KW710 | Black&Decker KW710 PLANER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-89 SK
KW710
KW715
RUČNÝ HOBLÍK
KW710 / KW715
7.
8.
Blahoželáme!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy
Black & Decker. Toto náradie pokračuje v dlhoročnej
tradícii, ponúkať odborníkom iba vyspelé a mnohými
testami osvedčené výrobky. Dlhoročné skúsenosti
a plynulý vývoj dokázali, že firma Black & Decker je
spoľahlivým partnerom všetkých domácich majstrov.
Pripínací otvor hoblíka k stojanu
Držadlo zástrčného kľúča
Váš nástroj sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
týchto častí.
Poznámka: Táto užívateľská príručka zahŕňa viac
katalógových čísel z tejto skupiny výrobkov. Pre
upresnenie detailov sa odvolávame na údaje na obale,
v ktorom bol váš nástroj zabalený.
Technické údaje
Ovládanie hoblíka
Úroveň akustického tlaku vyhovuje normám EU. Ak sa
vám táto úroveň zdá byť neuspokojivá, doporučujeme
použiť primerané ochranné prostriedky pre váš sluch.
Táto situácia nastáva, keď akustický tlak presiahne
úroveň 85 dB (A).
KW710
KW715
Otáčky naprázdno (/min)
19000
15000
Šírka záberu (mm)
82
82
Hrúbka (mm)
0,5
1
Napätie (V)
230
230
Prúd (A)
1,5
1,8
Príkon (W)
330
400
Hoblík zapnete stlačením
zaisťovacieho tlačidla
(2) a hlavného spínača
(1). Vypnutie prevediete
uvoľnením hlavného
spínača (1).
Nastavenie hrúbky rezu
Nastavenie hrúbky prevediete následovne:
Otáčajte regulátorom na
prednej časti hoblíka.
U typu KW710 je hĺbka
rezu 0 - 0,5 mm a u typu
KW715 je táto hĺbka
1 - 1,6 mm. Ak hoblík
nepoužívate, nastavte
regulátor vždy do polohy
„P“. Nepokladajte hoblík,
pokiaľ sa nôž neprestane
úplne otáčať.
Popis
Použitie nástroja ako vyhladzova-cieho
hoblíka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pevne si upnite polotovar. Nastavte požadovanú
hrúbku a jednou rukou pevne stlačte rukoväť.
Umiestnite druhú ruku na prednú rukoväť, ak je touto
rukoväťou hoblík vybavený. Ak ju hoblík nemá, položte
ruku na vrchnú časť hoblíka. Dbajte na to, aby vaše
prsty nezasahovali do výstupného otvoru pre hobliny
alebo pod úroveň hoblíka, ak sa nože otáčajú. Jemné
hoblovanie prevádzajte vždy v smere vlákien dreva.
Ak sú vlákna naprieč alebo sa stláčajú, nastavte
hrúbku tak, aby sa z materiálu odoberali čo najtenšie
hobliny. Vždy je lepšie vyhoblovať niekoľko tenších
hoblín s minimálnym odberom materiálu ako jeden
hrubý rez. Najskôr si tento postup vyskúšajte na kúsku
odpadkového dreva.
Držte hoblík vždy v priamom smere. Na začiatku rezu
pritláčajte vždy prednú časť hoblíka smerom dolu. Na
konci rezu pritláčajte dolu zadnú časť hoblíka.
Hlavný spínač
Zaisťovacie tlačidlo
Nastavenie hrúbky
Kryt hnacieho remeňa
Otvor pre montáž vodítka
Otvor na odvod hoblín
2
hĺbku rezu. Prevádzajte opakované hoblovanie
polotovaru, pokiaľ nedosiahnete požadovaný
výsledok.
Výmena nožov
Ak je ohoblovaný povrch
drsný alebo nerovný,
vymeňte nože. Vytiahnite
zástrčku zo zásuvky,
odpojíte tak hoblík od siete.
Uvoľnite všetky tri skrutky
rezného valca. Pomocou
skrutkovača vytlačte nože
z rezného valca. Nože
sú obojstranné. Skôr,
než nôž vymeníte, vždy
opotrebujte obe jeho strany. Zasuňte nôž do valca
a poriadne ho vyrovnajte. Dotiahnite riadne všetky
tri skrutky. Postupujte rovnakým spôsobom i pri
druhom noži.
Hoblík nezapínajte, ak sú obrábacie nože v kontakte
s polotovarom. Posuňte hoblík dopredu, pokiaľ nože
nezačnú odoberať materiál. Pri hoblovaní udržujte
správny postoj, ktorý napomáha dosiahnúť dobré
výsledky. Stojte priamo za polotovarom, mierne
rozkročení. Držte hoblík rovnobežne s obrábanou
plochou. Ako postupujete, prenášajte vašu hmotnosť
dopredu tak, aby bola na konci rezu prenesená na
vašej ľavej nohe.
Naznačte si ceruzkou čiaru, po ktorú chcete materiál
ohoblovať. Po prevedení niekoľkých rezov pomocou
uhlového pravítka skontrolujte, či hoblujete rovno.
Pri hoblovaní na konci polotovaru postupujte veľmi
opatrne, aby nedošlo k porušeniu hrán.
Montáž vaku na nasávanie hoblín
Montáž vaku dodávaného ako príslušenstvo
prevádzajte následovným spôsobom:
Pomocou štyroch skrutiek
pripevnite dva drôtené
rámiky k bočnej doske.
Cez rámiky pretiahnite
plátený vak a uistite sa, či
je zips na spodnej strane.
Nasaďte pružný nátrubok
na hranu bočnej dosky a
vsuňte celý komplet do
výstupného otvoru hoblín
na boku hoblíka. Otvorte
zips na spodnej strane
vaku a vyprázdnite ho.
Zrezanie hrán
Čelo hoblíka má dve
drážky tvaru „V“. Tieto
drážky umožňujú
zrezávať hrany v uhle
45°. Nastavenie hĺbky
rezu umožňuje prevádzať
zrezanie hrán v rôznych
následujúcich hĺbkach.
Hĺbka rezu
Metóda
0 mm - 2,2 mm
Použite iba nastavenie hĺbky
rezu bez použitia vodiacich
drážok.
2,2 mm - 3,6 mm
Použite menšiu vodiacu drážku
a nastavte hĺbku rezu tak,
aby ste dosiahli požadovanú
skosenú hranu.
3,6 mm - 5,0 mm
(3 mm - 3,7 mm
typ KW710)
Starostlivosť o náradie
Pri práci netlačte príliš na hoblík. Môže tak dôjsť k jeho
prehriatiu. Ak k tomuto prípadu dôjde, nechajte hoblík
bežať dve minúty bez záťaže. Dbajte na to, aby boli
vetracie otvory na motorovej skrini stále čisté.
Použite väčšiu vodiacu
drážku a nastavte hĺbku
rezu tak, aby ste dosiahli
požadovanú skosenú hranu.
Príslušenstvo
A5506
A5548
Použitie hoblíka na vytváranie
polodrážok
Pri výrobe polodrážok s maximálnou hĺbkou 8 mm
postupujte následovným spôsobom:
Použite bočné vodítko, ktoré firma Black & Decker
dodáva na želanie ako príslušenstvo. Ak je hoblík týmto
vodítkom vybavený, použite meradlo vyznačené na
zadnej päte hoblíka v blízkosti rezného systému tak, aby
ste dosiahli požadovanú hĺbku polodrážky. Posúvajte
bočným vodítkom, pokiaľ nie je nastavené v požadovanej
polohe a zaistite ho v tejto polohe pomocou dodaného
zástrčného kľúča. Dva otvory v bočnom vodítku
umožňujú pripevniť latku predlžujúcu vodítko. Nastavte
3
Vak na piliny
Stojan
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Varovanie! Pri používaní elektrického náradia by
mali byť vždy dodržované základné bezpečnostné
opatrenia, ktoré znižujú riziko vzniku požiaru, úrazu
elektrickým prúdom a riziko osobnej újmy. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si riadne
následujúce inštrukcie a príručku uschovajte.
•
•
Pravidlá bezpečnosti pri práci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho okolí
môže spôsobiť úraz.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Chráňte nástroj pred dažďom, mokrom,
nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte
nástroj tam, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru
alebo výbuchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi ako sú rúrky, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky.
Udržujte deti mimo dosah. Nedovoľte ostatným
dotýkať sa nástroja alebo predlžovacieho kábla.
Všetci, okrem obsluhy, by sa mali zdržovať mimo
pracovného priestoru.
Uskladnenie nástroja. Ak sa nástroj nepoužíva,
mal by byť uložený na suchom, vyššom
a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí.
Nepreťažujte nástroj. Nástroj bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude používaný v takom
výkonnostnom rozsahu, pre aký bol určený.
Používajte správny nástroj. Nepreťažujte malé
nástroje alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá
je určená pre výkonnejšie nástroje. Nepoužívajte
nástroj na prácu, pre ktorú nebol určený,
nepoužívajte napríklad kotúčovú pílu na rezanie
hlavných vetví stromu alebo klád a polien.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť
zachytené o pohybujúce sa časti. Ak pracujete
vonku, doporučujeme použiť gumené rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak pracujete
v prašnom prostredí alebo v uzatvorených
priestoroch, používajte ochranný štít alebo masku
proti prachu.
Pripojenie odsávacieho zariadenia. Ak je
nástroj vybavený zariadením na pripojenie
odsávania alebo zberača prachu, riadne ho
pripojte a používajte ho hlavne v uzatvorených
priestoroch.
Nepoškodzujte napájací kábel. Nikdy
neprenášajte nástroj za napájací kábel. Kábel
nikdy nevyťahujte zo zásuvky trhnutím alebo
šklbnutím. Nevystavujte kábel vysokým teplotám,
pôsobeniu oleja a dbajte na to, aby neprechádzal
cez ostré hrany.
•
•
•
•
•
•
•
•
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite pomocou
svoriek alebo zveráku. Je to bezpečnejšie, než
použitie ruky a umožňuje to obsluhovať nástroj
oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci udržujte
vhodný a pevný postoj.
Prevádzajte starostlivú údržbu nástroja.
Udržujte rezný nástroj ostrý a čistý, čo zaisťuje
lepšiu a bezpečnejšiu prevádzku. Dodržujte
termíny pravidelného mazania a inštrukcie na
prevádzanie výmien príslušenstva. Prevádzajte
pravidelnú kontrolu napájacieho kábla a v prípade,
jeho poškodenia ho vymeňte. Rukoväte nástroja
udržujte suché, čisté a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Odpojenie nástroja. Nástroj odpojte zo siete
vždy, keď ho nepoužívate, pri prevádzaní opravy
alebo pri výmene príslušenstva ako sú píly, nože
alebo frézy.
Odkladanie nastavovacích kľúčov a náradia.
Skôr, než nástroj zapnete, zvyknite si skontrolovať,
či nie sú v blízkosti nástroja kľúče a nastavovacie
náradie.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte nástroj zapojený v sieti s prstom
na spínači. Uistite sa, či je spínač vypnutý, keď
zapájate napájací kábel do siete.
Použitie vonkajšieho predlžovacieho
kábla. Ak nástroj používate vonku, používajte
predlžovací kábel iba na vonkajšie použitie (takto
označený).
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo robíte,
premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím nástroja by mali byť dôkladne
skontrolované ochranné kryty alebo iné
možné poškodené časti, z dôvodu zaistenia
bezproblémovej prevádzky nástroja. Kontrola
rotujúcich častí, voľne pohyblivých častí, výstuží
a ostatných skupín môže ovplyvniť funkčnosť
nástroja. Ochranné kryty alebo iné časti, ktoré
sú poškodené, by mali byť riadne opravené
alebo vymenené v značkových servisoch, ktoré
sú uvedené v tejto príručke. Poškodené spínače
nechajte vymeniť v značkových servisoch. Nástroj
nepoužívajte, ak nezapína a nevypína hlavný
spínač.
Varovanie! Použitie iného než doporučeného
príslušenstva alebo prídavného zariadenia
uvedeného v tejto príručke, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej
osobe. Tento elektrický nástroj je vyrobený
v zhode s platnými bezpečnostnými normami.
Opravy môžu byť prevádzané iba kvalifikovanými
osobami s použitím originálnych náhradných
dielov. Nedodržanie tohoto postupu môže značne
ohroziť užívateľa.
Tieto inštrukcie si uschovajte!
4
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Dvojitá izolácia
Váš nástroj má dvojitú izoláciu. To znamená,
že všetky vonkajšie kovové časti sú
elektricky izolované od zdroja napätia. To
je zaistené pomocou špeciálnych izolačných
bariér umiestnených medzi mechanickými
a elektrickými súčasťami. Dvojitá izolácia
znamená väčšiu elektrickú bezpečnosť a
s jej pomocou sa vyhnete nevyhnutnému
uzemneniu náradia.
Príslušenstvo
Poznámka: Dvojitá izolácia nenahradzuje bežné
bezpečnostné opatrenia pri práci s nástrojom. Systém
izolácie zvyšuje ochranu v prípade poruchy elektrickej
izolácie vnútri nástroja.
Výkon akéhokoľvek mechanického nástroja závisí
na použitom príslušenstve. Príslušenstvo firmy
Black & Decker sa vyrába vo vysokých akostných
normách a je navrhnuté tak, aby zvýšilo výkon vášho
nástroja. Zakúpením príslušenstva Black & Decker si
zaistíte pre váš nástroj Black & Decker to najlepšie.
Elektrická bezpečnosť
ES Prehlásenie o zhode
Uistite sa, či sa napätie vo vašej sieti zhoduje
s napätím udaným na výkonnostnom štítku nástroja.
Nástroj je opatrený dvojžilovým káblom s vidlicou.
00
KW710, KW715
sa riadia normami 98/37/CE, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN50144, EN55014 - 1, EN55014 - 2
Predlžovacie káble
Do vzdialenosti 30 m sa môže použiť trojžilový
predlžovací kábel bez toho, aby došlo k veľkým
energickým stratám.
Meraný akustický tlak
Meraný akustický výkon
Ruka / paža namerané vibrácie
Poznámka: Predlžovací kábel by mal byť použitý len
v prípadoch, keď je to nevyhnutné. V prípade použitia
nevhodného kábla hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom. Ak musíte elektrický kábel použiť, uistite sa,
či je riadne izolovaný.
89,1 dB(A)
102,1 dB(A)
< 2,5 m/s2
Brian Cooke
riaditeľ vývoja
Black & Decker Ltd, Spennymoor,
County Durham,
DL 166JG United Kingdom
01-03-2000
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie týchto
výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím
Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
www.dewalt.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
zst00055817 - 29-10-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
KW710 - - - - - D
PLANER 5
©
8
KW715 - - - - - C
PLANER 3
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising