GK1435 | Black&Decker GK1435 CHAINSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-91 SK
GK1630
GK1635
GK1640
GK1430
GK1435
2
3
4
SLOVENČINA
REŤAZOVÁ PÍLA
GK1430, GK1435
• Nepoškodzujte napájací kábel. Nikdy
neprenášajte pílu za napájací kábel alebo
kábel nevyťahujte zo zásuvky trhnutím.
Nevystavujte kábel vysokým teplotám,
pôsobeniu oleja a dbajte na to, aby
neprechádzal cez ostré hrany. Pravidelne
ho kontrolujte.
• Zaistite si polotovar pomocou zveráku
alebo ho zaklinujte. Vždy dbajte na to,
aby ste pri práci s pílou používali obidve
ruky.
• Odpojte pílu zo siete pred zmenou
pracoviska, nastavovaním, brúsením
alebo čistením, výmenou príslušenstva
ako je reťaz alebo v prípade poškodenia
napájacieho kábla.
• Nastavovacie kľúče. Pred spustením
píly si zvyknite kontrolovať, či ste z píly
odstránili všetky nastavovacie kľúče.
• Používajte iba predlžovací kábel typu
HO7RN-F 2x1 mm.
• Únava. Nikdy nepracujte, ak sa cítite
unavení.
• Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím píly by mali byť dôkladne
skontrolované ochranné kryty alebo
iné možné poškodené časti, z dôvodu
zaistenia jej bezproblémovej prevádzky.
Kontrolujte rotujúce časti, voľne pohyblivé
časti, výstuže a ostatné skupiny, ktoré
môžu ovplyvniť funkčnosť píly. Ochranné
kryty alebo iné časti, ktoré sú poškodené,
by mali byť riadne opravené alebo
vymenené v značkových servisoch. Pílu
nepoužívajte, ak hlavný spínač nezapína
a nevypína správne.
Varovanie! Použitie iného než doporučeného
príslušenstva alebo prídavného zariadenia
uvedeného v tejto príručke, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
• Pri všetkých spôsoboch rezania držte
pílu vždy oboma rukami s palcami a prstami
obopínajúcimi rukoväte. Nepovoľujte stisk,
pokiaľ sa píla nezastaví.
• Sledujte kadiaľ chodíte a dopredu si
naplánujte únikovú cestu pred padajúcimi
stromami a vetvami.
• Používajte kliny na uľahčenie práce
pri váľaní stromov a predchádzajte
zaseknutiu vodiacej lišty a reťaze v reze.
• Udržujte všetky časti tela a oblečenie
mimo dosah pílovej reťaze, ak je vaša
píla v prevádzke. Pred spustením píly
sa vždy uistite, že sa ničoho nedotýka.
Nedotýkajte sa alebo nepokúšajte sa
zastaviť pohybujúcu sa pílovú reťaz
rukou.
S pílou sa riadne zoznámte
Varovanie! Pri používaní elektrického náradia
by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné predpisy pre zníženie rizika
vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom
a osobnej újmy.
Pozorne si prečítajte túto príručku. Pred, pri
a po použití vašej píly vždy dodržujte všetky
doporučené bezpečnostné pokyny. Udržujte
pílu stále v dobrom technickom stave.
Zoznámte sa s ovládacími prvkami na vašej
reťazovej píle ešte pred prvým spustením,
ale najskôr sa uistite o tom, či viete, ako máte
pílu zastaviť v prípade naliehavej potreby.
Starostlivo uschovajte tento návod a všetku
literatúru dodanú s touto pílou.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Zoznámte sa s vašou pílou. Pozorne
si prosím vás prečítajte túto užívateľskú
príručku a s pílou sa dôkladne zoznámte,
hlavne čo sa týka rezania guľatiny.
Doporučujeme, aby prvé skúšobné
rezanie guľatiny prebiehalo na vhodnom
stojane určenom na rezanie dreva.
• Vy h ý b a j t e s a n e b e z p e č n é m u
pracovnému prostrediu. Udržujte čistotu
na pracovisku a odstráňte neporiadok.
Zaistite kvalitné osvetlenie pracoviska.
Kedykoľvek to bude možné, doporučujeme
použiť vhodný stojan na rezanie dreva.
• Nerežte vlhké drevo a nepoužívajte pílu
v daždi.
• Ak s pílou pracujete, udržujte ostatné
osoby v riadnej vzdialenosti. Nedovoľte
deťom, iným osobám ani zvieratám
priblížiť sa k píle, ktorá je v prevádzke.
• Prevádzajte starostlivú údržbu, ak
nie je píla v prevádzke. Pílu nikdy
neuskladňujte ani na krátku dobu bez
toho, aby ste najskôr nedali dolu reťaz a
vodiacu lištu a neponorili ste ich do oleja.
Uschovávajte všetky časti píly na suchom,
bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
Pred uskladnením doporučujeme vypustiť
olejovú nádržku.
• Nepreťažujte pílu. Náradie bude pracovať
lepšia a bezpečnejšie v rozsahu, pre aký
je určené.
• Ochranný odev. Noste priliehavé
ochranné oblečenie vrátane prilby so
štítom alebo ochrannými okuliarami,
chrániče sluchu, ochranné nohavice a
pevné kožené rukavice.
5
• Pílu prenášajte opatrne, odpojenú od
siete, s vodiacou lištou otočenou dozadu
a s pošvou nasunutou na vodiacej lište
(4a).
• Udržujte pílovú reťaz v čistote.
Nenechávajte usadzovať olej, piliny
a iné nečistoty na povrchu píly. Veľkú
pozornosť venujte vetracím vzduchovým
vstupným a výstupným drážkam, ktoré sa
nesmú zaniesť nečistotami. Čistite pílu
kúskom suchej látky a nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo čistiace roztoky.
• Venujte pozornosť pílovej reťazi.
Udržujte reťaz ostrú a dobre usadenú na
vodiacej lište. Dbajte na to, aby boli reťaz a
vodiaca lišta čisté a dobre naolejované.
• Dajte si pozor na spätné rázy. Spätný
ráz je pohyb vodiacej lišty dopredu alebo
dozadu, ktorý môže nastať, keď čelo
píly príde nečakane do kontaktu s iným
predmetom. Ak motor beží, držte pílu
pevne obidvoma rukami. Držte rukoväte
pevne stlačené a pozorne sledujte, čo
režete.
Spätný ráz môže byť spôsobený:
• Náhodným kontaktom vetví alebo iných
predmetov so špičkou píly v dobe, keď je
reťaz v pohybe.
• Kontaktom s kovmi, betónom alebo inými
tvrdými materiálmi v blízkosti dreva alebo
do dreva vrastených.
• Tupou alebo voľnou reťazou.
• Rezaním nad úrovňou ramien.
• Nedostatkom pozornosti pri ovládaní píly
pri rezaní.
• Preťažovaním. Po celú dobu práce
udržujte vhodný postoj, rovnováhu a
nepreťažujte sa.
• Nepokúšajte sa vložiť pílu do
predchádzajúceho rezu. Vždy prevádzajte
nové rezy.
• Zásadne nedoporučujeme používať
pílu na stromoch, rebríku alebo iných
nestabilných miestach. Ak sa pre túto
prácu rozhodnete, buďte si vedomí toho,
že tieto miesta sú veľmi nebezpečné.
• Pri rezaní pružných vetví dávajte pozor,
aby nedošlo k úrazu po prevedení rezu,
kedy napätie vo vetve povolí.
• Neprevádzajte rezanie:
• Pripraveného dreva.
• Do zeme.
• Drôtených plotov, klincov, atď.
• Malých a štíhlych stromčekov, pretože
tieto tenké materiály môžu byť pílovou
reťazou vymrštené proti vám alebo
môžu spôsobiť stratu rovnováhy.
• Neprevádzajte rezanie nad úrovňou
ramien.
• Zaistite si pomocníka (ale v bezpečnej
vzdialenosti) pre prípad nehody.
• Ak sa musíte z akéhokoľvek dôvodu
dotýkať reťaze, uistite sa, či je píla
odpojená od siete. Hlučnosť tohoto
výrobku môže prekročiť 85 dB (A).
Z tohoto dôvodu doporučujeme použiť
vhodné ochranné pomôcky pre váš
sluch.
Výstražné symboly na vašej reťazovej
píle (Obr. A)
Pozorne si prečítajte tento návod.
Nepoužívajte pílu vo vlhkom prostredí
a nevystavujte ju dažďu.
Vždy používajte ochranu očí a sluchu.
Pred kontrolou poškodeného napájacieho
kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Nepoužívajte pílu, ak je napájací kábel
poškodený.
Z dôvodu zaistenia bezpečnej
funkcie píly prevádzajte každých
10 minút prevádzky kontrolu
napnutia reťaze podľa obr. D4.
Dvojitá izolácia
Vaša reťazová píla má dvojitú izoláciu. To
znamená, že všetky vonkajšie kovové časti
sú elektricky izolované od zdroja napätia. To
je zaistené pomocou špeciálnych izolačných
bariér umiestnených medzi mechanickými
a elektrickými súčasťami. Dvojitá izolácia
predstavuje väčšiu elektrickú bezpečnosť a
s jej pomocou sa vyhneme nevyhnutnému
uzemneniu reťazovej píly.
Elektrická bezpečnosť
Pred odpojením akejkoľvek zásuvky, zástrčky
alebo predlžovacieho kábla, by mala byť píla
vždy odpojená od siete. Uistite sa, či je váš
zdroj napätia vhodný pre prevádzku vašej
píly. Správne napätie nájdete na výkonnom
štítku píly.
6
Technické údaje
Dĺžka lišty (cm) 30
Napätie (V)
230
Príkon (W)
1400/1600
Maximálna dĺžka
rezu (cm)
30
Rýchlosť reťaze
(ms-1) (naprázdno)8
Hmotnosť kg
Komplet
3,7
Zákl.jednotka
3,0
Olejová
nádržka (ml)
180
Trieda bezpečnosti
Typ reťaze
A6154
35
40
230
230
1400/1600 1400/1600
35
40
8
8
3,8
3,0
3,9
3,0
180
II
A6155
180
II
D1
D2
II
A6156
D3
D4
Popis (Obr. B, C a D)
B
C
D
1. Pílová reťaz
2. Vodiaca lišta
3. Kryt reťaze
4. Skrutka krytu reťaze
5. Reťazové koliesko nosa píly
5a. Kľúč
6. Mazací otvor reťazového kolieska
7. Ukazovateľ hladiny oleja
8. Veko plniaceho otvoru na olej
9. Predný kryt / reťazová brzda
10. Zaisťovacie tlačidlo
11. Hlavný spínač
12. Pošva na lištu
13. Montážne skrutky vodiacej lišty
14. Posuvná matica
15. Napínacia skrutka
16. Hnacie reťazové koliesko
17. Vodič reťaze
18. Doraz so špicami
19. Napínanie / mazací otvor
ochranné rukavice a uistite sa, či napájací
kábel nie je zapojený do siete.
• Začnite povolením skrutky krytu reťaze (4)
a snímte kryt reťaze (3).
• Nasaďte reťaz (1) na vodiacu lištu (2) a
uistite sa, či je smer reťazových článkov
správny (Obr. D1).
• Položte pílu na pevnú vodorovnú podložku,
nasuňte lištu s reťazou na montážne
skrutky lišty (13), uistite sa, či je reťaz
nasadená na hnacie reťazové koliesko
(16), a že je skrutka posuvnej matice
umiestnená v mieste napínania/mazací
otvor (19) na vodiacej lište. Uistite sa, či
šípky na reťazi ukazujú rovnakým smerom
ako reliéfne šípky umiestnené nad a pod
hnacím reťazovým kolieskom (16).
• Nasaďte späť kryt reťaze (3) a ručne
dotiahnite skrutku (4).
• Nastavte napätie reťaze otáčaním
napínacej skrutky (15) v smere hodinových
ručičiek. Reťaz je správne napnutá, ak
zapadne späť do lišty po vychýlení do
vzdialenosti 3 mm od tejto lišty pôsobením
iba slabej sily prostredníka a palca.
Nemalo by dôjsť k žiadnemu preveseniu
reťaze na spodnej strane vodiacej lišty.
• Dotiahnite skrutku krytu reťaze kľúčom
(5a). Skrutku nepreťahujte.
Poznámka: Nenaťahujte príliš reťaz, pretože
jej prílišné naťahovanie vedie k nadmernému
opotrebeniu a skráteniu životnosti vodiacej
lišty a reťaze.
Poznámka: Ak je reťaz nová, počas prvých
dvoch hodín použitia často kontrolujte jej
napnutie /po odpojení píly zo siete/, pretože
sa nová reťaz pomaly rozťahuje.
Mazanie (Obr. E)
E
Príprava píly na použitie
Mazanie reťaze
• Tento úkon musíte prevádzať vždy, keď
používate reťaz prvýkrát. Vytiahnite
novú reťaz z plastového obalu a ponorte
ju aspoň na hodinu pred použitím do
reťazového oleja. Používajte reťazový olej
Black & Decker (kat. č. A6027).
• Počas celej životnosti píly vám
doporučujeme používať iba jednu značku
oleja, pretože miešanie rôznych olejov
môže viesť k ich degradácii, čo môže
drasticky skrátiť životnosť vašej píly.
• Nikdy nepoužívajte použité oleje, husté
oleje a oleje na šijacie stroje. Môžu
spôsobiť poškodenie vašej píly.
• Plniacim otvorom (8) naplňte nádržku
doporučeným reťazovým olejom. Výšku
hladiny oleja môžete sledovať na
ukazovateli hladiny oleja.
• Pílu pravidelne vypínajte a kontrolujte
výšku hladiny oleja. Ak je v nádržke menej
než štvrtina objemu, odpojte pílu od siete
a doplňte patričný olej.
Automatická brzda reťaze (Obr. F)
Vaša píla je vybavená automatickou
rýchlobrzdou reťaze, ktorá reťaz zastaví vždy
počas 150 ms po uvoľnení spúšťača alebo
v prípade spätného rázu. Táto brzda by sa
mala vyskúšať pred každým použitím píly.
F1
Montáž vodiacej lišty a reťaze (Obr. D)
Poznámka: Pri práci na píle vždy používajte
Nastavenie rýchlobrzdy
• Skontrolujte, či je píla odpojená od siete.
• Pritiahnite predný kryt / rýchlobrzdu späť
.
do pozície
Píla je teraz pripravená na použitie.
7
Ako pracuje rýchlobrzda v prípade
spätného rázu
V prípade, keď dôjde k spätnému rázu, sa
vaša ruka dostane do kontaktu s predným
krytom/rýchlobrzdou, zatlačí ju späť a nastaví
pílu počas 150 ms.
alebo iným podobným spôsobom.
• Preveďte nový rez.
Váľanie stromov (Obr. H)
H1
H2
Ako pracuje zotrvačná reťazová brzda
Brzda sa aktivuje dvoma spôsobmi, a to buď
tlakom zadnej časti ruky obsluhy na predný
kryt alebo svojou vlastnou hmotnosťou.
Výhodou zotrvačnej brzdy je to, že je
aktivovaná silnými spätnými rázmi. Napríklad
v prípade, keď píla zachytí za kovový materiál
alebo sa zadná časť ruky obsluhy prestane
dotýkať krytu, to je v prípade, keď je píla
v polohe pri váľaní stromov.
F2
H3
Ťažba dreva a jeho spracovanie
(Obr. J)
Skúška reťazovej brzdy
• Na vhodnom mieste stlačte pílu pevne
obidvoma rukami – uistite sa, či je reťaz
čistá a spusťte pílu (pozri “Ako spustiť
pílu”).
• Otáčajte ľavou rukou dopredu okolo prednej
rukoväte tak, že zadná časť vašej ruky
prichádza do kontaktu s predným krytom/
reťazovou brzdou a tlačí ju dozadu. Reťaz by
sa mala zastaviť behom niekoľkých zlomkov
sekundy.
Spôsob rezania závisí na tom, ako je klada
podoprená. Kedykoľvek to bude možné,
použite vhodný stojan. Vždy začínajte rez
s pílou v chode a s dorazom (18) zapretým
o drevo. Dokončenie rezu preveďte otáčaním
dorazu okolo dreva.
J1
Nové nastavenie po zopnutí reťazovej
brzdy
Dodržujte nasledujúce pokyny.
Klada leží po celej dĺžke na zemi.
Preveďte rez smerom dolu, ale vyhnite sa
kontaktu píly so zemou, pretože by došlo
k rýchlemu otupeniu píly.
Obidva konce sú podložené
Najskôr preveďte rez do 1/3 priemeru
smerom dolu, aby nedošlo k zovretiu píly.
Potom veďte rez smerom nahor proti
predchádzajúcemu rezu.
Poznámky:
• Ak nie je predný kryt/reťazová brzda
v pozícii obr., nie je možné pílu spustiť.
• Vyvarujte sa opätovnému spusteniu píly,
pokiaľ nie je motor úplne v pokoji.
• Ak sa reťaz okamžite nezastaví, znamená
to, že sa musí napnúť (pozri obr.D
– “Montáž vodiacej lišty a reťaze”).
Je podložený iba jeden koniec
Najskôr preveďte rez do 1/3 priemeru
smerom nahor aby nedošlo k zovretiu píly,
a potom režte smerom dolu.
Spustenie píly (Obr. G)
G
• Naplánujte si bezpečnú únikovú cestu
pred padajúcimi stromami a vetvami.
• Preveďte rez do 1/3 priemeru kmeňa.
Potom režte smerom zhora dolu pod
uhlom približne 45°C a urobte zárez. Tento
spôsob zabráni zovretiu píly v reze.
• Preveďte jednoduchý rez z druhej strany
kmeňa, ale dbajte na to, aby nedošlo
k prieniku do zárezu.
• Pomocou klinov roztvorte rez a strom
zvaľte.
• Stlačte pílu pevne obidvoma rukami.
Zatlačte zaisťovacie tlačidlo (10) dopredu
a stlačte spínač (11).
• Hneď ako sa motor rozbehne, uvoľnite
palec zo zaisťovacieho tlačidla a pevne
uchopte rukoväť.
Reťazovú pílu nepreťažujte – dovoľte jej
vykonávať jej prácu. Píla vykoná prácu
bezpečnejšie a lepšie s rýchlosťou, pre akú
bola navrhnutá. Prílišné zaťaženie bude
povoľovať reťaz.
J2
Pri práci na svahu
Na svahu stojte vždy vyššie, ako je položené
drevo.
J3
Použitie stojanu na rezanie dreva
Kedykoľvek to bude možné, doporučujeme
použiť stojan na rezanie dreva. Umiestnite
kladu do stabilnej polohy. Režte vždy na
vonkajšej strane ramien stojana.
Starostlivosť o pílu a jej údržba
(Obr. K)
Pravidelná údržba zaistí vašej píle dlhú
životnosť. Doporučujeme vám prevádzať
nasledujúce kontroly v pravidelných
intervaloch:
V prípade zablokovania píly:
• Vypnite pílu.
• Odpojte ju od siete.
• Pomocou klinov otvorte rez, aby došlo
k povoleniu tlaku na vodiacu lištu.
Nepokúšajte sa pílu uvoľniť krútením
Výška hladiny oleja
Hladina oleja by nemala klesnúť pod 1/4
objemu nádržky.
8
Rez a vodiaca lišta
Po niekoľkých hodinách prevádzky
odmontujte vodiacu lištu s reťazou a dôkladne
ju očistite.
Napnutie reťaze
Tento úkon prevádzajte pravidelne.
Výška hladiny oleja
Ak je nízka, doplňte ju.
Zaistite, aby bol otvor medzi napínaním/
mazacím otvorom (19) a drážkou lišty čistý.
K1
Pri opätovnom zložení by mala byť vodiaca
lišta otočená o 180°a reťazové koliesko nosa
píly by malo byť premazané cez mazací
otvor (6). Prevedenie tohoto úkonu zaistí i
premazanie koliesok vodiacej lišty.
K2
Pri otočení vodiacej lišty o 180° preskrutkujte
malé skrutky na jej protiľahlú stranu.
Čo robiť v prípade, že vaša píla
potrebuje opravu?
Va š a p í l a o d p o v e d á z á v ä z n ý m
bezpečnostným normám. Opravy by mali
byť prevádzané iba kvalifikovanými osobami,
s použitím originálnych náhradných dielov,
inak môže vzniknúť veľké nebezpečenstvo
pre užívateľa.
Informácie o tom ako a kde posielať pílu na
opravu alebo servisnú prehliadku nájdete
v tomto návode. Doporučujeme vám tento
návod dobre uschovať.
Nabrúsenie pílovej reťaze
Ak chcete s vašou pílou dosiahnuť maximálne
výkony, je dôležité, aby ste udržovali zuby
reťaze ostré. Návod na prevádzanie tejto
činnosti nájdete na obale brúsiacej sady pre
vašu pílu. Na tento účel vám doporučujeme
zakúpiť brúsiacu sadu firmy Black & Decker
(od našich vybraných dealerov).
Príslušenstvo
Katalógové číslo
A6154
A6155
A6156
A6039
A6027
Výmena opotrebovaných reťazí
Výmenu reťazí môžete previesť
v maloobchodnej sieti alebo v značkových
servisoch firmy Black & Decker. Vždy
používajte originálne náhradné diely.
Ochrana životného prostredia
Vyhľadávanie porúch
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak vaša píla nepracuje správne, skontrolujte
nasledujúce:
Porucha
Možná príčina
Náprava
Pílu nie je možné
Zlá poistka
Výmena poistky
spustiť
Porucha RCD
Kontrola RCD
Píla nie je
Kontrola pripojenia
pripojená k sieti
k sieti
Pílu nie je možné
Predný kryt/
Znovu nastavte
spustiť–zaisťovacie
reťazová brzda
predný kryt/
tlačidlo nepracuje
v polohe zapnuté reťazovú brzdu
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
(pozri kapitola
Autom.brzda reťaze)
Reťaz sa nezastaví
Napnutie reťaze Kontrola napnutia
hneď po vypnutí píly
je príliš slabé
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
reťaze (pozri kapitola
Príprava píly na použitie)
Vodiaca lišta a reťaz
Prázdna olejová
Vodiaca lišta a reťazové
sa príliš zahrievajú
nádržka
koliesko potrebujú
Príliš napnutá
(pozri Kontrola napnutia
reťaz
reťaze)
a objavuje sa dym
Popis
Reťaz 300 mm
Reťaz 350 mm
Reťaz 400 mm
Brúsiaca sada
Reťazový olej 0,5 l
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
namazať
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
Otupenie reťaze
Zuby reťaze sa skoro otupia, ak v priebehu
rezania dôjde ku kontaktu píly so zemou alebo
kovovými predmetmi.
9
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
ES Vyhlásenie o zhode pre EÚ
07
GK1330 / GK1430 / GK1435 / GK1440 / GK1630 /
GK1635 / GK1640
Spoločnosť Black&Decker vyhlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledovným normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN50144-1/1999, EN501442-13/2002, EN55014, 2000/14/EC
Reťazové píly ≤1600W, Doplnok V
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy
2000/14/EC:
88 dB(A)
LPA (akustický tlak)
101 dB(A)
LWA (akustický výkon)
LWA (garantovaný akustický výkon)
103 dB(A)
Pokiaľ hlučnosť prekročí 85 dB(A), používajte vždy
slúchadlá na ochranu sluchu.
Vibrácie prenášané na obsluhu merané podľa normy
EN50144:
3,5 m/s2
Číslo certifikátu
2090893.01
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
28-03-2007
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
www.dewalt.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
zst00055343 - 25-10-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising