EM10------B | Black&Decker EM10------B COFFEEMAKER instruction manual

www.blackanddecker.eu
EM1
504606-93 CZ
2
17
16
20
15
14
13
B
18
19
7
8
13
8
D
C
3
ČEŠTINA
Děkujeme Vám, že jste si zvolili výrobek Black & Decker.
Doufáme, že Vám tento přístroj bude sloužit řadu let.
Popis (obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
•
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Spínač čerpadla
Spínač páry
Světelný ukazatel ohřevu
Zásobník na vodu
Víko
Otočný regulátor páry
Tryska na páru
Kryt odkapávací misky
Odkapávací miska
Úložný prostor pro napájecí kabel
Ukazatel vodní hladiny
Varná hlava
Držák filtru
Rukojeť držáku filtru
Jednošálkový a dvoušálkový filtr
Odměrka
•
•
•
•
•
•
•
nepřecházel přes ostré hrany nebo se nedotýkal
horkých a mastných povrchů. Zabraňte, aby
napájecí kabel visel přes hranu pracovní desky nebo
stolu.
Zařízení nepokládejte na horké povrchy, nebo jej
neukládejte ve vyhřívané troubě.
Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých nebo
výbušných materiálů.
Nepoužívejte vysavač ve venkovním prostředí.
Se zařízením manipulujte vždy se suchýma
rukama.
Pokud se během používání napájecí kabel poškodí,
okamžitě vypojte zařízení z elektrické zásuvky
ve zdi. Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud je
dosud zapojen v elektrické zásuvce.
Přístroj odpojte od elektrické zásuvky pokud jej
nepoužíváte, před nasazováním či snímáním jeho
součástí a před jeho čištěním.
Přístroj umístěte vždy na rovnou plochu s adekvátním
volným prostorem okolo.
Před upevněním nebo sejmutím jakýchkoliv částí
a před čištěním ponechejte přístroj vychladnout.
Neprovozujte čerpadlo naprázdno, bez vody
v zásobníku.
Použití výrobku
•
Vaše Black & Decker espresso/cappuccino je určeno
k přípravě nápojů tak, jak je popsáno v tomto návodu
k použití. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití v domácnostech.
Bezpečnost jiných osob
Výstražné symboly
•
•
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Upozorňuje na riziko poranění nebo poškození
výrobku v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Po použití
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
•
Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních
škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto přístroje je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
•
•
•
Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky
pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před
výměnou, čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv jeho
částí.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Prohlídky a opravy
•
•
•
•
Použití výrobku
•
Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným osobám,
které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo se dotýkaly nářadí a přívodních kabelů. Přísný
dohled je vyžadován, pokud je přístroj používán
v blízkosti dětí.
Než přístroj připojíte k elektrické zásuvce nebo jej
odpojíte se ujistěte, zda je vypnut.
Při používání přístroje buďte vždy obezřetní.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel od zásuvky
taháním nebo škubáním. Kabel pokládejte tak, aby
•
•
4
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
Je-li jakákoliv část přístroje poškozena, nepoužívejte
jej.
Svěřte opravu všech poškozených nebo nefunkčních
částí značkovému servisu.
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován.
S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel
nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné.
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny či pokud jsou vadné, musí být opraveny
v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte
•
•
se přestřihnout přívodní napájecí kabel, ani se jej
nepokoušejte sami opravit.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
•
Elektrická bezpečnost
•
•
Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
•
Přístroj, napájecí kabel nebo zástrčku
neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
•
•
Tento výrobek musí být uzemněn.
Sestavení (obr. A)
•
•
•
•
•
Veškeré příslušenství opláchněte v teplé mýdlové
vodě. Příslušenství opláchněte a osušte.
Na spodní část přístroje nasaďte odkapávací misku
(10) a kryt odkapávací misky (9).
Na kryt odkapávací misky (9) položte šálek.
Pokud používáte dvoušálkový filtr, můžete na kryt
odkapávací misky položit dva šálky pro přípravu
dvou šálků espressa současně.
Zásobník na vodu (5) naplňte až po značku
maximální hladiny a zásobník vložte do přístroje.
Zavřete víko (6).
Poznámka: Zásobník na vodu lze plnit osazený
v přístroji, nebo jej lze naplnit mimo přístroj a poté
jej naplněný do přístroje vložit. Před nasazením nebo
sejmutím nádržky na vodu se ujistěte, zda je přístroj
vypnut.
Do držáku filtru (14) vložte buď jednošálkový nebo
dvoušálkový filtr (16) bez kávy. Filtr založte pod
varnou hlavu (13) a zajistěte jej.
Pod varnou hlavu postavte na kryt odkapávací misky
šálek.
Zástrčku přívodního kabelu zasuňte do zásuvky
a přístroj zapněte (1). Rozsvítí se ukazatel ohřevu
(4).
Zapněte spínač čerpadla (2). Uslyšíte zvuk čerpadla
a po několika sekundách začne z varné hlavy téci
voda. V tomto okamžiku spínač čerpadla vypněte.
Jakmile ukazatel ohřevu pohasne, zapněte spínač
čerpadla a ponechejte naplnit šálek vodou. Poté,
co bude šálek plný, spínač čerpadla vypněte.
Vyprázdněte šálek a celý postup ještě jednou
zopakujte.
V dalším kroku vyčistěte trysku na páru následovně:
•
Vypněte přístroj a dolejte zásobník na vodu. Pod
trysku na páru (8) umístěte šálek.
•
Zapněte spínač čerpadla (2). Rozsvítí se ukazatel
ohřevu (4).
•
Jakmile ukazatel ohřevu pohasne, opatrně otáčením
proti směru hodinových ručiček otevřete regulátor
páry (7). Z trysky na páru začne unikat horká
voda.
•
Vypněte spínač čerpadla a otáčením ve směru
hodinových ručiček zavřete regulátor páry.
•
Vaše espresso je nyní připraveno k použití.
Odvzdušnění systému
Před prvním použitím, po delší době nepoužívání, pokud
byl zásobník na vodu odstraněn, nebo pokud byl zásobník
na vodu zcela vyprázdněn, do vnitřních obvodů přístroje
může proniknout vzduch. Tento vzduch musí být před
použitím přístroje odvzdušněn.
•
Stiskem hlavního spínače (1) přístroj zapněte.
Rozsvítí se ukazatel ohřevu (4).
•
Zapněte spínač čerpadla (2). Čerpadlo začne
nasávat vodu ze zásobníku, přičemž bude vydávat
rachotivý zvuk.
•
Otáčením ve směru hodinových ručiček otevřete
regulátor páry (7) do poloviny. Z trysky na páru (8)
začne unikat vzdušná pára a horká voda.
•
Když začne z trysky na páru unikat pouze horká
voda, otáčením ve směru hodinových ručiček zcela
uzavřete regulátor páry.
•
Voda začne téci z varné hlavy (13). Vypněte spínač
čerpadla.
Připojení držáku filtru k varné hlavě (obr. B)
Před upevněním držáku filtru naplněného kávou se
ujistěte, zda je přístroj vyčištěn a odvzdušněn tak, jak je
popsáno v kapitole “Před prvním použitím”.
•
Zvolte jednošálková nebo dvoušálkový filtr a založte
jej do držáku filtru (14).
•
Filtr (16) naplňte pomocí odměrky (17) kávou.
Používejte pouze kávu určenou pro přístroje
espresso.
•
Kávu lehce zadní částí odměrky upěchujte.
Nadbytečné množství kávy odstraňte.
•
Srovnejte držák filtru s bajonetovým úchytem
ve varné hlavě (13). Otočením rukojeti (15) doprava
držák filtru zajistěte.
Použití
Při použití přístroje vždy kontrolujte hladinu
vody v zásobníku. Nikdy přístroj nepoužívejte,
pokud je zásobník na vodu prázdný.
Jak připravit espresso (obr. A & B)
•
Před prvním použitím (obr. A)
•
Před prvním použitím, po delší době nepoužívání, pokud
byl zásobník na vodu odstraněn, nebo pokud byl zásobník
na vodu zcela vyprázdněn, musí být přístroj vyčištěn
a odvzdušněn.
•
Do zásobníku na vodu (5) nalejte studenou vodu
a vložte jej do přístroje.
•
•
5
Proveďte přípravu popsanou v kapitole
“Sestavení”.
Doplňte kávu tak, jak je popsáno v kapitole “Připojení
držáku filtru k varné hlavě”.
Stiskem hlavního spínače (1) přístroj zapněte.
Rozsvítí se ukazatel ohřevu (4).
Jakmile ukazatel ohřevu pohasne, zapněte spínač
čerpadla (2). Po chvíli začne z varné hlavy (13) téci
káva espresso.
•
•
•
•
Až je šálek plný, vypněte spínač čerpadla a poté
přístroj vypněte.
Opatrně z varné hlavy (13) sejměte držák filtru
(14). Na spodu usazeniny kávy zůstane zachyceno
malé množství horké vody. Odklopte příchytku (20)
zachycenou za držák filtru.
Příchytku podržte stlačenou dolů a držákem filtru
klepněte o vnitřní stranu odpadkové nádoby tak,
aby se kávová usazenina odstranila.
Vyčistěte filtr (16) a držák filtru v teplé mýdlové
vodě.
Čištění a údržba
Před čištěním přístroj vypněte a zástrčku
síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky.
•
•
Čištění trysky na páru (obr. C & D)
Tryska na páru by měla být vyčištěna pokaždé, když
byla použita ke zpěnění mléka, aby byla chráněna před
zanesením.
•
Při čištění trysky na páru (8) buďte opatrní, může
být ještě horká.
•
Zavřete regulátor páry a otřete z vnějšího povrchu
trysky na páru zbytky mléka.
Jak připravit cappuccino (obr. A & C)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyjměte kryt odkapávací misky (9), odkapávací
misku (10) a zásobník na vodu (5) a omyjte je
v teplé mýdlové vodě. Všechny díly osušte a vraťte
nazpět.
Vnější části přístroje otřete vlhkým hadříkem.
Výše popsaným způsobem připravte espresso.
Používejte větší šálky.
Do šlehací nádoby vhodné k použití horkých tekutin
nalijte čerstvé mléko.
Trysku na páru (8) otočte mimo varnou hlavu (13).
Zapněte spínač páry (3). Rozsvítí se ukazatel ohřevu
(4).
Jakmile ukazatel ohřevu zhasne, zasuňte trysku na
páru do nádoby, ve které se bude pěnit mléko tak,
aby zasahovala jen pod povrch mléka.
Jednou rukou držte nádobku a druhou pomalu
otáčejte regulátorem páry (7) proti směru hodinových
ručiček tak, aby pára proudila do mléka.
Mléko pěňte přibližně 50-60 sekund. Zabraňte varu
mléka, protože vařené mléko nevytváří pěnu.
Otáčením ve směru hodinových ručiček zavřete
regulátor páry a vypněte spínač páry.
Vyjměte nádobu zpod trysky na páru. Do espressa
přilejte horké mléko a do pěny nahoře zasuňte
lžičku.
Vyčištění vnitřní části trysky proveďte následovně:
•
Vypněte přístroj a dolejte zásobník na vodu. Pod
trysku na páru (8) umístěte šálek.
•
Zapněte spínač čerpadla (2). Rozsvítí se ukazatel
ohřevu (4).
•
Jakmile ukazatel ohřevu pohasne, opatrně otáčením
proti směru hodinových ručiček otevřete regulátor
páry (7). Z trysky na páru začne unikat horká
voda.
•
Naplňte šálek horkou vodou, tímto způsobem budou
z trysky odplaveny zbytky mléka.
•
Vypněte spínač čerpadla a otáčením ve směru
hodinových ručiček zavřete regulátor páry.
Odstranění kamene z přístroje (obr. A & D)
Jak připravit horkou vodu (obr. A & C)
Trysku na páru lze rovněž použít k přípravě horké vody
na čaj.
•
Ujistěte se, zda je zásobník na vodu plný.
•
Trysku na páru (8) otočte mimo varnou hlavu (13)
a pod trysku položte šálek.
•
Přístroj zapněte (1). Rozsvítí se ukazatel ohřevu
(4).
•
Jakmile ukazatel ohřevu pohasne, zapněte spínač
čerpadla (2).
•
Plným otočením proti směru hodinových ručiček
otevřete regulátor páry (7).
•
Po naplnění šálku potřebným množstvím horké vody
uzavřete otáčením ve směru hodinových ručiček
regulátor páry (7). Vypněte spínač čerpadla.
Pokud je přístroj používán v oblasti s tvrdou vodou,
doporučuje se v momentě, kdy doba ohřevu trvá
znatelně déle, provést odstranění usazeného kamene
z přístroje.
•
Odšroubujte střední šroub (19) a z varné hlavy (13)
oddělte sítko (18).
•
Použijte běžný prosyředek k odstranění kamene
z kávovarů nebo použijte vodu s přídavkem octu
následovně:
•
Naplňte zásobník na vodu (5) a přilejte 3 čajové lžíce
octu. Provozujte přístroj, jakoby jste připravovali
espresso, dokud nebude zásobník na vodu prázdný.
Zásobník na vodu pečlivě opláchněte.
•
Tento postup zopakujte dvakrát až třikrát s čistou
vodou.
Ochlazení přístroje
Řešení problémů
Pokud je třeba připravit ihned po použití trysky na páru
další espresso, přístroj musí nejprve zchládnout.
•
Pod varnou hlavu umístěte šálek a zapněte spínač
čerpadla (2).
•
Nechejte několik sekund téci vodu skrze přístroj
a poté spínač čerpadla vypněte.
•
•
•
•
6
Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen
k elektrické zásuvce.
Ujistěte se, zda je zásobník na vodu (5) plný.
Pokud během ohřevu z varné hlavy (13) káva
neteče, může být příliš jemně namleta nebo příliš
silně napěchována.
Pokud má káva espresso na hladině malou pěnu,
nebo pěna zcela chybí, může být káva příliš stará,
hrubě mletá, nebo není řádně napěchována.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
ES Prohlášení o shodě
EM1
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045331 - 05-06-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
EM1 - - - - - - - A
COFFEEMAKER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising