EM10------B | Black&Decker EM10------B COFFEEMAKER instruction manual

www.blackanddecker.eu
EM1
511888-09 SK
2
17
16
20
15
14
13
B
18
19
7
8
13
8
D
C
3
SLOVENČINA
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker.
Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.
•
POPIS (obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Hlavný spínač (zapnuté/vypnuté)
Spínač čerpadla
Spínač pary
Svetelný ukazovateľ ohrevu
Zásobník na vodu
Veko
Otočný regulátor pary
Tryska na paru
Kryt odkvapkávacej misky
Odkvapkávacia miska
Úložný priestor pre napájací kábel
Ukazovateľ vodnej hladiny
Varná hlava
Držiak filtra
Rukoväť držiaka filtra
Jednošálkový a dvojšálkový filter
Odmerka
•
•
•
•
•
•
•
•
Použitie výrobku
•
Vaše Black & Decker espresso/cappuccino je určené na
prípravu nápojov tak, ako je popísané v tomto návode na
použitie. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Bezpečnosť iných osôb
•
Výstražné symboly
•
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb alebo
poškodenia výrobku v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy dodržiavané
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto prístroja je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
•
•
•
•
Použitie výrobku
•
Prístroj vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky
ak ho ponecháte bez dozoru alebo pred výmenou,
čistením alebo kontrolou ktorýchkoľvek jeho častí.
Ak nie je zariadenie používané, malo by byť
uschované na suchom mieste. K uloženému
prístroju nesmú mať prístup deti.
Prehliadky a opravy
•
•
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného
priestoru alebo sa dotýkali náradia a prívodných
káblov. Prísny dohľad je vyžadovaný, ak je prístroj
používaný v blízkosti detí.
Po použití
Dôležité bezpečnostné pokyny
•
Nikdy neodpájajte napájací kábel od zásuvky
ťahaním alebo šklbaním. Kábel veďte tak, aby
neprechádzal cez ostré hrany alebo sa nedotýkal
horúcich a mastných povrchov. Zabráňte, aby
napájací kábel visel cez hranu pracovnej dosky
alebo stola.
Zariadenie neklaďte na horúce povrchy, alebo ho
neodkladajte vo vyhrievanej rúre.
Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých alebo
výbušných materiálov.
Nepoužívajte vysávač vo vonkajšom prostredí.
S mixérom manipulujte vždy so suchými rukami.
Ak sa počas používania napájací kábel poškodí,
okamžite vypojte zariadenie z elektrickej zásuvky
v stene. Nedotýkajte sa napájacieho kábla, ak je
ešte zapojený v elektrickej zásuvke.
Prístroj odpojte od elektrickej zásuvky ak ho
nepoužívate, pred nasadzovaním či odstraňovaním
jeho súčastí a pred jeho čistením.
Prístroj umiestnite vždy na rovnú plochu
s adekvátnym voľným priestorom okolo.
Pred upevnením alebo odobratím akýchkoľvek častí
a pred čistením ponechajte prístroj vychladnúť.
Neprevádzkujte čerpadlo naprázdno, bez vody
v zásobníku.
•
Než prístroj pripojíte k elektrickej zásuvke alebo ho
odpojíte sa uistite, či je vypnutý.
Pri používaní prístroja buďte vždy obozretní.
•
4
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné dielce, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
Ak je akákoľvek časť prístroja poškodená,
nepoužívajte ho.
Zverte opravu všetkých poškodených alebo
nefunkčných častí značkovému servisu.
Pred použitím napájací kábel riadne prezrite, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný.
S prístrojom nepracujte, ak sú napájací kábel alebo
jeho zástrčka poškodené alebo sú chybné.
Ak sú napájací kábel alebo jeho zástrčka poškodené
či ak sú chybné, musia byť opravené v autorizovanom
•
•
servisnom stredisku. Nepokúšajte sa prestrihnúť
prívodný napájací kábel, ani sa ho nepokúšajte sami
opraviť.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
•
•
Elektrická bezpečnosť
•
•
Pred použitím vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
•
Prístroj, napájací kábel alebo zástrčku
neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
•
Tento výrobok musí byť uzemnený.
Zostavenie (obr. A)
•
•
•
•
•
Všetky príslušenstvá opláchnite v teplej mydlovej
vode. Príslušenstvo opláchnite a osušte.
Na spodnú časť prístroja nasaďte odkvapkávaciu
misku (10) a kryt odkvapkávacej misky (9).
Na kryt odkvapkávacej misky (9) položte šálku.
Ak používate dvojšálkový filter, môžete na kryt
odkvapkávacej misky položiť dve šálky pre prípravu
dvoch šálok espressa súčasne.
Zásobník na vodu (5) naplňte až po značku
maximálnej hladiny a zásobník vložte do prístroja.
Zatvorte veko (6).
Poznámka: Zásobník na vodu je možné plniť
osadený v prístroji, alebo ho je možné naplniť mimo
prístroja a potom ho naplnený do prístroja vložiť.
Pred nasadením alebo odobratím nádržky na vodu
sa uistite, či je prístroj vypnutý.
Do držiaka filtra (14) vložte buď jednošálkový alebo
dvojšálkový filter (16) bez kávy. Filter založte pod
varnú hlavu (13) a zaistite ho.
Pod varnú hlavu postavte na kryt odkvapkávacej
misky šálku.
Zástrčku prívodného kábla zasuňte do zásuvky
a prístroj zapnite (1). Rozsvieti sa ukazovateľ ohrevu
(4).
Zapnite spínač čerpadla (2). Začujete zvuk čerpadla
a po niekoľkých sekundách začne z varnej hlavy tiecť
voda. V tomto okamihu spínač čerpadla vypnite.
Hneď ako ukazovateľ ohrevu zhasne, zapnite
spínač čerpadla a nechajte naplniť šálku vodou.
Potom, čo bude šálka plná, spínač čerpadla
vypnite. Vyprázdnite šálku a celý postup ešte raz
zopakujte.
V ďalšom kroku vyčistite trysku na paru nasledovne:
•
Vypnite prístroj a dolejte zásobník na vodu. Pod
trysku na paru (8) umiestnite šálku.
•
Zapnite spínač čerpadla (2). Rozsvieti sa ukazovateľ
ohrevu (4).
•
Hneď ako ukazovateľ ohrevu zhasne, opatrne
otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
otvorte regulátor pary (7). Z trysky na paru začne
unikať horúca voda.
•
Vypnite spínač čerpadla a otáčaním v smere chodu
hodinových ručičiek zatvorte regulátor pary.
•
Vaše espresso je teraz pripravené na použitie.
Odvzdušnenie systému
Pred prvým použitím, po dlhšom čase nepoužívania, ak
bol zásobník na vodu odstránený, alebo ak bol zásobník
na vodu celkom vyprázdnený, do vnútorných obvodov
prístroja môže preniknúť vzduch. Tento vzduch musí byť
pred použitím prístroja odvzdušnený.
•
Stlačením hlavného spínača (1) prístroj zapnite.
Rozsvieti sa ukazovateľ ohrevu (4).
•
Zapnite spínač čerpadla (2). Čerpadlo začne
nasávať vodu zo zásobníka, pričom bude vydávať
rachotivý zvuk.
•
Otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek otvorte
regulátor pary (7) do polovice. Z trysky na paru (8)
začne unikať vzdušná para a horúca voda.
•
Keď začne z trysky na paru unikať iba horúca voda,
otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek celkom
zatvorte regulátor pary.
•
Voda začne tiecť z varnej hlavy (13). Vypnite spínač
čerpadla.
Pripojenie držiaka filtra k varnej hlave
(obr. B)
Pred upevnením držiaka filtra naplneného kávou sa
uistite, či je prístroj vyčistený a odvzdušnený tak, ako je
popísané v kapitole “Pred prvým použitím”.
•
Zvoľte jednošálkový alebo dvojšálkový filter a založte
ho do držiaka filtra (14).
•
Filter (16) naplňte pomocou odmerky (17) kávou.
Používajte iba kávu určenú pre prístroje espresso.
•
Kávu ľahko zadnou časťou odmerky utlačte.
Nadbytočné množstvá kávy odstráňte.
•
Vyrovnajte držiak filtra s bajonetovou úchytkou vo
varnej hlave (13). Otočením rukoväti (15) doprava
držiak filtra zaistite.
Použitie
Pri použití prístroja vždy kontrolujte hladinu
vody v zásobníku. Nikdy prístroj nepoužívajte,
ak je zásobník na vodu prázdny.
Ako pripraviť espresso (obr. A & B)
•
Pred prvým použitím (obr. A)
•
Pred prvým použitím, po dlhšom čase nepoužívania, ak
bol zásobník na vodu odstránený, alebo ak bol zásobník
na vodu celkom vyprázdnený, musí byť prístroj vyčistený
a odvzdušnený.
•
Do zásobníka na vodu (5) nalejte studenú vodu a
vložte ho do prístroja.
•
•
5
Vy k o n a j t e p r í p r a v u p o p í s a n ú v k a p i t o l e
“Zostavenie”.
Doplňte kávu tak, ako je popísané v kapitole
“Pripojenie držiaka filtra k varnej hlave”.
Stlačením hlavného spínača (1) prístroj zapnite.
Rozsvieti sa ukazovateľ ohrevu (4).
Hneď ako ukazovateľ ohrevu zhasne, zapnite spínač
čerpadla (2). Po chvíli začne z varnej hlavy (13) tiecť
káva espresso.
•
•
•
•
Až je šálka plná, vypnite spínač čerpadla a potom
prístroj vypnite.
Opatrne z varnej hlavy (13) odoberte držiak filtra
(14). Naspodku usadeniny kávy zostane zachytené
malé množstvo horúcej vody. Odklopte príchytku
(20) zachytenú za držiak filtra.
Príchytku podržte stlačenú dole a držiakom filtra
klepnite o vnútornú stranu odpadkovej nádoby tak,
aby sa kávová usadenina odstránila.
Vyčistite filter (16) a držiak filtra v teplej mydlovej
vode
Čistenie a údržba
Pred čistením prístroj vypnite a zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo zásuvky.
•
•
Čistenie trysky na paru (obr. C & D)
Ako pripraviť cappuccino (obr. A & C)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyberte kryt odkvapkávacej misky (9), odkvapkávaciu
misku (10) a zásobník na vodu (5) a umyte ich
v teplej mydlovej vode. Všetky dielce osušte a vráťte
naspäť.
Vo n k a j š i e č a s t i p r í s t r o j a p r e t r i t e v l h k o u
handričkou.
Tryska na paru by mala byť vyčistená zakaždým, keď
bola použitá na spenenie mlieka, aby bola chránená
pred zanesením.
•
Pri čistení trysky na paru (8) buďte opatrní, môže
byť ešte horúca.
•
Zatvorte regulátor pary a pretrite z vonkajšieho
povrchu trysky na paru zvyšky mlieka.
Vyššie popísaným spôsobom pripravte espresso.
Používajte väčšie šálky.
Do šľahacej nádoby vhodnej na použitie horúcich
tekutín nalejte čerstvé mlieko.
Trysku na paru (8) otočte mimo varnú hlavu (13).
Zapnite spínač pary (3). Rozsvieti sa ukazovateľ
ohrevu (4).
Hneď ako ukazovateľ ohrevu zhasne, zasuňte trysku
na paru do nádoby, v ktorej sa bude peniť mlieko
tak, aby zasahovala len pod povrch mlieka.
Jednou rukou držte nádobku a druhou pomaly
otáčajte regulátorom pary (7) proti smeru chodu
hodinových ručičiek tak, aby para prúdila do
mlieka.
Mlieko peňte približne 50-60 sekúnd. Zabráňte varu
mlieka, pretože varené mlieko nevytvára penu.
Otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek
zatvorte regulátor pary a vypnite spínač pary.
Vyberte nádobu spod trysky na paru. Do espressa
prilejte horúce mlieko a do peny hore zasuňte
lyžičku.
Vyčistenie vnútornej časti trysky vykonajte nasledovne:
•
Vypnite prístroj a dolejte zásobník na vodu. Pod
trysku na paru (8) umiestnite šálku.
•
Zapnite spínač čerpadla (2). Rozsvieti sa ukaz ovateľ
ohrevu (4).
•
Hneď ako ukazovateľ ohrevu zhasne, opatrne
otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
otvorte regulátor pary (7). Z trysky na paru začne
unikať horúca voda.
•
Naplňte šálku horúcou vodou, týmto spôsobom budú
z trysky odplavené zvyšky mlieka.
•
Vypnite spínač čerpadla a otáčaním v smere chodu
hodinových ručičiek zatvorte regulátor pary.
Odstránenie kameňa z prístroja (obr. A & D)
Ako pripraviť horúcu vodu (obr. A & C)
Ak je prístroj používaný v oblasti s tvrdou vodou, odporúča
sa v momente, kedy čas ohrevu trvá znateľne dlhšie,
vykonať odstránenie usadeného kameňa z prístroja.
•
Odskrutkujte strednú skrutku (19) a z varnej hlavy
(13) oddeľte sitko (18).
•
Použite bežný prostriedok na odstránenie kameňa
z kávovarov alebo použite vodu s prídavkom octu
nasledovne:
•
Naplňte zásobník na vodu (5) a prilejte 3 čajové lyžice
octu. Prevádzkujte prístroj, akoby ste pripravovali
espresso, kým nebude zásobník na vodu prázdny.
Zásobník na vodu starostlivo opláchnite.
•
Tento postup zopakujte dvakrát až trikrát s čistou
vodou.
Trysku na paru je možné tiež použiť na prípravu horúcej
vody na čaj.
•
Uistite sa, či je zásobník na vodu plný.
•
Trysku na paru (8) otočte mimo varnú hlavu (13)
a pod trysku položte šálku.
•
Prístroj zapnite (1). Rozsvieti sa ukazovateľ ohrevu
(4).
•
Hneď ako ukazovateľ ohrevu zhasne, zapnite spínač
čerpadla (2).
•
Plným otočením proti smeru chodu hodinových
ručičiek otvorte regulátor pary (7).
•
Po naplnení šálky potrebným množstvom horúcej
vody zatvorte otáčaním v smere chodu hodinových
ručičiek regulátor pary (7). Vypnite spínač
čerpadla.
Riešenie problémov
•
Ochladenie prístroja
•
•
Ak je potrebné pripraviť ihneď po použití trysky na paru
ďalšie espresso, prístroj musí najprv schladnúť.
•
Pod varnú hlavu umiestnite šálku a zapnite spínač
čerpadla (2).
•
Nechajte niekoľko sekúnd tiecť vodu cez prístroj
a potom spínač čerpadla vypnite.
•
6
Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený
k elektrickej zásuvke.
Uistite sa, či je zásobník na vodu (5) plný.
Ak počas ohrevu z varnej hlavy (13) káva netečie,
môže byť príliš jemne namletá alebo príliš silne
natlačená.
Ak má káva espresso na hladine malú penu, alebo
pena celkom chýba, môže byť káva príliš stará,
hrubo mletá, alebo nie je riadne natlačená.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Vyhlásenie o zhode
EM1
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045372 - 15-06-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
EM1 - - - - - - - A
COFFEEMAKER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising