V4800 | Black&Decker V4800 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-84 CZ
V4805
V4806
V4807
CV7205
CV9605
CV1205
2
3
4
ČEŠTINA
napětí na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku síťovou zástrčkou.
Použití
Váš příruční akumulátorový vysavač Black & Decker
Dustbuster® je určen pro jednoduché suché vysávání.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Symboly na nabíječce
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
zeměním.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko poranění nebo poškození materiálu.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Tento návod si uschovejte.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Popis
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Použití výrobku
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody.
Neponořujte vysavač do vody.
•
Nikdy neodpojujte napájecí kabel nabíječky od
zásuvky taháním nebo škubáním. Dbejte na to, aby
napájecí kabel nabíječky nepřecházel přes ostré
hrany nebo přes horké a mastné povrchy.
Hlavní vypínač Zap/vyp
Dvourychlostní spínač zap./vyp. (CV1205)
Uvolňovací tlačítko
Sběrná nádoba na prach
Nabíjecí základna
Čistící kotouč filtru (CV9605/CV1205)
Indikátor nabíjení
Obr. A
7. Štěrbinový nástavec pro vysávání úzkých prostor
8. Kartáčový nástavec
Po použití
•
Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí základny
nabíječku odpojte od elektrické sítě.
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Instalace
Montáž nabíjecí základny na zeď (obr. B)
Nabíjecí základnu je možné umístit na pracovní stůl
nebo připevnit ke zdi, kde bude zajištěno místo k uložení
a nabíjení přístroje.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
Je-li jakákoliv část vysavače poškozena, nepoužívejte
jej.
•
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
•
Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu
nabíječky. Je-li poškozen, nabíječku vyměňte.
•
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Montáž
Montáž příslušenství (obr. A a C)
Ty t o m o d e l y j s o u d o d á v á n y s n á s l e d u j í c í m
příslušenstvím:
štěrbinový nástavec (7) pro vysávání úzkých prostor
kartáčový nástavec (8) pro vysávání nábytku
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vyjměte příslušenství z přístroje.
•
Nasaďte na přední část vysavače vhodné
příslušenství.
Použití
•
Baterie a nabíječka
•
Nikdy se nepokoušejte o demontáž baterie.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 16 hodin.
Pokud přístroj nepoužíváte, vložte jej do nabíjecí
základny.
Nabíjení baterie (obr. B)
•
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Baterie
nebude nabíjena, bude-li hlavní spínač v poloze
ZAPNUTO.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
5
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u Vašeho značkového
prodejce Black & Decker (katalogové číslo VF40).
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte staré
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte
do vysavače nové filtry.
•
Přístroj vložte do nabíjecí základny tak, jak je
znázorněno na obrázku.
•
Připojte nabíječku. Nabíječku zapněte.
Červený indikátor nabíjení (6) začne svítit.
•
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 16 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může být
k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu.
Indikátor nabíjení bude svítit jakmile přístroj vložíme
do zapnuté nabíječky.
Ochrana životního prostředí
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4°C nebo vyšších než 40°C.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Zapnutí a vypnutí (obr. D)
•
Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače (1)
dopředu.
•
Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače
dozadu.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
CV9605/CV1205 - Optimalizace sacího výkonu
(obr. E)
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte během
používání pravidelně čistit filtr.
•
Několikrát otočte čistícím kotoučem filtru (5) tak, aby
se oklepal nanesený prach na filtru (9).
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Čištění a údržba
Varování! Pravidelně provádějte čištění filtrů.
Čištění sběrné nádoby a filtrů (obr. F - I)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být
pravidelně čištěny.
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a vyjměte sběrnou
nádobu (3) (obr. F).
•
Vyprázdněte sběrnou nádobu na prach (obr. G).
•
Otočením ve směru hodinových ručiček (obr. H)
vyjměte filtry (9 a 10).
•
Vykartáčujte usazený prach z filtrů.
•
Vyperte filtry v teplém saponátovém roztoku (obr. I).
Je-li to nutné, omyjte i nádobu. Neponořujte vysavač
do vody (obr. J).
•
Ujistěte se, zda jsou nádoba i filtry suché.
•
Vložte filtry (9 a 10) do vysavače a otočte s nimi proti
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo
k jejich správnému usazení.
•
Vložte do vysavače sběrnou nádobu. Ujistěte se, zda
bylo řádné usazení nádoby potvrzeno kliknutím.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
Optimálních výsledků při vysávání dosáhnete v případě,
budou-li čisté filtry a bude-li prázdná sběrná nádoba.
Pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat sami, podle
níže uvedeného postupu musíte vyjmout baterii a musíte
ji zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
•
Nechejte baterii ve vysavači vybít tak, aby přestal
pracovat motor.
Baterie je umístěna pod zadní části přístroje.
•
Vyjměte příslušenství z přístroje.
•
Odšroubujte šrouby (13).
•
Odjistěte příchytky (14) přidržující držák
příslušenství.
•
Odstraňte držák příslušenství (15).
•
Odšroubujte šrouby (16) přidržující baterii.
•
Posuňte baterii (17) směrem vzad, tak je znázorněno
na obrázku.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie (obr. L - N)
CV7205/CV9605/CV1205 - Čištění výstupního filtru
(obr. K)
•
Otevřete víko (11).
•
Vytáhněte z přístroje filtr (12).
•
Vyperte filtry v teplém saponátovém roztoku.
•
Ujistěte se, zda jsou filtry suché.
•
Filtr (12) vložte zpět do přístroje.
•
Zavřete víko.
6
•
•
•
Vyjměte baterii
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Baterie prosím odevzdejte ve značkovém servisu
nebo v místní recyklační stanici.
Varování! Jestliže je baterie již jednou vyjmuta, nemůže
být do vysavače opětovně připojena.
Technické údaje
Napětí
Hmotnost
V4805
V 4.8
kg 1.0
Napětí
Hmotnost
CV7205 CV9605 CV1205
V 7.2
9.6
12
kg 1.1
1.3
1.4
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba
nabíjení
V4806
4.8
1.0
V4807
4.8
1.0
VAC 230
hod 16
ES Prohlášení o shodě
V4805/V4806/V4807/CV7205/CV9605/CV1205
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Colin Wills
Ředitel technického vývoje
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045092 - 25-05-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising