GD200 | Black&Decker GD200 LAWNRAKER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-17 CZ
GD200
2
3
ČEŠTINA
Elektrický provzdušňovač trávníků
GD200
• Nikdy netahejte provzdušňovač za
napájecí kabel a tento kabel neodpojujte trhnutím nebo škubnutím. Nevystavujte kabel působení vysokých
teplot, dbejte na to, aby se nedostal
do kontaktu s olejem a nepřecházel
přes ostré hrany. Před použitím
provzdušňovače vždy zkontrolujte
napájecí kabel a je-li poškozený,
nepoužívejte jej.
Blahopřejeme Vám!
K zakoupení Vašeho elektrického provzdušňovače trávníků Black & Decker.
Tento návod k použití poskytuje důležité pokyny
pro provoz a údržbu elektrického provzdušňovače řady GD200.
Seznamte se s Vaším provzdušňovačem
Pečlivě si pročtěte celý návod k použití.
Před, při a po použití provzdušňovače
dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a dbejte na to, aby byl elektrický
provzdušňovač v bezvadném technickém stavu.
Před zahájením provozu se řádně
seznamte s použitím ovladačů, ale ze
všeho nejdříve se ujistěte o tom, zda
víte, jak máte provzdušňovač v případě
nebezpečí zastavit.
Tento návod i ostatní literaturu dodanou se provzdušňovačem pečlivě
uschovejte.
Příprava
• Při práci vždy používejte pevnou
obuv – čerstvě posečená tráva je
vlhká a kluzká.
• Použití gumové obuvi zvýší Vaši
bezpečnost při práci.
• Nepracujte se provzdušňovačem
bosi nebo v otevřené obuvi.
• Používejte ochranné prostředky. Při
provozu provzdušňovače používejte
ochranné bezpečnostní brýle. Je-li při
práci dosaženo nepříjemné hladiny
hluku, používejte ochranu sluchu.
• V prašném prostředí používejte
ochrannou roušku.
• Chraňte si nohy dlouhými nohavicemi – hroty provzdušňovače mohou
odmrštit jakékoliv předměty ležící na
trávníku nebo na cestě.
• Napájecí kabel by měl být pravidelně
kontrolován, zda není poškozen a
měl by být používán pouze v případě, je-li v bezvadném stavu.
• Nedovolte, aby došlo ke kontaktu
mezi hroty a napájecím kabelem
– stále sledujte jeho polohu.
• Vždy se ujistěte, zda je provzdušňovač v bezvadném technickém
stavu.
• Před použitím provzdušňovače
nejdříve odpojte napájecí kabel
a vizuálně zkontrolujte hroty, zda
nejsou příliš opotřebované nebo
poškozené. Poškozené části jsou
největším nebezpečím a musí být
ihned vyměněny.
• Vždy zkontrolujte, zda je trávník
zbaven všech kamenů, drátů a
ostatních nečistot. Kontakt provzdušňovače s těmito předměty
Bezpečnostní pokyny
Proškolení
• Nedovolte dětem a ostatním osobám, které nejsou s tímto typem
provzdušňovače důkladně seznámeny, aby jej používaly, natož osobám,
které nečetly tento návod k použití.
• Nedovolte dětem, zvířatům nebo
ostatním osobám, aby se přibližovaly ke provzdušňovači, který je
v provozu – udržujte je v minimální
vzdálenosti alespoň 6 m od nářadí.
• Pamatujte, že při provozu provzdušňovače je za nehody a škody vzniklé
ostatním osobám nebo jejich majetku
odpovědná obsluha provzdušňovače.
• Váš elektrický provzdušňovač je
určen pouze pro provoz na střídavé
napětí – nepoužívejte žádný jiný
zdroj.
• Zapínejte napájecí kabel pouze do
řádné zásuvky – nepoužívejte žádný
jiný zdroj.
4
může způsobit jeho poškození
a může být nebezpečný i pro jeho
obsluhu.
• Nepřitahujte provzdušňovač směrem
k sobě a při práci nechoďte pozpátku.
• Nepřejíždějte přes štěrkové cesty,
jestliže se hroty otáčejí.
• Udržujte pevný postoj, zvláště při
práci na svazích.
• Po svahu přejíždějte po vrstevnicích,
nikdy ne nahoru a dolů. Na svahu
buďte opatrní zejména při otáčení.
• Nepracujte na příliš strmých svazích.
Používejte neklouzavou obuv.
• Pravidelně kontrolujte, zda není
záchytný zásobník poškozen nebo
opotřebován a je-li to nutné, vyměňte
jej. Provzdušňovač nikdy nepoužívejte bez tohoto zařízení.
• Choďte, nikdy neběhejte. Provzdušňovač nepřetěžujte.
• Jestliže je motor v chodu, nikdy
provzdušňovač nezvedejte a nepřenášejte.
• Vždy dbejte na to, aby se před
zvedáním provzdušňovače přestaly
otáčet pracovní hroty. Při přepravě
provzdušňovače buďte vždy velmi
opatrní.
• Nikdy nepracujte se provzdušňovačem, který má poškozené kryty nebo
ochranné štíty.
Provoz
• Při spuštění Vašeho elektrického
provzdušňovače naklopte rukojeť
směrem dolů (nebo do strany), ale
nenaklánějte ji víc, než je nezbytně
nutné. Vždy dbejte na to, abyste měli
ruce ve správné poloze. Stůjte tak,
aby byly Vaše nohy v dostatečné
vzdálenosti od hrotů provzdušňovače.
• Po uvolnění spouštěcí páky bude
provzdušňovač ještě chvíli v chodu.
Vždy počkejte, dokud se nářadí
nezastaví samo.
• V následujících případech vždy uvolněte spouštěcí páku provzdušňovače
a potom odpojte napájecí kabel:
• Kdykoliv necháte provzdušňovač
bez dozoru.
• Při kontrole, čištění, seřizování
nebo jakékoliv práci na provzdušňovači.
• Před odblokováním zaseknutých
hrotů.
• Při nadměrných vibracích provzdušňovače (proveďte ihned
kontrolu).
• Při kontaktu provzdušňovače s
cizím předmětem. Prohlédněte
celý provzdušňovač a v případě
potřeby proveďte nezbytnou opravu.
• Nikdy nespouštějte provzdušňovač,
jestliže leží na boku a nepokoušejte
se nikdy zastavit hroty – vždy počkejte, až se nářadí zastaví samo.
• Nepřibližujte ruce nebo chodidla do
blízkosti rotujících částí.
• Dbejte na to, aby byly větrací otvory
stále čisté.
• Spouštějte provzdušňovač vždy podle pokynů uvedených v návodu. Vždy
dbejte na to, aby nebyly v blízkosti
hrotů žádné části Vašeho těla.
• Nepracujte se provzdušňovačem
v dešti a nenechávejte jej ve vlhkém
prostředí. Jestliže je to možné, nepracujte v mokré trávě.
• Pracujte se provzdušňovačem pouze
ve dne nebo při kvalitním osvětlení.
Údržba a uskladnění
• Jestliže provzdušňovač nepoužíváte,
uskladněte jej na suchém místě,
mimo dosah dětí.
• K čištění provzdušňovače nepoužívejte rozpouštědla nebo čistící roztoky – k odstranění trávy a nečistot
použijte tupou škrabku.
• Vždy před čistěním odpojte provzdušňovač od zdroje napětí.
• Nepracujte se provzdušňovačem,
jestliže je jakákoliv jeho část poškozená. Před použitím vyměňte
všechny poškozené části za nové.
• Zkontrolujte dotažení všech matic,
svorníků a šroubů. Ujistěte se, zda je
provzdušňovač v bezvadném stavu.
• Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené společností
Black & Decker.
5
Politikou společnosti Black & Decker je neustálé zdokonalování našich výrobků a proto
si vyhrazujeme právo na provádění změn
technických parametrů výrobků bez předešlého
upozornění.
Montážní sestava záchytného zásobníku na trávu se skládá ze záchytného
zásobníku (12), na kterém jsou umístěny dvě podpěrné tyče (13).
Dvojitá izolace
Váš elektrický provzdušňovač je vybaven dvojitou izolací. To znamená, že
všechny vnější kovové části jsou elektricky izolovány od zdroje napětí. To je
zajištěno pomocí speciálních izolačních
bariér umístěných mezi mechanické
a elektrické součásti. Dvojitá izolace
znamená větší elektrickou bezpečnost
a s její pomocí se vyhnete nezbytnému
uzemnění provzdušňovače.
B
Elektrická bezpečnost
Bezpečnost zvýšíte, jestliže si necháte kvalifikovaným elektrotechnikem do elektrického rozvodu
v domácnosti nainstalovat proudový chránič (30
mA). Jestliže takový chránič nemáte nebo si jej
nepřejete nainstalovat, potom Vám zásadně
doporučujeme, aby byl provzdušňovač napájen
přes zařízení citlivé na svodový proud (RCD). Toto
zařízení poskytuje vysoký stupeň osobní ochrany
v případě poruch napájení provzdušňovače.
Varování! Používání tohoto zařízení
nebo jiného jističe nezbavuje obsluhu
provzdušňovače povinnosti dodržování
bezpečnostních a pracovních pokynů
uvedených v tomto návodu.
Montáž (obr. A až D)
A
Vyjměte z krabice všechny součásti
provzdušňovače a důkladně si jednotlivé díly prohlédněte.
Hlavními součástmi Vašeho provzdušňovače jsou tělo provzdušňovače (1),
které se skládá z motoru, předních koleček (2), systému hrotů (3) a zadního
válce (4), který je spojen s třípolohovým
seřizovačem výšky (5).
C
Montážní sestava rukojeti se skládá
z trubky rukojeti (6), rukojeti ve tvaru
„T“ (7), na které jsou umístěny spínací
páka (8), bezpečnostní odjišťovací
spínač (9) a napájecí kabel (10). Pás
z přezkami (11) se používá k připevnění
napájecího kabelu k trubce rukojeti.
6
Montáž Vašeho elektrického provzdušňovače provádějte následovně:
• Na rovné ploše postavte tělo
provzdušňovače (1) do pracovní
polohy.
• Zasuňte trubku rukojeti (6) do těla
provzdušňovače tak, aby byl křížový
čep (17) umístěn v drážce.
• Je-li křížový čep (17) v drážce, nastavte deskovou přírubu rukojeti (18)
k tělu provzdušňovače (1) tak, aby
byly řádně srovnány oba montážní
otvory pro šrouby. Připevněte přírubu
v této poloze pomocí dvou dodaných
šroubů (19).
• Nasaďte rukojeť ve tvaru „T“ (7) na
konec trubky (6) se čtvercovým průřezem (obr. B) tak, aby byla spínací
páka (8) na pravé straně. Posuňte
rukojeť ve tvaru „T“ (7) směrem dolů
po trubce (6) tak, aby byly srovnány
montážní otvory obou těchto částí.
• Vložte šestihrannou matici (20) do
šestihranné drážky na spodní straně
rukojeti ve tvaru „T“. Do montážního
otvoru vložte šroub (21) a pevně jej
přitáhněte do matice (20).
Poznámka: Máte-li při nasazování
rukojeti ve tvaru „T“ na trubku problémy, povolte dostatečně šrouby na
konci rukojeti. Po provedení montáže
tyto šrouby opět řádně přitáhněte.
• Pomocí dodávaného pásku s příchytkami (11) připevněte elektrický
napájecí kabel (10) k trubce rukojeti
(6).
• Postavte záchytný zásobník (12) na
rovném povrchu spodní stranou nahoru. Protáhněte nejdelší část jedné
z podpěrných tyčí (13) přes otvory
v boční části záchytného zásobníku
(12). Potom otočte podpěrnou tyč
(13) ve směru označeném šipkou
tak, aby došlo k jejímu zajištění
v záchytném zásobníku (12).
• Zopakujte tento postup i s druhou
podpěrnou tyčí (13).
D
• Postavte provzdušňovač do pracovní
polohy a připevněte k tělu provzdušňovače (1) záchytný zásobník (12)
tak, aby byly konce podpěrných tyčí
(13) řádně usazeny v otvorech (22)
na přední části provzdušňovače.
trávy, která vypadla ze záchytného
zásobníku sekačky.
Jak elektrický provzdušňovač
používat (obr. F)
Seřízení výšky pohrabu (obr. E)
E
Výška pohrabu může být nastavena
ve třech úrovních: nízká, střední a
vysoká.
Tyto výšky se volí nastavením třípolohového seřizovače výšky, který je
umístěn na zadním válci.
• Stiskněte zajišťovací tlačítka (46)
na každém třípolohovém seřizovači
výšky (5) a podle obr. E nastavte
seřizovač do jedné ze tří možných
poloh. Po dosažení požadované
polohy uvolněte zajišťovací tlačítka
(46) a dbejte na to, aby byla v těle
provzdušňovače (1) řádně usazena.
• Na boční straně těla elektrického
provzdušňovače (1) jsou označeny
značkami tři polohy, viz obr. E. Oba
třípolohové seřizovače musí být
nastaveny do stejné polohy, to znamená, že každý musí být v poloze 1,
2 nebo 3 – ne v různých polohách.
Výšky pohrabu jsou následující:
• Nejnižší nastavení (1). Toto nastavení se používá v případě, chcete-li mít
trávník důkladně pohrabaný. S tímto
nastavením dosáhnete odstranění
všech nečistot z trávníku. Při tomto
nastavení dochází také k odstranění
mechů a plevelů.
• Střední nastavení (2). Toto nastavení se používá v případě, chcete-li
dosáhnout střední kvality pohrabání
trávníku. Toto nastavení je vhodné
pro většinu trávníků.
• Vysoké nastavení (3). Toto nastavení
Váš trávník lehce pohrabe a pročistí.
S tímto nastavením můžete Váš
elektrický provzdušňovač použít pro
srovnání polehlé trávy a ostatních
rostlin (plazivé traviny a plevele
jako jetel), abyste je mohli posekat
sekačkou. Nastavení pro zametání je
ideální pro odstranění napadeného
listí nebo pro odstranění posekané
F
7
Při používání tohoto nářadí vždy
dodržujte všechna důležitá upozornění.
Chcete-li se řádně starat o trávník,
nestačí jej pouze v létě jednou týdně
posekat. Trávník bude mít správný
užitek z důkladného hrabání, při kterém
dochází k odstranění odumřelých částí
rostlin, mechů a plevelů, které trávník
hyzdí. Velké množství odumřelé trávy
způsobuje vznik absorpční vrstvy, která
zabraňuje průniku vody do země. Je-li
tato vrstva stále vlhká, může způsobit
různé nemoci trávníku a také problémy
s jeho správným zakořeněním.
• Postavte cívku s prodlužovacím
kabelem na trávník v blízkosti místa, kde chcete zahájit práci (obr. F,
poloha 1).
• Držte rukojeť oběma rukama a horní
část prodlužovacího kabelu držte
v ruce, která neobsluhuje spouštěcí
páku.
Varování: Nepokoušejte se obsluhovat
elektrický provzdušňovač pouze jednou
rukou – musíte je vést vždy oběma
rukama.
• Provzdušňovač spustíte (rukojeť ve
tvaru „T“) posunutím bezpečnostního
odjišťovacího spínače (9) (obr. A)
směrem doleva a stisknutím spínací
páky (8).
• Postupujte po hrabaném prostoru
z polohy 1 do polohy 2. Po dosažení
polohy 2 se otočte doprava a postupujte do polohy 3. Postupujte až do
konce hrabaného prostoru, otočte se
doleva a pokračujte do polohy 4.
Pokračujte stejným způsobem po celé
ploše a dbejte na to, abyste se nedostali se provzdušňovačem do kontaktu
s napájecím kabelem. Nikdy nepracujte
podle schématu, který je znázorněn
vpravo. Jde o velmi nebezpečný
způsob, protože dochází ke kontaktu
s napájecím kabelem.
Jakmile se provzdušňovačem ukončíte
práci, doporučujeme, abyste z něj, dříve než jej uskladníte, odstranili všechny
nečistoty a zbytky trávy. Viz kapitola
Údržba a uskladnění.
Poznámka: Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, shrabujte trávníky nebo
travnaté plochy pravidelně. Neshrabujte, jestliže je tráva mokrá.
• Provádíte-li shrabování až do konce
přes okraj travnaté plochy, stlačte rukojeť provzdušňovače směrem dolů,
abyste zamezili poklesu koleček.
• Odstraňujte z travnaté plochy všechny nečistoty a kameny, abyste
prodloužili životnost shrabovacích
hrotů.
• Na konci každé sezóny doporučujeme pomocí tupé škrabky odstranění
zbytků trávy i ze systému hrabacích
hrotů.
• Všechny plastové díly čistěte vlhkým
hadříkem a kovové části měkkým a
suchým hadříkem.
Upozornění:Nepoužívejte rozpouštědla nebo čistící roztoky, které mohou
způsobit poškození plastových dílů.
Zjišťování závad
Jestliže Váš provzdušňovač nepracuje
správně, použijte k určení závady následující tabulku.
Varování! Vždy před prováděním jakékoliv prohlídky odpojte provzdušňovač
od zdroje elektrického napětí.
Praktické rady
•
•
•
•
Nepřetěžujte provzdušňovač shrabováním
příliš vysoké trávy. Doporučujeme Vám,
abyste nepoužívali provzdušňovač u trávy,
která je vyšší než 75 mm.
Nepoužívejte provzdušňovač ve vlhkém a
mokrém prostředí.
Abyste získali co nejlepší výsledky, musíte
provzdušňovač používat pravidelně. Doporučujeme, aby byl provzdušňovač používán vždy na počátku i na konci každého
stříhání trávníku, což umožní jeho kvalitní
zpracování. Provzdušňovač by měl být
použit i po každém sekání trávníku, aby
byly odstraněny všechny zbytky trávy.
Shrabujte trávník nejdříve v jednom směru a
potom v kolmém směru. Zpočátku se může
zdát, že trávník vypadá prořídle a neupraveně, ale za chvíli se jeho stav upraví.
Péče a údržba
Varování! Nepoužívejte prodlužovací
kabel, na kterém jsou patrné stopy po
poškození. Použijte zcela nový kabel
– neprovádějte žádné trvalé nebo
dočasné opravy.
• Dbejte na to, aby byl provzdušňovač
stále čistý, zbavený zbytků trávy,
zvláště na boční straně provzdušňovače, u vzduchových průduchů
motoru.
• Pravidelně kontrolujte všechny
elektrické kabely, hledejte známky
opotřebování, obroušení nebo jiného
poškození.
8
Nález
Možná příčina
Oprava závady
Motor bzučí, ale
hrabací hroty
se nepohybují.
Zablokované
hrabací hroty.
Odpojit od zdroje
napětí. Odstranit
blokující
materiál z hrotů.
Žádné zvuky a
hrabací hroty
se nepohybují.
Vadné elektrické
připojení.
Odpojit od zdroje
napětí. Připojit
k jinému zdroji
stejného typu.
Přitáhnout a
zkontrolovat
všechna
propojení
prodlužovacích
kabelů.
Adresu nejbližšího značkového servisu
naleznete u svého značkového prodejce
Black & Decker na adrese, která je uvedena
v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů
Black & Decker a rovněž další informace,
týkající se našeho poprodejního servisu,
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Další výrobky firmy Black & Decker
Firma Black & Decker nabízí celou řadu venkovního elektrického nářadí, které usnadňuje
práci na zahradě. Jestliže si přejete obdržet
podrobnější informace o těchto výrobcích, použijte kontaktní adresu uvedenou na poslední
straně tohoto návodu nebo navštivte nejbližšího
prodejce firmy Black & Decker.
ES Prohlášení o shodě
Strunové sekačky
Řetězové pily
Akumulátorové nůžky
Nůžky na živé ploty
Sekačky trávníků
Provzdušňovače trávníků
Vysavače listí
Kompostovače a drtiče
GD200
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tento výrobek odpovídá normám 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN55014, EN55104,
EN60335,200/14/EC, Rozrývač < 400 W,
Doplněk V.
Všechny typy výrobků nejsou dostupné ve
všech zemích.
Hladina hluku měřená podle normy 2000/14/EC:
LpA (akustický tlak)
76 dB (A).
LWA (akustický výkon)
90 dB (A).
93 dB (A).
LWA (zaručený)
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Vibrace ruka/paže měřené podle normy
EN 50144: < 2,5 m/s2.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si nářadí nahradit
novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném
komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do
místní sběrny tříděného odpadu.
Brian Cooke
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL 16 6JG, Velká Británie
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
9
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045307 - 31-05-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
GD200 - - - - - D
LAWNRAKER 9
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising