GL555 | Black&Decker GL555 STRING TRIMMER instruction manual

Danmark
Suomi
Norge
Sverige
1
Græstrimmer
GL550/GL555/GL560
Reflex®
Reflex® græs- og kanttrimmere har et enestående
helautomatisk trådfremføringssystem. Dette betyder
at brugeren slet ikke behøver at tænke på
trådfremføringen. Det passer græstrimmeren selv.
!
Detailbeskrivelse
Inden du begynder at bruge maskinen,
brug nogle minutter på at læse
brugsanvisningen igennem. Gem
brugsanvisningen på et sted der er
lettilgængeligt, således at alle der bruger
maskinen har adgang til brugsanvisningen.
2
t
Vigtigt!
360˚
6m/20f
Nedenfor følger en liste over de dele som omtales og
vises i brugsanvisningen:
1. Motorhus
2. Støttehåndtag
3. Kabelholder
4. Låsering
5. Nylontråd
6. Beskyttelsesskærm
7. Skæreblad til nylontråd
8. Spolehylster
9. Kantstyr
10. Beskyttelsesflange
11. Ledningsholder
12. Trådmagasin
13. Låseknap
14. Modvægt
15. Hul til nylontråd
16. Pil
17. Trådspole
18. Ophængningring
19. Kabelindgang
20. Afbryderhåndtag
21. Afbryder
22. Skrue
23. Skruehul
24. Pil
25. Anlægsflade
Brugsanvisning
Udover at følge nedenstående instruktioner
skal Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Maskinen er kun beregnet til
220V Vekselstrøm.
• Tag stikket ud ved rengøring, fejlsøgning
og justering eller hvis ledningen har
indfiltret sig eller er blevet beskadiget.
• Brug solide sko eller støvler, således at
dine fødder er beskyttede - nyklippet
græs er fugtigt og glat.
• Sørg for at det område der skal klippes er
frit for grene, sten, ståltråd og andet som
kan beskadige maskinen.
• Brug lange bukser for at beskytte benene.
Genstande som befinder sig i græsset kan
blive kastet rundt af nylontråden.
• Brug ikke maskinen når det regner
|eller når vejret er fugtigt. Lad ikke
maskinen blive våd.
• Brug ikke maskinen hvis den er
beskadiget. Alle beskadigede dele skal
udskiftes før maskinen tages i brug påny.
• Sørg for at børn eller dyr ikke er i
nærheden under arbejdets udførelse.
De bør være i mindst 6 meters afstand
fra arbejdsområdet.
• Brug kun trimmeren i dagslys, ikke i
skumringen eller når mørket er faldet på.
• Brug ikke trimmeren på stejle skråninger.
Vær omhyggelig med at stå solidt fast.
• Monter aldrig ståltråd eller lignende.
Brug kun originaltråd.
• Sørg for at ledningen ikke kommer i
kontakt med nylontråden. Du må hele
tiden have den under opsyn.
• Forlad aldrig maskinen uden opsyn når
den er tilsluttet strømudtag.
• Mennesker som ikke kender denne
type maskine og som ikke har læst
brugsanvisningen, bør ikke bruge
maskinen.
• Nylontråden fortsætter med at rotere en
kort tid efter at du slipper
afbryderknappen. Du må aldrig vende
maskinen eller forsøge at stoppe
nylontråden. Den skal selv stoppe.
• Maskinen må aldrig bæres i ledningen, og
stikket må ikke trækkes ud ved at man
trækker i ledningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hold ledningen væk fra varmekilder, olie
og skarpe kanter. Hvis ledningen er
beskadiget må maskinen ikke bruges.
Græstrimmeren er konstrueret til at blive
brugt i lodret stilling, hvis den bruges på
anden måde kan den blive beskadiget.
Brug beskyttelsesbriller når du arbejder
med græstrimmeren.
Kryds ikke grusstier og lignende når
græstrimmeren er i gang.
Opbevar maskinen på et tørt sted
udenfor børns rækkevidde.
Start ikke maskinen når du har den
vendt om.
Maskinen må ikke bruges når
beskyttelsesskærmen ikke er monteret.
Hold maskinen godt væk fra dine fødder
og andre kropsdele når den er i gang.
Den forlængerledning som du bruger skal
være godkendt til udendørs brug.
Ved service eller eventuel reparation
kontakt altid et autoriseret Black & Decker
serviceværksted.
Montering (Fig. 2)
• Tag trimmeren og beskyttelsesskærmen
2
(6) ud af emballagen.
Skru skruen (22) som sidder under
trimmeren (1) ud (Fig. 2.1).
• Monter beskyttelseskærmen i rillen
på trimmeren.
• Tryk beskyttelseskærmen ordentlig på
plads, en side ad gangen indtil
beskyttelsesskærmen sidder helt tæt til
trimmeren (Fig. 2.2).
• Skru skruen i (Fig. 2.3).
• Hvis monteringen er udført rigtigt sidder
beskyttelsesskærmen nu på plads.
• Ved transport er trimmeren anbragt i
kanttrimmer-position. Se under punkt tre
hvordan man ændrer til græstrimmerposition.
• Ved transport er nylontråden (5) fæstnet
på spolehuset (8) med tape. Fjern
dette og træk tråden mindst 9cm ud
fra trådmagasinet (12) inden
trimmeren startes.
Vigtigt: Når maskinen bruges for første gang
skærer kniven (7) i beskyttelsesskærmen
overflødig tråd bort. Pas derfor på, at der
ikke stikker unødvendigt meget tråd ud af
trådmagasinet (12).
• Kontroller at spolehylsteret (8) sidder
ordentlig på plads.
•
DANMARK
Sådan bruges trimmeren (Fig. A - K)
Følg nedenstående instruktion for at opnå det
bedste resultat.
Brug aldrig trimmeren uden
beskyttelsesskærm (6).
Skær ikke vådt græs, det bedste resultat får
man når græsset er tørt.
A
B
Trimning
•
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Start trimmeren ved at trykke afbryderen
(21) ind.
• Afbryd trimmeren ved at slippe afbryderen.
• Bær trimmeren i støttehåndtaget (2) når
trimmeren ikke er i brug.
Klip i vinkel med trådspidsen mod græsset.
Før trimmeren langsomt fra side til side.
Overbelast ikke trimmeren, den arbejder
bedst med højt omdrejningstal.
Hvis græsset er højt, bør du begynde med
den øverst del.
Skær lidt ad gangen.
Brug beskyttelsesskærmens kant (6) som
støtte for at holde tråden væk fra hårde
overflader eller ømtålelige genstande.
Kanttrimning
Bedste resultat opnås på kanter som er
dybere end 5cm.
Obs: Trimmeren bruges til at vedligeholde
kanter, ikke til at lave kanter med.
Træk trimmeren med anlægsfladen (25) mod
græskanten og kantstyret (9) over kanten.
Kabelholder
Lav en sløjfe på forlængerledningen og
fastgør den i ledningsholderen (3) for at
undgå at stikket går fra hinanden hvis
ledningen hænger fast i noget.
Obs! Kun for de maskiner som har en
beskyttelseslås på forlængerledningens
kontakt. På trimmerkontaktens side findes
en lås som man kan fjerne. Anvend en
bidetang eller et lignende stykke værktøj.
3
Ændring fra græstrimmer- til
kanttrimmerindstilling (Fig. 3)
3
Foruden at kunne anvendes som traditionel
græstrimmer (Fig. D) kan trimmeren også
bruges som kanttrimmer (Fig. J).
Indstilling til græstrimmer- henholdsvis
kanttrimmerposition.
Montering af ny tråd på
eksisterende spole (Fig. 6 & 7)
• Maksimalt kan der vikles 10m ny tråd
6
Lås op
• Med trimmeren afbrudt og kantstyret (9)
hvilende mod græsset, anbringes den
ene hånd på afbryderhåndtaget (20).
Brug den anden hånd til at dreje
låseringen ca. 1/4 omgang mod uret (Fig.
3.1).
•
•
•
Skift
• Medens græstrimmeren fastholdes i
afbryderhåndtaget drejes den underste
del (1) 1/2 omdrejning i pilens retning (24),
indtil den låser i hak (Fig. 3.2).
•
•
Låsning
• Hold fast i afbryderhåndtaget og drej
låseringen med uret med den anden
hånd. Det kræver kun lidt kraft for at
håndtaget låses fast (Fig. 3.3)
Ny nylontråd
Spole med 10m nylontråd: Art. nr. A6481.
Nylontråd 15m: A6052, nylontråd 30m: A6046,
nylontråd 50m: A6054. Brug kun Black & Decker
originaltråd, tyndere eller tykkere tråd sætter den
automatiske trådfremføring ud af funktion.
Skift af spole (Fig. 4 & 5)
• Træk ledningen ud af stikkontakten.
• Tag spolehylsteret ud ved at trykke
4
•
5
•
•
4
knapperne (13) indad og opad (Fig. 4).
Tag spolen ud.
Rengør spolehylsteret (8) og
trådmagasinet (12) hvis nødvendigt.
Træk ca. 9cm tråd (5) frem fra den
nye spole (17). Træd tråden gennem
trådhullet og sæt spolen på plads (Fig. 5).
Drej på spolen indtil den er kommet rigtigt
på plads, vær omhyggelig med at tråden
ikke klemmes mellem spolen og
spolehylsteret og pas på at 9cm stikker
ud gennem trådhullet.
Sæt spolehylsteret på plads. Vær
omhyggelig med at begge knapper (13)
falder rigtigt på plads.
•
op på den tomme spole. Spolen har en
“indikator” som viser hvor meget tråd
der kan vikles på, vikles der for meget
på, fungerer trådfremføringssystemet
ikke (Fig. 6).
Fjern eventuelle rester af gammel tråd
fra spolen (17).
Skub ca. 2cm af den nye tråd gennem
et af de to huller i trådmagasinet (17).
Bøj tråden og træk den ind i den “L”formede rille. Tråden skal nu sidde rigtigt
fast. Vikel tråden i pilens retning.
Sno tråden jævnt op uden at den krydses.
Når tråden er viklet omhyggeligt op
fæstnes den midlertidigt i en “L”-formet
rille, således at tråden ikke vikler sig af.
Lad ca. 9cm af tråden uden for rillen.
Sæt spolen og spolehylsteret (8) på plads i
trådmagasinet. Følg instruktionerne under
“Udskiftning af spole”.
Rengøring
• Bedste trimmeresultat opnåes når tråd, spole og
•
•
luftudtag holdes rene. Brug en tør børste eller klud.
Trimmerens plastdele kan rengøres med en
mild sæbeopløsning, fugtige klude og varmt
vand. Brug aldrig opløsningsmidler eller stærke
kemikalier ved rengøring. Rengør aldrig med
rindende vand, højtryksrenser eller lignende.
Trimmeren er forsynet med selvsmørende lejer,
smøring er derfor unødvendig.
Fejlsøgning
Inden fejlsøgning påbegyndes skal ledningen
trækkes ud af stikkontakten.
• Hvis trimmeren ikke starter, undersøg om stikkene
er sat rigtigt sammen. Hvis ikke det hjælper,
kontroller at sikringen i målerskabet er i orden.
• Hvis den automatiske trådfremføring ikke fungerer:
Tråden er for kort eller filtret
Træk ledningen ud af vægkontakten.
Tag spolehylsteret (8) ud ved at presse
spolebeskyttelsesknapperne (13) ind og
opad (Fig. 4).
• Løft spolen (17) ca. 6mm op af spolehylsteret
og træk tråden (5) frem så mindst 9 cm
stikker ud gennem trådhullet (15).
• Drej på spolen så den kommer rigtigt
på plads og sæt spolehylsteret tilbage.
Vær omhyggelig med at
spolebeskyttelsesknapperne fæstner rigtigt.
•
•
Er tråden stadig filtret
Tag ledningen ud af vægkontakten og
tag spolehylsteret ud i henhold til
tidligere instruktion.
• Løft spolen (17) ud. Hold den viklede tråd
på plads så den ikke filtrer (Fig. 7).
• Sno tråden forsigtigt ud (5) af spolen så
tråden ikke krydser eller klemmer noget sted.
Sno derefter tråden jævnt på spolen igen i
pilens retning (16).
• Fastgør tråden midlertidigt i en af de
“L”-formede riller for at forhindre at tråden
vikler op. Kontroller at mindst 9cm tråd
stikker ud fra rillen.
• Drej modvægten (14) frem og tilbage for at
kontrollere at den bevæger sig frit.
• Fjern eventuelt snavs som kan have sat sig i
spolehylsteret eller i trådmagasinet.
• Træd tråden gennem trådhullet og sæt
spolen på plads. Løsn tråden fra den
“L”-formede rille. Kontroller at spolen sidder
rigtigt på plads, evnetuelt er det nødvendigt
at spolen drejes lidt for at falde helt på plads.
Kontroller at mindst 9cm tråd kommer ud fra
spolehylsteret.
• Sæt spolelåget på plads som tidligere
beskrevet.
•
DANMARK
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er
sket i forbindelse med:
• normal slitage
• uheldige følger efter unormal anvendelse af
værktøjet
• overbelastning, hærværk eller overdrevent
intensivt brug af værktøjet
• ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af
nogen anden end et autoriseret Black & Decker
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til
et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter at
fejlen opdages. For information om nærmeste
autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er
opgivet i brugsanvisningen. Liste over alle
autoriserede Black & Decker serviceværksteder
samt servicevilkår er tilgængelig på internettet,
på adressen www.2helpU.com.
Reservedele / reparationer
Miljø
Når dit værktøj er udtjent, beskyt da
naturen ved ikke at smide det ud sammen
med det almindelige affald. Aflevér det til de
opsamlingssteder, der findes i din kommune
eller der hvor du købte værktøjet.
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som giver
forslag til omkostninger og reparerer vore
produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
www.blackdecker.dk samt www.2helpU.com.
Garanti
Andet haveværktøj
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for
materielle skader og/eller fabrikations- fejl ved levering
til kunden. Garantien er et tillæg til konsumentens
lovlige rettigheder og påvirker ikke disse.
Garantien gælder indenfor medlemsstaterne af den
Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller
på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse
med specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst muligt
besvær for kunden.
Black & Decker har et stort sortiment af haveværktøj,
som gør havearbejdet let. Hvis De ønsker yderligere
information omkring vore produkter, bedes De
sætte dem i kontakt med vore Service- og
informationscentre, eller sæt Dem i forbindelse med
Deres lokale Black & Decker forhandler.
Græstrimmere
Kædesave
Hækkeklippere
Beskærersakse
Plæneklippere
Løvsugere
Kompostkværne
En del af produkterne findes ikke i alle lande.
5
DANMARK
EU-overensstemmelseserklæring
GL550/GL555/GL560
Black & Decker erklærer, at disse værktøjer er
konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EØF, græstrimmer, L %% 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, United Kingdom
Lydniveauet målt i henhold til 2000/14/EØF:
LpA (lydniveau)
dB(A)
81
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
94
LWA (garanteret)
dB(A)
96
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold
til EN 50144: 4 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
6
Käyttöohje
Viimeistelyleikkuri
GL550/GL555/GL560
Reflex®
Uusissa viimeistelyleikkureissa on
täysautomaattinen langansyöttötoiminto Reflex®.
Sen avulla käyttäjän ei itse tarvitse säätää
leikkaavaa lankaa, vaan kone huolehtii siitä itse.
Tuotekuvaus
Lue käyttöohje huolellisesti ennen leikkurin
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje ja pidä se
kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluhallituksen ohjeita.
360˚
t
Tärkeää!
!
6m/20f
Seuraavat osat esiintyvät käyttöohjeessa:
1. Viimeistelyleikkuri
2. Tukikahva
3. Johdon pidike
4. Lukitusrengas
5. Leikkuulanka
6. Suoja
7. Langan katkaisija
8. Lankakelan suoja
9. Reunaohjain
10. Reunasuojus
11. Johdonkiertokoukut
12. Lankakelan pesä
13. Lankakelan suojan nappi
14. Vastapaino
15. Langan reikä
16. Nuoli
17. Lankakela
18. Ripustuskoukku
19. Sähkökontaktit
20. Kahva, jossa virrankatkaisija
21. Virrankatkaisija
22. Ruuvi
23. Ruuvin reikä
24. Nuoli
25. Liukupinta
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja
tulee näitä perusohjeita aina noudattaa.
Perusohjeiden noudattaminen vähentää
sähköiskujen, henkilövaurioiden ja
tulipalon riskiä.
• Kone on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan 230 V:n verkkovirrassa.
• Poista töpseli pistokkeesta
puhdistaessasi, etsiessäsi vikaa ja
säätäessäsi leikkuria sekä johdon
sotkeutuessa tai sen ollessa viallinen.
• Käytä tukevia kenkiä tai saappaita
suojataksesi jalkojasi. Kosteaan
juurileikattuun ruohoon voi helposti
liukastua.
• Tarkista, että leikattavalla alueella ei ole
oksia, kiviä, rautalankaa tai muuta, joka
voi vahingoittaa konetta.
• Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkasi.
Nurmikossa mahdollisesti olevat esineet
voivat singota leikkuulangasta.
• Älä käytä leikkuria sateella äläkä leikkaa
kosteaa nurmikkoa. Älä anna leikkurin
kastua.
• Älä koskaan käytä konetta, mikäli jokin
sen osa on vahingoittunut. Korjaa tai
vaihda viallinen osa ennen käyttöä.
• Varmista, etteivät lapset tai kotieläimet
ole lähelläsi käyttäessäsi leikkuria minimietäisyys työskentelyalueesta
on 6m.
• Trimmaa ainoastaan päivänvalossa,
älä hämärässä tai pimeässä.
• Älä leikkaa jyrkissä rinteissä. Varmista,
että sinulla on vakaa jalansija.
• Älä koskaan laita leikkuriin teräslankaa tai
vastaavaa. Käytä ainoastaan
alkuperäistä lankaa.
• Pidä johto aina poissa leikkuulangan
tieltä. Tarkkaile johtoa koko ajan.
• Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa
sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
• Niiden käyttäjien, jotka eivät tunne
konetta eivätkä ole lukeneet
käyttöohjetta, ei tule käyttää konetta.
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nailonlanka pyörii jonkin aikaa koneen
sammuttamisen jälkeen. Tällöin älä
koskaan käännä konetta kyljelleen tai
pysäytä nailonlankaa. Odota, että se
pysähtyy itsestään.
Leikkuria ei koskaan saa kantaa johdosta
tai irroittaa verkkovirrasta johdosta
nykäisemällä. Suojaa johtoa lämmöltä,
öljyltä ja teräviltä reunoilta. Mikäli johto on
viallinen, konetta ei
saa käyttää.
Leikkuri on suunniteltu käytettäväksi
pystysuorassa asennossa. Muiden
asentojen käyttämisestä saattaa
aiheutua vahinkoja.
Käytä suojalaseja työskennellessäsi
leikkurilla.
Älä kuljeta leikkuria sora- ja hiekkateiden
yli langan pyöriessä.
Säilytä leikkuri kuivassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Älä koskaan käynnistä leikkuria sen
ollessa ylösalaisin.
Älä koskaan käytä leikkuria
ilman suojusta.
Työskentele aina leikkuri itsestäsi poispäin
jalkojen ja muiden ruumiinosien
varjelemiseksi.
Mikäli leikkurisi tarvitsee huoltoa, toimita
se valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Asennusohjeet (kuva 2)
• Poista leikkuri ja suoja (6) pakkauksesta.
• Irroita ruuvi (22) leikkurin (1) alta (kuva 2.1).
• Laita suoja leikkurin uraan.
• Paina suoja kunnolla kiinni, yksi reuna
2
•
•
•
•
8
kerrallaan, kunnes suoja on kokonaan
kohti trimmeriä (kuva 2.2).
Kiristä ruuvi (kuva 2.3).
Mikäli suojan asennus on tehty oikein, on
se nyt kunnolla paikallaan.
Kuljetuksen aikana on viimeistelyleikkuri
reunaviimeistely -asennossa. Katso
kohdasta 3, kuinka leikkuuasentoja
muutellaan.
Kuljetuksen aikana on leikkuulanka (5)
teipattu kelan suojaa (8) vasten. Poista
teippi ja tarkista, että vähintään 9cm
lankaa tulee ulos pesästä (12) ennen
leikkurin käynnistystä.
Tärkeää: Käytettäessä konetta
ensimmäistä kertaa liika lanka leikkautuu
pois langan katkaisijassa (7). Tarkista, ettei
liikaa lankaa tule pesästä (12).
• Tarkista aina, että suoja (8) on
kunnolla paikallaan.
Viimeistelyleikkurin käyttö
(kuvat A - K)
Saavuttaaksesi parhaimman tuloksen noudata
seuraavia ohjeita.
Älä koskaan käytä leikkuria ilman suojaa (6).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Älä trimmaa märkää nurmikkoa, parhaimman
tuloksen saat kuivalla nurmikolla.
Viimeistely
• Käynnistä leikkuri painamalla
virrankatkaisijasta (21).
• Sammuta leikkuri päästämällä irti
virrankatkaisijasta (21).
• Kanna leikkuria tukikahvasta (2), kun et
käytä sitä.
Leikkaa lankakela kulmassa nurmikkoon.
Liikuta leikkuria varovasti sivuttain.
Älä ylikuormita leikkuria. Parhaimman
tuloksen saat sen käydessä korkeimmalla
kierrosnopeudella.
Trimmatessasi pitkää nurmikkoa
aloita ylhäältä.
Leikkaa vähän kerrallaan.
Käytä suojan (6) reunaa apunasi pitääksesi
langan pois kovista tai aroista paikoista.
Reunaviimeistely
Parhaimman tuloksen saat trimmatessasi yli
5cm syviä reunoja.
Huom! Leikkuri on tarkoitettu siistimään
reunoja, ei tekemään niitä.
Vedä trimmeriä liukupinta (25) kohti nurmikon
reunaa reunaohjaimen (9) osuessa nurmikon
reunoihin.
Johdon pidike
Tee jatkojohdosta silmukka ja kiinnitä se
pidikkeeseen (3). Näin kontakti ei irtoa, mikäli
johto juuttuu johonkin.
Huom! Ainoastaan niille, joilla on
suojalukko jatkojohdon kontaktipäässä.
Leikkurin sähkökontaktin sivulla on lukko,
joka voidaan poistaa. Käytä poistamiseen
lankasaksia tai vastaavia.
SUOMI
Leikkurin muuttaminen
trimmausasennosta
reunaviimeistelyasentoon (kuva 3)
3
Tavallisen trimmauksen (kuva D) lisäksi
voidaan leikkuria käyttää myös
reunaviimeistelyyn (kuva J).
Leikkurin säätö reunaviimeistelyasentoon:
•
•
Lukituksen avaus
• Leikkurin tulee olla suljettu ja
reunaohjaimen (9) kohti maata. Laita
toinen käsi kahvaan (20), jossa on
virrankatkaisija. Käännä toisella kädellä
lukitusrengasta n. 1/4 kierrosta
vastapäivään (kuva 3.1).
•
•
Muutos
• Pidettäessä kiinni kahvasta (20)
käännetään alempaa osaa (1) puoli
kierrosta nuolen (24) osoittamaan
suuntaan, kunnes se lukittuu (kuva 3.2).
Lukitus
• Pidä kiinni kahvasta (20) ja käännä
lukitusrengasta myötäpäivään toisella
kädellä. Lukitaksesi kahvan käytä hiukan
voimaa (kuva 3.4).
•
•
Puhdistus
• Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi pidä
Uudet langat
Kela ja 10m lankaa: A6481, lanka, 15m: A6052,
lanka, 30m: A6046, lanka, 50m: A6054. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä Black & Deckerin lankoja.
Automaattinen langansyöttö hajoaa käytettäessä
ohuempaa tai paksumpaa lankaa.
Kelan vaihto (kuvat 4 & 5)
• Poista pistoke verkkovirrasta.
• Poista suoja painamalla nappeja (13)
4
•
5
•
•
sisään ja ylöspäin (kuva 4). Poista kela.
Tarvittaessa puhdista pesä (12) ja
suoja (8).
Vedä uudesta kelasta (17) n. 9cm lankaa
(5) esiin. Pujota lanka reiästä (15) ja laita
kela paikalleen (kuva 5). Kierrä kelaa,
kunnes se on kunnolla paikallaan.
Tarkista, ettei lanka juutu kelan ja pesän
väliin, ja että reiästä (15) tulee koko ajan
n. 9cm lankaa.
Laita suoja takaisin. Tarkista, että napit
(13, 2 kpl) ovat kunnolla paikallaan.
Uuden langan laittaminen vanhaan
kelaan (kuva 6 & 7)
• Tyhjään kelaan voidaan laittaa enintään
6
10 m lankaa. Kelassa on “tunnistin”, joka
osoittaa laitettavan langan määrän. Mikäli
lankaa laitetaan liikaa, automaattinen
langansyöttö ei toimi (kuva 6).
Poista loput vanhasta langasta
kelasta (17).
Työnnä n. 2cm uudesta langasta
jompaankumpaan pesässä olevista
rei’istä (17).
Taivuta lankaa ja vedä se “L”-muotoiseen
uraan. Lanka on nyt kunnolla kiinni. Vedä
lankaa nuolen (16) suuntaan.
Kierrä lankaa tasaisesti kelalle, älä
ristiin rastiin.
Langan ollessa kunnolla kierretty kiinnitä
se väliaikaisesti “L”-muotoiseen uraan
estääksesi sen purkautumisen. Jätä n.
9cm lankaa roikkumaan urasta.
Laita kela ja suoja (8) takaisin pesään.
Noudata kohdan “Kelan vaihto” ohjeita.
•
•
lanka, kela ja ilmareiät puhtaana. Käytä kuivaa
harjaa tai riepua.
Leikkurin muoviosat voidaan puhdistaa
miedolla saippualiuoksella, kostealla rievulla ja
lämpimällä vedellä. Älä koskaan käytä
puhdistukseen liuotinaineita tai voimakkaita
kemikaaleja äläkä puhdista juoksevan veden
alla, painepesurilla tai vastaavalla.
Leikkurissa on itsevoitelevat laakerit, siksi
voitelua ei tarvita.
Vian etsintä
Ennen vian etsimistä poista pistoke
verkkovirrasta.
• Mikäli leikkuri ei käynnisty, tarkista, että johdot
ovat kunnolla kiinni. Mikäli tämä ei auta,
tarkista sulakkeet.
• Mikäli automaattinen langansyöttö ei toimi:
Lanka on liian lyhyt tai sotkussa
• Poista pistoke verkkovirrasta.
• Poista suoja (8) painamalla nappeja (13)
sisään ja ylöspäin (kuva 4).
• Nosta kelaa (17) n. 6mm pesästä (12) ja
vedä lankaa (5) esiin niin, että vähintään 9cm
tulee ulos reiästä (15).
• Käännä kela kunnolla paikalleen ja laita suoja
takaisin. Tarkista, että napit (13) ovat
kunnolla paikallaan.
9
SUOMI
Lanka on edelleen sotkussa
• Poista pistoke verkkovirrasta ja irroita suoja
(8) aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
• Nosta kela (17) pois. Pidä lankaa
paikallaan, ettei se purkaudu (kuva 7).
• Pura lankaa (5) varovasti kelasta niin,
että kaikki mahdolliset sotkut ja ristiin
menemiset on pois. Kierrä lanka tasaisesti
takaisin nuolien (16) osoittamaan suuntaan.
• Kiinnitä lanka väliaikaisesti “L”-muotoiseen
uraan estääksesi sen purkautumisen. Jätä
n. 9cm lankaa roikkumaan urasta.
• Kierrä vastapainoa (14) edestakaisin
varmistaaksesi, että se liikkuu kunnolla.
• Puhdista pesästä tai suojasta liat.
• Laita lanka reiästä ja laita suoja paikalleen.
Irroita lanka “L”-urasta. Tarkista, että kela
on kunnolla paikallaan; kierrä sitä hiukan.
Varmista, että vähintään 9cm lankaa
tulee pesästä.
• Laita suoja paikalleen aikaisempien
ohjeiden mukaisesti.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan
vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen
tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut
materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se
toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan
laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on
voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden
vuoksi 24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker
korjaa koneen ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa
sen uuteen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
• normaalista kulumisesta
• ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai
hoidosta
• vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai
aineella tai onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut
joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
10
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja
jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään 2 kuukauden
kuluessa vian ilmenemisestä. Tiedot valtuutetuista
huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä Black & Decker
Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
korjattavaksi (tiedot löytyvät uusimmasta
tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät valtuutetut
Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja heiltä voi myös
pyytää kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackdecker.fi.
Muita puutarhatyökaluja
Black & Deckerillä on laaja valikoima
puutarhakoneita, jotka tekevät puutarhan hoidon
helpoksi. Lisätietoja alla olevista tuotteista saat
Black & Deckerin jälleenmyyjältä tai kotisivultamme
www.blackdecker.fi.
Sammaleenpoistajat
Nurmikonviimeistelijät
Pensasleikkurit
Ruohonleikkurit
Ketjusahat
Oksasilppurit
Puutarhanpuhdistaja
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
GL550/GL555/GL560
Black & Decker vakuuttaa, että nämä työkalut ovat
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EC, nurmikonviimeistelijä, L ≤ 50 cm
mukaiset.
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Iso-Britannia
Melutaso, mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
dB(A)
81
LWA (ääniteho)
dB(A)
94
LWA (taattu)
dB(A)
96
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen keskiarvo
EN 50144 mukaisesti: 4 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
Bruksanvisning
Gresstrimmere
GL550/GL555/GL560
Reflex®
Reflex® gress og kanttrimmer har et unikt
helautomatisk trådmatingsystem. Dette innebærer at
brukeren ikke behøver å tenke på trådmatingen, det
ordner trimmeren selv.
!
Detaljbeskrivelse
Les bruksanvisningen nøye og lær deg
maskinen før den tas i bruk.
Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig.
I tillegg til nedenforstående forskrifter må alle
vernebestemmelser til våre og de av
myndighetene fastsatte verneregler alltid
leses og følges av alle som bruker maskinen.
t
Viktig!
360˚
6m/20f
Nedenfor følger en liste over de deler som omtales
og vises i bruksanvisningen.
1. Trimmer
2. Støttehåndtak
3. Ledningslås
4. Låsering
5. Trimmertråd
6. Deksel
7. Trimkniv for tråd
8. Spolebeskyttelse
9. Kantguide
10. Beskyttelsesflens
11. Ledningsvinne
12. Spolehus
13. Spolebeskyttelsesknapp
14. Motvekt
15. Trådhull
16. Pil
17. Spole
18. Opphengsring
19. Kontakt
20. Strømbryterhåndtak
21. Strømbryter
22. Skrue
23. Skruehull
24. Pil
25. Overflate
Sikkerhetsinstruksjoner
• Maskinen er beregnet for 220V
vekselstrøm
• Trekk ut støpselet ved rengjøring,
feilsøking og justering eller dersom
ledningen har tvinnet seg eller blitt skadet.
• Bruk skikkelig fottøy slik at dine ben er
beskyttet. Man kan lett skli på nyklippet
gress da dette kan være fuktig og glatt.
• Sjekk at området som skal klippes er fritt
for grener, stein, ståltråd eller annet som
kan skade maskinen.
• Bruk langbukser for å beskytte benene.
Ting som kan ligge i gresset kan slynges
ut fra maskinen.
• Unngå å bruke maskinen ved regn
eller når gresset er vått. La ikke maskinen
bli våt.
• Bruk ikke maskinen dersom den er
skadet. Alle skadde deler skiftes ut
før bruk.
• Sjekk at barn og dyr ikke er i nærheten
mens du arbeider. De bør være minst
6m fra fra arbeidsområdet.
• Bruk trimmeren kun når det er dagslys
eller i god belysning.
• Ikke bruk trimmeren i for bratte
skråninger, og bruk alltid stødige sko.
• Sjekk at ledningen ikke kommer i kontakt
med nylontråden. Ha ledningen under
oppsikt hele tiden.
• Forlat aldri maskinen når den tilkoblet.
• Mennesker som ikke kjenner til denne
type maskin, og som ikke har lest
bruksanvisningen skal ikke bruke
maskinen.
• Nylontråden fortsetter å rotere en kort tid
etter at bryterknappen slippes. Du må aldri
snu maskinen og forsøke å stoppe tråden.
Den må stoppe av seg selv.
• Maskinen skal aldri bæres i ledningen, og
støpelet må ikke trekkes ut ved at man
drar i ledningen. Hold ledningen vekk fra
varmekilder, olje og kvasse kanter.
Dersom ledningen er skadet må ikke
maskinen brukes.
• Gresstrimmeren er konstruert for å
brukes i opprett posisjon. Dersom den
brukes på noen annen måte kan den
forårsake skader.
11
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk beskyttelsesbriller når du
bruker trimmeren.
Kryss ikke grusganger o.l. mens
nylontrpåden roterer.
Oppbevar maskinen på et tørt sted
utenfor barns rekkvidde.
Start ikke maskinen når den er snudd.
Maskinen skal aldri brukes uten av
beskyttelseskåpen er montert.
Hold maskinen vekk fra føtter og andre
kroppsdeler under bruk.
Skjøteledning som brukes må være
godkjent for bruk utendørs.
Ved service og reparasjon, kontakt
alltid et autorisert Black & Decker
serviceverksted.
Monteringsanvisning (Fig. 2)
• Ta trimmeren og dekselet (6) ut av esken.
• Skru ut skruen (22) som sitter under
2
trimmeren (1) (Fig. 2.1).
Sett dekselet i sporet på trimmeren.
Trykk fast dekselet skikkelig, en side
om gangen til det sitter tett mot
trimmeren (Fig. 2.2).
• Skru i skruen (Fig. 2.3).
• Dersom monteringen er gjort riktig sitter
dekselet nå på plass.
• Ved transport er trimmeren i
kanttrimming-posisjon. Se punkt 3
hvordan man endrer til trimmer-posisjon.
• Under transport er trimmertråden (5)
tapet mot spoledekselet (8). Fjern tapen
og sjekk at minst 9cm tråd stikker ut av
spolehuset (12) før trimmeren startes.
Viktig: Når maskinen brukes for første gang
kommer for lang tråd til å kuttes av
trådkniven (7). Sjekk derfor at ikke at
unødvendig lang tråd stikker ut av
spolehuset (12).
• Vær alltid nøye med at spoldekselet sitter
på plass.
•
•
Bruk av trimmeren (Fig. A - K)
Følg følgende instruksjoner for å få det beste resultat.
Bruk ikke trimmeren uten deksel (6).
A
B
Trim ikke i vått gress. Best resultat oppnås
når gresset er tørt.
Trimming
• Start trimmeren ved å trykke inn
strømbryteren (21).
12
•
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Trimmeren slås av når strømbryteren
slippes.
• Bær trimmeren i støttehåndtaket (2) når
trimmeren ikke brukes.
Klipp med trådspissen i en vinkel mot
gressplenen.
Sving trimmeren forsiktig sidevegs.
Overbelast ikke trimmeren. Den arbeider
best ved høyt turtall.
Ved høyt gress starter man høyt oppe.
Klipp litt om gangen.
Bruk kanten på dekselet (6) for å holde
tråden vekk fra harde eller ømfindtlige steder.
Kanttrimming
Best resultat oppnås på kanter som er
dypere enn 5cm.
Obs! Trimmeren er til for å vedlikeholde
kanter ikke lage dem.
Trekk trimmeren med trimmeroverflaten (25)
mot gresskanten og kantguiden (9)
rundt kanten.
Ledningslås
Lag en bøy på skjøteledningen og fest denne
i ledningslåsen (3) slik at du unngår at
ledningen dras fra hverandre dersom de
skulle feste seg i noe.
Obs! Kun for de som har et beskyttelseslokk
på skjøteledningens kontakt.
På trimmerkontakten finnes et lokk
som kan løsnes. Bruk en avbiter eller
lignende verktøy.
Endring fra trim- til kantposisjon
(Fig.3)
3
I tillegg til vanlig gresstrimmer (Fig. D), kan
trimmeren brukes som kantskjærer (Fig. J).
Innstilling av trimmer - respektive
kantskjærerposisjon:
Lås opp
• Med trimmeren avslått og kantguiden
(9) hvilende mot marken, plasseres den
ene hånden på strømbryterhåndtaket
(20). Bruk den andre hånden for å vri
låseringen moturs ca. 1/4 omdreining (Fig.
3.1).
Endre
• Mens trimmeren holdes i
strømbryterhåndtaket vris den nedre
delen (1) en 1/2 omdreining i pilens
retning (24), til det klikker (Fig. 3.2).
NORGE
Lås
Hold i strømbryterhåndtaket og vri
låseringen medurs med den andre
hånden. Det behøves liten kraft for at
håndtaket skal låses (Fig. 3.3).
•
Ny trimmertråd
Spole med 10m trimmertråd: Art.nr. A6481,
trimmertråd 15m: A6052, trimmertråd 30m: A6046,
trimmertråd 50m: A6054. Bruk kun Black & Deckers
orginaltråd, tynnere eller tykkere tråd setter
automatisk trådmattingen ut av funksjon.
Skifte av spole (Fig. 4 & 5)
• Trekk ledningen ut av kontakten.
• Fjern spoledekselet ved å trykke
4
•
5
•
•
knappene (13) inn og opp (Fig. 4).
Ta ut spolen.
Rengjør spolehuset (12) og dekselet (8)
etter behov.
Dra av ca. 9cm tråd (5) fra den nye
spolen (17). Træ tråden gjennom
trådhullet og sett spolen på plass
(Fig. 5). Vri på spolen til den er kommet
skikkelig på plass. Vær nøye slik at tråden
ikke klemmes mellom spolen og
spolehuset, og sjekk at 9cm tråd stikker
ut av trådhullet.
Sett tilbake dekselet, vær nøye med at
begge knappene (13) kommer skikkelig
på plass.
Montering av tråd på egnet spole
(Fig. 6 & 7)
• Maksimalt kan 10m ny tråd vikles opp på
6
•
•
•
•
•
den tomme spolen. spolen har en
“indikator” som viser hvor mye som kan
vikles på. Blir det for mye fungerer ikke
trådmatingssystemet (Fig. 6).
Løsne eventuelle rester fra den gamle
tråden fra spolen (17).
Skyv inn ca. 2cm av den nye tråden i ett
av de to hullene i spolhuset.
Bøy tråden og trekk den inn i den
L-formede sporet. Tråden skal nå være
skikkelig festet. Vikle opp tråden i pilens
(16) retning.
Når tråden er skikkelig oppviklet festes
den midertidig i et L-formet spor slik at
tråden ikke vikles op igjen. La ca. 9cm av
tråden være utenfor sporet.
Sett spolen og spoledekselet (8) på plass
i spolhuset. Følg anvisningen under
“Skifte av spole”.
Rengjøring
• Best resultat oppnås når tråd,spole og lufthull
•
•
holdes rene. Bruk en tørr børste eller klut.
Trimmerens plastdeler kan rengjøres med mild
såpeblanding, fuktig klut og varmt vann. Bruk
aldri løsemiddel eller sterke kjemikalier ved
rengjøring. Rengjør aldri med rennende vann,
høytrykksspyler eller lignende.
Trimmeren er utstyrt med selvsmørende lager,
smøring er derfor unødvendig.
Feilsøking
Før feilsøkingen starter trekkes støpselet ut
av kontakten.
• Om trimmeren ikke starter, kontroller at
kontaktene er skikkelig sammenfestet.
Dersom dette ikke hjelper sjekk sikringene i
sikringsskapet.
• Dersom ikke den automatiske trådmatingen
fungerer:
Tråden er for kort eller dårlig
• Trekk ut ledningen.
• Fjern spoledekselet (8) ved å presse inn og
opp spolldekselknappene (13) (Fig. 4).
• Løft spolen (17) ca. 6mm fra spolehuset (12)
og trekk fram tråden (5) slik at minst 9cm
stikker ut av trådhullet (15).
• Vri på spolen slik at den kommer skikkelig på
plass og sett tilbake spoledekselet,
vær nøye med at spoledeksel-knappene
festes skikkelig.
Tråden er framdeles flokete
• Trekk ut ledningen og fjern spoledekselet i
henhold til tidligere anvisning.
• Løft ut spolen (17). Hold den oppviklede
tråden på plass slik at den ikke floker
seg (Fig 7).
• Vikle forsiktig opp tråden (5) fra spolen slik at
tråden ikke krysses eller klemmes. Vikle
deretter tråden på spolen i pilens retning (16).
• Fest tråden midlertidig i et av de L-formede
sporene for å forhindre at tråden vikler seg
opp. Sjekk at minst 9cm tråd stikker ut
av sporet.
• Vri motvekten fram og tilbake for å
kontrollere at denne beveger seg uhindret.
• Fjern eventuell skitt som kan ha festet seg i
spolehuset eller på spoledekselet.
13
NORGE
En oversikt over alle autoriserte serviceverksteder
samt servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internet, adresse: www.2helpU.com.
Reservdeler / reparasjoner
•
•
Mat tråden gjennom trådhullet og sett
spolen på plass. Løsne tråden fra den
L-formede sporet. Kontroller at spolen er
skikkelig på plass. Eventuelt kan spolen vris
noe for å komme skikkelig på plass.
Kontroller at minst 9cm. tråd kommer ut
av spolehuset.
Plasser tilbake spolelokket i henhold til
tidligere beskrivelse.
Miljø
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen
ved ikke å kaste det sammen med vanlig
avfall. Lever det til en oppsamlingsplass
som finnes i din kommune eller der hvor du
kjøpte verktøyet.
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har
material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til
kunde. Garantien er i tillegg til kundens lovlige
rettigheter og påvirker ikke disse. Garantien gjelder
innen medlemsstatene i den Europeiske Unionen
og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn
av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler
i forhold til spesifikasjonene, innen 24 måneder fra
kjøpet, påtar Black & Decker seg å reparere eller
bytte ut produktet med minst mulig vanskelighet for
kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
• normal slittasje
• feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
• at produktet har blitt skadet av fremmede
gjenstander, emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er
beregnet på industriell/profesjonell/yrkesmessig
bruk, men til hus- og hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt
utført av noen andre enn et autorisert Black & Decker
serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et
autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter
at feilen har blitt oppdaget. For informasjon om
nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen.
14
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, vår hjemmeside
www.blackdecker.no samt www.2helpU.com.
Andre hageverktøy
Black & Decker har et bredt sortiment av verktøy
for utendørsbruk som gjør arbeidet i hagen enklere.
Kontakt nærmeste Black & Decker forhandler for
ytterligere informasjon eller besøk vår hjemmeside:
www.blackdecker.no.
Mosefjerner
Gressklippere
Hekksakser
Kjedesager
Gresstrimmere
Løvfjerner
Kompostkverner
Ikke alle produkter er tilgjenglige i alle land.
CE-sikkerhetserklæring
GL550/GL555/GL560
Black & Decker erklærer at disse verktøyer er
konstruert i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EØF, Gresstrimmer, L ≤ 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, England
Lydnivået, målt i henhold til 2000/14/EØF:
LpA (lydnivå)
dB(A)
81
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
94
LWA (garantert)
dB(A)
96
Den veide geometriske middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen i følge EN 50144: 4 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
Bruksanvisning
Grästrimmare
GL550/GL555/GL560
Reflex®
®
Reflex gräs- och kanttrimmare har ett unikt
helautomatiskt trådmatningssystem. Det innebär att
användaren inte behöver tänka på trådmatningen
alls, det sköter trimmaren själv.
!
Detaljbeskrivning
Innan Du börjar använda maskinen, tag
några minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder
maskinen har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ
alltid Arbetarskyddsstyrelsens regler.
t
Viktigt!
360˚
6m/20f
Nedan följer en lista på de delar som omnämns och
visas i bruksanvisningen.
1. Trimmer
2. Stödhandtag
3. Sladdlås
4. Låsring
5. Trimtråd
6. Skydd
7. Trådkniv
8. Spolskydd
9. Kantguide
10. Skyddfläns
11. Sladdvinda
12. Spolhus
13. Spolskyddsknapp
14. Motvikt
15. Trådhål
16. Pil
17. Spole
18. Upphängningsring
19. Kontakt
20. Strömbrytarhandtag
21. Strömbrytare
22. Skruv
23. Skruvhål
24. Pil
25. Anläggningsyta
Säkerhetsinstruktioner
• Maskinen är endast avsedd för
230V växelström.
• Drag ut kontakten vid rengöring,
felsökning och justering eller om sladden
har trasslat sig eller skadats.
• Använd stadiga skor eller stövlar så att
Dina fötter är skyddade - nyklippt gräs är
fuktigt och halt.
• Se till att det område som skall klippas är
fritt från grenar, sten, ståltråd och annat
som kan skada maskinen.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Föremål som finns i gräset kan slungas ut
av nylontråden.
• Använd inte maskinen när det regnar eller
är fuktigt. Låt den inte bli våt.
• Använd inte maskinen om den är skadad.
Alla skadade delar skall bytas ut före
användning.
• Se till att barn eller djur inte är i närheten
under arbetets gång. De bör vara minst
6m från arbetsområdet.
• Trimma endast i dagsljus, ej vid
skymning eller mörker.
• Trimma inte i branta sluttningar.
Var noga med att stå stadigt.
• Montera aldrig ståltråd eller liknande.
Använd endast originaltråd.
• Se till att sladden inte kommer i kontakt
med nylontråden. Du måste hela tiden ha
den under uppsikt.
• Lämna aldrig maskinen utan tillsyn när
den är nätansluten.
• Människor som inte känner till denna
typ av maskin och som inte läst
bruksanvisningen bör inte använda
maskinen.
• Nylontråden fortsätter att rotera en kort
tid efter det att Du släppt brytarknappen.
Du får aldrig vända på maskinen eller
försöka stoppa nylontråden. Den måste
stanna själv.
• Maskinen får aldrig bäras i sladden och
kontakten får inte dras ut genom att man
rycker i sladden. Håll sladden borta från
värmekällor, olja och vassa kanter.
Om sladden är skadad får maskinen
inte användas.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grästrimmaren är konstruerad för att
användas i upprätt position. Om den
används på annat sätt kan den orsaka
skador.
Använd skyddsglasögon när Du arbetar
med grästrimmaren.
Korsa inte grusgångar o.d. när
nylontråden roterar.
Förvara maskinen på ett torrt ställe, utom
räckhåll för barn.
Starta inte maskinen när Du vänt på den.
Maskinen får aldrig användas utan
monterad skyddskåpa.
Håll undan maskinen från Dina fötter och
andra kroppsdelar när den arbetar.
Förlängningssladden som används måste
vara godkänd för utomhusbruk.
Vid service och ev. reparation, kontakta
alltid en auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad.
Monteringsanvisning (Fig. 2)
• Tag trimmaren och skyddet (6) ur
2
kartongen.
• Skruva ur skruven (22) som sitter under
trimmaren (1) (Fig. 2.1).
• Sätt på skyddet i spåret på trimmaren.
• Tryck fast skyddet ordentligt, en sida i
taget tills skyddet är helt mot trimmaren
(Fig. 2.2).
• Skruva i skruven (Fig. 2.3).
• Om monteringen gjorts riktigt sitter
skyddet nu på plats.
• Vid transport är trimmaren i kanttrimmarposition. Se under punkt 3 hur man
ändrar till trimmar-position.
• Vid transport är trimmertråden (5) tejpad
mot spolskyddet(8). Tag bort tejpen och
se till att minst 9cm tråd sticker ut från
spolhuset (12) innan trimmaren startas.
Viktigt: När maskinen används för första
gången kommer för lång tråd att skäras bort
av trådkniven (7). Se därför till att inte onödigt
mycket tråd sticker ut ur spolhuset (12).
• Var alltid noga med att spolskyddet (8)
är ordentligt på plats.
Användning av trimmaren (Fig. A - K)
Följ följande instruktioner för att uppnå bästa resultat.
Använd inte trimmaren utan skyddet (6).
A
B
16
Trimma inte vått gräs. Bäst resultat uppnås
när gräset är torrt.
Trimmning
Starta trimmaren genom att trycka in
strömbrytaren (21).
• För att stänga av trimmaren släpps
strömbrytaren (21).
• Bär trimmaren i stödhandtaget (2) när
trimmaren inte används.
Klipp med trådspetsen i en vinkel mot
gräsmattan.
Sväng trimmaren försiktigt i sidled.
•
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Överbelasta inte trimmaren. Den arbetar bäst
vid högt varvtal.
Vid långt gräs börjar man längst upp.
Klipp lite i taget.
Använd kanten på skyddet (6) för att
hålla tråden borta från hårda eller
ömtåliga ställen.
Kanttrimmning
Bäst resultat uppnås på kanter som är
djupare än 5cm.
Obs! Trimmaren är till för att underhålla
kanter, inte göra kanter.
Drag trimmaren med anläggningsytan
(25) mot gräskanten och kantguide (9)
runt kanten.
Sladdlås
Gör en böj på förlängningssladden och fäst
den i sladdlåset (3) så undviker man att
kontakterna går isär om sladden skulle
fastna i något.
Obs! Endast för de som har ett skyddslock
på förlängningssladdens kontakt. På
trimmarkontaktens sida finns ett lock som
går att avlägsna. Använd en avbitare eller
liknande verktyg.
Ändring mellan trim- och
kantposition (Fig. 3)
3
I tillägg till konventionell grästrimmning
(Fig. D), så kan trimmaren användas som
kantskärare (Fig. J).
Inställning av trimmar- respektive
kantskärningsposition:
Lås upp
• Med trimmaren avstängd och
kantguiden (9) vilande mot marken,
placeras ena handen på
strömbrytarhandtaget (20). Använd den
andra handen för att vrida låsringen
moturs ca 1/4 varv (Fig. 3.1).
SVERIGE
Ändra
• Medan trimmaren hålls i
strömbrytarhandtaget vrids nedre delen
(1) 1/2 varv i pilens riktning (24), tills det
klickar till (Fig. 3.2).
Lås
• Håll i strömbrytarhandtaget och vrid
låsringen medurs med andra handen. Det
behövs endast liten kraft för att den skall
låsa handtaget (Fig. 3.3).
•
•
Ny trimmertråd
Spole med 10m trimmertråd: Art. nr. A6481,
trimmertråd 15m: A6052, trimmertråd 30m:
A6046, trimmertråd 50m: A6054. Använd endast
Black & Decker orginaltråd, tunnare eller tjockare tråd
sätter den automatiska trådmatningen ur funktion.
Byte av spole (Fig. 4 & 5)
• Drag ur sladden ur kontakten.
• Tag av spolskyddet genom att trycka in
4
•
5
•
•
knapparna (13) inåt och uppåt (Fig. 4).
Tag ur spolen.
Rengör spolhuset (12) och skyddet (8)
vid behov.
Linda av ca 9cm tråd (5) från den nya
spolen (17). Träd tråden genom trådhålet
och sätt spolen på plats
(Fig. 5). Vrid på spolen tills den kommit
ordentligt på plats. Var noga med att
inte tråden kläms mellan spolen och
spolhuset och se till att ca 9cm sticker
ut genom trådhålet.
Sätt tillbaka skyddet, var noga med att
båda knapparna (13) kommer ordentligt i
sina lägen.
Montering av ny tråd på befintlig
spole (Fig. 6 & 7)
• Maximalt kan 10m ny tråd lindas upp
6
•
•
•
•
på den tomma spolen. Spolen har en
“indikator” som visar hur mycket tråd
som kan lindas på. Blir det för mycket
fungerar ej trådmatningssystemet (Fig. 6).
Avlägsna eventuella rester från den gamla
tråden från spolen (17).
Skjut in ca 2cm av den nya tråden i ett av
de två hålen i spolhuset (17).
Böj tråden och dra in den i den
“L”-formade skåran. Tråden skall nu sitta
ordentligt fast. Linda nu upp tråden i
pilens (16) riktning.
Linda upp tråden i jämna lager utan att
den korsas.
När tråden är ordentligt upplindad
fästes den temporärt i en “L”-formad
skåra och så att inte tråden lindas upp.
Lämna ca 9cm av tråden efter skåran.
Sätt tillbaka spolen och spolskyddet (8)
på spolhuset. Följ anvisning under “Byte
av spole”.
Rengöring
• Bäst resultat uppnås när tråd, spole och lufthål
•
•
hålls rena. Använd en en torr borste eller trasa.
Trimmarens plastdelar kan rengöras med en mild
tvållösning, fuktig trasa och varmt vatten. Använd
aldrig lösningsmedel eller starka kemikalier vid
rengöring. Rengör aldrig med rinnande vatten,
högtryckstvätt eller liknande.
Trimmaren är utrustad med självsmörjande lager,
smörjning är därför onödigt.
Felsökning
Innan felsökningen startar skall sladden dras ut
ur vägguttaget.
• Om trimmaren inte startar, kontrollera att
kontakterna är ordentligt ihopsatta. Om inte detta
hjälper kontrollera att säkringen är hel
i eltavlan.
• Om den automatiska trådmatningen
inte fungerar:
Tråden är för kort eller trasslig:
• Koppla ur sladden ur vägguttaget.
• Tag av spolskyddet (8) genom att pressa in
och upp spolskyddsknapparna (13) (Fig. 4).
• Lyft spolen (17) ca 6mm från spolhuset (12)
och drag fram tråden (5) så att minst 9cm
sticker ut ur trådhålet (15).
• Vrid på spolen så att den kommer ordentligt
på plats och sätt tillbaka spolskyddet, var
noga med att spolskyddsknapparna fastnar
ordentligt.
Tråden fortfarande trasslig:
• Koppla ur sladden ur vägguttaget och tag av
spolskyddet, enligt tidigare anvisning.
• Lyft ut spolen (17). Håll den upplindade
tråden på plats så att den inte trasslar
sig (Fig. 7).
• Linda försiktigt upp tråden (5) från spolen så
att tråden inte korsas eller kläms
någonstans. Linda sedan på tråden jämnt
på spolen i pilens riktning (16).
17
SVERIGE
•
•
•
•
•
Fäst tråden temporärt i en av de
“L”-formade skårorna för att förhindra att
tråden lindas upp. Se till att minst 9cm tråd
sticker ut från skåran.
Vrid motvikten (14) fram och tillbaka för att
kontrollera att den rör sig obehindrat.
Tag bort eventuell smuts som kan ha fastnat
i spolhuset eller på spolskyddet.
Mata tråden genom trådhålet och sätt
spolen på plats. Tag loss tråden från den “L”formade skåran. Kontrollera att spolen är
ordentligt på plats. Eventuellt behöver spolen
vridas något för att komma på plats.
Kontrollera att minst 9cm tråd kommer ut
ur spolhuset.
Sätt tillbaka spollocket enligt tidigare
beskrivning.
Miljö
När ditt verktyg är utslitet, skydda naturen
genom att inte slänga det tillsammans med
vanligt avfall. Lämna det till de
uppsamlingsställen som finns i din kommun
eller där du köpt verktyget.
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från
material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till
kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga
rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller
inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och
i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går sönder på grund
av material- och/eller fabrikationsfel eller brister
i överensstämmelse med specifikationen, inom
24 månader från köpet, åtar sig Black & Decker att
reparera eller byta ut produkten med minsta besvär
för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
• normalt slitage
• felaktig användning eller skötsel
• att produkten skadats av främmande
föremål, ämnen eller genom
olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon
annan än en auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en
auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det
att felet har upptäckts.
18
För information om närmaste auktoriserad verkstad;
kontakta det lokala Black & Decker kontoret på den
adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista
på alla auktoriserade verkstäder samt servicevillkor
finns även tillgängligt på Internet, adress:
www.2helpU.com.
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade
Black & Decker verkstäder, som även ger
kostnadsförslag och reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder finns
på Internet, vår hemsida www.blackdecker.se
samt www.2helpU.com.
Andra trädgårdsredskap
Black & Decker AB har ett brett sortiment av verktyg
för utomhusbruk som gör arbetet i trädgården
enklare. Kontakta närmaste Black & Decker
återförsäljare för ytterligare information eller besök
vår hemsida www.blackdecker.se.
Mossrivare
Häcksaxar
Kedjesågar
Gräsklippare
Grästrimmare
Trädgårdsstädare
Kompostkvarnar
En del produkter är inte tillgängliga i alla länder.
CE-försäkran om överensstämmelse
GL550/GL555/GL560
Black & Decker förklarar att dessa verktyg är
konstruerade i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 55014, EN 60335, EN 61000,
2000/14/EEG, Grästrimmare, L ≤ 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, England
Ljudnivå, uppmätt enligt 2000/14/EEG:
LpA
(ljudtryck)
dB(A)
81
LWA
(ljudeffekt)
dB(A)
94
LWA
(garanterad)
dB(A)
96
Det vägda geometriska medelvärdet av
vibrationsfrekvensen enligt EN 50144: 4 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2001
19
20
TYP.
GL550/GL555/GL560
1/2/3/4/5
123
140
144
122
142
117
120
141
145
119
122
118
143
121
106
106
131
117
108
116
110
111
145
112
113
117
836
837
117
104
115
E11003 / 806622
101
114
109
25-02-99
21
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
EÏÏ¿˜
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
22 806620-12
DEWALT Industrial Power Tool Company
7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128
Black & Decker (Belgium) N.V.
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Black & Decker
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Internet: www.blackdecker.dk
Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, EÏÏ¿‰·
Black & Decker Spain
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Black & Decker (France) S.A.S.
B.P. 21, 69571 Dardilly Cédex
Eduard Luggen
Black & Decker-Service Schweiz
Industriestrasse 1 / Postfach 323
8157 Dielsdorf
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2
20052 Monza (MI)
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Black & Decker
81 Hugo Johnson Drive
Penrose, Auckland, New Zealand
Black & Decker (Norge) A/S
Postboks 248, Leirdal, 1011 Oslo
Internet: www.blackdecker.no
Black & Decker Vertriebsges.m.b.H
Erlaaerstraße 165, 1231 Wien
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173,
2766-651 S. João do Estoril
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Physical address:
39 Commerce Crescent
Eastgate, ext. 12, Sandton, Kramerville 2148
Postal address:
Postnet Suite 107, Private Bag X65
Halfway House 1685
Black & Decker Oy
Palotie 3, 01610 Vantaa
Black & Decker Oy,
Brandvägen 3, 01610 Vanda
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda,
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Black & Decker Merkez Servis
Dudullu Cad. Kerembey Sok. No. 1
Küçükbakkalköy/Istanbul
Black & Decker
210 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3YD
Tel. 03 9895 9200
Fax 03 9899 7465
Tel. 02/719.07.11
Fax 02/719.08.10
Tel. 70 20 15 10
Fax 48 14 13 99
Tel. 06126/21 24 83
Fax 06126/21 26 01
∆ËÏ. (01) 8981-616
º·Í (01) 8983-570
Service (01) 8982-630
Tel. 934 797 400
Fax 934 797 419
Tel. 04 72 20 39 20
Fax 04 72 20 39 00
Tel. 01/854 01 01
Fax 01/854 02 02
Tel. 039-23871
Fax 039-2387592/2387594
Numero verde 800-213935
Tel. 076-5082000
Fax 076-5038184
Tel. 09 579 7600
Fax 09 579 8200
Tlf. 22 90 99 00
Fax 22 90 99 01
Tel. 01 66116-0
Fax 01 66116-14
Tel. 214667500
Fax 214667575
Tel. (011) 653-1400
Fax (011) 653-1499
Puh: (09) 825 4540
Fax: (09) 825 45 444
Tel: (09) 825 4540
Fax: (09) 825 45 444
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
Tel. 0216 455 89 73
Faks 0216 455 20 52
Tel. 01753 511234
Fax 01753 551155
Helpline 01753 574277
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ Sí
...........................................................
◆ Postal code ◆ Postleitzahl ◆ Code
postal ◆ Codice postale ◆ Postcode
◆ Código ◆ Código postal ◆ Postnr.
◆ Postnr. ◆ Postnr. ◆ Postinumero
◆ ∫ˆ‰ÈÎfi˜
...........................................................
◆ Ei
◆ Paikkakunta ◆ ¶fiÏË:
◆ Is this tool your first purchase? ◆ Ist
dieses Gerät ein Erstkauf? ◆ Est-ce un
1er achat? ◆ Questo prodotto è il suo
primo acquisto? ◆ Is deze machine uw
eerste aankoop? ◆ ¿Es esta
herramienta la primera de este tipo?
◆ Esta ferramenta é a sua primeira
compra? ◆ Är detta ditt första B&Dverktyg? ◆ Er dette ditt første B&D
verktøy? ◆ Er dette dit første B&D
◆ √¯È
◆ No ◆ Nein ◆ Non ◆ No ◆ Nee
◆ No ◆ Não ◆ Nej ◆ Nei ◆ Nej
◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja ◆ Ja ◆ Kyllä ◆ ¡·È
◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja
◆ Is this tool a gift? ◆ Ist dieses Gerät
ein Geschenk? ◆ S’agit-il d’un cadeau?
◆ Si tratta di un regalo? ◆ Kreeg u de
machine als cadeau? ◆ ¿Ha recibido
usted esta herramienta como regalo?
◆ Recebeu esta ferramenta como
presente? ◆ Är verktyget en gåva?
◆ Er verktøyet en gave? ◆ Er verktøjet
en gave? ◆ Onko kone lahja?
◆ ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ‰ÒÚÔ?
○
◆ Town ◆ Ort ◆ Ville ◆ Cittá ◆ Plaats
○
◆ Ciudad ◆ Localidade ◆ Ort ◆ By ◆ By
...........................................................
...........................................................
◆ Address ◆ Adresse ◆ Adresse ◆
Indirizzo ◆ Adres ◆ Dirección ◆ Morada
◆ Adress ◆ Adresse ◆ Adresse ◆ Osoite
◆ ¢È‡ı˘ÓÛË:
...........................................................
◆ Navn ◆ Navn ◆ Nimi ◆ √ÓÔÌ·:
◆ Naam ◆ Nombre ◆ Nome ◆ Namn
◆ Name ◆ Name ◆ Nom ◆ Nome
○
Dealer address
Händleradresse
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Dirección del detallista
Morada do revendedor
Återförsäljarens adress
Forhandlerens adresse
Forhandler adresse
Jälleenmyyjän osoite
¢È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ Sí
○
◆ √¯È
Cat. no.:
✍
...........................................................
...........................................................
◆ Cachet
address ◆ Händleradresse
du revendeur ◆ Indirizzo del
rivenditore ◆ Adres van de dealer
◆ Dirección del detallista ◆ Morada do
revendedor ◆ Återförsäljarens adress
◆ Forhandlerens adresse ◆ Forhandler
adresse ◆ Jälleenmyyjän osoite
◆ ¢È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘
◆ Dealer
◆ Ei
◆ No ◆ Não ◆ Nej ◆ Nei ◆ Nej
◆ No ◆ Nein ◆ Non ◆ No ◆ Nee
◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja ◆ Ja ◆ Kyllä ◆ ¡·È
◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja
verktøj? ◆ Onko tämä ensimmäinen
B&D-koneesi? ◆ E›Ó·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·˘Ùfi Ë ÚÒÙË Û·˜ ·ÁÔÚ¿?
○
Date of purchase
Kaufdatum
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Fecha de compra
Data de compra
Inköpsdatum
Innkjøpsdato
Indkøbsdato
Ostopäivä
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
protection act: Tick the box if
you prefer not to receive further
information. ◆ Bitte ankreuzen, falls Sie
keine weiteren Informationen erhalten
möchten. ◆ Si vous ne souhaitez pas
recevoir d’informations, cochez cette
case. ◆ Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni.
◆ A.u.b. dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen.
◆ Señale en la casilla sino quiere recibir
información. ◆ Por favor, assinale com
uma cruz se não desejar receber
informação. ◆ Vänligen kryssa för i
rutan om Ni inte vill ha information.
◆ Vennligst kryss av dersom du ikke
ønsker informasjon. ◆ Venligst sæt
kryds i ruden såfremt De ikke måtte
ønske at modtage information.
◆ Merkitkää rasti ruutuun, mikäli ette
halua vastaanottaa informaatiota.
◆ ¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ¿Ó
‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
○
◆ Data
○
✁
23
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ TAGLIANDO DI GARANZIA
◆ GARANTIBEVIS
◆ ∫∞ƒ∆∞ E°°À∏™∏™
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ CARTE DE GARANTIE
◆ CARTÃO DE GARANTIA
◆ TAKUUKORTTI
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ GARANTIEKARTE
◆ TARJETA DE GARANTÍA
◆ GARANTI KORT
Español
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
EÏÏËÓÈη
Después de haber comprado su herramienta envíe
usted, por favor, esta tarjeta a la central de
Black & Decker en su país.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope
selado e endereçado e envie-o logo após a compra do
seu produto para o endereço da Black & Decker do
seu país.
Var vänlig klipp ur denna del och sänd den i ett frankerat
kuvert till Black & Deckers adress i Ditt land.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du
har pakket ut ditt produkt og legg det i en adressert
konvolutt til Black & Decker (Norge) A/S.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til
Black & Decker i dit land.
Leikkaa irti tämä osa, laita se kuoreen ja postita kuori
paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
¶·Ú·Î·ÏÒ Îfi„ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹Û·ÙÂ
ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û·˜ ÛÙËÓ
‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Black & Decker ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ GUARANTEE CARD
◆ GARANTIEKAART
◆ GARANTI KORT
○
○
✁
English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Please complete this section immediately after the
purchase of your tool and send it to Black & Decker in
your country. If you live in Australia or New Zealand,
please register by using the alternative guarantee card
supplied.
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in
einen frankierten Umschlag und schicken ihn an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe
timbrée à l’adresse de Black & Decker dans votre pays,
ceci immédiatement après votre achat.
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una
busta con francobollo e speditela subito dopo
l’acquisto del prodotto all’indirizzo della
Black & Decker nella vostra nazione.
Knip dit gedeelte uit en zend het direct na aankoop in
een gefrankeerde, geadresseerde envelop naar het
adres van Black & Decker in uw land.
24 806620-12
○
○
○
○
25
26
27
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising