GT340 | Black&Decker GT340 HEDGETRIMMER instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-23 CZ/SK - (10/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
GT340
GT350
GT360
GT460 SXC
GT41
2
3
ČEŠTINA
4.
Blahopřejeme Vám!
K zakoupení nářadí značky Black & Decker. Naším cílem
je poskytnutí kvalitního nářadí za přijatelnou cenu.
Doufáme, že vám toto nářadí bude sloužit řadu let.
Použití výrobku
5.
Vaše nůžky na živý plot Black & Decker GT340/GT350/
GT360/GT460SXC/GT41 byly zkonstruovány pro stříhání
živých plotů a křovin. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
6.
Výstražné symboly
7.
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení
životnosti nářadí nebo jeho poškození v případě
nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
8.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
9.
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
10.
Seznamte se s tímto nářadím
•
•
•
•
11.
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného z elektrické sítě musí být
pečlivě dodržovány základní bezpečnostní
pokyny včetně pokynů uvedených v tomto
návodu, abyste snížili riziko vzniku poranění nebo materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda
víte, jak se nářadí v případě nebezpečí
vypíná.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
12.
Všeobecné
1.
2.
3.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí
ve vlhkém prostředí. Zajistěte si kvalitní osvětlení
pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde
hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Pracovní
prostor vyčistěte od odpadků a překážek.
Udržujte děti mimo dosah nářadí
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly
nářadí nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, tyto mohou
být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí.
Jestliže pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
13.
4
Prvky osobní ochrany
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné
částečky materiálu, používejte proti prachu ochranný
štít nebo respirátor. Při nadměrné hlučnosti
používejte vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nedotýkejte se uzemněných povrchů (například
kovového zábradlí, sloupů lamp, atd.). Elektrická
bezpečnost může být dále zvýšena použitím vysoce
citlivého zařízení (30 mA / 30 mS) pro zbytkový proud
(RCD).
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozumem.
Jste-li unaveni, přístroj nepoužívejte.
Upněte si obrobek
V případě potřeby upněte obrobek pomocí svorek
nebo upínáku. Je to bezpečnější a umožňuje to
obsluhu nářadí oběma rukama.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, tak je vyměňte. Používejte výhradně
kabely určené pro venkovní použití.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení
při práci, která jsou určena pro výkonnější nářadí.
Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže
bude používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který
bylo určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození nářadí nebo napájecího
kabelu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části
opotřebovány, poškozeny nebo nedošlo k jejich
prasknutí. Zkontrolujte stav krytů, vypínačů
a ostatních částí, jež mohou mít vliv na bezpečný
chod zařízení. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci, ke
které je určeno. Pokud je kterákoliv část nářadí
vadná, nebo je poškozena, nářadí nepoužívejte.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a
vypnout, s nářadím nepracujte. Poškozené a zničené
díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném
servisním středisku. Neprovádějte neodborné
opravy sami. Pokud je napájecí kabel poškozen
nebo pokud je vadný, musí být z bezpečnostních
důvodů vyměněn v autorizovaném servisním
středisku.
Odpojte napájecí kabel
Před výměnou kterýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
14.
15.
16.
17.
18.
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je
od elektrické sítě.
Zabraňte neúmyslnému spuštění
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním vypínači.
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu
Nikdy nepřenášejte nářadí za napájecí kabel a kabel
neodpojujte ze zásuvky taháním nebo škubáním.
Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na
suchém místě a také vhodně zabezpečeno, mimo
dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu
Ostří nástrojů udržujte nabroušené a čisté, docílíte
tím bezpečnější provoz a vyšší výkonnost. Při
údržbě a výměně příslušenství se řiďte uvedenými
pokyny. Udržujte všechny rukojeti a ovládací prvky
čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; jinak může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
•
•
•
•
•
•
•
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí.
Vždy zkontrolujte, zda napětí zdroje odpovídá velikosti
napětí uvedené na výkonovém štítku přístroje.
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není nutné použití zemnícího vodiče.
Použití prodlužovacího kabelu
Další bezpečnostní pokyny týkající se nůžek
na živý plot
Při práci se zařízením používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle.
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní
použití a musí být také tak označen. V případě použití
navinovacího kabelu, odviňte vždy celou délku kabelu.
Při práci se zařízením používejte pracovní
rukavice.
Obsah balení
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
Balení obsahuje:
1 Nůžky na živý plot
1 Ochranné pouzdro lišty
1 Ochranný kryt
2 Šrouby
1 Návod k obsluze
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo
přetržen, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.
•
•
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
•
•
•
•
•
Pravidelně kontrolujte opotřebení či poškození nožů.
V případě poškození či opotřebení nožů nářadí dále
nepoužívejte.
Při stříhání zabraňte kontaktu nožů s tvrdými předměty (např. kovová vedení, ploty, zábradlí). Pokud
k takovému kontaktu dojde, vypněte ihned přístroj
a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Začne-li přístroj nadměrně vibrovat, ihned jej vypněte
a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Dojde-li k zaseknutí přístroje, ihned vypněte hlavní
spínač. Před odstraňováním předmětů zakleslých
do přístroje vždy nářadí vypněte.
Po skončení práce nasaďte na lištu nůžek ochranné
pouzdro. Při ukládání nářadí zkontrolujte, zda nože
nejsou obnaženy.
Při práci s nářadím zkontrolujte, zda jsou řádně
připevněny všechny kryty. Nikdy nepracujte s nekompletním nebo neodborně upraveným nářadím.
Nikdy nedovolte pracovat s nářadím dětem.
Opatrně vybalte všechny části.
V krabici můžete nalézt ještě další položky, a to
v závislosti na písmenu na konci katalogového čísla
vašeho nářadí.
Přehled (obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Při manipulaci s nářadím udržujte přívodní kabel
v bezpečné vzdálenosti od ostří nožů.
Pokud jste s nůžkami na živý plot dosud nikdy
nepracovali, nechejte si raději i po prostudování
tohoto návodu poradit zkušeným uživatelem.
Nikdy se nedotýkejte nožů, pokud je zařízení
v chodu.
Nikdy se nepokoušejte zastavit dobíhající nože.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se nože zcela
nezastaví.
Spínač na přední rukojeti
Spouštěč
Přední rukojeť
Ochranný kryt
Lišta
Ochranné pouzdro lišty
Kompletování
Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
5
Nasuňte ochranné pouzdro na lištu nůžek.
Ke kompletaci budete potřebovat šroubovák č.2.
•
Připevnění ochranného krytu (obr. B)
•
•
Kryt (4) nasaďte způsobem znázorněným na
obrázku.
Kryt zajistěte pomocí dvou přiložených šroubů.
•
Údržba
Nikdy nepoužívejte nářadí bez krytu.
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. C)
Není-li nářadí vybaveno přívodním kabelem, musíte jej
k síti připojit pomocí prodlužovacího kabelu.
•
Stranu se zásuvkou vhodného prodlužovacího
kabelu připojte k přívodu napájení.
•
Provlečte kabel svorkou (7) podle obrázku, zabráníte
tím rozpojení v průběhu provozu.
•
Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky ve zdi.
Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
•
Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití.
•
•
Použití
Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
Firma Black&Decker poskytuje možnost
recyklace výrobků Black&Decker po skončení
jejich životnosti. Tato služba je poskytována
bezplatně. Chcete-li této služby využít,
odevzdejte váš nepoužívaný přístroj některému
z autorizovaných servisních středisek.
Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem dvou
spínačů. Tento systém zabraňuje náhodnému spuštění
nářadí a umožňuje obsluhu pouze pomocí obou rukou.
Kontakty na vaše regionální střediska Black&Decker
naleznete v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Zapnutí
•
Zmáčkněte spínač přední rukojeti (1) a současně
spouštěč (2).
Vypnutí
•
Uvolněte spínač přední rukojeti (1) a současně
spouštěč (2).
Technické údaje
Napájecí napětí
VAC
Příkon
W
Frekvence kmitů
nože (naprázdno) min-1
Délka nože
cm
Rozestup nožů
mm
Doba zastavení nože s
Hmotnost
kg
Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze
zapnuto.
Rady k optimálnímu využití
•
•
•
Po práci vždy řádně vyčistěte nože. Po vyčištění
naneste na nože tenkou vrstvu motorového oleje,
zabráníte tím vzniku koroze.
Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. K čištění nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Pozorně kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby
nedošlo k jeho proříznutí. Kabel budete mít pod
kontrolou, pokud si jej přehodíte přes rameno.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
spodní části plotu směrem vzhůru. Mladší větvičky
se při stříhání směrem dolů ohýbají a poté způsobují
mělké prohlubně v ploše řezu.
Dávejte pozor na výskyt cizích předmětů v linii řezu.
Obzvláště se vyhýbejte tvrdým předmětům, jako jsou
kovová vedení, ploty a zábradlí, neboť může dojít
ke zničení nožů.
Nože pravidelně mazejte.
Nakloňte mírně nářadí (asi pod úhlem 15° vzhledem
k linii řezu) tak, aby se špičky nožů lehce dotýkaly
živého plotu (obr. D). Tak bude stříhání mnohem
účinnější.
Začněte stříháním horní části. Držte nářadí v požadovaném náklonu a posouvejte jej plynule podél linie
řezu. Nože po obou stranách lišty vám umožňují
stříhání v libovolném směru.
Chcete-li dosáhnout velmi přesného řezu, natáhněte
po celé délce živého plotu strunu v požadované
výšce. Strunu použijte jako vodítko a řez provádějte
těsně nad ní.
Pro vytvoření rovných bočních ploch stříhejte od
6
GT340
230
400
GT350
230
400
GT41
230
400
3,700
40
16
< 0.5
2.3
3,700
51
16
< 0.5
2.5
3,700
40
16
< 0.5
2.3
Napájecí napětí
VAC
Příkon
W
Frekvence kmitů
nože (naprázdno) min-1
Délka nože
cm
Rozestup nožů
mm
Doba zastavení nože s
Hmotnost
kg
GT360
230
400
GT460SXC
230
400
Prohlášení o shodě v rámci EU
3,700
63
16
< 0.5
2.7
3,700
63
16
< 0.5
2.7
GT340/GT350/GT360/GT460SXC/GT41
Firma Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají normám: 98/37/EC, 89/336/ EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014, EN 61000, 2000/14/EC, pro nůžky
na živý plot ≤ 400 W, doložka V
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy EN 50144:
83 dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
96 dB(A)
LWA (garantováno)
99 dB(A)
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku.
Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva vůči dodavateli
přístroje. Tato záruka platí ve všech členských státech
EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Pokud hlučnost překročí 85 dB (A), vždy používejte
sluchátka.
Vibrace ruka/paže měřené dle normy EN 50144:
< 2,5 m/s2
Objeví-li se na výrobku Black&Decker v průběhu
24 měsíců od zakoupení jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého přístroje za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black &
Decker.
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-2-2004
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku.
Kontakty na vaše regionální střediska Black&Decker
naleznete v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Další nářadí pro venkovní použití
Black & Decker vyrábí širokou škálu venkovního
výkonného nářadí, které zjednodušuje zahradní práce.
Chcete-li získat podrobnější informace o následujících
výrobcích, kontaktujte prosím naše Servisní a informační
centrum (viz strana s adresami na předposlední straně
tohoto návodu) nebo vašeho nejbližšího značkového
prodejce Black & Decker.
Strunové sekačky
Řetězové pily
Akumulátorové nůžky
Nůžky na živý plot
Sekačky trávy
Hrábě
Shrabávače listí
Drtiče
Nabízený sortiment výrobků se v různých zemích liší.
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
8
SLOVENČINA
Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú pokrývku hlavy.
4. Prvky osobnej ochrany
Používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte proti prachu ochranný štít
alebo respirátor. Pri nadmernej hlučnosti používajte
vhodnú ochranu sluchu.
5. Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov (napríklad
kovového zábradlia, stĺpov lámp, atď.). Elektrická
bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím veľmi
citlivého zariadenia (30 mA / 30 mS) pre zvyškový
prúd (RCD).
6. Neprekážajte sami sebe
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
7. Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte.
Ak ste unavení, prístroj nepoužívajte.
8. Upnite si polotovar
V prípade potreby upnite obrobok pomocou svoriek
alebo zveráku. Je to bezpečnejšie a umožňuje to
obsluhu náradia oboma rukami.
9. Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
10. Predlžovacie káble
Predlžovací kábel pred každým použitím skontrolujte,
ak bude poškodený, vymeňte ho. Používajte výhradne káble určené na vonkajšie použitie.
11. Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom rozsahu,
na aký bolo určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode
môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
12. Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho
kábla. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti opotrebované, poškodené alebo nedošlo k ich prasknutiu.
Skontrolujte stav krytov, vypínačov a ostatných častí,
ktoré môžu mať vplyv na bezpečný chod zariadenia.
Zaistite, aby bol chod náradia celkom v poriadku
a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú je
určené. Pokiaľ je akákoľvek časť náradia chybná
alebo poškodená, náradie nepoužívajte. Pokiaľ nejde
hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Poškodené a zničené diely nechajte
opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom
stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať žiadne
opravy sami. Ak je napájací kábel poškodený alebo
ak je chybný, musí byť z bezpečnostných dôvodov
vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.
Blahoželáme Vám!
K zakúpeniu náradia značky Black & Decker. Našim
cieľom je poskytnutie kvalitného náradia za prijateľnú
cenu. Dúfame, že Vám toto náradie bude slúžiť mnoho
rokov.
Použitie výrobku
Vaše nožnice na živý plot Black & Decker GT340/GT350/
GT360/GT460SXC/GT41 boli skonštruované na strihanie
živých plotov a krovín. Tento výrobok je určený len na
spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Výstražné symboly
V tomto návode sú použité nasledovné symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia
životnosti náradia alebo jeho poškodenia
v prípade nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Pred začatím obsluhy si starostlivo preštudujte
tento návod.
Zoznámte sa s týmto náradím
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného z elektrickej siete musia
byť dôsledne dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny vrátane pokynov
uvedených v tomto návode, aby ste znížili
riziko vzniku poranení alebo materiálnych
škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne
preštudujte celý návod.
Pred zahájením obsluhy sa uistite, či viete
ako sa náradie v prípade nebezpečenstva
vypína.
Tento návod uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
Všeobecné
1.
2.
3.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradiu dažďu. Nepoužívajte náradie
vo vlhkom prostredí. Zaistite si kvalitné osvetlenie
pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na miestach,
kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných
kvapalín a plynov. Pracovný priestor vyčistite od
odpadkov a prekážok.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu
byť zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia.
9
13. Odpojte napájací kábel
Pred výmenou každej časti, príslušenstva alebo
iných pripojených súčastí, pred prevádzaním servisu alebo ak náradie nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete.
14. Zabráňte neúmyselnému spusteniu
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači.
Uistite sa, či je náradie pri pripájaní k zdroju napätia
vypnuté.
15. Zamedzte poškodeniu napájacieho kábla
Nikdy neprenášajte náradie za napájací kábel
a kábel neodpájajte zo zásuvky ťahaním alebo
šklbaním. Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
16. Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na
suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
17. Prevádzajte údržbu starostlivo
Ostrie nástrojov udržujte nabrúsené a čisté, docielite
tým bezpečnejšiu prevádzku a vyššiu výkonnosť.
Pri údržbe a výmene príslušenstva sa riaďte uvedenými pokynmi. Udržujte všetky ovládacie prvky a
rukoväte čisté, suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
18. Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; inak môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
nožníc na živý plot
Použitie predlžovacieho kábla
•
•
•
•
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno napätie.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá veľkosti
napätia uvedenému na výkonovom štítku prístroja.
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou; preto
nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare.
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické
údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie
použitie a musí byť tiež tak označený. V prípade použitia
zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Pri práci so zariadením používajte pracovné
rukavice.
Obsah balenia
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Balenie obsahuje:
1 Nožnice na živý plot
1 Ochranné púzdro lišty
1 Ochranný kryt
2 Skrutky
1 Návod na obsluhu
Ak je napájací kábel poškodený alebo pretrhnutý,
okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
•
•
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
•
•
•
Nikdy sa nepokúšajte zastaviť dobiehajúce nože.
Neklaďte zariadenie na zem, pokým sa nože úplne
nezastavia.
Pravidelne kontrolujte opotrebenie či poškodenie
nožov. V prípade poškodenia či opotrebenia nožov,
náradie ďalej nepoužívajte.
Pri strihaní zabráňte kontaktu nožov s tvrdými
predmetmi (napr. kovové vedenia, ploty, zábradlia).
Pokiaľ k takému kontaktu dôjde, vypnite ihneď prístroj
a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak začne prístroj nadmerne vibrovať, ihneď ho vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak dôjde k zaseknutiu prístroja, ihneď vypnite hlavný
vypínač.
Pred odstraňovaním predmetov zapadnutých do
prístroja vždy náradie vypnite.
Po skončení práce nasaďte na lištu nožníc ochranné
púzdro. Pri ukladaní náradia skontrolujte, či nože nie
sú obnažené.
Pri práci s náradím skontrolujte, či sú riadne pripevnené všetky kryty. Nikdy nepracujte s nekompletným
alebo neodborne upraveným náradím.
Nikdy nedovoľte pracovať s náradím deťom.
Opatrne vybaľte všetky časti.
V krabici môžete nájsť ešte ďalšie položky, a to
v závislosti na písmene na konci katalógového čísla
vášho náradia.
Prehľad (obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pri manipulácii s náradím udržujte prívodný kábel
v bezpečnej vzdialenosti od ostria nožov.
Pokiaľ ste s nožnicami na živý plot dosiaľ nikdy
nepracovali, nechajte si radšej i po preštudovaní
tohto návodu poradiť od skúseného užívateľa.
Nikdy sa nedotýkajte nožov, pokiaľ je zariadenie
v chode.
10
Vypínač na prednej rukoväti
Spúšťač
Predná rukoväť
Ochranný kryt
Lišta
Ochranné púzdro lišty
Kompletovanie
Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je napájací kábel odpojený od zásuvky.
•
Nasuňte ochranné púzdro na lištu nožníc.
Ku kompletácii budete potrebovať skrutkovač č.2.
•
Pripevnenie ochranného krytu (obr. B)
•
•
Kryt (4) nasaďte spôsobom znázorneným na
obrázku.
Kryt zaistite pomocou dvoch priložených skrutiek.
•
Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
•
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. C)
Údržba
Ak nie je náradie vybavené prívodným káblom, musíte ho
k sieti pripojiť pomocou predlžovacieho kábla.
•
Stranu so zásuvkou vhodného predlžovacieho kábla
pripojte k prívodu napájania.
•
Prevlečte kábel svorkou (7) podľa obrázku, zabránite
tým rozpojeniu v priebehu prevádzky.
•
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky
v stene.
Vaše náradie Black&Decker bolo skonštruované tak, aby
Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
•
Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie
použitie.
•
Použitie
•
Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Pozorne kontrolujte polohu prívodného kábla, aby
nedošlo k jeho prerezaniu. Kábel budete mať pod
kontrolou, pokiaľ si ho prehodíte cez rameno.
Firma Black&Decker poskytuje možnosť
recyklácie výrobkov Black&Decker po skončení
ich životnosti. Táto služba je poskytovaná
bezplatne. Ak chcete tieto služby využiť,
odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj niektorému
z autorizovaných servisných stredísk.
Pre vašu bezpečnosť je náradie vybavené systémom
dvoch vypínačov. Tento systém zabraňuje náhodnému
spusteniu náradia a umožňuje obsluhu iba pomocou
oboch rúk.
Pre uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o zakúpení
výrobku. Kontakty na Vaše regionálne strediská Black &
Decker nájdete v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Zapnutie
•
Stlačte vypínač na prednej rukoväti (1) a súčasne
spúšťač (2).
Vypnutie
•
Uvoľnite vypínač na prednej rukoväti (1) a súčasne
spúšťač (2).
Nikdy sa nepokúšajte spínač zaistiť v polohe
zapnuté.
Rady na optimálne využitie
•
Po práci vždy riadne vyčistite nože. Po vyčistení
naneste na nože tenkú vrstvu motorového oleja,
zabránite tým vzniku korózie.
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych častíc a
rozpúšťadla.
Ochrana životného prostredia
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
pozdĺž línie rezu. Nože po oboch stranách lišty vám
umožňujú strihanie v ľubovoľnom smere.
Ak chcete dosiahnuť veľmi presný rez, natiahnite po
celej dĺžke živého plotu strunu v požadovanej výške.
Strunu použite ako vodítko a rez prevádzajte tesne
nad ňou.
Na vytvorenie rovných bočných plôch strihajte od
spodnej časti plotu smerom nahor. Mladšie vetvičky
sa pri strihaní smerom nadol ohýbajú a potom
spôsobujú mäkké priehlbiny v ploche rezu.
Dávajte pozor na výskyt cudzích predmetov v línii
rezu. Obzvlášť sa vyhýbajte tvrdým predmetom, ako
sú kovové vedenia, ploty a zábradlia, lebo môže
dôjsť k zničeniu nožov.
Nože pravidelne mažte.
Nakloňte mierne náradie (asi pod uhlom 15°
vzhľadom k línii rezu) tak, aby sa špičky nožov ľahko
dotýkali živého plotu (obr. D). Tak bude strihanie
omnoho účinnejšie.
Začnite strihaním hornej časti. Držte náradie
v požadovanom náklone a posúvajte ním plynule
11
Technické údaje
Napájacie napätie VAC
Príkon
W
Frekvencia kmitov
noža (naprázdno) min-1
Dĺžka noža
cm
Rozostúpenie
nožov
mm
Doba zastavenia
noža
s
Hmotnosť
kg
Napájacie napätie VAC
Príkon
W
Frekvencia kmitov
noža (naprázdno) min-1
Dĺžka noža
cm
Rozostúpenie
nožov
mm
Doba zastavenia
noža
s
Hmotnosť
kg
GT340
230
400
GT350
230
400
GT41
230
400
3,700
40
3,700
51
3,700
40
16
16
16
< 0.5
2.3
< 0.5
2.5
< 0.5
2.3
GT360
230
400
GT460SXC
230
400
3,700
63
3,700
63
16
16
< 0.5
2.7
< 0.5
2.7
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce
sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Ďalšie náradie na vonkajšie použitie
Black & Decker vyrába širokú škálu vonkajšieho
výkonného náradia, ktoré zjednodušuje záhradnícke
práce. Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o nasledujúcich výrobkoch, kontaktujte prosím naše
Servisné a informačné centrum (viď strana s adresami
na predposlednej strane tohto návodu) alebo Vášho
najbližšieho značkového predajcu Black & Decker.
Strunové kosačky
Reťazové píly
Akumulátorové nožnice
Nožnice na živý plot
Kosačky na trávu
Hrable
Zhrabávače lístia
Drviče
Ponúkaný sortiment výrobkov sa v rôznych krajinách
líši.
Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
GT340/GT350/GT360/GT460SXC/GT41
Firma Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú normám: 98/37/EC, 89/336/ EEC, 73/23/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000, 2000/14/EC, pre
nožnice na živý plot ≤ 400 W, doložka V
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Touto zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento
prísľub záruky sa rozumie bez újmy na zákonných
nárokoch na záruku, pričom ich v žiadnom prípade
neobmedzuje. Táto záruka platí vo všetkých členských
štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
83 dB(A)
LWA (akustický výkon)
96 dB(A)
99 dB(A)
LWA (garantované)
Pokiaľ hlučnosť prekročí 85 dB (A), vždy používajte
slúchadlá.
Ak sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker porucha vyplývajúca
z chyby materiálu, alebo chyba vzniknutá spôsobom
spracovania, firma Black & Decker zaručuje výmenu
poškodených dielov alebo výmenu poškodeného náradia
bez toho, aby zákazníka neobťažovala viac, ako to bude
nevyhnutné. Predpokladom je:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a ak nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black &
Decker.
Vibrácie ruka/paža merané podľa normy EN 50144:
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-2-2004
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku.
Kontakty na Vaše regionálne strediská Black & Decker
nájdete v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisov
12
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Tel.:02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
13
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
14
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
15
16
17
18
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
GT340 GT350 GT360
GT460 SXC GT41
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising