KR500CRE | Black&Decker KR500CRE DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com
BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM
IÇIN TASARLANMAMISTIR.
559000-77Cz
559722-28 TR - (05/05)
KR500CRE
KR500RE
KR510XC
CD501CRE
2
TÜRKIYE
Kullanma Amacý
dýþýnda kullanmayýn. Örneðin: daire testereyi, aðaç
dallarý yada kütük kesmekte kullanmayýn.
Dikkat ! Herhangi bir aksesuarýn yada baðlantýnýn , bu
kitapçýkla tavsiye edilen þekilden baþka bir þekilde
kullanýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir.
Zarar görmüþ parçalarý kontrol edin. Aleti
kullanmadan önce, gerektiði þekilde çalýþacaðýndan
ve tasarlanmýþ olduðu performansý sergileyeceðinden
emin olmak için kýlavuzu ve diðer parçalarý kontrol
edin. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp
ayarlanmadýklarýný ve yapýþýp yapýþmadýklarýný,
herhangi bir kýrýlma olup olmadýðýný veya aletin iþleyiþini
etkileyebilecek herhangi bir baþka nedenin olup
olmadýðýný kontrol edin. Kullaným kýlavuzunda aksi
belirtilmedikçe, arýzalanmýþ bir muhafaza veya diðer
parça, yetkili servis tarafýndan uygun þekilde
deðiþtirilmeli yada tamir edilmelidir. Kendiniz tamir
etmeye çalýþmayýn. Arýzalý düðmelerin yetkili servisler
tarafýndan tamir edilmesini saðlayýn. Eðer açma
kapama düðmesi bozuksa, aleti kullanmayýn.
Aleti fiþten çekin Alet kullanýlmadýðýnda, herhangi bir
parçasý, aksesuarý yada ataþmaný deðiþtirilmeden önce
ve bakýmdan önce aletin fiþini prizden çekin.
Ýstem dýþý çalýþtýrmaktan kaçýnýn. Fiþe takýlý bir aleti,
eliniz alet düðmesinde taþýmayýn. Alet fiþteyken ,
düðmenin kapalý olduðundan emin olun.
Kabloyu hor kullanmayýn. Aletinizi asla kordonundan
tutup taþýmayýn yada prizden hýzla çekmeyin. Kordonu
sýcaktan yaðdan ve keskin kenarlardan koruyun.
Kullanýlmayan aleti saklayýn. Kullanýlmadýklarý
zamanda aletler, yüksek yada kilitli, çoçuklarýn
uzanamayacaðý yerlerde muhafaza edilmelidir.
Aletlere iyi bakýn. Daha iyi ve emniyetli bir
performans için, kesici aletleri her zaman keskin ve
temiz tutun. Aksesuarlarýn yaðlanmasý ve deðiþtirilmesi
ile ilgili olan talimatlara uyun. Alet kordonlarýný periyodik
olarak kontrol edin ve eðer zarar görmüþse yetkili
servis tarafýndan deðiþtirilmesini saðlayýn. Uzatma
kablolarýný periyodik olarak kontrol edin ve eðer zarar
görmüþse deðiþtirin. Kollarý kuru, temiz ve yaðlardan
arýnmýþ þekilde tutun.
Aletiniz nitelikli kiþilerce onarýlmalýdýr. Bu elektrikli
alet, emniyet talimatlarý ile uygunluk teþkil eder.
Onarýmlar, sadece orijinal parçalar kullanmak suretiyle
ve nitelikli kiþilerce yapýlmalýdýr. Aksi taktirde
kullanýcýya ciddi bir zarar verebilir.
Black & Decker elektrikli matkaplarý, vidalama, ahþap,
metal ve plastikte delme yapmak için tasarlanmýþtýr.
Bu ürün hobi amaçlý kullaným içindir.
Güvenlik Talimatlarý
•
•
•
•
Uyarý! Elektrikli hobi aletleri kullanýrken, yangýn,
elektrik çarpmasý ve kiþisel yaralanma riskini
azaltmak için aþaðýdaki önlemler mutlaka
alýnmalýdýr.
Kullaným öncesinde, kullanma kýlavuzunu
dikkatlice okuyun.
Bu kullaným kýlavuzunu ve diðer literatürü ileride
baþ vurmak için saklayýn.
Herhangi bir bakým, tamirat ve ayarlama
yapmadan önce aletin fiþini prizden çekin.
Çalýþma alanýný temiz tutun. Daðýnýk alanlar ve
tezgahlar, yaralanmalara neden olabilir.
Çalýþma alaný ortamý yaratýn. Elektrikli el aletinizi
yaðmura maruz býrakmayýn ve ayrýca nemli ve ýslak
yerlerde kullanmayýn. Çalýþma alanýnýn iyi bir þekilde
aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýn. Yangýn ve patlama
riski bulunan yerlerde elektrikli el aletini kullanmayýn.
Çocuklarý uzak tutun. Çocuk ve ziyaretçilerin alete
ya da uzatma kablosuna dokunmalarýna izin vermeyin.
Çocuklar ve ziyaretçiler, çalýþma alanýndan uzak
tutulmalýdýr.
Uygun þekilde giyinin. Hareket eden parçalara
takýlabileceðinden bol elbiseler giymeyin ve taký
takmayýn. Açýk havada çalýþýrken lastik eldiven ve
kaymayan ayakkabý kullanýlmasý önerilir. Uzun saçlý
olanlar saç bandý yada toka kullanmalýdýr.
Kiþisel korunma. Güvenlik gözlükleri kullanýn. Eðer
kapalý mekanda iseniz yüz ya da toz maskesi kullanýn.
Kulaklýk takýlmasý gerekir.
Elektrik çarpmasýna karþý korunun. Topraklanmýþ
yüzeylerle (borular, radyatörler, ocaklar, buzdolaplarý
gibi) olasý vücut temasýndan kaçýnýn.
Aþýrýya kaçmayýn. Her zaman doðru taban ve dengede
kullanýn.
Uyanýk olun. Ne yaptýðýnýza dikkat edin. Saðduyu
sahibi olun. Yorgun olduðunuz zamanlarda aleti
çalýþtýrmayýn.
Ýþinizi emniyete alýn. Ýþinizi tutmak için kýskaç yada
mengene kullanýn. Bu hem her iki elinizi de kullanmaktan
iyidir, hem de aleti daha kolay çalýþtýrmanýzý saðlar.
Toz emme aparatý takýn. Eðer aletiniz toz atma
baðlantýsý ve toplama yetisi ile donatýlmýþ ise özellikle
kapalý alanlarda bunlarýn takýlmýþ ve uygun þekilde
kullanýlmýþ olmasýný saðlayýn.
Ayar ve vida anahtarlarýný çýkarýn. Aleti çalýþtýrmadan
önce anahtarlar ve baðlantýlarýn aletten çýkartýlmýþ
olduðunu kontrol edin.
Uzatma kablolarý Kullanýmdan önce uzatma
kablosunu kontrol edin. Hasar varsa deðiþtirin. Ürünü
açýk mekanda kullanacaksanýz, açýk alanda kullanýma
uygun uzatma kablosu kullanýn.
Doðru aleti kullanýn. Aðýr hizmet tipi bir aletin
yapmasý gereken bir iþi amatör bir aletle yada
aksesuar ile yapmayý denemeyin. Aletleri amaçlarý
Çift Yalýtým
Aletiniz çift yalýtýmlýdýr, bu nedenle
topraklanmaya ihtiyaç duymaz. Her zaman
için güç kaynaðýný, aletinizin deðer plakasý
üzerindeki deðerle ayný olup olmadýðýný kontrol
edin.
Özellikler
Bu ürün aþaðýdaki özelliklerin hepsine veya bazýlarýna
sahiptir.
1.
Deðiþken hýz ayarlý tetik
2.
Tetik kilitleme düðmesi
3.
Sað/sol ayar düðmesi
3
TÜRKIYE
4.
5.
6.
•
Darbe ayar düðmesi
Yan sap
Mandren
•
•
Montaj
Uyarý! Aletin kapalý olduðundan ve fiþinin prizden çekili
olduðuna emin olun.
Aleti sürekli çalýþtýrmak için tetik kilitleme
düðmesine (2) basýn ve tetikten elinizi çekin. Bu
özellik sadece yüksek hýzda mümkündür.
Aleti kapatmak için tetikten elinizi çekin.
Sürekli çalýþma konumunu sona erdirmek için
tetiðe basýn ve býrakýn.
Aksesuarlar
Yan sapýn takýlmasý (Þekil A)
•
Kavrama sapýný (7) saatin ters yönünde
döndürerek yan sapý (5) gösterildiði gibi aletin
önüne kaydýrabilecek þekilde gevþetin.
•
Ýstenilen konuma getirmek için döndürün.
•
Kavrama sapýný saat yönünde çevirerek yan sapý
sýkýn.
Aletinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr.
Black & Decker ve Piranha aksesuarlarý, yüksek üretim
kalitesine göre tasarlanmýþ ve aletin performansýný
arttýracak þekilde üretilmiþtir. Bu aksesuarlarý kullanarak
aletinizden en iyi sonucu alýrsýnýz.
Bakým
Matkap ucu veya tornavida ucunun takýlmasý
(Þekil B)
•
Mandrenin arka kýsmýný (9) bir elinizle tutup, ön
kýsmýný (8) diðer elinizle çevirerek açýn.
•
Ucu (10) mandrene takýn ve mandreni sýkýn.
Black & Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla
çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Sürekli þekilde
tatmin edici bir performans elde etmek için aletin
bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve temizlenmesi
gerekmektedir.
Mandrenin çýkartýlmasý ve takýlmasý (Þekil C)
•
Mandren aðzýný sonuna kadar açýn.
•
Tornavida kullanarak mandrenin ön tarafýnda
bulunan mandren vidasýný (11) saat yönünde
çevirerek çýkartýn.
•
Mandren aðzýna bir alyan anahtar (12)
yerleþtirdikten sonra mandren aðzýný sýkýþtýrýn ve
alyan anahtara bir çekiç ile gösterildiði þekilde
vurun.
•
Alyan anahtarýný çýkartýn.
•
Mandreni saatin ters yönünde çevirerek çýkartýn.
•
Mandreni yerine takmak için mil üzerine takýn ve
mandren vidasý ile sýkýn.
Çevre korumasý
Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya
artýk kullanýlamaz duruma geldiðini
düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý
konusunu düþününüz. Black & Decker
servisleri eski Black & Decker aletlerinizi
alacak ve çevreye herhangi bir zarar
vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu
hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki Black & Decker
merkez servisine baþvurarak size en yakýn yetkili
tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný
öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
Kullaným
Uyarý! Duvar, zemin ve tavanda delik delmeden önce
kablo ve boru yerlerini kontrol edin.
Teknik Özellikler
Dönüþ yönünü seçmek (Þekil D)
•
Delik delmek ve vidalama yapmak için sað/sol
ayar düðmesini (3) saða getirin.
•
Vidalarý sökmek veya sýkýþmýþ bir matkap ucunu
çýkartmak için sað/sol ayar düðmesini (3) sola
getirin
Uyarý! Motor çalýþýrken dönüþ yönünü deðiþtirmeye
çalýþmayýn.
KR500CRE/KR500RE/KR510XC/CD501CRE
Voltaj
V 230/240
Güç
W 500
Yüksüz Hýzý
dev/dak 0-2800
Maks. Delme Kapasitesi
Metal
m m 13
Beton
m m 13
Tahta
m m 20
Darbe ayarýný seçmek
•
Betonda delik delmek için darbe ayar düðmesini
(4)
konumuna getirin.
•
Baþka malzemede delik delmek için ve vidalama
yapmak için darbe ayar düðmesini (4)
konumuna getirin.
Açma / kapama (Þekil E)
•
Aleti çalýþtýrmak için deðiþken hýz ayarlý tetiðe (1)
basýn. Aletin hýzý tetiðe bastýkça artacaktýr. Genel
kural olarak geniþ çaplý matkap uçlarý için düþük
hýz, ufak çaplý matkap uçlarý için yüksek hýz
gerekir.
4
TÜRKIYE
EC Uygunluk Bildirimi
KR500CRE/KR500RE/KR510XC/CD501CRE
ürünlerimizin 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN50144, EN55014, EN61000 normlarýna uygun
oldugunu beyan ederiz.
Ölçülen ses þiddeti
Ölçülen ses gücü
Ölçülen el / kol titreþimi
91 dB(A)
104 dB(A)
5,2 m/s 2
Kevin Hewitt
Mühendislik Direktörü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG ÝNGÝLTERE
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün
için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti belgesi,
hiçbir þekilde kanuni haklarýnýzýn olmasýný gerektirmez.
Eðer bir Black & Decker ürünü, hatalý malzeme ve
iþçilik nedeniyle bozulursa, satýn alma tarihinden 24
ay içinde müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatabilmek için Black & Decker hatalý kýsýmlarý
deðiþtirmeyi, belirgin bir þekilde yýpranmýþ veya hasar
görmüþ kýsýmlarý onarmayý veya deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir yapýlmaya
kalkýþýlmýþsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki Black & Decker
merkez servisine baþvurarak size en yakýn yetkili
tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný
öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com adresindedir.
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising