GL535 | Black&Decker GL535 STRING TRIMMER instruction manual

Græstrimmer
Brugsanvisning
Reflex®
®
Reflex græs- og kanttrimmere har et enestående
helautomatisk trådfremføringssystem. Dette betyder
at brugeren slet ikke behøver at tænke på
trådfremføringen. Det passer græstrimmeren selv.
!
Dobbeltisolering
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Det betyder
at alle udvendige metaldele er elektrisk
isolerede fra el-nettet. Det gøres ved at
placere isolationsafskærmning mellem de
elektriske og de mekaniske dele, hvilket gør
det unødvendigt at jordforbinde værktøjet.
• Brug solide sko eller støvler, således at
dine fødder er beskyttede - nyklippet
græs er fugtigt og glat.
• Sørg for at det område der skal klippes er
frit for grene, sten ståltråd og andet som
kan beskadige maskinen.
• Brug lange bukser for at beskytte
benene. Genstande som befinder sig i
græsset kan blive kastet ud af
nylontråden.
• Brug ikke maskinen når det regner eller
når vejret er fugtigt. Lad ikke maskinen
blive våd.
• Brug ikke maskinen hvis den er
beskadiget. Alle beskadigede dele skal
udskiftes før maskinen tages i brug påny.
Produktbeskrivelse
Nedenfor følger en liste over de dele som omtales og
vises i brugsanvisningen.
Græstrimmer (1)
Støttehåndtag (2)
Strømafbryder (3)
Strømafbryderhåndtag (4)
Fæste til ledning (5)
Kontakt (6)
Knap (GL540) (7)
Trådkniv (8)
Trimmertråd (9)
Beskyttelsesskærm (10)
Beskyttelsesflange (11)
Skrue (12)
Skruehul (13)
Forreste kant (14)
Spolehylster (15)
Låseknap (16)
Trådmagasin (17)
Hul til nylontråd (18)
1
2
4
Trådspole (19)
•
t
•
Pil (20)
Trådholderhul (21)
Modvægt (22)
•
•
Vigtigt!
Inden grætrimmeren tages i brug, bør
man bruge nogle minutter på at læse
brugsanvisningen grundigt igennem. Gem
brugsanvisningen lettilgængeligt, så alle
der bruger græstrimmeren har let adgang
til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør
man altid følge Arbejdstilsynets regler.
2
360˚
6m/20f
5
6
7
Sikkerhedsinstruktioner
• Maskinen er kun beregnet til 220 volt
vekselstrøm.
• Tag stikket ud ved rengøring, fejlsøgning
og justering eller hvis ledningen er blevet
filtret ind eller er blevet beskadiget.
•
•
•
Sørg for at børn eller dyr ikke er i
nærheden under arbejdets udførelse. De
bør være på mindst 6 meters afstand af
arbejdsområdet.
Husk på at brugeren er ansvarlig for
ulykker som rammer andre mennesker
eller deres ejendom.
Brug kun trimmeren i dagslys, ikke i
skumringen eller når mørket er faldet på.
Brug ikke trimmeren på bratte skråninger.
Vær omhyggelig med at stå solidt fast.
Montér aldrig ståltråd eller lignende.
Brug kun originaltråd.
Sørg for at ledningen ikke kommer i
kontakt med nylontråden. Du må hele
tiden have den under opsyn.
Forlad aldrig maskinen uden opsyn når
den er tilsluttet strømudtag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mennesker som ikke kender denne
type maskine og som ikke har læst
brugsanvisningen, bør ikke bruge
maskinen.
Nylontråden fortsætter med at rotere en
kort tid efter at du slipper
afbryderknappen. Du må aldrig vende
maskinen eller forsøge at stoppe
nylontråden. Den skal selv stoppe.
Maskinen må aldrig bæres i ledningen,
og stikket må ikke trækkes ud ved at
man trækker i ledningen. Hold ledningen
væk fra varmekilder, olie og skarpe
kanter. Hvis ledningen er beskadiget må
maskinen ikke bruges.
Græstrimmeren er konstrueret til at blive
brugt i lodret stilling, hvis den bruges på
anden måde kan den forårsage skader.
Brug beskyttelsesbriller når du arbejder
med græstrimmeren.
Brug høreværn såfremt lydniveauet
virker højt.
Kryds ikke grusstier og lignende når du
arbejder med græstrimmeren.
Opbevar maskinen på et tørt sted
udenfor børns rækkevidde.
Start ikke maskinen når du har vendt
den om.
Maskinen må ikke bruges når
beskyttelsesskærmen ikke er monteret.
Hold maskinen godt væk fra dine fødder
og andre kropsdele når den er i gang.
Den forlængerledning som du bruger skal
være godkendt til udendørs brug.
Ved service eller eventuel reparation
kontakt altid et autoriseret Black & Decker
serviceværksted.
Monteringsanvisning (Fig. 2)
• Tag trimmeren og beskyttelsesskærmen
2
•
•
•
•
•
(10) ud af emballagen.
Skru skruen (12) som sidder på
undersiden af beskyttelsesskærmen (1)
ud (Fig. 2.1).
Monter beskyttelseskærmen i rillen på
trimmeren (Fig. 2.2).
Tryk beskyttelseskærmen ordentlig på
plads, en side ad gangen indtil
beskyttelsesskærmen sidder helt tæt til
trimmeren (Fig. 2.3).
Skru skruen i (Fig. 2.4).
Hvis monteringen er udført rigtigt sidder
beskyttelsesskærmen nu på plads.
DANMARK
•
Ved transport er nylontråden (9) fæstnet
på spolehuset med tape. Fjern
dette og træk tråden mindst 9cm (3.5”)
ud fra trådmagasinet inden
trimmeren startes.
Vigtigt! Når maskinen bruges for første
gang vil for lang tråd blive skåret bort af
trådkniven (8). Pas derfor på, at der ikke
stikker unødvendigt meget tråd ud af
trådmagasinet.
• Kontrollér at trådmagasinet/spolehuset
(16) sidder ordentligt på plads.
Sådan bruges trimmeren (Fig. A - J)
Følg nedenstående instruktion for at opnå det
bedste resultat.
Brug aldrig trimmeren uden
beskyttelsesskærm (10).
Klip ikke i vådt græs, det bedste resultat får
man når græsset er tørt.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Trimning
• Start trimmeren ved at trykke afbryderen
(3) ind.
• Afbryd trimmeren ved at slippe
afbryderen (3).
• Bær trimmeren i støttehåndtaget (2) når
trimmeren ikke er i brug.
Klip i vinkel med trådspidsen mod græsset.
Før trimmeren langsomt fra side til side.
Overbelast ikke trimmeren, den arbejder
bedst med højt omdrejningstal.
Hvis græsset er højt, bør du begynde med
den øverste del, klip lidt ad gangen.
Brug beskyttelsesskærmens kant for at
holde tråden væk fra hårde overflader eller
ømtålelige genstande.
Kantklipning (GL540)
Bedste resultat opnås på kanter som er
dybere end 5cm.
Obs! Trimmeren bruges til at vedligeholde
kanter, ikke til at lave kanter med.
Kabellås
Lav en sløjfe på forlængerledningen og
fastgør den i kabellåsen (5) for at undgå at
stikkene går fra hinanden hvis ledningen
hænger fast i noget.
3
Obs! Kun for de som har en beskyttelseslås
på forlængerledningens stik. På
trimmerstikkets side findes en krog som kan
fjernes. Brug en skævbider eller et
tilsvarende stykke værktøj.
Ændring fra trimmer- til
kantklipperindstilling (GL540) (Fig. 3)
3
Foruden at kunne anvendes til traditionel
græstrimning så kan trimmeren bruges
som kantskærer.
Indstilling til græstrimmer- henholdsvis
kantskærerposition.
• Med trimmeren afbrudt anbringes den
ene hånd på afbryderhåndtaget (4) og
den anden hånd på trimmerens skaft (1).
Tryk knappen (7) på trimmerens forside
ind. Hold knappen inde samtidig med at
den nederste del af trimmeren drejes
mod uret. Slip knappen og drej til
trimmeren låser (Fig. 3).
• Den bedste måde at bruge trimmeren
som kanttrimmer på, er at holde
trimmeren ved siden af dig (Fig. 3.2).
Før den forreste kant (14) langs med
græsplænen så trimmeren kun klipper
det græs som hænger ud over
kanten (Fig. H).
Ny trimmertråd
Ny spole med 10m tråd fås som tilbehør. Alternativt
kan løs tråd købes i forskellige længder. Brug altid
originaltråd ellers kan trimmeren beskadiges og
trådfremføringen holde op med at fungere.
Isætning af ny spole (Fig. 4 & 5)
• Træk ledningen ud af stikkontakten.
• Tag spolehylsteret ud ved at trykke
4
•
•
5
4
•
knapperne (16) indad og opad (Fig. 4).
Tag spolen ud.
Rengør spolehylsteret og trådmagasinet
hvis nødvendigt.
Træk ca. 9cm tråd (9) frem fra den nye
spole (19) og fastgør tråden midlertidigt i
en af de “L”-formede riller for at forhindre
at tråden vikler op.
Træd tråden gennem trådhullet og sæt
spolen på plads. Løsn tråden fra den
“L”-formede rille. Kontroller at spolen
sidder rigtigt på plads, evnetuelt er det
nødvendigt at spolen drejes lidt for at
falde helt på plads. Kontroller at mindst
9cm tråd kommer ud fra spolehylsteret.
•
Sæt spolehylsteret på plads. Vær
omhyggelig med at begge knapper (16)
falder rigtigt på plads.
Montering af ny tråd på eksisterende
spole (Fig. 6 & 7)
• Maksimalt kan der vikles 10m ny tråd op
6
•
•
•
•
•
•
på den tomme spole. Spolen har en
“indikator” som viser hvor meget tråd der
kan vikles på, vikles der for meget på,
fungerer trådfremføringssystemet ikke.
Fjern eventuelle rester af gammel tråd fra
spolen (19).
Skub ca. 2cm af den nye tråd gennem et
af de to huller i trådmagasinet (19).
Bøj tråden og træk den ind i den “L”formede rille. Tråden skal nu sidde rigtigt
fast. Vikel tråden i pilens retning.
Sno tråden jævnt op uden at den krydses.
Når tråden er viklet omhyggeligt op
fæstnes den midlertidigt i en “L”-formet
rille, således at tråden ikke vikler sig af.
Lad ca. 9cm af tråden uden for rillen.
Sæt spolen og spolehylsteret (15) på plads
i trådmagasinet. Følg instruktionerne
under “Udskiftning af spole”.
Rengøring
• Bedste resultat opnåes når tråd, spole og
luftudtag holdes rene. Brug en tør børste
eller klud.
•
•
Trimmerens plastdele kan rengøres med en mild
sæbeopløsning, fugtige klude og varmt vand.
Brug aldrig opløsningsmidler eller stærke
kemikalier ved rengøring. Rengør aldrig med
rindende vand, højtryksrenser eller lignende.
Trimmeren er forsynet med selvsmørende lejer,
smøring er derfor unødvendig.
Fejlsøgning
Inden fejlsøgning påbegyndes skal ledningen
trækkes ud af stikkontakten.
• Hvis trimmeren ikke starter, undersøg om
stikkene er sat rigtigt sammen. Hvis ikke det
hjælper, kontroller at sikringen på el-måleren
er i orden.
• Hvis den automatiske trådfremføring ikke
fungerer:
Tråden er for kort eller filtret
• Træk ledningen ud af vægkontakten.
• Tag spolehylsteret (15) ud ved at presse
spolebeskyttelsesknapperne (16) ind og
opad (Fig. 4).
•
•
Løft spolen (19) ca. 6mm op af spolehylsteret
(17) og træk tråden (9) frem så mindst 9cm
stikker ud gennem trådhullet .
Drej på spolen så den kommer rigtigt
på plads og sæt spolehylsteret tilbage.
Vær omhyggelig med at
spolebeskyttelsesknapperne fæstner rigtigt.
Er tråden stadig filtret eller knækket inde
i spolehylsteret
• Tag ledningen ud af vægkontakten og
tag spolehylsteret ud i henhold til
tidligere instruktion.
• Løft spolen (19) ud. Hold den viklede tråd på
plads så den ikke filtrer (Fig. 7).
• Sno tråden forsigtigt ud (9) af spolen så
tråden ikke krydser eller klemmer noget sted.
Sno derefter tråden jævnt på spolen igen i
pilens retning (20).
• Fastgør tråden midlertidigt i en af de
“L”-formede riller for at forhindre at tråden
vikler op. Kontroller at mindst 9cm tråd
stikker ud fra rillen.
• Drej modvægten (22) frem og tilbage for at
kontrollere at den bevæger sig frit.
• Fjern eventuelt snavs som kan have sat sig i
spolehylsteret eller i trådmagasinet.
• Træd tråden gennem trådhullet og sæt
spolen på plads. Løsn tråden fra den
“L”-formede rille. Kontroller at spolen sidder
rigtigt på plads, evnetuelt er det nødvendigt
at spolen drejes lidt for at falde helt på plads.
Kontroller at mindst 9cm tråd kommer ud fra
spolehylsteret.
•
Sæt spolelåget på plads som tidligere
beskrevet.
Miljø
Når din maskine er udslidt, vær med til at
beskytte naturen og smid ikke maskinen væk
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Indlevér den til et af de indsamlingssteder
som findes i kommunen eller til et
Black & Decker serviceværksted.
Service
Skulle der opstå fejl på maskinen, indlevér den altid
til et autoriseret serviceværksted. (Se i en gyldig
prisliste/katalog efter yderligere oplysninger eller ring
til Black & Decker.)
På grund af forskning og produktudvikling kan
ovenstående specifikationer ændres uden
speciel meddelelse.
DANMARK
Garanti og service
Black & Decker yder garanti i henhold til specifikke
garantivilkår som til enhver tid kan fås hos
Black & Decker Danmark.
Disse indbærer bl.a.:
Black & Decker garanterer at maskinen er fri for
materiale- eller fabrikationsfejl ved leveringen.
Garantien gælder 12 måneder fra leveringen.
Black & Decker påtager sig omkostningsfrit at
reparere eller udskifte maskinen, efter eget valg.
For at kunne påberåbe sig at en fejl omfattes af
garantien skal køberen underette nærmeste
autoriserede Black & Decker værksted om fejlen
inden fjorten dage efter at fejlen er konstateret.
Køberen skal kunne fremvise kvittering, faktura eller
anden form for indkøbsbevis som viser hvor og
hvornår maskinen er indkøbt. Køberen er pligtig til,
for egne omkostninger at indlevere maskinen
samlet, til et sådant værksted eller der hvor
maskinen er indkøbt.
Vedrørende almindeligt forbrugerkøb gælder desuden
den del af forbrugerkøbeloven som regulerer
forholdet mellem forhandler og køber.
Andre Black & Decker produkter
Black & Decker har et bredt sortiment haveprodukter
som gør havearbejdet lettere og mere morsomt.
Kontakt nærmeste Black & Decker forhandler og få
nærmere information.
Plæneklippere
Hækkeklippere
Græstrimmere
Kædesave
Mosfjernere
Kompostkværne
EU Konformitetserklæring
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
GL530, GL540
er i overensstemmelse med 89/392/EEC,
89/336/EEC, EN60335, EN55014, EN55104,
73/23/EEC
Vægt lydtryk er 96dB (A)
Vægt lydeffekt er 96dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er 4m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG United Kingdom
5
Viimeistelyleikkuri
Käyttöohje
Reflex®
Uusissa viimeistelyleikkureissa on täysautomaattinen
langansyöttötoiminto Reflex®. Sen avulla käyttäjän ei
itse tarvitse säätää leikkaavaa lankaa, vaan kone
huolehtii siitä itse.
Tuotekuvaus
!
Seuraavat osat esiintyvät käyttöohjeessa:
Viimeistelyleikkuri (1)
Tukikahva (2)
Virrankatkaisija (3)
Virtakytkimen kahva (4)
Sähköjohdon pidike (5)
Sähkökontaktit (6)
Nappi (GL540) (7)
Langan katkaisija (8)
Leikkuulanka (9)
Suoja (10)
Reunasuojus (11)
Ruuvi (12)
Ruuvin reikä (13)
Etureuna (14)
Lankakelan suojus (15)
Lankakelan suojan nappi (16)
Lankakelan pesä (17)
Kelan lankareikä (18)
Lankakela (19)
1
Kaksoiseristys
Leikkurissa on kaksoiseristys eli uloimmat
metalliosat on sähköisesti eristetty verkosta.
Tämä tapahtuu laittamalla eristyskytkin
sähköisten ja mekaanisten osien väliin, jolloin
koneen maadoittaminen on tarpeetonta.
• Käytä tukevia kenkiä tai saappaita
suojataksesi jalkojasi. Kosteaan, juuri
leikattuun ruohoon voi helposti liukastua.
• Tarkista, että leikattavalla alueella ei ole
oksia, kiviä, rautalankaa tai muuta, joka
voi vahingoittaa leikkuria.
• Käytä pitkiä housuja suojataksesi
jalkojasi. Nurmikossa mahdollisesti olevat
esineet voivat singota leikkuulangasta.
• Älä käytä leikkuria sateella äläkä leikkaa
kosteaa nurmikkoa. Älä anna leikkurin
kastua.
• Älä koskaan käytä leikkuria, mikäli jokin
sen osa on vahingoittunut. Korjaa tai
vaihda viallinen osa ennen käyttöä.
2
4
•
•
•
Tärkeää!
Lue käyttöohje huolellisesti ennen leikkurin
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje ja pidä se
kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluhallituksen ohjeita.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja
tulee näitä perusohjeita aina noudattaa.
6
t
Nuoli (20)
Langan pidikereikä (21)
Vastapaino (22)
360˚
6m/20f
5
6
7
Perusohjeiden noudattaminen vähentää
sähköiskujen, henkilövaurioiden ja
tulipalon riskiä.
• Kone on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan 230V:n verkkovirrassa.
• Poista töpseli pistokkeesta
puhdistaessasi, etsiessäsi vikaa ja
säätäessäsi leikkuria sekä johdon
sotkeutuessa tai sen ollessa viallinen.
•
•
•
•
Varmista etteivät lapset tai kotieläimet
ole lähellä käyttäessäsi leikkuria minimietäisyys työskentelyalueesta on 6m.
Muista että leikkurin käyttäjä on
vastuussa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen koituvista vahingoista tai
vaaratilanteista.
Leikkaa ainoastaan päivänvalossa, älä
hämärässä tai pimeässä.
Älä leikkaa jyrkissä rinteissä. Varmista,
että sinulla on vakaa jalansija.
Älä koskaan laita leikkuriin teräslankaa
tai vastaavaa. Käytä ainoastaan
alkuperäistä lankaa.
Pidä johto aina poissa leikkuulangan
tieltä. Tarkkaile johtoa koko ajan.
Älä koskaan jätä leikkuria ilman valvontaa
sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sellaisten käyttäjien, jotka eivät tunne
leikkuria eivätkä ole lukeneet käyttöohjetta
ei tule käyttää leikkuria.
Leikkuulanka pyörii jonkin aikaa koneen
sammuttamisen jälkeen. Tällöin älä
koskaan käännä konetta kyljelleen tai yritä
pysäyttää leikkuulankaa. Odota että lanka
pysähtyy itsekseen.
Leikkuria ei koskaan saa kantaa johdosta
tai irrottaa verkkovirrasta johdosta
nykäisemällä. Suojaa johtoa lämmöltä,
öljyltä ja teräviltä reunoilta. Mikäli johto on
viallinen, leikkuria ei saa käyttää.
Leikkuri on suunniteltu käytettäväksi
pystysuorassa asennossa. Muiden
asentojen käyttämisestä saattaa aiheutua
vahinkoja.
Käytä suojalaseja työskennellessäsi
leikkurilla.
Käytä kuulosuojaimia jos leikkurin
äänenvoimakkuus tuntuu epämukavalta
työskennellessäsi.
Älä kuljeta leikkuria sora- tai hiekkateiden
yli langan pyöriessä.
Säilytä leikkuri kuivassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Älä koskaan käynnistä leikkuria sen
ollessa ylösalaisin.
Älä koskaan käytä leikkuria ilman suojusta.
Työskentele aina leikkuri itsestäsi poispäin
jalkojen ja muiden ruumiinosien
suojelemiseksi.
Käyttäessäsi jatkojohtoa, sen tulee olla
ulkokäyttöön hyväksytty.
Mikäli leikkurisi tarvitsee huoltoa, toimita
se valtuutettuun Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
Asennusohjeet (Kuva 2)
• Ota leikkuri ja suoja (10) pakkauksesta.
• Irrota suojan alapuolella oleva ruuvi (12)
2
•
•
•
•
•
(Kuva 2.1).
Laita suoja leikkurin uraan (Kuva 2.2).
Paina suoja kunnolla kiinni, yksi reuna
kerrallaan, kunnes suoja on kokonaan
kohti trimmeriä (Kuva 2.3).
Kiinnitä ruuvi (Kuva 2.4).
Mikäli suojan asennus on tehty oikein, on
se nyt kunnolla paikallaan.
Kuljetuksen aikana on leikkuulanka (9)
teipattu kelan suojaa vasten. Poista teippi
ja tarkista, että vähintään 9cm (3.5”)
lankaa tulee ulos pesästä ennen
leikkurin käynnistystä.
SUOMI
Tärkeää! Käytettäessä konetta ensimmäistä
kertaa liika lanka leikkautuu pois langan
katkaisijassa (8). Tarkista, ettei kelalta tule
liikaa lankaa.
• Tarkista aina, että suoja 15 on
kunnolla paikallaan.
Viimeistelyleikkurin käyttö (Kuvat A - J)
Saavuttaaksesi parhaan tuloksen noudata
seuraavia ohjeita.
Älä koskaan käytä leikkuria ilman suojaa (10).
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Älä trimmaa märkää nurmikkoa, parhaimman
tuloksen saat kuivalla nurmikolla.
Viimeistely
• Käynnistä leikkuri painamalla
virrankatkaisijasta (3).
• Sammuta leikkuri päästämällä irti
virrankatkaisijasta (3).
• Kanna leikkuria tukikahvasta (2) kun et
käytä sitä.
Leikkaa lankakela kulmassa nurmikkoon.
Liikuta leikkuria varovasti sivuttain.
Älä ylikuormita leikkuria. Parhaimman
tuloksen saat leikkurin käydessä
korkeimmalla kierrosnopeudella.
Leikatessasi pitkää nurmikkoa aloita ylhäältä,
leikkaa vähän kerrallaan.
Käytä suojan reunaa apunasi pitääksesi
langan pois kovista tai aroista paikoista.
Reunaviimeistely (GL540)
Parhaimman tuloksen saat leikatessasi yli
5cm syviä reunoja.
Huom! Leikkuri on tarkoitettu siistimään
reunoja, ei tekemään niitä.
Johdon pidike
Tee jatkojohdosta silmukka ja kiinnitä se
pidikkeeseen (5). Näin kontakti ei irtoa mikäli
johto juuttuu kiinni.
Huom! Ainoastaan niille, joilla on suojalukko
jatkojohdon kontaktipäässä: leikkurin
sähkökontaktin sivulla on lukko, joka voidaan
poistaa. Käytä poistamiseen lankasaksia
tai vastaavia.
7
•
•
Leikkurin muuttaminen
viimeistelyleikkuuasennosta
reunaviimeistelyasentoon (GL540)
(Kuva 3)
3
Tavallisen viimeistelyn lisäksi voidaan leikkuria
käyttää myös reunaviimeistelyyn.
Leikkurin säätö reunaviimeistelyasentoon:
• Kun leikkuri on pois päältä, sijoita käsi
virtakytkimen kahvalle (4) ja toinen käsi
leikkurin rungolle (1). Paina leikkurin
etuosassa olevaa nappia (7). Pidä nappi
painettuna pohjaan ja käännä leikkurin
runkoa vastapäivään ja irrota nappi.
Käännä runkoa kunnes se lukkiutuu
paikalleen (Kuva 3).
• Tehokkain tapa käyttää leikkuria
reunaviimeistelyyn on seisoa reunan
sivussa (Kuva 3.1). Ohjaa leikkurin
etureunaa (14) nurmikon mukaisesti siten,
että leikkuulanka leikkaa vain reunan yli
kasvavan ruohon (Kuva H).
•
•
•
•
Puhdistus
• Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi pidä
•
Uudet langat
Uusia keloja, joissa on 10 metriä lankaa voi ostaa
tarvikkeena Black & Decker jälleenmyyjältäsi.
Vaihtoehtoisesti voit ostaa irtolankaa, jota myydään
eri mittaisena. Käytä aina alkuperäistä lankaa
muuten leikkurisi saattaa vaurioitua tai langansyöttö
lakata toimimasta.
Uuden kelan asentaminen (Kuvat 4 & 5)
• Poista pistoke verkkovirrasta.
• Poista suoja painamalla nappeja (16)
4
•
•
5
•
•
sisään ja ylöspäin (kuva 4). Poista kela.
Tarvittaessa puhdista pesä ja suoja.
Vedä uudesta kelasta (19) n. 9cm lankaa
(9) esiin ja kiinnitä lanka väliaikaisesti
“L”-muotoiseen uraan estääksesi sen
purkautumisen.
Laita lanka reiästä ja laita suoja
paikalleen. Irroita lanka “L”-urasta.
Tarkista, että kela on kunnolla paikallaan;
kierrä sitä hiukan. Varmista, että
vähintään 9cm lankaa tulee pesästä.
Laita suoja takaisin. Tarkista, että napit
(16) ovat kunnolla paikallaan.
Uuden langan laittaminen vanhaan
kelaan (kuva 6 & 7)
• Tyhjään kelaan voidaan laittaa enintään
6
8
10m lankaa. Kelassa on “tunnistin”, joka
osoittaa laitettavan langan määrän. Mikäli
lankaa laitetaan liikaa, automaattinen
langansyöttö ei toimi.
Poista loput vanhasta langasta kelasta (19).
Työnnä n. 2cm uudesta langasta
jompaankumpaan pesässä olevista
rei’istä (19).
Taivuta lankaa ja vedä se “L”-muotoiseen
uraan. Lanka on nyt kunnolla kiinni. Vedä
lankaa nuolen (20) suuntaan.
Kierrä lankaa tasaisesti kelalle, älä
ristiin rastiin.
Langan ollessa kunnolla kierretty kiinnitä
se väliaikaisesti “L”-muotoiseen uraan
estääksesi sen purkautumisen. Jätä n.
9cm lankaa roikkumaan urasta.
Laita kela ja suoja (15) takaisin pesään.
Noudata kohdan “Kelan vaihto” ohjeita.
•
lanka, kela ja ilmareiät puhtaana. Käytä kuivaa
harjaa tai riepua.
Leikkurin muoviosat voidaan puhdistaa miedolla
saippualiuoksella, kostealla rievulla ja lämpimällä
vedellä. Älä koskaan käytä puhdistukseen
liuotinaineita tai voimakkaita kemikaaleja äläkä
puhdista leikkuria juoksevan veden alla,
painepesurilla tai vastaavalla.
Leikkurissa on itsevoitelevat laakerit, siksi voitelua
ei tarvita.
Vian etsintä
Ennen vian etsimistä poista pistoke verkkovirrasta.
•
•
Mikäli leikkuri ei käynnisty, tarkista että johdot
ovat kunnolla kiinni. Mikäli tämä ei auta,
tarkista sulakkeet.
Mikäli automaattinen langansyöttö ei toimi:
Lanka on liian lyhyt tai sotkussa
• Poista pistoke verkkovirrasta.
• Poista suoja (15) painamalla nappeja (16)
sisään ja ylöspäin (kuva 4).
• Nosta kelaa (19) n. 6mm pesästä (17) ja
vedä lankaa (9) esiin niin, että vähintään 9cm
tulee ulos reiästä.
• Käännä kela kunnolla paikalleen ja laita suoja
takaisin. Tarkista, että napit ovat kunnolla
paikallaan.
Lanka on edelleen sotkussa tai poikki
• Poista pistoke verkkovirrasta ja irroita suoja
aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
• Nosta kela (19) pois. Pidä lankaa paikallaan,
ettei se purkaudu (kuva 7).
• Pura lankaa (9) varovasti kelasta niin,
että kaikki mahdolliset sotkut ja ristiin
•
•
•
•
•
menemiset on pois. Kierrä lanka tasaisesti
takaisin nuolien (20) osoittamaan suuntaan.
Kiinnitä lanka väliaikaisesti “L”-muotoiseen
uraan estääksesi sen purkautumisen. Jätä n.
9cm lankaa roikkumaan urasta.
Kierrä vastapainoa (22) edestakaisin
varmistaaksesi, että se liikkuu kunnolla.
Puhdista pesästä tai suojasta liat.
Laita lanka reiästä ja laita suoja paikalleen.
Irroita lanka “L”-urasta. Tarkista, että kela on
kunnolla paikallaan; kierrä sitä hiukan.
Varmista, että vähintään 9cm lankaa
tulee pesästä.
Laita suoja paikalleen aikaisempien
ohjeiden mukaisesti.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois vaan vie
se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai
jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:öön.)
Jatkuvan tuotekehityksen seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Takuu ja huolto
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi.
Suomessa huoltoliikkeitä on seitsemän. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia
tarjota Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia
sekä laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
SUOMI
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen
liittyvää vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti
tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan misään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin,
että Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
Pyrkimys täydellisyyteen
Takuun sisältö
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
Me Black & Deckerillä toivomme, että asiakkaamme
olisivat tyytyväisiä poistuessaan huoltoliikkestämme.
Mikäli jostain syystä jokin jäi painamaan mieltäsi, voit
soittaa Black & Decker Oy:lle. Mikäli koneesi kaipaa
huoltoa, ota yhteyttä Black & Deckerin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai soita Black & Decker Oy:öön.
Muita Black & Deckerin tuotteita
Ruohonleikkurit
Sammaleenpoistajat
Pensasleikkurit
Viimeistelyleikkurit
Ketjusahat
Risuhakkurit
9
SUOMI
CE Kelvollisuusvakuutus
Vakuutamme että työkalut:
GL530, GL540
ovat 89/392/EEC, 89/392/EEC, EN60335,
EN55014, EN55104, 73/23/EEC mukaiset
Mitattu melupaine 96dB (A)
Mitattu meluteho 96dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä 4m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
10
Gresstrimmere
Bruksanvisning
Reflex®
®
Reflex gress og kanttrimmer har et unikt
helautomatisk trådmatingsystem. Dette innebærer at
brukeren ikke behøver å tenke på trådmatingen, det
ordner trimmeren selv.
!
Detaljbeskrivelse
Nedenfor følger en liste over de deler som omtales
og vises i bruksanvisningen.
Trimmer (1)
Støttehåndtak (2)
Strømbryter (3)
Strømbryterhåndtak (4)
Ledningvinne (5)
Kontakt (6)
Knapp (GL540) (7)
Trimkniv for tråd (8)
Trimmertråd (9)
Deksel (10)
Beskyttelsesflens (11)
Skrue (12)
Skruehull (13)
Fremre kant (14)
Spolebeskyttelse (15)
Spolebeskyttelsesknapp (16)
Spolehus (17)
Trådhull (18)
1
2
Spole (19)
Pil (20)
Trådholder hull (21)
Motvekt (22)
Viktig!
Les bruksanvisningen nøye og lær deg
maskinen før den tas i bruk.
Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig.
I tillegg til nedenforstående forskrifter må alle
vernebestemmelser til våre og de av
myndighetene fastsatte verneregler alltid
leses og følges av alle som bruker maskinen.
t
5
6
7
360˚
6m/20f
4
Sikkerhetsinstruksjoner
• Maskinen er beregnet for 220V
vekselstrøm
• Trekk ut støpselet ved rengjøring,
feilsøking og justering eller dersom
ledningen har tvinnet seg eller blitt skadet.
Dobbelisolering
Verktøyet er dobbelisolert. Det betyr at alle
ytre deler er elektrisk isolert fra nettet ved at
isolasjonssperrer er plassert mellom de
elektriske og mekaniske delene. Dette gjør
jording unødvendig.
• Bruk stødige sko eller støvler slik at
føttene er beskyttet- husk nyklippet gress
er fuktig og glatt.
• Sjekk at området som skal klippes er
uten grener, stein, ståltråd eller annet som
kan forvolde skade.
• Bruk langbukser for å beskytte benene.
Gjenstander som ligger i gresset kan
slynges ut.
• Bruk ikke maskinen når det regner eller er
fuktig. La den ikke bli våt.
• Bruk ikke maskinen dersom den er
skadet. Alle skadde deler skal byttes ut
før maskinen brukes.
• Sjekk at barn eller dyr ikke er i nærheten
under klippingen, de bør være minst 6m
unna arbeidsområdet.
• Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker
som skjer med andre mennesker eller
deres eiendom.
• Bruk trimmeren i dagslys eller i god
belysning.
• Bruk ikke trimmeren i bratte avslutninger,
ha godt fotfeste.
• Ikke bruk ståltråd eller lignende på
trimmeren - kun orginaltråd.
• Pass på at ledningen ikke kommer i
kontakt med kuttetråden.
• Forlat ikke maskinen mens den er
tilkoblet strøm.
• Ikke la personer som ikke kjenner til
maskinen bruke denne.
• Nylontråden fortsetter å rotere en kort tid
etter at du har sluppet bryteren. Ikke snu
på maskinen eller forsøk å stoppe tråden.
Den skal stanse av seg selv.
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke bær maskinen i ledningen eller dra ut
kontakten ved å rykke i ledningen. Hold
ledningen vekk fra varme, olje og skarpe
kanter. Ikke bruk maskinen hvis ledningen
er skadet.
Gresstrimmeren er konstruert for å
brukes i vannrett posisjon. Dersom den
brukes på andre måter kan den forårsake
skader.
Bruk beskyttelsesbriller når du arbeider
med gresstrimmeren.
Bruk hørselvern dersom du synes at
lyden er for høy.
Kryss ikke hageganger e.l. mens
nylontråden roterer.
Oppbevar maskinen tørt, utenfor barns
rekkevidde.
Ikke start maskinen når den vender
oppover.
Maskinen skal ikke brukes uten at
beskyttelsesdekselet er montert.
Hold maskinen vekk fra føttene og andre
kroppsdeler mens den arbeider.
Skjøteledningen som brukes må være
godkjent for utebruk.
For service og reparasjoner, kontakt
alltid en autorisert Black & Decker
serviceverksted.
Bruk av trimmeren (Fig. A - J)
A
B
C
D
E
F
G
H
Monteringsanvisning
• Ta trimmeren og dekselet (10) ut av
2
12
kartongen.
• Skru ut skruen (12) som sitter på
undersiden av dekselet (Fig. 2.1).
• Sett dekselet i sporet på trimmeren
(Fig. 2.2).
• Trykk dekselet skikkelig på plass (Fig. 2.3).
• Skru i skruen (Fig. 2.4).
• Dersom monteringen er gjort riktig sitter
dekselet nå fast og på plass.
• Under transport er trimmertråden (9)
tapet mot spoledekselet. Fjern tapen og
sjekk at minst 9cm (3.5”) tråd stikker ut
av spolehuset før trimmeren startes.
Viktig! Når maskinen brukes for første gang
vil en for lang tråd kuttes vekk av trådkniven
(8). Sjekk at ikke unødvendig tråd stikker ut
av spolen.
• Vær nøye med at spolhuset sitter
skikkelig på plass.
J
Følg følgende instruksjoner for å oppnå et
godt resultat.
Bruk ikke trimmeren uten dekselet (10).
Bruk ikke trimmeren i vått gress, du oppnår
best resultat når gresset er tørt.
Trimming
• Start trimmeren ved å trykke inn
strømbrytern (3).
• Slipp strømbryteren for å stanse
trimmeren (3).
• Bær trimmeren i støttehåndtaket (2) når
den ikke brukes.
Klipp med trådspissen i en vinkel mot plenen.
Sving trimmeren forsiktig sideveis.
Overbelast ikke trimmeren. Den arbeider
best ved høyt turtall.
Er gresset høyt, begynn oppe og ta litt
om gangen.
Bruk kanten på dekselet til å holde tråden
vekk fra harde og skarpe steder.
Kanttrimming (GL540)
Best resultat får du på kanter som er dypere
enn 5cm.
Obs! Trimmeren er til for å vedlikeholde
kanter, ikke for å lage dem.
Ledningslås
Lag en løkke på skjøteledningen og fest den
i ledningslåset (5) så unngår man at
kontaktene ødelegges dersom ledningen
setter seg fast.
Obs! Kun for de som har et beskyttelseslokk
på skjøteledningens kontakt. På
trimmerkontakten finnes det et lokk som kan
fjernes. Bruk en avbiter eller lignende.
Endring mellom trim- og
kantposisjon (GL540) Fig. 3
3
I tillegg til vanlig gresstrimming, kan
trimmeren brukes som kantkutter.
Innstilling av trimmer- respektiv
kantkutterposisjon:
• Med trimmeren slått av, plasseres den
ene hånden på strømbryter-håndtaket (4)
og den andre hånden på trimmerskaftet
(1). Trykk inn knappen (7) på trimmerens
forside. Hold knappen inntrykket samtidig
som nedre del av trimmeren vris moturs.
Slipp knappen og vri til trimmeren låser
seg (Fig. 3).
•
NORGE
Beste måten å bruke trimmeren ved
kanttrimming er å holde trimmeren ved
siden av deg (Fig. 3.2). Led den framre
kanten (14) langs plenen slik at trimmeren
kun klipper gress som henger utover
kanten (Fig. H).
•
Ny trimmertråd
Ny spole med 10m tråd kan kjøpes som tilbehør.
Alternativt kan løs tråd kjøpes i forskjellige lengder.
Bruk kun orginaltråd ellers kan trimmeren skades eller
trådmatingen slutter å fungere.
Innsetting av ny spole (Fig. 4 & 5)
• Trekk ledningen ut av kontakten.
• Fjern spoledekselet ved å trykke
4
•
•
5
•
•
knappene (16) inn og opp (Fig. 4).
Ta ut spolen.
Rengjør spolehuset og dekselet
etter behov.
Dra av ca. 9cm tråd (9) fra den nye
spolen (19) og fest tråden midlertidig i et
av de L-formede sporene for å forhindre
at tråden vikler seg opp.
Mat tråden gjennom trådhullet og sett
spolen på plass. Løsne tråden fra den
L-formede sporet. Kontroller at spolen er
skikkelig på plass. Eventuelt kan spolen
vris noe for å komme skikkelig på plass.
Kontroller at minst 9cm. tråd kommer ut
av spolehuset.
Sett tilbake dekselet, vær nøye med at
begge knappene (16) kommer skikkelig
på plass.
Montering av tråd på egnet spole
(Fig. 6 & 7)
• Maksimalt kan 10m ny tråd vikles opp på
6
•
•
•
•
den tomme spolen. spolen har en
“indikator” som viser hvor mye som kan
vikles på. Blir det for mye fungerer ikke
trådmatingssystemet.
Løsne eventuelle rester fra den gamle
tråden fra spolen (19).
Skyv inn ca. 2cm av den nye tråden i ett
av de to hullene i spolhuset.
Bøy tråden og trekk den inn i den
L-formede sporet. Tråden skal nå være
skikkelig festet. Vikle opp tråden i pilens
(20) retning.
Når tråden er skikkelig oppviklet festes
den midertidig i et L-formet spor slik at
tråden ikke vikles op igjen. La ca. 9cm av
tråden være utenfor sporet.
Sett spolen og spoledekselet (15) på
plass i spolhuset. Følg anvisningen under
“Skifte av spole”.
Rengjøring
• Best resultat oppnås når tråd, spole og luftehull
•
•
holdes rene. Bruk en tørr børste eller klut.
Trimmerens plastdeler kan rengjøres med en mild
såpe, fuktig klut og varmt vann. Bruk aldri
løsemidler eller sterke kjemikalier ved
rengjøringen. Rengjør aldri med rennende vann,
høytrykksspyler eller lignende.
Trimmeren er utstyrt med selvsmørende lager,
smøring er derfor unødvendig.
Feilsøking
Før feilsøkingen begynner skal ledningen være
fjernet fra vegguttaket.
• Dersom trimmeren ikke starter, kontroller at
kontaktene er skikkelig i. Dersom ikke dette
hjelper, kontroller sikringen i sikringsskapet.
• Dersom ikke den automatiske trådmatingen
fungerer:
Tråden er for kort eller dårlig
• Trekk ut ledningen.
•
•
•
Fjern spoledekselet (15) ved å presse inn og
opp spolldekselknappene (16) (Fig. 4).
Løft spolen (19) ca. 6mm fra spolehuset (17)
og trekk fram tråden (9) slik at minst 9cm
stikker ut av trådhullet.
Vri på spolen slik at den kommer skikkelig på
plass og sett tilbake spoledekselet,
vær nøye med at spoledeksel-knappene
festes skikkelig.
Tråden er framdeles flokete eller slitt av inne
i spolehuset
• Trekk ut ledningen og fjern spoledekselet i
henhold til tidligere anvisning.
• Løft ut spolen (19). Hold den oppviklede
tråden på plass slik at den ikke floker
seg (Fig 7).
• Vikle forsiktig opp tråden (9) fra spolen slik at
tråden ikke krysses eller klemmes. Vikle
deretter tråden på spolen i pilens retning (20).
• Fest tråden midlertidig i et av de L-formede
sporene for å forhindre at tråden vikler seg
opp. Sjekk at minst 9cm tråd stikker ut
av sporet.
13
NORGE
•
•
•
•
Vri motvekten fram og tilbake for å
kontrollere at denne beveger seg uhindret.
Fjern eventuell skitt som kan ha festet seg i
spolehuset eller på spoledekselet.
Mat tråden gjennom trådhullet og sett spolen
på plass. Løsne tråden fra den
L-formede sporet. Kontroller at spolen er
skikkelig på plass. Eventuelt kan spolen vris
noe for å komme skikkelig på plass.
Kontroller at minst 9cm. tråd kommer ut
av spolehuset.
Plasser tilbake spolelokket i henhold til
tidligere beskrivelse.
Andre Black & Decker produkter
Black & Decker har et bredt sortiment av
hageprodukter som gjør hagearbeidet lettere og
morsommere. Kontakt nærmeste Black & Decker
forhandler for ytterligere informasjon.
Gressklippere
Gresstrimmere
Mosefjerner
kompostkverner
Hekksakser
Kjedesager
CE utførelsesbekreftelse
Vi bekrefter at verktøyene:
GL530, GL540
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN60335, EN55014, EN55104, 73/336/EEC
Veid lydtrykk er 96dB (A)
Veid lydeffekt er 96dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er 4m/s2
Miljø
Når produktet er utslitt, levéres produktet til
et egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune.
Service
Se aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller
kontakt Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av produktutvikling kan ovenstående
spesifikasjoner endres uten forutgående varsel.
Garanti og service
Black & Decker (Norge) A/S garanterer i henhold
til garantivilkår som finnes hos Black & Decker
(Norge) A/S.
Disse inneholder bl.a:
Black & Decker (Norge) A/S garanterer at maskinen
er uten material- eller fabrikasjonsfeil ved levering.
Garantien gjelder 12 måneder fra levering.
Black & Decker påtar seg kostnadsfritt å reparere
eller bytte ut maskinen etter eget valg.
For å påberope feil som omfattes av garanti skal
kjøperen underrette nærmeste Black & Decker
autoriserte serviceverksted om feilen innen fjorten
dager etter at feilen oppdages. Kjøperen skal kunne
fremvise kvittering, faktura eller annet kjøpsbevis som
viser hvor og når maskinen ble kjøpt. Kjøperen skal
for egen bekostning levere maskinen udemontert til
nevnte serviceverksted eller til kjøpsstedet.
For konsumentkjøp gjelder dessuten Kjøpsloven som
regulerer forholdet mellom forhandler og kunde.
14
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
Grästrimmare
Bruksanvisning
Reflex®
Reflex® gräs- och kanttrimmare har ett unikt
helautomatiskt trådmatningssystem. Det innebär att
användaren inte behöver tänka på trådmatningen
alls, det sköter trimmaren själv.
!
Detaljbeskrivning
Nedan följer en lista på de delar som omnämns och
visas i bruksanvisningen:
Trimmare (1)
Stödhandtag (2)
Strömbrytare (3)
Strömbrytarhandtag (4)
Sladdfäste (5)
Kontakt (6)
Knapp (GL540) (7)
Trådkniv (8)
Trimtråd (9)
Skydd (10)
Skyddfläns (11)
Skruv (12)
Skruvhål (13)
Främre kant (14)
Spolskydd (15)
Spolskyddsknapp (16)
Spolhus (17)
Trådhål (18)
1
2
4
t
6m/20f
5
6
7
360˚
Säkerhetsinstruktioner
• Maskinen är endast avsedd för
230V växelström.
• Drag ut kontakten vid rengöring,
felsökning och justering eller om sladden
har trasslat sig eller skadats.
Dubbelisolering
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att
alla externa metalldelar är elektriskt isolerade
från nätet. Det görs genom att placera
isolerspärrar mellan de elektriska och
mekaniska detaljerna, vilket gör det onödigt
att jorda verktyget.
• Använd stadiga skor eller stövlar så att
Dina fötter är skyddade - nyklippt gräs är
fuktigt och halt.
• Se till att det område som skall klippas är
fritt från grenar, sten, ståltråd och annat
som kan skada maskinen.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Föremål som finns i gräset kan slungas ut
av nylontråden.
• Använd inte maskinen när det regnar eller
är fuktigt. Låt den inte bli våt.
• Använd inte maskinen om den är skadad.
Alla skadade delar skall bytas ut före
användning.
• Se till att barn eller djur inte är i närheten
under arbetets gång. De bör vara minst 6
m från arbetsområdet.
•
Spole (19)
Pil (20)
Trådhållarhål (21)
Motvikt (22)
•
•
•
Viktigt!
Innan Du börjar använda maskinen, tag
några minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder
maskinen har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ
alltid Arbetatskyddsstyrelsens regler.
•
•
•
Kom ihåg att användaren är ansvarig för
olyckor som drabbar andra människor
eller deras egendom.
Trimma endast i dagsljus, ej vid skymning
eller mörker.
Trimma inte i branta sluttningar. Var noga
med att stå stadigt.
Montera aldrig ståltråd eller liknande.
Använd endast originaltråd.
Se till att sladden inte kommer i kontakt
med nylontråden. Du måste hela tiden ha
den under uppsikt.
Lämna aldrig maskinen utan tillsyn när
den är nätansluten.
Människor som inte känner till denna
typ av maskin och som inte läst
bruksanvisningen bör inte
använda maskinen.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nylontråden fortsätter att rotera en kort
tid efter det att Du släppt brytarknappen.
Du får aldrig vända på maskinen eller
försöka stoppa nylontråden. Den måste
stanna själv.
Maskinen får aldrig bäras i sladden och
kontakten får inte dras ut genom att man
rycker i sladden. Håll sladden borta från
värmekällor, olja och vassa kanter.
Om sladden är skadad får maskinen
inte användas.
Grästrimmaren är konstruerad för att
användas i upprätt position. Om den
används på annat sätt kan den
orsaka skador.
Använd skyddsglasögon när Du arbetar
med grästrimmaren.
Använd hörselskydd om ljudnivån
verkar hög.
Korsa inte grusgångar o.d. när
nylontråden roterar.
Förvara maskinen på ett torrt ställe, utom
räckhåll för barn.
Starta inte maskinen när Du vänt på den.
Maskinen får aldrig användas utan
monterad skyddskåpa.
Håll undan maskinen från Dina fötter och
andra kroppsdelar när den arbetar.
Förlängningssladden som används måste
vara godkänd för utomhusbruk.
Vid service och ev. reparation, kontakta
alltid en auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad.
Monteringsanvisning (Fig. 2)
• Tag trimmaren och skyddet (10)
2
•
•
•
•
•
•
16
ur kartongen.
Skruva ur skruven (12) som sitter
på undersidan av skyddet (Fig. 2.1).
Sätt på skyddet i spåret på
trimmaren (Fig. 2.2).
Tryck fast skyddet ordentligt, en sida i
taget tills skyddet är helt mot
trimmaren (Fig. 2.3).
Skruva i skruven (Fig. 2.4).
Om monteringen gjorts riktigt sitter
skyddet nu på plats.
Vid transport är trimmertråden (9) tejpad
mot spolskyddet. Tag bort tejpen och se
till att minst 9cm (3.5”) tråd sticker ut från
spolhuset innan trimmaren startas.
Viktigt! När maskinen används för första
gången kommer för lång tråd att skäras bort
av trådkniven (8). Se därför till att inte onödigt
mycket tråd sticker ut ur spolhuset.
• Var alltid noga med att spolskyddet (16)
är ordentligt på plats.
Användning av trimmaren (Fig. A - J)
Följ följande instruktioner för att uppnå bästa resultat.
Använd inte trimmaren utan skyddet.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Trimma inte i vått gräs. Bäst resultat uppnås
när gräset är torrt.
Trimning
• Starta trimmaren genom att trycka in
strömbrytaren (3).
• För att stänga av trimmaren släpps
strömbrytaren.
• Bär trimmaren i stödhandtaget (2) när
trimmaren inte används.
Klipp med trådspetsen i en vinkel
mot gräsmattan.
Sväng trimmarn försiktigt i sidled.
Överbelasta inte trimmaren. Den arbetar bäst
vid högt varvtal.
Vid långt gräs börjar man längst upp, klipp
lite i taget.
Använd kanten på skyddet för att hålla
tråden borta från hårda eller ömtåliga ställen.
Kanttrimning (GL540)
Bäst resultat uppnås på kanter som är
djupare än 5cm.
Obs! Trimmaren är till för att underhålla
kanter, inte göra kanter.
Sladdlås
Gör en böj på förlängningssladden och fäst
den i sladdlåset (5) så undviker man att
kontakterna går isär om sladden skulle
fastna i något.
Obs! Endast för de som har ett skyddslock
på förlängningssladdens kontakt. På
trimmarkontaktens sida finns ett lock som
går att avlägsna. Använd en avbitare eller
liknande verktyg.
Ändring mellan trim- och
kantposition (GL540) (Fig. 3)
I tillägg till konventionell grästrimning så kan
trimmaren användas som kantskärare.
3
SVERIGE
Inställning av trimmar- respektive
kantskärningsposition:
• Med trimmaren avstängd placeras ena
handen på strömbrytarhandtaget (4) och
den andra handen på trimmarskaftet (1).
Tryck in knappen (7) på trimmarens
framsida. Håll knappen intryckt samtidigt
som nedre delen av trimmaren vrids
moturs. Släpp knappen och vrid tills
trimmaren låser sig (Fig. 3.1).
• Bästa sättet att använda trimmaren vid
kanttrimning är att hålla trimmaren vid
sidan av Dig (Fig. 3.2). Led den främre
kanten (14) längs med gräsmattan så att
trimmaren enbart klipper gräs som
hänger ut över kanten (Fig. H).
•
•
•
•
Ny trimmertråd
Ny spole med 10m tråd finns att köpa som tillbehör.
Alternativt kan lös tråd köpas i olika längder. Använd
alltid originaltråd annars kan trimmaren skadas eller
trådmatningen sluta att fungera.
Isättning av ny spole (Fig. 4 & 5)
• Drag ur sladden ur kontakten.
• Tag av spolskyddet genom att trycka in
4
•
•
5
•
•
knapparna (16) inåt och uppåt (Fig. 4).
Tag ur spolen.
Rengör spolhuset och skyddet vid behov.
Linda av ca 9cm tråd (9) från den nya
spolen (19) och fäst tråden temporärt i en
av de “L”-formade skårorna för att
förhindra att tråden lindas upp.
Mata tråden genom trådhålet och sätt
spolen på plats. Tag loss tråden från den
“L”-formade skåran. Kontrollera att
spolen är ordentligt på plats. Eventuellt
behöver spolen vridas något för att
komma på plats. Kontrollera att minst
9cm tråd kommer ut ur spolhuset.
Sätt tillbaka skyddet, var noga med att
båda knapparna (16) kommer ordentligt i
sina lägen.
Montering av ny tråd på befintlig
spole (Fig. 6 & 7)
• Maximalt kan 10m ny tråd lindas upp
6
•
•
på den tomma spolen. Spolen har en
“indikator” som visar hur mycket tråd
som kan lindas på. Blir det för mycket
fungerar ej trådmatningssystemet.
Avlägsna eventuella rester från den gamla
tråden från spolen (19).
Skjut in ca 2cm av den nya tråden i ett av
de två hålen i spolhuset (19).
Böj tråden och dra in den i den
“L”-formade skåran. Tråden skall nu sitta
ordentligt fast. Linda nu upp tråden i
pilens (20) riktning.
Linda upp tråden i jämna lager utan att
den korsas.
När tråden är ordentligt upplindad fästes
den temporärt i en “L”-formad skåra och
så att inte tråden lindas upp. Lämna ca
9cm av tråden efter skåran.
Sätt tillbaka spolen och spolskyddet (15)
på spolhuset. Följ anvisning under “Byte
av spole”.
Rengöring
• Bäst resultat uppnås när tråd, spole och lufthål
•
•
hålls rena. Använd en torr borste eller trasa.
Trimmarens plastdelar kan rengöras med en mild
tvållösning, fuktig trasa och varmt vatten. Använd
aldrig lösningsmedel eller starka kemikalier vid
rengöring. Rengör aldrig med rinnande vatten,
högtryckstvätt eller liknande.
Trimmaren är utrustad med självsmörjande lager,
smörjning är därför onödigt.
Felsökning
Innan felsökning startar skall sladden dras ut
ur vägguttaget.
• Om trimmaren inte startar, kontrollera att
kontakterna är ordentligt ihopsatta. Om inte detta
hjälper kontrollera att säkringen är hel i eltavlan.
• Om den automatiska trådmatningen
inte fungerar:
Tråden är för kort eller trasslig
• Koppla ur sladden ur vägguttaget.
• Tag av spolskyddet (15) genom att pressa in
och upp spolskyddsknapparna (16) (Fig. 4).
• Lyft spolen (19) ca 6mm från spolhuset (17)
och drag fram tråden (9) så att minst 9cm
sticker ut ur trådhålet.
• Vrid på spolen så att den kommer ordentligt
på plats och sätt tillbaka spolskyddet, var
noga med att spolskyddsknapparna fastnar
ordentligt.
Tråden fortfarande trasslig eller gått av
inuti spolhuset
• Koppla ur sladden ur vägguttaget och tag av
spolskyddet, enligt tidigare anvisning.
17
SVERIGE
•
•
•
•
•
•
•
Lyft ut spolen (19). Håll den upplindade
tråden på plats så att den inte trasslar
sig (Fig. 7).
Linda försiktigt upp tråden (9) från spolen så
att tråden inte korsas eller kläms
någonstans. Linda sedan på tråden jämnt på
spolen i pilens riktning (20).
Fäst tråden temporärt i en av de
“L”-formade skårorna för att förhindra att
tråden lindas upp. Se till att minst 9cm tråd
sticker ut från skåran.
Vrid motvikten (22) fram och tillbaka för att
kontrollera att den rör sig obehindrat.
Tag bort eventuell smuts som kan ha fastnat
i spolhuset eller på spolskyddet.
Mata tråden genom trådhålet och sätt
spolen på plats. Tag loss tråden från den “L”formade skåran. Kontrollera att spolen är
ordentligt på plats. Eventuellt behöver spolen
vridas något för att komma på plats.
Kontrollera att minst 9cm tråd kommer ut
ur spolhuset.
Sätt tillbaka spollocket enligt tidigare
beskrivning.
Miljö
När Din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans
med vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en Black & Decker serviceverkstad.
Service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Garanti och service
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos
Black & Decker AB.
Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar att
maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel vid
leverans. Garantin gäller 12 månader från leveransen.
18
Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt reparera eller
byta ut maskinen efter eget val.
För att rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall
köparen underrätta närmaste Black & Decker
auktoriserad serviceverkstad om felet inom fjorton
dagar efter det att felet upptäckts eller bort
upptäckas. Köparen skall därvid uppvisa kvitto,
faktura eller annat inköpsbevis som visar var och när
maskinen inköptes. Köparen är skyldig att på egen
bekostnad lämna maskinen odemonterad till nämnda
serviceverkstad eller till inköpsstället.
För konsumentköp gäller dessutom i tillämpliga delar
Konsumentköplagen som reglerar förhållandet mellan
återförsäljare och köpare.
Andra Black & Decker produkter
Black & Decker har ett brett sortiment av
trädgårdsprodukter som gör trädgårdsarbetet lättare
och roligare. Kontakta närmaste Black & Decker
återförsäljare för ytterligare information.
Gräsklippare Häcksaxar
Grästrimmare Kedjesågar
Mossrivare
Kompostkvarnar
CE Duglighetsförklaring
Vi förklarar att verktygen:
GL530, GL540
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN60335, EN55014, EN55104, 73/23/EEC,
Vägt ljudtryck är 96dB (A)
Vägt ljudeffekt är 96dB (A)
Hand/arm vägd vibration är 4m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
19
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
United Kingdom
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway
North Croydon, Victoria 3136
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, Nossegem
1930-Zaventem-Zuid
Black & Decker AB
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40
65510 Idstein
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1231 Wien
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Powerdek Tool Distributors
22 Inglestone Road, Village Deep
Johannesburg, South Africa
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 03 213 8200
Fax: 03 726 7150
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Tlf:
Fax:
Tel:
Fax:
Tηλ:
Service:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
70-20 15 10
48-14 13 99
06126 210
06126 212435
01 9242870-75
01 9242876-7
01 9242869
977 297110
56631 BLADE E
977 802342
72 20 39 20
300 250
72 20 39 00
01 730 69 33
54462 BDZH CH
01 730 70 67
039 23 87 1
039 23 87 59 3
07650 82000
07650 38184
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Fax:
09 579 7600
09 579 8200
22-32 46 40
22-32 46 50
0222 66 116-0
13228 BLACK A
0222 66 116-14
468 76 13/468 75 13
16 607 BLADEC P
467 15 80
011 493 4000
011 493 6391
Puh:
Fax:
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
90-870
90-870
90-870
90-870
031-68
031-68
29
29
14
14
60
60
94
96
77
24
00
08
Tel: 01753 511234
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
R
Part no. 808876-03 1/96
20
Danmark
Suomi
Norge
Sverige
R
21
Download PDF

advertising