KS890E | Black&Decker KS890E SAW instruction manual

Bu ürün profesyonel
kullanim için
tasarlanmamistir.
559130-09 TR - (03/05)
KS890E
SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE KS 890E
Tebrikler!
Bir
Black&Decker
ürünü
seçmiþ
bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri
uygun fiyatlarla sizlere sunabilmektir. Bu aleti
de yýllarca zevkle kullanacaðýnýzý ümit ediyoruz.
TEKNÝK BÝLGÝ
Bu aletin ses þiddeti seviyesi EEC yönetmeliðine
uygundur. Ses þiddetinin rahatsýz edici boyutlara
geldiði hissedildiðinde gerekli önlemlerin alýnmasý
tavsiye edilir. Bu deðer, normal olarak 85dB(A)
üzerindeki deðerler için geçerlidir.
Volt
Watt
Akým
SPM
Darbe
(V)
(A)
(/dk)
(mm)
KS890E
230
400
1,8
0-6500
10
ÖZELLÝKLER
Scropion testeresi bu özelliklerin hepsine ya
da bazýlarýna sahiptir.
Not: Bu kullaným kýlavuzu ayrýca sonu harf ile
biten katalog numaralarý içermektedir. Ürününüz
hakkýnda detaylý bilgi için ürün kutusuna bakýnýz.
TESTERENÝZÝ KULLANMADAN ÖNCE
DÜÞÜNÜN!
Kesim iþlemine baþlamadan önce, kesim
yapýlacak hattýn arkasýnda yer alabilecek ve
engel teþkil edecek her türlü nesnenin
çýkartýlmýþ olduðundan emin olun.
Eðer testerenizi tek elinizle kullanýyorsanýz,
serbest olan elinizi kesim alanýndan uzakta tutun.
BIÇAÐIN ÇIKARTILMASI
TEKRAR TAKILMASI
VE
Scorpion Testereniz yeni bir býçak tutma
mekanizmasýna sahip. Testerenizi kullanmadan
önce, býçaðýn emniyetli bir þekilde çýkartýlmasý
ve yeniden takýlmasý iþlemlerine iyice alýþýn.
Býçak deðiþimi sýrasýnda daima fiþin prizden
çýkartýlmýþ olmasýna ve yine býçak deðiþimi
sýrasýnda diþ koruyucusunun takýlý olmasýna
dikkat edin.
BIÇAÐIN ÇIKARTILMASI
Býçaðýn, kullaným
sonrasýnda soðumuþ
olduðundan emin olun.
Býçak
deðiþtirme
düðmesinin arkasýna
tam olarak bastýrýn ve
o þekilde tutun,
býçaðýn arka tarafýný
tutun ve býçaðý, þekilde
gösterildiði gibi, 900
döndürün. Býçaðý, yanlarýndan tespit piminin
yanýndan kaydýrýn ve testereden çýkartýn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Deðiþken hýz ayarlý tetik
Kilit kapama düðmesi
Pabuç tabaný
Toz üfleyici
Anahtarsýz býçak deðiþtirme düðmesi
Yumuþak sap
Ýkinci elle tutma pozisyonu
Ahþap býçaðý
Kavis ve Þekilli kesme býçaðý
Metal kesme býçaðý
BIÇAÐIN TAKILMASI
Diþ
koruyucusu,
konum piminin üzerine
gelecek þekilde býçaðý
yerleþtirin.
Býçak
diþleri sapa bakýyor
olmalý.
Býçaðý,
yuvasýna tam oturana
ve konum pimi de kilitli
Tavsiye edilen malzemeler bölümüne bakýnýz.
Ýnce bir levhayý keserken, daha temiz bir kesim
elde etmek için arkasýna yumuþak tahta veya
kontrplak ile destek koyulmasý tavsiye edilir. Hem
metal hem de arkasýndaki ahþap malzeme birlikte
kesilir. Býçaðý, metalin içindeyken çok fazla
zorlamayýn çünkü bu, býçaðýn ömrünü azaltmakla
birlikte motora da zarar verecektir. Ýnce bir metal
levhanýn kesimi, kalýn bir ahþap malzemenin
kesiminden daha uzun bir süre gerektirir, bu
nedenle testereyi zorlayarak iþlemi hýzlandýrmayý
denemeyiniz. Kesim hattý üzerine ince bir tabaka
yað dökün. Metal kesimi için sadece metaller
için tasarlanmýþ olan býçaklarý kullanýn.
konumuna gelene
kadar 900 döndürün.
Býçaðýn güvenli bir
þekilde oturduðundan
emin olmak için, býçaðý,
deðiþtirme düðmesine
basmadan çekerek
çýkarmaya çalýþýn. Diþ
koruyucusunu çýkartýn ve iþte testereniz
kullanýma hazýr!
SCORPION
KULLANILIÞI
TESTERENÝN
Deðiþken hýz ayarlý tetik
Scorpion Testeresinde, kesim baþlangýcý, kesim
hýzý ve kesim yarýðýnda daha çok kontrol
saðlayabilmenize yarayan deðiþken hýz ayarlý
tetik bulunmaktadýr.
Testerenizi açmak için,
kilit kapama (2)
düðmesine basýn ve
deðiþken hýz ayarlý
tetiðe (1) basýn.
Testereyi kapatmak
için ise tetiði serbest
býrakýn. Bunu yaptýðýnýzda testere otomatik
olarak duracaktýr.
TAVSÝYE EDÝLEN MALZEMELER
Tavsiye edilen
malzemeler
Kapasite
Ahþap ve Metal býçak
Yumuþak ahþap
100 mm x 100 mm’ye
kadar
Plastik boru
125mm ∅‘ye kadar
Kavisli kesme býçaðý
Mutfak tezgahý
50 mm’ye kadar
Metal kesme býçaðý
Demirli/Demirsiz
metaller
3 mm kalýnlýða kadar
Standart konum
Scorpion
Testerenizden
en
iyi
sonuçlarý elde etmek
için, klasik bir el
testeresinde
yaptýðýnýz gibi ileri/geri
hareketi kullanýn. Bu, daha hýzlý bir þekilde temiz
bir kesim elde etmenizi saðlayacaktýr.
TEMÝZLÝK
Scorpion testereniz ile güç kaynaðý arasýndaki
baðlantýyý sökün. Testerenizi temizlemek için
sadece yumuþak sabun ve hafifçe ýslatýlmýþ
bir bez kullanýn. Çoðu ev temizleme maddeleri
plastiðe ciddi hasar verebilen kimyasal madde
içermektedir. Ayrýca, petrol, neftyaðý, vernik
veya tiner veya bunlara benzer maddeler
kullanmayýnýz. Aletin içine herhangi bir sývýnýn
girmesine izin vermeyin ve asla testerenizi
herhangi bir sývý içine daldýrmayýn.
Dekupaj Testere konumunda kullaným
Testerenin
güç
kaynaðý ile olan
baðlantýsýný kesin.
Býçaðý
çýkartýn,
pabucu
270 0
döndürün
ve
o
konumda emniyete
alýn. Kavisli kesim
býçaðýný takýn. Diþ
koruyucusunu çýkartýn ve iþte þimdi Scorpion
testereniz kullanýma hazýr!
Metal kesimi
Scorpion testereniz, bakýr, pirinç, alüminyum
ve bunlara benzer hafif ölçülerdeki demirli ve
demirsiz metallerin kesiminde de kullanýlabilir.
!
Güvenlik talimatlarý
Uyarý! Elektrikli el aletlerini kullanýrken,
yangýn, elektrik çarpmasý ve kiþisel
yaralanma riskini en aza indirmek için
aþaðýdaki temel güvenlik talimatlarýna
uyulmalýdýr. Ürününüzü kullanmadan
önce bu talimatlarýn hepsini okuyunuz ve
kullaným kýlavuzunu güvenli bir yerde
saklayýnýz.
•
•
Güvenli kullaným için:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çalýþma alanýný temiz tutun. Daðýnýk
alanlar ve tezgahlar yaralanmalara
davetiye çýkartýrlar.
Bir çalýþma alaný oluþturun. Elektrikli El
Aletinizi yaðmura karþý koruyun. Aletinizi
ýslak veya nemli ortamlarda kullanmayýnýz.
Çalýþma alanýnýn saðlýklý bir þekilde
aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýn. Elektrikli El
Aletinizi, yanýcý sývýlar veya gazlar gibi
yangýna veya patlamaya neden olabilecek
maddelerin bulunduðu yerlerde kullanmayýn.
Elektrik çarpmasýna karþý korunun.
Topraklý yüzeylerle (borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplarý gibi) temas
etmekten mümkün oldukça kaçýnýn.
Çocuklarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
Ziyaretçilerin alete veya uzatma kablosuna
dokunmalarýna izin vermeyin ve çalýþma
ortamýndan uzak durmalarýný saðlayýn.
Kullanýlmayan aletleri kaldýrýn. Alet,
kullanýlmadýðý zamanlarda, kuru, yüksek,
kilitli ve çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde
muhafaza edilmelidir.
Aleti zorlamayýn. Alet, tasarlanmýþ hýzýnda
kullanýldýðýnda iþini daha iyi ve güvenli bir
þekilde yerine getirecektir.
Doðru aleti kullanýn. Amatör aletleri veya
ataþmanlarý, aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý
gereken iþlerde kullanmayýn. Aleti, tasarlandýðý
amacýn dýþýnda kullanmayýn; örneðin, daire
testereyi veya Scorpion Testereyi, aðaç dallarý
veya kütük kesiminde kullanmayýn.
Uygun giyinin. Çalýþma esnasýnda bol
elbise giymeyin ve taký takmayýn çünkü
bunlar hareketli parçalara takýlabilirler.
Tercihen, açýk havada çalýþýrken kauçuk
eldiven ve kaymayan ayakkabý/bot giyin.
Saçýnýz uzunsa, kesim yoluna girmemesini
saðlamak için saç bandý kullanýn.
Emniyet gözlükleri takýn. Eðer
çalýþmanýzdan dolayý toz çýkýyorsa veya
•
•
•
•
•
•
•
"
kapalý bir mekanda çalýþma yapýyorsanýz
bir yüz maskesi veya toz maskesi kullanýnýz.
Yapýlan çalýþmada toz veya uçuþan
parçacýklar meydana geliyorsa, bir yüz
veya toz maskesi kullanýn.
Kabloyu hor kullanmayýn. Aleti asla
kablosundan tutarak taþýmayýn veya
prizden fiþi çekmek için kablodan tutmayýn.
Kabloyu, ýsý, yað ve keskin kenarlardan
uzak tutunuz.
Üzerinde
çalýþtýðýnýz
nesneyi
emniyete alýn. Nesneyi sabitlemek için
kýskaç veya mengene kullanýn. Aleti iki elle
kullanmanýz daha emniyetlidir.
Aletin dengesini saðlayýn. Aletin daima
dengede durmasýný saðlayýn.
Aletin bakýmýný özenle yapýn. Kesici bir
aletin iyi ve emniyetli bir performans
sergilemesi için keskin ve temiz olarak
muhafaza edilmesini saðlayýn. Yaðlama ve
parça deðiþtirme iþlemleri il ilgili olan
talimatlarý yerine getirin. Aletlerin kablolarýný
periyodik olarak kontrol edin ve hasarlý ise,
yetkili bir tamirci tarafýndan onarýlmasýný
saðlayýn. Uzatma kablosunu periyodik
olarak kontrol edin ve hasarlýysa deðiþtirin.
Saplarý, kuru, temiz ve yað ve gres yaðýndan
arýndýrýlmýþ þekilde muhafaza edin.
Fiþi çýkartýn. Aletinizin baþýndan ayrýlmadan
önce gücü kesin ve tamamen durmasýný
bekleyin. Aleti kullanmadýðýnýz zamanlar, ve
bakým veya aksesuvar deðiþiminden önce
aleltin fiþini prizden çýkartýn.
Aletin
istem
dýþý
çalýþmasýný
engelleyin. Fiþi takýlý olan bir aleti
parmaðýnýz düðmesinde olacak þekilde
taþýmayýn. Fiþ takýlý olduðunda düðmenin
serbest býrakýlmýþ olduðundan emin olun.
Açýk havada kullanýlan bir uzatma
kablosu kullanýn. Aleti açýk mekanda
kullanacaðýnýzda, açýk mekanda kullanýma
göre tasarlanmýþ ve markalanmýþ bir açýk
hava kablosu kullanýn.
Uyanýk olun. Daima ne yaptýðýnýza dikkat
edin. Sað duyunuzu kullanarak yorgun
olduðunuz zamanlar çalýþma yapmayýn.
Hasarlý parçalarý kontrol edin. Aleti
kullanmadan önce, uygun þekilde çalýþýp
çalýþmayacaðýndan ve tasarlanmýþ olan
fonksiyonu
yerine
getirip
getirmeyeceðinden emin olmak için kýlavuz
veya hasar görmüþ herhangi bir diðer parça
kontrol edilmelidir. Hareketli parçalarýn
ayarlarýný ve boþluklarýný düzeltin, aletin
•
•
performansýný etkileyebilecek diðer þartlara
ve parçalarýn kýrýlmýþ olup olmadýklarýna
bakýn. Kullaným kýlavuzunda aksi
belirtilmedikçe, hasar görmüþ bir korumayý
veya herhangi diðer parçayý gerektiði gibi
deðiþtirin veya yetkili bir tamircinin
deðiþtirmesini saðlayýn. Arýzalý düðmelerin
yetkili servislerdeki tamirciler tarafýndan
deðiþtirilmesini saðlayýn. Eðer düðme açýlýp
kapanmýyorsa aleti kullanmayýn.
Uyarý! Ürüne ait kitapçýkta belirtilen
aksesuvarlarýn veya ataþmanlarýn dýþýndaki
aksesuvar ve ataþman kullanýlmasý kiþisel
yaralanma riski doðurabilir.
Aletin
yetkili
kiþilerce
tamir
edilmesini saðlayýn. Bu ürün ilgili
güvenlik gereklerine uygun niteliktedir
Yapýlacak olan onarýmlar, orijinal parçalar
kullanýlarak yetkili kiþilerce yapýlmalýdýr, aksi
taktirde kullanýcý için tehlike oluþabilir.
uygun þekilde tel tertibatýna sahip olduðundan,
kitapçýkta belirtilen deðerde bir sigortaya sahip
olduðundan ve elektriksel açýdan iyi durumda
olduðundan emin olun.
ÝSTENMEYEN ALETLER VE ÇEVRE
Bir gün aletinizin deðiþtirilmesi
gerektiðini veya artýk kullanýlamaz hale
geldiðini düþünürseniz, atmadan önce
çevrenin korunmasý gerektiðini
düþününün. Black&Decker servisleri
atacaðýnýz aletleri alacak ve aletinizi
çevreye
herhangi
bir
zarar
vermeyecek þekilde yok edecektir.
AKSESUVARLAR
Her türlü elektrikli el aletinin performansý
kullanýlan aksesuvara baðlýdýr. Black&Decker
aksesuvarlarý yüksek kalite standartlarýnda ve
aletinizin performansýný arttýracak nitelikte
tasarlanmýþtýr. Black&Decker aksesuvarý alarak,
Black&Decker ürününüzden maksimum
performansý elde edebilirsiniz.
Bu talimatlarý saklayýnýz!
ÇÝFT YALITIM
Bu alet çift yalýtýmlýdýr. Bu, ürünün dýþýndaki bütün
metal parçalarýn elektriksel olarak ana güç
kaynaðýndan yalýtýlmýþ olmasýdýr. Bu, elektriksel
ve mekanik bileþenlerin arasýna yalýtým
bariyerleri yerleþtirmek suretiyle gerçekleþtirilir
ve böylece aletin topraklanmaya ihtiyacý kalmaz.
AT UYGUNLUK BÝLDÝRÝSÝ
KS890E
ürünün, 98/37/EC, 89/336/EEC, EN55014, 73/
23/EEC, EN 50144, EN 61000 ile uygunluk
gösterdiðini beyan ederiz.
Not: Çift yalýtým, aletin kullanýlmasý
sýrasýnda alýnmasý gereken güvenlik
önlemlerinin yerini tutmaz.Yalýtým
sistemi, alet içindeki yalýtým hatasýnýn
neden olabileceði muhtemel bir elektrik
çarpma riskine karþý ilave önlem olarak
eklenmiþtir.
Ölçülmüþ ses þiddeti
Ölçülmüþ ses gücü
87
100
dB(A)
dB(A)
Ölçülmüþ El/kol titreþimi 3,4 m/s2 <2.5 m/s2
ELEKTRÝK EMNÝYETÝ
Brian COOKE – Mühendislik Bölümü Müdürü
Black&Decker Ltd, Spennymoor, County
Durham
DL16 6JG United Kingdom
Güç kaynaðýnýn, ürün üzerindeki deðer
etiketinde belirtilen deðer ile ayný olmasýna dikkat
edin. Alete iki telli kablo takýlýdýr.
Black&Decker, sürekli geliþim politikasýndan
dolayý önceden haber vermeden ürün
özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
UZATMA KABLOSU
Güç kaybý olmaksýzýn 30 m uzunluða kadar
3 telli uzatma kablosu kullanýlabilir.
Not: Uzatma kablosu, son derece gerekli
olmadýkça kullanýlmamalýdýr. Uygun olmayan bir
uzatma kablosunun kullanýlmasý yangýn ve
elektrik çarpma riski doðurabilir. Eðer bir uzatma
kablosu kullanýlmasý gerekiyorsa, kablonun
#
KS890E
E12904.FH5
$
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising