Samsung | WF0502NUV | Samsung WF0502NUV Benutzerhandbuch

WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Pralka automatyczna
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_PL.indd 1
2011-11-23
5:46:24
funkcje nowej pralki firmy
Samsung
Nowa pralka zmieni Twoje podejście do prania. Od ogromnej pojemności do
oszczędności energii, pralka firmy Samsung posiada funkcje, które zmienią ciężki
obowiązek w czystą przyjemność.
• System Baby Care
Pralka firmy Samsung posiada specjalne programy prania chroniące odzież dla dzieci o
wrażliwej skórze.
Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie
pozostałości detergentu. Dodatkowo programy te klasyfikują pranie według specjalnych
kryteriów, dzięki czemu dzieci mogą czuć się świeżo za każdym razem, kiedy założą swoje
ubranie.
• Blokada
Funkcja Blokada zapewni, że ciekawskie ręce dziecka niczego nie zepsują w pralce.
Funkcja ta powstrzymuje dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i
automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona.
• Opóźnione zakończenie
Istnieje możliwość opóźnienia cyklu aż do 19 godzin (wartości zwiększane co godzinę),
co zwiększa wygodę korzystania z pralki szczególnie w przypadku, gdy musisz wyjść z
mieszkania.
• 15-minutowe Szybkie pranie
Nie ma czasu do stracenia! Dzięki praniu, które trwa nie dłużej niż 15 minut, można wszędzie
zdążyć.
15-minutowy program szybkiego prania to świetne rozwiązanie dla osób żyjących na
wysokich obrotach.
Teraz możesz wyprać swoje ulubione ubrania już w 15 minut!
• Program prania ręcznego
Odpowiednią metodę prania można określić przez dostosowanie temperatury, delikatnego
sposobu prania oraz ilości wody.
• Szerokie drzwiczki
Szerokie okno drzwiczek umożliwia łatwiejszy podgląd prania! Łatwiejsze wkładanie i
wyciąganie dużych elementów prania, jak np. pościeli, ręczników itp.
Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji
pralki Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania
pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Rozdział
„Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne” na stronie 33 mówi, co należy zrobić jeśli
pralka nie będzie działać poprawnie.
2_ funkcje nowej pralki firmy Samsung
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec1:2
2011-11-23
5:46:29
zasady bezpieczeństwa
Gratulujemy nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne
informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia.
Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.
CO TRZEBA WIEDZIEĆ O INSTRUKCJACH BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę wielu funkcji
Twojego nowego urządzenia. Przechowuj na przyszłość instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu
urządzenia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji obsługi.
Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują
wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i
obsługi pralki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się
nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze
mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online na stronie www.samsung.com.
WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE
Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczeń mienia.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
obrażeń lub uszkodzenia mienia.
PRZESTROGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub
obrażenia ciała, w trakcie korzystania z pralki należy przedsięwziąć
następujące podstawowe środki ostrożności:
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia
porażenia prądem.
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Uwaga
Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.
Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
zasady bezpieczeństwa _3
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:3
2011-11-23
5:46:29
zasady bezpieczeństwa
Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego
części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić
bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami
działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.
Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest
otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym
obrażeniom.
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia
bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać
wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną
osobę.
Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur
odpływowych.
W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są
zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.
Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie wolno używać starych przyłączy.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZNAKU WEEE
Prawidłowy sposób pozbywania się produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami segregacji
odpadów)
Oznaczenie na urządzeniu, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać
zużytego urządzenia lub elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do
ewentualnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń, należy
oddać produkt do punktu recyklingu, co pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów, z
których został wyprodukowany.
Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim
urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie należy przekazać urządzenia do utylizacji w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie i
jego akcesoria elektroniczne nie powinny być składowane razem z innymi odpadami.
4_ zasady bezpieczeństwa
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:4
2011-11-23
5:46:30
OSTRZEŻENIE
POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub
pracownika serwisu.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z
produktem lub obrażeń ciała.
Urządzenie jest ciężkie. Należy uważać na siebie przy jego podnoszeniu
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego 220-240 V / 50 Hz lub
o wyższej charakterystyce. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem.
Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza.
- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub
przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak
w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru. Pewnie i bezpiecznie włóż wtyczkę do gniazda.
Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie
obce substancje, takie jak kurz czy wodę.
- Odłącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Wtyczkę do gniazdka należy podłączyć w prawidłowym kierunku, tak aby przewód biegł w
kierunku podłogi.
- Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable
elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.
Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.
- Gdy urządzenie, wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych
lub linii telefonicznej.
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub
obrażenia ciała
- Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo
uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami
lokalnym i krajowym.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i łatwopalnych materiałów.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych
i w miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wody
(kropel deszczu).
Nie wolno umieszczać produktu w miejscu o niskiej temperaturze
- Mróz może spowodować pęknięcie rur
Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może wyciekać gaz.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
zasady bezpieczeństwa _5
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:5
2011-11-23
5:46:30
zasady bezpieczeństwa
Nie wolno używać transformatora prądu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych
gniazd.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub nadmiernie go wyginać.
Nie wolno wyginać lub wiązać przewodu zasilającego.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich
przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami, lub
wciskać go do miejsca za urządzeniem.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.
- Kabel zasilający należy odłączać przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Nie wolno kłaść kabla zasilającego i rur w miejscach, w których można się o nie przewrócić.
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z
powodu przebić prądu.
Urządzenie należy umieścić na równym i twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego
wagi.
- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, poruszania się
urządzenia, hałasu i problemów z urządzeniem.
OSTRZEŻENIE
POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Gdy urządzenie zostanie zalane, należy odciąć dopływ wody i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
- Nie wolno odłączać wtyczki wilgotnymi rękami
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym
Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego
dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki
zasilania.
- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na pralce. Dodatkowo, w przypadku pozbywania
się urządzenia, należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.
- Dziecko uwięzione w pralce może udusić na śmierć.
Przed użyciem pralki należy upewnić się, czy elementy opakowania (gąbki, styropian)
przymocowane do dna pralki zostały usunięte.
6_ zasady bezpieczeństwa
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:6
2011-11-23
5:46:31
Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem,
rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.
Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę
podczas prania, suszenia lub wirowania).
- Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie
się śliska.
Może to doprowadzić do obrażeń.
- Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
Nie wolno wkładać rąk pod pralkę.
- Może to doprowadzić do obrażeń.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Może to spowodować porażenie prądem.
Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.
- Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może spowodować iskrę oraz porażenie
prądem lub pożar.
Nie wolno pozwalać na używanie pralki przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności.
Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub
obrażeń ciała.
Nie wkładać ręki lub metalowych przedmiotów pod pracującą pralkę.
- Może to doprowadzić do obrażeń.
Nie wolno odłączać wtyczki od gniazda, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy
chwytać mocno wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.
- W przeciwnym wypadku może dojść do spięcia, pożaru i/lub porażenia prądem
elektrycznym
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać lub modyfikować urządzenia.
- Nie wolno stosować innych bezpieczników (takich jak miedzianych, z drutu stalowego
itd.), niż standardowe.
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować
się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem
lub obrażeń ciała.
Gdy do urządzenia dostanie się obca substancja, np. woda, należy odłączyć zasilanie i
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy wyjąć
wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w czasie burzy należy odłączyć
wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
zasady bezpieczeństwa _7
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:7
2011-11-23
5:46:31
zasady bezpieczeństwa
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki
pożywienia itd., należy odłączyć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką
ściereczką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub
powstawania rdzy.
Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować
ostrożność podczas używania pralki.
- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.
Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego
wodę należy powoli otwierać kran.
Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran.
- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może
doprowadzić do uszkodzenia części lub wycieku wody.
Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy
istnieje problem z odprowadzaniem wody.
- Jeśli pralka będzie używana, gdy jest zalana wodą z powodu awarii odprowadzania
wody, przebicia prądu mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub
pożaru.
Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.
- Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania,
uszkodzenie pralki lub wyciek wody.
Gdy pralka nie jest używana, należy upewnić się, że zawór jest zakręcony.
- Należy upewnić się, że śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.
- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.
Upewnij się, że gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone
obcymi substancjami (np. odpadami, nitkami, włosami itp.)
- Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy
drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.
Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę
jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wyciekania wody.
- Jeśli śruby lub węża doprowadzający wodę są poluzowane, może dojść do wyciekania
wody.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji:
- W pewnych warunkach w urządzeniu zaopatrującym w ciepłą wodę, które nie było
używane przez co najmniej dwa tygodnie, np. w podgrzewaczu wody, może wytwarzać
się wodór. GAZ WODOROWY JEST SUBSTANCJĄ WYBUCHOWĄ. W przypadku, gdy
system ciepłej wody nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy pozostawić
przez kilka minut odkręcone wszystkie kurki z gorącą wodą, a dopiero potem uruchomić
pralkę. Nagromadzony wodór zostanie wtedy uwolniony. Ponieważ gaz wodorowy jest
łatwopalny, nie wolno w tym czasie palić ani zbliżać się z otwartym ogniem. W przypadku
wycieku gazu, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.
Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W
takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez
firmę Samsung, zaś firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia
spowodowane niewłaściwym użyciem.
8_ zasady bezpieczeństwa
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:8
2011-11-23
5:46:31
Nie wolno stawać na górnej części urządzenia lub kłaść na niej przedmiotów (takich jak
pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe
itd).
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia
ciała.
Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek
owadobójczy.
- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem,
pożar lub problemy z produktem.
W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pole elektromagnetyczne.
- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.
Ponieważ woda odsączana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest
gorąca, nie wolno jej dotykać.
- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.
Nie wolno prać, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań (*) wodoodpornych, chyba że
urządzenie ma specjalny program do prania tego typu rzeczy.
- Nie wolno prać grubych, twardych mat, nawet jeśli na metce jest umieszczony znak
pralki.
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń
pralki, ścian, podłogi lub ubrania.
* Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie,
śpiwory, pieluchy, dresy oraz pokrywy rowerów, motocykli, samochodów itp.
Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym pojemniku na detergent.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu przeciekającej wody.
Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po wysuszeniu. Jest on wówczas
gorący.
- Może to doprowadzić do obrażeń.
Po otwarciu pudełka na detergent nie wolno wkładać do niego rąk.
- Może to spowodować obrażenia dłoni spowodowane przez urządzenie podające
detergent. Nie wolno w pralce umieszczać przedmiotów innych niż pranie (np. butów,
pozostałości jedzenia, zwierząt).
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń
pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.
Nie wolno naciskać przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże,
paznokcie itp.
- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub smarami dostępnymi zazwyczaj
w sklepach dermatologicznych lub salonach masażu.
- może to spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i przeciekanie wody.
Nie wolno pozostawiać w bębnie na długi czas metalowych przedmiotów, takich jak agrafka
albo szpilka do włosów, lub wybielacza.
- Może to spowodować rdzewienie bębna.
- Jeżeli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy na niej użyć środka czyszczącego (o
neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.
zasady bezpieczeństwa _9
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:9
2011-11-23
5:46:32
zasady bezpieczeństwa
Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać,
płukać, lub wirować prania zabrudzonej suchym detergentem czyszczącym.
- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na ciepło utleniania oleju.
Nie wolno używać ciepłej wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.
- Może to spowodować problemy z pralką.
Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.
- Jeżeli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może to spowodować
problemy z produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych
zapachów.
Nie wolno prać w siatce do prania dużych przedmiotów, takich jak pościel.
- Skarpety i biustonosze należy włożyć do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu anormalnych wibracji.
Nie wolno używać twardych detergentów.
- Jeśli dojdzie do ich zgromadzenia się w pralce, może to spowodować przeciekanie
wody.
W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są
zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.
Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.
- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z
metali ciężkich.
OSTRZEŻENIE
POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie wody na nim.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika lub alkoholu.
- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub
pożar.
Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
10_ zasady bezpieczeństwa
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec10:10
2011-11-23
5:46:32
spis treści
KONFIGURACJA PRALKI
12
PRANIE
21
12
13
13
13
14
14
14
14
14
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRALKI
31
31
32
32
Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
Czyszczenie obudowy pralki
Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika
detergentów
Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
Naprawa zamarzniętej pralki
Przechowywanie pralki
33
34
Jeśli pralka...
Kody informacyjne
KALIBRACJA PRALKI
35
Tryb kalibracji
TABELA CYKLI
36
Tabela cykli
DODATEK
37
37
37
Tabela konserwacji tkanin
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności
29
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
KODY INFORMACYJNE
33
35
36
37
29
29
30
Sprawdzenie części
Spełnianie wymogów instalacji
Zasilanie i uziemienie
Dopływ wody
Odprowadzenie wody
Podłoga
Temperatura otoczenia
Instalacja we wnękach i małych
pomieszczeniach
Instalacja pralki
Pierwsze pranie
Podstawowe instrukcje
Korzystanie z panelu sterowania
Blokada rodzicielska
Opóźnione zakończenie
Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
Ręczne ustawianie parametrów prania
Wskazówki dotyczące prania
Informacje dotyczące detergentów i
dodatków
Jakiego detergentu użyć
Dozownik detergentów
spis treści _11
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec2:11
2011-11-23
5:46:32
konfiguracja pralki
Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak
aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas
prania.
SPRAWDZENIE CZĘŚCI
Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone
wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie
przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
Góra urządzenia
Dozownik
detergentów
Panel sterowania
Wtyczka
Drzwiczki
Wąż
odpływowy
Filtr zanieczyszczeń
Regulowane nóżki
Pokrywa filtra
Bęben
Rurka awaryjnego
odprowadzania wody
* Zaślepki na otwory po śrubach
Wąż doprowadzający zimną wodę
Prowadnica węża
* Zaślepki na otwory po śrubach: Liczba zaślepek na otwory po śrubach zależy od modelu (od 3
do 5 zaślepek)
12_ konfiguracja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:12
2011-11-23
5:46:32
SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI
Aby zapobiec powstaniu ryzyka zapłonu, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, wszelkie
podłączenia i uziemienia muszą zostać wykonane zgodnie z najnowszą wersją Krajowego
Kodeksu Elektrycznego ANSI/FNPA nr 70 wraz z lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.
Właściciel odpowiada za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać przedłużacza.
Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.
01 KONFIGURACJA
Zasilanie i uziemienie
W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:
• Bezpiecznik lub rozłącznik prądu zmiennego 220—240 V / 50 Hz
• Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę
Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia
prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.
Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do
umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.
Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu
wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.
Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem.
W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z
pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z
pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego
gniazdka.
Dopływ wody
Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa.
Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając
do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki
niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka
posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru
wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża.)
Krany powinny znajdować się w odległości do 122 cm (4 stóp) od tylnej części pralki, aby
załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.
Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż
do 305 cm (10 stóp).
Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:
• Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
• Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
• Regularne sprawdzanie, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.
OSTRZEŻENIE
Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu
wodnego i kranów nie przecieka.
konfiguracja pralki _13
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:13
2011-11-23
5:46:33
konfiguracja pralki
Odprowadzenie wody
Zalecanym przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o wysokości 65 cm
(26 cali). Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura
musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż
odprowadzający mocowany jest fabrycznie.
Podłoga
Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu.
Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne
rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co
może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.
Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.
Temperatura otoczenia
Nie wolno instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie
zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w wężach. Zamarznięta
woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.
Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych
odstępów:
Po bokach – 25 mm
Z tyłu – 50 mm
Z góry – 25 mm
Z przodu – 465 mm
Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej
465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących
wolnej przestrzeni.
INSTALACJA PRALKI
Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika
serwisu.
KROK 1
Wybór miejsca montażu
Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć
urządzenie:
• posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących
zatkać otwory wentylacyjne
• znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia
• posiada odpowiednią wentylację
• temperatura nie spada poniżej 0 ˚C (32 ˚F)
• znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz
• posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak aby pralka nie była ustawiona na
przewodzie zasilającym
14_ konfiguracja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:14
2011-11-23
5:46:33
KROK 2
Usuwanie śrub transportowych
1. Odkręć sześć śrub trzymających blokadę.
2. Odkręć trzy śruby transportowe załączonym kluczem.
1
01 KONFIGURACJA
Przed instalacja pralki należy usunąć blokadę transportową znajdującą się z tyłu urządzenia.
2
3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.
4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości
zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.
OSTRZEŻENIE
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania
(plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.
konfiguracja pralki _15
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:15
2011-11-23
5:46:33
konfiguracja pralki
KROK 3
Regulacja nóżek poziomujących
Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ
wody są łatwo dostępne.
1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.
2. Wypoziomuj pralkę
przekręcając ręcznie
nóżki poziomujące w
odpowiednim kierunku.
3. Gdy pralka zostanie ustawiona równo, dokręć nakrętki.
• Dokręć nakrętkę tak, aby nóżka nie poruszała się.
• Dokręć 4 nakrętki w prawo tak, aby dobrze przymocować nóżki do urządzenia. Jeśli
urządzenie nie jest wypoziomowane lub którakolwiek z nóżek nie zostanie dobrze
dokręcona, urządzenie podczas prania może hałasować lub stracić równowagę ze
względu na silne wibracje ( Dozwolona nierówność powierzchni wynosi jedynie 1
stopień).
16_ konfiguracja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:16
2011-11-23
5:46:34
01 KONFIGURACJA
KROK 4
Podłączanie dopływu i odpływu wody
Podłączanie węża doprowadzającego wodę
1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery
L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną
wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
Jeden koniec węża doprowadzającego
wodę musi być podłączony do pralki, a
drugi do kranu. Nie wolno rozciągać węża
doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest
zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy,
wysokociśnieniowy.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego
wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go
ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić
położenie węża od strony pralki przez
poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i
ponowne dokręcenie mocowania.
Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:
1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do
zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć
go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.
konfiguracja pralki _17
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:17
2011-11-23
5:46:34
konfiguracja pralki
Podłączanie węża doprowadzającego wodę (w wybranych modelach)
1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.
Złączka
Wąż
doprowadzający
wodę
2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj
cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2)
złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania
odstępu 5 mm.
1
5 mm
2
3. Podłącz złączkę do kranu dokręcając mocno śruby
podczas przesuwania złączki ku górze.
Dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez
strzałkę i podłącz części (1) i (2).
Kran
1
2
4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki.
Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie
połączy się ze złączką, wydając odgłos
„kliknięcia”.
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę
do złączki upewnij się, czy podłączenie zostało
prawidłowo wykonane, pociągając za wąż
doprowadzający ku dołowi.
5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do
wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć
wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3
Opcja
18_ konfiguracja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:18
2011-11-23
5:46:35
6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub
złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody,
powtórz poprzednie kroki.
•
Nie wolno korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek
wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne
obrażenia.
✗
✗
Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w
sposób pokazany na rysunku.
01 KONFIGURACJA
OSTRZEŻENIE
Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka
kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień
dystansujący.
konfiguracja pralki _19
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:19
2011-11-23
5:46:35
konfiguracja pralki
Podłączanie węża odprowadzającego wodę
Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:
1. Nad krawędzią zlewu: Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości
pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej
prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za
pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.
60 ~ 90 cm
Wąż odpływowy
Prowadnica węża
2. W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu: Odgałęzienie rury odprowadzającej
musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad
podłogą.
3. W rurze odprowadzającej: Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm;
rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.
60–90 cm
Odpływ rury pionowej wymaga:
• minimalną średnicę 5 cm;
• minimalną przepustowość odpływu rzędu 60 litrów
na minutę.
KROK 5
Zasilanie pralki
Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz, chronionej przez
bezpiecznik lub odpowiedni rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących
zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 13.)
20_ konfiguracja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec3:20
2011-11-23
5:46:36
pranie
Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować,
które rzeczy wyprać najpierw.
PIERWSZE PRANIE
02 PRANIE
Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.
1. Naciśnij przycisk Zasilanie ( ).
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki
dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ).
Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w
pralce po teście fabrycznym.
Przegródka
Przegródka
Przegródka
: Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.
: Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do
namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.
: Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie
zapełniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A”)
PODSTAWOWE INSTRUKCJE
1. Włóż pranie do pralki.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz
do tabeli na stronie 27 lub 36.
• Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować
wyciek wody.
• Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu cyklu
prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
• Nie pierz wodoodpornych przedmiotów.
2.
3.
4.
5.
Zatrzaśnij drzwiczki.
Włącz pralkę.
Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
Wybierz odpowiedni cykl i opcje dla prania.
Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas cyklu.
6. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ).
pranie _21
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:21
2011-11-23
5:46:37
pranie
KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA
1
3
1
CYFROWY
WYŚWIETLACZ
GRAFICZNY
2
4
5
6
7
8
Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje
dotyczące cyklu i komunikaty o błędach.
Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania dla cyklu.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem
przełącznika cykli” (patrz strona 25).
2
POKRĘTŁO LUB
PRZYCISK WYBORU
CYKLU
Bawełna ( ) - średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna
pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.
Syntetyki ( ) - średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane
z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych
mieszanek.
Pranie ręczne wełny ( ) - Tylko do produktów wełnianych przeznaczonych
do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg.
• W ramach programu Wełna pralka wykonuje delikatne obroty. Podczas
prania delikatne obroty i namaczanie są przeprowadzane w celu ochrony
włókien wełnianych przed wstąpieniem lub zniekształceniem oraz
zapewniają niebywałą miękkość i czystość. Zatrzymanie działania nie
stanowi usterki.
• Do prania wełny zaleca się używanie neutralnego detergentu, co
poprawia jakość prania i polepsza ochronę włókien wełnianych.
Dziecięce ( ) - wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania
zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku.
22_ pranie
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:22
2011-11-23
5:46:39
3
PRZYCISK WYBORU
( ) OPÓŹNIONEGO
ZAKOŃCZENIA
Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji
opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę).
Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
4
PRZYCISK
( ) WYBORU
TEMPERATURY
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych
ustawień temperatury: (chłodna, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C i 95 ˚C).
02 PRANIE
Codzienne pranie ( ) - do użytku przy praniu rzeczy codziennego użytku,
jak np. bielizna czy koszulki. Krótki program dla instytutów badawczych.
Szybie pranie 15’ ( ) - do prania lekko zabrudzonych tkanin o wadze
poniżej 2 kg, których potrzebujesz natychmiast.
• Czas prania (15 minut) może różnić się w zależności od ciśnienia
wody, twardości wody, temperatury dostarczanej wody,
temperatury pomieszczenia, rodzaju i ilości prania oraz stopnia
zabrudzenia, wykorzystywanego detergentu, wahań w dostawach
energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.
• Przy praniu małej ilości ubrań (mniej niż 2 kg) w programie Szybkie
pranie 15' używaj niewielkiej ilości detergentu. Dodanie za dużej
ilości może spowodować, że pozostanie on na praniu.
Wirowanie ( ) - pralka wykonuje dodatkowy cykl wirowania, aby usunąć
jeszcze więcej wody.
Płukanie + Wirowanie (
) - do prania wymagającego tylko płukania
lub aby dodać zmiękczacz do tkanin.
Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z
dostępnych ustawień prędkości obrotów.
5
PRZYCISK ( )
WYBORU WIROWANIA
WF0602/WF0502
Wyłączenie kontrolek,
1200 obr./min
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Wyłączenie kontrolek,
1000 obr./min
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Wyłączenie kontrolek,
800+ obr./min
, 400, 800,
Bez wirowania
- pranie pozostaje w bębnie bez cyklu wirowania po
ostatnim odprowadzeniu wody.
Zatrzymanie wody (Wyłączenie kontrolek) - pranie pozostaje zamoczone
w wodzie po ostatnim płukaniu. Przed wyjęciem prania musi zostać
uruchomiony program Odprowadzenie wody lub Wirowanie.
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji prania:
(Pranie wstępne) (Płukanie+) (Intensywne) (Pranie wstępne) +
(Płukanie+) (Pranie wstępne) +
(Intensywne) (Płukanie+) +
(Intensywne) (Pranie wstępne) +
(Płukanie+) +
(Intensywne) (wył.)
6
PRZYCISK WYBORU
(
) OPCJI
7
PRZYCISK WYBORU
(
) START/PAUZA
Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie cyklu.
8
PRZYCISK (
ZASILANIA
Pojedyncze przyciśnięcie włączy pralkę, następne spowoduje wyłączenie
urządzenia. Jeżeli pralka będzie włączona przez przynajmniej 10 minut, a nie
zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.
)
(Pranie wstępne): Ten przycisk służy do wyboru programu prania
wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami:
Bawełna ( ), Syntetyki ( ), Dziecięce ( ), Codzienne pranie ( ).
(Płukanie+): Ten przycisk umożliwia dodanie cykli płukania.
(Intensywne): Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona i
wymaga intensywnego prania. Czas trwania każdego cyklu jest dłuższy.
pranie _23
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:23
2011-11-23
5:46:40
pranie
Blokada rodzicielska
Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany cykl prania
nie mógł zostać zmieniony.
Włączanie/Wyłączanie
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, należy
nacisnąć jednocześnie przyciski Wirowanie ( ) i Opcje ( )
na 3 sekundy. Po uruchomieniu tej funkcji podświetli się
kontrolka Blokada .
Gdy funkcja Blokada jest włączona, działa tylko przycisk
Zasilanie ( ). Blokada rodzicielska jest włączona
nawet po wyłączeniu zasilania pralki, lub odłączeniu i
ponownemu podłączeniu pralki do prądu.
3 SEK.
Opóźnione zakończenie
Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin
(w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie
zakończony.
1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Opóźnione zakończenie ( ), aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ). Zaświeci się wskaźnik Opóźnione zakończenie , a
zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Opóźnione zakończenie naciśnij przycisk Zasilanie ( ), a następnie
ponownie włącz pralkę.
24_ pranie
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:24
2011-11-23
5:46:43
Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
02 PRANIE
Pranie w tej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Control”
firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę,
czas i szybkość prania.
1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk Zasilanie ( ).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne)
do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.
Pranie wstępne dostępne jest tylko dla cykli Bawełna ), Syntetyki ( ), Dziecięce ( ) i
Pranie codzienne ( ). Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.
7. Skorzystaj z Przełącznika cykli, aby wybrać odpowiedni cykl w zależności od typu
materiału: Bawełna ( ), Syntetyki ( ), Pranie ręczne wełny ( ), Dziecięce ( ),
Codzienne pranie ( ), Szybkie prawnie 15’ ( ).
Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania,
ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ). Rozpocznie się pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu
programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.
Opcja Pauza
W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do
prania.
1. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ), aby odblokować drzwiczki.
Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.
2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk Start/Pauza (
pranie.
), aby ponownie uruchomić
Po zakończeniu prania:
Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.
1. Otwórz drzwiczki po 3 minutach od zakończenia prania.
2. Wyjmij pranie.
pranie _25
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:25
2011-11-23
5:46:45
pranie
Ręczne ustawianie parametrów prania
Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z pokrętła wyboru cyklu.
1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij na pralce przycisk Zasilanie ( ).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczania oraz detergent do prania
wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk Temperatura ( ), aby wybrać temperaturę.
(Zimna woda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Naciśnij przycisk Opcje ( ), aby wybrać opcje płukania+.
Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk Wirowanie ( ), aby wybrać szybkość wirowania.
Funkcja zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki wciąż mokrego prania.
(
: Bez wirowania (Wyłączenie kontrolek): Zatrzymanie wody )
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Opóźnione zakończenie ( ), aby wybrać jedną z opcji
opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę).
Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ). Rozpocznie się cykl prania.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA
Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.
Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.
Pranie należy sortować według następujących kryteriów:
• Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
• Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
• Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
• Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając
programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć
na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.
Opróżnianie kieszeni
Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o
nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę.
Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali
ciężkich.
Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę ubrania
z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach
mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte.
Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia.
Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.
Pranie wstępne bawełny
Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty
prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane
rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie
protein.
26_ pranie
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:26
2011-11-23
5:46:47
Ustalanie objętości prania
Nie wolno przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić
ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.
Typ tkaniny
Pojemność
Bawełna (
6,0 kg
5,0 kg
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
)
- średnio/lekko zabrudzone
- mocno zabrudzone
Syntetyki (
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
)
Pranie ręczne wełny (
)
02 PRANIE
Model
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
• Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE” na wyświetlaczu), rozłóż
je ponownie. Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność
wirowania.
• Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność
wirowania obniżona.
• Rekomendowany ciężar dla pościeli i kołder umieszczonych w pralce to 1,8 (kg) lub
mniej.
Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do
nabycia oddzielnie).
• Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i
uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do
prania.
• Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki
mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do
prania.
PRZESTROGA
Nie czyść samemu pustej siatki do prania. Może to spowodować nieprawidłowe
wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować poważny wypadek.
• Rozpoczęcie suszenia przy włożonej do bębna jednej parze spodni lub jednym ręczniku
może spowodować, że suszenie nie zostanie wykonane prawidłowo.
• Zalecamy włożenie do bębna więcej niż dwie sztuki tego samego prania.
pranie _27
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:27
2011-11-23
5:46:48
pranie
INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW
Jakiego detergentu użyć
Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk,
Ręczne pranie wełny), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze
używać „niskopieniących się” detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach
automatycznych.
Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem
ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat
twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.
Nie wolno używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą
pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie
dozownika i przelanie się wody.
Dozownik detergentów
Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj
odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.
NIE wolno otwierać dozownika detergentów w czasie pracy pralki.
1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu
sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do
przed uruchomieniem pralki.
przegródki detergentu
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do
tkanin do przegródki zmiękczacza .
UPOZORNENIE
Nie WOLNO dodawać żadnych sproszkowanych/ciekłych
detergentów do przegródki zmiękczacza ( ).
4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną
ilość detergentu do przegródki prania wstępnego .
Podczas prania dużych przedmiotów NIE wolno używać
następujących typów detergentów.
• Detergentów w formie tabletek i kapsułek
• Detergentów korzystających z kulki i siatki
MAX
Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczania tkanin
muszą przed wlaniem do dozownika zostać rozcieńczone
niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed
zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).
Zamykając dozownik po dodaniu zmiękczacza do przegródki z detergentem do płukania,
upewnij się, że płyn nie przelewa się poza ścianki.
28_ pranie
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec5:28
2011-11-23
5:46:49
czyszczenie i konserwacja
pralki
Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega
niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.
1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra.
Pokrywa
filtra
3. Pociągnij do siebie rurkę awaryjnego odprowadzania wody,
aby zdjąć ją z mocowania.
03 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI
Rurka
awaryjnego
odprowadzania
wody
4. Zdejmij zatyczkę zamykającą rurkę awaryjnego
odprowadzania wody.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
6. Załóż zatyczkę z powrotem na rurkę awaryjnego
odprowadzania wody i załóż ją na mocowanie.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.
Zakrętka
awaryjnego
odprowadzania
wody
CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI
1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką
szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.
czyszczenie i konserwacja pralki _29
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec6:29
2011-11-23
5:46:50
czyszczenie i konserwacja
pralki
CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej
stronie dozownika i wyciągnij dozownik
detergentów.
2. Wyjmij separator ciekłych detergentów z
dozownika
Dźwignia zwalniająca
3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.
4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki
do zębów.
5. Ponownie umieść separator ciekłych detergentów,
wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj cykl płukania przy
pustym bębnie.
30_ czyszczenie i konserwacja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec6:30
2011-11-23
5:46:50
CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ
Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie
„5E”. (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na poprzedniej stronie.)
Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra zanieczyszczeń sprawdź, czy przewód zasilający został
odłączony.
1. Otwórz pokrywę filtra.
2. Zdejmij zatyczkę zamykającą rurkę awaryjnego
odprowadzania wody i odprowadź całą wodę.
3. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.
Zakrętka filtra
zanieczyszczeń
4. Oczyść filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy
znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
5. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
6. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.
03 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZESTROGA
Jeśli zakrętka filtra zanieczyszczeń nie zostanie
prawidłowo założona, może dojść do przeciekania wody.
CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU
Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E”:
1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża z powodu
ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go
pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.
czyszczenie i konserwacja pralki _31
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec6:31
2011-11-23
5:46:51
czyszczenie i konserwacja
pralki
NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI
Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 ˚C i pralka zamarznie:
1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż
doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie
pobiera i odprowadza wodę.
PRZECHOWYWANIE PRALKI
Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie
wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w wężach i
komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.
1. Wybierz cykl Szybkie pranie 15' i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki. Uruchom
cykl przy pustej pralce.
2. Zakręć krany i odłącz węże doprowadzające wodę.
3. Odłącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić
swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.
Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda
stopnieje.
32_ czyszczenie i konserwacja pralki
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec6:32
2011-11-23
5:46:51
rozwiązywanie problemów i
kody informacyjne
JEŚLI PRALKA...
ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się
•
•
•
•
Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.
Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza ( ).
Nie ma wody lub ma
niewystarczającą ilość
wody
•
•
•
•
Odkręć kran do oporu.
Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.
Wyprostuj węże doprowadzające wodę.
Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.
Ma pozostałości
detergentu w dozowniku po
zakończeniu cyklu prania
•
•
Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.
Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika
detergentów.
Drga lub działa zbyt głośno
•
Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W
przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek.
Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.
Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.
Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
•
•
•
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje
•
•
Wyprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się
węży.
Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.
Drzwiczki się zatrzasnęły
•
lub nie można ich otworzyć.
Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub
wyłączeniu pralki.
04 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.
rozwiązywanie problemów i kody informacyjne _33
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec7:33
2011-11-23
5:46:51
rozwiązywanie problemów i
kody informacyjne
KODY INFORMACYJNE
W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się
stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum
obsługi klientów.
SYMBOL KODU
ROZWIĄZANIE
dE
•
•
Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.
Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek.
4E
•
•
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź ciśnienie wody.
•
Odprowadź wodę z bębna przy użyciu rurki awaryjnego odprowadzania
wody, wyczyść filtr pompy i sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę został
prawidłowo zamocowany.
•
Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli pierzemy tylko
jedną rzecz, np. szlafrok lub para dżinsów, końcowy rezultat wirowania może nie
być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.
•
Skontaktuj się z serwisem.
5E
UE
cE/3E
Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu,
należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.
34_ rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec7:34
2011-11-23
5:46:52
kalibracja pralki
TRYB KALIBRACJI
05 KALIBRACJA PRALKI
Pralka firmy Samsung automatycznie wykrywa wagę prania. Aby uzyskać bardziej precyzyjny odczyt
wagi, po montażu należy uruchomić Tryb kalibracji. Tryb kalibracji aktywować można, wykonując poniższe
czynności.
1. Wyjmij pranie i inną zawartość z urządzenia i włącz je.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski Temperatura ( ) i Opóźnione zakończenie ( ), a następnie
dodatkowo przycisk Zasilanie ( ).
Urządzenie włączy się.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza ( ), aby aktywować „Tryb kalibracji”.
4. Bęben obraca się w prawo i w lewo przez około 3 minuty.
5. Po zakończeniu „Trybu kalibracji” na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End(En)”, a urządzenie
automatycznie się wyłączy się. Pralka jest gotowa do użycia.
kalibracja pralki _35
WF0602NX-02847Z_PL.indd 35
2011-11-23
5:46:52
tabela cykli
TABELA CYKLI
(z do wyboru przez użytkownika)
Maks. ładunek (kg)
PROGRAM
Bawełna (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
)
)
Syntetyki (
)
Pranie ręczne wełny (
)
Dziecięce (
Codzienne pranie (
)
Szybkie pranie 15’ (
)
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
DETERGENT
Pranie
wstępne
Pranie
Środek
zmiękczający
Maksymalna
temperatura
(˚C)
6,0
5,0
z
tak
z
95
3,0
3,0
z
tak
z
60
2,0
2,0
-
tak
-
40
4,0
4,0
z
tak
z
95
3,0
3,0
z
tak
z
60
2,0
2,0
-
tak
z
40
Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min
PROGRAM
Bawełna (
Syntetyki (
)
)
)
Pranie ręczne wełny (
Dziecięce (
)
Codzienne pranie (
Szybkie pranie 15’ (
)
)
Opóźnione zakończenie
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
2. Czas trwania cyklu prania został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC60456/
EN60456.
Uruchom Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 35).
3. Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli,
gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
4. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego cyklu wydłuża się.
36_ tabela cykli
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec8:36
2011-11-23
5:46:52
dodatek
TABELA KONSERWACJI TKANIN
Tkanina odporna
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 100 ˚C
Tkanina delikatna
Nie prasować
Można prać w temperaturze 95 ˚C
Można czyścić chemicznie z użyciem
rozpuszczalnika
Można prać w temperaturze 60 ˚C
Czyścić chemicznie wodą utlenioną,
benzyną, czystym alkoholem lub
tylko R113
Można prać w temperaturze 40 ˚C
Czyścić chemicznie paliwem
lotniczym, czystym alkoholem lub
tylko R113
Można prać w temperaturze 30 ˚C
Nie czyścić chemicznie
Można prać ręcznie
Suszyć w stanie rozłożonym
Czyścić tylko chemicznie
Można suszyć w stanie
rozwieszonym
Można wybielać w zimnej wodzie
Suszyć na wieszaku
Nie wybielać
Można suszyć w suszarce bębnowej,
w normalnej temperaturze
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 200 ˚C
Można suszyć w suszarce bębnowej,
w zmniejszonej temperaturze
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 150 ˚C
Nie suszyć w suszarce bębnowej
07 DODATEK
Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają
cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie oraz, w razie potrzeby, czyszczenie
chemiczne.
Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć
ryzyko problemów przy praniu.
OCHRONA ŚRODOWISKA
•
•
•
•
To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W
przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów.
Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki,
aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna
ilość prania zależy od zastosowanego programu).
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.
dodatek _37
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec9:37
2011-11-23
5:46:54
dodatek
KARTA PRODUKTU PRALKI DOMOWEJ
Zgodna z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010
Samsung
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
Nazwa Modelu
Pojemność
kg
6
5
Efektywność energetyczna
A+++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Zużycie energii
Roczne zużycie energii (AE_C) 1)
kWh/rok
170
170
170
145
145
145
Zużycie energii (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Bawełna, 60°C),
pełne załadowanie
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Bawełna,
60°C), częściowe załadowanie
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Bawełna,
40°C), częściowe załadowanie
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)
W
5
5
5
5
5
5
l/rok
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
obr./min
1200
1000
800
1200
1000
800
%
56
65
74
56
65
74
Roczne zużycie wody (AW_c) 2)
Klasa efektywności wirowania 3)
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)
Maksymalna szybkość wirowania
Wilgotność resztkowa
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie
produktu
Bawełna 60 ˚C i 40 ˚C + Intensywne
4)
Czas trwania programu standardowego
Cotton 60 ˚C (Bawełna, 60°C), pełne załadowanie
min.
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Bawełna, 60°C), niepełne załadowanie
min.
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Bawełna, 60°C), niepełne załadowanie
min.
173
173
173
173
173
173
Ważony czas programu w trybie czuwania
min.
2
2
2
2
2
2
Pranie
dB (A) re 1 pW
57
57
57
57
57
57
Wirowanie
dB (A) re 1 pW
76
74
72
76
74
72
Poziom emitowanego hałasu
Wymiary
Wysokość
mm
850
850
Szerokość
mm
600
600
Głębokość 5)
mm
505
425
Waga produktu
kg
62
57
Waga brutto
kg
64
59
Waga opakowania
kg
2
Ciśnienie wody
kPa
Wymiary urządzenia
2
50-800
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
V
220-240
220-240
Zużycie energii
W
2000-2400
2000-2400
Częstotliwość
Hz
50
50
Nazwa dostawcy
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ dodatek
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec9:38
2011-11-23
5:46:57
07 DODATEK
1. Roczne zużycie energii jest oparte o 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny w
temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym wkładzie, oraz o zużycie w trybach wyłączenia i
pozostawienia. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
2. Roczne zużycie wody jest oparte o 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny, w
temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym wkładzie. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od
sposobu wykorzystania urządzenia.
3. Funkcja wirowania jest bardzo znacząca w przypadku korzystania z suszarki do ubrań.
Zużycie energii podczas wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania.
Pranie z szybkim wirowaniem oszczędza więcej energii na suszeniu ubrań w suszarce.
4. Programy „Standard Cotton 60 ˚C” (Standardowy, bawełna, 60 ˚C) i „Standard Cotton 40 ˚C” (Standardowy,
bawełna, 40 ˚C), które można wybrać dodając funkcje intensywnego do programów „Cotton 60 ˚C” (Bawełna,
60 ˚C) i „Cotton 40 ˚C” (Bawełna, 40 ˚C), są najbardziej wydajne dla tego typu prania pod względem zużycia
wody i energii.
Uruchom Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 35).
Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
5. Odległość produktu od ściany nie jest uwzględniona w podanej wartości.
dodatek _39
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec9:39
2011-11-23
5:46:57
PYTANIA LUB UWAGI?
Kraj
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD
ADRESEM
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kod produktu. DC68-02847Z_PL
WF0602NX-02847Z_PL.indd Sec9:40
2011-11-23
5:46:58
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Mosógép
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja
termékét itt:
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_HU.indd 1
2011-11-23
5:33:15
új samsung mosógépének
funkciói
Új mosógépe megváltoztatja majd a mosással kapcsolatos érzéseit. A jelentős
kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép minden olyan
funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé teheti a nagyon is hétköznapi házimunkát.
• Babaruha program
Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet
biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
Ezeket a programokat használva a minimálisra csökkenthető a ruhákban maradt mosószer
mennyisége, így csökkenthető a gyermekeknél előforduló bőrirritáció. Emellett a szennyest
osztályozó programoknak köszönhetően a mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően
történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának érzik magukat.
• Gyermekzár
A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek
hozzá a mosógéphez.
Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógéppel játsszanak,
valamint aktiválás esetén figyelmeztet.
• Késleltetett befejezés
Akár 19 órával is késleltetheti a mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot,
így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, ha el kell mennie
otthonról.
• 15' gyorsmosás
Ha nincs vesztegetni való ideje... A 15 perces mosási programmal pillanatok alatt tisztává
varázsolhatja ruháit.
15 perces gyorsmosás programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira.
Immár akár 15 perc alatt is kimoshatja kedvenc ruháit!
• Kézi mosás
A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával
különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit.
• Széles ajtó
Az ajtó extra széles ablakán keresztül kényelmesen nyomon követheti a mosás folyamatát.
Könnyedén töltheti be és veheti ki a mosnivalót, különös tekintettel az olyan nagyobb méretű
darabokra, mint az ágynemű vagy a törülközők.
A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének üzembe
helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a
kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék
technikai újdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 33. oldalon
található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges teendőket,
ha valami gond lenne az új mosógéppel.
2_ új samsung mosógépének funkciói
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec1:2
2011-11-23
5:33:20
biztonsági információk
Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. A használati útmutató fontos információt
tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával
kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben
kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.
AMIT A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKRÓL TUDNIA KELL
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és
hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa,
ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges
helyzetre. A mosógép üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége,
hogy ésszerűen, körültekintően és elővigyázatosan járjon el.
Mivel ezek a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe
kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes
figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz vagy kérjen
segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:
FIGYELEM
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, melysúlyos személyi
sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhat.
VIGYÁZAT
Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést
és/vagy vagyoni kárt okozhat.
VIGYÁZAT
A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kövesse az
alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék megfelelő
földeléséről.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében állnak itt.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha
szükség van rá.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék
működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.
biztonsági információk _3
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:3
2011-11-23
5:33:20
biztonsági információk
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy
annak belsejében. A mosógép belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan
megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.
FIGYELEM
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a
megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele vagy csatlakozódugasza sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel
kell kicseréltetni.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok és a
vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.
A WEEE JELZÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK
A termék megfelelő leselejtezése (Elektromos és elektronikus
berendezésekből származó hulladék)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladékbegyűjtési rendszerrel
rendelkező egyéb európai országokban)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak
érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és
egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb
hulladékkal együtt.
4_ biztonsági információk
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:4
2011-11-23
5:33:21
FIGYELEM
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FONTOS
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos
problémákhoz vagy sérülésekhez vezethet.
A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.
Csatlakoztassa a tápkábelt 220-240 V / 50 Hz vagy erősebb váltóáramú fali aljzathoz,
amelyet csak ehhez a készülékhez használ. Ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával
áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék
műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.
Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz
érintkezőiről száraz rongy segítségével.
- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa meg egy száraz ronggyal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos
vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok
veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve.
- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.
A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vezethet
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és
győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabványoknak.
Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne telepítse a készüléket nedves, olajos vagy poros helyre, valamint közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre.
Ne telepítse a készüléket alacsony hőmérsékletű helyre
- A fagy a csövek szétrepedéséhez vezethet
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon elektromos transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
biztonsági információk _5
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:5
2011-11-23
5:33:21
biztonsági információk
Ne húzza vagy hajlítsa meg túl erősen a tápkábelt.
Ne csavarja vagy kösse meg a tápkábelt.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a
tápkábelt tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból.
- A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ne tegye olyan helyre a tápkábelt és a csöveket, ahol eleshet azokban.
VIGYÁZAT
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.
- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez
vagy meghibásodásához vezethet.
FIGYELEM
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ, FONTOS FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon
a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ne húzza ki nedves kézzel a csatlakozódugót.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal
szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A gyermekeknek ne engedje meg, hogy a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A
készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.
- Ha a gyerekek belemásznak, bent rekedhetnek és megfulladhatnak.
Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.
6_ biztonsági információk
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:6
2011-11-23
5:33:22
Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb
gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/
centrifugálás) közben.
- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót.
Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosógép alá.
- Ez sérülést okozhat.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül kezeljék a
mosógépet. Ne hagyja, hogy gyermekek felmásszanak a készülékre.
- Ennek elmulasztása áramütést égési vagy személyi sérülést okozhat.
Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.
- Ez sérülést okozhat.
A készüléket ne a tápkábelnél fogva húzza ki, hanem minden esetben erősen fogja meg a
dugaszt és egyenesen húzza ki az aljzatból.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat
Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez
vezethet.
Ha bármilyen idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
csatlakozódugót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ha a vízcső lecsúszik a csapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha villámlik/mennydörög, húzza ki a
csatlakozódugaszt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
biztonsági információk _7
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:7
2011-11-23
5:33:22
biztonsági információk
VIGYÁZAT
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb.
szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha
ronggyal.
- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, eldeformálódáshoz, károsodáshoz vagy
rozsdásodáshoz vezethet.
Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.
- A törött üveg sérülést okozhat.
Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a
csapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.
- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja az alkatrészeket
vagy vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e
leengedési probléma.
- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata a szigetelés
meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy az beszoruljon az ajtóba.
- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához vagy
vízszivárgáshoz vezethet.
Ha nem használja a mosógépet, zárja el a csapot.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarja megfelelően meg van-e
húzva.
- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.
Ügyeljen, hogy a gumiszigetelésre és az ajtóüvegre ne kerüljön szennyeződés (pl. hulladék,
cérna, hajszál stb.).
- Ha az ajtóba beszorult idegen anyagok vagy egyéb okok miatt az ajtó nem záródik
megfelelően, az vízszivárgáshoz vezethet.
A termék használata előtt nyissa meg a csapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő
csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.
A tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet a meleg vizes rendszerekben,
például a háztartásban használatos vízmelegítőkben, amelyeket két hétig vagy ennél
hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a
vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a mosógép
használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes melegvízcsapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az
esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet
ideje alatt ne dohányozzon és kerülje a nyílt láng használatát. Gázszivárgás esetén
szellőztesse ki a helyiséget azonnal, és ne érintse meg a csatlakozódugaszt.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az
esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és
a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő
meghibásodásokért és károkért.
8_ biztonsági információk
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:8
2011-11-23
5:33:23
Ne álljon a készülék tetejére és ne tegyen rá semmit (pl. mosnivalót, égő gyertyát, égő
cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérüléshez
vezethet.
Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy
sérülésekhez vezethet.
Ne tegyen a készülék közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.
- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.
Mivel magas hőmérsékletű mosás esetén a leengedett víz forró, ne érjen a vízhez.
- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat (*),
kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.
- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha mosógép jel látható azok
címkéjén.
- Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a
rendellenes rezgések következtében.
* Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha
vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.
Ne működtesse a mosógépet a mosószeres rekesz nélkül.
- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.
- Ez égési sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosószeres rekeszbe annak kinyitása után.
- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba. A szennyes ruhán
kívül ne tegyen a mosógépbe semmilyen tárgyat (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
- Ez a mosógép károsodásához, vagy a háziállatok sérüléséhez vagy halálához
vezethetnek a rendellenes rezgések következtében.
Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.
- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt,
olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.
- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot) vagy fehérítőt hosszabb ideig a
mosódobban.
- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre,
és tisztítsa meg szivaccsal. Soha ne használjon drótkefét.
Ne használjon közvetlenül súrolóport, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugáljon
súrolóporral szennyezett mosnivalót.
- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.
Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó melegvizet.
- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.
biztonsági információk _9
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:9
2011-11-23
5:33:23
biztonsági információk
Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve problémákat okozhat a
termékkel kapcsolatosan, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz
vezethet.
Ne mosson nagy méretű mosnivalót, például ágyneműt a mosóhálóban.
- A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval
együtt.
- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.
Ne használjon megkeményedett mosószert.
- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek
komoly sérülést okozhatnak a készülékben.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
FIGYELEM
A TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ, FONTOS FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez bele.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, eldeformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.
10_ biztonsági információk
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec10:10
2011-11-23
5:33:23
tartalom
A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
MOSÁS
21
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
29
29
29
30
Az alkatrészek ellenőrzése
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos
követelmények
Tápellátás és földelés
Vízellátás
Ürítés
Padlózat
Környezeti hőmérséklet
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített
szekrényben
A mosógép üzembe helyezése
Az első mosás
Alapvető utasítások
A kezelőpanel használata
Gyermekzár
Késleltetett befejezés
Mosás a programválasztó gomb használatával
Kézi vezérlésű mosás
Szennyes ruhára vonatkozó útmutató
Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos
információk
A megfelelő mosószer kiválasztása
Mosószer-adagoló rekesz
31
31
32
32
33
34
Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet
esetén
A gép külső tisztítása
A mosószer-adagoló rekesz és a és
mosószerkifolyó tisztítása
A törmelékszűrő tisztítása
A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
Befagyott mosógép javítása
A mosógép tárolása
Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógép...
Információkódok
A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA
35
Kalibrációs üzemmód
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
36
Mosóprogram-táblázat
FÜGGELÉK
37
37
37
38
Anyagkezelési táblázat
Környezetvédelem
Megfelelőségi nyilatkozat
A háztartási mosógépek adatai
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS
INFORMÁCIÓKÓDOK
33
35
36
37
tartalom _11
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec2:11
2011-11-23
5:33:23
a mosógép üzembe helyezése
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az
utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne
álljon fenn személyi sérülés veszélye.
AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét
megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.
Fedél
Mosószer-adagoló
rekesz
Kezelőpanel
Csatlakozó
Ajtó
Kifolyótömlő
Törmelékszűrő
Szintezőlábak
Szűrőfedél
Dob
Biztonsági kifolyótömlő
* Csavarnyílás tömítések
Hidegvíz-ellátó tömlő
Csővezető
* Csavarnyílás-tömítések: A csavarnyílás-tömítések száma a modelltől függ (3–5 tömítés).
12_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:12
2011-11-23
5:33:23
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
Tápellátás és földelés
FIGYELEM
Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:
• AC 220–240 V-os/50 Hz-es biztosíték vagy áramkör-megszakító
• Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tűzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés
felesleges kockázata, a kábelezést és a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70.
számú, legújabb
módosításának, valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.
A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést
biztosítson a készülékhez.
A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén
a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb
ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően
bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy
melegvíz-csövekhez.
A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet.
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett
villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel. Ne alakítsa át a mosógéphez mellékelt csatlakozót.
Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon
szakképzett villanyszerelőt.
Vízellátás
A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50–800 kPa között van.
Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi
lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők
által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol.
(A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás
megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)
A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a
mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.
A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti
víztömlő is kapható.
A következők betartásával csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát:
• A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
• Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő
illesztékeinél.
FIGYELEM
A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a
csapok csatlakozásainál.
a mosógép üzembe helyezése _13
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:13
2011-11-23
5:33:24
a mosógép üzembe helyezése
Ürítés
A Samsung 65 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A
kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz.
A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a
kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.
Padlózat
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés
minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és
vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhén elmozduljon a centrifugálási ciklus
során.
Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.
Környezeti hőmérséklet
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép mindig
visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben
megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített szekrényben
A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell
biztosítani az új mosógépnek:
Oldalt: 25 mm
Hátul: 50 mm
Fönt: 25 mm
Elöl: 465 mm
Ha a mosógépet szárítógéppel együtt helyezik üzembe, a fülke vagy beépített szekrény elülső
részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép
önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.
A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE
A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
1. LÉPÉS
A mosógép helyének kiválasztása
A mosógép üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a hely rendelkezik a
következő jellemzőkkel:
•
•
•
•
•
•
Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
Közvetlen napfénytől védett
Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
A hőmérséklet nem csökken 0 ˚C alá
Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne legyen ráhelyezve a
tápkábelre
14_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:14
2011-11-23
5:33:24
2. LÉPÉS
Szállítási csavarok eltávolítása
A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.
1. Lazítsa meg az összes csavart csavarkulcs segítésével.
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
1
2
2. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
3. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene
szállítania.
FIGYELEM
A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
a mosógép üzembe helyezése _15
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:15
2011-11-23
5:33:24
a mosógép üzembe helyezése
3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása
A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a
vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.
1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. Igazítsa a mosógépet
vízszintes helyzetbe a
szintezőlábak szükség
szerinti, kézzel történő be-,
illetve kifordításával.
3. Amikor a mosógép egyenesen áll, szorítsa meg az
anyacsavarokat.
• Szorítsa meg a csavarokat, nehogy elmozduljon a mosógép lába.
• A mosógép lábainak rögzítéséhez fordítsa el a 4 csavart az óra járásával megegyező
irányba. Ha a mosógép nem áll egyenesen, vagy a lába nincs megfelelően rögzítve,
a gép a centrifugálási ciklus közben fellépő erős rezgés következtében elveszítheti az
egyensúlyát.
16_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:16
2011-11-23
5:33:25
4. LÉPÉS
Víz és lefolyó csatlakoztatása
A vízellátó tömlő bekötése
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét
csatlakoztassa a mosógép hátulján található
hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez,
másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid,
cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású
tömlőre.
2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa
a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az
illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza
meg újra az illesztéket.
Meghatározott, egy további melegvízbemenettel rendelkező modelleknél:
1. A melegvíztömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös
melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.
a mosógép üzembe helyezése _17
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:17
2011-11-23
5:33:25
a mosógép üzembe helyezése
A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)
1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el a csatlakoztató
egységet.
Illesztőegység
Vízellátó
tömlő
2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg
az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az
illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű
alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.
1
5 mm
2
3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az
illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben.
A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd
csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.
Vízcsap
1
2
4. Kösse rá a vízellátó tömlőt a csatlakoztató
egységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor
a tömlő automatikusan csatlakozik az
illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás
hallható.
Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az
illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával
győződjön meg arról, hogy az megfelelően
csatlakoztatva van.
5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép
hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával
megegyező irányban teljesen csavarja be.
3
Opció
18_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:18
2011-11-23
5:33:26
6. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem
szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél.
Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.
FIGYELEM
✗
✗
01 ÜZEMBE HELYEZÉS
•
Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez
áramütést vagy sérülést okozhat.
Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a
jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.
A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata
négyszögletű vagy túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a
gyűrűt.
a mosógép üzembe helyezése _19
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:19
2011-11-23
5:33:27
a mosógép üzembe helyezése
A kifolyótömlő csatlakoztatása
A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló pereme fölött: A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell
elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának
meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy,
hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.
60–90 cm
Kifolyótömlő
Csővezető
2. Csőelágazással a mosdókagylónál: A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál
magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Külön kifolyócsőben: 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem
lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.
60–90 cm
A függőleges kifolyócsőhöz szükséges követelmények:
• minimum 5 cm átmérő.
• minimum 60 liter/perc szállítási teljesítmény.
5. LÉPÉS
A mosógép áramellátásának biztosítása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 220-240 V / 50 Hz jóváhagyott elektromos
hálózati csatlakozóhoz, amelyet biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. (Az
áramellátással és földeléssel kapcsolatos további információkat lásd a 13. oldalon.)
20_ a mosógép üzembe helyezése
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec3:20
2011-11-23
5:33:27
mosás
Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak
eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.
AZ ELSŐ MOSÁS
1. Nyomja meg a Be- és kikapcsolás( ) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz
jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés( ) gombot..
02 MOSÁS
Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes
ruhák behelyezése nélkül).
Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során
esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítőés folttisztító szerek.
jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az
„A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)
ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK
1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.
FIGYELEM
Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás
meghatározásához lásd a 27. vagy 36. oldalon lévő táblázatot.
• Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez
szivárgást okozhat.
• Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi
részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
• Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.
2.
3.
4.
5.
Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
Kapcsolja be a készüléket.
Töltse a mosószert és az adalékokat a mosószer-adagoló rekeszébe.
Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő programot és opciókat.
A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés( ) gombot..
mosás _21
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:21
2011-11-23
5:33:29
mosás
A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA
1
3
1
DIGITÁLIS, GRAFIKUS
KIJELZŐ
2
4
5
6
7
8
Jelzi a programból hátralévő mosási időt, a programmal kapcsolatos összes
információt, valamint a hibaüzeneteket.
Válassza ki a mosáshoz használni kívánt programot és centrifugasebességet.
A részletes információkat lásd a „Mosás a programválasztó gomb
használatával” című részt (25. oldal).
2
PROGRAMVÁLASZTÓ
TÁRCSA VAGY GOMB
Pamut (
) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő,
alsónemű, törülközők, ingek stb.
Műszálas (
) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett, poliészterből (diolén,
trevira), poliamidból (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból készült blúzok,
ingek stb.
) - Géppel mosható gyapjú mosásához. A maximális
Kézi gyapjúmosás (
mosótöltet 2 kg.
• A gyapjú program finom keverő műveletekkel mossa a mosnivalót. A mosás
során finom keverő és áztató műveletek követik egymást, így nem mennek
össze és nem deformálódnak el a gyapjúszálak, továbbá különlegesen finom
tisztítást eredményez. Ilyenkor a működési közbeni leállás nem hiba.
• A gyapjú programhoz a kiváló mosási eredmény és a gyapjúszálak magas
szintű védelme érdekében semleges mosószer használata ajánlott.
Babaruha (
) - A magas hőmérsékletű mosás, valamint extra öblítés biztosítja,
hogy az összes maradék mosópor eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a
vékony ruhadarabokon.
Napi mosás (
) - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és
ingek mosására alkalmas program. Rövid program tesztelés végző intézetek
számára
22_ mosás
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:22
2011-11-23
5:33:30
3
KÉSLELTETETT
)
BEFEJEZÉS (
VÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók
közül (3–19 óra, egyórás lépésenként növelve az időt).
A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
4
HŐMÉRSÉKLET( )
VÁLASZTÓGOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó
különböző opciók közül:
(Hideg, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
02 MOSÁS
15’ gyorsmosás (
) - Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre azonnal
szüksége van. Legfeljebb 2 kg szennyes mosásához.
• A mosási idő (15 perc) a víznyomástól, a víz keménységétől,
a bemenő víz hőmérsékletétől, a szoba hőmérsékletétől, a
szennyeződés típusától és mértékétől, a használt mosószertől, az
elektromos áram ingadozásától és a kiválasztott opcióktól függően
eltérhet a feltüntetett értékektől.
• A 15' gyorsmosás programot kevés mosószerrel és kevés szennyessel
(max. 2 kg) használja, mert ha túl sok mosószert használ, mosás után
mosószer maradhat vissza.
Centrifuga (
) - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több
víz eltávolításához.
) - Olyan mosótöltethez használja, amelynél
Öblítés + Centrifuga (
csak öblítésre van szükség, illetve ha az öblítés során további textilöblítő szert
kíván betölteni.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz
rendelkezésre álló különböző sebességek közül.
5
CENTRIFUGA (
)
VÁLASZTÓGOMB
WF0602/WF0502
Egy lámpa sem világít,
1200 ford/perc
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Egy lámpa sem világít,
1000 ford/perc
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Egy lámpa sem világít,
800+ ford/perc
, 400, 800,
„Centrifuga nélkül ” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó
vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban.
„Öblítőstop (Egy lámpa sem világít)” - A mosott ruha benne marad az utolsó
öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy
egy Centrifuga ciklust.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási opciók
közül:
(Előmosás) +
(Előmosás) (Öblítés+) (Intenzív) (Öblítés+) (Előmosás) +
(Intenzív) (Öblítés+) +
(Intenzív) (Előmosás) +
(Öblítés+) +
(Intenzív) (ki)
6
OPCIÓ (
)
VÁLASZTÓGOMB
7
INDÍTÁS/
SZÜNETELTETÉS(
VÁLASZTÓGOMB
8
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
(
) GOMB
(Előmosás): Ezzel a gombbal választhatja ki az előmosást. Az előmosás
csak a következő programok esetén áll rendelkezésre: Pamut ( ),
Műszálas ( ), Babaruha ( ), Napi mosás ( ).
(Öblítés+): Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot.
(Intenzív): Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén
nyomja meg ezt a gombot. Minden program mosási ideje megnő.
)
A program szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer
nyomja meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy
nem nyomnak meg rajta egyetlen gombot sem, a gép automatikusan
kikapcsol.
mosás _23
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:23
2011-11-23
5:33:32
mosás
Gyermekzár
A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne
legyen módosítható.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A gyermekzár funkció be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg
egyszerre és tartsa lenyomva a Centrifuga ( ) és
Opció ( ) gombot
3 másodpercig. A „Gyermekzár ” világítani kezd, amikor a
funkció bekapcsol.
A gyermekzár funkció bekapcsolása esetén kizárólag a
Be- kikapcsolás ( ) gomb működik. A gyermekzár
funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a
tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása után is aktív
marad.
3 MÁSODPERC
Késleltetett befejezés
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a
késleltetési idő 3–19 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosás
befejezésének időpontját jelzi.
1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak
megfelelően.
2. A kívánt késleltetési idő beállításához többször egymás után nyomja meg a Késleltetett
befejezés ( ) gombot.
3. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot. A „Késleltetett befejezés ”
jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a Be- és kikapcsolás( ) gombot,
majd ismét kapcsolja be a mosógépet.
24_ mosás
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:24
2011-11-23
5:33:35
Mosás a programválasztó gomb használatával
02 MOSÁS
Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control” elnevezésű automatikus vezérlőrendszerével
könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő
hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.
1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Be- és kikapcsolás ( ) gombot.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát
tenne bele.
5. Csukja be a készülék ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
Előmosás csak a Pamut ( ), Műszálas ( ), Babaruha ( ) és Napi mosás ( ) programhoz
választható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Programválasztó gomb használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő
programot:
Pamut ( ), Műszálas ( ), Kézi gyapjúmosás ( ), Babaruha ( ), Napi mosás ( ),
15’ gyorsmosás ( ). A kezelőpanelen világítani kezdenek az érintett jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések
számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot, és megkezdődik a mosási folyamat. A
folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
Szüneteltetés opció
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására,
illetve mosnivalók eltávolítására.
1. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot az ajtó zárjának kioldásához.
Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.
2. Az ajtó bezárása után nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés (
újraindításához.
) gombot a mosás
A mosás végeztével:
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.
mosás _25
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:25
2011-11-23
5:33:36
mosás
Kézi vezérlésű mosás
Végezhet kézi vezérlésű mosást a programválasztó gomb használatának mellőzésével.
1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógépen a Be- és kikapcsolás ( ) gombot.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne
bele.
5. Csukja be a készülék ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő
rekeszekbe.
7. Nyomja meg a Hőmérséklet ( ) gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
(Hideg, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C)
8. Nyomja meg az Opció ( ) gombot a centrifugálás+ ciklusok kiválasztásához.
A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A Centrifuga ( ) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a
ruhákat. ( : Centrifuga nélkül (Egy lámpa sem világít): Öblítőstop)
10. A Késleltetett befejezés ( ) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett
befejezés lehetséges időpontjain (3–19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a
mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot, és a mosógép elindítja a mosási
folyamatot.
SZENNYES RUHÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ
A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.
Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.
A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:
• Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és
műselyem ruhákat.
• Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
• Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
• Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült
ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás
programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a
függelékben található anyagkezelési táblázatot.
A zsebek kiürítése
Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan
alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a
visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon
lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat
mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más
ruhadarabokba, így károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.
Pamut előmosása
Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el:
energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett,
végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.
26_ mosás
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:26
2011-11-23
5:33:39
A töltési kapacitás meghatározása
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján
megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.
Ruhaanyag típusa
Töltési kapacitás
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
Pamut ( )
- átlagosan/enyhén szennyezett
- erősen szennyezett
6,0 kg
5,0 kg
Műszálas (
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
Modell
)
Kézi gyapjúmosás (
)
02 MOSÁS
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
• Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE” (Kiegyenlítetlen)
jelzőfény), rendezze át a töltetet.
Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve
jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél
kevesebb.
A melltartókat (a vízben moshatókat) tegye mosóhálóba (külön megvásárolható).
• A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek
a mosógép belsejében. Ezért mindig tegye finom szövésű
mosóhálóba a melltartókat.
• A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat,
kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép
ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
VIGYÁZAT
A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez
esetleg rendellenes vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.
• Ha úgy centrifugál, hogy csak egy pár nadrág vagy egy törölköző van a dobban,
előfordulhat, hogy a centrifugálás eredménye nem lesz megfelelő.
• Ajánlott legalább két, azonos típusú darabot tenni a dobba.
mosás _27
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:27
2011-11-23
5:33:40
mosás
MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A megfelelő mosószer kiválasztása
A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszálas, finom anyagok, gyapjú),
a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási fokozatnak és a szennyezettség mértékének
megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi
vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével,
érdeklődjön a helyi vízműveknél.
Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert előfordulhat,
hogy az ilyen mosószer nem távozik az öblítési ciklus során. Előfordulhat, hogy ennek
következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.
Mosószer-adagoló rekesz
A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához.
A mosógép beindítása előtt töltse be a mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő
rekeszbe.
A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószeradagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű
jelű rekeszébe.
mosószert a mosószer-adagoló
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt
az adagoló
jelű rekeszébe.
VIGYÁZAT
NE adagoljon mosóport vagy folyékony mosószert az
öblítő rekeszébe ( ).
4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt
mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló
jelű
rekeszébe.
Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE
használja az alábbi típusú mosószereket.
MAX
• Tabletta és kapszula típusú mosószerek
• Labdát és hálót alkalmazó mosószerek
A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy
kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis
vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését).
Vigyázzon, hogy a textilöblítő ne folyjon túl, amikor az öblítő betöltése után becsukja az
adagolórekeszt.
28_ mosás
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec5:28
2011-11-23
5:33:41
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen
javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.
1. Húzza ki a mosógépet a hálózatból.
2. Nyissa fel a szűrő fedelét.
Szűrőfedél
3. Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a
vezetőhorogról.
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN
Biztonsági
kifolyótömlő
4. A biztonsági kifolyócső lezárásával vegye le a biztonsági
kifolyó dugaszát.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
6. Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsőre, majd
illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetőhorogra.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.
Biztonsági
vízleeresztősapka
A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA
1. Puha kendővel és kímélő, karcmentes háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden
felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.
a mosógép tisztítása és karbantartása _29
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec6:29
2011-11-23
5:33:42
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A ÉS MOSÓSZERKIFOLYÓ
TISZTÍTÁSA
1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső
oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a
folyékony mosószer-elosztót
Kioldókar
3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a
folyékonymosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. Az esetleges maradék mosószer eltávolításához futtasson
le egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne
a dobba.
30_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec6:30
2011-11-23
5:33:43
A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Javasoljuk, hogy évente 5–6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E”
hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt az előző oldalon.)
A törmelékszűrő kitisztítása előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt.
1. Nyissa fel a szűrő fedelét.
2. Vegye le a a biztonsági kifolyócsövet lezáró sapkát, és
engedje le az összes vizet.
3. Csavarja le a törmelékszűrő fedelét.
Törmelékszűrő-sapka
4. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből.
Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a
törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
5. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
6. Helyezze vissza a szűrő fedelét.
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT
Ha a törmelékszűrő-sapka nincs megfelelően
visszahelyezve, vízszivárgás fordulhat elő.
A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA
A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:
1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő
légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy ruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A
menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Csavarozza vissza a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok jól záródnak.
a mosógép tisztítása és karbantartása _31
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec6:31
2011-11-23
5:33:43
a mosógép tisztítása és
karbantartása
BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA
Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:
1.
2.
3.
4.
5.
Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.
Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a
vízleeresztés szabályosan működik-e.
A MOSÓGÉP TÁROLÁSA
Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni a vizet, és kihúzni a mosógépet a hálózati
aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt a víz benne marad a tömlőkben és a belső
részekben.
1. Válassza ki a 15’ gyorsmosás programot, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe.
Futtassa le a mosógépen a programot mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a
levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.
Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra,
hogy a mosógépben visszamaradt víz kiolvadjon.
32_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec6:32
2011-11-23
5:33:44
hibaelhárítás és
információkódok
ELLENŐRIZZE AZ ITT FELSOROLTAKAT, HA A MOSÓGÉP...
MEGOLDÁS
Nem indul
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.
Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot.
Nem kap vizet, illetve nincs
benne elég víz
•
•
•
•
Nyissa meg teljesen a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.
Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
A mosási ciklus végeztével
mosószer marad a
mosószer-adagoló
rekeszben
•
•
Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.
Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz
középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos
•
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll.
Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.
Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.
Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
Nem engedi le a vizet és/
vagy nem centrifugál
•
•
Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket.
Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva és nem
nyitható.
•
Az ajtó a leállás vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem
nyílik ki.
04 HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.
hibaelhárítás és információkódok _33
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec7:33
2011-11-23
5:33:44
hibaelhárítás és
információkódok
INFORMÁCIÓKÓDOK
A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az
ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.
KÓDJEL
MEGOLDÁS
dE
4E
•
•
Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva.
Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne
csípődjön oda.
•
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
Ellenőrizze a víznyomást.
•
Engedje le a dobban lévő vizet a biztonsági kifolyótömlőn keresztül,
tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét, és ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő
megfelelően van-e csatlakoztatva.
•
A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak
egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy
farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem
elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
•
Hívja fel a márkaszervizt.
5E
UE
cE/3E
Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon
a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.
34_ hibaelhárítás és információkódok
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec7:34
2011-11-23
5:33:44
a mosógép kalibrálása
KALIBRÁCIÓS ÜZEMMÓD
05 A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA
A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a töltet súlyát. Az érzékelés pontosságának növelése
érdekében üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód az alábbi
lépések szerint működik.
1. Vegye ki a mosnivalót és minden egyéb dolgot a mosógépből, és kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet ( ) és a Késleltetett befejezés ( ) gombot, majd nyomja meg a Be- és
kikapcsolás ( ) gombot is.
A gép bekapcsol.
3. A „Kalibrációs üzemmód” elindításához nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés ( ) gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. Ha a „Kalibrációs üzemmód” befejeződik, a kijelzőn megjelenik az „End(En)” (Vége) felirat, és a gép
automatikusan kikapcsol. Most már használhatja a mosógépet.
a mosógép kalibrálása _35
WF0602NX-02847Z_HU.indd 35
2011-11-23
5:33:44
mosóprogram-táblázat
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
(z választható opció)
Maximális mosótöltet (kg)
PROGRAM
Pamut (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Előmosogatás
mosás
Öblítő
Max. hőmérséklet
(˚C)
6,0
5,0
z
igen
z
95
3,0
3,0
z
igen
z
60
)
)
Műszálas (
)
Kézi gyapjúmosás (
Babaruha (
)
)
Napi mosás (
15’ gyorsmosás (
MOSÓSZER
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
)
2,0
2,0
-
igen
-
40
4,0
4,0
z
igen
z
95
3,0
3,0
z
igen
z
60
2,0
2,0
-
igen
z
40
Centrifuga sebessége (MAX) ford/perc
PROGRAM
Pamut (
)
Műszálas (
)
)
Kézi gyapjúmosás (
Babaruha (
Napi mosás (
)
)
15’ gyorsmosás (
)
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Késleltetett befejezés
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A programok időtartamát az IEC60456/EN60456 számú szabvány alapján állapítottuk meg.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 35. oldal).
3. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek a különböző víznyomás,
vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.
4. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
36_ mosóprogram-táblázat
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec8:36
2011-11-23
5:33:45
függelék
ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT
Ellenálló anyag
Vasalás max. 100 ˚C-on
Finom anyag
Ne vasalja
95 ˚C-on mosható
Bármilyen oldószerrel szárazon
tisztítható
60 ˚C-on mosható
Csak vegyileg tisztítható
perkloriddal, könnyűbenzinnel,
tiszta alkohollal vagy R113
tisztítószerrel
40 ˚C-on mosható
Csak vegyileg tisztítható repülőüzemanyaggal, tiszta alkohollal
vagy R113 tisztítószerrel
30 ˚C-on mosható
Vegytisztítással nem tisztítható
Kézzel mosható
Kiterítve szárítsa
Csak vegytisztítással tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthető
Vállfára akasztva szárítsa
Fehéríteni tilos
Gépi szárítás normál hőmérsékleten
Vasalás max. 200 ˚C-on
Gépi szárítás csökkentett
hőmérsékleten
Vasalás max. 150 ˚C-on
Szárítógépben szárítani tilos
07 FÜGGELÉK
A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék
négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség
esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók termékeinél.
A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos
problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.
KÖRNYEZETVÉDELEM
•
•
•
•
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a készüléket, kövesse a
helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a
készülékbe.
Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott
mosóprogramtól függ).
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335.
számú EN-szabványnak.
függelék _37
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec9:37
2011-11-23
5:33:46
függelék
A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK ADATAI
Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint
Samsung
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
A modell neve
Kapacitás
kg
6
5
Energiahatékonyság
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Energiafogyasztás
Éves energiafogyasztás (AE_C) 1)
kWh/év
170
170
170
145
145
145
Energiafogyasztás (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Pamut 60 ˚C)
teli töltettel
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Pamut
60 ˚C) féltöltettel
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Pamut
40 ˚C) féltöltettel
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_I)
W
5
5
5
5
5
5
Éves vízfogyasztás (AW_c) 2)
l/év
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
fordulat/perc
1200
1000
800
1200
1000
800
%
56
65
74
56
65
74
Centrifuga hatékonysági osztály 3)
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)
Maximális centrifuga-sebesség
Maradék nedvesség
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok
vonatkoznak
4)
Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív
A normál programok időtartama
Cotton 60 ˚C (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel
perc
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Pamut 60 ˚C) féltöltettel
perc
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Pamut 40 ˚C) féltöltettel
perc
173
173
173
173
173
173
A bekapcsolva hagyott mód időtartama
perc
2
2
2
2
2
2
Mosás
dB (A) re 1 pW
57
57
57
57
57
57
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
76
74
72
76
74
72
Levegőben terjedő zajkibocsátás
Méretek
Magasság
mm
850
850
Szélesség
mm
600
600
Mélység 5)
mm
505
425
Nettó tömeg
kg
62
57
Össztömeg
kg
64
59
Csomagolás tömege
kg
2
Víznyomás
kPa
A készülék méretei
2
50-800
Elektromos bekötés
Feszültség
V
220-240
220-240
Teljesítményfelvétel
W
2000-2400
2000-2400
Frekvencia
Hz
50
50
Szállító neve
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ függelék
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec9:38
2011-11-23
5:33:50
07 FÜGGELÉK
1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket
40 és 60 °C-os Pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt,
valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék
használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és
60 °C-os Pamut programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a
készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
4. Ehhez a fajta mosnivalóhoz a leggazdaságosabb program a „Standard Cotton 60 ˚C” (Normál
pamut 60 ˚C) és a „Standard Cotton 40 ˚C” (Normál pamut 40 ˚C) program, amelyet úgy választhat
ki, hogy hozzáadja az „Intensive” (Intenzív) funkciót a „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) és a „Cotton
40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) programhoz.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 35. oldal).
Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.
függelék _39
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec9:39
2011-11-23
5:33:50
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
Ország
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA:
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kódszám: DC68-02847Z_HU
WF0602NX-02847Z_HU.indd Sec9:40
2011-11-23
5:33:50
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Pračka
uživatelská příručka
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_CZ.indd 1
2011-11-23
5:28:57
funkce nové pračky samsung
Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Je vybavena celou řadou
funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, jejichž zásluhou se
běžná domácí práce promění v příjemný zážitek.
• Systém Kojenecká péče
Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku.
Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak
podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se
pere podle odpovídající charakteristiky, takže při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu
svého oblečení.
• Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky.
Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládacími prvky pračky a upozorní
vás, kdykoli je aktivována.
• Odložený konec
Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi
praktická zvláště v případě, že musíte odejít.
• 15minutové rychlé praní
Nemáte dost času? 15minutové praní znamená, že nikdy nebude vypráno pozdě.
Program 15 minute Quick Wash (15minutové rychlé praní) je řešením pro váš uspěchaný
životní styl.
Nyní si své oblíbené oblečení vyperete za pouhých 15 minut!
• Program Ruční praní
Zvláštní péči o prádlo lze zajistit určením vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího
množství vody.
• Široká dvířka
Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zajišťuje snadné vkládání a vyjímání
prádla, zejména velkých kusů, jako jsou lůžkoviny, ručníky atd.
Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky
Samsung. Naleznete v ní popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro
využití většiny nejmodernějších funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte
s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33.
2_ funkce nové pračky samsung
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec1:2
2011-11-23
5:29:22
bezpečnostní informace
Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité
informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Věnujte čas přečtení
této příručky, abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky.
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí
vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější
použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek
a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu pračky počínali
rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní
pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat
pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit vážná
zranění osob, smrt nebo škodu na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob
nebo škodu na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu omezení rizika vzniku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění osob při používání pračky dodržujte tato základní
bezpečnostní opatření:
Neprovádějte.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
Poznámka
Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Jakmile se seznámíte s touto částí a všemi pokyny, uschovejte příručku na bezpečném
místě pro pozdější použití.
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části
existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz tohoto spotřebiče
zajistíte, pokud se řádně seznámíte s jeho obsluhou a jestliže budete při jeho používání
postupovat obezřetně.
bezpečnostní informace _3
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:3
2011-11-23
5:29:22
bezpečnostní informace
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř
otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
VAROVÁNÍ
Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené
fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu
riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěru
přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty
kobercem ani jinou překážkou.
Použijte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.
INFORMACE O OZNAČENÍ WEEE
Pokyny k řádné likvidaci tohoto výrobku (směrnice o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení)
(platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy
sběru odpadů)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán
s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému
znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte
je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití
hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní
vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k
životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento
výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
4_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:4
2011-11-23
5:29:23
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě s hodnotami 220-240 V / 50 Hz nebo
vyššími a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Kromě toho také nepoužívejte
prodlužovací kabel.
- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodloužení
přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Ujistěte se, zda napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do elektrické zásuvky.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby
napájecí kabel směřoval k podlaze.
- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Pokud je poškozen spotřebič, zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí kabel, obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu nebo potížím s výrobkem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě (dešťové kapky).
Neinstalujte spotřebič na chladném místě.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
bezpečnostní informace _5
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:5
2011-11-23
5:29:23
bezpečnostní informace
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Napájecí kabel a hadice nesmí vést na místě, kde by mohly způsobit pád.
UPOZORNĚNÍ
ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.
- V opačném případě může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo potížím
s výrobkem.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
- Neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem si hrát v pračce nebo na pračce. Při likvidaci spotřebiče také demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř pračky, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý,
z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.
6_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:6
2011-11-23
5:29:24
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo
jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě/
sušení/odstřeďování).
- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny nebo kluzkou podlahu.
Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Nestrkejte ruce pod pračku.
- Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem nebo invalidním osobám používat pračku bez dozoru. Nedovolte dětem
lézt do spotřebiče.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
- Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič od elektrické sítě tažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte
zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát
apod.).
- Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo ke zranění.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
bezpečnostní informace _7
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:7
2011-11-23
5:29:24
bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ
Pokud se do pračky dostanou cizí látky, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla
apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a vyčistěte pračku jemným
vlhkým hadříkem.
- V opačném případě může dojít ke změně zbarvení, deformaci, poškození nebo vzniku
koroze.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
- Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud selže přívod vody nebo znovu připojujete hadici přívodu vody, otvírejte kohout
pomalu.
Po delším nepoužívání otvírejte kohout pomalu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození
součásti nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém
s vypouštěním.
- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úniku elektrického
proudu.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo
vytečení vody.
Když není pračka používána, zajistěte, aby byl zavřený kohout přívodu vody.
- Šroub na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utažen.
- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda nejsou gumové těsnění ani přední část skleněných dvířek zanesené
nečistotami (například kal, nitě, vlasy).
- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může
unikat voda.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu
vody řádně utažená a nedochází k úniku vody.
- Pokud jsou uvolněny šrouby nebo spojka hadice přívodu vody, může dojít k vytečení
vody.
Pokyny pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu:
- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev
vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plynný
vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po
dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou
vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tím se uvolní veškerý
nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že plynný vodík je hořlavý, nesmíte
během uvedené činnosti kouřit ani zažehávat otevřený plamen. Jestliže došlo k úniku
plynu, ihned vyvětrejte, přičemž se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a
společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím.
8_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:8
2011-11-23
5:29:25
Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo,
zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem,
požár nebo potíže s výrobkem.
Neumisťujte do blízkosti pračky předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká, proto se jí
nedotýkejte.
- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděvzdorná sedadla, matrace nebo oblečení (*),
pokud spotřebič nemá speciální program pro praní těchto předmětů.
- Neperte silné a tvrdé matrace, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol
povolující praní v pračce.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení
následkem neobvyklých vibrací.
* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
Pokud je odebrána přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku vany v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení,
protože je horký.
- Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek po jejím otevření.
- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování
pracího prostředku. Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky
jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytečení vody.
Nenechávejte delší dobu ve vaně bělicí prostředky nebo kovové předměty, jako jsou zavírací
špendlíky nebo sponky do vlasů.
- Vana by mohla začít rezavět.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky jej vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani
neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte horkou vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
bezpečnostní informace _9
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:9
2011-11-23
5:29:25
bezpečnostní informace
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům
s výrobkem, změně zbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
- Ponožky a podprsenky vkládejte do prací síťky a perte je s ostatním prádlem.
- V opačném případě může dojít ke zranění následkem neobvyklých vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytečení vody.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty
kobercem ani jinou překážkou.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými částmi.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
10_ bezpečnostní informace
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec10:10
2011-11-23
5:29:25
obsah
INSTALACE PRAČKY
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Kontrola dílů
Dodržení instalačních požadavků
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Přívod vody
Vypouštění
Podlahová krytina
Teplota okolí
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Instalace pračky
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
První praní
Základní pokyny
Používání ovládacího panelu
Dětská pojistka
Funkce Odložený konec
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Ruční nastavení praní prádla
Pokyny pro manipulaci s prádlem
Informace o pracím prostředku a přísadách
Volba vhodného pracího prostředku
Zásuvka pro prací prostředek
29
29
30
34
Nouzové vypuštění pračky
Čištění vnějšího povrchu
Čištění zásuvky pro prací prostředek a
prostoru pro zásuvku
Čištění odpadového filtru
Čištění síťového filtru vodní hadice
Oprava zamrzlé pračky
Skladování pračky
Pokud se pračka chová následovně,
zkontrolujte tyto body:
Kódy informací
KALIBRACE PRAČKY
35
Režim kalibrace
PŘEHLED CYKLŮ
36
Přehled cyklů
DODATEK
37
37
37
38
Tabulka symbolů péče o látky
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
List domácích praček
12
PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY
29
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY
INFORMACÍ
33
35
36
37
31
31
32
32
33
obsah _11
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec2:11
2011-11-23
5:29:25
instalace pračky
Z důvodu zajištění správné činnosti nové pračky a minimalizace rizika zranění při
praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených
pokynů.
KONTROLA DÍLŮ
Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka
během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko
společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.
Horní pracovní
deska
Zásuvka pro prací
prostředek
Ovládací panel
Zástrčka
Dvířka
Vypouštěcí
hadice
Odpadový filtr
Nastavitelné
nožky
Kryt filtru
Vana
Nouzová vypouštěcí
trubice
* Kryty otvorů pro šrouby
Hadice přívodu studené vody
Držák hadice
* Kryty otvorů pro šrouby: Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).
12_ instalace pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:12
2011-11-23
5:29:25
DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ
Z důvodu minimalizace rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob musí
veškerá kabeláž i uzemnění vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70
v aktuálním
znění a místním předpisům a nařízením. Majitel spotřebiče osobně zodpovídá za zajištění
odpovídajících elektrotechnických služeb pro tento spotřebič.
VAROVÁNÍ
01 INSTALACE
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
• Pojistka nebo jistič pro 220–240 V / 50 Hz (stříd. p.)
• Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku
Pračka musí být uzemněná. Pokud dojde k nesprávné činnosti nebo poruše pračky, snižuje
uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje
cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení
do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí
ani k horkovodnímu potrubí.
Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře
nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze
zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou
zásuvku.
Přívod vody
Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa
může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat.
Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka
se vypne. (V ovládacích prvcích je zabudován integrovaný limit doby napouštění, který brání
přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění vnitřní hadice.)
Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se vodovodní kohouty nacházejí ve
vzdálenosti do 122 cm od zadní strany pračky.
Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní hadice různých velikostí až do
délky 305 cm.
Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
• Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.
• Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, zda neuniká voda z tvarovek přívodní hadice.
VAROVÁNÍ
Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody a na všech
kohoutech, zda nedochází k úniku vody.
instalace pračky _13
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:13
2011-11-23
5:29:26
instalace pračky
Vypouštění
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí
být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být
dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí
hadice je připevněna výrobcem.
Podlahová krytina
K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevně zkonstruovanou podlahu.
Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo
nerovnoměrné zatížení. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a
pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.
Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.
Teplota okolí
Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody
v přívodním ventilu, čerpadle a hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací
řemeny, čerpadlo a další díly.
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních volných
prostorů:
Po stranách – 25 mm
Vzadu – 50 mm
Nahoře – 25 mm
Vpředu – 465 mm
Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory
volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 465 mm. Samostatně instalovaná pračka
zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.
INSTALACE PRAČKY
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
KROK 1
Výběr umístění
Před instalací pračky zkontrolujte, zda zvolené místo splňuje následující požadavky:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci
vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečné větrání
• Teplota neklesá pod 0 °C
• Dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla, například naftových či plynových
• Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu
14_ instalace pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:14
2011-11-23
5:29:26
KROK 2
Demontáž přepravních šroubů
Před instalací pračky je nutné vyjmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.
1. Povolte všechny matice a šest šroubů pomocí klíče.
01 INSTALACE
1
2
2. Zakryjte otvory dodanými plastovými kryty.
3. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu museli pračku přemístit.
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové
sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
instalace pračky _15
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:15
2011-11-23
5:29:26
instalace pračky
KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek
Při instalaci pračky zajistěte snadnou přístupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody
a odtoku.
1. Přesuňte pračku do požadované polohy.
2. Otáčejte podle potřeby
rukou vyrovnávacími
nožkami, aby se buď
zasouvaly nebo vysouvaly,
dokud nevyrovnáte polohu
pračky.
3. Jakmile bude pračka ve vodorovné poloze, utáhněte
matice.
• Utažením matice zabráníte pohybu nožky.
• Otočením 4 matic ve směru hodinových ručiček upevníte nožky k pračce. Pokud není
pračka vyrovnaná nebo některá z nožek není pevně utažena, může dojít v důsledku
silných vibrací během odstřeďování ke ztrátě rovnováhy pračky.
16_ instalace pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:16
2011-11-23
5:29:27
KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice
Připojení hadice přívodu vody
01 INSTALACE
1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené
vody a připojte ji k přívodu studené vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
Hadici přívodu vody je nutné na jednom
konci připojit k pračce a na druhém konci
k vodovodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody
nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká,
vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody
připojte k umyvadlovému kohoutu studené
vody a ručně jej utáhněte. V případě potřeby
můžete změnit polohu hadice přívodu vody na
konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici
otočíte a tvarovku znovu utáhnete.
Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody připojte k umyvadlovému kohoutu teplé vody a ručně
jej utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku ve tvaru Y.
instalace pračky _17
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:17
2011-11-23
5:29:27
instalace pračky
Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)
1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.
Adaptér
Hadice
přívodu vody
2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby
na adaptéru. Poté uchopte adaptér a otáčejte částí (2) ve
směru šipky, dokud nevznikne 5mm mezera.
1
5 mm
2
3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutu utahováním
šroubů a současným zvedáním adaptéru směrem nahoru.
Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).
1
2
Vodovodní
kohout
4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile
uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí
s adaptérem (uslyšíte klapnutí).
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru
zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste
ověřili, zda je správně připojena.
3
5. Připojte druhý konec hadice přívodu vody k přívodnímu
ventilu vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici
ve směru pohybu hodinových ručiček.
Možnost
18_ instalace pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:18
2011-11-23
5:29:28
6. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká
z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda
uniká, zopakujte předchozí kroky.
•
Dochází-li k úniku vody, pračku nepoužívejte. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
✗
✗
Pokud má vodovodní kohout hrdlo se závitem, připojte
k němu hadici přívodu vody podle obrázku.
01 INSTALACE
VAROVÁNÍ
Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš
velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
instalace pračky _19
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:19
2011-11-23
5:29:29
instalace pračky
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:
1. Umístění přes okraj umyvadla: Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky v rozmezí 60 až
90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpustě vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák
hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí
hadice nemohla pohybovat.
60 až 90 cm
Vypouštěcí hadice
Držák hadice
2. Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla nebo dřezu: Potrubní odbočka odtoku
musí být nad sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel
nejméně 60 cm nad zemí.
3. Připojení k vypouštěcímu potrubí: Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku
o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.
60–90 cm
Požadavky na vypouštěcí svod:
• minimální průměr 5 cm.
• minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.
KROK 5
Napájení pračky
Připojte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou
nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění
získáte na straně 13.)
20_ instalace pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec3:20
2011-11-23
5:29:29
praní dávky prádla
S novou pračkou Samsung bude nejnáročnějším úkolem při praní rozhodování,
kterou dávku vyprat jako první.
PRVNÍ PRANÍ
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Před prvním praním prádla je nutné spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).
1. Stiskněte tlačítko Napájení ( ).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky
v zásuvce pro prací prostředek.
3. Otevřete přívod vody do pračky.
4. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ).
Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze
zkušebního spuštění u výrobce.
Přihrádka
Přihrádka
Přihrádka
: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, prostředek pro předběžné
namáčení, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.
: Přídavné prostředky, například aviváž či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do
výše spodního okraje „A“).
ZÁKLADNÍ POKYNY
1. Vložte dávku prádla do pračky.
VAROVÁNÍ
Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Velikost dávky pro
jednotlivé typy prádla naleznete v tabulce na straně 27 nebo 36.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
• V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího
prostředku. Veškerý zbývající prací prostředek odstraňte, protože by mohl způsobit únik
vody.
• Neperte voděodolné kusy prádla.
2.
3.
4.
5.
Zavřete dvířka tak, aby se zablokovala západka.
Zapněte pračku.
Do zásuvky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ).
praní dávky prádla _21
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:21
2011-11-23
5:29:30
praní dávky prádla
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
1
3
1
DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ
DISPLEJ
2
4
5
6
7
8
Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a
chybové zprávy.
Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování pro cyklus.
Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče
cyklu“ (viz strana 25).
2
KRUHOVÝ OVLADAČ
NEBO TLAČÍTKO
VOLBY CYKLU
Bavlna ( ) – Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní
prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.
Syntetické materiály ( ) – Středně nebo mírně znečištěné halenky,
košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu
(perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.
Ruční praní vlny ( ) – Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by
měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg.
• Program pro vlnu pere prádlo za pomoci mírného kolébání. Mírné
kolébání a namáčení při praní chrání vlněná vlákna před smrštěním
nebo deformací a zajišťují velmi opatrné čištění. Tato operace
zastavení je bezproblémová.
• Pro cyklus praní vlny se doporučuje použít neutrální prací prostředek,
který zajistí nejlepší výsledky praní a nejlepší péči o vlněná vlákna.
Kojenecká péče ( ) – Praní při vysoké teplotě s prodlouženým
mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.
Denní praní ( ) – Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako
jsou spodní prádlo a košile. Krátký program pro testovací instituce
22_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:22
2011-11-23
5:29:32
4
5
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
ODLOŽENÝ
KONEC ( )
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
TEPLOTA ( )
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
ODSTŘEĎOVÁNÍ (
)
WF0602/WF0502
Všechny kontrolky zhasnuté,
1 200 ot./min
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Všechny kontrolky zhasnuté,
1 000 ot./min
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Všechny kontrolky zhasnuté,
800+ ot./min
, 400, 800,
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
3
15minutové rychlé praní ( ) – Lehce znečištěné oblečení o objemu
méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat.
• Uvedené hodnoty (15 minut) se mohou lišit od skutečnosti
v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody,
teplotě v místnosti, typu a množství prádla a úrovni znečištění,
použitém pracím prostředku, kolísání dodávky elektrického
proudu a vybraných zvláštních možnostech.
• Při praní s programem 15minutové rychlé praní použijte pro malé množství
prádla (méně než 2 kg) pouze malé množství pracího prostředku. Pokud
použijete příliš mnoho pracího prostředku, může po vyprání zůstat v pračce.
Odstřeďování ( ) – Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým odstraníte více
vody z prádla.
Máchání a odstřeďování (
) – Použijte pro dávku, kterou
potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat aviváž
aplikovanou při máchání.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti
funkce Odložený konec (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových
intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro
teplotu vody:
(Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti
cyklu odstřeďování.
„Bez odstřeďování “ – Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném
vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus.
„Zastavení máchání (všechny kontrolky zhasnuté)“ – Prádlo zůstane
ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky
je nutné provést cyklus vypuštění vody nebo odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:
(Předpírka)
(Předpírka) (Máchání+) (Intenzivní praní) + (Máchání+) (Předpírka) + (Intenzivní praní) (Máchání+) +
(Intenzivní praní) (Předpírka) +
(Máchání+) +
(Intenzivní praní) (vypnuto)
(Předpírka): Stisknutím tlačítka můžete zvolit předpírku. Předpírku lze
zvolit pouze pro cykly: Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ), Kojenecká
péče ( ), Denní praní ( ).
(Máchání+): Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly
máchání.
(Intenzivní praní): Tlačítko stiskněte, jestliže je prádlo silně znečištěné
a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.
6
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO
VOLBA (
)
7
VÝBĚROVÉ
TLAČÍTKO SPUSTIT/
POZASTAVIT (
)
Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
8
TLAČÍTKO
NAPÁJENÍ (
Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete.
Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut,
aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.
)
praní dávky prádla _23
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:23
2011-11-23
5:29:33
praní dávky prádla
Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací
cyklus.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky,
stiskněte současně tlačítka Odstřeďování ( ) a Volba ( )
po dobu
3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka
„Dětská pojistka “.
Pokud je aktivována funkce dětské pojistky, je funkční
pouze tlačítko Napájení ( ).
Funkce dětské pojistky zůstane aktivována i po zapnutí a
vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího
kabelu.
3 s
Funkce Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až
19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.
1. Nastavte pračku ručně nebo automaticky podle druhu praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec ( ) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ). Rozsvítí se kontrolka „Odložený konec “ a
začne odpočítávání až do dosažení nastaveného času.
4. Chcete-li funkci odloženého konce zrušit, stiskněte tlačítko Napájení ( ) a poté pračku
znovu zapněte.
24_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:24
2011-11-23
5:29:36
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Předpírka je k dispozici pouze při volbě cyklů Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ),
Kojenecká péče ( ) a Denní praní ( ). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo
silně znečištěné.
7. Pomocí tlačítka Volba cyklu zvolte odpovídající cyklus podle typu materiálu:
Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ), Ruční praní vlny ( ), Kojenecká péče ( ),
Denní praní ( ), 15minutové rychlé praní ( ).
Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli je možné stisknutím příslušného tlačítka voleb zvolit teplotu praní, délku máchání,
rychlost odstřeďování a dobu odložení.
9. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ( ) spusťte praní. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na
displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Automatický řídicí systém „Fuzzy Control“ od společnosti Samsung vaší nové pračky usnadňuje
praní prádla. Při výběru pracího programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost
praní.
1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko Napájení ( ).
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, aviváž a prací prostředek pro předpírku
(pokud je to nutné).
Možnost pozastavení
Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ), aby se odblokovala dvířka.
Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.
2. Uzavřete dvířka a stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit (
) spusťte znovu praní.
Po dokončení cyklu:
Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení.
1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.
praní dávky prádla _25
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:25
2011-11-23
5:29:38
praní dávky prádla
Ruční nastavení praní prádla
Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití voliče cyklů.
1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko Napájení ( ) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací
prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka Teplota ( ) zvolte teplotu. (Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stisknutím tlačítka Volba ( ) vyberte cykly Máchání+.
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka Odstřeďování ( ) zvolte rychlost odstřeďování.
Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla.
(
: Bez odstřeďování (Všechny kontrolky zhasnuté): Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec ( ) můžete procházet dostupné možnosti
pro odložení konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina
označuje čas, kdy se praní dokončí.
11. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ) a pračka zahájí cyklus.
POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM
Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát
nejúčinnějším způsobem.
Před praním vždy zkontrolujte štítek s informacemi o péči na oděvu.
Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:
• Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály,
hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
• Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
• Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
• Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a
hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na jednotlivých kusech
praného prádla nebo vyhledejte informace o péči o tkaniny v tabulce v dodatku.
Vyprázdnění kapes
Před každým praním vyprázdněte všechny kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované
tvrdé předměty, jako například mince, nože, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před
praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a bund, může se poškodit
odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před
praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.
Předpírka bavlny
Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a
současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně
znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.
26_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:26
2011-11-23
5:29:41
Určení velikosti dávky
Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete
určit velikost dávky pro praný druh prádla.
Typ látky
Velikost dávky
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
Bavlna ( )
– střední nebo mírné znečištění
– silné znečištění
6,0 kg
5,0 kg
Syntetické materiály (
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
Model
Ruční praní vlny (
)
)
• Je-li prádlo nerovnoměrné rozložené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte
dávku v pračce jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se může snížit účinnost odstřeďování.
• Při praní lůžkovin nebo přikrývek se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost
odstřeďování.
• Pro lůžkoviny a přikrývky je doporučená velikost dávky 1,8 kg nebo nižší.
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Podprsenky (vhodné pro praní) nezapomeňte vložit do síťky na praní (nutné
zakoupit samostatně).
• Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní
prádlo. Nezapomeňte proto umístit podprsenky do jemné síťky na
praní.
• Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice,
punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je
do jemné síťky na praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Mohlo by dojít
k nadměrným vibracím, které by mohly způsobit posunutí pračky a nehodu vedoucí ke
UPOZORNĚNÍ zranění.
• Pokud přikročíte k odstřeďování pouze s jedněmi džínovými kalhotami nebo jedním
ručníkem uvnitř vany, nemusí odstřeďování pracovat tak, jak by mělo.
• Doporučujeme vkládat do vany více než dva kusy oblečení stejného druhu.
praní dávky prádla _27
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:27
2011-11-23
5:29:42
praní dávky prádla
INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH
Volba vhodného pracího prostředku
Druh pracího prostředku, který je potřebné použít, závisí na druhu látky (bavlna, syntetické
materiály, ruční praní vlny), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací
prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně znečištění
a tvrdosti vody v místě použití pračky. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si
informace od místní vodárenské společnosti.
Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během
cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.
Zásuvka pro prací prostředek
Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a aviváže. Před
spuštěním pračky přidejte každou přísadu do správné přihrádky.
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.
1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od
ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího
prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek .
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do
přihrádky pro aviváž .
UPOZORNĚNÍ
Do přihrádky pro aviváž NEPŘIDÁVEJTE sypký nebo
tekutý prací prostředek ( ).
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství
pracího prostředku do přihrádky pro předpírku .
Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující
typy pracích prostředků.
• Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
• Prací prostředky v kuličce nebo v síťce
MAXIMUM
Koncentrované nebo husté avivážní prostředky je nutné
před nalitím do dávkovače zředit malým množstvím vody
(aby nedošlo k ucpání přepadu).
Při zavírání přihrádky pro prací prostředek dejte pozor,
abyste nerozlili přidanou aviváž.
28_ praní dávky prádla
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec5:28
2011-11-23
5:29:43
čištění a údržba pračky
Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy
a má delší životnost.
NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY
Kryt filtru
3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici z držáku.
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru.
Nouzová
vypouštěcí
trubice
4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici.
5. Vypusťte veškerou vodu do nádoby.
6. Znovu nasaďte kryt na nouzovou vypouštěcí trubici a poté
ji připevněte do držáku.
7. Vraťte zpět kryt filtru.
Kryt
nouzového
vypouštění
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU
1. Povrch pračky, včetně ovládacího panelu, otřete měkkým hadříkem. K čištění můžete použít
jemný čisticí prostředek pro domácnost.
2. Vysušte povrch měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.
čištění a údržba pračky _29
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec6:29
2011-11-23
5:29:45
čištění a údržba pračky
ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK A PROSTORU PRO
ZÁSUVKU
1. Stiskněte uvolňovací páčku uvnitř zásuvky
pro prací prostředek a vytáhněte zásuvku
ven.
2. Vyjměte ze zásuvky pro prací prostředek
dělicí příčku tekutého pracího prostředku.
Uvolňovací páčka
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte prostor pro zásuvku starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do
zásuvky a pevně ji zasuňte.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Provedením odstřeďovacího cyklu bez náplně v bubnu
odstraňte zbytky pracího prostředku.
30_ čištění a údržba pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec6:30
2011-11-23
5:29:45
ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU
Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva
„5E“. (Viz část „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)
Před čištěním odpadového filtru nezapomeňte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.
1. Otevřete kryt filtru.
2. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici, a vypusťte veškerou vodu.
3. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.
Uzávěr odpadového
filtru
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
4. Vymyjte veškeré nečistoty a odstraňte předměty zachycené
v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon
vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
5. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
6. Vraťte zpět kryt filtru.
Pokud není uzávěr odpadového filtru správně připevněn,
může docházet k úniku vody.
ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU VODNÍ HADICE
Síťový filtr vodní hadice by měl být vyčištěn nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová
zpráva „4E“.
1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici od zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby z ní nevystříkla voda
v důsledku tlaku vzduchu.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vyčistěte jej propláchnutím pod
tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu spojky se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení nepropouští vodu, a otevřete vodovodní kohout.
čištění a údržba pračky _31
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec6:31
2011-11-23
5:29:46
čištění a údržba pračky
OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY
Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda jsou přívod
vody a vypouštění v normálním provozním stavu.
SKLADOVÁNÍ PRAČKY
Pokud je potřebné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná
v hadicích a vnitřních částech před uložením může pračku poškodit.
1. Zvolte cyklus 15' Quick Wash (15minutové rychlé praní) a do přihrádky na bělidlo přidejte
bělidlo. Spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete vodovodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu mohl
cirkulovat vzduch.
Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím
dostatečně dlouhou dobu v klidu, aby roztála veškerá zbylá voda v pračce.
32_ čištění a údržba pračky
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec6:32
2011-11-23
5:29:46
odstraňování závad a kódy
informací
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí.
•
•
•
•
Ověřte, zda je pračka připojena k elektrické síti.
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.
Ověřte, zda jste stiskli tlačítko Spustit/Pozastavit (
V pračce není voda nebo
je nedostatečné množství
vody.
•
•
•
•
Otevřete naplno vodovodní kohout.
Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.
Narovnejte hadice přívodu vody.
Vyčistěte filtr v hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací
prostředek zůstává zbytek
pracího prostředku i po
ukončení pracího cyklu.
•
•
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Ověřte, zda je prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro
prací prostředek.
Pračka vibruje nebo je příliš
hlučná.
•
•
•
•
Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch není
rovný, vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí nožek.
Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Ověřte, zda je dávka prádla rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu
nebo neodstřeďuje.
•
•
Narovnejte vypouštěcí hadici. Odstraňte smyčky na hadicích.
Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená
nebo je nelze otevřít.
•
Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí
napájení.
).
04 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POKUD SE PRAČKA CHOVÁ NÁSLEDOVNĚ, ZKONTROLUJTE TYTO
BODY:
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
odstraňování závad a kódy informací _33
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec7:33
2011-11-23
5:29:46
odstraňování závad a kódy
informací
KÓDY INFORMACÍ
Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit kód informací. V takovém případě
nejprve zkontrolujte tuto tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na
zákaznické středisko.
KÓD
ŘEŠENÍ
dE
•
•
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
4E
•
•
Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.
Zkontrolujte tlak vody.
•
Vypusťte vodu z vany pomocí nouzové vypouštěcí trubice, vyčistěte
filtr čerpadla a zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice správně
připevněna.
•
Dávka prádla je nerovnoměrné rozložená. Rozložte dávku jiným
způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla,
například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný
výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví
chybová zpráva „UE“.
•
Obraťte se na poprodejní servis.
5E
UE
cE/3E
V případě, že se zobrazí jiné než výše uvedené kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se
na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.
34_ odstraňování závad a kódy informací
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec7:34
2011-11-23
5:29:47
kalibrace pračky
REŽIM KALIBRACE
05 KALIBRACE PRAČKY
Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti
přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.
1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte zároveň tlačítka Teplota ( ), Odložený konec ( ) a Napájení ( ).
Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ( ) aktivujete „režim kalibrace“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne.
Pračka je nyní připravena k použití.
kalibrace pračky _35
WF0602NX-02847Z_CZ.indd 35
2011-11-23
5:29:47
přehled cyklů
PŘEHLED CYKLŮ
(z uživatelská volba)
Max. dávka (kg)
PROGRAM
Bavlna (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Předpírka
Praní
Aviváž
Max.
teplota
(˚C)
6,0
5,0
z
ano
z
95
3,0
3,0
z
ano
z
60
)
Syntetické materiály (
PRACÍ PROSTŘEDEK
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
)
Ruční praní vlny (
)
2,0
2,0
-
ano
-
40
Kojenecká péče (
)
4,0
4,0
z
ano
z
95
3,0
3,0
z
ano
z
60
2,0
2,0
-
ano
z
40
Denní praní (
)
15minutové rychlé praní (
)
Rychlost odstřeďování (max.) ot./min
PROGRAM
Bavlna (
)
Syntetické materiály (
Ruční praní vlny (
)
Kojenecká péče (
)
Denní praní (
)
)
15minutové rychlé praní (
)
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Funkce Odložený konec
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
3. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot uvedených v tabulce
v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodluží doba trvání každého cyklu.
36_ přehled cyklů
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec8:36
2011-11-23
5:29:47
dodatek
TABULKA SYMBOLŮ PÉČE O LÁTKY
Odolný materiál
Lze žehlit při teplotě maximálně
100 ˚C
Jemná látka
Nežehlit
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Lze chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Lze chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Lze prát ručně
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při teplotě maximálně
150 ˚C
Nesušit v sušičce
07 DODATEK
Následující symboly představují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly
v tomto pořadí: praní, bělení, sušení + žehlení a chemické čištění (v případě potřeby).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku
s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat,
dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič
připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to
nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství
závisí na použitém programu).
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici ES 93/68 a normu EN 60335.
dodatek _37
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec9:37
2011-11-23
5:29:49
dodatek
LIST DOMÁCÍCH PRAČEK
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
Samsung
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
Název modelu
Kapacita
kg
6
5
Energetická účinnost
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Spotřeba energie
Spotřeba energie za roku (AE_C) 1)
kWh/r
170
170
170
145
145
145
Spotřeba energie (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Bavlna při
60 ˚C) při plné dávce
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Bavlna při
60 ˚C) při menší dávce
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Bavlna při
40 ˚C) při menší dávce
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
5
5
5
5
5
5
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
l/r
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
ot./min
1200
1000
800
1200
1000
800
56
65
74
56
65
74
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
Zbytková vlhkost
%
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu
Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive
(Intenzivní) 4)
Doba trvání standardního programu
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce
min.
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce
min.
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce
min.
173
173
173
173
173
173
Změřený čas po ukončení programu
min.
2
2
2
2
2
2
Mytí
dB (A) na 1 pW
57
57
57
57
57
57
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
76
74
72
76
74
72
Emise hluku
Rozměry
Výška
mm
850
850
Šířka
mm
600
600
Hloubka 5)
mm
505
425
Čistá hmotnost
kg
62
57
Hrubá hmotnost
kg
64
59
Hmotnost balení
kg
2
Tlak vody
kPa
Rozměry jednotky
2
50-800
Elektrické připojení
Napětí
V
220-240
220-240
Spotřeba energie
W
2000-2400
2000-2400
Kmitočet
Hz
50
50
Název dodavatele
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ dodatek
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec9:38
2011-11-23
5:29:52
07 DODATEK
1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu
při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu
při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití
spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy ‘Standard Cotton 60 ˚C course’ (Standardní program pro bavlnu při 60 ˚C) a ‘Standard
Cotton 40 ˚C course’ (Standardní program pro bavlnu při 40 ˚C), které vyberete tak, že
k programům ‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna při 60 ˚C) a ‘Cotton 40 ˚C’ (Bavlna při 40 ˚C) přidáte program
‘Intensive’ (Intenzivní), jsou nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu
programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
dodatek _39
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec9:39
2011-11-23
5:29:52
DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
Země
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kód č. DC68-02847Z_CZ
WF0602NX-02847Z_CZ.indd Sec9:40
2011-11-23
5:29:53
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Automatická práčka
Používateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak chcete získať úplnejší servis, zaregistrujte si svoj
produkt na lokalite
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_SK.indd 1
2011-11-23
5:45:26
Vlastnosti vašej novej
automatickej práčky značky
Samsung
Vaša nová automatická práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová automatická
práčka značky Samsung je vybavená všetkými funkciami (od veľmi vysokej kapacity
až po energetickú hospodárnosť), vďaka ktorým sa bežné domáce práce zmenia
na pôžitok.
• Systém starostlivosti o dieťa
Vaša práčka Samsung obsahuje pracie programy, ktoré sú šetrné k odevom pre deti s citlivou
pokožkou.
Tieto programy redukujú podráždenie pokožky u detí minimalizáciou množstva pracieho
prostriedku zostávajúceho na odevoch po vypraní. Tieto programy taktiež klasifikujú bielizeň
do rozličných skupín a pranie sa realizuje podľa charakteru bielizne. Vďaka tomu sa deti budú
cítiť sviežo pri každom oblečení čerstvo vypraného odevu.
• Detská zámka
Funkcia detskej zámky zaručuje, že zvedavé malé ručičky zostanú mimo dosah vašej
automatickej práčky.
Táto bezpečnostná funkcia zastaví vaše deti pred hraním sa s ovládaním automatickej práčky
a po jej aktivovaní vás upozorní.
• Oneskorenie ukončenia
Cyklus oneskorte o až 19 hodín v prírastkoch po jednej hodine a zvýšte pohodlie používania
vašej automatickej práčky najmä v prípadoch, keď musíte ísť preč.
• 15-minútové rýchle pranie
Nestrácajte čas! Pranie s dĺžkou 15 minút vám poskytne čas ísť von predtým, ako bude príliš
neskoro.
Náš 15 minútový program rýchleho prania môže byť riešením pre váš zaneprázdnený život.
Teraz môžete vaše obľúbené oblečenie oprať len za kratučkých 15 minút!
• Program ručného prania
Špeciálnu starostlivosť môžete určiť príslušnou teplotou, jemným praním a príslušným
množstvom vody.
• Široké dvierka
Mimoriadne široký otvor dvierok pre pohodlné sledovanie! Bielizeň jednoducho pridávajte a
odoberajte, najmä veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľná bielizeň, uteráky a pod.
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vašu novú
automatickú práčku značky Samsung. Nájdete v nej popis ovládacieho panelu, pokyny k
používaniu automatickej práčky a rady k optimálnemu využívaniu jej technologicky vyspelých
vlastností a funkcií. Časť „Riešenie problémov a informačné kódy“ na strane 33 vám poskytuje
informácie o tom, čo máte robiť, ak nebude niečo s vašou novou automatickou práčkou v
poriadku.
2_ Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky Samsung
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec1:2
2011-11-23
5:45:35
Bezpečnostné informácie
Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka
obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie.
Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z
mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.
ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH
Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené
vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia a pre použitie v budúcnosti ich uchovajte na bezpečnom
mieste v blízkosti zariadenia. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej
automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej
práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť
relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc
a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
vážne fyzické zranenie, smrť a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
fyzické zranenie alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Ak chcete obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom
alebo fyzického zranenia, pri používaní automatickej práčky postupujte
podľa týchto základných bezpečnostných opatrení:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Napájaciu zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu elektrickým
prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto časti si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.
Bezpečnostné informácie _3
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:3
2011-11-23
5:45:36
Bezpečnostné informácie
Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.
Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé
prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak chcete toto zariadenie bezpečne prevádzkovať,
oboznámte sa s jeho ovládaním a pri jeho používaní postupujte opatrne.
Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa
zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne
ublížiť.
VAROVANIE
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní zariadenia zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ju
vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba.
Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke,
vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Použite nové súpravy hadíc a opätovne nepoužívajte staré súpravy hadíc.
POKYNY O ZNAČKE WEEE
Správna likvidácia tohto produktu
(odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platí v Európskej únii a v iných európskych krajinách so systémami separovaného
zberu)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by
nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v
okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
4_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:4
2011-11-23
5:45:37
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu,
poruchám produktu alebo zraneniu.
Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.
Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240 V/50 Hz
alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo
predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi
produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol
nasmerovaný k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa
môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Keď sa zariadenie alebo sieťová zástrčka, prípadne sieťový kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo
telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou
- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Bezpečnostné informácie _5
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:5
2011-11-23
5:45:37
Bezpečnostné informácie
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú
sieťovú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťový kábel a rúrky nenechávajte na miestach, kde cez ne môžete spadnúť.
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu
úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom
alebo problémom s produktom.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Napájaciu zástrčku neodpájajte mokrými rukami
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a
nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri
likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade zachytenia vo vnútri môže dôjsť k uväzneniu dieťaťa a jeho smrteľnému
zaduseniu.
Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén)
pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.
6_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:6
2011-11-23
5:45:37
Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby,
alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.
Počas chodu práčky (vysoko teplotné praní/sušení/odstreďovaní) neotvárajte dvere
automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť
podlahy.
Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.
Pod práčku nedávajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Deťom nedovoľte práčku používať bez dozoru, prípadne o tom informujte osoby. Deťom
nedovoľte liezť v zariadení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite
ju priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.),
okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám
produktu alebo zraneniu.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví
zariadenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Bezpečnostné informácie _7
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:7
2011-11-23
5:45:38
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE
Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom,
nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou
vlhkej a jemnej látky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku
hrdze.
Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.
- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.
Kohútik otvárajte pomaly po poruche prívodu vody alebo pri pripájaní hadice prívodu vody.
Kohútik otvárajte pomaly po dlhej dobe nepoužívania.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok
poškodenie dielu alebo únik vody.
Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s
vypúšťaním.
- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za
následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektriny.
Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.
- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo
práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.
Keď práčku nepoužívate ubezpečte sa, že kohútik je vypnutý.
- Ubezpečte sa, že skrutka na konektore hadice prívodu vody je riadne dotiahnutá.
- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.
Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr.
odpad, vlákna, vlasy, atď.)
- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to
spôsobiť únik vody.
Pred použitím produktu otvorte kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody
pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.
- Ak sú skrutky alebo konektor hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.
Zníženie rizika požiaru alebo výbuchu:
- Za istých podmienok sa v systéme s horúcou vodou, ako napríklad ohrievač horúcej
vody, ktorý sa nepoužíval dva týždne alebo viac, môže tvoriť vodíkový plyn. VODÍKOVÝ
PLYN JE VÝBUŠNÝ. Ak sa systém s horúcou vodou nepoužíval dva týždne alebo dlhšie,
pred použitím automatickej práčky zapnite všetky vodovodné kohútiky horúcej vody vo
vašom dome a niekoľko minút nechajte vodu prúdiť. Tým sa uvoľní všetok nahromadený
vodíkový plyn. Vzhľadom a horľavosť vodíkového plynu počas tejto doby nefajčite a
nezapaľujte oheň. V prípade úniku plynu okamžite vyvetrajte a nedotýkajte sa sieťovej
zástrčky.
Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.
Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom
prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou
Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne
fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.
8_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:8
2011-11-23
5:45:38
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr.
bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo
ujmu na zdraví.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Do blízkosti práčky nedávajte žiadny predmet, ktorý vytvára elektromagnetické pole.
- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.
Nedotýkajte sa vody, pretože vody vypustená počas cyklu vysoko teplotného prania alebo
sušenia je horúca.
- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým
vaša práčka nemá špeciálny program na pranie týchto položiek.
- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že na štítku o starostlivosti majú značku
práčky.
- Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z
dôvodu neobvyklých vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie
vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a prikrývky pre bicykle, motocykle,
autá a pod.
Práčku nepoužívajte s odstránenou nádobou na prací prostriedok.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.
Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.
- Môže to spôsobiť popáleniny.
Po otvorení nádoby na prací prostriedok do nej nevkladajte ruku.
- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie
pracieho prostriedku. Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako
napríklad topánky, odpadkov z potravín, zvierat).
- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť
spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.
Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov
a pod.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa
zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych
klinikách.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.
V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky
alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci
prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.
Bezpečnostné informácie _9
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:9
2011-11-23
5:45:38
Bezpečnostné informácie
Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim
prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu
farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.
V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
- Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.
Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.
Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby
tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo
kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.
Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovmi.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
10_ Bezpečnostné informácie
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec10:10
2011-11-23
5:45:39
Obsah
NASTAVENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
12
PRANIE VÁRKY BIELIZNE
21
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Kontrola dielov
Plnenie inštalačných požiadaviek
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
Prívod vody
Vypúšťanie
Podlaha
Teplota okolia
Inštalácia do prístenku alebo komory
Montáž vašej automatickej práčky
21
21
22
24
24
25
26
26
28
Prvé pranie
Bezpečnostné pokyny
Používanie ovládacieho panelu
Detská zámka
Oneskorenie ukončenia
Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov
Manuálne pranie oblečenia
Pokyny pre bielizeň
Informácie o pracích prostriedkoch a
prísadách
Ktorý prací prostriedok použiť
Priečinok na prací prostriedok
28
28
ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ
AUTOMATICKEJ PRÁČKY
34
Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze
Čistenie vonkajšieho povrchu
Čistenie priečinku a výklenku na prací
prostriedok
Čistenie odpadového filtra
Čistenie sieťového filtra hadice na prívod vody
Oprava zamrznutej automatickej pračky
Uskladnenie vašej automatickej práčky
Tieto body si pozrite, ak sa pri používaní
automatickej práčky vyskytnú nasledovné
problémy.
Informačné kódy
KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
35
Režim kalibrácie
TABUĽKA CYKLOV
36
Tabuľka cyklov
PRÍLOHA
37
37
37
38
Tabuľka starostlivosti o tkaniny
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Hárok automatických práčok pre domácnosti
29
RIEŠENIE PROBLÉMOV A
INFORMAČNÉ KÓDY
33
35
36
37
29
29
30
31
31
32
32
33
Obsah _11
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec2:11
2011-11-23
5:45:39
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Ubezpečte sa, že váš inštalatér dôkladne dodržiava tieto pokyny, aby tak vaša
automatická práčka fungovala správne a aby ste pri praní neboli v nebezpečenstve
vzniku zranenia.
KONTROLA DIELOV
Automatickú práčku opatrne rozbaľte a ubezpečte sa, že ste dostali všetky súčasti, ktoré sú uvedené nižšie.
Ak sa automatická práčka počas prepravy poškodila, prípadne ak ste nedostali všetky súčasti, kontaktujte
zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo vášho predajcu.
Pracovná vrchná časť
Priečinok na prací
prostriedok
Ovládací panel
Zástrčka
Dvere
Odtoková
hadica
Odpadový filter
Nastaviteľná
nôžka
Kryt filtra
Bubon
Trubica núdzového vývodu
* Kryty otvorov na skrutky
Prívodná hadica so studenou vodou
Vodiaca lišta hadice
* Kryty otvorov na skrutky: Počet krytov otvorov na skrutky závisí od konkrétneho modelu (3 až 5
krytov).
12_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:12
2011-11-23
5:45:39
PLNENIE INŠTALAČNÝCH POŽIADAVIEK
Ak chcete zabrániť zbytočnému riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo
zraneniam osôb, všetky vedenia a uzemnenia musia byť v súlade s národným zákonom o
elektroinštaláciách ANSI/FNPA, najnovšou novelizáciou č. 70 a miestnymi zákonmi a predpismi.
Osobnou zodpovednosťou vlastníka zariadenia je zabezpečiť náležitý elektrický servis pre toto
zariadenie.
VAROVANIE
01 NASTAVENIE
Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
Používajte len napájací kábel dodávaný s vašou automatickou práčkou.
Keď sa pripravujete na inštaláciu, skontrolujte, či váš napájací zdroj ponúka:
• Poistka alebo prerušovač okruhu: striedavý prúd, 220 – 240 V, 50 Hz
• Samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu automatickú práčku
Vaša automatická práčka sa musí uzemniť. Ak automatická práčka zaznamená poruchu alebo
sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením dráhy s najmenším
odporom pre elektrický prúd.
Vaša automatická práčka sa dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s
tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Nikdy nepripájajte uzemňovací vodič k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam alebo
potrubiam horúcej vody.
Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení automatickej práčky, overte si to u kvalifikovaného
elektrikára alebo servisného technika. Zástrčku dodanú s automatickou práčkou neupravujte. Ak
sa do zásuvky nezmestí, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.
Prívod vody
Automatická práčka sa náležite naplní, ak je tlak vody v rozsahu od 50 kPa do 800 kPa. Tlak
vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť zlyhanie ventilu vody, pretože neumožní ventilu vody
celkom sa uzatvoriť. Prípadne môže plnenie automatickej práčky trvať dlhšie ako umožňujú
ovládacie prvky, dôsledkom čoho bude vypnutie automatickej práčky. (Do ovládacích prvkov
bol zabudovaný časový limit na dobu plnenia, aby sa zabránilo preplneniu/zatopeniu v prípade
uvoľnenia vnútornej hadice.)
Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosť do 122 cm (4 stopy) od zadnej strany
automatickej práčky, aby dodaná prívodná hadica dosiahla k vašej automatickej práčke.
Väčšina inštalatérskych predajní predáva prívodné hadice rôznych dĺžok až do dĺžky
305 cm (10 stôp).
Riziko únikov a poškodení vodou môžete znížiť:
• jednoduchým sprístupnením vodovodných kohútikov,
• vypnutím kohútikov, keď sa automatická práčka nepoužíva,
• pravidelnou kontrolou únikov v miestach ukotvenia hadice prívodu vody.
VAROVANIE
Pred prvým použitím automatickej práčky skontrolujte všetky pripojenia na ventile vody a
kohútikoch z pohľadu únikov.
Nastavenie vašej automatickej práčky _13
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:13
2011-11-23
5:45:40
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Vypúšťanie
Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s dĺžkou 65 cm (26 palcov). Odtoková hadica
musí byť nasmerovaná cez sponu odtokovej hadice k stúpaciemu potrubiu. Stúpacie potrubie
musí byť dostatočne veľké na prijatie vonkajšieho priemeru odtokovej hadice. Odtoková hadica
je pripevnená pri výrobe.
Podlaha
V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné automatickú práčku nainštalovať
na podlahu s pevnou konštrukciou. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli
minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc
sú faktory, ktoré prispievajú k vibráciám a k tendencii vašej automatickej práčky mierne sa počas
cyklu odstreďovania pohybovať.
Automatickú práčku nikdy neinštalujte na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.
Teplota okolia
Automatickú práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vaša
automatická práčka si vždy nejakú vodu uchováva v oblasti vodného ventilu, čerpadla a hadíc.
Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti.
Inštalácia do prístenku alebo komory
Kvôli bezpečnej a správnej činnosti potrebuje vaša nová automatická práčka minimálne
vzdialenosti od:
bočných strán - 25 mm
zadnej strany - 50 mm
vrchnej strany - 25 mm
prednej strany - 465 mm
Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí
mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 465 mm. Samotná automatická práčka
nevyžaduje špeciálny vzduchový otvor.
MONTÁŽ VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
KROK 1
Výber miesta
Pred montážou automatickej práčky sa ubezpečte, že dané miesto spĺňa nasledovné
podmienky:
• Má pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť
vetraniu
• Je mimo priameho slnečného svetla
• Má dostatočné vetranie
• Nebude mrznúť (pod 0 ˚C alebo 32 ˚F)
• Je mimo tepelných zdrojov, ako napríklad olejových alebo plynových
• Má dostatok miesta, aby automatická práčka nestála na svojom napájacom kábli
14_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:14
2011-11-23
5:45:40
KROK 2
Demontovanie prepravných skrutiek
1. Všetky čapy a šesť skrutiek uvoľnite pomocou kľúča.
1
01 NASTAVENIE
Pred montážou automatickej práčky musíte demontovať všetkých päť prepravných skrutiek zo
zadnej časti zariadenia.
2
2. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.
3. Prepravné skrutky bezpečne odložte pre prípad, že v budúcnosti budete automatickú práčku
premiestňovať.
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti; všetok baliaci materiál (plastové tašky,
polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.
Nastavenie vašej automatickej práčky _15
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:15
2011-11-23
5:45:40
Nastavenie vašej automatickej
práčky
KROK 3
Nastavenie vyrovnávacej nožičky
Pri montáži automatickej práčky sa ubezpečte, že sieťová zástrčka, prívod vody a odtok sú
ľahko dostupné.
1. Automatickú práčku zasuňte na miesto.
2. Automatickú práčku
vyrovnajte otáčaním
vyrovnávacích nožičiek
rukou podľa potreby dnu
alebo von.
3. Po vyrovnaní automatickej práčky dotiahnite matice.
• Dotiahnite maticu tak, aby sa noha nehýbala.
• Otáčaním 4 matíc v smere hodinových ručičiek upevnite nohy k zariadeniu. Ak
zariadenie nie je vo vodorovnej polohe alebo niektorá z nôh nie je pevne ukotvená,
zariadenie môže stratiť rovnováhu z dôvodu silných vibrácií vznikajúcich v priebehu
dehydratácie.
16_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:16
2011-11-23
5:45:41
01 NASTAVENIE
KROK 4
Pripojenie vody a odtoku
Pripojenie prívodnej hadice vody
1. Zoberte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru
L pre prívodnú hadicu so studenou vodou a
pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej
časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
Prívodná hadica vody sa musí na jednej
strane pripojiť k automatickej práčke a na
druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú
hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica
príliš krátka, hadicu vymeňte za dlhšiu
vysokotlakovú hadicu.
2. Druhý koniec prívodnej hadice studenej vody
pripojte ku kohútiku so studenou vodou
na umývadle a dotiahnite ho rukou. Ak je
to potrebné, prívodnú hadicu vody môžete
opätovne umiestniť na strane automatickej
práčky tak, že uvoľníte vodovodnú tvarovku,
otočíte hadicu a vodovodnú tvarovku opätovne
dotiahnete.
Pre vybrané modely s doplnkovým prívodom teplej vody:
1. Zoberte červenú ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu s teplou vodou a
pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
2. Druhý koniec prívodnej hadice teplej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou na umývadle a
dotiahnite ho rukou.
3. Ak chcete používať len studenú vodu, použite diel tvaru Y.
Nastavenie vašej automatickej práčky _17
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:17
2011-11-23
5:45:42
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Pripojenie prívodnej hadice vody (vybrané modely)
1. Z prívodnej hadice vody demontujte adaptér.
Adaptér
Prívodná
hadica pre
vodu
2. Najskôr, pomocou skrutkovača typu „+“ uvoľnite štyri
skrutky na adaptéri. Potom zoberte adaptér a otočte časť
(2) podľa šípky, až kým sa nevytvorí 5 mm medzera.
1
5 mm
2
3. Poriadnym dotiahnutím skrutiek pri zdvíhaní adaptéra nahor
pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku.
Časť (2) otočte v smere šípky a pripojte (1) a (2).
Vodovodný
kohútik
1
2
4. Prívodnú hadicu vody pripojte k adaptéru. Keď
uvoľníte časť (3), hadica sa automaticky pripojí k
adaptéru a pritom vydá „kliknutie“.
Po pripojení prívodu vody k adaptéru sa
potiahnutím hadice prívodu vody nadol
ubezpečte, že je pripojená správne.
3
5. Druhý koniec hadice prívodu vody pripojte k prívodnému
ventilu vody na zadnej strane automatickej práčky. Hadicu
zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek úplne nadoraz.
Možnosť
18_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:18
2011-11-23
5:45:42
6. Zapnite prívod vody a ubezpečte sa, že z vodovodného
ventilu, kohútika alebo adaptéru neuniká žiadna voda.
V prípade úniku vody zopakujte predchádzajúce kroky.
•
V prípade úniku vody automatickú práčku nepoužívajte.
Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
zranenie.
✗
✗
Ak vodovodný kohútik obsahuje kohútik so skrutkovým
závitom, prívodnú hadicu vody pripojte na kohútik podľa
obrázku.
01 NASTAVENIE
VAROVANIE
Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo
je príliš veľký, pred umiestnením kohútika do adaptéra vyberte rozperný krúžok.
Nastavenie vašej automatickej práčky _19
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:19
2011-11-23
5:45:43
Nastavenie vašej automatickej
práčky
Pripojenie odtokovej hadice
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi:
1. Cez okraj umývadla:Odtoková hadica sa musí umiestniť do výšky medzi 60 a 90 cm.
Aby ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu
hadice. Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku,
aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.
60 až 90 cm
Odtoková hadica
Vodiaca lišta hadice
2. K prípojke odtokového potrubia drezu:Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať
nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame vám použiť 65 cm vysoké vertikálne potrubie;
nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.
• priemer minimálne 5 cm.
• minimálnu odvodnú kapacitu v hodnote 60 litrov za
minútu.
60–90 cm
Vývod stúpacieho potrubia vyžaduje:
KROK 5
Pripojenie napájania automatickej práčky
Sieťový kábel zapojte do stenových zásuviek, 220-240 V/50 Hz schválenej elektrickej zásuvky
chránenej poistkou alebo porovnateľným prerušovačom okruhu.
(Ďalšie informácie o elektrických a uzemňovacích požiadavkách si pozrite na strane 13.)
20_ Nastavenie vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec3:20
2011-11-23
5:45:43
Pranie várky bielizne
S novou automatickou práčkou značky Samsung bude najťažšou časťou prania
rozhodnutie, ktorú várku operiete najskôr.
PRVÉ PRANIE
1. Stlačte tlačidlo Napájanie ( ).
2. Do oddelenia pre prací prostriedok
v priečinku na prací
prostriedok dajte trochu pracieho prostriedku.
3. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ).
Týmto sa zo zariadenia odstráni všetky voda, ktorá v ňom
mohla zostať po testovacej prevádzke výrobcu.
Oddelenie
Oddelenie
Oddelenie
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prázdny cyklus (t.j. bez bielizne).
: Prací prostriedok pre predpieranie alebo škrobenie.
: Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na predbežné
namáčanie, bielenie a produkt na odstraňovanie fľakov.
: Prísady, t.j. zmäkčovač alebo tvarovač tkanín (nedopĺňajte vyššie ako po spodný
okraj (MAX) naplnenia „A“)
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1. Do automatickej práčky vložte bielizeň.
VAROVANIE
Automatickú práčku nepreťažujte. Ak chcete stanoviť nosnosť pre jednotlivé typy bielizne,
pozrite si tabuľku na strane 27 alebo 36.
• Ubezpečte sa, že sa bielizeň nezachytila do dverí, pretože by to mohlo spôsobiť únik
vody.
• Prací prostriedok môže po cykle prania zostať na prednej gumenej časti práčky.
Odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, pretože môžu spôsobiť únik vody.
• Neperte vode odolné položky.
2.
3.
4.
5.
Dvierka zatvorte, pokým nezapadnú.
Zapnite napájanie.
Do dávkovacieho priečinka pridajte čistiaci prostriedok a prísady.
Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti.
Indikátor prania sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas cyklu.
6. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ).
Pranie várky bielizne _21
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:21
2011-11-23
5:45:44
Pranie várky bielizne
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU
1
3
1
DIGITÁLNY GRAFICKÝ
DISPLEJ
2
4
5
6
7
8
Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a správy
o chybe.
Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.
Podrobné informácie nájdete v časti „Pranie oblečenia pomocou voliča
cyklu“ (pozrite si stranu 25).
2
GOMBÍK ALEBO
TLAČIDLO VÝBERU
CYKLU
Bavlna ( ) - Pre priemerne alebo jemne znečistené bavlnené oblečenie,
posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, tričká atď.
Syntetické ( ) - Pre priemerne alebo jemne znečistené blúzky, tričká atď.,
vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, nylón) alebo iných
podobných zmesí.
Ručné pranie pre vlnu ( ) - Len pre vlnu s možnosťou prania v práčke.
Várka by mala byť menšia ako 2,0 kg.
• Pranie vlny vyperie bielizeň pomocou jemných kolísavých pohybov.
Počas prania pokračujú jemné kolísavé pohyby a namáčanie kvôli
ochrane vlákien vlny pred zrazením/skrútením a pre super jemnú čistotu.
Táto arytmická prevádzka nie je problém.
• Pre pranie vlny odporúčame použiť neutrálny prací prostriedok kvôli
dosiahnutiu lepších výsledkov prania a pre zvýšenie starostlivosti o
vlnené vlákna.
Starostlivosť o deti ( ) - Pranie pri vysokej teplote a dodatočné
oplachovania zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok, ktorý by urobil
škvrny na vašom tenkom oblečení.
22_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:22
2011-11-23
5:45:46
3
TLAČIDLO VÝBERU
UKONČENIA
ONESKORENIA ( )
Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti
oneskoreného skončenia (od 3 hodín do 19 hodín v hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa cyklus prania dokončí.
4
TLAČIDLO VÝBERU
TEPLOTY ( )
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné
možnosti teploty vody: (Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Každodenné pranie ( ) - Používa sa pre každodenné položky, ako
napríklad spodná bielizeň a tričká. Krátky program pre testovacie inštitúty.
15-minútové rýchle pranie ( ) - Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s
hmotnosťou menej ako 2 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprať.
• Hodnoty (15 minút) sa môžu odlišovať od vyznačených hodnôt v závislosti
od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, izbovej teploty, typu
a množstva prania, úrovne znečistenia, používaného pracieho prostriedku,
výkyvov v elektrickej sieti a zvolených doplnkových volieb.
• V rámci programu 15-minútového rýchleho prania pridajte len malé
množstvo pracieho prostriedku na malé množstvo bielizne (menej
ako 2 kg). Ak by ste pridali priveľa pracieho prostriedku, mohol by
po vypraní zostať na oblečení.
Odstreďovanie ( ) - Vykoná dodatočný cyklus odstreďovania na
odstránenie väčšieho množstva vody.
Pláchanie + odstreďovanie (
) - Použite pre várku, ktorú je
potrebné len opláchnuť alebo na pridanie zmäkčovadla pre textílie
pridaného počas pláchania do várky.
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti
cyklu odstreďovania.
5
TLAČIDLO VÝBERU
ODSTREĎOVANIA
( )
WF0602/WF0502
Vypnuté všetky kontrolky,
1200 ot./min.
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Vypnuté všetky kontrolky,
1000 ot./min.
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Vypnuté všetky kontrolky,
800+ ot./min.
, 400, 800,
“Bez odstreďovania “ - Bielizeň zostane v bubne a po konečnom
vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus odstreďovania.
“Zadržanie pláchania (Všetky kontrolky vypnuté)“ - Bielizeň sa nechá
nasiaknuť v poslednej vode pláchania. Skôr, ako sa bielizeň môže vybrať, sa
musí spustiť cyklus vypúšťania alebo odstreďovania.
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti prania:
(Predpranie) +
(Predpranie) (Pláchanie+) (Intenzívne) (Pláchanie+) (Predpranie) +
(Intenzívne) (Pláchanie+) +
(Intenzívne) (Predpranie) +
(Pláchanie+) +
(Intenzívne) (vyp.)
6
TLAČIDLO VÝBERU
VOĽBY (
)
7
TLAČIDLO VÝBERU
SPUSTENIA/
POZASTAVENIA (
)
Stlačte ho na pozastavenie a opätovné spustenie cyklu.
8
TLAČIDLO NAPÁJANIA
(
)
Stlačte ho raz, aby ste automatickú pračku zapli a stlačte ho opätovne, aby ste
ju vypli. Ak sa automatická pračka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez toho,
aby ste sa dotkli akéhokoľvek tlačidla, tak sa napájanie automaticky vypne.
(Predpranie): Stlačením tohto tlačidla vyberte predpranie.
Predpranie je dostupné len s programami: Bavlna ( ), Syntetické ( ),
Starostlivosť o deti ( ), Každodenné pranie ( ).
(Pláchanie+): Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania.
(Intenzívne): Toto tlačidlo stlačte, keď je bielizeň silne znečistená a musí
sa intenzívne oprať. Čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
Pranie várky bielizne _23
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:23
2011-11-23
5:45:47
Pranie várky bielizne
Detská zámka
Funkcia detskej zámky vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý
ste zvolili.
Aktivovanie/deaktivovanie
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej zámky,
súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Odstreďovanie ( ) a
Voľba ( ). Symbol „Detská zámka “ sa rozsvieti, keď sa
táto funkcia aktivuje.
Keď sa aktivuje funkcia detskej zámky, bude fungovať
len tlačidlo Napájanie ( ). Funkcia detskej zámky
zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo,
prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho
kábla.
3 SEK.
Oneskorenie ukončenia
Automatickú pračku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom
si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina
naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
1. Manuálne alebo automaticky nastavte automatickú pračku podľa typu bielizne, ktorú periete.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Oneskorenie ukončenia ( ), až kým sa nenastaví čas
oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ).
Rozsvieti sa kontrolka „Oneskorenie ukončenia “ a hodiny sa začnú odrátavať, až kým sa
nedosiahne nastavený čas.
4. Aby ste zrušili funkciu oneskoreného skončenia, stlačte tlačidlo Napájanie ( ), potom
opätovne zapnite automatickú pračku.
24_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:24
2011-11-23
5:45:51
Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov
Predpieranie je dostupné len vtedy, keď periete v cykloch Bavlna ( ), Syntetické (
Starostlivosť o deti ( ), a Každodenné pranie ( ). Je to potrebné iba vtedy,
keď je oblečenie ťažko znečistené.
),
7. Pomocou prvku Volič režimov vyberte príslušný cyklus podľa druhu materiálu:
Bavlna ( ), Syntetické ( ), Ručné pranie pre vlnu ( ), Starostlivosť o deti ( ),
Každodenné pranie ( ), 15-minútové rýchle pranie ( ).
Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stlačením príslušného tlačidla možnosti ovládať teplotu prania, počet pláchaní,
rýchlosť odstreďovania, čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ) a pranie sa spustí znovu. Kontrolka procesu
sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas cyklu.
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Vaša nová automatická práčka zjednodušuje pomocou automatického ovládacieho systému
„Fuzzy Control“ spoločnosti Samsung pranie oblečenia. Keď zvolíte program prania, tak
zariadenie nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.
1. Pustite vodovodný kohútik na umývadle.
2. Stlačte tlačidlo Napájanie ( ).
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vložte po jednej voľne do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušného priečinka doplňte prací prostriedok, zmäkčovadlo a prací prostriedok pre
predpieranie (ak je to potrebné).
Možnosť pozastavenia
Do 5 minút od spustenia prania môžete pridať/odobrať položky bielizne.
1. Stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie ( ) odomknite dvierka.
Dvierka nemôžete otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je hladina vody príliš
VYSOKÁ.
2. Po zatvorení dvierok pranie znovu spustite stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie (
).
Keď sa cyklus dokončí:
Keď sa dokončí celý cyklus, napájanie sa automaticky vypne.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.
Pranie várky bielizne _25
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:25
2011-11-23
5:45:52
Pranie várky bielizne
Manuálne pranie oblečenia
Oblečenie môžete prať manuálne bez použitia voliča cyklu.
1. Pustite prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo Napájanie ( ) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vložte po jednej voľne do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných priečinkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo
alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Teplotu nastavte stlačením tlačidla Teplota ( ). (Studená, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stlačením tlačidla Voľba ( ) vyberte cykly pláchania+.
Podľa toho sa predĺži trvanie prania.
9. Stlačte tlačidlo Odstreďovanie ( ), aby ste vybrali rýchlosť odstreďovania.
Funkcia pozdržania pláchania vám umožní vybrať z automatickej práčky položky, ktoré sú
ešte stále mokré. ( : Podržanie pláchania (Všetky kontrolky sú vypnuté): Podržať pláchanie)
10. Opakovane stláčajte tlačidlo Oneskorenie ukončenia ( ), aby ste prechádzali cez
dostupné možnosti oneskorenia ukončenia (od 3 do 19 hodín v hodinových prírastkoch).
Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
11. Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie ( ) a zariadenie začne cyklus.
POKYNY PRE BIELIZEŇ
Podľa týchto pokynov postupujte pre dosiahnutie najčistejšej bielizne a najúčinnejšieho prania.
Pred praním vždy skontrolujte štítok starostlivosti na oblečení.
Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:
• Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlna
a umelý hodváb.
• Farebné: Roztrieďte biele a farebné. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
• Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší pranie.
• Citlivosť: Jemné kusy oblečenia perte oddelene pomocou pracieho cyklu Jemné pre čisté,
nové vlnené položky, záclony a hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na oblečení,
ktoré periete alebo sa obráťte na tabuľku starostlivosti o textílie v prílohe.
Vyprázdnenie vreciek
Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká vašej bielizne. Malé, tvrdé predmety s
nepravidelnými tvarmi, ako napríklad mince, nože, pripináčiky a kancelárske sponky by mohli
vašu automatickú práčku poškodiť. Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými
ťažkými kovovými predmetmi.
Kov na oblečení môže poškodiť vaše oblečenie, ako aj bubon. Pred praním otočte oblečenie
s gombíkmi a oblečenie s výšivkami naopak. Ak budú počas prania otvorené zipsy nohavíc a
kabátov, môže dôjsť k poškodeniu odstreďovacieho koša. Pred praním by ste mali zipsy zatvoriť
a upevniť pomocou šnúrky.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže dôjsť k ich poškodeniu.
Uistite sa, že ste šnúrky pred spustením prania upevnili.
Predpieranie bavlny
Vaša nová automatická práčka, ktorá kombinuje moderné pracie prostriedky, vám poskytne
vynikajúce výsledky prania, čím ušetríte energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Avšak, ak je vaša
bavlna obzvlášť špinavá, vykonajte predpieranie s čistiacim prostriedkom založeným na proteíne.
26_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:26
2011-11-23
5:45:54
Určenie kapacity várky
Automatickú pračku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať.
Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste určili kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.
Typ tkaniny
Kapacita várky
Bavlna (
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
6,0 kg
5,0 kg
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
)
- priemerne/ľahko zašpinené
- ťažko zašpinené
Syntetické (
)
Ručné pranie pre vlnu (
)
• Keď je bielizeň nevyvážená (na displeji sa rozsvieti „UE“), várku prerozdeľte.
Keď je bielizeň nevyvážená, môže sa znížiť účinnosť odstreďovania.
• Pri praní posteľnej bielizne alebo perín sa môže čas prania predĺžiť, prípadne môže dôjsť
k zníženiu účinnosti odstreďovania.
• Pri praní posteľnej bielizne alebo perín je odporúčaná kapacita zaťaženia 1,8 (kg) alebo
menej.
02 PRANIE VÁRKY BIELIZNE
Model
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Ubezpečte sa, že ste do siete na bielizeň (zakúpenú dodatočne) vložili podprsenky
(s možnosťou prania vo vode).
• Kovové časti podprsenky sa môžu cez materiál dostať a poškodiť
bielizeň. Preto sa ubezpečte, že ste ich vložili do jemnej siete na
bielizeň.
• Malé, ľahké oblečenie, ako napríklad ponožky, rukavice, pančuchy a
vreckovky sa môžu okolo dvierok zachytiť. Dajte ich do jemnej siete
na bielizeň.
UPOZORNENIE
Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to
spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku
presunúť a spôsobiť nehodu s následkom zranenia.
• Ak spustíte proces dehydratácie len s jedným párom džínsov alebo jedným uterákom v
bubne, dehydratácia nemusí prebehnúť náležitým spôsobom.
• Odporúčame vám do bubna vložiť viac ako dva kusy bielizne rovnakého druhu.
Pranie várky bielizne _27
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:27
2011-11-23
5:45:55
Pranie várky bielizne
INFORMÁCIE O PRACÍCH PROSTRIEDKOCH A PRÍSADÁCH
Ktorý prací prostriedok použiť
Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť, závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetické
odevy, ručné pranie pre vlnu), farby, teploty prania a stupňa zašpinenia. Vždy používajte prací
prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktoré je navrhnuté pre automatické pračky.
Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti
bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká tvrdá je vaša voda,
opýtajte sa na vašich miestnych vodárňach.
Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol, pretože prací prostriedok môže
zostať v cykle pláchania. Môže to spôsobiť, že vaša automatická práčka nebude pláchať
správne alebo to spôsobí zablokovanie pretekania.
Priečinok na prací prostriedok
Vaša automatická práčka má samostatné oddelenia pre dávkovanie pracieho prostriedku a
zmäkčovadla látok. Pred spustením automatickej práčky pridajte do správneho oddelenia všetky
prísady.
Počas chodu vašej automatickej práčky NEOTVÁRAJTE priečinok na prací prostriedok.
1. Vytiahnite priečinok na prací prostriedok na ľavej strane
ovládacieho panelu.
2. Pred spustením automatickej práčky pridajte odporúčané
množstvo pracieho prostriedku na bielizeň priamo do
oddelenia .
3. V prípade potreby pridajte odporúčané množstvo
zmäkčovadla látok do oddelenia pre zmäkčovadlo .
UPOZORNENIE
Do priečinka na zmäkčovač tkanín NEPRIDÁVAJTE
práškový/tekutý prací prostriedok ( )
4. Pri použití možnosti predpierania pridajte odporúčané
množstvo pracieho prostriedku pre bielizeň do oddelenia
pre predpieranie .
Pri praní veľkých položiek NEPOUŽÍVAJTE nasledovné
typy pracích prostriedkov:
• Tabletové alebo kapsulové typy pracích prostriedkov
• Pracie prostriedky používajúce guľôčku alebo sieť
MAX.
Koncentrované alebo silné zmäkčovadlá tkanín a aviváž
sa musia pred doplnením do dávkovača rozriediť s malým
množstvom vody (zabráni to zablokovaniu prietoku.)
Dajte pozor, aby zmäkčovač tkanín nevytiekol, keď zatvárate zásuvku na prací prostriedok
po pridaní zmäkčovača tkanín do priečinka na prostriedok na pláchanie.
28_ Pranie várky bielizne
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec5:28
2011-11-23
5:45:56
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
Uchovávaním automatickej práčky v čistote zvyšujete jej výkon, predchádzate
predčasným opravám a predlžujete jej životnosť.
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
VYPÚŠŤANIE AUTOMATICKEJ PRAČKY V STAVE NÚDZE
1. Automatickú pračku odpojte od sieťového napájania.
2. Otvorte kryt filtra.
Kryt filtra
3. Trubicu na núdzový vývod vody potiahnite dopredu, aby
ste ju oddelili od vodiaceho háčika.
Trubica
núdzového
vývodu
4. Zložte kryt núdzového vývodu, ktorý uzatvára trubicu
núdzového vývodu.
5. Všetku vodu nechajte vytiecť do misky.
6. Kryt znovu nasaďte na trubicu núdzového vývodu a potom
trubicu núdzového vývodu zaveste na vodiaci háčik.
7. Opätovne nasaďte kryt filtra.
Kryt
núdzového
vývodu
ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
1. Povrchy automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, utrite jemnou handričkou
pomocou nebrúsnych domácich čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nenalievajte vodu.
Čistenie a údržba vašej automatickej práčky _29
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec6:29
2011-11-23
5:45:57
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
ČISTENIE PRIEČINKU A VÝKLENKU NA PRACÍ PROSTRIEDOK
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku vo vnútri priečinku
na čistiaci prostriedok a priečinok vytiahnite.
2. Zo zásuvky na čistiaci prostriedok odstráňte
oddeľovač tekutého čistiaceho prostriedku
Páčka uvoľnenia
3. Všetky diely umyte pod tečúcou vodou.
4. Pomocou kefky vyčistite výklenok priečinku.
5. Rozdeľovač tekutého čistiaceho prostriedku vložte jeho
pevným zatlačením do priečinka.
6. Priečinok opätovne zasuňte na miesto.
7. Ak chcete odstrániť všetok zostávajúci čistiaci prostriedok,
vykonajte cyklus pláchania bez toho, aby ste do bubna dali
akúkoľvek bielizeň.
30_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec6:30
2011-11-23
5:45:58
ČISTENIE ODPADOVÉHO FILTRA
Odpadový filter vám odporúčame čistiť 5 alebo 6 krát ročne, prípadne keď sa zobrazí správa „5E“.
(Pozrite si „Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ na predchádzajúcej strane.)
Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte napájací kábel.
1. Otvorte kryt filtra.
2. Zložte kryt núdzového vývodu, ktorý uzatvára trubicu
núdzového vývodu a vypustite všetku vodu.
3. Odskrutkujte uzáver odpadového filtra.
Uzáver odpadového
filtra
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE
4. Z odpadového filtra vyumývajte akúkoľvek špinu alebo iný
materiál. Uistite sa, že skrutka odtokového čerpadla za
odpadovým filtrom nie je uzamknutá.
5. Opätovne nasaďte uzáver odpadového filtra.
6. Znovu nasaďte kryt filtra.
Ak sa kryt filtra na zachytávanie nečistôt nenasadí
správne, môže dôjsť k úniku vody.
ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA HADICE NA PRÍVOD VODY
Sieťový filter hadice na prívod vody vám odporúčame čistiť najmenej raz ročne, prípadne keď sa zobrazí
správa „4E“:
1. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Hadicu obaľte látkou, aby ste
zabránili vyrazeniu vody spôsobenému tlakom v hadici.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťový filter z konca hadice a opláchnite ho pod vodou, až
kým nebude čistý. Tiež vyčistite vnútornú stranu a vonkajšiu stranu ošetrovaného konektora.
4. Filter opätovne zasuňte na miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prepojenia neuniká voda a otočte kohútikom.
Čistenie a údržba vašej automatickej práčky _31
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec6:31
2011-11-23
5:45:58
Čistenie a údržba vašej
automatickej práčky
OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRAČKY
Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte automatickú pračku.
Na kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
Nalejte teplú vodu do bubna automatickej pračky a 10 minút ju v ňom nechajte.
Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodnému kohútiku a skontrolujte, či prívod vody a
odtekanie funguje normálne.
USKLADNENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Ak vašu automatickú práčku potrebujete uskladniť na dlhú dobu, najlepšie urobíte, ako ju vypustíte a
odpojíte. Automatické práčky sa môžu poškodiť, ak pred uskladnením necháte v hadiciach a vnútorných
súčastiach vodu.
1. Vyberte cyklus 15-minútového rýchleho prania a do oddelenia na bielidlo pridajte bielidlo.
Spustite cyklus spustite bez toho, aby ste vložili várku.
2. Zatvorte vodovodné kohútiky a odpojte prívodné hadice.
3. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky a dvierka automatickej práčky nechajte
otvorené, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu v sušičke.
Ak ste automatickú práčku skladovali pri teplotách pod bodom mrazu, pred jej použitím
poskytnite čas, aby sa všetky voda, ktorá v automatickej práčke zostala, roztopila.
32_ Čistenie a údržba vašej automatickej práčky
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec6:32
2011-11-23
5:45:59
Riešenie problémov a
informačné kódy
PROBLÉM
RIEŠENIE
Zariadenie sa nespustí
•
•
•
•
Uistite sa, či je automatická práčka zapojená.
Uistite sa, či sú pevne uzatvorené dvierka.
Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik (-y) vody.
Nezabudnite stlačiť tlačidlo Spustenia/pozastavenia (
Nemá žiadnu vodu alebo
nemá dostatok vody
•
•
•
•
Vodovodný kohútik otvorte úplne.
Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zamrznutá.
Vyrovnajte prívodné hadice vody.
Očistite filter na prívodnej hadici vody.
Po dokončení cyklu prania
zostal prací prostriedok
v priečinku pre prací
prostriedok
•
Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným
tlakom vody.
Uistite sa, či ste prací prostriedok pridali do stredu priečinku pre prací
prostriedok.
•
Vibruje alebo je príliš hlučná •
).
•
Uistite sa, či automatická práčka stojí na rovnom povrchu. Ak povrch
nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky, aby ste
zariadenie vyrovnali.
Uistite sa, či sú demontované prepravné skrutky.
Uistite sa, že sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
Uistite sa, že je vyvážená várka bielizne.
Automatická práčka
neodteká a/alebo
neodstreďuje
•
•
Vyrovnajte odtokovú hadicu. Zauzlené hadice rozuzlite.
Uistite sa, že odpadový filter nie je zanesený.
Dvierka sú zatvorené alebo
sa nechcú otvoriť.
•
Dvierka sa dajú otvoriť až po troch minútach od zastavenia zariadenia
alebo vypnutia napájania.
•
•
04 RIEŠENIE PROBLÉMOV
TIETO BODY SI POZRITE, AK SA PRI POUŽÍVANÍ AUTOMATICKEJ
PRÁČKY VYSKYTNÚ NASLEDOVNÉ PROBLÉMY.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vaše miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Riešenie problémov a informačné kódy _33
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec7:33
2011-11-23
5:45:59
Riešenie problémov a
informačné kódy
INFORMAČNÉ KÓDY
V prípade poruchy vašej automatickej práčky budete na displeji vidieť informačné kódy. Ak sa to stane, pred
kontaktovaním servisného strediska skontrolujte túto tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenie.
KÓDOVÝ SYMBOL
RIEŠENIE
dE
•
•
Uistite sa, že dvierka sú pevne uzatvorené.
Ubezpečte sa, že sa bielizeň nezachytila do dverí.
4E
•
•
Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik vody.
Skontrolujte tlak vody.
•
Vypustite vodu z bubna pomocou trubice núdzového vývodu, vyčistite filter
čerpadla a zaistite, že vývodná hadica je náležite pripojená.
•
Várka bielizne je nevyrovnaná. Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden
kus oblečenia, ako napríklad župan alebo rifle, tak výsledok konečného
odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na okienku displeja sa zobrazí správa
o chybe „UE“.
•
Zavolajte do servisného strediska.
5E
UE
cE/3E
Ohľadne všetkých kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, prípadne ak navrhované riešenie problém nenapraví,
zavolajte do vášho servisného strediska spoločnosti Samsung alebo miestnemu predajcovi značky
Samsung.
34_ Riešenie problémov a informačné kódy
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec7:34
2011-11-23
5:45:59
Kalibrácia automatickej práčky
REŽIM KALIBRÁCIE
05 KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu prádla. Ak chcete presnejšie zistenie váhy, spustite po inštalácii
kalibračný režim. Kalibračný režim spustíte postupovaním podľa nasledujúcich krokov.
1. Z práčky vyberte bielizeň i všetok obsah a potom práčku vypnite.
2. Súčasne stlačte tlačidlá Teplota ( ) a Oneskorenie ukončenia ( ) a navyše stlačte tlačidlo
Napájanie ( ).
Práčka sa zapne.
3. Stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie ( ) aktivujte „režim kalibrácie“.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po ukončení „režimu kalibrácie“ sa na displeji zobrazí hlásenie „End(En)“ (Koniec) a práčka sa
automaticky vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.
Kalibrácia automatickej práčky _35
WF0602NX-02847Z_SK.indd 35
2011-11-23
5:45:59
Tabuľka cyklov
TABUĽKA CYKLOV
(z voľba používateľa)
Max. várka (kg)
PROGRAM
Bavlna (
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
)
Syntetické (
)
)
Ručné pranie pre vlnu (
Starostlivosť o deti (
)
Každodenné pranie (
)
15-minútové rýchle pranie (
)
PRACÍ PROSTRIEDOK
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
Predpieranie
Pranie
Zmäkčovadlo
Max.
teplota
(˚C)
6,0
5,0
z
áno
z
95
3,0
3,0
z
áno
z
60
2,0
2,0
-
áno
-
40
4,0
4,0
z
áno
z
95
3,0
3,0
z
áno
z
60
2,0
2,0
-
áno
z
40
Rýchlosť odstreďovania (MAX) v otáčkach za minútu
PROGRAM
Bavlna (
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
)
1200
1000
800+
z
)
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
)
Syntetické (
)
)
Ručné pranie pre vlnu (
Starostlivosť o deti (
Každodenné pranie (
Oneskorenie ukončenia
WF0602
WF0502
15-minútové rýchle pranie (
)
1. Cyklus s predpieraním trvá približne o 15 minút viac.
2. Údaje trvania cyklu boli namerané pri podmienkach určených v norme IEC60456/EN60456.
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 35).
3. Trvanie prania v jednotlivých domácnostiach sa môže odlišovať od uvedených hodnôt v tabuľke, kvôli
odchýlkam tlaku a teplote prívodu vody, várky a typu bielizne.
4. Keď zvolíte funkciu intenzívneho prania, čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.
36_ Tabuľka cyklov
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec8:36
2011-11-23
5:46:00
Príloha
TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O TKANINY
Odolný materiál
Môže sa žehliť max. pri 100 ˚C
Jemné tkaniny
Nežehlite
Oblečenie sa môže prať pri 95 ˚C
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri 60 ˚C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, jemnejších pohonných
látok, čistého alkoholu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40 ˚C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého alkoholu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30 ˚C
Nemôže sa čistiť nasucho
Oblečenie sa môže prať v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Môže sa zavesiť, aby vyschlo
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušte prevrátené pri normálnej
teplote
Môže sa žehliť max. pri 200 ˚C
Sušte prevrátené pri obmedzenej
teplote
Môže sa žehliť max. pri 150 ˚C
Nesušte prevrátené
07 PRÍLOHA
Nasledovné symboly poskytujú pokyny pre starostlivosť o odevy. Štítky o starostlivosti zahrňujú štyri
symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a v prípade potreby suché čistenie.
Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov domácich a importovaných položiek.
Dodržiavaním pokynov na štítku o starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s praním.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
•
•
•
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať,
tak dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa
zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť
zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho
prostriedku.
Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie fľakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to
nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného
programu).
PREHLÁSENIE O ZHODE
Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici ES 93/68 a norme EN 60335.
Príloha _37
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec9:37
2011-11-23
5:46:02
Príloha
HÁROK AUTOMATICKÝCH PRÁČOK PRE DOMÁCNOSTI
Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010
Samsung
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
Názov modelu
Kapacita
kg
6
5
Energetická účinnosť
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Spotreba energie
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C) 1)
kWh/rok
170
170
170
145
145
145
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) Cotton 60 ˚C
(Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C
(Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C
(Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)
W
5
5
5
5
5
5
l/rok
8580
8580
8580
7150
7150
7150
B
C
D
B
C
D
otáčok za minútu
1200
1000
800
1200
1000
800
%
56
65
74
56
65
74
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)
Trieda účinnosti odstreďovania 3)
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Zostatková vlhkosť
Bavlna 60 ˚C a 40 ˚C + intenzívne 4)
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku
Dĺžka trvania štandardného programu
Cotton 60 ˚C (Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení
min.
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení
min.
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení
min.
173
173
173
173
173
173
Vážený čas v režime pohotovosti
min.
2
2
2
2
2
2
Pranie
dB (A) re 1 pW
57
57
57
57
57
57
Odstreďovanie
dB (A) re 1 pW
76
74
72
76
74
72
Emisie hluku prenášané vzduchom
Rozmery
Výška
mm
850
850
Šírka
mm
600
600
Hĺbka 5)
mm
505
425
Čistá hmotnosť
kg
62
57
Hrubá hmotnosť
kg
64
59
Hmotnosť balenia
kg
2
Tlak vody
kPa
Rozmery jednotky
2
50-800
Elektrické zapojenie
Napätie
V
220-240
220-240
Príkon
W
2000-2400
2000-2400
Frekvencia
Hz
50
50
Meno dodávateľa
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ Príloha
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec9:38
2011-11-23
5:46:05
07 PRÍLOHA
1. Ročná spotreba energie je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri teplote
60 °C a 40 °C, plnej a čiastočnej záťaži a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba vody je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri teplote
60 °C a 40 °C a plnej a čiastočnej záťaži. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie
používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
Pranie s odstreďovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na odevy.
4. Programy „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Štandardný program pre bavlnu 60 ˚C) a „Standard Cotton 40 ˚C course“
(Štandardný program pre bavlnu 40 ˚C), ktoré možno vybrať pridaním funkcie „Intensive“ (Intenzívne) k programom
„Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C), sú najúčinnejšie (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) pre
tento typ bielizne.
Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 35).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
5. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.
Príloha _39
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec9:39
2011-11-23
5:46:05
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?
Krajina
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU
NA LOKALITE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kódové č. DC68-02847Z_SK
WF0602NX-02847Z_SK.indd Sec9:40
2011-11-23
5:46:06
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Veļas mazgājamā mašīna
Lietošanas rokasgrāmata
Iedomājieties iespējas
Paldies, ka iegādājāties Samsung ražojumu.
Lai saņemtu pilnu tehnisko apkalpošanu, lūdzu,
reģistrējiet savu izstrādājumu
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_LV.indd 1
2011-11-23
5:47:17
Jūsu jaunās Samsung veļas
mazgājamās mašīnas funkcijas
Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna mainīs jūsu uzskatus par veļas mazgāšanu.
Pārvērtiet ikdienišķu pienākumu patīkamā piedzīvojumā – Samsung veļas
mazgājamā mašīnai ir viss, kas nepieciešams, sākot ar īpaši lielo ietilpību un beidzot
ar energoefektivitāti.
• Bērnu veļas mazgāšanas sistēma
Jūsu Samsung veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar mazgāšanas programmām, kas
nodrošina bērniem ar jutīgu ādu domāta apģērba aizsardzību.
Šīs programmas mazina bērnu ādas kairinājumu, samazinot mazgāšanas līdzekļa atlieku
daudzumu. Turklāt šīs programmas šķiro veļu dažādos veidos, un mazgāšana notiek, ņemot
vērā veļas atšķirības, tādējādi panākot, ka bērni katrā drēbju uzvilkšanas reizē jūtas svaigi un
tīri.
• Bērnu drošības aizsardzības funkcija
Bērnu drošības aizsardzības funkcija nodrošina, ka mazi bērni nevar izmantot veļas
mazgājamo mašīnu.
Drošības funkcija neļaus jūsu bērniem spēlēties ar veļas mazgājamo mašīnu un brīdinās, ja viņi
to ieslēgs.
• Atliktās izslēgšanas funkcija
Aizkavējiet cikla beigas līdz pat 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu un biežāk
izmantojiet iespēju izmantot veļas mazgājamo mašīnu tieši tad, kad jau jāiet projām.
• 15 min. ātrā mazgāšana
Nedrīkst zaudēt laiku? 15 minūšu mazgāšanas programma ļaus jums paspēt tieši pēdējā brīdī.
Mūsu 15 minūšu ātrās mazgāšanas programma palīdzēs jums ietaupīt laiku.
Tagad jūs varat izmazgāt savas mīļākās drēbes tikai 15 minūtēs!
• Mazgāšanas ar rokām programma
Īpašas rūpes nosaka attiecīgā temperatūra, maigā mazgāšana un attiecīgais ūdens
daudzums.
• Platas durtiņas
Īpaši liels durtiņu atvērums ērtai pārskatīšanai! Jūs varat bez problēmām ielikt vai izņemt veļu it
īpaši liela izmēra veļu, piemēram, dvieļus, gultas veļu u.c.
Šajā rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas
uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Šī informācija ir sniegta vadības paneļa aprakstā,
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas instrukcijās un padomos maksimāli produktīvai
iekārtas moderno funkciju un aprīkojuma izmantošanai. Sadaļā „Traucējummeklēšanas
un informācijas kodi”, kas atrodama 33. lappusē, aprakstīts, kā rīkoties, ja jaunajai veļas
mazgājamajai mašīnai rodas darbības traucējumi.
2_ Jūsu jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas funkcijas
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec1:2
2011-11-23
5:47:23
Drošības informācija
Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā
rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu
un tehnisko apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā
izmantot savas veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.
KAS JUMS JĀZINA PAR DROŠĪBAS INSTRUKCIJĀM
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka jūs zināt, kā droši un efektīvi izmantot jūsu
jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu, un noglabājiet to drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī
turpmāk. Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.
Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos
apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mazgājamās
mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.
Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas
mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var
neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar savu tuvāko
tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.
BŪTISKĀKĀS DROŠĪBAS NORĀDES UN DROŠĪBAS PASĀKUMI
Šo ikonu vai zīmju nozīme šajā rokasgrāmatā:
BRĪDINĀJUMS!
Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt bīstamas traumas,
nāvi un/vai īpašuma bojājumus.
UZMANĪBU!
Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt traumas un/vai
īpašuma bojājumus.
UZMANĪBU!
Lai mazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektrošoka vai traumu risku,
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā ievērojiet šos drošības
norādījumus:
NEmēģiniet.
NEizjauciet.
NEaiztieciet.
Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
Atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
Lai novērstu elektrošoka risku, pārliecinieties, ka veļas mazgājamā
mašīna ir iezemēta.
Piezvaniet uz tehniskās apkopes centru un lūdziet palīdzību.
Piezīme
Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no ievainojumiem.
Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.
Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.
Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai izmanto elektrību un kurām ir kustīgas
detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās
lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.
Drošības informācija _3
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:3
2011-11-23
5:47:23
Drošības informācija
Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās
iekšpusē. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā
tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
Šī iekārta nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu
drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.
Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.
Ja kontaktdakša (strāvas padeves vads) ir bojāta, lai novērstu iespējamās briesmas, tās
nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai
personai.
Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves cauruļu un novadcauruļu
tuvumā.
Ja veļas mazgājamās mašīnas ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst
aizsegt paklājs vai citi šķēršļi.
Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus, veco atkārtota izmantošana ir aizliegta.
AR WEEE MARĶĒJUMU SAISTĪTI NORĀDĪJUMI
Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi)
(Pielietojams Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs ar atsevišķām savākšanas
sistēmām)
Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst
likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un
cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas
jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu
lietošanu.
Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar
pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu
ekoloģiski drošu reciklēšanu.
Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi.
Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.
4_ Drošības informācija
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:4
2011-11-23
5:47:25
BRĪDINĀJUMS!
AR UZSTĀDĪŠANU SAISTĪTAS ĪPAŠI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA
ZĪMES
Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes
centra pārstāvim.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, iekārtas
darbības traucējumus vai traumas.
Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs tās celšanas laikā
Iespraudiet strāvas vadu maiņstrāvas 220-240V / 50Hz vai jaudīgākā sienas kontaktligzdā,
un izmantojiet šo kontaktligzdu tikai ar šo iekārtu. Neizmantojiet pagarinātāju.
- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai
pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas
atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai
ugunsgrēku. Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un kontaktpunktiem
visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pareizajā virzienā tā, lai vads ir
pavērsts virzienā uz grīdu.
- Ja jūs iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī
esošās vada dzīslas var tikt bojātas un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā, jo
iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem.
- Ja bērns pārmauc maisu pār galvu, tas var nosmakt.
Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar savu tuvāko
tehniskās apkopes centru.
Šī iekārta ir pareizi jāiezemē.
Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa
līnijas.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai iekārtas darbības traucējumus
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un
pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.
Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.
Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas
tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.
Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām
- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus
Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neizmantojiet elektrības transformatoru.
- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Drošības informācija _5
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:5
2011-11-23
5:47:25
Drošības informācija
Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Pārmērīgi nevelciet vai nelociet strāvas vadu.
Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.
Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus,
tā vietā ievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai iebīdiet to aiz iekārtas tam
paredzētajā vietā.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.
- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neatstājiet strāvas vadu vai caurules vietā, kurās varat aiz tām aizķerties un paklupt.
UZMANĪBU!
AR UZSTĀDĪŠANU SAISTĪTAS PIESARDZĪBAS ZĪMES
Šī iekārta ir jāuzstāda strāvas kontaktligzdas tuvumā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas
noplūdes dēļ.
Uzstādiet iekārtu uz līdzenas un cietas grīdas, kas var izturēt tās svaru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai iekārtas
darbības traucējumus.
BRĪDINĀJUMS!
AR IEKĀRTAS IZMANTOŠANU SAISTĪTAS ĪPAŠI SVARĪGAS
BRĪDINĀJUMA ZĪMES
Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā
arī sazinieties ar savu tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Neatvienojiet strāvas kontaktdakšu ar mitrām rokām
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku
Ja iekārta rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties
atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar savu tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties
izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties iekārtai vai strāvas
vadam.
- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
Neļaujiet bērniem spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. Turklāt, pirms
atbrīvošanās no iekārtas, noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.
- Ja veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē ir iesprostots bērns, tas var nosmakt.
Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus
(poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.
6_ Drošības informācija
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:6
2011-11-23
5:47:26
Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli
uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.
Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā
(mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).
- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu
slidenu.
Tas var izraisīt traumas.
- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai traumas.
Nelieciet roku zem veļas mazgājamās mašīnas.
- Tas var izraisīt traumas.
Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Tas var izraisīt elektrošoku.
Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas kontaktdakšu iekārtas darbības laikā.
- Atkārtota strāvas kontaktdakšas pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un
izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neļaujiet bērniem vai nevarīgām personām bez uzraudzības izmantot veļas mazgājamo
mašīnu. Neļaujiet bērniem rāpties uz iekārtas
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.
Nelieciet roku vai kādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības
laikā.
- Tas var izraisīt traumas.
Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada, bet vienmēr cieši satveriet
strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.
- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku
Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.
- Neizmantojiet tādus drošinātājus (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav
standarta drošinātāja.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar savu
tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, iekārtas darbības
traucējumus vai traumas.
Ja iekārtā ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu
un sazinieties ar savu tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un iekārta ir applūdusi, atvienojiet
strāvas kontaktdakšu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad iekārtu nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona
negaisa laikā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Drošības informācija _7
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:7
2011-11-23
5:47:26
Drošības informācija
UZMANĪBU!
AR IEKĀRTAS IZMANTOŠANU SAISTĪTAS PIESARDZĪBAS ZĪMES
Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis,
netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet veļas mazgājamo
mašīnu ar mitru un mīkstu drāniņu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai tvertnes
rūsēšanu.
Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.
- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.
Pēc ūdens padeves pārrāvuma vai pēc ūdens padeves caurules atkārtotas pievienošanas,
lēnām atgrieziet ūdens krānu. Lēnām atgrieziet ūdens krānu arī tad, ja veļas mazgājamā
mašīna nav izmantota ilgāku laiku.
- Ūdens padeves caurulē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt tās
bojājumus vai ūdens noplūdi.
Ja iekārtas darbības laikā rokas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens
novadīšanas sistēmā nav radusies kāda problēma.
- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens
novadīšanas sistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku,
kas radušies strāvas noplūdes dēļ.
Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.
- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā
arī izraisīt ūdens noplūdi.
Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir aizgriezts, kamēr veļas mazgājamā mašīna netiek
izmantota.
- Pārliecinieties, ka skrūves un ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināti.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas.
Raugieties, lai uz gumijas blīves un priekšējo durtiņu stikla nebūtu svešķermeņu (piem.,
netīrumu, diegu, matu u.c.)
- Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var būt ūdens
noplūde.
Pirms izstrādājuma izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves
caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.
- Ja skrūves vai ūdens padeves caurules savienotājs ir vaļīgs, tas var izraisīt ūdens noplūdi.
Lai mazinātu ugunsgrēka risku vai sprādzienbīstamību:
- Ja karstā ūdens sistēma, piemēram, karstā ūdens sildītājs, nav izmantots divas nedēļas
vai ilgāk, tajā pie noteiktie nosacījumiem var rasties ūdeņradis. ŪDEŅRAŽA GĀZE IR
SPRĀGSTOŠA. Ja karstā ūdens sistēma nav izmantota divas nedēļas vai ilgāk, pirms
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas atgrieziet visus mājā esošos karstā ūdens
krānus un vairākas minūtes ļaujiet ūdenim tecēt. Šādi tiks atbrīvots uzkrātais ūdeņradis.
Tā kā ūdeņradis viegli uzliesmo, šajā brīdī nesmēķējiet un neiededziet atklātu liesmu.
Ja notikusi gāzes noplūde, nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas
kontaktdakšai.
Jūsu iegādāto ierīci paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Ierīces izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā
gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung
neuzņemsies nekādu atbildību par ierīces darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas
radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.
8_ Drošības informācija
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:8
2011-11-23
5:47:27
Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas
sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, iekārtas darbības traucējumus vai traumas.
Neizsmidziniet uz iekārtas virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.
- Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai iekārtas
darbības traucējumus.
Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko
lauku.
- Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.
Tā kā mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts,
nepieskarieties tam.
- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.
Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus
vai apģērbu (*), ja vien jūsu iekārtai nav īpaša mazgāšanas programma, kas paredzēta šādu
priekšmetu mazgāšanai.
- Nemazgājiet biezus, cietus pārklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas
mazgājamās mašīnas simbols.
- Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba
bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
* Vilnas gultas veļu, lietus mēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses,
guļammaisus, autiņbiksīšu pārvalkus, sporta komplektus, velosipēdu, motociklu un
mašīnu pārklājus u.c.
Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušies ūdens noplūdes dēļ.
Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.
- Tas var izraisīt apdegumus.
Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē pēc tās atvēršanas.
- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.
Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus,
ēdiena atliekas, dzīvniekus).
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku
gadījumā nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.
Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.
Nemazgājiet ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu
veikalos vai klīnikās, kurās veic masāžu, notraipītu veļu.
- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un ūdens noplūdi.
Neatstājiet tvertnē ilgstoši metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas,
vai balinātāju.
- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu)
un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla suku.
Nekad nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši veļas mazgājamajā mašīnā un nemazgājiet,
neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.
- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas radušies eļļas oksidēšanās laikā
radušās karstuma dēļ.
Neizmantojiet karsto ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.
Drošības informācija _9
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:9
2011-11-23
5:47:27
Drošības informācija
Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīna neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts
mazgāšanai ar rokām.
- Ja tas sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt
izstrādājuma darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu
smaku.
Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.
- Ievietojiet mazgāšanas tīklā zeķes vai krūšturus un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.
Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.
- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.
Ja veļas mazgājamās mašīnas ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst
aizsegt paklājs vai citi šķēršļi.
Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.
- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi
var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.
Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi
smaga metāla elementi.
BRĪDINĀJUMS!
AR TĪRĪŠANU SAISTĪTAS ĪPAŠI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES
Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.
Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.
- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.
Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas, atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
10_ Drošības informācija
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec10:10
2011-11-23
5:47:27
Saturs
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
IESTATĪŠANA
12
VEĻAS MAZGĀŠANA
21
12
13
13
13
14
14
14
14
14
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
29
29
29
30
Detaļu pārbaudīšana
Uzstādīšanas prasību ievērošana
Elektrības padeve un iezemējums
Ūdens padeve
Novadīšana
Virsma
Apkārtējā temperatūra
Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana
Mazgāšana pirmo reizi
Galvenie norādījumi
Vadības paneļa izmantošana
Bērnu drošības aizsardzības funkcija
Atliktās izslēgšanas funkcija
Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
Drēbju manuāla mazgāšana
Veļas mazgāšanas vadlīnijas
Informācija par mazgāšanas līdzekļiem un
papildu piedevām
Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
32
33
34
Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās
mašīnas avārijas gadījumā
Ārpuses tīrīšana
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes un tās
padziļinājuma tīrīšana
Netīrumu filtra tīrīšana
Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana
Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas
remontēšana
Veļas mazgājamās mašīnas glabāšana
Pārbaudiet šīs vietas, ja...
Informācijas kodi
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
KALIBRĒŠANA
35
Kalibrēšanas režīms
CIKLU TABULA
36
Ciklu tabula
PIELIKUMS
37
37
37
38
Audumu kopšanas tabula
Vides aizsardzība
Paziņojums par atbilstību
Mājsaimniecībā izmantojamo sadzīves veļas
mazgājamo mašīnu informācijas lapa
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN
INFORMĀCIJAS KODI
33
35
36
37
31
31
32
Saturs _11
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec2:11
2011-11-23
5:47:27
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Lai jaunā veļas mazgājamā mašīna darbotos pareizi un veļas mazgāšanas laikā jums
nedraudētu savainošanās, sekojiet, lai veļas mazgājamās mašīnas uzstādītājs rūpīgi
ievērotu instrukcijas.
DETAĻU PĀRBAUDĪŠANA
Uzmanīgi noņemiet iepakojumu no veļas mazgājamās mašīnas un pārliecinieties, vai ir saņemtas visas
turpmāk norādītās detaļas. Ja transportēšanas laikā radušies veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai arī
komplektācijā nav iekļautas visas detaļas, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai savu
Samsung izplatītāju.
Darba virsma
Mazgāšanas
līdzekļa atvilktne
Vadības panelis
Kontaktdakša
Durtiņas
Novadcaurule
Netīrumu filtrs
Regulējams balsts
Filtra vāciņš
Tvertne
Avārijas novadcaurulīte
* Skrūves urbuma vāciņi
Aukstā ūdens padeves caurule
Elastīgās caurules ieliktnis
* Skrūves urbuma vāciņi: skrūves urbuma vāciņu skaits ir atkarīgs no modeļa (3-5 vāciņi)
12_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:12
2011-11-23
5:47:27
UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBU IEVĒROŠANA
Lai novērstu nevajadzīgu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, vadošana un iezemēšana ir
jāveic atbilstoši dokumenta „National Electrical Code” ANSI/FNPA jaunākajam 70. izdevumam,
kā arī vietējiem noteikumiem un rīkojumiem. Iekārtas īpašnieks ir personiski atbildīgs par
adekvātu iekārtas tehnisko apkopi.
BRĪDINĀJUMS!
Nekad neizmantojiet pagarinātāju.
Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas ir iekļauts veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā.
01 IESTATĪŠANA
Elektrības padeve un iezemējums
Kad gatavojaties uzstādīšanai, pārliecinieties, vai jūsu elektropadeves sistēma nodrošina:
• 220-240 V maiņstrāvas/50 Hz drošinātājs vai jaudas slēdzis
• Atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai
Veļas mazgājamā mašīna ir jāiezemē. Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai tā salūst,
zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.
Veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas
kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.
Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm
vai karstā ūdens caurulēm.
Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku.
Ja neesat drošs, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi iezemēta, palūdziet kvalificētam elektriķim
vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas mazgājamās mašīnas
komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, nodrošiniet, ka kvalificēts
elektriķis uzstāda piemērotu kontaktligzdu.
Ūdens padeve
Veļas mazgājamā mašīna tiks pareizi piepildīta, ja ūdens spiediens būs no 50 kPa līdz 800 kPa.
Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta darbības traucējumu, neļaujot tam
aizvērties. Vai arī veļas mazgājamās mašīnas piepildīšana var aizņemt vairāk laika, nekā atļauts,
tādējādi izraisot iekārtas izslēgšanos. (Kontroles mehānismos ir ieprogrammēts uzpildes laika
limits, kas noteikts, lai novērstu pārplūdi/applūšanu, ja iekšējā caurule kļūst vaļīga.)
Lai paredzētās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mazgājamajai mašīnai, ūdens krāniem ir
jāatrodas 4 pēdu (122 cm) attālumā no veļas mazgājamās mašīnas.
Vairumā santehnikas preču veikalu tiek pārdotas dažādu garumu ieplūdes caurules (līdz pat
10 pēdām (305 cm)).
Jūs varat samazināt noplūžu un ūdens radītu bojājumu risku:
• Nodrošinot vieglu piekļuvi ūdens krāniem.
• Aizgriežot krānus, kad neizmantojat veļas mazgājamo mašīnu.
• Periodiski pārbaudot, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms izmantojat veļas mazgājamo mašīnu pirmoreiz, pārbaudiet, vai ar ūdens vārstu
saistītajos savienojumos un krānos nav radušās noplūdes.
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _13
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:13
2011-11-23
5:47:28
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Novadīšana
Samsung iesaka izmantot 26 collas (65 cm) augstu spiediena cauruli. Novadcaurule ir jāvirza uz
spiediena cauruli caur novadcaurules spaili. Spiediena caurulei ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā
varētu ietilpt novadcaurules ārējās aploces diametrs. Novadcaurule tiek pievienota rūpnīcā.
Virsma
Lai veļas mazgājamā mašīna darbotos pēc iespējas labāk, tā jāuzstāda uz stabilas virsmas.
Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina.
Ja novietosiet veļas mazgājamo mašīnu uz virsmas ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm,
vibrācija var būt lielāka un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta var nedaudz kustēties.
Nekad neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.
Apkārtējā temperatūra
Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo iekārtas ūdens vārstā, sūknī
un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Caurulēs sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un
citu sastāvdaļu bojājumus.
Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
Lai iekārta darbotos droši un pareizi, tā jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:
Uz sāniem – 25 mm
Uz aizmuguri – 50 mm
Uz augšu – 25 mm
Uz priekšu – 465 mm
Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt
vismaz 465 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai
nav nepieciešama gaisa atvere.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS UZSTĀDĪŠANA
Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra
pārstāvim.
1. SOLIS
Novietošanas vietas izvēle
Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārliecinieties, vai novietojat to:
•
•
•
•
•
•
Uz cietas, līdzenas virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju
Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros
Vietā, kur tiek nodrošināta piemērota ventilācija
Vietā, kur nebūs ļoti zemas temperatūras (zem 32 °F jeb 0 °C)
Vietā, kas neatrodas siltuma avotu, piemēram, naftas vai gāzes, tuvumā
Tā, lai veļas mazgājamā mašīna neatrastos uz strāvas vada
14_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:14
2011-11-23
5:47:28
2. SOLIS
Transportēšanas skrūvju noņemšana
1. Noņemiet visas transportēšanas skrūves un sešas parastās
skrūves, izmantojot uzgriežņatslēgu.
1
01 IESTATĪŠANA
Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas no tās aizmugures jāizņem visas piecas
transportēšanas skrūves.
2
2. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos plastmasas vāciņus.
3. Uzglabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā, lai varētu tās izmantot, ja kādreiz nāksies
veļas mazgājamo mašīnu pārvietot.
BRĪDINĀJUMS!
Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu
(plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _15
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:15
2011-11-23
5:47:28
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
3. SOLIS
Līmeņošanas balstu regulēšana
Kad uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakšai, ūdens
padeves caurulēm un novadcaurulei iespējams viegli piekļūt.
1. Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā.
2. Līmeņojiet veļas
mazgājamo mašīnu,
manuāli pagriežot
līmeņošanas balstu
nepieciešamajā virzienā.
3. Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, pievelciet
uzgriežņus.
• Pievelciet katru uzgriezni tā, lai balsts nekustētos.
• Pievelciet 4 uzgriežņus pulksteņrādītāja kustības virzienā tā, lai tie nostiprinātu iekārtas
balstus. Ja iekārta nav nolīmeņota vai kāds no balstiem nav kārtīgi nostiprināts, iekārta
var zaudēt līdzsvaru spēcīgas vibrācijas, kas rodas ūdens novadīšanas procesa laikā,
dēļ.
16_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:16
2011-11-23
5:47:29
01 IESTATĪŠANA
4. SOLIS
Ūdens caurules un novadcaurules pievienošana
Ūdens padeves caurules pievienošana
1. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules
L-veida savienojumu ar aukstā ūdens pievadu,
kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē. Pievelciet ar roku.
Ūdens padeves caurule ar vienu galu
jāpievieno veļas mazgājamai mašīnai, bet ar
otru pie ūdens krāna. Nenostiepiet ūdens
padeves cauruli. Ja caurule ir pārāk īsa,
nomainiet to pret garāku augsta spiediena
cauruli.
2. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules
otru galu ar izlietnes aukstā ūdens krānu un
pievelciet ar roku. Ja nepieciešams, ūdens
padeves caurules galu, kas pievienots veļas
mazgājamai mašīnai, var pagriezt citā stāvoklī,
atbrīvojot savienojumu, pagriežot cauruli un
pievelkot savienojumu vēlreiz.
Atsevišķiem modeļiem ar papildu karstā ūdens ieplūdes cauruli:
1. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar sarkano karstā ūdens
pievadu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam un
pievelciet ar roku.
3. Ja vēlaties izmantot tikai auksto ūdeni, izmantojiet Y-veida savienojumu.
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _17
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:17
2011-11-23
5:47:29
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Ūdens padeves caurules (atsevišķiem modeļiem) pievienošana
1. Noņemiet adapteri no ūdens padeves caurules.
Adapteris
Ūdens
padeves
caurule
2. Vispirms, izmantojot krustveida skrūvgriezi, atskrūvējiet
visas četras adaptera skrūves. Pēc tam paņemiet
adapteri un pagrieziet tā detaļu (2) bultiņas virzienā, līdz ir
izveidojusies 5 mm atstarpe.
1
5 mm
2
3. Savienojiet adapteri ar ūdens krānu, cieši pievelkot skrūves
un vienlaicīgi paceļot adapteri uz augšu.
Pagrieziet detaļu (2) bultiņas virzienā un savienojiet (1) ar
(2).
Ūdens krāns
1
2
4. Pievienojiet ūdens padeves cauruli adapterim.
Kad atlaidīsit detaļu (3), atskanēs klikšķis un
caurule automātiski savienosies ar adapteri.
Kad savienosiet ūdens padeves cauruli
ar adapteri, pārliecinieties, vai tā ir pareizi
pievienota, pavelkot ūdens padeves cauruli uz
leju.
5. Savienojiet ūdens padeves caurules otru galu ar ūdens
ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē. Ieskrūvējiet cauruli pulksteņrādītāja kustības
virzienā līdz galam.
3
Opcija
18_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:18
2011-11-23
5:47:30
6. Ieslēdziet ūdens padevi un pārliecinieties, ka ūdens vārstā,
krānā vai adapterī nerodas noplūdes. Ja rodas ūdens
noplūdes, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.
•
Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja radusies
ūdens noplūde. Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.
✗
✗
Ja ūdens krāna galam ir vītne, savienojiet ūdens padeves
cauruli ar krānu, kā norādīts attēlā.
01 IESTATĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Ūdens padeves nodrošināšanai izmantojiet parasto ūdens krānu. Ja krānam ir kvadrātveida
forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _19
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:19
2011-11-23
5:47:31
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Novadcaurules pievienošana
Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:
1. Pāri izlietnes malai: Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu
novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas elastīgās
caurules ieliktni. Lai nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar
āķi vai pie krāna ar sloksnīti.
60 ~ 90 cm
Novadcaurule
Elastīgās caurules ieliktnis
2. Izlietnes novadcaurules atzarojumā: Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par
izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm virs grīdas.
3. Novadcaurulē: Mēs iesakām izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt vismaz 60 cm
garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm.
Spiediena novadcaurules:
60–90 cm
• minimālais diametrs — 5 cm.
• minimālā novadīšanas kapacitāte – 60 litri/minūtē.
5. SOLIS
Veļas mazgājamās mašīnas darbināšana
Iespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā, apstiprinātā 220-240V / 50Hz elektriskajā rozetē, ko
aizsargā drošinātājs vai atbilstošs jaudas slēdzis. (Plašāku informāciju par elektrosistēmas un
iezemējuma prasībām skatiet 13. lpp.)
20_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec3:20
2011-11-23
5:47:31
Veļas mazgāšana
Izmantojot jauno Samsung veļas mazgājamo mašīnu, grūtākais darbs būs izlemt,
kādu veļu mazgāt vispirms.
MAZGĀŠANA PIRMO REIZI
1. Nospiediet pogu Ieslēgšana ( ).
ievietojiet
2. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā
nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
3. Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.
4. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ).
Šādi no veļas mazgājamās mašīnas tiks novadīts ūdens,
kas tajā var būt atlicis pēc pārbaudes cikla.
Nodalījums
Nodalījums
Nodalījums
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Pirms pirmās veļas mazgāšanas reizes jāveic pilns un tukšs mazgāšanas cikls (tas ir, neievietojot
veļu).
: Priekšmazgāšanas līdzeklim vai cietei.
: Galvenajam mazgāšanas līdzeklim, ūdens mīkstinātājam, mērcēšanas līdzeklim,
balinātājam un traipu tīrīšanas līdzeklim.
: Papildvielām, piem., auduma mīkstinātājam vai formas piešķīrējam (neuzpildiet
augstāk par ieliktņa „A” zemāko malu („MAX”))
GALVENIE NORĀDĪJUMI
1. Ielieciet veļu veļas mazgājamajā mašīnā.
BRĪDINĀJUMS!
Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Lai noteiktu dažādu veļas veidu daudzumu,
izmantojiet tabulu, kas atrodas 27. vai 36. lpp.
• Pārliecinieties, vai veļa nav ieķērusies durtiņās, jo tas var izraisīt ūdens noplūdi.
• Pēc mazgāšanas cikla beigām mazgāšanas līdzekļa paliekas var saglabāties uz veļas
mazgājamās mašīnas priekšējās gumijotās daļas. Notīriet palikušo mazgāšanas līdzekli,
jo pretējā gadījumā tas var izraisīt ūdens noplūdi.
• Nemazgājiet ūdensnecaurlaidīgu apģērbu.
2.
3.
4.
5.
Aizveriet durtiņas, līdz tās nofiksējas.
Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
Mazgāšanas līdzekļu nodalījumā ielieciet mazgāšanas līdzekli un papildlīdzekļus.
Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas.
Iedegsies mazgāšanas indikators un displeja būs redzams cikla ilgums.
6. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ).
Veļas mazgāšana _21
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:21
2011-11-23
5:47:32
Veļas mazgāšana
VADĪBAS PANEĻA IZMANTOŠANA
1
3
1
DIGITĀLAIS
GRAFISKAIS DISPLEJS
2
4
5
6
7
8
Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas
paziņojumus.
Izvēlieties cikla griešanās veidu un centrifūgas ātrumu.
Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla
atlasītāju” (skatiet 25. lappusi).
2
CIKLU ATLASES
SLĒDZIS VAI POGA
Kokvilna (
) - vidēji vai viegli netīriem kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai,
galdautiem, apakšveļai, dvieļiem, krekliem utt.
) - vidēji vai viegli netīras blūzes, krekli un citi poliestera (diolena,
Sintētika (
trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīgu audumu apģērbi.
) - tikai veļas mazgājamajā mašīnā
Vilnas mazgāšana ar rokām (
mazgājamiem vilnas izstrādājumiem. Slodzei ir jābūt mazākai par 2,0 kg.
• Vilnas mazgāšanas režīmā veļa tiek mazgāta, izmantojot maigas, šūpojošas
kustības. Mazgāšanas cikla laikā maigās, šūpojošās kustības un mērcēšana
tiek turpināta, lai tādējādi aizsargātu vilnas šķiedras no saraušanās/
deformācijas un vienlaicīgi nodrošinātu to izcilu tīrību. Šī neregulārā darbība
nav veļas mazgājamās mašīnas darbības problēma.
• Vilnas mazgāšanas režīmā ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli, lai
tādējādi uzlabotu mazgāšanas rezultātus un vienlaicīgi nodrošinātu uzlabotu
vilnas šķiedru kopšanu.
Bērnu veļa (
) - augstā mazgāšanas temperatūra un papildu skalošana
nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt smalkās drēbes.
) - izmantojiet, mazgājot ikdienā velkamas drēbes,
Ikdienas mazgāšana (
piemēram, apakšveļu un kreklus. Short programme for test institutes
22_ Veļas mazgāšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:22
2011-11-23
5:47:34
3
ATLIKTĀS
IZSLĒGŠANAS(
ATLASES POGA
4
TEMPERATŪRAS(
ATLASES POGA
Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās
izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu).
Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
)
)
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
15 min. ātrā mazgāšana (
) - viegli notraipītam apģērbam, kas ir ātri
jāizmazgā un kura slodze ir mazāka par 2 kg.
• Mazgāšanas cikla faktiskais ilgums minūtēs (15 minūtes) var
atšķirties no norādītā cikla ilguma, atkarībā no ūdens spiediena,
ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras, istabas temperatūras,
mazgājamā apģērba veida, daudzuma un netīrības pakāpes, izmantotā
mazgāšanas līdzekļa, svārstībām elektroenerģijas piegādē un citām
papildu izvēlētajām opcijām.
• Mazgājot veļu, izmantojot 15 min. ātrās mazgāšanas ciklu, izmantojiet
tikai nedaudz mazgāšanas līdzekļa, lai tas atbilstu attiecīgajam veļas
daudzumam (mazāk kā 2 kg), jo, pievienojot pārāk daudz mazgāšanas
līdzekļa, tā paliekas var saglabāties arī pēc mazgāšanas.
Centrifūga (
) - lai izvadītu vairāk ūdens, izmanto papildu izgriešanas ciklu.
) - izmantojiet veļai, kas ir tikai jāizskalo, vai
Skalošana un centrifūga (
tad, ja skalošanas laikā vēlaties veļai pievienot auduma mīkstinātāju.
Lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām, vēlreiz
nospiediet šo pogu:
(Auksts ūdens, 30 °C, 40 °C , 60 °C nu 95 °C).
Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām centrifūgas cikla
ātruma opcijām.
5
CENTRIFŪGAS(
ATLASES POGA
)
WF0602/WF0502
Visas lampiņas izdziest,
1200 apgr./min.
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Visas lampiņas izdziest,
1000 apgr./min.
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Visas lampiņas izdziest,
800+ apgr./min.
, 400, 800,
“Bez centrifūgas ” - veļa paliek cilindrā un pēc pēdējās ūdens novadīšanas
izgriešana nenotiek.
“Skalošanas aizture (Visas lampiņas izdziest)” - veļa paliek iemērkta pēdējās
skalošanas ūdenī. Lai vēlāk veļu varētu izņemt, jāieslēdz režīmi „Ūdens
novadīšana” vai „Centrifūga”.
6
OPCIJU(
POGA
) ATLASES
Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos mazgāšanas opcijas:
(Priekšmazgāšana) (Skalošana+) (Intensīvā mazgāšana) (Priekšmazgāšana) +
(Skalošana+) (Priekšmazgāšana) +
(Skalošana+) +
(Intensīvā mazgāšana) (Intensīvā mazgāšana) (Skalošana+) +
(Intensīvā mazgāšana) (Izslēgt)
(Priekšmazgāšana) +
(Priekšmazgāšana): nospiediet šo pogu, lai izvēlētos priekšmazgāšanu.
Priekšmazgāšana ir pieejama tikai: kokvilnas ( ), sintētikas ( ), bērnu apģērba (
ikdienas mazgāšanas ( ) mazgāšanas cikliem.
(Skalošana+): nospiediet šo pogu, lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu.
(Intensīvā mazgāšana): nospiediet šo pogu, ja veļa ir ļoti netīra un tai ir
nepieciešama intensīva mazgāšana. Cikla ilgumu katram ciklam palielina.
7
IEDARBINĀŠANAS/
PAUZES(
) ATLASES
POGA
Nospiediet, lai pauzētu un atsāktu ciklu.
8
IESLĒGŠANAS(
POGA
Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet to vienreiz, bet, lai to izslēgtu,
nospiediet vēlreiz.
Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par 10 minūtēm bez pogu
nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.
)
),
Veļas mazgāšana _23
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:23
2011-11-23
5:47:35
Veļas mazgāšana
Bērnu drošības aizsardzības funkcija
Bērnu drošības aizsardzības funkcija sniedz iespēju bloķēt pogas, lai nevarētu mainīt izvēlēto
mazgāšanas ciklu.
Aktivizēšana/dezaktivēšana
Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt bērnu aizsardzības funkciju,
vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestas pogas
Centrifūga ( ) un Opcijas ( ). Ja šī funkcija ir aktivizēta,
izgaismojas poga „Bērnu drošības aizsardzība ”.
Ja ir aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija,
darbojas tikai poga Ieslēgšana ( ). Bērnu drošības
aizsardzības funkcija ir ieslēgta arī tad, ja veļas
mazgājamā mašīna tiek ieslēgta un izslēgta vai arī tiek
pievienots vai atvienots strāvas vads.
3 SEK.
Atliktās izslēgšanas funkcija
Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties
atlikšanu par 3 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad
mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
1. Manuāli vai automātiski iestatiet veļas mazgājamo mašīnu atbilstoši mazgājamās veļas
veidam.
2. Atkārtoti nospiediet pogu Atliktā izslēgšana ( ), līdz ir iestatīts nepieciešamais atlikšanas
laiks.
3. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ). Iedegsies indikators „Atliktā izslēgšana ”, un
pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz sasniegs iestatīto laiku.
4. Lai atceltu atliktās izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu Ieslēgšana ( ) un pēc tam vēlreiz
ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
24_ Veļas mazgāšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:24
2011-11-23
5:47:38
Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
Priekšmazgāšana ir pieejama tikai kokvilnas ( ), sintētikas ( ), bērnu veļas ( ) un ikdienas
mazgāšanas( ) mazgāšanas cikliem. Tā ir nepieciešama tikai tad, ja jūsu apģērbs ir ļoti
netīrs.
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung „Fuzzy
Control” automātisko vadības sistēmu. Jūs izvēlaties mazgāšanas programmu, bet veļas
mazgājamā mašīna nosaka pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un ātrumu.
1. Atgrieziet izlietnes ūdens krānu.
2. Nospiediet pogu Ieslēgšana ( ).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildiet to.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Attiecīgajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un priekšmazgāšanas
līdzekli (ja nepieciešams).
7. Izmantojiet Ciklu atlases pogu, lai izvēlētos ciklu, kas piemērots attiecīgajam materiālam:
starp kokvilnas ( ), sintētikas ( ), vilnas mazgāšanas ar rokām ( ), bērnu veļas ( ),
ikdienas mazgāšanas ( ), 15 min. ātrās mazgāšanas ( ) mazgāšanas cikliem. Vadības
panelī iedegsies atbilstošie indikatori.
8. Šajā brīdī, nospiežot atbilstošās opcijas pogu, varat noteikt mazgāšanas temperatūru,
skalošanu skaitu, centrifūgas ātrumu un atlikšanas laiku.
9. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ), un veļas mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas
ciklu. Iedegsies procesa indikators, un displejā būs redzams atlikušais cikla laiks.
Pauzes opcija
5 minūtes pēc mazgāšanas sākuma veļu ir iespējams pievienot/izņemt.
1. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ), lai atbloķētu durtiņas.
Durtiņas nevar atvērt, ja ūdens ir pārāk KARSTS vai ūdens līmenis ir pārāk AUGSTS.
2. Kad durtiņas ir aizvērtas, nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze (
mazgāšanu.
), lai atsāktu
Kad cikls ir pabeigts:
Pēc cikla pabeigšanas strāvas padeve tiks atslēgta automātiski.
1. Atveriet durtiņas.
2. Izņemiet veļu.
Veļas mazgāšana _25
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:25
2011-11-23
5:47:40
Veļas mazgāšana
Drēbju manuāla mazgāšana
Drēbes var mazgāt arī manuāli, neizmantojot cikla atlasītāju.
1. Ieslēdziet ūdens padevi.
2. Nospiediet veļas mazgājamās mašīnas pogu Ieslēgšana ( ).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, to nepārpildot.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Atbilstošajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai
priekšmazgāšanas līdzekli.
7. Lai izvēlētos temperatūru, nospiediet pogu Temperatūra ( ).
(Auksts ūdens, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Nospiediet pogu Opcijas ( ), lai atlasītu skalošanas+ ciklus.
Atbilstoši tiek palielinās mazgāšanas laiks.
9. Nospiediet pogu Centrifūga ( ), lai izvēlētos centrifūgas ātrumu.
Skalošanas aiztures funkcija ļauj no veļas mazgājamās mašīnas izņemt veļu, kas vēl ir slapja.
(
: Bez centrifūgas (Visas lampiņas izdziest): Skalošanas aizture)
10. Atkārtoti nospiediet pogu Atliktā izslēgšana ( ), lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās
izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu). Displejā tiek
parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
11. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ), un veļas mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas
ciklu.
VEĻAS MAZGĀŠANAS VADLĪNIJAS
Lai veļu varētu izmazgāt pēc iespējas tīrāk un efektīvāk, ievērojiet šos vienkāršos norādījumus.
Pirms mazgāšanas vienmēr apskatiet apģērba kopšanas etiķeti ar tīrīšanas norādījumiem.
Šķirojiet un mazgājiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:
• Kopšanas etiķete: šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un
viskozes apģērbu.
• Krāsa: atdaliet balto un krāsaino veļu. Jaunu, krāsainu apģērbu mazgājiet atsevišķi.
• Lielums: ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda lieluma gabalus, uzlabosiet mazgāšanas
procesu.
• Jutīgums: smalkus audumus mazgājiet atsevišķi un jauniem tīras vilnas apģērbiem, aizkariem
un zīda izstrādājumiem izmantojiet smalkiem audumiem paredzēto mazgāšanas programmu.
Izlasiet mazgājamā apģērba etiķetes vai skatiet pielikumā audumu kopšanas tabulu.
Kabatu iztukšošana
Pirms katras mazgāšanas reizes iztukšojiet apģērba kabatas. Nelieli, cieti neregulāras formas
objekti, piemēram, monētas, kabatas naži, adatas un papīra saspraudes var sabojāt veļas
mazgājamo mašīnu. Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes,
pogas vai citi smaga metāla elementi.
Apģērbā iestrādāti metāla objekti var sabojāt gan apģērbu, gan veļas mazgājamās mašīnas
tvertni. Pirms mazgāšanas izvērsiet drēbes ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi. Ja
mazgāšanas laikā ir atvērti bikšu vai žakešu rāvējslēdži, iespējams sabojāt centrifūgas tvertni.
Pirms mazgāšanas rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm un tās sabojāt. Pirms mazgāšanas
noteikti nofiksējiet aukliņas.
Kokvilnas priekšmazgāšana
Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna un modernie mazgāšanas līdzekļi nodrošinās ideālus
mazgāšanas rezultātus un ļaus taupīt enerģiju, laiku, ūdeni un mazgāšanas līdzekļus. Tomēr, ja
kokvilnas veļa ir ļoti netīra, veiciet priekšmazgāšanu ar proteīnus saturošu mazgāšanas līdzekli.
26_ Veļas mazgāšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:26
2011-11-23
5:47:42
Ievietošanas apjoma noteikšana
Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu, jo tas traucē izmazgāt veļu. Izmantojiet šo tabulu, lai
noteiktu ievietojamo daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem.
Auduma veids
Ievietojamais svars
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
Kokvilna ( )
- vidēji/nedaudz netīrs
- ļoti netīrs
6,0 kg
5,0 kg
Sintētika (
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
Modelis
)
Vilnas mazgāšana ar
rokām ( )
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
• Ja veļa nav vienmērīgi sadalīta (displejā iedegas indikators „UE”), izdariet to.
Nevienmērīgi sadalīta veļa var mazināt centrifūgas darbības efektivitāti.
• Mazgājot gultasveļu vai dūnu segas, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas
efektivitāte - mazāka.
• Gultas veļai vai dūnu segām ieteicamais svars ir 1,8 kg vai mazāk.
Noteikti ielieciet krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) mazgāšanas tīklā (jāiegādājas
papildus).
• Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri materiālam un sabojāt veļu.
Tādēļ noteikti ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
• Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses
un kabatlakatiņi var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā
mazgāšanas tīklā.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā
ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var iekustināt veļas mazgājamo mašīnu un
izraisīt negadījumu un traumas.
• Ja mēģināsiet izmantot ūdens novadīšanas procesu, kad tvertnē ir tikai viens pāris
džinsu vai viens dvielis, ūdens novadīšana var nenotikt kā paredzēts.
• Ieteicams tvertnē vienlaicīgi ievietot vismaz divus vienādus apģērba gabalus.
Veļas mazgāšana _27
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:27
2011-11-23
5:47:43
Veļas mazgāšana
INFORMĀCIJA PAR MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM UN PAPILDU
PIEDEVĀM
Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
Izmantojamo mazgāšanas līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma veidu (kokvilnas, sintētikas
audumi, ar rokām mazgājami vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru un
netīrības pakāpi. Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts
automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.
Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru,
netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības
pakāpe, noskaidrojiet to ūdensapgādes iestādē.
Neizmantojiet sacietējušu vai sabiezējušu mazgāšanas līdzekli, jo tas skalošanas cikla laikā
var palikt veļas mazgājamā mašīnā. Tas var traucēt skalošanu vai radīt veļas mazgājamās
mašīnas pārplūšanu.
Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
Veļas mazgājamā mašīnā ir atsevišķi nodalījumi mazgāšanas līdzeklim un auduma mīkstinātājam.
Pirms veļas mazgāšanas iepildiet visas veļas mazgāšanas papildvielas pareizajā nodalījumā.
Kad veļas mazgājamā mašīna darbojas, NEVERIET vaļā
mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kas atrodas vadības
paneļa kreisajā pusē.
2. Pirms mazgāšanas iepildiet nodalījumā ieteikto mazgāšanas
līdzekļa daudzumu .
3. Ja nepieciešams, mīkstinātāja nodalījumā iepildiet ieteikto
auduma mīkstinātāja daudzumu .
UZMANĪBU!
NEievietojiet veļas mīkstinātāja nodalījumā ( ) sauso/
šķidro mazgāšanas līdzekli.
4. Ja izmantojat priekšmazgāšanas funkciju,
priekšmazgāšanas nodalījumā iepildiet ieteikto mazgāšanas
līdzekļa daudzumu .
Ja mazgājat lielas drēbes, NEIZMANTOJIET šādus
mazgāšanas līdzekļu veidus.
• Tablešu un kapsulu veida mazgāšanas līdzekļus
• Mazgāšanas līdzekļus, kuriem jāizmanto bumbiņa vai
tīkliņš
MAKS.
Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai
kondicionētājs pirms ieliešanas attiecīgajā nodalījumā
jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens (novērš aizsprostošanās radītu pārplūdi).
Uzmanieties, lai nerodas veļas mīkstinātāja pārplūde, kad aizverat mazgāšanas līdzekļa
atvilktni pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas skalošanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnes
nodalījumā.
28_ Veļas mazgāšana
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec5:28
2011-11-23
5:47:44
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
Regulāri tīros veļas mazgājamo mašīnu, iespējams uzlabot tās veiktspēju, izvairīties
no nevajadzīgiem remontdarbiem un pagarināt tās kalpošanas laiku.
1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Atveriet filtra vāciņu.
Filtra
vāciņš
3. Pavelciet uz priekšu avārijas novadcaurulīti, lai noāķētu
to no ieliktņa āķa.
03 TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
ŪDENS NOVADĪŠANA NO VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
AVĀRIJAS GADĪJUMĀ
Avārijas
novadcaurulīte
4. Noņemiet avārijas novadīšanas vāciņu, kas noslēdz avārijas
novadcaurulīti.
5. Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.
6. Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz avārijas novadcaurulītes un tad
nostipriniet to uz ieliktņa āķa.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.
Avārijas
novadīšanas
vāciņš
ĀRPUSES TĪRĪŠANA
1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, arī vadības paneli, ar mīkstu drāniņu un tīriet
ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.
2. Virsmas nosusināšanai lietojiet mīkstu drāniņu.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.
Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope _29
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec6:29
2011-11-23
5:47:45
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA ATVILKTNES UN TĀS PADZIĻINĀJUMA
TĪRĪŠANA
1. Nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas
mazgāšanas līdzekļa atvilktnes iekšpusē, un
izvelciet to ārā.
2. No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes izņemiet
šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītāju
Atbrīvošanas svira
3. Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.
4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.
5. Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītāju atpakaļ,
uzmanīgi iebīdot to atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ.
7. Lai izņemtu atlikušo mazgāšanas līdzekli, veiciet tukšu
skalošanas ciklu (bez veļas cilindrā).
30_ Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec6:30
2011-11-23
5:47:45
NETĪRUMU FILTRA TĪRĪŠANA
Iesakām tīrīt netīrumu filtru 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad parādās kļūdas paziņojums „5E”. (Iepriekšējā
lappusē skatiet nodaļu „Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”.)
Pirms netīrumu filtra tīrīšanas, pārliecinieties, ka esat atvienojis strāvas vadu.
1. Atveriet filtra vāciņu.
2. Izņemiet avārijas novadīšanas vāciņu, kas noslēdz avārijas
novadcaurulīti, un nolejiet visu ūdeni.
3. Atskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu.
Netīrumu filtra
vāciņš
4. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citas vielas.
Pārliecinieties, ka nav bloķēts ūdens sūkņa rats, kas
atrodas aiz netīrumu filtra.
5. Uzlieciet atpakaļ netīrumu filtra vāciņu.
6. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.
03 TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
UZMANĪBU!
Ja netīrumu filtra vāciņš nav pareizi uzstādīts, var rasties
ūdens noplūde.
ŪDENS CAURULES SIETA FILTRA TĪRĪŠANA
Tīriet ūdens caurules sieta filtru vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās kļūdas paziņojums „4E”:
1. Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.
2. Noskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Lai novērstu caurulē esošā gaisa
spiediena izraisītu ūdens izšļākšanos, aizklājiet cauruli ar audumu.
3. Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs.
Iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi.
4. Iebīdiet filtru atpakaļ.
5. Pieskrūvējiet cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.
6. Pārliecinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi, un atgrieziet krānu.
Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope _31
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec6:31
2011-11-23
5:47:46
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
SASALUŠAS VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS REMONTĒŠANA
Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta, un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
Uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
Atkal pievienojiet ūdens padeves cauruli ūdens krānam un pārbaudiet, vai ūdens padeve un
novadcaurule darbojas normāli.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS GLABĀŠANA
Ja veļas mazgājamā mašīna ir ilgstoši jāglabā, ieteicams izlaist tajā esošo ūdeni un atvienot to no padeves
sistēmām. Pirms uzglabāšanas, atstājot veļas mazgājamā mašīnas caurulēs un iekšējās sastāvdaļās ūdeni,
iespējams iekārtu sabojāt.
1. Atlasiet 15 min. ātrās mazgāšanas ciklu un balinātāja nodalījumā iepildiet balinātāju. Veiciet
tukšu mazgāšanas ciklu bez veļas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ieplūdes caurules.
3. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektriskās rozetes un atstājiet vaļā veļas mazgājamās
mašīnas durtiņas, lai cilindrā cirkulētu gaiss.
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek glabāta temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas
temperatūru, pirms iekārtas izmantošanas atvēliet laiku, lai veļas mazgājamā mašīnā
palikušais ūdens var atkust.
32_ Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec6:32
2011-11-23
5:47:47
Traucējummeklēšana un
informācijas kodi
PĀRBAUDIET ŠĪS VIETAS, JA...
RISINĀJUMS
Nevarat iedarbināt veļas
mazgājamo mašīnu
•
•
•
•
Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam.
Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.
Pārliecinieties, vai ūdens krāns(-i) ir atgriezts(-i).
Pārliecinieties, ka ir nospiesta poga Iedarbināšana/pauze ( ).
Veļas mazgājamajā
mašīnā nav ūdens vai nav
pietiekami daudz ūdens
•
•
•
•
Atgrieziet ūdens krānu līdz galam.
Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi.
Iztaisnojiet ūdens ieplūdes caurules.
Iztīriet ūdens ieplūdes caurules filtru.
Pēc mazgāšanas cikla
mazgāšanas līdzeklis
paliek mazgājamā līdzekļa
atvilktnē
•
Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās
mašīnas darbībai.
Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas
līdzekļa atvilktnes centrā.
Vibrācija ir pārāk skaļa
•
•
•
Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas
virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās
mašīnas balstus, lai nolīmeņotu iekārtu.
Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves.
Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu
objektu.
Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.
No veļas mazgājamās
mašīnas neaiztek ūdens un/
vai nedarbojas centrifūga
•
•
Iztaisnojiet novadcauruli. Iztaisnojiet saliektās caurules.
Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.
Durtiņas ir bloķētas vai tās
nevar atvērt.
•
Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc veļas mazgājamās mašīnas
darbības beigām vai pēc strāvas atslēgšanas.
•
•
04 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
PROBLĒMA
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.
Traucējummeklēšana un informācijas kodi _33
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec7:33
2011-11-23
5:47:47
Traucējummeklēšana un
informācijas kodi
INFORMĀCIJAS KODI
Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā parādās informācijas kodi. Ja tā notiek,
pirms zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, aplūkojiet šo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.
KODA SIMBOLS
RISINĀJUMS
dE
•
•
Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.
Pārliecinieties, vai veļa nav ieķērusies durtiņās.
4E
•
•
Pārliecinieties, vai ūdens krāns ir atgriezts.
Pārbaudiet ūdens spiedienu.
•
Novadiet ūdeni no tvertnes, izmantojot avārijas novadcaurulīti, iztīriet
sūkņa filtru un pārliecinieties, ka novadcaurule ir pareizi pievienota.
•
Veļas radītā slodze nav simetriska. Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir
jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi,
galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un
displeja ekrānā var parādīties „UE” kļūdas paziņojums.
•
Zvaniet klientu apkalpošanas centram.
5E
UE
cE/3E
Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu,
sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.
34_ Traucējummeklēšana un informācijas kodi
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec7:34
2011-11-23
5:47:47
Veļas mazgājamās mašīnas
kalibrēšana
KALIBRĒŠANAS REŽĪMS
05 VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS KALIBRĒŠANA
Samsung veļas mazgājamā mašīna automātiski nosaka veļas svaru. Lai noteiktu veļas svaru ar vēl lielāku
precizitāti, lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu. Kalibrēšanas
režīms tiek izpildīts, sekojot zemāk norādītajiem soļiem.
1. Izņemiet no veļas mazgājamās mašīnas veļu vai citu saturu un izslēdziet to.
2. Vienlaicīgi nospiediet pogas Temperatūra ( ) un Atliktā izslēgšana ( ), un pēc tam nospiediet pogu
Ieslēgšana ( ).
Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas.
3. Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze ( ), lai aktivizētu „Calibration Mode (Kalibrēšanas režīmu)”.
4. Veļas mazgājamās mašīnas tvertne aptuveni 3 minūtes griežas pulksteņrādītāja un pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam.
5. Kad „Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms)” ir beidzies, displejā parādās „End(En) (Beidzies)”, un
veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava lietošanai.
Veļas mazgājamās mašīnas kalibrēšana _35
WF0602NX-02847Z_LV.indd 35
2011-11-23
5:47:47
Ciklu tabula
CIKLU TABULA
(z lietotāja izvēle)
Maks. slodze (kg)
PROGRAMMA
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
PriekšmazMīkstināMazgāšana
tājs
gāšana
Maks.
temp.
(°C)
Kokvilna(
)
6,0
5,0
z
jā
z
95
Sintētika(
)
3,0
3,0
z
jā
z
60
Vilnas mazgāšana ar rokām(
Bērnu veļa(
)
)
Ikdienas mazgāšana(
)
15 min. ātrā mazgāšana(
)
2,0
2,0
-
jā
-
40
4,0
4,0
z
jā
z
95
3,0
3,0
z
jā
z
60
2,0
2,0
-
jā
z
40
Centrifūgas ātrums (MAKS.) apgr./min.
PROGRAMMA
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Atliktās izslēgšanas funkcija
z
Kokvilna(
)
1200
1000
800+
Sintētika(
)
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
Vilnas mazgāšana ar rokām(
Bērnu veļa(
)
Ikdienas mazgāšana(
)
15 min. ātrā mazgāšana(
)
)
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
1. Cikls ar priekšmazgāšanu ir aptuveni 15 minūtes ilgāks.
2. Programmas ilguma datus nosaka atbilstoši IEC60456/EN60456 standarta nosacījumiem.
Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 35. lpp.).
3. Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību dēļ, kā arī ievietotās veļas svara un veļas veida
atšķirību dēļ, cikla ilgums atsevišķās mājās var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.
4. Ja ir izvēlēta intensīvās mazgāšanas funkcija, visi cikli pagarinās.
36_ Ciklu tabula
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec8:36
2011-11-23
5:47:48
Pielikums
AUDUMU KOPŠANAS TABULA
Izturīgs materiāls
Var gludināt maks. 100 °C
temperatūrā
Smalks audums
Negludināt
Izstrādājumu drīkst mazgāt 95 °C
temperatūrā
Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru
šķīdinātāju
Izstrādājumu var mazgāt 60 °C
temperatūrā
Var tīrīt sausā veidā tikai ar
perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai
šķīdinātāju R113
Izstrādājumu var mazgāt 40 °C
temperatūrā
Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas
degvielu, tīru spirtu vai R113
Izstrādājumu var mazgāt 30 °C
temperatūrā
Netīriet ķīmiski
Izstrādājumu drīkst mazgāt ar
rokām
Žāvējiet novietotu plakaniski
Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā
Var žāvēt izkarinātu
Var balināt aukstā ūdenī
Žāvējiet uz drēbju pakaramā
Nebaliniet
Viegli mitrs, normāla siltuma režīms
Var gludināt maks. 200 °C
temperatūrā
Viegli mitrs, samazināta siltuma
režīms
Var gludināt maks. 150 °C
temperatūrā
Nežāvējiet neizlīdzinātu
07 PIELIKUMS
Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Tīrīšanas norādījumos uz etiķetes ir norādīti četri simboli
šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana un, ja nepieciešams, ķīmiskā tīrīšana.
Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas
konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas
problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.
VIDES AIZSARDZĪBA
•
•
•
•
Šī iekārta ir izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja iekārta jāutilizē, lūdzu, ievērojiet
vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot
strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti
nepieciešams.
Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no lietotās
programmas).
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.
Pielikums _37
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec9:37
2011-11-23
5:47:49
Pielikums
MĀJSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO SADZĪVES VEĻAS MAZGĀJAMO
MAŠĪNU INFORMĀCIJAS LAPA
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010
Samsung
Modeļa nosaukums
Ietilpība
kg
Energoefektivitāte
No A+++ (visefektīvākais) līdz D (visneefektīvākais)
Enerģijas patēriņš
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) 1)
kWh/gadā
Enerģijas patēriņš (E_t.60) programmai Cotton 60 ˚C
kWh
(Kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) pilnā noslodzē
Enerģijas patēriņš (E_t.60.1/2) programmai Cotton
kWh
60 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) daļējā noslodzē
Enerģijas patēriņš (E_t.40.1/2) programmai Cotton
kWh
40 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 40 ˚C) daļējā noslodzē
Svērtā jauda izslēgtā režīmā (P_o)
W
Svērtā jauda ieslēgtajā režīmā (P_l)
W
Gada svērtais ūdens patēriņš (AW_c) 2)
l/gadā
Centrifūgas efektivitātes klase 3)
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)
Maksimālais centrifūgas ātrums
apgr./min
Atlikušā mitruma saturs
%
Programmas, kurām attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā
norādītā informācija
Programmas laiks standarta programmai
Cotton 60 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) pilnā
min.
noslodzē
Cotton 60 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) daļējā
min.
noslodzē
Cotton 40 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 40 ˚C) daļējā
min.
noslodzē
Svērtais laiks ieslēgtajā režīmā
min.
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas
Mazgāšana
dB (A) re 1 pW
Centrifūga
dB (A) re 1 pW
Izmēri
Augstums
mm
Ierīces izmēri
Platums
mm
Dziļums 5)
mm
Neto svars
kg
Bruto svars
kg
Iepakojuma svars
kg
Ūdens spiediens
kPa
Elektriskie savienojumi
Spriegums
V
Strāvas patēriņš
W
Frekvence
Hz
Piegādātāja nosaukums
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
6
A++
A++
5
A++
A++
A++
A++
170
170
170
145
145
145
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
0,95
5
8580
0,95
5
8580
0,95
5
8580
0,95
5
7150
0,95
5
7150
0,95
5
7150
B
1200
C
1000
D
800
B
1200
C
1000
D
800
56
65
74
56
65
74
Cotton 60 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) un 40 ˚C (Kokvilnas
izstrādājumi 40 ˚C) + Intensive (Intensīvā) 4)
225
225
225
225
225
225
178
178
178
178
178
178
173
173
173
173
173
173
2
2
2
2
2
2
57
76
57
74
57
72
57
76
57
74
57
72
850
850
600
600
505
425
62
57
64
59
2
2
50-800
220-240
220-240
2000-2400
2000-2400
50
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ Pielikums
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec9:38
2011-11-23
5:47:53
1. Gada enerģijas patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas programmas mazgāšanas cikliem pie 60
°C un 40 °C pie pilnas un daļējas ielādes un patēriņa izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš
būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
2. Gada ūdens patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas programmas mazgāšanas cikliem pie 60 °C
un 40 °C pie pilnas un daļējas ielādes. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
3. Centrifugēšanas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju.
Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas nekā veļas mazgāšanas izmaksas.
Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam žāvējot tās veļas
žāvētājā.
4. Standard Cotton 60 ˚C (Standarta kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) un Standard Cotton 40 ˚C (Standarta kokvilnas
izstrādājumi 40 ˚C) programmas, kuras var atlasīt, pievienojot Cotton 60 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 60 ˚C) un
Cotton 40 ˚C (Kokvilnas izstrādājumi 40 ˚C) programmām Intensive (Intensīvās) funkciju, ir energoefektīvākās
(attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas.
Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 35. lpp.).
Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās.
5. Ierīces attālums līdz sienai nav iekļauts dziļuma parametros.
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec9:39
2011-11-23
5:47:53
JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?
Valsts
ZVANIET
VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kods Nr. DC68-02847Z_LV
WF0602NX-02847Z_LV.indd Sec9:40
2011-11-23
5:47:53
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Skalbimo mašinos
naudotojo vadovas
tik pagalvokite apie galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Norėdami gauti nuodugnesnę techninę apžiūrą,
užregistruokite savo gaminį adresu
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_LT.indd 1
2011-11-23
5:34:49
jūsų naujosios „Samsung“
skalbimo mašinos ypatybės
Jūsų naujoji skalbimo mašina pakeis jūsų požiūrį į patį skalbimą. Be jos didelės
talpos ir energijos efektyvumo, „Samsung“ skalbimo mašina turi visas savybes, kad
kasdienišką nuobodų darbą paverstų malonumu.
• Kūdikių priežiūros sistema
Jūsų „Samsung“ skalbimo mašinoje yra skalbimo programų, kurios papildomai apsaugo
vaikų, turinčių jautrią odą, drabužius.
Šios programos, sumažindamos skalbiklio likučius, mažina vaikų odos dirglumą. Be to, šios
programos rūšiuoja skalbinius į įvairias grupes ir juos skalbia pagal skalbinių rūšį, todėl vaikai,
kada beapsivilktų savo drabužius, jaučiasi gaivinančiai švarūs.
• Child lock (užraktas nuo vaikų)
Užrakto nuo vaikų funkcija užtikrina, kad smalsūs vaikai nekaišiotų mažų rankyčių prie jūsų
skalbimo mašinos.
Ši apsaugos funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašinos valdymo mygtukais bei
įspėja jus, kai ji yra įjungta.
• Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)
Galite atidėti skalbimo ciklo pradžią iki 19 valandų, atidėjimo laiką didindami kas valandą; taip
savo skalbimo mašina naudositės dar patogiau, ypač kai turite išeiti.
• 15’ „Quick Wash“ (spartusis 15 min. skalbimas)
Nešvaistykite laiko! 15 minučių trunkantis skalbimas suteiks jums laiko išeiti anksčiau ir
nepavėluoti.
15 minutes trunkantis „Quick Wash“ (greitasis skalbimas) gali būti puiki išeitis užimtiems
žmonėms.
Dabar mėgstamiausius drabužius galite išskalbti per 15 minučių!
• Plovimo rankomis programa
Galima pasirinkti specialią priežiūrą, nustatant atitinkamą temperatūrą, švelnų skalbimą ir
atitinkamą kiekį vandens.
• Plačios durelės
Itin plati durelių anga, kad geriau matytumėte! Lengvai įdėkite ir išimkite skalbinius, ypač tokius
didelius skalbinius, kaip patalynė, rankšluosčiai ir t.t.
Šiame vadove pateikta svarbi informacija apie jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos
prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Čia rasite valdymo skydelio aprašymą, skalbimo mašinos
naudojimo instrukcijas bei patarimus, kaip veiksmingiausiai naudotis jos pažangiausiomis
technologijomis ir funkcijomis. „Gedimų diagnostika ir informacijos kodai“ sk. 33 psl. nurodo,
kaip elgtis, jei jūsų naujosios mašinos veikimas sutriktų.
2_ jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos ypatybės
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec1:2
2011-11-23
5:34:56
saugos informacija
Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbimo mašiną. Šiame vadove pateikta
svarbi informacija apie jūsų prietaiso prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Atidžiai
perskaitykite šį vadovą, kad pasinaudotumėte visais šios skalbimo mašinos
privalumais ir funkcijomis.
INFORMACIJA APIE SAUGOS INSTRUKCIJAS
Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti jūsų naujo prietaiso
papildomas ypatybes ir funkcijas, ir laikykite jį saugioje vietoje netoli prietaiso ateičiai. Naudokite šį prietaisą
tik pagal numatytą paskirtį, aprašytą šiame instrukcijų vadove.
Šiame vadove pateikti perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų.
Vadovavimasis logika ir atsargumas skalbimo mašinos montavimo, priežiūros ir valdymo metu yra jūsų
atsakomybė.
Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbimo mašinos
charakteristikos gali truputį skirtis nuo aprašytųjų šiame vadove ir ne visi perspėjimo ženklai gali būti taikomi.
Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite
pagalbos ir informacijos tinkle www.samsung.com.
SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Ką reiškia šiame vadove pateikiamos piktogramos ir ženklai:
PERSPĖJIMAS
Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima rimtai, mirtinai susižaloti ir
/ arba padaryti žalos nuosavybei.
ATSARGIAI
Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima susižaloti ir / arba padaryti
žalos nuosavybei.
ATSARGIAI
Jei skalbdami norite sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba
susižeidimo pavojų, vadovaukitės šiomis pagrindinėmis atsargumo
priemonėmis:
Nebandykite.
Neišardykite.
Nelieskite.
Tiksliai laikykitės nurodymų.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo.
Įsitikinkite, kad skalbimo mašina būtų įžeminta, kad išvengtumėte
elektros šoko.
Pagalbos kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Pastaba
Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Prašome juos atidžiai sekti.
Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte remtis ateityje.
Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi prietaisu.
saugos informacija _3
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:3
2011-11-23
5:34:56
saugos informacija
Galimi pavojai, taip kaip ir naudojantis bet kuria kita įranga, veikiančia elektra ar
susidedančia iš judančių dalių. Kad saugiai naudotumėtės šiuo prietaisu, susipažinkite su jo
valdymu ir būkite atidūs juo naudodamiesi.
Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su prietaisu ar jame. Skalbimo mašinos durelės iš
vidaus lengvai neatsidaro, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei užstrigtų viduje.
PERSPĖJIMAS
Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo
ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių,
nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už
jų saugumą.
Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo prietaisu.
Jeigu kištukas (maitinimo laidas) pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti
gamintojas ar įgaliotasis atstovas, ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.
Šis prietaisas turėtų būti pastatytas taip, kad lengvai pasiektų maitinimo lizdą, vandentiekio
ir ištekėjimo vamzdžius.
Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų
kilimas ar kiti daiktai.
Naudokite naują žarnelių rinkinį; senas rinkinys neturėtų būti naudojamas pakartotinai.
WEEE ŽENKLO INSTRUKCIJA
Tinkamas šio gaminio utilizavimas (elektrinės ir elektroninės įrangos
atliekos)
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kur naudojamos atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, priedų ar dokumentų esantis žymėjimas nurodo, kad gaminys ir jo elektroniniai
priedai (pvz., įkroviklis, ausinės, USB kabelis) pasibaigus jų tarnavimo laikui neturėtų būti šalinami
kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kilusios dėl
nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šiuos objektus nuo kitų atliekų ir pasirūpinkite, kad
jie būtų perdirbti atsakingai, taip skatinsite ekologišką medžiagų išteklių naudojimą.
Namų ūkio naudotojai turėtų kreiptis į platintoją, iš kurio šį gaminį įsigijo arba į vietos valdžios
instituciją ir sužinoti, kam ir kaip jie gali perduoti šiuos objektus, kad jie būtų ekologiškai perdirbti.
Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir pasitikslinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio
ir jo elektroninių priedų negalima išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.
4_ saugos informacija
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:4
2011-11-23
5:34:57
PERSPĖJIMAS
RIMTI ĮRENGIMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI
Šio prietaiso įrengimą turi atlikti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros kompanija.
- Kitu atveju gali įvykti elektros smūgis, gaisras, sprogimas, problemos su gaminiu ar
sužalojimai.
Prietaisas sunkus, kelkite jį atsargiai
Įkiškite maitinimo laidą į 220-240 V kint. sr. / 50 Hz arba galingesnį sieninį lizdą ir naudokite
šį lizdą tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite pailginimo laido.
- Sieninio lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais naudojant šakotuvą ar pailgintuvą gali
sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati kaip gaminio specifikacijų.
Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į sieninį
lizdą.
Reguliariai naudodami sausą šluostę pašalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių
taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.
- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą tinkama kryptimi, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.
- Jei įkišite maitinimo kištuką į lizdą priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali
būti pažeisti ir dėl to gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti
pavojingos vaikams.
- Jei vaikas užsideda ant galvos maišelį, jis gali uždusti.
Jei prietaisas, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią
techninės priežiūros centrą.
Šį prietaisą reikia tinkamai įžeminti.
Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.
- Nes gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar problemų su gaminiu
- Niekada nekiškite maitinimo laido į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad
jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodeksus.
Neįrenkite šio prietaiso šalia šildytuvo, degių medžiagų.
Neįrenkite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, veikiamoje
tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų).
Neįrenkite šio prietaiso vietoje, kur temperatūra žema
– Dėl šalčio vamzdžiai gali pratrūkti
Neįrenkite šio prietaiso vietoje, kur gali nutekėti dujos.
- Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Nenaudokite elektros transformatoriaus.
- Dėl to gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, maitinimo laido ar laisvo sieninio lizdo.
- Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
saugos informacija _5
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:5
2011-11-23
5:34:58
saugos informacija
Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.
Nesukite ar riškite maitinimo laido.
Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite
maitinimo laido tarp objektų ar nestumkite maitinimo laido į erdvę už prietaiso.
- Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo netraukite už maitinimo laido.
- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Netieskite maitinimo laido ir vamzdžių, kur galite už jų užkliūti.
ATSARGIAI
ĮRENGIMO ŽENKLAI „ATSARGIAI“
Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima įkišti maitinimo kištuką.
- Kitu atveju dėl elektros nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Įrenkite savo prietaisą ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.
- Kitu atveju gali kilti neįprastų vibracijų, judesių, triukšmo ar problemų su gaminiu.
PERSPĖJIMAS
RIMTI NAUDOJIMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI
Jei prietaisą užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens teikimą ir maitinimą ir kreipkitės į
artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Netraukite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis
Jei prietaisas skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite
maitinimo kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.) nedelsdami
išvėdinkite neliesdami maitinimo kištuko. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
- Nenaudokite vėdinimo ventiliatoriaus.
- Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.
Neleiskite vaikams žaisti mašinoje ar prie jos. Be to, prietaisą išmetant reikia nuimti skalbimo
mašinos durelių rankenėlę.
- Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.
Prieš naudodami skalbimo mašiną nepamirškite nuo jos apačios nuimkite pakuotės
(kempinės, polistirolo).
6_ saugos informacija
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:6
2011-11-23
5:34:58
Neskalbkite objektų, suteptų gazolinu, žibalu, benzolu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis
degiomis ar sprogiomis medžiagomis.
- Dėl to gali kilti elektros smūgis, gaisras arba sprogimas
Neatidarinėkite skalbimo mašinos durelių jėga jai veikiant (aukštos temperatūros skalbimas /
džiovinimas / gręžimas).
- Iš skalbimo mašinos ištekėjęs vanduo gali nudeginti ar grindys tapti slidžiomis.
Galite susižeisti.
- Durelių atidarymas jėga gali sugadinti gaminį ar sukelti sužalojimus.
Nekiškite rankos po skalbimo mašina.
- Galite susižeisti.
Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis
- Gali kilti elektros smūgis.
Neišjunkite prietaiso ištraukdami maitinimo kištuko, kai mašina veikia.
- Maitinimo kištuko pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti kibirkštį ir gali kilti elektros
smūgis ar gaisras.
Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbimo mašinos be priežiūros.
Neleiskite vaikams lipti į prietaisą
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis, galimi nudegimai ar sužalojimai.
Nekiškite savo rankos ar metalinio objekto po skalbimo mašina jai veikiant.
- Galite susižeisti.
Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido, visada tvirtai laikykite kištuką ir traukite
tiesiai iš lizdo.
- Dėl pažeisto laido gali įvykti trumpas jungimas, gaisras ir / arba elektros smūgis.
Nebandykite skalbyklės remontuoti, išmontuoti ar modifikuoti patys.
- Naudokite tik standartinius saugiklius, o ne kitokius (pvz., varinius, plieno vielos ir pan.).
- Kai prietaisą reikia remontuoti ar iš naujo įrengti, kreipkitės į artimiausią techninės
priežiūros centrą.
- Kitu atveju gali įvykti elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu ar sužalojimai.
Į prietaisą patekus pašalinei medžiagai, pavyzdžiui, vandeniui, ištraukite maitinimo kištuką ir
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Kai vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užtvindo prietaisą, ištraukite maitinimo
kištuką.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Ištraukite maitinimo kištuką, kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką arba esant perkūnijai /
audrai.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
saugos informacija _7
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:7
2011-11-23
5:34:58
saugos informacija
ATSARGIAI
NAUDOJIMO ŽENKLAI ATSARGIAI
Kai skalbimo mašina užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbimo priemone,
nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbimo
mašiną drėgna ir minkšta šluoste.
- Kitu atveju gali išblukti spalva, įvykti deformacija, žala ar atsirasti rūdžių.
Priekinis stiklas gali sudužti dėl stipraus smūgio. Naudodami skalbimo mašiną būkite
atsargūs.
- Sudužus stiklui galite susižeisti.
Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną lėtai atidarykite
čiaupą.
Po ilgalaikio nenaudojimo atsukite čiaupą lėtai.
- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar
sukelti vandens nuotėkį.
Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar yra vandens išleidimo
problemų.
- Jei skalbimo mašina naudojama, kai ji užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl
elektros nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
Sukiškite skalbinius į skalbimo mašiną iki galo, kad skalbiniai neįstrigtų durelėse.
- Skalbiniams įstrigtus durelėse skalbiniai arba skalbimo mašina gali būti sugadinta arba
atsirasti vandens nuotėkis.
Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbimo mašina nenaudojama.
- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantis varžtas tinkamai priveržtas.
- Kitu atveju galima žala turtui ar sužalojimai.
Pasirūpinkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nebūtų užteršti pašalinėmis
medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ar pan.).
- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali
atsirasti vandens protėkis.
Atsukite čiaupą ir prieš gaminio naudojimą patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis
tvirtai priveržtas ir nėra vandens nuotėkio.
- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.
Kad sumažintumėte gaisro ir sprogimo riziką:
- Tam tikromis sąlygomis, karšto vandens sistemoje – tokioje, kaip jūsų karšto vandens
šildytuvas, – kuri nebuvo naudojama dvi savaites ar ilgiau, gali išsiskirti vandenilis.
VANDENILIO DUJOS YRA SPROGIOS. Jei jūsų karšto vandens sistema nebuvo
naudojama dvi savaites ar ilgiau, atsukite visus karšto vandens čiaupus savo namuose
ir prieš naudodami savo skalbimo mašiną, leiskite vandeniui kelias minutes tekėti.
Tai išleis susikaupusį vandenilio dujų kiekį. Kadangi vandenilio dujos yra degios, tuo
metu nerūkykite ir nedekite atviros ugnies. Esant dujų nuotėkiui nedelsdami išvėdinkite
neliesdami maitinimo kištuko.
Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.
Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma
standartinė „Samsung“ garantija, ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus
ar žalą dėl tokio netinkamo naudojimo.
8_ saugos informacija
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:8
2011-11-23
5:34:59
Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).
- Nes gali kilti elektros smūgis, gaisras, problemų su gaminiu arba sužalojimų.
Nepurkškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.
- Būdami kenksmingi žmonių sveikatai jie taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar
problemas su gaminiu.
Nestatykite šalia skalbimo mašinos objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.
- Nes galite susižeisti dėl gedimų.
Kadangi karštos temperatūros skalbimo ar džiovinimo ciklo metu vanduo yra karštas,
nelieskite jo.
- Galite nusideginti ar susižeisti.
Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*),
nebent jūsų prietaisas turėtų specialią šių objektų skalbimo programą.
- Neskalbkite storų, kietų kilimėlių, net jei skalbimo mašinos ženklas yra priežiūros
etiketėje.
- Galite susižaloti ar pažeisti skalbimo mašiną, sienas, grindis ar rūbus dėl neįprastų
vibracijų.
* Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slydinėjimo kelnės,
miegmaišiai, vystyklai, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai
ir pan.
Nenaudokite skalbimo mašinos, kai skalbimo priemonių dėžutė nuimta.
- Dėl vandens nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar sužalojimas.
Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.
- Galite nusideginti.
Nekiškite savo rankos į skalbimo priemonių dėžutę ją atidarę.
- Galite susižaloti, nes ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo prietaise. Nedėkite į
skalbimo mašiną jokių objektų (pvz., batų, maisto atliekų, gyvūnų), tik skalbinius.
- Dėl neįprastų vibracijų galimas skalbimo mašinos pažeidimas, o gyvūnų atveju
sužalojimas ir mirtis.
Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.
- Dėl to gali kilti elektros smūgis arba sužalojimai.
Neskalbkite skalbinių suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie parduodami odos priežiūros
priemonių parduotuvėse ar masažavimo klinikose.
- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.
Nepalikite būgne ilgam laikui metalinių objektų, pavyzdžiui, saugos ar plaukų segtukų, ar
baliklio.
- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir
nuvalykite ją kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.
Nenaudokite sausos skalbimo priemonės tiesiai ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite
skalbinių, suteptų sausa skalbimo priemone.
- Dėl aliejaus oksidacijos išskiriamo karščio gali įvykti spontaninis degimas arba įkaitimas.
Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.
- Gali kilti problemų su skalbimo mašina.
saugos informacija _9
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:9
2011-11-23
5:34:59
saugos informacija
Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.
- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbimo mašinos viduje gali kilti problemų su gaminiu,
nublukti spalva, atsirasti rūdžių ar blogas kvapas.
Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.
- Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite juos su kitais skalbiniais.
- Kitu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.
Nenaudokite sukietėjusios skalbimo priemonės.
- Jai susikaupus skalbimo mašinoje gali atsirasti vandens nuotėkis.
Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų
kilimas ar kiti daiktai.
Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės būtų tuščios.
- Sunkūs, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali
prietaisui labai pakenkti.
Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis
detalėmis.
PERSPĖJIMAS
RIMTI VALYMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI
Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Nevalykite prietaiso benzenu, skiedikliu ar alkoholiu.
- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, prietaisas gali būti deformuotas arba
nublukti.
Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą ištraukite prietaiso kištuką iš sieninio lizdo.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
10_ saugos informacija
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec10:10
2011-11-23
5:34:59
turinys
SKALBIMO MAŠINOS PARUOŠIMAS
12
SKALBINIŲ SKALBIMAS
21
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Dalių patikrinimas
Prijungimo reikalavimų atitikimas
Elektros tiekimas ir įžeminimas
Water Supply (vandens tiekimas)
Vandens išleidimas
Grindys
Aplinkos temperatūra
Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
Skalbimo mašinos montavimas
21
21
22
24
24
25
Skalbiant pirmą kartą
Pagrindinės instrukcijos
Valdymo skydelio naudojimas
Užraktas nuo vaikų
Uždelsto veikimo pabaiga
Skalbimas skalbiamas naudojant ciklo
parinkimą
Skalbimas rankiniu būdu
Skalbimo rekomendacijos
Informacija apie skalbimo priemones ir priedus
Kokį skalbiklį naudoti
Skalbimo priemonių stalčius
26
26
28
28
28
SKALBIMO MAŠINOS VALYMAS IR
PRIEŽIŪRA
29
29
29
30
34
Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo
mašinos
Išorės valymas
Skalbimo priemonės stalčiaus ir jo nišos
valymas
Nuosėdų filtro valymas
Vandens žarnelės tinklinio filtro valymas
Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
Skalbimo mašinos sandėliavimas
Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų skalbimo
mašina...
Informacijos kodai
SKALBIMO MAŠINOS
KALIBRAVIMAS
35
Kalibravimo režimas
CIKLŲ LENTELĖ
36
Ciklų lentelė
PRIEDAS
37
37
37
Audinių priežiūros lentelė
Aplinkos apsauga
Atitikimo deklaracija
GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR
INFORMACIJOS KODAI
33
35
36
37
31
31
32
32
33
turinys _11
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec2:11
2011-11-23
5:34:59
skalbimo mašinos paruošimas
Pasirūpinkite, kad jūsų montuotojas atidžiai laikytųsi šių instrukcijų tam, kad jūsų
nauja skalbimo mašina dirbtų tinkamai ir kad nebūtų pavojaus susižeisti skalbiant.
DALIŲ PATIKRINIMAS
Saugiai išpakuokite savo skalbimo mašiną ir įsitikinkite, kad gavote visas žemiau nurodytas dalis. Jei
skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba komplekte trūksta dalių, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą ar savo „Samsung“ atstovą.
Viršus
Skalbimo priemonių
stalčius
Valdymo skydelis
Kištukas
Durelės
Vandens
išleidimo
žarnelė
Nuosėdų filtras
Reguliuojamos
kojelės
Filtro dangtelis
Būgnas
Avarinio išleidimo
vamzdelis
* Varžtų angų dangteliai
Šalto vandens tiekimo žarna
Žarnelės kreiptuvas
* Varžtų angų dangteliai: varžtų angų dangtelių skaičius priklauso nuo modelio (3–5 dangteliai).
12_ skalbimo mašinos paruošimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:12
2011-11-23
5:34:59
PRIJUNGIMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS
Elektros tiekimas ir įžeminimas
PERSPĖJIMAS
Niekada nenaudokite pailginimo laido.
Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbimo mašina.
Ruošiantis prijungimui, įsitikinkite, kad jūsų el. maitinimo lizdas siūlo:
• AC 220–240 V / 50 Hz saugiklis arba automatinis grandinės pertraukiklis.
• Atskirą linijos grandinę, teikiančią elektrą tik jūsų skalbimo mašinai
Jūsų skalbimo mašina turi būti įžeminta. Jei jūsų skalbimo mašina blogai veiktų ar sugestų,
jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros šoko
galimybę.
Prie jūsų skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą
naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
Kad išvengtumėte nereikalingo gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojaus, visas elektros laidų
vedimas ir įžeminimas turi būti atliktas remiantis nacionalinio elektros kodo „ANSI/FNPA“ Nr. 70
naujausia
pataisa bei vietiniais kodais ir potvarkiais. Tinkama šio prietaiso elektros priežiūra yra prietaiso
savininko asmeninė atsakomybė.
Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar
karšto vandens vamzdžių.
Neteisingas įrenginio įžeminimo laido prijungimas gali baigtis elektros šoku.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbimo
mašina tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbimo mašina. Jei jis
neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.
Water Supply (vandens tiekimas)
Jūsų skalbimo mašina tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra 50 kPa ~ 800 kPa. Vandens
slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki
galo užsidaryti. Arba skalbimo mašina gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildyti vandeniu, dėl ko
skalbimo mašina išsijungia. (Valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas taip, kad
atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte persipildymo/patvinimo.)
Vandens čiaupai turi būti 4 pėdų (122 cm) atstumu nuo jūsų skalbimo mašinos nugaros, kad
pridedamos įleidimo žarnelės pasiektų jūsų skalbimo mašiną.
Dauguma santechnikos reikmenų parduotuvių parduoda įvairių ilgių įleidimo žarneles, iki 10
pėdų (305 cm) ilgio.
Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padarytos žalos riziką:
• Jei vandens čiaupai lengvai pasiekiami.
• Užsukdami čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
• Periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.
PERSPĖJIMAS
Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo
sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.
skalbimo mašinos paruošimas _13
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:13
2011-11-23
5:35:00
skalbimo mašinos paruošimas
Vandens išleidimas
„Samsung“ rekomenduoja 26 colių (65 cm) ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarnelė turi būti
nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnelės sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti
pakankamai didelis, kad jame tilptų išorinis išleidimo vamzdžio skersmuo. Išleidimo žarnelė
pritvirtinama gamykloje.
Grindys
Kad skalbimo mašina gerai veiktų, turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti
sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir/ar nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir
minkšti plytelių paviršiai yra pagalbiniai vibracijų ir jūsų skalbimo mašinos polinkio šiek tiek judėti
sukimosi ciklo metu faktoriai.
Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.
Aplinkos temperatūra
Nemontuokite savo skalbimo mašinos vietose, kur vanduo gali užšalti, kadangi jūsų skalbimo
mašinos vandens vožtuve, siurblyje ir žarnelėse visada lieka šiek tiek vandens. Linijose užšalęs
vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus komponentus.
Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbimo mašina turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų
daiktų:
Iš šonų - 25 mm
Iš galo - 50 mm
Iš viršaus - 25 mm
Iš priekio - 465 mm
Jei ir skalbimo mašina, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi
turėti mažiausiai 465 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro
anga.
SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS
Šio prietaiso įrengimą turi atlikti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros kompanija.
1 ŽINGSNIS
Vietos parinkimas
Prieš montuodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad vieta:
•
•
•
•
•
•
Turi tvirtą, lygų paviršių be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų ventiliacijai
Yra apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
Turi tinkamą vėdinimą
Neužšals (žemiau 32 ˚F ar 0 ˚C)
Yra toli nuo šilumos šaltinių, tokių kaip benzinas ar dujos
Turi pakankamai vietos tam, kad skalbimo mašina nestovėtų ant savo maitinimo laido.
14_ skalbimo mašinos paruošimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:14
2011-11-23
5:35:00
2 ŽINGSNIS
Transportavimo varžtų pašalinimas
Prieš naudodami skalbimo mašiną, iš galinės jos dalies išimkite penkis transportavimo varžtus.
1. Atlaisvinkite visus varžtus ir šešias veržles veržliarakčiu.
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
1
2
2. Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.
3. Saugokite transportavimo varžtu, jei dar kartą prireiktų transportuoti jūsų skalbimo mašiną
ateityje.
PERSPĖJIMAS
Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius
maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
skalbimo mašinos paruošimas _15
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:15
2011-11-23
5:35:01
skalbimo mašinos paruošimas
3 ŽINGSNIS
Stabilizavimo kojelių reguliavimas
Montuodami savo skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir
išleidimas yra lengvai prieinami.
1. Įstumkite skalbimo mašiną į vietą.
2. Stabilizuokite skalbimo
mašiną ranka įsukdami ir
išsukdami stabilizavimo
kojeles tiek, kiek reikia.
3. Kai jūsų skalbimo mašina stabiliai stovi, priveržkite veržles.
• Priveržkite veržlę tiek, kad kojelės nejudėtų.
• Pritvirtinkite kojeles prie mašinos pasukdami 4 veržles laikrodžio rodyklės kryptimi.
Jei mašina stovi nestabiliai ar kuri nors kojelė priveržta negerai, mašina dėl stipraus
vibravimo džiovinimo metu gali prarasti stabilumą.
16_ skalbimo mašinos paruošimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:16
2011-11-23
5:35:01
4 ŽINGSNIS
Vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas
Vandens tiekimo žarnelės prijungimas
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę,
skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite
ją prie šalto vandens įsiurbimo įrenginio,
esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.
Vieną vandens tiekimo žarnelės galą reikia
prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie
vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo
žarnelės. Jei žarnelė per trumpa, ją pakeiskite
ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarnele.
2. Kitą šalto vandens tiekimo žarnelės galą
prijunkite prie kriauklės šalto vandens
tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka. Jei reikia,
galite pakeisti vandens tiekimo žarnelės
padėtį skalbimo mašinos gale, atlaisvindami
jungiamąją detalę, sukdami žarnelę ir iš naujo
priverždami jungiamąją detalę.
Rinktiniams modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:
1. Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnelei
ir ją prijunkite prie raudono, karšto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale.
Priveržkite ranka.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo
čiaupo ir priveržkite ranka.
3. Naudokite „Y“ formos dalį, jei norėsite naudoti tik šaltą vandenį.
skalbimo mašinos paruošimas _17
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:17
2011-11-23
5:35:02
skalbimo mašinos paruošimas
Vandens tiekimo žarnelės prijungimas (rinktiniai modeliai)
1. Nuo vandens tiekimo žarnelės nuimkite adapterį.
Adapteris
Vandens
tiekimo
žarnelė
2. Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis
adapterio varžtus. Po to laikydami adapterį, rodyklės
kryptimi sukite (2) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.
1
5 mm
2
3. Prijunkite adapterį prie vandens čiaupo stipriai suverždami
veržles ir tuo pat metu keldami adapterį į viršų.
Pasukite (2) dalį kaip nurodo rodyklė ir sujunkite (1) ir (2).
Vandens
čiaupas
1
2
4. Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarnelę.
Kai atleisite (3) dalį, žarnelė spragteldama
automatiškai prisijungs prie adapterio.
Vandens tiekimo žarnelę prijungus prie
adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai
patraukdami vandens tiekimo žarnelę žemyn.
3
5. Kitą vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie vandens
įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale. Sukdami
pagal laikrodžio rodyklę, iki galo prisukite žarną.
Parinktis
18_ skalbimo mašinos paruošimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:18
2011-11-23
5:35:02
6. Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro
vandens vožtuvą, čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka,
pakartokite ankstesnius žingsnius.
PERSPĖJIMAS
✗
✗
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
•
Nenaudokite savo skalbimo mašinos, jei vanduo prateka.
Tai gali sukelti elektros šoką ar sužeidimą.
Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite
vandens tiekimo žarną kaip parodyta.
Vandens tiekimui naudokite įprastinį čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis,
prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.
skalbimo mašinos paruošimas _19
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:19
2011-11-23
5:35:03
skalbimo mašinos paruošimas
Vandens išleidimo žarnelės prijungimas
Vandens išleidimo žarnelės galas gali būti naudojamas trijose pozicijose:
1. Uždėjus ant kriauklės krašto: Vandens išleidimo žarnelė turi būti 60 – 90 cm aukštyje.
Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnelės laikiklį. Kad
žarnelė negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.
60 ~ 90 cm
Vandens išleidimo žarnelė
Žarnelės kreiptuvas
2. Pritvirtinus prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos: Išleidimo vamzdžio atšaka
turi būti virš kriauklės sifono, o žarnelės galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš
žemės.
3. Išleidimo vamzdyje: Mes rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi
būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.
Privalomosios slėgimo vamzdžio savybės:
60–90 cm
• mažiausiai 5 cm skersmuo;
• mažiausiai 60 l/min. išleidimo galia.
5 ŽINGSNIS
Jūsų skalbimo mašinos prijungimas prie maitinimo
Prijunkite maitinimo laidą prie sienose įmontuotų el. maitinimo lizdų, 220-240V / 50Hz patvirtinto
elektros tinklo lizdo, apsaugoto saugikliu ar panašiu srovės pertraukikliu. (Norėdami daugiau
informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus, žr. 13 puslapį)
20_ skalbimo mašinos paruošimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec3:20
2011-11-23
5:35:03
skalbinių skalbimas
Naudojantis naująja „Samsung“ skalbimo mašina, sunkiausia bus nuspręsti, kuriuos
skalbinius skalbti pirmiausia.
SKALBIANT PIRMĄ KARTĄ
1. Paspauskite mygtuką Maitinimas ( ).
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skalbiklio skyrių
įpilkite
šiek tiek skalbiklio.
3. Įjunkite vandens tiekimą skalbimo mašinai.
4. Paspauskite Įjungimas / Sustabdymas ( ) mygtuką
norėdami atidaryti dureles.
Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje
po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.
Skyrius
Skyrius
Skyrius
: skalbimo priemonė išankstiniam skalbimui arba krakmolas.
: pagrindinio skalbimo priemonė, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė,
baliklis ir dėmių išėmiklis.
: priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei
apatinis įdėklo „A“ kraštas (MAX))
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t.y. be skalbinių).
PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS
1. Įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną.
PERSPĖJIMAS
Neperkraukite skalbimo mašinos. Naudodamiesi lentele 27 arba 36 psl. nustatykite
skalbinių partijos dydį, atsižvelgdami į skalbinių tipą.
• Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.
• Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinės guminės skalbyklės dalies gali likti skalbiklio.
Pašalinkite bet kokį užsilikusį skalbiklį, nes jis gali sukelti vandens pratekėjimą.
• Neskalbkite nepralaidžių vandeniui gaminių.
2.
3.
4.
5.
Uždarykite dureles taip, kad jos užsisklęstų.
Įjunkite maitinimą.
Į dozatoriaus stalčių įpilkite skalbiklio ir priedų.
Pasirinkite skalbinių partijai tinkamą ciklą ir parinktis.
Užsidegs skalbimo indikatorius ir ekrane bus parodyta apytikslė ciklo trukmė.
6. Paspauskite Įjungimas / Sustabdymas ( ) mygtuką norėdami atidaryti dureles.
skalbinių skalbimas _21
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:21
2011-11-23
5:35:05
skalbinių skalbimas
VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS
1
3
1
SKAITMENINIS
GRAFINIS EKRANAS
2
4
5
6
7
8
Parodo likusį skalbimo ciklo laiką, visą ciklo informaciją ir klaidų
pranešimus.
Parinkite ciklui vartymo būdą ir apsisukimų greitį.
Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Rūbų skalbimas naudojant
ciklo selektorių“ (25 psl.).
2
CIKLO PASIRINKIMO
RATUKAS ARBA
MYGTUKAS
Medvilnė ( ) – vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams
audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams rūbams,
rankšluosčiams, marškiniams ir pan.
Sintetika ( ) – vidutiniškai ar mažai suteptoms palaidinėms,
marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros),
poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių.
Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai ( ) – tik skalbimo mašina
skalbiamiems vilnos gaminiams. Skalbinių partija turi būti mažesnė nei 2
kg.
• Vilnos skalbimo programa skalbia skalbinius atsargiais suėmimo
judesiais. Skalbimo metu kartojami atsargaus suėmimo ir mirkymo
veiksmai, kurie apsaugo vilnos pluoštą nuo susitraukimo ar
išsitampymo ir užtikrina nepriekaištingą švarumą. Toks veikimas su
pertrūkiais nėra triktis.
• Vilnos skalbimo programai rekomenduojama naudoti neutralų valiklį,
kad skalbiniai būtų švaresni ir būtų užtikrinta geresnė vilnos pluošto
priežiūra.
22_ skalbinių skalbimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:22
2011-11-23
5:35:06
3
UŽDELSTO VEIKIMO
PABAIGOS( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol įjungsite reikiamą uždelsto veikimo
pabaigos parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu).
Rodoma valanda reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
4
TEMPERATŪROS ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens
temperatūros parinkčių:
(„Šaltas vanduo“, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ir 95 ˚C).
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
Kūdikių drabužėliai ( ) – skalbimas aukštos temperatūros vandenyje
su papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų plonuose
drabužėliuose.
Kasdieninis skalbimas ( ) – kasdien nešiojamiems gaminiams, kaip
apatiniai drabužiai ir marškiniai. Trumpa tikrinimo programa
Trumpa 15 min. programa ( ) – šiek tiek suteptiems skalbiniams, ne
didesniam negu 2 kg kiekiui, kurio jums reikia greitai.
• Reikšmė (15 min.) gali skirtis nuo nurodytos reikšmės
priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo, įleidžiamo vandens
temperatūros, kambario temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, jų
ištepimo lygio, naudojamų skalbimo priemonių, elektros įtampos
svyravimų ir pasirinktų papildomų funkcijų.
• Jei skalbiate nedidelį kiekį skalbinių (mažiau nei 2 kg) spartaus 15
min. skalbimo programai naudokite nedaug skalbimo priemonių,
nes jei pripilsite jų per daug, jos gali būti tinkamai neišskalautos ir
likti ant drabužių.
Gręžimas ( ) – atlieka papildomą gręžimo ciklą, kad išgręžtų dar geriau.
) – naudokite partijoms, kurias tereikia
Skalauti ir išgręžti (
išskalauti arba skalauti su audinių minkštikliu.
Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų gręžimo greičių.
5
GRĘŽIMO ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
WF0602/WF0502
Visos lemputės išjungtos,
1200 aps./min.
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Visos lemputės išjungtos,
1000 aps./min.
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Visos lemputės išjungtos,
800+ aps./min.
, 400, 800,
Be gręžimo
– skalbiniai lieka būgne, bet paskutinį kartą išleidus
vandenį negręžiama.
Skalavimo sulaikymas (visos lemputės išjungtos) – skalbiniai kurį laiką
mirksta baigiamojo skalavimo vandenyje. Kad skalbinius būtų galima
išimti, turi būti atliktas ciklas „Vandens išleidimas“ arba „Gręžimas“.
6
PARINKČIŲ ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Paspauskite šį mygtuką, kad pakartotinai įjungtumėte galimas skalbimo
parinktis:
(nuskalbimas) (skalavimas+) (intensyvus) (nuskalbimas) +
(skalavimas+) (nuskalbimas) +
(intensyvus)
(skalavimas+) +
(intensyvus) (nuskalbimas) +
(skalavimas+) +
(intensyvus) (išjungta)
(nuskalbimas): Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte
nuskalbimo funkciją. Nuskalbimas galimas tik šiuose cikluose: medvilnė
( ), sintetika ( ), vaikiškiems audiniams ( ), kasdienio plovimo ( ).
(skalavimas+): paspauskite šį mygtuką, jei norite pridėti papildomus
skalavimo ciklus.
(intensyvus): spauskite šį mygtuką, jei skalbiniai yra labai purvini ir
jiems reikalingas intensyvus skalbimas. Kiekvienas ciklas yra pailginamas.
skalbinių skalbimas _23
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:23
2011-11-23
5:35:07
skalbinių skalbimas
7
PALEIDIMO / PAUZĖS
( ) PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl paleisti skalbimo ciklą.
8
MAITINIMO (
MYGTUKAS
Paspaudę vieną kartą, įjungsite skalbimo mašiną, paspaudę dar kartą –
išjungsite.
Jei įjungus skalbimo mašinos elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių
nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai
išsijungia.
)
Užraktas nuo vaikų
Funkcija „Child Lock“ (užraktas nuo vaikų) leidžia užrakinti mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti
jūsų pasirinkto skalbimo ciklo.
Įjungimas/išjungimas
Jei norite įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu
paspauskite mygtukus Gręžimas ( ) ir Parinktys ( )
ir laikykite juos nuspaudę 3 sek. užraktas nuo vaikų
užsižiebs, kai įjungsite šią funkciją.
Įjungus funkciją „Užraktas nuo vaikų“, veikia tik
Maitinimas ( ) mygtukas. Funkcija „Užraktas nuo vaikų“
lieka įjungta net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba
atjungus ir vėl prijungus maitinimo laidą.
3 SEK.
Uždelsto veikimo pabaiga
Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą
nuo 3 iki 19 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų
drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką Uždelsto veikimo pabaiga ( ) tol, kol nustatysite delsos
laiką.
3. Paspauskite Paleidimas/Sustabdymas ( ) mygtuką. Užsidegs Uždelsto veikimo
pabaiga indikatorius ir laikrodis pradės skaičiuoti atgal, kol bus pasiektas nustatytas
laikas.
4. Norėdami atšaukti funkciją „uždelsto veikimo pabaiga“, paspauskite mygtuką Maitinimas (
), tada vėl įjunkite skalbimo mašiną.
24_ skalbinių skalbimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:24
2011-11-23
5:35:10
Skalbimas skalbiamas naudojant ciklo parinkimą
Nuskalbimas galimas tik pasirinkus ciklus Medvilniniai audiniai ( ), Sintetiniai audiniai ( ),
Kūdikių drabužėliai ( ) ir Įprastas skalbimas ( ). Jis būtinas tik tada, kai drabužiai labai
sutepti.
7. Naudodamiesi mygtuku Ciklo pasirinkimas, pasirinkite tinkamą ciklą pagal audinio tipą:
Medvilniniai audiniai ( ), Sintetiniai audiniai ( ), Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai ( ),
Kūdikių drabužėliai ( ), Iprastas skalbimas ( ) ir Spartus 15 min. skalbimas ( ). Valdymo
skyde užsidegs atitinkami indikatoriai.
8. Šiuo metu, paspausdami atitinkamą mygtuką, galite nustatyti skalbimo temperatūrą,
skalavimų skaičių, gręžimo greitį, delsimo trukmę.
9. Paspauskite Ijungimas / Sustabdymas ( ) mygtuką ir prasidės skalbimas. Užsidegs
proceso indikatorius ir ekrane pasirodys likęs ciklo laikas.
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
Jūsų naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, nes naudoja bendrovės „Samsung“
automatinę valdymo sistemą „Fuzzy Control“. Kai pasirenkate skalbimo programą, mašina
nustato reikiamą temperatūrą, skalbimo trukmę ir skalbimo greitį.
1. Atsukite kriauklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite mygtuką Maitinimas ( ).
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbiklio, minkštiklio ir nuskalbimo priemonės (jei reikia).
Pauzės parinktis
Per 5 minutes nuo skalbimo pradžios, galite pridėti / išimti skalbiamus daiktus.
1. Paspauskite Ijungimas / Sustabdymas ( ) mygtuką norėdami atidaryti dureles
Durelių atidaryti negalima, jei skalbyklėje vanduo per KARŠTAS arba jo lygis per AUKŠTAS.
2. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką Ijungimas / Sustabdymas (
skalbimą.
), kad tęstumėte
Kai ciklas baigiamas:
Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.
1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.
skalbinių skalbimas _25
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:25
2011-11-23
5:35:12
skalbinių skalbimas
Skalbimas rankiniu būdu
Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami Ciklo parinkimas.
1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite mygtuką Maitinimas ( ) ant skalbimo mašinos.
3. Atidarykite dureles.
4. Laisvai po vieną sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba nuskalbimo
priemonės.
7. Paspausdami mygtuką Temperatūra ( ) pasirinkite temperatūrą. (Šaltas vanduo, 30 ˚C, 40
˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką Parinktys ( ) norėdami pasirinkti skalavimo+ ciklus.
Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką Gręžimas( ), kad pasirinktumėte gręžimo greitį.
Skalavimo sulaikymo programa leidžia išimti iš skalbimo mašinos dar šlapius drabužius. ( :
be gręžimo (visos lemputės išjungtos): skalavimo sulaikymas)
10. Pakartotinai spauskite mygtuką Uždelsto veikimo pabaiga ( ), kad pasirinktumėte galimą
užlaikymo parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia
skalbimo pabaigos laiką.
11. Paspauskite Ijungimas / Sustabdymas ( ) mygtuką ir prasidės skalbimas.
SKALBIMO REKOMENDACIJOS
Vadovaukitės šiomis paprastomis rekomendacijomis, kad skalbiniai būtų skalbiami kuo švariau ir efektyviau.
Prieš skalbdami visada patikrinkite ant rūbų esančią priežiūros etiketę.
Rūšiuokite ir skalbkite skalbinius pagal šias savybes:
• Priežiūros etiketę: rūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius,
vilnonius ir dirbtinio šilko.
• Spalvą: atskirkite baltus ir spalvotus drabužius. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
• Dydis: skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
• Jautrumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos,
užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą Delicate (švelnūs audiniai).
Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros
schemą.
Kišenių ištuštinimas
Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite visas skalbinių kišenes. Maži, kieti netaisyklingos formos
daiktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai.
Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis.
Metalinės drabužių dalys gali sugadinti ir drabužius, ir skalbyklę. Drabužius su dekoratyvinėmis
sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbiant išverskite į kitą pusę. Jei skalbiant kelnių arba
švarkų užtrauktukai yra atsegti, gali būti pažeistas gręžimo krepšys. Skalbiant užtrauktukai turi
būti užsegti ir įtvirtinti virvele.
Drabužiai su ilgais raiščiais gali susipinti su kitais drabužiais ir juos pažeisti. Būtinai pririškite
raiščius prieš pradėdami skalbti.
Medvilnės nuskalbimas
Naudodami naująją skalbimo mašiną ir modernias skalbimo priemones, pasieksite geriausių
skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonių. Tačiau,
jei medvilnė ypač nešvari, naudokite pirminį skalbimą su fermentų pagrindu pagaminta skalbimo
priemone.
26_ skalbinių skalbimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:26
2011-11-23
5:35:14
Skalbinių partijos dydžio nustatymas
Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Naudodamiesi toliau
pateikta lentele nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.
Audinio tipas
Skalbinių partijos svoris
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
Medvilnė ( )
- vidutiniškai / nedaug
sutepti
- labai sutepti
6,0 kg
5,0 kg
Sintetiniai audiniai (
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
Modelis
Rankomis skalbiami
vilnoniai audiniai ( )
)
• Jei skalbiniai nesurūšiuoti (ekrane dega “UE”), perskirstykite partiją.
Esant nesurūšiuotiems skalbiniams, gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
• Skalbiant patalynę ar antklodes, skalbimo laikas gali pailgėti arba sumažėti gręžimo
efektyvumas.
• Patalynei ir antklodėms rekomenduojamas partijos dydis yra 1,8 kg ar mažiau.
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą (įsigyjamas
atskirai).
• Metalinės liemenėlių dalys gali išlysti per audinį ir sugadinti
skalbinius. Todėl būtinai įdėkite jas į tankų skalbimo tinklą.
• Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės,
gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklą.
ATSARGIAI
Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti
nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti
žmones.
• Jei naudojate džiovinimo procesą, jei vamzdyje yra vieni džinsai ar vienas rankšluostis,
džiovinimas gali tinkamai nesuveikti.
• Tam, kad procesas būtų atliekamas tinkamai, rekomenduojama vamzdyje įdėti bent du
tos pačios rūšies skalbinius.
skalbinių skalbimas _27
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:27
2011-11-23
5:35:15
skalbinių skalbimas
INFORMACIJA APIE SKALBIMO PRIEMONES IR PRIEDUS
Kokį skalbiklį naudoti
Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai
rankomis skalbiami gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite
mažai putojantį skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.
Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų
nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės
į vandens tiekėją.
Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio, nes jis gali likti skalavimo cikle. Dėl to mašina gali
skalauti netinkamai arba užsikimšti nutekamasis vamzdis.
Skalbimo priemonių stalčius
Jūsų skalbimo mašinoje yra atskiri skyriai skalbiklio ir audinių minkštiklio dozavimui. Prieš
paleisdami mašiną, supilkite visas skalbimo priemones į atitinkamus skyrius.
NEATIDARYKITE skalbimo priemonių stalčiaus veikiant skalbimo mašinai.
1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių, esantį kairėje valdymo
skydelio pusėje.
2. Prieš paleisdami mašiną, supilkite rekomenduojamą
skalbimo priemonės kiekį tiesiai į skalbiklio skyrių .
3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į
minkštiklio skyrių , jei būtina.
PERSPĖJIMAS
NEPILKITE miltelių arba skystos skalbimo priemonės į
minkštiklio skyrių ( ).
4. Jei naudojate nuskalbimo funkciją, įpilkite rekomenduojamą
skalbiklio kiekį į nuskalbimo skyrių .
Jei skalbiate didelius gaminius, NENAUDOKITE šių tipų
skalbiklių.
• Tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių
• Skalbiklių, naudojančių kamuolį arba tinklelį
MAKS.
Prieš pilant į dozatorių, koncentruotą arba tirštą
audinių minkštiklį reikia atskiesti trupučiu vandens (kad
neužsikimštų nutekamasis vamzdelis).
Įpylę audinio minkštiklio į skalavimo priemonių skyrių ir uždarę skalbimo priemonių stalčių
įsitikinkite, kad audinio minkštiklis neišsiliejo per viršų.
28_ skalbinių skalbimas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec5:28
2011-11-23
5:35:16
skalbimo mašinos valymas ir
priežiūra
Palaikydami skalbimo mašiną švarią, pagerinsite jos darbą, išvengsite nereikalingų
taisymų ir prailginsite jos tarnavimo laiką.
03 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKALBIMO MAŠINOS
1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. lizdo.
2. Atidarykite filtro dangtelį.
Filtro
dangtelis
3. Ištraukite avarinio išleidimo vamzdelį ir atskirkite jį nuo
kreiptuvo laikiklio.
Avarinio
išleidimo
vamzdelis
4. Nuimkite avarinio išleidimo vamzdelio užmovą.
5. Išleiskite visą vandenį į dubenį.
6. Vėl ant avarinio išleidimo vamzdelio uždėkite užmovą ir
pritvirtinkite vamzdelį prie kreiptuvo laikiklio.
7. Uždarykite filtro dangtelį.
Avarinio
išleidimo
užmova
IŠORĖS VALYMAS
1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste
ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius švelnia šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.
skalbimo mašinos valymas ir priežiūra _29
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec6:29
2011-11-23
5:35:17
skalbimo mašinos valymas ir
priežiūra
SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR JO NIŠOS VALYMAS
1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje
paspauskite fiksatoriaus svirtelę ir ištraukite
stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus
pertvarą skystam skalbikliui.
Fiksatoriaus svirtelė
3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.
4.
5.
6.
7.
Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
Tvirtai įstatykite pertvarą skystam skalbikliui į stalčių.
Įstumkite stalčių atgal į vietą.
Kad pašalintumėte visus skalbiklio likučius, atlikite
skalavimo ciklą be skalbinių būgne.
30_ skalbimo mašinos valymas ir priežiūra
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec6:30
2011-11-23
5:35:18
NUOSĖDŲ FILTRO VALYMAS
Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas
„5E“. (Žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, ankstesniame puslapyje.)
Prieš valydami nuosėdų filtrą, būtinai atjunkite maitinimo laidą.
1. Atidarykite filtro dangtelį.
2. Nuimkite avatinio išleidimo filtro dangtelį, kuriuo yra uždarytas
avarinio išleidimo vamzdis, ir išleiskite visą vandenį.
3. Atsukite nuosėdų filtro dangtelį.
Nuosėdų filtro
dangtelis
03 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ATSARGIAI
4. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas.
Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo
siurblio sraigtas.
5. Įsukite atgal filtro dangtelį.
6. Uždarykite filtro dangtelį.
Jei nuosėdų filtro dangtelis uždėtas netinkamai, gali
prabėgti vanduo.
VANDENS ŽARNELĖS TINKLINIO FILTRO VALYMAS
Rekomenduojame valyti vandens žarnelės tinklinį filtrą bent kartą per metus, arba kai rodomas klaidos
pranešimas „4E“:
1. Užsukite skalbimo mašinos vandens tiekimą.
2. Atsukite žarnelę nuo skalbimo mašinos galinės dalies. Kad dėl oro slėgio iš žarnelės
nepasipiltų vanduo, užkimškite ją skuduru.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnelės galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite.
Taip pat nuvalykite srieginės jungiamosios dalies vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą į vietą.
5. Prisukite žarnelę skalbimo mašinos galinėje dalyje.
6. Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra sandarūs ir atsukite čiaupą.
skalbimo mašinos valymas ir priežiūra _31
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec6:31
2011-11-23
5:35:18
skalbimo mašinos valymas ir
priežiūra
UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS
Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbimo mašina užšalo:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarnelė.
Atjunkite vandens tiekimo žarnelę ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo tiekiamas ir
išleidžiamas normaliai.
SKALBIMO MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS
Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo.
Skalbimo mašinos gali sugesti, jei sandėliuojant žarnelėse ir vidiniuose mazguose paliekamas vanduo.
1. Pasirinkite ciklą „15’ Quick Wash“ (greitasis 15 min. skalbimas) ir įpilkite baliklio į baliklio
skyrių. Atlikite skalbimo ciklą be skalbinių.
2. Užsukite čiaupus ir atjunkite vandens tiekimo žarnas.
3. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo ir palikite atviras skalbimo mašinos dureles, kad į
būgną galėtų patekti oras.
Jei laikėte skalbimo mašiną neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol
atitirps vandens likučiai skalbimo mašinoje.
32_ skalbimo mašinos valymas ir priežiūra
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec6:32
2011-11-23
5:35:19
gedimų diagnostika ir
informacijos kodai
PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ SKALBIMO MAŠINA...
04 GEDIMŲ DIAGNOSTIKA
PROBLEMA
SPRENDIMAS
Nepasileidžia
•
•
•
•
Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo.
Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas.
Paspauskite mygtuką Paleidimas / Sustabdymas ( ).
Mašinoje nėra vandens
arba jo per mažai
•
•
•
•
Pilnai atsukite vandens čiaupą.
Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarnelė.
Ištiesinkite vandens tiekimo žarneles.
Išvalykite filtrą vandens tiekimo žarnelėje.
Baigus skalbimo ciklą,
skalbimo priemonių
stalčiuje liko skalbiklio
•
Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens
slėgiui.
Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.
Skalbimo mašina vibruoja
arba veikia pernelyg
triukšmingai
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei
grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles,
kad ji stovėtų lygiai.
Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai.
Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais.
Įsitikinkite, kad skalbinių partija subalansuota.
Skalbimo mašina neišleidžia •
vandens ir / arba negręžia
•
Ištiesinkite vandens išleidimo žarnelę. Ištiesinkite žarnelių kilpas.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.
Durelės neatsirakina arba
neatsidaro.
Durelės atsidarys tik po 3 minučių mašinai sustojus arba išjungus
maitinimą.
•
Jei vis dar neatsidaro, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
gedimų diagnostika ir informacijos kodai _33
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec7:33
2011-11-23
5:35:19
gedimų diagnostika ir
informacijos kodai
INFORMACIJOS KODAI
Kai mašinos darbas sutrinka, ekrane galite pažiūrėti informacijos kodą. Jei taip atsitiko, išbandykite šioje
lentelėje siūlomą sprendimą, tada kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
KODO SIMBOLIS
SPRENDIMAS
dE
•
•
Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.
Įsitikinkite, kad už durelių neužkibo skalbinių.
4E
•
•
Patikrinkite, ar vandens tiekimo čiaupas yra atsuktas.
Patikrinkite vandens slėgį.
•
Išleiskite vandenį į vonelę per avarinio išleidimo vamzdį, išvalykite
siurblio filtrą ir patikrinkite, kad būtų tinkamai prijungta išleidimo žarna.
•
Skalbinių partija nesubalansuota. Perskirstykite skalbinius. Jei reikia
skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo
rezultatai gali būti nepatenkinami, ir ekranėlyje matysite pranešimą
apie klaidą „UE“.
•
Skambinkite klientų aptarnavimo centrui.
5E
UE
cE/3E
Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.
34_ gedimų diagnostika ir informacijos kodai
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec7:34
2011-11-23
5:35:19
skalbimo mašinos kalibravimas
KALIBRAVIMO REŽIMAS
05 SKALBIMO MAŠINOS KALIBRAVIMAS
„Samsung“ skalbimo mašina skalbinių svorį nustato automatiškai. Norėdami tiksliau nustatyti skalbinių svorį,
sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą. Kalibravimo režimas įjungiamas atlikus toliau išvardytus
veiksmus.
1. Išimkite iš mašinos visus skalbinius ir išjunkite mašiną.
2. Vienu metu paspauskite mygtuką Temperatūra ( ) ir Uždelsto veikimo pabaiga ( ) ir tuomet
Maitinimas ( ) mygtuką.
Mašina įsijungia.
3. Paspauskite mygtuką Ijungimas / Sustabdymas ( ), ir įjunkite Calibration Mode (kalibravimo režimą).
4. Būgnas sukasi pagal ir prieš laikrodžio rodyklę apie 3 minutes.
5. Baigus Calibration Mode (kalibravimo režimą), ekrane pasirodo užrašas End(En) (pabaiga) ir mašina
automatiškai išsijungia. Dabar skalbimo mašina paruošta naudoti.
gedimų diagnostika ir informacijos kodai _35
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec7:35
2011-11-23
5:35:19
ciklų lentelė
CIKLŲ LENTELĖ
(z vartotojo pasirinkimas)
Maksimalus kiekis (kg)
PROGRAMA
Medvilnė (
SKALBIKLIS
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
Nuskalbimas
skalbimas
Minkštiklis
Maks.
temp.
(˚C)
6,0
5,0
z
taip
z
95
)
3,0
3,0
z
taip
z
60
Rankomis skalbiami
vilnoniai audiniai ( )
2,0
2,0
-
taip
-
40
)
4,0
4,0
z
taip
z
95
)
3,0
3,0
z
taip
z
60
Greitasis 15 min. skalbimas ( )
2,0
2,0
-
taip
z
40
)
Sintetiniai audiniai (
Kūdikių priežiūra (
Iprastas skalbimas (
Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.
PROGRAMA
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Uždelsto veikimo pabaiga
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
Rankomis skalbiami
vilnoniai audiniai ( )
800
800
800
z
)
1200
1000
800+
z
)
1200
1000
800+
z
Greitasis 15 min. skalbimas ( )
800
800
800
z
Medvilnė (
)
)
Sintetiniai audiniai (
Kūdikių priežiūra (
Iprastas skalbimas (
1. Ciklas su nuskalbimu užtrunka apie 15 minučių ilgiau.
2. Ciklo trukmės duomenys buvo išmatuoti standarte IEC 60456/EN 60456 nurodytomis sąlygomis.
Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 35 psl.).
3. Skalbimo trukmė konkrečiose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo
vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.
4. Pasirinkus intensyvaus skalbimo funkciją, prailginamas kiekvienas ciklas.
36_ ciklų lentelė
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec8:36
2011-11-23
5:35:20
priedas
AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ
Atspari medžiaga
Galima lyginti ne didesne kaip
100˚C temperatūra
Švelnus audinys
Nelyginti
Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje
Galima valyti sausai naudojant bet
kokį valiklį
Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje
Galima valyti sausai tik perchloridu,
švelnesniais degalais, grynu
alkoholiu ar R113
Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje
Galima valyti sausai tik aviaciniu
kuru, grynu alkoholiu ar R113
Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje
Sausas valymas draudžiamas
Galima skalbti rankomis
Džiovinti ištiesus
Tik sausas valymas
Džiovinti galima pakabinus
Galima balinti šaltame vandenyje
Džiovinti ant pakabos
Nebalinti
Galima džiovinti skalbyklėje,
įprastinis karštis
Galima lyginti ne didesne kaip
200˚C temperatūra
Galima džiovinti skalbyklėje,
mažesnis karštis
Galima lyginti ne didesne kaip
150˚C temperatūra
Džiovinti skalbyklėje draudžiama
07 PRIEDAS
Šie simboliai nurodo kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai tokia tvarka:
skalbimas, balinimas, džiovinimas / lyginimas ir valymas, jei būtina.
Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais
priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kaip galima ilgiau ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.
APLINKOS APSAUGA
•
•
•
•
Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų
išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo
šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo
naudojamos programos).
ATITIKIMO DEKLARACIJA
Ši skalbyklė atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.
priedas _37
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec9:37
2011-11-23
5:35:21
priedas
BUITINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ LAPAS
Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010
Samsung
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
Modelio pavadinimas
Talpa
kg
6
5
Energijos vartojimo efektyvumas
A+++ (didžiausias suvartojimas) iki D (mažiausias suvartojimas)
A++
A++
A++
A++
A++
A++
Energijos suvartojimas
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) 1)
kWh / metus
170
170
170
145
145
145
Energijos suvartojimas (E_t.60) Cotton 60 ˚C
(medvilnė 60 °C) visa apkrova
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C
(medvilnė 60 °C) daline apkrova
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C
(medvilnė 40 °C) daline apkrova
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
Išmatuota elektros galia išjungus maitinimą (P_o)
W
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Išmatuota elektros galia palikus maitinimą įjungtą
(P_I)
W
5
5
5
5
5
5
l / metus
8580
8580
8580
7150
7150
7150
Metinis vandens suvartojimas (AW_c)
2)
Gręžimo efektyvumo klasė 3)
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)
Didžiausias gręžimo greitis
Likutinis drėgnis
B
C
D
B
C
D
aps./min.
1200
1000
800
1200
1000
800
%
56
65
74
56
65
74
Cotton (medvilnė) 60 ˚C ir 40 ˚C + Intensive (intensyvus) 4)
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape
Programos trukmė – standartinė programa
Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) visa apkrova
min
225
225
225
225
225
225
Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) daline apkrova
min
178
178
178
178
178
178
Cotton 40 ˚C (medvilnė 40 °C) daline apkrova
min
173
173
173
173
173
173
Svertinis palikto laiko režimas
min
2
2
2
2
2
2
Skalbimas
dB (A) re 1 pW
57
57
57
57
57
57
Gręžimas
dB (A) re 1 pW
76
74
72
76
74
72
Skleidžiamas triukšmas
Matmenys
Aukštis
mm
850
850
Plotis
mm
600
600
Gylis 5)
mm
505
425
Grynasis svoris
kg
62
57
Bendras svoris
kg
64
59
Pakuotės svoris
kg
2
Vandens slėgis
kPa
Prietaiso matmenys
2
50-800
Elektros jungtis
Įtampa
V
220-240
220-240
Energijos suvartojimas
W
2000-2400
2000-2400
Dažnis
Hz
50
50
Tiekėjo pavadinimas
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ priedas
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec9:38
2011-11-23
5:35:25
07 PRIEDAS
1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant
medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu bei
atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo
to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei
skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu. Faktinės
vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai naudojate drabužių džiovintuvą džiovinti drabužiams.
Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui.
Skalbimas ir gręžimas dideliu sukimosi dažniu sutaupo kur kas daugiau energijos drabužių
džiovinimui, kurią kitu atveju sunaudotų drabužių džiovintuvas.
4. „Standard Cotton 60 ˚C course“ (standartinis medvilnės 60 °C kursas) ir „Standard Cotton 40 ˚C
course“ (standartinis medvilnės 40 °C kursas), kuriuos galima pasirinkti pridedant „Intensive“
(intensyvaus) funkciją į „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“
(medvilnės 40 °C kursą), yra efektyviausi (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo
skalbiniams.
Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 35 psl.).
Šiuose kursuose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.
5. Atstumas nuo prietaiso iki sienos į gylio matmenį neįtrauktas.
priedas _39
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec9:39
2011-11-23
5:35:25
TURITE KLAUSIMŲ ARBA PASTABŲ?
Šalis
SKAMBINKITE
ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ
TINKLALAPYJE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kodo Nr. DC68-02847Z_LT
WF0602NX-02847Z_LT.indd Sec9:40
2011-11-23
5:35:25
WF0602N
WF0600N
WF0608N
WF0620N
WF0690N
WF0502N
WF0500N
WF0508N
WF0520N
WF0590N
WF0598N
Pesumasina
kasutusjuhend
kujutle võimalusi
Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks
registreerige oma toode aadressil:
www.samsung.com/register
WF0602NX-02847Z_ET.indd 1
2011-11-23
5:31:47
teie uue pesumasina
funktsioonid
See pesumasin muudab teie suhtumist pesupesemisse. Samsungi pesumasina
supervõimsusel ja energia kokkuhoiul põhinevad funktsioonid teevad tüütust tööst
naudingu.
• Beebipesu pesemise süsteem
Teie Samsungi pesumasinal on olemas pesuprogrammid, mis annavad lisakaitse tundlikule
nahale mõeldud lasteriietele.
Need programmid minimeerivad pesupulbrijääke pesus ja vähendavad nii laste nahaärritust.
Lisaks saab nende programmide alusel pesu eri liikidesse liigitada. Pesu pestakse vastavalt
pesu omadustele ja lapsed saavad selga alati puhtad ja värsked riided.
• Lapselukk
Lapselukufunktsioon tagab, et väikesed uudishimulikud lapsed ei saa pesumasinat ise lahti
teha.
See turvafunktsioon takistab lapsi pesumasina nuppudega mängimast ja annab teile märku,
kui pesumasin sisse lülitatakse.
• Ajastatud lõpp
Saate ühetunnise täpsusega ajastada pesutsükli lõppema kuni 19 tunni pärast, mis võimaldab
pesumasinat mugavalt kasutada, eriti siis, kui peate kodust lahkuma.
• 15 min kiirpesu
Aega on vähe! Kui aega on vähe, päästab teid hädast 15-minutiline pesutsükkel.
Meie 15-minutiline kiirpesu programm on suurepärane lahendus kiire elutempo puhul.
Nüüd saate oma lemmikrõivad puhtaks uskumatuna näiva 15 minutiga!
• Käsipesuprogramm
Spetsiaalne hooldus tagatakse õige temperatuuri, õrna pesutoimingu ja sobiva veekoguse
abil.
• Lai luuk
Eriti lai luuk tagab hea ülevaate! Saate kergelt pesu masinasse panna ja välja võtta; eriti mugav
on see suurte esemete (voodiriided, vannilinad jms) puhul.
Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma uue Samsungi pesumasina paigalduse,
kasutuse ja hoolduse kohta. Samuti sisaldab see juhtpaneeli kirjeldust, juhiseid pesumasina
kasutamiseks ning näpunäiteid, kuidas kõiki uusimaid omadusi ja funktsioone võimalikult hästi
ära kasutada. Lk 33 asuv peatükk „Veaotsing ja infokoodid” aitab leida lahendusi, kui teie uue
pesumasinaga esineb probleeme.
2_ teie uue pesumasina funktsioonid
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec1:2
2011-11-23
5:31:51
ohutusalane teave
Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist
leiate vajalikku teavet oma seadme paigalduse, kasutuse ja hoolduse kohta. Leidke
aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi
ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.
MIDA PEATE TEADMA OHUTUSJUHISTE KOHTA
Lugege see juhend põhjalikult läbi – nii on tagatud, et oskate oma uue seadme kõiki võimalusi ja funktsioone
ohutult ning tõhusalt kasutada. Pärast lugemist paigutage juhend hilisemaks kasutamiseks seadme
lähedusse jäävasse ohutusse kohta. Antud seadet on lubatud kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud
eesmärgil.
Hoiatused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi.
Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel olge mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Käesolevad kasutusjuhised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina
näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui
teil on küsimusi või probleeme, kontakteeruge lähima klienditeenindusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt
www.samsung.com.
OLULISED OHUTUSMÄRGID NING HOIATUSED
Tähiste ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis
HOIATUS
Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua raskeid
kehavigastusi või vara kahjustumist.
ETTEVAATUST
Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua kehavigastusi
ja/või vara kahjustumist.
ETTEVAATUST
Pesumasina kasutamisel tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või
vigastusteohu vältimiseks jälgige järgmisi põhilisi ohutusjuhiseid.
ÄRGE üritage.
ÄRGE võtke lahti.
ÄRGE puutuge.
Järgige juhiseid täpselt.
Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et pesumasin oleks maandatud.
Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.
Märkus.
Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi.
Palume neid täpselt järgida.
Pärast selle peatüki lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
Enne seadme kasutamist lugege kogu juhend läbi.
Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte.
Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla
kasutamisel ettevaatlik.
ohutusalane teave _3
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:3
2011-11-23
5:31:51
ohutusalane teave
Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina peal või sees mängida. Pesumasina
luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes saada
tõsiseid kehavigastusi.
HOIATUS
Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese
kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või
neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.
Veenduge, et lapsed seadmega ei mängiks.
Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja,
teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
Seade tuleb paigaldada kohta, mille läheduses on olemas toitepistik, veekraanid ja
äravoolutorud.
Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks
vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.
Kasutage uusi voolikukomplekte; vanu ei tohi kasutada.
JUHISED WEEE TÄHISE KOHTA
Antud toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmed)
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes jäätmete sorteerimist rakendavates Euroopa riikides)
Selline tähis tootel, lisatarvikutel või juhistel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid
(nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppemisel tavajäätmete hulka visata.
Selleks, et kontrollimatu jäätmekäitluse tulemusena ei tekitataks võimalikku kahju keskkonnale või
inimeste tervisele, palume teil seade ressursside säästva taaskasutamise edendamiseks teistest
jäätmetest eraldada ning ümbertöötlusse anda.
Koduses majapidamises kasutajad peaksid võtma ühendust toote müüja või kohaliku
omavalitsusega, kes teavitavad neid, kuhu ja kuidas saab selliseid seadmeid keskkonnale
ohutuks ümbertöötlemiseks viia.
Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi visata muude kõrvaldamisele minevate
tavajäätmete hulka.
4_ ohutusalane teave
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:4
2011-11-23
5:31:52
HOIATUS
RANGED HOIATUSSILDID PAIGALDAMISE KOHTA
Antud seadet tohib paigaldada ainult vastav spetsialist või teenindusettevõte.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus,
probleemid toote töös või kehavigastused.
Seade on raske, olge selle tõstmisel ettevaatlik.
Ühendage toitejuhe 220-240V / 50Hz vahelduvvoolu pistikupesasse ja kasutage antud
pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Teiste seadmete antud pistikupesasse ühendamine pikendusjuhtme kaudu või
lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
- Kindlustage, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes
andmetes toodutele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või
tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupesasse.
Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku jalgadelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades
võõrlisandid, nt tolm või vesi.
- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage see kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ühendage toitepistik pistikupesasse õiget pidi – nii et juhe oleks suunatud põranda poole.
- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed
saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad lastele ohtlikud
olla.
- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.
Kui seade, selle toitepistik või toitekaabel saab kahjustada, kontakteeruge lähima
klienditeenindusega.
Antud seade peab olema nõuetekohaselt maandatud.
Ärge ühendage seadme maandust gaasitoru, plastist veetoru ega telefoniliini külge.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus või probleemid toote
töös.
- Ärge kunagi ühendage toitekaablit nõuetekohaselt maandamata pistikupessa,
kindlustage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.
Ärge paigaldage antud seadet küttekeha või kergestisüttiva materjali lähedusse.
Ärge paigaldage antud seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega paika, millele
langeb otsene päikesevalgus või vesi (vihmapiisad).
Ärge paigaldage antud seadet külma paika.
– Jäätumine võib torud lõhki lüüa.
Ärge paigaldage antud seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ärge kasutage elektrimuundurit.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitekaablit või korralikult kinnitamata
pistikupesa.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ärge sikutage kaablit ega painutage seda liigselt.
Ärge väänake toitekaablit ega siduge seda sõlme.
ohutusalane teave _5
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:5
2011-11-23
5:31:52
ohutusalane teave
Ärge riputage toitekaablit metallesemele, ärge asetage toitekaablile rasket eset, ärge
asetage toitekaablit esemete vahele ega suruge toitekaablit seadme taga olevasse
tühimikku.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.
- Toitepistiku eemaldamisel hoidke pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ärge vedage toitekaablit ja voolikuid kohast, kus võite neile komistada.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID PAIGALDAMISE KOHTA
Antud seade tuleb paigaldada selliselt, et toitepistik oleks kättesaadavas kohas.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või lühisest tingitud tulekahju.
Paigutage seade tasasele ja tugevale pinnale, mis selle raskusele vastu peab.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või
probleemid toote töös.
HOIATUS
RANGED HOIATUSSILDID KASUTAMISE KOHTA
Kui seade jääb vee alla, katkestage viivitamatult vee- ja toitevarustus ning kontakteeruge
lähima klienditeenindusega.
- Ärge eemaldage toitepistikut pistikupesast märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise.
Kui seadmest kostub ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage
viivitamatult toitepistik pistikupesast ning kontakteeruge lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) esinemisel õhutage viivitamatult ruumi ja
ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitekaablit.
- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Lisaks eemaldage seadme
kasutuselt kõrvaldamisel pesumasina luugi käepide.
- Laps võib pesumasinasse lõksu jääda ja lämbuda.
Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakendusmaterjalid
(käsnad, vahtplast).
6_ ohutusalane teave
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:6
2011-11-23
5:31:52
Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude
kergestisüttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud esemeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise, tulekahju või plahvatuse.
Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine /
tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.
- Pesumasinast väljavoolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks.
Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada toote kahjustamist või kehavigastusi.
Ärge pange kätt pesumasina alla.
- Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle tagajärjel võite saada elektrilöögi.
Ärge eemaldage seadme väljalülitamiseks toitepistikut seadme töötamise ajal pistikupesast.
- Toitepistiku tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde ja põhjustada elektrilöögi
saamise või tulekahju.
Ärge lubage lastel ega oskamatutel inimestel pesumasinat järelevalveta kasutada. Ärge
lubage lastel seadmesse ronida.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamist, põletusi või kehavigastusi.
Ärge pange kätt ega metalleset pesumasina töötamise ajal selle alla.
- Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.
Ärge tõmmake seadme toitevõrgust eraldamisel toitekaablist, hoidke alati tugevalt pistikust
ja tõmmake see pistikupesast otse välja.
- Kaabli vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi saamise.
Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.
- Ärge kasutage kaitsmena ühtegi muud detaili (nt look, metalltraat vms) peale
standardkaitsme.
- Kui vajalik on seadme parandamine või uuesti paigaldamine, kontakteeruge lähima
klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, probleemid
toote töös või kehavigastused.
Kui seadmesse on sattunud võõrlisandeid, nt vett, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja
kontakteeruge lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik
pistikupesast lahti.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
Ühendage toitepistik pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata pikka aega või esineb äikest.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
ohutusalane teave _7
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:7
2011-11-23
5:31:53
ohutusalane teave
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID KASUTAMISE KOHTA
Kui pesumasinasse on sattunud võõrlisandeid, nt puhastusained, mustus, toidujäätmed
vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme
riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna
deformeerumist, kahjustumist või roostetamist.
Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.
- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.
Kui avate pärast veekatkestust või veevooliku uuesti ühendamist kraani, tehke seda
aeglaselt.
Avage kraan aeglaselt, kui te pole seadet pikka aega kasutanud.
- Rõhu all olev õhk võib veevoolikus või veetorus põhjustada detaili kahjustumist või vee
lekkimist.
Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.
- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud uputuse tingimustes võib
põhjustada elektrilöögi saamist või tulekahju puhkemist lühisest.
Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.
- Kui pesu jääb luugi vahele, võib tulemuseks olla pesu või pesumasina kahjustamine või
vee lekkimine.
Veenduge, et pesumasina kasutamise välisel ajal on kraan suletud.
- Veenduge, et veevooliku ühendusel olev kruvi on korralikult pingutatud.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.
Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil pole võõrlisandeid (jääkaineid, niite,
juuksekarvu vms).
- Kui ukse külge on jäänud võõrlisand või ust ei ole võimalik täielikult sulgeda, võib
tagajärjeks olla vee lekkimine.
Enne toote kasutamist avage kraan ja veenduge, et veevooliku ühendus on korralik ning ei
esine vee lekkimist.
- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.
Tuleohu või plahvatuse ärahoidmiseks
- Teatud tingimustel võib kuumaveesüsteemis (näiteks kuumaveeboileris), mida
pole kauem kui kaks nädalat kasutatud, tekkida vesinikgaas. VESINIKGAAS ON
PLAHVATUSOHTLIK. Kui te pole oma kuumaveesüsteemi üle kahe nädala kasutanud,
siis keerake kõik kodus olevad kuumaveekraanid lahti ja laske veel mõni minut voolata,
enne kui pesumasina sisse lülitate. Nii eemaldate moodustunud vesinikgaasi. Kuna
vesinikgaas on kergestisüttiv, on keelatud sel ajal suitsetada või lahtist tuld süüdata. Kui
gaasi lekib, õhutage viivitamatult ruumid ja ärge puudutage toitepistikut.
Toode on mõeldud ainult kodusmajapidamises kasutamiseks.
Toote kommertseesmärkidel kasutamist käsitatakse väärkasutamisena. Sellisel juhul ei
kuulu toode Samsungi standardgarantii tingimuste alla ning Samsung ei võta endale
vastutust väärtkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.
8_ ohutusalane teave
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:8
2011-11-23
5:31:53
Ärge seiske seadmel ega asetage seadmele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid
sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, probleemid toote töös või
kehavigastused.
Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.
- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi
saamise, tulekahju või probleeme toote töös.
Ärge pange pesumasina kõrvale elektromagnetvälja tekitavaid esemeid.
- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.
Kuna kõrgel temperatuuril pesemise või kuivatamise tsükli ajal väljutatav vesi on kuum, ärge
puudutage vett.
- Selle tagajärjel võite saada põletusi või kehavigastusi.
Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui
teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eriprogrammi.
- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol.
- See võib tekitada liigset vibratsiooni ja pesumasinat, seinu, põrandat või riideesemeid
kahjustada.
* Villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid,
mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.
Ärge kasutage pesumasinat eemaldatud pesuaine karbiga.
- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilöögi saamist või kehavigastusi.
Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see
on kuum.
- Selle tagajärjel võite saada põletusi.
Ärge sisestage pärast pesuaine karbi avamist sellesse kätt.
- Võite saada kehavigastusi, kuna teie käsi võib jääda pesuaine sisestusmehhanismi
vahele. Ärge pange pesumasinasse mingeid esemeid (nt kingad, toidujäätmed, loomad)
peale pesu.
- See võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud pesumasina kahjustamist või
lemmikloomade puhul nende vigastada saamist ja hukkumist.
Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamist või kehavigastusi.
Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide,
kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.
- See võib põhjustada kummitihendi deformeerumist ja vee lekkimist.
Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või
valgendit.
- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset
pesuvahendit ja käsna. Ärge mingil juhul kasutage metallharja.
Ärge kallake otse trumlisse tahket pesuainet ega peske, loputage või tsentrifuugige tahke
pesuainega saastunud pesu.
- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud
süttimist.
Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat kuuma vett.
- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.
ohutusalane teave _9
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:9
2011-11-23
5:31:54
ohutusalane teave
Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.
- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid toote töös,
värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.
Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.
- Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske need koos ülejäänud pesuga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.
Ärge kasutage kõvastunud pesuainet.
- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.
Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks
vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.
Veenduge, et kõigi pestavate esemete taskud oleksid tühjad.
- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet
tõsiselt kahjustada.
Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.
HOIATUS
RANGED HOIATUSSILDID PUHASTAMISE KOHTA
Ärge pihustage puhastamisel vett otse seadmele.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks bensiini, lahustit ega alkoholi.
- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustumist,
elektrilöögi saamist või tulekahju puhkemist.
Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
10_ ohutusalane teave
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec10:10
2011-11-23
5:31:54
sisu
PESUMASINA TÖÖKORDA
SEADMINE
12
PESU PESEMINE
21
PESUMASINA PUHASTAMINE JA
HOOLDUS
29
VEATEATED JA INFOKOODID
33
PESUMASINA KALIBREERIMINE
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Osade kontrollimine
Paigaldusnõuded
Elektrivarustus ja maandamine
Veevarustus
Äravool
Põrand
Ruumi temperatuur
Paigaldamine suletud asukohta
Pesumasina paigaldamine
21
21
22
24
24
25
26
26
28
28
28
Pesemine esimest korda
Põhijuhised
Juhtpaneeli kasutamine
Lapselukk
Ajastatud lõpp
Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
Käsipesu
Juhised pesu pesemiseks
Pesuvahend ja lisandid
Millist pesuvahendit kasutada
Pesuainesahtel
29
29
30
31
31
32
32
Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras
Pesumasina välispinna puhastamine
Pesuainesahtli ja vaheosade puhastamine
Prahifiltri puhastamine
Veevooliku võrkfiltri puhastamine
Külmunud pesumasina parandamine
Pesumasina hoiustamine
33
34
Kontrollige, kui teie pesumasin...
Infokoodid
35
Kalibreerimisrežiim
36
Tsüklitabel
37
37
37
38
Riiete hooldusmärgiste tabel
Keskkonnakaitse
Sobivusdeklaratsioon
Kodumajapidamistes kasutatavad
pesumasinad
35
TSÜKLITABEL
36
LISA
37
sisu _11
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec2:11
2011-11-23
5:31:54
pesumasina töökorda
seadmine
Veenduge, et paigaldaja järgib neid juhiseid täpselt. Nii tagate, et teie uus
pesumasin töötab õigesti ja teid ei varitse pesupesemisel kehavigastuse saamise
oht.
OSADE KONTROLLIMINE
Pakkige pesumasin hoolikalt lahti ja veenduge, et teil on olemas kõik alltoodud osad. Kui pesumasin on
saanud transportimisel viga või kui mõni osa on puudu, võtke ühendust Samsungi klienditeeninduse või
Samsungi edasimüüjaga.
Tööpind
Pesuainesahtel
Esipaneel
Pistik
Luuk
Väljalaskevoolik
Prahifilter
Reguleeritavad
jalad
Filtri kate
Trummel
Hädaolukorra
äravooluvoolik
* Poldiavade katted
Külmaveevoolik
Voolikujuhik
* Poldiavade katted: Poldiavade katete arv oleneb mudelist (3–5 katet)
12_ pesumasina töökorda seadmine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:12
2011-11-23
5:31:54
PAIGALDUSNÕUDED
Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu ärahoidmiseks tuleb kõigi juhtmete ning maanduse
paigaldamisel järgida riikliku elektriseaduse ANSI/FNPA nr 70
viimast väljaannet ning kohalikke seadusi ja eeskirju. Seadme õige toimimise jaoks piisava
elektrivarustuse tagamine on seadme omaniku isiklik vastutus.
HOIATUS
Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet.
Kasutage ainult pesumasinaga kaasasolevat juhet.
Enne paigaldamist veenduge, et teie kohalik elektrivarustus hõlmab järgmist.
• Vahelduvvool, 220–240 V / 50 Hz sulavkaitse või kaitselüliti
• Eraldi vooluring ainult pesumasina jaoks
01 TÖÖKORDA SEADMINE
Elektrivarustus ja maandamine
Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kui pesumasina töös tekivad vead või kui see
katki läheb, vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse.
Teie pesumasina toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada
korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.
Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.
Valesti paigaldatud maandusjuhe võib kaasa tuua elektrilöögi.
Kui te pole kindel, kas pesumasin on ikka korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku
poole või teenindusse. Ärge vahetage pesumasina juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik
pistikupesasse ei lähe, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.
Veevarustus
Pesumasin täitub veega korralikult juhul, kui teie veesurve on 50 kPa kuni 800 kPa. Kui veesurve
on väiksem kui 50 kPa, võib tekkida vee sisselaskeava tõrge, mis ei lase aval täielikult sulguda.
Samuti võib pesumasina veega täitmine võtta kauem aega, kui programm ette näeb, ning masin
võib välja lülituda. (Veega täitumise ajalimiit on sisse programmeeritud ning mõeldud uputuse
vältimiseks juhuks, kui voolik peaks lahti tulema.)
Veekraanid peavad asetsema kuni 122 cm kaugusel teie pesumasina tagaküljest, sest
kaasasolevad veevoolikud kaugemale ei ulatu.
Enamikest ehitustarvikute kauplustest saab osta eri pikkusega, kuni 305 cm pikkuseid
veevoolikuid.
Lekete ja veeavariide ohtu saate vähendada järgmiselt.
• Veekraanid olgu kergesti ligipääsetavad.
• Kui pesumasinat ei kasutata, tuleb veekraanid kinni keerata.
• Vee sissevõtuvoolikute ühendusi tuleks regulaarselt lekete osas kontrollida.
HOIATUS
Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks kõik vee
sisselaskeavad ja kraanid üle.
pesumasina töökorda seadmine _13
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:13
2011-11-23
5:31:54
pesumasina töökorda
seadmine
Äravool
Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust äravoolutoru. Väljalaskevoolik tuleb juhtida vooliku
ühendusdetaili kaudu äravoolutorusse. Vertikaaltoru peab olema piisava jämedusega, et
mahutada väljalaskevoolikut. Väljalaskevoolik on seadmega ühendatud tehases.
Põrand
Kõige parem on pesumasin paigaldada valatud või plaaditud põrandale. Puupõrandat võib olla
vaja vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks kindlustada. Vaipkatted
ja pehmemad plaatpinnad soodustavad vibratsiooni tekkimist ja aitavad kaasa pesumasina
liikumisele tsentrifuugimise ajal.
Ärge paigaldage pesumasinat põrandale ehitatud platvormile või nõrgale pinnale.
Ruumi temperatuur
Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati
veidi vett (vee sissevõtuava, pumba ja vooliku piirkonda). Voolikutes olev külmunud vesi võib
klambreid, pumpa ja muid osasid kahjustada.
Paigaldamine suletud asukohta
Ohutuks ja õigeks töötamiseks vajab teie pesumasin enda ümber vaba ruumi.
Külgedel – 25 mm
Taga – 50 mm
Peal – 25 mm
Ees – 465 mm
Kui pesumasin paigaldatakse koos kuivatiga, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 465
mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.
PESUMASINA PAIGALDAMINE
Antud seadet tohib paigaldada ainult vastav spetsialist või teenindusettevõte.
1. SAMM
Sobiliku paiga leidmine
Enne pesumasina paigaldamist veenduge, et paigalduskohas oleksid järgmised tingimused.
•
•
•
•
•
•
Tugev, ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
Eemal otsesest päikesevalgusest
Piisava ventilatsiooniga
Puudub külmumisoht (alla 0˚C)
Eemal soojusallikatest (nt õli või gaasi baasil töötavatest)
Piisavalt ruumi, et pesumasin ei peaks toetuma oma toitejuhtmele
14_ pesumasina töökorda seadmine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:14
2011-11-23
5:31:55
2. SAMM
Transportimispoltide eemaldamine
1. Keerake kõik poldid ja kuus kruvi mutrivõtmega lahti.
1
01 TÖÖKORDA SEADMINE
Enne pesumasina paigaldamist tuleb seadme tagaküljelt eemaldada kõik viis transportimispolti.
2
2. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.
3. Pange poldid kindlasse kohta, et saaksite neid pesumasina transportimisel edaspidi uuesti
kasutada.
HOIATUS
Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen
jne) lastele kättesaamatus kohas.
pesumasina töökorda seadmine _15
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:15
2011-11-23
5:31:55
pesumasina töökorda
seadmine
3. SAMM
Jalgade reguleerimine
Pesumasina paigaldamisel jälgige, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutoru oleksid kergesti
juurdepääsetavad.
1. Nihutage pesumasin oma kohale.
2. Seadke pesumasin paika,
keerates käega tugijalgu
sisse ja välja kuni sobiva
asendi saavutamiseni.
3. Kui pesumasin on loodis, keerake mutrid kinni.
• Pingutage mutter selliselt, et jalg ei liiguks.
• Keerake masina jalgade fikseerimiseks nelja mutrit päripäeva. Kui masin ei ole loodis
või mõni jalgadest ei ole korralikult fikseeritud, võib masin kuivatusprotsessi käigus
tekkiva tugeva vibratsiooni tõttu ümber minna.
16_ pesumasina töökorda seadmine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:16
2011-11-23
5:31:56
01 TÖÖKORDA SEADMINE
4. SAMM
Ühendamine veevärgi ja äravooluga
Veevoolikuga ühendamine
1. Ühendage külma vee sissevõtuvooliku L-liitmik
seadme tagaküljel paikneva külma vee
sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
Sissevõtuvooliku üks ots peab olema
ühendatud pesumasinaga ja teine ots
veekraaniga. Ärge venitage sissevõtuvoolikut.
Kui voolik on liiga lühike, siis asendage see
pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.
2. Ühendage külmaveevooliku teine ots
külmaveekraaniga ja keerake käega kinni. Kui
vaja, võite muuta veevooliku pesumasinapoolse otsa asendit seda lahti ühendades,
voolikut pöörates ning uuesti kinni keerates.
Täiendava kuuma vee sissevõtuga valitud mudelite puhul
1. Ühendage punast värvi kuuma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva
kuuma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots oma kuumaveekraaniga ja keerake käega kinni.
3. Kasutage Y-voolikut juhul, kui soovite kasutada ainult külma vett.
pesumasina töökorda seadmine _17
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:17
2011-11-23
5:31:56
pesumasina töökorda
seadmine
Veevoolikuga ühendamine (valitud mudelid)
1. Eemaldage adapter veevooliku küljest.
Adapter
Vee
sissevõtuvoolik
2. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri
nelja kruvi kinnitust. Edasi võtke adapter ja keerake osa (2)
noolega näidatud suunas, kuni tekib 5 mm laiune vahe.
1
5 mm
2
3. Ühendage adapter veekraaniga, tõstes adapterit ülespoole
ja keerates kruvid tugevalt kinni.
Keerake osa (2) noole suunas ja ühendage (1) ning (2).
Veekraan
1
2
4. Ühendage veevoolik adapteri külge. Kui
lasete osa (3) lahti, ühendub voolik klõpsuga
automaatselt adapteri külge.
Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist
kontrollige, kas adapter on ikka korralikult kinni.
Selleks tõmmake veevoolikut allapoole.
3
5. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaosas
paikneva vee sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva
täielikult sisse.
Valik
18_ pesumasina töökorda seadmine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:18
2011-11-23
5:31:56
6. Keerake vesi lahti ja jälgige, et vee sissevõtuava, kraani või
adapteri juures poleks lekkeid. Kui mõnest kohas esineb
leket, korrake eelmisi samme.
•
Ärge kasutage pesumasinat, kui mõnest kohast lekib. See
võib kaasa tuua elektrilöögi või kehavigastuse.
✗
✗
Kui veekraanil on kruvikeeretega otsak, siis ühendage
veevoolik kraaniga pildil näidatud viisil.
01 TÖÖKORDA SEADMINE
HOIATUS
Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise avaga või
liiga suur, tuleks selle otsakurõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.
pesumasina töökorda seadmine _19
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:19
2011-11-23
5:31:57
pesumasina töökorda
seadmine
Vee väljalaskevooliku paigaldamine
Väljalaskevooliku otsa võib paigaldada kolmel viisil.
1. Üle valamu serva. Väljalaskevoolik peab olema asetatud kõrgusele 60 kuni 90 cm.
Väljalaskevooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat plastklambrit. Kinnitage
klamber konksuga seinale või nööriga kraani külge, et takistada väljalaskevooliku liikumist.
60 ~ 90 cm
Väljalaskevoolik
Voolikujuhik
2. Valamu äravoolutoru külge. Äravoolukoht peab asetsema valamu äravoolutoru põlvest
kõrgemal ning vooliku ots peab olema põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.
3. Äravoolutorusse. Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru; see ei tohi
olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.
60–90 cm
Nõuded äravoolutoru jaoks:
• läbimõõt vähemalt 5 cm;
• läbilaskemaht vähemalt 60 liitrit minutis.
5. SAMM
Pesumasina vooluvõrku ühendamine
Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis oleks 220-240V / 50Hz pistikupesa koos kaitsme või
voolutakistiga. (Lisateavet elektri- ja maandusnõuete kohta leiate lk 13.)
20_ pesumasina töökorda seadmine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec3:20
2011-11-23
5:31:58
pesu pesemine
Uue Samsungi pesumasina puhul kujuneb kõige raskemaks küsimus, millist pesu
esimesel korral pesta.
PESEMINE ESIMEST KORDA
1. Vajutage Toitenuppu ( ).
2. Pange veidi pesuvahendit pesuvahendisahtli pesuvahendi
lahtrisse .
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage nuppu Käivitamine/peatamine ( ).
Nii eemaldate kogu vee, mis võib olla pesumasinasse
jäänud tootja testi läbiviimisel.
Lahter
Lahter
Lahter
02 PESU PESEMINE
Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata.
: pesuvahend eelpesu või tärgeldamise jaoks.
: pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelpesuvahend, pleegitusvahend ja
plekieemaldusvahend.
: lisandid, nt pesupehmendi või töötlusvahend (ärge täitke üle jaotise „A” madalaima
(MAX) serva)
PÕHIJUHISED
1. Asetage pesu pesumasinasse.
HOIATUS
Ärge pange masinat liiga täis. Pesu koguste määramiseks eri pesutüüpide puhul vaadake
tabelit lk 27 või 36.
• Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele, see võib põhjustada leket.
• Pesutsükli lõppedes võib pesumasina kummist luugirõnga vahele jääda pesupulbrijääke.
Eemaldage kõik pesupulbrijäägid, sest need võivad põhjustada leket.
• Ärge peske veekindlaid esemeid.
2.
3.
4.
5.
Luuk sulgub riivi sulgumisega.
Lülitage toide sisse.
Pange pesuainesahtlisse pesupulber ja lisavahendid.
Valige sobiv programm ja muud pesuvalikud.
Pesu indikaatortuli süttib ja näidikule ilmub hinnanguline pesutsükli aeg.
6. Vajutage nuppu Käivitamine/peatamine ( ).
pesu pesemine _21
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:21
2011-11-23
5:31:59
pesu pesemine
JUHTPANEELI KASUTAMINE
1
3
1
DIGITAALNE NÄIDIK
2
4
5
6
7
8
Kuvab järelejäänud pesutsükli aja, teabe pesemise kohta ning veateated.
Valige pesutsükkel ja tsentrifuugimiskiirus.
Täpsemat teavet leiate jaotisest „Pesu pesemine tsükli valija abil” (vt
lk 25).
2
TSÜKLI VALIMISE
KETAS VÕI NUPP
Puuvillane ( ) – keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu,
voodipesu, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Sünteetilised materjalid ( ) – keskmiselt või kergelt määrdunud
pluusid, särgid jne, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira),
polüamiidist (perlon, nailon) vms segakiust.
Villaste riiete käsipesu ( ) – ainult masinpestavate villaste esemete
jaoks. Pesukogus peab olema alla 2,0 kg.
• Villase riide tsükkel kasutab pesu pesemiseks õrna loksutamist.
Pesemise ajal pidevalt toimuv loksutamine ja leotamine kaitsevad
villakiude kokkutõmbumise/moonutuste eest ning tagavad üliõrna
pesu. Selle programmi seiskamine ei tekita probleeme.
• Paremate pesemistulemuste saavutamiseks ja villakiudude
säästmiseks on villatsükli puhul soovitatav kasutada neutraalset
pesuainet.
Beebipesu ( ) – pesemine kõrgel temperatuuril ning lisaloputused, et
tagada pesuvahendi jääkide eemaldus õhukestelt riietelt.
22_ pesu pesemine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:22
2011-11-23
5:32:00
3
AJASTATUD LÕPP
( ) VALIKU NUPP
4
TEMPERATUUR (
VALIKU NUPP
02 PESU PESEMINE
Igapäevane pesu ( ) – kasutage igapäevaseks aluspesu ja särkide
pesemiseks.
15 min kiirpesu ( ) – vähem kui 2 kg kergelt määrdunud riiete kiireks
pesuks.
• Väärtused (15 minutit) võivad sõltuvalt veesurvest, vee
karedusest, sissevõtuvee temperatuurist, ruumi temperatuurist,
pesuprogrammi ja mustuse tüübist ning kogusest, kasutatavast
pesuainest, elektritoite kõikumistest ja lisavalikutest sõltuvalt
toodud väärtusest erineda.
• Kasutage 15 min kiirpesu programmi puhul väikese pesukoguse
(alla 2 kg) jaoks väikest pesuaine kogust – kui kasutate liiga palju
pesuainet, ei pruugita seda täielikult välja loputada.
Tsentrifuugimine ( ) – täiendav tsentrifuugimine vee tugevamaks
eemaldamiseks.
Loputus + tsentrifuugimine (
) – kasutage ainult loputamist vajava
pesu puhul või loputusvahendi lisamiseks.
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastatud
lõpu valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise
täpsusega).
Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
)
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate
veetemperatuuride vahel.
(Külm, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate pöörlemiskiiruste
vahel.
5
TSENTRIFUUGIMINE
( ) VALIKU NUPP
WF0602/WF0502
Kõik tuled kustuvad,
1200 pööret minutis
, 400, 800,
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
Kõik tuled kustuvad,
1000 pööret minutis
, 400, 800,
WF0608/WF0508/WF0598
Kõik tuled kustuvad,
800+ pööret minutis
, 400, 800,
„Tsentrifuugimiseta ” – pesu jäetakse pärast viimast vee
väljanõrgumist trumlisse ilma tsentrifuugimata.
„Loputuse seiskamine (kõik tuled kustuvad)” – pesu jääb viimasesse
loputusvette ligunema. Enne pesu väljavõtmist tuleb käivitada nõrutamisvõi tsentrifuugimisprogramm.
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida järgmiste
pesufunktsioonide vahel:
(Eelpesu) +
(Eelpesu) (Loputus+) (Intensiivpesu) (Loputus+) (Eelpesu) +
(Intensiivpesu) (Loputus+) +
(Intensiivpesu) (Eelpesu) +
(Loputus+) +
(Intensiivpesu) (väljas)
6
LISAVALIKUD (
NUPP
7
KÄIVITUS/
PEATAMINE (
VALIKUNUPP
)
)
(Eelpesu): vajutage seda nuppu eelpesu valimiseks. Eelpesu on
saadaval valikutega: Puuvillane ( ), Sünteetilised materjalid ( ),
Beebipesu ( ), Igapäevane pesu ( ).
(Loputamine+): vajutage seda nuppu loputustsüklite lisamiseks.
(Intensiivpesu): vajutage seda nuppu, kui soovite pesta väga
määrdunud riideid, mida tuleb tugevalt pesta. Kõigi tsüklite aeg muutub
pikemaks.
Vajutades seda nuppu, saate programme peatada ja uuesti alustada.
pesu pesemine _23
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:23
2011-11-23
5:32:01
pesu pesemine
8
TOITENUPP (
)
Selle nupu vajutamisel lülitub pesumasina toide sisse või välja.
Kui pesumasina toide on jäetud sisse rohkem kui kümneks minutiks,
ilma et selle aja jooksul ühtegi nuppu puudutataks, lülitatakse toide
automaatselt välja.
Lapselukk
Lapseluku funktsioon lubab teil lukustada nupud nii, et pesutsükli ajal muudatusi teha ei saa.
Sisselülitamine/väljalülitamine
Funktsiooni Lapselukk aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks
hoidke nuppe Tsentrifuugimine ( ) ja Lisavalikud ( )
samaaegselt all
3 sekundit. Kui funktsioon „Lapselukk ” sisse lülitatakse,
süttib vastav tuli.
Kui funktsioon Lapselukk on sisse lülitatud, saab
kasutada vaid Toitenuppu ( ). Funktsioon Lapselukk
jääb sisse ka seadme sisse- ja väljalülitamisel ning
voolujuhtme eemaldamisel.
3 sekundit
Ajastatud lõpp
Võite seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3 kuni 19 tundi hilisema
lõpuaja (1-tunniste vahemikena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
1. Valige vastavalt pestavale pesutüübile käsitsi või automaatselt sobiv pesuprogramm.
2. Vajutage korduvalt nuppu Ajastatud lõpp ( ), kuni viiteaeg on seadistatud.
3. Vajutage nuppu Käivitus/Peatamine ( ). Tuli „Ajastatud lõpp ” süttib ning kell alustab aja
loendamist valitud ajani.
4. Ajastatud lõpu funktsiooni tühistamiseks vajutage Toitenuppu ( ) ning seejärel lülitage
pesumasin uuesti sisse.
24_ pesu pesemine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:24
2011-11-23
5:32:05
Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
Eelpesu on saadaval ainult pesutsüklitega Puuvillane ( ), Sünteetilised materjalid ( ),
Beebipesu ( ) ja Igapäevane pesu ( ). See on vajalik ainult siis, kui riided on väga mustad.
02 PESU PESEMINE
Teie uus pesumasin muudab Samsungi automaatse juhtimissüsteemi „Fuzzy Control” abil
pesupesemise lihtsaks. Pesuprogrammi valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja
ja pesemiskiiruse.
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage Toitenuppu ( ).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Lisage pesuvahend, pehmendi ja eelpesuvahend (vajadusel) vastavatesse lahtritesse.
7. Kasutage tsükli valimise nuppu, et valida materjalile sobiv pesutsükkel:
Puuvillane ( ), Sünteetilised materjalid ( ), Villaste riiete käsipesu ( ), Beebipesu ( ),
Igapäevane pesu ( ),
15 min kiirpesu ( ). Juhtpaneelil süttivad vastavad tulukesed.
8. Nüüd saate sobiva valikunupu abil määrata pesutemperatuuri, loputuskorrad,
tsentrifuugimiskiiruse ja ajastuse.
9. Vajutage nuppu Käivitus/Peatamine ( ) ning masin alustab tsüklit. Süttib toimingule vastav
indikaatortuli ja näidikul kuvatakse järelejäänud tsükli kestus.
Peatamise võimalus
5 minuti jooksul pesutsükli algusest saab pesuesemeid masinasse lisada / sealt eemaldada.
1. Vajutage luugi lukustusest vabastamiseks nuppu Käivitus/peatamine ( ).
Luuki ei saa avada, kui vesi on liiga KUUM või kui veetase on liiga KÕRGE.
2. Pärast luugi sulgemist vajutage pesutsükli taasalustamiseks nuppu Käivitus/Peatamine
( ).
Kui tsükkel on lõppenud
Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja.
1. Avage luuk.
2. Võtke pesu välja.
pesu pesemine _25
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:25
2011-11-23
5:32:06
pesu pesemine
Käsipesu
Pesu saab käsitsi pesta ka tsükli valijat kasutamata.
1. Keerake veevarustus sisse.
2. Vajutage pesumasinal olevat Toitenuppu ( ).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Täitke pesuvahendi sahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajadusel pehmendi ja
eelpesuvahendiga.
7. Vajutage temperatuuri valimiseks Temperatuurinuppu ( ). (Külm, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95
˚C).
8. Vajutage loputus+ tsüklite valimiseks nuppu Lisavalikud ( ).
Pesutsükli aeg suureneb vastavalt.
9. Vajutage nuppu Tsentrifuugimine ( ), et valida tsentrifuugimise kiirus.
Loputuse peatamise funktsioon võimaldab pesumasinast välja võtta veel märgi riideid.
(
: tsentrifuugimiseta (kõik tuled kustuvad): loputuse seiskamine)
10. Vajutades korduvalt nuppu Ajastatud lõpp ( ) saate liikuda olemasolevate ajastuse valikute
vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega). Näidikul kuvatav tund tähistab
pesutsükli lõppemise aega.
11. Vajutage nuppu Käivitus/Peatamine ( ) ning masin alustab tsüklit.
JUHISED PESU PESEMISEKS
Nende lihtsate nõuannete järgimine tagab tõhusaima pesemise ja puhtaima pesu.
Enne pesemist uurige alati riiete hooldussilti.
Sorteerige pesu järgmiste omaduste alusel.
• Hooldussilt: sorteerige pesu vastavalt materjalile – puuvillane, segakiuline, sünteetiline, siid,
villane ja kunstsiid.
• Värv: eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
• Suurus: erineva suurusega esemete koos pesemine parandab pesemistulemust.
• Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Õrnpesu, eriti uute
täisvillaste, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või vaadake
riidehooldustabelit lisas.
Taskute tühjendamine
Enne iga pesu tühjendage kõigi riiete taskud. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kõvad esemed,
nt mündid, noad, nõelad või kirjaklambrid, võivad pesumasinat kahjustada. Ärge peske suurte
metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.
Metall võib pesemisel kahjustada nii riideid kui ka trumlit. Nööpide ja tikanditega riided tuleks
enne pesemist tagurpidi pöörata. Kui pükste või jakkide tõmblukud jäävad pesemise ajaks lahti,
võib see seadet kahjustada. Tõmblukud tuleks enne pesemist kinni tõmmata ja vajadusel niidiga
kinnitada.
Pikkade lahtiste nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda ja rebeneda. Siduge
nöörid enne pesemist kindlasti kinni.
Puuvillase pesu eelpesu
Teie uus pesumasin koos tänapäevaste pesuvahenditega annab ideaalse pesutulemuse,
sealjuures energiat, aega, vett ja pesuvahendit kokku hoides. Kui teie puuvillane pesu on eriti
määrdunud, võite siiski kasutada eelpesuprogrammi ja valgupõhist pesuvahendit.
26_ pesu pesemine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:26
2011-11-23
5:32:08
Pesukoguse määramine
Ärge pange pesumasinat liiga täis, sel juhul ei pruugi pesu korralikult puhtaks minna. Kasutage
allolevat tabelit, et määrata pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.
Kanga tüüp
Pesu kogus
Puuvillane ( )
– tavaline/keskmiselt
määrdunud
– tugevalt määrdunud
Sünteetilised materjalid (
Villaste riiete käsipesu (
)
)
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590/WF0598
6,0 kg
5,0 kg
3,0 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
02 PESU PESEMINE
Mudel
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
• Kui pesukogus on vale (näidikul süttib tuli „UE”), siis lisage/eemaldage esemeid.
Vale pesukoguse puhul võib tsentrifuugimistulemus olla kehvem.
• Voodikatete või tekkide pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus
halveneda.
• Voodikatete või tekkide puhul on soovitatavaks pesukoguseks 1,8 kg või vähem.
Rinnahoidjate pesemisel pange need kindlasti pesuvõrku (müüakse eraldi).
• Rinnahoidjate metallklambrid võivad teiste pesuesemete
kangamaterjali rikkuda. Seetõttu peske neid alati eraldi pesuvõrgus.
• Väikesed, kerged esemed, nt sokid, kindad ja taskurätikud, võivad
luugi ümber kinni jääda. Paigutage need pesuvõrku.
ETTEVAATUST
Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada
vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasinat paigast nihutada ja
põhjustada õnnetusi või vigastusi.
• Kui jätate kuivatusprotsessi jätkamiseks trumlisse ainult paari teksaseid või ühe
käterätiku, ei pruugi kuivatamine nõutud viisil toimida.
• Soovitatav on jätta trumlisse rohkem kui kaks sama tüüpi riideeset.
pesu pesemine _27
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:27
2011-11-23
5:32:09
pesu pesemine
PESUVAHEND JA LISANDID
Millist pesuvahendit kasutada
Pesuaine valik peaks olenema pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid,
villaste riiete käsipesu), värvist, vee temperatuurist ning määrdumisastmest ja -tüübist. Kasutage
alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes
pesumasinates.
Jälgige pesuvahendi tootjapoolseid soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, määrdumisastmel
ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veesüsteemi
haldajalt.
Ärge kasutage pesuvahendit, mis on kõvaks muutunud, sest nii võib see loputuse ajaks
pesuainelahtrisse jääda. Pesumasin ei pruugi sel juhul korralikult loputada; samuti võib
ummistuse tagajärjel tekkida uputus.
Pesuainesahtel
Teie pesumasinal on olemas eraldi lahtrid pesupulbri ja pesupehmendi jaoks. Enne pesutsükli
käivitamist kallake kõik pulbrid ja lisandid vastavatesse lahtritesse.
ÄRGE avage pesuainesahtlit ajal, kui pesumasin töötab.
1. Tõmmake lahti juhtpaneelist vasakul pool asuv
pesuainesahtel.
2. Lisage soovitud koguses pesuvahendit otse
enne, kui pesumasina käivitate.
pesuainelahtrisse
3. Soovi korral lisage ettenähtud koguses pesupehmendit
otse pesupehmendilahtrisse .
ETTEVAATUST
ÄRGE pange mis tahes pulbrilist/vedelat pesuvahendit
pesupehmendi lahtrisse .
4. Eelpesufunktsiooni kasutades lisage soovitud koguses
pesuvahendit ka eelpesulahtrisse .
Suurte esemete puhul ÄRGE kasutage järgmisi
pesuvahendeid.
• Tablett- või kapsel-tüüpi pesuvahendeid
• Pesupallis või võrgus olevaid vahendeid
MAX
Kontsentreeritud või paksema kanga jaoks ette
nähtud pesupehmendit tuleb enne pesuainesahtlisse
kallamist vähese veega lahjendada (hoiab ära võimaliku
ummistumise).
Jälgige, et pesupehmendi ei loksuks üle ääre, kui sulgete pesuvahendi sahtli pärast
pesupehmendi panemist loputusvahendi lahtrisse.
28_ pesu pesemine
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec5:28
2011-11-23
5:32:10
pesumasina puhastamine ja
hooldus
Kui hoiate pesumasina puhtana, tagate alati hea pesutulemuse, hoiate ära
remondivajaduse ja pikendate seadme eluiga.
1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri kate.
Filtri kate
3. Tõmmake hädaolukorra äravooluvoolikut klambrikonksust
vabastamiseks enda poole.
03 PUHASTAMINE JA HOOLDUS
VEE VÄLJAVOOLU JUHTIMINE HÄDAOLUKORRAS
Hädaolukorra
äravooluvoolik
4. Eemaldage hädaolukorra väljavoolukork, mis sulgeb
hädaolukorra väljavoolutoru.
5. Laske kogu veel kaussi voolata.
6. Taaskinnitage kork hädaolukorra väljavoolutorule otsa ning
kinnitage hädaolukorra väljavoolutoru kinnitusklambri külge.
7. Paigaldage filtri kate.
Hädaolukorra
äravoolukork
PESUMASINA VÄLISPINNA PUHASTAMINE
1. Puhastage pesumasina välispinda, ka esipaneeli, pehme riide ja mitteabrasiivse
puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet lappi.
3. Ärge kallake pesumasinale vett.
pesumasina puhastamine ja hooldus _29
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec6:29
2011-11-23
5:32:11
pesumasina puhastamine ja
hooldus
PESUAINESAHTLI JA VAHEOSADE PUHASTAMINE
1. Vajutage pesuvahendi sahtli sees paiknevat
vabastusdetaili ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage pesuainesahtlist
vedelpesuvahendi jaotur.
Vabastuskang
3. Peske kõiki osi jooksva vee all.
4. Puhastage pulbrijäägid vana hambaharja abil.
5. Asetage vedelpesuvahendi jaotur tagasi, lükates see
tugevasti sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi oma kohale.
7. Kõigi pesupulbrijääkide eemaldamiseks teostage
loputustsükkel ilma pesuta.
30_ pesumasina puhastamine ja hooldus
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec6:30
2011-11-23
5:32:11
PRAHIFILTRI PUHASTAMINE
Soovitame prahifiltrit puhastada 5 või 6 korda aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „5E”. (Lähemalt
vt eelmisel leheküljel jaotist „Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras”.)
Enne prahifiltri puhastamist ühendage kindlasti toitekaabel vooluvõrgust lahti.
1. Avage filtri kate.
2. Eemaldage hädaolukorra väljavoolukork, mis on keeratud
hädaolukorra väljavoolutoru otsa ja laske kogu vesi välja.
3. Keerake prahifiltri kork lahti.
Prahifiltri kork
4. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Tehke
kindlaks, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole
blokeeritud.
5. Pange filtri kork tagasi.
6. Paigaldage filtri kate.
03 PUHASTAMINE JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Kui prahifiltri korki ei paigaldata korralikult, võib vesi
lekkima hakata.
VEEVOOLIKU VÕRKFILTRI PUHASTAMINE
Veevooliku sõelfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „4E”.
1. Lülitage pesumasina veevarustus välja.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti. Et vesi ei paiskuks vooliku rõhu tõttu suure jõuga
välja, katke vooliku ots lapiga.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult sõelfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega
puhtaks. Puhastage ka mähitud ühendajat seest ja väljast.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Kontrollige, et ühendused on veekindlad ning keerake kraan lahti.
pesumasina puhastamine ja hooldus _31
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec6:31
2011-11-23
5:32:12
pesumasina puhastamine ja
hooldus
KÜLMUNUD PESUMASINA PARANDAMINE
Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub, tehke järgmist.
1.
2.
3.
4.
5.
Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsakule.
Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool
toimivad normaalselt.
PESUMASINA HOIUSTAMINE
Kui teil on tarvis pesumasinat pikema aja vältel kasutamata hoiustada, tuleks seadmest vesi välja lasta ja
see vooluvõrgust lahti ühendada. Kui kasutuseta pesumasina voolikutesse või seadme sisse jääb vett, võib
see masinat kahjustada.
1. Valige 15 min kiirpesu ja lisage pleegitusainet vastavasse lahtrisse. Käivitage masin ilma sinna
pesu panemata.
2. Keerake veekraanid kinni ja ühendage sissevõtuvoolikud lahti.
3. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust ja jätke luuk lahti, et õhk pääseks trumlis liikuma.
Kui pesumasin on seisnud külmas, siis laske sinna jäänud vesi enne uuesti kasutama
hakkamist seadmest välja voolata.
32_ pesumasina puhastamine ja hooldus
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec6:32
2011-11-23
5:32:13
veateated ja infokoodid
KONTROLLIGE, KUI TEIE PESUMASIN...
LAHENDUS
Ei käivitu
•
•
•
•
Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku.
Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni.
Veenduge, et veekraan(id) on lahti.
Kontrollige, kas vajutasite nupule Käivitus/Peatamine (
Kas seadmes on vett või
kas seda on piisavalt
•
•
•
•
Keerake veekraan täielikult lahti.
Veenduge, et veevoolik pole külmunud.
Keerake sissevõtuvoolikud sirgeks.
Puhastage sissevõtuvooliku filtrit.
Pesuvahendit jääb
pesuainesahtlisse kui
pesutsükkel on läbi
•
•
Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega.
Veenduge, et pesuvahend on pesuainesahtli keskmises lahtris.
Vibreerib või teeb liiga kõva
häält
•
•
•
•
Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane,
siis reguleerige seadme tasakaalu seadmiseks selle jalgu.
Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud.
Veenduge, et pesumasin ei puutu mõne teise esemega kokku.
Veenduge, et pesukogus masinas on õige.
Pesumasin ei nõruta vett
välja ega/või tsentrifuugi
•
•
Seadke väljalaskevoolik sirgeks. Kõrvaldage voolikutelt sõlmed.
Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.
Luuk on kinni või ei avane.
•
Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest ja
vooluvõrgust väljalülitamisest.
04 VEAOTSING
PROBLEEM
).
Kui probleem ei kao, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.
veateated ja infokoodid _33
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec7:33
2011-11-23
5:32:13
veateated ja infokoodid
INFOKOODID
Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada infokood. Sel juhul kontrollige tabelit ja katsetage
soovitatud lahendust enne teenindusse pöördumist.
KOODI SÜMBOL
LAHENDUS
dE
•
•
Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni.
Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele.
4E
•
•
Veenduge, et veekraan on lahti.
Kontrollige survet.
•
Laske trumlis olev vesi hädaolukorra väljavoolutoru kaudu välja,
puhastage pumba filter ja veenduge, et väljalaskevoolik on korralikult
kinnitatud.
•
Pesukogus pole õige. Reguleerige pesukogust. Kui vaid üks riideese
vajab pesemist, näiteks hommikumantel või püksid, võib viimase
väänamise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade „UE”.
•
Helistage müügijärgsesse teenindusse.
5E
UE
cE/3E
Koodide puhul, mida selles tabelis pole, või juhul, kui pakutud lahendus probleemi ei kõrvalda, helistage
oma kohalikku Samsungi klienditeenindusse või Samsungi edasimüüjale.
34_ veateated ja infokoodid
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec7:34
2011-11-23
5:32:13
pesumasina kalibreerimine
KALIBREERIMISREŽIIM
05 PESUMASINA KALIBREERIMINE
Samsungi pesumasin tuvastab pesu koguse automaatselt. Koguse täpsemaks tuvastamiseks käivitage
pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim. Kalibreerimisrežiimi teostamiseks järgige alltoodud samme.
1. Eemaldage pesu ja muud esemed masinast ja lülitage see välja.
2. Vajutage korraga Temperatuurinuppu ( ) ja Ajastatud lõpp ( ) ning lisaks ka Toitenuppu ( ).
Masin lülitub välja.
3. Vajutage kalibreerimisrežiimi aktiveerimiseks nuppu Käivitus/Peatamine ( ).
4. Trummel pöörleb umbes kolm minutit päri- ja vastupäeva.
5. Kui kalibreerimisrežiim on lõpetatud, kuvatakse ekraanil „End(En)” (Lõpp) ja masin lülitub automaatselt
välja. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.
pesumasina kalibreerimine _35
WF0602NX-02847Z_ET.indd 35
2011-11-23
5:32:13
tsüklitabel
TSÜKLITABEL
(z kasutaja valik)
Max kogus (kg)
PROGRAMM
PESUVAHEND
WF0602
WF0600/WF0608
WF0620/WF0690
WF0502
WF0500/WF0508
WF0520/WF0590
WF0598
Eelpesu
Pesu
Pehmendi
Max temp.
(˚C)
6,0
5,0
z
jah
z
95
Sünteetilised materjalid
( )
3,0
3,0
z
jah
z
60
Villaste riiete käsipesu
( )
2,0
2,0
-
jah
-
40
4,0
4,0
z
jah
z
95
3,0
3,0
z
jah
z
60
2,0
2,0
-
jah
z
40
Puuvillane (
Beebipesu (
)
)
)
Igapäevane pesu (
15 min kiirpesu (
)
Tsentrifuugimiskiirus (max) p/min
PROGRAMM
WF0602
WF0502
WF0600/WF0620/WF0690
WF0500/WF0520/WF0590
WF0608
WF0508/WF0598
Ajastatud lõpp
1200
1000
800+
z
Sünteetilised materjalid
( )
1200
1000
800+
z
Villaste riiete käsipesu
( )
800
800
800
z
Beebipesu (
1200
1000
800+
z
1200
1000
800+
z
800
800
800
z
Puuvillane (
)
)
)
Igapäevane pesu (
15 min kiirpesu (
)
1. Koos eelpesuga on tsükli aeg 15 minutit pikem.
2. Pesutsükli kestus on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC60456/EN60456.
Käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt lk 35).
3. Reaalsed kasutusajad majapidamises võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest ja
temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.
4. Intensiivpesu tsükli valimisel pikeneb pesuaeg kõigi tsüklite puhul.
36_ tsüklitabel
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec8:36
2011-11-23
5:32:13
lisa
RIIETE HOOLDUSMÄRGISTE TABEL
Vastupidav materjal
Võib triikida temperatuuril max 100
˚C
Õrn materjal
Mitte triikida
Eset võib pesta temperatuuril 95 ˚C
Võib kuivpuhastada igasuguse
lahusega
Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C
Kuivpuhastus ainult perkloraadi,
kergkütuse, puhta alkoholi või
R113-ga
Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C
Kuivpuhastus ainult aviobensiini,
puhta alkoholi või R113-ga
Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C
Mitte kuivpuhastada
Eset võib pesta käsitsi
Kuivatada tasapinnal
Ainult kuivpuhastus
Võib kuivatada rippuvana
Võib pleegitada külmas vees
Kuivatada riidepuul
Mitte pleegitada
Trummelkuivatus,
normaaltemperatuuril
Võib triikida temperatuuril max 200
˚C
Trummelkuivatus, madalamal
temperatuuril
Võib triikida temperatuuril max 150
˚C
Mitte trummelkuivatada
07 LISA
Järgmised sümbolid annavad juhiseid riiete hoolduseks. Hooldussildid hõlmavad nelja sümbolit järjestuses:
pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine, ning vajadusel kuivpuhastus.
Sümbolite kasutamine tagab, et neid järgitakse ühtemoodi nii kodu- kui ka välismaiste rõivatootjate poolt.
Järgige hooldussildi juhiseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.
KESKKONNAKAITSE
•
•
•
•
Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda,
uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku
ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).
SOBIVUSDEKLARATSIOON
Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.
lisa _37
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec9:37
2011-11-23
5:32:15
lisa
KODUMAJAPIDAMISTES KASUTATAVAD PESUMASINAD
Määruse (EL) nr. 1061/2010 kohaselt
Samsung
WF0600
WF0500
WF0508
WF0602 WF0620 WF0608 WF0502 WF0520
WF0598
WF0690
WF0590
Mudeli nimi
Mahutavus
Energiatõhusus
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)
Energiatarbimine
Aastane energiatarve (AE_C) 1)
Energiatarve (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C)
maksimaalselt täidetud masina korral
Energiatarve (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C)
osaliselt täidetud masina korral
Energiatarve (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C)
osaliselt täidetud masina korral
Mõõdetud väljalülitatud režiimil (P_o)
Mõõdetud sisselülitatud režiimil (P_l)
Aastane veetarve (AW_c) 2)
Tsentrifuugi tõhususe klass 3)
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus
Jääkniiskus
kg
A++
A++
5
A++
A++
A++
A++
kWh/a
170
170
170
145
145
145
kWh
0,89
0,89
0,89
0,78
0,78
0,78
kWh
0,74
0,74
0,74
0,59
0,59
0,59
kWh
0,5
0,5
0,5
0,42
0,42
0,42
W
W
l/a
0,95
5
8580
0,95
5
8580
0,95
5
8580
0,95
5
7150
0,95
5
7150
0,95
5
7150
B
1200
C
1000
D
800
B
1200
C
1000
D
800
56
65
74
56
65
74
p/min
%
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) ja Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) +
Intensive (Intensiivne) 4)
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab
Tavaprogrammi kestus
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) maksimaalselt täidetud
masina korral
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) osaliselt täidetud masina
korral
Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) osaliselt täidetud masinaga
Kaalutud aeg sisselülitatud režiimis
Õhus edasi kanduv müraemissioon
Pesu
Tsentrifuugimine
Mõõdud
Kõrgus
Seadme mõõdud
Laius
Sügavus 5)
Netokaal
Brutokaal
Pakendi kaal
Veesurve
Elektriühendus
Pinge
Energiatarve
Sagedus
Tarnija:
6
min
225
225
225
225
225
225
min
178
178
178
178
178
178
min
min
173
2
173
2
173
2
173
2
173
2
173
2
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
57
76
57
74
57
72
57
76
57
74
57
72
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kPa
V
W
Hz
850
850
600
600
505
425
62
57
64
59
2
2
50-800
220-240
220-240
2000-2400
2000-2400
50
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
38_ lisa
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec9:38
2011-11-23
5:32:18
07 LISA
1. Aastane energiakulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil puuvillaprogrammidega
temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täis- ja osalise pesukoguse korral ning välja- ja sisselülitatud
režiimides. Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutamisest.
2. Aastane veekulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil puuvillaprogrammidega temperatuuridel
60 °C ja 40 °C täis- ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.
3. Tsentrifuugimine on väga oluline, kui kasutate riiete kuivatamiseks kuivatit.
Kuivati tarbib tunduvalt rohkem energiat kui pesumasin.
Kiire tsentrifuugimine säästab kuivati kasutamisel energiat.
4. Programmid „Standard Cotton 60 ˚C course” (Tavaline puuvilla programm 60 ˚C) ja „Standard
Cotton 40 ˚C course” (Tavaline puuvilla programm 40 ˚C), mille saab valida, kui lisate funktsiooni
„Intensive” (Intensiivne) programmidele „Cotton 60 ˚C” (Puuvill 60 ˚C) ja „Cotton 40 ˚C” (Puuvill
40 ˚C).
Käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt lk 35).
Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda teadaolevast.
5. Seina ja seadme vahelist kaugust ei ole sügavuse mõõtmisel arvestatud.
lisa _39
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec9:39
2011-11-23
5:32:19
KÜSIMUSED VÕI KOMMENTAARID?
Riik
HELISTAGE
VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kood nr DC68-02847Z_ET
WF0602NX-02847Z_ET.indd Sec9:40
2011-11-23
5:32:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising