT" i uređaj se isključuje. Nadogradnja je
završena.
• Ne formatirajte USB uređaj u NTFS formatu.
Proizvod ne podržava NTFS sistem datoteka.
• U zavisnosti od proizvođača, neki USB uređaji
možda neće biti podržani.
• Proizvod ima funkciju DVOSTRUKOG
POKRETANJA. Ako ažuriranje fabričkog softvera ne
bude uspešno, većina funkcija će prestati da radi i
na displeju će se pojaviti "UPGRADE FIRMWARE".
Ponovo ažurirajte fabrički softver.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 17
17
2016/2/3 18:42:40
Rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ovaj uređaj ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije
naveden u tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni
kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske
uređaje.
Simptom
Provera/Mera
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je kabl za napajanje sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje odmah
posle pritiskanja tastera Play/
Pause (Reprod./Pauza).
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Nema zvuka.
• Uređaj ne proizvodi zvuk tokom brze i spore reprodukcije.
• Da li su zvučnici pravilno povezani?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i
dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• Proizvod ne radi. (Primer:
Napajanje se isključuje ili taster
na prednjoj ploči ne radi ili se
čuje čudan šum.)
• Proizvod ne radi normalno.
Nije moguć prijem radio emisija.
18
•Resetujte uređaj: Dok se na displeju proizvoda prikazuje poruka “NO
DISC” , pritisnite i zadržite taster STOP (@) na glavnom uređaju duže
od 5 sekundi bez unetog diska. Upotrebom funkcije RESET (RESET) obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljašnju FM antenu u
područje dobrog prijema.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 18
2016/2/3 18:42:40
Specifikacije
Opšte
specifikacije
FM tjuner
CD Disc
Glavni uređaj (MM-J320)
Glavni uređaj (MM-J330)
Težina
Prednji zvučnik (MM-J320)
Prednji zvučnik (MM-J330)
Glavni uređaj
Dimenzije
Prednji zvučnik (MM-J320)
Prednji zvučnik (MM-J330)
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Odnos signal/šum
Korisna osetljivost
Ukupna harmonijska izobličenja
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
1.23 Kg
1.31 Kg
1.12 Kg
2.07 Kg
200.3 (Š) x 114.0 (V) x 200.3 (D) mm
132.0 (Š) x 213.0 (V) x 140.5(D) mm
142.5 (Š) x 260.0 (V) x 180.5(D) mm
+5°C~+35°C
10 % do 75 %
50 dB
12 dB
0.6 %
Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
MM-J320- 20 W (MAKS.)
Prednji zvučnik, izlaz
10 W/CH (8 Ω/100 Hz)
MM-J330- 70 W (MAKS.)
Pojačavač
Prednji zvučnik, izlaz
35 W/CH (8 Ω / 100 Hz)
Frequency range
20 Hz~20 KHz
S/N Ratio
60 dB
Channel separation
50 dB
Input sensitivity
(AUX) 1.2 V
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
- Informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.
Obaveštenje o otvorenom kodu
Svoje upite i zahteve u vezi sa otvorenim izvornim kodovima možete uputiti kompaniji Samsung putem e-pošte (oss.
request@samsung.com).
Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Support (Podrška) >
Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
Srpski
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 19
19
2016/2/3 18:42:41
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za
POLAND
1 impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
ROMANIA
7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje
otpada)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija
u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz
domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće
oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija
sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog
prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance
mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to
da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB
kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz
domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog
otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu
upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada
i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj
proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa
detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih
proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i
odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski
dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim
komercijalnim otpadom.
02875F-MM-J320-EN-SER.indd 20
2016/2/3 18:42:41
Download PDF

advertising