Samsung | WF71F5E0Z4W/EN | Samsung WF71F5E0Z4W/EN Quick Guide

De functies van uw nieuwe Samsungwasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw nieuwe Samsung-wasmachine beschikt over
alle eigenschappen – van groot vulgewicht tot energiezuinigheid – om van de was een zo eenvoudig en aangenaam
mogelijke taak te maken.
Smart Check
Smart Check van Samsung, een automatisch systeem voor foutcontrole, detecteert problemen tijdens een vroeg
stadium en biedt snelle en eenvoudige oplossingen.
15' Kort programma
U hebt geen tijd te verliezen! We weten dat u het druk hebt en daarom kunt u het 15' Korte programma gebruiken om
tijd te besparen.
Nu kunt u uw favoriete kleren wassen (maximaal 2 kg) in slechts 15 minuten!
Babykleding
Uw wasmachine beschikt over het wasprogramma Babykleding dat de kleding van kinderen met een gevoelige
huid extra bescherming geeft. Dit wasprogramma beperkt huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te
minimaliseren. Daarnaast wordt met dit wasprogramma het wasgoed in verschillende typen ingedeeld en wordt het
programma uitgevoerd volgens de kenmerken van de verschillende typen, zodat de kleding van de kinderen heerlijk
fris en schoon aanvoelt.
2
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 2
2013-01-23 �� 4:16:00
Uitgesteld einde
Hiermee stelt u een wasprogramma uit tot maximaal 19 uur in stappen van één uur. Dit draagt bij aan het
gebruiksgemak van uw wasmachine wanneer u bijvoorbeeld de deur nog uit moet.
Kinderslot
Met het kinderslot houdt u onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat
uw kinderen met de knoppen van de wasmachine kunnen spelen en waarschuwt u wanneer de wasmachine wordt
geactiveerd.
Digitaal grafisch display
Het bedieningspaneel met het digitale grafische display is duidelijk en eenvoudig in het gebruik. En omdat het zo
gemakkelijk te gebruiken is, stelt het digitale grafische display u in staat snelle en nauwkeurige aanpassingen te maken
in het wasprogramma voor uitstekende resultaten.
De functies van uw nieuwe Samsung-wasmachine
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe
Samsung-wasmachine. Gebruik de handleiding voor beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het
gebruik van de wasmachine en tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de geavanceerde mogelijkheden en
functies. Raadpleeg het gedeelte "Problemen oplossen en informatiecodes" op pagina 36 om te lezen wat u moet
doen als er iets verkeerd gaat met uw nieuwe wasmachine.
3
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 3
2013-01-23 �� 4:16:00
Veiligheidsinformatie
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie,
het gebruik en het onderhoud van uw wasmachine. Lees deze handleiding aandachtig door om optimaal gebruik te
kunnen maken van de vele mogelijkheden en functies van deze wasmachine.
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften
Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de
uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat. Bewaar de handleiding op een veilige locatie in
de buurt van het apparaat voor naslagdoeleinden. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is
ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.
In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden
en situaties besproken. U bent zelf verantwoordelijk om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het
installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.
Omdat de volgende gebruiksinstructies van toepassing zijn op verschillende modellen, kunnen de specifieke
eigenschappen van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden
omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt
u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en
informatie.
Belangrijke veiligheidssymbolen
De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze
gebruikershandleiding:
WAARSCHUWING: gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel,
overlijden en/of materiële schade.
VOORZICHTIG: gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of
materiële schade.
OPMERKING
Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Voer de aanwijzingen nauwgezet op.
Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit
apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik
ervan.
4
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 4
2013-01-23 �� 4:16:00
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING: om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van
het apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen:
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in de wasmachine spelen. De
deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en
kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze worden opgesloten.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal vermogen of
met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruiken
van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen
mogen niet met de machine spelen. Reiniging en onderhoud mag niet
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer
en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.
Veiligheidsinformatie
Als de stekker of de voedingskabel is beschadigd, moet deze worden
vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een
vergelijkbare bevoegde persoon.
Bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde dient
u ervoor te zorgen dat de openingen niet worden geblokkeerd door
vloerbedekking of andere obstakels.
Gebruik nieuwe slangen. Neem geen oude slangen in gebruik.
5
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 5
2013-01-23 �� 4:16:00
WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met
betrekking tot de installatie
De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of servicebedrijf.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het
product of letsel.
Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het optilt.
Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220 - 240 V / 50 Hz en gebruik dit stopcontact alleen
voor dit apparaat. Gebruik nooit een verlengsnoer.
• Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of wanneer u een
verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties.
Wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het
stopcontact.
Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en
water.
• Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt.
• Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd
raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.
• Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken.
Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Dit apparaat moet correct worden geaard.
Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
• Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact
voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.
Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.
Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct
zonlicht of water (regendruppels).
Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.
• Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.
Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Gebruik geen transformator.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
6
Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek
de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 6
2013-01-23 �� 4:16:00
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
• Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
VOORZICHTIG: LET OP bij de installatie
Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.
• Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.
Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond die het gewicht kan houden.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het
product.
WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met
betrekking tot het gebruik
Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde
servicecentrum.
• Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken.
Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u
contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Laat kinderen niet in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien de hendel van de wasmachinedeur wanneer u
het apparaat weggooit.
• Als een kind in de wasmachine opgesloten raakt, kan het stikken met de dood tot gevolg.
Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, piepschuim) onder op de wasmachine verwijdert voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
Veiligheidsinformatie
In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker niet
aan. Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan.
• Gebruik geen ventilator.
• Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht ontvlambare
of explosieve stoffen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/
drogen/centrifugeren).
• Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit kan
letsel veroorzaken.
• Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.
Steek uw hand niet onder de wasmachine terwijl het apparaat in bedrijf is.
• Dit kan letsel veroorzaken.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.
• Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan leiden tot elektrische
schokken of brand.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 7
7
2013-01-23 �� 4:16:00
Deze wasmachine is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of mensen met een beperking. Laat
kinderen niet in of op het apparaat klimmen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.
Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.
• Dit kan letsel veroorzaken.
Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Neem altijd de stekker stevig beet en trek deze
recht uit het stopcontact.
• Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.
Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.
• Gebruik geen andere zekeringen (koper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
• Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of
opnieuw moet worden geïnstalleerd.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de
stekker uit het stopcontact.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een
onweersbui.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
VOORZICHTIG: LET OP bij het gebruik
Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemde stoffen, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof, voedselresten,
enz., trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.
Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.
• Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.
Open de kraan langzaam na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer
opnieuw bevestigt.
Open de kraan langzaam wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.
• De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan productonderdelen of waterlekkage
veroorzaken.
Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.
• Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot elektrische
schokken of brand.
Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.
• Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de
wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekkage.
Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.
• Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade of letsel.
8
Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemde stoffen
(bijvoorbeeld vuil, garen of haar).
• Als een vreemde stof tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een
waterlekkage.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 8
2013-01-23 �� 4:16:00
Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen
water lekt voordat u het product in gebruik neemt.
• Als de schroeven van de bevestiging van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot een waterlekkage.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het product. In dat geval komt de
standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of
schade als gevolg van het verkeerd gebruik.
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de
vaatwas, chemicaliën, metalen voorwerpen, enz.) op het apparaat.
• Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Spuit geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.
• Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of
problemen met het product.
Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.
• Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.
Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak
het water niet aan.
• Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.
Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekkage.
Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.
• Dit kan leiden tot brandwonden.
Steek uw hand niet in de wasmiddellade.
• Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.
Veiligheidsinformatie
Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal
wasprogramma voor dergelijke items beschikt.
(*): wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-,
motor- en autohoezen, enz.
• Was geen dikke, harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram.
• Dit kan leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) behalve wasgoed in de wasmachine.
• Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en
overlijden in het geval van een dier.
Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of
massagesalons.
• Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekkage.
Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in de
trommel liggen.
• Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
• Als zich roest begint te vormen op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal)
reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.
Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen
wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.
• Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 9
9
2013-01-23 �� 4:16:01
Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.
• Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.
Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.
• Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product,
verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.
Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.
• Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.
Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
• Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekkage.
Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.
• Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige
schade aan het apparaat toebrengen.
Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.
WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met
betrekking tot reiniging
Reinig het apparaat niet door water rechtstreeks op het apparaat te spuiten.
Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.
Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.
• Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden
verricht.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Instructies over de AEEA-richtlijn
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product
en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval
verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze
artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van
de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
10
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_NL.indd 10
2013-01-23 �� 4:16:01
Caractéristiques de votre nouveau lavelinge Samsung
Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Grâce à sa grande capacité d'économie
d'énergie, le nouveau lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques qui transformeront la lessive en un
véritable jeu d'enfant.
Smart Check
La fonction Samsung Smart Check, un système de surveillance d'erreurs automatiques, détecte et diagnostique les
problèmes dès qu'ils surviennent et offre une solution simple et rapide.
15’ Express
Vous n'avez pas de temps à perdre ! Nous savons que vous êtes occupé et le cycle 15’ Express vous permet de gagner
du temps.
Désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés (2 kg maximum) en seulement 15 minutes !
Bébé coton
Votre lave-linge propose le cycle Bébé coton qui protège les vêtements des enfants à la peau sensible. Ce cycle réduit
les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. Ce cycle permet en outre de classer le linge en
différents types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque type. Les enfants ressentent ainsi une
agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs vêtements.
2
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 2
2013-01-23 �� 4:17:08
Arrêt différé
Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un cycle de 19 heures, par tranches d'une heure - pour un confort
d'utilisation optimal.
Sécurité enfant
La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité empêche les
enfants d'utiliser les fonctions du lave-linge et vous avertit lorsqu'il est activé.
Affichage numérique
Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue par sa facilité d'utilisation. Il
vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis, ce qui garantit d'excellents résultats de lavage.
Caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung
Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau
lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lavelinge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre
machine. Reportez-vous à la section « Codes d'erreur et de dépannage » de la page 36 pour obtenir plus de détails
sur la démarche à suivre en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.
3
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 3
2013-01-23 �� 4:17:08
Consignes de sécurité
Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations
concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement
profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses
fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous
y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément
aux consignes du manuel.
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre
responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du
fonctionnement de votre lave-linge.
Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lavelinge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas
s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectezvous sur www.samsung.com.
Symboles de sécurité importants
Signification des icônes et signes repris dans ce manuel
d'utilisation :
AVERTISSEMENT : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou des
dommages matériels.
ATTENTION : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures ou des dommages
matériels.
REMARQUE
Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers
potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent
lorsque vous l'employez.
4
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 4
2013-01-23 �� 4:17:09
Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors
de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou
dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de
l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé
dans l'appareil.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et
par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance
ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité
et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être
remplacé par le fabricant, un agent d'entretien ou une personne qualifiée
similaire.
Consignes de sécurité
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un
adulte.
L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de
courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent
accessibles en permanence.
Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation sur la base, veillez à
ne pas obstruer ces derniers.
Veuillez utiliser les nouveaux tuyaux. N’utilisez jamais de tuyaux usagés.
5
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 5
2013-01-23 �� 4:17:09
AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant
l'installation
L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des
problèmes avec le produit ou des blessures.
Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 - 240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise
uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.
• Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut
entraîner des chocs électriques ou des incendies.
• Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du
produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez
correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un
chiffon sec.
• Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.
• Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être
endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.
• Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.
Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne
téléphonique.
• Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
• Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est
pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au
soleil ou à l'eau (de pluie).
N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.
• Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.
N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
N'utilisez pas de transformateur électrique.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
6
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 6
2013-01-23 �� 4:17:09
Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon
d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
• Débranchez le cordon en tenant la prise.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
ATTENTION : MISES EN GARDE pour l'installation
Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.
Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des
problèmes avec l'appareil.
AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant
l'utilisation
Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et
contactez votre centre de réparation le plus proche.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez
pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
• N'utilisez pas de ventilateur.
• Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
Consignes de sécurité
En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre
centre de réparation le plus proche.
• Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
• Vous risqueriez de vous électrocuter.
Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en
le hublot
• afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.
Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.
Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou
toute autre substance inflammable ou explosive.
• Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/
essorage).
• Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
• L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.
N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
• Cela pourrait entraîner des blessures.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 7
7
2013-01-23 �� 4:17:09
Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique.
Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.
• Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc
électrique ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez
pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.
N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
• Cela pourrait entraîner des blessures.
Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit
de la prise murale.
• Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
• N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
• Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le
produit ou des blessures.
Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages
violents.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
ATTENTION : MISES EN GARDE concernant l'utilisation
Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.),
débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.
• À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.
La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.
• Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.
Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.
• La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines
pièces ou une fuite d'eau.
En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.
• En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.
• Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut
survenir.
Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.
8
Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 8
2013-01-23 �� 4:17:09
Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères
(ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).
• Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de
provoquer des fuites.
Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite
d'eau avant d'utiliser l'appareil.
• Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.
Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le
produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu
pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.
Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle,
produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
• Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.
• En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies
ou des problèmes avec l'appareil.
Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
• Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.
L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.
• Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.
Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.
• Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.
Consignes de sécurité
Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil
possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.
(*): Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes,
vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.
• Ne lavez pas de tapis épais et durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien.
• Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.
• Cela pourrait entraîner des brûlures.
N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.
• Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.
Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
• Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la
mort dans le cas d'animaux domestiques.
N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de
massage.
• Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.
Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le
tambour pendant des périodes prolongées.
• Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 9
9
2013-01-23 �� 4:17:09
•
Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et
frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.
N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en
contact avec des solvants de nettoyage à sec.
• Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.
• Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.
N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.
• Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.
Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.
Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.
• Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.
N'utilisez pas de détergent solidifié.
• S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.
• Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres,
peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant le
nettoyage
Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
• Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.
Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Instructions concernant la marque DEEE
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses
accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés
avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques
environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des
autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un
développement durable.
10
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès
des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de
leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de
leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_FR.indd 10
2013-01-23 �� 4:17:09
Funktionen Ihrer neuen SamsungWaschmaschine
Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der großen Kapazität und der hohen
Energieeffizienz bietet Ihre neue Samsung-Waschmaschine alle Vorteile, um das Waschen Ihrer Wäsche so einfach und
angenehm wie nur möglich zu machen.
Smart Check
Samsung Smart Check, ein automatisches Fehlerüberwachungssystem, erkennt und diagnostiziert Probleme bereits in einem
frühen Stadium und ermöglicht schnelle und einfache Lösungen.
Schnelle Wäsche
Sie haben keine Zeit zu verschwenden! Wir wissen, dass Sie sehr beschäftigt sind. Deshalb hilft Ihnen das Programm „Schnelle
Wäsche“, wertvolle Zeit zu sparen.
Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen (max. 2 kg) schon in 15 Minuten wieder sauber!
Babywäsche
Ihre Waschmaschine bietet ein Programm für Babywäsche, bei dem die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut
zusätzlich geschützt wird. Dieses Programm sorgt für weniger Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände
minimiert werden. Außerdem klassifiziert dieses Programm die Wäsche nach ihrem Typ, und wäscht sie dann entsprechend
den Wascheigenschaften. Dadurch fühlen sich die Kindersachen beim Tragen immer frisch und sauber an.
2
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 2
2013-01-23 �� 4:17:41
Programmende
Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Das verbessert
die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.
Kindersicherung
Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen.
Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder die Waschmaschine nicht bedienen können. Zudem werden Sie gewarnt,
wenn die Sicherheitsfunktion ausgelöst wird.
Grafische Digitalanzeige
Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar aufgebaut und benutzerfreundlich, damit Sie möglichst geringe
Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben. Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der
graphischen Digitalanzeige die Waschmaschine schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen
wird.
Funktionen Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen
Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur
Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen.
Im Abschnitt „Übersicht über die Waschprogramme“ auf Seite 38 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu
einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.
3
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 3
2013-01-23 �� 4:17:41
Sicherheitsinformationen
Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält
wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte
etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine
voll nutzen.
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie über die sichere und effiziente Verwendung der
umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Geräts Bescheid wissen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren
Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur
zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie
den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine
installieren, warten und einsetzen.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine
sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise
zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich
online Hilfe und Informationen unter www.samsung.com.
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:
WARNUNG: Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder
Sachschäden führen können.
VORSICHT: Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen
können.
HINWEIS
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie die Hinweise wörtlich.
Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die
Informationen später schnell wiederfinden.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.
Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial.
Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der
Verwendung Vorsicht walten lassen.
4
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 4
2013-01-23 �� 4:17:42
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
WARNUNG: Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer
Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln:
Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf der
Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen
nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie
im Innern eingeschlossen sind.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an
Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen
oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten
haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen
oder warten.
Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom
Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten
Fachkraft ausgewechselt werden.
Sicherheitsinformationen
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen
können.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die
Abflussrohre zugänglich sind.
Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen
verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder
andere Hindernisse verdeckt werden.
Verwenden Sie nur neue Schläuche. Verwenden Sie nicht die alten
Schläuche.
5
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 5
2013-01-23 �� 4:17:42
WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Installation
Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt
werden.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des
Geräts.
Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.
Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose für 220 – 240 V~ bei 50/60 Hz, und verwenden Sie die Steckdose
nur für dieses Gerät. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
• Die gemeinsame Nutzung einer Steckdose mit anderen Geräten über einen Mehrfachstecker oder ein
Verlängerungskabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
• Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts
entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in
die Steckdose.
Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den
Kontakten.
• Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.
• Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels
beschädigt werden. Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder
gefährlich sein.
• Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
• Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass
die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.
Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem
Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.
Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
• Bei Frost können die Rohre platzen.
Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
Verwenden Sie keinen Stromtransformator.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
6
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 6
2013-01-23 �� 4:17:42
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, oder knicken Sie es nicht zu stark.
Verknoten und befestigen Sie das Netzkabel nicht.
Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das
Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
VORSICHT: Vorsichtshinweise für die Installation
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands aufgrund von Fehlströmen.
Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine,
Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.
WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Nutzung
Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung,
und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren.
Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
• Verwenden Sie keinen Lüfter.
• Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
Sicherheitsinformationen
Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr
örtliches Kundendienstzentrum.
• Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den
Türverschlusshebel der Waschmaschine.
• Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.
Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.
Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven
Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.
Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/
Schleudern).
• Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden
schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
• Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.
Legen Sie niemals Ihre Hände unter die Waschmaschine, während diese in Betrieb ist.
• Dies kann zu Verletzungen führen.
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 7
7
2013-01-23 �� 4:17:42
Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.
• Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand
verursacht werden.
Lassen Sie keine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht
in oder auf das Gerät klettern.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.
Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.
• Dies kann zu Verletzungen führen.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker
an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
• Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.
Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
• Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (z. B. solche mit Kupfer- oder Stahldraht usw.).
• Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
VORSICHT: Vorsichtshinweise für die Nutzung
Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird,
ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.
Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine
verwenden.
• Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.
Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur
langsam.
Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.
• Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.
Wenn im Betrieb eine Wasserabflussstörung auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.
• Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann
dies zu Stromschlägen oder Bränden führen.
Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.
• Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu
Wasseraustritt führen.
Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.
8
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 8
2013-01-23 �� 4:17:42
Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt
sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).
• Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu
Wasseraustritt führen.
Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und
kein Wasser austritt.
• Wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben, kann dies zu Wasseraustritt führen.
Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät
nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser
missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.
Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr,
Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
• Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder
Störungen des Geräts.
Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe der Waschmaschine.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.
Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.
Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.
Sicherheitsinformationen
Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, schleudern oder
trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.
(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie
Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.
• Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist.
• Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem
Boden oder der Bekleidung führen.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.
• Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmitteleinzug eingeklemmt werden kann.
Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in die Waschmaschine.
• Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der
Tiere führen.
Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Hautpflegegeschäften
oder Massagesalons findet.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.
Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.
• Dadurch kann die Trommel rosten.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 9
9
2013-01-23 �� 4:17:42
•
Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Spülmittel auf die
Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.
Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche,
die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.
• Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.
Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.
• Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.
Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.
• Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen,
Rost oder schlechten Gerüchen kommen.
Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.
Verwenden Sie kein festes Waschmittel.
• Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.
Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.
• Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden
an Ihrer Waschmaschine verursachen.
Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.
WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Reinigung
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
• Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.
Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Wandauslass, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Hinweise zum WEEE-Zeichen
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an,
dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und
Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht
durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht
zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren
die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine
umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
10
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des
Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem
Gewerbemüll entsorgt werden.
F400E_WF70F5E_NonBubble-03262J-02_DE.indd 10
2013-01-23 �� 4:17:42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising