GK1630 | Black&Decker GK1630 CHAINSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-68 SK
GK1630
GK1635
GK1640
2
12
6
12
13
16
11
7
17
8
C
3
9
4
45˚
2
45˚
3
1
H
I
15
45˚
J
K
5
L
M
180˚
N
18
6
SLOVENČINA
REŤAZOVÁ PÍLA
GK1630/GK1635/GK1640
Zoznámte sa s Vašou reťazovou
pílou
•
Pozor! Pri používaní elektrického
náradia musia byť dôkladne
dodržiavané základné bezpečnostné
pokyny, vrátane pokynov uvedených
v tomto návode, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, poranenia alebo
materiálnych škôd.
Ochranný odev. Noste priliehavý
ochranný odev vrátane bezpečnostnej
helmy so štítom/okuliarmi, chrániče
sluchu, bezpečnostnú obuv, nohavice
s ochrannou zásterou a pevné kožené
rukavice.
Pred použitím tohoto výrobku si riadne
preštudujte celý návod. Rešpektujte
pokyny uvedené v návode. Reťazovú
pílu udržujte v dobrom funkčnom
stave. Zoznámte sa s ovládaním
Vašej reťazovej píly a predovšetkým
skontrolujte, či viete, ako pílu v prípade
nebezpečenstva zastavíte. Tento návod
na obsluhu a ďalšiu priloženú literatúru
uschovajte na neskoršie použitie.
•
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
Zoznámte sa s Vašou reťazovou pílou.
Pozorne si prečítajte tento návod na
obsluhu a zoznámte sa s ovládaním Vašej
reťazovej píly, hlavne pri rezaní guľatiny.
Pred prvým použitím odporúčame, aby ste
si rezanie guľatiny vyskúšali na koze alebo
na stojane na rezanie.
Udržujte poriadok na pracovisku a
odstraňujte neporiadok. Zaistite si dobré
osvetlenie pracovnej plochy. Odporúčame
Vám, pokiaľ to bude možné, používať pri
rezaní stojan alebo kozu.
•
S káblom zaobchádzajte opatrne.
Neprenášajte náradie zavesené na kábli
a pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za kábel. Chráňte kábel pred
teplom, olejom a ostrými hranami. Často
kontrolujte, či nie je kábel poškodený.
Pri práci si rezivo zabezpečte pomocou
svoriek alebo kúskov dreva. Pri rezaní držte
vždy pílu oboma rukami.
Keď sa presúvate na iné pracovisko,
pri nastavovaní, ostrení alebo
čistení, výmene príslušenstva - napr.
reťaze, alebo ak je zamotaný alebo
poškodený prívodný kábel odpojte
pílu z elektrickej siete.
•
•
Nerežte mokré drevo a nepoužívajte
Vašu pílu v daždi.
•
uložením Vám odporúčame vysušiť olejovú
nádržku.
Nepreťažujte Vašu reťazovú pílu. Svoju
prácu bude vykonávať lepšie a bezpečnejšie
vtedy, ak bude vykonávať len tie práce, na
ktoré je určená.
Pri používaní píly udržujte deti a iné osoby
mimo dosahu. Nedovoľte deťom, ostatným
osobám alebo zvieratám, aby sa dostali
do kontaktu s náradím. Všetci, okrem
obsluhujúceho, by sa mali zdržiavať mimo
pracovného priestoru.
Ošetrujte pílu, pokiaľ ju nepoužívate.
Z reťazovej píly pred uskladnením
vytiahnite pílovú reťaz a rezaciu lištu.
Pílová reťaz a rezacia lišta by mali byť
uskladnené ponorené v oleji. Všetky časti
Vašej reťazovej píly ukladajte na suché a
bezpečné miesto, mimo dosahu detí. Pred
•
•
•
7
Nenechajte z náradia trčať žiadny nástrojový
kľúč. Skôr, než náradie zapnete, uistite sa,
či sú z neho odstránené všetky kľúče
a nastavovacie nástroje.
Predlžovacie káble. Pred použitím
predlžovacie káble skontrolujte, či nie
sú poškodené a pokiaľ áno, preveďte
ich výmenu. Pokiaľ náradie používate
vonku, používajte iba predlžovacie káble
určené na vonkajšie použitie. Bez straty
výkonu je možné použiť predlžovací kábel
Black & Decker s dĺžkou až 30 m.
Používajte výhradne predlžovací kábel typu
HO7RN-F 2 x 1 mm2.
Buďte stále pozorní. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte
prácu.
Kontrolujte poškodené časti. Pred ďalším
použitím Vašej reťazovej píly dôkladne
skontrolujte, či nie je poškodený chránič,
a či bezchybne fungujú pohyblivé časti a či
nie sú poškodené diely. Všetky diely musia
byť správne namontované a musia spĺňať
všetky podmienky, aby ste mali záruku
bezchybnej prevádzky náradia. Poškodené
diely a ochranné zariadenia musia byť
opravené alebo vymenené podľa predpisov.
Nepoužívajte reťazovú pílu, ak je poškodený
vypínač. Nefunkčné alebo poškodené časti
nechajte vymeniť v servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte opravovať náradie
sami.
pri nečakanom kontakte predného
konca pílovej reťaze s predmetom.
Ak je motor píly v chode, držte ju
pevne oboma rukami. Používajte
pevné uchopenie a pozorne sledujte,
čo režete.
Spätný ráz môže byť spôsobený:
• Náhodným zásahom konáru alebo iného
predmetu o zub píly pri pohybe pílovej
reťaze.
• Zásahom kovu, cementu alebo iného
tvrdého materiálu v blízkosti dreva alebo
skrytom v dreve.
• Tupou alebo uvoľnenou reťazou.
• Pri rezaní nad výškou ramien.
• Pri strate pozornosti pri držaní alebo vedení
píly pri rezaní.
• Prešľapovaním. Pri rezaní vždy stojte
pevne a v rovnováhe neprešľapujte.
• Nepokúšajte sa znovu rezať
v predchádzajúcom reze, môže dôjsť
k spätnému rázu. Vždy začnite nový rez.
• Neodporúčame Vám používať reťazovú
pílu na strome, na rebríku alebo na inom
nestabilnom povrchu. Ak sa rozhodnete pre
túto činnosť, uvedomte si, že tieto polohy
pri práci sú extrémne nebezpečné.
• Pri rezaní napnutých konárov dávajte pozor
na odpruženie, aby Vás nezasiahol konár
po jeho uvoľnení.
• Vyhnite sa rezaniu:
• Pripraveného reziva.
• Do zeme.
• D o d r ô t e n ý c h p l o t o v, k l i n c o v
a podobne.
• Malých porastov a stromčekov, pretože
slabý materiál sa môže zachytiť o pílovú
reťaz a môže byť vymrštený proti Vám
alebo Vás môže vyviesť z rovnováhy.
• Nepoužívajte reťazovú pílu pri rezaní nad
výškou ramien.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti Vás niekto
nachádza (ale v bezpečnej vzdialenosti)
pre prípad nehody.
• Ak sa z nejakého dôvodu musíte dotknúť
reťaze, skontrolujte, či je reťazová píla
odpojená zo zásuvky.
• Hlučnosť prístroja môže prekročiť 85 dB (A).
Z tohoto dôvodu Vám odporúčame previesť
vhodné opatrenia na ochranu sluchu.
Pozor! Použitie iného príslušenstva
alebo doplnkov, než je odporučené
v tomto návode môže spôsobiť
poranenie.
•
•
•
•
•
•
•
Pri všetkých spôsoboch rezania držte vždy
pílu pevne oboma rukami tak, aby ste
obomkli rukoväte píly palcom a prstami.
Reťazovú pílu nepúšťajte pred úplným
zastavením.
Dávajte si pozor na nohy a pripravte si
bezpečný únik pred padajúcim stromom
alebo konármi.
Pri váľaní stromov používajte kliny. Poslúžia
Vám ako prevencia pred zovretím vodiacej
lišty a pílovej reťaze v reze.
Pri používaní Vašej reťazovej píly udržujte
všetky časti tela a oblečenie mimo dosahu
pílovej reťaze. Pred zapnutím spínača
skontrolujte, či sa reťazová píla ničoho
nedotýka. Nedotýkajte sa a nepokúšajte
sa zastaviť pohybujúcu reťaz rukou.
Reťazovú pílu prenášajte s odpojeným
prívodným káblom a s vodiacou lištou
a pílovou reťazou otočenou späť
s nasadeným púzdrom.
Udržujte reťazovú pílu v čistote. Nedovoľte,
aby sa na Vašej reťazovej píle hromadila
nečistota, piliny alebo olej. Zvláštnu
pozornosť venujte otvorom určeným pre
vstup a výstup vzduchu. Tieto otvory
sa nesmú upchať. Reťazovú pílu čistite
suchou handričkou, nepoužívajte žiadne
rozpúšťadla a čistiace prostriedky.
Ochrana pílovej reťaze. Reťaz udržujte
ostrú a dobre priliehajúcu na vodiacu lištu.
Skontrolujte, či sú reťaz a vodiaca lišta čisté
a naolejované.
Dajte pozor na spätný ráz. Spätný
ráz je pohyb vodiacej lišty smerom
nahor/naspäť, ktorý môže nastať
8
Varovné symboly na Vašej reťazovej píle:
CELKOVÝ POHĽAD (obr. A)
Prečítajte si pozorne tento návod na
obsluhu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nepoužívajte pílu vo vlhkom prostredí
a v daždi.
Vždy používajte ochranné prostriedky
na uši a oči.
Pri kontrole napájacieho kábla kábel
vždy odpojte zo zásuvky. Ak je kábel
poškodený, dajte pozor, aby ste
reťazovú pílu nepoužívali.
INŠTALÁCIA
Na zaistenie bezpečnej funkcie
skontrolujte napnutie reťaze
podľa popisu uvedeného v tomto
návode po každých 10 minútach
používania a nastavte ju späť na
požadovanú vôľu 3 mm.
Pred montážou a inštaláciou
skontrolujte, či je prístroj vypnutý
a odpojený od siete.
Olejovanie reťaze (obr. A)
•
Dvojitá izolácia
Vaša reťazová píla je vybavená
dvojitou izoláciou. To znamená, že
všetky vonkajšie kovové časti sú
elektricky izolované od napájania.
Toto je dosiahnuté umiestnením ďalšej
izolačnej bariéry medzi elektrickými
a mechanickými súčasťami. Dvojitá
izolácia predstavuje väčšiu elektrickú
bezpečnosť a odstraňuje potrebu
uzemnenia prístroja.
•
•
Elektrická bezpečnosť
Skontrolujte, či je Vaša elektrická píla vhodná
pre Vašu elektrickú sieť. Požadované elektrické
napätie nájdete na štítku prístroja.
30
230
1600
30
35
230
1600
35
40
230
1600
40
8
3,7
180
II
8
3,8
180
II
8
3,9
180
II
Túto operáciu je nutné previesť pri prvom
použití novej reťaze. Vytiahnite novú reťaz
z plastového obalu a namočte ju pred
použitím do reťazového oleja najmenej
na hodinu. Používajte reťazový olej
Black & Decker (katalógové číslo A6027).
Odporúčame vám používať iba jeden druh
oleja v priebehu životnosti Vašej reťazovej
píly, pretože miešanie rôznych druhov olejov
môže spôsobiť degradáciu oleja, čo môže
radikálne znížiť životnosť pílovej reťaze.
Nikdy nepoužívajte použitý olej, hustý olej
alebo veľmi riedky olej určený pre šicie
stroje. Mohlo by to spôsobiť poškodenie
Vašej reťazovej píly.
Montáž vodiacej lišty a reťaze (obr. B,
C&D)
Technické údaje
Dĺžka lišty
(cm)
Napájacie napätie
(V)
Menovitý príkon
(W)
Maximálna dĺžka rezu
(cm)
Rýchlosť pohybu reťaze
(bez zaťaženia m/s)
Hmotnosť
(kg)
Kapacita olejovej nádrže
(ml)
Bezpečnostná trieda
Spínač On/Off
Zaisťujúce tlačidlo
Veko nádržky na olej
Indikátor hladiny oleja
Predný chránič/reťazová brzda
Kryt reťaze
Skrutka krytu reťaze
Vodiaca lišta
Reťaz
Púzdro na reťaz
Posuvný napínač
Kľúč
Pri údržbe Vašej reťazovej píly
vždy používajte ochranné rukavice
a skontrolujte, či je píla odpojená od
elektrickej siete.
•
•
9
Umiestnite reťaz (9) na vodiacu lištu (8),
skontrolujte, či nože na hornej časti vodiacej
lišty smerujú správnym smerom, a či posuvný
napínač (11) smeruje k Vám (obr. B).
S prístrojom postaveným vodorovne na
stabilnej ploche umiestnite lištu a reťaz na
montážne čapy pre lištu (13), skontrolujte,
či reťaz vedie okolo hnacieho reťazového
kolieska (12) Skontrolujte, či nože na
•
•
hornej časti vodiacej lišty smerujú dopredu
(obr. B).
Pred namontovaním krytu na reťaz
skontrolujte, či je vačka (18) v správnej
polohe. Ak to bude nutné, nastavte vačku
do správnej polohy stlačením a otáčaním
ovládacieho regulátora (7) v smere
hodinových ručičiek.
Namontujte kryt na reťaz pomocou skrutky
na kryt a pomocou ovládacieho regulátora
(7) dotiahnite kryt reťaze rukou. Napnutie
reťaze prevediete povolením ovládacieho
regulátora o jednu otáčku, pevne ho stlačíte
a otáčate v smere hodinových ručičiek. Pri
pohybe lišty dopredu skontrolujte, či pílová
reťaz prilieha k vodiacej lište. Hneď ako sa
zastaví otáčanie ovládacieho regulátora,
pritlačte ešte trochu viac. Neprepínajte.
Umožnite ovládaciemu regulátoru vrátiť sa
späť do vonkajšej polohy a ďalším otáčaním
v smere hodinových ručičiek pritiahnite
vodiacu lištu. Na dotiahnutie použite mierny
tlak.
Automatická brzda reťaze (obr. F & G)
Tento prístroj je vybavený automatickou brzdou
reťaze, ktorá zastaví reťaz v priebehu 150 m/s
vždy, keď uvoľníte zadnú páku alebo dôjde
ku spätnému rázu. Táto brzda by mala byť
odskúšaná pred každým použitím.
Nastavenie brzdy reťaze
• Skontrolujte, či je prístroj odpojený od
siete.
• Zatiahnite predný chránič (5) dozadu do
).
polohy „set“ (
Prístroj je teraz pripravený na použitie.
Ako pracuje ochrana reťazovou brzdou proti
spätnému rázu
V prípade spätného rázu sa Vaša ľavá ruka
dotkne predného chrániča, zatlačí ho dopredu
a prístroj sa zastaví v priebehu 150 m/s.
Ako pracuje ochrana reťazovou brzdou pri
nečinnosti
Reťazová brzda sa aktivuje vtedy, keď predný
chránič ruky je zatlačený dopredu, buď
manuálne, chrbtom ruky užívateľa alebo
vlastnou váhou. Výhodou brzdy pri nečinnosti
spočíva v tom, že sa ruka užívateľa nedotkne
predného chrániča, tj. keď je píla v polohe pre
váľanie.
Skontrolujte napnutie reťaze. Napnutie je
správne, ak sa reťaz rýchlo vráti späť po
zdvihnutí 3 mm nad vodiacu lištu miernou silou
uchopením pomocou prostredníčka a palca. Na
spodnej strane by nemal byť žiadny „preves“
medzi vodiacou lištou a reťazou.
Poznámka: Neprepínajte reťaz, mohlo by to
viesť k nadmernému opotrebeniu a zníženiu
životnosti reťaze.
Poznámka: Ak je reťaz nová, kontrolujte
napnutie často (po odpojení od siete) v priebehu
prvých dvoch hodín používania, pretože sa
nová reťaz mierne naťahuje.
Skúška ochrany reťazovou brzdou proti
spätnému rázu
• Držte prístroj pevne v oboch rukách na
pevnom podklade - skontrolujte, či sa reťaz
nedotýka podlahy a zapnite pílu (pozri
časť„Zapnutie reťazovej píly“).
• Natočte ľavú ruku dopredu okolo prednej
rukoväte tak, aby sa chrbát ruky dotýkal
predného chrániča a zatlačil ho dopredu
(obr. G). Reťaz by sa mala zastaviť
v priebehu jednej sekundy.
POUŽÍVANIE
Nechajte prístroj pracovať jeho tempom.
Nepreťažujte ho.
Opätovné nastavenie po spustení reťazovej
brzdy
• Postupujte podľa pokynov pre nastavenie
reťazovej brzdy.
Poznámky:
• Prístroj sa nedá zapnúť, ak sa chránič
nenachádza v polohe „set“.
• Prístroj nezapínajte pokiaľ nebudete počuť,
že sa motor úplne nezastavil.
• Ak sa reťaz nezastaví ihneď, znamená to,
že potrebuje napnúť (pozri časť „Montáž
vodiacej lišty a reťaze“).
Plnenie nádržky na olej (obr. E)
• Odstráňte veko nádržky (3) a naplňte
nádržku odporučeným reťazovým olejom.
Hladinu oleja môžete sledovať v otvore
s ukazovateľom (4). Nasaďte späť veko
nádržky na olej.
• Pílu pravidelne vypínajte a kontrolujte
hladinu oleja na indikátore, ak je hladina
nižšia ako štvrtina plnej nádržky, odpojte
reťazovú pílu od siete a doplňte správny
olej.
10
Zapnutie prístroja (obr. A)
• Držte Vašu pílu pevne oboma rukami.
Zatlačte poistné tlačidlo (2) dopredu,
a potom stlačte spínač on/off (1) na
zapnutie.
• Hneď ako sa motor zapne, odtiahnite
palec zo zaisťovacieho tlačidla a uchopte
pevne rukoväte. Prístroj nepreťažujte
- umožnite mu vykonávať svoju prácu.
Prístroj bude svoju prácu vykonávať lepšie
a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bol
skonštruovaný. Pri príliš veľkom tlaku pri
rezaní dochádza k natiahnutiu reťaze.
Ak sa zasekne reťaz alebo lišta
• Vypnite prístroj.
• Odpojte prístroj zo siete.
• Roztiahnite reťaz pomocou klinov
na odľahčenie tlaku na vodiacu lištu.
Nepokúšajte sa pílu uvoľňovať krútením.
Začnite nový rez.
Ak je podoprený na jednom konci
• Najskôr prerežte kmeň do tretiny, aby ste
predišli rozštiepeniu, a potom režte dole.
Ak sa nachádzate na svahu (obr. L)
• Vždy stojte na vrchnej strane.
Použitie kozy na rezanie (obr. M)
Tento spôsob rezania Vám odporúčame
prevádzať vždy, keď to bude možné.
• Umiestnite kmeň do stabilnej polohy. Vždy
režte na vnútornej strane opery kozy na
rezanie.
ÚDRŽBA (obr. N)
Bežná údržba zaisťuje dlhodobú a efektívnu
životnosť prístroja. Odporúčame Vám pravidelne
prevádzať nasledujúce kontroly.
Hladina oleja
Hladina v nádržke by nemala klesnúť pod
štvrtinu plnej nádržky. Ak je nízka, doplňte
olej.
Váľanie (obr. H - J)
• Pripravte si bezpečný únik pred padajúcim
stromom alebo konármi.
• Vyrežte jednu tretinu priemeru stromu
(obr. H). Potom režte smerom zhora nadol,
vytvorte zárez približne v uhle 45°. Týmto
spôsobom predídete zovretiu píly.
• Preveďte samostatný rez na váľanie
z druhej strany, ale ukončite ho skôr, ako
sa prerežete do zárezu (obr. I).
• Zatlčte klin alebo kliny do rezu na zvalenie
stromu (obr. J).
Reťaz a vodiaca lišta
• Vždy po niekoľkých hodinách použitia
vytiahnite vodiacu lištu a reťaz a očistite
ich.
• Skontrolujte, či sú otvor medzi napínacím
/ mazacím otvorom (18) a drážky lišty
čisté.
• Pri opätovnom zostavovaní by mala byť
vodiaca lišta otočená o 180° a ozubené
koleso v prednej časti namazané mazacím
otvorom (19). To zaisťuje vhodné rozloženie
záťaže na vodiacej lište.
• Na prevedenie otočenia vodiacej lišty
o 180° vytiahnite skrutku z posuvnej časti
a zatlačte ju na opačnej strane lišty.
Rezanie polien (obr. K - M)
Spôsob rezania závisí od podopretia kmeňa.
Pokiaľ to bude možné, použite kozu alebo
stojan na rezanie.
Rez vždy začínajte s bežiacou reťazou a
ozubeným dorazom (15) dotýkajúcim sa
dreva (obr. K). Na dokončenie rezu použite
otočný pohyb vedený ozubeným dorazom
proti drevu.
Brúsenie reťaze píly
Ak si želáte, aby bol výsledný rez čo nekvalitnejší,
je nutné, aby ste zuby reťaze pravidelne brúsili.
Pokyny na správne brúsenie nájdete v balíčku na
ostrenie. Preto odporúčame, aby ste si zakúpili
balíček Black & Decker určený na ostrenie,
ktorý je k dostaniu v autorizovaných predajniach
a servisných strediskách Black & Decker.
Ak je podoprený po celej dĺžke
• Rez prevádzajte smerom nadol, ale vyhnite
sa rezaniu do zeme, pretože by Vám to
zatupilo pílu.
Výmena opotrebovanej reťaze
Taktiež nové reťaze sú k dostaniu v autorizovaných
predajniach a servisných strediskách
Black & Decker. Na výmenu používajte iba
originálne súčasti Black & Decker.
Ak je podoprený na oboch koncoch
• Najskôr prerežte kmeň do tretiny, aby ste
predišli rozštiepeniu, a potom režte znovu
až ku prvému rezu.
11
Ostrosť zubov reťaze
Ak počas rezania dôjde ku kontaktu zubov
reťaze so zemou alebo s klincami, hrozí
okamžité otupenie zubov reťaze.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Napnutie reťaze
Pravidelne kontrolujte správne napnutie
reťaze.
Jedného dňa zistíte, že váš výrobok
Black & Decker musíte vymeniť alebo ho už
nebudete ďalej používať. V tomto prípade
myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu.
Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.
Čo robiť v prípade nutnosti opravy?
Vaša motorová pila spĺňa všetky bezpečnostné
požiadavky a nariadenia. Preto je nutné, aby
všetky opravy boli vykonávané iba kvalifikovaným
odborníkom a použitím originálnych súčastí
Black & Decker. V opačnom prípade sa
vystavujete nebezpečenstvu úrazu. Uložte tento
návod na použitie na bezpečnom mieste, kde
ho v prípade potreby môžete vyhľadať.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
PRÍSLUŠENSTVO
Typ
A6154
A6155
A6156
A6039
A6027
Popis
300 mm / 12“ reťaz
350 mm / 14“ reťaz
400 mm / 16“ reťaz
Balíček na brúsenie
0.5 l oleja na mazanie reťaze
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne poskytnú informácie o správnej
likvidávii elektro odpadov z domácnosti.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje
možnosť zberu použitých výrobkov alebo
ich recykláciu po ukončení ich prevádzkovej
životnosti. Využite túto bezplatnú službu
a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Ak prístroj nepracuje správne, skontrolujte:
Porucha
Možná príčina
Opatrenie
Prístroj sa nezapne.
Spálená poistka.
Vyhodený istič.
Nie je pripojené napájanie.
Vymeňte poistku.
Skontrolujte istič.
Skontrolujte napájanie.
Prístroj sa nedá zapnúť a
zaisťovacie tlačidlo sa nedá
posunúť.
Predný chránič je
v zabrzdenej polohe.
Nastavte predný chránič.
Reťaz sa nezastavuje ihneď
po vypnutí prístroja.
Napnutie reťaze je príliš malé. Skontrolujte napnutie reťaze.
Lišta/reťaz sa zdajú byť
horúce/dymia.
Prázdna olejová nádržka.
Skontrolujte hladinu oleja
v nádržke.
Napnutie reťaze je príliš veľké. Skontrolujte napnutie reťaze.
Ozubené koleso v prednej
časti vodiacej lišty potrebuje
naolejovať.
12
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky.
Taktiež je možné nájsť prehľad autorizovaných
servisných dielní firmy Black & Decker a
rovnako aj ďalšie informácie na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Prehlásenie o zhode vrámci EÚ
Firma Black & Deckej týmto prehlasuje, že
výrobky GK1330 / GK1430 / GK1435 / GK1440
/ GK1630 / GK1635 / GK1640 vyhovujú
nasledujúcim smerniciam a normám: 98/37/EC,
89/336/EC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014,
2000/14/EC, Reťazová píla 1600 W, Annex V
Hladina hluku meraná podľa 2000/14/EC
LpA (akustický tlak)
88 dB(A)
101 dB(A)
LWA (akustický výkon)
LWA (zaručený)
103 dB(A)
Používajte vždy chrániče sluchu, ak akustický
tlak presiahne 85 dB(A).
Meraná hodnota vibrácií ruka/paža podľa
EN 50144: 3,5 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL 166JG, Veľká Británia
13
Naviac servis Black & Decker poskytuje
na všetky vykonávané prevedené opravy
a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00050150 - 27-08-2007
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising