CD700 | Black&Decker CD700 HEATGUN instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-58 CZ
CD700
KX1600
KX1682
KX1683
ČEŠTINA
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
PŘEDPISY
Upozornění! Při používání elektrického nářadí musí
být dodržovány následující bezpečnostní předpisy,
aby se předcházelo úrazu el. proudem, riziku požáru
a osobním zraněním. Před započetím práce s těmito
přístroji si nejprve pozorně přečtěte všechny pokyny
a zajistěte jejich dodržování.
•
Pro bezpečnou práci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doporučujeme používat ochranu sluchu při
akustickém tlaku vyšším než 85,0dB (A).
Udržujte své pracoviště v čistotě. Nepořádek
na pracovišti zvyšuje možnost nehody.
Dbejte na pracovní prostředí. Nevystavujte el.
nářadí dešti. Nepoužívejte jej ve vlhku, mokru a ve
výbušném prostředí. Dbejte na dobré osvětlení.
Chraňte se před úrazem el. proudem. Vyhýbejte
se doteku uzemněných předmětu jako např.:
potrubí, topných těles, sporáku, ledniček a pod.
Chraňte el. nářadí před dětmi. Nenechte nikoho
dalšího dotýkat se el. nářadí nebo přívodního
kabelu. Nepouštějte nikoho nepovolaného na
pracoviště.
Bezpečně uložte nepoužívané el. nářadí.
Nepoužívané el. nářadí musí být uloženo na
suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí.
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Nejlépe
a nejbezpečněji pracujete v doporučeném
pracovním rozsahu.
Používejte správné elektrické nářadí.
Nepoužívejte příliš slabé el. nářadí pro těžké
práce. Používejte el. nářadí jen k účelům a
pracem, ke kterým je určeno. Např.: nepoužívejte
ruční okružní pily ke kácení stromů nebo k řezání
větví.
Používejte ochranné brýle. Při prašných
pracech používejte kryt obličeje nebo masku.
Užívejte řádný pracovní oděv. Nenoste volný
oděv ani žádné módní doplňky či šperky, mohou být
zachyceny pohyblivými částmi el. nářadí. Při práci
venku doporučujeme používat gumové rukavice a
obuv s protiskluzovou podrážkou. Máte-li delší vlasy,
noste síťku na vlasy.
Nepoužívejte přívodní kabel k jiným účelům.
Nikdy nepřenášejte el. nářadí za přívodní kabel a
ani jej nepoužívejte k vytažení vidlice ze zásuvky.
Chraňte přívodní kabel před horkem, olejem,
mastnotou a ostrými hranami.
Zabezpečte opracovávaný předmět. K upínání
předmětu používejte upínacích přípravku, svorek
nebo šroubového svěráku. Je to mnohem
bezpečnější držení než rukou a můžete při tom
el. nářadí ovládat oběma rukama.
Dbejte na pevný postoj při práci. Vyvarujte se
nepřirozeného držení těla. Zajistěte si bezpečný
postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
Provádějte pečlivě údržbu svého el. nářadí.
Udržujte nástroje ostré a čisté. Tyto jsou zárukou
přesné a bezpečné práce. Dbejte pokynů pro
údržbu a k výměně nástrojů. Přístroj udržujte v
•
•
•
•
•
•
•
•
čistotě, větrací otvory čisté a průchodné. Do motoru
se nesmí dostat cizí tělíska. Kontrolujte pravidelně
přívodní kabel a vidlice. Jsou-li poškozeny, nechte
je neprodleně vyměnit odborníkem. Kontrolujte
pravidelně prodlužovací kabel a je-li poškozen,
nahraďte jej jiným. Rukojeti udržujte suché a čisté a
chraňte je před olejem a mastnotou.
Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Po
ukončení práce, před údržbou a před výměnou
nástrojů a příslušenství všeho druhu, např.: pilových
kotoučů, pilových listů, vrtáků, nožů a pod.
Používejte venkovní prodlužovací kabel. Ve
venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel
řádně označený a určený pro práci venku.
Nenechávejte zastrčeny žádné montážní klíče
a kličky. Před zapnutím se přesvědčte, zda jsou z
pohyblivých a rotačních částí el. nářadí odstraněny
veškeré upevňovací či seřizovací klíče a kličky.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Nepřenášejte
žádné el. nářadí zapojené do sítě s prstem na
vypínači. Přesvědčte se, že před připojením do sítě
je přístroj vypnut.
Buďte vždy pozorní. Věnujte pozornost tomu, co
děláte. Postupujte rozumně. Nepoužívejte elektrické
nářadí jste-li nesoustředeni nebo unaveni.
Zapněte odsávání prachu. Je-li přístroj vybaven
odsáváním prachu nebo přípojkou pro připojení
vnějšího odsávání prachu, přesvědčte se, je-li
připojené a řádně pracuje.
Zkontrolujte, zda el. nářadí není poškozeno.
Před každým dalším použitím pečlivě zkontrolujte
ochranné kryty a všechny lehce poškozené části
a posuďte, zda jsou schopny řádně pracovat a
plnit všechny určené funkce. Zkontrolujte všechny
pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci
el. nářadí a posuďte, zda jsou funkční. Poškozené
díly a ochranné kryty musí být řádně opraveny nebo
vyměněny odborným servisem Black & Decker.
Poškozené vypínače nechte neprodleně vyměnit
odborným servisem servisem Black & Decker.
Nepoužívejte el. nářadí, které nelze vypínačem
vypnout nebo zapnout.
Upozornění. V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti
používejte pouze příslušenství a přídavná
zařízení uvedená v katalogu Black & Decker nebo
v návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství,
než takového, které je doporučeno v katalogu
Black & Decker nebo v návodu k obsluze, snižuje
Vaší osobní bezpečnost.
Případnou opravu vyžádejte u pověřeného
servisu Black & Decker. Toto el. nářadí odpovídá
platným bezpečnostním předpisům. Veškeré opravy
musí být prováděny kvalifikovanými osobami za
použití originálních náhradních dílů.
D O D AT E Č N É B E Z P E Č N O S T N Í
PŘEDPISY PRO HORKOVZDUŠNÉ
OPALOVAČE
•
•
2
Před odložením vždy přístroj vypněte.
Zvýšenou pozornost věnujte při odstraňování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nátěru. Oloupky, zbytky laku a výpary mohou
obsahovat olovo, které je jedovaté. Budovy, které
byly stavěny před rokem 1960 mohly být v minulosti
natírány barvami s obsahem olova a poté přetřeny
novou barevnou vrstvou. Při jejich odkrytí může dojít
k požití olova. I velmi malá množství mohou způsobit
poškození mozku a nervového systému; obzvlášť
ohroženy jsou nenarozené a malé děti. Nekuřte,
nejezte a nepijte v postorách, které by mohly být
kontaminovány olovem. Olovnaté barvy musí být
ostraňovány odborným pracovníkem a nesmí
být odstraňovány pomocí horkovzdušných
opalovačů.
Při odstraňování barev se ujistěte, že pracujete
v uzavřeném prostoru. Doporučuje se používat
masku proti prachu.
Barvu nespalujte. Používejte dodanou
škrabku, případně udržujte trysku ve vzdálenosti
nejméně 25mm (1“) od povrchu, čímž udržujete
požadovanou maximální teplotu 450oC. Pokud
odstraňujete barvu z vertikální plochy, pracujte
směrem odshora dolů, aby se barva nedostala
zpět do přístroje a nezačala hořet. Veškeré zbytky
barev ekologicky odbourejte, a ubezpečte se,
že pracovní místo je po skončení práce řádně
uklizeno.
Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí
a nebo tam, kde by ve vzduchu mohly být
zápalné plyny a v blízkosti hořlavých materiálů.
V prostorách pod prkny, stropy, podlahami a ve
stěnách dřevěných domů mohou být hořlavé
materiály. Před použitím horkovzdušného
opalovače si zjistěte složení materiálu.
Přístroj nechejte zcela vychladnout předtím,
než jej uklidíte.
Při používání přístroje zajistěte řádné větrání,
mohly by se tvořit toxické páry.
Nepoužívejte horkovzdušný opalovač jako fén
na vlasy! Má mnohem vyšší teplotu.
Přívod vzduchu a tryska musí zůstat průchozí,
aby nedocházelo k přehřívání přístroje a tím k jeho
poškození.
Nesměřujte proud horkého vzduchu proti
jiným osobám.
Nedotýkejte se kovové trysky. Při práci se
zahřívá na vysokou teplotu a zůstává horká ještě
asi 30 minut po skončení práce.
Tryska se během práce ani bezprostředně po
jejím skončení nesmí ničeho dotýkat.
Do trysky nic nevkládejte, hrozí nebezpečí
elektrického šoku. Během práce se do trysky
nedívejte, je velmi horká.
Zabezpečte, aby zbytky laku neulpěly na trysce
a nebo škrabce, po nějaké době by mohlo dojít k
jejich vznícení.
Přístroj nepoužívejte, je-li zavěšen na závěsném
oku.
Teplo může být odváděno do hořlavých materiálů,
které nejsou vidět nebo aniž na ně směrujete
proud vzduchu.
Nechávejte přístroj v provozu bez obsluhy.
Tyto bezpečnostní předpisy opatrujte a dobře je
uložte!
DVOJITÁ IZOLACE
Toto el. nářadí je plně odizolováno podle
normy ČSN EN50144. To znamená, že dvě
na sobě nezávislé izolační vrstvy Vás chrání
před tím, abyste přišli do styku s kovovými
částmi vedoucími el. proud. Toho je dosaženo
tak, že je mezi elektrické a mechanické části
přístroje umístěna izolační bariéra. Takto
Vám dvojitá izolace poskytuje extrémní
ochranu před elektrickým proudem.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Přesvědčte se, že použitý zdroj odpovídá napětí
uvedenému na výkonovém štítku. Přístroj je opatřen
dvoužilovým kabelem a vidlicí.
PRODLUŽOVACÍ KABELY
Lze použít prodlužovací kabel do délky 30 metru, aniž
by došlo k přílišnému poklesu výkonu.
Poznámka: Prodlužovací kabel by měl být použit
pouze v naprosto nevyhnutelných případech. Použití
nevhodného prodlužovacího kabelu může mít za
následek nebezpečí požáru a úrazu el. proudem.
Musíte-li prodlužovací kabel použít, přesvědčte se, že
je správně zapojen, obsahuje předepsanou pojistku
odpovídající doporučení v příslušné literatuře a je v
dobrém el. stavu.
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
O nejvhodnějších doplňcích se informujte u Vašeho
odborného prodejce nářadí Black & Decker.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hladina akustického tlaku el. nástroje odpovídá
požadavkům daným legislativou. Při práci s bruskou je
nutno používat prostředky na ochranu sluchu.
Power
Délka kabelu
Spínač - poloha 1
Spínač - poloha 2
Spínač - poloha 3
CD700
KX1600
KX1682
KX1683
1400W
2/3 m
550oC
-
1600W
3m
140oC
560oC
-
1600W
3m
140oC
380oC
560oC
Poznámka: Tento návod k použití zahrnuje více než
jedno katalogové číslo z výrobní rady. Popis Vašeho
výrobku je uveden na obalu.
Váš přístroj má všechny nebo některé z těchto částí.
3
POPIS
DOPORUČENÍ PRO PRÁCI
Pouze pro KX1682 a KX1683:
Přístroj zapněte posunutím
oranžového přepínače
dopředu do polohy 1, 2
nebo 3 (poloha 3 pouze
u KX1683). Jednotlivým
polohám odpovídají teplotní
hodnoty uvedené v tabulce.
Přístroj vypněte nastavením
oranžového přepínače zpět
do polohy vypnuto.
Pouze pro KX1600/CD700:
Přístroj zapněte přepnutím
spínače do polohy “I” a
vypněte přepnutím spínače
do polohy “0”.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryska
Vypínač (poloha
zapnuto/vypnuto)
Vzduchové otvory
Stojany
Závěsné oko
Poznámka: Před začátkem práce nechejte přístroj
po dobu několika sekund zahřát. Z přístroje může
vystoupit trochu kouře; to je normální a brzy to
přestane.
CHLADNUTÍ
Během práce se tryska velmi zahřívá. Chladnutí
přístroje po skončení práce věnujte zvýšenou péči.
Pouze pro KX1682, KX1683:
Abyste zkrátili dobu chladnutí přístroje, přepněte
oranžový přepínač několik minut před vypnutím do
polohy I.
DRŽENÍ PŘÍSTROJE
Nezakrývejte rukou
vzduchové otvory ani je
jinak neblokujte.
Přerušení proudu vzduchu
by vedlo k přehřívání
přístroje.
Poté přístroj zavěste na závěsné
oko nebo ho položte do polohy
“nezávislý provoz”. Přístroj nechejte
chladnout po dobu nejméně 30
minut.
Přístroj držte jednou
rukou.
Pouze pro KX1682, KX1683:
Přístroj je vybaven zařízením, jež neumožňuje
postavení teplometu tryskou dolů a tím je zajištěna
ochrana odkládacích ploch proti poškození.
NEZÁVISLÝ PROVOZ
S přístrojem je rovněž možné
pracovat v poloze na stojanech.
Přístroj směrujte vždy směrem
od těla. Zajistěte kabel tak, aby
nedošlo ke stržení přístroje ze
stojanu. Trysky se nedotýkejte
a přesvědčte se, že do ní nic
nespadlo. Přístroj opatrně
vypněte a nechejte vychladnou
(viz kapitola chladnutí).
4
Pouze pro KX1600/CD700:
Přístroj umožňuje změknutí barvy a laku a jejich
následné odstranění pomocí kvalitní ruční škrabky.
Postupujte následovně:
Přístroj nasměrujte na místo, odkud má být odstraněn
starý barevný nános. Pevným tlakem seškrabujte
změklou barvu. K dosažení co nejlepšího výsledku
zjistěte optimální dobu zahřívání zkoušením.
Seškrabávejte změklou barvu ihned, jinak opět
ztvrdne.
NASAZENÍ ŠKRABKY (KX1682,
KX1683)
Ujistěte se, že je přístroj studený.
Srovnejte otvor pro škrabku
s výčnělkem držáku škrabky
a umístěte pod zajišťovací
šroub.
DALŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ
TEPLOMETU:
Poznámka: Ujistěte se, že otvor ve škrabce je vlevo
od šroubu v držáku.
Při nízké teplotě (KX1682, KX1683):
•
Sušení barev a laku.
•
Odstraňování nálepek a dekorací.
•
Voskování a odstraňování vosku (např. u lyží).
•
Sušení mokrého dřeva před pilováním.
•
Smršťování plastu a izolačních materiálu.
•
Roztavení zamrzlého potrubí.
Utáhnete šroub. Nasaďte
držák na trysku a přesvědčte
se, že je vyrovnaný. Malý
výstupek na vnitřní straně
držáku zapadá do prohlubně
na trysce. Utáhněte šroub
držáku.
Při střední teplotě (KX1683):
•
Svařování plastu.
•
Ohýbání plastových trub a tabulí.
•
Uvolňování zarezlých nebo příliš utažených matic
a kovových šroubů.
ODSTRAŇOVÁNÍ BAREVNÝCH
NÁTĚRŮ
Při odstraňování barev u
skleněných ploch je třeba
sklo chránit před teplem.
Black & Decker nabízí k
tomuto účelu speciální
nástavec - chránič skla.
Přístroj není určen k
odstraňování barev z oken
s kovovou konstrukcí, protože kov vede teplo vycházející
z přístroje a mohlo by dojít k prasknutí skla. Pokud
možno, dřevo opalujte po letech. Nemiřte přístrojem
příliš dlouho na jedno místo, povrch by se mohl spálit
nebo vznítit.
Při vysoké teplotě (CD700, KX1600, KX1682,
KX1683):
•
Odstraňování barev a lakových nátěrů.
•
Zapálení dřevěného uhlí v domácím grilu.
•
Pájení spojů domovního potrubí.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A9883
A9884
A9887
A9881
A9890
Pouze pro KX1682, KX1683:
Přístroj je určen k odstraňování barevných nátěru
pomocí škrabky.
Postupujte následovně:
Chránič skla
Reflektorový nástavec
Bodový nástavec
Plochý nástavec
Souprava příslušenství
ČIŠTĚNÍ
K čištění přístroje používejte jemné mýdlo a navlhčenou
hadru. Většina domácích čistících prostředků obsahuje
chemikálie, které by mohly poničit plast. Rovněž
nepoužívejte benzín, terpentýn, laky, ředidla a
podobné prostředky. Zabraňte vniknutí tekutiny do
přístroje a nikdy neponořujte žádné části přístroje
do tekutiny.
Ujistěte se, že tryska je
studená a nasaďte škrabku.
Přístroj se škrabkou
držte vzhledem k ploše
materiálu pod úhlem 3040o. Seškrabávejte změklou
barvu. K dosažení co
nejlepšího výsledku zjistěte optimální dobu zahřívání
zkoušením. Seškrabávejte změklou barvu ihned,
jinak opět ztvrdne. Dbejte na to, aby se na škrabce
neusazovaly zbytky barev a nečistoty, mohlo by dojít k
jejich vznícení. Pokud vzniknou nějaké nánosy, opatrně je
očistěte nožem. Vertikální plochy opalujte směrem shora
dolů, zabráníte tak padání nečistot do trysky.
Poznámka: Pokud pracujete v blízkosti skleněných
ploch, použijte namísto škrabky speciální nástavec
(trysku chránící sklo) - k samotnému oškrabávání je
zapotřebí ruční škrabka.
5
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Prohlašujeme, že výrobky CD700, KX1600, KX1682,
KX1683 odpovídají normám 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, HD400,
EN61000, EN60335-1 + EN60335-2-45
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Měřený akustický tlak
Měřený akustický výkon
Ruka / paže měřené vibrace
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
68 dB (A)
81 dB (A)
<2,5 m/s2
Brian Cooke - technický ředitel
Black&Decker Ltd, Spennymoor,
County Durham, DL166JG United Kingdom
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Politikou firmy Black&Decker je neustálé zdokonalování
našich výrobků a proto si vyhrazujeme právo na
provádění změn technických parametrů výrobků bez
předešlého upozornění.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00044150 - 15-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
KX1600 - - - - B
HEATGUN 2
©
9
KX1683 - - - - B
HEATGUN 2
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising