GT341 | Black&Decker GT341 HEDGECLIPPER instruction manual

1
4
6.2
A
B
5
6.3
6.4
2
3
1
6.1
2
3
6.5
Hækkeklipper
GT200 Serien
Brugsanvisning
•
Vigtigt!
Læs brugsanvisningen igennem,
inden maskinen tages i brug. Opbevar
brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle,
der bruger maskinen, har adgang
til brugsanvisningen.
Følg nedenstående instruktioner.
•
•
Sikkerhedsinstruktioner
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
• Brug høreværn. Lydniveauet kan
variere og overstiger af og til 85dB (A).
For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse.
Udsæt ikke elværktøj for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser eller i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektriske stød. Undgå
kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme
arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed,
forekomst af metalstøv osv.) kan den
elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en faldstrømsafbryder.
!
6m/20ft
360˚
•
•
•
•
•
2
Hold børn borte. Lad ikke andre
personer komme i kontakt med elværktøj
eller ledningen. Alle personer skal holdes
væk fra arbejdsområdet.
Opbevar værktøj sikkert. Når elværktøjet
ikke anvendes, skal det opbevares på et
tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
Overbelast ikke elværktøj. Man arbejder
bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
Klæd dig rigtigt på. Bær ikke løst
hængende tøj eller smykker. De kan sidde
fast i bevægelige dele. Gummihandsker
og skridsikre sko anbefales ved udendørs
arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug beskyttelsesbriller. Brug
beskyttelsesbriller for at forhindre skader.
•
!
•
•
•
•
Ledningen må ikke mishandles. Bær
aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke
i ledningen for at tage kontakten ud af
stikket. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at
du altid har sikkert fodfæste og balance.
Pas værktøjet omhyggeligt. Hold
værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning
og udskiftning af værktøj. Kontroller
elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når
elværktøjet ikke er i brug, inden service
og ved udskiftning af værktøj.
Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt
elværktøj med fingeren på
strømafbryderen. Sørg for, at
strømafbryderen er slået fra, når du
sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs.
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er tilladte til
udendørs brug og mærkedet til dette.
Vær opmærksom. Se på det, du gør.
Brug din sunde fornuft. Brug ikke
elværktøjet, når du er træt.
Kontroller elværktøjet for skader, inden
du tilslutter ledningen til vægstikket.
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal
eventuel beskadigede sikringsanordninger
og andre defekte dele kontrolleres nøje for
at finde ud af, om de fortsat kan fungere
rigtigt og udføre den planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen
dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der
kan påvirke driften, er i orden. En
sikringsanordning eller en anden del,
som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt
serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
•
strømafbrydere skal udskiftes hos et
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis strømafbryderen ikke kan kobles
til eller fra.
For din personlige sikkerhed. Brug kun
tilbehør og bestanddele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelse af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen
eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
Dobbeltisolering
Hækkeklipperen er dobbeltisoleret. Det
betyder, at udvendige dele af metal er
elektrisk isolerede fra strømkilden. Dette
opnås ved, at man placerer en ekstra
isoleringsbarriere mellem elektriske og
mekaniske dele. Dobbeltisoleringen betyder
større elektrisk sikkerhed, og at maskinen
ikke behøver jordstik.
Ekstra elektrisk sikkerhed
Vi anbefaler, at der anvendes faldstrømafbryder.
TV- og radiostøjdæmpning
Alt Black & Deckers haveværktøj opfylder reglerne for
TV- og radiostøjdæmpning.
Monteringsanvisning
• For at undgå risiko for skade, bør kartonen
rundt om knivene ikke fjernes før bøjlehåndtaget
er monteret.
Du får brug for en Pozidrive skruetrækker nr. 2.
Montering af bøjlehåndtaget
• Placér bøjlehåndtaget (1) over
•
fastgøringspunkterne (2) på hver side
af maskinen.
Sæt de store skruer (3) gennem håndtaget og
ind i maskinen og skru dem til, således at de
sidder fast i maskinhuset.
Montering af håndbeskytteren
• Placér skærmen over fastgøringspunkterne
•
i udskæringerne på motorhusets sider.
Sæt fastgøringsskruerne ind gennem skærmens
sider og ind i motorhuset og stram til.
DANMARK
Modeller med låseknap
Start maskinen. Tryk låseknappen (A) ind og derefter
afbryderen (B).
For modeller med bremsemekanisme
Motoren kan starte omgående før knivene begynder
at bevæge sig. Ved at trykke afbryderen helt ind,
vil bremsemekanismen sættes ud af funktion og
bladene begynder at bevæge sig. Motoren vil arbejde
en kort tid efter, at afbryderen er slået fra, og bladene
er standset, men dette er helt normalt.
Modeller med elektronisk
hastighedskontrol
Varier hastigheden i forhold til, hvor maskinen skal
anvendes. Lav hastighed til let trim og høj hastighed
til hurtig hækkeklipning. Slå afbryderen fra,
før hastigheden indstilles. Bladhastigheden kan
justeres fra lav til høj hastighed ved at man drejer
kontrolknappen. Lav hastighed vises på nr. 1,
og høj hastighed på nr. 2.
Brugertips
• Knivene vil klippe mest effektivt, når de ikke
holdes fuldstændig parallelt med skærelinjen,
men med en hældning på 5° (Fig. 6.1). De fleste
klipper toppen af hækken først.
• Hold maskinen i den foreslåede vinkel og før den
støt langs den ønskede klippelinje med knivenes
næse pegende svagt nedad. Det dobbelte
knivblad bevirker, at du kan klippe til begge sider.
• For at opnå en meget jævn overflade, trækkes
en snor i den højde, som ønskes, og man
klipper langs denne. Man må da klippe lidt
ovenfor snoren (Fig. 6.3).
• For at opnå flade sider, er det en fordel at klippe
nedefra og opad. Det vil give et ujævnt resultat,
dersom man klipper nedad. (Fig. 6.4).
• Undgå at komme i berøring med hårde
genstande som for eks. ståltråd etc. Det vil
kunne skade knivene. (Fig. 6.5).
Hækkesaksen egner sig også til at klippe eller trimme
buske og buskads.
3
DANMARK
Vedligeholdelse
Træk ledningen ud af stikket.
• Rengør plastdelene med en fugtig klud.
Brug ikke kemikalier.
• Anvend en hård børste, der dyppes i olie
beregnet til kædesave og rengør kniven.
(Vær forsigtig, så du ikke skærer dig).
Olien forhindrer rustangreb.
• Hold olien væk fra plastdelene.
• Efter rengøring sættes kniven i
beskyttelseshylsteret. Opbevar hækkesaksen
sikkert. Hylsteret kan fastgøres på væggen.
• Hvis kniven bliver sløv eller beskadiget,
kan man file den skarp, men vær meget forsigtig,
der er risiko for skader.
• Black & Deckers serviceværksteder kan levere
nye knive.
Miljø
Når dit produkt er slidt op, så beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med det almindelige
affald. Aflever det på de opsamlingssteder, der findes
i din kommune.
Service
Skulle der opstå fejl i maskinen, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuel prisliste/katalog for yderligere information
eller kontakt Black & Decker Danmark).
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Garanti
Black & Decker yder garanti i henhold til specifikke
garantivilkår som til enhver tid kan fås hos
Black & Decker Danmark.
Disse indbærer bl.a.:
Black & Decker garanterer at maskinen er fri for
materiale- eller fabrikationsfejl ved leveringen.
Garantien gælder 12 måneder fra leveringen.
Black & Decker påtager sig omkostningsfrit at
reparere eller udskifte maskinen, efter eget valg.
4
For at kunne påberåbe sig at en fejl omfattes af
garantien skal køberen underette nærmeste
autoriserede Black & Decker værksted om fejlen
inden fjorten dage efter at fejlen er konstateret.
Køberen skal kunne fremvise kvittering, faktura eller
anden form for indkøbsbevis som viser hvor og
hvornår maskinen er indkøbt. Køberen er pligtig til,
for egne omkostninger at indlevere maskinen
samlet, til et sådant værksted eller der hvor
maskinen er indkøbt.
Vedrørende almindeligt forbrugerkøb gælder desuden
den del af forbrugerkøbeloven som regulerer
forholdet mellem forhandler og køber.
Andre Black & Decker produkter
Black & Decker har et bredt sortiment af elektriske
haveredskaber, der letter havearbejdet. Kontakt
Black & Decker for yderligere information.
Græsklipper
Kædesave
Mosfjerner
Kompostkværn
Græstrimmer
Hækkesakse
EU Konformitetserklæring
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
GT200, GT201, GT220, GT221, GT230, GT231,
GT233, GT240, GT241, GT243, GT331, GT334,
GT341, GT344, HT22, HT23, HT33, HT40,
GT430, GT440, GT150
er i overensstemmelse med
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN50144,
EN55014, EN55104, 73/23/EEC
Vægt lydtryk er 91dB (A)
Vægt lydeffekt er 104dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG United Kingdom
Pensasleikkurit
GT200-Sarja
Käyttöohje
•
Tärkeää!
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
pensasleikkurin käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje ja pidä se kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluhallituksen ohjeita.
•
•
Turvallisuusohjeet
Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä.
• Käytä kuulosuojaimia. Melutaso saattaa
vaihdella kohoten toisinaan yli 85 dB (A)
rajan. Suojataksesi itseäsi käytä
aina kuulosuojaimia.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta
työhösi. Älä altista sähkötyökaluja
sateelle äläkä käytä niitä kosteissa tai
märissä paikoissa tai palavien nesteiden
tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä
kontaktia sähköä johtaviin esineisiin
(esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa
(esim. suuri kosteus, metallipölyn synty
jne.) voit lisätä turvallisuuttasi
esikytkemällä maadoituskytkimen.
!
6m/20ft
360˚
•
•
•
•
•
Pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
Älä anna ulkopuolisten koskettaa
sähkötyökalua tai sen johtoa. Kaikkien
tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä
sähkötyökalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että paikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on
pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja
estääksesi mahdolliset vahingot.
•
!
•
•
•
•
Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä
koskaan kanna sähkötyökalua johdosta
äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä
johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
Älä kurottele. Seiso tukevasti ja
tasapainossa.
Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu
terävänä ja puhtaana. Seuraa ohjeita
työkalun hoidosta ja vaihdosta.
Tarkista johdon kunto säännöllisesti,
ja mikäli se on rikki, vie se johonkin
tunnettuun ammattiliikkeeseen
korjattavaksi. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja
puhtaana äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen terää.
Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä
kanna konetta sormet virtakatkaisimella
sen ollessa kytkettynä seinään. Tarkista,
että virtakytkin on pois päältä laittaessasi
pistokkeen seinään.
Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona
työskennellessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi.
Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
Tarkista, että sähkötyökalu on
kunnossa ennenkuin laitat johdon
seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkasta turvalaitteet ja
koneen osat. Näin varmistat, että kone
toimii niin kuin pitää ja täyttää sille asetetut
vaatimukset. Tarkista, että liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti eivätkä jää kiinni
mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa
ja ne on oikein asennettu, ja että muut
olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa käyttöön,
ovat kunnossa. Vika suojajärjestelmässä
tai jokin viallinen osa tulee vaihtaa tai
korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei
toisin sanota. Viallinen virrankatkaisin
vaihdetaan ammattiliikkeessä. Älä käytä
sähkötyökalua, mikäli virrankatkaisin ei
toimi kunnolla.
5
•
Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä
lisävarusteita ja -laitteita, joita suositellaan
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa.
Jonkin muun laitteen käyttö saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kaksoissuojaeristys
Pensasleikkurissa on kaksoissuojaeristys.
Tarpeelliset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla ylimääräinen eristyskaide
sähköisten ja mekaanisten osien väliin.
Kaksoissuojaeristys suojaa erittäin hyvin
sähköiskuilta eikä konetta tarvitse maadoittaa.
Joissakin malleissa on elektronisesti
säädettävä nopeus. Nopeutta voi vaihdella käyttökohteen mukaan.
Alhainen nopeus sopii pensasaidan loppusilaukseen
ja kunnossapitoon, korkea nopeus sen nopeaan
leikkaamiseen.
Sammuta kone aina ennen nopeuden valitsemista.
Terien nopeutta voidaan säätää matalasta (asento 1)
korkeaan (asento 2) kuvan 5 mukaan.
Käyttövihjeitä (kuva 6.1 - 6.5)
• Terät leikkaavat parhaiten 15 asteen
Kaarikahvan asennus (kuva 2)
kulmassa (kuva 6.1). Älä pidä niitä tarkalleen
leikkuulinjan suunnassa.
• Aloita pensasaidan leikkaaminen sen päältä.
Tasaisen leikkauslinjan saat jännittämallä narun
ja leikkaamalla aidan hiukan narun yläpuolelta
(kuva 6.3). Pitele leikkuria tukevasti terät
hieman kallistettuna eteenpäin suosituksen
mukaan. Kaksoisterät mahdollistavat leikkuun
mihin suuntaan tahansa, jopa sivuttain.
• Tasaisin leikkuujälki saadaan leikkaamalla
pensasaidan sivut alhaalta ylöspäin (kuva 6.4).
• Pidä huoli siitä, että terät eivät osu verkkoaitaan
tai muihin vieraisiin esineisiin työskentelyn
aikana, sillä tämä voi rikkoa sekä moottorin että
terät (kuva 6.5).
Pensasaitaleikkurilla voi muotoilla myös pensaita ja
raivata vesakkoa.
Aseta kaarikahva (1) koneen rungon molemmilla
puolilla olevien kiinnitysreikien (2) kohdalle. Kiinnitä
kahva tukevasti koneen runkoon suurilla ruuveilla (3).
Koneen hoito
Ylimääräinen sähkösuoja
Suosittelemme käytettäväksi maadoituskytkintä.
Radio- ja TV-häirintävaatimukset
Kaikki Black & Deckerin puutarhatyökalut täyttävät
radio- ja TV-häiriövaatimukset.
Asennusohjeet
• Vahinkojen välttämiseksi ota teriä suojaava
pakkaus irti vasta sitten, kun kaarikahva on
kiinnitetty koneeseen.
Tarvitset ristipääruuvimeisselin (Pozidrive nro 2).
Suojakilven asennus (kuva 3)
Vedä suojakilpi koneen terien yli rungossa olevien
kiinnitysreikien kohdalle ja ruuvaa se tukevasti kiinni.
Virtakytkimen lukitusnapilla
varustetut mallit (kuva 4)
Pensasaitaleikkuri käynnistetään painamalla ensin
lukitusnappi (A) sisään ja sen jälkeen virtakytkin (B).
Sammuta kone päästämällä ote virtakytkimestä
Moottorijarrulla varustetut mallit.
Moottorin käynnistämisen jälkeen saattaa kestää
hetken, ennen kuin terät alkavat liikkua
Jarrumekanismi kytketään pois päältä painamalla
virtakytkintä uudelleen sisään, jolloin terät
alkavat liikkua.
Moottori käy vielä hetken sen jälkeen, kun kone on
sammutettu ja terät ovat lakanneet liikkumasta.
Tämä on täysin normaalia.
6
Nopeuden esivalinta
(elektroniikkamallit) (kuva 5)
Poista johto virtalähteestä.
• Puhdista muoviosat kostealla rievulla.
Älä käytä kemikaaleja.
• Käytä kovaa harjaa, joka on kastettu ketjusahalle
tarkoitettuun öljyyn puhdistaaksesi terän.
(Varo, ettet vahingoita itseäsi.) Öljy estää
terän ruostumisen.
• Älä päästä öljyä muoviosiin.
• Puhdistuksen jälkeen laita terän suoja paikalleen.
Säilytä pensasleikkuria turvallisessa paikassa.
Terän suojan voi ripustaa seinälle.
• Mikäli terä tylsyy tai vahingoittuu, voi sitä viilata,
mutta tällöin tulee noudattaa suurta
varovaisuutta; vahinkojen riski on suuri.
• Black & Deckerin huoltopisteistä saa uuden terän.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota
yhteyttä Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Takuu ja huolto
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
Takuun sisältö
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti
SUOMI
tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan misään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin,
että Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
Pyrkimys täydellisyyteen
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle. Mikäli koneesi kaipaa
huoltoa, ota yhteyttä Black & Deckerin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai soita Black & Decker Oy:hyn.
Muita Black & Deckerin
puutarhatuotteita
Black & Deckerillä on laaja valikoima sähkökäyttöisiä
puutarhatyökaluja, jotka helpottavat puutarhatöitäsi.
Lisätietoja saat Black & Decker Oy:stä.
Ruohonleikkurit
Ketjusahat
Sammaleenpoistajat
Risuhakkuri
Viimeistelyleikkurit
Pensasleikkurit
CE Kelvollisuusvakuutus
Vakuutamme että työkalut: GT200, GT201,
GT220, GT221, GT230, GT231, GT233, GT240,
GT241, GT243, GT331, GT334, GT341,
GT344, HT22, HT23, HT33, HT40, GT430,
GT440, GT150
ovat 89/392/EEC, 89/392/EEC, EN50144,
EN55014, EN55104, 73/23/EEC mukaiset
Mitattu melupaine 91dB (A)
Mitattu meluteho 104dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s 2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
7
Hekksaks
GT200 Serien
Bruksanvisning
•
Viktig!
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et
lett tilgjengelig sted, slik at alle som skal
bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter må
alle vernebestemmelsene til Statens
Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid
med elektroverktøy.
For å hindre skade på personer og utstyr
skal både våre og myndighetenes
bestemmelser leses og følges av alle som
bruker maskinen.
•
•
•
•
Sikkerhetsforskrifter
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges
for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
• Bruk hørselsvern. Støynivået ved saging
av forskjellige materialer kan variere,
og i blant kan nivået overstige 85 dB (A).
For å beskytte deg selv bør du alltid
bruke hørselsvern.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke
elektroverktøy for regn eller vanndamp,
eller bruk det på fuktige eller våte steder.
!
•
•
6m/20ft
360˚
•
8
Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå
kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer,
kjøleskap o.l.). Under ekstreme
arbeidsforhold (for eksempel ved høy
luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.)
kan man øke den elektriske sikkerheten
ved tilkobling av en jordfeilbryter.
Hold barna borte. Sørg for at det ikke er
barn i nærheten når du bruker maskinen.
La ikke andre personer komme i kontakt
med elektroverktøyet eller ledningen.
Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
Oppbevar elektroverktøyet på et trygt
sted. Når maskinen ikke er i bruk,
skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innelåst, utenfor
barnas rekkevidde.
•
•
!
•
•
•
•
Overbelast ikke maskinen. Du arbeider
bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
Kle deg riktig. Ha ikke på deg
løsthengende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som
ikke glir når du arbeider utendørs.
Bruk hårnett hvis du har langt hår.
Bruk vernebriller for å unngå skader.
Stell pent med ledningen. Bær ikke
maskinen i ledningen og trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
Strekk deg ikke for langt. Pass på at du
alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet. Hold
verktøyet skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av
tilbehør. Kontroller maskinens ledning
regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli
skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig og skift dem ut om de skulle
bli skadet. Hold håndtakene tørre,
rene og fri for olje og fett.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
når maskinen ikke er i bruk, ved
vedlikehold og ved skifte av sverd.
Unngå at verktøyet blir slått på
utilsiktet. Bær ikke maskinen med
fingeren på strømbryteren når den er
tilkoblet strømnettet. Pass på at
strømbryteren er avslått når du setter
støpselet inn i stikkontakten.
Utendørs skjøteledning. Utendørs må
det bare brukes skjøteledning som er
tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør.
Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen
når du er trett.
Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk
av maskinen skal eventuelle skadede
deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal. Kontroller
justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, sjekk
at alt er riktig montert og at alt er slik det
skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er
angitt i bruksanvisningen. Ødelagte
brytere skal repareres av et autorisert
elektroverksted. Bruk ikke maskinen hvis
den ikke kan slås av og på med bryteren.
Dobbelt isolering
Hekksaksen er dobbeltisolert. Det betyr at alle
utvendige metalldeler er isolert fra strømkilden.
En dobbeltisolert maskin har større sikkerhet
for brukeren og skal ikke jordes.
TV og radiostøy
Alle Black & Deckers hageprodukter er fremstilt i
samsvar med gjeldende regler for skjerming av
radio- og TV-apparater.
Monteringsanvisning
• For å unngå risiko for skade, bør kartongen
rundt knivbladene ikke fjærnes før
bøylehåndtaket er montert.
Du vil trenge en nr. 2 Pozidrive skrutrekker.
Montering av bøylehåndtaket (Fig. 2)
• Plasser bøylehåndtaket (1) over festepunktene
(2) på hver side av maskinen.
•
Sett de store skruene (3) gjennom håndtaket
og inn i maskinen og skru til slik at de sitter fast
i maskinhuset.
Montering av handbeskytteren
(Fig. 3)
• Plasser skjermen over festepunktene i
•
utsparingene på siden av motorhuset.
Sett inn festeskruene gjennom sidene av
skjermen og inn i motorhuset og stram til.
Modeller med låseknapp (Fig. 4)
Start av maskinen. Trykk inn låseknappen (A)
og deretter bryteren (B). Steng av maskinen ved å
slippe bryteren.
For modeller med “brake” mekanisme.
Motoren kan starte omgående før knivene begynner
å bevege seg. Ved å trykke bryteren helt inn vil
“brake” mekanismen settes ut av funksjon og knivene
begynne å bevege seg. Motoren vil gå en kort stund
etter at bryteren er slått av og knivene har stoppet,
dette er helt normalt.
NORGE
Modeller med elektronisk
hastighetskontroll (Fig. 5)
Varier hastigheten i forhold til bruksområdene. Lav
hastighet for lett trimming og høy hastighet for hurtig
hekkklipping. Slå av bryteren før innstilling av
hastighet. Knivhastigheten kan justeres fra høy til lav
ved å rotere kontrollknappen. Lav hastighet vises på
nr. 1 og høy hastighet på nr. 2 (fig. 5).
Brukertips (Fig. 6.1 - 6.5)
• Knivene vil gi det mest effektive kutt når det ikke
holdes eksakt parallellt med kuttelinjen, men med
15 graders helling. (se fig. 6.1). De fleste brukere
trimmer toppen av hekken først.
• Hold maskinen i den foreslåtte vinkel og før den
stødig langs den ønskede klippelinje med tuppen
av knivene pekende svakt nedover. De doble
knivene gjør at du kan kutte til begge sider.
• For å oppnå en meget jevn overflate, kan en
snor strekkes i den høyde som ønskes, og klippe
langs denne (fig. 6.3). Hekken må da klippes litt i
overkant av snoren. For å oppnå flate sider,
er det en fordel å klippe nedenfra og oppover
(fig. 6.4). Å kutte nedover vil gi et ugjevnt resultat.
• Unngå å komme bort i harde gjennstander
som ståltråd etc. Det vil kunne skade knivene
(fig. 6.5).
Din hekksaks egner seg også til å klippe eller trimme
busker og kjærr.
Vedlikehold
Dra ut ledningen fra vegguttaket.
• Rengjør plastdelene med en fuktig klut.
Bruk ikke kjemikalier.
• Bruk en hard børste som er dyppet i olje
beregnet til kjedesager og rengjør kniven.
(Vær forsiktig så du ikke skjærer deg.)
Oljen hindrer kniven i å ruste.
• Hold oljen bort ifra plastdelene.
• Etter rengjøringen, sett kniven tilbake i
knivbeskytteren. Oppbevar hekksaksen på et
sikkert sted. Futeralet kan festes til veggen.
• Hvis kniven blir sløv eller ødelagte kan man file den
skarp, men vær forsiktig så du ikke skader deg.
• Hos Black & Deckers serviceverksteder kan man
kjøpe nye kniver hvis nødvendig.
9
NORGE
Miljø
Når maskinen din er utslitt, beskytter du naturen
ved at du ikke kaster den sammen med det vanlige
søppelet. Lever den inn på et oppsamlingssted
i kommunen.
Service
Dersom det skulle oppstå feil ved maskinen,
leverer du den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med Black & Decker A/S.)
Løpende forskning og utvikling kan gjøre at
ovenstående spesifikasjoner kan bli endret uten at
det blir gitt egen informasjon om dette.
Garanti
Black & Decker (Norge) A/S garanterer i henhold
til garantivilkår som finnes hos Black & Decker
(Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a:
Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen
er uten material- eller fabrikasjonsfeil ved levering.
Garantien gjelder 12 måneder fra levering.
Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere
eller bytte ut maskinen etter eget valg.
For å påberope feil som omfattes av garanti skal
kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted innen fjorten dager etter
at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne fremvise
kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som viser
hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal for
egen bekostning levere maskinen udemontert til
nevnte serviceverksted eller til kjøpsstedet.
For konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
Øvrige Black & Decker produkter
Black & Decker har et bredt sortiment med elektriske
hageredskaper som gjør hagearbeidet lettere.
Kontakt Black & Decker for ytterlig informasjon.
Gressklippere
Kjedesager
Mosefjernere
Kompostkverner
Gresstrimmere
Hekksakser
10
CE utførelsesbekreftelse
Vi bekrefter at verktøyene: GT200, GT201,
GT220, GT221, GT230, GT231, GT233, GT240,
GT241, GT243, GT331, GT334, GT341,
GT344, HT22, HT23, HT33, HT40, GT430,
GT440, GT150
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN50144, EN55014, EN55104, 73/336/EEC
Veid lydtrykk er 91dB (A)
Veid lydeffekt er 104dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
Häcksax
GT200 Serien
Bruksanvisning
•
Viktigt!
Innan Du börjar används maskinen,
tag några minuter i anspråk för att läsa
igenom bruksanvisningen. Spara
bruksanvisningen lättillgängligt, så att
alla som använder maskinen har tillgång
till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner,
följ alltid Arbetarskyddstyrelsens regler.
•
•
Säkerhetsinstruktioner
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån kan
variera och ibland överstiga nivån 85 dB
(A). För att skydda Dig själv, använd
alltid hörselskydd.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt
inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser
eller i närheten av lättantändliga vätskor
eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.)
kan den elektriska säkerheten ökas
genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
!
6m/20ft
360˚
•
•
•
•
•
Håll barn borta. Låt inte andra personer
komma i kontakt med elverktyg eller
sladden. Alla personer skall hållas borta
från arbetsområdet.
Förvara verktyg säkert. När elverktyget
inte används skall de förvaras på ett torrt,
högt placerat ställe, inlåsta, utom räckhåll
för barn.
Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar
bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. De kan fastna
i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om
Du har långt hår.
Använd skyddsglasögon. Använd
skyddsglasögon för att förhindra skada.
•
!
•
•
•
•
Misshandla inte sladden. Bär aldrig
verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från
uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du
alltid har säkert fotfäste och balans.
Sköt verktygen med omsorg. Håll
verktygen skarpa och rena. Följ
instruktionerna beträffande skötsel och
byte av verktyg. Kontrollera elverktygets
sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad
om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från
olja och fett.
Ta ut kontakten från uttaget när
elverktyget inte är i bruk, innan service
och vid byte av verktyg.
Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte
anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten
till uttaget.
Förlängningssladdar utomhus.
Utomhus skall endast användas
förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
Var uppmärksam. Titta på det Du gör.
Använd sunt förnuft. Använd inte
elverktyget när Du är trött.
Kontrollera elverktyget för skador
innan Du ansluter sladden till
vägguttaget. Innan fortsatt användning
av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta
delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om de fortsatt kommer att
fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla
delar är riktigt monterade och att andra
förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller
annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad,
om ej annat anges i bruksanvisningen.
11
•
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos
en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
För Din personliga säkerhet. Använd
endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat
verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för
personskada.
Dubbelisolering
Häcksaxen är dubbelisolerad. Det innebär att
utvändiga delar av metall är elektriskt
isolerade från strömkällan. Detta uppnås
genom att man placerar en extra
isoleringsbarriär mellan elektriska och
mekaniska delar. Dubbelisoleringen innebär
större elektrisk säkerhet och att maskinen
inte behöver jordas.
Extra elektrisk säkerhet
Vi rekommenderar att jordfelsbrytare används.
TV- och radiostörning
Alla Black & Deckers trädgårdsverktyg uppfyller
reglerna för TV- och radiostörning.
Modeller med låsknapp (Fig. 4)
Häcksaxen startas genom att låsknappen (A) trycks
in först och därefter strömbrytaren (B Stäng av
häcksaxen genom att släppa strömbrytaren.
Modeller med bromsfunktion.
Det kan ta ett ögonblick efter att motorn har startat
innan knivarna börjar röra sig. Genom att
strömbrytaren trycks in helt sätts bromsmekanismen
ur funktion och knivarna börjar röra sig. Motorn
fortsätter att gå en kort stund efter att den år
avstängd och knivarna slutat röra sig. Detta är
helt normalt.
Modeller med elektronisk
hastighetskontroll (Fig. 5)
Variera hastigheten efter användningsområde.
Låg hastighet lämpar sig för lätt putsning av häcken
och hög hastighet för snabb klippning av häcken.
Slå av strömbrytaren innan Du ställer in hastigheten.
Bladhastigheten kan justeras från låg till hög -1 är
låg och 2 är hög hastighet (fig. 5).
Användningstips (Fig. 6.1 - 6.5)
• Knivarna skär mest effektivt om de hålls i 15˚
•
•
Monteringsanvisning
• För att undvika skador bör man inte ta av
emballaget runt knivarna innan bygelhandtaget
är monterat.
Vid monteringen behöver Du en stjärnskruvmejsel
(nr. 2 Pozidrive).
Montering av bygelhandtaget (Fig. 2)
• Placera bygelhandtaget (1) över fästpunkterna (2)
•
på var sida om häcksaxen.
Sätt de stora skruvarna (3) genom handtaget
och in i maskinen. Skruva åt så att de sitter fast
i maskinhuset.
Montering av säkerhetsskölden
(Fig. 3)
Drag säkerhetsskölden över knivarna och fäst den i
skårorna. Sätt skruvarna genom säkerhetssköldens
sidor och in i motorhuset och drag åt dem.
12
lutning (fig. 6.1) och inte parallellt med klipplinjen.
De flesta trimmar toppen på häcken först.
Håll häcksaxen i den föreslagna vinkeln och för
häcksaxen, med knivarna lätt framåtlutade,
stadigt längs den önskade klipplinjen.
De dubbla knivarna gör att Du kan klippa i vilken
riktning Du vill, även sidledes. För att få en riktigt
jämn kant kan man spänna upp ett snöre och
klippa strax ovanför det (fig. 6.3).
•
Jämna sidor åstadkoms lättast om man klipper
nerifrån och upp (fig. 6.4).
• Gör man tvärtom får man ett ojämnt resultat.
Se till att knivarna inte kommer i kontakt med
ståltråd eller liknande. Det kan skada dem
(fig. 6.5).
Du kan även klippa och trimma buskar och snår med
häcksaxen.
Underhåll
Drag ut sladden från uttaget.
• Rengör plastdelarna med en fuktig trasa.
Använd inte kemikalier.
• Använd en hård borste som doppats i olja
avsedd för kedjesågar och rengör kniven.
(Var försiktig så att Du inte skär Dig.)
Oljan förhindrar rostangrepp.
• Håll oljan borta från plastdelarna.
• Efter rengöring, sätt in kniven i skyddsfodralet.
Förvara häcksaxen säkert. Fodralet kan fästas
på väggen.
•
•
Om kniven blir slö eller skadad kan man fila den
skarp, men iakttag stor försiktighet, det finns risk
för skador.
Black & Deckers serviceverkstäder kan
tillhandahålla nya knivar.
Miljö
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i
Din kommun.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Garanti
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos
Black & Decker AB.
Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar att
maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel vid
leverans. Garantin gäller 12 månader från leveransen.
Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt reparera eller
byta ut maskinen efter eget val.
För att rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall
köparen underrätta närmaste Black & Decker
auktoriserad serviceverkstad om felet inom fjorton
dagar efter det att felet upptäckts eller bort
upptäckas. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda
serviceverkstad eller till inköpsstället.
För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga delar
Konsumentköplagen som reglerar förhållandet mellan
återförsäljare och köpare.
SVERIGE
CE Duglighetsförklaring
Vi förklarar att verktygen: GT200, GT201, GT220,
GT221, GT230, GT231, GT233, GT240, GT241,
GT243, GT331, GT334, GT341,
GT344, HT22, HT23, HT33, HT40, GT430,
GT440, GT150
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN50144, EN55014, EN55104, 73/23/EEC,
Vägt ljudtryck är 91dB (A)
Vägt ljudeffekt är 104dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s 2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
Övriga Black & Decker produkter
Black & Decker har ett brett sortiment med elektriska
trädgårdsredskap som underlättar trädgårdsarbetet.
Kontakta Black & Decker för ytterligare information.
Gräsklippare
Kedjesågar
Mossrivare
Kompostkvarn
Grästrimmare
Häcksaxar
13
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
United Kingdom
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway
North Croydon, Victoria 3136
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, Nossegem
1930-Zaventem-Zuid
Black & Decker AB
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40
65510 Idstein
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1231 Wien
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Powerdek Tool Distributors
22 Inglestone Road, Village Deep
Johannesburg, South Africa
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
®
14
Tel: 03 213 8200
Fax: 03 726 7150
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Tlf:
Fax:
Tel:
Fax:
Tηλ:
Service:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
70-20 15 10
48-14 13 99
06126 210
06126 212435
01 9242870-75
01 9242876-7
01 9242869
977 297110
56631 BLADE E
977 802342
72 20 39 20
300 250
72 20 39 00
01 730 69 33
54462 BDZH CH
01 730 70 67
039 23 87 1
039 23 87 59 3
07650 82000
07650 38184
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Fax:
09 579 7600
09 579 8200
22-32 46 40
22-32 46 50
0222 66 116-0
13228 BLACK A
0222 66 116-14
468 76 13/468 75 13
16 607 BLADEC P
467 15 80
011 493 4000
011 493 6391
Puh:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
358-0 825 4540
358-0 825 45444
358-0 825 4540
358-0 825 45444
031-68 60 00
031-68 60 08
Tel: 01753 511234
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Part no. 371617 11/95
Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising