Samsung | LE15S51BP | Samsung LE15S51BP Benutzerhandbuch

BN68-00940E-00Cover.qxd
8/26/05 4:57 AM
Page 1
LCD TV
- AFTER SALES SERVICE
LE15S5
LE20S5
- Do not hesitate to contact your retailer or service agent if a
change in the performance of your product indicates that a faulty
condition may be present.
Owner’s Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with
separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it
should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can take
this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of
the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
TELETEXT
This device is a Class B digital apparatus.
BN68-00940E-00
Register your product at www.samsung.com/global/register
DONGGU-Still.qxd
8/26/05 5:05 AM
Page 1
Precautions When Displaying a Still Image
A still image may cause permanent damage to the TV screen.
• Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
This image retention is also known as "screen burn".
To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
•
Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center
of the screen caused by the difference of light emission on the screen.
Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen.
Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
• Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
To prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.
ElŒvigyázatosság az állóképek megjelenítésével kapcsolatban.
Az állóképek a TV-képernyŒ maradandó károsodását okozhatják.
• Ne jelenítsen meg állóképeket az LCD-képernyŒn 2 órát meghaladó idŒn túl, mert ilyenkor a megjelenített képek a képernyŒ „beégését”
okozhatják. Ezt a jelenséget „képernyŒbeégésnek” is nevezik.
A képernyŒbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejét és kontrasztját.
•
Az LCD TV huzamosabb ideig tartó, 4:3 képarányú módban történŒ használata esetén a kibocsátott fényerŒsség eltérése miatt a
képernyŒ közepén, valamint bal és jobb oldalán sávok alakulhatnak ki.
DVD-filmek lejátszása és játékprogramok használata is hasonló jelenséget okozhat.
A garancia az ilyen esetekben keletkezett károkra nem terjed ki.
• Videojátékok vagy számítógépek állóképeinek bizonyos idŒt meghaladó megjelenítése következtében a képernyŒn részleges utókép jelenhet meg.
A jelenség megelŒzése érdekében állóképek megjelenítése esetén csökkentse a fényerŒt és kontrasztot.
Ârodki ostro˝noÊci, które nale˝y zachowaç przy odtwarzaniu nieruchomych obrazów.
Nieruchomy obraz mo˝e spowodowaç trwa∏e uszkodzenie ekranu telewizyjnego.
• Nieruchomych obrazów nie nale˝y wyÊwietlaç na ekranie LCD d∏u˝ej ni˝ przez 2 godziny, gdy˝ mo˝e to spowodowaç utrwalenie obrazu na
ekranie. Zjawisko utrwalania obrazu okreÊla si´ tak˝e mianem „wypalania ekranu”.
Aby uniknàç tego zjawiska, nale˝y przy wyÊwietlaniu nieruchomych obrazów zmniejszyç jasnoÊç oraz kontrast ekranu.
•
Oglàdanie obrazu w formacie 4:3 na ekranie telewizora LCD przez d∏ugi okres czasu mo˝e powodowaç pozostawanie Êladów kraw´dzi
po Êrodku ekranu oraz po jego lewej i prawej stronie. Przyczynà tego zjawiska jest ró˝nica w nat´˝eniu emitowanego Êwiat∏a.
Odtwarzanie p∏yty DVD lub wyÊwietlanie obrazu z konsoli do gier mo˝e powodowaç powstawanie podobnego zjawiska.
Wymienione powy˝ej objawy nie sà obj´te gwarancjà.
• WyÊwietlanie nieruchomych obrazów z konsoli do gier lub komputera przez d∏ugi okres czasu mo˝e powodowaç powstawanie obrazu
szczàtkowego. Aby zapobiec powstawaniu tego zjawiska, nale˝y przy wyÊwietlaniu nieruchomych obrazów zmniejszyç ‘jasnoÊç’ oraz ‘kontrast’.
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÈÎfiÓ·˜
∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
• ªËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÌÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË LCD ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 2 ÒÚ˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
∞˘Ù‹ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “ο„ÈÌÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘”.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜.
•
∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ÌÔÚÊ‹ 4:3 ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¯ÓÒÓ
ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘, ÏfiÁˆ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ʈÙfi˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ DVD ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌÈ·˜ ÎÔÓÛfiÏ·˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
√È ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË.
• ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È· Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
ÌÂÚÈÎÒ˜ ÂÓÙ˘ˆÌ¤Ó· ›‰ˆÏ·. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜.
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á
çÂÔÓ‰‚ËÊÌËflÚ Ó·‡Á ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÂχÌÂÌÚ̇ ÔÓ‚‰‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
• ç ÔÓ͇Á‚‡ÈÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á ̇ Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌËfl ÂÍ‡Ì Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ ˜‡Ò‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡. íÓ‚‡
Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡ Ò ̇˘‡ Ӣ "ÔÓ„‡flÌ ̇ ÂÍ‡Ì‡".
ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ڇÍÓ‚‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡, ̇χÎÂÚ flÍÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á.
•
ÉΉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú 4:3 Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë ÒÎÂ‰Ë ËÎË
‡ÏÍË, ÔÓ͇Á‚‡ÌË ÓÚÎfl‚Ó, ÓÚ‰flÒÌÓ Ë ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ ‡ÁÎË͇ڇ ‚ Ò‚ÂÚÎËÌÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡.
àÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ DVD ËÎË Ë„Ó‚‡ ÍÓÌÁÓ· ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡.
èÓ‚‰Ë, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ „ÓÌËfl ÂÙÂÍÚ, Ì Ò ÔÓÍË‚‡Ú ÓÚ É‡‡ÌˆËflÚ‡.
• èÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË Ó·‡ÁË Ì‡ ‚ˉÂÓ Ë„Ë Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙ Á‡ ÔÓ-‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ˜‡ÒÚ˘ÌË ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ᇠ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË ÚÓÁË ÂÙÂÍÚ, ̇χÎÂÚ flÍÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ó·‡Á.
Mjere opreza pri prikazivanju fotografije
Fotografija moÏe uzrokovati trajna o‰teçenja na TV zaslonu.
• Ne prikazujte fotografiju na LCD zaslonu dulje od 2 sata jer to moÏe uzrokovati zadrÏavanje slike na zaslonu.
Ovo zadrÏavanje slike je poznato i kao "efekt izgaranja zaslona".
Kako biste izbjegli zadrÏavanje slike, smanjite stupanj svjetline i kontrasta zaslona tijekom prikazivanja fotografije.
•
Gledanje LCD televizora u formatu 4:3 u duÏem vremenskom periodu moÏe dovesti do prikazivanja tragova obruba na lijevoj i desnoj
strani te sredi‰tu zaslona uzrokovanog razlikom emitiranja svjetla na zaslonu.
Reprodukcija DVD-a ili igranje s igraçom konzolom moÏe uzrokovati sliãan efekt na zaslonu.
Pogre‰ke uzrokovane gore navedenim efektom nisu pokrivene jamstvom.
• Prikazivanje fotografija iz video igrica i raãunala u duljem vremenskom periodu od predvi?enog moÏe dovesti do parcijalnih zaostalih slika.
Kako bi to sprijeãili, smanjite 'svjetlinu' i 'kontrast' kod prikazivanja fotografija.
Opatfiení pfii zobrazení statického obrazu
Statick˘ obraz mÛÏe zpÛsobit trvalé po‰kození obrazovky televizoru.
• Neponechávejte statick˘ obraz na panelu LCD po dobu del‰í neÏ 2 hodiny, mohlo by dojít ke zhor‰ení obrazu.
Toto zhor‰ení obrazovky se také oznaãuje jako „vypálení obrazovky“.
Abyste zhor‰ení obrazu pfiede‰li, sniÏte pfii zobrazení statického obrazu nastavení jasu a kontrastu.
•
Sledování televizoru LCD pfii formátu zobrazení 4:3 po dlouhou dobu mÛÏe na pravém a levém okraji a ve stfiedu obrazovky zanechat
stopy po okrajích zpÛsobené rozdíly ve vyzafiování svûtla.
Podobn˘ efekt mÛÏe na obrazovce zanechat pfiehrávání DVD nebo pouÏívání herní konzole.
Na po‰kození zpÛsobené v˘‰e uveden˘m efektem se nevztahuje záruka.
• Zobrazení statického obrazu z videoher a PC po del‰í dobu mÛÏe zpÛsobit ãásteãn˘ efekt „afterimage“.
Tomuto efektu lze pfiedejít sníÏením jasu a kontrastu pfii zobrazování statického obrazu.
English
Contents
CONNECTING AND PREPARING YOUR TV
List of Parts ..............................................................
How to Adjust the Stand ..........................................
How to Adjust the Angle of the TV ......................
Installing the Wall Mount Kit ....................................
Installing VESA compliant mounting devices ..........
Viewing the Control Panel ........................................
Viewing the Connection Panel..................................
Viewing the Remote Control ....................................
Installing Batteries in the Remote Control ................
Switching On and Off................................................
Placing Your Television in Standby Mode ................
Plug & Play ..............................................................
SETTING THE OTHERS
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
6
6
Choosing Your Language ....................................14
Setting the Blue Screen Mode..............................15
Selecting the Source ............................................15
Editing the Input Source Names ..........................15
USING THE TELETEXT FEATURE
Teletext Decoder ..................................................16
Displaying the Teletext Information ......................16
Selecting a Specific Teletext Page ......................17
Using Fastext to Select a Teletext Page ..............17
Storing Teletext Pages..........................................17
SETTING THE CHANNELS
Storing Channels Automatically................................ 7
Storing Channels Manually ...................................... 8
Editing the Channels ................................................ 9
Sorting the Stored Channels .................................... 9
Assigning Channels Names .................................... 10
Fine Tuning Channel Reception .............................. 10
SETTING THE PC
Setting up Your PC Software
(Based on Windows XP) ......................................18
Display Modes ......................................................18
Setting the PC ......................................................19
RECOMMENDATIONS FOR USE
SETTING THE PICTURE
Changing the Picture Standard ................................ 11
Adjusting the Custom Picture .................................. 11
Changing the Colour Tone........................................ 12
SETTING THE SOUND
Changing the Sound Standard ............................12
Adjusting the Volume Automatically ....................12
SETTING THE TIME
Setting and Displaying the Current Time..............13
Setting the Sleep Timer ........................................13
Switching the Television
On and Off Automatically......................................14
Symbol
Press
Important
Note
One-Touch
Button
English-1
Troubleshooting:
Before Contacting Service Personnel ..................20
Technical and Environmental Specifications ......20
CONNECTING AND PREPARING YOUR TV
List of Parts
Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.
Remote Control
& Batteries (AAA x 2)
Power Cord
Wall Mount kit
Owner’s Instructions
Warranty card
Service Network Card
Safety Guide
Registration Cards
How to Adjust the Stand
1. Place the front of the TV onto a soft cloth
or cushion on a table as in Figure (1).
- Align the TV bottom along the table
edge.
2. Press on the center of the TV back.
Adjust the stand as in Figure (2) while
pressing the “PUSH” button on the back of
the stand.
(1)
3. Place the TV on the table so that the TV
sits safely.
(2)
PUSH button
When you adjust the stand, press the “PUSH"
button on the back of the stand.
How to Adjust the Angle of the TV
(1) Angle adjustment when using the
TV on its stand.
(2) Angle adjustment when converting
from Stand to Wall mount (1 3, 3 1)
(3) Angle adjustment when LCD TV
is wall-mounted
When you adjust the stand, press the “PUSH" button on the back of the stand.
1. Figure (1) shows the adjustment angle (0°~13°) when you use the LCD on its stand .
Excessive tilting can turn the LCD TV over which may cause damage.
2. Figure (2) shows the adjustment angle (13°~80°) when you convert the LCD from stand-based use
to wall-mount.
3. Figure (3) shows the adjustment angle (0°~10°) when you mount the LCD TV to a wall.
You will hear a “Click ” sound when changing the angle from 1 to 2 or 3 to 2.
English-2
Installing the Wall Mount Kit
Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall. For detailed information on
installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for
assistance when installing the wall mounted bracket. Samsung Electronics is not responsible for any
damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.
Installing VESA compliant mounting devices
PUSH button
Mounting pad
(sold separately)
1. Place the TV faced down on a soft cloth or cushion
on a table.
2. Adjust the stand, pressing the "PUSH"
button on the back of the stand.
3. Align the mounting interface pad (not supplied) with
the holes in the stand bottom and secure it with the
four screws that come with the arm-type base,
wall mount hanger or other bases (not supplied).
(2)
(3)
When you adjust the stand, press the “PUSH" button on
the back of the stand.
Viewing the Control Panel
The product colour and shape may vary depending on the model.
Speakers
SOURCE
Toggles between all the available input sources
(TV - Ext. - AV - S-Video - PC).
In the on-screen menu, use this button as you use the
ENTER
button on the remote control.
MENU
Press to see an on-screen menu of your TV’s features.
Press to decrease or increase the volume.
In the on-screen menu, use the
buttons
as you use the and buttons on the remote control.
Press to change channels. In the on-screen menu, use the
buttons as you use the and buttons on
the remote control. (Without the Remote Control, You can
turn on TV by using the Channel buttons.)
POWER
Press to turn the TV on and off.
(Headphone Jack)
Connect a set of external headphones to this jack for private
listening.
Remote Control Sensor
Aim the remote control towards this spot on the TV.
Power Indicator
Blinks and turns off when the power is on and lights up in
stand-by mode.
English-3
Viewing the Connection Panel
The product colour and shape may vary depending on the model.
Power Input
Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.
English-4
Connecting an Aerial or Cable Television Network
To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:
- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network
Connecting External A/V Devices
- Connect RCA (optional) or S-VIDEO cable (optional) to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables (optional) to “L - AUDIO - R” on the rear of your set and the other ends to corresponding audio
out connectors on the A/V device.
Connecting Set-Top Box, VCR or DVD
- Connect the VCR or DVD SCART cable (optional) to the SCART connector of the VCR or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and VCR (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the VCR (or DVD)
and connect the VCR (or DVD) to your set.
Connecting Computer
- Connect the D- Sub cable (optional) to “PC IN” on the rear of your set and the other end to the
Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to “PC AUDIO IN” on the rear of your set and the other end to “Audio Out” of the
sound card on your computer.
Kensington Lock
- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.
Viewing the Remote Control
Television Standby button
Teletext Functions
Number buttons for direct
channel access
One/Two-digit channel selection
: Volume increase
: Volume decrease
Teletext hold
Exit from the teletext display
Teletext index
Teletext sub page
Temporary sound switch-off
Teletext display/mix both teletext
information and the normal broadcast
Selects the TV mode directly
Fastext topic selection
Displays the main on-screen menu
P
P
Sound effect selection
Previous channel
P
P
: Next channel
: Previous channel
Available source selection
: Teletext next page
: Teletext previous page
Teletext mode selection (LIST/FLOF)
Teletext reveal
Teletext store
Teletext size selection
Use to see information on the
current broadcast
Exit the on-screen menu
Control the cursor in the menu
Automatic Power-off
Picture effect selection
Sound mode selection
The performance of the remote control may be affected by bright light.
For details, refer to further instructions.
English-5
Installing Batteries in the Remote Control
1.
Slide the cover out completely.
2.
Install two AAA size batteries.
3.
Replace the cover.
Make sure to match the “+” and “–” ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won’t be using the
remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from
the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
If the remote control doesn’t work, check the following:
1. Is the TV power on?
2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
3. Are the batteries drained?
4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?
Switching On and Off
The mains lead is attached to the rear of your set.
1.
Plug the mains lead into an appropriate socket.
2.
Press the POWER
The standby indicator lights up on the lower-right panel.
button on the right side of the panel.
The programme that you were watching last is reselected automatically.
3.
Press the numeric button (0~9) or channel up/down (
button on the right side of the panel.
/
) button on the remote control or
When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus
are to be displayed.
4.
To switch your set off, press the POWER
button again.
Placing Your Television in Standby Mode
Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode
can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).
1.
Press the POWER
button on the remote control.
The screen is turned off and a standby indicator appears on the lower-right panel.
2.
To switch your set back on, simply press the POWER
up/down ( / ) button again.
, numeric buttons (0~9) or channel
Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example).
It is best to unplug the set from the mains and aerial.
Plug & Play
When the TV is initially powered on, several basic settings proceed
automatically and subsequently. The following settings are available.
1.
Press the POWER
button on the remote control.
The message “Start Plug & Play” is displayed with “OK” selected.
2.
Select the appropriate language by pressing the or button.
Press the ENTER
button to confirm your choice.
3.
The message “Check antenna input.” is displayed with “OK” selected.
Press the ENTER
button.
Please check that the antenna cable is connected correctly.
English-6
4.
Select the appropriate country by pressing the or button.
Press the ENTER
button to confirm your choice.
5.
The “Auto Store” menu is displayed with the “Start” selected.
Press the ENTER
button.
The channel search will start and end automatically.
After all the available channels are stored, the “Clock Set” menu appears.
Press the ENTER
button at any time to interrupt the memorization process.
6.
Press the ENTER
button.
Select the “Hour” or “Minute” by pressing the or button.
Set the “Hour” or “Minute” by pressing the or button.
You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the
remote control.
7.
Press the ENTER
button to confirm your setting.
Language: Select your language.
Country: Select your country.
Auto Store: Automatically scans for and stores channels available in the local area.
Clock Set: Sets the current time for the TV clock.
If you want to reset this feature...
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER
2.
Press the or button to select “Plug & Play”, then
press the ENTER
button.
3.
This will change or reset the settings.
button.
SETTING THE CHANNELS
Storing Channels Automatically
You can scan for the frequency ranges available to you (and availability
depends on your country). Automatically allocated programme numbers
may not correspond to actual or desired programme numbers.
However, you can sort numbers manually and clear any channels you do
not wish to watch.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”,
then press the ENTER
button.
2.
Press the ENTER
3.
Select the appropriate country by pressing the or button.
Press the ENTER
button to confirm your choice.
4.
Press the or button to select “Auto Store”,
then press the ENTER
button.
5.
Press the ENTER
button to select “Country”.
button.
The TV will begin memorizing all of the available channels.
Press the ENTER
button at any time to interrupt the memorization process
and return to the “Channel” menu.
6.
After all the available channels are stored, the “Sort” menu appears.
English-7
Storing Channels Manually
You can store up to 100 channels, including those received via cable
networks. When storing channels manually, you can choose:
Whether or not to store each of the channels found.
The programme number of each stored channel which you wish
to identify.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”,
then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Manual Store”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the ENTER
4.
To assign a programme number to a channel, find the correct number
by pressing the or button and then press the ENTER
button.
5.
Press the or button to select “Colour System”,
then press the ENTER
button.
6.
Select the colour standard required by pressing the or button,
then press the ENTER
button.
7.
Press the or button to select “Sound System”,
then press the ENTER
button.
8.
Select the sound standard required by pressing the or button,
then press the ENTER
button.
9.
If you know the number of the channel to be stored,
press the or button to select “Channel”.
Press the ENTER
button. Select C (Air channel) or S (Cable channel)
by pressing the or button. Press the button to select channel.
Select the required number by pressing the or button and then
press the ENTER
button.
button to select “Programme”.
If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
Channel mode: P (Programme mode)
C (Air channel mode)
S (Cable channel mode)
10. If you do not know the channel numbers,
press the or button to select “Search”. Press the ENTER
Search by pressing the or button and then
press the ENTER
button.
11. Press the or button to select “Store”,
then press the ENTER
button.
Press the or button to select “OK”, then press the ENTER
12. Repeat steps 3 to 11 for each channel to be stored.
Programme: Selects a program number for the channel.
Colour System: Sets the colour supporting system.
Sound System: Sets the sound supporting system.
Channel: Selects a channel.
Search: Scans for the frequency value for the channel.
Store: Saves your settings.
English-8
button.
button.
Editing the Channels
You can exclude the channels you chose from the channels you
scanned. When you scan through the stored channels, those you
have chosen to skip are not displayed.
All channels that you do not specifically choose to skip are displayed
during scanning.
1.
Use the number buttons to directly select the channel that
will be added or deleted.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the or button to select “Add/Delete”,
then press the ENTER
button.
4.
Repeatedly pressing the ENTER
channel and delete channel.
5.
Press the P
or P
then repeat above.
6.
button will alternate between add
buttons to switch to the appropriate channel,
Press the EXIT button to exit.
You can view any channel (including an erased channel) by using the number buttons
on the remote control.
Sorting the Stored Channels
You can exchange the numbers of two channels, in order to:
Modify the numeric order in which the channels have been
automatically stored.
Give easily remembered numbers to the channels that you watch
most often.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Channel”, then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Sort”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the ENTER
button to select “From”. Press the or button
until the channel number that you wish to change is displayed.
Press the ENTER
button.
4.
Press the or button to select “To”, then press the ENTER
button.
Press the or button until the new number by which you wish to
identify the channel is displayed.
Press the ENTER
button.
5.
Press the or button to select “Store”,
then press the ENTER
button.
Press the or button to select “OK”, then press the ENTER
button.
The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen
number.
6.
Repeat steps 3 to 5 for another channel to be sorted.
7.
Press the EXIT button to exit.
English-9
Assigning Channels Names
Channel names will be assigned automatically when channel information
is broadcast.
These names can be changed, allowing you to assign new names.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Channel”, then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Name”,
then press the ENTER
button.
3.
If necessary, select the channel to be assigned to a new name by
pressing the or button. Press the ENTER
button.
4.
To...
Then...
Select a letter, number or symbol
Press the or button
Move on the next letter
Press the button
Move back the previous letter
Press the button
Confirm the name
Press the ENTER
button
The characters available are :
Letters of the alphabet (A~Z)
Numbers (0~9)
Special characters ( -, space)
5.
Repeat steps 3 to 4 for each channel to be assigned to a new name.
6.
Press the EXIT button to exit.
Fine Tuning Channel Reception
Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal
reception.
1.
Use the number buttons to directly select the channel that
you want to fine tune.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the or button to select “Fine Tune”,
then press the ENTER
button.
4.
Press the or button to adjust the fine tuning.
Press the ENTER
button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk “*” on the
right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number
turns red.
To reset the fine-tuning, select “Reset” by pressing the or button and then press
the ENTER
button.
English-10
SETTING THE PICTURE
Changing the Picture Standard
You can select the type of picture which best corresponds to your
viewing requirements.
1.
You can also press the
P.MODE button on the remote
control to select one of the
picture settings.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Picture”, then press the ENTER
button.
2.
Press the ENTER
3.
Press the or button to select the desired picture effect.
Press the ENTER
button.
button to select “Mode”.
4.
Press the EXIT button to exit.
Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
Standard: Selects the picture for optimum display in a normal environment.
Movie: Selects the picture for comfortable display in a dark room.
Custom: Select to view your favorite display settings.
(Refer to “Adjusting the Custom Picture” on page 11)
The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
Adjusting the Custom Picture
Your set has several settings which allow you to control picture quality.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Picture”, then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Custom”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER
button.
4.
Press the or button to decrease or increase the value of a
particular item. Press the ENTER
button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Contrast: Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
Brightness: Adjusts the brightness of the whole screen.
Sharpness: Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
Colour: Adjusts the colours, making them lighter or darker.
Tint (NTSC only): Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more
natural look.
If you make any changes to these settings, the picture mode is automatically switched
to “Custom”.
English-11
Changing the Colour Tone
You can select the most comfortable colour tone to your eyes.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Picture”, then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Colour Tone”, then press the
ENTER
button.
3.
Press the or button to select the desired colour tone setting.
Press the ENTER
button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Cool 2: Makes the colour temperature bluer than “Cool 1” menu.
Cool 1: Makes whites bluish.
Normal: Keeps whites white.
Warm1: Makes whites reddish.
Warm2: Makes the colour temperature redder than “Warm1” menu.
SETTING THE SOUND
Changing the Sound Standard
You can select the type of the special sound effect to be used when
watching a given broadcast.
1.
You can also select these
options by simply pressing the
S.MODE button on the remote
control.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Sound”, then press the ENTER
button.
2.
Press the ENTER
3.
Press the or button to select the desired sound effect.
Press the ENTER
button.
button to select “Mode”.
4.
Press the EXIT button to exit.
Standard: Selects the normal sound mode.
Speech: Emphasizes voices over other sounds.
Adjusting the Volume Automatically
Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not
easy for you to adjust the volume every time the channel is changed.
This feature let you automatically adjust the volume of the desired
channel by lowering the sound output when the modulation signal is
high or by raising the sound output when the modulation signal is low.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Sound”, then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Auto Volume”, then press the
ENTER
button.
3.
Press the or button to select “On” or “Off”. Press the ENTER
4.
Press the EXIT button to exit.
English-12
button.
SETTING THE TIME
Setting and Displaying the Current Time
You can set the TV’s clock so that the current time is displayed when
you press the INFO button. You must also set the time if you wish to
use the automatic On/Off timers.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Setup”, then press the ENTER
button.
2.
Press the ENTER
button to select “Time”.
3.
Press the ENTER
button to select “Clock Set”.
4.
To...
Press the...
Move to “Hour” or “Minute”
or button.
Set the “Hour” or “Minute”
or button.
Press the ENTER
5.
button.
Press the EXIT button to exit.
If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
Setting the Sleep Timer
You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which
the television automatically switches to standby mode.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Setup”, then press the ENTER
button.
2.
Press the ENTER
3.
Press the or button to select “Sleep Timer”, then press the
ENTER
button.
4.
Press the or button repeatedly until the desired time appears
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the ENTER
button.
5.
Press the EXIT button to exit.
button to select “Time”.
The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.
Press the SLEEP button on
the remote control repeatedly
until the appropriate time
interval appears.
English-13
Switching the Television On and Off Automatically
You can set the On/Off timers so that the set will:
Switch on automatically and tune to the channel of your choice at
the time you select.
Switch off automatically at the time you select.
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Setup”, then press the ENTER
button.
2.
Press the ENTER
3.
Press the or button to select “On Timer”, then press the
ENTER
button.
button to select “Time”.
4.
Press the or button to adjust “Hour”, then press the button to
move to the next step. Set other items using the same method as above.
When finished, press the ENTER
button to return.
5.
Press the or button to select “Off Timer”,
then press the ENTER
button.
6.
Press the or button to adjust “Hour”, then press the button to
move to the next step. Set other items using the same method as above.
When finished, press the ENTER
button to return.
7.
Press the EXIT button to exit.
The first step is to set the television’s clock.
(refer to “Setting and Displaying the Current Time” on page 13)
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
The "Activation" setting must be set to "On" in order for the timers to work.
SETTING THE OTHERS
Choosing Your Language
When you start using your set for the first time, you must select the
language which will be used for displaying menus and indications.
1.
Press the MENU button to display the on-screen menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the
ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Language”,
then press the ENTER
button.
3.
Select a particular language by pressing the or button repeatedly.
Press the ENTER
button.
4.
Press the EXIT button to exit.
You can choose one of 12 languages.
English-14
Setting the Blue Screen Mode
If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen
automatically replaces the noisy picture background. If you wish to
continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen"
mode to "Off".
1.
Press the MENU button to display the menu. Press the or button to
select “Setup”, then press the ENTER
button.
2.
Press the or button to select “Blue Screen”
then press the ENTER
button.
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER
button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Selecting the Source
You can select among external sources connected to
your TV’s input jacks.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER
button to select “Input”.
2.
Press the ENTER
3.
Select the required device by pressing the or button.
Press the ENTER
button.
button to select “Source List”.
Press the SOURCE button on the remote control to toggel between all the available
source. TV mode can be selected by pressing the TV or P /
button on the
remote control but you cannot select it by pressing the SOURCE button.
Editing the Input Source Names
Name the device connected to the input jacks to make your input
source selection easier.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER
button, to select “Input”.
2.
Press the or button to select “Edit Name”, then press the
ENTER
button.
3.
Press the or button to input select input source that you wish to edit.
Press the ENTER
button.
4.
Press the or button to select the required device.
Press the ENTER
button.
5.
Press the EXIT button to exit.
English-15
USING THE TELETEXT FEATURE
Teletext Decoder
Most set channels carry “ teletext ”, pages of written
information that provide information such as:
Television programme times.
News bulletins and Weather forecasts.
Sports results.
Subtitles for the hard of hearing.
The teletext pages are organized according to six categories:
Part
Contents
A
Selected page number.
B
Broadcasting station identity.
C
Current page number or search status.
D
Date and time.
E
Text.
F
Status information.
Displaying the Teletext Information
You can display teletext information at any time, but signal reception
must be good. Otherwise:
Information may be missing.
Some pages may not be displayed.
To activate the teletext mode and display the contents page:
1.
Using the P (
teletext service.
2.
Press the TTX/MIX (
) or P
(
) button, select the channel providing the
) button to activate the teletext mode.
The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing
the MENU (
) button.
3.
Press the TTX/MIX (
) button again.
The actual broadcast will be displayed simultaneously with the teletext page
on the screen.
4.
Press the TV(
) button again to exit from the Text display.
If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the
Text language is identical with the language in the “Setup” menu mode. If both languages
are different, select the same language with the Text language on the “Setup” menu.
English-16
Selecting a Specific Teletext Page
Press the number buttons on the remote control to enter the page
number directly:
1.
Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the
corresponding numeric buttons.
2.
If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary
pages are displayed in sequence. To freeze the display on a given page,
press the
(
). Press the
(
) button again to resume.
3.
Using the various display options:
To display...
Press the...
Both teletext information and the normal broadcast
TTX/MIX (
Hidden text (answers to quiz games, for example)
INFO (
)
The normal screen
INFO (
)
A secondary page, by entering its 4-digit number
DUAL I-II (
The next page
The previous page
P
P
(
(
Double-size letters in the:
Upper half of the screen
Lower half of the screen
(
)
Normal screen
Three times
)
)
)
)
Once
Twice
Using Fastext to Select a Teletext Page
The various topics included in the teletext pages are colour-coded, and can
be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.
1.
Display the teletext contents page by pressing the
TTX/MIX (
) button.
2.
Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to
select (The available topics are listed on the status information line).
3.
Press the Red button to display the previous page.
Press the Green button to display the next page.
4.
Press the TV (
) button again to exit from the Text display.
Storing Teletext Pages
You can store up to four teletext pages to display them later at leisure.
1.
Select the LIST mode using the SOURCE (
The SOURCE (
2.
) button.
) button is used to switch between the LIST and FLOF modes.
Press the coloured button corresponding to the page that will be replaced.
3.
Enter the new page number using the numeric buttons.
4.
Repeat steps 2 and 3 for each page to be stored, using a different
5.
Press the SLEEP (
coloured button each time.
English-17
) button until the corresponding blocks blink.
SETTING THE PC
Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)
The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC
may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card.
Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all
cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)
1.
First, click on “Control Panel” on the Windows start menu.
2.
When the control panel window appears, click on “Appearance and
Themes” and a display dialog-box will appear.
3.
When the control panel window appears, click on “Display” and
a display dialog-box will appear.
4.
Navigate to the “Settings” tab on the display dialog-box.
The correct size setting (resolution):
Optimum - LE15S5: 1024 X 768
LE20S5: 800 X 600
If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog
box, the correct value is “60” or “60 Hz”. Otherwise, just click “OK”
and exit the dialog box.
Display Modes
Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.
The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)
Mode
Resolution
Horizontal
Frequency (kHz)
Vertical
Frequency (Hz)
Pixel Clock
Frequency (MHz)
Sync Polarity
(H/V)
VGA
720X400
640X480
640X480
31.469
31.469
37.500
70.087
59.940
75.000
28.322
25.175
31.500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46.875
37.879
75.000
60.317
49.500
40.000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48.363
60.023
60.004
75.029
65.000
78.750
-/+/+
The interlace mode is not supported.
The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
English-18
Setting the PC
Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):
The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture
noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has
been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of
screen.
1.
Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the or button to select “PC”, then
press the ENTER
button.
4.
Press the ENTER
5.
Press the or button to select “Coarse” or “Fine”,
then press the ENTER
button.
button to select “Image Lock”.
6.
Press the or button to adjust the screen quality.
Press the ENTER
button.
7.
Press the EXIT button to exit.
Changing the Image Position (Position):
Adjust the PC’s screen positioning if it does not fit the TV screen.
1.
Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the or button to select “Position”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the or button to adjusting the Vertical-Position.
Press the or button to adjust the Horizontal-Position.
Press the ENTER
button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Initializing the Image Settings (Image Reset):
You can replace all image settings with the factory default values.
1.
Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the or button to select “Image Reset”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the EXIT button to exit.
Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):
Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the
incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are
adjusted automatically.
1.
Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the or button to select “Auto Adjustment”,
then press the ENTER
button.
3.
Press the EXIT button to exit.
English-19
RECOMMENDATIONS FOR USE
Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel
No sound or picture
Normal picture but no sound
Check the volume.
Check whether the MUTE
No picture or black and white picture
Adjust the colour settings.
Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference
Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away.
Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture,
distorted sound
Check the direction, location and connections of your aerial.
This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions
Replace the remote control batteries.
Clean the upper edge of the remote control (transmission window).
Check the battery terminals.
“Check signal cable.”
message is displayed.
Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources.
Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, “Not Supported Mode.”
message is displayed.
Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor.
Compare these values with the data in the Display Modes.
Check that the mains lead has been connected to a wall socket.
Check that you have pressed the POWER
buttons on the right side of the panel.
Check the picture contrast and brightness settings.
Check the volume.
button has been pressed on the remote control.
The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (LE15S5 - 2,359,296, LE20S5 - 1,440,000) which require
sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no
impact on the performance of the product.
Technical and Environmental Specifications
Model Name
LE15S5
LE20S5
Panel
Size
Display Size
Pixel Pitch
15” Diagonal
304.1 (H) x 228.1 (V) mm
0.297 (H) x 0.297 (V) mm
20” Diagonal
408.0 (H) x 306.0 (V) mm
0.6375 (H) x 0.6375 (V) mm
Frequency
Horizontal / Vertical
30 ~ 69 kHz / 50 ~ 75 Hz
28 ~ 33 kHz / 50 ~ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
Power Supply (Input)
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
Power Consumption
Normal / Power Saving
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496.0 x 82.0 x 333.0 mm
496.0 x 170.0 x 359.0 mm
607.0 x 94.0 x 436.0 mm
607.0 x 215.0 x 464.0 mm
4.0 kg (8.81 lbs)
7.8 kg (17.19 lbs)
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, non-condensing
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, non-condensing
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, non-condensing
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, non-condensing
PC Resolution (Optimum)
Dimension (WxDxH)
Body
With stand
Weight
With stand
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity
English-20
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 1
Tartalomjegyzék
TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE
EGYEBEK BEÁLLÍTÁSA
A nyelv kiválasztása ............................................14
A Kék képernyŒmód beállítása ............................15
Forrás kiválasztása ..............................................15
A fali konzol felszerelése......................................
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz
összeszerelése ....................................................
A VezérlŒpult áttekintése......................................
A csatlakozópanel áttekintése..............................
3
A bemeneti forrásnevek szerkesztése ................15
A távirányító áttekintése ......................................
A plazmaképernyŒ felszerelése a fali tartóra ......
Be- és kikapcsolás ..............................................
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása....
Plug & Play ..........................................................
5
6
6
6
6
3
3
4
CSATORNABEÁLLÍTÁS
TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Teletext dekóder ..................................................16
A teletextes információ megjelenítése ................16
Adott teletext-oldal kiválasztása ..........................17
Fastext használat teletext-oldal kiválasztásához 17
Teletextoldalak tárolása........................................17
A SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA
Csatornák automatikus tárolása .......................... 7
Csatornák manuális tárolása................................ 8
A számítógépes szoftver telepítése
(Windows XP) ......................................................18
A csatornák szerkesztése .................................... 9
A tárolt csatornák rendezése .............................. 9
Kijelzési mód ........................................................18
A számítógép beállítása ......................................19
Csatornanevek hozzárendelése ..........................10
Csatornák finomhangolása ..................................10
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÉPBEÁLLÍTÁS
Képtípus módosítása............................................11
Egyedi képbeállítás\ meghatározása ....................11
A színtónus módosítása ......................................12
HANGBEÁLLÍTÁS
A hangnorma módosítása ....................................12
HangerŒ automatikus beállítása ..........................12
IDÃ BEÁLLÍTÁSA
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése..........13
Az Auto ki. beállítása ............................................13
A televízió automatikus be- és kikapcsolása........14
Jelek
Gomb
Fontos
Megjegyzés
Nyomógomb
Magyar-1
Hibakeresés:
MielŒtt szakemberhez fordulna ............................20
Mıszaki és környezetvédelmi adatok ..................20
Magyar
Tartozékok ............................................................ 2
Az állvány beállítása ............................................ 2
A TV dŒlésszögének beállítása ............................ 2
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 2
TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE
Tartozékok
GyŒzŒdjön meg róla, hogy az LCD-televízió következŒ tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedŒhöz.
TávvezérlŒ és elemek
(2 db AAA)
Garanciakártya
Hálózati kábel
Fali konzol
Használati utasítás
Szervizhálózati útmutató
Biztonsági útmutató
Regisztrációs lapok
Az állvány beállítása
1. Az 1. ábrán látható módon helyezze a
televíziókészülék képernyŒjét az asztalra.
A készülék alá tegyen egy párnát vagy
puha ruhát.
- Állítsa egy vonalba a televíziókészülék
alsó részét az asztal szélével.
(1)
2. Nyomja meg a televízió hátoldalának közepét.
Állítsa be az állványt a 2. ábrán látható
módon. A mıvelet során tartsa nyomva az
állvány hátsó részén lévŒ gombot.
(2)
Itt nyomja meg gombot.
3. Helyezze a televíziókészüléket stabilan az
asztalra.
A mıvelet során tartsa nyomva az állvány
hátsó részén lévŒ gombot.
A TV dŒlésszögének beállítása
(1) DŒlésszög beállítása, amikor a TV-t (2) DŒlésszög beállítása a TV állványra szerelt
az állványra szerelve használja
állapotból falra szerelt helyzetbe történŒ
forgatásakor (1 3, 3 1)
(3) DŒlésszög beállítása az LCD TV
falra szerelt állapotában
A mıvelet során tartsa nyomva az állvány hátsó részén lévŒ gombot.
1. Az 1. ábra az állványra szerelt LCD-monitor állítási szögtartományát (0°~13°) mutatja.
A képernyŒ túlzott döntése a készülék felborulását okozhatja, ami a berendezés károsodásához vezethet.
2. A 2. ábra a TV állítási szögtartományát (13°~80°) mutatja a készülék állványra szerelt állapotból falra szerelt
helyzetbe történŒ forgatásakor.
3. A 3. ábra a falra szerelt készülék állítási szögtartományát (0°~10°) mutatja.
Kattanást fog hallani a szög 1-es állásból 2-be, vagy 3-ból 2-be állításakor.
Magyar-2
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 3
A fali konzol felszerelése
A falra szerelést biztosító elemek (külön megvásárolhatók) segítségével a TV falra is rögzíthetŒ.
A falra szerelést biztosító elemek felszerelésével kapcsolatban olvassa el az elemekhez mellékelt
tájékoztatót. A fali konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
A Samsung Electronics nem vállal felelŒsséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy
dönt, hogy saját maga szereli fel a televíziót.
VESA szabványnak megfelelŒ tartóeszköz összeszerelése
Itt nyomja meg
gombot.
1. Helyezze a készüléket képernyŒvel lefelé puha
rongyra vagy párnára az asztalon.
Talapzat (külön
megvásárolhatók)
2. Állítsa be az állványt az állvány hátulján lévŒ gomb
megnyomásával.
3. Igazítsa az illesztŒ alaplemezt (nem tartozék) az
állvány alján található lyukakhoz, majd rögzítse a
karos, fali függesztŒ vagy más alapzathoz (nem
tartozék) mellékelt négy csavarral.
(2)
A mıvelet során tartsa nyomva az állvány hátsó részén
lévŒ gombot.
(3)
A VezérlŒpult áttekintése
A termék színe és formája típusonként különbözhet.
Hangszórók
SOURCE
Választhat az összes elérhetŒ bemeneti jelforrás közül. (TV,
KülsŒ, AV, S-Video, PC). A képernyŒn megjelenŒ menüben
ezt a gombot úgy használja, ahogy a távirányítón az
ENTER
gombot használja.
MENU
Nyomja meg, ha a képernyŒmenüt kívánja megjeleníteni.
Nyomja meg a hangerŒ csökkentéséhez vagy a növeléséhez.
A képernyŒn megjelenŒ menüben az
gombokat
úgy használja, ahogy a távirányítón az és az gombokat
használja.
Ezt megnyomva lehet a csatornák között váltani.
A képernyŒn megjelenŒ menüben az
gombokat
úgy használja, ahogy a távirányítón az és az gombokat
használja.
Bekapcsológomb
A televízió be- és kikapcsolásához nyomja meg.
(FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ)
Az aljzathoz fejhallgatót csatlakoztathat.
Távirányító érzékelŒje
A távvezérlŒt a TV-nek erre a pontjára kell irányítani.
TápfeszültségjelzŒ
Villog és elalszik, ha a készülék be van kapcsolva,
készenléti állapotban pedig folyamatosan világít.
Magyar-3
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 4
A csatlakozópanel áttekintése
A termék színe és formája típusonként különbözhet.
Hálózati áram bemenet
Ha külsŒ eszközt csatlakoztat a TV-hez, gyŒzŒdjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva.
KülsŒ eszköz csatlakoztatása esetén ügyeljen a csatlakozó és a kábel színének egyeztetésére.1
Magyar-4
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 5
Antenna vagy kábeltelevíziós hálózat csatlakoztatása
A televíziós csatornák helyes vételéhez a készüléknek az alábbi jelforrások egyikérŒl jelet kell vennie:
- Kültéri antenna / Kábeles televíziós hálózat / Mıholdas hálózat
KülsŒ A/V készülékek csatlakoztatása
- Csatlakoztassa az RCA- vagy S-VIDEO-kábelt (opcionális) a megfelelŒ külsŒ A/V készülékhez, pl. videomagnóhoz, DVD-hez, vagy
kamerához.
- Csatlakoztassa az RCA audiokábeleket (opcionális) a készülék hátoldalán található „L - AUDIO - R” csatlakozóhoz, a másik
végét pedig az A/V készülék megfelelŒ audiokimeneti csatlakozójához.
Beltéri egység, videomagnó vagy DVD csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a videomagnó vagy DVD SCART kábelét (opcionális) a videomagnó vagy DVD SCART bemenetéhez.
- Ha a beltéri egységet és a videomagnót (vagy DVD-t) egyaránt csatlakoztatni kívánja, akkor elŒször a beltéri egységet
kösse össze a videomagnóval (vagy a DVD-vel), majd ezután csatlakoztassa a videomagnót (vagy DVD-t) a készülékéhez.
Számítógép csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a D- Sub kábelt (opcionális) a készülék hátoldalán található „PC IN” aljzatba, a másik végét pedig a
számítógép videokártyájához.
- Csatlakoztassa a sztereó audiokábelt (opcionális) a készülék hátoldalán található „PC AUDIO IN” aljzathoz, a másik végét
pedig a számítógép hangkártyájának „Audio Out” csatlakozójához.
Kensington Lock
- A Kensington-zár (opcionális) olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthetŒ, ha a készüléket nyilvános helyen használják.
- Ha zárszerkezetet szeretne használni, forduljon segítségért a tv-készülék eladójához.
- A Kensington zár elhelyezkedése a típustól függŒen változhat.
A távirányító áttekintése
Televízió készenléti gombja
Számgombok a csatornák
közvetlen eléréséhez
Egyjegyı/kétjegyı csatornaválasztás
: HangerŒ növelése
: HangerŒ csökkentése
Hang ideiglenes kikapcsolása
Közvetlenül TV módba vált.
A fŒ képernyŒmenü megjelenítése
Hanghatás kiválasztása
ElŒzŒ csatorna
P
P
: KövetkezŒ csatorna
: ElŒzŒ csatorna
Választás az elérhetŒ források közül
Az aktuális mısorral kapcsolatos
információk megjelenítése.
Teletext funkciók
Teletext kimerevítése
Kilépés a teletext megjelenítési
módból
Teletext tartalomjegyzék
Teletext aloldal
Teletext megjelenítése/
a normál adás és a teletext együttese
Fastext témaválasztás
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletext mód kiválasztása
(LIST/FLOF)
Teletext megjelenítése
Teletext tárolása
Teletext méretének kiválasztása
Kilépés a képernyŒmenübŒl
Kurzor irányítása a menüben
Automatikus kikapcsolás
KépjellemzŒk kiválasztása
Hangmód kiválasztása
Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlŒ teljesítményét.
További részleteket az utasításokban olvashat.
Magyar-5
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 6
A plazmaképernyŒ felszerelése a fali tartóra
1.
Csúsztassa le a fedelet teljesen.
2.
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
Ügyeljen arra, az elemeken lévŒ „+” és „–” jelzések illeszkedjenek az elemtartón belüli jelzésekhez.
3.
Helyezze vissza a fedelet
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket és tárolja
azokat száraz, hıvös helyen. A távirányító a tévétŒl legfeljebb 7 méteres távolságban
használható. (Szokásos mértékı tévézés mellett az elemek élettartama kb.egy év.)
Ha a távvezérlŒ nem mıködik, ellenŒrizze a következŒket:
1. A TV áram alatt van?
2. Az elemek plusz és mínusz végei megfelelõen helyezkednek el?
3. Lemerültek az elemek?
4. Áramszünet van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
5. Van a közelben különleges foszforeszkáló fényforrás vagy neonfény?
Be- és kikapcsolás
A hálózati tápkábel a készülék hátlapjához csatlakozik.
1.
Dugja a hálózati tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
A jobb alsó panelen világítani kezd a készenléti üzemmód jelzŒfénye.
2.
Nyomja meg a panel jobb oldalán található POWER
gombot.
Automatikusan a legutoljára nézett csatornára áll be a készülék.
3.
Nyomja meg a távvezérlŒ számgombját (0~9) vagy a csatornaváltó gombot (
gombot a panel jobb oldalán.
/
) vagy a
Amikor elsŒ alkalommal kapcsolja be a készüléket, meg kell határoznia, mely nyelven szeretné a menüket megjeleníteni
4.
A készülék kikapcsolásához nyomja be újra a POWER
gombot.
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A készülék készenléti üzemmódba is állítható, az alacsonyabb áramfelvétel érdekében. A készenléti
üzemmód akkor lehet hasznos, ha a nézést ideiglenesen fel kívánja függeszteni (pl. a vacsora idejére).
1.
Nyomja meg a távirányítón lévŒ POWER
gombot.
A képernyŒ kikapcsol és a készenléti üzemmód jelzŒfénye világítani kezd a jobb alsó panelen.
2.
A készülék újbóli bekapcsolásához nyomja be újra a POWER
(0~9), vagy a csatornaváltó fel/le ( / ) gombot.
, gombot, valamelyik számjegy gombot
Ne hagyja a készüléket készenléti üzemmódban hosszú ideig (amikor például nyaralni megy). Célszerı a készülék
hálózati és antenna csatlakoztatását megszüntetni.
Plug & Play
A TV-készülék legelsŒ bekapcsolásakor több alapvetŒ felhasználói beállítás
végezhetŒ el egymás után automatikusan. A lehetŒségek az alábbiak.
1. akkor nyomja meg a távirányító POWER
gombját.
A „Start Plug & Play” üzenet jelenik meg az „OK” lehetŒséggel.
2.
Válassza ki a megfelelŒ nyelvet a vagy gomb lenyomásával.
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
Megjelenik az „EllenŒrizze az antennabemenetet” üzenet, ahol is az „OK”
pont van kiválasztva. Nyomja meg az ENTER
gombot.
EllenŒrizze az antennakábel megfelelŒ csatlakoztatását.
Magyar-6
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 7
4.
Válassza ki a megfelelŒ országot a vagy gomb lenyomásával.
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
5.
Az „Automata tárolás” menü akkor jelenik meg, ha a „Start” menüpontot választja.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le. Miután az összes csatorna
elmentése megtörtént, megjelenik a „Órabeállítás” menü.
Egy tetszŒleges idŒpontban az ENTER
gomb lenyomásával szakítsa meg a
memorizálás folyamatát.
6.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki az „Óra” vagy „Perc” a vagy gomb lenyomásával.
Állítsa be az „Óra” és „Perc” a vagy a gomb lenyomásával.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
7.
A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
Nyelv : A nyelv kiválasztása.
Ország : Az ország kiválasztása.
Automata tárolás : Az adott területen elérhetŒ csatornák automatikus megkeresése és tárolása.
Órabeállítás : A TV órájának automatikus beállítása.
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Plug & Play” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
Ez megváltoztatja vagy visszaállítja a beállításokat.
CSATORNABEÁLLÍTÁS
Csatornák automatikus tárolása
A rendelkezésre álló frekvenciasávokon lehet keresést végezni
(országonként más-más sávok állhatnak rendelkezésre). Az automatikusan
kiosztott csatornaszámok nem feltétlenül egyeznek a tényleges vagy a
kívánt csatornaszámokkal. A számok sorrendje azonban manuálisan is
változtatható, és a nem kívánt csatornákat is törölheti.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A „Ország” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
3.
Válassza ki a megfelelŒ országot a vagy gomb lenyomásával.
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Automata tárolás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
5.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
A készülék elkezdi az elérhetŒ csatornák letárolását.
Az ENTER
gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a letárolási folyamatot, és visszatérhet a „Csatorna” menühöz.
6.
Az összes elérhetŒ csatorna tárolása után megjelenik a „Sorrend” menü.
Magyar-7
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 8
Csatornák manuális tárolása
YÖsszesen 100 csatornát lehet tárolni, ideértve a kábelhálózaton vett
csatornákat is. Csatornák manuális tárolása esetén döntse el:
Hogy az egyes megtalált csatornákat kívánja-e tárolni.
Az egyes tárolt csatornák számát, amellyel azt azonosítani kívánja.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kézi tárolás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A „Program” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
4.
Ha egy számot szeretne egy csatornához rendelni, akkor a vagy a
gomb megnyomásával keresse ki a megfelelŒ számot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Színrendszer” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
6.
Válassza ki a megfelelŒ alapszínt a vagy gomb ismételt lenyomásával, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
7.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hangrendszer” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
8.
Válassza ki a kívánt hangszabványt a vagy gomb ismételt lenyomásával, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
9.
Ha tudja az eltárolni kívánt csatatorna számát, az vagy gomb megnyomásával válassza a „Csatorna” lehetŒséget.
Nyomja meg az ENTER
gombot. Az vagy gomb megnyomásával
válassza a C (Légi, hagyományos csatorna) vagy az S (Kábelcsatorna)
lehetŒséget. A gomb lenyomásával választhat csatornát. A vagy a gomb megnyomásával válassza ki kívánt számot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
gombot.
Ha nincs vagy nem megfelelŒ a hang, válasszon ki másik hangrendszert.
Csatorna üzemmód: P (Program mód)
C (Légi, hagyományos csatorna mód)
S (Kábel csatorna mód)
10. Ha nem ismeri a csatornaszámokat a vagy a gombbal válassza a
„Keresés” lehetŒséget. Nyomja meg az ENTER
gombot. A keresést a
vagy a gombbal végezheti el, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
11. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Tárolás” pontot, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „OK” pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
12. Minden egyes tárolni kívánt csatornánál végezze el a 3 és 11 lépést.
Program : Programszám választása az adott csatorna számára.
Színrendszer: A színes kép rendszerének beállítása.
Hangrendszer: A hang rendszerének beállítása.
Csatorna: Csatorna kiválasztása.
Keresés: A csatorna frekvenciájának megkeresése.
Tárolás: Beállítások mentése.
Magyar-8
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 9
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül ki lehet zárni egyes csatornákat. A tárolt
csatornák közötti görgetés során a kihagyásra megjelölt csatornák
nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra kifejezetten meg nem jelölt csatornák a keresés során
láthatóak lesznek.
1.
A hozzáadni vagy törölni kívánt csatornát a számgombok segítségével
közvetlenül megadhatja.
2.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hozzáadás/Törlés” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
Az ENTER
gomb ismételt lenyomásával válthat a csatorna hozzáadása és törlése lehetŒségek között.
5.
AP
vagy P
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ csatornát,
majd ismételje meg a fenti lépéseket.
6.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A távvezérlŒ számgombjai segítségével bármelyik csatornát megtekintheti (a törölteket is).
A tárolt csatornák rendezése
Két csatorna számát felcserélheti az alábbiak érdekében:
Az automatikus tárolási számsorrend módosításához.
Könnyen megjegyezhetŒ számok társítása a leggyakrabban nézett
csatornákhoz.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Sorrend” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
Nyomja meg az ENTER
gombot a „Honnan” pont kiválasztásához.
Nyomja meg a vagy a gombot addig, amíg a megváltoztatni kívánt
csatorna száma meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hová” pontot, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
Nyomja meg a vagy a gombot addig, amíg a csatornához kapcsolni
kívánt szám meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Tárolás” pontot, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „OK” pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
6.
Másik csatorna tárolásához ismételje meg a 3 – 5. lépést.
7.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A kiválasztott csatornát kicserélte a kiválasztott számon elŒzŒleg tárolt csatornával.
Magyar-9
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 10
Csatornanevek hozzárendelése
A csatornainformációk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket
automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz.
Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is
hozzárendelhet.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Név” pontot, majd nyomja
meg az ENTER
gombot.
3.
Igény szerint a vagy a gomb megnyomásával választhatja ki az
elnevezendŒ csatornát. Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
KövetkezŒhöz...
Mıvelet…
Betı, szám vagy szimbólum kijelölése
Nyomja meg a vagy a gombot
A következŒ betıre lépés
Nyomja meg a gombot
Az elŒzŒ betıre lépés
Nyomja meg a gombot
Név jóváhagyása
Nyomja meg az ENTER
gombot
A rendelkezésre álló karakterek:
Az ábécé betıi (A~Z)
Számok (0~9)
Különleges karakterek ( -, szóköz)
5.
Valamennyi átnevezendŒ csatorna esetén ismételje meg az 3-4. lépést.
6.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Csatornák finomhangolása
A finomhangolással igazíthatja be egy adott csatorna optimális vételét.
1.
A finomhangolni kívánt csatorna közvetlen kiválasztásához nyomja meg a
megfelelŒ számgombot.
2.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Csatorna” pontot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Finomhangolás” pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A vagy gombbal válassza ki a „Finomhangolás” lehetŒséget, majd nyomja
meg az ENTER
gombot. or button to adjust the fine tuning.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az elmentett finomhangolt csatornák száma mellett, a csatornacímben, a jobb oldalon
egy csillag „*” szerepel. Ezután a csatorna száma vörös lesz.
A finomhangolás visszaállításához válassza ki a vagy gombbal a „Reset”
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Magyar-10
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 11
KÉPBEÁLLÍTÁS
Képtípus módosítása
Kiválaszthatja, hogy mely típusú kép felel meg leginkább az Ön nézési
követelményeinek.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép” pontot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
A képbeállítás kiválasztásához a
távvezérlŒ P.MODE (Kép mód)
gombját is használhatja.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER
kiválasztásához.
3.
Az vagy gomb megnyomásával válassza ki a kívánt képhatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
gombot a „Üzemmód” funkció
Kiemelt: Nagy felbontású kép megjelenítése világos szobában.
Normál: Kép optimális megjelenítése normál környezetben.
Film: Kép kellemes megjelenítése sötét szobában.
Egyedi: Egyedi megjelenítési beállítások.
(Lásd az „Egyedi képbeállítás\ meghatározása” címı részt a 11. oldalon.)
A Kép üzemmódot minden egyes bemeneti forrásra külön be kell állítani.
Egyedi képbeállítás\ meghatározása
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amely a képminŒség
szabályozására szolgál.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép” pontot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Egyedi” pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
Az vagy gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemeket.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
Az vagy gombok lenyomásával növelheti, illetve csökkentheti az
egyes beállítások értékét. Nyomja meg az ENTER
gombot.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Kontraszt: A tárgyak és a háttér világosságának és sötétségének beállítása.
FényerŒ: A teljes képernyŒ fényerejének beállítása.
Élesség: A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele.
Szín: A színek világosabbá vagy sötétebbé tétele.
Árnyalat (Csak NTSC): A tárgyak színének beállítása, pirosabbá vagy zöldebbé téve azokat
a természetesebb hatás elérése érdekében.
Ha ezen beállításokat bármilyen módon megváltoztatja, a képmód automatikusan a
„Egyedi” opcióra vált.
Magyar-11
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 12
A színtónus módosítása
Beállíthatja a szemének legkellemesebb színtónust is.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép” pontot, majd nyomja meg az
ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Színtónus” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
Az vagy gomb megnyomásával választhatja ki a megfelelŒ
színtónus beállítást. Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Hideg2: A színhŒmérsékletet kékebbé teszi, mint a „Hideg, 1. fokozat” menü.
Hideg1: A fehér színeket kékes árnyalatúvá teszi.
Normál: A fehéret meghagyja fehérnek.
Meleg1: A fehér színeket piros árnyalatúvá teszi.
Meleg2: A színhŒmérsékletet pirosabbá teszi, mint a Warm1 „Meleg, 1. fokozat” menü.
HANGBEÁLLÍTÁS
A hangnorma módosítása
Kiválaszthatja, hogy egy adott mısor nézése közben milyen típusú
különleges hangeffektust kíván hallani.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hang” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
Ezeket az opciókat egyszerıen a
távvezérlŒ S.MODE gombjának
megnyomásával is kiválaszthatja.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER
kiválasztásához.
3.
A vagy a gombbal válassza ki a kívánt hanghatást.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
gombot a „Üzemmód” funkció
Normál: Normál hang mód.
Beszéd: A szöveget az egyéb hangokhoz képest kiemeli.
HangerŒ automatikus beállítása
Mindegyik mısorszóró állomás saját jelkondícióval rendelkezik, ezért nem
egyszerı a hangerŒt változtatni minden alkalommal, amikor
csatornaváltásra kerül sor. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a
kívánt csatorna hangerejét: amikor a modulációs jel magas, a
hangkimenetet alacsonyabbra állíthatja, illetve amikor a modulációs jel
alacsony, a hangkimenetet magasabbra állíthatja.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Hang” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Autom. hangerŒ “ pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Be” vagy „Ki” pontot.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-12
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 13
IDÃ BEÁLLÍTÁSA
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése
Az INFO gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tévékészülék órája
a pontos idŒt mutassa. Akkor is be kell állítania az idŒt, amikor az
automatikus be-/kikapcsolás idŒzítŒt szeretné használni.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER
3.
A „Órabeállítás” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
4.
5.
gombot a „IdŒ” funkció kiválasztásához.
gombot.
Ehhez...
Nyomja meg...
Az „Óra” vagy a „Perc” kiválasztani
Az „Óra” vagy a „Perc” beállítása
Nyomja meg a ENTER
gombot.
A vagy a gombot
A vagy a gombot
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Ha megszünteti a tápkábel csatlakoztatását, újra be kell állítania az órát.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
Az Auto ki. beállítása
Kiválaszthat egy tetszés szerinti idŒtartamot - 30 és 180 perc között - amely
után a tévékészülék automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol.
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
Nyomja meg többször egymás
után a SLEEP gombot a
távvezérlŒn, amíg a kívánt
idŒtartam meg nem jelenik.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Auto ki.” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
Nyomja meg az vagy gombot többször egymás után addig, amíg a
megfelelŒ idŒ meg nem jelenik a kijelzŒn. („Ki”, „30”, „60”, „90”, „120”,
„150”, „180”) Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot a „IdŒ” funkció kiválasztásához.
Amikor az idŒzítŒ 0-hoz ér, a TV-készülék automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol.
5.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-13
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 14
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
A kiválasztott idŒpontban automatikusan bekapcsoljon, vagy a
kívánt csatornára hangoljon.
A kiválasztott idŒpontban automatikusan kikapcsoljon.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
Nyomja meg ismét az ENTER
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒzítes be” pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A „Óra” beállításához nyomja meg az vagy gombot, majd az gomb
megnyomásával lépjen a következŒ pontra. A többi elemet is a fenti
módszerrel adhatja meg. A beállítás befejezése után az ENTER
gomb
megnyomásával térhet vissza a korábbi képernyŒhöz.
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „IdŒzítes ki” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
6.
A „Óra” beállításához nyomja meg az vagy gombot, majd az gomb megnyomásával lépjen a következŒ pontra. A többi elemet is a fenti
módszerrel adhatja meg. A beállítás befejezése után az ENTER
gomb
megnyomásával térhet vissza a korábbi képernyŒhöz.
7.
gombot a „IdŒ” funkció kiválasztásához.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az elsŒ lépés a televízió órájának beállítása
(lásd „Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése” címı részt a 13. oldalon.)
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.
Az idŒzítŒk csak a „Aktiválás” beállítás „Be” állapotában mıködnek.
EGYEBEK BEÁLLÍTÁSA
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használata során válassza ki, hogy mely nyelven
jelenjenek meg a menük és a kijelzések.
1.
A képernyŒmenü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Nyelv” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
Válasszon ki egy nyelvet a vagy gomb ismételt lenyomásával.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
12 nyelvbŒl választhat.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-14
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 15
A Kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen gyengék,
akkor a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék képernyŒ jelenik meg.
Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı képet szeretné nézni, akkor
kapcsolja „ki” a „Kék KépernyŒ” módot.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kék képernyŒ” pontot.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Be” vagy „Ki” pontot.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Forrás kiválasztása
Választhat a TV kimeneti csatlakozóihoz csatlakoztatott külsŒ
jelforrások közül.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
Az „Bemenet” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A „Forráslista” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
3.
Válassza ki a kívánt eszközt a vagy gomb megnyomásával.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
A távirányítón lévŒ SOURCE gomb megnyomásával válthat az elérhetŒ források
között. A TV-üzemmódot csak akkor tudja kiválasztani, ha a távvezérlŒn a TV vagy
gombot nyomja meg, mivel a SOURCE gomb erre nem alkalmas.
P /
A bemeneti forrásnevek szerkesztése
A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközök nevének
megadásával a bemeneti forrásválasztás megkönnyíthetŒ.
1.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A „Bemenet” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
gombot.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Névszerkesztés” pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A szerkeszteni kívánt eszközt az vagy gomb megnyomásával
választhatja ki.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
Az vagy gomb megnyomásával választhatja ki a megfelelŒ eszközt.
Nyomja meg az ENTER
5.
gombot.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-15
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 16
TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Teletext dekóder
A TV-csatornák többsége olyan írott információkat tartalmazó
„teletext” oldalakat hordoz, mint például:
Televíziómısorok idŒpontjai
Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
Sporteredmények
Feliratok nagyothallók számára.
A teletext oldalak hat kategóriába vannak sorolva:
MezŒ
Tartalom
A
A kiválasztott oldalszám.
B
A mısorszóró-állomás azonosítója.
C
Az aktuális oldalszám vagy a keresés állapota.
D
Dátum és pontos idŒ
E
Szöveg.
F
Státusz információk
A teletextes információ megjelenítése
Ha a jelvétel megfelelŒ, akkor a teletext-információkat bármikor
megjelenítheti. Egyébként:
Információvesztés léphet fel.
Egyes oldalak hiányozhatnak.
A teletext mód aktiválása és a tartalomjegyzék-oldal megjelenítése:
1.
AP
(
) vagy a P
nyújtó csatornát.
2.
A teletext üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a TTX/MIX (
(
) gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást
) gombot.
Megjelenik az információt tartalmazó oldal. Ez bármikor újra megjeleníthetŒ az
MENU (
) gomb megnyomásával.
3.
Nyomja meg ismét az TTX/MIX (
) gombot.
Az aktuális adás a teletext oldallal egyidejıleg jelenik meg a képernyŒn.
4.
A TV(
) gomb ismételt megnyomásával léphet ki a teletext (TTX)
megjelenítési módból.
Ha a szöveg megtekintésekor töredezett karaktereket lát, akkor ellenŒrizze, hogy a szöveg
nyelve egyezik-e a „Beállítás” menüben megadott nyelvvel. Ha különbözŒ nyelvek vannak
beállítva, válasszon azonos nyelvet a „Beállítások” menüben, a Szöveg nyelve menüpontban.
Magyar-16
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 17
Adott teletext-oldal kiválasztása
Az oldalszám közvetlen megadásához nyomja meg a távirányító
megfelelΠgombjait:
1.
Írja be a tartalmi részben szereplŒ háromjegyı oldalszámot a megfelelŒ
számgombok segítségével.
2.
Ha a kijelölt oldalhoz másodlagos oldalak is tartoznak, akkor ezek is
sorban megjelennek. Ha a képernyŒt szeretné kimerevíteni egy adott
oldalon, akkor nyomja meg a
(
)gombot. A továbblapozáshoz
nyomja meg ismét a
(
) gombot.
3. nnek
A különféle
képernyŒopciók használata:
megjelenítéséhez...
Nyomja meg...
A teletext-információk és a normál mısor
TTX/MIX (
Rejtett szöveg (például vetélkedŒk válaszai)
INFO (
)
A normál képernyŒ
INFO (
)
Egy másodlagos oldal a négyjegyı számával megadva
DUAL I-II (
A következŒ oldal
Az elŒzŒ oldala
P
Duplaméretı betıket:
A képernyŒ alsó felén
(
)
Egyszer
Kétszer
A normál képernyŒ
Háromszor
P
A képernyŒ felsŒ felén
(
(
)
)
)
)
Fastext használat teletext-oldal kiválasztásához
A teletextes oldalakon található különbözŒ témák színkódolva vannak. Ezeket a
távirányító színes gombjai megnyomásával lehet kiválasztani.
1.
A TTX/MIX (
oldalát.
2.
Nyomja meg a választani kívánt témakörnek megfelelŒ színes gombot
(a választható témakörök az állapot-információs sorban láthatók).
3.
Az elŒzŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
A következŒ oldal megjelenítéséhez nyomja meg a zöld gombot.
4.
A teletext üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a TV (
) gombbal jelenítse meg a teletext tartalomjegyzék
) gombot.
Teletextoldalak tárolása
Akár négy teletextoldalt is tárolhat, hogy késŒbb könnyen megjeleníthesse Œket.
1.
Válassza ki a LISTA módot a SOURCE (
A SOURCE (
) gomb segítségével.
) gombot a LISTA és FLOF módok közti váltásra használhatja.
2.
Nyomja meg a lecserélni kívánt oldalnak megfelelŒ színes gombot.
3.
A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.
4.
A további tárolandó oldalakhoz ismételje meg a 2. és a 3. lépést, minden
esetben más színes gombot használva.
5.
Tartsa lenyomva a SLEEP (
nem kezdenek villogni.
Magyar-17
) gombot, amíg a megfelelŒ blokkok el
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 18
A SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA
A számítógépes szoftver telepítése (Windows XP)
Az alábbiakban a Windows képernyŒbeállításait láthatja egy szokványos számítógép esetében. A saját
számítógépén megjelenŒ képek azonban az adott Windows verziótól és a videokártyától függŒen
eltérhetnek az itt látottaktól. Ha a tényleges képernyŒk különböznek is, az esetek többségében
ugyanazok az alapbeállítási információk érvényesek. (EllenkezŒ esetben lépjen kapcsolatba a számítógép
gyártójával vagy a Samsung márkakereskedŒjével.)
1.
ElŒször kattintson a Windows Start menüjének „Control Panel” sorára.
2.
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,kattintson a „Appearance
and Themes” ikonra. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
3.
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,kattintson a „Display” ikonra.
Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
4.
Az ablakban kattintson a „Settings” fülre.
A megfelelŒ képernyŒterület (felbontás):
beállítás Optimum - LE15S5: 1024 X 768
LE20S5: 800 X 600
Ha van függŒleges frekvenciaopció a képernyŒ-beállítások
párbeszédablakában, annak megfelelŒ értéke „60” vagy „60 Hz”.
Egyébként kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.
Kijelzési mód
A képernyŒ pozíciója és mérete a számítógép monitorától és annak felbontásától függŒen egyaránt változik.
A táblázatban szereplŒ felbontásokat javasoljuk. (A támogatott határértékek közötti összes felbontás támogatott.)
Mód
Felbontás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
FüggŒleges
frekvencia (Hz)
Képpontóra-frekvencia
(MHz)
Szink.
polaritás(V/F)
VGA
720X400
640X480
640X480
31,469
31,469
37,500
70,087
59,940
75,000
28,322
25,175
31,500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46,875
37,879
75,000
60,317
49,500
40,000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48,363
60,023
60,004
75,029
65,000
78,750
-/+/+
A váltott soros üzemmódot a rendszer nem támogatja.
Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén az egység mıködése rendellenes lehet.
Magyar-18
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 19
A számítógép beállítása
A kép durva- finomhangolása (Képzár):
A képminŒség szabályozás lényege, hogy megszüntesse, vagy csökkentse a
zavaró képhatásokat. Ha a zavar a finomhangolással nem szınik meg, akkor a
lehetŒ legmegfelelŒbben (durva) állítsa be a frekvenciát, majd végezzen ismét
finomhangolást. A zavar csökkentése után igazítsa újra a képet úgy, hogy az a
képernyŒ közepére illeszkedjen.
1.
Beállítás: A SOURCE gomb megnyomásával válassza ki a PC-üzemmódot.
2.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Beállítás” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „PC” pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A „Képzár” opció kiválasztásához nyomja meg az ENTER
5.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Durva” vagy „Finom”
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6.
A vagy a gomb megnyomásával módosítható a képernyŒ minŒsége.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
7.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
gombot.
A kép elhelyezkedésének módosítása (Képhelyzet):
Módosítsa a PC-képernyŒ helyzetét, ha nem illeszkedik a TV-képernyŒre.
1.
Kövesse a „A kép durva- finomhangolása (Képzár)” (Kép (képzár) durva- és
finomhangolása) címı rész 1-tŒl 3. lépéseit.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Helyzet “ pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A kép vízszintes irányú igazításához nyomja meg a vagy a gombot.
A kép függŒleges irányú igazításához nyomja meg a vagy a gombot.
Nyomja meg az ENTER
gombot.
4.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Az eredeti képbeállítások visszaállítása (Kép visszaáll.):
Valamennyi képbeállítást helyettesítheti a gyári alapbeállított értékekkel.
1.
Kövesse a „A kép durva- finomhangolása (Képzár)” (Kép (képzár) durva- és
finomhangolása) címı rész 1-tŒl 3. lépéseit.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Kép visszaáll.” pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
A PC képernyŒ automatikus beállítása (Automatikus beállítás):
Az automatikus beállítás segítségével a készülék PC-képernyŒje önmagát
állítja be a bejövŒ videojel alapján. A finom, durva és a helyzet értékei
automatikusan vannak beállítva.
1.
Kövesse a „A kép durva- finomhangolása (Képzár)” (Kép (képzár) durva- és
finomhangolása) címı rész 1-tŒl 3. lépéseit.
2.
A vagy a gomb megnyomásával jelölje ki a „Autom. beállítás”
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Magyar-19
BN68-00940G-00Hun.qxd
8/25/05 4:01 PM
Page 20
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna
Nincs kép vagy hang
A kép normális, de nincs hang
EllenŒrizze a hangerŒt.
EllenŒrizze, hogy a távirányító MUTE
EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali csatlakozó aljzatba.
Ellenõrizze, hogy megnyomta-e a panel jobb alsó részén lévõ POWER
gombot.
EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
EllenŒrizze a hangerŒt.
gombját nem nyomta-e meg.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér
kép van
Módosítson a színbeállításokon
EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer megfeleloen muködik-e.
A hang vagy a kép interferál
Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló elektromos készüléket, és
vigye attól arrébb.
A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép
illetve torz hang tapasztalható.
EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távirányító nem megfelelŒen
mıködik
Cserélje ki a távirányító elemeit.
Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e behelyezve.
„EllenŒrizze a jelkábelt”
üzenet jelenik meg.
A jelkábel szorosan legyen a PC jelforrásokhoz csatlakoztatva.
A PC jelforrások legyenek bekapcsolva.
PC-üzemmódban a
„Nem támogatott üzemmód”
üzenet jelenik meg.
EllenŒrizze a videoadapter maximális felbontását és frekvenciáját.
Hasonlítsa össze ezeket az értékeket a Megjelenítési módok fejezet adataival.
A TFT LCD képernyõ alképpontokat tartalmazó panelt használ (LE15S5 - 2.359.296, LE20S5 - 1.440.000), melynek gyártása
kifinomult technológiát alkalmaz.
A képernyõn mégis lehet néhány világos vagy sötét képpontot.Ezek a képpontok nem befolyásolják a termék teljesítményét.
Mıszaki és környezetvédelmi adatok
LE15S5
LE20S5
Panel
Méret
KépernyŒméret
Képpontméret
15” képátló
304,1 (H) x 228,1 (V) mm
0,297 (H) x 0,297 (V) mm
20” képátló
408,0 (H) x 306,0 (V) mm
0,6375 (H) x 0,6375 (V) mm
Frekvencia
Vízszintes / FüggŒleges
30 ~ 69 kHz / 50 ~ 75 Hz
28 ~ 33 kHz / 50 ~ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496,0 x 82,0 x 333,0 mm
496,0 x 170,0 x 359,0 mm
607,0 x 94,0 x 436,0 mm
607,0 x 215,0 x 464,0 mm
4,0 kg (8,81 lbs)
7,8 kg (17,19 lbs)
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, nem kondenzáló
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, nem kondenzáló
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, nem kondenzáló
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, nem kondenzáló
Típus elnevezése
PC Felbontás (Optimum)
Tápegység (Bemenet)
Fogyasztás
Átlagos / Energiatakarékos
Méretek (Sz x H x M)
Készülékház
Állvánnyal
Súly
Állvánnyal
Környezeti adatok
Üzemi hŒmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
Magyar-20
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 1
TreÊç
POD¸ÑCZENIE I PRZYGOTOWANIE TELEWIZORA
USTAWIANIE CZASU
Lista elementów .................................................. 2
Sposób ustawienia podstawy .............................. 2
Sposób ustawienia kàta nachylenia telewizora.... 2
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara ........................13
Nastawianie automatycznego wy∏àczania............13
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie
Instalowanie wspornika do monta˝u
naÊciennego ........................................................ 3
Instalacja uchwytów monta˝owych
zgodnych ze standardem VESA .......................... 3
Panel sterowania .................................................. 3
telewizora..............................................................14
Wybieranie êród∏a J´zyk ......................................14
Ustawianie trybu niebieskiego ekranu ................15
Wybieranie êród∏a sygna∏u. ..................................15
4
5
6
6
6
Edycja nazw êróde∏ sygna∏u ................................15
Plug & Play .......................................................... 6
KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEGAZETY
USTAWIANIE KANA¸ÓW
Dekoder telegazety ..............................................16
WyÊwietlanie telegazety ......................................16
Automatyczne zapami´tywanie kana∏ów ............ 7
R´czne zapami´tywanie kana∏ów ........................ 8
Wybór okreÊlonej strony telegazety ....................17
Wybór strony telegazety za pomocà
funkcji Fastext ......................................................17
Edycja kana∏ów .................................................... 9
Porzàdkowanie kolejnoÊci
zaprogramowanych kana∏ów................................ 9
Zapisywanie stron telegazety ..............................17
Nadawanie nazw kana∏om....................................10
Dostrajanie odbioru kana∏ów................................10
USTAWIANIE PC
Konfigurowanie oprogramowania w komputerze
(z systemem Windows XP) ..................................18
USTAWIANIE OBRAZU
Tryb ekranu ..........................................................18
Ustawianie PC ......................................................19
Zmiana standardu obrazu ....................................11
Dostrajanie odbioru kana∏ów................................11
Zmiana tonu kolorów............................................12
ZALECENIA DOTYCZÑCE U˚YTKOWANIA
USTAWIANIE DÈWI¢KU
Rozwiàzywanie problemów:
Zmiana standardu dêwi´ku ..................................12
Automatyczna regulacja g∏oÊnoÊci ......................12
Symbole
NaciÊnij
Wa˝ne
Uwaga
Przycisk
jednodotykowy
Polski-1
Zanim skontaktujesz si´ z serwisem....................20
Parametry techniczne i ekologiczne ....................20
Polski
Panel pod∏àczeƒ ..................................................
Pilot (wszystkie funkcje oprócz teletekstu) ..........
Wk∏adanie baterii do pilota ..................................
W∏àczanie i wy∏àczanie ........................................
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci..........
USTAWIANIE POZOSTA¸YCH FUNKCJI
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 2
POD¸ÑCZENIE I PRZYGOTOWANIE TELEWIZORA
Lista elementów
Nale˝y sprawdziç, czy wraz z monitorem telewizyjnym LCD dostarczono wymienione poni˝ej elementy.
W przypadku braku któregokolwiek z elementów nale˝y si´ skontaktowaç ze sprzedawcà.
Pilot i baterie (AAA, 2 szt.)
Gwarancja
Zestaw wspornika do
monta˝u naÊciennego
Przewód zasilajàcy
Karta us∏ug sieciowych
Instrukcje
bezpieczeƒstwa
Instrukcja obs∏ugi
Karta rejestracyjna
Sposób ustawienia podstawy
1. Po∏ó˝ telewizor ekranem do do∏u na mi´kkiej
szmatce lub poduszce umieszczonej na stole,
jak pokazano na rysunku (1).
- Wyrównaj dolnà kraw´dê telewizora do
kraw´dzi sto∏u.
(1)
2. DociÊnij lekko telewizor w jego Êrodkowej,
tylnej cz´Êci. Wyreguluj podstaw´, jak
pokazano na rysunku (2), naciskajàc
jednoczeÊnie przycisk „PUSH” z ty∏u podstawy.
(2)
3. Postaw telewizor na stole w bezpiecznej
pozycji.
Przycisk „PUSH”
Regulujàc podstaw´, nale˝y nacisnàç przycisk
„PUSH” z ty∏u podstawy.
Sposób ustawienia kàta nachylenia telewizora
(1) Mo˝liwy kàt odchylenia w przypadku
ustawienia na podstawie
(2) Mo˝liwy kàt odchylenia podczas
zmiany sposobu ustawienia: z podstawy
na wspornik (1 3, 3 1)
(3) Mo˝liwy kàt odchylenia dla telewizora
LCD zamontowanego na Êcianie
Regulujàc podstaw´, nale˝y nacisnàç przycisk „PUSH” z ty∏u podstawy.
1. Rysunek (1) przedstawia mo˝liwy kàt odchylenia (0°~13°) telewizora w przypadku ustawienia go na podstawie.
Zbyt mocne odchylenie telewizora mo˝e spowodowaç jego przewrócenie i uszkodzenie.
2. Rysunek (2) przedstawia mo˝liwy kàt odchylenia (12°~80°) telewizora w przypadku zmiany ustawienia: z
podstawy na wspornik.
3. Rysunek (3) przedstawia mo˝liwy kàt odchylenia (0°~10°) telewizora LCD w przypadku zamontowania go
na Êcianie.
Przy zmianie kàta z 1 do 2 oraz z 3 do 2 s∏ychaç dêwi´k klikni´cia.
Polski-2
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 3
Instalowanie wspornika do monta˝u naÊciennego
Wspornik (sprzedawany oddzielnie) umo˝liwia zamontowanie telewizora na Êcianie. Szczegó∏owe
informacje dotyczàce instalacji wspornika mo˝na znaleêç w instrukcji do∏àczonej do zestawu do monta˝u
na Êcianie. W celu zamontowania telewizora na Êcianie przy u˝yciu wspornika nale˝y skontaktowaç si´ z
technikiem. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoÊci za uszkodzenia produktu lub
obra˝enia cia∏a powsta∏e w wyniku samodzielnego instalowania telewizora.
Instalacja uchwytów monta˝owych zgodnych ze standardem VESA
Przycisk „PUSH”
1. Po∏ó˝ telewizor ekranem do do∏u na mi´kkiej
szmatce lub poduszce umieszczonej na stole.
Zamocowanie
(sprzedawany
oddzielnie)
(2)
2. Zmieƒ ustawienie podstawy, naciskajàc przycisk
„PUSH” z ty∏u podstawy.
3. Dopasuj u∏o˝enie podk∏adki monta˝owej (dost´pna
oddzielnie) wzgl´dem otworów na dnie podstawy i
zamocuj jà za pomocà czterech wkr´tów
wchodzàcych w sk∏ad zestawu podstawy
wysi´gnikowej, wieszaka Êciennego lub innych
podstaw (dost´pne oddzielnie).
(3)
Regulujàc podstaw´, nale˝y nacisnàç przycisk „PUSH”
z ty∏u podstawy.
Panel sterowania
Kolor i kszta∏t produktu mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od modelu.
G∏oÊniki
SOURCE
S∏u˝y do prze∏àczania mi´dzy wszystkimi dost´pnymi êród∏ami
sygna∏u wejÊciowego. (TV, Z∏àcze, AV, S-Video, PC). W menu
ekranowym z przycisku tego korzysta si´ podobnie jak z przycisk
u ENTER
na pilocie zdalnego sterowania.
MENU
NaciÊni´cie powoduje wyÊwietlenie menu ekranowego z
opcjami telewizora.
NaciÊnij, aby zmniejszyç lub zwi´kszyç g∏oÊnoÊç.
W menu ekranowym z przycisków
korzysta si´
podobnie jak z przycisków i na pilocie zdalnego sterowania.
Polski-3
S∏u˝y do zmiany kana∏ów. W menu ekranowym z przycisków
korzysta si´ podobnie jak z przycisków i na
pilocie zdalnego sterowania. (Przyciski Channel umo˝liwiajà
w∏àczenie odbiornika bez pomocy pilota.)
Zasilanie
W∏àczanie i wy∏àczanie telewizora.
(GNIAZDO S¸UCHAWEK)
S∏u˝y do pod∏àczania zewn´trznych s∏uchawek
umo˝liwiajàcych indywidualny odbiór dêwi´ku.
Czujnik podczerwieni
Pilot zdalnego sterowania nale˝y skierowaç w to miejsce w
telewizorze.
Wskaênik zasilania
Miga i wy∏àcza si´, gdy telewizor jest w∏àczony, a zapala si´
w trybie gotowoÊci.
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 4
Panel pod∏àczeƒ
Kolor i kszta∏t produktu mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od modelu.
Gniazdo zasilania
Przed pod∏àczeniem zewn´trznego urzàdzenia nale˝y upewniç si´, ˝e wy∏àczone zosta∏o zasilanie telewizora.
Przy pod∏àczaniu urzàdzenia zewn´trznego nale˝y dopasowaç kolor gniazda do koloru kabla.
Polski-4
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 5
Pod∏àczanie anteny RTV lub telewizji kablowej
Aby prawid∏owo odbieraç kana∏y telewizyjne, odbiornik musi odbieraç sygna∏ z jednego z nast´pujàcych êróde∏:
- Antena zewn´trzna / Sieç telewizji kablowej / Antena satelitarna
Pod∏àczanie zewn´trznych urzàdzeƒ audio-wideo
- Kabel RCA lub S-VIDEO (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do odpowiedniego zewn´trznego urzàdzenia audio-wideo, takiego jak
magnetowid, odtwarzacz DVD lub kamera wideo.
- Kable sygna∏u dêwi´ku RCA (opcjonalne) nale˝y pod∏àczyç do z∏àcza „L - AUDIO - R” z ty∏u telewizora, a drugi koniec do
odpowiednich wyjÊç audio w zewn´trznym urzàdzeniu audio-wideo.
Pod∏àczanie dekodera, magnetowidu i odtwarzacza DVD
- Kabel SCART magnetowidu lub odtwarzacza DVD nale˝y pod∏àczyç do z∏àcza (opcjonalny) SCART w magnetowidzie lub
odtwarzaczu DVD.
- W przypadku pod∏àczenia dekodera i magnetowidu (lub odtwarzacza DVD) nale˝y po∏àczyç ze sobà te urzàdzenia, a
nast´pnie pod∏àczyç magnetowid (lub odtwarzacz DVD) do telewizora.
Pod∏àczanie komputera
- Kabel D-Sub (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do wejÊcia „PC IN” z ty∏u telewizora, a jego drugi koniec do karty wideo w
komputerze.
- Kabel sygna∏u dêwi´ku stereofonicznego (opcjonalny) nale˝y pod∏àczyç do wejÊcia „PC AUDIO IN” z ty∏u telewizora, a
drugi koniec do odpowiedniego wyjÊcia „Audio Out” karty dêwi´kowej w komputerze.
Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie Kensington (opcjonalne) to mechanizm s∏u˝àcy do fizycznego zablokowania urzàdzenia u˝ywanego w
miejscach publicznych.
- Informacje dotyczàce korzystania z blokady mo˝na uzyskaç w miejscu zakupu telewizora.
- Umiejscowienie zabezpieczenia Kensington mo˝e byç ró˝ne, w zale˝noÊci od modelu.
Pilot (wszystkie funkcje oprócz teletekstu)
Przycisk stanu gotowoÊci TV
Przyciski numeryczne umo˝liwiajàce
bezpoÊrednie wybieranie kana∏ów
Wybór kana∏u jedno- lub
Wybór trybu dêwi´ku
Funkcje Telegazety
Blokada telegazety
WyjÊcie z telegazety
dwucyfrowego
Indeks telegazety
: Zwi´kszanie g∏oÊnoÊci
: Zmniejszanie g∏oÊnoÊci
Chwilowe wyciszenie dêwi´ku
Podstrona telegazety
WyÊwietlanie telegazety / kombinacja
telegazety i obrazu telewizyjnego
BezpoÊrednio przechodzi do trybu
Wybór tematu Fastext
WyÊwietla ekran menu g∏ównego
Wybór efektu dêwi´kowego
P
P
Poprzedni kana∏
Wybór trybu telegazety (LIST/FLOF)
P
P
WyÊwietlanie ukrytego tekstu
: Nast´pny kana∏
: Poprzedni kana∏
: Nast´pna strona telegazety
: Poprzednia strona telegazety
Zapisywanie strony telegazety
Available source selection
Wybór rozmiaru telegazety
Informacje na temat bie˝àcego
obrazu
WyjÊcie z menu ekranowego
Sterowanie kursorem w menu
Automatyczne wy∏àczenie
Wybór efektów obrazu
Dzia∏anie pilota mo˝e byç zak∏ócane przez jasne Êwiat∏o.
Dalsze instrukcje zawierajà wi´cej informacji.
Polski-5
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 6
Wk∏adanie baterii do pilota
1.
Ca∏kowicie zsuƒ pokryw´.
2.
W∏ó˝ dwie baterie typu AAA.
Pami´taj, aby dopasowaç bieguny „+” i „-” baterii zgodnie z rysunkiem wewnàtrz komory.
3.
Za∏ó˝ pokryw´.
JeÊli nie planujesz u˝ywaç pilota przez d∏u˝szy czas, wyjmij baterie i przechowaj je w
ch∏odnym, suchym miejscu. Pilota mo˝na u˝ywaç w maksymalnej odleg∏oÊci ok.
23 stopy (7m) od odbiornika. (Przy standardowym korzystaniu z odbiornika, baterie powinny
wystarczyç na oko∏o jeden rok.)
JeÊli pilot nie dzia∏a poprawnie, nale˝y sprawdziç nast´pujàce rzeczy:
1. Czy telewizor jest w∏àczony?
2. Czy bieguny baterii zosta∏y umieszczone odwrotnie?
3. Czy baterie sà na∏adowane?
4. Czy nie wystàpi∏a awaria sieci elektrycznej lub czy nie od∏àczono kabla zasilania?
5. Czy w pobli˝u znajduje si´ specjalne Êwiat∏o fluorescencyjne lub reklama neonowa?
W∏àczanie i wy∏àczanie
Przewód zasilajàcy jest pod∏àczony z ty∏u odbiornika.
1. Pod∏àcz przewód zasilajàcy do odpowiedniego gniazdka.
Zacznie Êwieciç wskaênik trybu gotowoÊci w prawym, dolnym panelu telewizora.
2.
NaciÊnij przycisk POWER
znajdujàcy si´ po prawej stronie panelu.
Zostanie automatycznie wybrany ostatnio oglàdany kana∏.
3.
U˝yj przycisków numerycznych (0~9)lub przycisków zmiany kana∏u w gór´/w dó∏ (
te˝ przycisku
znajdujàcego si´ po prawej stronie panelu telewizora.
/
) na pilocie, lub
Przy pierwszym w∏àczaniu odbiornika pojawi si´ proÊba o wybranie j´zyka, w którym majà byç wyÊwietlane menu.
4.
Aby wy∏àczyç odbiornik, ponownie naciÊnij przycisk POWER
.
Przestawianie telewizora w tryb gotowoÊci
Mo˝esz prze∏àczyç odbiornik w tryb czuwania, aby zmniejszyç pobór pràdu. Tryb czuwania mo˝e byç
przydatny do chwilowej przerwy w oglàdaniu telewizji (na przyk∏ad, podczas posi∏ku).
1.
NaciÊnij przycisk POWER
na pilocie.
2.
Aby w∏àczyç odbiornik wystarczy ponownie nacisnàç przycisk POWER
przycisk zmiany kana∏ów góra/dó∏ ( / ).
Ekran zostanie wy∏àczony, a w prawym, dolnym panelu zacznie zaÊwieciç wskaênik stanu gotowoÊci.
, przycisk numeryczny (0~9) lub
Nie zostawiaj odbiornika w trybie czuwania na d∏u˝szy okres czasu (naprzyk∏ad, wyje˝d˝ajàc na wakacje) Najlepiej jest
od∏àczyç odbiornik od sieci i anteny.
Plug & Play
W momencie gdy zasilanie telewizora jest w∏àczane po raz pierwszy, pewne
podstawowe ustawienia klienta sà wybierane automatycznie w odpowiedniej
kolejnoÊci. Dost´pne sà nast´pujàce ustawienia.
1.
NaciÊnij przycisk zasilania POWER
na pilocie.
Na ekranie pojawi si´ komunikat „Start Plug & Play”.
2.
Wybierz odpowiedni j´zyk, naciskajàc przycisk lub .
NaciÊnij przycisk ENTER
aby potwierdziç wybór.
3.
Pojawi si´ informacja „Sprawdê anten´”. z zaznaczonym przyciskiem „OK”.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
Sprawdê, czy kabel antenowy zosta∏ pod∏àczony prawid∏owo.
Polski-6
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 7
4.
Wybierz odpowiedni kraj za pomocà przycisku lub .
NaciÊnij przycisk ENTER
aby potwierdziç wybór.
5.
Zostanie wyÊwietlone menu „Automat. zapam.”. z zaznaczonà opcjà
„Uruchom”. NaciÊnij przycisk ENTER
.
Wyszukiwanie kana∏ów rozpocznie si´ i zakoƒczy automatycznie.
Po zapisaniu wszystkich dost´pnych kana∏ów wyÊwietlane jest menu
„Ust. zegara”.
NaciÊnij przycisk ENTER
6.
w dowolnej chwili, aby przerwaç proces programowania.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
„
”
„
”
Wybierz godz. i Minuta , naciskajàc przycisk lub .
Ustaw „godz.” i „Minuta”, naciskajàc przycisk lub .
Godziny i minuty mo˝na tak˝e ustawiç za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
7.
NaciÊnij przycisk ENTER
, aby zatwierdziç ustawienia.
J´zyk : Wybór ˝àdanego j´zyka.
Kraj: Wybór ˝àdanego kraju.
Automat. zapam.: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie kana∏ów dost´pnych na
danym obszarze.
Ust. zegara: Ustawianie aktualnego czasu w zegarze telewizora.
Aby zresetowaç t´ funkcj´…...
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Plug & Play”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
Spowoduje to zmian´ lub zresetowanie ustawieƒ.
USTAWIANIE KANA¸ÓW
Automatyczne zapami´tywanie kana∏ów
Mo˝esz przeszukaç dost´pne zakresy cz´stotliwoÊci (ich dost´pnoÊç
zale˝y od kraju). Przydzielane automatycznie numery programów mogà
nie odpowiadaç numerom preferowanym lub faktycznym.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
3.
Wybierz odpowiedni kraj za pomocà przycisku lub .
NaciÊnij przycisk ENTER
aby potwierdziç wybór.
4.
Aby wybraç opcj´ „Automat. zapam.”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
5.
NaciÊnij przycisk ENTER
w celu wybrania opcji „Kraj”.
.
Rozpocznie si´ programowanie w telewizorze wszystkich dost´pnych kana∏ów.
W dowolnym momencie naciÊnij przycisk ENTER
, aby przerwaç programowanie
i powróciç do menu „Kana∏”.
6.
Po zaprogramowaniu wszystkich dost´pnych kana∏ów ponownie zostanie
wyÊwietlone menu „Sortuj”.
Polski-7
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 8
R´czne zapami´tywanie kana∏ów
Mo˝esz ustawiç do 100 kana∏ów, ∏àcznie z kana∏ami odbieranymi przez
sieç kablowà.
Przy r´cznym zapami´tywaniu kana∏ów mo˝esz:
Zdecydowaç, czy zostanie zapami´tany ka˝dy znaleziony kana∏.
Wybraç numer programu dla ka˝dego zapami´tanego kana∏u, który
ma zostaç oznaczony .
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Pami´ç r´czna”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
4.
Aby przypisaç kana∏owi numer programu, wyszukaj odpowiedni numer
naciskajàc przycisk lub , a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER
.
5.
Aby wybraç opcj´ „System obrazu”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
6.
Za pomocà przycisków i zaznacz ˝àdany standard kolorów, a
nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER
.
7.
Aby wybraç opcj´ „System fonii”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
8.
Za pomocà przycisków i zaznacz ˝àdany standard dêwi´ku, a
nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER
.
w celu wybrania opcji „Program”.
JeÊli wyst´pujà zak∏ócenia dêwi´ku lub nie ma dêwi´ku, wybierz inny system
obs∏ugi dêwi´ku.
9.
JeÊli znasz numer kana∏u, który chcesz zapami´taç, za pomocà przycisku
lub wybierz opcj´ „Kana∏”.
NaciÊnij przycisk ENTER
. Wybierz C (kana∏ antenowy) lub S (kana∏
kablowy) za pomocà przycisku lub . NaciÊnij przycisk , aby wybraç
kana∏. Wybierz ˝àdany numer, naciskajàc przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
Tryb wybierania kana∏ów: P (Tryb programowy),
C (tryb kana∏u antenowego),
S (Tryb kana∏ów kablowych)
10. JeÊli nie znasz numerów kana∏ów, za pomocà przycisków i wybierz
opcj´ „Szukaj”. NaciÊnij przycisk ENTER
. Wyszukaj kana∏ za pomocà
przycisków i , a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER
.
11. Aby wybraç opcj´ „Zapisz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
Aby wybraç opcj´ „OK”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
12. Powtarzaj czynnoÊci 3 do 11 dla ka˝dego kana∏u, który ma zostaç
zapami´tany.
Program: Wybór numeru programu dla danego kana∏u.
System obrazu: Ustawianie obs∏ugiwanego systemu kolorów.
System fonii: Ustawianie obs∏ugiwanego systemu dêwi´ku.
Kana∏: Wybór kana∏u.
Szukaj: Wyszukiwanie cz´stotliwoÊci danego kana∏u.
Zapisz: Zapisywanie ustawieƒ.
Polski-8
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 9
Edycja kana∏ów
Mo˝esz wykluczyç wybrane kana∏y z kana∏ów wyszukanych. Podczas
przeszukiwania zapami´tanych kana∏ów, kana∏y pomini´te nie sà
wyÊwietlane.
Wszystkie kana∏y, które nie zostanà pomini´te, b´dà wyÊwietlane.
1. Za pomocà przycisków numerycznych zaznacz kana∏, który chcesz dodaç
lub usunàç.
2.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Kana∏”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
Aby wybraç opcj´ „Dodaj/Usuƒ”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
4.
Naciskaj przycisk ENTER
usuwania kana∏u.
5.
Za pomocà przycisków P
or P
przejdê do odpowiedniego kana∏u, a
nast´pnie powtórz powy˝szà czynnoÊç.
6.
, aby prze∏àczaç mi´dzy funkcjà dodawania i
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Mo˝esz wyÊwietliç ka˝dy kana∏ (tak˝e usuni´ty) za pomocà przycisków numerycznych
na pilocie.
Porzàdkowanie kolejnoÊci zaprogramowanych kana∏ów
Numery przypisane dwóm kana∏om mo˝na zamieniç, aby:
Zmieniç kolejnoÊç, w jakiej kana∏y zosta∏y automatycznie zachowane.
Nadaç najcz´Êciej oglàdanym kana∏om ∏atwo zapami´tywalne
numery.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Kana∏”,
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Sortuj”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
NaciÊnij przycisk ENTER
i wybierz opcj´ „Z”. NaciÊnij przycisk lub i przytrzymaj, a˝ do wyÊwietlenia numeru kana∏u, który chcesz zamieniç.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
Aby wybraç opcj´ „Do”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
. NaciÊnij przycisk lub i przytrzymaj, a˝ do wyÊwietlenia
nowego numeru, pod którym dany kana∏ ma zostaç zapisany.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
5.
Aby wybraç opcj´ „Zapisz”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
Aby wybraç opcj´ „OK”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
Numery zaznaczonych kana∏ów zmieniajà si´ z zachowanych poprzednio na\
bie˝àco wybrane numery.
6.
Powtórz czynnoÊci opisane w punktach od 3 do 5 dla ka˝dego
zapisywanego kana∏u.
7.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-9
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 10
Nadawanie nazw kana∏om
Je˝eli wraz z sygna∏em nadawca emituje informacje o kanale, nazwa
zostaje przypisana kana∏owi automatycznie.
Nazw´ t´ mo˝na póêniej zmieniç na dowolnà innà.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Kana∏”,
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Nazwa”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
JeÊli to konieczne, za pomocà przycisków i wybierz kana∏, któremu
chcesz nadaç nowà nazw´. NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
Aby...
Nale˝y...
Wybraç liter´, numer lub symbol
Nacisnà przycisk lub .
PrzejÊç do nast´pnej litery
Nacisnàç przycisk .
PrzejÊç do poprzedniej litery
Nacisnàç przycisk .
Potwierdziç nazw´
Nacisnàç przycisk ENTER
.
Dost´pne znaki, to:
Litery alfabetu (A~Z)
Cyfry (0~9)
Znaki specjalne (-, spacja)
5.
Powtórz czynnoÊci opisane w punktach od 3 do 4, aby zmieniç nazwy
innych kana∏ów.
6.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Dostrajanie odbioru kana∏ów
U˝yj funkcji dostrajania precyzyjnego, aby r´cznie dostosowaç
ustawienie danego kana∏u do najlepszego odbioru.
1.
U˝yj przycisków numerycznych do bezpoÊredniego wybrania kana∏u, który
chcesz dostroiç.
2.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Kana∏”,
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
3.
Aby wybraç opcj´ „Dostrój”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
4.
Za pomocà przycisków i dopasuj cz´stotliwoÊç.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Dostrojone kana∏y, które zosta∏y zapisane oznaczane sà gwiazdkà “*” po prawej stronie
numeru kana∏u w nag∏ówku kana∏u. Kana∏ b´dzie wyÊwietlany na czerwono.
W celu zresetowania ustawieƒ dostrojenia nale˝y za pomocà przycisku i wybraç
opcj´ „Zeruj”, a nast´pnie naciÊnij przycisk ENTER
.
Polski-10
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 11
USTAWIANIE OBRAZU
Zmiana standardu obrazu
Mo˝esz wybraç typ obrazu, który najlepiej odpowiada Twoim
preferencjom oglàdania.
Mo˝esz tak˝e nacisnàç
przycisk P.MODE na pilocie,
aby wybraç jedno z ustawieƒ
obrazu.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Obraz”,
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdany efekt obrazu.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
, aby wybraç opcj´ „Tryb”.
Dynamiczne: Wybór ustawieƒ dla obrazu w wysokiej rozdzielczoÊci wyÊwietlanego w
jasnym pomieszczeniu.
Standardowy: Wybór ustawieƒ optymalnych dla wyÊwietlania obrazu w normalnych warunkach.
Film: Wybór ustawieƒ obrazu wyÊwietlanego w ciemnym pomieszczeniu.
U˝ytkownika: Wybór ustawieƒ obrazu zgodny z preferencjami u˝ytkownika.
(Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç w cz´Êci „Regulacja opcji o
braz niestand.”, strona 11).
Tryb wyÊwietlania obrazu musi zostaç ustawiony oddzielnie dla ka˝dego êród∏a
sygna∏u wejÊciowego.
Dostrajanie odbioru kana∏ów
Odbiornik posiada szereg ustawieƒ, które umo˝liwiajà regulacj´ jakoÊci
obrazu.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Obraz”,
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „U˝ytkow.”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
Za pomocà przycisku lub zaznacz ˝àdanà pozycj´.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
Za pomocà przycisku lub zmniejsz lub zwi´ksz wartoÊç zaznaczonej
pozycji. NaciÊnij przycisk ENTER
.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Kontrast: Dostosowanie kontrastu pomi´dzy obiektami a t∏em.
JasnoÊç: Dostosowanie jasnoÊci ca∏ego ekranu.
OstroÊç: Dostosowanie ostroÊci kraw´dzi obiektów (wyostrzanie lub rozmazywanie).
Kolor: Dostosowanie kolorów (ich rozjaÊnienie lub przyciemnienie).
Odcieƒ (tylko system NTSC): Dostosowanie koloru obiektów poprzez nadawanie im bardziej
czerwonego lub zielonego odcieniu, aby nabra∏y naturalniejszego
wyglàdu.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawieƒ powoduje automatycznie zmian´ trybu
wyÊwietlania obrazu na „U˝ytkow.”.
Polski-11
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 12
Zmiana tonu kolorów
Mo˝na wybraç preferowanà i dostosowanà do wzroku u˝ytkownika
temperatur´ kolorów.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Obraz”,
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Ton kolorów”, naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane ustawienie temperatury kolo
rów. NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Zimny2: zmienia temperatur´ barw na bardziej niebieskà ni˝ w opcji „Zimny1”.
Zimny1: zmienia odcieƒ bieli na niebieskawy.
Normalny: zachowuje prawid∏owy odcieƒ bieli.
Ciep.1: zmienia odcieƒ bieli na czerwonawy.
Ciep.2: zmienia temperatur´ barw na bardziej czerwonà ni˝ w opcji „Ciep.1”.
USTAWIANIE DÈWI¢KU
Zmiana standardu dêwi´ku
Podczas oglàdania danego programu mo˝esz wybraç rodzaj
specjalnych efektów dêwi´kowych.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Dêwi´k”
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
3.
Za pomocà przycisków i wybierz ˝àdane brzmienie.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
, aby wybraç opcj´ „Tryb”.
Standardowy: standardowe ustawienia dêwi´ku.
Mowa: ustawienia podkreÊlajàce g∏osy (na tle dêwi´ków).
Opcje te mo˝na wybraç w
prosty sposób, naciskajàc
przycisk S.MODE na pilocie.
Automatyczna regulacja g∏oÊnoÊci
Poniewa˝ ka˝da stacja nadawcza posiada w∏asne parametry sygna∏owe,
dlatego trudno jest ustawiç dêwi´k przy ka˝dej zmianie kana∏u.
Ta funkcja umo˝liwia automatyczne ustawienie g∏oÊnoÊci wybranego
kana∏u poprzez obni˝anie mocy dêwi´ku, kiedy sygna∏ modulacji jest
wysoki lub podnoszenie mocy dêwi´ku, kiedy sygna∏ modulacji jest niski.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Dêwi´k”
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Auto g∏oÊnoÊç” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
Aby wybraç opcj´ „W∏” lub „Wy∏”, naciÊnij przycisk lub .
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-12
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 13
USTAWIANIE CZASU
Ustawianie i wyÊwietlanie zegara
Mo˝esz ustawiç zegar telewizora, aby po naciÊni´ciu przycisku
„INFO”, na ekranie pojawia∏ si´ aktualny czas. Ustawienie zegara jest
tak˝e niezb´dne, je˝eli u˝ytkownik chce korzystaç z automatycznych
w∏à i wy∏ godzinowych.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Konfig.”
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
w celu wybrania pozycji „Czas”.
3.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
w celu wybrania pozycji „Ust. zegara”.
4.
Aby...
NaciÊnij...
PrzejÊç do „godz.” lub „Minuta”
Przycisk lub Ustaw opcj´ „godz.” lub „Minuta”
Przycisk lub NaciÊnij przycisk ENTER
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
W razie od∏àczenia przewodu zasilania nale˝y ponownie ustawiç zegar.
Godziny i minuty mo˝na tak˝e ustawiç za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
Nastawianie automatycznego wy∏àczania
Mo˝esz wybraç okres czasu mi´dzy 30 i 180 minut, po którym odbiornik
automatycznie prze∏àczy si´ w tryb czuwania.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Konfig.”
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
3.
Aby wybraç opcj´ „Automat. wy∏.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
4.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane ustawienie czasu.
(„Wy∏”, „30”, „60”, „90”, „120”, „150”, „180”). NaciÊnij przycisk ENTER
w celu wybrania pozycji „Czas”.
Telewizor automatycznie przestawi si´ w tryb gotowoÊci w momencie, gdy
licznik dojdzie do 0.
Naciskaj przycisk SLEEP na
pilocie, a˝ zostanie
wyÊwietlony odpowiedni
odst´p czasowy.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-13
.
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 14
Automatyczne w∏àczanie i wy∏àczanie telewizora
Po ustawieniu w∏àcznika i wy∏àcznika godzinowego telewizor:
zaprogramowanej godzinie w∏àczy si´ automatycznie i
ustawi wybrany kana∏ .
zaprogramowanej godzinie wy∏àczy si´ automatycznie.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Konfig.”
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
3.
Aby wybraç opcj´ „W∏. czas.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
4.
Za pomocà przycisku lub dostosuj pozycj´ „godz.”, a nast´pnie
naciÊnij przycisk , aby przejÊç do nast´pnej czynnoÊci. Ustaw inne
pozycje w sposób podany wy˝ej. Na koniec naciÊnij przycisk ENTER
w celu powrotu.
5.
Aby wybraç opcj´ „Wy∏. czas.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
6.
Za pomocà przycisku lub dostosuj pozycj´ „godz.”, a nast´pnie
naciÊnij przycisk , aby przejÊç do nast´pnej czynnoÊci. Ustaw inne
pozycje w sposób podany wy˝ej. Na koniec naciÊnij przycisk ENTER
w celu powrotu.
7.
w celu wybrania pozycji „Czas”.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Przede wszystkim nale˝y ustawiç zegar telewizora.
(Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç w cz´Êci „Ustawianie i wyÊwietlanie zegara”,
strona 13).
Godziny i minuty mo˝na tak˝e ustawiç za pomocà przycisków numerycznych na pilocie.
Aby uruchomiç w∏àcznik/wy∏àcznik czasowy, dla pozycji „Aktywacja” nale˝y wybraç
ustawienie „W∏”
USTAWIANIE POZOSTA¸YCH FUNKCJI
Wybieranie êród∏a J´zyk
Po pierwszym uruchomieniu odbiornika wybierz j´zyk, w którym b´dzie
wyÊwietlane menu i wskazówki.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu ekranowe.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „J´zyk” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz okreÊlony j´zyk.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
o˝na wybraç jeden spoÊród 12 j´zyków.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-14
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 15
Ustawianie trybu niebieskiego ekranu
JeÊli urzàdzeni nie odbiera sygna∏u lub jego odbiór jest bardzo s∏aby,
obraz z zak∏óceniami w tle jest automatycznie zast´powany przez
niebieski ekran. JeÊli chcesz kontynuowaç oglàdanie s∏abej jakoÊci
obrazu, musisz zmieniç ustawienie opcji „Niebieskie t∏o” na „Wy∏”.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu. Aby wybraç opcj´ „Konfig.”
naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk ENTER
.
2.
Aby wybraç opcj´ „Niebieskie t∏o” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
Aby wybraç opcj´ „W∏” lub „Wy∏”, naciÊnij przycisk lub .
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Wybieranie êród∏a sygna∏u.
Do wyboru jest szereg zewn´trznych êróde∏ pod∏àczonych do gniazd
wejÊciowych telewizora.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
NaciÊnij przycisk ENTER
w celu wybrania opcji „WejÊcie”.
2.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
„Wybierz êród∏o”.
3.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane urzàdzenie.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
w celu wybrania opcji
Naciskaj przycisk SOURCE na pilocie, aby przejrzeç wszystkie dost´pne êród∏a
sygna∏u. Tryb telewizora mo˝na wybraç za pomocà przycisku TV albo P
/
na
pilocie, lecz nie mo˝na go wybraç za pomocà przycisku SOURCE.
Edycja nazw êróde∏ sygna∏u
Aby u∏atwiç proces wybierania êród∏a sygna∏u wejÊciowego, nale˝y
nadaç nazwy urzàdzeniom pod∏àczonym do gniazd sygna∏u wejÊciowego.
1.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
w celu wybrania opcji „WejÊcie”.
2.
Aby wybraç opcj´ „Edytuj nazw´” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
Za pomocà przycisków i wybierz êród∏o sygna∏u wejÊciowego, które
chcesz edytowaç.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
Za pomocà przycisku lub wybierz ˝àdane urzàdzenie.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
5.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-15
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 16
KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEGAZETY
Dekoder telegazety
Wraz z wi´kszoÊcià kana∏ów przesy∏any jest równie˝ sygna∏
telegazety, zawierajàcy takie informacje, jak:
program telewizyjny,
aktualne wiadomoÊci i prognoza pogody,
informacje sportowe,
napisy dla osób niedos∏yszàcych.
Informacje na stronach telegazety dzielà si´ na szeÊç
nast´pujàcych kategorii:
Cz´Êç
ZawartoÊç
A
Numer wybranej strony.
B
Identyfikator stacji nadajàcej.
C
Numer bie˝àcej strony lub status wyszukiwania.
D
Data i godzina.
E
Tekst.
F
Informacje o statusie.
WyÊwietlanie telegazety
Telegazet´ mo˝na wyÊwietliç w dowolnej chwili, chocia˝ wymaga ona
dobrej jakoÊci odbioru.
Informacje mogà byç niekompletne.
Niektóre strony mogà si´ nie wyÊwietlaç.
Aby w∏àczyç telegazet´ i wyÊwietliç jej spis treÊci:
1.
Naciskaj przycisk P
(
) lub P
kana∏u nadajàcego telegazet´.
2.
NaciÊnij przycisk TTX/MIX (
(
) a˝ do momentu znalezienia
), aby w∏àczyç telegazet´.
Na ekranie pojawia si´ spis treÊci telegazety. Do spisu treÊci mo˝na w ka˝dej
chwili powróciç, naciskajàc przycisk MENU (
3.
NaciÊnij ponownie przycisk TTX/MIX (
).
).
Obraz telewizyjny b´dzie wyÊwietlany na ekranie równoczeÊnie z tekstem
telegazety.
4.
NaciÊnij ponownie przycisk TV(
), aby wy∏àczyç telegazet´.
JeÊli wyÊwietlany tekst zawiera jakiekolwiek niekompletne znaki, upewnij si´, ˝e j´zyk
tekstu jest taki sam, jak j´zyk wybrany w menu „Konfig.”. JeÊli j´zyki si´ od siebie ró˝nià,
wybierz w menu Setup „Konfig.” ten sam j´zyk co j´zyk tekstu.
Polski-16
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 17
Wybór okreÊlonej strony telegazety
Numer strony wprowadza si´ bezpoÊrednio, naciskajàc przyciski
numeryczne na pilocie.
1. Wprowadê trzycyfrowy numer strony podany w spisie treÊci, naciskajàc
odpowiednie przyciski numeryczne.
2. Je˝eli wybrana strona jest powiàzana z innymi stronami dodatkowymi,
strony te b´dà wyÊwietlane w odpowiedniej kolejnoÊci. Aby zatrzymaç
si´ na jednej ze stron, naciÊnij przycisk
(
). Ponowne naciÊni´cie
przycisku
(
) pozwala obejrzeç nast´pne strony.
3. Opcje czytania telegazety:
Aby wyÊwietliç...
NaciÊnij przycisk...
Zarówno telegazet´, jak i zwyk∏y program
TTX/MIX (
Ukryty tekst (aby np. znaleêç odpowiedzi do quizu)
INFO (
)
Zwyk∏y ekran
INFO (
)
Stron´ dodatkowà, wprowadzajàc jej czterocyfrowy numer
DUAL I-II (
Nast´pnà stron´
Poprzednià stron´
P
P
(
(
Dwukrotnie wi´ksze litery w:
(
)
górnej po∏owie ekranu
dolnej po∏owie ekranu
Jeden raz
Dwa razy
Zwyk∏y ekran
Trzy razy
)
)
)
)
Wybór strony telegazety za pomocà funkcji Fastext
Poszczególne tematy z telegazety sà przypisane okreÊlonym kolorom, które
mo˝na wybieraç, naciskajàc przyciski w odpowiednim kolorze na pilocie.
1.
WyÊwietl spis treÊci telegazety, naciskajàc przycisk TTX/MIX (
).
2.
NaciÊnij przycisk w kolorze tematu, który chcesz przeczytaç
(dost´pne tematy sà wymienione w wierszu informacji o statusie).
3.
NaciÊnij czerwony przycisk, aby wyÊwietliç poprzednià stron´.
NaciÊnij zielony przycisk, aby wyÊwietliç nast´pnà stron´.
4.
NaciÊnij ponownie przycisk TV (
), aby wy∏àczyç telegazet´.
Zapisywanie stron telegazety
Istnieje mo˝liwoÊç zapisania do czterech stron telegazety i wyÊwietlenia
ich w póêniejszym czasie.
).
1. Aby wybraç tryb LIST, naciÊnij przycisk SOURCE (
Do prze∏àczania trybów LIST i FLOF s∏u˝y przycisk SOURCE SOURCE (
).
2.
NaciÊnij przycisk w kolorze odpowiadajàcym kolorowi strony, która ma
zostaç zastàpiona.
3.
Wprowadê nowy numer strony za pomocà przycisków numerycznych.
4.
Zaprogramuj kolejne strony na pozosta∏ych kolorach, powtarzajàc
czynnoÊci z punktów 2 i 3.
), dopóki nie zacznà migaç w∏aÊciwe bloki.
Naciskaj przycisk SLEEP (
5.
Polski-17
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 18
USTAWIANIE PC
Konfigurowanie oprogramowania w komputerze (z systemem Windows XP)
Poni˝ej przedstawiono ustawienia ekranu w systemie Windows w przypadku typowego zestawu
komputerowego. Wyglàd ekranów na poszczególnych komputerach mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od
wersji systemu Windows i typu karty graficznej.
Pomimo ró˝nic w wyglàdzie podstawowe opcje konfiguracji sà na ogó∏ takie same. (W przeciwnym
wypadku nale˝y skontaktowaç si´ z producentem komputera lub sprzedawcà produktów firmy Samsung).
1.
Najpierw kliknij polecenie „Control Panel” w menu Start systemu
Windows.
2.
Gdy uka˝e si´ okno panelu sterowania, kliknij ikon´ „Appearance
and Themes” Otworzy si´ nowe okno dialogowe.
3.
Gdy uka˝e si´ okno panelu sterowania, kliknij ikon´ „Display”
Otworzy si´ nowe okno dialogowe.
4.
W oknie dialogowym wybierz zak∏adk´
„Settings” Obszar ekranu (rozdzielczoÊç) nale˝y ustawiç na:
Optymalna - LE15S5: 1024 X 768
LE20S5: 800 X 600
Je˝eli okno dialogowe ustawieƒ ekranu zawiera parametr cz´stotliwoÊci
pionowej, nale˝y go ustawiç na „60” lub „60 Hz”. Je˝eli takiego
parametru nie ma, kliknij przycisk „OK” i zamknij okno dialogowe.
Tryb ekranu
Zarówno pozycja ekranu, jak i jego rozmiar mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od typu monitora komputera i jego
rozdzielczoÊci. Zalecane jest korzystanie z rozdzielczoÊci podanych w tabeli. (Obs∏ugiwane sà wszystkie
rozdzielczoÊci zawarte pomi´dzy podanym zakresem).
Tryb
RozdzielczoÊç
Cz´stotliwoÊç
pozioma (kHz)
Cz´stotliwoÊç
pionowa (Hz)
Cz´stotliwoÊç
Polaryzacja synchronizacji
taktowania pikseli (MHz)
(poziomo/pionowo)
VGA
720X400
640X480
640X480
31,469
31,469
37,500
70,087
59,940
75,000
28,322
25,175
31,500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46,875
37,879
75,000
60,317
49,500
40,000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48,363
60,023
60,004
75,029
65,000
78,750
-/+/+
Tryb z przeplotem nie jest obs∏ugiwany.
Telewizor mo˝e nie dzia∏aç poprawnie, jeÊli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
Polski-18
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 19
Ustawianie PC
Nieprecyzyjne i precyzyjne dostrajanie obrazu (blokada obrazu):
Celem dostosowywania jakoÊci obrazu jest usuni´cie lub zredukowanie zak∏óceƒ
obrazu. JeÊli zak∏ócenia nie zostanà usuni´te poprzez samo dostrojenie, nale˝y
najpierw dostosowaç cz´stotliwoÊç najlepiej jak tylko si´ da, a nast´pnie
ponownie skorzystaç z opcji dostosowywania. Po zredukowaniu zak∏óceƒ,
ponownie dostosuj obraz tak, aby go wyrównaç na Êrodku ekranu.
1. Ustawienie fabryczne: Tryb PC ustawia si´ za pomocà przycisku SOURCE.
2.
NaciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu.
Aby wybraç opcj´ „Konfig.” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
Aby wybraç opcj´ „PC” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
4.
NaciÊnij ponownie przycisk ENTER
„Blokada obrazu”.
5.
Aby wybraç opcj´ „Ziarnisty” lub „Fine” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
6.
NaciÊnij przycisk lub , aby wyregulowaç jakoÊç obrazu.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
7.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
w celu wybrania opcji
Zmiana po∏o˝enia obrazu (Pozycja):
JeÊli ekran komputera nie mieÊci si´ na ekranie telewizora, nale˝y
dopasowaç je.go po∏o˝enie.
1. Post´puj zgodnie z krokami 1-3 w cz´Êci „Nieprecyzyjne i precyzyjne
dostrajanie obrazu (blokada obrazu)”.
2.
Aby wybraç opcj´ „Pozycja” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie przycisk
ENTER
.
3.
Za pomocà przycisków lub dopasuj po∏o˝enie obrazu w poziomie.
Za pomocà przycisków lub dopasuj po∏o˝enie obrazu w pionie.
NaciÊnij przycisk ENTER
.
4.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Aktywacja ustawieƒ obrazu (Reset obrazu):
Wszystkie ustawienia obrazu mo˝na zastàpiç fabrycznymi wartoÊciami
domyÊlnymi.
1.
Post´puj zgodnie z krokami 1-3 w cz´Êci „Nieprecyzyjne i precyzyjne
dostrajanie obrazu (blokada obrazu)”.
2.
Aby wybraç opcj´ „Reset obrazu” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Automatyczna regulacja obrazu PC (Auto dopasowanie):
Opcja umo˝liwia automatyczne dostosowanie ekranu telewizora do
sygna∏u wideo doprowadzanego z komputera. WartoÊci G∏adki, Ziarnisty i
Pozycja dostosowywane sà automatycznie.
1.
Post´puj zgodnie z krokami 1-3 w cz´Êci „Nieprecyzyjne i precyzyjne
dostrajanie obrazu (blokada obrazu)”.
2.
Aby wybraç opcj´ „Auto dopasowanie” naciÊnij przycisk lub , a nast´pnie
przycisk ENTER
.
3.
NaciÊnij przycisk EXIT, aby zamknàç menu.
Polski-19
BN68-00940G-00Pol.qxd
8/25/05 3:52 PM
Page 20
ZALECENIA DOTYCZÑCE U˚YTKOWANIA
Rozwiàzywanie problemów: Zanim skontaktujesz si´ z serwisem
Brak dêwi´ku lub obrazu
Obraz jest dobry, ale nie ma dêwi´ku
Sprawdê g∏oÊnoÊç.
Sprawdê, czy nie zosta∏ naciÊni´ty przycisk wyciszenia MUTE
Sprawdê, czy przewód sieciowy jest w∏o˝ony do Êciennego gniazda sieci elektrycznej.
Sprawdê, czy zosta∏ naciÊni´ty przycisk POWER
w prawej dolnej cz´Êci panelu.
Sprawdê, czy kontrast i jasnoÊç ekranu sà dobrze ustawione.
Sprawdê g∏oÊnoÊç.
na pilocie.
Brak obrazu lub obraz czarno-bia∏y
Sprawdê ustawienia kolorów.
Sprawdê, czy zosta∏ ustawiony prawid∏owy system nadawania.
Zak∏ócenia dêwi´ku i obrazu
Spróbuj zidentyfikowaç urzàdzenie elektryczne, które zak∏óca prac´ telewizora i
odsuƒ je na wi´kszà odleg∏oÊç.
Przy∏àcz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej.
Obraz nieostry lub „zaÊnie˝ony”,
dêwi´k zniekszta∏cony
Sprawdê ustawienie, po∏o˝enie i pod∏àczenie anteny.
Zak∏ócenia tego typu sà cz´sto wynikiem stosowania anteny wewn´trznej.
Nieprawid∏owe dzia∏anie pilota
Wymieƒ baterie w pilocie.
WyczyÊç górny brzeg pilota (okienko nadawania).
Sprawdê ustawienie biegunów baterii.
Komunikat „Sprawdê kabel
sygna∏owy.”
Sprawdê, czy kabel sygna∏owy zosta∏ pewnie pod∏àczony do komputera.
Sprawdê, czy komputer zosta∏ w∏àczony.
W trybie PC pojawia si´ komunikat
„Tryb niedost´pny.”
Sprawdê maksymalnà rozdzielczoÊç i cz´stotliwoÊç karty graficznej.
Porównaj te wartoÊci z danymi w tabeli Tryby wyÊwietlania.
W przypadku tego produktu u˝yto panelu TFT LCD sk∏adajàcego si´ z subpikseli (LE15S5 - 2.359.296, LE20S5 - 1.440.000), do
produkcji których wymagane jest zastosowanie zaawansowanej technologii. Jednak na ekranie mo˝e byç widocznych kilka jasnych
lub ciemnych pikseli. Nie majà one wp∏ywu na jakoÊç produktu.
Parametry techniczne i ekologiczne
Nazwa modelu
Panel
Rozmiar
WielkoÊç ekranu (poziomo x pionowo)
Plamka (poziomo x pionowo)
Cz´stotliwoÊç
Pozioma / Pionowa
PC RozdzielczoÊç (Optymalnie)
Zasilanie (WejÊcie)
Pobór mocy
Normalnie / Funkcja
oszcz´dnego zu˝ycia energii
Wymiary (szer. x g∏´b. x wys.)
Korpus
Z podstawà
Ci´˝ar
Z podstawà
W∏aÊciwoÊci z∏àczy
dêwi´kowych
Temperatura podczas pracy
WilgotnoÊç podczas pracy
Temperatura przechowywania
WilgotnoÊç przechowywania
LE15S5
LE20S5
15” Przekàtna
304,1 x 228,1 mm
0,297 x 0,297 mm
20” Przekàtna
408,0 x 306,0 mm
0,6375 x 0,6375 mm
30 ~ 69 kHz / 50 ~ 75 Hz
28 ~ 33 kHz / 50 ~ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496,0 x 82,0 x 333,0 mm
496,0 x 170,0 x 359,0 mm
607,0 x 94,0 x 436,0 mm
607,0 x 215,0 x 464,0 mm
4,0 kg (8,81 lbs)
7,8 kg (17,19 lbs)
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, bez kondensacji
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, bez kondensacji
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, bez kondensacji
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, bez kondensacji
Polski-20
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 9:04 PM
Page 1
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
™À¡¢∂™∏ ∫∞𠶃√∂∆√πª∞™π∞ ∆∏™ ∆∏§∂√ƒ∞™∏™
∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ........................................
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ ÙË ‚¿ÛË ..............................
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘..
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÙ ÂÈÙÔ›¯È·˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ......
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Û΢ÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢
Û˘Ì‚·ÙÒÓ Ì VESA ................................................
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘ ................................
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ............................
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ..............................
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ..
ÕÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ....................
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜..............................................
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Plug & Play ............................................
À¶√§√π¶∂™ ƒÀ£ªπ™∂π™
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜..........................................14
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ªÏ ÔıfiÓË ................15
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ËÁ‹˜ ..............................................15
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ
ÂÈÛfi‰Ô˘ ................................................................15
Ã∏™∏ ∆∏™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ TELETEXT
∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ ∆eletext ................................16
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Teletext ..................16
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext............17
ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Fastext ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext ............................17
∞Ôı‹Î¢ÛË ÛÂÏ›‰ˆÓ Teletext ............................17
6
6
ƒÀ£ªπ™∏ ∆ø¡ ∫∞¡∞§πø¡
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ ∂π∫√¡∞™
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À À¶√§√°π™∆∏
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜
(ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Windows XP) ........18
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ....................18
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ....................................19
™À™∆∞™∂π™ °π∞ ∆∏ Ã∏™∏
∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ .................................. 11
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜ .................. 11
∞ÏÏ·Á‹ ∞fi¯ÚˆÛ˘ ................................................ 12
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À ∏Ã√À
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ‹¯Ô˘ ................................12
∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ŒÓÙ·Û˘..........................12
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ øƒ∞™
ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÒÚ·˜........13
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ..........................................................13
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È Û‚‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ..14
™‡Ì‚ÔÏ·
¶·Ù‹ÛÙÂ
™ËÌ·ÓÙÈÎfi
™ËÌ›ˆÛË
∫Ô˘Ì› ÂÓfi˜
·Ù‹Ì·ÙÔ˜
EÏÏËÓÈο-1
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ:
¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ۤڂȘ ....20
∆¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ....20
EÏÏËÓÈο
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ ............................ 7
ªË ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .............. 8
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .................................... 9
∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .......... 9
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ............................ 10
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·ÎÚȂ›·˜ Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ .. 10
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 2
™À¡¢∂™∏ ∫∞𠶃√∂∆√πª∞™π∞ ∆∏™ ∆∏§∂√ƒ∞™∏™
∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ›‰Ë Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ LCD.
∂¿Ó Ï›ÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·.
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È
Ì·Ù·Ú›Â˜ (2, Ù‡Ô˘ AAA)
∫·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜
∫ÈÙ ÂÈÙÔ›¯È·˜
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
∫¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘
∫¿ÚÙ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ۤڂȘ
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∫¿ÚÙ˜ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ ÙË ‚¿ÛË
(1)
1. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ Û ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ·
‹ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (1).
- ∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
2. ¶È¤ÛÙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË ‚¿ÛË fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (2) ηÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “PUSH” ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘.
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ
ÙÚ·¤˙È, Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË.
(2)
∫Ô˘Ì› “PUSH”
∂ÓÒ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
“PUSH” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
¶Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
(1) ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙË ‚¿ÛË Ù˘.
(2) ƒ‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ÛÙ‹ÚÈÍË (3) ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘ÁÚÒÓ
Ì ¯Ú‹ÛË ‚¿Û˘ Û ÂÈÙÔ›¯È· ÙÔÔı¤ÙËÛË(1 3,3 1)
ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ (LCD) Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ÓË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô
∂ÓÒ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “PUSH” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
1. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (1) Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ (0Æ~13Æ) fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÔıfiÓË LCD ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ¿Óˆ
ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÎÏ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË LCD Î·È Ó· Ù˘ ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
2. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (2) Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ (13Æ~80Æ) fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ÛÙ‹ÚÈÍË Ì ¯Ú‹ÛË ‚¿Û˘ ÛÂ
ÂÈÙÔ›¯È· ÙÔÔı¤ÙËÛË.
3. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (3) Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· Ú‡ıÌÈÛ˘ (0Æ~10Æ) fiÙ·Ó ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË LCD Â¿Óˆ Û ÙÔ›¯Ô.
£· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¤Ó·Ó ‹¯Ô “ÎÏÈΔ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ·fi 1 Û 2 ‹ ·fi 3 Û 2.
EÏÏËÓÈο-2
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 3
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÙ ÂÈÙÔ›¯È·˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘
∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ›¯Ô˘ (ˆÏÔ‡ÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿) Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.
°È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ٷ
∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ›¯Ô˘. ∞¢ı˘Óı›Ù Û ¤Ó·Ó Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ›¯Ô˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Samsung Electronics
‰Â ʤÚÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ Ù˘¯fiÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ‰ÈÎfi Û·˜ ‹ ÙÚ›ÙˆÓ.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Û΢ÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘Ì‚·ÙÒÓ Ì VESA
∆ÔÔı¤ÙËÛË
(ˆÏÔ‡ÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿)
1. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÚÔ˜
Ù· οو ¿Óˆ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
·ÎÔ˘Ì¿ Û ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ· ‹ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ.
2. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË ‚¿ÛË, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
“PUSH” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
3. ∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢
(‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È) Ì ÙȘ Ô¤˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
‚¿Û˘ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ‚¿ÛË Ù‡Ô˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·, ÙË
‚¿ÛË ÂÈÙÔ›¯È·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ‹ ¿ÏϘ ‚¿ÛÂȘ
(‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È).
∫Ô˘Ì› “PUSH”
(2)
(3)
∂ÓÒ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
“PUSH” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘
∆Ô ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
∏¯Â›·
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ηӿÏÈ·. ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿
fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ
ÎÔ˘ÌÈ¿ Î·È ÛÙÔ Ï¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. (Èڛ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ
ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ηӷÏÈÒÓ)
SOURCE
∂Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘.
(TV, E͈Ù., AV, S-Video, PC).
™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘Ì› fiˆ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
POWER
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
MENU
¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËı› ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ Â› ÙȘ ÔıfiÓ˘ Ì ٷ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
(∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›·)
™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÙÂ
¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓԯϛ٠ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ™ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿
fiˆ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ Î·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
ŒÓ‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È Û‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó ı¤ÙÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
EÏÏËÓÈο-3
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 4
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Û˘Ó‰¤ÛˆÓ
∆Ô ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
∂›ÛÔ‰Ô˜ Ú‡̷ÙÔ˜
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û·˜ ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ Û˘Û΢‹, ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
∫·Ù¿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
EÏÏËÓÈο-4
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 5
™‡Ó‰ÂÛË ÎÂÚ·›·˜ ‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηψ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
°È· Ó· ‚ϤÂÙ ۈÛÙ¿ Ù· ηӿÏÈ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ë Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û‹Ì· ·fi Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÁ¤˜:
- ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÎÂÚ·›· / ¢›ÎÙ˘Ô Î·Ïˆ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ / ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ A/V
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ RCA ‹ S-VIDEO (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) Û ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Â͈ÙÂÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ (A/V) fiˆ˜, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ(VCR), ÌÈ· Û˘Û΢‹ DVD ‹ ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·.
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ ‹¯Ô˘ RCA (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ “L - AUDIO - R” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ (A/V).
™‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢‹˜ Set-Top Box, ‚›ÓÙÂÔ ‹ DVD
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ SCART ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÙÔ˘ DVD (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Û‡Ó‰ÂÛ˘ SCART Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‚›ÓÙÂÔ ‹ DVD.
- ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙfiÛÔ ÙË Û˘Û΢‹ Set-Top Box fiÛÔ Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ (‹ DVD), ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ Set-Top Box ÛÙË Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ (‹ DVD) Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ‚›ÓÙÂÔ (‹ DVD) ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
™‡Ó‰ÂÛË Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ηψ‰›Ô˘ D- Sub (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô “PC IN” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ηÈ
ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
- ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ “PC AUDIO IN” ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ
ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ “Audio Out” Ù˘ οÚÙ·˜ ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Kensington
- ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Kensington (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË,
fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ.
- ∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û·˜.
- ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜ Kensington Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∫Ô˘Ì› ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Teletext
∞ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÌÂÛË
∫Ú¿ÙËÛË Teletext
ÚfiÛ‚·ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË teletext
∂ÈÏÔÁ‹ ηӷÏÈÒÓ ÂÓfi˜/‰‡Ô „ËÊ›ˆÓ
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ Teletext
: ∞‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
: ªÂ›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÛÂÏ›‰· Teletext
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Teletext/Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ teletext ηÈ
ÕÌÂÛË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TV
ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
∂ÈÏÔÁ‹ ı¤Ì·ÙÔ˜ Fastext
ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘
P
: ∂fiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· Teletext
∂ÈÏÔÁ‹ ˯ËÙÈÎÔ‡ Âʤ
P
: ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰· Teletext
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Teletext
(∫∞∆∞§√°√™/FLOF)
P
: ∂fiÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ
P
: ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ
∞ÔÎ¿Ï˘„Ë Teletext
∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ
∞·ڈÛË Teletext
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
∂ÈÏÔÁ‹ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Teletext
ηӷÏÈÔ‡
ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ
∂ÈÏÔÁ‹ ÂÊʤ ÂÈÎfiÓ·˜
∂ÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘
∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Êˆ˜.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô‰ËÁ›Â˜.
EÏÏËÓÈο-5
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 6
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
1.
2.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ AAA.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ “+” Î·È “-” ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì ÙÔ
‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ı‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
3.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ Û ‰ÚÔÛÂÚfi Î·È ÍËÚfi ̤ÚÔ˜, Â¿Ó ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ·fiÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ 23 fi‰È· (ÂÚ›Ô˘
7 ̤ÙÚ·) ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. (™Â ηÓÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜
‰È·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘.)
∂¿Ó ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, οÓÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂϤÁ¯Ô˘˜:
1. Œ¯ÂÈ ÙÂı› Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·;
2. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ù· ÛËÌ¿‰È· Û˘Ó Î·È ÏËÓ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ\Ì·Ù·ÚÈÒÓ;
3. Œ¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜;
4. ŒÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ·ÔÛ˘Ó‰¤ıËΠÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜;
5. À¿Ú¯ÂÈ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ ‹ ʈÙÈÛÌfi˜ Ó¤ÔÓ;
ÕÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
1.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ηٿÏÏËÏË Ú›˙·.
∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› POWER
ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.
∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ηٿÛÙ·Û˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÌÚÔÛÙÈÓfi ›Ó·Î·.
3.
¶·Ù‹ÛÙ οÔÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (0 ~ 9) ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂfiÌÂÓÔ˘/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ (
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÛÙÔ ‰ÂÍ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.
/
) ÛÙÔ
ŸÙ·Ó ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÓÔ‡.
4.
°È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER
.Í·Ó¿.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Û ηٿÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·ÙÙˆı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜.
√ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‰È·Îfi„ÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
(ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜).
1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔe POWER
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ ÔıfiÓË Û‚‹ÓÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.
2.
°È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Í·Ó¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ·ÏÒ˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER
Ï‹ÎÙÚ· (0 ~ 9) ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘/ÂfiÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ( / ) Í·Ó¿.
, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó Ï›ÂÙ ÛÂ
‰È·ÎÔ¤˜). ∫·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÂÚ·›·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Plug & Play
ŸÙ·Ó ·Ó¿„ÂÙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ηÈ
‰È·‰Ô¯Èο ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚·ÛÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
1.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔe POWER
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “Start Plug & Play”,Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “OK”.
2.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÏÒÛÛ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
3.
∆Ô Ì‹Ó˘Ì· “EϤÍÙ ÙËv ˘o‰Ô¯‹ ÎÂÚ·›·˜” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, fiÔ˘ ›ӷÈ
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ “OK”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛˆÛÙ¿.
EÏÏËÓÈο-6
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 7
4.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÒÚ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
5.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “A˘ÙfiÌ. ·oı‹Î¢ÛË” Ì ÙÔÓÈṲ̂ÓË ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “ Œv·ÚÍË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·. ∞ÊÔ‡
·ÔıË΢ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηӿÏÈ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ “flÚ·” ‹ Ù· “§ÂÙfi” ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ “flÚ·” ‹ Ù· “§ÂÙfi” ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο
ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
7.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ Û·˜.
°ÏÒÛÛ· : ∂ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜.
ÃÒÚ· : ∂ÈϤÍÙ ÙË ¯ÒÚ· Û·˜.
A˘ÙfiÌ. ·oı‹Î¢ÛË : ∞ÓȯÓ‡ÂÈ Î·È ·ÔıË·ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔÈο ηӿÏÈ·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜ : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÒÚ·.
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·...
1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2. ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô
“Plug & Play”.
3. ∞˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‹ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆ø¡ ∫∞¡∞§πø¡
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓȯÓ‡ÛÂÙ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Â‡ÚÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ (Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ). √È ·ÚÈıÌÔ› ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ,
ÌÔÚ›Ù ӷ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· Î·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ
fiÔÈ· ηӿÏÈ· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
3.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÒÚ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÒÚ·”.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “A˘ÙfiÌ. ·oı‹Î¢ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔıË·ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηӿÏÈ·.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ·
·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ “∫·Ó¿ÏÈ” .
6.
ªfiÏȘ ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηӿÏÈ·, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡
“∆·ÍÈÓfiÌËÛË”.
EÏÏËÓÈο-7
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 8
ªË ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ¤ˆ˜ Î·È 100 ηӿÏÈ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ
fiÛˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ηψ‰È·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ŸÙ·Ó ·ÔıË·ÂÙ ٷ
ηӿÏÈ· ÌË ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙÂ:
¡· ·ÔıË·ÛÂÙ ‹ fi¯È οı ηӿÏÈ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ.
∆ÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ οı ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙÂ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÏÂÁx. ·Ôı‹Î¢ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
4.
°È· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ηӿÏÈ,
ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ Î·È ¤ÂÈÙ·
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “™‡ÛÙ. ¯Ú”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
5.
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·”.
6.
°È· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ηӿÏÈ,
ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ Î·È ¤ÂÈÙ·
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “™‡ÛÙ. ˯”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
8.
∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ‹¯Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
∂¿Ó Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜, ÂÈϤÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ.
9.
∂¿Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË΢ı›,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “∫·Ó¿ÏÈ”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ENTER
. ∂ÈϤÍÙ C (ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ) ‹ S (ηψ‰È·Îfi
ηӿÏÈ) ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ.
∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ηÈ
¤ÂÈÙ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
.
∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηӷÏÈÒÓ: P (∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ)
C (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡)
S (∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηψ‰È·ÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡)
10. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ηӷÏÈÒÓ, ÂÈϤÍÙ “∞Ó·˙‹ÙËÛË”
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
∂ÎÙÂϤÛÙ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ Î·È, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
.
11. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “AÔı‹Î¢ÛË” ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “OK” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
12. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 3 ¤ˆ˜ 11 ÁÈ· οı ηӿÏÈ Ô˘ ı· ·ÔıË·ÛÂÙÂ.
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· : ∂ÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ.
™‡ÛÙ. ¯Ú : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
™‡ÛÙ. ˯ : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‹¯Ô˘.
∫·Ó¿ÏÈ : ∂ÈϤÁÂÈ ¤Ó· ηӿÏÈ.
∞Ó·˙‹ÙËÛË : ∞ÓȯÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡.
AÔı‹Î¢ÛË : ∞ÔıË·ÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û·˜.
EÏÏËÓÈο-8
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 9
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÙ ٷ ηӿÏÈ· Ô˘ ÂÈϤͷÙ ·fi Ù· ηӿÏÈ· Ô˘
ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ. ŸÙ·Ó Û·ÚÒÓÂÙ ٷ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ηӿÏÈ·, ‰ÂÓ ı·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈϤͷÙ ӷ ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È. ŸÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ô˘
‰ÂÓ ÂÈϤͷÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¿ÚˆÛ˘.
1.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ·¢ı›·˜ ÙÔ
ηӿÏÈ Ô˘ ı· ÚÔÛÙÂı› ‹ ı· ·Ê·ÈÚÂı›.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “¶ÚoÛı‹ÎË/¢È·ÁÚ·Ê‹”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
∂¿Ó Îڷٿ٠·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹
ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÔÛı‹Î˘ Î·È Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ηӷÏÈÔ‡.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ P / ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ηÈ,
ηÙfiÈÓ, Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÁÚ·Ê›) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘ ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‰‡Ô ηӷÏÈÒÓ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ:
¡· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ηӿÏÈ·
¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ٛ ·˘ÙfiÌ·Ù·.
¡· ‰ÒÛÂÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ı˘Ì¿ÛÙ ‡ÎÔÏ· ÛÙ· ηӿÏÈ· Ô˘
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÈÔ Û˘¯Ó¿.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∆·ÍÈÓfiÌËÛË”
Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “∞fi”
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘
ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “™Â” Î·È ÌÂÙ¿
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¤ˆ˜
fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈı˘Ì›Ù ӷ
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “AÔı‹Î¢ÛË” ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “OK” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
∆Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
·ÔıË΢ٛ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi.
6.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 3 ¤ˆ˜ 5 ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ
ηӿÏÈ.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-9
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 10
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ù·
ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ÔÚ›ÛÂÙ Ӥ· ÔÓfiÌ·Ù·.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ŸÓÔÌ·” Î·È ÌÂÙ¿
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
∂¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÂÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ¤Ó·
Ó¤Ô fiÓÔÌ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ . ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
°È·...
∆fiÙÂ...
∂ÈÏÔÁ‹ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÚÈıÌÔ‡ ‹ Û˘Ì‚fiÏÔ˘
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∂Ȃ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
√È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
°Ú¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ (∞~Z)
∞ÚÈıÌÔ› (0~9)
∂ȉÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ( -, ÎÂÓfi)
5.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 3 ¤ˆ˜ 4 ÁÈ· οı ηӿÏÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· ÔÚ›ÛÂÙÂ Ó¤Ô fiÓÔÌ·.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·ÎÚȂ›·˜ Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë.
1.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¿ÌÂÛ· ÙÔ
ηӿÏÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫·Ó¿ÏÈ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
“ªÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
4.
5.
.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi
·ÎÚȂ›·˜. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∆· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ηӿÏÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó
·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ “*” ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηӷÏÈÔ‡, ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·Ó·ÏÈÒÓ.
∂›Û˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÎfiÎÎÈÓÔ˜.
°È· Ó· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ “∂·Ó·Ê.”,
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ENTER
.
EÏÏËÓÈο-10
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 11
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ ∂π∫√¡∞™
∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙȘ
‰ÈΤ˜ Û·˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.
1.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·Ù‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› P.MODE ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚ›ÛÙËÚÈÔ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Âʤ
ÂÈÎfiÓ·˜. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
¢˘Ó·ÌÈ΋ : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ʈÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
T˘È΋ : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∫ÈÓËÌ. Ù·ÈÓ›· : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
¶ÚÔÛˆÈ΋ : ∂ÈϤÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.
(∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 11.)
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÎfiÓ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
“¶ÚÔÛˆÈ΋” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÛÙÔȯ›Ô. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ
ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞ÓÙ›ıÂÛË : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ
Î·È ÙÔ˘ ÊfiÓÙÔ˘.
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
∂˘ÎÚ›ÓÂÈ· : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â›Ù ÈÔ
¤ÓÙÔÓÔ Â›Ù ÈÔ ··Ïfi.
ÃÚÒÌ· : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â›Ù ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ ›Ù ÈÔ ÛÎÔ‡Ú·.
∞fi¯ÚˆÛË(ªfiÓÔ ÁÈ· NTSC) : ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÈÔ ÈÔ
ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ ÈÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÒÛÙ ӷ Ê¿ÈÓÔÓÙ·È ÈÔ Ê˘ÛÈο.
∂¿Ó οÓÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÂÈÎfiÓ·˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Û “¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË”.
EÏÏËÓÈο-11
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 12
∞ÏÏ·Á‹ ∞fi¯ÚˆÛ˘
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÈÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂ÈÎfiÓ·”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
2.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∆fiÓÔ˜ ÃÚÒÌ.” Î·È ¤ÂÈÙ·
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÙfiÓÔ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
.
æ˘¯Úfi˜2 : ∫¿ÓÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÈÔ ÌÏ ·’ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “æ˘¯Úfi˜1”.
æ˘¯Úfi˜1 : ¢›ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Á·Ï¿˙È· ·fi¯ÚˆÛË ÛÙÔ Ï¢Îfi („˘¯Úfi).
∫·ÓÔÓÈÎfi˜ : ¢È·ÙËÚ› ÙÔ ¿ÛÚÔ Ï¢Îfi.
£ÂÚÌfi˜1 : ¢›ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎfiÎÎÈÓË ·fi¯ÚˆÛË ÛÙÔ Ï¢Îfi (ıÂÚÌfi).
£ÂÚÌfi˜2 : ∫¿ÓÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÈÔ ÎfiÎÎÈÓË ·’ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ “£ÂÚÌfi˜1”.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À ∏Ã√À
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ‹¯Ô˘
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ˯ËÙÈÎÔ‡ Âʤ Ô˘ ı·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎÔÌ‹.
1.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· οÓÂÙÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÙÒÓÙ·˜
·ÏÒ˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› S.MODE ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “◊¯Ô˜”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
˯ËÙÈÎfi Âʤ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
.
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”.
T˘È΋ : ∂ÈϤÁÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹¯Ô˘.
√ÌÈÏ›· : ¢›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ·’ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜.
∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ŒÓÙ·Û˘
√ οı ÛÙ·ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı‹Î˜ Û‹Ì·ÙÔ˜, Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ
ηӿÏÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ¯·ÌËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó
ÙÔ Û‹Ì· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfi ‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔ
Û‹Ì· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “◊¯Ô˜”. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∞˘ÙfiÌ. ¤ÓÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “On” ‹ “Off”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-12
.
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 13
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ øƒ∞™
ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÒÚ·˜
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ INFO. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·
Â¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
¤Ó·Ú͢/ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “flÚ·”.
3.
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜”.
4.
°È· Ó·...
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ...
ªÂÙ·ÊÂÚı›Ù ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “flÚ·” ‹ “§ÂÙfi”
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‹ √Ú›ÛÙ “flÚ·” ‹ “§ÂÙfi”
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
5.
.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∂¿Ó ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ͷӿ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂٷ͇ 30 Î·È 180 ÏÂÙÒÓ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÚÔÓÔ‰/Ù˘”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·. (“Off”, “30”, “60”, “90”, “120”, “150”, “180”)
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER .
¶·Ù‹ÛÙ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙÔ
ÎÔ˘Ì› SLEEP ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó·
5.
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ·.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜, fiÙ·Ó Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 0.
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “flÚ·”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-13
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 14
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È Û‚‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ ¤Ó·Ú͢/ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÒÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË:
¡· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜
Û·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ.
¡· ÎÏ›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÚÔÓÔ‰. On”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ “flÚ·” ηÈ,
ηÙfiÈÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ÃÚÔÓÔ‰. Off”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
6.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ “flÚ·” ηÈ,
ηÙfiÈÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ “flÚ·”.
ø˜ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
(·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·: “ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÒÚ·˜” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 13)
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο
ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ Ú‡ıÌÈÛË "∂ÓÂÚÁÔ." ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ "On" ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜.
À¶√§√π¶∂™ ƒÀ£ªπ™∂π™
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË
ÁÏÒÛÛ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂӉ›ÍˆÓ.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “°ÏÒÛÛ·”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
∂ÈϤÍÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÏÒÛÛ· ·ÙÒÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ .
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ 12 ÁÏÒÛÛ˜.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-14
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 15
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ªÏ ÔıfiÓË
∂¿Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ۋ̷ ‹ ÙÔ Û‹Ì· Â›Ó·È Ôχ ·ÛıÂÓ¤˜, Ë ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔÓ
·˘ÍË̤ÓÔ ıfiÚ˘‚Ô ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ·fi ÌÈ· ÌÏ ÔıfiÓË. ∂¿Ó
ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ η΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “ªÏ oıfiÓË” ÛÙÔ “Off”.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “ªÏ ÔıfiÓË” ηÈ
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “On” ‹ “Off”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ËÁ‹˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ô˘ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û·˜.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂›ÛÔ‰Ô˜”.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
3.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘Û΢‹, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “§›ÛÙ· ËÁÒÓ”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ fiϘ
ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ËÁ¤˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TV ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› TV ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› P
/
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ
ÂÈϤÍÂÙ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE.
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘
¢ÒÛÙ fiÓÔÌ· ÛÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ËÁ‹˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏË.
1.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂›ÛÔ‰Ô˜”.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÂÍÂÚÁ·Û›· oÓfiÌ·Ùo˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘
ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘
ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-15
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 16
Ã∏™∏ ∆∏™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ TELETEXT
∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ Teletext
∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηӿÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ “teletext”,
‰ËÏ·‰‹ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙȘ ÂÍ‹˜:
flÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
¢ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÏÙ›· ηÈÚÔ‡
∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ.
ÀfiÙÈÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜.
√È ÛÂÏ›‰Â˜ teletext Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔڛ˜:
ª¤ÚÔ˜
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
A
∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÛÂÏ›‰·˜.
B
∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÎÔÌ‹˜.
C
√ ÙÚ¤¯ˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÂÏ›‰·˜ ‹ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
D
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ·.
E
K›ÌÂÓÔ.
F
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٿÛÙ·Û˘.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Teletext
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ teletext ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿
Ë Ï‹„Ë ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο:
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ï›Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜.
ªÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È.
°È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ teletext Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÙÂ
ÙË ÛÂÏ›‰· ÂÚȯÔ̤ӈÓ:
1.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› P
(
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· teletext.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TTX/MIX (
)‹P
(
) ÂÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ
) ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· teletext.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÛÂÏ›‰· ÂÚȯÔ̤ӈÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙÂ Î·È ¿ÏÈ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU (
).
3.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TTX/MIX (
).
∏ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂ
ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ teletext ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV(
) ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ teletext.
∂¿Ó, ÂÓfiÛˆ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î›ÌÂÓÔ, ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ “EÁηٿÛÙ·ÛË”. ∂¿Ó ÔÈ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ›‰È·
ÁÏÒÛÛ· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
EÏÏËÓÈο-16
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 17
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext
¶·Ù‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¿ÌÂÛË
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÂÏ›‰·˜:
1.
∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ·
ÂÚȯfiÌÂÓ·, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿.
2.
∂¿Ó Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÏ›‰· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÛÂÏ›‰Â˜,
ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. °È· Ó· ·ÁÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÔıfiÓË Û ̛· ÛÂÏ›‰·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
(
). ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ
ÙÔ
(
) ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙÂ.
3.
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜:
°È· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÙÂ...
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ...
∆Ș ÏËÚÔÊÔڛ˜ Teletext Ì·˙› ÌÂÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹
TTX/MIX (
∆Ô ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ
INFO (
)
∆ËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÔıfiÓË
INFO (
)
· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÛÂÏ›‰· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi Ù˘
DUAL I-II (
TËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·
TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·
P
P
°Ú¿ÌÌ·Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜:
™ÙÔ Â¿Óˆ ÌÈÛfi Ù˘ ÔıfiÓ˘
™ÙÔ Î¿Ùˆ ÌÈÛfi Ù˘ ÔıfiÓ˘
(
)
ª›· ÊÔÚ¿
¢‡Ô ÊÔÚ¤˜
∆ËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÔıfiÓË
∆ÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
)
(ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·È¯Ó›‰È· ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ)
(
(
)
)
)
ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Fastext ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext
∆· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ teletext ¤¯Ô˘Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋
Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
1.
2.
∂ÌÊ·Ó›ÛÙ ÙË ÛÂÏ›‰· Ì ٷ ÂÚȯfiÌÂÓ· teletext ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
TTX/MIX (
).
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÎÔ˘Ì› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ
Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ. (∆· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ).
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV (
ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
) ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÂÙ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
∞Ôı‹Î¢ÛË ÛÂÏ›‰ˆÓ Teletext
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ̤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÏ›‰Â˜ teletext Î·È Ó· ÙȘ
‰Â›Ù ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜.
).
1. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫∞∆∞§√°√™, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE(
) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
∆Ô ÎÔ˘Ì› SOURCE (
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ LIST Î·È FLOF.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ ÎÔ˘Ì› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›.
3.
∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ Ó¤Ô ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿.
4.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 2 Î·È 3 ÁÈ· οı ÛÂÏ›‰· Ô˘ ·ÔıË·ÂÙÂ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Á¯ÚˆÌÔ ÎÔ˘Ì› οı ÊÔÚ¿.
) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÌ‹Ì·Ù·.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SLEEP (
5.
EÏÏËÓÈο-17
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 18
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À À¶√§√°π™∆∏
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Windows XP)
¶·Ú·Î¿Ùˆ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙˆÓ Windows ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù˘ÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. √È ÔıfiÓ˜ Ô˘ ı·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó , ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Windows
Î·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î¿ÚÙ· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÔıfiÓ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜,
ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. (∂¿Ó fi¯È, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ
ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Samsung).
1.
¶ÚÒÙ·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ “Control Panel” ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ
Windows.
2.
ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ
“Appearance and Themes” Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘.
3.
ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ
“Display” Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘.
4.
ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ Î·Ú٤Ϸ “Settings” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ù˘
ÔıfiÓ˘. ∏ ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (·Ó¿Ï˘ÛË):
Â›Ó·È µ¤ÏÙÈÛÙË - LE15S5: 1024 X 768
LE20S2: 800 X 600
∂¿Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏÔÁ‹
ηٷÎfiÚ˘Ê˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜, Ë ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È “60” ‹ “60Hz”.
¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ï¿ οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ “OK” Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
‰È·ÏfiÁÔ˘.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜
∆fiÛÔ Ë ı¤ÛË fiÛÔ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ı· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. (ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÙÈ̤˜
·Ó·Ï‡Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ)
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∞Ó¿Ï˘ÛË
√ÚÈ˙fiÓÙÈ·
Û˘¯ÓfiÙËÙ· (kHz)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz)
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡
ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ (MHz)
¶ÔÏÈÎfiÙËÙ·
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ (√ÚÈ˙./∫·Ù·Î.)
VGA
720X400
640X480
640X480
31,469
31,469
37,500
70,087
59,940
75,000
28,322
25,175
31,500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46,875
37,879
75,000
60,317
49,500
40,000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48,363
60,023
60,004
75,029
65,000
78,750
-/+/+
√ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÂÌÏÔ΋˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.
∏ Û˘Û΢‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, Â¿Ó ÂÈÏÂÁ› οÔÈ· ÌË Ù˘È΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ ‚›ÓÙÂÔ.
EÏÏËÓÈο-18
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 19
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
°ÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜):
√ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ
ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·Ï›„ÂÙ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Fine-tuning, ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) Î·È Ó· οÓÂÙ ͷӿ
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÚȂ›·˜. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ô ıfiÚ˘‚Ô˜, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
1.
¶ÚÔÚÚ‡ıÌÈÛË: ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SOURCE ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ PC.
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› MENU ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “EÁηٿÛÙ·ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “PC”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜”.
5.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “TÚ·¯È¿” ‹ “§ÂÙ‹”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
6.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÔıfiÓ˘.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
7.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (£¤ÛË):
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ù‹Ó
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
1.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 1 ¤ˆ˜ 3 Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ “°ÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜)” .
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “£¤ÛË”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞Ú¯ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ (∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÈÎfiÓ·˜):
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ
ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
1.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 1 ¤ˆ˜ 3 Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ “°ÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜)” .
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÈÎfiv·˜”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (∞˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹):
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ó·
·˘ÙÔÚ˘ıÌ›˙ÂÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ Û‹Ì· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
ƒ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÎÚȂ›·˜, ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈ΋˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ı¤Û˘.
1.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 1 ¤ˆ˜ 3 Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ “°ÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (∫Ï›‰ˆÌ· ÂÈÎfiÓ·˜)” .
2.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ “∞˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹”.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER
.
3.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› EXIT ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô.
EÏÏËÓÈο-19
BN68-00940G-00Gre.qxd
8/26/05 1:34 AM
Page 20
™À™∆∞™∂π™ °π∞ ∆∏ Ã∏™∏
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ: ¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ۤڂȘ
¢ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ ‹ ÂÈÎfiÓ·
À¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó·
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÙËı› ÙÔ ÎÔ˘Ì› MUTE
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
Ì·˘Úfi·ÛÚË
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÔÌ‹˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ Ú›˙·.
∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ·Ù‹Û·Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› POWER
.
∂ϤÁÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ú›˙·.
∂ÈÎfiÓ· ıÔÏ‹ ‹ Ì ¯ÈfiÓÈ·,
·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÙË ı¤ÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ Û·˜.
∏ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÎÂÚ·›·˜.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ (·Ú¿ı˘ÚÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘).
∂ϤÁÍÙ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ª‹Ó˘Ì· “EϤÁÍÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èo”.
B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Û‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ‚›ÓÙÂÔ.
B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ‚›ÓÙÂÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∏/À,
∂ϤÁÍÙ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ‚›ÓÙÂÔ.
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚÈ˙ÂÙ·È”. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙȘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ √ıfiÓ˘.
∏ ÔıfiÓË TFT LCD ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· pixel (LE15S5 - 2.359.296, LE20S5: 1.440.000) Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ
ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ʈÙÂÈÓ¿ ‹ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ pixel ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∞˘Ù¿ Ù·
pixel ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
∆¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜
LE15S5
LE20S5
15” ¢È·ÁÒÓÈ· (4:3)
304,1 x 228,1 mm
0,297 x 0,297 mm
20” ¢È·ÁÒÓÈ· (4:3)
408,0 x 306,0 mm
0,6375 x 0,6375 mm
™˘¯ÓfiÙËÙ·
√ÚÈ˙fiÓÙÈ· / ∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
30~69 kHz / 50~75 Hz
28~33 kHz / 50~75 Hz
PC ∞Ó¿Ï˘ÛË (µ¤ÏÙÈÛÙË)
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜ (∂›ÛÔ‰Ô˜)
AC 220 ~ 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 ~ 240 V (50 / 60 Hz)
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜
∫·Ó/Îfi / ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496,0 x 82,0 x 333,0 mm
496,0 x 170,0 x 359,0 mm
607,0 x 94,0 x 436,0 mm
607,0 x 215,0 x 464,0 mm
4,0 kg (8,81 lbs)
7,8 kg (17,19 lbs)
ŸÓÔÌ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
√ıfiÓË
ª¤ÁÂıÔ˜
ª¤ÁÂıÔ˜ ÔıfiÓ˘(√ÚÈ˙. x ∫·Ù·Î)
µ‹Ì· ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ (√ÚÈ˙. x ∫·Ù·Î)
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ (¶ x µ x À)
™ÒÌ·
ªÂ ‚¿ÛË
µ¿ÚÔ˜
ªÂ ‚¿ÛË
™˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÀÁÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ʇϷ͢
ÀÁÚ·Û›· ʇϷ͢
10ÆC ¤ˆ˜ 40ÆC (50ÆF ¤ˆ˜ 104ÆF)
10ÆC ¤ˆ˜ 40ÆC (50ÆF ¤ˆ˜ 104ÆF)
10% ¤ˆ˜ 80%,¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ 10% ¤ˆ˜ 80%,¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ
-20ÆC ¤ˆ˜ 45ÆC (-4ÆF ¤ˆ˜ 113ÆF)
-20ÆC ¤ˆ˜ 45ÆC (-4ÆF ¤ˆ˜ 113ÆF)
5% ¤ˆ˜ 95%, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ 5% ¤ˆ˜ 95%, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ
EÏÏËÓÈο-20
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 1
ë˙‰˙ʇÌËÂ
ëÇöêáÇÄçÖ à èéÑÉéíéÇäÄ çÄ ÇÄòàü íÖãÖÇàáéê
çÄëíêéâäÄ çÄ ÇêÖåÖíé
ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ................................................ 2
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ .................................. 2
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ˙„˙Î˙Ú Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ..........
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡
ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇..............................................
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ,
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò VESA ..............................................
è„Ή ̇ äÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ ..........................
è„Ή ̇ ԇ̷ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
ÔÂËÙÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ........................................
è„Ή ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ........
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ·‡ÚÂËË ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ............................................................
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ....................................
ë‚Âfl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ ......13
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂ................13
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
2
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ....................................................14
3
3
3
ÑêìÉà çÄëíêéâäà
àÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ......................................................14
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÂÊËχ ÒËÌ ÂÍ‡Ì ........................15
àÁ·Ó ̇ ËÁÚÓ˜ÌË͇............................................15
4
5
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ËÏÂ̇ڇ ̇
‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ ..............................................15
6
6
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ
ÉÓÚÓ‚ÌÓÒÚ .............................................................. 6
Plug & Play (ÙÛÌ͈Ëfl Ä‚ÚӉˇÎÓ„) .................... 6
àáèéãáÇÄçÖ çÄ îìçäñàüíÄ íÖãÖíÖäëí
íÂÎÂÚÂÍÒÚ ‰ÂÍÓ‰Â ............................................16
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ........16
çÄëíêéâäÄ çÄ äÄçÄãàíÖ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË ............ 7
ê˙˜ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË ........................ 8
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÍÓÌÍÂÚ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡
ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ........................................................17
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Fastext Á‡ ËÁ·Ó ̇
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ͇̇ÎËÚ .................................. 9
èÓ‰Âʉ‡Ì ̇ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË.............. 9
ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ......................................17
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÒÚ‡ÌËˆË Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ..........17
èËÒ‚Ófl‚‡Ì ̇ ËÏÂ̇ ̇ ͇̇ÎËÚ .................. 10
îË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ͇̇ÎËÚÂ.. 10
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ .................... 11
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡ ͇ÚË̇ .......................... 11
èÓÏfl̇ ̇ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ ·flÎÓÚÓ .......................... 12
èêÖèéêöäà áÄ àáèéãáÇÄçÖ
çÄëíêéâäÄ çÄ áÇìäÄ
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË:
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇ ............................12
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇ ....................12
ëËÏ‚ÓÎË
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
LJÊÌÓ
ᇷÂÎÂÊ͇
í‡ÍÚËÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
Å˙΄‡ÒÍË-1
èÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÒÂ‚ËÁÂÌ
ÔÂÒÓ̇Î..............................................................20
íÂıÌ˘ÂÒÍË ÒÔˆËÙË͇ˆËË ............................20
Å˙΄‡ÒÍË
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ PC
(·‡ÁË‡Ì ̇ Windowœ XP) ..................................18
êÂÊËÏË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ............................................18
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡..........19
çÄëíêéâäÄ çÄ äÄêíàçÄíÄ
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 2
ëÇöêáÇÄçÖ à èéÑÉéíéÇäÄ çÄ ÇÄòàü íÖãÖÇàáéê
ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ
åÓÎfl, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Í˙Ï ‚‡¯Ëfl Ú˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ Ò‡ ÔËÎÓÊÂÌË ÒΉÌËÚ ˜‡ÒÚË.
ÄÍÓ ÌflÍÓfl ˜‡ÒÚ ÎËÔÒ‚‡, Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ÒË.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ë ·‡ÚÂËË ( 2 ·. AAA)
ɇ‡ÌˆËÓÌ̇ ͇ÚË
á‡ı‡Ì‚‡˘ ͇·ÂÎ
äÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ÒÚÂÌÌÓ
Ó͇˜‚‡ÌÂ
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡
ÔËÚÂʇÚÂÎfl
ä‡Ú‡ Á‡ ÒÂ‚ËÁ̇ڇ ÏÂʇ àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ê„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌË Í‡ÚË
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÎˈÂÚÓ Ì‡‰ÓÎÛ
‚˙ıÛ ÏÂ͇ Í˙Ô‡ ËÎË ‚˙Á„·‚Ìˈ‡
‚˙ıÛ Ï‡Ò‡, ͇ÍÚÓ Ì‡ ÙË„. (1).
- èÓ‰‡‚ÌÂÚ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò
˙·‡ ̇ χ҇ڇ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ‚˙ıÛ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚
Ò‰‡Ú‡. èÓ‰‡‚ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ͇ÍÚÓ Ì‡
ÙË„. (2), ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ “PUSH”
̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
(1)
3. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡Ú‡, ڇ͇
˜Â ‰‡ Á‡Òڇ̠‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
(2)
ÅÛÚÓÌ˙Ú PUSH
äÓ„‡ÚÓ „ÛÎË‡Ú ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
“PUSH” ̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
ä‡Í Ò „ÛÎË‡ ˙„˙Î˙Ú Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡
(1) ê„ÛÎË‡Ì ̇ ˙„˙· ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ.
(2) ê„ÛÎË‡Ì ̇ ˙„˙· ÔË ÔÂÏË̇‚‡Ì ÓÚ
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Í˙Ï Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ (1 3, 3
1)
(3) ê„ÛÎË‡Ì ̇ ˙„˙·, ÍÓ„‡ÚÓ LCD
ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Â Ó͇˜ÂÌ Ì‡ ÒÚÂ̇ڇ.
äÓ„‡ÚÓ „ÛÎË‡Ú ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ “PUSH” ̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
1. ç‡ ÙË„. (1)  ÔÓ͇Á‡Ì ‚˙ÁÏÓÊÌËflÚ ˙„˙Π̇ „ÛÎË‡Ì (0°~13°), ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ.
èË ÔÂÍÓÏÂÌÓ Ì‡Í·ÌflÌ LCD ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂÓ·˙ÌÂ Ë ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ ÔÓ‚‰‡.
2. ç‡ ÙË„. (2)  ÔÓ͇Á‡Ì ‚˙ÁÏÓÊÌËflÚ ˙„˙Π̇ „ÛÎË‡Ì (13°~80°), ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÂÏËÌ Í˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇ LCD ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ Í˙Ï Ó͇˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
3. ç‡ ÙË„. (3)  ÔÓ͇Á‡Ì ‚˙ÁÏÓÊÌËflÚ ˙„˙Π̇ „ÛÎË‡Ì (0°~10°), ÍÓ„‡ÚÓ Ó͇˜ËÚ LCD ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
ô ˜ÛÂÚ Á‚ÛÍ “˘‡Í‚‡Ì”, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÏÂÌËÚ ˙„˙· ÓÚ 1 ̇ 2 ËÎË ÓÚ 3 ̇ 2.
Å˙΄‡ÒÍË-2
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 3
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇
äÓÏÔÎÂÍÚ˙Ú Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ (ÔÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ) ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÏÓÌÚË‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
ᇠÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂ̇ ‚Ê. ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ,
ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï Ì„Ó. ᇠÔÓÏÓ˘ ÔË ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÒÚÂÌ̇ڇ ÍÓÌÁÓ· Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÚÂıÌËÍ.
Samsung Electronics Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ̇ ‚‡Ò ËÎË
‰Û„Ë Îˈ‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÓÔËÚ‡ÎË ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò‡ÏË.
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò VESA
ÅÛÚÓÌ˙Ú PUSH
åÓÌÚË‡ÌÂ
(ÔÓ‰‡‚‡ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎÌÓ)
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÎˈÂÚÓ Ì‡‰ÓÎÛ ‚˙ıÛ
ÏÂ͇ Í˙Ô‡ ËÎË ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡.
2. ê„ÛÎË‡ÈÚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
“PUSH” ̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
3. èÓ‰‡‚ÌÂÚ ÏÓÌÚ‡Ê̇ڇ Ô·ÒÚË̇ (Ì Â
ÔËÎÓÊÂ̇) Ò ÓÚ‚ÓËÚ ‚ ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ë
fl Á‡‚ËÌÚÂÚÂ Ò ˜ÂÚËËÚ ‚ËÌÚ‡, ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÚËÔ ‡ÏÓ, ÒÍÓ·ËÚ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇
ÒÚÂ̇ ËÎË ‰Û„Ë ÓÒÌÓ‚Ë (Ì ҇ ÔËÎÓÊÂÌË).
(3)
(2)
äÓ„‡ÚÓ „ÛÎË‡Ú ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
“PUSH” ̇ „˙·‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
è„Ή ̇ äÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ
èÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÏӉ· ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á΢̇, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·.
ÇËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË
SOURCE
è‚Íβ˜‚‡ ÏÂÊ‰Û ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË ‚ıÓ‰ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË.
(TV, Ext., AV, S-Video, PC).
Ç ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ÔÓ Ì‡˜Ë̇,
ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ENTER
̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
MENU
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ, Á‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ÂÍ‡ÌÌÓ ÏÂÌ˛ Á‡ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÒÏfl̇ ̇ ͇̇ÎËÚÂ.
Ç ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ
ÔÓ
̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚÂ Ë Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
(ÅÂÁ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÏÓÊ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò Í‡Ì‡ÎË.)
(á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ)
ç‡ÚËÒÌÂÚ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
(ÉçÖáÑé áÄ ëãìòÄãäà)
ë‚˙ÊÂÚ ‚˙̯ÌË ÒÎÛ¯‡ÎÍË Í˙Ï ÚÓ‚‡ „ÌÂÁ‰Ó, Á‡ ‰‡
ÒÎÛ¯‡ÚÂ, ·ÂÁ ‰‡ ˜Û‚‡Ú ÓÍÓÎÌËÚÂ.
ëÂÌÁÓ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ç‡ÒÓ˜‚‡ÈÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Í˙Ï Ú‡ÁË
ÚӘ͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
à̉Ë͇ÚÓ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
åË„‡ Ë Ò ËÁÍβ˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌÓ Ë
Ò‚ÂÚË ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
ë ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ÚÂÁË ·ÛÚÓÌË ÏÓÊ ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ËÎË
̇χÎËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
Ç ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ
ÔÓ
̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚÂ Ë Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-3
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 4
è„Ή ̇ ԇ̷ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÔÂËÙÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
èÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÏӉ· ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á΢̇, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·.
䇷ÂΠ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙ÊÂÚ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡, Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡ Úfl·‚‡ ‰‡  ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úfl·‚‡ ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘‡Ú‡ ÍÎÂχ ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ÚÓÁË Ì‡ ͇·Â·.
Å˙΄‡ÒÍË-4
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 5
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‡ÌÚÂ̇ ËÎË Í‡·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ÏÂʇ
ᇠÔËÂχÌ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ ͇ÚË̇ ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˄̇ΠÓÚÌflÍÓÈ ÓÚ ÒΉÌËÚ ËÁÚÓ˜ÌˈË:
- ‚˙̯̇ ‡ÌÚÂ̇ / ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ÏÂʇ / Ò‡ÚÂÎËÚ̇ ÏÂʇ
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ‚˙̯ÌË A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
- ë‚˙ÊÂÚ ͇·ÂÎ ÚËÔ RCA ËÎË S-VIDEO (ÓÔˆËfl) Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚˙̯ÌÓ A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇ÔËÏÂ ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â, DVD ËÎË Í‡ÏÍÓ‰Â.
- ë‚˙ÊÂÚ RCA ‡Û‰ËÓ Í‡·ÂÎË (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “L - AUDIO - R” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„ËÚ Í‡Ë˘‡ Ò‚˙ÊÂÚ Í˙Ï
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎË Á‡ ‡Û‰ËÓ ËÁıÓ‰ ̇ A/V ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ Set-Top Box, ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â ËÎË DVD
- ë‚˙ÊÂÚ SCART ͇·Â· Á‡ ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â ËÎË DVD (ÓÔˆËfl) Í˙Ï SCART Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl ̇ ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â‡ ËÎË DVD ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
- ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ҂˙Á‚‡Ì ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í˙Ï Set-Top Box Ë ‚ˉÂÓÂÍÓ‰Â (ËÎË DVD), Úfl·‚‡ ‰‡
Ò‚˙ÊÂÚ Set-Top Box Í˙Ï ‚ˉÂÓÚÓ (ËÎË DVD), ‡ ‚ˉÂÓÚÓ (ËÎË DVD) Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙
- ë‚˙ÊÂÚ D-Sub ͇·Â· (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “PC IN” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„Ëfl Í‡È – Í˙Ï ‚ˉÂÓ Í‡Ú‡Ú‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙.
- ë‚˙ÊÂÚ ÒÚÂÂÓ ‡Û‰ËÓ Í‡·Â· (ÓÔˆËfl) Í˙Ï “PC AUDIO IN” ̇ „˙·‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„Ëfl Í‡È – Í˙Ï ËÁ‚Ó‰‡
“Audio Out” ̇ Á‚ÛÍÓ‚‡Ú‡ ͇Ú‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
á‡Íβ˜‡Î͇ "äÂÌÒËÌ„Ú˙Ì"
- á‡Íβ˜‡Î͇ڇ “ÍÂÌÒËÌ„Ú˙Ì” (ÓÔˆËfl)  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Á‡ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ó·ÂÁÓÔ‡Òfl‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ,
ÍÓ„‡ÚÓ Úfl Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ̇ ÔÛ·Î˘ÌÓ ÏflÒÚÓ.
- ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡Íβ˜‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï Ï‡„‡ÁË̇, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÒÚ ÍÛÔËÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
- åflÒÚÓÚÓ Ì‡ Á‡Íβ˜‡Î͇ڇ “äÂÌÒËÌ„Ú˙Ì” ÏÓÊ ‰‡  ‡Á΢ÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·.
è„Ή ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÚÂ΂ËÁÓ‡
ñËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ͇̇ÎË
àÁ·Ó ̇ ‰ÌÓ-/‰‚ÛˆËÙÂÌ Í‡Ì‡Î
: ì‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
: ç‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
îÛÌ͈ËË Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - Á‡‰˙ʇÌÂ
àÁıÓ‰ ÓÚ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - Ë̉ÂÍÒ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ÔÓ‰ÒÚ‡Ìˈ‡
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ/ÒÏÂÒ ÓÚ
ÇÂÏÂÌÌÓ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
ËÌÙÓχˆËfl ‚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ë
ÌÓχÎÌÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ
ÑËÂÍÚÌÓ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËχ (TB)
Fastext – ËÁ·Ó ̇ ÚÂχ
èÓ͇Á‚‡ „·‚ÌÓÚÓ ÂÍ‡ÌÌÓ ÏÂÌ˛.
P
: íÂÎÂÚÂÍÒÚ – ÒΉ‚‡˘‡ ÒÚ‡Ìˈ‡
P
: íÂÎÂÚÂÍÒÚ – Ô‰˯̇ ÒÚ‡Ìˈ‡
àÁ·Ó ̇ Á‚ÛÍÓ‚Ë ÂÙÂÍÚË
è‰˯ÂÌ Í‡Ì‡Î
P
: ëΉ‚‡˘ ͇̇Î
P
: è‰˯ÂÌ Í‡Ì‡Î
àÁ·Ó ̇ ̇΢ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÚÂÍÛ˘Ëfl ͇̇Î
àÁ·Ó ̇ ÂÊËÏ Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
(LI¡T ËÎË FLOF)
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ËÁ·Ó ̇ ‡ÁÏÂ
àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
ìÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÍÛÒÓ‡ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
àÁ·Ó ̇ ͇ÚËÌÌË ÂÙÂÍÚË
àÁ·Ó ̇ Á‚ÛÍÓ‚ ÂÊËÏ
ëËÎ̇ڇ Ò‚ÂÚÎË̇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ‚Ê. ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ËÌÒÚÛ͈ËË.
Å˙΄‡ÒÍË-5
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 6
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ·‡ÚÂËË ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
1.
2.
éÚÒÚ‡ÌÂÚ ͇ԇ˜ÂÚÓ Ò ÔÎ˙Á„‡˘Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ.
ëÎÓÊÂÚ ‰‚ ·‡ÚÂËË Ò ‡ÁÏÂ AAA.
èË Ò·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚ Ò ۂÂÂÚÂ, ˜Â ÓËÂÌÚ‡ˆËflÚ‡ ̇ ÔÓβÒËÚ “+” Ë “–” ̇
·‡ÚÂËËÚ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÓÚ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡ ‚˙Ú ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËËÚÂ.
3.
ëÎÓÊÂÚ ӷ‡ÚÌÓ Í‡Ô‡˜ÂÚÓ.
ÄÍÓ Ìflχ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡
ËÁ‚‡‰ËÚ ·‡ÚÂËËÚÂ Ë ‰‡ „Ë Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ë ÒÛıÓ ÏflÒÚÓ. ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ëχ Ó·ı‚‡Ú ‰Ó 23 ÙÛÚ‡ (7 ÏÂÚ‡) ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡. (èË Òڇ̉‡ÚÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ·‡ÚÂËËÚ ËÁ‰˙Ê‡Ú ÓÍÓÎÓ „Ó‰Ë̇).
ÄÍÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì ‡·ÓÚË, ÔÓ‚ÂÂÚ ÒΉÌÓÚÓ:
1. ÇÍβ˜ÂÌÓ ÎË Â Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡?
2. è‡‚ËÎÌÓ ÎË Ò‡ ÓËÂÌÚË‡ÌË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËflÚ Ë ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËflÚ ÔÓβÒË Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ
(Ú.Â. - + ÓÚ Â‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë + - ÓÚ ‰Û„‡Ú‡)?
3. ëÛıË ÎË Ò‡ ·‡ÚÂËËÚÂ?
4. çflχ ÎË ÒÔË‡Ì ̇ ÚÓ͇ Ë Ì  ÎË ËÁ‚‡‰ÂÌ ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡?
5. 燷ÎËÁÓ Ëχ ÒÔˆˇÎ̇ ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚ̇ ·ÏÔ‡ ËÎË ÌÂÓÌÓ‚‡ Ú‡·Â·?
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ Á‡‰ÌËfl Ô‡ÌÂΠ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1.
ÇÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚ÂÚ‚‡ ̇ Ú‡·ÎÓÚÓ ‰ÓÎÛ ‚‰flÒÌÓ.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ POWER
̇ ‰ÓÎ̇ڇ ‰flÒ̇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ԇ̷.
èÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ÒÚ „Ή‡ÎË ÔÓÒΉÌÓ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ËÁ·Ë‡ ÓÚÌÓ‚Ó.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆËÙÓ‚ ·ÛÚÓÌ (0~9) ËÎË ·ÛÚÓ̇ Á‡ ͇̇Π̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ (
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ËÎË ·ÛÚÓ̇
‰ÓÎÛ ‚‰flÒÌÓ Ì‡ ԇ̷.
/
) ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
èË Ô˙‚ÓÚÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ Á‡ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡
4.
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ Ӣ ‚‰Ì˙Ê POWER
.
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÉÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
íÂ΂ËÁÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÒÎÓÊÂÌ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò ˆÂΠ̇χÎfl‚‡Ì ̇ ÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ
ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ. êÂÊËÏ˙Ú Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Â ÔÓÎÂÁÂÌ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ή‡ÌÂÚÓ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ Á‡ Í‡Ú˙Í
ÔÂËÓ‰ (̇ÔËÏÂ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ı‡ÌÂÌÂ).
1.
‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ POWER
, ÍÓÈÚÓ Ò ̇ÏË‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ÖÍ‡Ì˙Ú Ò ËÁÍβ˜‚‡ Ë Ì‡ ԇ̷ ‰ÓÎÛ ‚‰flÒÌÓ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
2.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‡ÏÓ ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ·ÛÚÓ̇ POWER
ÌflÍÓÈ ÓÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0~9) ËÎË ·ÛÚÓÌ Á‡ ÒÏfl̇ ̇ ͇̇ÎË (̇Ô‰/̇Á‡‰) ( / ).
,
ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Á‡‰˙Î„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ (̇ÔËÏÂ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÓÚÔÛÒÍ).
ç‡È-‰Ó·  ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ‡ ‡ÌÚÂÌÌËfl ͇·ÂÎ - ÓÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ‡ÌÚÂ̇ڇ.
Plug & Play (ÙÛÌ͈Ëfl Ä‚ÚӉˇÎÓ„)
èË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ‚Íβ˜Â‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Â‰Ì‡ ÒΉ
‰Û„‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ÌflÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Ë̉˂ˉۇÎÂÌ ËÁ·Ó.
ç‡Î˘ÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
1.
‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ POWER
, ÍÓÈÚÓ Ò ̇ÏË‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ͇Á‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ “Start Plug & Play” Ò ÔÓ͇Á‡ÌÓ “OK”.
2.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÂÁËÍ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
3.
èÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ “Check antenna input.” Ò ËÁ·‡ÌÓ “éä”.
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
èÓ„ËÊÂÚ Ò ‡ÌÚÂÌÌËflÚ Í‡·ÂÎ ‰‡  ‚Íβ˜ÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ.
Å˙΄‡ÒÍË-6
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 7
4.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
5.
èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ “Auto Store” Ò ËÁ·‡ÌÓ “Start”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
.
í˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ͇̇ÎË Á‡ÔÓ˜‚‡ Ë Á‡‚˙¯‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ëΉ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇΢ÌËÚ ͇̇ÎË Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ “Clock Set”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂÚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
.
àÁ·ÂÂÚ “Hour” ËÎË “Minute” Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË.
ᇉ‡ÈÚ “Hour” ËÎË “Minute” Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ˜‡Ò Ë ÏËÌÛÚË Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ.
Language: àÁ·ÂÂÚ ҂Ófl ÂÁËÍ.
Country: àÁ·ÂÂÚ ҂ÓflÚ‡ ÒÚ‡Ì‡.
Auto Store: Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ú˙ÒË Ë Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ͇̇ÎË, Ô‰·„‡ÌË ‚ ÏÂÒÚ̇ڇ ӷ·ÒÚ.
Clock Set: ᇉ‡‚‡ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÌÛÎË‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl...
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Setup”
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Plug & Play”, ÔÓÒÎÂ
.
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ë ÚÓ‚‡ ˘Â Ò ÔÓÏÂÌflÚ ËÎË ÌÛÎË‡Ú ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ.
çÄëíêéâäÄ çÄ äÄçÄãàíÖ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË
íÂ΂ËÁÓ˙Ú ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ú˙ÒÂÌ ̇ ̇΢ÌËÚ ˜ÂÒÚÓÚÌË ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌË (ÚÂ
Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÇË). Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔËÒ‚ÓÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏË
ÏÓÊ ‰‡ Ì ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ËÎË Ê·ÌËÚ ÌÓÏÂ‡. ÇËÂ
Ó·‡˜Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‰‰ËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ ˙˜ÌÓ Ë ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì Ê·ÂÚ ‰‡ „Ή‡ÚÂ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Channel”
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Country” .
3.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Auto Store”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ENTER
.
íÂ΂ËÁÓ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË Í‡Ì‡ÎË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ, Á‡ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂÚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ Ë Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÂÌ˛ÚÓ “Channel”.
6.
ëΉ ͇ÚÓ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚflÚ ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË Í‡Ì‡ÎË, Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó
ÏÂÌ˛ÚÓ “Sort ”.
Å˙΄‡ÒÍË-7
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 8
ê˙˜ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ͇̇ÎË
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ‰Ó 100 ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Í‡Ì‡Î‡,
‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÔËÂχÌËÚ ÔÓ Í‡·ÂÎÌË ÏÂÊË. èË ˙˜ÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
̇ ͇̇ÎË ÇË ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ:
1.
чÎË ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡ÏÂÂÌËÚ ͇̇ÎË ËÎË ÌÂ.
çÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Ò ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ Ó·ÓÁ̇˜ËÚ ‚ÒÂÍË
Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌ Í‡Ì‡Î
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Channel”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
.
“Manual Store” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
4.
ᇠ‰‡ ÔËÒ‚ÓËÚ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ͇̇Î,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ̇ÏÂËÚÂ
.
Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ Ò ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Ë ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
.
“Colour System”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
6.
àÁ·ÂÂÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Ëfl Òڇ̉‡Ú, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇
ËÎË , ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Sound System”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
8.
àÁ·ÂÂÚ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇
.
ËÎË , ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Programme”.
ÄÍÓ Ìflχ Á‚ÛÍ ËÎË Á‚ÛÍ˙Ú Ì  ÌÓχÎÂÌ, ËÁ·ÂÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ
Á‚ÛÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ.
9.
ÄÍÓ Á̇ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ͇̇·, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚË, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Channel”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
. àÁ·ÂÂÚ C (ÖÙËÂÌ Í‡Ì‡Î) ËÎË
S (䇷ÂÎÂÌ Í‡Ì‡Î), ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË . ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ͇̇Î. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ Ò ·ÛÚÓÌËÚÂ
ËÎË , ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER
.
êÂÊËÏ Í‡Ì‡ÎË: P (êÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏË)
C (êÂÊËÏ ÂÙËÂÌ Í‡Ì‡Î)
S (êÂÊËÏ Í‡·ÂÎÂÌ Í‡Ì‡Î)
10. ÄÍÓ Ì Á̇ÂÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ͇̇ÎË, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ “Search”, ‡ ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
í˙ÒÂÌÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‡ ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
.
ENTER
11. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Store”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “OK”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
12. èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË 3-11 Á‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚÂ.
Programme: àÁ·Ë‡ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ͇̇·.
Colour System: ᇉ‡‚‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.
Sound System: ᇉ‡‚‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ Á‚Û͇.
Channel: àÁ·Ë‡ ͇̇Î.
Search: ë͇ÌË‡ Á‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Á‡ ͇̇·.
Store: á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ‚‡¯ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
Å˙΄‡ÒÍË-8
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 9
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ͇̇ÎËÚÂ
ÄÍÓ Ê·ÂÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÓÚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ ËÁ·‡ÌË ÓÚ Ç‡Ò Í‡Ì‡ÎË.
äÓ„‡ÚÓ Ú˙ÒËÚ ÏÂÊ‰Û ‚˜ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË, ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÇË ÒÚÂ
ËÁ·‡ÎË ‰‡ ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ, Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú.
ÇÒ˘ÍË Í‡Ì‡ÎË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ì ÒÚ ËÁ·‡ÎË ËÁ˘ÌÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÔÛÒ̇ÚË, ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ.
1. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Í‡Ì‡Î‡, ÍÓÈÚÓ
‰‡ ·˙‰Â ‰Ó·‡‚ÂÌ ËÎË ËÁÚËÚ.
2.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Channel”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Add/Delete”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
èË ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ENTER
ËÁÚË‚‡Ì ̇ ͇̇·.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌËÚ P ËÎË P , Á‡ ‰‡ Ô‚Íβ˜ËÚ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
͇̇Î, ‡ ÔÓÒΠÔÓ‚ÚÓÂÚ „ÓÌÓÚÓ.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Ò ÒÏÂÌfl ÏÂÊ‰Û ‰Ó·‡‚flÌ Ë
åÓÊÂÚ ‰‡ „Ή‡Ú ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î (‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÚËÚ Í‡Ì‡Î), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ‰Âʉ‡Ì ̇ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÁÏÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ‰‚‡ ͇̇·, Ò ˆÂÎ:
ч ÔÓÏÂÌËÚ ˜ËÒÎÂÌËfl ‰, ‚ ÍÓÈÚÓ Í‡Ì‡ÎËÚ ҇ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ч ‰‡‰ÂÚ ÎÂÒÌÓ Á‡ÔÓÏÌfl˘Ë Ò ˜ËÒ· ̇ ͇̇ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ
„Ή‡Ú ̇È-˜ÂÒÚÓ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Channel”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Sort”, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “From”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓ͇Ê ÌÓÏÂ˙Ú Ì‡ ͇̇Î, ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “To”, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ENTER
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓ͇Ê ÌÓ‚ËflÚ ÌÓÏÂ, Ò ÍÓÈÚÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ÓÁ̇˜ËÚ ͇̇·.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Store”, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ENTER
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “OK”, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ENTER
.
àÁ·‡ÌËflÚ Í‡Ì‡Î Ò ‡ÁÏÂÌfl Ò Í‡Ì‡Î‡, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡  ·ËÎ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌ Ò
ËÁ·‡ÌËfl ÌÓÏÂ.
6.
èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË ÓÚ 3 ‰Ó 5 Á‡ ‰Û„ ͇̇Î, ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚË.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-9
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 10
èËÒ‚Ófl‚‡Ì ̇ ËÏÂ̇ ̇ ͇̇ÎËÚÂ
àÏÂ̇ڇ ̇ ͇̇ÎË ˘Â Ò ÔËÒ‚ÓflÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ
ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ͇̇ÎËÚÂ.
íÂÁË ËÏÂ̇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌflÚ, ÍÓÂÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔËÒ‚Ófl‚‡Ú ÌÓ‚Ë ËÏÂ̇.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Channel”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Name”, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚÂ
.
·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ÄÍÓ Â ÌÛÊÌÓ, ËÁ·ÂÂÚ ͇̇·, ̇ ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔËÒ‚Ófl‚‡Ú ÌÓ‚Ó ËÏÂ,
.
Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË . ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
4.
á‡...
ëΉ ÚÓ‚‡...
àÁ·Ë‡Ì ̇ ·ÛÍ‚‡, ˆËÙ‡ ËÎË ÒËÏ‚ÓÎ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË èÂÏË̇‚‡Ì Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ èÂÏË̇‚‡Ì Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ ·ÛÍ‚‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ èÓÚ‚˙ʉÂÌË ̇ ËÏÂÚÓ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
á̇ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ëχ ‚ ̇΢ÌÓÒÚ, Ò‡:
ÅÛÍ‚ËÚ ÓÚ Î‡ÚËÌÒ͇ڇ ‡Á·Û͇ (A~Z)
ñËÙË (0~9)
ëÔˆˇÎÌË Á̇ˆË (-, ËÌÚÂ‚‡Î)
5.
èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË ÓÚ 3 ‰Ó 4 Á‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î, ̇ ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔËÒ‚ÓË ÌÓ‚Ó ËÏÂ.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
îË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ͇̇ÎËÚÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ˙˜ÌÓ „ÛÎË‡Ì ̇ ‰‡‰ÂÌ
͇̇ΠÁ‡ ÓÔÚËχÎÌÓ ÔËÂχÌÂ.
1.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Í‡Ì‡Î‡,
ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÙËÌÓ.
2.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Channel” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Fine Tune”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
îËÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÚ ͇̇ÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË, Ò χÍË‡Ú Ò˙Ò Á‚ÂÁ‰Ë˜Í‡
“*” ÓÚ ‰flÒ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÌÓÏÂ‡ ̇ ͇̇· ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ ̇ ͇̇·. à ÌÓÏÂ˙Ú Ì‡
͇̇ΠÒÚ‡‚‡ ˜Â‚ÂÌ.
ᇠ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ÙË̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ 0, ËÁ·ÂÂÚ “Reset”, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
ËÎË , ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
Å˙΄‡ÒÍË-10
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 11
çÄëíêéâäÄ çÄ äÄêíàçÄíÄ
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ ͇ÚË̇ڇ
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚËÔ Í‡ÚË̇, ÍÓÈÚÓ Ì‡È-‰Ó·Â
ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ÇË.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Picture”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ P.MODE, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ
̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ͇ÚË̇ڇ.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÙÂÍÚ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Mode”.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Dynamic: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‚ fl͇ ÒÚ‡fl.
Standard: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÓÔÚËχÎÂÌ Ó·‡Á ‚ ÌÓχÎ̇ Ò‰‡.
Movie: àÁ·Ë‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ ÔËflÚÂÌ Ó·‡Á ‚ Ú˙Ï̇ ÒÚ‡fl.
Custom: àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ή‡Ú ӷ‡Á‡ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ ÓÚ ‚‡Ò ̇ÒÚÓÈÍË.
(ÇÊ. "ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡ ͇ÚË̇" ̇ ÒÚ. 11.)
êÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡ ͇ÚË̇
LJ¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ëχ ‰ˈ‡ ̇ÒÚÓÈÍË, ÍÓËÚÓ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡
ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Picture”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Custom”, ÔÓÒÎÂ
.
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ËÎË Û‚Â΢ËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Contrast: ê„ÛÎË‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÓ Ë Ú˙ÏÌÓÚÓ ÏÂÊ‰Û Ó·ÂÍÚËÚÂ Ë ÙÓ̇.
Brightness: ê„ÛÎË‡ flÍÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÎËfl ÂÍ‡Ì.
Sharpness: ê„ÛÎË‡ ÍÓÌÚÛËÚ ̇ Ó·ÂÍÚËÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ë Ì‡Ô‡‚Ë
ÔÓ-ÂÁÍË ËÎË ÔÓ-‡ÁχÁ‡ÌË.
Colour: ê„ÛÎË‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ, ͇ÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÔÓ-Ò‚ÂÚÎË ËÎË ÔÓ-Ú˙ÏÌË.
Tint (Ò‡ÏÓ Á‡ NTSC): ê„ÛÎË‡ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ͇ÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÔÓ-˜Â‚ÂÌË ËÎË
ÔÓ-ÁÂÎÂÌË Á‡ ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ËÁ„Ή.
ÄÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÔÓÏÂÌË Â ÚÂÁË Ì‡ÒÚÓÈÍË, Òڇ̉‡Ú˙Ú Ì‡ ͇ÚË̇ڇ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ ̇ “Custom”.
Å˙΄‡ÒÍË-11
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 12
èÓÏfl̇ ̇ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ ·flÎÓÚÓ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ̇È-ÔËflÚÌËfl Á‡ Ó˜ËÚ ‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÚÓÌ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Picture”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
.
“Colour Tone” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇
̇ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÚÓÌ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Cool2: è‡‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ-ÒËÌfl, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ “Cool1 ”.
Cool1: è‡‚Ë ·ÂÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔÓ-ÒËÌ͇‚Ë.
Normal: á‡Ô‡Á‚‡ ·ÂÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ·ÂÎË.
Warm1: è‡‚Ë ·ÂÎËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔÓ-˜Â‚ÂÌË͇‚Ë.
Warm2: è‡‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ-˜Â‚Â̇ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ “Warm1”.
çÄëíêéâäÄ çÄ áÇìäÄ
ëÏfl̇ ̇ Òڇ̉‡Ú‡ ̇ Á‚Û͇
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡ ̇ ÒÔˆˇÎÌËfl Á‚ÛÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ
˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË „Ή‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ.
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÚÂÁË ÓÔˆËË ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ S.MODE
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Sound”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Mode”.
Standard: àÁ·Ë‡ ÂÊËÏ Ì‡ ÌÓχÎÂÌ Á‚ÛÍ.
Speech: 燷Îfl„‡ ̇ ˜ڇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÛÁË͇ڇ.
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚Û͇
ÇÒfl͇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ Òڇ̈Ëfl Ëχ Ò‚ÓË ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ Ò˄̇· Ë
ÔÓ Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ Ì  ÎÂÒÌÓ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú ‰‡ „ÛÎË‡Ú Á‚Û͇ ÒΉ ÔÓ‰̇ڇ
ÒÏfl̇ ̇ ͇̇·. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‚Û͇ ̇ Ê·ÌËfl ͇̇Π˜ÂÁ ̇χÎfl‚‡Ì ̇ Á‚Û͇ ÔË ÒËÎÂÌ
ÏÓ‰ÛÎË‡˘ ˄̇ΠËÎË ˜ÂÁ Û‚Â΢‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔË Ò·· ÏÓ‰ÛÎË‡˘ Ò˄̇Î.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Sound”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
.
“Auto Volume” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
.
“On” ËÎË “Off”. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-12
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/26/05 10:20 AM
Page 13
çÄëíêéâäÄ çÄ ÇêÖåÖíé
ë‚Âfl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚ÂËÚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ڇ͇ ˜Â ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ INFO. ífl·‚‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ë ‡ÍÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÚ ڇÈÏÂË Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
1. ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Setup”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Time”.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Clock Set”.
4.
á‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó “Hour” ËÎË “Minute”
·ÛÚÓ̇ ËÎË
ᇉ‡‚‡Ì ̇ “Hour” ËÎË “Minute”
·ÛÚÓ̇ ËÎË
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
5.
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
ÄÍÓ ËÁ‚‡‰ËÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ, ˘Â  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÌÓ‚Ó ‰‡ Ò‚ÂËÚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ˜‡Ò Ë ÏËÌÛÚË Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‚ÂÏÂ‚Ë ËÌÚÂ‚‡Î Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ 30 ‰Ó 180
ÏËÌÛÚË, ÔÂ‰Ë Ç‡¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
SLEEP ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ,
‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ ‚ÂÏÂ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Setup”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Sleep Timer” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓ͇ÊÂ
Ê·ÌËflÚ ˜‡Ò.
(“Off”, “30”, “60”, “90”, “120”, “150”, “180”).
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Time”.
íÂ΂ËÁÓ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ,
ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡ÈÏÂ˙Ú ‰ÓÒÚË„Ì 0.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-13
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 14
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ڇÈÏÂËÚ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ, ڇ͇ ˜Â
ÚÂ΂ËÁÓ˙Ú ‰‡ ÒÂ:
ÇÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë Ì‡ÒÚÓË Ì‡ ËÁ·‡ÌËfl ͇̇Π‚ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
àÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ “Setup”
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“On Timer” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Time”.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ Ò‚ÂËÚ “Hour”, ‡ ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ Í‡ÚÓ ÔÓ-„ÓÂ.
äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚÂ.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Off Timer” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ Ò‚ÂËÚ “Hour”, ‡ ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ , Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ Í‡ÚÓ ÔÓ-„ÓÂ.
äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚÂ.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
è˙‚‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇  ‰‡ Ò‚ÂËÚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
(‚Ê. “ë‚Âfl‚‡ÌÂ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ‚ÂÏ” ̇ ÒÚ. 13)
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ˜‡Ò Ë ÏËÌÛÚË Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ “Activation” Úfl·‚‡ ‰‡  ̇ “On”, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚflÚ Ú‡ÈÏÂËÚÂ.
ÑêìÉà çÄëíêéâäà
àÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ
èË Ô˙‚ÓÚÓ ÔÛÒ͇Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Á·ÂÂÚ ÂÁË͇,
ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë Í‡ÌÌË Ë̉Ë͇ˆËË.
1.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÂÍ‡ÌÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Language” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÂÁËÍ Ò ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË ËÁÏÂÊ‰Û 12 ÂÁË͇.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-14
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 15
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÂÊËχ ÒËÌ ÂÍ‡Ì
ÄÍÓ Ì Ò ÔËÂχ ÌË͇Í˙‚ Ò˄̇ΠËÎË Ò˄̇Î˙Ú Â ÏÌÓ„Ó Ò··, ÙÓÌ˙Ú Ì‡
͇ÚË̇ڇ Ò ¯ÛÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Á‡ÏÂÒÚ‚‡ Ò˙Ò ÒËÌ ÂÍ‡Ì. ÄÍÓ Ê·ÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ‚ˉËÚ ÎÓ¯‡Ú‡ ͇ÚË̇, Úfl·‚‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ÂÊËχ
“Blue Screen” ̇ “Off”.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Blue Screen”,
ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“On” ËÎË “Off”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
àÁ·Ó ̇ ËÁÚÓ˜ÌË͇
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û ‚˙̯ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË, Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï
‚ıÓ‰ÌËÚ „ÌÂÁ‰‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Input”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
àÁ·ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ËÎË .
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
ÓÚÌÓ‚Ó Ë ËÁ·ÂÂÚ “Source List”.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SOURCE ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Á‡ ‰‡
Ô‚Íβ˜‚‡Ú ÏÂÊ‰Û ‚Ò˘ÍË Ì‡Î˘ÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË. íÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ÂÊËÏ
ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·ÂÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ TV ËÎË P /
̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÌÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·ÂÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ SOURCE.
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ËÏÂ̇ڇ ̇ ‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ
ᇉ‡ÈÚ ËÏ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ‚ıÓ‰ÌËÚ ËÁ‚Ó‰Ë, Á‡
‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ËÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ.
1.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Input”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Edit Name” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‚˙̯ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ,
ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡ÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-15
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 16
àáèéãáÇÄçÖ çÄ îìçäñàüíÄ íÖãÖíÖäëí
íÂÎÂÚÂÍÒÚ ‰ÂÍÓ‰Â
èӂ˜ÂÚÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ÔˉÛÊÂÌË Ò
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ – ÒÚ‡ÌËˆË ÔËÒÏÂ̇ ËÌÙÓχˆËfl, ̇ÔËÏÂ:
íÇ ÔÓ„‡Ï‡.
çÓ‚ËÌË Ë ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ
ëÔÓÚÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ëÛ·ÚËÚË Á‡ ıÓ‡ Ò Ì‡Ï‡ÎÂÌ ÒÎÛı
ëÚ‡ÌˈËÚ ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ò‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ ¯ÂÒÚ Í‡Ú„ÓËË:
ó‡ÒÚ
ë˙‰˙ʇÌËÂ
A
àÁ·‡Ì ÌÓÏÂ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡.
B
ç‡Á‚‡ÌË ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ڇ Òڇ̈Ëfl.
C
çÓÏÂ ̇ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡ ËÎË Ò˙ÒÚÓflÌË ̇ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ.
D
чڇ Ë ˜‡Ò.
E
íÂÍÒÚ.
F
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ.
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
àÌÙÓχˆËflÚ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ,
ÒÚË„‡ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ Ò˄̇· ‰‡  ‰Ó·Ó. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È:
åÓÊ ‰‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ËÌÙÓχˆËfl.
çflÍÓË ÒÚ‡ÌËˆË ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú.
ᇠ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ë ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡
̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ:
1.
ä‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ P
(
) ËÎË P
ÍÓÈÚÓ Ô‰·„‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TTX/MIX (
(
)ËÁ·ÂÂÚ ‡Ì‡Î‡,
) Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÂÊËχ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
èÓ͇Á‚‡ Ò ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
ífl ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚Ë͇ ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ Ò ·ÛÚÓ̇ MENU (
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ TTX/MIX (
).
).
àÁÎ˙˜‚‡ÌÓÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ô‰‡‚‡Ì ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇ ÂÍ‡Ì‡
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙Ò ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TV(
) ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
ÄÍÓ ÔË „Ή‡Ì ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ò ÔÓfl‚Ë ÌflÍÓÈ ÔÓ‚‰ÂÌ Á̇Í, ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË ÂÁËÍ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Â Ò˙˘Ëfl ͇ÚÓ ÂÁË͇ ‚ ÂÊËχ “Setup” ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
ÄÍÓ ÂÁˈËÚ ҇ ‡Á΢ÌË, ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ, Ò˙‚Ô‡‰‡˘ Ò ÂÁË͇ ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ “Setup”.
Å˙΄‡ÒÍË-16
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 17
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÍÓÌÍÂÚ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Á‡
‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ:
1.
Ç˙‚‰ÂÚ ÚˈËÙÂÌËfl ÌÓÏÂ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ÓÚ·ÂÎflÁ‡Ì ‚
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ˆËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË.
2.
ÄÍÓ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡  ҂˙Á‡Ì‡ Ò ÌflÍÓÎÍÓ ‚ÚÓ˘ÌË ÒÚ‡ÌˈË, ‚ÚÓ˘ÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌËˆË Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ‰. ᇠ‰‡ ÒÚÓÔË‡Ú ÔÓ͇Á‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰Â̇
(
). ᇠ‰‡ ÔÓ‰ÌÓ‚ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
(
) ÓÚÌÓ‚Ó.
ÒÚ‡Ìˈ‡, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
3.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË Ì‡ ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ:
ᇠÔÓ͇Á‚‡Ì ̇...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
Ö‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ë ÌÓχÎÌÓÚÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ
TTX/MIX (
ëÍËÚ ÚÂÍÒÚ(̇ÔËÏÂ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ËÍÚÓËÌË)
INFO (
)
çÓχÎÌËfl ÂÍ‡Ì.
INFO (
)
ÇÚÓ˘̇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÂÈÌËfl 4-ˆËÙÂÌ ÌÓÏÂ
DUAL I-II (
ëΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡
è‰˯̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
P
P
(
(
ÅÛÍ‚Ë Ò ‰‚ÓÂÌ ‡ÁÏÂ ‚:
(
)
ÉÓ̇ڇ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡
ÑÓÎ̇ڇ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡
ljÌ˙Ê
Ñ‚‡ Ô˙ÚË
çÓχÎÂÌ ÂÍ‡Ì
íË Ô˙ÚË
)
)
)
)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Fastext Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
ê‡Á΢ÌËÚ ÚÂÏË ‚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÒÚ‡ÌˈËÚ ҇ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌË
ˆ‚ÂÚÓ‚Â Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·‡ÌË Ò ˆ‚ÂÚÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ.
1.
èÓ͇ÊÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ,
).
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TTX/MIX (
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ, ÓÚ„Ó‚‡fl˘ ̇ ÚÂχڇ, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ (̇΢ÌËÚ ÚÂÏË Ò ‰‡‰ÂÌË ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ ËÌÙÓχˆËÓÌÌËfl ‰
̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ).
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˜Â‚ÂÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÚ Ô‰˯̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÁÂÎÂÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ TV(
), Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÔÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚ.
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÒÚ‡ÌËˆË Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ú ‰Ó ˜ÂÚËË ÒÚ‡ÌËˆË ÓÚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ, Á‡ ‰‡ „Ë
ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÔÓ Ê·ÌËÂ.
1.
àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ LIST Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ SOURCE (
).
ÅÛÚÓÌ˙Ú SOURCE (
) Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‚Íβ˜‚‡ÌÂ
ÏÂÊ‰Û ÂÊËÏËÚ LIST Ë FLOF.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ˆ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ, ÓÚ„Ó‚‡fl˘ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ˘Â ·˙‰Â
Á‡ÏÂÌÂ̇.
3.
4.
Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl ÌÓÏÂ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË.
èÓ‚ÚÓÂÚ ÒÚ˙ÔÍË 2 Ë 3 Á‡ ‚Òfl͇ ÒÚ‡Ìˈ‡, ÍÓflÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡Ô‡ÏÂÚË, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÒÂÍË Ô˙Ú ‡Á΢ÂÌ ˆ‚ÂÚÂÌ ·ÛÚÓÌ.
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SLEEP (
Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ ÏË„‡Ú.
Å˙΄‡ÒÍË-17
), ‰Ó͇ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·ÎÓ͘ÂÚ‡
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 18
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ PC (·‡ÁË‡Ì ̇ Windowœ XP)
èÓ-‰ÓÎÛ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Á‡ Windows, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ÂÍ‡ÌË Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ ‚ÂÓflÚÌÓ ˘Â Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ Windows
Ë ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ‚ˉÂÓ Í‡Ú‡. çÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ÓÒÌӂ̇ڇ ËÌÙÓχˆËfl ˘Â Ò ÓÚ̇Òfl Á‡ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÒÎÛ˜‡Ë.
(ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ì  ڇ͇, Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÎË ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ Samsung.)
1.
è˙‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚ “Control Panel” ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ ¡tart ̇ Windowœ.
2.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ÂÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ, ̇ÚËÒÌÂÚ “Appearance
and Themes” Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ.
3.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ÂÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
“Display”Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ.
4.
èÂÏËÌÂÚ ‰Ó ‡Á‰Â· “Settings” ̇ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ëfl ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ.
è‡‚ËÎ̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ (‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ):
éÔÚËχÎ̇ - LE15S5: 1024 X 768
LE20S5: 800 X 600
ÄÍÓ ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓˆ Á‡ ‰ËÒÔÎÂÈ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËfl
Á‡ ‚ÂÚË͇Î̇ ˜ÂÒÚÓÚ‡, Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Â “ 60” ËÎË “ 60 Hz”. Ç
ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ “OK” Ë ËÁÎÂÁÚ ÓÚ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ëfl
ÔÓÁÓˆ.
êÂÊËÏË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
ä‡ÍÚÓ ÔÓÁˈËflÚ‡, ڇ͇ Ë ‡ÁÏÂ˙Ú, ‚‡Ë‡Ú, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌËÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË.
(èÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò ‚Ò˘ÍË ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰‰˙ʇÌËÚ „‡ÌˈË.)
êÂÊËÏ
ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
ïÓËÁÓÌÚ‡Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (kHz)
ÇÂÚË͇Î̇
˜ÂÒÚÓÚ‡ (Hz)
èËÍÒÂÎ̇ Ú‡ÍÚÓ‚‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ (MHz)
èÓÎflËÚÂÚ Ì‡
ÒËÌı. (ï/Ç)
VGA
720X400
640X480
640X480
31,469
31,469
37,500
70,087
59,940
75,000
28,322
25,175
31,500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46,875
37,879
75,000
60,317
49,500
40,000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48,363
60,023
60,004
75,029
65,000
78,750
-/+/+
èÂÁ‰ӂ ÂÊËÏ Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ.
ÄÔ‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ͇Á‚‡ ‡ÌÓχÎËË, ‡ÍÓ Ò ËÁ·Â ÌÂÒڇ̉‡ÚÂÌ ‚ˉÂÓ ÙÓχÚ.
Å˙΄‡ÒÍË-18
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:39 PM
Page 19
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ PC ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ÉÛ·‡ Ë ÙË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (Image Lock):
ñÂÎÚ‡ ̇ „ÛÎËӂ͇ڇ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ  ‰‡ Ò ÔÂχıÌ ËÎË
̇χÎË ¯ÛÏ˙Ú ‚ ͇ÚË̇ڇ. ÄÍÓ ¯ÛÏ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂχıÌ ҇ÏÓ Ò
ÙË̇ ̇ÒÚÓÈ͇, ËÁ‚˙¯ÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍËÚ ̇ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ÍÓÎÍÓÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ (coarse) Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÒÚÓÈÚ ÙËÌÓ. ëΉ ͇ÚÓ ¯ÛÏ˙Ú Â Ì‡Ï‡ÎÂÌ,
„ÛÎË‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó Í‡ÚË̇ڇ, ڇ͇ ˜Â ‰‡ Ò ÔÓ‰‡‚ÌË ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
1.
è‰‚‡ËÚÂÎ̇ ̇ÒÚÓÈ͇: ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ SOURCE, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ PC.
2.
ч ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Setup” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“PC ” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
5.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Coarse” ËÎË “Fine” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
6.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ̇ÒÚÓÈÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
7.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ “Image Lock”.
èÓÏfl̇ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ͇ÚË̇ڇ (Position):
ê„ÛÎË‡ÈÚ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ‡ÍÓ ÚÓÈ Ì Ò ÔÓ·Ë‡
‚ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1.
ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÚ 1 ‰Ó 3 ‚ “ÉÛ·‡ Ë ÙË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (Image Lock)”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Position” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ‚ÂÚË͇Î̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ËÎË , Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
4.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Ç˙˘‡Ì ̇ Á‡‚Ó‰ÒÍËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ͇ÚË̇ڇ (Image Reset):
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÏÂÒÚËÚ ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ó·‡Á‡ Ò˙Ò ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ,
Á‡‰‡‰ÂÌË Ù‡·˘ÌÓ.
1.
ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÚ 1 ‰Ó 3 ‚ “ÉÛ·‡ Ë ÙË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (Image Lock)”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
“Image Reset” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
.
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ (Auto Adjustment):
Ä‚ÚÓχÚ˘̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ PC ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‰‡
Ò ̇ÒÚÓË Í˙Ï ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ ‚ˉÂÓ Ò˄̇Î. ëÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
Á‡ ÙË̇ Ë „Û·‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Ë ÔÓÁˈËfl Ò „ÛÎË‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
1.
ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÚ 1 ‰Ó 3 ‚ “ÉÛ·‡ Ë ÙË̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (Image Lock)”.
2.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚ ËÎË , Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
.
“Auto Adjustment” ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ENTER
3.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ EXIT Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ.
Å˙΄‡ÒÍË-19
BN68-00940G-00Bul.qxd
8/25/05 3:47 PM
Page 20
èêÖèéêöäà áÄ àáèéãáÇÄçÖ
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË: èÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÒÂ‚ËÁÂÌ ÔÂÒÓ̇Î
çflχ Á‚ÛÍ ËÎË Í‡ÚË̇
çÓχÎ̇ ͇ÚË̇, ÌÓ Ìflχ Á‚ÛÍ
èÓ‚ÂÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì  ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ˙Ú MUTE
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÏÂÊÓ‚ËflÚ Í‡·ÂÎ Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÒÚ ̇ÚËÒ̇ÎË ·ÛÚÓ̇ (
)POWER.
èÓ‚ÂÂÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ Ë Ì‡ ͇ÚË̇ڇ.flÍÓÒÚÚ‡.
èÓ‚ÂÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
çflχ ͇ÚË̇ ËÎË Ëχ ˜ÂÌÓ-·fl· ͇ÚË̇
ê„ÛÎË‡ÈÚ ˆ‚ÂÚÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ ̇ ËÁÎ˙˜‚‡Ì  Ô‡‚ËÎ̇.
ëÏÛ˘ÂÌËfl ‚ Á‚Û͇ Ë Í‡ÚË̇ڇ
éÔËÚ‡ÈÚ Ò ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡, ÍÓÈÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚˙ıÛ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Ë „Ó ÔÂÏÂÒÚÂÚ ÔÓ-‰‡Î˜..
ÇÍβ˜ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ‰Û„ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÏÂʇڇ.
á‡Ï˙„ÎÂ̇ ËÎË Ò˙Ò ÒÌfl„ ͇ÚË̇,
ËÁÍË‚ÂÌ Á‚ÛÍ
èÓ‚ÂÂÚ ÔÓÒÓ͇ڇ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ‡ÌÚÂ̇.
íÓ‚‡ ÒÏÛ˘ÂÌË ˜ÂÒÚÓ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡È̇ ‡ÌÚÂ̇.
çÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ëÏÂÌÂÚ ·‡ÚÂËËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ „ÓÌËfl Í‡È ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË (ÔÓÁÓ˜Â Á‡ Ô‰‡‚‡ÌÂ).
èÓ‚ÂÂÚ ÍÎÂÏËÚ ̇ ·‡ÚÂËËÚÂ.
èÓ͇Á‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
“èÓ‚ÂÂÚ Ò˄̇ÎÌËfl ͇·ÂΔ
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ò˄̇ÎÌËflÚ Í‡·ÂÎ Â ÔÎ˙ÚÌÓ Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÎË ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ‚ˉÂÓ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ËÎË ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ‚ˉÂÓ Ò‡ ‚Íβ˜ÂÌË.
Ç ÂÊËÏ PC Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
“ç Ò ÔÓ‰‰˙ʇ”.
èÓ‚ÂÂÚ χÍÒËχÎ̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ‚ˉÂÓ‡‰‡ÔÚÂ‡.
ë‡‚ÌÂÚ ÚÂÁË ‰‡ÌÌË Ò ‰‡ÌÌËÚ ‚ êÂÊËÏË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl.
í˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌËflÚ TFT (thin-film transistor) Ô‡ÌÂÎ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÎÓÒÍÓÒÚ, Ò˙ÒÚÓfl˘‡ Ò ÓÚ ÔÓ‰ÚÓ˜ÍË (LE15S5 - 2.359.296,
LE20S5 - 1.440.000), ˜ËÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÁËÒÍ‚‡ ÒÎÓÊ̇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡, ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÏÓÊ ‰‡ Ëχ
ÌflÍÓÎÍÓ Ò‚ÂÚÎË ËÎË Ú˙ÏÌË ÚÓ˜ÍË. íÂÁË ÚÓ˜ÍË Ì ‚ÎËflflÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
íÂıÌ˘ÂÒÍË ÒÔˆËÙË͇ˆËË
àÏ ̇ ÏÓ‰ÂÎ
LE15S5
LE20S5
è‡ÌÂÎ
ê‡ÁÏÂ
ê‡ÁÏÂ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl (ï x Ç)
ëÚ˙Ô͇ ̇ ÔËÍÒÂÎËÚ (ï x Ç)
15” ‰Ë‡„Ó̇Î
304,1 x 228,1 ÏÏ
0,297 x 0,297 ÏÏ
20” ‰Ë‡„Ó̇Î
408,0 x 306,0 ÏÏ
0,6375 x 0,6375 ÏÏ
óÂÒÚÓÚ‡
ïÓËÁÓÌÚ‡Î̇ / ÇÂÚË͇Î̇
30 ~ 69 kHz / 50 ~ 75 Hz
28 ~ 33 kHz / 50 ~ 75 Hz
PC ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
(éÔÚËχÎ̇)
á‡ı‡Ì‚‡Ì (ÇıÓ‰)
åÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ
çÓχÎ̇ / àÍÓÌÓÏËfl ̇ ÂÌÂ„Ëfl
ê‡ÁÏÂË (ò x Ñ x Ç)
äÓÔÛÒ
ë ÓÒÌÓ‚‡
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496,0 x 82,0 x 333,0 ÏÏ
496,0 x 170,0 x 359,0 ÏÏ
607,0 x 94,0 x 436,0 ÏÏ
607,0 x 215,0 x 464,0 ÏÏ
4,0 Í„ (8,81 ÙÛÌÚ‡)
7,8 Í„ (17,19 ÙÛÌÚ‡)
10°C ‰Ó 40°C (50°F ‰Ó 104°F)
10% ‰Ó 80%, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl
-20°C ‰Ó 45°C (-4°F ‰Ó 113°F)
5% ‰Ó 95%, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl
10°C ‰Ó 40°C (50°F ‰Ó 104°F)
10% ‰Ó 80%, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl
-20°C ‰Ó 45°C (-4°F ‰Ó 113°F)
5% ‰Ó 95%, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl
í„ÎÓ
ë ÓÒÌÓ‚‡
ÖÍÓÎӄ˘ÌË
Ò˙Ó·‡ÊÂÌËfl
ꇷÓÚ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ꇷÓÚ̇ ‚·ÊÌÓÒÚ
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ
Ç·ÊÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ
Å˙΄‡ÒÍË-20
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 1
SadrÏaj
SPAJANJE I PRIPREMA TELEVIZORA
PODE·AVANJE OSTALIH FUNKCIJA
Popis dijelova ..........................................................
Kako podesiti podnoÏje ..........................................
Kako podesiti kut TV prijemnika ..........................
Montiranje seta za postavljanje na zid ..................
MontaÏa ure√aja za postavljanje sukladnog s VESA ..
2
2
2
3
3
Pogled na upravljaãki panel .................................. 3
Pogled na panel za prikljuãke................................ 4
Pogled na daljinski upravljaã ................................ 5
Izbor jezika ..........................................................14
Postavljanje naãina rada Plavi zaslon ................15
Odabir izvora ........................................................15
Ure√ivanje naziva ulaznih izvora..........................15
KORI·TENJE OPCIJE TELETEKST
Teletekst Dekoder ................................................16
Prikazivanje Teletekst informacije ........................16
Odabir odre√ene Teletekst stranice ....................17
Ugradnja baterija u daljinski upravljaã .................. 6
Ukljuãivanje i iskljuãivanje ...................................... 6
Postavljanje televizora u stanje mirovanja............ 6
Ukljuãi i pokreni (Plug & Play) .............................. 6
Kori‰tenje funkcije Fastext za odabir stranice teleteksta ..17
Pohranjivanje stranica teleteksta..........................17
PODE·AVANJE KANALA
Automatsko pohranjivanje kanala.......................... 7
Ruãno pohranjivanje kanala .................................. 8
Ure√ivanje kanala .................................................. 9
PODE·AVANJE OSOBNOG RAâUNALA
Kako postaviti PC softver
(Temelji se na Windows XP)................................18
Sortiranje pohranjenih kanala ................................ 9
Dodjeljivanje naziva kanalima ................................ 10
Mod prikaza ..........................................................18
Postavljanje osobnog raãunala ............................19
Fino pode‰avanje prijema kanala.......................... 10
PREPORUKE ZA KORI·TENJE
PODE·AVANJE SLIKE
Promjena standarda slike ...................................... 11
Pode‰avanje korisniãki pode‰ene slike ................ 11
Mijenjanje nijanse boja .......................................... 12
Rje‰avanje problema:
Prije kontaktiranja servisa ....................................20
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija ..........................20
PODE·AVANJE ZVUKA
Promjena standarda zvuka ..................................12
Automatsko pode‰avanje glasnoçe ....................12
PODE·AVANJE VREMENA
Postavljanje i prikaz trenutnog vremena..............13
Postavljanje tajmera za iskljuãivanje ....................13
Oznake
Pritisnite
VaÏno
Napomena
Gumb na
jedan dodir
Hrvatski-1
Hrvatski
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora..14
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 2
SPAJANJE I PRIPREMA TELEVIZORA
Popis dijelova
Provjerite jesu li sljedeçi predmeti isporuãeni s va‰im LCD TV prijemnikom.
Ukoliko neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
Daljinski upravljaã i
baterije (AAA x 2)
Kabel za napajanje
Set za postavljanje na zid
Upute za kori‰tenje
Jamstveni list
Servisna mreÏna kartica
sigurnosne upute
Kartice za registraciju
Kako podesiti podnoÏje
1. Postavite prednju stranu televizora na
mekanu tkaninu ili jastuk na stolu kao na
Slici (1).
- Poravnajte dno televizora prema rubu stola.
2. Pritisnite na sredini straÏnje strane televizora.
Dok priti‰çete gumb “PUSH” koji se nalazi
na straÏnjoj strani postolja, podesite
podnoÏje kao na Slici (2).
(1)
3. Postavite televizor na stol tako da bude
stabilan.
(2)
Gumb PUSH
Kada podesite podnoÏje, pritisnite gumb
“PUSH” na straÏnjoj strani podnoÏja.
Kako podesiti kut TV prijemnika
(1) Pode‰avanje kuta TV prijemnika
na podnoÏju.
(2) Pode‰avanje kuta prilikom premje‰tanja s (3) Pode‰avanje kuta kad je LCD TV
podnoÏja na zidni drÏaã (1 3, 3 1)
na zidnom drÏaãu
Kada podesite podnoÏje, pritisnite gumb “PUSH” na straÏnjoj strani podnoÏja.
1. Slika (1) prikazuje kut pode‰avanja (0°~13°) kad koristite LCD na njegovom podnoÏju.
Pretjerano zakretanje moÏe prevrnuti LCD televizor ‰to moÏe uzrokovati ‰tetu.
2. Slika (2) prikazuje kut pode‰avanja (0°~13°) kad premje‰tate LCD s podnoÏja na zidni drÏaã.
3. Slika (3) prikazuje kut pode‰avanja (0°~10°) kad montirate LCD TV na zid.
Zaãut çete zvuk “klik” za vrijeme promjene kuta iz poloÏaja 1 u 2 ili 3 u 2.
Hrvatski-2
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 3
Montiranje seta za postavljanje na zid
Zidni drÏaãi (prodaju se zasebno) omoguçavaju vam postavljanje televizora na zid.
Detaljne informacije o postavljanju zidnih drÏaãa potraÏite u uputama koje ste dobili u kompletu sa zidnim
drÏaãima. Prilikom postavljanja zidnih drÏaãa obratite se struãnjaku.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za o‰teçenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik
samostalno provodi montaÏu televizora.
MontaÏa ure√aja za postavljanje sukladnog s VESA
Gumb PUSH
(2)
1. TV prijemnik okrenut prednjom stranom prema
dolje poloÏite na njeÏnu krpu ili jastuk na stolu.
2. Podesite podnoÏje pritiskom na gumb “PUSH”
na straÏnjoj strani podnoÏja.
3. Poravnajte oblogu suãelja za postavljanje
(nije u kompletu) s rupama u dnu podnoÏja te ju
priãvrstite pomoçu ãetiri vijka isporuãena
zajedno s podnoÏjem u obliku ruãke, vje‰alicom
za montiranje na zid ili s ostalim podnoÏjima
(nije u kompletu).
Montiranje
(prodaju se
zasebno)
(3)
Kada podesite podnoÏje, pritisnite gumb “PUSH” na
straÏnjoj strani podnoÏja.
Pogled na upravljaãki panel
Povr‰ina TV prijemnika moÏe se razlikovati ovisno o modelu.
Zvuãnici
SOURCE
Pritisnite za mijenjanje programa.
Na izborniku na zaslonu koristite gumbe
kao
‰to koristite gumbe i na daljinskom upravljaãu.
(MoÏete ukljuãiti TV preko guma za programe bez
daljinskog upravljaãa.)
Kreçe se kroz sve dostupne ulazne izvore.
(TV, Ext., AV, S-Video, PC).
INa izborniku na zaslonu koristite ovaj gumb kao ‰to
koristite gumb ENTER
na daljinskom upravljaãu.
MENU
Pritisnite za prikaz izbornika sa znaãajkama va‰eg TV
ure√aja.
Pritisnite za poveçanje ili smanjenje glasnoçe.
Na izborniku na zaslonu koristite gumbe
kao
‰to koristite gumbe i na daljinskom upravljaãu.
(Napajanje)
Pritisnite za ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora.
(HEADPHONE JACK) (Prikljuãak za slu‰alice)
Na ovaj prikljuãak spojite komplet vanjskih slu‰alica.
Senzor daljinskog upravljaãa
Usmjerite daljinski upravljaã prema ovoj toãki na televizoru.
Indikator napajanja
Treperi i iskljuãuje se kad je napajanje ukljuãeno, a
zasvijetli u stanju pripravnosti.
Hrvatski-3
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 4
Pogled na panel za prikljuãke
Povr‰ina TV prijemnika moÏe se razlikovati ovisno o modelu.
Ulaz napajanja
Prilikom svakog prikljuãivanja vanjskog ure√aja na televizor provjerite je li jedinica iskljuãena.
Kod spajanja vanjskog ure√aja, uskladite boju prikljuãka s bojom kabela.
Hrvatski-4
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 5
Spajanje zraãne ili kabelske televizijske mreÏe
Za ispravno gledanje televizijskih kanala, signal mora doçi iz sljedeçih izvora:
- vanjske antene / mreÏe kabelske televizije / mreÏe satelitske televizije
Spajanje vanjskih A/V ure√aja
- Spojite RCA ili S-VIDEO kabel (dodatno) na odgovarajuçi vanjski A/V ure√aj kao ‰to je video rekorder, DVD ure√aj ili kamkorder.
- RCA audio kabele (dodatno) spojite na “L - AUDIO - R” na straÏnjoj strani ure√aja, a ostale krajeve s odgovarajuçim
konektorima audio izlaza na A/V ure√aju.
Spajanje: Set-Top Box, video rekorder ili DVD
- SCART kabel video rekordera ili DVD ure√aja (dodatno) spojite na SCART konektor video rekordera ili DVD-a.
- Ako Ïelite spojiti Set-Top Box i video rekorder (ili DVD), Set-Top Box spojite na video rekorder (ili DVD), a video rekorder (ili
DVD) na ure√aj.
Spajanje raãunala
- D-Sub kabel (dodatno) spojite na “PC IN” na straÏnjoj strani ure√aja, a drugi kraj na video karticu raãunala.
- Stereo audio kabel (dodatno) spojite na “PC AUDIO IN” na straÏnjoj strani ure√aja, a drugi kraj na “Audio Out”
zvuãne kartice na raãunalu.
Kensington Lock
- Kensington Lock (dodatno) je ure√aj koji se koristi za fiziãko uãvr‰çivanje sustava kod kori‰tenja u javnim prostorima.
- Ako Ïelite koristiti ure√aj za zakljuãavanje, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili televizor.
- PoloÏaj za 'Kensington Lock' moÏe se razlikovati ovisno o modelu.
Pogled na daljinski upravljaã
Gumb Standby
(stanje pripravnosti) na televizoru
Gumbi s brojevima za direktno
ukljuãivanje nekog programa
Biranje kanala s jednom/dvije znamenke
: poveçanje jakosti zvuka
Teletekst funkcije
ZadrÏavanje teleteksta
Napu‰tanje teleteksta
Indeks teleteksta
Podstranica teleteksta
Privremeno iskljuãivanje zvuka
Prikaz teleteksta/kombinacija
informacija na teletekstu i
uobiãajenog emitiranja
Direktno biranje TV-moda
Odabir Fastext teme
Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.
P
: Sljedeça stranica teleteksta
P
: Prethodna stranica teleteksta
: smanjenje jakosti zvuka
Odabir zvuãnog efekta
Prethodni kanal
Odabir naãina rada teleteksta
(List ili Flof)
P
P
Prikaz teleteksta
: Sljedeçi program
: Prethodni program
Odabir raspoloÏivih izvora
Prikaz informacija o trenutnoj emisiji
Spremanje teleteksta
Odabir veliãine teleteksta
Izlazak iz izbornika na zaslonu
Upravlja pokazivaãem u izborniku
Automatsko iskljuãivanje
Odabir efekta slike
Odabir naãina rada zvuka
Na uãinak daljinskog upravljaãa moÏe utjecati jarka svjetlost.
Detalje potraÏite u ostalim uputama.
Hrvatski-5
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 6
Ugradnja baterija u daljinski upravljaã
1.
Do kraja izvucite poklopac.
2.
Umetnite dvije AAA baterije.
Osigurajte da se “+” i “_” polariteti baterija poklapaju s dijagramom u pretincu.
3.
Vratite poklopac.
Izvadite baterije i ãuvajte ih na hladnom, suhom mjestu ako neçete koristili daljinski upravljaã duÏe vrijeme. Daljinski upravljaã moÏete koristiti na udaljenosti od oko 7 m od TV-a.
(Uz pretpostavku uobiãajene uporabe TV-a, baterije traju oko godinu dana.)
Ako daljinski upravljaã ne radi, provjerite:
1. Je li napajanje televizora ukljuãeno?
2. Jesu li pozitivni i negativni pol baterija zamijenjeni?
3. Jesu li baterije ispraÏnjene?
4. Je li do‰lo do nestanka struje i je li kabel napajanja iskljuãen?
5. Nalazi li se u blizini fluorescentno svjetlo ili neonska reklama?
Ukljuãivanje i iskljuãivanje
MreÏni kabel je priãvr‰çen za zadnji dio va‰eg ure√aja.
1.
Umetnite mreÏni kabel u odgovarajuçu utiãnicu.
Indikator stanja pripravnosti zasvijetli na donjoj desnoj ploãi.
2.
Pritisnite gumb POWER
na desnom dijelu ploãe.
Program koji ste zadnje gledali se automatski ponovno ukljuãuje.
3.
Pritisnite gumb s brojem (0~9), gumb kanal gore/dolje (
na desnoj strani ploãe.
/
) na daljinskom upravljaãu ili gumb
Kad prvi put ukljuãujete ure√aj, od Vas çe se traÏiti da izaberete jezik na kojem Ïelite da budu prikazani izbornici.
4.
Za iskljuãivanje televizora, ponovno pritisnite POWER
.
Postavljanje televizora u stanje mirovanja
Va‰ ure√aj je moguçe postaviti u Standby naãin rada (spremnosti za rad), da bi se smanjila potro‰nja energije.
Standby naãin rada mo‰e biti koristan kada zaÏelite privremeno prekinuti gledanje (tijekom obroka, na primjer).
1.
Pritisnite gumb POWER
na daljinskom upravljaãu.
The screen is turned off and a standby indicator appears on the lower-right panel.
2.
Da biste ponovno ukljuãili televizor, jednostavno ponovno pritisnite gumb POWER
gumbe (0~9) ili gumb za mijenjanje programa ( / ).
, numerirane
Ne ostavljajte ure√aj u Standby naãinu rada duÏa razdoblja (kada odlazite na ljetovanje, na primjer).
Najbolje je odspojiti televizor od mreÏne utiãnice i antene.
Ukljuãi i pokreni (Plug & Play)
Kada se televizor prvi put UKLJUâI, automatski se jedna za drugom
prikazuju neke osnovne korisniãke postavke. Dostupne su sljedeçe postavke:
1.
Pritisnite gumb POWER
na daljinskom upravljaãu.
Ukoliko odaberete opciju “OK”, prikazat çe se poruka “Start Plug & Play”
(Pokreni funkciju ukljuãi i pokreni).
2.
Pritiskom na gumb ili odaberite odgovarajuçi jezik.
Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili svoj izbor.
3.
“Check antenna input.” kad izaberete “OK”.
Pritisnite tipku ENTER
.
Provjerite je li kabel antene ispravno prikljuãen.
Hrvatski-6
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 7
4.
Pritiskom na gumb ili odaberite odgovarajuçu drÏavu.
Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili svoj izbor.
5.
Izbornik “Auto Store” prikazan je nakon ‰to odaberete opciju “Start”.
Pritisnite tipku ENTER
.
TraÏenje kanala çe automatski poãeti i zavr‰iti.
Kada memorirate sve dostupne kanale, prikazat çe se izbornik “Clock Set”.
Za prekid procesa pohranjivanja u bilo kojem trenutku pritisnite gumb ENTER
6.
.
Pritisnite tipku ENTER
.
Pritiskom na gumb ili odaberite “Hour” ili “Minute”.
Pritiskom na gumb ili podesite “Hour” ili “Minute”.
Sat i minutu moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaãu.
7.
Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili postavku.
Language: odaberite jezik.
Country: odaberite zemlju.
Auto Store: Automatski traÏi i sprema kanale dostupne u lokalnom podruãju.
Clock Set: Postavlja trenutno vrijeme za sat na televizoru.
Ako Ïelite ponovno postaviti ovu znaãajku...
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Plug & Play”, a zatim pritisnite
gumb ENTER
.
3.
To çe promijeniti ili ponovno podesiti postavke.
PODE·AVANJE KANALA
Automatsko pohranjivanje kanala
Raspone frekvencija koji su vam dostupni moÏete skenirati (njihova dostupnost
ovisi o pojedinoj zemlji). Automatski dodijeljeni programski brojevi ne moraju
odgovarati stvarnim ili Ïeljenim brojevima programa.
Me√utim, brojeve moÏete razvrstati ruãno, i obrisati kanale koje ne Ïelite gledati.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel” ponovno pritisnite gumb
ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Country” ponovo pritisnite gumb ENTER
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite odgovarajuçu drÏavu.
Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili svoj izbor.
4.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Auto Store” ponovno
pritisnite gumb ENTER
.
5.
Pritisnite tipku ENTER
.
.
Televizor çe poãeti memorirati sve dostupne kanale.
Za prekid postupka memoriranja i povratak na izbornik “Channel” bilo kada
pritisnite gumb ENTER
.
6.
Kada su svi dostupni kanali memorirani, prikazat çe se izbornik “Sort”.
Hrvatski-7
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 8
Ruãno pohranjivanje kanala
Pohraniti moÏete do 100 kanala, ukljuãujuçi i one primljene preko
kabelskih mreÏa. Kada ruãno pohranjujete kanale, moÏete izabrati:
Pohraniti ili ne svaki na√eni kanal.
Broj programa svakog pohranjenog kanala koji ‰elite identificirati.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Manual Store”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za odabir opcije “Programme” ponovo pritisnite gumb ENTER
4.
Da biste programu dali broj, prona√ite odgovarajuçi broj pritiskom na
gumb ili i zatim pritisnite gumb ENTER
.
5.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Colour System”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
6.
Za odabir standarda boje vi‰e puta pritisnite gumb ili a zatim
pritisnite gumb ENTER
.
7.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Sound System”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
8.
Za odabir standarda zvuka vi‰e puta pritisnite gumb ili ,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
.
Ako ãujete neuobiãajeni zvuk ili nema zvuka, ponovno odaberite potrebni
zvuãni sustav.
9.
Ako znate broj kanala koji çe biti spremljen, pritisnite gumb ili gumb za
odabir opcije “Channel”.
Pritisnite gumb ENTER
. Pritiskom na gumb ili gumb odaberite C
(antenski kanal) ili S (kabelski kanal). Pritisnite gumb za odabir kanala.
Izaberite odgovarajuçi broj pritiskom na gumb ili i zatim pritisnite gumb
ENTER .
Kanalni naãin rada: P (Programski naãin rada)
C (Antenski naãin rada)
S (Naãin rada s kabelskim TV kanalima)
10. Ukoliko ne znate brojeve kanala, pritisnite gumb ili za odabir
opcije “Search”. Pritisnite gumb ENTER
. Pritiskom na gumb
ili traÏite kanale, a zatim pritisnite gumb ENTER
.
11. Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Store”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “OK”, a zatim pritisnite gumb
ENTER
button.
12. Ponovite korake 3 do 11 za svaki kanal koji se pohranjuje.
Programme: Odabire broj programa za kanal.
Colour System: Postavlja sustav podr‰ke boja.
Sound System: Postavlja sustav podr‰ke zvuka.
Channel: Odabire kanal.
Search: TraÏi vrijednost frekvencije za kanal.
Store: Pohranjuje postavke.
Hrvatski-8
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 9
Ure√ivanje kanala
Kanale koje odaberete moÏete iskljuãiti iz kanala koje ste skenirali.
Kada skenirate kroz pohranjene kanale, oni koje ste odabrali
preskoãiti, neçe biti prikazani.
Svi kanali koje niste posebno izabrali za preskakivanje, bit çe prikazani
tijekom skeniranja.
1.
Za izravan izbor kanala koji treba dodati ili izbrisati koristite gumbe s brojevima.
2.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Add/Delete”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
4.
Promjenu izme√u dodavanja i brisanja kanala moÏete izvr‰iti uza
stopnim pritiskanjem gumba ENTER
.
5.
Za prebacivanje na odgovarajuçi kanal pritisnite gumbe P
i zatim ponovite gore navedeni postupak.
6.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
ili P
Sve kanale (ukljuãujuçi izbrisane kanale) moÏete pregledati koristeçi gumbe s
brojevima na daljinskom upravljaãu.
Sortiranje pohranjenih kanala
Moguçe je zamijeniti brojeve dva kanala radi:
izmjene numeriãkog redoslijeda kojim su kanali automatski
pohranjeni.
dodjeljivanja brojeva koji se lagano pamte onim kanalima koje
najãe‰çe gledate.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel” ponovno pritisnite gumb
ENTER
.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Sort”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za odabir opcije “From” pritisnite gumb ENTER
.
Pritisnite gumb ili dok se ne prikaÏe broj koji Ïelite promijeniti.
Pritisnite gumb ENTER
.
4.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “To”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
Pritisnite gumb ili dok se ne prikaÏe novi broj kojim Ïelite oznaãiti kanal.
Pritisnite gumb ENTER
.
5.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Store”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
button.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “OK”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
button.
Odabrani kanal je zamijenio program koji je bio prethodno pohranjen na taj broj.
6.
Ponovite korake 3 do 5 za sortiranje drugog kanala.
7.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-9
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 10
Dodjeljivanje naziva kanalima
Nazivi se automatski dodjeljuju kanalima ukoliko se informacije o kanalu emitiraju.
Ovi se nazivi mogu zamijeniti te vam na taj naãin omoguçuju dodjeljivanje
novih naziva.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Name”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
3.
Ako je potrebno, pritiskom na gumb ili odaberite kanal kojem
Ïelite promijeniti naziv. Pritisnite gumb ENTER
.
4.
U...
Nakon toga...
Odabir slova, broja ili simbola
Pritisnite gumb ili Prijelaz na slijedeçe slovo
Pritisnite gumb Povratak na prethodno slovo
Pritisnite gumb Potvrda naziva
Pritisnite gumb ENTER
Znakovi koji stoje na raspolaganju :
Slova abecede (A~Z)
Brojevi (0~9)
Posebni znakovi ( -, razmak)
5.
Ponovite korake 3 do 4 kako bi svakom kanalu promijenili naziv.
6.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Fino pode‰avanje prijema kanala
Koristite fino pode‰avanje kako bi ruãno podesili odre√eni kanal za
optimalni prijem.
1.
Koristite numeriãke gumbe za izravan odabir kanala koji Ïelite fino podesiti.
2.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Channel”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Fine Tune”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
button.
4.
Pritisnite gumb ili za fino pode‰avanje.
Pritisnite gumb ENTER
.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Fino pode‰eni kanali koji su spremljeni imaju oznaku “*” na desnoj strani od broja
kanala u nazivu. I broj kanala postane crven.
Za ponovno postavljanje finog pode‰avanja odaberite opciju “Reset” pritiskom na gumb
ili , a zatim pritisnite gumb ENTER
Hrvatski-10
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 11
PODE·AVANJE SLIKE
Promjena standarda slike
MoÏete izabrati vrstu slike koja najbolje odgovara va‰im zahtjevima.
Za odabir jedne od postavki
slike moÏete pritisnuti i gumb
P.MODE na daljinskom
upravljaãu.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Picture” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Mode” pritisnite gumb ENTER
3.
Za odabir odre√enog efekta slike pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER
.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
.
Dynamic: Odabire sliku za visoku definiciju u osvijetljenoj prostoriji.
Standard: Odabire sliku za optimalni prikaz u normalnom okruÏenju.
Movie: Odabire sliku za ugodan prikaz u zatamnjenoj prostoriji.
Custom: Odaberite za prikaz omiljenih postavki prikaza.
(Pogledajte “Pode‰avanje korisniãki pode‰ene slike” na stranici 11)
Naãin rada slike mora se podesiti odvojeno za svaki izvor unosa.
Pode‰avanje korisniãki pode‰ene slike
Va‰ ure√aj ima nekoliko postava koje vam omoguçavaju upravljanje kakvoçom slike.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Picture” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Custom” ,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za odabir odre√ene opcije pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER
.
4.
Za smanjenje ili poveçanje vrijednosti odre√ene opcije pritisnite gumb
ili. Pritisnite tipku ENTER
.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Contrast: Pode‰ava svjetlinu i tamu izme√u objekata i pozadine.
Brightness: Pode‰ava svjetlinu cijelog zaslona.
Sharpness: Pode‰ava obrise objekata kako bi ga izo‰trio ili zamaglio.
Colour: Pode‰ava boje te ih posvjetljuje ili potamnjuje.
Tint (samo NTSC): Pode‰ava boju objekata te ih ãini crvenijima ili zelenijima kako bi
se postigao prirodniji izgled.
U sluãaju promjene ovih postavki naãin rada slike automatski se mijenja u “Custom”.
Hrvatski-11
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 12
Mijenjanje nijanse boja
MoÏete odabrati nijansu boje koja vam je najugodnija za gledanje.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Picture” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Colour Tone”
ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za odabir Ïeljene postavke nijanse boje pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER
.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Cool2: Ton boje je plaviji nego kod izbornika “Cool1”.
Cool1: Bijeli tonovi su plaviãasti.
Normal: Bijeli tonovi ostaju bijeli.
Warm1: Bijeli tonovi su crvenkasti.
Warm2: Ton boje je crveniji nego kod izbornika “Warm1”.
PODE·AVANJE ZVUKA
Promjena standarda zvuka
MoÏete izabrati vrstu posebnog zvuãnog efekta koji se mo‰e
upotrebljavati tijekom programa.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Sound” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Mode” pritisnite gumb ENTER
3.
Za odabir odre√enog zvuãnog efekta pritisnite gumb ili .
Pritisnite gumb ENTER
4.
Ovu opciju moÏete odabrati i
pritiskom na gumb S.MODE
na daljinskom upravljaãu.
.
.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Standard: Odabire normalni naãin rada zvuka.
Speech: Nagla‰ava glas, a ne zvuk.
Automatsko pode‰avanje glasnoçe
Svaka TV postaja ima vlastite uvjete signala te nije lako podesiti
glasnoçu prilikom svake promjene kanala. Ova znaãajka vam
omoguçuje automatsko uga√anje glasnoçe na Ïeljenom kanalu,
sti‰avanjem izlaznog zvuka kada je modulacijski signal visok te
pogla‰avanjem izlaznog zvuka kada je modulacijski signal nizak.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Sound” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Auto Volume”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “On” ili “Off”. Pritisnite tipku ENTER
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-12
.
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/26/05 10:20 AM
Page 13
PODE·AVANJE VREMENA
Postavljanje i prikaz trenutnog vremena
Televizijski sat moÏete namjestiti tako da se prikazuje trenutno vrijeme
kad pritisnete gumb INFO. Sat je potrebno postaviti ako namjeravate
koristiti funkciju automatskih tajmera za Uk/Isk.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Time” pritisnite gumb ENTER
3.
Za odabir opcije “Clock Set” ponovo pritisnite gumb ENTER
4.
Za...
Pritisnite...
Idite na gumb “Hour” ili “Minute”.
gumb ili Podesite “Hour” ili “Minute”.
gumb ili Pritisnite tipku ENTER
5.
.
.
.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Ako iskljuãite napajaãki kabel, morat çete ponovo namjestiti sat.
Sat i minutu moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaãu.
Postavljanje tajmera za iskljuãivanje
MoÏete izabrati vremensko razdoblje izme√u 30 i 180 minuta nakon
ãega se televizor automatski iskljuãuje u standby-mod.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Time” pritisnite gumb ENTER
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Sleep Timer” Ponovno pritisnite
gumb ENTER
.
4.
Priti‰çite gumb ili dok se ne pojavi Ïeljeno vrijeme.
(“Off”, “30”, “60”, “90”, “120”, “150”, “180”) Pritisnite tipku ENTER
.
TV se automatski prebacuje u stanje mirovanja kad tajmer do√e do 0.
Priti‰çite gumb SLEEP na
daljinskom upravljaãu dok se ne
pojavi odgovarajuçi vremenski
interval.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-13
.
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 14
Automatsko ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Moguçe je postaviti tajmere za Uk/Isk tako da se televizor:
Automatski ukljuãi i uskladi na kanal po va‰em izboru u vrijeme
koje vi odaberete.
Automatski iskljuãi u vrijeme koje vi odaberete.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Time” pritisnite gumb ENTER
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “On Timer”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
4.
Pritisnite gumb ili kako biste podesili opciju “Hour”, zatim
pritisnite gumb za prelazak na sljedeçi korak.
Na gore navedeni naãin postavite i ostale opcije.
Kada zavr‰ite, za povratak pritisnite gumb ENTER
.
5.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Off Timer”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
6.
Pritisnite gumb ili kako biste podesili opciju “Hour”,
zatim pritisnite gumb za prelazak na sljedeçi korak.
Na gore navedeni naãin postavite i ostale opcije.
Kada zavr‰ite, za povratak pritisnite gumb ENTER
.
7.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
.
Prvi korak je namje‰tanje sata u televizoru
(pogledajte “Postavljanje i prikaz trenutnog vremena” na str. 13)
Sat i minutu moÏete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaãu.
Postavka “Activation” mora se postaviti na “On” kako bi mjerenje vremena
funkcioniralo.
PODE·AVANJE OSTALIH FUNKCIJA
Izbor jezika
Kada zapoãnete rabiti svoj ure√aj, morate izabrati jezik koji çe se
upotrebljavati za prikaz izbornika i pokazivaãa.
1.
Za prikaz izbornika na zaslonu pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb
ENTER
.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Language”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite odre√eni jezik.
Pritisnite tipku ENTER
.
MoÏete izabrati jedan od 12 jezika.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-14
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 15
Postavljanje naãina rada Plavi zaslon
Ako nema signala ili ako je signal jako slab, plavi zaslon automatski zamjenjuje
pozadinu slike sa ‰umovima. Ako Ïelite nastaviti s gledanjem lo‰e slike,
podesite naãin rada “Plavi zaslon” na “Isklj.”.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU\. Pritisnite tipku ili za
izabrati “Setup” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite gumb ili za odabir opcije “Blue Screen”,
a zatim pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “On” ili “Off”.
Pritisnite tipku ENTER
.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Odabir izvora
MoÏete izabrati izme√u vanjskih izvora koji su spojeni na ulazne
prikljuãke va‰eg televizora.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Za odabir opcije “Input” pritisnite gumb ENTER
.
2.
Za odabir opcije “Source List” ponovo pritisnite gumb ENTER
3.
Pritiskom na gumb ili odaberite potrebni ure√aj.
Pritisnite tipku ENTER
.
Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaãu za kretanje kroz sve
dostupne izvore. Naãin rada TV moguçe je odabrati pritiskom na gumb TV ili
P /
na daljinskom upravljaãu, ali ne i pritiskom na gumb SOURCE .
Ure√ivanje naziva ulaznih izvora
Dajte naziv ure√aju spojenom s ulaznim prikljuãcima kako biste
olak‰ali odabir ulaznog izvora.
1.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Za odabir opcije “Input” pritisnite gumb ENTER
.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Edit Name”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za odabir ure√aja koji Ïelite urediti pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER
.
4.
Za odabir odre√enog ure√aja pritisnite gumb ili .
Pritisnite tipku ENTER
.
5.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-15
.
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 16
KORI·TENJE OPCIJE TELETEKST
Teletekst Dekoder
Veçina postavljenih kanala podrÏavaju “ teletekst ”, stranice
ispisanih informacija koje pruÏaju informacije kao ‰to su:
Vrijeme emitiranja televizijskog programa.
Novosti i vremenske prognoze.
Sportski rezultati.
Titlove za osobe koje imaju problema sa sluhom.
Teletext stranice organizirane su u ‰est kategorija:
Sadr‰aj
Dio
A
Broj izabrane stranice.
B
Identitet televizijske postaje.
C
Broj tekuçe stranice ili status pretraÏivanja.
D
Datum i vrijeme.
E
Tekst.
F
Statusna informacija.
Prikazivanje Teletekst informacije
Teletext informacije moÏete pogledati bilo kad, samo prijem signala
mora biti dobar. Inaãe:
Informacije mogu izostati.
Neke stranice se mo‰da neçe prikazati.
Za aktiviranje Teletext naãina rada i prikaz stranice sa sadrÏajem:
1.
Uz pomoç gumba P
teletext uslugu.
2.
Pritisnite tipku TTX/MIX (
(
) ili P
(
) odaberite kanal koji pruÏa
) za aktiviranje teleteksta.
Prikazuje stranica sadr‰aja. Mo‰e se ponovno prikazati u bilo kojem trenutku
pritiskanjem tipke MENU (
).
3.
Ponovno pritisnite gumb TTX/MIX (
).
SadrÏaj koji se upravo emitira prikazat çe se na zaslonu istovremeno sa
stranicom teleteksta.
4.
Ponovno pritisnite gumb TV(
) za izlaz iz teletext naãina.
Ako se tijekom pregleda teksta pojave nepravilni znakovi, provjerite odgovara li jezik u
tekstu jeziku koji je postavljen u izborniku “Setup”. Ako su jezici razliãiti, odaberite u
tekstu isti jezik koji imate u izborniku “Setup”.
Hrvatski-16
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 17
Odabir odre√ene Teletekst stranice
Pritisnite numeriãke gumbe na daljinskom upravljaãu za direktan unos
brojeva stranica:
1.
Unesite troznamenkasti broj objavljen u sadrÏaju pritiskom na
odgovarajuçe numeriãke tipke.
2.
Ako je odabrana stranica povezana s nekoliko sekundarnih stranica,
te sekundarne stranice pokazuju se u slijedu. Za zamrzavanje prikaza
na odre√enoj stranici, pritisnite
(
). Za nastavak pritisnite
ponovno isti gumb
(
).
3.
Upotreba raznih odrednica prikazivanja:
Za prikaz...
Pritisnite...
I teletext informacija i normalnog emitiranja
TTX/MIX (
Skrivenog teksta (odgovori na pitanja u kvizovima, npr.)
INFO (
)
Normalnog ekrana
INFO (
)
Sekundarne stranice, unosom, ãetveroznamenkastog broja
DUAL I-II (
Sljedeçe stranice
P
(
)
Prethodne stranice
P
(
)
Slova dvostruke veliãine u:
(
)
Jednom
Gornjoj polovici ekrana
Donjoj polovici ekrana
Dvaput
Normalnog ekrana
Triput
)
)
Kori‰tenje funkcije Fastext za odabir stranice teleteksta
Razliãite teme koje su ukljuãene na teletekst stranicama kodirane su bojama,
i mogu se izabrati pritiskom obojenih tipki na daljinskom upravljaãu.
1.
PrikaÏite sadrÏaj teletexta pritiskom na gumb TTX/MIX (
2.
Pritisnite obojeni gumb koji odgovara temi koju Ïelite odabrati
(Dostupne teme navedene su na liniji s informacijama o statusu).
3.
Za prikaz prethodne stranice pritisnite crveni gumb.
Za prikaz sljedeçe stranice pritisnite zeleni gumb.
4.
Za izlaz iz prikaza teleteksta ponovo pritisnite gumb TV (
).
).
Pohranjivanje stranica teleteksta
Moguçe je pohraniti do ãetiri stranice teleteksta te ih kasnije na miru
pregledati.
1.
Odaberite naãin rada LIST pomoçu gumba SOURCE (
Gumb SOURCE (
).
) se koristi za prebacivanje izme√u naãina rada LIST i FLOF.
2.
Pritisnite gumb u boji koji odgovara stranici koju Ïelite zamijeniti.
3.
Pomoçu numeriãkih gumbi unesite broj nove stranice.
4.
Ponovite korake 2 i 3 za svaku stranicu koju Ïelite pohraniti, no svaki
put koristite gumb drugaãije boje.
5.
Pritisnite gumb SLEEP (
Hrvatski-17
) dok odgovarajuça skupina ne zatreperi.
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 18
PODE·AVANJE OSOBNOG RAâUNALA
Kako postaviti PC softver (Temelji se na Windows XP)
NiÏe su prikazane postavke prikaza u operativnom sustavu Windows za uobiãajeno raãunalo. Stvarni zasloni
na va‰em raãunalu mogu se razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava Windows i video kartici. âak i
ako zaslon na va‰em raãunalu izgleda drugaãije, u veçini sluãajeva primjenjuju se iste osnovne informacije o
postavljanju (u suprotnom se obratite proizvo√aãu raãunala ili zastupniku tvrtke Samsung).
1.
Prvo, pritisnite Postavke “Control Panel” u Windows start izborniku.
2.
Kad se pojavi prozor Control Panel, pritisnite na
“Appearance and Themes” i pojavit çe se prozor Display.
3.
Kad se pojavi prozor Control Panel, pritisnite na “Display”
i pojavit çe se prozor Display.
4.
Do√ite do kartice Postavke “Settings” na dijalo‰kom okviru za prikaz.
Ispravna postavka veliãine (rezolucije):
Optimalna - LW15S2: 1024 X 768
LW20M5: 800 X 600
Ako u dijalo‰kom okviru za postavke prikaza postoji odrednica za
vertikalnu frekvenciju, ispravna vrijednost je “60” ili “60 Hz”.Inaãe
samo pritisnite gumb U redu “OK” za izlaz iz dijalo‰kog okvira.
Mod prikaza
Pozicija i veliãina zaslona variraju ovisno o vrsti monitora osobnog raãunala i njegovoj rezoluciji.
Preporuãene su rezolucije u tablici. (podrÏane su sve rezolucije unutar podrÏanih ograniãenja)
Naãin rada
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
Frekvencija sata
s pikselima (MHz)
Polaritet
(H/V)
VGA
720X400
640X480
640X480
31,469
31,469
37,500
70,087
59,940
75,000
28,322
25,175
31,500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46,875
37,879
75,000
60,317
49,500
40,000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48,363
60,023
60,004
75,029
65,000
78,750
-/+/+
Naãin rada povezivanja nije podrÏan.
Televizor çe moÏda raditi neispravno, ako se izabere nestandardan video format.
Hrvatski-18
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:38 PM
Page 19
Postavljanje osobnog raãunala
Grubo i precizno uga√anje slike (Image Lock):
Pode‰avanje kvalitete slike se koristi za uklanjanje ili smanjenje ‰uma na slici.
Ako se ‰um ne ukloni finim pode‰avanjem, podesite frekvenciju ‰to je bolje
moguçe (coarse) i ponovno fino podesite. Nakon smanjenja ‰uma ponovno
podesite sliku tako da je poravnata u sredini zaslona.
1.
Postavljanje: Za odabir naãina rada Raãunalo pritisnite gumb SOURCE.
2.
Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Setup”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritisnite tipku ili za izabrati “PC”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
4.
Za odabir opcije "Image Lock" ponovo pritisnite gumb ENTER
5.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Coarse” ili “Fine”Ponovno pritisnite
gumb ENTER
.
6.
Pritisnite gumb ili a biste podesili kvalitetu prikaza na ekranu.
Pritisnite tipku ENTER
.
7.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
.
Promjena polo‰aja slike (Position):
Podesite poloÏaj zaslona osobnog raãunala ako ne odgovara zaslonu televizora.
1.
Slijedite upute iz odjeljka “Grubo i precizno uga√anje slike (Image Lock)”
od broja 1 do 3.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Position”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Pritisnite gumb ili za pode‰avanje okomitog poloÏaja.
Pritisnite gumb ili za pode‰avanje vodoravnog poloÏaja.
Pritisnite tipku ENTER
.
4.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Inicijalizacija postave slike (Image Reset):
Sve postavke slike moÏete zamijeniti tvorniãki zadanim vrijednostima.
1.
Slijedite upute iz odjeljka “Grubo i precizno uga√anje slike (Image Lock)”
od broja 1 do 3.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Image Reset”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Automatsko namje‰tanje zaslona osobnog raãunala (Auto Adjustment):
Automatsko pode‰avanje omoguçava raãunalnom zaslonu ure√aja
prilagodbu ulaznom raãunalnom video signalu. Vrijednosti za fino i grubo
pode‰avanje te poloÏaj automatski su pode‰ene.
1.
Slijedite upute iz odjeljka “Grubo i fino pode‰avanje slike
(Image Lock)” od broja 1 do 3.
2.
Pritisnite tipku ili za izabrati “Auto Adjustment”
Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.
Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-19
BN68-00940G-00Cro.qxd
8/25/05 3:48 PM
Page 20
PREPORUKE ZA KORI·TENJE
Rje‰avanje problema: Prije kontaktiranja servisa
Nema zvuka ni slike
Normalna slika, ali nema zvuka
Provjerite glasnoçu.
Provjerite da li je gumb MUTE
Provjerite da li je kabel za napajanje prikljuãen na utiãnicu u zidu.
Provjerite jeste li pritisnuli gumb
POWER.
Provjerite postavke televizora za kontrast i svjetlinu.
Provjerite glasnoçu.
pritisnut na daljinskom upravljaãu.
Nema slike ili je slika crno-bijela
Prilagodite postavke boje.
Provjerite da li je odabrani sistem emitiranja ispravan.
Smetnje zvuka i slike
Poku‰ajte utvrditi koji elektriãni ure√aj uzrokuje smetnje za televizor i uklonite ga.
Prikljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Zamagljena ili snjeÏna slika,
iskrivljen zvuk
Provjerite smjer, lokaciju i prikljuãke svoje antene.
Ove smetnje ãesto nastaju zbog upotrebe sobne antene.
Kvarovi na daljinskom upravljaãu
Zamijenite baterije na daljinskom upravljaãu.
Oãistite gornji rub na daljinskom upravljaãu (prozor za prijenos).
Provjerite terminale baterije.
Poruka “Provjeriti kabel”
Provjerite je li signalni kabel ãvrsto povenzan sa izvorima signala iz osobnog raãunala.
Provjerite jesu li izvori iz osobnog raãunala ukljuãeni.
U PC naãinu rada, prikazuje se poruka
“Naãin rada nije podrÏan”
Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video Adaptera.
Usporedite ove vrijednosti s podacima u naãinima prikaza.
TFT LCD ploãa rabi ploãu iz pod-piksela (LE15S5 - 2.359.296, LE20S5 - 1.440.000) koji zahtijevaju visoko razvijenu
tehnologiju primjene. No, i ovako se na zaslonu mogu pojaviti nekoliko svjetlijih ili tamnijih toãaka.
Ove toãke neçe utjecati na izvedbu proizvoda.
Tehniãka i ekolo‰ka specifikacija
Naziv modela
Ploãa
Veliãina
Veliãina prikaza (H x V)
Visina piksela (H x V)
Frekvencija
Vodoravna / Okomita
PC Rezolucija (Optimalno)
Napajanje (Ulaz)
Potro‰nja energije
Normalno / U‰teda energije
Dimenzije (· x D x V)
Kuçi‰te
S podnoÏjem
Naziv modela
S podnoÏjem
Környezetvédelmi megfontolások
Radna temperatura
Radna vlaÏnost
Temperatura skladi‰tenja
VlaÏnost prilikom skladi‰tenja
LE15S5
LE20S5
15” inãa dijagonalno
304,1 x 228,1 mm
0,297 x 0,297 mm
20” inãa dijagonalno
408,0 x 306,0 mm
0,6375 x 0,6375 mm
30 ~ 69 kHz / 50 ~ 75 Hz
28 ~ 33 kHz / 50 ~ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 V ~ 240 V (50 / 60 Hz)
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496,0 x 82,0 x 333,0 mm
496,0 x 170,0 x 359,0 mm
607,0 x 94,0 x 436,0 mm
607,0 x 215,0 x 464,0 mm
4,0 kg (8,81 lbs)
7,8 kg (17,19 lbs)
od 10°C do 40°C (50°F do 104°F)
od 10% do 80%, bez kondenzacije
od -20°C do 45°C (-4°F do 113°F)
od 5% do 95%, bez kondenzacije
od 10°C do 40°C (50°F do 104°F)
od 10% do 80%, bez kondenzacije
od -20°C do 45°C (-4°F do 113°F)
od 5% do 95%, bez kondenzacije
Hrvatski-20
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 9:03 PM
Page 1
Obsah
P¤IPOJENÍ A P¤ÍPRAVA TELEVIZORU
JINÁ NASTAVENÍ
Seznam souãástí .................................................. 2
Jak nastavit stojan ................................................ 2
Jak nastavit úhel televizoru .................................. 2
Volba jazyk ..........................................................14
Volba reÏimu Modré pozadí ................................15
V˘bûr zdroje ........................................................15
Instalace sady pro upevnûní na zeì ....................
Instalace zafiízení kompatibilní s VESA................
Ovládací panel......................................................
Zapojovací panel ..................................................
Dálkové ovládání ..................................................
3
3
3
4
5
Úprava názvÛ vstupních zdrojÛ............................15
VloÏte baterie do dálkového ovladaãe ................
Zapínání a vypínání ..............................................
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu ....
Plug & Play ..........................................................
6
6
6
6
POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU
Dekodér teletextu ................................................16
Zobrazení informací teletextu ..............................16
Vyhledání urãité stránky teletextu ........................17
PouÏití funkce Fastext k vyhledání
stránky teletextu ..................................................17
Ukládání stránek teletextu....................................17
NASTAVENÍ KANÁLÒ
Automatické uloÏení kanálÛ ................................ 7
Ruãní uloÏení kanálÛ ............................................ 8
NASTAVENÍ POâÍTAâE
Konfigurace poãítaãového softwaru
(systém Windows XP) ..........................................18
Úprava kanálÛ ...................................................... 9
Uspofiádání uloÏen˘ch kanálÛ.............................. 9
ReÏim zobrazení ..................................................18
Nastavení poãítaãe ..............................................19
Pfiifiazování názvÛ kanálÛ ....................................10
Jemné vyladûní pfiíjmu kanálu..............................10
DOPORUâENÍ K POUÎÍVÁNÍ
NASTAVENÍ OBRAZU
Zmûna obrazové normy ...................................... 11
Úprava vlastního obrazu ...................................... 11
Zmûna barevnosti ................................................12
OdstraÀování závad:
Dfiíve neÏ budete kontaktovat servisního
technika ................................................................20
Technické a ekologické údaje ............................20
NASTAVENÍ ZVUKU
Zmûna zvukové normy ........................................12
Automatické nastavení hlasitosti ..........................12
NASTAVENÍ âASU
Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu................13
Nastavení ãasovaãe usínání ................................13
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru ............14
Symboly
Stisknout
DÛleÏitá
Poznámka
Tlaãítko na
jeden dotek
âe‰tina
âe‰tina-1
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 2
P¤IPOJENÍ A P¤ÍPRAVA TELEVIZORU
Seznam souãástí
Pfiesvûdãte se, Ïe souãástí dodávky LCD televizoru jsou i následující poloÏky.
Pokud nûkteré poloÏky chybí, obraÈte se na prodejce.
Dálkov˘ ovladaã a baterie
(2 x AAA)
Napájecí kabel
Spodní kryt
Pokyny pro majitele
Záruãní list
Servisní síÈová karta
Bezpeãnostní pfiíruãka
Registraãní karty
Jak nastavit stojan
1. PoloÏte televizor obrazovkou na mûkkou
látku nebo pol‰táfi, tak jako na obrázku (1).
- Spodní ãást televizoru by mûla b˘t v
zákrytu s hranou stolu.
2. Zatlaãte na stfied zadní ãásti televizoru.
Podle obrázku (2) stisknûte a podrÏte
tlaãítko „PUSH“ a nastavte stojan.
(1)
3. Umístûte televizor na stÛl tak, aby byl
stabilní.
(2)
tlaãítko „PUSH“
Pfii nastavování stojanu stisknûte tlaãítko „PUSH“
na zadní ãásti stojanu.
Jak nastavit úhel televizoru
(1) Nastavení úhlu pfii umístûní TV na
stojanu.
(2) Nastavení úhlu pfii zmûnû z umístûní na
stojanu na upevnûní na zeì(1 3, 3 1)
(3) Nastavení úhlu pfii upevnûní televizoru
LCD na zeì
Pfii nastavování stojanu stisknûte tlaãítko „PUSH“ na zadní ãásti stojanu.
1. Obrázek (1) ukazuje úhel nastavení (0°~13°) pfii umístûní televizoru LCD na stojanu.
Pfii vût‰ím úhlu se mÛÏe televizor LCD pfievrátit a po‰kodit se.
2. Obrázek (2) ukazuje úhel nastavení (13°~80°) pfii pfiemûnû televizoru LCD umístûného na stojanu na
televizor pfiipevnûn˘ na zdi.
3. Obrázek (3) ukazuje úhel nastavení (0°~10°) pfii upevnûní televizoru LCD na zeì.
Pfii zmûnû úhlu z 1 na 2 nebo z 3 na 2 se ozve klapnutí.
âe‰tina-2
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 3
Instalace sady pro upevnûní na zeì
Sada pro upevnûní na zeì (prodává se zvlá‰È) umoÏÀuje pfiipevnit televizor na zeì.
Podrobnûj‰í informace o instalaci sady pro upevnûní na zeì naleznete v návodu pfiiloÏeném k sadû pro
upevnûní na zeì. Pfii instalaci drÏáku na zeì si nechte poradit od odborného technika.
Spoleãnost Samsung Electronics není zodpovûdná za po‰kození v˘robku nebo zranûní zpÛsobená
chybnou instalací televizoru zákazníkem.
Instalace zafiízení kompatibilní s VESA
tlaãítko „PUSH“
1. Umístûte televizor obrazovkou na stÛl pokryt˘
mûkkou látkou nebo pol‰táfiem.
UpevÀovací prvek
(prodává se zvlá‰È)
2. Nastavte stojan stisknutím tlaãítka „PUSH“ na zadní
stranû stojanu.
3. Zarovnejte montáÏní destiãku (není souãástí
dodávky) s otvory v základnû stojanu a pfiipevnûte ji
ãtyfimi ‰rouby dodávan˘mi s ramenov˘m drÏákem,
závûsem pro upevnûní na zeì atp. (nejsou souãástí
dodávky).
(2)
(3)
Pfii nastavování stojanu stisknûte tlaãítko „PUSH“ na
zadní ãásti stojanu.
Ovládací panel
Barva i tvar v˘robku mohou b˘t rÛzné v závislosti na modelu.
Reproduktory
SOURCE
Pfiepíná mezi dostupn˘mi vstupními zdroji. (TV, Ext., AV,
S-Video, PC). V nabídce na obrazovce mÛÏete toto tlaãítko pouÏít
stejn˘m zpÛsobem jako ENTER
na dálkovém ovládání.
Stisknutím pfiepnete kanály. V nabídce na obrazovce
mÛÏete tlaãítka
pouÏít stejn˘m zpÛsobem jako
tlaãítka a na dálkovém ovládání. (Bez dálkového
ovládání mÛÏete zapnout televizor prostfiednictvím tlaãítek stanic.)
MENU
POWER
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.
Po stisknutí se na obrazovce objeví menu funkcí va‰eho televizoru.
Stisknutím zesílíte nebo ztlumíte hlasitost. V nabídce na
obrazovce mÛÏete tlaãítka
pouÏít stejn˘m
zpÛsobem jako tlaãítka a na dálkovém ovládání.
(KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA)
Pfiejete-li si samostatn˘ poslech, pfiipojte k tomuto
konektoru sadu externích sluchátek.
Senzor dálkového ovládání
Zamûfite dálkov˘ ovladaã na tento bod na televizoru.
Indikátor napájení
Zabliká a zhasne, kdyÏ je napájení zapnuto; svítí pfii
pohotovostním reÏimu.
âe‰tina-3
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 4
Zapojovací panel
Barva i tvar v˘robku mohou b˘t rÛzné v závislosti na modelu.
Vstupní napájecí konektor
Pfii kaÏdém pfiipojení externího zafiízení k televizoru se ujistûte, Ïe je jednotka vypnuta ze sítû.
Pfii pfiipojení externího zafiízení dbejte na to, aby byla zdífika stejné barvy jako kabel.
âe‰tina-4
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 5
Pfiipojení antény nebo sítû kabelové televize
Abyste mohli sledovat svÛj televizor, potfiebujete z jednoho z následujících zdrojÛ zachytit signál:
- Anténa / Kabelová televize / Satelit
Pfiipojení set-top boxu, VCR nebo DVD
- Zapojte kabel SCART (voliteln˘) videorekordéru nebo pfiehrávaãe DVD do konektoru SCART na videorekordéru nebo
pfiehrávaãi DVD.
Pfiipojení externích zafiízení A/V
- Pfiipojte kabel RCA nebo S-VIDEO (volitelné) k pfiíslu‰nému externímu zafiízení A/V, jako je videorekordér, pfiehrávaã DVD
nebo videokamera.
- Pfiipojte zvukové kabely RCA (volitelné) do konektorÛ „L - AUDIO – R" na zadní stranû pfiístroje a druh˘ konec kabelÛ do
odpovídajících v˘stupních audio konektorÛ na zafiízení A/V.
Pfiipojení poãítaãe
- Zapojte kabel D-Sub (voliteln˘) do konektoru „PC IN" na zadní stranû pfiístroje a jeho druh˘ konec zapojte do
videokarty poãítaãe.
- Pfiipojte zvukov˘ stereo kabel (voliteln˘) ke konektoru „PC AUDIO IN" na zadní stranû pfiístroje a dal‰í konec do konektoru
„Audio Out" na zvukové kartû poãítaãe.
Kensingtonsk˘ zámek
- Kensingtonsk˘ zámek (voliteln˘) je zafiízení slouÏící k zabezpeãení systému umístûného na vefiejném místû.
- Pokud chcete pouÏít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
- Umístûní Kensingtonského zámku se mÛÏe li‰it podle modelu.
Dálkové ovládání
Tlaãítko Standby televizoru
Jedno/dvoucifern˘ v˘bûr kanálu
Jedno/dvoucifern˘ v˘bûr kanálu
: Zv˘‰ení hlasitosti
: SníÏení hlasitosti
Pfiechodné vypnutí zvuku
Pfiejde rovnou do reÏimu TV.
Funkce teletextu
PodrÏení zobrazené stránky teletextu
Vypnutí teletextu
Index teletextu
Podstránka teletextu
Zobrazení teletextu/zobrazení
teletextu i vysílaného obrazu
Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
V˘bûr témat funkce Fastext
Volba zvukov˘ch efektÛ
P
P
Pfiedchozí kanál
P
P
: Dal‰í stanice
: Pfiedchozí kanál
V˘bûr dostupn˘ch zdrojÛ
Zobrazení informací o nastavení
: Dal‰í stránka teletextu
: Pfiedchozí stránka teletextu
Volba reÏimu teletextu
(Seznam nebo FLOF)
Vyvolání teletextu
UloÏení stránky teletextu
Volba velikosti teletextu
Zavfiít nabídku na obrazovce
PosuÀte kurzor v menu
Automatické vypínání
V˘bûr obrazov˘ch efektÛ
Volba zvukového reÏimu
Funkce dálkového ovládání mÛÏe b˘t ovlivnûna siln˘m svûtlem.
Podrobnosti najdete v dal‰ích pokynech.
âe‰tina-5
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 6
VloÏte baterie do dálkového ovladaãe
1.
2.
Kryt úplnû vysuÀte.
VloÏte dvû baterie velikosti AAA.
Ujistûte se, Ïe jste baterie vloÏili tak, aby jejich „+” a „-” konce odpovídaly nákresu
uvnitfi dálkového ovládání.
3.
Kryt instalujte zpût.
okud nebudete dálkové ovládání del‰í dobu pouÏívat, baterie z nûj vyjmûte a uskladnûte na chladném a
suchém místû. Dálkové ovládání mÛÏete pouÏít ze vzdálenosti aÏ 7 m od televizoru.(Pfii bûÏném pouÏití
televizoru vydrÏí baterie asi jeden rok.)
Pokud dálkové ovládání nepracuje, proveìte následující kontrolu:
1. Je zapnuto napájení TV?
2. Nejsou plusové a minusové konce baterií obrácenû?
3. Nejsou baterie vybité?
4. Nenastal v˘padek proudu, nebo neodpojili jste napájecí kabel?
5. Nevyskytuje se v blízkosti speciální fluorescenãní svûtlo nebo neonová záfiivka?
Zapínání a vypínání
Hlavní kabel je pfiipevnûn k zadní ãásti va‰eho zafiízení.
1.
Hlavní kabel zapojte do odpovídající zásuvky.
Na pravém spodním panelu se rozsvítí kontrolka pohotovostního reÏimu.
2.
Stisknûte tlaãítko POWER
na pravé stranû panelu.
Automaticky bude aktivován program, kter˘ jste sledovali jako poslední.
3.
Stisknûte numerické tlaãítko (0 - 9) nebo tlaãítko kanálÛ nahoru/dolÛ (
tlaãítko
na pravém dolním panelu.\
/
) na dálkovém ovládání nebo
Pfii úplnû prvním spu‰tûní zafiízení budete poÏádáni o v˘bûr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat menu.
4.
Zafiízení vypnûte opût stisknutím tlaãítka POWER
.
Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu
Zafiízení mÛÏete pfiepnout do pohotovostního reÏimu a tak omezit spotfiebu energie. Pohotovostní reÏim
je uÏiteãn˘ zejména tehdy, pokud chcete doãasnû pfieru‰it sledování televizoru (napfi. bûhem jídla).
1.
Stisknûte tlaãítko POWER
na dálkovém ovládání.
Obrazovka se vypne a na pravém spodním panelu se rozsvítí kontrolka pohotovostního reÏimu.
2.
Zafiízení opût zapnete jednodu‰e stisknutím tlaãítka POWER
pfiepínání kanálÛ nahoru/dolÛ ( / ).
, ãíselného tlaãítka (0 - 9) nebo tlaãítka
Televizor nenechávejte v pohotovostním reÏimu del‰í dobu (napfi. pokud odjíÏdíte na dovolenou).
Nejvhodnûj‰í je odpojit zafiízení od hlavního pfiívodu energie a od antény.
Plug & Play
Pfii prvním zapnutí televizoru probûhnou nûkterá nastavení automaticky a
následnû. K dispozici jsou následující nastavení.
1.
Stisknûte tlaãítko POWER
na dálkovém ovládání.
Zobrazí se zpráva „Start Plug & Play“ s vybranou moÏností „OK“.
2.
Pfiíslu‰n˘ jazyk vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER
.
3.
Zobrazí se hlá‰ení „Check antenna input.” s vybranou moÏností „OK”.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
Zkontrolujte, zda je kabel antény správnû pfiipojen.
âe‰tina-6
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 7
4.
5.
Pfiíslu‰nou zemi vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER
.
Zobrazí se menu „Auto Store” s vybranou volbou „Start”.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
Vyhledávání kanálu se spustí a ukonãí automaticky.
Po uloÏení v‰ech dostupn˘ch kanálÛ se zobrazí nabídka „Clock set”.
Stisknûte v libovolném okamÏiku tlaãítko ENTER
Proces ukládání do pamûti se tím pfieru‰í.
6.
.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
„Hour” nebo „Minute” vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
„Hour” nebo „Minute” nastavíte stisknutím tlaãítka nebo .
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání.
7.
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER
.
Language: Vyberte pfiíslu‰n˘ jazyk.
Country: Vyberte pfiíslu‰nou zemi.
Auto Store: Automaticky hledá a ukládá místnû dostupné kanály.
Clock Set: Pro hodiny televizoru nastaví aktuální ãas.
Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup”. Stisknûte tlaãítko ENTER
2.
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
3.
Dojde tak ke zmûnû nebo obnovení nastavení.
.
a vyberte moÏnost „Plug & Play”.
NASTAVENÍ KANÁLÒ
Automatické uloÏení kanálÛ
MÛÏete vyhledat vám dostupné frekvenãní rozsahy (dostupnost se li‰í
podle zemû). Automaticky pfiidûlená ãísla programÛ nemusí odpovídat
aktuálním nebo poÏadovan˘m ãíslÛm programÛ.
MÛÏete je ruãnû roztfiídit a smazat ty kanály, které si nepfiejete sledovat.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Pfiíslu‰nou zemi vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
SvÛj v˘bûr potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER
.
4.
Tlaãítkem nebo zvolte „Auto Store”. Stisknûte tlaãítko ENTER
5.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
a vyberte moÏnost „Country”.
.
Televizor zaãne ukládat do pamûti v‰echny dostupné kanály.
V pfiípadû, Ïe kdykoli bûhem ukládání do pamûti stisknete tlaãítko ENTER
proces se pfieru‰í a znovu se zobrazí nabídka „Channel”.
6.
Po uloÏení v‰ech dostupn˘ch kanálÛ se znovu zobrazí nabídka „Sort”.
âe‰tina-7
.
,
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 8
Ruãní uloÏení kanálÛ
MÛÏete uloÏit aÏ 100 kanálÛ, vãetnû kanálÛ pfiijíman˘ch prostfiednictvím
sítû kabelové televize. Ukládáte-li kanály ruãnû, mÛÏete si vybrat:
jestli chcete uloÏit kaÏd˘ z nalezen˘ch kanálÛ.
ãíslo programu, kter˘m má b˘t oznaãen kaÏd˘ vyladûn˘ kanál.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „Manual Store”. Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Stisknûte tlaãítko ENTER
4.
Pokud chcete kanálu pfiifiadit ãíslo programu, vyhledejte správné ãíslo stisknutím
tlaãítka nebo a následnû potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER .
.
a vyberte moÏnost „Programme”.
Stisknutím ãíselného tlaãítka na dálkovém ovladaãi mÛÏete nastavit také ãíslo programu.
5.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Colour System” a stisknûte tlaãítko ENTER
6.
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka nebo si vyberte poÏadovan˘
standard barev a potom stisknûte tlaãítko ENTER
.
7.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Sound System” a stisknûte tlaãítko ENTER
8.
Opakovan˘m stiskáváním tlaãítka nebo si vyberte poÏadovan˘
standard zvuku a potom stisknûte tlaãítko ENTER
.
.
.
Pokud je zvuk neobvykl˘ nebo není Ïádny, znovu vyberte poÏadovan˘ zvukov˘ systém.
9.
Pokud znáte ãíslo ukládaného kanálu, stisknûte tlaãítko nebo a
vyberte moÏnost „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
. Stisknutím
tlaãítka nebo vyberte moÏnost C (Pfiíjem kanálÛ z antény) nebo
S (Pfiíjem kanálÛ prostfiednictvím kabelu).
Stisknutím tlaãítka vyberte kanál. Zvolte poÏadované ãíslo stisknutím
tlaãítka nebo a následnû stisknûte tlaãítko ENTER
.
ReÏim kanálÛ: P (ReÏim programÛ)
C (ReÏim pfiíjmu kanálÛ z antény)
S (ReÏim kabelov˘ch kanálÛ)
10. Pokud ãísla kanálÛ neznáte, stisknutím tlaãítka nebo vyberte
„Search” a poté. Stisknûte tlaãítko ENTER
. Vyhledávání stiskáváním
tlaãítka nebo a potom stisknûte tlaãítko ENTER
.
11. Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Store“, poté stisknûte
tlaãítko ENTER
. Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „OK“,
poté stisknûte tlaãítko ENTER
.
12. Opakujte kroky 3 aÏ 11 pro kaÏd˘ kanál, kter˘ má b˘t uloÏen.
Programme: SlouÏí k volbû ãísla programu pro kanál.
Colour System: Nastaví systém podpory barev.
Sound System: Nastaví systém podpory zvuku.
Channel: Zvolí kanál.
Search: Vyhledá hodnotu frekvence kanálu.
Store: UloÏí nastavení.
âe‰tina-8
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 9
Úprava kanálÛ
Vybrané kanály je moÏné vylouãit z vyhledávání. Pfii vyhledávání mezi
uloÏen˘mi kanály se vybrané kanály nezobrazí.
V‰echny ostatní kanály, které neoznaãíte pro pfieskakování, se bûhem
vyhledávání zobrazí.
1.
Pomocí tlaãítek s ãísly mÛÏete pfiímo vybrat kanál pro pfiidání ãi odstranûní.
2.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „Add/Delete”. Stisknûte tlaãítko ENTER
4.
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka ENTER
pfiidání a odstranûní kanálu.
5.
Stisknutím tlaãítek P
v˘‰e uvedené kroky.
6.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
/
.
.
lze pfiepínat mezi reÏimy pro
pfiepnûte na pfiíslu‰n˘ kanál a poté zopakujte
Prostfiednictvím numerick˘ch tlaãítek na dálkovém ovládání je moÏné zobrazit libovoln˘
kanál (vãetnû odstranûného).
Uspofiádání uloÏen˘ch kanálÛ
MÛÏete zamûnit ãísla dvou kanálÛ, abyste tak:
upravili ãíselné pofiadí, ve kterém byly kanály automaticky
uloÏeny,
pfiifiadili nejãastûji sledovan˘m kanálÛm snadno zapamatovatelná
ãísla.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Sort“, poté stisknûte
tlaãítko ENTER
.
3.
Stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „From“.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte ãíslo kanálu, které chcete zmûnit.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „To“, poté stisknûte tlaãítko
ENTER
.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte nové ãíslo, které chcete k zobrazenému
kanálu pfiifiadit. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
5.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Store“, poté stisknûte
tlaãítko ENTER
. Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „OK“,
poté stisknûte tlaãítko ENTER
.
Zvolen˘ kanál nahradí pÛvodní kanál uloÏen˘ pod tímto ãíslem.
6.
Pro uspofiádání dal‰ích kanálÛ opakujte kroky 3 aÏ 5.
7.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-9
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 10
Pfiifiazování názvÛ kanálÛ
Názvy jsou kanálÛm pfiifiazovány automaticky, pokud jsou vysílány
informace o kanálu.
Tyto názvy lze zmûnit na nové názvy.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Name“, poté stisknûte
tlaãítko ENTER
.
3.
V pfiípadû potfieby stisknutím tlaãítka nebo vyberte kanál, kterému má
b˘t pfiidûlen nov˘ název. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
Pro
Proveìte
Volbu písmene, ãísla nebo symbolu
Stisknûte tlaãítko nebo .
Pfiechod na dal‰í písmeno
Stisknûte tlaãítko .
Návrat na pfiedchozí písmeno
Stisknûte tlaãítko .
Potvrzení názvu
Stisknûte tlaãítko ENTER
Dostupn˘mi znaky jsou:
Písmena abecedy (A-Z)
âíslice (0-9)
Zvlá‰tní znaky ( -, mezera)
5.
Opakujte kroky 3 aÏ 4 pro kaÏd˘ kanál, kterému chcete pfiifiadit nov˘
název.
6.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Jemné vyladûní pfiíjmu kanálu
Pomocí jemného ladûní manuálnû nastavte optimální pfiíjem kanálu.
1.
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek pfiímo zvolte kanál, kter˘ chcete jemnû vyladit.
2.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Channel”. Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Fine Tune“, poté
stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
Jemné ladûní proveìte pomocí tlaãítek nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
.
Jemnû vyladûné kanály, které byly uloÏeny, jsou v záhlaví kanálu oznaãeny hvûzdiãkou
“*” vpravo vedle ãísla kanálu. âíslo kanálu je zobrazeno ãervenû.
Chcete-li resetovat jemné ladûní, vyberte pomocí tlaãítek nebo moÏnost
„Reset“ a potom stisknûte tlaãítko ENTER
.
âe‰tina-10
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 11
NASTAVENÍ OBRAZU
Zmûna obrazové normy
MÛÏete si vybrat typ obrazu, kter˘ nejlépe vyhovuje va‰im nárokÛm.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka. Tlaãítkem nebo zvolte
„Picture". Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte poÏadovan˘ obrazov˘ efekt.
Stisknûte tlaãítko ENTER
4.
MÛÏete také stisknout tlaãítko
P.MODE na dálkovém ovládání
a vybrat tak jedno z nastavení
obrazu.
a vyberte moÏnost „Mode".
.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Dynamic: Zvolí obraz s vysok˘m rozli‰ením pro svûtlou místnost.
Standard: Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro bûÏné prostfiedí.
Movie: Zvolí obraz pro pfiíznivé zobrazení ve tmavé místnosti.
Custom: Zvolením zobrazíte oblíbená nastavení zobrazení.
(Postupujte podle pokynÛ v ãásti „Úprava vlastního obrazu” na stranû 11.)
Obrazov˘ reÏim musí b˘t nastaven pro kaÏd˘ vstupní zdroj zvlá‰È.
Úprava vlastního obrazu
Zafiízení nabízí fiadu nastavení, která vám umoÏÀují nastavit kvalitu obrazu.
1. Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka. Tlaãítkem nebo zvolte
„Picture". Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Custom“, poté stisknûte
tlaãítko ENTER
.
3.
Pomocí tlaãítek a vyberete pfiíslu‰nou poloÏku.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
Hodnotu dané poloÏky lze sníÏit ãi zv˘‰it stisknutím tlaãítka nebo.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Contrast: Nastaví svûtlost nebo tmavost mezi pfiedmûty a pozadím.
Brightness: Nastaví jas celé obrazovky.
Sharpness: Nastaví obrysy pfiedmûtÛ na vy‰‰í nebo niωí ostrost.
Colour: Nastaví svûtlej‰í nebo tmav‰í barvy.
Tint (pouze NTSC): Nastaví barvu pfiedmûtÛ dodáním více ãerveného nebo zeleného tónu
pro pfiirozenûj‰í zobrazení.
Pokud v tûchto nastaveních udûláte nûjaké zmûny, obrazov˘ reÏim se
automaticky pfiepne na „Custom“.
âe‰tina-11
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 12
Zmûna barevnosti
Vyberte barevn˘ tón, kter˘ je pro va‰e oãi nejpfiíjemnûj‰í.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka. Tlaãítkem nebo zvolte
„Picture”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Colour Tone” a stisknûte tlaãítko
ENTER
.
3.
PoÏadované nastavení tónu barev vyberete stiskem tlaãítka nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Cool 2: Nastaví teplotu barev v modfiej‰ím tónu neÏ nabídka „Cool 1”.
Cool 1: Pfiidává bílé barvû modré tóny.
Normal: Bílá zÛstává bílou.
Warm 1: Pfiidává bílé barvû ãervené tóny.
Warm 2: Nastaví teplotu barev v ãervenûj‰ím tónu neÏ nabídka „Warm 1”.
NASTAVENÍ ZVUKU
Zmûna zvukové normy
Pfii sledování daného vysílání si mÛÏete zvolit typ speciálního zvukového
efektu.
1. Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Sound”. Stisknûte tlaãítko ENTER
Tyto volby mÛÏete vybrat
jednoduch˘m stisknutím
tlaãítka S.MODE na dálkovém
ovládání.
2.
Stisknûte znovu tlaãítko ENTER
3.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte poÏadovan˘ zvukov˘ efekt.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
.
a vyberte moÏnost „Mode”.
Standard: Nastaví bûÏn˘ zvukov˘ reÏim.
Speech: Zv˘razní hlas oproti jin˘m zvukÛm.
Automatické nastavení hlasitosti
KaÏdá vysílací stanice má své parametry signálu, takÏe není pfiíli‰
pohodlné regulovat hlasitost pfii kaÏdém pfiepnutí na jin˘ kanál.
Pomocí této funkce mÛÏete hlasitost poÏadovaného kanálu nastavovat
automaticky, ztlumením pfiíli‰ hlasitû modulovaného signálu nebo naopak
zesílením signálu, jehoÏ modulace je nízkáí.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Sound". Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „Auto Volume”.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
3.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „On” eller „Off” a stisknûte tlaãítko
ENTER
.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-12
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 13
NASTAVENÍ âASU
Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu
Hodiny televizoru je moÏné nastavit tak, aby se po stisknutí tlaãítka „INFO”
zobrazil aktuální ãas. Pfiesn˘ ãas je tfieba nastavit také v pfiípadû, chcete-li
pouÏívat automatické ãasovaãe zapnutí a vypnutí.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup”. Stisknûte tlaãítko ENTER
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „Time“.
3.
Stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „Clock Set”.
4.
Chcete-li...
Stisknûte...
Pfiepnûte na „Hour” nebo „Minute”.
tlaãítko nebo .
Nastavte „Hour” nebo „Minute”.
tlaãítko nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER
5.
.
.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Odpojíte-li napájecí kabel, je potom nutné znovu nastavit ãas hodin.
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na dálkovém
ovládání.
Nastavení ãasovaãe usínání
Pomocí této funkce mÛÏete nastavit limit 30 aÏ 180 minut, po jehoÏ
uplynutí se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu.
1.
Na dálkovém ovladaãi
stisknûte opakovanû tlaãítko
SLEEP, dokud se nezobrazí
pfiíslu‰n˘ ãasov˘ interval.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „Time“.
3.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Sleep Timer” a stisknûte tlaãítko
ENTER
.
4.
Stisknûte opakovanû tlaãítko nebo , dokud se nezobrazí poÏadovan˘
ãas („Off”, „30”, „60”, „90”, „120”, „150”, „180”).
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Po vypr‰ení limitu se televizor automaticky pfiepne do pohotovostnímu reÏimu.
âe‰tina-13
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 14
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru
Je moÏné provést tato nastavení ãasovaãÛ zapnutí/vypnutí televizoru:
Automatické zapnutí a vyladûní poÏadovaného kanálu ve
zvolenou dobu.
Automatické zapnutí ve zvolenou dobu.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „On Timer” a stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „Time“.
4.
Stisknutím tlaãítka nebo upravíte poloÏku „Hour”.
Po stisknutí tlaãítka pfiejdete na následující krok.
Obdobn˘m zpÛsobem nastavíte i ostatní poloÏky.
Po dokonãení se vraÈte zpût stisknutím tlaãítka ENTER
.
5.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Off Timer” a stisknûte tlaãítko ENTER
6.
Stisknutím tlaãítka nebo upravíte poloÏku „Hour”.
Po stisknutí tlaãítka pfiejdete na následující krok.
Obdobn˘m zpÛsobem nastavíte i ostatní poloÏky.
Po dokonãení se vraÈte zpût stisknutím tlaãítka ENTER
7.
.
.
.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Prvním krokem je nastavení hodin.
(viz ãást „Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu“ na stranû 13)
Hodinu a minutu mÛÏete nastavit také stisknutím numerick˘ch tlaãítek na dálkovém ovládání.
Aby ãasovaãe správnû fungovaly, musí b˘t reÏim „Activation” nastaven na hodnotu
„On”.
JINÁ NASTAVENÍ
Volba jazyk
Pfii prvním spu‰tûní zafiízení musíte vybrat jazyk, ve kterém se budou
zobrazovat nabídky a informace.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU. Na obrazovce se zobrazí nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup”. Stisknûte tlaãítko ENTER
.
2.
Stisknutím tlaãítka nebo zvolte „Language” a stisknûte tlaãítko
ENTER
.
3.
Konkrétní jazyk vyberete opakovan˘m stisknutím tlaãítka nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
MÛÏete si zvolit jeden z 12 jazykÛ.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-14
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 15
Volba reÏimu Modré pozadí
Pokud není pfiijímán Ïádn˘ signál, nebo je signál velmi slab˘, modrá obrazovka
automaticky nahradí zkreslen˘ obraz. Pokud chcete sledovat zhor‰en˘ obraz i
nadále, musíte nastavit reÏim „Blue Screen” na „Off”.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup". Stisknûte tlaãítko ENTER
2.
Pomocí tlaãítka nebo vyberte moÏnost „Blue Screen“, poté
stisknûte tlaãítko ENTER
.
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „On" nebo „Off".
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
.
V˘bûr zdroje
Je moÏné vybrat nûkter˘ z externích zdrojÛ pfiipojen˘ch ke vstupním
konektorÛm televizoru.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „Input”.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
PoÏadované zafiízení vyberete stisknutím tlaãítka nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
a vyberte moÏnost „Source List”.
Stisknutím tlaãítka SOURCE na dálkovém ovládání mÛÏete pfiepínat mezi v‰emi
dostupn˘mi zdroji. TV reÏim je moÏné vybrat stisknutím tlaãítka TV nebo P
/
na dálkovém ovládání, ale nelze jej vybrat stisknutím tlaãítka SOURCE.
Úprava názvÛ vstupních zdrojÛ
Pro snadnûj‰í volbu mezi zdroji mÛÏete pojmenovat zafiízení pfiipojené
ke vstupním konektorÛm.
1.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Stisknûte tlaãítko ENTER
a vyberte moÏnost „Input”.
2.
Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte vstupní zdroj, kter˘ chcete upravit.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
Pomocí tlaãítek nebo vyberete poÏadované zafiízení.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
5.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-15
a vyberte moÏnost „Edit Name”.
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 16
POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU
Dekodér teletextu
Vût‰ina televizních kanálÛ vysílá také „teletext", stránky s
textov˘mi informacemi, jako:
Televizní program.
Zprávy a pfiedpovûì poãasí.
Sportovní v˘sledky.
Titulky pro sluchovû postiÏené.
Stránky teletextu jsou rozdûleny do ‰esti kategorií:
Obsah
âíslo vybrané stránky.
Informace o vysílací stanici.
âíslo aktuální stránky nebo stav vyhledávání.
Datum a ãas.
Text.
Stav.
âást
A
B
C
D
E
F
Zobrazení informací teletextu
Informace teletextu lze zobrazit v libovolném ãase. Podmínkou je dobr˘
signál pfiíjmu. V opaãném pfiípadû:
Informace mohou b˘t neúplné.
Nûkteré stránky se pravdûpodobnû nezobrazí.
Zapnutí reÏimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:
) nebo P
(
) vyberte kanál poskytující
1. Pomocí tlaãítka P (
sluÏbu teletextu.
2.
Stisknutím tlaãítka TTX/MIX (
) zapnûte reÏim teletextu.
Stránku je moÏné kdykoliv obnovit stisknutím tlaãítka MENU(
3.
Znovu stisknûte tlaãítko TTX/MIX (
).
).
Vysílání se zobrazí zároveÀ se stránkou teletextu na obrazovce.
4.
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka TV(
) zru‰íte zobrazení teletextu.
Pokud se pfii prohlíÏení textu objeví nûjak˘ rozpadl˘ znak, zkontrolujte, zda jazyk textu
je stejn˘ jako jazyk v reÏimu menu „Setup”. Pokud jsou jazyky rÛzné, vyberte
stejn˘ jazyk pomocí volby Text language (Jazyk textu) v menu „Setup”.
âe‰tina-16
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 17
Vyhledání urãité stránky teletextu
âíslo stránky teletextu lze zadat pfiímo pomocí ãíseln˘ch tlaãítek na
dálkovém ovládání:
1.
Stisknutím odpovídajících ãíseln˘ch tlaãítek zadejte tfiímístné ãíslo uvedené
v obsahu.
2.
Pokud je vybraná stránky spojena s nûkolika dal‰ími podstránkami,
zobrazí se tyto stránky postupnû za sebou. Chcete-li libovolnou stránku
zmrazit, stisknûte tlaãítko
(
). Chcete-li pokraãovat v prohlíÏení,
stisknûte opût tlaãítko
(
).
3.
PouÏívání rÛzn˘ch moÏností zobrazení:
Chcete-li zobrazit...
Stisknûte...
Informace teletextu i normální vysílání
TTX/MIX (
Skryt˘ text (napfi. odpovûdi na hádanky)
INFO (
)
Normální zobrazení Znovu
INFO (
)
Podstránku, zadáním pfiíslu‰ného ãtyfimístného ãísla
DUAL/ I-II (
Následující stránku
Pfiedchozí stránku
P
P
(
(
Dvojnásobná písmena v:
(
)
Horní polovinû obrazovky
jednou
Dolní polovinû obrazovky
dvakrát
Normální zobrazení
tfiikrát
)
)
)
)
PouÏití funkce Fastext k vyhledání stránky teletextu
RÛzná témata obsaÏená na stránkách teletextu jsou barevnû rozli‰ena a
mohou b˘t vybírána pomocí barevn˘ch tlaãítek dálkového ovládání.
1.
Stisknutím tlaãítka TTX/MIX (
) zobrazte stránku s obsahem teletextu.
2.
Stisknûte tlaãítko s barvou, která odpovídá poÏadovanému tématu
(dostupná témata jsou uvedena na stavovém fiádku).
3.
Stisknutím ãerveného tlaãítka se zobrazí pfiedchozí stránka.
Po stisknutí zeleného tlaãítka se zobrazí následující stránka.
4.
Pokud opût stisknete tlaãítko TV (
), ukonãíte zobrazení teltextu.
Ukládání stránek teletextu
MÛÏete si pro pozdûj‰í pouÏití uloÏit aÏ ãtyfii stránky teletextu.
1.
Pomocí tlaãítka SOURCE (
2.
Stisknûte barevné tlaãítko odpovídající stránce, kterou chcete nahradit.
3.
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek zadejte nové ãíslo stránky.
4.
Pro kaÏdou stránku, kterou chcete uloÏit, opakujte kroky 2 a 3, pfiiãemÏ
pokaÏdé pouÏijte jiné barevné tlaãítko.
5.
Tisknûte tlaãítko SLEEP (
Pomocí tlaãítka SOURCE(
âe‰tina-17
) zvolte reÏim LIST.
) lze pfiepínat mezi reÏimy LIST a FLOF.
), dokud nebude blikat pfiíslu‰n˘ blok.
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 18
NASTAVENÍ POâÍTAâE
Konfigurace poãítaãového softwaru (systém Windows XP)
NíÏe je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi systému
Windows a instalované videokartû se pfiíslu‰né obrazovky mohou na va‰em poãítaãi zobrazovat ponûkud
odli‰nû. Pfies tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve vût‰inû pfiípadÛ shodné. (Není-li tomu
tak, obraÈte se na v˘robce va‰eho poãítaãe nebo na prodejce v˘robkÛ Samsung.)
1.
Nejprve klepnûte na „Control Panel” v nabídce Start systému
Windows.
2.
V oknû ovládacích panelÛ kliknûte na poloÏku „Appearance and
Themes“.
3.
V oknû ovládacích panelÛ kliknûte na poloÏku „Display“.
4.
Pfiejdûte na kartu „Settings” Správné nastavení velikosti (rozli‰ení) je
Optimální - LE15S5: 1024 x 768
LE20S5: 800 x 600
JestliÏe karta obsahuje moÏnost nastavení vertikální frekvence, je
správná hodnota „60” nebo „60 Hz”. V ostatních pfiípadech klepnûte
na tlaãítko „OK” a dialogové okno se uzavfie.
ReÏim zobrazení
Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou li‰it podle typu PC monitoru a jeho rozli‰ení. Rozli‰ení uvedená v
tabulce jsou doporuãená. (V‰echna rozli‰ení v podporovan˘ch rozmezích jsou podporována)
ReÏim
Rozli‰ení
Horizontální
kmitoãet (kHz)
Vertikální
kmitoãet (Hz)
Bodov˘ hodinov˘
kmitoãet (MHz)
Synchronizaãní
polarita (H/V)
VGA
720X400
640X480
640X480
31,469
31,469
37,500
70,087
59,940
75,000
28,322
25,175
31,500
-/+
-/-/-
SVGA
800X600
800X600
46,875
37,879
75,000
60,317
49,500
40,000
+/+
+/+
XGA
LE15S5
1024X768
1024X768
48,363
60,023
60,004
75,029
65,000
78,750
-/+/+
Stfiídav˘ reÏim není podporován.
Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí pfiístroj fungovat správnû.
âe‰tina-18
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 19
Nastavení poãítaãe
Hrubé a jemné ladûní obrazu (Image Lock):
Úãelem nastavení kvality obrazu je odstranûní ‰umu. Pokud není ‰um
odstranûn jemn˘m ladûním, pak upravte frekvenci a proveìte jemné ladûní
znovu. Po odstranûní ‰umu znovu nastavte obraz, aby byl pfiesnû ve
stfiedu obrazovky.
1.
Pfiednastavení: Stisknutím tlaãítka SOURCE zvolíte reÏim PC.
2.
Stisknûte tlaãítko MENU Zobrazí se nabídka.
Tlaãítkem nebo zvolte „Setup”. Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Tlaãítkem nebo zvolte „PC”. Stisknûte tlaãítko ENTER
4.
Stisknûte tlaãítko ENTER
5.
Pomocí tlaãítka nebo zvolte „Coarse” nebo „Fine”.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
6.
Stisknutím tlaãítka nebo nastavte kvalitu obrazovky.
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
7.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
.
.
a vyberte moÏnost „Image Lock”.
Changing the Image Position (Position):
Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.
1.
Postupujte podle pokynÛ 1 aÏ 3 v ãásti „Hrubé a jemné ladûní obrazu
(Image Lock)".
2.
Tlaãítkem nebo zvolte Pozice. Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
Vertikální pozici upravte pomocí tlaãítek nebo .
Horizontální pozici upravte pomocí tlaãítek nebo .
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
4.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
.
Initializing the Image Settings (Image Reset):
V‰echna nastavení obrazu mÛÏete vrátit na v˘chozí nastavení od v˘robce.
1.
Postupujte podle pokynÛ 1 aÏ 3 v ãásti „Hrubé a jemné ladûní obrazu
(Image Lock)".
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „Image Reset". Stisknûte tlaãítko ENTER
3.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
Automatické nastavení obrazovky PC (Auto Adjustment):
Automatické nastavení umoÏÀuje, aby se obrazovka poãítaãe sama
nastavila na pfiíchozí PC video signál. Hodnoty jemného a hrubého
nastavení a nastavení pozice jsou sefiizovány automaticky.
1.
Postupujte podle pokynÛ 1 aÏ 3 v ãásti „Hrubé a jemné ladûní obrazu
(Image Lock)".
2.
Tlaãítkem nebo zvolte „Auto Adjustment".
Stisknûte tlaãítko ENTER
.
3.
V˘bûr ukonãíte stisknutím tlaãítka EXIT.
âe‰tina-19
.
BN68-00940G-00Cze.qxd
8/26/05 1:33 AM
Page 20
DOPORUâENÍ K POUÎÍVÁNÍ
OdstraÀování závad: Dfiíve neÏ budete kontaktovat servisního technika
Îádn˘ zvuk ani obraz
Normální obraz, ale Ïádn˘ zvuk
Zkontrolujte hlasitost.
Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE
Îádn˘ nebo ãernobíl˘ obraz
Nastavte barvy.
Zkontrolujte, zda je vybrán správn˘ vysílací systém.
Ru‰ení obrazu a zvuku
Pokuste se vyhledat elektrické zafiízení, které zpÛsobuje ru‰ení televizoru a pfiemístûte
je do vût‰í vzdálenosti.
Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazan˘ nebo bíl˘ obraz,
zkreslen˘ zvuk
Zkontrolujte smûr, umístûní a pfiipojení antény.
K tomuto ru‰ení ãasto dochází pfii pouÏívání pokojové antény.
Dálkové ovládání nefunguje
správnû
VymûÀte baterie v dálkovém ovládání.
Oãistûte horní okraj dálkového ovládání (komunikaãní prÛzor).
Zkontrolujte polaritu baterií.
Hlá‰ení „Zkontrolujte pfiipojení
kabelu.”.
Ujistûte se, Ïe je kabel správnû zapojen do va‰eho PC zdroje.
Ujistûte se, Ïe je PC zdroj zapnut˘.
V reÏimu PC: zobrazí se hlá‰ení
„Nepodporovan˘ reÏim.”.
Zkontrolujte maximální rozli‰ení a frekvenci adaptéru videa.
Porovnejte tyto hodnoty s údaji uveden˘mi v reÏimech zobrazení.
Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky.
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlaãítko POWER
.
Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu
Zkontrolujte hlasitost.
na dálkovém ovládání.
Panel TFT LCD pouÏívá panel sestávající s díléích pixel÷u÷ (LE15S5 - 2.359.296, LE20S5: 1.440.000), jejichÏ v˘roba je technologicky
nároéná. Na obrazovce mu÷Ïe b˘t nicméní níkolik svítl˘ch nebo tmav˘ch pixelu÷÷. Tyto pixely nijak neovliv÷÷o÷ují v˘kon produktu.
Technické a ekologické údaje
Název modelu
Panel
Rozmûry
Velikost zobrazení
Rozteã bodÛ
Frekvence
Horizontální / Vertikální
PC Rozli‰ení (Optimální)
Napájení (Vstupní)
Spotfieba energie
BûÏn˘ / Úsporn˘ reÏim
Rozmûry (‰ x h x v)
SkfiíÀ
S podstavcem
Hmotnost
S podstavcem
Ohleduplnost k Ïivotnímu prostfiedí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
LE15S5
LE20S5
Úhlopfiíãka 15” (4:3)
304,1 (H) x 228,1 (V) mm
0,297 (H) x 0,297 (V) mm
Úhlopfiíãka 20” (4:3)
408,0 (H) x 306,0 (V) mm
0,6375 (H) x 0,6375 (V) mm
30 - 69 kHz / 50-75 Hz
28 - 33 kHz / 50-75 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
AC 220 - 240 V (60 / 50 Hz)
AC 100 - 240 V, 60/50 Hz ± 3 Hz
40 W / < 3 W
55 W / < 3 W
496,0 x 82,0 x 333,0 mm
496,0 x 170,0 x 359,0 mm
607,0 x 94,0 x 436,0 mm
607,0 x 215,0 x 464,0 mm
4,0 kg (8,81 liber)
7,8 kg (17,19 liber)
10 °C aÏ 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % aÏ 80 %, bez kondenzace
-20 °C aÏ 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % aÏ 95 %, bez kondenzace
10 °C aÏ 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % aÏ 80 %, bez kondenzace
-20 °C aÏ 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % aÏ 95 %, bez kondenzace
âe‰tina-20
Donggu-480x210.qxd
8/26/05 5:07 AM
Page 1
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its
working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from
other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact
either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item
for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
A termék megfelelŒ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad
háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott
környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról,
a hulladékanyagok fenntartható szintı újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az
adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Prawid∏owe usuwanie produktu (zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszàcych si´ do niego tekstach wskazuje, ˝e produktu po up∏ywie okresu u˝ytkowania nie nale˝y
usuwaç z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstw domowych. Aby uniknàç szkodliwego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego u˝ycia zasobów materialnych jako sta∏ej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla Êrodowiska recyklingu tego produktu u˝ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowaç si´ z punktem sprzeda˝y detalicznej,
w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem w∏adz lokalnych. U˝ytkownicy w firmach powinni skontaktowaç si´ ze swoim dostawcà i
sprawdziç warunki umowy zakupu. Produktu nie nale˝y usuwaç razem z innymi odpadami komercyjnymi.
™ˆÛÙ‹ ¢È¿ıÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡)
∆· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ô˘ ÙÔ Û˘Óԉ‡ԢÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú›ÙÂÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÔÈÎȷο
·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÙËÓ ˘Á›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÙ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÂÙÂ, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÛÙËÓ
‚ÈÒÛÈÌË Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ fiÚˆÓ. √È ÔÈÎÈ·ÎÔ› ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ›Ù Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ·' fiÔ˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ,
›Ù ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-¯Ú‹ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÒÏËÛ˘. ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË.
Správná likvidace tohoto produktu (Zniãení elektrického a elektronického zafiízení)
Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, Ïe by nemûl b˘t pouÏíván s jin˘mi domácími zafiízeními
po skonãení svého funkãního období. Aby se zabránilo moÏnému zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí nebo zranûní ãlovûka díky
nekontrolovanému zniãení, oddûlte je prosíme od dal‰ích typÛ odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k podpofie opûtovného
vyuÏití hmotn˘ch zdrojÛ. âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhoÏ produkt zakoupili, tak místní vládní
kanceláfi, ohlednû podrobností, kde a jak mÛÏete tento v˘robek bezpeãnû vzhledem k Ïivotnímu prostfiedí recyklovat.
Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat v‰echny podmínky koupû. Tento v˘robek by se nemûl míchat
s jin˘mi komerãními produkty, urãen˘mi k likvidaci.
Download PDF

advertising