KX2000K | Black&Decker KX2000K HEATGUN instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559400-04 CZ
KX2000K
ČEŠTINA
OPALOVAČ
KX2000K
Blahopřejeme!
Blahopřejeme Vám ke koupi nového
BLACK & DECKER výrobku.
Před začátkem používání tohoto elektrického
nářadí si důkladně pročtěte bezpečnostní
pokyny a návod k obsluze. Při dalších
nejasnostech a otázkách se obracejte na naši
zákaznickou službu.
Technické údaje
Příkon
Teplota vzduchu
Hmotnost
Stupeň jištění
KX2000K
2000 W
Nastavitelná: 50-600oC
0,85 kg
Třída 1
Ovládání opalovače
Přepněte kolébkový
spínač do polohy “ I “ a
tak opalovač zapnete.
Vy p n u t í p r o v e d e t e
přepnutím spínače do
polohy “ 0 “.
Popis
Te p l o t u v z d u c h u
vystupujícího z trysky
můžete ovládat
otáčením regulátoru
teploty buď po směru
nebo proti směru
otáčení hodinových
ručiček, tím zvýšíte
nebo snížíte teplotu.
Poznámka: Před použitím nechejte opalovač
několik sekund pracovat, aby se prohřál.
Zpočátku může z opalovače vycházet kouř. Jde
o normální jev, který brzy ustane.
1. Hlavní kolébkový spínač
2. Sání vzduchu
3. Opěrná plocha pro postavení do svislé
polohy
4. Regulátor nastavení teploty
5. Tryska
Vychladnutí
Během provozu opalovače se výstupní tryska
velmi zahřeje. Věnujte velkou péči vychladnutí
opalovače.
Doba vychladnutí se zkrátí, jestliže před
vypnutím nastavíte teplotu na minimum
a
necháte opalovač několik minut pracovat. Po
vypnutí nechte opalovač vychladnout alespoň
30 minut.
Manipulace s opalovačem
Nepokládejte ruce na nasávací otvory ani je
ničím jiným nezakrývejte. Omezili byste tím
průtok vzduchu opalovačem a způsobili tak
jeho přehřátí.
Opalovač je vyroben tak, aby mohl být ovládán
pouze jednou rukou.
Statické použití opalovače
Opalovač je vyroben tak, aby mohl pracovat i
když stojí opřený ve svislé poloze. Vždy jej
2
postavte špičkou
od sebe. Zajistěte
napájecí kabel, aby
opalovač nestrhl.
Nedotýkejte se trysky
a ujistěte se, že do
trysky nic nespadlo.
Opatrně opalovač
vypněte a nechejte
jej vychladnout (viz
kapitola vychladnutí).
Při středních teplotách (druhý sektor)
• Svařování plastů.
• Ohýbání a tvarování plastových materiálů.
• Povolování zarezlých a příliš dotažených
kovových matic a šroubů.
Při vysokých teplotách (třetí sektor)
• Odstraňování barev a laků.
• Zapálení dřevěného uhlí.
• Pájení na měkko.
Všechna výše zmíněná použití jsou pouze
návodem. Nejdříve je vhodné vyzkoušet tato
použití opalovače na malých vzorcích nebo
pracovat při nastavení nižší teploty.
Odstraňování nátěrů
Jestliže odstraňujete nátěry v blízkosti skel, je
nezbytné sklo před horkým vzduchem chránit.
Pro tento účel
se používá krycí
nástavec trysky, který
je součástí výbavy
opalovače. Opalovač
není vhodný pro
odstraňování nátěrů
z oken v kovových
rámech. A to proto, že horký vzduch z opalovače
prohřívá kov a to může způsobit prasknutí skla.
Kdykoliv je to možné, odstraňujte nátěry ze
dřeva vždy po směru vláken. Neprohřívejte
jedno místo příliš dlouho, protože by mohlo dojít
k propálení nebo vzplanutí.
Opalovač je určen ke změkčení nátěrů a
k usnadnění jejich odstranění pomocí ruční
škrabky, která je součástí výbavy.
Postupujte následovně:
Namiřte proud horkého vzduchu na místo, kde
se má nátěr odstranit. Jakmile nátěr změkne,
seškrábněte jej. Postupně si stanovte dobu
nutnou k prohřátí nátěru, která přinese optimální
výsledky. Seškrabujte změkčený nátěr ihned,
protože za chvíli začne opět tvrdnout.
Dbejte na to, aby nezůstávaly zbytky barvy
na škrabce, protože by mohlo dojít k jejich
vznícení. Jakmile se škrabka zanese, opatrně
očistěte její ostří nožem.
Příslušenství
Ve vaší sadě je dodáno všechno příslušenství,
které můžete s opalovačem používat.
Před připevněním nebo výměnou jakéhokoliv
příslušenství se ujistěte, že je opalovač vypnutý
a vychladnutý.
Seznam příslušenství a jeho využití:
Ikonka Název příslušenství Účel
Chránič skla
Chrání okna při
odstraňování nátěrů
z rámů
Parabolický nástavec Pro pájení trubek
Kuželový nástavec
Soustřeďuje proud
vzduch na malou
plochu (svařování a
smršťování)
Plochý nástavec
Proud vzduchu
– “rybina”
pokrývá větší plochu
Škrabka
Pro ruční odstraňování
nátěrů
Všechna výše zmíněná příslušenství jsou
určena pouze k použití na opalovači.
Čištění
Další využití opalovače
Používejte pouze jemné mýdlo a navlhčený
kousek látky. Mnoho domácích čistících
přípravků obsahuje chemikálie, které mohou
poškodit plast. Nepoužívejte také benzín,
terpentýn a ředidla nebo jiné podobné produkty.
Nikdy nenalévejte dovnitř opalovače žádné
tekutiny a nikdy žádnou část opalovače do
tekutiny neponořujte.
Při nízkých teplotách (první sektor)
• Vysoušení barev a laků.
• Odstraňování nálepek.
• Navoskování a odvoskování (např. u lyží).
• Vysoušení vlhkého dřeva.
• Smršťování obalů z PVC a izolací.
• Rozmrazování zmrzlých trubek.
3
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Upozornění! Při používání elektrických
nástrojů by měla být dodržována následující
základní bezpečnostní opatření, která snižují
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem a riziko poranění osob. Dříve než
začnete nástroj používat, přečtěte si řádně
následující instrukce a příručku uschovejte.
•
•
Pravidla bezpečnosti při práci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu v pracovním prostoru.
Nepořádek na pracovním stole a v jeho
okolí může způsobit úraz.
Uvědomte si, v jakém prostředí
pracujete. Chraňte nástroj před deštěm
a mokrem, nepoužívejte jej ve vlhkém
prostředí. Pracovní prostor mějte vždy
dobře osvětlen. Nepoužívejte nástroj
tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo
výbuchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Vyvarujte se tělesného kontaktu
s uzemněnými předměty jako jsou trubky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
ostatním dotýkat se nástroje nebo
prodlužovacího kabelu. Všichni, mimo
obsluhy, by se měli zdržovat mimo pracovní
prostor.
Uskladnění nástroje. Jestliže se nástroj
nepoužívá, měl by být uložen na suchém,
vyšším a uzamčeném místě, mimo dosah
dětí.
Nepřetěžujte nástroj. Nástroj bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používán ve výkonnostním rozsahu, pro
který byl určen.
Používejte správný nástroj. Nepřetěžujte
malé nástroje nebo přídavná zařízení
při práci, která je určena pro výkonnější
nástroje. Nepoužívejte nástroj pro práci, pro
kterou nebyl určen nepoužívejte například
kotoučovou pilu k řezání hlavních větví
stromů nebo klád a špalků.
Vhodně se oblékejte. Nenoste příliš volné
oblečení nebo šperky, které by mohly být
zachyceny pohybujícími se částmi. Jestliže
pracujete venku, doporučujeme použití
pryžových rukavic a protiskluzové obuvi.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže
•
•
•
•
•
•
•
•
4
pracujete v prašném prostředí nebo
v uzavřených prostorách, používejte
ochranný štít nebo masku proti prachu.
Připojení odsávacího zařízení. Jestliže
je nástroj vybaven zařízením pro připojení
odsávání nebo sběrače prachu, řádně je
připojte a používejte je hlavně v uzavřených
prostorách.
Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy
nepokládejte nástroj na napájecí kabel.
Kabel nikdy nevytahujte ze zásuvky trhnutím
nebo škubnutím. Nevystavujte kabel
vysokým teplotám, působení oleje a dbejte
na to, aby nepřecházel přes ostré hrany.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější, než použití ruky a umožňuje
to obsluhovat nástroj oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci udržujte
vhodný a pevný postoj.
Provádějte pečlivě údržbu nástroje.
Udržujte řezný nástroj ostrý a čistý, což
zajišťuje lepší a bezpečnější provoz.
Dodržujte termíny pravidelného mazání
a instrukce pro provádění výměny
příslušenství. Provádějte pravidelnou
prohlídku napájecího kabelu a v případě,
že je poškozen, pověřte značkový servis
provedením opravy. Stejně tak provádějte
prohlídku prodlužovacího kabelu a v
případě jeho poškození jej vyměňte.
Rukojeti nástroje udržujte suché, čisté a
neznečistěné olejem nebo mazivy.
Odpojení nástroje. Nástroj odpojte ze sítě
vždy, jestliže jej nepoužíváte, při provádění
opravy nebo při výměně příslušenství jako
jsou pily, nože nebo frézy.
Odklizení seřizovacích klíčů a nářadí.
Dříve než nástroj zapnete, zvykněte si
kontrolovat, zda nejsou klíče a seřizovací
nářadí v blízkosti nástroje, a že jsou uloženy
mimo jeho dosah na určeném místě.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nástroj zapojený v síti s
prstem na spínači. Ujistěte se, že je spínač
vypnut, když zapojujete napájecí kabel do
sítě.
Použití venkovního prodlužovacího
kabelu. Jestliže nástroj používáte venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití (takto označený).
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co
děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni,
přerušte práci.
•
•
•
Kontrola poškozených částí. Před
každým použitím nástroje by měly být
pečlivě zkontrolovány ochranné kryty
nebo jiné možné poškozené části, z
důvodu zajištění bezproblémového provozu
nástroje. Kontrola rotujících částí, volně
pohyblivých částí, výztuží a ostatních
skupin může ovlivnit funkčnost nástroje.
Ochranné kryty nebo jiné části, které jsou
poškozeny by měly být řádně opraveny
nebo vyměněny ve značkových servisech,
které jsou uvedeny v této příručce.
Poškozené spínače nechejte vyměnit
ve značkových servisech. Nepoužívejte
nástroj, jestliže hlavní spínač správně
nezapíná a nevypíná.
Varování! Použití jiného než doporučeného
příslušenství nebo přídavného zařízení
uvedeného v této příručce, může způsobit
poranění obsluhy.
Provádění oprav svěřujte kvalifikované
osobě. Tento elektrický nástroj je vyroben
ve shodě s platnými bezpečnostními
normami. Opravy mohou být prováděny
pouze kvalifikovanými osobami s použitím
originálních náhradních dílů. Nedodržení
tohoto postupu může značně ohrozit
uživatele.
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní opatření týkající se
teplovzdušných opalovačů
•
•
•
•
•
Před odložením opalovač vždy
vypněte.
Nenechávejte opalovač bez obsluhy,
jestliže je v provozu.
S ohledem na možnost vzniku požáru
používejte opalovač vždy opatrně.
Zvláštní pozornost věnujte odstraňování
nátěrů, zbytky barvy a její výpary mohou
obsahovat olovo, které je jedovaté. Budovy
postavené před rokem 1960 mohly být
opatřeny nátěry obsahujícími olovo a poté
překryty dalšími vrstvami barev. Dotknutí se
povrchu opatřeného nátěrem obsahujícím
olovo a následný dotyk úst rukou, může vézt
k požití olova. Vystavení se pravidelným
nízkým dávkám olova může způsobit
nevratné poškození mozku a celého
nervového systému. Obzvlášť zranitelné
jsou malé a ještě nenarozené děti. Nekuřte,
nepijte a nejezte v pracovním prostoru,
který mohl být nebo možná je kontaminován
olovem. Barvy, osahující olovo by měly
•
•
•
•
•
•
být odstraněny profesionálem a neměly
by být odstraňovány opalovačem.
Při odstraňování barev v uzavřeném
prostoru je doporučeno používat masku
proti prachu.
Barvu nezapalujte. Používejte dodanou
škrabku, jinak udržujte trysku minimálně
25 mm od povrchu a teplotu pod úrovní
450o. Jestliže odstraňujete nátěr ze svislých
ploch, měli byste pohybovat opalovačem
směrem dolů, tím zabráníte spadu zbytků
barvy do opalovače a jejich možnému
vzplanutí. Odkliďte všechny zbytky barvy
a ujistěte se, že je pracovní prostor po
ukončení práce řádně vyčištěn.
Opalovač nepoužívejte ve vlhkém
prostředí a na místech, kde se vyskytují
hořlavé plyny nebo materiály. Prostory
za stěnami, stropy a podlahami a zazděné
prostory v domech mohou obsahovat
hořlavé materiály.Tyto prostory před
použitím opalovačky prověřte.
Před uschováním nechte opalovač
vychladnout.
Vždy před výměnou příslušenství
opalovač vypněte a nechte jej
vychladnout.
Při práci s opalovačem si zajistěte
dostatečné větrání, protože mohou vznikat
toxické zplodiny.
Nepoužívejte opalovač jako vysoušeč
vlasů. Teplota vzduchu je mnohem větší
než u vysoušeče.
Neucpávejte nasávací otvory vzduchu
nebo výstupní trysku. Takto způsobené
nadměrné zvýšení teploty vede ke zničení
nástroje.
Nesměřujte proud vzduchu na jiné
osoby.
Nedotýkejte se kovové trysky, která se
provozem velmi zahřeje. Tryska zůstává
horká až 30 minut po ukončení práce.
Neumísťujte trysku během použití nebo
ihned po použití proti jakékoliv překážce.
Nezasunujte nic dovnitř trysky, protože
by mohlo dojít k zásahu elektrickým
proudem. Během provozu nenahlížejte
do trysky, protože z ní proudí velmi horký
vzduch.
Nenechávejte na trysce nebo škrabce
ulpět barvu, protože by se mohla po čase
vznítit.
Tyto instrukce si uschovejte!
5
týkající se našeho poprodejního servisu,
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Elektrická bezpečnost
Ujistěte se, že se napětí ve vaší síti shoduje
s napětím udaným na výkonnostním štítku
nástroje.
Varování! Opalovač musí být uzemněn a musí
být připojen k zásuvce s uzemněním.
ES Prohlášení o shodě
Prodlužovací kabely a výrobky
bezpečnostní třídy 1
•
•
KX2000K
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty odpovídají směrnicím: 98/37 EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60335,
EN 61000
K uzemnění musíte používat třížilový
prodlužovací kabel s konstrukcí vyhovující
bezpečnostní třídě 1.
Můžete použít prodlužovací kabely do
délky 30 metrů, aniž by došlo k velkým
energetickým ztrátám.
LpA (akustický tlak)
75 dB(A),
měřené vibrace přenášené na obsluhu < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
(ředitel inženýringu)
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si nářadí nahradit
novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném
komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do
místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu
naleznete u svého značkového prodejce
Black & Decker na adrese, která je uvedena
v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů
Black & Decker a rovněž další informace,
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00044151 - 22-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
KX2000K - - - A
HEATGUN 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising