KR550CRE | Black&Decker KR550CRE DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-61 SK
KR550
KR600
KR650
KR700
2
SLOVENČINA
Použitie
Vaša príklepová vŕtačka Black & Decker je určená
na vŕtanie do dreva, kovu, plastov a muriva a tiež
na skrutkovanie. Tento výrobok je určený len na
spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a upozornenia. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
b.
Tieto bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
pre prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť pracovného prostredia
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom
prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých
kvapalín, plynov alebo prachu. Náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie
g.
4.
a.
b.
c.
3
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s náradím používajte rozum.S náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora,
zdvíhaním alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickému rozvodu, ak je
hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí
náradia. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Na náradie príliš netlačte. Používajte správny
typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia
náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto
náradie nevedia ovládať, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú poruchu,
ktorá môže mať vplyv na jeho správny chod. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a sú
lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia iným spôsobom a na
iné než odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
•
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode na
použitie, môže mať za následok riziko poranenia
osôb alebo škody na majetku.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež použitá na
predbežné stanovenie doby práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne
vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku.
Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote
vyššia.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám a určení
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať do úvahy aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a kedy beží
naprázdno.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou s použitím
výhradne originálnych náhradných dielov. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre vŕtačky
a vŕtačky s príklepom
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväte. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti náradia
stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah elektrickým
prúdom.
•
Na prichytenie obrobku k stabilnej podložke
použite svorky alebo iný osvedčený spôsob.
Držanie obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše
telo je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
•
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
•
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
•
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu
musí byť obsluha oboznámená s týmto
návodom na použitie.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
•
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť jeho
výmena vykonaná u výrobcu alebo v autorizovanom
servisnom centre Black & Decker, aby sa zabránilo
úrazu elektrickým prúdom.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Poistné tlačidlo
3. Bočná rukoväť
4. Hĺbkový doraz
5. Skľučovadlo
6. Volič režimu vŕtania
7. Prepínač pravého / ľavého chodu
8. Regulátor plynule nastaviteľných otáčok
9. Aretačné tlačidlo
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený zo zásuvky.
4
a uvoľňovaní zaseknutého vrtáku použite ľavý chod (proti
smeru hodinových ručičiek).
•
Presunutím prepínača chodu (7) dopredu zvolíte
pravý chod.
•
Presunutím prepínača chodu (7) dozadu zvolíte ľavý
chod.
Varovanie! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu
motora.
Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu
(obr. A)
•
Otočte držadlom (10) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek tak, aby bolo možné bočnú rukoväť (3)
nasunúť podľa obrázku na prednú stranu náradia.
•
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
•
Zasuňte hĺbkový doraz (4) do otvoru podľa obrázku.
•
Nastavte hĺbku vŕtania tak, ako je popísané nižšie.
•
Dotiahnite rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Voľba pracovného režimu
•
Pre vŕtanie do muriva prepnete volič režimu vŕtania
(6) do polohy .
•
Pre vŕtanie do ostatných materiálov a skrutkovanie
nastavte volič režimu (6) do polohy .
Nasadenie vrtáku alebo skrutkovacieho nástavca
(obr. B - D)
Rýchloupínacie skľučovadlo s aretáciou vretena
(obr. B)
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním vonkajšieho prstenca
hlavy proti smeru pohybu hodinových ručičiek jednou
rukou, zatiaľ čo druhou rukou pridržujete tlačidlo
aretácie vretena.
•
Vložte driek násady (11) do skľučovadla.
•
Pridržte aretačné tlačidlo a pevne dotiahnite
skľučovadlo.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. A)
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite bočnú rukoväť (10).
•
Nastavte hĺbkový doraz (4) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového
dorazu.
•
Dotiahnite rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Rýchloupínacie skľučovadlo (obr. C)
•
Roztvorte skľučovadlo tak, že jednou rukou budete
otáčať prednou časťou (12) a druhou rukou budete
pridŕžať zadnú časť (13).
•
Do skľučovadla zasuňte driek nástavca (11)
a skľučovadlo pevne dotiahnite.
Zapnutie a vypnutie
•
Naradie zapnete stlačením vypínača s reguláciou
otáčok (1). Otáčky náradia závisia na intenzite
stlačenia tohto vypínača. Všeobecne používajte
nižšie otáčky pre väčšie priemery vrtákov a vyššie
otáčky pre menšie priemery.
•
Plynulý chod zvolíte stlačením zaisťovacieho tlačidla
(2) a uvoľnením vypínača. Táto funkcia je k dispozícii
iba pri plných otáčkach. Táto funkcia nepracuje
v ľavom chode.
•
Náradie vypnete tak, že uvoľníte stlačenie hlavného
vypínača s reguláciou otáčok. Ak chcete vypnúť
náradie, ktoré pracuje v režime nepretržitého chodu,
stlačte znovu spínač s reguláciou otáčok a uvoľnite
ho.
Skľučovadlo s kľúčom (obr. D)
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním vonkajšieho
prstenca hlavy (14) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
•
Vložte driek násady (11) do skľučovadla.
•
Vložte kľúčik (15) do niektorého z bočných otvorov
(16) skľučovadla a otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek skľučovadlo pevne dotiahnite.
Vybratie a nasadenie skľučovadla (obr. E)
•
Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
•
Odskrutkujte v smere pohybu hodinových ručičiek
prídržnú skrutku skľučovadla umiestnenú vnútri.
•
Do skľučovadla upnite imbusový kľúč (17) a udrite
doňho kladivom tak, ako je znázornené na
obrázku.
•
Imbusový kľúč vyberte.
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
skľučovadlo vyskrutkujte.
•
Skľučovadlo nasadíte späť tak, že ho naskrutkujete
na hriadeľ a zaistíte prídržnou skrutkou.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha dosahuje vysokú
kvalitu a zvyšuje výkon Vášho náradia. Použitím tohoto
príslušenstva u Vášho náradia dosiahnete tie najlepšie
výsledky.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu. Predpokladom
dlhodobého bezproblémového fungovania náradia je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť oň.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
Voľba smeru otáčania
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(v smere hodinových ručičiek). Pri uvoľňovaní skrutiek
5
Ochrana životného prostredia
ES Prehlásenie o zhode EÚ
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
07
KR550/KR600/KR650/KR700
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC,
EN 60745
Keď príde deň, kedy váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie čas jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
94 dB(A)
Akustický tlak (LpA)
odchýlka (K)
3 dB(A)
105 dB(A)
Akustický výkon (LWA)
odchýlka (K)
3 dB(A)
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
30,8 m/s2
Vŕtanie do betónu s príklepom (ah, ID)
odchýlka (K)
2,2 m/s2
Vŕtanie do kovu (ah, D)
6,0 m/s2
odchýlka (K)
1,5 m/s2
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidávii
elektro odpadov z domácnosti.
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatného
odberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich životnosti. V rámci tejto výhodnej služby dodajte Vaše
nepotrebné náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude na naše náklady
náradie zhromaždené.
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-7-2007
Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Prehľad autorizovaných
servisných dielní Black & Decker a rovnako ďalšie
informácie môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie zdroja
VAC
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny priemer vŕtania
Oceľ/betón
mm
Drevo
mm
KR550
230
550
0 - 2800
KR600
230
600
0 - 3000
13
25
13
25
KR650
VAC 230
W 650
min-1 0 - 3000
Napätie zdroja
Príkon
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer vŕtania
Oceľ/betón
mm 13
Drevo
mm 25
KR700
230
700
0 - 3000
13
25
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00055336 - 22-11-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising