KC9049 | Black&Decker KC9049 CORDLESS DRILL instruction manual

®
||{y,ÂÀ‚€B@
AA
CC

ƒƒ
ÁÁ
ÃÃ
zz
AA{y,ÂÀ‚€B@
CC

ƒƒ
ÁÁ
ÃÃ
zz
||
KC9045
KC9049
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway
North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297110
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 802342
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Sverige
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
Brugermanuel for opladelige boremaskiner
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for,
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
lettilgængeligt, så alle der bruger maskinen har adgang
til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Brug høreværn. Lydniveauet ved savning/boring i
forskellige materialer kan variere, og undertiden
overstiger niveauet 85 dB(A). Brug altid høreværn
som beskyttelse.
• Hold arbejdsområdet i orden. Uorden på
arbejdsflader og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indvirkning. Udsæt ikke
elværktøj for regn. Brug ikke elværktøj på fugtige
eller våde steder. Sørg for godt lys over
arbejdsfladen. Brug ikke elværktøj i nærheden af
letantændelige væsker eller luftarter.
• Hold børn borte fra maskinen. Lad ikke andre
personer komme i kontakt med elværktøj eller
ledning. Hold alle personer borte fra arbejdsområdet.
• Opbevar værktøj på et sikkert sted. Når elværktøjet
ikke bruges, skal det opbevares på et tørt og højt
placeret sted, der er aflåst og uden for børns
rækkevidde.
• Elværktøj må ikke overbelastes. Du arbejder bedre
og mere sikkert inden for det angivne effektområde.
• Brug det rigtige elværktøj. Tving ikke svagt
elværktøj til at udføre arbejde, som kræver kraftigere
værktøj. Brug ikke elværktøj til formål, det ikke er
beregnet til. Brug f.eks. ikke en håndrundsav til
afskæring af kviste eller savning af brænde.
• Brug det rigtige tøj. Bær ikke løsthængende tøj eller
smykker, der kan komme i klemme i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales til
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
• Brug beskyttelsesbriller. Brug beskyttelsesbriller for
at undgå skadeligt støv i øjnene. Brug støvmaske
ved kraftig udvikling af støv.
• Fastspænd arbejdsstykket. Brug skruetvinger eller
en skruestik til fastspænding af arbejdsstykket.
Det er mere sikkert end at bruge hånden, og du får
begge hænder fri til arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg altid for sikkert
fodfæste og god balance.
• Pas værktøjet omhyggeligt. Bevar værktøjet skarpt
og rent. Følg forskrifterne for pasning og udskiftning
af værktøj. Efterse elværktøjets ledning
4
•
•
•
•
•
regelmæssigt og få den repareret på et autoriseret
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Fjern nøgler. Kontroller, at nøgler og
justeringsværktøj er fjernet fra elværktøjet før start.
Undgå utilsigtet opstart. Bær ikke det tilsluttede
værktøj med fingeren på strømafbryderen.
Vær opmærksom. Se på det, du arbejder med.
Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når
du er træt.
Efterse elværktøjet for skader, inden brug af
elværktøjet fortsættes, skal eventuelt beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
efterses nøje for at konstatere, om de stadig
fungerer korrekt og kan udføre det pågældende
arbejde. Kontroller, at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at der ikke findes
knækkede dele, at alle dele er monteret rigtigt, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden. En
beskyttelsesanordning eller en anden del, der er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes på et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
angivet i brugsanvisningen. Defekte strømafbrydere
skal udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis strømafbryderen ikke
fungerer korrekt.
Med hensyn til din personlige sikkerhed. Brug kun
tilbehør og ekstraudstyr, der anbefales i
brugsanvisningen og katalogerne. Brug af andet
værktøj eller tilbehør end det, der anbefales i
brugsanvisningen eller katalogerne, kan medføre
risiko for personskade.
EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL
BOREMASKINE OG OPLADER
• Opladeren må kun anvendes indendørs.
• Brug ikke en beskadiget oplader. Ved eventuel
skade på opladeren eller ledningen, bør opladeren
sendes til et autoriseret Black & Decker
serviceværksted til reparation. (For yderligere
information, se aktuelt katalog eller kontakt
Black & Decker Danmark).
• Forsøg aldrig at sammenkoble to opladere.
• Tag stikket ud af stikkontakten, inden batteriet
sættes i eller tages ud af opladeren.
• Et batteridrevet værktøj er altid klart til brug. Se
altid efter, om maskinens strømafbryder er låst, når
du transporterer maskinen eller skifter tilbehør.
• Ved boring eller iskruning af skruer i vægge, gulve
o.l., hvor skjulte elektriske kabler kan forekomme,
må man aldrig holde i nogen af maskinens metaldele.
DANMARK
Hold maskinen udelukkende i plasthåndtaget.
• Værktøjet bør ikke opbevares ved temperaturer over
+50oC (f.eks. uden for metalskure og -bygninger om
sommeren).
• Boremaskinen må ikke oplades når den eller
temperaturen er under +5°C eller over +40°C.
• Boremaskinen må ikke destrueres ved forbrænding,
selvom den er beskadiget eller fuldstændig slidt op.
Batterierne kan eksplodere ved brand.
• Under ekstreme arbejdsforhold og ved høje
temperaturer kan lidt væske sive ud af maskinens
batterier. Dette er helt normalt. Hvis indkapslingen
er beskadiget og revner, og du får batterivæske på
huden, gør da følgende:
• Vask dig med vand omgående.
• Foretag neutralisering med ren citronsaft eller
fortyndet eddike.
• Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle dem
med rindende vand i mindst 10 minutter og
derefter søge læge omgående. (Medicinsk
bemærkning: Væsken er en 25-35%
kaliumhydroxidopløsning).
• Forsøg aldrig at åbne opladeren eller huset på din
boremaskine.
• Boremaskinen og opladeren er specielt fremstillet til
at fungere sammen.
• Forsøg aldrig at oplade andre kabelprie værktøjer
eller batteripakker med denne oplader. Din
boremaskine må ikke oplades med andre opladere,
udover den der følger med maskinen.
Opbevar disse sikkerhedsforskrifter!
DOBBELTISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet. Observér! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsigtighed. Isoleringen
skal beskytte mod skade, som kan opstå på
grund af elektrisk isoleringsfejl inde i maskinen.
ELEKTRISK SIKKERHED
Sørg for at elforsyningen er den samme som den på
mærkepladen angivne spænding. Din oplader er
udstyret med en to-koret ledning og stik.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft.
Obs! Forlængerledninger skal kun bruges, hvis det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning, kontrollér at
ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker).
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For konsumentkøb gælder desuden dele
af købeloven, som omhandler forholdet mellem
forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af skruebits.
Det anbefales kun at bruge tilbehør fra Black & Decker.
For nærmere detaljer, bedes du søge råd hos din lokale
Black & Decker/Piranha forhandler.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger
85dB (A).
5
DANMARK
Bemærk: Denne manuel dækker også katalognumre
med et indeks af bogstaver. Der henvises til
emballagen for en beskrivelse af dit produkt.
DETALJEBESKRIVELSE
6
•
,@y ,,
yy
@@
€€
ÀÀ
y,@ yy
@@
€€
ÀÀ
,,
•
•
1
2
3
•
•
•
5
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
Fremad/revers afbryder
Tænd/sluk afbryder
Låsbar knap
Oplader
Opladningsstik
Patron
Patronnøgle
Skruebits
8
7
Fremad/revers
afbryderen styrer
rotationsretningen.
• Tænd-/sluk-afbryderen bruges til at betjene din
boremaskine i alle driftsindstillinger. Den styrer også
din boremaskines hastighed.
• Den låsbare knap forhindrer at boremaskinen starter
ved et uheld. Du kan ikke starte boremaskinen, når
6
den låsbare knap befinder sig i den øverste stilling.
• Din boremaskine er udstyret med en skruetrækkerbit
med dobbeltfunktion. For at fjerne den, trykkes der
på den sorte knap. For at udskifte den, skubbes der
indtil den klikker på plads.
SÅDAN OPLADES DIN KABELFRIE BOREMASKINE
Vigtigt! Hvis din boremaskine er ny, skal den først
oplades. En ny boremaskine, eller en der ikke er blevet
brugt i længere tid, opnår kun fuld præstation efter ca.
5 op- og afladningscyklusser. Inden du forsøger at
oplade din boremaskine, skal du læse alle
sikkerhedsinstruktionerne.
For at oplade din boremaskine, fortsættes der som følger:
Skub den låsbare knap til
den øverste stilling. Fjern
alle løse dele fra patronen.
Stik opladerens
udgangsledning ind i
stikket på bunden af
boremaskinens håndtag.
Stik opladeren ind i en
standard stikkontakt på
220/240V.
Efter normal brug bør din
boremaskine være
opladet på 3 timer,
muligvis mindre. Hvis din
boremaskines batteri er
blevet helt fladt, kan en
fuldstændig genopladning tage optil 8 timer.
Din boremaskine blev leveret fra fabrikken i uopladet
tilstand; inden den forsøges brugt, skal den oplades i
mindst 6 timer.
Under opladningen, kan boremaskinen brumme og
blive varm ved berøring; dette er normalt.
For at forlænge batteriets levetid, bør boremaskinen
ikke efterlades i opladeren i mere end 8 timer. Selvom
overopladning ikke giver grund til bekymring, kan det
på længere sigt reducere batteriets levetid.
Opladeren kan forblive i elstikket på ubestemt tid uden
at blive beskadiget. Opladeren egner sig kun til at
oplade batteriet. Forsøg aldrig at bruge den til at
betjene din boremaskine med. Hvis batteriet ikke
oplader korrekt, checkes strømforsyningen ved
stikkontakten med en lampe eller andet udstyr. Hvis
strømforsyningen er tilfredsstillende og boremaskinen
stadigvæk ikke oplader, skal boremaskinen bringes
eller sendes til dit nærmeste Black & Decker
autoriserede serviceværksted.
DANMARK
Inden du kobler opladeren fra boremaskinen, skal
opladeren tages ud af strømforsyningen.
I visse tilfælde, når opladeren er tilsluttet elforsyningen
uden at være koblet til boremaskinen, kan metalagtige
affalds-materialer kortslutte det udsatte opladningsstik
og forårsage ildebrand.
SÅDAN BETJENES DIN BOREMASKINE
For at tænde din boremaskine, fortsættes som følger:
Sæt den låsbare knap i bundstilling.
Tryk på tænd/sluk afbryderen.
For drift med lav
hastighed, trykkes
afbryderen halvt ned.
For drift med høj
hastighed, trykkes tænd/
slukafbryderen helt ned.
Bemærk: Der er en kort pause mellem hastighederne.
Hvis du fortsat trykker på afbryderen, starter din
boremaskine igen. For at stoppe din boremaskine,
slippes tænd/slukafbryderen.
MONTERING AF BOR ELLER BIT
Sørg for at den låsbare afbryder befinder sig i den
øverste stilling.
Patronen drejes indtil
bakkerne er tilstrækkelig
åbne. Sæt boret ind i
spændebakkerne.
Isæt patronkilen med
patronkilens ende i en af
de tre huller i patronens
krop og patronkilens
hoved i indgreb med
patroncylinderen.
Patronkilen drejes med uret for at få et fast greb om
borestykket. Fjern patronkilen.
UDSKIFTNING AF PATRONEN
Sørg for at den låsbare afbryder befinder sig i den
øverste stilling.
Skru borepatronen helt åben. Hold borepatronen fast i
den ene hånd og løsn fæsteskruen med uret med den
anden hånd. Brug den
rigtige bore-patronnøgle.
Sæt borepatronnøglen i
et af hullerne og hold
maskinen fast i den ene
hånd med borepatronen
pegende væk fra dig.
Drej borepatronen så
nøglen er præcis
ovenfor et horisontalt niveau på højre side af maskinen.
Giv borepatronen et kort, men kraftigt slag med en
hammer. Borepatronen kan nu skrues af med hånden.
PRAKTISKE RÅD
• Spænd arbejdsemnet godt fast.
• Når der bores i tynde materialer, skal der bruges en
‘støtte’-blok for at hindre at arbejdsemnet bliver
beskadiget, når borestykket trænger igennem til den
modsatte side. Når dette sker, skal trykket på
boremaskinen nedsættes; dette giver et rent hul.
• Der bør kun bruges skarpe borestykker.
• Når du bruger din boremaskine som en
skruetrækker, skal du altid bruge en korrekt
størrelse og type skruestykke.
• Når du bruger din boremaskine som skruetrækker,
kan smøring af skruerne gøre anbringelsen lettere.
De mest almindelige smøremidler er enten sæbe
eller opvaskesulfo. Smør en lille smule på skruen.
• Når der bores i træ, skal der bruges drejede
borestykker.
• Når der bores i metal, skal der bruges drejede
borestykker med høj hastighed.
• Når der bores i jernholdige materialer, skal der
bruges et smøremiddel.
• Når der bores i jern og kobber er det ikke nødvendigt
at bruge smøremidler.
• Lav en afmærkning med en syl på midten af hvor
hullet skal være.
• Dette forbedrer præcisionen. Anvend altid lige tryk
med borestykket.
VÆRKTØJSPLEJE
Fjern borestykket efter
brug, åbn patronens
kæber fuldstændigt og
bank på patronens side
for at fjerne mulig
savsmuld.
7
DANMARK
Der må ikke bruges for hårdt tryk på din boremaskine.
Anvend tilstrækkeligt tryk for at holde din boremaskine/
drivstykket fast, Der må imidlertid ikke trykkes for
hårdt, da dette kan forårsage at motoren stopper.
OPLADELIGE BATTERIER OG MILJØET
Black & Deckers opladelige maskiner og
batterier er konstrueret til genopladning og
fuld effetivitet.
Dette symbol betyder, at værktøjet indeholder
nikkelkadmium (NiCad) batterier. Når dit værktøj
Cd eller batteripakken trænger til udskiftning, husk
da at beskytte miljøet. Ni-Cad-batterier kan være
skadelige for miljøet og kan eksplodere, når det
udsættes for ild. Forsøg ikke at destruere/
brænde batteriet.
Black & Decker anbefaler følgende:
Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
SÅDAN FJERNES BATTERIERNE
Dette bør kun gøres når
du ønsker at kassere
værktøjet for at
genbruge batterierne.
Fjern de fire skruer der
holder boremaskinens to
halvdele sammen og tag
batterierne ud.
Batterierne bør kasseres
på en miljøvenlig måde.
EU KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
KC9045, KC9049 er i overensstemmelse med
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Vægt lydtryk er 70dB (A)
Vægt lydeffekt er 83dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
8
Bedienungsanleitung für Akku-Bohrmaschine
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Brandgefahr folgende grundsätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und
beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise
gut auf.
Für sicheres Arbeiten:
• Wir empfehlen, einen Gehörschutz zu tragen bei
einem Schalldruck, der größer als 85,0 dB (A) ist.
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter
oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute
Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern,
Herden, Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, für die
sie nicht bestimmt sind (Beispiel: Handkreissägen
sollen nicht zum Bäumefällen oder Ästeschneiden
benutzt werden).
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten oder in
geschlossenen Räumen.
Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie
das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen
Kanten.
Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen, und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Zubehörwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen
Werkzeuge mit dem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim
Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeuges die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion überprüfen.
9
DEUTSCH
•
•
•
•
Kontrollieren Sie, ob die Funktion beweglicher Teile
in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert und in ordnungsgemäßem Zustand sein,
um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu
gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen
und Teile sollen sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgewechselt
werden, soweit nichts anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist. Beschädigte Schalter
müssen in einer Kundendienstwerkstatt ersetzt
werden. Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei denen
sich der Schalter nicht ein- und ausschalten läßt.
Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt
werden, da unsachgemäße Reparaturen
Verletzungsgefahr für den Benutzer zur Folge
haben können.
Achtung! Die Netzspannung muß mit der Angabe
auf dem Typenschild übereinstimmen.
Dieses Elektrowerkzeug ist entsprechend den
Richtlinien 76/889/EWG + 82/499/EWG bzw.
DIN†57†875/VDE†0875 funkentstört.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stecker und Kabel des Ladegerätes
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen.
• Plazieren Sie das Kabel so, daß man nicht
darauftreten oder darüberfallen kann. Auch jede
andere Art von Beschädigung oder Belastung ist
auszuschließen.
• Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten und rauhen Oberflächen und versichern Sie
sich, daß es in einwandfreiem Zustand ist.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜRS BOHREN
UND LADEN
• Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in
trockenen, überdachten Räumen und nicht zur
Verwendung im Freien geeignet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, nachdem es
10
•
einen starken Schlag erhalten hat, heruntergefallen
ist oder auf irgendeine andere Art und Weise
beschädigt wurde; bringen Sie es zu einer
Vertragswerkstätte.
Versuchen Sie niemals, zwei Ladegeräte
aneinander anzuschließen.
Ziehen Sie immer den Netzstecker des Ladegerätes
bevor Sie den Wechselakku entnehmen bzw.
einstecken.
Sie können davon ausgehen, daß sich das
aufgeladene Gerät ständig in einem
funktionsfähigen Zustand befindet, da es nicht an
das elektrische Netz angeschlossen sein muß.
Wenn Sie nicht mit dem Gerät arbeiten oder
Zubehör wechseln, vergewissern Sie sich, daß sich
der Ausschalter in der Position “OFF” befindet.
Wenn Sie in Wände, Decken etc. bohren oder
schrauben, überzeugen Sie sich zuvor, daß Sie
keine verborgenen elektrischen Leitungen
beschädigen. Berühren Sie bei diesen Arbeiten
keine Metallteile des Gerätes. Berühren Sie das
Gerät ausschließlich am Plastikgehäuse.
Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen
Temperaturen von 50°C/120°F erreicht oder
überschritten werden.
Laden Sie das Gerät nicht, wenn die Bohrmaschine
oder die Umgebungstemperatur unter 5°C bzw. über
40°C betragen.
Auch wenn das Gerät stark beschädigt oder völlig
verschlissen ist, darf es nicht verbrannt werden.
Akku-Zellen können in den Flammen explodieren.
Unter starker Beanspruchung (beim Laden oder
hohen Außentemperaturen) kann es möglich sein,
daß kleine Mengen Flüssigkeit aus den Zellen
austreten. Dies ist kein Anzeichen dafür, daß das
Gerät defekt ist. Sollte es einmal vorkommen, daß
die äußere Dichtung defekt ist und Flüssigkeit an
Ihre Haut kommt, verhalten Sie sich folgendermaßen.
• Waschen Sie diese Stelle sofort mit Wasser
und Seife.
• Neutralisieren Sie die Stelle mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig.
• Sollte Batterieflüssigkeit in Ihre Augen kommen,
spülen Sie diese mindestens 10 Minuten unter
sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich
sofort in medizinische Behandlung (Medizinischer
Hinweis: Die Flüssigkeit ist eine 25-35% ige
Lösung aus Kalium-Hydroxyd).
Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der
Bohrmaschine oder des Ladegerätes zu öffnen.
DEUTSCH
• Ladegerät und Bohrmaschine sind speziell
aufeinander abgestimmt.
• Versuchen Sie nicht, andere schnurlose Geräte oder
Akku-Packs mit diesem Ladegerät aufzuladen.
Laden Sie Ihre Bohrmaschine nur mit dem
Ladegerät auf, das zusammen mit der Bohrmaschine
geliefert wurde - nicht mit einem anderen
Ladegerät.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet,
daß zwei voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen,
mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu
kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen den elektrischen Teilen
und den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch
stellt die Zweifach - Isolierung für Sie einen guten
Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß der Netzstrom die gleiche
Spannung aufweist wie auf dem Leistungsschild
angegeben. Ihr Ladegerät ist mit einem zweiadrigen
Kabel und einem Stecker ausgestattet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker
Verlängerungskabel (zweiadrig) verwenden, ohne daß
Ihr Gerät dabei an Leistung verliert. Hinweis:
Verwenden Sie nur wenn unbedingt erforderlich ein
Verlängerungskabel. Der Einsatz eines nicht korrekten
Verlängerungskabels kann zu Brandgefahr oder einem
elektrischen Schlag führen. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß, achten Sie auf die
korrekte Verdrahtung und seinen guten Betriebszustand.
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder den Black & Decker Zentralkundendienst.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von
Material- oder Verarbeitungsfehler innerhalb von
24 Monaten nach dem Kauf auftreten, garantieren wir
die kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an unseren Zentralkundendienst
oder eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten
mit Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg mit
Kaufdatum) zurückgebracht.
• Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur
original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör
wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns
zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als unserem eigenen
Servicepersonal oder autorisierten
Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits,
Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und
Schleifpapier etc.). Black & Decker bietet Ihnen ein
bundesweites Servicenetz durch unsere autorisierten
Vertragswerkstätten an. Es ist unser Bestreben,
Ihnen exzellenten Service, schnelle Reparaturen,
umfassenden Ersatzteildienst und eine breite
Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer
Vertragswerkstätten finden Sie im jeweils
gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
11
DEUTSCH
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw.
Zubehör verwendet wurden, welche ausdrücklich
von uns für den Betrieb mit diesem Black & Decker
Gerät als geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welche ausdrücklich von uns für
den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
ZUBEHÖR
Black & Decker bietet ein komplettes Sortiment an
Schrauberbits und Schrauberklingen an. Wir
empfehlen, daß nur Black & Decker Zubehör
verwendet wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren
örtlichen Black & Decker Händler.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft.
12
Zum Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den
Geräuschpegel als unangenehm empfinden normalerweise ist das bei einem Geräuschpegel
von über 85dB (A) der Fall- wird ein angemessener
Gehörschutz empfohlen.
Anmerkung: Ihr Produkt hat entweder nur einige oder
alle dieser Ausstattungsmerkmale. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auch auf Katalognummern, die
mit einem Buchstaben enden. Einzelheiten zu Ihrem
Produkt finden Sie auf dem Verpackungskarton.
BESCHREIBUNG
6
•
,@y
y,@
1
2
3
•
•
•
•
•
5
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
7
•
Rechts-/Linkslaufschalter
Ein-/Ausschalter
Bremsschalter
Ladegerät
Stecker für Ladegerät
Spannfutter
Spannschlüssel
Schraubendrehereinsätz
Der Rechts-/LinkslaufUmschalter steuert die
Rotationsrichtung.
DEUTSCH
• Der Ein-/Ausschalter wird zum Betrieb des Geräts in
allen Betriebsarten eingesetzt. Er steuert zudem die
Gerätegeschwindigkeit.
• Der Bremsschalter verhindert ein versehentliches
Starten der Bohrmaschine. Wenn sich der
Bremsschalter in der oberen Position befindet, kann
das Gerät nicht gestartet werden.
• Ihre Bohrmaschine ist mit einer DoppelfunktionsSchrauberklinge mit zwei Funktionen ausgestattet.
Zum Entfernen den schwarzen Knopf drücken. Zum
Wiedereinsetzen fest eindrücken, bis der Einsatz in
Position einrastet.
AUFLADEN DER AKKU-BOHRMASCHINE
Wichtig: Der Akku Ihrer Bohrmaschine ist bei
Lieferung eines neuen Geräts nicht geladen. Ein neuer
Akku oder ein Akku, der über längere Zeit nicht benutzt
wurde, liefert erst nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen
seine volle Leistung. Bevor Sie versuchen, das Gerät
aufzuladen, lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise.
Zum Aufladen der Bohrmaschine wie folgt vorgehen:
Schieben Sie den
Bremsschalter in die
obere Position. Nehmen
Sie alles Zubehör vom
Spannfutter ab.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
Stecken Sie die
Ausgangsschnur des
Ladegeräts in den an der
Unterseite des
Bohrergriffs befindlichen
Stecker. Schließen Sie
das Ladegerät an eine
normale 220/240V
Steckdose an.
Nach normalem Einsatz sollte sich der Akku innerhalb
von maximal 3 Stunden voll aufladen. Wenn der Akku
ganz entladen ist, kann die volle Aufladung bis zu
8 Stunden dauern. Der Akku-Pack wurde vom Werk
ungeladen geliefert; vor Einsatz des Geräts muß der Akku
daher mindestens 6 Stunden lang aufgeladen werden.
Während des Ladevorgangs kann die Bohrmaschine
summen und warm werden. Dies ist normal.
Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten
Sie ihn nicht länger als 8 Stunden aufladen. Obwohl es
hierbei nicht zu Sicherheitsproblemen kommt, kann die
Gesamtlebensdauer reduziert werden.
Das Ladegerät kann ohne Beeinträchtigung für einen
unbegrenzten Zeitraum an die Steckdose
angeschlossen bleiben. Das Ladegerät ist nur für das
Aufladen des Akkus gedacht. Versuchen Sie nicht, mit
Hilfe des Ladegeräts den Bohrer zu betreiben. Wenn
sich der Akku nicht richtig auflädt, prüfen Sie die
Stromversorgung an der Steckdose mit einer Lampe
oder einem anderen Gerät. Wenn die Stromversorgung
funktioniert und Ihr Bohrer sich immer noch nicht
richtig auflädt, bringen oder schicken Sie die
Bohrmaschine und das Ladegerät zu einer
autorisierten Black & Decker Vertragswerkstatt.
Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der
Steckdose, bevor Sie das Ladegerät von der
Bohrmaschine entfernen. Wenn das Ladegerät an das
Stromnetz, nicht aber an die Bohrmaschine
angeschlossen ist, können unter bestimmten
Umständen metallhaltige Abfallstoffe den offenen
Ladestecker kurzschließen und Flammen verursachen.
BETRIEB DER BOHRMASCHINE
Zum Starten der Bohrmaschien wie folgt vorgehen:
Stellen Sie den Bremsschalter auf die untere Position.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter nieder.
Zum Betrieb mit
niedriger
Geschwindigkeit
drücken Sie den
Schalter halb herunter.
Zum Betrieb mit hoher
Geschwindigkeit
drücken Sie den
Ein-/Ausschalter ganz
herunter.
Hinweis: Zwischen den beiden Geschwindigkeitsstufen liegt eine kurze Zwischenphase, die einen Stopp
des Geräts bewirkt. Drücken Sie den Schalter weiter
herunter, damit die Bohrmaschine wieder startet.
Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, um die
Bohrmaschine zu stoppen.
EINSETZEN DES BOHRERS ODER SCHRAUBERBITS
Vergewissern Sie sich, daß der Bremsschalter in der
oberen Position ist.
Ziehen Sie zuerst den
Netzstecker aus der
Steckdose. Drehen Sie
den Lauf des Bohrfutters,
bis die Spannbacken
weit genug offen sind.
13
DEUTSCH
Stecken Sie den Bohrer
in die Spannbacken des
Bohrfutters. Stecken Sie
das Ende des
Bohrfutterschlüssels in
eines der drei Löcher am
Körper des Bohrfutters und lassen Sie den Kopf des
Schlüssels in den Lauf des Bohrfutters einrasten. Zum
Festziehen der Spannbacken und sicheren Sitz des
Bohrers, drehen Sie den Bohrfutterschlüssel im
Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Schlüssel.
• Beim Bohren von Holz Spiralbohrer verwenden.
• Beim Bohren von Metall Hochleistungsspiralbohrer
verwenden.
• Beim Bohren von eisenhaltigen Metallen ein
Schmiermittel verwenden. Eisen und Messing
werden ohne Schmiermittel gebohrt.
• Markieren Sie das erforderliche Loch mit einem
Zentrierkörner vor. Hierdurch wird die Bohrung
präziser.
• Achten Sie darauf, daß der Andruck immer in einer
Linie zum Bohrer erfolgt.
AUSTAUSCHEN DES BOHRFUTTERS
Vergewissern Sie sich, daß der Rechts-/
Linkslaufschalter in der mittleren Position ist.
Das Bohrfutter wird
gelöst, indem Sie den
Bohrfutterschlüssel in
eine der
Aufnahmebohrungen
stecken und das
Bohrfutter öffnen. Dann
halten Sie das Bohrfutter
mit einer Hand fest und
mit der anderen Hand
lösen Sie unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers
die im Bohrfutterboden befindliche Schraube durch
drehen im Uhrzeigersinn. Dann stecken Sie den
Bohrfutterschlüssel in eine der Aufnahmebohrungen.
Durch einen leichten Schlag von oben auf den
Schlüssel lösen Sie dann das Bohrfutter. Danach kann
das Bohrfutter entgegen der Laufrichtung von Hand
abgeschraubt werden.
WERKZEUGPFLEGE
Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die
Bohrmaschine aus. Wenden Sie genügend Kraft an,
damit das Gerät tiefer bohrt, aber drücken Sie nicht so
fest, daß der Motor abgewürgt wird.
Nehmen Sie nach dem
Gebrauch den Bohrer
aus dem Bohrfutter,
öffnen Sie die
Spannbacken
vollständig und klopfen
Sie leicht auf das
Bohrfutter, um den
Bohrstaub zu entfernen.
TIPS ZUM BOHREN
• Klemmen Sie das Werkstück gut fest.
• Benutzen Sie beim Bohren von dünnem Material
eine sichere Unterlage, um zu verhindern, daß das
Werkstück beim Durchbohren beschädigt wird.
Verringern Sie, kurz bevor die Spitze auf der
anderen Seite durchdringt, den Andruck; hierdurch
wird ein sauberes Loch erzielt.
• Verwenden Sie nur scharfe Bohrer.
• Wenn Sie das Gerät zum Schrauben verwenden,
dann benutzen Sie immer das für den Schraubentyp
passende Schrauberbit.
• Beim Schraubendrehen kann ein Schmieren der
Schrauben das Einsetzen erleichtern. Hierfür
werden normalerweise Seife oder
Geschirrspülmittel verwendet. Hiervon etwas auf die
Schraube auftragen.
14
WIEDERAUFLADBARE AKKUS UND UMWELTSCHUTZ
In Black & Decker Akku - Geräten werden
Nickel-Cadmium (NiCad) Akkus verwendet, die
wiederholt geladen werden können und eine
lange Lebensdauer sowie ein Maximum an
Leistungsfähigkeit nach jedem Ladevorgang
gewährleisten.
Dieses Symbol deutet darauf hin, daß sich in
diesem Gerät NiCad - Akkus befinden, die nicht
Cd im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
NiCad-Akkus können extrem umweltschädlich
sein und in Verbindung mit Feuer sogar
explodieren. Bitte nicht verbrennen.
Deshalb, wenn Ihr Akku einmal ersetzt werden
muß, denken Sie an unsere Umwelt.
Black & Decker empfiehlt folgende
Vorgehensweise:
Entladen Sie den Akku komplett, indem Sie das
Gerät bis zum Stillstand laufen lassen.
ENTFERNEN DER AKKUS
Sie sollten die Akkus nur zum Entsorgen des Geräts
und Recyclen der Akkus entfernen. Entfernen Sie die
vier Schrauben, die die beiden Schalenhälften halten.
DEUTSCH
Öffnen Sie die
Schalenhälften, und
nehmen Sie die Akkus
heraus. Entsorgen Sie
sie umweltfreundlich.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KC9045, KC9049
der Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000 entsprechen
Lpa (Schalldruck) 70dB (A)
Lpa (Schalleistung) 83dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Eine Black & Decker-Politik ist die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen
wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen ständig
zu ändern.
15
Οδηγίεσ χρήσησ του δραπανου
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προσοχή! Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία,
πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα ασφαλείασ για
να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ, ηλεκτρικού
τρανταγµού και προσωπικήσ βλάβησ. ∆ιαβάστε Þλεσ
αυτέσ τισ οδηγίεσ προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε
το προϊÞν και φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ.
Για ασφαλή λειτουργία:
• Σασ συστήνουµε Þπωσ λαµβάνετε κατάλληλα
µέτρα για την προστασία τησ ακοήσ σασ, αν η
πίεση ήχου υπερβαίνει τα 85 (dB) Nτεσιµπέλ (A).
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και τραπέζια εργασίασ µπορεί
να προκαλέσουν βλάβεσ.
• Σκεφτείτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία κάτω απÞ τη
βροχή. Mην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
βρεγµένουσ χώρουσ. ∆ιατηρείτε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mη χρησιµοποιείτε
ηλεκτρικά εργαλεία στην παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων.
• Προφυλάγεστε απÞ ηλεκτρικÞ σοκ. Aποφεύγετε
την επαφή του σώµατÞσ σασ µε γήινεσ ή εδαφικέσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, γραµµέσ,
ψυγεία).
• Kρατείτε µακριά τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ να αγγίζουν το εργαλείο ή το κορδÞνι
προέκτασησ. Oλοι οι επισκέπτεσ να παραµένουν
µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, να αποθηκεύονται σε στεγνÞ,
υψηλÞ ή κλειδωµένο χώρο, µακριά απÞ παιδιά.
• Mην πιέζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά του
καλύτερα και µε περισσÞτερη ασφάλεια στην
αναλογία για την οποία προορίζεται.
• Xρησιµοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο. Mην
πιέζετε τα µικρά εργαλεία ή συνδέσεισ για να
κάνουν τη δουλειά ενÞσ εργαλείου βαριάσ
εργασίασ. Mη χρησιµοποιείτε εργαλεία για
σκοπούσ που δεν είναι τησ ειδικÞτητάσ τουσ, για
παράδειγµα, µην χρησιµοποιείτε κυκλικÞ πριÞνι
για να κÞψετε κλάδουσ δέντρων ή κούτσουρα!
• Nα ντύνεστε κανονικά. Mη φοράτε χαλαρά
ενδύµατα ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να
περιπλεχθούν στα κινούµενα µέρη. Eλαστικά
γάντια και µη ολισθηρά υποδήµατα συστήνονται
Þταν εργάζεστε στο ύπαιθρο. Nα φοράτε
προστατευτικÞ κάλυµµα µαλλιών για να
συγκρατούνται τα µακριά µαλλιά.
16
• Xρησιµοποιείτε γυαλιά ασφαλείασ. Eπίσησ
χρησιµοποιείτε µάσκα προσώπου ή µάσκα σκÞνησ,
αν η λειτουργία κοπήσ δηµιουργεί σκÞνη ή αν
εργάζεστε σε εσώκλειστουσ χώρουσ.
• Aσφαλίζετε την εργασία σασ. Xρησιµοποιείτε
σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να κρατάνε το
αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο ασφαλέσ παρά
να το κρατάτε στο χέρι σασ και η µέθοδοσ αυτή
αποδεσµεύει και τα δύο σασ χέρια για τη
λειτουργία του εργαλείου.
• Mην υπερτεντώνεστε. Nα διατηρείτε σταθερή
ορθοστασία και ισορροπία.
• Nα διατηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα
διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για
καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία.
Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ λίπανσησ και αλλαγήσ
των εξαρτηµάτων. Nα διατηρείτε τισ λαβέσ
στεγνέσ, καθαρέσ και χωρίσ λάδια ή γράσο.
• Nα αφαιρείτε κλειδιά ρυθµίσεωσ και κλειδιά
κοχλιών. Kάνετε συνήθειά σασ να ελέγχετε Þπωσ
τα κλειδιά και τα κλειδιά κοχλιών ρυθµίσεωσ
αφαιρούνται απÞ το εργαλείο πριν να το
ξεκινήσετε.
• Nα αποφεύγετε άσκοπα ξεκινήµατα. Mη
µεταφέρετε το εργαλείο µε το δάκτυλο
στο διακÞπτη.
• Nα είστε προσεχτικοί. Nα κοιτάζετε τί κάνετε.
Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη λειτουργείτε
το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοι.
• Nα εξετάζετε τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Πριν
απÞ περαιτέρω χρήση του εργαλείου, τυχÞν
προφυλακτήρασ ή άλλο εξάρτηµα που υπέστη
βλάβη πρέπει να εξετασθεί προσεχτικά για να
αποφασισθεί κατά πÞσον µπορεί να λειτουργεί
κανονικά και να αποδίδει την προτιθέµενη
λειτουργία του. Eλέγξατε την ευθυγράµµιση των
κινούµενων εξαρτηµάτων, το υπÞβαθρο και τυχÞν
άλλεσ συνθήκεσ που µπορεί να επηρεάζουν τη
λειτουργία του. Προφυλακτήρασ ή άλλο εξάρτηµα
που έχει υποστεί βλάβη πρέπει να επιδιορθωθεί ή
αντικατασταθεί κανονικά απÞ εγκεκριµένο κέντρο
υπηρεσίασ, εκτÞσ αν υποδεικνύεται διαφορετικά
σε αυτÞ τον οδηγÞ. TυχÞν ελαττωµατικοί
διακÞπτεσ να αντικαθίστανται απÞ εγκεκριµένο
κέντρο υπηρεσίασ. Mη χρησιµοποιείτε το εργαλείο
αν ο διακÞπτησ δεν ανάβει ή δεν σβήνει.
• Προσοχή! H χρήση τυχÞν εξαρτήµατοσ ή
σύνδεσησ, εκτÞσ απÞ αυτά που συστήνονται στον
οδηγÞ αυτÞ, µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
προσωπικήσ βλάβησ.
EΛΛHNIKA
• Nα δίνετε το εργαλείο σασ για επισκευή σε
προσοντούχο πρÞσωπο. Oι διορθώσεισ να γίνονται
µÞνον απÞ προσοντούχα πρÞσωπα,
χρησιµοποιώντασ αυθεντικά ανταλλακτικά,
διαφορετικά µπορεί να προκύψει σηµαντικÞσ
κίνδυνοσ για τον χρήστη του.
• AυτÞ το ηλεκτρικÞ εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τα
σχετικά πρÞτυπα.
•
•
Πρίζα και καλώδιο του φορτιστή
• Mην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε την πρίζα
απÞ το ρευµατοδÞτη.
• Bεβαιωθείτε Þπωσ το καλώδιο είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να µην το πατάτε, να µην
σκοντάφτετε ή διαφορετικά να µην υπÞκειται σε
βλάβη ή τέντωµα.
• Nα διατηρείτε το καλώδιο µακρυά απÞ τη ζέστη, το
κλάδια, αιχµηρά άκρα και σκληρέσ επιφάνειεσ και
πάντοτε να βεβαιώνεστε Þτι βρίσκεται σε καλή
κατάσταση.
ΠPOΣΘETOI KANONIΣMOI AΣΦAΛEIAΣ TOY
∆PAΠANOY
• O φορτιστήσ είναι σχεδιασµένοσ για εσωτερική
χρήση µÞνο.
• Mην λειτουργείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί
δυνατÞ κτύπηµα, εάν έχει πέσει, ή διαφορετικά
εάν έχει υποστεί βλάβη καθ’ οιονδήποτε τρÞπο.
Πάρτε τον σε ένα κέντρο σέρβισ τησ Black & Decker.
• Ποτέ µην προσπαθείτε να συνδέετε δύο
φορτιστέσ µαζί.
• Πάντοτε να αποσυνδέετε την κεντρική παροχή
ρεύµατοσ προτού κάνετε ή σπάζετε συνδέσεισ
στην µπαταρία.
• Nα προσέχετε Þπωσ το εργαλείο αυτÞ βρίσκεται
σε λειτουργική κατάσταση, γιατί δεν χρειάζεται να
τοποθετηθεί σε πρίζα ηλεκτρικήσ σύνδεσησ. Nα
διατηρείτε τον µοχλÞ ελέγχου του διακÞπτη στη
θέση “OFF” Þταν το εργαλείο δεν λειτουργεί ή
Þταν αλλάζετε εξαρτήµατα.
• Oταν κάνετε διατρήσεισ ή Þταν βάζετε βίδεσ
στουσ τοίχουσ, στα δάπεδα, κτλ., ελέγξατε κατά
πÞσον τα “αναµµένα” ηλεκτρικά σύρµατα µπορεί
να αντιµετωπισθούν. Mην αγγίζετε τυχÞν
εµπρÞσθια µεταλλικά µέρη του εργαλείου: Nα
κρατάτε το εργαλείο µÞνον απÞ την πλαστική θήκη.
• Nα µην αποθηκεύετε το εργαλείο σε τοποθεσίεσ
Þπου η θερµοκρασία µπορεί να φτάσει ή να
υπερβεί τουσ 50°C (120°F) (Þπωσ εξωτερικά
υπÞστεγα ή µεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Μη φορτίζετε το δράπανÞ σασ Þταν αυτÞ ή η
•
•
•
γενική θερµοκρασία είναι κάτω απÞ 5° C ή πάνω
απÞ 40° C.
Μην αποτεφρώνετε το δράπανÞ σασ έστω κι αν
είναι τελείωσ χαλασµένο ή κατεστραµένο. Οι
µπαταρίεσ µπορεί να εκραγούν στη φωτιά.
Mπορεί να συµβεί µια µικρή διαρροή υγρού απÞ τα
στοιχεία του πακέτου τησ µπαταρίασ κάτω απÞ
ακραία χρήση ή κάτω απÞ συνθήκεσ
θερµοκρασίασ. AυτÞ δεν σηµαίνει αποτυχία.
ΩστÞσο, εάν η εξωτερική θήκη υποστεί ρωγµή και
η πιο πάνω διαρροή πάει πάνω στο δέρµα σασ:
• Πλυθείτε αµέσωσ µε σαπούνι και νερÞ.
• Eξουδετερώστε το µε µαλακÞ οξύ, Þπωσ
χυµÞ λεµονιού ή ξύδι.
• Eάν πάει υγρÞ τησ µπαταρίασ µέσα στα
µάτια σασ, πλύνετέ τα µε καθαρÞ νερÞ για
τουλάχιστο 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική
βοήθεια. (Iατρική σηµείωση: Tο υγρÞ είναι
διάλυµα 25-35% υδροξειδίου του καλίου).
Μην προσπαθείτε να ανοίξετε το χιτώνιο του
δραπάνου ή του φορτιστή σασ.
Το δράπανο και ο φορτιστήσ σασ είναι ειδικά
σχεδιασµένα για να λειτουργούν µαζί.
Μην επιχειρείτε να φορτίσετε οποιοδήποτε άλλο
επαναφορτιζÞµενο εργαλείο ή πακέτο µπαταρίασ
µε το φορτιστή. Μην επιχειρείτε να φορτίσετε το
δράπανÞ σασ µε οποιοδήποτε άλλο φορτιστή
εκτÞσ απÞ αυτÞν που λάβατε µε το δράπανÞ σασ.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εξασφαλίστε Þτι το ρεύµα είναι το ίδιο µε το ρεύµα
που αναφέρεται στην πινακίδα. Ο φορτιστήσ σασ
είναι εφοδιασµένοσ µε καλώδιο διπλού αγωγού και
µε πρίζα.
17
EΛΛHNIKA
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή άλλα
άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη.
Oι παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για
την ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που
κάποια προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
18
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ. Tο
προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσ.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Η Black & Decker προσφέρει µία πλήρη σειρά
κατσαβιδιών. Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε µÞνο
αξεσουάρ τησ Black & Decker. Αποτανθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρÞσωπο τησ Black & Decker για
λεπτοµέρειεσ.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα για
την προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη του ήχου
δεν είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέσ συνθήκεσ
αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απÞ 85dB (Α).
Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ καλύπτουν επίσησ και
µοντέλα του καταλÞγου που λείγουν σε γράµµα.
Bλέπετε το κιβώτιÞ σασ για περισσÞτερεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6
•
,@y
y,@
•
•
1
2
3
•
•
•
5
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
∆ιακÞπτησ εµπρÞσ/πίσω
∆ιακÞπτησ ON/OFF
Κουµπί απεµπλοκήσ
Φορτιστήσ
Υποδοχή φÞρτισησ
Τσοκ
Κλειδί του τσοκ
Κεφαλέσ κατσαβιδιών
•
8
7
EΛΛHNIKA
Ο διακÞπτησ εµπρÞσ/
πίσω ελέγχει την
κατεύθυνση
περιστροφήσ.
• Ο διακÞπτησ ON/OFF χρησιµοποιείται για να
θέσετε το δράπανÞ σασ σε λειτουργία σε Þλεσ τισ
φάσεισ λειτουργίασ. ΑυτÞσ ελέγχει επίσησ και την
ταχύτητα του δραπάνου σασ.
• Το κουµπί απεµπλοκήσ αποτρέπει την κατά λάθοσ
έναρξη λειτουργίασ του δραπάνου σασ. Ùταν το
κουµπί απεµπλοκήσ βρίσκεται στην επάνω θέση,
δεν είναι δυνατÞ να θέσετε το δράπανÞ σασ σε
λειτουργία.
• Το δράπανÞ σασ είναι εφοδιασµένο µε ένα
κατσαβίδι διπλήσ λειτουργίασ. Για να το
αφαιρέσετε πατήστε το µαύρο κουµπί. Για να το
επανατοποθετήσετε πατήστε το σταθερά µέχρισ
Þτου εισέλθει στην υποδοχή του.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ΣΑΣ
Προσοχή! Αν το δράπανÞ σασ είναι καινούργιο,
πρέπει πρώτα να φορτιστεί η µπαταρία. Ένα
καινούργιο δράπανο ή ένα δράπανο το οποίο δεν
έχει χρησιµοποιηθεί για αρκετÞ καιρÞ φτάνει σε
πλήρη απÞδοση µÞνο µετά απÞ περίπου 5 κύκλουσ
φÞρτισησ και εκφÞρτισησ. Πριν επιχειρήσετε να
φορτίσετε το δράπανÞ σασ µελετήστε Þλεσ τισ
οδηγίεσ ασφάλειασ. Για να φορτίσετε το δράπανÞ σασ
συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Θέστε το κουµπί
απεµπλοκήσ στην
επάνω θέση.
Αφαιρέστε Þλα τα
αξεσουάρ απÞ το τσοκ.
Συνδέστε το καλώδιο
εξÞδου του φορτιστή
στην υποδοχή στο κάτω
µέροσ τησ χειρολαβήσ
του δραπάνου.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα ρεύµατοσ των 220V.
Μετά απÞ κανονική χρήση, το δράπανÞ σασ θα
πρέπει να φορτιστεί πλήρωσ σε λιγÞτερο απÞ 3 ώρεσ.
Αν το δράπανÞ σασ είναι τελείωσ αποφορτισµένο,
µπορεί να κάνει µέχρι 8 ώρεσ για να φορτιστεί
πλήρωσ. Το δράπανÞ σασ έφυγε απÞ το εργοστάσιο
χωρίσ να είναι φορτισµένο. Πριν επιχειρήσετε να το
χρησιµοποιήσετε πρέπει να φορτιστεί για
τουλάχιστον 6 ώρεσ. Κατά τη διάρκεια τησ φÞρτισησ,
το δράπανÞ σασ µπορεί να δηµιουργεί κάποιο
θÞρυβο και να ζεσταθεί. ΑυτÞ είναι κανονικÞ. Για να
επεκτείνετε τη ζωή τησ µπαταρίασ, µην επιτρέπετε
τη φÞρτιση του δραπάνου να υπερβεί τισ 8 ώρεσ. Αν
και η υπερφÞρτιση δεν είναι επικίνδυνη απÞ πλευράσ
ασφάλειασ, µπορεί να ελαττώσει τη συνολική ζωή τησ
µπαταρίασ. Ο φορτιστήσ µπορεί να παραµείνει
συνδεδεµένοσ στο ρεύµα επ’ άπειρο χωρίσ κίνδυνο
βλάβησ. Ο φορτιστήσ είναι σχεδιασµένοσ µÞνο για τη
φÞρτιση τησ µπαταρίασ. Μην επιχειρείτε να τον
χρησιµοποιήσετε για τη λειτουργία του δραπάνου
σασ. Αν οι µπαταρίεσ δεν φορτίζονται σωστά, ελέγξτε
το ρεύµα τησ πρίζασ µε ένα δοκιµαστικÞ κατσαβίδι ή
άλλη συσκευή. Αν το ρεύµα είναι σωστÞ και το
δράπανÞ σασ εξακολουθεί να µη φορτίζεται, στείλτε
το δράπανο και το φορτιστή σασ στον πλησιέστερο
αντιπρÞσωπο τησ Black & Decker για επισκευέσ.
Αποσυνδέστε το φορτιστή απÞ το ρεύµα πριν τον
αποσυνδέσετε το απÞ το δράπανÞ σασ. Κάτω απÞ
ορισµένεσ συνθήκεσ και Þταν ο φορτιστήσ είναι
συνδεδεµένοσ στο ρεύµα και αποσυνδεδεµένοσ απÞ
το δράπανÞ σασ, µεταλλικά σωµατίδια µπορεί να
προκαλέσουν βραχυκύκλωµα στο εκτεθιµένο φισ
φÞρτισησ και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ΣΑΣ
Για να θέσετε το δράπανÞ σασ σε λειτουργία,
συνεχίστε ωσ ακολούθωσ:
Θέστε το κουµπί απεµπλοκήσ στην κάτω θέση.
Πατήστε το διακÞπτη ON/OFF.
Για λειτουργία σε
χαµηλή ταχύτητα,
πατήστε το διακÞπτη
µέχρι το µισÞ τησ
διαδροµήσ του.
Για λειτουργία σε
υψηλή ταχύτητα,
πατήστε το διακÞπτη
µέχρι τέλοσ.
19
EΛΛHNIKA
Σηµείωµα: Υπάρχει µία µικρή στάση µεταχύ
ταχυτήτων. Εξακολουθήστε να πατάτε το διακÞπτη
και το δράπανÞ σασ θα αρχίσει και πάλι.
Για να σταµατήσετε το δράπανÞ σασ, αφήστε το
διακÞπτη ON/OFF.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΟΥ
Εξασφαλίστε Þτι ο διακÞπτησ απεµπλοκήσ βρίσκεται
στην επάνω θέση.
Γυρίστε το σώµα του
τσÞκ µέχρισ Þτου
ανοίξουν αρκετά οι
σιαγÞνεσ του τσÞκ.
Τοποθετήστε το
τρυπάνι στο τσÞκ.
Τοποθετήστε το κλειδί
σε µία απÞ τισ τρείσ
τρύπεσ του σώµατοσ
του τσÞκ συµπλέκοντασ
τα δÞντια του κλειδιού
µε τα δÞντια του τσÞκ.
Γυρίστε το κλειδί στα δεξιά για να σφίξετε το τρυπάνι
στισ σιαγÞνεσ του τσÞκ. Αφαιρέστε το κλειδί.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΣΟΚ
Εξασφαλίστε Þτι ο διακÞπτησ απεµπλοκήσ βρίσκεται
στην επάνω θέση.
Για να αφαιρέσετε το
τσοκ, ανοίξτε τισ
σιαγÞνεσ του τσοκ µε
το κλειδί του τσοκ.
Κρατάτε το τσοκ
σταθερά µε το ένα χέρι,
και µε το κατσαβίδι στο
ένα χέρι στρίψτε τη
βίδα στο τσοκ
δεξιÞστροφα µε το
άλλο χέρι, µέχρισ Þτου βγεί έξω. Να χρησιµοποιείτε
µÞνο το ορθÞ κλειδί του τσοκ. Τοποθετήστε το κλειδί
του τσοκ µέσα στο τσοκ, και κρατάτε το τρυπάνι
σταθερά µε το ένα χέρι µε το τσοκ να δείχνει µακριά
απÞ σασ. Περιστρέψατε το τσοκ ώστε το κλειδί του
τσοκ να είναι πάνω απÞ την οριζÞντια θέση στην
δεξιά πλευρά τησ µηχανήσ. Xτυπήστε το άκρο τησ
αµπάρασ του κλειδιού προσ τα κάτω µε ξυλÞσφυρο ή
µαλακÞ σφυρί. Το τσοκ τώρα θα πρέπει να χαλαρώσει
αρκετά για να ξεβιδωθεί µε το χέρι.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Στερεώστε σταθερά το αντικείµενο εργασίασ.
• Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε λεπτÞ υλικÞ,
20
•
•
•
•
•
•
•
•
χρησιµοποιήστε ένα κοµµάτι ξύλο πίσω απÞ την
εργασία για να αποφύγετε πιθανέσ ζηµιέσ στο
αντικείµενο εργασίασ Þταν διαπεράσει το τρυπάνι.
ΜÞλισ πριν εξέλθει το άκρο του τρυπανιού απÞ την
πίσω πλευρά, ελλατώστε την πίεση στο δράπανο.
ΑυτÞ θα έχει σαν αποτέλεσµα µία καθαρή τρύπα.
Χρησιµοποιήστε µÞνο κοφτερά τρυπάνια.
Ùταν χρησιµοποιείτε το δράπανÞ σασ σα
κατσαβίδι, χρησιµοποιήστε πάντα το σωστÞ
µέγεθοσ και τύπο κατσαβιδιού.
Ùταν χρησιµοποιείτε το δράπανÞ σασ σα
κατσαβίδι, η λίπανση των βιδών µπορεί να
βοηθήσει στο βίδωµα. Τα συνήθη λιπαντικά είναι ή
σαπούνι ή υγρÞ πιάτων.
Τοποθετήστε λίγο υγρÞ στη βίδα.
Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε ξύλο, χρησιµοποιήστε
τρυπάνια για ξύλο.
Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε µέταλλο, χρησιµοποιήστε
τρυπάνια για µέταλλο. Ùταν ανοίγετε τρύπεσ σε
σιδηρούχα µέταλλα, χρησιµοποιήστε λίπανση.
Ο χυτοσίδηροσ και ο µπρούτζοσ δεν απαιτούν
λίπανση. Κάντε ένα σηµάδι µε µία πÞντα στο
κέντρο τησ απαιτούµενησ τρύπασ.
ΑυτÞ θα αυξάνει την ακρίβεια. ΕφαρµÞστε πάντα
την πίεση σε ευθεία γραµµή µε το τρυπάνι.
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Μην εφαρµÞζετε υπερβολική πίεση στο δράπανÞ
σασ. ΕφαρµÞστε αρκετή πίεση για να διατηρήσετε το
τρυπάνι/κατσαβίδι ούτωσ ώστε να “δαγκώνει”, αλλά
µην το πιέζετε µε τέτοια πίεση που να σταµατήσει ο
κινητήρασ.
Μετά τη χρήση
αφαιρέστε το τρυπάνι,
ανοίξτε τελείωσ τισ
σιαγÞνεσ του τσοκ και
χτυπήστε ελαφρά τα
πλευρά του τσοκ για να
φύγουν οι σκÞνεσ.
OI EΠANAΦOPTIZOMENEΣ MΠATAPIEΣ KAI TO
ΠEPIBAΛΛON
Tα επαναφορτιζÞµενα εργαλεία
Black & Decker χρησιµοποιούν νικελλίου
Cd καδµείου (NiCad) ή πακέτα µπαταρίασ τα οποία
µπορούν να φορτισθούν πολλέσ φορέσ για να
προσφέρουν µακροζωία και επανειληµµένη
πλήρη ισχύ. Tο σύµβολο αυτÞ δείχνει Þτι οι
µπαταρίεσ NiCad που περιέχονται σ· αυτή τη
EΛΛHNIKA
συσκευή, πρέπει να πετάγονται κανονικά και
Þχι να ρίχνονται σε καθηµερινούσ οικιακούσ
σκουπιδοτενεκέδεσ που µπορεί να πεταχθούν
σε φωτιά ή σε χώρο γεµίσµατοσ µε χώµα.
Oι µπαταρίεσ Nicad µπορεί να είναι επιβλαβείσ
στο περιβάλλον και µπορούν να εκραγούν Þταν
εκτίθενται στην φωτιά. Mην τισ καίγετε.
Eποµένωσ, Þταν το εργαλείο ή το πακέτο
µπαταρίασ χρειάζεται αντικατάσταση, να
σκέφτεστε την προστασία του περιβάλλοντÞσ µασ.
H Black & Decker σασ συνιστά τα ακÞλουθα:
Aδειάστε πλήρωσ τισ µπαταρίεσ
λειτουργώντασ τη συσκευή µέχρισ Þτου
εκκενωθεί πλήρωσ η ενέργεια και κατÞπιν
αφαιρέστε την απÞ το εργαλείο.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑυτÞ θα πρέπει να
γίνεται Þταν θέλετε να
απορρίψετε το
εργαλείο και για την
επανακύκλωση των
µπαταριών. Αφαιρέστε
τισ 4 βίδεσ που
συγκρατούν τα δύο
µέρη του
περιβλήµατοσ. Ανοίξτε
το περίβληµα και
αφαιρέστε τισ
µπαταρίεσ. Απορρίψτε
τισ µπαταρίεσ µε τρÞπο
φιλικÞ στο περιβάλλον.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ:
KC9045, KC9049 συµµορφούνται προσ τισ
διατάξεισ 89/392/EOK, 89/336/EOK, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 70dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 83dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
H πολιτική τησ συνεχούσ ßελτίωσησ των προιÞντων
την Black & Decker διατηρεί το δικαίωµα αλλαγήσ
των προδιαγραφών του προιÞντοσ χωρίσ
προηγούµενη ειδοποίηση.
21
Cordless drills user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate this product and save these instructions.
For safe operation:
• We recommend that you take appropriate measures
for the protection of hearing if the sound pressure of
85 dB (A) is exceeded.
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider work area environment. Do not expose
power tools or chargers to rain. Do not use power
tools in damp or wet locations. Keep work area well
lit. Do not use power tools in the presence of
flammable liquids or gases.
• Guard against electric shock. Avoid body contact
with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, ranges, refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from work area.
• Store idle tools. When not in use, tools and batteries
should be stored in a dry, high or locked place, out
of reach of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example,
do not use a circular saw to cut tree limbs or logs!
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask if the
cutting operation is dusty or if using in enclosed spaces.
• Secure your work. Use clamps or a vice to hold your
work. It is safer than using your hand and it frees
both hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
• Maintain tools with care. Keep tools sharp and
clean for better and safer performance. Follow
instructions for lubricating and changing
accessories. Keep handles dry, clean and free from
oil and grease.
22
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit
of checking to see that keys and adjusting wrenches
are removed from tool before switching it on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
tool with a finger on the switch.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate when you are tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any other
conditions that may affect its operation. A guard or
other part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an authorised service
centre unless otherwise indicated in this instruction
manual. Have defective switches replaced by an
authorised service agent. Do not use the tool if the
switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in this instruction manual,
may present a risk of personal injury.
• Have your tool repaired by a qualified person.
Repairs should only be carried out by qualified
persons using original spare parts, otherwise
considerable danger to the user may result.
• This electrical appliance is in accordance with the
relevant standards.
Charger plug and cable
• Do not tug at the cable to pull the plug from the socket.
• Make sure the cable is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Keep the cable away from heat, oil, sharp edges
and rough surfaces and always ensure it is in
good condition.
ADDITIONAL DRILL AND CHARGER SAFETY
INSTRUCTIONS
• The charger is designed for indoor use only.
• Do not operate the charger if it has received a sharp
blow, been dropped, or otherwise damaged in any
way. Take it to a Black & Decker authorised repairer.
• Never attempt to connect two chargers together.
• Always disconnect the supply before making or
breaking connections to the battery.
• Be aware that your drill is always in an operating
condition, because it does not have to be plugged
into an electrical outlet. When not in use or when
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
changing accessories, ensure that the lock-off
button is in the top position.
When driving screws into walls, floors etc., check
where “live”electrical wires may be encountered.
Do not touch any front metal parts of your drill!
Hold your drill only by the plastic housing.
Do not store your drill in locations where the
temperature may reach or exceed 50°C/120°F
(such as outside sheds or metal buildings in summer).
Do not charge your drill when it or the air
temperature is below +5°C/40°F or above +40°C/105°F.
Do not incinerate your drill, even if it is severely
damaged or is completely worn out. The batteries
can explode in a fire.
A small leakage of liquid from the battery cells may
occur under extreme usage, charging or
temperature conditions. This does not indicate a
failure. However, if the seal is broken and this
leakage gets onto your skin:
• Wash quickly with soap and water.
• Neutralize with a mild acid such as lemon juice
or vinegar.
• If battery liquid gets into your eyes, flush them
with clean water for a minimum of 10 minutes and
seek medical attention. (Medical note: The liquid
is a 25-35% solutionof potassium hydroxide).
Do not attempt to open the housing of your drill or
charger.
Your charger and drill are specifically designed to
work together.
Do not attempt to charge any other cordless tool or
battery pack with this charger. Do not attempt to
charge your drill with any charger other than the
one supplied with your drill.
DOUBLE INSULATION
Your drill is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making it
unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added
protection against injury resulting from a possible
electrical insulation failure within your drill.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on the
rating plate of your charger. Your charger is fitted with a
two-core cable and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT
Should the mains plug or cordset of your charger be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of Black & Decker 1.00mm2, 2-core
extension cable (or 3-core extension cordset, in
Australia and New Zealand) can be used without
undue loss of power. Note: An extension cable should
not be used unless absolutely necessary. Use of an
improper extension cable could result in a risk of fire
and electric shock. If an extension cable must be used,
make sure it is properly wired, contains the correct
rated fuse as recommended in its literature and is in
good electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair distributors.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide network of
authorised service agents. The use of other than genuine
Black & Decker accessories and parts may damage or
reduce the performance of your Black & Decker
product and may also endanger the user. The terms and
conditions of the warranty may also be effected.
23
ENGLISH
THE AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact a local Black & Decker authorised
repair agent manager who will be happy to help. Full
details of our unique after sales service can be obtained
from any of our Black & Decker authorised repair agents.
ACCESSORIES
Black & Decker offer a complete range of screwdriver
and drill bits. We recommend that only Black & Decker
accessories are used. To enhance the performance of
your drill further we recommend the use of Bullet drill
bits. Please consult your local Black & Decker dealer
for details.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in accordance
with EEC legislation. It is recommended that you take
appropriate measures for the protection of your hearing
if the sound level seems uncomfortable. This normally
equates to a sound pressure in excess of 85dB (A).
Note: This user manual also covers catalogue numbers
ending with a letter suffix. Refer to your carton for
details of your product.
FEATURES
6
•
1
2
3
•
•
•
5
4
24
•
•
Forward/reverse switch
On/off switch
Lock-off button
Charger
Charging socket
Chuck
Chuck key
Screwdriver bits
The forward/reverse
switch controls the
direction of rotation.
• The on/off switch is used to operate your drill in all
modes of operation. It also controls the speed of
your drill.
• The lock-off button prevents accidental starting of
your drill. When the lock-off button is in the top
position, you cannot start your drill.
• Your drill is supplied with a double function screwdriver
bit. To remove, pull firmly from the recess. To
replace, push firmly until it clicks into place.
,@y ,,
yy
@@
€€
y,À€@ ÀÀ
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
7
CHARGING YOUR CORDLESS DRILL
Important! If your drill is new, the battery must first be
charged. A new drill, or one which has not been used
for an extended period, achieves full performance only
after approximately 5 charging and discharging cycles.
Before attempting to charge your drill, read all the
safety instructions.
To charge your drill, proceed as follows:
Push the lock-off button
to the top position.
Remove all accessories
from the chuck.
Plug the output cord of the charger into the socket in
the bottom of the drill handle. Plug the charger into a
standard 220/240V socket. After normal usage your drill
should be fully charged in 3 hours or less. If your drill is
ENGLISH
run down completely it
may take up to 8 hours to
become fully charged.
Your drill was sent from
the factory in an
uncharged condition;
before attempting to use
it, it must be charged for
at least 6 hours.
While charging, your drill may hum and become warm
to the touch; this is normal.
To prolong battery life, avoid leaving your drill on
charge for more than 8 hours. Although overcharging
is not a safety concern, it can reduce the overall life of
the batteries.
The charger can remain in the electrical socket
indefinitely without adverse effect. The charger is
designed to charge the battery only. Do not attempt to
use it to operate your drill. If the batteries do not
charge correctly, check the supply at the electrical
socket with a lamp or other appliance. If the electricity
supply is satisfactory and your drill is still not charging,
take or send your drill and charger to your local
Black & Decker authorised repair agent.
Disconnect the charger from the electricity supply
before disconnecting the charger from your drill.
Under certain conditions, with the charger connected
to the electricity supply and the charger disconnected
from your drill, metallic waste material can short the
exposed charging plug and cause a fire.
OPERATING YOUR DRILL
To start your drill, proceed as follows:
Set the lock-off button to the bottom position.
Depress the on/off switch.
For low speed operation,
depress the switch half
way.
For high speed
operation, depress the
on/off switch fully.
Note: There is a short pause between speeds. Continue
to depress the switch and your drill will start again.
To stop your drill, release the on/off switch.
FITTING THE DRILL OR SCREWDRIVER BIT
Make sure the lock-off switch is in the top position.
Rotate the barrel of the
chuck until the jaws are
sufficiently open. Insert
the drill bit into the jaws
of the chuck.
Insert the chuck key,
with its end in one of the
three holes of the chuck
body and the head of the
chuck key engaged with
the barrel of the chuck.
Turn the chuck key clockwise to tighten the jaws and
securely grip the drill bit. Remove the chuck key. For
perfect tightening you should tighten at all three key
locations.
CHANGING THE CHUCK
Make sure the forward/reverse switch is set to the
centre (lock-off) position.
To remove the chuck,
open the jaws of the
chuck with the chuck
key. Hold the chuck
firmly in one hand, and
with a screwdriver turn
the screw set in the
chuck clockwise with
the other hand until it
comes out. Use only the
correct chuck key. Place the chuck key into the chuck,
and hold the drill firmly in one hand with the chuck
pointing away from you. Rotate the chuck so that the
chuck key is just above the horizontal position on the
right hand side of the machine. Give the crossbar end
of the key a sharp downward blow with a mallet or light
hammer. The chuck should now be sufficiently loose to
be unscrewed by hand. To fasten the chuck, put it on
the thread and turn it clockwise until it stops. Put in the
screw and turn it anti-clockwise until absolutely firm.
HANDY HINTS
• Clamp the workpiece securely.
• When drilling thin material, use a ‘back up’ block to
prevent damage to the workpiece when the drill
breaks through. Just before the tip breaks through
to the opposite side, decrease the pressure on the
drill; this will give a clean hole.
• Use sharp drill bits only.
25
ENGLISH
• When using your drill as a screwdriver, always use
the correct size and type of screwdriver bit.
• When using your drill as a screwdriver, lubricating
the screws can assist in fitting the screw. The usual
lubricants are either soap or washing liquid. Apply a
little to the screw.
• When drilling wood, use twist drill bits.
• When drilling metal, use high speed twist drill bits.
• When drilling ferrous metals, use a lubricant. Iron
and brass are drilled without a lubricant.
• Make an indentation with a centre punch at the
centre of the required hole. This will improve the
accuracy.
• Always apply pressure in a straight line with the
drill bit.
TOOL CARE
Do not put excessive pressure on your drill. Use
sufficient pressure to keep your drill/driver biting, but
do not push hard enough to stall the motor.
After use, remove the
drill bit, open the chuck
jaws fully and tap the
side of the chuck to
remove any sawdust.
REMOVING THE BATTERIES
This should only be done
when you want to
discard the tool, in order
to recycle the batteries.
Remove the four screws
securing the two halves
of the clamshell. Open
the clamshell and
remove the batteries.
Dispose of the batteries
in an environmentally
safe manner.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KC9045, KC9049
conform to 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
A weighted sound pressure 70dB (A)
A weighted sound power 83dB (A)
Hand/arm weighted vibration <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
RECHARGEABLE BATTERIES AND THE ENVIRONMENT
Black & Decker cordless tools use nickel
cadmium (NiCad) batteries or battery packs
which can be charged many times to give long
life and repeatedly full power.
This symbol indicates the NiCad batteries
contained within this unit must be disposed of
properly and not discarded in everyday
household waste which may be disposed of in
an incinerator or landfill site.
NiCad batteries can be harmful to the
environment and can explode when exposed to
fire. Do not incinerate. Therefore, when your tool
or battery pack needs replacing, think of the
protection of our environment.
Cd
Black & Decker recommends the following:
Discharge batteries completely by running the
unit until the energy is completely discharged
and then remove from the tool.
26
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
Taladros sin cable - manual de instrucciones
NORMAS DE SEGURIDAD
¡Atención! Cuando use herramientas eléctricas deberá
tomar siempre ciertas precauciones basicas de
seguridad para evitar el riesgo de incendios,
descargas eléctricas y daños personales.
Antes de usar este producto lea con atención estas
instrucciones y guardelas para posterior referencia.
Para mayor seguridad:
• Si la presión sonora de la máquina supera los
85 dB(A), le recomendamos que tome las medidas
adecuadas para la protección de los oídos.
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
de trabajo y los bancos desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo. No exponga
las herramientas eléctricas a la lluvia. No las use en
sitios mojados o húmedos. Mantenga la zona de
trabajo bien iluminada. No use las herramientas
eléctricas cerca de líquidos o gases inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guardelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera
del alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcíonará mejor y de
forma mas segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizandolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una mascara o mascarilla.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendra las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite o grasa.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el interruptor.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de
las piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
mal montadas o con cualquier otro defecto o signo
de que no van a funcionar bien. Si no se indica otra
cosa en el presente manual, siempre que un
protector o cualquier otra pieza esté dañado se
debe sustituir inmediatamente o reparar en un
centro de servicio autorizado. Lleve los interruptores
defectuosos a un centro de servicio autorizado para
su cambio o reparación. No use nunca la herramienta
si el interruptor no funciona perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual
de instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar m
uy peligroso para el usuario.
• Todos los productos Black & Decker cumplen las
normas legales en vigor.
Enchufe cargador y cable
• No tire del cable para desenchufar el cargador.
• Asegúrese de que el cable está colocado de
manera que no se puede pisar ni tropezar con él
ni estropear de ninguna otra manera.
• Mantenga el cable alejado del calor, la grasa, los
filos cortantes y superficies abrasivas, y siempre
en buen estado.
27
ESPAÑOL
REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL
TALADRO Y EL CARGADOR
• El cargador no esta disenado para uso en
exteriores.
• No utilice el cargador si ha recibido algún golpe, si
se ha caído o si está en mal estado. Llévelo a un
centro de servicio.
• Nunca intente conectar juntos dos cargadores.
• Desconecte siempre la corriente antes de poner la
bateria en el cargador.
• Tenga en cuenta que esta herramienta siempre está
en condiciones de uso, pues no hay que enchufarla
a la corriente. Ponga siempre el interruptor en
posición de apagado (OFF) cuando no use la
herramienta o vaya a cambiar los accesorios.
• Al taladrar o meter tornillos en paredes, suelos, etc.
por donde puedan pasar cables eléctricos, no toque
las partes metálicas de la herramienta. Agárrela
sólo por la carcasa de plástico.
• No guarde la herramienta en lugares donde la
temperatura pueda llegar o pasar de 50°C (tales
como cobertizos o casetas metálicas en verano).
• No cargue el taladro cuando la temperatura del
mismo o del ambiente sea menor de +5°C o mayor
de +40°C.
• No incinere el taladro, aunque se haya estropeado
seriamente o totalmente gastado. Las pilas pueden
explotar si se exponen al fuego.
• En casos de uso extremo, carga prolongada o alta
temperatura, se puede producir una pequeña fuga
de líquido de la batería. Esto es normal y no supone
ningún fallo. No obstante, si se rompe la carcasa de
la batería y el líquido toca su piel:
• Lávese rápidamente con agua y jabón.
• Neutralice el líquido con un ácido suave, como
vinagre o zumo de limón.
• Si el líquido le entra en los ojos, lávelos con agua
fría y limpia durante un mínimo de 10 minutos y
acuda inmediatamente al médico. (Nota para el
médico: Este líquido es una solución de potasa al
25-35%.)
• No intente abrir la caja de su taladro o cargador.
• Este cargador y taladro fueron diseñados
específicamente para ser usados en conjunto.
• No intente cargar otra herramienta sin cable ni
bloque de pilas usando este cargador. No trate de
cargar el taladro con otro cargador que no sea el
que se ha suministrado con él.
¡Guarde estas instrucciones!
28
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento. Esto
supone que todas las partes metálicas externas
están aisladas eléctricamente, lo cual se
consigue colocando una barrera aislante extra
entre las partes mecánicas y eléctricas de la
máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa. Nota: El doble aislamiento no le
exime de tomar las precauciones de seguridad
normales cuando use esta herramienta. El
sistema de doble aislamiento es para protegerle
mejor contra posibles daños derivados de algún
fallo en el aislamiento eléctrico.
PREVENCION DE ACCIDENTES ELECTRICOS
Verifique que la electricidad suministrada tenga el
mismo voltaje que el que se especifica en la placa
indicadora. Este cargador viene con un cable bipolar
y clavija.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos
y hasta 30 m sin pérdida de potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
dar lugar a incendio o descargas eléctricas. Si tiene
que usar una alargadera, compruebe si es del tipo
adecuado y si está en buen estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su
herramienta o que ya no le sirve, piense en la
protección del medio ambiente. Los Centros de
Servicio Black & Decker aceptarán sus
herramientas viejas para tirarlas de modo que
no contaminen.
SERVICIO POST-VENTA BLACK & DECKER
Todos los productos Black & Decker son probados
minuciosamente antes de salir de fábrica. No obstante,
si su herramienta Black & Decker tuviera algún
defecto, llévela o envíela al centro de servicio
Black & Decker más próximo. Todas nuestras
herramientas tienen 24 meses de garantía de
materiales y mano de obra.
GARANTÍA
Si durante el periodo de 24 meses posterior a su
adquisición, algún producto Black & Decker
presentara defectos de materiales o mano de obra, el
fabricante garantiza su reparación gratuita siempre que:
ESPAÑOL
• El producto haya sido correctamente utilizado.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de los centros de servicio autorizados.
• Se aporte prueba fehaciente de la fecha de compra.
El interruptor de avance/
retroceso controla la
dirección de rotación.
ACCESORIOS
Black & Decker ofrece un surtido completo de brocas
para desatornillador. Recomendamos usar solamente
accesorios de Black & Decker. Para mayor
información, se ruega consultar a su concesionario
local de Black & Decker.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin pérdida de potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
dar lugar a incendio o descargas eléctricas. Si tiene
que usar una alargadera, compruebe si es del tipo
adecuado y si está en buen estado.
CARACTERISTICAS
6
•
,@y
y,@ yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
1
2
3
•
•
•
•
•
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
• El interruptor de conexión/desconexión se usa para
hacer funcionar el taladro en todos los modos de
operación. También controla la velocidad del taladro.
• El propósito del botón de desbloqueo es impedir que
el taladro empiece a funcionar por accidente.
Cuando el botón de desbloqueo está en la posición
superior, no se puede poner el taladro en marcha.
• El taladro se provee con una broca de
desatornillador de dos funciones. Para sacarla,
presione el botón negro. Para reponerla en su sitio,
presiónela con firmeza hasta que encaje con un
golpecito seco.
Interruptor de avance/retroceso
Interruptor de conexión/desconexión
Botón de desbloqueo
Cargador
Enchufe de carga
Portabrocas
Llave de portabrocas
Brocas de desatornillador
8
7
MODO DE CARGAR EL TALADRO SIN CABLE
¡Importante! Cuando el taladro es nuevo, hay que
cargar la pila antes de usarlo. Un taladro nuevo, o uno
que no se haya usado por mucho tiempo, sólo alcanza
su óptimo funcionamiento después de
aproximadamente 5 ciclos de carga y descarga. Lea
todas las instrucciones de seguridad antes de empezar
a cargar el taladro.
Para cargar el taladro, proceda de la siguiente manera:
Ponga el botón de desbloqueo en la posición superior.
Quite todo accesorio que
lleve el portabrocas.
Instale el cable de salida
del cargador en el
enchufe de la base de la
empuñadura del taladro.
Enchufe el cargador en
una toma de corriente
estándar de 220/240V.
29
ESPAÑOL
Después de uso normal, el taladro debe ser recargado
por tres horas o menos. Si se ha descargado por
completo, es posible que requiera hasta 8 horas para
cargarse completamente otra vez. Este taladro viene
de la fábrica sin carga: debe ser recargado por lo
menos 6 horas antes de ser usado.
Cuando se carga, es posible que el taladro zumbe y se
note un poco caliente cuando se toca: esto es normal.
Para prolongar la vida útil de la batería, no deje el
taladro cargando durante más de 8 horas. Si bien la
sobrecarga no compromete la seguridad, puede
reducir la vida útil total de las baterías.
El cargador puede permanecer permanentemente en
la toma de corriente sin problemas. El cargador está
diseñado sólo para cargar la batería. No trate de
usarlo para hacer funcionar el taladro. Si las baterías
no cargaran bien, revise la corriente del enchufe
usando una lámpara u otro aparato. Si la corriente está
bien y el taladro sigue sin cargarse, llévelo o envíelo al
agente autorizado Black & Decker de reparaciones de
su localidad.
Desconecte el cargador de la corriente antes de
desconectar el cargador del taladro. En determinadas
circunstancias, cuando el cargador está conectado
con la corriente eléctrica y desconectado del taladro,
es posible que desechos metálicos puedan producir un
cortocircuito del enchufe de carga expuesto,
causando así un incendio.
MODO DE OPERACION DEL TALADRO
Para poner el taladro en marcha, proceda de la
siguiente manera:
Ponga el botón de desbloqueo en la posición inferior.
Presione el interruptor de conexión/desconexión.
Para que funcione a
baja velocidad, presione
el botón hasta la mitad.
Para que funcione a alta
velocidad, presione a
fondo el interruptor de
conexión/desconexión.
Nota: Hay una breve pausa entre las diferentes
velocidades. Siga presionando el interruptor para que
el taladro se ponga en marcha de nuevo. Para detener
el taladro, suelte el interruptor de conexión/
desconexión.
30
MODO DE INSTALAR EL TALADRO O BROCA DE
DESATORNILLADOR
Compruebe que el botón de desbloqueo está en la
posición superior.
Haga girar el casquillo
del portabrocas hasta
que la mordaza esté
suficientemente abierta.
Introduzca la broca en la
mordaza del portabrocas.
Introduzca la llave del
portabrocas colocando
la punta de la llave del
portabrocas en uno de
los tres agujeros del
cuerpo del portabrocas
y encajando la cabeza de la llave del portabrocas en
su casquillo. Para ajustar bien la mordaza y la broca,
haga girar a derechas la llave del portabrocas. Saque
la llave del portabrocas.
MODO DE CAMBIAR EL PORTABROCAS
Compruebe que el botón de desbloqueo está en la
posición superior.
Abrir la mordaza del
portabrocas con la llave
correspondiente. Sujetar
fuertemente el
portabrocas con una
mano, y con la otra
introducir un
destornillador en la
muesca que hay al fondo
del portabrocas, y
hacerlo girar a derechas hasta que salga. Utilizar sólo la
llave apropiada. Colocar la llave en el portabrocas,
manteniendo el taladro firmemente sujeto y con el
portabrocas hacia delante. Hacer girar el portabrocas
hasta que la llave quede en posición horizontal a la
derecha de la maquina. Golpear la barra de la llave con
un golpe seco hacia abajo, dado con un mazo o martillo
ligero. El portabrocas podrá entonces desenroscarse.
CONSEJOS UTILES
• Asegure con firmeza la pieza de trabajo.
• Al taladrar materiales delgados, ponga un pedazo
de madera detrás para evitar que se dañe la pieza
de trabajo cuando el taladro llegue al otro lado.
Cuando esto sucede, disminuya la presión en el
taladro para obtener un agujero nítido.
• Utilice solamente brocas afiladas.
ESPAÑOL
• Al utilizar el taladro como desatornillador, siempre
utilice brocas del tamaño y tipo correcto.
• Al utilizar el taladro como desatornillador, la
lubricación puede ayudar con la instalación de los
mismos. Los lubricantes que se suelen usar son
jabón o líquido lavaplatos. Ponga un poco en el tornillo.
• Al taladrar madera, use una broca helicoidal.
• Al taladrar metales, use una broca helicoidal para
metal, de alta velocidad.
• Al taladrar metales ferrosos, use un lubricante.
El hierro y el latón se taladran sin lubricante.
• Utilizando un punzón, para mayor precisión, haga
una marca en el centro del agujero que se requiera.
• Siempre presione en línea recta sobre la broca.
CUIDADO DE LA MAQUINA
No ejerza excesiva presión sobre la broca. Use
suficiente presión para que el taladro/desatornillador
siga perforando/atornillando, pero no presione tanto
que pueda parar el motor.
Al terminar, saque la
broca, abra al máximo la
mordaza y golpee el
costado del portabrocas
para quitar el serrín.
MODO DE SACAR LAS BATERÍAS
Se debe hacer esto sólo
con el fin de reciclar las
baterías cuando quiera
desechar la máquina.
Saque los cuatro
tornillos que sujetan las
dos mitades de la cubeta
autoprensora. Abrala y
retire las pilas. Deseche
las pilas de un modo que
no dañe el medio
ambiente.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: KC9045, KC9049
cumplen las directivas 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Presión sonora ponderada 70dB(A)
Potencia sonora ponderada 83dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son
de <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
LAS BATERÍAS RECARGABLES Y EL MEDIO AMBIENTE
Las herramientas sin cable de Black & Decker
funcionan con baterías de nickel cadmio
(NiCad) que pueden ser recargadas muchas
veces para dar una larga vida y potencia
máxima consistentemente.
Este símbolo indica que las baterías incluidas
con este producto se deben desechar en los
Cd sitios indicados para ello y no en los lugares
para los desechos normales.
Las baterías NiCad pueden ser dañinas para
el medio ambiente y pueden explotar si se
exponen al fuego. No incinerar.
Por lo tanto, cuando su herramienta o su
batería necesite ser reemplazada, piense en
el medio ambiente.
Black & Decker recomienda lo siguiente:
Descargue las baterías completamente,
utilizando la herramienta hasta que se pare la
máquina. Después extraiga la batería.
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin aviso previo.
31
Notice d’utilisation de perceuse sans fil
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil électrique,
les règles de base suivantes devront être toujours
suivies afin de réduire les risques d’incendie,
d’électrocution, ou de blessures corporelles.
Lisez les recommandations suivantes avant d’utiliser
ce produit et conservez les.
Précautions d’emploi:
• Nous vous recommandons de prendre les mesures
nécessaires pour protéger votre ouïe au cas où la
pression sonore dépasserait 85db.
• Gardez votre plan de travail propre. Les espaces et les
établis encombrés peuvent provoquer des accidents.
• Observez votre environnement de travail. N’exposez
pas des outils électriques ou des chargeurs à la
pluie. N’utilisez pas d’outils électriques dans une
zone humide voire mouillée. Votre plan de travail
doit être suffisamment éclairé. N’utilisez pas un
appareil électrique en présence de gaz ou d’un
liquide inflammable.
• Protection contre les risques d’électrocution. Evitez
d’avoir un contact physique avec des surfaces ou
des éléments posés à même le sol ou connectés au
secteur ou à une prise de terre.
• Eloignez les enfants. Ne laissez pas les tierces
personnes toucher l’outil ou la rallonge électrique.
Tout visiteur devrait être éloigné de la zone de travail.
• Rangement optimal des outils. Lorsqu’ils ne sont pas
utilisés, les outils doivent être conservés dans un endroit
sec, en hauteur, fermé, et hors de portée des enfants.
• Ne faites pas forcer l’outil. Il fera le travail mieux et
plus sûrement aux régimes pour lequels il est conçu.
• Utilisez l’outil qui convient. N’utilisez pas de petits
outils ou accessoires pour faire le travail d’un outil
de forte puissance. N’utilisez pas d’outils pour une
utilisation à laquelle il n’est pas destiné. Par
exemple, n’utilisez pas une scie circulaire pour
couper une branche ou une bûche.
• Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas
de vêtements amples ou de bijoux car ils pourraient
se prendre dans des parties mobiles. Des gants de
caoutchouc et des semelles non glissantes sont
nécessaires lorsque vous travaillez à l’extérieur.
Portez une coiffe de protection pour maintenir des
cheveux longs.
• Utilisez des lunettes de sécurité. Utilisez un masque
de protection contre la poussière lors des
opérations de coupe, de ponçage, ou si vous
travaillez dans un espace clos.
32
• Fixez votre ouvrage pour plus de sûreté. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir votre travail.
C’est plus sûr que d’utiliser vos mains et cela vous
les libère pour mieux tenir votre outil.
• Ne travaillez qu’à portée de main. Assurez-vous en
permanence un bon équilibre ainsi que de l’espace
pour vos mouvements.
• Entretenez vos outils avec soin. Gardez les outils
aiguisés et propres pour avoir un meilleur résultat et
plus de sécurité. Respectez les instructions de
lubrification et de changement des accessoires.
Gardez les poignées propres, sèches, et évitez les
traces de graisse ou d’huile.
• Retirez les clés d’ajustement. Prenez l’habitude de
vérifier qu’aucune clé n’est restée sur l’appareil
avant de vous en servir.
• Evitez les démarrages accidentels. Ne portez pas
votre outil en gardant le doigt sur la gâchette.
Maintenez la gâchette de contrôle en position
centrale “Arrêt” lorsque vous n’utilisez pas votre
outil ou si vous changez d’accessoire.
• Restez vigilant. Regardez ce que vous faites. Usez
de votre bon sens, ne travaillez pas lorsque vous
êtes fatigué.
• Inspectez les pièces endommagées. Avant toute
autre utilisation, une pièce de protection ou toute
autre pièce endommagée doit être vérifiée
soigneusement pour s’assurer qu’elle fonctionnera
correctement et effectuera la tâche pour laquelle
elle est conçue. Vérifiez l’alignement et la tenue des
pièces mobiles, leur montage, une éventuelle
fissure, ou toute autre condition qui pourrait affecter
son action. La pièce défectueuse devra être
remplacée ou réparée par un service accrédité, à
moins qu’il n’en soit précisé autrement dans le
manuel. Procédez de même en cas de faux contact.
N’utilisez pas l’outil si l’interrupteur “Marche/Arrêt”
ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation de tout accessoire ou
adaptation autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’instruction peut entraîner des dommages
corporels.
• Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Les réparations ne doivent être réalisées que par
des personnes qualifiées utilisant des pièces
détachées d’origine, faute de quoi un danger
considérable peut en résulter pour l’utilisateur.
• Cet outil électrique est en règle avec les standards
appropriés.
FRANÇAIS
Prise et câble d’alimentation
• Ne pas tirer sur le câble pour débrancher la prise.
• Prenez garde au câble et disposez-le de sorte que
personne ne puisse marcher dessus, y trébucher ou
risquer de l’endommager.
• Gardez le câble à l’écart des sources de chaleur,
d’huile, des angles aigus et des surfaces rugueuses.
Enfin, veillez à ce qu’il ne soit pas endommagé.
• N’essayez pas d’ouvrir le boîtier de votre perceuse
ou chargeur.
• Votre chargeur et votre perceuse sont conçus
spécialement pour fonctionner ensemble.
• N’essayez pas de charger d’autres outils sans fil ou
d’autres batteries avec ce chargeur. N’essayez pas
de charger votre perceuse avec un chargeur autre
que celui qui accompagne votre perceuse.
RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES
AUX PERCEUSES ET CHARGEUR
• Le chargeur n’est conçu que pour un usage en
intérieur.
• Ne pas utiliser de chargeur portant une trace de
détérioration ou ayant subi un choc violent. Le
porter à votre réparateur agréé le plus proche.
• Ne jamais essayer de relier 2 chargeurs entre eux.
• Déconnectez toujours la source d’énergie avant de
brancher ou de débrancher la batterie.
• Soyez conscient que cette perceuse est toujours en
condition de marche car elle ne nécessite pas d’être
branchée. Gardez-le en position “Arrêt” si vous
n’utilisez pas l’outil ou si vous changez d’accessoire.
• Lorsque vous percez ou vissez une vis dans un mur,
vérifiez qu’un fil électrique actif ne risque pas d’être
rencontré. Ne touchez à aucune partie métallique
avant de l’outil. Ne tenez l’outil que par sa coque
plastique.
• Ne pas garder l’outil dans un endroit où la
température risque d’excéder 50˚C (tel qu’une
véranda ou un abri de métal).
• Ne chargez pas votre perceuse si la température
ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C.
• Ne brûlez pas votre perceuse, même si elle est
fortement endommagée ou complètement usée. Les
batteries risquent d’exploser dans les flammes.
• En cas d’utilisation extrême, en charge ou en
température, une légère fuite de liquide peut
survenir dans la batterie. Ceci ne signifie pas une
panne. Toutefois, si la protection externe était
cassée et qu’une goutte tombait sur votre bras:
• Lavez rapidement avec de l’eau et du savon.
• Neutralisez avec un acide léger tel que vinaigre
ou citron.
• Si le liquide de la batterie venait au contact de
vos yeux, rincez abondamment avec de l’eau
claire durant au moins dix minutes et appelez une
aide médicale d’urgence. (Informations
médicales: Il s’agit d’une solution à 25-35%
d’hydroxyde de potassium.)
Conservez ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est possible
grâce aux barrières isolantes placées entre les
composants électriques et la partie mécanique,
rendant ainsi inutile le branchement de cet outil
sur une prise de terre. Note: La double isolation
ne dispense pas du bon respect des règles de
sécurité pour l’utilisation de cet outil. Le système
d’isolation renforce la protection contre les accidents pouvant résulter d’une éventuelle défaillance
de l’isolation électrique à l’intérieur de l’outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Veillez à ce que la tension d’alimentation soit conforme
à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique.
Votre chargeur est muni d’un câble à deux
conducteurs et d’une prise.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
33
FRANÇAIS
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause.
La garantie est effective dans la mesure où ce produit
est retourné, non démonté, à l’une de nos stations
services agréées; il doit être accompagné d’un avis
indiquant les anomalies constatées ainsi que d’une
preuve de garantie (certificat de garantie dûment
rempli et portant le cachet du revendeur ou ticket de
caisse). Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un
entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence-service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou ticket
de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
ACCESSOIRES
Black & Decker offre une gamme complète d’embouts
tournevis. Nous recommandons que seuls des
accessoires Black Decker soient utilisés. Veuillez
consulter votre concessionnaire local Black & Decker
pour de plus amples détails.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Il vous est recommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive
si le niveau sonore vous parait trop élevé Le niveau
normal de pression acoustique ne devrait pas excéder
85dB.
34
Nota: Cette notice d’utilisation recouvre également
tous les produits du catalogue dont la référence se
termine par un suffixe alphabétique. Reportez-vous à
l’emballage pour déterminer la référence de votre
appareil.
CARACTERISTIQUES
6
•
y
@
€
À
,
@
€
À
,
y
•
•
1
2
3
•
•
•
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
8
7
•
Interrupteur marche avant/marche arrière
Interrupteur marche/arrêt
Bouton de verrouillage
Chargeur
Prise du chargeur
Mandrin
Clef du mandrin
Embouts de tournevis
L’interrupteur marche
avant/marche arrière
contrôle le sens de
rotation.
FRANÇAIS
• L’interrupteur marche/arrêt est utilisé pour activer la
perceuse dans tous les modes de service.
Il contrôle également la vitesse de la perceuse.
• Le bouton de verrouillage empêche la mise en
marche accidentelle de votre perceuse. Lorsque le
bouton de verrouillage est vers le haut, il est
impossible de mettre la perceuse en marche.
• La perceuse est fournie avec un embout de
tournevis double fonction. Pour l’enlever, appuyez
sur le bouton noir. Pour le remettre en place,
enfoncez-le fermement jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic.
COMMENT CHARGER LA PERCEUSE SANS FIL
Important! Si votre perceuse est neuve, il est tout
d’abord nécessaire de charger la batterie. Une
nouvelle perceuse, ou une perceuse qui n’a pas été
utilisée depuis longtemps n’atteint sa performance
maximale qu’après environ cinq cycles de charge et de
décharge. Avant d’essayer de charger votre perceuse,
prenez soin de lire toutes les notices de sécurité.
Pour charger la perceuse, procédez comme suit:
Poussez le bouton de
verrouillage vers le haut.
Enlever tous les
accessoires du mandrin.
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
Branchez le câble
d’alimentation du
chargeur sur la prise
située en bas de la
poignée de la perceuse.
Branchez le chargeur
sur une prise standard
220/240V. Après usage
normal, votre perceuse
devrait se charger en un maximum de trois heures. Si
la perceuse se décharge complètement, il se peut qu’il
faille compter huit heures pour la recharger. Lorsque la
perceuse sort de l’usine, elle n’est pas chargée.
Avant de l’utiliser, veillez à la charger pendant au
moins 6 heures. Pendant les opérations de charge, il se
peut que la perceuse siffle et soit chaude au toucher.
Ceci est normal. Pour prolonger la durée de vie de la
batterie, évitez de laisser la perceuse en charge
pendant plus de huit heures. Bien que la surcharge ne
pose pas de problème de sécurité, elle peut réduire la
durée de vie des batteries.
Le chargeur peut rester branché indéfiniment sans
conséquence adverse. Le chargeur est conçu pour
charger uniquement la batterie. N’essayez pas de
l’utiliser pour faire fonctionner votre perceuse. Si les
batteries ne se chargent pas correctement, vérifiez
l’alimentation électrique à l’aide d’une lampe ou d’un
autre appareil électrique. Si l’alimentation électrique
est satisfaisante mais que la perceuse ne se recharge
pas bien, apportez ou envoyez votre perceuse et votre
chargeur à l’agent de réparation Black & Decker agréé
le plus proche.
Débranchez le chargeur de l’alimentation électrique
avant de débrancher le chargeur de la perceuse. Dans
certains cas, lorsque le chargeur est branché sur le
courant de secteur mais débranché de la perceuse, il
se peut que des particules métalliques court-circuitent
la prise de charge exposée et provoquent un incendie.
FONCTIONNEMENT DE LA PERCEUSE
Pour mettre la perceuse en marche, procédez
comme suit:
Réglez le bouton de verrouillage à la position inférieure.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Pour faire tourner la
perceuse à basse
vitesse, appuyez sur
l’interrupteur jusqu’à
mi-chemin.
Pour faire tourner la
perceuse à haute
vitesse, appuyez à fond
sur l’interrupteur.
NB: Il y a une courte pause entre les vitesses.
Continuez d’appuyer sur l’interrupteur et votre
perceuse se remettra en marche. Pour arrêter votre
perceuse, relâchez l’interrupteur marche/arrêt.
MISE EN PLACE D’UN FORET OU DE L’EMBOUT
TOURNEVIS
Veillez à ce que l’interrupteur de verrouillage soit vers
le haut.
Faites tourner le barillet
du mandrin jusqu’à ce
que les mâchoires
soient suffisamment
ouvertes.
Insérez la mèche dans
les mâchoires du mandrin. Insérez la clef de serrage
35
FRANÇAIS
de façon à ce que son
extrémité se trouve dans
l’un des trois orifices du
corps du mandrin et à ce
que la tête de la clé de
serrage soit engagée
dans le barillet du mandrin. Tournez la clé de serrage
dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer les
mâchoires et maintenir la mèche fermement en place.
Retirez la clé de serrage.
CHANGEMENT DU MANDRIN
Veillez à ce que l’interrupteur de verrouillage soit vers
le haut.
Ouvrez les mâchoires du
mandrin. Le tenir
fermement d’une main et
avec un tournevis tenu
dans l’autre main,
tournez la vis
d’assemblage à
l’intérieur du mandrin
dans le sens des aiguilles
d’une montre (pas de vis
inversé) pour la desserrer jusqu’à ce qu’elle tombe.
Placez une clé Allen dans le mandrin et serrez les
mâchoires. Frappez la clé Allen d’un coup vif et sec dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide d’un
marteau pour desserrer le mandrin sur l’axe sens inverse
en regardant la perceuse de face. Retirez la clé Allen et
tournez le mandrin dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’il soit désengagé de l’axe.
CONSEILS PRATIQUES
• Fixez bien la pièce sur laquelle vous travaillez.
• Lorsque vous percez dans une matière fine, utilisez
un bloc de ‘support’ pour éviter d’endommager votre
pièce lorsque le foret passe à travers. Juste avant que
le foret n’émerge de l’autre côté, diminuez la pression
sur la perceuse; ceci donnera un trou bien net.
• Servez-vous uniquement de forets bien aiguisés.
• Lorsque vous vous servez de votre perceuse comme
tournevis, utilisez toujours la bonne taille et le bon
type d’embout tournevis.
• Lorsque vous vous servez de votre perceuse comme
tournevis, la lubrification des vis facilite le vissage.
Les lubrifiants utilisés couramment sont le savon ou
le liquide à vaisselle. Appliquez-en un peu sur la vis.
• Lorsque vous percez dans du bois, utilisez des forets
hélicoïdaux.
• Lorsque vous percez dans du métal, utilisez des
36
forets hélicoïdaux à grande vitesse.
• Lorsque vous percez dans l’acier, utilisez un lubrifiant.
La fonte et le laiton se percent sans lubrifiant.
• Marquez la position du trou désiré avec un poinçon.
Ceci améliorera la précision.
• Appliquez toujours la pression en ligne droite avec
le foret.
ENTRETIEN DE VOTRE OUTIL
N’appliquez pas de pression excessive sur votre
perceuse. Servez-vous d’une pression suffisante pour
que votre perceuse continue à percer/visser mais
n’appuyez pas au point que le moteur cale.
Après utilisation, enlevez
le foret, ouvrez en grand
les mâchoires du
mandrin et tapez sur le
côté pour enlever la
sciure.
BATTERIES RECHARGEABLES ET ENVIRONNEMENT
Les outils sans fil Black & Decker peuvent être
rechargés souvent et donnent une puissance
durable et entière.
Ce symbole signifie que cet outil contient des
cellules au Nickel Cadmium (NiCad).
Cd Quand votre outil ou votre batterie nécessiteront
d’être remplacés, dans le cadre de son action
pour l’environnement. Black & Decker vous
recommande d’opérer comme suit:
Videz vos batteries en faisant tourner votre
moteur jusqu’à épuisement de celles-ci, puis
retirez-les de l’outil.
RETRAIT DES BATTERIES
Ceci ne doit être fait que
pour recycler les
batteries, lorsque vous
souhaitez vous
débarrasser de l’outil.
Enlevez les quatre vis
qui fixent les deux
moitiés de la coque.
Ouvrez la coque et
sortez les batteries.
Jetez les batteries de
façon écologique.
FRANÇAIS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits: KC9045, KC9049 sont
conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Niveau de pression acoustique 70dB (A)
Niveau de puissance acoustique 83dB (A)
Niveau de vibration main-bras <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Le souci de Black & Decker est l’amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons donc le
droit de modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
37
Trapano a batteria - istruzioni per l’uso
NORME ANTINFORTUNISTICHE
Attenzione! Durante l’utilizzo di utensili elettrici, è
importante osservare le seguenti norme basilari per
ridurre il rischio di incendi, scariche elettriche e
ferimenti. Leggete attentamente tutte le istruzioni
contenute nel presente manuale prima di utilizzare
l’utensile. Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Vi consigliamo di utilizzare apposite protezioni per
l’udito in caso di rumore superiore a 85dB.
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Prestate attenzione al luogo di lavoro. Non
esponete gli utensili alla pioggia. Non usate
elettroutensili in luoghi umidi. Utilizzate una
illuminazione sufficiente. Non usate elettroutensili in
presenza di liquidi infiammabili o gas.
• Proteggetevi da scariche elettriche. Evitate il
contatto con corpi collegati a terra (per.es. tubi,
radiatori, frigoriferi).
• Tenete d’occhio i bambini. Non permettete a
visitatori di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
i visitatori vanno tenuti lontano dall’area di lavoro.
• Riponete gli utensili non in uso. Quando non
utilizzati, gli utensili, vanno riposti in luoghi sicuri,
asciutti e lontano dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è previsto.
• Utilizzate l’utensile corretto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori per i quali non sono previsti.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile. Si
consiglia l’utilizzo di guanti in gomma e scarpe antisdruciolo. Se portate i capelli lunghi, raccoglieteli
con fasce.
• Utilizzate occhiali protettivi. Usate anche
mascherine protettive in caso di lavori polverosi.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per tenere il pezzo. E’ più sicuro
che usare le mani e consente un migliore controllo
dell’utensile.
• Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
• Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere le migliori prestazioni. Seguite le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli
38
•
•
•
•
•
•
•
accessori. Mantenete le impugnature asciutte,
pulite e sgrassate.
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, assicuratevi sempre che le
chiavi di servizio siano state rimosse.
Evitate accensioni involontarie. Non trasportate
l’utensile tenendo le mani sull’interruttore.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ció che
state facendo. Usate il vostro buon senso. Non
utilizzate elettroutensili se vi sentite stanchi.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le protezioni e le
altre parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, il loro collegamento, attenzione ad eventuali
rotture, al montaggio dei vari componenti e ad ogni
altra condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
danneggiate devono essere sostituite o
correttamente riparate da un centro di assistenza
autorizzato. Fate sostituire da un centro autorizzato
anche gli eventuali interruttori difettosi. Non
utilizzate l’utensile se l’interruttore non funziona
correttamente.
Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
Fate eseguire le riparazioni da personale qualificato.
Le riparazioni devono essere eseguite da persone
qualificate. Utilizzate sempre parti originali. In caso
contrario il rischio di incidenti all’operatore è elevato.
Questo apparecchio elettrico è conforme alle vigenti
norme antinfortunistiche.
Spina e cavo del carica-batteria
• Non sfilate la spina dalla presa tirandola per il cavo.
• Assicuratevi che il cavo collegato sia posizionato in
un punto dove non possa essere calpestato o in
qualche altro modo danneggiato.
• Tenete il cavo lontano da fonti di calore, materiali
inflammabili, angoli, superfici taglienti e controllate
che sia sempre in buone condizioni.
ULTERIORI NORME ANTINFORTUNISTICHE SULL’USO
DEI TRAPANI E DEL CARICA-BATTERIA
• Il carica-batteria è stato progettato unicamente per
un uso interno (in abitazioni).
• Non usate il caricabatteria se ha ricevuto dei forti
colpi, o se in qualsiasi modo risultasse danneggiato;
portatelo ad un centro di assistenza autorizzato.
• Non tentate mai di collegare insieme due
caricabatteria.
ITALIANO
• Staccate sempre la spina dalla rete di alimentazione
prima di inserire o togliere la batteria dal
caricabatteria.
• Il caricabatteria é previsto per l’utilizzo collegato
alla rete di alimentazione domestica a 220V. Non
tentate mai di collegarlo ad altro voltaggio.
• Questo utensile è sempre in condizioni operative, in
quanto non necessita di essere collegato alla rete
elettrica. Tenete sempre l’interruttore sulla posizione
di “Spento” (OFF) quando l’utensile non è in uso o
durante la sostituzione di accessori.
• Durante operazioni di foratura o avvitatura in muri,
pavimenti, ecc. fate attenzione ad eventuali fili
elettrici “vivi”. Non tenete le mani sulle parti
metalliche dell’utensile. Impugnatelo solo
tenendolo per le superfici plastiche.
• Non riponete l’utensile in luoghi dove la temperatura
possa raggiungere o eccedere i 50°C.
• Non caricare il trapano se l’utensile o la
temperatura ambiente sono inferiori a +5°C o
superiori a +40°C.
• Non bruciare il trapano anche se gravemente
danneggiato o completamente usurato. La batteria
può esplodere a contatto con la fiamma.
• In caso di uso estremo è possibile che una piccola
quantità di liquido fuoriesca dalla batteria. Questo
non indica un difetto o danno. Se la batteria fosse
crepata e del liquido venisse a contatto con la
vostra pelle:
• Lavatevi immediatamente con acqua e sapone.
• Neutralizzate con succo di limone o aceto.
• Se il liquido della batteria vi entra negli occhi,
sciacquateli con acqua pulita per almeno 10
minuti, ricorrete poi subito alle cure di un medico.
• Non cercare di aprire l’alloggiamento del trapano o
del caricabatterie.
• Il caricabatterie e il trapano vanno impiegati
soltanto in combinazione tra loro.
• Non tentare di caricare nessun altro utensile a
batteria o una batteria di altro tipo con questo
caricabatterie, né il trapano con caricabatterie
diversi da quello fornito in dotazione.
Conservate queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò
significa che tutte le parti metalliche esterne sono
isolate elettricamente dalla rete elettrica. Questo
si ottiene inserendo almeno due barriere isolanti
tra i componenti elettrici e quelli meccanici
rendendo inutile il collegamento a terra.
Nota: Il doppio isolamento non esime dal seguire
le normali norme di sicurezza durante l’uso. Il
sistema di isolamento doppio è una ulteriore
protezione contro danni causati da un possibile
mal-funzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA ELETTRICA
Accertarsi che la corrente elettrica abbia la stessa
tensione riportata sulla targhetta. Il caricabatterie è
dotato di spina e cavo a due conduttori interni isolati.
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla salvaguardia
dell’ambiente circostante. I Centri di Assistenza
Black & Decker ritireranno il vostro utensile e
provvederanno ad eliminarlo nel modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza. Se
nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
39
ITALIANO
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può
avere l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del vostro
utensile Black & Decker, vi suggeriamo di contattare il
centro di assistenza autorizzato più vicino a casa vostra.
Potete telefonare per ottenere tutte le informazioni
necessarie e prendere accordi per portare o inviare il
vostro prodotto al centro di assistenza selezionato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Interruttore di reversibilità
Interruttore on/off
Pulsante di sbloccaggio
Caricabatterie
Presa di carica
Mandrino
Chiave del mandrino
Punte dell’avvitatore
Nota: queste istruzioni si riferiscono anche a codici aventi
una lettera come suffisso. Per informazioni dettagliate
sul proprio utensile fare riferimento all'imballaggio.
L’interruttore di
reversibilità controlla il
senso di rotazione.
ACCESSORI
La Black & Decker offre una serie completa di inserti
per avvitatore. Si consiglia di utilizzare solo accessori
Black & Decker. Per maggiori informazioni consultare il
rivenditore locale Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò, dovesse
risultare per voi eccessivo, vi raccomandiamo di
adottare le misure di protezione adatte. Questo
dovrebbe normalmente verificarsi con un livello di
rumore superiore a 85dB (A).
CARATTERISTICHE
6
•
,@y
y,@ yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
•
•
1
2
3
•
•
•
5
4
40
•
•
• L’interruttore on/off viene impiegato per azionare il
trapano in tutti i modi di funzionamento, regolando
allo stesso tempo anche la velocità.
• Il pulsante di sbloccaggio impedisce l’avviamento
accidentale del trapano. Quando il pulsante di
sbloccaggio si trova nella posizione in alto è
impossibile azionare il trapano.
• Il trapano è fornito con una punta di avvitatura a
doppia funzione. Per toglierla premere il bottone
nero. Per rimetterla in sede, inserirla e premere con
fermezza fino allo scatto.
8
7
COME CARICARE IL TRAPANO A BATTERIA
Importante! Se il trapano è nuovo, la batteria deve
essere caricata per la prima volta. Un trapano nuovo o
un utensile rimasto inutilizzato per parecchio tempo
raggiungono la massima prestazione solo dopo circa
5 cicli di carica e scarica. Prima di caricare il trapano,
leggere tutte le norme di sicurezza.
Per caricare il trapano procedere come segue:
Premere il pulsante di
sbloccaggio portandolo
nella posizione in alto.
Togliere tutti gli
accessori dal mandrino.
ITALIANO
Inserire il cavo di uscita
del caricabatterie nella
presa sul fondo dell’
impugnatura del trapano.
Inserire il caricabatterie
in una presa standard da
220/240V.
Dopo un uso normale, la
carica completa del
trapano richiede 3 ore o anche meno. Se il trapano si è
scaricato completamente, la ricarica completa
potrebbe richiedere anche 8 ore. Il trapano viene
fornito scarico dal produttore; prima di utilizzarlo,
metterlo sotto carica per almeno 6 ore.
Durante la carica, il trapano potrà emettere un ronzio e
riscaldarsi al tatto; è un fenomeno normale.
Per prolungare la vita utile della batteria, non lasciare il
trapano sotto carica per più di 8 ore. Sebbene un’
eventuale sovraccarica non comprometta la sicurezza
della batteria, potrebbe ridurne la vita utile globale.
Il caricabatterie può restare collegato alla presa
elettrica per un tempo indeterminato senza subire
conseguenze negative. Il caricabatterie è ideato
soltanto per caricare la batteria. Non impiegarlo per
azionare il trapano. Se la batteria non viene caricata
correttamente, controllare l’alimentazione elettrica
inserendo nella presa una lampada o un altro attrezzo.
Se l’alimentazione è corretta e il trapano non si carica
comunque, portare o spedire l’utensile e il
caricabatterie al locale centro riparazioni autorizzato
Black & Decker.
Staccare sempre il caricabatterie dalla presa di
corrente prima di staccarlo dal trapano.
In determinate condizioni, ossia con il caricabatterie
collegato alla presa di corrente ma staccato dal
trapano, il materiale di scarto metallico può
cortocircuitare la spina di carica esposta causando
una fiammata.
FUNZIONAMENTO DEL TRAPANO
Per azionare il trapano procedere come segue.
Portare il pulsante di sbloccaggio nella posizione
in basso.
Premere l’interruttore on/off.
Per il funzionamento a
bassa velocità premere
l’interruttore fino a metà
della sua corsa.
Per il funzionamento
ad alta velocità premere
a fondo l’interruttore
on/off.
Nota: Nel passaggio tra le due velocità si verifica una
breve pausa. Tenendo premuto l’interruttore il trapano
riprenderà a funzionare. Per arrestare il trapano
rilasciare l’interruttore on/off.
COME MONTARE LA PUNTA O L’INSERTO AVVITATORE
Accertarsi che l’interruttore di sbloccaggio si trovi
nella posizione in alto.
Ruotare il cilindro del
mandrino fino a ottenere
una sufficiente apertura
delle ganasce. Inserire
la punta nelle ganasce
del mandrino. Inserire la
chiave del mandrino con
un’estremità in uno dei
tre fori presenti sul
corpo dello stesso e con
la testa ingranata nel
cilindro del mandrino.
Ruotare la chiave in senso orario per stringere le
ganasce e bloccare saldamente la punta. Togliere la
chiave del mandrino.
COME SOSTITUIRE IL MANDRINO CON CHIAVE
Accertarsi che l’interruttore di sbloccaggio si trovi
nella posizione in alto.
Aprire il mandrino con
l’apposita chiave fino in
fondo. Svitare verso
destra con un cacciavite
a croce la vite posta sul
fondo del mandrino.
Svitare verso sinistra il
mandrino stesso. Tenere
ben saldo il trapano e
dare un leggero colpo
con una mazzuola o un martello sulla chiave del
mandrino nello stesso senso di rotazione della punta. Ora
è possibile smontare facilmente il mandrino
manualmente. Procedere al montaggio del mandrino
nella successione inversa. Prima di serrare la vite
interna avvitare fino in fondo il mandrino sul suo
albero. In caso di difficoltà Vi preghiamo di rivolger Vi
ai centri di assistenza Black & Decker.
41
ITALIANO
CONSIGLI PRATICI
• Stringere il pezzo in lavorazione con fermezza.
• Durante la foratura di materiale sottile, utilizzare un
blocco di “supporto” per evitare di danneggiare il
pezzo. Prima che la punta fuoriesca dal lato
opposto, ridurre la pressione sul trapano; si otterrà
così un foro pulito.
• Utilizzare solo punte affilate.
• Quando si utilizza il trapano come avvitatore, usare
sempre l’inserto appropriato con le giuste dimensioni.
• Quando si utilizza il trapano come avvitatore, è
possibile semplificare il lavoro lubrificando le viti.
I lubrificanti normalmente utilizzati sono sapone o
detersivo liquido. Applicarne una quantità ridotta
sulla vite.
• Quando si lavora il legno, utilizzare le punte per legno.
• Quando si lavora il metallo, utilizzare le punte per
metallo.
• Quando si lavorano i metalli ferrosi, utilizzare un lubrificante. Il ferro e l’ottone si forano senza lubrificante.
• Per migliorare la precisione, fare una tacca con un
punteruolo al centro del foro da eseguire.
• Esercitare la pressione in linea retta con la punta.
SALVAGUARDIA DELL’UTENSILE
Dopo l’uso, togliere la punta, aprire completamente le
ganasce del mandrino e dare leggeri colpi sul lato per
rimuovere residui di segatura.
Non esercitare una
pressione eccessiva sul
trapano. Esercitare la
pressione sufficiente
perché il trapano/
avvitatore faccia presa,
ma non spingere troppo
per evitare che il motore
si fermi.
BATTERIE RICARICABILI E AMBIENTE
Gli utensili a batteria Black & Decker utilizzano
batterie al Nickel-Cadmio (NiCad) che possono
essere ricaricate più volte per dare una
maggiore durata e una piena potenza.
Questo simbolo che indica la batteria al NiCad
non può essere gettata nei rifiuti casalinghi
Cd perchè potrebbero finire in un inceneritore o in
una discarica, cose queste assolutamente
da evitare.
La batterie al NiCad possono essere dannose
per l’ambiente e possono esplodere quando
esposte al fuoco. Non incenerirle.
42
Quindi, quando l’utensile o la batteria necessita di
sostituzione, pensate alla protezione dell’ambiente.
Black & Decker raccomanda di:
Scaricare completamente le batterie
utilizzandole fino a che non diano più energia e
di rimuoverle dall’utensile.
ASPORTAZIONE DELLE BATTERIE
Effettuare
quest’operazione solo se
si intende buttare
l’utensile e riciclarne le
batterie. Togliere le
quattro viti che fissano
le due metà del guscio.
Aprire il guscio e
asportare le batterie.
Smaltirle in modo sicuro
per l’ambiente.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: KC9045, KC9049
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Pressione sonora 70dB (A)
Potenza sonora 83dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
Gebruiksaanwijzing accu boormachines
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Opgelet! Bij het gebruik van elektrische
gereedschappen dient u altijd bepaalde richtlijnen in
acht te houden om het gevaar voor brand,
elektroshocks en persoonlijk letsel zoveel mogelijk te
beperken. Houd ook hier de volgende richtlijnen in
acht. Lees en let goed op deze adviezen voor u een
produkt in gebruik neemt.
• Wij bevelen het dragen van aangepaste
gehoorbeveiliging aan wanneer het geluids- niveau
85dB (A) overschrijdt.
• Zorg voor orde op de plaats van het werk.
Rommel, wanorde en vuil zijn synoniemen voor
ongevallenrisico’s.
• Let op de invloed van omgevingsfaktoren. Stel
elektrisch gereedschap nooit bloot aan regen en
gebruik ze niet in vochtige of natte omgeving. Zorg
voor voldoende verlichting. Gebruik elektrisch
gereedschap nooit in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
• Bescherm uzelf tegen elektroshocks.
Lichaamskontakt met geaarde voorwerpen dient u
te vermijden (bijv. leidingen, radiatoren, fornuizen,
koelkasten).
• Kinderen en toeschouwers op een afstand houden.
Laat geen onbevoegden de machine of het snoer
aanraken, en let erop dat ze zoveel als mogelijk op
afstand van de werkplaats blijven.
• Berg de machine veilig op. Na gebruik moeten
machines op een droge en afgesloten plaats, buiten
het bereik van kinderen, opgeborgen worden.
• Overbelast de machine niet. De machine zal
efficiënter en veiliger gebruikt worden wanneer ze
niet overbelast wordt. Let op de aanbevolen
toepassingen en de technische gegevens.
• Gebruik passende accessoires en hulpstukken.
Gebruik geen accessoires, noch hulpstukken die
niet voor professioneel gebruik bedoeld zijn. Gebruik
gereedschap nooit voor andere toepassingen dan
deze waarvoor ze bestemd zijn.
• Draag passende werkkledij. Losse kledingstukken
en juwelen dienen vermeden te worden omdat ze
door de bewegende machinedelen kunnen gevat
worden. Rubber handschoenen en slipvast
schoeisel worden aanbevolen voor werken
buitenshuis. Lange haren worden best met een
haarnetje beschermd.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag een veiligheidsbril en een stofmasker als er
bij het werk veel stof ontstaat.
• Beveilig het werkstuk. Gebruik een kleminrichting,
bankschroef of spanklem om het werkstuk stevig
vast te zetten. Het werkstuk wordt zodoende beter
vastgehouden dan met de hand, en bovendien krijgt
u aldus beide handen vrij om de machine te geleiden.
• Let op een goede lichaamshouding. Een abnormale
en oncomfortabele lichaams - houding kan gevaar
opleveren. Zorg voor een stevige positie die u
toelaat steeds uw evenwicht te bewaren.
• Draag zorg voor uw materiaal. Zorg er steeds voor
dat gereedschappen en toebehoren schoon en
scherp zijn. Zo kan u ze beter en veiliger gebruiken.
Volg de onderhoudsaanwijzingen en de
aanbevelingen i.v.m. het verwisselen van accessoires.
Controleer ook regelmatig verlengsnoeren en
vervang ze zo nodig. Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen en -hendels droog zijn en vrij van vet of olie.
• Verwijder sleutels van de machine. Controleer,
voordat u de machine inschakelt of alle sleutels en
andere regelhulpmiddelen van de machine
verwijderd zijn.
• Voorkom onvoorzien starten. Draag nooit een
elektrische boormachine met de vinger op de
schakelaar wanneer de stekker in het stopkontakt
steekt. Overtuig uzelf ervan dat de schakelaar
op “uit” staat voordat u de stekker in het
stopkontakt steekt.
• Verlengsnoeren buiten. Gebruik buitenshuis
uitsluitend verlengsnoeren die goedgekeurd zijn en
aldus gemerkt.
• Let altijd goed op. Concentreer u steeds op het werk
en ga zorgvuldig en met overleg te werk. Gebruik de
machine niet wanneer uw aandacht van het werk
wordt afgeleid.
• Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer zorgvuldig alle veiligheidsinrichtingen en
beschadigde onderdelen. Zorg ervoor dat alle delen
onberispelijk functioneren. Ga ook na of de
bewegende delen niet klemmen of breuken vertonen
en dat de accessoires onberispelijk gemonteerd zijn
en goed vastzitten. Beschadigde
veiligheidsinrichtingen of andere onderdelen
moeten hersteld of vervangen worden door een
erkende reparatiedienst. Gebruik geen elektrische
machines wanneer de schakelaar niet meer
behoorlijk functioneert.
• Opgelet! Om efficiënter en veilig te werken is het
best uitsluitend accessoires en hulpstukken te
gebruiken die door Black & Decker aanbevolen
worden.
43
NEDERLANDS
• Reparaties mogen alleen door erkende reparateurs
worden uitgevoerd. Dit elektrisch gereedschap
voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker
mogen reparaties alleen door vakkundig personeel
worden uitgevoerd.
• Dit produkt voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t.
radio en televisie ontstoring.
Stekker en snoer
• Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door
aan het snoer te trekken.
• Zorg ervoor dat het snoer zodanig ligt dat er niet op
getrapt of over gevallen kan worden en zodanig dat
het niet op een andere manier beschadigd of
uitgerekt kan worden.
• Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en ruwe oppervlakken, en zorg ervoor dat
het in goede staat verkeert.
EXTRA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
BOORMACHINE EN LADER
• De lader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
• De oplader niet gebruiken als hij een harde slag of
stoot heeft ondergaan of gevallen of anderszins
beschadigd is; breng hem in dat geval naar een
service-dienst.
• Probeer nooit twee laders op elkaar aan te sluiten.
• Haal altijd de stekker uit het stopkontakt alvorens
een accu te plaatsen of te verwijderen.
• Uw accu schroefboormachine is altijd gereed voor
gebruik omdat deze niet op het elektriciteitsnet hoeft
te worden aangesloten. Houd de links/rechts
schakelaar altijd in de midden - (“OFF”) positie als u
niet werkt of als u accessoires vervangt.
• Indien u boort of schroeven draait in een muur,
plafond, enz., controleer dan altijd waar eventueel
een elektriciteitsdraad loopt. Raak nooit een
metalen deel van de machine aan tijdens het
werken. Houd de machine vast bij haar plastic delen.
• Berg het toestel nooit op in ruimten waar de
temperatuur 50°C kan bereiken (zoals
buitenschuurtjes of metalen gebouwen tijdens
de zomer).
• De boormachine niet opladen als de temperatuur
van de machine of de lucht lager is dan 5°C of hoger
dan 40°C.
• Probeer nooit uw boormachine te verbranden, zelfs
al is het apparaat ernstig beschadigd of volledig
versleten. De accu’s kunnen in het vuur ontploffen.
• Bij extreme gebruiks-, temperatuurs- of
44
ladingsomstandigheden kan het voorvallen dat er
iets vocht lekt uit de accucellen. Dat betekent niet
dat er een storing is. Indien de buiten- verzegeling
echter gebroken is, en het lekvocht in aanraking
komt met de huid, dan moet u:
• De huid onmiddellijk wassen met water en zeep.
• Het produkt neutraliseren met een mild zuur
(citroensap of azijn).
• Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met
zuiver water gedurende minstens 10 minuten en
zo snel mogelijk medische hulp inroepen.
(Zegt u tegen de dokter dat de vloeistof een
25-35% kalium hydroxide oplossing is).
• De behuizing van de boormachine of lader niet
openen.
• De lader en boormachine zijn ontworpen om samen
te worden gebruikt.
• Probeer niet om ander accugereedschap of een
ander accupakket met deze lader op te laden.
Probeer niet om uw boormachine met een lader op
te laden die niet met uw boormachine is geleverd.
Berg deze veiligheidsadviezen goed op!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELECTRISCHE VEILIGHEID
Wees ervan verzekerd dat de voeding overeenkomt
met de spanning die op het nominale waardeplaatjes
staat aangegeven. Uw lader is voorzien van een tweeaderige kabel en stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren
uitsluitend in uiterste noodzaak. Het gebruik van
kwalitatief slechte verlengsnoeren kan leiden tot
brandgevaar en gevaar voor elektrische schok. Indien
een verlengsnoer noodzakelijk is, gebruik dan een
goedgekeurd en als zodanig gemerkt verlengsnoer in
perfecte conditie.
NEDERLANDS
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt, wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter achtervoegsel.
Kijk op uw doos voor specifieke produktgegevens.
VOORZIENINGEN
6
•
,@y
y,@
•
•
1
2
3
•
•
•
5
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
7
•
Links/rechtsschakelaar
Aan/uitschakelaar
Blokkeerknop
Lader
Laadfitting
Boorhouder
Boorhoudersleutel
Schroevendraaierbits
De links/rechtsschakelaar regelt de
draairichting.
TOEBEHOREN
Black & Decker levert een complete reeks
schroevendraaierbits. Gebruik uitsluitend Black & Decker
toebehoren. Voor details kunt u contact opnemen met
uw Black & Decker dealer.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
45
NEDERLANDS
• De aan/uitschakelaar wordt gebruikt om de
boormachine in verschillende standen te bedienen
en regelt tevens de snelheid van uw boormachine.
• De blokkeerknop voorkomt dat de boormachine per
ongeluk aangezet wordt. Als de blokkeerknop in de
bovenstand staat kunt u uw boormachine niet
aanzetten.
• Uw boormachine wordt met een
schroevendraaierbit geleverd die twee functies
heeft. Om te verwijderen, de zwarte knop indrukken.
Om terug te plaatsen stevig op zijn plaats drukken.
OPLADEN VAN DE ACCU BOORMACHINE
Belangrijk! Als de boormachine nieuw is moet de accu
eerst worden opgeladen. Een nieuwe boormachine of
een boormachine die voor langere tijd niet is gebruikt,
bereikt zijn volle vermogen na 5 opladings- en
ontladingsperioden. Alle veiligheidsinstructies lezen
voordat u uw boormachine oplaadt.
Om de boormachine op te laden als volgt te werk gaan:
De blokkeerknop naar de
bovenstand duwen. Alle
accessoires uit de
boorhouder halen.
Het uitgangssnoer van
de lader in de fitting aan
de onderkant van de
handgreep steken. De
lader in een standaard
220/240V
wandcontactdoos
steken.
Na normaal gebruik kan
de boormachine in 3 uur
of minder worden
opgeladen. Als de
boormachine leeg is kan het tot 8 uur duren voordat hij
weer volledig opgeladen is. De geleverde boormachine
is niet opgeladen; vóór gebruik ten minste 6 uur
opladen. De boormachine maakt tijdens het opladen
een brommend geluid en wordt warm; dit is normaal.
De accu’s gaan langer mee als u de boormachine niet
langer dan 8 uur oplaadt. Het is niet gevaarlijk om de
boormachine voor een langere tijd op te laden, maar de
levensduur van de accu’s wordt hierdoor echter
verminderd. U kunt de lader voor onbeperkte tijd in de
wandcontactdoos laten zitten. De lader is uitsluitend
ontworpen om de accu op te laden. Probeer niet om
met de lader uw boormachine te bedienen. Als de accu
niet goed oplaadt, controleer dan de
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
46
elektriciteitsvoorziening met een lamp. Als u na deze
controle nog steeds vaststelt dat de boormachine niet
oplaadt, wend u zich dan tot uw dichtstbijzijnde
erkende Black & Decker servicecentrum. De lader uit
de wandcontactdoos halen voordat u de verbinding
tussen de lader en boormachine verbreekt. Onder
bepaalde omstandigheden, met de lader aangesloten
op het electriciteitsnet en de lader niet verbonden met
de boormachine, kan metalen afvalmateriaal kortsluiting
in de oplaadstekker en dus brand veroorzaken.
BEDIENING VAN DE BOORMACHINE
Om uw boormachine aan te zetten, als volgt te werk gaan:
De blokkeerknop op de laagste stand zetten.
De aan/uitschakelaar indrukken.
Voor een lage snelheid,
de schakelaar half
indrukken.
Voor een hoge snelheid,
de aan/uitschakelaar
volledig indrukken.
Let op: Er is een korte pauze tussen de snelheden. Als
u de schakelaar ingedrukt houdt gaat de boormachine
vanzelf weer werken. Om de boormachine stop te
zetten, de aan/uitschakelaar loslaten.
MONTEREN VAN DE BOOR OF SCHROEVENDRAAIERBIT
Wees ervan verzekerd dat de blokkeerschakelaar in de
bovenstand staat.
Het achterste gedeelte
van de boorkop roteren
tot de spanklauwen
voldoende zijn geopend.
De boor tussen de
spanklauwen van de
boorkop steken. Steek
de boorkopsleutel in één
van de drie gaten op het
voorste gedeelte van de
boorkop, zodat de kop
van de boorkopsleutel in
het achterste gedeelte van de boorkop grijpt. De
boorkopsleutel naar rechts draaien om de
spanklauwen vast te draaien tot de boor goed vastzit.
De boorkopsleutel verwijderen.
NEDERLANDS
VERWISSELEN VAN DE BOORHOUDER
Wees ervan verzekerd dat de blokkeerschakelaar in de
bovenstand staat.
Open de klauwen van de
boorkop met de
boorkopsleutel. Hou de
boorkop met één hand
vast en draai met een
schroevedraaier in de
andere hand de schroef
los, die in de boorkop zit.
Gebruik uitsluitend de
juiste boorkop-sleutel. Zet de boorkopsleutel in de
boorkop, en hou de boor stevig in één hand met de
boorkop weg van U. Draai de boorkop zo dat de
boorkopsleutel net boven de horizontale positie aan de
rechterkant van de machine zit. Geef een tik op de
boorkopsleutel zodat U gemakkelijk de boorkop met de
hand kan losdraaien.
HANDIGE TIPS
• Het werkstuk stevig vastklemmen.
• Gebruik tijdens het boren van dun materiaal een
ondersteuningsblokje om te voorkomen dat het
werkstuk wordt beschadigd. Net voordat de boor
door het materiaal breekt, de druk op de boormachine
verminderen om een ‘schoon’ gat te verkrijgen.
• Gebruik uitsluitend scherpe boren.
• Gebruik altijd de goede afmeting en type
schroevendraaiersbit als de boormachine als
schroevendraaier wordt gebruikt.
• De schroeven worden gemakkelijker ingedraaid als
de schroeven van te voren worden gesmeerd. Zeep
en afwasmiddel zijn de gewoonlijke smeermiddelen.
Een kleine hoeveelheid op de schroef smeren.
• Gebruik voor het boren van hout spiraalboren.
• Gebruik voor het boren van metaal hoge snelheid
spiraalboren.
• Gebruik tijdens het boren van ferrometalen een
smeermiddel. Ijzer en messing worden zonder
smeermiddel geboord.
• Voor meer nauwkeurigheid het midden van het te
boren gat met een centerpons markeren.
• Met de boor in een rechte lijn druk uitoefenen.
GEREEDSCHAPSONDERHOUD
Geen overtollige druk op de boormachine uitoefenen.
Oefen voldoende druk uit zodat de boormachine/
schroevendraaier blijft pakken maar niet zo veel dat de
motor stopt.
Na gebruik de boor
verwijderen, de
spanklauwen volledig
openen en op de zijkant
van de boorhouder
kloppen om het zaagsel
te verwijderen.
ACCU-GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Black & Decker accu gereedschap werkt op
nickel cadmium (NiCad) accu’s die vele malen
opgeladen kunnen worden en tijdens de
levensduur krachtig blijven.
Dit symbool geeft aan dat de NiCad accu’s uit dit
produkt niet in het normale dagelijkse afval
Cd terecht dienen te komen, zij dienen gescheiden
verwerkt te worden.
NiCad accu’s kunnen schadelijk zijn voor het
milieu, en kunnen exploderen indien ze verbrand
worden. Probeer ze nooit te verbranden.
Denk aan de bescherming van het milieu als u
aan vervanging van de accu’s toe bent.
Black & Decker beveelt het volgende aan:
Ontlaad de accu’s volledig door de machine te
laten draaien tot de accu leeg is, en verwijder
deze uit de machine.
VERWIJDEREN VAN DE ACCU’S
De accu’s mogen
uitsluitend worden
verwijderd als uw
gereedschap is
versleten. De accu’s zijn
recycleerbaar. De vier
schroeven die de twee
helften van de grijper bij
elkaar houden
verwijderen. De grijper
openmaken en de accu’s
verwijderen. De accu’s
op een
milieuverantwoorde van
de hand doen.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KC9045, KC9049 in overeenstemming is met
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 70dB(A)
47
NEDERLANDS
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 83dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
48
Bruksanvisning for oppladbar drill
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Advarsel! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Merk deg
alle “Advarsler” før, under og etter bruk av maskinen.
Hold maskinen til enhver tid i god stand. Gjør deg kjent
med maskinen før du tar den i bruk. Legg
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle
som bruker maskinen lett kan finne bruksanvisningen.
• Bruk hørselsvern. Støynivået ved boring av
forskjellige materialer kan variere, og i blant kan
nivået overstige 85dB (A). For å beskytte deg selv
bør du alltid bruke hørselsvern.
• Hold arbeidsområdet rent og ryddig. En uryddig
arbeidsplass innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elektroverktøy
for regn eller vanndamp, eller bruk det på fuktige
eller våte steder. Sørg for god belysning over
arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten
av brannfarlige væsker eller gasser.
• Hold barna borte. Sørg for at det ikke er barn i
nærheten når du bruker maskinen. La ikke andre
personer komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
• Oppbevar elektroverktøyet på et trygt sted. Når
maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et
tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barnas
rekkevidde.
• Overbelast ikke maskinen. Du arbeider bedre og
sikrere innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elektroverktøy. Tving ikke en svak
maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere
verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke
er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
• Kle deg riktig. Ha ikke på deg løsthengende klær
eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige
delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke
glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
• Bruk vernebriller. Bruk vernebriller for å unngå at
det blåser spon inn i øynene dine og skader deg.
Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller
støvmaske.
• Sikre arbeidsstykket. Bruk tvinger eller skrustikker
til å spenne fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn
•
•
•
•
•
•
•
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
styre maskinen.
Strekk deg ikke for langt. Pass på at du alltid har
sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet. Følg forskriftene når
det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller
maskinens ledning regelmessig og få den reparert
av et autorisert verksted om den skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
Fjern nøkler. Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet i fra maskinen før
maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet. Bær ikke
maskinen med fingeren på strømbryteren.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk av maskinen
skal eventuelle skadede deler eller deksler
kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de
fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller
justeringen av bevegelige deler, om de sitter i
klemme, om deler er brukket, sjekk at alt er riktig
montert og at alt er slik det skal være. En del eller et
deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut
av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres
av et autorisert elektroverksted. Bruk ikke maskinen
hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
Advarsel! Bruk av annet tilbehør eller utstyr enn det
som anbefales i denne bruksanvisningen kan
medføre en mulig risiko for personskade.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR BORMASKIN
OG LADER
• Laderen skal kun brukes innendørs.
• Bruk ikke skadet ladere. Ved en eventuell skade på
laderen eller ledningen bør laderen sendes til et
autorisert Black & Decker serviceverksted for
reparasjon. (For informasjon , se aktuell prisliste/
katalog eller ring Black & Decker A/S).
• Forsøk aldri å koble sammen to ladere.
• Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
batteriet settes inn eller taes ut av laderen.
• Et batteridrevet verktøy er alltid klar til bruk. Vær derfor
påpasselig med at maskinens strømbryter er låst når
du transporterer maskinen, eller bytter tilbehør.
• Ved boring eller skruing av skruer i vegger, gulv etc.,
der det kan forekomme skjulte elektriske kabler skal
man aldri holde i noen av maskinens metalldeler.
Hold verktøyet i gripeflatene.
• Verktøyet bør ikke oppbevares i temperaturer over +
49
NORGE
•
•
•
•
•
•
500C (f.eks. utenfor skjul og byggninger av metall om
sommeren).
Ikke lad opp drillen når den eller lufttemperaturen er
under +5°C eller over +40°C.
Ikke brenn opp drillen din, selv om den er sterkt
skadet eller helt utbrukt. Batteriene kan eksplodere
ved brenning.
En mindre væskelekasje fra batteriecellene kan
oppstå ved ekstremt hard belastning eller sterk
varme. Dette er helt normalt, og det betyr ikke at det
er feil på maskinen. Dersom skallet på batteriet er
skadet og du får batterivæske på huden, bør du
imidlertid gjøre følgende:
• Vask deg umiddelbart med vann og såpe.
• Nøytraliser ved å helle sitronsaft eller eddik
på huden.
• Får du væske i øynene, skyller du med vann i
minst 10 minutter. Oppsøk deretter lege. (Opplys
legen om at væsken er en 25-35% løsning av
kaliumhydroksid).
Forsøk ikke å åpne opp drill eller lader.
Laderen og drillen er spesielt utformet for å brukes
sammen.
Ikke forsøk å lade noe annet trådløst verktøy eller
annen batteripakke med denne laderen. Ikke forsøk
å lade drillen din med noen annen lader enn den
som følger med drillen din.
Spar disse sikkerhetsforskriftene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet.
Merk! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsiktighet. Isoleringen finnes for å gi øket
beskyttelse mot skade som kan oppstå pga.
elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
ELEKTRISK SIKKERHET
Påse at tilførselen er den samme som spenningen
oppgitt på merkeplaten. Laderen din er utstyrt med
kabel med to ledninger og støpsel.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften
blir dårligere.
Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom dette er
50
absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den
alltid inn til et autorisert Black & Decker
serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for øvrig
informasjon eller kontakt Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av forskning og utvikling kan angitte
spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt separat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge)
A/S. Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten materialeller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av garantien
skal kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten
dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne
fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som
viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal for
egen regning levere maskinen udemontert til nevnte
serviceverksted eller til kjøpsstedet. For
konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker kan tilby et komplett utvalg av
skrutrekkerbits. Vi anbefaler at kun tilbehør fra
Black & Decker Piranha brukes. Kontakt din lokale
Black & Decker forhandler med hensyn til nærmere
informasjon.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav.
På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
NORGE
DETALJBESKRIVELSE
6
knappen. For å sette den på igjen dytter du den inn
til den klikker på plass.
•
,@y ,,
yy
@@
€€
ÀÀ
y,@ yy
@@
€€
ÀÀ
,,
1
2
3
•
•
•
•
•
5
•
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
8
7
Fremover/reversbryter
Strømbryter
Låseknapp
Lader
Ladestøpsel
Chuck
Chucknøkkel
Skrutrekkerbits
Strømbryter bryteren
kontrollerer
rotasjonsretningen.
• Strømbryteren brukes for å operere drillen for alle
bruksmåter. Den kontrollerer også hastigheten på
drillen din.
• Låseknappen forhindrer utilsiktet starting av drillen.
Når låseknappen er i øverste stilling, kan du ikke
starte drillen.
• Drillen din leveres med skrutrekkerbit med dobbel
funksjon. For å fjerne den trykker du på den sorte
LADING AV DEN OPPLADBARE DRILLEN DIN
Viktig! Hvis drillen er ny, må batteriet først lades opp.
En ny drill, eller en som ikke er blitt brukt på lang tid, vil
oppnå full yteevne først etter omtrent 5 ladings- og
utladingssykluser. Før du forsøker å lade drillen din, bør
du lese sikkerhetsinstruksjonene.
For å lade drillen din går du frem som følger:
Dytt låseknappen til
øverste stilling. Fjern alt
tilleggsutstyr fra
chucken.
Plugg ledningen på
laderen inn i kontakten
nederst på
drillhåndtaket. Kople
laderen til et standard
220/240V strømuttak.
Etter normal bruk skulle
drillen være fullt ladet på
3 timer eller mindre.
Dersom drillen er helt
utladet, kan det ta opp til
8 timer før den er fullt
ladet. Drillen din ble sendt fra fabrikken i uladet stand.
Før du forsøker å bruke den, må den lades opp i minst
6 timer. Mens den lades opp kan drillen summe og bli
varm å ta på. Dette er normalt.
For å forlenge batteriets levetid, må du unngå å la
drillen stå til lading i mer enn 8 timer. Selv om
overlading ikke er en sikkerhetsrisiko, kan det redusere
batterienes totale levetid.
Laderen kan stå i strømuttaket i ubegrenset tid uten at
det har en ugunstig virkning. Laderen er utformet kun
for å lade batteriet. Ikke forsøk å bruke den til å
operere drillen. Dersom batteriene ikke lades opp
ordentlig, må du sjekke strømtilførselen ved støpselet
ved bruk av en lampe eller annet apparat. Dersom
strømtilførselen er tilfredsstillende og drillen fremdeles
ikke lades opp, må du ta eller sende drillen og laderen
til det lokale autoriserte reparasjonsverkstedet for
Black & Decker.
Kople laderen fra strømtilførselen før du kopler laderen
fra drillen.
Under visse forhold, når laderen er koplet til
strømtilførselen og laderen er koplet fra drillen, kan
metallavfall kortslutte den utildekkede ladepluggen og
forårsake brann.
51
NORGE
BRUK AV DRILLEN
For å starte drillen går du frem som følger:
Sett låseknappen i nederste stilling.
Trykk på strømbryteren.
For lav hastighet trykker
du bryteren halvveis inn.
For høy hastighet trykker
du strømbryteren helt
inn.
Merk: Det er en kort pause mellom hastighetene.
Fortsett å trykke på bryteren og drillen vil starte igjen.
For å stanse drillen frigjør du strømbryteren.
MONTERE BOR ELLER SKRUTREKKERBITS
Påse at låsebryteren er i øverste stilling.
Drei på chucktrommelen
til holderne har åpnet
seg tilstrekkelig.
Sett bitset inn i holderne
på chucken. Sett enden
av chucknøkkelen inn i
et av de tre hullene på
hoveddelen til chucken,
og pass på at hodet på
nøkkelen sitter i
chucktrommelen.
Drei chucknøkkelen med
klokken, slik at holderne strammes og holder bitset
fast. Ta av chucknøkkelen.
BYTTE CHUCK
Påse at låsebryteren er i øverste stilling.
Skru chucken helt opp.
Hold fast chucken med
den ene hånden og løs
festeskruen med den
andre hånden.
Venstregjenger!
Bruk riktig chucknøkkel.
Plasser chucknøkkelen i
ett av hullene og hold
maskinen i en hånd med chucken pekende fra deg.
Roter chucken slik at chucknøkkelen er rett over den
horisontale stillingen på høyre side av maskinen.
52
Gi chucken ett kort, forsiktig slag med en hammer eller
lignende. Chucken kan nå skrues av for hånd.
TIPS
• Sett fast arbeidsstykket ordentlig.
• Når du borer i tynne materialer, bør du bruke en
støtteblokk for å unngå skade på arbeidsstykket når
boret bryter igjennom. Like før spissen bryter
igjennom på motsatt side, minsker du trykket på
drillen. Dette vil gi et rent hull.
• Bruk kun skarpe drillbits.
• Når du bruker drillen som skrutrekker, må du alltid
bruke skrutrekkerbits av korrekt størrelse og type.
• Vanlige smøremidler er enten såpe eller
oppvaskmiddel. Påfør litt på skruen.
• Ved boring i tre, bruk spiralbor.
• Ved boring i metall, bruk høyhastighets spiralbor.
• Ved boring i jernmetaller, bruk smøremiddel. Jern
eller messing kan bors uten smøremiddel.
• Lag en fordypning av hullet du skal lage ved hjelp av
en kjørner. Dette øker nøyaktigheten.
• Påfør alltid trykk i en rett linje med boret.
BRUK
Etter bruk tar du ut drillbitset, åpne chuckkjevene helt
og bank på siden av chucken for å fjerne sagflis.
Du må ikke påføre drillen
overdrevent trykk.
Bruk tilstrekkelig trykk
til å opprettholde
drill-/skrutrekkeroperasjonen, men dytt
ikke så hardt at motoren
stanser.
OPPLADBARE BATTERIER OG MILJØ
Black & Decker oppladbare maskiner og
batterier er konstruert for å kunne
gjennopplades og gi full kapasitet.
Dette symbolet betyr at verktøyet inneholder
nickelkadmium (NiCad) celler.
Cd Når verktøyet ditt eller batteripakken trengs og
skiftes ut, tenk på miljøet. NiCad-batterier kan
være skadelige for miljøet, og kan eksplodere
når de utsettes for ild.
Tenn ikke på batteriene.
Black & Decker anbefaler følgende:
Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra maskinen.
NORGE
FJERNING AV BATTERIENE
Dette bør bare gjøres
når du vil kaste verktøyet
for å resirkulere
batteriene. Fjern de fire
skruene som fester de to
halvpartene av skallet.
Åpne skallet og fjern
batteriene. Kvitt deg med
batteriene på en
miljøvennlig måte.
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: KC9045, KC9049 er overens
med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, EN60335,
EN55104, EN50144, EN61000
Veid lydtrykk er 70dB (A)
Veid lydeffekt er 83dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
53
Manual do utilizador de berbequins sem fio
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando utilizar ferramentas eléctricas, deve
seguir sempre as seguintes precauções de segurança
básicas para reduzir o risco de incêndios, choques
eléctricos e ferimentos pessoais.
Leia todas estas instruções antes de tentar utilizar este
produto e guarde-as para consultas futuras.
Para um funcionamento seguro:
• Recomendamos que tome todas as medidas
adequadas para a protecção dos seus ouvidos, no
caso de ultrapassar um nível de intensidade de som
igual ou superior a 85 dB (A).
• Mantenha a área de trabalho limpa. As áreas ou
bancadas muito desarrumadas aumentam a
probabilidade de o corrência de acidentes de trabalho.
• Tenha em conta o ambiente do local de trabalho.
Não exponha as ferramentas eléctricas ou os
carregadores à chuva. Não utilize as ferramentas
em locais hùmidos ou molhados. Mantenha o local
de trabalho bem iluminado. Não utilize as ferramentas
eléctricas perto de líquidos ou gases inflamáveis.
• Proteja-se contra choques eléctricos. Evite o
contacto físico com superfícies ligadas à massa ou
à terra (por exemplo, canos, radiadores, frigoríficos).
• Mantenha as crianças afastadas. Não deixe que
visitantes toquem na ferramenta ou no cabo de
extensão. Todos os visitantes deverão manter-se
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas que não estejam a ser
utilizadas. Guarde as ferramentas em locais secos,
altos ou fechados, fora do alcance das crianças,
quando não as utilizar.
• Não force a ferramenta. Esta efectua o seu trabalho
de uma forma mais eficaz e segura, se for utilizada
ao ritmo para que foi concebida.
• Utilize a ferramenta adequada. Não force
ferramentas ou acessórios pequenos a efectuar o
trabalho de uma ferramenta mais potente. Não
utilize ferramentas para fins não recomendados. Por
exemplo, não utilize uma serra circular para cortar
ramos de árvores ou toros de madeira!
• Use roupa adequada. Não use roupas largas ou
jóias, pois estas podem ser apanhadas por peças
em movimento. Recomenda-se a utilização de luvas
de borracha e calçado com sola anti-derrapante,
quando trabalhar ao ar livre. Use uma touca de
protecção para cobrir cabelos compridos.
• Utilize óculos de protecção. Utilize uma máscara
anti-poeira, nas operações em que esteja sujeito a
54
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poeiras e nas operações efectuadas em locais
cobertos.
Fixe o seu trabalho. Utilize grampos ou um torno de
bancada para fixar o seu trabalho. É mais seguro do
que utilizar a sua mão e, desta forma, fica com as
duas mãos livres para manusear a ferramenta.
Não se incline demasiado. Fique sempre sobre uma
superfície firme e mantenha o equilíbrio.
Cuide das ferramentas. Mantenha as ferramentas
afiadas e limpas para que funcionem melhor e com
mais segurança. Siga as instruções de lubrificação
e de substituição dos acessórios. Mantenha as
pegas secas, limpas e sem óleo ou massa consistente.
Retire as chaves de ajuste e as chaves inglesas.
Verifique sempre se retirou da ferramenta as chaves
de ajuste e as chaves inglesas e se voltou a colocálas no sítio antes de ligar a ferramenta.
Evite que a ferramenta arranque acidentalmente.
Não transporte a ferramenta com o dedo no interruptor.
Mantenha-se atento. Preste atenção ao que está a
fazer. Seja sensato. Páre de trabalhar quando
estiver cansado.
Verifique as peças danificadas. Antes de continuar
a utilizar a ferramenta, verifique se a protecção ou
quaisquer outras peças estão danificadas para
determinar se funcionam correctamente e se
desempenham as funções para as quais foram
concebidas. Verifique o alinhamento, a ligação e a
montagem das peças móveis e verifique se existem
rachas ou quaisquer outras condições que possam
afectar o seu funcionamento. Uma protecção ou
qualquer outra peça danificada deverão ser
reparadas ou substituídas por um centro de
assistência técnica autorizado, salvo indicação
contrária neste manual de instruções. Se pretender
substituir os interruptores defeituosos, leve a
ferramenta a um centro de assistência técnica
devidamente autorizado. Não utilize a ferramenta se
o interruptor de alimentação não funcionar.
Atenção! A utilização de quaisquer acessórios não
recomendados por este manual de instruções, pode
pôr em risco a segurança do utilizador.
Mande reparar a ferramenta por um técnico
qualificado. As reparações só devem ser
efectuadas por técnicos qualificados, utilizando-se
peças sobresselentes de origem. Caso contrário,
isso poderá constituir um perigo considerável para
o utilizador.
Esta ferramenta está em conformidade com as
regras de segurança em vigor.
PORTUGUÊS
Cabo e ficha do carregador
• Não puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada.
• Verifique se o fio eléctrico está bem colocado, de
modo a não ser pisado, a não provocar tropeções,
ou de qualquer outra forma a poder ser danificado.
• Mantenha o cabo longe do calor, óleo, extremidades
cortantes e superfícies rugosas e certifique-se de
que está em boas condicões de funcionamento.
REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS
• O carregador foi concebido sómente para uso em
interiores.
• Não ponha o carregador a funcionar se ele tiver
caido ao chão, sofrido uma pancada violenta, ou se
estiver danificado de qualquer outra maneira; leve-o
a um centro de serviço Black & Decker.
• Nunca tente ligar dois carregadores juntos.
• Desligue-o sempre da corrente antes de colocar ou
retirar a bateria.
• Certifique-se de que o berbequim está sempre
operacional, uma vez que não tem de ser ligado à
corrente eléctrica. Mantenha a alavanca de
controlo do interruptor na posição “OFF” (desligado)
sempre que não estiver a utilizar a ferramenta ou
estiver a substituir os acessórios.
• Quando estiver a perfurar ou a aparafusar em
paredes, no chão, etc., certifique-se de que não
encontra fios eléctricos com corrente. Não toque
nas partes metálicas frontais da ferramenta!
Segure na ferramenta pela parte de plástico.
• Não guarde a ferramenta em locais cuja
temperatura atinja ou ultrapasse 50°C (120o F)
como, por exemplo, em barracas exteriores ou
edifícios no Verão.
• Não efectue o carregamento do berbequim quando
a temperatura deste ou do ambiente se encontrar
abaixo de +5°C ou acima de +40°C.
• Não queime o berbequim, mesmo que este se
encontre seriamente danificado ou muito
desgastado. As baterias poderão explodir quando
expostas ao fogo.
• A bateria pode explodir e provocar um incêndio.
Pode ocorrer um derrame de líquido das células da
bateria devido a uma utilização extrema, a
condições de temperatura ou durante a recarga.
Isto não significa que a ferramenta esteja avariada.
No entanto, se o vedante exterior estiver roto e
tocar com as mãos no líquido:
• Lave rapidamente as mãos com água e sabão.
• Neutralize o líquido com um ácido suave como,
por exemplo, sumo de limão ou vinagre.
• Se o líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, lave-os com água limpa durante um
mínimo de 10 minutos e procure assistência
médica. (Nota médica: o líquido é uma solução de
25-35% de hidróxido de potássio.)
• Não tente abrir o corpo do berbequim ou do carregador.
• O carregador e o berbequim foram especificamente
concebidos para funcionar em conjunto.
• Não tente carregar outra ferramenta sem fio ou
bateria com este carregador. Não tente carregar o
berbequim com outro carregador que não aquele
enviado com o berbequim.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Certifique-se de que a alimentação é idêntica à
voltagem apresentada na placa da gama. O carregador
possui um cabo e ficha de dois condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
55
PORTUGUÊS
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina, sem
quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência técnica autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nível
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus produtos
quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto não
hesite em contactar o centro de assistência técnica mais
próximo da sua área sempre que entender necessário.
CARACTERÍSTICAS
6
•
,@y
y,@
1
2
3
•
•
•
•
•
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
8
7
•
Interruptor de avanço/recuo
Interruptor para ligar/desligar
Botão de bloqueio
Carregador
Suporte de carregamento
Bucha
Chave da bucha
Pontas de aparafusar
O interruptor de avanço/
recuo controla a
direcção da rotação.
ACESSÓRIOS
A Black & Decker coloca à sua disposição uma gama
completa de chaves de parafusos. Recomendamos
apenas o uso de acessórios Black & Decker com este
produto. Entre em contacto com o seu distribuidor
Black & Decker para mais pormenores.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).
Nota: Este manual do utilizador cobre ainda números
de catálogo com uma letra como sufixo. Ver a
embalagem para obtenção de detalhes sobre o produto.
56
• O interruptor para ligar/desligar é utilizado para
colocar o berbequim em funcionamento em todos os
modos de funcionamento. Controla ainda a
velocidade do berbequim.
• O botão de bloqueio impede o arranque acidental do
berbequim. Quando o botão de bloqueio se encontrar
na posição superior, não poderá utilizar o berbequim.
PORTUGUÊS
• O berbequim é fornecido com uma ponta de
aparafusar de dupla função. Para retirá-la,
pressione o botão preto. Para voltar a colocá-la no
seu lugar, pressione-a até que esta encaixe.
CARREGAMENTO DO BERBEQUIM SEM FIO
Importante! Se o berbequim é novo, deverá carregar a
bateria em primeiro lugar. Um berbequim novo ou que
não tenha sido utilizado por um longo período de
tempo, só atingirá o seu máximo desempenho após
aproximadamente 5 ciclos de carga e descarga.
Antes de tentar efectuar o carregamento do
berbequim, leia todas as instruções de segurança.
Para efectuar o carregamento do berbequim, proceda
da seguinte forma:
Pressione o botão de
bloqueio em direcção à
posição superior. Retire
todos os acessórios da
bucha. Ligue o cabo de
saída do carregador no
suporte, que se encontra
no fundo da pega do
berbequim. Ligue o
carregador a uma ficha
de 220/240V.
Após um período de
utilização normal, o
berbequim deverá
carregar completamente
em 3 horas ou menos.
Se o berbequim descarregar completamente poderá
demorar até 8 horas para carregar novamente.
O berbequim foi enviado de fábrica completamente
descarregado; antes de tentar utilizá-lo, deverá
carregá-lo durante 6 horas, pelo menos.
Durante o carregamento, o berbequim poderá emitir
um ruído suave e aquecer; tal comportamento é normal.
Para prolongar a vida útil da bateria, evite deixar o
berbequim a carregar por mais de 8 horas. Ainda que
não seja possível uma sobrecarga, esse procedimento
poderá diminuir a vida útil das baterias.
O carregador poderá ficar ligado à tomada
indefinidamente, sem quaisquer efeitos adversos.
O carregador foi concebido para carregar apenas a
bateria. Não tente utilizá-lo para fazer funcionar o
berbequim. Se as baterias não forem carregadas
correctamente, verifique a corrente existente na
tomada, com um candeeiro ou outro electrodoméstico.
Se existir corrente na tomada e o berbequim não
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
carregar, envie ou leve o berbequim a um agente
autorizado Black & Decker.
Desligue o carregador da tomada antes de o desligar
do berbequim. Em determinadas condições, com o
carregador ligado à tomada e desligado do berbequim,
desperdícios metálicos podem provocar um curtocircuito na ficha de carregamento e causar um incêndio.
UTILIZAÇÃO DO BERBEQUIM
Para utilizar o berbequim, proceda da seguinte forma:
Coloque o botão de bloqueio na última posição.
Pressione o interruptor de ligar/desligar.
Para funcionamento
lento, pressione o
interruptor até metade
do seu curso.
Para funcionamento
rápido, pressione
completamente o
interruptor.
Nota: Existe um curto intervalo entre velocidades.
Continue a pressionar o interruptor e o berbequim
voltará a funcionar. Para parar o berbequim, liberte o
interruptor de ligar/desligar.
COLOCAÇÃO DA BROCA OU DA CHAVE DE BUCHA
Certifique-se de que o interruptor de bloqueio se
encontra na posição superior.
Retire a ficha da tomada.
Rode o corpo da bucha
até que os mordentes se
encontrem
suficientemente
abertos. Introduza a
broca nos mordentes da
bucha. Introduza a
chave num dos três
orifícios do corpo, de
forma a que a cabeça da
chave encaixe no corpo
da bucha. Rode a chave no sentido dos ponteiros do
relógio para apertar os mordentes e fixar a broca.
Em seguida, retire a chave da bucha.
MUDANÇA DA BUCHA COM CHAVE
Certifique-se de que o interruptor de bloqueio se
encontra na posição superior.
57
PORTUGUÊS
Para retirar a bucha do
berbequim, abra os
mordentes totalmente, e
com uma chave de
parafusos desaperte o
parafuso interior
(rodando no sentido dos
ponteiros do relógio) e
remova-a. Utilize apenas
a chave de bucha
correcta. Coloque-a num
dos orifícios da bucha (do lado direito da máquina) e
com o berbequim na posição horizontal apontando
para fora, dê uma pancada seca na chave, com um
martelo, de modo a soltar a bucha e permitir retirá-la.
CONSELHOS ÚTEIS
• Fixe a peça de trabalho.
• Quando efectuar a perfuração de material fino,
utilize um bloco de apoio, de modo a evitar danificar
a peça de trabalho quando a broca sair do orifício.
Antes da extremidade da broca sair do orifício,
reduza a pressão no berbequim; deste modo poderá
obter um orifício perfeito.
• Utilize apenas brocas de perfuração afiadas.
• Quando utilizar o berbequim para aparafusar, use
sempre o tamanho e o tipo correctos de chave
de parafusos.
• Quando utilizar o berbequim para aparafusar,
poderá facilitar a colocação dos parafusos se os
lubrificar. Os lubrificantes mais utilizados são sabão
ou líquido de limpeza. Coloque um pouco destes
produtos no parafuso.
• Quando perfurar madeira, utilize brocas de
perfuração helicoidais.
• Quando perfurar metal, utilize brocas de perfuração
helicoidais, de alta velocidade.
• Quando perfurar metais ferrosos, utilize um
lubrificante. O ferro e o latão podem ser perfurados
sem que seja necessário utilizar um lubrificante.
• Marque o local do orifício com um punção. Desta
forma, poderá melhorar a precisão da perfuração.
• A pressão no berbequim deve ser aplicada em linha
recta com a broca.
CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA
Não aplique uma pressão excessiva no berbequim.
Aplique apenas a pressão necessária para facilitar a
perfuração. Uma pressão excessiva poderá impedir o
funcionamento correcto do motor.
58
Após a utilização, retire
a broca, abra
completamente os
dentes da bucha e bata
suavemente na zona
lateral da bucha para
retirar toda a poeira
acumulada.
BATERIAS RECARREGÁVEIS E O MEIO AMBIENTE
As ferramentas sem fio Black & Decker utilizam
baterias de niquel-cádmio (NiCad) que permitem
inúmeras recargas, sempre com o máximo de
potência.
Este simbolo indica que as baterias contendo
(NiCad) devem ser alvo de tratamento especial
Cd quando atingirem o fim do seu ciclo de vida e
não tratadas como lixo doméstico para ser
incinerado ou despejado em aterros.
As baterias podem ser prejuduciais ao ambiente
ou explodir, se expostas ao fogo. Não as queime.
Ao deitar fora uma bateria tenha em conta a
protecção do ambiente.
Recomendamos que: Descarregue totalmente as
baterias antes de as deitar fora.
RETIRAR AS BATERIAS
Só deverá fazê-lo para
reciclar as baterias,
quando se quiser
desfazer da ferramenta.
Retire os quatro
parafusos que fixam as
duas partes do corpo.
Abra-a o retire as
baterias. Elimine as
baterias de forma
segura e sem riscos
para o Ambiente.
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: KC9045, KC9049
estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Pressão sonora 70dB (A)
Potência sonora 83dB (A)
Vibração <2.5m/s2
PORTUGUÊS
Colin Wills - Engenheiro responsável
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
59
Akkuporakoneiden käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje
tarkkaan ennen kuin otat työkalun käyttöön ja säilytä
se. Noudata näiden ohjeiden lisäksi
Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Käytä kuulosuojaimia. Eri materiaaleja
työstettäessä saattaa melutaso vaihdella kohoten
toisinaan yli 85 dB (A) rajan. Suojataksesi itseäsi
käytä aina kuulosuojaimia.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi. Älä
altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, käytä hengityssuojaa.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
vaihdosta. Pidä kahva kuivana ja puhtaana äläkä
altista sitä öljylle ja rasvalle.
• Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
60
• Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään.
• Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
• Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen
työskentelyn aloittamista. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkasta turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei
toisin sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
• Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
TÄRKEITÄ LISÄTURVALLISUUSOHJEITA
AKKUPORAKONEELLE JA LATURILLE
• Laturia saa käyttää ainostaan sisätiloissa.
• Älä käytä viallista laturia. Mikäli laturi tai johto
vaurioituu, toimita laturi lähimpään Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta hinnastostamme/
tuoteluettelostamme tai ota yhteyttä Black & Decker
Oy:hyn).
• Älä koskaan kytke yhteen kahta laturia.
• Poista laturi verkkovirrasta ennen akun irrottamista
tai kiinnittämistä.
• Akkukäyttöinen työkalu on aina valmiina käyttöön.
Tarkista, että työkalun virrankatkaisija on pois päältä
kuljettaessasi sitä tai vaihtaessasi siihen tarvikkeita.
• Poratessasi tai ruuvatessasi seiniin, lattioihin, jne.,
joissa voi olla sähköjohtoja, pidä aina kiinni koneen
muovikuoresta. Älä koskaan pidä kiinni koneen
metalliosista.
• Työkalua ei saa säilyttää yli +50˚C lämmössä
(esim. kesällä metallisten vajojen ja rakennusten
ulkopuolella).
• Älä lataa porakonettasi, jos itse porakoneen tai
ilman lämpötila on alle +5°C tai yli +40°C.
• Älä polta porakonettasi vaikka se olisi pahasti
vahingoittunut tai täysin loppuun kulunut. Akut
SUOMI
saattavat räjähtää tulessa.
• Äärimmäisissä työolosuhteissa ja korkeissa
lämpötiloissa voi työkalun akuista vuotaa hieman
nestettä.
Tämä on täysin normaalia. Jos työkalun kuori on
vaurioitunut ja saat akkunestettä iholle, toimi
seuraavasti:
• Pese itsesi heti vedellä.
• Neutralisoi iho sitruunan mehulla tai
laimennetulla etikalla.
• Jos saat nestettä silmiisi, huuhtele niitä
juoksevan veden alla vähintään
10 minuuttia ja ota sen jälkeen välittömästi
yhteyttä lääkäriin. (Akkuneste on
25-35%:sta kaliumhydroksidiseosta.)
• Älä avaa porakoneen koteloa tai laturia.
• Laturi ja porakone on suunniteltu toimimaan yhdessä.
• Älä lataa mitään muita johdottomia työkaluja tai akkuja
tässä laturissa. Älä lataa porakonettasi missään
muussa kuin sen mukana toimitetussa laturissa.
Säilytä nämä turvallisuusohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Varmista, että sähköverkon jännite on sama kuin
työkalusi arvokilvessä ilmoitettu jännite. Laturissa on
kaksijohdinkaapeli sekä pistoke.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä.
Huom! Jatkojohtoa tulee käyttää vain, jos se on
ehdottoman tarpeellista. Viallisen jatkojohdon
käyttäminen voi johtaa tulipaloon ja sähköiskuun.
Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä, ettei se ole
vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
61
SUOMI
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on takuun
kattama virhe korjataan ilman kustannuksia ostajalle tai
vaihdetaan uuteen laitteeseen Black & Decker Oy:n
valinnan mukaan. Laitteen korjauksen tai
vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi Black & Decker Oy:llä ei
ole muuta laitteeseen liittyvää vastuuta lukuunottamatta
vastuuta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta
aiheutetusta vahingosta. Black & Decker Oy ei
kuitenkaan missään olosuhteissa vastaa seurannais- tai
välillisistä vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan
lain tai vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin,
että Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suunnanvaihtokytkin
Virrankatkaisija
Lukituskytkin
Laturi
Latauspistoke
Istukka
Istukan avain
Ruuvitaltta
Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös tuotenumerot,
jotka päättyvät kirjaimeen. Katso pakkauksesta
laitettasi koskevia tietoja.
Suunnanvaihtokytkimellä
säädellään
pyörimissuuntaa.
TARVIKKEET
Black & Deckerillä on tarjolla koko joukko erilaisia
ruuvitalttoja. Suosittelemme käytettäväksi ainoastaan
Black & Deckerin/Piranhan lisävarusteita. Tarkempia
tietoja saat paikalliselta Black & Decker -jälleenmyyjältä.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy
yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).
TUOTEKUVAUS
6
•
,@y ,,
yy
@@
€€
y,À€@ ÀÀ
@@
€€
ÀÀ
,,
yy
•
•
1
2
3
•
•
•
5
4
•
•
• Virrankatkaisijaa käytetään porakoneen kaikissa
tehtävissä. Sillä säädetään myös nopeutta.
• Lukituskytkimellä estetään porakoneen tahaton
käynnistyminen. Porakone ei käynnisty, kun
lukituskytkin on yläasennossa.
• Porakoneessasi on kaksipäinen ruuvitaltta. Irrota se
painamalla mustaa nappia ja laita takaisin
painamalla lujasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.
8
7
JOHDOTTOMAN PORAKONEEN LATAAMINEN
Tärkeää: Jos porakone on uusi, akku täytyy ladata
ensimmäiseksi. Uusi tai pitkään käyttämättä ollut akku
saavuttaa täyden toimintakykynsä noin 5 lataus- ja
purkukierroksen jälkeen. Lue turvallisuusohjeet, ennen
kuin ryhdyt lataamaan porakonetta.
Lataa porakone seuraavasti:
Paina lukituskytkin
yläasentoon.
Ota kaikki lisävarusteet
pois istukasta.
Liitä laturin johto porakoneen kahvan alaosassa
olevaan pistokkeeseen. Kiinnitä laturi tavalliseen
220/240V virtalähteeseen.
SUOMI
Huom: Nopeuden vaihdon välillä tapahtuu pieni
pysähdys. Jatka liipasimen painamista, ja porakone
käynnistyy taas. Pysäytä porakone vapauttamalla
virrankatkaisija.
Normaalikäytön jälkeen porakoneen tulisi lataantua
täysin 3 tunnissa tai sitä lyhyemmässä ajassa. Jos
porakone käytetään täysin tyhjäksi, sen lataantuminen
saattaa kestää jopa 8 tuntia. Porakonetta ei ole ladattu
valmiiksi tehtaalla. Sitä täytyy ladata vähintään 6 tuntia
ennen käyttöönottoa. Porakone saattaa hyristä ja
lämmetä sitä ladattaessa; tämä on normaalia.
Pidentääksesi akun käyttöikää, vältä jättämästä
porakonetta lataukseen yli 8 tuntia pdemmäksi ajaksi.
Vaikka liiallinen lataaminen ei aiheuta vaaraa, se
saattaa lyhentää porakoneen käyttöikää.
Laturi voidaan jättää kiinni virtalähteeseen pitkiksi
ajoiksi ilman, että siitä on mitään haittaa. Laturi on
tarkoitettu ainoastaan lataamista varten. Älä käytä sitä
porakoneen käyttämiseen. Mikäli akut eivät lataannu
kunnolla, tarkista virtapistokkeen kunto lampulla tai
jollakin muulla laitteella. Mikäli virtalähde toimii, mutta
porakone ei siitä huolimatta lataannu, toimita porakone
sekä laturi lähimpään valtuutettuun Black & Decker
-huoltopisteeseen.
Irrota laturi virtalähteestä ennen kuin irrotat sen
porakoneesta. Jos laturi on kiinni virtalähteessä mutta
ei porakoneessa, avoimeen latauspistokkeeseen
joutuvat metalliroskat saattavat aiheuttaa oikosulun
ja tulipalon.
PORAKONEEN KÄYTTÖ
Käynnistä porakone seuraavasti:
Laita lukituskytkin ala-asentoon. Paina virrankatkaisijaa.
Jos haluat porakoneen
toimivan pienellä
nopeudella, paina kytkin
puoleen väliin.
Jos haluat porakoneen
toimivan suurella
nopeudella, paina kytkin
pohjaan asti.
PORANTERÄN TAI RUUVITALTAN KIINNITYS
Varmista, että lukituskytkin on yläasennossa.
Kierrä istukan sylinteriä,
kunnes leuat ovat
tarpeeksi auki.
Laita poranterä istukan
leukoihin. Laita
istukanavaimen peräpää
yhteen istukan rungossa
olevista kolmesta
reiästä. Kiristä leuat ja
poranterä kiertämällä
avainta myötäpäivään.
Poista istukan avain.
ISTUKAN VAIHTAMINEN
Varmista, että lukituskytkin on yläasennossa.
Avaa istukan leuat
kokonaan auki.
Pidä istukasta kiinni
toisella kädellä ja irrota
toisella kädellä istukan
pohjassa oleva
kiinnitysruuvi
ruuvaamalla
myötäpäivään.
Käytä oikeaa istukan avainta. Laita istukan avain
yhteen rei’istä ja pidä koneesta kunnolla kiinni istukka
poispäin. Käännä istukkaa niin, että avain on
vaakasuorassa koneen oikeaan kylkeen nähden.
Lyö avainta lyhyesti ja voimakkaasti vasaralla tai
vastaavalla. Istukka irtoaa nyt käsin vääntämällä.
VINKKEJÄ
• Kiinnitä työstettävä kappale kunnolla.
• Käytä taustapalikkaa ohuita materiaaleja
poratessasi, jottei työstettävä kappale rikkoudu
poran mennessä sen lävitse. Kevennä otettasi
porakoneeseen juuri ennen kuin poranterän kärki
tulee esille toiselta puolelta; näin kolosta tulee siisti.
• Käytä ainoastaan teräviä poranteriä.
• Käyttäessäsi porakonetta ruuvinvääntimenä käytä
aina oikeankokoista ja -tyyppistä ruuvitalttaa.
• Ruuvien voitelu saattaa helpottaa ruuvaamista
käyttäessäsi porakonetta ruuvinvääntimenä. Sivele
ruuviin hieman tavallista voiteluainetta kuten
SUOMI
saippuaa tai astianpesuainetta.
• Käytä spiraaliporanteriä poratessasi puuta.
• Käytä pikateräksisiä spiraaliporanteriä poratessasi
metallia.
• Käytä voiteluainetta poratessasi rautapitoisia
metalleja. Rautaa ja messinkiä porattaessa ei
käytetä voiteluainetta.
• Poraaminen onnistuu tarkemmin, kun teet
syvennyksen porattavan reiän keskikohtaan
käyttäen pistepuikkoa.
• Paina porakonetta aina suorassa linjassa
poranterän kanssa.
KUNNOSSAPITO
Älä paina porakonetta liikaa. Paina riittävästi, jotta
porakone/poranterä tarttuu, mutta älä paina niin lujaa,
että moottori sammuu.
Irrota poranterä käytön
jälkeen, ja poista purut
istukasta avaamalla
istukan leuat kokonaan
ja naputtamalla sen
reunaa.
LADATTAVAT AKUT JA YMPÄRISTÖ
Black & Deckerin ladattavia koneita ja akkuja
voidaan ladata aina uudelleen ja ne antavat aina
täyden tehon.
Tällä symbolilla varustetut työkalut sisältävät
nikkelikadmium (NiCad) -kennoja. Kun vaihdat
Cd työkalun tai akun, suojele ympäristöäsi. Huolehdi
ympäristöstäsi. NiCad-akut saattavat olla
vaarallisia ja räjähtää jos ne joutuvat tulen
kanssa kosketukseen. Älä koskaan polta akkuja.
Black & Decker suosittelee: Tyhjennä akku
käyttämällä lataus loppuun ja poista se koneesta.
AKKUJEN POISTAMINEN
Poista akut ainoastaan
silloin, kun haluat
hävittää työkalun ja
kierrättää akut.
Irrota kotelon puoliskoja
paikallaan pitävät neljä
ruuvia. Irrota kotelon
puoliskot toisistaan ja
ota akut pois. Hävitä
akut ympäristöä
ajatellen.
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut: KC9049, KC9049
ovat 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, EN60335,
EN55104, EN50144, EN61000 mukaiset
Mitattu melupaine 70dB (A)
Mitattu meluteho 83dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Bruksanvisning för sladdlös borrmaskin
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada
och brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget
tas i bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instuktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån vid sågning/borrning
av olika material kan variera, ibland överstiger nivån
85dB (A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte svaga elverktyg
att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas
vid utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har
långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår
använd även andningsskydd.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt verktygen med omsorg. Håll verktygen skarpa
och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av verktyg. Håll handtagen torra, rena och
fria från olja och fett.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du börjar
arbeta. Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om de fortsatt kommer att fungera riktigt och utföra
den avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer, att
inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning eller
annan del, som är skadad, skall repareras eller bytas
ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
EXTRA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
BORRMASKIN OCH LADDARE
• Laddaren får endast användas inomhus.
• Använd ej skadad laddare. Vid eventuell skada på
laddaren eller sladden bör laddaren sändas till en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad för
reparation. (För information, se aktuell prislista/
katalog eller ring Black & Decker AB).
• Försök aldrig att koppla ihop två laddare.
• Tag ut kontakten från väggkontakten innan Du
ansluter eller tar bort batteriet.
• Ett batteridrivet verktyg är alltid klart för användning.
Se alltid till att maskinens strömbrytare är låst när
Du transporterar maskinen eller byter tillbehör.
• Vid borrning eller iskruvning av skruvar i väggar,
golv etc., där det kan förekomma dolda elektriska
kablar skall man aldrig hålla i någon av maskinens
metalldelar. Håll verktyget enbart i plasthandtaget.
• Verktyget bör inte förvaras i temperaturer över
+50°C (t.ex. utanför skjul och byggnader av metall
på sommaren).
SVERIGE
• Ladda inte borrmaskinen när borrmaskinen eller
lufttemperaturen är under +5˚C eller över +40˚C.
• Bränn inte borrmaskinen även om den är allvarligt
skadad eller helt utsliten. Batterierna kan explodera
om de bränns.
• Under extrema arbetsförhållanden och höga
temperaturer kan lite vätska läcka ut från maskinens
batterier. Detta är helt normalt. Om ytterhöljet är
skadat och spricker och Du får batterivätska på
huden, gör följande:
• Tvätta Dig snarast med vatten.
• Neutralisera med ren citronsaft eller utspädd ättika.
• Om Du får vätska i ögonen bör Du spola dem i
rinnande vatten i minst 10 min. och därefter genast
uppsöka läkare. (Medicinsk anmärkning: vätskan
är en 25-35% kaliumhydroxidlösning.)
• Försök ej att öppna huset på borrmaskinen eller
laddaren.
• Laddaren och borrmaskinen är särskilt utformade
för att fungera tillsammmans.
• Försök ej ladda andra sladdlösa verktyg eller
batterier med laddaren. Försök ej att ladda
borrmaskinen med en annan laddare än den som
medföljer borrmaskinen.
Spara dessa säkerhetsföreskrifter!
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att
alla externa metalldelar är elektriskt isolerade
från nätet. Det görs genom att placera
isolerspärrar mellan de elektriska och
mekaniska detaljerna, vilket gör det onödigt att
jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
ELEKTRISK SÄKERHET
Kontrollera att nätspänningen är densamma som
spänningen som anges på märkplåten. Laddaren har
en två-trådig sladd och kontakt.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad.
Obs! Förlängningssladd skall endast användas om det
är absolut nödvändigt. Användning av felaktig
förlängningssladd kan resultera i brand och elektrisk
stöt. Vid användning av förlängningssladd, kontrollera
att sladden inte är skadad.
66
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan angivna
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder ett fullständigt sortiment av
skruvdragarbits. Vi rekommenderar att endast tillbehör
från Black & Decker/Piranha används. Kontakta din
lokala Black & Decker-återförsäljare för ytterligare
information.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande.
Det sker normalt vid en ljudnivå som överstiger
85dB (A).
Obs: Denna bruksanvisning täcker även
katalognummer med ett bokstavssuffix.
Se förpackningen för detaljer.
SVERIGE
DETALJBESKRIVNING
1. Framåt/bakåt-knapp
2. Strömbrytare
3. Låsknapp
4. Laddare
5. Laddaruttag
6. Chuck
7. Chucknyckel
8. Skruvdragarbit
6
med dubbel funktion. Tryck på den svarta knappen
för att ta bort den. För att sätta tillbaka den, tryck
ordentligt tills den snäpps fast på plats.
•
yy
@@
€€
ÀÀ
,,
@@
€€
ÀÀ
,,
,@y yy
y,@
•
•
1
2
3
•
•
•
5
4
•
LADDNING AV DEN SLADDLÖSA BORRMASKINEN
Viktigt! Om borrmaskinen är nyinköpt måste batteriet
först laddas. En ny borrmaskinen eller en som inte
använts för en längre tid, uppnår endast full prestanda
efter ca. 5 timmars laddnings- och urladdningscykler.
Läs säkerhetsanvisningarna innan borrmaskinen laddas.
Gör på följande sätt för att ladda borrmaskinen:
Tryck in låsknappen i det
övre läget.
Tag bort alla tillbehör
från chucken.
Anslut laddarens sladd i
borrmaskinshandtagets
underdel.
Anslut laddaren till ett
vanligt 220/240V-uttag.
Efter normal användning
bör borrmaskinen vara
fulladdad efter 3 timmar
eller mindre.
Om borrmaskinen
urladdats helt kan det ta
upp till 8 timmar innan
den är helt laddad. Borrmaskinen levereras från
fabriken i urladdat skick, innan den kan användas
måste den laddas i minst 6 timmar.
Under laddning kan borrmaskinen brumma och bli het,
detta är normalt.
För att förlänga batteriets liv bör borrmaskinen inte
laddas i mer än 8 timmar. Trots att överladdning inte
utgör en säkerhetsrisk kan det reducera batteriernas
liv. Laddaren kan lämnas kvar i uttaget obegränsad tid
utan att skadas. Laddaren är enbart utformad att ladda
batteriet. Försök ej att använda den för att driva
borrmaskinen. Om batterierna inte laddas korrekt bör
eltillförseln till uttaget kontrolleras med en lampa eller
annan apparat. Om eltillförseln fungerar men
borrmaskinen fortfarande inte laddas, skall
borrmaskinen och laddaren inlämnas eller sändas till
närmsta Black & Deckers serviceverkstad.
Koppla bort laddaren från vägguttaget innan laddaren
kopplas bort från borrmaskinen. Under vissa
förhållanden när laddaren är ansluten till vägguttaget
och laddaren inte är ansluten till borrmaskinen kan
metallskräp kortsluta den synliga laddningspluggen
och orsaka brand.
8
7
•
Framåt/bakåt-knappen
styr rotationsriktningen.
• Strömbrytaren används för att driva borrmaskinen i
alla driftslägen. Den reglerar även borrmaskinens
hastighet.
• Låsknappen förhindrar att borrmaskinen startas av
misstag. När låsknappen befinner sig i det övre läget
kan borrmaskinen inte startas.
• Borrmaskinen levereras med en skruvdragarbits
67
SVERIGE
BORRMASKINENS ANVÄNDNING
Gör på följande sätt för att starta borrmaskinen:
Ställ in låsknappen på det undre läget.
Tryck in strömbrytaren.
För drift på låg hastighet,
tryck in strömbrytaren
halvvägs.
För drift på hög
hastighet, tryck in
strömbrytaren helt.
Obs: En kort paus uppstår mellan hastighetsbytena.
Fortsätt att trycka på knappen och borren startar igen.
Släpp strömbrytaren för att stoppa borrmaskinen.
MONTERING AV BORR OCH SKRUVDRAGARBITS
Kontrollera att låsknappen befinner sig i det övre läget.
Vrid på chucken tills
backarna öppnats
tillräckligt.
För in borret i backarna
på chucken. För in
chucknyckeln med dess
ände i ett av de tre hålen
på chucken. Vrid
chucknyckeln medurs
för att dra åt backarna
och säkra borret. Tag
bort chucknyckeln.
BYTE AV CHUCKAR MED NYCKEL
Kontrollera att låsknappen befinner sig i det övre läget.
Skruva upp chucken
helt. Håll chucken
ordentligt i ena handen
och skruva loss
fästskruven medurs med
den andra handen.
Använd rätt
chucknyckel. Sätt
chucknyckeln i ett av
hålen och håll maskinen
ordentligt i en hand med chucken pekande ifrån Dig.
Rotera chucken så att chucknyckeln är precis ovanför
ett horisontellt läge på höger sida av maskinen.
68
Ge chucknyckeln ett kort, men kraftigt slag med en
hammare eller dylikt. Chucken kan nu skruvas av
för hand.
ARBETSTIPS
• Spänn fast arbetsstycket ordentligt.
• När tunna material borras, bör en klots användas för
att förhindra att arbetsstycket skadas när borret
tränger igenom materialet. Precis innan spetsen
tränger igenom den andra sidan, bör trycket på
borret minskas, detta ger ett rent hål.
• Använd endast skarpa borr.
• När borrmaskinen används som en skruvdragare,
skall alltid korrekt storlek och typ av skruvdragarbits
användas.
• När borrmaskinen används som en skruvdragare,
kan skruvarna smörjas för att underlätta
åtdragningen. Vanliga smörjmedel är antingen tvål
eller diskmedel. Stryk på en aning på skruven.
• När trä borras skall spiralborr användas.
• När metall borras skall spiralborr av snabbstål
användas.
• När järnhaltiga metaller borras skall ett smörjmedel
användas. Järn och mässing borras utan smörjmedel.
• Gör en fördjupning med en körnare i mitten på hålet
som skall borras. Detta förbättrar borrningens
precision.
• Tryck alltid i en rak linje från borret sett.
VERKTYGSSKÖTSEL
Tryck ej för mycket på borrmaskinen. Använd
tillräckligt tryck för att borret/bitset skall behålla
greppet, men inte så hårt att motorn stoppas.
Efter användning, tag
bort borret, öppna
chuckens käftar helt och
knacka på sidan på
chucken för att avlägsna
eventuellt sågspån.
UPPLADDNINGSBARA BATTERIER OCH MILJÖ
Black & Deckers uppladdningsbara maskiner
och batterier är konstruerade för att kunna
återuppladdas och ge full kapacitet.
Denna symbol betyder att verktyget innehåller
nickelkadmium (NiCad) celler. När Ditt verktyg
Cd eller batteripaket behöver bytas ut, tänk då på
att skydda miljön. NiCad-batterier kan vara
SVERIGE
skadliga för miljön och kan explodera när det
utsätts för eld. Elda ej upp batteriet.
Black & Decker rekommenderar följande:
Töm batterierna på energi genom att köra
slut på laddningen. Tag sedan bort dom från
verktyget.
BATTERIETS BORTTAGNING
Detta skall endast göras
för återvinning av
batterierna när verktyget
kasseras. Tag bort de
fyra skruvarna som
säkrar höljets två delar.
Öppna höljet och tag
bort batterierna.
Deponera batterierna på
ett miljösäkert vis.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: KC9045, KC9049
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, EN60335, EN55104, EN50144, EN61000
Vägt ljudtryck är 70dB (A)
Vägt ljudeffekt är 83dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
69
3/97.1
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. KC904_ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, wenn Sie auch von anderen
Firmen interessantes Informationsmaterial
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να άρετε
ληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ Black &
Decker. • Data protection act: Tick the box if you
prefer not to receive information from us or
others. • Señale en la casilla sino quiere recibir
información de otras empresas. • Si vous ne
souhaitez pas recevoir d’informations de la part
d’autres sociétés que Black & Decker, cochez
cette case. • Barrate la casella se non desiderate
ricevere informazioni da altre aziende.
• A.u.b.dit vakje aankruisen indien u geen
informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°°
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please cut out this section, put into a stamped addressed
envelope and post immediately after the purchase of your
product to the Black & Decker address in your country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sind det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
3/97.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising