GD200 | Black&Decker GD200 LAWNRAKER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-96 SK
GD200
2
3
SLOVENČINA
Elektrický zhrabovač trávnikov
GD200
neodpájajte trhnutím alebo šklbnutím.
Nevystavujte kábel pôsobeniu
vysokých teplôt, dbajte na to, aby
sa nedostal do kontaktu s olejom
a neprechádzal cez ostré hrany.
Pred použitím prevzdušňovača vždy
skontrolujte napájací kábel, a ak je
poškodený, nepoužívajte ho.
Blahoželáme Vám!
K zakúpeniu Vášho elektrického prevzdušňovača
trávnikov Black & Decker.
Tento návod na použitie poskytuje dôležité
pokyny pre prevádzku a údržbu elektrického
prevzdušňovača radu GD200.
Zoznámte sa s Vaším
prevzdušňovačom
Príprava
• Pri práci vždy používajte pevnú obuv
- čerstvo pokosená tráva je vlhká a
šmykľavá.
• Použitie gumenej obuvi zvýši Vašu
bezpečnosť pri práci.
• Nepracujte s prevzdušňovačom bosí
alebo v otvorenej obuvi.
• Používajte ochranné prostriedky.
Počas prevádzky prevzdušňovača
používajte ochranné bezpečnostné
okuliare. Ak je počas práce
dosiahnutá nepríjemná hladina
hluku, používajte ochranu sluchu.
• V prašnom prostredí používajte
ochranné rúško.
• Chráňte si nohy dlhými nohavicami hroty prevzdušňovača môžu vymrštiť
akékoľvek predmety ležiace na
trávniku alebo na ceste.
• Napájací kábel by mal byť pravidelne
kontrolovaný, či nie je poškodený
a mal by byť používaný iba v tom
prípade, keď je v bezchybnom stave.
• Nedovoľte, aby došlo ku kontaktu
medzi hrotmi a napájacím káblom
- stále sledujte jeho polohu.
• Vždy sa uistite, či je prevzdušňovač
v bezchybnom technickom stave.
• Pred použitím prevzdušňovača
najskôr odpojte napájací kábel
a vizuálne skontrolujte hroty, či
nie sú príliš opotrebované alebo
poškodené. Poškodené časti sú
najväčším nebezpečenstvom a
musia byť ihneď vymenené.
• Vždy skontrolujte, či je trávnik
zbavený všetkých kameňov, drôtov
a ostatných nečistôt. Kontakt
prevzdušňovača s týmito predmetmi
môže spôsobiť jeho poškodenie
a môže byť nebezpečný aj pre
obsluhujúceho.
Pozorne si prečítajte celý návod
na použitie. Pred, pri a po použití
prevzdušňovača dodržujte všetky
bezpečnostné pokyny a dbajte na
to, aby bol elektrický prevzdušňovač
v bezchybnom technickom stave.
Pred začiatkom prevádzky sa riadne
zoznámte s použitím ovládačov, ale
zo všetkého najskôr sa uistite, či viete,
ako máte prevzdušňovač v prípade
nebezpečenstva zastaviť.
Tento návod aj ostatnú literatúru
dodanú spolu so prevzdušňovačom
dobre uschovajte.
Bezpečnostné pokyny
Preškolenie
• Nedovoľte deťom a ostatným
osobám, ktoré nie sú s týmto
typom prevzdušňovača dôkladne
zoznámené, aby ho používali, ani
osobám, ktoré nečítali tento návod
na použitie.
• Nedovoľte deťom, zvieratám
alebo ostatným osobám, aby sa
približovali k prevzdušňovaču, ktorý
je v prevádzke - udržiavajte ich
v minimálnej vzdialenosti aspoň 6
m od náradia.
• Pamätajte na to, že počas prevádzky
prevzdušňovača je za nehody a
škody vzniknuté ostatným osobám
alebo ich majetku zodpovedný ten,
kto obsluhuje prevzdušňovač.
• Váš elektrický prevzdušňovač
je určený iba pre prevádzku na
striedavé napätie - nepoužívajte
žiadny iný zdroj.
• Nikdy neťahajte prevzdušňovač
za napájací kábel a tento kábel
4
Prevádzka
• Pri spúšťaní Vášho elektrického
prevzdušňovača nakloňte rukoväť
smerom nadol (alebo doboku),
ale nenakláňajte ju viac, ako je
nevyhnutné.
• Vždy dbajte na to, aby ste mali ruky v
správnej polohe. Stojte tak, aby boli
Vaše nohy v dostatočnej vzdialenosti
od hrotov prevzdušňovača.
• Po uvoľnení spúšťacej páky bude
prevzdušňovač ešte chvíľu v chode.
Vždy počkajte, pokiaľ sa náradie
nezastaví samo.
• V nasledujúcich prípadoch
vždy uvoľnite spúšťaciu páku
prevzdušňovača, a potom odpojte
napájací kábel:
• Keď necháte prevzdušňovač bez
dozoru.
• Pri kontrole, čistení, nastavovaní
alebo akejkoľvek práci na
prevzdušňovači.
• Pred odblokovaním zaseknutých
hrotov.
• Pri nadmerných vibráciách
prevzdušňovača (ihneď preveďte
kontrolu).
• Pri kontakte prevzdušňovača s
cudzím predmetom. Prehliadnite
celý prevzdušňovač a v prípade
potreby preveďte nevyhnutnú
opravu.
• Nikdy prevzdušňovač nespúšťajte,
ak leží na boku a nepokúšajte sa
nikdy zastaviť hroty - vždy počkajte,
pokiaľ sa náradie nezastaví samo.
• Nepribližujte ruky alebo chodidlá do
blízkosti rotujúcich častí.
• Dbajte na to, aby boli vetracie otvory
stále čisté.
• Prevzdušňovač spúšťajte vždy podľa
pokynov uvedených v návode. Vždy
dbajte na to, aby neboli v blízkosti
hrotov žiadne časti Vášho tela.
• Nepracujte so prevzdušňovačom
v daždi a nenechávajte ho vo
vlhkom prostredí. Ak to bude možné,
nepracujte v mokrej tráve.
• So prevzdušňovačom pracujte
iba cez deň alebo pri kvalitnom
osvetlení.
• Prevzdušňovač nepriťahujte
smerom k sebe a pri práci nechoďte
pospiatky.
• Neprechádzajte cez štrkovité cesty,
ak sa otáčajú hroty.
• Udržujte pevný postoj, hlavne pri
práci na svahoch.
• Po svahu prechádzajte po
vrstevniciach, nikdy nie nahor a
dolu. Na svahu buďte opatrní hlavne
pri otáčaní.
• Nepracujte na príliš strmých svahoch.
Používajte nešmykľavú obuv.
• Pravidelne kontrolujte, či záchytný
zásobník nie je poškodený alebo
opotrebovaný, a ak to bude nutné,
vymeňte ho. Prevzdušňovač nikdy
nepoužívajte bez tohoto zariadenia.
• Choďte, nikdy nebehajte.
Prevzdušňovač nepreťažujte.
• Ak je motor v chode, nikdy
prevzdušňovač nezdvíhajte a
neprenášajte.
• Vždy dbajte na to, aby sa pred
zdvíhaním prevzdušňovača prestali
otáčať pracovné hroty. Pri preprave
prevzdušňovača buďte vždy veľmi
opatrní.
• Nikdy nepracujte so prevzdušňovačom, ktorý má poškodené kryty alebo
ochranné štíty.
Údržba a uskladnenie
• Ak prevzdušňovač nepoužívate,
uskladnite ho na suchom mieste,
mimo dosahu detí.
• Na čistenie prevzdušňovača
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
čistiace roztoky - na odstránenie
trávy a nečistôt používajte tupú
škrabku.
• Vždy pred čistením odpojte
prevzdušňovač od zdroja napätia.
• Nepracujte so prevzdušňovačom, ak
je akákoľvek jeho časť poškodená.
Pred použitím vymeňte všetky
poškodené časti za nové.
• Skontrolujte dotiahnutie všetkých
matíc, svorníkov a skrutiek. Uistite sa,
či je prevzdušňovač v bezchybnom
stave.
• Používajte iba náhradné diely
a príslušenstvo odporučené
spoločnosťou Black & Decker.
5
Politikou spoločnosti Black&Decker je neustále
zdokonaľovanie našich výrobkov, a preto
si vyhradzujeme právo na prevádzanie
zmien technických parametrov výrobkov bez
predchádzajúceho upozornenia.
Montážna zostava rukoväte sa skladá
z rúrky rukoväte (6), rukoväte tvaru „T“
(7), na ktorej je umiestnená spínacia
páka (8), bezpečnostný odisťovací
spínač (9) a napájací kábel (10). Pác so
sponami (11) sa používa na pripevnenie
napájacieho kábla k rúrke rukoväte.
Dvojitá izolácia
Montážna zostava záchytného
zásobníka na trávu sa skladá zo
záchytného zásobníka (12), na ktorom
sú umiestnené dve podperné tyče
(13).
Váš elektrický prevzdušňovač
je vybavený dvojitou izoláciou.
To znamená, že všetky vonkajšie
kovové časti sú elektricky izolované
od zdroja napätia. To je zaistené
pomocou špeciálnych izolačných bariér
umiestnených medzi mechanickými
a elektrickými súčasťami. Dvojitá
izolácia znamená väčšiu elektrickú
bezpečnosť a s jej pomocou sa
vyhnete nevyhnutnému uzemneniu
prevzdušňovača.
B
Elektrická bezpečnosť
Bezpečnosť zvýšite tým, že si necháte
kvalifikovaným elektromechanikom do
elektrického rozvodu v domácnosti nainštalovať
prúdový chránič (30 mA). Ak takýto chránič
nemáte, alebo si ho neželáte nainštalovať,
potom Vám zásadne odporúčame, aby bol
prevzdušňovač napájaný cez zariadenie citlivé na
zvodový prúd (RCD). Toto zariadenie poskytuje
vysoký stupeň osobnej ochrany v prípade
poruchy napájania prevzdušňovača.
Varovanie! Používanie tohoto
zariadenia alebo iného ističa nezbavuje
obsluhujúceho prevzdušňovača
povinnosti dodržovať bezpečnostné
a pracovné pokyny uvedené v tomto
návode.
Montáž (obr. A až D)
A
Vytiahnite z krabice všetky súčasti
prevzdušňovača a dôkladne si
jednotlivé diely prehliadnite.
Hlavnými súčasťami Vášho
prevzdušňovača sú telo prevzdušňovača
(1), ktoré sa skladá z motora, predných
koliesok (2), systému hrotov (3) a
zadného valca (4), ktorý je spojený s
trojpolohovým nastavovačom výšky
(5).
C
6
Montáž Vášho elektrického
prevzdušňovača prevádzajte
nasledujúcim spôsobom:
• Na rovnej ploche postavte telo
prevzdušňovača (1) do pracovnej
polohy.
• Zasuňte rúrku rukoväte (6) do tela
prevzdušňovača tak, aby bol krížový
čap (17) umiestnený v drážke.
• Ak je krížový čap (17) v drážke,
nastavte doskovú prírubu rukoväte
(18) k telu prevzdušňovača (1)
tak, aby boli riadne zarovnané
oba montážne otvory pre skrutky.
Pripevnite prírubu v tejto polohe
pomocou dvoch dodaných skrutiek
(19).
• Nasaďte rukoväť tvaru „T“ (7) na
koniec rúrky (6) so štvorcovým
prierezom (obr.B) tak, aby bola
spínacia páka (8) na pravej strane.
Posuňte rukoväť tvaru „T“ (7)
smerom nadol po rúrke (6) tak, aby
boli zarovnané montážne otvory
oboch týchto častí.
• Vložte šesťhrannú maticu (20) do
šesťhrannej drážky na spodnej strane
rukoväte tvaru „T“. Do montážneho
otvoru vložte skrutku (21) a pevne ju
pritiahnite do matice (20).
Poznámka: Ak máte pri nasadzovaní
rukoväte tvaru „T“ na rúrku problémy,
povoľte dostatočne skrutky na konci
rukoväte. Po prevedení montáže
tieto skrutky opäť riadne pritiahnite.
• Pomocou dodávanej pásky
s príchytkami (11) pripevnite
elektrický napájací kábel (10) k rúrke
rukoväte (6).
• Záchytný zásobník (12) postavte
spodnou stranou nahor na
D
rovný povrch. Najdlhšiu časť
jednej z podperných tyčí (13)
pretiahnite cez otvory v bočnej
časti záchytného zásobníka (12).
Potom otočte podpernú tyč (13) v
smere označenom šípkou tak, aby
došlo k jej zaisteniu v záchytnom
zásobníku (12).
• Tento postup zopakujte aj s druhou
podpernou tyčou (13).
• Postavte prevzdušňovač do
pracovnej polohy a pripevnite k
telu prevzdušňovača (1) záchytný
zásobník (12) tak, aby boli konce
podperných tyčí (13) riadne usadené
v otvoroch (22) na prednej časti
prevzdušňovača.
• Stredné nastavenie (2). Toto
nastavenie sa používa v tom prípade,
keď budete chcieť dosiahnuť strednú
kvalitu pohrabania trávnika. Toto
nastavenie je vhodné pre väčšinu
trávnikov.
• Vysoké nastavenie (3). Toto nastavenie
Váš trávnik zľahka pohrabe a prečistí.
S týmto nastavením môžete Váš
elektrický prevzdušňovač použiť na
zarovnanie zľahnutej trávy a ostatných
rastlín (plazivé traviny a burina ako
ďatelina), aby ste ich mohli pokosiť
kosačkou. Nastavenie na zametanie je
ideálne pre odstránenie napadaného
lístia alebo pre odstránenie pokosenej
trávy, ktorá vypadla zo záchytného
zásobníka kosačky.
Nastavenie výšky hrabania (obr. E)
E
Použitie elektrického
prevzdušňovača (obr. F)
Výška hrabania môže byť nastavená
v troch úrovniach: nízka, stredná a
vysoká.
Pri používaní tohoto náradia
vždy dodržiavajte všetky dôležité
upozornenia.
Ak sa chcete riadne starať o trávnik,
nestačí ho iba v lete jedenkrát za týždeň
pokosiť. Trávnik bude mať správny
úžitok z dôkladného hrabania, pri ktorom
dochádza k odstráneniu odumretých
častí rastlín, machu a buriny, ktoré trávnik
ničia. Veľké množstvo odumretej trávy
spôsobuje vznik absorbčnej vrstvy, ktorá
zabraňuje prieniku vody do pôdy. Ak je
táto vrstva stále vlhká, môže spôsobiť
rôzne choroby trávnika, a tiež problémy
s jeho správnym zakorenením.
• Postavte cievku s predlžovacím
káblom na trávnik v blízkosti miesta,
kde chcete začať prácu (obr. F,
poloha 1).
• Držte rukoväť oboma rukami a hornú
časť predlžovacieho kábla držte
v ruke, ktorá neobsahuje spúšťaciu
páku.
Varovanie: Nepokúšajte sa obsluhovať
elektrický prevzdušňovač iba jednou
rukou - musíte ho viesť vždy oboma
rukami.
• Prevzdušňovač spustíte (rukoväť
tvaru „T“) posunutím bezpečnostného
odisťovacieho spínača (9) (obr. A)
smerom doľava a stlačením spínacej
páky (8).
Tieto výšky sa volia nastavením
trojpolohového nastavovača výšky,
ktorý je umiestnený na zadnom valci.
• Stlačte zaisťovacie tlačidlá (46) na
každom trojpolohovom nastavovači
výšky (5) a podľa obr. E nastavte
nastavovač do jednej z troch
možných polôh. Po dosiahnutí
požadovanej polohy uvoľnite
zaisťovacie tlačidlá (46) a dbajte na
to, aby boli v tele prevzdušňovača
(1) riadne usadené.
• Na bočnej strane tela elektrického
prevzdušňovača (1) sú označené
značkami tri polohy, pozri obr. E.
Obidva trojpolohové nastavovače
musia byť nastavené do rovnakej
polohy, to znamená, že každý musí
byť v polohe 1, 2 alebo 3 - nie
v rôznych polohách.
Výšky hrabania sú nasledujúce:
• Najnižšie nastavenie (1). Toto
nastavenie sa používa v tom
prípade, keď budete chcieť mať
trávnik dokonale pohrabaný. S týmto
nastavením dosiahnete odstránenie
všetkých nečistôt z trávnika. Pri
tomto nastavení dochádza tiež
k odstráneniu machu a buriny.
7
F
• Postupujte po hrabanom priestore
z polohy 1 do polohy 2. Po dosiahnutí
polohy 2 sa otočte doprava a
postupujte do polohy 3. Postupujte
až na koniec hrabaného priestoru,
otočte sa doľava a pokračujte do
polohy 4.
Pokračujte rovnakým spôsobom po
celej ploche a dbajte na to, aby ste
nedostali prevzdušňovačom do kontaktu
s napájacím káblom. Nikdy nepracujte
podľa schémy, ktorá je znázornená
vpravo. Ide o veľmi nebezpečný
spôsob, pretože dochádza ku kontaktu
s napájacím káblom.
Hneď ako so prevzdušňovačom
ukončíte prácu, doporučujeme
Vám, aby ste z neho, skôr než ho
uskladníte, odstránili všetky nečistoty
a zvyšky trávy. Pozri kapitola Údržba
a uskladnenie.
Poznámka: Aby ste dosiahli čo najlepšie
výsledky, prevzdušňujte trávniky
alebo trávnaté plochy pravidelne.
Neprevzdušňujte, ak je tráva mokrá.
• Ak prevzdušňujete až po koniec cez
okraj trávnatej plochy, stlačte rukoväť
prevzdušňovača smerom nadol, aby
ste zamedzili poklesu koliesok.
• Odstraňujte z trávnatej plochy všetky
nečistoty a kamene, aby ste predĺžili
životnosť prevzdušňovacích hrotov.
Starostlivosť a údržba
Varovanie! Nepoužívajte predlžovací
kábel, na ktorom sú viditeľné stopy po
poškodení. Použite úplne nový kábel
- neprevádzajte žiadne trvalé alebo
dočasné opravy.
• Dbajte na to, aby bol prevzdušňovač
stále čistý, zbavený zvyškov
trávy, hlavne na bočnej strane
prevzdušňovača, pri vonkajších
prieduchoch motora.
• Pravidelne kontrolujte všetky
elektrické káble, hľadajte známky
opotrebovania, zbrúsenia alebo
iného poškodenia.
• Na konci každej sezóny odporúčame
pomocou tupej škrabky odstrániť
zvyšky trávy aj zo systému hrabacích
hrotov.
• Všetky plastové diely čistite vlhkou
handričkou a kovové časti mäkkou
suchou handričkou.
Upozornenie: Nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo čistiace roztoky,
ktoré môžu spôsobiť poškodenie
plastových dielov.
Zisťovanie porúch
Ak Váš prevzdušňovač nepracuje
správne, použite na určenie poruchy
nasledujúcu tabuľku.
Varovanie! Vždy pred prevádzaním
akejkoľvek prehliadky odpojte
prevzdušňovač od zdroja elektrického
napätia.
Praktické rady
•
•
•
•
Nepreťažujte prevzdušňovač prevzdušňovaním príliš vysokej trávy. Odporúčame
Vám, aby ste nepoužívali prevzdušňovač
pri tráve, ktorá je vyššia ako 75 mm.
Nepoužívajte prevzdušňovač vo vlhkom a
mokrom prostredí.
Aby ste získali čo najlepšie výsledky,
musíte prevzdušňovač používať pravidelne.
Odporúčame Vám, aby bol prevzdušňovač
používaný vždy na začiatku aj na konci
každého strihania trávnika, čo umožní
jeho kvalitné spracovanie. Prevzdušňovač
by mal byť použitý aj po každom kosení
trávnika, aby boli odstránené všetky zvyšky
trávy.
Trávnik prevzdušňujte najskôr jedným
smerom, a potom kolmým smerom.
Spočiatku sa môže zdať, že trávnik vypadá
preriedený a neupravený, ale za chvíľu sa
jeho stav upraví.
8
Nález
Možná príčina
Oprava poruchy
Motor bzučí,
ale hrabacie
hroty sa
nepohybujú.
Zablokované
hrabacie hroty.
Odpojiť od zdroja
napätia. Odstrániť
blokujúci materiál
z hrotov.
Žiadne zvuky
a hrabacie
hroty sa
nepohybujú.
Chybné
elektrické
pripojenie.
Odpojiť od zdroja
napätia. Pripojiť
k inému zdroju
rovnakého typu.
Pritiahnuť a
skontrolovať
všetky
prepojenia
predlžovacích
káblov.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker
na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker
a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Ďalšie výrobky firmy Black & Decker
Firma Black & Decker ponúka celý rad
vonkajšieho elektrického náradia, ktoré
uľahčuje prácu v záhrade. Ak si želáte dostať
podrobnejšie informácie o týchto výrobkoch,
použite kontaktnú adresu uvedenú na
poslednej strane tohoto návodu alebo navštívte
najbližšieho predajcu firmy Black & Decker.
Vyhlásenie o zhode
Strunové kosačky
Reťazové píly
Akumulátorové nožnice
Nožnice na živé ploty
Kosačky trávnikov
Prevzdušňovače trávnikov
Vysávače lístia
Kompostovače a drviče
GD200
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že
tento výrobok zodpovedá normám 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN55014, EN55104,
EN60335, 200/14/EC, Rozrývač < 400 W,
Doplnok V.
Všetky typy výrobkov nie sú dostupné vo
všetkých krajinách.
Hladina hluku nameraná podľa normy 2000/
14/EC:
LpA (akustický tlak)
76 dB (A).
LWA (akustický výkon)
90 dB (A).
93 dB (A).
LWA (zaručený)
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Vibrácie ruka/paža namerané
podľa normyEN 50144:
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej
používať alebo ak chcete náradie nahradiť
novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom
komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do
miestnej zberne triedeného odpadu.
< 2,5 m/s2.
Brian Cooke
riaditeľ vývoja
Spennymoor, County Durham
DL 16 6JG,
Veľká Británia
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť
túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
9
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00045357 - 11-06-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
GD200 - - - - - D
LAWNRAKER 9
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising