Samsung | OH24E | Samsung SMART Signage OM24E LED Benutzerhandbuch

Instrukcja obsługi
OH24E OM24E
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego
specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Spis treści
Przed rozpoczęciem używania
produktu
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
Copyright6
Zasady bezpieczeństwa
7
Symbole7
Czyszczenie7
Przechowywanie8
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
8
Instalacja9
Działanie11
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
14
Elementy14
Elementy monitora
15
Panel sterowania 15
Widok z tyłu
16
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
17
Pilot18
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
20
Kąt odchylenia i obrotu
20
Wentylacja21
Wymiary22
Montaż mocowania ściennego
Montaż zestawu do montażu ściennego
23
23
23
Pilot (RS232C)
24
Połączenie kablowe
24
Podłączanie27
Kody sterujące
28
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
Przed podłączeniem kabli 37
37
38
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB
(typ analogowy)
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
39
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
41
41
41
Podłączanie do systemu audio
42
Podłączanie kabla LAN
42
39
39
40
Zmiana źródła sygnału
43
Źródło43
Korzystanie z programu MDC
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
44
Instalacja44
Dezinstalacja44
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C
(szeregowa transmisja danych)
Połączenie Ethernet
45
45
46
Funkcja ekranu startowego
Odtwarzacz47
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia
przez serwer
48
Kanał sieciowy52
Kanał lokalny52
Opublikowana zawartość52
Plik sieciowy52
Moje szablony52
Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz53
Menu ustawień Ustawienia strony Odtwarzacz54
Gdy zawartość jest odtwarzana
56
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz58
Formaty plików obsługiwane przez program
Ściana wideo63
Harmonogram65
Funkcje dostępne na stronie Harmonogram65
Szablon67
2
Spis treści
Klonuj produkt70
Gamma84
Ustawienia ID71
Identyfikator urządzenia71
Połącz. kablowe z PC71
Wartość skalibrowana84
Ściana wideo72
Ściana wideo72
Stan sieci74
Tryb obrazu75
Czasomierz wł./wyłącz.76
Włącznik czasowy76
Wyłącznik czasowy77
Zarządzanie świętami77
Pasek informacyjny78
Więcej ustawień78
Ustawienia zaawansowane85
Kontrast dyn.86
Tonacja czerni86
Odcień skóry86
Tylko tryb RGB86
Przestrzeń kolorów86
Oświetl. dynamiczne86
Opcje obrazu87
Tonacja kolorów88
Czysty obraz cyfrowy88
Red. zakłóceń MPEG88
Poziom czerni HDMI89
Tryb Film89
Dynamiczne podświetlenie89
Wyświetlacz ekranowy
PIP95
Ustawienia trybu PIP95
Orientacja ekranu96
Orientacja menu na ekranie96
Orientacja zawartości źródłowej96
Proporcje obrazu96
Ochrona ekranu97
Czas autom. ochrony97
Ochr. przed wypalan.97
Wyświetlanie komunikatu100
Informacje o źródle100
Wiadom. o braku sygnału100
Wiadomość MDC100
Wiadomość dotycząca stanu pobierania100
Język menu101
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu90
Rozmiar obrazu90
Pozycja91
Powiększenie/Pozycja91
Rozdzielczość92
Tryb obrazu80
Autodopasowanie93
Ustawienia dźwięku
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)81
Regul. ekranu komputera93
Tryb dźwięku102
Wyłącz obraz94
Temperat. barwowa82
Resetowanie obrazu94
Efekt dźwiękowy103
Virtual Surround103
Dialog Clarity103
Korektor103
Otwieranie adresu URL79
Balans bieli83
2-punktowo83
10-punktowo83
Resetuj wyświetlacz ekr.101
Dźwięk HDMI104
3
Spis treści
Dźwięk połączenia wideo104
Kom. Dolby Digital105
Ustawienia głośnika105
Wyjście dźwięku105
Głośność automatyczna106
System
Aut. wył. zasil.123
Dostępność116
Przezroczystość menu116
Wysoki kontrast116
Powiększ116
Wentylator i temperatura124
Sterowanie wentylatorem124
Ustawienie prędk. wentylatora124
Tryb pracy na zewnątrz:124
Sterowanie temperaturą124
Zeruj dźwięk106
Ustawienia117
Ustawienia początkowe (System)117
Sieć
Stan sieci107
Czas118
Ustawienie zegara118
DST118
Auto. wyłączanie118
Opóźnienie włączenia118
Ustawienia sieci107
Typ sieci107
Ustawienia sieci (przewodowej)
108
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
110
WPS(PBC)112
Autoprzełączanie źródła119
Autoprzełączanie źródła119
Przywracanie źródła gł.119
Źródło główne119
Źródło pomocnicze119
Sieć Wi-Fi Direct113
Sterowanie zasilaniem120
Autom. włączanie zasil.120
Maks. oszcz. en.120
Ster. trybem gotowości120
Przycisk zasilania121
Sieć w trybie czuwania121
Ustawienia urządzenia multimedialnego113
Screen Mirroring114
Screen Mirroring114
Ustawienia sieci serwera114
Połącz z serwerem114
Tryb MagicInfo114
Dostęp do serw.114
Tryb FTP114
Nazwa urządzenia115
Rozwiązanie Eco122
Ograniczenie jasności122
Oszczędz. Energii122
Czujnik Eco122
Harmonogram lampy ekranu123
Tr. got. br. sygn.123
Menedżer urządzeń125
Ustawienia klawiat.125
Ustawienia myszy126
Odtwarzaj przez127
Zmień kod PIN127
Zabezpieczenia128
Blokada bezpieczeństwa128
Blokada przycisków128
Blok. autom. odtw. z USB129
Blokada połączenia mobilnego129
Ogólne130
Intelig. zabezpiecz.130
BD Wise131
Anynet+ (HDMI-CEC)132
Hot Plug HDMI136
Wideo DivX® na żąd.136
Tryb gry136
Resetuj system137
4
Spis treści
Pomoc techniczna
Przyciski i funkcje dostępne podczas
odtwarzania muzyki
Aktualizacja oprogramowania138
Akt. teraz138
Aktualizacja autom.138
Kontakt z firmą Samsung138
Przejdź do strony główn.138
147
Obsługiwane formaty plików napisów i
multimediów148
Napisy148
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
148
Obsługiwane formaty plików muzycznych
149
Obsługiwane formaty wideo
149
Zeruj wszystko138
Wyświetlanie zdjęć oraz
odtwarzanie filmów i muzyki
(funkcja odtwarzania multimediów)
Przed odtwarzaniem plików multimedialnych
za pomocą urządzenia USB należy zapoznać
się z następującymi informacjami:
139
Korzystanie z urządzenia USB
141
Odtwarzanie zawartości multimedialnej za
pomocą komputera/urządzenia przenośnego 142
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Dane techniczne
Przyciski i funkcje dostępne podczas
wyświetlania zdjęć
Oszczędzanie energii
161
Zaprogramowane tryby synchronizacji
162
Przyciski i funkcje dostępne podczas
odtwarzania filmów
164
164
164
164
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
Zapobieganie wypalaniu powidoków
165
165
165
Terminologia168
157
Funkcje znajdujące się na stronie listy
zawartości multimedialnej
143
Pozycje menu na stronie listy zawartości
multimedialnej144
145
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
Licencja167
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung151
Testowanie produktu
151
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
151
Sprawdź, co następuje.
152
Pytania & odpowiedzi
Dodatek
Ogólne159
146
5
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2015 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
6
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
Uwaga
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.
3
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i
konserwacji.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
Symbole
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
6
Włączyć produkt i komputer.
7
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy
UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać
przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
!
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
8
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu
przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych
produktów.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami
ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na
półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić
wentylację.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
!
9
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować
jego uszkodzenie lub pożar.
!
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać
ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
10
Działanie
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Ostrzeżenie
!
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie
naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć
przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu
zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo
dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na
niego.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo
inny kabel.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
GAS
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
!
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby
dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w
konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
11
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Uwaga
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
!
-_-
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem,
porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować
tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi
obrazami.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia
ciała.
Nie blokować otworu wentylacyjnego urządzenia. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia z powodu możliwego przegrzania.
――Obsługiwany jest tylko model OH24E.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
Nie wkładać palców ani przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
――Obsługiwany jest tylko model OH24E.
!
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien
trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
!
12
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby
nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej
utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów
procesowi specjalnej utylizacji.
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
!
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do
sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
13
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
-- Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
-- Rzeczywisty wygląd elementów może
się różnić od tego przedstawionego na
rysunkach.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
-
-- Podstawa nie jest dołączona do produktu.
Aby zamontować stojak, można go
zakupić osobno.
-
+
+
Baterie
(Dostępna w zależności od kraju)
Czujnik światła
Pilot
(Obsługiwany jest tylko model
OM24E.)
14
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
Elementy monitora
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przyciski
Panel sterowania
OH24E
POWER
Opis
Przycisk zasilania
Pozwala na włączenie i wyłączenie produktu.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Przycisk źródła sygnału
Wybór podłączonego źródła sygnału.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Element dystansowy z logo
OM24E
Czujnik pilota
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać
rozerwane lub odłamane.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania
skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
OH24E: Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej strony.
OM24E: Z pilota należy korzystać z odległości od 1 do 3 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej strony.
――W modelu OM24E czujnik zdalnego sterowania jest wbudowany w miejscu oznaczonym jako A .
Głośnik
OH24E
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
OM24E
A
Czujnik pilota
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
Element dystansowy
z logo
15
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
AMBIENT SENSOR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
RGB / HDMI / AUDIO IN
OM24E
Opis
OH24E
Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
RGB IN
Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
AMBIENT
SENSOR IN
RGB /
HDMI /
AUDIO IN
OM24E
USB
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
HDMI IN
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
AUDIO OUT
Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia źródłowego.
RGB IN
――Model OH24E jest produktem wodoodpornym, dlatego nie ma w nim miejsca do przechowywania kabli. Sztywny lub gruby
kabel HDMI jest trudny w przechowywaniu i może powodować problemy podczas korzystania z produktu.
USB
USB
HDMI IN
RJ45
RS232C
IN
AUDIO
OUT
OH24E OM24E
16
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w
miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe
informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do
tego urządzenia.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
OH24E
OM24E
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
-- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
-- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
-- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
17
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego
albo powrót do poprzedniego menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
CH
MagicInfo
Player I
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
-- W przypadku dłuższej przerwy w
używaniu pilota należy wyjąć z niego
baterie.
CH LIST
MUTE
VOL
Wyłączanie urządzenia.
Wycisz dźwięk.
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk
MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności
(+ VOL -).
Przycisk Przejdź do strony główn..
18
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub
prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono
wiele produktów, należy nacisnąć przycisk
SET i za pomocą przycisków numerycznych
wprowadzić identyfikator produktu.
Obsługa produktu za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za pomocą
przycisku SET i obsługa wszystkich połączonych
produktów za pomocą pilota.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Wychodzenie z bieżącego menu.
OH24E: Wybrać podłączone źródło sygnału
spośród opcji HDMI.
OM24E: Ręcznie wybrać podłączone źródło
sygnału spośród opcji PC i HDMI.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
Używany w trybie Anynet+ oraz w trybie
multimediów.
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
19
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z
instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.
15 ˚
OH24E
Kąt odchylenia i obrotu
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Produkt można odchylić maksymalnie o 15 od pionowej powierzchni ściany.
•• Aby korzystać z urządzenia w pozycji pionowej (portretowej), należy obrócić je w prawo, tak aby dioda LED była
zwrócona w dół.
15 ˚
OM24E
20
Wentylacja
OH24E
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 50 C
A
•• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie
poniżej 50 C.
――Nie blokować otworu wentylacyjnego urządzenia. (Obsługiwany jest tylko model OH24E.)
Wywietrznik
Wlot powietrza
B
Rysunek 1.1 Widok z boku
Rysunek 1.3 Widok z boku
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
B
B
B
Widok z góry
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 40 mm
A
C Temperatura otoczenia: poniżej 50 C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość
przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 50 C.
B
C
Rysunek 1.2 Widok z boku
21
Wymiary
Jednostka: mm
Nazwa modelu
5
1
2
4
3
1
1 2
23
34
45
OH24E
563,2
526,4
296,4
333,2
66,5
OM24E
549,8
528,2
298,2
319,7
58,0
――Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali. Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy
drukarskie.
22
Montaż mocowania ściennego
Montaż zestawu do montażu ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o
jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania
ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta
gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi
niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe
śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić
w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.
•• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby Śruby standardowe
zgodne ze standardem
VESA (A * B) w milimetrach
OH24E / OM24E
100 x 100
M4 / L8 - L10
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała
w wyniku porażenia prądem.
23
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
Parzystość
Brak
2
Odebrane dane
Bity stopu
1 bitów
3
Przesłane dane
Sterowanie przepływem
Brak
4
Przygotowanie terminalu danych
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Styk
Sygnał
24
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
9
•• Przypisanie styków
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Żeński
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
1
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
25
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Sygnał
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
26
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
•• Sposób połączenia 1
RJ45
RJ45
RS232C IN
27
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Typ polecenia
Zakres wartości
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
11
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
Przykład: włączenie zasilania & ID = 0
Długość danych
Dane
Suma
kontrolna
1
Wartość
Polecenie
Nr
Polecenie
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza
się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż
dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.
0
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Wł./wył. funkcji PIP
0x3C
0~1
7
Sterowanie dopasowywaniem
automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez
względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia
będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
28
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
r-CMD
Identyfikator Długość danych ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
0xFF
3
„A”
0x11
Wartość1
"Power"
0xAA
0xFF
1
"Volume"
Identyfikator
Długość danych ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
3
0x11
„N”
Wartość1
3
„A”
"Volume"
0x12
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie Identyfikator Długość danych ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
0xAA
0xFF
0x12
"ERR"
Wartość1 Suma
kontrolna
"ERR"
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
Suma
kontrolna
Długość
danych
Suma
kontrolna
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
3
„N”
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
29
Wybór źródła sygnału
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator Długość danych
1
Suma
kontrolna
Dane
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xFF
"Input Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
Identyfikator
r-CMD
Długość danych ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
3
"ERR"
0x14
PC
0xAA
0x0C
Źródło sygnału
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0x20
MagicInfo
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI
0x22
HDMI_PC
„N”
0x14
Suma kontrolna
――Opcji HDMI_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI oraz HDMI_PC.
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
――Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
30
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
――Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość
danych
0xAA
Identyfikator
0x18
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
"Screen Mode"
Polecenie
0xAA
0xFF
0x18
"ERR"
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator Długość danych
Suma kontrolna
0
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD Wartość1
„A”
0x19
Suma kontrolna
"Screen Size"
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
„N”
Suma kontrolna
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
0x01
Wartość1
Wybór rozmiaru ekranu
0
Polecenie
r-CMD
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Identyfikator Długość
danych
3
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„A”
0x18
"Screen
Mode"
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x19
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
31
Wł./wył. funkcji PIP
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i
BNC)
•• Funkcja
Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
――Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
――Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone.
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
Brak
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
•• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"PIP"
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator Długość danych Dane
1
Suma kontrolna
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
1: PIP WŁĄCZONY
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
0: PIP WYŁĄCZONY
Suma
kontrolna
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie Identyfikator Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1 Suma kontrolna
„A”
"PIP"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
0xAA
0xFF
3
0x3C
Polecenie
Identyfikator
Długość
danych
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3C
"PIP"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0xAA
0xFF
3
Suma
kontrolna "ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„A”
0x3D
"ERR"
Suma
kontrolna
32
Sterowanie trybem ściany wideo
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać
komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator Długość danych
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Suma kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych Suma kontrolna
0
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Video Wall Mode"
Suma
kontrolna
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych Dane
1
Suma kontrolna
"Safety Lock"
1: WŁĄCZONY
0: Naturalny
0: WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
Nagłówek
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: Pełny
Nagłówek
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Polecenie
Identyfikator Długość
danych
0xFF
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
„A”
"Video Wall
Mode"
0x5C
Suma kontrolna
0xAA
0xFF
Identyfikator
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„A”
0x5D
"Safety Lock"
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
Nagłówek
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x5C
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
„N”
"ERR"
0x5D
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
33
Włączanie funkcji ściany wideo
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Nagłówek Polecenie
Identyfikator Długość
danych
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
0xAA
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
3
Wartość1
„N”
ERR
0x84
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
0xFF
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
V.Wall_On
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
1: Włączanie ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
0xFF
0
Identyfikator
Długość
danych
3
r-CMD Wartość1
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
„A”
0x84
V.Wall_On
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
V.Wall_On : Jak powyżej
34
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wyłączone
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość danych ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Wartość2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Długość danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x89
ERR
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek Polecenie
0xAA
Identyfikator
0xFF
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
36
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
37
Przed podłączeniem kabli
――Obsługiwany jest tylko model OH24E.
W otwór, z którego wyjęto pasek silikonowy,
wprowadzić odpowiedni kabel.
Odkręcić śruby, a następnie zdjąć obudowę.
Kabel należy podłączyć zgodnie z ilustracją.
Wyjąć silikonowy element o odpowiedniej
grubości kabla.
Zamknąć obudowę, a następnie dokręcić śruby.
――Po podłączeniu wszystkich kabli należy
Różne rozmiary otworów i odpowiadająca im
grubość kabla.
――otwór Ø 7 x 1: wprowadzić kabel Ø 7.
Pasek
silikonowy
zamknąć obudowę i dokręcić śruby, aby
zapewnić wodoszczelność urządzenia.
――Zalecany moment obrotowy: 7–8 kgf·cm
――otwór Ø 5,5 x 2: wprowadzić kabel Ø 5,5.
――otwór Ø 3 x 2: wprowadzić kabel Ø 3.
Umieścić wyjęty pasek silikonowy w oznaczonym
obszarze i pozostawić go tam, aby zapobiec jego
zgubieniu.
38
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z komputera, po podłączeniu komputera do
produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany poniżej.
•• Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie PC(DVI) (Obsługiwany jest tylko model
OM24E.)
•• Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Tekst w obszarze Tryb obrazu
•• System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Wył.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
RGB IN
HDMI IN
RGB / HDMI / AUDIO IN
(Obsługiwany jest tylko model OM24E.)
RGB / HDMI / AUDIO IN
39
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
HDMI IN
40
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą
kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd
audio produktu oraz urządzenia wideo.
――Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z urządzenia wideo, po podłączeniu urządzenia
wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany
poniżej.
――Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie AV(HDMI) (Obsługiwany jest tylko model
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za
pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.
-- Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego
HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI,
obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki
problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję
HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
OM24E.)
――Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Film/zdjęcie w obszarze Tryb obrazu
――System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Włączone
HDMI IN
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN
RGB / HDMI / AUDIO IN
(Obsługiwany jest tylko model OM24E.)
41
Podłączanie do systemu audio
Podłączanie kabla LAN
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
AUDIO OUT
RJ45
•• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana)
42
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
SOURCE → Źródło
Źródło
MagicInfo S
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić
ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
――Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat podłączonych urządzeń źródłowych, należy nacisnąć przycisk TOOLS na
stronie Źródło.
Edytuj nazwę
USB
HDMI
---Aby przejść do Opcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter.
SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E
Pozwala określić nazwę podłączonego urządzenia zewnętrznego.
――Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są zależne
od wybranego źródła.
PC / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Przys. PVR / Gra / Blu-ray / DVD / Magnetowid / Odbiornik AV / Kamera / DVI PC
/ Urządzenia DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Informacja
SOURCE → Źródło → TOOLS → Informacja → ENTER E
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.
43
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
-Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki
7
następnie kliknąć przycisk „Install”.
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
przycisk „Next”.
4
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the license
agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/
Usuń Programy.
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć
przycisk „Next”.
6
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji
domyślnej.
44
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
RS232C IN
Komputer
45
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
Komputer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
46
Rozdział 05
Funkcja ekranu startowego
Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn. → Przejdź do strony główn..
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
――Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze System.
Odtwarzacz
HOME
Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub pliki.
Kanały lub zawartość można odtwarzać za pomocą dowolnej z poniższych metod.
→ Odtwarzacz → ENTER E
•• Kanał sieciowy: odtwarzanie zawartości za pośrednictwem serwera.
――Aby uruchomić kanał Kanał sieciowy, należy upewnić się, że produkt jest połączony z serwerem.
MagicInfo Player S3
•• Kanał lokalny: odtwarzanie zawartości z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
Odtwarzacz
Harmonogram
Szablon
Odtwarzanie różnej zawartości,
takiej jak programy z zaplanowanych
kanałów, szablony czy pliki.
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Ściana wideo
Stan sieci
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
47
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
4
Wybrać opcję Lite z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Lite wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
Zatwierdzanie serwera Lite
•• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Lite w obszarze Ustawienia sieci serwera.
Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Lite.
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci.
1
2
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
Lite.
48
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie
pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Lite Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.
49
Zatwierdzanie serwera Premium
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
4
Wybrać opcję Premium z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Premium wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
•• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Premium w obszarze Ustawienia sieci serwera.
Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Premium.
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci.
1
2
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
Premium.
50
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie
zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Premium Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium>.
51
Urządzenie : Wszystkie
Odtwarzacz
Przeglądaj i odtwarzaj materiały z wybranego urządzenia.
Brak kanału.
Kanał sieciowy
zawartość : Wszystkie
Sortuj według : Nazwa pliku
Opcje
1 / 4 pozycje
Plik sieciowy
Brak kanału.
Kanał lokalny
Moje szablony
Kanał sieciowy
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów skonfigurowanych na serwerze.
•• Na ekranie menu funkcji Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem (zatwierdzenie).
Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji Kanał sieciowy, należy na pilocie nacisnąć przycisk
INFO.
1
Wybrać kanał Kanał sieciowy w obszarze Odtwarzacz.
――Wiadomość Brak kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze Kanał
sieciowy.
Opublikowana zawartość
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Kanał lokalny
Odtwórz harmonogram lub kanał, który został skonfigurowany w produkcie.
1
Wybrać kanał Kanał lokalny w obszarze Odtwarzacz.
――Wiadomość Brak kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze Kanał lokalny.
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał lokalny.
Opublikowana zawartość
Odtwórz szablon zapisany na podłączonym urządzeniu USB.
――Funkcja Opublikowana zawartość jest wyświetlana tylko, jeśli podłączone jest urządzenie USB zawierające szablony.
――Odtwarzanie treści uwzględnionych w harmonogramie.
Plik sieciowy
W tym obszarze wyświetlone są pliki objęte w harmonogramach i pobrane z serwera MagicInfo Server.
Moje szablony
Odtwórz szablon w obszarze Moje szablony, zapisany w pamięci wewnętrznej produktu.
52
Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz
Na stronie listy Odtwarzacz dostępne są następujące funkcje.
•• Urządzenie
Wybór opcji Wewnętrzna lub USB w celu wyszukiwania odpowiedniej listy urządzeń.
-- Wszystkie / Wewnętrzna / USB
•• zawartość
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy zawartości.
-- Wszystkie / Wideo / Obraz / PDF / Flash / Office / Moje szablony
•• Sortuj według
Określenie kryterium sortowania zawartości.
-- Nazwa pliku / Ostatnio odtw.
•• Opcje
Pozycje menu na stronie Odtwarzacz
Nazwa opcji
Działanie
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości.
Wyślij
Kopiowanie zawartości do innego urządzenia pamięciowego.
Usuń
Usuwanie wybranej zawartości.
Ustawienia
Konfiguracja szczegółowych właściwości zawartości.
――Na następnej stronie znajdują się informacje na temat funkcji Ustawienia.
53
Menu ustawień Ustawienia strony
Odtwarzacz
Domyślna pamięć
Ustawienia
Rozmiar obrazu
Pozwala wybrać miejsce zapisu dla zaplanowanych kanałów pobranych z sieci.
•• Wewnętrzna / USB
Ustawianie rozmiaru obrazu dla wyświetlanej zawartości.
Ustawienia
Jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na wartość Wideo lub Obraz
Wybierz lokalizację przechowywania, do której chcesz pobrać
zaplanowane kanały z sieci.
•• Pełny ekran / Rozmiar oryginalny / Dopasuj do ekranu
Jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na wartość PDF lub Office
Domyślna pamięć
Wewnętrzna
Rozmiar obrazu
Zamknij
Czas wyświetlania
Efekt przejścia
Orientacja zawartości
Losowo
Pejzaż
•• Pełny ekran / Rozmiar oryginalny
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Wideo, Obraz, PDF oraz Office.
Czas wyświetlania
Określenie czasu wyświetlania każdej strony w pokazie slajdów.
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz, PDF, Flash oraz Office.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Efekt przejścia
Konfiguracja efektów przejścia pomiędzy stronami lub scenami w pokazie slajdów lub pliku filmowym.
•• Brak / Zanik1 / Zanik2 / Zaciemn. / Spirala / Szachownica / Liniowo / Schody / Zatarcie / Losowo
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz.
Orientacja zawartości
Zmiana orientacji odtwarzania materiałów na Pejzaż lub Portret.
•• Pejzaż / Portret
――Jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.
――Opcja Źródło jest niedostępna, jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret.
54
Domyślna zawartość
Domyślna zawartość zostanie wyświetlona po wybraniu kanału, do którego w danym momencie nie przypisano żadnych
programów.
•• Brak / Moje szablony
Bezpiecznie odłącz
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Resetuj
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.
55
Gdy zawartość jest odtwarzana
Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości
Typ:
•• Aktualny czas
•• Typ: typ aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Numer kanału: numer przypisany do aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
Informacja
Aktualny czas:
Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
•• Nazwa kan.: nazwa aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
00:00pm
Kanał sieciowy
Numer kanału:
Brak wybranych kanałów
Nazwa kan.:
Brak wybranych kanałów
Wersja oprogramowania:
B2B-EP-APP-5561-GolfS....
•• Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
•• Adres MAC: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
OK
Brak harmonogramu do pobrania
•• Tagi: ustawienia znaczników przydzielone do urządzenia z serwera
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Brak połączenia lub Nie zatwierdzono) serwera
•• USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
56
Zmiana ustawień odtwarzanej treści
Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować ustawienia, takie jak Tryb
obrazu oraz Tryb dźwięku.
•• Lista odt.
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
•• Muzyka
Ustawienie muzyki w tle dla aktualnie odtwarzanej zawartości.
Lista odt.
Muzyka
Tryb obrazu
Tryb dźwięku
Powtórz
•• Tryb obrazu
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
-- Sklep i centrum handlowe / Biuro i szkoła / Terminal i stacja / Ściana wideo / Skalibrowano
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Tryb dźwięku
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
-- Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie
•• Powtórz
Ustawianie trybu powtarzania.
-- Jeden raz / Wszystkie
57
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
•• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane.
Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
-- Obsługiwany jest program Flash Player w wersji 11.0 i starszej lub Flash Air w wersji 3.0 i
starszej.
-- Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w
głównym oknie wybranym przez użytkownika
――Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu
serwera.
――Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi
wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu
Odtwarzacz.
――Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować
na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia
•• Pamięć Wewnętrzna / USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/harmonogramy).
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W przypadku plików wideo o rozdzielczości pionowej 1080p lub większej jednocześnie można
odtwarzać tylko jeden plik.
•• Maksymalna liczba plików o rozdzielczości 4096 x 4096, które można jednocześnie odtwarzać na
slajdzie multimedialnym, wynosi cztery.
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku uwzględnienia elementu źródła wejściowego jednocześnie można odtworzyć tylko
jeden film albo slajd multimedialny.
•• W przypadku kombinacji pliki wideo + pliki Flash + elementy źródła wejściowego obsługiwane są
następujące kombinacje typów plików:
-- wideo + Flash
-- wideo + element źródła wejściowego
-- Flash + element źródła wejściowego
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany
wideo.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w
głównym oknie wybranym przez użytkownika
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
58
Spis treści
Rozszerzenie
pliku
Kontener
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 x 1080
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
AAC
MPEG-4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG-1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
59
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż
określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe niż
wartości określone w powyższej tabeli mogą się
zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą
nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz
AVCHD nie są obsługiwane.
Dźwięk
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe
niż wartości określone w powyższej tabeli
mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1
kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA nie jest
obsługiwane.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: JPEG, PNG,
BMP
――Obsługiwane są 32-, 24- i 8-bitowe pliki BMP.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096 x
4096
•• Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku: 20MB
•• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala,
Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie,
Losowo)
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem
MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• W przypadku odtwarzania na monitorze plików
wideo korzystających z niezgodnego kodeka
lub w rozdzielczości 1080 x 1920 możliwe jest
odtworzenie tylko jednego pliku na raz.
•• Podczas odtwarzania jednego pliku tryb
Płynny nie jest obsługiwany w następujących
warunkach:
-- Niekompatybilny kodek (MVC, VP3, MJPEG)
↔ Niekompatybilny kodek
-- Niekompatybilny kodek ↔ Kompatybilny
kodek
-- Rozdzielczość niezgodna z rozdzielczością
monitora
-- Częstotliwość niezgodna z częstotliwością
monitora
60
Flash
Power Point
•• Obsługiwany jest program Flash Player w wersji
11.0 i starszej lub Flash Air w wersji 3.0 i starszej.
•• Animacje w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: SWF
•• Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720
-- Uwaga
Nie można zagwarantować wydajności
porównywalnej z programem Flash Player
zainstalowanym w systemie operacyjnym
Windows
Podczas tworzenia plików Flash wymagana
jest ich optymalizacja
•• Filmy wideo w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: FLV
-- Wideo
Kodek: H.264 BP
Rozdzielczość: 1920 x 1080
-- Dźwięk
Kodek: H.264 BP
-- Uwaga
Format plików F4V nie jest obsługiwany
Format kompresji Screen Video nie jest
obsługiwany
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: ppt, pptx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekty animacji
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
------
PDF
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: pdf
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Zawartość poniżej jednego piksela nie
jest obsługiwana z powodu pogarszania
wydajności mechanizmu.
-- Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są
obsługiwane.
-- Zawartość z obróconym tekstem nie jest
obsługiwana.
-- Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
-- Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane
nieprawidłowo)
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
61
WORD
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .doc, .docx
-- Wersja: Office 97 ~ Office
2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekt tła strony
-- Niektóre style akapitów
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić
komunikat o błędzie
wyrównywania grupy
elementów
Pliki szablonów
•• Funkcje tworzenia/edycji/
odtwarzania dostępne są
wyłącznie w aplikacji Szablon.
LFD
•• Obsługiwane w opcji Kanał
sieciowy oraz Kanał lokalny
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .lfd
Przesyłanie strumieniowe
•• Obsługiwane protokoły
przesyłania strumieniowego:
mms, RTP, HTTP
•• Obsługiwane są wyłącznie treści
wideo
-- Kształty 3D (wyświetlają się
jako obiekty 2D)
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są
w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze
115 elementów.
-- Wykresy
-- Znaki o szerokości
połówkowej
-- Odstępy między literami
-- Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są
obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz
i materiały informacyjne
62
Formaty plików obsługiwane przez program Ściana wideo
――Szczegółowe informacje znajdują się w <instrukcji obsługi serwera MagicInfo Server>.
Wideo
Obraz
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, bmp, png
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są
obsługiwane.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15360 x 8640
――Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania
są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać
podczas odtwarzania.
wyświetlenie.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi
błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z
odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• Niektóre kodeki mogą nie być obsługiwane w trybie odtwarzania w orientacji
pionowej.
63
Ograniczenia
•• Odtworzyć można wyłącznie jeden plik wideo (Wideo) na klienta.
――Na ekranach ściany wideo można wyświetlać pliki z różną zawartością.
Dwóch plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
64
Harmonogram
Funkcje dostępne na stronie Harmonogram
Na stronie Harmonogram oferowane są następujące funkcje.
→ Harmonogram → ENTER E
HOME
Harmonogram
Typ : Lokalne
Urządzenie : Wewnętrzna
Opcje
Zaplanuj odtw. zawartości na kanale lokalnym lub edytuj istniejące kanały.
Czas odtwarzania
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Dodaj zawartość, aby
utworzyć program na
kanale.
01:30 am
02:00 am
Skonfiguruj czas
odtwarzania każdego
elementu.
02:30 am
03:00 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Urządzenie
-- Wyświetlanie nazwy podłączonego urządzenia pamięciowego.
――Ta opcja jest aktywowana tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne w obszarze Urządzenie.
•• Opcje
01:00 am
03:30 am
•• Typ
-- Lokalne: dodawanie lub edytowanie harmonogramów.
-- Sieć: wyświetlanie harmonogramu sieci skonfigurowanego na serwerze.
+ Dodaj program
Zaplanuj odtwarzanie na
kanale 2.
Zaplanuj odtwarzanie na
kanale 3.
Ustaw czas rozpoczęcia
i zakończenia dla
programu.
Pozycje menu na stronie Harmonogram
Nazwa opcji
Działanie
06:00 am
Wyślij
Wysyłanie skonfigurowanych harmonogramów do innego urządzenia pamięciowego. Ta
funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
Usuń
Usuwanie harmonogramów.
65
Konfiguracja harmonogramów kanałów
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie w wybranym czasie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka.
1
Wybrać kanał do skonfigurowania.
2
Wybrać zawartość filmową, muzyczną lub fotograficzną, która ma zostać uwzględniona w harmonogramie kanału.
3
Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. (Czas rozpoczęcia. ~ Zatrzymaj czas)
4
Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.
5
Nacisnąć przycisk Zapisz.
――Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne.
Edytowanie harmonogramu kanału.
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień skonfigurowanego harmonogramu kanału dotyczących między innymi zawartości, czasu trwania i nazwy harmonogramu.
1
Wybrać kanał do edytowania.
2
Wybrać zawartość filmową, fotograficzną lub muzyczną do edytowania w harmonogramie kanału.
-- Usuwanie zawartości: należy umieścić kursor nad wybraną zawartością, a następnie nacisnąć przycisk E, aby ją usunąć.
-- Należy przejść do prawego końca listy zawartości. Należy kliknąć przycisk +, aby dodać zawartość lub zmienić kolejność odtwarzania elementów zawartości.
3
Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. (Czas rozpoczęcia. ~ Zatrzymaj czas)
4
Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.
5
Nacisnąć przycisk Zapisz.
――Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne.
66
Szablon
HOME
Funkcje dostępne na stronie Szablon
Tworzenie unikalnej zawartości przy użyciu szablonów. Łatwo utworzyć zawartość. Należy po prostu
wybrać obrazy i tekst do szablonu.
→ Szablon → ENTER E
Szablon
Wybierz szablon do dostosowania.
Posortować listę szablonów, korzystając z następujących kryteriów.
Rynek : Wszystkie
Orientacja : Pejzaż
1 / 64 pozycje
Moje szablony
•• Rynek
•• Orientacja
-- Pejzaż: wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w poziomie.
-- Portret: wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w pionie.
1
Wybrać szablon z dostarczonych przykładowych szablonów.
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Podgląd
Anuluj
New town
interior design
Zapisz
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Ekran tła
2
bg_co...
Podkład muzyczny
Zaplanować szablon, wstawiając do niego teksty, pliki wideo, zdjęcia lub pliki PDF.
67
Wprowadzanie tekstu
Wstawianie zawartości, takiej jak zdjęcia, filmy i pliki PDF.
Aa
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Naciśnij przycisk głośności na pilocie, aby
zmienić rozmiar czcionki.
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Edytuj
— wybr. pozycje
Wybierz, aby usunąć
Podgląd
Anuluj
picture1.jpg
New town
interior design
Edytuj tekst
Opcja czcionek
Zapisz
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Ekran tła
bg_co...
Ukryj element
Pokaż
Domyślny czas trwania treści
00:00:05
Wycisz
Gotowe
Podkład muzyczny
Edytuj tekst
Proporcje obrazu
Anuluj
Konfiguracja obrazu tła/muzyki w tle
Wybrać okno Edytuj tekst, aby wprowadzać tekst.
Opcja czcionek
Rozmiar czcionki: określenie rozmiaru tekstu wiadomości.
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Ekran tła
Urządzenie : Wszystkie
Kolor czcionki: określenie koloru tekstu wiadomości.
Kolor tła: określenie koloru tła wiadomości.
Widoczn. tła: określenie przezroczystości tła wiadomości.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Wyrównanie: wybór trybu wyrównania komunikatu.
Przewijanie: określenie kierunku/szybkości przewijania wiadomości.
Ukryj element: Wyświetl lub ukryj komunikat.
――Wybranie opcji Ukryj nie spowoduje zresetowania ustawień komunikatu.
bg_common_01.jpg
Gotowe
Anuluj
Resetuj: Przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich ustawień w obszarze Opcja czcionek.
68
3
Podgląd
Skonfigurować opcje Nazwa szablonu oraz Pamięć masowa.
Zapisz
Czas trw.
Jest uruchomiony podgląd szablonu. Zniknie po
20 s.
Nazwa szablonu
Template01
Pamięć masowa
Wewnętrzna
Zapisz
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
Wyświetlić podgląd utworzonego szablonu za pomocą funkcji Podgląd.
2
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać szablon.
23:59:59
4
Anuluj
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zakończyć tworzenie zawartości.
69
Klonuj produkt
Eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Możliwe jest również importowanie ustawień z
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
HOME
→ Klonuj produkt → ENTER E
Klonuj produkt
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1
Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono pliku klonowania.
Wyeksportować ustawienia tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej?.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1
Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono pliku ustawień.
Wybierz jedną z opcji..
Uruchomić funkcję Importuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub Eksportuj do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
-- Importuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień zapisanych na zewnętrznym
urządzeniu pamięci masowej do produktu.
-- Eksportuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień produktu do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
――Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
70
Ustawienia ID
HOME
→ Ustawienia ID → ENTER E
Ustawienia ID
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przypisywanie identyfikatora.
Identyfikator urządzenia
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. (Zakres:
0~224)
――Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi (OM24E) / Kabel RJ45(LAN) (OH24E)
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
71
Ściana wideo
HOME
→ Ściana wideo → ENTER E
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania
z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń
graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 100 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą funkcji
Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do produktów
tworzących ścianę wizyjną.
Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść produkt na odpowiedni
inny numer. Nacisnąć przycisk E.
――Położenie obrazu umożliwia podział ekranu na maksymalnie 100 widoków (15 x 15). Maksymalna liczba widoków, na które
można podzielić ekran, kiedy produkty są podłączone za pomocą funkcji DP Loopout, również wynosi 100.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
72
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania lub zmniejszania
rozmiaru.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
73
Stan sieci
HOME
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
→ Stan sieci → ENTER E
Stan sieci
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
74
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu → ENTER E
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Tryb obrazu
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji
kolorów.
-- Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Bluray i kino domowe, które ją obsługują.
Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie przełączany w celu uzyskania
optymalnej rozdzielczości.
-- Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących
funkcję BD Wise.
-- Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
75
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
Czasomierz wł./wyłącz.
――Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący
czas.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
•• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB): Z urządzenia USB lub pamięci wewnętrznej
wybrać folder z zawartością do odtworzenia po włączeniu produktu. Zawartość ta może składać się z plików muzycznych,
zdjęć lub plików wideo.
――Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
――Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik muzyczny,
funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.
――Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów Pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
――Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.
――Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia USB tego
samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
――Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika kart pamięci.
――Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub
przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń
może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.
76
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~ Wył.
czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d, a
następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
-- Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
-- Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą
aktywne w dni wolne od pracy.
-- Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają zostać
aktywowane.
-- Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
77
Pasek informacyjny
HOME
→ Pasek informacyjny → ENTER E
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
•• Wył. / Włączone
•• Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
•• Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat (Wiad.).
•• Opcja czcionek: określenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomości.
Pasek informacyjny
•• Pozycja: wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad..
•• Przewijanie: określenie kierunku Kierunek oraz prędkości Szybkość przewijania wiadomości.
•• Podgląd: Podgląd skonfigurowanych ustawień podpisów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Więcej ustawień
HOME
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
→ Więcej ustawień → ENTER E
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
78
Otwieranie adresu URL
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą,
od którego zakupiono produkt.
――Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie adresu
URL w obszarze System.
→ Otwieranie adresu URL → ENTER E
HOME
SSSP 3.0
Zmień adres URL
pm
12:00
Otwieranie adresu URL
Styczeń 1 2015
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Ściana wideo
Stan sieci
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
79
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Obraz
Tryb obrazu
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
Sklep i centrum handlowe
· Podświetlenie
100
· Kontrast
70
· Jasność
45
· Ostrość
80
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z50
C50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji
kolorów.
-- Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD,
Blu-ray i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest
automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
-- Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących
funkcję BD Wise.
-- Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
80
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i
stacja, Ściana wideo
MENU m → Obraz → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
· Podświetlenie
100
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)
Tekst
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość
Skalibrowano
Podświetlenie
BD Wise
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)
· Kontrast
70
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe
· Jasność
45
(OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
· Ostrość
80
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z50
produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
C50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
81
Temperat. barwowa
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
――Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył..
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
――Funkcja Temperat. barwowa jest wyłączona, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano lub BD Wise.
Obraz
Temperat. barwowa
16000K
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
82
Balans bieli
2-punktowo
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
•• Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Wzm. C/Wzm. Z/Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Balans bieli
10-punktowo
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
Poziom: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
――Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
――Opcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Biuro i szkoła (Film/zdjęcie).
83
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Obraz
Gamma
0
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i
Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona.
Obraz
Wartość skalibrowana
Nie stosuj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
84
Ustawienia zaawansowane
MENU m → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER E
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Ściana wideo
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Oświetl. dynamiczne
Wysoko
Terminal i stacja
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Film/zdjęcie
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów
Tekst
Kontrast dyn. / Tonacja czerni
Film/zdjęcie
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Oświetl.
dynamiczne
Tekst
Kontrast dyn. / Tonacja czerni
Najciemniejsza
0
Wył.
Oryginalna
Włączone
BD Wise
Opcje regulacji obrazu
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ustawienia zaawansowane jest
wyłączona.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
85
Kontrast dyn.
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Oświetl. dynamiczne
Wysoko
Najciemniejsza
0
Wył.
Oryginalna
Włączone
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wył. / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
Tylko tryb RGB
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
•• Wył. / Czerwony / Zielony / Niebieski
Przestrzeń kolorów
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
――Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję
Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.
•• Wył. / Włączone
――Opcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Terminal i stacja (Film/zdjęcie).
86
Opcje obrazu
Tryb obrazu
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i
stacja, Ściana wideo
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Śred.
Red. zakłóceń MPEG
Śred.
Poziom czerni HDMI
Auto
Tryb Film
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy / Red.
zakłóceń MPEG / Tryb Film / Poziom czerni HDMI /
Dynamiczne podświetlenie
Tekst
Tonacja kolorów / Poziom czerni HDMI / Tryb Film /
Dynamiczne podświetlenie
Skalibrowano
Poziom czerni HDMI / Dynamiczne podświetlenie
BD Wise
Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy / Red.
zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Tryb Film
/ Dynamiczne podświetlenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
87
Tonacja kolorów
Opcje obrazu
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Śred.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie
Red. zakłóceń MPEG
Śred.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
Poziom czerni HDMI
Auto
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
Tryb Film
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
produktu.
Czysty obraz cyfrowy
Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję Czysty obraz cyfrowy pozwalającą na
zredukowanie zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko / Auto
――Intensywność otrzymywanego sygnału jest największa, kiedy pasek jest zielony.
――Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.
Red. zakłóceń MPEG
Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko / Auto
88
Poziom czerni HDMI
Opcje obrazu
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Śred.
Red. zakłóceń MPEG
Śred.
Poziom czerni HDMI
Auto
Tryb Film
Wył.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz
ustawiał optymalną jakość obrazu.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
•• Wył. / Auto1 / Auto2
――Dostępne w trybach HDMI(1080i).
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Auto / Nisk. / Normalny
――Dostępne tylko w trybach HDMI (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Tryb Film
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
•• Wył. / Włączone
89
Rozmiar obrazu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E
16:9
· Pozycja
Rozdzielczość
――W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części
obrazu.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
•• Dost szer: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję
obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI(720p / 1080i / 1080p) opcja ta pozwala na wyświetlenie
pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginalna proporcja: jeśli źródło sygnału jest ustawione na HDMI (połączenie z komputerem) obraz wideo będzie
wyświetlany z zachowaniem oryginalnych proporcji.
――Dostępność portów zależy od modelu.
90
Pozycja
Regulacja pozycji obrazu. Funkcja Pozycja jest dostępna tylko, jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na Powiększenie1,
Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub Użytkownika.
――W celu użycia funkcji Pozycja po wybraniu ustawienia Powiększenie1, Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub
Użytkownika należy wykonać następujące czynności.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Pozycja
Rozdzielczość
Wył.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Nacisnąć przycisk u lub przycisk d, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
3
Nacisnąć przycisk E.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Powiększenie/Pozycja
Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Ta opcja jest dostępna, jeśli dla źródła sygnału wybrano ustawienie HDMI
(1080i/1080p). Aby opcja ta była dostępna, dla opcji Rozmiar obrazu należy wybrać ustawienie Użytkownika.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
Wył.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
3
Za pomocą przycisków u/d/l/r przesunąć obraz.
4
Nacisnąć przycisk E.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja. Obraz
ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
91
Rozdzielczość
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych
rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać
optymalną jakość obrazu.
Dostępne rozdzielczości: Wył. / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
92
Autodopasowanie
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.
MENU m → Obraz → Autodopasowanie → ENTER E
Obraz
Autodopasowanie
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Regul. ekranu komputera
MENU m → Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER E
Obraz
Regul. ekranu komputera
•• Ziarnisty / Przecyzyjne
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej
ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego
dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku
ekranu.
•• Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do
ekranu produktu.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie obrazu w
poziomie, należy nacisnąć przycisk ◄ lub ►.
•• Reset obrazu
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
93
Wyłącz obraz
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.
MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E
Obraz
Wyłącz obraz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
94
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
PIP
Ustawienia trybu PIP
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → PIP → ENTERE
Obraz główny
Okno wewnętrzne
Wyświetlacz ekranowy
PC
HDMI
PIP
HDMI
PC
Orientacja ekranu
•• PIP (Wył./Włączone): służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
Ochrona ekranu
•• Rozmiar (
Wyświetlanie komunikatu
Język menu
Polski
Resetuj wyświetlacz ekr.
,
,
•• Pozycja (
,
,
,
――W trybie podwójnym (
,
,
,
,
,
,
): służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
): służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
,
,
) nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny/Dźwięk PIP): możliwość wyboru, czy odtwarzany ma być dźwięk właściwy dla obrazu
Dźwięk główny lub obrazu Dźwięk PIP.
――Jeśli dla opcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret, wówczas funkcja PIP jest wyłączona.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat dźwięku w trybie PIP znajdują się w instrukcjach dotyczących ustawienia
Wybór dźwięku.
-- W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu PIP tryb PIP pozostanie aktywny
także po ponownym włączeniu urządzenia.
-- Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym
ekranie wyświetlana jest gra lub karaoke.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
95
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Konfiguracja ekranu menu.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTERE
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Pejzaż
Orientacja zawartości źródłowej
Pejzaż
Proporcje obrazu
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
Pełny ekran
Orientacja zawartości źródłowej
Zmiana orientacji ekranu produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
Proporcje obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji
obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
96
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTERE
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz
ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Ochr. przed wypalan.
Wył.
Ochr. przed wypalan.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr. przed
wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
Ustawienie Ochr. przed wypalan. Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy przesunięciami
obrazu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
•• Przesunięcie pikselowe (Wył. / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie
ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 min ~ 4 min
4 min
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie
oznacza to defektu produktu.
――Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, wówczas funkcja Przesunięcie pikselowe jest
wyłączona.
97
Wył. czasowy
Ochr. przed wypalan.
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
Przesunięcie pikselowe
Funkcja Ochr. przed wypalan. zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
Wył. czasowy
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wył.
Wyszarzenie boków
Wył.
Powtórz: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych odstępach
czasu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Interwał: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym okresie (od
czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
――Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy wybrano
ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
-- Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
-- Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
-- Zmiana odcienia: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
――Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawienia czasu lub okresu
powtórzeń.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan..
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan..
――Włączone, jeżeli dla funkcji Wył. czasowy włączono ustawienie Powtórz, a dla funkcji Tryb ustawienie Piksel.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
98
Wyświetl natychmiast
Ochr. przed wypalan.
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wył. / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyszarzenie boków
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wyszarzenie boków
Wył.
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed
uszkodzeniem.
•• Wył. / Jasne / Ciemna
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
99
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENUm → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu →
ENTERE
•• Wył. / Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Wyświetlanie komunikatu
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.
Informacje o źródle
Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania Wył.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja umożliwia wyświetlanie stanu pobierania zawartości z serwera lub innego urządzenia.
•• Wył. / Włączone
100
Język menu
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji
komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język menu
Polski
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
101
Rozdział 08
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER E
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Dźwięk
Tryb dźwięku
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
Standardowy
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając lepszą
słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Tryb dźwięku jest wyłączona.
Efekt dźwiękowy
Dźwięk HDMI
Dźwięk połączenia wideo
Kom. Dolby Digital
AV(HDMI)
Bieżące źródło
RF
Ustawienia głośnika
Głośność automatyczna
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
102
Efekt dźwiękowy
Konfiguracja preferowanego efektu dźwiękowego dla dźwięku wyjściowego.
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Efekt dźwiękowy jest wyłączona.
MENUm → Dźwięk → Efekt dźwiękowy → ENTERE
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy.
Virtual Surround
Efekt dźwiękowy
Virtual Surround
Wył.
Dialog Clarity
Wył.
Korektor
Ta funkcja zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny typowy dla głośników 5.1-kanałowych z zastosowaniem dwóch
głośników w technologii HTRF (funkcja propagacji dźwięku wokół głowy).
•• Wył. / Włączone
Dialog Clarity
Ta funkcja umożliwia zwiększenie intensywności głosu w stosunku do muzyki tła lub efektów dźwiękowych, co sprawia, że
dialogi są lepiej słyszalne.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Korektor
Funkcja Korektor pozwala dostosowywać ustawienia dźwięku dla poszczególnych głośników.
•• Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między prawym i lewym głośnikiem.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz(regulacja szerokości pasma): regulacja poziomu określonych częstotliwości
szerokości pasma.
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
103
Dźwięk HDMI
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER E
Dźwięk
Dźwięk HDMI
AV(HDMI)
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Dźwięk połączenia wideo
MENU m → Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER E
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
•• Bieżące źródło / Połączenie Wideo
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Dźwięk połączenia wideo jest
wyłączona.
Dźwięk
Dźwięk połączenia wideo
Bieżące źródło
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
104
Kom. Dolby Digital
Ustawienie trybu Dolby Digital Compression.
•• Line / RF
MENU m → Dźwięk → Kom. Dolby Digital → ENTER E
Dźwięk
Kom. Dolby Digital
RF
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Ustawienia głośnika
Wyjście dźwięku
MENU m → Dźwięk → Ustawienia głośnika → ENTER E
Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w prędkości
dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli wystąpi taka
sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne.
――OH24E: Zewnętrzne / Odbiornik
Dźwięk
――OM24E: Zewnętrzne / Wewnętrzna / Odbiornik
――Jeśli dla funkcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone.
Ustawienia głośnika
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Wewnętrzna
włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
――Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
105
Głośność automatyczna
MENU m → Dźwięk → Głośność automatyczna → ENTER E
Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.
•• Wył. / Normalny / W nocy
Opcja Normalny koryguje poziom głośności dla każdego kanału tak, że przy zmianie kanału głośność pozostaje taka sama.
Opcja W nocy koryguje i obniża poziom głośności dla poszczególnych kanałów — wszystkie kanały są więc odtwarzane ciszej.
Opcja W nocy jest szczególnie przydatna w nocy, gdy poziom głośności nie powinien być wysoki.
――Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji Głośność automatyczna należy
Dźwięk
Głośność automatyczna
Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.
Wył.
wybrać ustawienie Wył.. Regulacja głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być możliwe, jeśli dla funkcji
Głośność automatyczna wybrano ustawienie Normalny lub W nocy.
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Głośność automatyczna jest
wyłączona.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Zeruj dźwięk
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych
ustawień dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
Dźwięk
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Obsługiwany jest tylko model OM24E.
106
Rozdział 09
Sieć
Stan sieci
Ustawienia sieci
MENUm → Sieć → Stan sieci → ENTERE
MENUm → Sieć → Ustawienia sieci → ENTERE
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub, takich jak
wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje funkcji.
Typ sieci
――OH24E: Kablowa
――OM24E: Bezprz. / Kablowa
107
Ustawienia sieci (przewodowej)
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie
portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego
przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
LAN
Gniazdo LAN na ścianie
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Gniazdo modemu na ścianie
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego
z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem. Połączenie wymaga
zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Urządzenie do współdzielenia
adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół
dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Modemy i routery
obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z
Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje
konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak
adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na ekranie Cable Setup
podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera
DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te
można również odczytać z komputera.
――Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół
DHCP.
――Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
108
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość
aktualizacji oprogramowania.
Automatycznie konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci.
2
Nacisnąć przycisk Połącz, aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci.
-- Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.
3
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem
nawiązane.”.
――Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
――Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci.
2
Nacisnąć przycisk Połącz, aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci.
-- Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.
3
Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
4
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
5
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji
zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu sieci.
――Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę
Ręczne konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz
adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk
opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
6
Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się
ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
7
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem
nawiązane.”.
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
109
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który
wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający
nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa). Klucz zabezpieczeń
Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości —
które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z
tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa
do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej
konfiguracji sieci.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
OM24E
Urządzenie do bezprzewodowego
współdzielenia adresu IP
(router wyposażony w serwer DHCP)
Gniazdo LAN na ścianie
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
OH24E
USB
Kabel LAN
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Adapter bezprzewodowej sieci LAN firmy Samsung
(sprzedawany oddzielnie)
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym
odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
――Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie,
3
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież, aby
ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP Sharer, może to
spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
――Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie
802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano opcję
WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z
nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
――Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest
możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button Configuration, PBC) lub
numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie
określa identyfikator SSID i klucz WPA.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router
bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło., należy go wprowadzić (klucz
zabezpieczeń albo PIN).
――Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja
ręczna, WPS(PBC)
――Obsługiwane karty WLAN firmy Samsung (sprzedawane oddzielnie): WIS10ABGN, WIS12ABGNX
110
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe, a
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
się proces weryfikacji połączenia.
――Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
7
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe
są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
3
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież, aby
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz
adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router
bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło., należy go wprowadzić (klucz
zabezpieczeń albo PIN).
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe, a
następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie
się proces weryfikacji połączenia.
7
Wybrać polecenie Stop podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego. Spowoduje
to przerwanie nawiązywania połączenia.
8
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
――Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę
opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
111
10Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się
ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
11Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe
są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
WPS(PBC)
Konfiguracja za pomocą opcji WPS(PBC)
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk WPS(PBC), należy postępować w następujący sposób.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Wybrać polecenie WPS(PBC), nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
3
W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS(PBC) na routerze. Produkt automatycznie pozyska
wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
4
Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
112
Sieć Wi-Fi Direct
MENUm → Sieć → Sieć Wi-Fi Direct → ENTERE
Aby możliwe było użycie tej funkcji,
urządzenie przenośne powinno
obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct.
Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio
do produktu z pominięciem routera.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w
następujący sposób:
1
Przejść do ekranu Sieć Wi-Fi Direct. Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
2
Włączyć funkcję Sieć Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz właściwe urządzenie Wi-Fi.
•• PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut nacisnąć na urządzeniu Wi-Fi przycisk WPS(PBC). Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości
konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
•• PIN: wprowadzić wyświetlony kod PIN na urządzeniu.
――W celu odłączenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję Rozłączono.
Ustawienia urządzenia multimedialnego
MENUm → Sieć → Ustawienia urządzenia multimedialnego → ENTERE
Umożliwia włączenie opcji współdzielenia zawartości między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak smartfony i tablety.
113
Screen Mirroring
Ustawienia sieci serwera
MENUm → Sieć → Screen Mirroring → ENTERE
MENUm → Sieć → Ustawienia sieci serwera → ENTERE
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie.
•• SOURCE → Źródło → Screen Mirroring
Należy podłączyć urządzenie przenośne, które obsługuje funkcję zapisu lustrzanego na produkcie.
Umożliwia to emitowanie dźwięku i obrazu z urządzenia przenośnego za pośrednictwem produktu.
Zapis lustrzany odnosi się do wyprowadzania obrazu i dźwięku z urządzenia przenośnego do urządzenia
graficznego.
――Aby korzystać z funkcji Screen Mirroring, należy upewnić się, że urządzenie przenośne obsługuje
funkcję zapisu lustrzanego, taką jak AllShare Cast, WidDi (w wersji 3.5 lub nowszej) oraz Miracast.
Aby sprawdzić, czy funkcja zapisu lustrzanego jest dostępna, należy odwiedzić witrynę internetową
producenta urządzenia przenośnego.
――Dźwięk lub obraz może nie być płynny w przypadku przeciążenia sieci.
Połącz z serwerem
Aby uruchomić program Odtwarzacz, należy uzyskać połączenie z siecią.
•• Adres serwera / SSL / Port
――Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie
zaszyfrowany.
――Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można
połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki
jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Tryb MagicInfo
Screen Mirroring
Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany będzie
produkt.
Należy uruchomić funkcję zapisu lustrzanego z poziomu urządzenia przenośnego. Na urządzeniu
przenośnym produkt jest automatycznie wyszukiwany i wyświetlany na liście.
――Jeśli nie można podłączyć urządzenia przenośnego do produktu, należy je wyłączyć i włączyć, a
następnie spróbować ponownie.
•• Lite / Premium
Dostęp do serw.
Wybór metody połączenia z siecią serwera.
•• Zezwól / Odmów
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
•• Aktywny / Pasywny
114
Nazwa urządzenia
MENUm → Sieć → Nazwa urządzenia → ENTERE
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
•• Ekran [Signage] 1 ~ 6 / Źród. użyt.
115
Rozdział 10
System
Dostępność
Przezroczystość menu
Dostosowanie przeźroczystości okna menu.
MENU m → System → Dostępność → ENTER E
System
Dostępność
Ustawienia
Czas
Autoprzełączanie źródła
•• Wysoko / Śred. / Nisk.
Wysoki kontrast
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się nieprzeźroczyste.
•• Wył. / Włączone
Powiększ
Ustawienie powiększania podkreślonego elementu menu.
•• Wył. / Włączone
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Wentylator i temperatura
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
116
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
MENU m → System → Ustawienia → ENTER E
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
System
Dostępność
Ustawienia
Czas
Autoprzełączanie źródła
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Wentylator i temperatura
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
117
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Można również zaprogramować
automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonej porze za pomocą funkcji Wył. czasowy.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Czas
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
Włączone
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z
jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć
przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Wył.
0s
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
(Wył. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby anulować Auto.
wyłączanie, wybrać ustawienie Wył..
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu
sieci (w zakresie 0–50 sekund).
118
Autoprzełączanie źródła
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest ustawiona jako Włączone, a
poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENU m → System → Autoprzełączanie źródła → ENTER E
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać
aktywne źródło obrazu wideo.
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Wył.
Przywracanie źródła gł.
끄기
Wył.
Źródło główne
HDMI
Źródło pomocnicze
MagicInfo Player S
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie
aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą
się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(Obsługiwany jest tylko model OM24E.)
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
――Funkcja Źródło pomocnicze jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie. (Obsługiwany
jest tylko model OM24E.)
119
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Maks. oszcz. en.
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Maks. oszcz. en.
Włączone
Ster. trybem gotowości
Włączone
Przycisk zasilania
Sieć w trybie czuwania
•• Wył. / Włączone
Tylko włączanie
Wył.
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje
w stanie bezczynności.
•• Wył. / Włączone
Ster. trybem gotowości
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył.
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył., komunikat Brak sygnału nie zostanie wyświetlony.
W takim przypadku dla opcji Wiadom. o braku sygnału należy wybrać ustawienie Włączone.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
120
Przycisk zasilania
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Maks. oszcz. en.
Włączone
Ster. trybem gotowości
Włączone
Przycisk zasilania
Sieć w trybie czuwania
Tylko włączanie
Wył.
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
121
Rozwiązanie Eco
Ograniczenie jasności
Ograniczenie maksymalnego poziomu podświetlenia ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
•• Wył.: ustawienie Wył. umożliwia korzystanie z maksymalnej jasności.
•• Włączone: ustawienie Włączone uniemożliwia korzystanie z maksymalnej jasności, oszczędzając energię.
Rozwiązanie Eco
Ograniczenie jasności
Wył.
Oszczędz. Energii
Wył.
Czujnik Eco
Wył.
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Tr. got. br. sygn.
Wył.
Aut. wył. zasil.
Wył.
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Czujnik Eco
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.
•• Wył. / Włączone
――Regulacja ustawienia Podświetlenie w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik Eco spowoduje dezaktywację
ustawienia Wył..
Min. podświetlenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności ekranu.
Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min. podświetlenie
ma mniejszą wartość niż ustawienie Podświetlenie.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może stawać się
trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.
122
Harmonogram lampy ekranu
Rozwiązanie Eco
Ograniczenie jasności
Wył.
Harmonogram lampy ekranu
Oszczędz. Energii
Wył.
Włączanie lub wyłączanie harmonogramu lampy.
Czujnik Eco
Wył.
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Tr. got. br. sygn.
Wył.
Czas
Aut. wył. zasil.
Wył.
Jasność panelu zostanie zmieniona zgodnie z jasnością ustawioną dla opcji Lampa w określonym czasie.
•• Wył. / Włączone
Harmonogram 1, Harmonogram 2
Lampa
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
•• 0 ~ 100
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wył. / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie
się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wył. / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
123
Wentylator i temperatura
MENU m → System → Wentylator i temperatura → ENTER E
Chroni produkt poprzez wykrywanie prędkości wiatraka i temperatury wewnętrznej.
Sterowanie wentylatorem
Wybierz automatyczne lub ręczne sterowanie prędkością wentylatora.
System
Wentylator i temperatura
•• Auto / Ręcznie
Ustawienie prędk. wentylatora
Umożliwia ustawienie prędkości wentylatora w zakresie od 0 do 100.
――Dostępna, jeżeli funkcja Sterowanie wentylatorem jest ustawiona na Ręcznie.
Tryb pracy na zewnątrz:
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby korzystać z produktu w temperaturze poniżej 0˚C, dla opcji Tryb pracy na zewnątrz: należy wybrać ustawienie Włączone.
Ta funkcja pozwala utrzymać wewnętrzną temperaturę produktu na stałym poziomie. Dzięki temu produkt uruchomi się
prawidłowo po włączeniu zasilania.
•• Wył. / Włączone
――Nie należy odłączać przewodu zasilania, jeśli dla tej funkcji wybrano ustawienie Włączone.
――Gdy produkt jest wyłączony, a dla tej funkcji wybrano ustawienie Włączone zamiast Wył., zużycie prądu jest większe.
――Obsługiwany jest tylko model OH24E.
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal
rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
124
Menedżer urządzeń
MENU m → System → Menedżer urządzeń → ENTER E
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Istnieje możliwość skonfigurowania opcji obsługi zewnętrznych urządzeń wejściowych podłączonych do produktu.
Ustawienia klawiat.
Podłączenie klawiatury do produktu powoduje wyświetlenie menu Ustawienia klawiat..
Wybierz klawiaturę
Należy wybrać klawiaturę z listy dostępnych podłączonych klawiatur.
――Można użyć tylko jednej podłączonej klawiatury.
Opcje klawiatury
――Zależnie od kraju.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Język klawiatury
Można określić język tekstu wprowadzanego za pomocą klawiatury.
Typ klawiatury
Można określić typ klawiatury.
Zmień język wprowadz.
Można skonfigurować kombinację klawiszy umożliwiającą zmianę języka wprowadzanego tekstu.
125
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia myszy
Podłączenie myszy do produktu powoduje wyświetlenie menu Ustawienia myszy.
Wybierz mysz
Konfiguracja ustawień połączenia myszy lub opcji połączonych urządzeń myszy.
――Spośród wszystkich podłączonych urządzeń myszy można używać tylko jednej myszy.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Opcje myszy
――Zależnie od kraju.
Przycisk główny
Należy wybrać przycisk myszy, za pomocą którego wykonywane będą podstawowe funkcje (kliknięcie i wprowadzanie).
•• Lewy / Z prawej
Szybkość wskaź.
Ustawienie szybkości wskaźnika myszy.
•• Wolna / Standardowy / Szybka
126
Odtwarzaj przez
Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
MENU m → System → Odtwarzaj przez → ENTER E
•• MagicInfo / Otwieranie adresu URL
System
Odtwarzaj przez
MagicInfo
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zmień kod PIN
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN. Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry
w polu Potwierdź nowy kod PIN.
System
Zmień kod PIN
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
127
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
MENU m → System → Zabezpieczenia → ENTER E
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
•• Wył. / Włączone
Zabezpieczenia
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez
funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Blokada bezpieczeństwa
Wył.
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0-0-0-0).
· Przycisk włączania
Wył.
Przycisk włączania
Blokada przycisków
Wył.
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczeństwa jest włączona.
Blok. autom. odtw. z USB
Wył.
Blokada połączenia mobilnego
Wył.
•• Wył. / Włączone
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.
•• Wył. / Włączone
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
128
Blok. autom. odtw. z USB
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa
Wył.
· Przycisk włączania
Wył.
Blokada przycisków
Wył.
Blok. autom. odtw. z USB
Wył.
Blokada połączenia mobilnego
Wył.
Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym
urządzeniu USB.
•• Wył.
Włączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
•• Włączone
Wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
――Podłączenie urządzenia USB zawierającego treści MagicInfo spowoduje wyświetlenie komunikatu "Blok. autom.
odtw. z USB : Włączone" na pięć sekund.
Blokada połączenia mobilnego
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ograniczenie współdzielenia materiałów Signage między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak
smartfony i tablety.
•• Wył. / Włączone
129
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.
MENUm → System → Ogólne → ENTERE
Intelig. zabezpiecz.
Ogólne
Włączanie i wyłączanie ochrony Intelig. zabezpiecz..
•• Wył. / Włączone
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Lista izolowanych
Jest to lista izolowanych elementów, które zawierają wirusy.
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Skanuj
Wył.
Lista dozwolonych
Jest to lista dozwolonych elementów, które nie zawierają wirusów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienia
Dostosowanie ustawień opcji Intelig. zabezpiecz..
Autom. skanow.
Automatyczne skanowanie, gdy wyświetlacz jest włączony.
•• Wył. / Włączone
Przenieś automatycznie na Listę izolowanych
Automatyczne przenoszenie wirusów do listy izolowanych elementów.
•• Wył. / Włączone
130
BD Wise
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Blu-ray
i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie
przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
•• Wył. / Włączone
――Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD
Wise.
――Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
131
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi tę funkcję
urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do
urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono
w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
――Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.
――W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać urządzenie
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Wył.
Anynet+.
――Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie gotowości.
――Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3 urządzenia takiego
samego typu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Menu Anynet+
Menu Anynet+ się zmienia w zależności od typu i stanu podłączonych do produktu urządzeń Anynet+.
――Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Menu Anynet+
Opis
Oglądaj PC
Zmiana trybu Anynet+ na tryb PC.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Wybierz urządzenie
Ta opcja służy do wyświetlenia urządzeń Anynet+.
MENU (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie pojawi się menu płyty.
Narz. (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia narzędzi podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetlone zostaną narzędzia
odtwarzacza.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
Menu tytułu (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu tytułów podłączonego urządzenia. Na przykład,
jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetli się menu
tytułów filmu znajdującego się w odtwarzaczu.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
132
Wył. automatycznie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ta opcja służy do automatycznego ustawienia urządzenia Anynet+ jako Wył. w momencie wyłączenia produktu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Wył.
Wył. automatycznie
Nie
Wyszukaj urządzenie
•• Nie / Tak
――Jeśli dla funkcji Wył. automatycznie wybrano ustawienie Tak, działające urządzenia zewnętrzne będą się wyłączały razem z
produktem.
――Ta opcja może być niedostępna w niektórych urządzeniach.
Wyszukaj urządzenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+
1
Nacisnąć przycisk TOOLS, wybrać opcję Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać opcję Wybierz urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E.
Jeżeli nie można znaleźć wyszukiwanego urządzenia, to aby odświeżyć listę, należy wybrać opcję Odśwież.
3
Wybrać urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E. Można się przełączyć na wybrane urządzenie.
――Menu Wybierz urządzenie pojawi się tylko, jeśli dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrane zostanie ustawienie Włączone
w menu System.
――Przełączanie na wybrane urządzenie może potrwać do 2 minut. Kiedy trwa operacja przełączania, nie ma możliwości jej
anulowania.
――Jeżeli urządzenie Anynet+ wybrano, naciskając przycisk SOURCE, a następnie wybierając źródło wejściowe, nie ma
możliwości skorzystania z funkcji Anynet+.
――Upewnić się, że wybrano urządzenie Anynet+ za pomocą opcji Wyszukaj urządzenie.
133
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Funkcja Anynet+ nie działa.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia
Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
•• Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa).
•• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i włączyć
produkt.
•• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.
•• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMICEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.
•• Wybrać opcję Oglądaj PC w menu Anynet+.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
•• W razie korzystania z pilota należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie i wybrać urządzenie inne niż Anynet+.
Na ekranie wyświetli się komunikat
„Rozłączanie połączenia z
urządzeniem Anynet +...”.
•• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.
•• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.
•• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
134
Problem
Podłączone urządzenie nie jest
wyświetlane.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie podłączono
do produktu kablem HDMI.
•• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
•• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie przeprowadzić
wyszukiwanie urządzeń.
135
Hot Plug HDMI
Ogólne
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
•• Wył. / Włączone
Wideo DivX® na żąd.
Ta opcja pozwala na wyświetlenie autoryzowanego kodu rejestracji produktu.
Po połączeniu ze stroną internetową DivXⓇ i rejestracji z użyciem tego kodu można pobrać ze strony plik rejestracyjny VOD
(wideo na żądanie).
Więcej informacji na temat DivXⓇ VOD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://vod.divx.com.
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Tryb gry
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po
wyborze trybu gry.
•• Wył. / Włączone
――Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry
ustawienie Wył..
136
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
137
Rozdział 11
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania
produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją
oprogramowania.
aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień
wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je
ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Akt. teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
――Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.
Aktualizacja autom.
Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i
oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu
(Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
Przejdź do strony główn.
MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER E
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME
na pilocie.
Z menu Przejdź do strony główn. możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci lub
sieci.
•• Wył. / Włączone
Zeruj wszystko
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
138
Rozdział 12
Wyświetlanie zdjęć oraz odtwarzanie filmów i muzyki (funkcja
odtwarzania multimediów)
Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na urządzeniu pamięciowym.
Można również odtwarzać zawartość, korzystając z poniższych metod.
•• Korzystanie z urządzenia USB: odtwarzanie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka za pomocą urządzenia USB.
•• Podłączanie urządzenia pamięciowego: odtwarzanie zawartości multimedialnej zapisanej na urządzeniu pamięciowym, takim jak smartfon, aparat, komputer lub w
usłudze chmury.
Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za pomocą urządzenia USB
należy zapoznać się z następującymi informacjami:
Uwaga
•• Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.
Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.
•• Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.
•• Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.
•• Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do odtwarzania.
W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.
•• Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.
139
Urządzenia zgodne z funkcją odtwarzania multimediów
•• Niektóre cyfrowe aparaty USB, smartfony i urządzenia audio mogą nie być zgodne z urządzeniem.
•• Funkcja odtwarzania multimediów jest zgodna jedynie z urządzeniami USB MSC.
•• Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).
Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.
•• Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol ), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.
•• Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500
mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
•• Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać nierozpoznane
lub może działać nieprawidłowo.
•• Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr Czas autom. ochrony, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
•• Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.
System i formaty plików
•• Funkcja odtwarzania multimediów może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.
•• Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.
•• Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).
•• Funkcja odtwarzania multimediów obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny).
Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.
•• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.
•• Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku..
•• W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.
•• Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.
•• Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.
Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe, umożliwiający
bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.
140
Korzystanie z urządzenia USB
Podłączanie urządzenia USB
1
Włączyć produkt.
2
Należy podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.
――Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.
――Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.
-- Zaleca się korzystanie z dysku twardego
USB posiadającego własny zasilacz.
Usuwanie urządzenia USB
Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie.
SOURCE → Źródło
-- Zaleca się usuwanie urządzenia USB za
pomocą funkcji Usuń USB.
2
Wybrać opcję USB z obszaru Źródło. Po wyświetleniu ekranu Źródło nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie lub dotknąć opcji Opcje w prawej górnej części ekranu.
3
Wybrać polecenie Usuń USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.
141
Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą komputera/urządzenia przenośnego
Zatwierdzanie połączenia z komputerem/urządzeniem przenośnym
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na komputerze lub urządzeniu przenośnym.
Aby móc odtwarzać zawartość multimedialną z komputera lub urządzenia przenośnego, należy najpierw zatwierdzić połączenie z komputerem lub urządzeniem
przenośnym.
――Funkcja odtwarzania multimediów jest dostępna na każdym urządzeniu obsługującym kontroler DMC zgodny ze standardem DLNA. Funkcja DLNA DMC służy do
przeszukiwania zawartości multimedialnej i kontrolowanego odtwarzania zawartości z produktu po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do produktu.
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie.
SOURCE → Źródło
2
Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło.
3
Odtwarzanie jest możliwe tylko na urządzeniach, które można połączyć.
――Wysłanie zapytania o odtwarzanie zawartości multimedialnej z komputera lub urządzenia przenośnego spowoduje wyświetlenie komunikatu z prośbą o zezwolenie
na połączenie z produktem. Urządzenia można wygodnie połączyć za pomocą monitu.
――Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania sieci zawiera sekcja Ustawienia sieci.
――Upewnij się, że produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci.
Wszystkie adresy IP składają się z czterech części rozdzielonych kropkami.
(Przykładowy adres. IP: 111.222.333.444) Gdy produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci, ich adresy IP powinny być takie same, z wyjątkiem czwartej części
adresu. (np. 111.222.333.***)
142
Podczas połączenia z siecią domową (standard DLNA)
Istnieje możliwość odtwarzania zawartości zapisanej na urządzeniu połączonym z siecią domową.
――Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą serwera zgodnego ze standardem DLNA firmy innej niż Samsung może prowadzić do problemów ze zgodnością.
――Odtwarzanie niektórych zawartości multimedialnych udostępnionych z komputera lub urządzenia przenośnego może nie być możliwe — zależy to od typu kodowania
lub formatu pliku zawartości. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
――Zawartość multimedialna może nie być odtwarzana właściwie, jeśli sieć jest przeciążona. W takim przypadku należy skorzystać z urządzenia USB.
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie.
SOURCE → Źródło
2
Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło. Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe.
3
Wybrać urządzenie połączone za pomocą sieci domowej (standard DLNA). Wyświetlona zostanie lista plików i folderów udostępnionych z wybranego urządzenia.
4
Wybrać z listy zawartość multimedialną do odtworzenia. Odtworzyć wybraną zawartość multimedialną.
Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości multimedialnej
SOURCE → Źródło → USB
Na stronie listy zawartości multimedialnej urządzenia pamięciowego znajdują się następujące funkcje.
•• Sortuj według
Zmiana rozmieszczenia na liście zawartości multimedialnej określonego formatu pliku w odpowiednim trybie wyświetlania.
-- Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie.
•• Filtr
Możliwość wyboru, aby spośród zawartości typu Zdjęcia, Wideo oraz Muzyka zapisanej na urządzeniu pamięciowym wyświetlać tylko pliki zawartości w określonym
formacie pliku.
•• Opcje
-- Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie.
143
Pozycje menu na stronie listy zawartości multimedialnej
Nazwa opcji
Pokaz slajdów
Działanie
Rozpoczynanie pokazu slajdów.
――Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono
Zdjęcia
Wideo
Muzyka
c
wartość Folder.
Kodowanie
Wybór języka kodowania, jeśli tytuł zawartości multimedialnej wygląda na
uszkodzony.
c
Zmień nazwę listy odtw.
Zmiana nazwy listy odtwarzania.
c
Usuń playlistę
Usuwanie listy odtwarzania.
c
Dod. do listy
Dodawanie plików do listy odtwarzania lub tworzenie nowej listy odtwarzania.
c
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości z listy zawartości multimedialnej.
c
c
c
Wyślij
Wysyłanie zawartości multimedialnej do innego urządzenia pamięciowego. Ta
funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
c
c
c
Indeks
Wybór indeksu w celu wygodnego zlokalizowania zawartości multimedialnej, jeśli
na urządzeniu pamięciowym znajduje się wiele plików z zawartością multimedialną.
――Dostępne indeksy składają się z dat i znaków alfanumerycznych.
c
c
c
――Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono
wartość Folder.
144
Przyciski i funkcje dostępne podczas wyświetlania zdjęć
Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.
•• Pauza / Odtwórz
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie pokazu slajdów. Korzystanie z pokazu slajdów umożliwia wyświetlenie wszystkich zdjęć w folderze.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy urządzenia, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
urządzeniu.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy pliku, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
pliku.
•• Poprzedni / Dalej
Wyświetlanie poprzedniego lub następnego zdjęcia.
•• Ustawienia
Nazwa opcji
Działanie
Ustaw. pokazu
slajdów
Szybkość: zmiana szybkości pokazu slajdów.
Obróć
Obracanie zdjęć.
Powiększenie
Powiększanie zdjęć (maksymalnie 4 razy).
Tryb obrazu
Zmiana na tryb Tryb obrazu.
Podkład muzyczny
Odtwarzanie muzyki w tle podczas wyświetlania zdjęć.
――Należy upewnić się, że plik muzyczny zapisany jest na tym samym urządzeniu.
Efekty: zastosowanie efektów przejścia pomiędzy zdjęciami.
――Podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny) wyświetlany jest mały odtwarzacz. Za pomocą tego małego odtwarzacza można
wstrzymać lub zmienić aktualnie odtwarzaną muzykę.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
――Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny).
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Wybierz głośniki
Wybór głośnika, za pomocą którego odtwarzana będzie muzyka w tle (Podkład muzyczny).
――Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny).
Wyślij
Wysyłanie otwartych zdjęć do innego urządzenia pamięciowego. Ta funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
145
Przyciski i funkcje dostępne
podczas odtwarzania filmów
Nazwa opcji
Wybierz scenę
Tytuły rozdziałów: wybór i odtwarzanie innego pliku wideo z tego samego folderu.
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie filmu.
•• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu
Szybkie przewijanie filmu do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania
maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby zmienić szybkość odtwarzania
na oryginalną, należy wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Dalej
Aby odtworzyć poprzedni film, należy dwukrotnie wybrać ikonę .
Jednokrotne wybranie ikony  spowoduje odtworzenie aktualnie
odtwarzanego filmu od początku.
Aby odtworzyć następny film, należy wybrać ikonę ‚.
•• Ustawienia
Miniatury: wybór sceny i odtwarzania pliku wideo od tej sceny.
――Funkcja Miniatury nie jest dostępna, jeżeli 1) miniatura wideo nie została jeszcze
wyodrębniona, 2) wideo zawiera tylko zawartość audio, 3) czas odtwarzania pliku wideo jest
krótszy niż 60 sekund.
Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących
przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.
W trybie wstrzymania dostępne są następujące funkcje. Należy pamiętać, że
w trybie wstrzymania dźwięk nie jest słyszalny.
Działanie
Ogranicz czasowo: można użyć przycisków l i r, aby przeglądać plik w 10-sekundowych
odstępach lub wprowadzić określoną wartość czasu odtwarzanego filmu w celu wyświetlenia
danego fragmentu.
Napisy
Język / Synchronizuj / Reset synchronizacji / Rozmiar / Kodowanie
――W przypadku nieprawidłowego wyświetlania napisów należy zmienić ustawienia opcji
Kodowanie.
Powtórz
Konfiguracja trybu Powtórz.
Wyłącz
Powt. raz: wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego filmu.
Powt. wsz.: wielokrotne odtwarzanie wszystkich filmów w folderze.
Obróć
Obracanie obrazu.
Rozmiar obrazu
Zmiana rozmiaru ekranu (opcja Rozmiar obrazu). Obsługiwane rozmiary ekranu różnią się w
zależności od obrazu.
Tryb obrazu
Zmiana na tryb Tryb obrazu.
Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
Wybierz głośniki
Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.
Jęz. ścieżki dźw.
Odtwarzanie filmów w określonym języku. Ta funkcja jest aktywowana tylko, jeśli odtwarzany jest
plik strumieniowy obsługujący wiele formatów audio.
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
146
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania muzyki
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie muzyki.
•• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu
Szybkie przewijanie muzyki do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny,
należy dwukrotnie wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Dalej
Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny, należy dwukrotnie wybrać ikonę . Jednokrotny wybór ikony  powoduje odtworzenie aktualnie odtwarzanego pliku
muzycznego od początku.
Aby odtworzyć następny plik muzyczny, należy wybrać ikonę ‚.
•• Powtórz
Konfiguracja trybu Powtórz. Wybór opcji Powt. raz powoduje wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku muzycznego. Wybór opcji Powt. wsz. powoduje
wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze.
•• Losowo
Włączanie lub wyłączanie trybu odtwarzania losowego.
•• Wybierz głośniki
Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
•• Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
――Obsługiwany jest tylko model OM24E.
147
Obsługiwane formaty plików napisów i multimediów
Napisy
Zewnętrzne
Wewnętrzne
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi (.ttxt)
•• Xsub
Kontener: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• Micro DVD (.sub lub .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontener: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi
Kontener: MP4
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
Rozszerzenie pliku
Typ
Rozdzielczość
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
148
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
Typ
Kodek
Uwagi
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcja Seek (szukaj – przejdź do) nie jest obsługiwana.
Obsługuje maksymalnie 2 kanały
Obsługiwane formaty wideo
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeżeli standardowa szybkość przesyłania danych/wyświetlania zawartości jest wyższa niż kompatybilne prędkości podane w tabeli
powyżej.
•• Jeżeli wystąpi błąd w tablicy indeksowej, funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.
•• Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe odtwarzany film może się czasowo zatrzymywać.
•• Jeżeli szybkość przesyłania danych wideo jest większa niż 10 Mb/s, menu może się pojawiać z pewnym opóźnieniem.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Dekoder wideo
Dekoder audio
Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.
Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
•• Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
Jeżeli kodek Vorbis występuje tylko w kontenerze Webm, obsługuje maksymalnie
2 kanały.
Standardy powyżej GMC 2 nie są obsługiwane.
Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
149
Rozszerzenie Kontener
pliku
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 x 1080
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG-4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.mov
*.flv
MPEG-1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
150
Rozdział 13
Instrukcja rozwiązywania problemów
-- Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z
poniższą instrukcją. Jeżeli problem
nadal występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
-- Jeżeli ekran nadal nie wyświetla
żadnego obrazu, sprawdź ustawienia
systemu operacyjnego zainstalowanego
na komputerze i kontrolera wideo oraz
kabel.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb (patrz część poświęcona obsługiwanym
rozdzielczościom).
151
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne
są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze
specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o
Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
152
Problem z ekranem
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył..
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po
upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie
oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
153
Problem z ekranem
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC
monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub
gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu
HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie
czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego
(dekodera).
154
Problem z dźwiękiem
Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany
ustawienia Tryb dźwięku.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników
produktu.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i
wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu
na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
155
Inne problemy
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu PIP nie jest dostępne.
To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług..
Komunikat Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług. wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość
źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD
bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do
tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję
interfejsu HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które
nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
PC
Wejście audio
Tryb ekranu
Auto
Ustawienia komputera
156
Pytania & odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran
→ Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia
monitora.
•• Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia →
Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
-- Dalsze instrukcje dotyczące regulacji
można znaleźć w podręczniku
użytkownika danego komputera lub
karty graficznej.
•• Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w
sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i
zmień rozdzielczość.
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
157
Pytanie
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
Odpowiedź
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran
→ Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →
Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza
ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
158
Rozdział 14
Dane techniczne
-
Ogólne
Wymiary
Nazwa modelu
Panel
-
Obszar wyświetlania
poziomo
OH24E
Wymiary
Kategoria 24 (23,7 cali / 60,3 cm)
Obszar
wyświetlania
525,888 mm (poziomo) x 295,812 mm (pionowo)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
563,2 x 333,2 x 66,5 mm
549,8 x 319,7 x 58,0 mm
Waga
10,6 kg
3,5 kg
Wyjście audio
-
5W
Zasilanie
Prąd przemienny: 100 do 240 V AC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
pionowo
Środowisko pracy
-
OM24E
Obsługa
urządzenia
Temperatura: -30 C – 50 C (-22 F – 122 F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 50 C (-4 F – 122 F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Temperatura: 0 C – 50 C (32 F – 122 F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
――Standard Plug & Play
głęb.
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem
komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do
własnych potrzeb.
wys.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
――Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.
szer.
159
[ Zalecenie ]- Wyłącznie w UE (OM24E)
•• Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
•• Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com/displaysolutions. W tym celu
należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
•• Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
•• Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
160
Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez
określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb
oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Znamionowe
Wskaźnik
zasilania
OH24E
Zużycie energii
OM24E
Tryb oszczędzania energii
Tryb standardowy
Typowe
Maks
Wyłączone
(sygnał SOG: nieobsługiwany w trybie
DPM)
Zasilanie
wyłączone
Zasilanie
wyłączone
(Przycisk zasilania)
(Włącznik zasilania)
Miga
Włączone
Wyłączone
110 W
67 W
110 W
Mniej niż 0,5 W
Mniej niż 0,5 W
0W
110 W
67 W
110 W
Mniej niż 0,5 W
Mniej niż 0,5 W
0W
――Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
――Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.
――Aby ograniczyć zużycie energii do 0, wyłącz przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia lub odłącz zasilanie. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas (podczas urlopu itp.).
161
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym
ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej
dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz,
-- Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do prawej
strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
Odwrotność liczby cyklów poziomych
stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
-- Częstotliwość odświeżania pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny dla
ludzkiego oka, produkt wyświetla ten
sam obraz wiele razy na sekundę (w
sposób podobny do działania migającej
lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń
pojedynczego obrazu na sekundę to
częstotliwość pionowa lub inaczej
częstotliwość odświeżania. Częstotliwość
pionową mierzy się w Hz.
przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
OH24E / OM24E
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z
komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania
(kHz)
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
162
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania
(kHz)
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
163
Rozdział 15
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
164
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Czarna matryca
Elektroda (ITO)
Filtr kolorów
Optymalna jakość obrazu
•• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
-- Liczba subpikseli według typu panelu: 6.220.800
Źródło
Wyczerpane
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
-- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania
energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
Zapobieganie wypalaniu powidoków
TFT
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
Magistrala danych
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas
(ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie
kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać
zmniejszona.
――Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
165
Zapobieganie wypalaniu powidoków
――Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania lub
ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne
mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
•• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
-- Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
-- Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie produktu jako
wyłączone.
-- Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
•• Regularna zmiana koloru
-- Należy używać dwóch kolorów
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
Type 1
•• Regularna zmiana koloru czcionki
-- Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
(Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.)
――Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania urządzenia.
166
Licencja
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol przedstawiający dwie litery D to znaki towarowe firmy
Dolby Laboratories.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration
code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna
poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku
angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować
się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail na adres oss.request@
samsung.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
167
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania odnosi się
do liczby efektywnych linii skanowania,
która określa rozdzielczość ekranu.
Częstotliwość skanowania może być
podawana jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od metody
skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces progresywnego
przesyłania pikseli, które tworzą
obraz. Większa liczba pikseli oznacza
wyraźniejszy, żywszy obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem linie
pikseli skanowane są naprzemiennie
co druga z góry do dołu, następnie
skanowane są pozostałe linie (te, które
nie zostały zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla najpierw
linie nieparzyste, potem parzyste.
Tryb bez przeplotu jest najczęściej
wykorzystywany w monitorach,
ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość
obrazu. Trybu z przeplotem używa się
głównie w telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran składa
się z czerwonych, zielonych i niebieskich
plamek. Im krótszy odstęp między
plamkami, tym wyższa rozdzielczość.
Odległość plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między plamkami
w tym samym kolorze. Odległość tę
mierzy się w milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować obraz
widoczny dla ludzkiego oka. Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa
lub inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy na
sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby
cyklów poziomych stanowi wartość
częstotliwości poziomej. Częstotliwość
poziomą mierzy się w kHz.
Plug & Play____ Funkcja Plug & Play
umożliwia automatyczną wymianę
informacji między monitorem a
komputerem w celu uzyskania
optymalnego środowiska wyświetlania.
Do wykonania funkcji Plug & Play
produkt wykorzystuje międzynarodowy
standard VESA DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek (pikseli)
oraz pionowych plamek (pikseli),
które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wyższa rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa ilość
danych, co jest przydatne w przypadku
wykonywania kilku zadań równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920 x
1080 oznacza 1920 pikseli poziomych
(rozdzielczość pozioma) oraz 1080
pikseli pionowych (rozdzielczość
pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____ Płyta
DVD oznacza dysk pamięci masowej
o rozmiarze płyty CD, na której można
przechowywać dane multimedialne
(audio, wideo, gry) przy użyciu
technologii kompresji wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs, który
można podłączyć do cyfrowego źródła
audio, a także do źródła wideo w jakości
HD za pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) to
program umożliwiający sterowanie
kilkoma wyświetlaczami równocześnie
przy użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
Źródło____ Źródło sygnału to
podłączone do urządzenia źródłowego
urządzenie wideo, takie jak kamera
wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.
168
Download PDF

advertising