CD700 | Black&Decker CD700 HEATGUN instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-66 SK
CD700
KX1600
KX1682
KX1683
SLOVENČINA
•
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
PŘEDPISY
Upozornenie! Pri použití elektrického náradia musia
byť dodržiavané nasledujúce bezpečnostné predpisy,
aby sa predchádzalo úrazu elektrickým prúdom, riziku
požiaru a osobným zraneniam. Pred začatím práce
s týmito prístrojmi si najskôr prečítajte všetky pokyny
a zabezpečte ich doržiavanie.
Pre bezpecnú prácu:
•
Odporúčame používať ochranu sluchu pri
akustickom tlaku vyššom ako 85,0dB/A.
•
Udržujte svoje pracovisko v čistote. Neporiadok
na pracovisku zvyšuje možnosť nehody.
•
Dbajte na pracovné prostredie. Nevystavujte
elektrické náradie dažďu. Nepoužívajte ho vo
vlhkom, mokrom a výbušnom prostredí. Dbajte
na dobré osvetlenie.
•
Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom.
Vyhýbajte sa dotyku uzemnených predmetov ako
napr. potrubia, vykurovacích telies, sporákov,
chladniciek a pod.
•
Chráňte elektrické náradie pred deťmi.
Nedovoľte nikomu ďalšiemu dotýkať sa
elektrického náradia alebo prídavného kábla.
Zamedzte vstup nepovolaným osobám na
pracovisko.
•
Bezpečne uložte nepoužívané elektrické
náradie. Nepoužívané elektrické náradie musí
byť uložené na suchom a uzamknutom mieste
mimo dosahu detí.
•
Nepreťažujte elektrické náradie. Najlepšie
a najbezpečnejšie budete pracovať v odporúčanom
pracovnom rozsahu.
•
Používajte správne elektrické náradie.
Nepoužívajte príliš slabé elektrické náradie pre
ťažké práce. Používajte elektrické náradie len
k účelom a prácam, na ktoré je určené. Napr.
Nepoužívajte ručné okružné píly na pílenie
stromov alebo odrezávanie konárov.
•
Používajte ochranné okuliare. Pri prašných
prácach používajte kryt tváre alebo masku.
•
Používajte riadny pracovný odev. Nenoste
voľný odev ani žiadne módne doplnky alebo šperky,
môžu byť zachytené pohyblivými časťami elektrického
náradia. Pri práci vonku odporúčame používať
gumené rukavice a obuv s protišmykovou podrážkou.
Ak máte dlhšie vlasy, noste sieťku na vlasy.
•
Nepoužívajte prívodný kábel na iné úcely.
Nikdy neprenášajte elektrické náradie za prívodný
kábel a ani ho nepoužívajte na vytiahnutie vidlice
zo zásuvky. Chráňte prívodný kábel pre teplom,
olejom, mastnotou a ostrými hranami.
•
Zabezpečte opracovávaný predmet. Na
upínanie predmetov používajte upínacie prvky,
svorky alebo zverák. Je to oveľa bezpečnejšie
držanie ako rukou a elektrické náradie môžete
pritom ovládať oboma rukami.
•
Dbajte na pevný postoj pri práci. Vyvarujte sa
abnormálneho držania tela. Zaistite si bezpečný
postoj a rovnováhu po celý čas práce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Starostlivo vykonávajte údržbu svojho
elektrického náradia. Udržujte nástroje ostré
a čisté. Tieto sú zárukou presnej a bezpečnej
práce. Dodržiavajte pokyny na údržbu a výmenu
nástrojov. Prístroj udržujte v čistote, vetracie otvory
čisté a priechodné. Do motora sa nesmú dostať
cudzie telieska. Pravidelne kontrolujte prívodný
kábel a vidlicu. Ak sú poškodené, nechajte ich
neodkladne vymeniť odborníkom. Kontrolujte
pravidelne predlžovací kábel a ak je poškodený,
nahraďte ho iným. Rukoväti udržujte suché a čisté
a chráňte ich pred olejom a mastnotou.
Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky. Po
skončení práce, pred údržbou, pred výmenou
nástrojov a príslušenstva všetkého druhu, napr.
pílových kotúčov, pílových listov, vrtákov, nožov
a pod.
Používajte vonkajší predlžovací kábel. Vo
vonkajšom prostredí používajte kábel riadne
označený a určený na prácu vonku.
Nenechávajte zastrčené žiadne montážne
kľúče a kľučky. Pred zapnutím sa presvedčte,
či sú z pohyblivých a rotačných častí elektrického
náradia odstránené všetky upevňovacie
a nastavovacie kľúče.
Zabráňte nemyslenému spusteniu.
Neprenášajte žiadne elektrické náradie zapojené
do siete s prstom na vypínači. Presvedčte sa, či
pred pripojením do siete je prístroj vypnutý.
Buďte vždy pozorný. Venujte pozornosť vždy tomu,
čo robíte. Postupujte rozumne. Nepoužívajte elektrické
náradie ak ste nesústredení alebo unavení.
Zapnite odsávanie prachu. Ak je prístroj
vybavený odsávaním prachu alebo prípojkou
na pripojenie vonkajšieho odsávania prachu,
presvedčte sa, či je pripojené a riadne pracuje.
Skontrolujte, či elektrické náradie nie je
poškodené. Pred ďalším použitím dôkladne
skontrolujte ochranné kryty a všetky ľahko
poškodené časti a posúďte, či sú schopné riadne
pracovať a plniť všetky určené funkcie. Skontrolujte
všetky pohyblivé časti, ktoré môžu ovplyvniť správnu
funkciu elektrického náradia a posúďte, či sú
funkčné. Poškodené diely a ochranné kryty musia
byť riadne opravené alebo vymenené odborným
servisom Black & Decker. Pokiaľ spínač nejde
zapnúť alebo vypnúť, náradie nepoužívajte.
Upozornenie! V záujme Vašej vlastnej bezpečnosti
používajte iba príslušenstvo a prídavné zariadenia
uvedené v katalógu Black & Decker alebo
v návode na obsluhu. Použitie iného príslušenstva
než toho, ktoré je odporúčané v katalógu
Black & Decker alebo v návode na obsluhu znižuje
vašu osobnú bezpečnosť.
Prípadnú opravu vyžiadajte u povereného
servisu Black & Decker. Toto elektrické náradie
zodpovedá platným bezpečnostným predpisom.
Všetky opravy musia byť vykonávané len
kvalifikovanými osobami s použitím originálnych
náhradných dielov, v opačnom prípade môže
dôjsť k ohrozeniu Vašej bezpečnosti.
•
Teplo môže byť odvádzané do horľavých materiálov,
ktoré niejsú vidiet alebo aj keď na nesmerujete
prúd vzduchu.
•
Nenechávajte prístroj v prevádzke bez dozoru.
Tieto bezpečnostné predpisy dobre uschovajte!
D O D AT O Č N É B E Z P E Č N O S T N É
PREDPISY PRE TEPLOVZDUŠNÉ
OPAĽOVAČKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred odložením opaľovačku vždy vypnite.
Dodržujte maximálnu opatrnosť pri odstraňovaní
náterov, pretože olúpaný náter, jeho rezíduá
a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté.
Všetky budovy postavené pred rokom 1960 mohli
byť v minulosti natierané farbou, obsahujúcou olovo,
ktorá bola prekrytá ďalšími vrstvami náteru. Kontakt
ruky, ktorá sa dotkla takého povrchu s ústami, môže
viesť k požitiu olova. Pôsobenie i veľmi nízkej úrovne
olova môže spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu
a nervového systému - zvlášť citlivé sú malé alebo
dosiaľ nenarodené deti. Na pracovisku, ktoré by
mohlo byť kontaminované olovom, je zakázané
fajčiť, jesť a piť. Nátery na báze olova musí
odstraňovať iba odborník a nesmie sa odstraňovať
pomocou teplovzdušnej opaľovačky.
Pri odstraňovaní náterov pracujte v uzavretom
priestore. Doporučuje sa maska proti prachu.
Farbu neodpaľujte. Používajte dodanú škrabku
a udržujte trysku najmenej 25mm od povrchu,
čím udržujete teplotu pod požadovanými 450oC.
Ak zoškrabujete náter zo zvislej steny, musíte ho
zoškrabovať smerom dole, aby náter nepadal do
opaľovačky a nevzplanul. Všetok náterový odpad
bezpečne uskladnite a pracovisko po skončení
práce riadne vyčistite.
Nepoužívajte opaľovačku vo vlhkom prostredí
alebo tam, kde môžu byť vo vzduchu
ľahkozápalné plyny, ani ju nepoužívajte v blízkosti
horľavých materiálov. Tieto materiály sa môžu
nachádzať v priestoroch za doskami, nad stropmi
a pod podlahami a v dutých stenách domov
s drevenou konštrukciou. Pred použitím opaľovačky
si zistite zloženie materiálu.
Opaľovačku nechajte pred odložením úplne
vychladnúť.
Pri používaní opaľovačky sa postarajte o riadne
vetranie, lebo by sa mohli tvoriť toxické výpary.
Nepoužívajte opaľovačku ako fén na vlasy!
Teplota vzduchu je o mnoho vyššia ako u fénu.
Prívod vzduchu a tryska musia zostať
priechodné, aby nedochádzalo k prílišnému
prehriatiu opaľovačky, a tým k jej poškodeniu.
Nesmerujte prúd teplého vzduchu proti ostatným
osobám.
Nedotýkajte sa kovovej trysky, ktorá sa pri
použití veľmi zahrieva a cca 30 minút po skončení
práce zostáva horúca.
Tryska sa počas práce, ani bezprostredne po jej
skončení, nesmie ničoho dotýkať.
Do trysky nic nevkladajte, lebo by ste mohli
utrpieť úraz elektrickým prúdom. Počas práce sa
do trysky nedívajte, lebo je veľmi horúca.
Dbajte na to, aby náter nepriľnul k tryske alebo
k škrabke, lebo by sa po čase mohol vznietiť.
Nepracujte s opaľovačkou, ak je zavesená na
oku na zavesenie.
DVOJITÁ IZOLÁCIA
Toto elektrické náradie je úplne odizolované.
To znamená, že dve na sebe nezávislé
izolačné vrstvy Vás chránia pred tým, aby ste
prišli do styku s kovovými časťami vodiacimi
elektrický prúd. Je to dosiahnuté tým, že
medzi elektrické a mechanické časti prístroja
je umiestnená izolacná batéria. Takto Vám
dvojitá izolácia poskytuje extrémnu ochranu
pred elektrickým prúdom.
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Používajte iba príslušenstvo Black & Decker, aby ste
dosiahli optimálny výkon Vášho prístroja.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Úroveň akustického tlaku náradia je v súlade
s predpismi EU. Pri používaní brúsky musíte mať
prostriedok na ochranu sluchu.
CD700
KX1600
KX1682 KX1683
Príkon
1400W
1600W
1600W
Dĺžka kábla
2/3 m
3m
3m
Teplota 1. stupeň
550oC
140oC
140oC
Teplota 2. stupeň
560oC
380oC
Teplota 3. stupeň
560oC
FUNKCIE
1.
2.
3.
4.
5.
3
Tryska
Vypínač/prepínač
Vzduchové otvory
Stojan
Oko na zavesenie
Až po vypnutí zaveste opaľovačku
za očko na zavesenie alebo ju
postavte, ako je uvedené v kapitole
“Nezávislý chod”. Nechajte
vychladnúť minimálne 30 minút.
DRŽANIE OPAĽOVAČKY
Nedržte ruku na
vzduchových otvoroch
ani ich inak neblokujte.
Prerušenie prúdu vzduchu
by viedlo k prehriatiu
opaľovačky.
Opaľovačka je určená
k držaniu jednou rukou.
Iba KX1682, KX1683:
Preklápacia funkcia zabraňuje, aby ste položili
opaľovačku tryskou dole, čím sa predchádza
poškodeniu povrchu, na ktorý opaľovačku dávate.
NEZÁVISLÝ CHOD
Opaľovačku je možné
p o u ž i ť i v t e d y, a k j e
položená na stojane.
Opaľovačka musí vždy
smerovať od Vás. Zaistite
kábel, aby ste zabránili
prevráteniu opaľovačky zo
stojana. Nedotýkajte sa
trysky a zaistite, aby do
nej nic nespadlo. Opatrne
opaľovačku vypnite, a potom
ju nechajte vychladnúť (viď
postup pri schladzovaní).
PRÁCA S OPAĽOVAČKOU
Iba KX1682, KX1683:
Opaľovačku zapnite
posunutím oranžového
prepínača dopredu, do
pozície 1, 2 alebo 3 (pozícia
3 len u KX1683). Čísla
pozície predstavujú teplotné
stupne uvedené v tabuľke
vyššie. Opaľovačku vypnite
nastavením oranžového
prepínača do pozície 0
(vypnuté).
NASADENIE ŠKRABKY (KX1682,
KX1683)
Dbajte na to, aby opaľovačka bola studená.
Výrez v noži škrabky nasaďte
do výčnelka v držiaku noža
pod priťahovaciu skrutku.
Iba KX1600/CD700:
Opaľovačku zapnite
stlačením kolískového
spínača do pozície “I”
a vypnite ju stlačením
spínača do pozície “0”.
Poznámka: Dbajte na to, aby otvor v škrabke bol vľavo
od skrutky v držiaku noža.
Poznámka: Pred začatím práce nechajte opaľovačku
niekoľko sekúnd zahriať. Spočiatku z nej môže vystúpiť
trochu dymu, čo je normálne, a rýchlo to prestane.
Dotiahnite priťahovaciu
skrutku. Držiak noža
nasaďte na trysku a riadne
ho vyrovnajte. Malý výčnelok
na vnútornej strane držiaka
zapadne do drážky trysky.
Dotiahnite skrutku držiaka
noža.
SCHLADENIE
Počas práce sa tryska opaľovačky veľmi zahrieva.
Pri ochladzovaní opaľovačky po použití postupujte
veľmi opatrne.
Iba KX1682, KX1683:
Aby ste skrátili dobu chladenia, prepnite oranžový
vypínač do pozície 1 na niekoľko minút pred vypnutím
opaľovačky.
ODSTRAŇOVANIE NÁTEROV
Ak odstraňujete náter
v blízkosti skla, musíte sklo
chrániť pred vysokou teplotou.
Pre tento účel sa používa
tryska na ochranu skla firmy
Black & Decker (k dispozícii
ako príslušenstvo).
4
Opaľovačka nie je vhodná pre odstraňovanie náterov
z kovových okenných rámov. Dôvodom je to, že kov
je vodičom vysokej teploty z opaľovačky, a preto môže
dôjsť k prasknutiu skla. Ak je to možné, zoškrabujte
náter z dreva v smere žíl. Nedržte opaľovačku príliš
dlho na jednom mieste, lebo by sa povrch mohol
opáliť či zničiť.
PRÍSLUŠENSTVO
A9883
A9884
A9887
A9881
A9890
Iba KX1682, KX1683:
Opaľovačka je určená pre odstraňovanie náterov so
škrabkou. Postupujte nasledovne:
Ochrana skla
Tavbový reflektor
Kónická tryska
Škrabka typu “rybí chvost”
Súprava, ktorá obsahuje všetky vyššie
uvedené položky
ČISTENIE
Na čistenie opaľovačky používajte iba jemné mydlo
a mierne navlhčenú handričku. Mnohé domáce čistiace
prostriedky obsahujú chemikálie, ktoré by mohli plast
vážne poškodiť. Nepoužívajte ani benzín, terpentín,
riedidlá lakov či farieb alebo podobné výrobky. Žiadna
kvapalina sa nesmie dostať do opaľovačky a žiadnu časť
nástroja nikdy neponárajte do kvapaliny.
Presvedčte sa, či je
tryska studená, a nasaďte
škrabku. Opaľovačku so
škrabkou držte v uhle 3040o k ploche materiálu. Keď
náter zmäkne, tlakom ho
zoškrabte. Pre dosiahnutie
optimálnych výsledkov čas nevyhnutný pre zahrievanie
povrchu zistíte skúšaním. Zmäknutý náter zoškrabujte
okamžite, než opäť stvrdne. Zabránte tomu, aby sa na
škrabke zachytával náter a iný odpad, ktorý by sa mohol
vznietiť. V prípade akéhokoľvek usadzovania opatrne
očistite škrabku nožom. Pri oškrabávaní zvislých
povrchov zoškrabujte plochu smerom dole, aby ste
zabránili padaniu nečistôt do trysky.
Poznámka: Ak odstraňujete náter v blízkosti skla,
použite namiesto škrabky trysku na ochranu skla
- k samotnému zoškrabovaniu náteru je potrebná
ručná škrabka.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Iba KX1600/CD700:
Vaša opaľovačka je určená pre zmäkčovanie náterov
a lakov, čo umožní ich odstránenie kvalitnou ručnou
škrabkou. Postupujte nasledovne:
Nasmerujte horúci vzduch na plochu, z ktorej má
byť náter odstránený. Keď náter zmäkne, tlakom ho
zoškrabte. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov
čas nevyhnutný pre zahrievanie povrchu zistíte
skúšaním. Zmäknutý náter zoškrabujte okamžite,
než opäť stvrdne.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
ĎALŠIE POUŽITIE VAŠEJ OPAĽOVAČKY
Nižší stupeň (KX1682, KX1683):
•
Sušenie náterov a lakov.
•
Odstraňovanie nálepiek a dekorácií.
•
Voskovanie a odstraňovanie vosku (napr.
z lyží).
•
Vysušenie vlhkého dreva pred tmelením.
•
Zmršťovanie plastových obalov a izolačných
rúr.
•
Rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Stredný stupeň (KX1683):
•
Zváranie plastov.
•
Formovanie plastických rúr a dosiek.
•
Uvoľňovanie hrdzavých alebo príliš pritiahnutých
matíc a kovových skrutiek.
Vyšší stupeň (KX1600, CD700, KX1682, KX1683):
•
Odstraňovanie náterov a lakov.
•
Zapálenie dreveného uhlia v domácich griloch.
•
Spájanie vodovodného potrubia.
5
OZNÁMENIE O ZHODE S NORMAMI EÚ
Týmto oznamujeme, že elektrické náradie
Black & Decker CD700, KX1600, KX1682, KX1683
zodpovedá normám 98/37/EC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, HD400, EN61000,
EN60335-1 + EN60335-2-45.
Lpa/akustický tlak
85dB (A)
Lwa/akustický výkon
98dB (A)
Stála efektívna hodnota zrýchlenia 2,5m/s2
V prípade hluku presahujúceho normu Lpa 70 dB
a L wa 85 dB, odporúčame použiť prostriedky na
ochranu sluchu. V návode na použitie je hlučnosť pri
jednotlivých typoch uvedená.
Brian Cooke - technický riaditeľ
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG UK
Nakoľko politikou firmy Black & Decker je neustále
zlepšovanie našich výrobkov, vyhradzujeme si právo
na okamžité zmeny v špecifikácie výrobkov.
6
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka Black & Decker 2 roky
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava 3
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Tel.:
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00044667 - 12-06-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
KX1600 - - - - B
HEATGUN 2
©
9
KX1683 - - - - B
HEATGUN 2
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising