KG72 | Black&Decker KG72 ANGLE GRINDER instruction manual

®
KG65
KG72
KG90
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297100
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 299139
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
Sverige
Black & Decker AB
Tel: 031-68 60 00
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax: 031-68 60 08
Türkiye
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Tel: 0 212 282 3600 (10 hat)
Fax: 0 212 282 3307
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
Brugermanuel for vinkelsliber
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges
for at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader
og brand.
Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden elværktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har adgang til
brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Brug høreværn. Lydniveauet kan ved savning/boring
i forskellige materialer af og til overstige niveauet
85 dB(A). For at beskytte dig selv, bør du altid bruge
høreværn.
• Hold orden på arbejdsområdet. Uordentlige områder
og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Brug ikke el-værktøj på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brug ikke el-værktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med flader med jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.),
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn væk. Lad ikke andre personer komme i
kontakt med el-værktøjet eller ledningen. Alle
uvedkommende skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
• Opbevar el-værktøjet sikkert. Når el-værktøjet ikke
bruges, skal det opbevares på et tørt sted, højt
placeret, uden for børns rækkevidde.
• Overbelast ikke el-værktøj. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det anførte effektområde.
• Brug det rigtige el-værktøj. Tving ikke svagt elværktøj til at udføre det arbejde, som er beregnet til
kraftigere el-værktøj. Brug ikke el-værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save grene eller brænde.
• Bær den rette påklædning. Bær ikke løsthængende
tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
• Anvend beskyttelsesbriller. Anvend også
ansigtsværn eller støvbeskytter, hvis arbejdet
er støvende. Ved langvarigt arbejde bruges
også høreværn.
4
• Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig el-værktøjet i
ledningen og brug ikke ledningen til
at tage stikket ud af kontakten. Udsæt ikke
ledningen for varme, olie eller skarpe kanter.
• Sæt arbejdsemnet fast. Brug skruetvinger eller en
skruestik til at holde emnet fast. Det er mere sikkert
end at bruge hånden, og du får begge hænder frie
til arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance.
• Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Hold værktøjet
skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold
håndtagene tørre, rene, og frie for olie og fedt.
• Tag stikket ud af kontakten når elværktøjet ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør.
• Fjern nøglerne. Kontroller at nøgler og justerværktøj
er fjernet fra el-værktøjet, inden det startes.
• Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt el-værktøj
med fingeren på strømafbryderen.
• Forlængerledninger udendørs. Udendørs må man
kun anvende forlængerledninger, som er beregnet til
brug og mærket til dette.
• Vær opmærksom. Se på det du gør. Brug sund
fornuft. Brug ikke el-værktøj, når du er træt.
• Kontroller el-værktøjet for skader. Inden fortsat
brug af el-værktøjet, skal eventuelle beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om de
stadig fungerer rigtigt og kan udføre den tilsigtede
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke er i klemme, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monteret, og at
andre forhold, som kan påvirke funktionen, er i
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret værksted, hvis ikke andet er angivet
i brugsanvisningen. Fejlagtige strømafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret værksted. Anvend ikke
el-værktøj, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
• For din personlige sikkerhed. Brug kun tilbehør og
løsdele, der er anbefalede i brugsanvisningen eller
vores kataloger. Brug af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
• Det skal sikres at skærmen bruges og monteres
korrekt.
DANMARK
• Check at monteringsflangerne og skiven er
uskadede og korrekt monterede.
• Det skal sikres at du bruger den korrekte type og
størrelse skive til opgaven.
• Det skal sikres at skiven, stålbørsten og
slibetilbehøret er i stand til at overstige
hastighedsomdrejningen for spindlen på din
vinkelsliber. Lad et nymonteret hjul køre i tomgang i
30 sekunder inden noget arbejde påbegyndes.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELTISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder, at
alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet.
Observér! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod
skade som kan opstå på grund af elektrisk
isoleringsfejl inde i maskinen.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning, kontrollér at
ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen
ved ikke at smide det ud sammen med
almindeligt affald. Aflever det til et af de
opsamlingssteder, som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker).
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For forbrugerkøb gælder desuden dele af
Forbrugerkøbeloven, som omhandler forholdet mellem
forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Når du bruger værktøjet, skal du
have øjenbeskyttelse på.
Skivediameter
Strømtilførsel
Tomgangshastighed
Spindelstørrelse
Ledningslængde
KG65
115mm
650W
11000omdr.
M14
3m
KG72
115mm
720W
11000omdr.
M14
3m
KG90
125mm
800W
10000omdr.
M14
3m
FACILITETER
6
•
•
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strømafbryder
Ledning
Hjulskærm
Grebsdel
Sidehåndtag (2 stillinger)
Spindellåseknap
•
3
5
DANMARK
SÅDAN BETJENES DIN VINKELSLIBER
For at tænde din
vinkelsliber,
skubbes
strømafbryderen
fremad. For fortsat
betjening,
skubbes strømafbryderen fremad og forsiden nedad
indtil den sætter sig i låsestilling. For at slukke din vinkelsliber, trykkes på bagsiden af strømafbryderen. Fjederfunktionen returnerer afbryderen til slukket position.
JUSTERING AF HJULSKÆRMEN
Justér skærmen for at beskytte hænderne mod direkte
slibemateriale. Stikket kobles fra strømforsyningen.
Løsgør
spændeboltene.
Placér skærmen i
den ønskede
vinkel
Stram altid
spændebolten.
MONTERING AF SKIVER
Slibning og polering
Der skal bruges en stærk slibeskive med et forsænket
midtpunkt til slibning og polering af overflader. Den
maksimale brugbare skivediameter er 115mm (KG65/
KG72) og 125mm (KG90). Den maksimale tykkelse er
6mm og det midterste hul er 22mm.
Fræsning i metal
Der skal bruges en fræseskive til fræsning af stænger,
rør og metaldele. Den maksimale brugbare diameter er
115mm (KG65/KG72) og 125mm (KG90). Den maksimale
tykkelse er 3,5mm og det midterste hul er 22mm.
Fræsning af murværk
Når der fræses i murværk, skal der bruges en flad
fræseskive. Den maksimale brugbare diameter er
115mm (KG65/KG72) og 125mm (KG90). Du skal altid
nærme dig arbejdsemnet i den vinkel du skal fræse.
Denne vinkel skal holdes konstant, og skiven må ikke
udsættes for sidebelastning.
Stikket kobles fra
a
strømforsyningen.
Det skal sikres at
skærmen er
monteret. Sæt den
inderste flange (a)
på spindlen. Det
skal sikres at den
6
a
sidder på de to
flader.
Sæt den stive
skive på spindlen
og den inderste
flange (a). Det
skal sikres at de
sidder korrekt.
b
Monter den
yderste flange
med gevind (b), og
vær sikker på at
den vender i den
korrekte retning
for den type skive
der er monteret.
For slibeskivers
vedkommende, er
flangen (b)
udstyret med et
hævet afsnit der
vender mod
skiven. For fræseskivers vedkommende, er flangen (b)
udstyret således at det inderste afsnit vender væk
fra skiven.
Skruenøglen
holdes på
spindlens flade
side for at hindre
at skiven drejer.
Stram derefter
den yderste flange
med en
skruenøgle.
KG72/KG90:
Tryk spindellåseknappen ned og
drej spindlen indtil
den låser. Medens
låseknappen er
nedtrykket,
strammes yderflangen med den
medfølgende
skruenøgle.
DANMARK
AFMONTERING AF SKÆRMEN
Fortsættes som følger:
Stikket kobles fra
strømforsyningen.
Fjern skiven. Fjern
spændebolten og
de tre låseskruer.
MONTERING AF SLIBESKIVER
Det skal altid sikres at de anbefalede omdrejninger for
tilbehøret overstiger din vinkelslibers spindelomdrejning.
Brug en slibeskive med en støttepude til at slibe med
din vinkelsliber.
Fortsættes som følger:
Stikket kobles fra
stømforsyningen.
Fjern skærmen.
Placér flangen på
spindlen. Placér
støttepuden på
spindlen og den
inderste flange.
Det skal sikres at
den sidder
korrekt. Sæt den
fiberbelagte
slibeskive på
støttepuden.
Monter den
yderste flange
med gevind og
stram den som
beskrevet under
“Montering af
skiver”.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
NYTTIGE RÅD
Hold din
vinkelsliber med
et fast greb rundt
om sidehåndtaget
og den anden
hånd rundt om
grebet på din
vinkelsliber.
• Skærmen skal altid sidde på en sådan måde, at så
meget af skivens udsatte del peger væk fra dig.
• Vær forberedt på en strøm af gnister når skiven
kommer i berøring med metallet.
Ved slibning skal
der opretholdes
en korrekt vinkel
mellem skiven og
arbejdsoverfladen
15°
(15°). Dette forhøjer
skivens fjernelseskapacitet, samt forhindrer unødvendig overbelastning.
OVERBELASTNING
Overbelastning forårsager skade på din vinkelslibers
motor. Dette kan ske hvis din vinkelsliber udsættes for
længere tids overbelastning. For at forhindre at
hastigheden på din vinkelsliber falder, må der under
ingen omstændigheder bruges for meget tryk for at
udføre arbejdet hurtigere.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF VÆRKTØJET
Skærme, lufthuller og motorhuse holdes så vidt muligt fri
fra støv og snavs. Tør af med en ren klud og
gennemblæs ved brug af en luftforsyningsanordning
med lavtryk. Kraftig ophobning af metalstøv kan
forårsage opsporing af strøm fra de interne dele til de
udsatte metaldele. Din vinkelsliber må ikke overbelastes.
Overbelastning kan forårsage nedsættelse af hastighed
og drift, og derved forårsage at din vinkelsliber bliver for
varm. Hvis dette sker, køres vinkelsliberen i tomgang et
par minutter indtil den igen har afkølet til normal
driftstemperatur. Hvis du slukker for vinkelsliberen
medens den kører, nedsætter du afbryderens levetid.
RENGØRING
Brug kun et mildt rengøringsmiddel og en let fugtig klud
ved rengøring. Mange rengøringsmidler indeholder
kemikalier som kan skade plasten. Brug aldrig benzin,
terpentin, acetone eller lign. produkter. Sørg for at der
ikke kommer væske ind i maskinen og dyp heller aldrig
maskinen i væske.
EF - OVERENSSTEMMELSESERKLARING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: KG65, KG72, KG90
er i overensstemmelse med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN50144, HD400, EN61000
Vægt lydtryk er 97.7dB (A)
Vægt lydeffekt er 110.7dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG, UK
7
Winkelschleifer - Bedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen
Geräten sollten Sie die folgenden vorbeugenden
Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die
Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und
körperlichen Verletzungen zu vermeiden.
Für sicheres Arbeiten:
• Wir empfehlen, einen Gehörschutz zu tragen bei
einem Schalldruck, der größer als 85,0 dB (A) ist.
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die
Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse.
Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter
oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute
Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in Bereichen, wo Feuer- oder Brandgefahr
bestehen könnte.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern,
Herden, Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf. Unbenutzte
Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie
nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen sollen
nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen oder Äste
zu schneiden.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
8
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen
Sie das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie
es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und
scharfen Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren
Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen
Werkzeuge mit dem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim
Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden
Sie im Freien nur dafür zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
• Schließen Sie die Staubabsaugung an.
Wenn das Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert
wird, stellen Sie sicher, daß diese angeschlossen ist
und richtig funktioniert, besonders wenn Sie in
geschlossenen Räumen arbeiten.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
DEUTSCH
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu
gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen
und Teile sollen sachgemäß durch eine
Kundendienstwerkstatt repariert oder
ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in
den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen
Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter
nicht ein- und ausschalten läßt.
• Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind, oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
• Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da
unsachgemäße Reparaturen Verletzungsgefahren
für den Benutzer zur Folge haben können.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
• Benutzen Sie immer die Schutzvorrichtung und
achten Sie darauf, daß diese korrekt angebracht ist.
• Prüfen Sie, ob die Befestigungsflansche und die
Scheibe korrekt eingesetzt wurden und nicht
beschädigt sind.
• Stellen Sie sicher, daß die Drehzahlgeschwindigkeit
Ihres Gerätes für Zubehör (Drahtbürste etc.) hoch
genug ist. Lassen Sie einen neu aufgespannten
Schleifkörper mindestens 30 Sekunden lang ohne
Belastung probelaufen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet,
daß zwei voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen, mit
stromführenden Metallteilen in Berührung zu
kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen die elektrischen Teile
und den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch
stellt die Zweifach - Isolierung für Sie einen
extremen Schutz vor einem elektrischen
Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und
Stecker ausgerüstet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker
Verlängerungskabel (zweiadrig) verwenden, ohne daß
Ihr Gerät dabei an Leistung verliert.
Hinweis: Verwenden Sie nur wenn unbedingt
erforderlich ein Verlängerungskabel. Der Einsatz eines
nicht korrekten Verlängerungskabels kann zu
Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht in
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder den Black & Decker Zentralkundendienst.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an den
Black & Decker Zentralkundendienst, unsere
Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen unseren Service
anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie
eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Materialoder Verarbeitungsfehlern innerhalb von 24 Monaten
9
DEUTSCH
nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die kostenlose
Instandsetzung des Gerätes oder, nach unserer
Entscheidung, den kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, unseren
Zentralkundendienst oder eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis (Rechnung
oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) zurückgebracht.
• Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur
original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör
wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns
zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als von unserem eigenen Servicepersonal oder autorisierten Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits, Sägeblätter,
Hobelmesser, Trennscheiben und Schleifpapier etc.).
Black & Decker bietet Ihnen ein bundesweites
Servicenetz durch unseren Zentralkundendienst und
autorisierte Vertragswerkstätten an. Es ist unser
Bestreben, Ihnen exzellenten Service, schnelle
Reparaturen, umfassenden Ersatzteildienst und eine
breite Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift
unseres Zentralkundendienstes und unserer Vertragswerkstätten finden Sie im jeweils gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
10
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
ZUBEHÖR
Benutzen Sie nur original Black & Decker Zubehör um
eine optimale Leistung Ihres Gerätes sicherzustellen.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Beim
Arbeiten mit diesem Gerät sollten Sie einen
Ohrenschutz tragen.
KG65
KG72
KG90
Scheibendurch- 115mm
115mm
125mm
messer
Leistung
650W
720W
800W
DEUTSCH
KG65
KG72
Geschwindigkeit 11.000U/min 11.000U/min
ohne Last
Spindelgröße
M14
M14
Kabellänge
3m
3m
KG90
10.000U/min
M14
3m
BESCHREIBUNG
6
•
•
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Betriebsschalter
Stromkabel
Schutzvorrichtung
Gehäusegriff
Seitengriffe (2 Positionen)
Spindelarretierungsknopf
•
3
FUNKTIONSWEISE DES WINKELSCHLEIFERS
Der Winkelschleifer wird
eingeschaltet,
indem Sie den
Betriebsschalter
nach vorne
schieben. Für
Dauerbetrieb schieben Sie den Schalter nach vorne
und drücken ihn nach unten bis er in der
Arretierstellung einrastet. Zum Ausschalten des
Winkelschleifers drücken Sie den Betriebsschalter
hinten nach unten. Durch einen Federmechanismus
kehrt der Schalter in die Aus-Position zurück.
NACHSTELLEN DER SCHUTZVORRICHTUNG
Sie sollten die Schutzvorrichtung zum Schutz Ihrer
Hände so einstellen, daß des Schleifgut vom Körper
weggeführt wird. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker
aus der Steckdose.
Lockern Sie jetzt den Klemmbolzen. Bringen Sie die
Schutzvorrichtung in die gewünschte Position. Ziehen
Sie den Klemmbolzen immer fest an.
EINSETZEN DER SCHEIBEN
Schleifen und Oberflächenbearbeitung
Zum Schleifen von Oberflächen sollten Sie eine grobe
Schleifscheibe mit vertiefter Mitte benutzen. Sie können
Schleifscheiben bis zu einem Maximaldurchmesser von
115mm (KG65/KG72) und 125mm (KG90) verwenden.
Die maximale Dicke beträgt 6mm.
Schneiden von Metall
Zum Schneiden von Stangen, Rohren und Metallteilen
sollten Sie eine Trennscheibe verwenden. Sie können
Scheiben bis zu einem Maximaldurchmesser von
115mm (KG65/KG72) und 125mm (KG90) verwenden.
Die maximale Dicke beträgt in diesem Fall 3,5mm.
Schneiden von Steinmaterial
Beim Schneiden von Steinmaterial sollten Sie eine
flache Trennscheibe verwenden. Sie können Scheiben
bis zu einem Maximaldurchmesser von 115mm (KG65/
KG72) und 125mm (KG90) verwenden. Gehen Sie die
Aufgabe hierbei immer in dem Winkel an, in dem Sie
auch schneiden möchten. Behalten Sie diesen Winkel
dann während des Schneidens bei und üben Sie
keinen seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
Beim Einsetzen der Scheibe sollten Sie
folgendermaßen vorgehen:
Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
Stellen Sie sicher,
a
daß die
Schutzvorrichtung
angebracht ist.
Legen Sie den
Innenflansch (a)
auf die Spindel.
Stellen Sie sicher,
daß er auf den beiden Flachstellen zu liegen kommt.
Legen Sie jetzt die
Schleifscheibe
auf die Spindel
a
und den
Innenflansch (a).
Stellen Sie
sicher, daß sie
b
korrekt sitzt.
11
DEUTSCH
Setzen Sie jetzt
den Außenflansch
mit Gewinde (b)
ein, wobei Sie
sicherstellen
sollten, daß er
entsprechend des
eingesetzten
Scheibentyps in
die richtige
Richtung zeigt.
Bei Schleifscheiben wird der Flansch (b) mit der höher
ausgeformten Seite auf die Scheibe zeigend
eingesetzt. Bei Trennscheiben wird der Flansch (b) mit
der flachen Seite von der Scheibe wegzeigend
eingesetzt.
Halten Sie die
Spindel an den
Flachstellen mit
einem Schraubenschlüssel fest,
damit sie sich
nicht drehen
kann, und ziehen
Sie dann den
Außenflansch mit
dem mitgelieferten
Schraubenschlüssel fest an.
KG72/KG90:
Drücken Sie den
Spindelarretierungsknopf
und drehen Sie
die Spindel, bis
sie einrastet.
Ziehen Sie bei eingedrücktem Arretierungsknopf den
Außenflansch mit dem mitgelieferten
Schraubenschlüssel fest an.
DEMONTAGE DER SCHUTZVORRICHTUNG
Zur Demontage der Schutzvorrichtung sollten Sie
folgendermaßen vorgehen: Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
Entfernen Sie die
Scheibe. Entfernen
Sie den Klemmbolzen und die
drei Befestigungsschrauben.
12
EINSETZEN VON SCHLEIFSCHEIBEN
Stellen Sie immer sicher, daß die Drehzahlangabe des
Gerätes für des gewahlte Zubehör ausreichend ist.
Wenn Sie Ihren Winkelschleifer zum Schmirgeln
einsetzen, sollten Sie eine Schleifscheife mit
Flexonteller verwenden.
Die Schleifscheibe wird wie folgt eingesetzt:
Ziehen Sie den
Netzstecker aus
der Steckdose.
Nehmen Sie die
Schutzvorrichtung
ab. Legen Sie den
Flansch auf die
Spindel. Setzen
Sie den
Flexonteller auf
Spindel und
Innenflansch und
stellen Sie hierbei
sicher, daß er
korrekt sitzt.
Legen Sie jetzt die
Fiberscheibe auf
den Flexonteller.
Setzen Sie den
Außenflansch mit
Gewinde auf und
ziehen Sie ihn
gemäß der
Anleitung im Abschnitt “Einsetzen der Schleifscheibe”
fest an.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
ARBEITSHINWEISE
Halten Sie den
Winkelschleifer
mit einer Hand um
den Seitengriff
und der anderen
Hand in der
Griffposition um
das Gehäuse fest.
• Bringen Sie die Schutzvorrichtung immer so an, daß
soviel wie möglich von der freiliegenden Scheibe
von Ihnen wegzeigt.
• Machen Sie sich auf einen ‘Funkenregen’ gefaßt,
wenn die Scheibe mit Metall in Kontakt kommt.
Behalten Sie beim Schleifen immer den korrekten
Winkel zwischen Scheibe und Arbeitsfläche bei (15˚).
Hierdurch erzielen Sie optimale Arbeitsergebnisse und
DEUTSCH
es werden
Überlastungen
vermieden.
Lpa (Schalldruck) 97.7dB (A)
Lpa (Schalleistung) 110.7dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung <2.5m/s2
15°
ÜBERLASTUNG
Der Motor Ihres Winkelschleifers kann durch
Überlastungen beschädigt werden. Dies geschieht
durch übermäßigen Arbeitsdruck über längere Zeit
hinweg. Versuchen Sie daher nicht, durch Druck auf
Ihren Winkelschleifer, die Arbeitsgeschwindigkeit zu
erhöhen. Die Schleifscheiben arbeiten
leistungsfähiger, wenn auf den Winkelschleifer nur ein
leichter Druck ausgeübt wird, wodurch ein Abfallen
der Schleifgeschwindigkeit vermieden wird.
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
WERKZEUGPFLEGE
Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und
Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie
möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen
Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem
Druck aus. Übermäßige Ansammlung von Metallstaub
kann dazu führen, daß Strom von den internen Teilen
auf freiliegende Metallteile geleitet wird. Setzen Sie
den Winkelschleifer keiner Überlastung aus. Eine
Überlastung führt zur Reduktion der Geschwindigkeit
und der Leistung, wodurch der Winkelschleifer sich
überhitzt. Sollte dies eintreten, dann schalten Sie den
Winkelschleifer ohne Belastung ein bis zwei Minuten
ein, bis er sich auf die normale Betriebstemperatur
abgekühlt hat. Durch Abschalten des Winkelschleifers
unter Belastung wird die Lebensdauer des
Betriebsschalters reduziert.
WARTUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
Benutzen Sie zur Reinigung nur milde Seife und ein
feuchtes Tuch. Die Vielzahl der Haushaltsreiniger
enthält Chemikalien, die das Kunststoffgehäuse
beschädigen könnten. Benutzen Sie keinesfalls Benzin,
Terpentin, Verdünnung oder ähnliche Produkte. Achten
Sie darauf, daß flüssige Seife niemals in das Innere
des Gerätes gelangt.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KG65, KG72, KG90 der Richtlinie
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN50144,
HD400, EN61000 entsprechen
13
Οδηγίεσ χρήσησ για µικρÞσ γωνιακÞσ τροχÞσ
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προειδοποίηση: Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα
ασφαλείασ για να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ,
ηλεκτροπληξίασ και προσωπικού τραυµατισµού.
∆ιαβάστε και φυλάξτε Þλεσ αυτέσ τισ οδηγίεσ
προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το προϊÞν.
Για ασφαλή λειτουργία
• Σασ συστήνουµε Þπωσ λαµβάνετε κατάλληλα
µέτρα για την προστασία τησ ακοήσ σασ, αν η
πίεση ήχου υπερβαίνει τα 85 (dB) Nτεσιµπέλ (A).
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και πάγκοι δηµιουργούν
κίνδυνο τραυµατισµού.
• Προσέξτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και
µην τα χρησιµοποιείτε σε χώρουσ που έχουν
υγρασία ή είναι βρεγµένοι. Eχετε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mην κάνετε χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων Þταν υπάρχει κίνδυνοσ να
προκληθεί φωτιά η έκρηξη.
• Προφυλαχθείτε απÞ την ηλεκτροπληξία.
Aποφεύγετε την επαφή του σώµατοσ µε
γειωµένεσ επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ,
ψυγεία κλπ).
• Aποµακρύνετε τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ σασ να πιάνουν το εργαλείο ή την
προέκταση καλωδίου. Oλοι οι επισκέπτεσ πρέπει
να παραµένουν µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία Þταν δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε
µέρη που είναι στεγνά, ψηλά ή που κλειδώνουν και
που δεν µπορούν να φθάσουν τα παιδιά.
• Mην ζορίζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, Þταν
λειτουργεί µε το ρυθµÞ για το οποίο σχεδιάσθηκε.
• Xρησιµοποιείτε το σωστÞ εργαλείο.
Mην προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά ενÞσ
µεγάλου εργαλείου, µε ένα µικρÞτερησ
δυνατÞτητασ. Mην χρησιµοποιείτε εργαλεία για
σκοπούσ για τουσ οποίουσ δεν σχεδιάστηκαν.
• Nτυθείτε κατάλληλα. Mη φοράτε χαλαρά ενδύµατα
ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να περιπλεχθούν στα
κινούµενα µέρη. Eλαστικά γάντια και µη ολισθηρά
υποδήµατα συστήνονται Þταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο. Nα φοράτε προστατευτικÞ κάλυµµα
µαλλιών για να τα συγκρατεί, στην περίπτωση που
έχουν µεγάλο µάκροσ.
14
• Mην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου (αν
υπάρχει). Mη µεταφέρετε ποτέ το εργαλείο
κρατώντασ το απÞ το καλώδιÞ και µην το τραβάτε
απo αυτÞ για να το βγάλετε απÞ την πρίζα.
Kρατάτε το καλώδιο µακριά απÞ σηµεία
θέρµανσησ, λάδια και αιχµηρά αντικείµενα.
• Στερεώστε το αντικείµενο στο οποίο δουλεύετε.
Xρησιµοποιείτε σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να
κρατάνε το αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο
ασφαλέσ παρά να το κρατάτε στο χέρι σασ και η
µέθοδοσ αυτή ελευθερώνει και τα δύο σασ χέρια
για τη λειτουργία του εργαλείου.
• Eχετε σωστή θέση και απÞσταση. ∆ιατηρείτε
πάντα µια σωστή θέση και την ισορροπία του
σώµατÞσ σασ.
• Συντηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα
διατηρείτε τα εργαλεία αιχµηρά και καθαρά για
καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία.
Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ λίπανσησ και αλλαγήσ
των εξαρτηµάτων. Περιοδικά, να επιβλέπετε τα
καλώδια του εργαλείου και εάν έχουν υποστεί
βλάβη να επιδιορθώνονται απÞ αναγνωρισµένο
τµήµα υπηρεσίασ. Eπίσησ, πού και πού, να
εξετάζετε τισ προεκτάσεισ καλωδίου και να τισ
αντικαθιστάτε, αν έχουν υποστεί βλάβη. Nα
διατηρείτε τισ χειρολαβέσ στεγνέσ, καθαρέσ και
χωρίσ λάδια ή λίπη.
• Aποσυνδέστε τα εργαλεία. Aποσυνδέστε τα
εργαλεία Þταν δεν τα χρησιµοποιείτε, πριν κάνετε
εργασίεσ συντήρησησ και Þταν αλλάζετε
αξεσουάρ, Þπωσ λάµεσ, µύτεσ και κÞπτεσ.
• Bγάλτε Þτι εργαλεία χρησιµοποιούνται για
τη ρύθµισή του. Aποκτήστε τη συνήθειά να
ελέγχετε Þτι κάθε κλειδί ή άλλο εργαλείο που
χησιµοποιείται για τη ρύθµιση το ηλεκτρικού
εργαλείου έχει βγει και έχει αποθηκευτεί, πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία του.
• Aποφεύγετε την κατά λάθοσ λειτουργία του
εργαλείου. Mη µεταφέρετε εργαλείο που είναι
µέσα στην πρίζα έχονταστο δάκτυλο στο διακÞπτη.
Bεβαιωθείτε Þτι ο διακÞπτησ είναι σβηστÞσ Þταν
τον βάζετε την πρίζα.
• Παλαντέζα για εξωτερική χρήση. Oταν ένα
εργαλείο πρÞκειται να χρησιµοποιηθεί σε
εξωτερικούσ χώρουσ, χρησιµοποιείτε µÞνον
παλαντέζεσ που είναι για τέτοιουσ χώρουσ και
έχουν την ανάλογη ένδειξη.
• Nα είστε πάντα σε εγρήγορση. Προσέχετε
τί κάνετε. Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη
λειτουργείτε το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοσ.
EΛΛHNIKA
• Συνδέστε εξαρτήµατα εξαγωγήσ σκÞνησ.
Aν δίνονται εξαρτήµατα για την εξαγωγή και
συλλογή τησ σκÞνησ. Bεβαιωθείτε Þτι έχουν
συνδεθεί και χρησιµοποιούνται σωστά.
• Eλέγξτε για βλάβεσ εξαρτηµάτων. Πριν
χρησιµοποιοιήσετε πάλι το εργαλείο, ελέγξτε
προσεκτικά κάθε τµήµα του που είχε βλάβη για να
είστε σίγουροσ Þτι θα λειτουργήσει κανονικά και
θα κάνει τη δουλειά που θέλετε. Eλέγξτε Þτι τα
κινούµενα µέρη είναι στη σωστή θέση,
συνδεδεµένα σωστά και κινούνται ελεύθερα.
Eλέγξτε αν υπάρχουν σπασµένα εξαρτήµατα, αν η
βάση είναι εντάξει και γενικά κάθε περίπτωση που
µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του. Tο
οποιοδήποτε µέροσ του εργαλείου που έχει βλάβη
πρέπει να διορθωθεί σωστά ή να αντικατασταθεί
σε εξουσιοδοτηµένα κέντρα εξυπηρέτησησ, εκτÞσ
αν συνιστάται κάτι διαφορετικÞ στον οδηγÞ
χρήσησ. Aλλάξτε ελαττωµατικούσ διακÞπτεσ σε
εξουσιοδοτηµένα κέντρα εξυπηρέτησησ. Mην
χρησιµοποιείτε το εργαλείο αν ο διακÞπτησ δεν
λειτουργεί σωστά.
• Προειδοποίηση: H χρήση οποιουδήποτε
πρÞσθετου τυχÞν εξαρτήµατοσ που δεν
συνιστάται σ’ αυτÞ τον οδηγÞ χρήσησ, µπορεί να
δηµιουργήσει κίνδυνο προσωπικού τραυµατισµού.
• Eπιδιορθώνετε τα εργαλεία σασ σε
εκπαιδευµένουσ τεχνικούσ. AυτÞ το ηλεκτρικÞ
εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τουσ σχετικούσ
κανονισµούσ ασφαλείασ.
Oι διορθώσεισ να γίνονται µÞνον απÞ κατάλληλα
προσοντούχα πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ
αυθεντικά ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να
προκύψει σηµαντικÞσ κίνδυνοσ στον χρήστη τουσ.
ΕΠIΠPOΣΘETEΣ ΠPOΦYΛAΞEIΣ AΣΦAΛEIAΣ
• Χρησιµοποιήστε τον προφυλακτήρα και
εξασφαλίστε Þτι είναι σωστά τοποθετηµένοσ.
• Ελέγξτε Þτι οι φλάντζεσ και ο δίσκοσ είναι σωστά
τοποθετηµένα και σε καλή κατάσταση.
• Εξασφαλίστε Þτι χρησιµοποιείτε το σωστÞ τύπο
και µέγεθοσ δίσκου για την εργασία.
• Εξασφαλίστε Þτι ο δίσκοσ, η συρµατÞβουρτσα και
τα αξεσουάρ λείανσησ υπερβαίνουν τον άξωνα
του τροχού σασ σε κατάταξη ταχύτητασ. Ùταν
τοποθετείτε ένα δίσκο για πρώτη φορά, αφήστε
τον τροχÞ να λειτουργήσει χωρίσ φορτίο για
30 δευτερÞλεπτα.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛEKTPIKH AΣΦAΛEIA
Βεβαιωθείτε Þτι η τροφοδοσία ρεύµατοσ είναι η ίδια
µε αυτή που αναγράφεται στο ενδεικτικÞ πλακίδιο
τάσησ. Το παρÞν εργαλείο είναι εξοπλισµένο µε
καλώδιο ρεύµατοσ διπλού πυρήνα, και ακροδέκτη
(φισ) τροφοδοσίασ.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ απαραίτητο.
Χρήση ακατάλληλου καλωδίου προέκτασησ µπορεί
να επιφέρει τον κίνδυνο πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ.
Αν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί καλώδιο
προέκτασησ, βεβαιωθείτε Þτι οι καλωδιώσεισ του
είναι συνδεδεµένεσ σωστά και βρίσκεται σε καλή
ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
15
EΛΛHNIKA
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker
Eλλασ A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη. Oι
παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για την
ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που κάποια
προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ. Tο
προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ κανονισµούσ
σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ παρεµßολέσ.
ΕΞAPTHMATA
Η απÞδοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται
απÞ το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται. Τα εξαρτήµατα
τησ Black & Decker είναι κατασκευασµένα µε βάση
αυστηρέσ προδιαγραφέσ και σχεδιασµένα να ενισχύουν
την απÞδοση του ηλεκτρικού εργαλείου. Αγοράζοντασ
εξαρτήµατα Black & Decker εξασφαλίζετε Þτι κάνετε
το καλύτερο δυνατÞν για το ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ
τησ Black & Decker. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε
τον πλησιέστερο έµπορο η κέντρο εξυπηρέτησησ
Black & Decker για λεπτοµερείσ πληροφορίεσ για τισ
λάµεσ και λοιπά εξαρτήµατα που διατίθενται.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Πρέπει να φοράτε προστασία για την ακοή Þταν
χρησιµοποιείτε αυτÞ το εργαλείο.
∆ιάµετροσ δίσκου
Ισχύσ εισÞδου
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Μέγεθοσ άξωνα
Μήκοσ καλωδίου
16
KG65
KG72
115mm 115mm
650W
720W
11,000rpm 11,000rpm
Μ14
M14
3m
3m
KG90
125mm
800W
10,000rpm
M14
3m
ΧAPAKTHPIΣTIKA
6
•
•
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
∆ιακÞπτησ
Καλώδιο
Προφυλακτήρασ δίσκου
Χειρολαβή σώµατοσ
Πλάγια χειρολαβή (2 θέσεισ)
Κουµπί εµπλοκήσ του άξονα
•
3
ΛEITOYPΓIA TOY TPOXOY
Για να θέσετε τον
τροχÞ σε
λειτουργία,
σύρετε το
διακÞπτη προσ τα
εµπρÞσ.
Για συνεχή
λειτουργία, σύρετε το διακÞπτη προσ τα εµπρÞσ και
πατήστε το µπροστινÞ µέροσ του διακÞπτη µέχρισ
Þτου ασφαλισθεί στη θέση του. Για να κλείσετε τον
τροχÞ, πατήστε το πίσω µέροσ του διακÞπτη. Το
ελατήριο του διακÞπτη θα τον επαναφέρει στην θέση
off. Ρύθµιση του προφυλακτήρα δίσκου. Ρυθµίστε
τον προφυλακτήρα για να προστατέψετε τα χέρια
σασ και για να κατευθύνετε τουσ σπινθήρεσ.
ΡYΘMIΣH TOY ΠPOΦYΛAKTHPA ∆IΣKOY
Ρυθµίστε τον
προφυλακτήρα
για να
προστατέψετε τα
χέρια σασ και για
να κατευθύνετε
τουσ σπινθήρεσ.
Αφαιρέστε το φίσ
απÞ την µπρίζα. Χαλαρώστε τη βίδα του σφιγκτήρα.
Ρυθµίστε τον προφυλακτήρα στη σωστή γωνία.
Σφίξτε πάντοτε τη βίδα του σφιγκτήρα.
EΛΛHNIKA
ΤOΠOΘETHΣH ∆IΣKΩN
ΤρÞχισµα και λείανση
Χρησιµοποιήστε ένα σκληρÞ δίσκο µε εσοχή στο
κέντρο για επιφανειακÞ τρÞχισµα και λείανση.
Η µέγιστη διάµετροσ του δίσκου πρέπει να είναι
115mm (KG65/KG72) και 125mm (KG90). Tο µέγιστο
πάχοσ 6mm και η διάµετροσ τησ τρύπασ 22mm.
Κοπή µετάλλων
Χρησιµοποιήστε ένα δίσκο κοπήσ για να κÞβετε σίδερα,
σωλήνεσ και µεταλλικά προφίλ. Η µέγιστη διάµετροσ
του δίσκου πρέπει να είναι 115mm (KG65/KG72) και
125mm (KG90). Tο µέγιστο πάχοσ 3.5mm και η
διάµετροσ τησ τρύπασ 22mm.
Κοπή δοµικών υλικών
Για την κοπή δοµικών υλικών, χρησιµοποιήστε έναν
πλατύ δίσκο. Η µέγιστη διάµετροσ του δίσκου πρέπει
να είναι 115mm (KG65/KG72) και 125mm (KG90).
Η κοπή πρέπει να αρχίζει και να συνεχίζεται στην ίδια
ευθεία. Μη ζορίζετε τον τροχÞ στα πλάγια.
Tοποθετήστε το δίσκο ωσ ακολούθωσ:
Αφαιρέστε το φίσ απÞ την µπρίζα.
Εξασφαλίστε Þτι
a
ο προφυλακτήρασ
είναι στη θέση
του. Τοποθετήστε
την εσωτερική
φλάντζα (α) στον
άξονα. Φροντίστε
να κάθεται σωστά
στον άξονα.
Τοποθετήστε το
δίσκο στον άξονα
µε την εσωτερική
φλάντζα (α).
a
Φροντίστε να
είναι σωστά
τοποθετηµένοσ.
b
Τοποθετήστε την
εξωτερική
φλάντζα µε τισ
βÞλτεσ (b),
φροντίζοντασ να
είναι σωστά
τοποθετηµένη
ανάλογα µε τον
τύπο δίσκου.
Για δίσκουσ
λείανσησ, η φλάντζα (b) τοποθετείται µε την προεξοχή
προσ το δίσκο. Για δίσκουσ κοπήσ, η φλάντζα (b)
τοποθετείται µε την προεξοχή προσ τα έξω.
Τοποθετήστε ένα
κλειδί στα
κοψίµατα του
άξονα και σφίξτε
την εξωτερική
φλάντζα µε το
ειδικÞ κλειδί που
παρέχεται.
KG72/KG90:
Πατήστε το
κουµπί εµπλοκήσ
του άξονα και
περιστρέψτε τον
άξονα µέχρι
εξωτερική
φλάντζα µε το
παρεχÞµενο
κλειδί.
ΑΦAIPEΣH TOY ΠPOΦYΛAKTHPA
Αφαιρέστε το φίσ απÞ την µπρίζα.
Αφαιρέστε το
δίσκο. Αφαιρέστε
το µπουλÞνι του
σφιγκτήρα και τισ
τρείσ βίδεσ.
ΤOΠOΘETHΣH ∆IΣKΩN ΛEIANΣHΣ AΠO ΣMYPI∆OΠANO
Πρέπει να είστε πάντα σίγουροσ Þτι η κατάταξη
ταχύτητασ περιστροφήσ των αξεσουάρ υπερβαίνει
την ταχύτητα περιστροφήσ του άξονα του τροχού
σασ. Οι δίσκοι απÞ σµυριδÞπανο πρέπει να
χρησιµοποιούνται µαζί µε το πλαστικÞ µαξιλάρι
υποστήριξησ. Αφαιρέστε το φίσ απÞ την µπρίζα.
Αφαιρέστε τον
προφυλακτήρα.
Τοποθετήστε τη
φλάντζα στον
άξονα.
Τοποθετήστε το
πλαστικÞ µαξιλάρι
υποστήριξησ
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
17
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
EΛΛHNIKA
στον άξονα
µε τη φλάντζα
φροντίζοντασ να
είναι στη σωστή
θέση. Τοποθετήστε
το δίσκο απÞ
σµυριδÞπανο στο
πλαστικÞ µαξιλάρι
υποστήριξησ.
Τοποθετήστε την
εξωτερική
φλάντζα µε τισ
βÞλτεσ και σφίξτε
Þπωσ περιγράφεται
στην “Τοποθέτηση
των δίσκων”.
ΦPONTI∆A TOY EPΓAΛEIOY
∆ιατηρήτε τον προφυλακτήρα, τισ τρύπεσ
εξαερισµού και το χιτώνιο του κινητήρα Þσο το
δυνατÞν καθαρά. Σκουπίστε µε ένα καθαρÞ πανί και
φυσίξτε το εσωτερικÞ µε χαµηλά πεπιεσµένο αέρα.
Συσσώρευση µεταλλικήσ σκÞνησ µπορεί να
προκαλέσει βραχυκύκλωµα µεταξύ των εσωτερικών
εξαρτηµάτων και των εκτεθειµένων µεταλλικών
εξαρτηµάτων. Μην παραφορτώνετε τον τροχÞ σασ.
Η παραφÞρτωση προκαλεί τη µείωση τησ ταχύτητασ
και αποδοτικÞτητασ και επακολούθωσ την
υπερθέρµανση του τροχού. Αν συµβεί αυτÞ, αφήστε
να λειτουργήσει ο τροχÞσ χωρίσ φορτίο για ένα ή
δύο λεπτά για να επανέλθει στην κανονική
θερµοκρασία λειτουργίασ. Αν κλείνετε τον τροχÞ
Þταν βρίσκεται υπÞ φορτίο, µειώνεται η ζωή του
διακÞπτη.
Κρατάτε τον
τροχÞ σταθερά
µε ένα χέρι στην
πλάγια χειρολαβή
και το άλλο στην
χειρολαβή του
σώµατοσ του
τροχού.
• Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα ούτωσ ώστε το
µεγαλύτερο µέροσ του εκτεθειµένου δίσκου να
βρίσκεται µακριά απÞ το σώµα σασ.
• Να είσαστε προετοιµασµένοσ για την βολή
σπινθήρων Þταν ο δίσκοσ αγγίξει το µέταλλο.
Ùταν τροχίζετε,
πρέπει να
διατηρείτε τον
τροχÞ στη σωστή
γωνία µε το
αντικείµενο (15ϊ).
15°
ΤοιουτοτρÞπωσ
αυξάνετε την
αποδοτικÞτητα του δίσκου χωρίσ να παραφορτώνετε
τον τροχÞ.
ΚAΘAPIΣMOΣ
Χρησιµοποιείτε µÞνο µαλακÞ σαπούνι και ελαφρά
βρεγµένο ύφασµα για τον καθαρισµÞ του Γωνιακού
Τροχού. Πολλά καθαριστικά οικιακήσ χρήσησ
περιέχουν χηµικά συστατικά και µπορεί να
προξενήσουν σοβαρή ζηµία στα πλαστικά. Eπίσησ µη
χρησιµοποιείτε βενζίνη. πρεβινθίνη, βερνίκι η
αραιωτικά χρωµάτων. Μην αφήσετε ποτέ οποιοδήποτε
υγρÞ να διεισδύσει στο εργαλείο και µην βυθίζετε
οποιοδήποτε µέροσ του εργαλείου σε υγρÞ.
,,,,,
,,,,,
ΧPHΣIMEΣ YΠO∆EIΞEIΣ
YΠEPΦOPTΩΣH
Η υπερφÞρτωση θα προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα
του τροχού σασ. ΑυτÞ συµβαίνει Þταν ο τροχÞσ
υποβάλλεται σε σκληρή εργασία για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα. Σε καµία περίπτωση µην πιέζετε
υπερβολικά τον τροχÞ σασ για να επιταχύνετε την
εργασία σασ. Οι δίσκοι λείανσησ λειτουργούν πιÞ
αποδοτικά Þταν πιέζετε ελαφρά τον τροχÞ σασ
ούτωσ ώστε να µήν πέφτει η ταχύτητα του τροχού.
18
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ:
KG65, KG72, KG90 συµµορφούνται προσ τισ
διατάξεισ 89/392/EOK, 89/336/EOK, EN55014,
73/23/EOK, EN50144, HD400, EN61000
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 97.7dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 110.7dB (A)
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα <2.5m/s2
Brian Cooke - ∆ιευθυντήσ Mηχανολογίασ
Black & Decker, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Hνωµένο Bασίλειο
Small angle grinder user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following basic
safety precautions should always be taken to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury.
Read all these instructions before attempting to
operate this product and save these instructions.
For safe operation:
• We recommend that you take appropriate measures
for the protection of hearing if the sound pressure of
85 dB (A) is exceeded.
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider work area environment. Do not expose
power tools to rain and do not use power tools in
damp or wet locations. Keep the work area well lit.
Do not use power tools where there is a risk to
cause fire or explosion.
• Guard against electric shock. Avoid body contact
where possible with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from work area.
• Store idle tools. When not in use, tools should be
stored in a dry, high or locked place, out of reach
of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example,
do not use a circular saw to cut tree limbs or logs.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask as well
if the operation is dusty or if using in enclosed spaces.
• Do not abuse the cord. Never carry the tool by its
cord or yank it to disconnect it from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
• Secure your work. Use clamps or a vice to hold your
work. It is safer than using your hand and it frees
both hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
• Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp
and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
accessories. Inspect tool cords periodically and if
damaged have repaired by an authorised service
facility. Inspect extension cords periodically and
replace if damaged. Keep handles dry, clean and
free from oil and grease.
Disconnect tools. Disconnect when not in use,
before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters.
Remove adjusting keys and wrenches. Form the
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replaced in
the storage area before switching on.
Avoid unintentional starting. Do not carry a
plugged-in tool with a finger on the switch. Ensure
the switch is off when plugging in.
Use outdoor extension cords. When a tool is used
outdoors, use only extension cords intended for
outdoor use and so marked.
Stay alert. Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate tools when you are tired.
Connect dust extraction equipment. If devices are
provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are connected and
properly used, especially in confined areas.
Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine whether it will
operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorised
service centre unless otherwise indicated in this
instruction manual. Have defective switches
replaced by an authorised service centre. Do not
use the tool if the switch does not turn it on and off.
Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in this instruction manual,
may present a risk of personal injury.
Have your tool repaired by a qualified person. This
electrical tool is in accordance with the relevant
safety requirements. Repairs should only be carried
out by qualified persons using original spare parts,
otherwise this may result in considerable danger to
the user.
ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR SMALL
ANGLE GRINDERS
• Use the guard and ensure it is fitted correctly.
19
ENGLISH
• Check mounting flanges and the disc are correctly
fitted and are undamaged.
• Ensure you are using the correct size and type of
disc for the task.
• Ensure the disc, wire brush and sanding
accessories are rated in excess of the spindle rpm
of your angle grinder. Allow a newly assembled
wheel to idle off-load for 30 seconds before starting
any operation.
Save these instructions!
DOUBLE INSULATION
Your tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making it
unnecessary for the tool to be earthed. Note:
Double insulation does not take the place of
normal safety precautions when operating this
tool. The insulation system is for added protection
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within the tool.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure your supply is the same as the voltage given
on the rating plate. This tool is fitted with a two-core
cord and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)
Should the mains plug need replacing and you are
competent to do this, proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse. Note: Fuses do not give
personal protection against electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the
plug (see diagram). Brown = L (live), blue = N (neutral).
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws.
• Your product is supplied with a non-rewireable plug,
if the fuse cover is missing or damaged do not use
the plug.
20
Fit a plug
E
approved
L
to BS1363A
Fit a 5 amp fuse
approved to
BS1362
N
Connect
blue to
N (neutral)
Make sure that
the outer sheath
of the cable is held
firmly by the clamp
Connect
brown to
L (live)
Never use
a light socket
Warning! Never connect live or neutral wires to the
earth pin marked E or
.
Australia and New Zealand only
Should the mains pug or cordset of this equipment be
damaged it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent as special purpose tools
are required.
EXTENSION CABLES
You can use up to 30m (100ft) of Black & Decker 2-core
extension cable (or 3-core extension cable in Australia
and New Zealand) without undue loss of power.
Note: An extension cable should not be used unless
absolutely necessary. Use of an improper extension
cable could result in a risk of fire and electric shock.
If an extension cable must be used, make sure it is
properly wired and in good electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE (UK, AUSTRALIA
AND NEW ZEALAND ONLY)
If your Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
ENGLISH
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair distributors.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to your statutory rights.
AFTER SALES SERVICE FOR YOUR BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide network of authorised
service agents. The use of other than genuine
Black & Decker accessories and parts may damage or
reduce the performance of your Black & Decker
product and may also endanger the user. The terms
and conditions of the warranty may also be effected.
OUR AFTER SALES SERVICE POLICY (UK, AUSTRALIA
AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact a local Black & Decker authorised
repair agent manager who will be happy to help.
Full details of our unique after sales service can be
obtained from any of our Black & Decker authorised
repair agents.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependent upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of the power tool. Buying
a Black & Decker accessory will ensure that you get
the very best from your Black & Decker power tool.
Black & Decker accessories available include metal
and stone cutting discs, grinding discs, wire brushes
and sanding discs.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of this tool is in
accordance with EEC legislation. You must wear ear
protection when using this tool.
Disc diameter
Power input
No load speed
Spindle size
Cable length
KG65
115mm
650W
11,000rpm
M14
3m
* Not available in the UK.
KG72
115mm
720W
11,000rpm
M14
3m
KG90*
125mm
800W
10,000rpm
M14
3m
FEATURES
6
•
•
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Slider switch
Cable
Wheel guard
Body grip
Side handle (2 positions)
Spindle lock button (KG72/KG90 only)
•
3
OPERATING YOUR ANGLE GRINDER
To switch your
angle grinder on,
push the slider
switch forward.
For continuous
operation, push
the slider switch
forward and push the front down until it locates in the
lock position. To switch your angle grinder off, press
the rear of the slider switch. Spring action returns the
switch to the off position.
ADJUSTING THE WHEEL GUARD
Adjust the guard to protect your hands and to direct
grinding debris.
Disconnect the plug from the electricity supply.
Loosen the clamp
bolt. Position the
guard at the
required angle.
Always tighten
the clamp bolt.
FITTING THE DISCS
Grinding and finishing
Use a rigid abrasive disc with a depressed centre for
surface grinding and finishing. The maximum diameter
21
ENGLISH
disc you can use is 115mm (KG65/KG72) and 125mm
(KG90). The maximum thickness is 6mm and the centre
hole is 22mm.
Cutting metal
Use a cutting disc for cutting rod, pipe and metal
section. The maximum diameter you can use is 115mm
(KG65/KG72) and 125mm (KG90). The maximum
thickness is 3.5mm and the centre hole is 22mm.
Cutting masonry
Use a flat cutting disc. The maximum diameter you can
use is 115mm (KG65/KG72) and 125mm (KG90). Always
approach the work at the angle at which you will cut.
Maintain this angle throughout the cut and do not exert
a side load on the disc.
Proceed as follows:
Disconnect the plug from the electricity supply.
Ensure the guard
a
is fitted.
Place the inner
flange (a) on the
spindle. Ensure it
is located on the
two flats.
a
Place the
abrasive disc on
the spindle and
inner flange (a).
Ensure it is
correctly located.
b
Fit the threaded
outer flange (b),
making sure it is
facing in the
correct direction
for the type of
disc fitted. For
grinding discs, the
flange (b) is fitted
with the raised
portion facing
22
towards the disc. For cutting discs, the flange (b) is
fitted with the inner portion facing away from the disc.
Hold the spanner
on the flats of the
spindle to prevent
rotation of the
disc and tighten
the outer flange
with the spanner
provided.
KG72/KG90 only:
Press in the
spindle lock
button and rotate
the spindle until it
locks. Keeping the
lock button
pressed in,
tighten the outer
flange with the
spanner provided.
REMOVING THE GUARD (SANDING ONLY)
Disconnect the plug from the electricity supply.
Remove the disc.
Remove the
clamp bolt and
the three
retaining screws.
FITTING ABRASIVE DISCS
Use an abrasive disc with the backing pad for sanding
with your angle grinder.
Disconnect the plug from the electricity supply.
Remove the
guard. Place the
flange on the
spindle. Place the
backing pad on
the spindle and
inner flange,
ensuring it is
correctly located.
Mount the fibre
backed abrasive
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
disc on the
backing pad.
Fit the threaded
outer flange and
tighten as
explained in
‘Fitting the discs’.
,,,,,
,,,,,
HANDY HINTS
Hold your angle
grinder firmly with
one hand around
the side handle
and the other
around the body
of your angle
grinder.
• Always position the guard so that as much of the
exposed disc as possible is pointing away from you.
• Be prepared for a stream of sparks when the disc
touches the metal.
When grinding,
always maintain
the correct angle
between the disc
and the work
surface (15˚).
15°
This increases the
removal capacity
of the disc and avoids unnecessary overloading.
ENGLISH
OVERLOAD
Overloading will cause damage to the motor of your
angle grinder. This can happen if your angle grinder is
subjected to heavy duty use for prolonged periods of
use. Do not in any circumstances, attempt to exert too
much pressure on your angle grinder to speed up your
work. The abrasive discs operate more efficiently
when a light pressure is exerted, thus avoiding a drop
in the speed of your angle grinder (see Tool care).
TOOL CARE
Keep guards, air vents and the motor housing as clear
as possible of dust and dirt. Wipe with a clean cloth
and blow through with a low-pressure air supply.
Excessive build-up of metal dust can cause tracking of
electrical current from the internal parts to exposed
metal parts. Do not overload your angle grinder.
Overloading causes a reduction in speed and
efficiency, causing your angle grinder to become too
hot. If this happens, operate your angle grinder under
no load for one or two minutes until it has cooled to
normal operating temperature. Switching your angle
grinder off under load will reduce the life of the switch.
CLEANING
Use only mild soap and a slightly damp cloth to clean
your angle grinder. Many household cleaners contain
chemicals which could seriously damage the plastic.
Also, do not use petrol, turpentine, lacquer or paint
thinners or similar products. Never let any liquid get
inside the tool and never immerse any part of the tool
into liquid.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KG65, KG72, KG90 conform to
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104,
EN50144, HD400, EN61000
A weighted sound pressure 97.7dB (A)
A weighted sound power 110.7dB (A)
Hand/arm weighted vibration <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
23
Amoladora angular - manual de instrucciones
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas,
deberá tomar siempre unas precauciones básicas
para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas
o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuación. Antes de usar esta máquina, lea con
atención todas estas instrucciones y guárdelas para
cualquier consulta.
Para mayor seguridad:
• Si la presión sonora de la máquina supera los
85 decibelios, le recomendamos que tome las
medidas adecuadas para protegerse los oídos.
• Mantenga despejada la zona de trabajo.
Las zonas y los bancos de trabajo desordenados
son más propensos a que se produzcan daños
personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo.
No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada. No use las
herramientas eléctricas cerca de líquidos o gases
inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del
alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de
forma más segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizándolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una máscara o mascarilla.
• No tire del cable. No lleve la herramienta por el
cable ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, la grasa y los bordes cortantes.
24
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendrá las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione
periódicamente los cables y alargaderas y si
presentan algún defecto, llévelos a reparar a un
centro de servicio autorizado. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
• Desenchufe las herramientas cuando no las use,
antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar
accesorios como las cuchillas, brocas o fresas.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el
interruptor. Antes de enchufar la herramienta a la
corriente, compruebe si está desconectada.
• Uso de alargaderas. Cuando use la herramienta en
exteriores, use sólo alargaderas especificadas para
exteriores.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Conecte el equipo de extracción de serrín.
Si su máquina tiene conector para aspirador o bolsa
de recogida del serrín, procure conectarlos y
usarlos, sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de las
piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
montadas y con cualquier otro defecto o signo de que
no van a funcionar bien. Si no se indica otra cosa en
el presente manual, siempre que un protector o
cualquier otra pieza esté dañado se debe sustituir
inmediatamente o reparar en un centro de servicio
autorizado. Lleve los interruptores defectuosos a un
centro de servicio autorizado para su cambio o
reparación. No use nunca la herramienta si el
interruptor no funciona perfectamente.
ESPAÑOL
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual de
instrucciones puede representar riesgos de daños
personales.
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy
peligroso para el usuario.
• Todos los productos Black & Decker cumplen las
normas de la UE sobre interferencias de radio y TV.
NORMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD
• Utilice el protector y asegúrese de que esté
correctamente instalado.
• Compruebe que las bridas y el disco estén
correctamente instalados y no estén dañados.
• Tenga cuidado de usar discos del tamaño y tipo
apropiados para la tarea indicada.
• Cerciórese de que el disco, cepillo de alambre y
accesorios de lijar tengan el eje con un r.p.m. mayor
que el r.p.m. de su amoladora angular. Se debe dejar
que muelas recientemente instaladas marchen en
vacío antes de empezar el trabajo
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento.
Esto supone que todas las partes metálicas
externas están aisladas eléctricamente, lo cual
se consigue colocando una barrera aislante
extra entre las partes mecánicas y eléctricas de
la máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa. Nota: El doble aislamiento no le
exime de tomar las precauciones de seguridad
normales cuando use esta herramienta.
El sistema de doble aislamiento es para protegerle
mejor contra posibles daños derivados de algún
fallo en el aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con
el de la herramienta, que aparece en la placa de
características. Esta pistola lleva cable y enchufe de
dos hilos.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
producir riesgo de incendio y descargas eléctricas.
Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien
conectada y en perfecto estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su herramienta
o que ya no le sirve, piense en la protección del
medio ambiente. Los Centros de Servicio
Black & Decker aceptarán sus herramientas
viejas para tirarlas de modo que no contaminen.
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún defecto
de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses
siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que
cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro
criterio, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido sometido a mal trato o
usado descuidadamente.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o a accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren
el rendimiento de sus herramientas eléctricas.
Con accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. Debe usar protectores para los
oídos cuando utilice esta máquina.
Diámetro del disco
Corriente de entrada
Velocidad sin carga
Tamaño del eje
Largo del cable
KG65
115mm
650W
11,000
M14
3m
KG72
115mm
720W
11,000
M14
3m
KG90
125mm
800W
10,000
M14
3m
25
ESPAÑOL
DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN DE LOS DISCOS DE AMOLADO ANGULAR
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Interruptor
Cable
Protector de muela
Empuñadura
Mango lateral
Botón de seguro del eje
•
3
FUNCIONAMIENTO DE SU AMOLADORA ANGULAR
Para poner la
amoladora
angular en
marcha, empuje
hacia adelante el
interruptor. Para
funcionamiento
continuo, empuje
hacia adelante el
interruptor y luego presione hacia abajo la parte
delantera hasta que se sujete en la posición de
bloqueo. Para apagar la amoladora angular, presione
sobre la parte trasera del interruptor. Por acción de un
resorte, el interruptor vuelve a su posición de apagado.
AJUSTE DEL PROTECTOR DE LA MUELA
Ajuste el protector para que le proteja las manos y
para dirigir los desechos de la amoladora angular.
Desconecte el
enchufe de la
corriente
eléctrica.
Afloje el pasador
de la abrazadera.
Coloque el
protector en el
ángulo que se requiera. Siempre apriete el pasador de
la abrazadera.
26
Amoladora angular y acabado
Utilice una muela rígida con centro hundido para
esmerilar y acabar una superficie. El disco que se va a
usar debe tener 115mm (KG65/KG72) y 125mm (KG90)
como máximo de diámetro. El máximo espesor es de
6mm y el orificio del centro es de 22mm.
Para cortar metales
Utilice un disco de corte para cortar barras, tubos, y
secciones de metal. El diámetro máximo que puede
utilizar es 115mm (KG65/KG72) y 125mm (KG90).
El máximo espesor es de 3,5mm y el orificio central
es 22mm.
Para cortar albañilería
Para cortar ladrillos utilice un disco de corte plano.
El diámetro máximo que puede utilizar es 115mm
(KG65/KG72) y 125mm (KG90). Acerque la máquina a la
pieza a cortar con una inclinación igual al ángulos de
corte. Mantenga este ángulo durante todo el corte, sin
hacer presión lateral sobre el disco.
Proceda de la siguiente manera:
Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
Asegúrese de que
a
el protector esté
instalado.
Coloque la brida
interior (a) sobre
el eje. Cerciórese
de que se instale
sobre las dos
superficies planas.
Ponga la muela
abrasiva sobre el
eje y brida interior
(a). Asegúrese de
a
que esté bien
instalada.
b
Instale la brida
roscada exterior
(b), cerciorándose
de que esté en la
posición que
corresponda
según el tipo de
disco que se
encuentre
instalado. Para discos de amoladora angular, la brida
(b) tiene la parte levantada hacia el lado del disco. En
cambio, para discos de corte, la brida (b) se instala de
tal forma que la parte interior esté hacia afuera.
Sostenga el eje
colocando la llave
sobre las
superficies planas
del mismo para
impedir que gire
el disco y apriete
la brida exterior
con la llave que
se suministra con
el equipo.
KG72/KG90:
Presione el botón
de seguro del eje
y haga girar el eje
hasta que se
trabe. Mantenga
a fondo el botón
de seguro y
apriete el reborde
exterior, utilizando
la llave que viene con la máquina.
PARA SACAR EL PROTECTOR
Proceda de la siguiente manera:
Desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
Saque el disco
Saque el pasador
de la abrazadera
y los tres tornillos
de sujeción.
INSTALACIÓN DE DISCOS ABRASIVOS
Tenga siempre cuidado de que el r.p.m. del accesorio
sea mayor que el r.p.m. del eje de su amoladora
angular. Para lijar con la amoladora angular, utilice un
disco abrasivo con la almohadilla posterior.
Desconecte el
enchufe de la
corriente
eléctrica. Saque
el protector.
Coloque la brida
sobre el eje.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
ESPAÑOL
Ponga la
almohadilla
posterior sobre el
eje y la brida
interior, teniendo
presente de
ponerla en la
posición que
corresponde.
Ponga el disco
abrasivo con forro
trasero de fibras
sobre la
almohadilla
posterior. Instale
la brida roscada
exterior y apriete como se señala en la sección “Modo
de instalar los discos”.
,,,,,
,,,,,
CONSEJOS ÚTILES
Sostenga su
amoladora
angular
firmemente con el
mango lateral en
una mano y el
cuerpo de la
amoladora
angular en la otra.
• Tenga siempre colocado el protector de manera que
la mayor parte del disco que sobresalga quede lo
más alejada posible del usuario.
• Cuando el disco toque metal, esté alerta porque
saltarán chispas.
Al esmerilar,
siempre
mantenga el
ángulo debido
entre el disco y el
plano de trabajo
15°
(15˚). Esto
aumentará la
capacidad operativa de la máquina, y evitará
sobrecargas innecesarias.
SOBRECARGA
El motor de la amoladora angular puede ser dañado si
se sobrecarga. Este inconveniente se verifica si se
efectúa un trabajo muy pesado por un período muy
largo. No intente acelerar el trabajo efectuando una
mayor presión sobre la herramienta. El máximo
27
ESPAÑOL
rendimiento de la muela abrasiva se obtiene
ejerciendo una ligera presión sobre la herramienta, lo
cual evita que se reduzca su velocidad de operación.
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Siempre mantenga lo más limpio posible los
protectores, ranuras de ventilación y carcasa del
motor, quitando el polvo y la suciedad con un paño
limpio y soplándoles con aire a presión baja. La
acumulación excesiva de polvo metálico puede causar
el paso de la corriente eléctrica de las piezas internas
a piezas metálicas exteriores. No sobrecargue su
amoladora angular. La sobrecarga causa una
reducción de velocidad y eficiencia, que ocasiona
sobrecalentamiento de la amoladora angular. En caso
de que suceda esto, deje que su amoladora angular
gire sin trabajar por uno o dos minutos hasta que se
haya enfriado llegando a la temperatura normal de
operación. Se disminuye la vida del interruptor si se
apaga la amoladora angular cuando está trabajando.
LIMPIEZA
Para limpiar la amoladora angular use sólo un trapo
ligeramente humedecido en agua con jabón suave.
Muchos limpiadores domésticos contienen productos
químicos que podrían estropear el plástico de la
carcasa de la sierra. No use tampoco gasolina,
aguarrás ni otros disolventes similares para limpiar la
amuladora. No meta la amuladora en ningún líquido ni
permita que entre líquido por sus orificios.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: KG65, KG72, KG90
cumplen las directivas 89/392/CEE, 89/336/CEE,
EN55014, 73/23/CEE, EN50144, HD400, EN61000
Presión sonora ponderada: 97.7dB(A)
Potencia sonora ponderada: 110.7dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/
la mano son de <2.5m/s2
Brian Cooke - Director de Ingeniería
Black & Decker, Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, Reino Unido
28
Notice d’utilisation des meuleuse d’angle
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil
électroportatif, le respect systématique de ces
quelques règles élémentaires de sécurité doit
permettre de réduire les risques d’incendie,
d’électrocution ou de blessures physiques. Assurezvous d’avoir bien lu et assimilé ces règles avant de
commencer à utiliser votre machine.
Pour une utilisation sans risque:
• Nous vous recommandons de prendre les mesures
nécessaires de protection auditive (port d’un
casque) si le niveau sonore dépasse les 85dB.
• Gardez une zone de travail rangée. Un endroit
propre et rangé évite tout accident.
• Prenez garde à l’environnement de travail. Ne pas
exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans
un endroit humide ou mouillé. S’assurer que la zone
de travail est correctement éclairée. Ne jamais
utiliser un outil électroportatif lorsqu’il y a risque
d’incendie ou d’explosion.
• Prenez garde au risque de décharge électrique.
Autant que possible, éviter les contacts directs avec
des surfaces reliées à la terre (par exemple un
réfrigérateur, un radiateur).
• Tenez les enfants à l’écart. Ne pas laisser d’autres
personnes toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
Les tenir à l’écart de la zone de travail.
• Rangez les outils après usage. Après utilisation,
l’outil doit être rangé dans un endroit sec et en
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
• Ne forcez pas sur l’outil. L’outil travaillera mieux et
en sécurité au rythme pour lequel il a été conçu.
• Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d’un
outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le
travail pour lequel il a été conçu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couper la
branche d’un arbre ou l’abattre.
• Portez un habillement adapté. Ne portez pas
d’habits lâches ou de bijoux qui pourraient se
prendre dans les parties mobiles de l’outil. Des
gants en caoutchouc et des chaussures
antidérapantes sont recommandés pour une
utilisation en plein air. Accrochez vos cheveux.
• Portez des lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti- poussière si l’utilisation que
vous faites de l’appareil dégage de la poussière ou
se situe dans un endroit clos.
• Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portez jamais l’outil par son cordon. Ne tirez jamais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez toujours
le cordon à l’abri de la chaleur et à l’écart de la
partie coupante de l’outil.
Prenez garde au câble d’alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir le matériau
sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de
tenir le matériau d’une main et vous permet d’avoir
les deux mains libres pour faire fonctionner l’outil.
Veillez à bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bon appui sur vos deux pieds et gardez l’équilibre à
tout moment.
Entretenez bien vos outils. Gardez les outils
coupants, aiguisés et propres pour de meilleures
performances en toute sécurité. Merci de suivre les
instructions pour lubrifier ou changer les
accessoires. Inspectez régulièrement le câble
d’alimentation, et, s’il est endommagé, faites le
réparer par un service après-vente agréé. Soyez
également régulièrement attentif au cordon de
rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les
poignées de l’outil propres, sans huile ni graisse.
Débranchez l’outil. Retirez la prise du secteur
lorsque vous n’utilisez pas l’outil et à chaque fois
que vous l’entretenez, que vous changez un
accessoire comme les lames, les forets, les fers
d’un rabot…
Enlevez les clés de serrage avant utilisation. Avant
de mettre en marche, prenez l’habitude de vérifier
que les clés de serrage ne sont pas restées sur la
machine mais sont bien rangées dans
l’emplacement prévu à cet effet.
Evitez les démarrages intempestifs. Ne prenez pas
un appareil branché sur le secteur en posant le
doigt sur la gâchette. Assurez-vous que
l’interrupteur est sur la position arrêt avant de
brancher votre outil.
Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le
plein air. Lorsque vous utilisez un outil à l’extérieur,
n’utilisez que des rallonges spécialement prévues
pour le plein air.
Restez attentifs et concentrés sur votre travail.
Soyez attentifs à ce que vous faites. Faites preuve
de bon sens. N’utilisez pas d’outil lorsque vous êtes
fatigué.
Vérifiez si votre appareil est endommagé. Avant de
continuer à utiliser l’outil, la protection ou la partie
de l’outil qui est endommagée doit être inspectée
attentivement pour déterminer si l’outil peut encore
fonctionner. Assurez vous de l’alignement des
parties mobiles, du bon serrage et du bon montage
29
FRANÇAIS
des parties, et des autres éléments qui pourraient
affecter son bon fonctionnement. Une protection ou
toute autre partie endommagée doit être
correctement réparée ou changée par un SAV agréé
comme indiqué dans ce manuel. Faites également
remplacer un interrupteur défectueux par un SAV
agréé. N’utilisez jamais un outil dont l’interrupteur
de mise en marche ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation d’un accessoire ou d’un
complément autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’utilisation peut provoquer des risques de
blessures physiques.
• Faites réparer votre outil par une personne
qualifiée. Cet outil électroportatif correspond aux
règles de sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit
être prise en charge que par une personne qualifiée
en utilisant des pièces détachées d’origine. Dans le
cas contraire, ce peut être très dangereux pour
l’utilisateur.
MESURES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
• Utilisez le protecteur et vérifiez qu’il est bien en
place.
• Veillez à bien installer le flasque de fixation et le
disque et vérifiez qu’ils ne sont pas endommagés.
• Vérifiez que vous utilisez un disque de la taille et du
type qui conviennent à la tâche.
• Vérifiez que la vitesse à vide nominale du disque, de
la brosse métallique et des accessoires de ponçage
est supérieure à celle de la broche de votre
meuleuse d’angle. Laissez tourner tout disque neuf
pendant 30 secondes, à vide, avant de commencer
le travail.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
30
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que votre installation est au même
voltage que celui indiqué sur la plaque signalétique.
Cet outil est équipé avec un câble et une prise
deux phases.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement
LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre meuleuse
présente un défaut, renvoyez-la à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel. Consultez le
3611 Black & Decker dans le département du Rhône.
Pour toute information sur notre réseau S.A.V.,
demandez une liste complète des concessionnaires les
plus proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’un de nos centres agréés;
il doit être accompagné d’un avis indiquant les
anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation,
à un entretien défectueux.
FRANÇAIS
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou
quittance de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre agence service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de
l’accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sont conçus suivant des normes très exigeantes de
qualité pour maximiser les performances de votre outil.
Acheter un accessoire Black & Decker vous assure
d’obtenir la meilleure performance de votre outil
électroportatif Black & Decker.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Veillez à porter des protections
acoustiques lors de l’utilisation de cet appareil.
Diamètre du disque
Puissance d’alimentation
Vitesse à vide (tour/mn)
Taille de la broche
Longueur de câble
KG65
115mm
650W
11000
M14
3m
CARACTÉRISTIQUES
1. Interrupteur à coulisse
2. Câble
3. Carter de la meule
4. Poignée
KG72
115mm
720W
11000
M14
3m
KG90
125mm
800W
10000
M14
3m
5. Poignée latérale (2 positions)
6. Bouton de blocage de l’arbre
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
•
3
MODE D’EMPLOI DE VOTRE MEULEUSE D’ANGLE
Pour faire démarrer la meuleuse, poussez l’interrupteur
à glissière vers l’avant.
Pour l’utilisation
continue, poussez
l’interrupteur vers
l’avant et
enfoncez la
section avant
jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche en
place. Pour arrêter la meuleuse d’angle, appuyez sur
l’arrière de l’interrupteur à coulisse. Le rappel à ressort
permet le retour automatique de l’interrupteur à la
position arrêt.
RÉGLAGE DU CARTER DE MEULE
Ajustez le carter pour vous protéger les mains et
déterminer la direction des débris de meulage.
Débranchez la
prise du courant
de secteur.
Desserrez le
boulon de serrage.
Placez le carter à
l’angle voulu.
Resserrez le
boulon de serrage.
INSTALLATION DES DISQUES DE MEULAGE
Meulage et finition
Utilisez un disque abrasif rigide à centre percé pour les
31
FRANÇAIS
opérations de meulage et de finition. Le diamètre
maximum de disque que vous puissiez utiliser est de
115mm (KG65/KG72) et 125mm (KG90), l’épaisseur
maximale de 6mm et le trou central de 22mm.
Découpage du métal
Utilisez un disque de découpage pour tronçonner les
tiges, tuyaux et sections métalliques. Le diamètre
maximum que vous puissiez utiliser est de 115mm
(KG65/KG72) et 125mm (KG90), l’épaisseur maximale de
3,5mm et le trou central de 22mm.
Découpage de matériaux de construction
Pour découper les matériaux de construction, utilisez
un disque de découpage plat. Le diamètre maximum
que vous puissiez utiliser est de 115mm (KG65/KG72) et
125mm (KG90). Approchez toujours la pièce de travail à
l’angle où la coupe doit être faite. Maintenez cet angle
pendant toute l’opération de découpage et n’exercez
pas de pression latérale sur le disque.
Débranchez la prise du courant de secteur.
Vérifiez que le
a
protecteur est
bien en place.
Placez la flasque
intérieur (a) sur la
broche. Vérifiez
qu’elle est bien en
place sur les deux
surfaces plates.
Placez le disque
abrasif sur la
broche et sur la
flasque intérieure
(a). Vérifiez qu’il
est bien en place.
a
b
Installez la flasque
extérieure filetée
(b) en vérifiant
qu’elle est dans le
bon sens pour le
type de disque
installé. Pour les
disques de
meulage,
la flasque (b) est
dotée d’une section surélevée qui fait face au disque.
32
Sur les disques de
découpage, la
flasque (b) est
dotée d’une
portion intérieure
qui est à l’écart
du disque. Placez
la clef sur les
surfaces plates de
la broche pour
empêcher la
rotation du disque
et serrez la flasque
extérieure avec la
clef fournie.
KG72/KG90:
Appuyez sur le
bouton de
verrouillage de la
broche et faites
tourner la broche
jusqu’à ce qu’elle
se bloque.
Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et serrez
la bride externe avec la clef fournie.
DÉPOSE DU PROTECTEUR
Débranchez la prise du courant de secteur.
Enlevez le disque.
Enlevez le boulon
de serrage et les
trois vis de
retenues.
MONTAGE DE DISQUES ABRASIFS
Vérifiez toujours que la vitesse à vide nominale de
l’accessoire excède celle de la broche de votre
meuleuse d’angle. Utilisez un disque abrasif muni d’une
plaquette de renfort pour effectuer des opérations de
ponçage avec votre meuleuse d’angle.
Débranchez la
prise du courant
de secteur.
Enlevez le
protecteur.
Placez la flasque
sur la broche.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
FRANÇAIS
Placez la
plaquette de
renfort sur la
broche et la
flasque interne,
en vérifiant qu’elle
est bien en place.
Montez le disque
abrasif à fibres
sur la plaquette
de renfort.
Installez la
flasque externe
filetée et serrez-la
comme indiqué
dans la section
“Montage des disques”.
CONSEILS UTILES
Tenez la meuleuse
fermement, avec
une main sur la
poignée latérale
et l’autre sur le
corps de l’outil.
• Positionnez toujours le protecteur de façon à ce que
la partie de la meule non protégée ne soit pas face à
l’utilisateur.
• Faites attention aux étincelles qui sont produites
lorsque le disque entre en contact avec le métal.
Pendant les
opérations de
meulage, veillez à
maintenir la
bonne inclinaison
entre la meule et
15°
la surface de
travail (15˚), afin
d’obtenir la meilleure capacité de travail et d’éviter une
surcharge intempestive.
SURCHARGE
Une surcharge éventuelle de la meuleuse d’angle
risque d’endommager le moteur. Votre meuleuse
d’angle risque d’être surchargée si elle est soumise à
un usage de grand rendement pendant des périodes
prolongées. N’exercez jamais une pression excessive
sur la meuleuse pour accélérer le travail. Les disques
abrasifs sont plus efficaces si la pression que vous
appliquez sur la meuleuse d’angle est légère, car la
vitesse de rotation de la meuleuse n’est pas affectée.
ENTRETIEN DES OUTILS
Vérifiez que les protecteurs, les prises d’air et le carter
du moteur sont libres de poussières et d’impuretés.
Essuyez-les avec un chiffon propre et chassez-les en
soufflant dans l’admission d’air de basse pression.
L’accumulation excessive de poussières peut
provoquer une déviation de courant électrique des
pièces internes aux pièces métalliques qui sont
exposées. Ne surchargez pas votre meuleuse d’angle
afin de ne pas en réduire la vitesse et l’efficacité et par
conséquent de la surchauffer. En cas éventuel de
surchauffe, faites tourner la meuleuse à vide pendant
une ou deux minutes jusqu’à ce qu’elle reprenne sa
température normale de service. La mise à l’arrêt de la
meuleuse alors qu’elle est en charge risque de réduire
le cycle de vie de l’interrupteur.
LE NETTOYAGE
N’utilisez que du savon doux avec un chiffon
légèrement humide pour nettoyer votre meuleuse.
La plupart des nettoyants ménagers contiennent des
produits chimiques qui pourraient sérieusement
endommager les parties plastiques. N’utilisez pas non
plus de pétrole, de térébenthine,
de laque, de dissolvant, de peintures ni de produits
similaires. Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à
l’intérieur de l’outil et soyez vigilant à ce qu’aucune
partie de l’outil ne soit plongée dans un liquide
quelconque.
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits: KG65, KG72, KG90
sont conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN50144, HD400, EN61000
Niveau de pression accoustique 97.7dB (A)
Niveau de puissance accoustique 110.7dB (A)
Niveau de vibration main-bras <2.5m/s2
Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
33
Smerigliatrice angolare istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA GENERALI
Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite
le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio
di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare l’utensile.
Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Vi consigliamo di utilizzare misure protettive per
l’udito in caso di suono superiore a 85db.
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Fate attenzione a dove lavorate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e
umidi. Tenete pulita l’area di lavoro. Non utilizzate gli
utensili dove c’è il rischio di causare incendi o
esplosioni.
• Precauzioni per evitare scosse elettriche.
Evitare, dove possibile, contatti del corpo con
superfici collegate a terra, es. tubi, radiatori,
cucine, frigoriferi.
• Tenete lontano i bambini. Non permettete agli
estranei di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
gli estranei vanno tenuti lontani dall’area di lavoro.
• Riponete l’utensile in un luogo adatto. Quando non
viene utilizzato, l’utensile deve essere tenuto in un
luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso,
fuori dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è stato progettato.
• Utilizzate l’utensile adatto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori differenti da quelli per cui sono stati
progettati, per esempio non usate una sega
circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile. Per
lavori esterni si consiglia l’utilizzo di guanti di
gomma e di scarpe anti- sdrucciolo. Se avete i
capelli lunghi raccoglieteli con una fascia.
• Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se durante il lavoro si genera
pulviscolo o se usate l’utensile in spazi ristretti.
• Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
l’utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina
dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo
lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
34
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
E’ più sicuro che tenerlo con le mani e consente un
migliore controllo dell’utensile.
• Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
• Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguite le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e se danneggiato, fatelo sostituire
da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la
prolunga periodicamente e sostituitela se è
danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e
pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
• Disinserite l’utensile. Disinseritelo quando non lo
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione degli eventuali accessori che siano
compatibili con lo specifico utensile utilizzato (siano
essi lame, punte, raschietti o frese).
• Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, nel caso siano previste chiavi
di servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle prima
di utilizzare l’utensile.
• Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
l’utensile con la spina inserita tenendo il dito
sull’interruttore. Assicuratevi che l’interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.
• Usate prolunghe per l’esterno. Quando l’utensile è
usato all’esterno, usate solo prolunghe apposite per
lavori esterni e certificate per tale uso.
• Siate sempre accorti. Fate attenzione a ciò che
state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se vi sentite stanchi.
• Collegate le parti per l’aspirazione della polvere.
Se gli utensili sono provvisti di parti per l’aspirazione
della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che queste siano ben collegate prima di utilizzarli, in
particolare negli spazi ristretti.
• Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, ed il loro collegamento. Controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti e ogni altra
condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate
sostituire da un centro autorizzato anche gli
ITALIANO
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate
l’utensile se l’interruttore non funziona correttamente.
• Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
• Fate riparare il vostro utensile da personale
qualificato. Il sistema elettrico di questo utensile è
conforme alle principali norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali,
diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni
personali all’utilizzatore.
MISURE DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER
SMERIGLIATRICI ANGOLARI
• Impiegare la difesa accertandosi che sia montata
correttamente.
• Controllare che le flange di montaggio e il disco
siano inseriti in posizione corretta e che siano in
perfette condizioni.
• Accertarsi di impiegare il disco di tipo e dimensioni
idonei al lavoro da eseguire.
• Accertarsi che il disco, la spazzola metallica e gli
accessori per la levigatura abbiano una velocità
nominale superiore rispetto al numero di giri/min
dell’albero portamola della smerigliatrice. Prima di
iniziare qualsiasi operazione far girare al minimo e a
vuoto, per trenta secondi, una mola nuova appena
montata.
Conservate con cura queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò
significa che tutte le parti metalliche esterne
sono isolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questo si ottiene inserendo almeno due barriere
isolanti tra i componenti elettrici e quelli meccanici
rendendo inutile il collegamento a terra.
Nota: Il doppio isolamento non esime dal seguire
le normali norme di sicurezza durante l’uso. Il
sistema di isolamento è una ulteriore protezione
contro danni causati da un possibile malfunzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che l’alimentazione sia compatibile con
quella indicata sulla targa dell’utensile
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla salvaguardia
dell’ambiente circostante. I Centri di Assistenza
Black & Decker accetteranno il vostro utensile e
provvederanno ad eliminarlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza. Se,
nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto, Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione. L’utilizzo
di ricambi ed accessori non originali può danneggiare
l’utensile o ridurne in maniera significativa le
prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può avere
l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza più vicino a casa
vostra. Potete telefonare per ottenere tutte le
informazioni necessarie e prendere accordi per
portare o inviare il vostro prodotto al Centro di
Assistenza selezionato.
35
ITALIANO
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi
assicurerà la massima resa del vostro utensile
Black & Decker. Per avere informazioni dettagliate
sulla gamma di lame e accessori disponibili,
contattate il rivenditore o il Centro di Assistenza più
vicino a casa vostra.
dell’utensile
spingere in avanti
l’interruttore e
premere la parte
anteriore fino a
farla scattare
nella posizione di
blocco. Per spegnere la smerigliatrice premere il retro
dell’interruttore a scorrimento. L’effetto a molla
riporterà l’interruttore nella sua posizione di
spegnimento.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Nell’utilizzare questo
apparecchio, indossare assolutamente dispositivi di
protezioni per le orecchie.
REGOLAZIONE DELLA DIFESA DI PROTEZIONE
DELLA MOLA
Regolare la posizione della difesa per proteggere le
mani e deviare gli sfridi della smerigliatura.
Staccare la spina dalla presa di corrente.
Allentare il
bullone di
serraggio.
Orientare la
protezione
sull’angolo
desiderato.
Stringere sempre il bullone di serraggio.
Diametro disco
Potenza assorbita
Velocità a vuoto (giri/min)
Filettatura albero
portamola
Lunghezza cavo
KG65
115mm
650W
11,000
KG72
115mm
720W
11,000
KG90
125mm
800W
11,000
M14
3m
M14
3m
M14
3m
CARATTERISTICHE
6
MONTAGGIO DEI DISCHI
•
•
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
Interruttore
Cavo di alimentazione
Difesa di protezione mola
Impugnatura corpo
Impugnatura laterale (2 posizioni)
Pulsante bloccaggio albero (KG72)
FUNZIONAMENTO DELLA SMERIGLIATRICE
Per avviare la smerigliatrice spingere in avanti
l’interruttore.Per il funzionamento continuo
36
3
Smerigliatura e finitura
Per la smerigliatura e la finitura di superfici utilizzare un
disco abrasivo rigido con il centro depresso. Il diametro
massimo consentito del disco è di 115mm (KG65/KG72)
e di 125mm (KG90), lo spessore massimo è di 6mm,
mentre il foro centrale è di 22mm.
Taglio del metallo
Impiegare l’apposito disco per troncare tondini, tubi e
profilati metallici. Il diametro massimo consentito del
disco è di 115mm (KG65/KG72) e di 125mm (KG90), lo
spessore massimo è di 3,5mm, mentre il foro centrale è
di 22mm.
Taglio di laterizi
Per tagliare i laterizi impiegare l’apposito disco piatto.
Il diametro massimo consentito del disco è di 115mm
(KG65/KG72) e di 125mm (KG90). Iniziare sempre il
lavoro orientando l’utensile nell’angolazione di taglio
desiderata. Mantenere questo angolo per tutta
l’operazione e non esercitare forza laterale sul disco.
Staccare la spina dalla presa di corrente. Assicurarsi
che la difesa sia montata. Collocare la flangia interna
(a) sull’albero portamola. Assicurarsi che sia alloggiata
sui due bordi piatti.
ITALIANO
bloccaggio, stringere la flangia esterna con la chiave
in dotazione.
a
a
Collocare il disco
abrasivo
sull’albero
portamola e sulla
flangia interna (a).
Assicurarsi che
sia posizionato
correttamente.
RIMOZIONE DELLA DIFESA (SOLO PER LA LEVIGATURA)
Procedere nel seguente modo:
Staccare la spina dalla presa di corrente.
Smontare il disco.
Togliere il bullone
di serraggio e le
tre viti di fermo.
b
Montare la flangia
esterna filettata
(b) accertandosi
che sia rivolta
nella direzione
giusta per il tipo di
disco montato.
Per i dischi di
smerigliatura, la
flangia (b) è
montata con la
parte rialzata rivolta verso il disco, mentre per i dischi di
taglio essa è rivolta nel senso opposto rispetto al disco.
Tenere la chiave
sui bordi piatti
dell’albero
portamola per
impedire la
rotazione del
disco e stringere
la flangia esterna
con la chiave in
dotazione.
KG72/KG90:
Premere il
pulsante di
bloccaggio
dell’albero e
ruotare l’albero
fino a farlo
bloccare.
Tenendo premuto
il pulsante di
MONTAGGIO DEI DISCHI ABRASIVI
Assicurarsi sempre che il numero di giri/min nominale
dell’accessorio sia superiore al valore corrispondente
dell’albero portamola della smerigliatrice angolare.
Impiegare sulla smerigliatrice un disco abrasivo con il
platorello di supporto per levigatura.
Procedere nel seguente modo:
Staccare la spina dalla presa di corrente.
Togliere la difesa.
Posizionare la
flangia sull’albero
portamola.
Collocare il
platorello di
supporto
sull’albero
portamola e sulla
flangia interna
assicurandosi che
sia posizionato
correttamente.
Montare il disco
abrasivo di fibra
sull’apposito
platorello.
Montare la flangia
esterna filettata e
stringere come
indicato nella
sezione
“Montaggio dei
dischi”.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
37
ITALIANO
CONSIGLI UTILI
• Posizionare sempre la protezione in modo da
allontanare da sé la maggiore parte possibile del
disco esposto.
Tenere
saldamente la
smerigliatrice con
una mano
sull’impugnatura
laterale e l’altra
sull’impugnatura
del corpo
dell’utensile.
• Ricordarsi che il contatto del disco col metallo
provoca sempre un fascio di scintille.
Durante la
smerigliatura,
mantenere
sempre
l’angolazione
corretta tra il
15°
disco e la
superficie di
lavoro (15˚). Questo accorgimento aumenta la capacità
di asportazione di materiale del disco evitando
sovraccarichi superflui.
SOVRACCARICO
Il sovraccarico può danneggiare il motore della
smerigliatrice, soprattutto se quest’ultima deve
eseguire lavori pesanti per intervalli di tempo
prolungati. Non esercitare mai una pressione
eccessiva sulla smerigliatrice per accelerare il lavoro.
I dischi abrasivi danno una resa ottimale se sulla
smerigliatrice si esercita una pressione leggera
evitando una caduta di velocità dell’utensile.
MANUTENZIONE DELL’UTENSILE
Mantenere i carter, le prese d’aria e l’alloggiamento
del motore perfettamente puliti da polvere e sporco.
Passare un panno pulito e pulire con un getto d’aria a
bassa pressione. L’eccessiva formazione di polveri
metalliche può provocare la trasmissione di corrente
elettrica dalle parti interne a quelle metalliche esposte
all’esterno. Non sovraccaricare la smerigliatrice.
Il sovraccarico provoca infatti una riduzione di velocità
e di resa, surriscaldando l’utensile. In questo caso far
funzionare la smerigliatrice a vuoto per uno o due
minuti fino a quando non si sarà raffreddata portandosi
sulla sua normale temperatura di esercizio.
Lo spegnimento della smerigliatrice sotto carico
ridurrà la vita utile dell’interruttore.
38
PULIZIA
Per pulire la smerigliatrice angolare usate solamente
un panno inumidito. Molti prodotti pulenti contengono
additivi chimici che potrebbero danneggiare
seriamente la plastica. Inoltre non utilizzate petrolio,
trementine, lacche, solventi per vernici o prodotti simili.
Evitate che del liquido possa penetrare nell’utensile e
non imergete mai nessuna parte dell’utensile in nessun
liquido.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: KG65, KG72, KG90
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN50144, HD400, EN61000
Pressione sonora 97.7dB (A)
Potenza sonora 110.7dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
Gebruiksaanwijzing haakse slijper
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Neem bij het gebruik van
elektrische machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Voor een veilig gebruik:
• Let op de maximum geluidsdruk. Neem
voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
• Houd rekening met omgevingsinvloeden.
Stel elektrische machines niet bloot aan regen
of vocht. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare of explosieve vloeistoffen en gassen.
• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan de machine of het verlengsnoer komen;
houd ze weg van de werkomgeving.
• Berg de machine veilig op. Berg niet in gebruik
zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Forceer de machine niet. De machine werkt beter
en veiliger indien deze wordt belast zoals beoogd bij
het ontwerp.
• Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv.
geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen
of takken.
• Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
• Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge
ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen.
• Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine
nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
Klem het werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of
een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handen worden bediend.
Zorg voor een veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.
Onderhoud de machine met zorg. Houd de machine
en de accessoires schoon en scherp om beter en
veiliger te kunnen werken. Houdt u aan de
instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig
het snoer en laat dit bij beschadigingen door een
erkend Black & Decker Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang
het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningselementen droog en vrij van olie en vet.
Trek de stekker uit het stopcontact. Schakel de
stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil
staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen
van accessoires.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag een op het
stroomnet aangesloten machine niet met de vinger
aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer
u de stekker in het stopcontact steekt.
Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis. Gebruik
buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde
en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht bij uw
werk. Ga met beleid te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
Gebruik de stofafzuigvoorziening. Indien uw
machine is uitgerust met een voorziening voor het
afzuigen of verzamelen van stofdeeltjes of spanen,
moet deze correct worden aangesloten en gebruikt.
Dit geldt met name voor werkzaamheden in enge
ruimtes.
Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
39
NEDERLANDS
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik geen
machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend Black & Decker
Service-center. Voorkom lichamelijk letsel. Gebruik
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires of hulpstukken.
• Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
• Wend u voor reparaties tot een erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machine voldoet aan alle geldende
eiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN
• Gebruik de beschermkap en zorg ervoor dat deze
correct is bevestigd.
• Controleer of de montageflenzen en de slijpschijf
correct zijn bevestigd en dat deze onbeschadigd zijn.
• Zorg ervoor dat de goede afmetingen en de juiste
slijpschijf voor het werk worden gebruikt.
• Zorg ervoor dat het toerental van de slijpschijf,
staalborstel en schuurtoebehoren het toerental van
de spindel op de haakse slijper overschrijdt. Laat
een pasgemonteerde schijf voor 30 seconden
onbelast draaien voordat je met het werk begint.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met
een twee-aderig snoer en een stekker.
40
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van 30m
(100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden gebruikt.
Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend in
uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de
aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal
Black & Decker de defecte onderdelen of zelfs het
gehele produkt gratis vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke)
eisen voldoen, worden vervangen waarna de machine
een grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze
procedure kan op alle reparaties een garantie van 6
maanden worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
NEDERLANDS
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Draag tijdens
het werk met dit gereedschap altijd oorbescherming.
Diameter slijpschijf
Opgenomen vermogen
Nullasttoerental
Spindelmaat
Kabellengte
KG65
115mm
650W
11000rpm
M14
3m
KG72
115mm
720W
11000rpm
M14
3m
KG90
125mm
800W
11000rpm
M14
3m
KENMERKEN
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schuifschakelaar
Kabel
Beschermkap
Handgreep
Zijhandgreep (2 standen)
Spindelvergrendelingsknop
•
3
BEDIENING VAN DE HAAKSE SLIJPER
De haakse slijper inschakelen door de
schuifschakelaar naar voren te duwen. Voor een
ononderbroken bediening de schuifschakelaar naar
voren duwen en de voorzijde naar beneden duwen om
te vergrendelen.
Om de haakse
slijper uit te
schakelen op de
achterzijde van de
schuifschakelaar
drukken. De schakelaar springt dan vanzelf weer terug
naar de uit stand.
VERSTELLEN VAN DE BESCHERMKAP
Verstel de beschermkap om je handen te beschermen
en zodat de stofdeeltjes of slijpsel van je af vallen.
De stekker uit het stopcontact halen.
De spanmoer
losmaken. De
beschermkap op
de vereiste
hoek plaatsen.
Altijd de
spanmoer
vastdraaien.
MONTEREN VAN DE SLIJPSCHIJVEN
Afbramen en schuren
Gebruik een stevige schuurschijf met een verzonken
midden voor het afbramen en schuren van oppervlaktes.
Je kunt een slijpschijf met een maximale diameter van
115mm (KG65/KG72) en 125mm (KG90) gebruiken. De
maximale dikte is 6mm en het middengat is 22mm.
Doorslijpen van staal
Gebruik een doorslijpschijf voor het doorslijpen van
stangen, buizen en metalen delen. Je kunt een
slijpschijf met een maximale diameter van 115mm
(KG65/KG72) en 125mm (KG90) gebruiken. De maximale
dikte is 3.5mm en het middengat is 22mm.
Doorslijpen van steen
Gebruik voor het doorslijpen van steen een vlakke
doorslijpschijf. Je kunt een slijpschijf met een
maximale diameter van 115mm (KG65/KG72) en 125mm
(KG90) gebruiken. Benader het werk altijd vanaf de
hoek waarop je gaat doorslijpen. Blijf vanuit deze hoek
werken en oefen geen zijdruk op de schijf uit.
Haal de stekker uit
a
het stopcontact.
Zorg ervoor dat
de beschermkap
op de haakse
slijper is
bevestigd. Plaats
de binnenflens (a)
41
NEDERLANDS
op de spindel en zorg ervoor dat deze op de twee
vlakken rust.
Plaats de
schuurschijf op
de spindel en
binnenflens (a).
Zorg ervoor dat
deze correct is
a
bevestigd.
met de mee-geleverde steeksleutel vastdraaien.
VERWIJDEREN VAN DE BESCHERMKAP
Om de beschermkap te verwijderen ga je als volgt te
werk: Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de
slijpschijf.
Verwijder de
spanmoer
en de drie
borgschroeven.
b
Bevestig de
draadbuitenflens
(b) en zorg ervoor
dat deze op de
correcte manier
wordt bevestigd.
De manier van
bevestiging hangt
af van het soort
slijpschijf dat
wordt gebruikt.
Met afbraamschijven wordt de flens (b) met het verhoogde
gedeelte tegen de afbraamschijf bevestigd. Met
doorslijpschijven wordt de flens (b) met het binnenste
gedeelte in de tegenovergestelde richting bevestigd.
Houd de
steeksleutel op de
vlakken van de
spindel om te
voorkomen dat de
slijpschijf gaat
draaien en zet de
buitenflens met
de meegeleverde
steeksleutel vast.
KG72/KG90:
De spindelvergrendelingsknop
indrukken en de
spindel draaien
tot hij blokkeert.
Terwijl u de
vergrendelingsknop
ingedrukt houdt,
de buitenflens
42
MONTEREN VAN DE SCHUURSCHIJVEN
Wees er altijd van verzekerd dat het nominale toerental
van het toebehoren het toerental van de spindel op de
haakse slijper overschrijdt. Om met de haakse slijper te
schuren een schuurschijf met steunschijf gebruiken.
Om de schuurschijf te monteren als volgt te werk gaan:
Haal de stekker
uit het
stopcontact.
Verwijder de
beschermkap.
Plaats de flens op
de spindel.
Plaats de
steunschijf op de
spindel en
binnenflens en
zorg ervoor dat
deze correct zijn
geplaatst.
Monteer de fiberschuurschijf op
de steunschijf. De
draadbuitenflens
bevestigen en
volgens de
instructies in
“Monteren van de
slijpschijven”
vastdraaien.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
HANDIGE TIPS
• De beschermkap altijd zo plaatsen dat het
onafgeschermde gedeelte van de slijpschijf van het
lichaam is afgewend.
• Verwacht een vonkenregen als de slijpschijf met
NEDERLANDS
metaal in
aanraking komt.
Houd de haakse
slijper stevig met
een hand aan de
zijhandgreep en
de andere om het
huis van de
haakse slijper
vast.
Tijdens afbramen
altijd de juiste
hoek tussen de
slijpschijf en het
15°
werkoppervlak
aanhouden (15˚).
Dit verhoogt het vermogen van de slijpschijf en
voorkomt onnodige overbelasting.
terpentine, verfverdunners of soortgelijke produkten.
Zorg ervoor dat het binnenste van de machine droog
blijft en dompel de machine (of gedeelten ervan) nooit
onder in water of een andere vloeistof.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KG65, KG72, KG90 in overeenstemming is met
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN50144, HD400, EN61000
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 97.7dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 110.7dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s2
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
OVERBELASTING
Overbelasting beschadigd de motor van je haakse
slijper. Dit kan gebeuren als de haakse slijper voor
lange perioden wordt gebruikt. Probeer onder geen
omstandigheden het werk te versnellen door meer druk
op de haakse slijper uit te oefenen. De schuurschijven
werken het best als je een lichte druk op je haakse
slijper uitoefent en zo wordt voorkomen dat dat de
haakse slijper langzamer gaat werken.
GEREEDSCHAPSONDERHOUD
Houd beschermkappen, luchtopeningen en het
motorhuis vrij van stof en vuil. Met een schone doek
afvegen en met lage druk perslucht doorblazen. Een
overtollige accumulatie van metaalstof kan in geleiding
van electrische stroom van de inwendige onderdelen
naar de blootgestelde metalen onderdelen resulteren.
De haakse slijper niet overbelasten. Door overbelasting
gaat de haakse slijper langzamer en minder efficiënt
werken waardoor hij veel te heet wordt. Als dit gebeurt
de haakse slijper voor een of twee minuten onbelast
laten draaien tot het voldoende is afgekoeld. Als de
haakse slijper tijdens overbelasting plotseling wordt
uitgeschakeld verminderd dit de levensduur van de
schakelaar.
REINIGING
Reinig de machine uitsluitend met milde zeep en een
ietwat vochtige doek. Veel reinigingsmiddelen voor
huishoudelijk gebruik bevatten chemische
bestanddelen die de plastic laag van de machine flink
kunnen aantasten. Gebruik geen wasbenzine,
43
Bruksanvisning for vinkelsliper
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for
å minimalisere risikoen for støt, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstående instruksjoner, følg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
• Bruk hørselvern. Lydnivået kan variere, av og til kan
den overstig e 85dB (A). For å beskytte deg selv,
bruk alltid hørselvern.
• Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsflater
innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elverktøyet for
regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.
Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten
av lettantennelige væsker eller gasser.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt
med jordede deler (f.eks. rør,radiatorer, ovner,
kjøleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy
fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske
sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
• Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre
vekk fra arbeidsområdet.
• Oppbevar verktøyet sikkert. Når verktøyet ikke
brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor
rekkevidden til barn.
• Ikke overbelast verktøyet. Du arbeider sikrere
innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elverktøy. Ikke tving verktøyet til arbeider
som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
• Kle deg riktig. Ikke bruk løsthengende klær eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Bruk hårnett dersom du har langt hår.
• Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i
øynene, noe som kan forårsake skade. Dersom det
blir mye støv bruk evt. også ansiktsmaske.
• Ikke ødelegg ledningen. Bær ikke maskinen etter
ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten
fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
• Fest arbeidsstykket. Bruk skrutvinger eller et
skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er
sikrere enn å bruke hånden og du får begge
hendene fri til å jobbe med.
• Strekk deg ikke for mye. Ha godt fotfeste og balanse.
• Pass på tilbehøret. Hold de skarpe og rene. Følg
44
•
•
•
•
•
•
•
instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret.
Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert
av et autorisert verksted dersom den er skadet.
Kontroller skjøteledningen regelemessig og bytt den
ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og
fri for olje og fett.
Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er
i bruk, før service og ved skifte av tilbehør som
slipeskive, stålbørst etc.
Fjern nøkler. Kontroller at nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
Unngå uavsiktlig innkobling. Bær ikke tilkoblet
verktøy med fingeren på strømbryteren. Sjekk at
strømbryteren er avslått når du kobler verktøyet
til strøm.
Utendørs skjøteledninger. Ute skal det kun brukes
skjøteledninger som er beregnet for dette bruk.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til
strøm. Før videre bruk skal defekte deler og evt.
andre skader repareres. Kontroller at de bevegelige
delene fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen
deler er sprukket, at alle deler er skikkelig montert.
En verneanordning eller annen del som er skadet
skal skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom
ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte
strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk
ikke elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan
slås på/av.
For din personlige sikkerhet. Bruk kun tilbehør og
ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
EKSTRA SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
• Bruk vernedekselet, og pass på at det er riktig montert.
• Sjekk at flensene og skiven er riktig montert, og at
de ikke er skadet.
• Pass på at du alltid bruker skiver av riktig størrelse
og type for oppgaven du skal utføre.
• Pass på at skiven, stålbørsten og slipepapiret har
høyere omdreiningshastighet enn spindelen til
vinkelsliperen. La maskinen gå uten belastning i 30
sekunder når du har byttet utstyr, før du begynner å
bruke det.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
NORGE
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet.
Merk! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsiktighet. Isoleringen finnes for å gi øket
beskyttelse mot skade som kan oppstå pga.
elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften
blir dårligere.
Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom dette er
absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
MILJØ
Når produktet er utslitt, levéres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den
alltid inn til et autorisert Black & Decker
serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for øvrig
informasjon eller kontakt Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt sepparat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a:
Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen er
uten material-eller fabrikasjonsfeil ved levering.
Garantien gjelder 24 måneder fra levering.
Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere eller
bytte ut maskinen etter eget valg. For å påberope feil
som omfattes av garantien skal kjøperen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserte serviceverksted
om feilen innen fjorten dager etter at feilen oppdages.
Kjøperen skal kunne fremvise kvittering, faktura eller
annet kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble
kjøpt. Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaltilbehør.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Bruk alltid hørselsvern når du
bruker dette verktøyet.
Skivediameter
Strøm
Frittgående hastighet (o/min.)
Spindelstørrelse
Kabellengde
KG65
115mm
650W
11,000
M14
3m
KG72
115mm
720W
11,000
M14
3m
KG90
125mm
800W
11,000
M14
3m
FUNKSJONER
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strømbryter
Kabel
Skivedeksel
Holdespor
Sidehåndtak (2 posisjoner)
Spindellåseknapp
•
3
SLIK BRUKER DU VINKELSLIPEREN
Når du skal slå på
vinkelsliperen,
skyver du
bryteren forover.
For kontinuerlig
drift skyver du
bryteren forover,
samtidig som du skyver forsiden ned til den låses på
plass. Du slår av maskinen ved å trykke på baksiden av
bryteren. Bryteren er fjærbelastet, og går automatisk
tilbake til av-posisjon.
45
NORGE
JUSTERE SKIVEDEKSEL
Juster skivedekselet for å beskytte hendene dine, og
for å justere retningen på slipeavfallet. Trekk ut støpslet
fra kontakten.
Løsne
klemmeskruen.
Plasser vernet i
ønsket vinkel.
Husk og alltid
stramme
klemmeskruen.
Sett på den
gjengede
ytterflensen (b).
Pass på at den
står i riktig retning
for skiven som
monteres. For
slipeskiver skal
flensen (b) settes
med den hevede
delen mot skiven.
For kappeskiver
skal flensen (b)
settes med
innerdelen vekk
fra skiven.
Hold
skrunøkkelen på
spindelflatene,
slik at skiven ikke
kan rotere, og
stram ytterflensen
med medfølgende
skrunøkkel.
SETTE PÅ SLIPESKIVENE
Pass på at oppgitt o/min. for tilbehøret alltid overstiger
spindelomdreiningene for vinkelsliperen.
Slipe og polere
Bruk en solid slipeskive med senket midtparti for
sliping og polering av overflater. Den største
skivediameteren du kan bruke, er 115mm (KG65/KG72)
og 125mm (KG90). Maksimal tykkelse er 6mm, og
midthullet er 22mm.
Kappe metall
Bruk en kappeskive ved kapping av metall. Den største
diameteren du kan bruke, er 115mm (KG65/KG72) og
125mm (KG90). Maksimal tykkelse er 3,5mm, og
midthullet er 22mm.
Kappe stein
Når du kapper stein, må du bruke en flat kappeskive.
Den største skivediameteren du kan bruke, er 115mm
(KG65/KG72) og 125mm (KG90). Begynn alltid å arbeide
med vinkelen du vil kappe i. Oppretthold vinkelen under
hele kappingen og unngå sidebelastning på skiven.
Gjør slik:
Trekk ut støpslet
a
fra kontakten.
Pass på at vernet
er montert. Plasser
innerflensen (a) på
spindelen. Pass på
at den ligger på
de to flatene.
Legg slipeskiven
på spindelen og
innerflensen (a).
Pass på at den
a
plasseres riktig.
b
46
KG72/KG90: Trykk
spindellåseknappen
inn og roter
spindelen til den
låses. Med
låseknappen
trykket inn,
trekker du til den
ytre flensen med
skrunøkkelen som
følger med.
TA AV VERNET (KUN VED SLIPING)
Gjør slik når du skal ta av vernet:
Trekk ut støpslet
fra kontakten. Ta
av skiven. Ta av
klemmeskruen
og de tre
festeskruene.
NORGE
SETTE PÅ SLIPESKIVER
Gjør slik:
Trekk ut støpslet fra kontakten.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
Ta av vernet.
Plasser flensen
på spindelen.
Plasser
støtterondellen på
spindelen og
innerflensen.
Pass på at den
sitter riktig. Sett
på slipeskiven
med fiberbakside
på støtterondellen.
Monter den
gjengede ytre
flensen og trekk til
som forklart under
“Montere skivene”.
TIPS
Hold
vinkelsliperen fast
med en hånd på
sidehåndtaket og
den andre rundt
selve
vinkelsliperen.
• Sett alltid vernet slik at så mye som mulig av den
udekkede skiven peker vekk fra deg.
• Vær forberedt på et gnistregn når skiven møter
metallet.
Når du sliper, må
du alltid
opprettholde riktig
vinkel mellom
skiven og
arbeidsflaten
(15º). Dette øker
15°
slipekapasiteten
til skiven, og du
unngår unødig overbelastning.
OVERBELASTNING
Overbelastning kan skade motoren til vinkelsliperen.
Dette kan oppstå hvis sliperen brukes til kraftige jobber
over lang tid. Du må aldri forsøke å legge ekstra vekt
på sliperen for å få jobben til å gå raskere. Slipeskivene
fungerer mer effektivt når du legger lett trykk på
vinkelsliperen, og du unngår da redusert
sliperhastighet.
VEDLIKEHOLD AV MASKINEN
Hold vern, luftventiler og motorhuset så fritt for støv og
smuss som mulig. Tørk av med en ren klut og blås nøye
med lavtrykksluft. Oppbygging av metallstøv kan
forårsake leding av strøm fra indre deler til utsatte
metalldeler. Du må ikke overbelaste vinkelsliperen.
Overbelastning forårsaker en reduksjon i hastighet og
effektivitet og kan føre til overoppheting. Hvis dette
skjer, må du la sliperen gå uten belastning i et par
minutter til den er avkjølt til normal driftstemperatur.
Hvis du slår av sliperen mens den belastes, kan du
forkorte levetiden til bryteren.
RENGJØRING
Bruk kun en mild såpe og en fuktig klut ved rengjøring.
Mange rengjøringsmiddel inneholder kjemikalier som
kan skade plasten. Bruk aldri bensin, terpentin, aceton,
eller lignende produkter. Sjekk at det ikke kommer
væske inn i maskinen, senk heller ikke maskinen ned i
noen form for væske.
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: KG65, KG72, KG90
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN50144, HD400, EN61000
Veid lydtrykk er 97.7dB (A)
Veid lydeffekt er 110.7dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
47
Manual do utilizador de rebarbadora de acabamento
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas
as precauções básicas de segurança para evitar o
risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.
Para uma utilização segura
• Recomendamos que tome todas as medidas
adequadas para a protecção dos seus ouvidos, no
caso de ultrapassar um nível de intensidade de som
igual ou superior a 85dB (A).
• Mantenha sempre limpa a área de trabalho. Areas
de trabalho desarrumadas podem implicar acidentes.
• Ter em atenção ao ambiente do local de trabalho.
Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva
nem usá-las em locais húmidos ou molhados.
Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada.
Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco
de incêndio ou explosão.
• Previna-se contra choques eléctricos. Evitar o
contacto do corpo com superfícies ligadas à terra
(tubos, irradiadores, frigoríficos, etc.).
• Mantenha as crianças afastadas. Não as deve
deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de
cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas. Sempre que não estiverem
em uso, as ferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros (com fechadura) longe do
alcance das crianças.
• Não forçe a ferramenta. Fará melhor o seu trabalho
e de um modo mais seguro se fôr utilizada segundo
a sua função.
• Use a ferramenta correcta. Não utilize ferramentas
ou acessórios para amadores em trabalhos pesados
que exigem máquinas profissionais. Não utilize
ferramentas para trabalhos que não são indicados;
por exemplo, não use uma serra circular para cortar
ramos ou troncos.
• Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas
de borracha e calçado anti-derrapante (sola de
borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o
cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
• Use óculos de segurança. Use uma máscara ou
óculos de protecção sempre que a operação origine
muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
• Não maltrate o cabo. Não deverá nunca transportar
a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este
48
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, óleo e bordos afiados.
Fixe a peça a trabalhar. Use grampos ou um
dispositivo para suster a sua peça de trabalho.
É mais seguro do que usar a sua mão, e fica assim
com ambas as mãos livres para manusear a sua
máquina.
Não se incline demasiadamente. Mantenha-se
numa posição de pé e bem equilibrada.
Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que
funcionem melhor e com maior segurança. Siga as
instruções no que se refere à lubrificação e
substituição dos acessórios. Inspeccione
periodicamente os cabos e, se verificar que estes
estão danificados, mande-os reparar num centro de
assistência técnica. Mantenha as mãos secas,
limpas e sem óleo nem gordura.
Desligue as ferramentas. Desligue as ferramentas
quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar
para o centro de assistência técnica e quando
estiver a substituir acessórios (por exemplo:
lâminas, brocas e cortantes).
Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porcas. Verifique se retirou da ferramenta as chaves
reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
Evite ligar a máquina inadvertidamente. Não
transporte uma ferramenta ligada à corrente com
dedo no interruptor. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ficha do
cabo da máquina à tomada de corrente.
Utilize cabos de extensão para utilizaçao ao ar
livre. Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre,
utilize apenas cabos marcados e concebidos para tal.
Mantenha-se atento. Esteja atento ao que está a fazer.
Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver cansado.
Coloque o equipamento de extracção de poeiras.
Se as ferramentas estiverem preparadas para a
colocação do extractor de poeiras, certifique-se de
que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estão danificados,
de forma a saber se a máquina pode funcionar
eficazmente e com segurança. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes móveis ;
veja se estes estão partidos ou mal montados, e
tenha em atenção quaisquer outras condições que
possam afectar o bom funcionamento da máquina.
PORTUGUÊS
O resguardo ou os componentes danificados
deverão ser reparados ou substituídos num centro
de assistência técnica, salvo indicação em
contrário, dada neste manual de instruções. Mande
substituir os interruptores defeituosos num centro
de assistência autorizado. Não utilize a ferramenta
se o interruptor estiver danificado.
• Atenção! A utilização de acessórios não
recomendados neste manual de instruções pode
constituir um risco para segurança do utilizador.
• Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um
técnico especializado. Este aparelho eléctrico está
em conformidade com as principais regras de
segurança. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos especializados e com peças de origem,
pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de
danos pessoais graves.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
• Utilize o resguardo e certifique-se de que se
encontra bem colocado.
• Certifique-se de que as flanges de montagem e o
disco se encontram correctamente colocados e de
que não se encontram danificados.
• Certifique-se de que está a utilizar o tipo e o
tamanho correcto de disco para a tarefa.
• Certifique-se de que o disco, escova de arame e
acessórios de rectificação possuem uma gama de
rpm superior à do eixo da rebarbadora de
acabamento. Deixe um novo disco funcionar sem
carga durante
30 segundos antes de iniciar qualquer operação.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim, a
ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Assegure-se que a fonte de energía é igual à voltagem
indicada na placa de caracteristicas.
Esta mâquina é fornecida com um cabo de dois
fios condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina, sem
quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
49
PORTUGUÊS
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para
tanto não hesite em contactar o centro de assistência
mais próximo da sua área sempre que entender
necessário.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
Consulte o seu revendedor para conhecer a gama de
acessórios disponível.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Deverá usar
protectores para os ouvidos quando utilizar esta
ferramenta.
KG65
KG72
KG90
Diâmetro do disco
115mm 115mm 125mm
Potência
650W
720W
800W
Velocidade sem carga 11000rpm 11000rpm 11000rpm
Rosca do veio
M14
M14
M14
Comprimento do cabo 3m
3m
3m
CARACTERÍSTICAS
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
50
Interruptor
Cabo
Resguardo do disco
Corpo da máquina
Punho lateral (2 posições)
Botão de bloqueio do veio
•
3
UTILIZAÇÃO DA REBARBADORA DE ACABAMENTO
Para ligar a
rebarbadora de
acabamento,
empurre o
interruptor para a
frente. Para um
funcionamento
contínuo, empurre o interruptor para a frente e
pressione a sua zona dianteira até que esta se
encontre na posição de bloqueio. Para desligar a
rebarbadora de acabamento, pressione a zona traseira
do interruptor. Uma mola fará com que este volte à
posição para desligar.
AJUSTE DO RESGUARDO DO DISCO
Efectue o ajuste do resguardo para proteger as suas
mãos e para direccionar os detritos de material.
Desligue a ficha
da tomada. Liberte
a porca de aperto.
Coloque o
resguardo no
ângulo pretendido.
Aperte sempre a
porca de aperto.
COLOCAÇÃO DOS DISCOS
Rectificação e acabamento
Utilize um disco rijo e abrasivo, de centro côncavo, para
rectificação e acabamento de superfícies. O diâmetro
máximo do disco que poderá utilizar é de 115mm (KG65/
KG72) e 125mm (KG90). A grossura máxima é de 6mm e o
orifício central é de 22mm.
Corte de metal
Utilize um disco de corte para corte de secções de
eixos, canos e metais. O diâmetro máximo que poderá
utilizar é de 115mm (KG65/KG72) e 125mm (KG90).
A grossura máxima é de 3.5mm e o orifício central é
de 22mm.
Corte de alvenaria
Quando efectuar o corte de alvenaria, utilize um disco
de corte plano. O diâmetro máximo do disco que poderá
utilizar é de 115mm (KG65/KG72) e 125mm (KG90).
O ângulo de corte escolhido inicialmente deve ser
mantido ao longo da operação, e não deve exercer
qualquer pressão lateral sobre o disco.
Desligue a ficha da tomada.
Certifique-se de que o resguardo se encontra
colocado. Coloque a flange interior (a) no eixo.
PORTUGUÊS
Certifique-se de
que entra em
contacto com as
duas superfícies
planas.
a
a
b
Coloque o disco
abrasivo no eixo e
na flange interior
(a). Certifique-se
de que se
encontra
correctamente
colocado.
Coloque a flange
exterior roscada
(b), certificandose de que se
encontra na
direcção correcta
para o tipo de
disco colocado.
Para discos de
rectificação,
a flange (b) é
colocada com a zona saliente virada para o disco.
Para discos de corte, a flange (b) é colocada com a
zona interior virada para longe do disco.
Mantenha a chave
de porcas nas
superfícies planas
do eixo para
evitar a rotação
do disco e aperte
a flange exterior
com a chave de
porcas fornecida.
KG72/KG90:
Pressione o botão
de bloqueio do
eixo e rode-o até
que se en-contre
bloqueado.
Mantenha o botão
de bloqueio
pressionado e
aperte a flange
exterior com a chave de porcas fornecida.
RETIRAR O RESGUARDO
Proceda da seguinte forma:
Desligue a ficha da tomada.
Retire o disco.
Retire a cavilha
de aperto e os
três parafusos de
retenção.
COLOCAÇÃO DE DISCOS ABRASIVOS
Certifique-se sempre de que a gama de rpm do
acessório excede as rpm do eixo da rebarbadora de
acabamento. Utilize um disco abrasivo com superfície
de suporte para lixas na rebarbadora de acabamento.
Desligue a tomada da corrente.
Retire o
resguardo.
Coloque a flange
no eixo. Coloque a
superfície de
suporte no eixo e
na flange interior,
certificando-se de
que se encontra
correctamente
colocada. Coloque
o disco de fibra
abrasiva na
superfície de
suporte. Coloque
a flange exterior
roscada e apertea, como indicado
na secção
“Colocação dos
discos”.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Segure bem a
rebarbadora de
acabamento com
uma mão em volta
do punho lateral e
a outra em volta
do corpo da
rebarbadora de
acabamento.
51
PORTUGUÊS
• O resguardo deve ser montado de forma a que a parte
exposta do disco se encontre oposta ao utilizador.
• Cuidado com as chispas quando o disco tocar no metal.
Quando efectuar
a rectificação,
mantenha sempre
um ângulo
correcto entre o
disco e a
15°
superfície de
trabalho (15˚). Este
procedimento aumentará a capacidade de remoção do
disco e evitará sobrecargas des necessárias.
SOBRECARGA
Uma sobrecarga danificará o motor da rebarbadora de
acabamento. Essa situação poderá verificar-se se
utilizar a rebarbadora de acabamento durante períodos
de tempo muito prolongados. Não tente, em qualquer
circunstância, exercer demasiada pressão sobre a
rebarbadora de acabamento, de modo a acelerar o
trabalho. Os discos abrasivos são mais eficazes
quando é exercida apenas uma leve pressão sobre a
rebarbadora de acabamento, de forma a evitar
quebras de velocidade.
CUIDADOS COM A FERRAMENTA
Mantenha os resguardos, orifícios de ventilação, e
caixa do motor limpos de poeira e sujidade. Limpe-os
com um pano limpo e aplique uma leve pressão de ar.
Uma acumulação excessiva de limalha de ferro poderá
provocar uma transmissão de corrente eléctrica, das
peças internas para as peças de metal expostas.
Não sobrecarregue a rebarbadora de acabamento.
A sobrecarga provocará uma redução na velocidade e
eficiência da rebarbadora de acabamento, fazendo
com que esta aqueça demasiado. Se tal acontecer,
faça funcionar a rebarbadora de acabamento sem
qualquer carga durante um ou dois minutos até que
esta atinja a temperatura normal de funcionamento. Se
desligar a rebarbadora de acabamento enquanto esta
se encontra sob carga, reduzirá a vida útil do interruptor.
LIMPEZA
Use um sabão suave para limpeza. A maioria dos
produtos de limpeza domésticos, contém substâncias
químicas que podem danificar o corpo plástico.
Também não deve utilizar diluentes, vernizes ou
petróleos para esse efeito. Não deixe que nenhum
líquido entre para o interior da máquina e nunca a
mergulhe em líquido algum.
52
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: KG65, KG72, KG90
estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN50144, HD400, EN61000
Pressão sonora 97.7dB (A)
Potência sonora 110.7dB (A)
Vibração <2.5m/s2
Brian Cooke - Engenheiro respnsável
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Kulmahiomakoneen käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje
tarkkaan ennen kuin otat työkalun käyttöön ja säilytä
se. Noudata näiden ohjeiden lisäksi
Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Käytä kuulosuojaimia. Eri materiaaleja
työstettäessä saattaa melutaso vaihdella kohoten
toisinaan yli 85dB (A) rajan. Suojataksesi itseäsi
käytä aina kuulosuojaimia.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi. Älä
altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä kontaktia sähköä
johtaviin esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim. suuri
kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, käytä hengityssuojaa.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä koskaan kanna
sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti, ja
mikäli se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana
äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole käytössä,
kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim.
hiomalaikkaa, kuppiteräsharjaa, tms.
Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona työskennellessä
tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin
laitat johdon seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
MUITA TURVALLISUUSOHJEITA
• Käytä aina suojusta ja varmista, että se on
asennettu oikein.
• Tarkista, että liittimet ja hiomalaikka on kiinnitetty
oikein ja etteivät ne ole viallisia.
53
SUOMI
• Varmista, että käytät tehtävään tarkoitettua oikean
kokoista ja tyyppistä hiomalaikkaa.
• Varmista, että hiomalaikan, teräsharjan sekä muiden
hiomatarvikkeiden nimelliskierrosnopeus ylittää
kulmahiomakoneen karan kierrosnopeuden.
• Anna vastakiinnitetyn laikan käydä tyhjäkäynnillä
30 sekuntia, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
54
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on,
että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle Black & Decker
Oy:n valtuuttamalle korjaamolle 14 päivän kuluessa
virheen ilmenemisestä tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt
huomata laitteessa olevan virheen. Ostajan on tällöin
esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja -paikkaa osoittava
kuitti, lasku tai muu ostotodistus. Ostaja on velvollinen
omalla kustannuksellaan toimittamaan laite
purkamattomana sanottuun korjaamoon. Kulutuskaupan
osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan
välillä kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24 kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
SUOMI
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä vain
Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Kuulosuojaimia on käytettävä tätä työkalua
käytettäessä.
Hiomalaikan halkaisija
Teho
Kuormittamaton
nopeus (k/min)
Kara
Johdon pituus
KG65
115mm
650W
11.000
KG72
115mm
720W
11.000
KG90
125mm
800W
11.000
M14
3m
M14
3m
M14
3m
OMINAISUUDET
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Virrankatkaisija
Johto
Rikkomasuoja
Kahva
Sivukahva (2 asentoa)
Karan lukituspainike
•
3
NÄIN KÄYTÄT KULMAHIOMAKONETTA
Käynnistä
kulmahiomakone
työntämällä
virrankatkaisijaa
eteenpäin.
Kun haluat
hiomakoneen
käyvän jatkuvasti, työnnä virrankatkaisijaa eteenpäin ja
paina sen etupää alas, kunnes se lukkiutuu. Sammuta
kulmahiomakone painamalla virrankatkaisijan
takaosaa. Jousikuormitus palauttaa virrankatkaisijan
pois päältä -asentoon.
RIKKOMASUOJAN SÄÄTÄMINEN
Säädä suojus
suojamaan käsiäsi
ja ohjaamaan
hiomisesta
syntyvää
hionta-ainesta.
Irrota pistoke
virtalähteestä. Löysennä kiristyspultti. Aseta suojus
haluttuun asentoon. Muista aina kiristää kiristyspultti.
HIOMALAIKAN KIINNITYS
Varmista aina, että tarvikkeen nimelliskierrosluku
ylittää kulmahiomakoneen karan kierrosluvun.
Hiominen ja kiillottaminen
Käytä jäykkää hiomalaikkaa, jossa on sisäänpainettu
napa pintojen hiomista ja viimeistelyä varten. Hiomalaikka
voi olla halkaisijaltaan enintään 115mm (KG65/KG72) ja
125mm (KG90). Sen paksuus saa olla korkeintaan 6mm
ja keskireikä 22mm.
Metallin katkaisu
Käytä katkaisulaikkaa tankojen, putkien ja
metallikappaleiden katkaisemiseen. Katkaisulaikka voi
olla halkaisijaltaan enintään 115mm (KG65/KG72) ja
125mm (KG90). Sen paksuus saa olla korkeintaan
3,5mm ja keskireikä 22mm.
Tiilien katkaisu
Käytä tasaista katkaisulaikkaa tiilien katkaisemiseen.
Katkaisulaikka voi olla halkaisijaltaan enintään 115mm
(KG65/KG72) ja 125mm (KG90). Lähesty leikattavaa
kohdetta aina siinä kulmassa missä aiot leikata. Säilytä
tämä kulma koko ajan äläkä paina laikkaa sivullepäin.
Noudata allaolevia ohjeita: Irrota pistoke virtalähteestä.
Varmista, että
a
suojus on
paikallaan. Aseta
sisälaippa (a)
karaan. Varmista,
että se on kahden
litteän osan päällä.
Aseta hiomalaikka
karan ja sisälaipan
a
(a) päälle. Varmista,
että se on oikein
paikallaan.
b
55
SUOMI
Kiinnitä kierteinen
ulompi laippa (b)
varmistaen, että
se on oikein päin
käytettävissä
olevan laikan
mukaan.
Hiomalaikkojen
kohdalla laippa (b)
asetetaan sen
korotettu osa
laikkaan päin.
Katkaisulaikkojen
kohdalla laippa (b)
asetetaan sen sisäosa laikasta poispäin.
Pidä ruuviavain
karan litteällä
osalla estäen sitä
pyörimästä ja
kiristä ulompaa
laippaa
ruuviavaimella
(kuuluu
toimitukseen).
KG72/KG90:
Paina karan
lukituspainiketta
ja pyöritä karaa,
kunnes se
lukkiutuu. Kiristä
ulompi laippa
ruuviavaimella
(kuuluu toimitukseen) pitäen
lukituspainiketta
sisäänpainettuna.
SUOJUKSEN IRROTTAMINEN (VAIN HIOTTAESSA)
Toimi seuraavasti:
Irrota pistoke
virtalähteestä.
Irrota
hiomalaikka.
Irrota kiristyspultti
ja kolme ruuvia.
56
KUITUHIOMAPYÖRÖN KIINNITTÄMINEN
Käytä hiomalaikkaa tukilaipan kanssa.
Kiinnitä hiomalaikka seuraavasti:
Irrota pistoke virtalähteestä.
Irrota suojus.
Aseta liitin
karaan. Aseta
tukilaippa karan ja
sisälaipan päälle
varmistaen, että
se on oikein
paikallaan.
Asenna
hiomalaikka
kuitupuoli kohti
tukilaippaa.
Kiinnitä kierteinen
ulompi laippa ja
kiristä kuten
kohdassa
“Hiomalaikan
kiinnitys” on
selostettu.
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
VINKKEJÄ
Pitele kulmahiomakonetta
seuraavasti: pidä
yhtä kättä tukevasti
sivukädensijan
ympärillä ja toista
koneen rungon
ympärillä.
• Sijoita suojus aina niin, että mahdollisimman suuri
osa näkyvillä olevaa laikkaa on suunnattu itsestäsi
poispäin.
• Varaudu kipinäsyöksyyn laikan koskettaessa
metallia.
Kun hiot, säilytä
aina oikea kulma
(15˚) laikan ja
työstettävän
pinnan välillä.
Tämä lisää
15°
hiomalaikan tehoa
ja vältyt
tarpeettomalta ylikuormittamiselta.
SUOMI
YLIKUORMITUS
Ylikuormitus voi vahingoittaa kulmahiomakoneen
moottoria. Ylikuormitus voi tapahtua, jos
kulmahiomakone on kovassa käytössä pitkiä aikoja.
Älä koskaan paina kulmahiomakonetta liian kovaa työsi
jouduttamiseksi. Hiomakone toimii tehokkaimmin, kun
siihen kohdistetaan vain vähän painetta, näin vältytään
hidastamasta sen nopeutta.
KUNNOSSAPITO
Pidä suojukset, ilma-aukot ja moottoritila
mahdollisimman puhtaana pölystä ja muusta liasta.
Pyyhi puhtaalla liinalla ja puhalla painepuhaltimella
alhaisella paineella. Suuri metallipölykertymä voi
aiheuttaa sähkövirran johtumisen sisäosista ulkoisiin
osiin. Älä ylikuormita kulmahiomakonetta. Ylikuormitus
hidastaa vauhtia ja vähentää tehokkuutta tehden
hiomakoneen liian kuumaksi. Jos näin tapahtuu, anna
hiomakoneen käydä tyhjäkäynnillä parin minuutin ajan,
kunnes se palautuu normaaliin käyttölämpötilaansa.
Kulmahiomakoneen kytkeminen pois toiminnasta
kuormituksen aikana lyhentää virrankatkaisijan
käyttöikää.
PUHDISTUS
Käytä vain mietoa saippuaa ja kosteaa riepua koneen
puhdistamiseen. Monissa puhdistusaineissa on
kemikaaleja, jotka saattavat vahingoittaa muovia.
Älä koskaan käytä bensiiniä, tärpättiä, asetonia,
valopetroolia tai vastaavia tuotteita. Pidä huoli, ettei
kosteutta pääse koneeseen, äläkä koskaan upota
konetta mihinkään nesteeseen.
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut: KG65, KG72, KG90
ovat 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN50144, HD400, EN61000 mukaiset
Mitattu melupaine 97.7dB (A)
Mitattu meluteho 110.7dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
57
Bruksanvisning för vinkelslip
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada och
brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i
bruk och spara bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån vid sågning av olika
material kan variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A).
För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte elverktyget att
göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar
och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår
använd även andningsskydd.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig verktyget i
sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
58
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
Sköt tillbehören med omsorg. Håll tillbehören
skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör såsom
slipskiva, stålborstar m.m.
Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter
stickkontakten till uttaget.
Förlängningssladdar utomhus. Utomhus skall endast
användas förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget. Innan fortsatt
användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar
kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt
kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga
delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
SVERIGE
YTTERLIGARE SÄKERHETSÅTGÄRDER
• Använd alltid sprängskyddet och se till att det är
monterat korrekt.
• Kontrollera att flänsarna och skivan är monterade
korrekt och i god kondition.
• Kontrollera att du använder rätt storlek och typ av
skiva för arbetet.
• Kontrollera att skivor, stålborstar och
sliptillbehörens märkvärde överstiger varvtalet på
vinkelslipens spindel.
• Låt en nymonterad skiva gå på tomgång utan
belastning i 30 sekunder innan arbetet startas.
Spar dessa instruktioner!
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till
en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell prislista/
katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos
Black & Decker AB.
Dessa innebär bl.a:
Black & Decker AB garanterar att maskinen är fri från
material- eller fabrikationsfel vid leverans. Garantin
gäller 24 månader från leveransen. Black & Decker
åtar sig att kostnadsfritt reparera eller byta ut
maskinen efter eget val. För att rätt åberopa fel som
omfattas av garanti skall köparen underrätta närmaste
Black & Decker auktoriserad serviceverkstad om felet
inom fjorton dagar efter det att felet upptäckts eller
bort upptäckas. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda
serviceverkstad eller till inköpsstället. För
konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga delar
Konsumentköplagen som reglerar förhållandet mellan
återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av tillbehör.
För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Hörselskydd måste bäras när detta verktyg
används.
KG65
115mm
650W
11,000
M14
3m
Skivdiameter
Ineffekt
Hastighet utan belastning vpm
Spindelstorlek
Sladdlängd
KG72
115mm
720W
11,000
M14
3m
KG90
125mm
800W
11,000
M14
3m
EGENSKAPER
•
•
6
2
•
•
4
•
1
5
5
•
•
3
59
SVERIGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strömbrytare
Sladd
Sprängskydd
Handtag
Sidohandtag (2 lägen)
Spindellåsknapp
ATT ANVÄNDA VINKELSLIPEN
Skjut
strömbrytaren
framåt för att
sätta på
maskinen. För
konstant drift, skjut
strömbrytaren
framåt och tryck
ned den främre delen tills den spärras på plats. För att
stänga av vinkelslipen, tryck på strömställarens bakre
del. Fjäderbelastningen återställer strömbrytaren till
avstängt läge.
JUSTERING AV SPRÄNGSKYDD
Justera skyddet så att det skyddar dina händer och
avvärjer slipavfall.
Drag ut kontakten
ur vägguttaget.
Lossa klämbulten.
Positionera
skyddet i lämplig
vinkel. Drag alltid
åt klämbulten.
MONTERING AV SLIPSKIVOR
Kontrollera alltid att tillbehörets varvtal överstiger
varvtalet på vinkelslipens spindel.
Slipning och polering
Använd en stel slipskiva med nedsänkt nav för slipning
och polering av ytor. Maximal skivdiameter är 115mm
(KG65/KG72) och 125mm (KG90). Maximal tjocklek är
6mm och mitthålet är 22mm.
Kapning av metall
Använd en kapskiva för att skära stänger, rör och
metalldelar. Maximal diameter är 115mm (KG65/KG72)
och 125mm (KG90). Maximal tjocklek är 3,5mm och
mitthålet är 22mm.
Kapning av murbruk
En platt kapskiva bör användas för att skära murbruk.
Maximal skivdiameter är 115mm (KG65/KG72) och
125mm (KG90). Starta arbetet i den vinkel du kommer
60
att skära. Bibehåll denna vinkel under arbetets gång
och undvik att belasta skivans sida. Följ anvisningarna
nedan: Drag ut kontakten ur vägguttaget.
Kontrollera att
a
skyddet är
monterat. Placera
den inre flänsen
(a) på spindeln.
Kontrollera att
den placeras på
de två flata delarna.
Placera slipskivan
på spindeln och
den inre flänsen
a
(a). Kontrollera att
den placerats
korrekt.
b
Montera den
gängade yttre
flänsen (b), se till
att den är inriktad
på rätt sätt för
den typ av skiva
som monteras.
För slipskivor skall
flänsen (b)
monteras med den upphöjda delen riktad mot skivan.
För kapskivor, skall flänsen (b) monteras med den inre
delen riktad bort från skivan.
Håll skruvnyckeln
på spindelns
platta delar för att
stoppa skivan från
att rotera och
drag åt den yttre
flänsen med
skruvnyckeln som
medföljer.
KG72/KG90:
Tryck in
spindellåsknappen
och vrid spindeln
tills den spärras.
Håll spindellåset
intryckt och drag
åt den yttre
flänsen med skruvnyckeln som medföljer.
SVERIGE
ATT TA BORT SKYDDET (ENDAST VID SLIPNING)
Gör på följande sätt för att ta bort skyddet:
Drag ut kontakten
ur vägguttaget.
Tag bort skivan.
Tag bort
klämbulten och de
tre fästskruvarna.
MONTERING AV FIBERSLIPRONDELL
Använd en slipskiva tillsammans med en stödrondell.
Gör på följande sätt:
Drag ut kontakten
ur vägguttaget.
Tag bort skyddet.
Placera flänsen
på spindeln.
Placera
stödrondellen på
spindeln
tillsammans med
den inre flänsen,
se till att den är
placerad korrekt.
Montera
slipskivan med
fiberbakgrunden
riktad mot
stödrondellen.
Montera den
gängade yttre
flänsen och drag
åt så som
beskrivs i
“Montering av slipskivor”
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
Vid slipning skall
den rätta vinkeln
alltid
upprätthållas (15˚)
mellan skivan och
15°
arbetsstycket.
Det ökar skivans
slipförmåga och undviker onödig belastning.
ÖVERBELASTNING
Överbelastning kan skada motorn på din vinkelslip.
Överbelastning kan inträffa om vinkelslipen används
för tunga arbeten under längre tidsperioder. Under inga
omständigheter bör du trycka på vinkelslipen för att
snabba på arbetet. Slipskivorna fungerar bättre när ett
lätt tryck utövas på vinkelslipen, vilket också undviker
att hastigheten sänks.
VERKTYGSSKÖTSEL
Håll skydd, luftintag och motorhuset så fria från damm
och smuts som möjligt. Torka rent verktyget med en
trasa och blås med tryckluft på lågt tryck. Överdriven
ansamling av metalldamm kan göra att ström leds från
de interna delarna till de yttre delarna. Överbelasta inte
vinkelslipen. Överbelastning gör att hastigheten och
effektiviteten reduceras, vilket resulterar i att
vinkelslipen blir för het. Om detta inträffar, kör
vinkelslipen utan belastning i en eller två minuter tills
den svalnat till normal driftstemperatur. Om
vinkelslipen stängs av under belastning reduceras
strömbrytarens livslängd.
RENGÖRING
Använd endast mild tvål och en något fuktig trasa vid
rengöring. Många rengöringsmedel innehåller
kemikalier som kan skada plasten. Använd aldrig
bensin, terpentin, aceton, lacknafta eller liknande
produkter. Se till att inte vätska kommer in i maskinen
och sänk heller aldrig ner maskinen i någon vätska.
TIPS
Håll vinkelslipen
ordentligt med en
hand runt
sidohandtaget
och den andra
runt själva
maskinen.
• Positionera skyddet så att den synliga delen av
skivan är riktad bort från dig så mycket som möjligt.
• Var beredd på en mängd gnistor när skivan nuddar
metall.
CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: KG65, KG72, KG90
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN50144, HD400, EN61000
Vägt ljudtryck är 97.7dB (A)
Vägt ljudeffekt är 110.7dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG, UK
61
4/97.1
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist diese
Maschine Ihre ertse B&D Maschine?/Eίναι το
εργαλείο αυτÞ-/Is this tool-/¿Es esta herramienta
que comprado-/Est-ce-/Questo prodotto è-/Is
deze machine-/Er dette din første B&D maskin?/
Esta ferramenta é-/Onko tämä ensimmäinen
B&D-koneesi?/Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. KG_ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να άρετε
ληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°° YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto
para o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
After sales service, PO Box 5303, Johannesburg 2000
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please cut out this section, put into a stamped addressed
envelope and post immediately after the purchase of your
product to the Black & Decker address in your country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sind det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
4/97.1
Download PDF

advertising